Sie sind auf Seite 1von 12

ASFaLTNE KOLNIKE KONSTRUKCIJE

armiranje asfalta na prometnim i parkiralinim povrinama

Tensar primjena armiranja asfalta inteligentno rjeenje pri zahtjevima za dugotrajnost cesta.

Tensar Tehnologija - dokazana praktina rjeenja i know-how u njihovoj izgradnji.


Na temelju jedinstvenih karakteristika Tensar geomrea, Tensar tehnologija prihvaena je irom svijeta u rjeavanju problema ojaanja slabo nosivog tla, te stabilizacije tla, agregata i asfaltnih konstrukcija, smanjujui pri tome trokove i tedei vrijeme. Mi Vam moemo pomoi da primjenom Tensar Tehnologije poboljate nancijsku uinkovitost Vaeg projekta.

Pomae da poveate vrijednost prometnica i da smanjite trokove odravanja


Tensar primjene armiranja asfalta dokazale su da se poveava vijek trajanja prometnica i time smanjuju sveukupni trokovi odravanja. Tensarove primjene mogu pruiti znaajne utede novaca u odnosu na tradicionalne metode. Tensar primjene armiranja asfalta obuhvaaju niz proizvoda koji su uspjeno instalirani u mnogim zemljama i na raznim podnebljima. S vie od 30 godina iskustva, Tensar Vam nudi rjeenje koje odgovara uvjetima i zahtjevima Vaeg projekta. Tensar primjene armiranja asfalta dizajnirane su za rjeavanje dva glavna problema u strukturi kolnika, a to su pukotine nastale zamorom materijala i reektirajue pukotine. Tensar primjene armiranja asfalta takoer mogu sprijeiti nastajanje kolotraga i ublaiti pojavu pukotina nastalih zbog diferencijalnog slijeganja uslijed proirenja kolnika.

Uobiajeni problemi kod kolnikih konstrukcija su nastajanje kolotraga, pukotina zbog zamora materijala i reektirajuih pukotina.

Iskoristite nae iskustvo za Va projekt


TENSAROVA SLUBA ZA PROJEKtIRANJE
Tensar je Va partner sa iskustvom potrebnim da Vam prui uslugu svojstvenu potrebama vaeg projekta. Mi emo razviti ekasno i ekonomino rjeenje u skladu sa Vaim potrebama. Na tim e Vam rado pomoi u svim podrujima dajui Vam tehniku i projektnu potporu te potporu kod izgradnje.

PREDNOStI KOJE DOBIVAtE:


Odabirom odgovarajueg Tensar rjeenja, dokazane prednosti ukljuuju: Znatno smanjenje reektirajuih pukotina i pukotina nastalih uslijed zamora Smanjenje nastajanja kolotraga Produenje vijeka trajanja kolnika Brza instalacija Dugotrajne uteda u usporedbi sa tradicionalnim metodama odravanja Trajno i ekasno rjeenje Tehnologija dokazana kroz vie od 25 godina koritenja Dostava putem Tensara ili putem nae mree strunih instalatera i distributera

OD POEtNE IDEJE PA SVE DO KONANE KONStRUKCIJE, NUDIMO VAM SLJEDEE USLUGE


Savjet o proizvodu i primjeni Prijedlog za rjeavanja odreenog problema Prikladna tehnika podrka Potrebne informacije i edukacija

StRUKtURALNO ARMIRANJE

Tensar primjena armiranja obuhvaa 7 glavnih imbenika zbog kojih dolazi do neuspjeha.

OtPORNOSt ASFALtA NA ZAMOR

KOLOtRAZI NAStALI ZBOG SLABO NOSIVE POStELJICE CEStE

SAVIJANJE

Proizvodi za armiranje asfalta pruaju otpor zamoru kontrolirajui inicijaciju pukotina i/ili irenje u asfaltu. ivotni vijek kolnika moe biti povean ili se moe smanjiti debljina asfalta.

Kolotrazi nastali zbog optereenja u posteljici mogu biti ublaeni armiranjem asfaltnog sloja.

Proizvodi za armiranje asfalta mogu poboljati otpornost na zamor odgaanjem nastajanja pukotina u asfaltu koji je pod utjecajem savijanja.

Tensar primjena armiranja asfalta moe se koristiti iznad betona za ublaavanje problema reflektirajuih pukotina.

REFLEKtIRAJUE PUKOtINE

StVARANJE KOLOtRAGA

DIFERENCIJALNO SLIJEGANJE

SMICANJE

TEMPERAtURNE PROMJENE

TRAJNO NAPREZANJE

IRENJE CESTE
Novi komad ceste

Proizvodi za pojaanje asfalta mogu smanjiti pucanja poboljanjem otpornosti asfalta smicanjem otpora i optereenjem prijenosa sposobnosti. (Prekomjerna vertikalna smicanja e zahtijevati prethodno tretiranje asfaltnog pojaanja kako bi pojaanje bilo djelotvorno.)

Proizvodi za armiranje asfalta mogu smanjit pukotine nastale zbog irenja i skupljanja podloge uslijed temperaturnih promjena.

Proizvodi za pojaanje asfalta mogu smanjiti horizontalni pritisak na ojaanom sloju poboljanjem otpornosti na asfaltne kolotrage.

Proizvodi za armiranje asfalta mogu ublaiti pukotine nastale zbog diferencijalnih slijeganja.

Tensarova primjena ojaavanja moe pruiti dugorone utede u usporedbi s tradicionalnim metodama sanacija.

Kako mree kontroliraju nastajanje pukotina u asfaltu?


PUKOtINE NAStALE ZBOG ZAMORA
Naprezanja u ne-armiranom sloju asfalta nisu jednakomjerno rasporeena ve su koncentrirana u najslabijim tokama (kao to su stari bitumen i pore) te zbog toga moe doi do nastajanja pukotina. U armiranom asfaltu mrea moe odgoditi pukotine nastale zbog zamora i reektirajue pukotine, stvaranjem apsorpcije pritiska i raspodjele naprezanja zajedno sa ukljetenjem koje sprjeava poveavanje naprezanja u najslabijim tokama.
Ne-armirani asfalt Asfalt armiran mreom

Slabe toke u asfaltu

Nevezani sloj

Vlano naprezanje

Teoretski dijagram naprezanja Stvarni dijagram naprezanja sa skokovima vrijednosti u slabih tokama

Mree sprjeavaju nastajanje skokova u vrijednostima naprezanja na dnu asfaltnog sloja. 6

Utjecaj armiranja mreom jednakomjerno rasporeena naprezanja bez naglih skokova u vrijednostima

REFLEKtIRAJUE PUKOtINE UZROKOVANE PROMJENAMA tEMPERAtURE


Reektirajue pukotine u kolnikim konstrukcijama uzrokovane su naprezanjima koncentriranim u pukotina ili na spojevima donjih slojeva. Nezavisna istraivanja Sveuilita u Nottingham-u pokazala su da armiranje mreom onemoguava koncentriranje naprezanja, te sprjeava nastajanje reektirajuih pukotina uzrokovanih promjenama temperature. U ovim istraivanjima koriten je ureaj za simulaciju pukotina uzrokovanih promjenama temperature Sveuilita u Nottinghamu*. Ureaj se sastoji od dvije usporedne betonske ploe duge 1 m i iroke 200 mm koje se mogu udaljavati jedna od druge. Sloj asfalta koji se testira postavljen je direktno na betonske ploe. Pukotine nastale uslijed promjene temperature simulirane su udaljavanjem betonskih ploa, to uzrokuje pojavu vlane sile u asfaltu. U ovom testiranju mjerena su naprezanja sa i bez Tensar AR armature. Testovi su izvoeni pri temperaturi -5C i pomacima od 2mm.

Povrinska naprezanja

Tensar AR armiranje Kontrolni uzorak (bez armature)

Udaljenost od centra pukotine

0 mm

Koncentrirana naprezanja u asfaltnom sloju uklonjena su koritenjem Tensar AR geomree koja sprjeava nastajanje reektirajuih pukotina uzrokovanih promjenama temperature.

NEZAVISNO PRIZNANJE
Autun LRPC (Laboratoire Rgional des Ponts et Chausses) laboratorij (Francuska) testirao je AR-G i Glasstex te ih ocijenio kao vrlo ekasni proizvod.

REFLEKtIRAJUE PUKOtINE UZROKOVANE PROMEtOM


Nadslojevi iznad oteenih povrina brzo e se unititi pod utjecajem reektirajuih pukotina nastalih zbog utjecaja prometa. Testovi provedeni na Sveuilitu u Nottinghamu* pokazali su da Tensar geomree zaustavljaju nastajanje reektirajuih pukotina od prometa, te uvelike produuju vijek trajanja kolnikih konstrukcija. Cikliki test na savijanje izveden je radi procjene otpornosti asfaltnog sloja na viekratno savijanje na ispucanoj podlozi. Pukotina je simulirana stavljanjem asfaltne ploe na dvije perploe koje se nalaze na gumenoj podlozi. Na gornju stranu asfaltnog sloja naneseno je ciklino optereenje i praeno je nastajanje pukotine u odnosu na broj ciklusa optereenja (prijelaza).

Nearmirano Uzorak puca nakon 425.000 ciklusa optereenja

Ojaani uzorak i dalje nema znaajnijih puknua > 1.000.000 ciklusa optereenja

Ukljuivanje Tensar AR mree koi razvoj daljnjih pukotina. * Izvor: Brown et al, Uporaba polimernih mrea za poboljanu izvedbu asfalta i Brown et al, Polimerna mrea za armiranje asfalta

Odabir prave mree iz naeg asortimana armaturnih proizvoda za asfalt


Tensar nudi est razliitih grupa proizvoda za armiranje asfalta:

R TENSAR AR-G
AR-G je kompozit koji se sastoji od istegnute polipropilenske mree na koju je termiki spojen netkani geotekstil. Geotekstil olakava ugradnju, a nakon impregnacije bitumenom stvara dodatni trajni sloj zatite od vlage. Zahvaljujui trodimenzionalnoj geometriji mree, novi sloj asfalta se mehaniki ukljeuje u duboke otvore mree, te tako djeluje i kao armatura, oslobaanje pritiska i kao sloj za brtvljenje. Mora se postavljati direktno na vrstu podlogu koristei bitumensku emulziju kao ljepilo Bitumenski vezivni sloj mora ovrsnuti prije postavljanja sloja asfalta Svaka podloga koja nije frezana treba biti pripremljena sa no drobljenim granulatom Rupe i otvorene pukotine moraju se tretirati odvojeno Potrebna je specijalna instalacija Veliine rola od 1,0 m do 4,0 m (varira) AR-G geomrea se koristi za bazu i kao vezivni sloj armature. U savitljivim kolnicima mrea moe sprijeiti pukotine nastale zbog zamora materijala i smanjiti pucanje zbog dugotrajnog diferencijalnog slijeganja u podtlu. U asfaltnim slojevima postavljanim na cementnim podlogama AR-G moe smanjiti reektirajue i pukotine nastale zbog zamora. Horizontalna naprezanja u asfaltu mogu biti svedena na minimum zahvaljujui dubokom prolu rebra mree. AR-G geomree mogu se koristiti u situacijama u kojima je maksimalno optereenje kolninih konstrukcija vie od 3%.

RN

TENSAR GLASStEX
Glasstex je armirajui kompozit koji se sastoji od staklenih vlakana proivenih kroz iglani netkani geotekstil. Vlakna imaju jako visoku vlanu vrstou to im omoguuje aktiviranje znatne vrstoe ve pri malim naprezanjima. Nakon impregnacije bitumenom geotekstil ima svojstva brtvila. Glasstex obavlja funkcije ovrivanja, smanjivanja unutarnjih naprezanja i brtvljenja. Postavlja se direktno na vrstu podlogu koristei bitumensku emulziju kao ljepilo Bitumenski vezivni sloj mora ovrsnuti prije postavljanja novog sloja asfalta Moe se instalirati na standardnoj frezanoj povrini Rupe i otvorene pukotine moraju se tretirati odvojeno Kompatibilan s neravnim povrinama, npr., beton ili poploene strukture Potrebna je specijalna instalacija Veliine rola od 1,0 m do 4,0 m (varira) Materijali za armiranje na bazi stakla ne smije se koristiti u aplikacijama gdje e maksimalno naprezanje kolnike konstrukcije premaiti razinu od 3%.

TENSAR GLASStEXGRID
Glasstex Grid je sloeni proizvod koji se sastoji od prepletene mree staklenih vlakana vezane za lagani netkani geotekstil. Visoki modul staklenih vlakna osigurava visoku apsorpciju naprezanja kod tankih slojeva habajueg sloja asfalta. Lagani netkani geotekstil je samo pomoni dio proizvoda kako bi se omoguilo prianjanje tijekom instalacije i nakon toga doputa kontakt izmeu habajueg sloja i nosivog sloja asfalta. Instalira se direktno na vrstu podlogu koristei bitumenski vezivni sloj Iz vezivnog premaza emulzije mora ispariti sva voda prije ugradnje asfaltnog sloja Svaka podloga koja nije frezana treba biti pripremljena sa no drobljenim granulatom Rupe i otvorene pukotine moraju se tretirati odvojeno Potrebna je specijalna instalacija Veliine rola od 1,0 m do 4,0 m (varira) Materijali za armiranje na bazi stakla ne smije se koristiti u aplikacijama gdje e maksimalno naprezanje kolnike konstrukcije premaiti razinu od 3%.

Vodi za odabir proizvoda za armiranje asfalta


Otvori reetkaste strukture
Asfalt se spaja izravno kroz otvor reetke s donjim slojevima kolnika (lagani geotekstil je iskljuivo za laku i bolju ugradnju)

Mrea / djelovi kompozita


Mreu dopunjuje tkanina / bitumenska membrana kao meusloj vodonepropusnosti i / ili oslobaanja od naprezanja

Materijali za poploavanje
Tkanina / bitumen daje vodenu barijeru i / ili oslobaanje od naprezanja

Proizvodi visokog prola


Za apsorpciju velikih naprezanja kod debljih slojeva habajueg asfalta. Mrea proizvedena rastezanjem polipropilena, rebra reetke su duboke, a spojevi su kruti i integrirani za optimalnu mehaniku blokadu

AR-G

Proizvodi tankog prola


Za apsorpciju naprezanja kod tankih slojeva asfalta i jednostavnost instalacije ispod povrine

GlasstexGrid R60 i R120

Glasstex P50, P100 i P200 GlasstexPatch 440 i 880

TruPave Tensar proizvodi za asfaltiranje

440

880 TRUPAVE PROIZVOD ZA REKONStRUKCIJU ASFALtIRANIH ILI OBLOENIH POVRINA


TruPave proizvod za rekonstrukciju asfaltiranih povrina sastoji se od smjese stakloplastike visoke vrstoe i poliesterskih vlakana. To je proizvod dizajniran s niskim istezanjem i viim modulom kako bi pojaali kolnik prekrivanjem pukotina i usporili nastanak daljnjih pukotina. TruPave se ugrauje sa slojem bitumenog veziva kao vodonepropusna barijera i preuzimanje optereenja izmeu postojeeg kolnika i novog sloja ime se poveava vijek trajanja ploniku. TruPave moe se frezati i reciklirati. Ugradnja izravno na vrstu podlogu pomou bitumenskog spojnog veziva Iz vezivnog premaza emulzije mora ispariti sva voda prije ugradnje asfaltnog sloja Svaka povrina koja nije no frezana moe zahtijevati zahtjevati dodatno ureenje povrine Rupe i otvorene pukotine moraju se tretirati odvojeno Potreban je strunjak za ugradnju Veliina role od 1,0 m do 4,0 m (varira) Ima iste pogodnosti kao i standardni proizvodi za armiranje asfalta ali pojaan s veim koecijentom

TENSAR GLASStEXPAtCH
GlasstexPatch sastoji se od mree prepletenih staklenih vlakana u kombinaciji sa membranom od polimerom modiciranog bitumena. Donja strana GlasstexPatch-a ukljuuje nanoenje ljepila, dok je gornja strana tretirana sa zatitnim slojem od kvarcnog pijeska. Adhezijski sloj je zatien od ljutenja i drugih oteenja tijekom skladitenja. GlasstexPatch prua djelovanje oslobaanja od naprezanja, kombinirajui gustu bitumensku membranu za pojaanje gornjeg asfaltnog sloja armiranjem, a to je uinak mree od staklenih vlakana. to je najvanije, GlasstexPatch ne zahtijeva strunjake za instalaciju i moe se staviti na veinu zvunih podloga upotrebljavajui ljepljivi premaz ili alternativno moe se spajati toplinom plamena iz plinskog plamenika. Moe se instalirati na standardno frezanoj povrini Rupe i otvorene pukotine moraju se tretirati odvojeno Kompatibilan s neravnim povrinama, npr., beton ili otvorene povrine s teksturom Nema potrebe za specijalnim strunjakom kod ugradnje Ugradnja izravno na zvunu podlogu samoljepljivim premazom ili toplinskom aktivacijom Lako prenosiv 15,0m D x 1,0m role Jednostavno se izrezuje na licu mjesta tako da odgovara povrini ugradnje, primjerice, oko ahtova i slivnika Kompatibilan s spojnim sredstvima kada se koristi na neravnim podlogama Kompatibilan za upotrebu u sistemu dvostrukog premaza povrine Tensar GlasstexPatch 440 se koristi za ope primjene rastereenja od naprezanja. Tensar GlasstexPatch 880 upotrebljava se za velika naprezanja gdje je potrebna dodatna komponenta ojaanja.

TENSAR KOLNIKI PROIZVOD


Tensar kolniki proizvod je kvalitetan 140 g/m2 iglama buen netkani polipropilenski geotekstil, koji kada je instaliran na bitumensko spojno vezivo, djeluje tako da upija naprezanja kao membrana meusloju (SAMI) i zaustavlja irenje pukotina prema gode, a koje su nastale u donjem sloju plonika uzrokovane umorom materijala. Tensar kolniki proizvod moe ponuditi optimalne vlane vrstoe s odgovarajuim istezanjem. To osigurava da zasiene netkane mree e apsorbirati naprezanja, a da pri tome dalje slijedi obrise temeljne povrine. To omoguuje ugradnju na frezane povrine i na ceste s tekim oteenjima. Ugradnja izravno na vrstu podlogu pomou bitumenskog spojnog veziva Iz vezivnog premaza emulzije mora ispariti sva voda prije ugradnje asfaltnog sloja Moe se ugraivati na standardno frezane povrine Rupe i otvorene pukotine moraju se tretirati odvojeno Kompatibilan s neravnim povrinama, npr., beton ili otvorenim povrinama raznih tekstura Potreban je strunjak za ugradnju Veliina role od 1,0 m do 4,0 m (varira) Kompatibilan za uporabu u kombinaciji s povrinskim sustavom premaza

Trebate smjernice o odabiru proizvoda? Molimo kontaktirajte Tensar. Mi emo vrlo rado diskutirati s Vama o Vaem projektu i dati prijedloge o primjeni odgovarajueg proizvoda.

Runa instalacija Glasstex Grid R je vrlo jednostavna.

Tensar asfalt aplikacije za pojaanja su pokazale da se poveava ivotni vijek cestama i time tedi novac tijekom punog ivotnog ciklusa.

GlasstexPatch 880 moe se primijeniti na veinu vrstih podloga koristei ljepljivi premaz.

Tensar AR-G se povezuje jako dobro sa povrinom ispod doputajui poploavanje izravno preko mree. .

Jednostavno preklapanje zajedniko za Tensar Glasstex.

10

Mehanika ugradnja Glasstex-a je brza i uinkovita, iskusan tim moe ugraditi 12,000 m2 na dan.

Kontaktirajte Tensar za vodstvo pri odabiru mree i instalacijske savjete uz pomo lokalnih strunjaka, instalatera.

Mehanika instalacija TruPave na vrstu podlogu pomou bitumenske emulzije.

GlasstexPatch 880 moe se primijeniti na izgradnji stabilnog i izdrljivog brtvljenog asfalta oko eljeznih elemenata, gdje kombinacija asfalta, betona, morta i eljeza uzrokuje umor i reektirajue pukotine.

Tensar AR-G moe pruiti otpornost na pukotine zbog zamora i smanjiti lomljenje zbog dugoronih diferencijalnih kretanja u podtlu.

11

Kontaktirajte Tensar ili Vaeg lokalnog distributera kako bi primili literaturu Tensar proizvodai njihovih aplikacija. Takoer na zahtjev su dostupne specikacije proizvoda, vodii za ugradnju i specine biljeke. Kompletan rang Tensar literatura sastoji se od: Tensar geosintetici u graditeljstvu Vodi za proizvode, sustave i usluge Stabilizacija tla Stabilizacija nevezanih slojeva na prometnim i parkiralinim povrinama

Va lokalni distributer je:

KOTONTEKS d.o.o. Josipa Pupaia 3 42000 VARADIN Tel: +385 42 208 022 Fax: +385 42 208 045 E-mail: kotonteks.vz@gmail.com

TriAx: Revolucija u tehnologiji geomrea Svojstva i prednosti u performansama Tensar TriAx geomrea Asfaltne kolnike konstrukcije Armiranje asfalta na prometnim i parkiralinim povrinama TensarTech zemljani potporni sistemi Upornjaci mostova, podporni zidovi i strmi pokosi eljeznice Mehanika stabilizacija gornjeg i donjeg balasta TensarTech Plateau Prijenos optereenja sustava iznad pilotnih temelja Bazna stabilizacija Uporaba Basetex geotekstila visoke vrstoe TensarTech Stratum Temeljenje sustavom geoelija za temeljenja sa konroliranim slijeganjima Erozija Vodi za proizvode i usluge

Q 05288 ISO 9001:2008

EMS 86463 ISO 14001:2004

Tensar International Limited Units 2-4 Cunningham Court Shadsworth Business Park Blackburn BB1 2QX United Kingdom Tel: +44 (0) 1254 262431 Fax: +44 (0) 1254 266867 E-mail: info@tensar.co.uk tensar-international.com

Copyright Tensar International Limited 2013 Tiskano u rujnu 2013, izdanje 2 English version, Issue 15 Autorsko pravo u ovoj brouri (ukljuujui bez ogranienja sav tekst, fotograje i dijagrame) te sva druga prava intelektualnog vlasnitva i vlasnikih prava pripadaju tvrtki Tensar Internationa Limited i njezinim pridruenim tvrtkama grupe i sva su prava pridrana. Ova se broura, bilo u cijelosti ili djelomino, ne smije kopirati ili distribuirati ili reproducirati ili ugraivati u bilo koji drugi posao ili publikaciju u bilo kojem obliku bez odobrenja tvrtke Tensar International Limited. Informacija u ovoj brouri zamjenjuje bilo koju ili sve prethodne informacije za proizvode navedene u prethodnim verzijama ove broure i ilustrativne je prirode, a Tensar International Limited dostavlja ju besplatno u ope informativne svrhe. Ova broura nije namijenjena da predstavlja, ili bude zamjena za dobivanje, projektiranje posebnog inenjeringa, dizajniranje i/ili drugi profesionalni savjet koji daje netko s punim znanjem o nekom projektu. Vaa je iskljuiva odgovornost i morate preuzeti sav rizik i obvezu za konano utvrivanje o prikladnosti bilo kojeg Tensar International Limited proizvoda i/ili dizajna za koritenje i na nain kako ste zamislili u odreenom projektu. Sadraji ove broure ne ine sastavni dio ma kojeg ugovora ili ugovora predvienog s vama. Svaki ugovor za pribavljanje Tensar International Limited proizvoda i/ili usluga biti e na snazi pod Tensar International Limited Standardnim Uvjetima u vrijeme sklapanja ugovora. Iako je uinjen svaki napor kako bi se osigurala tonost informacija sadranih u ovoj brouri u vrijeme tiskanja, Tensar International Limited ne daje nikakve izjave o prikladnosti, pouzdanosti, sveobuhvatnosti i tonosti informacija, usluga i ostalog sadraja ove broure. Osim u odnosu odgovornosti tvrtke Tensar International Limited za smrt ili osobnu ozljedu koja proizlazi iz nemara ili lanih predstavljanja (ako postoje), Tensar International Limited nee biti prema vama odgovoran izravno ili neizravno u ugovoru, deliktu (ukljuujui nemar) vlasnitvu ili pak za bilo kakav gubitak ili tetu koja proizlazi iz upotrebe i/ili uzdanja u sadraj ove broure ukljuujui bilo kakav izravan ili neizravan, poseban, sluajan ili posljedini gubitak ili tetu (ukljuivi ali ne ograniavajui se na gubitak prota, kamate, poslovnog prihoda, oekivanih uteda, poslovanja ili ugleda). Tensar, TensarTech i TriAx su zatitni znaci. U sluaju pravnih sporova izmeu stranaka, izvorna engleska verzija e prevladati ovim Uvjetima.