You are on page 1of 1

Univerzitet u Niu Elektronski fakultet Katedra za teorijsku elektrotehniku

- DIPLOMSKI RAD Primena funkcije kompleksne promenljive na reavanje dvodimenzionalnih problema stacionarnog elektromagnetnog polja
Zadatak: Prouiti primenu funkcije kompleksne promenljive na reavanje problema elektromagnetnog polja. Izloiti primere reavanja problema elektromagnetnog polja primenom funkcije kompleksnog potencijala i konformnog preslikavanja.

Komisija za odbranu:

Student: Bratislav Simonovi, 13069

1. doc. dr Nenad Cvetkovi 2. prof. dr Slavoljub Aleksi 3. doc. dr Neboja Raievi

Datum prijave rada: Datum predaje rada: Datum odbrane rada: