Sie sind auf Seite 1von 31

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN 14000, BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

PEMBENTANG: WANG HONG CHEE TEH KHAI YANG LEE JUAN YUAN KUAN YEW KEAT

TAJUK:
Pelajar membuat banding beza antara teori pembinaan kurikulum berdasarkan Model Objektif dengan Model Proses dan membentangkan dalam kelas.

TEORI???
Satu set andaian dari mana suatu set peraturan boleh diasaskan secara logikal. Suatu penerangan yang terurus untuk suatu set peristiwa atau fenomena yang diperhatikan yang memerlukan penerangan.

DISEDIAKAN OLEH: WANG HONG CHEE

MODEL???
Berdasarkan kepada teori berkenaan pengajaran dan pembelajaran. Menggariskan pendekatan, kaedah dan prosedur untuk implementasi dan penilaian.

DISEDIAKAN OLEH: WANG HONG CHEE

MODEL PEMBINAAN KURIKULUM

Model Objektif

Model Proses

Tyler & Taba

Stenhouse

DISEDIAKAN OLEH: WANG HONG CHEE

Model Objektif
Dikemukakan oleh Tyler dan Taba

Juga dikenali sebagai model hasil (product).

DISEDIAKAN OLEH: WANG HONG CHEE

KEBAIKAN
1. Mengelakkan pernyataan yang kabur 2. Membuat penilaian lebih tepat.

KEBURUKAN
1. Objektif tingkah laku adalah rumit dan tidak diperlukan. 2. Susah untuk menulis objektif tingkah laku yang memuaskan pada peringkat pembelajaran yang lebih tinggi. 3. Tingkah laku yang spesifik adalah tidak sesuai untuk domain afektif. 4. Terlalu mementingkan psikologi dan falsafah tingkah laku.

3. Membantu memilih dan menstruktur kandungan. 4. Membuat garu sedar tentang pelbagai jenis dan peringkat pembelajran yang terlibat dalam mata pelajaran tertentu. 5. Membimbing guru dan pelajar berkenaan kemahiran yang perlu dikuasai.

5. Kurikulum terlalu terikat dengan mata pelajaran dan peperiksaan.


DISEDIAKAN OLEH: WANG HONG CHEE

Kurikulum ialah segala pembelajaran yang diarah, dirancang, dikelola dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan yang ditentukan. Membawa perubahan dalam tingkah laku murid-murid.

Disediakan oleh: Teh Khai Yang

1. Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? 2. Bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? 3. Bagaimanakah pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? 4. Bagaimanakah keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai?
Disediakan oleh: Teh Khai Yang

Peranan ahli kurikulum dan guru

Hipotesis perlu diwujudkan

Hasil daripada Empat Soalan

Pendidik merujuk kepada pelan


Disediakan oleh: Teh Khai Yang

Rujukan
Noriati A. Rashid, Lee Keok Cheong. (2012). Falsafah & Pendidikan di Malaysia. Shah Alam: Fajar Oxford. http://www.academia.edu/4903392/TAJUK_KEK UATAN_DAN_KELEMAHAN_MODEL_TYLER_DAN _MODEL_TABA http://akuasrul.wordpress.com/my-upsi/notanota/falsafah-pendidikan/

MODEL KURIKULUM TABA (1962)


LEE JOON YUAN

PENGENALAN

Model kurikulum Taba merupakan model yang dimodifikasikan daripada model Tyler Model Taba menekankan keutamaan guru dalam pembangunan kurikulum Model ini mementingkan penglibatan guru secara aktif dalam perkembangan kurikulum Guru berperanan menjadi innovator atau pendorong supaya memotivasikan perkembangan proses pembelajaran murid-murid Model Taba mengamalkan pendekatan induktif yang membolehkan murid berfikir daripada sudut yang berlainan

PENGENALAN

Menekankan pembangunan konsep dan mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran Kaedah yang efektik bagi mengajar kandungan kurikulum dalam bentuk generalisasi dan diskriminasi Guru harus mereka cipta pengajaran yang kreatif dan kepelbagaian dengan menerapkan unsur-unsur jenaka Taba menekankan objektif sebagai platform untuk aktiviti di sekolah semasa merancang kurikulum

OBJEKTIF MENDIRIKAN KEPUTUSAN KURIKULUM


I.

Apakah yang perlu disampaikan? Apakah yang perlu ditekankan? Apakah jenis isi kandungan yang perlu dipilih? Apakah jenis pengalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan?

II.

III.

IV.

KOMPONEN UTAMA DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM SEKOLAH


I.

Pengenalpastian objektif kurikulum Penentuan kaedah dan strategi untuk mencapai objektif kurikulum Pembentukan organisasi kaedah dan strategi Penilaian untuk mencapai objektif

II.

III.

IV.

LANGKAH PELAKSANAAN MODEL TABA


I. II. III. IV. V. VI. VII.

Mendiagnosis kepentingan pembelajaran


Membentuk objektif tingkah laku

Memilih bahan pembelajaran yang sesuai


Menyusun bahan pembelajaran Memilih pengalaman pembelajaran Menyusun pengalaman pembelajaran Menentukan bahan pembelajaran yang akan dinilai dan cara-cara untuk menilai

MODEL PROSES (MODEL KURIKULUM STENHOUSE)

(1926-1982)

BIODATA LAWRENCE STENHOUSE


Dilahirkan pada tahun 1962. Terkenal sebagai seorang ahli pemikir pendidikan khususnya penyelidikan pendidikan dan perkembangan kurikulum. Beliau merupakan salah seorang ahli pengasas CARE (Center for Applied Research in Education) di Universiti East Anglia. Beliau juga pernah memegang jawatan sebagai Presiden Persatuan Penyelidikan Pendidikan British (BERA). Antara hasil karyanya yang diterbitkan: (i)An introduction to curriculum research and development (1975). (ii) Research as a basis of teaching: Readings from the work of Lawrence Stenhouse (1985).

MODEL STENHOUSE
Kurikulum ialah satu perantaraan untuk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh.

Model ini memberi penekanan kepada proses


perkembangan. Menekankan interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid dan guru dengan bahan.

Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kepada 3 bahagian:

Dalam Perancangan Kurikulum

Dalam Pembelajaran Empirikal

Dalam Pembelajaran Proses

Guru mesti menentukan bahan pengajaran yang akan diajar.

Prinsip-prinsip akan dipraktikkan dalam kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.

PERANCAN GAN KURIKULUM


Prinsip-prinsip dalam membuat urutan bahan pembelajaran. Kriteria-kriteria mengenai kekuatan dan kelemahan murid.

Guru mesti menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid dan caracara menilai pencapaian murid.

PEMBELAJA RAN EMPIRIKAL

Melihat feasibility atau kesesuaian mengimplementasika n kurikulum dalam konteks sekolah dan persekitaran yang berlainan.

Guru mesti memilih isi kandungan dari segi kriteria dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya. Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru dan menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dengan tujuan meningkatkan kemahiran guru tersebut.

Merancang aktiviti yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam proses P&P.

PEMBELAJARAN PROSES

AKTIF

BUKAN SESUATU YANG FIZIKAL

CIRI-CIRI MODEL KURIKULUM MENURUT STENHOUSE

DINAMIK

MELIBATKAN INTERAKSI ANTARA GURU, MURID DAN ILMU YANG DISAMPAIKAN.

Tahukah Anda Mengapa Stenhouse Mengatakan Sedemikian?

PERTAMA

Stenhouse melihat kurikulum sebagai penyampaian kandungan oleh para pendidik kepada sasaran masing-masing dalam situasi pendidikan tertentu. Dalam proses tersebut, pasti akan melibatkan teguran , kritikan, syor, cadangan dan sebagainya.
KEDUA

Stenhouse berpendapat bahawa apabila seseorang guru masuk ke dalam bilik darjah untuk mengajar, mereka membawa bersama satu perancangan pengajaran yang akan disampaikan, ciri-ciri personaliti serta sistem kepercayaan, nilai dan jangkaan masing-masing terhadap pencapaian murid. Kesemua ini akan mempengaruhi interaksi guru bersama murid, bersama guru-guru yang lain dan bersama bahan bantu mengajar.

FOKUS MODEL STENHOUSE


Aktivit-aktiviti dan peranan guru. Aktiviti-aktiviti murid dan pelajar. Keadaan-keadaan di mana pembelajaran berlaku. Mementingkan bagaimana dan bukan kesudahan. Pelajar mempunyai peranan dalam membuat keputusan tentang aktiviti pembelajaran. Lebih mempunyai keadaan individu. Mempunyai andaian bahawa pelajar memberikan respons yang unik terhadap

Menekankan kemahiran belajar. Menekankan peranan yang aktif oleh guru dan murid.

Menekankan kepada beberapa aktiviti yang penting dan berguna untuk kehidupan.

KEBAIKAN MODEL PROSES

KEBURUK AN MODEL PROSES

Mengabaika n pertimbanga n kandungan yang sesuai.

Susah mengaplika sikan pendekatan ini pada sesetengah bidang.

KESIMPULAN
Kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan > Murid akan terdedah kepada pendekatan kaedah yang berlainan mengikut teori berkenaan > Garis panduan dalam prosedur implementasi dan penilaian melalui model pembinaan kurikulum akan memudahkan pengajaran dan pembelajaran
>