You are on page 1of 5

Raspored ispita za studente koji studiraju po bolonjskom reimu studija (T2)

Filozofski fakultet u Sarajevu


Odsjek : Historija
Datum: 19.12.2013.

Zimski semestar
Naziv predmeta

Sem.

Uvod u historijsku nauku

FIL HIS
135

2.

Historija drevnih civilizacija i klasinog doba I

FIL HIS
107

3.

Bosanski jezik I, Hrvatski jezik I, Srpski jezik I

FIL BHS
101

4.

Filozofija (opi predmet)

Savremeni
jezik

1.

5.

Engleski jezik 1

5.

Ruski jezik 1

5.

Njemaki jezik 1

Klasina
filologija

ifra

6.

Osnove latinskog jezika I

FIL LAT
100

6.

Osnove grkog jezika I

Fil GRK
181

1.

Historija Bosne u osmanskom periodu (do 1580)

2.

Historija jugoistone Evrope u osmanskom periodu (do 1606)

3.

Historija jugoistone Evrope u ranom srednjem vijeku

III

4.

Bosna u ranom srednjem vijeku

5.

Crkva bosanska - IP

1.

Evropska i svjetska historija novog vijeka (17891918)

2.

Jugoistona Evropa od kraja 18. stoljea do 1878. godine

3.
4.

Historija Bosne i Hercegovine od 1791. do 1878. godine


Historija Bosne i Hercegovine 19181945.

FIL FIL
100
FIL ANG
105
FIL SLA
103

FIL HIS
212
FIL HIS
222
FIL HIS
221
FIL HIS
211
FIL HIS
262

FIL HIS
301
FIL HIS
321
FIL HIS
311
FIL HIS
312

Nastavnik
Prof.dr. Vesna
Mueta - Aeri
Prof.dr. Salmedin
Mesihovi
Doc. dr. Bernisa
Puri
Prof.dr. Jasminka
Babi - Avdispahi
Doc.dr. Merima
Osmankadi
Lektorica Amela
Ljevo - Ovina
Dr. Zlata Maglajlija
Doc.dr. Drago
upari
Doc.dr. Drago
upari

Zavrni ispit
Datum
Vrijeme

Sala

Popravni ispit
Datum
Vrijeme

Sala

22.1.2014.

10 : 00

125

12.2.2014.

10 : 00

125

24.1.2014.

8 : 30

125

14.2.2014.

8 : 30

125

21.1.2014.

11: 00

125

11.2.2014.

16 :00

74

27.1.2014.

10 : 15

74

13.2.2014.

18 : 15

74

20.1.2014.

16 : 00

125

10.2.2014.

16 : 00

125

20.1.2014.

16 : 00

154

10.2.2014.

16 : 00

154

20.1.2014.

11 : 00

255

10.2.2014.

10 : 00

255

21.1.2014.

16 : 00

176

11.2.2014.

16 :00

176

Prof.dr. Enes Pelidija

21.1.2014.

12 : 00

122

11.2.2014.

12 : 00

122

Prof.dr. Enes Pelidija

22.1.2014.

12 : 00

122

12.2.2014.

12 : 00

122

17.1.2013.

8 : 00

122

14.2.2014.

9 : 00

122

20.1.2014.

18 : 00

122

10.2.2014.

18 : 00

122

23.1.2014.

18 : 00

122

13.2.2014.

18 : 00

122

Prof.dr. Zijad ehi

21.1.2014.

15 : 00

122

11.2.2014.

15 : 00

122

Prof.dr. Edin Radui

24.1.2014.

10 : 00

122

14.2.2014.

11 : 00

122

Prof.dr. Edin Radui

23.1.2014.

15 : 00

122

13.2.2014.

15 : 00

122

Prof.dr. Husnija
Kamberovi

22.1.2014.

9 : 00

122

12.2.2014.

9 : 00

122

Prof.dr. Esad
Kurtovi
Prof.dr. Pejo
okovi
Prof.dr. Pejo
okovi

Raspored ispita za studente koji studiraju po bolonjskom reimu studija (T2)


5.

Historija jugoistone Evrope 19181945.


Sandalj Hrani Kosaa - IP

6.
7.

VII

FIL HIS
361

Bosna i Hercegovina i njeni susjedi u 19. Stoljeu - IP

FIL HIS
362

Grko-rimska civilizacija

FIL HIS
401

1.
2.

FIL HIS
322

Bosna i Hercegovina u antiko doba

FIL HIS
411

3.

Srednjovjekovna civilizacija (VXV st.)

FIL HIS
402

4.

Odnos Ilira i Grka - IP

FIL HIS
461

5.

Ugarska u srednjem vijeku - IP

FIL HIS
462

6.

Temeljna nastavna umjea

FIL PED
404

7.

Odabrane teme iz primijenjene psihologije

FIL PSI
410

Prof.dr. Husnija
Kamberovi
Prof.dr. Esad
Kurtovi
Prof.dr. Edin Radui
Prof.dr. Salmedin
Mesihovi
Prof.dr. Salmedin
Mesihovi
Prof.dr. Dubravko
Lovrenovi
Prof.dr. Salmedin
Mesihovi
Prof.dr. Dubravko
Lovrenovi
Prof.dr. Snjeana
unjara
Doc.dr. Dena
Hrustemovi

20.1.2014.

9 : 00

122

10.2.2014.

9 : 00

122

15.1.2014.

12: 00

129

12.2.2014.

14 : 00

125

24.1.2014.

14 : 00

122

14.2.2014.

14 : 00

125

21.1.2014.

11 : 00

122

11.2.2014.

8 : 30

125

23.1.2014.

11: 00

122

13.2.2014.

11 : 00

122

22.1.2014.

9 : 00

125

12.2.2014.

12 : 00

125

20.1.2014.

9 : 00

129

10.2.2014.

9:00

129

24.1.2014.

16 :00

122

14.2.2014.

16 : 00

122

20.1.2014.

16 : 00

74

10.2.2014.

16 : 00

74

20.1.2014.

10 : 00

30

10.2.2014.

10 : 00

30

Linosti evropske i svjetske historije novog vijeka (15001918)


FIL HIS
501

Prof.dr. Zijad ehi

24.1.2014.

10 : 00

129

14.2.2014.

10 : 00

129

FIL HIS
511

Prof.dr. Edin Radui

21.1.2014.

12 :00

129

11.2.2014.

12 : 00

129

23.1.2014.

14 : 00

129

13.2.2014.

14 : 00

129

22.1.2014.

16 : 00

122

12.2.2014.

16 : 00

122

13.1.2014.

16 :00

122

10.2.2014.

16 :00

122

Prof.dr. Enes Pelidija

20.1.2014.

13 : 00

122

10.2.2014.

13 : 00

122

FIL HIS
503

Prof.dr. Salmedin
Mesihovi

20.1.2014.

18 : 00

129

10.2.2014.

18 : 00

129

Ekonomika antikog Ilirika Nauni smjer (oblast stari vijek) - IP

FIL HIS
566b

21.1.2014.

18 :00

129

11.2.2014.

18 : 00

129

Naselja antikog Ilirika Nauni smjer (oblast stari vijek) - IP

FIL HIS
565b

Prof.dr. Salmedin
Mesihovi
Prof.dr. Salmedin
Mesihovi

22.1.2014.

18 : 00

129

12.2.2014.

18 : 00

129

1.
2.
3.

IX

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Nastavni smjer -

Bosanskohercegovako drutvo od kraja 18. stoljea do 1918.


- Nastavni smjer Savremena historija Bosne i Hercegovine
- Nastavni smjer Metodika nastave historije 1
- Nastavni smjer Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni IP
- Nastavni smjer Odnosi Osmanskog carstva i Rusije do konca 18. Stoljea- IP
- Nastavni smjer Ilirske zemlje u antiko doba
-

Nauni smjer (oblast stari vijek) -

FIL HIS
534
FIL HIS
531
FIL HIS
561
FIL HIS
562

Prof.dr. Husnija
Kamberovi
Mr. Snjeana Vasilj,
metodiar
Prof.dr. Esad
Kurtovi

Raspored ispita za studente koji studiraju po bolonjskom reimu studija (T2)


Paleografija

10.

Nauni smjer (oblast srednji / stari vijek) -

FIL HIS
533

Prof.dr. Pejo
okovi

21.1.2014.

18 : 00

122

11.2.2014.

18 : 00

122

FIL HIS
513

Prof.dr. Pejo
okovi

22.1.2014.

19 : 00

129

12.2.2014.

18 : 00

129

FIL HIS
565a

Prof.dr. Esad
Kurtovi

20.1.2014.

17 : 00

129

10.2.2014.

17 : 00

129

FIL HIS
566a

Prof.dr. Dubravko
Lovrenovi

23.1.2014.

18 : 00

129

13.2.2014.

18 :00

129

FIL HIS
504

Prof.dr. Zijad ehi

24.1.2014.

14 : 00

129

14.2.2014.

14 : 00

129

FIL HIS
535

Prof.dr.Vesna
Mueta - Aeri

23.1.2014.

10 : 00

129

14.2.2014.

10 : 00

129

FIL HIS
515

Prof.dr. Husnija
Kamberovi

23.1.2014.

15 :00

129

13.2.2014.

15 : 00

129

FIL HIS
567a

Prof.dr. Edin Radui

24.1.2014.

16 : 00

129

14.1.2014.

16 : 00

129

FIL HIS
567b

Prof.dr. Enes Pelidija

22.1.2014.

17 : 00

129

12.2.2014.

17 : 00

129

FIL HIS
568b

Prof.dr. Zijad ehi

20.1.2014.

17 : 00

129

10.2.2014.

18: 00

129

Bosansko drutvo u srednjem vijeku

11.

Nauni smjer (oblast srednji vijek)-

Vlasi u srednjovjekovnoj Bosni - IP

12.

Nauni smjer (oblast srednji vijek)Steci - IP

13.

Nauni smjer (oblast srednji vijek)Savremena svjetska historija

14.

Nauni smjer (oblast osmanski period novi vijek )Arhivistika

15.

Nauni smjer (oblast osmanski period novi vijek )Savremena historija Bosne i Hercegovine

16.

Nauni smjer (oblast osmanski period novi vijek )-

Bosna i Hercegovina u meunarodnim odnosima u 19. stoljeu IP

17.
-

Nauni smjer (oblast osmanski period novi vijek ) -

Osmanski izvori za historiju Bosne i Hercegovine IP

18.

Nauni smjer (oblast osmanski period novi vijek ) -

Bosna i Hercegovina u meunarodnim odnosima u 20. Stoljeu

19.

Nauni smjer (oblast osmanski period novi vijek ) -

Studenti ispite prijavljuju pitem ISSS sistema (STUDENTSKI INFORMACIONI SISTEM )

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU


ODSJEK ZA HISTORIJU
Sarajevo, 26.12.2013.
RASPORED ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO
PRETHODNOM REIMU STUDIJA JANUAR PRVI TERMNI

NAZIV PREDMETA
I GODINA
Opa historija starog vijeka
Uvod u historijsku nauku
Pomone historijske discipline
II GODINA
Opa historija srednjeg vijeka
Historija srednjovjekovne Bosne
Historija jugoistone Evrope u srednjem vijeku
III GODINA
Opa historija novi vijek I.
Jugoistona Evropa u sastavu Osmanskog carstva do
konca XVIII st st.
Bosna i Hercegovina u sastavu Osmanskog carstva do
konca XVIII
Jugoistona Evropa od konca XVIII stoljea do 1918.
IV GODINA
Opa historija novog vijeka II
Historija Jugoslavije (1918-1992)
Bosna i Hercegovina u jugoslavenskim dravnim
okvirima.
Historija BiH od konca XVIII st. do 1918
Metodika nastave historije

IFRA

DATUM
20.1.2014.

VRIJEME

SALA

21.1.2014.
22.1.2014.

8 : 00
8 : 00
8 : 00

23.1.2014.
24.1.2014.
20.1.2914.

8 : 00

129

8 : 00
11:00

129
129

21.1.2014.
22.1.2014.

17: 00

122

15 : 00

122

23.1.2014.

12 : 00

129

20.1.2014.

9 : 00

129

20.1.2014.

11 : 00
14: 00
11:00

129
129
129

15 : 00
13 : 00

129
129

129
129
129

23.1.2014.
21.1.2014.
24.1.2014.
22.1.2014.

Predsjednik Vijea Odsjeka

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU


ODSJEK ZA HISTORIJU
Sarajevo, 26.12.2013.
RASPORED ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO
PRETHODNOM REIMU STUDIJA FEBRUAR DRUGI TERMNI
NAZIV PREDMETA
I GODINA
Opa historija starog vijeka
Uvod u historijsku nauku
Pomone historijske discipline
II GODINA
Opa historija srednjeg vijeka
Historija srednjovjekovne Bosne
Historija jugoistone Evrope u srednjem vijeku
III GODINA
Opa historija novi vijek I.
Jugoistona Evropa u sastavu Osmanskog carstva do
konca XVIII st st.
Bosna i Hercegovina u sastavu Osmanskog carstva do
konca XVIII
Jugoistona Evropa od konca XVIII stoljea do 1918.
IV GODINA
Opa historija novog vijeka II
Historija Jugoslavije (1918-1992)
Bosna i Hercegovina u jugoslavenskim dravnim
okvirima.
Historija BiH od konca XVIII st. do 1918
Metodika nastave historije

IFRA
-

DATUM
10.2.2014.

11.2.2014.
12.2.2014.

VRIJEME
8:00
8 : 00
8 : 00

SALA
129
129
129

13.2.2014.

8: 00

129

14.2.2014.
15.2.2014.

8 : 00
8:00

129
129

10.2.2014.
11.2.2014.

12 : 00

122

10 : 00

129

12.2.2014.

15 : 00

122

10.2.2014.

11 : 00

129

11.2.2014.
12.2.2014.

17 : 00
10 : 00

122
129

13.2.2014.

11 : 00
13 : 00

129
129

13.2.2014.
-

13.2.2014.

Predsjednik Vijea Odsjeka