Sie sind auf Seite 1von 5

SECRETARIA

ORDENANA MUNICIPAL REGULADORA DE TERMINIS PER A L'EDIFICACI FOROSA


EXPOSICI DE MOTIUS La preocupaci per l'establiment dels terminis per a l'edificaci forosa en terrenys i solars, ha sigut una constant en successives legislacions que sobre l'Urbanisme s'han anat aprovant. La regulaci daquesta instituci es remunta a la Llei sobre el Rgim del Sl i Ordenaci Urbana de 12 de maig de 1956 i al Reglament d'Edificaci Forosa i Registre Municipal de Solars de 5 de mar de 1964, trobant referncies daquesta matria en les tradicionals Ordenances d'Edificaci dels Ajuntaments. Posteriorment el Text Refs de la Llei del Sl de 1976 regulava l'Edificaci Forosa en els articles 154 i segents. Seguint este recorregut s'arriba a la Constituci de 1978 i s l'art. 33 el que reconeix el dret a la propietat privada si b delimita el seu contingut en relaci amb la funci social que el mateix complix. L'obligaci d'edificar els solars dins d'un termini determinat s'arreplega en el Text Refs del 92 al llarg del seu articulat, sancionant amb una reducci de l'aprofitament urbanstic el seu incompliment que ms tard, i en virtut d'una Sentncia del Tribunal Constitucional de 20 de mar de 1997 ser declarat inconstitucional. Els articles 13 i 14 de la Llei 6/98 sobre Rgim del Sl i Valoracions regulen, els drets i deures dels propietaris del Sl Urb, ms concretament l'art. 14-1) inclou entre els deures dels propietaris del sl urb consolidat per la urbanitzaci, la d'edificar-los en els terminis establits en el planejament. Dins d'esta evoluci Legislativa, s'arriba a la situaci legal vigent a la Comunitat Valenciana, amb la Llei 6/94, de 15 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanstica, en el ttol Quart de la qual Intervenci de l'Administraci en el Mercat Immobiliari, Captol Quint, articles 96 a 98-, es regula el Registre Municipal de Solars i Edificis a rehabilitar. D'all que s'ha exposat s'observa que una de les obligacions que arriba a qualsevol propietari de terrenys que tinguen la qualificaci jurdica de solar, d'edificacions declarades en runa o de construccions paralitzades o inadequades, s la d'edificar en els terminis que legal o reglamentriament s'establisquen. Aquesta obligaci es vincula directament a la funci social que

SECRETARIA

han de complir els solars, que no s una altra que servir de base per a l'edificaci. L'elaboraci de l'Ordenana Municipal Reguladora de Terminis per a l'Edificaci Forosa respon a aquesta finalitat, es tracta de definir les obligacions dels propietaris de solars i immobles amb vista a la seua edificaci en els terminis establits; regulant l'objecte, terminis, mbit d'aplicaci, la creaci del Registre Municipal de Solars i el Rgim de Venda Forosa, de manera que l'incompliment de la dita obligaci implica que la parcella queda en situaci de venda forosa. TITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS Article 1.- Objecte. La present Ordenana t com a objecte establir els terminis en qu els propietaris de solars, d'edificacions declarades en runa o inadequades i de construccions paralitzades hauran de procedir a la seua edificaci. Article 2.- Inclusi en el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar i Terminis. D'acord amb l'Art. 97 de la LRAU 6/94, procedix dictar l'orde d'inclusi en el Registre respecte a immobles els propietaris del qual incomplisquen: A) L'obligaci d'edificar, de sollicitar llicncia o d'urbanitzar simultniament a l'edificaci, en els supsits i terminis regulats en els Arts. 84.1 (1 any des d'expedici Cdula) i 85.2 (el termini establit en la seua concessi o en Programa de desenvolupament d'Actuaci Integrada, o si no n'hi ha, quan la iniciaci, conclusi o interrupci supere els 6, 24 i 36 mesos, respectivament) i Art. 85.3 (1 any des d'orde edificaci).
B) L'obligaci d'efectuar obres de conservaci i rehabilitaci en

els termes exigibles segons els articles 90 (situaci legal de runa), 91 (intervenci edificis catalogats), 92 (sense perju de l'aplicaci simultnia de les restants mesures previstes en el nmero 3 daquest ltim (Execuci subsidiria ms Multa)) i 94 ltim pargraf: (destrucci edificis catalogats).

SECRETARIA

Article 3.- Prrroga dels terminis per a edificaci forosa. Els terminis anteriors es podran prorrogar per causa justificada apreciada per l'rgan Municipal corresponent. La resoluci dictada en aquesta matria no ser susceptible de recurs. Estan legitimats per a sollicitar la prrroga, els propietaris d'immobles subjectes a la crrega d'edificaci forosa. La prrroga haur de sollicitar-se abans del venciment del termini establit per a l'edificaci forosa. Article 4.- Excepcions a l'obligaci d'edificar en els terminis establits. Les Administracions Pbliques i l'Empreses Industrials que possesquen o adquirisquen solars per a ampliacions o futures necessitats justificades, podran retindre sense edificar per terminis superiors als previstos en esta Ordenana, amb l'acord previ de l'Ajuntament. Article 5.- mbit territorial d'aplicaci. L'mbit d'aplicaci de l'Ordenana ho s en relaci al Polgon Industrial Alqueria de Moret, ja que el sl classificat com a urb est completament executat. L'anterior s'entn sense perju d'estendre la seua aplicaci de forma progressiva a la resta del Terme Municipal, en la mesura que ho requerisca el desenvolupament urbanstic, derivat de l'execuci del planejament. TITOL II.- REGISTRE DE SOLARS Article 6.- Concepte. s un Registre de carcter pblic, creat amb la finalitat d'incloure els solars i les construccions en runa, inadequades o paralitzades com a mitj d'instrumentar la venda forosa en els casos d'incompliment dels deures urbanstics d'edificaci en els terminis establits. Article 7.- Organitzaci. El Registre Municipal de Solars s'organitza en dos seccions:

SECRETARIA

De solars. D'Edificacions declarades paralitzades i inadequades. en runa i construccions

El Registre Municipal de Solars s'integra en l'rea de Foment i Desenvolupament Urbanstic i ser portat per funcionaris adscrits a la dita rea. El Registre es portar per mitj de Llibres i per cada finca, sent autoritzada l'obertura dels Llibres pel Secretari de l'Ajuntament. Qualsevol persona tindr dret a demanar i obtindre cpia o certificaci del contingut del Registre Municipal de Solars. Article 8.- Ttol Inscriptible. El Registre Municipal de Solars expressar, respecte de cada finca, les circumstncies segents: Acord Municipal d'inclusi de l'immoble en el Registre Municipal de Solars. Descripci de la finca, amb les dades relatives a la seua situaci, extensi superficial i lmits. Crregues, situacions jurdiques inscrites en el Registre de la Propietat i circumstncies personals dels titulars. Valoraci de la Finca. Si s el cas, es consignar el compliment de l'obligaci d'edificar per mitj de la cancellaci del seient. Article 9.- Efectes de la inscripci. La inclusi de l'acord municipal de finques en el Registre Municipal de Solars suposa l'inici del procediment per a l'aplicaci del rgim de venda forosa, i els altres efectes previstos en l'Art. 98 de la LRAU 6/94. TITOL III.- REGIM DE VENDA FOROSA Article 10.- Concepte. s el procediment que t com a finalitat l'alienaci de les finques, pel sistema de subhasta, els propietaris de les quals hagen incomplit l'obligaci d'edificar dins dels terminis establits en l'Ordenana, quedant obligat

SECRETARIA

l'adquirent a edificar en el termini fixat en la llicncia municipal o orde d'execuci. Article 11.- Procediment L'Ajuntament, en el termini mxim d'un any des de la inclusi de l'immoble en el Registre de Solars, ho traur a subhasta pblica amb la seua valoraci com a tipus de licitaci. El preu obtingut s'entregar al propietari, una vegada deduts els gastos ocasionats i, si s el cas, les sancions aplicables. Si la subhasta es declarara deserta, es convocar novament en el termini de sis mesos, amb una rebaixa del 25 per cent del tipus. Si tamb quedara deserta, l'Ajuntament, en el termini de sis mesos, podr adquirir-la per al Patrimoni Municipal del Sl. Transcorreguts els anteriors terminis sense que s'haja produt la venda quedar sense efecte la inclusi en el Registre. Article 12.- Obligacions de l'adquirent. L'adquirent d'immobles a qu es referixen els articles precedents quedar obligat a comenar o continuar les obres segons siga procedent en el termini de sis mesos a partir de la presa de possessi de la finca, i a edificar-la en el termini fixat en la llicncia. L'incompliment per l'adquirent d'estos deures determinar la nova inclusi de l'immoble en el Registre de Solars. DISPOSICI ADDICIONAL NICA En all no previst en esta Ordenana s'aplicar l'Ordenament Urbanstic Valenci, integrat substantivament per la Llei 6/94, de 15 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l'Activitat Urbanstica, Ttol Quart Intervenci de l'Administraci en el Mercat Immobiliari, Captol Quint, articles 96 a 98, annexats.