Sie sind auf Seite 1von 11

etvrtak, 3. 5. 2012.

SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 35

O MATINIM KNJIGAMA I. OSNOVNE ODREDBE lan 1. (Predmet Zakona) Ovim zakonom ureuju se: nadlenost za voenje matinih knjiga, vrste i sadraj matinih knjiga, matini registar, upis podataka u matine knjige, upis injenica u matine knjige na osnovu isprava inozemnih organa, voenje i uvanje matinih knjiga, izdavanje izvoda i uvjerenja iz matinih knjiga, uvid u matine knjige i koritenje podataka iz matinih knjiga, obnavljanje matinih knjiga, upravni nadzor, rjeavanje albi i prekrajna odgovornost i druga pitanja koja se odnose na matine knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). lan 2. (Vrste matinih knjiga) O linim stanjima graana vode se: matina knjiga roenih, matina knjiga dravljana, matina knjiga vjenanih i matina knjiga umrlih (u daljnjem tekstu: matine knjige) koje predstavljaju osnovne slubene evidencije o linim stanjima graana. U matine knjige upisuju se zakonom odreene injenice o roenju, dravljanstvu, sklapanju braka, smrti i druge zakonom predviene injenice, kao i promjene u vezi sa tim injenicama. lan 3. (Matine knjige, izvodi i uvjerenja su javne isprave) Matine knjige, matini registar, izvodi iz matinih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na osnovu matinih knjiga i matinog registra su javne isprave. Podaci upisani u matine knjige i matini registar i injenice koje se njima dokazuju smatraju se istinitim dok se na zakonom propisan nain ne dokae suprotno. lan 4. (Zabrana diskriminacije) Zabranjuje se svaki oblik diskriminacije na osnovu spola, vjeroispovijesti, rasne i etnike pripadnosti, boje koe, jezika, nacionalnog ili socijalnog porijekla, obrazovanja i socijalnog statusa kod upisa i izdavanja izvoda i uvjerenja o injenicama i podacima iz matinih knjiga, voenja upravnog postupka u vezi sa injenicama koje se upisuju u matine knjige i o drugim pitanjima ureenim ovim zakonom. lan 5. (Gramatika terminologija) Gramatika terminologija u vezi sa koritenjem mukog ili enskog roda za pojmove u ovom zakonu ukljuuje oba roda. lan 6. (Primjena Zakona o upravnom postupku) Postupci koji se vode prema ovom zakonu radi utvrivanja injenica ili drugih podataka koji se upisuju u matine knjige i u kojima se donose rjeenja i izdaju izvodi i uvjerenja i drugi sluajevi predvieni ovim zakonom provode se prema odredbama Zakona o upravnom postupku ("Slubene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), osim u sluajevima u kojima je ovim zakonom drukije odreeno. Kada organ uprave opine i grada nadlean za matine knjige ili organi unutranjih poslova kantona i Federacije rjeavaju po zahtjevu graana radi utvrivanja injenica i podataka koji se vode u matinim knjigama (redovan ili naknadni upis), duni su dokaz o tim injenicama ili podacima pribaviti po slubenoj dunosti od organa uprave opine i grada koji vodi matine knjige o tim podacima o emu slubeno lice sastavlja slubenu zabiljeku.

ZAKON

Kada organi uprave i drugi organi ili pravna lica rjeavaju po zahtjevu graana ili po slubenoj dunosti o odreenim pravima i dunostima graana, a za rjeavanje tih zahtjeva potrebne su injenice ili podaci iz matinih knjiga, duni su dokaz o tim injenicama i podacima pribaviti po slubenoj dunosti od organa uprave opine i grada nadlenog za matine knjige, a ti organi duni su dati traene podatke na osnovu podataka iz matinih knjiga ili matinog registra, to se vri u skladu s odredbom lana 68. ovog zakona. II. NADLENOST ZA VOENJE MATINIH KNJIGA lan 7. (Organ nadlean za voenje matinih knjiga) Poslove voenja matinih knjiga organizuju i vre jedinice lokalne samouprave (grad i opina) putem nadlene slube za upravu opine i grada odreene za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: organ uprave opine i grada nadlean za matine knjige). Organ uprave iz stava 1. ovog lana obavlja poslove koji se odnose na voenje matinih knjiga, matinog registra, izdavanje izvoda iz matinih knjiga i uvjerenja o injenicama upisanim u matine knjige i druge poslove vezane uz matine knjige u skladu s ovim zakonom. lan 8. (Mjesta - podruja za voenje matinih knjiga) Matine knjige roenih i matine knjige umrlih vode se za svako naseljeno mjesto (naselje - grad, selo) u sjeditu matinog podruja. Matina podruja kao i njihova sjedita odreuju se odlukom gradskog, odnosno opinskog vijea. Matina knjiga dravljana vodi se kao jedinstvena knjiga za podruje cijele opine, odnosno grada. Matina knjiga vjenanih vodi se kao jedinstvena knjiga za naseljena mjesta u kojima se vri sklapanje braka. Gradsko, odnosno opinsko vijee moe odrediti da se vode jedinstvene matine knjige roenih i matina knjiga umrlih za vie naseljenih mjesta, ako su ta mjesta prostorno povezana i olakavaju efikasnije obavljanje tih poslova. lan 9. (Lica koja vode matine knjige) Poslove neposrednog voenja matinih knjiga u organu uprave opine i grada nadlenog za matine knjige obavljaju slubena lica sa posebnim ovlatenjem - matiar za voenje matinih knjiga (u daljnjem tekstu: matiar). Posebno ovlatenje iz stava 1. ovog lana utvruje se rjeenjem koje donosi opinski naelnik, odnosno gradonaelnik nakon to matiar poloi poseban struni ispit za matiara iz lana 10. stav 1. taka 2) ovog zakona i u tom rjeenju navode se ovlatenja koja matiar ima u obavljanju poslova voenja matinih knjiga. Posebno ovlatenje odnosi se na upisivanje podataka u matine knjige i potpisivanje akata za koje je matiar ovlaten ovim zakonom. lan 10. (Uvjeti za matiara) Matiar, u smislu ovog zakona, moe biti lice koje pored uvjeta predvienih za namjetenike, odnosno dravne slubenike u organima uprave ispunjava sljedee posebne uvjete i to: 1) ima najmanje srednju strunu spremu - IV stepen, 2) ima poloen posebni struni ispit za matiara kao uvjet za dobijanje ovlatenja za obavljanje poslova matiara iz lana 9. stav 2. ovog zakona. Poseban struni ispit iz stava 1. taka 2) ovog lana matiar polae pred komisijom za polaganje posebnog strunog

Broj 37 - Strana 36

SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

etvrtak, 3. 5. 2012.

ispita koju imenuje federalni ministar unutranjih poslova (u daljnjem tekstu: federalni ministar). Kandidatu koji poloi poseban struni ispit Federalno ministarstvo unutranjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) izdaje uvjerenje o poloenom ispitu na propisanom obrascu. Federalni ministar propisat e postupak polaganja i utvrditi sadraj posebnog strunog ispita za matiare i obrazac uvjerenja o poloenom ispitu. lan 11. (Struno usavravanje i osposobljavanje matiara) Matiar ima pravo i dunost struno se usavravati i osposobljavati za obavljanje poslova voenja matinih knjiga i uestvovati u svim oblicima strunog usavravanja koje organizira nadleni organ opine i grada, kantona i Federacije. Gradonaelnik, odnosno opinski naelnik duan je matiaru omoguiti nesmetano uestvovanje na seminarima, kursevima i drugim oblicima strunog usavravanja koji se organiziraju za matiare i osigurati uvjete za njihovo uee na tim oblicima strunog usavravanja. Federalni ministar propisat e sadraj strune obuke i osposobljavanja iz stava 1. ovog lana. III. VRSTE I SADRAJ MATINIH KNJIGA 1. Matina knjiga roenih lan 12. (Podaci koji se upisuju u matinu knjigu roenih) U matinu knjigu roenih upisuju se: 1) podaci o roenju djeteta i to: roeno ime i prezime, spol djeteta, dan, mjesec, godina, vrijeme i mjesto, opina ili grad roenja djeteta, jedinstven matini broj (u daljnjem tekstu: JMB), nacionalnost i dravljanstvo; 2) podaci o roditeljima djeteta i to: roeno ime i prezime (i prezime prije sklapanja braka ako je upisano u matine knjige), JMB, datum i mjesto roenja, dravljanstvo i mjesto prebivalita i adresa; 3) priznavanje i osporavanje materinstva i oinstva; oduzimanje i vraanje roditeljskog staranja; ostvarivanje i prestanak roditeljskog staranja; zasnivanje usvojenja i raskid usvojenja; starateljstvo i prestanak ili produenje starateljstva; sklapanje braka; prestanak braka (ponitenje ili razvod braka, smrt branog partnera ili proglaenje nestalog branog partnera umrlim); oduzimanje i vraanje poslovne sposobnosti; promjena imena i prezimena djeteta i promjena imena i prezimena roditelja, odnosno usvojioca i staratelja; promjene i prestanak dravljanstva; smrt i proglaenje nestalog lica umrlim, promjena spola, kao i drugi podaci utvreni zakonom. injenica nacionalnost u matine knjige roenih upisat e se ili se nee upisati na zahtjev ovlatenog podnosioca prijave i to: roditelj ili staratelj za upis djeteta u matinu knjigu roenih, s tim da dijete kada postane punoljetno ima pravo izjasniti se o svojoj nacionalnosti kod nadlenog matiara. lan 13. (Prijava roenja djeteta) Roenje djeteta prijavljuje se pisano na propisanom obrascu radi upisa u matinu knjigu roenih matiaru matinog podruja na kojem se nalazi mjesto u kojem se dijete rodilo. Izuzetno, roenje dijeteta u saobraajnom sredstvu u toku prijevoza prijavljuje se matiaru matinog podruja u mjestu gdje se nalazi prebivalite majke.

lan 14. (Rok za prijavu roenja djeteta) Roenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi mora se prijaviti u roku od 15 dana, a u ostalim sluajevima u roku od 30 dana od dana roenja djeteta. Ako je dijete mrtvo roeno van zdravstvene ustanove, roenje se mora odmah prijaviti najbliem kantonalnom ministarstvu unutranjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo), a najkasnije u roku od 24 sata od roenja djeteta radi izvrenja posla iz nadlenosti tog ministarstva. lan 15. (Pravna i fizika lica koja su obavezna prijaviti roenje djeteta) Roenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi (ivo ili mrtvo) duna je prijaviti zdravstvena ustanova na obrascu prijave iji je sadraj utvren u propisu iz lana 79. stav 2. ovog zakona, s tim to se i prijava djeteta prema stavu 2. ovog lana vri na propisanom obrascu. Roenje djeteta van zdravstvene ustanove duan je prijaviti djetetov otac, a ako on nije u mogunosti to uiniti ili ako je nepoznat, roenje djeteta duan je prijaviti drugi lan domainstva, odnosno lice u ijem stanu je dijete roeno ili majka kada za to bude sposobna ili babica ili ljekar ako su uestvovali pri poroaju, a ako ovih lica nema ili nisu u mogunosti da prijave roenje djeteta, roenje je duno prijaviti lice koje je saznalo za roenje djeteta. lan 16. (Upis linog imena djeteta u matinu knjigu) Lica koja su prema federalnom Zakonu o linom imenu ovlatena da odreuju lino ime djeteta duna su radi upisa u matinu knjigu roenih prijaviti nadlenom matiaru lino ime djeteta najkasnije u roku od 30 dana od dana roenja djeteta. Upis linog imena djeteta u matinu knjigu roenih vri matiar koji je nadlean za mjesto roenja djeteta. Ako roditelji nisu prijavili ime djeteta u roku iz stava 1. ovog lana u tom sluaju centar za socijalni rad kao organ starateljstva (u daljnjem tekstu: organ starateljstva), kada je prema Zakonu o linom imenu ovlaten da prijavi ime djeteta, duan je to uiniti u roku od 30 dana od dana prijema obavjetenja ili saznanja da roditelji nisu prijavili ime djeteta. Postupak odreivanja i upisa linog imena djeteta u matinu knjigu roenih vri se u skladu sa Zakonom iz stava 1. ovog lana. lan 17. (Lino ime od vie rijei) U sluaju da se lino ime ili samo ime ili samo prezime koje se odredi djetetu sastoji od vie rijei, sve upisane rijei u odgovarajuim rubrikama matine knjige u kojima se upisuje ime i prezime smatraju se linim imenom i tim imenom e se dijete sluiti u pravnom saobraaju, ukoliko ovlatena stranka ne zatrai da se odredi skraeni oblik imena ili prezimena koje e se koristiti u pravnom saobraaju, to e matiar upisati u matinu knjigu na osnovu pisane izjave stranke. lan 18. (Upis djeteta nepoznatih roditelja) Dijete iji su roditelji nepoznati upisuje se u matinu knjigu roenih koja se vodi za mjesto gdje je dijete naeno. Upis djeteta iz stava 1. ovog lana u matinu knjigu roenih vri se na osnovu pravomonog rjeenja nadlenog organa starateljstva koje taj organ dostavlja nadlenom matiaru. Rjeenje sadri: ime, prezime i spol djeteta, dan, mjesec, godinu, sat i mjesto roenja i dravljanstvo djeteta. Kao mjesto roenja upisuje se mjesto gdje je dijete naeno a dravljanstvo za to dijete upisuje se u matinu knjigu roenih u skladu sa Zakonom o dravljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 43/01,

etvrtak, 3. 5. 2012.

SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH 2)

Broj 37 - Strana 37

22/09 i 65/11 - u daljnjem tekstu: Zakon o dravljanstvu Federacije). Organ starateljstva donosi rjeenje iz stava 2. ovog lana na osnovu zapisnika o nalasku djeteta koji sastavlja i dostavlja tom organu starateljstva nadleno kantonalno ministarstvo. Ovaj zapisnik organ starateljstva dostavlja nadlenom matiaru zajedno sa svojim rjeenjem. lan 19. (Upis usvojenja u matinu knjigu roenih) injenica usvojenja djeteta upisuje se u matinu knjigu roenih na osnovu pravomonog rjeenja nadlenog organa starateljstva o potpunom ili nepotpunom usvojenju djeteta. Kada se radi o potpunom usvojenju u matinu knjigu roenih za dijete se vri novi upis, a podaci o usvojiocima upisuju se kao podaci o roditeljima usvojenika. Upis usvojenja iz stava 1. ovog lana, kao i raskida usvojenja vri se u matinu knjigu roenih koja se vodi za mjesto gdje je dijete roeno. Prilikom upisa usvojenja iz stava 2. ovog lana u matinu knjigu roenih, istovremeno se ponitava raniji upis injenice roenja djeteta - usvojenika koje matiar vri zabiljekom na osnovu rjeenja iz stava 1. ovog lana. Upis raskida usvojenja u matinu knjigu roenih vri se na osnovu pravomonog rjeenja organa starateljstva o raskidu usvojenja. lan 20. (Upis u matinu knjigu roenih lica koja su stekla dravljanstvo Federacije naturalizacijom i po drugom osnovu) injenica roenja za lice koje je dravljanstvo Federacije steklo priroenjem (naturalizacijom) ili putem meunarodnog sporazuma ili prema drugom zakonom predvienom osnovu, u skladu sa ranijim propisima, upisuje se u matinu knjigu roenih prema mjestu prebivalita, a ako nema prebivalita onda prema boravitu tog lica, a u sluaju da to lice nema ni prebivalite ni boravite u Federaciji upis se vri u matinu knjigu roenih koja se vodi u Opini Centar Sarajevo. Upis lica iz stava 1. ovog lana u matinu knjigu roenih vri se na osnovu rjeenja o sticanju dravljanstva Federacije koje po zahtjevu stranke donosi Federalno ministarstvo, osim u sluajevima kada je to zakonom ili drugim propisom drukije odreeno. Ukoliko je lice upisano u posebne evidencione knjige dravljana koje su se vodile prema ranije vaeim propisima, a nije roeno u Bosni i Hercegovini, naknadni upis tog lica u matinu knjigu roenih vri se u opini, odnosno gradu u Federaciji u kojem je lice upisano u knjigu dravljana. 2. Matina knjiga dravljana lan 21. (Matine knjige dravljana) Matinim knjigama dravljana smatraju se knjige dravljana voene prema ranijim propisima i posebne knjige dravljana za lica iz lana 22. ovog zakona. lan 22. (Podaci koji se upisuju u posebnu matinu knjigu dravljana) U posebnu matinu knjigu dravljana iz lana 21. ovog zakona upisuju se podaci samo za lica iz stava 2. ovog lana i to: 1) za lica iz ta. 1) i 2) upisuju se podaci: prezime, ime jednog roditelja i ime, spol, datum i godina roenja, mjesto, opina i drava roenja, dravljanstvo Bosne i Hercegovine i entitetsko dravljanstvo, promjena i prestanak dravljanstva Bosne i Hercegovine i entitetskog dravljanstva, JMB, prebivalite, broj i datum rjeenja na osnovu kojeg je izvren upis,

za lica iz take 3) upisuju se podaci: prezime, ime (djevojako prezime), prezime i ime oca, prezime i ime (i djevojako prezime) majke, spol, datum i godina roenja, mjesto, opina i drava roenja, dravljanstvo ranije drave, broj i datum rjeenja na osnovu kojeg je izvren upis, brano stanje, prezime i ime branog druga, datum i godina zakljuenja braka, mjesto, opina i drava zakljuenja braka, prezime nakon sklapanjanja braka. U knjigu dravljana iz stava 1. ovog lana upisuju se sljedea lica: 1) dravljani Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koji na osnovu prebivalita u Federaciji, u skladu sa Zakonom o dravljanstvu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 4/97., 13/99., 41/02., 6/03., 14/03., 82/05., 43/09. i 76/09) i Zakonom o dravljanstvu Federacije, stiu pravo na dravljanstvo Federacije, odnosno pravo na promjenu entitetskog dravljanstva; 2) dravljani Bosne i Hercegovine koji nemaju izjavljeno entitetsko dravljanstvo, odnosno dravljani Bosne i Hercegovine koji imaju dravljanstvo Republike Srpske a imaju prebivalite u Brko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brko Distrikt), ako to ele; 3) lica koja su roena i upisana u matine knjige roenih na teritoriji Republike Srpske a stiu dravljanstvo Federacije u skladu sa Zakonom o davljanstvu Federacije. Upis injenice dravljanstva Federacije za lica iz stava 2. ovog lana u matinu knjigu dravljana, vri se na sljedei nain: 1) za lica iz take 1) upis se vri u mjestu prebivalita tih lica; 2) za lica iz take 2) upis se vri u matine knjige dravljana Federacije koje se vode prema prebivalitu lica u Brko Distriku; 3) za lica iz take 3) upis se vri u mjestu prebivalita, odnosno boravita tih lica. Matiar koji je izvrio upis injenice dravljanstva Federacije u matinu knjigu dravljana iz stava 2. ovog lana duan je u roku od osam dana od dana upisa o tom upisu pisano obavijestiti nadleni organ Republike Srpske. 3. Matina knjiga vjenanih lan 23. (Podaci koji se upisuju u matinu knjigu vjenanih) U matinu knjigu vjenanih upisuju se: 1) podaci o sklapanju braka i to: ime i prezime, datum i mjesto roenja; dravljanstvo, JMB branih partnera, prebivalite branih partnera, datum i mjesto sklapanja braka, izjave branih partnera o njihovom prezimenu, ime i prezime i prebivalite punomonika, ako je pri sklapanju braka jednog branog partnera zastupao punomonik; 2) ime i prezime roditelja branih partnera i njihovo prezime prije sklapanja braka, ako je upisana ta injenica, ime i prezime i prebivalite svjedoka pri sklapanju braka, ime i prezime matiara i ime i prezime tumaa, ako je tuma prisustvovao pri sklapanju braka; 3) prestanak braka (ponitenje i razvod braka, smrt branog partnera ili proglaenje nestalog branog partnera umrlim) i promjene imena i prezimena branih partnera.

Broj 37 - Strana 38

SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

etvrtak, 3. 5. 2012.

lan 24. (Nain upisa vjenanja u matinu knjigu vjenanih) Upis injenice vjenanja u matinu knjigu vjenanih vri se u knjigu vjenanih koja se vodi za mjesto u kojem se vri sklapanje braka, a provodi se u skladu sa odredbama Porodinog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 35/05 i 41/05 - u daljnjem tekstu: Porodini zakon). lan 25. (Upis injenice prestanka braka u matine knjige) Upis injenice prestanka braka (razvod ili ponitavanje braka, smrt branog partnera ili proglaenje nestalog branog partnera umrlim) u matinu knjigu vjenanih vri se na osnovu pravomone presude suda kojom se brak razvodi ili ponitava, ili kojom je izvreno proglaenje nestalog branog partnera umrlim, a za prestanak braka smru branog partnera upis se vri na osnovu potvrde o smrti. Sud je duan u roku od 15 dana od dana kada je presuda iz stava 1. ovog lana postala pravomona dostaviti presudu nadlenom matiaru koji vodi matinu knjigu vjenanih radi upisa prestanka braka u matinu knjigu vjenanih. Potvrdu o smrti branog partnera matiaru donosi brani partner ili lan ue porodice u roku od 15 dana od dana smrti branog partnera. Matiar koji vodi matinu knjigu vjenanih duan je u roku od 15 dana od dana upisa injenice prestanka braka u matinu knjigu vjenanih pisano dostaviti podatke o upisanim promjenama prestanka braka matiaru kod kojeg su brani partneri upisani u matinu knjigu roenih. Brani partner koji je sklapanjem braka promijenio prezime moe izjavom kod matiara traiti da se u pravnom saobraaju koristi prezimenom kojim se koristio prije sklapanja braka. Izjava se mora dati kod matiara koji je upisao promjenu u matinu knjigu vjenanih odmah, a najkasnije u roku od est mjeseci od dana upisa promjene iz stava 3. ovog lana u matinu knjigu roenih. Ukoliko se brani partner u roku iz stava 3. ovog lana ne izjasni o prezimenu koje e koristiti nakon to je dolo do prestanka braka, svaka promjena prezimena koja se trai poslije isteka tog roka za koritenje prezimena kojim se koristio prije sklapanja braka vri se u postupku promjene linog imena u skladu sa odredbama Zakona o linom imenu. 4. Matina knjiga umrlih lan 26. (Podaci koji se upisuju u matinu knjigu umrlih) U matinu knjigu umrlih upisuju se: 1) podaci o smrti lica i to: ime i prezime umrlog, njegovo prezime prije sklapanja braka ako je upisano u matinu knjigu, spol, datum, vrijeme i mjesto smrti, datum i mjesto roenja, JMB, brano stanje, dravljanstvo, prebivalite i adresa stana i mjesto sahrane; 2) ime i prezime branog partnera i njegovo prezime prije sklapanja braka ako je upisana ta injenica i ako je umrli bio u braku, ime i prezime roditelja umrlog, ime i prezime i adresa prebivalita lica koje je prijavilo smrt, odnosno naziv zdravstvene ustanove ako je smrt prijavila ta ustanova; 3) proglaenje nestalog lica umrlim i podatak o smrti koji je dokazan u sudskom postupku, utvrivanje identiteta nepoznatog umrlog lica, ukidanje odluke o proglaavanju lica umrlim ili ukidanje ili izmjena sudskog rjeenja o utvrivanju smrti.

lan 27. (Rok za prijavu smrti radi upisa u matinu knjigu) injenica smrti prijavljuje se odmah a najkasnije u roku od 24 sata od momenta smrti zdravstvenoj ustanovi radi izdavanja potvrde o smrti. injenica smrti prijavljuje se pisano na propisanom obrascu radi upisa u matinu knjigu umrlih matiaru matinog podruja u kojem je smrt nastupila u roku od 30 dana od dana kad je smrt nastupila, odnosno od dana nalaska tijela umrlog lica. Ako se ne zna gdje je smrt nastupila injenica smrti upisat e se u matinu knjigu umrlih koja se vodi za mjesto gdje je naeno tijelo umrlog lica. injenica smrti koja je nastupila u saobraajnom sredstvu u toku prijevoza kao i smrt koja je nastupila zbog saobraajne nezgode, upisuje se u matinu knjigu umrlih koja se vodi za mjesto gdje se umrli sahranjuje. Ako se lice koje je umrlo na teritoriji Federacije sahranjuje u inozemstvu ili u drugom entitetu ili Brko Distriku injenica smrti prijavljuje se matiaru matinog podruja u kojem je smrt nastupila i upisuje se u matinu knjigu umrlih koja se vodi za to mjesto. lan 28. (Lica ovlatena za prijavljivanje smrti) injenicu smrti duni su prijaviti lanovi porodice, odnosno lanovi domainstva sa kojima je umrli ivio. Ako njih nema ili su u nemogunosti da to uine, injenicu smrti duna su prijaviti druga lica sa kojima je umrli ivio ili drugi lanovi porodice koji su saznali za smrt, odnosno lica u ijem je stanu smrt nastupila. Ako nema ni ovih lica injenicu smrti duno je prijaviti lice koje je prvo saznalo za smrt. Matiar je duan, ako na bilo koji nain sazna za injenicu smrti koja nije prijavljena, pokrenuti postupak za upis injenice smrti u matinu knjigu umrlih. injenicu smrti lica koje je umrlo u zdravstvenoj ustanovi, kasarni, kazneno-popravnoj ustanovi, hotelu, internatu ili drugoj ustanovi ili pravnom licu ili organizaciji - duni su prijaviti pravni subjekti u kojima je lice umrlo. U sluaju nalaska lea lica iji identitet nije utvren, injenicu smrti duno je prijaviti kantonalno ministarstvo koje je sainilo zapisnik o nalasku tijela umrlog lica. lan 29. (Potvrda o smrti) injenica smrti upisuje se na osnovu potvrde o smrti koju izdaje doktor medicine, odnosno drugi zdravstveni radnik ovlaten za utvrivanje smrti (mrtvozornik) to se vri na obrascu potvrde utvrene u propisu koji se donosi na osnovu lana 79. stav 2. ovog zakona. Sahrana umrlog lica, odnosno ukop naenog lea moe se izvriti samo uz izdatu potvrdu iz stava 1. ovog lana. Bez potvrde o smrti ili dokaza iz stava 4. ovog lana matiar ne smije upisati injenicu smrti u matinu knjigu umrlih. injenicu smrti nepoznatog lica matiar e upisati u matinu knjigu umrlih na osnovu zapisnika o nalasku lea koji matiaru dostavlja kantonalno ministarstvo koje je sastavilo zapisnik i potvrde iz stava 1. ovog lana. lan 30. (Upis proglaenog nestalog lica umrlim) Proglaenje nestalog lica umrlim dokazano u sudskom postupku upisuje se u matinu knjigu umrlih na osnovu pravomone sudske odluke koju je sud obavezan dostaviti u roku od 15 dana od dana njene pravomonosti matiaru matinog podruja na kojem je bilo posljednje prebivalite umrlog.

etvrtak, 3. 5. 2012.

SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 39

Ako je posljednje prebivalite umrlog bilo nepoznato ili je u inozemstvu, sud e odluku iz stava 1. ovog lana dostaviti matiaru matinog podruja na kojem je mjesto roenja tog lica, a ako je mjesto njegovog roenja u inozemstvu - odluka se dostavlja matiaru matinog podruja na kojem je sjedite suda koji je donio odluku. Matiar koji je izvrio upis smrti lica iz stava 1. ovog lana u matinu knjigu umrlih duan je istovremeno tu injenicu upisati i u matinu knjigu roenih tog lica, a ako se ta knjiga nalazi kod drugog matiara duan je podatke o smrti dostaviti tom matiaru u roku od 15 dana od dana upisa smrti u knjigu umrlih. lan 31. (Upis nestalih lica u matinu knjigu umrlih) Upis u matinu knjigu umrlih lica koja su od nadlenog organa Bosne i Hercegovine ili Federacije evidentirana kao nestala u periodu od 30.4.1991. do 14.2.1996. godine vri se u skladu sa odgovarajuim odredbama Zakona o nestalim licima ("Slubeni glasnik BiH", broj 50/04) koje se odnose na to pitanje. lan 32. (Obavjetavanje kantonalnog ministarstva o smrti lica) Matiar je duan u roku od 15 dana od dana upisa injenice smrti u matinu knjigu umrlih o toj injenici pisano obavijestiti nadleno kantonalno ministarstvo koje vodi evidenciju o prebivalitu i boravitu i koje je izdalo linu kartu tom licu, ako je umrlo lice posjedovalo linu kartu, radi obavljanja poslova iz nadlenosti tog ministarstva koji se odnose na te injenice. IV. MATINI REGISTAR lan 33. (Definicija matinog registra) Matini registar (u daljnjem tekstu: Registar) predstavlja posebnu elektronsku bazu podataka o licima upisanim u matine knjige koji se vodi u opini, odnosno gradu u koji su uvezani svi matini uredi sa podruja opine i grada. Svi registri iz stava 1. ovog lana elektonski su povezani sa Jedinstvenim centralnim registrom koji se nalazi u Federalnom ministarstvu a sadri sve podatke sa teritorije Federacije. Registar podrazumijeva voenje, odravanje, uvanje, koritenje, razmjenu i zatitu podataka u matinoj knjizi roenih, matinoj knjizi dravljana, matinoj knjizi vjenanih i matinoj knjizi umrlih. U Registar se upisuju sve injenice o linim i porodinim stanjima graana upisanih u matine knjige hronolokim redom. Jedinstvena struktura elektronske baze podataka za registre iz st. 1. i 2. ovog lana uspostavlja se na nain utvren u propisu koji se donosi na osnovu lana 79. stav 1. taka 3) ovog zakona. lan 34. (Obaveza dostavljanja podataka) Organ uprave opine, odnosno grada nadlean za matine knjige duan je injenice upisane u matinu knjigu odmah a najkasnije u roku od pet dana dostaviti u Registar opine, odnosno grada u kojem se vodi matina knjiga roenih za lice na koje se odnose podaci. Dostava podataka o injenicama iz stava 1. ovog lana moe se vriti i elektronskom potom. lan 35. (Lina identifikaciona oznaka - osnov za voenje Registra) Jedinstveni matini broj (JMB), odreen u skladu sa Zakonom o jedinstvenom matinom broju ("Slubeni glasnik

BiH", br. 32/01 i 63/08) i koji je upisan u matinu knjigu roenih, predstavlja osnov za evidentiranje svih podataka u Registru, kao i povezivanje sa podacima iz drugih slubenih evidencija koje vode organi uprave u Federaciji u okviru svoje nadlenosti. Ako licu nije upisan JMB u matinu knjigu roenih mora se izvriti naknadno odreivanje i upis JMB u skladu sa Zakonom iz stava 1. ovog lana radi voenja podataka u Registru. Svaki izdati izvod ili uvjerenje iz matinih knjiga sadri JMB ukoliko Zakonom iz stava 1. ovog lana nije drukije odreeno. lan 36. (Izvor podataka za Registar) Registar se uspostavlja na osnovu podataka iz matinih knjiga (u daljnjem tekstu: izvor podataka za Registar). Podaci o licima u Registru formiraju se na osnovu upisa i promjena izvrenih u izvoru podataka za Registar. Organ uprave opine, odnosno grada nadlean za upis djeteta u matinu knjigu roenih po okonanju postupka za odreivanje JMB duan je dostaviti podatke o roenju djeteta opini, odnosno gradu u kojem se vodi matini registar roditelja djeteta najkasnije u roku od 15 dana od dana odreivanja JMB radi upisa tih podataka u Registar roditelja. lan 37. (Sadraj Registra) Registar sadri podatke o licima upisanim u matine knjige i sastoji se od etiri posebna dijela i to: 1) prvi dio obuhvata podatke iz matinih knjiga roenih; 2) drugi dio obuhvata podatke o dravljanstvu iz matinih knjiga dravljana Federacije iz l. 21. i 22. ovog zakona; 3) trei dio obuhvata podatke iz matinih knjiga vjenanih; 4) etvrti dio ubuhvata podatke iz matinih knjiga umrlih. V. UPIS PODATAKA U MATINE KNJIGE lan 38. (Jezik i pismo za upis podataka u matine knjige) Upis podataka u matine knjige vri se na jednom od slubenih jezika i pisama Federacije. Upis linog imena u matine knjige za lica koja pripadaju nacionalnim manjinama moe se izvriti na jeziku i pismom nacionalne manjine kojoj pripada, ako to lice zahtijeva, odnosno na jeziku ili pismu drave ije je dravljanstvo imalo prije sticanja dravljanstva Bosne i Hercegovine, odnosno dravljanstva Federacije. lan 39. (Upis prijavljenih podataka u matinu knjigu) Matiar upisuje u odgovarajuu matinu knjigu samo one injenice i podatke koji su mu prijavljeni od ovlatenih lica, odnosno koje sadri rjeenje ili drugi akt nadlenog organa na osnovu kojeg se vri upis, kao i podatke koji su zakonom i podzakonskim propisom predvieni da se upisuju u matine knjige. Stranke su dune u prijavi za upis u matinu knjigu navesti tane podatke. Prijava se podnosi pisano na propisanom obrascu. lan 40. (Rok za upis podataka) Matiar je duan upis podataka i injenica u matinu knjigu izvriti u roku od osam dana od dana prijema prijave i

Broj 37 - Strana 40

SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

etvrtak, 3. 5. 2012.

akata iz lana 39. ovog zakona na osnovu kojih se vri upis u odgovarajuu matinu knjigu. Ako postoji osnovana sumnja da su pojedini podaci koji se upisuju u matinu knjigu netani, matiar je duan prije upisa tih podataka u matinu knjigu provjeriti njihovu tanost to se vri putem dokaza predvienih Zakonom o upravnom postupku. lan 41. (Obavezno upoznavanje lica sa upisanim podacima) Matiar je duan izvreni upis injenica i podataka u matinu knjigu proitati licu koje prijavljuje te injenice ili podatke, odnosno svjedocima i to potvrditi u matinoj knjizi. Upis u matinu knjigu potpisuje lice koje je prijavilo injenicu, odnosno podatak, svjedoci i matiar. Ako lice koje je prijavilo injenicu, odnosno svjedok odbije potpisati upis koji je izvren u matinu knjigu, matiar e to potvrditi u matinoj knjizi i o tome sainiti zabiljeku. lan 42. (Naknadni upis u matinu knjigu roenih) Ako iz bilo kojeg razloga pojedine injenice i podaci nisu mogli biti upisani u matinu knjigu roenih u zakonom propisanom roku, naknadni upis tih injenica i podataka u matinu knjigu roenih moe se upisati samo na osnovu rjeenja koje donosi organ uprave opine, odnosno grada nadlean za matine knjige, osim pitanja koja, prema ovom zakonu, spadaju u nadlenost kantonalnog ministarstva. Potrebne injenice se utvruju na osnovu javnih isprava ili drugih dokaza prema Zakonu o upravnom postupku. Naknadni upis u matinu knjigu roenih mora se izvriti za sva lica koja nisu upisana u zakonom propisanom roku, bez obzira na godine ivota. Naknadni upis u matinu knjigu roenih vri se i za umrlo lice koje do momenta smrti nije upisano u matinu knjigu roenih radi upisa injenice smrti u matinu knjigu umrlih. Upis se vri na osnovu rjeenja koje se donosi na nain predvien u stavu 1. ovog lana. Izuzetno od stava 1. ovog lana, ako matiar utvrdi ili sazna da je dolo do promjena odreenih podataka u linom stanju graana, a nisu provedeni u matinoj knjizi, duan je po slubenoj dunosti pribaviti akt (presuda, rjeenje ili druga javna isprava) u kojem se nalaze ti podaci i taj podatak upisati u odgovarajuu matinu knjigu bez donoenja rjeenja. lan 43. (Dostavljanje podataka o roenju ili odreivanje imena odreenom licu i postupak upisa tih lica u knjigu roenih) Svaki dravni organ ili pravno lice koje u obavljanju poslova iz svoje nadlenosti doe do saznanja o injenici da odreeno lice nije upisano u matinu knjigu roenih ili da mu nije odreeno ni upisano lino ime, duni su o tome pisano obavijestiti matiara u mjestu sjedita organa, odnosno pravnog lica u roku od 15 dana od dana saznanja za te injenice. Po prijemu obavjetenja iz stava 1. ovog lana matiar je duan u roku od 15 dana pisano obavijestiti organ starateljstva da roditelji nisu odredili ime djetetu u propisanom roku. Kada organ starateljstva primi to obavjetenje duan je postupiti na sljedei nain i to: 1) ako se radi o maloljetnom licu organ starateljstva je duan u roku od 15 dana od dana prijema obavjetenja, odnosno saznanja pokrenuti postupak za naknadni upis ili dopune podataka u matinu knjigu roenih kod nadlenog matiara, 2) ako se radi o punoljetnom licu organ starateljstva je duan u roku od 15 dana od dana prijema obavjetenja tom licu imenovati posebnog staratelja u skladu sa odgovarajuim odredbama Porodinog

zakona koje se odnose na to pitanje i koji e osigurati provoenje postupka naknadnog upisa tog lica u matinu knjigu roenih ili dopunu podataka u toj knjizi. lan 44. (Upis promjene spola u matinu knjigu roenih) Upis promjene spola u matinu knjigu roenih vri se samo na osnovu pravomonog rjeenja kantonalnog ministarstva nadlenog za mjesto u kojem se nalazi prebivalite lica koje je promijenilo spol. lan 45. (Dostavljanje izvoda iz matinih knjiga inozemnom organu) Ako se za stranog dravljanina matina knjiga u koju treba izvriti upis odreene injenice vodi u inozemstvu, matiar koji je izvrio upis tih injenica duan je izvod iz matine knjige dostaviti nadlenom inozemnom organu u skladu sa bilateralnim ugovorom o pravnoj pomoi u graanskim stvarima koji je zakljuila Bosna i Hercegovina. Dostava izvoda iz matine knjige inozemnom organu vri se putem nadlenog organa Bosne i Hercegovine za diplomatske odnose, osim za lica pod meunarodnom zatitom i podnosioca zahtjeva za meunarodnu zatitu u skladu sa propisima i standardima u oblasti meunarodne zatite. lan 46. (Ispravljanje greaka prije zakljuenja upisa) Greke koje je matiar primijetio prije zakljuenja upisa u matinu knjigu, koje se odnose na podatke iz rjeenja ili javnih isprava na osnovu kojih je izvren upis, matiar sam ispravlja o emu se sastavlja zabiljeka. Postupak ispravke greke iz stava 1. ovog lana matiar vri po slubenoj dunosti ili prema zahtjevu stranke koja je podnijela zahtjev za upis podataka ili injenica u matine knjige. lan 47. (Ispravljanje podataka poslije zakljuenja upisa) Ispravka podataka u matinim knjigama nakon zakljuenja upisa u matinoj knjizi moe se vriti samo na osnovu rjeenja koje donosi organ uprave opine i grada nadlean za matine knjige, bez obzira na to da li se radi o skraenom ili posebnom ispitnom postupku, osim pitanja koja se prema ovom zakonu nalaze u nadlenosti kantonalnog ministarstva. Utvrivanje potrebnih injenica koje se odnose na ispravku iz stava 1. ovog lana vri se na osnovu javnih isprava u kojima se nalaze ti podaci ili drugih dokaza koji se koriste u upravnom postupku. lan 48. (Dostavljanje akata za naknadni upis) Nadleni organ uprave ili drugi dravni organ duan je dostaviti odgovarajui akt (rjeenje ili drugi akt) o injenicama i promjenama u vezi sa injenicama koje se upisuju u matine knjige kao naknadni upis ili zabiljeka ili ispravka nadlenom matiaru u roku od 15 dana od dana kada je rjeenje postalo pravomono, odnosno od dana kada je odgovarajui akt sainjen radi upisa tih injenica u odgovarajuu matinu knjigu. lan 49. (Upis injenice roenja ili smrti poslije isteka zakonskog roka) Ako je injenica roenja ili smrti odreenog lica radi upisa u matinu knjigu roenih, odnosno umrlih prijavljena po isteku roka iz lana 14., odnosno lana 27. stav 2. ovog zakona, matiar e izvriti upis ovih injenica u matine knjige samo na osnovu rjeenja koje donosi organ uprave opine i grada nadlean za matine knjige. Te injenice se utvruju na osnovu odgovarajue prijave iz lana 15., odnosno potvrde iz lana 29.

etvrtak, 3. 5. 2012.

SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH 1)

Broj 37 - Strana 41

ovog zakona i drugih potrebnih dokaza prema Zakonu o upravnom postupku. lan 50. (Postupak utvrivanja identiteta putem evidencije matinih knjiga) Ukoliko je u matinim knjigama koje su vodile vjerske zajednice i koje su prepisane u skladu sa ranije vaeim propisima upisano lino ime koje se sastoji od vie rijei u ovom sluaju u pravnom saobraaju koristit e se lino ime koje je upisano u identifikacionim ispravama tog lica (lina karta, paso i dr.), a to se vri zabiljekom u matinoj knjizi roenih. Utvrivanje identiteta lica za koja su lina imena razliito upisana u matinim knjigama i identifikacionim dokumentima vri kantonalno ministarstvo u skladu sa propisima o linom imenu o emu se donosi rjeenje koje se dostavlja matiaru koji vodi matinu knjigu roenih za to lice radi upisa te injenice u matinu knjigu. lan 51. (Viestruki upis u matinim knjigama) Ako se utvrdi da je odreeno lice u istoj opini ili gradu upisano u matinu knjigu dva ili vie puta u tom sluaju organ uprave opine i grada nadlean za matine knjige po slubenoj dunosti donosi rjeenje kojim e ponititi sve posljednje upise, a ostaviti vaei samo prvi upis koji se moe aurirati podacima iz ponitenih upisa. Ako se utvrdi da je odreeno lice upisano u matine knjige u dvije ili vie opina ili grada u tom sluaju organi uprave opine i grada nadleni za matine knjige kod kojih je to lice upisano poslije prvog upisa, duni su po slubenoj dunosti donijeti rjeenje o ponitenju tog upisa i primjerak rjeenja dostaviti opini, odnosno gradu koji vodi prvi upis tog lica koji jedini ostaje vaei. Primjerak rjeenja iz st. 1. i 2. ovog lana dostavlja se i licu na koje se upis odnosi. lan 52. (Oslobaanje odreenih lica trokova postupka) Opina, odnosno grad duni su organizirati pruanje besplatne strune pomoi za upis lica u matinu knjigu roenih i knjigu umrlih koja imaju status socijalno ugroenog lica ili nacionalne manjine i stvoriti uvjete da se sva ta lica upiu u matinu knjigu roenih i knjigu umrlih. Upis lica iz stava 1. ovog lana u matine knjige opina, odnosno grad duan je osloboditi obaveze plaanja trokova i taksi predvienih za upis u matinu knjigu roenih i knjigu umrlih. Organ starateljstva treba odrediti posebnog staratelja za naknadni upis lica iz stava 1. ovog lana u matinu knjigu roenih i knjigu umrlih. lan 53. (Zabrana precrtavanja, brisanja i prepravljanja u matinim knjigama) Podaci upisani u matine knjige ne smiju se precrtavati, brisati i prepravljati, ve se mogu mijenjati samo na nain utvren ovim zakonom. VI. UPIS INJENICA U MATINE KNJIGE NA OSNOVU ISPRAVA INOZEMNIH ORGANA lan 54. (Upis injenica u matine knjige nastale u inozemstvu) injenice roenja, sklapanja braka ili smrti dravljanina Bosne i Hercegovine koji su iz Federacije ili dolaze u Federaciju, a nastale su u inozemstvu upisuju se u matine knjige u Federaciji i to:

roenje djeteta u matinu knjigu roenih koja se vodi za naseljeno mjesto u kojem je posljednje zajedniko prebivalite roditelja djeteta u Federaciji, a ako nisu imali zajedniko prebivalite upis se vri u matinu knjigu roenih koja se vodi za naseljeno mjesto koje je bilo posljednje prebivalite jednog od roditelja; 2) sklapanje braka u matinu knjigu vjenanih koja se vodi u opini, odnosno gradu u kojoj su brani partneri imali posljednje zajedniko prebivalite u Federaciji, a ako nisu imali zajedniko prebivalite u matinu knjigu vjenanih u opini ili gradu u kojoj je jedan od branih partnera imao prebivalite; 3) smrt lica u matinu knjigu umrlih koja se vodi za naseljeno mjesto koje je bilo posljednje prebivalite umrlog u Federaciji. Ako se u sluaju iz stava 1. taka 1) ovog lana posljednje prebivalite tog lica nije moglo utvrditi ili ako posljednje prebivalite nije bilo u Federaciji upis e se izvriti u matinu knjigu roenih prema mjestu roenja jednog od roditelja djeteta koji je roen u Federaciji, a u sluajevima iz stava 1. ta. 2) i 3) ovog lana upis u matine knjige vjenanih i u matine knjige umrlih izvrit e se prema mjestu roenja tog lica ukoliko je roeno na teritoriji Federacije, a ako nije roeno na teritoriji Federacije upis e se izvriti prema mjestu roenja jednog od roditelja lica za koje se vri upis. Za djecu roenu u inozemstvu iji su roditelji roeni na teritoriji Republike Srpske a imaju dravljanstvo Bosne i Hercegovine i Federacije i nemaju prebivalite na teritoriji Federacije, upis e se izvriti u odgovarajuu matinu knjigu prema mjestu upisa roditelja u knjigu dravljana Federacije. Za lica roena na teritoriji Republike Srpske a koja imaju dravljanstvo Bosne i Hercegovine i Federacije i nemaju prebivalite na teritoriji Federacije, upis injenice sklapanja braka ili smrti nastale u inozemstvu izvrit e se u odgovarajuu matinu knjigu prema mjestu upisa tog lica u knjigu dravljana Federacije. Ako se lica iz stava 1. ovog lana ne mogu upisat u matinu knjigu prema st. od 1. do 4. ovog lana upis tog lica izvrit e se u odgovarajuu matinu knjigu u Opini Centar Sarajevo. lan 55. (Upis injenica u matine knjige na osnovu izvoda iz matinih knjiga inozemnog organa) Upis injenica u matine knjige prema odredbama lana 54. ovog zakona vri se na osnovu izvoda iz matine knjige inozemnog organa. Ovaj izvod duna je podnijeti stranka ako meunarodnim ugovorom nije predviena obaveza inozemnog organa da izvode iz matinih knjiga dostavlja nadlenom organu u Bosni i Hercegovini. Izuzetno, injenica roenja lica upisuje se na osnovu rjeenja organa uprave opine ili grada nadlenog za matine knjige ako se izvod iz matine knjige roenih koju vodi inozemni organ nije mogao pribaviti na nain predvien u stavu 1. ovog lana. Rjeenja se donose na osnovu dokaza koje priloi stranka i drugih dokaza koji mogu posluiti za utvrivanje injenice roenja tog lica. Ako u izvodu iz matine knjige vjenanih inozemnog organa nema zabiljeke o prezimenu branih partnera, zabiljeka o prezimenu upisat e se na osnovu izjave branih partnera koja je data pred matiarem nadlenim za upis te injenice u matinu knjigu vjenanih. Ako u izvodu iz matine knjige roenih, matine knjige vjenanih i matine knjige umrlih inozemnog organa nema podataka o roditeljima ili branom partneru ili o branom stanju, matiar moe te podatke upisati na osnovu podataka

Broj 37 - Strana 42

SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

etvrtak, 3. 5. 2012.

sadranih u javnim ispravama koje priloi stranka bez donoenja posebnog rjeenja. lan 56. (Upis linog imena koje u stranoj ispravi ne sadri slova koja postoje u slubenim jezicima i pismima Federacije) Ako u izvodu matine knjige roenih inozemnog organa u imenu i prezimenu dravljanina Federacije nisu upisana slova koja postoje u slubenim jezicima i pismima Federacije (, , d, , . i dr.), upis imena i prezimena tog lica u matinu knjigu roenih vri se dosljedno kako je napisano u ispravi inozemnog organa. Ukoliko stranka eli da ime i prezime iz stava 1. ovog lana upie prema pravilima naeg jezika ili pisma, upuuje se nadlenom kantonalnom ministarstvu radi donoenje rjeenja o promjeni imena ili prezimena tog lica pa se onda upis imena i prezimena u matinu knjigu roenih vri na osnovu tog rjeenja. VII. VOENJE I UVANJE MATINIH KNJIGA lan 57. (Duplikati matinih knjiga) Matine knjige vode se u dva primjerka - kao izvornik matine knjige i kao duplikat (drugi primjerak). Izvornik matine knjige vodi se pisano i u elektronskom obliku. Drugi primjerak matinih knjiga predstavlja kopiju elektronskog oblika izvornika matine knjige (u daljnjem tekstu: drugi primjerak). lan 58. (uvanje matinih knjiga) Izvornik matinih knjiga uva organ uprave opine, odnosno grada nadlean za matine knjige, a drugi primjerak uva kantonalno ministarstvo. Pisani oblik izvornika i elektronski oblik izornika matinih knjiga ne smiju se uvati u istoj prostoriji i moraju biti osigurani od oteenja ili unitenja usljed poara i drugih elementarnih nepogoda i drugih nesrea, kao i od dostupnosti neovlatenim licima. Podaci na magnetnom ili drugom mediju ne smiju se uvati u zgradi u kojoj se vri obrada podataka koji su predmet upisa u matine knjige. lan 59. (Auriranje drugog primjerka matine knjige) Sve promjene u izvorniku matine knjige (naknadni upisi ili zabiljeke ili ispravke) koje se izvre u toku radnog dana automatski se predvienim tehnikim sredstvima unose i u drugi primjerak matine knjige odmah, a najkasnije u roku od 24 sata svakog radnog dana. lan 60. (Obrazac matinih knjiga) Matine knjige se vode na propisanim obrascima iji sadraj je utvren propisom iz lana 79. stav 1. taka 2) ovog zakona. Pisani izvornik matine knjige se zakljuuje i ovjerava sa posljednjim rednim brojem upisa na kraju svake kalendarske godine. Zakljuivanje i ovjeru matinih knjiga vri matiar koji vodi matine knjige i rukovodilac organa uprave opine i grada nadlean za matine knjige. lan 61. (Razmjena podataka u elektronskom obliku) Razmjena podataka koji se nalaze u matinim knjigama u elektronskom obliku izmeu nadlenih organa, korisnika podataka iz tih knjiga vri se u skladu sa propisom koji regulira elektronski pravni i poslovni saobraaj u Bosni i Hercegovini.

lan 62. (Rok uvanja matinih knjiga) Matine knjige, rjeenja i drugi akti na osnovu kojih se vri upis podataka u matine knjige spadaju u kategoriju registraturskog materijala, odnosno arhivske grae koji ima trajni rok uvanja i moraju se uvati od oteenja, unitenja i zloupotrebe, a vri se u skladu sa propisom o arhivskom poslovanju. VIII. IZDAVANJE IZVODA I UVJERENJA IZ MATINIH KNJIGA lan 63. (Izdavanje izvoda i uvjerenja iz matinih knjiga) Na osnovu matinih knjiga izdaju se izvodi i uvjerenja. Iz matinih knjiga izdaju se sljedei izvodi: izvod iz matine knjige roenih, izvod iz matine knjige vjenanih i izvod iz matine knjige umrlih a izdaju se na propisanom obrascu. Uvjerenja se izdaju za pojedine podatke upisane u matine knjige ili pojedine injenice o linom stanju graana koje su upisane u matine knjige. Izvod, odnosno uvjerenje sadri podatke upisane u matine knjige do datuma izdavanja izvoda, odnosno uvjerenja. Izvodi iz matinih knjiga imaju neogranien rok vaenja to se u izvodu treba navesti, a za upotrebu izdatog izvoda iz matine knjige koji ne sadri posljednje podatke upisane u matinu knjigu odgovorno je lice koje je taj izvod stavilo u pravni saobraaj. Nadleni matiar izdaje uvjerenje o dravljanstvu Federacije na osnovu podataka upisanih u matinu knjigu roenih, odnosno u matinu knjigu dravljana iz lana 21. ovog zakona u zavisnosti od toga gdje je injenica dravljanstva upisana prema propisima o dravljanstvu koji su bili na snazi u trenutku upisa tih injenica u matinu knjigu roenih, odnosno u matinu knjigu dravljana, a uvjerenje o dravljanstvu Federacije za lica o kojima evidencije, prema Zakonu o dravljanstvu Federacije, vodi Federalno ministarstvo izdaje to ministarstvo. lan 64. (Lica ovlatena za traenje izvoda i uvjerenja iz matine knjige) Izvodi iz matinih knjiga i uvjerenja o injenicama iz matinih knjiga izdaju se na usmeni ili pisani zahtjev lica na koje se odnose podaci, njegovog punomonika ili lana njegove ue i ire porodice, usvojitelja ili staratelja. Izdavanje izvoda i uvjerenja o podacima iz matinih knjiga na osnovu zahtjeva iz stava 1. ovog lana vri matiar ili ovlatena lica slube za upravu opine i grada zaduena za te poslove. Ako se utvrdi da ne postoje zakonski uvjeti da se izda izvod ili uvjerenje o podacima iz matinih knjiga - u tom sluaju organ uprave opine i grada nadlean za matine knjige donosi rjeenje kojim se odbija zahtjev stranke. lan 65. (Nain izdavanja izvoda i uvjerenja) Izvodi iz matinih knjiga i uvjerenja o injenicama i podacima iz matinih knjiga izdaju se na osnovu podataka sadranih u pisanom izvorniku odgovarajue matine knjige. Izvodi iz matinih knjiga i uvjerenja o injenicama i podacima iz matinih knjiga mogu se izdavati i na osnovu podataka iz registra. U tim sluajevima matiar jednog matinog podruja odreene opine, odnosno grada moe izdavati izvode, odnosno uvjerenja o injenicama i podacima iz matine knjige koja se vodi za druga matina podruja iz ije evidencije se trai izdavanje izvoda ili uvjerenja svih opina, odnosno gradova sa podruja Federacije.

etvrtak, 3. 5. 2012.

SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 43

Ako se izvod ili uvjerenje o injenicama i podacima iz matine knjige izdaje prema stavu 2. ovog lana, matiar kome je podnesen zahtjev, kao i matiar drugog matinog podruja iz ije se evidencije trai izdavanje izvoda, odnosno uvjerenja, duan je postupiti po zahtjevu, a izvod, odnosno uvjerenje tampa i izdaje matiar u mjestu u kojem je stranka podnijela zahtjev. lan 66. (Izvodi ili uvjerenja za pripadnike nacionalnih manjina) Lino ime u izvodima i uvjerenjima o injenicama i podacima iz matinih knjiga za pripadnike nacionalnih manjina izdaje se napisano na jeziku i pismu na kojem je upisano u matinim knjigama. IX. UVID U MATINE KNJIGE I KORITENJE PODATAKA IZ MATINIH KNJIGA lan 67. (Uvid u matine knjige) Pravo uvida u matine knjige, kao i spise i rjeenja na osnovu kojih je izvren upis u matine knjige dozvolit e se licima iz lana 64. stav 1. ovog zakona o emu se ne donosi posebno rjeenje. Dozvola uvida u matine knjige i spise licima iz stava 1. ovog lana vri se u skladu sa Zakonom o zatiti linih podataka ("Slubeni glasnik BiH", br. 49/06). Ukoliko se odbije zahtjev za uvid u matine knjige, spise i rjeenja na osnovu kojih je izvren upis u matine knjige, organ uprave opine ili grada nadlean za matine knjige donosi rjeenje u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. lan 68. (Koritenje podataka iz matinih knjiga i Registra) Podaci iz matinih knjiga koriste se za izdavanje izvoda iz matinih knjiga i uvjerenja o injenicama iz matinih knjiga i druge potrebe dravnih organa kada su za rjeevanje odreenog pitanja potrebni podaci iz matinih knjiga. Podatke iz Registra mogu koristi organi uprave i drugi organi kada rjeavaju o pravima i dunostima graana, a za ije rjeavanje su potrebni podaci o injenicama iz matinih knjiga, kao i za izdavanje izvoda ili uvjerenja o injenicama iz matinih knjiga koji se nalaze u Registru. Izvodi i uvjerenja izdati na osnovu Registra imaju istu pravnu snagu kao i izvodi i uvjerenja izdata na osnovu podataka iz izvornika matine knjige. Dravni organi i drugi korisnici podataka iz Registra duni su osigurati zatitu podataka koje koriste prema st. 1. i 2. ovog lana, to se vri po Zakonu o zatiti linih podataka. Podaci iz matinih knjiga, odnosno Registra mogu se koristiti za statistike, naune, istraivake i druge namjene u skladu sa Zakonom o zatiti linih podataka. lan 69. (Zatita podataka iz matinih knjiga) Obrada i zatita linih podaka iz matinih knjiga vri se u skladu sa Zakonom o zatiti linih podataka. X. OBNAVLJANJE MATINIH KNJIGA lan 70. (Uvjeti i postupak za obnavljanje matinih knjiga) Ako su matine knjige unitene ili nestale ili su oteene u znatnom stepenu da se ne mogu pravilno koristiti, njihovom obnavljanju mora se pristupiti bez odlaganja o emu odluuje opinski naelnik, odnosno gradonaelnik, samostalno ili na pisani prijedlog organa uprave opine i grada nadlenog za matine knjige. Akt kojim se odluuje o obnavljanju matinih knjiga sadri podatke o matinim knjigama koje su unitene ili nestale ili oteene, za koje kalendarske godine i za koja matina

podruja, naziv opinskog, odnosno gradskog organa uprave koji e obnoviti matine knjige i rok za obnavljanje tih knjiga. Radi obnavljanja matinih knjiga graani, organi dravne uprave i drugi organi i pravna lica duni su dati podatke o podacima i injenicama koje treba upisati u matine knjige koje se obnavljaju, koji su im poznati ili njima raspolau ili ako o tome posjeduju ispravu. Podaci se daju opinskom, odnosno gradskom organu uprave koji provodi aktivnosti na obnavljanju matinih knjiga. XI. ALBA lan 71. (Nadlenost za rjeavanje albi) Protiv prvostepenih rjeenja koja donose organi uprave opine i grada nadleni za matine knjige, kantonalna ministarstva i drugi organi (organ starateljstva) u primjeni ovog zakona moe se izjaviti alba u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja. albe izjavljene na rjeenja iz stava 1. ovog lana rjeava Federalno ministarstvo. XII. UPRAVNI NADZOR lan 72. (Nadlenost za upravni nadzor) Upravi nadzor nad primjenom ovog zakona vri Federalno ministarstvo. Inspekcijski nadzor nad radom opinskih, odnosno gradskih organa uprave nadlenih za voenje matinih knjiga i organa starateljstva vri kantonalno ministarstvo u skladu sa propisom iz stava 4. ovog lana. Inspekcijski nadzor nad radom kantonalnih ministarstva, a prema potrebi i nad radom opinskih, odnosno gradskih organa uprave nadlenih za matine knjige ili pritubi graana vri Federalno ministarstvo. Federalni ministar donijet e propis kojim e blie urediti sadraj, nain i postupak vrenja inspekcijskog nadzora iz st. 2. i 3. ovog lana. Pri vrenju inspekcijskog nadzora inspektori iz st. 2. i 3. ovog lana imaju ovlatenja inspektora utvrena u Zakonu o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 35/05). XIII. KAZNENE ODREDBE lan 73. (Prekraji za pravna lica) Novanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM bit e kanjeno za prekraj pravno lice ako: 1) ne pribavi dokaze o injenicama i podacima iz matinih knjiga po slubenoj dunosti (lan 6. stav 3.); 2) ne prijavi roenje djeteta u predvienom roku (lan 15. stav 1.); 3) ne prijavi injenicu smrti nadlenom matiaru u propisanom roku (lan 28. stav 3. u vezi sa lanom 27. stav 2.); 4) ne obavijesti nadlenog matiara o saznanju da odreeno lice nije upisano u matinu knjigu roenih ili da mu nije odreeno niti upisano ime (lan 43. stav 1.); 5) ne da podatke potrebne za obnavljanje matinih knjiga koji su mu poznati ili njima raspolae ili posjeduje ispravu o tim injenicama (lan 70. stav 3.); 6) matiaru ne dozvoli uvid u matine knjige (lan 78. stav 3.).

Broj 37 - Strana 44

SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH 9)

etvrtak, 3. 5. 2012.

Za prekraj iz stava 1. ovog lana bit e kanjeno i odgovorno lice u pravnom licu novanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 1.000,00 KM. lan 74. (Prekraji za odgovorna lica u organu uprave) Novanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 1.500,00 KM bit e kanjeno za prekraj odgovorno lice u organu uprave ako: 1) u svom radu primjenjuje elemente diskriminacije (lan 4.); 2) dokaz o injenicama iz matinih knjiga ne pribavlja po slubenoj dunosti (lan 6. st. 2. i 3.); 3) za matiara postavi lice koje ne ispunjava uvjete iz lana 10. stav 1. ovog zakona; 4) ne prijavi smrt lica iji identitet nije utvren u predvienom roku (lan 28. stav 4. u vezi sa lanom 27. stav 2.); 5) ne dostavi podatke radi upisa u matini registar opini, odnosno gradu u kojem se vodi matina knjiga roenih (lan 34.); 6) ne dostavi podatke o roenju djeteta opini ili gradu koji vodi matini registar roditelja djeteta u propisanom roku (lan 36. stav 3.); 7) ne obavijesti nadlenog matiara o saznanju da odreeno lice nije upisano u matinu knjigu roenih ili da mu nije odreeno i upisano ime (lan 43. stav 1.); 8) nadlenom matiaru ne dostavi odgovarajui akt o injenicama i promjenama u vezi sa injenicama koje se upisuju u matine knjige kao naknadni upis ili zabiljeka ili ispravka (lan 48.); 9) zatitu podataka iz matinog registra ne osigura na propisan nain (lan 68. stav 4.); 10) ne da podatke potrebne za obnavljanje matinih knjiga koji su im poznati ili njima raspolae ili posjeduje ispravu o tim injenicama (lan 70. stav 3.). Odgovorno lice iz stava 1. ovog lana je lice koje neposredno rukovodi organom uprave opine i grada nadlenim za matine knjige ili matiar, ako on nije izvrio obaveze iz svoje nadlenosti utvrene ovim zakonom. lan 75. (Prekraji pojedinaca - graana i slubenih lica) Novanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 300,00 KM bit e kanjen za prekraj graanin ili slubeno lice organa uprave ako: 1) bez opravdanog razloga odbije da uestvuje na strunom usavravanju i osposobljavanju na koje se upuuje (lan 11. stav 1.); 2) ne prijavi roenje djeteta u propisanom roku (lan 15. stav 2.); 3) ne odredi lino ime djeteta u propisanom roku radi upisa u knjigu roenih (lan 16. stav 1.); 4) pisano ne obavijesti nadleni organ Republike Srpske o upisu dravljanstva Federacije (lan 22. stav 4.); 5) ne dostavi matiaru potvrdu o smrti branog partnera u propisanom roku (lan 25. stav 2.); 6) ne prijavi smrt lica u propisanom roku (lan 28. stav 1. u vezi sa lanom 27. stav 2.); 7) izvri upis smrti lica u matinu knjigu umrlih bez potvrde o smrti (lan 29. stav 3.); 8) o upisu smrti u matinu knjigu ne obavijesti nadleno kantonalno ministarstvo u propisanom roku (lan 32.);

u prijavi za upis navede netane podatke (lan 39. stav 2.); 10) ne upozna lice sa upisanim podacima u matinu knjigu (lan 41. stav 1.); 11) ne da podatke potrebne za obnavljanje matinih knjiga koji su mu poznati ili njima raspolae ili posjeduje ispravu o tim injenicama (lan 70. stav 3.). lan 76. (Nadlenost za podnoenje zahtjeva za prekraje) Zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka za prekraje iz l. od 73. do 75. ovog zakona mogu podnijeti lica ili organi predvieni Zakonom o prekrajima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", broj 31/06). XIV. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE lan 77. (Vanost izvoda iz ranijih matinih knjiga) Matine knjige voene do 9.5.1946. godine, kao i izvodi iz tih matinih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na osnovu tih matinih knjiga imaju dokaznu snagu javne isprave. Izvodi iz matinih knjiga diplomatsko-konzularnih predstavnitva i nadlenih tijela republika bive SFRJ izdati o injenicama koje se odnose na dokazivanje injenice roenja, sklapanja braka ili smrti dravljanja Bosne i Hercegovine upisanih u matine knjige do 6.4.1992. godine smatraju se javnom ispravom. Na osnovu isprava iz stava 2. ovog lana, na zahtjev stranke, organ uprave opine i grada nadlean za matine knjige u kojem se nalazi posljednje prebivalite podnosioca zahtjeva rjeenjem odobrava prijenos upisa u matine knjige. lan 78. (Matine knjige vjerskih zajednica) Matine knjige koje pripadaju vjerskim zajednicama a koje su prema Zakonu o matinim knjigama ("Slubeni list SRBiH", br. 12/74, 38/86, 37/88 i 33/90) uvali matiari, vratit e se nakon prepisivanja vjerskim zajednicama a najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Finansijska sredstva za prepisivanje matinih knjiga iz stava 1. ovog lana osigurat e se u budetu Federacije. Vjerska zajednica duna je omoguiti matiaru uvid u matine knjige koje uva ta vjerska zajednica, ako su potrebni odreeni podaci koji se upisuju u matine knjige o emu matiar sastavlja slubenu zabiljeku. lan 79. (Ovlatenja za donoenje podzakonskih propisa) Ovlauje se federalni ministar da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donese: 1) propis o nainu voenja matinih knjiga; 2) propis o obrascima matinih knjiga, indeksa matinih knjiga i izvoda i uvjerenja iz matinih knjiga i drugim obrascima predvienim ovim zakonom; 3) propis o jedinstvenoj strukturi elektronske baze podataka za Registar iz lana 33. ovog zakona i nainu voenja i koritenja Registra; 4) propis o zatiti objekata i prostora za smjetaj i uvanje matinih knjiga, spisa i Registra; 5) propis iz lana 10. stav 4. i propis iz lana 11. stav 3. ovog zakona. Federalni ministar u saradnji sa federalnim ministrom zdravstva propisat e postupak i obrazac prijave roenja djeteta u zdravstvenoj ustanovi i van zdravstvene ustanove i postupak izdavanja potvrde i obrazac potvrde o smrti.

etvrtak, 3. 5. 2012.

SLUBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 45

Federalni ministar u saradnji sa direktorom Federalnog zavoda za statistiku propisat e sadraj obrasca za dostavljanje statistikoj slubi podataka iz matinih knjiga koji predstavljaju statistike podatke. Propisi iz st. 2. i 3. ovog lana bit e doneseni u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. lan 80. (Rok za polaganje ispita za matiara za lica koja obavljaju te poslove do dana stupanja na snagu ovog zakona) Matiari i druga slubena lica (dravni slubenici i namjetenici) koji se na dan stupanja na snagu ovog zakona zateknu na poslovima voenja matinih knjiga nastavljaju obavljati te poslove u skladu sa ovim zakonom, s tim to su duni poloiti poseban struni ispit za matiara iz lana 10. stav 1. taka 2) ovog zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. lan 81. (Rok za osiguranje uvjeta za elektronsko voenje matinog registra) Opinski naelnik, odnosno gradonaelnik osigurat e uvjete potrebne za voenje izvornika matinih knjiga u elektronskom obliku i matinog registra na osnovu matinih knjiga koje se vode do dana stupanja na snagu ovog zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Kantonalna ministarstva duna su pruiti strunu i drugu pomo opini ili gradu u rjeavanju pitanja iz stava 1. ovog lana. Finansijska sredstva za potrebe iz stava 1. ovog lana osiguravaju se u budetu Federacije. Federalno ministarstvo osigurat e uvjete i uspostaviti sistem Jedinstvenog centralog registra u roku iz stava 1. ovog lana. lan 82. (Primjena ranijih propisa) Do donoenja propisa iz lana 79. ovog zakona primjenivat e se Uputstvo o voenju matinih knjiga ("Slubeni list RBiH", br. 21/93), Pravilnik o obrascima, registrima, izvodima i uvjerenjima o injenicama iz matinih knjiga ("Slubeni list RBiH", br. 21/93) i Pravilnik o izdavanju izvoda iz matinih knjiga namijenjenih inostranstvu ("Slubeni list RBiH", broj 21/93). lan 83. (Rjeavanje postupaka pokrenutih do dana stupanja na snagu ovog zakona) Postupci upisa injenica u matine knjige, ispravke injenica i druga pitanja koja se odnose na podatke iz matinih knjiga koji su pokrenuti a nisu okonani do dana stupanja na snagu ovog zakona, okonat e se prema odredbama ovog zakona. lan 84. (Prestanak primjene ranijeg Zakona) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o matinim knjigama ("Slubeni list RBiH", br. 20/92, 13/94). lan 85. (Stupanje na snagu Zakona) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenim novinama Federacije BiH". Predsjedavajui Predsjedavajua Predstavnikog doma Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Parlamenta Federacije BiH Dr. Denis Zvizdi, s. r. Karolina Pavlovi, s. r.

Temeljem lanka IV. B. 7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim O PROGLAENJU ZAKONA O MATINIM KNJIGAMA Proglaava se Zakon o matinim knjigama, koji je donio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupnikoga doma od 20.03.2012. godine i na sjednici Doma naroda od 20.12.2011. godine. Broj 01-02-388/12 17. travnja 2012. godine Predsjednik Sarajevo ivko Budimir, v. r.

UKAZ

O MATINIM KNJIGAMA I. TEMELJNE ODREDBE lanak 1. (Predmet Zakona) Ovim se zakonom ureuju: mjerodavnost za voenje matinih knjiga, vrste i sadraj matinih knjiga, matini registar, upis podataka u matine knjige, upis injenica u matine knjige na temelju isprava inozemnih tijela, voenje i uvanje matinih knjiga, izdavanje izvadaka i uvjerenja iz matinih knjiga, uvid u matine knjige i koritenje podataka iz matinih knjiga, obnova matinih knjiga, upravni nadzor, rjeavanje albi i prekrajna odgovornost i druga pitanja koja se odnose na matine knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). lanak 2. (Vrste matinih knjiga) O osobnim stanjima graana vode se: matina knjiga roenih, matina knjiga dravljana, matina knjiga vjenanih i matina knjiga umrlih (u daljnjem tekstu: matine knjige) koje su temeljne slubene evidencije o osobnim stanjima graana. U matine knjige upisuju se zakonom odreene injenice o roenju, dravljanstvu, sklapanju braka, smrti i druge zakonom propisane injenice, kao i promjene glede tih injenica. lanak 3. (Matine knjige, izvatci i uvjerenja su javne isprave) Matine knjige, matini registar, izvatci iz matinih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na temelju matinih knjiga i matinog registra jesu javne isprave. Podaci upisani u matine knjige i matini registar i injenice koje se njima dokazuju smatraju se istinitima dok se na zakonom propisani nain ne dokae suprotno. lanak 4. (Zabrana diskriminacije) Zabranjuje se svaki oblik diskriminacije na temelju spola, vjeroispovijesti, rasne i etnike pripadnosti, boje koe, jezika, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, obrazovanja i drutvenog statusa pri upisu i izdavanju izvadaka i uvjerenja o injenicama i podacima iz matinih knjiga, voenju upravnog postupka u svezi s injenicama koje se upisuju u matine knjige i o drugim pitanjima koja su ureena ovim zakonom. lanak 5. (Gramatika terminologija) Gramatika terminologija u svezi s koritenjem mukog ili enskog roda za pojmove u ovom zakonu ukljuuje oba roda.

ZAKON