Sie sind auf Seite 1von 2

vrstoa na savijanje Kada se uzorak optereti u svemu kako je to pokazano na slici 1.1, koristi se vrstoa drveta na savijanje (m).

Osim vrste i grae drveta na vrstou na savijanje utjee i vla!nost. "o, utjecaj vla!nosti nije tako izra!en kao kod vrstoe na pritisak odnosno zatezanje. #o!e se uzeti, prosjeno, da jedan $ vla!nosti smanjuje vrstou na savijanje za oko 1% $.

&azlikuje se tangencijalno i radijalno savijanje, ovisno od poprenog presjeka drveta koje se savija slika 1.'. (angencijalno savijanje je u sluaju kada je ravan optereenja u pravcu tangente, paralelno sa godovima, a radijalno savijanje je kada se ravan optereenja poklapa sa presjekom, tj. kada djeluje okomito na ravan godova. ) sluaju tangencijalnog savijanja na uzorcima, kako u zoni pritiska tako i u zoni zatezanja, maksimalni naponi savijanja javljaju se na ivicama gdje se naizmjenino izmjenjuju z*ijena vlakno odnosno vea i manja gustoa drveta. ) sluaju radijalnog savijanja maksimalni naponi se nalaze u ravni godova a tu je drvo gu+e i z*ijenije. ,z ovog razloga vea je i vrstoa drveta na savijanje u radijalnom pravcu. Kod nosaa pravokutnog poprenog presjeka optereeni- na savijanje i za rad materijala u elastinom podruju naponi od savijanja su simetrino i pravolinijski rasporeeni po presjeku. ) gornjim vlaknima koristi se vrstoa drveta na pritisak a u donjim, zategnutim vlaknima, vrstoa drveta na zatezanje. "o ovo su vrstoe koje se koriste pri savijanju, ili tonije reeno vrstoi drveta na savijanje.

"aprsline od skupljanja koje se mogu pojaviti na povr+inama nosaa, pose*no na njegovim vertikalnim povr+inama, mogu znatno utjecati na poveanje napona

(smanjenjem povr+ina koje preuzimaju odreene napone

pose*no kod napona

smicanja). ,z ovog razloga preporuuje se, kod upotre*e vla!ne grae, umanjenje opasnosti od pojave prslina (uslijed su+enja, skupljanje drveta) na taj nain +to se izrade umjetne pukotine, prorezi na ovim povr+inama, gdje, po pravilu, nema napona smicanja u svemu kako je to pokazano na slici. #e-anika svojstva drveta izmeu pravca sile i pravca vlakana. 0rema slici umnogome ovisi i od veliine kuta /

1.1 koja je rezultat *rojni- eksperimentalni- istra!ivanja, lako se zakljuuje da nagi* vlakana najveu utjecaj ima na vrstou na zatezanje. 2manjenje vrstoe je pose*no izra!eno za kut / od 34 do 134.