You are on page 1of 10

Page

of 13

1
Auto-trka na brdskim stazama


JAHORINA 2006

PRAVILNIK

AMPIONAT BOSNE I HERCEGOVINE 2006.

OTVORENO PRVENSTVO REPUBLIKE SRPSKE 2006.

Jahorina, 09 10 Septembar 2006.


Page
of 13

2
SADRAJPROGRAMI ORGANIZACIJA


II OPTE ODREDBE


1. Staza


2. Vozila i klase


3. Uslovi za vozae


4. Verifikacija i tehniki pregled


5. Reklame


6. Trening


7. Warm-up


8. Trka


9. Parc Ferm


10. Rezultati, protesti i albe


11. Proglaenje pobjednika i dodjela nagrada


12. Zavrne odredbePage
of 13

3


I PROGRAM


etvrtak, 07.09.2006.

do 24.00hZadnji rok za podnoenje prijava

Petak, 08.09.2006.

do 19:00hObjava liste prijavljenih vozaa

Subota, 09.09.2006.
8.00 11.00h


11.30h


Verifikacija i Tehniki pregled vozila


Objava liste vozaa primljenih na takmienje

11.45h

12.30h

13.00h18.00h

20.00h

Prva sjednica irija

Objava zvanine startne liste za trening

Prvi Trening

Drugi Trening 30 minuta po zavretku prvog treninga

Druga sjednica irija

Objava zvanine startne liste za trku


Nedjelja, 10.09.2006.
09.30h

10.30h

11.30h

12.00h


Warm-up

Sastanak sa vozaima (u Parc Ferm-u)

Sveano otvaranje trke

Start trke (2. Vonje)


Objava nezvaninih rezultata odmah nakon zavretka druge vonje.

Trea sjednica irija 30 minuta od zavretka trke.
15.30h

16.00h
Objava zvaninih rezultata takmienja.

Proglaenje pobjednika i dodjele nagrada.


Page
of 13

4
II ORGANIZACIJA


SAK PRODRIVER - Banjaluka i AMD Jahorina Pale, organizuju Auto-trku na brdskim
stazama - JAHORINA 2006., koja se odrava 09./10. septembra 2006. godine.
Takmienje se boduje za ampionat Bosne i Hercegovine na brdskim stazama, te Otvoreni
ampionat Republike Srpske.
Trka e se odrati u skladu sa Optim pravilnikom o auto-moto sportu Bosne i Hercegovine,
posebnim pravilnikom o organizaciji takmienja, Dodatkom sportskog pravilnika za Auto trke na
brdskim stazama za 2006. godinu, te odgovarajuim dodacima Meunarodnog pravilnika FIA-e i
ovim pravilnikom.


ZVANINA LICA NA TAKMIENJU


Direktor Fuad Turali
Zamjenik Direktora Duan Savii
Pomonik Direktora za bezbjednost Saa Vitkovi
Glavni sudija Branko Lelek
Starter Milovan Bundalo
Finier Savo Mii
Rukovodilac Verifikacione komisije Edin Muija
Rukovodilac Tehnike komisije elimir Osenk
Rukovodilac Servisa i Parc Ferm-a biti e odreen Biltenom br. 1
Rukovodilac Obrauna rezultata Milan Savi
Glavni Ljekar dr. Bojan Pejovi
Mjerenje Vremena biti e odreen Biltenom br. 1

IRIPredsjednik emsudin Hadzi
lan Vladimir Ili Delegat AMS RS
lan Miodrag iri

Tehniki komesar Novak Vui
Page
of 13

5

III OPTE ODREDBE

STAZA

Takmienje e se odrati na magistralnom putu Pale Jahorina.


Staza ima sledee karakteristike:

Duina: 3200m
Minimalna irina: 6 metara
Broj ikana za usporavanje vozila: 2
Nadmorska visina starta: 1320m
Nadmorska visina cilja: 1530m
Visinska razlika: 210m
Rekord staze: -

* Lokacija ikana je ucrtana na mapu staze.

VOZILA I KLASE

Auto-trka na brdskim stazama JAHORINA 2006. odrava se za homologirane serijske i turistike
automobile iz proizvodnje, te za serijske i turistike automobile kojima je istekla homologacija.

GRUPA KLASA ZAPREMINA
N 1 Do 1400ccm
N 3 Od 1601 do 2000ccm
H 12 Do 1400ccm
H 13 Od 1401 do 1600ccm
H 14 Od 1601 do 2000ccm
H 11/15 Preko 2000ccm + ST

Page
of 13

6

USLOVI ZA VOZAE


Sigurnosna oprema automobil

Sigurnosna oprema mora da bude propisana dodatkom J i K FIA Sportskog Kodeksa.

Vozilima sa neodgovarajuom sigurnosnom opremom nee biti dozvoljen start i biti e iskljuena
sa takmienja.


Sigurnosna oprema voza

Na treningu i trci obavezna je upotreba takmiarskih kombinezona, kaciga, potkapa, sigurnosnih
pojaseva, zatitnih rukavica bez otvora za prste i takmiarskih patika.


Uslovi za nastup

Na takmienju moe nastupiti svako fiziko lice koje je nosilac vaee takmiarske licence za
2006. godinu.
Vozai moraju posjedovati vaeu vozaku dozvolu, minimalno B kategorije, te vaeu
takmiarsku licencu.


Prijave

Prijave za takmienje moraju biti podnesene na odgovarajuem obrazcu (prijavnom listu), te iste
moraju biti poslane potom ili fax-om na sledeu adresu:
Sportski Auto Klub PRODRIVER
78000 Banjaluka, ul. Mladena Stojanovia 111
Phone: ++ 387 (0)63 896 252,
Fax: ++ 387 (0)51 332 602
E-Mail: office@prodriver.org

ROK ZA PODNOENJE PRIJAVA - 07.09.2OO6. do 24.00h


Broj prijava nije ogranien.

Prijave koje budu slane putem fax-a moraju biti ispunjene u pisanoj formi prije isteka roka za
podnoenje prijava za takmienje.

Nakon isteka roka za podnoenje prijava takmiar prijavljeno vozilo moe zamjeniti drugim, pod
uslovom da drugo vozilo pripada istoj grupi, odnosno klasi u kojoj je takmiar prvobitno prijavljen.

Na takmienju nije dozvoljen dupli start, u smislu: jedan takmiar-dva vozila ili jedno vozilo-dva
takmiara.
Page
of 13

7

VERIFIKACIJA I TEHNIKI PREGLEDVerifikacija

Verifikacija e se obavljati na prostoru predvienom za Parc Ferme.
Svi takmiari moraju lino prisustvovati verifikaciji.
Na verifikaciji je obavezno predoiti:
- Vozaku dozvolu
- Takmiarsku licencu
- Priznanicu o plaanju startnine
- Ljekarski karton
- Polisu osiguranja

Tehniki pregled

Tehniki pregled e se odrati u Subotu 09.09.2006. od 08.00h do 11.00h.
Takmiari su duni prisustvovati tehnikom pregledu.
Na zahtjev Predsjednika tehnike komisije, svaki voza je duan predoiti homologaciju vozila u
pisanoj formi.
Nakon tehnikog pregleda Organizator e objaviti spisak vozila kojima je dozvoljen nastup na
takmienju.

REKLAME


Na vozilu se smije nai svaki oblik reklame pod uslovom da:
- je u skladu sa FIA propisima
- nije uvredljivog sadraja

Reklame ne smiju biti istaknute na bone prozore takmiarskog vozila.

Organizator je duan da obezbjedi naljepnice sponzora takmienja.
Vozai koji odbiju naljepnicu sponzora takmienja, duni su da plate duplu startninu.


TRENING


Strogo je zabranjeno treniranje takmiarskim vozilom izvan termina zvaninog treninga.
Zvanini trening e se odrati u terminu koji je predvien ovim pravilnikom.
Samo vozila koja su prola tehniki pregled mogu nastupiti na zvaninom treningu.
Na trci mogu nastupiti samo oni vozai koji su zavrili bar jedan od dva treninga.
U sluaju da voza nije zavrio niti jedan od dva predviena treninga, o mogunosti njegovog
nastupa na trci odluie iri.
Vozai e startovati po startnoj listi za trening u intervalu od 30-60 sekundi izmeu vozila u klasi i
u intervalu od 2 minute izmeu dvije grupe/klase.
Page
of 13

8

WARM-UP

Warm-up e se odrati u Nedjelju 10.09.2006. godine u vrijeme predvieno pravilnikom.
Nastup na Warm-up vonji je neobavezno.

Vrijeme na Warm-up vonji e biti mjereno, ali nee uticati na startni poredak trke, niti na bilo koji
drugi nain.

TRKA


Trka e se odrati u Nedjelju 10.09.2006. godine u vrijeme predvieno pravilnikom.
Trka se sastoji od dvije (2) vonje.

Svaki oblik grijanja guma u prostoru predvienom za boksove i u predstartnom prostoru
bie sankcionisan kaznom koja moe ii i do iskljuenja sa takmienja.
PARC FERME

Na kraju takmienja, pravila Parc Ferme-a e se potovati, izmeu linije cilja i ulaza u Parc
Ferme.
Na kraju takmienja svako vozilo koje je zavrilo obe (2) trke, biti e zadrano u Parc Ferme-u.
Vozilo moe napustiti Parc Ferme poslije isteka roka za albe, ili kada iri takmienja isto odobri.
Parc Ferme e biti lociran neposredno iza linije cilja, gdje e biti izvren finalni pregled vozila.


VONJA OD LINIJE CILJA DO PARC FERME-a

Nakon svake vonje (trening ili trka) vozai su obavezni da koriste sigurnosne pojaseve i kacige.
Page
of 13

9


REZULTATI, PROTESTI I ALBE


Svi vozai koji su zavrili obe (2) trke bie bodovani po ostvarenom rezultatu na takmienju.


PROTESTI

Svi protesti moraju biti u skladu sa sportskim kodeksom FIA-e.

Svaki protest koji ne bude u skladu sa sportskim kodeksom FIA-e, smatrae se nevaeim.

Protest se moe podnjeti u roku od 30 minuta po objavi nezvaninih rezultata takmienja.

Svaki protest koji ne bude podnesen u roku, smatrae se nevaeim.ALBE

Sve albe moraju biti u skladu sa sportskim kodeksom FIA-e.

Cijena albe je odreena u pravilniku o auto-moto takmienjima BIHAMK-a.

PROGLAENJE POBJEDNIKA I DODJELA NAGRADA


Organizator e dodjeliti nagrade za ampionat Bosne i Hercegovine, te Otvoreno Prvenstvo
Republike Srpske.
Organizator e dodjeliti pehare za prva tri osvojena mjesta u svakoj klasi, te pehare za prvo,
drugo i tree osvojeno mjesto u generalnom plasmanu, i pehar za vozaa koji je postavio rekord
staze.

Svaki takmiar koji osvoji jedno od prva tri mjesta u klasi ili generalnom plasmanu trke, obavezan
je da prisustvuje dodjeli nagrada.

Takmiar koji postavi rekord staze, obavezan je da prisustvuje dodjeli nagrada.

Svaki takmiar koji osvoji jedno od prva tri mjesta u klasi, generalnom plasmanu trke ili postavi
rekord staze, a ne bude lino prisutan dodjeli nagrada, biti e sankcionisan zbog krenja
sportskih normi ponaanja i protokola takmienja.

Dodjela nagrada biti e odrana u nedjelju 10.09.2006. u 16.00hPage
of 13

10
ZAVRNE ODREDBE


Ovaj pravilnik usvojen je na sjednici Sportskog Auto Kluba PRODRIVER, odranoj 17.08.2006.
godine.

Za SAK PRODRIVER
mr. Damir Miljevi
Poseban pravilnik auto-trke na brdskim stazama JAHORINA 2006, koja se boduje za
ampionat Bosne i Hercegovine na brdskim stazama i Otvoreno Prvenstvo Republike Srpske,
odobren je od strane Vrhovnog Komiteta za Auto-Moto Sport Bosne i Hercegovine i zaveden pod
brojem 007PT/06 od 20.08.2006. godineJahorina, 17.08.2006.


PREDSJEDNIK VKS-a
Stanko Mieti