You are on page 1of 36

O P I N A O R A J E

S T A T U T
Opine Oraje
Oraje, 14. studeni 2002. godine
Na temelju lanka 62. Ustava upanije Posavske (Narodne novine
upanije Posavske, broj 1!6, "!6 i #!!$, lanka 6. stavak 2. %akona o
osnovama lokalne samouprave (&'lu(bene novine ) *i+& broj ,!,$ i lanka
2,. stavak 1. toka 1. %akona o lokalnoj samoupravi (Narodne novine
upanije Posavske, broj -..$, /p0insko vije0e /ra1je na sjedni2i odr(anoj
13. studeno4 2..2. 4odine, d o n o s i
S T A T U T
Opine Oraje
I. OPE ODREDBE
lanak 1.
'tatutom op0ine /ra1je (u daljnjem tekstu5 'tatut$ sukladno sa
Ustavom )edera2ije *osne i +er2e4ovine, Ustavu upanije Posavske i
6ederalnim i (upanijskim 7akonodavstvom ure8uju se sljede0a pitanja5
ostvarivanje i 7a1tita ljudski9 prava i temeljni9 sloboda te suradnja s
/mbudsmanima, samoupravni djelokru4 op0ine, op0inski or4ani vlasti,
neposredno sudjelovanje 4ra8ana u odluivanju o lokalnim poslovima,
mjesna samouprava, imovina op0ine i 6inan2iranje lokalne samouprave,
suradnja i udru(ivanje s dru4im op0inama, me8usobni odnosi op0inski9
or4ana i tijela i or4ana i tijela (upanijske, odnosno 6ederalne vlasti, propisi i
dru4i akti op0ine, postupak dono1enja, odnosno promjene 'tatuta, prijela7ne
i 7avr1ne odredbe i dru4a pitanja od 7naaja 7a ostvarivanje lokalne
samouprave.
lanak 2.
/p0ina /ra1je (u daljnjem tekstu5 /p0ina$ je jedini2a lokalne
samouprave.
2
/p0ina je jedinstvena prostorna, odnosno prirodno:7emljopisna i
4ospodarska 2jelina, a sastoji se od jedno4 ili vi1e naseljeni9 mjesta
me8usobno pove7ani9 komunika2ijama koje omo4u0avaju nesmetanu ve7u
unutar op0ine.
lanak 3.
;rani2e op0ine utvr8ene su 6ederalnim 7akonima i dru4im
propisima.
/p0ina obu9va0a podruja naseljeni9 mjesta5 /ra1je, U4ljara, <onja
=a9ala, >olisa, ?ostr, *ukova ;reda, /1tra @uka, *ok, =ati0i, Aidovi2e,
?opani2e, Benji0 i @epni2a.
lanak 4.
'lu(beno ime /p0ine je /p0ina /ra1je.
lanak 5.
'jedi1te /p0ine je u /ra1ju, >re0a uli2a broj 3,.

lanak 6.
/p0ina ima svojstvo pravne osobe.
lanak 7.
/p0ina mo(e imati svoj 4rb i 7astavu kao i dru4a 7namenja.
/dluku o 4rbu i 7astavi i dru4im 7namenjima donosi /p0insko
vije0e.
%a pri9va0anje 7namenja i7 stavka 1. ovo4 lanka potrebna je ve0ina
4lasova vije0nika /p0insko4 vije0a.
lanak 8.
/p0ina ima peat u obliku kru4a promjera 3. mm i 2. mm.
'adr(aj peata, davanje odobrenja 7a i7radu peata, vo8enje
eviden2ije o i7danim peatima, nain uni1tavanja peata i dru4a pitanja od
7naaja 7a i7radu i kori1tenje peata op0ine, ure8uje se %akonom o peatu
upanije Posavske.
"
lanak 9.
'lu(beni je7i2i u /p0ini odre8eni su ustavom i 7akonom.
'lu(beno pismo je latini2a.
/stali je7i2i se mo4u koristiti kao sredstvo komunika2ije i nastave.
lanak 10.
<an /p0ine je 2". listopada.
Nain obilje(avanja <ana /p0ine ure8uje se posebnom odlukom
/p0insko4 vije0a.
lanak 11.
%a i7nimne 7aslu4e i doprinos od osobito4 7naenja 7a ra7vitak i
u4led /p0ine, a po4lavito 7a uspje9e u unapre8ivanju 4ospodarstva,
7nanosti, kulture i 7a1titi prirodno4 okoli1a te dru4i9 javni9 djelatnosti,
/p0ina mo(e dodjeljivati javna pri7nanja i pri7nanja poasno4 4ra8anina
op0ine /ra1je.
Nain i uvjeti 7a dodjeljivanje pri7nanja utvr8uju se posebnom
odlukom /p0insko4 vije0a.
lanak 12.
/vaj statut mora biti u su4lasnosti sa Ustavom )edera2ije *osne i
+er2e4ovine, Ustavom upanije Posavske, 6ederalnim i (upanijskim
7akonodavstvom.
II. - OSTVARIVANJE I ZATITA !J"DS#I$ PRAVA I
TE%E!JNI$ S!OBODA TE S"RADNJA S O%B"DS%ANI%A
lanak 13.
3
/p0ina stvara uvjete da 4ra8ani sa podruja op0ine u 2jelini na
demokratski nain ostvaruju sva svoja prava i slobode, utvr8ene ustavom i
me8unarodnim instrumentima, o emu se brinu sva tijela op0inske vlasti u
okviru svoji9 nadle(nosti.
lanak 14.
/p0inska tijela vlasti i institu2ije koja vr1e javna ovla1tenja du(ne su
u vr1enju poslova i7 svoje nadle(nosti primjenjivati i dosljedno po1tovati
prava i slobode 4ra8ana predvi8ena Ustavom )edera2ije *osne i
+er2e4ovine i Ustavom upanije Posavske.
/p0inska tijela vlasti i institu2ije koja imaju javna ovla1tenja du(ni
su u svom radu podu7imati sve potrebne mjere i aktivnosti u svr9u
osi4uranja uvjeta 7a ostvarivanje i 7a1titu ljudski9 prava i sloboda utvr8eni9
Ustavom )edera2ije *osne i +er2e4ovine i Ustavom upanije Posavske.
lanak 15.
'va op0inska tijela vlasti, slu(be 7a upravu i institu2ije sa javnim
ovlastima du(ne su na 7a9tjev /mbudsmana i nji9ovi9 7amjenika omo4u0iti
uvid i dati potrebne in6orma2ije, slu(bene dokumente i spise, ukljuuju0i i
tajne, radi ostvarivanja 6unk2ije /mbudsmana u 7a1titi ljudski9 prava i
osnovni9 sloboda na podruju op0ine.
/p0inski naelnik je obve7an omo4u0iti /mbudsmanima i nji9ovim
7amjeni2ima na7onost upravnim postup2ima koje vode op0inske slu(be 7a
upravu, odnosno institu2ije sa javnim ovlastima.
lanak 16.
'va op0inska tijela vlasti u okviru svoji9 prava i du(nosti, obve7na
su sura8ivati s me8unarodnim promatrakim tijelima 7a ljudska prava
osnovana 7a podruje *i+ i )edera2ije.
lanak 17.
,
/p0inski naelnik je od4ovoran 7a suradnju i omo4u0avanje
ostvarivanja 6unk2ija /mbudsmana i me8unarodni9 promatraki9 tijela, a
posebno 7a suradnju slu(bi 7a upravu i institu2ija sa javnim ovlastima na
nain predvi8en Ustavom, 7akonom i ovim statutom.
III. - SA%O"PRAVNI DJE!O#R"& OPINE
lanak 18.
/p0ina je nadle(na 7a neposredno obavljanje poslova lokalne
samouprave utvr8eni9 od4ovaraju0im 6ederalnim 7akonom, odnosno
7akonom upanije Posavske i ovim statutom.
lanak 19.
U okviru samoupravno4 djelokru4a, op0ina sukladno 7akonima i7
pret9odno4 lanka i ovim statutom obavlja naroito sljede0e poslove lokalne
samouprave5
1. osi4urava uvjete i podu7ima sve potrebne mjere 7a dosljednu
primjenu, po1tivanje i 7a1titu ljudski9 prava i osnovni9 sloboda,
u skladu sa Ustavom )edera2ije i me8unarodnim instrumentima
i7 Cneksa Ustava )edera2ije, Ustava upanije i ovo4 statuta,
2. stvara i ra7vija 4ospodarske, dru1tvene, kulturne i dru4e uvjete
7a (ivot i rad stanovni1tva na podruju op0ine i 7a
7adovoljavanje nji9ovi9 materijalni9 i 7ajedniki9 potreba u
skladu sa utvr8enom politikom i propisima upanije i
)edera2ije,
". osi4uranje lokalni9 potreba puanstva u oblasti bri4e o dje2i i
obitelji,
3. ostvarivanje materijalni9 i dru4i9 uvjeta 7a ra7voj5 kulturni9,
obra7ovni9, od4ojni9, 7dravstveni9, so2ijalni9, sportski9 i dru4i9
potreba lokalno4 puanstva,
,. podu7ima mjere u svr9u unapre8ivanja lokalno4 poslovanja i
9umanitarni9 aktivnosti,
6. propisujeodre8uje prekr1aje i novane i dru4e sank2ije 7a
kr1enje pravila i propisa op0ine,
6
-. uspostavljanje, osi4uravanje i odr(avanje premjera i katastra
7emlji1ta i eviden2ije prava na nekretnine,
#. osi4uravanje uvjeta 7a ure8enje prostora i 7a1titu i ure8enje
(ivotno4 okoli1a,
!. utvr8ivanje i provo8enje politike urbani7ma i stambene politike
od 7naaja 7a op0inu i njen ra7voj,
1.. dono1enje urbanistiki9 i re4ula2ioni9 planova,
11. obavlja komunalne i dru4e uslu(ne djelatnosti i lokalnu
in6rastrukturu, kao 1to je i74radnja i odr(avanje lokalni9 2esta,
puteva, lokalni9 mostova, objekata 7a opskrbu naselja pitkom
vodom, ra7voju po1tanski9 i tele6onski9 ve7a, upravljanje
4robljima i odr(avanje 4robalja, odr(avanje komunalne 9i4ijene,
odr(avanje lokalne elektro:mre(e i dru4e djelatnosti
in6rastrukture lokalno4 7naaja,
12. provodi so2ijalnu politiku i uspostavlja slu(be so2ijalne 7a1tite,
1". upravljanje javnim dobrima i dobrima u op0oj uporabi od
lokalno4 7naaja,
13. osi4urava uvjete 7a rad lokalni9 radio i >A postaja, u skladu sa
7akonom,
1,. utvr8ivanje politike lokalno4 turi7ma i vo8enje bri4e o
turistikim resursima,
16. upravljanje lokalnim 4ra8evinskim 7emlji1tem i poslovnim
prostorom,
1-. osi4urava uvjete 7a ostvarivanje mjesne samouprave,
1#. osnivanje javni9 ustanova i dru4i9 javnopravni9 osoba sukladno
7akonu, radi ostvarivanja odre8eni9 kulturni9, 4ospodarsko:
komunalni9, so2ijalni9 i dru4i9 interesa i potreba stanovni1tva,
1!. osi4urava op0e uvjete 7a snabdijevanje stanovni1tva 9ranom,
7adovoljavanje dru4i9 potreba i obavljanje uslu(ni9 djelatnosti
na podruju op0ine,
2.. donosi propise o opore7ivanju i na dru4i nain osi4urava
potrebno 6inan2iranje koje nije osi4urala (upanijska ili 6ederalna
vlast,
21. raspisuje re6erendum o samodoprinosu,
22. raspisuje javne 7ajmove i odluuje o 7adu(ivanju op0ine,
2". stara se o obnavljanju o1te0eni9 i uni1teni9 ku0a u suradnji 7a
upanijom i )edera2ijom i podr(ava povratak pro4nanika i
i7bje4li2a,
23. vodi eviden2iju i popis pro4nanika, i7bje4li2a i delo(irani9
osoba, u skladu sa posebnim 7akonom,
-
2,. vodi matine knji4e i sastavlja birake spiskove,
26. utvr8uje i ostvaruje i dru4e poslove lokalne samouprave, u
skladu sa 7akonom i ovim statutom.
lanak 20.
/p0ina je samostalna u odluivanju u poslovima i7 svo4
samoupravno4 djelokru4a, sukladno ustavu, 7akonu i ovom statutu i
od4ovorna je 7a obavljanje ti9 poslova.
lanak 21.
/p0ina obavlja poslove lokalne samouprave, obavlja upravne i dru4e
strune poslove koji se 6ederalnim 7akonima, odnosno 7akonima (upanije, i7
odre8eni9 upravni9 oblasti prenesu na op0inu.
IV. - OPINS#I OR&ANI V!ASTI
'. Opins(o )ijee
a* Ope odred+e
lanak 22.
/p0insko vije0e /ra1je (u daljnjem tekstu5 /p0insko vije0e$ je
7astupniko tijelo 4ra8ana, koje donosi op0inske propise i dru4e akte i7
samoupravno4 djelokru4a /p0ine, koji se odnose na prava i du(nosti
4ra8ana, te obavlja i dru4e poslove sukladno ustavu, 7akonu i ovom statutu.
lanak 23.
/p0insko vije0e i7 svoje nadle(nosti obavlja poslove samostalno, na
temelju i u okviru ustava, 7akona i 'tatuta.
lanak 24.
/p0insko vije0e broji 2, vije0nika.
#
lanak 25.
D7bor vije0nika /p0insko4 vije0a (u daljnjem tekstu5 vije0ni2i$ vr1i
se sukladno Ustavu, 7akonom i ovim statutom.
lanak 26.
;ra8ani biraju vije0nike na osnovu slobodno4, op0e4 i jednako4
neposredno4 prava, tajnim 4lasovanjem. Nitko nema prava da po bilo kome
osnovu po7iva biraa na od4ovornost 7a 4lasovanje, niti da od nje4a tra(i da
se i7jasni 7a ko4a je 4lasovao ili 7a1to nije 4lasovao, niti 4a mo(e sprijeiti
da 4lasuje.
lanak 27.
Aije0nike /p0insko4 vije0a biraju vi1estranakim i demokratskim
putem, birai na neposrednim i tajnim i7borima na 2ijelom podruju op0ine
sukladno %akonu.
'vaki bira ima pravo 4lasovati 7a bilo koju stranku ili kandidata na
listi stranke i biti biran 7a vije0nika.
'vaka stranka dobiva broj vije0niki9 mjesta u /p0inskom vije0u,
ra7mjerno postotku osvojeni9 4lasova od ukupno4 broja va(e0i9 4lasova,
ako i7bornim 7akonom nije dru4aije propisano.
lanak 28.
=andat vije0nika traje 3 (etiri$ 4odine.
lanak 29.
Nespojive su 6unk2ije vije0nika sa 6unk2ijom op0insko4 naelnika,
tajnika /p0insko4 vije0a, te suda2a op0inski9 sudova, lanova Upravni9 i
Nad7orni9 odbora, direktora javni9 podu7e0a i i7vr1ne vlasti na svim
ra7inama.
D7borom ili imenovanjem vije0nika na 6unk2ije i7 pret9odno4 stavka,
prestaje mandat vije0nika u /p0inskom vije0u.
!
Aije0niku prestaje mandat kada preu7me 6unk2iju koja je prema
7akonu nespojiva sa 6unk2ijom vije0nika, kao i u dru4im sluajevima
utvr8enim 7akonom.
lanak 30.
/p0insko vije0e 0e biti prvi put sa7vano najkasnije 1, dana nakon
objavljivanja re7ultata i7bora.
lanak 31.
/p0insko vije0e ima predsjednika i 2 dopredsjednika koji se biraju
na mandatno ra7doblje koje traje koliko i mandat vije0nika.
Predsjednik i dopredsjedni2i biraju se i7 reda vije0nika, ve0inom
4lasova od ukupno4 broja vije0nika. Predsjedavaju0i predsjedava sjedni2om
/p0insko4 vije0a i obavlja dru4e poslove utvr8ene u poslovniku o radu
/p0insko4 vije0a.
Predsjedavaju0i /p0insko4 vije0a obavlja svoju du(nost
pro6esionalno.
lanak 32.
D7bor predsjednika i dopredsjednika obavlja se na temelju liste, na
kojoj mora najmanje biti dva ili vi1e kandidata.
@istu kandidata predla(e /dbor 7a i7bor i imenovanje u7 pret9odne
kon7ulta2ije politiki9 stranaka, koje imaju vije0nike.
%a predsjednika, odnosno dopredsjednika bit 0e i7abran kandidat
ako je dobio ve0inu 4lasova ukupno4 broja vije0nika.
Cko u prvom kru4u 4lasovanja nijedan od kandidata nije dobio
potrebnu ve0inu, u ponovnom 4lasovanju 4lasuje se 7a dvoji2u kandidata
koji su dobili najve0i broj 4lasova.
lanak 33.
/p0insko vije0e bira tajnika /p0insko4 vije0a ve0inom 4lasova od
ukupno4 broja vije0nika, na nain i po postupku odre8enim Poslovnikom o
radu /p0insko4 vije0a, koji tu du(nost obavlja pro6esionalno.
lanak 34.
1.
/p0insko vije0e 7asjeda javno, osim u i7nimnim okolnostima
predvi8enim u Poslovniku o radu vije0a i vodi 7apisnik o svom radu i
donesenim odlukama.
lanak 35.
Aije0nik /p0insko4 vije0a ne mo(e biti od4ovoran 7a i7ra(eno
mi1ljenje ili davanje 4lasa u obavljanju du(nosti vije0nika.
lanak 36.
Aije0ni2i /p0insko4 vije0a 7a svoj rad imaju pravo na naknadu, iju
visinu posebnim aktom utvr8uje /p0insko vije0e.
+* Nad,e-nos. Opins(o/ )ijea
0,ana( 12.
/p0insko vije0e nadle(no je 7a sljede0e poslove5
1. priprema i dvotre0inskom ve0inom usvaja
'tatut op0ine i odluuje o nje4ovim promjenama,
2. donosi odluke, dru4e propise i op0e te pojedinane akte, i daje 7a ista
autentino tumaenje,
". donosi op0inski proraun, usvaja 7avr1ni raun i donosi propise o
opore7ivanju potrebne 7a 6inan2iranje lokalne samouprave, sukladno
7akonu,
3. donosi pro4ram ra7voja 7a pojedine djelatnosti 7a koje ima ovlasti,
,. osniva javna podu7e0a i javne ustanove i dru4e pravne osobe 7a
obavljanje 4ospodarski9, dru1tveni9, komunalni9 i dru4i9 djelatnosti
od interesa 7a op0inu,
6. odluuje sukladno 7akonu, o tome da se obavljanje pojedini9 poslova
i7 samoupravno4 djelokru4a op0ine povjeri institu2ijama koja imaju
javna ovla1tenja,
-. bira i smjenjuje predsjednika i dopredsjednike /p0insko4 vije0a,
#. bira i smjenjuje /p0insko4 naelnika,
!. bira i smjenjuje tajnika i lanove radni9 tijela /p0insko4 vije0a,
1.. raspisuje re6erendum,
11. raspisuje javni 7ajam i samodoprinos i odluuje o 7adu(enju /p0ine,
12. donosi propise o or4ani7a2iji i utemeljenju slu(bi 7a upravu,
11
1". posebnom odlukom re4ulira nain svo4a djelovanja u i7vanrednim
okolnostima, u 2ilju 7a1tite ljudski9 (ivota i materijalni9 dobara,
13. utemeljuje stalne i povremene komisije i odbore,
1,. utvr8uje na7ive uli2a i tr4ova u naseljenim mjestima,
16. dodjeljuje javna pri7nanja,
1-. obavlja i dru4e poslove utvr8ene ustavom, 7akonom i statutom,
lanak 38.
/p0insko vije0e mo(e donositi odluke ako je na sjedni2i na7ona ve0ina od
ukupno4 broja vije0nika.
/p0inski proraun, 7avr1ni raun, 7adu(ivanje op0ine, osnivanje
7ajedniki9 podu7e0a i ustanova sa susjednim op0inama i poslovnik o radu
vije0a, smatraju se donesenim ako je 7a te akte 4lasovala ve0ina od ukupno4
broja vije0nika.
lanak 39.
Na sjedni2ama /p0insko4 vije0a 4lasuje se javno ako vije0e ne
odlui da se o pojedinim pitanjima 4lasuje tajno.
3. Opins(i na4e,ni(
lanak 40.
/p0inski naelnik je nositelj i7vr1ne i upravne vlasti, u okviru prava
i du(nosti /p0ine.
/p0inski naelnik svoju du(nost obavlja pro6esionalno.
lanak 41.
/p0inski naelnik obavlja nad7or nad 7akonito10u rada tijela
op0inske uprave koja obavljaju upravne poslove i7 samoupravno4 djelokru4a
/p0ine.
lanak 42.
/p0insko4 naelnika bira /p0insko vije0e i7 reda vije0nika,
ve0inom od ukupno4 broja vije0nika, na nain i po postupku utvr8enim
12
Poslovnikom o radu Aije0a, a na prijedlo4 /dbora 7a i7bor i imenovanje u7
konsulta2ije sa klubovima vije0nika.
lanak 43.
=andat /p0insko4 naelnika traje 3 4odine ako 7akonom ili dru4im
i7bornim propisom nije dru4aije odre8eno.
Na ovu 6unk2iju naelnik mo(e biti biran dva puta u7astop2e.
lanak 44.
%a /p0insko4 naelnika mo(e biti biran vije0nik sa 7avr1enom
visokom strunom spremom.
lanak 45.
Cko mjesto /p0insko4 naelnika ostane upra(njeno prije isteka
mandata, /p0insko vije0e 0e i7abrati novo4 naelnika u roku od ". dana.
U sluaju da naelnik bude privremeno sprijeen 7amjenjuje 4a
predstojnik odjela op0e uprave i 7ajedniki9 slu(bi 7a upravu, ali najdulje do
". dana.
lanak 46.
Naelnik op0ine predstavlja i 7astupa /p0inu.
lanak 47.
/p0inski naelnik u obavljanju poslova i7 samoupravno4 djelokru4a
op0ine, ovla1ten je da5
1. provodi op0insku politiku, i7vr1ava op0inske propise i op0e akte,
2. priprema i predla(e /p0inskom vije0u na usvajanje op0inske
propise i dru4e op0e akte,
". imenuje i smjenjuje op0inske du(nosnike i namje1tenike,
3. stara se o or4ani7a2iji i radu op0inski9 slu(bi 7a upravu i u7 pomo0
predstojnika rukovodi tim slu(bama,
,. vr1i konsulta2ije sa i7bor suda2a op0insko4 suda,
1"
6. podnosi i7vje10a /p0inskom vije0u i javnosti o sprovo8enju
op0inske politike, i7vr1avanju op0inski9 propisa i dru4i9 poslova
i7 svoje nadle(nosti,
-. osi4urava suradnju op0inski9 slu(benika s /mbudsmanima i
nji9ovim 7amjeni2ima,
#. osi4urava obavljanje poslova koji su 7akonom preneseni na
/p0inu,
!. obavlja i dru4e poslove odre8ene ovim statutom i dru4im
propisima,
1.. potpisuje op0inske ras9ode.
lanak 48.
/p0inski naelnik od4ovoran je /p0inskom vije0u 7a svoj rad i
op0inski9 slu(bi 7a upravu.
/p0inski naelnik od4ovara i 7a obavljanje poslova koji su 7akonom
preneseni na /p0inu.
U obavljanju poslova i7 pret9odno4 stavka op0inski naelnik
ostvaruje potrebnu suradnju s nadle(nim tijelima upanije i )edera2ije.
1. Opins(e s,5-+e 6a 5pra)5
lanak 49.
%a obavljanje poslova lokalne samouprave i upravni9 i dru4i9
struni9 poslova i7 samoupravno4 djelokru4a /p0ine kao i poslova koji se
7akonom prenesu na /p0inu osnivaju se op0inske slu(be 7a upravu (u
daljnjem tekstu5 slu(be 7a upravu$.
'lu(be 7a upravu osnivaju se posebnom odlukom /p0insko4 vije0a
na prijedlo4 naelnika.
/dlukom o osnivanju slu(bi 7a upravu ure8uju se pitanja koja se
odnose na na7iv, broj, nadle(nost, rukovo8enje, od4ovornost i nain rada
slu(bi 7a upravu.
/p0inski naelnik sa slu(bama 7a upravu ini jedinstven op0inski
or4an uprave.
lanak 50.
13
Eadom svi9 slu(bi 7a upravu rukovodi /p0inski naelnik i
koordinira i usmjerava nji9ov rad sa ovla1tenjima predvi8enim 7akonom,
ovim statutom i op0inskim propisima.
Eadom pojedine slu(be 7a upravu neposredno rukovodi predstojnik.
Predstojnik je od4ovoran op0inskom naelniku 7a svoj rad i rad
slu(be kojom rukovodi..
lanak 51.
Predstojnike slu(bi imenuje i smjenjuje /p0inski naelnik u7
konsulta2ije sa strankama 7astupljenim u vije0u.
/p0insko vije0e daje su4lasnost 7a imenovanje predstojnika.
lanak 52.
Unutarnja or4ani7a2ija /p0inski9 slu(bi ure8uje se Pravilnikom o
unutarnjem ustroju .
Pravilnik i7 stavka 1. ovo4 lanka sadr(i djelokru4 slu(be,
or4ani7a2ijske jedini2e i nji9ovu nadle(nost, sistemati7a2iju radni9 mjesta i
uvjete u po4ledu strune spreme, radno4 iskustva, struno4 ispita, broj
i7vr1itelja, rukovo8enje slu(bom i od4ovornosti i ovla1tenja, broj pripravnika
i uvjeti 7a prijem pripravnika, te dru4a pitanja bitna 7a or4ani7iranje i rad
slu(bi 7a upravu.
Pravilnik o unutarnjem ustroju /p0inski9 slu(bi donosi /p0inski
naelnik u7 su4lasnost /p0insko4 vije0a.
lanak 53.
/p0inske slu(be sukladno 7akonu i ovom statutu, neposredno
obavljaju slijede0e poslove5
1. i7vr1avaju op0inske propise i dru4e op0e akte i7 samoupravno4
djelokru4a /p0ine,
2. rje1avaju u upravnom postupku, o pravima, obve7ama i pravnim
interesima 4ra8ana i pravni9 osoba i7 samoupravno4 djelokru4a
/p0ine,
". obavljaju nad7or nad djelatno10u javni9 podu7e0a i ustanova
koje obavljaju poslove na temelju javni9 ovlasti utvr8eni9
propisom op0ine,
1,
3. daju ini2ijative 7a rje1avanje odre8eni9 pitanja i7 samoupravno4
djelokru4a op0ine i pripremaju op0inske propise te dru4e op0e
akte i7 svo4 djelokru4a,
,. pripremaju na2rte op0inski9 propisa te dru4i9 op0i9 akata i7
svoje nadle(nosti,
6. obavljaju upravne, strune i dru4e poslove koji su 7akonom
preneseni na /p0inu
-. obavljaju i dru4e poslove odre8ene statutom i dru4im propisima,
lanak 54.
Ead /p0inski9 slu(bi je javan.
/p0inski naelnik obavlja poslove i7 svoje nadle(nosti preko slu(bi
7a upravu.
'lu(be 7a upravu od4ovorne su 7a svoj rad /p0inskom naelniku.
lanak 55.
%a obavljanje struni9 i dru4i9 poslova 7a potrebe /p0insko4 vije0a
i op0insko4 naelnika mo4u se osnivati odre8ene strune, te9nike i dru4e
slu(be kao 7ajednike ili samostalne slu(be.
lanak 56.
%a obavljanje odre8eni9 poslova i7 nadle(nosti slu(be 7a upravu
mo4u se 7a jedno ili vi1e naseljeni9 mjesta unutar slu(be 7a op0u upravu i
7ajednike poslove osnivati matini uredi i7van sjedi1ta 7a upravu.
=atine urede osniva /p0insko vije0e na prijedlo4 op0insko4
naelnika. /dlukom o osnivanju matini9 ureda odre8uje se nadle(nost,
sjedi1te, podruje, broj i7vr1itelja i nad7or nad obavljanjem poslova i7
nadle(nosti ureda.
lanak 57.
U nadle(nost matini9 ureda mo4u se prenijeti poslovi koji se
odnose naroito na5
1. vo8enje matini9 knji4a i obavljanje poslova matine slu(be,
2. i7davanje potvrda o injeni2ama o kojima se vode slu(bene
eviden2ije,
". davanje ra7ni9 obavje1tenja i pravni9 savjeta koje tra(e 4ra8ani,
16
3. kao i dru4e poslove od neposredno4 interesa 7a ostvarivanja
prava i obve7a 4ra8ana od op0inski9 slu(bi 7a upravu.
lanak 58.
'redstva 7a rad slu(bi 7a upravu i matini9 ureda osi4uravaju se u
proraunu /p0ine.
Pla0e i dru4e naknade op0inski9 slu(benika i namje1tenika ure8uju
se posebnim propisom /p0insko4 vije0a, na prijedlo4 Naelnika.
V. - NEPOSREDNO S"DJE!OVANJE &RA7ANA "
OD!"0IVANJ" O !O#A!NOJ SA%O"PRAVI
lanak 59.
;ra8ani s podruja op0ine mo4u neposredno sudjelovati u
odluivanju o lokalnoj samoupravi i7 samoupravno4 djelokru4a /p0ine.
/bli2i neposredno4 odluivanja o lokalnoj samoupravi su5
re6erendum, mjesni 7bor 4ra8ana, 4ra8anska ini2ijativa i dru4i obli2i
sudjelovanja 4ra8ana.
a* Re8erend59
lanak 60.
;ra8ani s podruja op0ine mo4u putem re6erenduma i neposredno
odluivati o pitanjima koja su od nji9ovo4 interesa, a to su5
1. odluivanje o prijedlo4u 7a promjenu 'tatuta op0ine,
2. odluivanje o prijedlo4 7a dono1enje i promjenu op0insko4 propisa
ili dru4o4 op0e4 akta i7 samoupravno4 djelokru4a /p0ine,
". predla4anja dono1enja akta o pitanjima koja su od interesa 7a (ivot i
rad 4ra8ana kao 1to je i74radnja objekata komunalno4 7naaja,
ure8enje prostora, odr(avanje 9i4ijene i isto0e javni9 povr1ina na
podruju op0ine, uvo8enje samodoprinosa 7a odre8ene namjene i
dru4a pitanja od 7ajedniko4 interesa 7a 4ra8ane,
1-
3. i7ja1njavanje 4ra8ana po pitanjima od op0e4 interesa 7a op0inu, ako
/p0insko vije0e 7atra(i takvo i7ja1njavanje,
,. odluivanje o osnivanju mjesno4 odbora,
6. i dru4a pitanja predvi8ena 7akonom i statutom op0ine .
lanak 61.
Ee6erendum se mo(e raspisati 7a 2ijelo podruje op0ine ili 7a
podruje jedno4 ili vi1e mjesni9 odbora ili 7a jedno ili vi1e naselja.
Ee6erendum 7a podruje jedno4 mjesno4 odbora ili jedno4 ili vi1e
naselja, mo(e se raspisati radi uvo8enja lokalno4 samodoprinosa 7a
rje1avanje odre8eni9 (ivotni9 potreba 4ra8ana na tom podruju ili
i7ja1njavanja o i7dvajanju ili pripajanju mjesno4 odbora ili naselja te radi
rje1avanja dru4i9 potreba od 7naaja 7a 4ra8ane na tom podruju sukladno
7akonu i propisu /p0ine.
lanak 62.
Ee6erendum 7a podruje 2ijele op0ine ili 7a podruja dva ili vi1e
mjesni9 odbora raspisuje /p0insko vije0e.
Ee6erendum 7a podruje jedno4 mjesno4 odbora ili 7a jedno ili vi1e
naselja sa podruja isto4 mjesno4 odbora (lokalni re6erendum$ raspisuje
Aije0e to4 mjesno4 odbora.
lanak 63.
Prijedlo4 7a raspisivanje re6erenduma na podruju 2ijele op0ine
mo(e podnijeti jedna tre0ina vije0nika, /p0inski naelnik ili jedna petina
mjesni9 odbora.
Prijedlo4 7a raspisivanje re6erenduma 7a podruje dva ili vi1e
mjesni9 odbora mo(e podnijeti i vije0e jedno4 mjesno4 odbora.
Prijedlo4 7a raspisivanje lokalno4 re6erenduma mo(e podnijeti jedna
tre0ina lanova vije0a mjesno4 odbora, mjesni 7bor 4ra8ana ili 7bor 4ra8ana
dijela mjesno4 odbora 7a koji se uvodi re6erendum.
lanak 64.
1#
Prijedlo4 7a raspisivanja re6erenduma sadr(i pitanja o kojima se
4ra8ani trebaju i7jasniti i podruje na kojem treba provesti re6erendum.
0,ana( :;.
/dlukom o raspisivanju re6erenduma odre8uju se pitanja o kojima se
4ra8ani trebaju i7jasniti, dan i nain odr(avanja, te podruje na kojem 0e se
provoditi re6erendum.
lanak 66.
Pravo 4lasovanja na re6erendumu imaju 4ra8ani sa birakim pravom
koji imaju prebivali1te na podruju 7a koje se raspisuje re6erendum.
lanak 67.
Ee6erendum provodi ?omisija koju imenuje /p0insko vije0e
odnosno Aije0e mjesno4 odbora.
?omisija 7a provo8enje re6erenduma odre8uje 4lasaka mjesta, 4dje
0e se 4ra8ani i7ja1njavati na re6erendumu.
Ee6erendum se provodi sukladno 7akonu i ovom statutu.
lanak 68.
/dluka donesena na re6erendumu obve7na je 7a /p0insko vije0e,
op0insko4 naelnika i 4ra8ane.
+* %jesni 6+oro)i /ra<ana i /ra<ans(e ini=ija.i)e
lanak 69.
/p0insko vije0e mo(e tra(iti mi1ljenje mjesni9 7borova 4ra8ana o
prijedlo4u op0insko4 propisa i dru4o4 op0e4 akta, te dru4om pitanju i7
samoupravno4 djelokru4a /p0ine.
lanak 70.
1!
/ svakom pitanju i7 djelokru4a /p0insko4 vije0a, a osobito
pitanjima 7adovoljavanja komunalni9 potreba 4ra8ana mo(e se pokrenuti
rasprava putem 4ra8anske ini2ijative.
/ 4ra8anskoj ini2ijativi /p0insko vije0e mora raspravljati ako ju je
pokrenuo mjesni 7bor 4ra8ana ili je ista podr(ana potpisima najmanje ".
4ra8ana.
/p0insko vije0e je du(no ra7motriti 4ra8ansku ini2ijativu i donijeti
odluku o njoj na prvoj narednoj sjedni2i najkasnije u roku od ". dana od
dana dostave.
lanak 71.
'vaki 4ra8anin ima pravo /p0inskom vije0u i /p0inskom naelniku
podnijeti predstavku i pritu(bu, te dati prijedlo4 7a rje1avanje odre8eni9
pitanja i7 nji9ove nadle(nosti.
/d4ovor u pisanom obliku 4ra8aninu dostavlja nadle(ni odbor
/p0insko4 vije0a u roku od ". dana, odnosno nadle(na /p0inska slu(ba u
roku od ". dana.
VI. - %JESNA SA%O"PRAVA
lanak 72.
=jesna samouprava podra7umijeva pravo 4ra8ana da neposredno
sudjeluju u odluivanju o odre8enim lokalnim poslovima koji neposredno
utjeu na nji9ov svakodnevni (ivot i rad.
?ao or4ani7a2ioni oblik 7a ostvarivanje mjesne samouprave 4ra8ani
imaju pravo osnovati mjesni odbor.
=jesni odbor se osniva 7a jedno naselje, vi1e me8usobno pove7ani9
manji9 naselja ili 7a dio ve0e4 naselja koji u odnosu na ostale dijelove ini
7asebnu ra74ranienu 2jelinu.
lanak 73.
=jesni odbor utemeljuju 4ra8ani na mjesnom 7boru 4ra8ana kojem
prisustvuje najmanje 1.F biraa sa podruja 7a koje se osniva mjesni odbor.
2.
lanak 74.
Dni2ijativu 7a utemeljenje mjesno4 odbora mo4u dati5
1. 4ra8ani na svom 7boru 7a ije se podruje predla(e osnivanje
mjesno4 odbora,
2. /p0insko vije0e i op0inski naelnik,
". ra7na udru(enja 4ra8ana s podruja 7a koje se predla(e osnivanje
mjesno4 odbora.
lanak 75.
/dluka o osnivanju mjesno4 odbora donesena je, ako je na
re6erendumu 4lasovala natpolovina ve0ina biraa upisani9 u biraki popis
naseljeno4 mjesta 7a ije se podruje osniva mjesni odbor.
lanak 76.
<avatelj ini2ijative 7a osnivanje mjesno4 odbora du(an je, nakon
dono1enja odluke o osnivanju mjesno4 odbora i7abrati osnivaki odbor od ":
, lanova.
/snivaki odbor je du(an pripremiti pravila i dru4e akte mjesno4
odbora i provesti i7bore 7a or4ane mjesno4 odbora u roku od 6. dana od
dana dono1enja odluke o osnivanju mjesno4 odbora.
lanak 77.
=jesni odbor je nadle(an 7a obavljanje poslova koji neposredno
utjeu na svakodnevni (ivot 4ra8ana, kao 1to su5
1. i74radnja i odr(avanje putova, kanali7a2ije, vodovoda i dru4i9
komunalni9 potreba,
2. ure8enje naselja, i74radnja i odr(avanje parkova, naselja, djeji9
i4rali1ta, 1portski9 objekata i slino,
". i74radnja i odr(avanje 4roblja,
3. i10enje javni9 povr1ina, odvo7 sme0a, odvodnje oborinski9
voda i 7a1tita okoli1a,
,. obavljanje i dru4i9 lokalni9 poslova od interesa 7a (ivot i rad
4ra8ana, odre8eni9 pravilima mjesno4 odbora sukladno ovom
statutu i propisima op0ine,
21
lanak 78.
Posebnom odlukom /p0insko4 vije0a, a na prijedlo4 op0insko4
naelnika mo4u se na =jesni odbor prenijeti odre8eni struni poslovi i7
samoupravno4 djelokru4a /p0ine koji su u nadle(nosti slu(bi 7a upravu, koji
su od neposredno4 7naaja 7a prava i obve7e 4ra8ana, kao 1to su
dostavljanje podataka 7a pla0anje komunalni9 naknada i dru4i9 pri9oda
op0ine, vo8enje odre8eni9 eviden2ija i dru4i poslovi od 7naaja 7a rad
/p0inski9 slu(bi.
'redstva 7a obavljanje prenijeti9 poslova osi4uravaju se u proraunu
/p0ine.
lanak 79.
=jesni odbor ima pravila.
Pravila mjesno4 odbora usvajaju 4ra8ani na 7boru. Pravila su
usvojena ako je 7a nji9 4lasovala ve0ina 4ra8ana na7ona na 7boru na kome
se pravila usvajaju.
lanak 80.
Pravilima mjesno4 odbora, sukladno 7akonu i ovom statutu, ure8uje
se postupak utemeljenja mjesno4 odbora, nje4ova nadle(nost, tijela i nain
nji9ovo4 i7bora i ra7rje1enja, djelokru4 poslova i nain 6inan2iranja,
postupak provedbe lokalno4 re6erenduma, odnos prema op0ini i mjesnom
odboru, kao i dru4im pravnim osobama te ostala pitanja od 7naaja 7a ustroj
i rad mjesno4 odbora.
lanak 81.
>ijela mjesno4 odbora su5
1. Aije0e mjesno4 odbora,
2. Predsjednik vije0a mjesno4 odbora.
lanak 82.
*roj lanova vije0a mjesno4 odbora utvr8uje se pravilima mjesno4
odbora i ne mo(e biti manji od , ni ve0i od 11, a odre8uje se ovisno o
22
veliini podruja, ekonomske ra7vijenosti, broju stanovnika i dru4im
okolnostima naseljeno4 mjesta.
Prilikom i7bora lanova vije0a mjesno4 odbora mora se osi4urati
ra7mjerna 7astupljenost politiki9 stranaka, a prema re7ultatu posljednji9
i7bora 7a /p0insko4 vije0e, kao i prema broju biraa u pojedinom naselju i
dijelu naselja.
lanak 83.
Aije0e mjesno4 odbora biraju 4ra8ani s podruja mjesno4 odbora
koji imaju birako pravo neposrednim ili tajnim 4lasovanjem.
Nain i postupak i7bora propisuje se pravilima mjesno4 odbora.
=andat lanova vije0a mjesno4 odbora traje 3 4odine.
lanak 84.
Aije0e mjesno4 odbora donosi pro4ram rada mjesno4 odbora,
6inan2ijski plan i 7avr1ni raun, poslovnik o radu te obavlja i dru4e poslove
od 7naaja 7a ostvarivanje 7ajedniki9 interesa i potreba 4ra8ana mjesno4
odbora utvr8enim pravilima mjesno4 odbora.
lanak 85.
Aije0e mjesno4 odbora mo(e, sukladno ovom statutu i pravilima
mjesno4 odbora sa7vati mjesni 7bor 4ra8ana radi raspravljanja o odre8enim
potrebama i interesima te davanje prijedlo4a 7a rje1avanje pitanja od
lokalno4 7naaja.
Nain sa7ivanja mjesni9 7borova 4ra8ana, nji9ovo4 rada i
odluivanja, i7bor predsjednika 7bora 4ra8ana i dru4a pitanja u sve7i rada
7borova 4ra8ana ure8uju se pravilima mjesno4 odbora.
lanak 86.
Aije0e mjesno4 odbora i7 reda svoji9 lanova bira predsjednika
vije0a mjesno4 odbora na period od 3 4odine.
Predsjednik vije0a mjesno4 odbora predstavlja mjesni odbor, sa7iva
sjedni2e vije0a i predsjedava im, i7vr1ava pro4rama rada i 6inan2ijski plan te
obavlja i dru4e poslove utvr8ene pravilima mjesno4 odbora.
2"
Predsjednik vije0a mjesno4 odbora 7a svoj rad od4ovara vije0u
mjesno4 odbora, a 7a obavljanje preneseni9 poslova i7 samoupravno4
djelokru4a op0ine op0inskom naelniku.
lanak 87.
Pro4ram rada i 6inan2ijski plan potreba mjesno4 odbora obve7no se
ra7matra na 7boru 4ra8ana mjesno4 odbora.
lanak 88.
'redstva 7a 7adovoljavanje potreba i interesa 4ra8ana u mjesnom
odboru osi4uravaju se5
1. =jesnim samodoprinosom,
2. 'redstvima koja op0ina ustupi mjesnom odboru u skladu sa
planovima ra7voja,
". /d dona2ija i dru4i9 sredstava koje ostvari mjesni odbor.
lanak 89.
Nad7or nad 7akonito10u rada tijela mjesno4 odbora obavlja op0inski
naelnik.
0,ana( >?.
/p0inski naelnik mo(e raspustiti vije0e mjesno4 odbora ako
uestalo kr1i statut op0ine ili ne i7vr1ava povjerene mu poslove.
/p0inski naelnik imenuje povjerenika koji obavlja poslove vije0a
mjesno4 odbora, do raspisivanja novi9 i7bora 7a vije0e mjesno4 odbora.
VII. - I%OVINA I @INANAIRANJE !O#A!NE SA%O"PRAVE
'. I9o)ina opine
lanak 91.
've pokretne i nepokretne stvari, kao i prava koja pripadaju op0ini
ine imovinu op0ine.
23
Dmovinom u vlasni1tvu op0ine upravlja se bri(no po naelnima
dobro4 4ospodarenja, o emu se stara op0inski naelnik.
/ stje2anju, otu8ivanju ili davanju u 7akup imovine u vlasni1tvu
op0ine odluuje /p0insko vije0e, na prijedlo4 /p0insko4 naelnika.
lanak 92.
Nepokretna imovina op0ine mo(e se, sukladno sa 7akonom, dati u
7akup.
/ davanju nekretnina u 7akup raspisuje se o4las.
Nain kori1tenja imovine op0ine date u 7akup i obve7e korisnika te
imovine utvr8uju se u4ovorom ko4a u ime op0ine 7akljuuje op0inski
naelnik.
lanak 93.
/p0insko vije0e mo(e, ako to nala(u op0e potrebe u oblasti
samoupravno4 djelokru4a op0ine osnovati 4ospodarsko dru1tvo, javnu
ustanovu sukladno 7akonu.
Cktom o osnivanju 4ospodarsko4 dru1tva odnosno javne ustanove
propisuje se nain upravljanja, prava osnivaa, kori1tenje ostvarene dobiti i
dru4e obve7e prema op0ini.
'. @inan=iranje ,o(a,ne sa9o5pra)e
lanak 94.
/p0ini pripadaju pri9odi utvr8eni 7akonom koji ure8uje oblast
6inan2iranja lokalne samouprave kao i sredstva 7a obavljanje preneseni9
poslova i7 djelokru4a (upanije odnosno 6edera2ije.
Pri9odi op0ine su naroito5
: pri9odi od nekretnina i pokretni9 stvari u vlasni1tvu op0ine
(prodaja i 7akup i dr.$,
2,
: pri9odi od 4ospodarski9 dru1tva i dru4i9 pravni9 osoba iji je
osniva op0ina, kao i pri9odi od kon2esija koje odobrava op0ina,
: poklon, nasljedstva i le4ati
: op0inski pore7i, prire7i i pristojbe ije stope, u 4rani2ama
odre8enim 7akonom utvr8uje samostalno,
: pomo0i i dota2ije,
: naknade tro1kova 7a obavljanje poslova preneseni9 na op0inu,
: dio pri9oda od pore7a na promet proi7voda i uslu4a, pore7a na
dobit podu7e0a i pore7a, na pla0e, sukladno 6ederalnim i
(upanijskim 7akonima,
: dru4i pri9odi utvr8eni 7akonom.
lanak 95.
%a 7adovoljavanje 7ajedniki9 potreba 4ra8ana sredstva se mo4u
prikupljati na temelju neposredno4 sudjelovanja 4ra8ana u odluivanju u
skladu sa 7akonom, odnosno 'tatutom op0ine.
lanak 96.
'vi pri9odi i ras9odi op0ine utvr8uju se 4odi1njim proraunom.
;odi1nji Proraun op0ine, kao i nje4ove i7mjene i dopune donosi
/p0insko vije0e, na prijedlo4 op0insko4 naelnika.
;odi1nji proraun op0ine donosi se na kraju teku0e 4odine, 7a
narednu kalendarsku 4odinu.
lanak 97.
Ukoliko se 4odi1nji proraun op0ine ne mo(e donijeti prije poetka
4odine 7a koju se donosi, vr1i se privremeno 6inan2iranje i to najdulje do "
mjese2a.
/dluku o privremenom 6inan2iranju donosi /p0insko vije0e na
prijedlo4 op0insko4 naelnika, sukladno 7akonu koji ure8uje oblast
6inan2iranja.
lanak 98.
/p0insko vije0e donosi /dluku o i7vr1enju 4odi1nje4 prorauna
op0ine kojom ure8uje uvjete, nain i postupak raspola4anja pri9odima i
ras9odima.
/va odluka donosi se u7 4odi1nji proraun op0ine.
26
lanak 99.
Po isteku 4odine 7a koju je proraun donesen sastavlja se 7avr1ni
raun i i7vje10e o i7vr1enju prorauna op0ine.
/ i7vr1enju op0insko4 prorauna neposredno je od4ovoran op0inski
naelnik.
lanak 100.
D7 4odi1nje4 prorauna op0ine 6inan2iraju se djelatnosti /p0insko4
vije0a i nje4ovi9 radni9 tijela, op0insko4 naelnika i slu(bi 7a upravu,
odre8ene djelatnosti u oblasti komunalni9 i dru1tveni9 slu(bi, radi
7adovoljavanja osnovni9 potreba 4ra8ana, 7a1tite prirode i okoli1a, mjesni
odbori i dru4e potrebe i7 domena samoupravno4 djelokru4a op0ine, o emu
odluuje /p0insko vije0e sukladno odredbama ovo4 statuta.
lanak 101.
/p0ina mo(e udru(ivati svoja sredstva sa sredstvima dru4i9 op0ina
radi i74radnje objekata ili obavljanja djelatnosti od 7ajedniko4 interesa.
Cktom o udru(ivanju sredstva utvr8uje se nji9ova visina i nji9ova
namjena, nain osi4uranja, rokovi i dru4e obve7e op0ine u sve7i udru(ivanja
ti9 sredstava.
lanak 102.
/p0ina samostalno raspola(e pri9odima koji joj pripadaju i mo(e se
7adu(ivati, 7akljuivati u4ovore o kreditu u skladu sa 7akonom koji ure8uje
oblast 6inan2iranja.
lanak 103.
/p0insko vije0e obavlja poslove nad7ora nad materijalnim i
6inan2ijskim poslovanjem or4ana vlasti op0ine putem od4ovaraju0e4
povjerenstva koje osniva svojom posebnom odlukom.
U okviru nad7ora i7 stavka 1. ovo4 lanka, /p0insko vije0e 0e
obustaviti od i7vr1enja, poni1titi, odnosno ukinuti ne7akoniti akt o
materijalnom, odnosno 6inan2ijskom poslovanju koje je donio or4an vlasti u
op0ini.
2-
Nad7or nad materijalnim i 6inan2ijskim poslovanjem or4ana vlasti
op0ine, sukladno 7akonu, obavlja i nadle(ni or4an (upanije, odnosno
nadle(ni 6ederalni or4an, sukladno 7akonu (upanije, odnosno 6ederalnom
7akonu.
VIII. S"RADNJA I "DR"BIVANJE SA DR"&I% OPINA%A
lanak 104.
U obavljanju poslova i7 samoupravno4 djelokru4a /p0ina ostvaruje
suradnju sa dru4im op0inama a ponajprije sa susjednim op0inama.
'uradnja i7 stavka 1. ovo4 lanka /p0ina planira se i ostvaruje u
onim poslovima koji su od nji9ovo4 7ajedniko4 interesa.
'uradnju s dru4im op0inama, sukladno odredbama stavka 1. i 2.
ovo4 lanka ostvaruje /p0insko vije0e, odnosno op0inski naelnik, svatko u
pitanjima i7 svo4 djelokru4a.
lanak 105.
/p0ina se mo(e udru(ivati u 7ajedni2u op0ina, 7a odre8eno podruje,
sukladno 7akonu.
/dluku o udru(ivanju op0ina u 7ajedni2u op0ina donosi /p0insko
vije0e, samostalno ili na prijedlo4 op0insko4 naelnika.
/dlukom o udru(ivanju op0ine u 7ajedni2u op0ina utvr8uju se 2iljevi
udru(ivanja, nain ostvarivanja ti9 2iljeva u save7u op0ina i dru4a pitanja od
7naaja 7a rad 7ajedni2e op0ina
lanak 106.
/p0ina mo(e pristupiti me8unarodnim udru(enjima, lokalnim
7ajedni2ama i sura8ivati s lokalnim jedini2ama dru4i9 dr(ava u skladu sa
Ustavom i 7akonom.
/dluku o pristupanju udru(enjima, odnosno ostvarivanju suradnje i7
pret9odno4 stavka donosi /p0insko vije0e.
2#
IC.- %E7"SOBNO ODNOSI IZ%E7" OPINS#I$ OR&ANA I
TIJE!A I OR&ANA B"PANIJS#ED ODNOSNO @EDERA!NE
V!ASTI
lanak 107.
Nad7or nad 7akonito10u rada op0inski9 or4ana vlasti, sukladno
Ustavu i 7akonu, obavljaju nadle(ni or4ani )edera2ije, odnosno upanije.
Nad7or nad 7akonito10u op0inski9 propisa i dru4i9 op0i9 i
pojedinani9 akata, koje sukladno 7akonu i ovom statutu donose nadle(ni
op0inski or4ani vlasti, vr1e i to5
1. 7a op0inske propise i dru4e op0e i pojedinane upravne akte, koji
su doneseni na temelju 7akona i 6ederalno4 propisa, kojima su
odre8eni poslovi preneseni na op0inu, nad7or vr1i nadle(ni
6ederalni or4an uprave odre8en 6ederalnim 7akonom, ako
6ederalnim 7akonom nije dru4aije odre8eno,
2. 7a op0inske propise i dru4e op0e i pojedinane upravne akte, koji
su doneseni na temelju 7akona i (upanijsko4 propisa, kojima su
odre8eni poslovi preneseni na op0inu, nad7or vr1i nadle(ni
(upanijski or4an uprave odre8en (upanijskim 7akonom, ako
(upanijskim 7akonom nije dru4aije odre8eno,
/p0inski naelnik je du(an or4anima i7 stavka 2. ovo4 lanka
omo4u0iti ostvarivanje nad7ora po nalo7ima ti9 or4ana.
lanak 108.
/p0inski naelnik je od4ovoran 7a ustavnost i 7akonitost op0i9 i
pojedinani9 upravni9 akata koja donosi prema ovom statutu i 6ederalnom,
odnosno (upanijskom 7akonu.
lanak 109.
D7vje10e or4ana i7 lanka 1.-. stavak 1. i 2. ovo4 statuta povodom
i7vr1eno4 nad7ora nad 7akonito10u op0i9 i pojedinani9 upravni9 akata
ra7matra /p0insko vije0e i sukladno sa svojim ovla1tenjima utvr8uje
od4ovaraju0e 7akljuke radi otklanjanja uoeni9 ne7akonitosti i nepravilno4
postupanja.
Eeali7a2iju 7akljuaka i7 stavka 1. ovo4 lanka osi4urava op0inski
naelnik.
2!
C. -PROPISI I DR"&I A#TI OPINS#O& VIJEA
'. Propisi i dr5/i a(.i Opins(o/ )ijea
lanak 110.
/p0insko vije0e u i7vr1avanju poslova i7 svoje nadle(nosti donosi
'tatut op0ine, op0inske propise, proraun, 7avr1ni raun i i7vje10a o
i7vr1enju prorauna, Poslovnik op0insko4 vije0a, rje1enja i 7akljuke, daje
autentina tumaenja propisa koje donosi i utvr8uje prei10eni tekst ti9
propisa.
Poslovnikom /p0insko4 vije0a utvr8uje se sadr(aj i nain
pripremanja i dono1enja op0inski9 propisa i dru4i9 akata i nain nji9ovo4
objavljivanja.
/p0inski propisi i op0i akti op0insko4 naelnika moraju biti u
su4lasnosti s Ustavom, 7akonom i ovim statutom.
lanak 111.
/p0insko vije0e u obavljanju poslova i7 samoupravno4 djelokru4a
op0ine, donosi op0inske propise i dru4e akte, u skladu sa ovim statutom.
/p0insko vije0e donosi op0inske propise i dru4e akte i o pitanjima
koja su 7akonom upanije, odnosno 7akonom )edera2ije prenesena na
op0inu, ako je 7akonom o preno1enju ti9 poslova predvi8eno dono1enje
op0insko4 propisa.
/p0insko vije0e donosi op0inske propise u 6ormi5 odluke, naredbe i
naputka.
lanak 112.
/dlukom se ure8uje pitanja i odnosi i7 samoupravno4 djelokru4a
op0ine, osnivaju slu(be 7a upravu i dru4a tijela op0ine, ure8uju pitanja koja
se odnose na pri9ode i 6inan2ijska sredstva op0ine, osnivaju podu7e0a,
ustanove i dru4a pravna li2a, utvr8uju odre8ena pitanja i odre8uju mjere u
okviru nadle(nosti /p0insko4 vije0a, ure8uju odre8ena pitanja koja su
7akonom )edera2ije, odnosno 7akonom upanije prenesena na op0inu, a
predvi8eno je dono1enje op0insko4 propisa, te u dru4im pitanjima odre8enim
ovim statutom.
".
Naredbom se, radi i7vr1avanja odre8eni9 pitanja i7 samoupravno4
djelokru4a op0ine, nare8uje ili 7abranjuje postupanje u odre8enoj situa2iji
koja ima op0i 7naaj na podruju op0ine.
Naputkom se propisuje nain rada i i7vr1avanja poslova i7
samoupravno4 djelokru4a op0ine od strane op0insko4 naelnika ili slu(bi 7a
upravu, koja su ure8ena odlukama ili naredbama i7 stavka 1. i 2. ovo4
lanka.
lanak 113.
U obavljanju poslova i7 svoje nadle(nosti, /p0insko4 vije0e donosi
rje1enja i 7akljuke kao pojedinane akte.
Eje1enjem se odluuje o imenovanjima, postavljanjima i
ra7rje1enjima odnosno smjenjivanju, kao i o dru4im pojedinanim pitanjima
i7 nadle(nosti /p0insko4 vije0a.
%akljukom se utvr8uju stavovi o pitanjima od 7naaja 7a
provo8enje utvr8ene politike i op0inski9 propisa, odre8uju 7ada2i 7a
op0insko4 naelnika ili op0inske slu(be 7a upravu prilikom ra7matranja
pitanja i7 nji9ovo4 djelokru4a i dru4im pojedinanim pitanjima i7
nadle(nosti /p0insko4 vije0a o kojima se ne odluuje rje1enjem.
3. A(.i opins(o/ na4e,ni(a
lanak 114.
/p0inski naelnik u i7vr1avanju poslova i7 svoje nadle(nosti donosi
provedbene op0e akte radi primjene op0inski9 propisa, odnosno primjene
7akona ako je 7akonom predvi8eno dono1enje takvo4 akta.
/p0i akti koje donosi op0inski naelnik su5 naredbe, pravilni2i i
napu2i.
lanak 115.
Naredbom se nare8uje i 7abranjuje postupanje u odre8enoj situa2iji
koja ima op0i 7naaj 7a podruje op0ine.
Pravilnikom se ra7ra8uju pojedine odredbe, odnosno pitanja ure8ena
propisima, radi osi4uranja od4ovaraju0e primjene to4 propisa.
"1
Naputkom se utvr8uju pobli(e pravila i upute 7a rad slu(bi 7a upravu
i dru4i9 institu2ija koje su nadle(ne 7a provo8enje i primjenu op0inski9
propisa.
lanak 116.
U i7vr1avanju op0inski9 propisa op0inski naelnik donosi rje1enja i
dru4a pojedinana akta kojim se u upravnom postupku rje1ava o pravima,
obve7ama i pravnim interesima 6i7iki9 i pravni9 osoba u prvom stupnju na
temelju ti9 propisa.
Pripremu na2rta rje1enja i dru4i9 pojedinani9 akata i7 pret9odno4
stavka obavljaju slu(be 7a upravu, svaka u pitanjima i7 svoje nadle(nosti.
/p0inski naelnik mo(e ovlastiti predstojnike koji rukovode
slu(bama 7a upravu da u pojedinim pitanjima donose rje1enja i dru4e
pojedinane akte i7a stavka 1. ovo4 lanka, o emu se mora donijeti posebno
rje1enje o preno1enju to4 ovla1tenja.
Protiv prvostupanjski9 rje1enja i dru4i9 prvostupanjski9
pojedinani9 akata i7a stavka 1. i ". ovo4 lanka, koja donosi op0inski
naelnik odnosno predstojnik, 7ainteresirana osoba ima pravo i7javiti (albu u
roku od 1, dana od dana prijema to4 akta, ako 7akonom nije dru4aije
odre8eno.
/ (albi i7 stavka 3. ovo4 lanka, u dru4om stupnju rje1ava nadle(no
tijelo koje 6ormira /p0insko vije0e, ako 7akonom nije dru4aije odre8eno.
Protiv rje1enja doneseno4 u dru4om stupnju u skladu sa stavkom ,.
ovo4 lanka, mo(e se pokrenuti upravni spor kod nadle(nost suda upanije,
u skladu sa 7akonom.
lanak 117.
Eje1enja i dru4a pojedinana akta, op0inski naelnik, odnosno
predstojnik donosi i u sluajevima kada odluuje u upravnom postupku o
pravima. obve7ama i pravnim interesima 4ra8ana i pravni9 osoba na temelju
6ederalno4 ili (upanijsko4 7akona kojima su upravni i struni poslovi
preneseni na op0inu.
Protiv prvostupanjski9 rje1enja i dru4i9 prvostupanjski9
pojedinani9 akata doneseni9 u poslovima i7 stavka 1. ovo4 lanka mo(e se
i7javiti (alba i to5
"2
1. na rje1enja i dru4a pojedinana akata donesena na temelju
7akona ili dru4i9 propisa upanije : nadle(nom or4anu uprave
upanije, ako 7akonom upanije nije dru4aije odre8eno,
2. na rje1enja i dru4a pojedinana akta donesena na temelju 7akona
ili dru4i9 propisa )edera2ije : nadle(nom or4anu uprave
)edera2ije, ako 6ederalnim 7akonom nije dru4aije odre8eno.
lanak 118.
Pri dono1enju rje1enja i dru4i9 pojedinani9 akata i7 lanka 116. i
11-. ovo4 statuta, primjenjuju se pravila upravno4 postupka utvr8ena
6ederalnim 7akonom o upravnom postupku, a u po4ledu pokretanja upravno4
spora odredbe 6ederalno4 7akona o upravnim sporovima.
lanak 119.
/p0inski propisi i op0i akti stupaju na sna4u kao 1to je u njima
propisano, ali ne prije ne4o 1to budu objavljeni.
Propisi i op0i akti i7 pret9odno4 stavka objavljuju se u &'lu(benom
4lasilu op0ine /ra1je& i emu se neposredno stara op0inski naelnik.
CI. POST"PA# ZA DONOENJED ODNOSNO PRO%JENA
STAT"TA OPINE
lanak 120.
'tatut op0ine priprema i usvaja /p0insko vije0e dvotre0inskom
ve0inom 4lasova i7abrani9 vije0nika.
lanak 121.
/ promjeni statuta op0ine odluuje /p0insko vije0e
Prijedlo4 7a promjenu statuta mo(e podnijeti jedna tre0ina vije0nika
/p0insko4 vije0a, odnosno op0inski naelnik.
Prijedlo4 mora biti obra7lo(en, a podnosi se predsjedatelju
/p0insko4 vije0a.
""
Dni2ijativu 7a promjenu 'tatuta op0ine mo4u dati 4ra8ani putem
mjesni9 7borova kao 4ra8anska ini2ijativa.
lanak 122.
/ prijedlo4u 7a promjenu statuta op0ine raspravlja se na sjedni2i
/p0insko4 vije0a.
/p0insko vije0e mo(e raspisati re6erendum 7a promjenu statuta
op0ine.
Cko se ne pri9vati prijedlo4 7a promjenu statuta, isti se prijedlo4 ne
mo(e ponovno staviti na dnevni red /p0insko4 vije0a prije isteka 6 mjese2i
od dana kada je rasprava o prijedlo4u na vije0u 7akljuena.
Pri9va0eni prijedlo4 7a promjenu statuta op0ine dostavlja se svim
vije0ni2ima, mjesnim odborima i politikim strankama koje djeluju na
podruju op0ine, radi raspravljanja i davanja primjedbi i prijedlo4a.
Promjena statuta op0ine je usvojena ako je 7a promjenu 4lasovala
dvotre0inska ve0ina vije0nika /p0insko4 vije0a.
D7mjene i dopune statuta op0ine vr1e se odlukom.
lanak 123.
Promjenama statuta op0ine ne mo4u se ukinuti niti jedno od ljudski9
prava i sloboda utvr8eni9 u Ustavu )edera2ije.
lanak 124.
Poslovnikom /p0insko4 vije0a bli(e se ra7ra8uje postupak
dono1enja, odnosno postupak i7mjena i dopuna statuta op0ine.
CII. PRIJE!AZNE I ZAVRNE ODREDBE
lanak 125.
>ijela dosada1nji9 mjesni9 7ajedni2a djelovat 0e do i7bora tijela
mjesni9 odbora.
D7bori 7a tijela mjesni9 odbora provest 0e se sukladno odredbama
%akona o lokalnoj samoupravi, ovim statutom i pravilima mjesno4 odbora.
"3
lanak 126.
Na javne du(nosti u op0inske or4ane vlasti ne mo4u se birati osobe
osu8ene ili optu(ene 7a ratne 7loine niti osobe protiv koji9 je pokrenut
postupak 7bo4 ratni9 7loina pred =e8unarodnim krivinim sudom 7a biv1u
Bu4oslaviju u +aa4u.
lanak 127.
/r4ani7iranje mjesni9 odbora, u skladu sa ovim statutom, i7vr1it 0e
se najkasnije u roku od 6 mjese2i od dana stupanja na sna4u ovo4 statuta.
lanak 128.
'tupanjem na sna4u ovo4 statuta prestaje va(enje i primjena5
1. 'tatuta op0ine /ra1je broj .1:.2":6.!1 od .-.11.1!!1. ('lu(beni
4lasnik op0ine /ra1je broj #!1$,
2. 'tatutarna odluka o or4ani7a2iji i ustroju op0ine broj5 .1:.2":66!3 od
.3.11.1!!3 odnosno 1,..! 1!!3 ('lu(beni 4lasnik op0ine /ra1je, broj
2!6$,
". 'tatutarna odluka o broju vije0nika u /p0inskom vije0u /ra1je broj .1:
.2":,"!6 od .2.1..1!!6. ('lu(beni 4lasnik op0ine /ra1je, broj "!6$,
3. 'tatutarna odluka o i7mjeni statutarne odluke o or4ani7a2iji i ustroju
op0ine /ra1je broj .1:.2":#3!6 od 1#.12.1!!6. ('lu(beni 4lasnik
op0ine /ra1je, broj 3!6$,
,. 'tatutarna odluka o dopunama statutarne odluke o or4ani7a2iji i ustroju
op0ine /ra1je broj .1:/A:.2":62!- od .!..3.1!!-. ('lu(beni 4lasnik
op0ine /ra1je, broj 2!-$,
6. 'tatutarna odluka o i7mjenama statutarne odluke o or4ani7a2iji i ustroju
op0ine /ra1je broj .1:/A:.2":11!!- od "..1..1!!-. ('lu(beni 4lasni
op0ine /ra1je, broj 3!-$,
-. 'tatutarna odluka o i7mjeni statutarne odluke o broju op0inski9 vije0nika
u /p0inskom vije0u /ra1je broj .1:/A:.2:-".!! od 21..!.1!!!.
('lu(beni 4lasnik op0ine /ra1je, broj 6!!$,
#. 'tatutarna odluka o dopunama statutarne odluke o ustroju op0ine broj5
.1:.2:322.. od 2#..6.2.... ('lu(beni 4lasnik op0ine /ra1je, broj
,..$,
lanak 129.
",
/vaj 'tatut 0e stupiti na sna4u osmo4 dana od dana objave u
&'lu(benom 4lasniku op0ine /ra1je&.
*osna i +er2e4ovina PEG<'BG<ND?
)G<GECHDBC */'NG D +GEHG;/ADNG
UPCNDBC P/'CA'?C Cnto *aoti0, v.r.
/PIDNC /ECJBG
/p0insko vije0e
*roj5 .1:.2:,-6.2


/ra1je, 13.11.2..2. 4odine


"6