You are on page 1of 2

REI VINDICATIO (vlasnika tuba)

Najvanija tuba za zatitu vlasnitva je rei vindiati!"nj!#e


se zati$uje sa#! iviln! vlasnitv!%Ona &ri&ada kviritsk!#
vlasniku k!ji je iz'ubi! &!sjed na stvari"te ide &r!tiv
ne!vlaten!' &!sjednika nevlasnika%Nj!#e se &!ziv!# na
&rav! vlasnitva "trai &!vratak &!sjeda stvari%
ACTIO NE(ATORIA
Ati! ne'at!ria slui kviritsk!# vlasniku &r!tiv svak!'a
!n!' k!ji d!due ne !s&!rava nje'!v! vlasnik! &rav!" a niti
dri nje'!vu stvae u &!sjedu "ali si na tu)!j stvari &risvaja
nek! &rav! ili na dru'i nain s#eta vlasnika%Vlasnik je
#!ra! d!kazivati sv!je &rav! vlasnitva i nje'!vu &!vredu "a
nije #!ra! d!kazivati da &ritivnik!v! &rav! ne
&!st!ji%Na&r!tiv tuenik se #!'a! braniti ti#e da d!kae da
#u &ri&ada &rav! k!je sv!jata%Tuba je ila za ti# da se
utvrdi da tueniku ne &ri&ada &rav! k!je sv!jata "zati# da
se uk!lni &r!tu&ravn! stanje i naknadi teta%
ACTIO *+,-ICIANA
Ati! &ubliiana je &ret!rska tuba anal!'na rejivindikaiji
k!ja je sluila za zatitu b!nitarn!' vlasnika i &!ten!'
&!sjednika%.luila je dakle za zatitu !s!ba k!ji nisu
kviritski vlasnii"ali $e takvi#a &!stati kad istekne r!k
uzuka&ije uk!lik! i#aju i !stale &reduvjete za t!%