You are on page 1of 3

NAVAKĀLĪ MANTRAS – NINE KĀLĪ MANTRAS

There is a reference to navakālī (nine forms of Kālī) Mahākālasahitā - Kāmakalākālīkhaṇḍa

(मममममममममममम ममममममममममममममम) and there are different mantra-s for these nine forms of Kālī. However mantras marked ** could not be verified to ensure their correctness.

I. GUHYAKĀLĪ ममममममममम

1.

  • ममममम

ममममम

ममममम

ममम

ममम

ममममम

ममममम

ममममम

मममममम

ममममम

ममममम

ममममम

ममम

ममम

ममममम

ममममम

मममममम

om krīkrīkrīhūhūhrīhrīguhya kālike krīkrīkrīhūhūhrīhrīsvāhā |

2.

  • ममम

ममम

ममममम

ममममम

ममममम

मममममम

ममममम

ममममम

ममम

ममम

ममममम

ममममम

ममममम

om hūhūhrīhrīguhya kālike krīkrīhūhūhrīhrīsvahā |

3.

  • ममममम

ममम

ममममम

ममममम

मममममम

ममममम

ममममम

ममम

ममम

ममममम

ममममम

मममममम

om krīhūhrīguhya kālike krīkrīhūhūhrīhrīsvāhā

 

II. BHADRAKĀLĪ मममममममम

1.

  • ममम

मममम

ममममममम

मममममममम

ममम मममममम

om haukāli mahākāli kilikili phasvāhā |

2.

  • ममममम

ममममम

ममममम

ममम

ममम

ममममम

ममममम

मममममममममम

ममममम

ममममम

ममममम

ममम

ममम

ममममम

ममममम

मममममम

om krīkrīkrīhūhūhrīhrībhadrakālyai krīkrīkrīhūhūhrīhrīsvāhā |

3.

  • मममममममम

ममममममम

मममम

मममम

ममम मममममम

om bhadrakālī mahākālī kili kili phasvāhā |

III. ŚMAŚĀ NAKĀLĪ मममममममममम

म

ममममम

ममममम

ममममम

ममम

ममम

ममममम

ममममम

मममममममममम

ममममम

ममममम

ममममम

ममम

ममम

ममममम

ममममम

मममममम

 

om krīkrīkrīhūhūhrīhrīśmaśānakāli krīkrīkrīhūhūhrīhrīsvāhā |

IV. MAHĀKĀLĪ ममममममम

1.

  • ममममम

ममममम

ममम

ममम

ममममम

ममममम

ममममममम

ममममम

ममममम

ममम

ममम

ममममम

ममममम

ममममम

om krīkrīhūhūhrīhrīmahākāli krīkrīhūhūhrīhrīsvahā |

2.

  • ममममम

ममममम

ममममम

ममममम

ममममम ममममम

ममम

ममम मममममम

om krokrokrokropaśūn ghāa huphasvāhā |

V. DHANAKĀLĪ मममममम**

म मम ममम ममममम ममममम ममममम ममममममम ममममम ममममम ममम मममममममम मममममममममममम ममममममममम ममम मममम मममम
म मम ममम ममममम ममममम ममममम ममममममम ममममम ममममम ममम मममममममम मममममममममममम ममममममममम ममम मममम मममम मममम मममम मममम ममममम ममममम ममममम ममममम ममममम
ममममम ममममम ममममममम ममममममम ममममममम ममममममम ममममममम मममममम मममममम ममममम ममममम मम ममममम ममममम ममम ममम ममम ममम मममममम॥

om auhūhrīphrechrīstrīśrīkronamo dhanakālyai vikarālarūpii sureśvari dhanadehi dehi dāpaya dāpaya kakākikīkukūkṣṛṁ kṣṝṁ klṛṁ klṝṁ krekraikrokrakrakrokroāhrīhrīhūhūphaphasvāhā ||

VI. SIDDHIKĀLĪ मममममममममम**

मम ममममम ममममम ममममम मममममममममममम ममम

om aiklīhrīhrūsiddhikālyai nama

VII. CAṆḌAKĀLĪ मममममममम**

ममममम मममममममममममममम ममममममममममममममम ममममममममममममम मममममममममम ममममम ममममम ममम ममममममम ममममम ममम ममम मममममम

om hrīcaṇḍāṭṭahāsini jagadgrasanakārii naramuṇḍamālini caṇḍakālike klīśrīhūstrīchrīphat phat svāhā ||

VIII. KĀLAKĀLĪ ममममममम

**

ममममम ममम ममममम ममममममम ममममम ममममममम ममम मममममम

om krīhūhrīstrīklīkālakālī phasvāhā ||

IX. DAKIAKĀLĪ मममममममममम

ममममम ममममम ममममम ममम ममम ममममम ममममम ममममममममममममम ममममम ममममम ममममम ममम ममम ममममम ममममम मममममम

om krīkrīkrīhūhūhrīhrīdakiekālike krīkrīkrīhūhūhrīhrīsvāhā ||