Sie sind auf Seite 1von 28

33

u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Unitatea
9.1
Ghidul tutorelui
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Autoevaluarea
Autor: Ivan Mykytyn
Bariere `n nv\]are Autoevaluarea
34
Activitate
Sarcina 1
Sarcina 2
Participan]ii [i:
Vor dezvolta abilit\]ile necesare pentru elaborarea [i
predarea con]inutului din curriculum, utiliznd metodologii
[i strategii diverse.
Participan]ii [i:
Vor dezvolta abilit\]ile necesare pentru elaborarea [i
predarea con]inutului din curriculum, utiliznd metodologii [i
strategii diverse.
Introducere
Aceast\ unitate analizeaz\ rolul autoevalu\rii n procesul de nl\turare a barierelor n nv\]are.
Unitatea cuprinde trei activit\]i:
Obiective
Planul personal
de ac]iune
Participan]ii:
Vor recapitula cuno[tin]ele [i modul n care au n]eles unitatea.
Vor identifica [i planifica domeniile din unitate unde este
necesar\ o dezvoltare personal\ ulterioar\.
Vor identifica [i planifica modul de transpunere n practic\, la
locul de munc\, a celor nv\]ate.
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
35
Lectur\
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Am reu[it s\ nv\]\m cum trebuie s\ li se predea elevilor [i ceea ce trebuie s\ facem este s\
i nv\]\m pe elevi cum s\ nve]e
(Alan November, 2001)
Autoevaluarea
Autoevaluarea este un element esen]ial din procesul de evaluare [i ajut\ elevul s\ se orienteze
ntr-un domeniu dat; i ofer\ informa]ii despre ce a realizat [i ce trebuie s\ mai realizeze. La fel
de important este faptul c\, atunci cnd elevii particip\ la activit\]i de autoevaluare, au ocazia
de a reflecta la modul n care nva]\ [i n ce fel nva]\ cel mai eficient; de exemplu, elevii [i
dezvolt\ abilit\]ile metacognitive. Nu doar elevii au de c[tigat de pe urma autoevalu\rii, ci [i
profesorii, care ob]in la fel de multe beneficii din reflec]ie precum elevii lor.
La fel ca majoritatea activit\]ilor de nv\]are, autoevaluarea este o abilitate care trebuie
format\. Elevii care nu s-au autoevaluat vreodat\ au nevoie de ndrumare pentru a se obi[nui
cu procesul, a alege ntreb\rile pe care s\ [i le pun\ [i pentru a interpreta rezultatele
autoevalu\rii. Mai mul]i cercet\tori sugereaz\ c\ cel mai bine se ncepe printr-o formul\ scris\.
Planurile personale de ac]iune, care fac parte din seria de module, reprezint\ un format ideal
pentru aceast\ activitate. Alte forme recomandate sunt:
Discu]ie - toat\ clasa sau n grupuri mici
Jurnale de autoreflec]ie
Autoevalu\ri s\pt\mnale
Interviuri elev-profesor
Toate recomand\rile de mai sus au mai multe aspecte n comun:
Cer elevilor s\ treac\ n revist\ ceea ce au nv\]at
Cer elevilor s\ identifice elementele pe care le st\pnesc
Cer elevilor s\ identifice elementele ce necesit\ ameliorare
Cer elevilor s\ analizeze [i evalueze progresele pe care le-au f\cut
Att elevii, ct [i profesorii au nevoie de exersare pentru o reflec]ie coerent\, iar profesorii
trebuie s\ sprijine elevii, oferindu-le periodic timp pentru autoevaluare [i nentrerupndu-i din
activitate. Iat\ cteva ntreb\ri tipice pentru autoevaluare:
Ce am nv\]at azi?
Ce am f\cut bine?
Ce neclarit\]i am?
La ce am nevoie de ajutor?
Despre ce vreau s\ aflu mai multe?
La ce urmeaz\ s\ lucrez?
A[a cum am mai v\zut [i n unitatea anterioar\, stabilirea obiectivelor este o etap\ important\
din procesul de nv\]are. S-a dovedit c\ exersnd, elevii devin din ce n ce mai con[tien]i de
trebuin]ele, abilit\]ile, stilurile lor de nv\]are etc. Profesorii pot ajuta elevii exersnd mpreun\
cu ei tehnici de stabilire a obiectivelor precum cadranul SMART.
36
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Conceptul de autoevaluare poate fi extins la cel de inter-evaluare, prin care elevii [i dau note
reciproc [i [i formuleaz\ observa]ii sub ndrumarea profesorului. Priestly (2004) a descoperit
c\ avantajele inter-evalu\rii sunt:
Acceptarea elevilor: elevii accept\ critica de la colegi a[a cum nu ar accepta-o de la
profesor.
Limbaj prietenos: inter-evaluarea se efectueaz\ ntr-un limbaj prietenos.
Angajamente prin dezvoltarea sentimentului de responsabilitate: nv\]area este
l\sat\ n minile elevilor.
Libertatea profesorului: elibereaz\ profesorul de anumite activit\]i pentru a observa [i
interveni acolo unde este necesar.
Ocazii mai multe pentru clarific\ri: este mult mai probabil ca elevii s\-[i ntrerup\
colegii pentru clarific\ri, dect s\-l ntrerup\ pe profesor.
Priestly ofer\ urm\torul sfat pentru implementarea strategiilor de inter-evaluare [i
autoevaluare n clas\:
Semaforul
Priestly propune semaforul ca tehnic\ util\ pentru inter-evaluare [i autoevaluare. Cnd
folosesc semaforul, elevii vor indica gradul n care au n]eles:
Ro[u (nu n]eleg)
Galben (n]eleg ceva)
Verde (n]eleg tot)
Preistly este de p\rere c\ elevii pot forma apoi grupuri de nv\]are [i recapitulare n func]ie de
nivelul de n]elegere (se pot grupa singuri). De exemplu, galbenii [i verzii pot lucra mpreun\,
n timp ce ro[ii lucreaz\ cu profesorul.
Utilizarea formativ\ a testelor sumative
Preistly consider\ c\ testele sumative pot fi utilizate ntr-o manier\ formativ\:
naintea testului
Cere]i elevilor s\ parcurg\ subiectele prin semafor, pentru a-[i elabora un plan de
recapitulare
Cere]i elevilor s\ formuleze ntreb\ri [i scheme de notare pentru teste
Dup\ test
Cere]i elevilor s\ reflecteze [i analizeze ce au f\cut la test
Cere]i elevilor s\ dea note r\spunsurilor
Priestly sus]ine c\ ideea este s\ i determini pe elevi s\ n]eleag\ ce nseamn\ s\ fii evaluat
prin implicare activ\ n procesul de testare.
Portofolii
Portofoliul este o colec]ie de lucr\ri ale elevilor ntr-o perioad\ de timp dat\. ntruct adun\
date pe parcursul unei perioade, portofoliile pot urm\ri procesul de dezvoltare [i nv\]are al
elevului [i permite ca evaluarea s\ includ\ realiz\rile elevilor n circumstan]e obi[nuite, mai
degrab\ dect n circumstan]ele deosebite ale unui examen.
37
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Portofoliile mai ofer\ elevilor ocazia de a se implica n procesul de evaluare prin alegerea
lucr\rilor care le reprezint\ cel mai bine capacitatea [i prin ajutorul pe care l ofer\ profesorul
elevilor pentru a-[i stabili standarde [i a[tept\ri legate de ce urmeaz\ s\ includ\ n propriile
portofolii.
Mul]i cercet\tori cred c\ prin sarcina de a-[i construi portofolii, elevii au ocazia de a reflecta [i
de a deveni mai con[tien]i de progresele pe care le fac ntr-o anumit\ perioad\ de timp.
Urm\toarele sugestii prezint\ un rezumat al opiniilor actuale despre ceea ce constituie un
portofoliu.
Sistematic: cercet\torii sunt de acord c\, dac\ portofoliul ofer\ un instrument de evaluare,
trebuie s\ fie mai mult dect o colec]ie de lucr\ri adunate la ntmplare. Ar trebui s\ reprezinte
o culegere sistematic\ de lucr\ri, note [i observa]ii legate de obiective de nv\]are majore. De
exemplu, noti]ele pe care [i le iau elevii pe parcursul anului pot servi drept dovad\ a dezvolt\rii
atitudinilor [i obi[nuin]elor pozitive.
Varietate: Portofoliile ar trebui s\ cuprind\ o varietate de materiale, precum:
Exemple de lucr\ri individuale [i de grup
Elemente de autoreflec]ie ale elevului
Pagini din jurnal sau caiete de nv\]are
Rezumate
Casete audio [i video
Prezent\ri multimedia
Observa]iile profesorului
Liste de verificare completate de profesor
Armonizare: un portofoliu bun ofer\ un mijloc eficient de evaluare n rela]ie cu obiectivele de
nv\]are. Shavelson (1992) este de p\rere c\ portofoliile pot fi considerate ca o form\ de
evaluare ncorporat\; adic\ temele de evaluare fac parte din procesul instructiv-educativ.
Profesorii determin\ obiectivele de nv\]are [i modul n care vor fi atinse. Prin observa]ie, n
timpul pred\rii [i prin adunarea de produse ale nv\]\rii, evaluarea deriv\ direct din procesul
instructiv-educativ.
Contextualizare: un portofoliu bun ar trebui s\ implice elevul pe deplin att ca subiect, ct [i
ca de]in\tor al portofoliului. Portofoliul ar trebui s\ ajute elevul s\-[i contextualizeze eforturile
[i s\ ofere o baz\ pentru analiza critic\ a rezultatelor examenelor formale n vederea corel\rii
acestora cu performan]ele obi[nuite ale elevului.
n mod similar, un portofoliu bun ar trebui s\ prezinte p\rin]ilor o imagine clar\ despre
progresele pe care le face copilul, demonstrnd corelarea dintre predare, nv\]ate [i evaluare.
Portofoliul ar mai putea constitui un mijloc de discu]ie ntre p\rin]i, elevi [i profesori despre
ceea ce se impune ca necesar pentru viitor.
O observa]ie final\
n ultim\ instan]\, profesorul r\spunde de evaluare. Portofoliile nu scutesc profesorul de
responsabilitate [i nici nu i se substituie; totu[i, ofer\ profesorului ocazia de a mp\r]i
responsabilitatea cu elevii, determinndu-i s\ [i dezvolte o atitudine responsabil\ fa]\ de
propria nv\]are.
38
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Studiu de caz: Evaluarea
Patricia Atkinson, Directoare de [coal\ primar\, Stirling, Sco]ia
Publicat ini]ial de c\tre Consiliul pentru Cercetare n Educa]ie din Sco]ia (CCES).
Disponibil online la http://www.scre.ac.uk/spotlight/spotlight87.html
Oare ce cred copiii, de fapt, despre evaluarea care se face n [coal\? {tim ce fac profesorii [i
cunoa[tem instruc]iunile na]ionale, dar este evaluarea eficient\ n sensul amelior\rii
procesului de nv\]are pentru elevi? Ac]iunea de cercetare, pentru a afla ce p\rere au elevii, a
fost ntreprins\ de Patricia Atkinson, o profesoar\ care crede n valoarea unei serii de strategii
de evaluare [i [i exprim\ ngrijorarea fa]\ de ineficien]a procedurilor de notare, n
compara]ie cu o evaluare orientat\ spre eficientizarea nv\]\rii. Studiul a primit premiul nti n
cadrul Decern\rii de premii pentru cei mai buni profesori, organizat de SCRE n anul 2000.
De ce se impunea un studiu despre evaluare?
Timp de mai mul]i ani am fost implicat\ n dezvoltarea profesional\ a cadrelor didactice din
regiunea Sco]iei, n primul rnd ca Ofi]er de dezvoltare pentru programul 5-14 (curriculumul
pentru ciclul primar n Sco]ia) apoi n pozi]ia de Consilier principal. n acest r\stimp am lucrat
cu nv\]\tori, directori de [coal\, grupuri [colare, departamente de sprijin [i consiliere, colegii
[i universitatea local\. Aveam responsabilitatea de a ajuta cadrele didcatice s\ amelioreze
predarea [i nv\]area la toate nivelurile; r\spundeam [i de gestionarea cursurilor de dezvoltare
profesional\.
ntorcndu-m\ la [coal\, am vrut s\ aflu p\rerile elevilor [i, ntr-o mai mic\ m\sur\, ale
p\rin]ilor cu privire la evaluare, ca element ce faciliteaz\ o nv\]are eficient\. Eram
ner\bd\toare s\ aflu dac\ sfatul oferit de Instruc]iunile Na]ionale pentru Evaluare 5-14, din
Sco]ia (Biroul Sco]ian al Departamentului de Educa]ie SOED, 1991), era bun. Ghidul cu
instruc]iuni subliniaz\ c\ evaluarea trebuie s\ fie informativ\, practic\ [i pozitiv\, dar eu
credeam c\ evaluarea se centra pe curriculum n detrimentul pred\rii [i nv\]\rii.
n clas\, m-am hot\rt s\ m\ concentrez pe formele de evaluare pe care le consideram cele
mai utile [i care ameliorau procesul de nv\]are, adic\ evaluarea formativ\ (care ducea la
adaptarea procesului de nv\]are) [i diagnostic\ (pentru a facilita stabilirea [i luarea unor
m\suri adecvate). Totu[i, nu am ignorat cea de a treia form\, evaluarea sumativ\ (care rezuma
progresele f\cute de copii).
Ce tip de investiga]ie?
Eram implicat\ n cercetare de 15 ani [i am efectuat cercet\ri la scar\ mic\ pe probleme de
limb\, gndire, [anse egale, toate centrate pe dou\ teme principale: dezvoltarea personal\ a
copiilor [i a personalului didactic sau cre[terea particip\rii copiilor, numit\ acum vocile
copiilor. Cred c\ profesorii ar trebui s\-[i dezvolte cuno[tin]ele acumulate din practic\, apoi
s\ le fac\ publice. Cel mai mult cred c\ meseria de profesor ar trebui s\ constituie o carier\
orientat\ spre cercetare [i o posibil\ contribu]ie la cuno[tin]ele generale despre educa]ia
eficient\.
Cercetarea este eminamente potrivit\ celor care [i studiaz\ propria situa]ie, iar profesorul
poate fi [i participant, [i cercet\tor. Este o ac]iune adecvat\ pentru studierea unei situa]ii
dinamice n profunzime.
n general, cercetarea implic\ cel pu]in un ciclu de planificare, ac]iune, observare [i reflec]ie
ca parte din procesul de ameliorare. Cnd se iau [i opiniile copiilor n considerare, cercetarea
devine democratic\ [i le confer\ copiilor putere.
n aceast\ cercetare, am utilizat abordarea propus\ de Whitehead (1985), bazat\ pe o serie de
ntreb\ri practice:
Care este aria mea de interes?
De ce sunt interesat de acest domeniu?
Cum cred c\ a[ putea aborda domeniul?
Ce fel de probe voi avea nevoie s\ adun pentru a m\ ajuta s\ judec bine?
Cum voi aduna probele?
Cum voi verifica acurate]ea [i coeren]a judec\]ii pe care o emit?
Strategii [i tehnici de evaluare utilizate la clas\
Cercetarea a fost planificat\ pentru o analiz\ de profunzime a oric\rei forme de evaluare pe
care am efectuat-o n s\pt\mnile anterioare.
Utilizasem un ntreg repertoriu de strategii de evaluare pe care orice profesor le-ar putea
include n programul s\u. Strategiile au fost variate, de la foarte informale [i de tip formativ
pozitiv (de exemplu un cuvnt de ncurajare) la cele de tip diagnostic (prin observa]ie [i
discu]ii) [i de tip sumativ (note scrise sau observa]ii finale despre rezultate [colare). Evalu\rile
au fost practice, orale [i scrise, au inclus note, cuvinte simple, observa]ii [i sugestii pentru
ameliorare. Am inclus mult mai multe strategii de inter-evaluare [i autoevaluare dect se
cere, conform documentului Evaluarea 5-14.
Pe toate dosarele [i carne]elele s-a scris cu creionul pentru a putea face schimb\ri. Pentru
evaluarea sumativ\, orice lucrare s-a corectat n albastru sau negru, niciodat\ n ro[u. De
obicei, copiii [i d\deau note la lucr\rile de la matematic\, observau calitatea lucr\rilor [i nu era
obligatoriu s\ corecteze n scris dac\ [i d\duser\ seama de gre[elile f\cute. Deseori, copiii
schimbau lucr\ri ntre ei [i [i notau unul altuia observa]ii. Eu verificam des carne]elele [i
purtam discu]ii despre ce nv\]au (raportat la curriculum) ei din inter-evaluare sau
autoevaluare [i (raportat la planul personal [i social) din responsabilitatea pe care [i-o asumau.
Am alocat timp n clas\ pentru ceea ce numim meta-evaluare sau am vorbit despre
mbinarea proceselor de nv\]are [i evaluare, plus reflec]ie. n timp, discu]iile despre
obiective, criterii de evaluare [i procesul de evaluare au devenit ceva obi[nuit n activitatea
copiilor, iar reflec]ia ajunsese chiar o tr\s\tur\ comun\ a nv\]\rii.
Imediat dup\ efectuarea cercet\rii, HMI (n.t.: educa]ie Her Majestys Inspectorate
inspectori [colari la nivel na]ional) au l\udat efectul acestor strategii n [coal\. Elevii i
comunicau inspectorului, foarte clar [i exact, ce nv\]au [i cum erau evalua]i sau cum se
evaluau, sus]innd tot ce spuneau cu argumente.
Cum a fost proiectat\ cercetarea
Cercetarea a fost gndit\ n jurul a patru tehnici care s\ permit\ verificarea datelor din trei
puncte de vedere:
Observa]ii informale (primul trimestru): note scrise, pe scurt
Chestionar pentru elevi (la mijlocul anului [colar): evaluare general\
Chestionar pentru elevi (iunie): evaluare specific\
Chestionar pentru p\rin]i (sfr[itul anului [colar): strategii de evaluare generale
39
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
40
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Observa]ia informal\ [i chestionarele sunt metode u[or de gestionat n clas\ de c\tre orice
profesor. n special chestionarele sunt utile, prin faptul c\ pot fi analizate n moduri diferite [i
chiar acas\, dup\ orele de lucru! Cu toate acestea, sunt limitate; dar scopul principal al
cercet\rii a fost s\ se afle p\rerile copiilor n privin]a activit\]ilor de evaluare ca sprijin n
nv\]are.
Ce spun copiii
Observa]ie informal\
n cursul primului trimestru, copiii au identificat o serie de aspecte legate de evaluare, care
le-au fost utile n procesul de nv\]are; voi face referire la toate n acest articol.
Chestionar la mijlocul anului [colar
Am elaborat un chestionar care s-a concentrat pe majoritatea aspectelor identificate de elevi.
Chestionarul a cuprins 18 ntreb\ri despre aspecte generale ale evalu\rii, toate bazate pe
comentariile pozitive ale copiilor n octombrie, anume:
Cine a efectuat evaluarea
Dac\ notele, observa]iile sau sugestiile pentru ameliorare au fost utile
Autoevaluare [i inter-evaluare
Men]inerea unui dosar personal cu evalu\ri
Ce credeau c\ sim]eau ceilal]i colegi cnd le evaluau lucr\rile.
To]i elevii au considerat c\ aproape toate formele de evaluare din repertoriu au fost valoroase.
Le-a pl\cut diversitatea strategiilor de evaluare, a scopurilor [i discu]iile despre evaluare.
Elevii au crezut c\ aceste aspecte ale evalu\rii i-au ajutat s\ nve]e mai eficient.
Elevii au mai avut reac]ii pozitive [i fa]\ de implicarea lor [i a adul]ilor. Au vrut s\ progreseze [i
s-au a[teptat la sfaturi care s\-i ajute s\ progreseze. Au fost ner\bd\tori s\ [tie ce pot
ameliora [i s\ primeasc\ sugestii n acest sens.
Dar ceea ce ne-a interesat cel mai mult a fost c\ elevii au confirmat c\ le place s\-i ajute pe al]ii
la nv\]\tur\, fie n timp ce ei nva]\ sau lucreaz\, fie prin intermediul evalu\rii.
Este interesant c\ elevii au apreciat valoarea evalu\rii [i au considerat toate discu]iile noastre
despre evaluare ca parte a procesului de nv\]are. Le-au pl\cut n special tehnicile de inter-
evaluare [i autoevaluare, dar la fel de mult le-au pl\cut strategiile centrate pe reflec]ie.
Includerea discu]iilor despre evaluare, ca parte din activit\]ile [colare de zi cu zi, i-a motivat [i
ajutat s\ [i dezvolte stima de sine.
Acum, profesorii accept\ c\ este foarte important\ imaginea de sine a copiilor. Dac\ elevii se
consider\ competen]i, atunci vor s\ nve]e [i s\ g\seasc\ modalit\]i de nv\]are ct mai bune.
Elevii vor nv\]a mai eficient cnd percep nv\]area ca pe o activitate pl\cut\ [i dorit\.
Profesorul este o persoan\ cheie n dezvoltarea capacit\]ii de reflec]ie [i i poate ajuta pe copii
s\ se analizeze [i chestioneze pentru a-[i dezvolta o atitudine corect\ fa]\ de ei n[i[i [i a-[i
judeca performan]ele cu acurate]e. Copiii consider\ c\ respectul ar\tat de profesor este
important. Ei vor nv\]a independent nu doar atunci cnd cunosc n prealabil obiectivul de
nv\]are al fiec\rei activit\]i, ci [i criteriile de evaluare. Cnd cunosc obiectivul [i criteriile cu
claritate, copiii ob]in rezultate mai bune pentru c\ [i focalizeaz\ aten]ia pe aspecte cheie.
Sferele afectiv\ (sentimente) [i cognitiv\ (abilit\]i de gndire) trebuie dezvoltate mpreun\.
41
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Chestionar la sfr[itul anului [colar
Cel de-al doilea chestionar pentru elevi a fost conceput ca o form\ ulterioar\ de adunare de
date prin ntoarcerea la aspectele de evaluare deja analizate de c\tre copii, dar bazate pe 20 de
lucr\ri specifice, evaluate de-a lungul anului [colar. Lucr\rile erau de m\rimea unei pagini
pn\ la o carte ntreag\ [i au cuprins: un test pe clas\ de verificare a punctua]iei; evaluare cu
note, observa]ii, sugestii [i comentarii critice; [i inter-evaluare [i autoevaluare.
A fost din nou clar c\ elevii au considerat c\ majoritatea formelor de evaluare au fost utile.
Elevii au fost de p\rere c\ responsabilitatea prin autoevaluare a fost util\, chiar dac\ este dificil
s\ te autoevaluezi. Le-a pl\cut n special sentimentul de a fi f\cut ceva bine, atunci cnd au
considerat c\ ceva era dificil de realizat. Au sim]it satisfac]ie cnd li s-a cerut s\ se gndeasc\,
prin reflec]ie, nu doar la cuno[tin]ele [i abilit\]ile asociate cu curriculumul, ci [i la propriul mod
de lucru [i la progresele f\cute n cursul ultimului an din ciclul primar.
Analiza observa]iilor ini]iale [i informale [i a chestionarelor a demonstrat c\ elevilor le-a pl\cut
cel mai mult:
S\ [tie c\ evaluarea este permanent\ [i include activit\]i orale de rutin\
S\ [tie dinainte cum urmeaz\ s\ fie evalua]i (nainte de orice activitate de nv\]are)
mbinarea dintre evaluarea informal\ [i cea formal\
Varietatea
Referirile la documente oficiale (Departamentul General pentru Educa]ie din Sco]ia
instruc]iunile SEED) pentru identificarea ]intelor de nv\]are
Notele [i calificativele (10, 8, Bine, Bine+, Foarte bine, Excelent) pentru lucr\rile finalizate
(evaluare sumativ\)
C\ p\rin]ilor li s-a cerut p\rerea [i c\ au putut s\ fac\ observa]ii
Autoevaluarea
Inter-evaluarea.
Ce au spus p\rin]ii
P\rerea p\rin]ilor conteaz\ [i ajut\ la instituirea unui echilibru ntre opiniile profesorilor [i cele
ale copiilor.
Chestionarul p\rin]ilor s-a referit n general la evaluare. Am cerut p\rin]ilor s\ comenteze
diverse aspecte ale evalu\rii pe baza discu]iilor cu copiii. Cele mai interesante sunt p\rerile
exprimate despre autoevaluare [i inter-evaluare.
P\rin]ilor li s-a cerut s\ fac\ observa]ii despre autoevaluare oral\ [i scris\, note [i interpretare,
modul de p\strare a rezultatelor evalu\rii, lucr\ri cu note [i observa]ii pozitive [i negative
(pa[ii urm\tori), remarci scrise [i inter-evaluare.
Opiniile p\rin]ilor au confirmat n general valoare diferitelor forme de evaluare, iar unii p\rin]i
aveau opinii complet diferite de ale copiilor. Unii p\rin]i nu erau siguri de eficien]a
autoevalu\rii, al]ii nu puteau n]elege deloc inter-evaluarea. Dar aceast\ p\rere nu era
mp\rt\[it\ [i de copii.
Doi p\rin]i au fost nemul]umi]i de faptul c\ elevii [i d\deau singuri note. Sunt de acord cu
ace[ti p\rin]i, ntruct este conven]ional ca profesorii s\ dea note pe lucr\rile elevilor. Totu[i,
cercetarea confirm\ valoarea altor forme de evaluare n procesul general de dezvoltare
personal\ [i social\ a copilului.
42
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Din experien]a mea ndelungat\, att profesorul ct [i copiii ob]in beneficii atunci cnd copiii
[i dau note, sau chiar mai bine, se evalueaz\ [i lucreaz\ singuri. Astfel, profesorul [i face timp
s\ analizeze mai ndeaproape progresele [i problemele copiilor sau s\ preg\teasc\ cu mai
mare aten]ie lec]iile viitoare pentru alte discipline. n plus, se [tie c\ este bine s\ dai note n
timpul activit\]ilor sau imediat dup\ ce sunt finalizate, fapt ce vine n sprijinul nv\]\rii, ns\
multor profesori le este greu s\ dea notele n clas\ [i de obicei le dau dup\ orele de curs.
{i copiii au considerat aceste lucruri utile n mai multe moduri, inclusiv pentru rapiditatea cu
care [i-au dat note [i [i-au corectat lucr\rile, dac\ li s-a cerut.
Autoevaluarea i-a ajutat pe elevi s\ nve]e mai bine [i s\ devin\ con[tien]i de modul n care
lucreaz\, lucru care le-a dezvoltat gndirea. n plus, autoevaluarea i-a motivat [i le-a
mbun\t\]it stima de sine.
Pe de alt\ parte, cercet\rile arat\ c\, la matematic\, poate fi contraproductiv s\ faci toate
corecturile (Haigh, 1997). Acest lucru mi confirm\ experien]a c\ motivezi foarte mult copiii
dac\ le dai [i le iei ceva, uneori. Cnd copiilor li se transfer\ responsabilitatea pentru propria
nv\]are, corectare sau evaluare, se simt respecta]i.
A[a cum c]iva p\rin]i au avut p\reri negative despre autoevaluare, al]ii au exprimat opinii
negative despre inter-evaluare, ca form\ de activitate prin care elevii [i evalueaz\ reciproc
lucr\rile. Am fost surprins\ de reac]ia puternic\ a unui num\r mic de p\rin]i fa]\ de aceast\
form\ de evaluare, n timp ce copiilor le-a pl\cut a[a de mult. Pe parcursul ntregului an, nici un
copil nu f\cuse o observa]ie negativ\ despre lucrarea unui coleg.
Copiii au vorbit deschis despre ideea de a ]ine cont de ce simt ceilal]i atunci cnd li se
evalueaz\ activitatea sau lucrarea. Deja avem multe dovezi, de-a lungul anilor, c\ a[a ar
proceda copiii, dar am crezut c\ sunt timizi [i nu recunosc acest lucru n scris. Abilitatea de a
]ine cont de sentimentele celorlal]i este nivelul minim pe care orice copil trebuie s\-l ating\ n
primul an de gimnaziu, nu la ciclul primar.
Cu toate acestea, faptul c\ aceast\ form\ de evaluare a fost cel mai negativ primit\ de p\rin]i
necesit\ o analiz\ mai atent\. n timp ce temerile c\ reac]iile copiilor ar putea fi negative fa]\
de al]i copii sau c\ sunt prea imaturi pentru a putea face fa]\ unei astfel de responsabilit\]i
sunt nefondate, cred c\ aspectele legate de sensibilitate [i tact trebuie luate mai mult n
considerare. Am putea crede c\ elevii ar putea doar s\-[i aleag\ propriii parteneri pentru inter-
evaluare, dar ne-am ntreba atunci dac\ ar dori ntr-adev\r s\ recomande prietenilor s\-[i
amelioreze nv\]area. Pe de alt\ parte, poate copiii din ciclul primar lucreaz\ mai bine cu un
prieten apropiat.
Chestionarul a demonstrat c\ p\rin]ii doreau informa]ii utile despre progresele copiilor (n
special despre realiz\ri sau activit\]i la care au nevoie de ajutor) [i nu date ale unei simple
evalu\ri sumative.
Recomand\ri pentru practic\ la clas\
n baza datelor din toate cele patru segmente ale cercet\rii, aspectele legate de evaluare, care
au fost considerate cele mai valoroase de c\tre p\rin]i pentru ameliorarea procesului de
nv\]are al copiilor, au fost:
Cunoa[terea, n prealabil, a obiectului evalu\rii (nainte de orice activitate de nv\]are)
mbinarea dintre evaluarea informal\ [i formal\
Varietatea
43
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Notele [i calificativele (10, 8, Bine, Bine+, Foarte bine, Excelent) pentru lucr\ri sau
activit\]i
Cererea p\rerii p\rin]ilor;
Autoevaluare [i inter-evaluare.
Pentru copii, cel mai mult conteaz\ ca evaluarea s\ fie integrat\ n procesul de nv\]are, de
gndire [i discutare despre nv\]are. Ca rezultat al cercet\rii, am recomandat profesorilor:
Elaborarea unui repertoriu de proceduri [i tehnici
Corelarea nv\]\rii cu evaluarea [i s\-i lase pe copii s\ cunoasc\ dinainte ce se va evalua
Invitarea copiilor s\-[i exprime opiniile
Reducerea timpului pentru notarea obi[nuit\, pentru a c[tiga timp pentru o analiza mai
detaliat\ a unor aspecte specifice
Informarea regulat\ a p\rin]ilor prin simpla trimitere acas\ a lucr\rilor evaluate ale
elevilor pentru comentarii
Nu confunda]i evaluarea n sprijinul nv\]\rii cu adunarea [i p\strarea datelor sau
lucr\rilor;
Dezvoltarea abilit\]ilor necesare pentru autoevaluare [i inter-evaluare, dar [i pentru
reflec]ia asupra progreselor f\cute, pentru a ajuta copiii s\ gndeasc\ critic [i s\ [i
amelioreze stima de sine.
Un context de cercetare mai extins
Probabil este util s\ compar\m p\rerile copiilor - a[a cum le cunosc din experien]a practic\ -
despre utilitatea evalu\rii cu ideile lui Black [i William, n studiul lor din 1998. Sunt de acord cu
ei c\ evaluarea formativ\ este cea mai important\:
Dac\ scopul evalu\rii este s\ sprijine nv\]area, mai degrab\ dect responsabilitatea;
Dac\ scopul este acela de a ajuta elevii s\ n]eleag\ modurile n care pot contribui [i
deveni mai responsabili fa]\ de propriile progrese.
Cercetarea pe care am efectuat-o mai confirm\ c\ elevii au fost de acord cu constat\rile
Analizei procesului de evaluare 5-14 (Hayward et al, 2000), c\ evaluarea trebuie s\:
Sprijine nv\]area, s\ ofere feedback [i identifice pa[ii urm\tori n procesul de nv\]are
pentru a se concretiza n achizi]ii de nv\]are substan]iale
Implice elevii n propriul proces de nv\]are ntr-un mod coerent
Ajute elevii s\ n]eleag\ modalit\]ile prin care pot contribui [i deveni responsabili fa]\ de
propriile progrese
Ajute elevii s\ considere c\ au de parcurs o distan]\ ntre cuno[tin]ele prezente [i cele
pe care [i le doresc
Ajute la identificarea ac]iunilor care s\ reduc\ distan]a de mai sus
}in\ cont de impactul atitudinilor [i motiva]iei asupra nv\]\rii elevilor
Reflecte importan]a central\ a autoevalu\rii
Stimuleze corectarea gre[elilor printr-o abordare reflexiv\;
Amelioreze procesul de nv\]are mai mult n profunzime dect la suprafa]\ (precum
strategiile pentru ob]inerea unor rezultate bune la teste).
44
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Sper c\ programul pentru Evaluare n sprijinul nv\]\rii, demarat n 2002 de c\tre Learning
and Teaching (nv\]are [i predare) din Sco]ia s\ fac\ primii pa[i spre restabilirea echilibrului
dintre evaluarea formativ\ [i cea sumativ\ [i s\ ajute profesorii s\ amelioreze procesul de
nv\]are al elevilor [i via]a lor [colar\, [i nu s\ perpetueze actuala predominan]\ a evalu\rii
sumative.
Bibliografie suplimentar\
Black, P. [i William, D. (1998). Assessment in classroom learning. Assessment in Education,
5 (1), 775.
Haigh, G. (1997) Ten out of ten. Times Educational Supplement Scotland, 13 June, 'Primary'
supplement.
Hayward, L. et al (2000) Improving assessment in Scotland: Report of the consultation on the
Review of Assessment Pre-school and 514. Glasgow: University of Glasgow/SEED.
McNiff, J. (1988) Action research: Principles and practices. Basingstoke: Macmillan
Education.
Nixon, J. (ed) (1981) A teacher's guide to action research. London: Grant McIntyre.
Schon, D. (1987) Educating the reflective practitioner. London: Jossey Bass.
Scottish Office Education Department (SOED) (1991) Assessment 514. Edinburgh: HMSO.
Whitehead, J. (1985) An analysis of an individual's educational development: The basis for
personally-oriented action research. In Shipman M. (ed) Educational research: Principals,
policies and practice. Lewes: Falmer Press
Winter, R. (1989) Learning from experience. London: Falmer Press
Bibliografie suplimentar\
Atkinson P (2004) Assessment 514: What do pupils and parents think?; Edinburgh,
Scottish Council for Research in Education (SCRE). Disponibil online la
http://www.scre.ac.uk/spotlight/spotlight87.html
Preistly M (2004) Assessment is For Learning: Practical Strategies for the Classroom;
Glasgow, Learning and Teaching Scotland. Disponibil la
http://www.ltscotland.org.uk/assess/files/proj1_markpriestley_overview.pdf
Shavelson R J (1992) What we've learned about assessing hands-on science;
Educational Leadership No. 49
45
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Observa]ii referitoare la sarcini
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Sarcina 1
Sarcina 1 ofer\ participan]ilor ocazia de a reflecta la rolul profesorului n procesul de
autoevaluare [i la sprijinul [i ndrumarea necesar\ din partea profesorului pentru succesul
activit\]ilor de autoevaluare. Participan]ii sunt ruga]i s\ elaboreze o strategie de evaluare
pentru una din cele cinci metode de autoevaluare. Este posibil ca tutorii s\ aloce grupurilor
metode diverse. Ar fi util s\ se ofere participan]ilor o copie a studiului de caz, scris de Patricia
Atkinson, naintea activit\]ii; acorda]i-le timp s\-l citeasc\ [i s\ reflecteze la con]inutul studiului.
Sarcina 2
Sarcina 2 ofer\ participan]ilor ocazia de a explora [i discuta despre cerin]ele legate de
gestionarea [i sprijinul necesar n vederea alc\tuirii portofoliilor. Participan]ii sunt ruga]i s\ ia
n considerare:
Posibilul con]inut al portofoliului. Tutorii vor ncuraja participan]ii s\ se gndeasc\ la date
legate de evaluare, de exemplu cele care stabilesc o corela]ie ntre evaluare [i activitate.
Forma posibil\ a portofoliului. Participan]ii vor fi ncuraja]i s\ fie creativi. Cele 5 exemple
oferite pot genera discu]ii despre produse audio, video sau fotografice.
Echilibrul dintre nevoile de evaluare ale profesorului [i sentimentul de proprietate al
elevului. n ultim\ instan]\, profesorul este responsabil de evaluare. Tutorii trebuie s\
ncurajeze participan]ii s\ reflecteze la echilibrul necesar pentru a asigura ndeplinirea
cerin]elor tipice evalu\rii [i, simultan, implicarea activ\ a elevilor [i ncuraj\rile care li se
ofer\ pentru a-[i asuma responsabilit\]i pentru propria nv\]are.
46
Sarcina 1
Obiective
Timp necesar
Resurse
necesare
60 minute
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
1. Prezentare introductiv\
Expune]i participan]ilor o prezentare general\ a autoevalu\rii,
utiliznd powerpoint sau retroproiectorul.
2. Organizarea sarcinii practice
mp\r]i]i participan]ii n grupuri restrnse, de 3 sau 4 persoane.
Prezenta]i fi[a de lucru cu Sarcina 1, utiliznd prezentarea
PowerPoint sau folii pentru retroproiector.
Explica]i activitatea practic\.
Fiecare participant prime[te o copie a fi[ei de lucru cu
Sarcina 1, Autoevaluarea (tip\rirea FL 1).
Unitatea 9.1: PowerPoint sau Foliile 1-9, Autoevaluarea -
Resurse.
Flipchart
Sugestie de prezentare
Dezvoltarea abilit\]ilor necesare pentru elaborarea [i predarea
con]inutului din curriculum, utiliznd metodologii [i strategii
diverse.
3. Sarcina practic\
Grupurile completeaz\ fi[a de lucru cu Sarcina 1.
Bariere `n nv\]are
20
5
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
15
47
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
5
4. Discu]ie
Nota]i sugestiile participan]ilor [i discuta]i despre acestea,
asigurndu-v\ c\ autoevaluarea este n]eleas\ ca o activitate
centrat\ pe elev.
5. Concluzii
Tutorele prezint\ un rezumat al discu]iilor [i formuleaz\
concluzii.
15
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
48
Sarcina 2
Obiective
Timp necesar
Resurse
necesare
60 minute
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
1. Prezentare introductiv\
Expune]i participan]ilor o prezentare general\ a autoevalu\rii,
utiliznd PowerPoint sau retroproiectorul.
2. Organizarea sarcinii practice
mp\r]i]i participan]ii n grupuri restrnse, de 3 sau 4
persoane.
Prezenta]i fi[a de lucru cu Sarcina 2, utiliznd prezentarea
PowerPoint sau folii pentru retroproiector.
Explica]i activitatea practic\.
Fiecare participant prime[te o copie a fi[ei de lucru cu
Sarcina 2, Autoevaluarea (tip\rirea FL 2).
Unitatea 9.1: PowerPoint sau Foliile 10-13, Autoevaluarea
Resurse.
Flipchart
Sugestie de prezentare
Dezvoltarea abilit\]ilor necesare pentru elaborarea [i
predarea con]inutului din curriculum, utiliznd metodologii [i
strategii diverse.
3. Sarcina practic\
Grupurile completeaz\ fi[a de lucru cu Sarcina 2.
Bariere `n nv\]are
20
5
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
15
49
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
5
4. Discu]ie
Nota]i sugestiile participan]ilor [i discuta]i despre acestea,
asigurndu-v\ c\ portofoliul este n]eles ca o activitate
centrat\ pe elev.
5. Concluzii
Tutorele prezint\ un rezumat al discu]iilor [i formuleaz\
concluzii.
15
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
50
Obiective
Timp necesar
Resurse
necesare
30
G
h
i
d
u
l

t
u
t
o
r
e
l
u
i
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Participan]ii vor:
Recapitula cuno[tin]ele [i modul n care au n]eles unitatea.
Identifica [i planifica domeniile din unitate unde este necesar\ o
dezvoltare personal\ ulterioar\.
30 minute
Fiecare participant are cte o copie dup\ caietul de lucru Autoevaluarea -
Planul personal de ac]iune.
1. Sarcina practic\
Participan]ii, n grupuri de tutorat, completeaz\ caietul de lucru Obiective
de nv\]are - Planul personal de ac]iune.
Tutorele monitorizeaz\ activitatea grupurilor.
Sugestie de prezentare
Planul personal de ac]iune
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
51
Unitatea
9.1
Resurse
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
Autor: Ivan Mykytyn
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
Autoevaluarea
52
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
PP/F 1
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Introducere
Am reu[it s\ nv\]\m cum
trebuie s\ li se predea elevilor
[i ceea ce trebuie s\ facem
este s\ i nv\]\m pe elevi
cum s\ nve]e.
(Alan November, 2001)
PP/F 2
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Autoevaluarea este un element esen]ial din
procesul de evaluare.
Ajut\ elevul s\ se orienteze ntr-un domeniu
dat; i ofer\ informa]ii despre ce a realizat [i
ce trebuie s\ mai realizeze.
Cnd elevii particip\ n activit\]i de
autoevaluare, au ocazia de a reflecta la
modurile n care nva]\ cel mai eficient.
53
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
PP/F 3
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Autoevaluarea este o abilitate care trebuie
format\.
Elevii au nevoie de ajutor [i ndrumare pentru:
A se obi[nui cu procesul
A alege ntreb\rile pe care s\ [i le
formuleze
A interpreta rezultatele autoevalu\rii
PP/F 4
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Formele de autoevaluare recomandate cuprind:
Planuri personale de ac]iune
Grupuri de discu]ie
Jurnale de autoreflec]ie
Autoevalu\ri s\pt\mnale
Interviuri elev-profesor
Aspectele comune ale tuturor sunt c\ cer
elevilor s\:
treac\ n revist\ ceea ce au nv\]at
identifice elementele pe care le st\pnesc
identifice elementele ce necesit\ ameliorare
analizeze [i evalueze progresele pe care
le-au f\cut
54
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
PP/F 5
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Unul dintre scopurile autoevalu\rii este ca elevii
s\-[i stabileasc\ singuri obiective.
Profesorii pot ajuta elevii exersnd mpreun\
cu ei tehnici de stabilire a obiectivelor precum
cadrul SMART.
PP/F 6
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Elevii [i dau note reciproc [i [i comenteaz\ lucr\rile sau
activitatea reciproc, sub ndrumarea profesorului.
Avantajele inter-evalu\rii sunt:
Acceptarea elevilor: elevii accept\ critica de la
colegi, a[a cum nu ar accepta-o de la profesor.
Limbaj prietenos: inter-evaluarea se efectueaz\
ntr-un limbaj prietenos.
Angajamente prin dezvoltarea sentimentului de
proprietate: nv\]area este l\sat\ n minile elevilor.
Libertatea profesorului: elibereaz\ profesorul de
anumite activit\]i, pentru a observa [i interveni acolo
unde este necesar.
Ocazii mai multe pentru clarific\ri: este mult mai
probabil ca elevii s\-[i ntrerup\ colegii pentru
clarific\ri, dect s\-l ntrerup\ pe profesor.
Inter-evaluare
55
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
PP/F 7
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Semaforul
Tehnic\ util\ pentru inter-evaluare [i autoevaluare.
Elevii vor indica gradul n care au n]eles:
Elevii pot forma apoi grupuri de nv\]are [i reca-
pitulare n func]ie de nivelul de n]elegere (se pot
grupa singuri). De exemplu, galbenii [i verzii pot
lucra mpreun\, n timp ce ro[ii lucreaz\ cu profesorul.
Ro[u (nu n]eleg)
Galben (n]eleg ceva)
Verde (n]eleg tot)
nainte de test
Cere]i elevilor s\ parcurg\ subiectele prin semafor
pentru a-[i elabora un plan de recapitulare
Cere]i elevilor s\ formuleze ntreb\ri [i scheme
de notare pentru teste
Dup\ test
Cere]i elevilor s\ reflecteze [i analizeze ce au
f\cut la test
Cere]i elevilor s\ dea note r\spunsurilor
Ideea este s\ i determini pe elevi s\ n]eleag\
ce nseamn\ s\ fii evaluat prin implicare activ\
n procesul de testare.
PP/F 8
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Utilizarea formativ\ a testelor sumative
56
u
n
i
t
a
t
e
a
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
8
Activit\]i de `nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
PP/F 9
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Sarcina 1
20
Lucra]i cu grupul dvs.:
1. Alege]i una din urm\toarele metodologii pentru
autoevaluare:
Plan personal de ac]iune
Discu]ie de grup
Jurnal de autoreflec]ie
Autoevalu\ri s\pt\mnale
Interviuri elev-profesor
2. Crea]i o strategie pentru implementarea metodei pe
care o alege]i pentru lucru la clas\. Prin strategie
trebuie s\ v\ asigura]i c\ elevii [tiu cum, de ce [i
cnd s\ se autoevalueze. Strategia va mai include [i
propuneri legate de modul n care ve]i face
cunoscute elevilor criteriile de evaluare.
PP/F 10
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Portofolii
20
Portofoliul este o colec]ie de lucr\ri ale elevilor
ntr-o perioad\ de timp dat\.
Pot urm\ri procesul de dezvoltare [i nv\]are al
elevului.
Permite ca evaluarea s\ includ\ realiz\rile elevilor
n circumstan]e obi[nuite, mai degrab\ dect n
circumstan]ele deosebite ale unui examen.
Implica]i elevii cerndu-le s\ aleag\ o lucrare care
cred c\ le reprezint\ cel mai mult capacitatea.
Ajuta]i elevii s\ devin\ mai con[tien]i de
progresele pe care le fac n timp.
57
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
PP/F 11
PP/F 12
Autoevaluarea
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Portofolii
Portofolii
20
20
Caracteristicile unui portofoliu bun:
Sistematic: o culegere sistematic\ de lucr\ri, note
[i observa]ii legate de obiective de nv\]are majore.
Variat: Portofoliile ar trebui s\ cuprind\ o varietate
de materiale, precum:
Exemple de lucr\ri individuale [i de grup
Elemente de autoreflec]ie ale elevului
Pagini din jurnal sau caiete de nv\]are
Rezumate
Casete audio [i video
Prezent\ri multimedia
Observa]iile profesorului
Liste de verificare completate de profesor
Caracteristicile unui portofoliu bun:
Armonizare: ofer\ un mijloc eficient de evaluare n
rela]ie cu obiectivele de nv\]are.
Contextualizare: ajut\ elevul s\-[i contextualizeze
eforturile [i s\ ofere o baz\ pentru analiza critic\ a
rezultatelor examenelor formale n vederea corel\rii
acestora cu performan]ele obi[nuite ale elevului.
n mod similar, un portofoliu bun ar trebui s\ prezinte
p\rin]ilor o imagine clar\ despre progresele pe care le
face copilul, demonstrnd corelarea dintre predare,
nv\]are [i evaluare. Portofoliul ar mai putea constitui
un mijloc de discu]ie ntre p\rin]i, elevi [i profesori
despre ceea ce se impune ca necesar pentru viitor.
PP/F 13
Autoevaluarea
Proiect finan]at
prin Phare
UNIUNEA EUROPEAN|
ACCESUL LA EDUCA}IE
AL GRUPURILOR
DEZAVANTAJATE
CU FOCALIZARE PE ROMI
Phare RO 0104.02
Proiect Nr.
Europe Aid/113198/D/SV/RO
Sarcina 2
20
Lucra]i cu grupul dvs [i r\spunde]i la urm\toarele
cerin]e:
1. Discuta]i despre materialele pe care le-ar putea
cuprinde un portofoliu [i enumera]i-le.
2. Ce format sau structur\ ar putea avea portofoliul
pentru un elev de clasa a 4-a?
3. Cine va gestiona portofoliile elevilor?
Dac\ le gestioneaz\ profesorul, cum a]i asigura
implicarea deplin\ a elevilor?
Dac\ le gestioneaz\ elevii, cum a]i asigura
ndeplinirea criteriilor de calitate [i evaluare?
58
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
FL 1
Autoevaluarea
Sarcina 1
(A se distribui fiec\rui participant)
Lucra]i cu grupul dvs.:
1. Alege]i una din urm\toarele metodologii pentru autoevaluare:
Plan personal de ac]iune
Discu]ie de grup
Jurnal de autoreflec]ie
Autoevalu\ri s\pt\mnale
Interviuri elev-profesor
2. Elabora]i o strategie pentru implementarea metodei pe care o alege]i pentru lucru la
clas\. Prin strategie trebuie s\ v\ asigura]i c\ elevii [tiu cum, de ce [i cnd s\ se
autoevalueze. Strategia va mai include [i propuneri legate de modul n care ve]i face
cunoscute elevilor criteriile de evaluare.
59
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
60
R
e
s
u
r
s
e
Proiect finan]at
de Uniunea European\
Accesul la educa]ie al grupurilor dezavantajate
cu focalizare pe romi
Ghidul tutorelui
Bariere `n nv\]are
u
n
i
t
a
t
e
a
9
.
1
Autoevaluarea
FL 2
Autoevaluarea
Sarcina 2
(A se distribui fiec\rui participant)
Lucra]i cu grupul dvs [i r\spunde]i la urm\toarele ntreb\ri:
1. Discuta]i despre materialele pe care le-ar putea cuprinde un portofoliu [i enumera]i-le.
2. Ce format sau structur\ ar putea avea portofoliul pentru un elev de clasa a 4-a?
3. Cine va gestiona portofoliile elevilor?
Dac\ le gestioneaz\ profesorul, cum a]i asigura implicarea deplin\ a elevilor?
Dac\ le gestioneaz\ elevii, cum a]i asigura ndeplinirea criteriilor de calitate [i evaluare?