You are on page 1of 3

Ahli Jawatankuasa Kerja Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-11 Sesi 2013/201 !

an Majlis
Anugerah Ke"e#erlangan Muri! 2013$
%arikh : 29 Mac 2013 (Sabtu)
%e#&at : Dewan Peperiksaan, SMK Bandar Tenara 2
Masa : 9!00 pai"12!30 tena# #ari
AJK %ertinggi
Penasihat : Tn $a%i S#a#r&' bin $% Sukari
(n K#airuddin bin Mustap#a
(n M&#)i bin *asin
Tn $a%i M&#d Su&d bin +t#'an
'ang (i Pertua : Dr Ma,-an bin .ris
)'(P : (n Maa'at Sa-e# bin /&&rpan
Setiausaha : 0&di bin .#'ad M&r#tar
Pen*l*ng S+ : Pn Siti .is)a# binti .da'
Ben!ahari : Pn 1&#a)a binti Mu#a''ad *aw
Ahli jawatankuasa kerja
Penya#,ut %eta#u
Penetua, 2PK, 2KMP, *DP dan /*DP P3B2 Men)a'but teta'u dan 'enirini
ke#&r'at4peras'i
Sa#,utan !an Pr*t*k*l
Pn S)a,wani bt M&#a'ad (/ MD *usu5 bin M&#d
Saad(3B)
Pn 1a#i'a# bt M&#a'ad (/ *a#a)a bin M&#a''ad
(3B)
Penawas sek&-a#
Men)ediakan sa'butan )an sesuai untuk
66ip4peras'i!
Men)ediakan cendera#ati untuk
77ip4peras'i
Su#,angan
Pn 0unaida# bt 1us-ani
8ik 9a,i-a bt $usein
(n M&#d S#a#ad bin M&#d :aina- (3B)
Me'&#&n su'banan daripada pi#ak"pi#ak
tertentu untuk 'encari su'ber kewanan
bai 'ena'pun seba#aian k&s pr&ra'
Pa#&let
(n .idi-"/ur bin :aina- Pn :a-e#a binti M&#d Sa'an
(3B)
Pn 1usna# bt *us&55
Men)iapkan dan Mencetak pa'p-et
seban)ak 200 naska#
Buku Mesyuarat Agung/Je#&utan
0&di bin .#'ad M&r#tar
Pn Siti .is#a# binti .da'!
Pn /&r-iana bt M&#d .-i
Men)ediakan dan 'encetak Buku -ap&ran
P3B2 seban)ak 1;0 naska#!
Penga"ara Majlis
Pn /ur $a,wa# binti <a#id
8ik 1&#ai-a bt 1&#ani
Menenda-ikan 'a%-is Mes)uarat .un
dan Ma%-is .nuera# ce'er-an!
Ba"aan (*a
=st :aina- .bidin bin Md D&n Me'i'pin bacaan d&a
Ja#uan
"%a'uan 73P "%a'uan ibu
bapa4pe-a%ar
Pn Siti Sura)a binti Sidek Pn /&r S#ida# binti
.)&b (3B)
Pn Sa-'ia# bt Kasir&n Pn Maria' bt
:akaria
0a'uan ibu bapa4pe-a%ar > 'en)ediakan
dan 'enedarkan air 'inera- (cup), nasi
a)a' seban)ak 200 bunkus!
0a'uan 73P"'en)ediakan te'pat,
'ene'pa# 'akanan dan 'en#idan
'akanan untuk 1? &ran
Pn Musa-'a# binti Kassebu--a# (3B)
Penawas Sek&-a#

Sijil Penghargaan #uri!
8ik Ma,ni binti 1a#i'
Pn /&ru-#uda#a)ati binti <a#ab
Men)ediakan si%i- pen#araan untuk
pe-a%ar )an 'eneri'a anuera#
-a!iah Ke"e#erlangan Muri!
Pn /&rs#ei-a bt Sa'sudin
Pn /&ratika# bt Takrudin
=sta,a# /&ra,ana bt M&#a'ed .ri55
Men)ediakan senarai na'a pe-a%ar Tin
1,2,3,@ dan ? 2013 )an -a)ak untuk
'eneri'a anuera#!
Men)ediakan surat %e'putan untuk pe-a%ar"
pe-a%ar tersebut!
Men)edikan p-ak!
Pen!a.taran
Pn /uru- .in bt .bdu- Muta-ib Pn 1a#a)u bt Md Ta#a
Pn /ur Munira# bt M&#a'ed *usu55 Pn :a-i5a# bt Sa--e# (3B)
Men)ediakan b&ran penda5taran ibu bapa,
b&ran penda5taran peneri'a anuera#,
ai#an cendera'ata ibu bapa dan
pa'p#-et!
(*ku#entasi
(n .-i#an bin .bd 1a#'an
(n Ka'aru,a'an bin *aAkub
Men)ediakan -ap&ran bera'bar dan sera#
pada S= P3B2
Siste# PA
(n Sa'sudin bin Dawan
(n Sukri bin $ussin
(/ .,'an bin .bd $a-i' (3B)
Men)ediakan dan 'e'asan s)ste' P. di
Dewan peperiksaan
Me'astikan s)ste' P. da-a' keadaan
baik
Ba"k (r*& !an &ersia&an &entas
(n *a,id bin .'bia
Pn Sa-'a# bt +t#'an
Mene'pa# banner dan 'en#ias pentas!
Persia&an te#&at
(n Mu#a'ad $aki'i bin .! 1a#'an
(n .bdu- 1&#i' bin 1a#'an
(n $airu- 9ais,u- b! Sanuri
(n M&#d 1as)idi b! *us&55
Men)ediakan 2?0 kerusi di Dewan
peperiksaan, Me%a pan%an dan 1? kerusi
serta Set Sette dan 1&stru' di atas pentas
Kawalan &elajar
=st M&#d 1ad#i bin *aak&b Penawas sek&-a#
8ik 9a,i-a bt $usein
Kawa-an 'urid dan tun%uk ara#
Pen"atat
Pn .'i /&r-i)ana bt S#a'su Ka'ar Mencatat 'init 'es)uarat aun P3B2
Ke,ersihan
(n M&#d 9airus bin M&#d *us&5 Pe-a%ar .sra'a
Pn Mas-iana bt .)up
Mene'as Dewan terbuka dan
'ene'ba-ikan kerusi dan 'e%a ke te'pat
asa-!
Perhatian untuk se#ua Ahli Jawatankuasa Kerja
1! Mes)uarat ka-i kedua akan diadakan 'enikut ketetapan berikut
$ari : K#a'is
Tarik# : 13 Mac 201@
Masa : 2!@? petan
Te'pat : Bi-ik 2erakan SMKBT2
2! Ker%asa'a daripada tuan4puan a'at di#arai!