Sie sind auf Seite 1von 107

Don Winslow SMRT I IVOT BOBBYJA ZA

L1
Najbolje od Algoritma
NAJbiblioteka
80
Don Winslow
Smrt i ivot Bobbyja Z-a
Naslov izvornika
The Death and Life of Bobby Z
Copvright 1997 by Don VVinslovv
This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, a division of Ra
ndom House Inc.
Preveo s engleskoga Damir Bilii
Ilustracija Igor Kordej
Urednik
Neven Antievi
DON WINSLOW
Smrt i ivot Bobbyja Za

/1LGORMISK
Zagreb, rujan 2008. prvo izdanje
Posveujem Jimmyju Vinesu, tupniku koji uvijek odri sva obeanja
(
c?0
>!- 1
=; ni
SE
Hvala Daveu Schnieppu koji me upoznao surferskom scenom na jugu Kalifornije.
1
Evo kako je Tim Kearney postao legendarni Bobby Z.
Tim Kearnev postao je Bobby Z tako to je naotrio registracijsku ploicu i rubom otrim
poput britvice prerezao grkljan pravog diva iz redova Hell's Angelsa po imenu S
mrdljivi Pas, tako daje Smrdljivi Pas ostao na mjestu mrtav, a agent dravne Agenc
ije za suzbijanje narkotika, DEA-e, Tad Gruzsa odmah zaplesao od sree.
"Tako emo ga mnogo lake uvjeriti", rekao je Gruzsa im je uo za to, mislei, naravno, n
a Kearnevja, jer Smrdljivog Psa tada vie ni u to nije bilo mogue uvjeriti.
Gruzsa ima pravo. Tim Kearnev ubojstvom se ne samo trei put ogrijeio o zakon, nego
je kao krivac za smrt pripadnika Hell's Angelsa ve unaprijed osuen na smrt u svak
om kalifornijskom zatvoru, pa tako "doivotna bez mogunosti uvjetnog putanja na slob
odu" zapravo znai "doivotna bez mogunosti za preivljavanje", im se Tim vrati medu zat
vorsku populaciju.
Istina, Tim nije htio ubiti Smrdljivog Psa. To mu doista nije bila namjera. Stva
r je bila samo u tome da mu je Smrdljivi Pas priao u zatvorskome dvoritu i rekao d
a se prikljui Arijskome bratstvu "jer u protivnom..." Tim je ponovio "u protivnom
" i istog trenutka shvatio da e biti najpametnije da registracijsku ploicu naotri p
oput skalpela.
Kalifornijska Uprava za zatvore nije osobito oduevljena, iako e neki od dunosnika p
riznati da u vezi sa smru Smrdljivog Psa imaju podvojene osjeaje. Ljuti ih to se Ti
m posluio oruem kojim se trebao iskupiti - potenim radom na proizvodnji registarski
h tablica - i poinio ubojstvo s predumiljajem u zatvoru San Quentin.
"Nije bilo ubojstvo", kae Tim u razgovoru s javnim pravobraniteljem kojeg mu je d
odijelio sud. "Ubio sam ga u samoobrani."
10
Don Winslow
"Priao si mu u dvoritu, iz majice izvukao naotrenu registraciju i prerezao mu grklj
an", podsjeti ga odvjetnik. "To si planirao."
"Dugo i detaljno", priznaje Tim. Smrdljivi Pas od njega je bio vii petnaestak cen
timetara i tei sedamdesetak kilograma. Barem za ivota. Nepomino ispruen na bolnikim n
osilima bio je znatno nii od Tima. I neusporedivo sporiji.
"Zbog toga se radi o ubojstvu", kae odvjetnik.
"Samoobrani", ne poputa Tim.
Ni od mladog odvjetnika ni od pravosudnog sustava ne oekuje da uoe profinjenu razl
iku izmeu preventivnog napada i ubojstva s predumiljajem. Ali Smrdljivi Pas pred T
ima je postavio izbor: prikljui se Arijskom bratstvu ili e umrijeti. Tim nije htio
umrijeti, pa mu je preostala jedino preventiva.
"Izraelci to rade svakodnevno", kae Tim odvjetniku.
"Izrael je drava", odgovara odvjetnik. "A ti si profesionalni kriminalac."
Profesionalnom karijerom ba se i ne moe pretjerano hvaliti: tri maloljetnike proval
e, kratak boravak u smjetajnim kapacitetima kalifornijske Uprave za maloljetne pr
ijestupnike, epizoda u sastavu marinaca, na prijedlog suda, koja je zavrila prisi
lnim otpustom, provala zbog koje je zavrio u zatvoru u Chinu, a zatim i prijestup
koji je Timov prethodni javni branitelj nazvao "pravom ljepoticom".
"Ma to je prava ljepotica", rekao je prethodni odvjetnik. "Samo da razjasnim stv
ar do kraja, jer elim biti siguran da sam sve pohvatao, budui da e mi to idue tri go
dine biti svakodnevno glavno jelo. Kompi te pokupio iz China, pa ste na putu kui l
ijepo opljakali benzinsku."
Moj kompi, pomisli Tim. Onaj upak Wayne LaPerriere.
"On je opljakao benzinsku", ree Tim. "Rekao mi je da ekam u autu dok on kupi cigare
te."
"Rekao je da si ti imao pitolj.
"On je imao pitolj."
"Da, ali se prvi dogovorio s tuiteljem", uzvrati odvjetnik, "pa si u praktinom smi
slu zapravo ti imao pitolj."
Suenje je bilo prava farsa. Svi su se smijali do suza. Osobito kad je svjedoio Pak
istanac koji je te noi radio na benzinskoj.
"I to vam je optueni rekao kad je izvukao pitolj?" upitao je tuitelj.
SMRT I IVOT BOBBYJA ZA
11
"Tono?" "Tono."
"Ba od rijei do rijei?" "Molit u lijepo..."
"Rekao je: 'Ne pljakaj se, ovo je zajeb.'"
Porota se smijala, sudac se smijao, a ak je i Tim morao priznati da je stvar popr
ilino smijena. Toliko jebeno komina da je Tim zaradio osam do dvanaest u San Quenti
nu, u blizini Smrdljivog Psa. I optubu za ubojstvo.
"Moe to nekako smanjiti?" Tako glasi pitanje koje Tim postavlja branitelju. "Moda u
zlostavljanje ili tako neto?"
"Time, mogu ja to smanjiti i na pianje u telefonskoj govornici, ali tebe i dalje
oekuje doivotna bez mogunosti uvjetnog putanja", odgovara odvjetnik. "Triput si preao
crtu. To ti je monumentalni zajeb karijere."
Ostvarenje ivotne ambicije, misli si Tim. A tek mi je dvadeset sedam.
I tu se pojavljuje Tad Gruzsa.
Tim je jednog dana u samici itao neki strip kad su ga uvari izveli, ubacili u crni
kombi zatamnjenih prozora i odvezli ga u neko podzemno parkiralite, pa dizalom d
o prostorije bez prozora. Ondje su ga lisicama vezali za jeftinu plastinu stolicu
.
Plavu stolicu.
Tim je tako sjedio oko pola sata, kad se u sobi pojavio zdepasti miiavi mukarac ilja
te glave, a za njim i visoki mravi mukarac hispanskog podrijetla i loeg tena.
Tim je u prvi mah pomislio da je onaj niski mukarac elav, no onda je uvidio da je
samo kratko podian. Imao je hladne plave oi i plavo odijelo. Prijezirno se osmjehnu
vi, pogledao je Tima kao daje rije o hrpi smea, a zatim se obratio onom drugom. "Mi
slim daje to taj tip."
"Slini su, nema to", sloio se onaj drugi.
Zdepasti odmah zatim sjeda do Tima. Smijei se, a onda desnim dlanom udara Tima po
uhu - jako. Bol je jebeno nestvarna, ali Tim, koji se od udarca gotovo prevalio
u stranu, nekako uspijeva zadrati dupe na stolici. I to je ve mala pobjeda, jer z
na da vie od toga i nee izvui.
12
Don Winslow
"Zna da si profesionalni kriminalac", kae Tad Gruzsa kad se Tim uspio uspraviti.
"Hvala."
"Osim toga, mrtav si im se pojavi u zatvoru", nastavlja Gruzsa. "Jel' da je gotov,
Jorge?"
"Mrtav je", kae Jorge Escobar i ceri se.
"Mrtav sam," kae Tim i smijei se.
Gruzsa kae: "Svi smo se, dakle, sloili da si gotov. Pitanje glasi: to emo poduzeti i
moemo li uope neto uiniti?"
"Neu nikoga otkucati", kae Tim. Osim LaPerrierea. U tom sluaju samo mi pokai gdje tr
eba potpisati.
"Ubio si tipa, Kearnev", kae Gruzsa.
Tim slijee ramenima. U Zaljevu je ubio hrpu ljudi pa se zbog toga nitko nije pret
jerano uzbuivao.
"Ne traimo da nekoga otkuca", kae Gruzsa. "Traimo da bude netko i neto..."
"To eli i moja majka", odgovara Tim.
Ovaj ga put Gruzsa opali ljevicom.
Da pokae svestranost, misli si Tim.
"Samo nakratko", domee Escobar. "A onda si slobodan."
"I nestaje negdje daleko", kae Gruzsa.
Tim nema pojma o kom kurcu zapravo priaju, ali to sa slobodom i nestajanjem nekak
o mu se svia.
"O emu vi to...?" pita.
Gruzsa na stol baca tanki fascikl.
Tim ga otvara. Na fotografiji je mrav, preplanuo, zgodan mukarac duge kose, pomno
zaeljane i vezane u rep. "Malo mi je slian", primjeuje Tim. "A-ha", kae Gruzsa.
Gruzsa ga zajebava, ali Timu je svejedno. Kad triput prijee granicu ljudi te zajeb
avaju i to je jednostavno tako.
"A sad se pokuaj koncentrirati, tupane", kae Gruzsa. "Pretvarat e se da si taj i taj
, a nakon toga moe lijepo nestati. Svijet je uvjeren da su te Angelsi ukokali u za
tvoru. Dobit e novi identitet, papire, sve po redu."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
13
"A tko je 'taj i taj'?" pita Tim.
Timu se uinilo da su Gruzsine oi zasjale poput oiju prepredenog zatvorenika koji je
u dvoritu ugledao mlado meso.
"Bobby Z", odgovara Gruzsa.
"Tko je Bobby Z?" pita Tim.
2
"Nisi uo za Bobbyja Z-a?" pita Escobar. Gleda ga razjapljenih usta, kao da ne vje
ruje vlastitim uima.
"Eto vidi, takav si tupan da nisi uo ak ni za Bobbyja Z-a", kae Gruzsa.
Escobar s ponosom kae: "Bobby Z prava je legenda." I tako mu priaju legendu o Bobb
yju Z-u.
Robert James Zacharis odrastao je u Laguna Beachu i poput veine tamonjih klinaca b
io je jaaako cool. Imao je skateboard, pa zatim djeju dasku, kasnije dasku za lean
je, pa na kraju i pravu veliku dasku dugaku gotovo tri metra, a u vrijeme kad je
krenuo u drugi srednje u koli prikladna imena, Laguna High, ve je bio uspjean surfe
r i jo uspjeniji preprodava droge.
Bobby Z doista je itao more i valove, kao da je rije o djejoj slikovnici. Znao je n
ailaze li valovi u nizovima od po tri-etiri, znao kad e dosei vrhunac, hoe li se ras
priti u lijevu ili desnu stranu, hoe li im oblik sliiti slovu A ili e se prebaciti u
natrag ili pak naas oblikovati vodenu cijev, te je upravo zbog te moi predvianja po
stao velika nada meu mladim surferima i tako uspjean poduzetnik.
Bobby Z postao je legenda i prije nego to je doao u dob da dobije vozaku dozvolu. P
rema legendi Z je stopirao kad je iao po prvu veliku poiljku marihuane, a tako se
i vratio, stopom - lijepo je stao uz priobalnu autocestu i podignuo prst, dok su
mu kraj nogu leale dvije prepune Nikeove sportske torbe.
"Bobby Z je ivi led", kae Jednosmjerni, dvorski luak gradske plae u Laguni i samopro
glaeni Homer Bobbyjeva Odiseja. "Jednosmjerni" je dobio nadimak prema "jednosmjer
noj ulici" jer je jednom uzeo
14
Don Winslow
est tripova i s tog se izleta nikad nije stvarno vratio. Tumara ulicama Lagune i
gnjavi turiste beskonanim solilokvijima, strujom svijesti koja se uglavnom odnosi
na legendu o Bobbyju Z-u.
"One mrave Ruskinje mogle bi klizati po Bobbyju Z-u", jedna je od njegovih tipinih
izjava. "Tako je leden. Bobby Zje Antarktik, osim to po njemu ne seru pingvini.
Djevianska bjelina. Potpuni mir i spokoj. Tog tipa ne brine ba nita."
Bobby Z je, prema legendi, pretvorio zaradu od onih dviju Nikeovih torbi u jo etir
i Nikeove torbe, pa esnaest, pa trideset dvije, a tada je ve dao neto novca i nekom
poslunom punoljetnom tipu, koji je kupio klasini Mustang iz 1966., u kojem ga je
po potrebi vozio.
Druge klince brine na koji e se faks upisati, a Z si misli jebefaks, jer ve zarauje
vie nego magistar ekonomije u nekoj dobroj firmi i upravo se uhodao kad je Washin
gton najavio rat drogi, stoje Z-u dolo kao narueno, jer cijene zbog toga vie uope ni
su padale, a usto je u zatvoru zavrio onaj sloj poluprofesionalnih. Vrlo rano, jo
i prije nego to je preskoio maturalnu veer, Z je shvatio: zajebi maloprodaju, malop
rodaja e te dovesti u situaciju da e se morati nasloniti na auto i rairiti ruke i no
ge. Treba se baciti na veleprodaju: opskrbljivati dobavljaa koji opskrbljuje doba
vljaa. Doi na tu razinu i biti potpuno nepoznat, samo lijepo voditi nesmetan proto
k robe i novca i ni u jednom trenutku ne ugroziti vlastito dupe. Kupi-prodaj, ku
pi-prodaj, a Zje pravi genij za organizacijska pitanja i sve je smislio.
Bobby Z sve je smislio.
"Za razliku od tebe, tupane", kae Gruzsa Timu. "Zna kako je Bobby Z proslavio matu
ru? Uzeo je apartman - pazi, apartman - u Ritz-Carltonu u Laguna Niguelu i pozva
o drutvo na cijeli vikend."
Tim se sjea kako je on proslavio maturu. Kao prvo, nije maturirao. Dok je veina kol
skih kolega bila na maturalnoj veeri, Tim i jedan kompi te dva propaliteta od djev
ojaka, sjedili su u Chargeru parkiranom pokraj centra za recikliranje u Thousand
Palmsu. Imali su nekoliko paketa s po est limenki piva i jedan slabi doint. Nije a
k ni evio -enske bi mu samo povraale u krilo i onesvijestile se.
"Jebote, kao da si zadnji kreten od samog roenja", dodaje Gruzsa.
A to da kaem, misli si Tim. Istina je.
Tim je odrastao - ili zapravo nikad nije posve odrastao - u usranom kalifornijsk
om gradiu Desert Hot Springs, na suprotnoj strani meudravne autoceste broj 10 u odn
osu na poznato ljetovalite Palm
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
15
Springs, gdje su ivjeli bogatai. Stanovnici Desert Hot Springsa istili su nunike u P
alm Springsu, prali posude i nosili palice za golf. Bili su to uglavnom Meksikan
ci, uz aicu bijelaca, propalica i pijanaca poput starijeg Tima Kearnevja, koji je
za rijetkih dolazaka kui remenom ubijao boga u malom Timu, istodobno rukom pokazu
jui prema svjetlima Palm Springsa i viui: "Vidi ona svjetla? E, tamo je lova!"
Tim je zakljuio da je to uglavnom tono te je ve kao etrnaesto-godinjak poeo provaljiva
ti u one kue u Palm Springsu u kojima je bilo novca, odnosei televizore, videoureaj
e, kamere i fotoaparate, gotovinu i nakit te aktivirajui neujne alarme.
Prilikom prve maloljetnike provale sudac je Tima upitao ima li problema s alkohol
om, a Tim, koji nije bio glup iako bi kolosalno zajebao sve ega bi se dohvatio, d
obro je znao prepoznati situaciju, te je ispustio nekoliko krokodilskih suza i r
ekao kako se pribojava da je ovisan o alkoholu. Stoga je dobio uvjetnu i obavezu
odlaska na nekoliko sastanaka lijeenih alkoholiara, te batine od starog, no mogao
je dobiti maloljetniki zatvor i batine od starog.
Tim je doao na sastanak, a ondje je, dakako, bio i sudac. Smijeio se Timu kao da m
u je roeni sin, zbog ega se sudac podosta uzrujao kad se Tim i drugi put pojavio p
red njim, zbog druge maloljetnike provale u kojoj je, osim uobiajenih televizora,
videoopreme, love i nakita, rtvi odnio i vei dio boca iz bogato opremljenog bifea.
No sudac je zanemario injenicu da se osjea osobno prevarenim pa je mladog Tima upu
tio u oblinji rehabilitacijski centar. Tim je mjesec dana u sklopu skupne terapij
e uio kako pasti nekome u naruje te kako tom nekome i vjerovati, doznao sve o pozi
tivnim i negativnim karakternim osobinama i raznoraznim "ivotnim sposobnostima".
Socijalna radnica u centru upitala ga je smatra li da ima "loe miljenje o sebi", a
Tim je rado pristao na takvu formulaciju.
"Sto misli, zato ima takvo miljenje o sebi?" upitala ga je ljubazno.
Tim je odgovorio: "Jer neprestano provaljujem u kue..." "Slaem se."
"... i svaki me put uhvate."
Socijalna radnica zbog toga je uloila dodatni trud i poela jo vie raditi s Timom.
Tim je ve gotovo dovrio program kad mu se omakla greka, jer je pokrao kutiju u kojo
j su u centru drali novac za sitne izdatke, pa je
16
Don Winslow
iziao i kupio potenu robu. Socijalna radnica retoriki ga je upitala: "Zna to je kod t
ebe najvei problem?"
Tim je odgovorio da ne zna.
"Ima problema s kontrolom nagona", rekla je ona. "Uope nema nadzor." No ovaj put su
dac je pobjesnio i kroz stisnute zube promumljao neto o neuzvraenoj ljubavi te pos
lao Tima u Chino.
Ondje je Tim odgulio svoje i usput pokupio hrpu korisnih vjetina. Na slobodi je p
roveo oko mjesec dana kad su ga blistava svjetla Palm Springsa ponovno privukla.
Ovaj put traio je nakit i ve je zamalo izaao iz kue i umakao s plijenom, kad se spo
taknuo o prskalice za travnjak i uganuo gleanj. Tako su ga uhvatili zatitari iz We
stTech Securitvja. "Jedino je tebe", rekao mu je otac, "usred jebene pustinje mo
gla sjebati voda na travi." Stari je tada izvukao remen, no Tim je u meuvremenu u
Chinu stekao nekoliko korisnih ivotnih vjetina pa je, ve trenutak kasnije, stari p
oeo padati unatrag, gdje ga nije imao tko zadrati pa se stropotao na pod.
Tim se tako spremio za povratak u Chino, ali ga je ovaj put zadesio drugi sudac.
"Da ujem tvoju pravu priu..." rekao je sudac. "Problem je u tome", rekao je Tim, "t
o nemam nadzor nad nagonom." Sudac se nije sloio s tom ocjenom: "Problem je u tom
e to provaljuje u kue."
"Nemam problema s provaljivanjem", rekao je Tim. "Problem je u izlasku i bijegu.
"
Sucu se uinilo daje Tim takav pametnjakovi da bi moda umjesto usvajanja novog gradi
va u Chinu, trebao ui u redove odabranih i ponositih. "Nee preivjeti ni osnovnu obuk
u", rekao mu je stari. "Obina si cveba." Tim se slagao s tim miljenjem. Teko je dov
ravao zapoeto (srednja kola, rehabilitacija, provale) pa je raunao da e isto biti i u
marincima. Prevario se.
Svidjelo mu se meu marincima. Dopala mu se ak i temeljna obuka.
"Stvar je jednostavna", rekao je kolegama novacima koji su ga gledali s nevjeric
om. "Odradi svoje i nitko te nee previe gnjaviti. U stvarnom ivotu nije tako."
Osim toga, maknuo se iz Desert Hot Springsa. Iz tog usranog mjesta i usrane pust
inje. Tim se u Camp Pendletonu budio i svakog jutra gledao more, a to je bilo gu
ba jer je imao dojam da je jedan od onih cool tipova koji ive uz obalu.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
17
Tim je stoga odvano trpio sve. Odradio je cijeli rok, pa se ak prijavio i za drugu
rundu. Dobio je srednjokolsku svjedodbu i in kaplara, a dodijeljen je koli za pusti
njsko ratovanje u Twentynine Palmsu, osamdesetak kilometara od dobrog starog rod
nog grada, Desert Hot Springsa.
Naravno, pomislio je odmah Tim. Odmah natrag u jebenu pustinju. Odmah mu je palo
na pamet da bi mogao dezertirati, no onda je pomislio, ah, k vragu sve, pa to j
e tek prva prekomanda. Idui put moda dobije Havaje.
A onda je Sadam Husein napao Kuvajt da bi osobno sjebao Tima. Prebacili su ga u
Saudijsku Arabiju, gdje i nema nieg osim pustinje.
"Ne mogu vjerovati da si bio marinac", kae Gruzsa.
"Semper fido'", kae Tim.
Dakako da Gruzsa ve zna - i Tim zna da ovaj zna, dovraga, pa njegov je dosje na s
tolu - ondje pie sve o njegovoj slubi u sastavu marinaca.
To je jedina stvar u vezi s Timom koja Gruzsi nikako ne ide u glavu jer se jedno
stavno ne uklapa u priu. Pred njim je prototip protuhe, tupavi luzer koji nije u
stanju izvesti ni obinu provalu. S druge strane, tip je u Zaljevskom ratu zasluio
mornariko odlije.
U bitki za Khafji, prije masovnog dolaska amerikih snaga, iraka oklopna divizija n
ou je prela saudijsku granicu, a na putu im se nala jedino Kearnevjeva izvidnika jed
inica. Jedinica dri poloaj, sama samcata, i Iraani su je tako fino pregazili.
Kaplar Tim Kearney ispod irakih je tenkova izvukao etvoricu ranjenih marinaca. U s
lubenoj pohvali stoji da se rastrao kroz pustinjsku no kao John Wayne - pucao, baca
o granate i izvlaio kompie na sigurno.
Nakon toga je preao u protunapad.
Napao je tenkove.
Jednolana diverzantska skupina, ustvrdio je jedan od svjedoka.
Nije izborio pobjedu, dakako, ali je onesposobio dva tenka, a njegova je jedinic
a i dalje bila kompletna kad se ujutro pojavila motorizirana potpora.
1 Igra rijei na geslo marinaca "semper fi" (uvijek vjeran), a "semper fido"
bi bilo "uvijek Fido" ili "uvijek pas".
18
Don Winslow
Kearnev je dobio mornariko odlikovanje, a nakon toga - u klasinoj kearnevjevskoj m
aniri - uslijedio je neastan otpust.
Jer je pretukao nekog saudijskog pukovnika. Dovraga, misli si Gruzsa, za to su m
u trebali dati jo jedno odlikovanje.
"Izbacili su te, ha? Ma zamisli samo", kae Gruzsa. "I ja sam bio marinac."
"to se dogodilo?"
"to se dogodilo?!?" ponavlja Gruzsa. "Dogodio se jebeni Vijetnam, eto to se dogodi
lo. Sjebao mi nogu. To je bio pravi rat, za razliku od one videoigrice na CNN-u
u kojoj si ti sudjelovao."
Tim samo slijee ramenima. "Ja sam cveba."
Jorge se ceri. "Cveba."
Gruzsa se naginje i unosi mu se u lice. Dah mu zaudara po e-njovki.
"Ali si moja cveba, mali", ape Gruzsa. "Je li tako?"
"Ovisi."
"O emu?"
"O tome to trai."
"Rekao sam ti", kae Gruzsa. "elim da bude Bobby Z." "Zato?" pita Tim.
"Vjerojatno ne zna ni tko je Don Huertero", kae Gruzsa. Tim slijee ramenima. Escoba
r se prezrivo smijei.
"Don Huertero je najvei narkoboss u sjevernom Meksiku", objanjava Gruzsa.
"Ah", kae Tim.
"Kod njega je zaglavio jedan moj kompi", kae Gruzsa. "Vraki dobar agent. Arthur Mor
eno."
"Carnal", kae Jorge. "K'o roeni brat", na panjolskome.
"elim vratiti Arta", kae Gruzsa.
"Ah..."
"A Huertero ga eli zamijeniti za..." "Bobbyja Z-a", dovrava Tim.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
19
"Zajedno odrauju velike poslove i Huertero eli da izie i pone zaraivati", objanjava Gr
uzsa.
"A on je kod vas?"
"On je kod nas."
Uhvatili su ga u Tajlandu u zamjenu za povrat poiljke heroina prvome vlasniku. Ta
jlanani su iz dna due mrzili Z-a.
"Stvar je dogovorena", kae Gruzsa.
"Sto u vam onda ja?" pita Tim.
"Riknuo je", kae Gruzsa.
"Tko je riknuo?"
"Bobby Z."
Na Escobarovu licu gotovo se pojavila prava tuga.
"Srani udar", kae Gruzsa. "Ko iz vedra neba, jebote. Pao niice na pod u kupaonici."
"A bio je mlad", kae Escobar.
Gruzsa kae: "Don Huertero u takvim stvarima nema smisla za humor. Za mrtvaca bi n
am dao mrtvaca."
"I tako dolazimo do tvoje uloge", kae Escobar.
Mrtvac za mrtvaca, misli si Tim. I tako dolazimo do moje uloge? Neto ne tima na to
j slici...
Sad pita: "Huertero nee odmah skuiti da nisam Bobby Z?"
"Nee", kae Gruzsa.
"Nee?"
"Nee, jer ga nikad nije vidio." "Rekao si da su suraivali."
"Telefonima, faksovima, kompjutorima, preko posrednika..." kae Gruzsa kao da se o
braa idiotu, to dijelom i misli. "Nikad nije vidio Z-a."
"Nitko ga nije vidio", kae Jorge. "Jo od srednje kole."
"Sve dok ljigavca nismo pokupili u dungli", dodaje Gruzsa, "nitko nije mogao rei d
a je zbilja vidio Bobbyja Z-a."
"Prava legenda", ponavlja Jorge.
ZELINA
20 Don Winslow
3
Escobar nastavlja priu dok Tim lei na bolnikim kolicima sa sterilnim pokrovom na li
cu, a neki lijenik odrauje kaznu za posjedovanje kokaina tako to Timu radi maleni oi
ljak, poput oiljka koji je Z zaradio kad je glavom udario o neku stijenu dok je s
urfao kod jednog grebena u Three Arch Bayu.
"Z nije imao tetovae, zar ne?" pita Tim, jer ga to sranje boli i unato lokalnoj an
esteziji, a osim toga ve mu je dosta leanja pod bijelom krpom.
"Nije", odgovara Gruzsa. Zatim ve uzbunjeno pita: "Nema ni ti, zar ne?" "Nemam."
A to je zbilja dobro, misli si Tim, jer bi Gruzsa sigurno traio da mu ih skinu. I
pak, s obzirom da su alternativa Angelsi u zatvoru, to je onda jo jedan mali oiljak
?
On tako lei, a Gruzsa nadgleda posao, dok Escobar blebee o Bobbyju Z-u.
0 tome kako je ve po zavretku srednje kole Z bio bogat mali gad i kako mu je hrpa p
rijatelja prodavala drogu irom junokalifornijskog trita, zbog ega je privukao neeljenu
pozornost ne policije, nego konkurencije. U to vrijeme meksika mafija jo praktiki
nije postojala, Vijetnamci se nisu sredili, u cijelom okrugu Orange ivi moda jedan
Kinez, a Talijani jo uvijek uspijevaju pronai pimpeke u vlastitim hlaama. I to je
vjerojatno jedno od posljednjih upozorenja, iako Z to nikada nije s pouzdanjem u
tvrdio, ali netko mu je u blizini Riversidea ukokao dvojicu dostavljaa i Z je zak
ljuio da je to tres, lo znak.
Dvojica zgodnih i cool klinaca lee u odvodnom jarku i posve je jasno da ne bi bil
o pametno raspitivati se tko kome alje tako jasnu poruku.
Ali to uiniti, to poduzeti? Z sjedi u stanu koji je kupio na ime punoljetne osobe,
uz Mustang '66 koji je kupio na jednak nain i misli si: ma zna to? Pa mene nema nig
dje u papirima.
1 tako nestaje. Jednostavno isparava.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
21
"Poput jutarnje maglice", opisuje Jednosmjerni s velikim strahopotovanjem, dok mu
sinapse pucketaju kao riine pahuljice bez mlijeka. Prati etvero nervoznih njemakih
turista u etnji Forest Avenueom u Laguni i pria im: "Kao da se povukao u more. Tk
o e znati kamo... Neki kau da je otiao u Kinu, neki spominju Japan, neki ak tvrde da
su ga vidjeli na plai u Indoneziji, tip je pravi Lord Jim... Ili moda plovi na ne
kom brodu, moda je u podmornici, Z je moda kapetan Nemo - jebeni James Mason - ali
jedan dan je na plai, drugi dan ga nema, jednostavno je nestao, ovjee. Nema ga. Ka
o da je zaveslao leei na dasci, preao krijestu vala i... sayonara..."
Ali droga i dalje pristie. Z je uspostavio sustav koji funkcionira zahvaljujui pos
rednicima, agentima, bonusima i udjelima u zaradi. Z dobavlja najbolju robu na Z
apadnoj obali. Samo prvoklasne proizvode. I to u velikim koliinama. Dovozi je bro
dovima, poput krijumara iz davnih vremena, a svako malo izgubi poiljku, prijevozni
k zavri pod zemljom, ali savezni agenti ne mogu mu se ni pribliiti.
"Barem pet puta mislili smo da smo ga uhvatili", kae Gruzsa. "No pokazalo se da i
mamo nekog drugog tipa."
"Kao da hvata maglu", dodaje Escobar i stiskom ake hvata zrak.
Z dosee nesluene visine. Stjee fantastinu mo i lovu. Prebacuje se na cijelu obalu, ci
jeli zapadni dio zemlje. Ako petorica menadera pue nakon porcije poiranog lososa, n
ema druge, to je Z-ova roba.
"Pametan je", objanjava Gruzsa. "Uope se ne bavi kokom ni heroinom ni speedom ni L
SD-om. Dobavlja samo najkvalitetniju travu. Opijum. Tajlandske tapie. Prodaje samo
onima koji prodaju bogataima. Ne ovisi o klincima s aknama ni o vucibatinama, a
ni o tipovima koji glume bajkere. Ako privede nekoga sa Z-ovom robom, taj ti je n
a uvjetnoj slobodi ili na odvikavanju kod Betty Ford prije nego to se vrati u ured
. Z ima tono odreeni krug ciljanih muterija."
"Tip je Tommy Hilfiger za drogu", kae Escobar.
Z dostavlja drogu od Aljaske do Kostarike.
"Tko zna kad brod dolazi na obalu?" pita Jednosmjerni turiste kraj kojih hoda. "
Na primjer, Z moe pogledati kartu, Z zna da Obalna straa na tako dugakoj obali ne m
oe primijetiti jedan brodi ovdje, drugi brodi tamo. Tisue jebenih kilometara slobodn
o je za dostavu Z-ove robe, ovjee. Shvaa to elim rei? Pogledajte, prijatelji moji, to v
am je Tihi ocean, to je Z-ovo podruje. A Z poznaje ritam mora, ovjee... Zna ga i pl
iva ko riba u vodi. Z je kao Posejdon. Jebeni
22
Don Winslow
Neptun, prijatelji moji. To je more tiho i mirno, ovjee. Z je s njim u miru i savre
no se slau."
"to se onda dogodilo?" pita Tim. Jer udotvorac je ipak kihnuo u pritvoru. Kao i os
tali propalice.
"Nemam pojma", kae Gruzsa. "Predao se u Tajlandu. Bolestan ko pas, zbog nekakve c
rijevne zaraze. Doao je u ambasadu i zatraio da ga spoje s nekim agentom iz Agenci
je za suzbijanje droge. Predstavio se kao Robert Zacharias. Ukrcao sam se u avio
n valjda za petnaest minuta."
"I onda je umro pod tuem?" pita Tim.
"Kui stvar?" kae Gruzsa. Kao da eli rei: ivot je obino sranje.
Lijenik je dovrio posao. Timu kae da se ne ee po tom mjestu. U ogledalu mu pokazuje m
aleni oiljak na lijevoj strani ela. Izgleda poput malenog slova "z".
Naravno, jebote, misli si Tim.
"I to bih ja trebao raditi", pita Tim, "ako me Huertero odvede preko granice, jer
misli da sam njegov partner Bobby?"
Gruzsi je sad ve dosta zanovijetanja.
"A to ja imam s tim, jebote?" kae.
"to da radim kad skui da nisam Bobby?" uporan je Tim.
"Tvoj problem", odgovara Gruzsa.
Eto tako, misli si Tim. Mogu se vratiti u buksu i lijepo umrijeti ili glumiti ve
likog Bobbyja Z-a i vjerojatno poginuti.
Otvorit u druga vrata, zakljuuje Tim.
4
Prvo kratka obuka.
"Kakva obuka?" pita Tim. Nitko nije spomenuo nikakvu obuku. Kad si u buksi, najz
godnije je to to ne mora raditi gotovo nita.
Ako ne rauna izradu registarskih ploica.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
23
"Doznao si odreene stvari o Bobbyju Z-u", kae Escobar. "I usvojio osnovni rjenik."
Sljedea dva tjedna Escobar je Timova dadilja i trener. Pokuava mu u mozak usaditi
Bobbyja Z-a. Dre ga u nekakvom logoru u okolici San Clementea da bi oiljak zacijel
io, a Escobar... Tim zakljuuje da je tip valjda zaljubljen u pokojnog Bobbyja Z-a
, jer Escobar o njemu jednostavno ne prestaje priati...
Govori mu sve to je DEA ikad doznala o Z-u. Kakvu hranu voli, to pije, to nosi. Nek
adanji prijatelji, mjesta na koja je volio zalaziti, nekadanje djevojke.
Toliko ispituje Tima da se ovom ini da opet pada razred u srednjoj koli. Escobar j
e poput jebenog Pinnochijeva cvrka, neprestano mu je nad ramenom, neto ga ispituje
, a Tim samo pokuava gledati komade na MTV-ju.
"Koje pivo?" pita Escobar.
"Budweiser."
"Corona", kae Escobar ve u oaju. Sad se i ljuti.
Tim je pod jebenim tuem, a Escobar otvara vrata kabine i pita: "Za koga navija u
nogometu?"
"Ne navija", odgovara Tim. "Mrzi nogomet."
"Koji sport onda voli?" pita Escobar.
"Surfanje", kae Tim. Tu ne moe promaiti. "I odbojku na pijesku."
Ili: Tim drijema, ispruen na kauu hvata popodnevno sunce, a Escobar mu prilazi, hv
ata ga za majicu i povlai na noge: "Slubene kolske boje?!"
"Plava i zlatna", mumlja Tim.
Escobar vriti: "Tamnocrvena i bijela!" i nogom ga udara u trbuh -snano - onom iljat
om cipelom. Tim lei sklupan na sagu, a Escobar ui kraj njega i kae: "Bit e ti pametnij
e da se sabere, pendejo. Sto misli to e ti uiniti Don Huertero ako skui da glumi? Misli
da e te nogom opaliti u trbuh? Moda e te lancima vezati za zid pa e prvo uzeti letla
mpu. Moda e ti rezati prst po prst. Moda i neto gore. Don Huertero je ozbiljan tip,
ese."
Tim se malo sredio, poeo uiti. Nauio je sva sranja koja bi Don Huertero eventualno
mogao znati o Bobbyju Z-u. Poeo je i vie nalikovati Bobbyju Z-u. Oiljak je zarastao
, a Tim je pustio kosu. Meutim,
24
Don Winslow
nisu ga putali na sunce. ele da bude blijed kao da je upravo iziao iz zatvora. Tim
zbog toga gleda televiziju i odrauje domau zadau.
Zadau Bobbyja Z-a. Koja odjea, koji filmovi, koje knjige? Srednjokolski godinjak: Z
se na fotografiji samozadovoljno smijei, kao da zna da je sve to obino sranje, a o
n je iznad toga. Frendovi iz kole, frendovi sa surfanja, enske. Hrpe komada. Tima
to jako ljuti. Osim toga, enske nisu propaliteti nego guba komadi, klasika june Ka
lifor-nije. Vitke i skladne, zgodne, djevojke s plae. enske samopouzdana pogleda,
pogleda koji govori da znaju da im se nudi itav svijet, a one se trebaju samo poj
aviti.
"Z je volio chuche, ese." Escobar pohotljivo pilji dok zajedno pregledavaju foto
grafije, a svatko za sebe nagaa koje je komade Z doista evio. Escobar izdvaja one
za koje znaju da su bile Z-ove djevojke: neka Ashlev, dvije Jennifer, Brittanv,
Elizabeth i enska po imenu Sky. "A chuche... chuche su voljele Bobbyja."
Kao da je to neka velika novost. A radi se gotovo o znanstvenoj injenici: enske su
za drogu spremne na sve. Dobar izgled, cool dranje, lova i droga, misli si Tim.
Ali tko je rekao da e ivot biti pravedan?
Escobar mu objanjava i situaciju s prijateljima. Kompii sa surfanja, narko-kompii,
neke medu njima - ak i nekoliko djevojaka - Bobby je i zaposlio, poeli su nuditi n
jegovu robu. Neki Jason, pa Chad, dva Shanea i neki Free. Free i Sky - pazi foru
- zapravo su brat i sestra2. Zgodni, cool tipovi, primjeuje Tim. Tipovi koji s p
ravom misle da je cijeli svijet njihov jer je njihova cijela plaa. Bobbyjevi prij
atelji.
I to dobri prijatelji. Escobar mu objanjava. Bobby je carnal.
Toliko carnal, razmilja Tim, da su dvoje - jedan Shane i Brittany - zavrili u jark
u.
Tim prouava fotografije, imena. Prouava knjige o surfanju, a Escobar mu objanjava k
ako funkcionira Bobbyjevo carstvo. Ono to su uspjeli doznati, kae Escobar s tugom
u glasu, prije nego to je Z-a izdalo srce.
"Sve poslove u SAD-u vodi mu tip po imenu Fratar", kae Escobar.
Fratar, udi se Tim. Kakva je to pria, jebote? Tim zna samo za onog debelog tipa u
Robinu Hoodu3.
2 Free - "slobodan", sky - "nebo".
3 Monk - "redovnik", "fratar".
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
25
Stoga pita: "Tko je taj tip?"
Escobar odmahuje glavom.
"Kad bismo to znali, ve bi bio na, zar ne?" kae.
"Nemam pojma", kae Tim. Murjaci imaju murjaki mozak: tko zna to se u njemu zbiva.
Timu je sve to ve previe. Zatvara kolski godinjak i sklapa oi.
"To sve mora zapamtiti", upozorava ga Escobar. "Huerterovi ljudi postavljat e ti p
itanja, prije same razmjene provjeravati jesi li zbilja Bobby Z. A za tebe je pr
esudno vano da doe do razmjene, ese, jer e te Gruzsa inae gadno nagaziti. Nou se na g
ranici dogaaju gadne stvari, zna?"
Tim to dobro zna. Tim je bio na jebenoj granici Kuvajta i Saudijske Arabije kad
su tenkovi poeli navirati. Da, Jorge, nou se na granici dogaaju gadne stvari, pende
jo, ese?
Tim prouava i ui. Nakon dva tjedna zna sve to je uope mogue znati o legendarnom Bobby
ju. Ne zato to ga je mali genijalac oarao, nego zato to eli barem doi u priliku da pr
eivi, zahvaljujui toj maloj prijevari na granici.
Bila su to, meutim, dva dosadna tjedna. Ne putaju ga van, naravno, i ne doputaju mu
da nekoga dovede. Ne ele mu dovesti ak ni neku profesionalku iz Oceansidea da se
malo isprazni, iako znaju da je mjesecima bio u zatvoru i da se nije prebacio na
muke. Tim ipak pita, a Escobar samo prijezirno odgovara. "Moe eviti nakon razmjene.
"
Ako budem iv, misli si Tim.
Sve uope ne bi bilo toliko loe da su mu davali potenu hranu, no Bobby je postao veg
etarijanac, a Escobar ne eli da Huertero u Timovu zadahu osjeti miris trulog mesa
.
"To je glupo", protivi se Tim.
"Nije", uzvraa Escobar. "Za Huertera su radili Indijanci. Cahuila. A oni takve st
vari odmah nanjue, stari moj. Poput kojota."
Nita od hamburgera, nita od hot-dogova, nita od tacos al carne o kojima je Tim sanj
ario. Escobar kae da moe pojesti taco s ribom, ako ba eli, a Tim kae: jebi se i ti i
tvoj taco s ribom. Time gaje uvrijedio, pa je naredna tri dana dobivao samo tank
e pogaice, riu i povre. Tim je na koncu rekao: Sad znam sva sranja, idemo to obavit
i.
26
Don Winslow
Pojavio se Gruzsa i malo ispitao Tima. Escobar je za to vrijeme stajao poput ner
vozna oca, puio i navijao za svog malog kojem je Gruzsa postavio hrpetinu usranih
pitanja o pokojnome velikanu.
Escobar se smijei poput idiota: Tim je dobio istu etvorku.
Gruzsa nije ni srdaan ni oduevljen.
"Izgleda da si spreman, tupsone", kae.
I onda ga jedne veeri ubacuju u stranji dio kombija i odvoze.
5
No u nekom kanjonu na granici.
Tim rauna da su negdje istono od San Diega.
Mjesec je iziao i nebo nije crno nego srebrno. Escobar ga niz obronak vodi do dna
kanjona. Gruzsa sjedi u svom dipu na vrhu strmine i gleda ih ureajem za nono proma
tranje, uz podrku, ako se Tim ne vara u procjeni, pravog malog bataljuna tipova i
z DEA-e sa strojnicama, samaricama, moda i minobacaima.
Graniari su, bit e, otili u unaprijed dogovorenu etnju jer se nigdje ne vide zeleno-
bijele oznake, a Huertero je zacijelo ispraznio meksiku stranu jer iza ice ne ue ile
galci koji se spremaju pojuriti prema dolarima. Uobiajena igra danas je otkazana,
na rasporedu je samo kratka razmjena s prijateljima, misli si Tim, koji sad vid
i kako im se s meksike strane kanjona pribliavaju neki ljudi.
Tim u elucu osjea titranje kakvo mu se obino javljalo neposredno prije provala, ist
i osjeaj koji je imao one noi kad su jebeni Iraani navalili u Khafji prije masovnog
dolaska Amerikanaca, pa je ondje bila tek aica marinaca i Saudijaca, pa je dolo do
velike frke, i usto osjea Gruzsin pogled na leima.
Sad razabire dvojicu Meksikanaca koji pridravaju valjda Arta Morena, nekako ga na
pola vuku izmeu sebe, a Timu se ini da se Moreno nije ba najbolje proveo. U najmanj
u ruku, noge ga ne dre kako treba. Kad su se pribliili, ugledao je i agentovo lice
, koje izgleda jebeno umorno.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
27
Tim je sretan jer se Moreno izvukao i vraa se kui, a sretan je i zbog sebe, iako s
e ne eli posve prepustiti srei dok sve ne zavri. Ali u sebi mora priznati da je uzb
uen zbog izgleda da se nae na slobodi.
Dok je dva tjedna ekao da mu zaraste rana na elu, itao je Potroaki magazin i ostale k
orisne asopise i pokuavao zakljuiti kamo bi se mogao odseliti kad cijela pria zavri.
U jednom od asopisa gradovi su bili rangirani po kvaliteti ivota, a pri vrhu su se
nali uglavnom gradovi srednje veliine na Srednjem zapadu. Meutim, velik udio u ocj
enama imaju kole i slina sranja za koja se Timu ivo fuka.
Trenutano je najskloniji Eugeneu u Oregonu jer ondje esto kii pa se sad koncentrira
na takva razmiljanja i na to kako e Don Huerterovim dekima u biti rei "Vaya con Dio
s", svia mi se ovdje, u Americi, i kakav posao mogu dobiti u Eugeneu. Sad su ve to
liko blizu da vidi i oi Arta Morena, a oi ne izgledaju dobro, pogled je nekako ods
utan, kao da su vidjele sranja koja vie nikad ne ele vidjeti.
Vidi ih i Escobar, jer Tim uje kako sike pendejos, a zatim uje i fijuk metka. Istog
trenutka Escobarov mozak rasprsnuo se po Timovu licu, a Tim se naao na tlu.
Ponovno je u Khafjiu, misli si Tim, priljubljen uz pustinjsko tlo dok pogledom t
rai zaklon. Svijetlei meci paraju nono nebo, jebena buka paralizira, tipovi viu, kor
aci odzvanjaju, a ona dvojica Meksikanaca okreu se natrag, prema granici, i dalje
vukui Morena, samo to rafal pogaa jednog od njih u lea i tip se praktiki topi, poput
one vjetice u arobnjaku iz Oza koja je Tima uasno plaila svakog Uskrsa. Drugi se ti
p izbezumio, odgurnuo Morena na tlo i zalegao iza njega kao da je Moreno konj u
nekom vesternu, pa je zapucao iz zaklona.
Zapucao na Tima.
U Timu se automatski aktiviralo ono to je nauio tijekom temeljne obuke, pa je poeo
puzati prema zaklonu i tako doao do nekog grmlja. Na trenutak je pomislio kako bi
se mogao vratiti i pomoi Escobaru, no jasno vidi da tijelo vie nema lice, pa Esco
baru vie ne treba Timova pomo. Osim toga, Tim vidi kako jebeni Gruzsa juri niz str
minu, upravljajui dipom jednom rukom, pucajui drugom, pa se Timu ini da je vrijeme z
a odlazak.
Izvukavi se iz grmlja, otkotrljao se u usku barrancu koja se protee usporedo s gra
nicom i zacijelo slui ilegalcima kao prava mala autocesta, jer je prekrivena trag
ovima tenisica. A Tim u glavi ima vrlo slian plan: umai odande, jer kad se slegne
praina, zna da e Gruzsa nekoga okriviti, a taj netko zvat e se Tim Kearnev.
28
Don Winslow
Tim zbog toga poinje polagano trati.
Odjednom se granica pretvara u pravi zooloki vrt. Svi ivi i neivi odjednom su se us
trali pod mjeseevim svjetlom. Kao iz vedra neba, pojavili su se ilegalci koji kori
ste guvu, DEA i Huerterovi desperadosi i dalje vode bitku kratkim cijevima, a Tim
je uspio prestraiti ak i kojota koji vie ne zna kamo da potri jer buka dopire sa sv
ih strana.
Tim tri s povorkom ilegalaca - mukaraca, ena, djece - to mu uope ne smeta, no tada se
pojavljuju terenci granine policije, agenti iskau i pokuavaju privesti barem dio i
legalaca, a Timu se ini da to nee biti najsretnije rjeenje pa se baca u gusti grm i
eka.
im su graniari dovrili posao, Tim si misli: mogu lijepo lagano potrati na istok i sa
yonara... Htjeli su da nekoliko minuta budem Bobby Z i ja sam odradio posao, a t
o to se dogodilo ili se nije dogodilo njihov je problem, a ne moj.
Ja sam svoje zavrio.
U tom trenutku zauo je kljocaj tono kraj uha, a nakon njega i glas nekog Meksikanca
: "Gospodin Z?"
Apsolutno.
"Taj sam", uzdahne Tim.
Tim se budi meu pomno izglaanim ljubiastim plahtama u gostinjskoj sobi veoj od kue u
kojoj je odrastao. Razvlai debele bijele zastore - cijela soba posve je bijela -
i kroz prozor promatra blijedu pustinjsku zoru u kojoj je sunevo svjetlo tek poelo
njenoplavom bojom prekrivati okolne planine.
Kompleks - a rije je o velikome imanju zatvorenog tipa, zakljuuje Tim sad kad ga j
e prvi put vidio pri danjem svjetlu - okruuje dva i pol metra visok zid od opeke,
sa straarnicama na uglovima i mostovima za ophodnju. Podsjea ga na film koji je n
a televiziji gledao jedne subote poslije podne, o trojici brae koja su se nakon b
ijega pridruila Legiji stranaca, ali ne moe se sjetiti naslova.
No sjea se kako je dospio onamo.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
29
Meksikanac koji mu je priao s pitoljem spremio je oruje im je potvrdio daje Tim Bobb
y Z, te ga s velikim potovanjem uveo u jebeni Humvee'', kojim ga je jo satima vozi
o vijugavim planinskim cestama, sve dok nisu stigli do, kako mu se uinilo, prave
oaze usred pustinje. Proli su kroz vrata s bodljikavom icom pod naponom, pokraj na
oruanih uvara, a zatim se cestom spustili do samih kua. Mukarac ga je uveo u gostinj
sku sobu i rekao da e ga Brian, tko god to bio, primiti ujutro.
Tim, koji se prvi put u jebenom ivotu susreo s pravim luksuzom, spustio se u krunu
kadu i u njoj proveo valjda cijeli sat. Obrisao se runikom veliine zastave pa se
smjestio u krevet i mijenjao programe sve dok nije zaspao. Sutra e razmiljati o su
tranjem danu.
I eto, misli si dok navlai bijeli ogrta od frotira, otvara klizna staklena vrata i
izlazi na malenu terasu ispred sobe. Sjeda u naslonja od trske i stavlja noge na
stoli od kovanog eljeza, pokuavajui se prisjetiti barem dijela orijentacijskih sran
ja koja je nauio u marincima. No ne trudi se osobito jako jer je sunce sve uarenij
e, a to je ugodno. Osim toga, neopisivo je dobro, tako jebeno fino, biti sam, i
to na otvorenom.
Barem naoko sam. S lijeve strane, iz sredinjeg dijela kompleksa, uje kako netko ud
ara tenisku lopticu, a iz priblino istog smjera uje i kako netko ustrajno i skladn
o pliva u bazenu. Neka Meksikanka prola je blizu, nosei svjee oprano rublje. im ga j
e ugledala, na licu joj se pojavio zabrinut izraz.
"Lo siento", kae. "Nisam znala da ste se probudili." "Nema problema", kae Tim. "Ni
sam nisam siguran." "Cafe?" pita. "Super."
"iSolo o con leche?"
"Con leche, por javor", odgovara Tim.
S mlijekom, misli si, s mnogo mlijeka.
"IYazucar?" dodaje. Prieljkuje gustu i slatku kavu.
Smijei se zbog njegova panjolskoga.
"Desayuno?" pita. Ima snjenobijele zube, pune usne i smeu kou. Upravo zahvaljujui tom
e Tim je uvidio da je napokon vani. Moda se nije izvukao iz kae, ali se svakako iz
vukao iz bukse. Uao je u svijet mlijeka, eera i ena.
4 Veliko vojno terensko vozilo s pogonom na sva etiri kotaa.
30
Don Winslow
"Wesayuno?" ponavlja, budui da nije razumio pitanje. "Doruak?" prevodi ona.
Vie ne znajui hoe li ispasti vei kreten ako odgovori na panjol-skome ili na engleskom
e, samo kima i smijei se.
"to volite?" pita ona.
A njega pitanje zbunjuje toliko da ga dovodi do ludila. Nitko ga ve dugo nije pit
ao nita slino.
"Svejedno."
"Huevos, prepeeni kruh..." Mui se traei sljedeu rije. "Slanina?" "Ne, hvala", kae on, b
ijesan na Z-a zbog vegetarijanstva. "Rei u kuharici", kae ona, pa dodaje kao da se
ispriava: "Potrajat e koju minutu, ali kavu u vam donijeti odmah."
"Hej!" dovikuje za njom.
"ISi?"
"Gdje se nalazimo?"
Odgovorila je nakon to je na trenutak promislila: "Na jednom zgodnome mjestu."
Ma daj, misli si Tim. Usto misli da bi jo davno pristao biti Bobby Z da je znao d
a e mu biti tako dobro.
Kad se vratila s pladnjem, naas joj je pogledao i noge i grudi, ali je odvratio p
ogled kad se nagnula da ga odloi na stol.
"Gracias", kae tiho, jer se osjea glupo.
"De nada", odgovara ona i odlazi, pa on ponovno ostaje sam, uz zvukove bogatstva
, mukle udarce teniskih reketa i um tijela koje klizi kroz vodu. Djeji smijeh.
Nije loe, misli si, za jednog mrtvog kretena.
Kako se Brian nije javio ni nakon kave i doruka, besciljno se vratio u sobu i poeo
pregledavati ormare i ladice. Sve je prepuno odjee koja mu pristaje.
Nikeice, Guccijeve mokasine, pastelne majice s ovratnikom jebenog Calvina Kleina
. Dva Armanijeva odijela boje pijeska. Bijeli Adolfov sako. Hrpe sloenih majica k
ratkih rukava, uglavnom crne, jedna tamnoljubiasta, jedna uta, nekoliko bijelih. N
a njima nema ni reklama ni natpisa, samo ista boja.
Tuira se i brije - nema limenke s aerosolom nego se pjena za brijanje nalazi u zg
odnoj sivoj tubi na kojoj pie samo M - a potom odijeva.
i
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
31
Odabrao je kupae Ocean Pacific, pamuni meksiki seljaki pulover, Armanijeve sunane naoa
le i utosmeu iltericu, te se uputio prema zvuku vode.
Jebeni slap usred pustinje. Voda klizi niz stijene i ulijeva se u bazen u obliku
saudijskog prozora - izdueni oval s krugovima u gornjem i donjem dijelu te na st
ranama. Ploice na dnu. U sreditu pie BC, slovima koja stilom podsjeaju na arapsko pi
smo. Bazen je dovoljno velik za skup kompletne mormonske obitelji, a ima i jacuz
zi u kojem moe plivati u krug. Jebene velike palme, za sluaj da se umori od ljenarenj
a na suncu.
Odande se prua i dobar pogled na kuu. Izgleda poput proklete arapske utvrde. Sredin
je zdanje s dva krila. Nadsvoena vrata i prozori, sve po PS-u. Jo samo da se pojav
i imam i pozove vjernike na molitvu. Teniski tereni - ne teren, nego tereni - ba
zen, pomno njegovani smaragdni travnjak s opremom za jebeni kriket. Dvije manje
zgrade od opeke u kojima Tim razabire detektore pokreta i zvuka.
Bit e, dakle, da i Brian C ima pokojeg neprijatelja, misli si Tim.
I pokoju zgodnu frendicu, jer ju je Tim upravo ugledao, ispruenu na trbuhu na udo
bnoj lealjci, otkopanog gornjeg dijela, ravnomjerno potamnjelih lea, tamne crvenkas
tosmee kose pridignute s vrata. Dugih nogu i male guze.
Osjetila je da se netko pribliio, pa je iskrivila vrat i za koji centimetar pridi
gnula glavu da ga pogleda. Nasmijeila mu se ispod velikih zaobljenih sunanih naoala
.
Tajnovit osmijeh, pomisli Tim.
I on se smijei.
Ona sputa glavu.
On svlai seljaku koulju. U formi je, steenoj u zatvoru, hrpama sklekova i trbunjaka.
No, blijed je.
Njoj to ne promie. Kae: "Isuse, kako si bijel."
Dubok glas. Vrlo seksi.
Ne podiui pogled, uvlai ruku pod lealjku i dodaje mu faktor 30.
On mumlja: "Hvala", sputa se na lealjku iza nje i poinje premazivati tijelo.
Doao je do stopala kad se iz kue pojavio neki djeak, Meksikanac, i rekao: "Gospodin
Z? Brian bi vas volio vidjeti, ako vam nije nezgodno."
32
Don Winslow
Naravno da nije, jebote.
Navukavi koulju, poao je za malim u kuu.
7
Pokazalo se da se tip zove Brian Cervier, "s 'tvrdim' C, dakle K, a ne S", no Ti
m je odmah zakljuio da je to vjerojatno jedino to je kod njega tvrdo.
Brian je bolesno debeo, okrugao, poput debelog klinca iz prastare reklame koji s
e davi u okoladicama. Tim ima dojam da se primie tridesetoj, uoava da je ve proelav -
s obiju strana uz glavu dri mu se po par kovravih crvenih vlasi - a ako je Tim bl
ijed, Brian je jebeni albino. Ne pravi albino, misli Tim - Brian nema ruiaste oi ni
ti ita slino - ali tip je bijel poput dobrog duha Caspera.
Prije svega, nosi taj bijeli kaftan koji see gotovo do poda i u kojem bi se mogao
odrati omanji skup, ali i u njemu izgleda debelo. Ima debele none prste ugurane u
sandale, a obrazi mu tonu u debeli vrat, pa se Timu ini da bi se Brian Tvrdo C C
ervier, da pojede jo jednu krafnu, naao u situaciji koju bi Richard Simmons progla
sio pokuajem samoubojstva.
Brian trenutano sjedi u velikom drvenome naslonjau i pije neko vono sranje s dodatk
om votke. Usto, samo to se nije popikio u gae od silne sree to e upoznati legendarnog
Bobbyja Z-a.
"Velika mi je ast", govori s oduevljenjem. "Moe pie?"
Moe. Tim trai pivo, a ve trenutak kasnije pojavljuje se mladi Meksikanac, kao da su
u sobi postavljeni mikrofoni. Klincu bi moglo biti i sedamnaest, ali i dvadeset
tri. Pogled kakav je razmijenio s Brianom Tim je viao u buksi. Klinac Timu daje
ledenu Coronu.
Tim se sputa u drugi drveni naslonja. On i Brian nekoliko se trenutaka gledaju, po
put pravih ljubavnika, a Brian na koncu kae: "Don Huertero se ispriava to nije moga
o doi osobno. Ali zamolio me da te ugostim koliko bolje mogu. Sve e nadoknaditi za
vikend. Znai: mi asa, su asa."
"Nije loa asa", kae Tim.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
33
"Hvala."
"Podsjea me na jedan film..."
Brianu je drago. Smijei se i kae: "Beau Geste. To mi je najdrai film. Neprestano ga
gledam. Ovo sam dao urediti poput utvrde, samo bez leeva, dakako."
"Guba", kae Tim. Pritom misli kako Brian Cervier ima viak novca i premalo obaveza.
"No, da", kae Brian, "htio sam pustinjsku temu, ali ta meksika sranja ve su postala
uasno dosadna, zna. A Santa Fe su ve replicirali do besvijesti..."
"Do besvijesti."
O emu to on, jebote, pita se Tim.
"... isto je i s Wrightovim Taliesin Westom", nastavlja Brian, "i tako..."
"Tu smo gdje jesmo", kae Tim. Ne usuuje se pitati gdje je doista to "tu", jer bi Z
to moda trebao znati.
"Sto se to sino dogodilo?!?" krijeti iznenada Brian. Kad se ceri, svinjske oice nes
taju pod naslagama sala.
Tim slijee ramenima.
"Znam samo da se pucalo na sve strane."
Brian slijee ramenima. "Ljudi su na granici esto nervozni."
"I ti si bio ondje?"
"Nisam. Poslao sam predstavnike", kae Brian. "Nazovimo to vikom opreza."
Tim u znak odobravanja pridie bocu.
Brian nastavlja: "Don Huertero je bijesan na svoje ljude jer su zeznuli razmjenu
."
"Dvojica su mrtva."
"Bolje za njih", kae Brian. A zatim dodaje: "Dakako, Don Huertero je oduevljen moj
im dranjem. A to je dobro za posao."
Tim ponovno uzdie bocu i nazdravlja: "Za posao."
"Zna koji je doista najbolji meksiki proizvod?" pita Brian.
"Koji?"
"Meksikanci."
"Meksikanci."
34
Don Winslow
Brian kae: "Meksiko je sjebao stvar s naftom, rudnici zlata su propali, ne uspije
va prodati faol, ali kaka Meksikance kao to Japan sere aute. Meksikanci su jedini
meksiki izvozni proizvod."
"A ti uvozi", kae Tim.
"Pa, da, mi smo uvoznici, zar ne?" prede Brian. "Sto god vlada proglasi protuzak
onitim, nama donosi zaradu. Droga, ljudi, seks. Nadam se da e uskoro zabraniti ki
sik."
Tim se znalaki smijei, onako kako bi se po njegovoj raunici smijeio Z. Tako se to ra
di kad zapravo ne zna. Barem postoji mogunost da ljudi misle kako si toliko dobro
upuen da ne mora nita rei.
Tim uti, dri se cool i dovrava pivo.
Na Brianovim usnama titra osmijeh. Na trenutak se pojaava, a Brian tada vie jednos
tavno ne moe izdrati.
"To ti ne bih trebao rei", kae, "ali... Don Huertero ti sprema veliku poslovnu pon
udu. Veliku."
"O emu se radi?"
"O metu", kae Brian. "To e biti novi hit." "Metamfetamin?"
Brian kima. "Don Huertero ve ureuje laboratorije irom Juga. On osigurava kemikalije
, ja radnu snagu, a nadamo se da e ti..."
Brian od silnog uzbuenja sve tee dolazi do zraka.
"... da e ti opskrbljivati trite."
"Ne radim s metom", kae Tim. "Radim samo s maricom."
"Znam, znam", kae Brian. "Ali malo pokreni matu, Bobby. Don Huerterova organizacij
a? S mojom radnom snagom? Povezani s tvojim elitnim tritem? Mogli bismo tiskati vl
astitu valutu."
Tako to, znai, ide, misli si Tim. To je, znai, ulog vrijedan vraanja jadnog i sjeba
nog Arta Morena. Bobbyjevu mreu za prodaju trave prebaciti na kristal.
Dobiva Zapadnu obalu na kojoj e ekstatini japiji totalno skrenuti, postati jebeno l
udi. Ali i odraivati hrpu posla.
A lova e samo dotjecati.
"Morat u malo promisliti", kae Tim.
"Ma, naravno", gugue Brian. "Malo se opusti, rashladi, odmori se k'o ovjek. Mi asa,
su asa. to god poeli, Bobby, samo kimni ili podigni prsti, reci to treba i sve e ti s
lje ispuniti."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
35
"U redu."
"Ovo je oaza. Miomirisni park. Kua uitaka." Tim kae: "Mogue je da me trai DEA." "Nee t
e pronai", kae Brian. "Ovdje nema anse." Tim se odluuje na rizik. "Gdje je tono ovdje
?" "Nacionalni park Anza-Borrego", odgovara Brian. "Nacionalni park?"
S renderima i ostalim sranjima?!? Zemljite u vlasnitvu savezne drave Kalifornije?!?
Hej, Briane, to se mene tie, dovoljno sam boravio u dravnoj imovini.
"Ovo je doivotno naslijeena zemlja", kae Brian. "Dvije tisue jutara pustinje koje su
mi ostavili djed i baka. A oko toga jedno veliko nita. Pustinjska ravnica i pust
injske planine. Ovamo ne moe ui ni zec, a da ja za to ne doznam."
"Niti izii?"
Tim se jei od Brianova osmijeha. "Ni izii."
"I blizu je meksike granice", kae Tim.
"Granica je", kae Brian, "samo mentalna kategorija."
Daje Z-u malo vremena da razmisli o tim rijeima, pa onda kae: "Dobro mi doao u hote
l Kaliforniju."
8
Izlaze iz kue, na sunce od kojeg je itav svijet posve pobijelio.
Svjetlo je toliko jako da izaziva bol u oima. Tim stavlja sunane naoale i kroz plav
i filtar vidi da se na bazenu ve odvija prava zabava. Na pozadini izblijedjelih p
astelnih boja pustinje gosti su jarke osnovne boje - plavi, crveni i uti pravokut
nici koji stoje oko tirkiznog bazena.
Zgodni ljudi u oputenim pozama.
ak i oni koji stoje izgledaju kao da se odmaraju, misli Tim. Oputene ruke prinose
pie usnama, okrenuti bokovi, savijena koljena, pripravni
36
Don Winslow
da krenu dalje, do sljedeeg razgovora, dok pogled lijeno pretrauje okupljeno drutvo
, traei zanimljivija lica ili vei uitak.
Tim je istog trenutka osjetio mrnju i prijezir.
Izgledaju bogato - i vjerojatno jesu bogati. Mukarci su uglavnom visoki i mravi, s
nani jer vjebaju na spravama u klimatiziranim dvoranama za fitness. Preplanuli su
od kokosova mlijeka - ne od rada na farmi ni od rada na graevini, samo na odreenim
dijelovima tijela - ti su tipovi preplanuli od izleavanja uz bazene i na palubam
a jahta. Imaju moderne frizure, ili dugu kosu vezanu u rep, ili izbrijane obje s
trane glave, takoer s repom, ili izbrijane strane, samo bez repa. Nekolicina ima
bradicu. Dvojica pomno njegovanu dvodnevnu bradu.
ene kao da su iskoile iz sna svakog zatvorenika. Uglavnom su plavokose, s velikim
slamnatim eirima i frizurama koje su kod Josea Eberta platile po dvjestotinjak dol
ara. Krupan nakit - lanii, naunice, narukvice i skupi kupai kostimi, uglavnom crni i
dvodijelni. Ili toples i pareo, a kapljice znoja klize izmeu smeih dojki.
Svi, i mukarci i ene, okrenuli su se i pogledali Tima koji se kod bazena pojavio s
Brianom. To ga je u prvi mah iznenadilo. Dovraga, i prestrailo, no onda mu je si
nulo da nije Tim Kearnev, propalica iz Desert Hot Springsa, nego ultra-cool Bobb
y Z iz Lagune, pa vie ne mora nositi njihovo smee. tovie, vie ne mora ba nita.
To znai biti cool u Kaliforniji, misli Tim - ne raditi nita, ali dobro izgledati.
Neka legenda odradi svoje.
Zbog toga zastaje i omoguuje im da dobro odmjere legendu. Zatien sunanim naoalama, uz
vraa im pogled, redom gleda par po par bogatih i dokonih oiju.
I prvi put u ivotu vidi... to?
Pa, ne ba pravi strah. Ni potovanje. to je to onda, pita se Tim dok gleda ta njegov
ana lica koja ga promatraju. Osjeaj manje vrijednosti, uvia. Smatraju da je bolji
od njih.
Svi osim nje. Stoji na suprotnome kraju bazena, ruke poloene na istaknuti bok. Gl
eda ga izravno u oi i ponovno mu se smijei onako znakovito, gotovo podrugljivo. I
on pilji u nju, polagano, bez urbe. Mjeri je od glave do pete. Duge noge obavija
providna suknja, preko gornjeg dijela crnog bikinija prebaena je nezakopana lanena
bluza. Svia mu se to se tako pokrila, to grudi nisu dostupne svima kao
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
37
na Playboyevoj duplerici. Kosa joj je i dalje zadignuta, vrat dugaak i skladan. A
li najvie od svega izaziva ga tim osmijehom, uh, ovjee.
Osjea kako se i njegove usne razvlae u osmijeh.
Ona se smije i okree glavu.
I u tom trenutku pokreu se likovi u dotad nepominome prizoru. Veina gostiju mijenja
sugovornika ili odlazi do Meksikanca koji za ankom posluuje svjea pia. Kroz novonas
talu pomutnju, Tim pogledom i dalje prati nju: unula je i obraa se djeaiu koji u bazen
stavlja plastini brodi.
Timu se ini da i djeak nekako izgleda kao da ne pripada ovamo. Ovdje mu doista nij
e mjesto. Gdje je njegovim roditeljima jebena pamet, pita se Tim. Miris marihuan
e dopire kroz vrui zrak. Droga i polunage ene, a oni putaju klinca da slobodno vrlja
. Samo se nada da mu ona nije majka.
Mali joj nije slian. Kao prvo, ima plavu kosu, dugu i neravnomjerno podrezanu, po
put djeteta kakvog psihodeliara, klinca s plae. Plave oi - teko je rei kroz plave naoa
le - a njezine su... kakve, zelene?
Nije njezin klinac, misli Tim. Da je njezin, odmah bi ga odande odvela kui, jer j
e profinjena i otmjena. Tim pogledom trai roditelje, no ne vidi par odraslih osob
a koje bi se posebno zanimale za malog. Na klinca pazi jedna druga ena, po izgled
u bi se reklo Junoamerikanka. Prelistava neki asopis i pazi na malog, a Tim bi joj
najradije priao i upitao gdje joj je jebena pamet.
Jebeni bazeni... prava opasnost za klince, misli si Tim. Opasni su i za njega, j
er ak ni u marincima nije nauio plivati. Na ispitu se zamijenio s nekim tipom. Ali
na bazenu mora paziti na klinca, a ne listati asopis i itati o tome kako u deset m
inuta unaprijediti spolni ivot.
Ali klinac nije moj, pomisli, to me se ne tie.
Djeak ostavlja brodi u bazenu pa se udaljava od ruba i usmjerava prema njemu crnu
kutiju s antenom.
Mali ima brodi na daljinsko, misli Tim, a to znai da ima love. Dadilja i brodi na d
aljinski, misli si, i frendicu: nju, jer je oito da se eli pokazati pred njom.
Uope ti ne zamjeram, mali, misli si Tim. Moe ih birati.
Brian vodi goste pod veliki otvoreni ator u kojem se Meksikanci znoje u bijelim s
akoima, uz velike pladnjeve carne asada i zdjele chile verdea. Tim osjea vlaan mir
is svjeih tortilla od brana, pa ponovno osjeti glad.
38
Don Winslow
I pohotu, ini mu se. Taj miris, sunce, gola tijela, pa jo ona... "Mala nedjeljna z
akuska", kae mu Brian. "Pravi tulum priredit emo ti kad doe Don Huertero. Rotiljadu.
"
"Tko su svi ti ljudi?" pita Tim.
"Moji prijatelji", odgovara Brian. "Uglavnom europski ljam. Veina se bavi uvozom i
izvozom. aica Nijemaca koji ive u Borrego Springsu. Nekoliko gostiju koji su doli n
a vikend. Jo nekoliko stalnih kunih gostiju."
"Tko je onaj klinac?"
"Klinac?" pita Brian i okree se prema djeaku. "Oh, to je Olivijin sin", odgovara.
"A koja je od njih Olivia?"
"Nije ovdje." Brian se smijulji. "Olivia je ponovno u klinici Betty Ford. Valjda
osamdeseti put. Zamolila je Elizabeth da pazi na Kita, a Elizabeth me pitala moe
li malog i dadilju dovesti ovamo, pa smo, eto, svi lijepo na okupu, jedna velik
a, sretna i bolesna obitelj, chez Cervier."
Elizabeth, misli si Tim.
"Zgodan mali", kae.
"Je'l da?"
Brian samo to ne oblizuje usne, pomisli Tim. "Mali ima oca?"
Brian slijee ramenima. "Teoretski."
Tim tada uvia da svi ekaju da on pone, pa uzima veliku zdjelu vegetarijanskog ilija,
par tortilja i sjeda. Konobar mu donosi marga-ritu.
Jede i pije i usput promatra kako trgovci robljem i preprodavai droge ekaju u redu
za hranu.
Neto je novo: bazenu prilazi neki visoki mukarac. Tim ga motri. Na glavi ima stari
kaubojski eir, nosi debelu zelenu radnu koulju, utosmee traperice i kaubojske izme. Z
adignuti rukavi pokazuju kaubojsku preplanulost koe. Tip skida naoale sa zrcalnim
staklima i prijezirno promatra goste. mirka sve do trenutka kad je pogledom pronaa
o Briana, a onda dolazi pod ator, skida eir i razgovara s Brianom. Sa eirom u ruci, m
isli si Tim, kao radnik s gazdom.
Brian kima, pa kima, pa opet kima. Tipu rukom pokazuje neka se poslui jelom, no o
vaj se samo samozadovoljno smijei, odmahuje glavom i eirom pokazuje prema pustinji.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
39
Ima posla, zakljuuje Tim.
Tip se nakon toga preko Brianova ramena zapiljio u Tima. I opet se onako smjeka.
Ne smatra se manje vrijednim.
Tim sad vidi da je tip srednjih godina. Ima veliko, od sunca naborano lice i vid
i se da itav ivot radi. Na otvorenome. Promatra Tima kao da je grlo iz njegova sta
da, pa ga sad mjerka.
Ponovno je stavio eir na glavu tek kad je iziao iz atora.
Tim misli isto ono to bi pomislio da je takvog tipa ugledao u zatvorskom dvoritu.
Tip donosi nevolje, misli Tim.
Nakon toga vraa se jelu. Pravilo koje vrijedi i u buksi i u marincima: kad ima hr
ane, jedi. Kad je tulum, tulumari.
Tim sa zida promatra zalazak sunca.
Iza i ispod njega zabava uz bazen tiho se privodi kraju. Svjetlo je sve slabije
i s druge strane zida utosmeu boju planina sve vie zamjenjuje tamnosmea boja okolade.
Zalazak sunca zanima ga jer eli utvrditi toan smjer zapada. Toga se dobro sjea s on
ih orijentacijskih sranja u marincima. Stoga gleda kako sunce zapada za najblie p
lanine i rauna da se nalazi negdje u junome kraku Borrega, u blizini meksike granic
e. Izmeu Cervierova ranca i planina irok je pustinjski pojas.
Uoava i da je utvrda Beau Geste lana utvrda smjetena u pravoj utvrdi, tj. maleni ko
mpleks koji okruuje daleko vei kompleks. Vei krug obrubljuju gusti redovi tamarisa.
Meu drveem razabire visoku ogradu od bodljikave ice. Na niim icama objeene su limenke
, vjerojatno ispunjene ljunkom, zakljuuje. Na vrhu ograde razapeta je dvostruka ica
, te jo jedna, pod naponom. U guem nasadu tamarisa nalaze se vrata s bodljikavom ico
m koja vode na zemljani put.
Na suprotnoj strani drvea, meu krljavim pustinjskim raslinjem, namotaji bodljikave i
ce lee na tlu poput zmija. Tu su vjerojatno i detektori pokreta i zvuka, misli si
Tim.
40
Don Winslow
Brian voli imati potpuni mir.
No to ne znai da ondje nema mnogo ljudi. Unutar vanjske ograde Tim uoava nekolicin
u naoruanih straara, najmanje pet zdanja u kojima su vjerojatno smjeteni radnici, g
arae i radionice. Vidi i nekoliko terenskih vozila na tri kotaa, kao i malu flotu
terenskih motocikala. Onaj vojni terenac, a mogue je da ih ima jo, uoio je u garai u
kojoj neki radnik provjerava razinu ulja u motoru. Vidi ak i ultralaku letjelicu
kojom je jedan od Nijemaca doputovao iz Borrega.
Vidi staju s konjima i pripadajua govna.
A daleko na junome kraju velikog zatvorenog kompleksa, tako da Tim mora poteno nap
regnuti oi, nalazi se pet pravokutnih podruja niskog raslinja drukije boje, poput p
et obraslih teniskih terena. No, ini mu se da nije rije o sportskim terenima. Jedn
ostavno ne zna koji je to kurac.
Sputa se sa zida i vraa drutvu, koje se sad okupilo oko jacuzzija.
Brian je u zagrljaju zgodnog dekia iz Milana. Dvojica krakatih Nijemaca do ramena
su u vruoj vodi koja se pjeni. Jo jedan tip koji kao daje iz Luftwaffea, krupni i
snani Arijac, zavodi sitnu tamnokosu enu ije vrste istaknute grudi proviruju kroz pr
ovidni pono. Preostale su ene barem odjevene, uoava Tim, budui da pustinjska no posta
je prohladna. A ona pijucka crno vino, zavaljena u lealjci, i promatra prizor.
Onaj mali - kako se ono zove, pita se Tim - ponovno se igra brodiem, tjera ga da
juri amo-tamo bazenom, u sklopu neke zamiljene utrke. Bez protivnika. Usamljeni k
linac, koji se nema s kim igrati. A nikome, koliko mu se ini, do toga nije stalo.
Dadilja se zabavlja dointom.
Tim privlai stolicu i sjeda.
Brian iz usta vadi debelu doju i kae: "Tvoja roba, Z." Tim rukom iscrtava kri u zra
ku i sveano govori: "'Gdje god se dvoje nae u moje ime..."'
Obojica se smiju, a Brian mu nudi doint. Tim samo odmahuje rukom, a Brian ga stav
lja u usta onom zgodnom deku, koji eljno potee i duboko uvlai dim. A onaj klinac sve
to vidi, misli si Tim.
Onaj veliki Nijemac - Tim ga je nazvao Hans, iako ne zna kako se zove - obraa se
izazovnoj enici: "Zna to bih ti htio raditi?"
Rijei je izgovorio glasno i promiljeno, to je Timu odmah jasno, tako da svi zastan
u i posluaju nastavak. To je i postigao. Ona je ve
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
41
rumena od jebenog uitka. Zaiskrenih oiju pita: "to bi volio raditi sa mnom?"
Tim vidi kako se i klinac okrenuo i promatra ih.
Hans kae: "Volio bih te tui po maloj guzi..."
"A da to nekako ostane meu vama?" ree Tim Hansu.
Hans je popio dovoljno da zaboravi tko mu se tono obraa, pa se samo prijezirno smi
jei, onako s visoka, ponovno se okree svojoj damici i, naglaskom iz B-filmova, kae:
"... pa te papati dok ne pone vritati..."
"Zaepi, Willy", kae Elizabeth.
"... i eviti, a onda ti svriti po cicama."
Svi se smiju. Osim klinca, Elizabeth i Tima.
Tim se ne smije.
Naglo ustavi, u hipu je svom snagom pljusnuo Willyja posred lica. Willy je od uda
rca pao sa stolice. Na koljenima je i u oku gleda Tima, koji ga odmah hvata za ov
ratnik koulje, dovlai do bazena i gura mu glavu pod vodu.
I tako je dri.
Iako za to vrijeme razmilja kako je to ista ona nagla narav zbog koje su mu u mar
incima dali nogu. I premda zna da je rije o istoj karakternoj mani, osjea samo nes
avladivi bijes dok pod besprijekorno plavom vodom dri Willyjevu glavu.
Nitko se ne mie. Ni Brian ni njegov deko, ni ena kojoj je do maloas Willy bio toliko
privlaan. Samo sjede i gledaju kako im ubija prijatelja.
Kakvi jebeni prijatelji, misli si on.
U tom trenutku Elizabeth se odvojila od lealjke, prila mu i potapala ga po ramenu.
"Bobby", kae tiho i ponovno se smijei, "ve ima neku udnu boju."
Tim pridie Willyja. Willy lei na leima i hvata zrak poput pastrve, a Tim mu kae: "Ta
ko se ne govori pred klincima."
A zatim, uivljavajui se u ulogu Bobbyja Z-a, dodaje: "Nije nimalo cool."
Ve se spremao napuenoj dadilji rei da mora malo bolje pripaziti na to kako odrauje p
osao, kad se iznenada pojavio kauboj. Na boku mu sad visi revolver.
42
Don Winslow
I pria kao pravi kauboj, pomisli Tim, kad je uo daje rekao: "Spremni smo za polaza
k, gospodine C."
Tim uje kako iz njegovih vlastitih usta izlaze rijei: "I ja elim ii."
Brian poinje mucati: "ini mi se da ne bi..." "elim ii", kae Tim. Ledenim tonom, kao Z
. Mene nitko ne moe zajebavati.
uje ga i kauboj, jer pita: "Imate i neku pravu odjeu?" "U sobi", odgovara Tim. "Mo
gu malo priekati."
Tim osjea da klinac gleda kako odlazi. I ona, iako to pokuava sakriti.
Kad se ponovno pojavio nakon nekoliko minuta, zabava je ve bila zavrila. Ali mali
se i dalje igra brodiem, a Elizabeth ga uva. im je ugledala Tima, ustala je i prila
mu.
"Svia mi se kako si postupio", kae. "Bio sam kreten", kae on. "Nisam se mogao suzdra
ti." "Oduevio se jer se netko zaloio za njega", ree ona. "Napokon." "ini mi se da je
mali dobar", kae Tim. Na pamet mu ne pada nita bolje.
"Misli?" pita ona i gleda ga uzdignutih obrva.
"Pa, da, zato ne?" kae on, pa dodaje: "Mislim, ako voli klince."
"Ti ih voli?"
"Ja? Ne."
"teta", ree ona.
"Zato je teta?" pita on. ini mu se da mala ve oijuka. To mu se svia.
Ona ga samo gleda tim pametnim oima koje sve znaju. "Jer je tvoj", kae. Okree se, o
dlazi...
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
43
IO
Kauboj se zove Bill Johnson. Predradnik na rancu. Brian ak ima neto stoke, ali ran
se ne bavi stokom. Tim je to doznao dok se s Johnsonom vozio na prednjem sjedalu
kamioneta Bedford, koji je planinskom cestom tutnjao prema granici.
Izlet je poeo u garaama u vanjskim zgradama kompleksa. etiri velika Bedforda s cera
dom bila su puna goriva i spremna za polazak. Na elu kolone bio je jedan Humvee.
Svjetla su ukljuena samo u vojnom terencu dok oprezno prolaze putem valjda namije
njenom ovcama. Do stranje strane planinskog grebena s kojeg se prua pogled na gran
icu stigli su oko deset sati.
Johnson se zaustavlja i daje znak Humveeju ispred njih. Terenci jure prema vrhu
grebena. Voza stavlja slualice i pretrauje radijske kanale. Pogledava Johnsona, odm
ahuje glavom i uzdie palac. Johnson uzima prijenosni radioureaj i infracrveni dale
kozor, koji mu sad vise oko vrata.
"Jesi za etnju?" pita Tima.
"Svakako."
Johnson prilazi tovarnom prostoru kamioneta, otvara ceradu i neto brzo govori na p
anjolskome. Tim gleda kako iz kamioneta iskau petorica Indijanaca iz plemena Cahu
illa, odreda naoruani pukama i maetama. Ve trkarajui, sputaju se obronkom u kanjon.
"Idemo", kae Johnson Timu.
Uspinju se obronkom do mjesta na kojem je parkiran Humvee, poput jednog od onih
pasa uvara koji su Tima toliko ljutili u vrijeme kad se bavio provalama. Svjetla
su sad iskljuena, kao i motor. Tim lijee kraj Johnsona, iza nekih stijena, a predr
adnik kroz dalekozor za nono promatranje motri okolni teren. Dodaje dalekozor Tim
u i kae: "Pogledaj."
Tim s desne strane vidi meudravnu autocestu broj 8 i svjetla pograninog gradia Jacum
be. Tono ispred prostire se pustinjska visoravan na kojoj vidi etiri skupine ljudi
. Polagano tre, udaljujui se od granice. Gleda kako im Cahuille prilaze i usmjerav
aju ih u kanjon.
Ilegalci. Dolaze na El Norte u potrazi za poslom.
44
Don Winslow
Johnson ustaje i u unju prilazi Humveeju. Otvara se prozor i Tim vidi jo jednog voz
aa sa slualicama. "uje to?" pita Johnson. Voza odmahuje glavom.
Tim zakljuuje da prate radijske kanale pogranine policije i da veeras nee biti probl
ema.
"Spusti se k njima" kae Johnson vozau. "Malo ih pouri."
Tim gleda kako vojni terenac juri u dolinu i pomae Indijancima da ilegalce dovedu
do poetka uskog kanjona. Johnson izgovara kratki nalog u radiouredaj, a Tim uje k
ako su se iza njega pokrenuli motori svih kamioneta.
"Idemo", kae Johnson.
Vraaju se na cestu. Cahuille i voza Humveeja pokuavaju smjestiti Meksikance u tovar
ni prostor kamioneta. Deseci ilegalnih imigranata stoje u malim skupinama i drht
e, beskonano smeteni. Cijele obitelji, ini se Timu - mukarci, ene, djeca, djedovi i
bake. Obitelji pokuavaju ui u isto vozilo, pa to usporava ukrcaj.
Johnson preuzima stvar u svoje ruke, gura, tiho psuje i udara nogom. Cahuille se
povode za njegovim primjerom, pa zamahuju drcima puaka, ne udaraju u glavu, nego
u leda i stranjice. Deset minuta kasnije, svi su ilegalci u vozilima, a cerade sp
utene i vezane.
"I neka budu callar", kae Johnson vozaima kamioneta. Neka budu tiho. Nakon toga vr
aa se u kamionet.
"Neko sam tjerao stoku", kae Johnson. "Sad tjeram ljude."
Konvoj kree prema rancu. Johnson ponovno postavlja Humvee na elo. Cahuille se voze
na proirenjima pragova, uz vrata. Napreduju sporo - vozila gmiu beskonanim zavojim
a na obroncima planina. Tim se u zavojima moe nagnuti kroz prozor i pogledati u p
onor dubok stotinjak metara. Od toga mu se povraa, osobito kad se sputaju i kad uje
kako se ljunak izmie pod kotaima.
Johnson pui cigaretu i dri se kao da mu nita od toga ne pada osobito teko. Nudi ciga
retu Timu i Tim je u iskuenju, ali prestao je u samici i nastoji se kloniti puenja
.
Johnson je, kako se ini, nervozan jedino zbog sata. Neprestano pogledava na sat i
mrti se. Nakon sat vremena kae: "Nastojimo ne doekati izlazak sunca."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
45
Kakva jebeno kaubojska reenica, kao iz pravog vesterna, misli si Tim i tiho se sm
ijulji.
Johnson kae: "Prije nekog vremena jedno je vozilo prevozilo ovom pustinjom hrpu M
eksikanaca. Preureeni kombi za selidbe koji nije bio dorastao ovim cestama. Sunce
ih je zateklo usred pustoi, a graniari imaju helikoptere. Zna to su ti kojoti uinili
?"
"Ne..."
"Zakljuali su vozilo i otili", kae Johnson. "Meksii nisu mogli izii, a sunce je cijel
i dan grijalo metalni krov. Sprili su se u kombiju."
Kao stoje rekao Brian, Meksiko uvijek proizvodi nove Meksikance, prisjea se Tim.
"Stoga bih se volio vratiti dok je jo mrak", kae Johnson.
Johnson javlja vozau na elu da malo ubrza tempo, a ostalima da se dre elnog vozila.
Sad ve jure jebenim serpentinama, kotai otklizuju po ljunku, a Johnson odjednom pos
taje razgovorljiv.
"Jedno od najzabaenijih mjesta na planetu", kae. "Anza-Borrego. I sputa se sve do g
ranice. San svakog pravog krijumara i lopova. Otkako su vladini deki pritisnuli Sa
n Diego, arite se samo preselilo na istok. I nita vie. Za nas savrena situacija... Ko
joti dovode Meksikance preko granice, putaju ih usred pustinje, Meksii pune gae od
straha, a mi ih samo skupljamo i odvodimo u tagalj.
"Zapravo je lake nego sa stokom, jer stoka svaki put ba ne eli ii... kui?"
Spustivi se niz strminu, konvoj posve naputa cestu i, preko tvrdog pustinjskog tla
dolazi do korita u kojem se koncem proljea pojavljuje maleni potok. Jo sat vremen
a jure koritom, a naputaju ga na mjestu na kojem ih izboena stijena ponovno dovodi
do pustinjskog tla. Nekoliko minuta kasnije dolaze do jo jednog starog rudarskog
puta i ulaze na imanje dok je nebo jo sigurno, posve crno.
Brian se gega prema njima u svom bijelome kaftanu.
Pregled robe, misli Tim.
Vozai otvaraju kamionete i poinju odvoditi ilegalce na kamuflirane pravokutne pros
tore na suprotnome kraju kompleksa. Johnson iskae iz vozila i rukom pokazuje Timu
da poe za njim.
Tim sad jasno uvia da nije rije o teniskim terenima, nego o krovovima podzemnih na
stamba. Zakoraivi u jednu od njih, ugledao je natisnute nizove kreveta na kat na b
etonskome podu. U stranjoj
46
Don Winslow
prostoriji nalazi se nekoliko uavaca i dva tua. Iz pipe u betonskome zidu kapa voda
koja mirie na sumpor.
Sve smrdi po ustajalome znoju i dezinfekcijskome sredstvu, koje, meutim, jednosta
vno ne uspijeva valjano obaviti funkciju. U podzem-nome bunkeru s ventilacijom k
ao u podmornici jednostavno je bilo natisnuto previe jebenih ljudi, misli si Tim.
A sad e unutra natisnuti novu hrpu ljudi.
Ugurati ih u skueni prostor i sakriti pod zemljom. Ako jad i bijeda imaju miris,
Tim ga sad jasno osjea. Pogledava neke od jadnika u oi i misli da jasno vidi strah
, ako se strah uope moe vidjeti.
Dobro doli u hotel Kaliforniju.
"Problem nije dovesti ih ovamo", pria Brian Timu dok se vraaju prema unutarnjem ko
mpleksu Beau Gestea. "Problem je kako \h skrivati do trenutka kad e ih moi nekamo s
mjestiti. Imamo mjesta za pet stotina ilegalaca, a odavde ih mogu rasporeivati be
z straha od kontrola i provjera. Samo nekoliko kilometara sjevernije odavde ubir
u datule u Indiju, jo malo dalje iste nunike u Palm Springsu. Mogu ih voziti u tvor
nice u San Diegu, Los Angelesu, Downeyju, Riversideu..."
"Ba si drag i dobar, Briane."
"Onda..." pita Brian. "Moe nam nabaviti kojeg Tajlananina?" "Ponestaje ti Meksikana
ca?"
"Stvar je u toj jebenoj NAFTA-i", kae Brian. "Uz tu bescarinsku trgovinu, jo malo
pa e legalizirati i drogu."
"Slagiran si, Briane?"
"Samo sam utrcao pod kou, ne u ilu."
11
U svojoj sobi zatekao je nju.
Sjedi na krevetu s aom crnog vina. Na sebi ima crnu svilenu spavaicu s kratkim ogrt
aem. Crvenkastosmea kosa sad je rasputena, dosee do ramena pa izgleda poput manekenk
e iz reklame za donje
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
47
rublje Victoria's Secret - u buksi je katalog kotao tri kutije cigareta -samo bol
je i neusporedivo stvarnije.
On, meutim, ne misli iskljuivo na to.
"Mali je moj?" pita. Bobby Z ima jebenog klinca? Zato toga nije bilo u Escobarovu
materijalu, zajedno s omiljenim sportom i najdraim pivom?
"Zove se Kit", kae ona. "Oliviji se inilo da bi se tebi to ime moglo dopasti."
Odluuje riskirati. "Nije mi rekla..." kae.
"Rekla bi ti da si bio tu negdje", kae ona prijekorno. "uj, ne krivim te. Da me za
nimaju ene, i ja bih je eljela. Prelijepa je."
"I sjebana", kae on.
"I sjebana."
"Svi znaju?" pita on.
"Olivia i ja", odgovara ona. "Sad i ti."
To bi valjda trebalo biti dobro, ne, misli si Tim.
"Kako to da si mi rekla?"
"inilo mi se da bi trebao znati..."
Razmilja o tim rijeima - dovraga, ve mu se vrti u glavi - a onda kae: "Dugo sam ekala
."
"Brian mije morao mnogo pokazati..."
Osmijeh pa afektirani prijezir, a onda: "Nisam mislila na to."
"Nego na to?"
Erekcija je toliko snana da bi mu svakog trenutka mogla rastvoriti traperice, a o
n se samo nada da ona to nee primijetiti.
Ali ona ga gleda tono u prepone i odgovara: "Zna na to sam mislila."
Ustaje s postelje, polagano se pridie, kao kad se dizala s one lealjke, i svlai mu
traperice. Desnom rukom hvata ga za jaja, lijevom za kurac, pa ga stavlja u usta
. Miluje ga i pui, mazi mu jaja, a on odozgo gleda njezinu crvenosmeu kosu i preli
jepo lice, pa sputa ruku na gornji dio njezine spavaice. Odvaja ruku od njegovih j
aja i kratko odguruje njegovu ruku, a zatim podie pogled dok se jezikom penje nje
govim kurcem i lie mu vrak.
"Prolo je mnogo vremena", kae Tim promuklim glasom.
48
Don Winslow
"Hoe mi svriti u usta, srce?" "Ne."
No ona mu i dalje pui, pa mu jaja uskoro poinju pulsirati i ini mu se da se vie ne m
oe kontrolirati. ini se da i ona to nekako osjea, jer ustaje i svlai spavaicu.
Gotovo je svrio ve kad ju je pogledao. Grudi su joj vee nego to je mislio, trbuh rav
an, a duge noge sjajne i glatke. Odguruje ga na krevet i govori: "elim da bude ka
o nekad."
Kao nekad?!? misli si Tim. Kao nekad meu nama?!? Ona me zna? Odnosno, Bobbyja. Re
kli su mi da tipa ovdje nitko nije vidio jo od 1983., ili tako nekako, a ova je m
ala s njim spavala?!? Znai, moram hodati kao on, govoriti kao on i jo eviti kao on?
!?
Da ima imalo mozga, misli si, izbacio bije iz sobe ili smislio nekakav izgovor,
rekao da ima neku spolnu bolest ili tako neto, no Tim u tom trenutku ba i ne razmil
ja mozgom.
Stoga posluno lei. Ona mu okree leda, nad njim se sputa u uanj, pa se osvre i smijei s
ajui se na njega. Smije se i pokazuje ogledalo, a on tek tada uvia da zapravo moe s
ve gledati. Njezin vrat i kosu i lea i prelijepo malo dupe koje se die i ponovno s
puta na njega, a u ogledalu i njezino lice i grudi i picu koja klizi po njegovoj
batini.
Ona vidi da gleda u ogledalo i ponovno se smije, a zatim mu se jo iri. Potom se poi
nje maziti dugakim prstima, i dalje se diui i sputajui. On je hvata za ramena, da pos
tavi ritam koji mu odgovara i jae je pritisne na sebe, pa se tako eve sve do trenu
tka kad on kae: "Ne mogu jo dugo."
Ona stenje zbog njegova uitka, a onda gotovo bez daha kae: "Reci mi kad se sprema s
vriti."
Pretpostavlja da e ga onda izvaditi, no kad joj kae da svrava, ona se samo sputa jo s
nanije i pita: "Jel' ti dobro? Jel' ti dobro?"
On odgovara: "To je takooo dobrooo", a to je, izgleda, bilo dovoljno da i ona sv
ri, budui da je izvila miiava leda, pa ga ponovno pita, a on odgovara i ona stenje:
"O, o, o... o, o!H" i zadrava se na njegovu vrku, tako da oboje gledaju kako mu ku
rac pulsira dok svrava.
Kasnije samo lee i razgovaraju o dobrim starim vremenima, o apartmanu u Ritzu, be
skonanom izleavanju na plai i vruim noima u njegovoj montanoj kui na plai El Morro, sj
erno od Lagune, gdje se, kako kae, zaljubila u njega. Kae i da se prije par mjesec
i odetala onamo i sve izgleda isto kao nekada i pita je li on i dalje vlasnik te
kuice?
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
49
A on jo neko vrijeme sere o tome, zahvaljujui stvarima koje je morao nauiti uz Esco
bara. Nakon toga govore svatko o svome ivotu, a ona mu pria kako joj je bilo otkak
o je nestao i ostavio je u Laguni.
Kako je odsluala semestar na UCLA-u, ali je bila prelijena da neto poteno napravi,
pa joj se uinilo da je lake pronalaziti bogate deke, a bogati deki koje je pronalazi
la bili su bogati jer su dilali drogu, pa se vratila u taj krug. A tu je orbitu
teko napustiti, osobito kad si lijen i kad ti istinski dobro ide jedino eva. A njo
j je izraz kurtizana drai nego rije kurva. Bilo kako bilo, tako je zavrila na Ranch
o Cervieru, uz nouveau-riche europsko smee koje dila drogu i prodaje ljude.
"S vremena na vrijeme i Fratar malo pomogne", kae ona.
Te su rijei posve privukle Timovu pozornost.
Ako je Fratar Bobbyjeva desna ruka, moda mu moe pomoi da pobjegne iz zemlje prije n
ego to ga pronae Gruzsa. Tima stoga poprilino zanima svaka rije o Fratru.
"U kontaktu si s Fratrom?" pita.
"Svako toliko", kae ona. "Kad mi zatreba mala pomo, nazovem njega. Neki put njemu
treba obaviti posli, pa nazove mene."
"Na koji broj zove?" pita Tim.
"Pomoni", kae ona, kao da je to neto najoitije.
On se smije. "Koji pomoni broj?"
Ona kao posve nehajno kae 555-6665, pa mu nastavlja priati o svome ivotu: upravo je
napustila nekog tipa, pa ju je on poeo pratiti u stopu, pa je zato na neko vrije
me odsjela kod Briana, to se pokazalo dobrim potezom, jer moe pomoi u brizi oko Kit
a.
"ivot mi je poprilino sjeban otkako si me nogirao", kae nehajno. "Ali sama sam kriv
a. I ne vidim kako bi se to moglo promijeniti."
On vidi. ini mu se da se do sada drao poprilino dobro. Zato to onda malo ne produlji
ti? Povesti je sa sobom? Doepati se barem dijela Z-ove love, objaviti da se povlai
i skloniti se u Eugene.
Stoga kao pravi kavalir pita: "A da poe sa mnom?"
Ona se smije. "Ti ne ide nikamo."
"Ne idem?"
Podrugljivo mu se smijei, pa ve misli da se upustila u nekakvu igricu.
"Ne", kae ona.
"Ne?"
50
Don Winslow
Sputa dlan na njezinu picu i poinje je milovati. Osjea kako ponovno postaje vlana. O
boava gledati te zelene oi dok joj se vlazi medunoje.
"Jer kad ovamo dode Don Huertero..." kae ona, uzlaznom intonacijom tipinom za kali
fornijske cure. Pa zatvara oi, jer dobro osjea to joj on radi prstima.
"Da...?"
"Don Huertero e te ubiti", kae ona. Naravno.
"A to bi bila teta", kae Elizabeth tiho i mazno. "I ja tako mislim."
Ona ga hvata za batinu i ponavlja: "Prava teta."
Prije nego to se pravo snaao, ona se ve nala pod njim - kao daje to neto najjednostav
nije i najnormalnije - kao da mu kurac reagira na daljinski upravlja ili takvo to,
pa ponovno klizi po njemu, gore-dolje, a njemu se ivo fuka za to to ga Don Huerter
o eli ubiti.
Samo se eli eviti.
Na to je, zakljuuje, i mislila ona socijalna radnica kad je rekla da "uope nema na
dzor nad nagonom" i da "ne moe odgoditi uitak".
"Kau da nisam u stanju odgoditi uitak", kae joj.
"Jesu li ti rekli da ne dovrava to zapone?"
"Nisu."
"Drago mi je."
Kad je rije o odgaanju uitka, nema frke.
Nakon toga pita: "Huertero me eli ubiti?" Svaka ast, agente Gruzsa. Pravi si majst
or. Kako o Bobbyju zna sve to se uope moe znati, samo ne tu sitnicu? A meni si govor
io da sam idiot i tupson.
Elizabeth kae: "Brian te samo zadrava dok on ne doe ovamo."
"A mislio sam da planiraju rotiljadu", kae Tim.
"I planiraju."
Naravno, jebote.
"Kako sve to zna?"
"Ah, zna Briana", kae ona nehajno. "Ne moe utjeti. Tako ujem razne stvari."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
51
Situacija ba i nije, je li, idealna. U stupici je, u utvrdi iz filma, a namjere s
u im gore od namjera Angelsa. Odjednom mu Pelican Bay izgleda podosta privlano.
"Zato?" pita.
"to zato?"
Jebote: to zato?!?
"Zato me Don Huertero eli ubiti?" pita.
Ona slijee prelijepim ramenima. "ali se, zar ne?"
A-ha, samo se zajebavam, misli si on. Ali se boji dalje ispitivati, jer bi Bobby
vjerojatno trebao znati kako je pogrijeio u Don Huerterovim oima. Osim toga, Timu
se ini da bi mu bilo samo jo gore kad bi im priznao da zapravo nije Bobby Z. Ili
mu ne bi povjerovali, pa bi ga ubili, ili bi mu povjerovali, pa bi ga ubili.
Stoga je vjerojatno bolje i dalje biti Bobby Z i imati neto vie mogunosti - moda ak i
odreenu mo u eventualnim pregovorima - nego profesionalni sitni kriminalac i tros
truki gubitnik Tim Kearney.
Koji nema ba nikakve mogunosti, a pregovaraka mu je mo ispod nitice.
Razmilja o tim stvarima kad ona pita: "Ne ini ti se da bi ti onda bilo pametnije d
a krene?"
"Da."
ini mu se, misli ba tako, sad kad se u biti poteno naevio i ponovno razmilja o preivlj
avanju. I bijesan je i prestraen. Gotovo je u istoj situaciji kao i u buksi, osim
to ovaj put moe birati hoe li umrijeti ili umrijeti.
Pa si tako misli: jebite se svi jer mu to sve vie ide na kurac.
Toliko da osjea da ponovno gubi dobru staru mo nadzora.
Kao one noi u Zaljevu kad su iraki tenkovi poeli pucati iz svih cijevi, a Tim je je
dnostavno popizdio, nita vie, a kontrola nagona jednostavno se rasprila u noi.
Tako se osjea i sada.
I to je divan osjeaj.
52
Don Winslow
12
Tad Gruzsa ba i nije najsretniji i najbezbriniji tip na irem podruju junokalifornijsk
e obale.
Sjedi u nekom usranom baru u Downeyju i pije drugi bourbon s obinom vodom, pokuava
jui popiti dovoljno da skupi hrabrost i pode u meksiku etvrt u posjet Escobaru.
Meksii oboavaju otvorene ljesove, misli si Gruzsa, a od Jorgeova lica ostalo je ta
ko malo da je Gruzsa pogrebniku morao gurnuti par novanica u aku kako bi Escobar k
oliko-toliko sliio ljudskome biu dok se smijei poloen u lijesu.
Gruzsi nije bilo teko platiti obradu kao u muzeju Madame Tussaud, ali samo nije h
tio nita od toga doista vidjeti. Osobito nakon to ga je pogrebnik nazvao i ponosno
objavio da je ak i kozmetiki obradio Escobarove akne, za ime svijeta.
Gruzsa mrzi i meksike pogrebe. Ni kraja ni konca jebenim emocijama: majka, sestre
i tete tule, a mukarci - polovica Escobarovih mukih roaka ionako pripada meksikoj m
afiji - stoje uz njih i zaklinju se u osvetu. Slijedi kompletna misa, a onda odl
azak automobilima na groblje i... bio je na hrpi meksikih pogreba: u ovom dijelu
zemlje to je u opisu posla.
Gruzsa tako pokuava u alkoholu utopiti misli na bdijenje i pogreb, ali je i uasno
bijesan na nekog Tima Kearnevja, profesionalnog sitnog kriminalca i monumentalno
g nesposobnjakovia koji je pobjegao, pa Art Moreno fino visi, a Tad Gruzsa je do
grla u govnima.
Nadreenima u Washingtonu koji ne shvaaju koliko stvari na Zapadnoj obali mogu biti
komplicirane nee biti lako objasniti cijeli taj kaos. Prije ili kasnije, razmilja
mrano Gruzsa, poet e pitati zato neprestano ostajem bez Meksikanaca. Prvo su oteli
Arta Morena, a sad su ostaci Jorgea Escobara razasuti irom dobrog starog kanjona.
I to da im kaem, misli si Gruzsa. ivot je opasan za svakog Meksikanca koji se nae na
granici.
Tim Kearney ve je druga pria. Jedno je izvui trostrukog prekritelja iz bukse ako tim
e neto postigne, a neto posve drugo pustiti
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
53
profesionalnog kriminalca u drutvo tako da ti u ruci ne ostane nita osim vlastitog
pimpeka.
Tim Kearnev na slobodi mogao bi sjebati razne stvari, misli si Gruzsa. Morat u je
dnostavno locirati tu protuhu i natjerati ga da odri svoj dio pogodbe, nema druge
.
Jednostavno ne moe dopustiti da Tim Kearnev slobodno ide uokolo i pria to je doznao
. Tim Kearnev u ivotu moe imati samo jednu korisnu ulogu: moe samog sebe odvesti u
smrt.
Gruzsa prazni aicu i buno je sputa na ank kako bi naruio jo jedno pie. Pie stie isto
o kad i divovska masa mesa i sala odjevena u kou koja se sputa na susjednu barsku
stolicu.
"Bok, seratoru", kae Gruzsa. "Kako ide posao s metom?"
"Ne elim ni da me vide u tvojoj blizini", odgovara bajker. "A kamoli da tu neto ul
judno avrljamo."
"Molim? A ti misli da sam ja oduevljen?"
"to treba?"
Gruzsa bajkeru naruuje pivo i kae: "Tip koji ti je sredio brata..."
Gruzsa odmah vidi da je zaintrigirao Bum-Buma. Bum-Bum ima otprilike dva metra i
vie od sto etrdeset kila, te sivosmeu kosu koja mu se sputa do dupeta. Pria se da Bu
m-Bum ne voli sukobe. Bez obzira je li u pitanju tunjava, noevi ili pitolji, Bum-Bu
m e se radije povui.
Bum-Bum vie voli dizati ljude u zrak.
Tako je i dobio nadimak.
A u Bum-Bumovu oku sad se pojavila iskra.
"Kearnev?" pita.
"On ti je ubio brata?"
"Tim Kearnev ubio je Smrdljivog Psa."
"Eto, o njemu ti govorim", kae Gruzsa.
"to je s njim?"
"Ve ga dugo trai."
Bum-Bum ne odgovara: nema smisla uludo troiti zrak na oite tvrdnje.
Gruzsa kae: "Pretraio si cijeli sustav, ali ga nisi pronaao. Kao da je nestao, ne?"
"Zakljuio sam da su ga pospremili u neku drugu dravu", kae Bum-Bum. "Ve emo ga pronai.
"
54
Don Winslow
Gruzsa odmahuje glavom. "Ja sam ga oslobodio." Gruzsa uiva u iznenaenju koje se od
raava na Bum-Bumovu debelom i tupom licu. "A zato?"
Gruzsa ne moe odoljeti, pa kae: "Jer nas je toliko oduevio kad je sredio ono smee od
tvog brata."
Vidi kako Bum-Bumova ruka stee bocu s pivom i dodaje: "Nema ti muda, Bum-Bum. Moda
bi mi mogao ostaviti neto pod autom i izgubiti se u tami, ali nema jaja da me rasp
ali po faci."
Bum-Bum poputa stisak i prinosi bocu ustima. Popivi pivo, pita: "Zato mi to pria?"
"Kao u televizijskoj reklami", kae Gruzsa. "Zato pita zato?"
"Jer mi moda eli neto smjestiti."
Gruzsa se smije. "To bih mogao i bez ovakvih susreta. Usput, jesi uo da je izumlj
en tu? Smrdi."
"Nabijem te, Gruzsa."
"Samo sanjaj", kae Gruzsa. "Bilo kako bilo, uo sam da si u Chinu bio hvata."
Bum-Bum ga gleda s istom mrnjom u oima, to Gruzsi ne smeta, jer ne voli kad netko sk
riva mrnju. Bum-Bum je toliko bijesan da Gruzsa rauna da su prie o njemu doista tone
, pa se smije toj predodbi.
"Mogu postaviti bombu koja e ti srediti samo noge", kae Bum-Bum, zagledan u njegov
o meunoje.
Gruzsa kima, pa ga rubom desnog dlana udara po licu. uje kako mu od udarca puca n
osna hrskavica.
"To to poslovno suraujemo ne daje ti nova prava", objanjava Gruzsa.
Bum-bum sjedi suznih oiju, a iz nosa mu curi krv. Ali ne izi, ne odlazi i ne pada.
Gruzsa mu to ipak mora priznati. Bum-Bum je izdrljivi glupi gad.
Konobar odjednom ima pune ruke posla, broji lovu u blagajni i obuzima ga selekti
vna amnezija. Bar ionako prodaje vieVnetamfetamina nego cuge, pa nitko nee vidjeti
videosnimku na kojoj murjak udara protuhu. To su osobne razmirice odraslih osob
a.
"Recimo da netko negdje izbaci Kearnevjevo tijelo u vrei", kae Gruzsa. "Ja u to sma
trati poklonom Djeda Mraza i neu nita dalje pitati."
Bum-Bum kima i rukavom brie krv.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
55
Gruzsa dodaje: "Uskoro." "Mi ga elimo vie nego ti."
"Na tvome mjestu, poeo bih ga traiti dolje, oko granice", kae Gruzsa. Siavi sa stolic
e, na anku ostavlja dvadeseticu. "Ne treba zahvaljivati. Meni je posao nagrada za
sve."
"Jebi se."
Ovaj put govori kroz nos.
Gruzsa izlazi i misli kako se itav dan nije osjeao tako dobro.
13
Pronaavi Brianovu sobu, Tim tiho otvara vrata i vidi kako Brian miksa razna sredst
va. Brianov mladi Talijan je gol, promatra ga ispruen na podu i naslonjen na laka
t.
Prostoriju ispunjava miris tamjana i haia.
Tim ulazi.
"Z!" cii Brian. "Kakvo neoekivano zadovoljstvo!"
Tim gleda Talijana i pita: "Moemo Brian i ja nekoliko minuta ostati sami? Ako nem
a nita protiv..."
Mali oklijeva, no Brian kae: "Idi."
Kad su ostali sami, Brian pita: "Elizabeth te pronala? Mirie po jebaini."
Tim glavom pokazuje prema prici i pita: "Mogu ti pomoi?" "Bila bi mi ast."
Tim neto petlja sa pricom, dok Brian podvezuje ruku. Vidjevi da je ila lijepo iskoila
, Tim istiskuje svu tekuinu iz price i snano zabija iglu u Brianovu podlakticu.
Brianov pogled izbezumljen je od straha.
"Koji sad kurac..." kae, zubima i dalje drei gumenu vrpcu.
"Tako je, Bri", kae Tim. "Puna prica istog zraka. Ako ti ga utrcam, mjehur zraka odm
ah e pojuriti prema srcu i... buuum. Istog trena doivjet e teki srani udar."
56
Don Winslow
"Ali zato..."
"Pogledaj me u oi, seratoru", kae Tim sa samopouzdanjem koje zapravo ne osjea. "Ja
sam Bobby Z i znat u ako lae. To ti je jasno, ne?"
Brian kima. Lice mu je crveno i Tim se pribojava da bi i bez zraka u krvi mogao
doivjeti srani.
"Onda, to se dogaa, Briane?" pita Tim.
"to se dogaa?" cvili Brian.
"Da, to se dogaa s tobom i Don Huerterom?" pita Tim. "to veliki hidalgo planira u v
ezi sa mnom? I nemoj mi vie srati o nekakvom velikom poslu s metom, Briane, jer z
nam da si me time samo htio lijepo zadrati i dovesti u Huerterove ruke, zar ne?"
Znoj izbija iz svih debelih pora na Brianovu licu.
"Je li tako?" pita Tim i gura iglu jo malo dublje.
Brian kae: "Moemo se dogovoriti, Z."
"Dogovor je ovakav: ti e mi odmah sada sve ispriati ili e ti srce eksplodirati kao M
-80 u kanti za smee", kae Tim.
Na taj su nain esto odlazili tipovi u buksi, prisjea se Tim. Nema velikog nereda, n
ema velike strke, a uvari fino mogu rei da se jo jedan danki predozirao.
"Smrt je samo jo jedan trip", kae Brian u pokuaju blefa.
"E, pa, onda, adios, prijatelju moj", kae Tim.
Ve poinje pritiskati klip price.
Brian pokuava istrgnuti ruku, oi samo to mu nisu iskoile iz okolnog sala. Kae: "Don H
uertero te eli osobno ubiti."
"Zato me je zamijenio za Morena?"
"Vjerojatno..."
"Nastavi priu."
"Dolazi ovaj vikend", brza sad Brian. "Spominjao je da te eli nabiti na raanj i pei
na vatri."
Super, misli si Tim.
"Zato?"
"Zato?" ponavlja Brian, pa se smijulji. "Don Huertero ne govori 'zato', nego samo
'to'."
"Ne zna ime sam mu stao na ulj?!?" pita Tim.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
57
"Samo da si mu neto oduzeo." "Molim?!?"
"Ne znam, Z", Brian sad ve plae. "Ne znam. Samo je rekao da si uzeo njegovo blago.
"
"Njegovo blago?" pita Tim. "A to je on, jebote? Pirat s Kariba?"
"Ma, hajde, Bobby", cendra Brian. "Pa mi smo frendovi."
"A ipak si me lijepo htio izruiti, zar ne?"
"Nisam imao izbora."
A-ha, misli si Tim. eli pritisnuti klip, ali to ne ini, nego pita: "Ima ovdje pitolj
, Briane?"
"Ne."
"Nemoj mi lagati. To mi se ne svia." "Pisai stol", kae Brian. "Prva ladica."
Tim izvlai iglu. Brian se beivotno sputa na pod, sjedi i plae dok Tim iz stola uzima
pitolj. Automatski, 9 mm. Bio bi mu drai vojni .45, no morat e se snai i s ovim. Na
ilazi i na sveanj novanica, pa i njih sprema u dep.
Jer gotovina nikad nije suvina i nikad ne zna kad e ti zatrebati pokoji dolar.
"Don Huerteru recigrac/s, ali nogracias, Briane", kae Tim. "Odlazim."
Tim dobro zna da se ponio glupo - trebao bi ukokati Briana ili ga barem povesti
kao taoca - ali jednostavno mu je ve muno od tih sranja, zlo mu je od takvih ljudi
i zapravo samo eli otii odavde sam.
Jebote, misli si. Prvo klinac, pa nekadanja enska, pa jo neki jebeni Meksikanac mis
li daje Bog i eli me pei na ranju. Zajebi sva ta sranja. Zajebi Bobbyja Z-a.
Iako zna da e gadno zajebati stvar - kakva novost! - ipak uzima samo pitolj i vraa
se u svoju sobu, gdje skuplja neto odjee. utosmeu koulju L. L. Bean, traperice, trape
r-jaknu, Doc Martensice. Iz malenog hladnjaka uzima dvije boice Eviana i stavlja
ih u depove.
Potom izvlai pitolj i izlazi iz kue. Nitko jo nije pustio pse - Brian vjerojatno jo p
resvlai gae - tako da je zasad sve OK.
No ispunjava pustinjska toplina. Blaga, tamnoplavo-crna no. ini se da su zvijezde t
oliko blizu da bi ih mogao poljubiti.
58
Don Winslow
Tim ih eli poljubiti. Sad je puten s lanca. Moda i prvi put u ivotu istinski sloboda
n.
Na ulazu u Beau Geste stoji straar.
"Izlazim", kae Tim.
Straar ve posee za svojim pitoljem, no Tim se smijei kao loco i uvaru se ini da se ne i
splati ginuti. Sputa pitolj, pritie tipku, a vrata se otvaraju.
Tim izlazi u vanjski kompleks i sad ve iza leda uje pomutnju. Aktivirao se jebeni
alarm, a on samog sebe podsjea kako se ne smije spotaknuti o prskalice na travnja
ku. Osim toga, sad su svi ve krenuli za njim.
uje kako Brian tri unutarnjim proirenjem zida i krijeti: "Zaustavite ga! Zaustavite
ga!" no Brian je kreten jer vie i: "Nemojte ga ubiti! Nemojte ga ubiti!", pa straa
ri zapravo ne znaju to da rade.
"Ne pljakaj se!" vie Tim. "Ovo je zajeb!"
Smije se kao da je posve skrenuo i osvre se prema zidu. Brian ondje tri amo-tamo i
vriti, dok Elizabeth samo stoji i nijemo gleda.
I to je zbilja cool, samo to Tim ne zna kako e proi kroz glavna vrata, pa mu sad pa
da na pamet da ga i ne moraju ustrijeliti: dovoljno je da ga zadre na imanju.
I upravo u tom trenutku uoio je kamionet koji ga je nadahnuo na mnogobrojne kombi
nacije.
Priavi vozilu, ispalio je tri metka, tako da su svi potraili zaklon. Trebalo mu je
jo moda pet sekundi da pokrene motor bez kljua. Vozilo usmjerava prema izlazu. Ondj
e stoji Johnson, u boksericama. Izgleda pospano i razdraeno, a u ruci dri winchest
erku.
"A kamo e ti, sinko?" pita razvuenom intonacijom.
"Van", odgovara Tim.
"Vani nema niega", kae Johnson.
"To mi se i svia."
Johnson odmahuje glavom i kae: "Ali ne mogu te pustiti." "Nee me upucati." "I ne mo
ram."
Johnson podie puku i cilja prema gumama, a Tim prema njemu usmjerava pitolj.
Johnson se smijei. "Nisi taj tip."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
59
Tim stoga puca tek na koji milimetar od njegova uha. Johnson se baca na tlo, a T
im zahvaljujui tome ima dovoljno vremena da ubaci u rikverc i stvori malo vie pros
tora. Nakon toga doslovce je nagazio na jebeni gas i pojurio prema vratima.
Johnson pokuava pucati iz leeeg poloaja, no sad ga vie brine kako se otkotrljati to da
lje. I straari bjee od vrata, Brian nekontrolirano krijeti, a Tim osjea da se Elizab
eth smijei u trenutku kad prolazi kroz vrata i ostaje sam i slobodan.
Osim to tada vidi malog.
Vidi klinca u retrovizoru. Stoji u vanjskom kompleksu, zagledan u stranju stranu
kamioneta. I izgleda beskonano tuno.
A Tim si misli, ma jebi ga, ovjee, nije moj.
Ipak koi i samome sebi govori: Slobodan si, ovjee. Iskoristi priliku. Nema anse da u
spije ako povede i klinca. Nema teorije.
"Jebi ga", kae samom sebi i pritie papuicu gasa.
I dalje misli jebi ga, ali ubacuje u rikverc, a klinac polagano tri prema njemu.
Polagano, pa sve bre, zbilja tri, jer vidi da se kamionet vraa. Malene noge daju sv
e od sebe, ovjee, a Tim vidi kako Brianovi deki jure prema vozilima, a Johnson samo
stoji, no ak ni on ne namjerava pucati preko klinca.
Tim zaustavlja vozilo i otvara vrata.
Mali se zaustavlja i samo ga gleda.
Naravno, misli si Tim. Naravno, jebote.
"eli ii sa mnom?" pita malog.
"Da."
"Sranje... Ui."
Prua ruku, pomae malom da se uspne i sjedne na suvozaevo mjesto. Ubacuje u prvu, a
mali vee pojas.
Tim ubacuje u treu kad mali kae: "Nisi zakopao pojas."
"Zauti", kae Tim.
Ali se ipak vee, pa juri dalje u pustinjsku no.
60
Don Winslow
14
Sudjeluje u utrci u kojoj ne moe pobijediti i to dobro zna.
Kao prvo, ne zna gdje je. Kao drugo, ne zna kamo ide. Kao tree, vozi spori kamion
et, a cesta je loa. Kao etvrto, na vratu mu je jo i klinac. Kao peto, neprijatelj i
ma cijelu flotu pravih terenaca. Kao esto, roeni je propalitet i gotovo. Vjerojatn
o bi se nalo i kao sedmo i kao osmo, ali je preglup da smisli o emu se radi.
U redu, idemo redom, kae samome sebi. Prvo: ne zna gdje si. Pa to. Drugo: ne zna kam
o ide. To ba i nije posve tono. Zna da bjei s jebenog ranca Cervier. Cesta vodi manje-
vie u smjeru sjevera i mora doi do ceste koja vodi iz parka, a protee se u smjeru i
stok-zapad. Tree: vozi spori kamionet, a cesta je loa... U redu, idemo na etvrto. etv
rto: na vratu ti je jo i klinac... U redu, idemo na peto: neprijatelj ima cijelu
flotu pravih terenaca...
Koi i gasi motor.
"to..." ve pita mali.
"Tiho, elim osluhnuti."
"to?"
"Zvuk motora." "Zato?"
"Zavei", kae Tim ljutito, a onda dodaje: "Treba mi tvoja pomo. Budi tiho i reci mi
koliko uje razliitih zvukova. Zna brojati?"
"Napunio sam est godina", kae mali, podosta razdraeno.
Ali ipak uti i oslukuje.
Kao i Tim. A uje neto podosta zanimljivo. uje hrpu raznoraznih aktivnosti daleko s
lijeve strane, otprilike na istoku, a zvukovi se kreu usporedo s njim. ak ga i pre
stiu. Visoki tonovi, zujanje otvorenih pustinjskih vozila na etiri kotaa, moda i dva
terenska motocikla. Ukupno est-sedam vozila. U svakom sluaju: dovoljno.
Uputili su se prema raskriju, misli Tim. ele mu ondje preprijeiti put.
OK, a to je iza mene?
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
61
Dva, moda tri motocikla na maloj udaljenosti. Ali ne pokuavaju me nuno dostii. Samo
me tjeraju prema raskriju. A iza njih? Moda onaj jebeni Humvee.
"Onda?" pita malog.
"Po zvuku... osamdeset sedam motora", kae mali ozbiljno.
"Ja sam nabrojao osamdeset est", kae Tim, "ali vjerojatno ima pravo."
Tim ponovno pokree motor i svom snagom pritie papuicu gasa.
"vrsto si vezan?" pita malog.
"Da."
"Dri se."
Tim naglo skree desno i kamionet silazi s ceste. I dalje dodaje gas, sve dok kotai
ne ponu proklizavati u pijesku.
ekaju na raskriju, misli si Tim. Mogu se jebat'. Neka ekaju.
Sto misle, da imaju posla s jebenim kretenom?
Izlazi iz vozila, dolazi na drugu stranu i izvlai malog. ape: "Dekima emo pripremiti
malo iznenaenje."
Mali se smijei od uha do uha. Klincu je "iznenaenje" isto to i mornaru "pivo". Bilo
kako bilo, mali je totalno zainteresiran.
Mali kima i ape: "Dri se nonalantno."
Ulaze u tovarni prostor kamioneta.
Tim se poinje pripremati, i to brzo, jer e ih deki ubrzo sustii. Netko tko zna to rad
i dobro je razmiljao, jer su sve nune stvari pri ruci. Tim uzima pokriva, dvije boc
e sterilizirane vode i baterijsku svjetiljku i stavlja ih u pretinac iza sjedala
terenskog motocikla. Potom pronalazi sklopivu lopatu i uvruje je gumenom vrpcom. P
ronalazi i icu, ljepljivu traku i sline stvari za popravak, pa ih gura medu ostalu
opremu.
"Jesi se kad vozio na ovakvoj zvijeri?" pita Tim.
Mali je toliko oduevljen da samo odmahuje glavom.
"E, pa, sad e se voziti."
"Cool."
"Turbo-cool."
Ako nam se posrei, misli si Tim. Ako bajkeri iza nas zajebu stvar i pokuaju glumit
i junake. Ako ne uine ono to bi trebali.
62
Don Winslow
A kad ugledaju zaustavljeni kamionet, trebali bi radiovezom obavijestiti one koj
i su otili naprijed i pozvati ih da dodu. A ja se nadam da e se pokuati boriti za p
romaknue i stei zasluge tako to e sami provjeriti u emu je stvar.
"Mora biti uasno tih", ape Tim i stavlja malog na sjedalo.
"Moeeee", kae mali, jedva izgovarajui rije od silnog smiju-ljenja.
"Ne, nego zbilja jako neujan." "Moe."
Jer Tim je ve uo da su se motocikli zaustavili. Rauna da su deki uoili da je kamionet
izletio s ceste i da pokuavaju zakljuiti koji bi kurac sad tono trebali poduzeti.
Ajmo, deki, misli Tim. Budite junaci.
uje kako izme gaze po ljunku. Polagano.
Hajde, misli Tim. Doite blie.
Sad su ve toliko blizu da uje kako zateu udarae pitolja. "Dri se", mumlja Tim.
Osjea kako mali pojaava stisak oko njegova struka.
Okree ruicu gasa do maksimuma i njih dvojica doslovce lete iz stranjeg dijela kamio
neta. Slijeu i poskakuju. Mali zamalo pada, ali se nekako uspijeva i dalje drati z
a njega. Tim skree u isueno korito, dalje od ceste, i njih dvojica jure dalje, pod
punim gasom. Deki tre prema svojim motociklima i sve ve slii pravoj potjeri kroz pu
stinju.
Deki su zbilja dobri, misli Tim, jer su mu ve ubrzo na tragu i sustiu ga. Jure popu
t pravih kauboja i fino se zabavljaju, vjerojatno mislei da e mu prii sa strane, pa
organizirati pravi mali rodeo. Jedan od njih doista mu prilazi, pa izlazi iz ko
rita i sad vozi uz njega priblino u visini Timove glave, dok se drugi primie iz po
zadine, a vojni terenac ubrzano prilazi s druge strane.
Tim naglo okree upravlja i zaustavlja se, pa nakon okreta punom brzinom juri u sup
rotnome smjeru, natrag, tono na tipa koji mu prilazi straga. Ovog ipak hvata stra
h, pa udara u strmu stranicu usjeka.
No ve nekoliko sekundi kasnije igraju istu igru, samo to jure u suprotnome smjeru,
a sad onaj prvi juri uz Tima s lijeve strane, dok ih je drugi tip ve podosta sus
tigao sa stranje strane.
Jebi ga, misli si Tim, pa izlazi na desnu obalu korita. Tip koji ga prati takoer
izlazi, pa Tim ponovno naglo skree i ovaj put juri ravno
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
63
na korito, vie "Dri se!" i motociklom preskae jebeni jarak upravo u trenutku kad ga
tip na onom drugom motociklu preskae sa suprotne strane.
Timu se ini da je malome sad ve dosta, da e se izbezumiti od straha, ali uje da se m
ali zapravo smije k'o lud, smije se, tako da samo nastavlja juriti. Sad juri rav
no naprijed, izbjegava stijene, kaktuse i bodljikave grmove mesquitea, dok deki j
ure za njim.
S lijeve strane uoava divovsku dinu, pa misli: Kvragu sve, ionako im ne moemo pobj
ei, i juri izravno prema njoj. Na trenutak zastaje u podnoju i pita: "Sve u redu?"
, kao da to neto mijenja na stvari.
"Super!" odgovara klinac.
"Sad se penjemo", kae Tim i rukom pokazuje prema vrhu pjeane uzvisine.
"Guba!"
Da, ba je guba, misli si Tim, sve dok motoru ne ponestane snage pa se fino preval
i unatrag ili jednostavno ne uspije doi do vrha, ili nas sustignu prijatelji... n
o ipak daje gas i njih dvojica ve jure.
Uspon je sve strmiji, stranji kota svim silama nastoji proklizati, no Tim mu jedno
stavno ne doputa. Motor vriti, deki ih prate, po zvuku bi se reklo da i oni imaju p
roblema, a Tim dolazi do vrha iako se pet puta zamalo preokrenuo unatrag, zausta
vlja se i gleda kako mu se deki primiu.
A ba su fora, jer su se rairili tako da mu na vrhu presijeku sve smjerove.
Tim stoga misli jebite se i juri istim putem natrag, dolje, ne niz stranu, kao k
akva pikica, nego ravno niz dinu, gotovo kao da iskae iz aviona na motociklu. Ne el
e li da im umakne, deki moraju pojuriti istim putem.
Mali se smije kao da je skrenuo, dok motocikl pada s nonog neba kao sa zemaljske
kugle, na veliku hrpu pijeska, a deki vie ne jure nego piaju u gae jer je spust zbil
ja strm i prvi tip koji kree dolje gubi ravnoteu. Jadnik se prevre s motociklom i i
zgleda daje stvar gadna jer se nakon toga vie ne die.
Tim dolazi do podnoja i poinje juriti bez cilja, dok ga onaj drugi slijedi, a jebe
ni Humvee i dalje je negdje, pa Tim uvia da jednostavno ne moe umai drugom tipu na
motociklu jer je ovaj jednostavno predobar. I ima puku, onu zgodnu automatsku M-1
6, prebaenu preko
64
Don Winslow
leda. Kao kakav Nijemac u prastarome filmu, no tip je vraki spretan i stvar jedno
stavno nee upaliti.
Moram pokuati neto drugo, misli si Tim, a zahvaljujui epizodi na dini moda se otvori
lo malo vie prostora. Stoga sad juri prema podruju gustog raslinja, pustinjskog gr
mlja i niskog drvea, pronalazi uski prolaz i juri kao lud. uje da je i onaj tip da
o gas i zna da se boji da e ga izgubiti u gustiu.
Tim ostavlja motocikl medu grmljem. Hvata malog, ostavlja ga pod jednim mesquite
om i kae: "Ne mii se i budi tiho."
Ne eka reakciju, nego uzima lopatu, rasklapa je i eka uz grm. eka, izlazi u prolaz
i pogaa tipa posred lica. Tip gubi svijest i prije nego se stropotao s motocikla.
Tim uzima puku, prebacuje je preko lea, podie malog i njih dvojica ponovno sjedaju
na motocikl. Izlazi na otvoreno, ne bi li ponovno stekao kakvu-takvu prednost. J
uri kao lud, sve izgleda poprilino dobro, a onda se osvre i vidi da mu se sa stranj
e strane pribliava jebeni vojni terenac.
Zna da se njega nee rijeiti lopatom. Moda, moda bi mogao sii s motocikla i pukom probui
ti gume na terencu, no ovi bi se mogli izbezumiti i uzvratiti vatru, a on ipak m
ora misliti i na klinca.
Stoga jednostavno pokuava biti bri. Zna daje to nemogue, jer ga Humvee uope ne mora
uhvatiti, nego samo drati na oku do svitanja, do dolaska pojaanja, no barem se moe a
sno utrkivati.
Stoga juri kroz no, Humvee juri za njim, primie mu se, sad je ve zbilja blizu, no T
im i dalje juri, a svijet zatim jednostavno nestaje.
Tim vriti "Sranjeeee!" jer im je upravo ponestalo pustinje. Cijeli svijet kao da
je odjednom nestao na ravnoj crti, rubu divovskog jebenog kanjona, stometarskog
ponora. Tim je zamalo istrgnuo jebeni upravlja koliko je naglo skrenuo, zakoio i o
pako otklizao. Ve rauna da su obojica gotovi, jer prednji kota visi s ruba svijeta,
a on se boji i pomaknuti, dok Humvee samo juri dalje i jednostavno leti preko r
uba ponora. Prvih nekoliko trenutaka jo vlada tiina, a zatim se uje samo buuum i na
nebu se pojavljuje naranasti odsjaj.
Mali se vie ne smijulji.
Mali plae.
"Sve u redu?"
"Boli me noga."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
65
Tim se odvaja od motocikla, oprezno pridie djeaka i sputa ga na tlo. Iz stranjeg pre
tinca uzima baterijsku svjetiljku, podie djeakovu nogavicu i uoava krv. Uglavnom se
radi o ogrebotinama, ini se da nita nije slomljeno, a mali sad zapravo samo mrca.
"Sve je u redu", kae klinac.
"Ba si hrabar."
Mali se smijei.
Tim uzima stvari iz pretinaca. Gura zemljovid u dep, uzima i presavija pokriva pa
ga vee oko struka, uzima boce Eviana. Jednu daje klincu.
"Kladim se da u ispiti bocu prije tebe", kae Tim. Mali pristaje na okladu i poinje u
dno piti. Tim pije i taktizira pa ga mali pobjeuje za nekoliko kapi. Tim ponovno
puni boce vodom. "Jesi za jednu igru?" pita Tim. "Naravno. Samo reci..." "Zna to s
u marinci?" "Nekakvi vojnici, ne?"
"Da to vie nikada nisi rekao, mali", upozorava ga Tim. "Marinci nisu vojnici. Voj
nici su odvratni prainari. Marinci su najizdrljiviji, najopasniji, najbolji borci
koje je svijet ikada vidio. eli se igrati marinaca?"
"Da."
"Izvrsno. Sljedeih nekoliko dana igrat emo se marinaca i bit emo na tajnom pohodu.
Ne smijemo dopustiti da nas oni drugi tipovi pronau. Kui?"
"Kuim."
"Spreman?"
"Spreman."
"Pred nama je mnogo pjeaenja." "Nema frke."
Tim gura motocikl preko ruba ponora, prema mjestu na kojem naranasti sjaj zamjenj
uje jarkocrvena boja.
"Idemo", kae.
Razabire obrise planinskog lanca na zapadu. Dospiju li do tih planina, misli si,
nai e se na sigurnome. Stoga kreu u tom smjeru.
66
Don Winslow
Nakon nekoliko minuta hoda mali se doima posve iscrpljenim i Tim zakljuuje da e bi
ti bri bude li ga nosio. Podie ga na ramena. Mali nije tei od ruksaka s kompletnom
opremom.
"Kako se ono zove?" pita Tim, jer je ponovno zaboravio.
"Kit", odgovara mali. "A ti?"
"Bobby", kae Tim.
Postavlja estok tempo. eli se nai to blie planinama prije nego to se pojavi sunce.
15
Brian Cervier je bijesan.
I zabrinut - i beskonano prestravljen - jer mu je Bobby Z bio u akama, a on je dop
ustio da pobjegne.
"Pronai ga", kae Johnsonu.
Johnson stoji u salonu, dri eir u rukama jer se pridrava nekadanjih navada, a ne zbog
potovanja. eir ostavlja crveni trag na elu, na mjestu na kojem mu sve rjea kosa sije
di. Pilji u Briana. Johnson to ne govori, no pogled prenosi poruku umjesto njega
. A taj pogled kae: uj me, ti debeli pederu, sa svih strana okruuje nas velika pust
inja.
Brian ita pogled - ak i onaj dio o pederu - i odgovara na neizgovoreno pitanje.
"Bobby je surfer koji je poeo dilati", kae Brian. "Bobby je slabi. Ne poznaje pusti
nju. U pustinji se ne moe snalaziti kao na plai."
"Sino se snaao poprilino dobro", kae Johnson. Johnson je ve vidio leeve. I olupine.
"Nou nema sunca", uzvraa ljutito Brian.
Johnson se samo smijei. Nekako mu se ini da je to znao i bez Briana.
"U ovo doba godine ba i nije toliko vrue", kae. "Ipak je u pustinji!" krijeti Brian.
Debeli ne razlikuje pustinju od pustoi, pusto od pustenog eira, misli si Johnson. De
beli ivi u pustinji i mrzi sunce. Nosi divovske eire
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
67
i bapske haljine i neprestano se skriva od sunca. Vei dio dana provodi pod krovom
i gleda filmove. Crno-bijele filmove o pustinji. Eto koliko zna o pustinji.
"Uhvatit u ga", kae Johnson. Ne zato to se radi o pustinji i ne zato to je tip slabi,
nego zato to je tip poveo i klinca. I zbog toga nee uspjeti.
"Bit e da mu je rekla ona enska", kae Johnson. "Zbilja?" kae Brian.
Johnsonu se ini da mu je dosta Brianovih sarkastinih gluposti, pa kae: "Don Huerter
o bit e jedan vrlo nezadovoljni hidalgo."
Zatim gleda kako se Brian jei. Jasno uoljiva sjena prelazi preko masnog bijelog me
sa. Poput sjene koja prelazi preko pjeane ravnice.
Brian se uasava Don Huertera.
"Pronai ga", cendra Brian.
"Trenutano ga prate dva deka", kae Johnson. "A ja idem u grad po Rojasa."
"Rojas je vjerojatno pijan."
"Vjerojatno", odgovara Johnson.
Bio pijan ili trijezan, misli Johnson, Rojas je u stanju pronai i muhu usred osam
deset jutara usrane pustinje.
"A enska?" pita Johnson.
"Ja u se pobrinuti za ensku", kae Brian.
Johnsonov osmijeh govori: No, da, to jo nismo doivjeli. Ipak uti i vraa eir na glavu.
"Treba mi iv", kae Brian.
Johnson to zna, ali si misli daje to ba teta. Teko je uhvatiti takvog ovjeka, osobit
o ako zna da ga nee pokuati upucati s vee udaljenosti. A u pustinji moe dobro gaati s v
elike udaljenosti. Prostrana ravnica bez vjetra. Ali uhvatiti ga, poloiti mu ruku
na rame i vratiti ga poput odbjeglog divljeg goveda, to je ve neto posve drugo.
"A mali?" pita Johnson.
"to je s malim?"
"I on treba ostati iv?"
"Mali me uope ne zanima", kae Brian.
Johnson zna da nije tako, ali to ne spominje.
"Neu ubiti dijete", kae Johnson.
68
Don Winslow
Brian samo slijee ramenima. "Ubit e ga Rojas."
Rojas e ga ubiti, misli Johnson. Rojas e ubiti svakog kog treba.
Brian gleda kako se vitki Johnson saginje dok prolazi kroz arapska vrata i osjea
mrnju prema visokome kauboju. Jednostavno prezire predstavu u stilu Garvja Cooper
a, i da mu Johnson ne treba kao ovjek koji vodi sve konkretne poslove, bez razmilj
anja bi mu dao nogu. Ali Johnson mu treba, a spremaju mu se neizbjene nedae, pa ni
je vrijeme za velike promjene.
Meutim, kad se promijene okolnosti, Brian e s velikim veseljem izbaciti Johnsona s
ranca. Ve i mata o tome kako e Johnson okonati dane kao pijanac bez prebijene pare
u Gaslampu, zloglasnoj etvrti San Diega. Zamilja kako Johnson jede grah skuhan na
elektrinom grijau u hotelu za samce, s ijih zidova nije mogue isprati vonj urina i n
eizbjene smrti.
Jebeni kauboj.
No time e se pozabaviti nekom drugom prilikom.
Mladi iz Milana polagano ulazi u sobu, kestenjastim oima pokuava dokuiti je li ispad
bijesa zavrio.
"Ne sada", kae Brian ljutito, a mladi se povlai s vrata. uje ga kako se brzo udaljuj
e hodnikom.
Kasnije, ali ne ba ovog trena, misli si Brian.
Sad se mora pozabaviti svojom dobrom starom prijateljicom Elizabeth, koja ga je
i uvalila u ovu nevolju.
Pizda Elizabeth.
1G
Brian ulazi u Elizabethinu sobu. Sjeda u naslonja od trske i promatra je.
Ona sjedi na krevetu, desnom rukom i lijevom nogom lisicama vezana za stupove po
stelje. Diskretno prebacuje desnu nogu preko lijeve, kao da bi mu njezina nagost
mogla neto znaiti, ali se ne trudi pokriti dojke.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
69
Brian je u stanju cijeniti njezino tijelo na posve intelektualnoj razini. vrsto j
e i pomno oblikovano pa Brian cijeni uloeni trud, vrijeme provedeno u teretani ko
je sam ne kani uloiti, ali ga zahtijeva od svojih mladia. Na trenutak se pita bi l
i, kad bi se ispruila na trbuhu...
"Upropastila si vikend", ree.
"Bri, mogu, molim te, dobiti neto od odjee?"
On odmahuje glavom. "Oduvijek mi se ini da je s ljudima lake razgovarati kad su na
gi. Bit e da se radi o svojevrsnoj ranjivosti."
"Ja se osjeam podosta ranjivo."
"Djevojko moja, ini mi se daje to nekako normalno."
Jo se nekoliko trenutaka promatraju, a Brian zatim uzdie. "Ljubav je poprilino sjeb
ana stvar, zar ne?"
"Istina, Bri."
"Rekla si mu."
"to sam mu rekla?"
"Ma, hajde..."
"Ne znam o emu govori, Bri." "Moda neto u vezi s Bobbyjem?" "No da, to sam prokuila..
."
"Oduvijek si mi bila draga, Elizabeth", kae Brian. "ak ti se i divim."
"Osjeaji su obostrani, Briane." "Nisam bio dobar prema tebi?" pita on. "I vie nego
dobar." "Pruio ti utoite?" pita on. Ona kima.
"I nakon svega, uinila si mi ba to...?" ape on. "Izdala me? Ugrozila mi poslove? I iv
ot?"
Ve je zaustila neku la, no jasno joj je da joj nee povjerovati, pa ipak kree u drugo
me smjeru: "Ljubav je sjebana stvar, zar ne, Bri?"
"Misli da ja to ne znam, mala moja?" uzdie. "Misli da ne znam?"
Retoriko pitanje lebdi u zraku do trenutka kad on pita: "Kamo se uputio?"
"Ne znam", odgovara Elizabeth. "Iskreno, ne znam."
70
Don Winslow
"Vjerujem ti", kae Brian. "Problem je u tome to ti Don Huertero nee vjerovati."
"Nee?"
"Nee. Iako bi bilo uvjerljivije kad bih se ja barem potrudio to nekako izvui iz te
be." "Razumijem te..."
"Ah, izvrsno", kae on i polagano se pridie. Izvlai remen i ui dio ornata oko ruke. K
opa je slobodna i spremno visi.
"Samo ne diraj lice, moe, Bri?" kae ona, ve isprekidana glasa. "Samo ne lice...?"
On slijee ramenima i poinje, bezvoljno pitajui: Kamo je krenuo? Ne pada mu na pamet
pitati zato je Bobby Z poveo djeaka.
17
Djeak spava na Timovim leima. Tim ga nosi na leima i osjea teinu njegove glave na ram
enu. Tako gaje najlake nositi, nepomian teret, poput naprtnjae. A Tim je u ratu nos
io i tei teret, u onoj drugoj pustinji.
No u onoj drugoj pustinji dostavljali su im hamburgere sa sirom i kuhani kukuruz
, limunadu i sladoled od okolade. Sladoled, u prokletoj pustinji, misli si Tim, k
oji je tada spoznao da e dobiti rat jer im je dobri stari Ujak Sam u pustinju poeo
donositi sladoled.
Ovdje toga nema. Ovdje zna da ne moe oekivati pomo od amerike vlade - naprotiv, kad
bolje promisli - pa odrava tempo, napredujui prema planinama koje sada nazire na z
apadu.
Samo idi u smjeru planina, misli si Tim. Nije li to nekakva reklama za pivo? Idi
prema planinama ovog ili onoga piva. No trenutano ne moe sebi dopustiti razmiljanj
e o pivu, koliko god stvar dobro zvuala, jer nee biti ni piva ni sladoleda. Barem
dok ne iziu iz pustinje.
Ako iziu iz pustinje.
Bilo kako bilo, misli si Tim, da nema klinca, sad bih polagano trao, jurio kao u
Pendletonu ili Twentynine Palmsu, i zabiljeio dobro prolazno
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
71
vrijeme. Pobijedio bih pratitelje i doao na sigurno, lijepo ih pozdravio: adios,
jebeni gadovi. Vaya con Dios.
Ali tranje jednostavno nema smisla s takvim teretom. Previe znojenja, misli si Tim
. Gubi previe tekuine, a uskoro e izii sunce. Ba kao u svim onim filmovima u kojima ti
prikazuju sunce, a onda i tipa koji tetura po pustinjskome pijesku, pa ponovno
sunce, pa tipa koji pije posljednje kapi vode, pa onda opet sunce, pa tipa kako
pada na pijesak. I na koncu sunce i leinare koji lete u krug.
Zajebi sve to, misli si Tim, i jebe Beau Geste. Prije svitanja doi do sljedee plani
ne i pronai mjesto za odmor. Malo se skloni u hlad.
Zna to trai: rupu pod kakvom stijenom, u hladu i s dobrim pogledom.
Da vidi tko i to dolazi.
Ali za to mora biti na povienome, a uri se da onamo stigne prije izlaska sunca, pa
odluuje ipak neko vrijeme lagano trati. Djeak se nakratko budi, ali se navikava na
novi ritam i ponovno tone u san.
Tim tri prema breuljcima koji su pod slabanim svjetlom upravo poeli poprimati okoladn
u boju.
18
Johnson kamionetom prelazi petnaestak kilometara u smjeru Ocotillo Wellsa, skree
na stari zemljani put, vozi jo oko dva kilometra pa skree medu nisko raslinje. Dol
azi do oronule kuice od opeke s krovom od valovitog lima kojem nedostaje gotovo c
ijela polovica.
Parkira kamionet i ulazi u kuicu.
Prostor je mraan. Nema prozora, a jedini je izvor svjetla petrolejka koja smrdi i
povremeno prti na starom kalemu za kabele koji slui kao stol. Cijeli je bar oprem
ljen osnovnim potreptinama iz raznih izvora. Stolice izvuene iz smea, kalemi preost
ali iz doba kad su u Borrego dovodili telefonske linije, sanduci iz vremena kad
su gazirana pia jo punili u staklene boce.
70
Don Winslow
"Vjerujem ti", kae Brian. "Problem je u tome to ti Don Huertero nee vjerovati."
"Nee?"
"Nee. Iako bi bilo uvjerljivije kad bih se ja barem potrudio to nekako izvui iz te
be." "Razumijem te..."
"Ah, izvrsno", kae on i polagano se pridie. Izvlai remen i ui dio ornata oko ruke. K
opa je slobodna i spremno visi.
"Samo ne diraj lice, moe, Bri?" kae ona, ve isprekidana glasa. "Samo ne lice...?"
On slijee ramenima i poinje, bezvoljno pitajui: Kamo je krenuo? Ne pada mu na pamet
pitati zato je Bobby Z poveo djeaka.
17
Djeak spava na Timovim leima. Tim ga nosi na leima i osjea teinu njegove glave na ram
enu. Tako ga je najlake nositi, nepomian teret, poput naprtnjae. A Tim je u ratu no
sio i tei teret, u onoj drugoj pustinji.
No u onoj drugoj pustinji dostavljali su im hamburgere sa sirom i kuhani kukuruz
, limunadu i sladoled od okolade. Sladoled, u prokletoj pustinji, misli si Tim, k
oji je tada spoznao da e dobiti rat jer im je dobri stari Ujak Sam u pustinju poeo
donositi sladoled.
Ovdje toga nema. Ovdje zna da ne moe oekivati pomo od amerike vlade - naprotiv, kad
bolje promisli - pa odrava tempo, napredujui prema planinama koje sada nazire na z
apadu.
Samo idi u smjeru planina, misli si Tim. Nije li to nekakva reklama za pivo? Idi
prema planinama ovog ili onoga piva. No trenutano ne moe sebi dopustiti razmiljanj
e o pivu, koliko god stvar dobro zvuala, jer nee biti ni piva ni sladoleda. Barem
dok ne iziu iz pustinje.
Ako iziu iz pustinje.
Bilo kako bilo, misli si Tim, da nema klinca, sad bih polagano trao, jurio kao u
Pendletonu ili Twentynine Palmsu, i zabiljeio dobro prolazno
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
71
vrijeme. Pobijedio bih pratitelje i doao na sigurno, lijepo ih pozdravio: adios,
jebeni gadovi. Vaya con Dios.
Ali tranje jednostavno nema smisla s takvim teretom. Previe znojenja, misli si Tim
. Gubi previe tekuine, a uskoro e izii sunce. Ba kao u svim onim filmovima u kojima ti
prikazuju sunce, a onda i tipa koji tetura po pustinjskome pijesku, pa ponovno
sunce, pa tipa koji pije posljednje kapi vode, pa onda opet sunce, pa tipa kako
pada na pijesak. I na koncu sunce i leinare koji lete u krug.
Zajebi sve to, misli si Tim, i jebeBeau Geste. Prije svitanja doi do sljedee planin
e i pronai mjesto za odmor. Malo se skloni u hlad.
Zna to trai: rupu pod kakvom stijenom, u hladu i s dobrim pogledom.
Da vidi tko i to dolazi.
Ali za to mora biti na povienome, a uri se da onamo stigne prije izlaska sunca, pa
odluuje ipak neko vrijeme lagano trati. Djeak se nakratko budi, ali se navikava na
novi ritam i ponovno tone u san.
Tim tri prema breuljcima koji su pod slabanim svjetlom upravo poeli poprimati okoladn
u boju.
18
Johnson kamionetom prelazi petnaestak kilometara u smjeru Ocotillo Wellsa, skree
na stari zemljani put, vozi jo oko dva kilometra pa skree meu nisko raslinje. Dolaz
i do oronule kuice od opeke s krovom od valovitog lima kojem nedostaje gotovo cij
ela polovica.
Parkira kamionet i ulazi u kuicu.
Prostor je mraan. Nema prozora, a jedini je izvor svjetla petrolejka koja smrdi i
povremeno prti na starom kalemu za kabele koji slui kao stol. Cijeli je bar oprem
ljen osnovnim potreptinama iz raznih izvora. Stolice izvuene iz smea, kalemi preost
ali iz doba kad su u Borrego dovodili telefonske linije, sanduci iz vremena kad
su gazirana pia jo punili u staklene boce.
72
Don Winslow
ank se sastoji od perploe avlima uvrene za jarce za piljenje, ali to je zapravo posve s
vejedno, jer mjesni Indijanci onamo ionako dolaze piti mescal.
Trenutano unutra spavaju trojica-etvorica Indijanaca, jo se odmarajui od sinonjeg pij
anstva.
Johnson primjeuje da sve smrdi. Smrdi po govnima, pa se pita kad je netko posljed
nji put u rupu u poljskom nuniku uza samu straaru ulio benzin i zapalio ibicu.
Johnson izmom budi jednog od Indijanaca koji spavaju na podu.
"Gdje je Rojas?" pita Johnson.
Indijanac, gotovo patuljaste grae, podie pogled i ubrzano trepe.
Johnson zakljuuje da su u ovdanjoj hijerarhiji ti deki na najnioj stubi. Ako su bije
lci na vrhu, a u to nema ni najmanje sumnje, a Meksikanci na drugome mjestu, ali
daleko ispod, Cahuille na treem, onda je doista teko rei gdje su ova mala smea braa.
Nisu ak ni Cahuille. Potjeu iz toliko malenog plemena da su mu ili zaboravili nazi
v ili ga jednostavno ne ele rei. Toliko jadna skupina da su se svi zajedno nekako
negdje jednostavno izgubili. Utonuli u izmaglicu izazvanu mescalom, snifanjem lj
epila i umrkavanjem onih sprejeva za bojenje, pa su postali beskorisni praktiki za
sve osim za praenje tragova.
A prate bolje nego kojoti. Upravo je zato Johnson i doao ovamo, u potrazi za Roja
som.
Rojas se zapravo zove Lobo Rojas "Crveni Vuk" - prema onom malenom meksikome vuku
kojeg su ovdje pukama ve praktiki istrijebili. Mala su govna svakog proljea ubijala
telad pa je dobro to su ih mjesni raneri praktiki poubijali prije nego to se uspjel
a umijeati Agencija za zatitu okolia i spasiti te neugodne ivotinje.
Bilo kako bilo, Johnson misli daje Rojas odabrao prikladan nadimak, jer je najne
ugodniji mali idiot koji je ikada hodao na dvjema nogama.
"Rojas, gdje je?" pita Johnson.
"Straga", odgovara mukarac na podu promuklim glasom. Gleda u kri, a oko usta mu se
nazire uski trag zlatne boje. Iako nije jasno zato, najvie vole umrkavati zlatnu.
Straga.
Johnson vadi pitolj i udarcem noge otvara vrata male stranje prostorije.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
73
Rojas se pridie sa ene na kojoj lei i u jednom se okretu doekuje na noge, dok prokle
to veliki no dri blizu rebara, tako da mu ga nitko ne moe izbiti iz ruke.
Oi su mu krvave i podbuhle, ali i dalje crne poput ugljena i uarene.
Istina je, misli si Johnson dok gleda nagog patuljastog Indijanca koji mu prijet
i noem, Rojas se doista budi ljutit.
Johnson zatee udarac i usmjerava pitolj prema Rojasovu etvrtastome elu.
"Samo pokuaj pljunuti prema meni, pederu mali", upozorava Johnson, "pa u ti raznij
eti glavu."
Rojas voli pljunuti im se probudi.
"Ja u tebi odrezati jaja i njima nahraniiti ovu kurvu."
"Ba mi ne izgleda kao daje propustila mnogo obroka", kae Johnson. "Siguran si da j
e gladna?"
ena i dalje spava.
"Nudim ti posao", kae Johnson.
Rojas odmahuje glavom. "Pijem i jebem."
"Treba mi nekoga pronai."
Rojas slijee ramenima.
Uvijek ga trae samo za to. Meksi pobjegne usred pustinje pa ga ne mogu pronai: dou p
o Rojasa. Ili se neki kojot pone praviti pametan pa se stacionira u njihovu dijel
u pustinje i pone odvoditi njihove Meksie: za posao angairaju Rojasa.
Rojas pronalazi kojota, a njegovu glavu ostavlja na motki.
To Indijancima ubija volju za slinim pokuajima.
"Hoe je evit', Johnsone?" pita Rojas. "Slobodno..."
"Ne, ini mi se da ne bih mogao", odgovara Johnson. "Hajde, navuci neto na sebe pri
je nego to se trag ohladi."
"Trag se moe ohladiti za tebe, Johnsone, ne za mene."
"Da, da, da... Hajde, idemo."
"Radije bih evio."
"I ja", kae Johson. "Ali tip mi je ve ubio trojicu Cahuilla."
Zna da e to razjariti Rojasa. Stvar nije u tome da eli osvetiti Cahuille, nego eli
pokazati da moe uiniti neto u emu oni nisu uspjeli.
74
Don Winslow
Rojas ima povei ego.
"Fuka mi se", kae Rojas. "Pijan sam."
"Takav si se i rodio."
"Majka mi je stalno pila."
"Inae bi te pobacila."
Istina je, Rojas je zbilja ruan ovjek. Nizak, zdepast, spljotena nosa i previe razma
knutih oiju. aka i stopala nalik na ape.
Ali, dovraga, kako taj nos samo njui.
"Morat u te upucati?" pita Johnson.
"Prespor si", kae Rojas, a Johnson uoava da je malko povukao no, kao da se sprema n
apasti.
Moda ima pravo, misli si Johnson. Moda bi me mogao upiknuti prije nego bih ga obor
io.
"U redu", kae Johnson i sputa pitolj. "Potrait u nekog drugog. A ti se vrati debeloj.
.."
Johnson gleda kako Rojas s poda uzima bocu mescala i prkosno potee obilan gutljaj
. Vraa se na prljavi leaj, odlae no iz ruku i pljuskom budi enu. Govori joj neto na pan
jolskome. Johnson ne razabire tono rijei, no znaenje je jasno.
Johnson puta Rojasa da jo malo poradi na tome. Sve dok mu se runo lice nije izobliil
o, a oi se zatvorile. Nakon toga drkom pitolja pogaa ga iza uha. Jednom, dvaput, tup
, tup... Gleda kako se Rojasovo malo tijelo oputa, kako udovi beivotno vise.
Johnson sprema pitolj, prebacuje Rojasa na rame, a drugom rukom uzima njegovu odj
eu. Pozdravlja enu naas pridiui eir, iznosi Rojasa i odlae ga u tovarni prostor kamion
a.
Ondje ga ve ekaju tri kompia, sjede poput pasa. Ve su zakljuili da ih moda oekuje kakav
-takav posao, da bi neto mogli i zaraditi, pa kupiti mescal ili sanduk-dva Testor
a.
Johnson sjeda za upravlja i uz dubok se uzdah vraa prema rancu.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
75
19
ESCOBAROV POGREB ISPUNJAVA SVA GRUZSINA OEKIVANJA, PA I VIE OD
toga.
ene nariu kao da im je netko oduzeo socijalnu pomo, a mukarci stoje iza njih u jefti
nim odijelima, sumornih izraza lica, primjetnih ak i pod velikim, zaobljenim sunan
im naoalama. Gruzsu jo vie usreuju Escobarovi mlai muki roaci, u najsveanijoj mafijak
dori za pogrebe ponedjeljkom - istim bijelim majicama kratkih rukava, izglaanim, d
va broja prevelikim trapericama, te jaknama s logotipom Raidersa. Jakne Raidersa
, misli si Gruzsa, kao da je netko od tih kretena koji snifaju ljepilo uope u sta
nju razlikovati Kennvja Stablera od prita na vlastitom dupetu. Svi imaju izbrijan
u glavu, dre se opako poput pravih chola5, dok Gruzsu - jedinog nemeksikanca meu o
kupljenima - gledaju kao pravi tinejderski ubojice.
Da nije Jorgeov pogreb, Gruzsa bi najradije jednog ili dvojicu iz njihovih redov
a odveo u prvu praznu uliicu i isprao im usta pomou cijevi devetmilimetarskog Gloc
ka, da im se zubi poput bombonia raspu po asfaltu, pa ih ondje veselo zvidei ostavio
. Ali ipak je na pogrebu pa meu njima vlada svojevrsno primirje.
A to je takoer dobro, misli si Gruzsa dok sveenik blebee na panjolskome, jer ne samo
da su Escobarovi mladi muki roaci mafijai nego pripadaju i najmanje dvjema skupina
ma koje Gruzsa odmah prepoznaje. Tu je svakako skupina iz Ouatro Flatsa, pa i TM
C, a moda ak i East Coast Crips. I trebalo bi jo samo da jedan od tih mentalno reta
rdiranih kretena pone izazivati pa da se svi ponu meusobno ubijati.
Gruzsa bi to inae smatrao ne samo zabavom nego i drutveno korisnim dogaajem, osim to
bi to danas bila prava gnjavaa, jer ima drugog posla.
Stoga samo sjedi, ne obazire se na opake poglede nego se koncentrira na veliku f
otografiju Escobara koji ga gleda iz okvira pored lijesa. Pita se to su Meksii rad
ili prije Kodaka, jesu li uz lijes postavljali fotografiju
5
Izraz koji oznauje mladog pripadnika uline bande.
76
Don Winslow
preminulog ili to drugo, a nakon proklete beskonane propovijedi meksikanskog sveeni
ka, Gruzsa stupa u red koji prolazi pokraj lijesa i odaje posljednju poast.
Izraava suut uplakanoj Jorgeovoj majci, dvjema tetama koje mrcaju, jo nekim roacima,
a zatim ga Jorgeov brat moli za razgovor na otvorenome, na to je Gruzsa cijelo vr
ijeme i raunao.
Jorgeov je brat ozbiljan tip, cholo6 staroga kova, priblino iz doba kad su se mek
siki mafijai jo meusobno titili, a ne ubijali. Luis Escobar osim toga nije ni plakao.
Oi suhe poput pustinjskog pijeska, ovjee, ali mrane od bijesa. Luis je u buksi odra
dio nekoliko poduih angamana: ubojstvo iz nehaja i teak fiziki napad, a Gruzsa zna i
da je iza reetaka bio voda Meksikanaca. Te su crne oi zastraivale i ljude iz Pante
ra i ljude iz Arijskog bratstva i mafijae... a sad je na slobodi i vodi nekadanju
mreu. Tip je i u odijelu, primjeuje Gruzsa. Pravom odijelu, a ne nekakvoj klaunovs
koj imitaciji. Nosi kvalitetno odijelo i bratu iskazuje pravo potovanje.
ovjek mora potivati Luisa Escobara i Gruzsa mu ne namjerava srati.
"Kako je dolo do toga?" pita Luis.
Gruzsa slijee ramenima. "Jorgea su sjebali, Luis."
"Tko?"
"Dounik s kojim je suraivao." "A zove se?"
Gruzsa podie pogled i tuno odmahuje glavom. "Bobby Z, Luis."
"Bobby Z mi je ubio brata?" pita Luis. "Bobby Z ne ubija."
"Ne mogu tvrditi da je pucao", upozorava Gruzsa. "Moda je to umjesto njega obavio
netko od Huerterovih ljudi."
"Zato?"
"Bit e da mu je nekako stao na ulj", kae Gruzsa. "Zna kakav je bio Jorge, neki put n
eugodan i bez milosti. Znao je razljutiti ljude. U svakom sluaju, budi bez brige.
.. pronai emo ga. Pretrait emo i posljednju stopu pustinje, pronai Bobbyja Z-a i dove
sti ga pred..."
"Neete ga pronai", kae Luis smireno. Ne tui se, samo izraava injenino stanje. "Mi emo
pronai."
6 Meksiki gangster.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
77
Gruzsa se upravo tome i nada. Gruzsa zna da veina ljudi smatra da je Kalifornija
manje-vie dio Sjedinjenih Drava, ali kad biste vidjeli ono to vidi Gruzsa, znali bi
ste da zapravo pripada Meksiku. Meksika mafija uokolo se kree praktiki nevidljiva,
ali vidi sve, uje sve, komunicira samo medu sobom.
Luis Escobar angairat e pravu malu vojsku, vie njegovih vojnika aktivno e traiti, ali
e cijeli jebeni okrug izvjetavati o svemu to bude imalo smrdjelo.
Meksikance u Kaliforniji zapravo i ne vidi, misli si Gruzsa dok promatra kameni l
ik Luisa Escobara, no oni tebe itekako vide.
Sretno ti bilo, Time Kearnev.
"uj, Luis", kae Gruzsa, "moram te upozoriti da ne uzima zakon u svoje..."
"Jer e me nagaziti?"
Gruzsa se pretvara da jo nekoliko trenutaka razmilja o tim rijeima, a onda kae: "Ne,
Luis. Samo obavi to mora. Jorge mi je bio prijatelj."
"Carnal."
"K'o roeni brat, Luis." K'o roeni brat, malo sutra. Sve za kurac.
Jednosmjerni se budi pod klupom u parku i trlja oi pod kapuljaom pona. Oblaci su na
d morem ruiasti, a plaa je pusta.
Jednosmjerni njui zrak, gleda na sve strane pa ponovno njui zrak. Potom se izvlai i
spod klupe, protee ukoene, promrzle noge i zamiljeno promatra more.
Neto se promijenilo.
Ponovno njui zrak, ee upavu bradu i prstima prolazi kroz dugaku, prljavu kosu. Okree s
e leima moru i gleda prema istoku, gdje se sunce tek poinje dizati iznad breuljaka
Lagune. Njui zrak na istoku.
78
Don Winslow
Ponovno gleda prema moru.
Potom skae uvis i vie: "Vratio se! Vratio se!"
Tri do mora, ulazi do glenjeva i poinje se pljuskati ledenom vodom. Pritom vie: "Vra
tio se! Vratio se! Bobby Z se vratio!"
Sve to trajalo je dovoljno da privue pozornost policije. Policajcima iz Lagune to
liko je drago da se Jednosmjerni pere da ga putaju jo neko vrijeme pa ga tek nakon
toga vode u kliniku.
Jednosmjernom to nimalo ne smeta. Natopljen morskom vodom, omotan dekom, ruku ve
zanih lisicama sjedi na stranjem sjedalu patrolnih kola i smijei se, glasno se smi
je i radosnu vijest iri svima koji su voljni sluati.
Bobby Z se vratio.
"Dolazi s istoka", povjerava bolniarki.
21
Priblino sat nakon svitanja Tim pronalazi ono to je traio. Izloio se opasnosti kreta
nja pri danjem svjetlu jer je pretpostavio da ima pristojnu prednost. Osim toga,
pristao je na takvu opasnost i radi pronalaenja to boljeg sklonita.
A zaklon se nalazi pedesetak metara uz kanjon u niim predjelima breuljaka. Rije je
o maloj udubini pod izboenom stijenom, pred kojom se nalazi zgodan veliki kamen.
Kad proviri sa strane, Tim lijepo vidi ravnicu koja se prostire ispod tog mjesta
, pa neto misli da ono to vidi moe i pogoditi.
Ostavlja Kita na obronku, provjerava ima li u minijaturnoj pilji zmija, pa ga zat
im uvodi unutra. Posjevi ga, kae mu da se ne boji, jer e se ubrzo vratiti, a onda t
rga granu rujevine i jo dobrih pola sata prikriva vlastite tragove pa dublje u ka
njonu radi novi put koji se u pilju vraa s gornje strane. Tipovima treba barem prui
ti mogunost da prou pokraj pilje.
Osim toga, uvijek je zgodno neprijatelja ustrijeliti u lea ako ti se za to prui pr
ilika.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
79
Kad se vratio u pilju, Kit mu kae da mu je dojadilo igrati se marinca.
"Moe onda Batmana i Robina?" pita Tim.
Kit odbacuje novu ideju uljudnim mrtenjem. "Moe X-Men?" pita.
Tim nije posve razoaran, jer je u Saudijskoj Arabiji prikratio hrpu vremena itajui
stripove X-Men i ekajui da zrakoplovi A-10 pretvore Iraane u mokri pijesak. "Voli X-
Mene?"
Kit kima. "to e biti?" pita.
"Wolverine", kae Tim. "Osim ako ti eli biti Wolverine." "Moe biti Wolverine", kae Kit.
"Mogu ja biti Kiklop?" "Moe." "Super."
Ve nekoliko trenutaka kasnije Tim pita: "Jesi gladan, Kiklope?" "K'o vuk, Wolveri
ne."
Tim iz omota vadi dvije energetske okoladice i jednu daje djeaku, zajedno s bocom
vode. Potom poinje rasklapati i istiti puku, to je za biveg marinca jednako prirodno
i utjeno kao kad sveenik moli krunicu.
Mali u hipu proguta okoladicu, popije malo vode pa pita: "Moe da smo se nali u stup
ici u pustinji? A neprijatelj nas progoni? Pa se skrivamo u pilji...?"
"Moe", kae Tim.
Sve zvui nekako u redu i uvjerljivo.
Fratar se sprema uzeti veliku kavu s mlijekom i The Economist, sjediti vani i uiv
ati u jednom i u drugom, kad dozna novost o povratku Bobbyja Z-a.
Proroanstvo potjee od Jednosmjernog, dakako, koji je tek iziao iz psihijatrijske bo
lnice i sad ushieno prolazi plonicima glavne ulice i ovjeanstvu iri radosnu vijest.
80
Don Winslow
Kao dugogodinji stanovnik Lagune, Fratar i predobro zna Jednosmjernog i naviknuo
se na njegovo luako tumaenje legende o Bobbyju Z-u. Tog je jutra Jednosmjernom dao a
k i dolar, te je pomalo uzrujano gledao kako luak guva novanicu i baca je u kanaliz
acijski otvor viui: "Kome jo treba novac? Vratio se Bobby Z! Da ponovno preuzme svo
je kraljevstvo!"
Te posljednje rijei dodatno su ga uznemirile, najvie zbog toga to je on uglavnom pr
euzeo kraljevstvo Bobbyja Z-a, otkako je ovaj prije etiri mjeseca nestao s ekrana
.
I to doslovce s ekrana, jer je Fratar strunjak za raunala i upravlja Bobbyjevim in
teresima u zemlji. Na Fratrovim tvrdim diskovima, disketama i CD-ROM-ovima nalaz
e se ifre koje pokazuju gdje su nagrade za grijeh, neizmjerno bogatstvo koje poiva
na dimu trave, velikim koliinama dima koji se die prema nebu iz najotmjenijih dne
vnih soba, s najboljih terasa i iz najraskonijih jacuzzija na Zapadnoj obali.
Fratar zna gdje je blago, a-ha. Zna i tko vodi maloprodaju, zna i da je Z-ovo ca
rstvo - koje je oduvijek bilo napredno u svakom smislu - na rubu toga da posve p
rijee na elektroniku.
Osim, dakako, kad je rije o konkretnoj lovi spremljenoj za crne dane. Koji su, za
kljuio je Fratar, nastupili otkako je Bobby nestao negdje u jugoistonoj Aziji. Fra
tar je jo mjesecima nastojao uhvatiti neku poruku ili znak, svako malo tipkao bi
poruku Javi se, Rangoon, ali Bobby se nije javio. Stoga je Fratar nakon nekog vr
emena zakljuio da je njegov najbolji prijatelj Bobby - poput nebrojenih Amerikana
ca - doekao kraj negdje u opasnim planinama jugoistone Azije i da je cijelo carstv
o sada Fratrovo. Kao i velika hrpa love - brojke kao da su izile iz neke knjige C
arla Sagana - skrivena za budue narataje.
Fratar stoga - to priznaje i zbog ega se stidi - osjea dvojake reakcije na proroanst
vo Jednosmjernog o Bobbyjevu povratku.
To je jednostavno u ovjekovoj prirodi, misli si Fratar. Istoni grijeh, mogue, ali ov
jek je jednostavno sklon tome da, ako ga uva dovoljno dugo, poinje misliti da je t
ui novac zapravo njegov.
Fratar zna sve o istonome grijehu jer je neko bio pravi redovnik. Iz srednje kole u
Laguni otiao je na Notre Dame i ozbiljno shvatio studij, o emu svjedoi i injenica d
a je potom otiao u sjemenite i iz njega iziao kao jezuitski sveenik. No ak ni takva p
redanost nije bila dovoljno ozbiljna za Jamesa P. McGoynea, pa je kasnije pristu
pio samostanu daleko u pustinji Novog Meksika, gdje su redovnici u stvari kopali
kanale za navodnjavanje, uzgajali agave i prodavali ekoloku
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
81
marmeladu od agave. Jednog je dana jedan stariji redovnik poveo Jamesa u stranu,
ustvrdio kako zna da je na Notre Dameu imao i informatiku, te ga zamolio da sas
tavi popis adresa svih kupaca.
Iako Fratru to jo mjesecima nee sinuti, bio je to poetak kraja njegove redovnike kar
ijere, jer je u meuvremenu pronaao novu vjeru: raunalo. Za manje od dvije godine ma
rljiva su braa svoju marmeladu odvratna okusa ve prodavala irom svijeta, od New Yor
ka i Amsterdama do Santa Fea, a Fratar ih je nagovorio da ak i izdaju katalog, alj
u redovne biltene s novostima i sastave knjigu s receptima, dok su oni sve bre zg
rtali sve vie novca, a Fratar je bio zaduen za brojanje.
Tako se jednog jutra probudio i usred kontemplacije u tiini - moe li u samostanu u
ope biti drukija kontemplacija? - jednostavno izgubio vjeru.
Tek tako.
Rasprila se poput jutarnje izmaglice. Vjerovao je, a onda je odjednom prestao, vj
era ga je jednostavno napustila. Za ranojutarnje etnje pustinjom, Fratrovo iskust
vo bilo je obrnuto u odnosu na ono to je doivio Mojsije. Nema grma u plamenu ni sl
ine pojave - Fratar jednostavno hoda i promatra smee planine i odjednom zakljuuje d
a Bog ne postoji.
Nikako mu nije jasno zato mu to nije i ranije sinulo.
Godine i godine proveo je u toj rupi, kopao jarke i kanale, jeo usranu hranu, uti
o poput pravog redovnika, komunicirao samo kad je bilo nuno i pjevao, a sve za to?
Nihil, eto to. Ni za to. Nada. Za jedno veliko nita.
Kako je po prirodi oduvijek fanatik, Fratar je postao ne samo ateist, nego i nih
ilist. Istog popodneva napustio je brau i autobusom se uputio na zapad, ondje nal
etio na kompia iz srednje, Bobbyja Z-a, s kojim je poeo priati o kompjutorima. I o
popisima s adresama muterija.
I tako se rodilo udovite. Fratar je na trite trave navalio arom i odlunou kakve je nek
osveivao Bogu i stvorio globalni komunikacijski i knjigovodstveni sustav u koji o
bini smrtnici iz DEA-e, FBI-a i Interpola nikako ne mogu prodrijeti. Od svih inst
itucija pribojava se jedino Drube Isusove - iz osobnog iskustva zna koliko su ti
ljudi temeljiti - ali i dalje imaju pune ruke posla sa svojim sustavima prikrive
ne pljake da bi se zanimali za Z-ovo carstvo.
82
Don Winslow
Iz toga proizlazi sve to Fratar danas posjeduje: zanimljiv posao, divovsku kuu u E
merald Bayu, na litici koja se nadvija nad plavo prostranstvo Tihog oceana, te n
aoko beskonaan dotok novca.
Svog i Bobbyjevog.
"Vidio si ga?" pita Fratar Jednosmjernog.
"Ovdje", kae Jednosmjerni i prstom pokazuje vlastitu glavu.
Fratar si misli kako ta tvrdnja obuhvaa itav jedan svemir mogunosti i poinje malo la
ke disati.
"Ali nisi ga doista vidio", ustrajava Fratar, "osobno, glavom i bradom."
"A tko ga je vidio?" odgovara protupitanjem Jednosmjerni, uope se ne dajui smesti.
Fratar ga je zapravo i vidio - nekoliko puta - no to je bilo davno. "Zna Bobbyja?
" pita Fratar. "Tko ga doista zna?"
Nakon tih rijei Jednosmjerni ushieno odlazi ususret turistima koji se tek pojavlju
ju iz hotela i odlaze u potragu za jutarnjom kavom. Toliko je ushien da ga ponovn
o privodi policija. Kako su upoznati s problemom - iako ne uvijek u toj mjeri -
mjesni policajci znaju to im je initi. Odvoze Jednosmjernog priobalnom autocestom
i ostavljaju ga izvan granica svoje nadlenosti.
Tako on postaje problemom Dana Pointa.
Kod Fratra je situacija ipak malo sloenija.
Uz kavu s mlijekom i The Economist sjedi ispred knjiare-kafia, ali se ne uspijeva
najbolje koncentrirati na budunost eurodolara.
Ako se Bobby vratio, misli si, ako su se nasumini dijelovi svemira poklopili tono
tako daje Jednosmjerni nakratko pri sebi i suvisao, tada je nuno odgovoriti na ne
koliko zanimljivih i uznemirujuih pitanja.
Na primjer: zato mu se Bobby nije javio? Faksom, preko kompjutora, preko glasnika
, ak i zastarjelom metodom ostavljanja poruke uz etnicu u Dana Pointu?
Je li mogue da je genijalni Bobby nanjuio prijevaru? Prokuio da je Fratar, ako je B
obby kralj Richard, postao kraljevi John? Ako se vratio, pita se Fratar, gdje je
taj Z?
I to, molit u lijepo, u vezi s njim poduzeti?
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
83
Johnson si misli da se Bobby Z uvukao pod zemlju.
Ili to ili tumara izgubljen meu kaduljom i niskim raslinjem, pa e ga za dan-dva pr
onai mrtvog. Zbog ega e Brian poludjeti, ali njemu e pucati prsluk, jer jahanje pust
injom, dok gleda kako Rojas i trojica njegovih kompia njukaju uokolo kao psi, nako
n nekog vremena doista dojadi.
Na njegove tragove naili su u blizini litice. inilo se da ba i nema smisla sputati s
e i traiti ostatke kretena koji su u Humveeju projurili preko ruba.
A Rojas, pijaniji i od pustinjske deve, Johnsonu je rekao da bijelac kojeg trae n
ije motociklom preao rub. S djeakom je poao na zapad, a onda su nakon nekog vremena
djeakovi tragovi nestali.
Pritom mu nije trebao prokleti Indijanac da pogleda tragove i zakljui da je mukara
c podignuo djeaka i da ga dalje nosi. Tragovi u pijesku bili su upravo toliko dub
lji.
Bobby Z je, znai, u bijegu, ali je i mnogo sporiji nego to bi inae bio, pa Johnson a
lje Rojasa i kompie da lagano potre u tom smjeru, dok ih on polagano slijedi na ko
nju.
Neka ga Rojas pronae, stjera u kut, pa emo onda smisliti kako ga tono uhvatiti.
Stari Meksi eli ga se domoi ivog.
Tako ga slijede u smjeru zapada, preko ravnice i prvih breuljaka, pa uz kanjon. I
ndijanci su sve uzbueniji jer po tragovima zakljuuju da plijen usporava. Johnson i
h gleda kako tragaju poput pasa.
Rojas se uspinje jednom stranom kanjona, pa zastaje i vraa se istim putem, te se
savjetuje s ostalima, a Johnson koristi priliku da kouljom obrie sunane naoale. Naoal
e je vratio na oi upravo kad je jedan od Indijanaca pao kao da ga je pogodio meta
k.
Sranje, misli si Johnson, zaboravio sam puku koja je nestala.
Pita se kako je dovraga preprodava droge s plae nauio tako pucati i, premda je vjer
ojatno izvan njegova dometa, silazi s konja i pronalazi zaklon iza neke stijene.
84
Don Winslow
Sranje, opet misli Johnson dok gleda kako Rojas i ostali Indijanci bjee u zaklon,
a sve ukazuje na to da je pred njima naporan dan.
"To je prava puka, ne?" pita KlT.
"Nije", kae Tim, podosta zaokupljen onim to se dogaa pod njim u kanjonu. Jedan od t
ragaa je pao, a preostala dvojica sklonila su se iza stijenja.
"Prava je", ustrajan je Kit. "Onaj je ovjek pao kad si zapucao."
"Takva su pravila igre", kae Tim. "Osim toga, rekao sam ti da ne viri."
"Ono na nozi je krv?"
"Crvena boja", kae Tim. "A sad se vrati i spusti. Ne elim da zloesti mutanti znaju
da nisam sam."
Pravi klinac Bobbyja Z-a, nema to, misli si Tim, jer se mali uope ne boji dok se v
raa u stranji dio pilje. A to je dobro, jer se Tim mora koncentrirati.
Na ranjenog tipa. Koji bi sad ve trebao dozivati u pomo, vikati, jer to mu je bila
namjera. Jednog oboriti, a ostale srediti kad mu priskoe u pomo.
Tako se igra.
No mali je kreten ilav, jer lei i zubima dere komad nogavice pa podvezuje nogu.
Snalaljivi i ilavi jebeni idiot. I nitko mu ne priskae u pomo. Bit e, misli si Tim, d
a dobro znaju igru.
Tim jednostavno nema srca pogoditi tipa u glavu. ini mu se da nema svrhe, a osim
toga, ranjenik je bolji od mrtvaca. Njegovi e s njim morati neto uiniti, kako god d
a okrene.
"Samo se ne mii odande", kae malome.
"Ne miem se, ne miem se."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
85
Ali ovi deki ne pucaju, pomisli Tim. A trebali bi pucati, jednostavno mecima zasu
ti pilju, dok jedan od njih pritom tri do kolege i odvlai ga u zaklon.
Osim ako jo nisu prokljuvili odakle je doletio metak, stoje takoer mogue.
Ili su ve meu grmljem, pa mu prilaze s druge strane. to je takoer mogue. Zloesti mutan
ti.
Zato me uope ele ubiti, pita se Tim, podosta razdraeno. Zato me ljudi neprestano dovo
de u taj poloaj?
emu se uope pitati, odgovara samome sebi.
Nakon toga cilja u ranjenikovu glavu i duboko udie.
Mali ipak ima meko srce, zakljuuje Johnson.
Sad bi ve morao znati da nitko od nas nee izlagati dupe i pomoi starom Indijancu pa
je u tom sluaju najbolje trajno ga srediti, da o njemu vie ne mora razmiljati.
Ali nije zapucao i drugi put.
Mali ima meko srce.
Johnson vadi vvinchesterku iz futrole na sedlu, uzima maramicu i vee je oko cijev
i. Zatim izlazi iz zaklona i kree prema dnu kanjona.
Rauna na meko srce.
Dolazi do ranjenika i vidi da e vjerojatno preivjeti. Cahuille su uglavnom ilavi ma
li gnjavatori.
Podie pogled prema pilji i osjea ljutnju jer je Rojas bio toliko prokleto glup daje
samo tako upao u stupicu. Dobro je to to su dobrog starog Bobbyja ipak stjerali
u rupu.
"Izgleda da imamo malu kriznu situaciju!" vie Johnson.
I Timu je situacija vie nego jasna: ponovno je sjebao stvar i naao se u stupici, u
pilji usred pustinje. Dovraga, kao da su uokolo postavljeni
86
Don Winslow
poljevai travnjaka. Ali ini mu se da mu ne treba odgovor, pa samo postavlja nian na
kaubojeva prsa i eka.
"Dovraga, gospodine Z, u stupici ste!" vie Johnson.
Tim sputa puku i puca pod Johnsonove izme, tek toliko da ga podsjeti da sve moda i n
ije toliko jednostrano.
"emu sad to?!?" vie Johnson.
"Teko kontroliram nagon!" uzvraa Tim.
Johnsonu se odjednom ini da mu srce moda i nije toliko meko, pa i nije previe oduevl
jen injenicom da bi mu se zbog toga u glavi mogao nai metak kalibra 7,62. Osim tog
a, mali je pronaao podosta zgodan poloaj - i uope ga ne bi bilo lako uhvatiti - pa
se Johnson odluuje za novi pristup.
"Kako bi bilo da se lijepo dogovorimo, gospodine Z?!?" vie.
Tim uzvraa: "A kako tono?!?"
Jednostavno se pokupi, nestane.
Kao i veina prijedloga u slinim situacijama, zvui predobro da bi bio istinit, no Ti
m nigdje ne vidi bolji izlaz, pa pristaje.
Kauboj povlai Indijance, oni uzimaju ranjenika, a Tim dri prst na okidau sve dok se
nisu nali daleko u ravnici, udaljujui se od njega. Nekamo e smjestiti ranjenog tra
gaa, a kauboj e Brianu jednostavno rei da ali, ali jednostavno nije uspio pronai Bobb
yja Z-a.
Tako barem glasi dogovor, iako Tim ni na trenutak ne vjeruje da je to prava isti
na. Ali mora misliti na klinca, a koji god prljavi trik bio Johnsonov cilj, imat
e vee izglede nego ako ostane uati u toj pilji dok mu ne ponestane hrane i vode.
"Pogodio si onog tipa", kae Kit. Mrtav-hladan, misli si Tim, nije se zbog toga uz
rujao.
"Ma, ne", kae Tim. "Pretvarao sam se da sam ga pogodio, a on se pretvarao da je r
anjen. Tako ide igra."
"Ah, tako", kae Kit.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
87
Tim zna da se mali pretvara da vjeruje, pa se on pretvara da vjeruje da mali vje
ruje, jer je tako, ini se, lake i jednom i drugome.
"Ostat emo u ovoj pilji?" pita Kit.
"Jo ne znam", kae Tim. "Sto ti misli?"
"Mislim da bismo trebali nekamo otii."
Tim jo nekoliko trenutaka razmilja o tome. Bilo bi bolje priekati no, ali u tom sluaj
u morali bi ekati jo cijelo poslijepodne, a Johnson se dotada moe vratiti s pojaanje
m.
"Priekajmo jo malo", kae Tim, pa dodaje, "ako nema nita protiv, Kiklope."
Priekajmo da se sunce malo spusti.
"Nema frke, Wolverine", kae Kit.
Ni jedan ni drugi vie ne smatraju da se igraju junaka iz stripa, no tako je lake s
ve rjeavati.
Sad tako sjede i ekaju. ekaju do trenutka kad Johnson i njegovi tragai postaju tek
minijaturnim tokicama u pustinjskoj ravnici, ekaju da se podnevno sunce jo malo spu
sti. Sjedaju i ekaju i razgovaraju o X-Menima, Batmanu, Silver Surferu, brodovima
na daljinsko -
0 emu Tim, kako se ini, zna jako puno - i terenskim motociklima. Razgovaraju o sve
mu osim o situaciji u kojoj se nalaze, a ta situacija nema veze sa stripovima.
Na koncu Tim daje Kitu jednu od dvije boce s vodom i kae: "Popij ovo."
"Sve?"
"Sve", kae Tim. "U pustinji vodu pohranjuje u trbuhu, a ne u uturici."
Za razliku od filmova, gdje vodu dijele na tono odreene obroke
1 piju po gutljaj svaki drugi dan. Nije ni udo da ti idioti u filmovima umiru, mi
sli si Tim. Nose vodu u uturici, a ne u trbuhu.
Umiru od gladi uz vodu u uturici.
Jebeni Beau Geste. Kakva glupa ala.
"Poloi", kae Tim.
"To je nepristojno", oduevljeno kae Kit.
Tima se to nije osobito dojmilo, jer je vidio stoje dobar odgoj meu odraslima s k
ojima se mali drui. Na primjer, nemoj mrkati s iste dvadesetice kao netko drugi, p
redigra iskljuivo pred djecom, molit u lijepo.
88
Don Winslow
"Kako stoji s nogama?" pita Kita. "Nema frke!" "Ali zapravo..."
Mali podie ruku kao da se zaklinje pred sudom. Bit e da je to vidio u nekom filmu.
Tim je gledao kako to ine drugi ljudi - uglavnom murjaci - na sudu, jer nikad ni
je imao priliku svjedoiti u svoju obranu. Odvjetnici su smatrali da to ne bi bilo
preporuljivo.
Samo jedan od problema koji su ti na vratu kad si kriv.
Mali prekida njegove sanjarije. "Zato pita za moje noge?"
"Jer nas oekuje uspon."
Dugotrajan i naporan uspon, misli si Tim.
Jer najlake bi bilo vratiti se u kanjon, u ravnicu pa, pratei korito, izii iz pusti
nje. I zadnji idiot zna da korito, pa makar i isueno, vodi iz pustinje.
ekat e me u koritu.
Stoga emo jednostavno morati izii preko planine.
Bilo bi zgodno imati kartu, misli Tim. Naravno, bilo bi jo zgodnije da se uope nij
e uvalio u sve to, no to je bio jedan drugi dogovor, ve proveden, pa o tome i nem
a smisla razmiljati. Treba se samo koncentrirati na to kako se izvui iz ove pogodb
e.
ivot, misli si, cijeli je ivot jedna usrana pogodba za drugom.
Gleda malog i misli: Ne zna to te eka, mali.
"Siguran si da eli ii sa mnom?" pita Tim.
"Siguran sam", odgovara mali bez razmiljanja.
Prvi put izgleda prestraeno. Boji se da netko od odraslih ponovno razmilja o tome
da ga negdje ostavi.
"Jer te mogu vratiti onamo, ako eli."
"Ubili bi te", kae Kit.
Nema igre, nema pretvaranja, nema prie iz stripa. "Nema anse", ree Tim. "Mene nije
lako ubiti." Pitaj Smrdljivog Psa.
Klinac ga gleda onim velikim smeim oima. "elim ii s tobom", kae. "Idemo gore", kae Tim
.
Nakon samo nekoliko metara pita: "to smo? Marinci ili X-Men?"
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
89
Mali malo razmilja, pa pita: "Moemo biti ijedno i drugo?"
"A zato ne?"
"Guba!"
Marinac mutant, misli si Tim. Guba.
Jednosmjerni nije uasno bijesan jer su ga ostavili u Dana Pointu.
Ako nita drugo, smee je ovdje bolje, misli si dok pretrauje kontejner iza restorana
Chart House. Nailazi na ostatke zgodne Cezarove salate, malo prepeenca s enjakom i
previe maslaca koji ipak odluuje pojesti, te ostatak poiranog lososa. Vidi i hrpu
kostiju od odrezaka, napola pojedena rebarca i komade hamburgera, ali Jednosmjer
ni zapravo ne jede crveno meso, jer treba voditi rauna i o zdravlju.
Chart House odabrao je ne samo zbog kuhinje, nego i zbog pogleda: nalazi se na u
zvisini nad samim morem, pa se odande prua predivan pogled na luku u Dana Pointu,
sa stotinama jahta, glisera i plovila za sportski ribolov.
Jednosmjerni se kui u amce i brodove.
Ili barem misli da se kui jer je u neko davno doba, prije onoga to smatra Prosvjet
ljenjem, imao vlastitu licencu za arter, te je turistas vodio na putovanja Karibi
ma. Toga se nejasno sjea kao lagodnog razdoblja slatkoga ruma i aromatine jamajkan
ske trave, vremena kad je prevozio buroaziju od luke do luke i povremeno im evio en
e, keri i djevojke.
Zgodno i ugodno vrijeme, ali neprosvijeeno.
I, unato tome, uiva u pogledu. Dok jede, voli gledati kako brodovi uplovljavaju i
isplovljavaju, plove uz dugaak kameni lukobran koji odvaja luku od prostranstva n
esmiljenog Tihog oceana. Voli gledati brodove i kritiki ocjenjivati linije i kons
trukcijska rjeenja.
Usto, zakljuuje da je negdje meu stotinama plovila skriven i brod Bobbyja Z-a.
88
Don Winslow
"Kako stoji s nogama?" pita Kita. "Nema frke!" "Ali zapravo..."
Mali podie ruku kao da se zaklinje pred sudom. Bit e da je to vidio u nekom filmu.
Tim je gledao kako to ine drugi ljudi - uglavnom murjaci - na sudu, jer nikad ni
je imao priliku svjedoiti u svoju obranu. Odvjetnici su smatrali da to ne bi bilo
preporuljivo.
Samo jedan od problema koji su ti na vratu kad si kriv.
Mali prekida njegove sanjarije. "Zato pita za moje noge?"
"Jer nas oekuje uspon."
Dugotrajan i naporan uspon, misli si Tim.
Jer najlake bi bilo vratiti se u kanjon, u ravnicu pa, pratei korito, izii iz pusti
nje. I zadnji idiot zna da korito, pa makar i isueno, vodi iz pustinje.
ekat e me u koritu.
Stoga emo jednostavno morati izii preko planine.
Bilo bi zgodno imati kartu, misli Tim. Naravno, bilo bi jo zgodnije da se uope nij
e uvalio u sve to, no to je bio jedan drugi dogovor, ve proveden, pa o tome i nem
a smisla razmiljati. Treba se samo koncentrirati na to kako se izvui iz ove pogodb
e.
ivot, misli si, cijeli je ivot jedna usrana pogodba za drugom.
Gleda malog i misli: Ne zna to te eka, mali.
"Siguran si da eli ii sa mnom?" pita Tim.
"Siguran sam", odgovara mali bez razmiljanja.
Prvi put izgleda prestraeno. Boji se da netko od odraslih ponovno razmilja o tome
da ga negdje ostavi.
"Jer te mogu vratiti onamo, ako eli."
"Ubili bi te", kae Kit.
Nema igre, nema pretvaranja, nema prie iz stripa. "Nema anse", ree Tim. "Mene nije
lako ubiti." Pitaj Smrdljivog Psa.
Klinac ga gleda onim velikim smeim oima. "elim ii s tobom", kae. "Idemo gore", kae Tim
.
Nakon samo nekoliko metara pita: "to smo? Marinci ili X-Men?"
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
89
Mali malo razmilja, pa pita: "Moemo biti i jedno i drugo?"
"A zato ne?"
"Guba!"
Marinac mutant, misli si Tim. Guba.
Jednosmjerni nije uasno bijesan jer su ga ostavili u Dana Pointu.
Ako nita drugo, smee je ovdje bolje, misli si dok pretrauje kontejner iza restorana
Chart House. Nailazi na ostatke zgodne Cezarove salate, malo prepeenca s enjakom i
previe maslaca koji ipak odluuje pojesti, te ostatak poiranog lososa. Vidi i hrpu
kostiju od odrezaka, napola pojedena rebarca i komade hamburgera, ali Jednosmjer
ni zapravo ne jede crveno meso, jer treba voditi rauna i o zdravlju.
Chart House odabrao je ne samo zbog kuhinje, nego i zbog pogleda: nalazi se na u
zvisini nad samim morem, pa se odande prua predivan pogled na luku u Dana Pointu,
sa stotinama jahta, glisera i plovila za sportski ribolov.
Jednosmjerni se kui u amce i brodove.
Ili barem misli da se kui jer je u neko davno doba, prije onoga to smatra Prosvjet
ljenjem, imao vlastitu licencu za arter, te je turistas vodio na putovanja Karibi
ma. Toga se nejasno sjea kao lagodnog razdoblja slatkoga ruma i aromatine jamajkan
ske trave, vremena kad je prevozio buroaziju od luke do luke i povremeno im evio en
e, keri i djevojke.
Zgodno i ugodno vrijeme, ali neprosvijeeno.
I, unato tome, uiva u pogledu. Dok jede, voli gledati kako brodovi uplovljavaju i
isplovljavaju, plove uz dugaak kameni lukobran koji odvaja luku od prostranstva n
esmiljenog Tihog oceana. Voli gledati brodove i kritiki ocjenjivati linije i kons
trukcijska rjeenja.
Usto, zakljuuje da je negdje medu stotinama plovila skriven i brod Bobbyja Z-a.
90
Don Winslow
Mora biti ondje, jer ga sudbina - murjaci, koji su njezino neupueno oruje - inae ne
bi dovela u Dana Point ba tog sretnog dana.
Dovrivi predjelo, sputa se i dolazi u samu luku, do irokog pristanita u kojem se nala
zi nekoliko restorana. U kanti za smee pronalazi vrhunsku poslasticu: jo hladni ko
rnet - sladoled od okolade - koji je djetetu oduzeo pobjenjeli otac u umrljanim bi
jelim hlaama.
Brkova i brade prekrivenih okoladom, poinje predstavu za turiste. Ne moe si pomoi, r
ijei u njemu kljuaju, prelijevaju mu se preko usana upravo u trenutku kad japanski
turisti poinju izlaziti iz autobusa.
Jednosmjerni ih doekuje.
"Dobro doli u Dana Point!" vie zateenom prodavau gumenih proizvoda iz Kvota. Zabrinu
tog ovjeka hvata za nadlakticu i vodi u pristanite. "Nekadanji dom legendarnog Bobb
yja Z-a, koji upravo putuje kui, vraa nam se. Bobby Z nestao je u morskoj maglici
i ponovno e otploviti, ali najprije nam, prijatelju moj, mora donijeti radosne vi
jesti!"
"Odakle to znam?" pita Jednosmjerni retoriki, jer je prodava gumenih proizvoda iz
Kvota odvie okiran da neto pita. "S pravom se pita, a ja u jednako tako i odgovoriti!
"
Jednosmjerni se naginje i smrdljiva daha ape ovjeku na uho: "U davno doba, kad bio
sam tek mlad mornar, sluio sam kao drugi asnik na alupi koja je plovila opakijim po
drujima junih mora. Teret koji smo prevozili tim, inae posve rekreativnim plovilom,
priznajem, tovar koji bi privukao neeljenu pozornost vladinih dunosnika, ako bi g
a i u jednom trenutku zaustavili i pretraili u nekoj luci ili na otvorenome moru
- a da i ne spominjem pirate, prijatelju moj, da, da,pirate..."
Ve oajni turistiki vodi pokuava presresti Jednosmjernog jer odvodi skupinu u pogrenome
smjeru.
No njemu je drago to ima i dodatnu publiku pa vodiu samo kae: "Bok, samo sam ovom p
rijatelju priao kako je dolo do toga da sam doista razgovarao s Bobbyjem Z-om. Zna,
doista sam ga poznavao."
"Ne, ne, ne, ne..."
"Na tom divnom brodu, zvao se neto i neto... Sjedio sam na palubi jedne blage, svi
lenkaste noi, pleo ue, punih ruku posla, s najslaom havajskom travom u ustima, kad
mi se pridruio tip za kojeg biste inae zakljuili daje obian mladi, osim to smo gledali
kako zvijezde svjetlucaju na povrini mora. Razgovarali smo kao pravi mukarci. To
me neizmjerno dirnulo."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
91
"Sutradan smo doplovili do otoka koji nigdje nije ucrtan..."
Jednosmjerni se zaustavlja ne samo zato to vodi doziva u pomo, a japanski se turist
i na gatu gomilaju poput hrpe naplavljenog drveta, nego zato to je ugledao visoko
g i mravog mukarca prorijeene kose koji je otkljuao vrata mola ZZ i urno se uputio us
kim prolazom.
Gleda kako brzim korakom prilazi posljednjem plovilu, malenoj, ali skladnoj alupi
, dolazi na plovilo i sputa se u kabinu jedrilice.
Jednosmjerni pridie bradu prema nebu i njui zrak.
"Kao to sam poeo objanjavati", govori, no ruka koja ga hvata za nadlakticu nije vod
ieva ruka, nego ruka zatitara, u rukavici, a ovaj ga ubrzo predaje u ruke policije
iz Dana Pointa.
Dok ga voze natrag u Lagunu, Jednosmjerni govori policajcima: "Znate, Bobby Z se
vratio."
"U to nema sumnje", smije se voza.
"Vratio se!" uzvraa ljutito Jednosmjerni.
"A kako zna?" pita ga murjak. Sad ve gubi strpljenje i ve mu pomalo smeta to policaj
ci iz Lagune Jednosmjernog ostavljaju na samoj granici dvaju gradova. Zato ga jed
nom ne bi za promjenu odvezli na sjever, pa da malo gnjavi ljude u Newport Beach
u?
"Kako zna?" ponavlja policajac.
"Nanjuio sam ga u zraku."
"Ah..."
"I vidio sam njegova kardinala", kae Jednosmjerni. "Vidio sam Fratra."
"Jupiii."
"Prvi put nisam ga prepoznao", priznaje Jednosmjerni. "Ali kad sam vidio kako do
lazi na brod..."
"Vie nije bilo sumnje, ha?"
"Ni najmanje."
Policajac se zaustavlja odmah nakon granice s Lagunom i otvara vrata.
"Izlazi", kae.
I to je to, misli si Jednosmjerni dok koraa prema sreditu Lagune. Vie nema sumnje -
svia mu se kako je murjak to formulirao pa prihvaa njegove rijei.
92
Don Winslow
Vie nema sumnje, govori Jednosmjerni samome sebi, to je to. Fratar je otiao na bro
d i to je to.
A tek ime broda!
Nowhere. Nikamo, bez cilja.
isti Z.
Prava legenda.
"Pronaao si Bobbyja pa ga pustio?!?" krijeti Brian.
Lice mu je crveno i Johnson si misli da bi mogao doivjeti srani udar i na licu mje
sta otegnuti papke.
Johnson ne bi ni trepnuo.
Na pogreb bi dola hrpa ljudi. Meksikanci oboavaju dobar tulum, a tom bi prilikom b
ilo mnogo pjesme i plesa. Moda bi i sam svratio.
"Bio je u povoljnijem poloaju", objanjava Johnson.
"Koji sad kurac to znai?" cendra Brian.
"Znai daje bio iznad nas i da bi bilo vraki teko odande ga izvui." "Znai da ste se us
rali!"
"Mogue." Johnson slijee ramenima. Ve razmilja o tome da na licu mjesta upuca Briana.
Da jednostavno izvue pitolj i smjesti mu metak medu svinjske oice.
"Ustrijelio nam je jednog ovjeka", kae umjesto toga Johnson.
"Vel'ka stvar."
"Bez brige, pokrpali smo ga."
Brian je ipak zabrinut. Ne zbog nekog nesposobnog tupsona, nego zbog hidalga na
suprotnoj strani granice. Izbuljio je oi, pue i pjeni se, a Johnson se ponovno nad
a da e ga izdati srce i sve potedjeti velike gnjavae.
"I nismo ga pustili", otee Johnson. "Rojas se vratio u velikome krugu i prati ga.
"
"I to e poduzeti?" pita Brian. "Poslati dimne signale?"
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
93
"Dao sam mu radio." "I?"
"Uputio se kanjonom Hapaha..." "Nije li ti u tom kanjonu ranio ovjeka?"
"Da", odgovara strpljivo Johnson. "A onda je nastavio put kanjonom."
"A zato?"
Johnson uvlai zrak duboko u plua. Ponestaje mu strpljenja. "Jer je vjerojatno zakl
juio da od njega oekujemo obrnuto."
"Da, ali Hapahom e doi samo do ravnice Hapaho."
"Ali on to ne zna."
"Bit e daje tako." Brian sad grozniavo razmilja. "Moe ga srediti na ravnome?"
"Vjerojatno", kae Johnson. "Naravno, ravnica nije ba toliko ravna, koliko nalikuje
zdjeli."
"Znai da bi trebalo biti jednostavno", kae Brian. Svia mu se mogunost da se Bobby Z
nae u zamci u zdjeli.
Bilo bi neusporedivo jednostavnije da ga mogu lijepo upucati, misli si Johnson.
Ili poslati Rojasa da mu prereze vrat. Ali Johnsona to podsjea i na maloga, a tak
ve mu se misli ne sviaju.
"Misli da gospodina Z-a moemo iznenaditi u Hapahi?" pita Brian, iako pitanje nije
upueno nikom ponaosob. Raspoloenje mu se ubrzano poboljava.
Debelim se licem iri osmijeh.
"Moda bi Willy volio pomoi..." ve prede Brian. "Naposljetku, Bobbyju ipak duguje od
reenu dozu boli i ponienja, n'est-cepas? ini mi se da bismo time trebali ispuniti p
oslijepodne. Ja u navui neto po uzoru na Legiju stranaca - francuska vojnika kapa, m
arama oko vrata, jahae hlae - a Willy... Uvjeren sam da bi Willy svoju ultralaku l
etjelicu za promjenu volio upotrijebiti i u malo konkretnije svrhe."
Johnson je zabrinut kad Brian govori takvim glasom. Obino znai da se sprema neka g
lupost. "Sto smjera?" pita Johnson.
Brian se smijei od uha do uha dok pjevui melodiju iz onog starog filma o Vijetnamu
.
'"Death from the Sky"', odgovara Brian.
94
Don Winslow
Smrt s neba, pita se Johnson. to bi to, dovraga, trebalo znaiti?
Tim i Kit stoje na rubu velike pustinjske zdjele i gledaju prema dnu. "Jebemti s
ve", kae Tim. "Kako je lijepo!" kae zadivljeno Kit. Pod njima se prostire osam kil
ometara cvijea. Cvijee u posudi.
Tim je ve viao proljee u pustinji, ali jo nikad nije vidio neto slino. Jebeni karneval
u toj pjeanoj zdjeli. Jarkocrveni cvjetovi, ljubiasti, uti, zlatni, cvjetovi u boja
ma koje rijeima ne zna opisati. Ne zna ni postoje li rijei za te boje.
Za razliku od uobiajene smee boje pustinje, ove boje blistaju sa zelene podloge. T
im zna daje rije o gustom niskome raslinju - kadulji, rujevini, pustinjskom duhan
u, panjolskoj sablji i mesquiteu - no s te visine izgleda poput zelenog saga.
Pod tisuama i tisuama divljih cvjetova.
Kao da se sva kinica koja je ikada pala u pustinji skupila upravo u toj zdjeli i
voila, evo proljea! Kao da si nekom slikaru kojem je LSD sludio mozak dao osam ki
lometarsko platno da se iivi i na njemu iskali ludilo.
"Ako pogleda u kri", kae Kit, "izgleda kao... kako se ono zove?"
"Kaleidoskop?" "Da, kaleidoskop."
Tim vidi kako mali jo nekoliko puta bez glasa izgovara rije, oblikujui je ustima da
je lake zapamti.
Tim promatra suludu sliku. Tono u sredini nalazi se prokleta divovska stijena, pr
iblino dimenzija velike kue. Kao daju je netko onamo smjestio s namjerom, poput aavo
g ukrasa za travnjak.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
95
Poput velikog filmskog kadra, misli si Tim, ali nije ba oduevljen mogunou da vidi i g
ro-plan. Uope mu se ne ide dolje, jer netko onda moe fino sjesti na rub i gaati te
kako se sjeti. Ili se spustiti s vie ljudi - a on ima samo tog klinca - okruiti te
, a ti ostaje u nepovoljnijem poloaju, nema pregled i to ti ve znai adios, 'ko te jeb
e idiote.
Jedina druga mogunost je vratiti se, a to zapravo nije mogunost. Obronci kanjona p
restrmi su za uspon s klincem. Osim toga, mali je umoran - igra je praktiki ve pos
ve istroena - i Tim zna da e ga vjerojatno, vei dio puta do suprotne strane morati
nositi. Zna i da bi, da ima i mrvicu jebenog mozga, malog jednostavno ostavio, a
li injenicu da uope nema mozak ve je vie puta nedvosmisleno potvrdio, pa i nema drug
e mogunosti nego prijei dolinu i doi do breuljaka na suprotnoj strani.
Samaki ivot ima hrpu prednosti, misli si Tim, a jedna je od njih i to to najee ivi dul
nego kad si s nekim.
"Idemo u kaleidoskop", kae Tim.
"Super. Volim kaleidoskope."
"Bit e vrue."
Mali slijee ramenima. "U pustinji smo."
Naavi se dolje, Tim osjea odreeno olakanje jer je raslinje toliko visoko da ih je teko
vidjeti, osim ako si u avionu, helikopteru ili neemu slinom. Osim toga, hodaju sv
ojevrsnim putem kojim se slui divlja ili tako neto, rauna Tim, moda putem kojim prola
ze jeleni ili gdje kojoti love zeeve pa dobro napreduju, a s malim zasad nema pro
blema.
Kamo god pogledaju, vide se samo boje, i blizu i daleko: plameni cvatovi kaktusa
ocotillo, jarkouti cvjetovi creosota, zelenkastouti cvjetovi srebrne cholle i jar
koruiasti cvatovi kaktusa. Vidi i pustinjsku lavandu i indigobush i zelenu iljatu j
uku i visoke biljke utih cvjetova - agavu centurj koja, prema predaji, cvate jedn
om u stotinu godina.
A to moda donosi sreu, misli si Tim. Biljka cvjeta svakih stotinu godina, a mi sad
gledamo cvijet. To mora donijeti kakvu-takvu sreu, a ve je vrijeme da se i meni d
ogodi neto dobro.
Avion je uo prije nego to ga je ugledao.
94
Don Winslow
Smrt s neba, pita se Johnson. to bi to, dovraga, trebalo znaiti?
Tim i Kit stoje na rubu velike pustinjske zdjele i gledaju prema dnu. "Jebemti s
ve", kae Tim. "Kako je lijepo!" kae zadivljeno Kit. Pod njima se prostire osam kil
ometara cvijea. Cvijee u posudi.
Tim je ve viao proljee u pustinji, ali jo nikad nije vidio neto slino. Jebeni karneval
u toj pjeanoj zdjeli. Jarkocrveni cvjetovi, ljubiasti, uti, zlatni, cvjetovi u boja
ma koje rijeima ne zna opisati. Ne zna ni postoje li rijei za te boje.
Za razliku od uobiajene smee boje pustinje, ove boje blistaju sa zelene podloge. T
im zna daje rije o gustom niskome raslinju - kadulji, rujevini, pustinjskom duhan
u, panjolskoj sablji i mesquiteu - no s te visine izgleda poput zelenog saga.
Pod tisuama i tisuama divljih cvjetova.
Kao da se sva kinica koja je ikada pala u pustinji skupila upravo u toj zdjeli i
voila, evo proljea! Kao da si nekom slikaru kojem je LSD sludio mozak dao osam ki
lometarsko platno da se iivi i na njemu iskali ludilo.
"Ako pogleda u kri", kae Kit, "izgleda kao... kako se ono zove?"
"Kaleidoskop?"
"Da, kaleidoskop."
Tim vidi kako mali jo nekoliko puta bez glasa izgovara rije, oblikujui je ustima da
je lake zapamti.
Tim promatra suludu sliku. Tono u sredini nalazi se prokleta divovska stijena, pr
iblino dimenzija velike kue. Kao da ju je netko onamo smjestio s namjerom, poput aav
og ukrasa za travnjak.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
95
Poput velikog filmskog kadra, misli si Tim, ali nije ba oduevljen mogunou da vidi i g
ro-plan. Uope mu se ne ide dolje, jer netko onda moe fino sjesti na rub i gaati te
kako se sjeti. Ili se spustiti s vie ljudi - a on ima samo tog klinca - okruiti te
, a ti ostaje u nepovoljnijem poloaju, nema pregled i to ti ve znai adios, 'ko te jeb
e idiote.
Jedina druga mogunost je vratiti se, a to zapravo nije mogunost. Obronci kanjona p
restrmi su za uspon s klincem. Osim toga, mali je umoran - igra je praktiki ve pos
ve istroena - i Tim zna da e ga vjerojatno, vei dio puta do suprotne strane morati
nositi. Zna i da bi, da ima i mrvicu jebenog mozga, malog jednostavno ostavio, a
li injenicu da uope nema mozak ve je vie puta nedvosmisleno potvrdio, pa i nema drug
e mogunosti nego prijei dolinu i doi do breuljaka na suprotnoj strani.
Samaki ivot ima hrpu prednosti, misli si Tim, a jedna je od njih i to to najee ivi dul
nego kad si s nekim.
"Idemo u kaleidoskop", kae Tim.
"Super. Volim kaleidoskope."
"Bit e vrue."
Mali slijee ramenima. "U pustinji smo."
Naavi se dolje, Tim osjea odreeno olakanje jer je raslinje toliko visoko da ih je teko
vidjeti, osim ako si u avionu, helikopteru ili neemu slinom. Osim toga, hodaju sv
ojevrsnim putem kojim se slui divlja ili tako neto, rauna Tim, moda putem kojim prola
ze jeleni ili gdje kojoti love zeeve pa dobro napreduju, a s malim zasad nema pro
blema.
Kamo god pogledaju, vide se samo boje, i blizu i daleko: plameni cvatovi kaktusa
ocotillo, jarkouti cvjetovi creosota, zelenkastouti cvjetovi srebrne cholle i jar
koruiasti cvatovi kaktusa. Vidi i pustinjsku lavandu i indigobush i zelenu iljatu j
uku i visoke biljke utih cvjetova - agavu century koja, prema predaji, cvate jedn
om u stotinu godina.
A to moda donosi sreu, misli si Tim. Biljka cvjeta svakih stotinu godina, a mi sad
gledamo cvijet. To mora donijeti kakvu-takvu sreu, a ve je vrijeme da se i meni d
ogodi neto dobro.
Avion je uo prije nego to ga je ugledao.
96
Don Winslow
Johnson stoji na rubu udoline i gleda kako malena ultralaka letjelica nadlijee pu
stinjsku nizinu. Brian stoji uz njega u odjei francuskog legionara, gleda kroz da
lekozor, izgleda poput onog narednika iz filma koji toliko voli. Brian kae da je
taj narednik iz Beau Gestea prvi veliki homoseksualni negativac u povijesti kine
matografije, no Johnson o tome nema pojma.
Johnson gleda kako Willy nadlijee pustinju u svom ultralakome avioniu, koji Johnson
u izgleda poput zranog go-carta. On sam u tome ne bi letio ni mrtav.
"Izgleda kao jastreb koji krui nad plijenom", kae Brian, ne odvajajui dalekozor od
oiju.
Izgleda poput kretena, misli si Johnson. Osobno vie vjeruje dobrom starom Rojasu
koji na sigurnoj udaljenosti slijedi dobrog starog Bobbyja Z-a. A Rojasu ne treb
a nekakav praznoglavi vabo koji zuji u krug i radiovezom dojavljuje Bobbyjev poloa
j. Rojas ionako ve zna gdje je prokleti Bobby.
Ali kad klincu da igraku, klinac se jednostavno mora igrati, misli si Johnson. Bri
an je plaljivi seronja koji se ne usudi ui u avioni, a Heinz ili Hans ili Govnar ili
kako se ve zove, umire od elje da se okua. Kae da zna sve o tim letjelicama jo iz Ba
varskog aerokluba ili neeg slinog. I to je to - poela je prava cirkuska predstava.
Na radiju uje zavjereniki vabin glas: Pjekunac ze khree prrema tfatezet zedam ztupnj
efa u zmjerru jugosapata i Johnson se pita koji kurac ovaj ape. Tko e ga uti, prokle
ti kolibriji?
"Dvadeset sedam stupnjeva u smjeru jugozapada", kae Brian uzbueno.
"uo sam", kae Johnson.
"Prenesi Rojasu", nalae Brian.
Johnson zna da Rojas ne razlikuje dvadeset sedam stupnjeva od vlastitog upka, ali
ipak prenosi informaciju. Loe je jedino to to e ga time uzrujati, ali kome se jo fuk
a za to je li Rojas uzrujan?
uje kako Brian pita vabu: "Je li u stupici?"
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
97
Jaa, u zdupicije.
Brian je toliko sretan da se Johnsonu die eludac.
"Idemo ga malo eviti u glavu", kae Brian.
Johnson ne zna to bi to tono trebalo znaiti, ali vidi da se ultralaka letjelica poin
je obruavati. Vidi i kako se jebeni kreten naginje kroz prozor i mae.
A onda poinje pucati.
31
"Ne gledaj gore", kae Tim Kitu. "Ali..."
"Znam", kae Tim. "Ali ne gledaj gore."
Jebeni ih je ultralaki pronaao. aavi pilot leti tono iznad njih, naginje se iz kabin
e i puca iz pitolja.
Jebena budala, misli si Tim. Zna da je s njim klinac.
A mali je sad u strahu, Tim mu to jasno vidi u oima.
"Sranje", kae Tim.
Kit kimanjem potvruje njegovu konstataciju.
"Magneto", kae Tim zlokobnim glasom, navodei ime glavnog zlikovca iz X-Mena.
Na Kitu se odmah vidi da se razvedrio.
"to emo poduzeti?!?" pita, glumei zbunjenost i oaj.
"Otrat emo do one velike stijene!" kae Tim. "Nad njom je zatitno polje kroz koje Mag
neto ne moe prodrijeti!"
"Idemo!"
Poinju trati. Djeak zahvaljujui igri zaboravlja umor u nogama i tako tre dok im ludi
pilot zuji nad glavom, vie i krijeti, i pritom puca. Tim zna daje metu u pokretu t
eko pogoditi i kad se ne mie, a kamoli kad upravlja leteom igrakom, pa ga meci ni najm
anje ne brinu, no ipak... A povici i krijetanje zvue smijeno, podsjeaju na zlikovce
koji govore njemakim naglaskom iz prastarih crno-bijelih
98
Don Win$low
W
filmova, pa Tim zakljuuje da to mora biti onaj Nijemac iz bazena i da je rije o os
obnoj osveti.
Meni ne smeta, misli si.
Nijemac sada pjeva "da-da-da-Ja-da", "Death from the Sky", glazbu koju su deki u
helikopterima u Zaljevu putali da tijekom napada treti iz zvunika - Iraani su od tog
a kakali u gae - i jo puca, a Tim si misli Ovi su tipovi ludi.
Bit e najbolje da se nekako domognemo one stijene.
to ne znai da zna to e uiniti kad dospije onamo, ali i to mora biti bolje nego ovo sa
da, dok bjee kao zeevi pred jastrebom.
Zakljuivi da moraju ubrzati tempo, zaustavlja se i vie: "Kiklope, doi mi na lea!" "Ma
nema frke!"
"Znam! Ali tvoj supermagnetizirani leni tit titit e i tebe i mene!"
"Izvrsna ideja, Wolverine!"
Genijalna, jebote, misli si Tim.
Kit mu skae na lea pa tako jure dalje. Tim sprinta kao da je na obuci u Pendletonu
, kao da neki zajebani doasnik vriti na njega i dodatno ga potie, ispaljujui prave m
etke. Ubrzo vidi stijenu u blizini pa misli da moda i ima neto u toj agavi centurj
, jer stijena doista izgleda kao dar sudbine.
Veliki procjep prolazi tono njezinom sredinom.
"Kamo ide?" pita Brian zabrinuto.
"Izgleda da je utrao u procjep meu stijenama", kae Johnson.
A to je dobro. Prokleti pametnjakovi Bobby Z upravo je uletio u stupicu. Naao se u
sred petnaest metara visoke stijene iz koje vode samo dva izlaza. Najednom ili d
rugom kraju uskoga prolaza, tako da e biti prava ala zatvoriti jedan izlaz i ui s d
ruge strane. Kao da je uletio u koral.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
99
Ova se igra, misli si Johnson, primie zavretku.
"To pouzdano znamo?" pita Brian. Zabrinut je jer vidi da se ultralaka letjelica
die i ponovno poinje kruiti na veoj visini. "Siguran si da nam nije nestao?"
"Nije, unutra je."
A kad se pone sputati mrak, lijepo emo ga odande izvui.
Ali Brian ve blebee u mikrofon: "Potvrdi bjegunev poloaj. Potvrdi bjegunev poloaj."
Ponovno uzima dalekozor i gleda kako ultralaki avion krui oko stijene.
I Tim promatra letjelicu.
Lei na leima u usjeku, irokom toliko da bi dvojica mukaraca sitnije grae u njemu mogl
a stajati rame uz rame, i gleda u nebo. Stijena je jebeno udna, misli si i pokuava
doi do zraka. Kao da je Bog uzeo sjekiru i jednostavno je raspolovio. Na zidovim
a se nalaze i udni crtei.
"Zato lei?" pita Kit.
"Zadihao sam se."
"Nisi u formi?"
"Nisam."
Mali se sputa i lijee kraj njega. Gledaju kako se na uskoj plavoj traci nad njima
pojavljuje ultralaki avion, pa kako ponovno nestaje.
"Dosta je visoko", kae Kit. "Misli da nas je vidio?"
"Ba i nije", odgovara Tim. "Ali ako zna gdje nismo, ubrzo e znati gdje jesmo." "Ha
?"
"Ne znam", kae Tim. "uj, bez uvrede, ali ne mogu ba razgovarati. Moram jo malo hvata
ti zrak."
"I ja."
100
Don Winslow
Letjelica se ponovno pojavljuje, a Timu se ini da je ve dobro prokuio tipov ritam.
Jo jedan ili dva kruga, pa u opet moi normalno disati.
eka da mu plua posve prestanu treperiti, pa kae: "Moe mi uiniti uslugu, Kiklope? Moe z
voriti oi?"
"Misli oko?"
"Da, ima pravo, oko."
"Zato?"
"Samo me posluaj."
Timu se ini da uje kako se tip gore smije, no moda mu se samo ini. Ionako nema jeben
e veze, jer polagano podie puku do ramena, cilja tono uvis i eka.
Vidi ultralaki avion - tono iznad - visoko gore.
Tim tiho pjevui "Da-da-da-da-da" i povlai okida.
Johnson nije uo hitac, nego samo motor koji je odjednom poeo kaljucati.
Vidi da iz letjelice kulja crni dim i jedva razabire vabu koji se napola izvukao
iz kabine, kao da trai mjesto za skok.
"Ima padobran?" pita Briana.
"Prenisko je za padobran", kae tiho Brian.
Letjelica se kree sve sporije, uz krkljanje motora, na trenutak se zaustavlja u z
raku, a zatim jednostavno pada.
Poput pogoene ptice, misli si Johnson.
Pada sa suprotne strane stijene pa ne vide kako udara o tlo.
"Misli daje mogao preivjeti?" pita Brian.
"Dovraga, pa padao je barem trideset metara", kae Johnson.
Trenutak kasnije uju eksploziju, a zatim vide i stup crveno-naran-astog dima.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
101
Johnson se ne moe suzdrati. "Taj tvoj prijatelj", kae, "nije bio strunjak za rakete
i avionske motore?"
"Zaepi."
"Mislim, tamo, u Njemakoj?"
Brianovo je lice crveno. Izgleda poput rajice koja bi se svakog trenutka mogla ra
sprsnuti. Pokuava neto rei, no iz usta mu izlaze tek kapljice sline.
Koliko god bilo zgodno gledati kako Brian umire od silovitog sranog udara, Johnso
n si misli da su problemi koji bi iz toga proizili tei od zabavljakih potencijala s
amog dogaaja pa zakljuuje da e biti najbolje da ipak neto kae.
"Nisam siguran, zapovjednice", kae otegnuto, "ali ini mi se da bi bilo vrijeme da
poaljemo pjeatvo. Ne biste se sloili?"
Osim, misli si Johnson, ako jo eli iskuati glisere ili tako neto.
I Kit je uo tresak i eksploziju. "to je bilo s Magnetom?" pita. "Izgleda da je pao
", kae Tim.
Kit jo nekoliko trenutaka razmilja o tim rijeima pa kae: "Kao Ikar."
Tima se to silno dojmilo. "itao si knjigu?"
Kit odmahuje glavom. "Gledao sam crti na telki."
"Ah."
Ipak, nije loe, misli si Tim. Dobra pria s praktinom poukom. Previe se priblii cijevi
M-16, pa ima jako velike anse da e ti se rastopiti kretenska krila.
"to si ono rekao, koliko ti je godina?" pita Kita.
"est", kae odluno mali. "Elizabeth kae da u uskoro navriti dvadeset sedam.'"
"Mogu si mislit'."
102
Don Winslow
"to time eli rei?"
"eli rei da si zreliji od svojih vrnjaka", kae Tim. "Ah..."
Tim s pojasa skida sklopivu lopatu, otkopava metalnu plohu, uvruje je i lopatu daje
Kitu.
"Toliko si odrastao", kae Tim "da moe poeti kopati."
"Kopati?"
"Rupu."
"Zato?"
"Trebamo prenoite", lae Tim.
A zapravo misli - iako malog nipoto ne eli nasmrt prestraiti - da e, osim ako se Wil
ly sam za sebe igrao von Richthofena, Johnson i njegovi deki veeras doi po njih.
I premda mu je rascijepljena stijena u tom trenutku izgledala kao dobro utoite - k
ao i mnogo toga, pomislio je Tim alosno - ujedno je zapravo znaila da su se nali u
stupici.
Brian i njegovi deki postupili bi najpametnije kad bi jednostavno priekali da njih
dvojica iziu, no Brian za takvo to nije dovoljno discipliniran. Osim toga, dobro
bi bilo uspeti se na stijenu i u rascjep poeti bacati eksploziv. Ali ako ga i dal
je ele uhvatiti ivog, to ipak nee uiniti.
A to znai da e ui s jedne strane. A ako je loe to to postoje samo dva izlaza, dobro j
e to to postoje i samo dva ulaza.
No ja sam u svemu tome sam i jedini.
Jer, ak i kad bi mali mogao pucati - a u ovako uskom prolazu teko bi promaio i slij
epac - Tim od malog nee traiti da nekoga ubije.
Mali ve ionako ima dovoljno nonih mora.
Stoga e ga lijepo ukopati. Smjestiti ga na sigurno ako se zrna ponu odbijati od st
ijena. Bit e to poput okraja u hodniku.
Osim toga, mora smisliti kako e odigrati ulogu dvojice vojnika.
Nee biti lako, misli si, osobito kad je rije o monumentalnome zajebu.
"Samo kopaj", kae Tim. "Ja u prikupiti malo drva za vatru." "Zapalit emo vatru?" pi
ta oduevljeno Kit. "A-ha", kae Tim. Najmanje jednu vatru.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
103
Mali se dosta brzo zasitio kopanja pa posao preuzima Tim. Iskopao je rupu u koju
bi se mogao sakriti i Hulk Hogan. Nakon toga isprepleo je granje rujevine da do
bije svojevrsni poklopac i njime pomno prekrio rupu.
"to e nam to?" pita Kit. "Da bude na toplome." "A ti?"
"Ja imam toplu krv."
Tim uzima dio skupljenih grana mesquitea i priprema logorsku vatru. Potom na sup
rotnoj strani stijene polae suhe ostatke niskog raslinja po cijeloj irini rascjepa
.
Kitu je ve dosadilo gledati ga kako to radi, pa promatra crtee na zidu.
"to misli, tko je to nacrtao?" pita.
"Indijanci, u neko davno vrijeme!" dovikuje Tim.
"Kako zna?!?"
"Pustinja je prepuna takvih crtea!" odgovara Tim. "Zovu se pik-tografi!"
"Ah..."
"Nacrtali su ih Indijanci!" "Idem u svoju utvrdu!" "Izvrsno!"
Gleda kako mali lijee u rupu i navlai poklopac. Nada se da e mali spavati, jer je p
red njim jo mnogo posla i zapravo ne bi volio da mali sve gleda.
Pronalazi raljastu granu i ukopava je u tlo. Potom uzima pitolj i ljepljivom ga tr
akom uvruje u ralje, ne bi li ga to bolje uvrstio. Iz platnene torbe izvlai namotaj ic
jedan kraj vee za okida, povlai udarac, pa provlai icu oko drka i u visini glenja razv
lai je preko prolaza. Provlai icu natrag i vrsto je vee za granu.
104
Don Winslow
Tako u, misli si, ispaliti jedan metak prema stranjem ulazu, a neu morati biti ondj
e. Kukin sin morat e skoiti kroz vatru da dobije metak u prsa.
Skupivi barut iz triju metaka, ostavlja trag baruta od hrpe suhog raslinja do sre
dita rascjepa u stijeni. Potom uzima lopatu i malo dalje kopa plitki rov. Nije du
bok poput Kitove rupe, nego tek dovoljno dubok da on zalegne i da ga nuno ne uoe u
tami. Nakon toga, za sebe kopa plitki streljaki rov na suprotnoj strani stijene.
Pokuava smisliti to bi im jo moglo pomoi, ali mu nita ne pada na pamet.
Stoga poinje razmiljati o tome zato je dobri stari Don Huertero toliko zapeo za to
da se dokopa ivog Bobbyja Z-a, kad bi bilo toliko lake jednostavno ga ucmekati. Za
kljuuje da razlog mora biti u injenici da Bobby ima neto to ovaj eli, da zna neto to ne
moe ispriati ako je mrtav.
to je ono rekla Elizabeth? Neto si mu uzeo?
A Don Huertero to neto eli natrag.
A ako ovo elim nekako preivjeti, bit e najbolje da skuim o emu se radi, da to neto pro
naem i vratim. Od tipa kakav je Huertero ne moe se zauvijek skrivati, koliko god sv
ijet bio velik.
U tom trenutku uje kako Kit tiho plae. Plae prigueno, kao dijete koje se nauilo plaka
ti tako da ga nitko ne uje.
"Sve u redu?" pita Tim.
"Nedostaje mi mama."
"Ubrzo e izii iz bolnice", kae Tim. "Pobrinut u se za to da joj se vrati."
Tim nema jebenog pojma kako e to izvesti, ali zakljuuje da e to nekako uiniti.
"Nije mi mama", kae Kit.
"Mama ti je."
"uo sam da Elizabeth kae da nije." "Nije tako mislila." "Kako je mislila?"
"eljela je rei da Olivija moda u svakom trenutku nije najbolja mama."
"Ah..."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
105
"ao mi je." "Nema frke."
Tim jo nekoliko trenutaka razmilja o tome, a onda kae. "Kako bi bilo da ustane pa da
pripremimo nekakvu veeru? One slasne suhe obroke?"
"Kao pravi marinci?"
"Naalost, da."
"Moe."
"U redu."
Tim pali vatru koja snano mirie po mesquiteu pa zagrijavaju konzerve, puretinu i n
eto s riom, a za desert jedu energetske okoladice.
Jedan drugome priaju prie da im bre proe vrijeme, a Kitu to ide bolje nego Timu. Mal
i ima nepresunu matu i doista zabavlja Tima priom o nekakvom otoku prepunom blaga i
gusaru koji ga je ondje skrio.
Gusar se zove Bobby i Tim ne kui bi li mu to trebalo laskati ili ga uasavati.
Johnson mota cigaretu i eka izlazak mjeseca. Sjedi na rubu strmine, promatra rasc
ijepljenu stijenu i misli kako je Bobbyju Z-u pimpek ovaj put ipak zapeo u tijeti
lici.
Johnson je podosta oputen. Ako nita drugo, Brian se poeo dosaivati pa je otiao kui, to
je vraki dobro jer Johnson smatra da bi u stvarnome sukobu ionako donio vie nevolj
e nego koristi. Osim toga, Johnsonu se ini da mu je ve dosta tih sranja o potrebi
da tipa "uhvate ivog".
tovie, dosta mu je svih tih sranja povezanih s Brianom.
Johnson je punih etrdeset godina radio na pravim ranevima, s pravom stokom. A to u
pustinji iziskuje istinske sposobnosti jer stoku treba premjetati ondje gdje jo i
ma oskudnog zelenila, sve dok se prokleta i glupa stvorenja dovoljno ne udebljaj
u da ih moe prodati za
106
Don Winslow
dovoljno novca da banke ne gnjave vlasnika ranca. To mu je uspijevalo punih etrde
set godina, nikad se nije obogatio, ali je imao dovoljno za ivot, za grah, kavu,
duhan i viski. Imao je vlastitu zemlju i vlastitu stoku i prokleto samopotovanje,
a onda je vlada izbacila ranere sa savezne zemlje. Stoka vie ne smije na ispau da
ne bi "unitila netaknutu vegetaciju prirodnog pustinjskog podruja", a to je znailo
kraj za male ranere poput Johnsona.
Bankari su ga poeli opsjedati kao to muhe opsjedaju govno.
Uzeli su mu ran i sve to je bilo na njemu, nisu mu ostavili ni konja na kojem bi m
ogao odjahati u nepoznato.
Pa sam tako, misli si Johnson, zavrio kao radna snaga ovog debelog pedera na njeg
ovu takozvanom rancu.
Rancu, mo' si mislit'.
Smotavi je, pali cigaretu, a u trenutku kad uvlai prvi dim koji ga beskonano oputa,
misli da e dobrog starog Bobbyja jednostavno srediti kako god mogu i umiju.
A mali... no, da...
Rojas sjedi uz njega poput zlovoljnog pseta.
Johnson i njemu mota cigaretu pa mu je dodaje. Pali Rojasovu cigaretu i kae: "Prie
kat emo mjesec..."
Rojas ne kae nita.
Rojas ionako nije jak na rijeima. Malko je tedljiv u tom segmentu, barem kad je tr
ijezan. Osim toga, misli si Johnson, ni ja ba ne govorim neto na to bi ovjek trebao
odgovoriti.
A Rojas se duri. Johnson to vidi ve i po tome to sjedi uz ovjeka koji u sebi kuha.
I zapravo ga ne krivi. Rojas je cijeli dan pratio tipa i malog, a ef je onda dove
o nekakvog upka u igraki od aviona koji je sve sjebao.
Johnson si misli isto to i Rojas: trebali su jednostavno dopustiti Rojasu da ih s
tjera u kut i ubije.
Zbog toga i trai Rojasove usluge.
emu inae slui jer je tako naporan i jer ga je tako teko itavo vrijeme izvlaiti iz zatv
ora?
Prokleta opasnost, i za sebe i za druge.
Johnson kae: "Zna, neto sam si mislio... Nekako nisam siguran da nam je tip nuan iv.
Ako ti se prui prilika, ini mi se da ga moe lijepo i ubiti."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
107
Ali Johnson zapravo ne kui koliko je Rojas doista bijesan. To kui tek kad Rojas kae
: "Uhvatit u ga ivog." "Ne, doista, nema potrebe..."
Rojas pridie onaj veliki no i okree ga pod svjetlom zvijezda. "Zarit u mu ga u vrat"
, kae, "i vie nikad nee nita osjetiti." Isuse Kriste, misli si Johnson.
"Bit e iv", nastavlja Rojas, "ali nee znati ni kad se usere." "To je neki stari ind
ijanski obiaj?"
"Mislim da emo Bobbyja Z-a u takvom stanju dovesti Don Huer-teru", kae Rojas. "ini
mi se da emo Don Huertera tako usreiti."
"Vjerojatno..."
"I ja tako mislim", kae Rojas.
Johnson samo pilji prema Hapahi koju mjesec u usponu pretvara u srebrnu zdjelu.
"Ti radi to hoe", kae Johnson. "Ja u lijepo rei dekima da krenu i zapucaju. 'S ciljem r
anjavanja', naravno. Ako se Bobbyja domogne prije nego to ga sustigne metak, znai d
a si imao sree."
"Sree", ponavlja Rojas prijezirno. "Meni ne treba avion da letim."
Johnson ne kui to ovaj time eli rei, ali prelazi preko toga jer misli da se radi o n
ekakvim mistinim indijanskim sranjima. Cahuille su uvijek takvi - pretvaraju se u
kojote, jazavce, zeeve i slina sranja.
Barem nakon mescala.
"No, da, ako ga uspije uhvatiti ivog", kae Johnson. Jo nekoliko trenutaka uti pa prel
azi na drugi dio: "S druge strane, mali..."
Rojas, taj pokvareni kukin sin, samo eka. eli da ovaj i izgovori to misli.
Johnson je tvrdoglaviji. Uvlai dim i gleda kako se mjesec die. Rojas se na koncu s
mije. "Mali", kae.
Izvlai no i povlai ga ispod brade.
"eli djeakovu glavu?" pita Rojas.
Johnson jasno vidi da ga Rojas zajebava.
"ini mi se da nee biti potrebno", kae Johnson.
108
Don Winslow
Vadi ureaj za nono promatranje i promatra dolinu. Vidi da njegovi deki zauzimaju po
loaje oko stijene.
Jo kojih pola sata i bit e vrijeme da okonaju priu.
Tim je prvog tipa upucao im se pojavio, poput zelenog duha u ureaju za nono promatr
anje. Zna da gaje pogodio jer je pao onako nespretno kako ljudi ve padaju kad ih
pogodi metak.
Tim gaa u prsa: to je najiri dio mete. Veeras nema gluposti i sranja s ranjavanjem.
Veeras nema igranja.
Ponavlja se Khafji.
uje kako se mali iza njega mie.
"Ne mii se iz te rupe!" kae mu. Zvui kao pravi narednik, sad vie nema mjesta sranjim
a jer neprijatelj uzvraa vatru. Tim uje kako meci pogaaju kamen, zvue poput bubnja.
Jedan ili dva metka prozujala su mu iznad glave.
"Ne mii se iz rupe", ponavlja Tim.
Jo jedna pojava brzo ulazi u njegovo usko vidno polje i Tim ispaljuje metak. uje k
ako tip prilikom pada isputa zrak.
Pokuava uti i neto drugo osim uurbanog udaranja vlastitog srca. Navalu adrenalina i
slinih sranja, ali vano je uti kad e krenuti s druge strane.
Na dobri stari stranji ulaz.
Vidi jo jednog ovjeka, puca i promauje.
Ali uje ih i zna da su zalegli. Ako imaju imalo mozga, dopuzat e do ruba i samo kr
atko proviriti preko ruba rascjepa i zapucati.
Oslukuje ne bi li uo korake.
Ne uju se ni s jedne ni s druge strane.
A onda uje hitac iz pitolja.
Dovraga, prije jebenu grmljavinu koja je odjeknula iza njega, u uskome prolazu,
a uje i kako je tip povikao "Sranje!", onako kako je ve uo da ljudi viu kad se iznen
ade jer ih je neto pogodilo.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
109
Eto, tako, misli si Tim. Ovo je sad ve jebeni Alamo, pa se puui povlai s dotadanjeg p
oloaja.
"Ne mii se iz rupe", ponavlja Kitu dok pokraj njega pue prema stranjem otvoru. Vidi
tipa naslonjenog na kameni zid, razabire ulaznu ranu na prsima. Ne eli vidjeti i
zlaznu ranu, ni sluajno, jer radi se o 9 mm s male udaljenosti. Tip nepomino sjedi
staklasta pogleda, a Tim iz iste navike i posve nesvjesno vie: "Sanitet!"
Tim upaljaem pali barut u trenutku kad uje korake: netko tri prema otvoru. Gleda i
slua kako iskre pucketaju, a onda plamen zahvaa hrpu granja i lia. Toliko je snaan i
blistav da osjea bol u oima.
"to je to?!" vie Kit.
"Ne dii glavu!" vie mu Tim.
Sad ne uje korake, nije ni siguran mogu li se uope uti zbog grmljavine plamena, pa
se odluuje riskirati i zakljuuje da su se deki zaustavili kod vatre. Prebacuje ruicu
M-16 na rafalnu paljbu i povlai okida.
I unato vatri uje kako se meci zabijaju u tijela. Tim se baca na tlo.
A to mu je bilo jebeno pametno jer meci poinju letjeti u suprotnome smjeru, kroz
vatru.
Meci i psovke na panjolskome, pa Tim uvia da vie nitko vjerojatno ne misli da ga tr
eba uhvatiti ivog jer je adrenalin probio sve granice, a ve ima i mrtvih.
Sjea se kako ljudi zaboravljaju mnoge naredbe nakon to im padne pokoji kompi i kad
strah, adrenalin i bijes upravo vrite kao sada u njemu. Ali ipak se prisiljava na
strpljivo ekanje te se uvlai u plitki rov koji je ranije iskopao.
Zatim posee za noem uvrenim za pojas i podvlai koljena pod tijelo.
Tip skae kroz vatru - kroz jebeni plamen - kakvo sranje, tip gori, maleni plamen
die mu se na rukavu i na eiru - izgleda poput kakvog zlikovca iz stripa - ive Baklje
ili tako neto - i Tim se naglo pridie drei no objema rukama.
Zabija otricu u tipov trbuh, okree je u stranu, ispravlja no pa tipa nogom skida s
otrice.
Baca se na tlo i oslukuje.
110
Don Winslow
Zakljuuje da e napad sa stranje strane odsada smatrati zavrenom akcijom. Ionako nema
izbora jer uje kako netko dolazi s prednje strane. Izgleda da su doveli itavu voj
sku i Tim rauna da je ionako totalno sjeban.
Isti onaj Tim Kearnev od nekada: dobar je kad treba nekamo ui, ali jebeno beznada
n kad treba izii.
Sputa puku u poloaj za pucanje i gleda kroz ureaj za nono promatranje. Vidi kako novi
zeleni duh polagano napreduje uz jednu stranu stjenovitog prolaza. Ne nudi mu m
nogo prostora, ali meta je ipak dovoljno velika i Tim je ve gotovo dovoljno povuk
ao okida kad je zauo neto iznad sebe i podignuo pogled u trenutku kad je tijelo s v
rha stijene poletjelo u procjep.
Jebeni kreten pada s neba poput poludjelog imia.
Jebeni luak, misli si Tim i pokuava se izmaknuti, no ludi kreten pada tono na njega
. Zbog toga ostaje bez daha. Tim ne moe disati, a jebena puka zaglavila se pod nji
m, kao i ruke pa ne moe doi ni do noa.
Osjea no na potiljku.
Tip lei na njemu, i sam pokuavajui doi do daha, ali je dovoljno priseban da no dovodi
na mjesto na kojem za priblino sekundu i pol moe raetvoriti Tima. Taj jebeni ludi k
reten jo je toliko priseban da ima muda rei: "Sehor Zpendejo sjeban."
Potom se malko pridie kako bi imao vie snage za sljedei potez, a to je uglavnom pog
rean korak jer je tip priljubljen uza zid i toliko izbezumljen da pridie pitolj.
Rojas vie "Ne!", ali prekasno, jer je time samo prestraio drugog tipa, tako da je
odmah ispucao cijeli okvir.
Tim osjea kako pritiska odmah nestaje, a onaj drugi zeleni duh samo tako stoji, ok
iran i prazna pitolja. I dalje neto petlja traei novo punjenje kad mu Tim prilazi i
drkom puke svom ga snagom udara posred lica.
Adrenalin u Timu sad praktiki divlja.
Opet je u Khafjiju, kao one noi kad je zasluio Kri, totalno bez nadzora nad nagonom
: dri tipa naslonjenog na stijenu, oduzima mu streljivo i, sranje, stoje sad ovo,
granate? Trebao si ih upotrijebiti, misli si Tim i hvata ga za iju, te ga gura na
prijed, prema otvoru. Gura ga iz procjepa, a jedan drugi zeleni duh gaa tipa samar
icom u noge i tek
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
111
tada shvaa da to nije Bobby Z, pa samo stoji na otvorenome kad ga Tim pogaa metkom
u facu.
Nakon ega se sve posve stialo.
Tim se sputa na tlo i pue do poloaja za pucanje ispred Kita.
"Sve OK?" pita djeaka jer uje da mali plae.
"Da", odgovara Kit.
Hrabri mali jebek, misli si Tim.
"Izvrstan si marinac", kae Tim.
"Nisam nita radio."
"Upravo tako."
Da je mali poeo skakati uokolo, vritati i srati, obojica bi sad bili mrtvi. A zbil
ja treba imati muda da lei prekriven u nekakvoj rupi dok meci lete na sve strane,
a ti nema pojma koji se kurac dogaa.
Sve je tiho, osim to vatra na suprotnome kraju prolaza i dalje gori. Pravi plamen
i zid, ba onakav kakav je Tim i htio stvoriti, osim to i dalje moraju nekako izii o
dande, a Tim ba nije previe siguran da mogu samo tako lijepo izii kroz glavna vrata
.
Moglo bi biti poljevaa travnjaka, misli si, a u tom trenutku uje kako onaj kauboj
dovikuje: "Izgleda da opet imamo malu kriznu situaciju, gospodine Z!"
Tim izvlai malog iz rupe i ape: "Moramo uiniti neto to e biti zbilja teko i to moramo
iti sada. Spreman?"
Mali vrag samo kima.
"U redu", kae Tim. "Moramo to bre protrati kroz onu vatru."
"To je nemogue."
"Moramo."
Mali odmahuje glavom.
Tim ga gleda u oi. "Moe, moe."
Skida mu majicu i stavlja mu je na glavu. Potom uzima posljednje ostatke vode i
njome zalijeva klinca. Nakon toga kae: "Protrat emo kroz vatru najbre to moemo, a kad
se naemo na drugoj strani, samo nastavi trati. Nastavi trati u ono grmlje i lijepo
se sakrij..."
"Ali..."
"Budi siguran da u te pronai. Ve za nekoliko minuta", kae Tim. "Ali za sluaj da se iz
gubim ili tako neto, skrivat e se do jutra, a onda
112
Don Winslow
e poi do onih breuljaka. Uspne se na vrh jednog od njih i ne mie se dok te netko ne pro
nae. Jasno?"
"Jasno."
"Spreman?"
"Spreman."
"Prvo emo malo podii frku."
Tim ispucava cijeli okvir kroz vatru, da malo smeka tamu, a nakon toga njih dvoji
ca tre. Dok prolaze kroz plamen, dri Kita za ruku.
Tim poinje ponovno disati jer vidi da se mali bez potekoa naao na suprotnoj strani p
a ga gura dalje i vie: "Tri!"
Tim gleda kako mali dolazi do niskog raslinja, a zatim brzo gleda oko sebe. Dvoj
ica poginulih i jedan koji e uskoro stei taj status.
Tim se poinje uspinjati na stijenu. Ako je to uspjelo onom ludom kretenu, misli s
i, onda e valjda i on nekako doi do vrha. Nekoliko se puta poskliznuo i lijepo ode
rao kou, ali je ipak nekako uspio doi do vrha. Sputa pogled i vidi kako se kauboj s
trojicom Indijanaca polagano probija preko ostataka bitke u pukotini. Jedan od
Indijanaca ugledao je tijelo jednog od kolega, pa je poeo zavijati. Zavija poput
pustinjskog vuka jer je shvatio da je ovjek mrtav.
Tim izvlai osigura granate i baca je u procjep. Rukama pokriva glavu i uje glasan,
ali priguen prasak.
uje krikove.
Otvara oi i vidi da iz stijene dopire neobian, sablastan zeleni sjaj. Kao iz filma
o izvanzemaljcima, osim to je ovdje uzrok eksplozija zapaljive granate.
Oprezno se sputa i odlazi u smjeru grmlja.
Pronalazi djeaka, uurenog poput zeca pod kaduljom.
Timu se ini da bi trebao neto rei, ali ne zna to da kae, a da djeaku ne otea situaciju
pa samo pita: "Moe jo malo hodati?"
Kit pita: "A ti?"
"Idemo odavde", kae Tim. "Ve sam pomalo sit pustinje." "I ja."
Mjesec s velike visine srebrnim svjetlom obasjava pustinju, pustinju kojom vlada
tiina, dok njih dvojica koraaju prema breuljcima.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
113
Kad se Johnson napokon vratio na imanje, prijepodne je ve bilo poodmaklo i sunce
je bilo visoko. Poslao je enu po potkupljenog lijenika u Ocotillo Wellsu, a tip se
pojavio sat kasnije, manje-vie trijezan.
Bazdi po votki, ali ipak uspjeno vadi rapnele iz Johnsonove ruke i ramena, dok kau
boj sjedi i potee iz boce s tekilom. Lijenik je plaen da o svemu uti: obavivi posao,
Johnsonovu slomljenu ruku stavlja u povez, daje mu tablete i odlazi, to Johnsonu
odgovara jer mu ionako nije do nepotrebnog razgovora.
Johnson je mrano raspoloen. Poveo je pravu prokletu vojsku Cahuilla da srede Bobby
ja Z-a, a Bobby Z sredio je cijelu njegovu vojsku. Pobio ih sve redom, osim njeg
a.
Johnson se osjea uzdrmano i krvavo. Sve ga boli, a to je jo gore, mora izii pred oi B
rianu.
Nema smisla stvar odgaati pa Johnson otpija veliki gutljaj tekile, ne obazire se
na svoju mejicanu koja mu ustrajno govori da legne, te se s mukom vue do glavne k
ue da debelom Brianu priopi veselu vijest.
Don Huertero ve je ondje. Johnson ga jo ne vidi, ali vidi da su posvuda oko kue sta
cionirani njegovi ljudi. Stoje kao pravi machosi sa strojnicama, automatskim pito
ljima Mach-10 i drugim sranjima, iza sunanih naoala sa zrcalnim staklima i pod oni
m meksikanskim slamnatim kaubojskim eirima. Glavni Meksi ne doputa Johnsonu da ue u k
uu.
"Samo sam mu htio rei da nismo uhvatili Bobbyja Z-a", kae Johnson na engleskome.
"Mislim da zna", odgovara ef. Tako svi stoje vani na suncu do trenutka kad Don Hu
ertero i jo nekolicina momaka izlaze s Brianom.
Golim kao od majke roenim. Velika hrpa bijelog sala, plae kao novoroene, a jedan od
Huerterovih tjelohranitelja udara ga nogom u dupe, tako da pada niice u prainu.
"Nismo uhvatili Bobbyja Z-a", kae mu Johnson.
114
Don Winslow
Brian samo podie pogled prema njemu, krvave, podbuhle oi, a Johnson jasno vidi da
su ga ve barem malo amarali. Johnsonu je drago to je pio tekilu, jer e, s obzirom na
izraz Huerterova lica, to vjerojatno biti posljednja koju e ikada piti, osim ako
je drugi svijet vraki drukiji od onog to opisuju oni stari baptistiki sveenici.
Dobri stari Huertero stoji u hladu trijema, totalno cool u bijelome odijelu, mor
skoplavoj koulji i mokasinama koje vrijede barem esto dolara. Zaobljene plave sunan
e naoale, prosijeda kosa pomno zaeljana unatrag, ali ne onako zalizana kako je John
son obiavao vidjeti kod Meksikanaca. Sputa pogled prema Johnsonu i pita: "Znai, pok
uali ste uhvatiti Bobbyja Z-a?"
"Tako je, gospodine."
"I to se dogodilo?"
"Pobio nas je", odgovara Johnson. "Veinu nas."
Huertero kima.
A onda kae: "Tebe nije ubio."
"Nije", kae Johnson.
Huertero ponovno kima, pa kae: "Zasada." Johnson slijee ramenima.
"S druge strane, doveo si ga u stupicu", kae Huertero.
Johnson rauna da bi sad mogao popiti metak, ali budui da nema to poduzeti, samo kae:
"Mislio sam da jesam."
Ali Huertero se smijei i kae: "Ah, da, znam taj osjeaj. Gospodin Zacharias je poput
zvjezdanog sjaja. Posegne za njim, a onda..."
Ne dovrava reenicu nego tone u svojevrsno sanjarenje. Nakon toga gromoglasno i nes
miljeno kae: "Ali Brian ga je drao u aci. Bio mu je kuni gost. Brian gaje imao u aci
i dopustio mu je da pobjegne, pa se zato pitam nije li gospodin Z moda Brianu pon
udio neto vie od onoga to je oekivao od mene."
Brian neto mrca, zvui kao da porie takvu mogunost, no Huertero za to ne eli ni uti.
"Kako mogu znati to je istina, kad je Brian toliko uspjean laac?" pita Huertero oku
pljene. "Da mu priutim isto to sam namijenio Bobbyju Z-u?"
Brian se pridie i pokuava trati, no jedan od uvara zaustavlja ga drkom puke u trbuh pa
Brian ostaje na sve etiri i tako hvata zrak.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
115
"Pustit emo Briana da se malo suna", kae Huertero ljubaznim glasom. "Gospodine John
son, hoete li malo doi u kuu?"
Johnsonu se ini da ba i nema izbora pa ulazi za Huerterom u veliku staru arapsku d
nevnu sobu, gdje jedna od Brianovih slukinja kralju droge ve donosi kavu.
Elizabeth sjedi u jednom od velikih naslonjaa. Na sebi ima zeleni svileni ogrta. N
ije ietkala kosu niti se naminkala, ali je i unato tome zgodna ena. No izgleda nekako
blijedo. Prestraeno.
"Moe kava?" pita Huertero.
"Neu imati nita protiv."
Slukinja se trga od silne elje da Johnsonu to prije donese kavu s mlijekom i eerom. R
uka joj drhti, a alica zvecka na tanjuriu. Johnsona to nekako uznemiruje, ak i vie n
ego prolonona pucnjava: poprilino je jasno da su nekadanji Brianovi ljudi sada novi
Huerterovi ljudi, pa Johnson zakljuuje da se to odnosi i na njega.
Tome se barem nekako nada.
Podjednako je mogue i da e ga Huertero jednostavno ubiti.
Stari gad sjedi u tiini, kao da jednostavno uiva u raskoi istog kolumbijskog okusa,
no Johnson zna da samo puta da im tiina utjera jo vei strah u kosti.
Ma, jebi se, Don Huertero, misli si Johnson. Zna to dobiva kad Meksiu da par stotina
milijuna dolara? Bogatog Meksia.
Huertero napokon otvara usta.
"Brian je neopisivo glup i nesposoban ovjek", kae. "Misli da se moe neto dogovoriti
s Bobbyjem Z-om i mene preveslati. Nemam druge mogunosti nego vjerovati da takva
glupost potjee od iskvarene prirode njegova naina ivota."
No, da, misli si Johnson, ako ovjek postaje glup od eve s onim Talijanima, Brian j
e sad ve uglavnom na razini kretena, to je tono.
Huertero nastavlja: "No Brian nije kavalir i svu krivnju pokuava prebaciti na Eli
zabeth. Kae da je Elizabeth upozorila Bobbyja, rekla mu to kanim uiniti. Ako je to
tono - a mogue je da jest - tada samo mogu rei Brianu da je bio neoprezan kad je mo
je planove povjerio Elizabeth, osobito ako je znao da su ona i Bobby neko bili lj
ubavnici. Ako je to tono, onda su pogrijeili i Brian i Elizabeth."
Huertero odlae alicu i tanjuri na stoli i otro se obraa Elizabeth: "Ustani!"
116
Don Winslow
i
Ona ustaje, a Johnson vidi kako joj tijelo zahvaa drhtaj, kao kad sjena promakne
pustinjom.
"Okreni se."
Elizabeth im okree lea. "Ogrta."
Jednim pokretom ramena oslobaa se ogrtaa koji joj se sputa niz lea. Johnson ostaje z
ateen: lea i stranjica prepuni su rana i porezotina.
Huertero smireno kae: "Brian je neizrecivo glup mladi koji ne razumije - moda i ne
moe shvatiti - prirodu takvih ena. Znate, gospodine Johnson, ja poznajem Elizabeth
. Bila je dugogodinja prijateljica moje pokojne keri. Moda i najbolja prijateljica.
Nije li tako, Elizabeth? Elizabeth znam godinama, esto je kao goa boravila u mojem
domu."
"Elizabeth je srdana, draga, armantna, inteligentna i lijepa. Ima tijelo kurtizane
- eto time ju je Bog blagoslovio. Ima i duu kurtizane, a to je njezino prokletst
vo."
"Brian zapravo ne razumije da se takva ena ne boji boli. U redu, ne moe se rei da v
oli bol - to i ne elim rei - ali je se ne boji. Nee izdati ljubav jer se boji boli.
"
"Okreni se."
Johnson gleda kako se ena okree prema njima. Glas joj je postojan i smiren: "Smije
m navui ogrta?"
"Molim te."
Pritom ne uri. Polaganim, tenim pokretom saginje se, uzima ogrta i uvlai ruke u ruka
ve. Radi jedva primjetnu bolnu grimasu u trenutku kad joj svila dodiruje lea.
"Takva se ena boji", kae Huertero, "unakaenog izgleda."
Huertero ustaje i prilazi joj.
"Pogledaj to lice", kae. "Prelijepo je. Takva se ena boji runoe", kae. Kaiprstom polag
ano prolazi od ela do brade. "Jedan duboki oiljak odavde do brade... Otricom tupog
noa, tako da nikakav plastini kirurg, koliko god bio umjean..."
Stie krupnu aku i blago joj dodiruje lice, govorei: "Ili moda razmrskane jagodine kost
i ili kosti oko oiju. Bolno? O, da, ali ni zbog takvog straha ne bi izdala ljubav
nika. Nipoto. Mogla bi ga izdati
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
117
samo zbog straha od unakaenog lica. Straha od runoe. Imam li pravo, Elizabeth?"
"Da."
"Da?"
"Da."
"Molim te, sjedni."
Oboje se vraaju u naslonja.
"S mukarcima poput vas stvar je jednostavnija", kae Huertero. "elite ivjeti, je li t
ako?"
"Tako je."
Huertero kima, pa jo neko vrijeme zamiljeno sjedi, puta da im se tiina uvue u kosti.
Johnsonu to nije drago priznati, ali Huertero uspijeva u namjeri - i on je ve nap
ola prestravljen kad se Huertero ponovno oglaava.
"Eto, tako... zbog izdaje i greaka, tebe emo", kae i glavom pokazuje prema Elizabet
h, "unakaziti. A vas, gospodine Johnson, osuujem na smrt."
Johnson vidi da je Elizabeth poprimila vraki bijelu boju, a ni sam se ne osjea mno
go bolje.
"Ali odgaam provoenje kazne", kae Huertero. "Dodajmo k tome da znam da do vas mogu
doi kad god poelim, jer ovaj svijet nije dovoljno velik da mi se sakrijete. Recimo
da vas putam na uvjetnu slobodu, u znak obostranog povjerenja, moe?"
"Kako se moemo rijeiti uvjetne?" pita Johnson. Grubo, nepristojno, jer je ve sit ti
h sranja navodnog meksikog plemenitaa i kavalira, a usto ga boli i ruka.
Huerteru ne promie osornost, ali mu oito ne smeta toliko da Johnsona zgnjei kao muh
u.
"Jednostavno", kae Huertero. "Dovedite mi Bobbyja Z-a."
"Jednostavno", smije se Johnson.
"Dovedite mi Bobbyja Z-a, recimo... za trideset dana, moe?" kae Huertero. "Ili emo
dosuenu kaznu provesti u djelo."
Huertero se smijei, ustaje i izlazi, tek tako.
"Nisam znao da si bila dobra s njegovom malom", kae Johnson.
"A-ha."
"A ona je umrla?"
118
Don Winslow
"uo si to je rekao." "to se dogodilo?"
Elizabeth se u meuvremenu vre omotala u ogrta i ustala. "Ubila se", kae i ve odlazi. "Z
ato?" dovikuje Johnson za njom. "Bit e da vie nije eljela ivjeti."
Johnson prilazi anku i uzima jo jednu bocu Brianove tekile. Nekako mu se ini da Bri
anu vie nee trebati. Izlazi na trijem, sjeda i podie noge.
Brian gol lei na suncu. Huerterovi ljudi stoje oko njega, s onim ultramodernim au
tomatskim pitoljima i paze da ne ustane. Dobri stari Brian tako lei, plae i cmizdri
, ve posve ruiaste koe. Kad god bi se pokuao malo zakriti, netko od uvara opalio bi ga
nogom tako da se ponovno isprui. Davali su mu i vodu, tu i tamo po gutljaj-dva,
jer nisu htjeli da samo tako umre.
Taj je Meksiko opasna zemlja, zakljuuje Johnson.
Kojih sat vremena kasnije Don Huertero izlazi iz kue i nailazi na Johnsona.
"Nije mi jasno to Brian vidi u tom starom filmu", kae Huertero. "Upravo sam ga odg
ledao. Uasno je lo." "Meni se svia onaj Gary Cooper."
"Da, Gary Cooper je dobar", priznaje Huertero. "Ali cijela pria..." "Pomalo je gl
upa." "Jako glupa."
"Bit e da je Brian jednostavno volio sva ta arapska sranja."
"Mislite da e vam opijanje pomoi da pronaete Bobbyja Z-a, gospodine Johnson?"
"ini mi se da trenutano nee ni koditi."
Huertero izvikuje neto na panjolskome, a njegovi deki ve tre na sve strane. Nekoliko
minuta kasnije prilaze Brianu stranjim dijelom njegova malog Toyotina terenca i v
eu mu glenjeve za stranji odbojnik.
Huertero mu prilazi. Brian je ve uglavnom prepun opeklina. Lice mu je gadno nateen
o, uoava Johnson, po boji gotovo jednako njegovoj rijetkoj, crvenoj kovravoj kosi.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
119
"Ne mogu imati razumijevanja za mukarca koji podie ruku na enu", kae Huertero. "A sv
i oni dolares koje dri zakopane pod zemljom..."
Huertero pljuje Brianu u lice i izvikuje novu zapovijed. Tovota ve juri prema nis
kom raslinju medu kojim ima raznih vrsta kaktusa.
Johnson se die i polagano kree kui. eli skuhati kavu, spakirati stvari i prije istek
a trideset dana pronai Bobbyja Z-a. Dok odlazi, promatra kuu. Nekako misli da je iv
ot ondje zavren.
Prokleta Tovota, razmilja, dok vue noge po praini. Neko su tome sluili konji.
40
Elizabeth sjedi pred zrcalom i minka se. I dalje osjea trag Don Huerterova nokta n
a licu. I dalje osjea blagi pritisak njegove ake na obrazu, nosu i oima.
Jo dugo gleda odraz u ogledalu, a zatim uzima crveni ru i povlai debelu okomitu lin
iju od ela do brade. Jo nekoliko minuta paralizirano pilji u odraz, razmiljajui o se
bi, Oliviji i Angelici.
Kakva trojka. Tri najbolje prijateljice. Prozvale su se maskaratirkama. Posvetil
e se zabavi i uicima.
U to davno vrijeme.
A sada: ona je kurva bez doma, Olivia je na odvikavanju od droge, a Angelica mrt
va.
Angelica, Huerterov mali aneo. Prelijepa djevojka, tako jebeno zgodna. Prodorna A
ngelica u nezaustavljivome usponu.
Ali Bobby joj je slomio krila.
Nije imala iskustva s padanjem pa je pad bio gadan. Nikad se nije nauila zakotrlj
ati, pa je udarac bio bolan. Kad pada rairenih ruku, misli si Elizabeth, pada na sr
ce.
Predoziranje je nakon toga bilo ista formalnost - toka na i.
Elizabeth brie crveni oiljak, popravlja minku, a zatim odijeva meku plavu bluzu, tr
aperice i izme. etka kosu i poinje spremati
120
Don Winslow
stvari. Iako ima veliko iskustvo u pakiranju, trebaju joj gotovo dva sata da pok
upi sve stvari iz divovskog ormara. Ima mnogo odjee, a osim toga, svaki je pokret
i dalje boli.
I ne trudi se pozvati nekoga da joj odnese prtljagu. Svi su pripadnici posluge v
e otili, a kuom vlada samrtna tiina, osim to se u njezinoj sobi uje prigueno brujanje t
elevizora. Na programu je neka poslijepodnevna emisija s gostima u studiju - ne
zna ak ni koja, a jasno joj je samo da neka enska, koja ivi u nekoj jadnoj prikolic
i vriti na neku drugu ensku iz slinog naselja, jer je ova spavala s njezinim muem.
Prilikom drugog odlaska do automobila ugledala je Brianovo tijelo, ili moda ipak
Briana, jer je mogue da jo die.
Lei u dvoritu, crvene koe i groteskno oteena tijela i izgleda kao da su ga pogodile
tisue minijaturnih strijela.
U sljedeoj rundi do automobila dolazi drugim putem.
Vozi crveni Mercedes. Stavlja posljednju torbu u prtljanik, na radiju pronalazi p
ostaju s pop-jazzom i odlazi. Netremice gleda prema izlazu, tako da samo krajikom
oka uoava Don Huerterove ljude koji vraaju ilegalce u kamionete.
I odvoze ih Bog zna kamo, misli si. Sam Bog zna kamo.
Zaustavlja se na glavnoj cesti, izlazi i osvre se prema imanju.
Crni dim mijea se s ruiastosivim zalaskom sunca, blijedi u crnilu planina u daljini
, a posve nestaje na sve mranijem nebu. Plamen blista iznad zidina Brianove araps
ke utvrde. Naranasti plameni stupovi koji sukljaju iznad zidina podsjeaju je na ar
apska vrata. Gotovo u obliku suze.
Beau geste, Briane, misli si. Ba ti je dobra ala, stari moj.
41
Deset dana kasnije Tim u svoju i Kitovu zdjelicu stavlja ostatke Corn Popsa. Za
to vrijeme gledaju crti Dvostruki zmaj. Kitu je katastrofa, ali Timu se ini da u n
ajmanju ruku nije lo.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
121
ive u posljednjoj od osam cedrovih brvnara na livadi sa zapadne strane autoceste
Sunrise, na Mount Laguni. Mount Laguna nije ni blizu i nema nikakve veze ni s La
gunom ni s Laguna Beachom, ali ve i u tom nazivu dovoljno odjekuje sjeanje na Bobb
yja Z-a pa je Tim prisiljen koncentrirati se na svoj glavni ivotni problem.
A to je injenica da je u praktinome smislu upravo on Bobby Z i da je Don Huertero
neopisivo bijesan na njega.
Ako nita drugo, Mount Laguna barem nije pustinjska planina. Ako nita drugo, ovdje
rastu prava jebena stabla: divovski pinjoli, cedrovi, kukute, ak i hrastovi. Drvee
s gustom kronjom i brvnare u naselju Knotty Pine - cijena od pedeset sedam dolar
a na tjedan izvan sezone posve odgovara - nalaze se neposredno uz cestu koju s o
biju strana okruuju divovski borovi. Mjesto je jeftino, mirno i zaklonjeno, a vla
snik ne postavlja suvina pitanja ak i ako primijeti da muterija na koulji ima sasuene
krvi. Nije vano, samo ako plaa. Usto, u ostalih sedam brvnara nema drugih gostiju
, a to se Timu doista svia. Iako je rije praktiki o zahodskoj rupi, za njega je to
gotovo savreno mjesto na kojem moe sjediti i razmiljati o sljedeim koracima.
A i za Kita je to pravi raj jer mali je izvan sebe ve i zbog injenice da je, za pr
omjenu, u drutvu pravog mukarca, pa se doista uivio u muku spiku i jede sve smee od h
rane koje Tim uspije kupiti u prodavaonici mjeovite robe koja se nalazi priblino k
ilometar i pol uzbrdo.
Na jelovniku su tako kukuruzne pahuljice, Pepsi, okoladno mlijeko, hrenovke, send
vii s maslacem od kikirikija i marmeladom, Hormelov ili, govee varivo Dinty Moore i
hrpa zamrznutih pizza. Osim toga, do mile volje moe gledati televiziju.
Mali se totalno uivio.
Uivio se i u pijunsku priu.
A to je Timova verzija igre skrivaa.
"Sad emo se igrati pijuna", obavjetava Kita nakon to je dobio klju od Macyja, starca
u ijem je vlasnitvu motel.
"Kako se to igra?" pita Kit.
"Kao prvo, moramo promijeniti ime."
"Zato?"
"Kao pijun ne moe koristiti svoje ime", kae mu Tim. "Svi e inae znati tko si i onda nee
moi pijunirati." Kit razmilja o tome i pita: "Kako e se ti zvati?"
122
Don Winslow
Tim se pretvara da razmilja, pa kae: "Moe Tim?"
"Izvrsno."
"A ti e biti...?"
"Mike."
"Mike?"
"Mike."
"To je dobro ime. Svia mi se", kae Tim. "Evo kako emo se igrati: love nas zloesti pij
uni, a mi se skrivamo do..."
"Do kada?"
"Dok ne pronaemo gdje je skrivena tajna formula."
"Je li ovo naa brvnara, Time?"
"Jest, Mike."
"Smijem otvoriti vrata?"
"Zato?"
"Tek tako, elim ih otvoriti." "Zna se sluiti kljuem?" "Napunio sam est godina." "Nema
m nita protiv."
Kit tri prema brvnari, rastvara vrata s mreom pa se malo mui s kljuem i na koncu otv
ara vrata. Tim ne kui da su estogodinjaci jednostavno ludi za takvim stvarima, ali
mu to ne smeta.
Brvnara je malena. Ima ajnu kuhinju s malenim tednjakom, klimavi stari kau i naslon
ja za ljuljanje te spavau sobu s krevetima na kat. Kupaonica je dovoljno velika da
se ovjek moe okrenuti i ima tu, ali ne i kadu.
U brvnari su, meutim, televizor i "Bobby", a to je Kitu praktiki jedino vano, pa je
sretan. A ako mu se glavom i vrzma krvava no u pustinji, o tome nita ne govori i
posve je sigurno da ti dogaaji ne utjeu na njegov tek, s obzirom na to kako tamani
pizze i sladolede.
Nakon priblino tjedan dana Tim se ve zasitio odlazaka u onaj duan, a misli si i da e
mu trebati neko prijevozno sredstvo da otkrije sljedei korak u ivotu Bobbyja Z-a,
pa stoga odluuje nabaviti automobil.
Najprije je, dakako, pomislio da bi ga mogao ukrasti. Malo se vrzmati oko benzin
ske crpke uz prodavaonicu mjeovite robe, ekati da neki voza ostavi klju u autu dok u
duanu kupuje usoljenu govedinu, no odmah mu je sinulo da to ne bi bilo pametno.
Naselje je maleno - dovraga, naselje
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
123
se i sastoji samo od te prodavaonice i bajkerskog bara na suprotnoj strani ceste
- a rtva jednostavno mora ugledati nestali auto parkiran kod motela Knottv Pine.
Timu sad jo samo treba da zavri u sustavu u kojem e ga rairenih ruku doekati Gruzsa
i Arijsko bratstvo.
Usto mora razmiljati i o klincu. Sto e biti s malim ako me uhvate, pita se Tim. St
oga, protivno vlastitoj prirodi, odluuje jednostavno kupiti neku staru kantu.
A staru kantu nije teko pronai jer jedan beskonano runi Dodge boje limete stoji na p
oljunanom parkiralitu otkako su doli onamo, pa Tim kae Kitu da odgleda crti do kraja,
a on e se vratiti za nekoliko minuta.
Tim odlazi u brvnaru koja slui kao ured i pozdravlja vlasnika. Macy mrzovoljno ot
pozdravlja i nastavlja itati The Star.
"Onaj stari Dodge..." poinje Tim.
"Da?"
"Ve se neko vrijeme ne mie s parkiralita", kae Tim. "Znate iji je?"
"Da."
"iji?"
"Moj."
Jebena stara budala, misli si Tim. Mora oteavati stvar.
"Traim neko vozilo..." kae Tim.
Stari gad podie pogled s novina i kae: "Devetsto."
"Ne traim pozlatu", kae Tim. "Uzet u ga ovakvog kakav jest. Petsto."
"Meni nee dati petsto", kae stari. Jo malo uti, pa kae: "Dao bih ga za osamsto pedeset
."
"U to uope ne sumnjam."
Tim jo malo stoji, eka da tip dovri lanak. Kad ponovno podie pogled, stjee se dojam da
ba i nije oduevljen to je Tim jo uvijek u uredu.
Tim kae: "Dat u vam esto."
Stari jo malo razmilja, pa kae: "Ne primam ekove." "I mislio sam na gotovinu."
Timu se ne svia to to izgovara i ne svia mu se tipov pogled. Starac koji vodi rupu
izvan ruke mora se pitati odakle bijelom smeu u depu
124
Don Winslow
toliko love. Pita se odakle je nabavio lovu i vjerojatno se pita kakva je nagrad
a za jadnika koji nosi toliko gotovine.
Ali tu nema pomoi, misli si Tim. Treba nam auto.
"Idi po lovu, ja u donijeti kljueve", kae starac.
Tim uvlai ruku u dep i izvlai est novanica.
"Idem po kljueve", kae starac. Odlazi u stranju prostoriju i vraa se ve nakon nekolik
o trenutaka, te dobacuje kljueve na alter. "Prometna je unutra. Jo ne odlazite?"
"Jo ne."
Tim je ve na vratima, kad stari pita: "Trebate jo neto?" "Na primjer?" "Na primjer
pitolj."
Tim mu ne govori da ve ima pitolj, hvala na pitanju. Odlazei iz pustinje, Tim je ra
zbijenu M-16 ostavio pod kamenom, raunajui da bi u junoj Kaliforniji bilo dosta teko
stopirati s automatskom pukom na ramenu. Ali ak i u tom trenutku ima pitolj zatakn
ut za pojas na trapericama.
"A zato bi mi trebao pitolj?" pita Tim.
Starac slijee ramenima. "Radi zatite."
Tako kae, misli si Tim, ali zapravo eli prodati pitolj Timu tako da Tim moe jo neto op
ljakati. Pod uvjetom da ne opljaka njega, starcu se ivo fuka. Vano je da plati stanar
inu.
"Ja uvijek pri ruci imam neto za zatitu", dodaje stari, dobro pazei da Tim shvati k
ako ne bi bilo u redu opljakati njega.
Nitko ne pljaka mjesto na kojem se skriva, misli Tim prijezirno. ak ni upak Wayne L
aPerriere ne bi bio toliki upak da opljaka motel u kojem se skriva.
"Mislim da e auto biti dovoljan, hvala", kae Tim.
Izlazi, sjeda za upravlja i ostaje ugodno iznenaen jer se motor stare kante pokren
uo im je okrenuo klju. Poziva Kita da izie i pomogne mu provjeriti stop-svjetla, st
ranja svjetla i migavce, a zatim jo jednom provjerava registracijsku naljepnicu i p
otvrde o ekolokim parametrima. Tim ne eli da ga zaustave zbog neke gluposti.
Osobito s obzirom na to da nema vozaku.
Kit je totalno oduevljen autom.
"Je li to pijunski auto?" pita.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
125
"Ne tako glasno..." "Oprosti."
Ali mali se smijei od uha do uha i Tim zakljuuje da klinac u glavi ima bogat ivot.
"Idemo napraviti krug", kae Tim. "Ionako trebamo stvari iz duana."
Odlaze do prodavaonice po novu zalihu smea od hrane. Tim zakljuuje da mu treba jo s
edam-osam dana mira da odlui kako dalje.
Usto mu se ini da e ionako uskoro biti vrijeme da krenu dalje, jer bi stari mogao
nai kupca kojem bi ga mogao prodati.
Tim razmilja o tim tekim temama dok s Kitom odnosi hranu u auto. Problem je u tome
to je Tim izvan bukse dovoljno da paranoja u njemu ve pomalo zahra, pa ne primjeuje
bajkera na suprotnoj strani ceste koji gaje samo naas pogledao jo jednom. Tim mor
a priznati da je na planini hladno, ponegdje se jo vide i tragovi snijega, a tip
preko uobiajene odore ima i australski pastirski kaput.
Ipak, bajker ga je primijetio, iako na povratku u El Cajon mora razmiljati barem
polovicu puta da bi se sjetio odakle zna tipa. U prvi mah zbunio ga je mali, no
zatim se sjetio da je Tima vidio u dvoritu San Ouentina.
A budui da nikad ne kodi uiniti dobro djelo za brau u Los Angelesu, naziva jedan od
tamonjih klubova, pa ga dva sata kasnije ve zove onaj runi gad Bum-Bum.
"Da?" kae Bum-Bum, kao da je bijesan jer mu ovaj oduzima dragocjeno vrijeme.
"Pogodi koga sam danas vidio..."
"Koga?"
Kao da se beskonano dosauje. "Tima Kearnevja", kae bajker. Bum-Bum je sad ve daleko
zainteresiraniji. Gotovo srdaan.
126
Don Winslow
Tim nekako rauna da je vrijeme da nazove Fratra, jer mu nee biti ivota ako ne porav
na raune s Huerterom. Ubacuje malog u auto pa se voze vie od etrdeset kilometara u
Julian radi telefoniranja.
Razlog je taj to Tim smatra da bi bilo totalno glupo, idiotski, zvati iz govornic
e u motelu, a daje sve od sebe da prestane biti glupi idiot: jebi se, agente Gru
zsa.
Kit, meutim, neto kui, kad ulaze u Julian, stari gradi koji su u planinama osnovali
tragai za zlatom, gradi koji je u meuvremenu propao u tom smislu, pa u njemu sad tu
ristima prodaju pite od jabuka. Ipak, i dalje izgleda kao gradi iz vesterna, pa g
ovornica pokraj koje se Tim zaustavlja izgleda kao da nikako ne pripada onamo.
"Ovamo smo doli telefonirati?" pita mali.
"Da."
"Ali imamo govornicu i u motelu."
Onim sarkastinim tonom koji mali toliko voli oponaati.
"Zna da smo pijuni", odgovara Tim. "Sto ako prate odakle dolazi poziv?"
"Cool."
"Supercool", kae Tim. "ekaj me u autu." "Zato?"
Malom to ve ozbiljno smeta. Ne eli propustiti pijunsku akciju.
Tim se ve sprema rei: Jer sam ti tako rekao, eto zato, ali se prisjea svog starog, p
a se predomilja i kae: "A to ako te uhvate?"
"Uhvate?" Kit je malko problijedio, kao daje zaboravio da se radi o igri.
"Da, uhvate", kae Tim. "Ne moe nita odati ako nita ne zna."
Sto zapravo nije posve tono, misli si Tim, jer je u buksi znao mnoge koji su tuite
lju govorili stvari koje nisu znali. Obino bi im i upalilo jer im je tuitelj uvije
k vjerovao, zato to bi mu to omoguilo da nagazi nekog drugog jadnika za kojeg inae
ne bi imao dokaze. Neusporedivo
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
127
je lake dovui nekog zatvorskog cinkara koji e izjaviti: "Sjedili smo u eliji i ovaj
mi je tip rekao da je on to uinio."
Bilo kako bilo, ini mu se da tu tunu ivotnu istinu ne bi trebao povjeriti malome -
koji ionako nema duu za cinkanje - pa ponavlja: "Ne moe nita odati ako nita ne zna."
Mali je zagrizao. Kae: "Osim toga, netko mora uvati na pijunski auto."
"Tako je."
"Drati neprijatelja na oku." "Tako je."
"Kako izgleda neprijatelj?"
Tim bi najradije rekao Ako ga ne vidi u retrovizoru, najpametnije ti je zakljuiti
da je neprijatelj, ali ipak kae: "Voze srebrne aute."
"Srebrne?"
"Da."
"U redu", kae Kit ozbiljno i poinje marljivo traiti srebrne automobile.
Tim odlazi do telefona i okree broj koji je dobio od Elizabeth. Srce mu jebeno lu
pa jer ne zna tko je na suprotnoj strani. Telefon triput zvoni, a onda se uje bez
lian glas: "Da?" "Da, ja sam", kae Tim.
Prvo jebena tiina, za vrijeme koje Tim misli da bi moda bilo najpametnije poklopit
i slualicu i odjuriti glavom bez obzira. Samo trenutak dijeli ga od odlaska s poz
ornice kad onaj glas kae: "Bobby?!?"
Kao da ne vjeruje. Kao da je izvan sebe od jebene sree.
K'o da se ne'ko vratio iz mrtvih...
"Da", kae Tim. "Bobby."
A onda se izlae velikoj opasnosti.
"Tko je to?" pita Tim.
Ponovno stanka.
Bjei, misli si Tim. Ali ipak eka.
"Ja sam, ovjee", kae onaj glas. "Fratar."
Fratar, misli si Tim. To je taj tip, ne? Bobbyjeva desna ruka. Tip koji zna gdje
je sve skriveno.
"Drago mi je uti te, stari moj."
128
Don Winslow
"Meni je drago uti tebe", kae Fratar. "Pa gdje si ti? Tvoja majka i ja izbezumljen
i smo od brige."
"A gdje nisam, ovjee?"
"Zvui nekako drukije."
Sranje. Bjei, misli si Tim. Sjedni u auto i vozi to dalje moe.
A to znai moda do El Centra, ha? Sto ni priblino ne bi bilo dovoljno. Moram nekako
izdrati, govori Tim samome sebi, pa pokuava zvuati uasno razdraeno i ve rei: "I ti bi z
vuao drukije, ovjee, da si bio na mome mjestu. Jesi kad bio u tajlandskome zatvoru,
Fratre?"
"Dosad sam izbjegavao taj uitak, mali moj."
Mali moj. Jebi se, mali moj.
"Da, no, to je dobro", kae Tim.
"Dolazi?"
"Malo sam u frci, stari."
Praktiki uje kako tip s druge strane razmilja. "to ti treba?" pita Fratar. "Lova", kae
Tim. "I novi paso." "Trai, pa e dobiti, kae Gospodin."
"Traim", kae Tim. "Za poetak trebam oko dvadeset somova."
"Da se naemo na starom mjestu?"
A-ha, misli si Tim, samo to mi nitko nije rekao gdje je to.
"Ne", kae Tim.
"U redu, gdje onda?"
Negdje u guvi, misli si Tim.
Negdje kamo mogu dovesti i malog.
"U zoolokom", kae Tim.
"U zoolokom?"
"Zooloki u San Diegu", kae Tim. "Sutra. U dva popodne." "Gdje tono?"
Tim nikad nije bio u zoolokom vrtu u San Diegu, ali nekako si misli da svaki zool
oki vrt ima slonove, pa kae: "Kod slonova."
Osim toga, Kitu e se dopasti slonovi, nije li tako? Klinci vole slonove.
Tim tono uje kako Fratar ponovno razmilja.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
129
Fratar potom kae: "Donijet u robu u plastinoj vreici iz Ralph'sa. Moe nabaviti takvu v
reu?"
"Nema frke."
"U dva."
Tim se odluuje na novi rizik.
"Jo neto..." kae. "Trebam odreenu informaciju." "Samo reci."
"to smo uinili Don Huerteru?"
Govori "mi" jer u priu eli uvui i Fratra. Da ga malo izravnije zainteresira.
Fratar jo dugo razmilja o pitanju. Ili moda samo trai mjesto odakle ga je nazvao.
"Onda?" pita Tim.
"Nita mi ne pada na pamet."
"Kod nas je neto njegovo?"
"Koliko ja znam, ne."
"Moe malo poraditi na tome, ha?" nareuje Tim. "Razgovarat emo sutra."
Tim prekida vezu. Ako Fratar ispituje odakle ga je zvao, vrijeme je da prekine.
Osim toga, Kit poskakuje na sjedalu jer im se ulicom pribliava srebrni automobil.
"Neprijatelj", ape Kit u trenutku kad Tim ulazi u automobil.
"Morat emo ih se rijeiti", ape Tim.
"To moemo?"
"O, da."
Ipak sam ja Bobby Z, zar ne?
Tim pronalazi eljezariju i kupuje komad cijevi od PVC-a, pilu za eljezo i staklenu
vunu. U prodavaonici mjeovite robe na Mount Laguni kupuje uobiajena sranja, malo
tijesta za kekse s komadiima okolade, te najtanji papir za peenje keksa koji imaju.
Mui se nosei sve te gluposti, a Kit ve tri prema brvnari da je otkljua.
Kako je neobino, misli si Tim, kako malo treba da klinac bude sretan.
130
Don Winslow
Te veeri peku kekse. Tonije, pee ih Kit - jer Tim nema pojma kako se rade jebeni ke
ksi. Pokuavao je dobiti posao u kuhinji u Quentinu, ali su ga umjesto toga smjest
ili u radionicu u kojoj su se proizvodile registracijske ploice.
Fratar sklapa mobitel i gleda prema puini. Dnevna soba ima velike prozore, od pod
a do stropa, pa to i nije osobit napor. Kua se nalazi na rubu rta koji s tri stra
ne obrubljuju strme litice pa, ako eli gledati more, moe piljiti a da ne napree vrat.
S desne je strane plaa El Morro, a s lijeve Laguna Beach. Pogled vrijedi barem mi
lijun dolara, a tako i treba biti jer je kua stajala triput vie.
Plaena lovom od droge. Lovom Bobbyja Z-a.
Problem je to to se Bobby Z vratio.
Fratra nije toliko uznemirila injenica to se vratio - to je problem u fizikome svij
etu - nego to to se ispunilo proroanstvo koje je iznio Jednosmjerni.
Kad Bogu okrene lea, ispunjena proroanstva moraju te malo uzdrmati.
Zooloki vrt, misli si Fratar. Otkada Bobby ide u zooloki? Zato se ne bi, kao nekad,
nali u onoj pilji u Salt Creek Beachu? Ili na stubama u Three Arch Bayu? Zato ba u
zoolokom?
Jer ti ne vjeruje, misli si Fratar. Trai neko javno mjesto.
Paranoja, uzdie Fratar dok otvara klizna staklena vrata i izlazi na terasu. Poast
koja unitava trite droge.
Dvadeset somova i paso. Dvadeset somova? To je Bobbyju svakodnevni deparac, ali ne
ma sumnje da se eli domoi tog novca. I putovnice. Bobby ponovno bjei iz zemlje, pa
to vjerojatno znai daje u frci, ne samo zbog murjaka i ne samo zbog Don Huertera.
Nitko ne moe tek tako napustiti jurisdikciju Don Huertera. Barem dok jo die.
I kome Bobby farba oi s tim pitanjima. to sam to uinio Don Huerteru? Fratar se pita
je li Bobby znao da netko prislukuje razgovor.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
131
Moda je Bobby ve u Don Huerterovim rukama pa pokuava smjestiti meni?
Nema tu odanosti, misli si Fratar pa uzdie, ivimo u bezbonome svijetu.
injenica je naime da je Fratar fantastino opeljeio Huertera. I Bobbyja, kad smo ve k
od toga. Bobby je uzeo lovu od starog Meksikanca - tri milijuna yanqui dolara -
za nekakav tajlandski opijum i dostavio ga Huerterovim dekima u Bangkoku. No Frat
ar ih je otkucao tajlandskoj policiji, pa opijum i zaradu podijelio s Tajlananima
.
Sori, Don Huerte-ro, ali tajlandska policija sredila ti je deke. Moe rei adios toj i
nvesticiji. Najobiniji peh.
No da, misli si Fratar, dok gleda skupinu surfera koji hvataju val na El Morru,
bit e da je Huertero skuio u emu je stvar.
I zbog toga je bijesan.
A Bobby je sad u nevolji i zanimaju ga razlozi. Trait e uvid u knjige. Vjerojatno
poeljeti vratiti novac.
Nee ii, misli si Fratar.
Automobilom odlazi u grad i uz talijanski cappuccino meditira o naravi svemira.
I dalje mu nije jasno kako je ona rtva LSD-a, Jednosmjerni, znao da se Z vratio.
To ga uasno plai.
Toliko da odlazi u Dana Point pogledati amac.
Osvre se dok koraa molom. Ne vidi Jednosmjernog, ne vidi nikoga, pa si misli da se
ak i luaku s vremena na vrijeme posrei s dobrim starim proroanstvima.
Nije li tako? Ako je jednom mogao pogoditi i okorjeli shizofreniar poput Ivana Kr
stitelja, moda moe i Jednosmjerni. Zato se opusti.
Fratar se sputa u potpalublje i radi sluei se odvijaem i noem za drvo. Dva sata kasni
je vadi komad drvenog poda i uvlai ruku duboko u korito.
Pipa pomno zapakirane snopove gotovine.
Marljivo radi i vraa dasku na mjesto, a dok radi razmilja.
Moda je dolo vrijeme da otplovi.
No najprije mora Bobbyju dati onaj sitni i putovnicu.
A onda ga ubiti.
132
Don Winslow
44
Gruzsa izi jer su mu nove cipele prekrivene pepelom.
Stoji medu ruevinama Case Briana Cerviera, a vjetar nanosi pepeo po njegovim gane
novima lak-cipelama od najfinije koe, koje je kupio na rasprodaji u Nordstromu.
Gruzsa je nesretan i zato to su Briana ukokali gotovo prije puna dva tjedna, a ni
kome sve do sada nije palo na pamet da mu to kae. Tako sad stoji usred jebene pus
tinje, unitava sjaj cipela i gleda hrskave ostatke prvoklasnog perverznjaka i pro
tuhe Briana Cerviera koji izgleda kao da ga je sprio napalm, a Gruzsa si misli da
onaj praznoglavi kreten Tim Kearnev jednostavno mora biti umijean u katastrofu t
akvih razmjera.
"Ima ugljika u pluima?" pita Gruzsa mladog agenta DEA-e ije je ime ve zaboravio i k
oji izgleda kao daje poeo raditi prije maksimalno mjesec dana.
"Mrtvozornik kae da nema."
"Znai daje Brian imao sree", kae Gruzsa. "Umro je prije poara. Sva odjea mu je izgorj
ela?"
"Nije, bio je gol."
Srea se, dakle, pojavljuje u raznim oblicima, misli si Gruzsa.
"A to kau, gdje je bio Bobby Z?" pita Gruzsa valjda ve petnaesti put.
"U Borrego Springsu priveli smo dio osoblja s imanja, a svi kau da je Sehor Z bor
avio u kui kao gost."
"Ali nismo pronali njegovo tijelo", ponavlja Gruzsa.
"Nismo."
Jer je Sehor Z lukaviji gad nego to sam mislio, ve priznaje Gruzsa.
"A to je s mrtvim vabom?" pita Gruzsa.
"Kvar na motoru", kae mali. "ini se da nema veze s ovim."
"A ti si... idiot ili to?" pita Gruzsa. "Ima situaciju jasnu k'o dan: preprodavaa d
roge i trgovca robljem, njegova poslovnog suradnika Heinricha koji je poput mete
ora pao s neba, ima nekakvu veliku stijenu
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
133
usred pustinje s hrpom mrtvih Indijanaca kao u filmu Johna Waynea, a ti misli da
neto moe biti nepovezano s ostalim? A to si ti misli, da je kuu pogodio grom pa je od
letjela u zrak kao Nagasaki? Boe sveti, pa odakle si ti, iz Iowe?"
Mali se crveni i to ne od sunca.
"Iz Kansasa", odgovara.
"Pa ovo je fenomenalno", kae Gruzsa. "Na drugoj strani imam jebenog Don Huertera
i jebenog Bobbyja Z-a i jebenog tko zna koga sve ne, a uz mene je nekakav seljai i
z Kansasa. Reci mi istinu, ima li u Kansasu droge?"
"Naravno."
"Naravno. ega ima?"
Mali poinje nabrajati vrste droge, ali Gruzsa ne slua. Misli samo kako je onaj gub
itnik nad gubitnicima Kearney ve poeo vjerovati da je doista veliki Bobby Z, pa za
sobom ostavlja leeve kao da se radi o mrvicama kruha. Jebeni upak misli da je Ivi
ca bez Marice ili tako neto. No dobro, barem je ostavio trag.
"... kristal, ecstasy, kokain, crack..."
"Zavei."
Agent zatvara usta.
"Ne kui da te zajebavam?" pita Gruzsa. Sad je ve zbilja uzrujan. Da su mu odmah rek
li to se dogodilo, Kearnevjev bi trag jo bio svje. Jo bi ga mogao pokupiti i predati
Huerteru.
Ali sada...
"Ovo ete lijepo poistiti", kae Gruzsa. "U roku od juer. Renderi-ma recite da se ovdje
nije dogodilo ba nita. Pokopajte jebene Indijance, vabu prebacite u Frankfurt, bun
kere dignite u zrak, a Meksie vratite u Meksiko. Moe mi to obaviti?"
"Apsolutno, gospodine."
"Nemoj me jebati s gospodine", kae Gruzsa. "Sliim ti na nekakvog oficira?"
Gruzsa ponovno gleda ruevine.
Jebeno nevjerojatno, misli si. Huertero samo tako prelazi granicu, kao da je tis
uu osamsto i neka, ubija gringa, sve spaljuje do temelja, a onda opet nestaje s d
ruge strane granice.
Jebeni Don Huertero zbilja je ozbiljan ovjek.
134
Don Winslow
A to znai da se ne mogu zajebavati, misli si Gruzsa. Sputa pogled na Brianovo tije
lo - ako se to uope moe nazvati tijelom - i vidi to se dogaa ljudima koji razoaraju H
uertera.
Sad je nuno - i to hitno - misli si Gruzsa dok se vraa u auto, mladog Tima Kearnev
ja izruiti Don Huerteru.
I to mrtvog, da ne razvee glupavu jeziinu. Problem je u tome to je Kearnev tvrdi or
ah nego to sam oekivao.
Semper Fi...
Gruzsa sputa pogled i vidi da je pepeo s cipela sada na sagu, a tek je usisao pro
kleti auto. Ve je stravino razjeban kad se oglaava telefon.
"Bok, pederino", kae Bum-Bum.
"to hoe, debeli guziaru?"
"Pronaao sam ti malog."
Gruzsa se odjednom osjea malko bolje.
"Sere", kae.
"Ne serem."
Gruzsi vie nije toliko krivo zbog cipela. Jebe cipele, misli si, mogu kupiti hrpu
cipela.
Ubrzo u se obogatiti.
Nakon zavretka Baywatcha Tim stavlja Kita na spavanje. Baywatch je jedna od serij
a koju obojica vole. Kit se pali na akcije spaavanja ljudi i slina sranja sa sretn
im zavretkom, a Tim se pali na ene koje tre u mokrim kupaim kostimima. Nekako si mis
li da takve ene u mokrim kupaim kostimima tre i na plaama na koje bi dolazio Bobby Z
.
Prisjea se da su na javnome bazenu u Desert Hot Springsu imali uvaricu plae. Zvali
su je Velika Plava jer je nosila svijetloplavi jed-nodijelni badi. Zapravo je nit
ko nikad nije vidio da pliva - prema operairenoj teoriji, kad bi se netko i poeo ut
apati Velika Plava samo
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
135
bi skoila u bazen i toliko podignula razinu vode da bi se utopljenik jednostavno
naao na vrstome tlu, na rubu bazena. No nitko se nikad nije dobrovoljno prijavio d
a iskua teoriju, pa je se Tim sjea samo kako sjedi visoko gore na promatranici, ita a
sopis Mademoiselle i vae dimljenu govedinu.
Timu se ini da nijedna djevojka iz Baywatcha ne bi ak ni znala to je dimljena goved
ina.
Bilo kako bilo, napokon stavlja Kita na spavanje da bi se mogao baciti na posao.
Uzima PVC koji je kupio i ree ravan komad dugaak 30 centimetara. U cijev gura deb
elu elinu vunu pa je zatvara poklopcem. Sve to stavlja na cijev pitolja tako da sto
ji vrsto i dobro prianja uz povrinu, a zatim skida cijev.
Tim plaa vreicu keksa Oreos, boce s vodom, grickalice sa sirom, kruh i staklenku m
aslaca od kikirikija, a prodavaica pita: "Papirnatu ili plastinu?"
"Plastinu, molim."
On i Kit izlaze iz Ralph'sa i vraaju se u auto.
"Kakvo iznenaenje?" pita Kit ponovno kad je Tim iziao s parkiralita i poeo se vraati
prema autocesti.
"Ako ti kaem, nee biti iznenaenje."
"Ah, ovjeeee..."
"Ah, ovjeeee..." oponaa ga Tim. "Doznat e za nekoliko minuta."
"Znai neto u San Diegu..." govori Kit samome sebi. Mali se ludo zabavlja.
Tim bi volio kad bi se i on mogao tako zabavljati. A zapravo sere u gae od straha
. Ne zna u to se uputa, ne zna je li Fratar poten, ne zna tko e ga doekati kod slonov
a. Jednostavno ne zna nita i to ga nasmrt plai.
136
Don Winslow
Osim to je pomalo zabavno malog voditi na iznenaenje. ini se da mu nitko nikad nije
priredio nikakvo iznenaenje jer je Kit izbezumljen od uzbuenja.
Tim skree s ceste 163 kod znaka "4. avenija - Balboa Park - Zooloki vrt."
Kit je podosta bistar, pa mu ne promiu slova "zoo". "Idemo u zooloki!!!!" vie presr
etno. "To je iznenaenje, zar ne?!? Zooloki? Je li tako?" "Moda."
"Je! Znam da je!" Poskakuje gore-dolje. "Zooloki!"
"Nikada nisi bio u zoolokom?" pita Tim.
"Nisam!"
"Ni ja", kae Tim.
Prolaze Balboa Parkom i prate znakove za zooloki. Voze se divovskim parkiralitem u
potrazi za slobodnim mjestom.
"U redu", kae Tim, "tvoj je zadatak upamtiti u kojem smo redu. U nojevu redu."
Na velikome stupu u njihovu redu nalazi se slika noja.
"Nojev red", ponavlja mali.
"Nojev red."
Jer to bi bilo pravo sranje, misli si Tim. Uspjeno izvesti plan pa onda ne uspjet
i pronai auto. Bio bi to klasian kearnevjevski zajeb.
Tim kupuje ulaznice i ne moe vjerovati da ulazak u jebeni zooloki vrt stoji etrnaes
t dolara, ali takva je cijena pa toliko plaa. Unutra najprije prouava plan koji su
dobili s ulaznicom. To je jedan od onih jebeno zgodnih planova sa slikama svih
moguih ivotinja, pa on na njemu trai slona.
Nakon toga prouava izgled terena. Zooloki se vrt nalazi na obronku velikog brijega
, a staze vijugaju uz i niz kosinu. Od najnie do najvie toke vozi i iara. Izlaz je sa
mo jedan, a nalazi se kraj ulaza na kojem stoje.
"Moemo se voziti u onom?" pita Kit i pokazuje na iaru. Tim gleda plan i kae: "Naravn
o, zato ne?" Imaju vremena napretek jer je dobro pazio da urane. "Superika", kae Ki
t.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
137
Superika, misli si Tim. Odvede klinca u zooloki i klinac se pretvara u klinca.
"Mislim da je to dobra ideja", kae Tim. Prilaze iari i ulaze u jednu od otvorenih g
ondola. Tim ba nije oduevljen to se sve trese i kripi dok se uspinju, no tako mu se
prua neoekivana prilika da sve snimi i iz zraka.
I tako se poinju penjati. Kit promatra antilope, bivole, ptice i druge gluposti,
a Tim u prostoru oko slonova trai nekoga tko nosi bijelu plastinu vreicu iz Ralphs'
a. Nekoga tko izgleda kao da ga slonovi ni najmanje ne zanimaju.
ini mu se da vidi visokog i mravog tipa koji odgovara opisu, ali nije siguran, pa
na vrhu odlaze do promatranice i Tim u teleskop ubacuje nekoliko novia. Mora gledat
i na smjenu s Kitom pa troi oko sedamdeset pet centi da poteno pogleda tipa i zakl
jui da je to Fratar.
Nije debeo, ne nosi smei habit s kapuljaom i ne izgleda kao da je ispao iz filma o
Robinu Hoodu, ali Tim ipak zakljuuje da je to on.
Tamnoljubiasta majica s ovratnikom, utosmede hlae od kepera, crna ilterica, tamne le
nonice. Mokasine bez arapa. Bijela plastina vreica iz Ralph'sa.
Totalno cool. Stoji pomalo nervozno, a pomalo se dosauje. Dakako, i on je uranio.
Do dogovorenog termina ostalo je pola sata, a tip je ve tamo, zbog ega Tim postaj
e jo nervozniji.
Tima silno zanima je li tip sam, no oko njega je hrpa ljudi i nikako ne moe znati
tko je ondje sluajno, a tko je s njim. Promatra same mukarce - bez obitelji, bez c
ura - kad slika nestaje.
"Ponestalo mi je kovanica", kae Tim.
"to sad eli raditi?" pita Kit.
"Jesi se kad", pita Tim, "igrao pijuna u zoolokom vrtu?"
Kit se smijei kao da je dan postao jo savreniji, toliko savren da je mislio da je ta
kvo to nemogue.
"Kako se to igra?" pita.
"Prvo moramo pronai tipa koji nosi bijelu plastinu vreicu", kae Tim.
"On je zloest?"
"Nemam pojma", kae Tim.
Ali mu se ini da e to vjerojatno utvrditi.
138
Don Winslow
47
Bum-Bum gleda kako stari jebek odlazi automobilom. Olinjali gad juri kao da ga n
egdje eka neka ena pa se Bum-Bumu ini da ima dosta vremena.
Iako za to stoje naumio nee trebati mnogo vremena, misli si. Jeftina vrata - brav
u bi mogao srediti i snjenom grudom. Bum-Bum ulazi i zatvara vrata. S olakanjem uoa
va da unutra jo ima i hrane i odjee i ostalih sranja, a to znai da nije zakasnio.
Kearnev je gotov.
Bum-Bum radi brzo. S obzirom na debljinu, ima okretne prste. Oblikuje plastini ek
sploziv u dugaku tanku traku i postavlja ga na gornji dio okvira vrata. Polagano
zatvara vrata i ispituje poloaj eksploziva. Potom s unutarnje strane vrata provlai
icu, skida izolaciju sa zavretka, provlai je kroz inicijalnu kapislu i uvlai u eksp
loziv.
Kearnev e otvaranjem vrata praktiki pritisnuti detonator.
Jebeni buuum.
Tijelo e stajati na mjestu i pitati se kamo je nestala glava.
A Smrdljivi Pas napokon e dolje u paklu moi nazdraviti pivom.
Bit e dobro raspoloen i spreman za doek kad se ondje pojavi i Kearnev.
Bum-Bum uklanja zatitnu mreu s prozora na kupaonici i provlai se. Moe sjesti malo da
lje niz cestu, piti pivo i ekati da se pojavi Kearnevjev usrani auto.
Krenuti za njim gore i gledati kako poinje zabava.
Gledati bum-bum.,
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
139
48
Macy autom odlazi do bajkerskog bara i vidi mukarca koji sjedi u separeu u kutu.
To mora biti on jer ne izgleda kao bajker. Izgleda kao ovjek koji nekog eka.
A taj netko sam ja, misli si Macy. I spreman sam neto zaraditi. Gleda mukarca, a o
vaj oima pokazuje sjedalo na suprotnoj strani stola. Macy sjeda.
"Ti nekog trai?"
"Ima neto za mene?" pita Johnson. "Ovisi."
Johnson nije raspoloen za igrice. Boli ga rame i umoran je. Ve dvanaest beskonanih
dana i noi elja okolno podruje, raspituje se u svakom usranom baru i gostionici, iri
glas o tome da trai odreenu osobu. A onda do njega dopire informacija da neki star
ac eli nekoga prodati, samo to ne zna koga i zbog ega.
U svakom sluaju, izgleda da su se dobro nali - prodavatelj trai kupca.
Samo to nemam ivaca za cjenkanje, misli si Johnson. "O emu?" rei.
"O cijeni", odgovara ovaj, pa dodaje: "Ja sam Macy." Prua ruku. Johnson je samo g
leda. "Koliko trai?" pita Johnson.
"Pet tisua", ape Macy. Oi mu sad blistaju od pohlepe. Johnson se smije.
"Kod sebe nemam pet tisua", kae.
Na licu staroga gada pojavljuje se razoaranje.
"Ali imam u autu", kae Johnson.
Macy se nakon tih rijei ponovno smijei.
"Pola sada", kae Johnson. "Pola kad dobijem ovjeka."
140
Don Winslow
"Kako e doi do njega, to je tvoj problem", kae Macy. "Ne namjeravam izgubiti lovu sa
mo zato to ti ne moe odraditi svoj dio. Pola sada, a pola kad utvrdi da je to tip ko
jeg trai."
Macy ga opisuje. Nakon njegove prie Johnson pita: "Tip kojeg traim je sam. Tvoj ti
p je sam?"
Johnson uoava kako se Macvjevo lice smrknulo. Macy tuno kae: "Ovaj sa sobom ima dij
ete." Johnson se smijei i pita: "Curicu?" "Deka", kae Macy.
Johnson se smijei i kae: "Gospodine, zahvalite zvijezdama na tome to ste potena osob
a. To je ovjek kojeg traim."
Macy se ceri poput mesareva psa.
"Taj je ovjek u mojem hotelu", kae Macy.
Johnson kae: "Izidi sa mnom do auta, pa u ti dati lovu."
Izlaze na poljunano parkiralite i Macy sjeda na suvozaevo mjesto u kamionetu.
"Zakljuaj vrata", kae Johnson, a Macy ga slua bez oklijevanja.
Johnson prua ruku prema pretincu i vadi bijelu omotnicu. Predaje je Macvju, koji
trga rub i otvara je. Broji novac i pita: "Sto je ovo?"
"Petsto dolara. To je tvoja naknada."
"Sluajte me, gospodine..."
Johnson zdravom rukom hvata Macvja za vrat i glavom mu udara o prozorsko staklo.
Jednom, dvaput, triput - svom snagom - sve dok se na staklu nije pojavila krvav
a mrlja.
"Ne, nego ti sluaj", kae Johnson. "Dobit e petsto dolara i time e biti sretan i zadovo
ljan. Usto e i utjeti, jer se inae kunem da u se vratiti i da e od tebe ostati samo kaa
. Jesi shvatio? A sad mi lijepo reci gdje je."
"Knotty Pine, ide samo gore ovom cestom. Brvnara broj osam", slabanim glasom krijet
i Macy. Johnson ga jo uvijek dri za vrat.
"Tamo je?" pita Johnson.
Macy odmahuje glavom.
"Govori istinu?"
Macy kima.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
141
"Kamo je otiao?" pita Johnson, uzbunjen jer Bobbyja moda i dalje prati srea pa je v
e nestao. Johnsonu je ta pomisao gotovo fiziki nepodnoljiva.
"Ne znam", grake Macy.
"Sranje", kae Johnson i puta ga.
ali ve u trenutku kad je to uinio jer stari gad povlai ruku iza lea, a Johnson uvia da
za pojasom vjerojatno ima pitolj.
Johnson nema vremena izvui svoj pitolj pa se svom snagom baca na Macvja i nabija g
a na vrata, tako da vie ne moe pomaknuti ruku koja mu je iza lea. Johnson ga i dalj
e gura tako da stari ne moe izvui pitolj, a ovaj i dalje pokuava ispruiti ruku i puca
ti u Johnsona.
Prozori se zamagljuju dok se njih dvojica tako bore i troe sav zrak, a Johnson gl
eda kako Macvjeve oi postaju totalno izbezumljene jer stari uvia da se zapravo bor
i za ivot. Johnson ukopava noge u pod i gura jo snanije.
Prokleto rame vraki ga boli, ali treba mu zdrava ruka da izvue pitolj iz futrole na
boku. Uspijeva u tome, a Macy ga gleda razrogaenih oiju, poput konja koji prvi pu
t vidi sedlo i upravo je shvatio da sedlo ide na njegova lea.
Macy gleda irom razrogaenih oiju i kad Johnson izvlai pitolj kalibra .44 i snanim mu g
a pokretom gura u zube. Zvui kao da se gui i izbezumljeno odmahuje glavom, pa John
son ima velikih problema dok dri cijev u njegovim ustima, te povlai otponac jednom
, pa jo jednom.
Johnson sprema pitolj, pokree motor i vozi dalje. Desni prozor prekriven je krvlju
, kosom i dijelovima mozga, ali nekako misli da to moe poistiti kad doe u motel.
eli sjediti u onoj sobi kad se Bobby vrati kui.
Zaustavlja se kod motela Knotty Pine, gleda uokolo, a zatim nosi Macvjevo tijelo
u ured. Posjeda ga u stranju prostoriju i stavlja mu pitolj u ruku. Trai i pronala
zi kljueve brvnare broj osam. Sputa kamionet nekoliko stotina metara niz cestu i o
stavlja ga na nekom ugibalitu s kojeg se prua lijep pogled. Pjeice se vraa do brvnar
e i uvlai klju u bravu.
142
Don Winslow
Tim ostavlja Kita kod gorila. Ondje se na malenoj uzvisini nalazi klupa koju je
vrlo lako pronai.
"Ne mii se odavde", kae djeaku. "Vraam se za nekoliko minuta."
"Zato..."
"Ne mii se s ovog mjesta", kae Tim. "Dobro, dobro."
Kit je bijesan, ali Timu se fuka. Ako susret proe OK, odmah e se vratiti. Ako stvar
i ne budu kako treba, nema smisla u to uvlaiti i klinca.
Mali sjedi na klupi i ne eli ak ni pogledati Tima. "Odmah se vraam", kae Tim. Kit sa
mo sjedi zagledan u gorile.
Na putu do slonova, koji se nalaze neto nie, Tim zastaje u mukom nuniku. Ulazi u kab
inu i na cijev pitolja postavlja priguiva iz kune radinosti, pa ga gura u hlae ispod
jakne od trapera. Zatim iz torbe vadi foliju za peenje keksa, gura je u hlae sa st
ranje strane i preko nje navlai jaknu.
Izlazei, staje ispred ogledala, da vidi hoda li barem koliko-toliko normalno. Zak
ljuuje da hoda podosta normalno - moda malice ukoeno - ali jednako tako zakljuuje da e
i sve nade u nekakav budui spolni ivot otii k vragu ako taj pitolj nekim sluajem opa
li.
Pokazalo se da su slonovi bili dobar izbor. Nalaze se na zavretku iroke i ravne st
aze, pa Tim tako ima dobar pregled situacije. Fratar i dalje stoji na istome mje
stu, a bijela vreica objeena mu je o runi zglob.
Tim pokuava utvrditi je li na sastanak doao jo netko, netko tko ne bi trebao biti o
ndje, ali ne vidi nikoga tko tako oito samo stoji i neto eka. Uglavnom se ini da su
posjetioci strani turisti, kolske grupe i stariji ljudi. Tim zapravo ne zna to trai
, ali ne vidi tipove sa sunanim naoalama, radioureajima i strojnicama, pa odluuje poi
dalje.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
143
Osim toga, Fratar ga je ve uoio, pa skida sunane naoale i gleda ga, onako intenzivno
, kako uope moe gledati ovjeka kojeg kao ne vidi.
Fratar ga mjerka od glave do pete, a zatim se okree prema slonovima i naslanja na
ogradu. Tim mu prilazi s lea.
"Drago mi je to te vidim, ovjee", kae Fratar. "Nismo se vidjeli... koliko ono?"
"Dugo", kae Tim.
"Izgleda..."
"Drukije, Fratre", kae Tim. "Kao i ti." "Vrijeme..."
"Da", kae Tim. "Fratre?" "Da?"
"Ne sputaj pogled, ali u visini tvog trbuha drim devetmilimetarski s priguivaem."
"Ne vjeruje mi, Bobby?"
"Ne vjerujem nikome", kae Tim. "Sad emo razmijeniti vreice."
Tim ne vidi to se dogaa s druge strane Fratrovih sunanih naoala, ali uoava jedva prim
jetan pokret glavom koji je u zatvoru vidio nekoliko stotina puta. Onaj pogled p
reko ramena osuenika koji samo to nije dobio sa stranje strane.
Primijetio ju je djeli sekunde prije nego to je otrica velikog noa pogodila foliju n
a njegovim kriima. Otrica je skliznula s mjesta na kojem ga je trebala pogoditi, a
li mu je zareala slabine. Tim sputa pogled i vidi krvavu otricu tono pod desnom ruko
m, a zatim lijevom rukom hvata tipa za runi zglob. Lijevom pritie nadolje, a desnom
die gore, sve dok ne uje da je tipu slomio lakat, a zatim ga puta.
Fratar je jednostavno nestao.
Tim se udaljava prije nego to je potencijalni ubojica pao na tlo.
uje kako neka postarija gospoa vie: "ovjek se onesvijestio!" pa zakljuuje da su se sl
onovi takoer uznemirili jer se glasaju kao u onim starim filmovima o Tarzanu, a T
im tek tada uvia da u ruci dri no pa ga baca na kutiju od pizze u icanoj kanti za sm
ee.
U tijeku je jo jedan klasini kearnevjevski zajeb, misli dok uoava onaj topli i ljep
ljivi osjeaj, krv koja koja mu curi s desne strane trbuha, te uvia da bi bio jeben
o mrtav da se nije posluio onim starim trikom iz zatvorske kuhinje. Prisjea se ono
g idiota iz Fresna i iznenaenog
144
Don Winslow
izraza njegova glupog lica kad je pokuao ubosti Johnnvja Maka i kad se jeftini ska
kavac samo odbio od folije za peenje, a Mack se okrenuo i praktiki ga nokautirao,
gazei ga sve dok se nisu pojavili uvari, a Johnny Mack usto je bio jebeno krupan c
rnac.
Koji kurac uope razmiljam o tome, pita se Tim, jer nije vrijeme za sanjarenje, bud
ui da su mi na tragu.
Tim pokuava razmiljati - dovraga, pokuava ostati pri svijesti -hodati i osvrtati se
, a sad ih uoava ak i u guvi. Trojica odjevena poput debelih turista, jedan u majic
i na kojoj pie I (srce!!) San Diego, drugi u majici iz Sea Worlda, a trei s kapom
na kojoj je logotip San Diego Padresa... i Timu nije jasno kako su mu promaknuli
, osim injenice da je idiot svjetske klase.
Tim sada zna da je zbilja izvan domaaja svojih sposobnosti, jer se jednostavno ne
moe nositi s toliko toga. Moda Veliki Bobby Z moe onglirati s toliko sranja, misli
si Tim, ali ja ne mogu. Kao prvo, trebao bih nekako izvui ivo dupe, i pronai Kita,
a sad e nam ponestati love i izgleda, a mene e ukokati u jebenom zoolokom vrtu, za
ime svijeta. Cista koma, ne? Mislim, preivim tri mandata u buksi, Zaljevski rat,
cijelu jebenu epizodu u pustinji, a na koncu u otegnuti papke u zoolokom vrtu.
Ali onda si misli: Hoe li me ti tipovi zbilja koknuti usred bijela dana i u takvo
j guvi? Pa si jo misli: Izgleda da hoe, jer su upravo pokuali, ne?
ivot je zbilja veliko sranje.
Tim bi volio sjesti i nekako se istovremeno kretati, a ak i on zna da je to protu
rjeno, no u tom trenutku na pamet mu pada iara.
Stvar, meutim, nije posve promislio, nego samo misli, kad je ve sjeo u jednu gondo
lu, da je u jebenoj zamci, jer su dvojica tipova sjeli u gondolu iza njega, dok
je trei potrao i ekat e ga gore.
Bilo kako bilo, sad vie ne moe nita, pa Tim najprije izvlai koulju iz hlaa da pogleda
slabine. Vidi potenu desetcentimetarsku porezotinu koja krvari k'o vrag i sve vie
pee. Ali vidi i da nije preduboka, pa si misli da valjda ipak nee iskrvariti ako u
skoro uspije neim zatvoriti ranu te stoga vraa koulju u hlae i poinje pogledom traiti
Kita.
Koji nije na klupi kod gorila.
Tim osjea kako mu srce obuzima uas jer mali nije tamo gdje bi trebao biti.
Tim unezvjereno gleda na sve strane, ali nigdje ne vidi malu plavu glavu, a sad
mu se ve ini da ne moe disati i dok okree glavu na
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
145
drugu stranu vidi da se ona dvojica u gondoli iza njega samo cere. Tim gleda uzb
rdo i vidi da se g. Sea World naslonio na neko stablo i sklapa snajpersku puku. T
im zna da tip ne mora biti Lee Harvey Oswald da mu lijepo smjesti dva metka, dok
izlazi iz gondole na onu zgodnu ravnu platformu.
Praznoglavi idiote, kae Tim samome sebi. Kakav si ti monumentalni promaaj. Ostaje b
ez love, gubi malog i jo na koncu gine. Jo jedan uobiajen radni dan u ivotu Tima Kearn
evja, trostrukog gubitnika.
Tim se tako vozi ususret smrti, kao na pokretnoj traci u nekoj klaonici. Tridese
tak je metara u zraku i nema kamo otii osim na tu streljanu. Sto da radi, da skoi?
To na koncu i radi, skae.
Kasnije e ljudi koji su ga pratili rei Fratru da je Bobby Z letio - jebeno letio -
zrakom. Jednostavno doao na rub gondole koja se ljuljala, uhvatio ravnoteu i prel
etio na gondolu koja se sputala sa suprotne strane.
Ispriat e Fratru da se prizor odjednom pretvorio u pravi pravcati cirkus, jebeni M
edrano, jer su oni rijetki ljudi koji su sluajno gledali prizor vritali kao u cirk
usu kad misle da je tip na trapezu nepovratno sjebao stvar, a nema mreu. A zooloki
vrt u San Diegu nema zatitnu mreu ispod iare, nego samo tvrdu povrinu i iljate ograde
i ivotinje koje jedu ljude i slina sranja. tovie, jedan od napadaa koji su ga pratil
i, rei e Fratru daje vidio lavove kako s iekivanjem gledaju uvis, dok Z iskae iz gond
ole, no Fratar e to pripisati pjesnikoj slobodi. Bilo kako bilo, injenica je da ovje
k koji iskoi iz jedne od gondola u zoolokom vrtu u San Diegu nee samo tako poletjet
i i skladno doskoiti na eljeno mjesto, pa je skok iz gondole koja se uspinje u gon
dolu koja se sputa, pothvat u koji e se upustiti samo krajnji idiot ili maloumnik.
Ili prava legenda.
"Sad mi je jasno zato je tip legenda", rei e jedan od napadaa Fratru, koji to nee pri
pisati pjesnikoj slobodi, ali e mu ta opaska ipak zasmetati.
"Letio je", dodat e napada s neizmjernim strahopotovanjem. "Kao Superman."
Bilo kako bilo, ljudi vrite - meu njima i Tim. Iskae iz gondole i u zraku se zadrava
, kako se ini - osobito njemu - dugo, dugo, a zatim se hvata za rub gondole koja
se sputa i dri se samo vrcima prstiju, a ona dvojica koji ga prate, odvie su okirani
da ga ustrijele, to bi
146
Don Winslow
ilo bez problema, osim to razvoj situacije sad pozorno prati barem dvadesetak ljud
i.
Ljudi vrite, lavovi riu, slonovi trube, zatitari su se ustrali, a Tim napokon uspije
va nogom doi do ruba i uvui se u gondolu.
U kojoj pada na pod uz mukao udarac.
Ali iv.
Barem zasada, jer Tim zna da e ga na dnu ekati zatitari, to bi moglo znaiti buksu, a
ona znai smrt. Osim toga, g. Sea World vjerojatno mahnito rasklapa snajpericu i p
okuava se spustiti nizbrdo da doeka Tima na uspjenom zavretku vonje.
Tako nema to nego ponovno skoiti prije nego to doe do platforme, iako zapravo eka da
se nade na oko tri metra iznad tla, pa glumi Geronima i nada se da je ispod njeg
a ili kakav Bambi ili netko tko je ve objedovao.
Pokazalo se da je ispod zapravo nekakav udni jelen koji se istinski iznenadio kad
mu je ovjek tako upao s neba. Tek djeli sekunde gleda u Tima, a zatim daje petama
vjetra, to Tim takoer smatra pametnim izborom i ve se poinje penjati na ogradu.
Tim uje topot zatitarskih cipela - zvuk koji tako dobro poznaje iz mladosti - koje
tre uokolo i trae ga pa, doskoivi s ograde, ulazi u bambusov gusti i poinje se probij
ati prema stazi na suprotnoj strani, odakle bi moda mogao pobjei.
Prolazak kroz nasad bambusa toliko je dobra zamisao da je pala na pamet i snajpe
ristu, tako da su se obojica pomalo iznenadili kad su se nali praktiki oi u oi. Tim
ga triput kratko rubom ake udara u lice i tip pada. Tim ide dalje i misli, jebi g
a, ako se izvuem odavde, pronai u klinca i odseliti u Oregon, jer kad si Bobby Z mo
ra se boriti protiv previe neprijatelja.
Stoga odluuje zapoeti posve novi ivot. Kako e se financirati posve je drugo pitanje,
pa si misli da e na odlasku moda svratiti u Palm Springs.
No najprije mora pronai Kita jer, iako bi najpametnije bilo jednostavno nestati o
davde i ostaviti malog, sad nije u ivotnoj fazi u kojoj moe vui pametne poteze.
Osim toga, to zbog nekog razloga jednostavno ne moe uiniti, moda je stvar u dobrom
starom nadzoru nad nagonom, tako da, iako uje kako zatitari u bambusu viu Pronali sm
o ga! Ozlijeen je!, ne
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
147
trai izlaz, nego kree prema gorilama, da vidi je li se Kit moda vratio na klupu.
Nije, i Tim kree u brzi obilazak ivotinjskog carstva svijeta, urno prolazei kraj gor
ila, orangutana, impanza, ostalih primata, prelazi azijske stepe, indijske dungle,
dolazi do nilskih konja, ulazi u nastambu sa zmijama, ali ne pronalazi Kita.
Tima hvata prava panika. ak i ne razmilja o tome da bi plaeni ubojice i dalje mogli
kruiti uokolo i traiti ga, koliko se koncentrirao samo na to da pronae malog, a to
mu ne uspijeva. Vidi znak "Upoznajte ivotinje'' i juri onamo, raunajui kako nema t
og djeteta koje se moe oduprijeti mogunosti da pomazi koze, ovce i ostala smrdljiv
a sranja, no Kita nema ni ondje i Tim sad ve misli da je Fratar nekako znao za ma
log, pa ga je odveo kao taoca.
Tim razmilja o tome kako bi mogao pucati Fratru u koljena dok odlazi na parkiralit
e. eli se odvesti nekamo, nazvati Fratra i postii dogovor, ali ne moe se sjetiti gd
je je ostavio auto.
Parkiralite je veliko poput omanje savezne drave, a on se ne sjea gdje je ostavio a
uto.
Bila je nekakva ptica.
Tim se ne sjea tono koja. Nakon malo naprezanja modanih vijuga sjea se da je Kit rek
ao "nojev red", tono se sjea Kitova lica dok je samome sebi ponavljao te rijei, tak
o da Tim gleda uokolo i na koncu uoava noja na jednome stupu pa kree prema automob
ilu. Upravo se prisjetio injenice da su kljuevi kod Kita, kad uoava malog kako sjed
i na suvozaevu mjestu.
S bijelom plastinom vreicom u krilu.
"Ranjen si", kae Kit kad se Tim spustio na vozaevo sjedalo.
"Mislio sam da sam ti rekao da treba ekati kod gorila."
"Dobro je da te nisam posluao", kae Kit i prstom pokazuje vreicu.
"Kako si se domogao vreice?" "Slijedio sam te do slonova." "Slijedio si me?!?"
"A onda sam slijedio tipa s bijelom plastinom vreicom", kae Kit, "pa sam je epao i po
bjegao." "To nisi smio uiniti."
148
Don Winslow
Kit odmahuje glavom. "Nema tog tipa koji e u zoolokom vrtu juriti za djetetom. Svi
bi odmah zakljuili da je nekakav perverznjak, pa bi ga premlatili."
Tim jo dugo promatra klinca, pa kae: "Selimo se u Oregon."
Kit mu daje kljueve.
Johnson ve satima sjedi u brvnari i ve se pomalo brine da je Bobby moda neto nanjuio
i dao petama vjetra. To ga silno mui jer je dao sve od sebe i bio vrlo oprezan. ak
je odluio ne ui na glavni ulaz jer je Bobby mogao biti toliko oprezan da na vrati
ma ostavi neku vlas ili neto slino, pa da na povratku provjeri je li jo na mjestu.
Johnson se stoga odluio na veu gnjavau, pa se provukao kroz stranji prozor i sad sje
di sa zapetom pukom u krilu, a ovjek kojeg trai moda uope nee doi.
Ista pretpostavka vrzma se i Bum-Bumovom glavom. On je cijelo popodne pio pivo z
a pivom, jeo prene svinjske koice i ekao da onaj pederski auto boje limete projuri
uzbrdo. U sumrak je Bum-Bum ve pijan i oduran, daleko pijaniji nego to prilii ovjeku
koji se sprema nekoga ubiti, makar i na daljinsko upravljanje. Sjedi uz prozor,
besciljno pilji van, a vani je ve gotovo premrano da razabere jarkozeleni automob
il kad je ovaj doista projurio gore.
Johnson vidi farove u trenutku kad automobil skree na parkiralite. Svjetla su zabl
jesnula prozor i promijenila oblik kad se automobil okrenuo. Johnson se pridie u
naslonjau i gotovo prestaje disati, koliko se boji da bi ga Bobby Z mogao uti. Ust
aje i prilazi zidu. uje da se automobil zaustavio, uje da se gasi motor, pa prinos
i puku obrazu i eka da se kukin sin pojavi na vratima.
Pomno oslukuje korake.
uje kako se otvaraju automobilska vrata, uje kako se jedna zatvaraju i uje kako kli
nac kae: "Ja u otkljuati vrata!"
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
149
51
Tim puta Kita da potri naprijed. Timu treba poneto vremena da bolno tijelo povue u s
tranu i izvue se iz automobila, osobito uza zavoje i ljepljivu traku kojima mu je
Kit prekrio cijelu stranu slabina, nakon to su svratili u onu drogeriju u El Caj
onu. Osim toga, Tim iz prtljanika treba izvaditi punu vreu novca, no tada uvia da j
e klju kod Kita.
A Kit tri prema vratima.
"Hej, trebaju mi kljuevi!" vie Tim.
Ali Kit samo tri i vie: "Moram na zahod!"
Tim si misli da vrea moe jo malo priekati. Ve kree za Kitom, no tada mu pada na pamet
neto drugo. Sjea se da je ostavio svjetlo nad sudoperom, a brvnarom sada vlada pot
puni mrak.
"Stani!" vie Kitu i tri da ga uhvati, jer se mali samo smijulji i tri da otkljua vra
ta prije nego to ga Tim uhvati.
"Tko zadnji magarac" pjevui veselo Kit.
U tom trenutku no poprima jarkobijelu boju.
Stvar je u tome da se Johnson odvaio proviriti kroz prozor. Vidi da Bobby Z juri
za malim i uje kako mu vie: "Stani!" Jednostavno zna da Bobby nee proi kroz ta vrata
.
Ali Johnson si nekako misli da moe pucati iznad klineve glave i pogoditi Bobbyja t
ono u prsa, tako da dri puku u jednoj ruci, a drugom rastvara vrata. Stoji na vrati
ma i pridie puku do obraza kad se pojavljuje trenutak potpunog mira, kao da se cij
eli svijet zamrznuo, a nakon toga eksplozija mu skida glavu s ramena.
150
Don Winslow
Tim se probija kroz svjetlo koje je nakon bijele poprimilo crvenu boju jer se br
vnara zapalila. Napola zaslijepljen eksplozijom, vie: "Kit! Kit!", a tek nakon va
ljda dvije tisue noi uje djeaka kako vie: "Bobby!"
Tim ve vidi osakaenog djeaka: otrgnute noge, ruke kojih nema ili lice od kojeg je u
eksploziji ostala tek kaa, pa prolazi jo barem tisuu sati prije nego to uspijeva uz
eti Kita u naruje, a djeak plae i kosa mu je malko opaljena, no ini se da je sve ost
alo u redu.
Tim zbog nekog nepoznatog razloga ponavlja: "Zao mi je, oprosti, oprosti", a Kit
samo jeca, hvata zrak i govori: "Sve je u redu."
"Je li ti dobro?" pita Tim.
"Mislim da jest."
"Hvala Bogu", kae Tim. "Hvala Bogu."
Privija djeaka jo vre i sjedi u vlanoj travi, privija ga u naruje kad uje motocikl koj
se zaustavlja na parkiralitu. Odmah prepoznaje Bum-Buma i uvida da su pred njim p
roblemi za koje dotada nije znao.
Bum-Bum teturajui prilazi stazicom, u jednoj debeloj ruci dri pivsku bocu. Ta e ga
boca ubiti jer, kad je prepoznao Tima uurenog na tlu, s lica mu je nestao osmijeh,
ali je, poseui za pitoljem za pojasom, zaboravio da dri bocu.
U tom trenutku Tim u njega ispaljuje tri metka, a pitolj s priguivaem gotovo se i n
e uje, pucnji su nalik na mukle, uplje udarce koje nadjaava pucketanje vatre. Bum-B
um napokon isputa bocu, pa se svom teinom sputa na travnjak i pokuava shvatiti zato m
u je toliko zlo i zato se toliko brzo umorio, pa tako samo gleda kako Tim Kearney
tri kraj njega, drei u naruju neto to izgleda poput velikog zaveljaja.
Bum-Bum uje kako se otvara i zatvara automobilski prtljanik, a zatim uje i vlastiti
motocikl koji juri uz grmljavinu i misli da bi trebao neto poduzeti. Ali ini mu s
e da bi ve i samo ustajanje iziskivalo neizmjeran napor, a plamen je tako lijep.
Stoga samo tako sjedi i pilji u kaubojske izme na trijemu, divi se vlastitih ruku
djelu, a upravo u tom poloaju, nekoliko minuta kasnije, pronalaze ga i dobrovolj
ni vatrogasci.
Kit se svim silama dri za Tima i sve mu izgleda poput one prve noi kad su pobjegli
od Briana, osim to nisu na terenskom motociklu, nego na pravoj amerikoj Harlevjev
oj pili, a Tim sad juri planinskom cestom.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
151
Jer Tim Kearnev zna da Angelsi jednostavno nikad vie nee dignuti ruke, da Huertero
takoer nee odustati, da Gruzsa nee prekinuti potragu i da nee biti novog i mirnog iv
ota u Oregonu.
Ni za Tima Kearnevja ni za Bobbyja Z-a.
Ni za klinca.
Tim stoga juri niz planinsku cestu, a onda kree na zapad. Zapad, pa sjever, pa po
novno zapad.
Ako ne moe pobjei od uloge Bobbyja Z-a, onda e jednostavno morati biti Bobby Z.
Biti Bobby Z i sve ih nadmudriti.
Postati legendom.
A to znai da mora otii u Lagunu.
U uobiajenim okolnostima tad gruzsa smatrao bi bdijenje za
Raymonda "Bum-Buma" Bogea pravim uitkom. Malo bi toga uljepalo blagu kalifornijsku
veer kao prizor u kojem ta ljigava hrpa sala lei u jeftinome lijesu, dok oaloena braa
oko njega piju, pue i eve.
Gruzsa bi rado popio pokoje pivce, vrijeao okupljene kretene i oteturao u no.
No veer mu je pokvarila spoznaja da je Tim Kearney ponovno pobjegao i da svi koji
mu se priblie na koncu zavravaju pod zemljom.
Tim za sobom ostavlja leeve kao pravi mali revolvera. Pravi val nasilja u reiji sam
o jednog ovjeka, a Gruzsa ba nije oduevljen to e morati objasniti zato je tog profesio
nalnog prijestupnika pustio na slobodu.
A netko e prije ili kasnije prokuiti u emu je stvar, jer mali Timmy ostavlja popril
ino uoljiv trag. Kao prvo, tu je veliki masakr u pustinji Anza-Borrego - prvi i dr
ugi dio - potom inae neobjanjivi fijasko u zoolokom vrtu u San Diegu, a zatim i neu
gledni planinski motel pretvoren u mrtvanicu i krematorij.
152
Don Winslow
Vlasnik je poinio vrlo sumnjivo samoubojstvo, samome sebi zario pitolj kroza zube
i ispalio dva metka. Tu je zatim i kauboj bez glave koji je, zahvaljujui dobrom s
tarom kamionetu, identificiran kao Bili Johnson, nekadanji upravitelj ranca za po
znatog trgovca stokom, takoer pokojnog i nealjenog Briana Cerviera. Kao lag na tort
i tu je jo i le Bum-Buma, koji je sjedio uz poar kao da pri sljezove kolaie, osim to je
u sebi imao tri metka na malome razmaku.
Tako pucaju, misli si Gruzsa, uz odreenu mjeru ponosa, samo marinci.
"teta je za Bum-Buma", kae Gruzsa sjedokosome Anelu koji sjedi uz lijes, postavljen
na dva stolarska jarca. Aneo je dovoljno star da izgleda kao da svira u Grateful
Deadu, no Gruzsa zna da je Vojvoda, kao prvi ovjek svih podrunica june Kalifornije
, vrlo moan. Gruzsa se ondje i naao upravo zbog toga.
"Jebi se, Gruzsa", kae Vojvoda. "Jesam li ti ve rekao da sam ti evio majku i sestru
?"
"Mama mi je umrla, a sestra je lezba", odgovara Gruzsa. "Zato ti i vjerujem."
Uvlai ruku u hladnu vodu kante za smee, vadi ledenu bocu Red Doga, otvara je na je
dnoj od ruica na lijesu i kae: "Ali, srce moje, ne misli li i ti da je Bum-Bum tako
zgodan i nakon smrti?"
"Zato si doao, Gruzsa?"
"Osim zbog uitka koji mi prua pogled na Bum-Buma u lijesu?" pita Gruzsa. "Mogu ti
rei da je ovo vrlo plodna godina kad su u pitanju bdijenja. Prvo Smrdljivi Pas, a
sada Bum-Bum. Bit e da je Kearnev odluio pobiti cijelu obitelj, ha?"
Vojvoda samo bijesno pilji u njega. "To je uinio Kearnev?"
"Mislio sam da zna", kae Gruzsa. "Mislio sam da sve zna, efe."
Gruzsa ga puta da sjedi uz te rijei i gleda uokolo. Takvo bdijenje jednom je Polja
ku posve strano. Muzika treti, a sve vonja po cugi i marici. Dvije mamice u kutu
udjeljuju porcije puenja, dok su u drugom kutu ljudi pristojno stali u kolonu za
redaljku, iako Gruzsa ne vidi na kome se redaju.
"Ti si smjestio Bum-Bumu?" pita Vojvoda.
"Ne, nego sam smjestio Kearneyju", odgovara Gruzsa. "Kearnevja sam smjestio Bum-
Bumu. Ali je praznoglavi idiot zajebao stvar. Moram
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
153
ti rei, Vojvodo - o mrtvima samo najbolje i sve to - ali ini mi se da je obitelj B
oge otprilike do glenja u istoj genetskoj kai, kui?"
Ispija pivo i posee za novom bocom.
"Slobodno se poslui", kae Vojvoda.
"Hvala." Gruzsa brie mokri rukav o rub lijesa. "Da sam na vaem mjestu, pronjukao bi
h po Laguni."
"U Laguni su samo pederi."
"Da, ali ovaj je peder dosada sredio cijelu obitelj Boge, pola jebenog indijansk
og plemena i jo nekakvog kauboja iz East Countvja koji je navodno bio poprilino ila
v hombre", kae Gruzsa. "Stoga pripazi na dupe kad se vozi Lagunom."
"Ako zna gdje je, zato ga jednostavno ne pokupi?"
"Ne elim ga pokupiti", kae Gruzsa. "elim ga mrtvog."
Vojvoda se smijei. Ima okrhnute prednje zube i duge onjake pa izgleda poput starog
vuka.
"Za to se moemo pobrinuti."
"To je rekao i Bum-Bum."
"Bum-Bum je iao sam."
"I?"
"Mi kreemo s cijelom vojskom." Gruzsa baca praznu bocu u lijes i izlazi.
TlM pronalazi kuu na obali.
Nalik je pokretnoj kuici, ini mu se podosta slinoj onoj u kakvoj je odrastao - odno
sno u kojoj nikad nije do kraja odrastao - u Desert Hot Springsu. Jebena montana
kua u kakvoj ive i drugi uobiajeni bijednici, osim to se ova nalazi na obali u El Mo
rro Canvonu. Nalazi se meu jo dvadesetak kuica u samotnome zaljevu, na mjestu na ko
jem niska obala prelazi u divovsku liticu. A na vrhu te litice nalazi se divovsk
a bijela kua s divovskim prozorima s kojih se na tri strane prua pogled na more.
154
Don Winslow
Znai da je ipak malo drukije od prikolice u kojoj je odrastao - ili nije odrastao
- Tim, a iz koje se pruao pogled na jo pet slinih kuica i odlagalite starih automobil
a.
Bilo kako bilo, mjesto je jako zgodno. More je lijepo, plaa takoer, kao i velika l
itica, a Tim Kearnev napokon ivi uz more.
A to je ba gadno, misli Tim. Najprije si na vrat moram navui pola svijeta koji me e
li ubiti, da bi mi se tek tada ukazala mogunost da ivim na obali.
Trebalo mu je podosta vremena da doe onamo. Nakon to se stutio s Mount Lagune, osta
vio je motocikl u Carlsbadu i uhvatio noni vlak kojim je doao do San Juan Capistra
na. Kit je vei dio puta spavao, a i inae je bio poprilino miran i tih.
Tim je siao s vlaka u San Juan Capu, pjeice preao nekoliko ulica u meksikoj etvrti, a
nakon tono etrdeset pet minuta imao je prometnu dozvolu za frizirani Z-28 iz 1989
., koji je neko moda i imao druge vlasnike, ljude koji su u jednom trenutku prijav
ili nestanak vozila.
Tim se potom odvezao do priobalne autoceste, pa preko Dana Pointa, Monarch Baya,
Salt Creeka, Aliso Niguela i South Lagune doao u Laguna Beach.
U Laguni osjea jebeno udne vibracije, kao da je to, kui, ono, Bobbyjev grad, a Bobby
jev duh nekako lunja uokolo i Tima pomalo plae svi na koje nailazi, a osobito u p
rodavaonici otvorenoj cijelu no u kojoj kupuje sebi dva hot-doga, a Kitu burrito
s grahom i sirom.
Vraaju se u automobil i voze na sjever, izlaze iz grada i voze se sve do znaka za
El Morro Canvon i Point Reef Beach i zemljanog puta koji se pod otrim kutem vraa
na sjever i kojim dolaze iza naselja montanih kua u uvali pokraj litice.
Pronalaze broj 26. Kuica nije nita posebno, ali se vidi da je dobro odravana. Ima k
uhinju s dnevnom sobom, dvije malene spavae sobe i kupaonicu. Na strani do mora n
alazi se zgodna natkrivena terasa.
Zgodno utoite i Tim nikako ne uspijeva izbaciti iz glave pomisao da su Bobby i Eli
zabeth onamo dolazili na evu, te da je Bobbyju morala neto znaiti jer ju je zadrao.
Tim si nekako misli da je sada njegova, jer je on sada Bobby, te da bi bilo zgod
no ondje ivjeti. ovjee, ba bi mu bilo dobro. Sve je tako jednostavno i obino, na samo
j plai, a na suprotnoj strani ceste nalazi se i kola u koju bi Kit mogao ii pjeice.
Moda bi mogao ak nauiti surfati i pouavati Kita, kojem bi to trebalo ii prirodno, ne.
..? U tom trenutku Tim je prepoznao miris koji ispunjava prostor.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
155
Vosak.
Vosak kojim se premazuju daske za surfanje. Tim zamilja Bobbyja kako dolazi ovamo
i oputa se u vrijeme prije nego to je nestao. Zgodno utoite, mjesto na kojem se moe
odmoriti od uloge velikog Z-a i samo tako sjediti u miru, premazivati dasku vosk
om, surfati, pa se vratiti, sjediti na terasi sa alicom kave, gledati zalazak sun
ca. Nakon toga moda otii u sobu s Elizabeth - mogao bih se dobro uivjeti u taj rasp
ored. Klincu pripremiti veeru, sjesti i jesti, razgovarati o koli i surfanju, stri
povima i slinim sranjima. A Kit bi odrastao i, ovjee, postao jedan od onih istinski
cool kalifornijskih mladia. Klinac koji odrasta na plai u totalno cool Laguni.
Moram prestati s takvim sanjarijama i sranjima, misli si. Nee biti nita od ivota u
toj kuici, od Kitove kole u blizini, surfanja i seksa s prelijepom enom dugakih lea,
ravnog trbuha i sjajne kose. Oekuje me samo dva metra zemlje na lijesu ako ne otk
rijem to to trebam dati Huerteru, a nakon toga ostaju mi jo i Gruzsa i Aneli, a sad
jo moda i taj jebeni Fratar.
Zbog toga moram poeti razmiljati o tome kako otkriti to trebam otkriti i onda to pri
je odjebati odavde.
A klinca vratiti mami jer bi, valjda, ipak trebao biti s njom.
Kako, dakle, doznati to trebam doznati, misli si Tim dok sprema Kita u krevet i s
jeda uz njega. ovjee, opet isti, dobri stari Tim Kearnev, opet kasni za nastavnim
programom... Bit e da bih trebao nazvati dobrog starog Fratra i nekako ga navesti
da mi kae to zna.
A Kit, taj mali jadnik, gotovo i nije progovorio otkako je zamalo odletio u zrak
, to ba i nije neko iznenaenje, ne?
"Sve u redu?" pita malog.
"Da", kae Kit - pomalo povrijeeno, kao da ne bi priznao da neto nije u redu.
"Sto si tamo sve vidio?" pita Tim, u nadi da je mali vidio samo jarkobijelo svje
tlo i nita vie, jer Tim i dalje vidi Johnsonovo bezglavo tijelo i kaubojske izme i,
premda se u Zaljevu nagledao takvih sranja, mali takvo to ipak ne bi trebao imat
i u glavi.
"Nita", kae Kit.
"Ovo e ubrzo zavriti, ovjee", obeaje Tim. "Vratit u te mami."
"Ne elim ii mami."
156
Don Winslow
"No da, o tome emo jo razgovarati, moe?" kae Tim. "Bit e najbolje da se malo naspava.
Ja se ne miem odavde."
Grli malog i daje mu poljubac, osjea njegove usne na svom obrazu, a to je uasno uda
n osjeaj, ali je i nekako u redu. Ve je praktiki iziao iz sobe kad uje Kitovo pitanje
: "Zato te ljudi ele ubiti?"
Tim ni sam pouzdano ne zna odgovor, ali pri ruci ima openito objanjenje: "Jer sam
u ivotu uinio par runih stvari."
"Neto si sjebao?"
"Nemoj se sluiti takvim rijeima", kae Tim. "Ali, da... i to jako." ini se da je mali
zadovoljan odgovorom, da je to dovoljno. "I ja sam", kae Kit.
Mali je ba velikoduan, misli si Tim, koji u ivotu ba i nije nailazio na velikodunost.
"Sa mnom e sve biti u redu", dodaje Kit, pa se okree na drugu stranu i navlai pokri
va.
A to je ba lijepo od njega, misli Tim, to to je rekao, ali da ga ubije, njemu nije
jasno kako bi sve moglo biti u redu.
Zna da ponovno mora otii do Fratra i doznati to ovaj zna. Domoi se dovoljno novca d
a se izgubi i ostane izgubljen i da k tome jo vrati malog. Sve je to ve i samo po
sebi nemogue, ali je zbilja nemogue kad uza se ima klinca.
A njega vie jednostavno nikad neu dovesti na vatrenu liniju, odluuje Tim. To pouzda
no znam.
A to znai da e morati pronai nekoga tko e ga uvati. Tako sjedi i gleda kroz prozor, p
romatra mjeseinu na valovima i pita se kako e, dovraga, doi do nekoga kome moe vjero
vati, kad se na vratima zauje tiho kucanje, i pred njima vidi Elizabeth.
Tim prinosi kaiprst ustima i kae: "Mali spava."
Ona tiho zatvara vrata i svlai sintetiku jaknu. Odbacuje je na stari kau pod prozor
om.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
157
"Kako si znala da sam ovdje?"
"Nisam znala", kae ona. "Svake veeri vozim se ovuda i gledam ima li svjetla."
Izgleda fantastino. Odjenula je nekakvu svilenkastu bluzu sma-ragdnozelene boje u
vuenu u svijetloplave traperice. Brodarice, bez arapa. Tanki zlatni lani koji joj se
od vrata sputa do mjesta od kojeg joj se diu grudi.
"Kako je Kit?" pita.
"Poprilino potresen", odgovara on.
"Smijem sjesti?"
"Izvoli."
Sjeda na kau, a traperice u podruju meunoja formiraju jasno izraeno slovo V. Ispruivi r
uku po naslonu za lea, ona kae: "Trai te Don Huertero."
"Ma nemoj mi rei..."
U oima joj primjeuje iskricu smijeha, pa zbog nekog razloga dodaje: "I Brian, kad
smo ve kod toga."
Ona odmahuje glavom.
"Brian je mrtav."
"Zbilja?"
"Zbilja", odgovara ona. "Huertero je Brianu priredio ono to je uvao za tebe. Par s
ati drao ga je golog na suncu, a onda ga vezao za odbojnik terenca i provozao ga
kroz kaktuse. Budi sretan to nisi bio nazoan."
"Sretan sam."
"Huertero je za tobom poslao Johnsona." "Johnson me pronaao."
Gleda kako joj se obrva skladno izvija odraavajui znatielju.
"Ali skriveni eksploziv odnio mu je glavu prije nego to nam se pruila prilika za p
ravi razgovor." Izgleda istinski uzbunjeno. "Kriste", kae. "Kit to valjda nije vi
dio, zar ne?" "Mislim da nije." "Kriste..."
On sjeda do nje na kau.
158
Don Winslow
"asa del Brian spaljena je do temelja", kae ona.
Traak neega... moda sumnje... zatitrao mu je u trbuhu, pa pita: "Kako si se ti izvu
kla?"
"Pa, Brian me premlatio na mrtvo ime i inilo se da je to Don Huerteru bilo dovolj
no."
"Samo te tako pustio?"
"Nije", kae ona i gleda ga u oi. Gleda ga onako cinino, inteligentno, pomalo ljutit
o. "Nije me samo tako pustio."
"to to znai?"
"Zna to to znai."
Jo se nekoliko trenutaka tako gledaju, a on onda kao da gleda vlastitu ruku koja
joj se pribliava i otkopava gornji gumb na bluzi i pita se odakle mu tolika hrabro
st. Ali ona ga niim ne prekida pa joj i dalje otkopava gumbe, polagano i redom, i
otkriva grudi u tanahnom crnom grudnjaku, osjeajui kako ga preplavljuje ona udesna
toplina.
Iz grudnjaka vadi jednu prelijepu dojku, pa se naginje i njeno ljubi bradavicu. P
ritom na zatiljku osjea njezine duge prste, a pod jezikom proirenu i ukruenu bradav
icu. Uspravlja se i izvlai joj bluzu iz traperica, a zatim se sputa na pod i skida
joj cipele. I dalje se pita tko je taj jebeni tip koji to radi jer je siguran d
a to nije on.
Ali ipak skida cipele, a ona i dalje sjedi naslonjena na kau, dok on svlai traperi
ce s tih udesno dugih nogu, a potom i crne gaice, koje su neopisivo meke ak i na me
koj koi njezinih nogu. Prati ih pogledom -prelaze stopala i zavravaju na jeftinome
sagu - a onda podie pogled i vidi savreno pravilan trokut zlaanosmeih dlaica medu nj
ezinim nogama. Rukama klizi uz njezine noge pa ih njeno razmie i uranja glavu. Ona
ga snano hvata za ramena u trenutku kad je dodiruje jezikom i lie gore-dolje, kol
iko moe sporije. Iako je i dalje u trapericama, i podrhtava i pulsira ve posve tvr
d, lie je polagano i njeno jer joj je nanijeta bol pa nekako misli da je zasluila p
olagano i njeno, a osim toga na jeziku osjea okus nagrade za toliku strpljivost.
Ona isputa priguene zvukove jer mali spava u susjednoj sobi, ali i ti njezini tihi
glasovi mogli bi ga natjerati da svri kad joj jednom rukom razmie usne i poinje pa
lucati jezikom. I dalje se ne uri, jer je na ugodnome mjestu. Samo podie pogled pr
ema njezinu licu i ne moe vjerovati da upravo on to radi toliko lijepoj eni i da s
e njoj to svia. I dalje promatra njezino lice dok ga ona jednom rukom dri za rame,
a drugom tipa vlastite bradavice. Gleda joj lice i nekoliko minuta
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
159
kasnije, kad se ona izvija, ali i uvlai njegov jezik, a on stavlja prst u nju i n
jeno pritie gornju unutarnju stranu. I premda ne moe vjerovati, svrava u istom trenut
ku kad i ona.
Ali ona mu iz traperica vadi kurac - napola tvrd i sav ljepljiv - a on se oslobaa
odjee i ubrzo se ponovno ukruuje i ve ulazi u nju, a ona pridie koljena i naginje s
e unatrag, tako da moe ui to dublje. U prvi je mah dlanovima dri za malene guzove, n
o kasnije prelaze u vrst zagrljaj i ljuljaju se naprijed-natrag, a ona ovaj put i
sputa glasan krik u trenutku kad svrava, ali se i dalje ljulja i stie ga dok on svrav
a i osjea kako joj je lice vlano kad se na njega naslanja obrazom.
Jo neko vrijeme lee u njenom zagrljaju i bez glasa. On osjea toplu vlanost njezine koe
i oslukuje kako die. Za promjenu, osjea da je ivot smiren i spokojan.
Sav se osjea spokojno i sigurno kad uje kako ona ape: "Onda... reci mi istinu..."
"Kakvu istinu?"
Ve je podosta pospan.
"Reci mi tko si", kae ona.
Sto ga je nekako razbudilo.
"bobby zacharias", kae TlM.
"Ne, nisi Bobby Zacharias."
Ubila ga je ta njezina jebena samouvjerenost. Sjedi na WC-u i gleda je kako se p
ere malim mekim runikom.
"Kako zna?" pita, ne toliko kao izazov, nego ga zanimaju razlozi.
"Mali moj, ene uvijek znaju takve stvari", kae ona.
Timu se ba i ne ide dalje u tom smjeru, pa pita: "Otkad zna?"
"Od prvog trenutka."
"Od prvog trenutka?"
Ona se smijei i kima.
160
Don Winslow
Kojeg prvog trenutka, pita se Tim. Od trenutka kad je doao na Brianov bazen ili t
renutka kad mu je iz hlaa izvukla kurac? No ponovno zakljuuje da mu to ba i nije to
liko vano, pa pita: "Kako to da si mi rekla za ono s Huerterom? Zato nisi jednosta
vno utjela i dopustila im da me ubiju?"
Ona se brie i ponovno navlai traperice.
"inilo mi se da ne bi bilo u redu dopustiti da pogine zbog nekog Bobbyjeva grijeha
", kae.
"to je Bobby uinio?"
Odijeva bluzu i zakopava je dok govori: "Najprije ti." "to prvo ja?"
"Na primjer, dovraga, tko si zapravo?" pita ona. "I zato hoda uokolo i pretvara se
da si Bobby? I gdje je Bobby?"
Za promjenu izgleda ozbiljno, misli si Tim. Nema vie onog izazovnog osmijeha, a o
ko oiju joj se vide malene bore. Izgleda starije nego ranije. Starije i zgodnije.
"Voljela si ga?" pita on.
"Neko."
"Jo uvijek?"
Samo slijee ramenima.
Tim duboko udie, pa kae: "Zovem se Tim Kearney i ve sam triput sjebao stvar. DEA mi
je ponudila pogodbu: pretvaraj se da si Bobby da te moemo razmijeniti za nekog a
genta koji je bio u Huerterovim rukama."
Samo pilji u njega, eka jer mu je postavila tri pitanja, a on je odgovorio samo n
a dva. I ne eli odgovoriti na tree. Radije e lagati i rei da ne zna, no ena mu je pod
osta pomogla na onom rancu i hrabro je otrpjela Brianove batine, pa se Timu ini d
a joj duguje nimalo ugodan odgovor.
"A Bobby je mrtav", kae Tim.
Ustaje, spreman da je uhvati ako se onesvijesti, onako, kao u filmovima, no ona
i dalje vrsto stoji i prelazi na bit.
"Kako je umro?"
Po njezinu tonu zakljuuje kako misli da je netko sredio Bobbyja i ve se sprema rei
"prirodnom smru", kad se prisjea injenice da je u svijetu preprodavaa droge i svako
smaknue prirodna smrt. Stoga kae: "Od sranog udara."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
161
"ali se."
"Dok se tuirao", kae Tim. "Uhvatili su ga agenti DEA-e i namjeravali su ga razmije
niti, ali im je umro od sranog udara pod tuem."
"Tek tako..."
"Tek tako", kae on, pa pita: "Dobro ti je?"
Ona kae: "Da, dobro mi je. Samo nikad nisam zamiljala svijet bez Bobbyja. Mislim..
. nisam ga vidjela godinama, ali uvijek je bio tu negdje, postojao, kui?"
"Naravno."
Sad je poela konkretno priati. Tim je to ve viao u buksi: tip mjesecima samo uti, a o
nda odjednom vie ne moe prestati, poinje priati sve to mu padne na pamet, bez imalo r
azmiljanja.
"ak i kad sam bila u frci, kui", kae ona, "ono, bez love, ili kad bi me gnjavio neki
tip, ili mije murjak u autu pronaao doint... trebala sam samo nazvati Fratra i sv
e bi bilo sreeno. Pobrinuo bi se za mene, a to je zapravo radio Bobby, preko prod
uene se ruke brinuo za mene, gdje god da je bio."
"Da..."
"I ja sam uvijek bila spremna priskoiti njemu", kae Elizabeth. "Mislim, nisam se s
njim, kui, ono... viala, ali ponekad bi zatrebao nekog kome moe vjerovati, pa bi mi
poslao poruku, a ja bih obavila posli, o emu god bila rije."
"Obostrano pomaganje."
"A sad ga vie nema."
"Tako je."
"Stvarno ga nema."
"A-ha." Tim se samo tako glasa, puta je da sve istrese. "ini mi se da svijet vie ni
kako ne moe biti isti kao nekada." To je tono, misli si Tim, a vrijedi i za nju i
za mene. "Zato im onda jednostavno ne kae?" pita ona. "Kome da kaem to?"
"Reci Huerteru da nisi Bobby", kae ona. "Daje Bobby mrtav."
On odmahuje glavom. "Nee upaliti, proliveno je previe krvi. Osim toga, na vratu i
dalje imam DEA-u."
Da i ne spominje, a i ne spominje ih, Hell's Angelse.
162
Don Winslow
"Ne, moram to nekako srediti ", kae Tim. "Huertero mora biti zadovoljan, a nakon
toga moram pobjei iz zemlje, nekamo..."
"A kako to namjerava postii?"
"Nemam pojma", kae on. "Osim toga, bilo bi najbolje da malog vrati majci."
Ona samo prijezirno otpuhuje. "Olivia ak i ne zna da malog nema. Oliviji se ivo fuk
a." "Ali ipak..." "Mali eli biti s tobom." "I?"
"Misli da si mu otac."
"Mali zna?" pita Tim. "Za Bobbyja?"
"Mali je dijete", kae ona. "Nije idiot. Naravno da zna. Jadni klinac odrasta znaj
ui da mu je tata nekakva legenda, a onda se legenda odjednom pojavljuje i zauzima
se za njega...? Odvodi ga iz one ludnice, poput junaka iz stripa ili crtica koj
e gleda na televiziji? Sto misli, s kim eli biti?"
"Kriste, tko te tako razljutio?"
"Pa, ne moe se samo tako poigravati s djetetom", kae ona. "Bacakati ga amo-tamo."
"Kao ti?"
"Tako je... I to kani uiniti?" pita Elizabeth nekoliko trenutaka kasnije, nakon to s
u se nekoliko sekundi netremice promatrali.
"Idem do Fratra", kae on. "Ako namjeravam napustiti zemlju, brinuti se za malog i
drati ga na sigurnom, trebat e mi lova. Hrpa love. Lova da isplatim Huertera, lov
a za bijeg, lova za skrivanje, lova za ivot. A Fratar ima lovu, ne?"
"Bobbyjevu lovu."
"Zajebi to", kae Tim. "Moju lovu. Naslijedio sam Bobbyjeve neprijatelje, njegove
probleme, frke, njegovo dijete... onda mi pripada i njegova lova."
"A njegova ena?" pita ona.
Netremice je gleda u te zelene oi.
"Ovisi o toj eni", kae on.
Potom izlazi, dok se jo osjea opako i snano. Nekako si misli da su to najbolje zavrn
e rijei koje e ikada uspjeti izgovoriti.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
163
Elizabeth prinosi licu topli runik. Osjea daje voda umiruje i gleda se u ogledalo.
Dugakim noktom prelazi licem od ela do brade i pilji u jedva vidljivu crvenu crtu
koja ostaje iza nokta.
U takozvanom ivotu uinila si vie gluposti, razmilja, a najgluplja je bila kad si ovo
g dragog deka pustila da ode od Briana. Pusti li ga da ponovno ode... to bi bilo,
no, da...
"Glupa, glupa, glupa Elizabeth", kae u zrcalo. Stoje tebi u posljednje vrijeme, n
e moe eviti tipa a da ne postane tako glupava i malo se zaljubi?
"Sranje", kae. "Ljubav?"
Kao to se ono kae: Sto sad ljubav ima s tim?
Iz spavae sobe uje djetetovo disanje.
Fratar se prilino iznenadio kad se oglasio crveni telefon. Zapravo se i nije ogla
sio, nego samo zavibrirao, ali ga je ipak neugodno uzbunio. Odloio je kavu s mlij
ekom i javio se.
"Gotov si."
"Bobby?" kae Fratar. "Hvala Bogu, ti si! Sve OK?"
Tim ne moe vjerovati koliko je tip miran i uglaen. Stoji kod govornice na gradskoj
plai u Laguni, slua ta sranja i jednostavno ne moe vjerovati vlastitim uima.
No unato svemu ipak kae: "Fratre, jedan od tvojih gorila pokuao me noem ubosti u lea,
a ti se raspituje za moje zdravlje?"
Fratar se ne obazire na optubu. "Bobby, tko su bili ti tipovi? Huerterovi ljudi?"
"Primijetio sam da ba nisi ostao ondje da utvrdi o kome se radi."
"Nadao sam se da u odvui barem jednog ili dvojicu", kae Fratar. "Zna ono... da e se z
bog mene razdvojiti." "A-ha... I koliko ih je krenulo za tobom?"
164
Don Winslow
"Moramo biti oprezniji", kae Fratar. "Jedan od njih domogao se love, Bobby, i put
ovnice. Zao mi je, ali nisam imao izbora: imao je pitolj. Ipak se radi samo o lov
i, ne? Gdje si sad, Bobby?"
"Moe mi nekoga poslati?"
"Apsolutno", kae Fratar. "Mogu te smjestiti na sigurno dok sve nekako ne prokljuv
imo."
"Ja sam sve ve jebeno prokljuvio", kae Tim. "Opeljeio si Huertera, o tome si lijepo
utio. A lovu si zadrao."
Fratar ve zvui povrijeeno. "Misli da bih uinio takvo to?"
"Ne znam."
"Bobby..."
Fratar razgovara i gleda kroz prozor. Iako se morska izmaglica jo nije posve razil
a, ispod nje nazire plau pod liticom i vidi enu koja se s nekim klincem zabavlja f
rizbijem. Mali bi trebao biti u koli, misli si Fratar.
"Pogledaj me u oi, Fratre, i reci mi", kae Tim. "Pogledaj me u jebene oi i reci mi
da ne bi takvo neto uinio."
"Volio bih da mi se prui prilika za to."
"Super", kae Tim. "pilja u Salt Creeku, veeras. U jedanaest. Ovaj put budi sam, jeb
em ti sve."
"pilja u Salt Creeku?" misli si Fratar. "Pa to je ovo, Bobby, Otok s blagom? Opet
smo klinci?"
"Zna to mislim, Fratre?"
"to misli, Bobby?"
Timu se ini da u tim rijeima uje odreenu mjeru prkosa. Kao da je tip spreman malo se
zavitlavati. Kao da si tip misli da ima odreenu prednost, pa se doista moe zajeba
vati.
"ini mi se da si postao neto kao banka", kae Tim. "Toliko dugo vodi rauna o mojoj lov
i da sad ve misli da je to tvoja lova."
"Sve te spremno eka, Bobby", kae Fratar. "U metaforikome smislu. Hou rei, veina je lov
e likvidna pa je moe uzeti kad god poeli. Ostalo je u dugoronim ulaganjima... investi
cijskim fondovima, nekretninama..."
"Trenutano me zanimaju likvidne stvari", kae Tim, "i bilo bi najbolje da jednostav
no poteku u mojem smjeru. A dio bi moda trebao otii i Huerteru."
"No, da, caru carevo..."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
165
"Da, kako god hoe..." kae Tim, kojem se ivo fuka i za careve i za kraljeve i za njego
ve biblijske likove. "Doi veeras i donesi mi neto love. Doi sam. U protivnom si goto
v. Capisce?"
"Razumijem."
Fratar prekida vezu i izlazi na terasu. Sunce se poinje probijati kroz maglu. Bit
e to jo jedan uobiajeno sunan dan u junoj Kaliforniji.
Jo jedan dan u raju, misli si Fratar.
Tim sjedi na terasi i gleda kako se Kit i Elizabeth zezaju na plai.
Sjedi u cool naoalama koje je kupio u sreditu Lagune, a lice je okrenuo prema sunc
u, koje ga praktiki pri, upija plavo more i valove koji su tako pravilni da izgled
a kao da netko kredom povlai bijelu liniju preko plavog pravokutnika. To je ona p
rava, cool Kalifornija.
To je pravi ivot, misli si Tim, samo kad bi u tome nekako mogao ostati, bila bi t
o prava stvar.
Kit tri i smijei se od uha do uha. Mali nema pojma o bacanju frizbija, ali ga neka
ko uspijeva dobaciti Elizabeth, kojoj ne ide puno bolje ili se pretvara da joj n
e ide puno bolje. Ona baca malom frizbi, a mali tri, juri za frizbijem i smije se
kao mali idiot, vritei od uitka kad mora utrati u hladnu vodu do glenjeva.
ak i trostruki gubitnik, slubeno antisocijalni profesionalni kriminalac poput Tima
Kearnevja zna da je mali u devetom nebu, jer se barem nakratko domogao prave ko
mbinacije mama-tata-dijete i iz toga eli izvui sve to moe.
Tim svlai koulju i premazuje kou kremom za sunanje. Uiva dok sjedi na suncu, oslukuje
valove, udie slani zrak i osjea svjei povjetarac koji mu klizi prsima te se, moda i
prvi put u ivotu, osjea jebeno oputeno.
Pritom zna da je opasno osjeati se oputeno, ali mu se trenutano ivo fuka. Veeras se io
nako mora vratiti ulozi protuhe i odraditi gadne stvari, no trenutano ima dobar p
oloaj na plai i prelijepu enu
166
Don Winslow
i sjajnog klinca, a dok je sjedio u buksi i razmiljao o doivotnoj robiji, nije ak n
i sanjario da bi ivot ikada mogao tako izgledati.
Kit u tom trenutku primjeuje da se Tim oputa i nekako misli da se to protivi pravi
lima, pa ga poziva da se doe igrati. Tim glumi nevoljkost kakva se moe oekivati od
pravog oca, a zatim dolazi na pijesak i ukljuuje se u igru. Elizabeth ga gleda on
im divnim seksi oima, a mali je u devetom nebu jer se obitelj igra na plai.
Tim si misli: Hvala Bobby Z, u kojem god dijelu pakla bio.
Potekoa je, dakako, u tome to te netko moe kraljevski sjebati a da toga uope nisi svj
estan i upravo se to dogaa Timu dok se igra na plai.
Neki put zajebu te na daljinski i bez pravog razloga, samo zato to to tako ide, a
neki put jer si ti zeznuo neku sitnicu. Trenutano je na djelu drugi scenarij, da
leko od Timove male morske idile.
Tim je zeznuo to to nikako nije smio kupiti auto u meksikoj etvrti.
Jer klinac koji mu ga je prodao nekako je nauo da neki ozbiljni ljudi iz East Los
Angelesa trae tipa koji izgleda kao tip koji je kupio auto. Platio je gotovinom
i odjurio kao da mu se jebeno uri. Nije traio probnu vonju, nije se cjenkao, nije n
ita pitao: samo je dao lovu, uzeo kljueve i prometnu, ese.
Klinac u meksikoj etvrti u San Juan Capu tako si misli da bi moda mogao malo iskori
stiti situaciju, pa zove tipa, a taj tip zove drugog tipa, a taj tip opet zove n
ekog i klinac uskoro razgovara s Luisom Escobarom, koji je, mali to dobro zna, o
zbiljna faca u East Los Angelesu.
Zahvaljujui Timovoj indiskreciji, Luis Escobar tako dolazi do opisa vozila, do je
bene registracijske oznake i informacije o smjeru u kojem je otiao. I dok se Tim
lijepo zabavlja na plai, Luis Escobar alje jedinice u potragu za autom.
Ni to nije sve.
Luis Escobar oprezan je ovjek. Luis vjeruje u planiranje. Vjeruje u planiranje i
u pomno biranje sredstva za obavljanje odreenog posla, a u ovom sluaju zakljuuje da
je za ovaj posao najprimjereniji chollo iz Boyle Heightsa koji nije nekakvo kop
ile, nego profi za "precizne poslove", po imenu Reynaldo Cruz.
Za Reynalda Cruza vano je to to ovjek doista zna pucati.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
167
Cruz je bio zvijezda snajperistike kole u Pendletonu. Njegov instruktor u marincim
a obiavao je govoriti da bi Cruz metkom mogao buhi otkinuti jaja. Cruz je sa svoj
om jedinicom otiao u Zaljev i proslavio se skidanjem irakih asnika s velike udaljen
osti. U jednom trenutku Iraanin hoda i mumlja svoj Allahu Aqbar, a ve trenutak kas
nije tip je kod Alaha. Zahvaljujui R. Cruzu, snajperistikoj zvijezdi.
"SVN Cruz", ovjee, tako su ga zvali kolege iz voda. Smrt iz Vedra Neba. One noi u K
hafjiju, ovjee, na crnom je nebu nastao pravi pakao, a Cruz samo lei, kao da je na
svom kauu u meksikoj etvrti, i sije smrt iz vedra neba. Skida Iraane kao u kakvoj vi
deoigrici, osim to Cruzu nikad ne ponestaje novi. Plink, plink, plink - jedan metak
, jedan le - i kao daje SVN Cruz najvei ampion svih vremena u igrici Zaljevska borb
a do istrebljenja.
I totalno je cool. Maksimalno cool. SVN Cruz ak se i ne znoji. I to u jebenoj pus
tinji. Samo prinosi optiki nian ledenom crnom oku i -plink. Smrt iz Vedra Neba. SV
N Cruz na svoj je nain jednako lud kao kaplar Tim Kearnev, koji je takoer jebeni l
uak. One noi u Khafjiju SVN lei u pijesku i skida Iraane, a Kearnev tri na otvorenome
kao da ga meci ne mogu ni dotaknuti. Tri i puca, baca granate, izvlai ranjenike i
spod irakih tenkova. Vie "Sanitet!" i istovremeno slobodnom rukom skida Iraane, a t
e je veeri to bila opaka videoigrica, u kojoj su na istom ekranu bili i ludi Tim
i SVN Cruz.
Te je veeri jedinica zasluila dva Mornarika kria, ovjee - Kearnev i SVN Cruz. Kakvi je
beni luaci, Semper Fi.
Njih dvojica praktiki su rasturili Al-Kuwayt. Cruz je u jebenom snajperskom raju,
ovjee, igra se lovice meu ostacima zgrada. Jebeni Iraanin samo proviri glavom i ve t
renutak kasnije nema glavu, a SVN i Kearney onda se udruuju i poinju raditi kao dv
olana ekipa. Kearney je toliko lud da praktiki glumi mamac, uvlai Iraane u stalni va
treni sukob, sve dok se jedan od njih ne pridigne da zapuca, a to odmah znai: dob
ro doao u raj, Ahmede.
A Kearneyju je to zabavno, ovjee. Na vatrenu liniju vraa se nasmijan i pun energije
i svi ve misle da mu se sprema novo odlije, a on nakon toga amara saudijskog asnika
i to je kraj prie.
Saudijski pukovnik nemilosrdno mlati palestinskog klinca kojeg je pronaao skriven
og meu ruevinama, a Kearney jednostavno ustaje s mjesta na kojem je dotada jeo i o
bara Saudijca. Jednim jedinim udarcem -pljas - i saudijski pukovnik pada, ali Ke
arney jo nije zavrio,
168
Don Winslow
jer praktiki gazi po pukovnikovim jajima, a Saudijci ele Kearnevju odrubiti glavu,
odmah i na licu mjesta.
Kao u nekakvom starom filmu - saudijski vojni policajci doista vade one udovine za
krivljene sablje i ele Kearnevju odvojiti glavu od tijela. U tome bi i uspjeli da
SVN Cruz ne sjedi naslonjen na zid s pukom u krilu, smijei se i odmahuje glavom,
a Saudijci shvaaju poruku i uviaju da je SVN Cruzu svejedno koga e ubiti.
Kearnev je tako zadrao glavu na ramenu, ali ni sluajno ne dobiva novo odlije, a nad
reeni ne ele nekakav meunarodni incident ni medijsku katastrofu koja bi nastala kad
bi pravog pravcatog junaka dovukli pred vojni sud, pa se zadovoljavaju neasnim o
tpustom i Kearnev tako prelazi meu civile.
Kao i SVN Cruz. Ponovno je samo Cruz i vraa se u stari kvart. A ondje praktiki nem
a to raditi jer nema jebenog posla, a ne moe upasti u policijsku akademiju. Cruz s
i misli da bi mogao postati plaeni ubojica, pa jedne veeri pokazuje Luisu Escobaru
mali oglas iz Soldier of Fortunea, a Escobar manje-vie kae: emu raditi za strance?
Cruz tako poinje raditi za Luisa Escobara.
Kao strunjak za precizne poslove.
Escobar je dobro promislio o ovom sluaju. Escobar si misli da je ubojstvo Bobbyja
Z-a teko izvedivo, podosta nategnuta stvar. I to doslovce - jer e trebati dobro p
otegnuti da se netko dovoljno priblii Bobbyju Z-u, da ga upuca u potiljak, jer je
Bobby Z jednostavno predobar. Stoga e ga netko morati upucati s velike udaljenos
ti, metak e morati doi iz vedra neba.
Stoga, im je doznao novost o Bobbyju Z-u, Escobar odlazi popriati s Cruzom, koji b
esposleno eka sljedeu zadau.
Budi u pripravnosti, kae mu Escobar. Ovaj posao odradit emo kako treba. Pronai to s
mee, okruiti ga mreom, a ti onda moe doi obaviti svoje. Smrt iz vedra neba.
Cruz je sretan jer je izvrstan u svome poslu i jer se ponosi profesionalnou, a dos
auje se i nesretan je kad nema posla. Osim toga, neizmjerno potuje Luisa Escobara,
koji nije tek njegov patron, nego i pravi ovjek.
Povrh toga, Cruzu e dobro doi lova. tedi za jedan od onih velikih televizora s divo
vskim ekranom, kakve imaju u sportskim kafiima, a
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
169
na njega eli prikljuiti udovini Super Nintendo da sve bude bolje nego u stvarnosti.
Cruzu nedostaje rat.
Timu ne nedostaje. Tim bi bio presretan da do konca ivota moe mirno ivjeti na onoj
plai s Kitom i Elizabeth, iako zna da od toga nee biti nita.
Pritom ne zna da je zeznuo tu malu sitnicu. Negdje na samome rubu njegove svijes
ti balansira neto drugo, to se jednostavno nikako ne poklapa s neim, a ne radi se o
autu, nego o onoj davnoj noi na granici, kad je Jorge Escobar popio metak. Tim s
e nikako ne moe osloboditi prizora u kojem Escobarov mozak izbija s prednje stran
e lubanje. S prednje strane, ovjee, kao da ga je netko ustrijelio s lea. S amerike s
trane.
Ali Tima to jednostavno odvie zbunjuje da bi se trenutano bavio takvim jebenim pit
anjima, s obzirom na sunce, tu enu i klinca i sve ostalo. Samo prelazi preko sveg
a pa ak kad on i ena i klinac ulaze u kuicu da sloe sendvie, ne kui da ga svijet jebe
na posve nov i matovit nain.
Fratra mui toka pod nazivom Ivan Krstitelj koju izvodi Jednosmjerni. Fratar dugim
korakom prolazi ulicama Lagune i trai tog luaka koji je predvidio povratak Bobbyja
Z-a.
Fratar si to nikako ne uspijeva izbiti iz glave, jer sve mirie na kozmike i nadnar
avne sile, a upravo je to Fratar odluno odbacio onog toplog prijepodneva u Tucson
u.
Fratar stoga oajniki eli uti nekakvo racionalno, znanstveno objanjenje iz inae smrdlji
vih usta Lagunina stalnog barda i javne poasti. Ali ba u dosad nezabiljeenom trenut
ku, kad netko doista eli vidjeti Jednosmjernog, taj perverzni luak jednostavno je,
ini se, nestao.
Ieznuo s ekrana.
170
Don Winslow
Dakako, murjaci i trgovci totalno su oduevljeni jer je iznenadni nestanak Jednosm
jernog dogaaj koji je pobono i svakodnevno prieljkivao itav pravosudni i poslovni su
stav. Olakanje osjeaju ak i ostali beskunici, jer taj sjebani ludo jednostavno ne moe
zaepiti, pa im je neuobiajena tiina i vie nego ugodna.
Svatko od njih objanjava nestanak na svoj nain.
Murjaci - a jedan od njih ak je radijskom vezom izvijestio kolege u Dana Pointu i
Nevvport Beachu - klade se da e raspadnuto tijelo Jednosmjernog valovi izbaciti
na neku obalu ili e se nai u mreama velikih ribarica ispred Dana Pointa. Lokalni tr
govci i ugostitelji nagaaju da je Jednosmjerni odselio na jug i pridruio se veoj za
jednici u Balboa Parku u San Diegu. Ljudi koji ive na ulicama, a koji su u pravil
u matovitija eljad, ve su praktiki zakljuili da su Jednosmjernog oteli izvanzemaljci,
a sporno je jo jedino to je li Jednosmjerni pruio otpor ili nije.
No nitko od navedenih nije opsjednut tom velikom zagonetkom. Beskunici se moraju
nositi sa svakodnevnim izazovima pribavljanja hrane i osiguravanja mjesta za spa
vanje, trgovci i ugostitelji imaju pune ruke posla s hrpama turista koji opsjeda
ju grad, a murjaci, no, da, murjaci imaju naporan dan jer moraju paziti na neuob
iajen dotok bajkera. Murjaci se uvijek pribojavaju moguih sukoba izmeu neke od bajk
erskih skupina i brojne homoseksualne zajednice koja ivi u gradu, jer bi kod njih
izazvali dvostruku dvojbu: a) kako ih razlikovati i b) na iju se stranu svrstati
.
Murjaci su malko uzbunjeni i zbog neuobiajenog porasta broja vozila u kojima se M
eksikanci samo tako besciljno voze uokolo. Murjaci iz Lagune zovu brau u Newport
Beachu - a to su blazirani tipovi koji samo pitaju koji je sad kurac i zato ih gn
jave - i neiskusne kolege u minijaturnome Dana Pointu, koji su s podosta nervoze
zabiljeili identinu pojavu.
Beskunici tako imaju pune ruke posla, trgovci i ugostitelji imaju pune ruke posla
, murjaci ne znaju gdje im je glava od posla, a jedini koji opsjednuto razmilja o
nestanku Jednosmjernog jest Fratar, koji ima vlastito objanjenje.
Koje je u biti paranoino.
Dok hoda uokolo, ne uspijevajui pronai Jednosmjernog, Fratar si misli da iza svega
stoji Bobby. Bobby se javio Jednosmjernom i rekao
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
171
luaku da proiri glas o njegovu povratku, samo da prestrai Fratra, a Jednosmjerni se
sad negdje skriva na Z-ov zahtjev, u sklopu toliko paklenske zavjere da Fratar
nema teoretske anse neto otkriti i rijeiti prije nego to ga snae propast.
Fratar se tako preznojava, eli pod svaku cijenu pronai Jednosmjernog i iz njega iz
vui istinu prije nego to postane prekasno. Ali Fratar ga ne uspijeva pronai i to ga
sad ve izluuje. Ima dojam da je Bobby posvuda i da sve vidi. Fratar ve razmilja kak
o se onaj no u zoolokom vrtu jednostavno odbio od Bobbyja i kako je Bobby letio, a
zatim nestao.
I Fratar se malo-pomalo gubi, izi i misli da se nikako ne moe suprotstaviti Bobbyj
u Z-u, i dok hoda dalje, sve se vie gubi, ve je izvan sebe, pa na koncu dolazi do
telefonske govornice i ubacuje novi.
Poinje u mikrofon blebetati nekakva napola suvisla sranja o tome kako se Jednosmj
erni sakrio s Bobbyjem Z-om.
A istina je da se Jednosmjerni doista skriva.
Jednosmjerni ui u pilji na obali i dlanovima pokriva ui, jer valovi nikako ne presta
ju govoriti, obraati mu se. Valovi neprestano priaju, a sunevo svjetlo, koje se odr
aava s neravne povrine stijenke pilje, bljeti mu pred oima u obliku rombova koji nepr
estance mijenjaju poloaj.
A to to uje od valova uistinu je stravino. Valovi prodorno krijete da je Bobby Z u o
pasnosti. U smrtnoj opasnosti i Jednosmjerni ga mora upozoriti.
A Jednosmjerni ui u toj pilji i skriva se od Z-ovih neprijatelja kako ga ne bi uhva
tili prije nego to izgovori svoju lamentaciju, pa stoga plae. Plae od frustriranost
i i straha od nepojmljivog neuspjeha.
Jednosmjerni plae jer mora pronai Bobbyja Z-a da ga spasi, ali ne zna gdje je.
172
Don Winslow
Kit se ljuti jer Tim odlazi.
"Samo nakratko", kae Tim djeaku, koji daje sve od sebe da ne zaplae. "Elizabeth e ci
jelo vrijeme biti s tobom."
"Ipak odlazi", ne da se Kit.
"Ali u se vratiti", kae Tim. "Samo moram razgovarati s jednim tipom."
Kit odmahuje glavom i sklapa oi.
"Ma hajde", kae Tim. "Ti i Elizabeth ete se super zabavljati."
Suze ovaj put klize niz obraze, a Kit pita: "Zato ne mogu ii s tobom?"
Jer je preopasno, misli si Tim, ali ne eli plaiti malog. Vani je sad mrano. U meuvre
menu su veerali i odradili sve uobiajene stvari, malo gledali telku, malo se hrval
i na podu i proitali pokoji strip. Potom su stavili Kita na spavanje, a Tim se na
dao da e se iskrasti i vratiti prije nego to se mali probudi, no mali se, voen onim
sablasnim izvanosjetilnim sposobnostima tipinima za djecu, probudio i sad je jeb
eno uzrujan. Tim ga zbog toga ne eli jo i plaiti.
Stoga kae: "To su stvari za odrasle."
"Mogu ti pomoi!"
"Vjerojatno bi mogao..."
"Pomogao sam ti u zoolokom!" kae Kit. "Tko je pokupio novac?"
"Ti si pokupio novac", kae Tim. "Ti si moja desna ruka."
"Zato onda ne mogu ii s tobom?" ve vie Kit i grli Tima oko vrata, ne isputajui ga iz s
nanog stiska.
Tim jo nekoliko trenutaka gladi djeakova lea, ape mu Brzo se vraam i odvaja mu ruke od
svoga vrata, te ga predaje Elizabeth. Kit se privija uz nju, licem se naslanja
na njezin vrat i jeca.
"Vratit u se vrlo brzo", kae Tim tiho.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
173
Elizabeth kima i vrsto dri djeaka. Tim gleda njezine zelene oi i u njima vidi neto tun
o.
Suosjea s Kitom, misli si on. Ja takoer, ali moram to obaviti.
U kuhinji provjerava spremnik pitolja i stavlja ga za pojas na leima. Ulazi u auto
i prema Elizabethinim uputama vozi prema pilji u kojoj su se svi druili kao klinc
i. Ostavlja auto u nekoj mirnoj pokrajnjoj ulici u blizini glavne priobalne auto
ceste i starim vijugavim betonskim stubama sputa se do plae. ini mu se da stuba ima
barem milijun, ali jako je napet i nervozan, pa mu se vjerojatno samo ini. Stube
iznenada zavravaju na velikom odlomljenom komadu betona, a s njega mora skoiti na
pijesak.
Uska plaa nalazi se u podnoju strme obale od pjeenjaka. Zahvaljujui mjeseini uspijeva
vidjeti kamo ide, a mjeseevo svjetlo blista na vodi i velikim stijenama koje izra
njaju samo nekoliko metara od obale.
ini se da na obali nema nikoga. Dakako, ve je gotovo jedanaest sati i plaa je sluben
o zatvorena, no Tim je oekivao u najmanju ruku pokoji uspaljeni par ili nekog pij
anca. No plaom vlada tiina.
Timu se to ne svia. Ondje se osjea odvie izloeno i tek tada uvida da bi bio laka met
a nekome tko s nonim snajperom sjedi na vrhu strmine, pa pronalazi utabanu stazu
na rubu strmine da bi se barem s te strane zatitio ako mu Fratar eli smjestiti met
ak.
Jebeno loa zamisao, misli si sad, to s tom piljom. Ne moe kriviti Elizabeth jer ona
u ivotu ipak nije prola neke stvari, kui, ono, ali ipak, prilazi su preopasni, prei
zloeni i to je jednostavno jebeno loa ideja.
No sad je prekasno.
Polagano napreduje stazom sve do mjesta na kojem zavrava na uskome pojasu malenog
rta. pilja je ispred njega.
Vea je nego to je mislio - irinom odgovara desetorici mukaraca i na najvioj toki visok
a je najmanje tri metra, a oblikom podsjea na veliku zdjelu. Unutra nazire slabaan
odsjaj baterijske svjetiljke i vidi sjenu nekog ovjeka. Tim vadi pitolj, dri ga ni
sko uz bok i ulazi. Svaki njegov korak izaziva kripu ljunka u pilji.
"Bobby?"
Fratrov glas.
174
Don Winslow
Tim ne odgovara. Ne eli da odgovor na njegovo da bude metak u prsima.
"Bobby?" ponavlja Fratar. "Ti si?"
Tim eka da mu se oi naviknu na prigueno svjetlo u pilji. eka da jasno razabere Fratra
, a koliko vidi, Fratar je doista sam. Stoji sam u pilji s baterijskom svjetiljko
m u ruci i sportskom torbom do nogu.
"Bok, Fratre."
"Melem si za oi, Bobby", kae Fratar i ve mu prilazi rairenih ruku, eli ga stisnuti u
pravi muki zagrljaj. Tim pridie pitolj. "A-a", kae i odmahuje glavom.
"Ah, Bobby", kae Fratar, kao daje povrijeen i razoaran. "Malo si paranoian, prijatel
ju stari."
"U emu je stvar s Don Huerterom, zato je toliko bijesan?" pita Tim.
"O tome nemam pojma", kae Fratar. "Raspitao sam se, istraio sam stvar, razgovarao
sa svim naim distributerima. Nada."
"Lijepo reci laku no, Fratre", kae Tim i cilja mu meu oi.
Tipu poinju klecati koljena. I to zbilja, onako vidljivo, jebeno oito, a Tim si mi
sli kako je dobro to Fratar nikad nije bio u buksi jer bi ondje, ovjee, bio svaija k
urva. Djevojka za sve i svakoga. Tim tada uvia da e Fratar rei istinu, samo ako je
zna.
"Zajebao si me, Fratre", kae. "Sjebao si me kod Huertera."
"Nije bilo tako, Bobby."
No glas mu je sve slabaniji i piskutaviji.
"Jesi me jo i isporuio Tajlananima?" pita Tim. "Dao me ubiti u Bangkoku?"
"Bobby..."
"Jesi kad vidio tajlandski zatvor iznutra, prijatelju moj?" nastavlja nemilosrdn
o Tim. "Nije ba kao kad ljenari na plai."
"Bobby, samo sam..."
"Bit e ti najbolje da se izmiri s Bogom", kae Tim i poinje povlaiti okida, "jer odlazi,
Fratre."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
175
Fratar je sad ve praktiki izvan sebe. Sputa se na koljena i poinje moliti: "O, moj B
oe, iz dubine srca kajem se to sam te povrijedio. I okajavam grijehe, ne zbog stra
ha od paklenog plamena, nego zato..."
Tim se nije nadao takvoj ispovijedi, pa naslanja cijev na Fratrovo elo i kae: "Pria
j, Fratre..."
Fratar podie pogled i razrogaenih oiju kae: "Uzeo sam lovu, Bobby. Uzeo sam Huertero
vu lovu i s tajlandskom policijom dogovorio da uhite Huerterove ljude nakon to ov
i preuzmu drogu. Dobit sam podijelio s Tajlananima, ali nisam te izdao, Bobby, ku
nem se."
"Zato, ovjee. Zato?" pita Tim. Iznenada ima osjeaj daje doista Bobby, tako da je iskr
eno povrijeen. Zato je Fratar morao sjebati neto to je bilo toliko dobro? "Nisi dobi
vao dovoljno, ovjee?"
"Pohlepa, Bobby", kae Fratar tuno. "Najgori od sedam smrtnih grijeha."
"Mogao si barem podijeliti lovu sa mnom", mumlja Tim. "Htio sam ti omoguiti da sv
e zanijee."
to god to znailo, jebote, misli si Tim. No da, sad barem zna u emu je stvar s Huert
erom, pa moda moe nekako popraviti stvar.
"Koliko dugujemo Huerteru?" pita.
"Tri milje."
"Imamo toliko?"
Fratar i dalje mrca, ali samo nehajno slijee ramenima i kae: "Naravno."
"Moemo se dokopati tri milje u gotovini?" pita Tim. Sad mu blago podrhtava glas,
jer je cijela stvar ipak malko drukija u odnosu na krau televizora i cuge.
"Da", kae Fratar.
"Gdje?"
"Na brodu."
"Na brodu?" pita Tim. Ali ne namjerava pitati na kojem brodu jer stvar zvui kao d
a bi morao znati. Stoga pita: "Gdje je trenutano brod?"
"U luci u Dana Pointu", kae Fratar. Ponovno poinje moliti, ali Tim vie ne slua. Misl
i si da, ako se domogne love i ako uspije doi u doticaj s Huerterom, moda moe vrati
ti lovu i lijepo napustiti cijelu priu. Uz dovoljno love da negdje zapone jebeni iv
ot.
176
Don Winslow
Kao da moda moe sve ovo nekako izvesti, a da nita ne zajebe.
I tako pokuava smisliti kako to izvesti kad Fratar dovrava molitvu i pita: "to e uinit
i, Bobby?"
"A to misli, koji kurac?" pita Tim uzrujano. "Pokuat u izgladiti stvar s Don Huerter
om."
"Mislim, u vezi sa mnom..."
Dobro pitanje, misli si Tim. Jasno mu je da bi trebao izvui naziv broda i onda ko
knuti Fratra. Jer da su u buksi, onda bi definitivno naruio vlastiti ugled - nepo
vratno i kobno - ako ne bi ukokao tipa koji je uinio to to je uinio Fratar.
"Fratre, sad mi reci istinu", kae Tim. "Jesi mi ti smjestio u zoolokom?"
Fratrov glas podrhtava. "Jesam."
"Za sebe ili za tui raun?" pita Tim. "Istinu..."
"Za sebe", kae Fratar tiho. Tim jasno osjea kako se Fratrovo tijelo od silnog iekiva
nja napelo.
"Pa, jebi ga, ovjee", kae Tim.
"Znam", ape Fratar. "Pravi sam Juda. Bog postoji, zar ne, Bobby?" "Valjda..."
"Spreman sam, Bobby", kae Fratar. "Hvala to si mi pruio dovoljno vremena da sredim
sva svoja duhovna pitanja."
"Nema frke."
Tim sputa pitolj.
"Uzmi torbu i kreni", govori Fratru. "Hajde, dii se." "Zbilja, Bobby?"
"Vodi me na brod", kae Tim. "Hajdemo, Fratre, pomakni se." "eli da ja izidem prvi?"
pita Fratar.
"Bez uvrede, ali ba se ne bih osjeao ugodno da mi ostane za leima", kae Tim. Rukom mu
pokazuje da krene naprijed, pa taj visoki mravi mukarac uzima torbu i kree prema i
zlazu.
Najneobinije je to tipu ponovo klecaju koljena.
Timu se ini da je to neobino, ali stvar pripisuje neizmjernom olakanju koje tip osj
ea, sve dok metak iz puke precizno ne pogodi Fratra, a ovaj samo pada na pijesak.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
177
Tim i ne razmilja o tome da bi trebao pokupiti sportsku torbu, nego se baca na po
d i poput zadnjeg idiota puzi natrag u pilju.
Istog trenutka postaje mu jasno zato su Fratru klecala koljena. Fratar mu je smje
stio i Tim je, po planu, trebao prvi izii iz pilje. I nositi torbu.
Pravi Juda.
Tim uludo troi nekoliko trenutaka razmiljajui o tome tko je tono vani od svih moguih
neprijatelja, a zatim zakljuuje da je ionako svejedno, jer e taj netko za koju sek
undu sii po nagradu i uvidjeti da je ukokao pogrenog tipa, pa e onda ui u pilju.
Sastanak u toj pilji, misli si ponovno Tim, bio je doista usrana zamisao.
Kako se onda, jebemu, izvui, pita se Tim. Uvijek isto pitanje. Dio njega eli jedno
stavno iskoiti pred pilju i zapucati, iz svih oruja, ovjee. Bijesan je i ve mu je dost
a svih jebenih gluposti, a ako izlazi, eli izii poput Butcha i Sundancea, ovjee. Na
glavni ulaz i zapucati prema bljesku cijevi.
Takve misli, osjea, sad bujaju duboko u njemu, no, s druge strane, rekao je Kitu
da e se vratiti, pa potiskuje bijes i poinje pipati i napredovati prema stranjoj st
rani pilje, da utvrdi postoji li i drugi izlaz.
Osjea se poput zadnjeg usranog govna dok se ulja prema stranjoj strani pilje. Sve iz
gleda uglavnom vrsto i dobro zatvoreno i ve mu se ini da e ipak morati izii kao dobri
stari Butch i Sundance, kad uoava tanku zraku mjeseeva svjetla.
Radi se o pukotini u zidu pilje koja, meutim, nije dovoljno iroka da kroz nju proe.
Uvlai se postrance i osjea kako mu hladna slana voda preplavljuje cipele, a nakon
toga vie se ne moe pomaknuti.
Super, misli si. Ovo bi u cijelome ivotu ispunjenom zajebima mogao biti zajeb vie
koji e mu donijeti najvie ponienja. Jednom cipelom istrauje jednu stranu i pronalazi
uporite. Vraa pitolj u hlae, ukopava se drugom nogom, pa sputa ruke i iri laktove. Uv
ia da zid pilje zavija prema van i da se moe izvui ako rukama snano pritie zid, dok mal
o-pomalo pomie noge prema izlazu.
Stvar, meutim, traje, a on vie ne zna ima li uope vremena, jer uje kako netko na plai
bijesno vie: "Sranje!" Tim misli kako je Gruzsa upravo shvatio da je ustrijelio
pogrenog tipa, pa je po svoj prilici neopisivo razoaran.
178
Don Winslow
Sve to Timu daje dodatni poriv da ustrajno nastavi dalje, u ovom sluaju u posve d
oslovnome smislu, no pukotina se tada suava i on ne moe dalje, nego samo uje korake
koji se uspinju stijenama na obali pa poinje gledati moe li se nekako uspeti.
To s penjanjem pali, ali ide vrlo usporeno. Sad uje kako Gruzsa oprezno ulazi u pi
lju.
Tim se tako i dalje penje, nastoji biti totalno beuman, bez ijednog jebenog zvuka
. Penje se nogama ukopanim u stijenu, dok se rukama odupire o strane i tako se p
ridie. Stvar boli, ovjee, jer optereuje ruke do krajnjih granica.
Ponovno pomilja kako bi mogao jednostavno doskoiti dolje, zapu-cati i tako se izvui
pokraj Gruzse, odraditi neku eastwoodovsku foru i zakljuiti ovu priu. Obraun kod O
K korala, ovjee, pa kud puklo da puklo, ali to ipak ne ini. Penje se koliko god moe,
pa se zaustavlja. Visi kao kakav imi, ovjee, koliko moe nepominije, s rukama koje ve
drhtavaju od napora, a snop iz Gruzsine baterije prolazi uokolo poput reflektors
kog snopa u zatvorskome dvoritu.
Kroz pukotinu pred sobom vidi mjeseinu koja se blago i srebrnkasto ljeska na otvo
renome moru.
Podsjea ga na slobodu.
Jo se snanije odupire o zid. Ako ga Gruzsa ugleda, ciljat e i stotinu godina, samo
da ne promai, a Tim se sad pita nije li se upravo to dogodilo one noi na granici:
Gruzsa je moda pokuavao upucati njega, pa je zasrao i umjesto njega ukokao kolegu.
Nou nije teko tako pogrijeiti s tolike udaljenosti.
Ali zato bi, jebemu, Gruzsa htio ukokati mene ili Bobbyja? I to u trenutku kad je
trebalo doi do razmjene za Arta Morena?
Nema trunke jebene logike, misli si Tim. No jedno je sigurno: Gruzsa nee promaiti
ako ugleda ovu metu. Jebeni idiot unjaste glave samo e se nasmijati, nazvati me kr
etenom i... tras.
Gad je otegnuo papke.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
179
BI
Jednosmjerni drhturi i proivljava teki psihotiki napadaj.
U tami je vidio plamene strijele koje su dokrajile Bobbyjevu desnu ruku. Valovi v
e poinju blago zapljuskivati beivotno tijelo, a rakovi zaostali za plimom polagano
se primiu neoekivanoj veeri.
Jo se snanije privija uz meko tlo pjeane strmine u trenutku kad kraj njega protrava n
eki mukarac, mukarac s pitoljem, mukarac s kojim je, prisjea se Jednosmjerni, nebroje
no puta razgovarao na ulicama Lagune. Mukarac za kojeg se svaki put inilo da ga is
tinski i s pravom zanima pria o Bobbyju Z-u. Jednosmjerni tako prepoznaje mukarca
koji bi uao u restoran, iz njega iziao sa sendviem u kojem je pohani sir, sendviem u
plastinoj kutiji, sendviem koji mu je davao da ga potakne na prianje.
Nije ni udo, misli si sad uasnuto Jednosmjerni. Nije ni udo da se toliko zanimao.
Jednosmjerni osjea estoku bol. Bol mu bljeska u mozgu kao da mu netko u lubanju za
bija avle.
Upravo je - iako nehotice - izdao Bobbyja.
Tom tipu - tom Kajfi, tom Pilatu - upravo je ispriao sve o Bobbyju, a taj tip sad
je ubio Bobbyjevu desnu ruku i tri prema pilji da ubije Bobbyja.
A za sve sam kriv ja, misli sad Jednosmjerni.
Prodao sam Bobbyja za sendvi sa sirom - uz domai pomfrit -i kutiju nerazgradive pl
astike koja e doivjeti vjenost.
Bol se pojaava.
Jednosmjerni zna odakle potjee. Bol je posljedica grizoduja, stida, neuspjeha. To
je bol koja paralizira jer se Jednosmjerni ne moe ni pomaknuti. Ne moe se prisilit
i da iz te sjene izie na mjeseinu, da krene u borbu za Z-a. Zna da bi trebao pojur
iti za onim tipom i baciti mu se na leda. Sepati ga za ruku i sprijeiti kobni hita
c. Ako je potrebno, primiti metke namijenjene Z-u.
Ali boji se.
180
Don Winslow
Bol potjee od straha.
Jednosmjerni se uurio u sjeni strmine. Sklupan se ljulja u ritmu valova. Oslukuje i ek
a hitac koji e sigurno odjeknuti u pilji, eksploziju koju najavljuje nesmiljeno pu
lsiranje u njegovu mozgu i zna da e s time ivjeti zauvijek.
Plastina kutija.
Beskonano sam slab, misli si Jednosmjerni. Tom sam slabou izdao Bobbyja Z-a.
Nakon toga osjea kako u njemu raste neki glas, die se poput nenadanog ciklona u nj
egovu trbuhu, u treperenju i iskrivljenim linijama njegovih usta. Za to nije odg
ovoran, o tome ne razmilja, to ne ini svjesno. Sve to dogaa se samo od sebe - to ne
ini on, nego se to neto dogaa kroz njega. Glas se nasilno probija uvis, probija se
kroz grlo u trenutku kad mu se otvaraju usta, a tijelo mu se odmata i naglo die
uvis, poput ciklona koji je izronio iz vode.
I sad stoji - neobjanjivo je na nogama - s nogama vrsto uronjenim u pijesak i vie -
i najdublji i najvii tonovi postavljeni su na maksimum - punim pluima vie: "VIDIM
TE!!!"
Tim je zamalo pao koliko ga je taj prodorni, alobni krik prenerazio.
Tko vidi koga, pita se. ini mu se da njega ne vidi nitko, jer da ga taj netko vid
i, ve bi ga pogodio najmanje dvaput, a to znai da taj netko tko vani vie ili proivlj
ava delirium tremens u tekome obliku ili moda vie Gruzsi.
Isto je, ini se, pomislio i Gruzsa, jer Tim uje kako mumlja "Jebemu sve" i polagan
o izlazi iz pilje istim putem kojim je i uao. Tim si tako misli da bi, uspije li s
e u istom poloaju odrati jo minutu-dvije, jo mogao poivjeti, tako da moe sjebati jo bar
em jedan dan.
Gruzsa je toliko bijesan i smeten da se jedva suzdrava. Kao prvo, ukokao je jedin
og tipa koji bi mogao pouzdano rei gdje je Tim Kearnev. Kao drugo, izgleda da je
Kearnev jednostavno ieznuo, nestao u vidu
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
181
maglice - u stilu Bobbyja Z-a - jer posve sigurno nije mogao izii iz pilje, a jedn
ako sigurno nije ni u njoj. A kao tree, nekakav glas pojavio se iz jebeno vedra n
eba, pa se tu proglaava nekakvim svjedokom, a Gruzsa si odjednom misli da e veeras
jo morati ukokati ne jednog, nego dvojicu protuha, a nijedan od njih nee biti Tim
Kearnev.
Gruzsa provjerava spremnik pitolja i kree prema glasu koji zavija poput sirene.
Tim se polagano probija prema mjeseini.
Put ga podsjea na stazu s preprekama kakvu je mogao osmisliti samo krajnje sadist
iki instruktor buduih marinaca i miii su mu napregnuti do puknua, a dlanovi krvavi u
trenutku kad dolazi do ruba spilje i uje hitac s plae koja mu se protee za leima.
Skae na plau, koju sad uglavnom prekriva voda, jer je u meuvremenu nastupila jebena
plima. Plaa je na tom rtiu ionako stjenovita i Tim se po mokrome kamenju klie i pa
da barem tristo puta pa tek potom stie do staze koja vodi prema vrhu pjeane strmine
.
Posrui se penje, umoran i prestraen jer zna da mu je sad Gruzsa za vratom i da nee s
tii srediti stvar do kraja. Dok se probija pokrajnjim ulicama i dok se autocestom
vraa prema montanoj kui, pokuava smisliti sljedei korak.
A sljedei korak oito mora voditi "van", ovjee, no problem glasi: kako? Kao i obino u
takozvanom ivotu Tima Kearnevja, problem je kako izii, kako se povui s pozornice, p
a on misli: jednostavno umotaj Kita u nekakvu deku ili tako neto, utvrdi moete li
se posluiti Elizabethinim autom i samo nagazi gas, ovjee. Na sjever ili na istok, j
er Huertero je na jugu, a na zapadu vie nema kamo. U vrijeme povratka do kue ve je v
rsto odluio postupiti upravo tako. Pokupiti Kita i Elizabeth - ako eli poi s njima
- i voziti negdje prema Sredinjim ravnicama. Pronai nekakav gradi u Kansasu ili tak
o neto i uzgajati penicu.
182
Don Winslow
Osim to za vratima montane kuice ne nalazi nikoga. Kit i Elizabeth nisu kod kue.
Tim je totalno izgubljen.
Odjednom je osloboen svega i ne zna to da uini. Gruzsa mu je ponovno za vratom i mo
ra nestati, a na cijelom jebenom svijetu sad mu jo samo trebaju nekakva enska i kl
inac, ali on eli upravo njih.
A njih nema.
Nestali su za tren oka, ovjee, jer nisu ponijeli gotovo nita. Uzeli su nekoliko kom
ada Kitove odjee, njegovu etkicu za zube i to je sve. Djetetovi stripovi i dalje s
u na hrpi uz krevet.
Elizabethina minka stoji uz umivaonik.
ovjee, Tim bi najradije sjeo i, jebote, zaplakao.
Iziao i ispruio se na plai pa zavijao prema mjesecu da nekako iskae bol. Zavijao sve
dok mu Gruzsa ne bi priao s lea i upucao ga u potiljak.
Moda ih je Gruzsa ve pokupio, misli si Tim. Gruzsa se vratio i zakljuio da e, ako ve
ne moe dohvatiti Tima, pokupiti Timovu obitelj. Nazvati Tima i dogovoriti novu po
godbu. Gruzsa bi to bio u stanju uiniti. DEA je, jebote, spremna doslovno na sve.
Tim usto zna i da bi trebao dati petama vjetra.
Pobjei i vie se ne osvrnuti, i to odmah sada, jer je moda Elizabeth pobjegla zbog n
ekog drugog razloga, a ne zato stoje on beznadni kreten. Moda se prestraila i pobj
egla, moda su sluajno pronali to mjesto, pa on eka kao nepokretna meta ako ne izie i
pobjegne.
Ali sad je u stanju u kojem mu se ivo jebe za sve, pa ne odlazi. Profesionalni gu
bitnik Tim Kearnev otvara hladnjak i vadi tri cerveze. Grlie boca dri medu prstima
jedne ruke, izlazi i sjeda na plau. Gleda kako srebro svjetluca na morskoj povrin
i, ispija pivo, vraa se po ostatak kompleta od est boca i po bocu tekile.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
183
Uzima i telefon, za sluaj da ga nazovu.
Ali zna da nee nazvati, pa tako sjedi i doista se pokuava ubiti alkoholom - klasian
primjer nedostataka nadzora nad nagonom -i ve mu ide podosta dobro.
Lei uz more, promatra zvijezde i smije se samome sebi to je uope pomislio da moe ima
ti vlastitu malu obitelj, Elizabeth i Kita, u nekom gradiu na Srednjem zapadu, ka
o u Lassie se vraa kui. Nezaustavljivo se smije pomisli da bi taj vjeiti gubitnik,
svjetski prvak u pehovima i zajebima, svemirski prvak u gubljenju, u tome nekako
mogao uspjeti, i tako se u beskonanost smije sve dok ne pone plakati, pa plae i pl
ae sve dok se ne onesvijesti. K svijesti dolazi u trenutku kad ga budi prodoran s
mrad. Otvara oi i vidi jarca koji se nadvio nad njega i ceri mu se.
Jarca je namirisao prije nego to ga je ugledao, udie miris smrdljivog starog jarca
pa onda otvara oi i, jasno k'o dan, vidi jarca koji se odozgo zapiljio u njega i
Tim se pita to jedan jarac radi u Laguna Beachu bez pratnje, kad jarac progovara
.
"Bobby?" kae jarac. "Bobby Z?"
Tim sad vidi da to nije jarac, nego ovjek koji samo izgleda i smrdi kao jarac.
"Nisam ja jebeni Bobby Z", kae Tim.
"O, da, jesi."
"Nisam."
"Jesi."
"Jebi se i ostavi me na miru."
Ali tip ga ve poinje pridizati, hvata ga ispod pazuha i govori: "Moramo te maknuti
odavde."
"Mali i enska su me napustili", kae Tim. "Ovdje u umrijeti."
"Tono je, u opasnosti si", kae tip i uspijeva ga pridignuti. Poinje ga vui na suprot
nu stranu plae. Vue ga do podnoja strmine, gdje su izvan vidokruga, pa ga sputa na p
ijesak.
"Udebljao si se, Bobby", tui se.
"Tko si ti?" pita Tim.
"Zapravo se tono ne sjeam", odgovara Jednosmjerni. "Ali zovu me Jednosmjerni."
184
Don Winslow
"Ti si ona rtva LSD-a", kae Tim.
"Tako kau", priznaje Jednosmjerni. "Smatraju da sam lud." "Izgleda kao luak."
"I lud sam", kae Jednosmjerni, ali nakon dramatine stanke dodaje: "Ali znam neke s
tvari." "to zna?"
Jednosmjerni pogledava lijevo-desno. Oi mu se nakon toga iskre pod mjeseinom, pa s
e smijei, prepredeno i krezubo.
"Znam", kae, "gdje ti je nevjerna desna ruka sakrila blago."
Na brodu, kae Jednosmjerni. "Kojem brodu?" pita Tim. U marini ih je vezano tek dv
anaestak tisua. Jednosmjerni ubrzano trepe. "Na brodu", kae zagonetno. "A brod se z
ove..."
"Nowhere," ape Jednosmjerni. "Jedrilica s krinim jedrima vezana u luci u Dana Point
u. Gledao sam kako onamo donosi novac."
"Mrtav je", kae Tim.
"Znam", odgovara Jednosmjerni. "Sve sam uo. No, dobro, gotovo sve. Ostalo mi je i
spriao mjesec."
"A-ha", kae Tim. "To je lova koju je Fratar uzeo Don Huerteru?"
"Ako ti tako kae."
"Mali mi je nestao", kae Tim planim glasom. "Mali i ena."
"Vratit emo ih", kae Jednosmjerni, tjeei ga.
"Kako?"
"Nemam pojma." "Izvrsno."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
185
"Ali hoemo." "Kako zna?"
"Jer ti si Bobby Z", kae Jednosmjerni.
Jednosmjerni uzima deku koja mu je dotada bila prebaena preko ramena i njome orna
ta Tima. Pridie Timovu glavu i stavlja je u svoje krilo, njeno ga ljulja i kae: "Je
r ti si Bobby Z, a dijete je tvoj sin. Ili tvoja ki. Svejedno. Ima enu i dijete, a
to je sveti ivotni ritam. U beskonanost se ponavlja, poput ritma mora, a ritam mor
a je kao ti, Z. Ne mogu zaustaviti ritam mora. Valovi e se dizati i razbijati, ivo
t e se raati iz vode. A ti klizi morem, ovjee. Iz njega izlazi i njemu e se vratiti."
Gladi Tima po ruci i sveano kae: "Njemu e se vratiti. Sa enom. Sa sinom. Ili keri. Sve
jedno."
U tom trenutku oglaava se telefon.
Tim se javlja i samo slua, nada se, moli se da je ona. Samo ga zanima Gdje mije m
ali, je li s malim sve u redu? ini mu se da uje kako die i zna da ona radi isto, pi
ta se tko je na suprotnoj strani veze.
Ona se ipak javlja prva.
"Halo?"
"Sve u redu s Kitom?" "Da."
"A s tobom?" "Da."
No nekako zvui oprezno. U njezinu glasu iitava poruku koja zvui otprilike Sa mnom je
sve u redu zasad, ali osjea Gruzsu u pozadini... Sjedi iza nje i samozadovoljno
se smijulji... On stoga eka da ona nastavi.
"Kod njih smo", kae ona.
"Kod koga?"
186
Don Winslow
"Don Huertera."
"Kako je mali?" pita on ponovno. Jer mu se ini da zna to slijedi. "Prestraen, ali d
obro", kae ona. "Otporan je mali, zna." "Da, znam." Klinac je ilav. Taj mali zbilja
moe sluiti kao primjer.
"Ako ne doe", kae Elizabeth, "kau da e ga ubiti." "Doi u." "Kau da..."
"Znam", kae on. "Reci im da dolazim. Reci im i da imam njihovu jebenu lovu. Vrati
t u im je."
uje kako razgovara s nekim u prostoriji, a zatim taj netko prinosi mikrofon ustim
a.
"Bobby Z?"
"Da", kae Tim. "Don Huertero?"
"Nije vano tko je", kae tip. Meksiki naglasak, ali Timu zvui grublje i nesmiljenije
od Don Huertera. "Doi ili je mali gotov."
"Gdje ste?"
"Jebi se", kae tip. "Misli da smo budale?" "Ne mogu doi do vas ako ne znam gdje ste
." "Ima lovu?" "Na sigurnom."
"Negdje blizu love", kae tip. "Na nekom mirnom mjestu." "Samo trenutak."
Tim naslanja slualicu na koulju i trai Jednosmjernog da mu predloi neko mirno mjesto
s dobrim pogledom na brod.
"Lukovi", odgovara Jednosmjerni. "Parkiraj se na zavretku ulice Blue Lantern. Skr
eni lijevo na Bluffside Walk. Spusti se niz obronak pa preko drvenog mosta prijei
kanjon. Tri betonska luka, a to je sve to je ostalo od luksuznog hotela napola i
zgraenog prije sloma 1929. Odande vidi brod. Vidi sve."
Tim tipu objanjava gdje su lukovi i kae da e ondje biti za jedan sat.
"Ujutro", kae tip. "Nema anse da se negdje naemo dok je no. Ljudi ginu kad ti prilaz
e u tami, Bobby Z."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
187
Tim eli razgovarati s Kitom, no Meksikanac prekida vezu.
"Kit je kod njih", kae Tim Jednosmjernom. "Kau da e ga ubiti."
"Spasit emo ga", kae Jednosmjerni. "Dat emo im lovu, a onda..."
Oi Jednosmjernog fanatino blistaju.
"A onda emo to?" pita Tim.
"Otploviti", kae Jednosmjerni.
"Ne znam ploviti."
Jednosmjerni se ceri kao sumanuti aneo.
"Znam ja", kae.
"Zna upravljati tim brodom?"
"Kamo god eli."
"I pristao bi ploviti?" pita Tim.
"S veseljem."
Jednosmjerni se odjednom mrti. Osmijeh se pretvara u postienu grimasu. "Postoji i
mali problem."
"Naravno", misli si Tim.
"U emu je problem?"
"Murjak."
"Debeli murjak?" pita Tim. "Obrijana glava, iljata...?" "Da."
"Prljavi jezik?" "Gadan murjak."
"Znam ga", kae Tim. "to je s njim?"
"Rekao je da mu moram rei gdje si ako te vidim", ape Jednosmjerni. "Inae e me ubiti."
Tim razmilja o tim rijeima, pa kae: "Reci mu gdje sam."
"Ne!"
"Da", kae Tim. "Tono mu reci to radim. Reci mu da u se predati Don Huerteru u zamjen
u za Arta Morena i svojeg klinca."
"Don Huertero... Moreno... klinac."
"Samo mu ne spominji brod."
"Koji brod?"
Tim uzdie. "Brod koj..."
188
Don Winslow
Jednosmjerni ga hvata za rame. "Znam", kae.
Namiguje Timu i ve tri plaom.
Dok pakira stvari i ostala sranja, Tim tono zna to treba uiniti.
Trebao bi se jo veeras ukrcati na brod i otploviti s tri milje. Kad u gotovini ima
tri milijuna, moe se skrivati zauvijek i vraki dobro. ak i ako ima luaka za kapetana.
Moe se zavui na neki karipski otoi i do smrti pijuckati koktele sa suncobraniem u ai
ti preplanule dugonoge ene. ovjee, moe umrijeti u sedlu, od sranog udara, kao osamdese
ttrogodinjak, preplanuo i bogat. Nekoj karipskoj ljepotici osigura priu koju e prepr
iavati unucima. Ostavi jebenog Don Huertera praznih ruku, jebenog Gruzsu da samome
sebi kljuca jetru, probleme Bobbyja Z-a ostavi... No, da, neka mrtvaci pokopaju
mrtve. Adios, jebeni idioti. Prvi put u cijelom sjebanom ivotu Tim Kearnev ima iz
laz, ovjee. Ima plijen i mogunost da pobjegne i za promjenu bi trebao iskoristiti p
riliku. Eto, to bi trebao uiniti.
No dok u torbu sprema jo majicu, jebeno glupi Tim Kearnev zna da nee uiniti to to bi
trebao.
Kakvo otkrie, ha? Kao da mu je to prvi put, Tim Kearnev ne odluuje se za najpametn
iji potez. No tako se i dolazi do statusa vjeitog gubitnika, zar ne? Kad zna to je
najpametnije, a ipak uini suprotno.
Nije ak ni zbog enske. Zna da e svi misliti da to radi zbog enske. Da e svaki osuenik
zbog pice gurnuti pimpek i u tijetilicu. Osobito zbog te pice. Ali stvar nije u t
ome. Iako nema sumnje da je voli, bez frke bi je mogao napustiti.
Stvar je u klincu.
Jebemu, jebemu, jebemu sve... klinac ak i nije njegov.
Tri milijuna dolara i doivotna sloboda, a on e po svoj prilici poginuti zbog malog
a.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
189
Jer e me Huertero vjerojatno ionako koknuti, misli si Tim, im se domogne love.
Zato bih trebao lijepo nestati.
Tim uzima torbu, stavlja pitolj za pojas i ulazi u auto. Oprata se od kue i plae na
kojoj je mogao sretno ivjeti. Jednostavno mi nije bilo sueno, misli si.
Vratar ne puta Jednosmjernog unutra i prijeti da e pozvati murjake. "Znaju me", kae
Jednosmjerni.
Vratar prijeti da e ga jednostavno premlatiti, ali Jednosmjerni mu kae neka samo n
azove Gruzsin apartman, jer e se inae iskrasti i olakati na parkiralitu.
"Ali ako ga nazove", obeaje Jednosmjerni, "vie vam nikad neu kopati po kantama za sm
ee."
A to je s njegove strane velika rtva, jer su kante za smee u Ritz--Carltonu medu n
ajboljima na junome dijelu obale. Prema njegovu iskustvu, bogatai esto vraaju velike
koliine hrane, samo da pokau da si to mogu priutiti, pa su kante za smee prava meka
za gurmane reciklirane otmjene kuhinje.
Vratar mu govori neka se sakrije u tamu neke sjene niz vjetar i zaepi jebena usta
, a nakon samo deset minuta iz zgrade izlazi bijesni Gruzsa i odmah ga uoava.
Gruzsa ga odvlai na parkiralite i svom ga snagom nabija na Mercedes 510 SL.
"Sto je?" pita Gruzsa.
"Radi se o Bobbyju Z-u" kae Jednosmjerni. "Vidio si ga?" "Glavom i bradom." "Gdje
, jebote?!?"
190
Don Winslow
"U jebenom Laguna Beachu", lae Jednosmjerni. "Ide..." Gruzsa ga dlanom zahvaa posr
ed lica. "Jo je tamo?" pita.
"Kako mogu znati je li tamo?" odgovara Jednosmjerni. "Ja sam
ovdje."
"Bio je tamo kad si odlazio?" "O, da."
Gruzsa jo nekoliko trenutaka razmilja o tome, pa pita: "Sto se sprema uiniti?"
"uo sam kako na telefon govori da e se ujutro predati Don Huerteru."
Gruzsa pogledava oko sebe, na parkiralitu ne vidi nikoga, pa vadi automatski pitol
j i gura ga Jednosmjernom pod bradu.
"Zajebava me, idiote?" pita. "Ovo je nekakva smicalica?"
"Nije, nego Boja istina."
"Zato bi se, jebote, predao Don Huerteru?"
"Dokopali su se njegova sina."
"Njegova sina?" ponavlja Gruzsa. "Nisam znao da ima jebenog sina."
"Don Huertero nazvat e te kad realiziraju dogovor", kae Jednosmjerni. "Morena e osl
oboditi na granici."
"Sere."
"ista istina", kae Jednosmjerni.
Gruzsa sprema pitolj. "Ako ikad ikome zucne i slovo o ovome, pronai u te i poteno ti
pomutiti mozak. Shvatio?"
"Razumijem, gospodine."
Gruzsa mumlja jebeni luak i gura ga od sebe. Gleda kako Jednosmjerni bjei.
Nekoliko minuta kasnije Gruzsa se vraa u apartman i tipu koji s kreveta gleda tel
eviziju kae: "estitam, gotov si, jebote." "Zbilja?" "Sutra ujutro."
Gruzsa iz prirunog mini-bara uzima skupi isti kotski viski, pa pita: "Jesi znao da
ima klinca?"
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
191
"Ne."
"No, da, izgleda da ima klinca." "Pa?"
"Nita. Ima klinca, to je sve."
Tip samo slijee ramenima i nastavlja gledati televiziju.
Tim se zaustavlja u Blue Lanternu i vidi da je ondje ve parkiran neki luksuzni au
tomobil. Prozori su zatamnjeni pa Tim ne vidi unutra, ali je poprilino uvjeren da
je u vozilu Kit.
No jebena meksika gorila iz ijeg sakoa neto stri pokazuje mu prema Bluffside Walku.
Dok se sputa, Tim motri okolno podruje. Unato ranojutarnjoj maglici, dolje se nazir
e luka, premda jo ne i pojedinana plovila. Moe se samo svim srcem nadati da je Jedn
osmjerni na prokletom brodu i to s novcem.
Sputa se stubama i vidi tri betonska luka koji, tako usamljeni, izgledaju neobino.
Kao da je netko uzeo dio Grke ili neega slinog i spustio ga u Dana Point. Ostatak
neijeg slatkog sna nakon sloma burze. Tim tono zna kako se jadnik osjeao, osobito s
obzirom na to da u blizini zavretka mosta stoji neki tip. Hvata ga za nadlakticu
i odvodi sa staze, pod most. Gdje ih nitko ne vidi, misli si Tim, pa zna da ga
oekuje gadna frka.
Pod mostom je maleni ravni prostor, pravokutni komad zemlje, utaban nogama onih
koji onamo dolaze piti, eviti, puiti travu ili raditi sve navedeno. Osjea se ustaja
li miris mokrae i piva. Mjesto se nalazi na samome rubu strme kosine. Na dnu strm
ine, izmeu velikog oblog kamenja, diu se palme.
Bit e to gadan pad, misli si Tim.
Pod mostom se nalazi malena skupina ljudi.
192
Don Winslow
Tip u sivome odijelu, trojica tjelohranitelja u tamnim odijelima i Elizabeth.
Svi tipovi u tamnim odijelima imaju sunane naoale i ba kao u filmovima neto govore u
one minijaturne mikrofone. Tim zna da zatvaraju prilaz stazom.
Nitko od civila nee se moi etati tim dijelom dok ne dovre posao.
Elizabeth izgleda uasno. Odjevena je fantastino, ali u zelenim oima nema sjaja. Tim
je ve viao taj pogled, u buksi, kod tipova koji bi neposredno nakon toga najebali
. Prilazi mu i Timu nitko ne treba nita rei da shvati da mu je smjestila.
"Hvala Bogu to si doao", ape mu.
Ljubi ga u obraz i snano privija, a Tim se priprema za udarac za koji zna da e ga
snai. Zhvatio ga je tono iza uha, a drugi Meksi skladnim mu je pokretom oduzeo pitolj
i prije nego to su mu se koljena spustila na tlo.
Tim vidi kako Elizabeth, ije se lice ve nekontrolirano vrti, ustima oblikuje rijei:
"Zao mije."
Tebi je ao, misli si Tim.
70
escobarova vojska u akciju je krenula rano.
Poput pasa tragaa koji su nanjuili miris, jer je auto uoen kako priobalnom autocest
om vozi od Lagune prema jugu. A to je dobro za Escobarovu vojsku, jer Dana Point
ima meksiki kvart u neposrednoj blizini autoceste, iznad luke. Cijeli jebeni vod
mladih Meksia ee gradom i trai auto. Neki su na biciklima, ese, jer jo nemaju vozaku,
a svi su puni adrenalina, jer se pria da iz East Los Angelesa dolazi i SVN.
Nalozi su jasni: nitko ne smije izgubiti ivce i upropastiti stvar, ese. Nitko nek
a ne pokuava ispasti junak i samo tako zapucati jer ak i
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
193
ako te ne ukoka Bobby Z, ukokat e te Luis Escobar ako upropasti metu SVN Cruzu.
Dvojica starijih mladia u autu polagano patroliraju Santa Clarom. Jedan od njih g
lavom kratko pokazuje prema Blue Lanternu i smije se: "Pogledaj."
Ne mogu vjerovati oima jer jebeni auto lijepo stoji na otvorenome, kao da tip ima
cojones, ese7. Pokraj velike crne limuzine, pa deki zovu Cruza i izlaze iz auta
da provjere stvar.
Voza limuzine uvlai ruku u sako, a oni pridiu ruke i samo pitaju: "Sto se zbiva?"
I voza ima dobra muda, jer kae: "Zbiva se to da ete odjebati odavde, eto to se zbiv
a."
Jedan od mladia kae: "Samo smo krenuli u etnju, ese."
A voza kae: "Seite u drugom smjeru."
Ne protive se. Smijee se i polagano idu unatrag da pokau da se ne boje. Sjedaju u
auto, javlja im se voza SVN Cruza, a oni mu kau Dolazite ovamo, ese. Neto se dogaa.
Cruz tako poinje sastavljati pljucu i provjeravati nian, a voza ve juri prema Santa
Clari i Blue Lanternu.
A ona se dvojica kreu Santa Clarom prema Golden Lanternu, odakle mogu ui u park sa
suprotne strane, jer jednostavno znaju da legendarni Bobby Z mora neto raditi na
Bluffside Walku.
I ele svakako vidjeti kako e SVN Cruz obaviti posao s Bobbyjem, ese.
71
"Veliki Bobby Z", kae Huertero. "Legenda."
Don Huertero odmahuje glavom pa nogom udara Tima u lice.
7 panj. "muda, ovjee".
194
Don Winslow
Jebena Guccijeva mokasina tono medu oi, posred mjesta na kojem se nos spaja s luba
njom. Samo centimetar-dva lijevo ili desno tim iljatim vrkom i Tim bi ostao bez ok
a, no ovako mu je samo puknuo nos pa i dalje mutno vidi kad mu Huertero pridie gl
avu, drei ga za kosu, bijesno pilji u njega pa skuplja veliku kuglu sluzi i pljuje
Timu tono medu oi.
Tim osjea kako se topla pljuvaka stapa s krvlju koja mu polagano klizi licem, kao
i sa suzama jer su mu oi pune suza i premda zapravo ne plae, nije ba ni da ne plae.
Huertero brzo povlai ruku.
Jedan od njegovih mladia urno mu dodaje maramicu. Huertero brie ruke i baca maramic
u na pod.
Tim pogledom uspijeva pronai Elizabeth i pita: "Gdje je Kit?"
"U autu", kae ona. "Dobro je."
Potom, kao da ga preklinje, dodaje: "Oprosti, Bobby. Morala sam."
Naravno, misli si on. Znala je da e me se ovi domoi ili ovako ili onako, pa je mor
ala uiniti to je najbolje za malog. Spasiti sebe kako bi mu zamijenila majku.
"Nema frke", kae on.
"Tvoj sin?" pita Huertero.
"Da."
Huertero bez rijei kima i, kako se ini, tone u misli. Tim zakljuuje da razmilja kako
ga ukokati.
Ali on se jo posve ne predaje.
"Imam tvoja tri milijuna", kae Tim Huerteru.
Huertero podie obrvu i smijei se.
Ve malko ohrabren, Tim dodaje sve to zna: "Novac je na brodu u luci u Dana Pointu.
Dolje. Vrati mi sina, pa se moemo spustiti i uzeti lovu."
"Zbilja..."
"elim vratiti dug", kae Tim. "Jedan od mojih ljudi..."
Huertero se saginje i udara ga dlanom po licu toliko snano da na koncu pada. U tr
enutku kad otvara oi, Huertero stoji nad njim, bijesan i zajapurena lica.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
195
"Ti meni pria o novcu?!?" vie Huertero. "Usuuje se spominjati novac?!? A ukrao si mi
blago!"
Tim je totalno zbunjen. uje kako Elizabeth tiho kae: "O, kakvo sranje."
Huertero zatim kae: "Ukrao si mi dijete." Koji sad kurac...?
Huertero jo kae: "Oduzeo si mi ki." "Ne znam..." "I ubio je."
Tim osjea jebenu vrtoglavicu.
"Da", kae Don Huertero. "Doista e vratiti dug."
Nakon toga Huertero poinje priu o Angelici Huertero de Mon-tezon.
O oevu blagu, oevoj jedinici.
Nema mukih nasljednika koji e produljiti lozu, to je jedini izvor tuge u Huerterov
u ivotu, ali onda se rodila Angelica, njegov aneo, rodila se da se uda za nekog ml
adog hidalga i da nastavi krvnu lozu, ako ve ne prenese i prezime.
Prelijepo dijete, njegov mali aneo, kose meke i crne poput pustinjske noi, oiju u k
ojima se nepomueno zrcale same zvijezde. S osmijehom koji mu donosi sunce, smijeh
om zbog kojeg i zrak uzbueno titra.
Predivno dijete.
Njegova Angelica odrasta i pretvara se u enu, usput se kod nje pojavljuje oeva izr
aena svojeglavost, a ne majina povodljiva poslunost. To ga je dovodilo do bijesa, a
li i ispunjavalo ponosom, ta snana, nepokolebljiva tvrdoglavost, pa je morao priz
nati da joj nita ne moe odbiti. Ni igrake, ni lutke, ni nakit, ni prijatelje, ni op
asne konje, ni opasne mukarce.
196
Don Winslow
Pokuao ju je drati to dalje od svog posla, doista se trudio. No kako joj pruiti boga
tstvo koje stvara a da pritom ne ugleda i neugodne sjene? Da je bila poslunija, m
oda manje ivahna, moda bi je uspio nekako zadrati, zatoiti na hacijendi i poduiti je k
uanskim umijeima. No njegova je Angelica bila puna duha i odvanosti. Ponosnog duha
hidalga, nebrojenih generacija konkvistadora, rodila se da slobodno jae i luta i
on joj je to priznavao.
ovjek e pokuati usmjeravati i neukrotivog konja. Pustiti ga da tri, ali birati teren
, kao to je on nastojao birati njezine prijatelje, a Elizabeth i Olivia su mu se
svidjele, iako su potekle iz ovisnikog polusvijeta. Bile su to ipak, na koncu kon
ca, kurtizane, nije li tako? Profinjene studentice, dovoljno pametne da se drue s
Angelicom, dovoljno odane da je tite.
Nije li ak i iskuao Elizabeth? Odveo je u krevet i osjetio njezin duh. Nagradio je
velikodunom stalnom plaom i tajnim poslom. Dani pratilja odjevenih u crno stvar s
u daleke prolosti, to mu je jasno, no moda bi Elizabeth mogla drati Angelicu na oku
? Igrati ulogu, koliko je to uope mogue u suvremenome svijetu, pratilje toj suvrem
enoj djevojci?
Njih tri tumarale su svijetom. Tri energine mlade dame, pune novca i dobra odgoja
, no vremena su drukija, slobodnija, ovjek mora biti budala pa da ne vidi tu stvar
nost.
A on joj je rekao - svome anelu, svojem neobuzdanom djetetu - da se moe slobodno i
spuhati. Moe organizirati tulume, plesove i kupovati do mile volje. Moe ii na krsta
renja, kupovati u Parizu, plesati u Riju, obilaziti klubove u Cap Ferratu, u Can
nesu, na Manhattanu, u Los Angelesu.
Moe izigravati anglosaksonsku princezu, ali duboko u sebi mora ostati prava Latin
oamerikanka. Mora - to god inile njezine slobodoumne anglosaksonske prijateljice -
ostati djevica do udaje.
A udat e se za Meksikanca.
Meksikanca, a ne omraenog yanquija.
A onda je upoznala Bobbyja Z-a.
Nikad to nee oprostiti Elizabeth. Vie je nikad nije mogao posve prihvatiti, jer je
Elizabeth to trebala sprijeiti. Ili mu se barem obratiti pa da on to sprijei.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
197
Bio bi joj i oprostio. Primio bi svog posrnulog anela, ak i okaljanog, te je doveo
kui. I unato tome to bi pad tog neobuzdanog djeteta upropastio nade u povoljan bra
k, ipak bi svim srcem volio to dijete, pa bi preostale godine proveli zajedno, k
ao posljednji predstavnici obitelji.
Daje samo znao da su te tri djevojke harem Bobbyja Z-a. Elizabeth, jadna ovisnic
a Olivia i, da, Angelica.
No od njih triju, jedino se Angelica zaljubila. Jedino je Angelica posjedovala t
u traginu istou srca i beznadno se zaljubila. Samo se ona nije mogla podati mukarcu,
a da se pritom doista posve ne preda mukarcu.
"A ti si je unitio", rekao je Huertero Timu. Tim je odmahnuo glavom.
"Iskoristio si je onako kako mukarac iskoritava kurvu, a zatim je napustio", rekao
je Huertero. "Slomljena srca, slomljena duha, slomljene due. Pokuao sam prodrijet
i do nje, no ona je znala da vie nije djevojka koju sam odgojio. Ponizio si je to
liko da se vie nije mogla suoiti sa mnom. Nije me mogla pogledati u oi."
"A onda je nestala. Nestala od mene. Moji su joj ljudi pratili trag u Los Angele
su, pa New Yorku, pa Europi. I tako mjesecima. A onda je jednostavno nestala."
"Zato, pitao sam se. Zato? Pozvao sam Elizabeth i napokon doznao istinu o tome to s
i uinio. uo sam da si je imao. Iskoristio je, njome se poigravao, naveo je da pomi
sli daje voli, a zatim je napustio. Odbacio je kao smee. Tako se i osjeala. Nije ni
udo da me nije mogla pogledati u oi. A ti meni pria o novcu?!?"
Tim se pripremao za udarac do kojeg nije dolo. Uvidio je da je Huertero odvie zauz
et mislima da se tako iskali. Na to e prijei kasnije.
"Na koncu su je pronali na Kreti", rekao je tiho Huertero. "Umrla je od predozira
nja heroinom. Je li uope bilo boljeg naina da kazni oca nego da umre od predoziran
ja smeim meksikim heroinom? Vidim je kako lei na tom hladnom kamenom podu. U lokvi
onoga to je povratila, u vlastitom izmetu. Ve est beskonanih godina to vidim kad god
zatvorim oi. est beskrajnih godina pitam se zato. A onda doznam da je stvar bila u
tebi."
Izvlai pitolj iz svilenog sakoa.
198
Don Winslow
Tim se primjetno lecnuo u trenutku kad mu je hladni metal dotaknuo prednju stran
u lubanje.
"Pogledaj me", kae Huertero.
Tim podie pogled. Trudi se ne drhtati, ali to ne pali.
Gotovo je poskoio kad je zauo zatezanje udaraca.
"Vidimo se u paklu, Bobby Z", kae Huertero.
Tim vidi kako prstom zatee okida.
Hajde, samo naprijed, misli si. Just do it.
Kao u reklami za Nikeice.
Gotovo.
Potegni.
uje kako Elizabeth tiho jeca. eka posljednji veliki prasak. Zatvara oi i vidi Kitov
osmijeh.
ivot prema upku Wayneu LaPerriereu nije bio milostiv.
Ve je predugo u minusu na raunu karme, no nikad nije mislio da e ga to dovesti u ov
akvu situaciju.
Do posla jebenog konobara koji opsluuje sobe u jebenom Ritz--Carltonu.
A to mu je i bio cilj, kui, da lake uoi bogate tupoglavce koji su preglupi da pohran
e vrijedne stvari u sef na recepciji. Osjea se ponieno dok bogatim upcima, koji pon
ekad ak i ne prekidaju jebainu u spavaoj, u dnevnoj servira omelettes de fines herb
es i fettuccine s dimljenim lososom, ali je stvar vrlo unosna kad mu se ukae pril
ika da neto pokupi i malo se osladi. Osim toga, ponekad vidi i pokoju sisu ili pi
cu, a jednom mu se ak uinilo da e eviti, ali je u posljednji tren u sobu upao njezin
impotentni mu.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
199
Stoga sve i nije bilo tako loe, no tog je jutra upak Wayne LaPerriere zamalo progu
tao vlastite zube kad je donio prokletu i jebenu ranojutarnju kavu i kroasan, a
u sobi zatekao Tima Kearnevja.
Wayne je Kearneyja posljednji put vidio kad gaje pokupio iz bukse i kad su na pu
tu do bara u kojem su se napili i u kojem su ih uhitili, opljakali benzinsku. Way
ne je tada istog trena uskoio u kola koja mu je ponudio detektiv, tutnuo pitolj Ti
mu u krilo i izvukao se s devet mjeseci.
Wayne je od svih ljudi na svijetu najmanje htio vidjeti Tima Kear-neyja, za koje
g je uo da je u najdubljim moguim govnima, jer je u buksi koknuo krupnog Hell's An
gela po imenu Smrdljivi Pas, a sad vidi jebenog Tima u jebenom Ritz-Carltonu, gl
avom i bradom.
Dua kosa i moda koji kilogram vie, ali nema sumnje da je to Kearney i Wayne ve uvlai
ruku pod ubrus i posee za noem.
Ali Tim ga ne prepoznaje.
upak Wayne LaPerriere jednostavno ne moe vjerovati, ali umiljeni gad jebeno ne prep
oznaje nekadanjeg najboljeg frenda. Samo bradom pokazuje u sobu i kae Odloi to onam
o i ponovno se posveuje brijanju.
A neki tip iz kupaonice vie neka pojede jebeni kroasan i neka pouri jer moraju stii
u jebenu luku, a Tim tipu kae neka se jebe.
I nastavlja se brijati kao da je Wayne nevidljiv.
Nadmeni jebeni gad. Ako Kearney, koji je propalica i gubitnik kakvog ovaj svijet
jo nije vidio, naruuje hranu u sobu u Ritz-Carltonu, to znai da se domogao uasno ve
likog plijena, pa bi ga u najmanju ruku mogao podijeliti s nekadanjim kompiem, mis
li si Wayne. Na koncu konca, tko ga je, jebote, povezao autom iz bukse? Po njega
ne bi doli ni njegovi vlastiti roditelji, ali dobri stari Wayne naao se na usluzi
, a kako se to Kearney sad ponaa prema njemu?
Kao zadnji propalitet, eto kako.
Jebeni Kearney sad je odjednom predobar za njega.
upak Wayne LaPerriere kipti od bijesa dok se vraa u kuhinju. izi i baca pederski ko
nobarski sakoi na pod te izjavljuje da daje otkaz i naputa taj usrani posao.
200
Don Winslow
Wayne zatim odmah odlazi do telefonske govornice i zove kompia iz Angelsa koji mu
s vremena na vrijeme proda malo meta, pa kae: "Ne traite li vi, deki, moda Tima Kea
rnevja?"
"Da, pa to?" pita kompi.
"Odsjeo je u Ritz-Carltonu."
Aneo samo prijezirno otpuhuje i kae: "Jebeni Tim Kearney nije u jebenom Ritz-Carlt
onu."
Smije se, pa Wayne samo jo vie izi.
"Da, dobro, onda sam vidio jebenog duha", kae Wayne. "Bilo kako bilo, ako vas zan
ima, ide u luku."
A njegov kompi kae: "Nisi vidio duha nego jebenog mrtvaca."
Nekoliko minuta kasnije prava vojska bajkera ve kree u luku u Dana Pointu, a upak W
ayne LaPerriere sretan je i osjea olakanje, jer e Tim Kearney ubrzo biti jebeno mrt
av, a on e se tako rijeiti velike brige.
74
huerterova ruka naas drhti.
Prst poputa pritisak na okidau. Huertero odmahuje glavom.
"Nije dovoljno", kae Huertero tuno. A Tim si misli kako e ga Huertero upucati u trb
uh i ostaviti ili e ga zapaliti ili neto slino. Ve se sprema za to kad uje Huerterov
nalog: "Dovedite djeaka."
uje kako Elizabeth vriti: "Ne!"
Jedan od Huerterovih ljudi hvata je i dlanom joj pokriva usta.
Huertero mu pridie bradu, gleda Tima u oi i kae: "Dijete za dijete. Najprije e gledat
i, a onda u ti se moda smilovati i darovati smrt." Tim navaljuje na njega, no Huer
terovi su deki prebrzi, predobri. Kad ga putaju da se uspravi, Tim vidi Kita. Izgl
eda neopisivo prestraeno.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
201
"Nemoj", kae Tim Huerteru.
"Uasno je, zar ne?" pita Huertero. "Uasno je ak i pomisliti na to." "U ivotu sam upo
znao par podlih gadova, ali..." kae Tim. Huertero im pokazuje rukom da odvedu djea
ka do ruba strmine. Tim zamilja metak u potiljak i Kitovo tijelo koje leti preko
ruba. "Mali nije moj", kae Tim. "Jesam!" vie Kit.
Huertero se sputa na koljena pokraj djeaka.
"Sinko", ape njeno poput oca, "reci mi istinu, pa u ovom ovjeku potedjeti ivot: tko ti
je otac?"
"Kit..." upozorava ga Tim, no Huerterov ovjek rukom mu pokriva usta.
Kit gleda Huertera u oi i ponosno kae: "Moj je otac Bobby Z." "Ovaj ovjek?"
Kit gleda Tima, a Tim u tom pogledu, ovjee, prepoznaje istu ljubav.
I kae: "Da."
Huertero gleda Tima i pita: "Odrekao bi se tako odvanog sina?"
Huertero grli djeaka i odvodi ga prema mostu.
Kit se naglo izvlai iz zagrljaja i napada mukarca koji dri Tima. S leda ga hvata za
vrat i pokuava ga odvui od svog oca. Grize, grebe, udara nogama, udara rukama. Vr
iti: "Pusti mog tatu!", vie i zavija, a Tim prua ruke unatrag, pokuava doi do njega,
nekako ga drati, pa e ih tako barem morati srediti zajedno, a on moda u padu moe drat
i ruku na Kitovim oima pa tako mogu biti X-Men ili neto slino, pa nita nee biti stvar
no, sve dok se mali ne probudi u raju.
Ali ne uspijeva ga drati i osjea kako mu mali izmie iz ruku. Kit je totalno iscrplj
en i kad se Tim napokon uspijeva osvrnuti, vidi da ga jedan od Huerterovih ljudi
dri u vrstom zagrljaju. Kitove su noge u zraku i udaraju u prazno.
Kao da su ga objesili.
"uvaj me se u paklu", kae Tim Huerteru. "Potrait u te." "Jo nisi vidio pravi pakao",
kae Huertero.
"Tata, pomogni mi!" vriti Kit, a Huertero se smijei Timu kao da mu eli rei da je to
pravi pakao, a Tim ga pokuava dohvatiti, ali ne
202
Don Winslow
uspijeva. Dok odnose djeaka prema rubu, pridiu Timovu glavu, tako da jednostavno m
ora gledati.
Elizabeth se obraa Huerteru: "Nee nauditi malom."
"Podcjenjuje moju bol."
"Mali ti je unuk."
Sve odjednom prestaje.
Escobar je zamrznuo cijelu operaciju.
Razvukao je mreu oko Bluffside Walka i iz nje se nee izvui nitko, ak ni legendarni d
uh Bobby Z.
Escobar tako stoji na jednoj uzvisini uz SVN Cruza, a Cruz iskuava sve mogue kutov
e i ve je u devetom nebu. Escobar motri luku. Sve dobro vidi i, kao i uvijek, raz
milja nekoliko koraka unaprijed.
A sad si misli da je Bobby Z krijumar droge koji dovozi robu s mora. A to je dobro
za dovoz, to je dobro i za odvoz, pa Escobar zakljuuje da e Bobby po svoj prilici
dovriti posao i ukrcati se na jedan od brodova.
Na tu mogunost ukazuje SVN Cruzu i njih dvojica o tome razgovaraju poput dvojice
pravih profesionalaca. Kako Cruz moe pucati na svaki mol kojim Bobby mora proi da
doe do svog broda. Ako promai, kae Escobar, dok razmatra primjedbu SVN Cruza, Bobby
mora jo dugo ploviti da bi im umakao.
Brod se mora udaljiti od mola pa polagano proi uz unutarnju stranu dugakog kamenog
lukobrana koji u polukrugu zaklanja luku. Dugotrajno putovanje tim mirnim kanal
om, a zatim mora proi ispod mosta i tek tada dolazi do otvorenog mora. "Moe pogodit
i na takvoj udaljenosti?" pita Cruza.
"Nee biti potrebe", kae Cruz.
"Nisam te to pitao."
"Mogu pogoditi i na takvoj udaljenosti."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
203
Escobara obuzima nemir.
"Bilo bi bolje pucati s mosta?" pita.
Cruz odmahuje glavom.
"Bila bi to dobra pozicija", priznaje. "Ali elim pobjei."
Svi, pa i jebeni slijepci, vidjeli bi ovjeka koji eli pucati s tog mosta. ovjek bi
morao biti lud da s pukom stoji na mostu. No to ipak ne spominje Escobaru. Escoba
r je inteligentan ovjek, ali je trenutano malko napet.
Osim toga, na mostu je cijela kolona bajkera, a Cruzu sad samo treba jo nekakva g
uva s hrpom bajkera.
"Pucat u odavde", kae Cruz.
Smrt iz vedra neba.
"Bila je trudna", kae Elizabeth. "Zato je pobjegla od tebe. Bojala se. Pokuala sam
je nagovoriti na pobaaj, ali nije htjela. Zato smo skovale plan. Otii e nekamo dal
eko i roditi pod Olivijinim imenom. Svi e povjerovati: Olivia je meu nama bila naj
promiskuitetnija. Olivia e podii dijete kao neeljeni plod jedne od bezbrojnih veza.
Ja u joj pomagati."
"Sve je jedno vrijeme funkcioniralo kako treba. Zavarale smo sve. Ali jadna Ange
lica... Imao si pravo, nije mogla zavarati samu sebe. eznula je za Bobbyjem, eznul
a za sinom. Bila bi preuzela sina, ali se toliko bojala tvoga bijesa. Bojala se
tvoje reakcije..."
Elizabeth glavom pokazuje prema mostu. "Nekako se pribojavala da e ubiti dijete."
"Ubiti vlastitog unuka?" Huertero je gleda u krajnjoj nevjerici. "Mi carnal?"
Elizabeth gleda gorilu koji dri Kita i ljutito govori: "Spusti to dijete."
Kit tri do Tima i grli ga. Skriva lice na njegovim grudima.
204
Don Winslow
"Olivia nije mogla brinuti o djetetu", govori Elizabeth s neizmjernim prijezirom
u glasu. "Olivia se nije znala brinuti ni za sobnu biljku. To sam trebala odmah
shvatiti. Kad je osmi ili deveti put otila na lijeenje, namjeravala sam preuzeti
malog. A onda se pojavio on, pa sam pomislila, ma zna to, jebi ga, tip bi trebao z
nati da ima klinca."
"Unuk", mumlja Huertero. Suze mu se skupljaju u oima, a zatim klize niz obraze. P
lae i govori: "Unuk. Moje blago."
Tim ne vjeruje vlastitim jebenim uima i nije mu jasno zato Elizabeth, na primjer,
nije spomenula tu sitnicu moda malice ranije, a ve trenutak kasnije Huertero sjedi
na zemlji uz njega i pokuava privui Kitovu pozornost govorei: "Nita ti nee nedostajat
i... Igrake, brodovi, igrice, konji. Imat e cijelu ergelu konja, bit e poput kraljevia
iz bajke. Zajedno emo jahati rano zorom, a ja u ti priati o precima, o tome kako s
u pokorili Meksiko i kako su se borili protiv Komana i Apaa \ yanquis. Neka draga e
na uit e te panjolski, a Elizabeth e ti biti dadilja. Sto kae?"
Grli djeaka i pokuava ga priviti ili ga samo dodirnuti, ali Kit se ne odvaja od Ti
ma i samo sputa glavu dublje na njegovim grudima. Krv iz Timova nosa kapa na djeak
ovu kosu.
Huertero ustaje i pokuava obrisati prainu s hlaa.
"Uzmite djeaka", kae.
"Djeak ostaje sa mnom", kae Tim. "Uzmi novac i odlazi."
Huertero se samo smijei i kae: "Uzmite djeaka."
"Mol ZZ", kae Tim. "Brod Nowhere. Moe se ukrcati i otii odavde, ali meni ostavi djeak
a."
Elizabeth pokuava neto rei, ali Tim ljutito vie: "Zaepi, jebote!"
Jer zna da je sad gotovo. Zna da e Huertero uzeti malog i lovu, pa ga ukokati. A
pred malim je usrani bogati ivot, ali e barem ivjeti svjestan toga da ga je otac eli
o.
Nije ba da mali trai nemogue.
"Idem s tobom", kae Kit Huerteru. "elim ii s tobom." "Kit..." kae Tim.
uje kako Kit govori: "Ako ga ne ubije."
Kako je mali samo pametan i hrabar. Sad kae: "Ne moe me odvesti ako ne elim ii. Poet u
vikati i vritati i ne moe me zaustaviti. I rei u im da si me oteo pa e zavriti u zatvo
."
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
205
Tim si misli da e se Huertero raspomamiti, ali stari gad praktiki blista od sree i
kae: "Mali je odvaan."
"Mali misli ozbiljno", kae Kit.
A mali je odgledao hrpu televizijskih filmova u kasnom terminu jer kae: "Traim pis
mo od njega svake godine, a on i ja imat emo tajnu ifru, tako da znam da nije kriv
otvoreno. Dok bude iv, bit u kod tebe."
"Ima majinu krv", kae Huertero.
"I tatinu", kae Kit.
Huertero sveano prua ruku, a Kit je prihvaa. "Dogovorili smo se", kae Huertero. "Daj
em asnu rije." "asna rije", kae Kit.
A Tim samo uti jer eli da mali misli to ve eli misliti. Da je tati spasio ivot, iako T
im zna da Huerterova asna rije znai koliko i psee govno.
No Kit stoji pred njim i pokuava se drati hrabro, a Tim prua ruke i mali ga grli. T
im ape Volim te i Kit ape / ja tebe i sad su ve odjebali hrabrost jer obojica plau.
Ve trenutak kasnije Elizabeth hvata Kita za ruku i odvodi ga, a Tim dodiruje Kito
ve prste i nakon toga vie ih nema.
A Tim klei i plae.
Dok odlazi do automobila, Huertero svojoj desnoj ruci mumlja: "Nakon to doemo na b
rod, ubij ga."
Tip kima. "ekat u ovdje."
Huertero odmahuje glavom.
"Nee biti potrebe", kae. "Ide i on."
"Si?"
Si, misli si Huertero.
Huertero dobro poznaje ljude. Zna da e tip doi. Doi e zbog takvog sina.
I dok ovaj to govori, profesionalni gubitnik Tim Kearnev lagano se prebacuje pre
ko ruba strmine. Baca se prema kronjama onih palma, prema otrome stijenju; Timu Ke
arnevju ivo se fuka.
Tim Kearnev ve je sit gubljenja.
Semper Fi, ovjee.
206
Don Winslow
77
Jednosmjerni priprema brod.
ak se i dobro osjea. Kao nekad, sve mu se vraa, i osjeaj za oputu i jedra. Cijelu je
no radio na motoru pa sad lijepo bruji i prede, a Jednosmjerni se mora upitati to
je zapravo radio sve ove godine koje su u meuvremenu prohujale.
Kao da je bio na dugotrajnom i neobinom tripu, kui, a sad je spreman sve to ostavit
i za sobom. Otploviti, ovjee. Iz hotela Kalifom ij a.
Stoji na palubi i uredno mota rezervnu uad, osjea sunce na potiljku i eka da Bobby
Z doe i preda lovu, pa da sve mogu ostaviti za sobom. On i Bobby i Bobbyjeva enska
i mali, a Jednosmjerni je u devetom nebu kad pomisli da e mladog Z-a uiti jedriti
.
A onda ih vidi kako prilaze, a u glavi mu se oglaavaju zvona na uzbunu jer vidi d
a Bobby nije s njima. Dugaka crna limuzina slina mrtvakim kolima zaustavlja se u lu
ci, a iz nje izlazi neki vani Meksikanac s tjelohraniteljem, nekom enom i klincem.
Jednosmjernom je dovoljno da samo letimino pogleda klinca i ve zna da je to mali
Z. Svi sad molom prilaze brodu, ali Bobby nije s njima.
Stari Meksi gleda ga i gura malog na brod te zapovijeda: "Vodi ga dolje!" pa ga J
ednosmjerni slua. Ali vani Meksikanac ostaje na molu. Kao da neto eka.
Jednosmjerni osjea podrhtavanje u elucu. Neto je ovdje gadno polo u pogrenom smjeru,
pa se brzo sputa i pokree motor, za sluaj da moraju brzo isploviti, a kad se vraa go
re, vidi da Bobby dolazi na palubu, a u stopu ga prati Gruzsa.
A Escobar i SVN Cruz gore na uzvisini, kao i Aneli s mosta, vide isti prizor. SVN
Cruz namjestio je sredite niana tono na Bobbyjeva lea, a Aneli svoje strojnice dre na
ogradi mosta, dok Huerterov ovjek ima izvuen pitolj, a Bobby kao da neto osjea jer s
e zaustavlja i okree.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
207
Upravo u tom trenutku Tim Kearnev posrui izlazi izmeu stijena u podnoju strmine. Sto
ji pod velikom palmom i gleda prema palubi pa mu se samo naas pogled susree s oima
Bobbyja Z-a.
Gledaju se prokleto neobino i iznenaeno, a Tim uje kako Gruzsa vriti: "NEEEEE!" i Ti
m tek tada odjednom shvaa cijelu jebenu priu. Gruzsa mu je namjestio da popije met
ak umjesto Bobbyja Z-a, a Gruzsa i Z nakon toga bi otplovili s tri milje, pa se
u tom trenutku prosvjetljenja svijet odjednom, buuuum, posve rastvara.
U jednom trenutku Z stoji na palubi, a ve trenutak kasnije kao da se posve raspao
, ovjee, koliko ga je metaka u isti trenutak pogodilo iz raznih smjerova.
Tip jednostavno nestaje.
A Gruzsa, ovjee, Gruzsa vidi kako Don Huertero stoji izmeu njega i njegova novca, p
a posee za pitoljem dok Huerterov ovjek izvlai puni pitolj. Ipak, Huerterov je ovjek z
a djeli sekunde bri.
Gruzsa pada na palubu, ali je jebeno preopasan i ne moe samo tako umrijeti, pa us
pijeva jo dvaput pogoditi Huerterova ovjeka, koji posrui pada s palube u vodu.
Jednosmjerni sve to uje i zna samo da mora zatititi Bobbyjeva sina, pa pokree motor
. Izlazi na palubu i poinje izvlaiti Nowhere iz luke, kree prema otvorenom moru, je
r je Bobby mrtav. Jednosmjerni na molu vidi ono to je preostalo od njegova tijela
i zna da mora malog odvesti nekamo na sigurno, a sigurnost za sina Bobbyja Z-a
je negdje na otvorenome moru.
Brod tako polagano isplovljava dok onaj stari Meksikanac u odijelu pokuava doskoit
i na palubu, no ona Bobbyjeva enska ima otricu koja mu naas, poput suneve zrake, bli
sta na licu, sputa se od ela do brade.
Huertero stoji i gleda kako mu vlastita krv nadire u dlanove u trenutku kad mu E
lizabeth zariva no u prsa.
A ona samo stoji i eka murjake i nee morati dugo ekati jer ve se uju prodorne sirene.
Lukom u Dana Pointu vlada totalni jebeni kaos.
Escobarova ekipa juri iz grada jer svi znaju da su osvetili svog carnala, a SVN
Cruz je sretan, ali i malo zbunjen jer je meta tako sliila onom jebenom luaku iz Z
aljeva ijeg se imena vie ne sjea.
208
Don Winslow
Aneli uz grmljavinu motora jure s mosta. Oruje su jednostavno bacili u more i sad
pie u San Berdoo ili neko slino mjesto, da proslave smrt Tima Kearnevja i injenicu
da njihova braa sad mogu tulumariti u paklu.
A Jednosmjernom je ve dosta kaosa. eli jednostavno pobjei iz te jebene Kalifornije,
ovjee, taj trip jednostavno ostaviti za sobom. Osim toga, oekuje ga posao. Doivotni
: brinuti se za Z-ova klinca.
I za Z-ovu ensku, pa stoga skae s broda, hvata ensku i dovlai je na brod, pa usmjera
va Novvhere prema otvorenome moru, dok Bobbyjeva enska privija uplakanog Bobbyjev
a klinca.
Sirene zavijaju, a policijska se vozila uz kripu guma zaustavljaju u luci. Jednos
mjerni smireno vodi Novvhere ispod mosta pa na otvoreno more.
eli, kao, nestati s legendom o Bobbyju Z-u.
Tim gleda kako brod odlazi.
Stoji i gleda kako brod odmie i kree prema otvorenome moru.
Zna da je ponovno izgubljen jer nema teorije da se brod vrati i pokupi ga, pa da
svi tako pobjegnu. Murjaci su na svakom jebenom koraku jer su na svakom koraku
i nepomina tijela, a leevi privlae muhe i murjake.
Tim je tako u biti zaglavio.
Naravno, misli si. Naravno, jebote.
Ali vidio je da Elizabeth i Kit dolaze na brod. A na brodu je velika hrpa love p
a e svi lijepo i sretno ivjeti s Jednosmjernim. Najpametnije bi ih bilo zaboraviti
i on misli samo plovi, plovi brode. Nosi se to dalje odavde.
Osim toga, misli si, ja sam mrtav. Tko god i to god bio, mrtav sam.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
209
Tim Kearnev je mrtav i Bobby Z je mrtav, pa izgleda da mi se prua prilika za novi
poetak.
Prilika da odem u Oregon, uzmem novo ime i ponem novi ivot.
Jer bilo bi zgodno imati lovu i enu i malog, bio bi to pravi san, ovjee, ali gubitn
icima se snovi ne ostvaruju.
Gubitnici se moraju zadovoljiti stvarnim ivotom, a ja sad barem imam to.
Tako promatra kako se brod udaljava. Misli da e ga tako gledati sve dok ne nestan
e iza obzora. A onda se vratiti u onu dunglu pri dnu strmine i nestati.
To bi bio pametan potez.
A onda si misli ma jebi ti to.
I poinje trati.
Tri prema luci i kamenom lukobranu. ovjee, nema anse da netko obrati pozornost na jo
jednog dogera na kalifornijskoj plai. Murjaci su prezauzeti tolikim tijelima, koli
ma hitne pomoi i slinim sranjima, a ondje se ve stvorila guva i Tim pokraj svih tri p
rema lukobranu.
Penje se na kamenje i tako se probija prema moru, prema brodu, pa se sklize i pa
da po tim stijenama, a valovi se razbijaju na lukobranu i vrlo lako mogli bi ga
povui u more, no on neumoljivo nastavlja.
I nitko ne podie pogled, ni murjaci, ni bolniari, ni dogeri, ak ni surferi koji se o
dvano suprotstavljaju velikim valovima sa suprotne strane lukobrana.
Ugledao ga je, dakako, Kit.
Kit stoji na palubi, jeca na Elizabethinu trbuhu, gleda i vidi ga kako tri po luk
obranu. Kit vie, obraa se Jednosmjernom.
A ovaj se okree i vidi da nije nikakav trip, ovjee, nego je Bobby Z ustao iz mrtvih
.
Ustao iz mrtvih i tri prema otvorenome moru, a Jednosmjerni potee nekoliko konopac
a i govori Elizabeth da povue i dri jedno ue. Ona
210
Don Winslow
i mali poteu i jedra se podiu, a Jednosmjerni je uspio okrenuti brod i usmjerava g
a tako da plovi usporedno s lukobranom.
Tim se sad sputa niz krupno kamenje, pokuava pronai mjesto na kojem bi mogao skoiti
u more, a sa svakog mjesta skok izgleda jebeno strano jer je kamenje veliko i otro
, pa Tim stoji i pokuava smoi hrabrosti da skoi u valove.
Jer ne zna plivati.
Profesionalni, vjeiti gubitnik i zajeb svjetske klase, Tim Kearnev, dospio je tak
o daleko, iz sredita pustinje dokopao se samog ruba kopna, a ne moe prijei posljedn
jih stotinjak metara jer je pred njim voda. Brod, pak, ne moe prii blie jer e se raz
biti o stijene.
Tim vidi Kita na palubi kako skae uvis i mae mu. ini mu se da djeak vie Doi! pa skae.
Jednostavno preko jebenog kamenja leti u valove.
I poinje tonuti.
I nema pojma koji e mu se kurac nakon toga dogoditi.
A dogaa se to da se vjeitom gubitniku, zajebu svjetske klase, Timu Kearnevju, jedn
om za promjenu u tom sjebanom ivotu i posreilo.
Dogodilo se to da je u moru surfer ljevak koji pokuava dohvatiti krijestu vala, a
rije je o umiljenom malome gadu. Misli si da e biti novi Bobby Z, ovjee, misli da je
toliko dobar. Toliko siguran u sebe da nema ak ni sigurnosni povez, jer mali i n
e pomilja da bi mogao pasti. Tako lijepo klizi po krijesti vala koji se lomi, u d
evetom je nebu, jer e biti novi Bobby Z. Ali onda spektakularno pada, totalno gub
i nadzor, a njegova daska... daska odjednom jednostavno leti. Juri prema plavome
nebu poput rakete, ovjee, i pada na povrinu mora tono ispred Tima Kearneyja.
Koji je dovoljno pametan da se uspne.
Tim do broda dolazi tako to se penje na dasku i poinje veslati rukama kao da ga pr
ogoni sami vrag.
Vesla kao lud i grevito se dri za dasku dok prelazi preko valova. Die se na valovim
a, ovjee, ali ne u njihovu smjeru, nego ide na suprotnu stranu. I puta se tek u tre
nutku kad ga Kit i Elizabeth hvataju i povlae na palubu broda Novvhere.
Troje vjeitih gubitnika i klinac na brodu.
SMRT I IVOT BOBBYJA Z-A
211
Doivotna kazna, misli si Tim, dok se kotrlja palubom s malim u naruju, a ona varlj
iva, predivna ena gleda ih i plae, dok se onaj udesni prokleti luak smijei i upravlja
brodom.
Odraujem doivotnu.
Kasnije tog dana, kilometrima i kilometrima dalje, na otvorenome moru, sunce na
zalasku pretvorilo je brod i sve oko njega u isto zlato.
KNJINICA ZELINA
Nakladnik ALGORITAM d.o.o. Zagreb, Harambaieva 19
Za nakladnika Tihomir Paulik
Lektura Kristina Lovri-Matijevi
Za tisak pripremila Zrinka Pavli
Korektura Mira Pavlica-Stojevi
Grafiki urednik Davor Horvat
Obrada i prijelom Algoritam DTP Nenad imuni Mario Mikuli
Tisak Zagraf ZT
Naklada 2500 primjeraka
CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i sveuiline knjinice u Zagrebu po
d brojem
675220
ISBN 978-953-220-683-8
Knjinica Zelina
"II III! II inih ii Uli 540031752