Sie sind auf Seite 1von 4

CNG TY T VN U T

PHT TRIN XI MNG

S:

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

/HC-KHCN

H Ni, ngy

thng

nm 2013

HP NG
THC HIN CHUYN KHOA HC CNG NGH
ti Khoa hc Cng ngh: "Nghin cu p dng cng ngh tin tin trong
qun l khai thc m nguyn liu chnh ca Vicem".
- Cn c vo vn bn s 275/XMVN-KTCN&TC ngy 06/3/2013 ca Tng
gim c Tng cng ty Cng nghip xi mng Vit Nam v vic ph duyt
cng ti Nghin cu p dng cng ngh tin tin trong qun l khai thc
m nguyn liu chnh phc v sn xut xi mng ca Vicem;
- Cn c vo nhu cu v nng lc ca hai bn;
Chng ti:
1. Bn giao (Bn A): Cng ty T vn u t Pht trin xi mng
i din

: ng V Hong

Chc v

: Gim c - Ch Nhim ti

a ch

: Ng 122 ph Vnh Tuy- Hai B Trng H Ni

in thai

: 043 - 8626774;

Fax: 043- 8623937

S ti khon : 1460431106000045 Ti ngn hng nng nghip v pht trin


nng thn Nam H Ni
MST

: 0100106320-004

2. Bn nhn (Bn B): ThS. Mnh Cng


- n v cng tc: Phng Xy dng - M, Cng ty T vn u t Pht trin xi
mng - Tng Cng ty Cng nghip xi mng Vit Nam.
- S CMT: 011738444 cp ngy 22/8/2007 ti H Ni.
- S ti khon: 22210000364280 m ti Ngn hng TMCP u t v Pht
trin Vit Nam (BIDV) - Chi nhnh Thanh Xun.
- M s thu c nhn: 8008595730.
Hai bn thng nht tha thun k Hp ng ny theo cc iu khon sau:
iu 1: Bn B nhn thc hin hp ng vi ni dung sau:
Nghin cu v t chc lc lng vit 05 bo co chuyn :
Chuyn 1+2: "Bo co nh gi hin trng khai thc m vi, st, laterit
T Thit - Bnh Phc".
Chuyn 7: " Bo co nh gi hin trng khai thc cc m vi ca xi mng
Bt Sn".
Chuyn 8: " Bo co nh gi hin trng khai thc cc m st ca xi mng Bt
Sn".
1/4

Chuyn 16: "Bo co nh gi hin trng khai thc m st ca Nh my xi mng


Kin Lng".
Thuc ti ni trn: Chuyn c vit theo ng ni dung cn thc hin ti
ph lc Hp ng do ch nhim ti yu cu km theo hp ng ny.
iu 2: Gi tr Hp ng, iu kin v phng thc thanh ton:
- Gi tr Hp ng: Kinh ph thc hin theo d ton Tng Cng ty Cng nghip
xi mng Vit Nam duyt, tng gi tr Hp ng l: 150.000.000 ng (Mt
trm nm mi triu ng), bao gm:
+ Chuyn 1+2: 60.000.000 ng (Su mi triu ng)
+ Chuyn 7: 30.000.000 ng (Ba mi triu ng)
+ Chuyn 8: 30.000.000 ng (Ba mi triu ng)
+ Chuyn 16: 30.000.000 ng (Ba mi triu ng)
- iu kin thanh ton: Bn B phi p ng ni dung chuyn tha thun ti
iu 1, c bn A chp nhn.
- Hnh thc thanh ton:
+ Sau khi k H, Bn A tm ng cho bn B bng chuyn khon 30% gi tr Hp
ng l: 45.000.000 ng (Bn mi lm triu ng).
+ Sau khi giao np bn d tho 5 chuyn : Bn A thanh ton tip cho bn B
n 50% gi tr hp ng.
+ 50% s tin cn li ca hp ng s c thanh ton nt sau khi nghim thu,
thanh l Hp ng.
iu 3: Trch nhim ca hai bn:
- Bn A: Thng nht vi bn B ni dung, khi lng, tin thc hin. Thanh
ton cho bn B theo Bin bn nghim thu, thanh l Hp ng ny.
- Bn B: Thc hin nghim chnh cc ni dung Hp ng, m bo cht lng
chuyn nu ti ti iu 1, ng tin .
iu 4: Thi gian thc hin: T ngy k hp ng n trc ngy 15/4/2014.
iu 5: iu khon khc:
Hai bn cam kt thc hin y cc ni dung tha thun. Trong qu trnh
thc hin nu c vn pht sinh hai bn cng bn bc gii quyt.
Hp ng c lp thnh 05 bn c gi tr nh nhau (bn giao 01 bn, bn nhn
01 bn, Phng KTTC 02 bn v 01 bn lm th tc thanh ton vi kho bc) v
c hiu lc t ngy k.
Bn giao (Bn A)
Bn nhn (Bn B)
Gim c - Ch nhim ti

V Hong

Mnh Cng
2/4

PH LC HP NG
S:

/ HC - KHCN, k ngy

thng

nm 2013.

ti: Nghin cu p dng cng ngh tin tin trong qun l khai thc m
nguyn liu chnh ca Vicem
T
T

Chuyn thc
hin

Chuyn s 1,
2, 7, 8, 16

Ni dung cn thc hin


Bo co chuyn bao gm nhng khng gii hn cc
thng tin sau:
1- Phn thuyt minh
- Phn m u: Thng tin chung v nh my v cc m
nguyn liu chnh vi, st;
- iu kin t nhin v iu kin a cht m;
- Bin gii v tr lng khai thc cc m cn li tnh n
thi im 31/12/2013;
- Danh mc, chng loi, s lng thit b khai thc m;
- Cng ngh khai thc, khoan n mn hin ang p dng;
- S t chc v bin ch nhn lc phc v khai thc
m;
- Cng tc ng nht, m bo cht lng vi, st hin
ang c p dng;
- Cng tc an ton, bo v mi trng trong khai thc m.
- Kt lun v kin ngh.
+ nh gi nhng mt t c v nhng tn ti v
iu kin a cht v khai thc m;
+ Nhng bt cp, vng mc trong qu trnh khai thc
cc m vi, st cng nh m bo cht lng
nguyn liu
+ a ra nhng khuyn ngh v th tc php l v ch
quyn m cn thc hin;
+ xut cc gii php qun l m theo cng ngh khai
thc tin tin cn phi b sung thm thng tin v thm
d a cht do Bo co kt qu thm d ca cc m
trc y cha y , cn thiu so iu kin p dng
ca phng php qun l m kiu Blockmodel.
2- Phn bn v
- Bn hin trng khai thc m tnh n thi im
31/12/2013;
- Bnh phn khi tr lng theo bo co chuyn i tr
lng;
- Cc mt ct c trng.

S trang
ti thiu
2025

Thi gian thc hin: T ngy k hp ng n trc ngy 15/4/2014.


Thi gian hon thnh, np bo co:
3/4

- Giao np bn d tho: trc ngy 31/3/2014.


- Giao np bn chnh thc: Trc ngy 15/4/2014
A/ nh hng, phng thc thc hin:
Cn c vo thi gian d kin v ni dung cng vic ca chuyn do Ch nhim
ti cung cp, cn c vo nh hng phn giao trch nhim, ch tr chuyn tin
hnh thc hin cng vic v gi sn phm theo hai dng:
- Bn ti liu in ( kim sot).
- File ti liu ( tp hp trong bo co chnh)
Sn phm ca chuyn s l cc biu mu phc v cho vic thu thp cc thng
s c bn, cc biu mu phi c th hin r rng, khoa hc, d s dng v ni
dung cn thit cho qu trnh tp hp v nh gi sau ny.
B/ Ti liu giao np:
Ni dung bo co theo qui nh chung ca Ch nhim ti, s lng bn giao
np theo iu khon qui nh trong hp ng thu khon chuyn .

4/4