Sie sind auf Seite 1von 2

Biljeka o izdavau

Izdava:
Bundesamt fr Migration und Flchtlinge
Referat Steuerung und Qualittssicherung der Projektarbeit,
Integration durch Sport
Frankenstrae 210
90461 Nrnberg
Izvor podataka:
Publikationsstelle des
Bundesamtes fr Migration und Flchtlinge
www.bamf.de/publikationen
Stanje: 01/2014
Tisak: Bonifatius GmbH, Druck-Buch-Verlag, Paderborn
Dizajn: KonzeptQuartier GmbH, Frth
Prava i zasluge za fotografije/slike: Suprijono Suharjoto, Stephan Morrosch,
contrastwerkstatt, diego cervo, imageteam, Mustafa Arican
Objavljivanje teksta: Bundesamt fr Migration und Flchtlinge
Referat Brgerservice, Hotline Anerkennungsgesetz K
R
O
A
T
I
S
C
H
0
1
2
0
1
4
A
n
e
rk
e
n
n
u
n
g
A
u
s
la
n
d
Priznanje Vae
kvalifkacije
Ulazak u zemlju, boravak u Njemakoj, te pristup
njemakomtritu rada
Planirate li odseliti u Njemaku? elite li raditi u Njemakoj?
Ako ste graanin Europske unije, dravljanin drava, koje
pripadaju Europskom gospodarskom prostoru, a to
su Liechtenstein, Norveka i Island, ili ako ste vicarski
dravljanin, moete na osnovi doputenja, koje se
odnosi na slobodu kretanja, ui u Njemaku bez vize, sa
vaeom putovnicom ili osobnom iskaznicom. Samo
dravljani vicarske dobivaju od lokalnih organa vlasti, koji
su nadleni za strance, nakon ulaska u zemlju jo i
dozvolu boravka, u svrhu dokaza da imaju dozvolu stalnog
boravka.
Da biste poeli raditi u Njemakoj, nije potrebno ispuniti
daljnje formalnosti (ukoliko takve formalnosti nisu
potrebne zbog specifne poslovne djelatnosti, npr. za
izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti lijenika).
Iznimka je (do 30.06.2015), ako ste dravljanin Republike
Hrvatske, budui da e Vam u tom sluaju, prije
poetka rada, biti potrebna radna dozvola Europske unije, i
to institucije Zentrale Auslands- und Fachvermittlung
(ZAV) (Sredinji ured za posredovanje s inozemstvom, te
posredovanje kod zapoljavanja strune radne snage, op.
prev.). To ne vrijedi za osobe sa visokokolskom naobrazbom
u sluaju zaposlenja, koje odgovara njihovoj kvalifkaciji,
kao i za njihove roake, a isto tako ne vrijedi niti za naunike
u dravno priznatom zanimanju sa strunom
spremom.
Kao dravljaninAustralije, Izraela, Japana, Kanade, Republike
Koreje, Novog Zelanda ili Sjedinjenih amerikih drava
moete ui u Njemaku bez vize, ak i ako planirate dui
boravak, te ako u Njemakoj elite raditi. Zahtjev za
izdavanje dozvole boravka, koja je potrebna za obavljanje
odreene djelatnosti, morate zatim podnijeti u roku od
prva tri mjeseca nakonVaeg ulaska u zemlju, te prije poetka
rada, i to kod organa vlasti, koji su nadleni za strance,
te su nadleni za Vae prebivalite (mjesto stanovanja).
Ako imate dravljanstvo, koje je drukije od dravljanstva,
koje je navedeno u prethodnom tekstu, morate prije
Vaeg dolaska u Njemaku podnijeti zahtjev za izdavanje
vize, i to u njemakom predstavnitvu u inozemstvu. U
obrazloenju zahtjeva za izdavanje vize morate, kao svrhu
Vaeg putovanja, te Vaeg boravka u Njemakoj, navesti
da je Vaa namjera zaposliti se u Njemakoj.
Naelno je potrebno da ve prije Vaeg dolaska sklopite ugovor
o radu sa poslodavcem u Njemakoj, te da imate barem
njegovo vrsto obeanje da e Vamosigurati radno mjesto.
Ako imate diplomu visoke kole, te ako jo niste pronali
radno mjesto u Njemakoj, moete podnijeti zahtjev za
izdavanjem vize u svrhu traenja posla, koja vrijedi
est mjeseci. Detalje o postupku izdavanja vize, o preduvjetima,
koji moraju biti ispunjeni za izdavanje vize, te o podacima
za kontakt nadlenog zastupstva u inozemstvu moete
doznati na adresi www.diplo.de.
Nakon ulaska u zemlju morate pravovremeno, prije isteka
vize, kod organa vlasti, koji su uVaemmjestu stanovanja
nadleni za strance, podnijeti zahtjev za dodjelu odgovarajue
dozvole boravka, i to prvo za dodjelu dozvole boravka
na odreeno vrijeme. Meutim, osobe sa visokokolskom
naobrazbom mogu u odreenim uvjetima dobiti i Plavu
kartu Europske unije ili neogranienu dozvolu boravka.
Molimo Vas obratite panju na to da je useljenje u Njemaku,
u svrhu zaposlenja, za specijalizirane radnike u
zanimanjima s formalnom izobrazbom (a to znai u
zanimanjima bez visoke strune spreme), koji su svoju
izobrazbu zavrili u dravama izvan Europske unije, mogue
samo onda, ako je Njemaka agencija za rad (Bundesagentur
fr die Arbeit) navela Vae zanimanje u Pozitivnompopisu
(www.zav.de/positivliste), ili ako ste u postupku
posredovanja, koji se osniva na dogovoru o posredovanju
Savezne agencije za rad, te zavoda za zapoljavanje Vae
matine zemlje, primljeni na rad u Njemaku. Daljnja je
pretpostavka da je ured, koji je nadlean za priznanje
izuenih zanimanja utvrdio ekvivalentnost/jednaku vrijednost
Vae inozemne kvalifkacije (kvalifkacije u Vaoj matinoj
zemlji) s odgovarajuim njemakim obrazovanjem
(pogledati odlomak Podnoenje zahtjeva za priznanje iz
inozemstva).
Daljnje informacije za ulazak u zemlju, boravak, te pristup
tritu rada pronai ete na sljedeim internetskim
stranicama:
www.bamf.de/Aufenthalt-in-Deutschland
www.bamf.de/Arbeiten-in-Deutschland
www.make-it-in-germany.com
Kako u pronai radno mjesto?
Na sljedeim stranicama moete potraiti ponude za radna
mjesta u Njemakoj:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
www.make-it-in-germany.com
Puno tvrtki objavljuje svoje ponude za radna mjesta takoer i
na drugim online burzama rada.
Pomo pri traenju posla mogu biti i mree kao to je xing.
Daljnje informacije o radu u Njemakoj nudi takoer i
ured Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (Sredinji ured
za posredovanje s inozemstvom, te posredovanje kod
zapoljavanja strune radne snage, op.prev.) (ZAV) na adresi
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland.
www.bamf.de
Korak na Vaemputu
za rad u Njemakoj
Mogu li povesti sa sobomsvoju obitelj?
Ako su Va brani partner, te Vaa djeca graani Europske
unije, Europskog gospodarskog podruja ili vicarski dravljani,
u Njemakoj moete naelno ivjeti i raditi bez ogranienja.
lanovima obitelji iz drugih drava potrebna je naelno viza za
ulazak u zemlju. Pitanja u vezi s time moete uputiti
njemakim predstavnitvima u inozemstvu ili ako ste ve
u Njemakoj organima vlasti, koji su nadleni za strance.
Vie informacija o tome pronai ete takoer na adresi:
Bundesamt fr Migration und Flchtlinge: www.bamf.de;
Telefon za pruanje usluga graanima: +49 (0)911 943-6390;
E-Mail: info.buerger@bamf.bund.de
Molimo podnesite zahtjev za priznanje Vae kvalifkacije
iz domovine
elite raditi u Njemakoj, u Vaem zanimanju, koje ste izuili?
Srdano ste dobrodoli, jer Njemaka treba kvalifciranu radnu
snagu. Kvalifkaciju, koju ste stekli u domovini, moete dati
usporediti sa kriterijima, koji su odreeni za ovo zanimanje u
Njemakoj. Upojedinim zanimanja potrebno Vam je takvo
vrednovanje, da biste uope mogli raditi na takvomradnommjestu.
Uostalimzanimanjima priznanje Vae kvalifkacije poboljava
Vae mogunosti na tritu rada. Zahtjev za takav postupak moete
podnijeti ve prije Vaeg dolaska neovisno o Vaem
dravljanstvu ili dozvoli boravka.
Prije nego to iz Vae domovine traite postupak priznanja, trebali
biste se, meutim, informirati smijete li doi u Njemaku,
te ovdje raditi. U daljnjem tekstu pronai ete upute, koje se
odnose na ovu problematiku.
Zato bih morao dati vrednovati svoju kvalifkaciju, koju
samstekao u domovini?
Usporedba Vae kvalifkacije, koju ste stekli u domovini, sa
kriterijima, koji su za ovaj posao odreeni u Njemakoj, za Vas
je prije svega vana, ako se u Njemakoj elite baviti
reglementiranim/strogo propisanim poslom.
Reglementirano/strogo propisano znai da Vaim zanimanjem
ne moete baviti bez dozvole dravnih organa vlasti ili bez
priznanja Vae poslovne kvalifkacije, ili da ne smijete nositi titulu
uz steeno zvanje. U Njemakoj postoje, izmeu ostalog,
strogi propisi za zanimanja u zdravstvenomi obrazovnomsektoru
(na primjer lijenik, bolniar ili odgajatelj). Osim toga u
nekimzanimanjima vrijede posebne regulacije, ako elite obavljati
samostalnu djelatnost (na primjer, kao pekar ili frizer).
Suprotno tome, u zanimanjima, za koja ne postoje strogi
propisi (npr. mehaniar ili elektroniar), ne treba Vam formalno
priznanje Vae kvalifkacije, da biste radili Va posao. U
ovom sluaju moete se i bez vrednovanja kvalifkacija baviti
u Njemakoj Vaim poslom. Meutim, provjera Vaih
kvalifkacija unato tome ima smisla, da bi poslodavci, te tvrtke
mogle bolje procijeniti Vae sposobnosti i znanja.
Kako funkcionira postupak?
Da biste saznali kako funkcionira postupak podnoenja zahtjeva,
morate se obratiti uredu, koji je nadlean za Vau skupinu
zanimanja. Informacije o tome dobit ete na Internetu na adresi
www.anerkennung-in-deutschland.de ili putem telefona
pod brojem +49 (0)30 1815 -1111.
Nakon to ste predali Vau dokumentaciju, provjerava se postoje
li bitne razlike izmeu kvalifkacije, koju ste stekli u Vaoj
domovini, te izmeu kvalifkacije, koja je propisana u Njemakoj.
Ako je to sluaj, razlike se moda mogu izjednaiti
putemdrugih kvalifkacija ili poslovnimiskustvom. Ako Vaa
dokumentacija nije dostatna za vrednovanje Vae
kvalifkacije, kod pojedinih zanimanja moe uslijediti takoer
analiza kvalifkacije, npr. preko uzoraka za rad ili strunih
razgovora.
Koji su rezultati mogui?
Ako ne postoje bitne razlike izmeu Vae kvalifkacije, te
kvalifkacije, koja je propisana u Njemakoj, bit e Vampotvrena
potpuna jednakovrijednost Vae poslovne kvalifkacije, ili
ako inae ispunjavate ostale uvjete bit e Vamizdano odobrenje
za rad. Na taj nain moete raditi kao da imate kvalifkaciju,
koju ste stekli u Njemakoj.
Ako se u postupku utvrde znatne razlike izmeu Vae
kvalifkacije, te kvalifkacije, koja je propisana u Njemakoj,
za zanimanja, za koja ne postoje strogi propisi, dobit ete
rjeenje, u kojem se tono opisuju ove razlike. Na taj se nain
moete izravno prijaviti kod poslodavaca ili moete na
odgovarajui nain sudjelovati u strunom usavravanju.
Kod zanimanja, za koja postoje strogi propisi, moete
izjednaiti razlike. Ovisno o zanimanju, morate u tu svrhu
sudjelovati u teaju, koji se odnosi na prilagodbu, te poloiti
struni ispit.
Koliko stoji postupak?
Pristojbe utvruje nadleni ured. Stoga Vas molimo da se ve
prije podnoenja zahtjeva u nadlenom uredu informirate o
predvienim trokovima.
Koja mi je dokumentacija potrebna?
Zahtjev (formulare ete dobiti od nadlenog ureda)
Tabelarni prikaz, koji se odnosi na obrazovanje, te dosadanju
zaposlenost (na njemakom jeziku)
Dokaz o identitetu (osobna iskaznica ili putovnica)
Dokaz o kvalifkaciji, koja je steena u domovini, dokaz o
aktualnom radnom iskustvu, te strunom usavravanju
(ako postoji)
Dokaz, da elite raditi u Njemakoj (nije potreban za
stanovnike u zemljama, koje su lanice Europske unije, za
stanovnike Europskog gospodarskog prostora, dravljane
vicarske, te osobe, koje imaju prebivalite u ovimzemljama).
Na primjer, kao dokaz vrijedi dokumentacija o
podnoenju zahtjeva za izdavanje vize za ulazak u zemlju, u
svrhu zaposlenja, ili dokumentacija o stupanju u
kontakt s potencijalnim poslodavcima.
Za dobivanje odobrenja, koje se odnosi na zanimanja, za koja
postoje strogi propisi, potrebna Vamje djelomino i druga
dokumentacija. Molimo Vas da prije toga prikupite informacije
u nadlenom uredu o kojoj se dokumentaciji radi.
Vano: dokumentacija mora u pravilu biti prevedena na
njemaki jezik, te je morate kao takvu predoiti, a isto je tako
morate predoiti kao ovjerenu kopiju. Raspitajte se prije
toga mora li prijevod biti ovjeren sa strane sudskog tumaa.
Moramli znati njemaki jezik?
Znanje njemakog jezika moe se zahtijevati, ako je potrebno
za obavljanje odreenog posla. To osobito vrijedi za
zanimanja, za koja postoje strogi propisi, npr. lijenici, nastavnici
ili struna zanimanja na podruju zdravstva. Podnositelji
zahtjeva, te podnositeljice zahtjeva dobit e radnu dozvolu za
ova zanimanja samo onda, ako posjeduju potrebno znanje
njemakog jezika.
U Njemakoj moete uiti njemaki jezik na integracijskim
teajevima, koje fnancijski podupire drava. Informacije
o ovim teajevima, te daljnjim ponudama, koje se odnose
na uenje jezika, pronai ete na sljedeim internetskim
stranicama.
Bundesamt fr Migration und Flchtlinge
(Savezni ured za migraciju i izbjeglice):
www.bamf.de/Deutschlernen
Deutsche Welle:
www.dw.de/deutschkurse
Goethe-Institut:
www.goethe.de/Deutschlernen
Gdje mogu dobiti informacije?
Sve vane informacije moete dobiti na njemakom ili
engleskom jeziku na Internetu, na adresi www.anerkennung-
in-deutschland.de ili putem telefona, na broj
+49 (0)30 1815 -1111.

Das könnte Ihnen auch gefallen