Sie sind auf Seite 1von 4

POS Z12 - AB Zid , MB 20, RA 400/500,

b=
d=

Mg =
0.00 kNm
Ng =
712.08 kN
Mp =
0.00 kNm
Np =
121.94 kN
Nq=Ng+Np =
834.02 kN
maxTu =
240
kN
max =
0.31
MPa < 0.80 MPa

Uticaji:

maxMu=
odgNu=
hi =
i=
l=
eo =
usv.eo =
e1 =
e1/d =
e2 =
e1g =
MB 30

Aa 1

Aa2

536

16
536

cm
cm

10102.24 kNm
913.02 kN
4140 cm
154.91
26.72 (Vitkost zida)
13.80
10.00
1106.46
2.06
5.788
0.00
Eb =

cm
cm
cm
< 0,30
cm
cm
3150 kN/cm2

Ib =bd /12= 205320875 cm4

Aa1

16

Ne =EbIbxp2/hi2 = 372050.83 kN
ae =Ng/Ne =
0.0019
ej=
0.096 cm
e = eo + e1 + e2 + ej =
1130.159 cm
Veliki ekscentricitet
Dimenzionisanje:
Mu = Nu*e = 10318.58 kNm
Nu =
913.02 kN
h= 526.00 cm
b=
16.00
cm
fb=
14.0
Mpa
nu=
mu=
=

USVOJENO:

0.077
0.166

Aa1 =
Aa1 =
Aa2 (obostrano) =

38.04
2RF 12
Q 221

cm2
(RA 400/500)
(MA 500/560)

POS Z12 - AB Zid , MB 20, RA 400/500,

Mg =
Ng =

maxTu =
max =

b=
d=

607 kNm
973 kN

240
0.68

Uticaji:

maxMu=
odgNu=
hi =
i=
l=

kN
MPa < 0.80 MPa

eo =
e1 =
e1/d =
e2 =
e1g =
MB 30

Aa 1

Aa2

16
245

cm
cm

1469 kNm
1475 kN
4140 cm
70.81
58.47 (Vitkost zida)
13.80
99.59
0.41
0.21
62.38
Eb =

cm
cm
> 0,30
cm
cm
3150 kN/cm2

Ib =bd3/12= 19608167 cm4

245

Aa1

16

Ne =EbIbxp2/hi2 = 35530.896 kN
ae =Ng/Ne =
0.0274
ej=
8.126 cm
e = eo + e1 + e2 + ej =
121.728 cm
Mali ekscentricitet
Dimenzionisanje:
Mau = Nu*e = 1795.4953 kNm
Nu =
1475 kN
h=
2.35
m
b=
0.16
m
fb=
14.0
Mpa
k=
2.625
= 17.568
Aa1=Aa2=

USVOJENO:

Aa1 =
Aa2 (obostrano) =

99.99
2RF 12
Q 221

cm2
(RA 400/500)
(MA 500/560)

hi=2*H (H - visina zida od poda podruma do vrha zgrade)


l = hi/i

(ukoliko je VITKOST MANJA OD 50 ZANEMARI]E SE EFEKAT TE^ENJA


Betona tj. ej=0
eo=hi/300 (2<eo=hi/300<10cm)-manje jednako tj.ve}e jednako2cm.BAB

e1=maxM/Nodg
Odre|ivanje e2:
za 0<e1/d<0,30
e2 =
13.60 cm
za 0,3<e1/d<2,5
e2 =d *(l-25)/160 =
5.778 (ukoliko e1/d bude ve}e od 0,30)
Uticaj te~enja betona se mo`e zanemariti ako je ispunjen jedan od tri uslova:
1) li < 50
2) e1/d >= 2 (ve}e jednako)
3) Ng <= 0,2Nq
Nq=Ng+Np
0.2Nq=

1106.4643

166.804 < Ng

(nije ispunjen ovde)

hi=2*H (H - visina zida od poda podruma do vrha zgrade)


l = hi/i

(ukoliko je VITKOST MANJA OD 50 ZANEMARI]E SE EFEKAT TE^ENJA


Betona tj. ej=0

eo=hi/300
e1=Mu/Nu
za 0<e1/d<0,30
za 0,3<e1/d<2,5

e2 =(l-25)/160 =

0.209 (ukoliko e1/d bude ve}e od 0,30)