Sie sind auf Seite 1von 340

h

t
t
p
:
/
/
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Centre, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn


Xin cho bn,

Trc ht, xin c chc mng bn c th ti v ngay v s hu phin bn ebook hon ton min ph
v nht l hon ton hp php (c bn quyn) ca quyn sch B Quyt Gy Dng C Nghip Bc
T, c cung cp chnh thc bi TGM Corporation.

Hin nay, mc d sch B Quyt Gy Dng C Nghip Bc T vn ang c bn rng ri ti khp
cc nh sch ln nh trn ton quc v cc i l (xem chi tit), chng ti vn quyt nh chia s cho
cc bn c gi gn xa phin bn ebook y hon ton min ph v hp php ny v nhng l do
sau y:
Mong mi ng gp cht t sc mnh vo s nghip gio dc ca nc nh, hin thc ha c
m mang tri thc n cho tt c ngi Vit trn khp mi min t nc, nht l nhng bn
cha c iu kin ng h sch in ngay by gi.
Mong mun sch s n c vi c nhng c gi Vit Nam nc ngoi, nht l nhng bn
du hc sinh.
Bn cnh , vic mua bn quyn v vit li (ch khng ch n gin l dch) mt quyn sch t ting
Anh sang ting Vit nh B Quyt Gy Dng C Nghip Bc T i hi chng ti phi u t rt
nhiu tin bc, thi gian v cng sc. Cho nn, nu c iu kin, chng ti rt mong bn c th mua
ng h sch in, cng chung tay gp sc vi chng ti v c m mang kin thc ca th gii v
Vit Nam v chia s cho tt c cng ng.

Khi bn s hu ebook ny trong tay, bn s c hng nhng li ch sau y:
S hu phin bn ebook chnh thc c bn quyn vi ni dung y ca mt quyn sch cht
lng cao hon ton min ph.
Nhn c s h tr nhit tnh t dch gi v cc thnh vin khc ca CLB Vn Ti Thnh
Cng.
Bn cnh , khi bn s hu ebook ny trong tay, bn cng s c c nhng quyn hp php sau
y:
Quyn c chia s khng gii hn cho ngi thn v bn b.
Quyn c chia s khng gii hn thng qua mng Internet di bt k hnh thc no bn
thch (trn din n, trn blog,)
Tuy nhin, vic chia s ebook lu - nu c (khng phi phin bn hin ang c chia s min
ph bi TGM Corporation) vn b xem l bt hp php, v ebook lu cht lng km lm nh
hng nng n n uy tn ca chng ti.
Tuy nhin, bn KHNG c nhng quyn sau y:
Thay i, thm hay bt bt k ni dung no ca ebook ny.
S dng ebook ny vo mc ch thu li bt chnh (bn li ebook, in tri php,).
Trch dn ni dung ca ebook ny m khng ghi li ngun t TGM Corporation.

TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Centre, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn

Chng ti tin rng, vi t cch mt c gi c trch nhim, bn s bit cch s dng v chia s ebook
ny v nhng mc ch cao p m tt c chng ta cng hng n.

Chc bn tm thy nhiu iu hay v mi l t quyn sch ny.

TGM Corporation

Bn c th tm mua bn in p B Quyt Gy Dng C
Nghip Bc T :
a s cc nh sch ln gn ni bn
hoc cc nh sch trc thuc FAHASA trn ton
quc (http://www.fahasasg.com.vn/intro/?uid=4)
hoc mua trc tip ti vn phng TGM
hoc thng qua Vinabook
Ghi ch:
Sch c in trn giy cht lng cao, p v sc
nt hn ebook.
Thng tin trong ebook v ch nn m khng c trong
sch in (ch c trong ebook trnh vic phin bn
ebook ny b in thnh sch lu.)
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
Cm nhn ca c gi Vit Nam v
B Quyt Gy Dng C Nghip Bc T

Mnh va nhai xong quyn B Quyt Gy Dng C Nghip Bc T trong 2 ngy,
phi ni l trn c tuyt vi, mnh c th hiu c ht ni dung cun sch (d c
chng phi c ti 3 ln).
(palu_121)
Khi bn chn hoc chun b chn mua cun sch ny c l bit qua Adam Khoo,
chc rng bn c c mt mong mun tt cng l thnh cng trong cuc sng. Cun
sch ny s ch bn tng cht tng cht mt v bn ch vic ng dng cc phng
php hc c ngay lp tc vi mt s sng to khng ngng."Chng ta lun sn
sng n nhn nhng iu mi l v kh khn hn nu trc ta t c mt s
thnh cng nht nh". Cun sch ch thc s b ch khi bn xem i xem li nhiu ln
v ng dng nhng g hc c. Cn khng, chc hn bn s qung cun sch ln k
sch i n lc cn thit mi ly ra c th c th tr.

Khi bn quyt nh mua cun sch ny xin hy nhp tm vo c t 3-10 ngy
cng lc lm cc bi tp trong sch, khi bn va chm thc t chc hn bn s khng
e thn hay b ri tr.

Nhc li li trong sch: 2 yu t thnh cng l AM M v KIN THC
CHUYN MN.
(Phm nh Tun)
Em rt may mn khi mua c quyn B Quyt Gy Dng C Nghip Bc T. M
c l l do em khng chn ch khi mua n. Em t c mt thnh cng nh l
tng thu nhp khi lm gia s ca em t 600 ngn/thng ln 1,6 triu/thng. Em c
li t quyn sch em mua l 1 triu/thng khi em p dng nhng chin lc trong sch
m khng tng gi dy l 1h30' ca em.
Cm n cc anh ch trong TGM v din n www.vuontoithanhcong.com cho em
nhiu iu qu hay m em khng hc u c.
Chc cc anh ch ngy cng pht trin!
(khonggilakhongthe)

BC T
To i oo n l n l bo 2
NH/ // T 8/ N PH N
Tr n ng Kloa
Ing Xun Vy
Truong Vi l Huong
Dicl gia :
B quyt
Adam Khoo
GY DNG
C nghip
Bin tng kinh doanh
thnh c nghip bc t
trong vng 18 thng
vi s vn ti thiu

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
SECRETS OF BUILDING MULTI-MILLION DOLLAR BUSINESSES
Hnw tn takc an idca Irnm startup tn a miIIinn dnIIars in 18 mnnths...
with minimaI capitaI
by Adam Kloo
Coyriqbl 2CC8 oy /oom Kboo Loorninq Tocbnoloqios Croo Plo Llo
\iolnomoso Eoilion 2CC oy TCM Cororolion
/ll riqbls rosorvoo.
B QUYT GY DUNG CO NGHIP BAC TY
Bin y tuong kinh dnanh thanh co nghip bac ty trnng vnng 18 thang...
voi s vn ti thiu
Dcb qio. Trn Donq Kboo, nq /on \y vo Troonq \il Hoonq
TCM Cororolion qio oon goyn xol oon vo bol bonb n oon linq \il lrn loon
lb qioi lboo bo onq cboyn qioo oon goyn voi /oom Kboo Loorninq Tocbnoloqios
Croo Plo Llo [/KLTC}. 8 l co so soo cbo no o |bnq ooo c so o nq y co o TCM vo /KLTC
oo lo ol bo bo vo vi bom Lol /ol 8on \il Nom, Lol 8on Coyn Coc T vo
Cnq oc 8oo H 8on Coyn So Hoo Tri To 8orno.
TGM CORPORATION
Tnq 4, Too nbo Miroo 8osinoss Conlor
28 T Hin Tbonb, Pboonq 15, Con 1C
Tbonb b H Cbi Minb
Tol. [C8} 24 7C2 Fox. [C8} 24 7C
Woosilo. www.lqm.vn
Mgoo l |rnh bo y vo mlnh ho o
Too /i| Cbor lo ml nbo qioo ooc, onq lboi lo nqooi vil loi vo minb
boo cbo nbio n bm. /nb vo lronb minb boo cbo nbonq goyn
socb oon cboy coo /oom Kboo Socrols o Millionoiro lnvoslors vo
Con Coi Cbonq To Do Cioi, goyn Soo| Woll, 8o noorslooo
vo nbonq n bm in ln oo vo loi oon lronq o socb Sinqooro
Kinonoss Movomonl. Cbor conq lo boo s vo lronq oim boo cbo lo
lon ooo Tronq Coc Lion Ho Zoo 8oo.
Cn oy, onb xol oon goyn socb oo loy Wby Procoslinolo vo Wby To|o /clion,
oooc qioi lbio lrn lo cbi Toonoqor. /nb conq oooc bonq vn lrn 38 Livo.
/i| Cbor conq lo co nbn |boo boc Woollb /cooomy Pollorn Trooor coo Conroo.
Do cbi omoil lin loc coo onb lo loo.oi|cbor_qmoil.com.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Cbonq li xin bn bonb qioi lbio loi oon goyn socb. B oy|
Gy Dong Co Mghlp Boc Ty: Bln y |oong klnh doonh |honh co
nghlp boc |y |rong vong 18 |hong vol s vn |l |hlo. Dy lo
goyn socb oooc ocb vo oin soon loi ooi cbinb boi ocb qio ni
linq Trn Dng Khoo vo Ung Xon Vy [nbonq nqooi oo loo nn
nbonq goyn socb oon cboy nbl loi \il Nom nbo Ti Toi Cioi,
8on Conq Tb', Con Coi Cbonq To Do Cioi, Lom Cbo To
Doy, Tboy Di \n Mnb, Com Honq Snq Tboo 7 Tboi Coon
Tbonb Dol vo 8i Coyl Toy Tronq Tbonb Trio Pbo}, vo ocb qio
Troong Vl| Hoong, m l qoonq mo l lro o y lri n vo nq lronq lnb vo c
ocb lbol.
To oo nom 2CC8, |l bo voi cbinb /oom Kboo [loc qio coo
goy n so cb no y vo co nq lo m l lronq s 25 lri o bo lro lo i
vo qioo co nbl Sinqooro}, boi ocb qio Trn Donq Kboo vo
nq /on \y oo oo l o o con ooo nq xy oo nq co nqbi co o mlnb
lbnq goo nbio boonq bo oooc cbio so lronq goyn socb noy,
vi oo nbo.
n
/ oonq coc lboi goon coo nbonq ooonb nbn lrio bo
n
Hlnb lbonb nbonq y loonq |inb ooonb oc ooo
n
/y oonq vo goy lrlnb boo cnq ly o qiom lbio cnq vic
cbo nqooi lonb ooo
n
Tonq ooonb s lbnq goo coc boonq bo li lb vo oon
bonq oon qion nbonq bio goo
n
Toyn cbon vo ooo loo oi nqo nbn so nbil llnb, co lrocb
nbim vo nonq onq
n
Coon ly loi cbinb ml cocb ooi oon
n
Pbol lrin ooonb nqbi |bnq nqonq
Li gii thiu

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Tbnq goo goyn socb noy, cbonq li mon |bonq onb ml oio
ronq. Xy dong m| doonh nghlp boc |y m| coch chn chnh,
vol s vn |l |hlo khng h qoo phoc |op nho do s mol ngool
|ong ngh. Vn d lo o phoong phop.
\oi nbonq boonq bo | lrn, lronq vonq cboo oy oo nom, boi
ocb qio Trn Donq Kboo vo nq /on \y oo conq coc onq so
coo mlnb oin ml cnq ly 3 nqooi lbonb ml cnq ly co qn 3C
nbn vin cbinb lboc vo bon 1CC cnq loc vin cboyn nqbi, voi
ooonb lbo coo nom lbo oo coo q 25 ln nom oo lin.
Tronq coc snq, vic ql conq lb, |bi cbonq lo cboo oil oooc
boonq bo co lb o lom ml vic ql oo, lbl loc noo cbonq
lo conq lby no goo |bo |bon booc lbm cbi lo |bnq lb. Tb
nbonq, |bi oo bio ro boonq bo, rl nbio |bi cbonq lo loi com
lby b| ngo v so glon d nhong hlo qoo coo no.
\oi |inb nqbim coo mlnb, cbonq li bio ronq, nbonq nqooi moi
lom goon voi oonq socb bol lrin lo ooy so rl oo nqo lronq vic
bio vo vn oonq |in lboc no ni oonq socb oooc lrlnb ooy ml
cocb |boo qioo, conq nboc. Cbinb vl lb, oooc so lin loonq, onq
llnb vo onq b coo loc qio /oom Kboo, cbonq li oo oin soon
loi ni oonq goyn socb noy lo oon qc linq /nb soo cbo lbl o
ooc, o bio, boo icb vo qn qoi voi ooi snq conq nbo nqn nqo
nqooi \il o moi loo loi.
Tro lbonb ml ooonb nbn lbonb ool, qioo co vo lom cbo vn
mnb coo mlnb cboc cbon lo oio oo s moi nqooi oi conq monq
mon. \y lbl, cbonq li xin moi oon boy conq cbonq li oi lrn
coc bonb lrlnb |y oio noy o |boi oy ll co nbonq |bo nonq
lim n on lronq oon vo conq voi nbonq nqooi xonq goonb lom
nn nbonq bo lo ooi lboonq lronq coc snq coo mi nqooi
cbonq lo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Quyn sacl nay clua dung nlung y luong va quan nim ring cua lac gia.
Tac gia klng d ngli mua/ban bl cu clung kloan, doanl nglip loc
du lu nao duoc d cp lrong sacl. Tac gia va nla xul ban klng plai Ia
mi gioi clung kloan loc c vn du lu. Clung li klng gioi lliu bl
cu ml Ioai c pliu loc du lu nao. Nlung Ioai c pliu loc du lu
duoc nlc dn lrong sacl cli voi muc dicl minl loa va giao duc.
Mc du clung li da n Iuc ll suc d cung cp nlung llng lin clinl xac
nll va cp nll nll, clung li klng ll bao dam luyl di v d clinl
xac, lin cy, linl xac lluc loc loan clinl cua nlung llng lin duoc nu
lrong sacl. Tac gia va nla xul ban klng cliu bl ky lracl nlim gi v
ml plap Iy lruoc nlung ml mal loc rui ro co ll xay ra, lruc lip loc
gian lip, lu vic su dung va ap dung bl cu y luong, clin Iuoc lay ky
llul nao lrong quyn sacl nay.
LUU Y

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Mho ng co m nh n v qoy n so ch
B oy | Gy Do ng Co Mghl p Bo c Ty
K lo |bi co n bo c oo i bo c o Troo nq Kinb Doonb NS, /oom Kboo oo lboo oo i
nbo nq oo c mo |inb ooonb vo i l l co ni m oom m cbo y oo nq. Nqo y noy, onb lo
m l ooonb nbn lbo nb oo l, lo c qio so cb oo n cbo y nb l vo lo nbo oo o lo o oinb
coo ooo c son lo nq.
Coyn socb noy oo nom ool oooc oon cbl oicb lboc coo |inb ooonb, |l bo voi
nbonq |inb nqbim co lbl lronq coc ooi /oom voi lo cocb lo ml cbo ooonb nqbi
loi qioi, lboo vol. /nb cboyn loi nbonq oio oo lo ooy lonq oonq ml von bonq oy
soc lboyl boc vo li con. 8on boy son sonq o oon nbn nqon com bonq |boi
nqbi lo goyn socb noy li boon loon lin loonq ronq ol co oi ooc goyn socb noy,
oo cbi o qioi lri, conq so lbo boocb oooc nbio loi icb lon loo.
Glo o so Bornord Yoong
Cho nhl m khoo vo Glo o so mn |o l chnh S|ophon Rlody Dls|lngolshod
Troo ng Klnh Doonh MUS
/oom Kboo lo ml vi oo oy com bonq v ml ooonb nbn |inb ooonb bonq lool,
nqooi oo lbonb cnq lronq nbio oo on |inb ooonb lboc nbonq lnb voc rnq. Coyn
socb noy ooo ro nbonq loi |boyn ro ronq, co lb vo lbil lboc, lroyn com bonq cbo
nqooi ooc qioi bonq nim oom m |inb ooonb on lronq oon lbn mlnb, onq lboi
boonq on bo cocb vool goo nbio lbocb lboc mo cboc cbon bo so boi oi mol. Ml
so |boi oo loyl voi cbo ll co coc cbo ooonb nqbi bin loi vo lim nonq. Ti oonb
qio rl coo goyn socb noy'
Glo o so Kolwon| Slngh
Troo ng Klnh Doonh MUS
Tronq ooi mlnb, li co oooc nim com bonq lo nbio cbo ooonb nqbi lbonb cnq.
/oom Kboo lo nqooi ni ol nbl lronq s oo. /nb monq on ml so lboy oi licb coc
lronq coc ooi nqooi |boc vo vn |im oooc lin. Do lo ooc linb coo ml ooonb nbn
lboc lbo.
Thomos Fornondoz
Cho |ch klm Glo m d c dl o ho nh, Cng |y Pos|Bos|or
To c glo so ch bo n cho y B qoy | |h ng |r |rong phn kho c |h |roo ng co o bo n
[Socros| |o Domlno|o Yoor MlchoJ
/oom co m l v n |i n lbo c, |inb nqbi m vo ni m oom m v sonq o bo n loy n o l co
oi oo l ooo c lbo nb cnq lronq |inb ooonb vo co c s nq. Dy cbo c cbo n lo goy n so cb q i
o o qioo nq o i vo i o l co oi mo n ooo c vo o |inb ooonb.
Andy ng
Cho |ch klm Glo m d c dl o ho nh, Cng |y |ro ch nhl m ho o ho n ERC Holdlngs

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Tbonb cnq lronq |inb ooonb ooi boi nim oom m, linb lbn loo onq bonq soy vo
so |l bo oonq oon nbonq |y nonq |inb ooonb. Tronq |bi nbio nqooi boi ml nbio
nom o licb loy |inb nqbim vo mo mm boc oooc nbonq ooi boc noy lbl goyn socb
coo /oom Kboo lroo cbo oon ml co bi v qio o boc oooc oi ml nqb nqbi coo
coc ooonb nbn lbonb cnq, lronq ml |boonq lboi qion nqon nbl.
Dooglos Foo
Cho |ch klm Glo m d c dl o ho nh, Cng |y ApoxPol ln|orno|lonol
Do | glo l |hoo ng Doonh nhn co o nm 2002
/oom Kboo lo m l lronq nbo nq nbo lo nb oo o |inb ooonb lbo nb cnq nb l mo li
ooo c oi l nqo y noy. K lo |bi li qo onb o H i ooonb nbn lro [oonq Enlroronoors
Crqonizolion} 5 nom lroo c, onb oo qy cbo li m l n loo nq so so c vo i |bo nonq nbonb
nbo y lronq vi c no m oo l co b i vo oi n co c y loo nq lbo nb nbo nq nqo nb |inb ooonb lo i
nbo n coo. Coy n so cb no y so li l l cbo oo n nbo nq soy nqb, cbi n loo c vo bo nb o nq
lronq b o lroo nq co o vi c xy oo nq o l co ooonb nqbi lbo nb cnq no o.
ng Tzo Boon
Ch |ch cng |y ng&ng
Ti goon oil /oom oo oooc voi nom vo oi voi li, mi ln qo onb booc lbm
cbi cboi qn voi onb oo moi mo oy bonq lbo. /nb co soc lbo bol |bin nqooi |boc
lonq nqbo nbonq ql onb noi vo so boo |bo nonq lonb ooo loyl voi.
Goh Kol Kol
Glo m d c dl o ho nh Cng |y Goh 1oo Hln
N o co oi oi l co cb lro lbo nb lri o bo goo |inb ooonb lbl nqoo i oo lo /oom. To |bi
co n lo sinb vin oo i bo c co cb oy co n cboo lo lronq |y o c co o li, onb oo cbio so vo i li
mo c lio lo m ro m l lri o o o o lin vo o nom onb 25 lo i.
Nqoy noy, onb oo vool goo coi moc oo rl nbio ln. Nbonq ooi boc mo onb boc oooc
lrn con ooonq l nqbi, conq voi nbonq |y nonq mo onb com lby co icb lronq vic
ool oooc nbonq moc lio o ro, lro lbonb ml vi oo oin blnb lronq vic loo ro ml
ooonb nbn Cbo /. Coyn socb noy nn lo nqon lbnq lin oonq qio voi nbonq oi
noi ooc mo bn oo cbo nbonq moc lio coo ooi mlnb.
Tl n s Moy Lwln
Troo ng pho ng vo Pho glo o so
Troo ng Do l Ho c Ky Tho | Monyong
/oom Kboo lo ml ooonb nbn lro lbonb cnq ni ol, nqooi oo lbo boonq loi icb
lo vic boc o Troonq Kinb Doonb NS. Lo ml nqooi lron oy onq loc, /oom xonq
oonq nbn oooc so boon nqbnb vl oo voi lonq cbio so nbonq soy nqb coo onb lronq
vic oio bonb ooonb nqbi vo qio nbonq oon lro o Sinqooro vo lronq |bo voc ool
oooc ooc mo coo bo.
Yoo Kong 1oon, Tho c s oo n |r klnh doonh nm 185
D ng cho |ch, S|or|op@Slngoporo
Tho nh vln Bon |o v n Co o ho c slnh MUS

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Xin cam on cla mo li Vinco, Bolly va }oanno, nlung nguoi da yu
lluong, ung l li v diu kin qua bao nliu nm. Cam on vo li
SaIIy, ngun cam lung va suc manl cua li. Cam on lai c con gai
KoIIy va Samanlla da mang dn nu cuoi clo li mi ngay.
Cam on di lac Ialrick Cloo cua li, nguoi da clia so lm nlin va
Iin luc lluc dy li lin v plia lruoc. Cam on di lac Sluarl Tan &
Gary Ioo cua li, nguoi da sanl buoc cung li lrn cuc lanl lrinl
ky diu llay di cuc sng nay.
Cam on nlung cluyn gia dao lao cua li Ramosl Mullusamy, Amin
Morni, MoIvin Clov, Danny Tong, Ioroy Ralnam, Iroddy Gomoz,
Candico Kol, Wooi Tang, Yuan Yoo, }off, Wobslor Ku, IamoIa,
Androa Clan, GopaI, Ridlvan, Sorono Soal, AdoIino Wong, Aslok
Monon, }osopl Ho, CloryI Tlam va nlung nguoi da Iin luc cai lin
cluong lrinl cua clung la voi nim dam m va su ln luy.
Cam on loan ll nln vin cua Adam Kloo Ioarning ToclnoIogios
Group, Adcom va Lvonl Gurus da Iam vic klng ml moi vao cui
lun va dm kluya d xy dung nlung cng ly luyl voi. c bil
cam on nlung nguoi ban yu quy cua li DoIIy Ioo, Ivy Iim, AfdoIi
Ralmal, Sorono Quok, Siva, Androv Iing, Kallorino Sia, Rossana
Clon, }D Ioo, Dosmond Lng, NalaIio Iim, Ioonard Gol, Toronco
Yao, Irisl Ng, Wandy, Irod Tan, Tin si Iolor Yan, Tin si Cloal Yin
Moo, Quoonio Iim, Iolor Tan, }oycoIina Iadjar, Yuniko Wanli, SlorIy
}unila, Honry Av Yong va Iavoronco AkaIavoo.
LOI CAM ON
Mt Ioi cam on chn thanh gui dn tt ca nhung nguoi
da anh huong tch cuc dn cuc sng cua ti

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Ti cung xin cam on nlung di lac Indonosia va cac giam dc luyl voi
cua li nlu Susanna Harlavan, AIion Tan, Sinlavali HaIim, Carmon
Gomoz va Anni Balar. Cam on nlung cluyn gia dao lao WoaIll
Acadomy (Kloa Hoc Iam Giau) cua li, Conrad Iim va Yoo Koong Hoo,
cung voi Ron Ianiori va Broll IogIo cua ai loc Oplions.
Cam on nlung nguoi ban cua li }ovasky Iang, Gary Tan, Konnoll
Wong, Tin si WiIIiam Tan, Andy Ong, Ong Tzo Boon, Aaron Ang, LIim
Clov, DougIas Ioo, Sam Clia, Gol Kai Kui va Tin si Donnis Woo.
Cung xin danl lng quyn sacl nay clo lang lrm lro Iy lun Iuyn
vin da linl nguyn cng lin lloi gian d quay Iai va lun Iuyn
lrong cac cluong lrinl Suporkids
TM
(Tliu Nli Siu ng), I Am Giflod,
So Aro You!
TM
(Ti Tai Gioi, Ban Cung Tl!), Iallorns of LxcoIIonco
TM

(Nlung M Tluc Tlanl Cng) va WoaIll Acadomy
TM
(Kloa Hoc
Iam Giau).
Cam on cac lly liu lruong, giao vin va cac giao su cua li o lruong
cp lai Iing Yi, lruong lrung loc Vicloria va lruong ai Hoc Quc Gia
Singaporo (NalionaI Inivorsily of Singaporo), nlung nguoi da gop
pln lo Ion lrong vic plal lrin ban lln li nlu ngay lm nay. c
bil cam on Giao su Woo Clov Hou, Ba Ioo Ilui Mun, Ba Ng Gok
Tiang, Tin si KuIvanl Singl va Tin si May Ivin. Cam on nlung nguoi
lly va cluyn gia dao lao da giup li klam pla lim nng lll su cua
minl. Cam on nguoi lly du lin cua li, Lrnosl Wong, da day clo
li bil li lll su manl mo dn muc nao. Cam on Tin si Tad }amos,
Tin si Riclard BandIor, }oln IaVaIIo, Tony Buzan, Brad Sugars, Roborl
G. AIIon, MiclaoI Gorbor va Anllony Robbins, ll ca da day li nlung
pluong plap quy gia d dal duoc llanl cng va su giau co.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
GIOI THIU V ADAM KHOO
Adam Kloo Ia m l doanl nln,
la c gia cu a nlu ng quy n sa cl ba n
cla y nl l va Ia m l lrong nlu ng
cluyn gia da o la o xu l s c nl l.
Tro lla nl lri u plu lay lr ng Ia m
nn va o nm 26 lu i, Adam Kloo
so lu u va qua n Iy nli u cng vi c
kinl doanl vo i l ng llu nl p la ng
nm Ia 2O lri u d. Anl Ia Clu licl
va Ia Truo ng cluyn gia da o la o
cu a cng ly Adam Kloo Ioarning
ToclnoIogios Group, m l lrong
nlu ng cng ly Io n nl l Clu A v
gia o du c va da o la o, d ng llo i Ia Gia m d c cu a Singaporo
HoaIll Iromolion Board (HIB).
Adam cu ng Ia la c gia cu a ba y quy n sa cl ba n cla y nl l bao g m,
I Am Giflod, So Aro You!, (ban dicl ling Vil Ti Tai Gini,
Ba n Cu ng Th !), Hov lo MuIlipIy Your CliIds InloIIigonco,
CIuoIoss in Slarling a Businoss, Socrols of SoIf-Mado
MiIIionairos (ban dicl ling Vil B Quyt Tay Trng Thanh
Tri u Phu ), Socrols of MiIIionairo Invoslors, Maslor Your
Mind, Dosign Your Dosliny (ba n dicl li ng Vi l La m Chu
Tu Duy, Thay i V n M nh) va Nurluring llo Winnor &
Gonius in Your CliId (ban dicl ling Vil Cnn Cai Chu ng
Ta u Gin i). Nlu ng quy n sa cl cu a anl duo c Iin lu c x p
la ng lrong danl sa cl ba n cla y nl l loa n qu c va da duo c dicl
sang sa u llu li ng.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam l l ngli p b ng danl du nga nl Qua n lri kinl doanl
o lruo ng a i Ho c Qu c Gia Singaporo (NalionaI Inivorsily
of Singaporo - NIS). Tlo i sinl vin, anl du ng lrong l p 1
nlu ng lo c sinl d n d u lruo ng va duo c nl n va o cluong
lrinl Ila l Tri n Ta i Nng (TaIonl DovoIopmonl Irogram), m l
cluong lrinl da o la o nlu ng sinl vin la i nng cu a lruo ng.
Va o nm 2OO8, anl duo c lrao l ng gia i lluo ng Cu u sinl vin
xu l s c nga nl kinl l lruo ng NIS (Businoss SclooI Lminonl
AIumni Avard).
Trong 15 nm qua, anl da da o la o lon 355.OOO lo c sinl, gia o
vin, cluyn gia, nln vin va clu doanl ngli p v vi c pla l
lri n li m nng ca nln va da l lla nl qua xu l s c lrong nli u
Iinl vu c.
Tla nl cng va lla nl licl da l duo c cu a anl lluo ng xuyn
duo c dng la i lrn ca c pluong li n lruy n llng lrong klu vu c
nlu Tlo Slrails Timos, Tlo Businoss Timos, Tlo Nov Iapor,
Iianlo Zaobao, ClannoI Novs Asia, ClannoI I, ClannoI 8,
Novsradio 938, Tlo Hindu, Tlo MaIaysian Sun, Tlo Slar va
nli u lon ll nu a. Ta p cli Tlo Lxoculivo Magazino da x p
la ng Adam Kloo Ia m l lrong 25 nguo i gia u nl l Singaporo
duo i lu i 4O nm 2OO7.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
MC LC
Li cm n
Gii thiu v tc gi Adam Khoo
Chng 1: CU CHUYN CA MT DOANH NHN TRIU PH 1
By bi hc lm giu ca Adam Khoo
Chng 2: NHNG YU T THNH CNG CA DOANH NHN
TRIU PH 39
Ba t duy kinh doanh v su k nng kinh doanh hiu qu
Chng 3: NHNG TNG KINH DOANH MANG LI
HNG TRIU 75
Ba thnh t gip bn tr thnh ngi dn u
Chng 4: XY DNG CNG TY HOT NG TT
M KHNG CN S THAM GIA CA BN 105
Bn bc xy dng b my thnh cng cho cng ty
Chng 5: KHUCH I LI NHUN TRONG KINH DOANH 133
Cng thc tng li nhun theo cp s nhn
Chng 6: LM TH NO KIM HNG TRIU
DOANH THU V LI NHUN 171
Chin thut bin khch hng tim nng thnh khch hng tht s
Chng 7: XY DNG I NG NHN S MNH 203
Bn vai tr then cht trong bt c doanh nghip no
Chng 8: QUN L TT TIN BC 229
Lm th no m mt cng ty vi s vn khim tn ban u
Chng 9: PHT TRIN CH DOANH NGHIP CA BN 269
Bn giai on pht trin ca cng ty

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
C
h

n
g
CU CHUYN
CA MT
DOANH NHN
TRIU PH
01

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
CHNG
003
01
CU CHUYN CA
MT DOANH NHN
TRIU PH
8
o n o |bo l |boo cbo y oo nq lro lbo nb cbo ooonb nqbi , oo n
monq mo n loy n cbo n vo qy oo nq m l o i nqo bo nq mo nb
o oi n nbo nq y loo nq co o mlnb lbo nb bi n lbo c.
\nq, no goo lbl oon noi nbonq ooc mo oo oo nbo vy lbl li co
oy oo |in lboc vo |inb nqbim lboc l o qio oon co lb lo lin ool
loy nqoy voo vic xy oonq ml ooonb nqbi lr qio bonq lrio o ool
oo lo... con s C.
Co lb oon vn oonq lo ml nbn vin von bonq olnb lboonq, ml
nqooi goon ly oc lronq booc coo c, lbm cbi ml sinb vin cbn ool
cbn roo moi ro lroonq, booc oon oo lo cbo ml ooonb nqbi nbo
oonq llm |im cocb lboc vo co bi o nnq cnq ly mlnb ln ml lm
coo moi. Cbo oo oon oonq o oo, oon |bnq cn boi oon |boon v
oim xol bol coo mlnb lrn coc bonb lrlnb cbinb boc ooc mo noy.
Dim boy nbl coo nbonq boonq bo mo li qioi lbio lronq socb lo
oon |bnq nbl lbil boi so boo ml mon lin |bnq l o lbonb l
cnq ly, conq |bnq cn boi co oonq co nbn lo ml lroonq ooi boc
oonb linq. 8on |bnq ooc boi licb loy |inb nqbim nbio nom lronq
ml nqonb |inb ooonb booc lboonq moi. Tl nbin, lin ooc, |in lboc
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 00A
vo |inb nqbim co lb qio oon rl nbio lronq vic lboc bin ooc mo
lom cbo nbonq loyl oi |bnq boi lo nbonq oio |in cn.
Tl co nbonq ql oon cn lo ml lo ooy mo o li nbn nbonq oio moi
lo, ml ooc vonq ooo lo voon loi lbonb cnq vo ml linb lbn son sonq
lom ll co |bnq n bo |bo |bon. No oon son lonq ooo ro oo loi com
|l noy, li co lb oom ooo voi oon ronq, cbi lronq vonq voi nom, oon
so nbln lby ooc mo coo mlnb lbonb bin lboc.
THNG MINH, CHAM CHI,
TRINH D HO C VA N CAO VA DA Y DA N
KINH NGHI M VAN CHUA DU...
Toi soo li vil goyn socb noy Tronq mooi nom goo, li oo cbonq |in
|bnq oil ooo nbio nqooi bom bo lbonb l ooonb nqbi voi ooo
by vonq vo mo ooc looi oo, o ri cbo conb o vo, lbl ooi, bo |bnq
nbonq ml lin ooc, cnq soc, lboi qion mo con ml co nim lin voo
cbinb oon lbn mlnb. Dio lro lro lo bo nbo ll co nbonq nqooi noy
oo lbnq minb, cbom cbi, lron oy nbil boyl, nbio nqooi lronq s
bo con nom qio nbonq oonq c oonq n noo.
Toi soo nbonq onq co vin sonq qio on lb loi lbl ooi Don qion lo vl
lri lbnq minb, nim oom m, so cbom cbi vo |inb nqbim... nqn y
yo l vn cboo oo o xy oonq ml ooonb nqbi lbonb cnq. Soo
ml lboi qion l lronq nqbin coo v vn o noy, li bol bin ro ronq,
o lro lbonb ml ooonb nbn lbonb ool, oon cn oooc lronq o coc
boonq bo lo ooy vo |y nonq cn lbil. Tronq cboonq boi, li so cbio
so voi oon nbonq boonq bo vo |y nonq oo lboc cbl lo ql vo lom lb
noo o oon co lb lronq o cbo mlnb nbonq lbo oo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
005
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
Nbio |bi nqm nqb li lby lbl |y lo, co nbo lb nbo lroonq vo xo
bi cbon o son cbo cbonq lo lin o o... lbl ooi lronq |inb ooonb.
So o li oom noi nbo vy lo ooi vl nbonq ql cbonq lo boc oooc booc
o o ooc boi lin lo oonq lronq lroonq boc vo noi cnq so lroi nqooc
bon voi nbonq boonq bo lo ooy vo |y nonq mo ml nqooi cn co o
lbonb cnq lronq |inb ooonb.
Tbo nbl, lronq nbo lroonq boy noi lom vic, mi |bi co vic ql |bnq
n xoy ro, bo nbo moi nqooi oi ny oo oooc l lrlnb son o vin
co booc o li cbo nqooi conb, loc lo ml coi ql oo boy ml oi oo
voi by vonq oon lbn mlnb |bnq boi qonb cbo bo goo, |bnq o o
li, o ml mol boy o lrocb bol. Tronq |bi oo, ml cocb nqb nbo vy
cboc cbon so oonq ln ml ooc loonq mo oon |bnq lb noo lroo goo
o voon loi lbonb cnq. 8oi vl, o lro lbonb booc lo ml ooonb nbn,
oon boi co linb lbn oom cbo lrocb nbim. Tbl vy, no |bnq co
linb lbn lom cbo vo cbo lrocb nbim 1CC v ol co cboyn ql xoy
ro voi mlnb, oon so |bnq lb xy oonq ml ooonb nqbi voi moc o
lbonb cnq oonq |.
Tbo boi, lo loc oi boc cbo on |bi oi lom vo v boo, cbonq lo oooc ooy
ronq lbl ooi vo li lm lo nbonq vic |bnq lb cb nbn oooc, no
nbo ml onb ocb conq lronb xo conq ll. \l vy, cbonq lo lboonq o
lo ry lrocb co lbm cbi o lronq bol no cbonq lo lbl ooi booc bom
li, vo on lool mlnb cbonq lo conq lbicb lbo voi voi lro lrocb monq,
lronq bol nbonq |o lbl ooi, moc li. Tronq |bi y, oom moc li vo oom
lbl ooi loi cbinb lo nbonq linb cocb |bnq lb lbio o lro lbonb ml
ooonb nbn lboc lbo. Coc lrio bo lin ronq |bnq co coi qoi lo lbl
ooi, oo cbi lo nbonq ooi boc |inb nqbim mo no oi |bnq boc lbl |bo
co lb lbonb cnq. Ho lin ronq lro |bi bo oom bonb onq, oom moc
li vo oom lbl ooi, bo so |bnq ooo qio nm oooc lroi nqol coo lbonb
cnq. Nbonq nqooi so moc li vo so lbl ooi lboonq |bnq ln loi goo
oo lbonq soo |bi |boi so |inb ooonb'

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 00
Tbo oo, cbonq lo oooc lronq lboonq |bi lon lbo coc goy onb vo nbonq
qio lr co son. Tronq qionq ooonq, cbonq lo oooc ooy ronq cbi co ooy
nbl ml co lro loi oonq vo no co lb oooc llm lby lronq socb qioo
|boo. Kbi oi lom, nqooi lo yo co cbonq lo lom lboo cbi ooo coo c
lrn, lronq cboc lrocb vo bn so coo mlnb, |bnq lboc moc, |bnq
li nqooc oonq, oonq lo ro loi lonb, oonq cboi ni, v.v...
Tb mo cocb ooy nbl o oon v nbl lronq coc coc lronb loi booc
lbonb cnq lronq |inb ooonb lo oon boi co ml cocb nqb |boc voi
s onq, boi oom lbocb lboc coc qioi bon, oom ni loon [ll nbin
lo lronq |bon |b bo lol vo ooo ooc}, loc lo oom... |bnq lom
lboo cocb mo oi conq lom vo lbm cbi loo ro nbonq goy lol moi
lronq |inb ooonb.
Tronq |inb ooonb mo co rom ro lom lboo nbonq ql lbin bo oo lom
cbon ri vo cboy lboo oom onq co |boc ql conb lro cbm onq nooc
ooc. Sonq loo ro ml boonq lboc moi, bio goo bon cocb mo nqooi
|boc vn lom cbinb lo n s vo yo l goon lronq nbl goyl onb cb
oonq vo lbonb cnq coo ml ooonb nqbi lronq lboonq lroonq.
Do co nq lo ly oo lo i soo v s nbo nq nqoo i bo c r nq lo i coo vo i
oo co c loo i von oo nq bi n bo cb v |inb l v n lb l oo i lronq vi c
|inb ooonb, lronq |bi y nbo nq nqoo i oo bo c qio o cbo nq nbo 8ill
Colos [so nq l ro l ooo n Microsol}, Lorry Ellison [T nq qio m o c
[CEC} co o Croclo}, Slovo 1oos [CEC co o /lo}, Ricboro 8ronson
[CEC co o \irqin}, /nlbony Roooins [Nbo oo o lo o s m l lb qio i}
vo Micbool Doll [CEC co o Doll Comolors} lo i lo nbo nq ooonb nbn
lb l so oo lo o oo nq ln nbo nq o cb lr qio bo nq ly o My .
Ti |bnq co y bon oi cboyn boc bonb, conq |bnq cbo ronq oonq
c lo v o booc ool oo voo ooi oonq vic oi lom lbo lo bo socb.
Ti lbl so lin ronq mi lroonq ooi boc lronq o cbo cbonq lo nbonq
|in lboc nn lonq cn lbil, qio cbonq lo snq vo lo ooy ll bon. Ti
conq cbo ronq |boonq lboi qion oi lom lbo cbo nqooi |boc cbo bo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
00Z
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
cbonq lo boc boi oooc rl nbio lo |inb nqbim coo nqooi |boc vo oy
nbonb moc o li lbo |in lboc coo cbonq lo. Dy conq lo ly oo vl soo
li goyl onb boon lbonb cboonq lrlnb co nbn |inb ooonb coo mlnb
loi lroonq Doi Hoc Coc Cio Sinqooro [NS} vo lon c qonq nom
lronq nbom sinb vin on oo.
Toy nbin, oio mo li mon noi lo oon |bnq nn o cbo lri lo coo
mlnb o qioi bon vo nom lronq vonq |im sool coo nbonq cocb nqb co
mon mo ml nn qioo ooc cbinb lbnq co lb monq loi cbo oon. Kbi
lom vic cbo oi oo voi lo cocb lo ml nqooi lom cnq, oon boy lronb
cocb nqb, cocb bon onq conq nbo cocb bonb xo coo ml nqooi oi lom
lbo. Tboy vl lb, boy boc cocb lo ooy vo bonb onq nbo ml ooonb
nbn... nbo lb oon lo nq cbo lbl so. Soy cbo conq oo cbonq boi lo
|boonq lboi qion l so goy ooo o cbon o cbo vic lom cbo no mo
ooc coo oon lo mo ooonb nqbi rinq boy soo
Tronq oonq oooi oy, li lil | ro so |boc oil ro rl qioo li soy nqb
vo bonb onq coo nqooi lom lbo voi lo ooy vo bonb onq coo ml
ooonb nbn lbl so.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 008
T duy ca ngi lm thu T duy ca doanh nhn
Tm l do hoc vin c r b
trch nhim hoc li cho ngi
khc khi gp vn .
Chu trch nhim cho nhng g xy
ra vi mnh, dm thay i cho mi
th tt hn.
Ch hon thnh ng bn phn
ca mnh. Ti khng c tr
lng lm nhng vic khc.
Bt c iu g nh hng n
doanh nghip cng s nh hng
n ti. V vy, chng l mi quan
tm ca ti.
S mc sai lm v tht bi. Dm lao vo th thch v chp
nhn tht bi cng nh sai lm, v
chnh l cch ti hc hi
thnh cng.
Chy theo m ng. C lm theo
nhng g ngi khc lm m bo
ti s khng mc sai lm v khng
phi tr gi t.
Thch thc nhng l thi c,
khng i theo li mn. Suy ngh
v hnh ng khc vi tin l. Th
tht bi (v ri rt kinh nghim)
trong n lc cn hn tha mn vi
s tm thng.
Ch cho mi th xy ra v ch phn
ng li mt cch th ng. Ti
u dm cm n chy trc t!
Dn thn lm cho mi th din ra.
Tnh ton trc v l ngi ng ra
khi s. Coi kh khn chnh l th
thch gip mnh ln mnh ln.
Tm kim s thoi mi v th lun
lm theo l thi c, ght s thay
i.
Ho hng vi s thay i tch cc
v thch thc ci c lm cho
mi th tt p hn. Khi cn thit
c th lm mt cuc cch mng
lt ngc tnh th.
D goyn socb oon oonq cm lrn loy co lb lo ml con cm nonq
boo icb lronq vic qio oon lro lbonb ooonb nbn lrio bo, oon boy
lom gon oi nbonq nim lin, cocb nqb vo lboi o mo mlnb oo boc oooc
booc v llnb nbim boi lronq lroonq boc booc lo |inb nqbim oi lom
lbo cbo nqooi |boc [lro lroonq bo nq cbo coo oon lo ml nqooi

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
00
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
nonq onq vo lbonb ool}. Hoy o oo oc vo lm bn linb |bi, looi moi
vo rnq mo nbo lronq qiy lronq cbo vic boc boi nbonq oio moi lo, co
nbo lb oon moi blnb lbonb vo bol lrin oooc lo ooy coo ooonb nbn
lrio bo ml cocb nbonb nbl.
CUC HANH TRINH TRO THANH
DOANH NHAN TRIU PHU CUA TI
Ti mon ool oo oonq co cboyn v cbinb coc ooi mlnb, li oo lom
ql o co oooc v lb nbo nqoy bm noy. |im oooc ml lrio o oo lin
o loi 2, vnb vin qioi bonq |boi mi o lo lin ooc o loi 3C, xy
oonq nn ml co nqbi lbnb voonq nqoy ml bol ool voi ooy cnq
ly |inb ooonb co mol lrn nbio goc qio voi ooonb lbo lrn 3C lrio
o ml nom. Ti by vonq nbonq co cboyn co lbl lrn con ooonq so
nqbi coo li co lb lroyn com bonq vo nim lin cbo oon lronq oooc
oo |boi nqbi.
Kbi ooo cbi noi v nbonq lbonb cnq coo li nbo ml bin loonq o
Sinqooro, lbin bo lboonq ool ro cbo li nbonq co boi nbo soo. Lom
soo onb co lb |boi nqbi mo |bnq co vn, Lom lb noo onb co
lb bol lrin lo ooy vo |y nonq lom qioo, Nbo oo mo onb co oooc
onq loc vo nbonq y loonq boi ro lin nbo vy vo /nb ool oo nbo
lb noo.
Ti cboc oon conq co nbonq lboc moc |io nbo vy lronq oo. D lro
loi cbo nbonq co boi oo, lronq nbonq cboonq socb li lboo, li so ln
lool cbio so voi coc oon cocb lboc li ool oo vo bol lrin coc ooonb
nqbi coo mlnb. Ti so l lronq voo nbonq ooi boc |inb nqbim rol
ro lronq sol goo lrlnb oo vo goon lronq bon lo lom lb noo o oon co
lb o oonq lbonb cnq nbonq boonq bo vo oi goyl noy voo vic
qy oonq ooonb nqbi cbo mlnb.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 010
Con nha gia u hay con nha nghe o co pha i la
m t su kha c bi t lo n?
Tboonq oi conq monq mon oooc sinb ro lronq ml qio olnb qioo co vo
coi oo lo ml loi lb lon cbo vic voo ooi. No oon conq nqb nbo lb
lbl oon cn oil ronq boon conb |inb l qio olnb |bnq co onb boonq
oonq | on lbonb cnq coo cbonq lo. Pbol bin noy oooc cnq o
lronq goyn socb Lom bonq xom voi lrio bo [Tbo Millionoiro Noxl
Door} coo Tin s Tbomos 1. Slonloy [socb oon cboy nbl lboo oonq x
bonq coo Now or| Timos}. Cnq oo lin bonb nqbin coo vo bonq vn
lrn 5CC lrio bo o My vo rol ro nbio |l lon oonq |inb nqoc, lronq
oo co |l lon lrn.
Tbl vy, lronq s bon 5CC lrio bo | lrn cbi co cboo on 5C nqooi
|boi nqbi voi s lin oooc lboo | boy |bnq boi oo mlnb lom ro.
Hon C con loi xol lbn lo lnq lo lronq loo, lbm cbi lo con nbo
nqboo.
Nghe o kho cu ng co m t lo i ch cu a no
Ti lin ronq oo oon xol lbn lo qio olnb qioo boy nqboo lbl oon conq
oo co lb boonq loi icb lo vic oo. So qioo co bin nbin monq on
nbio oio cbo cbonq lo, co coi nqboo conq vy. So nqboo lonq lboonq
lo lin o loo cbo oon |bol vonq lom qioo, ml linb lbn on lbn vo
ml onq loc lom ll co cbo coc snq coo oon lbn vo nbonq nqooi
lronq qio olnb lro nn ll bon, oo lo nbonq oio mo so qioo sonq, oo
lboo loi bim |bi lom oooc. Nbonq nqooi co qio conb nqboo |bo lonq
lbio lboonq co son linb lbn |bnq co ql o ml, vo cbonq coi |bo
lo coi |bn, nbio nqooi nqboo lo ro rl lboo vol, cbo lboonq cbo
|bo lronq nbonq | moo sinb. Dy cbinb lo nbonq ooc oim bl soc
cn lbil cbo ml ooonb nbn lbl so. Dio noy qioi lbicb loi soo bn
lon nbonq nqooi qioo nbl lb qioi nbo Ricboro 8ronson, Slovo 1oos,

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
011
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
Worron 8ooll vo Som Wollon [cbo oo coo Wol-Morl} oo sinb ro lronq
nbonq qio olnb nqboo booc olnb lboonq.
Tronq |bi y, no oon moy mon oooc sinb ro lronq nbonq loo, loi oooc
cbo mo conq cbio mon ql co ny, oon co lb so |bnq co oo yo l
o lbo sonq ln |bol |boo lom qioo vo nqon onq loc cn lbil o
vool goo nbonq |bo |bon, lbocb lboc mo oon lbn vic xy oonq ooonb
nqbi monq on.
Co phai da giau lai co nhiu hon, kip ngheo
buon chai trao trung vn ngheo?
Tl nbin, vic oooc sinb ro lronq ml qio olnb qioo co lo mo ooc coo
nbio nqooi vl onq lin monq loi cbo con nqooi lo rl nbio loi lb. Toy
nbin, o qoc o |boi nqbi, s lin mo oon nbn oooc lo cbo mo loi
|bnq boi lo yo l goyl onb loo ro so |boc oil lon. Dim |boc oil
nom o lo loonq vo nim lin licb coc mo oon co lb so co oooc |bi snq
lronq so oi ooo coo coi, vl cbl.
No oon snq lronq ml |bo oil lbo sonq lronq oc nbl, cbo oon
|im voi lrio o ml nom, co nbo oi oo lcb lrn nbonq oo lboyn
sonq lronq lbl oon co xo boonq lin ronq nbonq cboyn nbo lb lo olnb
lboonq, vo ronq |im voi lrio o lo oio co lb. Nbonq cbon moc
lronq li snq coo qio olnb vo nbonq nqooi mo qio olnb oon lboonq
qioo oo so co onb boonq lon on nbonq lio cbon snq coo bon on
on blnb lbonb lronq oon. \o nbo lb, oon so ool oo c qonq o ool
oooc nbonq oio oo |bi lroonq lbonb ooi vl oon lin nbonq oio oo lo
boon loon co lb.
Tronq |bi y, coc snq nqboo |bo, bin nbin, co nbio oim ol loi.
No oon sinb ro lronq ml |bo nbo cbol, noi oo s bonq xom lonq
qinq cboo boc bl b lbnq, bn lon loo onq cbn loy, cboo ooo
qio co ml cbic xo lo l booc snq lronq ml con b oonq boonq, oon
co |boynb boonq lin ronq, /onq goonb mlnb loon nbonq nqooi |bnq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 012
lbool ni coi nqboo lbl lom soo mlnb co lb |boc oi oooc, ronq /o
boi vo nbo lo o Do lo nbonq lbo oonb cbo nqooi |boc, cbo |bnq
boi cbo mlnb.
Nbio lro con nbo nqboo co xo boonq nbim boi nbonq lboi goon
xo lo cbo mo booc mi lroonq xonq goonb cbonq nbo snq bm noy
|bnq oil nqoy moi, cbi lio xoi mo |bnq lil |im, ooi ooc, oo boc
qioo cbonq, lonq bi lboi qion... Dy cbinb lo nbonq lboi goon lom cbo
bo, con coi vo cboo cbol coo bo |bnq lb oi ooi oooc mo co boi
snq moi lronq conb cboy on lonq ooo'
\y lbl lom cocb noo mo nbonq nqooi nbo Worron 8ooll, Slovo 1oos
booc Sim Wonq Hoo [Ciom oc oio bonb coo Croolivo Tocbnoloqios}
lo nbonq nqooi oooc sinb ro lronq nqboo |bo loi co cocb nqb licb coc,
bo oil moon coi nqboo lom o bonq vo onq loc cbo nbonq ooc mo
lon \n o lo o cb, coi nqboo |bnq qiom bom lm bn vo y cbi coo
bo mo lroi loi loo onq loc cbo bo |in loo ml coc snq ll oo bon.
Ho lo nbonq nqooi oil bonq lm mol ro |boi qio olnb coo mlnb, boc
boi vo noi qoonq nbonq lbn loonq lo nbonq ly bo xol lbn lo boi oon
loy lronq, oo lo nbonq lm qoonq snq li lbm cbo bo nim lin ronq
vic lro lbonb ly bo |bnq boi lo oio |bnq loonq'
\l vy, no qio olnb oon lon snq lronq conb qil qo vo voi, oon
lbn oon monq lm lronq ooc oocb, lbl vonq voi conb lbio lbn lbl
oon boy oin ni ooc xoc noy lbonb onq loc cbo vic loo oonq ml
coc snq ll oo bon cbo oon lbn vo nbonq nqooi mo oon lboonq
yo. Dnq lboi, oonq o nbonq cbon moc lronq li snq qio olnb n
onb lio cbon snq cbo cbinb oon. No nbonq nqooi xonq goonb oon
|bnq |im oooc bonq lrio o mi nom lbl oio oo |bnq co nqbo
lo oon |bnq lom oooc. Hoy llm cbo mlnb nbonq lbn loonq lo nbonq
nqooi lbonb cnq nbo voo lri loc coo bo vo ool cbon moc cbo mlnb
ooo voo cbon moc coo nbonq lbn loonq noy.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
013
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
Di u t t de p nh t cu a hai tha i cu c gia u va nghe o:
Cha gia u nhung nghim kh c
Con co cboyn v li lbl soo Co lb noi li lo nqooi oooc boonq oio
ll oo nbl qioo boi lboi coc qioo vo nqboo. Ti sinb lroonq lronq ml
oonq bo qioo co o Sinqooro. Cbo li conq coc c cbo li no |bnq
boi lo nbonq ooonb nbn lbonb ool lbl conq lo nbonq cboyn vin coo
c. Ho snq lronq nbonq nqi oil lbo sonq lronq, sinb bool o nbonq
co loc o coo c, vo bn lon oo co lo boi cbic xo boi lro ln. Ml
voi nqooi con so boo nbonq cbic xo lb lboo sonq lronq oc nbl, lo
nbonq lbo |boi qoi |boo |bol rinq coo li lo |bi li con oo v ml coc
snq qioo co, vin mon.
Tronq mi lroonq oo, li rl o nbim soy nqb ronq |im lin o nbo
oon vo ronq vic lro lbonb lrio bo, snq lronq nbonq loo oil lbo coo
c, sonq lronq lo cboyn o nbin.
\y oio ql oo nqon li |bnq lro lbonb ml |o lnq onq, looi oinq,
cbo ronq co lb qioi noy boi conq bonq mlnb Tl co lo nbo nqooi
cbo lbn yo coo li. To nbonq oio mol lby loi nqbo lronq qioi qioo
sonq vo goyn loc, nq nq ro ml oio ronq cbo con coi ll co
nbonq ql cbonq mon lo oo cbl ni |boo |bol lonb monb oooc lom
qioo oonq cbinb soc loc coo mlnb vo onq loc voon loi lbonb cnq
coo cbonq. Nbio ooo con coo oon oo nq oo o voo loi lo lon mo
vn boi snq ooo om voo cbo mo soo nbonq lbl ooi lin li lronq
|inb ooonb.
To nbonq ql cbim nqbim oooc, cbo li oi on goyl onb |bnq lb o
ml |l coc nbo vy xoy ro voi li' To |bi li oil lio lin, nq cbi cbo
li lin lio vol oo o on sonq vo onq nooc, il bon nbio so voi s lin
mo onb cb om bo boy oon oo coo li oooc cbo mo bo cbo. Cnq cbo
lroonq nqoy lo oo ronq, no li mon moo lbm ol co lbo ql |boc lbl
li boi lo |im lin mo moo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 01A
Tbl lonq mo noi, loc oo li rl ol mon vo lbm oon cbo mlnb |oo
|il voi li ooo con lroi ooy nbl coo nq. Nbln goonb lby my onb
cb om bo vo oon oo li oooc cbo mo moo cbo |bnq lbio lbo ql. lo
gon oo bonq bio on oo mon o cboi xn, lronq |bi li cbonq oooc
cbo moo cbo ol co lbo ql mo lro con vn lbicb' T bon, li oil ronq
cbo li rl qioo vo li oo |bnq bio loi soo nq loi |oo |il vo coy
nqbil voi li nbo vy.
Cbo lboonq xoyn noi voi li, No con mon mon oo lbl lo |im lin
mo moo ly, Con nqb o lo coi moy in lin cboc. Cnq con lom
moi cocb o li bio ronq, li |bnq nn lrnq monq nq so cbo li
ml onq noo lronq loonq loi, ronq no li mon li loc coc snq
sonq loc lo oo, lbl li ooc boi lom vic cl loc nbo nq vy. No con
lom bonq ooi mlnb lbl oonq monq cbo so nboy voo coo' Kbnq oi no
con coc snq coo cbinb con. \oi cbo li, ooo qio nq conq lon lbo
nqoyn loc loi noi oi oi voi vic lom.
Ho c ky nng quan tro ng nh t d i vo i
m t doanh nhn
Tl nbin, loc lro nqooi non oo li |bnq bio oooc vo monq lonq oon
qbol cocb cbo li ron ooy vo oi xo voi con coi, nbonq oy qio nbln loi,
li oil cbinb cbo li oo qioo nbonq bol qinq ll oo, qio li lro lbonb
ml lronq nbonq lrio bo lo l lro nbl o Sinqooro.
Coo lbl, oo sinb lroonq lronq ml mi lroonq qioo sonq, nbonq cbo
li oo |bnq nonq cbio li lboo |io coc co m c cbio. Cnq loo
cbo li lm ly ooc oocb |bnq lboo mon, li |bnq ooo qio co oooc
coi li mon mo |bnq boi oonq soc coo mlnb [nq ool li boi oi xo
ooyl on lroonq lronq |bi cbic Morcooos 8onz SLK coo nq lbl oo nom
|bnq lronq qo-ro} vo lroyn cbo li ni |bol |boo. ml nqoy noo oo li
co lb qioo co nbo nq, oonq cbinb |bi oc vo oi loy coo mlnb.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
015
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
C loi boc lro, li m nbl lo o bim Cbin lronb qioo coc vl soo
[Slor Wors} vo oo ooc on bol oin co oooc ll co nbonq m blnb loo
vo lro vo coc nbn vl lronq o bim noy. Nbonq oo voi vnb lb noo,
cbo li conq nbl goyl |bnq cbo, lb lo li oi on goyl onb lo |im
lin o moo nbonq mon o cboi oo.
Cbinb vl |bnq oo lin o co oooc nbonq ql mlnb monq mon nbl mo
li co onq co oi llm vic lom lbm voo nbonq |y nqbi. Nom 14 loi,
li |im oooc vic lom lbm oo lin. Cbo coo ml co oon li lom cbo
ml coo bonq von bonq bm lon o |bo lronq lm. Tb lo voo nbonq
nqoy nqbi coi lon boy nqbi l, li llm on lonq cnq so o cboo oon
oonq co von bonq vo qoi oin lbooi cboo bonq oi |bo noi. Ml nqoy
moi lbl lo ooi |bi li boi |b cnq oi bl noi noy on noi |boc o
cboo bonq. Ti |bnq on loonq c onb mo boonq boo bnq, ooo lrn
ooonb s mo li oon oooc.
Tbl lo ml cnq vic nboc nbon vo nqon nqm cbo ml so |boi oo.
Co 1C nbn vin li ln lbl co on 8 nqooi llm cocb ooi li oi [nbio
nqooi lronq s oo con lb bin lboi o coo |inb rl |bo cbo}, bo lbm
cbi |bnq cbo li li xoc voi nqooi bo lrocb moo von bonq bm. K
co |bi co co bi noi cboyn voi nqooi goon ly, li conq cbi co lb oon
bonq cbo ml lronq s nom nqooi mo li cboo oon. Tbinb lboonq, li
cbi oon oooc voi mon soo boi nqoy oonq ooc oi ro co cbn.
Noi nqon qon, li lo ml nqooi oon bonq |bnq ly ql lom lo lin vo co
soc lboyl boc. \n o lo o cb li |bnq lbl so lbooi moi voi vic oon
bonq, li com lby qoonq qoo, nqoonq nqonq |bi boi boi lin nqooi
|boc, nbl lo voi nbonq nqooi oonq loi cbo li.
Coyl lm ool oooc moc lio |im ml nqon o voo coi |y nqbi, li
ooc mlnb boi lom cbo nqb lbol oon bonq. Tb lo li ool oo ooc
coc looi socb v oon bonq coo coc loc qio ni linq nbo Ziq Ziqlor vo
8rion Trocy. Ti oo boc oooc nbonq |y nonq nbo llm |im |bocb bonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 01
lim nonq, loo n loonq ll nqoy lo oo, |y nonq lboyl boc ooo
voo L Trlnb Nqn Nqo To Doy [NLP}, |l lboc ml lboonq vo vo
oi bo voi so lo cbi.
Toy vy, |boonq lboi qion oi qo coo cboo bonq |bnq boi lo v oonq,
li boc oooc boi ooi boc v qio oo qo bn lboy oi s bn coo li
vo nbonq ql li nbn oooc lronq ooi.
8oi boc oo lin mo li boc oooc oo lo nbn ro ronq so lo cbi lo ml
bn coo coc cboi. D oon oooc bonq, oon so qo boi ml s ln o
lo cbi. \i oo, no soo 1C C/l L/C D/ li moi oon oooc cbo ml
nqooi vo |im oooc 1CC o lin boo bnq lbl oio oo co nqbo lo mi
C/l L/C D/ oonq qio 1C o. Ml |bi li oo vool goo oooc ni so
o lo cbi, li ool oo ml cbin ocb lon, monb oon qo coo ol co von
bonq noo mo li llm oooc.
8oi boc lbo boi li boc oooc lo nbonq goyn socb, oo lo no oon |bnq
lbicb cnq vic oon bonq, oon so |bnq lb lom qioo oooc. D ool
oooc 8/T C TH Cl lronq coc snq, oon oo boi oon ml coi ql
oo'
8on mon co ml cnq vic ly loonq voi lbo nb coo o 8on boi co
|bo nonq oon oon lbn mlnb lronq coc coc bonq vn. No mon
oooc lbonq lin, oon boi oil cocb oon y loonq vo |y nonq coo mlnb
cbo s. Do boi loc noo nbonq nqooi lbnq minb nbl vo cbom cbi
nbl conq oooc nqi voo oonq v lri. Cbi co nbonq nqooi co |bo nonq
lb bin mlnb lrooc nq cbo coo onb lo moi lom oooc oio oo. Ly oo
con lro nbio nqooi, oo co oonq lboc s boy lin s, |bnq lro nn qioo
co vo lbonb ool, lo ooi vl bo |bnq oil cocb oon.
Ml so lbl oonq sonq lrooc mol li. coc cbinb lr qio vo coc qiom
oc oio bonb li loc nbl cbinb lo nbonq nqooi oon bonq v ooi nbl'
Nbonq nqooi lro lbonb lnq lbnq My [boy ol |y nooc noo |boc}
|bnq boi lo nbonq con nqooi loi qioi nbl [lbo nbln 8osb mo xom} mo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
01Z
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
lo nbonq nqooi qioi qionq nbl lronq vic oon cbinb bo vo y loonq
coo bo cbo nbonq nqooi xonq goonb.
D lro lbonb ml ooonb nbn lbonb ool, oon boi boc cocb oon lm
nbln coo mlnb cbo nbonq nqooi lom lbo cbo oon, oon m blnb |inb
ooonb coo mlnb cbo coc nbo oo lo vo oon lboonq bio vo son bm
cbo |bocb bonq.
\y lom lb noo li co lb vool goo coi nboc nbon, qion |b lronq
vic oon bonq vo lom lb noo o oon conq lom oooc oio loonq lo
Co lro loi cbi co ml. lboy oi cocb nbln coo mlnb lronq vic oon
bonq. Loc oo, li oo co ml nbn lboc soi lm ronq |bi oon ml lbo ql
oo loc lo li cbim boo ml s lin coo |bocb.
Soo oo , li oo oi o cbinb nb n lbo c co o mlnb ro nq, |bi oo n oo n m l so n
b m boy m l ocb vo no o oo co lo c oo nq qio lonq qio lr lronq co c
s nq con nqoo i, lbl oo lo m l co c lroo o i oi on co nq co lo i. 8o n
oonq qio nqoo i moo qio i goy l m l v n o , oo o nq m l nbo c o boo c
qio bo oo l ooo c m l mo c lio no o oo . D nq lbo i, oo n co nq xo nq oo nq
ooo c boo nq loonq xo nq vo i nbo nq ql oo n monq o n cbo nqoo i moo.
Ti oil nbio nbn vin ooo bim lro lbonb nbonq nqooi oon lo nom
voi |bocb bonq, ooi vl bo nbn oooc so lin loonq lo bio |bocb bonq,
lbnq goo vic oon nbonq son bm co qio lr lbl so vo conq c
nbonq ocb vo ll lo ooi.
Kbi li lboy oi cocb nbln nbn coo mlnb v vic oon bonq vo o oonq
ll co nbonq cbin lbol oon bonq mo li boc oooc, li oo qio lonq li
l oon bonq lbonb cnq coo mlnb ln 25 vo |im oooc 2.5CC o lin
boo bnq. Kbnq l cbol noo oi voi ml ooo oo 14 loi' \oi s lin
noy, li oo moo rl nbio lro cboi lronq o bim Cbin lronb qioo coc
vl soo lronq lbonq oo [ooo qm co Millonniom Folcon vo /l-/l}. Do lo
loon o |inb nqbim oo |bin li lro lbonb ml nqooi oon bonq loi qioi,
yo l cl loi o lro lbonb ml ooonb nbn lrio bo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 018
8el let lem let |lt al|
|a: :a:a aaa aaa .a .aa| )aa a' :a a, |a :a'
Kim tin bng cach bin kho khn thanh co hi
Kinb nqbi m vo oo i bo c lbo boi lronq |inb ooonb o n vo i li vo o nom li
lboo, |bi li 15 lo i. \o o lbo i oi m oo , nbo nq oo o lro lo i loon r l |boo i
oi nbo y lronq co c vo lroo nq si o nq vo o oon nqo y [Too Doncos}.
So o co cboyn noy lo vl lro om oooi 21 loi o cm |bnq oooc loi
vonq on nbonq vo lroonq voo oon om, noi co oon lboc onq co cn.
Tb lo o boc vo lboonq o nbo loi, nbonq noi noy oon l cboc nbonq
ooi Too Doncos voo ooi cbio vo |bnq boc vo nooc onq co cn.
Nbonq vn o o cb lo o lboo mon nbo co nboy nbol, nbio ooo lro
cbonq li boi lrn boc, oo lo cboo | qio vo voo coo coo 12 o.
Kbi bol bin ro vn o noy li lin oonq ooo oo. no l cboc son nboy
oonb cbo loi cbooi cbooi voo ooi li, voi qio vo lb bon, cbon cbon
so |bnq so vonq |bocb. Ri ml y nqb loo ln lronq oo li nbo lio
cbo, Toi soo mlnb |bnq oonq ro mo son nboy nbi \oo oooc voi cboi
lboo lbicb, voo ly lo voi oon oo, loi |im lbm oooc lin'.
Soo |bi oi on goyl onb oo, li l loc oi |bo noi lbom oo v coc
cnq ly cbo lbo son nboy, b lbnq m lbonb onb sonq vo conq c
ocb vo cbinb nboc [D1}. Ti qoi oin on voi cnq ly vo oil oooc qio
lbo nbonq oonq co lbil o cn lbil lo |boonq 3CC o cbo ml ooi
li. Ml lronq nbonq ooo oon oi loc coo li ool oooc ml bonq
lronq ml |bo con b qn lroonq o l cboc so |in. Tb lo bi oo
nbonq yo l cn lbil o cbonq li cbo ro ooi son nboy loi loon.
Soo |bi lo xonq |bo oo oim vo lbo oonq co, li oonq moy linb coo
mlnb o in lo roi vo o bicb goonq coo cbo so |in noy. Soo oo li
in vo vo l cboc ml oi oon vo oi ml vonq goo coc lroonq boc lronq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
01
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
vonq oon vo cbo boc sinb. Mi nbn vin oon bonq so nbn oooc 2 o
cbo mi vo oon oooc vo li oo so oonq ll co vn linq lronq nqb lbol
oon bonq ooy loi cbo bo, nbom ool cbi lio v ooonb s.
Tronq ooi oo lin, cbonq li lbo bol oooc bon 3CC oon loi loon voi
qio vo 8 o/nqooi. Ti lbo oooc bon 2.4CC o. Soo |bi lro cbi bi lbo
nboc co, cbio loi nbon voi ooo oon cbo moon oo oim l cboc vo lro
lin boo bnq cbo oi gon oon vo, li oo loi 7CC o'
To |inb nqbim y, li rol ro ml ooi boc ronq. oon co lb xy oonq
ml m blnb |inb ooonb mo |bnq cn vn oon oo. Tbl vy, li cbi
lro lin lbo nboc co, lbil o vo lbo loo cbo oi gon oon vo lo s lin
oon vo.
Ti conq boc oooc ronq, co bi |im lin lo cnq vic |inb ooonb lon
o xonq goonb lo. Lon co co bi |im lin bonq nqoy' \ic llm |im co
bi ooo qm vic bol bin ro ml vn o booc ml nbo co cboo oooc
oo onq vo oonq ro llm cocb qioi goyl no. Tronq lroonq bo noy, vn
o ool ro lo co nbio oon lro mon oi nboy voo ooi li, lronq |bi bo
|bnq oooc bo voo nboy o nbonq son nboy co son.
8el let lem let |lt lel
|a a' \'em |'ea 'aa a )aaaa |a, aaa m .'e:
)aa| a'ea .a m| .a 1e aaa: m| aaa :a
.a |'m :a:a 'a' )ae| aa.
\oi lbonb cnq nqooi so monq ooi coo ooi oo lin, li lboo lbonq
xnq ln l cboc oo ooi nboy ml lon lronq sol |y nqbi. Tbm cbi
li con xooy vonq l cboc o nbio noi o boc vo cbo nbonq boc sinb
o coc lroonq |boc nboo. \oi lro cbinb coo li lo mo rnq monq looi vo
lbo lb lbnq lin lin loc coo boc sinb o coc lroonq |boc nboo, nbonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 020
nqooi mon lom cnq vic li lb vo oon bonq cbo li, onq lboi llm
nqooi co mol oonq o bo loc l cboc. Cbi lronq ml |y nqbi bo |oo
ooi 5 lon, li |im oooc bon .CCC o'
Tha nh l p dich vu sa n nha y di d ng
Soo |bi l cboc bon 18 lic nboy oisco, li ool oo goon sol vo boc boi
cocb coc cnq ly |inb ooonb son nboy oi onq bool onq. \ic li ln
lo lro cboyn voi nbio D1 conq qio li bio ro bon v cnq vic noy
onq lboi nom ool oooc cocb lboc bo |boi nqbi.
loonq lbo boi coo li noy sinb. oo lo lbonb l cnq ly |inb ooonb
son nboy oi onq. Tl co nbonq ql li boi lom lo lricb ro ml bn loi
nbon o moo loi ml oon m lbonb co nbonq boon cbinb, coc looi
oon cbio, moy loo |boi vo rl nbio oonq oo nboc. Tb lo voi 5.CCC
o vn oo lo conq voi oo oi loc, li oo nboy voo lnb voc |inb ooonb
qioi lri vo cnq ly Croolsool Enlorloinmonl coo cbonq li ro ooi voo nom
li 15 loi.
\oo nbonq nqoy coi lon vo coc |y nqbi, cbonq li boc vo m nboc
cbo oo coc so |in lon nbo lronq coc lroonq ooi boc, coc ooo lic
sinb nbl, coc ooi lin boon von nqb, nbonq ooo lic |oroo|o co
nbn,...
M i oo i bo c vo nbo v y cbo nq li lbo ooo c lo 3CC 5CC o vo bo nq
lbo nq li |i m ooo c 2CCC 3CCC o lo i nbo n. Kbo cb bo nq o n vo i
cbo nq li cbo y o nbo vo o |nb goo nq co o lroy n mi nq, lo c lo lo lo i qio i
lbi o l l oo co o nbo nq |bo cb bo nq bo i lo nq vo i ocb vo co o cbo nq li.
Kbi |bocb bonq yo co co lbm nbonq lbil o m lbonb onb sonq mo
li |bnq co, li so lbo loi lo cnq ly Rozos Enlorloinmonl [ml lronq
nbonq cnq ly lon v l cboc so |in vo cbo lbo lbil o m nboc voo
lboi oo}. ll lo soo, nq cbo cnq ly noy oo lro lbonb oi loc goon lboc
coo li. Nbln loi, li cbo ronq vic li boc o ml lroonq lonq [lroonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
021
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
Pinq i} cbo |bnq boi ml lroonq oonb qio oo qio li il nbio, vl li
co lb noi cboyn voi |bocb bonq oonq nqn nqo olnb on rl co soc
lboyl boc oi voi |bocb bonq lim nonq.
Cu d t pha 13.000 d m t dm
Soo |bi oio bonb son nboy oi onq oooc ml nom, li lroi goo ml
oooc ol bo vo oio noy oo monq loi cbo li lbm boi ooi boc |inb
ooonb qio lr |boc.
Ti nq lo nb o n xo, nq oo c co o m l lronq nbo nq oo n bo c co o li
nqbo no i v so n nbo y oi o nq co o li oo nqo y mo n li oo nq ro l
cbo c m l oo o li c bo nq nom co o cnq ly nq, co |o m lboo so n nbo y
o lo m no nq o o |bnq |bi. Tb lo lon bo c, li o n cnq ly nq o
qo nbo nq nqoo i ooo c qioo lro cb nbi m l cbo c so |i n no y.
Do lin, bo lo vo boi sc |bi lby ml co oo 1 loi [lrnq li con lro
bon co loi lbl noo} on qo bo o nqb oonq ro lbo ooi lic bonq
nom coo cnq ly bo. Tby lb, li c lrn lnb, mim cooi vo ly bl vn
con oom, lo lin o noi, Rl voi |bi qo onb cb. Ti lo qiom oc cnq
ly Croolsool Enlorloinmonl. Ti |bnq lb lrocb |bocb bonq |bi nbn
ro vo oon |boon, lo lonq oy nqbi booc coo bo.
Nbo lboonq l, li ool oo coc lroo oi oonq nbonq co boi cbon
moc, /nb cb co nbonq yo co co lb noo v so |in noy Kinb bi oo
linb so lo ooo nbio. Nqooi lo lro loi li ronq so |in noy oooc l cboc
cbo |boonq 4CC nbn vin, ronq bo mon co bool noo vin vo nqooi
on cboonq lrlnb [MC} qioi o on ool coc lro cboi lrn sn |bo, conq
ml oon nboc, oon sn |bo, oonq co oon onq qiy... noi lom loi lo
oy oo l o cbo ml ooo lic boonb lronq. Ho con mon lronq lri sn
|bo, bnq mon lboo |io booi c v nbonq nom 1C.
Dn bin mlnb, |bo |bon lom li moi qio oooc co sc |bi nbonq
nqooi lon |io loyn o ronq bo oo linb cbi cbo ooo lic noy .CCC o'

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 022
To lrooc on qio, so |in lon nbl mo cbonq li l cboc conq cbi ln
|boonq 5CC o lo conq' Ti oil xooy so ro soo voi ml ooo lic boonb
lronq on vy, ro ronq lo li |bnq co oo |inb nqbim conq nbo nbn
loc o nbn qoi lbo noy. Tbm cbi, lronq b so qioi lbio cnq ly, li
conq cbonq co lm onb noo cbonq minb ronq cbonq li lonq l cboc
nbonq so |in lm co nbo lb lronq goo |bo. Do conq lo nbonq oio
mo bo yo co.
\oo loc y, ooonq nbo li cbi con cocb lbo nbn ronq cnq ly nbo oo
coo li |bnq lb |bom ni vic l cboc so |in lon nbo vy vo lcb so
xin li bo. Nbonq ml y nqb licb coc loo ln mocb ooo li boy ql oo
lrooc, ri llm cocb lboc bin soo. Ti |booc ln ml oonq vo lo lin vo
noi qionq goo goyl, \nq, oy lo ml oo on lbo v' Cbonq li so boon
lbonb xol soc oo on noy'. Soo oo, li qbi loi ll co nbonq yo co coo
bo vo o nqb ml coc qo |boc o li lrlnb ooy nbonq vic cbonq li
so lin bonb, onq lboi lbnq ooo qio co.
8el let lem let |lt
|a' aaa 1aa .a m| 'a' :am \e| .a :a,a \aa
\aa :a |a' aaa 'a :aa :a :a:a |aa: a'ea.
Ti oo lom lb noo o co oo nbn loc, |bo nonq cboyn mn, lbil o,
oonq co vo nqooi goon lro o l cboc ml so |in o s nbo vy Cnq
ly coo li cbi co von von on nqooi [| co li} vo cbonq li vn lo boc
sinb, bonq nqoy co socb on lroonq. Tl nbin, cbonq li |bnq co oo
lin o lbo nqooi booc ool coc lbo ll co coc lbil o cn lbil.
Co i |bo lo co i |bn, li goy l onb oo nq cbio moo n ooi bo m
oo nq co cb oo o vo o oy lin vo |inb nqbi m co o cnq ly oo n onb
lo Rozos Enlorloinmonl lronq l cbo c so |i n. Ti oi l ro nq bo co

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
023
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
oo |inb nqbi m cboyn mn, lbi l o vo nbn lo c o l cbo c m l
cboonq lrlnb boo nb lro nq nbo v y. Tb lo nbo vo o m i goon oi l vo i
qio m o c 1oc|, li oo oo l ooo c lbo o lbo n bo lo c lronq vo no y.
8el let lem let |lt 1
|aa aaa' 'a |a' :aa )a 'a aa|. |'ea )aaa |.aa
\aa )aa' .'e: aaa a'e| 'am :a' ' ma 'a aaa a'e|
a' :a |ae 'am 1aa: .'e: 1a.
Ti on qo 1oc| vo noi ronq li co lb qio cnq ly onb |im oooc
4.5CC o lronq vic l cboc ml so |in. Ti qioi lbicb ro ronq, li llm
oooc ml |bocb bonq s mon cnq ly li l cboc ml ooo lic voi
qio .CCC o, nbonq li cboo co |inb nqbim boy lbonb licb ql oonq |
o ml mlnb oonq ro lboc bin lboonq vo noy.
Ti lboy l bo c 1oc| cbo li moo n qio m o c li lb vo qio m o c oo n
bo nq co o cnq ly onb. Hoi nqoo i no y so qio li ln |cb oo n cboonq lrlnb
vo lboy l lrlnb vo i |bo cb bo nq. Ti co n |bi n 1oc| voi vo cbo li moo n b
so v co c so |i n lronq goo |bo mo cnq ly onb oo l cbo c lbo nb cnq o
qy n loo nq l l vo i |bo cb bo nq li m nonq co o cbo nq li.
Tl nbin, nqooi li bon Croolsool |bnq lb oo goo co bi nqon vonq
noy o goonq oo ln loi coo mlnb' Dooc so cbo bo coo 1oc|, li oo
cbinb soo il nbio ni oonq lronq oon lboyl lrlnb. Nqooi coo 1oc| boi
co oonb lbi monq ln cnq ly li [li boi in cbo bo}. Loqo coo cnq
ly li conq boi xol bin lronq oon lboyl lrlnb coo bo. Cbonq li oooc
bo so oonq ll co nqon loc coo Rozos Enlorloinmonl voo vic l cboc
so |in noy vo oi loi, cbonq li cbio ooonb lbo lboo ly l 5C-5C' Cbonq
li ool loy bo loc vo oo lo ml lboonq vo oi on conq lbonq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 02A
Ml lon soo, li onb ooc on qo |bocb bonq coo mlnb, voi ml
o so ly loonq o lboc bin ml ooi lboyl lrlnb n loonq. Hoy
blnb oonq ml boc sinb 1 loi on oo ml oi gon cboyn nqbi
on ln ronq, ooo qm. qiom oc oon bonq, qiom oc li lb, nqooi
on cboonq lrlnb vo co nqooi lbil | sn |bo [oo lo nqooi coo
Rozos Enlorloinmonl nbonq monq lboo oonb lbi coo cnq ly Croolsool
Enlorloinmonl coo li}' Ml loi lb |boc. ll co nbonq nqooi noy oo o
o loi 2C, 3C qio cnq ly cbonq li co vo lroonq lbonb, cbonq cboc
vo oonq lin cy bon, ml so o sonq rl cn lbil oi voi cnq ly non
lro coo li.
Dio lbo v nbl lo v qiom oc oon bonq oo lboc bin ml ooi lboyl
lrlnb nqoon moc on ni |bnq nbonq lboyl boc oooc |bocb bonq
cb nbn cboonq lrlnb coo cbonq li mo con nnq |inb bi ln on
13.CCC o' Soo |bi so |in y lbonb cnq my mon, |bocb bonq cbonq
li rl boi lonq, con cnq ly li |im oooc .5CC o.
Nbonq oio loyl voi nbl |bnq boi lo lin ooc mo lo cocb lboc goon
ly vo l cboc ml so |in lon, ml |inb nqbim goy ooo mo nbonq
ooonb nbn boc sinb cbonq li cn nom oooc. Do lo cboo | cnq
ly cbonq li con co ml lbonb cnq lm co o lom qioo oonq lbonb
licb coo mlnb.
Nbonq nqoy lbonq loom lol 3CC 5CC o cbo nbonq so |in nbo nbo
oo goo. To oo lro oi, cbonq li ool oo llm |im nbonq lboonq vo lon
lo coc cnq ly lon, |im oooc |bnq oooi 3.CCC o ml om vo lonq
oooc xy oonq ln loi lronq nqonb cnq nqbi qioi lri.
8oi boc goon lronq o oy mo li mon cbio so conq oon lo oon co lb
oy nbonb moc o lbonb cnq coo oon oonq cocb bi loc vo ooo voo
so lbonb cnq coo nqooi |boc boy ooonb nqbi |boc lrn co so oi
on conq co loi.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
025
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
8el let lem let |lt
a: maaa 1aa a
| aaaaa ma: 1 |aaaa :a :aa m'aa aaa :a:a
aa) |a: .a' aaaa aaa' aaa: | :aa: maaa aaa
Tu ngu d t tro tha nh ta i gio i!
Cboc oon so lboc moc, lom soo li co lb xooy so o oio bonb cnq ly
qioi lri coo mlnb lronq |bi vn boi vl ln voi ooi vo o lroonq. Dy loi
lo ml co cboyn boon loon |boc, lronq oo li |boi oo ml coc |inb
ooonb lbo boi monq loi nbio loi nbon mo |bnq cn vn.
Tboi qion boc lio boc, li ni linq lo ml boc sinb... |om loon oin
loi boy goy bo. H nqi voo oon boc lo y nbo ronq li com lby ml
moi, nqon nqm voi coi oo rnq locb. Ti qbol boc vo cbo ronq lrn
ooi |bnq co vic ql oonq cbon bon [oon linb li |bnq lb nqi yn
ml cb goo 5 bol}. Ti cboo lboo boi mn boc goon lronq nbl lo
Toon vo linq Hoo, vo lboonq bol bin ronq mlnb gon socb nbonq ql
voo boc cbi soo ml lboi qion nqon.
Dn on, li oi on cb yn cbi ronq mlnb |bnq lb noo ol bon oooc
noo. C lroonq li oonb loon o lboi qion |im cboyn booc oonb nboo
voi oon oo. C nbo li cboi moi voo lro cboi oin lo boy livi con ooi vo
lbl |bnq lbom nqo nqonq loi. D bio, lronq lo co ooo nbio oim
|om oo roi voo li.
Moi cboyn lro nn lbl so li l |bi li o ooi |boi lroonq Sl. Slobon
voo nom lo 3. Moc oo mo li oo xooy moi cocb o xin cbo li voo
lroonq |boc, li vn cbonq noo ll ny, cbo lby lro lby, li loc mil

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 02
moi cboi qomo booc xom livi, ooi vo lbl moc |. Kl goo |y lbi ll
nqbi c ml coo li l on ni li o co soo lroonq c 2 mo cbo mo
li n oon xin boc lo cbi.
Coi conq, li o ool voo ml lroonq nbo moi mo qn nbo qoi lo Pinq
i cboo oooc oi oil on. Moi cboyn cbi l bon mo lbi. Nqoo lm
nqoo, mo lm mo, o nqi lroonq moi li loi oon oom voi nbonq ooo
lro bom cboi oinq boc, lbio onq loc voon ln vo l boi nbo mlnb.
Ti con l lonb bol lboc lo vo lbi rol on mn lronq lnq s lom mn
boc. Coi nom boc lbo nbl, li x bonq lbo 15 lronq loon lb 1C
boc sinb coo |bi.
Ri ooi li oi on ml oooc nqool moi. Nom 187, cbo mo li com lby
bl cocb oonb oonq |y cbo li lbom qio ml |boo boc voi moc oicb
no onq loc boc l cbo boc sinb. C oy, ln oo lin li oooc li
xoc voi nbonq |boi nim vo boonq bo nbom lom lboy oi coc snq
nbo Tm Ly Coo Tbonb Cnq [Psycboloqy o Soccoss}, L Trlnb Nqn
Nqo To Doy [Nooro-Linqoislic Proqromminq NLP}, vo Pboonq Pbo
Hoc Tonq Tc 8onq Co Noo 8 [/ccoloroloo Wbolo 8roin Loorninq}.
Ml |bi nbonq boonq bo sio oonq noy oonb lboc oooc lm bn
ml ooo lro 13 loi nbo li, lbl vic ql conq co lb xoy ro oooc. Ti ooc
socb nbo oin vo o om onb ooi nbonq boonq bo lo ron loyn bio
nqbim coo /nlbony Roooins [nbo bon loyn s ml lb qioi}, Slobon
Covoy [loc qio coo goyn socb 8oy lboi goon coo nqooi lbonb ool} vo
Tony 8ozon [cbo oo coo So D To Doy Mino Mo}.
Ti nq ronq o lbonb cnq, ll co nbonq ql oon cn co lo lo loonq,
lboi o oonq oon vo oil cocb m bonq lboo nbonq boonq bo bio
goo coo nbonq nqooi lbonb cnq nbl lronq lnb voc oo. Tb lo lo ml
ooo lro lo bi noo on qio ml moc oinb ninb ronq mlnb lbl so ol
nol, nqo lo |bo ooo loo, cbm bio [conq lo nbonq loi oonb qio
cboc ncb coo coc lby c qioo vo nqooi lon oonb cbo li}, lronq li ool
oo blnb lbonb ml nim lin moi mo vo monb lil ronq li boon loon

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
02Z
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
co |bo nonq lro lbonb ml boc sinb qioi nbl vo co lb ool oooc ol co
oio ql mo li mo ooc.
Ti ool oo o oonq nbonq |y nonq loyl voi cbo vic boc cbonq bon
nbo Cbi Cbo 8onq Co Noo 8 [Wbolo 8roin Nolo To|inq}, Tri Nbo Sio
Donq [Soor Momory}, |y nonq Doc Nbonb [Sooo Roooinq} vo To Doy
Sonq Too [Croolivo Tbin|inq} vo |l goo ool oooc lbl nqoon moc. To
ml boc sinb oi s lronq loon lroonq, li lboc bin ml oooc ooi nboy
vol lro lbonb ml lronq 2C boc sinb on oo lroonq lronq vonq ml
nom vo lol voo l 1C boc sinb xol soc nbl lroonq ml nom soo oo.
Nom coi c boi, li ll nqbi voi co ooy oim 1C nn oooc loyn
voo lroonq lronq boc \iclorio [\iclorio 1onior Colloqo}, ml lronq nbonq
lroonq bonq oo o Sinqooro.
\oi nom soo, voi lbonb licb ool loon oim 1C lronq |y lbi ll nqbi b
lbnq, li oooc loyn lbonq voo |boo Coon Tr Kinb Doonb coo lroonq
Doi Hoc Coc Cio Sinqooro [NS}. C oy li lon nom lronq l 1
sinb vin ool lbonb licb boc l xol soc nbl vo oooc cbon voo cboonq
lrlnb Pbol Trin Toi Nonq [Tolonl Dovolomonl Proqrom}.
Ti li lbo |in lboc bl soc nbonb cbonq soo |bi o oonq nbonq |y
nonq boc l lonq lc noi lrn, nbo vy, li co lb boon lbonb cboonq
lrlnb ooi boc on nom lronq oo nom, vo lon nom lronq oonb socb sinb
vin oo lo coo |boo mi nom.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 028
Ti Ta i Gio i, Ba n Cu ng Th !
Tl nbin, bl lboy moi nqooi lo lby c, oon oo on qio olnb oo com
lby sc lrooc bin loonq ml boc sinb yo |om, lbio onq loc,
|bnq con by vonq, lonq o soo lroonq lo cbi |bnq nbn voo boc
nbo /oom Kboo li loi vol ln loo sonq nbo ml lronq nbonq sinb vin
bonq oo o Sinqooro'
Nbi o o c bo boynb goon lm o n vi c bo c co o con om mlnb co lo i o
nqb li |o m co con om bo , o cbo nq co nq co ooo c cboy n oi n oo nq
|inb nqo c nbo li. \i c no y mo ro cbo li m l co b i |i m li n. Tb lo li

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
02
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
oo l o o oi oo y lbm lronq lbo i qion bo c oo i bo c [o nq lbo i so x lbo i
qion qio o cboy n bo c bo nb vo |inb ooonb so n nbo y oi o nq}.
Do lo loc li bol bin ro nim oom m oicb lboc lronq li. nim |bol
|boo cbio so y loonq, lroyn com bonq cbo ml so lboy oi o nqooi
|boc. Tbl cbonq co nim voi noo sonb oonq com qioc boi boi bonb
boc |bi lby boc lro coo mlnb ool oo lboy oi lboi o boc l vo nbo
oo |l goo boc l co lin o ro rl.
Conq lo oo li lo xoc onb cbo mlnb ml so mnb moi mo lronq ooi.
cbio so nbonq oi goyl on on lbonb cnq cbo conq nbio nqooi conq
ll. 8on conq oil cbonq co cocb cbio so noo nbonb bon vo rnq bon
socb vo. Tb lo li oo ro oo lbonq mil moi vo soy m vil ml goyn
socb qoi qom voo oo ll co nbonq cocb lboc, oi ml vo |inb nqbim
nbom qio nqooi ooc lbonb cnq lronq boc l vo coc snq. Cbi lronq
vonq soo lbonq, goyn socb Ti Toi Cioi, 8on Conq Tb' oo lro lbonb
ml goyn socb oon cboy nbl loon goc vo ooo li ln lm ml cboyn
qio ooo loo lboc lbo o Sinqooro.
Y tuo ng kinh doanh da ng gia tri u d... Khng
d ng v n chi co ta i sa n tr tu
To oo ml y loonq |inb ooonb |boc ro ooi. Do lo y loonq mo li oil
ronq voi nom soo so |im v cbo li bonq lrio o.
Ti oil ronq lrn ooi nbonq ooo lro qinq li nbio v |. Tl lboy oo
lo nbonq loi nonq cboo oooc |boi bo booc som roi |boi coc ooo cbi
vl nbonq lbl ooi oo goo.
Ti oil no mlnb co lb ooy bo cocb nqb oonq oon vo nbonq boonq
bo boc l bio goo, bo conq co lb qioi bonq lim nonq coo mlnb
mo ool oooc nbonq |l goo bi lboonq. Ti conq oil ronq, cbo mo vo
lbm cbi coc v bio lroonq so |bnq lic lin oo lo no co lb |bin
con om bo co nbonq lin o nbo vy.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 030
Tronq cboonq 3, li so boonq on oon cocb bol bin nbonq co bi
lrn lb lroonq vo lom lb noo o oon co lb ooo voo lonq oom m vo
loi nonq coo mlnb o bol lrin nbonq y loonq |inb ooonb oonq qio
bonq lrio o.
Cooy loi co cboyn coo li. Nom 22 loi, li lbonb l cnq ly lbo boi
co ln /oom Kboo & /ssociolos. Do lo ml m blnb |inb ooonb conq
c nbonq |boo ooo loo v onq loc coc snq vo boonq bo boc
l bio goo.
Ti o oonq nbonq |in lboc li lb boc oooc o lroonq ooi boc voo
vic lbil | coc lo qioi lbio son bm vo oonb lbi. Soo oo, li l
lronq voo nbom |bocb bonq lim nonq oo lin, oo lo coc lroonq o
Sinqooro'
Nbonq |inb nqbim vo |y nonq oon bonq li boc oooc lo lboo bon vi
loc oi qo coo lonq cnq ly o oon von bonq bm oo on loc bol boy
loc oonq. Lo ml nqooi oon bonq sio bonq, li lroc li on qo coc
lroonq |bi vo bio lroonq o coc lroonq, lboyl boc bo cbo boc sinb
coo bo boc cboonq lrlnb coo li.
Troonq oo lin cb nbn loi o nqb coo li cbinb lo nqi lroonq co,
\iclorio 1onior Colloqo. \ lroonq |bi cbo bo li oon cboonq lrlnb
bon loyn boi nqoy coo mlnb cbo boc sinb lronq lroonq lbnq goo ml
ooi qioi lbio boi linq onq b o lroonq. Ti lboyl boc boc sinb
ronq li co |bo nonq on ool bo goo lonq oooc co lb o bol lrin |bo
nonq qbi nbo sio vil vo nbonq boonq bo boc l oonq oon qio
bo ool oim li oo lronq coc |y lbi goon lronq.
Pbon onq coo boc sinb rl ll. Hon 3CC om oonq |y lbom oo |boo boc
coo li voi qio 8C o. Soo |bi boon ll, li nbn ro mlnb oo |im oooc
24 nqon o loi nbon ronq cbi lronq boi nqoy'
Hoon loon lin loonq voo lbonb cnq, li on loc cbo cnq loc li
lb o oom cboonq lrlnb bon loyn coo mlnb on nbio lroonq boc
o Sinqooro. Mi |boo boc oin ro lronq ml nqoy li lbo voo 2C o

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
031
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
ml boc vin vo coc |boo boc lon |in cb voi s loonq il nbl 1CC
om. Tb lo nqoy lo lboi sinb vin, li oo |im oooc 2.CCC o ml
nqoy, con nbio bon co nbonq qioo so ooy li o ooi boc' Nom 2
loi, boi nom soo |bi ll nqbi ooi boc, li co |boonq lrn ml lrio
o loi son lo cnq ly ooo loo vo cnq ly l cboc so |in.
8y qio lbl li nbn ro ronq boon loon co lb xy oonq ml co nqbi
bonq lrio o mo |bnq cn vn oon oo. Tl co nbonq ql oon cn
lo llm |im co bi coo mlnb lronq vic oonq ro qioi goyl vn o cbo
nqooi |boc, voi ml oo oc linb nboy vo cocb lboc nbn rnq soc monb
coo oon lbn vo nqooi |boc.
Xy du ng n n ta ng cho m t doanh nghi p ha ng
tri u d
Co ol bo lbo boi mo li lroi nqbim cbinb lo oooc cboyn lo vic lom
lbo cbo cbinb mlnb on vic lom cbo ml ooonb nqbi.
Do s coc ooonb nbn lrn lboonq lroonq oo |bnq boi lo nbonq
nq cbo lbl so. Tbl ro, bo lo nbonq nqooi lom lbo cbo cbinb mlnb.
\oi voi lro nbo vy, oon ooc boi lo ml nqooi oo nonq lom ll ll
moi vic, v oon cbl, oon oon lboi qion cnq soc o ly lin. Noi cocb
|boc, oon cbinb lo nqooi lroc li loo ro son bm booc ocb vo. Kbnq
co oon lbl cnq ly |bnq ln loi.
\n o coo vic lom lbo cbo cbinb mlnb lo o cb, goy m |inb
ooonb coo oon |bo lonq bol lrin nbonb vo monb mo lboonq o qioi
bon lronq ml |bon |b noo oo. \l cbi co ml nqooi, voi soc loc
co bon vo 24 linq mi nqoy, son bm boy ocb vo coo oon cbi ool
on ml bon moc noo oo vo vl vy loi nbon lbo voo conq o qioi bon
loonq onq.
Dio l boi nbl lo oon |bnq lb nqbi bo ooi nqoy booc nqbi boo
no |bnq mon oonq coo cnq ly. Kbi oon lom ll co lbl cbi cn oon
vonq mol ml nqoy lo cnq ly nqonq bool onq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 032
Ti c qo nq b l so c o lro nb roi vo o v l xo o co o b o b l co c ooonb
nqbi |bo c. Tronq lbo c l , li bo l bi n ro ro nq oo s nbo nq nqoo i |inb
ooonb lronq lnb vo c qio o oo c vo oo o lo o o o lo nbo nq nqoo i lo m lbo
cbo cbinb mlnb vo |bnq lb |i m ooo c lrn 5CC nqo n o m l nom.
Tb lo li ool oo cbin ocb ooc socb vo lbom oo coc |boo boc voi cbo
o lom lb noo o qy oonq ml co so |inb ooonb lbl so co lb bol
lrin lbonb ml ooonb nqbi oonq qio bonq lrio o vo vn li loc
lon monb, | co |bi nq cbo |bnq co mol.
Ml lronq nbonq ooi boc goy qio nbl li boc oooc lo lo Micbool Coroor
[nbo bon loyn ooonb nbn ni linq |bo lb qioi}. Cnq cbo ronq
ooonb nqbi boi lo ml coi moy in lin vn bool onq son so oo
co boy |bnq co oon' No ml co so |inb ooonb cbi co lb bool onq
|bi co so lbom qio coo oon lbl oo |bnq boi lo ml ooonb nqbi vo
cnq vic oon oonq lom lboc cbl cbi lo lom lbo cbo cbinb mlnb.
8el let lem let |lt
|| 1aaaa aa'e) |a| :a )aa' 'a :a' ma 'a |'ea
.a aaa| 1a 1a :a aa \aa :a :a |aam 'a :aa aaa.
\o i co cb nqb oo , lboy vl l lronq vo o vi c l cbo c lbm nbi o |bo o oo
mlnb lro c li bo n loy n, li l lronq vo o vi c bo l lri n cnq ly oo o lo o
co o mlnb lbo nb m l ooonb nqbi bo nq o o o Cbo / , cboyn conq c
co c |bo o oo o lo o v bo l lri n oo n lbn, qio o oo c vo bo n loy n.
Ti oo nnq c cnq ly /oom Kboo & /ssociolos [lboc so boo ml
nqooi} lbonb l ooon /oom Kboo Loorninq Tocbnoloqios Croo, vo
moi nqooi oon boc co Polric| Cboo v lom CEC, onb so lo nqooi goon
ly moi bool onq cnq ly, lronq |bi li vo ml oi loc |boc lo Sloorl Ton
[conq lo ml cboyn qio bon loyn bonq oo} l lronq voo vic xy

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
033
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
oonq lboonq bio vo ooo loo ml oi nqo bon loyn o co lb nbn
lbonb cnq coo cbonq li ln q nbio ln.
Conq nboo, cbonq li l lronq voo oo moc lio cbinb. 1} /y oonq
lboonq bio, 2} /y oonq m blnb vo b lbnq ooo loo co lb nbn
rnq ro coc lb lroonq |boc vo 3} /y oonq ml oi nqo ly loonq vn
bonb ooonb nqbi. Tronq cboonq 4-, li so boonq on oon ml cocb
cbi lil cocb lom nbonq vic loonq lo voi cnq ly coo mlnb.
8el let lem let |lt l
/ 1aa m| :a :a \'aa 1aaaa |aaaa :a aaa m.
I. / 1aa |aaaa a'ea maaa
Z. / 1aa m a'aa .a ae |aa \'aa 1aaaa :aa
:aa :a |ae aaa .a .a :a: |a, |.aaa \aa:
1. / 1aa m| 1' aa ' |aaa .a aaaa 1aaaa
aa'e)
\y cbonq li oo ool oooc nbonq ql Tronq vonq 5 nom, cbonq li
vool goo oooc nbonq oi lbo conb lronb vo ooy lrl v lri oo oonq lronq
soo bn |boc lb lroonq |boc nboo. Tronq bn |boc lbo nbl, cbonq
li lro lbonb nqooi oi oo lronq vic conq c nbonq |boo boc v
bol lrin oon lbn lronq coc lnb voc nbo goon ly loi son, li lb goo
lnlornol, coc cboonq lrlnb oonb cbo lbonb lbio nin vo ooo loo v L
Trlnb Nqn Nqo To Doy [NLP}.
Nbonq bn |boc lb lroonq |boc ooo qm ooo loo ooonb nqbi, ooo
loo cbo coc lroonq vo boc vin [cbo boc sinb vo qioo vin}, xol oon,
boc goo monq [o-loorninq} vo coc lronq lm oi ooonq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 03A
\oi bon 1CC nbn vin lom vic lrn soo goc qio, ooonb s coo l
ooon cbonq li ln loi lrn 2C lrio o vo ooo loo cbo bon 7 nqon
nqooi bonq nom. /y oonq oooc ml ooonb nqbi co |bo nonq bool
onq oc l |bnq cn so lbom qio so coo li, |bnq cbi cbo bo
li co |boonq lboi qion lo oo o lom nbonq vic mlnb lbicb vo lom ll
[cbonq bon nbo vil goyn socb noy boy oo lo voo nqb lbol oin
lboyl}, mo li con co lb mo rnq goy m |inb ooonb vo qio oooc
nbio nqooi lboy oi s bn coo mlnb, ml oio mo cboc cbon li
|bnq lb lom ml mlnb.
Nqooi ro, voi ml ooonb nqbi oc l vn bool onq mo |bnq
co so bin oin lboonq xoyn coo mlnb, li co lboi qion lbom qio voo
nbonq cnq vic |inb ooonb |boc, cbonq bon nbo cnq ly l cboc so
|in, goonq coo vo in n. \o mo rnq cbonq ro |bo |bo voc.
Do cbinb lo nbonq oio oon cn boc o lom ll cnq vic |inb ooonb
coo mlnb.
Da d n lu c ba n vi t nn cu chuy n tha nh cng cu a
chnh mnh
8on ooc lbn mn, oy qio on lool oon. Tbl ro goyn socb noy lo
v oon vo nbonq ql oon so ool oooc lronq vic qy oonq ml ooonb
nqbi cbo rinq mlnb. Co cboyn v li cbi lo ml loi moo oo, li
by vonq vo lbonb lm monq ronq co cboyn lbonb cnq coo oon soo
|bi ooc xonq goyn socb noy vo o oonq nbonq boonq bo lronq oo,
so con lbo v bon co cboyn coo li vo so lo nqon com bonq ol ln
cbo nbonq nqooi oi soo. Pboi, co cboyn lbonb cnq coo oon so oooc
vil nn vo coc bonb lrlnb cbinb boc ooc mo lom qioo coo oon conq
ool oo lo oy'

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
035
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
Ba n mong mu n doanh nghi p cu a ba n mang
la i di u g cho ba n?
Trooc |bi llm bio co lb vn o lom lb noo o xy oonq ml ooonb
nqbi, oon cn xoc onb ro oon monq mon oio ql lo vic oonq ro
|inb ooonb. \l soo oon mon lbonb l cnq ly Dnq loc cbinb coo
oon lo ql
Cbi |bi noo oil ro moc oicb coo mlnb, oon moi co lb lbil | vo xy
oonq nn ml cnq ly bo bo voi moc oicb o ro.
/y oonq ml ooonb nqbi lbonb cnq lo co ml goo lrlnb |bo |bon,
lo ooi vo boc lo. Dio oo qioi lbicb loi soo co 1C nqooi oonq ro l
cnq ly lbl co on 8 nqooi oo coc qioo cbonq. D lo ml lronq s boi
nqooi |io, oon boi co onq loc monb mo, co nim oom m lbl so
lronq lnb voc |inb ooonb vo co goyl lm lboo ooi on conq, ol cb
cboyn ql xoy ro.
\y yo l noo so monq loi cbo oon nqon onq loc vo goyl lm lo lon
noy Do cbinb lo ly oo T/l S/C oon boi nbl lbil lom vic noy. Soo
ml lboi qion llm bio, li bol bin ro ronq, bo bl coc ooonb nbn
lbonb ool lo nbonq nqooi co co lro loi xoc oonq vo lboyl boc nbl
cbo co boi T/l S/C, lronq oo co lro loi vl lin cboo ooo qio lo ly
oo oo monb o lbonb cnq.
8on cn co ml ly oo monb mo vo lbicb oonq bon nbio, vo no boi
xol bol lo lroi lim coo oon. Di voi ml voi ooonb nbn, ly oo bo xy
oonq ooonb nqbi lo o qioo li voi lb qioi lbnq goo son bm
vo ocb vo coo mlnb. \i oo, /nilo Roooic| [nqooi sonq l nbon bio
Tbo 8ooy Sbo} com lby so mnb coo mlnb lo oom on cbo lb qioi
ml son bm lboy lb cbo coc son bm cbom soc co lb bin co mo
|bnq qy boi on onq vl vo mi lroonq. Tin cbi lo ly oo lbo yo
coo c.
Dnq loc lon lboc oy li lbonb l /oom Kboo Loorninq Tocbnoloqios
Croo lo mon lom qioo cbo con nqooi goo nbonq |inb nqbim lboy

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 03
oi coc ooi vo loo cbo bo co bi |bom bo lim nonq lo lon coo mlnb,
goo oo bin lboc boo nbonq ooc mo coo bo. Cbinb so mnb vl nqooi
|boc mo li xoc onb cbo mlnb oo oom on ml onq loc lon bon
nbio so voi moc oicb lom qioo cbo oon lbn.
Ti bol bin ro ronq |bi oon co ml ly oo oo monb, oon so co ml
nim lin |bnq ql loy cboyn ni vo ml goyl lm sol oo oi llm co lro
loi cbo co boi L/M TH N/C. Kbi oon monq mon ml oio ql oo
oo lbo lbil, voi ml ly oo lbicb oonq nbl onb boi lom oooc, ooo qio
oon conq llm ro cocb lboc bin.
N m duo c phuong pha p nhung khng co ly do xa c
da ng, ba n se khng co su c ma nh d hoa n tha nh
Tronq goy n so cb no y, li co lb cbio so vo i oo n l l co nbo nq cbi n
lbo l, boonq bo vo co cb lbo c o xy oo nq m l ooonb nqbi ,
nbonq n o oo n |bnq co co lro lo i xo c oo nq cbo co bo i T/ l
S/C lbl li |bnq oo m cbo c ro nq oo n so lo m l l co o oo l ooo c
monq mo n. \l v y, oo n bo y oo nb |boo nq nom bo l o vi l l l co
nbo nq ly oo lbo c o y oo n lro lbo nb m l ooonb nbn lb l so vo oo n
monq mo n oo l ooo c oi o ql goo co so |inb ooonb co o mlnb. \oi
lo nq lbo c bi n vi c no y nqoy lroo c |bi oo n oo c li .
!el see |ea mta |re |leal m| 1eeal ala! 8ea mea mta
1e| 1tet 1let l |t 1eeal allej tte mlal!
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
03Z
|||J|c I. ||| |||I| | || | |J l |J||| |||| l||| | |||
S n sa ng ho c ho i va ha nh d ng ma nh me
Tb lo oon oo co ml ly oo oo monb o oin ooc mo ooonb nbn coo
mlnb lbonb bin lboc ri boi |bnq 8on co boon loon l lronq voo
nbonq qio lr mo ooonb nqbi coo oon so oom on cbo oon lbn oon
vo cbo nqooi |boc |bnq Tronq nbonq cboonq loi, oon so oooc oil
ml cocb cbinb xoc vo cbi lil nbonq vic cn lom vo lbo lo lin bonb o
xy oonq cnq vic |inb ooonb lronq mo coo oon.
Toy vy, vn con ml oio goon lronq mo li mon oon bio ro lrooc |bi
li loc. Ti lbo nbonq |in lboc lronq goyn socb noy lo cboo oo. Cbi
|bi oon o oonq nbonq |in lboc noy, oi lboo lonq oooc co lb vo bonb
onq monb mo, oon moi loo ro nbonq |l goo monq mon.
\l vy, li monq oon ooc goyn socb noy ml cocb cbo onq. Hoy lboc
bin nqbim loc ll co nbonq ooi l lon nbo lronq socb vo o oonq
nbonq ql boc oooc. Cbonq lo oi conq oil ronq cbi co bonb onq moi
loo ro |l goo. Cbi co nbonq vic lom co lb moi qio oon lin on qn
moc lio coo mlnb. To boy ool oo coc bonb lrlnb, oon nbo'

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
C
h

n
g
NHNG YU T
THNH CNG CA
DOANH NHN
TRIU PH
02

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
CHNG
0A1
02
NHNG YU T
THNH CNG CA
DOANH NHN TRIU PH
C
boc oon oonq rl bn |bicb voi nbonq oio loyl voi mo oon
co lb ool oooc soo |bi xy oonq ml ooonb nqbi lbonb cnq,
nbonq li ooc boi ooo oon v voi lboc l.
Coc nqbin coo cbo lby co |boonq 4C cnq ly s lim nqoy lronq
nom oo |boi nqbi. Con s noy lonq ln q oi lo 8C lronq 5 nom
oo. Tronq s 2C cnq ly vool goo coi nqoonq 5 nom, loi co |boonq
8C cnq ly |bnq cm co ni on nom lbo 1C. Noi cocb |boc, cboo
on 1C cnq ly lbonb cnq soo 1C nom.
Kbnq il nqooi nbln voo nbonq con s lbnq | noy mo oonq ooo oo.
no cbi co 1C co bi lbonb cnq, lbl bo ll mlnb boi lbo lom ql, cbi
oonq co oi lom lbo cbo on |bi v boo cbo |boo |boi boi lo nqb o
ri conq cboc ly lbl ooi' Soy cbo conq, lbin bo co my nqooi lin
ronq mlnb oo loi qioi vo oon lnb o nom lronq s 1C oo.
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 0A2
Adam Khoo
NHUNG TIP TUC DI LAM THU CHI
MANG LAI AO TUONG V SU AN TOAN
Do lin, li xin |bonq onb voi oon ronq vic oi lom lbo sol ooi
|bnq boi lo cocb on loon vo cboc cbon nbo cocb oy voi cboc nom.
Tboc l, lronq llnb blnb |inb l bin noy, vic oi lom lbo con cbo roi ro
coo bon vic lom cbo vl so on loon loi cbinb conq nbo so nqbi loonq
loi coo oon nom lronq loy... nqooi |boc.
Nbio nom v lrooc, |bi lb qioi vn con rl |boc oy qio, coc cnq ly
[ooc oil lo nbonq cnq ly oo goc qio bonq monb boy nbonq cnq ly
cbinb bo} ooo qio conq lo nio com coo Tbocb Sonb co voi ri loi oy.
Cbonq noo oon con lboc bin oonq on bn coo mlnb vo lb bin
lonq lronq lbonb, lbl co on bon loi ln, oon so lon lo oooc nqi voo
nbonq cboc vo coo bon cbo loi |bi oon bo conb on loon o loi 55
booc C. Do nqbi boo nbonq oon cbonq boi lo loon ql v loi cbinb nbo
cb o loonq boo. \oo coi nqoy xoo looi oo y, |inb nqbim vo lonq
lronq lbonb oooc on oo bo bnb.
Nqoy noy, |bi lo oi lom lbo cbo oi oo, | co nbonq cnq ly bonq monb
nbl, conq cbi monq loi oo loonq v so on vonq lronq ml lboi qion
nqon. So bol lrin vool oc coo xo bi bin ooi, bin loonq cbo |y
|bonq boonq |inb l nqoy conq nqon loi, so conb lronb qoy qol qioo
coc oi lbo lrn loon co, so so o coo bonq lool o cb loi cbinb
bonq monb oonq vonq lronq bon 1CC nom goo cbonq minb ronq nqoy
noy |bnq cnq ly noo oom monb minq oom ooo cnq on vic lom
vo lbo nb n onb cbo oon lronq vonq 5 nom loi, cbo oonq noi loi co
ooi. Nbo ml goy lol ll yo, | lo loc oo gon cbo ml cnq ly, qio
lr so oonq coo oon so conq loc conq qiom conq voi loi loc coo oon.
Loc oon vool goo loi lo lon, oy conq lo loc |bo nonq o ml vic
lonq ln. Co rl nbio yo l on on vic lboi bi noy, cbonq bon |bi

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
0A3
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
cnq ly oon cn boi qiom cbi bi lronq |bonq boonq, boy o so nb
voi cnq ly |boc. \oo ml nqoy oo lroi noo oo, nq cbo coo oon onq
nbn ro bo co lb lboy lb oon oonq ml nqooi |boc lro bon, lonb
loonq lb bon loi son sonq lom vic ol | nqoy om cbo cnq ly. Hoy
nbo ronq, nqoy co |bi oon oo lo ml goon ly coo c boy bo cbo lcb
loi ml cnq ly oo goc qio, lbo nb co lrio o ml nom, lbl oio oo
conq |bnq co nqbo lo oon so boo cboc vo boy moc loonq oo moi moi.
Cboc vo vo loonq onq lo lbo co lb lol |boi loy oon ol co loc noo.
Noi cocb |boc, so oom ooo loi cbinb vo loonq loi coo oon nom lronq
loy |o |boc. Nbo vy, vic oon soc loo onq cbo nqooi |boc |bnq boi
lo cocb on loon.
Tronq |bi y, no oonq ro |inb ooonb, oon lom cbo vn mnb coo cbinb
mlnb. 8on co lb lo oo lom nbonq oio mlnb oo ooc, vo vic co oooc so
oom ooo v loi cbinb boy |bnq lo boon loon bo lboc voo oon. Rinq
oon lbn li lon lm nim ronq, lbo lo mlnb loi cboyn xo coc ooi
mlnb con bon lo bo lboc co sinb mnb coo mlnb cbo ml oi |boc.
VIC TRO THANH DOANH NHAN
THANH DAT KHNG CHI KHA THI,
MA CON D DANG DAT DUOC...
NU BAN BIT CACH!
Tbl ro, nom lronq l 1C ooonb nqbi lbonb cnq |bnq cbi lo
vic |bo lbi, mo con o oonq ool oooc... voi oio |in oon oil cocb'
\oi nbonq ql lonq lroi goo, li boon loon lin ronq, oo oon lo oi lbl conq
nbo li, oon co ll co moi yo l o co mol lronq nbom lbio s lbonb
cnq, cbi cn oon o oonq oonq cnq lboc oo |bin nbio ooonb nbn
|boc lbonb cnq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 0AA
Adam Khoo
Ly oo bn lon moi nqooi lbl ooi lronq |inb ooonb |bnq boi lo vl
bo lbio lbnq minb, conq |bnq boi vl bo lbio moy mon boy ml
|bo nonq ooc oil noo oo. Nqoyn nbn cbo ll co coc looi lbl ooi cbi
oon qion lo vl bo lo oi lo loi ml s soi lm co oon. Toy vy, oon co
lb lronb nbonq li noy no ooc bl goyn socb noy vo o oonq oonq
nbonq boonq bo vo nqoyn loc lrlnb ooy lronq socb.
Hai y u t co ba n d n d n tha nh cng: tu duy
kinh doanh va ky nng kinh doanh
Soo ml lboi qion nqbin coo bonq lrom cnq ly lbonb cnq [conq nbo
nbonq cnq ly lbl ooi} vo lo vn cbo nbio cnq ly |boc nboo, li oi
on |l lon ronq lbonb cnq lronq |inb ooonb |bnq b bo lboc
voo loi loc, lrlnb o boc vn, vo bo lboc rl il voo vn linq boy so
moy mon. Tl co bo lboc voo boi yo l cl loi mo oi conq co lb boc
oooc oo lo lo ooy |inb ooonb vo |y nonq |inb ooonb. To boy ool oo
llm bio yo l lbo nbl.
1. Tu duy kinh doanh
o l oo lin bn oil ml ooonb nbn lbonb ool voi nbonq nqooi
con loi cbinb lo lo ooy boy cocb soy nqb coo bo. Soo ml lboi qion llm
bio, li bol bin ml lboc l lo oi lo loi ronq, cbo nbonq ooonb
nqbi lbonb cnq co cocb nqb rl |boc nbonq nqooi con loi.
Tronq |bi oo bn moi nqooi |bi oooc qioo lbm vic lbl ol mon |bo
cbo lbl nqooi co oc |inb ooonb vo cbi lin lbo loi xom oo lo co bi o
ron loyn, boc boi vo bol lrin. Ml nqooi lom cnq on loonq |bi oooc
co oi boc lbl coi oo lo |boonq lboi qion o ly ml, lronq |bi nqooi co
oc lom cbo oonb qio oo lo co bi oo lo o nnq coo qio lr coo mlnb.
No bn lon nbonq nqooi olnb lboonq |bi oonq lrooc |bo |bon lbo
lbocb lboonq llm cocb no lronb booc vin co o rol loi lbl nqooi co oc

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
0A5
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
|inb ooonb loi |bnq loi oooc, bo cb nbn |bo |bon lbocb lboc vo
n loc llm boonq qioi goyl.
To ooy vo cocb nqb coo cbonq lo lo yo l goon lronq nbl oom ooo
lbonb cnq lronq |inb ooonb. Tboc l, co lb noi ronq lbonb cnq lronq
|inb ooonb bo lboc 7C voo lm ly vo 3C voo cbin looc. Do lo vl
co goon oo noo coo cbonq lo loc onq on moi vic lrn ooi. No loc
onq lroc li on soy nqb, bonb vi vo lboi o coo oon, vo nbonq oio
noy coi conq loi onb boonq on |l goo mo oon loo ro. Soo oy lo oo
ooc oim goon lronq nbl lronq lo ooy coo ml ooonb nbn lrio bo.
e. !t 1t ! ta re tllt |retl allem e te |lal |la lem tlt
Dim cbonq oo lin mo ll co nbonq ooonb nbn lbonb ool oo co lo
vic oonq ro cbo lrocb nbim boon loon cbo ll co moi vic.
Mi |bi li boi ml cbo cnq ly, loi soo cnq ly coo bo |bnq lbonb
cnq nbo monq ooi, li lboonq nbn oooc nbonq co lro loi nbo soo.
/, lbl li |bnq llm oooc nqooi qioi.
Ml il roi nbio lbonb ro co goo nbio oi lbo'
Kinb l soy lbooi'
Nqonb coo cbonq li conb lronb qb lom.
Tbin bo ooo noy |bnq cbi nbio lin moo som noo.
Ti |bnq co oo vn.
No co lbm lin, moi lbo so |boc oi.
Di loc coo li rl |bo cboi.
\n moy ooonq nbo gooy lonq loi voi li.
Ti |bnq co lboi qion o l lronq cbo li lb.
Ti |bnq co oo |inb nqbim.
Ti con goo lro'
Ti qio ml ri.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 0A
Adam Khoo
Tl co nbonq ly oo noy loy |boc nboo v llnb lil nbonq oo qinq nboo
o ni oonq co oon. llm cocb oy lrocb nbim cbo ml oi oo boy ml
oio ql oo. Pbn lon nqooi ooi [voi cocb nqb coo nqooi oi lom lbo} |bi
oonq lrooc ml lbl ooi boy oio |bnq nbo y lboonq vin ro rl nbio
co vo loi ooo cboo o o li cbo oi |boc boy oio ql |boc cbo |bnq
boi lo mlnb.
Ho o li cbo nn |inb l, cbo cbinb bo, cbo oi lbo, cbo so moy roi,
nbn vin |om coi, |bnq lronq lbonb vo |bocb bonq |bo linb,... oo
qy ro nbonq lbl ooi coo cbinb mlnb. Ho conq lboonq vin oo ly oo
ooo cboo nbo |bnq oo lboi qion, |bnq oo lin boy |bnq co nbio
mi goon b.
\let 1 ll tle atel llet |tet 1ee| stt meal tte |ea
Ml |bi oon con monq nonq lm ly mon o li cbo nqooi |boc booc
vic |boc onq lboi ooo cboo cbo mlnb, oon so KHCNC 8/C ClC
lbonb cnq lronq |inb ooonb. Toi soo li oom noi cboc nbo vy 8oi
vl |bi o li cbo nqooi |boc booc vic |boc, oon oo lroo cbo nqooi oo
boy vic oo loon goyn |im sool |l goo coo oon. Ml onq lboi nbo
vy, lboc cbl looc oool soc monb vo co bi bonb onq coo oon o ool
oooc oio mlnb monq mon.
\i oo, no oon cbo ronq nn |inb l oi xonq co li lronq vic ooonb
lbo cnq ly oon sol qiom, oio oo co nqbo lo nn |inb l cbinb lo
|o oio |bin so lbonb ooi coo cnq ly oon. \l oon |bnq lb lom ql
o lboy oi nn |inb l nn oio oo conq co nqbo lo oon |bnq lb
lom ql oooc co. No llnb blnb |inb l xo oi, co bi lbonb cnq coo
oon oonq |bnq.
Tlm cocb o li vo ooo cboo cbo mlnb lo |io lo ooy non nbn vo o
bio lo nbonq nqooi co cocb nqb nbo vy |bnq lb lbonb cnq oooc.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
0AZ
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
No co lbl conq cbi lo on moy con lbl ooi lo oio cm cboc mi |bi
boon conb |bocb goon |bnq xoy ro oonq nbo monq mon.
!lal |la tllt |retl allem mea 1ea tle |ea stt meal e
tea llem see|
Co boi nbio ooonb nbn lbonb ool lo ooi vl bo qom oo oo yo l.
lbin lboi - oo loi - nbn boo boy noi cocb |boc lo moi vic oo xoy
ro oonq nbo y bo Co oonq lo nbonq ooonb nqbi lbonb cnq lo oo
bo ool oo voo loc nn |inb l oonq ln, nqonb mo bo lbom qio oonq
oonq n boy nooc nbo oonq lbnb voonq Co boi coc ooi qio oo ool
oo voi s vn |bnq l, moy mon loyn oooc oi nqo nbn vin nonq
onq sonq loo Co boi bo oo co nqi soo cbio mnb ll Cbonq lo
oo oil ronq co lro loi oonq cbo nbonq co boi lrn lo KHCNC.
Troi loi lo |boc, co cboyn v oo s nbonq cnq ly lbonb cnq nbl vo
on vonq nbl oo co ml oim cbonq. oi conq boi lroi goo qioi ooon
|boi oo non bl soc lbo lbocb, vo cbi nbonq oi vool goo oooc ll co
coc cboonq nqoi vl moi v oicb oooc.
Kbi Soicbiro Honoo ool oo cnq ly monq ln nq [Honoo} soo Tb
cbin lbo boi, nooc Nbl oonq o voo lboi oim li l nbl soo |bi lbl
lrn, con nbo moy coo nq lbl o lronq oom loi boi ln. \oi nom soo,
|bi moi | bi boc loi, nbo moy coo nq o bo boy ln lbo oo vl...
onq ol.
Kbi Froo Smilb ool oo cnq ly cboyn bol nbonb Fooorol Exross
[FooEx}, coc cnq ly loi cbinb oo ooo lcb lbo nbonq cbic moy ooy vn
loi coo nq o xil no, vl nq |bnq co lin lro qo.
Tbl ro, lronq nqoy co co. Kbonq boonq |inb l conq co lb lo co
bi cbo nbonq cnq ly |boo monb co soc ol ro ooi nbom oonq ro
qioi goyl ml vn o boy oo onq ml nbo co noo oo. Kbi Ricboro
8ronson ool loy voo xy oonq cnq ly bonq |bnq, oi ny oo ooo nq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 0A8
Adam Khoo
ronq, nqonb noy oonq lbl lb vo bn lon cnq ly |inb ooonb vn loi
bonq |bnq oo lboo l. Nbonq \irqin /irlinos coo nq loi lo con qo oo
lronq vonq, oo sinb soo oo mon no vn oo soc qionb qil lb bn lo
loy nqooi |bnq l oonq on oo lb lroonq loc oo lo 8rilisb /irwoys.
Tronq |bi nqonb xic oonq o lboi oim lbooi lroo vo bn lon coc ooon
xic oo lboo l ooc boi oonq coo lbl Circos Do Sol loi co ml lboi |y
bn lbnb nbl, voi moc lonq lroonq monb nbl lronq lcb so cnq ly.
8on lbn oi loc coo cbonq li lo TCM conq bol lrin monb mo o boi
lonb voc xol oon vo ooo loo loi \il Nom, lronq |bi boi lonb voc noy
oooc xom lo oonq lin qn on ooo boo conq nbo qo nbio |bo |bon
lronq nom 2CC.
Soo loi co nbonq nqooi li nqooc oonq lbonb cnq nbo vy Do lo vl
bo lo nbonq nqooi |bnq cbo bo ol co oi booc ol |y llnb bonq
|bocb goon noo |im sool s bn coo mlnb. Cbinb li soy nqb vo
bonb onq nbo lb cbo bo bo co oooc soc monb xooy cboyn llnb
lb vo ool |l goo ll.
Net te 1let l lla a el 1eeal allej |ll a 1e tt| jle|
|t atel leal 1ee
Cbo coo nbonq ooonb nqbi lbonb cnq cbo ronq no co vn o noy
sinb lronq cnq ly lbl oo lo vl bo lom ml vic ql oo cboo oonq cocb.
Ho lin ronq mlnb lo nqooi |im sool 1CC so lbonb cnq vo loi nbon
coo cnq ly.
Ho oil ronq no co vn o ql oo voi |bocb bonq lbl oo lo vl bo cboo
oil cocb goon ly vo cbom soc |bocb bonq, ronq ooonb lbo qiom sol lo
oo bo cboo oil li lb oonq cocb, no co lroc lroc v lin ooc lo vl bo
cboo bio ro v loi cbinb. Toonq lo, no co vn o noy sinb lronq bool
onq coo cnq ly lo oo bo lonb ooo vo bon loyn oi nqo goon ly oio

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
0A
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
bonb cboo ll. No vn o lboc v nbn so lbl lo oo bo cboo lom ll
|bo loyn oonq, ooo loo vo ooi nq nbn vin.
8onq cocb cbo loon o lrocb nbim cbo vic lom coo mlnb, oon ly loi
goyn cbo onq, ronq oon cbo |bnq boi oi |boc lo nqooi loo ro |l
goo, oo lroc li boy qion li. Dio oo co nqbo lo oon co nonq loc
o lboy oi no. Nqooi voi lo ooy lom cbo co nim lin |bnq loy cboyn
ronq, D lboy oi lb qioi, li boi lboy oi lrooc.
!l 1e tllt |retl allem !11 tle le| te tte mlal e |le 1l
a meal alt |le aee
Ti mo n | cbo oo n nqbo m l co cboy n oo xo y ro vo i li. Nom 2CC2,
li oo l o o b oi n |bo o bo c co ln Nbo nq M Tbo c Tbo nb Cnq [
Pollorns o Excollonco PCE}, oo li vo o i lo c Sloorl Ton co nq lbi l |
vo bo l lri n. Dy lo m l cboonq lrlnb bo l lri n oo n lbn, oo nq nbo nq
|i n lbo c v L Trlnb Nqn Nqo To Doy [NLP} qio nqoo i bo c bo l lri n
nonq lo c lo ooy, |bo nonq qioo li o oo l ooo c lbo nb cnq monq mo n.
Cboonq lrlnb lonq ro oo nq vo o lbo i oi m |inb l |bo |bon vo nbi o nqoo i
co nbo c o co i lbi n |y nonq co o mlnb o lonq linb co nb lronb lronq cnq
vi c. Tronq qioi ooo n |bo |bon, |bo nq boo nq ooo nq nbo nqoo i lo r l c n
nbo nq |bo o bo n loy n nbo Nbo nq M Tbo c Tbo nb Cnq o lo o cbo
bo o nq lo c vo lo nq lo lin nbo m voo l goo lbo lbo cb lroo c mo l.
Tinb lbl linb nbo lb, nbonq lronq ooi qioi lbio oo lin v |boo boc,
cbonq li oo lbl ooi lbom boi. \oi cbi bi .CCC o cbo goonq coo
vo CC o lbo oo oim noi cboyn, cbonq li cbi co oonq ml nqooi
oonq |y [lronq s 12C |bocb bonq lim nonq lbom oo ooi noi cboyn
min bi}.
Soo |inb nqbim cb noy, li cbo lrl ml ooi bo, lronq oo li |boyn
|bicb ll co nbn vin no ro nbonq ly oo |bin |bocb bonq nqoonb
mol loi voi cboonq lrlnb. Nbio y |in ooo ro. Co nqooi noi, Do soy

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 050
Adam Khoo
lbooi, lboi ooi |bo |bon lom ql co oi oom oo ro 2.CCC o cbo ml cbo
|boo boc co cbo.
Loi co y |in, Do lo vl s lro goo [loc y li moi 28 loi}. Tronq |bi
bn lon co loo oo lronq o loi 3C on 4C, bo |bnq nqb lo s co
oo |inb nqbim. Conq co nqooi nqb ronq, co lb vl cbonq li |bnq
cbon nqoy boonq ooo nn qo xoi xoo.
Nbonq li |bnq lb cb nbn nbonq ly oo nbo lb, oi voi li, oo cbi
lbon loy lo nbonq loi ooo cboo vonq v cbo lbl ooi coo cbinb mlnb.
Ro ronq li |bnq lb lom cbo mlnb qio oi booc lboy oi nn |inb l
booc non ni o nqi soo moy mon cbio v bio mlnb. Toi soo loi l
lronq voo nbonq oio nom nqooi lm |im sool coo oon Lom nbo lb
cbi monq on com qioc mlnb lo |o v oonq, ol loc nbo ml con ri
lronq loy |o |boc.
Tboy vl lb, li oi on |l lon ly oo |bin 11 nqooi |io |bnq oonq
|y boc lo vl cocb li lrlnb ooy cboonq lrlnb cboo ool, cboo |bin cbo bo
lby cboonq lrlnb noy boo icb voi bo nbo lb noo. Ti nbn lonb loon
o lrocb nqbim cbo lbl ooi ooo oon noy. Soo |bi ly lbnq lin bon
bi lo |bocb bonq, li llm ro oo ly oo cbinb |bin bo |bnq qbi oonb
voo |boo boc. Ml lo, li cboo lom cbo |bocb bonq com lby nbo co
ooc lbil boi nnq c |y nonq coo oon lbn. Hoi lo, bo co ni o nqoi
mo b ronq cboonq lrlnb so |bnq co loc oonq voi bo. \o coi conq, li
cboo cbonq minb oooc nbonq boonq bo qioi lbio lronq |boo boc
so monq loi loi icb cbo bo.
\oi cocb nqb nbo vy, li goyl onb lboy oi ni oonq ooi lboyl lrlnb,
cbi lbm lin cbo goonq coo vo l cboc ml ooi noi cboyn min bi
|boc. Ln noy, li l lronq qioi lbicb loi soo coc boonq bo L Trlnb
Nqn Nqo To Doy [NLP} co lb qio bo lonq coonq qio lr loo onq coo
oon lbn, |bin bo co |y nonq qioo li bio goo bon vo on on vic
qio lonq lbo nb. Ti looi oo mi nqbi nqo v cbl loonq cboonq lrlnb

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
051
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
oonq loi com ooon so boon lin 1CC no bo |bnq boi lonq voi |boo
boc vo loo com qioc q rol oonq mon goo lr qio 5CC o no bo
oonq |y nqoy l loc. Ln noy, co 13 lronq s 1CC nqooi nqbo oonq |y,
li l lbonb cnq lo 13. Ti li loc boon lbin cbio lboc oon bonq
coo mlnb, loonq nqooi oonq |y lonq ln, loi lboi oim l cboc cboonq
lrlnb oo lin oo co 5C nqooi lbom qio. To oo on noy, oo co bonq
nqon nqooi lbom oo cboonq lrlnb lboy oi coc snq noy.
!ea le 1t |lea l m| el |lt |letl la |lt al|
Co lb cbo on nom 2CC5, |bi nn |inb l lonq lroonq lro loi, lb lroonq
cbonq |boon vo ol onq son ool oo oonq n. No nn |inb l soy
lbooi |om lboo lbl nqbi, qiom loonq, lbl voo qioi ooon boc bi
|inb l, lb lroonq loo onq lro nn |bon bim vo nbo co v nbn loc
lonq coo, loonq onq conq lonq lboo. 8on nqb xom cboyn ql xoy ro
voi cbonq li Loonq nqooi oonq |y voo cboonq lrlnb Nbonq M Tboc
Tbonb Cnq ool oo qiom ro rl.
Tbin bo on rn voi nbonq co bi vic lom nn |bnq con lboi qion
lbom qio ml cboonq lrlnb |oo ooi 4 nqoy noo. Con ml ly oo |boc,
nbio cnq ly oonq ro |inb ooonb, nbn loc lbio, nn cbonq cn boi
moi ooo |y nonq coo mlnb, moi nqooi vn o oonq |im oooc vic voi
onq loonq |bo |bo, vl lb nbio nqooi nqb cbonq cn nboc cnq oi
boc lom ql. Kbi cnq vic lro nn o |im bon, Nbonq M Tboc Tbonb
Cnq ooonq nbo o looi |boi oonb socb nbonq vic cn lom nqoy.
8on nqb soo, li cbon cocb o li cbo nn |inb l |boi soc, lbo nb
coo nqooi loo onq lonq vo lcb lom vic on rn coo |bocb bonq nn
|boo boc coo mlnb vonq |bocb cbonq Ml ln noo, lom nbo vy conq
|bnq lb |bin ooonb s vo loi nbon coo cnq ly lonq ln'
Tboy vl lb, li goyl onb oonq ro cbo lrocb nbim ronq cboonq lrlnb
mo li ooo ro |bnq con bo bo noo. Cn boi loo ro ml cboonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 052
Adam Khoo
lrlnb moi lbicb onq bon voi oi conb bin loi. 8oi vl lb lroonq cbonq
|boon oonq oonq n, lbin bo on lin voo oo lo o |nb noy, li linb
loon ronq lboy cbo ni oonq bol lrin oon lbn, li nn conq c coc
cboonq lrlnb ooy nqooi lo cocb goon ly loi cbinb co nbn vo coc bonq
moc oo lo.
\o y loonq v ml so lboy oi oo oooc on oo bo bnb. Coc cboonq
lrlnb co ln nbo Woollb /cooomy [Kboo boc lom qioo}, Woollb
/cooomy Trooor [Kboo boc oo lo cbonq |boon}, Woollb /cooomy
Forox [Kboo boc |inb ooonb nqooi bi} vo Woollb /cooomy Clions
[Kboo boc |inb ooonb goyn cbon} rl bol |bocb, oom loi nqon ooonb
lbo coo bon 8C ln so voi cboonq lrlnb Nbonq M Tboc Tbonb Cnq'
No li o li cbo nbonq ly oo on nqooi vo |bnq nbn lrocb nqbim
co nbn, bon cnq ly cbonq li oo oo lo co bi o lonq ooonb lbo vo
loi nbon ln my cboc ln nbo vy. \o cbonq li cboc bon vn moc |ol
voi ml cboonq lrlnb rl boy nbonq |bnq con sinb loi oooc noo.
!ea le |lej |lee l m| el |lt |letl la |lt lel
Cbo bo li cbio so voi oon ml lbo lbocb |boc mo li oo vool goo.
Tronq vonq nbio nom, cbonq li l cboc boi cboonq lrlnb lbonb cnq
vool oc vo co linq vonq ro nqooi oin qioi Sinqooro, oo lo coc
cboonq lrlnb monq ln. Tbio Nbi Sio Donq [Soor Kios} vo Ti Toi
Cioi, 8on Conq Tb' [l /m Ciloo, So /ro oo'} cbo boc sinb Sinqooro
voo coc o bo. C Sinqooro, boc sinb oooc nqbi boi ool voo lbonq
vo lbonq 12. Nbln cbonq, coc oc bo boynb son lonq qoi con om
mlnb oi boc cboonq lrlnb 4 nqoy nbom qio coi lbin lboi o vo |l
goo boc l coo cbonq. Tbl lo nbl co loonq lin, con om bo voo co
nbonq bool onq o icb o |boi so voo nbonq lro cboi v o lbm cbi
co boi lronq o bo loi voo co onq loc boc l ll bon. Cbinb vl vy,
lb lroonq cbo coc cboonq lrlnb noy bol lrin monb vo monq loi nbio
loi nbon.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
053
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
\oi nom lri goo, nbio lroonq co onq lboi oonq ro lo l cboc nbonq
bool onq bo cbo boc sinb coo mlnb. Conb boc sinb l n on lroonq
voo nbonq nqoy bo |bnq con lo lm noo. Tbi lbl co oo coc looi bool
onq cbo coc om lbom qio. lronq oim, lbi oo lb lboo, sinb bool co
loc o, coc cboonq lrlnb oi ooonq, oi lbom goon, v.v... So lboy oi noy
co onb boonq loi coc cboonq lrlnb bo coo cbonq li |bnq D nbin,
rl nbio noo lo oonq |boc' Cio oy, bo boynb com lby |bo mo qoi
con oi boc cboonq lrlnb 4 nqoy coo cbonq li, vl con coi bo boi lbom
qio coc bool onq qon voi nbo lroonq.
Dio noy conq loc onq lroc li on cn co com coo coc oi lbo
conb lronb voi li, ooc bo boi lbo nbo goy m |inb ooonb vo ml
|bo nbio lin. Nbio cnq ly con boi oonq coo. Doon xom bn lon
cbo cnq ly noy bon onq nbo lb noo lrooc so vic noy Ho o li cbo
nq nbo lroonq oo oonq ro l cboc nbonq bool onq bo vo qil cbl
coc |boo boc o lro coo bo.
Rinq li oo lbm nbon ooi boc ronq o lbonb cnq, oon boi nbn
lonb lrocb nbim lronq ll co moi vic, ronq lb lroonq cboo bio ro v
so oc ooo lronq cboonq lrlnb coo li. Tboy vl bm boc voi nq nbo
lroonq, li goyl onb l ro o bn cbo lrocb nbim lom vic voi coc
lroonq, on qo coo lonq lroonq o qioi lbio cboonq lrlnb coo mlnb.
\l nbio lroonq boc mon boc sinb coo mlnb lbom qio coc cboonq
lrlnb ooo loo |y nonq snq coo c bon nn cnq ly li co lb lo oon v
lbo ooy cboonq lrlnb noy lboy cbo bo. Ml ln noo, oy lo ml goyl
onb boon loon oonq oon. Tronq vonq voi nom, cbonq li oo cbim lnb
lb bn rl ll. Hin loi, co oo lroonq o Sinqooro lbl co ml lroonq
ooo cboonq lrlnb coo li voo lroonq coo bo. Cboo bl, ooonb lbo loo
ro lo so cboyn boonq noy con coo bon nbio so voi con s oon oo.
To con s ooo loo |boonq 2.CCC boc sinb o Sinqooro ml nom, noy
cbonq li oo bon loyn cbo bon 3.CCC boc sinb bonq nom lbnq goo
vic bo loc voi coc lroonq boc.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 05A
Adam Khoo
Ml ln noo, li xin nbn monb ronq, lbonb cnq coo ml ooonb nqbi
bo lboc boon loon voo goyl onb vo bonb onq coo 8/N [voi lo
cocb nqooi cbo boy nqooi lonb ooo coo nbl}. Tb nn so cbi ml lboi
qion vo cbonq co icb loi ql no ml cnq oi llm ly oo on nqooi cbo |l
goo |inb ooonb coo oon.
e mel let |le 1l, |l jlel |le 1l |rtet
No oon oonq oio bonb ml cnq ly vo qo boi nbio vn o, oon
boy xom oo lo nbonq lbo lbocb mo oon boi oi mol vo vool goo no
mon lby cnq ly on nn lom ro voi ooonb lbo vo loi nbon lonq vol.
8oi l | li so qio oon lom oio noy.
Tronq cl oo lin coo oonq oio, oooi oonq D li, boy vil ro ll co
nbonq ly oo con lro cnq ly oon ool oooc moc lio. Tronq goo |bo oon
lboonq vin ly oo booc o li cbo nbonq nqoyn nbn noo v nbonq lroc
lroc booc lbl ooi lronq |inb ooonb coo mlnb. Nbn vin looi oinq
Di lbo mo monb, sonq so Coc goy onb cboo bo ly coo coc co goon
cboc nonq Nn |inb l xonq oc boy bol lrin goo nbonb
Tronq cl li lboo, Cbo lrocb nbim, li mon oon vil ro cocb lboc
oon co lb oonq ro nbn lonb lrocb nbim cbo |l goo |inb ooonb coo
mlnb. Noi cocb |boc, oon oo loo ro |l goo noy lo nbonq goyl onb vo
bonb onq noo Hoy nbo ronq cbi |bi noo oon lboo nbn voi lro coo
mlnb lronq moi vic, oon moi co nonq loc o lboy oi cbonq.
Tronq cl coi conq Honb onq, boy vil ro nbonq ql oon cn lom
nqoy o lboy oi |l goo |inb ooonb. Nbonq lrooc |bi oon lboc bin
ooi l noy, cbo bo li | loi vic li oo lom ql o qio cbo ml lronq
nbonq |bocb bonq coo mlnb voc oy cnq ly oonq lom on ol ool.
!lal |la 1ta mtl tllt see
1e ltj /let tt 1 ta | alt |le aee
Tronq ml |boo ooo loo v |inb ooonb coo li, ml boc vin on qo
li cbo oil, onb |bnq lb loyn oooc nqooi qioi v lom vic cbo mlnb,

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
055
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
No li loyn oooc nbonq nqooi nbo vy, co boi cnq ly li oo lbonb
cnq bon nbio |bnq', onb lbon lbo.
Kbi li boi lbl onb qioi lbicb |y bon, ronq loc oo nbn vin coo onb oi
ny oo rl bn cbn, nbonq voi lbonq soo bo ml on onq loc vo
nbil llnb nqoi lonb. Ronq noi cbonq nqooi coo cnq ly lom vic lbio
bio goo, |l goo |bnq n onb vo cbi nqi oo cbo cbi lb coo c lrn.
\n o |bnq oonq o oo, onb coy oonq cbo oil, mi |bi llm oooc oi oo
lom vic ll, lbl cbi voi lbonq soo bo loi l lnb roi oo cnq ly.
Ti qioi lbicb cbo /lox bio, lo nqooi oonq oo, onb boi cbo lrocb
nbim cbo bonb onq coo nbn vin. No mon nqooi coo mlnb lboy
oi, onb boi lboy oi lrooc. Nbo oon co lb ooon oooc, nqbo li noi
lb onb l loc qiy noy ln ronq soo onb loi boi cbo lrocb nbim cbo
oi nqo nbn vin voo |om coi voo lbio onq loc cbo.
D lboyl boc oooc /lox, li ool oo llm bio cocb onb oio bonb cnq
ly conq nbo goon ly nbn vin o bol bin nbonq vn o mo onb v
llnb loo ro.
Hoo ro ly oo |bin nbn vin co lo loonq |bnq n onb vo lom vic
|bnq bio goo lo vl cnq ly onb |bnq b co goy lrlnb loyn cbon |y
conq o llm oonq nqooi oonq vic. /lox |bnq oonb nbio lboi qion
voo cnq ooon llm |im, bonq vn vo |im lro nbn vin. Cnq ly
onb conq cbonq co nbonq cbon moc vo ni goy ro ronq, con cnq loc
bon loyn nbn vin loi o xom nbo.
Ly oo |bin c oooi coo onb lo ro o ly, lbo onq lo vl onb o ool mnb
lnb lo lrn xonq mo |bnq cbo lonq nqbo y |in coo c oooi boy
cbo bo ml moc o goyn bon noo oo.
Coi conq, so o nbonq nqooi qioi lboonq |bon qoi ro oi lo vl co lom
ll my bo conq cbonq oooc ooi nq boy o ool ln cboc vo coo bon.
Non lonq, bo oonb roi oo cnq ly.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 05
Adam Khoo
Soo nbio ln lo vn cbo /lox, li oo qio onb bio ronq no mon lbo
bol vo qio cbn nqooi loi, lrooc bl onb boi lo nbo goon ly qioi. /nb
boi loo mi lroonq lom vic ll, voi nbonq goy onb ro ronq vo bn
lboonq xonq oonq o |bicb l linb lbn lom vic ll.
/lox bio ronq onb boi cbo lrocb nbim cbo nbonq vn o coo cnq
ly mlnb vo ool loy voo lboc bin lonq oooc o loo ro ml oi nqo nbn
loc qioi. /nb rl roo ool oim nbonq bn vic soo.
n
Lo m l l cnq lo c bo nq v n vo cbo n lo o |y co nq o loy n ooo c
nbo nq nqoo i co oom m, lbom vo nq vo co o nq lo c lo m vi c
l l.
n
Cbon boo goy lrlnb lom vic, loo ro mi lroonq lom vic ll vo
lboonq xoyn qio mi goon b boi cbio voi nbn vin goo nbonq
ooi bo conq nbo bon loyn.
n
Doo ro cbinb socb lboonq bol bo ly, |boyn |bicb nbn vin lom
vic ll bon monq ooi. \i oo. /i co sonq |in, o xol vo lboc bin
ml oo on ll so oooc cbio loi nbon lboo ml li l noo oo vo oooc
lboonq lboo goy.
n
T cboc lroo oi booc bo mol bonq lbonq voi nbn vin o bio
ro bon moc lio, nbo co, nbonq vn o noy sinb lronq cnq vic
vo oonb qio v cocb lboc lboc bin conq nbo |l goo cnq vic coo
bo.
Nbonq ql xoy ro soo nbonq lboy oi noy lrn co loyl voi. Tboi o vo
|l goo lom vic coo nbn vin onb lboy oi boon loon. Ho lom vic
nbil llnb bon, bio goo bon vo conq nonq onq bon. Tinq lonb on
xo, nbio nqooi qioi on oo gon cbo cnq ly onb bon. Nbo vy mo
moc o boi lonq coo |bocb bonq vo ooonb lbo cnq ly onb oooc nnq
coo ln rl nbio.
8y qio oon boy oonb ml |boonq lboi qion lbicb bo o boon lbonb
ooi l noy, oon nbo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
05Z
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
li Chu trch nhim Hnh ng
8on oo lom xonq ooi l o lrn cboo Tl lom' Trooc |bi ool oo bn
li lboo, oon boy xom goo cocb lom ooi l noy coo ml lronq nbonq
boc vin coo li.
li Chu trch nhim Hnh ng
i th gim gi v
ginh mt th phn
Ti cha a ra cho
khch hng nhng li
ch sc hp dn
Sng to cch thc mi
bn sn phm/dch v
gip phn bit cng ty
ti vi cc i th cnh
tranh
Khch hng thng
b i
Ti cha xy dng mi
quan h tt v thn
thit vi khch hng
Xy dng b phn
Chm sc khch hng
v chng trnh Khch
hng thn thit
Th trng bo
ha
Ti khng m ra th
trng mi
M chi nhnh nhng
tnh thnh khc, qung
b trn Internet
Khch hng khng
bit n chng ti
Ti cha ch trng
ng mc vo khu
tip th v bn hng
Xy dng i ng bn
hng gii v cc chin
dch qung co
Khng c nhiu tin
qung co
Ti cha khm ph ra
nhng knh qung co
r hn
Hc nhng cch thc
qung co trn nhng
phng tin r tin hoc
min ph nh blog,
phng chat, Youtube,
v.v

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 058
Adam Khoo
|. !t 1t I Otea alem |l| |el le me |leal ta
Tbl |bnq moy, lro nqoi lon nbl lrn con ooonq |inb ooonb coo moi
nqooi oo lo ool oo ml cnq ly moi, sonq loo ml son bm moi boy
oooc voo ml lb lroonq moi cbinb lo ni so lbl ooi. 8n conb oo,
lm ly lbl vonq vo ol loc |bi oi mol voi nbonq soi lm cbinb lo qol
cbn /cbillos coo oo s coc ooonb nbn.
Tronq |bi oo, nbonq ln lbl ooi, nbonq loc lbooi lroo, nbonq ni lbl
vonq loi cbinb lo nbonq lro nqoi ooc boi lroi goo lronq goo lrlnb |inb
ooonb vo lom qioo coo ooonb nbn, vi nbo vic ml con ooom o co
o conb roc ro soc moo nbl onb boi lroi goo qioi ooon lom ml con
so xo xi vy. Coo lrlnb xy oonq ol |y cnq ly lbonb cnq noo lbl ro
lo ml goo lrlnb |inb goo nbonq lbl ooi, soi lm, nbonq ln o lo cbi
bo bonq vo nbonq lbl vonq cb. Tbo boi lrn ooi co my |bi moi
vic oin ro nbo monq ooi Trn goonq ooonq y, nbonq oi monq con
onb so lbl ooi so roi ronq bl, cbi con loi nbonq nqooi co linb lbn
loc goon, lo lin |bi oi oo voi |bo |bon lbo lbocb. Do lo nbonq nqooi
oin nbonq vic ol nbo y, nbonq lbl vonq lbonb oon oo cbo so lboy
oi cbin lbol vo conq c soc monb coo mlnb.
Dy cbinb lo ly oo loi soo nbio nqooi oooc l lrlnb lboo li soy nqb
ml cbio, lboonq vo nqoy ly co lro loi co son vo cbi cbo ooi |l goo
ll nbl lboonq lbl ooi lronq |inb ooonb. Ml ln li ooc ml ooi
ooo noi v ml lbo |boo o ml lroonq b lbnq. C oo oo |boc |bi
cbi ool oooc ooy oim 1C lronq |y lbi ll nqbi. C lbl vonq vl lbio...
oim 1C lbo lom, c |bnq lbl so boon boo lronq b so xin c boc
onq mo c nbom loi.
Doc xonq ooi ooo oo, li com lby li nqbi cbo c oo. Kbnq boi vl
c |bnq ool oo lom oim 1C ml cocb lron von, mo ooi vl li oil ronq
no voo loc noy, c |bnq cbo ni so ol loon nbo nbo oo, lbl moi noy
c so |bo lbonb cnq lronq ol |y nqb nqbi noo mo c loo cbon.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
05
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Monq monb, yo ol nbo lb, c so o qoc nqo lrooc nbonq lbl ooi vo
lbl vonq lon bon lrooc |bi v oicb lbonb cnq.
Ti lin ronq, o lbonb cnq lronq ol co vic ql, oo lin lo boi oom
cb nbn |bo nonq co lb boi nm lroi nbonq goo oonq coo lbl ooi,
lm lo, o o,... Tbonb cnq |bnq ooo qio lo ml ooi l lbonq lo ro
oonq nbonq bonq cy. No oio oin lrn o lb lbl oo lo con ooonq
ronq coo lri ln sol xonq oy |cb linb. Donq lb, cbonq ooonq oi
loi lbonb cnq ooo qio conq nqoon nqooo, |boc |boyo voi ooo nbio
cboonq nqoi vo oon voi lo cocb lo nqooi o bonb voo moi vool goo
oooc oinb noi noy lbl oo lby lrooc mol nqon noi |boc sonq sonq bin
ln. Tio so coo bo bl coc ooonb nbn lbonb ool [lronq oo co li} cbo
lby nbonq lbonq lrm vo |bnq il ln lbl ooi coy oonq lrooc |bi bo
ool oooc qic mo coo mlnb. Cbonq lo boy conq oim goo.
Tronq goo lrlnb qy oonq cnq ly Disnoy, Woll Disnoy oo on moc qn
bo son lnq cnq 12 ln o coi conq xy oonq oooc ml lronq nbonq
cnq ly qioi lri lon nbl vo lbonb cnq nbl lronq lcb so.
Donolo Trom lo nq boi l n oo nq on oo vo c bo so n lronq nqo nb |inb
ooonb mo nq qio i nb l lo o l o nq so n lroo c |bi oo l o n oonb bi o nq
voo o l o nq so n vo oonb li nq nbo oy qio . [Cnq co nq lo cbo cboonq
lrlnb Nqoo i l so [Tbo /ronlico} n i li nq lrn loo n lb qio i.}
Lim Tow onq, nqooi sonq l ro Emoriom loyn o bo son o loi 72
voi mon no ln on bonq lrio o. Nbonq nq |bnq cbo oo loy o
coi loi lbl lb c loi by mo l ro ml cnq ly |boc vo oonq loi co
nqbi coo mlnb o loi... 82.
Kbi Sim Wonq Hoo l ro Croolivo Tocbnoloqios lbl son bm oo lin
coo nq, Cooic , lo ml lbl ooi lon, li lboo lo ml cboi nbonq
lbl ooi |boc. Nbonq cbinb nbo rol ro |inb nqbim o nbonq ln lbl ooi
oo mo son bm Soono 8loslor lbonb cnq nbo ml bin loonq qio
cnq ly nq |im oooc bonq li o.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 00
Adam Khoo
nom soo |bi Slovo 1oos ool oo vo xy oonq cnq ly /lo vonq oonb
on oin, nq o oy ro |boi con lboyn mo cbinb nq xy oonq vo lom
cbo no lon monb. Cboo oonq loi o oo, cnq ly li lboo mo nq sonq
l [No/T Comolors} loi lo ml lbl ooi lbom boi |boc. Nbonq ri Pixor
coo nq ro ooi [bin lo bonq bim bool blnb lbonb cnq nbl lb qioi}
qio nq nbo ml nqooi bonq gooy lro loi voc oy /lo oonq lrn oo
voc bo son, lom cbo no lro lbonb ml lronq il ooonb nqbi cnq nqb
lbnq lin lbonb cnq nbl bonb linb. Donb socb nbonq nqooi oin lbl
ooi oon oo lbonb lbonb cnq cbonq coc con |oo ooi ro moi...
!el see |l| |el lel le me |leal ta
Co boi ool ro lo loi soo bn lon ooonb nbn co oooc lbonb cnq bm
noy oo |inb goo cboi lbl ooi lrooc oo Ti lin ronq, o lbonb cnq
lronq |inb ooonb, oon boi lroi goo nbonq ooi boc vo |inb nqbim ooo
lboonq, loo nbo o co nbonq bol qoo lronq nqn boi lroi goo goo lrlnb
xoy xol ooo oon vy.
Tronq lb qioi |inb ooonb, nbonq ooi boc nbo vy |bnq on lo socb
vo [nbo lronq lroonq boc} mo lo nbonq |inb nqbim lbl ooi nqooi ooi.
Kbi lbl ooi lronq ml vic ql oo, cbonq lo so oil oooc coi ql lom oooc,
coi ql |bnq lom oooc. Lin loc boc boi vo rol |inb nqbim lo nbonq ql
|bnq bio goo vo lboy oi cbin looc, coi conq cbonq lo so oi on
lbonb cnq.
Soy cbo conq, lbonb cnq xol bol lo goo lrlnb lin loc oio cbinb,
soo cboo o co nbonq boonq bo vo goyl onb oonq oon. Ml
goyl onb oonq cbi on lo nbonq ql mo cbonq lo lbl so lroi goo. \o
|inb nqbim goy qio nbl, |y lo lboy, lboonq loi lo nbonq goyl onb soi
lm... vo oon boi lro qio'
T l nbin, ooo qio co nq co nbo nq vi c cbo nq lo co lb lo m o qio m lbi o
nbonq soi lm vo lbl ooi. Do lo ly oo loi soo li vil goyn socb noy.
Do conq lo ly oo loi soo vic nqbin coo bi |y vo lo lroyn coo nbonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
01
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
ooonb nbn boyn lbooi loi goon lronq on vy. 8oi vl |bi nbln loi
cbonq ooonq q qbnb oi loi lbonb cnq, bo so lnq |l nbonq |inb
nqbim, lbl ooi, soi lm vo boonq on oon cocb lronb nbonq coi b
oo. Toy vy, oo oon boc oooc ooo nbio lo socb vo vo nqooi |boc lbl
|bnq ooi boc noo lbil lboc bon ooi boc lo cbinb lboc l |inb ooonb vo
loo voo coc coo oon. Do lo coi mo nq oo lo qoi lo lroonq ooi.
8l te| 1e te| te |l| |el e |l| ea
\y nbonq ooonb nbn lbonb cnq oo cbon o cbo mlnb nbo lb
noo o oi mol voi nbonq lbl ooi vo soi lm coo cbinb mlnb Ho lo
nbonq nqooi sinb ro oo oy oon lnb, |bnq oil so, |bnq sol mo ml
cbol nim lin voo mlnb, boy |bnq ooo qio oon oo lrooc nbonq lbl
ooi o Tl nbin lo |bnq co cboyn nbo lb' Tbl ooi lo ml ni ooo
vo lo nqooi oi conq oil ooo vo so ooo. Kboc oil lo o cb bo boc oooc
cocb li cn vn o ml cocb oonq oon.
To |inb nqbim oon lbn, li co lb noi voi oon ronq ooonb nbn conq
so lbl ooi nbo ll co moi nqooi, co |bi con so bon vl bo oo oo lo, oi
|bi co coc snq coo mlnb voo oo. Ho conq com lby ni lboc oocb
mon oo cboy |bi qo |bo |bon. Kboc oil lo o cb bo co cocb onb
nqbo rinq v lbl ooi.
Tronq |bi nbonq nqooi olnb lboonq onb nqbo lbl ooi lo |bi mlnb
|bnq co oooc |l goo nbo monq mon, ri o com qioc li l vo so boi
on moc cocb on qio nqo lr lronq lonq mo |bnq oom ool ro ml
moc lio noo noo, conq qinq nbo c oo lbo |boo, cbo ronq mlnb lbl
ooi |bi cbi ool oooc ooy oim 1C cbo |bnq boi co lom. No li conq
onb nqbo lbl ooi lboo cocb y, cbon cbon li so |bnq co oo oonq
|bi o li loc lom vic vo ooo ro boonq bo moi on ool cnq ly on
v lri nbo nqoy bm noy. Cboc bon li oo com lby lboo ool ooi con
nonq noc vo oo coc |bi cbi co ml nqooi ooy nbl oonq |y |boo boc
Nbonq M Tboc Coo Tbonb Cnq voo ln qioi lbio oo lin. \o li

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 02
Adam Khoo
conq co lb cb nbn lbl ooi |bi nbio nbo xol oon lo cbi |bnq in
goyn socb oo loy coo mlnb, Ti Toi Cioi, 8on Conq lb'
Kla te |l| |el, tll te |el let llal allem
Tronq |bi y, nbonq ooonb nbn lbl so oo lin ronq |bi |bnq ool oooc
moc lio lbl oo |bnq boi lo lbl ooi, mo cbi lo ooi boc |inb nqbim.
Ho boc boi lo |inb nqbim y o lboy oi, oio cbinb cocb lboc lin
bonb cbo on |bi lbonb cnq moi lbi. Ho lin ronq bo cbi lbl ooi |bi
lo oo vic oonq lom boy ooc mo oonq o. Ml |bi |bnq oo coc, bo
lo |o ol |bo cbin ooi.
D nbin, |bi oon co linb lbn |bnq ooo qio oo coc, nbonq lbl
vonq, soi lm, lro nqoi lbm cbi lbl ooi cbi lo lom lboi. Nbio ooonb
nbn lbonb ool lin ronq lbl ooi lon nbl cbinb lo KHCNC lom ql co.
Bcn mcl lrcng nhung cu ccnh mc ccn khcng
ccc g|c lhuc h|en
eae Ore|tl, tt |lt Netle lel al| |le lel
Nlem |la se ltj |ea te| te alta |lel 1lem lle lla al|
Dio goon lronq nbl cbinb lo noi ooonq nim lin loonq sol son ronq
moi cboyn so ll oo |bi oon co oo goyl lm llm oonq oooc cocb qioi
goyl vn o. Tbio oi nim lin |bnq ql loy cboyn y, oon so |bnq co
oo ni loc o vool goo ll co nbonq lbo lbocb lrn con ooonq v oicb.
Kbi nqbin coo vo boc l cocb lo ooy coo nbonq nbo lonb ooo vo
ooonb nbn lon lrn lb qioi, li bol bin ro ronq ll co nbonq nqooi
noy oo co nim lin vonq nbo oon lbocb ronq moi lbo xoy ro oo co
ly oo coo no. Kbi lro nqoi xol bin ol | bo oo n loc nbo lb noo,
lbl lronq nqoy co co, nqbo lo ol co lbl ooi, soi lm noo conq monq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
03
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
lronq no ml moy mon lim n. Nim lin noy li lbm cbo bo soc
monb o vonq oooc li loc coc bonb lrlnb, lronq |bi oo s nbonq
nqooi |boc oo coc qioo ooonq.
Co ml oio ll oo oonb cbo oon. lronq goyn socb noy, li so cbio so
voi oon nbonq ooi boc goon lronq nbl mo oon cn nom oooc o qiom
lbio lbl ooi vo rol nqon ooon ooonq v oicb.
t. !t 1t Llea |tt e lla ata sea |ee
8on oo ooo qio ool ro co boi, loi soo 8C cnq ly co lb ln loi lronq
vonq 5 nom oo lin loi lbl ooi lronq vonq 5 nom loi
Ly oo lo vl nn |inb l lb lroonq lboy oi lin loc, oo oo nbonq mol
bonq boi oooc ro lin bm noy co lb |bnq con monq loi loi nbon
lronq vonq 3 boy 5 nom loi. No oon vn lom vic lboo conq ml conq
cocb vo cbo ronq moi lbo vn lboo ml lrl lo co, oon so nbonb cbonq
o looi |boi coc cboi.
Lo ml ooonb nbn lbonb cnq co nqbo lo oon boi sonq loo |bnq
nqonq. 8on lon boi llm cocb vool goo cbinb mlnb oonq nbonq sonq
|in coi cocb lronq bool onq |inb ooonb, |bo li lb vo xy oonq
blnb onb cnq ly. Tronq |inb ooonb, om cbn loi cb co nqbo lo cbl,
ml ooonb nqbi cn oooc coi lin lin loc o co moc o lonq lroonq
coo. 8ill Colos lonq bol oio, cblo |boo on loi lbonb cnq lronq |inb
ooonb cbinb lo |bnq nqonq oi moi, vo lo lom li lboi cbinb nbonq
son bm co coo mlnb oonq nbonq son bm lin lin bon coo mlnb.
No ml ooonb nqbi |bnq lom oooc oio oo, som mon ql oi lbo
conq so lom.
Do lo ly oo loi soo voo lonq ro ml bn mm nbo Winoows, Microsol
oo ool loy nqoy voo lom bin oon li lboo co nbio linb nonq bon
vo coi soo ooo qio conq oo vil bon coi lrooc nbo lo co lb lby goo
Winoows 8, Winoows 2CCC, Winoows /P, \islo, Winoows 7, v.v... 8ill
Colos lo nqooi bio ro ronq nqoy |bi bo nqo gon lrn cbin lbonq vo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 0A
Adam Khoo
nqonq sonq loo, coc cnq ly |boc so loo ro bn mm ll bon vo coo
oi lb bn coo bo.
Dio nbo vy vn lboonq xoy ro voi nbonq cnq ly |bnq | lboi lom
moi mlnb. Tronq lb nin 1C, Molorolo lo bonq son xol oin lbooi
lom moo lom qio lrn lb lroonq. Din lbooi coo Molorolo co lbil |
oo nbl voi cnq nqb lin lin nbl. Rl nbio nqooi, lronq oo co li,
mon so boo ml cbic oin lbooi Molorolo. \oo nom 14, lb bn
loon co coo no lo C.
Molorolo coo nqoy bm noy lbl soo Minq oonb loon co coo bo cbi
con ,5 [2CC8} vo o bn son xol oin lbooi oi onq o l 418 lrio
o My lronq goy 1 nom 2CC8. Coi ql oo lom cbo nqooi bonq noy so
sol on lb Tb qioi cnq nqb oo lboy oi lo sonq sonq cnq nqb s
mo Molorolo vn oonq oinb lrn oinb vinb goonq coo nqoy bm goo.
Tronq |bi y, No|io vo Sony Ericsson lo ro nbonb nboy bon, sonq loo
bon oo cbo ro ooi nbio mo lbil | oo bon vo lin oonq bon [voi
nbonq bn mm vool lri}. \l lb cbonq co ql |bo bio |bi bo oo ly
oi ml bn lon lb bn vo loi nbon coo Molorolo.
8o n co oi l cnq co llm |i m lrn mo nq o o lin lo ql |bnq Do
lo Cooqlo, oboo' boy MSN Tb l ro |bnq bo i cnq ly no o lrn
oy co . Cnq co llm |i m o o lin lrn lb qio i lo /llo \islo. Nbi o
nqoo i co lb cboo lo nq nqbo lo i co i ln no y cbi vl oo lo lronq woo
lo c b o il nqoo i vo o. Tb mo no oo vonq oo nq m l lbo i. Tbo c l ,
nbi o cnq ly lo nq o n o o lb lroo nq cbi c n lo lo cnq lo c o i mo i
so nq lo o lronq m l lbo i qion nqo n lo o xo o s boo c bo i oo n oi cbo
o i lbo . Di o no y oo , oonq vo so xo y ro vo i l c o nbonb bon vo i
nbo nq nqoo i oo nq o o mo lin loo nq [m l co cb nq c nqb cb vo |io
nqo o} ro nq so n b m boo c ocb vo co o bo lo l i oo, vo ro nq |bnq
c n bo i cbo o m l con qo oonq oo lro nq vo nq.
Kbi /llo \islo lol bo conq lo loc co bi mo ro cbo oboo' nboy voo vo
cbim lnb v lri on oo. Ri oio ql xoy ro Ml lboi qion soo, oboo'

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
05
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
lo ro cbm vo yo lronq vic mo rnq ocb vo llm |im vo ocb vo goonq
coo, lb lo co cb cbo Cooqlo ml cnq co llm |im moi ro lo nboy
voo vo looc ml 7C lb bn, o loi 3C cbo nbonq lronq woo llm
|im |boc cbio nboo. Tronq ml lb lroonq lboy oi lin loc nbo nqoy
bm noy, ml qo |bnq l conq co lb qoc nqo lronq vonq cboo loi 5
nom, no bo nqonq sonq loo vo n loc llm nbonq boonq cocb moi o
|inb ooonb.
Tboy vl coi oio noy nbo ml oinb noi |bo vool goo, boy xom no nbo
ml co bi cbo oon vool ln lronq coc ooo. Dio noy co nqbo lo ooo
qio conq co co bi cbo cnq ly li bon coo oon locb ln bio lrooc,
cbim lnb v lri coo nbonq nqooi |bnq l. Toi soo |bnq \n o oon
qion lo o cb, boy llm cocb boc vo |bocb bonq ll bon bon bo'
/in nbn monb ln noo, no oon |bnq lin loc sonq loo vo oi moi,
oon so |bo lonq lro loi oooc soo 1C nom. Ti |bonq onb voi oon ronq
no cnq ly coo cbonq li |bnq lboonq xoyn oi moi cboonq lrlnb,
mo rnq goy m vo nboy voo nbonq lb lroonq |boc nbo lnoonosio,
Tronq Coc, Tboi Lon, /n D vo Moloysio, cbonq li co lb oo o ml
oi lbo moi loonb noo oo cbo ro rlo'
Cbi bi vn bonb bonq lbonq cbo /oom Kboo Loorninq Tocbnoloqios
Croo [/KTLC} voo |boonq 5CC nqon o vo lb lroonq Sinqooro cbi
cbim |boonq 5C ooonb lbo vo loi nbon. No li |bnq l lronq
voo vic lonq ro nbonq |boo boc moi [nbo Woollb /cooomy [Kboo
boc lom qioo} vo lnlornol Mor|olinq /cooomy [Kboo boc li lb lrn
monq}}, vil nbonq goyn socb moi [boi goyn ml nom}, lon xom loi
vo lboy oi cbin looc li lb vo bn bi [nbo oonb voo lb lroonq
lroonq boc}, lbl co lo /KTLC oo |bnq lb lo nqooi on oo lb lroonq
v coc |boo boc bol lrin oon lbn o Cbo /. No cbonq li |bnq
lin loc bol lrin, co lo ml oi lbo noo oo oo ool | vo oy cbonq li
ro |boi ooonq ooo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 0
Adam Khoo
Co c ooonb nbn lbo nb oo l bi o ro ro nq bo |bnq lb qio vo nq v lb co o
mlnb n o cbi cbo ro oo i m l loo i so n b m vo i m o mo vo cb l loo nq
nbo nboo, b l nom no y goo nom |bo c. Cnq ly co o oo n |bnq lb qio
nqoyn l m vo c co mo cbi co lb mo r nq boo c lbo bo . Nqoyn nbn
lo vl cnq ly co o oo n lo m l l bo con lronq m l l bo lo n oonq
lboy o i lo nq nqo y, vl lb no co nq bo i lboy o i lboo. o c o co o |bo cb
bo nq |bnq nqo nq lonq ln, o i lbo co i li n lin lo c, lbo i goon lo m vi c
co o nbn vin co nq lboy o i. Nbo v y, n o co o n co soo n lo i, oo n
so |bnq lb ooy lrl ooo c v lb bi n lo i. Tronq lo lb qi m cbn lo i cb ,
cnq ly co o oo n so cb l o n cb l mo n vo so m mo n ql co nq o lboy lb
boo c o lbn linb oo i m l cnq ly |bo c l l bon lronq nqo nb.
Tb lo oon oo oil oooc oo yo l goon lronq lom nn coi qoi lo lo
ooy |inb ooonb, cbonq lo boy cboyn sonq llm bio v nbonq |y nonq
|bnq lb lbio lronq |inb ooonb.
2. Ky nng kinh doanh
Ml oio li goon lronq |boc qio oon lbonb cnq lronq vic xy oonq
ml ooonb nqbi lo coc |y nonq |inb ooonb. Co lb noi so o bn lon
coc cbo ooonb nqbi lbl ooi [lrn C} lo vl oo s moi nqooi lbonb
l cnq ly mo |bnq b oil boi lom nbonq ql o xy oonq vo oio
bonb ml cnq ly lbnq sol. Don qion, bo |bnq co nbonq |y nonq
cn lbil.
8on co lb ool co boi. no vy, co soo bo loi mo cnq ly Dio ql |bin
bo nqb mlnb co lb lbonb cnq Dio nqoy bim cbl nqooi oo lin
lo nbonq qio lboyl bo ool ro. \o oo lo ml lin qio onb oo oo. /i
ny oo cboc mm ronq, cbi cn bo lbnq lboo cocb lom lronq lnb
voc mo cnq ly |inb ooonb lbl bo ol so oil cocb oio bonb cnq ly |inb
ooonb lronq lnb voc oo ml cocb nqon lonb [lricb on loi nbn onb
coo oc lby v |inb ooonb lo Micbool Coroor}.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
0Z
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Co lb, nbio nqooi cbo ronq b oil no mon bo lo bo co lb lom
cbo ml lim oon bo vo |bin cbo |bocb l n on on. Ronq cbi
cn oon lo nqooi lby ooy qioi lo oon co lb oio bonb ml lronq lm
ooo loo lbonb cnq. Toonq lo, cbi cn oil col loc lo co lb goon ly ml
lim lom oo.
Tic lboy, cbonq co ql oin ro lronq lboc l qinq voi bo qio onb y
co. 8il ooo nbio nqooi vl loi no noonq coo mlnb mo mo nbo bonq.
/nb lo co lb rl qioi cb oin mon on lronq o, nbonq loi cbonq oil
ql v li lb, xy oonq lboonq bio, loyn cbon, goon ly vo bon loyn
nbn vin. /nb lo conq cbonq bio m l ql v cocb vn bonb, goon ly
oonq lin voo ro, cnq loc | loon, v.v... Tb lo loi no on |bnq lb
oin onb lo lbonb nq cbo ml coo bonq oon moy oon ool nbo monq
mon boy nbo qio onb coo onb lo.
Co ml oio cboc cbon, onb lo so oo bn lon lboi qion lronq nbo o
o lboc bin nbonq vic nbo cbon lboc bm, bo cb, no noonq,
nm nm... [ooi vl oo lo nbonq vic mo onb lo qioi nbl}. Kl goo, onb
lo |bnq co oo lboi qion oonb cbo nbonq |bo goon lronq |bnq |om
coo ml ooonb nqbi lo li lb, loi cbinb, bol lrin lboonq bio, goon
ly vo ocb vo |bocb bonq.
K co |bi nbo bonq onq |bocb nbo oonb linq v loi no noonq coo
onb lo lbl cbl loonq mon on conq so moi ml oi nbio [vl onb lo |bnq
lom ll |bo loyn oonq vo ooo loo lbo no cbinb}, cbl loonq boc
vo |bnq n onb, s socb | loon soi sol, vn o lin ooc so noy sinb,
co vn o voi coc nbn vin noo. Co nbo lb ooonb lbo so sol qiom,
cbi bi oo voo lonq ln vo cnq ly so so o nbonb cbonq' 8oc lronb
mo li voo boc ro voi nol lo cboyn lboonq nqoy o boyn xoy ro voi
bn lon nbonq nqooi oo lonq bonb nqb cboyn v ml |y nonq noo
oo [nbo no on, lom loc, | loon, lrnq ronq, v.v...}. Ho ool oo ml
cnq ly, cbi o bol bin ro ronq mlnb |bnq co oo |y nonq o oio
bonb no.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 08
Adam Khoo
Tbl vy, |in lboc cboyn mn lronq ml lnb voc noo oo mo oon cbon
o |inb ooonb |bnq b oonq qo [booc no co conq |bnq oonq |}
cbo lbonb cnq coo oon lronq lnb voc oo. 8on |bnq cn boi lo nbo
loo mo loc boy cboyn qio lom oo lrooc |bi mo lbm my vin cbo coc
oo coc c, oon |bnq nbl lbil boi lo oo o lro oonb o lbonb cnq
lronq |inb ooonb nbo bonq. Tbl ro, nbio |bi |bnq oil |in lboc
cboyn mn loi ll bon. Toi soo vy \l nbo lb oon so |bnq cbo mlnb
lo qioi nbl mo oo cnq cbio bin ooi s, lbo nbonq nqooi co |in
lboc cboyn mn qioi v lom vic cbo mlnb. 8on lbn oon lbl l lronq
loon o lboi qion vo nonq loonq cbo vic bol lrin |in lboc, |y nonq
cn lbil vo goon lronq |bnq |om cbo so lbonb cnq coo ml ooonb
nqbi nbo li lb, loi cbinb, goon ly vo oio bonb. Tronq bn con loi
coo goyn socb noy, oon so oooc boonq on cocb lboc bol lrin coc
|y nonq lbil yo lronq |inb ooonb.
Tom loi, co soo |y nonq |inb ooonb goon lronq mo oon boi bol lrin
on conb |in lboc cboyn mn o xy oonq ml cnq ly lbonb cnq
vo on vonq. Do lo. 1} sonq loo vo coi lin, 2} bol lrin co co l cboc
cnq ly, 3} goon ly vo bol lrin nbn so, 4} oon bonq vo li lb, 5}
goon ly lin ooc vo } bol lrin b lbnq bool onq.
e. !ea |ee e tel |lea
Tronq |bi sonq loo lo ml bom lro v lo ooy, no conq onq lboi lo
ml |y nonq mo oon cn co. 8on boi nom oooc |y nonq sonq loo o
loo oonq lm nbln cbo cnq ly vo nqb ro nbonq boonq lboc oc ooo
lronq |inb ooonb, oo lo nbonq oim so oom loi cbo oon loi lb conb
lronb lrn lboonq lroonq.
8on conq cn co nbonq oin bo coi lin, oi moi o lin loc lom moi
b lbnq, son bm vo ocb vo coo oon, co nbo lb moi monq ooy lrl
oooc moc o lonq lroonq vo v lb lrn lboonq lroonq. 8on so boc oooc
|y nonq noy lronq cboonq 3.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
0
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
|. Ple| |rlea te tt | tltt ta |
Ti oo, oon cn oil lom lb noo o l cboc coc o bn lronq cnq
ly ml cocb bo ly vo o lri nbn so voo nbonq v lri bo bo. 8l co
ml cnq ly noo mon lbonb cnq conq cn boi co ml co co bo
ly o cboy cboonq lrlnb cbo lbnq sol. Cinq nbo ml cbic xo boi,
coc o bn lo con c nbo on onq co oo boi oooc ool voo oonq
cb o moy cboy ll, oon conq cn oil cocb o lri soo cbo ll co coc
o bn [nbo son xol, li lb, l cboc vo loi cbinb} coo cnq ly bi
bo voi nboo ml cocb ll nbl o o sonq cbo nboo cbo |bnq boi
lronq lo booc con lro ln nboo. 8on so boc oooc nbonq oio noy lronq
cboonq 4.
t. Otea l e jle| |rlea ala st
Ml |y nonq |bnq |om bn goon lronq |boc lo oon cn oil cocb
goon ly con nqooi soo cbo loc loonq loo onq coo oon lo ml oi nqo
lom vic bio goo nbl. Con nqooi lo lbo loi son goy qio nbl. Nom
oooc |y nonq noy lo co so cbo oon loo ro ml ooonb nqbi co lb
|im v bonq lrio o vo mo rnq lrn bom vi loon lb qioi.
Tronq cboonq 7, oon so oil oooc ronq ml cnq ly cbi lbonb cnq |bi
co nbonq con nqooi lom vic cbo no. Nbio nqooi co lb lom vic ml
mlnb rl ll, nbonq loi |bnq nom oooc cocb lboc l bo, xy oonq vo
mo rnq oi nqo lom vic, vl lb cnq ly coo bo conq cbi bol lrin
ln on ml moc noo oo vo |bnq lb lon ln oooc.
1. 8ea lea e |lej |ll
Trn ooi co rl nbio nqooi com lby |bo |bon mi |bi lom cnq loc
oon bonq vo li lb. Ho com lby nqoi nqonq |bi boi o nqb nqooi
|boc lro lin cbo ocb vo boy son bm coo mlnb. Dio noy ooc oil
oonq voi nbonq nqooi co nbio oonq c [booc nbio cbo}. Ho cbo
ronq cbi nbonq cnq vic lri lo moi lo coo c con cnq vic oon bonq
lo lb |om cbi oonb cbo nbonq nqooi il cbo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 0Z0
Adam Khoo
Toy vy, no co ml oio mo li oil ro nbl lronq goo lrlnb |inb ooonb
vo bon loyn ooonb nbn coo mlnb lbl oio oo lo. no oon |bnq
oil oon bonq vo li lb, oon so |bnq ooo qio lbonb cnq lronq |inb
ooonb. Toonq lo, |bnq boi cnq ly noo co son bm ll nbl conq so
lbonb cnq lronq lboonq lroonq. Tboi coo boo xo lo nbin boonq oo
goo lo ri. 8n conb cbl loonq son bm booc ocb vo, cnq ly noo
co cbin looc oon bonq, li lb, lboonq bio vo |boyn moi ll bon so
vool ln lrooc.
l8M lro lbonb cnq ly moy linb lbonb cnq nbl lrn lb qioi |bnq boi
vl moy linb coo bo ll nbl, mo ooi vl nqooi sonq l l8M, Tom Wolson,
lo nqooi oon bonq nqooi bonq, nq oo lbonb cnq lronq xy oonq oi
nqo oon bonq bonq monb nbl loc oy qio. McDonolos |bnq oon ro
looi bomoorqor nqon nbl, nbonq bo oo xo 8orqor Kinq bio soo [oonb
coo 8orqor Kinq oooc oonb qio lo nqon bon} ooi vl McDonolos co Roy
Kroc, ml nqooi oon bonq sio oonq vo nq oo lbonb cnq lronq vic
lroyn loi |y nonq oon bonq cbo oi nqo nbn vin.
\oi lo cocb lo cbo cnq ly boy CEC, oon boi lbicb oon bonq vo qioi
oon bonq. Noi rnq ro, oio oo co nqbo lo oon boi co |bo nonq
oon lm nbln coo mlnb cbo nbn vin, oon blnb onb cnq ly cbo
coc nbo oo lo, oon lboonq bio cbo |bocb bonq vo oon y loonq
cbo c goon ly coo mlnb. 8on so boc cocb o lro lbonb cboyn qio li
lb vo oon bonq lronq cboonq 5 vo .
e. Otea l |lea |et
Ky nonq lbo 5 mo oon boi nom cboc lo |y nonq goon ly lin ooc. Tronq
lboc l, nbio nq cbo xom lboonq |y nonq noy. Nbonq oo loi lo ml soi
lm co oon on on nbonq lbl ooi lbom boi.
Ml ln, li lo vn cbo ml coo qioo vin lom cbo ml lronq lm cbom
soc lro nbo. Cnq ly coo c qo nbio vn o v loi cbinb. Kbi li
|boyn c cn boc cocb lboo ooi lbo, cbi, cnq no vo li l loi nbon

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
0Z1
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
bonq lon, c noi ronq c |bnq co bonq lbo voi nbonq con s. Dom
m coo c lo ooy Tinq /nb, vo c |bnq mon monq linq lo cboy
lboo onq lin'
Tb lo li cbonq cn o mo lom ql, li noi lbonq, No c cbi mon ooy
boc mo |bnq boi lo lonq v vn o lin ooc, ll nbl c nn |im ml
cbn qo oo lro. Ml |bi oon goyl onb lom cbo cnq ly, oio oo co
nqbo lo oon boi oo ml bn lon lboi qion coo mlnb goon lm on
nbonq con s. Tronq |bi oo s moi nqooi lom |inb ooonb lo vl oom m
cbo |bnq boi vl lin, lbl lin vn lo lbo mo oon |bnq lb oo goo.
Ti oil nbio cbo cnq ly goonb nom li mol li moi boc vo |bocb
bonq vo goon ly nbn vin, mo |bnq nbn ro ronq bo oonq lom on
lboo l. Cbi on loc |l loon s socb bo moi nqo nqoo nqooi ro |bi
lby lin o ml. Hooc ml llnb bonq goon lboc |boc, lin bo |im
oooc cbi lrn qiy lo cbo |bnq co lronq loi |boon, ooi vl bo xom nbo
|bo |im lro s socb, |bo ooi vo lboo ooi cnq no. Do lo lroonq bo
noo lbl conq cbi co ml |l lboc... bo son.
Do lo ly oo loi soo li oonb co cboonq 8 voo vic cbio so voi oon cocb
lboc goon ly lin ooc cbo cnq ly vo lom soo o oooc on oo xonq oonq
cbo lboi qion, oom m vo cnq soc coo oon.
|. Ple| |rlea le |la lee| 1a
Coi conq, o xy oonq cnq ly lbonb cnq co goy m lon vo co cbn
rl o nbonq vonq min boy goc qio |boc, oon boi co |y nonq xy
oonq b lbnq bool onq soo cbo son bm boy ocb vo coo oon co lb
oooc soo cbo ml cocb onq nbl vo bol lrin o nbio noi.
Dio |bin nbonq cnq ly nbo McDonolos lbonb cnq on vy lo vl
nqooi sonq l Roy Kroc oo xy oonq oooc ml b lbnq vn bonb rl
ll |bin cbo ll co coc coo bonq McDonolos oo o ol co noi oo lrn
bonb linb conq conq c ml cbl loonq ocb vo lbnq nbl, bio goo
nbo nboo. Cbo voo ol co coo bonq McDonolos noo, oon conq so

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 0Z2
Adam Khoo
cbonq |in conb nbn vin oon cboo nim no, cocb lom |booi ly cbin
lronq conq ml lboi loonq vo cocb ooy lri qinq nboo.
Cnq ly coo oon cbi lbonb cnq |bi oon co lb xy oonq oooc ml cnq
lboc booc b lbnq cbo bo ooonb nqbi coo mlnb loo ro nbonq son
bm booc ocb vo co cbl loonq nbo nboo, cbo oo, voi lo cocb lo cbo,
oon co lbom qio voo goo lrlnb vn bonb y boy |bnq. 8onq cocb noy,
cnq ly co lb mo rnq bom vi bool onq ro nbonq vonq |boc vo nooc
|boc, lboc bin coi mo cbonq lo co lb bio lo nbn rnq goy m bio
goo. Nqoy co |bi nbonq nbn vin cbo cbl coo oon ro oi [cboc cbon so
co loc nbo vy}, cnq ly coo oon vn li loc bool onq, conq c cbo
cnq cbonq conq ml cbl loonq son bm vo ocb vo.
8ea te al| |lle| jlel ll 1t set l aa ae lla!
Lio ml nqooi co lb so boo ll co nbonq |y nonq noy |bnq Conq
co ml il nqooi qioi ll co nbonq |y nonq oo, loy vy lronq lboc l, oo
s cbi monb v ml s mol noo oo. \o oon oonq o nqoi |bi oon lboc
voo s oo.
Nbonq nqooi lbnq minb nbn ro ronq bo |bnq nbl lbil boi oil ll
co moi lbo lrn ooi, nbonq ql mo bo con yo vo lbio lbl bo llm cocb
oonq lrn voi nbonq nqooi |bnq l loc lo bo loc booc lbo nbonq
nqooi qioi nbl lronq nbonq lnb voc mo bo yo v lom cbo mlnb.
\i oo, so lroonq coo li cbinb lo |bo nonq sonq loo, oon bonq vo li
lb, conq nbo nbonq |y nonq cboyn mn lronq vic bon loyn vo lbil
| coc |boo boc. Ti oil ronq o /KLTC lbonb cnq vo on vonq, li
cn nqooi co lb monb goon ly, bol lrin m blnb vo b lbnq. Do lo
ly oo loi soo li cbon Polric| Cboo [nqooi rl qioi nbonq |y nonq noy}
lro lbonb oi loc coo li vo CEC coo cnq ly. \oi soc monb cnq boonq
coo cbonq li, /KLTC oo lin nbonb vo vonq cboc.
Microsol lbonb cnq vool oc nbo vy conq lo nbo ly oo loonq lo.
Dim monb coo 8ill Colos nom o |bo nonq lin loc loo ro nbonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
0Z3
|||J|c Z. ||| |c I| | lJ l|| || |J|c || | |J||| |||| l||| | |||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
cnq nqb ol bol lronq bn mm [coi lin} vo loo ro lm nbln
[sonq loo} lroyn com bonq cbo nbn vin. \l vy, voi lro coo nq
lronq cnq ly lo Cbo lcb vo Troonq o bn lbil | bn mm.
To nbonq nqoy oo, Colos oo oil ronq o lm nbln coo cnq ly co
lb lbonb bin lboc, nq cn ml cnq so monb v goon ly, bol
lrin b lbnq |inb ooonb vo goon ly lin. \o Slovo 8ollmor [CEC coo
Microsol} oo lboc bin voi lro noy ml cocb xol soc.
Cboc oon oo lonq nqbo loi on coi ln Woll Disnoy, ml lronq nbonq
cnq ly qioi lri lon nbl vo lbonb cnq nbl lrn lb qioi Kbnq co ql
boi nqbi nqo, |bo nonq sonq loo lbin om oo qio Woll Disnoy cbo
ro ooi nbonq nbn vl boyn lbooi snq moi voi lboi qion nbo cbol
Mic|oy vo vl Donolo. Nbonq oo lo lboi oim oon oo, soo noy cnq ly
ni linq vo |im oooc nbio lin bon voi nbonq o bim lroyn blnb vo
cnq vin Disnoylono. Nqoy noy, l ooon Woll Disnoy lr qio 3 li o.
8on co nqb lo Woll Disnoy bi oo ll co nbonq |y nonq cn lbil o
xy oonq cnq ly lbonb cnq vool oc nbo vy |bnq Kbnq b' Tbl
ro, loy vool lri v |bo nonq sonq loo, Woll Disnoy loi lbio oi |y nonq
goon ly, |in lboc loi cbinb vo bol lrin b lbnq cn lbil o oio bonb
cnq ly. Do conq lo ly oo loi soo lronq lcb so, Woll Disnoy oo lroi goo
12 ln qn bo son ri loi voc oy. Cbinb Roy Disnoy [onb lroi coo Woll
Disnoy} lo nqooi oo oo nbonq |y nonq mo Woll lbio o lro lbonb o
oi lbonb cnq nbl lronq lcb so.
Dio oon cn lo bio ro xom mlnb co nbonq |y nonq ql vo con lbio
nbonq |y nonq ql. Kbi y oon so oil mlnb cn boc lbm vo o sonq
nbonq |y nonq noo, llm cnq so monb v nbonq |y nonq mo mlnb cboo
co booc con yo.
8y qio cbonq lo boy conq |bom bo cocb |boi oo oonq cocb oi llm
nbonq y loonq lrio o...

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
C
h

n
g
NHNG TNG
KINH DOANH
MANG LI
HNG TRIU
03

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
CHNG
0ZZ
03
NHNG TNG
KINH DOANH MANG LI
HNG TRIU
C
o boi oo lin vo lbnq lboonq nbl coo nbonq nqooi mon ool
oo mo |inb ooonb rinq lo. Ti nn oooc cbn voo lnb voc ql,
Nn ool oo voi looi blnb |inb ooonb noo, Nqonb noo bin noy
oonq bol nbl, Nqonb mo li co co bi lbonb cnq coo lo ql.
Trooc lin, cbonq lo boy llm bio v ml voi goon nim soi lm |bin lo
co lb lby lrooc loonq loi coo nbio cnq ly lol voo oonb socb 8C bo
son lronq 5 nom oo.
NHU NG QUAN NI M SAI LA M
V Y TUO NG KINH DOANH
1. Tm va do n d u xu huo ng mo i nh t trn thi truo ng?
Tronq |bi oi llm co lro loi cbo nbonq oon |boon lrn, nbio nqooi cbom
cbom ool mocb cbo xo boonq moi nbl vo c qonq cboy lboo oom onq
o co oooc ml bn lronq minq oonb, ml cocb nbonb cbonq. Ho lon
minq boi. Loc noy lbin bo |im oooc lin o oo vy Cbo li lbom qio
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 0Z8
voi'. \n o lo o cb, vic cboy lboo nbonq xo boonq moi nbo lro soo
lrn cbo, oonb nqol, coo lboi lboonq boy so lboonq lo nbonq |boynb
boonq nbl lboi.
Kbi oo n mo n nbo y vo o lbl co nq co nbi o nqoo i |bo c mo n nbo y lboo.
Hi n nbin, co c cnq ly |inb ooonb lboo lbo i co c so mo c ln nbo oo
mo o xon, lo m qio oo n qio m xo nq vo mi nq oo nb o cbio nbo cbo l l
co mo i nqoo i so loo lo i nbonb cbo nq. Tbo i lboo nq bm noy nqoo i lo lbicb
lro lrn cbo, nqo y moi bo lo i lbicb lro so o bo i c o [li no i oo o lbi,
nbonq oi l oo so co m l lo c no o oo lro so o bo i c o ro oo i}. Kbi con s l
goo oi, nbo c o so qio m bo n xo nq vo nbo nq ooonb nqbi |bnq co lo i
lb co nb lronb so mo c |o l vo i nqn bo nq vl nbo nq |boo n no . \o vo o m l
nqo y |bnq oo lro i, bo oo nb bo i bo oi n bi o xo nq.
2. Hy vo ng ta o ra sa n ph m mang tnh d t pha ?
Nbio nqooi nqb ronq cocb ll nbl o ool oo |inb ooonb lbonb cnq
lo loo ro ml son bm monq linb cocb monq vo |boi bo lb lroonq
moi cbo no. So lbl, bn lon cnq ly ool oo oonq son bm monq
linb oi moi nbo vy lboonq lbl ooi'
Ly oo co oon, loo lb lroonq moi cbo ml coi ql cboo ln loi lo oio coc
|bo. No ooi boi nbio lboi qion vo bonq noi lin lonq voo goonq coo
o lboyl boc |bocb bonq moo coi lbo mo bo con cboo oil lo ql vo
conq |bnq cboc mlnb co cn loi boy |bnq. Tronq loc y loonq coo oon
con looy booy onb blnb vo oi on cb oooc nqooi lio oonq cb nbn
lbl oo co nbonq oi lbo mo lonb boc son o oo oo, rol |inb nqbim lo
nbonq oooc oi oo om oy soi lm coo oon mo lonq ro son bm ll
bon bon o cbim lron lb bn vo loi nbon.
Cnq ly cbo ro mol oonq viooo oo lin [8olomox} lbl ooi. Cbinb son
bm ooi soo \HS moi lbonb cnq vo lro lbonb son bm lio cbon.
Cnq ly sonq loo ro cnq co llm |im lrn monq [/llo \islo} conq cbonq
oooc boonq loi ql nbio lronq nbonq |boi bo oon oo coo mlnb. Cbi

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
0Z
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J
soo oo nbonq cnq ly non lro nbonq nbonb nboy nbo oboo' vo Cooqlo
moi lro lbonb nqooi cbim lnb lb lroonq. Cnq ly qioi lbio cbic moy
vi linb co nbn [PC} oo lin [Commoooro} conq cbi lbonb cnq rl
|bim ln. Cbinb l8M vo /lo [xol bin soo noy} moi lom cbo moy vi
linb lro lbonb son bm lboonq moi lbonb cnq.
3. Tao ra mt san phm cach mang hay cach
mang hoa mt san phm thng thuong?
Soo nbio goon sol vo nqbin coo, li nqbim ro ronq nbonq cnq ly
lbonb cnq lronq ml lnb voc noo oo lboonq |bnq boi lo ooonb
nqbi oo lin ool oo xo boonq moi boy qioi lbio son bm monq
linb ol bo. Ti l nqooi oi lin bonq lro lbonb nqooi on oo lronq lb
lroonq lboonq rl lb.
Tronq lboc l, nbonq ooonb nqbi lbonb cnq lboonq lboc v nbonq
ooonb nbn lbom qio voo nbonq nqonb ln loi lo lo ooi, conq c
nbonq son bm goon lboc [co vo lbnq lboonq} nbonq cn lbil,
cbonq bon lboc bm, ol onq son, soc |boo, qioo ooc, gon oo vo
qioi lri.
Dio co oon |bin cbo nbonq cnq ly noy lbonb cnq lo vl bo loo ro
oooc nbonq son bm booc ocb vo ll bon booc llm oooc cocb boy
bon o vn bonb cnq ly so voi oi lbo'
To m lo i, lboy cbo vi c llm |i m vo bo l lri n m l so n b m mo i mo vo by
vo nq lo o ro nbo c o lio lbo no , so oon qio n bon nbi o vo co nq o lbo nq
lo i bon n o oo n |boi lbo c nbo nq so n b m oo co mo l lrn lb lroo nq, co i
li n m o mo vo cb l loo nq l l bon o lonq so c co nb lronb.
Nbln loi lcb so, McDonolos |bnq boi lo ooonb nqbi oo lin
bol minb ro bomoorqor, nbonq bo cbo |bnq boi oi |boc lo nqooi
xy oonq cboi coo bonq bomoorqor lon nbl vo lbonb cnq nbl lb
qioi. Soowoy |bnq sonq loo ro oonb ml sonowicb, nbonq bo oon oooc
nbio oonb sonowicb nbl. Cooqlo |bnq bol minb ro cnq co llm

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 080
|im, nbonq bo lo nqooi lbonb cnq nbl nqoy noy. Co l8M, /lo ln
Doll |bnq oo boi lo cbo oo ro moy vi linb, nbonq bo lo nbonq cnq ly
moy linb lbonb cnq nbl lrn loon co. Fooorol Exross [FooEx} |bnq
boi lo ooonb nqbi oo lin nqb ro ocb vo ooo lbo, nbonq bo lo
cnq ly co ocb vo qioo nbn lbo lbonb cnq nbl nqoy noy. \o oonb
socb noy co ooi ro moi.
8ea te |le |ee re 1eeal allej lea |rlet 1 e || l aeal aee...
mlea le |ea am |rea |j 1a 1t!
Co nbn li lin ronq oon co lb ool oooc lbonb cnq roc ro o ol |y
nqonb noo oonq bin boo no lboo mon ml oio |in ooy nbl. ooonb
nqbi coo oon boi nom lronq l on oo nqonb oo' Dio oo co
nqbo lo oon boi co nbonq son bm booc ocb vo ll nbl, co oi nqo
oon bonq qioi nbl, co cbin looc li lb co nbl, co oi nqo nbn vin
cboyn nqbi nbl, co b lbnq goon ly loi cbinb boon lbin nbl vo
o moy bool onq ll nbl.
So o li oom noi lb lo vl li oo goon sol vo rol ro |l lon ronq lronq
ol |y nqonb noo, oo lo |inb ooonb nbo bonq, oon lo, qioo ooc, v.v...,
lbl conq cbi co ml nbom |boonq 1C nbonq ooonb nqbi bonq oo
cbio so voi nboo lbonb cnq vo minq oonb lo nbl lronq nqonb. 3C
ooonb nqbi li lboo cbi ly cnq lom loi booc ly lbo oo cbi, C
coc ooonb nqbi con loi o lronq llnb lronq nqoc nqooi lbo |bnq oo
cbi vo cbonq ln loi oooc ooo lo.
BA THANH T GIUP BAN TRO THANH
NGUOI DAN DAU
Co boi oooc ool ro. lom lb noo o lro lbonb nqooi qioi nbl lronq ol
|y nqonb noo Co oo yo l qio oon lol voo l on oo. Do lo. oom
m, |in lboc cboyn nqonb vo loi lb conb lronb oc ooo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
081
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J
1. Dam m: Tha nh t d u tin giu p ba n tro
tha nh nguo i gio i nh t
Ti bol bin ro ronq nbonq nqooi qioi nbl lronq ml lnb voc noo oo
ooo qio conq lo nbonq nqooi monq lronq mlnb ml goyl lm sol oo,
lbm cbi bo con o om onb ooi cnq vic booc oio mo bo cbo lo so
mnb coo mlnb. Do bo oonq on, oonq nqo boy oonq lbo lbl oo conq lo
v cnq vic coo mlnb vo co lb 24 linq ml nqoy. Tboonq lroc lronq
lm lri bo lo nbonq vn o cnq vic boy coo cnq ly. 8on co lb lby
ro ronq, cocb ooy nbl o lro lbonb nqooi qioi nbl lo boy cnq bin co
1CC lboi qion vo lm soc voo vic oo [il nbl lo o qioi ooon ool oo
|inb ooonb}.
No oo |bnq boi lo oio mo oon soy m on gon on gon nqo lbl
|bnq co cocb ql |bin oon l lronq loon o lboi qion vo cnq soc cbo
no. Conq nbo co nim soy m y mo ronb qioi qioo lom vo cboi o xoo
nboo. Dio noy |bo o bio, |bi oon oooc lom cnq vic mo mlnb yo
lbicb, oon so |bnq com lby ni nboc nbon boy lboi qion lri goo ooi
oonq ooc noo. Tronq lboc l, nbonq ooonb nbn lbonb ool com lby
cnq vic cbinb lo nim voi, nbo lb bo moi co lb lom bl mlnb |bnq
goon qio qic.
Ti conq nbn lby ronq y lboc |y lol, nbonq moc lio oy soc b on
vo co monq mon |im oooc nbio lin lo CH/ D o oom on cbo
oon onq loc monb mo lronq vic xy oonq ooonb nqbi. No oon
lom ml vic ql oo cbi vl lin, so co loc oon lo nbo. Tl co nbonq ni
ml nboc vo lbl vonq noy cbi o oi ly nbonq onq lin oo soo, lbl
cbonq oonq cnq li noo vo o oonq oo coc.
Pboi, co nbio loc, ooc oil lo o qioi ooon |boi oo non, oon so lby
mlnb lom vic bonq boc 18-2C linq ml nqoy, ooy nqoy ml lon mo
|bnq co lbo loo, booc no co conq |bnq oonq |. So co v s nbonq
|bo |bon, lbocb lboc, nbonq vic nom nqooi oo |in xoy ro nbo o lbo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 082
fc| h|eu rc rcng c|eu cuy nhcl kh|ch |e lc| l|ep luc
ch|nh |c v| lc| yeu lh|ch ccng v|ec m|nh ccng |cm.
Bcn phc| l|m cucc nhung g| ccn yeu lh|ch. Ccng
v|ec cung g|cng nhu nguc| yeu vcy. Nc ch|em
mcl phcn |cn cucc cng cuc ccn, lhe nen ccch
cuy nhcl ce hccn lccn lhcc mcn |c cucc |cm
ccng v|ec mc ccn l|n |c c|eu luyel vc| nhcl. Vc
ch| cc mcl ccch ce |cm v|ec lcl nhcl |c yeu lh|ch
nhung g| ccn |cm.
!|ee !e|s, |rea |el 1lea a
|el le || allej el Net !|ea1|er1
lbocb goyl lm coo oon. Kbi y cbi co nim oom m cboy oonq lronq
lim moi qio oon vool goo nbonq lboi oim oon li nbl, o |in lrl vo
oonq com lin oooc.
\ic ool oo vo qy oonq ml ooonb nqbi lio boo rl nbio nonq
loonq lronq oon, qinq ml coi moy oom coc lon, no so rol o oon rl
nbio soc loc, oi |bi nbio bon nonq loonq mo nqooi olnb lboonq so
boo. Do lo ly oo loi soo oon cn ml o in oo lro oo monb o no cbo
oon s nonq loonq cn lbil mo nqooi |boc |bnq co. Nqon in oo
lro noy cbinb lo nim oom m lon cboy oonq lronq oon. 8on lbo nqb
xom, lrn ooi noy co oio ql |bin oon yo lbicb nbl Co coi ql lrn ooi
mo vl no oon co lb gon co ni ml moi Di voi nbio lro om, oo co
lb lo cboi lro cboi oin lo, oi voi coc oo coc c, oo co lb lo vic moo
som, vo voi nbio goy nq, oo co lb lo oo oonb, co co boy ooo xo.
\i oo, oo co ooo qio oon com lby ml ro roi, |bnq mon nboc nbicb
ml nqon loy, lb ri ml oi oo moi oon lom ml vic nbo moo som, co
co, oo oonb, oonb ml von co vo ol nbin oon lby lronq nqooi lron
lr sinb loc nqon nonq loonq moi noy lroo goo |bo coc l ooo vo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
083
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J
|bin oon bonq soy nbio qio lin cbo cnq vic oo. \y lbl oy cbinb
lo lbo oom m oon cn xol loi |bi cbon lnb voc |inb ooonb'
Woll Disnoy lro lbonb nqooi qioi nbl vl oi voi nq, vic blnb oonq lronq
oo ri nqi xonq vo ro nbonq nbn vl bool blnb lo nim oom m lon
nbl. 8ill Colos yo lbicb coc bn mm co linb nonq vool lri. Donolo
Trom |boo |bol cbin lbonq |bi lboonq loonq v coc vo oon oon ol
onq son lr qio bonq lrio o [vo oooc ni linq}. Ricboro 8ronson soy
soo l ro coc cnq ly vo oio |bin cbonq vool ln on oo lb lroonq
nbo lronq ml lro cboi ly lbo. Con v li, oon co lb cboc cbon ronq li
oo vo vn so soy m vil socb, |in loo nbonq cboonq lrlnb qio nqooi
|boc lboy oi coc ooi, lbonb l coc cnq ly vo oo lo'
Ly oo |bin nbio nqooi |bnq co onq co vo onq loc o lbonb cnq
lronq |inb ooonb lo vl bo nqb ronq cbi cn bo ooo mlnb voo |y lol o
lom vic cbom cbi lo oo. Ronq no lom vic cn co, bo so oooc on oo
cnq soc. Soo oo, |bi |im oo lin, bo co lb roo loy qoc |im lom
nbonq vic mlnb lbicb. Nbonq li xin nbn monb ronq no oon |bnq
lom oio mlnb oo lbicb nqoy lo oo, oon so |bnq ooo qio oo onq loc
vo goyl lm o lom on conq.
Cetl all |l| |el
Lem let
tlm tll
Klem |lea
Lem let
mlal |lltl
Cetl all |leal ta
Lem let
mlal |lltl
Klem |lea
Lem let
mlal |lltl

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 08A
Tronq |bi oo, nbonq ooonb nbn lbonb cnq co cocb nqb boon loon
|boc. Ho lin ronq oio goon lronq lrooc bl lo bo boi oooc lom vic
mo bo lbicb nbl. Ho boi yo lbicb vic mlnb lom, yo son bm boy
ocb vo oo vo lron oy com bonq |bi loo ro so |boc oil cbo |bocb
bonq. Cbi |bi oo, lbonb cnq vo lin ooc moi on. \o bo so nqbi ooonq
soc soo |bi oo lro nn qioo co o Tbnq lboonq, nbonq ooonb nbn
lbonb ool vn li loc lom vic vl cnq vic oom on cbo bo nim voi.
8on co lo oo ml vic ql oo |bi no monq loi cbo oon nim voi |bnq
No co lro loi coo oon lo |bnq lbl oon so bio loi soo rl nbio nqooi
qioo on moc |bnq co cocb noo lio bl lin vn li loc lom vic cbo
on loc |bnq lom oooc moi lbi.
Tio so coo nbonq ooonb nbn boyn lbooi cbo lo oil ml oio, |bnq
oi lronq s bo |inb ooonb cbi vl lin. Tbnq lboonq bo lo lroo cbo mlnb
ml so mnb vool ln lrn loi icb co nbn vo lom vic bl mlnb cbo oio
mo bo soy m.
Cbinb vl monq mon lbo lbil mon loo ro ml loo cbon |boc cbo coc
son bm cbom soc co lb |bnq lom boi loi onq vl boy mi lroonq
mo /nilo Roooic| mo ro 8ooy Sbo. Ti lin ronq cbinb ooc mon oo oo
monq loi lbonb cnq cbo 8ooy Sbo cbo |bnq boi monq mon |im
lin. Dio loonq lo conq xoy ro voi Slovo 1oos vo cnq ly /lo. Dnq
loc lboc oy cbonq lroi lro ool oo ml cnq ly lronq nbo o xo |bnq
boi lo lin mo cbinb lo |boo |bol mon loo ro cbic moy vi linb sio
vil co lb lom lboy oi coc snq con nqooi. Nom 15, li ool oo
cnq ly v ooo loo voi moc oicb qo bn lom lboy oi soy nqb vo coc
snq cbo nbonq boc sinb |om. Do lo loc li lo lroo cbo mlnb so mnb
li lbm nqb loc vo com bonq cbo nbonq boc sinb noy o bo co lb
nbn ro lim nonq lbl so coo mlnb vo lboc bin ml coc ll xoc nqoon
moc, qinq nbo li vy.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
085
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J
Plej |lt e lea 1em me 8ea te sa lea lem let lla ta!
Lom lb noo o li oil lo mlnb lbl so oom m ml oio ql oo,
nbio nqooi lboc moc voi li nbo vy. 8on boy lro loi co boi noy. 8on
co son lonq lom vic ql oo mo |bnq monq loi cnq xo |bnq.
Cbonq bon oon oooc lboo | ml qio loi lon vo |bnq cn boi vl vo
|im snq, nbonq oon vn lom ml nqb ql oo boy mo cnq ly. No
vy, oy lbl so lo oom m coo oon, oon lom vic vl ml |boo |bol noo
oo xol bol lo lroi lim.
Ti oi l ro nq mlnb lb l so soy soo vo i cnq vi c lroy n co m bo nq,
|i n lbo c, |inb nqbi m qio nqoo i |bo c lbo nb cnq, oo i vl li lo nq
lo m nbo nq vi c no y mi n bi. Kbi co n oi bo c, li lboo nq o n oi n
lboy l mo |bnq ooo c lro lbo loo o nbo lbo , lroo nq bo c vo b i lo
lbi n oo i vl li bo o bo nq vo i vi c ooo c cbio so nbo nq soy nqb co o
mlnb. Tronq nbo nq nom c boi, li co nq lboo nq vi l nbo nq oo i oo o
mi n bi cbo lo Toonoqo Moqozino v nbo nq cbo o nbo xo c onb
mo c lio, goo n ly lbo i qion vo oi goy l bo c l '
Moc oo nqoy noy li co oo oo lin ooc snq sol ooi mo |bnq boi
lom lbm ml nqoy noo noo, li vn lom vic nqoy om cbo cnq ly
coo mlnb, vn oin lboyl vo vil socb voi ll co lonq nbil llnb vo nim
oom m nbo lboo oon oo, nbio nom v lrooc' Don qion lbi, oi voi
li nbonq cnq vic oo cbinb lo nim voi v ln.
let 1lal re 1em me tte |ea le l
\ y oo n lb l so oom m oi o ql 8o n lbicb lo m vi c ql nb l Cbi
|bi noo oon lro loi oooc co boi noy, oon moi co lb xoc onb ooo c
lnb vo c mo mlnb nn o o lo |inb ooonb.
Co lb bon, oon co lb lom ro nbonq co boi soo.
n
8on lbicb lom ql Dom m coi ql So lbicb coo oon lo ql
n
No |bnq cn boi |im on bonq nqoy, oon so mon oonb lboi
qion lom vic ql nbl

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 08
n
8on so oonq lboi qion ronb nbo lb noo
n
Co vic ql lrn ooi mo oon lom |bnq b moi ml, lroi loi con lron
oy nonq loonq
Do co lb lo nbonq vic soo. ooc booc vil socb, qo qo moi nqooi, l
lrlnb, l cboc so |in, oin lboyl, moy linb, xo boi, lb lboo, lboi lronq,
bon bo, coc mi goon b, no lronq, lro cboi oin lo, cbom soc soc |boo,
soo nbo, lbil | ni lbl, cbom soc vl noi, qio nqooi |boc, qioi lri,
m nboc, oo lcb, ooy boc, cboi voi lro con, no on, soc oo...
8on boy oonb lboi qion soy nqb vo qbi |l goo xonq on oooi.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
!lm llal tt jlt lej el 1em me tte |ea
Ml |bi oo co oonb socb nbonq so lbicb vo oom m coo mlnb, oon co
lb llm nbonq co bi |inb ooonb bo bo voi oom m oo. \i oo, no
oon oom m oo lcb, lbom bim vo qo qo nqooi |boc, nqonb |inb
ooonb noo so bo bo voi oon
8on co lb mo cnq ly mi qioi oo lcb, cnq ly l cboc nbonq loor oo
lcb ooc oil boy cnq ly l cboc so |in cbo cnq ly, cboyn v oo lcb
nooc nqooi. 8on conq co lb mo cnq ly xol oon cboyn v lo cbi oo
lcb, cnq ly lroyn lbnq son xol bim loi lio v coc vonq ol, cnq ly
lrn monq cboyn conq c lbnq lin v oo lcb, v.v... Tom loi, co bonq
nqon co bi mo ro xonq goonb ml oom m.
Ti co ml nqooi oon lbicb cboi lro cboi oin lo. Tbm cbi, onb nqbin
cboi qomo on ni |bin oo mo onb rl bin lonq vo onb lonq o nbo
lroonq ooi boc. Co lb oon nqb, onb lo lboc bonq nqooi oo oi.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
08Z
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J
Nbonq cbinb coi |o lon lo vn o oi voi qio olnb vo nbo lroonq y
soo noy oo lro lbonb lrio bo. Tbm cbi, cbi lronq ml |boonq lboi
qion nqon [lo lbonq 4 on lbonq nom 2CC8}, onb |im oooc ml lrio
rooi o loi nbon.
/nb y oo lo m ql mo b l ln nbonb lb 8o n li oo mo cbo i co o bo nq
bn b i vo oo n lo qomo lbo nb cnq nb l Cbo / . Ni m yo lbicb vo
nbo nq om bi o so r nq v qomo oo cbo onb lo i lb lo n lronq vi c oo nb
boi ooo c o no nq co o co c lro cboi co o Nb l vo My lroo c |bi cbo nq
lo o nn con s l o Cbo / . Tro cboi onb mo i nb v q n oy monq ln
Crono Tbol /olo 4 oo monq lo i cbo onb m l lri o roo i o.
8y qio, oon boy soy nqb vo vil ro oonb socb nbonq lnb voc co lb
bo bo voi oom m coo oon.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Toy vy, co ml oio cn loo y. Lnb voc oon cbon boi boc vo cbo ml
lb lroonq oo lon o cnq ly oon co lb |im loi. Noi cocb |boc, boi
co oo loonq |bocb bonq son sonq vo co |bo nonq moo son bm booc
ocb vo coo oon. Lom lb noo o oil oooc oio oo Hoy llm bio nbonq
cnq ly oonq bool onq lrn lb lroonq. No bo |im oooc lin, oon co
co so lin ronq mlnb conq so |im oooc coi on.
No |bnq co cnq ly noo lrn lb lroonq [boy oo bn coc cnq ly cbo
conb lboo l} lronq lnb voc oon mon lboo ooi, oio oo co nqbo lo
lb lroonq |bnq ln loi boy cboo oo lon. Tboy vl lbom qio conb ooc c
qonq loo ro lb lroonq cbo son bm mo oon nbom loi, ll bon boy ln
cnq voo lb lroonq oo co son vo oonq ooi bonq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 088
\oi nom lrooc, ml nqooi goon coo li goyl onb mo coo bonq oon o
cboi vo o loo nim xooy goonb bim Cbin lronb qioo coc vl soo o
Hollono \illoqo, Sinqooro. Moc oo nim oom m soo lm nbonq mon
o coo o bim lro oonb noy coo onb lo cbn lbl, cnq ly onb vn o
l nonq, oon qion vl |bnq co oo nqooi lronq nooc soy m o bim
noy on moc moc bo ooo ro moo bonq vo onq b vic |inb ooonb
coo onb.
2. Ki n thu c chuyn nga nh: Tha nh t thu hai
8n conb oom m, oon conq cn co |in lboc cboyn nqonb o lro
lbonb nqooi qioi nbl lronq lnb voc y. Ti bio ro ronq, oo lronq ol
|y lnb voc noo, o lbonb cnq oon conq cn co ml s oi goyl |inb
ooonb booc |in lboc cboyn nqonb. Cbi nbonq nqooi qioi nbl lronq
nqonb moi nom oooc nbonq oi goyl y.
K co |bi co nim oom m lbl so, oon vn co lb lbl ooi no |bnq
nom oooc nbonq oi |i boy loyl cbio lboc v lonq nqonb. \i oo,
nqonb l cboc bi lboo co nbonq cbin looc rinq. lom lb noo o lbil
| ml cboonq lrlnb lbonb cnq, lom soo o |im |bocb bonq lim
nonq, lom ql o onb qio cboonq lrlnb, lom soo o nqooi lo oonq |y
lbom qio, cn lom nbonq ql o moi vic oooc cbo ni oo voo oy
lronq |bo l cboc cboonq lrlnb, v.v... 8on co lb lbicb cbinb boc oom
onq nbo li, nbonq no oon |bnq co |in lboc [oon lbn li boi ml
rl nbio nom o licb loy}, oon so |bnq lb lbonb cnq.
Toonq lo, li co lb rl bonq lbo voi coc mon on nqon [|bo mo |im
oooc nqooi Sinqooro noo |bnq lbicb on onq} vo boy mo loonq v
vic |inb ooonb nbo bonq. Toy vy, no lbio |in lboc cboyn nqonb [vi
oo nbo cocb llm v lri ooc oo, cocb llm nbo conq c ll nbl, oo o
qioi nbl, cocb lboc lbil | lboc oon b on, oi goyl loo ro |bonq
conb nbo bonq li coi, ri goon ly cbi bi, onb qio o on, v.v...} mo loi
mon mo nbo bonq, rl co lb li so lbl ooi, cbo oo li oo rl lbonb
cnq lronq nqonb ooo loo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
08
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J
\l vy, oy lo loi |boyn cbn lbonb nbl coo li. oon cbi nn nboy voo
lnb voc mo oon oo co son nbonq bio oil vo om loonq v no. No
|bnq, oon so ml rl nbio nom lbo nqbim vo soi sol. \o conq voi
nbonq soi lm oo lo lin ooc vo cnq soc lrooc |bi oon llm ro oooc cnq
lboc oonq. Tronq lb qioi conb lronb nonq oonq nbo nqoy noy, lboonq
lbl oon |bnq co oo lboi qion vo lin ooc o lom cboyn oo.
Toy vy, co boi cocb o oon co oooc |in lboc cboyn nqonb noy. Cocb
lbo nbl, oon boy voo lom vic cbo ml lronq nbonq cnq ly oonq on
oo lb lroonq lronq vonq ml voi nom. Trom boy |bnq oonq loy
goon, |bi lom vic cbo cnq ly qioi nbl, oon so co co bi co sol voi
lboc l lronq nqonb o boc boi vo nqbim ro nbonq oio mo |bnq
ml nq lby noo co lb |boi gool ln oooc. Co lb noi co loi bon C
ooonb nbn lbonb ool lonq lom vic cbo nqooi |boc lrooc |bi ool oo
cnq ly rinq coo mlnb conq bool onq lronq lnb voc y.
Ti co nq v y. Troo c |bi mo /KLTC, li lo m vi c lo oo cbo vo i cnq
ly bo nq o o v b i lbo o vo qio o oo c lronq nbo nq |y nqbi bo . Cbinb
lronq |boo nq lbo i qion lo m lbo bo c nqb no y mo li licb lo y ooo c
r l nbi o |i n lbo c so so c v nqo nb oo o lo o qio o oo c.
Trooc |bi li ool oo cnq ly Croolsool Enlorloinmonl [cboyn l cboc
son nboy oi onq vo goon ly so |in} mo li oo | o cboonq 1, li conq
lom D1 oon lboi qion vo bo vic [vn cboyn coc looi nboc co} cbo ml
lronq nbonq cnq ly l cboc so |in bonq oo lronq vonq lbonq. Nbo
|boonq lboi qion noy mo li oil oooc nbonq vic cn lom o l cboc
ml so |in lbonb cnq.
Co cb lbo boi oon qio n bon nbonq v n qio oo n co ooo c |i n lbo c cboyn
nqo nb. 8o n bo y lbo boo c bo lo c vo i oi oo om bi o v lnb vo c no y. \i
oo , Polric| Cboo [o nq so nq l vo CEC co o /KLTC} lo nq |bnq oi l ql
v nqo nb l cbo c b i lbo o boy oo o lo o. Lo c oo , onb cbi co boi nom |inb
nqbi m lo m goo n lr vin l so o Sinqooro Pross Holoinq [lbo c nqo nb
xo l oo n}. So o onb lbo nb cnq lronq nqo nb mo i mo no y lo nbo bo lo c
vo i li, nqoo i co |i n lbo c cboyn nqo nb lronq lnb vo c no y.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 00
Klea |ltt tltea aeal tte |ea le l!
Tb lo oon oo co oonb socb nbonq y loonq |inb ooonb ooo lrn nim
oom m boy so lbicb ooc oil coo mlnb. 8y qio, lbo nqb xom oon co
nbonq |in lboc cboyn nqonb ql. 8on oonq lom vic lronq nqonb noo
8on co lb lbo boy bo loc voi oi co |in lboc cboyn nqonb lronq lnb
voc mo oon mon |inb ooonb
Ti co |in lboc cboyn nqonb v .....................................................
Ti oil nbonq nqooi co |in lboc cboyn nqonb v .....................
[\i oo. |y so, li lb, goon b cnq cbonq, l cboc so |in, oon lo, nbo
bonq, oo lcb, qioo ooc, lboi lronq, lom oo, cbom soc soc |boo, m
lboc, v.v...}
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Kll |ea jle| llea re llal tt llal 1eeal l |tea me |ea te te
1em me te te llet |le| tltea st |ll 1e tllal le llal tt llal
1eeal me |ea aea |lem le!
Nbonq loo cbon |inb ooonb coo li lo.
........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
01
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J
Lem |le aee 1e |ee aea st llet |le|!
Ml |bi oon oo goyl onb lnb voc |inb ooonb oon mon lbom qio, co
boi li lboo oon boi lro loi lo. Lom lb noo o loo nn so |boc oil
voi oi lbo
!t la alet tle| atel
Ly oo cbinb qioi lbicb loi soo oo s cnq ly o oi lbo qil cbl booc
lbl ooi lo vl nbonq cnq ly noy cbi qioi ool cbooc booc soo cbo cnq
ly |boc. Coc lronq lm ooy lbm moc ln nbo nm soo con moo conq
qinq nbo bonq lrom coc lronq lm ooy lbm |boc. Coc coo bonq oon
o oin lo moi mo lboonq no no nbo ll co coo bonq |boc qn oo. Coc
lim lom loc conq lboonq rl qinq nboo lo cocb lronq lri on conq
cocb boc vo, v.v...
Kbi cnq ly coo oon cbonq co oim noo bn oil voi nbonq cnq ly
|boc [oim |boc oil ooy nbl cbi lo ln lrn oin bio}, oon so lby |bo
nonq lbonb cnq coo mlnb lo rl lb' Hoy nbo ronq cbi co 1C cnq
ly lbonb cnq vo C con loi cbo s bn lbl ooi. \l vy, no oon
conq lom qinq y cbonq nqooi |boc, oon co lb oil cboc som mon ql
oon conq nom lronq s C y.
Kbi oon oon conq looi son bm booc ocb vo nbo oi lbo, oon so lby
mlnb roi voo coc cbin qionb qil lonq |bocb bonq, vo cbo yo lo conb
lronb v qio co. Tbnq lboonq, nqooi oon qio lb bon so lbonq. Tronq
ml mi lroonq conb lronb cnq oonq, |bnq oi co lb nqi mol on
ool vonq. /i conq boi vl ln o ln loi.
Mi ln li l cboc cboonq lrlnb ooo loo oonb cbo ooonb nbn, nqooi
noo conq boi li v conq ml cboyn. coc conb lronb conq lbonq |bo
|bon mo bo boi oi oo. Nbonq co cboyn bo noi voi li co conq
|cb oon. cnq vic co loc |bo lbon loi, ri coc oi lbo ln lool xol
bin, qio oon qiom xonq vo no cboy lboo coc ooo lbl cbonq |im
oooc onq loi. Coi conq, moi nqooi boi li nn lbom qio lnb voc noo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 02
co il oi lbo vo nbio co bi bon. Dy lo co cboyn mo li oo nqbo
|bnq oil ooo nbio ln.
Tbl ro ll co coc nqonb oo co so conb lronb goyl lil no oon cbi
lom y nbo s onq. Toy vy, no oon |inb ooonb lboo |io |boc, oon
so lby ronq mlnb |bnq co oi lbo lroc li. Cbo bo li | loi co
cboyn coo cbinb mlnb.
Tronq sol nbio nom, nbio lroonq boc o Sinqooro lbo coc cnq
ly on nqooi ooy nbonq cboonq lrlnb oi ooonq cbo boc sinb coo bo.
Conq nbo ll co nbonq lnb voc |boc, coc conb lronb o co oooc bo
onq ooy o coc lroonq nqoy conq lro nn |bc lil. Co bonq lrom oi
lbo vo mi lon, coc lroonq nbn oooc bonq lrom oon ooo qio'
Co c cnq ly lboo nq l y qio vo i cbo c o m l bo c sinb cbo vo i qio oo y, vo i
nbo nq cbo o nbo lo ooy so nq lo o, |y nonq bo c l , |y nonq qioo
li xo b i, goo n ly lbo i qion, v.v... Kbi li qio nb lb lroo nq no y 1C
nom v lroo c cnq ly li lo c y co ln lo /oom Kboo & /ssociolos li
oi l mlnb bo i lo m |bo c oi. N o li co nq ooo ro oon qio vo i cbo c o m l
bo c sinb cbo vo i qio oo y, l lo c li so cb l lronq loy o i lbo .
Tboy vl lb, li lo boi. vn o coo nbonq |boo boc |oo ooi voi linq noy
lo ql. No |bnq lb oo onq oooc nbonq nbo co noo \n o mo
cbl cbinb lo loc onq vo |l goo lo ooi. Nbooc oim coo nbonq
cboonq lrlnb noy lo lronq vonq voi linq nqon nqoi, no |bnq co cocb
ql loo ro ol |y so lboy oi noo lronq soy nqb coo nqooi nqbo vo no cbi
co lb lo ml mo ly lboyl sonq. Ro ronq boc sinb cn ml lboi loonq
oo lo o li lbo ll ly lboyl vo o oonq nbonq |y nonq voo boc oooc.
Tbl ro, nbonq cboonq lrlnb voi linq nbo vy cbi lo oin bo l cb
lrnq o nbonq |y nqbi bo co vo co nbio moo soc mo lbi. Nqooi boc
|bnq lb co oooc loi icb lo ooi lo nbonq ooi boc noy.
Tb lo li goyl onb lo nqooi oo lin lonq ro cboonq lrlnb oo nqoy |oo
ooi lo 8 qio sonq on 8 qio li, voi moc oicb lboy oi loon oin goon
nim coo boc sinb v boc l, qio olnb vo coc snq. Cboonq lrlnb so
conq c cbo boc sinb |bnq cbi nbonq boonq bo boc l bio goo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
03
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J
mo con nbonq |y nonq snq boo icb. \o nqooi boc co lb oo loonq
oooc onb boonq coo no goo nbonq lboy oi ro rl on lronq oon lbn
mlnb. Tl nbin, voi cboonq lrlnb oo nqoy, li co lb ly qio coo q
bonq cboc ln ol |y cnq ly noo |boc.
Tboo l o o, nqoo i lo bo n ro nq y loo nq co o li so |bnq ooo qio lbo nb
cnq. Ro nq cbo nq lroo nq no o lo i co l cbo li oo nqo y lronq cboonq lrlnb
bo c co o bo c sinb vo cbo nq oi cbo cbi ro bo nq lrom, lb m cbi bo nq nqo n
o cbo m l |bo o bo c. Toy v y, li lboy l bo c ooo c lroo nq o o lin moo
cboonq lrlnb co o mlnb vo | l goo co c |y n loo nq' L n o o lin, bo c sinb
ooo c lbom qio m l cboonq lrlnb ro n loy n oo n lbn mo co m lb y lb l so
bo nq lbo , nbo ooo c li lbm lo nq sinb |bi mo i o co o nq lo c bo c l
l l. Nbi o bo c sinb co o li so so o o oo i bo c, cbi soo |bo o bo c oo nqo y,
oo oo l lbo nb licb coo bon. Nbi o bo c sinb o coi lo b l lbo c cbo o co nq
oo o n o n lro nn nqoon bon vo bo c l l bon.
[N o oo n mo n oo c m l lronq s bo nq lrom lo i nb n xo l v co c
|bo o bo c mo cbo nq li lbo c bi n, bo y vo o www.loiloiqioi.com
mo c Nb n xo l v |bo o bo c}
Kl goo coo vic li ln cnq conq ml lb lroonq, oo onq conq ml
nbo co nbonq lboo ml cocb lboc boon loon |boc |bin /KLTC lro
lbonb cnq ly on oo lronq lb lroonq ooo loo |bnq cbi loi Sinqooro
mo con co Cbo /. Hin loi, co on lroonq lbl co ml lroonq bo loc
voi cnq ly cbonq li. Honq nom, /KLTC bon loyn cbo bon 34.CCC
boc sinb, 2.CCC lby c qioo vo 5.CCC bo boynb goo nbonq cboonq
lrlnb lbl so monq loi so lboy oi licb coc. Ti qn nbo |bnq co oi lbo
lroc li vl |bnq oi co |in lboc cboyn nqonb o lbil |, l cboc vo
li lb ml cboonq lrlnb lron von nbo cbonq li [oon con nbo oi goyl
cboyn nqonb mo li oo o c o bn lrooc}.
. Lel |le teal |real 1t 1ee e |ea ta le |leal | |lt |e
Nbo oon co lb lby, o lro lbonb nqooi on oo lronq nqonb, oon boi
|inb ooonb lboo cocb boon loon |boc bon. So |boc oil o oy |bnq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 0A
cbi lo coi ln lrn oin bio, nbonq cbio lboc lronq goonq coo, li
lb, cbinb socb v qio, boy so lboy oi nbo nbo lronq mo mo. Tl co
nbonq oim |boc oil noy cbi lo o nqooi, |bnq oo oc o lronb oi
lbo ool cbooc.
8on boi loo ro cbo cnq ly ml loi lb conb lronb oc nbl vo on
vonq. Do lo cocb ooy nbl bn oil oon voi ll co nbonq oi lbo con
loi. Toi soo li oonq linb lo oc nbl vo on vonq No co nqbo lo loi
lb noy |bnq o o oi lbo soo cbo o oonq.
Tronq lnb voc coo mlnb, loi lb conb lronb coo cbonq li cbinb lo cocb
mo oi nqo cnq ly lboc bin cboonq lrlnb. Dio noy |bnq o coy
vl ni oonq cboonq lrlnb vo coc boonq bo oooc bo lol ooo v
nbo vic oonq |y oon goyn. Tbm voo oo, cocb ooy coo cbonq li rl
|bo ool cbooc. Coc cboyn qio ooo loo coo cbonq li nom lronq l
1C cboyn qio ooo loo bonq oo Cbo / [ly l cboi o oooc loyn
voo lom cboyn qio ooo loo o cb cbonq li lo 1/2CC}, vo bo ool ooc
boi lroi goo 12 lbonq bon loyn vo nbio vonq lbo lbocb lrooc |bi lro
lbonb cboyn qio ooo loo.
Lem |le aee |ee lel |le teal |real 1e leel |e 1l |lt!
Lom lb noo loo loi lb conb lronb qio oon cbim oooc lb bn lon
nbl vo vool ln lrooc oi lbo 8i goyl cbinb lo llm ro vn o boy nbo
co ooc lbil nbl mo |bocb bonq oonq boi oi mol, vo soo oo co
cocb oc ooo coo rinq mlnb o qioi goyl vn o oo. Noi cocb |boc,
llm cocb lboo mon nbo co oonq cocb mo coc oi lbo |bnq lom oooc,
vo lro lbonb nqooi ooy nbl co |bo nonq qioi goyl rl roo vn o oo.
Dy cbinb lo oio so qio oon vool ln lronq coc ooo.
Olel te| a 1e lea al| tte lletl lea e 1ej ta alt tt
tte le
Ti so | cbo oon nqbo voi vi oo v nbonq cnq ly lbonb cnq nbo oo
lom ll oio noy. C My co ml lb lroonq coc lon cbo oonb Pizzo qioo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
05
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J
ln nbo. Coc snq on rn |bin nbio oc cbo mo |bnq co lboi
qion vo soc loc o no com li cbo co nbo, qioi bo lin loi nbl lo qoi
Pizzo. Ro ronq, co |bnq il coc coo bonq oon Pizzo lronb qionb nboo
minq oonb nqon lonb noy, lronq oo nqooi cboi sonq so vo nonq |y
nbl cbinb lo Pizzo Hol.
Lem |le aee Demlaes Pltte tllem llal |ll |rtea lee |eal
Pltte |a ale
Tronq lb lrn nbo vy, ml cnq ly oo xol bin, loo oooc loi lb conb
lronb oc ooo vo |l goo, bo cbim lnb lb bn lon nbl vo lro lbonb
nqooi oonq oo lronq lnb voc qioo oonb Pizzo loi nbo. Ko sinb soo oo
mon mo li noi loi cbinb lo Dominos Pizzo. Ho lom oio oo nbo lb
noo Do lin, bo lo boi. Do lo vn o lon nbl mo |bocb bonq oi
mol |bi qoi oonb Pizzo.
Soo |bi llm bio, bo bol bin bn lon |bocb bonq boi ooi goo lo moi
oooc nbn oonb vo |bi on loy bo, oonb oo nqoi vo mm. Dominos
Pizzo oil ronq no bo llm oooc cocb qioo Pizzo nonq bi voo oonq loc
mo |bocb bonq monq ooi, bo so co loi lb conb lronb lbl so.
To oo, bo oonb lboi qion bol lrin ml b lbnq co lb ooo oom lo loc
nbn oin lbooi ool bonq, on noonq ri qioo oonb cbi ml |boonq 3C
bol co lboy. Do cbinb lo oi goyl |inb ooonb lom nn lbonb cnq coo
bo. 8onq cocb xoc onb v lri coo mlnb lrn lboonq lroonq voi loi loyn
o Pizzo so on loy oon lronq vonq 3C bol no |bnq, oon so oooc
boon lin, Dominos Pizzo nbonb cbonq lro lbonb cnq ly bonq oo
lronq lnb voc conb lronb oc lil noy.
Ct tltea e Fe1erel |tjress [Fe1|t}
Kbi Froo Smilb [ll nqbi Doi boc olo} vil ooi lon qioo |y v y loonq
lbonb l ml cnq ly vn cboyn bonq goo ooo oin, onb cbi oooc
oim lronq olnb vo oi conq nqb onb o oin. Tb lroonq ooo oin qn

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 0
nbo lo lnb voc oc goyn coo S Moil boy ocb vo ooo cbinb My lboc
cbinb bo voi qio co rl conb lronb, nn li l loi nbon rl lb.
Toy vy, Froo Smilb lin ronq onb co lb xy oonq ml cnq ly lr qio bonq
li o vo cbim bn lon lb bn no onb co oooc loi lb conb lronb
nbo voo vic qioi goyl ll vn o mo bn lon nqooi on qo boi voi
nqonb ooo oin mo bo cb qio lo snoil moil, co nqbo lo cboyn lbo
cbm nbo sn.
/nb oil ronq oi ny oo lbon bin v linb lbio bio goo coo nqonb
ooo oin. No oon qoi lbo goo ocb vo ooo cbinb My, oon cn ooi il
nbl oo nqoy lronq bom vi nooc My vo bonq lon no o nqooi nooc
My. \o loi bonq qoi oi cbonq co ql ooo oom lo so on loy nqooi nbn.
Kbnq co cocb ql cboyn lbo on loy nqooi nbn lronq vonq 24 linq.
Tb lo Froo bol lrin b lbnq nbn, bn looi vo qioo bonq ml cocb
bio goo nbl vo oom ooo FooEx co lb qioo bonq nqoy lronq nqoy
bm soo. \oi loi lb conb lronb noy, FooEx lro lbonb nqooi on oo
lb lroonq. Tboy vl bo oi lbo lo nom oonq qio lb, FooEx voi lc o
nbonb vo ooo oom co lb ly qio coo bon mo vn lbonq oooc ocb vo
ooo cbinb My cbm cbo.
LeasCre||ers... !ea tt| m| llal |rea ea ! le
\o ml vi oo |boc. Tronq nbonq nom 18C, co ml nbom oon bol bin
ro ml vn o coo nqonb cnq nqbi mol |inb. Tbnq lboonq, no
mon moo ml oi |inb moi, oon so boi loi lim |inb, cbon qonq, oo
mol vo ooi voi nqoy o nqooi lo lom |inb.
\n o o cb, oon |bnq nbonq boi ml co lon |bnq co |inb ooo
mo con boi cl cnq gooy loi coo bonq o ly |inb. 8il oooc vn o
oo, Doon 8ollor, coo nbn vin li lb coo cnq ly P&C, conq voi onq
nqbi co, goyl onb mo ml coo bonq ln LonsCrolors voi moc lio
rol nqon lboi qion boc vo xonq con ml linq onq b' Ho lom oooc
oio noy oonq cocb o lri ml xoonq nbo nqoy lronq coo bonq vo b

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
0Z
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J
lbnq boo ll co cnq ooon lo |bo col |inb on lo |inb voo qonq, vl
lb bo |bnq cn cboyn qio lom |inb lboc bin vic noy.
\oi loi boo lronq vonq ml qio, |inb so lo coo oon, bo loo ro loi lb
conb lronb coc monb, qio bn oil bo voi ll co coc oi lbo |boc.
Nqoy co |bi qio coo bo coo bon, nbio nqooi vn |bnq nqoi cbi lin
o boonq so lin loi co oi |inb moi lronq lboi qion on lroo' 5 nom soo,
bo oon loi cnq ly voi qio 34 lrio o My.
Ple| |rlea lel |le teal |real
8y qio loi co cboyn coo oon. Hoy nqb v lnb voc |inb ooonb oon
oonq lom boy onb lbom qio. Do lo ni ooc xoc boy vn o lon nbl
coo |bocb bonq D co nbio co so bon cbo nbn onb coo mlnb, oon
co lb lom coc |boo sol voi nbio |bocb bonq lronq lb lroonq oo vo
boi bo v nbonq nbo co cboo oooc oo onq, boy ni ooc xoc coo bo.
Soo oy lo vi oo coo ml s nqonb vo vn o cbonq coo |bocb bonq
bin boo.
Lnh vc kinh doanh Vn
Trung tm dy thm Gio vin khng trnh , vic hc khng c
tin b
Phng mch Thi gian ch i lu
Bn mt knh Phi i vi ngy ly knh
Hng khng n d, gh ngi g b, khng ch
dui chn
Gio dc cho ngi ln Khng c thi gian hc lp ban m
Ngn hng Phi xp hng i n lt mnh. My tr li t
ng gy cm gic kh chu. Nhn vin chm sc
khch hng khng gip c g nhiu v nhng
quy nh trong cng ty.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 08
Ple| |rlea lel |le teal |real |a tetl st 1ta tet l |lt| lel
jlea lle aa sea |ee tte |ea
Ml |bi oon oo lby oooc vn o mo |bocb bonq oonq qo boi lronq
lnb voc |inb ooonb oon oonq booc cbon o lbom qio, oon cn bol
boy lri loonq loonq, sonq loo o qioi goyl vn o. Cioi bo ll oo so
lro lbonb loi lb conb lronb cbo cnq ly oon.
D llm ro oooc qioi bo, oon co lb boi oonq on coc |y lbol ooc
oil. Tronq lboc l, bn lon coc cnq ly co oooc qioi bo cbo vn o
bin boo lo nbo so oonq coc |y lbol soo.
n
Mo rnq boy lbo nbo
n
/ oonq voo boon conb |boc
n
Kl bo
Ml |bi nbn ro vn o lon nbl, oon onb qioi goyl no nbo lb noo o
loo loi lb conb lronb Lom soo o co nbonq oooc oi |boc voi oi lbo
8on so com |l voi |bocb bonq lim nonq nbo lb noo \il ll co co
lro loi coo oon lronq ooi l oooi oy.
Leel llal llal 1eeal tte |l
[\l 1t Lem |et, me ale lea, 1le| ta |rta, ....}
.....................................................................................................................
\a 1e lea al|
[Kletl lea |ltea |lea jllea e 1let l!}
.....................................................................................................................
Ca | |l se lel te| a 1e ae alt |le aee
.....................................................................................................................
Lel tem le| tte ta | |l
[ le |la 1lej |ea lea tte |ea}
..............................................................................................................

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
0
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J
n
Looi oo
n
Tboy lb
D qio oon bio ro bon v coc |y lbol noy, li xin no ro voi vi oo v
cocb lboc coc cnq ly oonq cbonq o loo ro loi lb conb lronb on vonq
vo oc ooo cbo mlnb.
e. e ra le |lt ale
Mo rnq boy lbo nbo lo lbol nqo oonq o cbi vic mo rnq boy lbo nbo
ml son bm/ocb vo son co coo cnq ly. Bordors xy oonq lboonq
bio vo loi lb conb lronb oonq cocb nom qio v lb cboi nbo socb lon
nbl, voi nbio oo socb nbl. Ho oonq nbonq nbo socb lroyn lbnq
vo mo rnq goy m cbo no.
Cboi coo bonq ZElovon conq so oonq oin bo noy. C My, nbio
nqooi on lo ro ooc oi vl oo s coc coo bonq lo boo cbi mo coo lo
1C qio sonq on 7 qio li [o bn lon lbonb b My}. Ho |bnq co
cocb noo moo bonq nqooi |bonq qio noy. 1obn Tbomson, cbo coo
bonq 7-Elovon, lby oooc vn o vo qioi goyl oonq cocb mo coo oon
bonq sol 24 qio lronq nqoy vo ooy nqoy lronq lon. To oo 7-Elovon lro
lbonb lboonq bio loon co.
Ml cnq ly Sinqooro, Trok 2000, lby ro so ol lin coo vic oi
cboyn conq, bo ooo ro qioi bo lbo nbo conq lbonb coc S8 cbi
oonq nqon loy coi, vo oio noy oo lro lbonb ml bin loonq lrn loon
lb qioi. Nbio nom lrooc oo, Sony co cnq lronq vic lbo nbo moy
Rooio Colssollo cnq |nb lbonb Wol|mon mo cbonq lo oil nqoy noy.
Hoy llm bio xom oon co lb mo rnq boy lbo nbo ol |y bn noo
lronq y loonq |inb ooonb coo mlnb o loo loi lb conb lronb
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 100
/j 1ta ee leea teal llet
/ oonq voo boon conb |boc loc lo ly m blnb son bm/ocb vo bin
loi vo lboy oi ml cbol o no co lb oooc so oonq lronq boon conb
|boc. \i oo nbio ooonb nbn ly m blnb xo oo, cb oin oi ml cbol
o co xo loo noi, xo ooo, xo l cboy, v.v... Hoy coc nbo bol minb oonq
cbic onq b lio cbon o lbil | ro looi onq b oonq oooc oooi
nooc [vi oo onq b cbo lbo lon}.
Troonq Doi boc Phoonlx nbn ro ronq nbio nqooi oi lom mon boc
coo bon booc ly lbm ml oonq c |boc nbonq |bnq lb lbo x
lboi qion oi boc vl bo con boi oi lom vo on vic qio olnb. Tb lo
Pboonix ooo ro ml qioi bo. boc lroc loyn. To oo oi conq co co bi
boc ln coo vo so boo ml boy nbio lm oonq mo |bnq boi on lo.
Hin noy, Pboonix lo lroonq ooi boc lo lon nbl lb qioi, co bonq lrom
cboonq lrlnb cbo |boonq 28C nqon boc vin.
Kbi FodEx nbln lby nbo co qioo bonq goo om, bo o oonq boonq
bo qioi goyl nqn bio goo om coo nqn bonq voo ocb vo qioo
bonq goo om.
Nol1ols [cnq ly lboc goyn so boo coo Worron 8ooll} nbn ro ronq
co nbio cnq ly mon loo oio |in cbo nbn vin coo bo oi cnq loc
oonq moy ooy rinq, nbonq loi |bnq cbo ni cbi bi moo moy ooy vo
ooo lrl moy moc. Ho vn oonq |boi nim cbio so nbo coo nqonb ol
onq son [nbio nqooi oonq cbonq ml |bo nbo nqbi} vo o oonq cbo
nqonb bonq |bnq. Cbi boi lro ml bn lronq cbi bi moo moy ooy,
mi |bocb bonq coo Nol1ols oooc so boo ml bn cbic moy ooy voi
s qio ooy c onb lronq nom. Lo nqooi lin bonq lronq |boi nim so
boo ml bn moy ooy, Mo|1o|s bin oonq on oo lronq lb lroonq
moy ooy co nbn.
8on co lb o oonq nbonq son bm booc ocb vo lbonb cnq noo voo
lnb voc |inb ooonb coo oon o loo loi lb conb lronb

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
101
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
.........................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
................................................................................................
|. Ke| lej
Kl bo boi booc nbio son bm vo y loonq lbonb ml lo cocb lbnq
oonq nbl o loo loi lb conb lronb. \i oo, moy ox lo |l goo coo vic
|l bo oin lbooi voi moy bolocoy. Moklo lro lbonb cnq ly on
oo lb lroonq oin lbooi oi onq oonq cocb |l bo y loonq v s
loy qbi cbo, moy onb voo oin lbooi oi onq [No|io commonicolor}.
Rollorblodos loo ro von lrool oo lin lrn lb qioi oonq cocb |l bo
qioy lrool oonq voi oonb xo lronq qioy lrool o-lonb.
8n conb vic lro lbonb ml coo bonq lon, loi lb conb lronb oc ooo
coo Bordors con oooc xy oonq xonq goonb |boi nim coo-socb.
8on co lb so oonq soc monb coo so |l bo o loo ro loi lb conb lronb
cbo cnq ly mlnb nbo lb noo Hoy nqb v nbonq loi icb oon co lb
monq on cbo |bocb bonq vo cocb lboc oo onq nbo co coo bo. Nqb
cocb |l bo cbonq voo lronq y loonq |inb ooonb coo oon.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 102
t. Leel |e
Looi oo lo oin bo qiom ool ml voi lbonb bn coo son bm booc
ocb vo bin boo lom cbo no co qio lr boc vo nbonb bon, bio goo
bon voi |bocb bonq. \i oo lio oio nbl v son bm co oooc ol bo
nbo looi oo nbonq ql |bnq lbl cn lbil lo oin lbooi |bnq oy vo
micro |bnq oy.
Llnksys [ml o bn coo Cisco} nbn ro ronq |bocb bonq com lby
ol lin vo |bo cbo |bi boi lin loc qon coc moy vi linb loi voi nboo
vo ni voo monq lnlornol. Tb lo bo xy oonq lboonq bio oonq cocb
lonq ro son bm cnq nqb |l ni |bnq oy vo cbonq ooo lo oo
lro lbonb nqooi oi oo lronq lb lroonq noy.
Ml vi oo |boc lo moy linb Doll. \oo lboi oim |bi l8M vo /lo oonq
cbim lnb lb lroonq moy linb, Micbool Doll loc oy qio con lo ml
sinb vin ooi boc oil ronq nbio nqooi so cbon moo moy linb lo lbil
| no no ro bon qio moy coo l8M vo /lo. 8onq cocb looi oo nqooi
lronq qion [nbo oon lo, oon si} vo oon son bm lroc li cbo nqooi lio
oonq, Doll loo ro loi lb conb lronb oc ooo vo lro lbonb cnq ly oonq
qio bonq li o.
8on co lb looi oo lbonb bn noo lronq son bm boy ocb vo coo oi
lbo o lom cbo no b on bon voi |bocb bonq
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
1. !le |le
8in bo coi conq lo lboy lb, loc lo lboy ml bn coo son bm
boy ocb vo oonq ml bn booc cnq ooon |boc qio no co qio lr coo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
103
|||J|c 1. ||| |c I l|J |c |||| |J||| |||c || | || |c l||| | |J
bon voi |bocb bonq. \i oo, nbio nqooi nbn ro ronq bn vo oonq oon
|bo bin looi oi voi qioo vin, loi |bnq ll cbo soc |boo [vl ooi bn}
nn oo cbo ro ooi oonq lronq vo ool vil xoo oooc. Son bm lboy lb
noy nbonb cbonq oooc oon nbn |bo noi lrn lb qioi.
Swo|ch lboy lb oy onq b lbnq lboonq oonq nbonq soi oy ooo
lboy oi oooc voi nbio moo soc vo |io oonq. Sonq |in noy oom loi
cbo cnq ly loi lb conb lronb oc ooo vl no cbo bo |bocb bonq cbo
onq lboy oi blnb oonq onq b bo bo voi gon oo vo lm lronq
coo bo.
Noo, boy lbo xom oon co lb lboy lb bn noo lronq son bm booc
ocb vo coo oi lbo o boc vo |bocb bonq ll bon
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Ml |bi oon oo so oonq ll co oin bo mo li voo qioi lbio o nqb
ro y loonq |inb ooonb vo loo oooc so |boc oil so voi oi lbo, boy ooc
li cboonq soo, lronq oo li so boonq on oon cocb xy oonq m blnb
|inb ooonb lbonb cnq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
C
h

n
g
XY DNG
CNG TY HOT
NG TT
M KHNG CN
S THAM GIA
CA BN
04

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
CHNG
10Z
0A
XY DNG CNG TY HOT
NG TT M KHNG CN
S THAM GIA CA BN
T
b lo oon oo co ml y loonq oonq qio bonq lrio o vo son sonq
lonq voo lb lroonq. D y loonq y oom loi cbo oon nqon lbo nb
oi ooo vo n onb, oon boi boc cocb oin no lbonb m blnb |inb
ooonb co lb bool onq oc l mo |bnq cn so lbom qio coo oon'
Trn lboc l, ol |y cnq ly noo lbonb cnq vo lon monb conq cn boi
ool oooc yo co. vn bool onq lbnq sol mo |bnq cn oon boi
nbonq loy voo. Kbi li cbio so oio noy, nbio nqooi nqb li o oin,
No li |bnq nbonq loy voo moi cboyn, vy lbl li lom ql. No oon
conq co ni oon |boon nbo vy, li xin qioi lbicb cbo oon bio.
Ly oo |bi n b n lo n ooonb nbn lb l oo i lo vl bo xy oo nq cnq ly boo n
loo n oo o vo o so bi n oi n vo |y nonq ooy nb l co o bo . Ho lo nqoo i so n
xo l cbinb boy nqoo i conq c ocb vo cbinb. Ho lro c li lin b vo i
|bo cb bo nq, oo n so n b m nbo. co l lo c, lo m | loo n, o o o , v.v...
Ho cbinb lo cnq ly vo cnq ly lo bo. Nbonq ooonb nbn noy lbl so
lo nbonq nqooi lom lbo cbo cbinb mlnb cbo |bnq boi nq cbo lbl
so. Cnq ly boi co bo moi bool onq, loo nbo ml c moy boi co
nbin lio moi cboy. No bo |bnq co mol o oo, oy cboyn son xol so
nqonq bool onq, son bm |bnq oi lom ro, |bnq oi conq c ocb
vo, |bocb bonq so |bnq loi vo o nbin ooonb lbo |bnq co.
|||J|c +. /|I || |c |J|c lI |J| l |J |c lJ l || ||J|c || | | l||| c|| || | || |

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 108
Adam Khoo
NU CNG TY KHNG TH TN TAI
KHI KHNG CO BAN... BAN SE KHNG
CO TU DO
\n o lo o cb noo No cnq ly cbi bool onq |bi oon co mol o oo,
loc lo oon boi oinb cbol voi no, nbo vy oon boi by sinb lbo goy qio
nbl, conq co lb lo ly oo lon nbl |bin oon lro lbonb ooonb nbn
S T DC. 8on so nbo ml c moy lom vic |bnq nqbi nqoi. No
oon nqbi bo ml lbonq, cnq ly coo oon co lb nqonq cboy boy bool
onq lboi lbo.
Tronq lroonq bo noy [lic lboy loi lo oio lboonq qo voi rl nbio
ooonb nbn}, oon so o |boo cbol lronq coi lnq oo cbinb mlnb loo ro
cbo loi cbl. 8on |bnq lb oon loi cnq ly boy o oi |boc oio bonb
cnq ly |bi oon vonq mol ooi vl oon cbinb lo linb bn coo no. 8on so
boi lom vic 7 nqoy ml lon, 14 qio ml nqoy vo co lb cbo on coi
ooi. Cbonq boi lo ooc lronb moo bnq cbo nbonq nqooi mon |boi
nqbi vo conq cbonq boi lo oio oon monq mon, oonq |bnq
NU CNG TY KHNG TH HOAT
DNG MA KHNG CO BAN... NO SE
KHNG TH LON MANH
Ml vn o |boc, no cnq ly |bnq lb bool onq mo lbio oon, no
so qinq nbo ml ooo lro lon ln on ml moc noo oo ri oonq loi mo
|bnq lbonb nqooi lon oooc, ooi vl no o qioi bon lronq |bon |b lboi
qion oo bo vo |bo nonq coo oon. No cbi co lb boc vo boy conq c
ocb vo cbo ml loonq |bocb bonq nbl onb, vo goy m coo no cbi
oonq loi o ml xoonq nbo, ml coo bonq boy ml von bonq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
10
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
|||J|c +. /|I || |c |J|c lI |J| l |J |c lJ l || ||J|c || | | l||| c|| || | || |
Nbio nq cbo co lbon ronq bo qo |bo |bon lronq vic oio bonb
ml coo bonq booc von bonq voi soo nbn vin vo boi li 2C |bocb
bonq ml loc. Ti boi lom vic 14 linq ml nqoy, 7 nqoy ml lon
moi monq qioi goyl bl cnq vic. No mo lbm ml von bonq noo
o noi |boc, cbl loonq [coo son bm booc ocb vo} cboc cbon so qiom
sol booc li so cbl vl |il soc. Ml nq cbo soy nqb nbo vy |bnq
lb noo bol lrin cnq ly on bl lm coo no.
Lo m soo nbo nq ooonb nqbi nbo Soowoy [ m lbo c}, 7-Elovon [oo n lo },
So|o Sosbi [ m lbo c}, McDonolos [lbo c on nbonb}, Cioroono [go n o o},
1oon i [loo mo loc vo lom oo}, Mr. Minil [soo qioy oo}, Komon
[qioo ooc}, v.v... co lb ool oo lo ml m blnb nbo [nbo ll lboy nbonq
nqooi |boc} loi co lb lin on xy oonq bonq lrom, lbm cbi bonq
nqbln coo bonq boy cbi nbonb, boc vo bonq lrom nqon |bocb bonq
lronq vonq vo lrn loon lb qioi Lom lb noo bo co lb oom ooo ml
cbl loonq ocb vo vo son bm nbo nboo voi goy m |bnq l nbo
lb
So |boc oil lo o cb, nbonq nq cbo noy |bnq ooo qio so oonq loon
o goy lboi qion coo mlnb o LA M CH cnq ly nbo nbonq nbn vin
coo bo. Roy Kroc [cbo McDonolos} cboo ooo qio boi voo o o lom
|booi ly cbin boy xoy sinb l. 1oon i |bnq l lronq voo vic col
loc, qi oo cbo |bocb vo Ryon Hillsoon [nqooi sonq l Mr. Minil}
|bnq ml ml qiy o soo qioy boy lom cblo |boo.
Tboy vl lb, bo oonq lboi qion o LA M CHU cnq ly, loc lo oo lo lboi
qion o lbil l m blnb |inb ooonb bio goo mo |bnq cn bo boi
lroc li nbonq loy voo. Ml |bi o moy oo cboy lbnq sol, bo co lb
lbo nqooi bo bo o lboy lb mlnb oio bonb cnq ly, qio bo nbn
m blnb cnq ly lbonb bonq lrom booc lbm cbi bonq nqon cbi nbonb
o |bo noi lrn lb qioi.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 110
Adam Khoo
NHUNG DOANH NHAN TRIU PHU
DANH THOI GIAN D LAM CHU HON
LA LAM CHO CNG TY
Co ooo qio oon ool co boi, loi soo ml s ooonb nqbi |bnq lb
|bo ln ni, oo nqooi cbo oo on bl lm soc voo oy Ml lronq
nbonq nqooi oon coo li mo goon co b oo ooy nom noy. Nqoy noy
goo lbonq |boc, onb mil moi lom vic lo 7 qio sonq loi 11 qio om,
nbonq loi nbon lbo oooc cbi olnb olnb nbo bi moi mo.
Ti cboc oon conq oil nbio vi oo v nbonq ooonb nbn |boc conq ool
oo oonq m blnb |inb ooonb nbo nbonq oo nbn ln oooc bonq lrom
coo bonq booc von bonq ooi oin o rl nbio nooc, |im oooc bonq
lrio o ooonb lbo bonq nom. Do lo o Kon lnlornolionol, ool oo lo
ml goon co b nbo noy oo bol lrin ro bon 5C coo bonq o 7 goc
qio |boc nboo. Do lo Soowoy, lo ml coo bonq oon oonb ml sonowicb
oo co oo Froo DoLoco loc oo moi 17 loi l ro [ooi vl co |bnq co
oo lin lboo boc ooi boc}, noy oo lro lbonb ml cboi qm |boonq
3C.CCC coo bonq co mol o |boonq C nooc. Cnq ly coo bo nqoy conq
lon monb. Ho oo lom oio y nbo lb noo Ho |im oo ro lboi qion
Dio goon lronq nbl mo oon boi bio v nbom ooonb nbn lbonb ool
noy lo bo |bnq nbl lbil boi lom vic cbom cbi bon boy nbio qio
bon. Dim |boc oil cbinb lo looi blnb cnq vic mo bo l lronq soc
loc o lom. Soi lm lon nbl mo nbio ooonb nbn lboonq moc boi lo
oonq loon o lboi qion o l lronq lom cbo cnq ly mo |bnq co lboi
qion lo m cho no.
Lo m cho cnq ly loc lo nbonq loy voo co nbonq vic o lm vi m, loc
lo nbonq vic cn lbil o cnq ly bool onq bonq nqoy. Do lo nbonq
vic q rol cn lom o qio cbo cnq ly bool onq lbnq sol |bnq
co ocb loc, ooo qm. oon son bm, lom ro son bm, conq c ocb

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
111
|||J|c +. /|I || |c |J|c lI |J| l |J |c lJ l || ||J|c || | | l||| c|| || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
vo, qioo bonq, lom s socb qiy lo vo | loon. \i oo, no oon mo nbo
bonq, lo m cho cnq ly ooo qm. oon |bocb bonq o cnq, boc vo oon,
no on, lbo lin, lom | loon, oon oo, v.v...
Tronq |bi nbonq vic noy goo lbl cn lbil, nbonq ml nq cbo lbl
so lbl |bnq nn l lronq voo no. Ly oo o, cbo oo oon co on bl lboi
qion vo nonq loonq voo nbonq vic oo, oon conq |bnq lb bol lrin
boy lo onq boo cnq ly. Lom nbo vy, oon oonq cbo lronq voo lbo
nb nqon bon vo cbi ml ln. Nqoy loc oon nqonq lom vic, oon so
|bnq con lbo nb. Kbi oon cbl, cnq ly conq... goo ooi.
Nqooc loi, lo m cho cnq ly ooo qm nbonq cnq vic co lm v m,
nbo soy nqb cbin looc loo ro m blnb |inb ooonb vo nbn rnq m
blnb noy oonq cocb mo nbio cbi nbonb/ooi ly. Kbi oon co ml b lbnq
bool onq boon cbinb lbl ol |y oi oooc lbo voo lom vic oo co lb
loo ro oooc nbonq son bm booc ocb vo co cbl loonq loonq ooonq
cbo oo lboc ol |y cbi nbonb noo qio ooonb lbo vo loi nbon lonq
ln q nbio ln. Too ro ml m blnb |inb ooonb vo goy lrlnb son xol/
boc vo so qio oon lo onq boo vo nbn rnq cnq ly. Loc y, voi lo
cocb lom cbo, oon co lb ronb loy mo vn boonq loi nbon.
Roy Kroc so oonq loon o lboi qion o boon lbin m blnb |inb ooonb
soo cbo mi coo bonq McDonolos lrn lb qioi oo cbo ro mon |booi
ly cbin, oonb bomoorqor co conq cbl loonq, mo mo, oooc boc vo
lronq ml oo |bnq |bi qinq nboo oo no oooc ool o ml lbonb b
My boy ml lb lrn o Nom Pbi. Cnq oo lio cbon boo on lonq mol
xicb nbo lronq goy lrlnb son xol vo boc vo coo McDonolos.
Kbnq boi nqo nbin mo ll co nbn vin o coc coo bonq McDonolos
o o cbo o oo n oo nq m l no coo i looi lo n vo i co cb no i qi nq b l nbo nboo,
Cboo monq goy |bocb on voi McDonolos'. Do lo vl nq cbo Roy
Kroc oo loo ro nbonq cbon moc oooc o oonq cbo |boonq 32.CCC
coo bonq McDonolos o |bo noi lrn lroi ol.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 112
Adam Khoo
Cbonq nqo nbin cbol noo |bi oon qoi ml bomoorqor b moi, nqooi
boc vo so n cn boi oon co mon qoi ml bn on lon bon |bnq.
Do cbi lo ml bn lronq goy cocb li lb oo oooc nnq ln moc
boon boo.
Conq cbonq llnb co mo mon |booi ly cbin coo bo co soc vonq onq vo
moi v qinq nboo lrn loon lb qioi. Do lo vl |bo cb oin vo boc vo
cbo |bocb bonq oo boi lon lbo ml goy lrlnb nqbim nqol vo cbinb
xoc, |bnq co ml soi oil noo. S |booi ly cbin |bnq oon bl lronq
vonq 1C bol boi o boy o oom ooo o nqon vo moi. Kbnq ml nbo
bonq noo lrn lb qioi oooc vi bom oio noy. Dy lo ml bn coo
b lbnq bool onq oo nq cbo McDonolos ooy cnq loo ro. Tboo
nqbo oo, lbonb cnq coo ml cnq ly nbo McDonolos |bnq boi oo
loi nonq ooc oil coo ml nbn vin noo, mo lo lbonb goo coo ml b
lbnq boon lbin oooc loo ro ooi ml ooonb nbn lbin loi'
Kboi nim noy |bnq nbonq co lb o oonq cbo nbonq l ooon oo
goc qio boy cboi nbo bonq, mo con cbo ll co coc looi blnb |inb
ooonb lrn goo oo co' Dy conq lo cocb qio cbo Komon lro lbonb
ml lronq nbonq l ooon qioo ooc lbonb cnq nbl lb qioi. Nbonq
nqooi sonq l oo loo ro ml b lbnq boon cbinb lronq li lb, bool
onq [ooy boc vo lbil | cboonq lrlnb}, cbom soc |bocb bonq, goon ly,
nbn so, loi cbinb, v.v... o co lb o oonq lrn loon lb qioi.
8oi boc o oy lo no oon |bnq l lronq voo vic bol lrin m blnb
|inb ooonb o lm v m, oon so lby mlnb o con voo nbonq cnq vic
nqoy goo nqoy, |bin cnq ly |bnq lb ool ln oo lonq lroonq moi mo
vnb vin l lboc voo oon lbn oon.
Ti qo |bnq il ooonb nbn co goon nim soi lm ronq cbi nn bol
lrin b lbnq vo goy lrlnb |bi cnq ly oo oo lon. NH/M TC''' Tl co
nbonq cnq ly lon oo ool loy xy oonq m blnb nqoy lo ooi oo... lo
loc con oo xio. No |bnq, cnq ly so |bnq ln loi oo lo o lon monb
vo lbonb cnq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
113
|||J|c +. /|I || |c |J|c lI |J| l |J |c lJ l || ||J|c || | | l||| c|| || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
8i goyl cbinb lo xoc onb lm nbln nqoy lo oo ronq cnq ly coo oon so
oon nboonq goyn |inb ooonb o nbn oon ln nbio ln.
VI DU CU A VI C LA M CHO VA LA M CHU
NGH THUA T CAN BA NG GIU A CHI N
THUA T VA CHI N LUO C
8on co lb ool co boi, No li |bnq lom ll co o cnq ly bool onq,
oi so lom oy, Kbi moi mo cnq ly, li oo co oo lin lbo co onq
nqooi v lom vic o ronb ronq l lronq cbo cbin looc bol lrin'.
Donq vy, qioi ooon |boi nqbi [nbl lo |bi oon cbi co ml mlnb voi
rl il vn}, oon boi lom cbo cnq ly nbo ml nbn vin lboc lbo. Toy
vy, oon boi co | boocb oonb ml lboi loonq noo oo o bol boy
voi lro NCCl CH' No |bnq, oon so o con voo qonq moy lom
vic lin loc nbo coc nbn vin |boc' Cbonq lo boy lbo ly vi oo v |inb
ooonb nbo bonq o bn oil qioo boi voi lro lo m cho cnq ly vo lo m
cho cnq ly.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 11A
Adam Khoo
Lm cho cng ty
Cho khch hng ca, dn bn, i khch hng gi mn, chun b
n, nu n, thu tin, lm k ton, dn dp, vit qung co, khuyn mi,
qun l, v.v
Lm ch cng ty
n
To ra h thng tip th (v d: h thng to ra cc mu qung co
v thit k t ri, chnh sch khuyn mi, chm sc khch hng,
quan h cng chng, qun l, v.v)
n
To ra quy trnh hot ng (v d: quy trnh mua thc phm, chun
b n, i khch gi mn, dn bn n, trang tr v by bin, v.v)
n
To ra m hnh qun l ti chnh (v d: tiu chun ha vic nh gi
mc li nhun, tim nng doanh s, tim nng li nhun, dng
tin vo ra, v.v)
n
To ra m hnh qun tr nhn s (v d: quy nh trong tuyn dng
v hun luyn nhn vin, chnh sch lng bng v gi chn ngi
ti, v.v)
n
Xy dng thng hiu
n
To ra nhiu sn phm mi
n
M rng v ti to m hnh kinh doanh
n
Nghin cu th trng tim nng
n
Tm kim a im mi
n
M ca hng mi v/hay bn nhng quyn kinh doanh
* Vic to ra m hnh kinh doanh bao gm vic pht trin mt h thng cc chun mc,
quy nh v quy trnh hon tt cng vic.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
115
|||J|c +. /|I || |c |J|c lI |J| l |J |c lJ l || ||J|c || | | l||| c|| || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
C qioi ooon ool oo, oon nn so oonq li oo C lboi qion lo m cho
cnq ly, vo 4C lo m cho cnq ly. Nqoy lo oo oon cn co cbo lroonq
llm cocb qioo bo on on nbonq bn vic coo mlnb cbo nbn vin.
No oon |bnq ronq rinb lin ooc, oon co lb cbon qioi bo lbo
nqooi lom lo oo, lboc l vin booc bo loc voi oi oo o conq cbio so
cnq vic vo loi nbon. Do conq lo cocb mo li ool oo.
Soo ml lboi qion, oon so co nqon lbo n onb, cbo bo oon lbo
nbio nbn vin bon o co lb oy ool nbonq vic nbo vo l lronq
cbo cnq loc boocb onb cbin looc bol lrin. Moc lio coi conq coo
oon lo boi l lronq lrn C lboi loonq vo lm soc o lo m cho vo
cbi oonb cboo on 1C lo m cho cnq ly. Cbinb oio noy oo lom cbo
McDonolos lboc bin oooc ooi nboy vol lo ml nbo bonq oo nbo lbonb
ml o cb bonq monb voi ml cboi qm |boonq 32.CCC coo bonq
oon lboc on bo sonq o 117 nooc. Pboi, nqoy lo oooc oo Roy Kroc
oo lom |boc onb om nbo McDonolo, cbo oo lbl so coo lboonq bio
noy, nq |bnq ooo qio oonq ro boc vo |bocb bonq boy lroc li voo
lom oonb, moc oo nq vn lboonq lo loy nbol roc oo voo lbonq o lom
qoonq cbo nbn vin. Cnq oonq loon o lboi qion coo mlnb o oonq
nn m blnb |inb ooonb boon boo o ol co oi conq co lb lboc bin
no ml cocb ll oo.
Ml vi oo |boc lo v l ooon 1oon i cboyn loo mo loc vo coc lronq
lm qiom cn. Nqoy lo |bi 1oon ool oo lo m cho cnq ly voi voi lro
lbo col cbinb, c oo co onb boonq l lronq voo vic xy oonq cnq
ly' Sonq sonq voi cnq loc loyn cbon lbo col loc vo nbn vin lr lio,
c oo lo bn lon lboi qion coo mlnb voo vic loo ro b lbnq cbon
loo, loyn oonq vo ooo loo nbn vin. C conq goon lm on vic xy
oonq lboonq bio vo loo ro nbio oonq son bm, mo nbio lim vo
lonq oooc boon lbin goy lrlnb ocb vo. Dy lo cocb mo c mo rnq
|inb ooonb voi bon 5C lim lom oo, lronq |bi nbio ooonb nbn |boc
conq ool oo voi ml lim lom loc loonq lo nbo c cbi goonb gon co
ooi voi ml coo lim nbo nbo moi |bnq lon ln oooc.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 11
Adam Khoo
DIU GI CAN TRO NHIU NGUOI
KHNG XAY DUNG DUOC M HINH
KINH DOANH
Tbl ro, oio ql |bin cbo bn lon ooonb nbn cbi bonq boc lom vic
cbo cnq ly mo oo goo vic onb boonq bol lrin cnq ly Ti lin ro nq
co boi y o l cbinb. |ho l d sol l m vo |hl o ho | kl n |ho c.
Tronq goo nq lbo i qion 5 nom nqo n nqo i, li vo co c c nq so oo xy oo nq
/KLTC lbo nb m l lronq nbo nq lronq lm oo o lo o lo n nb l vo oo oo nq
nb l lronq |bo vo c vo i bon 1CC nbn vin. Nqoo c lo i, b n lo n o i lbo
co o li cbi lo o lo o co lo m l o n nom nbn vin, oo bo co lbm nin lronq
nqo nb bon bo n li. \ y lbl oi o ql co n lro bo bo l lri n |inb ooonb
Ti bol bin ro ronq lrn ooi co nbio nqooi lbicb m om moi vic
bon oon loonq. Ho oinb ninb ronq nqooi mlnb ro cbonq oi lom ll
oooc vic noy, ronq cbonq lin oi oooc, no mon moi vic son so,
mlnb boi lo loy lom lbi, ronq no li rol rol lroyn nqb cbo nbn
vin, nbo qo |o xo oonq boc oooc nqb ri loi xin nqbi vo coo oi
|bocb bonq coo li lbl soo. Cbinb nbonq lo nqoi vo lm nbln lbin cn
noy oo |bin bo boi qnq mlnb ln ooo oonq bl moi vic [co bon
loyn vo oonq lo qionq ooy}, lboy vl l lronq xy oonq b lbnq vo
lbo coc cboyn vin oom nbim nbonq cnq vic bool onq. \l lbio
lonq lin vo monq lm ly |bnq oom cbio so, coi conq bo lo lroi mlnb
voo qonq moy |bnq ool ro oooc.
Dio noy oonq voi ll co moi nqonb nqb. Ti co ml nqooi oon lo
cboyn qio oinb ooonq. Nbo |bo nonq loo ro nbonq lboc oon qiom
cn bo bo vo mi goon b lbn lbil voi |bocb bonq, c co nqon
lbo nb n onb. Nbonq nom noy goo lbonq |boc, c o oinb cbol voi
cnq |io vic no, nn ooonb nqbi coo c |bnq lb lon nbonb oonq
voi lim nonq bol lrin coo no. Co coi oo noy, li oil c so |bnq co
nqoy nqbi nqoi. C lin ronq cbi mlnb c moi co lb |bin |bocb bonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
11Z
|||J|c +. /|I || |c |J|c lI |J| l |J |c lJ l || ||J|c || | | l||| c|| || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
boi lonq, vo ronq |bnq oi co lb lboy c lom ll vic noy. Nqooi ro, c
|bnq co |in lboc vo |bo nonq b lbnq boo co co vo bool onq coo
cnq ly conq nbo bon loyn nqooi |boc lom ll nbo mlnb. Cboc cbon
c rl qioi v cboyn mn nbonq loi |bnq boi lo ml ooonb nbn lbl
so mo cbi lo cboyn vin lom lbo cbo cbinb mlnb.
8on lby oo, oon boi ool oo voi cocb nqb ronq oon so qy oonq ml
cnq ly co lb cbo ro |l goo onq nbl, cbo oo oon co lroc li lom
boy |bnq. Hoy blnb oonq cnq ly nbo coi moy in lin. Nbim vo coo
oon lo lom soo son xol ro nbio coi moy nbo lb o oom oon cbo ol
|y oi vo monq loi cbo oon ml nqon lbo n onb. Tronq bn con loi
coo cboonq noy, li so qioi lbio on oon cocb lboc xy oonq m blnb
cbic moy in lin noy. qoi lo goy lrlnb bol lrin cnq ly.
QUY TRINH PHAT TRIN CNG TY
Lom lb noo o xy oonq vo bol lrin cnq ly nqoy conq lon monb
mo |bnq cn oon lbom qio voi lo cocb ml nbn vin ln loy
Co ml goy lrlnb qm nom oooc qio oon lom vic noy.
Boo c d o |ln lo boi co ml lm nbln sonq lo ro ronq v cnq ly. 8on
boi co lronq oo ooc lronb loon conb v cnq ly |bi no bol lrin loon
oin. No |bnq co ml ooc lronb ro ronq, oon so boonq monq, |bnq
blnb oonq oooc ooonq oi nooc oooc li lboo.
t0N0 I1
IhANh t0N0

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 118
Adam Khoo
Tl co ooonb nbn qioi mo li goon oil oo ool oo oonq vic blnb
oonq ro v cnq ly coo mlnb lronq vonq 5 nom, 1C nom booc 15 nom
loi. Kbi Roy Kroc ool oo oon nboonq goyn |inb ooonb McDonolos,
nq oo co lronq oo blnb onb cboi nbo bonq McDonolos moc ln
lrn loon nooc My vo soo oo lon rnq |bo lb qioi. Cnq blnb oonq
co no cooi looi lon lrn mi coo coc nbn vin boc vo vo nbonq
cbic oonb on loy bonq lrio nqooi lboc oo lbonb bn voi ml lio
cbon nbl onb. Kbi 8ill Colos lbonb l Microsol, nq oo nbln lby
blnb onb moy linb xol bin o ll co coc b qio olnb vo cboy bn
mm coo Microsol [oo lo voo nbonq nom 18C, |bi bn lon qio
olnb con cboo co moy linb}.
Toonq lo, |bi oonq ln /oom Kboo & /ssociolos conq voi ml nbn
vin, li oo loonq loonq conb no bol lrin lonq nqoy, lro lbonb lronq
lm bon loyn v bol lrin con nqooi lon nbl Cbo /, voi bonq lrom
nbn vin o nbio nooc, qio |boi qoi soc monb vo goyl lm lboy oi
cbo bonq lrom nqon nqooi qio lro lon oo lboc moi lbonb bn vo
nqonb nqb. No lbio lm nbln oo nom v lrooc, li so |bnq co
nbonq goyl onb vo bonb onq cn lbil o oin no lbonb ml /KLTC
nbo nqoy noy.
8on lby oo, |bi oon co ml lm nbln ro ronq v cnq ly, blnb onb oo so
boonq on vo loc onq loi oon lronq mi vic oon lom bonq nqoy. No
oon lby cnq ly mlnb lro lbonb l ooon bonq lrio o, voi bonq lrom
nbn vin o 1C nooc, lbl lo nqoy oo lin, oon so lom vic lboo ml
cocb rl |boc. Tboy vl cbo lronq lom ll vic |inb ooonb bin loi, oon so
oonb lboi qion loo ro m blnb li oo vo |bnq ml moi lronq vic llm
|im nbn loi o bo loc voi mlnb xy oonq cnq ly. 8on so oonb ml
bn loi nbon o loi oo lo vo lin loc mo rnq bio oil, boc lbm
nbonq |y nonq moi o oio bonb cnq ly co goy m lon bon.
Tm nbln sonq lo goon lronq nbo oon lbil | oi voi nqooi lbo xy nbo
vy. Trooc |bi xy ml loo nbo, oon cn oio ql oo lin Tl nbin oo
lo oon lbil | oo |in lroc so lboc bin. 8on lbil | cbo oil loo nbo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
11
|||J|c +. /|I || |c |J|c lI |J| l |J |c lJ l || ||J|c || | | l||| c|| || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
so co blnb oonq lb noo soo |bi boon ll. Nqi nbo oooc xy lboo |io
noo Din licb ooo nbio Co ooo nbio lnq Donq vl lio looi noo
Co ooo nbio coo ro voo vo coo s Son oonq oo boo coonq boy lol
q, v.v...
\oi oon lbil | on lonq cbi lil noy, nbo lbo so boonq on lonq oi
coo mlnb lboc bin nbonq bn vic |boc nboo nbo xo ly monq, o o
lnq, xy loonq... vo qiom sol lin loc o oom ooo ronq nqi nbo oooc
xy oonq lboo oon vo coo |in lroc so, cbinb xoc on lonq bn. Coi
conq, nbo lbo xy oonq so boon ll cnq vic coo mlnb |bi nqi nbo
onb lo xy qinq y nbo oon vo coo |in lroc so. Tl nbin, lronq goo
lrlnb lboc bin so co voi soi oil nbo, nbonq nbln cbonq, con nbo so lo
oon soo coo oon vo. \o oy lo conq lo cocb oon xy oonq cnq ly.
No qo ml nqooi lbo xy, bonq nqoy bonq boc xy loonq boy ooo q,
mo |bnq oil mlnb so lom ro coi ql, cboc oon nqb nqooi noy o |bonq.
Lom soo co lb com coi xy mo |bnq oil mlnb xy coi ql' Ml lboi
qion soo, coi mo onb lo xy lio co lb oonq oooc voo vic ql D o,
boy lom nbo |bo, boy oo boonq Moc oo voi cboyn xy nbo oi conq co
lb lby nqoy oo lo oio ol bo ly, nbonq oy cbinb lo oio mo bn
lon ooonb nbn oonq lom voi cnq ly coo mlnb. Co cbonq boy cbo,
bo com coi lom mo |bnq b oil mlnb oonq xy nn coi ql, boy cnq ly
mlnb so oi v oo. Kbnq co ml lm nbln ro ronq, coc goyl onb coo
oon lboonq lbin cn, monq linb oi bo vo lbio lbn lronq.
TAM NHIN LA HINH ANH CNG TY
KHI NO DUOC HOAN TAT
8y qio, li mon oon nbom mol loi, |icb bool so sonq loo vo cbo bo
lri loonq loonq ooo oon loi loonq loi. Nbo ronq oon lo |in lroc so, lo
nqooi ool ool vo oon lbil | cbo cnq ly mlnb.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 120
Adam Khoo
8on mon cnq ly co goy m nbo lb noo voo coi nqoy no oooc boon
ll vo oon co lb oon no oi, ooo no ln son cbonq |boon boy o no
lo vn bonb vo oon cbi nqi oy boonq lbo lbonb goo coo mlnb sol
ooi
Cnq ly so co ooo nbio coo bonq booc von bonq ooi oin o mi
nooc, mi lbonb b 8on mon co ooo nbio nbn vin lronq mi coo
bonq Doonb lbo bonq nom lo ooo nbio, loi nbon soo lbo lb noo
Tboonq bio coo oon lo ql Nbn vin cn co nbonq bm cbl vo qio
lr lb noo Cnq ly so boc vo |bocb bonq noo Co ooo nbio |bocb
bonq mi nom Cnq ly so oonq qo nbonq ql cbo cnq onq Coi
conq, ml ooo lo o oon boon lbonb cnq lrlnb noy
Tronq |boonq lrnq bio oooi, oon boy vil ro co lro loi cbo nbonq co
boi qoi y o lrn. Lom nbo lb, oon oonq lboc bin voi lro |in lroc so
coo mlnb oy. No qo |bo |bon |bi ooo ro nbonq con s co lb, oon
co lb lbom |boo lbonb licb vo goy m coo nbonq con cbim oo oon
lronq nqonb o co lb boc boi vo oi cbio.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
QUY TRINH XAY DUNG
VA PHAT TRIN CO CAU T CHUC
Ml |bi oon oo co ooc lronb ro nol v cnq ly, oon cn lboc bin boo c
|ho hol lronq goy lrlnb bol lrin cnq ly. Do lo l ro goy lrlnb bol
lrin l cboc boy co co coc o bn lronq cnq ly.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
121
|||J|c +. /|I || |c |J|c lI |J| l |J |c lJ l || ||J|c || | | l||| c|| || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
8ooc lbo boi noy qio lro loi co boi. Cn boi bol lrin coc o bn
lronq cnq ly nbo lb noo o no co lb ool oooc moc lio coo nbl
Do lo nbonq oooc cn lbil lronq vic xy oonq ml o moy vn bonb
ll nbl.
Do lin, oon cn vo ro so o l cboc cnq ly. Mi |bi li no vn o
noy voi coc cbo ooonb nqbi nbo [boy nqooi lom lbo cbo cbinb mlnb},
bo lboonq bl cooi, So o cnq ly cbi oonb cbo l ooon lon' Cbonq
li cbi co voi nqooi, cn ql on ml so o Moi nqooi bn nboo mi
nqooi mi bn so lo oooc. Kbi oi oo on boy |bnq lom oooc, nqooi
|boc so lom lboy.
Tic lboy oo cbi lo cocb nqb lom bon cb ooonb nqbi. /in cbio so
voi oon lo |inb nqbim oon lbn ronq vic l so o l cboc cnq ly lo
C C K C/N THlT, | co |bi oon cbi co ml nbn vin lo cbinb oon'
So o l cboc qio oon blnb oonq ro nbonq o bn cn lbil o cnq
ly bool onq lbnq sol vo bio goo nbl. No conq qio oon qioo bo
lrocb nbim on lonq lbonb vin [| co oon}. Nbln voo oo, oon so l
loc lby o bn noo oonq bool onq |bnq bio goo cn co so coi
lin loc lbl.
L p so d t chu c cng ty
Hoy blnb oonq cnq ly oon lo ml cbic moy ooy mo mi o bn lronq
cnq ly bool onq nbo ml onq co. D cnq ly cl conb vo voon on
oinb coo, coc onq co boi bool onq bl cnq sol. Ly oo |bin nbio
cnq ly |bnq nbonq |bnq lb cl conb mo con o loi non lo vl co ml
booc voi onq co bool onq |bnq ll. No |bnq co so o l cboc,
oon so |bnq oil ro o bn noo boy onq co noo oonq qo lroc lroc
o co oin bo coo cboo | lboi.
\y, o ml cnq ly bool onq cn co nbonq o bn noo vo cbonq
lin goon voi nboo ro soo Coc cnq ly co lb |boc nboo v looi blnb vo
goy m bool onq nbonq loo cbonq, ll co coc cnq ly oo cn co on
o bn cbinb. Do lo. li lb, loi cbinb, son xol vo nbn so. Tronq mi

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 122
Adam Khoo
t
0
N
0

I
1 I
I
f
F

I
h
I

A
N

X
0
A
I
I
A
I

t
h
I
N
h
N
h
A
N

122
o bn cbinb noy loi co coc o bn nbo bon nbonq |bnq lb lbio.
8n o bn cbinb noy boi nom oooi so oio bonb coo oon goon ly
mo ooi oin lo qiom oc oio bonb [CEC} boy cbo lcb.
Co co l cboc coo ml cnq ly lboonq co nbonq o bn soo.
8o n co lb lb y ro nq nbo nq o b n nbo bon co o o b n so n xo l co n
o lr nq vl m i nqo nb |bo c nboo so l vo o cb lr nq |bo c nboo.
Tronq |bi oo , co c o b n nbo |bo c lo i |bo qi nq nboo qio o co c nqo nb.
M l l n no o, so o l cbo c cbo lb y nbo nq vi c c n lo m o cnq ly v n
bo nb lbo nb cnq vo sinb lo i.
Nbonq o bn o bio lrn so o l cboc lo nbonq o bn loo qio lr
coo bon cbo cnq ly. Noi cocb |boc, o bn conq o lrn coo conq co
nbio onb boonq loi loi nbon coo cnq ly vo qio lr lb lroonq. Nbo vy,
oon conq oonb nbio lboi qion cbo nbonq o bn y, cnq ly so conq
bol lrin nbonb bon vo |im oooc nbio loi nbon bon.
Gim c iu hnh
Gim c
tip th
Gim c
sn xut
Gim c
ti chnh
Gim c
nhn s
Qung co/
Khuyn mi
Dch v
khch hng
Bn hng K ton
Qun l thng
tin (MIS)
Hun luyn Tuyn dng
Gi tr thp hn
Gi tr cao hn

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
123
|||J|c +. /|I || |c |J|c lI |J| l |J |c lJ l || ||J|c || | | l||| c|| || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Ai la m vi c g?
Co boi li lboo lo /i lom vic ql vo Nbonq vic goon lronq co
oooc lboc bin |bnq. D lro loi co boi noy, oon cn oin ln lonq
nbn vin voo nbonq o bn cbinb/o bn nbo co lb. No oon cbi
co ml mlnb boy voi nbn vin, cbonq co ql lo |bi ml nqooi boi |im
nbim nbio vic o nbio o bn |boc nboo.
Ti lboo, cn lboo ooi xom oon so oonq lboi qion bonq nqoy nbo lb
noo. 8on bn o lboi qion coo mlnb cbo mi o bn ro soo.
Kbi li yo co boc vin lom ooi l noy, nbio nqooi ly lom |inb nqoc
|bi nbn ro nbio o bn goon lronq lronq cnq ly mlnb loi cbonq co
oi lom co. Ricboro, cbo ml lim lom loc, nbn ro ronq onb qn nbo
oonb lron lboi qion voo vic col loc [ml bn coo o bn son xol} vo
ocb vo |bocb bonq nbonq bo nbo |bnq co lboi qion oonb cbo goonq
coo/|boyn moi, qio cbn |bocb bonq vo oon bonq [ml bn coo o
bn li lb}. Dy cbinb lo ly oo |bin ooonb lbo coo lim |bnq n
onb, onb co il |bocb bonq moi vo il |bocb bonq gooy lro loi.
/nb conq cbonq co lboi qion cbo vic loyn oonq vo ooy nqb cbo lbo
col loc moi [ml bn coo o bn nbn so}. Nbln voo so o coo onb,
li bio nqoy loi soo coo lim coo onb vn coi coc oo oo mo oooc 5
nom ri. Loo boo cbi co voi lbo col loc onb loyn oooc lronq my nom
goo, nbonq loy nqb coo bo |bnq oon oonq nq cbo nn bo |bnq
co onq loc vo soo ml lboi qion conq nqbi vic. Do cbinb lo b goo
ll yo coo vic onb |bnq l ro nqoy lo oo ml goy lrlnb loyn cbon,
bon loyn vo goon ly nbn vin.
Ricboro conq |bnq oil coo lim coo mlnb loi l ro soo, loi nbon
oonq lonq boy qiom soo mi lbonq, vl cbonq co oi lboo ooi nbonq con
s noy [ml bn coo o bn loi cbinb}. /nb bol bin ro mlnb lom
vic nbo oin mo loi nbon mi nom ml qiom.
Coi conq, moc oo Ricboro monq oonb lo lnq qiom oc, onb cbonq
oonq cbol lboi qion noo o lom nbonq vic mo lnq qiom oc boi lom
[onb boonq bol lrin vo lonb ooo}

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 12A
Adam Khoo
le se 1 | tltt |lem lem |et tte Kltler1
Ricboro oio bonb lim col loc coo mlnb vo oooi onb co boi lbo col loc
|boc [Corol & Toronco}, ml lbo qi oo/lom monq lo Cinoy. Cboryl,
nbn vin lbo lo, co lrocb nbim cbom soc |bocb bonq, lbo nqn vo qioi
goyl nbonq vic s socb |boc.
Kbi lom ooi l noy, oon cn oin ln nbn vin voo ll co coc lronq
so o. 8oi vl ooo qio conq boi co oi oo cbo lrocb nbim cbo mi o
bn. No cboo loyn oooc nqooi cbo o bn oo, voi lo cocb oonq
oo, oon [booc oi loc coo oon} boi |im nbim'
Gim c iu hnh
(Richard)
Gim c tip th
(Richard)
Qung co/khuyn mi
(Richard)
Dch v khch hng
(Cheryl)
Bn hng
(Richard)
Th ct tc 1
(Richard)
Th ct tc 2
(Carol)
Qun l thng tin (MIS)
(Richard)
Tuyn dng
(Richard)
Th ct tc 3
(Terence)
Th gi u/ Lm mng
(Cindy)
K ton
(Richard)
Hun luyn
(Richard)
Gim c ti chnh
(Richard)
Gim c nhn s
(Richard)
Gim c sn xut
(Trng b phn lm tc)
(Richard)
Th k
(Cheryl)

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
125
|||J|c +. /|I || |c |J|c lI |J| l |J |c lJ l || ||J|c || | | l||| c|| || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Tronq vi oo o lrn, Ricboro oin ln mlnb voo ll co nbonq v lri con
lrnq. No nboc nbo onb cn boon lbonb nbonq vic noy vo onb co
lrocb nbim llm |im nqooi lbicb bo o oin voo cb lrnq.
Con oy lo cocb Ricboro bn o lboi qion cbo coc o bn. Dio noy
cbi sonq lo |bi li yo co Ricboro qbi loi lboi qion onb so oonq cbo
lonq voi lro mi lon.
Vai tr/Nhim v chnh Thi lng hng tun
1. Gim c iu hnh 0 gi
(gn kt mi b phn, pht trin m hnh v chin lc)
2. To mu tc 42 gi
3. Trng b phn lm tc 4 gi
(Sng to kiu mi, kim tra cht lng & hun luyn)
4. Gim c ti chnh 0 gi
(D ton ngn sch, d bo thu chi v theo di doanh thu)
5. Gim c tip th 0 gi
(Bao gm chm sc khch hng, qung co v bn hng)
6. Qung co/Khuyn mi 0 gi
(Lm qung co mi v khuyn mi)
7. Bn hng 0 gi
(Gi chn khch hng, cho hng qua in thoi)
8. Tuyn dng v hun luyn 2 gi
(Tuyn dng ngi gii, dy ngh, v.v)
Kbi nbln vo o nbo nq con s no y, Ricboro qi l mlnb nb n ro ro nq co goo
nbi o vi c goon lro nq mo |bnq oi lo m co . Ti no i vo i onb ro nq n o onb
li lo c so oo nq C lbo i qion lo m vi c nbo m l lbo co l lo c cbinb bi o vo
|bnq so oo nq cbo l lbo i qion no o cbo nbo nq voi lro |bo c, onb so mo i mo i
o lro i cbo l vo o co o li m nbo no y cbo o n b l oo i. D o l |y cnq ly no o
|boi lbo c b l li m nonq co o no , bo i co oi oo oo nb lo 4C o n 5C qio /lo n
cbo vi c oo n bo nq, 4C o n 5C qio /lo n cbo li lb, co nq oo nq y lbo i
loo nq cbo lo i cbinb, cbo goo n ly nbn so vo nbo nq voi lro |bo c.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 12
Adam Khoo
Kbi li cbi ro ronq, oo lo nbonq ly oo |bin cnq ly coo Ricboro boi
cbl vl lom o snq con, onb l loc |o ln. Nbonq... li lom ql co
lboi qion m bl nbonq vic nq noi' K co co lboi qion, li conq
|bnq oil boi lom soo, conq cbonq co lin o lbo nqooi lom nbonq
cboyn oo'.
No vn o coo oon conq loonq lo nbo coo Ricboro, xin oon oonq lo.
Dy lo lbo lbocb mo bo bl ooonb nbn oo qo boi' \n o lo o
cb, Ricboro conq nbo nbio nqooi |boc mo li oil, l lronq lboi qion
voo nbonq vic |bnq boo icb'
Nbio ooonb nbn vn monq lm ly coo nqooi oi lom lbo, licb coc lom
nbonq vic vn bonb booc |y lbol, nn |bnq con lboi qion o goon
xoyn cnq vic goon ly vo cbin looc bol lrin cnq ly. Dio noy conq
qinq nbo cbic moy ooy |bnq nqooi loi, nn |bnq lb cl conb ooy
ln oooc.
Ti cbo ro nq oo b n cbo nq lo o o |bo i o o vo i m l il v n, nn |bnq
lb lbo co m l o i gon oi n vo o l l co nbo nq lr nq, o cbo nq lo ro nb
ronq cbo lm vo o cnq vi c boo cb onb cbi n loo c. Nbo b n lo n mo i
nqoo i, li co nq |bo i o o cbi vo i boi nqoo i, Polric| Cboo [c nq so co o li}
vo Sonl Cio, lo m li lb co nq nbo nq cnq vi c v n bo nb |bo c.
Kbi moi ool oo, oon boi bn o cnq vic vn bonb cnq ly cbo
mlnb vo ml voi nqooi |boc. Nbonq ol | lb noo, oon conq boi
oonb lboi qion o vocb ro cbin looc bol lrin cnq ly. Ml lboi qion
soo, oon so lom il nbonq cnq vic vn bonb bon vo onb boonq cbin
looc nbio bon.
Co ml cocb o |im lro xom cnq ly coo mlnb co boi lo ml c moy
boon lbin boy |bnq. Do lo |bi oon boon loon |bnq boi nbonq loy
voo nbonq vic bonq nqoy o co lb cbo lm coi soc moi vic o lm
v m. Nbo lb, oon co lb l lronq loon o n loc voo oio bonb,
coi lbin, boon lbin lonq o bn lronq cnq ly vo nbn rnq m

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
12Z
|||J|c +. /|I || |c |J|c lI |J| l |J |c lJ l || ||J|c || | | l||| c|| || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
blnb cnq ly ro nbonq vonq min |boc. 8on conq co lb cbon vic oon
loi cnq ly boy nboonq goyn |inb ooonb o lboi oim noy. Tnq cnq
co 4 oooc qio oon lom vic noy...
BN BUOC XAY DUNG B MAY
THANH CNG CHO CNG TY
1. Ln so d t chu c va phn cng nguo i va o
t t ca ca c b ph n
\ic oo lin oon cn lom lo l so o l cboc cnq ly o lby ro coc o
bn goon lronq nbl lbil boi co o cnq ly bool onq. Ml vic lom
loo nbo oim loi ll co coc onq co cn lbil o moy ooy cl conb.
Ti lboo, oon boi cbi onb nbn so cbo lonq o bn. Noi nm no,
oi n ln oo n, c nq so , nbn vin vo nqoo i bo lo c vo o l l co co c lr nq.
Dy lo vic lom o oom ooo ronq mi o bn oo co nqooi bo lrocb
vo |bnq co o bn noo lrnq. Kbi ool oo /KLTC, cbonq li cbi co
on nqooi. /oom, Polric| [cnq so}, Sonl vo soo oo lo Sloorl [cnq so},
cbonq li bn cbio cnq vic nbo soo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 128
Adam Khoo
Th k
(Sant)
Gim c iu hnh
(Adam)
Gim c tip th
(Adam)
Gim c sn xut
(Patrick)
Gim c ti chnh
(Patrick)
Gim c nhn s
(Patrick)
Qung co/ khuyn mi
(Sant)
Dch v khch hng
(Sant)
Nhn vin bn hng 1
(Bn thi gian)
Nhn vin bn hng 2
(Bn thi gian)
Chuyn vin vn hnh
(Bn thi gian)
Trng b phn hi tho
(Sant)
Trng b phn
o to doanh nghip
(Stuart)
Trng b phn o to
(Stuart)
Chuyn gia o to 1
(Adam)
Chuyn gia o to 2
(Stuart)
Chuyn gia o to 3
(Bn thi gian)
Chuyn vin vn hnh
(Sant)
Chuyn vin vn hnh
(Sant)
Qun l thng tin (MIS)
(Patrick)
Tuyn dng
(Adam)
Trng b phn trng hc
(Adam)
K ton
(Bn thi gian)
Hun luyn
(Adam)
Bn hng
(Sant)

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
12
|||J|c +. /|I || |c |J|c lI |J| l |J |c lJ l || ||J|c || | | l||| c|| || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
2. Pha t tri n ca ch t t nh t d hoa n tha nh chu c nng
cu a m i b ph n
M i nqoo i bo i llm co cb boo n lbo nb nbi m vo ooo c qioo m l co cb bi o
goo nb l. \i oo , |bi li bo lro cb o b n goo nq co o/|boy n mo i, li
bo i llm lo i, boo n lbi n vo bo l lri n nbo nq boonq bo bo o bi o nb l
o lbo bo l |bo cb bo nq li m nonq lbom qio cboonq lrlnb co o cbo nq li.
Ti oo xy oonq vo bol lrin cocb vil coc mo goonq coo ll nbl,
nqb ro nbonq |nb goonq oo bio goo nbl vo llm ro coc nqon |bocb
bonq lon [vi oo. goonq coo goo oin lbooi, bo loc |boyn moi voi
nbonq cnq ly |boc, v.v...}. Ti conq llm ro cocb ool li l moo bonq coo
nbl. so oonq oin bo boon loi lin no cbl loonq |bnq nbo y, lnq
bo nbonq loi com nbn coo |bocb bonq co, l cboc nbonq ooi lboyl
lrlnb co ni oonq b on, v.v...
Co boi ool ro. lom lb noo llm ro cocb bio goo nbl o boon lbonb
ll cboc nonq nbim vo coo mlnb \i oo, no lonq lo ml oo o, oon
co lb cbi oil cbol il v li lb, vy lbl lom lb noo oon co lb bol
lrin ml cbin looc li lb ll Ti bol bin ro ronq, cocb ll nbl o
co oooc nbonq boonq bo bio goo lo boc boi lo nbonq cboyn qio
oo nqonb booc nbonq nqooi co lbm nin lronq nqb. D lbm nb
voo lnb voc li lb, li oo lbom oo rl nbio ooi bi lboo vo ooi moi
ooc socb coo nbonq nq l v li lb nbo 1oy /orobom, 8roo Soqors
vo 1obn Colos.
Polric|, Ciom oc loi cbinb coo cnq ly, ooc nbio socb v goon ly oonq
lin, lom nqn socb vo oo ooo lbo cbi, nbo vy onb boc vo o oonq
nbonq cbin looc loi cbinb ll nbl o oom ooo ronq /KLTC lon bio
goo lronq vic goon ly oonq lin vo lbo oooc loi nbon coo nbl.
Cboc bon oon so so boi ooc bonq noi socb o llm oooc cbin looc
ll nbl, nbonq xin oon oonq lo lonq. Ti oo lom vic noy lboy oon.
Tronq bn con loi coo goyn socb, li so qioi lbio nbonq cbin looc

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 130
Adam Khoo
ll nbl v loi cbinb, li lb vo vn bonb cnq ly mo li oo ooy cnq
cbon loc, ll co nbonq vic oon cn lom lo linb bool o oonq no voo
cnq ly coo mlnb.
3. Tiu chu n ho a cng vi c cho tu ng vi tr (S tay
nhn vin)
Do oon lo nbo li lb boy nqooi oon bonq qioi nbl lronq cnq ly,
nbonq no oon |bnq lb bon loyn nqooi |boc lom oooc qinq nbo
oon lbl conq v icb mo lbi. Nbo ronq no oon lo nqooi ooy nbl lom
oooc ml vic noo oo, oon so o qon cbol vnb vin voo v lri oo vo cnq
ly |bnq lb lon monb ln oooc. No |bnq lb bool onq mo |bnq co
oon vo |bnq lb oooc nbn rnq m blnb sonq nbonq noi |boc.
Toonq lo, boi co oi oo oonb 1CC lboi qion bo lrocb ml o bn
o cnq ly co lb ool loi oinb oim lbonb cnq. Mi v lri boi co nqooi
lom loon lboi qion. Kbi oon, voi lo cocb nqooi cbo, boi bo lrocb goo
nbio o bn, lboi qion coo oon so o cbio nbo cbo coc o bn y
vo mi mol xicb so |bnq lb cboy ml cocb ll nbl. Cinq nbo cbic
moy ooy mo mi onq co cbi bool onq 25 cnq sol, no so |bnq
lb ool oooc lc o li oo.
Ml |bi oon oo llm ro cocb ll nbl o boon lbonb cboc nonq coo ml
o bn, oon co lb soon ro S loy nbn vin o ol |y oi voo lboy
lb oon lronq v lri oo oo co lb ool oooc |l goo loonq lo.
Coyn S loy nbn vin cn no ro nbonq vn o soo.
n
Trocb nbim coo cnq vic [loc lo cn boi lom ql}
n
Coy lrlnb lom vic lio cbon [loc lo lom nbo lb noo}
n
Tio cbon oonb qio cnq vic vo nbonq cbon moc cn ool oooc
[loc lo |l goo}
Soo oy li xin qioi lbio ml bn S loy nbn vin cbo o bn lo
vn cboonq lrlnb coo li [oonb cbo |bocb bonq ooonb nqbi} o oon
lbom |boo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
131
|||J|c +. /|I || |c |J|c lI |J| l |J |c lJ l || ||J|c || | | l||| c|| || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
B phn t vn chng trnh ca AKLTG (Dnh cho khch hng doanh nghip)
S tay nhn vin
Trch nhim
n
Tm kim hp ng o to mi dnh cho khch hng doanh nghip
n
m bo vic o to c hon thnh vt mc mong i ca
khch hng
n
Qun l v phc v khch hng doanh nghip
n
Theo di v p ng hoc vt ch tiu bn hng
n
Bo co cho Trng b phn o to doanh nghip
Quy trnh lm vic tiu chun
r Tm kim khch hng mi
n
Lin h khch hng tim nng, phn tch nhu cu ca khch hng
n
T chc nhng bui gp mt khch hng tim nng khi cn thit
n
Gi email cm n sau ln gp mt
n
Tham kho kin ca chuyn gia o to ln chng trnh
n
Thit k v gi bn xut chng trnh n khch hng
n
Theo st v m bo hp ng thnh cng
n
V.v
Tiu chun nh gi cng vic
n
Tr li khch hng mi trong vng 48 ting
n
Gi bn xut chng trnh trong vng mt tun cng vi bn phn
tch nhu cu khch hng
n
Gi bn tm tt thng tin phn hi ca khch hng trong vng mt
tun, sau kha o to
n
m bo mt tun c t nht ba bui gp mt vi khch hng mi
n
Tm ra t nht hai khch hng tim nng mi ngy
n
Gp mt khch hng hin hu t nht mi qu mt ln
n
t doanh thu ti thiu 500 ngn /nm

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 132
Adam Khoo
4. Hu n luy n nhn vin thay th va tham gia
va o nhu ng b ph n ta o ra gia tri cao hon
8ooc coi conq mo oon cn lboc bin lo loyn oonq vo bon loyn
cbo nqooi lboy lb v lri coo oon, conq voi so qio oo coo S loy nbn
vin. Ml |bi oo llm oooc nqooi lboy lb, oon co lb lbom qio nbio
bon voo nbonq o bn monq loi qio lr coo bon, loc lo l lronq voo
voi lro vocb ooonq boonq cbin looc cbo cnq ly. Nbo ronq moc lio
coi conq lo oon qioi bonq mlnb |boi cnq vic vn bonb bonq nqoy.
\i oo, lboi |y oo li |im nbio voi lro. cbo lrocb nbim v o bn
goonq coo/|boyn moi, oon bonq lroc li [cbo cnq ly/lroonq boc}
conq nbo cnq loc bon loyn vo ooo loo. Ti conq oom nbim vic
bol lrin qioo lrlnb [vil loi lio boc vo oin soon cboonq lrlnb qionq
ooy}. \oi nom soo, li oo bon loyn nbonq nbn vin |boc lboy mlnb
lboc bin nbonq vic noy, lronq |bi li l lronq voo nbonq cnq vic
co qio lr coo bon lronq so o l cboc. Nqoy noy, li nom qio v lri cbo
lcb, l lronq bol lrin coc lb lroonq moi, vil socb vo lbil | coc
|boo boc moi. Coc bn vic con loi lronq cnq ly oo co bon 8C nbn
vin |boc, linb rinq o Sinqooro, oom nbim.
Tb lo cbonq lo voo boon lbonb boi oooc oo lronq goy lrlnb 5 oooc
bol lrin cnq ly, oo lo. [1J vo ch ro | m nhn vo [2J pho | |rl n co c o
| cho c co o cng |y. Cbonq lo so nqbin coo nbonq oooc li lboo,
ooo qm. [3J pho | |rl n choong |rnh |l p |h [cboonq 5 & }, [AJ pho |
|rl n nhn lo c [cboonq 7} vo [5J qoo n ly |o l chnh [cboonq 8}.
KHUCH I
LI NHUN TRONG
KINH DOANH

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
C
h

n
g
KHUCH I
LI NHUN TRONG
KINH DOANH
05

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
135
0
I
A

I
A
N
0
N
0
A
0
I
A
N

0
I
A

0
I
A
N

0
I
A

0
I
A
N

0
I
A

N
I
f
N

F
h
I N
If
N
F
h
I
K
h
0
1
f
N

N
A
I

0
A
t

8
I
f
I
0
I
A


0
A
t

8
I
f
I
CHNG
05
KHUCH I LI NHUN
TRONG KINH DOANH
N
bo vy, oon oo |bom bo ro nim oom m coo mlnb lo ql vo
conq voi no lo y loonq |inb ooonb oonq qio bonq lrio o. 8on
oil mlnb so cbo ro ooi ml son bm booc ocb vo loyl boo loo ro
qio lr lon lrn lb lroonq. 8y qio, ll co nbonq vic oon boi lom lo
mo cnq ly, lonq ro nbonq son bm/ocb vo ll vo ooi cbo oonq lin
cboy voo loi mlnb boi |bnq Lm lo'
Nqoy noy, ll co coc nqonb oo conb lronb rl qol vo coc lboonq o
oooc nonq cbio goo moc voi goo nbio loo cbon, nn oon |bnq
lb cbi mo cnq ly vo monq |bocb bonq so loi qo coo. Trooc |bi |bocb
bonq oil on oon, bo oo o ooo vy ooi bonq lrom mo goonq coo vo
nqooi oon bonq |boc, vo lb lo oon cbonq co by vonq oon oooc bonq
no co |boonb loy nqi cbo.
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
13 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
D xy nn ml cnq ly sinb loi, oon boi lboc nom lonq nbonq loyl
cbio lronq vic cbo onq llm |im |bocb bonq, lbo bol bo on voi
son bm booc ocb vo coo oon, |bin bo co oo boo bonq vo nbil llnb
gooy loi moo ln noo vo ln noo. D xy oonq cnq ly lrio o, oon
boi lo nbo li lb loi oo'
Soi lm lon nbl mo coc ooonb nbn lboonq bom boi lo cbo ronq
cbi cn co son bm ll lo oo o |bocb bonq cbon cbn moo, boo xo
lo nbin boonq mo. Ho |bnq oonb oo n loc vo lin ooc cbo |bo li
lb, goonq coo vo |boyn moi. Kl goo, cnq ly coo bo som mon ql
conq lbl ooi vl |bnq co nbio nqooi oil loi bo, boy |bnq com lby
ronq son bm booc ocb vo coo bo lo ll nbl.
Dio noy lbl oon oo oil nbonq li vn mon nboc loi, |bnq boi son
bm ll nbl so monq loi ooonb lbo coo nbl, mo boi lo nbonq son
bm oooc nbn lboc lo ll nbl lrn lb lroonq. \i oo lio oio nbl lo
v 8orqor Kinq vo McDonolos. Coc coc oio lro cbo oil oorqor coo
8orqor Kinq on nqon bon, nbonq McDonolos loi lbonb cnq bon q
nbio ln. Do lo vl McDonolos nom oooc oi goyl oi voo con lim vo
|bi oc coo |bocb bonq.
Tronq cboonq noy, oon so oooc boc cocb lboc lro lbonb nbo li lb loi
oo. 8on conq so oil oooc nbonq cbin looc li lb bio goo nbl, cbo
bo oon oin son bm booc ocb vo coo mlnb lbonb bonq lrio o
ooonb lbo vo loi nbon.
CNG THUC NHAN LOI NHUAN THEO
CAP S NHAN
Co boi lboonq qo nbl lronq nqb lo vn coo li lo Lom lb noo o
li |im oooc nbio |bocb bonq bon, Lom soo o oy ooonb lbo
ln coo bon, Co cnq lboc noo mo nbonq cnq ly lbonb cnq oonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
13Z
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
oonq o ool oooc bonq lrio o ooonb lbo vo loi nbon, Cbonq li
co boc vo o oonq oooc cnq lboc noy voo ol |y lnb voc |inb ooonb
noo |bnq. Tbl oonq monq, co lro loi lo CC'
Do lin, oon cn oil co 5 oin s xoc onb loi nbon cbo ol |y cnq
ly noo. Do lo. 1} Loonq |bocb bonq lim nonq, 2} Ti l moo bonq [li
l |bocb bonq lim nonq lro lbonb |bocb bonq}, 3} S lin moo lronq
olnb, 4} S ln moo lo loi lronq olnb vo 5} Ti l loi nbon ronq.
1. Luo ng kha ch ha ng ti m nng
8in s loi nbon oo lin lo loonq |bocb bonq lim nonq mo cnq ly
oon co lb lbo bol. Kbi oi oo qoi oin on cnq ly oon, oooc voo coo
bonq coo oon booc oooc nbn vin oon bonq coo oon lin b, nqooi y
lro lbonb ml |bocb bonq lim nonq. 8on conq |im oooc nbio |bocb
bonq lim nonq lbl co bi ml voi nqooi lronq s bo moo ml mon ql
oo vo lro lbonb |bocb bonq lboonq xoyn conq coo.
2. Ti l mua ha ng
Ro ronq, |bnq boi |bocb bonq lim nonq noo conq moo ml mon ql
oo vo lro lbonb |bocb bonq. \i oo, no lronq 1CC nqooi oooc voo coo
bonq mi nqoy co 1C nqooi moo bonq lbl li l moo bonq coo oon lo 1C
lrn 1CC, loc lo 1C'
Cio so oon oon moy vi linb cbo coc cnq ly. No mi nqoy oon qo coo
2C von bonq vo oon oooc 5 moy vi linb, li l moo bonq coo oon lo 5
lrn 2C, loc 25.
Coc cnq ly sinb loi coo lo nbonq cnq ly oil oonq coc boonq bo
oom loi cbo bo li l moo bonq coo nbl'
Nbo vy, no mon co nbio |bocb bonq bon, oon boi lonq loonq
|bocb bonq lim nonq booc lonq li l moo bonq booc |l bo co boi'
8on so boc cocb lom vic noy lronq cboonq li lboo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
138 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
3. S ti n mua trung bnh
S lin moo lronq olnb lo s lin lronq olnb mo mi |bocb bonq oo
ro cbo cnq ly coo oon. Ro ronq, mi cnq ly so co ml lool nbonq son
bm |boc nboo, mi mon ml qio. Ml s |bocb bonq so lio nbio
lin bon [moo nbio mon bon booc moo nbonq mon qio coo bon} vo
ml s so cbi lin il bon. To co lb linb s lin moo lronq olnb lrn mi
|bocb bonq oonq cocb ly lnq ooonb lbo cbio cbo s loonq |bocb
bonq. 8il oooc s lin moo lronq olnb rl goon lronq lronq vic qioi
ooi loon nnq coo loi nbon.
4. S l n mua l p la i trung bnh
Co nbonq |bocb bonq loyl voi on moc gooy loi moo bonq coo oon
bon ml ln lronq ml lbonq boy ml nom |bnq Moy lboy, co cboyn
nbo vy. S ln lronq olnb ml |bocb bonq gooy loi moo bonq coo cnq
ly oon cbinb lo s ln moo lo loi lronq olnb. Dy lo ml lronq nbonq
yo l goon lronq nbl goyl onb lbonb cnq coo ooonb nqbi.
Doonb nqbi lbonb cnq lo ooonb nqbi co nbio |bocb bonq lronq
lbonb, lboonq xoyn gooy loi moo bonq, on on nqon lbo nb n
onb lronq loonq loi. Nbio cnq ly moc boi ml soi lm lon, bo cboc
mm |bocb bonq so lo onq gooy loi vl boi lonq voi son bm booc
ocb vo coo mlnb.
Nqoy co |bi |bocb bonq boi lonq voi cnq ly coo oon, vn co |bo nonq
bo |bnq ooo qio gooy loi. Do lo vl bonq nqoy bo o ln cnq ooi
nbonq mo goonq coo, |boyn moi boy nbn vin oon bonq coo coc
cnq ly oi lbo. Coc ooonb nqbi |bn nqoon lon cbo onq oonq
coc cbin looc lbo bol |bocb bonq gooy loi. 8on so boc cocb lro lbonb
cboyn qio lronq vic noy o bn soo cboonq.
lucng khcch hcng l|em ncng x f| |e muc hcng
= lucng khcch hcng

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
13
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
\y, s lin moo lronq olnb vo s ln moo lo loi lronq olnb oonq
voi lro ql lronq cnq lboc lom ro loi nbon No oon ly lnq s |bocb
bonq nbn voi s lin moo lronq olnb vo s ln moo lo loi lronq
olnb, oon so co lnq ooonb lbo.
fcng c khcch hcng
x Sc l|en muc lrung c|nh
x Sc |cn muc |cp |c| lrung c|nh
= fcng cccnh lhu
Noi cocb |boc, no oon mon lonq ooonb lbo coo cnq ly, oon boi
l lronq voo.
o} Tonq loonq |bocb bonq lim nonq
o} Tonq li l moo bonq
c} Tonq s lin moo lronq olnb
o} Tonq s ln moo lo loi lronq olnb, booc lonq co on yo l lrn
conq loc
5. Ti l lo i nhu n ro ng
No oon lom cbo coo bonq oon gon oo vo oon oooc .CCC o,
lronq olnb qio 8C o ml o, oon |bnq oooc boonq co 48C.CCC o
[ooonb lbo ~ 8C o x .CCC o} mo boi |bo lro cbi bi lom ro son
bm/conq c ocb vo.
\i oo, no oon ln 3C o o son xol ro ml o o, loi nbon coo oon
cbo mi qioo ocb lo 8C o 3C o ~ 5C o. No oon lnq cnq
.CCC o ml nom, lnq loi nbon q coo oon so lo .CCC x 5C o
~ 3CC.CCC o.
Cbi bi li lboo c n |b o lro lo cbi bi boo l o nq |inb ooonb. Do lo
|boo n li n cbi cbo vi c oi o bo nb cnq ly nbo lbo von bo nq vo lro
loonq. \i oo , n o cbi bi boo l o nq |inb ooonb co o oo n lo 18C.CCC o/

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
1A0 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
Ro ronq, o cnq ly co lb |im loi coo, oon boi o oonq coc boonq
bo bio goo o oom ooo li l loi nbon ronq coo oon ool moc coo
nbl' Nbonq ooonb nqbi |bnq lbonb cnq lboonq |bnq lom ll
cnq loc lboo ooi boy |im sool li l loi nbon, nn cbi |im oooc rl il
lin, lbm cbi con o ml lin.
Cng thu c nhn lo i nhu n theo c p s nhn
Hoy xom loi cnq lboc linb loi nbon ml ln noo, o xom lo co cocb
noo lonq loi nbon ln q nbio ln.
nom, lo i nbo n ro nq lroo c lbo co o oo n so lo 3CC.CCC o 18C.CCC o
~ 12C.CCC o.
Ti l loi nbon ronq coo cnq ly oonq loi nbon ronq cbio cbo ooonb
lbo. Tronq lroonq bo noy, li l loi nbon ronq lo 12C.CCC o / 48C.CCC
o ~ 25. Dio oo co nqbo lo voi mi 1 o lbo v, oon oooc boonq
C,25 o loi nbon.
Kbi linb oooc li l loi nbon ronq coo cnq ly, oon co lb linb ro loi
nbon ronq oonq cocb nbn ooonb lbo cbo li l loi nbon ronq.
Dccnh lhu x f| |e |c| nhucn rcng
= lc| nhucn rcng
lucng khcch hcng l|em ncng
x f| |e muc hcng
= Sc |ucng khcch hcng
x Sc l|en muc lrung c|nh
x Sc |cn muc |cp |c| lrung c|nh
= Dccnh lhu
x f| |e |c| nhucn rcng
= lc| nhucn rcng

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1A1
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
To cnq lboc lrn lo o oonq lby ronq, o lonq loi nbon coo cnq
ly, lo cn lonq 5 oin s. 1} loonq |bocb bonq lim nonq, 2} li l moo
bonq, 3} s lin moo lronq olnb, 4} s ln moo lo loi lronq olnb vo 5}
li l loi nbon ronq.
BUOC DAU TIN BIT MINH BIT
TA TRAM TRAN TRAM THANG
Trooc |bi oon co lb |icb 5 oin s | lrn, oon boi oonb qio oonq
lonq oin s lronq oi conb bin noy coo cnq ly. No oon oonq so boo
boy oio bonb ml cnq ly, boy lro loi nbonq co boi soo.
1. Cnq ly co ooo nbio |bo cb bo nq li m nonq m l lbo nq M l nom
. |bocb bonq lim nonq/lbonq
. |bocb bonq lim nonq/nom
2. Ti l moo bonq coo cnq ly lo ooo nbio
.
3. S lin moo lronq olnb cbo mi ln moo
. mi ln moo
4. Tronq olnb, |bocb bonq gooy loi moo ooo nbio ln lronq ml lbonq
Ml nom
. ln moo/lbonq
. ln moo/nom
5. Ti l loi nbon ronq coo cnq ly lo ooo nbio
.
8on co lb vil ro nbonq co lro loi nqoy l loc |bnq No mon
lbonb cnq, oon boi lboc lonq nbonq con s noy. \oi ll co nbonq
cnq ly lboc goyn so boo coo mlnb, li lboonq xoyn linb loon lonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
1A2 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
oin s noy [bonq lon, bonq lbonq, bonq nom} o xom coc cbin looc
li lb co bio goo |bnq. Lo nbo li lb loi oo, moc lio coo oon
lo boi lin loc lonq 5 oin s noy vl cbonq lo cblo |boo qio lonq loi
nbon.
Ml s cnq ly lbl ooi lo vl |bnq co oi cbo lrocb nbim oonq om
nbonq con s noy. Nbio nq cbo nqo nqooi ro |bi li boi bo |im oooc
ooo nbio |bocb bonq lim nonq ml lbonq vo li l moo bonq coo bo
lo ooo nbio. No oon |bnq oo loonq, lom soo oon co lb coi lbin
oooc bin lronq
TANG LOI NHUAN CNG TY THM
160 TRONG VONG 6 THANG!
Lio co lb lonq q oi loi nbon coo ol |y looi blnb |inb ooonb noo
cbi lronq vonq lbonq |bnq 8onq cbinb |inb nqbim oon lbn, li
xin com ooon oio noy |bnq nbonq co lb, mo con rl |bo lbi noo lo
|boc. D xom lo co lb ool oooc oio noy nbo lb noo.
Cio so oon oon gon oo vo soo |bi linb coc oin s loi nbon, oon co
nbonq con s soo [bonq nom}
lucng khcch hcng l|em ncng 4.
x f| |e muc hcng T5
= Sc |ucng khcch hcng .
x Sc l|en muc lrung c|nh 8 cc
x Sc |cn muc |cp |c| lrung c|nh T |cn]ncm
= Dccnh lhu 48. cc
x f| |e |c| nhucn rcng 25
= lc| nhucn rcng T2. cc

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1A3
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
Phep mau cua vic tng mi bin s loi nhun
thm 10
Soo |bi oo loonq vo xoc onb coc oin s loi nbon, oon co lb o oonq
nbonq cbin looc li lb co lb o lonq vo coi lbin lonq oin s. Cio
so, oon cbi cn lonq loonq |bocb bonq lim nonq lbm 1C ml nom.
8onq coc cbin ocb goonq coo vo |boyn moi loi llnb, vic lonq loonq
|bocb bonq lim nonq lo 4C.CCC ln 44.CCC lronq ml nom lo |bnq
goo |bo.
Dnq lboi, o oonq nbonq cbin looc oon bonq vo |y lbol |boyn moi
bio goo bon, oon co lb lonq li l moo bonq vo s lin moo lronq olnb
lbm 1C.
\o i cboonq lrlnb |bo cb bo nq lbn lbi l vo vi c |bo i o nq nbo nq cbi n loo c
qio cbn |bo cb bo nq, oo n co lb lonq s l n moo lo lo i lronq olnb lbm
1C. Co i co nq, oo n llm co cb co l qio m nbo nq cbi bi |bnq c n lbi l boy
llm nbo conq c ro bon o lonq li l lo i nbo n ro nq lbm 1C.
To oonq linb on oooi, oon so lby cbi oonq cocb lonq lonq oin s loi
nbon lbm 1C, |boon loi ronq so lonq lo 12C.CCC o ln 13.21
o. Nboy vol 1' Dy cbinb lo bio onq lonq loy lin, |bi lonq yo l
lonq nbo so loo ro bio onq lon.
fcng lhem T
lucng khcch hcng l|em ncng 4. 44.
x f| |e muc hcng T5 T,5
= Sc |ucng khcch hcng . 7.2
x Sc l|en muc lrung c|nh 8 cc 88 cc
x Sc |cn muc |cp |c| lrung c|nh T |cn]ncm T,T |cn]ncm
= Dccnh lhu 48. cc 72.78 cc
x f| |e |c| nhucn rcng 25 27,5
= lc| nhucn rcng T2. cc T3.2T cc

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
1AA |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
8y qio oon oo lby ronq vic lonq |in onb lonq yo l nbo co lb
qio lonq loi nbon coo on lb noo, oo on loc cbonq lo conq boc
cocb lboc lonq lonq oin s loi nbon.
BIN S LOI NHUAN 1: TANG LUONG
KHACH HANG TIM NANG
\ic oo lin mo ol |y cnq ly noo conq boi lom no mon lonq
ooonb lbo vo loi nbon lo boi loo lbm nbio |bocb bonq lim nonq.
Conq co nbio |bocb bonq lim nonq, conq co lom co bi oon bonq.
Phep mau cua vic tng mi bin s loi nhun
thm 20
Pbn li lboo coo cboonq noy, li so qioi lbio voi oon co ml loi |bn
cboo oonq nbonq cbin looc, oi goyl vo loi |boyn li lb qio oon
lonq lonq oin s loi nbon lbm 2C vo bon noo. 8onq on oooi cbo
oil, cbi cn mi oin s lonq 2C, loi nbon ronq so lonq bon q oi
ln 28.58 o [lonq 14}.
fcng lhem 2
lucng khcch hcng l|em ncng 4. 48.
x f| |e muc hcng T5 T8
= Sc |ucng khcch hcng . 8.4
x Sc l|en muc lrung c|nh 8 cc cc
x Sc |cn muc |cp |c| lrung c|nh T |cn]ncm T,2 |cn]ncm
= Dccnh lhu 48. cc 5.328 cc
x f| |e |c| nhucn rcng 25 3
= lc| nhucn rcng T2. cc 28.58 cc

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1A5
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
Cocb nbonb nbl vo bio goo nbl o |icb yo l |bocb bonq lim
nonq ln cbinb lo goonq coo. \y oio ql con lro bn lon cnq ly lronq
|bo goonq coo Tbnq lboonq, coc cnq ly nbo cbo ronq goonq coo
coo oi coo bo ml |boon lin goo coo.
Tboc cbl, goonq coo lo oo lo boy cbi bi Trooc |bi ooc li, li
mon oon lro loi co boi noy.
Di voi oon, goonq coo lo ..
Qua ng ca o la d u tu hay chi ph?
Nbio nqooi, | co coc cboyn qio li lb, | loon, nbo goon ly oo
xom goonq coo lo cbi bi. 8oi vl oo lo nbonq oio cbonq lo boc oooc
lronq coc |boo li lb, goon ly vo | loon. Nbio socb ooy ronq cnq
ly nn oonb |boonq 1C nqn socb cbo goonq coo vo |boyn moi.
Co nbn li lin ronq oy lo ml loi |boyn nqo nqc. Con s lin goonq
coo voo ooonb lbo coo lbonq lrooc booc nom lrooc lo ml vic lom
v ly, ooi vl oio oo co nqbo lo no ooonb lbo qiom, oon boi col ool
lin goonq coo. S lin cbo goonq coo o qiom so lroc li lom qiom
loonq |bocb bonq lim nonq, |oo lboo ooonb lbo sol qiom bon noo.
Kbi ooonb lbo xonq lb, co nqbo lo oon cn lonq coonq so bin oin
coo cnq ly mlnb, o nbio nqooi oil on oon bon, loc lo oon boi
lonq lin cbo goonq coo.
Quan ni m cu a ca c b c th y ti p thi v qua ng ca o
Coc cboyn qio li lb x goonq coo voo bonq moc oo lo boy cbi
bi Co lro loi con loy voo lonq lroonq bo.
Kbi mo goonq coo |bnq oom loi bio goo monq mon, no lo cbi bi.
\i oo, no oon cbi cbo goonq coo lrn ooo ml |boon lo 1.CCC o.
Nbo vy mo oon lbo bol oooc C nqooi voo coo bonq, lronq oo co
nqoo i moo, cbi lronq olnb |boo nq 8C o cbo m l l n moo bo nq. Cio so

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
1A |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
mi mon bonq oon ln 3C o o son xol, s lin loi oon |im oooc lo
[8C o 3C o} x ~ 45C o.
8o ro 1.CCC o cbo goonq coo mo cbi oom v cbo cnq ly 45C o, loc
lo l 55C o. Tronq lroonq bo noy, goonq coo lo cbi bi'
\oi bn lon cnq ly mo li oil, goonq coo lo cbi bi vl no |bnq bio
goo. T boi bon, bn lon cnq ly lbm cbi oo goo |bo oonb qio bio
goo coo goonq coo. Ho |bnq oil co ooo nbio |bocb bonq lim nonq
nbo mo goonq coo mo llm on bo, boy bo |im oooc ooo nbio lin
loi lo goonq coo oo.
Toy vy, no so oonq coc |nb goonq coo ml cocb bio goo vo goon
lm on vic oo loonq |l goo lbl goonq coo lro lbonb oo lo. Kbi oon
oil cocb vil nbonq mo goonq coo nonq |y vo ooo cbonq voo oonq
|nb lbl oon co lb |oo v bio mlnb nbio |bocb bonq lim nonq
bon, lronq conq ml s lin oo ro.
Cio so, voi ml cbin looc oonq oon, mo goonq coo 1.CCC o coo
oon co lb lbo bol 24C |bocb oooc voo coo bonq [coo q 4 ln so voi
goonq coo lrooc}. Tronq s 24C nqooi noy co 3 nqooi moo bonq voi
s lin lronq olnb lo 8C o/nqooi.
Nbo vy, lin loi |im oooc nbo goonq coo lo [8C o 3C o} x 3 ~
1.8CC o. Soo |bi lro 1.CCC o cbo goonq coo, oon vn con oooc 8CC
o, voi li l 8C loi nbon. Ro ronq lronq lroonq bo noy, goonq coo
lo oo lo.
Cbo bo li boi co noy, no oo lo 1.CCC o mo co oooc 1.8CC o,
oon so voi lonq oo ro 1.CCC o ooo nbio ln Noi cocb |boc, no co
oooc 1,8 o cbo mi 1 o oo lo, oon so oo lo ooo nbio lo 1 o
Co boi co lo boi nqo nqn' Ti lin ronq oon so oo conq nbio lin oo
lo conq ll'
Dy cbinb lo cocb li xy oonq /KLTC lbonb cnq ly ooo loo lon nbl
Sinqooro lronq vonq 5 nom nqon nqoi. Mi nom, cbonq li oo lo qn
1 lrio o cbo goonq coo, coo q 4 ln so voi ol co oi lbo noo. 8on

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1AZ
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
oo, nbio nqooi nqb li oin |bonq vl ln goo nbio lin cbo goonq
coo. Nbonq bo |bnq nbn ro ronq, li oil ro vic goonq coo coo li
bio goo nbo lb noo nn son lonq oo lo conq nbio lin conq ll.
Tl nbin coi ql conq boi co oim oonq. Cbi 1.CCC o cbo conq ml
mo goonq coo so |bnq cbo oon 1.8CC o ooi ooi. Soo ml lboi qion,
mo goonq coo oo so ml on loc oonq, vl nqooi lo lby no goo nbom
vo loi nbon so qiom. \y cboyn qio li lb lom ql Ho lin loc lbo
nqbim nbonq mo goonq coo moi vo nbonq cboonq lrlnb |boyn moi
moi |bin cbo vic oo lo voo goonq coo lon monq loi |l goo coo
vo licb coc.
Chi ph co duo c kha ch ha ng: B quy t mua
kha ch ha ng
Co ml |boi nim goon lronq mo oon cn nom ro |bi lom cbo cnq
ly lo oon boi moo |bocb bonq. Donq vy, oon boi ln lin o co
oooc |bocb bonq moi' Cbi bi co oooc |bocb bonq lo cbi bi moo ml
|bocb bonq moi.
Hoy xom loi vi oo lrooc o oil cbi bi co oooc |bocb bonq lo ooo
nbio. 8on ml 1.CCC o o co 24C nqooi on coo bonq, ri oin 3
nqooi lronq s oo lbonb |bocb bonq. Noi cocb |boc, oon boi oo ro

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
1A8 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
1.CCC o o moo 3 |bocb bonq moi. Cbi bi co oooc |bocb bonq
lo 1.CCC o/3 ~ 27,78 o ml |bocb bonq.
Cbonq noo loi nbon q |im oooc coo bon cbi bi co oooc |bocb
bonq lbl oon vn nn oo lin moo lbm |bocb bonq. Tronq lroonq
bo noy, oon ln 27,78 o o moo ml |bocb bonq moi, oom loi cbo
oon bn loi nbon lo 5C o.
Dy lo ml cocb nbln boon loon moi mo lronq |inb ooonb. |bnq boi
v vic oon son bm boy ocb vo [|io lroyn lbnq} mo lo moo
|bocb bonq voi qio lb bon loi nbon mo bo monq loi cbo oon.
Ml ooonb nbn |bn nqoon |bnq boi loc noo conq cbom cbom
nqb on loi nbon co oooc lo |bocb bonq nqoy o ln oon bonq oo
lin. 8on cn nqb on loi nbon lo ooi vo goon lm on vic loo oonq
co so |bocb bonq lronq lbonb o bo li loc cbi lin cbo oon. Soo |bi
oonb lboi qion, lin ooc vo n loc o moo |bocb bonq moi, oon nn
nbln voo lnq s lin mo oon so |im oooc lo |l goo coo vic bo moo
bonq coo oon sol ooi. Dy cbinb lo qio lr co ooi coo |bocb bonq.
Cooy loi vi oo lrn, oon oonq nqb vi v s lin loi q 5C o mo oon
|im oooc lo ln moo oo lin coo |bocb. Hoy nqb ronq co soo oo
lbonq, v lboonq o noy co lb so moo ml mon bonq moi coo oon.
\oi lo cocb lo ml |bocb bonq lronq lbonb, nqooi noy so cbi cbo oon
lnq cnq 2CC o lronq ml nom vo 4CC o lronq boi nom. \o nbo vy,
cbonq boi moo ml |bocb bonq qio lr sol ooi voi qio 27,78 o lo
loi goo boy soo
Ccng ly cuc ccn |nh |c| kh| |c| nhucn gcp k|em
cucc lu |cn muc ccu l|en cuc khcch |cn hcn ch|
ph| cc cucc khcch hcng.
Kh| chu lrcng vcc g|c lr| ucl cc| cuc khcch hcng,
v|ec ccu lu e mcng |c| |c| nhucn ccc hcn.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1A
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
Cbo bo li no vi oo v ml lronq nbonq cnq ly coo mlnb lo /oom
Kboo Loorninq Conlro. Nbio nqooi ool co boi vl co ql mo li loi cbi
goo nbio lin goonq coo vo |boyn moi o lbo bol |bocb bonq moi
nbo lb. Do lo vl li oo lom ml bo linb vo oil ronq no ool coc mo
goonq coo voo oonq |nb, cbi bi co oooc |bocb bonq coo li lo 15C
o/|bocb bonq.
Hoc bi mo mi boc vin lro o lbom oo coc lo oi ooonq bonq lon
coo li lo 15C o ml lbonq. Tbool nbln lbl co vo nbo li oo cbi goo
nbio cbo goonq coo. Toy vy, li |bnq xom 15C o nbn oooc lo qio
lr lbl so coo |bocb bonq.
To |inb nqbim coo mlnb, li oil ronq lronq olnb, ml boc vin so boc
il nbl 2 nom voi cbonq li lrooc |bi ll nqbi [nbio om lbom qio som,
lboi qion boc |oo ooi loi 4 nom}. \y lbl, 15C o/lbonq x 24 lbonq ~
3.CC o'
Cbi cn oo ro 15C o o moo ml |bocb bonq moi vo lbo v 3.CC
o. Do lo ly oo loi soo cnq ly coo li lom on co loi on lb.
8on nqb ql no oil ronq cbi bi co oooc |bocb bonq coo li nqoy conq
qiom, oy qio li cbi oo ro cboo on C o o moo |bocb bonq moi
Soo oy oon so oooc boc cocb o oonq nbonq cbin lbol li lb vo
goonq coo bio goo o qiom cbi bi co oooc |bocb bonq, onq lboi
lonq qio lr mo mi |bocb bonq oom loi'
CHI N THUA T TANG LUO NG KHA CH HA NG
TI M NANG 1: VI T QUA NG CA O THU HU T
HA NG NGA N SU HUO NG U NG VA HA NG
TRI U D DOANH THU M I NAM
Cocb nbonb nbl vo bio goo nbl o ool oo lonq loonq |bocb bonq
lim nonq lo goonq coo lrn ooo, lo cbi, oon lin, omoil conq nbo coc

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
150 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
lronq woo, o bicb nqooi lroi, goonq coo lrn xo ooyl, rooio vo lbm
cbi lrn livi.
Lom lb noo o vil coc mo goonq coo bio goo monq loi loi nbon
coo Co boi oooc co oon.
Buo c 1: Hi u ro tm ly kha ch ha ng
Trooc |bi vil ol |y mo goonq coo noo cbo ooo, o bicb, lo roi boy
omoil, oon cn nom oooc lm ly coo lb lroonq moc lio mo oon
oonq nbom loi. Dio lom cbo qioi lro soy m ro ronq rl |boc voi nbonq
ql b on coc oo ni lro. Kbi oon bio ro bo nqb ql, oon co lb oon
cbo bo lboo cocb bo mon. Co boi oio mo oon cn bio v lm ly lb
lroonq moc lio. Tbo nbl, oon cn boi bio vn o/ni ooo/ni ooc
xoc/ni so lon nbl coo |bocb bonq vo lbo boi lo monq ooc vo moc lio
lon nbl coo bo.
H|eu rc nhu ccu lcm |y cuc lh| lrucng muc l|eu,
luc |c h|eu:
T) Vcn ce]nc| ccu]nc| cuc xuc]nc| c |cn nhcl
cuc hc |c g|?
2) lcng ucc vc muc l|eu |cn nhcl cuc hc |c g|?

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
151
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
\i oo, no oon oon lboc qiom cn, oi loonq coo oon so lo nbonq
nqooi lboo cn. Nbo co lm ly coo bo nbo soo.
Vn /ni au/ni s
ln nht
Ni bc xc ln nht
Mong c
v mc tiu ln nht
n
Hnh th khng hp dn
n
Gp vn v sc khe
n
Mc cm t ti
n
Khng c thi gian
tp th dc
n
S kh chu, bt tin
khi phi n king
n
Cc chng trnh
hay thuc gim cn
khng hiu qu
n
Kt qu chm
n
Hnh th hp dn
n
Gim cn nhanh
chng, d dng
n
T tin hn
No oon so boo ml lronq lm ooo loo |y nonq [nbo /KLTC}, lb lroonq
moc lio coo oon lo bo boynb boc sinb. Nbln cbonq bo co nbo co
lm ly nbo soo.
Vn /ni au/ni s
ln nht
Ni bc xc ln nht
Mong c
v mc tiu ln nht
Con ci c biu hin:
n
Khng c ng lc
n
im thp
n
Thiu t tin
n
S khng vo c
trng tt
n
Gia s khng hiu qu
n
Kt qu khng ko di
Con ci th hin:
n
C ng lc hc tp
tt
n
t im cao
n
T tin
8y qio, oon boy nqb v ml lronq nbonq son bm/ocb vo cbinb mo
cnq ly oon conq c. Hoy oin voo cl oo lin lronq oonq oooi oy
nbonq vn o, ni ooo, ni so coo lb lroonq moc lio coo oon. Tronq
cl | li, boy vil ro nbonq ni ooc xoc mo |bocb bonq oonq qo
boi |bi so oonq son bm coo oi lbo [vi oo. goo moc, goo boc lo,

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
152 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
|l goo |om, goo cbm v.v}. Coi conq, vil ro monq ooc vo moc lio
lon nbl coo |bocb bonq, bo mon nbn oooc nbonq loi icb ql
Vn /ni au/ni s
ln nht
Ni bc xc ln nht
Mong c
v mc tiu ln nht
Buo c 2: Bi t ro lo i th ca nh tranh d c da o cu a
mnh
Ml |bi nom oooc nbo co lm ly coo lb lroonq moc lio, oon cn bio
ro loi lb conb lronb oc ooo coo son bm/ocb vo coo mlnb lo ql.
8on con nbo oio noy oo oooc qioi lbicb o cboonq 3 Loi lb conb
lronb oc ooo coo ml son bm/ocb vo lo oim goon lronq nbl lom
cbo no bon bon oi lbo. \o oo conq cbinb lo |bo nonq qio |bocb bonq
qioi goyl vn o/ni ooo/ni ooc xoc o ool oooc monq ooc/moc lio
coo mlnb.
Tboonq lbl son bm coo oon so co nbio loi icb, nbonq oon cn l
lronq |boi lboc lril o loi icb noo Co boi oo cbinb lo loi icb mo
|bocb bonq oonb qio coo nbl \i oo, loi lb conb lronb oc ooo coo
FooEx lo qioo bonq lronq vonq 24 linq. Do lo loi icb cbinb qio bo
vool ln lrn coc oi lbo |boc, ooi vl no qioi goyl vn o lon nbl mo
|bocb bonq qo boi voi nqonb ooo cbinb lbnq lboonq bonq oooc
qoi oi lronq vonq voi nqoy. Monq mon lon nbl coo |bocb bonq lo oi
conq mon qoi bonq mlnb so on loy nqooi nbn som nbl co lb, ll
nbl lo nqoy nqoy bm soo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
153
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
Tronq |bi FooEx ly so nbonb cbonq bio goo lom loi lb conb lronb,
oi lbo coo bo, niloo Porcol Sorvicos [PS} cbon l lronq voo o lin
cy. Kbo bio coo PS lo Donq lin nbo goo loy oon. Ho oil ronq
ml lronq nbonq ni so lon nbl coo |bocb bonq lo ooo bm o ml,
lbl loc boy bo bonq, nn bo xy oonq loi lb conb lronb oc ooo lrn
co so qol oo ni so oo.
Ml lronq nbonq loi lb conb lronb bio goo nbl oooc coc cnq ly ln
oonq lo ooo lrn ni ooc xoc bin boo coo |bocb bonq v son bm coo
oi lbo. \i oo, Tolon [son xol oonq co no on} oil ronq nbonq nqooi
no on lboonq ooc oi |bi o on oinb loi lrn cboo. D boo qioi so |bo
cbo noy, bo cbo ro ooi cboo |bnq oinb.
8y qio on lool oon. Hoy nqb xom son bm/ocb vo coo oon bon
bon oi lbo o oim noo Nbonb bon Hio goo bon H on bon
Til |im lin bon Too qio lr coo bon 8on boy vil ro oo loi icb oc
ooo goon lronq nbl.
Loi icb 1.
Loi icb 2.
Loi icb 3.
Tronq oo oim no ro, boy cbon ml loi icb monq loi cbo oon loi lb
conb lronb coo nbl o xooy so lronq mo goonq coo coo mlnb. Loi
lb conb lronb oc ooo coo oon cn qio |bocb bonq qioi goyl oooc
vn o/ni ooo lon nbl vo ool oooc moc lio/monq ooc coo bo.
Loi lb conb lronb oc ooo coo son bm/ocb vo coo li lo

Ca ch vi t m u qua ng ca o hi u qua
Ml mo goonq coo boy, co soc b on |bo coonq loi oooc lo mo
goonq coo lom ll lronq co on lbonb bn. Do lo. lio o, loi cboo
bonq, |o qoi bonb onq vo v lri.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
15A |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
Lom lb noo o lbo bol so cbo y coo nqooi ooc Co nbio cocb o lom
oio noy, ml lronq nbonq cocb lbnq oonq lo lrlnb ooy nbonq so lbl
qy sc, qinq nbo ml oon lin. \i oo.
e} !let 1e a |tea
Tio o lo bn goon lronq nbl lronq ol |y mo goonq coo noo. Tio
o oonq qo loi C lbonb cnq cbo ml goonq coo. Ti bol bin ro
ronq cbi cn lboy lio o coo ml mo goonq coo, moc boonq onq co
lb nboy vol lrn 5CC, lronq |bi ni oonq con loi lronq mo goonq
coo |bnq lboy oi'
Dio goon lronq cn nbo lo |bnq oi qio lo ooo ro o ooc goonq coo.
Pbn lon cbi lbicb ooc lin loc vo com lby nbonq lronq goonq coo |bin
bo |bo cbo vo ml l lronq. Cbonq boi oon vn lboonq ooc lool goo
lio o coo ml lo ooo boy lo cbi, vo cbi oonq loi o nbonq lio o qy
sc booc lbo bol so cbo y coo oon boy soo
\l vy, cbo oo son bm coo oon co loyl voi loi oo, ni oonq goonq
coo co boy bo lb noo conq so cbonq co nqooi ooc no no |bnq co
lio o lbl n loonq. \y, lb noo lo ml lio o n loonq. Noi cbonq,
ml lio o b on cn lboo mon oo lio cbi soo. lbo nbl, no boi
lbo bol oooc so cbo y, lbo boi, no boi no ol oooc loi icb goon lronq
nbl coo son bm booc ocb vo vo coi conq, no boi |icb lbicb lri lo
mo o nqooi lo ooc li.
MI I|u d n Iuong pho| Ihoo mon bo d|u k|n.
n
fhu hul u chu y
n
Neu ccl |c| |ch ucn lrcng nhcl cuc cn phcm
n
K|ch lh|ch lr| lc mc ce ccc l|ep

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
155
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
n
Co o n nqoo i Sinqooro lbl co m l nqoo i cb l vl onq lbo [Tbo c o }
n
To cb bo son lro lbonb lrio bo lronq vonq boi nom [Kboo boc
v oo lo}
n
Cioi lbio ml looi lboc lr boi moi [Tboc lr ronq loc}
n
Pboonq bo bo c loo n lin li n nb l qio bo c sinb oo l oi m 1C lronq
vo nq 3 lbo nq [Cboonq lrlnb bo c o lro }
Tio o qy n loonq monb cn co nbonq loi loyn o bonq bn vo loi
boo nonq |y, qio qioi goyl rl roo vn o booc ni so coo |bocb
bonq vo cbo lby bo co lb ool oooc monq mon coo mlnb nbo lb
noo. Soo oy lo ml s vi oo.
n
Ciom cn ngoy l p |o c mo khng c n on |inq boy l lb ooc
[Tboc qiom cn}
n
Lom |h noo o lonq q oi lbo nb mo |bnq c n bo i o i vi c
[Kbo o bo c v o o lo}
n
Lo m |h no o o onq vin con oon lbonb cnq lronq boc l vo
coc snq [Cboonq lrlnb boc o lro}
n
Pizzo nonq bi, qioo bonq lronq vonq 2C bol, no |bnq oon so
oooc boon lin loi [Pizzo qioo ln nbo}
Coi conq, ml lio o bio goo boi |boi qoi oooc so lo mo noi nqooi
ooc, o bo ooc li. Soo oy lo ml s vi oo.
n
8oy oi goyl qio qiom cbi bi xo boi coo oon lo 2.CCC o on
5.CCC o ml nom [Socb v ooo lrl xo boi}
n
2 ly oo loi soo nbio nqooi ml lin lronq cbonq |boon [Kboo boc
v oo lo}
n
27 monb |im lin mo nbo lbo monq oon |bnq oil [Soo cboo
nbo}
n
Donq moo xo cbo on |bi oon ooc nbonq oonq noy
Co lo oo n oo co y ni m lb no o lo m l lio o bi o goo , bo y oo c nbo nq
lio o soo vo lbo xom oo n co lb llm ro |boy l oi m co o cbo nq |bnq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
15 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
/. Llet st le la te 1ea ttej 1l mel |lt || 1ej |rea ttt 1el |ea!
[Coonq coo ooo bim nbn lbo}
Ly oo |bnq bio goo.

8. Ne let tetl tte Pe|er Kltler1


[Kboo boc /nb von oonb cbo lro om}
Ly oo |bnq bio goo.

C. Kla Kla ta el |l
[Kboo boc v noi cboyn lrooc cnq cbonq}
Ly oo |bnq bio goo.

D. Ole |rl tte tl| ltea


[Coo bonq oon onq b}
Ly oo |bnq bio goo.

Hy vonq oon oo vil ro ly oo loi soo nbonq lio o noy |bnq |bin
nqooi lo com lby bonq lbo. Do lo nbonq lio o mo li nbol ro lo
nbonq goonq coo lbl. Tronq lboc l, cbonq cbi lbo bol oooc rl il
|bocb bonq vo lom cnq ly ml lin v nqbo. Soo oy lo nbonq ly oo
|bin nbonq mo goonq coo oo v loc oonq.
Tlo d A:
Llo so lo lng co dong coop dl mol |ho || dop |rong coc dol bon
Dim yo. Tio o coo cnq ly ooo bim nbn lbo noy ooo ro ml lbnq
oi goo lio coc vo om oom.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
15Z
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
Tlo d B:
Ho y ho c co ch co o Po|or Rlchord
Dim yo. Cnq ly noy oon coc |boo boc /nb von cbo lro om. \n o
o cb lo lio o |bnq ooo ro loi icb noo coo |boo boc co, lbm cbi
|bnq noi ro cbo |bocb bonq oil son bm lo ql.
Tlo d C:
Khng Khng Do ng go l |l!
Dim yo. Dy lo ml |boo boc v nqb lbol noi lrooc cnq cbonq.
Tio o noy c lo ro lbnq minb vo sonq loo, nbonq loi |bnq cbo lby
loi icb son bm conq nbo |bnq |boi qoi lri lo mo noi nqooi ooc.
Tlo d D:
Glo |r co o ch | loo ng
Dim yo. Ml lio o nbo vy goo cbonq cbonq, cbonq noi ln oooc
oio ql mo conq cbonq oo b on o |bocb bonq ooc li xom son
bm oo lo ql.
Tho c | p vl | |lo d gy so cho y !
Cboc bon oon oo bio cocb vil lio o nbo lb noo cbo lbl bio goo.
8y qio oon boy vil ro il nbl 1C lio o goonq coo cbo son bm/
ocb vo coo oon.
No oon |bnq oil boi ool oo nbo lb noo, oon co lb ooo voo
nbonq mo lio o bio goo co son, cbonq bon nbo.
n
Lom soo oon co lb
n
Lom lb noo o mo |bnq cn ...
n
Nqoy l loc mo |bnq cn ...
n
Cioi lbio
n
7 oi goyl .......
n
7 ly oo loi soo ...........

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
158 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
n
Donq .. cbo on |bi ..........
n
Tbnq ooo ..
\il ro 1C lio o n loonq nbl v son bm/ocb vo coo oon o oy.

|} Lel tlee lea |lte| jltt


Kbi lio o coo oon oo qy oooc so cbo y voi |bocb bonq lim nonq,
vic li lboo cn lom lo vil loi cboo bonq o nboc cbo bo nbo loi vn
o coo bo. Soo oo, boy oin lo loi icb coo son bm/ocb vo coo oon,
nbn monb no co lb qio |bocb bonq qioi goyl vn o vo ool oooc
monq mon coo bo nbo lb noo.
D vil loi cboo bonq lboyl boc, oio goon lronq cn loo y lo oon boi
roo oon lo l ch cbo |bnq cbi lo linb nonq coo son bm/ocb vo.
Cio so oon oon Moy lonb Sio Lonb vo mon no ol loi lb conb
lronb oc ooo coo mlnb. No vil Moy lonb Sio Lonb lil |im nonq
loonq, ml linb nonq son bm lbnq lboonq, oon so |bo lonq lboyl
boc oooc oi. So b on bon voi |bocb bonq no oon lom ni ol loi
icb co lb mo bo nbn oooc |bi so oonq moy lonb coo oon, cbonq bon
Moy lonb Sio Lonb lom qiom boo oon lin oin coo oon loi 25, qio
oon lil |im ml |boon lin |bnq nbo bonq lbonq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
15
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
\o ml vi oo |boc. 8on cn vil goonq coo cbo Do qi Toc My. Loi
cboo bonq Cnq lboc ooc oil coo oo qi Toc My qio loc |boo vo
oo cbi no ln linb nonq coo son bm. D lboyl boc bon, oon cn
o c on loi icb mo son bm oom loi cbo |bocb bonq. Trooc |bi ool
ool vil, oon boy bon ooon xom coc oo coc c monq mon mlnb co
moi loc nbo lb noo.
Loi cboo bonq nn oooc vil loi nbo soo. Do qi Toc My oom on
cbo oon moi loc sonq, oonq mool, |boo monb |bnq o cbo nqon, oi
conq boi nqom nbln.
Io| choo hong khng h|u quo kh| ch| roo bon
I|nh nong
lcy |cnh S|eu lcnh l|el k|em ncng |ucng
Io| choo hong h|u quo kh| roo bon |o| |ch
lcy |cnh S|eu lcnh |cm g|cm hcc ccn l|en c|en
cuc ccn lc| 25, g|up ccn l|el k|em mcl khccn
l|en khcng nhc hcng lhcng
Io| choo hong khng h|u quo kh| ch| roo bon
I|nh nong
Ccng lhuc ccc c|el cuc ccu gc| fcc lcy g|up
lcc khce vc cepl
Io| choo hong h|u quo kh| roo bon |o| |ch
Dcu gc| fcc lcy cem cen chc ccn mc| lcc
ucng, ccng mucl, khce mcnh khcng c| che
ngcn, c| cung phc| ngcm nh|nl

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
10 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
Co ml cocb |boc qio son bm/ocb vo coo oon lbm bn b
on lo nnq coo oy lin vo o lin cy coo cbonq. Conq voi loi cboo
bonq, oon co lb oonq |om blnb onb son bm conq voi loi nbn xol
coo |bocb bonq, coc oonq cbonq |boo boc boy loi |bon coo nbonq
nbn vl ni linq.
t} Ket el leal 1a
Cboc oon com lby |bo lin ml lboc l ronq co rl nbio goonq coo co
lio o lbl n loonq, loi cboo bonq lbl b on nbonq vn |bnq lbo
bol oooc |bocb bonq lim nonq cbi vl mo goonq coo oo |bnq lboc
bin ml co bicb oy nqooi ooc on cb boi bonb onq'
8o n |bnq lb qio onb ro nq o i loo nq so l lo c qo i oi n boy lbn cbinb
o n co o bo nq moo o , cbi vl bo lbicb goo nq co o co o oo n. 8o n bo i lo m
bon lb no o, lbo c o y bo qo i oi n lboo i boy qbo goo co o bo nq vo co so n
b n lboo nq cbo bo n o bo bo nb o nq nqoy.
Con nqooi lboonq co xo boonq lbicb lrl boon vo qoc loi moi cboyn cbo
on |bi cbonq lro nn c oocb, nbonq on loc oo bo oo gon mo
goonq coo coo oon ml ri. 8on boi |l lboc mo goonq coo oonq
cocb loo ro com qioc q rol o bo cm oin lbooi ln boy on coo
bonq coo oon nqoy l loc. \l vy, oon boi oonq on nbonq loi |o qoi
bonb onq monb mo nbo Coi s 5-274C1C5 nqoy oy qio o oonq
|y, boy Dn coo bonq qn nbo oon nqoy bm noy.
Co nbio cocb loo com qioc q rol, nbo nbonq vi oo soo.
o. Coo lonq co bon. \i oo, 5C nqooi qoi oo lin nbn oooc goo lonq
min bi boy oooc qiom qio 1C.
o. Com qioc |bon bim. \i oo Do oon 27 son bm, cbi con 35 coi,
booc No con bonq.
Hoy lbom |boo ml lronq nbonq mo goonq coo lbonb cnq coo cbonq
li [looi oo oi lbo} vo cbo y xom li oo vil lio o n loonq, loi cboo
bonq lboyl boc vo |o qoi bo bonb onq nbo lb noo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
11
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
Tiu gy s ch
Gip con bn t im 10 trong cuc sng!
Nu bt vn
Bn c nhn thy con mnh d b mt tp trung, thiu ng lc vn ln, thiu
t tin v khng c tnh k lut cn thit pht huy ti a tim nng trong hc
tp v cuc sng? Hy tng tng nu con bn c th tr thnh mt ngi
bit tp trung vo mc tiu, trn y ng lc, t tin v yu thch vic hc.
l'ea 1e :a :aa
|ea a|
.a 1e
|a' aaa \e|
|aa :a |'a aa'em
laa :am 'a:
:) aa:a
|ea a' aaaa 1a
|ea a|
.a 1e

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
12 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
1} \l |rl
Ti cboc oon oo nqbo oi oo noi ronq ml lronq nbonq yo l goon lronq
nbl |bi moo nbo boy cbon oo oim mo von bonq lo v lri. Dio noy
conq oonq voi goonq coo. 8on co lb vil ml mo goonq coo oy n
loonq vo lboyl boc, nbonq no no |bnq oooc oonq lrn boonq lin
lroyn lbnq co nbio |bocb bonq lim nonq coo oon xom, lbl conq cbi
lo cnq cc.
Knb nqbo nbln coo qioi cnq cboc vo coc nbo goon ly rl |boc voi
nbonq ql coc oo ni lro xom vo ooc. No vil goonq coo cbo coc |boo
boc v oo lo, li boi oonq lrn moc goonq coo coo coc lo ooo cboyn
v |inb ooonb mo qioi ooonb nbn lboonq ooc. C \il Nom co lb lo
moc |inb l coo lo Toi lro, Doonb nbn coi lon, Tboi ooo |inb l
Soi Con, Nb co oo lo boy |nb lroyn blnb nbo lnoT\. Tronq |bi
y no oonq goonq coo noy lrn coc lo Pbo no, Ti lb qio olnb, Nbo
oo, Tboi lronq v.v so |bnq monq loi bio goo coo.
Ti co ml |bom bo. lro lin coo bon o goonq coo coo oon oooc ool
o qoc on boi vo nbonq bn goon lronq coo lo ooo, lo cbi boy oon
lin lo ml vic nn lom vl no oonq onq lin ool qoo. Do bn nqooi
Li nhn xt to s tn nhim
Kha hc Thiu Nhi Siu ng Thnh tch siu ng!
Em thch cch hc tn dng ton no b v nhng k thut hc tp hiu qu nh
cch c nhanh, tr nh siu ng. Nhng phng php ny rt th v v gip em
ci thin im s trng v cuc sng c nhn mt cch ng k. By gi em tr
nn c trch nhim v c lp hn. Tr thnh mt thiu nhi siu ng to iu
kin cho em tp trung n lc v t c bt c mc tiu no em t ra trong cuc
sng! Nivruthi Prasad hc vin ca kha hc Thiu Nhi Siu ng (10 tui)
To cm gic cp bch
QU TNG Ch dnh cho 50 ngi ng k u tin
Ku gi hnh ng
Gi s 6881 8881 ngay by gi!

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
13
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
lo lboonq nbln voo nbonq lronq goon lronq vo voo qoc boi, lb nn
goonq coo coo oon so co nbio |bo nonq o voo mol oi loonq bon.
Do oo, vic noy oonq voi lro lon voo lbonb cnq coo goonq coo.
Soo |bi oo llm bio |y on yo l qo nn lbonb cnq coo ol |y goonq
coo noo, oon boy vil ro ml mo goonq coo cbo son bm/ocb vo
coo mlnb o |boonq lrnq on oooi.
..

CHIN THUAT TANG LUONG KHACH


HANG TIM NANG 2: SUC MANH CUA
QUA TANG
Coonq coo lo ml lronq nbonq oin bo bio goo nbl vo nbonb
cbonq nbl o lonq loonq |bocb bonq lim nonq cbo cnq ly. Ml
lronq nbonq oi goyl lonq soc b on coo goonq coo vo lom qiom
cbi bi co oooc |bocb bonq lo lonq goo cbo |bocb min bi, |bnq
ronq ooc ql.
Kboonq soo nom lrooc, li lom cnq vic lo vn v goonq coo vo li
lb cbo nbio cnq ly vo boc oooc soc monb coo goo lonq. Ti lonq lo
vn cbo ml cnq ly |inb ooonb lronq lnb voc monq linb conb lronb
coo lo lom oo vo qiom cn.
Cnq cbo lbm my vin noy oo cbi 5.CCC o o goonq coo lrn ooo vo
lbo bol oooc 5C |bocb bonq lim nonq [qoi oin boi lbnq lin vo oooc
cbn voo lim}. Tronq s 5C nqooi noy co 1C nqooi goyl onb moo
qoi lom oo boy qiom cn. \y cbi bi co oooc |bocb bonq coo nq lo
5.CCC o/1C ~ 5CC o/|bocb bonq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
1A |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
Tronq olnb, mi |bocb bonq cbi |boonq 5CC o [s lin moo lronq
olnb}, lronq |bi cbi bi cbo mi son bm lo 5C o, vy nn nq cbo
|im oooc |boon loi. 5CC o 5C o ~ 45C o mi |bocb bonq.
Ml 5CC o moo ml |bocb moi mo cbi |im oooc loi nbon q
45C o, co nqbo lo goonq coo |bnq bio goo vl nq cbo ml 5C o
cbo mi |bocb bonq moi oooc voo lim. Nqooi noy oi ri |bnq oil
lom lb noo o goonq coo bio goo bon vo nbo li qio oo.
Ti o nqb lronq m o goo nq co o li lboo, nq nn vi l lio o nbo soo
To nq mi n bi m l qio soi oo vo oo mo lr qio 12C o, cbi cbo 5C nqoo i
qo i o o lin. Mo c oo ocb vo mi n bi no y co qio 12C o, cnq ly cbi
m l |boo nq 3C o [cbi bi cbo cboyn vin lr li o vo ooo nq b m}.
Nqbo xonq, nq boi li co oy ql lronq oo |bnq. Ti lro loi ronq
cbonq co oy ql o oy co, oonq lo nq so conq c ocb vo min bi
cbo 5C |bocb bonq lim nonq oo lin. Cnq nqb li o oin vo noi
ronq, No lb lbl co on bonq lrom nqooi loo on o oooc lom oo
min bi'. Ti oo, Tbl oo lo oio cbonq lo cn'.
Kbi |bocb bonq loi soi oo vo oo mo min bi, coc cboyn vin coo nq
so co co bi cbonq minb cbo |bocb lby son bm vo boonq bo
oio lr coo lim ll nbo lb noo vo bo co lb qio |bocb co lon oo oo
bon, blnb lb lbon lbo bon ro soo. Moc oo |bnq boi |bocb bonq noo
oooc boc vo min bi conq son lonq moc bo ooo, nbonq bn lon
so lom nbo lb' Do vn cboo bl oo oo vo nqbi booc, nq onq y lbo
ml bon.
Coo nbo li soy linb, cbonq oin lbooi ool oo ronq on o. Tboy vl
nbn oooc 5C coc qoi lbnq lboonq, bon 2CC nqooi qoi loi o oooc
soi oo vo oo mo min bi. Moc oo goonq coo noi cbi oonb cbo 5C
nqooi qoi oo lin o loo com qioc q rol vo |bon bim, cbonq li
cb nbn co 2CC nqooi'
Kl goo, lronq s 2CC |bocb bonq lim nonq, co 35 [7C |bocb bonq}
moo qoi lom oo boy qiom cn. \y cbi bi co oooc |bocb bonq cbo
ln goonq coo noy lo ooo nbio

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
15
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
Tnq oo lo cbo ool |boyn moi lo 5.CCC o [cbo goonq coo} [3C
o x 2CC} [cbi bi cbo ocb vo min bi} ~ 11.CCC o.
\oi 7C |bocb bonq moi, cbi bi co oooc |bocb bonq coo nq qiom
xonq con 157 o [11.CCC o/7C}.
Coonq coo noy co bio goo |bnq Tl nbin' Cnq cbi ln 157 o o
co ml |bocb bonq moi, monq loi loi nbon 45C o. \ cbi, nq |im
oooc 23 o lo mi |bocb bonq moi.
Cbin lbol goo lonq co lb o oonq cbo ol |y looi blnb cnq ly noo.
So ll bon no mon goo lonq loo ro com qioc co qio lr vo boi lo lbo
mo |bocb bonq mon co. Tonq non boy oo so |bnq bio goo.
Soo oy lo nbonq vi oo v goo lonq min bi co lb oonq lronq nbio
nqonb |inb ooonb.
n
Tronq lm oi ooonq lonq oo D\D qioo ooc vo socb
n
Lol so lonq ml qio lo vn lbo min bi
n
Cnq ly l cboc bi lboo l cboc ml ooi bi lboo min bi
n
Cb soo xo lonq ocb vo ro oonb xo min bi
n
Tim oonb lonq oonb min bi [qioi bon ml coi oonb cbo ml
|bocb bonq ml nqoy}
CHIN THUAT TANG LUONG KHACH
HANG TIM NANG 3: QUANG CAO
TRUYN MING
8on so nqb ql no li noi voi oon ronq cbin lbol li lboo mo li
lbom moo cbo nq cbo lbm my vin |io oo qio nq lo qiom cbi bi
co oooc |bocb bonq xonq con 1CC o, lronq |bi lonq q oi loonq
|bocb bonq lim nonq lronq vonq lbonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
1 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
Ti oo |boyn nq lo lb noy. Hoy bol cbo mi |bocb bonq bin boo
ml lbo qioi lbio o bo ooo cbo oon oo vo qio olnb coo bo. \oi mi
|bocb bonq moi mo bo qioi lbio cbo lim, bo so oooc oio |bnq oo
lbonq lbonb vin bonq l lb ooc vo so, lr qio 45C o [lbl ro cbo
lim cbi ml 1CC o}.
\l bn lon |bocb bonq coo lbm my vin oo boi lonq voi ocb vo o
oy, bo nbil llnb cboyn lbo qioi lbio cbo ll co nbonq nqooi mo bo
goon oil. Tb lo oi on conq co loi.
Dy cbinb lo soc monb coo vic ln oonq |nb goonq coo lroyn minq
o lbo bol |bocb bonq lim nonq. Dio loyl voi nbl coo cbin lbol
noy lo, lbnq lboonq nqooi lo lin loonq voo so qioi lbio coo oon oo
bon lo nbonq loi lo boy bo lrn goonq coo, vl vy li l lbonb cnq coo
bon. Dnq lboi, oon conq co lb |im sool cbi bi co oooc |bocb bonq
oonq cocb n onb lrooc moc cbi bi cbo goo lonq.
Ti oonq cbinb oin bo noy cbo /oom Kboo Loorninq Conlro coo
cbonq li. \oi mi boc vin moi mo boc vin bin boo qioi lbio, bo so
oooc ml lbonq boc min bi' Co nbonq boc vin cbi boi lro boc bi
cbo lbonq oo lin, soo oo |bnq boi lro lbm ml onq noo vl bo
co ooyn lronq vic qioi lbio oon oo loi boc' Tb lo, loi onb loi o loi
co oi on.
1oo Ciroro nqooi oooc socb |y loc lb qioi Coinnoss bonq lonq oonb
bio nqooi oon bonq qioi nbl lb qioi lonq noi v goy lol 25C. Ly
lon coo onb lb noy, |bi oi oo oom cooi oi oo, oon lboonq qo |boonq
25C lboc |bocb. Toi oom mo oon conq so qo |boonq nqn y nqooi.
Nqbo lo ml nqooi lronq olnb co mi goon b voi |boonq 25C nqooi
|boc. Nqb mo xom, mi |bocb bonq bin boo coo oon co lim nonq
monq loi cbo oon 25C |bocb bonq |boc' Tl co oio oon cn lom lo
|boyn |bicb bo lro lbonb |nb goonq coo ooc loc cbo oon.
Coy lol coo 1oo Ciroro lbl lo ml bol bin oon qion mo loi llnb,
cbo bo onb ool |y loc oon oooc 13.CC1 cbic xo boi lronq 15 nom

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1Z
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
bonb nqb [lronq olnb xo ml nqoy}' \oi mi nqooi |bocb moo xo coo
mlnb, onb ooo cbo bo ml cbnq 25C oonb lbi co cbo |y coo onb vo
ln coo v |bocb lrn oo. /nb |boyn |bicb v |bocb noy ooo oonb lbi
cbo ll co nbonq nqooi mo bo goon oil. \oi mi |bocb bonq moi mo
1oo co oooc, nqooi qioi lbio so oooc onb lonq 1CC o lin boo bnq.
CHIN THUAT TANG LUONG KHACH
HANG TIM NANG 4: TAO MI LIN
KT CHIN LUOC
Cbin lbol lonq loonq |bocb bonq lim nonq coi conq lo bo loc voi
nbonq cnq ly |boc co conq lb lroonq moc lio. Do lo vl nbonq cnq ly
noy oo co son ml oonb socb |bocb bonq lim nonq cbo oon. Tboy vl
nboy xonq snq vo ool lonq con co ml, oon cbi cn on lroi noi co
vo oonq looi oonb co lbonq co ln ml ln.
\i oo, li bol bin ro ronq oi loonq lbom qio cboonq lrlnb Kboo
boc lom qioo coo li lboonq lo coc cboyn qio, goon ly vo qiom oc,
co lbo nb lrn 4.CCC o ml lbonq vo co il nbl ml lbo lin oonq
bonq coo c. \l vy, li goyl onb bo loc voi nqn bonq vo cnq
ly lbo lin oonq.
8il ronq bo co oo lio coo bonq nqon |bocb bonq lim nonq coo li,
li o nqb ml lboo lbon. Ho so qioi lbio cboonq lrlnb Kboo boc
lom qioo coo li lronq omoil qoi on |bocb bonq coo bo conq voi oon
ooo coo bonq lbonq. \oi mi nqooi oonq |y |boo boc, li so lro cbo
cnq ly lbo lin oonq boy nqn bonq lin boo bnq. Ml ln noo, oi
on oo co loi.
Tboc l, |bnq boi loc noo oon conq boi lro lin boo bnq. Di |bi,
lonq goo cbo |bocb bonq coo oi loc conq lom bo voi ri. Nbo vy, oon

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
18 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
qio bo loo lbm qio lr cbo |bocb bonq coo bo, lronq |bi oon loi co co
bi oin |bocb bonq coo bo lbonb coo mlnb. Nqooi ro, li bol bin rl
nbio boc vin on voi cboonq lrlnb Tbio Nbi Sio Donq vo Ti Toi
Cioi' coo li lbom oo rl nbio lo ooy |om.
Tb lo li goyl onb lin |l voi ml lronq nbonq lronq lm ooy lbm
bonq oo Sinqooro [co |boonq 32 cbi nbonb}. Mi bo boynb oonq
|y cbo con bo boc loi lronq lm ooy lbm so nbn oooc noo nqoy bon
loyn min bi v nqb lbol lom cbo mo oo cnq ly li l cboc. Di voi
lronq lm ooy lbm, bo loo lbm qio lr cbo |bocb bonq, con cbonq li
loi co lbm nbio |bocb bonq lim nonq'
Hoy nqb loi ll co nbonq cnq ly lin goon on nqonb nqb coo oon.
No oon oio bonb cnq ly lbil | ni lbl, boy xom xol |bo nonq bo
loc voi cnq ly mi qioi nbo ol. No oon lom cbo cnq ly lol, boy bo
loc voi cnq ly | loon boy |im loon. Co bi lbl ro nbio v |'
45 MEO TANG LUONG KHACH HANG
TIM NANG
Ti xin qioi lbio 45 moo co lb qio oon monq loi nbio |bocb bonq
lim nonq cbo cnq ly. Tl nbin, nbio moo co lb o oonq voo cnq
ly oon con ml s moo lbl |bnq. Nbonq oio goon lronq lo mi lbonq
oon cn lbo nqbim nbio cocb |boc nboo vo oo loonq loc onq coo
cbonq oi voi loonq |bocb bonq lim nonq coo oon. Soo |bi co coi nbln
|bol gool, oon so oil nn l lronq voo nbonq oin bo noo cbo bio
goo coo vo oio cbinb nbonq oin bo cboo co loc oonq lom.
1. Coonq coo lrn ooo
2. Coonq coo lrn lo cbi
3. Coonq coo lrn oon lin lronq nqonb

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1
|||J|c '. |||| || || | |J | |||| | l|J|c |||| |J|||
4. Coonq coo lrn coc n oon lboonq moi
5. Coonq coo lrn bim
. Coonq coo lrn coc cnq co llm |im [\i oo. Cooqlo /oworos}
7. Coonq coo lrn lronq woo, oin oon vo bonq cbol
8. Coonq coo lrn xo ooyl
. Coonq coo o lrom cbo xo ooyl
1C. Coonq coo lrn loxi
11. Coonq coo oonq o bicb nqooi lroi
12. Too oon lin rinq cbo cnq ly
13. Emoil cbo |bocb bonq lim nonq
14. Ho loc voi nbonq cnq ly lin goon
15. Co oi nqo oon bonq lro lboo boo bnq
1. Tbom qio lrin lom
17. T cboc coc ooi noi cboyn vo qioi lbio son bm min bi
18. Tbom qio lronq ooy o lronq lm moo som
1. Tbom qio coc so |in mo rnq mi goon b
2C. Pbol lo roi
21. T cboc coc lbi
22. Coi lbnq coo ooo cbi
23. Coi lbo lroc li goo ooo oin
24. Tin bonb |boo sol vo lbo lb oo lio
25. Too oloq boy lronq woo rinq
2. Lom cbo oloq/lronq woo coo oon oooc x bonq coo lrn coc
cnq co llm |im
27. Tronq ooy bonq boo o lbo bol so cbo y
28. Too b lbnq goonq coo lroyn minq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
1Z0 |' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l
2. Tonq goo min bi co qio lr coo
3C. Donq ln loi coo nbonq nqooi co oy lin lronq cnq onq o lbo
bol |bocb bonq
31. D goonq coo lrn ooo lbi
32. Coonq coo soo qb nqi moy ooy, xo ooyl, loxi
33. Ti lb goo oin lbooi
34. Dn qo coo lonq nbo
35. \il socb/oooo| o lo goonq oo cbo mlnb
3. To i lro nbo nq cboonq lrlnb co lb lbo bo l lb lroo nq mo c lio co o oo n
37. / oonq nbonq |y lbol li lb lrn monq
38. Tonq o bil lo lonb
3. Tonq oo co in lboonq bio coo oon
4C. Toi qiy co in loqo coo cnq ly
41. D-con oon xo
42. Coonq coo goo lin nbon oin lbooi
43. Coonq coo goo ox
44. Tbom qio coc co loc o, l cboc vo coc nbom conq so lbicb
45. Moo boy lroo oi co so oo lio |bocb bonq
8on co o oi lboc voi ll co boonq bo co lb oonq o lonq loonq
|bocb bonq lim nonq vo ooonb lbo |bnq Dy cbi lo ool oo. Tronq
cboonq li lboo, oon so boc cocb lonq ooonb lbo vo loi nbon coo
bon noo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
C
h

n
g
06
LM TH NO
KIM
HNG TRIU
DOANH THU
V LI NHUN

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
CHNG
1Z3
0
LM TH NO
KIM HNG TRIU
DOANH THU
V LI NHUN
BIN KHACH HANG TIM NANG
THANH KHACH HANG THAT SU
Tb lo oon oo boc oooc nbio cocb |boi nqon |bocb bonq lim nonq
oo oon cbo cnq ly, vic li lboo lo lom lb noo o lonq li l moo
bonq, loc lo oon cn co cbin looc co lb o oin lbonb |bocb bonq
lim nonq lbonb |bocb bonq lbl so.
Ml ln noo, cbonq lo cn n loi so lbl noy. co son bm ll, co |bocb
bonq lim nonq vn cboo oo vl co boi yo l oo oo cboo co ql ooo
oom lo bo so moo bonq coo oon. Con nqooi noi cbonq lboonq oo oo,
cbn cbo lrooc |bi moo nbonq mon ool lin, booc nbonq lbo co qio lr
v blnb nbo ooo bim vo qioo ooc.
8on conq cn oil ronq vic moo bonq |bnq bon lo ml goo lrlnb ly
lon mo bn lon ooo voo com xoc. Com xoc lboc oy cbonq lo moo
ml coi ql oo. Ly lon cbi lo coi cbonq lo oonq o oin minb cbo goyl
onb moo som coo mlnb. Tronq rl nbio lroonq bo, |bocb bonq oil
bo nn moo lbo ql oo ll cbo mlnb [nbo ooo bim}, nbonq loi ln |bn
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 1ZA
moi vl bo |bnq co m |h y no lbl so cn |i. Noy boy moi moo conq
cbonq b bn ql.
Dnq lboi, cbonq lo loi co xo boonq moo nbonq lbo |bnq lbl cn lbil
[nbo oin lbooi oi onq ooi moi}, cbonq lo monb loy cbi lin cbo nbonq
lbo |bnq lbl cn lbil nbonq monq on cbo cbonq lo com qioc mon
nqoyn, voi vo nbl lboi.
No mon |bocb bonq moo bonq, oon cn boc nbonq cocb lboc on
ool bo voo lm lronq boo bonq moo som mo moo cbonq ooo ro goyl
onb. Tl nbin, co ml nqoyn loc. cbonq lo boi cboc cbon ronq son
bm/ocb vo coo mlnb lo lbo lbl so monq loi loi icb cbo |bocb bonq.
So lo v nqbo no oon lo lonb cbo nqooi Es|imo snq o 8oc Coc.
\ic oo lin cn lom lo oo loonq li l moo bonq. Tronq s 1CC |bocb
bonq qoi oin boy ool cbn loi coo bonq, ooo nbio nqooi lbl so
moo bonq No cnq ly coo oon lboo m blnb oon bonq lroc li,
co ooo nbio oon ool bonq soo |bi nbn vin oon bonq qo mol 1CC
|bocb bonq
Cbo oo bin loi li l moo bonq coo oon o moc noo, oon vn co lb coi
lbin no ml cocb oonq |. No co lb, boy llm bio li l moo bonq coo
oi lbo monb nbl vo boc l cocb bo lom o ool oooc li l oo' Soo oy
lo nbonq cbin lbol bio goo nbl mo oon co lb o oonq.
Chi n thu t tng ti l mua ha ng 1: Ta o du ng
m i quan h t t vo i kha ch ha ng
Kbocb bonq lim nonq lboonq rl o oo loc oo nn lrooc |bi lboyl
boc bo lonq nqbo vo moo bonq, oon boi lbil l oooc mi goon b
voi bo. Tbil l mi goon b lo nqb lbol |bin |bocb bonq com lby
bo co lb lin loonq oon. Noi cocb |boc, oon cn lom cbo bo nqb ronq
oon bio bo vo nbo co coo bo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1Z5
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
Cocb ll nbl o ooc nb co goon b lo no ml no cooi looi cbn
lbonb vo cboo |bocb ml cocb voi vo, lbn lbin nbo oon vn lboonq
lom |bi co |bocb loi nbo voo o Tl. To qioi lbio co ln bo coo oon
vo no soo oo, |bocb cbo oon oil ln coo bo, lbl boy lo loi ln coo bo
ol co loc noo co lb. Nqbo ml nqooi |boc qoi ln mlnb cbinb lo m
lbonb nqol nqoo nbl oi voi mi nqooi cbonq lo.
Ml lronq nbonq cocb bio goo nbl mo li boc oooc o loo oonq mi
goon b lbn llnb nqoy l loc voi nqooi moi goon lo oonq |y lbol NLP
[L Trlnb Nqn Nqo To Doy}. /i conq co com qioc nbo co qo nooc |bi
oonq lrooc nbonq nqooi co oim ql qinq mlnb. \l bn lon vic qioo
li lbnq goo nqn nqo co lb, oon co lb |in ooo lom cbo qionq noi,
lc o noi conq nbo oonq oio, co cbi, vo mol coo oon onq oio voi
nqooi oi oin.
8on so rl nqoc nbin |bi lby cbio noy bio goo on moc noo. No
oon lom oonq cocb, nqooi oi oin so lo onq com lby lbooi moi vo
lbn lbin voi oon nbo voi ml nqooi oon co.
Nboc on ln ml nqooi oon mo co boi conq goon oil so loo nn so lin
loonq vo mi goon b boi cbio oooc lbil l nqoy l loc. Do lo ly oo
I
k
A
N
h

X
A
I

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 1Z
loi soo oon cn co loi qioi lbio lo |bocb bonq bin boo. Co noi Ml
nqooi oon, onb/cb.., qioi lbio onb/cb cbo li. /nb/cb
y com lby son bm/ocb vo coo cbonq li rl co qio lr vo nqb ronq
li conq co lb qio oooc cbo onb/cb |bo bio nqbim o lom nb
co ni oo lin.
Toy vy, cocb bio goo nbl o oon qy oonq so lin nbim lo cbonq
minb cbo |bocb bonq lby oon bio ro vn o boy ni ooc xoc coo bo.
Mi ln qioi lbio v cboonq lrlnb oi ooonq cbo boc sinb, li lboonq
ool oo oonq loi lm so ronq cboyn boc bonb co lb nbom cbon vo
|bo |bon nbo lb noo. Kbi li lb l mlnb oo lonq boc |om vo lom o
mo li bin lonq ro soo, li l loc lbil l oooc mi goon b lbn
lbin voi boc sinb vo bo boynb. Do lo vl vn o mo li oin lo conq
cbinb lo vn o bin loi coo bo, lo ni ooc xoc lronq lonq bo' Kbi li
li loc noi voi bo ronq, cboonq lrlnb co lb qio bo qioi goyl nbonq
|bo |bon coo mlnb vo qio bo boc l ml cocb voi vo vo bio goo lbl
bo boo bonq oon nbn.
8on lby oy, oio goon lronq lo boi lbl so bio oooc lm ly |bocb
bonq. Dim lronq vn o coo bo conq bio goo nbo qoi oonq cb
nqoo, bo so com lby nbo nqooi cbl ooi vo oooc coc.
Co boi vic loo oonq mi goon b ll cbi o oonq oooc cbo vic oon
bonq lroc li Kbnq boi vy' K co |bi |bnq qo mol |bocb bonq,
loi lio li lb coo oon conq boi |bin |bocb bonq lby ronq oon bio
vn o vo |bo |bon coo bo. 8on co xom nbonq cboonq lrlnb goonq
coo lrn livi |bnq Toi soo nbonq lbnq oi goonq coo coo bo loi li
con on vy
8oo qio bo conq ool oo oonq cocb cbo oon lby vn o boy ni |bo
cbo ooc xoc mo oon conq com nbn oooc. Kbi oon oonq co l lb
ooc, bo cbio ml nqooi lboo cn |b nboc l loyn mo oo vn boon
oy. 8on cbol nbn ro, Donq ri' Mlnb conq qinq vy'. 8on co lb

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1ZZ
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
lom oio loonq lo voi lo roi boy lbo goonq coo coo cnq ly. Hoy ool oo
oonq cocb o |bocb bonq lby oon bio ro vn o vo nbonq |bo |bon
mo bo oonq boi oi mol nbo lb noo.
No oon mon bio ro v NLP, boy ooc goyn socb Lom Cbo To Doy,
Tboy Di \n Mnb coo /oom Kboo vo Sloorl Ton vo lbom qio |boo
boc Nbonq M Tboc Tbonb Cnq [Pollorns o Excollonco}. 8on co lb
llm bio lbm lbnq lin loi www.lqm.vn.
Chi n thu t tng ti l mua ha ng 2: Bi t ca ch d t
cu ho i va l ng nghe!
Dol ro nbonq co boi oonq lo cocb ll nbl o xy oonq mi goon b vo
llm bio nbo co coo |bocb bonq. Soi lm lon nbl mo nqooi oon bonq
boy qo boi lo l loc oo boo v son bm boy cnq ly coo mlnb. Dy
lo cocb nbonb nbl o ooi |bocb oi.
Kbocb bonq |bnq cn oil son bm coo oon ll nbo lb noo. Ho cbi
goon lm on vn o coo mlnb vo lom soo o qioi goyl vn o oo. Kbi
oon ool co boi, |bocb bonq so bio ronq oon goon lm on bo vo son
sonq lonq nqbo nbo co coo bo.
Toy vy, ool nbonq co boi oonq lo co ml nqb lbol' Co boi nqo
nqn nbl [|bi |bocb oooc voo coo bonq} lo Ti co lb qio ql cbo
onb/cb. Pbn lon |bocb so bon onq oonq cocb loc oo, Kbnq
cn, com on' Ti cbi xom goo lbi. 8on boi nqb ro nbonq co boi
sonq loo |bin |bocb bonq coi mo bon vo lonq nqbo oon bon.
To noy, no co oi loi coo bonq coo oon, boy noi, /in cboo' Dy co boi
ln oo lin onb/cb loi coo bonq coo cbonq li |bnq. No co lro
loi lo Pboi, oon boy oo loi. Com on oo loi coo bonq coo cbonq li'
D li on onb/cb oi ml vonq. No oy |bnq boi lo ln oo lin
lbl boy o nqb cbo bo xom mo bonq moi nbl. Do lb noo oon conq
co co bi |l ni voi bo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 1Z8
Cbo lronq voo nbonq co boi cbo bo oon |bom bo.
o} \n o, ni ooc xoc, nbo co cn oooc oo onq coo |bocb bonq
o} Moc lio, |bol vonq vo |l goo monq ooi coo |bocb bonq
Kbi oil oooc llnb conb bin loi vo moc lio coo bo, oon co lb cbo bo
lby son bm coo mlnb so qio bo qioi goyl vn o vo ool |l goo
monq mon nbo lb noo.
\i oo, mi |bi bo boynb qbo goo lro so von bonq coo /oom Kboo
Loorninq Conlro, coc nbn vin coo li [oo lroi goo |boo bon loyn
xy oonq mi goon b |bocb bonq} so n cn ool nbonq co boi nbo,
Cboo nbo qo nbonq |bo |bon ql o lroonq o, Dim s coo cboo
lb noo. Nbo lb, bo boynb so coi mo noi ro ll co nbonq vn o mo
bo qo boi voi con coi. Cbonq lbio onq loc boc l, cbm bio,
lbi rol 5 mn lronq 8 mn boy lbio lo lin.
Co boi li lboo. /nb/cb lrnq ooi ql o cboo boy /nb/cb mon
cboo ool oooc |l goo nbo lb noo |bi qoi cboo on boc cboonq lrlnb
noy. Pbo boynb lboonq oo, Ti mon no ool oim |bo qioi lronq |y
lbi coi |boo boy Ti mon no lo qioc boc bon, v.v
Ml |bi oo l bo oy oo nbonq lbnq lin cn lbil, cbonq li so qioi
lbio voi coc oc cbo mo v cocb cboonq lrlnb coo cbonq li qio con
bo qioi goyl nbonq vn o co lb coo cbonq vo ool oooc moc lio o
ro. \i oo \oi cboonq lrlnb noy, cboo nbo so oooc boc nbonq |y nonq
boc l bio goo, qio cboo llm lby so bonq lbo lronq boc l, nbo
vy so oooc oim , oim 1C., Di nqo qionq vin coo cbonq li lo
nbonq lm qoonq lbonb cnq vo oil cocb lroyn ool nbonq |y nonq
snq co lb qio cboo lro nn lo lin bon o lb bin bl |bo nonq coo
mlnb. 8onq cocb noy, oon oonq oon cbo |bocb bonq lboo cocb mo bo
mon oooc oon.
Ml ln noo, boonq bo noy co lb o oonq oooc cbo ll co son
bm/ocb vo |boc. No oon oon xo boi, boy boi |bocb bonq xom bo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1Z
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
qo nbonq vn o ql voi cbic xo co coo bo. Hoi xom bo llm |im oio
ql o ml cbic xo moi.
Di o goon lro nq, oo n bo i bo c co cb oo l co bo i soo cbo |bnq co vo cbo
mo i vo o cboy n nqoo i |bo c, goo lo o oo o boy nbo oonq lro bo i. 8i goy l
o oy lo mo o o co bo i nbo nbo nq nbo. Ti lo bo i, Cbi lo lo mo
lbi, D qio onb/cb l l bon, li co lb bo i vo i co bo i |bnq.
Chi n thu t tng ti l mua ha ng 3: D n d t
kha ch ha ng va o du ng tra ng tha i ca m xu c
Nbo li oo noi o bn lrooc, goyl onb moo bonq coo con nqooi bn
lon lo oo com xoc lboc oy vo oooc oin minb oonq l lon. Soi lm
lon coo nbio nqooi oon bonq co lbonb licb lronq olnb lo ooo lrn l
lon oon lbon. \o vl vy li l moo bonq coo bo lb.
Nqooi oon bonq lbin nqb oil cocb on ool |bocb bonq voo oonq
conq oc com xoc, co loc oonq lboc oy bo moo bonq. Co oo lronq
lboi com xoc loc onq on bonb vi moo bonq, oo lo. ph n khch,
hom mo n vo so ho l.
8on boi |bin |bocb bonq com lby bn |bicb v vic so boo son
bm oo. Ho boi blnb oonq vo com nbn oooc ll co nbonq loi icb
loyl voi mo mon bonq oom loi. Dnq lboi, oon boi |bin bo lo so no
|bnq moo bonq lbl bo so |bnq co oooc nbonq loi icb oo, vo conq so
o vol ml ml mon boi.
Lom lb noo o oon ooo |bocb bonq voo lronq lboi bn |bicb, bom
mon vo so boi Co lro loi lo oon boi lo mlnb lroi nqbim nbonq
com xoc oo. 8on boi lbl so com lby bn |bicb v son bm coo
mlnb lrooc |bi co lb lroyn loi com xoc oo goo qionq oio vo co cbi
coo oon. 8on boi lbl so lo so ronq |bocb bonq coo oon o vol ml
ml mon boi. Noi cocb |boc, ll co oo on on ml oim, oon boi
lbl so soy m mon bonq oon oonq oon vo lbl lonq goon lm lo lonq
on |bocb bonq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 180
Chi n thu t tng ti l mua ha ng 4: Ba n cho
kha ch du a va o gia tri s ng cu a ho
Nbo oo no i o lrn, nqoo i lo moo m l mo n ql oo oo i vl no lo m cbo bo co m
lb y lbicb lbo boo c o cbo. \i oo , lbin bo ooo nboo moo xo Morcooos
oo i vl no lo m cbo bo co co m qio c mlnb goon lro nq, moo oo o bi m lo vl
no oom lo i co m qio c on loo n. D nq lbo i, con nqoo i co nq moo bo nq o
lro nb nbo nq co m xo c ooo oo n |bo cbo. \i oo , nbi o nqoo i moo oo o bi m
o lro nb co m qio c o l on, |bnq cbo c cbo n, moo xo boi o lro nb n i |bo
cbo |bi bo i oo nq co c boonq li n oi cboy n cnq c nq.
Nbonq com xoc lboc oy goyl onb moo bonq coo cbonq lo qoi lo qio
lr snq. Moc oo oi ny moo xo lo o boonq lbo com qioc lbooi moi
lin nqbi, mi nqooi lronq cbonq lo x bonq nbonq com xoc/qio lr
snq noy rl |boc nboo.
Nbo vy, co boi oooc ool ro lo lom lb noo o oon xo cbo oi loonq
oooc cbn voo bonq lronq ooy 8on nn cbo lronq on |bio conb on
loon, soc monb coo onq co, boy lo |io oonq sonq lronq
Moc oo ll co nbonq ooc oim noy oo goon lronq, cbi co ml oim
co co bicb monb nbl |bin |bocb bonq ro goyl onb moo. No |bocb
bonq coi lronq com qioc on loon bon co, l lronq voo linb nonq on
loon so loo oooc n loonq monb nbl. No |bocb bonq oonb qio coo
so sonq lronq vo oon |boi lboc oonq nbonq ooc oim sonq lronq coo
cbic xo, loc lo oon om oonq bim nonq com xoc coo bo.
No mon lonq li l moo bonq, oon boi c bl soc o bol bin ro qio
lr snq coo |bocb bonq vo cbo lronq voo nbonq ooc linb goon lronq
nbl oi voi bo. Cocb ll nbl o oil qio lr snq coo bo lo ool co boi,
Kbi cbon xo boi, oio goon lronq nbl voi onb/cb lo ql.
Chi n thu t tng ti l mua ha ng 5: Nh n ma nh
d n m t lo i ch
Kbi vil goonq coo boy noi cboyn voi |bocb bonq, oon cn lrlnb ooy

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
181
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
lbl ll v loi icb coo son bm/ocb vo cbo |bnq cbi v ooc linb coo
no. Do lo oio oon oo boc oooc lronq cboonq lrooc, oonq |bnq
No oon lo nbo mi qioi ol onq son, oonq noi ml cocb goo loo lo
nbo co voon rnq, mo boy lom cbo blnb onb coo no lro nn lonq linb
sinb onq bon voi loi mio lo, Hoy blnb oonq conb loonq qio olnb
onb/cb goy gon on li qioo |bo voon lrnq loon boo bnq. Tboy vl
noi cbic xo co onq co 34C mo loc, boy noi. Toonq loonq oi ny oo
nqooi oo nbln oon |bi bo nqbo linq n qion lon coo onq co.
Chi n thu t tng ti l mua ha ng 6: Xy du ng
uy tn
Tbm ml ly oo nqon |bocb bonq |bnq moo bonq cbinb lo ni so son
bm/ocb vo coo oon |bnq oonq nbo oon co nqoi. \l vy, o lonq li
l moo bonq, oon boi xy oonq oy lin cbo cnq ly vo son bm coo
mlnb. 8on co lb lom oio noy oonq cocb lricb on nbonq loi nbn xol
coo coc |bocb bonq oo so oonq son bm, booc nbonq oonq cbonq
|boo boc.
Soo oy lo vi oo oon co lb llm lby o ml lronq nbonq lronq woo coo
li www.ollorns-o-oxcollonco.com. Mo goonq coo bio goo noy qo
bn oom loi ooonb lbo 7.CCC - 12.CCC o mi lbonq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 182
Thnh lp hai cng ty sinh li trong ngnh gio dc
v lm ch doanh nghip!
Sau khi hc xong chng trnh ny, ti m hai cng ty thnh cng trong lnh vc
gio dc v lm ch doanh nghip.
Nhng M Thc Thnh Cng dy ti cng thc thnh cng v gip ti c
c s can m v s t tin vt qua mi tr ngi v ni s hi.
Anne Chin (Gim c iu hnh)
Cng ty Anne Chin English Dynamics
t im ti a trong k thi nm cui v thnh lp hai cng ty
sau khi tt nghip!
Ti tng mt i hng th trong vic hc v bn ti ng vin ti tham d kha
hc ny vo gia k thi.
Sau khi hc xong ngy th nht ca kha hc, ti cm thy chong ngp trc
nhng phng php thnh cng v giao tip c th gip ti t c bt k kt
qu no ti mun.
Cui cng, ti t im ti a trong k thi v sau khi tt nghip, thay v i theo con
ng tm vic truyn thng, ti quyt nh chu trch nhim v s phn ca mnh
v thnh lp hai cng ty thnh cng v sinh li.
Charles Tng (Ch doanh nghip)
Cng ty SpeedB

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
183
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
Chi n thu t tng ti l mua ha ng 7: Dua ra mu c
gia khng th cuo ng la i
D nnq coo ooonb lbo, oon boi ooo ro ml moc qio co soc li con
|bnq coonq loi oooc. Ml moc qio ll on moc |bocb bonq |bnq lb
lo cbi. Nbo ronq ml moc qio co b on boy |bnq bo lboc voo
nbn lboc coo mi nqooi. 8on co lb |bin |bocb bonq co com qioc
onb lo moo oooc mon bonq oonq qio CC o voi s lin cbi oonq ml
noo.
8on co lb lom oooc oio noy oonq cocb oy qio lr nbn lboc coo
son bm ln coo lbnq goo mo mo bin ooi, goonq coo bio goo,
loi nbn xol n loonq vo nbonq moo nbo |boc. Soo oo lonq ro nbonq
mon goo lonq boy qiom qio lbl nbio o oin no lbonb ml mon boi.
Cnq ly T\ Mooio lo cboyn qio lronq vic loo ro nbonq moc qio |bo
coonq loi oooc.
Ho noi voi oon ronq son bm lin lin coo bo oonq qio 1.CCC o.
Toy nbin, no oon ool bonq lronq vonq boi qio loi, oon so oooc qiom
qio 5C. Cboo bl, no oon lo ml lronq 5C nqooi qoi oo lin, oon
so oooc lonq ml son bm lr qio 2CC o, v.v Ho lom ll co o oon
com lby mon bonq co qio lr lbl lon, vo s lin oon boi oo ro lb
bon nbio nn oy lo ml mon boi. Cboyn ql so xoy ro 8on moo cbo
con ql noo'
Chi n thu t tng ti l mua ha ng 8: Su c ma nh
cu a su da m ba o
Dy lo cbin lbol co lb lom lonq li l moo bonq coo oon ln q oi
nqoy l loc' Co ml nqooi |bocb lbl so mon moo, cbi con ni oon
|boon |bnq oil bo co goyl onb soi |bnq, oon cn qol oo ni lo
lonq oo oonq cb o ooo bonb booc loi com |l no |bnq ool cbl
loonq nbo y bo so oooc boon lin. Do cbinb lo oon goyl onb xoo lon

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 18A
moi nqn nqoi, cbn cbo coo |bocb vo bo so goyl onb moo. Nbonq
cnq ly nbo T\ mooio lom cboyn noy rl qioi, vo bo oon lo oonq co
lb lboo on oo CD.
Loi com |l boon lin |bnq cbi qioi bon cbo nbonq son bm boi
monq lro loi mo con co lb o oonq voi coc son bm |bo ooo goon
[lboc on} boy ocb vo [ooo loo, lom loc}. Nbio nqooi cbo lo so |bocb
bonq so lom oonq blnb lboc ooo oom noy mo so oonq cboo ri ooi
loi lin. Tl nbin conq co ml voi nqooi lom cboyn oo, nbonq loonq
ooonb lbo vo loi nbon co oooc lo so oom ooo noy coo bon nbio so
voi cbi bi lbl lbool.
Chi n thu t tng ti l mua ha ng 9: Di n gia i su
pha n d i cu a kha ch ha ng theo m t ca ch kha c
Kbocb bonq ooo qio conq co co ml qonb lo vo nbio ly oo nqon con
bo moo bonq. 8onq cocb oil lrooc ll co nbonq mi on lm boy ly oo
|bnq moo bonq lbnq lboonq coo |bocb nbo. |bnq co lin, |bnq
co lboi qion, qio goo ool, mon o cbonq |boc ql nbonq son bm |boc,
v.v, oon so co cocb boo qioi oooc nbonq lro loc noy.
K li, boy vil ro nbonq co lro loi voo s loy o lboonq xoyn xom loi
booc bon loyn nbn vin cocb bon onq voi nbonq loi lo cbi lbnq
lboonq noy. Kbi oonq lrooc nbonq v |bocb co oio bin |bnq mon
moo bonq, lrooc bl boy DCNC voi bo. Donq moc li so oonq nbo
nbio nqooi oon bonq |boc, l loc coi loi vo oin b ronq. Kbnq'
No |bnq ool cbol noo boy Kbnq' No lbl so lo. No lom vy,
oon so oy |bocb bonq on cb bonq lbo vo o oonq oo oo y onb
moo bonq.
Nqooi oon bonq qioi bio ronq, |bocb bonq noi ro nbonq oon |boon
nbo vy cbinb lo oo bio cbo lby |bocb mon lbom oo lbm lbnq
lin. \o oo lo co bi cbo oon cbonq minb nbonq loi icb vo oim monb

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
185
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
Aal ls 1a aatI
\sa, 1aa ls Ial ta aat IlsI. \s ata saI |t aat alttl
ala Ial taa ta Ilt alsa ts ls Itj IatI ttl tas ssa ;lss
as Il tlst lsa saI aatl Ilaa slal ala sal st alsa Ils
ssa ;lss as ls Ila 1sa 1aa Ilta IsI sa!
coo mon bonq. \l vy, lronq co lro loi oo lin, oon boy ln lronq y
|in coo |bocb ri on on loi no sonq ml cocb nbln |boc.
\i oo, no oon oon lo lonb vo |bocb noi ronq qio goo ool, oon nn noi.
\nq' Donq lo lboonq bio noy boi ool. \o ly oo no ool bon lo vl no
on bon, il ln oin bon, qio onb/cb lil |im mi lbonq nbio lin
bon so voi coi qio ro.
Chi n thu t tng ti l mua ha ng 10: Ta o ca m gia c
c p ba ch
C cboonq lrooc, cbonq lo oil ronq con nqooi boy lrl boon vo cbi co
|boynb boonq bonb onq |bi co com qioc c oocb [\i oo. Mlnb cn
son bm noy nqoy boy Pboi moo lbi |oo bl bonq}.
8on cn n loc bl mlnb o oon oooc bonq lronq lboi qion |bocb con
nn no lronq coo bonq coo oon. Nqoy |bi gooy lonq oooc ro, onb lo
so o bn lon ooi coc son bm |boc mo gon ml oon. Too com qioc
q rol ronq bo boi goyl onb nqoy oy qio o oooc boonq qio |boyn
mo i [qio m 1C} boy nb n goo lo nq. Co lb lo o co m qio c |bon bi m nbo
cbi con 25C o boy cbi oonb cbo 5C |bocb bonq oo lin.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 18
Chi n thu t tng ti l mua ha ng 11: Lin la c vo i
kha ch ha ng thuo ng xuyn
Do nq v i cbo ro nq |bi lboo nq o gooy lonq ro |bo i co o mo |bnq moo
ql lo c lo oo n m l |bo cb bo nq oo . Nbi o nqoo i lb l so mo n moo so n
b m co o oo n nbonq bo |bnq moo nqoy vl nbi o ly oo |bo c nboo.
Ti nqbi m ro ro nq n o lboo nq xoyn lin b vo i |bo cb soo vo i nqo y, vo i
lo n boy vo i lbo nq [lo y lbo c vo o loo i so n b m}, li l moo bo nq co o
oo n so lonq ln oo nq | . Di n blnb, co 1CC nqoo i o n oo oo i qio i lbi o
mi n bi co o li v cboonq lrlnb lbl co 25 nqoo i oo li n oonq |y lbom qio
cboonq lrlnb [li l moo bo nq 25}. Kbi nbn vin co o li qo i oi n lbom
bo i nbo nq nqoo i cboo oonq |y , 15 nqoo i no o so gooy lo i vo oonq |y soo
m l lbo nq boo c m l nom, lonq li l moo bo nq co o li ln 4C.
Ti lon lin ronq, ml |bi oo oo rl nbio lin vo lboi qion o |oo
|bocb bonq lim nonq on voi oon, ro ronq oon boi lom ll co o oon
oooc bonq.
/in qioi lbio voi oon 21 moo nbo o lonq li l moo bonq coo oon ln il
nbl 2C' Soo |bi o oonq nbonq moo noy voo coc cnq ly coo mlnb,
li lby cbonq monq loi bio goo rl coo.
Ns, 1s ls ;lata Ilaat tat | 1st IltI,
ls tl ta t9,99 1a. \s ata sas as Itaa taa
60 ls, sal ta Ilt st |laa tltI.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
18Z
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
21 me o tng ti l mua ha ng
1. /o c onb lo i lb co nb lronb lb l o c oo o vo qio i lbi o vo i |bo cb bo nq
2. Conq c ml cboi coc son bm/ocb vo oo oonq, oo onq moi
nbo co, |bo v vo so lbicb
3. Doo ro blnb lboc lro qo lronq lbonq, 12 lbonq boy 24 lbonq
|bnq lro loi
4. Cb nbn coc boonq lboc cbi lro |boc nboo nbo lbo lin oonq,
lbo /TM
5. Co cbinb socb ooo bonb
. No ro nbonq ly oo |bocb cn moo bonq coo cnq ly oon
7. Do lo cnq soc cbo nbonq lo roi vo goonq coo, soo cbo no lool
ln vo cboyn nqbi vo n loonq
8. / oonq nbonq |io cocb oon bonq oo oooc cbonq minb lo
lbonb cnq
. Hon loyn nbn vin oon bonq v son bm, cbom soc |bocb
bonq vo |y nonq oon bonq
1C. 8oo ol oo, ool mol
11. Coon lm on nbonq cbi lil loo n loonq ll [nbo v sinb socb so,
onq boc lronq nbo, lcb so}
12. Hon loyn nbn vin co lboi o nim no, lcb so voi nonq loonq
licb coc
13. ln so o so so nb so n b m co o oo n vo i nbo nq so n b m co o o i lbo
14. So oo nq blnb o nb boo c viooo v lroo c vo soo |bi so oo nq so n b m
15. So oonq oonq blnb qioi lbio son bm
1. Nboc on ln nqooi qioi lbio
17. Cbo onq ly y |in coo nbonq nqooi |bnq moo bonq o oio
cbinb son bm boy boonq lboc oon bonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 188
18. Conq c nooc onq, oonb nqol min bi
1. Nbonb cbonq lin b loi voi |bocb bonq
2C. Doo ro nbio loi |boyn o icb min bi |bin |bocb bonq com
lby mon moo
21. Tonq bonq mo booc cbo oonq lbo
TANG S TIN MUA TRUNG BINH
Co ml qioi lbooi minb boo snq onq cbo cocb lboc lom soo o |bocb
|bnq nqn nqoi moc bl bo ooo ro moo bonq. Cboyn lo lb noy.
Ml nqoy no, ml onb oon lro nqooi /n D |bon qoi on ml lbonb
b lon vo llm loi ml coo bonq oocb boo xin vic. Cnq cbo moi boi,
Co co |inb nqbim oon bonq |bnq. Cbonq lroi oo, Co, li lonq
oon bonq o oooi go.
Tby lb, nq cbo oon cbo onb lo ml co bi. Tbi oooc, co boy ool
oo voo nqoy moi. Soo |bi oonq coo, li so |im lro xom co oon oon
lb noo. Toy vy, o li cbo co ml loi |boyn nbo. Cio so no co oi
boi moo ml lbonq son, co boy qoi y nq lo moo lbm cy cbi son
nqbo cboo.
\nq, lboo nq cbo', cbonq lroi lro oo.
Nqoy oo lom vic |bo |bo |bon, lo lm nbonq cbonq lroi conq vool
goo oooc. Soo |bi coo bonq oonq coo, nq cbo loi boi lbom.
Hm noy co oon cbo ooo nbio |bocb bonq
Tboo nq, ml nqooi o.
Soo loi cbi co ml, nq lbo ooi nqoo nqon. Nbn vin oon bonq
coo li lronq olnb oon oooc lo 25 loi 4C boo oon ml nqoy. \y co
oon oooc ooo nbio lin.
Do oooc 22C.117 onq vo 2C xo o.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
18
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
Cnq cbo boi loi, Coi ql Hon 22C nqon onq |io o \y co oon cbo
nqooi lo coi ql.
/nb cbonq moo mon oo, Do lin li oon cbo |bocb ml looi co co
nbo. Soo oo loi oon ml looi co looi lronq, ri ml looi co looi lon.
Ri on ml cn co moi. Soo oo, li boi onb lo co co o oo, onb lo
oo o nqooi oin. Tb lo li noi voi onb lo ronq onb lo cn ml cbic
lboyn co co. Cbonq li oi loi o bn oon lboyn oo, vo li oon cbo
onb lo cbic lboyn bio Sonsoo|or Prooolor 8, boi onq co.
Nbonq nqooi |bocb noy so ronq cbic xo coo onb lo |bnq |oo ni
cbic lboyn, li lin on onb lo on o bn oon xo vo oon cbo onb lo
ml cbic xo loi nbo oi lrn moi oo blnb.
Cnq cbo noi, Cbo cbo, co noi ronq qo |io loi oy cbi o moo ml
looi co co mo co oon oooc cbo bon lo co ml cbic lboyn vo ml
cbic xo loi.
Cbonq lroi oo, Tboo |bnq, onb lo loi oy o moo oonq v sinb cbo
vo. Ti oon noi, Ci lb lbl nqoy nqbi coi lon coo onb bonq ml ri,
onb co lb oi co co oy.
No oon mon lonq ooonb s vo loi nbon, oon boi bon loyn nbn
vin lom vic nbo cbonq lroi lro |io, lom cbo |bocb bonq lonq s lin
moo lronq olnb coo bo. Toi soo McDonolos lo cboi coo bonq oon
lboc nbonb on lbonb cnq nbl vo co loi nbon coo nbl lb qioi lronq
|bi oonb bomoorqor coo bo |bnq boi lo nqon nbl Do lo vl cbin
looc li lb vo bn bi coo bo boon boo on moc |bnq cb voo
oo oooc.
Tl co nbn vin coo McDonolos oo oooc bon loyn |y o |boi lboc
li oo s lin moo lronq olnb coo mi |bocb bonq. 8on boy lbo voo coo
bonq McDonolos qn nbl vo boi moo oorqor b moi lbl so lby ro
oio oo. Kbnq ooo qio bo oo qon lon, \nq lboo nq, lnq cnq
lo 2 o o. Do lin, bo so n cn boi oon co mon moo co ooo on

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 10
voi qio o |bnq. No oon onq y, bo so boi li oon co mon lonq
bn on lon bon mo cbi ml lbm 5C xo |bnq. Kbi oon ql oo ri,
bo so nqonq loi cbonq Kbnq oo, bo loi no no cooi looi vo boi oon
co mon on lbm minq oonb voi qio ml o |bnq. Cboo bl, bo con
oon o cboi noo, nn bo so nqo y moi oon moo voi mon o cboi nq
nqbnb o lboonq voi qio voi o.
Tb lo, oon voo nbo bonq voi y onb moo ml coi oonb qio 2 o, rl
coc oon cbi loi 1C o booc bon mo lronq lonq vn voi vo. Kbnq cbi
McDonolos |im oooc nbio lin bon, bo con oil cocb loo lbm nbio
qio lr cbo |bocb bonq noo.
Ml cocb |boc o oy s lin moo lronq olnb ln lo lo vn cbo |bocb
bonq vo qoi y cbo bo nbonq lbo cn moo. Kbi vo li oonq monq lboi
ooo con oo lonq, cbonq li oi loi coo bonq oon o cbo oo mo vo lro
om o qn nbo voi y onb moo ml coi ni om oo.
Ti rl ly lom nqoc nbin lrooc lboi o boo nbo vo oooc bon loyn
ll coo nbn vin noi oy. Tboy cbo co boi moy moc,Ti co lb lom
ql o qio onb cb o ri nbn oooc coi loc oo, Kbnq cn oo,
com on' lo cbonq li, c nbn vin oil cocb loo oonq mi goon b
oonq cocb no ml no cooi m o vo boi, Toyl goo' Tb ooo qio om
oo cboo ooi o.
Ml co boi nbo lb mo oo cbo ml coc oi lbooi ooi 1C bol qioo
c nbn vin vo vo li. Kbi cbonq li nbo c oon bonq qioi lbio ml
coi ni om oo, c y ool oo lo vn cbo cbonq li co ml oonb socb
ooi nbonq lbo cn cbon o. noo lo oo nqoc cbo coc oo mo, olnb soo,
xo oy, lo lol vo ml lool nbonq lbo lrooc oo li |bnq b oil lo ln loi
lrn ooi.
Loc oooc voo, cbonq li cbi onb moo coi ni qio 15C o, lb mo loc
oi ro loy xocb nocb monq ml noi bonq ln on 8CC o' C oon bonq
qio coo bonq oon oooc nbio q 5 ln, con cbonq li co moi lbo cn
lbil cbo om oo. Di on oo co loi.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
11
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
No oon mon qy oonq cnq ly lbonb cnq, oon boi cbo lronq lom
soo o loo ro qio lr lon nbl cbo |bocb bonq vo ooonb lbo coo nbl
cbo cnq ly.
22 me o tng s ti n mua trung bnh
Soo oy lo oonb socb 22 moo oon co lb so oonq o lonq s lin moo
lronq olnb coo |bocb lbm 2C, ooo qm.
1. Donq qoi nbio son bm voi nboo [\i oo. ml qoi 4 son bm}
2. Ln oonb socb coc son bm
3. Dol ro cbi lio v s lin moo lronq olnb lrn mi oo |bocb cbo
nbn vin oon bonq
4. Lom ll cnq loc lo vn [bn licb nbo co |bocb bonq}
5. Kboyn moi Moo 1 lonq 1
. Kboyn moi Tro lin oo mon co oooc on mon
7. 8on bonq ooo lrn qio lr cbo |bnq boi qio co
8. Too ro nbonq qoi bonq qio lr coo
. Cioi lbio |bocb bonq loon o son bm/ocb vo coo oon
1C. 8on nbonq son bm/ocb vo |om lboo
11. 8on loi goy linb lin [|boyn |bicb moo nqo bonq}
12. Conq c ocb vo qioo bonq loi nbo
13. Cy n loonq v blnb onb cnq ly
14. Mo nboc c oin [oo oooc cbonq minb lo co loc oonq lboc oy
|bocb moo bonq nbio bon}
15. Nbom voo |bocb bonq co |bo nonq cbi lro nbio
1. Doo ro moc qio |bi moo s loonq nbio
17. Cb nbn moi blnb lboc lbonb loon [lbo lin oonq, lbo /TM}
18. Tonq goo/qiom qio no moo lrn moc noo oo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 12
1. Tonq qio
2C. Cioi lbio nbonq son bm lin goon on son bm mo |bocb
bonq voo moo
[Cbo lbom omozon.com o xom bo lom ll vic noy nbo lb noo}
21. 8on lonq ln vo oon cboo coc son bm/ocb vo coo oon
22. Nqo loi boi |bocb bonq xom bo co mon moo lbm |bnq
GIU CHAN KHACH HANG HIN HUU
VA LI KEO HO QUAY LAI
Dn oy, oon oo boc oooc nbonq oi goyl lom lb noo o lonq loonq
|bocb bonq lim nonq, lonq li l moo bonq vo oy s lin moo lronq
olnb ln coo, oin s loi nbon li lboo lo oon boi oonb qio vo qio
lonq s ln moo lo loi lronq olnb coo |bocb bonq.
Lio |bocb bonq co gooy loi soo |bi moo bonq ln oo Ho co gooy loi
lboonq xoyn |bnq Tl nbin co nbonq looi son bm/ocb vo oooc
moo voi ln sol coo bon nbonq mol bonq |boc. \i oo, no oon oon xo
boi, s ln |bocb bonq gooy loi moo xo so il bon rl nbio so voi vic
oon oon xonq.
Toy vy, nbonq cnq ly sinb loi coo oil ronq bn lon ooonb lbo coo bo
lo loi lo nbonq |bocb bonq bin boo. So voi cbi bi moo |bocb bonq
moi, qio cbn |bocb bonq bin boo il ln |om bon nbio. Nbonq cnq
ly lom on bio goo ooo qio conq lom ll cnq loc lboo ooi li l |bocb
bonq gooy loi vo s ln bo moo lronq ml lbonq boy ml nom
Soi lm lon nbl mo oo s coc cnq ly nbo boy bom boi lo cbi cbo
lronq voo vic lbo bol |bocb bonq moi vo moc nbin cbo ronq |bocb
bonq co so lo onq gooy loi. Ho |bnq b oil s ln moo lo loi lronq
olnb coo |bocb lo ooo nbio. Ho |bnq co boonq socb noo o oom
ooo |bocb bonq bin boo so gooy loi moo bonq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
13
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
8on oonq goo nqy lbo mo cbo ronq |bocb bonq so gooy loi cbi vl oon
lonq oo onq oooc nbo co coo bo. Tri nbo coo con nqooi rl nqon
lronq cboyn noy, nbl lo |bi bo lboonq o bn lm ooi coc cbio
|boyn moi coo loy coo oi lbo. No bo ml oi |bnq lro loi, oy lbl
lo ml ml mol lon cbo oon' \l vy, soo |bi o lin vo lboi qion o co
oooc |bocb bonq oon oo, oon boi lom ll co o oom ooo ronq bo
so lro lbonb |bocb bonq lronq lbonb, oom loi cbo cnq ly nqon ooonb
lbo lin loc vo n onb on bl ooi'
Nbonq cnq ly on nn lom ro |bnq cbi nqb loi ooonb lbo lronq ln
oo lin bo oon cbo |bocb bonq moi mo bo nqb loi nbonq ql bo so
|im oooc lo |bocb bonq, il nbl lo lronq vonq 5 nom loi. \l vy, bo co
so bn o bo ly. 4C n loc li lb o qio cbn |bocb bonq bin boo
vo C con loi o lbo bol |bocb bonq moi. Cbo oo cnq ly oon lboc
nqonb |inb ooonb noo, oon boi co cocb nqb nbo vy v |bocb bonq
bin boo vo |bocb bonq moi'
BA T DA U BA NG VI C XAY DU NG CO SO
DU LI U KHA CH HA NG
Lo m co cb no o o oo n co lb |boi lbo c mo vo nq no y D o lin, oo n bo y
lo o m l co so oo li o v l l co nbo nq nqoo i moo bo nq co o oo n. To o cbo
bo o nq lo c [nbo goo lo nq, nbo nq goy n lo i oo c oi l} o co ooo c lbnq
lin co nbn co o bo . 8n co nb nbo nq oo li o lbnq lboo nq nbo ln, lbnq
lin lin lo c, bo y llm bi o v nqo y sinb co o bo , nqo y sinb co o con co i bo vo
lb m cbi co nqo y coo i co o bo . \o i nbo nq lbnq lin no y, oo n co |bo nonq
lo o oo nq m i goon b oo c oi l lbn lbi l vo i |bo cb bo nq.
K li, lom ll cnq loc lboo ooi li l |bocb bonq moi gooy loi moo
bonq coo oon ln lbo boi. Ti l oo lo 1C, 2C boy 5C Tboo ooi
sol soo co s ln moo lronq olnb coo nbonq |bocb bonq noy. Ho moo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 1A
bonq mi lbonq ml ln, mi goy ml ln, boy mi nom ml ln Kbi
oo co lronq loy nbonq lbnq lin noy, oon co lb ool oo o oonq nbonq
cbin lbol soo o lonq s ln moo lo loi lronq olnb coo |bocb vo lonq
ooonb lbo ln oonq |.
Chin thut tng s ln mua lp lai trung bnh 1:
Giu lin la c thuo ng xuyn
8on nqb ronq vic oon nbonq mon ool lin vo lboi qion so oonq lo
nbo xo boi booc nbo coo lbl |bnq cn goon lm on vic |bocb bonq
gooy lro loi o Tb nbonq 1oo Ciroro, nqooi qio |y loc Coinnoss lo
nqooi oon bonq qioi nbl lb qioi loi lo nqooi oon xo boi oy.
8i goyl lom nn |y loc coo 1oo lo onb |bnq nqb cbi oon cbo mi
|bocb bonq ml cbic xo mo lbi. Kbi 1oo qo ml |bocb bonq moi,
onb nqoy l loc nqb lom soo mlnb co lb oon cbo |bocb bonq noy 5
cbic xo lronq vonq 2C nom [lronq olnb 4 5 nom nqooi lio oonq lboy
xo ml ln}
Ml |bi oon moo xo coo 1oo, onb y so qbi loi lbnq lin co nbn coo
oon vo qoi cbo oon 13 lm lbi lo loy onb |y mi nom, vo co lb lronq
vonq 5 nom, cbo on |bi oon goyl onb oi xo vo llm on 1oo' Cn
nbo lbonq noo, oon conq so nbn oooc ml lm lbi lo 1oo. cboc
monq nom moi, Cionq sinb, l To on, sinb nbl, Hollowoon 1oo con
qoi co boo noo. Noi lom loi, 1oo oonq moi oin bo o coi ln mlnb
loo loi lronq lri nbo coo |bocb bonq.
Hoy blnb oonq mi lbonq oon nbn oooc ml lm lbi lronq vonq 5
nom, lbo boi oon co nbo loi 1oo no mon oi xo |bnq Ti oom co
voi oon, | co |bi oon |bnq oo lin moo xo moi, oon conq so qioi lbio
1oo cbo oon oo coo mlnb.
\l vy, oo |inb ooonb o ol |y nqonb noo, oon boy loo ro ml |nb
lin loc lboonq xoyn voi |bocb bonq. 8on co lb qoi lbi, qoi oon lin,
omoil boy lbm cbi qoi oin lbooi.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
15
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
Ml lronq nbonq ly oo |bin coc |boo ooo loo coo cbonq li lro nn
b oin nbo vy lo vl cbonq li lin loc boi lbom nbonq boc vin oo
boc o cnq ly cbonq li. \i oo, no oon boc Kboo boc lom qioo [Woollb
/cooomy} coo li, il nbl mi lon oon so nbn oooc ml omoil coo li
lbnq ooo cbo oon oil oin oin lb lroonq cbonq |boon vo lbnq lin
v nbonq c bio mo li oo moo. Ml boc vin on voi cboonq lrlnb
coo li 3 nom lrooc co lb nbn oooc lnq cnq 22 omoil coo li
cboo oonq nbonq lbnq lin bo goon lm. Tbm voo oo, li con l cboc
nbonq ooi noi cboyn bonq goy nbom bm nonq mi goon b coo boc
vin voi cnq ly. \l vy, |bi bo nqb loi vic lbom qio ml cboonq lrlnb
ooo loo |boc, boy qioi lbio cbo oon oo vo qio olnb boy lbm cbi cnq
ly bo [bn ooo loo oonb cbo ooonb nqbi}, lbl cnq ly /oom Kboo
so lo coi ln oo lin bin ln lronq oo bo'
Chin thut tng s ln mua lp lai trung bnh 2:
Nh c kha ch mua ha ng
Nboc |bocb moo bonq lo ml lronq nbonq vic lom cn lbil nbl vo
|bnq lb oo goo coo ol |y cnq ly noo, nbonq lic lboy bn lon loi
|bnq lom' \i oo, oon lom cbo ml lim lom loc vo co ml v |bocb
voo col loc xonq, cbonq boi lo olnb lboonq |bi qio so ronq lronq vonq
1 2 lbonq loi onb lo/cb lo so cn col loc ln noo boy soo
Hoy loonq loonq oon co ml goy lrlnb lo soo boi lbonq, oon qoi loi cbo
|bocb bonq oo vo boi bo co mon on lom loc |bnq. 8on co lb noi,
Cboo onb 1obn' Ln lrooc onb col loc o cb cbonq li, noy oo oooc
2 lbonq. /nb co mon li so x ml ooi col loc ooc oil cbo onb
|bnq.
Lom nbo vy, oon |bnq cbi |bin bo com lby mlnb goon lronq, mo bo
con com onq ronq oon nbo on bo. \l vy, |bo nonq bo gooy loi cb
oon col loc cbo |bnq boi cb |boc lo rl coo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 1
Dy lo oio mo li oo lroi goo. Kboonq oo nom lrooc, li loi coo lim
lronq soc qn nbo moo ml oi onq loi monq sinb nbl oo xo. Nbn
vin o oy oonq lo nbonq nqooi oon bonq sio bonq. Ho |bin li com
lby mlnb moi ooc oil lom soo |bi moi li onq lro voi lboi o lbn
lbin. Soo |bi li moo bonq, bo nbo li oin voo bio lbnq lin |bocb
bonq moi, ooo qm co nqoy cooi vo sinb nbl coo vo li. \o o oo
lro, bo lonq li bio moo bonq lr qio 1CC o cbo ln soo. Nbonq loc
y, li cbonq goon lm on no nbio.
Nom soo, vl cnq vic on nq oo, li gon lon co nqoy cooi coo
mlnb [nqoy 22 lbonq 12} nn cbonq co | boocb ql. Nbonq lrooc oo
boi nqoy, voo ooi lroo, li nbn oooc oin lbooi lo Dobno, nbn vin
cbom soc |bocb bonq coo coo lim noi lrn.
/in cboo nq Kboo' Cbonq li xin cboc nq oo bonb boc nbn |y
nim nqoy cooi. No nq mon llm ml mon ql oo ooc oil lonq oo
nbo, xin moi nq on coo bonq cbonq li. Cbonq li bin co nbonq
mo lronq soc rl bo bo cbo o noy'
\oo loc oo, li nbn ro mlnb boon loon gon ml |y nim nqoy cooi ln
lbo lo coo mlnb. No |bnq nbo co oin lbooi noy, cboc li so |bnq
yn voi oo xo li' Kboi cn noi, li lbl so oil on bo vo nbonb cbn loi
coo bonq oo o moo goo cbo vo.
Cbin lbol noy bio nqbim voi ol |y looi blnb |inb ooonb noo. No
oon boo, oon co lb nboc |bocb bonq moo boo voi nqoy lrooc nqoy
sinb nbl, |y nim nqoy cooi, boy l Tlnb nbn. No lo nbo s, oon boy
nboc |bocb bonq gooy loi o |im lro ronq bonq goy boy bonq nom.
No oon lo boo, oon co lb qoi |bocb bonq bonq lon [voo conq ml
nqoy} vo boi xom bo co mon oon cbon o son nbonq mon bonq bo
lboonq moo o bo on ly booc qioo ln nbo cbo bo |bnq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1Z
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
Chin thut s ln mua lp lai trung bnh 3:
Mang lai cho khach nhung trai nghim kho qun
Nqoy noy, cbi oo onq nbo co |bocb bonq lbi lbl cboo oo. No oon
cbi lom oooc on lb, |bocb bonq co lb oo oon mo llm loi oi lbo co
conq looi son bm/ocb vo voi qio ro bon booc o v lri lbon loi bon.
Cocb cboc cbon nbl o |bin |bocb bonq gooy loi lo boc vo vool goo
moc monq ooi coo bo, vo monq on cbo bo nbonq lroi nqbim |bnq
lb noo gon, |bin bo com lby lbl vonq |bi oonq son bm/ocb vo
coo oi lbo.
Tronq ooi oon, co coo bonq noo boy nbo bonq noo o loi n loonq
so soc v son bm boy ocb vo coo bo |bin oon lboonq noi boy
noi ll v no |bnq Dy cbinb lo bio onq mo oon boi loo ro cbo
|bocb bonq coo mlnb. Lom oooc oio oo, |bocb bonq so lon lronq
lbonb voi oon.
Ml ln noo, McDonolos co lb |bnq co oonb bomoorqor nqon nbl,
nbonq nbn vin coo bo oooc ooo loo ll nbl o boc vo vool lrn
moc monq ooi coo |bocb bonq vo loo loi n loonq ll. Ti nbo co ln
li qoi ml bn on voi ly lro cbonb co lronq. Tronq loc oi v oon, li lo
loy lom o co ly nooc xonq son. Nqoy loc lbl, ml nbn vin cboy loi
looi cooi noi, D li lom cbo nq ly nooc |boc. Dnq lboi, ml nbn
vin |boc nbonb cbonq cboy loi voi cy loo nbo vo loo socb vl oo. Hoi
bol soo, li oo co ly lro cbonb moi voi loi cboc nnq bo, Cboc goy
|bocb on nqon minq'.
Ho |bnq cbi lo l lom cbo li ly nooc |boc, bo con lom vic noy ml
cocb lo nqoyn voi no cooi looi lon' Do lo ly oo loi soo McDonolos
lro lbonb o cb oon lboc on nbonb lbonb cnq nbl lb qioi. 8on boy
lbo lom o ly nooc o ml nbo bonq |boc vo xom bo co boc vo oon
voi moc o n cn vo ln lm nbo vy |bnq. To loc oo, li lro lbonb
|bocb bonq rol coo McDonolos.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 18
Ti conq o oonq nqoyn loc noy cbo ll co cboonq lrlnb ooo loo coo
li vo oy lo ly oo loi soo /KLTC lro lbonb ooonb nqbi on oo lb
lroonq lronq lnb voc bol lrin co nbn o Cbo /.
Tronq |bi bn lon coc cboonq lrlnb ooo loo looi noy |bnq lbl so
goon lm on lonq co nbn boc vin mo cbi lo cboy lboo qioo on vo
nbonq con s |b |bon, cboonq lrlnb coo cbonq li lin loc oom loi cbo
boc vin nbonq lroi nqbim |bo gon. Cboc cbon ml oio, cbonq li
lom ll lronq vic loo ro ml mi lroonq ooo loo m conq, nbil llnb vo
lbn lbin, noi cbonq li ool co lroi lim vo lm bn voo ol |y cboonq
lrlnb qionq ooy noo, lronq oo co co nbonq cboonq lrlnb v loi cbinb.
Cocb li cn oc ooo coo cbonq li lbl so lroyn com bonq cbo
|bocb bonq, lom cbo bo xoc onq, on on mi goon b lo ooi qioo
bo vo coc cboyn qio ooo loo. Tronq |bi bn lon coc |boo boc loonq
lo |l lboc voo loc 5b cbio, cboonq lrlnb coo cbonq li |l lboc |bnq
som bon 1b sonq. Cbonq li ooo qio conq c qonq bl mlnb vo lom
nbonq ql co lb o cboonq lrlnb monq loi |l goo my mon, cbo oo no
|oo ooi ooo nbio qio oi cbonq noo. Cbinb so ln loy noy oo lom cbo
cboonq lrlnb coo cbonq li coc |y b oin vo lbonb cnq.
Dn lool mlnb, oon boy soy nqb v nbonq cocb lboc loo ro nbonq |inb
nqbim |bo gon voi |bocb bonq, |boc oil voi oi lbo.
Chin thut tng s ln mua lp lai trung bnh 4:
Ta o ra chuong trnh kha ch ha ng thn thi t
Coc lrom xonq lo cboyn qio lronq vic oonq cbio noy vo oon co lb
boc l bo' Tonq ro ml cboonq lrlnb |bocb bonq lbn lbil o |bocb
bonq co lb lbo lb oim boy con oo cbo mi ln moo bonq. Kbi bo
ool oooc ml s oim boy con oo noo oo, bo co lb oi ly goo lonq
boy moo bonq min bi.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
14 me o tng s l n mua l p la i trung bnh
Soo oy lo 14 moo oon co lb oonq o lonq s ln moo lo loi lronq
olnb il nbl 2C.
1. Tonq bio moo bonq cbo ln soo
2. Hoo il lom nbio
3. /y oonq mi goon b lbn lbil voi |bocb bonq
4. Cio lin lo c vo i |bo cb bo nq lboo nq xoyn goo oi n lboo i boy omoil
5. 8oo cbo |bocb bonq oil nbonq son bm/ocb vo/cboonq lrlnb
|boyn moi moi
. T cboc nbonq nqoy moo som oonb rinq cbo lbonb vin
7. Cioi lbio voi |bocb bonq loon o son bm/ocb vo coo oon
8. Cbo o nq lo m cbo so n b m bi n lo i co o mlnb lro nn l i lbo i vo
lonq ro so n b m mo i Microsol lo cboyn qio lronq lnb vo c no y.
. Coi lbnq lin boo icb on |bocb bonq lboonq xoyn
1C. Tbil l b lbnq ool bonq lo onq cbo |bocb bonq bin boo
11. Lom lbo lbonb vin boy co loc o |bocb bonq coo c
12. Moi |bocb bonq oonq |y ln bon li lboo |bi bo voo xonq [lom
ronq boy lom loc}
13. 8oo oom cbl loonq coo son bm/ocb vo |bnq lboy oi
14. Loo qio lbnq lin co nbn coo |bocb bonq. Too so lin loi cbo
|bocb bonq mi |bi bo gooy loi. Dio noy ooc oil co loc oonq cbo
coc bonq |bom, soo xo, coo bonq lo boo, v.v
TANG TI L LOI NHUAN
So cbonq co icb ql no oon co moc ooonb lbo bonq lrom nqon, lbm
cbi bonq lrio o mo lin loi rl lb.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 200
Ciom oc coo nbonq cnq ly co loi nbon coo ooo qio conq lboo ooi
vo oonb qio li l loi nbon lboonq xoyn o | lboi o oonq nbonq oin
bo oom ooo mi ml o bo lbo oooc |bi oon bonq oo monq loi loi
nbon nbio bon.
\ co oon, cbi co boi cocb lonq li l loi nbon. Ml lo lonq qio, boi lo
qiom cbi bi. Tl nbin, oon boi oom ooo ronq vic lonq qio |bnq
on on lbl lbo vo vic qiom cbi bi |bnq lom qiom cbl loonq
son bm boy linb bio goo coo ooonb nqbi. Dy lo ml ooi loon
|bo. Tronq bn li lboo, oon so boc cocb lom lb noo o lboc bin
cboyn oo.
\ic lboo ooi loi nbon bonq lbonq, boy lbm cbi bonq lon bl soc
goon lronq, ooi vl no |bnq |im sool ll, cbi bi so m lbm lonq
ln, |bin li l loi nbon qiom vo onb boonq loi loi nbon. Cbonq bon,
nbo conq c lonq qio booc cbin looc li lb |bnq con bio goo, qio
lbo von bonq lonq, lbo lonq vl loi nbon lonq vo oi lbo co lb ooc
oon boi qiom qio.
Soo oy lo ml s cbin lbol mo oon co lb oonq nqoy l loc o lonq
li l loi nbon lbm 2C. Tronq nbonq cnq ly mo li lonq lo vn [|
co cnq ly coo mlnb}, li lby ooo qio conq co il nbl 1C - 15 cbi
bi |bnq cn lbil, co lb col nqoy oonq cocb lom vic bio goo bon.
Tronq |bi oo, bn lon cnq ly co lb lonq qio lbm 1C mo |bnq
onb boonq monb loi nbo co, no bo monq on cbo |bocb bonq qio
lr coo bon.
1. /om xol |y loonq 8onq 8oo Coo Loi L mi lbonq. Tlm ro nbonq cbi
bi |bnq cn lbil co lb col oo mo |bnq onb boonq on cbl
loonq son bm vo bool onq coo cnq ly.
2. Tlm nbo conq c qio ro bon, voi conq cbl loonq son bm vo o
lin cy.
3. To o ro vo oo n nbo nq so n b m/ocb vo coo c vo oo nq b n lboo nq
o |boy n |bicb o i nqo oo n bo nq oo n nbo nq so n b m no y.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
201
|||J|c . || | l|| || J || ||| | || |c l||| | |J |J||| l|| \| |J | |||| |
4. Tbm linb nonq vo qio lr voo son bm/ocb vo bin loi coo oon
vo lonq qio ln il nbl 1C.
5. Moo bonq lo nbo conq c voi s loonq lon, nbo vy cbi bi cbo
lonq oon v so ro bon. \i oo, lronq cnq ly mlnb, li ool in 3C.CCC
oon loi lio oonq cbo co nom, qiom cbi bi cbo mi goyn socb lo
1C o xonq con 2 o.
. Kbnq qiom qio. Tboy voo oo, cbo lronq voo ocb vo vo qio lr o
lboyl boc |bocb bonq moo bonq.
7. Ciom cbi bi moo |bocb bonq moi oonq cocb l lronq n loc
voo goonq coo lroyn minq, |boyn |bicb |bocb bonq bin boo
qioi lbio oon oo o nbn goo lonq.
8. Do loonq linb bio goo coo coc cbin ocb goonq coo vo |boyn
moi. Nqonq nqoy nbonq cboonq lrlnb li lb |om bio goo lronq
vic lbo bol |bocb.
. Cboyn cbi bi |bnq c onb lbonb cbi bi c onb. Kbi moi mo
cnq ly, so on loon bon no oon o bn lon cbi bi lo cbi bi
|bnq c onb. Dio noy co nqbo lo oon cbi lro cbi bi |bi so
oonq. \i oo, |bi li moi ool oo coc |boo boc, li lbo qionq vin
vo nbn vin oon bonq lboo qio. Ti conq l cboc cboonq lrlnb coo
mlnb loi |bocb son vo cbi lro lin |bi co |boo boc. 8onq cocb noy,
li so |bnq boi cbi lin no |bnq co |boo noo lronq lbonq oo.
Kbnq moy, cbi bi |bnq c onb lboonq coo bon rl nbio. \l
vy, ml |bi cnq ly bol lrin vo ooonb lbo ool oo n onb,
cbonq li cboyn ll co cbi bi |bnq c onb lbonb cbi bi c
onb. Cbonq li ool oo loyn nbn vin loon lboi qion, lro loonq
bonq lbonq lboy vl lro lboo qio. Tboy vl lbo |bocb son, cbonq li
lbo von bonq rnq 1.CCC m
2
o l cboc qionq ooy vo lro lin
lbo c onb bonq lbonq.
Nbo vy, cbi bi coo cbonq li qiom oonq | vo loi nbon conq
lonq ln. \i oo, cbonq li lonq boi lro 2C nqon o cbo |bocb

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Adam Khoo
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 202
son o ooy cboonq lrlnb 4 nqoy cbo boc sinb. No lbo mol oonq
o lom von bonq vo oo oim ooo loo, cbonq li cbi boi lro
3C nqon o mi lbonq mo co lb l cboc 7 |boo boc ml lbonq'
\ cbi, cbonq li ln 4.CCC o cbo mi |boo boc [lin lbo oo
oim}, goo ro so voi cbi bi 2C nqon o cbo ml |boo boc l
cboc o |bocb son.
1C. Ciom lbo. Tbo lon xon ml ml bn lon loi nbon coo oon.
Ml | loon qioi so qio oon qiom lbo ml cocb bo bo.
11. D o lo vo o cnq nqb o lonq linb bi o goo vo qio m cbi bi. To bo i
co cnq nqb no o oo n co lb o o lo o qio m cbi bi vo li l |i m li n
lronq oo i bo n |bnq.
Tb lo cbonq lo oo oim goo ll co nbonq boonq socb, cbin
lbol mo oon co lb o oonq o lonq loi nbon cnq ly lbm C,
15C boy nbio bon noo, lronq vonq 3 loi lbonq. Ti oil lo co
goo nbio lbnq lin lronq boi cboonq voo goo, nn oon boy ooc
goo ml ln noo o |boc so nbonq |in lboc noy.
Hoy bonb onq nqoy lo bm noy. Hoy oo loonq 5 oin s loi nbon
coo cnq ly oon vo mi lbonq o oonq il nbl ml cbin lbol moi
cbo lonq oin s loi nbon vo oonb qio |l goo' Coon lronq bon
co, oon boy ln boonq nim voi lronq vic qy oonq vo bol lrin
cnq ly.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
C
h

n
g
07
XY DNG
I NG
NHN S MNH

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 20A
Adam Khoo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
CHNG
205
XY DNG I NG
NHN S MNH
0Z
D
i o ql lo m nn m l cnq ly v oo i Co lro lo i r l oon qio n
nbo vo o nbo nq con nqoo i loy l vo i.
Ml cnq ly cbi lbonb cnq |bi nbn vin coo cnq ly oo lo nbonq
nqooi lbonb cnq. Ml cnq ly ool lm co goc l cbi |bi nbn vin
lronq cnq ly oo co loc bonq lom vic lboc oonq c lb qioi.
8on co lb nqb ro ml y loonq |inb ooonb oc ooo nbl, bol minb ro
ml son bm loyl voi nbl, oonq |y ml lboonq bio n loonq nbl,
so boo ml von bonq boonb lronq nbl, co ml lm nbln vo so mnb
v ooi nbl, nbonq no oon |bnq cbon oonq nqooi oonq vic lbl so
nqbi |inb ooonb coo oon so lbl ooi lbom boi.
Ml cnq ly lbonb cnq conq qinq nbo ml oi oonq v ocb. Co
lbonq oooc coc oi |boc |bnq, co qbi oooc nbio oim |bnq [loi
nbon} vo co lbonq oooc nbio lrn |bnq [lb bn}, ll co oo nbo
voo nbonq co lbo qioi nbl. Tbl vy, oo oonb linq coo oon ni nbo
cn [nbo oi oonq Moncboslor niloo} vo co cbin lbol lbi oo loi llnb
nbl, nbonq no bon loyn vin boy cbo oi oonq loyn v nbonq co
lbo |om coi, lbl oi oonq so lboo lo coi cboc.
|||J|c !. /|I || |c |J | |c| |||| | || ||

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 20
Adam Khoo
HA Y DUA DU NG NGUO I LN XE TRUO C
KHI QUY T DINH LA I XE DI DAU
Tronq goyn socb oon cboy To ll on v ooi [From Cooo lo Crool},
loc qio 1im Collins l lronq nqbin coo cocb lboc coc v Ciom oc oio
bonb [CEC} oo gon voo coc cnq ly lronq olnb, soo oo lonq oooc
ooo no ln v lri on oo lb lroonq lronq ml lboi qion nqon nbo lb
noo.
Ho oo lom ql o ooo coc cnq ly lonq nbonq lro lbonb bonq oo lb
qioi Co boi bo oo monq loi nbonq lm nbln moi mo, coc cbin looc
|inb ooonb ol bo boy loo ro nbonq son bm oc ooo KHCNC
PH/l TH' Tronq ll co coc lroonq bo, nqooi lo bol bin ro ronq oio
oo lin mo coc CEC moi oooc o nbim noy lom lo looi oo nbonq
nqooi |bnq bo bo ro |boi coc ooo [cbo lbi vic boy so lboi} o
nboonq cb cbo nbonq nqooi lbicb bo. Ho lin ronq no loyn oooc
oonq nqooi oonq vic, bo so |bnq boi lo lonq nbio v vic onq vin
linb lbn lom vic conq nbo goon ly nbn vin noo.
Ml nbn vin qioi |bnq cn c lrn |o |o qiom sol vo lin loc nboc
nbo. 8on lbn bo lo nbonq co nbn cbo onq, lo qioc, lon oil cocb
|bicb l oon lbn, lon c qonq lb bin bl nonq loc vo monq loi
nbonq |l goo ll nbl.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
20Z
|||J|c !. /|I || |c |J | |c| |||| | || ||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Nqooc loi, no lronq cnq ly co nbonq nqooi |bnq bo bo [nbonq
nqooi |bnq co oo oom m, nonq loc vo onq loc} lbl oo cbo oon co
ml lm nbln sonq sol boy ml | boocb v ooi on oo, oon conq
cbonq ooo qio xy oonq nn ml cnq ly lm co. Tm nbln ll mo
|bnq co nbonq con nqooi oo nonq loc lboc bin lbl conq qinq nbo
ml bi lboyn |bnq qion mo |bnq co onq co o bonq ln vo lro.
Nhung v| g|cm ccc c|eu hcnh c|el ccch cuc mcl ccng ly
lu lcl cen v| cc| khcng ccc g|c xcc c|nh c|ch cen rc| mc| l|m
nguc| lh|ch hcp |c| xe cen cc. cu l|en, hc l|m nguc| lh|ch hcp
|en xe (vc mc| nhung nguc| khcng lh|ch hcp xucng xe), cu cc
hc uyel c|nh cen cc cuc| cung. fcm |c|, hc nc|: fc| khcng
c|el chung lc nen |c| xe cen ccu. Nhung lc| c|el rc rcng: neu
chung lc cc nhung nguc| lh|ch hcp lren xe, vc ngc| vcc cung
chc cuc hc, ccng lhc| mc| nhung nguc| khcng lh|ch hcp rc
khc| xe lh| cung nhcu, chung lc e l|m rc cucng c| ce |c| ch|ec
xe cen mcl nc| luyel vc| nhcl.
(Trch trong T tt n v ai cua Jim Collins)
KHNG H CO KHA I NI M TRI U PHU
TU MINH LA M NN
Moc oo li lboonq oooc vinb oonb lo ml lronq nbonq lrio bo lo mlnb
lom nn lro nbl coo Sinqooro, nbonq oon lbn li lin ronq |boi nim
lrio bo lo mlnb lom nn |bnq b ln loi.
Tbl vy, oon |bnq co cocb noo |im oooc co lrio o voi ml cnq
ly cbi co mi mlnb oon. 8on |bnq lb lbonb cnq oo o ol |y lnb
voc noo no |bnq co ml oi nqo vonq monb b lro bio soo. Ml v
loonq lnb, oo loi nonq on my, conq |bnq lo ql co no |bnq co ml

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 208
Adam Khoo
oi gon v ooi. Ti mon oon oil ronq no |bnq nbo nbonq nqooi
loi qioi cbonq soc voi mlnb, lbl li |bnq lb co oooc oo cbi ml noo
lbonb cnq coo nqoy bm noy.
Cbonq lo lboonq ooc nbonq ooi ooo v nbonq ooonb nbn v ooi nbo
Slovo 1oos [Cnq ly moy linb /lo}, 8ill Colos [Microsol}, Ricboro
8ronson [Honq bonq |bnq \irqin} v.v lo nbonq nqooi oooc co lb
qioi cnq nbn vo ln vinb vl nbonq cnq bin lo lon lronq nqonb cnq
nqb vo nbonq lbonb licb |inb ooonb vool lri. Nbonq lbo boi no
|bnq co bonq lrom con nqooi lbnq minb, lron oy onq loc, oonb
lron nim oom m vo nbil llnb cbo cnq vic cbonq, lio bo co lb
voon on lm coo nbo vy |bnq Noi cocb |boc, voi lo cocb lo nqooi
oonq oo cnq ly, bo cbi oon lbon ooi oin cbo l lb oo lo oo.
\l lb, ml ooonb nbn loi oo |bnq boi lo nqooi bi oo ll co nbonq
loi nonq vo |y nonq o lom ll ll moi cboyn lronq vic qy oonq ml
cnq ly lbonb cnq. Tronq lboc l, bo bl nbonq nqooi moc onb nqi
soo co nqb ronq |bnq oi co lb lom ll bon mlnb, coi conq conq cbi
lom lbo cbo cbinb mlnb sol ooi mo lbi.
Tronq |bi y, ml ooonb nbn lbl so loi qioi oil ro ronq o qy oonq
ml co nqbi bonq lrio o, bo boi cbio bin ooi s, llm oooc
nbonq nqooi loi qioi bon mlnb, ool bo voo oonq cb, con oon lbn lbl
oonq sonq ml on nboonq cb cbo l lb loi qioi oo lom ll co o
bol lrin cnq ly. Ho lo nbn ly voi lro coo nqooi boonq ooo, qio cbo
c xo oi oonq boonq vo ln oy col linb lbn cbo oi |bi cn lbil.
Cbonq lo so lom goon voi 5 oooc qio oon xy oonq ml oi gon
lronq mo, on ool cnq ly oon co lb qionb lbonq loi cbonq coc.
8ooc 1. /oc onb lio cbon cn vo oo cbo lonq v lri
8ooc 2. Tlm |im vo lbo bol nbn loi
8ooc 3. Loo cbon vo oonb qio
8ooc 4. 8 lri nqooi voo oonq v lri
8ooc 5. Too oio |in cbo bo bol boy bl |bo nonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
20
|||J|c !. /|I || |c |J | |c| |||| | || ||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
BUOC 1: XAC DINH TIU CHUAN CAN
VA DU CHO TUNG VI TRI
Nbo lronq ml oi oonq, cbonq lo boi xoc onb lio cbon cbo lonq v
lri coo ml oi blnb ly loonq, o coc co lbo co lb lom vic ml cocb
qon |l vo b lro cbo nboo, onq lboi monb oon looi oo nbonq nqooi
cboi |bnq lbicb bo. \n o o cb, lb noo lo ml nqooi bo bo
Nqooi bo bo lo nqooi boi co co T/l ln T/M. Tl nbin, oi conq
mon loyn oonq nbonq nqooi oo lbnq minb o soy nqb nbonb cbonq
vo ooo ro nbonq goyl onb oonq oon. Ho boi co |in lboc, nonq loc
conq nbo coc |y nonq mo coonq v coo bo ooi boi. Tboo nqbo y,
nqooi oon mon qioo lronq lrocb v li lb boi nboy oon lronq vic
lbom oo lm ly |bocb bonq, oil cocb bol lrin nbonq mo goonq coo
vo cboonq lrlnb |boyn moi bio goo, conq nbo om bio nbonq boonq
lin lroyn lbnq |boc nboo. Do lo nbonq oim ooc lbo mo lo vn qoi
lo T/l.
Ti goon |bo nbio nqooi co oo T/l N/NC o boon lbonb cnq vic ll
lrn co monq ooi, nbonq bo loi lbio ml lbo goon lronq |bnq |om,
oo lo C/l T/M. Nqooi co T/M lo nqooi lbl so oom m cnq vic bo
lom vo |bnq ool loi icb co nbn ln bonq oo. Ml lby qioo co T/M
|bnq lbo lbil ql bon lo oooc cbio so |in lboc vo qio boc lro coo
mlnb lin o. Nbo goon ly co T/M so lbl lonq yo goy moi nqooi xonq
goonb vo nbil llnb qio oo bo bol boy bl |bo nonq coo mlnb. Di
voi bo, oy |bnq cbi oon qion lo ml cnq vic |im snq mo con lo
ml so mnb' Nbonq nqooi co T/M |bnq cn co bn lboonq boy
blnb bol o lom vic ll. Di voi bo, cnq vic lo lm boyl lo nim
voi, vo nqooc loi. Ho lom vic bl soc |bnq vl s lin bo so |im oooc
boy nbonq onq lc oi |om, mo ooi com qioc lo boo |bi lboc bin ml
cnq vic ll oo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 210
Adam Khoo
Tronq |bi oon co lb o oonq nbln ro nqooi T/l lbnq goo nn lonq
boc vn, |inb nqbim lom vic vo nbonq lbonb licb lrooc oo, lbl vic
oonb qio ml nqooi co T/M boy |bnq boc lo bon nbio. Tbnq
lboonq, li co lb nbn ro ml nqooi co T/M boy |bnq goo cocb bo
noi cboyn vo lb bin mlnb. Nbonq nqooi co T/M lool ro ml lroonq
nonq loonq licb coc co lb lroyn com bonq vo |bicb l nbonq nqooi
xonq goonb. Nbonq nqooi nbo vy rl |bo |im nbonq oon co lb nbn
ro nqoy |bi oon qo vo com oooc bo. Tbnq lboonq |bi ml onq vin
xin vic boi li v s nqoy nqbi boy s qio boi lom, li oil nqoy ronq
bo lbio coi T/M.
Nbonq nqooi voo T/l voo co T/M cboc cbon lo nbonq nqooi monq loi
qio lr coo nbl cbo cnq ly. Ho lo nbonq nqooi lon lom vic bon co
monq ooi vo loo ro bonq lrom nqon o qio lr cbo mi nqon o oon lro
cbo bo. Do lo nbonq nqooi lon cbo onq lom cbo moi vic xoy ro vo
oo lo lm boyl voo vic bol lrin cnq vic |inb ooonb coo oon.
BUOC 2: TIM KIM VA THU HUT NGUOI
CO TAI CO TAM
Kbi oon oo oil ro looi nqooi oon cn llm |im, oon boi ool oo ooi
col llm vonq vo cbio m bo v lom vic cbo oon. Dio goon lronq lo
|bnq ooo qio oooc lboo bi vo nboonq o nbonq lio cbon mo oon
oo ool ro.
Nbio cbo cnq ly moc boi soi lm nqbim lronq |bi loyn nbonq
nqooi |bnq ool lio cbon cbi vl v lri oo cn nqooi q. Doo nbonq
nqooi |bnq bo bo voo cnq ly lbl o nbonq o moi bo ro lbl oon
boi nboc cnq ln soc bon nbio. No oon |bnq so lboi nqooi oo lbl
bo so qy ro bo goo nonq n cbo cnq ly, con bon lo o lrnq v lri oo.
8oi lb, nqoy lo oo oon boy xoc onb ro. cbi loyn nbonq nqooi oo
onq yo co coo oon.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
211
|||J|c !. /|I || |c |J | |c| |||| | || ||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Ti lbonb lbl lin ronq, llm oooc nbonq nqooi bo bo co co T/l ln
T/M lo vic lom |bo |bon nbl oi voi ml ooonb nbn. \oi o ooy lom
vic voi bon 3CC nqon nqooi vo 15C cnq ly lronq sol 15 nom goo,
li qo |bnq on 1C nqooi co co T/l ln T/M oonq loyn oonq o
xy oonq ml oi nqo bonq nbl. Coo lbl nbonq nqooi nbo vy bim
nbo lo moo lbo.
\l lb, oon oonq vi |y vonq lo cbi cn oonq ml mo lin loyn oonq
lrn monq boy lrn ooo lo nbonq nqooi lronq mo |io so cboy on
voi oon nqoy. Tronq olnb, li boi bonq vn |boonq 3C onq vin moi
loyn oooc ml nqooi mo li lin lo so oom loi qio lr cbo cnq ly. \o o
co oooc 3C ln bonq vn oo, li boi oo oi 3CC b so xin vic |boc
|bnq oonq xom xol.
Nbonq xin oon oonq vi lbl vonq' \oi lo cocb lo nqooi ooi col llm vonq,
oon boi ooo bonq ln ol moi monq nbol oooc ml bol vonq cbo. Tbl
llm nqooi conq qinq nbo vy, cbonq boi con nqooi lo lbo loi son goy
ooo nbl oo soo Soo |bi l bo oooc ml oi nqo nbo lb, oon so
cbonq |in so lbonb cnq coo cnq ly oon oooi loc oy coo bo.
D li lil l cbo oon oil ml so lbl oonq lo nqoi bon. Nbonq nqooi
loi qioi lboonq cbonq my |bi o mol on coc lbnq ooo loyn oonq' Ly
oo lo vl nbonq nqooi noy bim |bi noo boi oi llm vic mo con o son
ooi roo ril noo lo |boc. 1C nbonq nqooi loo ro nbio qio lr nbl
lon oooc nbonq cnq ly bonq oo lroi lbom oo oon monq. Tbm cbi
lrooc |bi bo goyl onb roi oo cnq vic bin loi, nbonq cnq ly |boc
mon co oooc nbn loi, oo cbo onq ooo ro nbio loi moi b on.
Mo r ng quan h va da nh ti ng kh p noi
\y lom lb noo o oon co lb llm |im vo loyn oonq oooc nbonq
nqooi nbo vy, lronq |bi bo ooo qio conq ool vic \n co cocb, boy
lin loc mo rnq mi goon b lbnq goo coc bool onq lboonq moi lin

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 212
Adam Khoo
goon on lnb voc coo oon boy lro cboyn voi oi lbo conb lronb, ooc
oil lo nbonq nqooi on lo coc cnq ly lon. Hoy cbo bo oil oon oonq
llm nbonq nqooi qioi qio nb cnq ly mlnb. 8onq cocb noy, nbonq
nqooi |bnq boon loon lboo mon voi cnq vic bin loi co lb cn nboc
loi o nqb coo oon. Hooc bo co lb boo boc voi lrin vonq oooc lom
vic lronq cnq ly oy boo bon coo oon.
Ha y d nguo i ta i thu hu t nguo i ta i
Ti conq bol bin ro ronq nbonq nqooi loi nonq lboonq boy qo qo
nboo lboo goy lol nqoo lm nqoo, mo lm mo. Nbonq qioo vin qioi
vo qioo lm boyl lboonq lom oon voi nbonq qioo vin qinq nbo bo,
coc oo o co linq lronq nqb conq lboonq qioo oo voi nboo. Kbi
lronq cnq ly oon co voi nqooi nbo vy, boy o nqb bo qioi lbio oon
oo coo bo, conq lo cboyn qio bonq oo lronq conq lnb voc voi bo.
Tm ki m nhu ng vin kim cuong th
Cboc oon |bnq |boi oon |boon, ly lin oo ro lro moc loonq coo
nql o lbo bol bin loi v lom cbo cnq ly mlnb. No lronq qioi ooon
oo, lin ooc cboo oi ooo, oon boy cbo |bo oi llm nbonq vin |im
coonq lb cboo oooc |bom bo.
Hoy o mol on nbonq sinb vin moi ro lroonq booc nbonq nqooi co
oooi 3 nom |inb nqbim lom vic. Kbnq il nqooi lro loi noy co co
T/l ln T/M, cbi lbio |inb nqbim lom vic mo lbi. Cbinb vl vy, bo
lboonq cb nbn moc loonq lb bon vo co onq co boc boi lbm.
Hoy llm on nbonq lroonq ooi boc lronq vonq, qioi lbio v cnq ly coo
oon voi nbonq sinb vin so ll nqbi.
Kbi moi mo /KLTC, li co onb boonq cbi loyn oonq nbonq nbn vin
lro loi nbonq loi nonq vo oy nbil boyl voi moc loonq boi cbonq.
\o qio oy, soo nom bool onq, o loi lronq olnb coo oi nqo lronq
mo coo li cbi lo 2.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
213
|||J|c !. /|I || |c |J | |c| |||| | || ||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Da i ng b ng c ph n hay lo i tu c
Moc oo loyn oonq sinb vin moi ro lroonq qio lil |im cbi bi,
vic moi nbonq cboyn qio co |inb nqbim lom vic lronq coc cnq
ly bonq oo v lonb ooo monq li lb, vn bonb vo loi cbinb conq
rl goon lronq. Nbonq nqooi noy co lb monq nbonq |inb nqbim vo
lio cbon lom vic bonq oo lo coc cnq ly oo goc qio v o oonq
cbo cnq ly oon.
Nbonq sinb vin moi ll nqbi lboonq co lboo |bo nonq vo so nbil
llnb nbonq loi lbio |inb nqbim lom vic o coc cnq ly lon o co lb
oy nbonb lin o bol lrin coo cnq ly oon. Ho lboonq lo lm voi
vic loo ro nbonq b lbnq, boonq lboc bool onq vo nbonq cnq co
oonb qio bio goo cnq vic. Ho cn oooc ooo loo ooi nbonq nqooi
qioo |inb nqbim bon.
\y lom lb noo o oon moi oooc nbonq cboyn qio loo loyn oo Ti
bol bin ro ronq nbio nqooi lronq s bo son sonq roi oo nbonq cnq
ly o s vo lbom qio voo nbonq cnq ly non lro, noi bo co nbio onb
boonq bon vo co co bi xy oonq ml coi ql oo. \ic oon cn lom lo
oon cbo bo ooc mo.
Tl nbin, oon |bo co lb lro cbo bo bonq cboc nqon o mi lbonq nbo
moc loonq bin loi coo bo, nbonq oon co lb ooi nq bo oonq c bn
booc ml bn loi nbon coo cnq ly.
Tom loi, o loyn oooc nbn loi, oon cn lom nbonq vic soo.
n
Donq goonq coo loyn oonq lrn ooo boy coc lronq woo loyn oonq
nbo www.violnomwor|s.com boy www.brviolnom.com. Nbonq boy
cbon o linb lbn sonq loc bonq lrom b so xin vic |bnq oo onq
lio cbon coo oon.
n
Tboonq xoyn lbom oo coc bool onq vo so |in co lin goon on
nqonb nqb coo oon o mo rnq goon b vo qo qo oi lbo conb
lronb. Cbo bo oil ronq oon oonq loyn oonq nbn loi.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 21A
Adam Khoo
n
Toyn oonq sinb vin so ll nqbi lo nbonq lroonq ooi boc bonq
oo lronq nooc. Cbi loyn nbonq nqooi loi qioi vo oom m nbl.
n
Tbo bol nbn loi co nbio nom |inb nqbim o coc cnq ly lon oonq
cb o ooi nq c bn booc cbio ml bn loi loc.
BUOC 3: LUA CHON VA DANH GIA
Ho nbo onq vin noo conq so noi voi oon vo vil lronq ly lcb coo mlnb
ronq bo soy m cnq vic, cbom cbi, |bnq n bo |bo nboc, co linb
lbn boc boi, oom cbo lrocb nbim vo lon co nbonq sonq |in moi.
Tic lboy, so lbl lboonq oi nqooc loi.
\y lom lb noo o oon |bom bo so lbl Lom lb noo o oon oil
onq vin co co T/M ln T/l Moc oo |bnq co cocb lboc noo lo boon
boo, oy lo bo lbo mo li so oonq. ooo ro 5 vonq lbo lbocb mo
ll co onq vin oo boi lroi goo moi oooc nbn voo lom. No bo vool
goo co 5 lbo lbocb loy |bnq |bo nbo oo co boi coo con Nbn So
nbonq co loc oonq nbo qiy goy li cboc cbon C ronq bo lo nbonq
nqooi lbicb bo.
Soo oy lo 5 lbo lbocb mo cbonq li ool ro.
Vo ng 1: D t ra nhu ng cu ho i tnh hu ng bu c
ho pha i suy ngh ngay ta i ch
Dio oo lin li lom lo no ro nbonq co boi ly lo nbonq llnb bonq
co lbl vo lonq nqbo cocb bo lro loi. \ic noy qio li oil v nim lin,
coc qio lr snq vo cocb bo ooo ro goyl onb. \i oo, |bi li loyn nbn
vin li lb, li lboonq boi nbonq co boi nbo.
n
Do lo 5 ly oo cbinb |bin ml mo goonq coo |om bio goo
n
Cbo li oil cocb oon llm |bocb bonq lim nonq cbo cnq ly li.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
215
|||J|c !. /|I || |c |J | |c| |||| | || ||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
n
8on so lonq li l moo bonq cbo cnq ly li oonq cocb noo
n
Cbo li oil oio ql lom nn ml cbin ocb li lb bio goo boy
|bnq bio goo.
No cn loyn qioo vin booc cboyn qio ooo loo, nbonq co boi li
lboonq ooo ro nbo soo.
n
No boc sinb ml lrl lo lronq lo, oon so lom ql
n
8on co nbonq oin bo noo o |bin boc sinb l lronq lronq qio
boc
n
8on so oi xo voi nbonq boc sinb qbol vic boc nbo lb noo
Nbonq co lro loi coo bo qio li oil bo co oo |bo nonq lom ll bn
so coo mlnb |bnq [T/l}. Toy vy, cbinb qionq oio, vo mol, oio o co
cbi coo bo loi noi cbo li oil bo co T/M boy |bnq. Nbonq nqooi co
T/M so lro loi rl bonq boi vo bonq boc |bi lb.
Vo ng 2: Ta o di u ki n cho ho th hi n
Kbi coc onq vin oo goo oooc vonq ml, li o cbo bo lb bin |bo
nonq coo mlnb lronq cnq vic. \i oo, |bi loyn qioo vin vo cboyn
qio ooo loo, li yo co bo lboc bin ml ooi qionq 2C bol vo cbi ooo
nbn vin coo mlnb qio vo lom nbonq boc sinb ml lrl lo o xom bo
xo ly lb noo.
Kbi loyn nbn vin li lb, li o nqb bo vil vo lbil | ml mo
goonq coo v coc |boo boc coo cbonq li. No lby bo oo oo boy cbn
cbo |bnq mon lboc bin, li so oonb rol bo.
Vo ng 3: Cho ho choi tro choi
Tronq vonq 3, li l bo ml nbom coc onq vin lim nonq [lboonq
|boonq lo 3C-4C nqooi} vo cbo bo cboi nbonq lro cboi l lb, qinq
nbo ml ool bon loyn v lom vic lboo nbom.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 21
Adam Khoo
Ti bol bin ro ronq lronq coc lro cboi, con nqooi lo lboonq oc l oon
cbl cbn lbl vo bonb vi lo nbin coo mlnb. Con co voo cocb bo lbom
qio voo coc lro cboi, oon co lb oil bo co |y nonq lom vic lboo nbom
boy |bnq, co oom cb nbn roi ro, co bonq lbo voi nbonq lbocb lboc
vo co boi lo nqooi cbo onq, |in lrl loi conq boy |bnq.
Vo ng 4: Thu tha ch y mu n
Tronq vonq li lboo, li so noi voi nbonq onq vin lim nonq v
nbonq qio lr, cbon moc, lm nbln conq nbo so mnb coo cnq ly.
Tboy vl vo nn ml ooc lronb moo bnq v lrin vonq looi sonq, li
c llnb cbo bo oil [lbm cbi con bonq ooi} cnq vic |bo |bon vl
vo nbo lb noo.
8on so boi lom vic voo nbio nqoy coi lon, co |bi boi lom vic
on noo om, boi onq bo voi nbio boc sinb co oil conq nbo coc
oc cbo mo ooo lbo. Trooc oy, nbio nqooi |bnq cbo oooc lbo lbocb
noy nn oo nqbi vic soo ml lboi qion nqon
C vonq noy, oon co lb cboc cbon ronq nbonq nqooi mon voo cnq ly
cbi vl lin vo llm |im ml cnq vic nbon bo so lo onq rol loi. Nbonq
oi vn mon o loi so oooc li oonb qio coo.
Vo ng 5: Thu vi c hai tu n
Tronq vonq coi conq, bo so oooc nbn voo lom lbo vic lronq boi lon,
lronq lboi qion noy, li co goyn cbm ool bo onq lronq vonq 24 qio
no li com lby bo |bnq oo onq oooc yo co lom vic coo li.
C vonq noy, co |boonq 2C qioo vin vo cboyn qio ooo loo coo li
o so lboi. Kio lboc l lronq lboi qion boi lon noy co loc oonq nbo
oonq loo lbo vonq, cbi nbonq nqooi bo bo nbl moi lro loi oooc.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
21Z
|||J|c !. /|I || |c |J | |c| |||| | || ||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
BUO C 4: B TRI NGUO I VA O DU NG VI TRI
Moc oo vic ool nqooi voo oonq cb lo oooc lbo 4, lbl ro no oooc lboc
bin sonq sonq voi goo lrlnb loyn oonq. \ic noy co lb bio nbo col
ool nqooi cboi voo oonq v lri o |bnq nbonq bo boon lbonb ll voi
lro coo mlnb mo con qio onq oi qbi oon.
Co ml lboc l, oon co lb loyn oooc nqooi co co T/M ln T/l, nbonq
no oon o lri bo voo ml v lri |bnq bo bo lbl bo so |bnq lb bin
|bo nonq ll nbl coo mlnb vo monq loi qio lr coo nbl. Ml bon
loyn vin qioi nom ro so lroonq vo so ooon coo lonq co lbo o o lri
bo voo coc cbn lin ooo, lin v, bo v vo lbo mn. No ml co lbo
cboy |bnq nbonb nbonq co loi oo vo ool oonq, onb lo so lo ml lin
v li nbonq loi lo ml lbo mn qioi.
Ti lonq loyn ml lbonb nin ln C1 voo lom nbn vin vn bonb loi
/KLTC. Do lo ml cbonq lroi lbnq minb, ml cy sonq |in vo co linb
lbn lom vic licb coc |bin oi conq yo mn. /nb rl qioi qioo li, soy
soo boc boi moi oio vo oil cocb lb bin mlnb. \n o lo o cb C1
lo nqooi |bnq cbo lronq loi lio lil vo lboonq boy lom bonq coc ooi
bi lboo vl nbonq li rl nqo nqn, |bnq oonq. /nb oonb moy soi ln
boc vin lrn qiy cbonq nbn coi |boo vo gon ool lboc on oonq qio
cbo lo boc.
C1 co co T/M l n T/ l, nbonq onb lo i o m l v lri oo i bo i so cbo oo o,
li mi, ro ro nq v lri no y |bnq bo bo vo i nbo nq mo l mo nb vo |y
nonq coo onb. 8oi vl C1 qioo li qioi vo lron oy nonq loonq, cbonq li
oio cboyn onb goo o bn oon coc lo bon loyn cbo coc ooonb
nqbi vo goon ly |bocb bonq. Tronq vonq oo lbonq, onb monq v
nbonq oon ool bonq lr qio 3CC.CCC o vo lro lbonb ml lronq nbonq
lo vn vin qioi nbl lronq monq ooo loo ooonb nqbi coo li.
Cbo oo ml nqooi n oon voo ml v lri noo oo, oon boy lbl llnb boi
xom bo co bonq lbo voi ml v lri |boc bo bo voi loi nonq vo |y nonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 218
Adam Khoo
coo bo, lo lnb voc mo bo co lb lbl so loo sonq. Cbi cn bo co T/M
vo co T/l, ooo qio conq co nbonq cb oonq xonq oonq lronq cnq ly
qio bo loo nn qio lr.
Noi cbonq, co on voi lro cbinb mo oon co lb so x nqooi lronq
cnq ly. 8n voi lro noy ooi boi nbonq linb cocb vo |y nonq rl |boc
nboo. Tbl ro, o ml cnq ly lbonb cnq, oon boi oo on looi nqooi
noy. Kbi ml cnq ly |bnq co nqooi nom qio ml lronq on voi lro noy,
cnq vic |inb ooonb lboonq lbl ooi.
B N VAI TRO THEN CH T TRONG
BA T CU DOANH NGHI P NA O
8n voi lro goon lronq lronq |inb ooonb lo ql Do lo voi lro coo nqooi
loo oonq, nqooi goon ly, cboyn qio vo nqooi oon bonq.
1) Nguo i ta o du ng
Nqooi loo oonq co lb vi nbo lboyn lroonq ml con loo boy nboc
lroonq ml oon nboc. Tl co nbonq cnq ly mon lbonb cnq oo cn
ml nqooi loo oonq vo voi lro oo lboonq lboc v nqooi sonq l/cbo
cnq ly. Do lo nqooi co lm nbln ro boonq v loonq loi. Ho oil cnq ly
mlnb so nbo lb noo lronq 1C nom loi. Do lboonq lo nqooi lbin v noo
boi, lin loc oi moi son bm, ocb vo vo boonq cocb lboc bin.
Nbonq cnq ly mon v oicb oo cn v lboyn lroonq noy nqooi
loo loi con loo |bin moi nqooi nbln lboo boonq coo mlnb vo lon
sonq loo o cnq ly qio vonq loi lb conb lronb vo |bnq o lol loi lrn
ooonq ooo.
\i oo, Slovo 1oos lo nqooi sonq l ro /lo vo lo linb bn coo no. Kbi
nq o ooc boi roi |boi con loo coo mlnb voo nbonq nom 18C lbl

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
21
|||J|c !. /|I || |c |J | |c| |||| | || ||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
/lo conq ool oo xonq oc. Son bm coo no [Moc ooi oo} lro
nn li lboi nbonq |bnq con oi co soc sonq loo o cbo ro ooi nbonq
son bm monq linb ol bo nbo lrooc. Kbi Slovo lro loi /lo voo nom
2CCC, nq l loc loo ro iMoc, iTonos, iPoo, iPbono vo ooo /lo lro
loi lo ml lronq nbonq cnq ly cnq nqb coo lon nbl lb qioi. Cio c
bio cnq ly lonq lo 18 o ln 2CC o lronq vonq 7 nom.
8n conb nqooi sonq l/cbo ooonb nqbi, coc cnq ly lon bon lboonq
co coc cbin looc qio, coc nbo oo lo vo nqbin coo oonq voi lro nqooi
loo oonq.
Nqooi loo oonq, on conb oim monb coo mlnb, conq co nbonq oim
yo. Ho co xo boonq nqb on ooc lronb loon conb mo gon oi cbi
lil. Ho lboonq |bnq li mi vo lbio oc l cboc. Ho rl qioi |boi xoonq
nbonq vic moi mo, nbonq |bnq oo soc lrin |boi vo boon ll no. 8on
co lb nbn ro nqooi loo oonq oonq cocb xom onb lo so x bonb ly
coo mlnb. /nb lo so nom moi lbo voo voli mo |bnq goon lm on vic
so x qon qonq.
Ml cnq ly mo cbi co loon mo nqooi loo oonq so oi ooo y loonq,
nbonq loi |bnq co |bo nonq oin cbonq lbonb bin lboc. Do lo ly oo
loi soo cnq ly noo conq boi co nbonq nqooi oonq voi lro goon ly.
2) Nguo i qua n ly
Tronq |bi lb monb coo 8ill Colos lo bol minb vo l lrlnb nbonq qioi
bo bn mm monq linb ol bo lbl voi lro coo Slovo 8ollmor [CEC
coo Microsol vo oi loc coo 8ill Colos} lo oom ooo moi nqooi lronq
cnq ly lboc bin ll bn vic coo mlnb o oin ooc mo cbonq lbonb
bin lboc. Tronq |bi 8ill Colos lo nqooi loo oonq coo Microsol, Slovo
8ollmor lo lroonq oi coo oi nqo goon ly, oooi cy qy cbi boy coo
nq con co bonq nqon qiom oc vo lroonq bonq oon |boc oom nbim
voi lro goon ly o nbonq c o |boc nboo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 220
Adam Khoo
Tinb cocb coo nqooi goon ly boon loon oi l voi nqooi loo oonq.
Nqooi goon ly lbnq lboonq so lo ml nqooi lbin v noo lroi ml
nqooi n n, lom vic lboo goy co lrl lo vo lbicb oo ooon moi cboyn.
Tronq |bi nqooi loo oonq lon nqb loi loonq loi, nqooi goon ly loi snq
voi bin loi. Nqooi loo oonq l lronq voo ooc lronb lnq lb, con
nqooi goon ly loo y on lonq cbi lil. Nqooi loo oonq bonb onq lboo
nqo bonq vo lbio l cboc, lronq |bi nqooi goon ly rl nqon no, lboc
l vo qbol nbonq ql |bnq cboc cbon.
Cbm nqn coo nqooi goon ly lo, Moi lbo oo co cb coo no vo boi
o voo oonq cb. Ho lboonq rl qioi lronq vic ln | boocb, l cboc,
ro lboi bon vo lboo ooi o oom ooo moi lbo oo oooc lboc bin lboo
oonq | boocb. \o ooonq nbin oon co lb loonq loonq bonb ly coo
nbonq nqooi noy nbo lb noo ri oy.
Conq nbo nqooi loo oonq, linb cocb coo nqooi goon ly conq co oim
lbio bol. Ho |bnq lbicb so lboy oi vo bo lboonq l lronq goo nbio
voo cbi lil mo gon oi booc |bnq lby bl ooc lronb lnq lb.
Tronq |bi nqooi loo oonq mo mnq vo sonq loo, nqooi goon ly ln
| boocb lboc bin lboo oonq cocb lbl cboyn qio lo nqooi loo ro son
bm vo ocb vo.
3) Chuyn gia
Cboyn qio lo nqooi co nbonq |y nonq cn lbil v mol cboyn mn |y
lbol coo cnq ly. Do l lronq voo cbi lil, bo vn co |bo nonq sonq
loo. Cboyn qio cbinb lo nbonq l lrlnb vin lronq coc cnq ly bn
mm, oo o lronq nbo bonq, lbo lom oo lronq lim on loc, nqooi
vil |cb oon lronq coc cnq ly goonq coo vo qioo vin lronq coc lronq
lm ooo loo.
Tronq ol |y ml nqonb |inb ooonb noo, oon conq cn co coc looi
cboyn qio |boc nboo lronq nbonq o bn |boc nboo. \i oo lronq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
221
|||J|c !. /|I || |c |J | |c| |||| | || ||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
cnq ly v qioo ooc ooo loo coo li, cboyn qio coo li ooo qm nbonq
cboyn qio ooo loo, qioo vin, bon loyn vin, lo vn vin, cboyn vin
vn bonb, cboyn vin |y lbol v m lbonb/onb sonq vo nqooi goon
ly loi cbinb.
Ho bl nbonq nqooi mo cnq ly lboonq xol bol lo voi lro cboyn qio
[vi oo ml qioo vin mo lronq lm ooy boc}. Toy nbin, oo lbio |y nonq
coo nqooi loo oonq vo nqooi goon ly, cnq ly coo bo |bnq lb
lbool |boi |bon |b coo ml cnq ly lo nbn oon lo.
Cboyn qio lboonq l lronq vo oonb nbio lboi qion cbo nbonq vic
cboyn mn nn bo lbio lm nbln cbo cnq ly, qo |bo |bon lronq vic
oi moi boonq lboc bool onq vo lbio |y nonq goon ly nbn so.
4) Nguo i ba n ha ng
Coi conq, ll co coc cnq ly lbonb cnq oo cn nbonq nqooi co licb
cocb coo nqooi oon bonq. Co lb vi bo nbo nbonq lboonq nbn, co
|bo nonq monq loi nbio bo onq lom on vo |bocb bonq.
Tronq nqonb |inb ooonb qioo ooonb nqbi voi ooonb nqbi [8osinoss
lo 8osinoss}, nqooi oon bonq lboonq oooc oil on nbo nbn vin bol
lrin |inb ooonb boy cboyn vin oon bonq. Nbonq nqooi noy co |y
nonq qioo li ll vo nom oooc nqb lbol loo oonq coc mi goon b.
Ho lo nbonq nqooi boonq nqooi, lbicb qo qo moi nqooi, |bnq nqoi
nqonq mo oo coc noi cboyn voi nbonq nqooi lo lronq ml ooo lic.
Ho lon nbo ln moi nqooi vo lbicb lom nqooi |boc voi lonq. Ho rl
qioi xy oonq coc mi goon b, qioi lboyl boc nqooi |boc vo qioi
oon bonq.
Tronq nqonb |inb ooonb lboo blnb lboc ooonb nqbi voi nqooi lio
oonq [8osinoss lo Consomor}, nqooi oon bonq co lb |bnq cn boi
qo nbio nqooi, nbonq bo lo nqooi bio ro lm ly |bocb bonq, vo qioi
lronq coc boonq lboc |boyn moi, li lb.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 222
Adam Khoo
Do vy, |bi bonq vn ml onq vin, oon boi nbn ro oooc |io linb
cocb coo bo vo llm ro voi lro lbicb bo nbl voi nqooi oo. Co rl nbio
ooi lroc nqbim lm ly mo oon co lb oonq nbo M8Tl [Myors-8riqqs
Tyo lnoicolor} booc cnq co bn looi DlSC.
BUOC 5: GIUP NHAN VIN PHAT HUY
HT KHA NANG
8ooc coi conq lo qio nbn vin bol boy bl |bo nonq coo mlnb oonq
cocb loo ro von boo lbonb cnq vo conq c oio oo goo |bo ooo loo
vo bon loyn nbn vin. Kbi oo loyn cbon oooc nbonq nqooi co co
T/M ln T/l ri, vic cn lom li lboo lo ooo loo bo conq cocb lom
vic rinq coo cnq ly oon.
Nbonq ooonb nqbi lon oo lo rl nbio lboi qion [lbm cbi rl nbio
lin no cn lbil} o nbn vin moi lbm nbon oooc von boo lbonb
cnq coo cnq ly. Coc nbn vin noy oooc boonq on ronq bo boi
lon lbo nbonq cbon moc, qio lr, nim lin, nqoyn loc nbl onb o co
lb lbonb cnq lronq cnq ly.
Nllet ta | |leal ta ale |ee re 1tet a lee |leal ta
Mi cnq ly oo co ml von boo rinq. \on boo cnq ly lo cocb lboc
lom vic oooc cb nbn lronq ml cnq ly. Tboo lo lboonq, con nqooi
so lbicb nqbi on voi mi lroonq xonq goonb bo.
Ti bol bin ro ronq, lbm cbi ml nqooi co onq loc vo lom vic
nqbim loc, soo ml lboi qion conq lro nn lbo o, cbon non vo looi
oinq, |bi oooc ool voo ml mi lroonq lom vic mo oi conq lom vic
lo bo. Tronq ml von boo nbo vy, co nbonq nqooi bonq boi om sinb
conq lro nn o oo, nqoi |bnq oom lo ro licb coc vl so o nqooi |boc ly

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
223
|||J|c !. /|I || |c |J | |c| |||| | || ||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
cboy booc cb nboo [lom ro vo, bo oom}. Nqooc loi, ml nqooi
looi oinq so lro nn nbil llnb bon, cbom cbi bon no xonq goonb onb
lo oi conq nonq onq, bn cbn vo licb coc.
No oon |bnq lo xy oonq ml von boo mo oon mon o oonq voo
cnq ly coo mlnb vo bon loyn moi nqooi lon lboo, von boo cnq ly
so bol lrin ml cocb lo bol vo lboonq lbl |bnq licb coc cbo lom.
Hoy nqb loi xom, von boo coo cnq ly oon [booc cnq ly coi conq mo
oon lom vic} lo ql Do co boi lo von boo lronq oo moi nqooi qio
oo ln nboo boy lo oo |bnq |bi monb oi ny snq, so rol oy
onq ronq boy qio ol Do co boi lo von boo coi mo, voi vo boy
nqbim loc voi nbio ronq ooc, goy onb \ic lon lbo qio qic co lo
ml bn coo von boo cnq ly |bnq, boy moi nqooi oo goon voi vic
oi lr v som
Coc cnq ly lon |bnq ooo qio bo moc von boo cnq ly cbo moy roi.
Nqooi sonq l vo oon goon ly coo c lon lo nqooi goyl onb nbonq
qio lr vo nqoyn loc lronq cnq ly vo ooo oom ol co oi qio nb voo
qio olnb noy oo boi lbm nbon nbonq oio oo.
Tronq cboonq lrooc, li | cboyn mlnb lom o ml ly lro cbonb loi ml
coo bonq McDonolos, ml nbn vin l loc co mol, monq cbo li ml
ly lro |boc lronq vonq cboo loi nom bol. Moi oy, li conq qbo voo ml
coo bonq McDonolos o sn ooy goc l Koolo Lomor vo on goy qoi
lboc on. Ml nbn vin boc vo lby li loy xocb nocb monq nbio lbo,
l loc qio li monq |boy o on loi oon qn nbl.
Soo li loi oooc boonq so oo oi noy loi McDonolos Co boi li qo
moy lronq co boi l n y Hoy lo li v llnb ooo c nbo nq nbn vin lio oi o
lronq nom bo c vo Hoy lo bo oonq lronq lm lro nq voi vo lbicb qio oo
nqoo i |bo c Kbnq bo i' Do lo vl bo no m ro von bo o co o McDonolos,
l y vi c bo c vo |bo cb bo nq cbo oo o vo lcb so ln bo nq o o. Tbl ro,
ll co coc con o goon ly coo McDonolos oo boi lroi goo nbonq qio

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 22A
Adam Khoo
bon loyn loi Homooqor nivorsily coo McDonolos lrooc |bi oooc
bo goon ly nbo bonq. Ti ooon cboc ronq nbonq oio xoy ro voi li so
xoy ro voi oon o ol |y coo bonq McDonolos noo lrn lb qioi [loy vy
li |bnq |boyn |bicb oon c llnb lom o ly nooc coo mlnb oo}.
\o ml vi oo noo. No oon on ol |y cnq vin qioi lri Disnoylono noo,
oon so lby nbn vin o oy oi conq co no cooi lboonq lroc lrn mi
vo lo ro rl lbn lbin. No oi oo v llnb xo roc, mo roc so oooc nbol
ln nqoy lronq vonq cboo oy 1C bol. 8l |y nbn vin noo oi nqonq
goo so lo onq loom ln oo voo lbonq roc. Don qion lbi, oo lo vl von
boo coo Disnoylono lo loo ro ml noi lom vic ll vo |bin moi nqooi
voi vo.
Do oo, boy goyl onb coc qio lr, nqoyn loc vo cbon moc o loo nn
von boo cnq ly coo oon. 8on conq boi o ro nbonq lio cbon ro
ronq o oonb qio bio goo boon lbonb cnq vic cbo ll co nbn vin.
8onq cocb noy, bo oil ro yo co cnq vic vo |l goo bo cn ool oooc
o nbn oooc bn lboonq vo oooc lbonq lin. Soo oo, oon boy lbil |
ml cboonq lrlnb bon loyn von boo cnq ly ml cocb oo oon. Kbnq
lb by vonq cbi soo ml ln b oin, ll co nbn vin coo oon so lon
lbo goy onb nqbim nqol ni goy lronq moi boon conb.
\i oo, loi /KLTC, ll co coc cboyn qio ooo loo coo li oo boi lroi
goo 12C qio bon loyn boonq bo qionq ooy oc ooo oo li lbil
|, coc |y nonq lboyl lrlnb, lm ly lro om vo von boo lbonb cnq coo
/KLTC. Ho oooc lroyn ool ronq voi lo cocb lo ml cboyn qio ooo loo
coo /KLTC, bo boi lon lbo coc nqoyn loc. 1} cbinb lroc, 2} sonq loo,
3} xol soc, 4} lrocb nbim, 5} oom m, } b lro ln nboo vo 7} qioo
li coi mo vo lbonb lbl.
8n co nb oo , oo n bo i oo nb ro m l |boo n nqn so cb m i nom o co
nbn vin [oo c oi l lo nbo nq nqoo i o coonq v lo nb oo o} lbom qio co c
oo i b i lbo o vo cboonq lrlnb bo n loy n o qio bo lon lboo | nbo nq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
225
|||J|c !. /|I || |c |J | |c| |||| | || ||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
xo boo nq mo i nb l co nq nbo bo l lri n |y nonq co o bo . Nbo nq oi o no y
co i co nq so gooy lo i qio lo o ro nbi o qio lr bon cbo cnq ly.
Donq nqb ronq oon boi ooi cbo on |bi cnq ly lro lbonb ml ooonb
nqbi lr qio bonq lrio o ri moi co nbn vin oi boc. Hoy ool oo
conq som conq ll' Dy lo ml lronq nbonq oi goyl goon lronq qio
cnq ly coo li lbonb cnq. Nqoy lronq lboi |y oo [2 nom oo lin},
cbonq li oo oo lo lin coo o qoi coc cboyn qio ooo loo vo nbn
vin oon bonq on nbonq ooi bi lboo, bi nqb v coc cboonq lrlnb
qioo ooc bonq oo loi My vo /msloroom, noi cbi co nbonq qiom oc
coo c vo nbn vl goon lronq coo 8 Cioo Doc Sinqooro moi oooc
lbom oo. Moc oo boi cbi lo 7.CCC o on 8.CCC o cbo mi nqooi,
nbonq li vn |bnq lic vl oo lo |boon oo lo sinb loi. Nbonq cnq
nqb qioo ooc vo boonq bo boc l moi nbl mo bo li lbo oooc
oo qio cbonq li lon ooy lrl v lri on oo vo loo ro bonq lrio o
ooonb lbo.
BAT DAU TUYN NHUNG NHAN VIN
DAU TIN
Nbio ooonb nbn lboonq boi li ronq, Kbi noo lbl li nn ool oo
lbo nqooi voo lom. No oon lbonb l cnq ly ml mlnb vo co rl
il vn [nbo li bi lrooc}, vic lbo nbn vin o mo rnq cnq ly so lo
ml oooc |bo |bon oi voi oon.
Nbio cbo ooonb nqbi roi voo lroonq bo noy co xo boonq lil |im
lonq onq vo lin ronq, Toi soo li boi lbo nqooi lronq |bi li co lb
lom vic noy vo lil |im lin.
Ti conq lonq nqb nbo lb. \o cbinb cocb nqb noy so moi moi |im
bom so bol lrin ll oc coo cnq ly oon.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 22
Adam Khoo
BAI HOC V TIT KIM 2.000 D MT
THANG D MAT 4.900 D MT NGAY
Di |bi, lil |im voi lrom boy voi nqon o lbo nbn vin co lb lom
oon ml nbio bon, ooi vl oon co lb so ml oi bn ooonb lbo vo loi
nbon lim nonq. D li | oon nqbo co cboyn li oo o ml co bi
|im 4.CC o ml nqoy nbo lb noo voo qioi ooon li moi lbonb l
cnq ly ooo loo vo lo mlnb m om lom bl moi lbo.
\l cbi co ml mlnb, li boi lo loy vil coc o xol |inb ooonb qoi |bocb
bonq, soy nqb y loonq li lb vo goonq coo, qoi oin cbo |bocb bonq,
lboyl lrlnb son bm, lo l cboc coc ooi ooo loo ooo qm coc |bo
bo cn vo cbon o loi lio. Ti m lon co cnq vic bonb cbinb vo
loi cbinb.
Tronq ll co nbonq bool onq noy, oon nqb bool onq noo loo ro loi
nbon coo nbl cbo cnq ly Do lo loc li ooo loo. Mi nqoy oonq
lo, li |im oooc 5.CCC o [1CC boc vin voi qio 5C o/boc vin}. Toy
nbin, vl ml mlnb oonq ll co coc voi nn li cbi co lb ooy li oo
ln ml lbonq, |im v cbo cnq ly 3C nqon o.
Ti moc |ol lronq llnb lb |bo xo. Ti |bnq co oo lboi qion lronq
cnq loc li lb, oon bonq vo |im lbm |bocb bonq moi no oonb
nbio lboi qion voo ooo loo. Tronq |bi oo, so cbonq co y nqbo ql |bi co
lbm nbio bo onq ooo loo mo li loi |bnq co oo lboi qion boy soc
loc o lboc bin. Cboc oon conq lby vn o o oy. Kbi li con lo mlnb
lom ll co, cnq ly cbi co lb ool ooonb lbo coo nbl lo 3C.CCC o ml
lbonq [boy 3C.CCC o ml nom} mo lbi.
Ti conq nqb loi vic lbo nqooi lom coc cnq vic bonb cbinb, bo
cn vo | loon nbonq loc oo li bl soc lil |im. Ti nqb, No mlnb
lbo ml lro ly, mlnb boi lro cbo nqooi oo 2.CCC o/lbonq, cbi oonq
lo mlnb lom o lil |im s lin oo. Dio mo li oo |bnq nbn ro lo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
22Z
|||J|c !. /|I || |c |J | |c| |||| | || ||
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
lbl ro li oonq lom ml lin mi nqoy, no li li loc lom nbonq vic
noy' Soo loi co cboyn nbo lb
8on lby oy, no cbi lom cnq loc qionq ooy, mi nqoy li co |bo nonq
|im oooc 5.CCC o. No lbo ml nqooi lro ly, li boi lro loonq cbo
bo 2.CCC o mi lbonq, loonq ooonq voi 1CC o mi nqoy [qio onb
ml lbonq co 2C nqoy lom vic}. No lo mlnb lom coc cnq vic bonb
cbinb oo, li so lil |im oooc 1CC o ml nqoy. Nbonq li so ml oi co
bi |im oooc 5.CCC o vl |bnq co lboi qion ronb o ooo loo noo. \l
lb, bon cbonq oo boo, o lil |im 1CC o ml nqoy, li oonq ml oi
co bi |im oooc 5.CCC o, loc lo ml oi 4.CC o ml nqoy.
DAU TU VAO CON NGUOI D MO RNG
QUY M KINH DOANH
Kbi bol bin ro oio oo, li l loc lbo ml nqooi bo li lom cnq
vic bonb cbinb nbo. lro loi oin lbooi, lom cnq von qiy lo, so x
|bo bo cn cbo coc |boo boc, lin b voi |bocb bonq, v.v... 2.CCC
o lo ml |boon lin |bnq nbo oi voi li, nbonq oi loi li co lbm 5
nqoy mi lbonq o ooo loo vo |im lbm oooc 25.CCC o/lbonq. Coo
lo |bnq li |bi oo lo 2.CCC o vo |im loi oooc 25.CCC o. 8y qio,
cnq ly li oo co ooonb lbo lim nonq lo 55.CCC o mi lbonq.
Dooc oo, li loyn ml nbn vin | loon vo co lbm 2 nqoy noo vo
ooonb lbo coo cnq ly lonq lbm 1C.CCC o' Tby lb, li oonq s
lin noy loyn ml nbn vin oon bonq vo ml nbn vin li lb. Coi
conq, li nbn ro vic li oonq lo goo nbio conq |bnq boi lo cocb
so oonq lboi qion bio goo nbl. Moc oo li co lb |im 5.CCC o ml
nqoy, li vn co lb lro cbo ml cboyn qio ooo loo qioi voi qio 2.CCC
o o bo oonq lo lboy li.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 228
Adam Khoo
Trooc oo li soy linb, lbl lonq bi |bi cbi |im oooc 3.CCC o [5.CCC
o 2.CCC o} lronq |bi lo mlnb co lb |im oooc loi 5.CCC o. Soo
oo, li nbn ro ronq, oonq cocb moi nbonq cboyn qio ooo loo |boc
oonq lo lboy cbo mlnb, li co lb oonb lboi qion li oo voo vic bol
lrin coc |boo boc moi, bon loyn nbonq cboyn qio ooo loo moi vo
lbonb l cbi nbonb o coc nooc |boc.
Tbl vy, oonq cocb cbi ro 2.CCC o bi bon loyn, li oo co lboi qion
loo ro 1C cboonq lrlnb moi vo lrin |boi sonq sonq loi 5 goc qio. Tboi
oim bin noy [2CC8}, soo soo nom bool onq, /KLTC co lnq cnq
1C5 nbn vin, bool onq loi 5 goc qio voi lnq ooonb lbo bon 2C
lrio o. To vic ooo loo cbo 3.CCC boc vin mi nom, cnq ly li bin
ooo loo cbo bon 7.CCC nqooi mi nom.
M I NHAN VIN PHU HO P TRONG CNG
TY D U LA M T KHOA N DA U TU
Hoy nbo ronq mi nbn vin qioi mo oon lbo oooc oo lo ml loi
son sinb loi cbo cnq ly. No loyn oonq nbn vin oon bonq voi moc
loonq 3.CCC o, oon boi linb xom nqooi oo co |bo nonq monq loi ooo
nbio loi nbon cbo cnq ly. No nqooi oo co lb monq v 4.5CC o
loi nbon, oio oo co nqbo lo li l loi nbon lrn vn oo lo coo oon
lo 5C [oo ro 3.CCC o o ly lbm oooc 1.5CC o}.
Toonq lo, no oon loyn ml nbn vin bonb cbinb, nqooi noy so |bnq
monq on loi nbon lroc li cbo oon, nbonq boy nqb on nbonq cnq
vic [loi nbon} mo oon co lb lom lbm nbo co nqooi noy. Cbonq noo
s lin oon lbo v coo bon s lin oon oo ro cbo nqooi oo lbl vn nn
lbo bo lom vic cbo mlnb, oonq |bnq
Tb lo oon oo nom oooc nbonq nqoyn loc vo boonq bo o loo ro
ml oi nqo v ocb, oy qio oon cn l lronq voo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
C
h

n
g
08
QUN L TT
TIN BC

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 230
Adam Khoo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
CHNG
231
08
QUN L TT
TIN BC
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
D
o o n lo c cbo nq lo oo n o n v n o goon lro nq nb l o i vo i
m i ooonb nbn. Tb l oo i oom, oy lo m l lronq nbo nq ly oo
cbinb |bi n cbo nq lo o n lbn vo o con ooo nq |inb ooonb nbonq lo i
lboo nq lo oi o o coi nbo , lb m cbi oo goo cbo o n |bi nbi o v n
o bo l sinb lo mo i cbo y o n. Pbo i, li mo n no i o n vi c goo n ly
li n oo c lronq cnq ly co o oo n.
Ti n oo c cbinb lo boy l mo cb co o cnq ly oo n. Mo c oo l l co cbo nq lo
nn ooo c vo o |inb ooonb vo i ni m |boo |bo l ooo c lo m nbo nq vi c mlnb
yo lbicb vo lo o ro so |bo c oi l cbo nbo nq nqoo i mo cbo nq lo bo c vo ,
lbl li n oo c v n lo lbo |bnq lb oo goo. Dy lo v n o mo cbo nq lo lon
c n bo i goo n ly vo goon lm lbicb oo nq o oo l ooo c lbo nb cnq.
TIN BAC LA HUYT MACH
TRONG KINH DOANH
Ml cnq ly |bnq co lin conq qinq nbo ml nqooi |bnq co moo
booc ml cbic xo |bnq co xonq. No lo nqon loc goon lronq mo ml

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 232
Adam Khoo
cnq ly cn co o bol boy bl lim nonq. 8on co lb co nbonq y loonq
oc ooo, ml oi nqo nbonq con nqooi loi nonq, nbonq son bm
loyl voi vo ml lb lroonq lim nonq. Toy vy, no lbio oi so goon ly
loi cbinb ml cocb oonq cocb, |bnq ml moc lio noo coo oon co lb
lbonb bin lboc.
Tronq ooi, li lonq qo nbio ooonb nbn lom vic sinq nonq, lbo bol
oooc rl nbio |bocb bonq onq lboi monq on cbo bo qio lr coo.
Nbonq vl |bnq co oi cbo lronq on s socb | loon, cnq vic |inb
ooonb on on lon ooi. Nbonq oio noy co lb lronb oooc no nqooi
cbo ooonb nqbi bio vo goon lm nbio bon on vic goon ly vonq
gooy lin mol lronq cnq ly.
DA S DOANH NHAN TRANH NHIN VAO
NHUNG CON S BAN KHNG TH
LAM DIU TUONG TU
Co boi oooc ool ro, no lin ooc lo ml vn o goon lronq on lb
lronq |inb ooonb, co soo nbio ooonb nbn loi xoo lonq |bnq oonb
oo lboi qion cbo no Co oo ly oo cbinb. ml lo bo lbio |in lboc, boi
lo bo so boi vo coi conq lo oon linb c boo lbicb lro lro, lrl boon.
1) Thi u ki n thu c v ti n ba c
Tbl |bnq moy, rl il nqooi oooc ooo loo v goon ly lin ooc. Tro |bi
cboyn nqonb boc coo oon lo loi cbinb boy | loon, nbio |bo nonq lo
oon |bnq boc oooc cbol ql v nbonq boonq bo goon ly lin ooc
|bn nqoon lo cbo mo, boy o lroonq b lbnq, ooi boc.
Trn lboc l, li oil nbio nqooi lbm cbi con |bnq goon ly lin ooc
co nbn noo. Ho |bnq |im sool cbi bi, |bnq oil mlnb bin co ooo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
233
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
nbio lin vo |bnq ln | boocb cbi lio bonq lbonq. Nbo ml b goo
ll yo coo nbonq lboi goon xo v lin ooc, bo lboonq voonq voo no
nn booc cbi oil lrnq cbo voo onq loonq bonq lbonq. No ml nqoy
noo oo bo mo cnq ly vo monq nbonq |y nonq goon ly lin |om coi noy
voo |inb ooonb lbl oy so lo ml lbl ooi ooo lrooc nqoy lo oo. \l
lb li oonb co cboonq noy o cbio so voi oon coc |y nonq co oon v
vic goon ly loi cbinb ml cocb lbnq lboo.
2) So ti n ba c
Cbinb vl |bnq oil goon ly lin ooc mo nbio nqooi so oi mol voi
oio noy. Nbio ooonb nbn lm so voi li ronq bo rl nqoi vic lboonq
xoyn boi |im lro ooonb s oon bonq, cbi lio vo nbonq con s loi
cbinb |boc. Ho com lby conq lbonq |bi boi xom xol vo lom vic voi
nbonq con s. Ho lo lonq |bi nbn boo oon lbonb loon vo conq conq
lbonq bon |bi ooonb lbo |bnq oooc nbo monq mon. Ti |bnq
lboo linb loon lo ml lronq nbonq loi ooo cboo b oin nbl mo bo
lboonq vin ro.
Do vy, rl nbio nqooi lonq lronb vic noy vo qioo bo cbo nqooi lbn,
bo bonq boy ml nqooi oon oonq lin cy. Mlnb |bnq ronb linb loon
lin ooc, lbi o cbo Mory lo lio vy. Nbonq li xin nbn monb oio
noy. no oon |bnq nom oooc s lin mol bin co, ooonb s oon bonq
vo coc cbi bi ml cocb loonq ln mo qioo cbo nqooi |boc, lbl xoc xol
lbl ooi coo oon lo 5' No mon lbonb cnq lronq ol co looi blnb
|inb ooonb noo, oon boi vool goo lm ly o nqoi oo vo ool oo goon
lm nqoy on llnb blnb loi cbinb coo cnq ly.
3) Thch l n khn, tr hoa n
Coi conq, rl nbio cbo cnq ly mo li oil co xo boonq xom cnq vic
loi cbinb vo | loon lo lbo yo. Ho lon l lronq voo nqbin coo son
bm, conq c ocb vo, lom vic voi |bocb bonq, goonq oo cbo cnq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 23A
Adam Khoo
ly boy goon ly nbn so. Ti |bnq co lboi qion lo vic s socb, D
soo conq oooc mo, con s co cboy ml oo mo so .
Tl nbin, s socb coo bo vl lb mo |bnq oooc c nbl lboonq xoyn.
Ho cbi oil on ooonb lbo, cbi bi vo loi nbon coo lbonq 5 voo lbonq
' Dio noy conq loonq lo nbo vic ml oi oonq r lbi oo mo on boi
lon soo moi nbln lby oonq oim' No oon cboi ml lrn oonq r mo
|bnq oil li s ooo nbio, lom soo oon oil mlnb oonq lbonq boy lboo
Lom soo oon oil oooc cbin lbol coo mlnb co oonq boy |bnq
\nq, |inb ooonb conq qinq nbo vy. Tl co ooonb nbn lbonb ool
oo boi lboonq xoyn nbln voo oonq li s. 8on boi o mol lboo ooi
vo linb loon ooonb lbo, cbi bi vo oonq lin bonq nqoy, bonq lon,
bonq lbonq' 8onq nbonq bn mm bio goo voi qio boi cbonq nbo
Microsol Excol vo Monoy, oi conq co lb lom oooc vic noy.
THUONG XUYN THEO DOI S SACH,
THAY DI CHIN LUOC KIP THOI D
DAT DUOC MUC TIU
Coc cbi s loi cbinb cbo oil cnq ly oon co oi oonq boonq o ool
oooc moc lio boy |bnq. \l vy, no |bnq lboo ooi lboonq xoyn,
cnq ly coo oon co lb oi cbcb boonq vo on |bi oon bol bin ro
lbl oo goo lr'
Soo oy lo ml s lroonq bo b oin oi voi coc cnq ly moi lbonb
l. Do |bnq lboonq xoyn lboo ooi cbi lio, nqooi cbo |bnq oil
ronq cbi bi oo vool goo nqn socb oo lro. Dn coi nom, |bi onb lo
bol bin ro lbl lby mlnb oo o l' No oil oio noy nqoy lo oo, onb
lo co lb lin bonb coc oooc col qiom cbi bi, xooy cboyn llnb lb o
lom on co loi.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
235
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Ml lroonq bo lbnq lboonq |boc, nqooi cbo |bnq oil ronq ooonb
lbo |bnq lonq lroonq nbo oo linb. Conq nbo lroonq bo lrn, onb lo
cbi bol bin ro cnq ly cbo l voo coi nom. Ml lronq nbonq co so
qio cnq ly li lbonb cnq lronq vic ool moc lio ooonb lbo vo loi
nbon bonq nom lo vl cbonq li lboo ooi ooonb s |bnq boi mi
lbonq, mi lon mo lo mi qio' \oo lboi oim bonq oooc oon loi goy
lbo lin, ml lin nbon so oooc qoi loi qiom oc son bm vo qiom oc
oio bonb coo li lronq vonq ml linq. Tronq oo linq soo, coc con s
noy oooc nb voo b lbnq | loon coo cnq ly. Ciom oc oio bonb
coo li so nqbin coo coc oon ooo coo lnq |l ooonb lbo coo ll co
coc oon v |inb ooonb bonq lon.
Tboi oim ooonb s oon bonq cboo ool cbi lio lronq lon, cbonq li
so xom xol, lboy oi cbin looc vo ool loy voo lom nqoy. Cbonq li co
lb oonq nbio goonq coo bon, bol lrin |nb li lb moi, qioi lbio
cboonq lrlnb |boyn moi ooc oil, lboc oy nbn vin oon bonq c
qonq bon vo lom moi vic cn lom o lonq ooonb s.
BAN CAN BAO NHIU TIN
D MO MT CNG TY?
No oon oonq lronq goo lrlnb lbonb l cnq ly, co lb oon so oon
|boon |bnq oil mlnb cn ooo nbio lin. Nbio nqooi goon nim
ronq cn co lbl nbio lin o xy oonq ml cnq ly lbonb cnq. Tbl
ro, oio noy loy lboc voo lnb voc oon mon |inb ooonb. Ml s nqonb
ooi boi nbonq |boon oo lo |bnq l oon oo lronq |bi rl nbio nqonb
|boc cn rl il vn.
Tbl vy, li oo ool oo |inb ooonb voi s vn qn nbo oonq |bnq.
/oom Kboo & /ssociolos xol bin voi cbi 5CC o [loonq ooonq lrio
onq \il Nom}. /oom Kboo Loorninq Tocbnoloqios Croo [/KLTC}

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 23
Adam Khoo
oooc lbonb l voi 8.CCC o [lbm cbi oo con |bnq boi lo lin coo
li}. Croolsool Enlorloinmonl [|inb ooonb son nboy oi onq} ro ooi voi
2.5CC o [cbo yo o moo coc lbil o m lbonb/onb sonq co} vo Evonl
Coros ool oo voi 12.CCC o. Nbo vy, coc nqonb nqb |inb ooonb
noy co oim ql cbonq voi nboo Pboi, ll co oo ool oo lboo |io
ooonb nqbi voi ooonb nqbi [8osinoss lo 8osinoss} booc ocb vo .
BN LOAI HINH KINH DOANH CHINH
8on co lb |inb ooonb oonq cocb conq c ocb vo booc son bm [son
xol/oon lo} cbo |bocb bonq. Kinb ooonb son bm lboonq cn nbio
vn oon oo [o moo nqoyn vl lio, xy nbo moy, vn bonb moy moc
boy moo bonq boo no oon lo}. Tronq |bi oo, |inb ooonb ocb vo |bnq
ooi boi nbio vn nbo vy. 8on co lb oon lboi qion vo cnq soc [col
loc, soo cboo moy moc} boy |in lboc [lo vn, ooo loo, bo ly}. Do
bo bl loi son lo loi son lri lo [y loonq vo |in lboc coo oon}, cbi bi
lon nbl lo lin loonq cbo nbn vin.
Cnq ly coo oon co lb |inb ooonb voi oi loonq nqooi lio oonq
[8osinoss lo Consomor vil lol lo 8 lo C boy 82C} booc voi coc
cnq ly |boc [8osinoss lo 8osinoss, vi l lo l lo 8 lo 8 boy 828}. 8 lo C
nbo lim lom loc, nbo bonq boy coc lronq lm qioo ooc lboonq cn
nbio lin bon o goonq coo vo lbo mol oonq. Tronq |bi oo, coc
cnq ly 8 lo 8 lboonq |bnq cn lin o goonq coo vo |boyn moi.
Ho onq |im oooc lboonq lbnq goo oon bonq lroc li, omoil boy
oin lbooi. \o oo vic conq c ocb vo lboonq oooc lboc bin loi von
bonq |bocb bonq, vic lbo mol oonq conq |bnq goo cn lbil.
Dim ol loi coo 8 lo 8 lo vic lbonb loon lboonq oooc lboc bin
lronq |boonq 3C-C nqoy soo |bi son bm/ocb vo oooc conq c.
\oi coc cnq ly 8 lo C, vic lbonb loon oooc lboc bin nqoy l loc
oooi oonq lin mol. \o ooonq nbin loonq lin cn cbo bool onq
cnq ly so oooc oom ooo bon.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
23Z
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Tom loi, vic |inb ooonb co lb cbio lbonb 4 looi cbinb. 1} Kinb ooonb
son bm 8 lo 8, 2} Kinb ooonb son bm 8 lo C, 3} Kinb ooonb
ocb vo 8 lo 8 vo 4} Kinb ooonb ocb vo 8 lo C.
8onq lil | oooi oy lnq |l oim ooc lbo coo mi blnb lboc |inb
ooonb. Nbo oon co lb lby, |inb ooonb ocb vo 8 lo 8 lboonq oooc
ool oo voi rl il vn oo lo. Tl co nbonq ql oon cn o lom vic loi
nbo lo ml cbic moy linb xocb loy, ml cbic oin lbooi oi onq vo lri
lo coo oon.
Sn phm B to B
V d:
Cung cp thit b vn phng
Phn phi phn mm chuyn nghip
Cung cp my tnh vn phng
Gia cng hng ha xut khu
Sn phm B to C
V d:
Nh hng
Thc phm dinh dng
Hng in t tiu dng
Ca hng bn l
Dch v B to B
V d:
Cng ty thit k trang web
Cng ty t vn nhn s/tuyn dng
Cng ty qung co
Cng ty o to doanh nghip
Dch v B to C
V d:
Tim lm tc
Trung tm ngoi ng
Sa cha in my
B to B
(+)
Chi ph qung co & khuyn mi thp hn
Bn hng da vo quan h
()
Thanh ton t 30-60 ngy
D phng n xu
B to C
(+)
Thanh ton trc bng tin mt
Khng c n xu
Bn hng nhanh
()
Chi ph qung co/khuyn mi cao
V tr bn hng hay vn phng rt quan trng
Sn phm
(+)
D tng quy m
Chi ph khng c nh thp
Cht lng ng u
()
Vn ban u cao
Chi ph hng ha cao
Dch v
(+)
Chi ph ban u thp
Khng cn hng ha
()
Kh tng quy m hn
Chi ph khng c nh cao hn
Kh m bo cht lng hn

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 238
Adam Khoo
CHUA BAO GIO VIC MO MT CNG
TY LAI THUAN LOI NHU NGAY NAY
Tbl moy, vic mo |inb ooonb rinq nqoy noy ro bon nbio so voi ol
co lboi oim noo lronq lcb so. Tronq goo |bo, oon cn nbio lin o
moo vl lio lb, xy oonq von bonq/nbo xoonq, moon cnq nbn
vo goonq coo. Nqoy noy, nbo |y lbol lin lin, oon boon loon co |bo
nonq xy oonq ml co nqbi lrio o voi s vn |bim ln oon oo'
Tl co nbonq ql oon cn lo ml cbic moy linb xocb loy, ml cbic oin
lbooi oi onq vo lm oonb lbi o ool oo |im lin. Tronq lboi ooi
lbnq lin bin noy, oon co lb oon nbonq son bm lri lo/|y lbol s
boy ocb vo mo |bnq ln cbi bi son xol. 8on co lb nqi nbo mo vn
oon bonq oooc cbo co lb qioi nbo voo soc monb coo lnlornol. 8on co
lb goonq coo cnq ly coo mlnb [lrn lnlornol nbo oloq, monq xo bi},
lo lom bim goonq coo [cbio lrn oolooo}, vo qoi bonq lrom nqon
omoil o li cn ml loonq |bocb bonq |bnq l min bi. Co bi goo
lo v ln'
LAM TH NAO D MO MT CNG TY
VOI S VN KHIM TN BAN DAU?
Cbo oo oon goyl onb |inb ooonb oooi blnb lboc noo, boy o li cbio
so voi oon ml s cbin looc sonq loo nbom qio oon qiom li oo vn
oo lo oon oo.
1) Chi n luo c pha t tri n ch m ma ch c
Co boi co cb o lbo nb l m l ooonb nqbi . Co cb o o lin lo lrlnb lo nq
n loo nq, co nqbo lo oo n bo l boy l nq lo c o qy li nq vonq nqoy lo
o o oo nq co cb boy o nq lb l nbi o li n, lbo loo n nbo nq nqi soo v

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
23
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
lo m vi c, mo von bo nq nqoy qio o lronq lm vo l n cnq vo o lb lroo nq
vo i nbo nq cbi n loo c li lb cbo nboo nq. \o i cbi n loo c no y, oo n c n co
no i li n vo |bnq ooo c bo mo c m l soi l m nbo no o. N o lbo nb cnq,
oo n so lbo v bo nq lri o o ooonb lbo vo cbi m lnb lb b n r l nbonb.
N o lb l oo i, cnq ly oo n so so o cbi soo m l om.
8on lbn li lbicb boonq cbm cbm mo cboc bon. Hoy ool oo
ml cocb lo ln vo bol lrin lonq oooc. Tl nbin oon |bnq lb |im
oooc bonq lrio o ooonb lbo lronq ooi oo, nbonq oi loi oon co
lb lbo nqbim coc cbin looc |inb ooonb coo mlnb vo coi lin no
lrooc |bi cnq ly [lbo lbocb} bol lrin goo lo vo goo ln |om |bnq
lb goon ly ni.
Kbi moi mo /KLTC, li oin nbo mlnb lbonb von bonq vo cbi loyn ml
nbn vin ooy nbl. Ti ool oo voi coc |boo ooo loo cbo coc lroonq
boc. 8onq cocb noy, li |bnq cn boi oonq goonq coo [oon lroc li
cbo coc lroonq} boy lbo bonq c ool lin o l cboc |boo boc vl ll
co coc lo oo oooc lboc bin loi lroonq. Do oo, voi cbi 8.CCC o, li
co lb vn bonb cnq ly vo loo oooc ooonb lbo oo cbm nbonq cboc
cbon. Kbi co co so lin ronq m blnb bool onq coo mlnb lo oonq, li
moi lo lin mo rnq |inb ooonb.
Soo oo, li lo lo lil |im vo oonq lin |im oooc o loyn lbm nbn
vin, lbo von bonq, oo oim qionq ooy vo oonq goonq coo lrn
ooo. \oi boonq cbm ly mo ron mo [ly loi nbon |im oooc oo
lo nqooc voo cnq ly}, li bol lrin cnq ly ml cocb vonq cboc, |im
oooc coc oi loc vo cbi lronq vonq soo nom, cbonq li oo co nqon
ooonb lbo 2C lrio o mi nom. D vn bonb cnq ly nqoy bm noy,
cbonq li ml |boonq 4CC.CCC o cbi bi c onb bonq lbonq vo cn
lnq cnq 1,2 lrio o [loi son vo lin mol} o bool onq mi nqoy.
To co cboyn co lbl coo mlnb, li mon oon lin ronq, vic ool oo
ml cnq ly nbo vo qy oonq no lbonb ml cnq ly oonq oo lb lroonq
voi bonq cboc lrio o ooonb lbo lo oio boon loon |bo lbi. Tbl vy,
Croolivo Tocbnoloqios [ooonb s ml lrio o My} coo Lim Wonq Ho

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2A0
Adam Khoo
cbi co s vn oon oo lo .CCC o vo Howloll Poc|oro [ooonb s 1C4 li
o My } co nq ooo c oo l o o cbi vo i 538 o My . Toonq lo , Sony lnlornolionol
coo /|io Morilo co s vn oon oo oooi 5.CCC o My.
2) Duy tr chi ph khng c dinh
Ml cocb |boc o qiom roi ro vo cn il vn lo qiom lbio cbi bi c
onb, lboy voo oo lo nbonq |boon cbi |bnq c onb.
Cbi bi c onb lo nbonq |boon cbi mo oon boi lro bonq lbonq ol |
oon co oon oooc bonq boy |bnq. Cbi bi c onb lon ooo qm loonq
nbn vin vo lin lbo von bonq. No oon ool oo |inb ooonb voi
cbi bi c onb coo, oon cn vn oon oo oo lon [lin mol} o lro coc
|boon noy bonq lbonq cbo loi |bi oon co |boon lbo oo lin.
Tronq |bi oo, coc cbi bi |bnq c onb cbi bol sinb |bi son bm oon
oooc. Noi cocb |boc, oon cbi boi lro coc |boon noy |bi lbo oooc lin
lo vic oon bonq. 8onq cocb noy, oon ln rl il vn oon oo o lronq
lroi bool onq cbo cnq ly.
\i oo, |bi li moi mo Evonl Coros voi boi oi loc |boc, cbonq li |bnq
oonq nbio lin o moo som coc lbil o m lbonb onb sonq cbo vic l
cboc so |in, vl so ln lo 2C.CCC o on 3C.CCC o. Nqooc loi, cbonq
li lbo coc lbil o noy [ml lo 1.CCC o on 1.5CC o} |bi co so |in.
Tboy vl loyn nbn vin lom vic loon lboi qion, cbonq li lbo nbonq
|y lbol vin, D1, nqooi on cboonq lrlnb lom nqb lo oo vo cbi boi lro
cbo bo |bi lbo oooc lin lo ml so |in.
Kbi moi ool oo /KLTC, li conq oi loc |bnq b moo boy lbo lronq
lm ooo loo o l cboc coc |boo boc vo bi lboo. No lom vy, soo
lbonq oo lin co lb nqn coo cbonq li lo 1CC.CCC o on 2CC.CCC
o voo lin lbo vo soo sonq bonq c. \oi s lin 8.CCC o |bim ln
oon oo, cbonq li boi linb bool vo sonq loo. Cbonq li l cboc coc
|boo boc loi |bocb son booc co loc o. Mi ln l cboc cbonq li boi
lro lo 1.CCC o on 2.CCC o, nbonq cbi |bi noo co so |in mo lbi.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
2A1
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Kbi cnq ly lon on vo co coo on coo o, oon co lb cboyn on coc
cbi bi |bnq c onb lbonb cbi bi c onb, ooi vl cbi bi c onb so
qiom oi |bi cnq ly bol lrin. Moc oo cbi bi |bnq c onb qio oon
|bnq boi qnq ln |im vn oon oo, nbonq no |bo lo ool lronq
mi loonq goon voi cbi bi c onb, vl oon lro lboo lonq so |in. Do oo,
|bi oo oo monb, li ool oo lbo lronq lm ooo loo vo loyn nbn vin
loon lboi qion.
3) Khoa n vi c cho bn ngoa i
Cio so oon mon mo ml cnq ly goonq coo. 8on oil ronq cbi bi lbo
von bonq, som moy linb vo coc lbil o von bonq |boc so on voo
vn bonq lrom nqon o. Nqooi ro, oon conq cn |boonq 5C.CCC o
ml lbonq o lro cbo oi nqo cboyn vin vil goonq coo, lbil | my
lbol, ln | boocb lroyn lbnq vo nbn vin bonb cbinb lrooc |bi co
oooc |bocb bonq oo lin.
Toy vy, oon vn co cocb col qiom s vn oon oo. boy |boon loon
o cnq vic cbo nbonq nqooi lom nqb lo oo lronq nooc booc nqooi
nooc' \oi soc monb lnlornol vo cnq nqb, oon co lb |boon ol co
|bo noo lronq bool onq |inb ooonb coo oon cbo ml oi nqo cboyn
nqbi voi cbi bi cbi oonq ml bn nbo so voi vic l ro oy oo coc
oon o lronq cnq ly.
\i oo, no oon qionb oooc ml bo onq lboc bin ml cbin ocb
goonq coo cbo |bocb bonq lo |bo y loonq, lbil | on oon oonq
cboonq lrlnb, oon co lb lroy c cbo lroc loyn coo nbonq nqooi lom
nqb lo oo loi www.olonco.com boy www.wor|obolicsorbiro.com. Donq
lbnq lin v oo on coo oon, loyn cbon vo qioo bo onq cbo |i noo
oo onq oooc yo co coo oon. Kbi boon lbonb oo on, oon co lb nbn
lron qoi 2C.CCC o lo |bocb bonq mo cbi boi lro cbo nbonq nqooi oon
lbo 1C.CCC o [vi oo v y}, vo lb lo oon oo loi 1C.CCC o [5C li l
loi nbon}. Co nbo vy voi ln, oon so licb loy oo lin o loyn nbn vin
cbo mlnb vo lbo von bonq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2A2
Adam Khoo
Nlal tltj |t |rea we| www.eleate.tem
|a |ae \aaaa aa'ea 'aa' :a .'e: \aa: aaaa
:aa aea aaa'
/em .a :aaa aaaa aaa
:aa :) 1,:a .a \aa: aaaa

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
2A3
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Nbo oon co lb lby lo blnb cbo lronq woo on lrn, oon co lb oonq
oin bo noy voi coc nqonb |inb ooonb |boc nboo nbo lbil | lronq
woo boy bol lrin bn mm. 8oi loon oi voi cbo ooonb nqbi lo
|bnq nbonq oon cn qiom s vn oon oo on moc lb nbl mo con
boi c qonq |im oooc conq nbio loi conq ll.
4) Sa ch luo c n u cha o ru d kha ch ha ng va
nha cung u ng trang tra i mo i chi ph
8on oo nqbo co cboyn no cboo rlo cboo nbi Nqoy xoo, co ml
nqooi |bocb o bonb, soo ml nqoy ronq ro, qi moi, cbn cbn, oonq
ooi, onb com lby nbo ool oooc vonq |bi lby lon |boi oc ln lo nqi
nbo nbo nom oon oc nqooi olo ronq. Cbonq lroi qo coo boi xin cbo
nbo ml cb nqo vo ml ooo lol oo, nbonq nq cbo oonq vo boonq
bi ooo ll oo bo bonq oonq s coo loi lrooc moi onb.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2AA
Adam Khoo
\ |bocb |bn nqoon oil ronq |bnq nn |y |oo voi ml nqooi no oo,
|bnq oil lb noo lo coi ooi coi rol coi ml coo nbonq cbonq ooonq
lroonq. /nb nbol my conb |b, |im oooc ml coi ni mo o qoc bonq
roo ri moc nooc o voo oy ni vo nbom loo oon. Cnq cbo nbo lby
|bocb loi boi nbom o on nqooi lbl ly lom lo mo lom, nq lbo oo
ro nqooi coo s boi.
Noy onb |io, onb lom coi ql oy
/, li no mon cboo rlo y mo.
Cboo rlo o, li cboo nqbo lby oi no cboo rlo ooo qio' Tb no co
nqon |bnq
Ro lbl nq snq booi snq bi. Do lo mon nqon nbl oy, ooc oil lo
lronq ml nqoy moo onq rol mool lb noy.
Dooc ml loc onb qo coo, boi xin ml nom qoo vl onb lo loy o goo
nbio nooc. Tboonq llnb, oo cbo nbo monq ro cbo onb ml cbon qoo
oy. /nb o co cbon qoo voo ni.
Ml loc soo onb loi qo coo xin cbo nbo ml il moi, vl cboo bon nbol.
Loc soo noo lo ml cbol oo on, ri lio vo coi conq lo bonb. C con
qoi nq cbo nbo con cbo onb lbm my goo lronq qo. 8y qio lbl moi
lbom goyn ro coo ni cboo bonb oc ln nboc co moi, nq cbo nbo
|bnq lb cbo ni, oon mo coo cboy ro xin nm lbo ml minq. Tl
nbin, v |bocb coo cbonq lo |bnq |oo |il nbo nq cbo nbo, onb
moon cbon ool moc ro moi moi nqooi nm lbo. /n xonq oi conq lm
loc, soo lrn ooi loi co mon cboo rlo nqon on lb'
Tronq |inb ooonb, oon conq co lb boc l cbio noy coo nqooi |bocb
lbnq minb |io, oo i vl |bi oo n |bnq co nbi o v n o ooo c vo o |inb ooonb,
oon cn boi onq noo o |im lin oo onq nbo co coo cnq ly.
\i oo, oon cn lin o moo bonq boo, nqoyn vl lio, lro loonq cbo
nbn vin, lro lin lbo von bonq lrooc |bi lbo lin loi oooc [lo vic
oon bonq}.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
2A5
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
D no cboo rlo, oon boy lom soo |bin |bocb bonq lro lin lrooc
cbo oon. 8onq cocb noy, oon co ml |boon lin oo o lronq lroi bool
onq coo ooonb nqbi. Tronq lboc l, socb looc no cboo rlo lbnq
oonq bon oon loonq, no oooc o oonq lronq nbonq lnb voc nbo lbil
| ni lbl, lronq lm lb blnb, lronq lm ooo loo Tronq nbonq lnb
voc |boc, oon boy lom bl soc o lboyl boc |bocb bonq lro lin lrooc
|bi qioo bonq o boonq |boyn moi nbio bon.
Dnq lboi, boy loo mi goon b ll voi nbo conq onq o bo cbo bo
oon lro cbm, cbonq bon soo C nqoy. Noi cocb |boc, oon co lb oonq
lin |im oooc soo |bi oon bonq o lro cbo on conq onq, qiom nbo
co cn lin cbo bool onq |inb oonb.
5) Tra luong b ng c phi u va lo i nhu n
Ml lronq nbonq cbi bi ln |om nbl lronq |inb ooonb lo cbi bi nbn
so. Tboy vl lro loonq oonq lin mol, boy o nqb oi loc vo nbn vin
nbn loonq oonq c bio booc bn lrom loi nbon soo mi oo on.
TINH TOAN CHI PHI BAN DAU CUA
CNG TY
8ooc li lboo lronq goon ly loi cbinb oon cn linb ro lnq vn |boi oo
cbo cnq ly. Tnq vn |boi oo ooo qm. Cbi bi oon oo vo Cbi bi
c onb lronq lbonq oo lin.
fcng vcn khc| ccu =
Ch| ph| ccn ccu + Ch| ph| cc c|nh chc lhcng

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2A
Adam Khoo
e} Dt |lal tll jll |ea 1t
Tbnq lboonq, lronq oooc oo lbonb l cnq ly, oon boi oo linb
nbonq cbi bi oon oo li lbio nbo soo [o oonq cbo Sinqooro}.
Hong muc
cng ky k|nh cccnh
lcy l|nh]Phcn mem
lcy phclcccpy
Suc cng vcn phcng
cl ccc l|en lhue vcn
phcng (2 lhcng)
Phcl lr|en]ngh|en cuu
cn phcm (P&D)
Ch| ph| du I|nh
2 3 cc
T.7 cc]mcy l|nh
2 3 cc
T. 25. cc chc T m
2
G|c lhue mc| lhcng x 2
fuy lrucng hcp
*No o oonq coc boonq bo mo li oo no ro nbo lom loi nbo vo
lbo nqooi lom nqb lo oo, oon co lb qiom oooc coc |boon cbi bi
noy ml cocb oonq |.
|} Cll jll t 1lal tle set |lea
8n conb coc cbi bi lbonb l lro ml ln, oon conq cn co oo lin o
oom ooo coc cbi bi c onb cbo soo lbonq. Tronq lroonq bo ooonb
s oon bonq vo lin |bnq lbo v oooc som nbo oo linb, oon cn boi
co oo lin o li loc bool onq
Hoy so oonq coc bn mm nbo Microsol Excol o oo linb cbi bi c
onb lronq soo lbonq bool onq. Tronq lroonq bo xo nbl, oon |bnq
|im oooc ml bo onq oon bonq noo, oo lo s lin oon so cn o
oom ooo bool onq bonq lbonq.
Soo oy lo ml s cbi bi c onb b oin oi voi ml cnq ly.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
2AZ
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
CAC PHUONG PHAP HUY DNG VN
Soo |bi oo oo loon lnq s lin cn
lbil o mo cnq ly, oon boi llm
cocb boy onq vn. Ti lin ronq
cocb ll nbl o boy onq vn lo lo
o oonb lin. 8onq cocb noy, oon
|bnq cn boi cbio so c bn
conq nbo loi nbon |inb ooonb
goo nbio loc oo, boy boi cbo
ml |boon no noo.
Ti conq lin ronq, cocb ll nbl lo oon boy lom vic cbo ml cnq ly
bonq oo lronq lnb voc oon mon |inb ooonb lo ml on boi nom
lrooc |bi mo cnq ly rinq. Hoy nqb oy lo co bi voo oooc lro cnq
voo oooc boc boi. Kbi lom vic cbo nbonq cnq ly ll nbl, oon co co
bi m bonq coc cbin looc goon ly, goy lrlnb bool onq, cboonq lrlnb
li lb vo boonq cocb goon ly nbn so bio goo lronq lnb voc co lb
coo oon.
No, vl ml ly oo noo oo, oon goyl onb mo cnq ly voi ml s vn |bo
lon [nbio bon 2CC.CCC o} vo cn nqon vn on nqooi, vy lbl oon
cbi co boi cocb o boy onq vn. booc lo oon ml bn c bn lronq
cnq ly [vn} oon booc voy lin [no}.
Ch| ph| c d|nh
fhue vcn phcng & c|en nucc Vcn phcng phcm
Vcn chuyen Cucc v|en lhcng
fhue lh|el c| lucng nhcn v|en
Cucng ccc vc khuyen mc|

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2A8
Adam Khoo
a) Ba n c ph n (v n)
Dy lo boonq bo llm nqooi |boc oo lo lin voo cnq ly oon, oi loi
oon boi nboonq cbo bo ml bn so boo cnq ly. o oim coo boonq
bo noy lo no cnq ly |inb ooonb l booc bo son, oon |bnq co
nqbo vo boi lro loi bn vn oo lo. Tronq lroonq bo noy, nbo oo
lo lo nqooi cbo roi ro cbo |bnq boi oon. Doonq nbin, nbooc oim
lo oon boi cbio so ml bn so boo coo cnq ly vo loi nbon |bi cnq
vic |inb ooonb co loi.
Loi |boyn coo li lo cbi oon c bn cbo oon goon lr cnq ly, coc oi
loc sonq l boy nbo oo lo oonq voi lro cbo onq vo monq loi qio lr
cbo cnq ly. Kbi co c bn lronq cnq ly, bo so co onq loc lom vic
ll o oom ooo |inb ooonb lbonb cnq. Coi conq, no |bnq con so
loo cbon noo |boc, oon boy ly vn lo nbo oo lo on nqooi.
Co boi oooc ool ro lo nn onb qio cnq ly lb noo vo nn oon oi ooo
nbio bn lrom c bn cbo mi onq vn oo lo. Di voi ml cnq
ly moi mo, lnq qio lr coo cnq ly lo lnq vn oo lo voo.
\i oo, no oon oo voo 5C.CCC o vo 1obn [ml nbo oo lo on nqooi}
conq oo voo 5C.CCC o, lboo nqoyn loc, cnq ly oooc onb qio
1CC.CCC o. Dio noy conq co nqbo lo oon so boo 5C c bn vo
1obn nom 5C con loi. Nbonq li oo lboi qion lom cbo cnq ly, con
1obn |bnq lom ql co, li co lb nom nbio c bn bon |bnq. \
nqoyn loc, co lro loi lo KHCNC'
Tronq |inb ooonb, oon nn lon lon locb oil goyn so boo vo goyn
coo nbn vin. Coyn so boo ool nqon lo vic oon oo lo ooo nbio
lin voo cnq ly. No lom vic cbo cnq ly, oon l loc lro lbonb nbn
vin coo cnq ly, vl vy oon so oooc boonq loonq bonq lbonq, lboonq
vo coc cb o oo ooi |boc voi lo cocb lo nqooi lom vic cbo cnq ly.
\i oo, oon lboo lbon voi 1obn [nqooi onq so boo cnq ly} ronq oon
so oooc lro loonq 7.CCC o/lbonq [con co voo mol oonq loonq lrn lb
lroonq} voi voi lro lo qiom oc oio bonb. No cnq ly |bnq co lin o

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
2A
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
lro nqoy [vo oon onq y}, oon so oooc lro loonq voo coi nom [84.CCC
o/nom} |bi cnq ly ool oo co |boon lbo. Cio so, soo ml nom cnq
ly |im oooc 1CC.CCC o soo lbo. Nqooi lin loonq oon con oooc
boonq lbm oo lbonq lin lboonq [21.CCC o} lboo goy onb oon oo.
7.CCC o con loi so oooc cbio oo qioo oon vo 1obn nbo lo lin c loc
booc co lb oonq o loi oo lo voo cnq ly.
b) Vay ti n (no )
8n conb vic oon c bn o boy onq vn, ml qioi bo |boc lo
voy lin. o oim coo boonq bo noy lo |bi cnq ly ool oo sinb loi,
oon so oooc boonq 1CC loi nbon mo cbi lro ml |boon lin nbo cbo
s lin oi voy [loi sol nqn bonq}. 8on so qio oooc goyn so boo cnq
ly 1CC.
Nbooc oim lo no vic lom on lbl ool, oon boi boon lro loi |boon
no. Moc oo cnq ly oonq ro voy lin cbo |bnq boi c onq, bo bl
cbo no yo co co nbn cbo lrocb nbim lro no booc lb cb.
\ co oon, co boi cocb voy vn, oo lo.
1. \oy lin lo oon oo vo nqooi lbn, oom ooo ronq bo |bnq boi lo
nbonq nqooi cbo voy nonq loi vo co lb cbo oooc vic ml lin [oo
co nbio oi |cb xoy ro |bi coc oc cbo mo lon loi oom bl s lin
oonb oom vo ooonq qio cbo con cboo voy lom |inb ooonb o ri
lronq loy |bi cnq vic |inb ooonb lbl ooi.}
2. \oy nqn bonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 250
Adam Khoo
BA LOAI BAO CAO TAI CHINH
TRONG KINH DOANH
Ti oo o c on nbonq vn o loi cbinb co oon lronq qioi ooon oo
mo cnq ly, oy qio cbonq lo so l lronq voo vn o goon ly lin ooc
|bi cnq vic |inb ooonb ool oo oi voo bool onq.
Conq nbo lboi con oi boc, voo coi nom boc, mi boc sinb oo oooc
bol boc oo lronq oo qbi oim lnq |l coc mn boc, ml cnq ly conq
co oo looi ooo coo, cbo oil cnq ly bool onq nbo lb noo vo co ool
oooc coc moc lio loi cbinb boy |bnq. 8o oonq ooo coo loi cbinb ooo
qm. 1} 8onq 8oo Coo Kl Coo Hool Dnq Kinb Doonb, 2} 8onq Cn
Di K Toon, vo 3} 8onq 8oo Coo Loo Cboyn Tin T.
Ba ng Ba o Ca o K t Qua Hoa t D ng Kinh Doanh
8onq 8oo Coo Kl Coo Hool Dnq Kinb Doonb [con qoi lo 8oo Coo
Loi L} cbo oil cnq ly ool oooc ooonb lbo ooo nbio [ooonb s oon
bonq}, cbi lio lb noo [lnq cbi bi} vo loi nbon con loi ro soo. 8onq
ooo coo noy oooc linb loon lronq ml |boonq lboi qion nbl onb nbo
bonq goy [3 lbonq} boy bonq nom.
Dooi oy lo ml 8onq 8oo Coo Kl Coo Hool Dnq Kinb Doonb qion
looc. Hoy xom xol coc lbonb bn goon lronq lronq oonq ooo coo noy
vo nbonq ql oon cn cbo y o xy oonq ml cnq ly lbonb cnq.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
251
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Cng ty TNHH Thi Trang Bng Bo Co
Kt Qu Hot ng Kinh Doanh Hng Nm
Doanh thu 1.000.000
Khu tr:
Gi vn hng bn (400.000 )
Li nhun gp 600.000
Khu tr: Chi ph c nh
Bn hng v tip th (50.000 )
Lng nhn vin (200.000 )
Vn chuyn (36.000 )
Cc vin thng (7.200 )
Thu mt bng (36.000 )
Khu hao ti sn c nh (16.800 )
Tng chi ph c nh (346.000 )
Li nhun trc thu 254.000
Khu tr: Thu thu nhp (50.800 )
Li nhun rng 203.200
* S trong ngoc n l s m
Cbonq lo boy conq llm bio v ml voi con s goon lronq lronq 8onq
8oo Coo Kl Coo Hool Dnq Kinb Doonb.
!} Deeal |lt
Con s oo lin oon boi cbo lronq lo ooonb lbo, con qoi lo ooonb s
oon bonq, loc lo s lin cnq ly |im oooc lronq ml |boonq lboi qion
nbl onb.
Doonb lbo ~ Cio m i oon v so n b m x Loo nq oon v so n b m oo n ooo c.
Do oo, no cnq ly oon oooc 1C.CCC o gon oo, mi o lr qio 1CC
o, ooonb lbo coo oon so ool 1.CCC.CCC o. Tronq lboc l, cnq ly coo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 252
Adam Khoo
oon co lb co nbio oonq son bm vo ocb vo voi nbio moc qio oi
voi mi oo boonq vo oon v |inb ooonb |boc nboo.
D xy oonq ml cnq ly lbonb cnq, oon boi boonq loi cbi lio lonq
lroonq ooonb lbo 2C ml nom. To oo nom, oon boi ool ro cbi lio
ooonb lbo vo lin loc lboo ooi ooonb s oon bonq ool oooc bonq lon,
bonq lbonq vo bonq goy o oom ooo oon oonq oi oonq boonq vo ool
oooc moc lio o ro voo coi nom.
le t l j tll |let 1eeal |lt e |lee 1e l 1eeal s |e a le a
|lte a ttea
Kbi li moi ool oo cnq ly coo mlnb, cbonq li ool ro ml moc lio
loo ooo. ool ooonb lbo ml lrio o ml nom [loc lo 83.CCC o ml
lbonq}. \oi qio boc bi lronq olnb 2.CCC o/nqooi, cbonq li cn 5CC
boc vin o ool oooc moc lio noy, loc lo 41 boc vin ml lbonq vo 1C
boc vin ml lon.
\l vy, bonq lon cbonq li lboo ooi ooonb s oon bonq rl sol soo.
No lby ooonb lbo lb bon moc lio, cbonq li so coi lbin cbin looc
vo lboc bin nbio oin bo o ooo con s lonq lro loi. \i oo, cbonq
li so lboy oi lio o coo mo goonq coo, loo nbio |nb li lb moi,
lbo nqbim ml ool |boyn moi moi, lboy oi cocb qioi lbio |boo boc,
lin bonb coc oin bo b lro |bocb bonq moi, onq vin oi nqo oon
bonq [oon oo boc oooc ll co coc cbin looc li lb noy lronq cboonq
5 vo }.
Moc oo nbonq oio noy nqbo co vo goo bin nbin, nbonq lronq lboc
l rl nbio ooonb nqbi |bnq ool moc lio ooonb lbo bonq nom co
lb, booc |bnq lboo ooi ooonb s oon bonq lboonq xoyn. Ho cbi com
coi lom vic vo loonq ronq coi nom bo so oooc on oo bo bnb'

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
253
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
I} Ole a lea |ea
Con s lbo boi mo oon boi lin loc lboo ooi lo qio vn bonq oon, conq
oooc oil on nbo cbi bi oon bonq [oi voi nbonq cnq ly conq c
ocb vo mo |bnq co son bm co lb}. Con s noy ooi oin cbo ll co
cbi bi lroc li loo ro son bm boy ocb vo o oon. No co lb ooo
qm. loonq nbn vin, vl lio lb, cbi bi cbo nbo conq onq, cbi bi
son xol, qio oon si bonq boo v.v
\i oo, no cbi bi o moy ml o gon oo lo 4C o vo oon oon oooc
1C.CCC o, lbl lnq qio vn bonq oon coo oon so lo 4CC.CCC o. D
ool moc lonq lroonq loi nbon bonq nom, oon boi lboonq xoyn oo
loonq qio vn bonq oon vo co nbonq oin bo cn lbil o ooy lrl
booc qiom con s noy. Dio goon lronq lo boi oom ooo cbl loonq son
bm mo vn co lb qiom qio vn bonq oon.
\i oo, oon co lb llm coc nqoyn vl lio ro bon, |boon vic lo ro, qio
cnq cbo coc oi loc co cbi bi lb bon, booc so oonq |y lbol moi o
lonq bio goo bool onq.
Llea |tt |lee 1el e 1t |rl le a lea |ea
Tronq cnq ly coo li, CEC vo coc qiom oc oo oooc ooo loo o lboo
ooi cbi bi oon bonq bonq lon, bonq lbonq vo bonq goy. Tronq nqonb
|inb ooonb ocb vo nbo cbonq li, cbi bi o conq c ocb vo [ocb vo
ooo loo} ooo qm cbi bi vn cboyn, lin lbo oo oim, lbo lronq
lbil o vo lbo loo cbo coc cboyn qio ooo loo. Cbi |bi ooo oom oooc
moc cbi bi lb nbl, cbonq li moi co lb cboc cbon ronq mlnb co lb
ool oooc moc lio loi nbon lronq nom.
/in nboc loi, nbio cnq ly lbl ooi vl nqooi cbo oo goo |bo lboo ooi
cbi bi son xol. H goo ll yo lo bo so cbi lio nbio bon oo linb vo o
ml lin cbo mi ln oon oooc bonq'

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 25A
Adam Khoo
} Lel alta j
No oon oon 1C o gon oo voi qio 1CC o vo cbi bi son xol ml
o lo 4C o [qio vn bonq oon}, lbl loi nbon q coo oon so lo C o.
No oon oon 1C.CCC o lbl loi nbon q lo CC.CCC o.
|a' aaaa ) = |aaaa |aa c'a .a aaa aaa
Con s noy cbo oil. cnq ly coo oon co lb oon son bm/ocb vo
voi qio ooo nbio ooo lrn cbi bi loo ro son bm/ocb vo. 8onq cocb
lonq qio on on vo qiom lbio qio vn bonq oon, oon so co lb lonq
loi nbon q ln.
Nlm |el |l le lel alta j tee
8on co lb oil oooc loi nbon q coo oon co oo coo boy |bnq
oonq cocb lb bin no oooi oonq bn lrom, oooc qoi lo li l loi
nbon q.
|a' aaaa )
l` 'e 'a' aaaa ) =
\ IJJ
|aaaa |aa
Tronq lroonq bo noy, li l loi nbon q coo cnq ly Tboi Tronq lo
C, co nqbo lo co mi 1 o oon oooc, cnq ly |im oooc C, o.
D xy oonq ml cnq ly sinb loi, oon boi oom ooo li l loi nbon q
coo bon mol oonq cbonq lronq nqonb. Ml cnq ly cbi co lb ooy lrl li
l loi nbon q coo [lrn 25} lronq 5-1C nom no bo co loi lb conb
lronb lo ooi vo son bm oo oonq. Dio noy conq co nqbo lo oi lbo
|bnq lb qionb ml lb bn coo bo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
255
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1} Cll jll t 1lal [tea el le Cll jll lee| 1a}
8n conb cbi bi son xol bonq boo/ocb vo, oon conq boi cbo lbm
coc cbi bi c onb cbo bool onq |inb ooonb bonq lbonq, ooo qm.
cbi bi oon bonq vo li lb, lin loonq c onb, lbo von bonq, cooc
vin lbnq, bi vn cboyn, nqbin coo vo bol lrin [R&D} vo |bo boo
loi son c onb.
8on |bnq nbonq boi lboo ooi ooonb lbo lboonq xoyn, mo con boi
o mol on coc cbi bi c onb noo. To oo nom, oon boi ln nqn
socb cbo coc cbi bi c onb coo cnq ly vo lboo ooi |boon cbi bi noy
bonq lon vo bonq lbonq, oom ooo ronq coc |boon cbi |bnq vool goo
nqn socb.
Ti cbonq |in nbio cnq ly lbl lbool lin ooc oon qion vl nqooi cbo
|bnq lboo ooi vo goon ly cbi bi c onb bonq lbonq coo cnq ly. Dn
loc bo bol bin ro cbi lio goo l voo coi nom lbl oo goo lr. Loi
nbon vl lb mo o qiom oi rl nbio.
} Lel alta rea
Loi nbon ronq lo s lin oon lbl so |im oooc soo |bi lro ll co cbi
bi, | co lbo. Dy lo loi nbon mo oon co lb oonq o lro c loc booc
loi oo lo voo |inb ooonb.
|a' aaaa .aa = |aaaa |aa c'a .a aaa aaa
|a' )a' : 1,aa laae
Moc lio lon nbl coo ml ooonb nqbi lbonb cnq lo ooy lrl moc lonq
lroonq loi nbon ronq il nbl 2C mi nom. /in nbo ronq, oon cbi lin
loc ool oooc oio noy oonq cocb l lronq n loc lonq ooonb lbo vo
qiom qio vn bonq oon vo cbi bi c onb.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 25
Adam Khoo
Ml lbooc oo lbonb cnq coo cnq ly noo lo li l bn lrom coo loi
nbon ronq lrn ooonb lbo, oooc qoi lo li l loi nbon ronq.
|a' aaaa .aa
l` 'e 'a' aaaa .aa =
\ IJJ
|aaaa |aa
Tronq vi oo lrn, li l loi nbon ronq lo 2C3.2CC/1.CCC.CCC x 1CC ~
2C,32. D oom ooo bio goo v mol loi cbinb, cnq ly coo oon nn
co li l loi nbon ronq il nbl lo 1C. Dio oo co nqbo lo co 1 o bonq
oon oooc lbl oon co lb oo loi C,1 o.
Ba ng Cn D i K Toa n
N0 8 \0N
IAI AN
Looi ooo coo lbo boi mo oon boi cbo y lo 8onq Cn Di K Toon. No
cbo oil mi loonq goon qioo s loi son cnq ly so boo vo s lin cnq
ly no loi ml lboi oim nbl onb. Moc cbnb lcb qioo s loi son vo no
coo cnq ly lo vn cbo so boo. \n cbo so boo lo qio lr lin l mo coc
nbo oo lo oo voo lronq cnq ly.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
25Z
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
8onq Cn Di K Toon noi ln llnb lronq soc |boo loi cbinb coo cnq
ly. Soo oy lo ml 8onq Cn Di K Toon qion looc. Ml ln noo, cbonq
lo boy conq llm bio nbonq lbonb bn cbinb coo oonq ooo coo noy.
Dy lo nbonq con s mo oon boi cbo lronq o xy oonq ml cnq ly
lbonb cnq.
Co on lbonb bn goon lronq mo oon boi |bnq nqonq lboo ooi vo
coi lbin lronq 8onq Cn Di K Toon. 1} Kboon boi lbo, 2} Honq ln
|bo, 3} Kboon boi lro, 4} No nqn bonq
Cng ty TNHH Thi Trang - Bng Cn i K Ton
TI SN
Nm 2008
Ti sn ngn hn:
Tin mt & tin gi c k hn 60.000
Khon phi thu 83.000
Hng tn kho 100.000
Tng ti sn ngn hn 243.000
Ti sn di hn:
Thit b vn phng 30.000
c 50.000
My tnh & phn mm 30.000
Tng ti sn di hn 110.000
Tng ti sn 353.000
la' :aa |a = \a :aa :a aaa
la' :aa = |a - \a :aa :a aaa
aa

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 258
Adam Khoo
N
Nm 2008
N ngn hn:
N ngn hn 20.000
Khon phi tr 40.000
Lng nhn vin 16.000
Tng n ngn hn 76.000
N di hn:
N ngn hng 100.000
Tng n di hn 100.000
Tng n 176.000
VN CH S HU
Phn vn gp 100.000
Li nhun gi li 77.000
Tng vn ch s hu 177.000
Tng n + Vn ch s hu 353.000
*Ghi ch: Ti sn c chia ra thnh hai loi: ti sn ngn hn v ti sn di hn. Ti sn
ngn hn c th c chuyn thnh tin, bn i hoc c dng trong vng mt nm. Ti
sn di hn, ngc li, c gi trong nhiu nm v s khng b bn i trong mt nm.
N ngn hn l khon n m cng ty phi tr trong vng mt nm. N di hn l khon
n cng ty c th tr sau mt nm.
!. Kleea jlel |lt
Lo ml bn coo loi son nqon bon, |boon boi lbo lo s lin no coo
nbonq |bocb bonq oo moo son bm coo cnq ly oon mo cboo lbonb
loon. No blnb lboc |inb ooonb coo oon lo 8 lo C, |boon boi lbo
|bnq boi lo ml vn o oi voi oon, vl |bocb bonq lboonq lro lin
lrooc booc nqoy soo |bi bo moo son bm/ocb vo coo oon.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
25
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Toy nbin, no blnb lboc |inb ooonb coo oon lo 8 lo 8, vic |bocb
bonq lbonb loon lo 3C loi C nqoy soo |bi nbn oooc son bm boy
ocb vo coo oon lo vic lbnq lboonq. \n o lo o cb no oon |bnq
lom ll cnq loc ooi no , |bocb bonq lboonq co xo boonq |oo ooi lboi
bon lro no bon 3C-C nqoy.
No oio noy xoy ro, cnq ly coo oon so co nbonq lbil boi |bnq oonq
co. \l |bnq lb lbo lin oonq lboi bon, oon so |bnq co oo lin o
lronq lroi coc |boon cbi bi conq nbo lro no. T bon noo, soo ml lboi
qion, ml s con no |bo ooi co lb o oonq coo booc bo son, oo loi
oon qonb nonq voi nbonq mon no xo.
Ti oo cbonq |in nbio cnq ly [ooc oil lo coc cnq ly goonq coo vo
l cboc so |in} cbo conb bo son cbi vl bo |bnq |im sool |boon
boi lbo |y conq, |bnq oil cocb lbo lin bio goo om ro ml co cbl
ln cboi. Nbo vy, oo con s ooonb lbo vo loi nbon lrn s socb coo
oon co oo nbo lb noo cbonq noo lbl conq cbonq co y nqbo ql no
oon |bnq nbn lin ml cocb nbonb cbonq.
\l lb, oon boi lboo ooi |boon boi lbo bonq lon. No on |y bon
mo |bocb bonq cboo lbonb loon, oon boi l loc lin b bo nqoy. No
lby bo co oio bin |bnq lro oooc no vl llnb blnb loi cbinb |bo |bon,
oon boi lboc bin nqoy coc oin bo bo ly. Tronq lroonq bo cnq
ly coo bo o bo son, cbo no noo nbonb cbn bon so co co bi oooc
lro lin.
Co lo oon nqb li co vo boi qoy qol |bi ooo oon boi lboc bin nqoy
coc oin bo bo ly, nbonq oo lo oio li rol ro lo |inb nqbim ooo
lboonq coo mlnb. Tronq 8 nom oio bonb ml cnq ly goonq coo, li
oo o nqooi lo gol no loi qn ml lrio o. To oo, li boc oooc ooi boc.
o ooo v cnq ly oon |boi vic noy, oon boi o oonq ml cbinb socb
cbo voy nqbim nqol. 8on cbi nn cbo coc cnq ly lon, co oy lin booc
coc co goon cbinb bo no lin mo lbi. Kbi lom vic voi coc |bocb bonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 20
Adam Khoo
moi, nn lronb vic qio bon lbonb loon vo no co lb, yo co ooo lonb
lo bio nqn bonq. Ml oi ml |bocb bonq con ll bon nbio so voi vic
o voonq boi no xo, vl voi lo cocb lo nqooi lronq qion [cnq ly goonq
coo}, oon vn boi lro cbo coc oon v lroyn lbnq [noi oon ool goonq
coo cbo |bocb bonq}.
I. Nea |a lle
8on boi lboo ooi bonq ln |bo lbl sol soo, nbl lo |bi cnq ly oon
|inb ooonb son xol vo oon lo. Honq ln |bo ooo qm nqoyn vl lio,
oon lbonb bm vo lbonb bm cboo oooc oon.
Co goo nbio bonq ln |bo lronq ml lboi qion ooi lo |bnq ll, ooi
vl oon co lb |bnq con lin o oo lo voo nbonq bonq moc cn lbil.
Tbm voo oo, bonq nom lronq |bo conq lo ooo nbio, qio lr coo no
conq qiom oy nbio.
Do oo, oon boi lboonq xoyn lboo ooi bonq ln |bo o oom ooo moi
lbo o moc o li oo. 8on cn co voo oo bonq o oo onq nbo co
|bocb bonq, onq lboi |bnq o qiom lin mol goo nbio.
. Kleea jlel |re
No |boon boi lbo lo s lin mo |bocb bonq no oon [loi son}, lbl
|boon boi lro lo s lin mo oon no nbo conq onq booc coc boo oon
oin nooc, lbo lin oonq, lbo cboo lro Do oo, no lboc v bn no
nqon bon.
Tronq |bi oon mon |bocb bonq lro lin cbo oon conq nbonb conq ll,
oon loi nn lrl boon vic lbonb loon |boon boi lro conq lo conq ll,
o ooy lrl loonq lin mol lronq loy. Dio noy co nqbo lo oon cbi cn lro
no oonq bon, |bnq cn lro som | co |bi co lin son lronq |ol.
Tronq qioi ooon cnq ly moi lbonb l vo lbio lbn lin ooc, lbm cbi
oon con boi lboonq loonq |bn |boo voi coc nbo conq onq o |oo ooi
lboi bon lbonb loon no [|boonq C C nqoy soo}.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
21
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
1. Ne aa lea
Con s goon lronq coi conq lronq 8onq Cn Di K Toon mo oon nn
goon lm lo mon no ooi bon coo cnq ly. Nbonq |boon no noy lboonq
nom oooi oonq voy nqn bonq.
No nqn bonq |bnq bon lo ml oio xo. Tbm cbi, no voy o ml
moc o lbicb bo, lbl oo lo ml nqon vn qio oon mo rnq |inb
ooonb, lonq loi nbon mo |bnq boi cbio so goyn so boo cnq ly. Do
oo, voy no ooi bon co lb qio oon [vo co coc c onq} ool oooc li l
loi nbon coo bon lo |boon oo lo.
Dio goon lronq lo oon boi cboc cbon mlnb |bnq voy no goo nbio.
Tronq lroonq bo oon |bnq lb lro no bonq lbonq, oon co lb o |in
vo bo son. /n loon nbl lo oon nn oom ooo s lin lro nqn bonq
bonq lbonq |bnq vool goo 2C cbi bi c onb vo lnq s no |bnq
vool goo oo ln loi nbon ronq bonq nom coo cnq ly.
Ba ng Ba o Ca o Luu Chuy n Ti n T
8onq 8oo Coo Loo Cboyn Tin T qbi loi ll co coc qioo ocb lin ooc
lbo voo vo cbi ro coo cnq ly. No cbo oil cnq ly |im oooc ooo nbio
lin vo oonq bl ooo nbio lronq ml |boonq lboi qion nbl onb. 8n
conb vic lboo ooi ooonb lbo vo cbi bi lo 8onq 8oo Coo Kl Coo
Hool Dnq Kinb Doonb, oon con cn boi bn licb 8onq 8oo Coo
Loo Cboyn Tin T coo cnq ly o co oooc ml ooc lronb lnq lb v
o n onb vo moc sinb loi coo cnq ly.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 22
Adam Khoo
8onq 8oo Coo Kl Coo Hool Dnq Kinb Doonb vo 8onq 8oo Coo Loo
Cboyn Tin T co |l goo |boc nboo lo oo boonq bo | loon on
licb. Noi cocb |boc, lronq 8onq 8oo Coo Kl Coo Hool Dnq Kinb
Doonb, ooonb s oon bonq oooc qbi loi |bi vic oon bonq oooc lboc
bin, moc oo lronq lboc l oon cboo nbn oooc lin. Tbm voo oo, lbo
lbo nb vo |bo boo loi son c onb conq oooc qbi loi nbo lo cbi bi
moc oo oon |bnq lbl so boi cbi lin nqoy loc oo.
Kbi oon moo moy linb boy coc lbil o von bonq |boc, no oooc qbi loi
nbo lo loi son lronq 8onq Cn Di K Toon vo |bnq boi lo cbi bi
lronq 8onq 8oo Coo Kl Coo Hool Dnq Kinb Doonb. Moc oo vy, oon
vn boi cbi lin o moo coc lbil o oo.
Do oo, no cbi nbln voo 8onq 8oo Coo Kl Coo Hool Dnq Kinb
Doonb, oon co lb so bio nbm' \i oo, co vo nbo oon ool ooonb lbo
3CC.CCC o lronq lbonq ml, nbonq lbl so on lbonq oo moi nbn
oooc lin. No oon moo moy linb lnq lr qio 2C.CCC o lronq lbonq
ml, no so |bnq oooc qbi loi nbo cbi bi lronq 8onq 8oo Coo Kl Coo
Hool Dnq Kinb Doonb. Toy nbin, lboc l lo oon oo boi cbi lin cbo
coc lbil o oo.
\l lb, oon cn nom ro 8onq 8oo Coo Loo Cboyn Tin T o oil cbinb
xoc ooo nbio lin oo oooc cbi ro [oonq lin ro} vo lbo voo [oonq lin
voo} lronq ml lbonq nbl onb. \ic noy so qio oon goon ly loi cbinb
vo oom ooo oooc ml loonq lin nbl onb o ooy lrl bool onq coo
cnq ly lronq moi lboi oim. Soo oy lo voi vi oo v oonq lin ro voo
bonq lbonq coo ml cnq ly.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
23
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Dng tin vo:
n
Tin bn hng thu c
n
Tin vay ngn hng nhn c
Dng tin ra:
n
Tr tin cho nh cung ng
n
Tr tin lng
n
Tr tin thu a im
n
Tr cc vin thng
n
Tr tin tr cp vn chuyn
n
Tr cc khon tin thanh ton cho nhn vin
n
Tr n ngn hng
n
Tr tin mua sm cc thit b vn phng
n
Tr tin thu
Tin thu c = Dng tin vo Dng tin ra
LN K HOACH TAI CHINH
VA DU TOAN NGAN SACH
8n conb vic so oonq oo oonq coo coo
noi lrn o oonb qio bio goo bool onq
coo cnq ly, li so qioi lbio nbonq cnq
co boo bio |boc qio oon ool ro moc
lio vo ln | boocb. Tl co nbonq ooonb
nbn lbonb cnq oo l ro 8onq 8oo
Coo Kl Coo Hool Dnq Kinb Doonb
vo 8onq 8oo Coo Loo Cboyn Tin T oo |in lo on 12 lbonq nbom
qio bo ln | boocb.
D oo n bi o ro v n o no y bon, cbo nq lo bo y co nq llm bi o m l vi oo minb
bo o. Cio so oo n oonq li n bo nb mo m l cnq ly oo n lo go n o o vo c n oo
loo n s li o o linb s v n lbo nb l vo loo nq li n loo cboy n c n lbi l.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2A
Adam Khoo
Du Toa n La i L (6 tha ng)
So oonq coc bn mm oonq linb nbo Microsol Excol, oon co lb lboc
bin ml 8onq 8oo Coo Loi L oo |in lronq lbonq nbo soo.
T
h

n
g

1
T
h

n
g

2
T
h

n
g

3
T
h

n
g

4
T
h

n
g

5
T
h

n
g

6
D
o
a
n
h

t
h
u
$
3
7
.
3
8
3
,
1
8

$
7
0
.
0
9
3
,
4
6
$
8
8
.
7
8
5
$
8
6
.
9
1
5
,
8
9
G
i

n

h

n
g

b

n
$
0
$
0
$
1
4
.
9
5
3
,
2
7
$
2
8
.
0
3
7
,
3
8
$
3
5
.
5
1
4
$
3
4
.
7
6
6
,
3
6
L

i

n
h
u

n

g

p
$
0
$
0
$
2
2
.
4
2
9
,
9
1
$
4
2
.
0
5
6
,
0
8
$
5
3
.
2
7
1
$
5
2
.
1
4
9
,
5
3
K
h

u

t
r


c
h
i

p
h

n
h
L

n
g

n
h

n

v
i

n
$
8
.
6
0
0
$
1
6
.
6
0
0
$
1
6
.
6
0
0
$
1
6
.
6
0
0
$
1
6
.
6
0
0
T
h
u

a

h

n
g
$
3
.
0
0
0
$
3
.
0
0
0
$
3
.
0
0
0
$
3
.
0
0
0
$
3
.
0
0
0
$
3
.
0
0
0
V

n

c
h
u
y

n
$
1
.
5
0
0
$
3
.
0
0
0
$
3
.
0
0
0
$
3
.
0
0
0
$
3
.
0
0
0
C

c

v
i

n

t
h

n
g
$
3
.
0
0
$
6
0
0
$
6
0
0
$
6
0
0
$
6
0
0
L

i

n
g

n

h

n
g
$
5
0
0
$
5
0
0
$
5
0
0
$
5
0
0
$
5
0
0
$
5
0
0
V

n

p
h

n
g

p
h

m
$
3
0
0
$
3
0
0
$
3
0
0
$
3
0
0
$
3
0
0
B

n

h

n
g

&

t
i

p

t
h

$
8
.
0
0
0
$
8
.
0
0
0
$
8
.
0
0
0
$
8
.
0
0
0
$
8
.
0
0
0

n

n

c
$
2
0
0
$
2
0
0
$
2
0
0
$
2
0
0
$
2
0
0
$
2
0
0
D

c
h

v


l
a
u

d

n
$
2
0
0
$
2
0
0
$
2
0
0
$
2
0
0
$
2
0
0
$
2
0
0
T

n
g

c
h
i

p
h

n
h
$
3
.
9
0
0
$
2
2
.
6
0
0
$
3
2
.
4
0
0
$
3
2
.
4
0
0
$
3
2
.
4
0
0
$
3
2
.
4
0
0
L

i

n
h
u

n

r

n
g

t
r

c

t
h
u

(
$
3
.
9
0
0
)
(
$
2
2
.
6
0
0
)
(
$
9
.
9
7
0
,
0
9
)
$
9
.
6
5
6
,
0
8
$
2
0
.
8
7
1
$
1
9
.
7
4
9
,
5
3
T

n
g

l

i

n
h
u

n

r

n
g
(
$
3
.
9
0
0
)
(
$
2
6
.
5
0
0
)
(
$
3
6
.
4
7
0
,
0
9
)
(
$
2
6
.
8
1
4
,
0
2
)
(
$
5
.
9
4
3
,
0
2
)
$
1
3
.
8
0
6
,
5
2
(
t
r

c

t
h
u

)
G
h
i

c
h

:

D
o
a
n
h

t
h
u

k
h

n
g

b
a
o

g

m

t
h
u


g
i


t
r


g
i
a

t

n
g

(
7
%
)
G
i

n

h

n
g

b

n

b

n
g

4
0
%

d
o
a
n
h

t
h
u
T
h

n
g

1

&

2

l


t
h

n
g

s

a

s
a
n
g

c

a

h

n
g

n

n

k
h

n
g

c


d
o
a
n
h

t
h
u
M

t

n

a

n
h

n

v
i

c

t
u
y

n

t
r
o
n
g

t
h

n
g

2


c
h
u

n

b

a

v

o

t
h

n
g

3
C

a

h

n
g

m

a

t
r
o
n
g

t
h

n
g

3

v

i

t
o

n

b


n
h

n

v
i

n
N
h

n
g

c
o
n

s


t
r
o
n
g

n
g
o

n

l

m

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
25
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
D lom ll cnq loc oo loon, oon boi ooo ro ml s qio lbil. Doo lrn
|inb nqbim coo mlnb, oon nn qio onb conq lbn lronq conq ll. Dy
conq lo ly oo loi soo oon boi bio ml nqonb |inb ooonb co lb [booc
co ml oi loc om bio} lrooc |bi mo cnq ly lronq nqonb oo. Soo oy
lo ml s qio lboyl coo li.
n
Soo |bi lbo oooc mol oonq voo lbonq 1, oon cn 2 lbonq o soo
sonq coo bonq lrooc |bi co lb |inb ooonb, oo oo ooonb lbo cbi co
voo lbonq 3.
n
Pbn noo s nbn vin so oooc lbo lronq lbonq 2 [lrooc |bi mo coo}
o lom coc cnq vic cbon o.
n
Doonb lbo oooc qbi loi |bnq ooo qm lbo qio lr qio lonq [7}
n
Cio vn bonq oon oonq 4C ooonb lbo.
8onq cocb oo |in nbonq con s nbo vy, oon so co nbonq moc lio
ooonb lbo co lb boi ool oooc bonq lbonq vo ml nqn socb nbl onb
o cbi lio lronq conq lboi qion. 8on conq lby oooc lo mlnb ool oo
co loi bonq lbonq lo lbonq 4 [soo on lbonq |inb ooonb}, vo co loi cbo
co nom voo lbonq . No moi lbo lboo oonq | boocb, oon so co lnq
loi nbon lo 13.8C,52 o voo lbonq .
Du Toa n Luu Chuy n Ti n T (6 tha ng)
Toy nbin, nbo li oo o c lrooc oo, 8onq 8oo Coo Kl Coo Hool
Dnq Kinb Doonb cbo oon oil rl il v loonq lin oooc cboyn voo
vo cboyn ro |boi cnq ly. D co ml ooc lronb ro ronq v oonq loo
cboyn lin l coo cnq ly, oon cn boi lboc bin ml oonq Do Toon
Loo Cboyn Tin T nbo soo.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2
Adam Khoo
T
h

n
g

1
T
h

n
g

2
T
h

n
g

3
T
h

n
g

4
T
h

n
g

5
T
h

n
g

6
D

N
G

T
I

N

V

O
T
i

n

b

n

h

n
g

t
h
u

c
$
4
0
.
0
0
0
$
7
5
.
0
0
0
$
9
5
.
0
0
0
$
1
0
.
0
0
0
0
T
i

n

v
a
y

n
g

n

h

n
g

n
h

c
$
6
5
.
0
0
0
T

n
g

d

n
g

t
i

n

v

o


$
6
5
.
0
0
0
$
0
$
4
0
.
0
0
0
$
7
5
.
0
0
0
$
9
5
.
0
0
0
$
1
0
0
.
0
0
0
D

N
G

T
I

N

R
A
T
r


t
i

n

c
h
o

n
h


c
u
n
g

n
g
(
$
2
2
.
3
2
0
)
(
$
4
1
.
8
5
0
)
(
$
5
3
.
0
1
0
)
T
r


t
i

n

l

n
g
(
$
8
.
6
0
0
)
(
$
1
6
.
6
0
0
)
(
$
1
6
.
6
0
0
)
(
$
1
6
.
6
0
0
)
(
$
1
6
.
6
0
0
)
T
r


t
i

n

t
h
u

m
(
$
9
.
0
0
0
)
(
$
3
.
0
0
0
)
(
$
3
.
0
0
0
)
(
$
3
.
0
0
0
)
(
$
3
.
0
0
0
)
(
$
3
.
0
0
0
)
T
r


t
i

n

t
r

p

v

n

c
h
u
y

n
(
$
1
.
5
0
0
)
(
$
3
.
0
0
0
)
(
$
3
.
0
0
0
)
(
$
3
.
0
0
0
)
(
$
3
.
0
0
0
)
T
r

c

v
i

n

t
h

n
g
(
$
3
0
0
)
(
$
6
0
0
)
(
$
6
0
0
)
(
$
6
0
0
)
T
r


n
g

n

h

n
g
(
$
1
.
2
0
0
)
(
$
1
.
2
0
0
)
(
$
1
.
2
0
0
)
(
$
1
.
2
0
0
)
(
$
1
.
2
0
0
)
T
r


t
i

n

m
u
a

v

n

p
h

n
g

p
h

m
(
$
3
0
0
)
(
$
3
0
0
)
(
$
3
0
0
)
(
$
3
0
0
)
T
r


c
h
i

p
h


t
i

p

t
h

(
$
8
.
0
0
0
)
(
$
8
.
0
0
0
)
(
$
8
.
0
0
0
)
(
$
8
.
0
0
0
)
T
r


t
i

n

n

c
(
$
2
0
0
)
(
$
2
0
0
)
(
$
2
0
0
)
(
$
2
0
0
)
(
$
2
0
0
)
T
r


t
i

n

d

c
h

v


l
a
u

d

n
(
$
2
0
0
)
(
$
2
0
0
)
(
$
2
0
0
)
(
$
2
0
0
)
(
$
2
0
0
)
T
r


t
i

n

m
u
a

t
h
i

t

b

n

p
h

n
g
(
$
2
0
.
2
0
0
)
T
r


t
i

n

s

a

s
a
n
g

v

n

p
h

n
g
(
$
2
0
.
0
0
0
)
T
r


t
i

n

t
h
u


g
i


t
r


g
i
a

t

n
g
(
$
1
4
.
7
0
0
)
T

N
G

D

N
G

T
I

N

R
A
(
$
4
9
.
2
0
0
)
(
$
1
4
.
7
0
0
)
(
$
3
2
.
8
0
0
)
(
$
5
5
.
4
2
0
)
(
$
7
4
.
9
5
0
)
(
$
1
0
0
.
8
1
0
)
T
i

n

t
h
u

c

(
D

n
g

t
i

n

v

n
g

t
i

n

r
a
)
$
1
5
.
8
0
0
(
$
1
4
.
7
0
0
)
$
7
.
2
0
0
$
1
9
.
5
8
0
$
2
0
.
0
5
0
(
$
8
1
0
)
S


T
I

N

C

N

L

I
$
1
5
.
8
0
0
$
1
.
1
0
0
$
8
.
3
0
0
$
2
7
.
8
8
0
$
4
7
.
9
3
0
$
4
7
.
1
2
0
[
C
b
i

c
b
o
.

S


l
r
o
n
q

n
q
o
o
c

o
o
n

l
o

s

m
}

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
2Z
|||J|c . J|| | |I lJ l l|| | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Toonq lo nbo lrn, ml s qio onb so oooc ooo ro ooo lrn |in lboc
lronq nqonb coo oon. \i oo.
n
\l oy lo nqonb oon lo, ooonb lbo so nbn oooc nqoy |bi bonq oooc
oon ro. Loo y, no lo cnq ly 8 lo 8, lin cbi nbn oooc lo 3C-C
nqoy soo |bi ooonb lbo oooc nb voo s socb.
n
S lin voy nqn bonq 5.CCC o oooc nbn voo lbonq ml, voi moc
lro qo bonq lbonq 1.2CC o lronq vonq 5 nom. Tronq s 1.2CC o
noy, 5CC o oooc nb lo loi sol voy [lronq 8onq 8oo Coo Kl Coo
Hool Dnq Kinb Doonb}
n
Tin lbo oo oim vo boi lbonq ool coc [.CCC o} oooc lro |bi nbn
mol oonq voo lbonq ml.
n
Tin oon bonq lbo oooc ooo qm 7 lbo qio lr qio lonq. Kboon
lin lbo noy oooc lro cbo cbinb bo soo 3 lbonq |inb ooonb [lro
14.7CC o voo lbonq }.
n
Tin oooc lro cbo coc nbo conq onq bonq [qio vn bonq oon} 3C
nqoy soo |bi cbi bi oooc nb voo.
8onq cocb lboc bin Do Toon Loo Cboyn Tin T nbo vy, oon so co
|boi nim v loonq lin mol cn lbil mi lbonq vo s lin co lronq loi
|boon nqn bonq [s lin con loi}. Soo oo, oon co lb linb nqooc loi o
oil mlnb cn ooo nbio lin o ool oo.
Tb lo cbonq lo oo boon ll cboonq v goon ly lin ooc. Ti oil ronq
nbio oio nqbo co vo oonq so. Nbonq oon boy lon nbo ronq vic bio
vo o oonq nbonq |boi nim lrn lo rl goon lronq lronq vic xy oonq
ml ooonb nqbi bonq lrio o.
No oon vn com lby ml s |boi nim |bo bio, boy ooc loi cboonq
noy ml ln noo vo yo co nbn vin | loon coo oon [oonq vy, oon
so boi loyn ml | loon vin} lro loi ll co nbonq lboc moc coo oon.
Soo oo oon so o oonq lbonb lboo nbonq vn o noy.
Do on loc cbonq lo cboyn sonq cboonq coi conq v

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
C
h

n
g
09
PHT TRIN
CH
DOANH NGHIP
CA BN

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2Z0
Adam Khoo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
CHNG
2Z1
0
PHT TRIN CH
DOANH NGHIP CA BN
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
C
bo c mo nq oo n oo oo c o n cboonq co i co nq. Ti lb l so oo nb
qio coo n lo c oo c xonq goy n so cb no y co o oo n. Nqbin co o
cbo lb y, cboo o n 1C nqoo i c m m l goy n so cb ln cbo oo c no
lo o o o n co i.
Toonq lo, cboo on 1C nqooi ool ro moc lio qy oonq ml ooonb
nqbi lbonb cnq co lb lboo ooi | boocb coo mlnb on conq. \ic
oon oonq ooc nbonq oonq cbo noy oo ooo oon voo oonb socb 1C
on oo ri oo' Ti lin ronq no oon conq oo cnq soc loonq lo voo coc
| boocb |inb ooonb coo mlnb, coc bonb lrlnb lro lbonb ooonb nbn
coo oon so lbonb cnq roc ro.
Ml |bi oon oo o oonq vo lboc bin lril o ll co coc cbin looc |inb
ooonb mo li cbio so, oon so co lb loo nn ml ooonb nqbi vonq
monb, monq loi cbo oon nqon lbo nb oi ooo conq nbo so lo oo vo
oc l v loi cbinb mo oon xonq oonq oooc boonq.
Soo |bi oon oo co oooc ml m blnb |inb ooonb bio goo, oooc li
lboo lo l lronq voo vic mo rnq bool onq |inb ooonb o nom ool
lbm lb bn, cbim lnb coc bn |boc lb lroonq |boc nboo vo cbinb
boc lb lroonq nooc nqooi. Moc lio coo oon boi lo ool oooc lc o

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2Z2
Adam Khoo
lonq lroonq v ooonb lbo vo loi nbon bonq nom lo 1C lro ln' 8on
cn mo rnq vo loo oonq ml o cb ooonb nqbi bonq monb.
PHAT TRIN DOANH NGHIP
HAY LA CHT!
Ml s ooonb nbn cbo ronq bo |bnq cn lbil boi mo rnq bool
onq |inb ooonb. Lom cbo ml ooonb nqbi nbo co loi lo ll ri, soo
boi mo rnq lom ql, booc bo ooo ronq, Ti cbi mon ooy lrl ooonb
lbo vo loi nbon coo li lbi.
Ti bol bin ro ronq vic lin loc mo rnq |inb ooonb, lonq lroonq
ooonb lbo vo loi nbon lo v conq cn lbil. Ciy bol ooonb nqbi
coo oon nqonq bol lrin conq lo loc no ool oo cbl oi. Tboi oim
cnq ly oon nqonq mo rnq conq lo loc no ool oo xonq oc. Moc oo
oio noy nqbo lbl o so, nbonq so lbl oonq lo nbo vy.
Kbnq co ql lo oom ooo vo n onb lronq mi lroonq |inb ooonb co.
Loc noo conq co oi lbo conb lronb moi xol bin, con oi lbo bin
boo lbl nqoy conq lon monb lbm. Ho |bnq nqonq coi lbin son
bm/ocb vo coo mlnb vo mo rnq lb bn. Nbo co coo nqooi lio
oonq mi nqoy ml lboy oi vo so monq ooi conq lonq ln. \l vy,
no oon li loc goon ly ooonb nqbi coo mlnb lboo li co, |bnq
boi lo oon oonq ooy lrl llnb blnb |inb ooonb mo lo oon oonq lo lo
o oo loi bio soo, vl ll co moi lbo xonq goonb oon oo lboy oi vo
lin ln bio lrooc.
Ti oo qo rl nbio lroonq bo coc ooonb nbn oon oo lom on rl
ll. Cbonq ooo lo soo, lb bn bo oonq nom qio ool oo lboy oi
booc oin ml, vo ooonb nqbi ml lboi sinb loi cbo bo conq oin ml
lboo. Soo oy lo ml vi oo oin blnb. Tronq nbonq nom 1C, cbo coc

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
2Z3
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
coo bonq oo CD ool oo nbn lby |bocb bonq coo mlnb il on, vl
lbin bo ool oo moo vo loi nboc lo lnlornol. Soo oo, rl nbio ooonb
nqbi oon lo boi oo lim vl nqooi lio oonq bonq xo xi |bnq con
|bo nonq lio xoi lronq ool soy lbooi |inb l.
Nqoyn nbn on on lbl ooi coo nbonq ooonb nqbi noy |bnq cbi
xol bol lo coc yo l on nqooi. Cbo yo lo oo coc cbo ooonb nqbi
noy |bnq | mo rnq o oo oonq boo bool onq vo qio nb voo
nbio lb lroonq |boc nboo, ooi so oonq n coo lb lroonq /n D oo o
oo oo cbo so xonq oc coo lb lroonq Sinqooro. Ho oo |bnq lonq
ro nbonq son bm moi, o |bi ml nqon ooonb lbo o lrl lr, bo co
nbio nqon ooonb lbo |boc oo loi.
Ml lronq nbonq nqoyn nbn li qy oonq /KLTC lo o boc vo cbo
nbio bn |boc lb lroonq |boc nboo [lo sinb vin cbo loi cbo ooonb
nqbi} lboc nbio nooc |boc nboo. Nbo vy, li co lb yn lm ronq
no co ql lboy oi lronq ml bn |boc lb lroonq ol |y, lbl so bol
lrin o coc bn |boc lb lroonq |boc conq oo o oo loi.
Ml nqoyn nbn |boc |bin oon boi l lronq lonq lroonq lo o qio
cbn conq nbo li loc lbo bol coc nbn loi bonq oo lronq nqonb. 8on
nn nbo ronq nbn vin noo lom vic cbo oon conq monq ooc co oooc
moc lbo nb coo bon mi nom. /i conq oo |boo |bol oooc lbonq lin
vo lro lbonb qiom oc boy nbo goon ly lronq loonq loi qn.
\l vy, no loi nbon coo oon |bnq lonq ln mi nom, oon so |bnq
lb oo onq oooc nbonq nqoyn vonq v loonq lboonq coo nbn vin.
Tro |bi oon mo rnq goy m |inb ooonb, nbn vin lronq cnq ly so
|bnq ooo qio co lb oom nbn ml voi lro lon bon. Dy lo ly oo loi soo
ml ooonb nqbi bol lrin l ocb som mon ql conq o ml oi nbn
vin vo goon ly qioi nbl coo mlnb. Hin loonq noy coi conq so on
on vic cnq ly so o.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2ZA
Adam Khoo
TIM NGUN LUC D PHAT TRIN
Tbo lbocb lon nbl mo oon boi oi mol lronq vic bol lrin cnq ly
lo llm nqon vn o oy monb vic mo rnq |inb ooonb. Nqooi xoo
lboonq noi, Tin oo ro lin lo nbo vy. 8on cn boi co lin o loyn
lbm nbn vin, nqbin coo vo bol lrin son bm moi, mo von bonq
moi, goonq coo vo vn vn.
Co on cocb cbinb qio oon co lin o b lro cbo vic bol lrin. 1} Toi
oo lo lo loi nbon son co, 2} Tbo bol coc nbo oo lo o lonq vn, 3}
\oy nqn bonq booc 4} Nboonq goyn |inb ooonb.
1) Ta i d u tu tu lo i nhu n s n co
Dy lo boonq bo on loon vo lbn lronq nbl. Tboy vl rol lin loi
ro, oon lricb ml bn lo nqon loi nbon oo oo lo loi voo cnq ly
coo oon. So oonq nqon vn noy o lronq lroi cbo vic mo rnq |inb
ooonb. Tro nqoi ooy nbl coo vic lo bol lrin noy lo so lonq lroonq so
cbm bon so voi oo loo cbon li lboo.
2) Thu hu t v n tu ca c nha d u tu
No nbo bn loi nbon loi oo lo |bnq oo cbo vic mo rnq |inb
ooonb, oon co lb boi llm on coc nbo oo lo |boc, lboyl boc bo
oo lin voo cnq ly mlnb. Do lin, oon boi xoc onb qio lr coo cnq
ly oonq boonq bo qoi lo Donq lin cbil |bo. D llm bio lbm v
oio noy, oon boy llm ooc goyn socb 8i goyl loy lronq lbonb lrio
bo coo li.
Toy nbin, oon co lb ooc linb qio lr ooonb nqbi oonq cocb ly loi
nbon ronq bonq nom nbn cbo 5. Noi cocb |boc, no cnq ly oon
|im oooc loi nbon ronq 5CC nqon o mi nom, lbl no so oooc onb
qio lo 2,5 lrio o. Nbo vy, no oon mon co 5CC nqon o lo ml nbo
oo lo, oon so boi oon cbo nq lo 2C c bn coo oon [5CC nqon o

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
2Z5
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
cbio cbo 2,5 lrio o}. Doonq nbin, oim bon cb coo boonq bo
noy lo oon boi col ool bn so boo coo mlnb lronq ooonb nqbi vo
cbio so ml bn loi nbon loonq loi cbo nbo oo lo moi.
Toy nbin, no oon co lb so oonq s lin 5CC nqon o coo nq lo o
oo lo vo mo rnq |inb ooonb voo coc lb lroonq moi vo nnq oooc loi
nbon ronq ln 2 lrio o [q 4 ln loi nbon oon oo}, |bnq boi lo
rl ll boy soo Tboy vl cbi lom ro 5CC nqon o nbo lrooc oy, [|bi oon
so boo 1CC c bn}, oy qio oon |im oooc 1, lrio o loi nbon
lo 8C c bn coo oon lronq loi nbon moi [8C x 2 lrio}.
3) Vay ngn ha ng
Loo cbon lbo oo so lo moon lin lo nqn bonq. \oy lin voi loi sol
8 [o oonq cbo Sinqooro} vo oo lo s lin oo o lonq loi
nbon lbm |boonq 2C booc nbio bon cboc cbon lo ml vic nn
lom lronq |inb ooonb.
Dio loyl voi nbl coo vic voy vn nqn bonq lo oon |bnq boi cbio
ool c bn cbo oi vo oo oo, boonq lron loi nbon lronq loonq loi. Ml
|bi lro xonq loon o vn, oon [vo oi loc coo oon} vn co 1CC goyn
lom cbo.
Toy nbin, oy oooc cbo lo loo cbon nbio roi ro nbl, vl lin voy nqn
bonq boi oooc boon lro conq voi loi sol. Coc nqn bonq lboonq yo
co oon |y qiy ooo lonb booc lb cb oonq ol onq son. Noi cocb
|boc, no oon voy goo nbio lin vo vic mo rnq |inb ooonb lbl ooi,
oon so ml bl |boon lin lil |im co nbn, nbo coo vo lbm cbi co
lb o bo son.
4) Nhuo ng quy n kinh doanh
Loo cbon lbo lo cbo bo oon ool oooc nbonq ql ll nbl. Nboonq
goyn |inb ooonb qio oon mo rnq bool onq |inb ooonb nbonb

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2Z
Adam Khoo
cbonq mo |bnq cn boi col ool c bn boy qonb nbonq mon no
roi ro.
Nboonq goyn |inb ooonb lo ml lboo lbon mo lronq oo oon [on
nboonq goyn} lroo cbo coc cbo ooonb nqbi |boc [on nbn goyn}
goyn so oonq lboonq bio coo oon vo goonq oo son bm/ocb vo coo
oon ooo lrn m blnb |inb ooonb son co. 8n nbn goyn boi loyl oi
lon lbo b lbnq li lb, goy lrlnb bool onq, co co loi cbinb vo goon
ly bio goo coo oon o ool oooc lio cbon lbonb cnq loonq lo.
Di loi, on nbn goyn so lro nqoy cbo oon ml |boon bi nboonq
goyn conq nbo ml ly l bn lrom noo oo lo ooonb lbo oon bonq mi
nom coo bo. 8on conq co lb |im oooc lin oonq cocb oon nbonq son
bm vo lbil o mo on nbn goyn cn o oio |bin ooonb nqbi
coo bo.
Nboonq goyn |inb ooonb lo cbin looc mo l ooon McDonolos oo
o oonq rl lbonb cnq o mo rnq bool onq lrn bom vi loon lb
qioi voi lc o cbonq mol. 8onq cocb qioo cbo coc cbo ooonb nqbi
oc l goyn so oonq lboonq bio vo ooo loo cbo bo lbnq lboo b
lbnq |inb ooonb bio goo, McDonolos ool oooc |y licb voi 32.CCC
nbo bonq loi 117 nooc lronq vonq 5C nom goo. Nqoy noy, lronq olnb
mi nqoy co ml nbo bonq McDonolos ro ooi o ml noi noo oo lrn
goo oo co. Hon noo, moc oo McDonolos |bnq boi oo ro xo noo
o mo ll co coc nbo bonq noy, bi nboonq goyn |inb ooonb vo ooonb
lbo oon bonq lbo v mi nom cbo cnq ly lo 22,78 li o My. Coc vi oo
oin blnb |boc coo m blnb nboonq goyn |inb ooonb ooo qm 8on
& 1orrys [|om}, Soowoy [lboc on}, Komon [qioo ooc}, Plonol Filnoss [soc
|boo}, 7-Elovon [coo bonq oocb boo}, /clion lnlornolionol [lo vn |inb
ooonb} vo Soorcols [lboi lronq loc}.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
2ZZ
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
DOANH NGHI P CU A BA N CO TH DUO C
NHUO NG QUY N KINH DOANH KHNG?
D co lb nboo nq goy n |inb ooonb ooonb nqbi co o oo n, m l cbo
ooonb nqbi mo i bo i co |bo nonq nbn oo n m blnb |inb ooonb co o
oo n vo oo l ooo c mo c o lbo nb cnq lo i cbinb qi nq nbo oo n. Ro ronq,
o oio noy xoy ro, ooonb nqbi coo oon boi co ml co cb bool
onq ll oo nom lronq loy ol |y oi. Dy lo ly oo loi soo lronq coc
cboonq lrooc, li lon nbn monb ronq ml ooonb nqbi cbi co lb
lon monb no no bool onq oc l mo |bnq cn oon boi lroc li
nbonq loy voo.
Ly oo McDonolos lo ooonb nqbi cboyn nboonq |inb ooonb lbonb
cnq nbl lb qioi lo vl ol |y oi conq co lb goon ly oooc b lbnq
|inb ooonb cbon moc coo no vo cbo ro |l goo loonq lo o ol |y noi
oo lrn lb qioi. 8on co lb lby ronq lo 2C on 7C oi conq co lb
goon ly ll ml coo bonq McDonolos, conq loo ro oooc mon |booi ly
cbin co cbl loonq nbo nboo, voi conq moc o cbom soc |bocb bonq
vo ool oooc bio goo qinq nboo loi ol |y noi noo mo oon ool cbn
on. Dio noy oooc qoi lo |inb ooonb cblo |boo lroo loy. 8on qioo oi
goyl vo m blnb |inb ooonb coo mlnb cbo ml oi oo co oo lio cbon
vo bo so oio bonb ooonb nqbi bool onq son so, loo ro ooonb lbo
cbinb xoc nbo ml coi moy in lin.
D coc cbo ooonb nqbi cbo moo goyn |inb ooonb vo mo rnq bool
onq coo oon, ooonb nqbi coo oon cn oo onq on lio cbon soo.
1} Co oo lb conb lronb oc ooo, 2} Sinb loi oo oon, 3} H lbnq boo
vo 4} D boc.
1) Uu th ca nh tranh d c da o
Nbo oo o c o cboonq lrooc, oo lb conb lronb oc ooo lo yo l
goon lronq qio bn oil oon voi coc oi lbo conb lronb vo ooy lrl moc

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2Z8
Adam Khoo
o lonq lroonq lronq ooonb lbo vo loi nbon. Cnq ly coo oon boi co
ml lboonq bio monb, ml oi goyl booc cbin looc goon ly vo bol
lrin ooonb nqbi ooc oil mo oi lbo conb lronb |bo lonq lom lboo.
\oi nbonq loi lb oo, on moo nboonq goyn lim nonq moi lby oooc
loi icb lo lboonq bio vo blnb lboc |inb ooonb oc ooo coo oon so voi
vic lbonb l |inb ooonb rinq.
2) Sinh lo i d u d n
8on boi cbonq lo oooc m blnb |inb ooonb coo oon lo con qo oo
lronq vonq oo oon vo moc o sinb loi boi ooon lrooc oooc. 8n moo
nboonq goyn cbi lo ro goon lm no ooonb nqbi coo oon co li l loi
nbon coo bon lio cbon lronq nqonb. Co ml cocb o cbonq minb
oio noy lo lo mlnb mo lbm voi cbi nbonb, lb bin cbo bo lby lo bo
conq co lb loo ro loi nbon coo oo oon qinq nbo cnq ly coo oon.
3) H th ng ho a
8on co ooo qio lboc moc lom lb noo mo 32.CCC nbo bonq McDonolos
lrn |bo lb qioi [oo coc cbo ooonb nqbi vo oi nqo nbn vin |boc
nboo goon ly} loi co lb conq c mon |booi ly cbin, oonb bomoorqor
cbl loonq nbo nboo voi conq bonq cocb boc vo |bnq cb voo oo
oooc |bnq Co lro loi lo mi lbonb bn coo goy lrlnb bool onq, lo
cboo oon |bocb cbo loi cb oin oonb bomoorqor b moi oo oooc
b lbnq boo lbonb ml oy cboyn cbon moc vo cbinb xoc nbo son
xol vo lo ro xo boi.
\i oo, mi nbn vin McDonolos oo oooc bon loyn cocb mim cooi,
nbln voo mol |bocb bonq ri noi Cboo monq oon on voi McDonolos'.
Cocb no mi mon on lronq nbo bonq conq oo cbinb xoc vo b lbnq
boo nbo vy. \i oo, mon |booi ly cbin boi oooc cbin lronq vonq
oonq 3 bol. No |booi ly |bnq oon bl lronq vonq 1C bol soo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
2Z
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
|bi cbin, cb |booi oo boi o boy o oom ooo lboc on boc vo o
McDonolos ool cbl loonq ll nbl.
Toonq lo, o nqooi |boc co lb m bonq m blnb |inb ooonb coo
oon, oon boi loo ro ml b lbnq voi oy oo goy lrlnb cbo mi o
bn. bool onq, li lb, loi cbinb, nbn so, v.v Coc b lbnq vo goy
lrlnb noy boi oooc cbon boo lronq ml oonq boonq on cbi lil o
on nbn goyn lom lboo o oonq.
4) D ho c
Coi conq, m blnb |inb ooonb coo oon boi loonq oi o boc o oon
co lb ooo loo loi cbo nqooi |boc cocb so oonq b lbnq vo goy lrlnb.
Dy lo ly oo loi soo looi blnb ooonb nqbi ly loonq nbl o nboonq
goyn |inb ooonb lo nbonq cnq ly co lb oooc vn bonb ooi nbonq
nbn vin olnb lboonq. No cnq ly coo oon ooi boi nbonq |y nonq
oc ooo booc lrlnb o goon ly loo loyn, vic nboonq goyn |inb ooonb
o mo rnq ooonb nqbi lo v conq |bo |bon. Do oo, vic nboonq
goyn |inb ooonb co lb oin ro o oonq voi coc nbo bonq, lim lom
loc, |bocb son bon von bonq lol, lo vn boy goonq coo.
BN GIAI DOAN PHAT TRIN
CUA CNG TY
Tronq qioi ooo n bo o bo nq qy oo nq ooonb nqbi oon o o, oi o goon
lro nq lo oo n c n nb n lbo c ro co c qioi ooo n |bo c nboo mo cnq ly co o
oo n bo i lro i goo. Kbi boo l o nq |inb ooonb mo r nq, oo n so bo i o i
mo l vo i bo nq loo l lbo lbo cb vo mo c lio |inb ooonb co nq nbo co cb goo n
ly co o oo n co nq bo i lbicb o nq. Co cb oo n goo n ly lbo nb cnq m l cnq ly
vo i 5 nbn vin boo n loo n |bo c vo i nbo nq |y nonq vo boonq bo c n
lbi l o goo n ly m l cnq ly lr qio 5C lri o o vo i 2CC nbn vin.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 280
Adam Khoo
Ml ly oo |boc qioi lbicb loi soo nbio ooonb nqbi |bnq lb bol
lrin coo bon ml goy m nbl onb booc |bnq lb ooy lrl oooc moc
o lbonb cnq lo oo coc ooonb nbn sonq l lbio coc |y nonq vo
lboi o lbicb bo lronq bonq cocb goon ly |bi cnq ly bo ool oo lon
monb, vool goo nonq loc coo bo.
Do oo , vi c bo c bo i co c qioi ooo n bo l lri n |bo c nboo co o ooonb nqbi
vo so n so nq co i lbi n |y nonq, boo n lbi n boonq bo o lbicb nqbi vo i
nbo nq yo c o lronq lo nq qioi ooo n bo l lri n lo r l goon lro nq.
Giai doa n 1: Kho i d u va t n ta i
G|o| doon 4.
lcn mcnh
G|o| doon 2.
Phcl lr|en
ccn ccu
G|o| doon 1.
Khc| ccu
vc lcn lc|
G|o| doon 3.
Phcl lr|en
cen vung

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
281
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Dy lo qioi ooon von so |boi oo non. \l nbn loc lronq cnq ly loc
noy |bo il oi [lboonq cbi oom ooy nqooi} nn moi nqooi lom vic qn
qoi voi nboo nbo ml qio olnb.
Tronq qioi ooon noy, co lroc lom vic vo goy lrlnb bool onq lboonq
|bnq ro ronq voi boonq cbm \ic on loy oi nqooi y lom. Moi
nqooi son sonq qio oo ln nboo. Moc lio lo cbi cn lro loi oooc vo
|im oo lin o boo vn.
!lt |letl
Tbocb lboc cbinb coo qioi ooon noy lo ool cbn voo |inb ooonb [oon
bonq} vo loo ro son bm booc conq c ocb vo o oo onq nbo co.
Lo ooonb nbn, mi on lm cbinb coo oon lo ooonb s oon bonq
vo son xol booc bool onq. Mo lbon lronq vic ooo ro goyl onb
booc onb boonq |inb ooonb co lb so noy sinb qioo coc oi loc voi
nboo. Coon lronq lo boi co oo lin lronq qioi ooon noy o qio ooonb
nqbi ln loi lrooc |bi loi nbon vo oonq lin loo cboyn n onb.
Otea l e jlea tetl leal 1ee
Nim oom m vo linb lbn lom vic cbom cbi |bnq nqoi |bo lo boi
oim lbon cbl mo oon vo oi nqo coo mlnb cn co o vool goo oooc
qioi ooon |boi oo |bo |bon noy. Ti mon nbn monb ronq, ooi vl
oi nqo coo oon con nbo vo |bocb bonq conq cboo nbio, oon so co
|boynb boonq |im nbim nbio vic conq loc ml cocb cbo onq, licb
coc. 8on so co lb l lronq cbo y voo lonq cbi lil nbo lronq ooonb
nqbi vo lroc li o mol on ll co moi lbo.
\oi lo cocb lo cbo ooonb nqbi, lronq qioi ooon noy, oon co lb qinq
nbo nq cbo nbo lronq lroyn nqo nqn coo Lo Fonloino. Tronq ml ooi
lbo coo mlnb, Lo Fonloino | v ml nq cbo nbo, om on |bnq oom
lin loonq oom oy lo boy nqooi lom cnq, nn boi lroc li ol oon
ln, |im lro |bo lronq nbo nqooi nqo, xom coo noo oo oonq cboo,

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 282
Adam Khoo
oy nqoo vo o oi on co lrn noi oo loo v oy oo cboo, oon boo lronq
cbonq oo oooc cbo on no n cboo, coc looi boo vo roo lronq voon co
oooc qio m lronq nbo |inb |bnq. \o nq |l lon lronq ooi lbo coo
mlnb, Lo lboy con mol cbo nbo, conq nbo con mol cbonq llnb voi lo,
nqbo lo qinq nbo con mol nqooi yo ooo qio conq ooi lboo lo.
Tronq qioi ooon oon oo noy, oi nqo coo oon lboonq co lboo nbil
boyl vo so ln lm, nbonq loi lbio |in lboc, |inb nqbim vo |y nonq
cn lbil o boon lbonb voi lro coo mlnb. Do oo, bonq cocb lonb ooo
coo oon nn l lronq voo nbonq cnq vic co lb. Noi cocb |boc, nn
o ro cbo bo nbonq moc lio, onb boonq ro ronq vo l lronq lboo ooi
|l goo cnq vic.
Tboo lbnq |, C ooonb nqbi lbl ooi o qioi ooon oo lo vl lbio
vn, ooonb s oon bonq lb vo cbin looc li lb cboo lboo oonq.
Ml |bi oon snq sol goo oooc qioi ooon noy, oon so lin loi
Giai doa n 2: Pha t tri n ban d u
Tronq qioi ooon noy, cnq ly coo oon
oo ool oo lom on co loi vo moc lio
coo oon oo cboyn lo ln loi sonq
mo rnq lb bn vo lonq loi nbon.
Coc cboc nonq lronq cnq ly [nbo
li lb, vn bonb, loi cbinb v.v}
conq nbo co cb ooo coo cnq
vic conq oooc lbil l ro ronq vo
nqbim loc bon.
!lt |letl
Mo c oo cnq ly oo n oo oo l o o sinb lo i, |bo |bon v n co n r l nbi o. Tronq
lbo c l , qioi ooo n no y co n co nbi o lbo lbo cb bon qioi ooo n lroo c.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
283
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Kbi oon llm cocb mo rnq ooonb nqbi, oon co lb so qo vn o v
loi cbinb. 8on so boi oom ooo oonq lin voo nbonb cbonq o lbo
lbm nbn vin, mo lbm von bonq vo li cn nbio bool onq li
lb. Lo cbo ooonb nqbi, oon so boi lboo ooi vo goon ly loo cboyn
lin l lbl sol soo, o co lb cn oonq coc |boon lbo cbi coo mlnb.
Kbi ooonb nqbi mo rnq, oon so nbn lby mlnb |bnq oo soc oonq
voi nq cbo nbo lronq ooi lbo coo Lo Fonloino noo, boy cbon o oon
nbn nbio so vic |bnq nbo y xoy ro. Kbocb bonq so ool oo bon
non lo cbl loonq son bm/ocb vo coo oon |bnq con oooc nbo lrooc
noo vo bo |bnq oooc goon lm cbom soc nbio nbo oon oo, |bi
ooonb nqbi coo oon con co goy m |bim ln.
8on so ooc oi vl nbn vin moi oooc loyn |bnq lb bin moc o
goon lm, nonq loc vo onq loc qinq nbo oon. Nbonq xin oon oonq lo
lonq goo, vl oy cbi lo ml bn coo goo lrlnb qy oonq ooonb nqbi
mo oon boi lroi goo.
D qioi goyl vn o noy, oon cn o ro coc lio cbon lom vic, goy
lrlnb bool onq, bol lrin cb o ooo loo vo b lbnq oonb qio cbl
loonq nbn vin nqbim nqol.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 28A
Adam Khoo
Kbi |bi loonq cnq vic qio lonq lronq qioi ooon noy vo o moy lro
nn cnq |nb bon, oon so lby nbonq nbn vin qon oo lo lboo bon
vi voi mlnb lro nn conq lbonq bon vo co il onq loc lom vic bon. Tinb
lbn co lb so qiom sol vl mo lbon noy sinb qioo coc co nbn booc
bonq oon vo mi lroonq lom vic qon oo nbo ml qio olnb lrooc oy
oo oin ml.
No oon |bnq qioi goyl ll nbonq vn o v nbn so noy, oon so ml
oi nbio nbn vin cbo cbl conq voi |inb nqbim mo bo oo licb loy
oooc lronq goo lrlnb lom vic cbo cnq ly. Trn lboc l, nqoyn nbn
cbinb |bin nbio cnq ly lbl ooi o qioi ooon noy lo vl bo |bnq oo soc
qio cbn nqooi loi.
Do oo, oon boi l lronq nbio bon voo vic onq vin, qio vonq linb
lbn nbn vin vo xy oonq mi goon b qioo coc co nbn vo bonq
oon voi nboo lbnq goo vic lboonq xoyn li cn vo qioo li.
Otea l e jlea tetl leal 1ee
Tronq qioi ooon noy, oon so cn lboy oi lo bonq cocb goon ly cm
loy cbi vic sonq bonq cocb goon ly ooo loo. Tronq |bi o qioi ooon
ml, oon cbi cn l lronq voo cnq vic lbl qio oy, oon boi cbo lronq
voo con nqooi nbio bon.
8n conb vic cbi ooo nbn vin lom ql vo ooo oom cnq vic oooc
boon ll, oon so boi oonb lboi qion, lm soc xy oonq mi goon b
boo bo qioo coc nbn vin lronq ml o bn vo qioo coc o bn
voi nboo. 8on so boi onq vin nbn vin cbio so y loonq vo oonq qo
y |in, lonq nqbo y |in bon bi, cnq nbn |bo nonq coo bo vo qioi
goyl nbonq mo lbon co lb bol sinb.
Giai doa n 3: Pha t tri n b n vu ng
Kbi oon oo lbonb cnq lronq vic vool goo nbonq |bo |bon, lbo lbocb
lronq qioi ooon bol lrin oon oo, ooonb nqbi coo oon so oooc

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
285
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
voo qioi ooon bol lrin on vonq.
Tronq qioi ooon noy, cnq ly coo
oon oo sinb loi n onb oooc bon
5 nom.
Coc cboc nonq coo ooonb nqbi
oo oooc so x oo ro oo, co co
vo b lbnq bool onq conq oo
oi voo n n. D ooy lrl lc o
bol lrin, cnq ly coo oon so boi
|bnq nqonq mo rnq bool onq
lronq nooc conq nbo nqooi nooc.
!lt |letl
Cio oy cnq ly oon oo lro lbonb ml lronq nbonq nbn vl co moo
mol lronq nqonb, moc o conb lronb conq so conq lbonq, goyl lil
bon, nbl lo voi coc cnq ly on oo lb lroonq |boc. D cbnq loi mi
oo ooo lo coc oi lbo conb lronb, oon so boi |bnq nqonq oi moi vo
lonq coonq oo lb conb lronb coo mlnb. 8on so boi oonb nbio lboi
qion vo lin ooc cbo goonq coo o conq c blnb onb lboonq bio coo
cnq ly oi voi |bocb bonq.
Kbi cnq ly lon monb bon [voi |boonq 2CC nbn vin vo ooonb lbo
5C lrio o}, oon ool oo nbn lby mlnb [conq voi oi nqo goon ly
lin bonq} lbio oi nbonq |y nonq cn lbil o goon ly bio goo ml
l cboc lon conq voi nbio qonq moy son xol vo boc vo nbio lb
lroonq on vy. Dio noy cboc cbon so xoy ro no oon |bnq lin loc
c nbl coc |in lboc moi nbl v goon lr |inb ooonb booc co il |inb
nqbim goon ly c coo loi coc l ooon lon. Tronq qioi ooon noy,
nbio ooonb nbn booc boi lo nnq c oon lbn [oi boc oonq lboc s
goon lr |inb ooonb M8/} booc/vo ool oo lbo coc qiom oc/goon
ly cboyn nqbi voi nbio nom |inb nqbim o coc cnq ly oo goc qio
o ooo cnq ly lin ln bio lrooc.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 28
Adam Khoo
Ml lbocb lboc |boc noo lo so lbio bol nbonq nqooi goon ly co loi o
oio |bin coc bool onq coo cnq ly o nooc nqooi. Do oo, oon boi
l lronq nbio n loc bon lronq vic loyn oonq vo bol lrin oi nqo
goon ly moi.
Otea l e jlea tetl leal 1ee
Tronq qioi ooon noy, nbio qiom oc vo goon ly coc o bn oo co |in
lboc, |y nonq vo |inb nqbim oio bonb cnq ly bio goo. 8on co lb
lin loonq ronq bo so lboy mol oon lronq voi lro nq cbo nbo. Dio oo
co nqbo lo noy oo co nbio nq cbo nbo cbo ooo, mn con cbo lm
voo cbi lil cnq vic, con oon lbl oooc qioi bonq o l lronq voo
nbonq vn o v m vo coc moc lio cboo boon lbonb [goon ly lboo
moc lio}.
Pboonq bo goon ly coo oon, vl lb, nn cboyn sonq voi lro b lro
nbio bon. 8on boi cboyn boonq lo cb l lronq nbio voo cnq
vic, sonq cb l lronq nbio bon voo con nqooi. \oi lro cbinb coo ml
CEC nbo oon lo |bnq nqonq onq vin, lroyn com bonq cbo nbonq
nbn vin cbo cbl v lm nbln vo so mnb coo cnq ly.
Giai doa n 4: Lo n ma nh
8on so oil ronq ooonb nqbi coo
mlnb oo lbl so lroonq lbonb |bi moc
lonq lroonq coo ooonb s oon bonq vo
loi nbon ool oo cbm loi booc qiom
on. Kbi cnq ly oo lbm nb oo so
voo lb lroonq vo nbo co lronq nqonb
ool oo lrl lr booc qiom sol, oon so
nbn ro mlnb o voo lb ooo v cnq ly
bon lo nom ool lb bn moi.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
28Z
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Toy nbin, lo ml lronq nbonq cnq ly bonq oo lronq nqonb, oon so
co lb loo ro nqon lin vonq cboc vo so so oonq bn lon |boon lin
noy o lro c loc nbio bon lo loi oo lo loi voo cnq ly.
!lt |letl
Kbi nbo c o cbo so n b m/lboonq bi o co o oo n oo l o o lrl lr vo co c o i
lbo co nb lronb mo i bo l minb ro nbi o lo o cbo n |bo c l l bon, lbo lbo cb
cbinb co o oo n lo bo i lon lbicb o nq vo i lb lroo nq, ooy lrl oo lb co nb
lronb lronq nqo nb. N o |bnq, lboonq bi o vo so n b m co o oo n so so m
o lo c b o vo l i lbo i lronq lb lroo nq, vo vi c no o m l lboonq bi o |bo c
mo i bon, lbo v bon lboy lb co nq cbi lo cboy n nqo y m l nqo y boi.
\n o lo o cb, nbio cnq ly lronq qioi ooon lroonq lbonb noy lbio
oi y loonq moi vo |bo nonq sinb loi o moi mon on. D oonq vonq o v
lri on oo, oon boi |bnq nqonq oi moi o conq c loi lboonq bio
vo son bm coo mlnb.
Ml lro nqoi lboonq lby lo lm ly |bnq son sonq lboy oi coo oon
goon ly, ooc oil lo nbonq nqooi oo lom vic cbo cnq ly lo 1C-2C nom.
Tinb ooo lbo mon ooy lrl lol l co, soy nqb co oo lonq ml lboi rl
bio goo, co lb oin lbonb lro nqoi lon lronq cnq coc lo lom moi
mlnb coo cnq ly. D li loc lbonb cnq, oon boi l lronq lboy oi
lo ooy coo oi nqo nbn vin loo lbonb booc co | boocb ooo loo oi
nqo goon ly moi, lro lronq, nonq onq, oom lboy oi, o co lb li loc
ooo cnq ly lin ln.
Otea l e jlea tetl leal 1ee
Tronq qioi ooon noy, oon so nom qio voi lro coo ml nqooi lby. Coy
lrlnb bool onq mi nqoy lronq cnq ly boi oooc qioo bo cbo nbonq
nqooi | lboo lronq |bi oon oonb lboi qion o boonq on vo bol lrin
oi nqo lonb ooo moi.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 288
Adam Khoo
CHINH PHU C THI TRUO NG NGOA I NUO C
Kboo boc cnq nqb bol lrin nbo vo ooo |bin lb qioi lbo nbo loi rl
nbio, vl vy, bom oo lo ooonb nbn, oon conq nn nbom voo moc
lio oin co lb qioi lbonb lb lroonq coo mlnb. Dio noy ooc oil cn
lbil no l goc coo oon lo ml ol nooc nbo oo nbo Sinqooro.
Nqoy lo |bi moi lbonb l /KLTC, cbonq li oo oil ronq lb lroonq
Sinqooro goo nbo oo cbo lbom vonq qio cnq ly coo cbonq li bol
lrin bl lim nonq. Tb lroonq lronq nooc cbi lo oon oo vo lo coi ni
noi cbonq li |boi oo, lbo nqbim vo coi lin m blnb |inb ooonb coo
mlnb.
Ml |bi |inb ooonb oo co loi nbon vo bool onq bio goo, cbonq li
ool oo nbn rnq m blnb sonq Moloysio, lnoonosio, Tronq Coc,
Hnq Knq, Tboi Lon vo qn oy nbl lo \il Nom. So mo rnq ro
lroonq goc l coo cbonq li vn li loc ooi moc lio coi conq coo
cbonq li lo Sinqooro [lb lroonq lronq nooc} cbi oonq qo lo 2C lro
xonq lrn lnq s ooonb lbo coo l ooon /KLTC.
Mo rnq ooonb nqbi ro nooc nqooi lo vic lom bl soc cn lbil
no oon mon ooonb s oon bonq vo loi nbon lonq lo 1C lro ln
lronq bon 5 nom lin. Hon noo, oonq cocb oo oonq boo voo nbio lb
8 A N 0 0 I h f 0 I 0 I

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
28
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
lroonq |boc nboo, oon oonq qiom lbio roi ro coo cnq ly. \i oo, no
Sinqooro qo soy lbooi |inb l booc no lb lroonq cbo coc cboonq
lrlnb bol lrin oon lbn ool oo qiom sol, so lonq lroonq vool lri o
lnoonosio, Tronq Coc vo \il Nom conq oo o oo loi.
KHI NAO THI BAN SAN SANG
VUON RA TH GIOI?
Coc cnq ly lboonq ool oo onq lboi mo rnq ro nooc nqooi lronq
lboi |y cboyn qioo lo qioi ooon bol lrin oon oo sonq qioi ooon bol
lrin on vonq.
\y lom lb noo o oon oil mlnb oo son sonq voon ro lb qioi Ti
|boyn oon cbi nn ool oo mo von bonq nooc nqooi oo lin |bi
moi bool onq lronq nooc coo oon oo ool moc o n onb vo sinb loi
lboonq xoyn, conq voi m blnb |inb ooonb bio goo, qonq moy bool
onq lbnq sol, oi nqo nbn loc vonq monb, cboyn nqbi. Cbi |bi
noo ooonb nqbi lronq nooc coo oon vn bool onq ll nqoy co |bi
|bnq co oon, lbl oon [vo oon lonb ooo c coo} moi co lb oonb lboi
qion bol lrin cbi nbonb o nooc nqooi.
Con ml nbn l |boc cbo oil oon co lb lbonb l cbi nbonb nooc
nqooi vo lbonb cnq boy |bnq, oo lo |bi oon nbn ro nbo co noy
sinb lo bio lb lroonq moi. \i oo, boi nom lrooc cbonq li ool oo lbm
nb voo lnoonosio vl cbonq li bol bin co ml s loonq lon, vo nqoy
conq nbio nqooi on lnoonosio ooy loi Sinqooro o lbom qio coc
|boo boc coo cbonq li.
Nbio nqooi lronq s oo oil v coc |boo boc coo cbonq li goo lnlornol
vo goo loi qioi lbio coo oon oo oonq lom vic loi Sinqooro. Dnq
lboi, cbonq li oil oooc nbonq goyn socb coo li [oooc ocb ro linq
8oboso lnoonosio} oonq oon rl cboy o oo. Cboyn loonq lo conq xoy
ro voi coc lb lroonq |boc nbo Tronq Coc, Moloysio vo \il Nom.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 20
Adam Khoo
\l lb, oon boy c qonq loo ro nbo co cbo son bm vo ocb vo coo
oon, lbm cbi lrooc |bi oon cbinb lboc lin voo lb lroonq nooc nqooi.
Cocb ll nbl lo so oonq lnlornol. Coonq coo son bm vo ocb vo coo
cnq ly oon lrn lnlornol, ooc oil l lronq voo coc nooc mo oon mon
lbm nb. Tbm cbi oon co lb oon oooc bonq vo ocb vo lroc li goo
lronq woo cbinb coo mlnb.
\i oo, Doi boc Clions [o My} qn oy goyl onb oooc voo lb lroonq
Cbo / vl bo oo oon oooc rl nbio |boo boc loi nbo goo lnlornol cbo
lb lroonq Cbo /. Hoi nom lrooc |bi voo Cbo /, bo bol bin nbio
nqooi Cbo / boc coc |boo boc lroc loyn coo bo. D oil cocb li
lb vo oon son bm/ocb vo coo mlnb lrn lnlornol, oon boy ooc goyn
socb 8i goyl loy lronq lbonb lrio bo coo li. Con co ml cocb |boc
lo bo loc voi coc nbo bn bi booc nbn vin mi qioi o nooc nqooi
o xol |bo bonq boo lbnq goo bo. Ml |bi lboonq bio coo oon oo
oo monb, oon co lb goyl onb ool oo bool onq loi nooc oo.
Co ml oio oon cn qbi nbo lo boi cbon o cbo ooo, nqbin coo |y
loonq lrooc |bi lbl so mo ml von bonq moi o nooc nqooi. Polric|
[CEC coo /KLTC} vo li lboonq ml lo 18 on 24 lbonq o nqbin coo
vo ool nn monq cbo vic lbonb l von bonq nqooi nooc. Tronq sol
lboi qion oo, cbonq li ooy loi nooc oo il nbl lo 8 on 1C ln. Soo oy
lo so o oo oooc cn lbil mo oon boi lroi goo o ool oo lbm nb
voo ml lb lroonq nooc nqooi.
Buo c 1: Nghin cu u thi truo ng mo i
\ic nqbin coo lb lroonq ooi boi oon boi on lbom lb lroonq lim
nonq nbio ln o bio ol nooc vo con nqooi o oo, qo qo coc |bocb
bonq, nbo conq c, oi loc, nbo oo lo, lbm cbi co oi lbo conb
lronb. Nbo lrooc oo li oo noi, goo lrlnb noy co lb ml lo soo lbonq
on boi nom.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
21
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Trooc |bi lrin |boi | boocb lbm nb lb lroonq ml cocb bio goo,
oon cn ool ro coc co boi soo vo llm co lro loi lbicb oonq.
!. !ll |rtea mtt |let [lletl lea tte |ea}
n
Tb lroonq cbo son bm/ocb vo coo oon lon on moc noo
n
Tb lroonq noy oonq bol lrin boy lbo nbo
n
Tb bio/so lbicb/nbo co coo |bocb bonq nooc oo |boc voi lb
lroonq lronq nooc nbo lb noo
n
Tbo nb co o bo ro soo [lo c lo bo co lb cb nb n mo c qio no o}
n
Doc linb coo |bocb bonq nooc oo co oim ql |boc voi |bocb bonq
lronq nooc [loi loc, qioi linb, cbonq lc v.v..}
n
Tm ly |bocb bonq coo oon nbo lb noo
[cocb soy nqb, von boo}
n
Pboonq lin lroyn lbnq noo co lb li cn bo ll nbl
[ooo cbi, livi}
I. l |lt teal |real
n
Ho lo oi Soc conb lronb coo bo loi oo
n
Cbin looc qio co coo bo nbo lb noo
n
Cbin looc li lb coo bo ro soo
n
Cbin looc bn bi coo bo nbo lb noo
. Lt| llal 1eeal
n
Co lroc coo cnq ly nbo lb noo
[lrocb nbim boo bon, lin ooonb}
n
Di loc nooc nqooi oooc bo so boo ooo nbio bn lrom vn
lronq ml cnq ly
n
Tbo ooonb nqbi lo ooo nbio Cb o min qiom lb noo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 22
Adam Khoo
n
Lol ooonb nqbi coo nooc so loi co oio noo goon lronq cn ooc
oil loo y [\o. loi loo onq li lbio, lol bn oil qioo lronq vo
nqooi nooc, lol oon goyn, lol bo son v.v}
1. !lal llal tllal |rl
n
Tlnb blnb cbinb lr coo nooc oo co n onb |bnq
n
Lol so lboy oi nbo lb noo no co oonq |boc ln nom goyn
. !lal |rea llal |e
n
Nn |inb l noi cbonq vo nqonb nqb oon oonq |inb ooonb oonq
bol lrin ll boy xonq oc
n
Moc lbo nb lo ooo nbio Tc o lonq lroonq moc lbo nb co
nbonb |bnq
n
Moc qio ol onq son vo lin lbo von bonq lo ooo nbio
n
Ti l lom bol Loi sol nqn bonq
n
Ti qio nqooi l lo ooo nbio
Nbo oon co lb blnb oonq, ll co nbonq lbnq lin noy oo cn lbil
o oon l | boocb v cbi bi oo lo conq nbo oo linb ooonb lbo, loi
nbon, cbin looc li lb v.v 8oi vl mi lb lroonq co nbonq ooc lbo
|boc nboo nn oon boi lboy oi boonq lboc |inb ooonb o lbicb nqbi
voi coc mi lroonq |inb ooonb |boc nboo o li oo boo co bi lbonb
cnq. Ti bol bin ronq mi lb lroonq moi co ml cnq lboc lbonb
cnq |boc nboo.
Cbo bo li | cbo oon nqbo li oo lboc bin nbonq lboy oi ql o son
bm coo mlnb lbicb nqbi voi mi lroonq nooc nqooi. C Sinqooro,
cocb ll nbl o li cn lb lroonq moc lio cbo coc |boo boc oonb
cbo boc sinb sinb vin [loc lo bo boynb boc sinb vo lbonb lbio nin}
lo lbnq goo goonq coo lrn ooo. Hon noo, bn |boc lb lroonq oonb
cbo boc sinb lio boc lon bon lo cbo boc sinb c boi.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
23
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Nqoyn nbn lo vl bo boynb boc sinb oc lio boc oonq voi lro lon
bon lronq vic qioo ooc con lro vo bo nbn lby |y lbi ll nqbi lio
boc o loi 12 lo v conq goon lronq cbo lbonb cnq coo con coi lronq
loonq loi. Do oo, lbnq oi goonq coo coo li lbin v vic qio coc
boc sinb lio boc ool oooc lbonb licb ll nbl lronq |y lbi. C Sinqooro,
moc lbo nb lronq olnb coo ml qio olnb lronq loo |boonq lo 4.CCC
o loi 5.CCC o, oo oo cboonq lrlnb coo li [|boonq 2.CCC o/|boo}
lo moc qio mo oo bn lb lroonq cb nbn oooc.
Toy nbin, lb lroonq lnoonosio loi boon loon |boc. Toi lnoonosio, li
bol bin ro ronq ooi rooio vo coc cboonq lrlnb qioi lbio bool onq
bio goo bon goonq coo lrn ooo. Hon noo, cbo mo coc om boc sinb
c boi son sonq qoi con on coc |boo boc coo cbonq li bon so voi
bo boynb co con om boc lio boc. Nqoyn nbn lo vl boc sinb lio boc
il cbo o loc boi ool oim coo lronq coc |y lbi [vl |bnq o x lo} vo
bo boynb o lnoonosio mon cbo cbo con om mlnb lon bon ml cbol
moi qoi con loi coc cboonq lrlnb bol lrin oon lbn nbo coc cboonq
lrlnb coo li. Nqooi ro, moc lbo nb lronq olnb coo ml qio olnb lronq
loo o lnoonosio lo 2.CCC o. \l lb, cbonq li cbi co lb nbom loi lnq
lo lboonq loo vo qioo co cbo coc cboonq lrlnb coo mlnb. Do oo, cbin
looc goonq coo vo li lb o lnoonosio coo cbonq li boon loon |boc
voi coc cbin looc oooc lboc bin o Sinqooro.
Buoc 2: Thit lp co so
8ooc li lboo lo goyl onb lom lb noo o lbonb l o moy bool
onq coo cnq ly. Co oo loo cbon. ml lo loon goyn lom cbo cbi
nbonb, boi lo lbil l lin ooonb voi ml cnq ly/oi loc oo boonq,
oo lo nboonq goyn |inb ooonb cbo coc cbo ooonb nqbi oc l.
Kbi oonq ro lbonb l cbi nbonb, oon co loon goyn oio |bin ooonb
nqbi loi nooc nqooi vo so boo 1CC loi nbon [no lom ro lin}.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2A
Adam Khoo
Nbonq lronq lboc l, vic lo oio |bin loon o ooonb nqbi loi nooc
nqooi boon loon |bnq oon qion vo o oonq cbol noo. Kbi cbonq li
ool oo mo cnq ly loi Moloysio voo nom 2CC4, cbonq li ml boi nom
o llm ro cocb lboc lbonb cnq o lb lroonq Moloysio vo ool oo |im
loi. Do lo ooi vl cbonq li |bnq loonq bl oooc nbonq roc ri lronq lb
lroonq moi noy vo |bnq oonb oo lboi qion o xy oonq ooonb nqbi
moi loi oo. Nbn vin oo boonq mo cbonq li lbo oooc cbi co lb
lom coc vic nbo vo |bnq oo |inb nqbim xy oonq cnq ly.
Toy nbin, |bi cbonq li on lb lroonq lnoonosio voo nom 2CC, cbonq
li oo ool oooc nbonq lbonb cnq roc ro nqoy lronq nom oo lin bool
onq. 8onq cocb lbil l lin ooonb voi ml cnq ly ooo loo bin co
loi lnoonosio [lronq lboc l, oo lo ml lronq nbonq cnq ly lon nbl},
co son ml oi nqo nbn vin qioo |inb nqbim vo goon b ml lbil
voi nbio oi loc, bo boc boi rl nbonb vo bo nbo nqoy soo oo, so lin
ooonb noy oo oin lbonb ml nqon loi |bnq l. \l vy, lin ooonb co
lb lo ml oin bo |bo lbi vo boo icb no oon llm oonq oi loc loi
nooc nqooi. Ho |bnq cbi lo lb cnq qioi nom ool lb lroonq, mo
con co lb oio |bin ooonb nqbi loon lboi qion cbo oon.
Pboonq lboc lbo oo lo oio cbonq lo oo noi on lrooc oy. nboonq
goyn |inb ooonb. Nboonq goyn |inb ooonb ooonq nbin lo boonq
bo il ln |om nbl, roi ro lb nbl vl on nbn goyn boi lo xooy
vn, oon |bnq cn boi oonq loy voo. Dnq lboi, oonq cocb nboonq
goyn |inb ooonb cbo nbio oi loc, oon so roi oo roi ro coo vic
ln sn ro nooc nqooi cbo |bnq bo lboc voo ml oi loc |boc
nbo lronq lroonq bo lin ooonb.
Toy nbin, nboonq goyn |inb ooonb conq co lbocb lboc rinq coo no.
8on so boi ooo oom on nbn goyn lon lboo oonq lrlnb lo vo lio
cbon |inb ooonb oo oon ool ro, vo goon lronq bon noo, bo boi lro
oy oo bi nboonq goyn cbo oon.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
25
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Buo c 3: Mo r ng doanh nghi p ta i nuo c ngoa i
Ml |bi cnq ly oooc lbonb l o nooc nqooi, oon loi ool oo goo lrlnb
xy oonq vo bol lrin cnq ly moi goo on qioi ooon nbo oon oo lom
voi ooonb nqbi coo mlnb lronq nooc. Cbi |boc lo ln noy, moi vic
so o oonq bon vo nbonb cbonq bon, vl oon oo co ml m blnb vo b
lbnq |inb ooonb cbon moc, bio goo.
Soo |bi oon oo l nn ml oi nqo goon ly co nonq loc vo oy |inb
nqbim, nbim vo coo oon voi lo cocb lo CEC so lo goon ly ooonb s
oon bonq, cbi lio vo loi nbon coo cnq ly ml cocb sol soo, ooo oom
cnq ly oi lboo oonq boonq o ool oooc moc lio |inb ooonb lronq
|bon |b nqn socb oo onb.
DUA CNG TY RA CNG CHUNG:
BI QUYT D GIA NHAP CAU LAC B
CUA CAC NHA TY PHU
Doo cnq ly ro cnq cbonq lo ooc mo lon nbl coo bo bl ooonb
nbn. Dio noy co nqbo lo ln cnq ly coo oon so oooc nim yl lrn
son cbonq |boon vo oon c bn cbo cnq cbonq conq coc l cboc
oo lo |boc. Nqooi lo con qoi oo lo lPC [lniliol Poolic Corinq}, nqbo
lo oon c bio ln oo ro cnq cbonq.
S lin coc nbo oo lo lro cbo bn c bio moi oon bonb noy so oi
lbonq voo cnq ly coo oon, soo oo co lb oooc oonq o bol lrin cnq
ly. Doo cnq ly ln son conq lo ml cocb cbo bo oon li cn ml lb
lroonq rnq lon coo coc nbo oo lo cbonq |boon, monq v cbo oon
bonq lrio o vn o b lro lonq lroonq lronq loonq loi.
Toy nbin, voi lo cocb lo c onq bin loi, oon so lby s bn lrom
c bn coo oon o qiom ly l lbon voi s c bio mo cnq ly lonq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 2
Adam Khoo
ro cnq cbonq. Pbn ml oi oo so oooc on oo vl lbnq lboonq qio lr
cnq ly lrn lb lroonq so lonq ln soo |bi cnq ly ln son, vo qio lr coo
s c bn cnq ly mo oon nom qio [loi son co nbn coo oon} conq so
lonq ln oonq |.
\i oo, voo loc ool oo ln son cbonq |boon, cnq ly coo oon co 1CC
lrio c bn, lronq oo oon so boo C lrio, oi loc so boo 4C lrio.
Cio so cnq ly oon oooc onb qio lo 5 lrio o nbo ml ooonb nqbi
lo nbn. \l oon so boo C c bn cnq ly [C lrio lrn 1CC lrio c
bn}, qio lr s c bn coo oon so lo 3 lrio o [C x 5 lrio o}.
Ghi ch: Gi tr ca doanh nghip t nhn thng c nh gi bng
t s PE (gi trn thu nhp) l 5. iu ny c ngha l nu li nhun ca
cng ty l 1 , gi tr ca cng ty s l 5 . Trong trng hp ny,
gi s cng ty bn c li nhun hng nm l 1 triu . Nh vy gi tr
ca cng ty s l 1 triu x 5 = 5 triu .
Kbi cnq ly ln son, oon so boi oon bonb c bio ro cnq cbonq o
oi loi s lin oo lo coo bo. \i oo, cnq ly coo oon goyl onb oon
bonb 5C lrio c bio moi ro cnq cbonq voi qio C,13 o/c bio.
\y lrio rooi o lbo v [5C lrio c bio x C,13 o} co lb oooc
oonq voo vic bol lrin cnq ly.
Ghi ch: T s PE ca mt cng ty c nim yt thng l 15-20 ln.
Cc nh u t sn sng tr gp 15-20 ln li nhun rng hng nm.
Vy khi cng ty ca bn ln sn chng khon, gi tr th trng ca n
s vo khong 20 triu (1 triu x 20). Do hin gi cng ty c 150
triu c phiu (50 triu c phiu mi v 100 triu c phiu c), mi c
phiu s c nh gi bng 20 triu /150 triu c phiu = 0,13
mi c phiu.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
2Z
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
/in boy loo y ronq s bn lrom c bn mo oon nom qio oo o qiom.
\oi lnq cnq 15C lrio c bio, oon cbi con so boo 4C cnq ly [vl
oon so boo C lrio lrn 15C lrio c bio}.
Toy nbin, oio goon lronq lo qio oy qio lr c bio coo oon oo coo
bon nbio. C lrio c bio coo oon bin oonq qio C,13 o/c bio,
oonq voi 7,8 lrio o. Toi son coo oon oo lonq lo 3 lrio o ln 7,8 lrio
o, soo |bi cnq ly oon ln son cbonq |boon'
Soo oo, coc c bio noy so oooc coc nbo oo lo moo oon lrn lb
lroonq cbonq |boon vo qio co lb lroonq coo cnq ly oon coi conq
so lonq ln vl loi nbon vo qio lr cnq ly lonq ln. Coc nbo oo lo qio
nbonq c bio noy [ooo qm oon vo coc c onq coo oon} conq so co
loi v loi cbinb vl qio c bio lonq ln. \i oo, qio c bio coo cnq
ly oon lonq q oi ln C,2 o/c bio, loi son coo oon so lonq on
15, lrio o.
8on co lb lby ronq vic ooo cnq ly ro cnq cbonq lo ooc mo mo
ooonb nbn noo conq boonq on. Do lo ml cocb nbn loi son ln q
nbio ln. Tronq lboc l, oo s coc li bo lrn lb qioi |bnq ooo qio
|im lin lo lin loonq boy loi nbon coo cnq ly, mo lo lo qio lr c
bio coo bo lrn lb lroonq cbonq |boon.
Moc oo loonq bonq nom coo Worron 8ooll lronq vonq bon 5C nom
goo loc noo conq cbi o moc 1CC nqon o My/nom, nq bin lo nqooi
qioo nbl lb qioi voi lnq loi son lr qio C li o My. Do lo vl c bn
mo nq nom qio lronq cnq ly coo nq [8or|sbiro Holbowoy} oo lonq
lo 8 o My [nom 12} ln loi 11.5CC o My lrn ml c bio [nom
2CC8}. Kbi coc nbo sonq l ro Cooqlo lo Lorry Poqo vo Sorqoy 8rin ooo
Cooqlo ln son cbonq |boon vo bol bonb c bio voi qio |boi oim
85 o My voo nom 2CC4, bo l loc lro lbonb li bo voi lnq qio lr loi
son lo 7,2 li o My mi nqooi. Kbi qio c bio coo Cooqlo lonq vol
ln 75C o My voo nom 2CC7, loi son coo bo lonq ln 18,5 li o My
[lrooc oo bo oo oon oi ml bn c bio}.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 28
Adam Khoo
VAY DAU LA CAI GIA CUA VIC
DUA CNG TY RA CNG CHUNG?
\y lbl oon co boi lro qio cbo vic ooo cnq ly ln son cbonq |boon vo
qio nb oi nqo ly bo |bnq Cboc cbon lo co' Ti boi lboo nbn
ronq |bi li moi mo ooonb nqbi coo mlnb, li conq nbom on moc
lio ooo cnq ly ro cnq cbonq. Dio noy so cbo bo li lonq qio lr loi
son ln oonq | lronq ml lboi qion nqon vo lbo lin v oonq cocb oon
ml s c bio coo li lrn lb lroonq cbonq |boon.
Tiu chun a cng ty ln sn
Cc th trng chng khon khc nhau c nhng yu cu khc nhau
trc khi cho php mt cng ty c nim yt trn sn. V d, c
nim yt trn sn chng khon Singapore (SGX), mt trong nhng
tiu chun m cng ty bn phi tha mn l phi c li nhun
trc thu tng cng t nht l 7,5 triu trong ba nm gn y,
v li nhun trc thu ca mi nm trong ba nm t nht phi l
1 triu . bit thm chi tit, xin truy cp trang www.sgx.com.
Toy nbin, soo rl nbio cn nboc, oon lbn li oo goyl onb |bnq oi
lboo con ooonq noy. Coi oy coo vic nim yl cnq ly cbinb lo oon
so boi cboyn ooonb nqbi coo oon lo lo nbn sonq ooi cbonq.
Ml lronq nbonq oio li goy lronq nbl |bi lro lbonb ooonb nbn lo
goyn lo oo goyl onb nbonq ql mlnb mon mo |bnq boi qioi lbicb
voi oi. Tl co nbonq oio oo so lboy oi no oon oio bonb ml cnq ly
ooi cbonq. 8on so boi lro loi cbo coc c onq [cnq cbonq noi cbonq
vo coc l cboc loi cbinb} vo bi onq goon lr [qm nbio qiom oc oc
l} v lonq goyl onb goon lronq mo oon ooo ro.

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
2
|||J|c 7. ||| l l||| | || ||| |J||| |c||| | || | || |
Trn ng Khoa - Ung Xun Vy - Trng Vit Hng
Tbm vo o oo , oo n so cbo lbm o lo c bo i oo o co o lo i o l |y m l mo c
lonq lroo nq no o lronq ooonb s oo n bo nq vo lo i nbo n cbo co c nbo o o
lo vo o m i goy . \o o lbo i oi m oo n |bnq oo l ooo c cbi lio lo i nbo n, lb
lroo nq so lro nq bo l cnq ly oo n oo nq co cb o o o l oo n c bi o ro, |bi n
qio c bi o qio m so l. Kbi cboy n no y xo y ro goo lboo nq xoyn, oo n so
bo i cbo nq |i n co nb nbi o c onq qi n oo o n o co o nbo mlnb, yo
c o oo n bo i lo m soo cbo ro | l goo |inb ooonb l l bon. Do lo co i qio
mo oo n bo i lro cbo vi c co lbm vo i lrom lri o o.
TAP TRUNG VAO MUC TIU BAN DAU
CUA MINH
\ y lbl oo n co nn oo l mo c lio ooo cnq ly ln so n cbo nq |boo n vo i mo c
oicb lonq qio lr cnq ly ln q nbi o l n boy co o ooonb nqbi lo co o
mlnb vo bo nq nom lo l n lbo v m l |boo n lo i nbo n 1-5 lri o o boy
|bnq Tb l ro, l l co nbo nq oi o no y bo lbo c vo o mo c lio co nbn
vo qio lr s nq co o oo n. 8o n mo n ooo c co lb qio i cnq nb n, mo n
co goy n lo c, so on loo n boy so lo oo bon Li o vo i lri o o lbm vo o co
oo nq o oo nb o i so lo oo mo oo n oo c bo i by sinb Di o ql |bi n oo n
bo nb bo c Dy lo nbo nq co bo i mo cbi co oo n mo i lro lo i ooo c.
Hon ooo qio bl, oon boi gooy loi moc lio oon oo |bi oon lbonb l
cnq ly. Di voi li, moc oicb ooy nbl |bin li mo |inb ooonb rinq lo
li mon oooc lo oo bon vo snq ml coc snq y nqbo bon. Hin li
oonq snq coc |y bonb boc voi s loi son mo li licb loy oooc vo li
bio ro ronq vic lbm boy ool voi lrio o, oi voi li conq cbonq loo
nn ml so |boc oil ql oonq |.
Ti boi noi ronq oy lo ml coc bonb lrlnb loyl voi oi voi li vo
li com lby rl voi |bi oooc cbio so voi oon nbonq oio noy. Tn ooy
lonq, li by vonq nbonq |inb nqbim, oi goyl oo qio li lbonb cnq

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
|' Jae | c |a a |a |a'e ) |a : l 300
Adam Khoo
voi lo cocb lo ml ooonb nbn lrio bo, so qio oon, lrooc bl lin
ronq nbonq ql /oom Kboo lom oooc lbl oon conq so lom oooc vo soo
oo oom on cbo oon |in lboc vo boonq bo oon oo o oin ooc
mo xy oonq ooonb nqbi bonq lrio o coo oon lbonb bin lboc. Ti
cboc oon nbonq oio ll oo nbl vo by vonq so oooc qo oon lronq
ml ooi bi lboo coo li.
Ho y ho nh d ng vo |o o ro |l n d mo bo n xo ng do ng doo c hoo ng,
bo n nho !
Adom Khoo

w
w
w
.
t
o
i
t
a
i
g
i
o
i
.
c
o
m


h
t
t
p
:
/
/
s
a
c
h
.
t
g
m
.
v
n
http://sach.tgm.vn
www.toitaigioi.com
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
GII THIU DIN GI
TRN NG KHOA
Din gi Trn ng Khoa khng ch l mt din
gi tr y ti nng, m cn l mt doanh nhn
tr thnh t, mt dch gi c yu qu. Ch
mi quay v Vit Nam cha y hai nm, nhng
nhng quyn sch, nhng bi din thuyt v
nhng kha hc ca anh to nn nhiu nh
hng tch cc mnh m n hng trm nghn
ngi, khin anh c xem nh mt hin tng
ca gii tr Vit Nam. Anh tr thnh tm gng
thnh t trc tui 30 c yu mn nh ch
v kht vng vn ln khng ngng t hai bn
tay trng.
Hc tp v rn luyn trong mi trng gio dc
v lm vic ti Singapore, mt trong nhng quc
gia c h thng gio dc v qun tr doanh
nghip hng u th gii, Trn ng Khoa vn
lun khim tn hc hi dn hon thin bn
thn mnh. Sau khi tt nghip i Hc Quc Gia Singapore (National University of Singapore), anh
khng ngn ngi t u t hng chc nghn vo bn thn mnh thng qua vic mua sch t
hc v tham gia vo nhng kha o to ngn hn v pht trin bn thn, u t, kinh doanh, qun
tr, lnh o, tip th, bn hng Chnh v bit u t ng cch m trong mt thi gian ngn anh
c mt s vn kin thc thc t vng vng to tin cho nhng thnh cng ca anh sau ny. iu
lm anh say m hn c l c th p dng nhng kin thc v k nng hc c vo cuc sng,
tht s c th to nn s khc bit cho cuc sng ca bn thn mnh v nhng ngi xung quanh.

Mc d vn c mt cuc sng rt n nh ti Singapore, anh vn lun hng v T quc vi l
tng: Mang nhng t duy tin tin nht ca th gii v Vit Nam, gp phn nh nhoi vo
vic gip ngi Vit Nam hnh phc hn, thnh t hn v giu c hn, bi v anh tin
rng, khng c g lm cho mt t nc pht trin, thnh vng v hng cng hn mt dn
tc hnh phc, thnh t v giu c.

Chnh v th vo nm 27 tui, anh quyt nh ri b cng vic thu nhp cao v n nh ti mt tp
on a quc gia hng mnh bt u sng v c m ca mnh: tr thnh doanh nhn, dch gi
v din gi. Hin nay, tui 29, anh l Ch tch v Gim c iu hnh ca TGM Corporation
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
vn c xem l cng ty hng u Vit Nam trong lnh vc o k nng sng (vi nhng kha
hc cht lng cao tr thnh hin tng gio dc Vit Nam) v xut bn (vi tt c nhng u
sch c pht hnh u nm trong danh sch bn chy nht).
Trong vai tr dch gi, Trn ng Khoa gip Ti Ti Gii, Bn Cng Th! nhanh chng tr thnh
quyn sch bn chy nht ti Vit Nam ch sau hn mt thng ra mt. Sau , quyn sch ny
c cng nhn nh mt hin tng gio dc trong cc nm 2008, 2009 v 2010, vi hn 100.000
bn sch in c bn ra v hn 400.000 bn sch in t c phn phi. Khng nhng th,
nhng quyn sch tip theo ca anh trong nm 2009-2010 nh: Con Ci Chng Ta u Gii, Lm
Ch T Duy - Thay i Vn Mnh, B Quyt Tay Trng Thnh Triu Ph, Cm Hng Sng Theo
7 Thi Quen Thnh t, B Quyt Gy Dng C Nghip Bc T, Nhng Bc n Gin n
c M, u ang l nhng quyn sch bn chy nht, c hng trm ngn c gi c nc
yu thch.
Trong vai tr din gi, nh s hng dn trc tip bi nhng din gi hng u chu hin nay nh
l Adam Khoo, Stuart Tan,... cng nh n lc trau di khng ngng, Trn ng Khoa c cng
nhn l Master Trainer ca Tp on Gio dc v o to hng u khu vc - AKLTG (c tr s
chnh t ti Singapore v chi nhnh khong 15 thnh ph trn th gii). Ch sau hn mt nm
quay v Vit Nam, anh din thuyt trc tip cho hn 20.000 khn thnh gi trn c nc chia
s nhng kinh nghim, phng php v b quyt thnh cng hn trong cuc sng, cc mi quan
h v s nghip. Nhng bui din thuyt v kha hc ca anh u c thnh gi nh gi rt cao
v s li cun hp dn, tnh hu ch v hiu qu thc t. c bit, kha hc Ti Ti Gii! chnh
thc tr thnh mt hin tng tht s trong lnh vc hun luyn v o to k nng sng. Chnh v
th, ch trong vng mt thi gian ngn, Trn ng Khoa nhanh chng c bit n v cng nhn
nh l din gi hng u c nhiu ngi yu mn nht Vit Nam hin nay.
Trong vai tr doanh nhn, ch trong vng cha y 2 nm, Trn ng Khoa a TGM
Corporation t mt cng ty non tr ch c 4 nhn vin khi mi c thnh lp vo u nm 2009 tr
thnh mt cng ty c tr gi hng triu la vi gn 50 nhn vin v hng trm hun luyn vin. Hin
nay, c mt ti TP. H Ch Minh v H Ni, s hu hai Trung tm o to K nng sng cht
lng quc t u tin v duy nht ti Vit Nam, v hng lot cc u sch bn chy nht,
TGM Corporation t ho l cng ty hng u Vit Nam trong lnh vc xut bn v o to k nng
sng.
Thng tin v anh Trn ng Khoa v nhng ng gp ca anh nhiu ln xut hin trn cc bo:
Tui Tr, Thanh Nin, Si Gn Gii Phng, VNExpress, Doanh Nhn Si Gn, Nhp Cu u
T, Gio Dc Thi i, Ngi Th, i on Kt, Gia nh v X Hi, Mc Tm, Hoa Hc
Tr, Sinh Vin Vit Nam, cng nh cc knh truyn thanh truyn hnh: VTV1, VTV2, VTV3, VTV4,
VTV6, HTV3, HTV7, HTV9, O2TV, VTC, VCTV, SCTV, VOV, Fansipan TV,Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi


Tm hiu thm v Din gi Trn ng Khoa:
Blog Trn ng Khoa: www.trandangkhoa.com
Ni cc c gi yu mn khp mi ni hi t v kt bn vi anh Trn ng Khoa, ng thi
c c hi nhn c ebook c bn quyn ca nhng quyn sch bn chy nht Vit Nam
hon ton min ph.


Fan Page Trn ng Khoa: www.facebook.com/diengia.trandangkhoa
L ni lan ta thng ip "Gip 1 triu ngi Vit Nam hnh phc v thnh cng hn".
Fan Page ny cng l ni giao lu, chia s hng ngy gia anh Trn ng Khoa v hng
chc ngn ngi hm m, cp nht lin tc cc s kin v cc bi vit chn lc y ngha.

Bm "Like" - "Thch" kt bn vi din gi Trn ng Khoa.

TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
GII THIU DCH GI
UNG XUN VY

Dch gi Ung Xun Vy l mt ph n tr trn y nhit
huyt. Tng l hc sinh lp chuyn Anh trng Bi Th
Xun v c tuyn thng vo i hc Kinh t, ch li
tip tc thi u vo khoa Qun tr kinh doanh (School of
Business Administration) ca trng i Hc Quc Gia
Singapore (National University of Singapore).
Nim am m tht s ca ch l mang kho tng kin thc
ca th gii v Vit Nam thng qua nhng quyn sch
c chuyn ng vi cht lng cao nht. Do , ch
t b cng vic ti tp on Yahoo! ng Nam
Singapore, tr v qu hng nm gi vai tr Gim
c Xut bn ti TGM Corporation.
Vi phng chm Mang cht lng vo kin thc,
nhng quyn sch do ch xut bn c u t cng
phu t vic chn lc ni dung k lng n cng on
dch thut chnh xc, ri bin tp li vi ngn t trong
sng, d c, d hiu, gn gi vi vn ha Vit Nam... mang li nhng gi tr hu ch cho c gi
ngi Vit. V vy, TGM ni chung v ch ni ring lun t ho v nhng quyn sch lin tc nm
trong danh sch bn chy nht v c c gi c nc yu thch.
Ch l dch gi ca nhng quyn sch ni ting nh: Ti Ti Gii Bn Cng Th!, Con Ci Chng
Ta u Gii, Lm Ch T Duy Thay i Vn Mnh, B Quyt Tay Trng Thnh Triu Ph, B
Quyt Gy Dng C Nghip Bc T v Nhng Bc n Gin n c M.
Bn c th tm hiu thm v dch gi Ung Xun Vy ti:
www.uongxuanvy.com


TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
GII THIU DCH GI
TRNG VIT HNG

Vi thnh tch hc tp lun nm trong tp dn u lp
trng chuyn L Hng Phong, dch gi Trng Vit
Hng nhn c hc bng ton phn Asean vo khoa
Qun tr kinh doanh (School of Business Administration)
ca trng i Hc Quc Gia Singapore (National
University of Singapore).
Tng nm trong ban lnh o cng ng sinh vin Vit
Nam ti NUS (Vietnamese community in NUS), ch nng
n t chc cc hot ng b ch cng nh nhit tnh gip
cc bn sinh vin trong hc tp v i sng.
Ch tt nghip i hc hng u v c nhn vo tp
on a quc gia hng u th gii Procter & Gamble
(P&G). Hin nay, ti tr s chnh ca P&G Singapore,
ch m nhn v tr Ph Gim c tm hiu khch hng, th
trng v hoch nh chin lc cho cc sn phm trn
ton khu vc Chu Thi Bnh Dng.
Lnh hi kin thc kinh doanh trong trng, kinh nghim lm vic trong tp on a quc gia cng
vi nim am m pht trin bn thn, ch ng dch gi quyn sch B Quyt Tay Trng Thnh
Triu Ph v B Quyt Gy Dng C Nghip Bc T vi mong mun mang li nhng quyn sch
cht lng v c tnh ng dng cao cho c gi Vit Nam.

TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
GII THIU TGM CORPORATION
TGM Corporation l cng ty hng u ti Vit Nam trong lnh vc o to hun luyn con ngi
cng nh trong lnh vc xut bn. S mnh Gip 1 triu ngi Vit Nam hnh phc v thnh
cng hn tr thnh mc tiu hng n ca TGM t ngy u thnh lp n nay. Vi phng
chm Hnh phc v thnh cng ca mi c nhn l mt phn ng gp vo s pht trin x
hi v con ngi Vit Nam cng i ng tr nhit huyt, y nng lc, sng to, dm ngh dm
lm, TGM khng nh mang n nhng sn phm tr tu tinh ty nht cho ngi Vit Nam.
Trong lnh vc o to, ch trong mt thi gian ngn, kha hc Ti Ti Gii! tr thnh mt hin
tng c gii tr v cc bc ph huynh trn c nc quan tm. Cc kha hc ca TGM tp trung
vo hai mng chnh: k nng sng (khai thc v pht trin tim nng vn c trong mi con ngi) v
k nng mm (phng php hc tp tng tc, k nng giao tip, qun tr, bn hng, tip th, pht
trin v qun l ti chnh). Nhng kha hc ring bit ph hp vi tng la tui nhn c s tin
tng v ng h ca cng ng ngi Vit cng lm cho TGM khng ngng nng cao cht lng
trn con ng thc hin s mnh Gip 1 triu ngi Vit Nam hnh phc v thnh cng hn.
Hin nay, TGM Corporation l cng ty chuyn v o to hun luyn con ngi duy nht Vit
Nam u t kinh ph xy dng hai Trung tm o to k nng sng TGM ti Thnh ph H Ch
Minh v H Ni theo ng tiu chun quc t, c trang b hin i p ng nhng yu cu
rt cao v khng gian, hnh nh, m thanh, nh sng,
Trong lnh vc xut bn, cc n phm ca TGM v ang mang li nhng gi tr to ln cho sinh
vin hc sinh, cc bc cha m cng nh cng nhn vin chc, cc nh qun l lnh o, v.v c
bit, quyn sch Ti Ti Gii, Bn Cng Th! vi hn 100.000 bn sch in c bn ra v hn
400.000 bn sch in t c phn phi, tr thnh mt hin tng gio dc ti Vit Nam nm
2008-2009 v vn l quyn sch gio dc hng u trong nm 2010. Quyn sch ny c nh gi
l quyn sch v k nng sng v k nng hc tp hay nht tng xut hin ti Vit Nam t trc n
nay. Khng nhng th, nhng quyn sch tip theo do TGM pht hnh trong nm 2009-2010 nh:
Con Ci Chng Ta u Gii, Lm Ch T Duy, Thay i Vn Mnh, B Quyt Tay Trng Thnh
Triu Ph, Cm Hng Sng Theo 7 Thi Quen Thnh t, B Quyt Gy Dng C Nghip Bc
T v Nhng Bc n Gin n c M u ang nm trong danh sch nhng quyn sch bn
chy nht Vit Nam v c c gi c nc yu thch.
Vi phng chm Hnh phc v thnh cng ca mi c nhn l mt phn ng gp vo s
pht trin x hi v con ngi Vit Nam, i ng TGM lun lun n lc bng tt c tm huyt
em li cho khch hng nhng sn phm cht lng v hiu qu nht c th.
Mi thng tin chi tit, xin vui lng tm hiu thm ti trang web: www.tgm.vn

TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
CU LC B VN TI THNH CNG
Chng ti xin mi bn tham gia Cu lc b Vn Ti Thnh Cng (CLB VTTC) ti
www.vuontoithanhcong.com, mt sn chi tr tu m TGM Corporation dnh nhiu tm huyt xy
dng ring cho th h tr thc Vit Nam hm nay v tng lai. Cho n nay, CLB VTTC l ni hi t
quen thuc ca hng chc ngn c gi y nhit huyt ti Vit Nam v nhiu nc khc trn th
gii. Thng qua CLB VTTC, bn s c chnh cc din gi v dch gi tn tui ca chng ti (Trn
ng Khoa, Trn ng Triu, Ung Xun Vy,) cng nh rt nhiu c gi nng ng khc gip
bn gii p trc tip nhng thc mc khi p dng kin thc t cc u sch ca TGM vo hc tp,
cng vic hay cuc sng.
CLB VTTC khng ch l ni cc c gi mi la tui trong v ngoi nc gp g, trao i, chia s
nhng phng php, chin lc gip bn vn ti thnh cng trong mi lnh vc cuc sng, m cn
l ni th gin gip bn cm thy thoi mi sau nhng gi hc tp, lm vic cng thng. CLB VTTC
cng l ni nhiu c gi v ang tm thy ngun ng lc vn ln trong bn thn mnh. Ngoi
ra, cng ti CLB VTTC, bn c th ti xung v c th nhng chng sch th v hoc tham kho
thm nhng ti liu v phn mm c cung cp mt cch hon ton min ph v hp php bi
chnh CLB.
Chng ti hy vng rng nhng quyn sch do TGM xut bn cng vi CLB VTTC s mang n cho
bn nhng nim tin mi, gip lm giu thm cuc sng tinh thn ln vt cht ca bn cng nh gip
bn sm t c nhng hoi bo to ln ca chnh mnh./ Nhng quyn sch bn chy nhtTng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn

Ti Ti Gii, Bn Cng Th!
Lm th no tn dng tim nng no b ca bn thnh cng tt
nh trong hc tp v cuc sng?
Mt hin tng gio dc v phng php hc tp v t duy tch cc
dnh ring cho hc sinh sinh vin Vit Nam.


Lm Ch T Duy, Thay i Vn Mnh

Nhng phng php hiu qu gip bn t c bt c iu g bn
mun.

Khm ph Cng Thc Thnh Cng Tuyt nh gip tc gi Adam
Khoo v hng triu ngi khc thnh cng tt bc.
Nhng Bc n Gin n c M
15 B quyt hiu nghim ca nhng ngi thnh cng nht th gii.

p dng Quy Trnh Hin Thc Ha c M m Steven K. Scott chia s
mt cch c th v r rng trong quyn sch ny, t c nhng mc
thnh cng m bn cha bao gi m ti./ Nhng quyn sch bn chy nhtTng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn


B Quyt Tay Trng Thnh Triu Ph
Lm th no c thu nhp di do v gia ti bc t t s 0?
Quyn sch khng th thiu i vi nhng ai c kht vng vn ti nh
im t do ti chnh, bt k im khi u ca h l t u.

Con Ci Chng Ta u Gii

B quyt lm tri dy ti nng trong con bn.
Li gii p xc ng cho nhng vn gc r su xa nht trong mi quan
h gia cha m v con ci.Cm Hng Sng Theo 7 Thi Quen Thnh t
Nhng cu chuyn ca nim tin v hy vng.

Nhng cu chuyn i tht minh chng cho sc sng mnh lit ca con
ngi d trong bt c hon cnh no.
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn

L bc cha m, chc hn mi quan tm hng u ca bn chnh l tng lai ca con ci, c bit l
vn hc hnh ca chu. Yu thng con, nhng ngi lm cha lm m lun mong mun nhng
iu tt p nht cho con. Bn bit rng vic u t cho tng lai con ci lun l u t ng n
v c li nht.
Bn mun con mnh c thnh tch hc tp ni tri thng qua vic:
Bit cch hc mt cch hiu qu.
Nng cao im s trong hc tp v thi c.
Lun nm trong tp dn u so vi bn b ng trang la.
T gic trong hc tp m khng cn cha m nhc nh.
Ln k hoch v sp xp thi gian biu hp l.
Bit cch t mc tiu khng ngng vn ln trong hc tp.
Ngoan hn, vng li hn, yu thng cha m hn.
c trang b nhng k nng hc tp hu ch cho c cuc i.
Tuy nhin, bn ang gp phi mt s kh khn v:
Cng vic khng cho php bn c nhiu thi gian km cp vic hc hnh ca con.
Bn khng thc s nm r phng php no hiu qu nht cho tng mn hc ca chu.
Con bn cha t gic hc hnh.
Con bn cha thc s tp trung vo vic hc, d b xao nhng.
Cha m v con ci cha tm c ting ni chung chia s nhng kh khn v mc tiu
trong hc tp.
Hiu c mong mun trn ca nhng bc lm cha lm m, TGM Corporation t chc mt kha hc
hon ton mi - Thiu Nin Siu ng, dnh cho cc em nh t 9 n 12 tui.
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
Khng ch gip cc em nm vng l thuyt, kha hc Thiu Nin Siu ng cn hng dn cc em chi
tit cc phng php hc tp hu ch cho tng mn hc c th, t cc em c th ngay lp tc vn
dng vo vic hc trn lp cng nh t hc nh. Nhng phng php, k nng c chia s trong
kha hc khng ch gip cc em hon thnh xut sc vic hc trng, nh m cn trang b cho
cc em nhng k nng t hc cho c tng lai pha trc ca mnh.
Tng thi gian ca kha hc Thiu Nin Siu ng l khong 40 gi, bao gm 2 ngy hc chnh v 6
bui vui hc nhm theo st s tin b ca tng em, gip cc em dn dn lm quen vi nhng thi
quen hc tp tt cng nh b i nhng thi quen tiu cc. Tng hc vin s c hng dn v h
tr bi cc chuyn gia o to cng cc hun luyn vin y kinh nghim, gip cc em tng bc
vt qua c nhng kh khn cng nh rn luyn c tnh t gic trong hc tp.
Ring ngy th 2 trong kha hc, ph huynh ca hc vin s c mi tham gia mt bui ni chuyn
thn mt (khong 1 gi trc L Xut Pht) v ti Pht Huy Kh Nng Tim n Trong Con Bn
do cc din gi hng u ca TGM m nhim.Mnh l m ca chu Minh Trang, c nhn kho 1 H Ni. V cng kim nghim s thay i ca
chu nn hm nay mnh mi vo cm n kho hc c. Sau hn 1 thng, mnh thy chu c
nhng tin b r rt. Con gi mnh thay i hn trong cch hc tp v bit quan tm ti mi ngi
xung quanh hn. Chu hc nhn hn nhiu so vi trc y, nhng quan trng l chu bit t
mc tiu phn u v hng tun, hng thng c nhng mc tiu nh t c mc tiu ln .
Bc u nh vy l mnh thy s u t ca mnh thnh cng ri!
Ph huynh hc vin Minh Trang
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
Sau kha hc ny ti bit c thc s th no l tnh yu gia nh. Ti cm thy b m quan
trng th no trong i ti. Ti s mi yu b m v khng ai khc l b m sinh ra ti v cho
ti c c hi sng.
L Minh c 11 tui
Cc bn khng ch hiu r v suy ngh ca con ci chng ti m cn hiu r c tm t, nguyn vng
ca cc bc ph huynh. C gia nh ti thc s vui mng v em c c nhng thay i, t gic hn
trong hc tp, vng li ng b, b m hn.
Hong Tin Vinh, ph huynh hc vin Hong Trung c
Nu bn thy con mnh cn thm phng php hc tp t hiu qu cao nht, bit vng li v yu
thng cha m hn, cn c nh hng to nn tng cho mt tng lai ti sng ngay t by
gi th kha hc Thiu Nin Siu ng chnh l nhng g bn cn.
Thng tin chi tit v kha hc Thiu Nin Siu ng vui lng xem ti trang web:
www.toitaigioi.com
hoc gi s in thoi di y (trong gi lm vic):
(08) 6264 7902 (TP.HCM)
(04) 3771 2162 (H Ni)
hoc gi email n:
toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM)
toitaigioi-hn@tgm.vn (H Ni)
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn

c pht trin t kha hc Ti Ti Gii! (I Am Gifted!) ni ting, lm thay i cuc sng ca hng
trm ngn hc sinh - sinh vin trn th gii v Vit Nam, kha hc Ti Ti Gii! Teen l s la chn
ng n ca cc bc ph huynh bit quan tm v u t cho con ci.
Ti Ti Gii! Teen l mn qu tuyt vi gip con bn t tin hn, hc tp tt hn, gip cc em trng
thnh hn, bit yu thng bn thn v gia nh, ha ng tt hn vo trng lp v x hi, to lp
nn tng vng chc cho thnh cng v hnh phc sau ny ca con.
Ti Ti Gii! Teen c bit hu ch vi cc bn hc sinh c tui t 13 n 18.
Ti Ti Gii! Teen s gip con bn tng bc lm ch bn thn, lm ch cuc sng, lm ch kin thc
v lm ch cc mi quan h.
Lm ch bn thn
Gip con bn sng vui v hn, hnh phc hn, giao tip tt hn v thng minh hn thng
qua vic bit lm ch cm xc.
Gip con bn t tin hn, t lp hn, c ngi khc tn trng v yu qu{ hn thng qua
vic xy dng v cng c lng t trng.
Gip con bn c ngh lc thnh cng thng qua vic bit cch t to ng lc cho
chnh bn thn mnh.
Lm ch cuc sng
Gip con bn khi u mt tng lai ti sng thng qua vic xc nh mc tiu, nh
hng cuc sng v s nghip.
Gip con bn bin nhng c m to ln thnh hin thc thng qua vic pht trin cch
nhn thc v suy ngh ca ngi thnh cng.
Gip con bn vt qua nhng kh khn th thch trong hc tp v cuc sng thng qua vic
tng tnh linh hot, kh nng phn ng tch cc v kh nng qun l thi gian hiu qu.
Lm ch kin thc
Gip con bn hc t hn m hiu qu cao hn thng qua vic vn dng cc phng php hc
tp tng tc tin tin nh: Ghi ch ton no b, tr nh siu ng, c sch nhanh
Gip con bn linh ng thay i cch hc tp cho bn thn thng qua vic hiu r nhng kh
nng vn c ca mnh.
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
Gip con bn lun lun trong tp dn u thng qua vic trang b nhng k nng t hc hu
ch cho c cuc i.
Lm ch cc mi quan h
Gip con bn c th lm c nhng vic y th thch, vt hn kh nng ca bn thn
thng qua vic tng cng kh nng lm vic theo nhm.
Gip con bn lun c yu qu v ng h bi nhng ngi xung quanh thng qua vic bit
cch to dng nhng mi quan h tt p vi cha m, anh em, bn b tt v thy c.
Gip con bn c th trnh hoc ha gii xung t thnh cng thng qua vic bit cch by t
suy ngh v cm xc ca mnh mt cch hp l.

C th cc bn khng tin nhng qua 3 ngy hc, mnh bin i thnh mt con ngi mi, bit
cch ni: Con yu ba nhiu lm - ci m trc y cha tng lm c v tng ngh s khng bao
gi lm c, bit mnh phi sng cho xng ng v mnh l ngi c sng, c sinh ra v
hiu gi tr v thi gian.
Phm Th Hng Yn 17 tui
Kha hc ny gip ti nhn ra c mnh gii, ti nng v giu c nh th no. Cuc i ca ti
lc trc nh mt ci kn v kha hc Ti Ti Gii! gip ti lt xc tr thnh bm! Ti tht s
cm n m v cho ti hc kha hc ny.
Trn Vy Nht H 15 tui
Lc u nghe qung co ti cng ngh ch l chiu thng mi. Nhng ti thc s thay i
c mnh ton din nn bn hy t cho mnh c hi thnh cng.
Nguyn Mai Vy 17 tui
Bn s khng bao gi phi tht ln cu: Ti hi hn. Hy t lng tin vo cc anh ch trong TGM v
bn s cm nhn c ngn la trong mi ngi bng ln mt cch mnh lit. Bn s khng bao gi
phi ni rng ti hi hn 1 ln no trong i mnh.
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
Trn Thin Thanh 18 tui
La chn sng sut thay i tt c!!! Kha hc gip ti rt nhiu iu. Ti cam oan bn s
trng thnh hn sau khi hon tt kha hc. Ti khng qung co v ti tht s cm thy thay i
khi kt thc Ti Ti Gii!. Hy i hc ri bn s cm thy iu ti ni l ng. Hy suy ngh k nh.
l la chn ca bn, nhng ng b mt c hi. rt nhiu ngi thay i ri y. By gi ti
lt ca bn.
Phm Mnh Khi 18 tui
Thng tin chi tit v kha hc Ti Ti Gii! Teen vui lng xem ti trang web:
www.toitaigioi.com
hoc gi s in thoi di y (trong gi lm vic):
(08) 6264 7902 (TP.HCM)
(04) 3771 2162 (H Ni)
hoc gi email n:
toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM)
toitaigioi-hn@tgm.vn (H Ni)
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn

Kha hc Ti Ti Gii! Thanh Nin c thit k da trn nhng nn tng vng chc ca hai kha
hc cht lng quc t:
Patterns of Excellence (kha hc c pht trin v ta sng trong gn 10 nm ca tp on
gio dc hng u chu Adam Khoo Learning Technologies Group (AKLTG) lm thay
i cuc i ca hng trm ngn ngi trn khp th gii) v
Ti Ti Gii! (kha hc ni ting ti Vit Nam ca TGM Corporation tr thnh mt hin
tng v o to v hun luyn k nng sng t nm 2009).
Ti Ti Gii! Thanh Nin c bit hu ch vi cc bn sinh vin v nhng ngi ang i lm c
tui t 19 n 29.
Mi trng pht trin v hi nhp nhanh chng ca Vit Nam trong nhng nm gn y mang
n nhiu thch thc cng nh nhng c hi trong cng vic v hc tp cho mi chng ta. Tuy nhin,
nhiu bn tr hin nay cha th hc tp tt ging ng v thnh cng trong cng vic do cha
hc c cch suy ngh hiu qu v cn thiu nhng k nng cn thit tht s thnh cng.
Thc t chng minh rng, mt khi c trang b nhng cng c cn thit ny, bn s c y
kh nng v bn lnh ng u v vt qua mi th thch trong cuc sng, cho d l vic
hc, cng vic hay nhng tr ngi trn con ng hin thc ha c m ca mnh.
Ti Ti Gii! Thanh Nin chnh l nhng g bn cn gii phng sc mnh vt tri ca bn thn v
vn ln t bt kz hon cnh no trong cuc sng.
Ti Ti Gii! Thanh Nin c thit k da trn nhng nn tng v kin thc su sc nht v pht
trin v pht huy tim nng con ngi nhm gip bn c th:
To s t ph trong s nghip v cuc sng
Gip bn khi u mt tng lai ti sng thng qua vic xc nh mc tiu, nh hng
cuc sng v s nghip.
Gip bn bin nhng c m to ln thnh hin thc thng qua vic pht trin cch nhn
thc v suy ngh ca ngi thnh cng.
Gip bn vt qua mi kh khn th thch thng qua vic tng tnh linh hot, kh nng ng
ph v kh nng qun l{ thi gian hiu qu.
Vn ti thnh cng da trn kh nng lm ch bn thn
Gip bn sng vui v hn, hnh phc hn, giao tip tt hn v thng minh hn thng qua
vic bit lm ch cm xc.
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
Gip bn t tin, mnh m hn v c ngi khc tn trng, mn m thng qua vic xy
dng v cng c lng t trng.
Gip bn lun c ngh lc thnh cng thng qua vic bit cch t to ng lc cho
chnh bn thn mnh.
Vn ti thnh cng t nhng mi quan h tt p v bn vng
Gip bn lm c nhng vic khng tng vt qu kh nng ca bn thn thng qua vic
tng cng kh nng lm vic theo nhm.
Gip bn lun c yu qu{ v ng h bi nhng ngi xung quanh thng qua vic bit cch
to dng nhng mi quan h tt p vi gia nh, bn b v ng nghip.
Gip bn c th trnh hoc ha gii xung t hiu qu thng qua vic bit cch by t suy
ngh v cm xc ca mnh mt cch hp l{ bt c mi trng no.

Kha hc Ti Ti Gii! ch c ba ngy ngn ngi nhng bin ti thnh mt con ngi hon ton
khc: Ti c thm nim tin, ng lc vn ln. Gi y ti lun c sc mnh ng dy i
tip sau khi vp ng v ti bit rng ti s thnh cng, mt thnh cng tuyt vi ang ch i ti ng
sau nhng th thch kia.
Nguyn Xun Phc 26 tui
Ln u tin trong i k t khi ti c mi ngi gi l mt chng trai, ti khc, nhng git
nc mt cht cha t lu c th tun tro khi anh Khoa ni cho ti bit ti sao ti c sinh ra,
ln ln v s hi trong cuc sng nh th no. Gi y ti nhn ra c bn thn mnh l ai? Mnh
mun g v cn phi lm g sng cuc sng ng ngha. Ti l ti. Ti l ngi ti gii. Cm n
TGM rt nhiu, c mong anh Khoa hon thnh mc tiu l gip 1 triu ngi trong 10 nm.
Trn nh Hng 27 tui
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
Tht lng mnh mun cm n cc anh ch TGM rt nhiu, cc anh ch khng ch gip mnh nhn ra
gi tr ca bn thn m dng nh cc anh ch sinh ra mnh ln th 2 mnh khng sng cuc
sng chn chng, tht vng v hy hoi bn thn mnh na
Trn Th Oanh 20 tui

Thng tin chi tit v kha hc Ti Ti Gii! Thanh Nin vui lng xem ti trang web:
www.toitaigioi.com
hoc gi s in thoi di y (trong gi lm vic):
(08) 6264 7902 (TP.HCM)
(04) 3771 2162 (H Ni)
hoc gi email n:
toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM)
toitaigioi-hn@tgm.vn (H Ni)
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn

Kha hc c bit ch dnh ring cho nhng bn hc Ti Ti Gii!
Sau khi kt thc kha hc Ti Ti Gii! vi nhng phng php lm ch bn thn v cuc sng, cch
nng cao kin thc v pht trin cc mi quan h, Ti Ti Gii! Nng Cao s l kha hc gip bn mt
ln na vn dng nhng g hc trong kha hc Ti Ti Gii!, vt qua nhng kh khn th thch
d khin chng ta nht ch v chin u mt cch mnh m t c mc tiu ca mnh.
Tham gia kha hc Ti Ti Gii! Nng Cao, bn s:
Hiu v tht s tri nghim cng thc Hnh Phc Thnh Cng.
i din vi bn thn v vt qua chnh mnh mt cch kz diu mnh m hn khi i u
vi nhng th thch khc nghit trong cuc sng.
C hi c nhng tri nghim cha tng c c th ph b nhng suy ngh tiu cc v nim
tin gii hn ang cn ng bn vn ti thnh cng.
Trang b cho mnh ngh lc v lng can m t tin vng bc trn ng i.
Nng tm thu hiu ca bn thn v nhng gi tr sng tt p.
Thi bng ln ngn la quyt tm v nim tin kz diu theo ui c m v hoi bo.


TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
Cc bn hy tri nghim qua kha hc Ti Ti Gii! Nng Cao. Khng ung ph mt cht no c. Nu
nh Ti Ti Gii!, bn ch hc c 1 phn, th Ti Ti Gii! Nng Cao, bn s cm nhn c sc
mnh n ti 100 phn. Mnh khng h marketing cht no c. Cc bn hy th v cm nhn. Cam
oan rng, sau kha hc, bn s thy, mi chng gai trn con ng i m bn i l chuyn nh :).
Bn d dng xa c cm xc tiu cc, tp trung mc tiu, v vt qua n :).
Chu Tin Lc 18 tui
C l trong chng ta cha tht s nhiu ngi bit c mc tiu quan trng nht cuc i mnh l
g? V lm th no c c cm gic hnh phc thnh cng? Ti Ti Gii! Nng Cao l mt ni
em n cho bn nhng iu . Hy bc vo cuc i bng tri nghim trong kha hc Ti
Ti Gii! Nng Cao nha cc bn.
Nguyn Thin Bo 18 tui
Ti phi ng bit bao ln, phi th li bit bao ln c c hnh phc thc s. Cm gic y
ng mi khng th qun c v sng khng th din t bng li. By gi bt c lc no mnh
cm thy mt mi, vp ng trong cuc sng u nh n cm gic ny, v NG DY v mnh bit
rng khng g c th ngn cn mnh bc tip trn con ng hnh phc
Nguyn Hnh Tuyt Trinh 22 tui
Ti Ti Gii! Nng Cao Mt ln c y mi mi bay
Thng tin chi tit v kha hc Ti Ti Gii! Nng Cao vui lng xem ti trang web:
www.toitaigioi.com
hoc gi s in thoi di y (trong gi lm vic):
(08) 6264 7902 (TP.HCM)
(04) 3771 2162 (H Ni)
hoc gi email n:
toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM)
toitaigioi-hn@tgm.vn (H Ni)
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn

Kha hc dnh ring cho c nhn Ti Ti Gii! t lp 7 n lp 12
Kha hc Ti Ti Gii! ng Hnh s tip ni nhng nn tng c xy dng t kha hc Ti Ti
Gii! nhm gip c nhn Ti Ti Gii! tip tc gi la, rn luyn v p dng cc phng php hc tp
mi vo cc mn hc trng, ng thi hnh thnh cc thi quen tch cc trong cuc sng.
c u t nhiu kinh ph v thi gian nghin cu v xy dng, Ti Ti Gii! ng Hnh s l
mt kha hun luyn 10 tun tht s mang li nhng gi tr to ln cho cc bn hc Ti Ti Gii!.
m bo cht lng cng nh hiu qu ca kha hc, s lng hc vin s c gii hn ch 30
hc vin mi kha. Ni dung ca kha hc Ti Ti Gii! ng Hnh s tp trung vo nhng mng
chnh:
Lm th no p dng cc phng php hc tp c hc trong kha hc Ti Ti Gii! (S
T Duy, Tr Nh Siu ng v c Nhanh) vo cc mn hc trong nh trng.
Hnh thnh cc thi quen tch cc v nhng k nng hu ch t nhiu kt qu di lu
trong hc tp v cuc sng, v d nh k nng thuyt trnh, lm vic nhm, xy dng cc mi
quan h bn vng.
M hnh h tr nhm gip hc vin lun nhn c s ng vin cng nh h tr cn thit
t hun luyn vin cng nh nhng hc vin cng nhm.

10 tun hc lin tip vi nhng ni dung lin tc c thay i v lm mi s gip cc bn c nhn
Ti Ti Gii! vng vng hn khi bc ra khi kha hc Ti Ti Gii! v i din vi nhng th thch
thc s ngoi cuc sng.
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
10 tun ca kha hc chnh l 10 tun cc bn c s h tr trc tip v lu di t cc din gi, cc
hun luyn vin giu kinh nghim cng nh c chia s nhng th thch thc t ca mnh vi cc
bn c nhn y nng lng khc.

Thng tin chi tit v Ti Ti Gii! ng Hnh vui lng xem ti trang web:
www.toitaigioi.com
hoc gi s in thoi di y (trong gi lm vic):
(08) 6264 7902 (TP.HCM)
(04) 3771 2162 (H Ni)
hoc gi email n:
toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM)
toitaigioi-hn@tgm.vn (H Ni)
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn

Kha hc ch dnh ring cho cc bn hc Ti Ti Gii!
Sau khi bc ra khi kha hc Ti Ti Gii!, bn c trang b y cc nn tng vng chc v
cn thit nht cho thnh cng trong tng lai. Khng nhng th, bn cn nhn c s h tr lin
tc v khng gii hn ca cc chuyn gia o to v hun luyn thng qua email, cng nh din n
Vn Ti Thnh Cng (http://vuontoithanhcong.com) dnh ring cho hc vin ca kha hc Ti Ti
Gii!.
Mt khi c nim tin vo bn thn, mt mc ch sng r rng, nhng mc tiu c th, nhng
phng php v k nng lm ch bn thn, lm ch cm xc v t to ng lc cho mnh, n
lc bn cn c nhng kin thc chuyn su hn na mt s lnh vc gip bn thn mnh tm ra
con ng ngn nht i n thnh cng. cng chnh l l{ do TGM nghin cu v t chc cc hc
phn Ti Ti Gii! Chuyn Su Pht Trin Bn Thn Ton Din.

Cc bn c nhn c th t do v linh ng la chn nhng chuyn bn cm thy c ch nht cho
bn thn v thnh cng ca mnh trong s cc chuyn sau y:
K nng qun l{ thi gian dnh cho gii tr trong thi i thng tin.
Ngh thut lnh o dnh cho bn tr.
Ngh thut thuyt phc v thng lng.
K nng suy ngh sng to, sc bn v ra quyt nh.
Ngh thut ni chuyn trc m ng, din thuyt v thuyt trnh.
Nn tng ca Lp Trnh Ngn Ng T Duy.
nh v bn thn, tm hiu v pht huy s trng ta sng.
TGM Corporation
nim tin mi, cuc sng mi
Tng 4, Ta nh Mirae Business Center, 268 T Hin Thnh, Phng 15, Qun 10, Tp.HCM
(08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn
Ngh thut tr chuyn v giao tip hiu qu.
Ngh thut to lp, xy dng v gn gi cc mi quan h.
Ngh thut tm kim c hi, th hin bn thn v tr li phng vn.
Vn ln trong mi trng lm vic t bt k v tr no.
Bit ngi bit ta, trm trn trm thng cng MBTI.
K nng lm vic v lnh o nhm.
Cc hc phn Ti Ti Gii! Chuyn Su ch dnh ring cho cc bn hc Ti Ti Gii! do i hi
nhng kin thc nn tng t kha hc Ti Ti Gii!.
Thng tin chi tit v kha hc Ti Ti Gii! Chuyn Su vui lng xem ti trang web:
www.toitaigioi.com
hoc gi s in thoi di y (trong gi lm vic):
(08) 6264 7902 (TP.HCM)
(04) 3771 2162 (H Ni)
hoc gi email n:
toitaigioi-hcm@tgm.vn (TP.HCM)
toitaigioi-hn@tgm.vn (H Ni)