Sie sind auf Seite 1von 97

Roena kao Rujana Drakuliu

Zagrebu, 10. rujna 1968., gdje je i


pohaala osnovnu kolu.
rednjokolsko obra!ovanje s"ekla
je u #en"ru !a obra!ovanje u kul"uri
i u$je"nos"i, kao %suradnik u
sreds"vi$a javnog in&or$iranja', "o
god "o !na(ilo. )d nj e se, kao j edne
od *r"ava velike, "!v. uvarove
kolske re&or$e, o(ekivalo da se
nakon prva dva ra!reda srednje kole
odlu(i !a svoje budue !ani$anje.
1996. diplo$irala arheologiju na
+ilo!o&sko$ &akul"e"u.
1991. o"ila u Re(, gdje *ivi radei
ra!ne poslove, od prevodila(kih,
preko novinarskih do arheolokih.
, $euvre$enu shva"ila da od svega
j edino *eli pisa"i - $o*da j e uvar
ipakbioupravu...
Rujana Jeger
Posve osobno
"alna kolu$nis"i.a u hrva"sko$
i!danju Cosmopolitana, surauje u
hrva"sko$ i!danju Ellea, vedsko$
(asopisu/$eiia, "e be(ko$ Die
Bunte Zeitung. voj prvi ro$an,
Darkroom, objavila je 0001.
Biblioteka: Femina
Izdava: Profil International d.o.o., Katol !", #agreb
#a izdavaa: $aniel %deri&
'lavni urednik: $rago 'lamuzina
(rednik:)elimir )iskovi&
*ektura: +anda Ku,ti&
'rafiko oblikovanje: Renata Puki
-blikovanje ovitka: bo.esauvaj
Fotografija na ovitku: /omislav 0ari&
Rujana Jeger
Posve osobno
+va rava ridr.ana. 1iti jedan dio ove knjige ne mo.e biti objavljen ili
retisnut bez ret,odne suglasnosti nakladnika i vlasnika autorski, rava.
I+B1 2"34!5546!"47
8IP 4 Katalogiza9ija u ublika9iji 1a9ionalna i
sveuili:na knji.ni9a 4 #agreb
($K 6!;.;<3.=!42!
J>'>R, Rujana
Posve osobno ? Rujana Jeger. 4 #agreb : Profil
International, !553. 4 @Biblioteka FeminaA
I+B1 2"34!5546!"47
=3;5!;5!=
PROfIL
13.650
&I.IGS.U-3
Napominjem da su ovo kolumne iz Cosmopolitana (1999-!!"# u
svojoj nekra$enoj, originalnoj verziji koja nije uvijek razli%ita od one
o&javljene, a naslovi su radni, izvorni, jer su mi - dra'i.
Za(valjujem se svojim glavnim uredni)ama *lemki +isinski ,to mi
je pru'ila priliku da se i'ivljavam nad %itateljstvom i -ilvani .endu,i$
koja me povremeno jo, i dodatno (u,ka na suo%avanje sa stvarno,$u i
%itatelji)ama (i ponekim %itateljima# ,to to (ra&ro podnose. Nji(ov mi
/eed&a)k puno zna%i.
Za(valjujem se svim svojim prijatelji)ama i prijateljima na kojima
ispro&avam svoje teze i istra'ujem ljudske grani)e. Njima posve$ujem
ovu knji'i)u.
nB
1 -)- ' - $ I C 1 J >
- $ * ( K >
Donoenje odluka gadna je s"var. 1li kako je $oj dragi po
horoskopu vaga, a ja .on"rol &reak, nekako sa$ navikla da ih ja
donosi$. 2aravno, $oje odluke s"var su koja se donosi po $ogu3
nos"i u a&ek"u, u najbolje$ slu(aju in"ui"ivno i u najbolje vrije$e4
i!a "ri sa"a uju"ro. 5ako argu$en"i pos"aju nepo"rebni jer su uglav3
no$ i!gubljeni do ju"ra. )s"aje sa$o $u"no sjeanje na neku od3
luku.
1li sada sa$ od nae odlu(ne glavne uredni.e dobila najgori
!ada"ak na svije"u4 napii svoje novogodinje odluke6
7oje odluke8 Za"o8 Da donosi$ odluke i! (is"og $ira8
5o nikada ne radi$, ja sa$ hedonis"kinja i odluke donosi$ kraj3
nje kra"koro(no4 hoe$o li ovo vino u! ribu8 9li4 visoke (i!$e ili ove
do pola lis"ova8 ad ili od$ah8 :isli$, prvo da ra(is"i$o jednu
s"var4 ne !na$ kada i kako je nas"ao "aj obi(aj ni"i !na$ !a"o ljudi
i$aju po"rebu ba "aj, prvi dan u 2ovoj godini ;9, b< "he =a<, kojoj8
7ineskoj, hebrejskoj, arapskoj, kel"skoj8 7ranskoj, o(i"o. 1 jes"e li
!nali da se prije godina ra(unala po lunarni$ $jese.i$a "e ih je bilo
1> i blabla bla...? pokvare "ako neki$ glupos"i$a koje e ih dr*a"i
koliko i $a$urluk...
Za"o u se prisili"i na ra!$a"ranje nekoliko svojih uvijek i!nova
donesenih ;i s najvei$ gus"o$ prekrenih? odluka. 9ako nerado.
@, pa nije $i "rebala novogodinja odluka da shva"i$ kako se
pre"vara$ u puding od vanilije koji se, !a$ijean be! $iksera,
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
gruda na s"ra"eki$ $jes"i$a i da s"oga "reba$ po(e"i AB@CD159.
,pravo sjedi$ na ko$pju"erskoj s"oli.i koja bi "rebala pobolja"i
s"av $oje kralje*ni.e i gu"a$ *spirin svaka E sa"a jer sa$ se prek3
ju(er ras"urala na sa"u aerobi.a !a "!v. proble$a"i(na podru(ja "ijela
;kod $ene je "o .ijelo "ijelo, a pogo"ovo $o!ak?. :oj ruksak ve je
ponovno spre$an !a novi po"hva" !van Dod< s"vling, koji$ kani$
do kraja sa"r"i svoj ina(e dobar seksualni *ivo" jer aerobi. nije ak3
"ivnos" kojo$ se *ena "reba bavi"i prije ro$an"i(ne ve(eri ;da, brak
nije kon"raindika.ija !a seks? jer u$ara prijeko po"rebne grupe
$iia. 1 onda on ka*e4 $a super i!gleda, ali !a"o si s"alno u$or3
na... 2ikako uvidje"i blagoda"i spor"a !a ljude u sre"noj ve!i, ljubav
je ionako slijepa...
Dok "ako vje*ba$ pred ogro$ni$ !r.alo$ ;koje sigurno ne
prika!uje realis"i(nu sliku jer ina(e se $ogu ubi"i? obave!no
odlu(uje$ Z1F)G@59 D9B@5): ;nikad vie neu jes"i, dobro,
ipak $ora$, ali sigurno nikada vie neu jes"i "jes"eninu, "o da
onda jede$, aj$e, a i$a$ u hladnjaku jo onog kola(a, dobro, kad
"o pojede$, nikada vie neu...?. ,glavno$, odluke o dije"i "akoer
donosi$ i!a svakog $alo veegH&inijeg obroka, $alo vie popijenog
alkohola, pri svako$ $alo "e*e$ uvla(enju u "urbo uske hla(e ili
prije svakog odlaska na spavanje, uglavno$, (ee od obroka sa$ih.
7ada shva"i$ kako ipak "reba$ jes"i, odlu(uje$ se 7A1I95@5293
B@ JR12959. 1 onda jede$ kao $aj$un jer ne$a$ $a"e i ne da
$i se "roi"i vrije$e na hranjenje. :oj $enu4 voe, voe. ala"a,
sala"a. #rni kruh, s$ea ri*a, i"d. Froble$ je "o e $i dragi po3
bjei od kue !bog nedos"a"ka bijelog eera, $as"i, $esine i drugih
"vorevina prijeko po"rebnih !dravi$ $ukar.i$a od kojih u "i$
godina$a $nogi ve odavno rade na oblikovanju !aobljenog "rbu3
nog $iija, "j. onog "o bis$o $i *ene kolokvijalno na!vale pivska
$jeina.
:al"re"irajui se vje*bo$ i dije"o$, !aklju(ila sa$ da je
savreno "ijelo lake obui jer je dovoljno pokri"i ga $ini$alni$ kr3
pi.a$a, a budui da sada i$a$ doda"ni $jese(ni i!da"ak !a &i"ness3
s"udio, odlu(ila sa$ po(e"i K5@DB@59. 2akon "o sa$ kupila dva
I
para (i!a$a jer nisa$ $ogla odlu(i"i hou li niske ili visoke. 5oliko
o odlu(ivanju... Za"o sa$ prije dese" dana .ere$onijalno predala
sve svoje kar"i.e kao "ao.e u vje(no$ ra"u i!$eu ponude,
po"ra*nje i $inusa na ra(unu svo$e drago$e, koji je odigrao ulogu
,2FR)+)R3ovih snaga i !brinuo ih u i!bjegli(ki logor "ajne loka3
.ije. Do daljnjega. ada sa$ na popravno$ ispi"u, bud*e" L0 kuna
na dan. 2akon !adnjeg "ulu$a, na koji sa$ skoro ponijela oba para
(i!$i.a od &rus"riranos"i koje da obu(e$ ;"ko je rekao da je $o3
gunos" i!bora blagoslov8?, po$islila sa$ uju"ro, krkljajui .vilei$
plui.a$a, kako bih $ogla FR@5159 F,K959. 1li !a"o pres"a"i
pui"i kada i ne pui$, $isli$, osi$ kada pije$. 1li "o se ne ra(una
jer pije$ rije"ko. Fije$ sa$o kad ne$a drugih, !abavnijih pijana.a u
okolini pa se ne $ogu prepus"i"i "re!veno voajeris"i(ki$ dje3
la"nos"i$a koje onda kul$iniraju u prepri(avanju i ukraavanju
epi!oda (iji se glavni ak"eri uglavno$ ne sjeaju ni(ega os"avljajui
$i "ako $jes"a !a $anipula.iju (injeni.a$a i njihovi$ *ivo"i$a.
1h6 1 "o $ogu kada je sada se!ona pra!nika i "ulu$a. Fa neu
valjda sada pos"a"i ,:B@R@21 , F9M, ili (ak ,792,59 1I7)3
J)I ;vidi gore?. Fri"o$, dakle, u nedos"a"ku !abavnih pijana.a,
voli$ se odvali"i kakvi$ opasni$ kok"elo$, "o !aguljenijeg i$ena,
"o bolje. , nedos"a"ku is"oga "rpa$ u sebe $jeavinu 0ed Bulla i
vo"ke, od koje (ovjek ne bude pijan, nego lud. 9li onako pijan $isli
da je lud. Foslije slua$ pri(e o "o$e "o sa$ radila, "o ponekad
!na bi"i !abavno, ovisno o $a"i pripovjeda(a. , $a$urluku
obave!no odlu(uje$ da se $ora$ A9@ )D:1R159. 1 u pau!a$a
i!$eu od$ora 7A1I95@529B@ F1A159. 2e !na$ !a"o drugi
ljudi ne shvaaju da ja !apravo radi$ kada (i"a$ knjigu u kreve"u
ili sur&a$ po in"erne"u. ) snovi$a da i ne pri(a$o. Fonekad ih
se ne sjea$ pa se $ora$ vra"i"i u san da se prisje"i$. 5o je dio
$og resear.ha i! kojeg onda .rpi$ ideje. )peni"o, .ijeli $oj *ivo"
je jedan resear.h. 9 "o naporan. Gasna rije(.
Za"o $i ponekad pada na pa$e" kako "reba$ F)5R1C959
D)IB9 F)1), h$. 1li "o je ne$ogue jer i ne$a$ posao. 5j.
i$a$, ali bi"i pis.e$ nije posao. 1ko nis"e 7. D. Rovvling. (ijo$
sliko$ $oj dragi paradira po s"anu i na glas $i (i"a kako je do sada !aradila ve L0 $ilijuna dolara... 5u $eni od$ah pada na pa$e" da ide$ ponovno ne"o
5,D9R159. 1li nakon 8 godina s"udija $isli$ da ne$a$ $oralnog prava na "o. 9ako bih *eljela s"udira"i psihologiju, F)A@5959 F1C2B, DR,N9:1. :isli$,
i ovako obraa$ pa*nju na ljude oko sebe. Gak ih "rpa$ u li"era"uru. 2ije da su ba oduevljeni, ali bare$ su ovjekovje(eni. Zar "o nije ono (e$u svaki (ovjek
"e*i8 2aravno, "o $i od$ah skree pa*nju na (injeni.u da se (ovjek "reba prije svega F)A@5959 @D9, 21M9 @D@ pa "ek onda po$aga"i drugi$a. 1li kako se ja
nisa$ ni i!gubila jer sa$ si uvijek posveivala dovoljno pa*nje, ne$a$ ni po"rebu sada se "ra*i"i... 2e "ra*i vraga, rekla bi $oja baka.
9 na kraju poan"a4
FR1A9I1 F)5)B@ 717) D9 9J @ 7RK9I)6 R@521 A1: 2)A1 N)D9216
F . 2e !aboravi"e, jo su s"ari Dabilon.i ;koji su slavili u o*ujku? vjerovali da e va$ nova godina bi"i kao prvi dan is"e.
/ R - P + K I RDJ
ljedeih u se (e"rnaes" dana nala!i"i u sr.u rekla$e !a Ba)ardi ru$. Zna"e, ono, preplanule djevojke i $ladii ukraeni (udnova"i$ ogrli.a$a i oskudno
odjeveni na pje(anoj pla*i ispod kokosovih pal$i sagradili su kolibu od "rske "e vr"e kukovi$a i u*ivaju u ru$u na"o(eno$ u oroene (ae pune lo$ljenog leda...
gra.i !noja koji i$ i!bijaju na povrinu ko*e (ine ih jo a"rak"ivniji$a, !a ra!liku od ljudi o!nojenih u neki$ drugi$ si"ua.ija$a... u "ra$vaju ili na gradili"u, na
pri$jer.
9 sa$a po$isao na "o pro*i$a $e hedonis"i(ki$ u*i"ko$, o$o"ani$ u s"anovi"u do!u u*asa. Da, u*asa od posla koji $e (eka.
2ai$e, da bih se uspjeno in"egrirala u gore opisanu sliku "e pre"vorila u djevojku i! rekla$e !a ru$, preda $no$ je duga, ne sasvi$ je&"ina "or"ura. 1 vjeruje$ i
veini *ena $oje rase i podneblja koje su u prvo$ redu uope na$aknule dovoljno nov.a !a uplaivanje pu"a do loka.ije Ba)ardi ru$ rekla$e ili bare$ neke sli(ne.
,sred !i$e ogoli"i svoje na$u(eno "ijelo i i!lo*i"i ga nes$iljeni$ !raka$a "ropskog sun.a8 2i"a ljepe. , $o$ slu(aju "o !na(i proves"i i!vjesno vrije$e ;"ri
sa"a? pod svje"los"i *arulje od jedno 0L0 va"a, u dru"vu -ilkepila, -atinelle, Epilad1ja ili sli(no ;ja vo!i$ !a -ilkepil, ko"a oko E00 kn, ispla"i se !a dese"ak
depila.ija es" $jese.i u slu(aju ni*e po"pisane, $oj je ve Fari Dakkar ve"eran?. Frvo "o sa$ po$islila kad $i je na novogodinjoj ve(eri neki &rajer
R u j a n a J e g e r
P - + ) > - + - B 1 -
doba.io kako i$a$ nevjeroja"no duge noge bilo je4 da sa$o !na
koliko je "o sa"i depila.ije... 1 i povrina nije !ane$ariva. Fogo"ovo
jer "reba u!e"i u ob!ir da ja "o (ini$ .ijelo$ du*ino$. Do "ako!3
vane bikini3!one. Dikini8 2e6 Djevojke i! Ba)ardi rekla$e nose "an3
gu. 1 kako prosje(na *ena ne$a bikini3!onu kao prosje(na porno
glu$i.a, "j. i$a dla(i.e, bikini3!ona povrina je koju "reba nekako
!a.r"a"i. Dakle, obui "u "angu "e po njoj radi"i. 5anga je vraki visoko
i!re!an odjevni pred$e". vaki pu"a kada je kupi$, $oj $u* ka*e
da su $i podvalili gai.e be! gu!e !a .ijenu gai.a s gu!o$. 1 $oj je
odgovor da gu!a gai.e po*va(e, a onda je bolje da i$a $anje !a
jes"i. 2aravno, sporni je pred$e" jo ja(e i!re!an s"raga. 1 djevojka
i! rekla$e ne *eli gu!u koja i!gleda kao bradonja uu"kan pove!o$
od ljepljive "rake. Za"o pose*e !a depila.ijsko$ kre$o$ jer
-ilkepil na "o$ podru(ju "jera su!e na o(i i sado$a!ohis"i$a.
;Freporu(uje$ 2eet sensitive, L03ak kn, 10 $in.? Fo"o$, valja i!de3
pilira"i i .rne dla(i.e na ruka$a, koje !a.ijelo nisu $u.i.e s mo(er
vesti)e. Do ra$ena. :a$a je ponekad spo$injala da $i je o"a. $aj3
$un. 2akon ra!voda. Fi"a$ se, "o je "i$e $islila8 00 $inu"a. -il-
kepil. Dol.
Fo"o$, na$u(ena s"opala go"ovo su nees"e"ska pojava. Aalja po3
s"ruga"i "vrdu ko*u. )bradi"i !anok"i.e. Iakira"i nok"e. 2e !abo3
ravi"i da su nok"i lakirani. Ruke8 2aravno. Iak u is"oj boji. (0ouge
noir C(anel 18, "ri sloja, naravno, >0 $inu"a bare$, 100 kn.?
Iak"ovi su peru"avi8 7oljena "akoer8 2i"a lake. Civahno "ui3
ranje i peeling (i"avog "ijela s naglasko$ na spo$enu"a $jes"a.
(Nivea, >03ak kn, 10 $inu"a, neekoloka koli(ina vode.? 2aravno,
"uiranje pre"hodi sve$u navedeno$e jer ina(e bi ko*a pobjegla od
kue, a nok"i se pre"vorili u !anosne gvalje boje. J$. Da. ada sa$
puna .rvenih "o(ki.a od depila.ije, lak"ovi i koljena $i bride, s"opa3
la su high se.uri"v !one, papu(e $ogu !aboravi"i ;ri!ik upale jajni3
ka, po $ogunos"i s"aja"i na "epihu odgovarajue boje, 10 000 kn,
Fer!ija?. K$inka8 Diskre"na. :o*da radije bojanje obrva i "repavi3
.a8 (0e/e)to)ils, D., OL kn, 1L $in.? ,klju(uje i bauljanje po
kupaoni.i !a"vorenih o(iju, hidrogen $alki.e gri!e, proklinje$ "o
nisa$ prvo skinula lee ;u boji, naravno, Ci&a vision, L0 88888?.
7ada sa$ sve "o obavila, a iri"a.ija od depila.ije se djelo$i(no
povukla ;a "raje 0E sa"a jer ja, naravno, i$a$ osje"ljivu ko*u?, pri3
s"upa$ sa$o"a$njenju. Ber, naravno, alergi(na sa$ na sun.e. 7ao
da $i sve do sada nije bilo dovoljno. (+an)ome /las( &ronzer spra1,
pukih 000 kn, 10 $in.? 2avla(i$ plas"i(ne rukavi.e !a jednokra"nu
uporabu ;0L kn 100 ko$ada? jer sa$ ve nau(ila lek.iju naran(as"ih
dlanova. Poga vje*be bile su korisne, sa$a sebi uspijeva$ na$a!a"i
leda6 2a sreu, iskusna sa$, ne obla(i$ bijelu odjeu.
$ekas"onaran(as"i ovra"nik nije u $odi. 2aravno, dok se nala3
!i$ u rekla$i, !a"i"i"i u se sun blo.k kre$o$, alergija, $ora se.
(+an)aster sp/ "! 3aterproo/, -andproo/ -port -un 4el Blo)ker, 1L0
kn, dvije "ube !a dva "jedna, kuba"ura je "o.? ada sa$ obavila
glavninu posla. Bo sa$o da se spakira$ ;neo$eeno vre$enski$
jedini.a$a, e Q $e
0
?, pri"o$ pa!ei da ne o"e"i$ lak !a nok"e, koji
bi se krae suio da nisa$ !aboravila nanije"i .argaret *stor -peed
5op Coat, 60 s, >L kn.
2aravno, prije svega "oga, naa junakinja jako se "rudila ne jes"i
u vrije$e blagdana. 2ije uspjela.
- $ RD+/D1 J >
K"o $isli, da se odseli$ od rodi"elja8 jedne s"rane, &ali $i neki
osjeaj slobode, nije da se buni$, ali $a$a $i ponekad upadne u
sobu i pospre$i je. 1 ope", opere $i i ve i spegla. :a, nije da "o ne
$ogu sa$, ali "e neke s"vari, kuhanje i "o, ne da $i se o "o$e ra!3
$ilja"i. 2ije da se ve ne bih $ogao sa$ i!dr*ava"i, ionako plaa$
pola ra(una !a .ijelu kuu, uklju(ujui i ra(une s"arijeg bra"a i nje3
gove &a$ilije, a o $lae$ da i ne govori$o... a odavno i$a$ svoj
au"o. :a, uos"alo$ radi$ ve 1L godina6 :o*da je i vrije$e...
2e, drage (i"a"elji.e, ako s"e i po$islile da ovo govori ne"ko s"ar
0> godine i da su ga iskori"avali da radi kao dije"e pa je kona(no
odlu(io rei odlu(no ne i $lad se o"isnu"i u iroki bijeli svije" i *iv3
je"i kao 9vi.a 7i$anovi, prevarile s"e se. :ladi gospodin i$a >0
godine i "ipi(an je preds"avnik svoje genera.ije u svo$ podneblju.
2a*alos"6 oni$ proble$i$a s koji$a se suo(avaju dvadese"3i3
kusur3godinja.i iro$ svije"a, $i se suo(ava$o na po(e"ku svojih
"ridese"ih godina. 7ada dosadi$o s"ar.i$a, sa$i sebi i even"ualno
Dogu, ako s$o se do "ada iole snali da ne *ivi$o o grba(i is"ih ;ro3
di"elja, Doga, i"d.?, polako po(inje$o ra!$ilja"i o odseljenju. Fola3
ko. Fogo"ovo ako ne$a par"nera koji bi nas na "o $ogao na"jera"i ili
par"nera sa s"ano$ ;(udo, (udo, jadniku su sigurno u$rli rodi"elji
ili $o*da rade u ino!e$s"vu ili !godi"ak na lu"riji6?, koji nas *eli be!
ob!ira "o ne !na$o opra"i ve jer je "o uvijek radila $a$i.a... 7od
nas se ljudi (es"o vjen(avaju kako bi dobili nov(ane poklone ili
roake koji su $alo bolje po"ko*eni po"aknuli na ra!$iljanje da
$ladoj &a$iliji u nas"anku "reba neka pelunka... i !a"o se uvijek
(udi$o nai$ vrnja.i$a u gradovi$a iro$ @urope, koji ve i$aju
par ko$ada dje.e, "rei kredi", veliki s"an i s rodi"elji$a se viaju
dva pu"a godinje. dvadese"ak godina oni su ve po"puno o!biljni,
da ne ka*e$ odrasli. :i odras"a$o kada na$ "ijela ve po(inju s"ar3
je"i, (ini $i se, a op"ere"i$o s"are rodi"elje ljepo"a$a prvog unu(e3
"a kada ga ovi uslijed iijasa i sli(nih bolje"i.a vie ne $ogu ni podii
s poda. 9 "ako dije"e li*e produ*ni kabel od &ri*idera u prarodi"elj3
sko$ do$u dok rodi"elji sanjaju o pods"anars"vu u neko$ vla*no$
s"an(iu !a 000 R, i "o ako oboje i$aju "u sreu da su !aposleni.
Bedna prija"elji.a i! srednje kole nedavno je na!vala da $i se po3
hvali kako je kona(no dobila posao u! koji idu s"a* i $irovinsko i i!3
naj$ila s"an pe" uli.a dalje od rodi"elja. Froslavile s$o dos"ojno,
dakako. 1 ni ona ne$a 0> godine, ve ope" upravo obrnu"o... sve $i
se vie (ini da je kod nas dvadese"ogodinja.i$a sueno ponaa"i se
kao "inejd*eri, a "ek "ridese"ogodinja.i uplovljavaju u neke vode
koji$a u svije"u ve odavna plove "ek punolje"na $lada bia... 7ada
po$isli$ da $i je s dvadese" bio najvei proble$ "o sa$ pe"ko$
uju"ro i$ala obave!ni se$inar u 9, a u 4juri se (e"vr"ko$ "aaako
dooobro brijalooo. 9 jo "o je bilo skupo kupova"i nove krpi.e !a "e
(e"vr"ke i neke u"orke i nedjelje, i"d. Bedini koji su bili prisiljeni od3
ras"i bili su s"uden"i i! drugih gradova, oni su uvijek brinuli oko s"a3
narine i i!gledali na$a ra!$a*eni$ do$oro.i$a pone"o prerano
odrasli.
Frodu*avali s$o s"udij jer ionako se niko$e nije *urilo, svi s$o
!nali da ionako nee$o nai posao... Zavidjela sa$ prija"elji.i koja
je naslijedila $ali s"an i !aposlila se kao "ajni.a ;u !adnjih dese" go3
dina pro$ijenila je dese" poslova, ali ni jedan ko$ad na$je"aja,
napros"o nije u $ogunos"i?, ali njena $ajka jo i danas bare$ "ri
pu"a "jedno svra"i i skuha joj ne"o !a dva dana. 9ako joj je pen!ija
jedva dovoljna da ne skapa od gladi. Ber dije"e jo nije s"alo na svoje
noge, gle sa$o kako *ivi...
Bedan $oj &rend s"udirao je u Nra!u i svaki vikend provodio
do$a, u Zagrebu. 2osio je (ak i ve $a$i na pranje. 1 na"rag bi
onda nosio klopu skuhanu !a (i"av "jedan. Dok ga jedno$ nisu
o"vorili na grani.i. "o je ovo8 Fi"ao je prerano odrasli aus"rijski .a3
rinik be! s$isla !a $uke dvadese"pe"ogodinjeg vje(nog s"uden"a
koji "ako spre"no koris"i !as"arjeli !akon njegove !e$lje i s"udira
bespla"no sa$o !a"o "o je Jrva"ska neko bila dio 1us"ro3,garske.
Foka!ivao je prs"o$ na "orbu, prekr.anu pos"novogodinji$ *aro$
jedne $ajke... )"vori"e "o6 2aredio je. ,nu"ra je bilo nekoliko pake"a
i jedan veliki lona.. )"klopi"e poklopa.6 Zapovjedio je .arinik
$ladi od $og &renda, koji je drh"avo$ ruko$ podigao poklopa.
$aj(inog najboljeg 5e/tera. #arinik je navukao kirurku rukavi.u i
!abio prs"e $eu sar$e. :uljao je onuda kao ve"erinar koji rek"al3
no pregledava nosoroga, pre!rivo i!vukao ruku i rekao4 dobro, $o3
*e"e ii. :oj &rend nije !nao da li da se s$ije ili pla(e. 2jegove sar3
$e, "ako silovane. 1li bare$ su pu"ene preko grani.e, opakog gra3
ni(nog prijela!a po!na"og po kan"a$a !a s$ee puni$ $esnih
proi!voda jer unos $esa u 1us"riju je !abranjen. a$o !akon je na3
"jerao $oga prija"elja da sa$ nau(i pripravlja"i sar$e i kona(no
pres"ane gnjavi"i svoju $ajku prljavi$ veo$.
2ada$ se da e ekono$ija u Jrva"skoj uskoro dopus"i"i $ladi$
ljudi$a da s"anu na svoje noge kada oni "o s"varno !a*ele... da ne
pokidaju ve!e sa s"ar.i$a prerano, ali da i$ se ni ne popnu na
glavu. :ora$ rei da sa$ ja s dvadese" "ri godine bila "e sree da
sa$ $ogla po(e"i kli$avo us"aja"i na svoje noge, ali $ojoj obi"elji
"rebalo je jako dugo da $i pres"ane donosi"i lon.e sa sar$o$ ;ja
sa$ u $euvre$enu ve davno pos"ala vege"arijanka? i gura"i si"no
presavijene nov(ani.e u "orbi.u pri svako$ posje"u. Da $i do!vole
"u i "a$o pla"i"i koji ra(un u res"oranu, be! da se ne"ko uvrijedi, jer4
$ladi s"e, ne$a"e vi !a "o... i "ako ve deve" godina. 9 kako sad
odras"i8
% > + / - K > I % > 1 + / ) > 1 >
)dgojena sa$ u &e$inis"i(ko$ duhu ;hvala, $a$a?. )drasla
sa$ na s"ripovi$a. :oj najvei u!or bila je glavna junakinja is"o3
i$enog s"ripa, :odes"v Dlaise ;opros"i, $a$a?. Danas vrlo rado
igra$ ko$pju"ersku igru 5om& 0aider s Iaro$ #ro&" u glavnoj ulo3
!i. Air"ualni svije" valjda je jedino $jes"o gdje ja $ogu radi"i kao
arheologinja i i$a"i velike grudi6
)bje junakinje una"o( svojoj o(i"oj ravnopravnos"i pa i nad$oi
nad $ukar.i$a i$aju i dalje *ens"venu ;jako, jako *ens"venu? &i3
guru, u svakoj su si"ua.iji savreno na$inkane i prili(no seksi obu3
(ene. Fi"a$ se jesu li i one $orale prola!i"i kro! is"e &a!e kao i ja...
7ao djevoj(i.a igrala sa$ se sa$o s de(ki$a. Frava si $ukara.a,
govorila je $oja baka. 1 svi !na$o da je u o(i$a jedne bake $u3
kara.a ne"o s"rano, s"o"inu pu"a gore od $ukar.a. :oje su igra3
(ke uvijek bili kauboji, 9ndijan.i, *ivo"inje, nikada lu"ke, a jedina
lu"ka koju sa$ i$ala bila je .rnkinja. Daka je vr"jela glavo$. 5r(ala
je !a $no$ sa (elje$ pa sa$ se s dvanaes"ak godina "ako kra"ko
oiala da ljudi nisu bili sigurni jesa$ li djevoj(i.a ili dje(ak. 2osila
sa$ sa$o "raperi.e, debele nao(ale, bila sa$ pravo ru*no pa(e.
, os$o$ ra!redu $i je $oja ;$o*da ve $alo !abrinu"a? $ajka
priu"ila kon"ak"ne lee. 5o $i je, valjda, u! ne"o hor$ona, o"vo3
rilo o(i pa sa$ po(ela pri$jeiva"i supro"ni spol. 1li oni nisu bili sre3
"ni !bog "oga. 2ajdra*a $ije !abava bilo i!a!ovno se negdje pos"avi"i
;na dje(ake u os$o$ ra!redu i $edvjed bi djelovao i!a!ovno? i
vreba"i neku *r"vu koja e $e pokua"i za,latati, kako s$o !vali "o
puber"e"sko pipkanje. 1 onda bih na nji$a vje*bala sve !ahva"e i!
o$iljenog $i ak.ijskog s"ripa, pre"varala sa$ se u :odes"v glavo$
i brado$. 1 po$ogli su $i i svi oni dosadni sa"i provedeni s
bra"ie$ na "erasi lje"nog kina u 5isno$ na :ur"eru i svi 7ung +u
&il$ovi koji bi se, uvijek i!nova svakoga lje"a, vr"jeli. 9$ala sa$ i
oru*je, po u!oru na :odes"v, drvenu pulu !a kona. koju sa$ isko3
pala negdje u bakino$ or$aru kongo, oru*je s koji$ sa$ nanosila
.rne $asni.e de(ki$a u koli. ,skoro sa$ os"ala be! !abave, vie
$e ni"ko nije h"io ni pogleda"i, a ka$oli "aknu"i. Dojali su $e se.
:orala sa$ ih nekako privui pa sa$ po(ela eksperi$en"ira"i s
i!gledo$. Frije nisa$ obraala pa*nju na :odes"vn look, ali sada
sa$ ga po(ela vjerno kopira"i4 uske .rne $aji.e, uske hla(e, (i!$e,
suknja koja se po po"rebi $o*e jedni$ pokre"o$ s"rgnu"i kada "reba
nekoga !a$la"i"i. )bojila sa$ kosu u .rno. Fo(ela se $inka"i.
hva"ila sa$ da je i i!gled oru*je. 9 da se $ukar.e $o*e obori"i i
druga(ije nego sa$o ako$. 1li "rebalo $i je jo oru*ja. Fa sa$
s"ekla o"ar je!ik. Be!i(ava si, u*asavala se baka, kona(no !adovoljna
$oji$ i!gledo$. Da sa$ bila de(ko, !a.ijelo bi bila ponosna na
$oju je!i(avos". 2a!vala bije rje(i"ou. 2as"avila sa$ se po"kiva"i,
dodala sa$ svo$ o"ro$ je!iku jo "ri s"rana. Zavrila &akul"e" !a
kopa(e, kako je !aklju(ila $oja baka, arheologiju.
:ukar.i se boje *ena kao "i, rekla je $oja baka.
:ukar.i se boje *ena kao "i, rekla je $oja $a$a, kao da nije u
"o$e i$ala prs"e.
:ukar.i se boje *ena kao "i, rekao je $oj dragi. :orao sa$ se
navasa"i da "i prie$.
1li i :odes"v je "rebala Sil<eja Narvina da joj (uva lijepa lea.
KADA BI M U K A R C I
I M A L I M E N S T R U AC I J U
Doli $e "rbuh, ka*e$ ja previjajui se od $ens"rualnih gr(eva.
Da "i ode$ po "able"e, spre$no sko(i on. 9 "o (ak usred &il$a. 2e,
hvala, ve sa$ prekora(ila jedno "ri do!voljene dnevne do!e, ka*e$
ja, pri"i(ui "er$o&or na "rbuh, kro!a !ube u koji$a s"ie$ drveni
"api kao ranjeni.i kada i$ a$pu"iraju nogu u par"i!anski$ &il3
$ovi$a. 1ha. Dobro onda, ka*e on i ponovno se u*ivi u avan"ure
1rnolda .hvvar!eneggera, koji bi se dois"a isklju(ivo "rebao dr*a"i
uloga androida ili robo"a, a ako ve $ora, onda barbara. 1li ljudi,
pa jo kloniranih, pa "i$e poduplanih, "o e rei dvije uloge u jed3
no$ &il$u (6esti dan 5(e -i7t( Da1#, "o ne. Doli $e "rbuh, .vili$
ja "ako "u*no. )n $e po"apa po no!i i nas"avi *vaka"i gu$ene
bo$bone jer u obi(ni$a i$a gli.erina, a ja sa$ nedavno naravno
!aklju(ila kako, e"o, neu ja i!gubi"i ljubav svoga *ivo"a !bog neke
"a$o s"o(ne bole"ine pa sa$ uvela *es"oke $jere opre!a koje e $e
!asigurno odves"i, $o*da ne na prag udovi"va, ali !a.ijelo pred
advoka"a !a ra!vode. Ber onda ja u najboljoj na$jeri na!iva$ dra3
gog na posao i kao u!gred raspi"uje$ se je li jeo i "o "e $u !abra3
njuje$ par"i.ipa.iju u ri"uali$a kao "o je (opora"ivno uredsko
*deranje evapa. "o $isli"e, kako je pri!na"i de(ki$a s posla da "e
*ena gas"ro"erori!ira. 9li glu$i"i kako "i evapi loe padaju na *elu3
da.. 9li, jo gore, raspi"iva"i se o porijeklu $esa u nji$a8 , naoj
kul"uri "o je, na*alos", kao pri!na"i da si ho$oseksuala.. Fapu(ar.
Fapak. labi. 9li sve "o !ajedno.
J e g e r
ja .vili$4 boli $e "rbuh. Zna$, ka*e on i s"rpa
"aj vege3i gu$eni ne3ludi bo$bon u us"a. 1 oni se
br*e *va(u od obi(nih, ludih, pa ih pojede vie. 1 ja se
pro$ekolji$ i po(ne$ !a$ilja"i 7arijesa i Dak"usa,
likove i! jednog davnog (asopisa !a u(enike osnovne
kole, kako bue njegovu .aklinu. Aie bo$bona, vie eera.
:oj bi pokojni djed rekao4 od ne(ega $ora i u$rije"i. ;:oj je
pokojni djed, o(i"o, bio $uko i u$ro je od boles"i u!rokovane
puenje$.? Doli $e "rbuh, ka*e$ ja ne"o glasnije i pogleda$ ga
ispod oka. 2i"a. 2i da "repne. Zna "o, boli $e "rbuh, ka*e$ ja.
Fa !na$ da "e boli, ka*e on, ali ne $ogu "i po$oi. "o onda da
radi$8 Fa sasluaj $e. Guje$ "e, ali ne !na$ kako da "i po$ogne$.
Joe li rakiju8 Daj, ka*e$ ja is"i$ "ono$ koji$ bih pris"ala i na
"ekui $or&ij. 2aravno, on "o(i rakiju i sebi. 7ao, da ne pije$ jadna
sa$a. 1 ja ionako $r!i$ rakiju i svejedno $i je pije$ li je sa$a.
Aa*no je sa$o dovoljno ga pu"a odvra"i"i od &il$a ne bi li kona(no
shva"io koliko $i je "eko. 2a pri$jer, daj $i pro$ijeni vodu u "er3
$o&oru. )bo*ava$ video. ,vijek $ogu s"isnu"i 5)F ako osje"i$
da se previe !adubio u &il$ i !aboravio koliko je $eni "eko. Doli
$e "rbuh, .vilne$ ja po 1>E. pu". 1 on ka*e4 !na$. 1 "o (ovjek da
radi8 9 "u ja odlu(i$ da $i "reba prija"eljsko uho jer ovako $i nikada
nee bi"i bolje. 5reba $i ne"ko "ko e $e saslua"i. 2e"ko "ko e $i
rei kako i$a jedna Alas"a koja svaki pu"a padne u nesvijes". 9li neka
)lga koja "u i "a$o !avri na Ji"noj, gdje joj daju Baralgin ili "ko
!na "o, in"ra$uskularno, "o e rei injek.ijo$ u gu!u. 5reba $i
ne"ko "ko e rei4 boli i $ene, evo ba !adnji pu".... 9li4 bilo bi
dobro da proba.... 9li4 da li i "ebi... "reba $i re.i$o, )lja. 7oja uvi3
jek i$a 8etonale. 9 lijepu rije(. 7ao na pri$jer4 e, !a$isli da &rajeri
i$aju $engu, pa so.ijalno bi osiguranje posve druga(ije i!gledalo.
Ja, ha pa "o bi dr*ave padale. 1 kako sa$o kukaju kad su bolesni.
Da, da, pos"anu kao $ala dje.a. Daj $i ovo, daj $i ono, juhi.u,
(aji, idi $i u video"eku, ne "o sa$ gledao, a ne, ne $ogu (i"a"i, vr"i
$i se u glavi. :isli li da i$a$ "e$pera"uru. Fa i!$jeri je, ka*e$
ja, a on vr"i glavo$. 2e, ne, onda u !na"i kolika je pa u se po(e"i
P - + ) > - + - B 1 -
osjea"i bolesno. Da, da, ka*e )lja, a ovaj $oj nosi al u ovo doba
godine jer ga boli grlo. 1 kada $u predlo*i$ da i!vadi krajnike,
problijedi. Da, a nikada i$ ne padne na pa$e" $anje pui"i kad su
bolesni. Ja, ha. Fa da, !a$isli. 1 $oja susjeda... i sve "ako. 9 $eni
bude bolje. 9 "ako svaki $jese.. 1 lisi.a je lijepo rekla :alo$ Frin3
.u4 2i"ko nije savren.
anski
) > * I K D * J ( $ + K D
- / K R I E D
7oja su najvea ljudska o"kria u !adnjih, re.i$o, 0 000 godina8
Farna $aina8 K"a$parski s"roj8 Den!inski $o"or8 1vion8 #je3
pivo ili an"ibio"i.i8 1"o$ska &u!ija8 Ie" na :jese.8 )"krie 1us"ra3
lije8 1$erike8 7li"orisa8
Da je 1$erika o"krivena 1E90., "o !na"e. Da ju je o"krio po$o3
ra. #ris"o&oro #olo$bo i! Nenove, "o is"o !na"e. 9skr.ao se na novi
kon"inen" u dobi od (e"rdese" jedne godine, na o"oke danas po!na"e
pod i$eno$ Daha$i. vejedno je novi kon"inen" pro!van i$eno$
njegova suparnika, 1$eriga Aespu..ia i! +iren!e, koji je doplovio
na obalu ju*nog Dra!ila ili pak $o*da Nvajane, 1E9O. u dobi od
(e"rdese" godina. 1rgu$en" kar"ogra&a bio je da je svaki kon"inen"
dobio *ensko i$a pa "ako i ovaj novi 1$eri.a. #olo$bu u (as" ila
je jedino 7olu$bija, (ini se.
1li je li va$ po!na"o da je kli"oris o"kriven pukih seda$dese"ak
godina kasnije, o"krio ga je #ris"o&orov pre!i$enjak, Renaldo #o3
lo$bo, ana"o$ i! Fadove, 1LL9. 2a!vao ga je kli"oris, po gr(koj
rije(i 7I@9, klju(i. 7o$en"irao je u svojoj knji!i De re anatomi)a
kako je naao tako prekrasnu stvar%i)u. 2apredan (ovjek, u "renu"ku
o"kria i$ao je (e"rdese" "ri godine6 ;9s"e je godine u$ro... h$,
h$... valjda ga nije ubio klju%i$.#
1li na o"krie je polagao pravo i njegov sugraanin i kolega Na3
briello +allopio, koji je, kao i #ris"o&oro #olo$bo, na kraju dobio
u"jenu nagradu dao je svoje i$e +alopijevi$ .ijevi$a ;"ranspor"i3
raju jaja.e i! jajnika u $a"erni.u?.
por je prekinuo njihov suvre$enik 7asper Dar"olin, ni!o!e$ski
ana"o$, koji je va*no us"vrdio da je kli"oris bio po!na" jo od 0. s"o3
ljea6
:eu"i$, ni Dar"olin nije dobro prou(io li"era"uru jer je jo
1ris"o"el, gr(ki $a"e$a"i(ar i logi(ar ;danas bi sigurno bio .o$pu3
"er g;r?eek?, u E. s". p. 7r. !a kli"oris rekao da je in&eriorna ver!ija
penisa. 5aj veliki logi(ar, koji je u"e$eljio prvi logi(ki pos"ula" po
prin.ipu4
Nr.i su ljudi svi su ljudi s$r"ni Nr.i su s$r"ni, vjeroja"no je
!aklju(io is"o "ako4 ljudi i$aju penis *ene su ljudi *ene i$aju penis,
ili "ako nekako. 5o je op"i$is"i(na ver!ija jer u njegovo doba jo nije
bilo sigurno u"vreno jesu li *ene ravnopravna ljudska vrs"a. , sva3
ko$ slu(aju, 1ris"o"el je ionako bio ho$oseksuala.. Iogi(no, !ar ne8
, rano$ 16. s"., u vrije$e ri$skog inkvi!i"ora inis"rarija, ako
bi *ena osu$nji(ena kao vje"i.a i$ala poveani kli"oris, bila bi
op"u*ena !a silovanje $ukara.a i le!bijs"vo i spaljena na lo$a(i.
, 18. s". dola!i mra%no do&a !a kli"oris. Fre"a$pavane knjige su
o%i,$ene i vie ne spo$inju kli"oris, ve va*nos" $eusobnog $ilo3
vanja i u*i"ka $eu supru*ni.i$a. Arlo openi"o.
7li"oris je *ivio ilegalno, vjeruje$o da su rije"ki hrabri kon"ak"i3
rali s nji$e, osi$ !a.ijelo *ena, koje su ionako po!na"e po si$pa"i3
ja$a !a prognanike, disiden"e, ilegal.e, geril.e i poli"i(ke !a"vore3
nike.
Nodine 1860. dr. 9saa. Daker Dro=n uveo je s$r"nu ka!nu !a
kli"orise koji su i!luivali *ene "jerajui ih na dodirivanje i "ako
u!rokovali epilepsiju ili ka"alepsiju. Gi"avih je seda$ godina obre!i3
vao pa.ijen"i.e, dok $u klinika nije !a"vorena, a praksa !abranjena.
2a*alos", neki su njegovi pokloni.i u 1D3u djelovali sve do
"ridese"ih godina 00. s".
2a po(e"ku 00. s". dr. ig$und +reud je us"vrdio kako je kli3
"oralna s"i$ula.ija ne!rela i po prirodi $uka "e da bi *ene pos"ale
po"puni$ *ena$a, $oraju napus"i"i kli"oralna !adovoljs"va i preba.i"i se na vaginalne orga!$e.
5ek su :as"ers T Bohnson 1966.;6? o"krili daje orga!a$ uvijek kli"oralan, s"i$ula.ija je direk"na ili indirek"na, !a vrije$e pene"ra.ije, kao posljedi.a po$i.anja vaginalnih
us$ina. 5o je u!rokovalo seksualnu revolu.iju i svi su $ali ilegal.i dobili opros". 9li skoro svi.
Zabilje*eni su i pokuaji preseljavanja kli"orisa bli*e vagini kirurki$ pu"e$ kako bi s"i$ula.ija pene"ra.ijo$ bila direk"na6
Za"o bi se *ensko "ijelo povinovalo uvrije*eni$ nor$a$a koje ignoriraju oblik i po"rebe *enskih geni"alija8
9! is"og ra!loga !a"o 9ndijan.i ;(ak i$ je i i$e pogreno jer je veliki bijeli (ovjek $islio da je naao 9ndiju, "ipi(no6? veino$ *ive u re!erva"i$a. Cene i do$oro.i uvijek
su opasni.
7ao i njegov pre!i$enjak #ris"o&oro, R. #olo$bo je o"krio ne"o s"oje bilo "a$o .ijelo vrije$e ;i prije 0. s".6?, sa$o nije bilo i$enovano ni na.r"ano. Ber neki drugi ljudi
ve su bili "a$o i prije...
9slandski Aikin!i na is"o(noj su obali Nrenlanda i$ali kolonije od 10. do 1L. s"., o"kuda su plovili !a jevernu 1$eriku i naselili se u 2evv&oundlandu u 7anadi.
2aravno, ni"ko ni ne po$ilja da su 1$eriku o"krili 9ndijan.i6 ,vrije*eno je $iljenje da su i! ibira preli !aleeni Deringov prola! u !adnje$ ledeno$ dobu, prije 00 3
>0 000 godina6 :eu"i$, neki noviji nala!i uka!uju na puno s"ariji da"u$ dolaska, $o*da seobo$ i! Foline!ije. 2aravno, sa$i Native *meri)ans s$a"raju se au"oh"oni$
narodo$.
1li ni"ko ih ne pi"a, kao "o nisu pi"ali ni au"oh"one vlasni.e kli"orisa. Ber "o nije o"krio Aeliki bijeli $ukara. kao da i ne pos"oji, !ar ne8 1 Aeliki bijeli $ukara. nekad jako,
jako dugo "ra*i...
I + 8 J > * I / > * J I 8 D
Ba pa"i$ od $igrene. 2asljedno. Bo se od $alena sjea$ bake i "e"e, koje bi dane provodile u !a$ra(enoj sobi s $okro$ krpo$ na o(i$a i svi s$o $orali hoda"i na
prs"i$a. 7oliko dvoje dje.e na $oru "o uope $ogu, "o je druga s"var.
:oju baku po $a$i "oliko je (es"o boljela glava da sa$ je kao jako $ala nau(ila svaki dan pi"a"i4 a je "e boji gava8 1 kada sa$ i$ala oko 1O godina, ona $i je
dobrona$jerno savje"ovala da $u*a nije dobro odbi"i (ak ni kada "e boli glava, kako ne bi naao drugu...
Ba ionako i$a$ $igrenu sa$o kada i$a$ i $engu, "ako da "ih dana ionako nisa$ !a upo"rebu. Bede$ "able"e *li.o$, le*i$ u $raku dr*ei se !a "rbuh i .vili$ s krpo$ na
glavi. 1ko i$a$ sree, proe !a dva dana. 1ko ne$a$, pribjegava$ vlas"i"i$ al"erna"ivni$ $e"oda$a lije(enja4 kok"eli$a u pola .ijene i!$eu L i O poslijepodne ;happ<
hour6? nedaleko $oje kue, kupovini ko!$e"ike, lupanju glavo$ o !id...
9$a$ ja i $e"odu ok3"erapije4 nagu"a$ se "able"a pa i!ae$ u dis.o "e duboko udie$ di$, ulijeva$ u sebe alkohol, gleda$ direk"no u s"robo3ligh" i s"oji$ kraj
!vu(nika. Fo prin.ipu4 "o $e ne ubije, oja(a" e $e. )bi(no djeluje, ali kra"koro(no. Foslije $i je jako gro!no, ali bare$ ne$a$ osjeaj da *ivo" prola!i $i$o $ene dok ja
le*i$ u $raku i .vili$. Aie $i daje osjeaj da je s$r" !as"ala pored $ene i ra!$ilja pokupi"i $e ili $e pus"i"i da se jo $alo $u(i$... 1li kli$ak"erij je sve bli*e. Bo sa$o
dvadese"ak godina...
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
5radi.ionalna $edi.ina nije $i donijela ni"a doli s"o"ine pre"raga
koje uvijek po(inju vaenje$ krvi, "o je o"prilike najgora s"var
koju uope $ogu !a$isli"i, puno gora od, re.i$o, prenoenja virusa
ebole !ra(ni$ pu"e$... )d njih sa$ dobila "able"e od kojih uvijek
povra"i$ i uvjerenje da sa$ gene"ski pro$aaj. Ae sa$ du*e vrije$e
ra!$iljala o al"erna"ivnoj $edi.ini, osi$, naravno, akupunk"ure jer,
kao "o rekoh, u*asava$ se igala vie od s"arenja. 1 onda $i je jedna
prija"elji.a dala broj "ele&ona, gospoe R., is.jeli"elji.e. )(ajna i u
bolovi$a o"ila sa$ k njoj. 5ek "o sa$ !asjela na s"oli.u, ona je ve
rekla4 vaa je"ra je lijena, a bubre!i slabi, krv va$ je !a"rovana, i$a"e
proble$a s $okrani$ pu"ovi$a, probava va$ je nula i psihi(ki s"e
nes"abilni. 1 ja !aje.a$, ne, ne, $ene boli glava6 1 ona ka*e4 da, da,
"o je sve u!rok vaoj glavobolji. Zna"e, ljudi "a$ne ko*e, kose i o(iju
(es"o... 1lija i$a$ prirodno svje"los$eu kosu, o(i su $i !elene, a
ovo je kre$a !a sa$o"a$njenje ko*e (Nivea. pra<, D.#9, $a da, da,
ka*e ona, ali "o va$ je "o pa i!vadi ba"erijsku la$pu sa !ailjeni$
kris"alni$ vrho$ i neku ku"iju ra!nobojnih s"aklenih plo(i.a. "avi
.rvenu u la$pi.u pa $i je po(ne vr"je"i i!nad glave. )vo je akupunk3
"ura obojeni$ svje"lo$, ka*e gospoda R. i gurne $i ba"erijsku u uho.
Fa.ijen"i.e od$ah pres"aje bolje"i "rbuh, us"vrdi ona i gurne $i !e3
leno svje"lo u pupak. 1 da ne pri(a$o o .rijevi$a, ka*e, !ra(ei $oju
"r"i.u. :o*e"e i vi kupi"i la$pi.u pa sa$i "o kod kue provodi"i, !na"e,
ko"a sa$o... a ne, ka*e$ ja, ne bih ja "o !nala, "o se sigurno dugo
u(i... $a neeee, ka*e ona, jednos"avno kupi"e priru(nik kao i ja... 5u
se ja "re.ne$ pri$ije"ivi da nigdje ne visi nikakva diplo$a i da ja
!apravo ne !na$ i$a li ona kakve kole. Rekla je da vlada kinesko$
$edi.ino$ ;irok poja$, irok poja$?, vi"lala neki$ ho$eo3
pa"i(arski$ knjiga$a, ali ja !apravo poj$a ne$a$ u (iji$ sa$ se
ruka$a nala. 9! "akvog ra!$iljanja prene $e rije( F9B1A9#1.
Fijavi.a8 7akva pijavi.a8 Fa da, ka*e gospoda R., par pijavi.a jedno$
"jedno, i nes"a"i e kao ruko$ odneseno. "o e nes"a"i, po$isli$ ja,
osi$ $ene, ja u nes"a"i. 1 glasno. 5o ne dola!i u ob!ir6 5o je sred3
njovjekovna $edi.ina i $jes"o joj je na &il$sko$ pla"nu u &il$ovi$a
"ipa Demoni, 7ena Rusella. 2e budi"e kon!erva"ivni, nalju"ila se
gospoa R., pijavi.e su pa$e"ne i osje"ljive *ivo"inje, one osje"e naa
raspolo*enja... )sje"e i psi, po$isli$ ja, pa $i ne piju krv. Fa !a$i3
lja$ kako bi pijavi.a, da $e vidi sada, "u*no visjela preko ruba (ae,
pa se sje"i$ .r"i.a, (ekog i! osa$dese"ih, 4ustav, "ako je on i$ao
neku dresiranu pijavi.u koja je !vi*dala pa ju je nagraivao kaplji.o$
krvi... Fa ka*e$, !na"e "o, ne pos"oji *ivo"inja koja se $eni gadi i da
s"e rekli da po $eni $oraju e"a"i *ohari pa $e vie nee bolje"i
glava, ja bih rekla ). 7. 1li pijavi.a da $i sie krv6 5o je previe, ra!u3
$ije"e li $e8 2i !a grudi kao Fa$ela, noge kao 2adja, gu!u kao
2ao$i, &a.u kao #hris"ie i "o sve !ajedno. 2e pijavi.i6 Da poka*e$
kako sa $no$ ne$a ale, obu(e$ se i iskeira$ gospoinu sa"ni.u i
neke s$rdljive "able"e !a ja(anje $og vege"a"ivnog *iv(anog sus"ava
jer valjda vege"ira, "o li, a i da $e u$ire nakon keiranja, valjda.
7rene$ kui i svra"i$ u par&u$eriju u bli!ini $oga s"ana, !a koju
$oj dragi ka*e da se proirila na njegovo$ radu. 7ad "a$o $oja
ko!$e"i(arka pa $e pi"a "o $i je, a ja ka*e$ da u se ubi"i jer ve
(e"iri dana i$a$ $igrenu, ali da *eli$ prvo kupi"i C(anelov ru* br.
18 2ol)ano i! serije :n/rarouge kako bih bila lijep le. 1 da va$ i!$a3
sira$ vra" i lea, ponudi ona, jedna gospoa je upravo o"ka!ala pa
i$a$ vre$ena8 $o*deno sa$ i posluno krenula !a njo$ i s"rova3
lila se na le*aj.
Fola sa"a kasnije odleprala sa$ kui kao p"i(i.a. ada planira$
dragoga upisa"i na "e(aj $asa*e kako ga ne bih $orala odbi"i ako $e
bude ponovo boljela glava. )si$ "oga, da pijavi.e ne bih $orala
vodi"i u e"nju i nau(i"i ih donosi"i krvavi.u u us"i$a.
0 I / - I $ > D * 1 - 0
0 ( C K D R 8 (
5o va$ je, djevojke, kao po"raga !a ve"i$ gralo$...
2i"ko !apravo ne !na ni kako i!gleda, ni je li ga bilo. 9kada. 5ako
nau neku drvenu (au, ali onda ne"ko ka*e4 ne, ne, ne bi "o bila
drvena (aa, sigurno je $ra$orna. Drugi ka*u, ne, ne bi bila $ra3
$orna, $ora da je !apravo bila $esingana... Da skra"i$ pri(u, svi
koji su "ra*ili "ako ne"o, idealnog $ukar.aHve"i Nral, i$ali su
svoju predod*bu o "o$e kako do"i(no "reba i!gleda"i. 9 !a"o jo ni"3
ko nikada nije naao ni ve"i gral, ni idealnog $ukar.a. 9li s$o ga
nale, ali je na noga$a i$ao pogrene .ipeleH sluao odvra"nu $u3
!ikuH i$ao pogrean par&e$H !gu*van sako...
:ogunos"i su nepresune. 1 i kada ga nae$o, ve nakon
nekog vre$ena pokuava$o ga pro$ijeni"i4 ve s$o !aboravile da
je ba on u "o$ "renu"ku nae osobne povijes"i bio "aj, idealan, ili
bare$ go"ovo idealan $ukara.. 7oliko "akvih svaka od nas i$a u
svo$ $en"alno$ e$o.ionalno$ odlagali"u, o"padu. 2aba.ani "a3
$o, kao po"rgane lu"ke, nakon "o s$o !avrile s igro$ i od njih na3
pravile ne"o "o de&ini"ivno nisu bili u "renu"ku kada s$o ih pro3
glasile oni$ pravi$...
Da kao i lu"ke koje s$o preras"ale u dje"injs"vu, prerasle s$o i
"e lu"ane.
:oj $u* $udro !aklju(uje4 idealna *ena8 vaka *ena idealna je
na L $inu"a, dva dana, $jese. dana, $o*da i godina$a, ali sve je
podlo*no pro$jeni... :udruje "ako on, a ja ga se sjea$ u "renu"ku
kada sa$ se u njega !aljubila4 nije $i bio ni !godan, dah $u je da3
vao na pivo, pie koje sa$ "ada apsolu"no pre!irala i s$a"rala !ad3
nji$ na svije"u, &ri!uru je radio $jeavino$ sapuna i Nivea kre$e,
de&ini"ivno $i se nije (inilo da i$a$o i"a !ajedni(ko na ovo$ svi3
je"u. 1li s$o se !apri(ali.
9 "ako pri(a$o jo uvijek, ali sada $i je !godan. :eu"i$, lju3
"i$ se kada pui ;jer "o nije !dravo?, a nekada sa$ s$a"rala kako je
jedna od najseksi s"vari kod njega na(in na koji uvla(i di$. $e"a
$e kada popije vie od lije(ni(ki propisane "e !a sr.e i krvo*ilni su3
s"av korisne koli(ine alkohola ;a nekada s$o ispijali bo.e i bo.e
je&"inog a$panj.a u kreve"u?, *iv.ira $e kada ne obraa pa*nju na
usklaivanje pojedinih ko$ada odjee, "o je nekada bilo pankerski
ar$an"no i neobave!no, siguran !nak da ne provodi previe vre3
$ena pred ogledalo$, "o je u $o$ $alo$ priva"no$ $i"oloko$
svije"u de&ini"ivno po*eljno. 5ako ja vi(e$, ne, ne, obu.i radije ovo
ili ono, a on $e poslua jer *eli da ja bude$ !adovoljna. ;"o, na3
ravno, !adovoljava $oju po"rebu !a $ali$, sa$o $oji$ lu"ano$
kojeg $ogu presvla(i"i kako ja hou ili skoro kako ja hou.?
2aravno, pivo i Niveu od$ah sa$ i!ba.ila i! njegovog *ivo"a kao
hair s"vling produ."s, ali &ri!ura $u vie nikada nije bila ba "ako
genijalna kao "ih dana...
2aravno da $i je "ada godilo "o i$a band, ali uskoro sa$ pora3
dila na "o$e da bude sa$o sa $no$ i !aboravi "e glupe probe, uni3
"ivi "ako jednu $o*da sjajnu karijeru, ali i!ba.ivi i sve po"en.i3
jalne groupies koje su ja$a(no, !asigurno, neprovjereno, ali u $ojoj
glavi de&ini"ivno dola!ile na "e probe "og po"en.ijalno &eno$enal3
nog banda od kojeg nikada ni"a, naravno, nije nas"alo, ali ne$a
ve!e...
druge s"rane, uvijek se pi"a$ !a"o $e nikada nee i!nervira"i
prljave gae na podu kupaoni.e, a (arape na sredini sobe i po par3
ke"u rasu"i si"ni i! preokrenu"ih "raperi.a... :isli$, nova. ispao i!
onog d*epa koji ne$a veliku rupu, a ja ga sigurno nikada neu
!akrpa"i jer $oje su do$ainske sklonos"i i sposobnos"i !akr*ljale
jo u e$brionalno$ s"adiju...
_
u
5akoer ga sasvi$, sasvi$ $alo s$e"a "o ja ne podnosi$
peglanje pa "ako ni ne posjeduje$ peglu, a kupuje$ $u sa$o odjeu
koja se "o$ s"rano$ (inu ne "reba podvrgava"i... ;Da, da, $ogue
je, oslobodi"e se, drage (i"a"elji.e...? 5akoer hrabro podnosi i
*ivo"inje koje ja dovla(i$ u kuu i sve posljedi.e "oga (ina. Zapravo,
nisa$ sigurna da $e on ikada pokuao u ne(e$u pro$ijeni"i, osi$
$o*da kada $i je jedno$ priliko$, dok sa$ jo bila $lada, glupa i
nesigurna, pokuao uka!a"i na (injeni.u da $o*da ne "reba nanosi"i
debele slojeve $inke !a odla!ak na pla*u... sada sa$o oboji$
"repavi.e i obrve, ko$pro$is je pos"ala nova, dodue ne ba (es"o,
ali ipak kori"ena, rije( u $o$ ljubavno$ vokabularu.
K"o ja, !apravo, nabrajajui ove pikan"erije i! vlas"i"og *ivo"a
va$a pokuava$ rei88
Da i$a$ (arobnu &or$ulu4 !ove se 7):FI@:@251R2@
:12@. Da, $ane, a ne vrline. Ber vrline niko$e ne s$e"aju. 1 ako
su $oje $ane ko$ple$en"arne njegovi$a, "j. ne s$e"aju $i nje3
gove, a njega is"o ne i!luuju $oje, onda $i $o*da i jes$o s"voreni
jedno !a drugo...
Ber sva"ko $o*e bi"i idealan na neko vrije$e, u neko$ "renu"ku.
1li kada "ra*i$o idealnog &rajera, $isli$o naravno na onaj period
vre$ena koji se u $a"e$a"i.i o!na(ava vodoravno$ os$i.o$, !ar
ne8
,os"alo$, onaj "ko je be! grijeha neka ba.i prvi ka$en.
Ba sa$ ba.ila peglu. 9 nisa$ savrena. 1li $oj $is"er per&e."
neka ba.i (arapu na pod i !agrli $e jer $eni je on idealan $uka3
ra., $a "o vi $islili o "o$e. 2a!dravi" e$o pivo$, popui"i .iga3
re"u i lei u i!gu*vane plah"e da ih do kraja dogu*va$o.
F. . 2ada$ se da $oja baka nee nikada pro(i"a"i ovo s pegla3
nje$. 2e$oj"e joj rei.
$ - + / D F
Danas *eli$ napisa"i s.enarij !a &il$. ). 7., $o*da ne s.enarij,
ali sinopsis. 1 vi vidi"e svia li va$ se. )nda ga $o*da i ponudi$
neko$ reda"elju i oboga"i$ se....
Nlavnu bih ulogu dala Dru.eu Sillisu jer je glavna uloga pre3
"u(eni $u*. 1 on je s"varno seksi kada u svojoj bijeloj po"koulji
krvav "r(i okolo. 2i.ole 7id$an dobila bi glavnu *ensku ulogu jer
ona i$a "u jednu hladnou koja $o*e djelova"i psiho"i(no. 5akoer,
via je od njega, "o je va*an &ak"or.
5reba"i e $i i neko plavooko !as"raeno $uko dije"e od E go3
dine koje pos"avlja glupa pi"anja popu" odraslog (ovjeka.
Ra!u$ije"e, kao &il$ski u!or poslu*i"i e $i @nough6 nei!3
bje*no$ B. Io u glavnoj ulo!i. 1h, da, Iavvren.e +ishburne $ogao
bi glu$i"i Dru.eovog najboljeg prija"elja.
Dakle, Dru.e radi kao konobar u lokalno$ res"oranu. Fri$ije"i
da Bulienne :oore ve "ri dana !a redo$ dola!i i naru(uje kavu
ne"re$i.e ga gledajui. Iavvren.e, kuhar, preko velikog pladnja s
ha$burgeri$a skree $u pa*nju na "u (injeni.u. Danas je sjela i na
s"ol s"avila dvije kar"e !a nogo$e". Dok !apisuje narud*bu, on je
pi"a koga vodi na "ek$u. 5ebe, odgovara Bulienne, od$jeravajui
njegova sna*na ra$ena i dlaki.e na prsi$a. )n se nervo!no pre3
$je"a s noge na nogu, neodoljiv u bijeloj po"koulji. :a ne$oj6
)djedno$ se pojavi 2i.ole, koja je pro$a"rala s.enu i! susjednog
separea. 1 !a koliko si se ono kladila s &rendi.o$ da e ga povali"
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
su"ra do podneva8 000 dolara ili L008 Dru.e gleda 2i.ole pa Buli3
anne, ra!roga(enih o(iju. Bulianne se bijesno okrene i i!le"i van.
2i.ole pokupi njene kar"e !a nogo$e" i uhva"i Dru.ea pod ruku.
ljedea s.ena, 2i.ole i Dru.e pleu na vjen(anju, po odjei vidi3
$o da je vjen(anje njihovo. Iavvren.e is"o plee s, re.i$o, Benni&er
1nis"on i .ijela s.ena $irie na "or"u od laga.
7arak"er 2i.ole $alo dublje upo!naje$o u kra"koj s.eni gdje
ona vrlo dvos$isleno objanjava nekoj s"arijoj *eni, vlasni.i prekra3
sne kue, da ona "u kuu *eli kupi"i svo$e $u*u i da ne nije prihva3
"ljiv odgovor. 9!a nje s"oji Dru.e i "upo se s$jeka, neodoljiv kao i
uvijek, prs"ii$a prebire po !la"no$ lan(iu oko vra"a. 2i.ole hlad3
no gleda *enu i ka*e kako i$a ona svoje na(ine objasni"i joj da ona
uvijek dobije ono "o *eli. Cena se le.ne.
ljedea s.ena, Dru.e se igra s $ali$ dje"e"o$ na podu, dje(ak
je is"i on, velika glava i plave o(i, ali vidi$o da je ve kasno i da je
Dru.e, jadni(ak, sa$ do$a. , svojoj velikoj, divnoj kui, ali nekako
usa$ljen.
2i.ole, kada se i pojavljuje kui, i!govara se u$oro$ na njegove
sra$e*ljive seksualne ponude. )n spu"a pogled i osjea$o kako je
dis"an.a i!$eu njih sve vea.
2jeni su *iv.i nekako nape"i, objanjava $u da ne s$ije glasno
spu"a"i (au na s"ol jer je "o dovodi do ludila. Joda gore3dolje po
sobi i sve je vie obu!i$a bijes. Dru.e je sve $anji u &o"elji. 2e$oj
vika"i, probudi"i e $aloga, u jedno$ "renu"ku se slabano pobuni.
)na se po(ne dra"i da ba je briga, da je on kriv !a njeno loe raspo3
lo*enje i da ubudue *eli jes"i sa$a jer ne $o*e podnije"i njegove
loe $anire.
, sljedeoj s.eni Dru.e, obliven su!a$a, pri(a Iavvren.eu na "e3
le&on kako je 2i.ole prenape"a, kako je ne prepo!naje i daje $u na3
govijes"i"i da ga ni seksualno vie ne *eli.
Iavvren.e ga slua, ali ne !na "o bi rekao. Dudi s"rpljiv,
naposlje"ku i!us"i, sigurno je "o prola!na &a!a. Zna da je posao u
diplo$a.iji vrlo s"resan. Froi e "o, ali "rudi se ne *iv.ira"i je.
, sljedeoj s.eni 2i.ole vrlo kasno dola!i kui, o(igledno pijana.
Dru.e je (eka na kau(u u dnevno$ boravku, podbuhao od su!a.
lijedi svaa, u polu$raku, "ijeko$ koje Dru.e us"aje i ka*e4
duo, pijana si6 i uklju(i svje"lo. Zvuk prekida(a 2i.ole dovodi do
"o"alnog bjesnila i po"puno i!obli(enog li.a ona nasre na njega i
udara ga ako$ u li.e urlajui4 ja ovdje !arauje$ i ja odreuje$
pravila. 2a "o Dru.e, u nevjeri.i se dr*ei !a li.e, $lako prije"i4
$ogu ja i o"ii. )na ga udara i! voleja s druge s"rane, !a"i$ ga
u"ne u rebra dok je ve na podu i prosike4 duo, !na da be! "ebe
ne bih $ogla *ivje"i...
Drugi dan Dru.e odla!i po dije"e u vr"i i .ijelo vrije$e pokua3
va skri"i $asni.u ispod velikih 0a1-Ban nao(ala i kaubojskog eira.
:eu"i$, "e"a u vr"iu $u objasni da je njegova supruga ve poku3
pila $aloga...
)n his"eri(no !ove, vo!ei pre$a kui njenih rodi"elja jer se sje3
"io da je "a"a obeao pri(uva"i $aloga. 5a"a $u o"vara vra"a, ali ga
obavje"ava da $ali nije kod njega. , jedno$ "renu"ku ugleda $od3
ri.u i uhva"i se ruka$a !a li.e. 9suse6 Da $i je *ao6 Dru.e6 Fa "o
je bilo, "o si joj rekao da "e "ako $la"nula68 Dru.e shvaa da "a"a
de&ini"ivno nije ra.ionalna osoba i da je vjeroja"no i sa$ kriv !a po3
naanje svoje keri.
lijedi bijeg s $ali$ kod prija"elja Iavvren.ea pa po"o$ kod
Benni&er, koja ga ra!u$ije i podr*ava, dok ih proganja Bulienne, koja
je !apravo prija"elji.a 2i.ole i priva"na de"ek"ivka, ganjanje au"i$a,
su!e, i"d. Dru.e na kraju odlu(uje da je bilo dos"a6 Dvoji bi li dao
veliki in"ervievv Ne; <ork 5imesu i raskrinkao napasni.u ili upisao
"e(aj sa$oobrane pa je ubio u sa$oobrani.
K"o vi $isli"e da bi "rebao u(ini"i8
1ko va$ se s.enarij u(inio s$ijean, $oli$ vas !a$ijeni"e
$uke i *enske uloge. 5o e onda sigurno pos"a"i klasik.
+)DKD % > 1 D 0-%>
I 0D / I $ > G K D
Za"o jer je ponuda $anja nego po"ra*nja, ka*e $oj $u* $udro.
Za"o jer je *ena sa$o ukras oko... ka*e $oj najbolji prija"elj i jo $e
gleda u o(i6 Za"o jer kada ispri(a$ svoji$ $uki$ po!nani.i$a
kako je, e"o, neki "ip na pla*i gdje sa$ le*ala sa$a, prologa lje"a,
po(eo $as"urbira"i i! (a$.a, i kako je "o gro!no, ne $ogavi i!ra!i"i
sav osjeaj ne$oi i pravedni(kog gnjeva koji se u $eni nakupio, ja
posegne$ !a argu$en"o$4 pa "o bi &rajer napravio da "o neka
*ena krene radi"i dok se on sun(a i (i"a kri$i *elei bi"i sa$ i u*i3
va"i na $oru8 2a "o se svi odueve idejo$ i po"puno !a*arenih o(i3
ju krenu klepe"a"i i!$eu sebe o neslueni$ $ogunos"i$a i u*i3
.i$a koji bi uslijedili, po"puno !aboravivi na $ene.
)ni bi bili upravo presre"ni da *ene "ako nespu"ano i!ra*avaju,
re.i$o, oduevljenje njihovi$ "ijeli$a iako "a "ijela ;i glava, "o je,
boji$ se, $anje va*no? u dano$ "renu"ku *ele bi"i os"avljena na
$iru. 9 onda ka*u daje nekro&ilija seksualna perver!ija. :eni se ne3
kako (ini da je perver!nije $al"re"ira"i nekoga "ko se po"rudio o"ii
dovoljno daleko od javne pla*e da bi svako$e bilo jasno kako ne *eli
nikakvo dru"vo... 5ako ispada kako je dovoljno bi"i4
a? *ensko
b? sa$o *ensko
.? opu"eno, sa$o *ensko
d? opu"eno, sa$o *ensko upi"nih kri"erija
e? opu"eno, sa$o *ensko be! kri"erija
&? opu"eno, sa$o *ensko be! svijes"i, i"d.
@da bi va$ $ukara. priao. 5o(ke a? 3 &? odnose se i na $no3
*inu, $ukar.i sanjaju o "o$e da budu sa vie *ena odjedno$, ali
sa$o pravi $ukar.i !naju kako je "o ko$pli.irano6 Fre$a "o$e,
svaka *ena koja ka*e da ne $o*e nai &rajera, *r"va je vlas"i"ih kri3
"erija. 2e $o*e, nai$e, nai slobodnog, !godnog, boga"og, in"eli3
gen"nog i neodoljivog &rajera. 1li svi ovi pridjevi ionako ne s"oje u
naslovu.
:oje $i iskus"vo govori da svaka *ena $o*e !bari"i de(ka. 5ri su
najjednos"avnije $e"ode4
1? 2e *elje"i sres"i nikoga. Bedini je proble$ da se onda $o*e
dogodi"i da nale"i idealan $ukara., ali vi ga i!ignorira"e jer
ne *eli"e nikoga sres"i.
0? )pu"eno sjedi"i u ka&iu i osjea"i se dobro jer je nova
=rada> "orbi.a na s"olu ;s =radom nisi sa$6?. Iagani s$ijeak
koji lebdi na usni.a$a privukao bi i $r"va.a. 5ako se ubijaju
dvije $uhe jedni$ udar.e$. 1 kada sa$o po$isli$ da su
kon!u$en"i usluga seksualne indus"rije 99U $ukar.i... !a
"o pla"i"i !a seks kada (ovjek $o*e kupi"i "orbi.u i isijava"i
sreu i $agi(nu privla(nos" bare$ do sljedee se!one8 7ada
je jedna $oja prija"elji.a prvi pu"a o"ila u shopping u De(,
rekla je4 "a$o $o*e sa"i$a sa$a sjedi"i u ka&iu6 Fo"ovanje
"ue priva"nos"i krasna je s"var ;ni lova., kada nije u lovu, ne
bi volio da $u se !e(evi belje u &a.u?. Fogo"ovo ako &rajer pri
la!i ni(i$ i!a!van s originalno$ za,to dama sjedi sama? re(e
ni.o$, koju sa$ ja prvi pu"a (ula kada sa$ i$ala (e"rnaes"
godina, a bila sa$ nera!vijeno deri"e i sa$a !a s"olo$ u
res"oranu (ak dvije $inu"e. )nda se i! "oale"a vra"io $oj s"ari
i rekao $i4 !apa$"i, $ukar.i uvijek hoe sa$o jedno6 Zar i
"i "a"a, pi"ala sa$ boja*ljivo.... naravno, rekao je. 2e $ora$
ni"i spo$inja"i da se sada po "rei pu"a o*enio, a ona je $laa
od $ene. Dare$ je bio iskren. 1 prija"elji.a koja sada *ivi u
dobro, dobro, 4u))i. 9li 2uitton. 9li, ili, ili... =ha" ever $akes <ou happ<6
De(u *ali se da joj jo nikada ni"ko nije priao. 2aravno, nije
joj palo na pa$e" pribjei $e"odi.
>? Frva prii &rajeru. 7oji se !agone"no s$ijei... ;nadaj$o se jer
je kupio dobre dioni.e, a ne =rada "orbi.u, osi$ ako ne "ra*i"e
najbolju prija"elji.u?.
I 0D/ > *I F - B I J > H
Iako je $ojoj glavnoj uredni.i !ah"ijeva"i da napie$ ne"o o
&obija$a. )na, nai$e, i$a s"rah od le"enja. )no, kao naslov knjige
@ri.e Bong, -tra( od letenja. )na je osoba koja noi$a ne spava prije
nego odle"i u Fari! na $odnu reviju, pre$a "o$e, (i"a"elji.e, $oli$
da u!$e"e u ob!ir "u (injeni.u kada bude napisala sljedei prilog i!
Fari!a, :ilana ili 2e= Porka...
, !adnje vrije$e joj se ope" pogoralo jer joj vie ne daju sjedi"i
u .o.kpi"u. 11. rujan i njoj je po$u"io planove. Ber pilo"i su "ako
sla"ki, ka*e. 9 $anje se boji kada $o*e sjedi"i u kabini. 5o joj je
savje"ovala prija"elji.a psihologinja, suoiti se sa strahom, "o je sav3
je" !a $noge &obi(are. 1li kako8 9 je li "o realna $ogunos"8 2a
pri$jer, prisje"i$o se s.ene u prvo$ nas"avku :ndiana @onesa kada
oni padnu u neku krip"u punu .rva, paukova i *ohara pa "o onda
pla!i po nji$a. @, pa nakon "e s.ene $oja je prija"elji.a ra!vila "ak3
vu &obiju da i$a snove koji se ponavljaju, a sas"oje se od pauka od
pola kile na hras"u lu*njaku. 2e !na$ kako i!gleda hras" lu*njak,
"o je ne"o (ega se $u"no sjea$ i! biologije, a $isli$ da ni najvea
"aran"ula ne$a pola kile, ali "o se njoj ne da doka!a"i. 9 "o sad8 Da
joj (ovjek nalovi "isuu paukova pa joj objasni da ih "reba sve pus"i3
"i pla!i"i po njoj ne bi li uvidjela da su be!opasni8 Fa u najboljoj
na$jeri us$r"i *enu in&ark"o$ u najbolji$ godina$a8
1 ona nije jedina. :oj prija"elj i! ra!reda i!gledao je posve nor3
$alan, sve dok jednoga dana kro! pro!or nije ule"io lep"ir. , "o$
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
"renu"ku Ieo je po(eo urlika"i kao da ga kolju, pro&esori.a engleskog
urlikala je kao da e ona njega prikla"i, $i s$o padali po podu od
s$ijeha, ali na kraju s$o shva"ili da se on uope nije alio4 nali
s$o ga ispod klupe, blijedog i be! daha. 9 "ako svake godine u pro3
ljee na je ra!red bio jedini sa !a"voreni$ pro!ori$a. Fokuala sa$
napravi"i $alu anke"u o &obija$a $eu svoji$ najbli*i$a pa su
uglavno$ svi in!is"irali da ne$aju s "i$e proble$a, dok ne bih spo3
$enula paukove, !$ije ili visinu.
1h da, $oj najbolji prija"elj i$a &obiju da e $u ne"ko nou ui
u s"an i ubi"i ga. )n s"anuje u pri!e$lju bli!u 8inoteke i "a ga &obija
$u(i sve od re"rospek"ive Ji".h.o.kovih &il$ova 1980. 7ul$inirala
je kada je jedno$ pijan doao kui, is&urao da ga ne"ko pra"i,
navukao or$ar na vra"a, legao spava"i, po"o$ se $a$uran probu3
dio, ugledao or$ar na vra"i$a, u$ro od s"raha da $u je ne"ko u so3
bi navukao or$ar na vra"a da ne $o*e pobjei, o"vorio pro!or, i!a3
ao na uli.u, po!vonio rodi"elji$a na vra"a i us"anovio da i$a sa$o
gornji dio pid*a$e...
5o je is"i (ovjek koji je dobio proljev kada se popeo na vrh @i&&e3
lova "ornja, a res"oran je bio !a"voren. ada *ivi u Fari!u.
7ada s$o ve kod !$ija, $oj $u* je !a pu"ovanje u 9ndone!iju
obuo Dr. .artens (i!$e sa *elje!no$ kapi.o$ na prs"i$a jer je
pro(i"ao da "a$o i$a !$ija, a !nao je da ga kani$ e"a"i po na.io3
nalni$ parkovi$a, "o je u!rokovalo u!bunu na svako$e aerodro3
$u na koji s$o sle"jeli, a presjedali s$o (e"iri pu"a. Ge"iri pu"a se
i!uvao da objasni osiguranju o (e$u se radi i !a"o njegove .ipele
!vone kada prola!i kro! onu spravu prije boardinga "e doka*e da ne
kani !apali"i eksplo!ivnu .ipelu kao onaj lik kojega su na kraju pu"3
ni.i sa$i ukebali... 7a*e da se njegov s"rah ne bi $ogao na!iva"i
&obijo$.
J$$$$$. Ba se ne bih (e"iri pu"a i!uvala pred neki$ (ak ni
da poka*e$ svoj uvijek i !auvijek najdra*i C(anel 18 lak !a nok"e
na no*i.a$a, pre$a "o$e, "o sa$o govori koji je in"en!i"e" njegova
s"raha.
1 ja8
1ko ne ra(una$o bolesni s"rah od igala i padanje u nesvijes" pri
vaenju krvi i "o unaprijed, a ponekad i nakon, snove o padanju ni!
pokre"ne s"epeni.e Name na 7va"riu "e (injeni.u da sa$ ve sve
(lanove obi"elji pokopala u svoji$ najgori$ snovi$a jer $ije *ivo"3
na paranoja da e se ne"o dogodi"i svi$a koje voli$, rekla bih da
sa$ ra!u$na. , avionu popije$ pilulu !a spavanje da ne $ora$
!a$ilja"i s.ene i! &il$ova ka"as"ro&e jer (ovjek nije p"i.a, a ne *eli$
ni"i la$en"ira"i o $e"ri$a visine koji se nala!e ispod $oje ve na3
(e"e .eluli"o$, ali $eni ipak drage i sr.u privr*ene "e $o$e $u*u
o$iljene gu!e...
1 ne kani$ se suo(ava"i sa svoji$ s"rahovi$a "ako da ide$ na
bungee ju$ping, ubije$ (lana obi"elji da vidi$ da se i "o da i!dr*a"i
ili ode$ da"i krv dobrovoljno... !a "o ne$a$ dovoljno hrabros"i.
Bedino $e s"rah da sa$ negdje !aboravila neki ra(un !a .ipele i
da e ga on vidje"i...
' - * I K . . .
#ar je gol6 Civio .ar6
Nola &o"ogra&ija biveg prvaka u 5ae37=an3Dou, a$uela de #u3
bbera, i!a!iva *es"oke reak.ije javnos"i. 5o$ +ord au"or je ove kon3
"rover!ne rekla$ne ka$panje !a novi <-+ par&e$ .A. 2a pi"anje
!a"o je s"avio golog &rajera $isli$, N)I)N &rajera, FR9B@D1,
5o$ +ord odgovara4 Zato ,to je slika dana,njeg mu,kar)a jako izvje,-
ta%ena, a ja sam 'elio ne,to jako prirodno, opu,teno i seksi. Ne 'elim da
mu,kar)a snaBe sud&ina 'ene i da se jednoga dana pretvori u o&jekt.
Costalom, par/em se nanosi direktno na ko'u i %emu skrivati tijelo?
2ai$e, "o prirodno, opu"eno i seksi valjda bi se odnosilo na "o da
"ip ne$a depilirana prsa, a opu"eno bi "rebao bi"i njegov nabildani
"rbuh na koje$ se, ipak, u daljnjoj budunos"i na!ire, $o*da, "ra(ak
sala. 9li $alo deblje ko*e. 7ada s$o ve kod ko*e, a$eri(ka javnos"
je !granu"a6 7ao da je "eko !granu"i a$eri(ku javnos", no ipak &ull
$on"< ili &ull &ron"al nudi"v ;kao da bi &ull pro&ile nudi"v u ovo$
slu(aju bilo $anje !lo, ha3ha6?6 1j$e, ili kako bi a$an"ha u -e7and
t(e )it1 rekla4 har pei6 ;Ars"a psa s viko$ ko*e, "o se o(i"uje kao
veliki nabori koji $u vise s &a.e.?
Da, vjerovali ili ne, veliki dio 1$erikana.a ne !na ni kako i!gle3
da neobre!ani $uki spolni organ, u daljnje$ "eks"u Fi$pek, skra3
eno4 F. Fa kako onda o(ekiva"i da !naju gdje je 1&ganis"an, no ne3
e$o sada skre"a"i s "e$e. 5o je "ros"ruki ok, da ne ka*e$ sho.k4
1. "ip je gol
0. "ip i$a ko*i.u
>. "ip i$a veiH$anji, debljiH"anji i"d. od pro$a"ra(aH$u*aH
de(ka...
Za ra!liku od do$ae i europske publike, kojih se "i(u sa$o
"o(ke 1 i >, a$eri(ki pro$a"ra( spo!na" e i da je seksualno osaka3
en. 2a in"erne"u e pro.ha"a"i s jednako "ako osakaeni$ supa"ni3
.i$a ili kupi"i se" !a ras"e!anje preos"ale ko*i.e, koji ko"a sa$o par
dese"aka dolara. :oi e nabavi"i prikladna priru(na sreds"va, kao
npr. ljepljivu "raku i li"era"uru i, naravno, vidje"i &o"ogra&ije pri 3
rodnog, ne"aknu"og F3a.
:oi e pro(i"a"i kako je jedan od 60U s"anovnika 1D3a ;ako
je $lai od >0 godina jer ranije je pos"o"ak obre!anih $ukara.a
dose!ao rekordnih 9LU? i kako !apravo ne$a nikakvoga ra!loga
!a"o je "o "ako. 2i religio!nog, ni !dravs"venog. )si$ ako ne ra(u3
na$o li"era"uru s po(e"ka 19. s"oljea, koja ka*e4 8ona%no, o&vezi-
vanje poja%ava seksualnu kontrolu. @edina /iziolo,ka prednost koju pre-
pu)ij ima jest odr'avanje penisa podlo'nim osjetilnim podra'ajima, koji
ina%e ne &i postojali. (=ostojanje ko'i)e# pove$ava u'ivanje u sno,aju i
poti)aj za njimeD ali ti( prednosti se dana,nje dru,tvo 'eli po,tedjeti
(EEE#. *ko je nji(ov gu&itak poja%anje seksualne (samo#kontrole, tre&ali
&ismo &iti za(valni. 1 "o sve pie urednik $edi.inskog (asopisa
.edi)al Ne;s, br OO. Dodue, 1900. godine. 1li "o rei o !e$lji
gdje e va$ na pla*i !a "opless u!e"i L00V ka!ne, i "o !a piljivih OL
a6 Novori$ va$ "o i! vlas"i"og iskus"va, nisu se s au"ori.o$ ovih
redaka ni"i pris"ali .jenjka"i vis3a3vis nesra!$jera veli(ine i .ijene6
:ora$ rei da ne$a$ ni"a pro"iv ju$bo plaka"a !bog kojih
e$o, valjda, u budunos"i, i $i *ene pos"a"i sudioni.e pro$e"nih
nesrea, kao svi oni slupani &rajeri koji su buljili u =almers plaka"e pa
se skeljili u pro$e"ne s"upi.e6 2eka se i &rajeri $alo !api"aju4 je li $i
pre$ali, je li $i prevelik, jesa$ li predlakav, jesa$ li predebeo...
2eka i oni dou kui i o(ajavaju nad svojo$ &iguro$, !a"o
sa$o $i8 Ber ne vjeruje$ da sa$ u "o$e sa$a. Dilo je dana, obi(no
.fc
su "o oni dani u "jednu koji po(inju s F: pred!nako$, kada sa$
dola!ila kui poni*ena, jadna i "u*na. Ber su $e odasvuda napadali
;i nisu ni danas posus"ali, sa$o s vre$eno$ sa$ oguglala i navikla?
plaka"i sa *ena$a nevjeroja"nih propor.ija, gla"ke ko*e, velikih
grudi, gu!a be! "ra(ka .eluli"a... #ijeli svoj *ivo" provodi$ osjea3
jui se neadekva"no, svaki novi =almers plaka" $i je nona $ora ;a
o -isle1u da i ne govori$o6? i "o $i vrijedi "o !na$ da su re"ui3
rane, digi"alno obraene, i!gladnjele, kada ne $ogu proe"a"i psa, a
da se ne !a$isli$ o di$en!ija$a svojih $lije(nih *lije!da ;$isli$,
realno gledano, "o je obi(no vi$e6? ili o rasporedu svojih $asnih
s"ani.a, koje bi $i, u neko$ davno$, davno$ povijesno$ ra!do3
blju spasile *ivo", da ne o(ajava$ nad veli(ino$ svojih pora na
nosu... ,vijek se usporeujui, pa"i$ i $isli$ kako $e i $oj &rajer
"ako usporeuje s nji$a, $a koliko on "o nijekao, $a koliko se kon3
.en"rirano "rudio ne di!a"i pogled pre$a ju$bo plaka"u !a +is)u na
neko$ raskri*ju. 9 onda gospodin +ord i$a $uda rei kako ne *eli
$ukar.u sudbinu *ene da pos"ane seksualni objek"6 Fa "o je !ais"a
vrhunski .ini!a$ jer on upravo na "o$e radi. igurno je da $uka3
ra. pos"aje objek", ali "o je is"ovre$eno "o"alna de$is"i&ika.ija
$ukog "ijelaH$oi i po(e"ak kraja pa"rijarha"a6 Zani$ljivo, "r*i"e
ukida pa"rijarha"6 Civjelo "r*i"e6 @, pa kad ve ne $o*e druk(ije,
kad ve seks prodaje seW sells6 neka i$ ga. 2eka dola!e kui i dugo
.vile u S#3u $jerei si ga kao kad su ili u osnovnu kolu. 2eka si
ras"e*u ko*i.u, neka bildaju. :o*da se i s$anji pos"o"ak pivskih
"rbuha $ojih bivih kolskih kolega, bare$ neka koris" od svega
"oga. 1 onda e$o $o*da svi "oliko ogugla"i da golo"inju vie nee3
$o ni"i pri$jeiva"i, ba kao ljudi u nudis"i(ki$ ka$povi$a po
koji$a je, ne !aboravi$o, Badranska obala odavno i nadaleko po!3
na"a...
F I / 1 > + + K * ( B
Zna"e onu pri(u o Fepeljugi, kad se bundeva pre"vori u ko(iju, a
$ievi koji su je vukli u krasne konje8 :eni se upravo "o dogodilo
ovih dana. :oj $ali &i"ness3klub u susjeds"vu pos"ao je veliki spor"3
sko3rekrea"ivni .en"ar na "ri ka"a, sav u (eliku i s"aklu, sa$o "ako,
go"ovo preko noi. Divno, po$isli"i e"e, pa "o je $oderna bajka
kakvu se sa$o po*elje"i $o*e. :o*da, os"avlja$ o"vorenu $ogu3
nos" da sa$ ja nas"rana, ali ni"ko nesre"niji od $ene. Dugo sa$ "ra3
*ila $jes"o gdje $ogu vje*ba"i, koje nije pre"en.io!no, gdje u $oi
dola!i"i u s$rdljivoj "renir.i ili oni$ o$iljeni$ "aji.a$a u koji$a
spava$ !i$i ili pro*vakani$ s"arka$a. :jes"o gdje $ogu dola!i"i
be! $inke, gdje nee bi"i previe ljudi, ukra"ko, $ali obi(ni, $alo
(ak i ruevan, klub i! susjeds"va. progra$i$a ra!u$ljivih i$ena,
popu" 1@R)D9# ili 5@F ili +15 D,R292N, gdje (ovjek od$ah
!na "o e ;$u? "a$o radi"i i (e$u "o slu*i. :jes"o gdje ne$a pre3
vie $jes"a !a besposleno prodavanje !jaka u svrhu sparivanja. Da,
rei e"e, lako $eni kad i$a$ nekoga pa ne $ora$ svuda gdje
doe$ gleda"i &rajere ni"i "ra*i"i prin.a na bijelo$ ergobi.iklu. Gi3
njeni.a je da je proble$ u $eni, "o $i $jes"o slu*i sa$o !a obavlja3
nje "oga "o $ora$ kako se ne bih pre"vorila u gole$i ko$ad hlade3
"ine, o"uira$ se i "o prije !brie$ s $jes"a !lo(ina, ako je ikako
$ogue, nepri$ije.eno. Fo prin.ipu, ne gleda$ ja vas, ne gledaj"e
ni vi $ene. Ber, !a vraga, &rajeri koji dola!e u &i"ness3klubove, pri$i3
je"ila sa$ ;u prola!u? i!gledaju/ obi(no X.Y 9IBiI(ak dobra. Aalida
IJK,
LM?
R u j a n J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
!a"o "a$o i dola!e jer iako *ivi$ u paranoji da oni gledaju *ene, "j.
$ene, hrpu hlade"ine, (injeni.a je da veinu vre$ena provode in3
"en!ivno gledajui vlas"i"e $iine skupine pod naporo$ ili po$a3
*ui jedan drugo$e pri nakr.avanju nehu$anih koli(ina $e"alnih
"anjura na krajeve ipaka dok ono$ koji le*i i dr*i ipku ne !aprije"i
s$r" prignje(enje$ grla do"i(no$ spravo$ po$ou koje pos"i*u
nesluene re!ul"a"e pri poveavanju opsega prsa "o $e, kao puno3
pravnog nosi"elja ne(ega "o se oda!iva na OL b, depri$ira.
Fri "o$e, naravno, svi i!gledaju kao ho$ii, "o $e doda"no "jei
da ni ne pri$jeuju lelujanje jednog "u*nog, sredovje(nog organi!3
$a, "j. $ene u prav.u vra"a3garderoba3dvorana3garderoba3vra"a3"o
br*e. 5u i "a$o pokoji se i nalukne kro! s"akleni pro!or(i na vra"i3
$a dvorane !a aerobi., ali "o obi(no ne "raje predugo jer pri!or *ene
u s"aroj "renir.i koja le*i na podu i gr(i "rbune $iie op"o(ene
pojasevi$a !a spaavanje ;salo je korisno !a plivanje, pogledaj"e sa3
$o ki"ove i "uljane? sigurno ne djeluje inspira"ivno. Ber, osi$ par
ana"o$ski savrenih pri$jeraka, $i os"ale (lani.e sa$o i!daleka
s"re$i$o (ovje(je$ obliku, naglasak je na s"re$ljenju. Dakle, &i"3
ness3klub pun je "uljani.a u s"ari$ "renirka$a i pris"alih ho$ia.
9dealno okru*je !a $ene. 2eop"ereeno, dakle, leluja$ hodni.i$a
u svojoj "uljanskoj inkarna.iji ;do sljedeeg *ivo"a, kune$ se, bi"i u
dobra, bare$ da se rodi$ kao $alo elegan"nija *ivo"inja, koja nije
svakoj budali dragi obrok? sa$o 10 $inu"a od kue, ne$a$ i!go3
vora "ipa4 ne$a "ra$vaja, sada vie ionako ne s"igne$, odoh onda
kui gri.nu"i ne"o i valja"i se po "rosjedu s knjigo$ u ru.i. 9$a (ak
i $oj idealni ju"arnji "er$in4 104>06 5a$an !a ranoranio.e i ljen3
gu!e, gdje nas se skupi "ri3(e"iri koje kr$eljivo $la"i$o ruka$a na
o(aj ins"ruk"ori.e koja, !a(udo, i!gleda kao ljudsko bie, a ne kao
android. 9$a (ak i .eluli"6 "oje (injeni.a koja djeluje na $ene dvo3
jako4 s jedne s"rane doka!uje da krivnja nije isklju(ivo na $eni, da
.eluli" nije Do*ja ka!na !a nespor"ske "ipove, ali s druge s"rane,
kako da $e $o"ivira ins"ruk"ori.a (ija je gu!a glede i una"o( svako3
dnevno$ vje*banju jo *ela"ino!nija od $oje8
Dakle, "ako ja, kobnoga ponedjeljka doe$ ;jo L $inu"a hoda
dalje? u neku ogro$nu graevinu od s"akla i (elika, ve na ula!u se
isprepada$ od lu"aka u i!logu koje djeluju kao upo!orenje budui$
vje*ba(i$a jer ih u *urbi od o"vorenja ni"ko nije uspravio, ve be*i3
vo"no le*e na podu, odjevene u lja"ee "rikoie s ugu!ni$ gaa$a
o, u*asa6 preko "aji.a i aj$e6 &luores.en"ni$ "raka$a oko glave6 2a
re.ep.iji $i objasne da i$a jo jedna re.ep.ija, ka" i!nad, gdje $e
po dolasku pro$p"no usni$avaju =eb3ka$ero$ i lijepe $oju i!be3
!u$ljenu &a.u, i$a$ li !ais"a "ako irok nos8 na novu (lansku kar"u
oboru*anu $ikro(ipo$ na koji e, !a.ijelo, bilje*i"i re!ul"a"e vaga3
nja, "ko !na... )nda $e !apu"e u ogro$nu garderobu koja i!gleda
kao vojarna, $e"alni sivi or$arii, visoki 190 .$, o"varaju se klju3
(e$ koji je na$on"iran na "urbo "ehno naran(as"u narukvi.u i "o
"ako da se klju( jedva i!vla(i i!$eu dva sloja dre(ave plas"ike, gdje
je !avu(en kako se vje*ba( ne bi povrijedio dok vje*ba s "i$ (udo$
ve!ani$ oko ruke, !bog (ega $ora doi dese" $inu"a ranije da obavi
pro.es o"klju(avanja, !aklju(avanja i $on"iranja okoru(nog blje3
"avila. Da.a$ pogled na "ueve, koji su ogro$na pros"orija u kojoj
!uji valjda ven"ila.ija, ali $o*da i .iklon b31O, uos"alo$, u "oj je
uli.i s"anovao Ji"ler kada je *ivio u De(u dvadese"ih godina...
Fo"o$ "r(i$ hodni.i$a jer, naravno, kasni$ !bog narukvi.e "e
!abasavi u R@I1Z I),2N@, gdje ljudi sjede u le*aljka$a "ek
"oliko obavijeni $ali$ ru(ni.i$a i sr(u !drave napi"ke, arghhhhh,
o"kriva$ da je aerobi.3dvorana (ak dva ka"a i!nad i da i$a o, Nos3
pode, ne6 s"ra*nji !id u s"aklu. Da pojasni$4 svaka budala $o*e pri3
lijepi"i nos na s"aklo i ruga"i se *ela"ini koja odbija sii s donjeg
dijela $ojih lea6 vaki kre"en $o*e gleda"i $oje debilne pokre"e i
!ajapurenu &a.u i (i"a"i o(aj s is"e. vaki !lobnik $o*e se divi"i
$ojoj koordina.iji pokre"a u!rokovanoj neobi(ni$ snala*enje$ u
pros"oru pri, na pri$jer, novouvedeno$ sa"u $is"erio!na na!iva
I1592, na koji upravo u"r(ava$, neobavije"ena da se s loka.ijo$
pro$ijenio raspored sa"i, pri (e$u je ukinu" $oj ju"arnji sa" !a
ranoranio.e, naravno. Dakle, kasni$ na sa" la"inskog, koji laj"$o"iv
$oga s"udija, ne ovo je drugi s"udio, spor"ski i rekrea"ivni, a la"in je
i$e !a !brda3!dola sas"avljene pokre"e la"inoa$eri(kih plesova,
$eusobno pove!ane upravo nei!bje*ni$ okre"i$a. :lja.. :oja
paranoja dos"i*e vrhuna. u $o$en"u kada grupa *ena s"oji vani i
gleda kako se $i unu"ra la$ae$o i ko$en"ira kako sa$o *ene "o
$ogu. 2e *eli$ !na"i. Ae vidi$ kako e "o sve !avri"i, u! na!ive
"ipa4 J1FFP )R12N@ ;Ja8 7R@,Z +9D@I8 2e"o u ve!i s
kri*i$a i +idelo$ 7as"ro$8?, J93I)S ;igurno ne"o u ve!i F:
raspolo*enja...?, +)R: P),R D)DP ;1 nego (ije u8?, F,:F
;5ko ko$e8?, ,F@RAA@15 ;Pes, bab<6?, 5))IS)R7
;)kopavanje vr"a8 ,li(ni radovi8?, D)DP S17@ ,F ;, O41L Jo=
<es no.?, DR@17+15B1: ;, 66666666?, F92292N ;Fredenje8?,
5@F 95 ,F i 5@F F@#91I, po(e" e dola!i"i svi $ladi i ionako
ve !a"egnu"i vuppies i! obli*njih poslovnih .en"ara i uskoro e svi
hoda"i okolo u 0ee&ok i =uma i Nike i *ddidas lja"ei$ ko$3
ple"ii$a, i!raeni$ si"no$ s$eo$ dje(jo$ ru(i.o$ u nekoj od
!e$alja 5reeg svije"a gdje 5))IS)R7 jo uvijek !na(i okopa3
vanje njive....
* J ( B D ) 1 I 8 D
2apii ne"o o "o$e da li bi"i ljubavni.a ili ne, po*eljela je, !apra3
vo, naredila je glavna uredni.a. 7ako "o $isli, $oleivo sa$ pi"ala,
kako da ra!vu(e$ jedini $ogui odgovor na dvije kar"i.e8 7ako !na
i u$ije, rekla je.
Znajui da se jednoslo*ne rije(i od dva !naka ne $ogu upo"rije3
bi"i kao "eks", osi$ u jaaaaaako kon.ep"ualno$ u$je"ni(ko$ (aso3
pisu, gdje bi "o bila ins"ala.ija koja preds"avlja pro"es" u$je"nika
pre$a re*i$skoj u$je"nos"i i i!ra*ava osobnos" genera.ije <, ........
i kako "o ve glasi je!iko$ likovnih i li"erarnih kri"i(ara, nije $i pre3
os"alo ni"a drugo doli pro$o!ga"i ne bih li !aradila kruh svagda3
nji. 1 budui da sa$a nisa$ ljubavni.a nekog boga"una, a i nisa$
ba iskusna na "o$ polju, naravno da sa$ posegnula !a "ui$ *i3
vo"ni$ pri(a$a ;kako "o ve obi(no biva, pu"a$ druge da obave
polovinu posla !a $ene, s"var organi!a.ije?. 2o, reda radi preispi3
"ala sa$ se ;$ora$ i ja ne"o radi"i?4 da sa$ ljubavni.a, dobivala
bih sa$o najbolje4 seks, in"en!ivan seks, po"o$ sigurno jo i seks...
Ae(ere u! svijee, poklone, pu"ovanja. 2e bih nikada $orala upo!3
na"i njegove rodi"elje. 2e bih $orala spre$a"i s"an jer je njegov
bra" odlu(io os"a"i "ri $jese.a dok se ne snae jer ga je napus"io de3
(ko... :ogla bih raspolaga"i svoji$ slobodni$ vre$eno$, be! ika3
kve po"rebe !a ko$pro$iso$. :ogla bih i$a"i svoje prija"elje sa$o
!a sebe. 2e bih $orala ni s ki$e ra!govara"i ako $i nije do ra!go3
vora. 7ada bih i!ila s .ura$a u provod, ni"ko $e ne bi pi"ao gdje
$ije $u*, a po"o$ $e (i"avu ve(er su$nji(avo pro$a"rao...
R u j a n a Je P - + ) > - + - B 1 -
2e bih se budila kraj njega. 2e bih sluala njegov s$ijeh kad
ra!bija$ posue po kuhinji pokuavajui ga opra"i ili prijekorni
pogled kada osje"i $iris !agorjele ri*e dok ja ra!govara$ na "ele&on,
ne bih se divila njegovoj ljepo"i, veli(ini i sna!i svakoga ju"ra kad se
u s"anju dii uvijek u is"o vrije$e i "ako godina$a, ne bi li o"iao na
posao... ;ne"o "o $eni sa$o djelo$i(no uspijeva, pod i!liko$ slo3
bodne pro&esije...?. 1 da i ne govori$ o $uka$a koje bi uslijedile
kada bi o"iao k 2joj6 2e, hvala6 Ra!$o"rivi pro e" .on"ra, nekako
$i lake pada skupljanje (arapa s poda kupaone, gaa s poda dnevne
sobe, !a"varanje napola prignje(ene pas"e !a !ube, vaenje snopa
kose i! odvoda ;voli$ $ukar.e s dugo$ koso$, sa$a sa$ kriva?,
pe.anje ra!$o(enog CliniFue sapuna !a $jeovi"u ko*u li.a i! kade
;!a"o i$a ko*u kao dje(ja gu!a, a ja "aj sve"i sapun "roi$ sa$o na
li.e, ba sa$ glupa, nije va*no "o ko"a )ir)a 10 pu"a vie od +a-
(ora....#, slaganje odjee u or$ar ;uspu" odvajajui po"koulju od
$aji.e, a $aji.u od ves"e jer se "o sve skida u ko$adu? i -portski(
novosti rairenih na podu S#3a, koji i!gleda kao Nradska knji*ni.a,
kada !na$ da je sa$o $oj6 1 ob!iro$ da je ljubav slijepa, !a(udno
$e sve "o ne s$e"a. eks i poklone ionako dobiva$.
2e bi "o bilo !a[$ene. Ba bih bila pro"o"ip ljubavni.e i! pakla.
7ao Nlenn #lose u Gatalnoj privla%nosti pa $alo gora. Ba $u ne bih
skuhala kunog !eku, ja bih $u skuhala *enu6 ve je s"var dobrog
"i$inga, ka*u iskusne *ene. )na "reba sa$o !na"i pre"endira li na
$jes"o supruge ili je !adovoljna svojo$ ulogo$8 Ber ako "aj odnos
"raje predugo, vje(no drugo $jes"o je osigurano6 Fo(ne li navaljiva"i
nakon kra"kog vre$ena, $o*da se on pres"rai i u"ekne. ;1ko nije
siguran da *eli ra!vod onog "renu"ka kada $e ugleda, ne$a anse6?
5akoer $u "reba prou(i"i karak"er4 ne $o*e odlu(i"i8 9$a li on
iroko sr.e ili uope ne *eli !a$ijeni"i jednu suprugu drugo$8 ,
nesre"no$ je braku, ali ne$a snage prekinu"i8 2e $o*e *eni rei da
se *eli ra!ves"i jer i$a $alo dije"e, ali nije spavao s njo$ ve pe"
godina ;dije"e i$a dvije?8 vaka pripadni.a obavje"ajne slu*be u(i3
nila bi is"o4 pro&il i ba.kground resear.h...
1 solidarnos" pre$a drugi$ *ena$a, skviknuo je slabani glasi
savjes"i6
7ako ono4 "ue hoe$o, svoje ne da$o8
2a pri$jer, ako "ip i!gleda kao Neorge #loonev ;ponavlja$ li se
ja "o8?, !arauje popu" Dilla Na"esa, i$a *enu u invalidski$ koli.i3
$a odu!e"u od glave nadolje, dese"ero si"ne dje.e, koja ga obo*ava3
ju, plaa sve ra(une, nije ljubo$oran na druge $ukar.e i pere sue
i apsolu"ni s$o soul $a"es. :oj jednoslo*ni odgovor u "o$ slu(aju
glasi4
h$.
J > + D 0 *I K R I ) D H
5rebaju li se *ene osjea"i krivi$a jer i$aju "oliku po"rebu !a lje3
po"o$8
Da ne okolia$, ja sa$ ovisni.a o $inki, ko!$e"i.i i lijepoj
odjei, a da o .ipela$a ne govori$o. 9 da, ja se ponekad osjea$
jako krivo$ !bog "oga. Fonekad (ak $isli$ daje .ijelo dru"vo krivo
!a "o "o seja osjea$ krivo$. #ijelo korpora.ijsko dru"vo i svi ko3
!$e"i(ki $agna"i i kon.erni krivi su "o ja provodi$ sa"e depilira3
jui noge, a 9N,R21 1: da ve odavna pos"oji neko jednos"av3
no i je&"ino sreds"vo koje per$anen"no !aus"avlja ras" dlaka, ali .ijela
indus"rija *ivi na *ile"i$a, spravi.a$a !a depila.iju, kre$a$a !a
brijanje, losioni$a poslije brijanja i os"ali$ po"rep"ina$a !a skra3
ivanje, uklanjanje i &ri!iranje "jelesnih dlaka, dlaka u nosu, brade i
os"aloga sjajnog i gus"og pokriva(a na koje sve os"ale *ivo"inje i$aju
pravo. 9 (injeni.a je da bi $ilijuni ljudi os"ali be! posla kad bi se "a3
kva jedna grana indus"rija ukinula... )nda $oj dragi ka*e4 pa ne3
$oj se depilira"i, ja "e voli$ be! ob!ira. 1li ne. Ber ja se ne voli$.
7ada po*eli$ (eka"i kovr(avo .rno kr!no, i$a$ svog pudla. )sje3
a$ se krivo$ kada po"roi$ nevienu koli(inu para na ko!$e"i(ke
proi!vode koji obeaju (uda, a (uda se ne dogode6 )nda se osjea$
kriva !bog po"roenih para, kriva "o sa$ i$ vjerovala, jer )29 ;a
oni !naju "ko su? $no$e $anipuliraju. , i$e (ega, $oli$ vas8 ,
i$e ljepo"e8 Dok dje.a u 9ndiji, Dangladeu, predgrai$a Rio de
Baneira gladuju8 Ndje je "u pravda8 )nda upla"i$ po$o gladnoj
dje.i i od$ah odjuri$ u par&u$eriju vidje"i i$a li "o nova. Foslije
se ope" osjea$ kriva, ali bare$ sa$ produk"ivno i!lije(ila svoju
gri*nju savjes"i...
:eu"i$, ja i$a$ povijesni od$ak od proble$a"ike4 budui da
sa$ diplo$irala arheologiju, puno !na$ o povijes"i ukraavanja,
$inkanja i uljepavanja openi"o. @"o, jedno$ sa$ u ruka$a dr*ala
$alu srebrnu *li(i.u, "!v. 'li%i)u za u,i, kako je naa pro&esori.a
srednjovjekovne arheologije objasnila. Frvo sa$ bila !bunjena4 "ko
*eli gura"i hladan $e"alni pred$e" u uho8 1li e"o koliko je velika
es"e"ska po"reba (ovjeka da u$je"ni(ki obraeni$ pred$e"o$ (is"i
uho... a dananji (ovjek koris"i obi(ne va"i.e na "apiu ;ili klju(eve,
ili noka" na $alo$ prs"u, pogledaj"e oko sebe dok (eka"e na se3
$a&oru...?.
1li srednji vijek je slab pri$jer, nije "o bilo "ako davno. @vo, jo
ga se $oja baka sjea. 1 ona je rekla da $o*e u$rije"i kada se vie
ne bude $ogla $inka"i... 2eander"al.i su se od najranijih pri$a"a
ra!likovali po "o$e "o su posipali pokojnika .rveni$ okero$ ;si$3
bolika krvi, povra"ka u $aj(inu u"robu, u"robu $ajke !e$lje? i .vi3
jee$6 1 prah .rvenog okera nisu $ogli kupi"i kao $i npr. +an)ome
Eli7ier de la vie ru$enilo u "ekuini. Rano peinsko slikars"vo ho$o
sapiensa poka!uje visok u$je"ni(ki nivo, a ljudski likovi i$aju osli3
kano "ijelo i na glavi nose $aske6 1 $i pri(a$o o par dese"aka "isu3
a godina p. 7r6 2ajranije skulp"uri.e od $a$u"ove kos"i i$aju
&ino i!re!barene &ri!ure6 Fre$a "o$e, po"reba !a ukraavanje$,
$ukara.a i *ena, vrlo je s"ara. "ara kao ljudski rod. 2eki !nan3
s"veni.i "o argu$en"iraju (injeni.o$ daje ljudsko bie roeno golo,
be! kr!na, be! pand*a, be! ukrasnog perja ili kakve krijes"e, "abula
rasa6 9dealno pla"no !a slikanje...
1 je li !a sve krivo pa"rijarhalno dru"vo8 :a koliko ja h"jela uvi3
jek i sve svali"i na pa"rijarhalno dru"vo, ovdje $ora$ pri!na"i4 po!3
na"e i (es"o .i"irane $a"rijarhalne ili $a"rilinearne ;gdje se porije3
klo ra(una po $aj.i? kul"ure i$aju i!ra!i"o visoko ra!vijenu u$je"3
ni(ku es"e"iku i upo"rebu ko!$e"ike i odjee koja nije sa$o
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
&unk.ionalna4 :inojska kul"ura na 7re"i ;.ea 0L00 godina p. 7r.?
pru*ila je arheolo!i$a puno nala!a ra!nih posudi.a s "ragovi$a
pig$en"a, bron(anih i !la"nih !r.ala, &eno$enalnog naki"a, a na
&reska$a se lijepo vidi kako su li.a *ena, kao i $ukara.a na$in3
kana, a &ri!ure obaju spolova vrlo elaborirane.
druge s"rane, :argare" :ead, e"nologinja koja je na po(e"ku
s"oljea pu"ovala po Foline!iji i :elane!iji i "a$o nala $a"riline3
arna i $a"rijarhalna dru"va, pisala je o njihovi$ na(ini$a uljepa3
vanja, a budui da su "i sre"ni.i !bog divne kli$e uglavno$ goli
"e"oviraju se. Boj, joj6 9 "o po li.u, kao i po "ijelu, *ene, kao i $ukar3
.i. ve !a ljepo"u6 Ba se jo nisa$ "e"ovirala iako je "o si$bol deve3
dese"ih6 1li ne !a"o "o nisa$ *r"va $ode4 pri!naje$, pada$ u
nesvijes" kada vidi$ iglu6 1 (ini se da (ovjek odavna i svuda na svi3
je"u s$a"ra kak.5*a ljepo"u "reba pa"i"i4 $nogi 1&rikan.i koji ne
!naju koliko su sre"ni jer ne$aju dlaka po "ijelu, !are!uju ko*u i u
nju u"rljavaju s$jesu gline ne bi li "ako &or$irani$ o*ilj.i$a s"vo3
rili u!orak po (i"avo$ "ijelu. 1li bare$ "o ne $oraju radi"i svaka "ri3
(e"iri "jedna...
7od 2ubija.a u udanu $ladii se na"je(u u ljepo"i kao pura3
ni, $inkajui se i &ri!irajui dani$a, !a naklonos" djevojaka6 Fri
"o$e *u"i ru* igra klju(nu ulogu... !a$isli"e da vas dragi do(eka
na ro$an"i(noj ve(eri na$inkan kao :arilvn :anson *elei is3
"aknu"i svoju spre$nos" na brak6
1$a!onska ple$ena u Dra!ilu s$a"raju "anjurie u donjoj usni
kod $ukar.a i duge drvene ili ko"ane iljke provu(ene kro! nos i
obra!e neodoljivi$a6 Za$isli"e svoga po"ara npr. s Espresso Zanetti
"anjurie$ u donjoj usni kako &r&lja4 "u po"pii"e, $oli$6
Fonekad $i se (ini da (ovjek danas jo naj$anje vre$ena i ener3
gije "roi na ljepo"u. ,os"alo$, $i sa$o kupi$o go"ove proi!vode
u duanu6 Bupi, jupi6 1 *elja ljudi !a ljepo"o$ nekada je bila "olika
da su "ra*ili ruda(e da bi doli do npr. .inobera, *arko.rvene boje,
ili se "rovali *ivo$ koja je bila sas"avni dio kre$e !a i!bjeljivanje
pu"i u 16. i 1O. s"oljeu na dvorovi$a iro$ @vrope, da bi $nogi na
kraju u$rli. 9 "o $ukar.i, kao i *ene. Fa !ar nije bolje kupi"i JR
-pe)ta)ular make-up, koji se ne brie, a (ak je i vodoo"poran8 9s"o3
vre$eno, pa"ili su pod ogro$ni$ perika$a dok su ih ui gri!le po
skalpu. Bednos"avnije je isproba"i 0evlon HeadI-(oulders
-(ampoo i sve one divne nove gelove kojih, na *alos" nije jo bilo
na "r*i"u kada sa$ ja h"jela i$a"i irokeku &ri!uru pa sa$ $orala
posegnu"i !a 8ar&on ljepilo$...
@"o, sa$a sa$ sebi pri$jer !a dalekose*nos" *elje !a ukraava3
nje$. 1 o ukusi$a se ne raspravlja. asvi$ sa$ sigurna da bih i ja
kopala ruda(u ako bi $i ona $ogla priskrbi"i Diori/i) look6
1h, sada $i je puno lake. :isli$ da ide$ samo o&arba"i kosu i
skoknu"i po Diori/i) =lasti) -(ine pa obu"i svoje s"ile""o (i!$i.e i
doklopara"i na sas"anak sa svoji$ najdra*i$. 7oji !a "jedan dana
i$a "er$in kod ko!$e"i(ara. a$oini.ija"ivno.
/ N > / N R I * * I + ' - 1 >
...t(e i(rill is gone
no; : Jm/reejrom jour spell
t(e t(rill is gone
no; : Jm/reejrom jour spell
ali i )an do nove
is iv(is( 1ou ivell...
:ogu li ljudi i nakon prekida ljubavne ve!e ;p?os"a"i prija"elji3
$a8 2e6 7a"egori(na je rrioja $ajka, sada u "ree$ braku. 2e6
5vrdi $oja &rendi.a, "e budale ne bih nikad vie *eljela gleda"i6 5o3
liko o "vo$ ukusu, pro$r$ljala sa$ ja, jo lagano pospana od ju(e3
ranjeg i!laska. Fre"hodnu sa$ ve(er, nai$e, provela na pro$o.iji
prvog sa$os"alnog albu$a Norana Dare"a ;"oplo preporu(uje$, "aj
(ovjek !na napisa"i ljubavnu pjes$u?. )djedno$ sa$ shva"ila da se
nala!i$ $edu (e"iri ;ni $anje ni vie, ja sa$ jedna !aljubljiva
osoba? svoje bive velike ljubavi6 K"ovie, s jedni$ od njih sa$ i do3
la, dugo se nis$o vidjeli i sjeli s$o na kavu progrun"a"i njegov pre3
kid s djevojko$ s kojo$ sa$ ga ja upo!nala pa sa$ se nekako osje"ila
odgovorno$ !a "u ve!u. :r!i$ kada su ljudi koje ja s$a"ra$
divni$a i krasni$a nesre"ni. 1 s$a"rala sa$ da su bili s"voreni jedno
!a drugo. 9 jesu. Dare$ neko vrije$e. 9 "ako s$o se !abrbljali da je
ve dolo vrije$e !a odla!ak na pro$o.iju pa sa$ ga upi"ala bi li
poao sa $no$. Fo"o$ sa$ na!vala svoju prvu veliku bivu ljubav
;br. 9?, de(ka !bog kojega sa$ skoro pala ra!red ;svaki i!govor je
dobar?, a koji je .ijeli dogaaj organi!irao i !a$olila ga !a jednu
po!ivni.u !a $oju "reu bivu veliku ljubav. 1h, !a njega uvijek,
rekao je br. 1. :a on je super "ip, rekao je br. >. :a, divno da se vi
voli"e, .ini(no sa$ pro$r$ljala. 5a$o su se ve nala!ili biva veli3
ka ljubav br. E i njegova djevojka i poklonili $i knjigu Ruper"a
5ho$psona 5(e Book o/ 0evelation, ne"o o seksualnos"i i $oi,
obeavao je podnaslov. 5u sa$ srela i svoju bivu veliku ljubav br. 0
i njegovu divnu *enu, a oni su nedavno dobili $alu bebu i jako su
sre"ni. Da kada sa$ nakon drugog pia u ugodno$ polu$raku u!
&eno$enalan blues $jerkala iroka ra$ena broja > pokuavajui ga
se prisje"i"i u 1da$ovo$ i!danju, on je naao !a po"rebno po(e"i
pri(a"i o "o$e kako je $oja !adnja najvea ljubav, gospodin suprug,
na!ovi$o ga br. O ;rekla sa$ va$ da sa$ !aljubljiva?, divan (ovjek.
1 da ne pri(a$o da su br. 1 i br. O ;"j. $u*? najbolji prija"elji i da
svake godine bare$ "jedan dana provede$o !ajedno na $oru, gdje
se ja ponekad osje"i$ i suvino$. Fogo"ovo kada gospodina supru3
ga pokuava$ odvoji"i od br. 1 ne bi li $o*da obavili kakvu bra(nu
du*nos" i o"ili spava"i, a ne ba svaku no os"ali "a$ani"i bu"elje
vina i ku"ije .igare"a u! ra!govore na "e$u posla, *ivo"a i svije"a,
a i ire... a i u*e... ;"o nakon nekoliko bu"elja bude nesuvislo plju.ka3
nje pa ja uju"ro dijeli$ *spirine#. 5ako ja br. O vu(e$ !a ruku, a on
u!dahne i ka*e4 $ora$, !na kakva je... a 1. preokrene o(i$a i su3
u"no ka*e4 !na$, !na$...
9 "ako sa$ "e ve(eri !aklju(ila da valjda i$a$ dobar ukus kada
sa$ birala sve sa$e divne i "oleran"ne &rajere. Zapravo sa$ bila
sasvi$ !adovoljna. Bedino $i s vre$enski$ od$ako$ vie nije bilo
jasno !a"o sa$ ih "akve divne os"avila... ali sigurno sa$ i$ala neki
ra!log. 1h, da, br. 1 sa$ os"avila kada sa$ odla!ila u @nglesku na
"ro$jese(no u(enje je!ika. 7ada sa$ se vra"ila, on je ve i$ao dru3
gu. Dr. 0 $i se (inio e$o.ionalno spu"an nakon nekoliko $jese.i
hodanja ;jadan (ovjek, on je bio nor$alan, ali ja nisa$?, s br. E sa$
se posvaala oko "oga jesu li pa$e"ni ljudi ko$pli.irani ili pa$e"ni
pa $jese.i$a nis$o ra!govarali. :isli$ da nis$o bili pa$e"ni. Dr.
> ne !na$ !a"o sa$ os"avila... valjda je bio predobar. 1 svi su oni
valjda bili s"epeni.e na pu"u $og sa!rijevanja i pripre$ili "eren !a
br. O. 9 svi su pi"ali !a njega "e ve(eri. 1 on je "ele&ono$ poru(io
br. 14 re.i $u da $i je *ao "o nisa$ $ogao doi, ali vidje"i u ga u
pe"ak kad dopu"uje$...;njega8 ne $ene8? i "ako seja lijepo sla*e$
s nji$a, a oni jedan s drugi$. :o*da i bolje nego sa $no$.
# > * > 1 - - K - G ( $ - ) I C / >
2e, nisa$ $islila na sebe. 9ako i$a$ !elene o(i. Ba sa$ po"puno
i!lije(ena od ljubo$ore. 5ja, "rajalo je nekoliko godina ;O, 88?, kao i
svaka po"ena psihoanali!a. 9 donijelo je re!ul"a"e ;kada je on ve bio
na rubu o(aja od koli(ine vjernos"i i ljubavi koju je u $ene ulo*io?.
7ada pri$ije"i$ da gleda neku drugu, vie $u ne radi$ ljubo$ornu
s.enu. Zagri!e$ privjesak !a klju(eve. 9 pogleda$ nekog &rajera. 1 i
on $ene jer nije svakodnevna pojava da vas gleda *ena koja gri!e
sve*anj klju(eva na koje$ visi $e"alni slon. )nda !aklju(i$ da "o
nije ni"a s"rano, da o(i slu*e !a gledanje ;5o sa$ spo!nala "ek kada
sa$ sa 1L godina dobila lee. Do "ada sa$ bila pris"ojno dije"e. 2i3
sa$ vidjela sva iskuenja koja se nude ljudi$a koji vide.? i da "o a
priori uope ne !na(i da sa$ ja svoje odsvirala. Dare$ ne dok inve3
s"ira$ nov.e i vrije$e u odr*avanje svog li.a, "ijela i duha ;da, neki3
$a je i "o va*no, !a"o upravo pola!i$ "e(aj panjolskog?. 5rudi$ se
da $u sa $no$ ne bude dosadno pa $akar po .ijenu napora...
Frihvaa$ "o ovako4 ja se "rudi$ (ini"i najbolje "o $ogu i nu3
di$ sve "o i$a$. 1ko on nade bolju, sre"no i$ bilo. Di"i e $i dra3
go !bog njega. ;vih L $inu"a prije nego ih !ga!i$ na pjea(ko$
prijela!u.?
Fre$a "o$e, ja sa$ jedna nor$alna, prosje(no ljubo$orna oso3
ba ;nakon re(enih godina psihoanali!e?. 1li i$a ne"o "o $e ne3
kon"rolirano i!luuje, ne"o s (i$ se ne $ogu ;i ne *eli$? po$iri3
"i. 2e"o !bog (ega vidi$ .rveno, a "o nije najnovije C(anel sjenilo
J e g e P - + ) > - + - B 1 -
+e regard +aFue u .rvenoj i .rnoj boji koje se sjaji kao la"eW...
5o je njegova Frolos"6666666666666 5o je ne"o na "o ne $ogu u"je3
.a"i i u "o nikada neu $oi prodrije"i, nikada 7)25R)I9R13
5966666 1RNJ.
2jegova sjeanja ;7)I97) 9J B@, 7)I97) 9J B@6666666888888?.
Celi$ ih i!brisa"i. ad. vaki pu" nakon seksa, kada uu"i, ja ra!$i3
lja$ da li sa$ ga podsje"ila na ne"o, nekoga, "o sada ra!$ilja.
2e $ogu i!dr*a"i, a da ne !na$. 7ad i!gri!e$ nok"e i usne, upi"a$
nje*no4 o (e$u sada ra!$ilja8 )dgovor varira od4 hrrrrrr !!!!!!!!
hrrrrrrr !!!!!!!!!!... a8 Do4 o kursu dolara u odnosu na euro ;ne
$ogu vjerova"i, "o je (ak gore nego ono "o sa$ ja $islila da $isli?.
9li4 ni"a, ;ne$ogue, ne$ogue, rei e"e, ni"ko ne $o*e 29K51 ne
$isli"i. :o*e $ukara. nakon seksa.?
9 "ako ja nikada ne sa!na$ $isli li on ono "o ja $isli$ da $isli
kada ja o(ekuje$ da on "o $isli. Fakao. 1 jo kada (ovjek i$a na
u$u ;a i$a? da su $u $eu bivi$a jedna od najpo!na"ijih $ane3
kenki i vrlo po!na"a glu$i.a ;iako je s posljednjo$ bio prije 09 go3
dina, igrali su se dok"ora u dje(je$ vr"iu?, (ija li.a $e kro! .ijelu
ve!u nadgledaju s ju$bo plaka"a, novinskih s"rani.a, rekla$nih
spo"ova... :oja konkuren.ija je s"rana........uh. :ora$ "rknu"i do
par&u$erije, s"oje rekla u ono$ in"ervjuu da koris"i8888
9li ona $ala boga"ai.a na (ijoj je jah"i nau(io sav "alijanski koji
!na, a nije !a $aj(ine ui68
9li .ijelo "uris"i(ko naselje u koje$ je svake godine lje"ovao. 7ada
se prisje"i$ svog prvog lje"a "a$o. vi su bili is"a genera.ija, po!3
navali se od$alena, igrali svih $oguih !dravs"venih igara, bili pri3
i>.".i.ii6666666
5a koli(ina *ena koja ga je po!dravljala, !aus"avljala i h"jela
ra!$ijeni"i par rije(i ;ne !na$ !a"o, pa proveli su sa$o jedno 1L
lje"a !ajedno, ne vidi$ o (e$u sad $oraju $lje"i dok ja s"oji$ sa
s"rane ne po!navajui apsolu"no nikoga...?. 5a pregole$a koli(ina
*ena ;sve preko 0, nula, pra!an skup, ni"a, nada, !ero, ni.h"s, je
ogro$na koli(ina6? u bikiniju, $onokiniju, i o, u*asa6 "oplessu6 koja
$u se ba.ala u !agrljaj pod i!liko$ da se .ijele godine nisu vidjeli
pa se sad, kao, "u ne"o vesele6666 Gak su ga i ljubile. , obra!e, ali
bila sa$ sigurna da ga ovla dodiruju bradavi.a$a i udiu njegov
$iris ;opre!, $o*e se po"roi"i6?. vaki i!la!ak i!van kue !a $ene
je bio pakao koje$ su pre"hodili sa"i pred ogledalo$, nepojedeni
obro.i i ki($a uko(ena od uvla(enja "rbuha. Da ne pri(a$o o $od3
ri.a$a od ribanja .eluli"a ra!ni$ spravi.a$a !a ru(nu $asa*u kako
bi is"i $o*da nes"ao do sljedeeg dana na pla*i, nakon (ega sa$
pri$ije"ila da ga $anje salijeu. Fa nor$alno, vjeroja"no su po$i3
slile da $e "u(e6
2a sreu, i$ali s$o (a$a. pa sa$ ga bare$ $ogla odvui na
osa$ljenu pla*u, na kojoj ne$a konkuren.ije. 5ako sa$ bare$ $i3
slila.
1 onda sa$ shva"ila gdje je $oja najvea konkuren.ija4 on bi $e
iskr.ao na obalu i rekao da ide pola sa"a &a)iti udi)u. Frovodila sa$
dane sa$a na pla*i dok je on ;$ala "o(ki.a na ob!oru, &ukaj kada
hoe da doe$? pe.ao666666 7rvavih usana, ne$ona vie ispuhnu3
"i i ..l !raka kro! njih, ne$ono sa$ (ekala da shva"i kako je un.e
!alo, ja ne$a$ odjee, a i ko$ar(i gri!u. 1li bare$ je pripadao
sa$o $eni. 9 .ijeloj &lori i &auni Badranskog $ora ;koju je "o daleko
$anje veselilo?. 1 "ako je i sada. Da $i je ne"ko rekao, ne bih $u
vjerovala...
Dodue, ponekad sanja$ kako gura$ neku od D9AK9J ;i$ena
nepo!na"a redak.iji, ali i!brojena do "ro!na$enkas"e .i&re koliko ih
se $ogao sje"i"i, a svi !na$o kako $ukar.i pa$"e i$ena? u $aini3
.u !a $ljevenje $esa i polako okree$ ru(i.u ;elek"ri(na je prebr!a?,
pogo"ovo kada se sje"i$ visoke ruko$e"ai.e i! par s"o"ina kilo3
$e"ara udaljenog grada, koja je dva pu"a dopu"ovala iako joj je rekao
da ne dola!i jer on i$a djevojku ;i$ao si i prije, hladnokrvno je
odgovorila?. Bo $i u ui$a od!vanjaju rije(i njegovih prija"elja dok
$i je pridr*avao kapu" kada $e pra"io kui nakon "o s$o se upo3
!nali4 ne$oj, djevojko, ne$oj, nee "e su"ra ni"i na!va"i6 9li kada sa$
ga na prvoj kavi upi"ala i$a li djevojku, a on je skrueno odgovorio4
da, ali one ne !naju jedna !a drugu. 1 ne !na ni "rea.
Ba vie nisa$ ljubo$orna. ;Ba nisa$ ljubo$orna, ja nisa$ ljubo3
$orna... au"osuges"ija po$a*e, probaj"e6?
9$a$ savje" !a sve de(ke koje !ani$aju $oji savje"i ;ah, koja
go$ila...?. Fre(ula sa$ ;ne prislukivala, $oli$? kako $oj dragi
ka*e jedno$ &riko !aljubljeno$ prija"elju4 ne $ora joj pri(a"i ba
sve o svojoj prolos"i, $o*e pos"a"i ljubo$orna...
7ada sa$ jedno$ priliko$ ludovala, rekao $i je4 !ar "i nije dra3
go da i$a$ iskus"va8 2e6 !avri"ala sa$. 1 "o sa$ "rebao, vje*ba"i
na lu"ki8
,os"alo$, sve su one D9AK@6666666666666666666 ;prilo*na o!naka
vre$ena ili vre$enski pridjev86? )ver and ou"6
% > 1 > ( I R D K (
Dok ovo "ipka$ svoji$ ru(i.a$a ukraeni$ &ren.h $anikuro$,
srebrni$ prs"eno$ i narukvi.o$ koji ko"aju kao prosje(ni godinji
dohodak jedne o$anje obi"elji u 9raku, na sebi i$a$ ;sa$o u odje3
i? jo jednu prosje(nu godinju kolarinu u 9ndone!iji ;a sve je
HI. da sa$ #arrie Dradshavv, i$ala bih na sebi jedan prosje(ni
godinji dohodak obi"elji u Jrva"skoj, hi3hi6?, na$inkana sa$
+Krealovim novi$ sjajilo$ 4lam -(ine No. 11 0ose Crjstal, :deal
Balan)e $ake3upo$ i 2olume LM $akaro$. 1h, da ne spo$ene$
da na sebi i$a$ =almers (arape koje ko"aju 1L9 kn, a 100U nee
pre*ivje"i ovu ve(er. 7upila sa$ ih danas. Dakle, "ako obru*ana,
preparirana gla"ko$ ko*o$ koju sa$ ju(er !gulila =(illipsovom na3
pravo$ pa danas pre$a!ala najnoviji$ +Krealovim $lijeko$ !a
"ijelo -u&limli/t, koje bi $i "rebalo reak"ivira"i s"ani.e i usavri"i $i
ko*u, sjeda$ pred ko$pju"er pisa"i o *ena$a u 9raku6 2aravno, kao
svaka ovisni.a, prvo pogleda$ u $ail, u koje$ se nala!i apsolu"no
okan"na &o"ogra&ija $alog bijelog kunia koji krvari i popis ko!$e3
"i(kih "vr"ki koje "es"iraju i ne "es"iraju svoje proi!vode na *ivo"i3
nja$a. Fre!nojavajui se lagano una"o( +an)omeovom Bo)age deodo-
rantu ;jedno vrije$e je in"erne"o$ kru*ilo upo!orenje o neupo"re3
bljavanju an"iperspirana"a jer u!rokuju rak, $o*da riskira$?, sa!3
naje$ da je upravo I)real, !ajedno s Ian.o$eo$, na popisu "vr"ki
koje 5@59R1B, 21 C9A)592B1:1 ;FR@5F)51AIB1: D1
2@M@ FR)M9, 1I9 9:1: FR1A) F)7,K159 \3????6 2a
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
si"eu ===.prija"elji3!ivo"inja.hr, koji $i je poslan, jo su svakakve
slike koje ne $ogu gleda"i jer $i se s"e*e grlo u navali ne$onog
bijesa. 2aravno, i$a$ F:.
Cene u 9raku is"o i$aju F:, ali nekako ne s"ignu slini"i nad
sli(i.a$a i!$u(enih kunia, a ako koji$ slu(aje$ i$aju kojeg ku3
nia, onda $u ionako vrlo br!o skra"e $uke kako bi nahranile svoju
i!$u(enu dje.u. 2aravno, pri(a$ o oni$ *ena$a koje nisu $edu
pro.ijenjenih > L00 3 1L 000 .ivilnih *r"ava Ra"a u !aljevu.
9li o oni$ *ena$a i dje.i koja nisu u $euvre$enu ve u$rla
od posljedi.a ak"ivnog urana ili plu"onija, odnosno $o*da adda3
$ovog bo$bardiranja .ijanido$ i o"rovni$ plinovi$a ;sarin, "a3
bun i AZ !a.ijelo daleko djelo"vorniji o"rovi od an"iperspirana"a6?
kurdskog podru(ja i grada Jalabja 198O. i 1988.
2aravno, ne pri(a$ ni o oni$a koji jo u$iru od posljedi.a $al3
&or$a.ija D27 koje "i plinovi u!rokuju.
9li oni$ *ena$a koje nisu $eu onih dvjes"o"injak koje su javno
pogubljene odsje.anje$ glave, a njihova su "ijela objeena na uli.u,
a glave ba(ene pred kuna vra"a. )p"u*ba je spasila da su pros"i 3
"u"ke, ali nevladini i!vori ka*u da su !apravo bile pro"ivni.e re*i$a.
2e $ora$ ni naglaava"i svu surovos" "og (ina, neopravdanog (ak
i pred ira(ki$ krivi(ni$ !akono$6
Da ne govori$ o *ena$a koje njihova braa ili o(evi nisu ubili
da !a"i"e (as" porodi.e jer su se viale s neki$ koga oni nisu odo3
bravali. 7a!na !a "akvo ubojs"vo je 6 $jese.i !a"vora.
1 da ne !aboravi$o koliko je u $euvre$enu ljudi, a pogo"ovo
dje.e, u$rlo od sank.ija. Ber kako druga(ije na!va"i (injeni.u da se
danas jo uvijek $o*e u$rije"i od gladi, proljeva ili upale plua,
boles"i koje su se, naravno, uspjeno lije(ile prije nas"upanja sank.i3
ja86
:eu"i$, *ivo" *ena u !e$lja$a3a$eri(ki$ save!ni.a$a u regi3
ji nije bolji, upravo supro"no6 1ko a$eri(ka pjeadija bude s"a.ioni3
rana u audijskoj 1rabiji, vojne slu*beni.e nee s$je"i upravlja"i
$o"orni$ vo!ili$a, a "akoer e $ora"i i$a"i pokrivenu glavu.
,.,-f
:eu"i$, kada uu na neprija"eljski "eren, osjea" e se slobodno6
:oi e vo!i"i d*ipove dok i$ pus"injski vje"ar $rsi raspu"enu
kosu6
Za "o vrije$e u save!ni(ko$ @gip"u i @$ira"i$a, odsje.anje kli3
"orisa narodni je obi(aj6
:eu"i$, ako 9ra(ani napadnu 1$erikan.e viruso$ $alih bo3
ginja, "o$e e i$a"i !ahvali"i *eni. Dr. Rihab Rashida 5aha e&i.a je
progra$a !a bioloki ra". Zovu je Dr. Airus. Ber u 9raku se, !a ra!3
liku od a$eri(ke save!ni.e audijske 1rabije, *ene s$iju kolova"i6
5a$o $ukara. na .es"i s$ije pi"a"i nepo!na"u *enu gdje je banka
be! da oboje budu od$ah ka$enovani. , 9raku *ene (ak s$iju u
d*a$iju ili na ba!en !ajedno s $ukar.i$a. ;"o, naravno, ne !na(i
da je o"a. nee prikla"i ako $u se neki $ladi s koji$ je ker bila na
ba!enu ne svidi.?
2aravno da bi be! adda$a svi$a bilo lake, ali rela"ivna slobo3
da 9ra(anki u odnosu na arapske !e$lje ;jedina? je !asluga njegovog
re*i$a i u regiji gdje se *ene "re"ira kao $arvu ipak je pri$jer
isla$ske !e$lje koja pru*a *ena$a odreene slobode i $ogunos"i.
94ledam 'ene u -audijskoj *ra&iji i 'alim i(EN ka'e mlada doktori -
)a u Basri, 5u(a Garuk. Kd njeni( 06 kolega na ginekologiji, 0L su
'ene. K"o, naravno, ne !na(i da $ogu vri"i poba(aje. Bedine isla$3
ske !e$lje u koji$a se poba(aj obavlja na !ah"jev jesu 5unis i 5urska.
Na 4radskom sveu%ili,tu u Basri OLP studenata su 'ene. ]
7oliko e .ivila s"rada"i u novo$ Zaljevsko$ ra"u8 7oliko e
*ena i dje.e bi"i )ollateral damage, ba kao da su s"a"is"i i! is"oi$e3
nog .h=ar!eneggerovog &il$a8
, "renu"ku dok ovo pie$, jo uvijek se ne !na "o e bi"i, ali ja
i$a$ $ra(nu "ajnu i sada je i ovdje svi$a va$a pri!naje$4 osjea$
se krivo$6 2isa$ ila na an"ira"ne de$ons"ra.ije jer sa$ i$ala
$ens"rua.iju i le*ala sa$ pod popluno$ .vilei i gu"ajui 8etonale.
2isa$ ra!$iljala o *ena$a koje 8etonala ni ne$aju. 2isa$ dala
^ preneseno iz 9:nternational Herald 5ri&uneaN
podrku svje"skoj an"ira"noj ka$panji i! svog vlas"i"og ko$odi"e"a.
9 ako je do ra"a dolo, svi $i koji s$o $ogli doi ali s$o i$ali pre%eg
posla ili nismo &ili u stanju snosi$o bare$ $ali djeli krivnje. je"i3
$o se kako je os"a"ak svije"a oprao $anikirane ru(i.e od ra"a u
Jrva"skoj i Dosni, uos"alo$.
F)D1#9 Z1 )7A9R9M4
R15 , Z1IB@A,
9ra(ke vojne *r"ve4 100 000 3 100 000, .ivilne *r"ve4
> L003 1L 000, .ivilne *r"ve4 velja(a 3 "ravanj
1991. od posljedi.a4
E 3 6 000, .ivilne *r"ve u graansko$ ra"u4 003>L
000, u$rlih u
i!bjegli"vu4 1L 3 >0 000. ,kupno i!$eu 1E0 000 i 006 000
ljudi. :Z2K0: -5*5:-5:Q8:H =KD*5*8*D ,2 1991.,
*5H:--*0: 0E=K05, D*=KN5E 199".
#D P R - 0 J > 1 (
)21 danas nikako nije $ogla &okusira"i svoje $isli. Fogled na
"or!o koji se napinjao na $aini !a "rbunjake uvelike je o$e"ao.
9onako $u je vrije$e !a pau!u, )21 ga pro$a"ra ve neko vrije3
$e, !na da uvijek pije jui.e od $rkve i jabuke. Drrrr, odvra"no,
s"resla se )21 pri po$isli na vi"a$ine u sirovo$ s"anju. Bedan
kra"ak pogled u ogledalo, da. ada je "renu"ak. )21 je duboko
udahnula4 jui.e od $rkve i jabuke, !ar ne8 usrela se sa !a(ue3
ni$ plavi$ o(i$a. Da8 J$, da, da, odakle !na, !bunio se )28
Fro$a"ra$ "e ve neko vrije$e, "eko bi bilo ne pri$ije"i"i "ako
skladno "ijelo, dodala je )21. :islila sa$ da je vrije$e !a upo3
!navanje, prije nego "o ne"ko drugi u(ini, nas$ijala se )21. )d3
$aknula $u je s"oli.u i o"ila na ank. , ogledalu preko pu"a je
vidjela kako )2 povla(i dres kako bi $u se i!re! na prsi$a pove3
ao. Fopravlja kosu. 7oji "ip6 Fo$isli )21. Dilo bi najbolje kada
uope ne bis$o $orali pri(a"i, kada bih sa$o $ogla !aroni"i glavu
u njegov vra" i obgrli"i ga oko s"ruka, odvui odavde be! rije(i. 5aj
dres je prokle"o pripijen. :ora$ se kon.en"rira"i. Dobro da sa$
sada ve go"ova sa s$jeno$, obra(un u os"avi"i !a su"ra.
9!voli, "voj jui.e. Za"o ne u!$e &rape od (okolade, odli(an je8
1h, linija, !ar ne8 nehajno e )21. Da, ne $ogu sada uni"i"i sav
ovaj "rud, s$jerno e )2... )21 predlo*i svejedno4 bi li poao sa
$no$ na ve(eru, $o*e$o pojes"i ne"o lagano, koljeni.u, na pri$3
jer8 2ada$ se da nisi !au!e", h$8 2e, ne, !bunio se )24 odnosno
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
da, $ogli bis$o. 1li ba sada prola!i$ kro! "eku &a!u, $ora$ pre3
bolje"i bivu djevojku, ne !na$ jesa$ li spre$an via"i se ponovno
s neki$, ne jo. Dudala, po$islila je )21, "ko je $islio da e$o se
via"i. :$$, kako bijeli !ubi. 2e slua$ ga, a nije ni va*no, "a
us"a... a bivu e jo !aboravi"i kada $u poka*e$ "o !na$. a$o
da $i je uhva"i"i ga !a ruku....
...da, sada $e jo i na!iva i *eli neke s"vari na"rag, *alio se )2,
koje joj uope ne pripadaju, i.... ah, ja bih "o br!o rijeila, neka sa$o
na!ove kada sa$ kod "ebe, po$islila je )21, i$a"i e "o (u"i.
Jajde$o na "u ve(eru, nai e$o se !a 1L $inu"a pred por"o$,
$o*e8 1h, ne !na$, 1L $inu"a je jako br!o, $ora$ jo i u saunu...
Fola sa"a, $oleivo je pogledao )2. ). 7. Fola sa"a, slo*ila se )21.
Aje(nos", po$islila je )21, vje(nos". "o li i$a pola sa"a radi"i8 2a
br!inu se o"uirala i obukla. )21 je i!jurila van i ula u prvu bir3
"iju4 duplu vo"ku, $oli$6 Dobro, sve je dobro krenulo... najbolje da
ga odvede u japanski res"oran i!a ugla, obo*ava gleda"i $ukar.e
kako jedu hranu prs"i$a ne slu"ei kako "o djeluje na nju. 1 po!na"o
je djelovanje ginseng rakije ili ljivinog vina, "akoer. 5o joj je ve
bila uobi(ajena &or$ula. 7onobari.a u sushi3baru ve ju je po!na3
vala, sa$o bi !nala(ki od$jerila "ipa i diskre"no joj na$ignula svaki
pu" kada bi se pojavila s drugi$. Ges"o. 1h, vrije$e je. :alo je !a3
sukala rukav da =atek =(illipe doe do i!ra*aja. Das dobro da je
ju(er oprala au"o, (ak je i pepeljaru ispra!nila, dobro da ne $ora
(es"o vo!i"i "a"u na groblje. :a$a je pila, "o ju je i ubilo. 5a"a nika3
ko da nae drugu, "ko bi ga ra!u$io. ,vijek je u .rnini. 7ako $o*e
jo uvijek sa$, $islila je )21.
1h, evo ga. +ino dr*anje, $ala "vrda gu!a. :$$$, da joj je
uhva"i"i ga !a koljeno, osje"i"i "oplinu kro! "e "anke an"ilop hla(e. Fa
kli!nu"i nagore. 2e, polako. 9de$o prvo na ve(eru. )21 se $ora
po"rudi"i opus"i"i ga, !abavi"i ga. 2e do!voli"i $u na(injanje ra!go3
vora o bivoj i os"alo$ e$o.ionalno$ s$eu. Zabava, "o je ono "o
e oni (ini"i, ako se i ne ponovi, i$a"i e sjeanje. Dare$ dok ne i!vje3
"ri njegov $iris s jas"uka, po$isli )21. ,ups6 Ae sa$ na jas"uku.
2isa$ sa$o sigurna jesu li :arkove bokseri.e jo uvijek u spa
vaoj. . . .
1 (i$e se "i bavi, ispi"ivao je )2 i!$eu !alogaja sushija. 2a3
ru(io je sa$o !eleni (aj. Fhu6 po$isli )21\ neki ljudi se s"varno ne
$ogu opus"i"i. ,br!ava $e"aboli!a$, objasnio je )2. ,br!a" u "i
ja $e"aboli!a$, po$islila je )21 "rusei "reu ginseng rakiju ;(ini
(uda, na$ignula je konobari.a?. )2 je nepres"ano ispi"ivao4 a gdje
su "i rodi"elji8 Civi li sa$a8 Za"o ne da o"ka! i ne diplo$ira8
K"e"a je da nisi "o odgulila do kraja... kakvo "i je "o i$e na "e"ova*i8
Fuenje je "e"no, !na8 Da lijepo "o se "voj "a"a nije ponovo
o*enio, ljubav i nakon s$r"i, ba ro$an"i(no. Ao!i i $o"or8 5o je
opasno... "i kao da si jo klinka... 1 !a"o ve ne$a s"alnu djevoj3
ku8 Aoli li $a(ke8 :oja biva je bila alergi(na...
$ije$ li "e poljubi"i, prekinula ga je )21. #ijeli$ "ijelo$ pro3
s"rujala B)B je "oplina kada je u!ela njegovu ruku $eu svoje da $u
poka*e kako se pravilno dr*e "apii !a jelo. Fos"alo joj je nepod3
noljivo prikriva"i u!buenje.
1 !a"o $e *eli poljubi"i8 ,pi"ao je )2. 1rgh, !a"o ne, po$is3
lila je )21.... Za"o uvijek pi"aju is"u s"var8 Za"o jer osjea$ pre3
$a "ebi ne"o "o nisa$ ve dugo osje"ila, rekla je )21 gledajui ga
duboko u o(i. Dare$ 0E sa"a, po$islila je )21. 1 onda su i$ se
usne spojile. vaka $isao pobjegla je i! njene glave.
Fo.rvenio je. 2isa$ siguran da se $ogu upu"a"i u novu ve!u,
"iho je rekao )2. 5reba $i vre$ena. :ora $e shva"i"i. Da, da, ne3
$a proble$a, ni"a ja od "ebe ne o(ekuje$, veselo je odgovorila
)21. Joe li kod $ene na kavu8 9$a$ s"raan novi DAD3pla<er,
$ogli bis$o pogleda"i koji &il$...pa ne !na$, $u.ao je )2. 7asno
je... ne pije$ kavu ovako kasno. 2ije dobro !a "en. 1 i dogovorio sa$
se sa prija"elje$, $orao bih $u &arba"i kosu. Fa javi $u se, o"ka!i,
predlo*i )21. 1, ne, br!o e )2. )nda e su"ra svi !na"i da i$a$
novu djevojku. ,h6 Fo$isli )21. Dobro, onda u "e poves"i kui,
nehajno e )21\ uska(i u $oj novi "dW inje."ion "urbo au"o6
Da li da je po!ove$ u kuu, u*urbano je ra!$iljao )2. 5oplina
$u se ra!lijevala "ijelo$. Ae ju je dugo ispod oka pro$a"rao, ali "ko
je vidio da &rajer prvi prie. 1 poljuba.... "oliko je (ekao da ga kona3
(no poljubi... "ako je sla"ka. K"e"a sa$o "o nije !avrila &akul"e", ali
$o*da je jo nagovori da napie "aj vra*ji diplo$ski. Dipl. ing. "oliko
bolje !vu(i. 1h, !a"o nisa$ obukao one .rne uske bokseri.e... a i
pos"eljinu bi "rebalo pro$ijeni"i. 1 "o ako $e vie ne na!ove8 Za"o
$e napros"o ne unese kro! vra"a s"ana i ne po(ne "rga"i odjeu s
$ene ve u hodniku... ne, onda neu s"ii upali"i svijee koje ba.aju
"ako lijepe diskre"ne sjene na $oje "ijelo. 2a svje"lu uvijek ra!$i3
lja$ kako one vide svaku dla(i.u na $o$ "ijelu, svaku boru... ne
$ogu se opus"i"i. 2ikada se ne $ogu opus"i"i prvi pu". ,os"alo$,
spo$enula je sa$o $oje skladno "ijelo. 1 li.e8 :o*da $ije nos ipak
pre$alen. DAD3pla<er6 7oji i!govor6 2ajradije bih je sada, u au"u,
uhva"io !a koljeno pa povukao ruku navie... ne s$ije$ ni ra!$il3
ja"i, pri$ije"i" e da se vie ne $ogu kon"rolira"i. Za"o nisa$
pospre$io $a(ji "oale", !a.ijelo e osje"i"i $iris. Besa$ li previe
pojeo8 Da je po!ove$ u kuu, u agoniji je bio )2...
Joe li ui na jedno pie, odva*io se )2. )21 je skoro vris3
nula od sree4 ). 7., jedno kra"ko. )21 je gledala njegova lea dok
je s"ajao u kuhinji. Celja da ga obgrli bila je "oliko sna*na daje !ako3
ra(ila pre$a nje$u. , "o$ "renu"ku se okrenuo i po(eli su se div3
lje ljubi"i. )2 je "rgao odjeu s nje. 7ona(no6 Ndje se do sada skri3
vala "a s"ras", s"igla je po$isli"i )21. 9 jo4 hou li prerano svri"i8
7akva sa$ bila8 ,pi"ala je !adihano )21.
Joe$o li su"ra u kino8 Fro$r$ljao je na njeno$ ra$enu )2.
2e !na$, i$a$ dogovor s .ura$a, na!va" u "e, re(e )21.
)24 a kada8
Zvu(i po!na"o8
1ko s"e se pois"ovje"ili s 2jo$, vi s"e4 a? $uko b? (es"i"a$6
#os$o3djevojka i dr*i"e se podalje od $oga $u*a6 1ko s"e se
pois"ovje"ili s 2ji$, vi s"e4 a? "ipi(no *ensko b? sen!ibilan
$ukara. i os"avi"e svoj broj "ele&ona u redak.iji... $lja..
1 > 0 - J $D /I 0 ( C
KDRD8 P *D/ I P I E >
2ikada ne dopus"i da "i $ukara. pla"i pie6 govorila je $oja
$a$a. :ukara. nije $ukara. ako ne pla"i pie, govorila je baka.
2e pri$aj poklone, upo!oravala je $a$a. Iijepo se !ahvali kada
ne"o dobije, govorila je baka. Ku"i, $a$a, govorila je $oja $a$a.
K"o si "i ikada dobila od svojih $u*eva, pi"ala je baka8 2i"a. 1 sve
!a"o "o si, ona, kako se ka*e8 +e$inis"kinja, da. 5o je !a $oju baku
bila najgora uvreda. )nda je $a$a !aklju(ila da ja pri$a$ previe
poklona od svog dragog. )p"u*ila $e da ga $u!e$, da ga iskori3
"ava$ da $i kupuje s"vari, da $e vodi po ka&ii$a i daje $oje po3
naanje go"ovo korak do pros"i"u.ije. Ba sa$ sjedila na rubu kade i
plakala kao "u*na godina. 5i ne ra!u$ije, je.ala sa$, on $e voli,
ja ni"a od njega nikada nisa$ "ra*ila6 Ara"i $u darove, in!is"irala
je $oja $ajka, "ako $u ni"a nee dugova"i, pa!i da se ne dovede
u ne!godan polo*aj. Foj$a nisa$ i$ala kakav bi "o ne!godan polo3
*aj "rebao bi"i, pa isprobali s$o ve sve polo*aje ionako, $islila sa$
ja. 9 ni"i jedan nije bio neugodan. 2o, bila je neu$oljiva. ,skoro
sa$ sakrivala s"vari koje bih dobila jer je nisa$ h"jela *iv.ira"i. 7ada
sa$ jedno$ priliko$ pokuala odbi"i narukvi.u koju je on dobio od
svoje $ajke !a poklon $eni, duboko se uvrijedio. 1 ja sa$ se nala
i!$eu dvije va"re. Dugo se nisa$ sje"ila "e svae, sve dok jedna
$oja prija"elji.a nije dola u si"ua.iju dobi"i novi au"o od &rajera s
koji$ je povre$eno spavala, a koji je, naravno, bio o*enjen. 9 pri$ila
je poklon. )"ada je on uvijek i$ao argu$en" !a podsjeanje da
R u j a n a Je
P - + ) > - + -
N O
joj je, e"o, priu"io au"o, da bi se be! njega i dalje gurala po "ra$va3
ji$a, a da dija$an"ni prs"en ni ne spo$inje$o. 2o, njoj svejedno
nikada nije palo na pa$e" vra"i"i poklon. vaki pu"a kada bi pala u
dugove, ona bi nekako spon"ano na!ivala svoga obo*ava"elja. 9 uvi3
jek bi ih na kraju o"pla"ila. Dvojako. 2a"uralna privreda, alila se.
Ra!$jena dobara. , $euvre$enu je upo!nala %ovjeka svog 'ivota.
)n je bio s"uden", i! drugog grada i ne ba dobros"ojei, a ona je
bila ve $alo navu(ena na luksu!. 2aravno, svoga se obo*ava"elja
probala rijei"i. 2o, on bi uvijek i!vla(io svoj s"ari argu$en", a ona
je bila preslaba odrei se nekih s"vari. 2as"avila ga je povre$eno
via"i. 2e !na$ kako je svo$e drago$ objanjavala novi 5A i
videoplaver. Fa "i !na koliko on voli gleda"i &il$ove, na svojoj $u
plai "o nikada ne bih $ogla priu"i"i. Di!ajnerska s"oli.a8 Fa "i
!na da on s"udira di!ajn, jako joj se ra!veselio. 1 $eni "o nije "eko,
s"varno. ,os"alo$, "reba ra!likova"i seks od ljubavi... 2akon pe" go3
dina de(ko ju je os"avio. 2akon svega "o sa$ $u pru*ila, je.ala je.
Zbog njega sa$ sva"a $orala podnije"i, kukala je. 1li on "o nikada
od "ebe nije "ra*io, rekla sa$ ja. 2e $ijeaj njega u "u pri(u. ,os"a3
lo$, on nikada nije sa!nao !a "voju vezu. 1 ljubav ne $o*e kupi"i,
$udrovala sa$. Zar bi *eljela da je ne"ko s "obo$ !a"o jer od "ebe
dobiva darove8 5ko "e ne voli !bog "ebe sa$e, ve !bog "oga koliko
"i vrijedi na "r*i"u, "voje pla"e*ne $oi8 )pros"i, ali "i od njega
"ra*i is"o "o i "voj sponzor i donator, me)ena, kako ga voli na!iva"i,
od "ebe. 5ako $u je "epala u doba kada se jo !anosila idejo$ da e
on svoju *enu os"avi"i !bog nje, iako se po"ajno pribojavala gubi"ka
svoje slobode. 2apokon, njegovo ponaanje joj je laskalo, u*ivala je
u ulo!i luksu!ne $a(ki.e. 1li nekako se nije vidjela kako $u pere ili
kuha. 2ije bila spre$na *r"vova"i svoju slobodu !a ne"o "o je bila
ljubav pre$a njegovoj ljubavi pre$a njoj. Ber, kona(no, "o je bio
pravi na!iv !a nje!in odnos pre$a nje$u. Fa nisa$ $u ja jedina,
povjerila $ije. Rekla je "o be! "raga ljubo$ore. :isli li da sa$ loa
osoba8 :alo s$o se na.vr.ale pa joj je "o ra!ve!alo je!ik. 2e, rekla
sa$, ne $isli$. ,os"alo$, "i svoje dugove po"eno vraa. 1lija "o
ne bih $ogla. 5i, pa "i nisi pri$jer ni !a "o, nalju"ila se ona u ali.
5i i onaj "voj, s"o godina !ajedno, vje(no !aljubljeni, ne$oj $i sa$o
sebe navodi"i kao pri$jer. Ba sa$ spus"ila pogled na narukvi.u koja
$i je blis"ala na ru.i. 2arukvi.u $ajke $oga $u*a.
I N T I MA
2akon "o sa$ pro(i"ala knjigu :ntima)j Jani&a 7ureishia R.oja
mala praoni)a, Buda iz predgraBa#, !abrinula sa$ se. Fo prvi pu"a u
*ivo"u palo $i je na pa$e" da (ovjek nikada do kraja ne $o*e upo!3
na"i osobu s kojo$ *ivi, dijeli sve najin"i$nije4 *ivo", pros"or, "ajne,
prija"elje, dje.u... 2ikada ne $o*e s"varno !na"i "o "a osoba $isli.
Nlavni lik ro$ana i$a unu"arnji $onolog uo(i ju"ra !a koje je odlu3
(io da e bi"i !adnje. ,ju"ro e spakira"i s"vari i os"avi"i *enu s ko3
jo$ je bio dese" godina i dva $ala sina od > i L godina. , $onolo3
gu objanjava sebi !a"o i kako "o *eli u(ini"i. 2jegov je "ijek $isli
!as"raujue nor$alan i (ovjek se po"puno u*ivi u njegovu *ivo"nu
si"ua.iju, koja je posve nor$alna. )n !apravo, i!vana gledano,
ne$a nikakva ra!loga u(ini"i "o "o kani, a i on sa$ dvoji (i"avo vri3
je$e. a$ u sebi daje ansu sebi i svojoj *eni da naprave "u jednu
si"nu ges"u koja bi $ogla ba sve pro$ijeni"i, !aus"avi"i (i"av pro.es
raspadanja koji se (ini po"puno ne!aus"avljivi$. 2ekoliko pu"a
po$ilja4 ako $e sada !agrli, sve u !aboravi"i, ako sada ka*e pravu
rije(, nikada vie neu po$isli"i o"ii. Zas"raujua je obi(nos" "e
si"ua.ije jer pro$a"ra( nikad ne bi po$islio da se s "i$ (ovjeko$
ne"o !biva, da je ne!adovoljan, da upravo donosi odluku koja e
pro$ijeni"i nekoliko *ivo"a odjedno$, a "ko !na da li nabolje ili loi3
je... 9 kako da (ovjek onda !na da li, dok u! svijee servira "ijes"o u
u$aku od suene raj(i.e, bosiljka i oraha i o"vara (ileansko .rno
vino, a $ousse a .ho.ola" upravo se hladi u hladnjaku, dje.a su kod
djeda i bake, njegov par"ner ra!$ilja kako je "o posljednja ve(er i
kako $ora pa!i"i da se ne bi odao, ali is"ovre$eno se nada da e onaj
drugi rei "o(no onu pravu rije( i pogleda"i ga na na(in koji$ e ga
!auvijek ve!a"i u! sebe8 9 koliko e "o zauvijek onda "raja"i8 2arav3
no, govori$o o najgoroj solu.iji... 1li koliko i$a parova koji se be!3
ra!lo*no glou i svaaju i ni"ko se ne *eli prvi po$iri"i8
:oja najbolja prija"elji.a i$a $u*a koji je kolerik. vi s$o u
koli u(ili (e"iri "ipa ljudi4 kolerik, sangvinik, $elankolik, (e"vr"og se
ne sjea$... @, pa od nekih se s"vari ne $o*e pobjei, biologija nas
ipak uveliko odreuje ;dobar i!govor, !ar ne8?. 5ako on ponekad
eksplodira, be! nekog velikog ra!loga ili povoda. 5o "raje kra"ko i
poslije se vie ni ne sjea !a"o je poludio, ali ona se povla(i u sebe
i dani$a ne *eli ra!govara"i s nji$. :elankolik, e"o, dakle. )n sa$
(es"o is"i(e da ga se u "akvi$ si"ua.ija$a ne "reba u!i$a"i o!biljno,
ali avaj. 9 "ako ukrug. )na se odlju"i, ali nje$u ponovo doe 'uta
minuta. 1 vole se nei!$jerno. 9 "o u "akvo$ slu(aju (ini"i8 :oja je
prija"elji.a nakon nekoliko godina odlu(ila4 nee se vie *iv.ira"i.
2ee obraa"i pa*nju na njegove ispade. Fre"vara" e se daje sve "o
nor$alno, kao da je, na pri$jer, kihnuo. 9 gle (uda6 Ae nekoliko
"jedana sve je u najbolje$ redu. )n (ak i $anje gubi kon"rolu nego
ina(e jer ga ona vie ne (ini nape"i$, ne duri se vie... Be li "eko "o
pos"ii, pi"a$ je. 2ije, ali "reba se na "o odlu(i"i, odluka je naj"e*i
dio, poslije je lako... ;ka*u svi bivi pua(i, narko$ani, dije"ai...?
5ako sa$ ja usred jedne svae po ne !na$ koji pu"a osje"ila *elju
prasnu"i u s$ijeh i rei4 ovo je glupo6 9 "o sa$ i u(inila. 9spla"ilo se.
Foka!ala sa$ sebi da ne$a s$isla us"raja"i na lju"nji kada ve .ijela
s"var !adire u pi"anje ponosa. 1 "ko je ono rekao da u ljubavi ne$a
ponosa8 2i"ko ne *eli bi"i prvi koji e popus"i"i, i! s"raha da ne
ispadne slabiji... 2o, slabiji je onaj "ko ne popus"i. 5ko se dani$a
lju"i. 5ko ne pri!na da je bio u krivu ili da nije bilo ra!loga !a
svau...
:eu"i$, lako je "o sve govori"i hladne glave. Frije nekoliko sa$
dana usred "ako jedne svae oko pe(enih jaja ;vjerovali ili ne?,
i!jurila van. 2aravno, nisa$ propus"ila pokupi"i pri"o$ oba se"a klju(eva, kako i on "o ne bi u(inio... )nda sa$ s"ajala pred vra"i$a od !grade i plakala jer nisa$ !nala kuda
da u "o$e s"anju krene$ ;$ara$i.e, naravno, nisa$ i$ala, ali sa$ !a"o i$ala upalu sinusa. Iijep pri!or, ne$a "o?. 2aravno da su ba A9 s"anari $orali proi onuda u ba
"ih dese" $inu"a koliko $ije "rebalo da shva"i$ da sa$ idio". )"e*avajua okolnos" bila je s"oje )n bio gol kada sa$ i!jurila van, a "aj $i se pri!or nekako ure!ao u sjeanje...
9 ponukao $e na ra!$iljanje o $anje s"rani$ si"ua.ija$a nego "o je svaa o o$le"u sa siro$ ili be!... 1 bio je gol i kada sa$ se vra"ila. Do(ekao $e rairenih ruku...
I + / I 1 D 4 K - J D I + / I 1 D H
Giju is"inu8 7ao "o !na$o, is"ina je jedna vrlo osje"ljiva i pipava s"var. 9 sva"ko i$a svoju is"inu. 9li bare$ jednu njenu ver!iju. 2pr. $oja is"ina o .ijena$a nije ona is"ina
koju $oj $u* s$a"ra is"ino$. 2ai$e, kada ne"o ko"a >99 kn, !a $ene je "o samo tristo kuna, a !a njega Zar ta krpa ko,ta Qetiristo kuna? 5i nisi normalna. 9!$eu "ih is"ina krije
se jo bare$ pe"3es" &inijih nijansi is"ine4 is"ina o rasprodaji, is"ina o popus"u, is"ina o $a"erijalu ob!iro$ na .ijenu, is"ina o pravoj prili)i i ona o nemam ,to za o&u$i. @ sad. 1ko
kod "ako jednog jednos"avnog (ina kao "o je kupnja tkozna kojeporedumale)rnemu)a-stemaji)ezazimusaovalnimizrezomkojasemo'enositizasvakupriliku pos"oji nekoliko is"ina ili ver!ija
is"ine, "o onda s oni$ s"rani$ is"ina$a, "!v. *ivo"ni$.
9s"ina se, uos"alo$, uvijek va*e sa$o kada je neugodna. 7ada je ugodna, ni"ko je (ak ni ne pri$jeuje. Da je lijep dan6 9s"ina, so =ha"8 va"ko "o ionako pri$jeuje. Z i
P su ba sre"ni !ajedno. Da. 9s"ina. Fa "o8 Ijudi ionako nisu in"eresan"ni kada su sre"ni. 2i sebi ;jer sre"ni ljudi ne ra!$iljaju o sebi, oni su u!dignu"i na vii nivo svijes"i...?
ni drugi$a. 2e, odluka da se uvijek govori is"ina odnosi se ponajprije na gadne, ru*ne, ravno3u3&a.u is"ine koje va$ sa$o najbolji prija"elji $ogu "olerira"i. Foka!ivanje
vlas"i"og raspolo*enja spada "akoer u do$enu is"ine... a "u sa$ $ajs"or.
a 16 sa$ se !arekla da u uvijek govori"i is"inu. 2e preporu(u3
im fO- n nun
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
$i!an"rop, pre*ivjela sa$ "o be! proble$a. :eu"i$, neki ljudi i!
srednje kole jo uvijek ne ra!govaraju sa $no$. 1 davno je "o
bilo... $r..
ada sa$ ve dovoljno s"ara i $udra da ne govori$ is"inu dok
$e ne pi"aju. 1 ni onda4 ko!$e"i(arka $i po(upa go"ovo .ijele obr3
ve, "ako da nalikuje$ na aliena, napravi $i podljeve krvi na vra"u
"olike da $i dragi ka*e da ode$ sudsko$ vje"aku jer da u sigurno
dobi"i od"e"u ako je "u*i$, a ja pla"i$, ljuba!no je po!dravi$,
os"avi$ napojni.u i ode$ do$a plaka"i.
1 o &ri!eri$a da ne pri(a$. Ba $isli$ da $ogu na prs"e nabro3
ja"i posje"e &ri!eru koji nisu !avrili su!a$a. 1li "ek kada doe$
kui $inus lova !a &ri!uru i napojni.u. 9 kli$anje glave na oba3
ve!no pi"anje4 jes"e li !adovoljni888 1 !apravo ne da nisa$ !ado3
voljna, nego se vidi$ u slo= $o"ionu kao u &il$u .atri7, u ko*noj
odjei s .rni$ nao(ala$a i neki$ au"o$a"ski$ oru*je$ ;koje sa$
pla"ila samo WWW,WW kn? kako pu.a$ ukrug dok pu.aju ogledala i
i!log kro! koji su $e slu(ajni prola!ni.i gledali kako idio"ski i!gle3
da$ kad $i $okru kosu !a(eljaju, a onu plas"iku !a"egnu oko vra"a
"ako da se vidi jo sa$o podbradak... Dakle, pu.a$, oni &ri!eri i
&ri!erke padaju pokoeni, bijele su i$ ku"e po"puno krvave, ali ja ne
pres"aje$ dok sve nije posve ra!oreno. )nda sjeda$ na .rni $o"or
i odla!i$ kui plaka"i i na$je"a"i &ri!uru. 1h, $o*da jo napie$
njihovo$ krvlju na bijeli !id4 @este li zadovoljni? pa svuda po podu4
NE.
Za"o sa$ "akva glupa ov.a8 :isli$ da je "o djelo$i(no is"o(3
noeuropski sindro$, da s$o $i sre"ni kada bilo "o dobije$o pa
onda ne is"jeruje$o svoja prava jer ih nis$o svjesni.
:eu"i$, "akve s"vari se $ukar.i$a, sigurna sa$, daleko $a3
nje dogaaju. :o*da je "os u nedos"a"ku sa$opou!danja, s"oje ra3
iren proble$ kod *ena ;ali Cosmo se "rudi po$oi na$6?, ali nisa$
napravila s"a"is"i(ki u!orak pa ne *eli$ ni"a "vrdi"i.
Ba nekako uvijek $isli$ da su sa$o $oji bliski prija"elji vrijedni
$ojih *iva.a pa i!bjegava$ neugodne si"ua.ije jer sa$ !apravo
kukavi.a... $r!i$ kon&lik"e. 2o, "a$o gdje je po"rebno, sasvi$ sa$
hrabra. Ber prija"elji$a i ljubavi$a uvijek "reba govori"i is"inu ;do3
bro, dobro, pri(a$o o *ivo"ni$ is"ina$a, ne o .ijena$a...? iako "o
ponekad dovodi do ne!godnih si"ua.ija. Ber ako se proble$i naku3
pljaju i ne rjeavaju i! s"raha od svae ili neprilike, "e$elji su ve
po"kopani. 2aravno, svaka is"ina i$a svoje vrije$e i na(in na koji
se i!nosi4 is"ina o novi$ .ipela$a i!nosi se sa$o u "i$ .ipela$a u!
nekoliko svijea i s .rveno$ pos"eljino$, is"ina o sala"i na prednji$
!ubi$a poluglasno i gledajui na drugu s"ranu, is"ina o "ui$ lju3
bavi$a kada one prou.
Ber ako sa$ ne"o nau(ila "o je da "ek nakon pro.jene si"ua.ije i
sni$anju "erena pris"upa$ dilanju is"ine, onako, ispod ruke, gleda3
jui hoe li "ko naii. 5rudi$ se ne urla"i "ue $ane i greke preko
s"ola u bu(noj bir"iji. 9 ko$en"ira$ "ue *ivo"e sa$o na i!ra!i"i
!ah"jev i u! upo!orenje4 sa$o !a punolje"ne i jakih *iva.a jer s"e vi
"o "ra*ili. 1 kada sa$ loe volje, sjedi$ sa$a do$a. Fris"up i$aju
sa$o dobrovolj.i, prija"elji be! grani.a i #rveni kri*.
:oj krug prija"elja kro! godine se ipak pone"o proirio ;od sred3
nje kole, $isli$?. 1 $oju D9AK, 7)Z:@59G1R7, i D9AK@N
+R9Z@R1 ka!ni" u ne"roenje$ nova.a na njihove usluge. 9 nau(i"
u "ra*i"i svoja prava... nau(i"i "ra*i"i svoja prava... nau(i"i "ra*i"i
svoja prava...
J >$D1 $D1 (
0D*-' I)
7ako dje.u !a"i"i"i od sveprisu"ne golo"inje. :o*da je najbolje
osigura"i se da je ne vide u ud*beni.i$a. 5ako e$o opra"i ruke, a
ako ne"o i vide i!van kole, naa je savjes" (is"a re!oniraju duo3
bri*ni.i i!re!ujui &o"ogra&ije gr(kih skulp"ura i! s"rani.a =ovijesti
!a L. i 6. ra!red osnovne kole dok !a "o vrije$e, negdje daleko u
s"varno$ *ivo"u, $ali 9vi.a nevino spava...
Jajde, 9vi.e, budi se, koli.aaaaaa6 7ako je sa$o $r!io "aj "on
$aj(inog glasa, "oliko ga nije $ogao podnije"i da bi se u hipu pro3
budio pod navalo$ adrenalina. Jajde, (aj se hladi, .vrku"ala je $a3
$a. Nrrrrrrr, gunao je 9vi.a. Bedva (eka$ da odras"e$, po$islio je.
Gaj6 5ko jo pije (aj, pro$r$ljao je "abanajui pre$a kuhinji.
9!vadio je #o.a3#olu i! hladnjaka i nagnuo je, onako hladnu, i!
bo.e. ada je ve bio posve budan. :ajka je u oblaku par&e$a ne"o
.vrku"ala i $a!ala pu"ar na "os", a o"a. je valjda ve i!iao. 9vi.a se
!a"vorio u kupaoni.u. kinuo je pid*a$u, onu odvra"nu, dje(ju,
svje"loplavu, "o ju je dobio od bake !a Do*i. 2aravno da je nije
*elio. Celio je =la1-tation kon!olu. Celio je en.iklopediju o $ori3
$a. Celio je na "e(aj ronjenja. Fogledao se u ogledalo. Zadovoljno je
!aklju(io da se sa"i provedeni u ba!enu sve vie vide. 2jegovo $ra3
vo dje(a(ko "ijelo odjedno$ je dobilo $asu. 2apeo je $iie. 7o3
na(no je i$ao "roku". )"a. $u se u $lados"i bavio plivanje$ pa je
9vi.a od ranog dje"injs"va s nji$ odla!io na ba!en, gledao "reninge,
praakao se i sanjao o ronjenju u plavi$ dubina$a. 7ada odras"e$,
bi"i u o.eanogra&, (vrs"o je odlu(io.
9li ronila.. Dare$ pliva(. :o*da $ornar....
)bo*avao je $iris klora, a najvie je volio kada bi ga o"a. nakon
"reninga odveo na ho"3dog, a on bi onako u$oran i si" sluao ra!3
govore odraslih i lagano kunjao. Jajde, 9vi.e, i!la!i i! "e kupaoni.e,
!akasni"i e6 :aj(in gaje glas prenuo ba u "renu"ku kada je pri$i3
je"io da i! koare !a rublje viri neki (asopis. Fovukao je ugao. =la1-
&o1S Ra!o(arano je u!dahnuo. 5aj je broj po ra!redu .irkulirao ve
dva $jese.a. Znao ga je napa$e", !nao je "o plav$a"i.a voli jes"i,
!nao je da *eli *ivje"i na &ar$i s puno *ivo"inja, !nao je da je vege3
"arijanka kao njegova $a$a. Ara"io je =laj&oj pod prljavu plah"u i
i!aao van. Bo sa$o $jese. dana, po$islio je, pa ide$ na $ore.
No"ova je kola6 1 sljedee godine e ve bi"i sed$i ra!red, "o ve
!vu(i o!biljno, sed$ai ve go"ovo svi pue. 1li on nikada nee pu3
i"i, "o je (vrs"o odlu(io. Ronio.i ne pue, "o je negdje pro(i"ao.
Aje*ba" e i pos"a"i a$pion u ronjenju na dah. Di" e glavni &rajer.
2ee vie bi"i va*no "o je &ure". Dok je ve!ao "enisi.e, u !ubi$a
dr*ei kriku "os"a i pu"ra, "a"a je i!aao i! spavae. Dobro ju"ro,
s"ari, kako je, po"apao ga je po ra$enu i proao. Da$ire, ne hodaj
gol po s"anu, poluglasno je rekla $ajka. Za"o, rekao je o"a., kaj
$isli da u se skriva"i pred sino$8 Fa proveli s$o godine skupa na
ba!enu, kaj $isli da se u svla(ioni.a$a de(ki skrivaju kad presvla3
(e kupae8 Fa "o je sve dio spor"a, !drav duh u !dravo$ "ijelu, rekao
je "a"a i !agrlio $a$u koja se !akiko"ala. ,os"alo$, dodao je, !na
da su s"ari Nr.i... Zna$, !na$, rekla je $a$a, na )li$pijadi nas3
"upali goli, a *ene nisu s$jele gleda"i. 2e !aboravi da sa$ s"udirala
povijes" u$je"nos"i, dragi. Za"o si se i udala !a $ene, jel^da8 )vo je
ve bilo previe ljigavo !a slua"i pa je 9vi.a i!aao na uli.u. )dlu(io
je ne (eka"i "ra$vaj, bilo je vrue, a i$ao je dovoljno vre$ena s"ii
pjei.e. Frvi je sa" ionako bio "jelesni, a on je $udro ve bio u dresu.
Dok su se os"ali de(ki presvla(ili, sjedio je na klupi i ra!$iljao kako
bi bilo super da "jelesni svi rade goli, kao u Nr(koj "o bi !na(ilo da
bi i .ure is"o bile gole. 9$aju li .ure u es"o$ ra!redu dla(i.e, $o!3
gao je. , (asopisi$a neke i$aju, a neke i ne. :o*da je "o kao s
# I )-/ (
I 8 >
grudi$a, ona 2a"alija i$a &aka" super .i.e, kao s rekla$e !a Ga "e3
kui sapun. :o*da do druge godine svi$a naras"u .i.e, $udro je
!aklju(io. Dok se presvla(io u nor$alnu odjeu, pri$ije"io je da
neki de(ki ve i$aju dla(i.e. J$, valjda neu bi"i dlakav kao "a"a
jer onda u se $ora"i brija"i po prsi$a, kao i on dok se na"je.ao.
J"io bih bi"i gladak kao oni "ipovi s rekla$a. Fod od$oro$ su de(ki
o"ili u sa$oposlugu i kupili onaj .agnum sladoled na "apiu koji
se rekla$ira na ju$bo plaka"i$a. Nle, k^o da ga pui, ko$en"irao je
njegov prija"elj :ar"in. 7aj "i !na o "o$e, pi"ao ga je Aedran.
9spos"avilo se da su de(ki kod 9gora na ko$pju"eru jedno$ gledali
porno saj"ove i ba kad su nali neke slike s jedno$ *ensko$ i dva
"ipa ule"jela je 9gorova baka i popo"ala ih i rekla s"arije$ bra"u i sad
je on ne"o ins"alirao !bog (ega vie ne $ogu nai ni jedan saj" s
goli$ ko$adi$a. De(ki su podijelili .igare"u, svi osi$ 9vi.e koji je
!a$iljao kako roni na 100 $ na dah, a pored njega roni 2a"alija u
bijeloj $aji.i i oni$ gai.a$a koje se uvuku u gu!u, ba kao na pla3
ka"u -vaka ima svoj /aktor. 2e bi bila &ora da ona $o*e !aroni"i du3
blje od njega sa$o !a"o jer je on po(eo pui"i... )nda su $alo pri(ali
o novo$ spo"u #hris"ine 1guillere, ono$ gdje je skoro gola, ali
9vi.a je vie sluao neke punkerske bandove kao Blink 1T i 4reen
daj, oni nikada nisu i$ali ko$ade u spo"ovi$a. 2ije &er, po$islio
je. Foslije kole podgrijao je ru(ak koji $u je $a$a os"avila i dok je
jeo, lis"ao je neki s"ari Cosmopolitan. Frvo je ko$adi$a davao
o.jene od 1 do L, a onda je ugledao neku rekla$u !a neki Pves ain"
Iauren" kako li se "o (i"a8 s neki$ goli$ "ipo$. Aidi, is"i "a"a,
po$islio je i s"rpao jo jedan !alogaj pire3kru$pira u us"a.
KD$ 0D0D I 0 D $ > G K D
Ba sa$ dije"e ra!vedenih rodi"elja. 2e od po(e"ka, ali od svoje
sed$e godine, o"prilike. Bednoga dana "a"a je pokupio ko&ere i o"i3
ao. 5a"a se !aljubio u :ariju, rekla je $a$a. )ni sada *ive !ajedno
i sre"ni su. :arija je bila dobra pre$a $eni, sa$o $i nije bilo jasno
!a"o on $ora spava"i kod nje, a ne kod nas. Ginilo $i se ne3
pravedni$ "o $a$a spava sa$a pa sa$ ja spavala s njo$. )nda
$i se svidjelo "o se ne $ora$ boja"i $raka pa $i "a"a nije &alio. 1
kada sa$ odla!ila kod njega, spavali s$o svi !ajedno, on je i$ao sa3
$o jedan kreve". 5o je bilo sasvi$ !godno. :eu"i$, $a$a je jed3
noga dana rekla4 ide$o u posje", $ora nekoga upo!na"i. Doli s$o
u neku sobi.u, daleko, daleko ;pu"ovali s$o au"obuso$ i "ra$va3
je$ do nekog $jes"a koje se !valo Dorongaj i uope nije bilo bli!u
2ovog Zagreba?. 5a$o je sjedio neki plavokosi "ip, gri.kali s$o ki3
kiriki. )nda sa$ ja !aspala, a uju"ro su $i objasnili da e "aj 9gor
doi *ivje"i kod nas. Fonadala sa$ se da e$o sad i $i spava"i svi
!ajedno, i ja u se jo $anje boja"i $raka. 1li u$jes"o "oga oni su
$e prognali na"rag u $oju sobu. Ae sa$ se h"jela nalju"i"i, ali onda
$i je on poklonio svoga bijeloga $ia. )"krila sa$ da je i $i dobar
!a borbu pro"iv $raka i bila sa$ vrlo !adovoljna. 2ije bilo nikoga "ko
bi $e sprije(io u navijanju sa"a na > uju"ro i gledanju $ia jer $ievi
su none *ivo"inje. :a$a je $o*da $islila da sa$ ja neispavana jer
sa$ ljubo$orna, ali vjeroja"no sa$ djelovala sre"no jer sa$ bila
!aljubljena u $ia. 5ako sa$ dobila svoga prvog o(uha... i "ako s$o
R u j a n a J e g e r
P - + ) > - + - B 1 -
svi *ivjeli sre"no i !adovoljno, poslije sa$ i$ala jo "ri $ia pa neko3
liko !a$ora.a, a na kraju sa$ dobila i psa. 2i"ko sre"niji od $ene6
1li kako ovo nije bajka, $a$a i on jednoga su dana, kada sa$
krenula u srednju kolu, objavili da ne *ele vie *ivje"i !ajedno6 2e
*eli$ se sjea"i $oga ra!o(aranja, ali vie nisa$ bila $ala i neke su
$i s"vari bile puno jasnije. ,skoro sa$ i sa$a po(ela (odati s de(ki3
$a, neko vrije$e sa$ bila po"puno obu!e"a sobo$, kao svaka "inej3
d*erka, uos"alo$. :a$u nisa$ ba pri$jeivala, nje!in priva"ni
*ivo" !a $ene nije pos"ojao. 1 onda sa$ jednoga dana dola kui, a
na kau(u je sjedio nepo!na"i (ovjek. :a$a je bila nekako usplahire3
na. )vo je W., rekla je. 2e"o s$o pri(ali, on je pi"ao neka i$be.ilna
pi"anja kakva sa$o odrasli ljudi $ogu pi"a"i odraslu dje.u koja su
!apravo odrasli ljudi, ali odrasli ljudi "o ne !naju. 5ipa4 kako je u
koli8 Foslije je $a$a dola u $oju sobu i pi"ala $e kako $i se
svia. Ba sa$ bila duboko u neko$ s"ripu, po"puno odsu"na du3
ho$, a skoro i "ijelo$ na koje se jo nisa$ navikla. 5ko8 Fa W., kako
"i se svia8 vejedno $ije, odgovorila sa$ ne!ain"eresirano. )na je
bila ra!o(arana. Zna, $i hoda$o, rekla je. 1ha, odgovorila sa$. 1li
$eni je va*no "o "i $isli o nje$u. 2e $isli$, odgovorila sa$.
2isi ljubo$orna8 Ijubo$orna, po$islila sa$8 2a proelavog W.3a8
Fa ne $o*e u *ivo"u !au!e"i $oje $jes"o, po$islila sa$. 2e, rekla
sa$, ako je "ebi dobar, dobar je i $eni. :a$i je laknulo, ali jo uvi3
jek nije bila !adovoljna "o ja ne pada$ u eks"a!u nad neki$ s"ari$
prdonjo$ koji je i$ao bare$ >E godine6 1li on nije pos"ao $oj
o(uh. Gini se da ni ona nije padala u eks"a!u. )nda se pojavio neki
glas na "ele&onu, dubok, ugodan. Zvao je bare$ "ri pu"a dnevno, a
$oja $a$a bi ras"e!ala produ*ni kabel koji je $eni kupila !a ro3
endan i !a"varala se u $oju sobu6 5o sa$ ve s$a"rala lagano
be!obra!ni$6 ;Da, $lade (i"a"elji.e, be*i(ni "ele&on "ada je bio
skup i velik kao ku"ija !a .ipele...? 5o je po"rajalo, ali nikada ga ni3
sa$ upo!nala. Zna$ da je dola!io u Zagreb, da se ona li.kala pred
ogledalo$, da je provodila sa"e u kupaoni.i, "o sa$ nala!ila li.e3
$jerni$ jer bi $ene nakon dva sa"a u is"oj bru"alno is"jerivala
rije(i$a4 K"o i$a "oliko radi"i "a$o88 7ao da nikada nije i$ala
1L...
Nlas je nes"ao, a ona je $o*da bila $alo po"i"ena, ali "ko bi od
adoles.en"a o(ekivao pri$jeivanje i(ega osi$ sebe. 2as"upilo je
sunih nekoliko godina, (ak sa$ je i ja, koja sa$ u $euvre$enu
o"krila 2jega, Govjeka svog *ivo"a ;prvog od nekoliko?, bodrila da
nade nekoga jer sa$ shva"ila da *ena be! ljubavi nije ni"a6 ;1dole3
s.en"i su podlo*ni !abluda$a.? )na je od$ahivala glavo$ i kon3
.en"rirala se na posao. Ba sa$ ve krenula na &akul"e" kada se
pojavio neki glas na englesko$, pa se $a$a ope" !a"varala u sobu...
i$a de(ka, rekla sa$, dr*ei !a ruku 2jega, svoga sadanjeg i
dugogodinjeg, a $a$a je glupo pi"ala4 kako !na8 1li on je bio
@ngle! i !na$ da je jedno$ doao u Zagreb, $a$a je prenoila u
ho"elu, ali na kraju od "oga nije bilo ni"a. 2ije h"io odgovornos",
rekla je $a$a. 7oju, pi"ala sa$8 Dije"e, rekla je. Besi li $u rekla ko3
liko i$a$ godina, pi"alo je dije"e koje ve odavna nije spavalo preko
vikenda kod o.a, ve kod 2jega. )"a. se negdje u $euvre$enu
ponovo !aljubio pa i e$igrirao !a svojo$ ljubavlju preko 1"lan"i3
ka... :a$a je od$ahnula ruko$ i rekla4 ide psihija"ru, a psihija"ar
$u je savje"ovao da se ne ve*e !a *enu s obave!o$. 2isa$ do "ada
sebe s$a"rala obave!o$. :islila sa$ da sa$ prin.e!a, a ne obave3
!a. 9 godine su prola!ile da nije bilo (ak ni glasova na "ele&onu. Dok
se jedno$ nije pojavio neki dosadnjak koji je u jedno$ danu dese"
pu"a !vao (ak i! Rige, a ja sa$ ga o"kan"ala jer je odbijao shva"i"i da
ona nije kui. 7ada je dola, ja sa$ joj rekla "ko je sve !vao, a onda
sa$ jo dodala da je jedan bio s"varno nedoka!an i be!obra!an i
!vao s"o pu"a. K"o8 )"kuda8 koro je vri"ala. )nda je sjela kraj "e3
le&ona. Ba sa$ shva"ila da je si"ua.ija o!biljna pa sa$ o"ila van.
7ada sa$ se vra"ila, ona je sva sijala. Far $jese.i kasnije $a$a je
dola u poslovni posje" u grad u koji s$o seja i $oj, "ada ve - $u*,
preselili. Ba sa$, $eu"i$, bila negdje na pu"u, a ona je $o$
!abe!eknu"o$ drago$ rekla4 ja sada ide$ na ve(eru sa jedni$ kole3
go$, ali ne$oj se !abrinu"i ako ne doe$ kui. )d$ah $e na!vao
da $i javi sre"nu vijes", da !na, gledao sa$ ih kro! pro!or, rekao je.
Fa !godan je, !a $ukar.a njegovih godina, dodao je. por"ski "ip. 9
"ako sa$ dobila svoga drugog o(uha. 1 "a"a se uskoro "reba o*eni"i
svojo$ (e"vr"o$ *eno$, koja je $alo $lada od $ene. 9 "ako u
uskoro dobi"i i "reu $aehu. >40 !a "a"u. 1li on je i$ao vie vre3
$ena, nije i$ao Frin.e!u )bave!u, koju je "rebalo "rpje"i, hrani"i i
obla(i"i... !a"o, s"rpljenja s $ajka$a koje se pokuavaju ponovo
uba.i"i u svije" e$o.ija. )ne "rebaju svu podrku Frin(eva i Frin3
.e!a )bave!a. 9 pro(i"aj"e *&out a &oj 2i.ka Jornbvja (*lgoritam#.
P I + D 1 J > (# ) J > / D R
Dare$ dvije li"re vode na dan, savje"uju lije(ni.i. 5ri li"re !a do3
bar "en, ka*u ko!$e"i(ki s"ru(nja.i. Fije$ "ri do (e"iri li"re vode
dnevno, ka*u po!na"e $anekenke.
Za"o "ako (es"o ide na S#, pi"a $a$a. 9$a ope" upalu $je3
hura8
Za"o "oliko piki, pi"a baka, jesi se prehladila, pa jasno, gol "i je
"rbuh i bubre!i, a i "e .ipele nisu "ople, a kuda hoda nave(er, nije
"o !a *ene, a govorila sa$ "i ja...
Z1R )F@58 Ai(e $u* na au"opu"u, !ar ne $o*e i!dr*a"i ni do
Nra!a8 Fa kako i!dr*i u kinu8 5o si "i sebi u&urala, ne $o*e "i se
ve piki"i, $a nisi nor$alna, sad sa$ pres"igao .is"ernu i jo onaj
ka$ion, pa s "obo$ se s"varno ne $o*e ii na pu"........
:o*da ja nisa$ nor$alna, ali kuda, $oli$ vas, idu "e "ri li"re
dnevno !a dobar "en8 9li (e"iri !a jo bolji8 9li (ak i one dvije !a
!dravlje8 Da ih subli$ira$8
:isli$ da je najbolje u!e"i ovdje jedan prosje(an, neradan dan
u $o$ *ivo"u, $o*da e"e $e ra!u$je"i...
)bi(no $e budi osjeaj da e $i puknu"i $jehur. 5o se uglav3
no$ dogaa dobra "ri sa"a prije nego "o bih se i$ala na$jeru dii
i! kreve"a. Ge"veronoke pla!i$ po nae$ bra(no$ kreve"u na ka"
(:8E*# i pri"o$ lo$i$ po"koljeni.e svo$e drago$ koji ne"o $r$3
lja i guna, ali ja se okree$ i spu"a$ no*i.u na prvu pre(ku ljes"a3
va, "o jes", ako je nae$. Fri "o$e bih napo$enula da i$a$ 38,L0
R u j a n a J e g e r
diop"riju i as"ig$a"i!a$, a nikada ne nosi$ nao(ale jer ih ne $ogu
nai be! lea ili nao(ala. Daulja$, dakle, "ako kro! $aglu jer u bi"i
i ne o"vara$ o(i, "ako $i bar "vrdi $oj dragi, koji ka*e da obave!no
piki$ ba kada se on brije !a posao. )bavi$, dakle, "o prvo dnevno
pikenje, u snu. koro. Fonekad se propisno $la"ne$ u kvaku ili
s"ane$ na s"aklo od !djele koju sa$ ra!bila ve(er prije i previdjela
usisa"i ba jedan ko$adi s"akla koji e $i se uju"ro nai na pu"u.
Fonekad s"ane$ na .rnog psa na "a$no$ "epihu pa $e probudi
urlik, ali uglavno$ proe$ be! veih eks.esa.
Dudi$ se, dakle, ali de&ini"ivno s osjeaje$ da e $i pui $je3
hur i odlu(uje$ us"a"i. 2e"o$ nakon pikenja pere$ !ube i na"a"e
ispija$ prvu (au $lake vode, !dravo je !a probavu, ka*u.
9spija$ kavu ;dijure"ik? nakon "o sa$ skrila pola kuhinje po3
kuavajui je pripre$i"i be! lea. )(ajava$ pred ogledalo$ !bog
vrei.a ispod o(iju ;nakupine vode? i pokuava$ od be!obli(ne
podbuhle $ase napravi"i svoje s"aro li.e. voje sve s"arije li.e...
Dudui da je, re.i$o, lijep dan, odlu(uje$ o"ii u park sa pso$
i ponese$ knjigu ili bloki !a pisanje planirajui os"a"i ne"o du*e.
)naj $oj se ionako nee probudi"i jo dva sa"a, "o je sigurno. Za
svaki slu(aj piki$ jo jedno$ i i!la!i$. Gaa vode, !a "en. Dudna
sa$ "ek sa" vre$ena, a bila sa$ na S#3u "ri pu"a...
Fark je na 00 $inu"a hoda od kue i s$je"a$ se na klupi.u.
)"vara$ knjigu i po(inje$ (i"a"i. 2akon nekog vre$ena podila!i
$e nelagoda. )h, ne, sa$o "o ne. Fo(inje $i se piki"i. :o*da $i
se sa$o (ini. :ijenja$ polo*aj. 2e (ini $i se. ). 7. Bo ovo poglav3
lje pa u ne"o s$isli"i.
1 "o8 Nr$lje nije dovoljno gus"o. Bavnog S#3a ne$a. 5rava je
preniska, a ja i$a$ hla(e i kra"ku jaknu. "i*e$ kui na rubu "re3
pavi.a od bola, ali on je na S#3u. novo$ knjigo$ 5o$a #lan3
.<ja. Bako debelo$. 5r(i$ u prav.u kupaone. 9$a$ "u3kadu koja
se o"vara kli!ni$ vra"i$a sa svake s"rane do pola irine. :oja gu!a
ba s"ane. jeda$ na ugao. Fiki$, piki$, piki$... 5r(ei kui
o!nojila sa$ se pa pije$ vodu. Za "en.
P - + ) > - + - B 1 -
Zajedno ide$o u duan, "jedna kupnja. Fo"o$ "r(i$o u .a&e jer
u ja poludje"i ako se ne popiki$. 5a$o, naravno, popije$o ne"o
pa piki$ prije odlaska na "r*ni.u o"kud u jedno$ "renu"ku bje*i$
u drugi .a&e jer vie ne $ogu, a dragi dovrava kupnju. Dok s"igne
do $ene, jedna $ineralna ve je popijena...
2ave(er ide$o na kon.er" koji s$o dugo (ekali. Red na S#3u
je nevjeroja"an, a &rajeri sa$o prola!e i prola!e jo !akop(avajui
li.eve na povra"ku i! $ukog dok ja !avidno bulji$ i s"ie$ noge.
:ora$ s"ii na!ad prije nego predgrupa !avri. :ora$ prii "o bli3
*e s"ageu jer sa$ kra"kovidna. 2ala!i$o idealno $jes"o. "oji$o u
polu$raku, ljudi se guraju &ukaju, nape"os" ras"e... Fo(inje kon3
.er", a ja bih u*ivala, sa$o da ne osjea$ onaj nepogreivo po!na"
i$puls4 piki $i se6 Fopila sa$ sa$o jednu Co)a-Colu ;dijure"ik8?.
1li ne$a $rdanja, ne $ogu na"rag ni naprijed. 2e $ogu ni plesa"i.
Do kraja kon.er"a oblio $e hladan !noj i "r(i$ na S#. 7ao jo i "ri
s"o"ine drugih *ena, uos"alo$. 1 sada je od pe" S#3a &unk.ionalno
jo sa$o njih dva, os"ali su !a"opani, "o $i govori da nisa$ sa$a
u ovo$ paklu. Dapa(e, s"ie$ prija"elji.u !a ruku i u!aja$no se
hrabri$o, "oliko se voli$o da nu"ka$o onu drugu da ide prva, na
kraju ula!i$o obje i .ereka$o se kao ipari.e, sre"ne i olakane.
Frovjerava$o $ake3up i pali$o .igare"u poslije. , neko$ &il$u
jedan je lik, kada se nakon svih peripe"ija uspio popiki"i, u!dah3
nuo4 oh Nod, "his is be""er "han seW6 Besa$ li ja onda le!bijka8
:r!i$ kada $e $ukar.i pi"aju !a"o *ene idu na S# !ajedno
i os"aju sa"i$a. Da $ogu jedan dan proves"i u $ojoj ko*i...
)sjeaj"e se seksi, (i"a$ negdje savje", obu.i"e suknju, ali ne i
gai.e... pus"i"e da vas "kanina $a!i po ... Jej6 Fa "o je ideja6 Duga
suknja i ni"a ispod, "o je rjeenje $oga proble$a6 Fa kao u sred3
nje$ vijeku, s"ojeki na livadi, a ne $ora$ pa!i"i ni na vje"ar...
+ D 0 - N R D 1 I R - $ I / > * J I
I * I D B - ( / D B -P
Jugh Nran" je s"varno sladak. Bes"e li gledaliH (i"ali *&out a Bo1
2i.ka Jornbvja8 Jugh, "j. Sill je !godan, .ool, iako povran i ego3
.en"ri(an, neodoljiv je i ne $ora ni"a radi"i jer *ivi od "an"ije$a od
bo*i(nog hi"a (-antas -uper -leig(# koji je svojevre$eno skladao
njegov o"a.. Fonosan single be! dje.e, svoje dane provodi kupujui
#D3e i odjeu, a jedina briga $u je koja se &ri!ura "renu"no nosi i
je li $u *udi dovoljno ula"en. 2oi provodi sa *ena$a, naravno.
)n je !apravo u$je"nik, u$je"nik u i!bjegavanju odgovornos"i i
obave!a.
2akon svoje !adnje a&ere, ovoga pu"a s djevojko$ koja je
sa$ohrana $ajka, Sill spo!na pos"ojanje .ijelog novog lovi"a i
odla!i u lokalni klub !a sa$ohrane rodi"elje i "a$o servira pri(u
kako je sa$ohrani o"a..
2aravno, ko$adi se ras"apaju, a on !bari naj!godniju. Dopus"i"e
$i $alu digresiju, prije nego nas"avi$4
!a"o nas ba.a u "rans pri!or $ukar.a koji na ruka$a dr*i $alo
dije"e ili jo bolje, dojen(e8 2e doka!uje li "o da su $ukar.i, !apra3
vo, na !lu glasu8 7ao, &rajer koji voli dje.u je neka vrs"a (uda, "reba
ga s"avi"i u re!erva" !a !a"iene vrs"e ili jo bolje hi"no sklep"a"i
dok "o ne u(ini neka druga sre"ni.a6
Bedno$ sa$ se na .es"i nas$ijeila "ipu koji je na ruka$a dr*ao
$alu bebu, ne !na$ "o $i je bilo, ovula.ija, "o li, $eu"i$, on $i
je na "o poslao pusu i jo !apalu.ao je!iko$. 2e !na$ je li beba bila
njegova ili nije, ali ja sa$ os"ala !a"e(ena. 2aravno, prva po$isao
nakon "oga bila je4 svi $ukar.i su svinje, dok njegova *ena "rpa
pelene i bebi hranu u koli.a i go$ba se po super$arke"u, "ip se
obli!uje na *ene u prola!u6
2aravno, (ovjek je $ogao (uva"i dije"e svoje ses"re ili bilo "o
sli(no i, uos"alo$, $o*da je bio divna osoba... 1li $eni se u(inilo
kao da sa$ ugledala Dr. Bekvlla i :r. J<dea odjedno$6
9 "ako na Jugh, pardon, Sill upo!na sina prija"elji.e "e *ene
u!< ;Ai."oria $ur&i"?, :ar.usa ;2i.holas Jol" klina. sjaajno
glu$i?, (ija je $ajka "akoer sa$ohrana, a on je neobi(an i povu(en
klina. kojeg druga dje.a u koli prili(no $al"re"iraju. :ar.usova je
$ajka neuspjela sa$ouboji.a, "eko depresivna osoba, pa nije ni
(udo da je $ali pod kons"an"ni$ pri"isko$. :arkus je br!o sku*io
da Sill ne$a dije"e pa $u se polako po(eo uvla(i"i u *ivo" u po"ra!i
!a o(insko$ &iguro$ ili prija"elje$. J"io3ne h"io, Sill po(inje bri3
nu"i o nje$u i "o ga polako po(inje $ijenja"i. 1 kada upo!na lijepu
Ra.hel ;Ra.hel Seiss?, koja je "akoer sa$ohrana $ajka, !a$oli
:ar.usa !a po$o da $u glu$i sina kako bi se "o vie uspio pribli3
*i"i njeno$ svije"u. 1li "ek kada se o"krije njegova la*, on shva"i da
se is"inski !aljubio, po prvi pu" u svo$ ego.en"ri(no$ *ivo"u... Da
va$ ne kvari$ kraj, radije bih se !api"ala4 kako s"oji s"var sa sa$o3
hrani$ rodi"elji$a u Jrva"skoj8
Fada li neko$e u Jrva"skoj na pa$e" lovi"i ko$ade u klubu sa3
$ohranih rodi"elja8
Re.i$o uju"ro sjedne besposleno, u Nradsku kavanu, na
pri$jer, i o"vori novine u koji$a pie4
K4K0QEN: KD+C8K. Z*2KD* Z1 Z*65:5C KB:5E+@:,
.*5E0:N-52* : .+*DEU: D* =K.KV KD !! 8CN* DKD:-
@E+: D@EC: -*.K "L!" -*.KH0*N* 0KD:5E+@*, C CD0CZ:
-*.KH0*N:H 0KD:5E+@* H02*5-8E 520DED Veina samo-
hranih roditelja socijalni su sluajevi U udruzi kau da u svakoj petoj
hrvatskoj obitelji djecu odgaja jedan roditelj, a zavod zasad nema tonih
podataka... 2e%ernji list, 1L.01.^00.?, a u Dr'avnom zavodu za za,titu
R u j a n a J e g e r
P - + ) > - + -
o&itelji, materinstva i mlade'i takve pro)jene nisu mogli potvrditi jer,
ka'u, u Hrvatskoj se ne vodi registar samo(rani( roditelja. Ksnovni iz-
vor in/orma)ija o nji(ovoj &rojnosti oso&no je izja,njavanje prigodom
popisa stanovni,tva. * kako Zavod jo, ne raspola'e privremenim stati-
sti%kim pokazateljima o o&itelji iz pro,logodi,njeg popisa, ne mo'e to%no
ustanoviti koliko je danas u Hrvatskoj samo(rani( roditelja, koliko je
na nji(ovu &rojnost utje)ao rat, te je li samo(rani( majki zaista deset
puta vi,e od o%eva, jedini poda)i zasad su oni iz popisa stanovni,tva
1991. godine, kad su u ukupnom &roju o&itelji s dje)om 1L posto %inile
o&itelji s jednim roditeljem, u T posto slu%ajeva majkom. ;9s"i i!vor.?
:o*da $u se ovla*e o(i kada pro(i"a da su -amo(rani roditelji %esto
prisiljeni u doslovnom smislu &iti samo(rani (si)E# i oslanjati se isklju%ivo
na vlastite snage, liako &i svojoj dje)i omogu$ili normalan 'ivot. Nije lako
jednoj oso&i preuzeti ulogu i o)a i majke te'e je organizirati %uvanje dje)e
i odgajati i(, ovisiti samo o jednoj pla$i, suo%avati se s predrasudama
okoline koje su oso&ito izra'ene prema razvedenim oso&ama i
izvan&ra%noj dje)i ka*e predsjednik ,druge, i sa$ sa$ohrani o"a.,
Noran Faveli ;is"i i!vor?. Fod pre"pos"avko$ da "o nije prije !nao,
na e junak "ako pro(i"a"i kako je :stina da je u nas mnogo predrasuda
prema samo(ranim roditeljima i nji(ovoj dje)i. C (rvatskom dru,tvu, koje
je i ina%e patrijar(alnije nego u razvijenijim zapadnim zemljama, prisutan
je trend retradi)ionaliza)ije o&iteljski( vrijednosti, ,to jo, vi,e ote'ava
polo'aj samo(rani( roditelja. Kni %ine pose&no osjetljivu dru,tvenu
skupinu, kojoj je potre&na i materijalna i psi(oso)ijalna pomo$.
Fod pre"pos"avko$ da i$a posao i ne *ivi s rodi"elji$a, $o*da
e "aj hrva"ski Sill, Aili$ ili Ainko, kada pro(i"a da je -tanje na
terenu takvo da je ljudima prije svega najpotre&niji pristojno pla$en
posao, kako &i oni i nji(ova dje)a mogli dostojno 'ivjeti. Dajte nam
mogu$nost da radimo i zaraBujemo i rije,it $ete znatan dio pro&lema
samo(rani( roditelja... $o*da po*elje"i, ako je vlasnik kakvog pri3
va"nog podu!ea, da"i ansu neko$ sa$ohrano$ rodi"elju. 1 po*eli
li upo!na"i *enu i dije"e svog *ivo"a, uvijek se $o*e in&il"rira"i u
neku od udruga.
, Jrva"skoj pos"oje "ri udruge sa$ohranih rodi"elja koje pokuava3
ju pobolja"i njihov "e*ak polo*aj4
_ ,druga sa$ohranih rodi"elja Jrva"ske u Zagrebu, )!aljska 9>
;u pros"oru DF3a?, "el. 01H>69O300L, (e"vr"ko$ od 16 do 00
sa"i, $ob. 091HL0>391390.
_ ,druga sa$ohranih rodi"elja Nada )sijek, :linska >8, "el.
0>1H>OO3O>E, ponedjeljko$ od 16 do 19 sa"i.
_ 2ovoosnovana !agreba(ka ,druga ras"avljenih i nesas"avlje3
nih rodi"elja, $ob. 098H0>>3O60. 2ije na$ijenjena isklju(ivo
sa$ohrani$ rodi"elji$a, ve i sa$.i$a koji se osjeaju usa$
ljeno i o"ueno. ,s$jerena je prvens"veno na pru*anje psiho
loke po$oi.
vi su .i"a"i i! 2e%ernjeg lista od 1L.01.0000., au"ori.a "eks"a
9vana Aodoga*e..
B D K D P I C > -K-
:ogla sa$ i$a"i 03> godine. Daka bi $e posjela na ve$ainu,
rano uju"ro, jo pospanu. 5ada bih pro$a"rala nje!in ri"ual $inka3
nja. Ajeruje$ da je djed nikada nije vidio nena$inkanu. Ba do da3
na dananjega na prs"e jedne ruke $ogu nabroji"i kada sa$ je vid3
jela be! $inke. 7ada sa$ i$ala 1L godina, i ja sa$ se bila !arekla
da ni $ene $ukara. nee vidje"i be! $inke. Celjela sa$ bi"i savr3
ena, kao ona. )(i je $inkala s$ei$ e1e-linerom ;isprobaj"e <-+
ili Ellen Betri7 !a plii d*ep?, !a"i$ je i!vla(ila obrve s$eo$
olovko$ ;"ada nije bilo sjenila !a obrve, a danas preporu(uje$
.agiFue -ur)ils od +an)omea#. ,vijek je koris"ila "ekui puder
;upravo sa$ oduevljena novi$ +an)aster -kin =ure -oin Compa)t
.ati/iant !a $asnu ko*u. Za $jeovi"u probaj"e Cool Ginis(, +an-
)ome#. Ii.e joj je bilo gla"ko kao u por.ulanske lu"ke. Bedno$ "jed3
no upli"ala je svoju dugu, "a$nu kosu u ko$pli.iranu pundu. 5o je
uvijek bilo naj!ani$ljivije. 2o, spavala je s $re*i.o$ !a kosu, "ako
da se ni vlas ne bi po$akla s $jes"a i "o $i je "akoer bilo po"puno
&as.inan"no. 1li vje"ina kojo$ je vukla liniju kis"o$ po kap.i$a,
$ogla sa$ je sa*e"i u "ri rije(i4 baka pie oko6 Foslije bih "r(ala po
kui i svi$a pri(ala kako baka pie oko6 Fisanje je !a $ene uvijek
bilo i os"alo ne"o posebno. 7asnije sa$ o"krila .r"anje, a $inkanje
je !a $ene uvijek bilo neka vrs"a u$je"nos"i. No"ovo "ridese" godina
kasnije $oja baka jo uvijek svakoga ju"ra pi,e oko. 7ada vie ne
bude$ dr*ala do sebe, bolje da u$re$, ka*e... Fokre"i su joj os"ali
pre.i!ni, $inka je sada $alo de.en"nija.
7ao, uos"alo$, i kod $ene. 7ada se sje"i$ da sa$ u srednjoj
koli us"ajala sa" i pol prije po(e"ka nas"ave kako bih se na$in3
kala... 1 i ne sjea$ se da sa$ vidjela prirodnu boju svoje kose u
!adnjih pe"naes"ak godina... ;1psolu"no preporu(uje$ nove +JKreal
Geria Color, a !a njegu poslije bojenja a$pon i $asku !a kosu is"og
proi!voa(a.? 2ekako sa$ u "o doba prvi pu" vidjela &il$ Ca&aret s
Iiso$ :inelli u ulo!i Iu.<, koja $e po"puno &as.inirala. , sve$u
sa$ *eljela nalikova"i na nju, od .rne, kra"ke kose, do !elenih, dugih
nok"iju i u$je"nih "repavi.a... *eljela sa$ pos"a"i glu$i.a kako bih
$ogla uskaka"i i iskaka"i i! uloga, a !a $ene je $inka bila sas"avni
dio "oga. 2aravno, kao i veina adoles.ena"a, i ja sa$ bila silno is3
ko$pleksirana i skrivala sa$ svoju ranjivos" ispod debele $aske
$inke. Danas sa$, na sreu, puno le*ernija, "o i nije "eko u svje3
"lu nekih in.idena"a i! $ra(ne prolos"i, kada nisa$ o"ila na prija3
"eljevo vjen(anje u )pa"iji iako sa$ dopu"ovala i! Zagreba, ali pre3
kasno shva"ivi da $ije ko!$e"i(ka "orbi.a os"ala kui, a duani su
ve bili !a"voreni, ja sa$ os"ala sjedi"i do$a. 2e *eli$ se ni sjea"i
sa"i u"roenih na $inkanje !a pla*u, na pri$jer. Fogo"ovo ob!iro$
da se bavi$ ronjenje$. 1 ribi je ionako posve svejedno... ;2e $ogu
*ivje"i be! Helena 0u&instein 4lorious .as)ara 3aterproo/, Deep
&la)k, naravno. 2o, ni Eterni)ils od +an)omea nije loa al"erna"iva,
$alo je&"inija u odnosu na koli(inu, aerodina$i(na linija.? voju
sa$ !akle"vu o $ukar.i$a i $inki prekrila "ek nakon par godina
ve!e ;jadnik je ve i$ao .e$en"iran *eluda. ogro$ni$ koli(ina$a
pudera u prahu4 CliniFue 5ranslu)ent 08 puder u prahu jedan je od
boljih, pakiranje prak"i(no, s d*epni$ kis"ie$, .ijena pris"upa(na,
"raje s"oljei$a? i debelih slojeva ru*a ;!ah"ijeva poglavlje !a sebe,
ali .ijelu sa$ srednju kolu 3 provela pod "ri sloja =aloma =i)asso
.rvenog ru*a, naravno dva pu"a prepudranog ne bi li "rajao i "ra3
jao....?. 7ojeg li napora, nakon svakog okraja u kreve"u, "r(a"i u
kupaoni.u popravi"i $inku. Da sa$ onda !nala ono "o sada
!na$, u"edjela bih sebi sa"e "ruda, a $ukar.i$a sa"e (ekanja. Fa,
nor$alno da u $euvre$enu !aspe... 1 spo!naja je4 nji$a $inka
nije va*na. Dare$ ne u kreve"u. 5ako $oj $u* vjeruje da seja $in3
ka$ sa$o !a nave(er i nikada $u nije jasno !a"o provodi$ sa"e u
kupaoni.i (+an)ome 5rio pudrijera !a korek"uru, dva po"e!a $aka3
ro$ na gornje$ vanjsko$ ku"u "repavi.a, per$anen"na boja !a
obrve 0e/e)to)ils i! D:3a?.
Za i!laske si daje$ oduka. Frole !i$e, kada su ljoki.e bile in,
$isli$ da bi gas"roskopija sva"a o"krila u *elu.u $oga $u*a. 5ako
sa$ i pri$ije"ila da $u je jedna prija"elji.a $alo presrda(no (es"i3
"ala 2ovu godinu (<-+ ljoki.e u dvije veli(ine i dvije boje, 1 B1
7)R959: R@DR2,, 1 2@ ZI152,?. Fos"ala sa$ pravi
de"ek"iv, i!daleka $ogu rei4 C(anel, 18 0ouge Noire lak !a nok"e,
dva sloja... 9li4 Diori/iaue, 16 Noir Glas(, prepudran... 9li +an)ome
.orp(ing sjenilo !a o(i i Nuage puder u ka$enu ;nijansa 00?... )ve
se!one podlegla sa$ uvijek neobi(no$ #arlosu koji s$ilja $ake3
up liniju !a JR, "ako sada i$a$ ru* Broivn 2iolet i sjenilo !a o(i
-ilver -tardust. 1 ra!$ilja$ i o 41ven)(1 ru*u !a us"a s ugraen3
i$ ogledalo$, sa$o !bog di!ajna... 2o, i$a i skupljih hobija, "jei$
ja sebe.
Do sljedeeg i!loga...
K- * I K- J > # R/D)DH
)*ujak, 000>.
vi s$o (i"ali o ubojs"vu 1nele Deli, $alolje"ne djevojke i!
inja, !na$o i vie de"alja nego "o bi i"ko !apravo i *elio. 1li !apra3
vo nikada ne ra!$ilja$o o obi"elji !lo(in.a, uvijek sa$o o *r"vi i
"o$e kako se njena obi"elj nosi s u*asni$ gubi"ko$. 1li "o je sa
suprugo$ osu$nji(enog, njegovo$ dje.o$, rodi"elji$a8 9 oni su
na neki na(in *r"ve...
Bedne sa$ se noi, nakon "o je $oj $u* pripi" doao s poslovne
ve(ere i svalio se u kreve" lagano "u.ajui, a ja sa$ od$ah iskoris3
"ila priliku !a uvaljivanje svojih hladnih s"opala $eu njegova "opla
jer se nije $ogao brani"i, u*ivajui u njegovoj bli!ini i sva vesela "o
je pa$e"no u!eo "aksi u$jes"o vo!io pijan, u*ivala u "oj in"i$i, a
onda sa$ se sje"ila vijes"i koju sa$ "og ju"ra pro(i"ala4
Fonedjeljak, 16.9.0000.
C -+CQ*@C silovanja i te,kog u&ojstva 1A-godi,nje -injanke
*nBele Be,li$ danas je istra'ni suda) Uupanijskog suda u -plitu -tanko
4r&ava) ispitao suprugu prvoosumnji%enog :vana Bulja, izjavila je glas-
nogovorni)a -uda .ari)a -$epanovi$. -upruga :vana Bulja, @adranka,
ostala je pri svojoj prija,njoj tvrdnji da te ve%eri, . o'ujka, kad je nestala
*nBela Be,li$, ona i suprug nisu &ili kod prijatelja 4orana .ilo,evi$a u
4lavi)ama. :stra'ni ju je suda) upozorio kako njezin suprug tvrdi
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
suprotno, nakon %ega je ona zatra'ila da i( su%ele, na ,to je suda) pri -
stao. C su%eljavanju supru'ni)i su ostali svaki pri svojoj tvrdnji...
Dok se $oj $u* u snu $ekoljio i ne"o bun.ao, upalila sa$ no3
nu la$pi.u i pro$a"rala ga. 9!gledao je kao i uvijek u snu, kao
uos"alo$ ve jedanaes" godina o"kako *ivi$o !ajedno. 1lija kao da
sa$ ga gledala novi$ o(i$a. 7oliko "e !apravo po!naje$, !api"ala
sa$ ga ap"o$. 7oliko !apravo $o*e nekoga po!nava"i, upi"ala
sa$ se. 7oji je najgori s.enarij koji si $o*e !a$isli"i8 2a!ove "e
nepo!na"i glas i preds"avi se kao poli.ijski inspek"or 5aj i 5aj, jes"e
li vi 5a i 5a, supruga 5oga i 5oga8 Fresije(e "e, o!noji se, osjea se
kao da "i je ne"ko i!bio sav !rak i! plua. "o $u se dogodilo, pro3
$u.a jedva, !a$iljajui au"o$obil koji s"e !ajedni(ki birali, dok je
jo, nekako i,lo, poslije se *iv.irali kada su ga ogrebli, neki $ula. s
klju(e$, !aklju(ili s"e, ba s"e nedavno kupili nove presvlake i onaj
pod$e"a( !a sjedenje od drvenih kugli.a, !a $asa*u, jer $u* dos"a
vre$ena provodi u au"u. 9 sada, u djeliu sekunde, prola!i "i s.ena
kro! glavu, njegova glava na volanu, kosa ulijepljena od krvi, au"o
!gu*van kao har$onika, "o rei dje.i, dobro da su u koli, da "e ne
vide ovakvu, kli!i pre$a podu lei$a oslonjena o !id, noge su "e
i!dale, kada 5aj i 5aj progovara4 ne, on je kod njih u s"ani.i, os"ani"e
kod kue, uskoro e ne"ko doi da pri$i i!javu. 7akvu i!javu, pi"a,
ve po"puno oa$uena, s$o*dena, !alijepljena !a linoleu$ u
hodniku. Fri$jeuje da se odlijepila da(i.a od praga, da se u
uglu skupila dlaka od psa koliko se sa$o "a *ivo"inja u s"anju linja"i,
da su "i pal(evi probili kro! papu(e. Rei e$o va$ kada doe$o,
i!govara 5aj i 5aj, a sluali.a "i ve polako kli!i i! !nojnog dlana,
pada u krilo, pri$jeuje o(i.u na (arapi, koja sa$o "o nije o"ila,
!aba.uje glavu da bi kona(no udahnula !rak i "ada nahrupi prvi
je.aj. Ber je *iv. 9 drugi je.aj. Ber "i ni"a nije jasno, osi$ da si !aro3
bljena u ovo$ s"anu, *ivo"u, ko*i i da "i se polagano, ali sigurno guli
kuna &asada i ra!lijeva $akara, a ni"ko ne !na "o je ispod...
jedi na podu kao da si u vakuu$u kada se oglasi !von.e na
vra"i$a, poli.aja., $lad, !godan, ne $o*e ga pogleda"i u o(i,
osjea se krivo$ !a sve "o na "ebi vidi i !a sve "o $isli da je $u*
$o*da napravio, !ga!io ne(ijeg psa, udario u ne(iji parkirani au"o3
$obil, bilo "o, ali glavno da je *iv. Da, *iv je i u redu je, ka*e poli3
.aja., ali je u pri"voru, dodaje. )su$nji(en je !a silovanje i uboj3
s"vo vae seda$naes"ogodinje susjede, sa$ se prijavio...
Celjeli bis$o !na"i gdje je bio "ada i "ada "oga i "oga dana, gos3
poo, (uje kao i! daljine glas $ladoga poli.aj.a. 9$a osjeaj da "o3
ne, "one u &o"elju, propada ravno u sredi"e Ze$lje, ba kao "o
si !a$iljala kada si kao dije"e (i"ala Bulesa Aerna, =ut u sredi,te
Zemlje, a "a$o je $ra(no i "oplo i .rveno....
Dudi "e i! nesvijes"i hladna voda na li.u i !abrinu"e o(i $lado3
ga poli.aj.a.
Nleda ga kao da je bie s drugog plane"a, a onda "e preplavlju3
je val $u(nine. Fovraa na "apison, na njegovu .ipelu, ne$ona
dr*a"i glavu, *eli sa$o nes"a"i...
Fred o(i$a "i prola!e slike4 vra"io se kui, $alo kasnije nego ina3
(e, ali ne posebno kasno, osjeao se na alkohol, kao i obi(no nakon
poslovnih sas"anaka, au"o je bio o"een, "o si vidjela uju"ro, $a,
ne"ko $e udario na parkingu, rekao je, opros"i "o sa$ doao "ako
kasno, sreo sa$ bra"a, pa s$o popili jo po jednu, pa !na kako kre3
ne, rekao je pru*ajui "i .vijee, kao i obi(no kada je i$ao osjeaj da
je ne"o !e!nuo. Ae neko vrije$e $u(ilo "e i$a li $o*da ljubavni3
.u, ali svaki pu" kada bis"e bili nasa$o, nekako su "e su$nje nes"ale
kao ruko$ !brisane, svaki$ njegovi$ $ilovanje$ i poljup.e$
osjeala si se vie i vie kao jedina *ena na svije"u. Fogo"ovo kada bi
dje.a prespavala kod bake i djeda ili kada bi ih poslali k nji$a na
kolske pra!nike, "o su bile ve(eri6 2aravno, ri"a$ *ivo"a u!i$a
danak, "i su "renu.i ne"o prorijeeni, ali !a"o ne $anje drago.jeni,
po$islila bi na sun(an dan. 5ada bi i s"an i!gledao svije"ao i velik i
"voje li.e jo, uvijek ne za &a)iti i kosa je s"ajala kako "reba....
Fola godine ili go"ovo pola *ivo"a kasnije, sjedi !a veliki$ drve3
ni$ s"olo$. Fravnik "i ne"o govori, svi *ele !na"i jesi li bila s nji$e
"e kobne ve(eri, ve(eri kada je nes"ala $alolje"na susjeda, sa$o koju
godinu s"arija od vaeg najs"arijeg dje"e"a. Govjek koji sjedi preko
pu"a "ebe i!gleda kao "voj $u*, ali on "o vie nije. 9!gleda kao o"a.
vae dje.e, ali vie "o nije. 9!gleda kao ljudsko bie, osoba kraj koje
si spavala, jela, radovala se i "ugovala. 1li sada !na da ga nikada
!apravo nisi po!navala.
Nleda ga u o(i. :isli na dje.u. 2e, nisa$ bila s nji$ "e ve(eri,
ka*e. ,s"aje i odla!i, kao o$a$ljena, jo jedna *r"va !lo(in.a.
Donus "ra.k4
Nodine 1990. Iionel Dah$er na!vao je sina. druge s"rane
javio se nepo!na"i $uki glas. Be li Be&&rev kui8 upi"ao je o"a.. 5re3
nu"no nije ovdje, odgovorio je nepo!na"i. ki$ govori$8 dodao je.
Be&&ovi$ "a"o$. Guo se u!dah. Ai s"e o"a. Be&&reva Deh$era8 Da,
gdje je $oj sin8 2e"ko e vas na!va"i, gospodine Dah$er. K"o "o
!na(i, !a"o8 2a!va" e vas i! poli.ije. 9! poli.ije8 :o*da su ga ope"
uhva"ili pijanog, po$islio je o"a.. 7ako "o $isli"e, i! poli.ije8 Radi
se u$ors"vu, rekao je nepo!na"i.
,$ors"vu8 Iionel je osje"io kako gubi "lo pod noga$a. Joe"e
rei, Be&&a su... 2e, nisu Be&&a, rekao je nepo!na"i, on je dobro.
5ako je Iionel Dah$er, o"a. Be&&reva Dah$era, sa!nao da je nje3
gov sin ubio i djelo$i(no pojeo 1O $ladia6 2a$a$io bi ih u s"an,
!a"i$ drogirao, ubio i seksualno se i*ivljavao nad $r"vi$ "ijeli$a da
bi kasnije odreene dijelove pojeo, a glave dr*ao u hladnjaku...
2a po(e"ku nisa$ $ogao vjerova"i, pie o"a. u ra!govoru !a
-ueddeuts)(e Zeitung ;8.O.^9E.?, koji je $oja $a$a iskopala kada
sa$ joj ispri(ala da sa$ pogledala odli(no sni$ljen &il$, jednos3
"avna naslova D*H.E0.
7ako bi se "i osjeala, pi"ala sa$, kada bi "e na!vali i rekli "i da
sa$ pojela, re.i$o, seda$ $ukara.a8 2e pri(aj glupos"i, rekla je
au"ori.a Bo'anske gladi ;ro$ana o *eni koja ubije i pojede ljubavni3
ka? glaso$ i!nervirane $ajke.
U T LJ I VC I
ur&anje na in"erne"u naj!abavnija je s"var na svije"u... dobro,
skoro naj!abavnija. :oje najdra*e s"rani.e variraju od $u!i(kih i
&un3kvi!ova "ipa4 Bes"e li $uko ili *ensko8 ;ja sa$ $uko?\ Bes"e li
u drugo$ s"anju8 ;jesa$?\ Bes"e li ku(ka ;6OU ra!o(arana sa$? do
si"eova na koji$a se dijele savje"i. 5ako sa$ ju"ros nale"jela na sa3
vje"e kako na"jera"i $ukar.a na ra!govor. Ber oni, navodno, sa svo3
ji$ par"neri.a$a i$aju po"rebe ra!govara"i, s"a"is"i(ki poda.i su
poka!ali, $oli$ lijepo, (ak 19 $inu"a. 5jedno. , ovo$ slu(aju ob3
lio $e hladan !noj pri po$isli4
a? da je poda"ak is"ini" ;onda je $oj dragi po"puno pore$e
en, on pri(a sa $no$ (ak i dok spava$6?
b? da se radi o o!biljni$ savje"i$a
.? da "o ne"ko (i"a
d? da $o*da i pri$jenjuje
e? da *mnest1 :nternational ne !na ni"a o "o$e.
)bi(no sa$ na s"rani *ena, ali ovo je dvos"ruko uvredljivo4 pre"3
pos"avlja da s$o dovoljno glupe da bude$o s $ukar.i$a koji su
$u"avi "e da su i "i $ukar.i glupi jer i$ s"alno "reba ponavlja"i is"i
progra$, be! nade da e ga ikada svlada"i. , "o$ si je s$islu bolje
kupi"i !la"nog re"rivera. 2e sa$o da "akoer i$a dlakava prsa nego
i u(i br*e od $nogih drugih pasa, a u"ljiv je....
Dakle, ako va $ukara. ne pri(a s va$a, pribavi"e $u
jbliku. jer $ukar.i, e"o, *ivnu pred publiko$ jer ih "o navodi na
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
sa$odoka!ivanje. Ae !a$ilja$ kakva bi "o publika "rebala bi"i4 dvije
plavue bli!anke bi $u sigurno od(epile us"a, ali "ko !na "o bi s "i$
us"i$a napravio. Dakle, "o o"pada. :o*da palir slu(ajnih prola!ni3
ka u s"anu dok se ve(era u! svijee $o*e isprovo.ira"i neku verbalnu
reak.iju, ali nisa$ sigurna kakvu. 1 pre"pos"avlja$ da bi grupi.a
ljudi koja s"oji oko kreve"a prili(no surovo djelovala na bilo (iji s$i3
sao !a ro$an"iku i "ako $o*da i u"ukla $ogui ra!govor "ipa4 voli$
"e. 9 ja "ebe.... 1 o (e$u "i sada ra!$ilja8 2i o (e$u. 1ha. 9"d.
Drugi bi pa$e"an savje" bio4 nai"e odgovarajui "renu"ak .
Fredla*u najavljivanje ra!govora kako bi se on $ogao pripre$i"i,
npr. Za pola sa"a ra!govara" e$o o godinje$, ). 7.8 @, pa ako
ne"ko *ivi s "ako de$en"no$ osobo$ da bi $orao najavljiva"i ra!3
govor i "e$u unaprijed, $ogu sa$o u!dahnu"i i !aklju(i"i kako
nisa$ sigurna da "akav odnos ne spada u perver!iju.
5rei bi savje" bio4 ra!bij"e $u s"rahove. 7oje s"rahove, upi"a"
e"e se. "rahove od spo!navanja svojih osjeaja i ra!govora o nji$a.
"oga ka*u da se "reba ograni(i"i na jednu "e$u i nje se dr*a"i, ali
ne predugo. Dakle, ne pokuava"i is"ovre$eno anali!ira"i njegov
odnos pre$a $aj.i, svakoj bivoj .uri pojedina(no i spo$inja"i $u
pokojnog djeda is"ovre$eno, a sve "o u "rajanju od E8 sa"i u! depri3
va.iju sna i kinesko $u(enje vodo$...
Fa dos"a logi(an savje", kada (ovjek !dravora!u$ski sagleda
s"var. Dolje je napravi"i "jedni raspored kra"ko"rajnih $u(enja4
ponedjeljak kipue ulje i odnos pre$a $aj.i. ,"orak 1drijana i
(upanje nok"iju. rijeda pokojni djed i ras"e!anje na ko"a(u, i"d. 1li
povijes" je poka!ala da (ak ni"i svje"ski s"ru(nja.i !a $u(enje ni
kon.en"ra.ijski logori nisu u s"anju na"jera"i neke $ukar.e na pro3
govaranje ;pogo"ovo "o ih se proglaava narodni$ heroji$a ako ne
progovore? pa ne !na$ o (e$u se "u pri(a. Bo dodaju4 ne pos"av3
lja"i pi"anja koja po(inju sa Za"o8 Za"o, pi"a$ se ja.
Ge"vr"a "o(ka obavje"ava nas kako $ukar.i vole jasne
(injeni.e, a pre!iru a$a"ersku psihoanali!u pa s"oga i$ "reba
pojednos"avljeno i!nije"i s$isao ra!govora. Re.i$o re(eni.o$4
Celi$ "e ra!u$je"i. @, pa da $i ne"ko ka*e Uelim te razumjeti u &a.u,
pa*ljivo i!govarajui svaku rije( kao da sa$ debil, palo bi ubojs"vo
u a&ek"u, kune$ se. 7ao, "reba $u objasni"i da na$a "rebaju redo3
vi"i ra!govori o osjeaji$a kako bi se osje"ila bliskos"...
:isli$ da bi "o$ $e"odo$ i naj$irniji "ip pos"ao nasilnik u
braku. 1 ne bi bilo ni (udno.
Fe"i savje" je najbolji4 ne odus"aja"i. Zna(i redovi"o $u se pred
drugi$ ljudi$a ;u! pre"hodnu najavu? unosi"i u &a.u s glupi$
pri$jedba$a i $u(i"i ga ko$binirano$ "ehniko$ i uvredljivi$ po3
naanje$ ponavljajui re(eni.u Uelim te razumjeti, "o e $u sigur3
no ra!bi"i s"rahove. 9onako se nee vie i$a"i (ega boja"i jer e $u
se dogodi"i sve najgore "o je u s"anju !a$isli"i $o!ak +ran!a 7a&ke
i Xuen"ina 5aran"ina !ajedno. K"o ve u s"ar"u pre"pos"avlja da
$ukar.i ne u(e i! ponavljanja.
Da sa$ &rajer, ja bih au"ori.u "eks"a "u*ila Dru"vu !a !a"i"u
*ivo"inja... )vaj, pardon, *mnest1 :nternationalu.
/ J > * > + 1 > 0 - $ I F I K D 8 I J >
Danas mo'ete imati tijelo kakvo 'eliteE rekla$iraju se nebrojene ordina.ije plas"i(ne kirurgije, kako na in"erne"u, "ako i u novina$a, odasvuda nas bo$bardiraju re"uirane
spodobe nalik na ljude, sa$o presavrene da bi bile is"ini"e, na rekla$a$a su (ak i dje.a i kuni ljubi$.i savreno lijepi. =almersovi plaka"i $o*da u!rokuju proble$e u
pro$e"u kod $ukih vo!a(a, ali kod $ene sasvi$ sigurno u!rokuju kur.lus u glavi, a sigurna sa$ da nisa$ jedina. Fone"o !a3ga!ivi u "ree dese"ljee *ivo"a, spisa"elji.a
ovih redaka $alo je ispalila na s"arenje i popra"ne pojave. Da pojasni$4 pos"ala sa$ osje"ljiva na pri"isak rekla$a s kojih se s$ijee $lada i !a"egnu"a li.a i ko(opere
$alolje"na "ijela. 1 s godina$a $o*e bi"i sa$o gore...
)si$ "o vje*ba$ kao $anijak i s"alno sa$ u$orna, "rudi$ se jes"i prosje(nu por.iju #rvenog 7$era na prisilno$ $aru, ispija$ ogro$ne koli(ine vode i (aja !bog kojih
s"alno $ora$ i$a"i S# u okoli.i, o(ajava$ sa"i$a pred or$aro$ i op.ija kupaeg kos"i$a $e u*asava pa sa$ unaj$ila kuu na o"oku 900 pu"a 0O0 $e"ara, jedinu na o"oku
;ne *eli$ o"kri"i koje$? ne bih li bila glavni ko$ad, nedavno sa$ prosur&ala po in"erne"ski$ s"rani.a$a plas"i(ne kirurgije.
Fa sa$ !aklju(ila da i$a$ prevelik nos, de&ini"ivno prevelik, ne"o kao nos 1ngeline Bolie bolje bi $i odgovaralo, a $o*da bih od$ah $ogla $alo napu$pa"i us"a kad
s$o ve kod nje. Ri!ik je $ini$alan, pa "o ako $i &a.a bude o"e(ena $jese. dana ili ako s vre$eno$ o"vrdnu silikoni u usni.a$a8 ve !a ljepo"u. Fo"o$,
grudi su $i de&ini"ivno pre$ale pa kad s$o ve kod 1ngie, daj dva "e"rapaka, dok"ore6 Fa "o ako u ih najvjeroja"nije $ora"i pro$ijeni"i !a dese"ak godina ako sve bude u
redu, ne$a ve!e ako se s"vrd3nu ili i!gubi$ osje" u bradavi.a$a, i!gled je sve6 Zar ne8
). 7. 5rbuh. J$$$$. :isli$ da se "o !ove "u$$< "u.k. Zvu(i kao uukavanje prije spavanja, ali nije. Aie kao prekrajanje "rbuha. 1li $ogu i na liposuk.iju pa onda
re.i$o dobije$ $asnu e$boliju ili u najbolje$ slu(aju hoda$ u kor!e"u jo 6 "jedana, a kad s$o ve kod liposuk.ije, $ogu od$ah usisa"i .eluli" na bedri$a pa ako $i ne
pukne kakva ar"erija, hoda"i u u kor!e" hla(a$a par $jese.i be! skidanja, s prore!o$ !a pikenje i seks ;"ko bi $e h"io "akvu...?. :isli$ da $i s B. Io popularno
pods"avljanje gu!e nee "reba"i, ali liposuk.ija koljena sigurno je $oja, plus laserska obrada o*iljaka od padanja s bi.ikla i vlas"i"ih nogu. Iaserska depila.ija $o*e ii u! "o.
Besa$ li spo$enula lagano podi!anje kapaka8 1 podbradak8 ve "o bi !ah"ijevalo pukih par $jese.i u bolni.i i nekoliko dese"aka so$ova !ele$baa. 1 onda sa$ nale"jela na
si"e koji se bavi ginekoloki$ !ahva"i$a. 7o!$e"i(ki$. :isli$, koja od nas se nije ponekad !api"ala i!gleda li nor$alno tamo dolje. Ba sa$ jedno vrije$e u puber"e"u bila
sigurna da sa$ se natukla jer sa$ u "o doba sve vrije$e provodila jaui konje na hipodro$u. 2isa$ !nala de"alje o &or$iranju vagine "ijeko$ puber"e"a. :eu"i$, poslije
sa$ shva"ila da se de(ki$a svia pa sa$ je i ja !avoljela... 1li neke *ene se ne daju "ako lagano uvjeri"i da je s nji$a sve u redu. Fa "ako odu na labio3plas"iju. I3"a8,
upi"a" e"e se. )pera.iju labia $inora, $alih us$i3na, kako bi odgovarale slika$a $odela u =ent(ouseu, na pri$jer. ,vjerene kako njihove vagine nisu nor$alne, one ih
operiraju. 9s"ovre$eno, pie aus"ralski Cosmo, uredni"vo =ent(ousea *ali se kako ih ,red !a klasi&ika.ijske napu"ke !a &il$ i knji*evnos" (KG+C#, drugi$ rije(i$a
.en!ori, &orsiraju na re"uiranje vagina svojih $odela kako ne bi vrijeBale javnost. Drugi$ rije(i$a, ko$pju"ersko$ se gra&iko$ briu $ale us$ine ukoliko str,e i!$eu
velikih, odnosno, dodaje se jo s"idnih dla(i.a kako bi ih se pokrilo.
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
9 "ako su na in"erne"u i!lo*ene slike prije i poslije !ahva"a labioplas3
"ije. Zna"e li kako i!gledaju8 7ao vagine $alih .uri.a.
1 upravo dok sjede u (ekaoni.i kod plas"i(nog kirurga, i ne !na3
jui da je slika vagine koju su i!re!ale i! =ent(ousea re"uirana, u
"o$ "renu"ku, dese.i djevoj(i.a vri"e negdje u 1&ri.i, *r"ve "radi.i3
je. 9 njihove su vagine operirane. 2e ba na is"i na(in, dodue. )va
opera.ija !ove se kli"oridek"o$ija ili, jednos"avnije, *ensko obre!i3
vanje. Djelo$i(no ili po"puno uklanjanje $alih iH ili velikih us$ina
i kli"orisa, naj(ee u pre"puber"e"skoj dobi i naj(ee vrlo daleko od
higijenskih uvje"a kakve bolni.e ili a$bulan"e. Fonekad se rana
!aije "rnje$ pa se os"avi sa$o $ala rupi.a od par $ili$e"ara !a
o"je.anje $ens"rualne krvi i $okrae, "o se onda !ove in&ibula.ija.
1 kako prak"i(no4 kada $u* ode na poslovni pu", do"i(na se rana
ponovo !a"vara "rnje$. Ber, pogaa"e, $orala se nekako i o"vori"i jer
ina(e *ena ne bi $ogla ni !a(e"i ni rodi"i. )ve *ene ne$aju i!bora4
one sa$e obre!uju svoje keri kako bi one bile prihvaene u dru"vu
i kako bi i$ale uvje"a !a udaju u (es"o presiro$ani$ i okru"ni$
*ivo"ni$ uvje"i$a. 7ada "o ne bi (inile, njihove bi keri bile eksko3
$uni.irane, a "o je jednako s$r"i...
5ako je $o*da neka od nas gledala &o"ogra&iju Saris Dirie, so$a3
lijskog super$odela lansiranog =irellijevim kalendaro$ i jednog od
!a"i"nih li.a 0evlona i $islila4 ah, da $i je bi"i kao ona. @, pa, drage
$oje, *ena je obre!ana i 1996. objavila je knjigu o svo$ *ivo"u, =us-
tinjski )vijet. )d "ada se !ala*e !a borbu pro"iv obre!ivanja *ena u
1&ri.i. 9 dok se !apadni svije" !gra*a, is"ovre$eno se poveava broj
plas"i(nih opera.ija. Cene dola!e u ordina.ije nosei slike i! (asopi3
sa, *ele nos :eg R<an ili usne 1ngeline Bolie ili grudi Fa$ele 1n3
derson ili silikonske i$plan"a"e u obra!e ;sjea"e se 7rvs"le i! Di-
nastije# ili gu!u B. Io ili vaginu =et o/t(e mont(, lipanj 0000. ...
9 "o se dogaa u is"o$ ovo$, ra!vijeno$, !apadno$ svije"u, koji
se !gra*a nad "radi.ija$a divljaka. 2e *eli$ ni ula!i"i u $ra(no
poglavlje $edi.inske ne "ako davne povijes"i, 19. s"oljee, kada se
*enska $as"urba.ija lije(ila upravo kli"oridek"o$ijo$6 1li s$o i u
01. s"oljeu u s"anju (ini"i go"ovo jednako "ako barbarske s"vari
sa$i sebi i "o u i$e (ega8 igurno ne "radi.ije. 1li $o*da, uskoro,
nae keri nee bi"i prihvaene u dru"vu ako budu i$ale prevelik
nos, pre$ale grudi ili vidljive us$ine8 Joe$o li ih onda operira"i
kako bis$o ih bolje pripre$ile na okru"ni svije" *enske ko$pe"i.i3
je8 Joe$o li od "oga napravi"i "radi.iju8 1 !a"o sve "o, kada se
$ogu u!dr*ava"i sa$e, jer nee bi"i na .es"i ako se ne udaju, jer uvi3
jek i$aju svoj $o!ak, svoje !nanje, svoj glas, $iris, karak"er8 7o$e
"o nije dovoljno8 9 rade li "o *ene dois"a sa$o !bog $ukara.a8
Di li volio, pi"ala sa$ onda svog dragog, da i$a$ $anji nos, vea
us"a i grudi, "anji s"ruk, "anja bedra i... do =et o/t(e mont( nis$o
ni s"igli.
5o onda ne bi bila "i, prekinuo $e poljup.e$.
*.NE-5<:N5E0N*5:KN*+ FR)#B@2B,B@ D1B@ 100 :93
I9B,21 C@21 21 A9B@5, )DR@Z12) 9 D1 @ )D1AIB1
0 :9I9B,21 K=E0*C:@* N)D9K2B@6
/ >/ RDPD8I
Gi"ala sa$ o nje$u i prije nego "o je doao u grad. 1 nisa$ ni
bila jedina. ve *ene s grudi$a $anji$ od 80 b sanjale su o nje$u.
De!bolan. Frirodan. Iijep. Diskre"an. Fro$ijeni" e va$ *ivo".
2ee"e vjerova"i "o va$ se dogodilo. 2i"ko nikada nee po$isli"i
da s"e i$ale be!na(ajnih O0 b ili, ne !na se "o je gore, OL a... jer
dola!i on 3ater&raS
Zaboravi"e 3ander&ra, koji va$ je gnje(io $eso da bi s"vorio
jednu knedlu s pro.jepo$, "o bi po Des$ondu :orrisu "rebalo
podsjea"i na s"ra*nji.u kao pri$arni seksualni signal kod pri$a"a
;ako se jo sjea"e Darvvina ako ne, i 1da$ i @va bili su pri$a"i, kao
"o s$o i $i sada, a svaki 5A Dnevnik nee i$a"i proble$a "o do3
ka!a"i?. :aj$une jedan6 7oliko s"e "o pu"a rekli8
Zaboravi"e sljedeu &a!u, kada nas je slu(ajni prola!nik ili po"ar
$ogao do $ile volje gnje.a"i po grudi$a, a da $i "o nis$o ni pri$i3
je"ile !bog sloja ;ko*i ugodne, ne gubi &or$u kada se pere? spu*ve,
nakon (ega s$o bile i!nenaene kada na$ je ponudio brak, a nika3
da se nis$o "aknuli... 9li kada bis$o se !ale"jele jedna drugoj u
!agrljaj nakon "o se ne bis$o dugo vidjele pa bis$o poslije !ajed3
no le*ale na "rau$a"olokoj s nagnje(eni$ rebri$a. 1 i pro&il na$
je djelovao popu" relje&ne kar"e 5riglava, (ak i dok bis$o "r(ale !a
au"obuso$, prirodno, ne$a "o.
:o*e$o !aboravi"i i velike i!da"ke !a pro.va" plas"i(ne kirurgi3
je koja kreira grudi koje se "akoer ne gibaju u skladu s vlasni.o$,
dapa(e, ne gibaju se6 1 navodno je (ar dojke u gibanju, u $esu koje
se giba, lagano, ne $isli$ na bungee ju$ping. , $esu koje popri3
$a oblik sukladno s polo*aje$. Zna"e ono i! li"era"ure 19. s"oljea4
u!bibanih grudi dola $u je u susre"...
9 "ako sa$ se ja, ne ba "ako u!bibanih grudi, odnosno, $o*da
ako (ovjek gleda i! vojnog sa"eli"a kro! povealo... !ale"jela u =al-
mers u $o$en"u kada sa$ ugledala svog spasi"elja. Ijuba!na pro
dava(i.a od$jerila $e iskusni$ pogledo$ i donijela dva ko$ada4
OL a i b !i$a je, nije *ena vidjela. )nda je uslijedilo kra"ko preda
vanje o "o$e kako e se $oj *ivo" pro$ijeni"i i! korijena, kako je,
e"o, "a "ekuina unu"ra ;uljna o"opina? upravo ono "o je siro"a
Fa$ela 1nderson i sijase" holivudskih i inih glu$i.a, pjeva(i.a i
ne!adovoljni.a dala sebi ugradi"i pod ko*u6 2aravno, ovo je ideal
no rjeenje, pipni"e, gurnula $i je u ruke pred$e" *elja. jea"e li
se jo $lijeka u plas"i(ni$ vrei.a$a, onoga "o se "rebalo is"i (as
prokuha"i ne bi li $oglo s"aja"i, a $eni bi uvijek i!gorjelo, plus "o
bi skorup uvijek ule"io u ali.u s kakao$ pa sa$ ga $orala pe.a"i
.jediljko$ !a (aj, "o je $oju $ajku dovodilo do ludila jer sa$ pri
"o$ pravila &a.e i govorila &uj, gle ovo, odvra"no, povra"i" u, !a"o
nisi pro.ijedila $lijeko, &uj, ne $ogu vie jes"i........e, pa sad !a$i
sli"e da dr*i"e "akve dvije od po pola li"re ;bare$ se $eni (ini da su
"ako "eke, $o*da si laska$? uivene u pola $e"ra .rne (ipke koja
bi svaku baku na"jerala da ga po*eli jer je "o upravo $odel i! njene
$lados"i ;skoro do kraja rebara, nara$eni.e kao od ruksaka iroke,
"reba dr*a"i svu "u vodu, da grudi ne odu?. 7une$ se da sa$ (ula
ljis3ljas i! "e (ipke. 2isa$ nikada hva"ala druge *ene !a grudi pa
ne !na$ kakve su velike grudi pod ruko$, ali ne"o $i govori da ni
grudi dojilje ne $ogu bi"i ljiskave kao dva do"i(na "e"rapaka. 1li
neka, proba"i se $ora, ugurala $e u kabinu prodava(i.a. 9 "ako sa$
ja u!ela li"ru vode i !akop(ala je. 2isa$ i$ala vre$ena ni okrenu"i
se pre$a !r.alu, prodava(i.a je ve bila unu"ra i navla(ila $e !a
nara$eni.e, ko$en"irajui uspu" kako bih ipak "rebala isproba"i
$anji $odel... nisa$ jo s"igla ni navui $anji $odel, ona je ope"
bila unu"ra i h"jela !na"i sve o $o$e liku i dH"ijelu. 9!gurala sa$ je
van, na$jes"ila ono $alo svoga "kiva na "e"rapake i ba.ila pogled u
!r.alo osjeajui se u naj$anju ruku kao :aria Nra!ia #u..ino""a
;#igar Nirl u pred!adnje$ Dondu 00OLa, ovaj pardon, 00O?. a$o
$i je .igara i jedno dvije kile $esa &alilo do sree. Da, i!gledalo je
dobro, ali pod ruko$ je "o jo uvijek bila vrei.a hladnog $lijeka u
"kanini. 1 onda, (ovjek ga "reba u dano$ "renu"ku i skinu"i, "j.
valjda odlo*i"i dakle$ "e dojke na naslon s"oli.e8 7ako je au"or
rijeio "aj dio pri(e8 :isli$, ja i$a$ s"alnog $u*a ;i$a i nes"alnih,
(uje$?, koji se svaki pu" s$ije kada $e uhva"i !a neki od hi3"e.h
$a"erijala i rjeenja koja bi "rebala po$oi svi$ hendikepirani$
*ena$a ;sve ispod 80 b, kako s$o rekli, a i "o ne ras"egnu"o na 180
.$, ve na prosje(nih 16L31O0, a ne bis"e vjerovali koja je "o ra!li3
ka. :arilvn :onroe i$ala je $jere 90360390 na visinu od 160, b<
"he =a<?. Fo"o$ skida s $ene do"i(ni i daje ko$pli$en"e prirod3
no$ s"anju $oga lika i "ijela, ali svi !na$o da je ljubav slijepa. 9
"ako sa$ ja navukla $aji.u preko ulja u (ipki i ba.ila pogled u svog
neprija"elja, !r.alo. Frodava(i.a $i je ve ope" disala !a vra"o$.
Divno, !ar ne, ve i$a"e $alo vie prsa... ;$alo vie6?, a ja sa$ pro3
$u.ala4 ali osjea$ se neprirodno6 2aravno, rekla je prodava(i.a,
pa neprirodno je6 2adurivi se kao da je plas"i(ni kirurg u naj$a3
nju ruku, koji je upravo i!gubio $u"eriju... !alupila je vra"i$a i ko3
na(no sa$ ope" bila sa$a sa svoji$ vrei.a$a. Fipkala sa$ se u ne3
vjeri.i... ope" $i se u(inilo da (uje$ ljus3ljas... jedva (eka$ da
vidi$ "o e $oj $u* rei...
F I / 1 > + + I * I + > 7 H
2e, ne $o*e ona bi"i ja(a od robo"a, rekao je $oj dragi6 Iara
#ro&", vir"ualna junakinja, kona(no je o*ivjela u liku i "ijelu glu$i.e
1ngeline Bolie, "o sa$ jedva do(ekala ;!ajedno s $ilijardo$
$ukara.a dilje$ svije"a...?.
2akon "o sa$ odigrala pe" nas"avaka ko$pju"erske igre, $iii
su $i olabavjeli do $aksi$u$a, a s"ra*nji.a popri$ila oblik ana3
"o$ske s"oli.e !a ljude koji sa"e i sa"e provode pred ko$pju"ero$.
Radei. 7ako je Iarin lik na ekranu pos"ajao savreniji, $oj je, ovaj
jedini od krvi, sala i $esa bivao sve $lohaviji. 1 onda sa$, prije "ri
$jese.a, na in"erne"u vidjela plaka" !a &il$. "ala sa$ pred ogleda3
lo4 nekoliko "isua V !a silikone, opera.ija nosa, ne"o kolagena u us3
ni.e i jedno dvije godine rada na Nolo$ o"oku $oglo bi $e pri3
bli*i"i idealu. i"ni.a6 )dlu(ila sa$ se upisa"i u &i"ness3klub. Dilo je
"o najje&"inije "o se dalo u(ini"i jer je Noli o"ok !a"voren, a prisilni
rad ipak sa$o prisilni rad. Fole"no sa$ krenula u svoj $ali, susjedni,
si$pa"i(ni .en"ar s "ere"ano$, veselo neop"ereena $arka$a
"enisi.a, badia i &i"ness3dresova ;!a "o sa$ jo uspjela iskoris"i"i
neke $aji.e koje vie nisu !a van?. ,os"alo$, "reba "edje"i !a
silikon6
9sprobala sa$ 5ae Bol jajno6 Ae sa$ sebe vidjela kako $la"i$
nega"iv.e i preo"i$a$ i!gubljena blaga... Dopu!ala sa$ kui, pri3
li(no .rvena u li.u i be! daha.
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
Dragi, ne $ogu ve(eras, rekla sa$ i sruila se u kreve". Drugi
dan probala sa$ Hig( :mpa)t, "rei +o; :mpa)t pa gi$nas"iku !a
proble$a"i(na podru(ja ;.ijelo "ijelo i $o!ak?, pa Gat Burning
;pr*enje (varaka?, pa -tep &eginners, medium, advan)ed ;ne preporu3
(uje$ niko$e "ko i$a dvije noge, vrlo je !bunjujue?. ,slijedili su
Callaneti)s, GunIDan)e, Bod1st1ling i Happ1 Krange ;kao, .eluli" je
naran(ina kora, a naran(a je valjda sre"nija be! kore?, klasi(ni aero3
bi. i sve redo$ "o su $i i$ali ponudi"i...
:oj je dragi neko vrije$e kukao da "o e $u !godna krepana
*ena, kad se uskoro $oja kondi.ija popravila. $ravjela sa$.
Dobila $iie. $anjila .eluli". Dola opasno bli!u "renu"ka
svianja sa$oj sebi...
,skoro sa$ s"ala u svoje hla(e koje (uva$ kao $e$en"o i!
prologa *ivo"a, kad sa$ i$ala pre"hodni napadaj &i"ness3boles"i
u!rokovan &il$o$ 0ed -onia s Drigi""e 2ielsen u glavnoj ulo!i
;davno, davno, davno?.
Doe !godno "o su sada osa$dese"e ponovno u $odi pa $ogu
re.iklira"i svoju $lados". 1h. 2o, gdje s$o ono s"ali8 1h, da. )"ila
sa$ "ako na pre$ijeru 5om& 0aidera i kupila najvei kani.l koki.a
koji su i$ali i veliku #o.a3#olu radi nadoknaivanja sveg onog
!dravlja. 1 kani.l u $ojoj dobi !godno doe i kad (ovjek *eli neko3
ga !aves"i. Ber "ijelo se vje*bo$ po$lauje, ali li.e, na*alos", ne. 1
onda $i je on sve pokvario. 2e $o*e ona savi"i ruke robo"u, rekao
je Aeliki "ova"elj Ba$esa Donda i sli(nog s$ea o $ukar.i$a koji
pre*ivljavaju padove u avionu, i! aviona, pro$e"ne nesree, napade
"eroris"a, opasne ko$ade, eksplo!ije pod$orni.a, govore s"rane
je!ike, super su pa$e"ni, proni.avi, $u*evni i jo nakon svega uspi3
jevaju !adovolji"i sve one ko$ade koji ih oblijeu...
9 sve "o u pood$akloj *ivo"noj dobi, u kojoj *ene uglavno$ igraju
uloge baka, puni.a, i si. :a ne$oj, rekla sa$ ja, ali (arolije je ve
nes"alo. Za$islila sa$ nekog "es"os"eronka u glavnoj ulo!i i shva"ila
da gleda$ prili(no lo ak.ijski &il$. )d dosade sa$ preba.ivala
jednu $iiavu vi"ku no*i.u preko druge pa u!disala i napinjala
"ri.epse uba.ujui koki.e u svoje novo ;skoro? savreno "ijelo.
ilikone sa$ odlu(ila ugradi"i "ek ako dobije$ 1l!hei$erovu boles"
da $i se dragi i$a (i$e igra"i kad $i in"elek" vie ne bude !a
upo"rebu. Jvala, Iara.
B > B D 8 ( 1 I 8 D
7ada sa$ bila sasvi$ $ala, i$ala sa$ sa$o jednu lu"ku4 ona je
bila gu$ena, i$ala je !la"ne nauni.e i os$ijeh i nedos"ajalo joj je
nekoliko prs"iju na jednoj ru.i. 7ako ih je i!gubila, ne !na$, $is3
li$ da joj ja nisa$ bila prva vlasni.a. 5akoer ne !na$ kako je do3
spjela do $ene jer bila je s"rankinja. 2e, ona nije bila Darbie, uvo!3
na plavua "ankog s"ruka i velikih grudi s plavi$ o(i$a i luksu!no$
odjeo$, s"opala per$anen"no is"egnu"ih od noenja visokih po"3
pe"i.a4 $oja je lu"ka bila .rnkinja6 Deba #uni.a, "ako sa$ je !vala,
prije nego "o sa$ nau(ila rei r. ;Dobro da sa$ ga br!o nau(ila jer
bih ina(e $orala pod hi"no $ijenja"i i$e6? Deba #uni.a je !a $ene
bila jedna po"puno nor$alna lu"ka i nikada se nisa$ pi"ala !a"o je
ona, !apravo, .rna. :oji rodi"elji objasnili su $i da su neki ljudi
.rni, a neki *ukas"i, neki $alo vie s$ei, neki $alo .rvenkas"i.
Ae sa$ od po(e"ka osnovne kole gu"ala knjige\ svje"ske bajke,
7iplinga gdje su ljudi s$ei 9ndij.i, 7arla :a<a, Zane Nre<a i sli(3
nu li"era"uru u kojoj &iguriraju )rvenoko,)i, 8oli&u ujaka 5oma da ne
spo$inje$o, sjea$ se jo knjige -adako (o$e 'ivjeti, au"oraHi.u ne
!na$, ali "ada sa$ po(ela *elje"i bi"i .rnkinja. Be li "o u"je.aj $oje
Debe #uni.e ili napros"o odgoj neop"ereen bojo$ ko*e, ali ja sa$
"oliko *eljela uju"ro se probudi"i i bi"i .rnkinja ;ili bare$ 9ndijanka
ili 9ndijka? da sa$ $ajku i!luivala ju"arnji$ buljenje$ u !r.alo.
5a $e navika nije ni do danas prola, sa$o sada bulji$ i! drugih
ra!loga\ *eli$ os"a"i vje(no $lada ;pa $akar i bijela kao sir? jed3
nako jaki$ in"en!i"e"o$ kao kada sa$ *eljela bi"i .rnkinja...
7ada sa$ i$ala oko 839 godina, na "elevi!iji se prika!ivao &il$
5ata, udajem se za )rn)a. Fre"pos"avlja$ da je "o $ogla bi"i neka po3
luobra!ovna proljevas"a a$eri(ka ko$edija u kojoj se $o*da poku3
avalo uka!a"i na (injeni.u da su .rn.i ipak $o*da ljudi, a ob!iro$
daju je naa "elevi!ija $ogla prika!iva"i oko ^O6., ^OO., vjeroja"no je
nas"ala kraje$ 603ih godina radi s$irivanja pokre"a #rnih pan"era
ili "ako ne"o. , svako$ slu(aju, ja sa$ nakon &il$a i!javila4 ja u
se is"o uda"i !a .rn.a6 :a$a i "a"a $alo su rairili o(i i (udno $e
pogledali. Ginilo $i se kao da je "a"a progu"ao knedlu. Ginilo $i se
da $a$a pogledava pre$a Debi #uni.i. )nda su rekli ne"o kao4
nee, kod nas ne$a .rna.a. 9 nije ih bilo. Dare$ kod nas u Zapru3
du. :isli$, ja se bar ne $ogu sje"i"i ni jednog i! "og vre$ena $oje
(vrs"e odluke. Foslije, kada sa$ !avravala osnovnu kolu, viala
sa$ ih, ali onda sa$ ve bila u &a!i da su de(ki glupi i da se ja nika3
da neu uda"i ionako. Bo sa$ uvijek *eljela i!gleda"i kao 5ina 5ur3
ner u 5ommjju, ali "ko je $ogao !a$isli"i udanu 1.id Xueen. ,
$ojoj koli bilo je par $ula"a, vjeroja"no dje.e s"udena"a i! ne3
svrs"anih !e$alja koji su 603ih i O03ih godina$a dola!ili na s"udije
u Bugoslaviju, ali, s"je.aje$ okolnos"i, ja sa$ se !aljubljivala u neke
bijele de(ke koji su po pravilu bili neka druga vrs"a ou"sidera, ali "o
je druga pri(a.
5akoer u vrije$e $oga dje"injs"va u Zaprue su !nali dola!i"i
#igani, kako s$o ih "ada !vali, ali $oja $ajka uvijek bi ispravljala4
nisu oni #igani, nego Ro$i. Druga dje.a govorila su da #igani
kradu dje.u, ali $ene nikada nisu pokuali ukras"i, a ina(e sa$ "ip
koji ne vjeruje u ne"o dok "o ne iskua na vlas"i"oj ko*i. Dola!ak
#igana uvijek je bio pove!an s pleso$ $edvjeda i, iako sa$ voljela
gleda"i $edvjede, ona alka provu(ena kro! njihov osje"ljivi .rni nos
nije $i djelovala ba jako hu$ano. Bo sa$ uvijek i$ala gri*nju sav3
jes"i "o sa$ spalila svo$ panda3$edvjedu plas"i(ni nos kada sa$
$u poka!ivala va"ru u bakino$ "ednjaku na drva. Dok s$o $i
dje.a gledali $edvjede i ba.ali si"ni na uli.u, Ro$kinje bi ku.ale
na vra"a i "ra*ile s"aru odjeu. :oja bi i$ $a$a uvijek ne"o dala,
ali !na$ da $nogi ljudi nisu o"varali vra"a )iganima. 2isa$ shva3
ala !a"o. Fi"aju li se i danas dje.a za,to u $irnoj regiji $ei3
$urskoj8 5a$o $ali Ro$i i$aju posebne ra!rede. 1 njihovi ro3
di"elji !abranjen pris"up odreeni$ ugos"i"eljski$ objek"i$a. 7ako
je kod nas !as"upljenos" drugih rasa vrlo niska, njihova prisu"nos"
nikoga ne ugro*ava pa su ulogu .rna.a u Iijepoj 2aoj preu!eli
Ro$i. 7oga ugro*avaju Ro$i8 Ajeroja"no is"e one koje ugro*avaju
ho$oseksual.i ili ljudi drugih vjera. 7seno&obe koji$a su svi koji
nisu kao oni )ni Drugi. 2epo!na"o ne"o "o vreba dje.u i! $raka
i krade ih. 1 ono "o "akav (ovjek ne ra!u$ije ili ne po!naje, au"o3
$a"ski po(inje $r!i"i. 5o su is"i oni ljudi koji su prebili sudionike
ga< parade nakon odlaska poli.ije, oni koji su gaali povorku "ruli$
voe$, is"i oni koji "uku $ale Ro$e. 1 "i bi ljudi $orali jako pa!i"i
da ne prijeu grani.e svoje dr*ave jer (i$ "o u(ine, oni e pos"a"i
)ni Drugi, s"ran.i, is"o(noeuropljani koji u 1us"riji (is"e javne
S#3e ili d*epare po pod!e$noj *elje!ni.i, kako ovdje glase lokalne
predrasude. 1 budui da ni"ko nije is"i kao $i, oni koji nisu $i uvi3
jek su )ni Drugi. 9 "ako unedogled, sve dok ne po(ne$o odgaja"i
dje.u be! predrasuda, ba onako kako su "o u(inili $oji rodi"elji. 9
!a"o ja danas i$a$ prija"elji.u i! 9ndije, koja je !apravo roena u
Bu*noa&ri(koj Republi.i, prija"elji.u $ula"kinju, (iju dje.u obo3
*ava$, prija"elji.u le!bijku, (ije$ se borbeno$ duhu divi$, pri3
ja"elja ho$oseksual.a, (ija $e duhovi"os" uvijek vadi i! najdublje
depresije, susjeda +ilipin.a, od kojega posuuje$ peglu, na pu"o3
vanja najradije ide$ po preporu.i svojih prija"elja i! Deograda, a svi
$i *ivi$o ovdje u 1us"riji kao )ni Drugi. Za"o $i se (ini da !na$
o (e$u pri(a$. 2edavno je jedan $oj prija"elj i! Dosne dobio nogu
od svoje aus"rijske .ure kad su nje!ini o"krili da on ne$a dok"ora".
Ber oni ne $ogu u svoju obi"elj pri$i"i osobu be! dok"ora"a. 2ije i$
s$e"alo njegovo $usli$ansko porijeklo, oni su in"elek"ual.i. 1
in"elek"ual.i ne bi s$jeli robova"i predrasuda$a, !ar ne8
0-RD0- *I B I / I
D' R> + I )1 I J > H
9spla"i li se vie bi"i agresivna ili pasivna8
2e !na$. Ber de&ini"ivno spada$ $eu one agresivne. Ba sa$ se
"ebe bojao, re(eni.a je koju sa$ vie pu"a (ula i! $ukih us"a, pre3
$a "o$e, s$a"ra$ se $jerodavno$ !a upu"anje u raspravu s $u3
ki$ kolego$ i! a$eri(kog i!danja naeg i vaeg (asopisa4 "ako na$
on savje"uje da je ). 7. ako *eli$o prve pri(i, ali da prije "oga pro3
vjeri$o pogledo$ dobiva$o li po!i"ivnu vibra.iju6 Fa nis$o $i one
koje prila!i$o nepo!na"i$ osoba$a na .es"i i predla*e$o i$ seks,
"rubi$o i! ka$iona i i!vikuje$o las.ivnos"i &rajeri$a na "ra$vaj3
skoj s"ani.i, napije$o se pa pipa$o kolege na poslu ili se "rlja$o o
nepo!na"e &rajere u "ra$vaju. Fa se sad on brine da ne bis$o "olja3
go$ $la"nule nekog $u(enika na "ulu$u i odvukle ga u gr$lje. Fa
sigurno da neu prila!i"i &rajeru koji je "o"alno ne!ain"eresiran.
Fo"o$ elaborira kako "reba$o bi"i i!a!ovne, ali ne previe, "ako
da nje$u, jadniku, ne bi bilo previe neugodno. @"o, ve da $u do3
"akne$o ruku dovoljno je so&is"i.iran !nak6 Dakle, prs"e k sebi. 1
"o "o nas svaki drugi po!nanik ili kolega hva"a oko s"ruka, !a laka",
le*erno pola*e ruku na naa lea "ijeko$ ra!govora ;koja onda, vo3
ena gravi"a.ijo$, lagano kli!i...?, i"d.
7ako "o shva"i"i8 ,os"alo$, jednu od veih ljubavi svoga *ivo"a
upo!nala sa$ "ako "o sa$ ga u"inula !a dupe jer $i je skakao po
prs"ii$a ;na no!i? najedno$ kon.er"u. :o*da i nisa$ neki au"o3
ri"e", ali ovo s do"i.anje$ ru(i.e dois"a je s$ijeno.
R u j a n
J e g e r
P - + ) > - + - B 1 -
Fa nas"avlja kako bi bilo bolje da $i prve predlo*i$o ra!$jenu
"ele&onskih brojeva, da nji$a ne bi bila &rka "o i!rei. 5o valjda na3
kon "o s$o ih (epale dodirujui i$ ruku. ). 7., dobro, ne$a$ ni3
"a pro"iv, ali onda na$ savje"uje da ih po"o$ i na!ove$o, )9:
ako ih s"varno *eli$o. )nda je, ka*e ovaj s"ru(njak, bolja "ak"ika
uope ih ne na!va"i. Iudni.a6 Zna(i najva*niji bis$o "renu"ak
"rebale prepus"i"i slabano$ $ukar.u koji e si onda i!gris"i sve
nok"ie i !anok"i.e na onoj ru.i koju s$o $u !na(ajno dodirivale
pa onda do krvi i na onoj kojo$ uku.ava brojeve u $obi"el i onda
nee vie ni $oi na!va"i s "i$ krvavi$ ba"rlj.i$a. 9li da ra!$i3
lja$o kako ga je $o*da u $euvre$enu neka druga uvjerljivije
do"akla !a ru(i.u8
9 onda, nakon "o ga ne na!ove$o, a "o pod uvje"o$ da je sa(u3
vao jedan noka" i skupio dovoljno hrabros"i, na prvo$ sudaru ne
s$ije$o poka!a"i *elju !a sekso$ jer $ukar.i vole $isli"i kako je
"o njihova originalna ideja6
vaka (as", ali onda sa$, i!gleda, *ivjela u !abludi.
2ai$e, $islila sa$ daje &rajeri$a super ako i$ prve pride$ojer
onda ne $oraju s$ilja"i neki od legendarnih upada "ipa4 !a"o je
da$a sa$a i sli(ne glupos"i, ne bivaju is$ijani kao jedan koji $i je
priao i rekao4 hoe li ne"o popi"i, a ja sa$ $u rekla da je $ogao
s$isli"i ne"o bolje, a onda $i je on rekao da nije nji$a &rajeri$a
lako, kako !na"i s"oje najbolje koje$ ko$adu rei, daje "o (is"i ho3
ror "o nji$a kro! glavu prola!i, da oni i$aju o"prilike 60 sekundi
na raspolaganju pre!en"ira"i se najbolje "o $ogu, i"d. 2a kraju s$o
prohodali jer s$o se !apri(ali...
:islila sa$ da i$ je lake kad se ne $oraju napi"i da bi na$
prili. ;7ao $oj sadanji $u* kada se hrabrio da $i prie, (i$e je
prekrio svoje !avodni(ko pravilo koje je glasilo4 ne prila!i posve
nepo!na"o$ ko$adu na javno$ $jes"u. Frvo joj povali prija"elji3
.u6? 9 "ako !abrlja"i iole polusuvislu konver!a.iju pa even"ualno
kasnije i erek.iju ;ne, ovdje se na sreu ne radi o $o$ drago$ jer
on je ipak obavio basi. resear.h pa je po!navao nekoga "ko je $ene
!nao, a "aj ne"ko savreno je dobro !nao da sa$ ja najrado!nalija
osoba na svije"u, koja pri(a sa svi$a, h"jela sa$ s"udira"i psihologiju
pa da "o radi$ !a nov.e, ali ne !na$ "o $i je bilo?, ne $oraju se
pi"a"i da li na$ uope prii i kolike su i$ anse, ne $oraju "ra*i"i
"ele&onski broj eda bi i$ $i odgovorile kako bi bilo bolje da bude3
$o sa$o prija"elji ili "ako neku u*asnu &ra!u. :islila sa$ daje lake
da ih $i na!ove$o u$jes"o da prola!e kro! $anevre pored "ele&ona.
:islila sa$ da se &rajeri uvijek *ale da *ene ne poka!uju dovoljno
ini.ija"ive u seksu...
Fa dobro, "ko je "u lud8 Celi$ ovaj diskurs !aklju(i"i prikladni$
"o(ka$a4
1. Civo" je kra"ak, a vik"orijansko doba davno prolo6
0. Dudi"e sre"ne "o nis"e u 1&ganis"anu.
>. ,!$i"e sve "o va$ *ivo" pru*a. ;1li opre!no, da se ne pre
padne6?
E. 1ko pobjegne, nije bio pravi6
L. 9$a ih jo6
# D C / - / R > B D R D $ I / I H
1h, npr.4 "ko radi, ne boji se gladi8 9li4 *ena nikada nije dovoljno
boga"a i dovoljno $rava8 Fa !a"o (eka"i prin.a, $o*e !aradi"i i
sa$a. 5ko bi (uo !a 9vanu 5ru$p da nije i$ala dobar bra(ni ugo3
vor8 Fre(es"o (uje$ genera.iju $oje bake kako ka*e svojoj dje.i4 a
sve sa$ *r"vovala !a "ebe... 5ko jo *eli "uu *r"vu8 :za svakog velikog
mu,kar)a stoji velika 'ena. Do$ai.e su nevidljivi ljudi, siva e$inen3
.ija dru"va. 2ikada plaene, u veini !e$alja ne$aju (ak ni pravo
na so.ijalnu skrb. 9 kada su prisiljene !aposli"i se, uslijed ra!voda ili
i! nekih drugih ra!loga, "eko e nai posao be! radnog iskus"va. ve
"e pri(e o boga"oj udaji... je"i"e se :arilvn :onroe u 8ako se udati
za milijuna,a... sla"ko, !ar ne8 2o, "o je bio sa$o &il$. 1 :. :. je,
una"o( brakovi$a i ljubavni$ ve!a$a, .ijeli *ivo" i "e kako radila...
1ko se boga"o uda"e, u(ini"e kao 9vana 5ru$p. Ber ni"ko va$ ne
garan"ira da se nakon nekoliko godina braka nee"e nai sa$i, $o*da
s dje"e"o$, be! posla i poslovnog iskus"va... nisu sve *ene uspjele kao
@rin Dro.kovvi.h. Dolje je ugleda"i se na pravu Buliu Rober"s. Nlu$a
je nje!in *ivo"ni po!iv. 9 "o radi prokle"o dobro. 1 ne $ogu odolje"i
ne spo$enu"i kako je ba glu$a sve do renesanse bio po!iv !abra3
njen *ena$a. 9 upravo !a ulogu u -(akespeare in +ove, naa je lju3
bi$i.a N=ine"h Fal"rovv dobila Ks)ara. 9 "o !a ulogu *ene koja se
la*no preds"avlja kao $ukara. jer *eli bi"i glu$i.a...
J$$$$, da ra!$isli$ dalje... !a"o "reba i$a"i posao8 Za"o jer
je radi"i !ani$ljivo. 9 !bog "oga je va*no radi"i posao koji voli$o.
5ada rad pru*a osjeaj da s$o ne"o pos"igli na kraju dana ili "jed3
na ili $jese.a, godine, $o*da i *ivo"a, ali negdje na "o$ pu"u sva"ko
do*ivi osjeaj neopisivog !adovoljs"va i $o*da is"ovre$enog divlje3
nja i (uenja4 ja sa$ "o napravilaHnapravio. voji$ ru(i.a$a ;no*i3
.a$a, glavo$...?6 1 kada se dogodi da va$ se drugi dive... ni"a
bolje6 ;:oli$ sla"i pohvalna pis$a na redak.iju Cosmal#
:ora$o iskoris"i"i $ogunos"i koje, uos"alo$, *ene prije nisu ni
i$ale. Nalileo Nalilei i$ao je dvije keri koje je sa$ edu.irao, ali sa
esnaes" godina $ogle su bira"i sa$o i!$eu udaje i sa$os"ana,
kao i sve *ene njihovog doba. )dabrale su sa$os"an i nedavno je
objavljena knjiga pisa$a koje je s"arija slala o.u i! sa$os"ana. Daje
"akva *ena bila $uko, !a.ijelo bi pos"ala !nans"veni.o$. :o*da bi
je na kraju i spalili !bog here!e, ali bare$ bi i$ala $ogunos" i!bo3
ra. 1li $i vie ne bira$o i!$eu sa$os"ana i braka4 bira$o i!$eu
karijere, braka, karijere i dje.e, braka i dje.e ili karijere, dje.e i braka
is"ovre$eno, !a"o ne8 :adonna ne bi bila :adonna da nije po(ela
upravo obrnu"o od veine *ena4 prvo karijera, po"o$ dje.a i na kraju
prava ljubav... 9 sada i$a sve6
:o*da je i$a"i sve naporno, sigurno nije lako, ali (injeni.a je da
se una"o( po"ekoa$a, sve vie *ena odlu(uje !a devi!u4 hou sad
i hou sve6 1 "o !na(i da je !adovoljs"vo "akvo, ni"a nije prenapor3
no !a dose!anje "oga ul"i$a"ivnog &lasha, osjeaja $oi, uspjeha i
kon"role nad vlas"i"i$ *ivo"o$6
Cena koja radi niko$e ne $ora polaga"i ra(une !a ko!$e"i(arku
ili nove (i!$i.e. Cena koja radi $o*e rei4 $oli$ "e, operi sue, ja
i$a$ va*an sas"anak i ne !na$ kada u doi kui. Cena koja radi
"akoer $o*e bira"i4 hoe li se uda"i, pro"iv koga, kada, !a"o... 9
najva*nije4 $o*e se ras"a"i kada s$a"ra da joj ve!a vie ne odgovara.
9 "ko $o*e odolje"i uspjenoj poslovnoj *eni u .rno$ @ill -ander
kos"i$iu8 1 kada s$o ve kod @ill -ander kos"i$ia, jes"e li !nale
da je do 16. s"oljea ((umanizam i renesansa#, *ena $ogla bi"i spa3
ljena !bog obla(enja $uke odjee8 Fogledaj"e @oanne B*r)l 2a
kraju Boanne biva *iva spaljena i!$eu os"alog !bog "oga "o je nosi3
la $uku odjeu... a $i sada $o*e$o nosi"i hla(e ili suknju, radi"i
ili ne, nosi"i hla(e3suknju... i i$a"i sve6
+ N - P P I 1 ' +
P D R / 1 > R - 0
:oj se $u* u*asava opinga. 5o $u je naj$rskija rije( i
naj$rskija s"var u *ivo"u. Flai$ ga opingo$. 1ko se i(ega boji vie
od odlaska u oping, "o je kada ja ode$ sa$a, a sigurna sa$ i da na
"o pris"aje sa$o !a"o da ne bi iao sa $no$. )n je opingo&obi(ar.
igurna sa$ da bi se "a &obija $ogla legalno i opravdano s"avi"i na
popis sa svi$ os"ali$ &obija$a4 !a ra!liku od $nogih $ukara.a, on
ne pa"i od 1DI,5)+)D9B@ ;s"raha od pranja i kupanja?, dapa(e,
"uira se svako ju"ro jer, kako ka*e, onda ionako ne !na "o radi.
De&ini"ivno ne pa"i od 17,597)+)D9B@ ;s"raha od buke?, "o
$o*e"e pi"a"i nae susjede, "ovie, posje" jedno$ davno$ kon.er"u
.otor(eada $alo $u je na(eo sluh pa sve voli slua"i glasnije
nego "o je objek"ivno po"rebno. Dok na $ali neak veselo vri"i, a
ja se gr(i$ od ins"an"nog napada $igrene, on $irno sjedi i ni "r!a3
je$ li.a ne poka!uje da osjea parajue de.ibele "og ina(e vrlo
sla"kog $alog bia. Ba ga ipak najvie voli$ dok spava. 2eaka, $i3
sli$. Dakle, ne$a ni 1IN)+)D9B, ;s"rah od boli?, !a ra!liku od
$ene koja gu"a$ "able"e pro"iv bolova hrpi$i.e ve dva dana prije
$ens"rua.ije i uvijek kada po$isli$ da bih $o*da $ogla uskoro do3
bi"i glavobolju. 7od !ubara ne o"vara$ us"a be! injek.ije, i"d. Za3
pravo, rekla bih da ja i$a$ "u, kako se ono !ove algo&obiju6 7
vragu6
1 "ek sa$ kod slova 1 ;i$a ih 68 sa$o po 1, provjeri"e pod
h""p4HH===.phobialis"..o$HindeW.h"$l?.
Da, gdje s$o ono s"ali8 Koping&obija. :isli$ da sve &obije i$aju
korijen u dje"injs"vu4 (injeni.a jes" daje $oja najdra*a svekrva bila
is"a kao ja, opingholi(arka. Za"o s$o se od$ah i sko$pale. Dok je
$oj dragi bio $ali, pre"pos"avlja$ da je bio s $a$o$ u opingu
koji pu" previe. 2ajvie sa$ voljela ii u oping s njegovi$a4 (i$
bis$o s"igli u Nra!, on i "a"a sjeli bi u bir"iju i piju.kali pivo, a nas
dvije ba.ile bis$o se u ak.iju.
1li u po(e"ku je bilo "eko. :isli$, dok sa$ sku*ila da je &obi3
(an. 7ada je bio $lai, "u i "a$o pris"ao bi na kupovinu, ali "ada bi
puio pred i!logo$ dok bih ja harala. Ajeroja"no je i!gledao $ra(no,
!abrinu" !a s"upanj $oje $anije, u svako$ slu(aju, svaki pu"a bi
$u pris"upali nepo!na"i ljudi i pi"ali ga i$a li kaj !a proda"i. :islili
su da je diler6 K"o je i logi(no jer je sa"i$a e"kao ispred i!loga dok
sa$ ja unu"ra orgijala, a na kraju ga sa$o po!vala radi plaanja,
gdje bi onda uslijedila blaga svaa, $oljakanje, pokoja su!a i os"ale
$ani&es"a.ije bra(nog ponaanja. 9s"a se s.ena ;ona s dilero$, ali,
naravno, i s $oljakanje$ i plakanje$? ponavljala i u Fari!u, i u
Iondonu, i u Nra!u... )nda je usvojio $e"odu svog o.a i sjedio u
bir"ija$a, ipak je sigurnije. , naj$anju ruku ne bi poli.ija $ogla
po$isli"i da je diler. a$o bi bar$en $ogao bi"i uvjeren da je "o
(ovjek (iji su brodovi po"onuli ili upravo "onu irei $asni &il$ pro3
livene na&"e po !eleni$ i plavi$ laguna$a nov(anika...
Bedno$ godinje, "a$o negdje pred Do*i, ipak $u ne gine
kupovina "ijeko$ koje se posvaa$o nakon 1L $inu"a, on i!javi
kako $u je vrue i vie ne $o*e i pobjegne u prvu bir"iju, gdje se
onda duri !a"o "o sa$ $u h"jela kupi"i najnovije hla(e, a on voli
svoje najdra*e, ra!vu(ene i sa*vakane, i "o ako i$ vise koljena i
sjaje se od neoperive $as"i8 Za"o na$ je obo$a lake kada ja kupu3
je$ !a oboje. 2je$u je ionako, ka*e, va*no da se $eni svia. Fre$a
"o$e, i$a$ o"vorene ruke. 1li sa$o be! $odnih eks.esa, $oli$6
)djea $ora bi"i rela"ivno neupadljiva i $onokro$no elegan"na jer
ina(e i!javi4 neu "o, nisa$ ja po!er6 5ako da se dr*i$ .rnih, jed3
nos"avnih s"vari. )ve godine ne$a ni"a "o je $odernije od .rne
boje6 Dodue, i ja i on nosi$o je ve godina$a, ali "ako bare$ .ik3
li(ki upada$o u "rend6 vakih par godina ponovo s$o $oderni6
Da spasi$ brak, pribjegla sa$ "ehnologiji. 2e "ehni.i,
"ehnologiji4 u kupnju ide$ s digi"alno$ ka$ero$, i$a$ njegov
o"isak s"opala u.r"an na papiru ;1 > &or$a"a, s"opalo E6 ne s"ane
na 1 E?, hla(e proba$ ja jer nosi$o is"i broj, $oraju $i bi"i $alo
prekra"ke i ne"o preiroke u s"ruku, a $aji.e $i $oraju visje"i s
rukavi$a do vrhova ispru*enih prs"iju. Nae kupuje$ odoka ;"u ni3
kad ne &ula$?, a (arape na "one. 7akva je "o sad "ehnologija, pi"a"e
se8 Za s"vari !a koje nisa$ sigurna hoe li $u se svidje"i, kao i !a
.ipele koris"i$ digi"alnu ka$eru6 Fo"o$ !a$oli$ prodava(i.u da
s"avi pred$e" na s"ranu, odjuri$ kui ;ja sa$ ipak slobodna pro&e3
sija? i radoholi(aru koji radi du*e od ijedne "rgovine ;a $o*da ba i
!a"o? $ailira$ &o"ku6
)nda on ne"o bun.a kako ne "reba on ovo, nee ono, $eu"i$
ja uglavno$ napravi$ po svo$e. Drugi dan ode$ po "e .ipele,
onda on doe nave(er kui, proba ih ;ne da$ $u ih proba"i ako vi3
di$ da "oga dana posao nije iao kako "reba idealni "renu"ak je na3
kon uspjele poslovne ve(ere ili seksa...? i i!javi da nisu loe, ali su
ru*njikave i neudobne. 2a "o ga ja obavijes"i$ da su prekrasne,
obaspe$ ga poljup.i$a i s"rpljivo $u objasni$ da .ipela noenje$
svakako o$eka. )nda ih vra"i u ku"iju. 5jedan dana kasnije ih
obu(e i nave(er i!javi, ovisno o "o$e jesa$ li uspjeno odabrala4 ni3
kad nisa$ i$ao udobnije .ipele6 7upi jo jedne6 9li4 ovo je panjol3
ska (i!$a6 Za"o $i nikada ne kupi udobne .ipele8 Za"o jer ih ja
ne $ogu proba"i, duo6 Za"o ih ne kupi sa$8
- + ) > /D
Besi li vidjela ovo, rekla je $oja najbolja prija"elji.a sa !adnjeg
sjedi"a $oga au"a, $aui s"ari$ @utarnjim listom. 2eka *ena u
1$eri.i sa!nala je kako ju je de(ko prevario s drugo$ pa $u se per3
&idno osve"ila4 nije $u rekla da !na, ve $u je dola u posje" i rekla
$u da se skine kako bi isprobali neku novu a&rodi!ija(ku kre$u koja
ja$(i s"ras"vene sa"e.
Za'miri, opusti se, !a$ilja$ je kako $u govori, obu(ena u i!a3
!ovno donje rublje koje je $o*da upravo !a "u priliku kupila u 2i)-
toriaJs se)ret, na pri$jer. 9li $o*da nekoliko dana ranije, ni"a ne
slu"ei. :islila je na njihovu godinji.u, na pri$jer. :o*da je kupila
i $iriljave .rvene svijee i ulje !a $asa*u s njegovi$ o$iljeni$
$iriso$. Za*eljela je ra!veseli"i ga, u posljednje je vrije$e bio ne3
kako !a$iljen. igurno !bog &aksa, $islila je. Fo*eljela je i!$asira3
"i ga, napuni"i kadu $iriljavo$ kupko$, ohladi"i a$panja.. 7ako
je sa!nala8 :o*da joj je najbolja prija"elji.a rekla. Ber "a druga je,
nai$e, bila ona. Dvos"ruka i!daja6 , jedno$ $ahu os"ala je be!
dvoje najbli*ih ljudi. :o*da sa$a na s"udiju, u s"rano$ gradu,
osje"ila se be!nadno i!dano$. )(i"o nije bila od i$pul!ivnih ljudi,
onih koji lako planu. 2e, ona je vjeroja"no ra!$islila i skovala osve"u.
)sve"u !a de(ka, prvo je njega po*eljela ka!ni"i. prija"elji.o$ e
se obra(una"i kasnije, $islila je. 1li nje$u e od$ah s"a"i na rep.
Bednoga ju"ra legla je u $iriljavu kupku u kojoj su "rebali u*iva"i
!ajedno. ,!ela je knjigu !a &aks, i$ala je uskoro ispi" i! povijes"i
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
srednjeg vijeka. 2ee dopus"i"i da joj on pokvari uspjeh, $ora u(i"i
pod svaku .ijenu. ...K mu%enjima imamo puno dokaza. Cglavnom su
metode &ile sli%ne u svim zemljama 0imskog zakona, (i"ala je.
94resilonsN je &io naziv za ,krip)e kojima su mrvili vr(ove prstiju na
rukama i nogama. @"o kako su inkvi!i"ori $u(ili *ene ;i, u $anje$
broju, $ukar.e? op"u*ene da su vje"i.e, uglavno$ udovi.e, babi3
.e, nevjen(ane $ajke i *ene sumnjiva morala. ve sa$o na "e$elju
su$nje da su op$ile s vragom. 7ako s"rano, $islila je. Dese.i "isua
*ena s"radali su u @uropi "ijeko$ pe" s"oljea inkvi!i.ije6 ...
9E)(elleN su &ile ljestve na kojima se tijelo razvla%ilo, dok &i se istovre-
meno mekani dijelovi gnje%ili ne%im ,to se zvalo 9tortillonN. Za$iljala
je njegovo lijepo "ijelo na "akvoj spravi, po"puno u njeni$ osve"3
ni(ki$ ruka$a. .. 96panjolska %izmaN, vrlo omiljena u Njema%koj i
6kotskoj, koja je gnje%ila gle'anj i mrvila potkoljeni)u... =a 9ovanN ili
9stoli)a za vje,ti)eN, usijana sjedali)a od ,iljaka. 5akoBer, krevet od ,il-
jaka koji je &io omiljen u 6tajerskoj. Da, pri"isnula bi ga svoji$ "ijelo$
na "o$ kreve"u dok ne bi sve i! njega is"isnula. Dok joj ne bi rekao
!a"o. Za"o $u ona nije dovoljna. Za"o ju je povrijedio. ...kada &i
vje,ti)a priznala, sljede$e je &ilo iz nje izvu$i, takoBer na mukama,
popis susjeda koje je prepoznala na vje,ti%jem sa&&at(u. Da, voljela bi
sa!na"i je li ih bilo jo6 1li ona je $oderna djevojka. 9nspirirana
inkvi!i"orski$ $e"oda$a, ali koris"i"i e $oderna sreds"va. Da,
vrije$e je. ,s"ala je i! kade ogledajui se u !a$agljeno$ ogledalu.
Fonovno je bila !adovoljna sobo$. 2ee se vie sa*alije3va"i i $isli"i
daje sa$a !aslu*ila bi"i prevarena, da nije bila dovoljno lijepa,
!ani$ljiva. 2a$a!ala se $irisavi$ ulje$ koji$ ga je na$jeravala
opus"i"i, "ada jo ne slu"ei da je njegova hladnoa !apravo gri*nja
savjes"i. )bukla je prvo gai.e, !a"i$ grudnjak !a$iljajui se u
.rno$ plas"u s kapulja(o$ na glavi kako se nadvija nad njegovo
bespo$ono lijepo "ijelo dok se ispod pla"a na!ire .rvena (ipka.
Dri*no se na$inkala i o"ila u "rgovinu boja$a i lakovi$a. 7ada je
s"igla pred njegova vra"a, po!vonila je. 2a "renu"ak se pokolebala
kada je o"vorio. Aoljela ga je. 9$ala je povjerenja u njega, on joj je
bio oslona. i veselje. 2ekako se ve vidjela u vjen(ani.i, ali ne prije
nego diplo$ira6 2e, nije *eljela bi"i u!dr*avana *ena, nije ga h"jela
upe)ati. 2apros"o je osjeala daje njihova ve!a ono pravo. :o*da bi
$u i opros"ila "u jednu nevjeru, dok je gleda "ako !aljubljeno,
"repui svoji$ dugi$ "repavi.a$a i sa sjaje$ u plavi$ o(i$a,
odjeven sa$o u "raperi.e i bosonog, privla(i je k sebi i ljubi joj vrke
prs"iju na ru.i. 1li ne6 :o*da je "ako gledao i druge6 :o*da ih je
is"o "ako ljubio i $a!io, i jo gore6 Novorio i$ sve one sla"ke rije(i
kao i njoj6 u*aso$ je po$islila na sve one ve(eri kada je u(io kod
prija"elja ili iao na nogo$e" ili pivo s de(ki$a. Ndje je, !apravo,
bio8 "oje radio8 1ko se "o dogodilo sa$o jedno$, u neko$ ludo$
"renu"ku, ako je "o bila sa$o greka, $ogao joj je pri!na"i. :o*da
bi $u dala jo jednu ansu, $ladi su, oboje su sa$o ljudi, a grijei3
"i je, kao "o svi !naju, ljudski. Fa i ona je po*eljela poljubi"i susjeda
s "reeg ka"a kada su jedno$ os"ali !aglavljeni u li&"u, ali o"hrvala se
"oj *elji, (injeni.a da je on i$ao pu"ena us"a nije bila dovoljan
ra!log !a povrijedi"i nekoga koga voli ili se i!vrgnu"i opasnos"i da je
i!nu"ra nagri!a osjeaj i!daje. Fa i ona je od krvi i $esa, i njoj se
sviaju de(ki, ali "o nije ra!log !a i!igravanje ne(ijeg povjerenja. ve
"e $isli !ujale su joj u glavi dok se prepu"ala njegovo$ $ilovanju.
1li br!o se pribrala i proslijedila pre$a svo$ osve"ni(ko$ planu.
Dok je on le*ao na lei$a, gol na pokriva(u koji su !ajedno kupili
!a Do*i, o"ila je u hodnik i u!ela "ubu i! "orbe. 2avukla je la"eW
rukavi.u i is.ijedila sadr*aj u ruku.
7leknula je pred njega i obuhva"ila $u penis. Debelo ga je
na$a!ala. ko(io je jau(ui dok je ona ve bje*ala ni! hodnik, a i!da3
jni(ke su!e .urile su joj ni! obra!e. Zgrabila je kini ogr"a( i u"r(ala
u li&". Fo*eljela je sres"i susjeda s "reeg ka"a. kinula je rukavi.u i
ba.ila je u kan"u !a s$ee pred ula!o$. ,"r(ala je u s"ani.u
pod!e$ne *elje!ni.e i po$ijeala se s ljudi$a koji su *urili kui s
posla. 5ubu dvoko$ponen"nog ljepila ba.ila je u ko u pod!e$noj.
K"o ka*e, ne ko$en"ira, $ahala je $oja prija"elji.a novina$a.
+rajeru su kirurki$ pu"e$ $orali odvoji"i penis od "rbuha6
,!bueno se hladila siro"i$ @utarnjim, koji je ve i sa$ podsjeao
na *r"vu nevjere u njeni$ !nojni$ ruka$a.
:nkvizitori su opra,tali onima koji se ne &i opekli kada &i im uronili
ruke u kipu$u vodu, rekla sa$.
;)dlo$.i su i! knjige 5(e European 3it)(-Craze oj t(e -i7-
teent( and -eventeent( Centuries, J.R.5revor3Roper.?
# D C / - F I 1 I $ > G K I
) D R D J (
Ae u naslovu naila!i$o na proble$4 ako varaju, !a"o ih !ove$o
&ini$ de(ki$a8 +ini de(ki ne bi "rebali laga"i, vara"i, kras"i, ubija"i,
pi"i ;osi$ ako nisu Neorge #loonev, on s$ije sve?.
Fokuavajui doku(i"i "ajne &inih $o$aka, $orala sa$ prvo ra!ri3
jei"i neka pi"anja. 2ai$e, nisa$ sigurna !na$ li "ko su "o &ini
$o$.i. 7ako apsolu"na is"ina ne pos"oji, prepus"ila sa$ se vlas"i"oj
in"ui.iji i odlu(ila se !a nekoliko pri$jeraka svojih dobrih prija"elja.
2ije $i preos"alo ni"a drugo nego nekako ih navui na ra!govor o
"oj proble$a"i.i. 1li kako8 Di li ijedan $ukara. !drave pa$e"i i
(is"e savjes"i ;a ne(is"e pogo"ovo? o "o$e raspravljao sa $no$, pri3
ja"elji.o$ njegove *ene8 2e bi. Fo$islio bi da $e ona poslala vidje"i
!a"o "oliko vre$ena provodi na poslu, &i"ness3klubu, &akul"e"u...
a"i$a sa$ $al"re"irala vlas"i"og $u*a. Da nije !nao !a"o $i "o
"reba i on bi se !abrinuo. 2o, njegove sa$ s"avove odavna !nala.
Froble$ je u "o$e "o su go"ovo is"ovje"ni $oji$a "e kao "akvi ni3
kakav pri$jer !a obra!a. ponaanja &inih $o$aka koji varaju. )n
je bio (ak s"ro*i od $ene4 !a njega je prijevara ve in"en!ivno i
repe"i"ivno ero"sko ra!$iljanje o is"oj osobi, po!naniku ili kolegi s
posla. , "o$ slu(aju, $udruje' on, "reba os"avi"i osobu s kojo$ je
(ovjek u ve!i i upus"i"i se u ve!u s pred$e"o$ svojih *elja...
2aravno, on ne ra!$ilja o "o$e da $nogi parovi i$aju dje.u,
!ajedni(ku i$ovinu, ko$pli.irane *ivo"ne si"ua.ije i druge o"e*ava3
jue &ak"ore. 5akoer, neki su ljudi !aljubljivi i ka$o bi dospjeli
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + -
kada bi udovoljavali svakoj od "renu"nih !aljubljenos"i8 2ovi po3
slovni kolega ili kolegi.a $o*e bi"i in"eresan"an nekoliko dana, dok
ga (ovjek bolje ne upo!na. a$a "jelesna privla(nos" koja navodi
ljude da o neko$e po(nu ra!$ilja"i kao o po"en.ijalno$ seksual3
no$ par"neru u veini slu(ajeva nije dovoljna da (ovjek prekine
svoju, $o*da i dugogodinju, ve!u i krene u pus"olovinu koja $o3
*da $o*e, a i ne $ora !avri"i kao ve!a. 9 "u dola!i$o do op.ije !a
koju se veina ljudi odlu(uje ;ja, nai$e, ne $isli$ da je varanje
isklju(ivo $uki spor", $eu"i$, dru"veno je prihva"ljivo da
$ukar.i "o (ine, oni "i$e doka!uju $ukos", a $i ispada$o drolje.
Fogo"ovo ako s$o $ajke, Do*e sa(uvaj6?. jedenje na dvije s"oli.e,
pa $akar na sa" vre$ena, jednu no, nekoliko dana... 2e ho"ei
ugro!i"i "ekuu ve!u, pose*e$o !a ne(i$ jer nis$o u s"anju odo3
lje"i. 2e *eli$o sebi uskra"i"i ni dobru ve!u punu ljubavi ni jedno
vrue iskus"vo, na pri$jer na poslovno$ pu"u s ero"i(no$ osobo$
koju nikada vie nee$o vidje"i, a (ije !ani$anje !a nas podjaruje
nau ;ne!asi"nu u veini slu(ajeva? "a"inu... Drugi$ rije(i$a, &ini
$o$.i, kao i &ine djevojke i svi &ini, ali i $anje &ini ljudi ;$u(i $e
de&ini.ija /inogS# h"jeli bi ni $anje ni vie, ve i ov)e i nov)e, vuka
sitog i koze na &roju i sve os"ale $udre poslovi.e... ;ne $ogu vje3
rova"i da koris"i$ poslovi.e koje sa$ (ula od svoga djeda "oliko pu"a
i s$a"rala vrlo arhai(ni$a i bes$isleni$a...?.
2aravno, "u $oj gospodin $u* !aboravlja da je upravo naa ve!a
plod jedne "akve ve(eri sjedenja na dvije stoli)e, ova)a i nova)a i os"ale
e"noloke ba"ine...
Fa $akar !a poljuba.. 7oji on, uspu" budi re(eno, dr*i jednako3
pravno$ prijevaro$ kao i sa$ seks... ;Bao $eni6? 1 "u dola!i$o do
$o$en"a kada ljudi sa$i $oraju de&inira"i prijevaru4 $isao, po3
ljuba., seks i koji njegov vid. Dili #lin"on ka*e da oralni seks, kao ni
s"anovi"e i svi$a po!na"e radnje s .igaro$, nisu seks. Dakle, i "u
i$a s"upnjevanja ;kod de"alja s"aje$, "o je sve previe individualno
da bi se $oglo ra(lanjiva"i...?. Dakle, u po(e"ku ve!e po"rebno je
odredi"i "o oba par"nera s$a"raju prijevaro$. :noge *ene ka*u da
one ni ne *ele !na"i "o njihov par"ner radi i radi li "o. -amo neka
ja ne saznam, njihov je $o"o. 2e!nanje je bla*ens"vo, ali "akve onda
ni ne !ani$a naa "e$a pa o "o$e sada i nee$o raspravlja"i.
Dakle, ja, koja ne s$ije$ ni po$isli"i na sva "a divna s"vorenja
vie od dvapu" ;da sa$o !na "o bih sve radila 9gg<ju Fopu?, odlu(i3
la sa$ napravi"i "ulu$ proslave prvog dana os"a"ka *ivo"a svoga
najboljeg prija"elja, koji je dva dana prije "oga naprasno pos"ao sin3
gle. 2avodno ne !bog "ree osobe, no "ko !na. 7rhko je !nanje i "ako
"o. Frilika se uka!ala upravo i!vrsno$ !a $oj projek" is"ra*ivanja
ljudske svijes"i i "la(enja ljudi dok ne ka*u sve "o $isle i "o dok "o
$isle, a sve u! blagi po"i.aj hrane, alkohola i lagane $u!ike...
Dakle, sve sa$ ih s"rpala u dnevni boravak, hranila &ini$ jeli$a
;koja je pripravio $oj $u*, svaka (as" kuharu? i dolijevala .rno
vino. 2egdje nakon drugog predjela i "ingovog #D3a, naba.ila sa$
"e$u. 7akva je "o rasprava nas"ala6 Zadnji pu"a se "ako *u(no ras3
pravljalo sa$o kada je ne"ko na(eo "e$u $edijske svje"ske !avjere i
sis"e$a opore!ivanja ;$isli$, odvojeno?6 2a sreu, susjed je gluh,
a os"ali ljudi na ka"u o"ili su na vikend. 2e $ogu pre*ali"i "o
nisa$ sni$ila .ijelu raspravu, ali "ko bi "o poslije presluavao $orao
bi !aklju(i"i da se radi o O parova ;i jedno$ sa$.u, ali on se nije dao
u "o uvui. 9!govorio se daje ga<, a "o je sasvi$ druga ka"egorija. 2a
pi"anje4 !a"o su ga< $ukar.i i!ra!i"o pro$iskui"e"ni, rekao je4 pa
"o je kao da pi"a Fapu !a"o vjeruje u Doga6?, 1E ljudi koji si$ul 3
"ano govore. 9 "o vrlo glasno. :oji su prija"elji &ini $o$.i, o*enjeni
ili u s"abilnoj ve!i, s poslo$ ili $arljivi pos"diplo$.i, !godni i do3
brog ponaanja. 2aravno, koliko $i je po!na"o, i be! $rlja na savje3
s"i. Dare$ ne u "ekui$ ve!a$a. 2jihove su *ene i djevojke sve re3
do$ e$an.ipirane, sa$osvjesne, !aposlene ili na pos"diplo$ski$
s"udiji$a, !godne i, naravno, dobrog ponaanja. Zajedno su u ras3
ponu od 0 do 1> godina, "o braka, "o s"abilne ve!e.
7ao u an"i(ki$ "ragedija$a, bilo je "u $ahanja ruka$a, naglog
us"ajanja, paljenja .igare"a, dolijevanja vina u (ae, ulja na va"ru i
vode po glavi s"anovnika ;skoro, skoro?. Djevojke .su....vikale\
R u j a n a J e g e r
P - + ) > - + - B 1 -
budala"ina6 Fogledi su sijevali. 5ukli su se !a rije(. Ba ovdje $ogu
sa$o re!i$ira"i, odnosno pokua"i re!i$ira"i jedan $ul"ilog ;rije(
upravo s$iljena !a dijalog unu"ar go$ile ljudi? koji je uslijedio.
Fokuaj$o i!dvoji"i pe" obra!a.a ponaanja ;pre$a "ipu i!govora,
odnosno argu$en"a?4
1. Diolog. 2e"ko je i!nio bioloku "eoriju. 1rgu$en" je da je je
dan $ukara. u s"anju oplodi"i vie s"o"ina, a i "isua *ena
;jadan $u(enik6?. 9! "oga onda proi!la!i da $ukar.i i dalje
i$aju "aj ins"ink". 2jega su svi od$ah progu"ali argu$en"i$a
da bi onda $u*jak (ovjeka i$ao ogro$ne o(njake, bio jo pu
no vei nego *enka, a i da nas onda ne bi bilo pribli*no L04L0
;osi$ ako nije !a$isao da se onda oni $ogu $eusobno $la
"i"i !bog nas dok $i skuplja$o hranu i "avi$o ko*u dok na$
na lei$a vise dje.a?. Bes$o li onda s"voreni !a *ivo" u parovi
$a, !ani$alo $e. 5u su $iljenja bila podijeljena. Da, $anje3
vie, da ali ne ba kao grli.e ;kada jedan par"ner u$re, one
nikada ne "ra*e novoga?, ne !na$o ;kra"ak pogled pre$a par"
neri.i?. #ure su sve s$a"rale da je "o glupos".
0. 5a". 2eki ljudi ne $ogu odolje"i vlas"i"oj "a"ini, koja ih vodi
u sa$odoka!ivanje, a nerije"ko i doka!ivanje pred drugi$
$ukar.i$a, s$a"ralo je njih nekoliko. 2a*alos", u nae$ dru
"vu ljubavni.a je (ak i s"a"usni si$bol, $ijenja se kao i au"o,
a "o ne $ora !na(i"i da do"i(ni ne voli svoju *enu iako su svi
prisu"ni s$a"rali da je "akav $ukara. dos"ojan prije!ira. :i
s$o se svesrdno slo*ile.
>. 7o$pleksa. 9$a nekih $ukara.a koji nisu na vrije$e, od
nosno do odreene "o(ke u svo$ *ivo"u ;vrlo individualne?,
bili s dovoljni$ ;ope" individualni$? broje$ *ena da bi s"ekli
dovoljno sa$opou!danja. 5akvi$a je go"ovo uvijek po"reban
novi u" da bi os"ali s"abilni. 5ko !na je li "o !apravo loe !a
ve!u... vaki je i!govor dobar, urlale s$o. Za"o se onda ve!i
vao, bunile s$o se. :o*da se s$a"rao spre$ni$, glasio je slo
*an odgovor.
E. 7alkulan". )n spada u e"no poslovi.e. 5ko !na je li ona druga
dovoljno dobra da bi os"avio prvu, a najradije bi "o isprobavao
$alo du*e... De(ki su se dr*ali re!ervirano i sa$o ga spo$enuli
kao nekog jako dalekog po!nanika koji povre$eno (eka na is"i
"ra$vaj, ina(e ga nikada ne bi upo!nali... *ene su ba.ale su$
nji(ave poglede... Ba sa$ se $alo pres"raila da sa$ !apo(ela neki
$u"an i ne!aus"avljiv pro.es... 1li onda na$ je svi$a sinulo
rjeenje4
L. 2e!adovoljnik. Govjek koji je ne!adovoljan ve!o$. )n "o $o*da
i ne !na "e ne ra!u$ije da je njegova *elja !a drugi$ *ena$a
$o*da $ani&es"a.ija "oga ne!adovoljs"va. )n se $o*da boji po"
punog predavanja, gubi"ka slobode. ;Bedan $oj prija"elj jedva je
pre*ivio !ajedni(ku kupovinu ve$aine. )d$ah se pres"raio da
se $ora o*eni"i i! is"ih s"opa. )bjasnili s$o $u daje kraj 00. s"o
ljea i da ve$aina nije is"o "o i dije"e. )nda se $alo opus"io.?
)n $o*da ne ra!u$ije da se ljubav ne s$ije u!i$a"i !dravo !a
go"ovo ;e"o $ene ope" s poslovi(ni$ i!ra!i$a, vrije$e je da
!avri$, pada$ u klieje?. 2a njoj "reba radi"i. 5reba ra!govara"i.
2ekada i popus"i"i. Fri(eka"i. Areba"i pogodan "renu"ak. 9 kada je
naj"e*e, $isli"i na $o$en"e koji su najljepi. 1ko "ada vaga pre
vagne na lou s"ranu, valja se ras"a"i. Ber i ako pro$ijeni par"nera,
ne $o*e o(ekiva"i da e sve uvijek "ei gla"ko. Frvo "reba poseg
nu"i u sebe, odlu(i"i "o sa$ hoe i kako, pa onda "o "ra*i"i u dru
go$e. 9skrenos" je klju(. 9skrenos" i prija"eljs"vo. Djevojke su se
jednoglasno slo*ile. De(ki su bili $alo !bunjeni. 9n"en!i"e" ra!
govora naglo je popus"io. vi su se nekako povukli u sebe. Ba sa$
se !abrinula. 2isa$ h"jela s"vara"i ljudi$a nevolje i! svojih
sebi(nih ra!loga. 2isa$ !nala kopa$ li $o*da po rana$a koje
bole. 2o, i$ala sa$ povjerenja u njih i njihove ljubavi. )si$
"oga, o neki$ s"vari$a dobro je govori"i i ra!$ilja"i. 1 ponekad
se (ovjek ne usudi sa$ pi"a"i i! s"raha od pogrenog shvaanja.
2ije loe i$a"i dobar i!govor !a iska!ivanje vlas"i"og $iljenje o
kakljivoj "e$i. vi su odjedno$ i!gledali nekako ispuhano,
olakano. 1 onda je $oj $u* i!nio pala(inke.
KDK- J > /- B I / I +D0D
2e !na$ !a"o se budi$ s ogavni$ osjeaje$ pra!nine kada $i
dragi nije "u. 1li sa$o ako sa$ kui, nikada kada sa$ ja na pu"u
be! njega. :eu"i$, on je ba na nau pe"naes"ogodinji.u ;6666?
$orao na "rodnevni poslovni pu". 9 "o preko vikenda6 9 "ako se bu3
di$ i ra!$ilja$4 kako je "o !apravo bi"i sa$8 Civje"i sa$8 Zapravo
nikada nisa$ *ivjela sa$a. Fospano sa$ !grabila "ele&on i na!vala
svoga najboljeg prija"elja. 7ako je "o bi"i sa$8 7ako "o $isli, !bu3
nio se on, sa$8 Fa kako je "o *ivje"i sa$8 uper, rekao je on, kako
bi bilo8 Fa kako super8 5ako super, niko$e ne pola*e ra(une,
$o*e radi"i "o, kad i kako hoe, "o "i je super, !aklju(i on. Fa !ar
nisi usa$ljen, (udi$ se ja. 2aravno da sa$ usa$ljen, ka*e, "o je,
na!vala si $e da $i s"avlja sol na ranu, "o li8 1li ne, ne bih *elio
ni s ki$ s"anova"i, ako je "o "voje sljedee pi"anje. "o je, o"iao "i je
dragi8 :o*e spava"i kod $ene ako hoe. 9li doi da !ajedno ve(er3
a$o, najgore je jes"i sa$. 2a spo$en jesti sam oblije $e hladan
!noj. Doi u, obea$ od$ah i ba.i$ se na usa$ljeni(ki doru(ak.
1 onda $i padne pogled na ku"ije sa novo$ $u!i(ko$ linijo$ i
dvd3pla<ero$ koji s$o kona(no kupili nakon dugog na"e!anja i
vaganja pro e" .on"ra... :eu"i$, gospodin je o"iao prije nego "o
je do"i(ne sprave ins"alirao i "o sad, po$isli$ ja bijesno i audio3
vi!ualno ne$ono. 1 "ko bi "o sas"avio kada bih *ivjela sa$a, bo.3
ne$ se i prione$ na posao. #ijelo poslijepodne kasnije osjeala sa$
se kao DB, ali $isli$ da susjedi nisu podijelili oduevljenje bass
boos" &unk.ijo$, a ni i!boro$ $u!ike. Zaklju(ivi da ne $ogu ple3
sa"i u svo$ jednosobno$ s"anu !bog opasnos"i od svekolikog
uruavanja poli.a !a knjige i or$ara s (aa$a, padne $i na pa$e"
spasonosna po$isao4 pe"ak je6 Bupi6 :oj dan !a dis.o6 igurno u
nekoga uspje"i nagovori"i da ide sa $no$ van plesa"i ;!adnji pu" $i
je "o uspjelo prije godinu dana...?. Dese"ak "ele&onskih ra!govora
kasnije osjeala sa$ se usa$ljenije nego prije. Fa ni"a, ide$ ja do
&renda, sigurno u njega uspje"i i!vui van. 7upila sa$ a$panja.
u svrhu pod$iivanja i povela psa. 2eka i!gleda kao da sa$ dola
be! !le na$jere... dvije &lae a$panj.a kasnije, jo uvijek nije
podlegao $oje$ nagovaranju. 2e, bio je ka"egori(an. ,os"alo$, ja
su"ra radi$. 1li ju(er si bio vani, u is"o$ klubu, gleda$ ga $olei3
vo. ,pravo "ako, !a"o u ve(eras i os"a"i kui, osi$ "oga ju(er je bila
dobra $u!ika, a !na$ kakvu "i voli, pre$a "o$e,^ne6 ,os"alo$,
!ar nis"e bili proli pe"ak8 Zar $ora ii svaki "jedan8 5o ne prili(i
*eni "vojih godina. Ijudi e $isli"i da si dola "ra*i"i ker ili sina
koje e vodi"i kui. ,os"alo$, pala $u je na pa$e" spasonosna
ideja4 idi sa$a.
a$a8 1li sa$a nisa$ i!ala valjda pe"naes" godina, o(ajni(ki u
ja. Fa krajnje je vrije$e da vidi je li se ne"o u "ih pe"naes" godina
pro$ijenilo, rekao je. ,os"alo$, uvijek $o*e o"ii ako "i se ne
svidi. :o*da sre"ne nekoga po!na"og, neuvjerljivo doda. Ae sa$
na!vala sve po!na"e i niko$e se ne da. )si$ "oga, svi ka*u da sa$
luda i da "ko e i!la!i"i u pono. Farovi6 Fre!rivo o"puhne on. Be li
"ako8 vi koje si na!vala bili su parovi, !ar ne8 1li i ja sa$ u paru,
!a$u.a$. Aas dvoje s"e ne"o drugo, od$ahne ruko$. Jajde sad,
odla!i, evo "i klju(, sjedni na "aksi i da si $e probudila kad se vra"i,
jesi li (ula8 Dok sa$ obla(ila jaknu, on i pas su i!gledali "ako udob3
no s$je"eni na &o"elji da sa$ se skoro pokolebala. 1li nisa$ ja
kukavi.a, ne$a sad povra"ka. 9!la!i$6
9n"eresan"no, po$islila sa$ dok sa$ davala jaknu na garderobi,
sve je kao i ina(e, ni"ko ne bulji u $ene kao da i$a$ kakvu ano$a3
liju na li.u. 1 io $anie na "iielu. koie sa$ prigodno pokrila vie
R u j a n
J e g e r
P - + ) > - + - B 1 -
nego obi(no u "akvoj prili.i. 2isa$ *eljela sla"i krive signale,
prepri(ala sa$ kasnije svo$e drago$. 1 on je rekao da nije &er da
se ne obla(i$ "ako !a njega jer on najvie voli vojne hla(e, (i!$e i
koulju, "o je, ka*e vie seksi nego odjea !a koju ja $isli$ da je
nje$u seksi. 1h. 5eko je svi$a ugodi"i.
2o, $orala sa$ pri$ije"i"i da ina(e nije bilo "ako !godnih &ra3
jera kao "e ve(eri. 9li sa$ seja uspjela uba.i"i u &il$ sa$oe pa sa$
pri$jeivala "o ina(e ne bih. , svako$ slu(aju, dva sa"a i dvije li"re
!noja i par -)(;eppesa kasnije, "j. kada sa$ kona(no $alo posus"a3
la, priao $i je pris"av, visok osa$naes"ogodinjak ;dobro, $o*da je
bio i dvadese"ogodinjak?, sve u sve$u osoba nedos"ojna $oje pa*3
nje ;bare$ dok ne pos"ane$ pro&esori.a na srednjoj koli? i ponu3
dio pla"i"i $i pie. 2eka, po$isli$ ja, ne "roi svoj d*epara. i sa$o
od$ahne$ ruko$ ovla ga okr!nuvi ledeno hladno$ i bri"ko$
o"ri.o$ svoga pogleda. ; ne previe bora oko o(iju, jedina pred3
nos" $asnije ko*e.? ,skoro !a"i$ uslijedio je o!biljan ra!govor pred
ogledalo$ u S#3u4 "e"ka, vrije$e je da nes"ane, rekla sa$ sa$a
sebi. Fored svih "ipova, pogo"ovo onog sla"kog s kra"ko$ .rno$
koso$ koji se nalak"io na ank, "i spadne na ovo6 Dilo bi bolje da "i
onda ni"ko nije priao. Dje*i kui, rekla sa$ sebi. 1li onda sa$ ja
odgovorila4 $u!ika je dobra. :ar na"rag skida"i kile6 9 "ako s$o ja
i ja o"ile na"rag na plesni podij... i !a vraga, nije pro"ekla ni"i li"ra
!noja, sla"ki .rnokosi sa anka je poka!ao pre$a $eni i upro prs" na
sebe i svoje dru"vo i njihove "ekile. Fi"ao $e *eli$ li s nji$a popi"i
rundu pia. Ba sa$ se lijepo !ahvalila i objasnila $u kako ne pije$
alkohol ;kako da $u objasni$ da pije$ sa$o ako $e i$a "ko nosi3
"iHvui kui, jer $i je "oleran.ija 0.0?, ve -)(;eppes &itter lemon,
ako se ve nudi. 2e sa$o da je bio sladak ve je i$ao seksi glas i
lijep os$jeh, a i "ako o$iljeni "rbu(i koji nose $ukar.i $ojih
godina je i!os"ajao6 1 nije bio ni naporan. Zapravo, nije se ni uvalji3
vao. 1 s"oje $eni dolo u glavu, !a"o sa$ ja, ni(i$ i!a!vana, u pola
ra!govora u koje$ on $eni ka*e kako bi $e h"io upo!na"i s jedni$
svoji$ &rendo$ koji s"oji !a drugi$ anko$, ja i!laje$4 ja sa$
udana6 2a "o on .ool od$ahne ruko$ u s"ilu4 pa ionako $e ne
!ani$a i ka*e4 ne brini se, nisa$ "ako $islio. ,"o doe i prija"elj,
koji je is"o "ako prokle"o !godan i dugokos ;ah?, i ja shva"i$ da ne
!na$ "o $i je (ini"i pa ode$ plesa"i. ,skoro su se upalila svje"la,
i!lo*ivi $e na $ilos" i ne$ilos" $uki$ pogledi$a, onako !nojnu,
$okre kose, ra!$a!ane $inke, s$rdei na .rno vino koji$ $e
ne"ko uspio !ali"i. 2ije $i preos"alo ni"a drugo nego pokupi"i svoju
jaknu i rei bok de(ki, odoh ja, pla"i"i u va$ pie ako se ponovo
sre"ne$o. 1 kad je "o, upi"a sla"ki kra"kokosi u! neodoljiv os$jeh.
2e !na$, kad se sre"ne$o, ka*e$ ja i udari$ pe"a$a vje"ra.
10 "aWi $inu"a kasnije ja sa$ s"ajala kod &renda u s"anu
us"anovivi da kro! nepos"ojea vra"a od spavae sobe prodire s"rana
buka sli(na provali vulkana i da ja u! "o hrkanje ne $ogu spava"i.
kupila sa$ psa i ode"ala kro! pra!an grad i prve ju"arnje
"ra$vaje svojoj kui. 5a$o sa$ sjela !a ko$pju"er i poslala s$s4
s"igla kui.sve ok.voli$. 9 sruila se u kreve". 1h da, u !adnje$ "r!aju
svijes"i prolo $i je kro! glavu4 a da sa$ s"varno sa$a i da sa$
skupila onog "ipa, "o bih sad s nji$8 9 !aspala.
@, draga $oja, rekao je $oj &rend u 6 poslijepodne sljedeeg
dana na prvoj ju"arnjoj kavi4 da si "i s"varno sa$a, druk(ije bi "i
hor$oni radili... os"a"ak avan"ura "oga vikenda pro*ivjela sa$ kao
Iara #ro&". 1 u nedjelju je doao on, s 1L novih #D3a !a uveselja3
vanje susjeda i rekao4 joj, bilo je !abavno. ,pu.avale su $i se dvije
$anekenke, jedna $e hva"ala !a ruku, a druga pokuala poljubi"i6
Bo nis$o !a s"aro *elje!o, rekao je kada sa$ $u prepri(ala svoj
i!la!ak i !agrlio $e. 9 "ako s$o u!le"jeli na krili$a ego"ripa i ljubavi
i bass boos"a.
0D R >
:askenbal, !a"o $askenbal, bila je $oja prva reak.ija kada sa$
sklopila sluali.u. Za"o "a .ura nije u s"anju ni"a napravi"i nor3
$alno, prosje(no, (ak ni roendanski "ulu$, $r$ljala sa$ si u bra3
du dok sa$ kopala po or$aru ra!$iljajui u "o u se, dovraga,
prerui"i.
2akon dva dana $uke pojavili s$o se na vra"i$a va$piri.a i
aerobi.3djevoj(i.a $oj dragi obukao je (ak i "angu preko sjajnih "aji3
.a, a na glavi je i$ao ke(ke i !nojnik oko (ela. 2e $ora$ ni ko$en3
"ira"i kako su nas gledali po .es"i, a kao !a ina" parkinga nije bilo u
bli!ini ni !a lijek. Fo!vonili s$o na vra"a, koja je o"vorila s"arija
*ena i rekla4 da, i!voli"e8
Ae s$o se po(eli okre"a"i na pe"i da !brie$o, kad je po!na"i
glas viknuo4 hej, ljudi, s"ani"e6 Fa "o sa$ ja, :are6
9 s"varno, na drugi pogled, "o je s"varno bila :are ispod kile
$inke i sijede E(oton perike, u kunoj haljini, veselo je po.upkiva3
la. "varno neobi(na $aska !a vlas"i"i roendan, rekla sa$. 1 vidi,
(ak sa$ is&urala kao da $i grudi vise, veselila se :are. 7aj nisa$
k^o prava8 )b!iro$ da je godina$a radila kao $inkeri.a, nije joj
bio proble$ napravi"i bilo "o i! bilo koga, a uvijek bi i!$islila neku
novu inkarna.iju sebe sa$e. ,skoro su po(eli pris"i!a"i i drugi
gos"i, dok s$o aerobik3djevoj(i.a i ja pripre$ali "ijes"o !a pala(inke,
nje!in je gla$3ro.k obu(eni Doris pripre$ao sve svoje &o"oapara"e i
videoka$eru. :a daj, rekla sa$, "o e nas sad slika"i, opus"i se bar
ve(eras... 5o je pro&esionalna de&or$a.ija, odgovorio je, osi$ "oga,
kada doe$o u njene godine poka!ao je glavo$ pre$a :are, koja
se upravo po!dravljala s pris"igli$ gos"i$a4 dvije $ladenke s viko$
"es"os"erona i jedno$ &ran.usko$ :arianne s debeli$ sloje$
$inke, koja je prekrivala "o(ki.e od gus"e brade bi" e "i drago da
se i$a (e$u s$ija"i.
,skoro su doli jo i 1dol& Ji"ler, pa.e girl, 1l #apone i njegov
"jelohrani"elj i os"ali bi!arni likovi i! s"ripova i Zone -umraka i na3
valili na pala(inke, koje je aerobik3djevoj(i.a okre"ala visoko u !ra3
ku, a po"o$ punila lago$, (okolado$, jagoda$a, pek$e!o$ od
dunja ili svi$e "i$e odjedno$. )nda na$ je poka!ivala vje*be !a
skidanje sala koje s$o upravo skupljali. Da se nis$o "ako s$ijali,
sigurno bi sva"ko od nas doao kui "e*i !a o"prilike dvije kile. Ber
bila je "u jo i "or"a, a o ro*a"i koja je bila kuni spe.ijali"e" Dorisa i
:are da ne govori$o. Za ovu priliku u!eo je kao kalup lona. od L
li"ara6 5ako s$o bili si"i da nis$o i$ali snage bje*a"i od &o"oapara"a,
a na "o je Doris i ra(unao. Raspi"oljio se svoji$ objek"ivi$a i
oko$io na ne$one, presi"e i alkoholi!irane *r"ve, a kao pravi
pro&esionala. svi$a je poslije poklonio &o"ke s "ulu$a. 1 &o"ke nisu
bile ni"a pre$a video!apisu ;koji je pos"ao kuni kul" video nae
$ale be(ke !ajedni.e? na koje$ je !abilje*eno i :arino starenje. Ba,
me zanima, kada &udem imala ,ezdeset godina, vidjet $u koliko sam
/ulala u pro)jeni, rekla je. 5o je bilo u De(u prije seda$ godina.
9 ni"ko nikada nee vie vidje"i je li :are &ulala u pro.jeni. Ber
$oja nas$ijana &aki)a, (iju &o"ku sada dr*i$ u ru.i, :are, koja se
usudila poigra"i s najgoro$ *ensko$ /o&ijom s"raho$ od s"arenja
vie nije $eu *ivi$a.
Za"o jer njeno duevno s"anje nije shvaeno o!biljno. Ber je, "eko
depresivna nakon roenja *eljenog i o(ekivanog dje"e"a, Iu.ije, :are
pu"ena i! bolni.e. 2akon nekoliko dana na vlas"i"u se ini.ija"ivu
vra"ila u bolni.u i !ah"ijevala doda"ne pre"rage. 1li kako je s njo$
nai!gled bilo sve u redu, ponovno su je poslali kui. :eu"i$, njeno
ira.ionalno ponaanje uka!ivalo je da je oboljela od pos"poroajne
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
depresije ;FFD?. 7oliko e jo *ena s"rada"i prije nego "o proble$
bude prepo!na" i s"varno "re"iran kao boles"8 7oliko jo nesrea po3
pu" one u 5eWasu 00.06.0001., kada je "ridese" es"ogodinja *ena
udavila u kadi svoje pe"ero dje.e pod u"je.aje$ FFD3a8 Ber ne sa$o
kod nas ve i u najra!vijeniji$ i najboga"iji$ dru"vi$a svije"a ova
se boles" ne u!i$a dovoljno o!biljno. 9ako je jo :argare" :ead na
nju skrenula pa*nju 19O>. u (lanku Guture Gamilj, in"en!ivnije se
is"ra*uje "ek od 199E. godine6 Ajeroja"no !a"o jer su u pi"anju *ene,
a !a *ene je, kad ve raaju, valjda prirodno i od$ah volje"i svoju
dje.u. 1 nee$o ih valjda plai"i, kada na$ na"ali"e" ionako pada...
!ar ne8 )vdje je !apravo rije( o nekoj vrs"i "abua *ene se sra$e vla3
s"i"og osjeaja "uge i nesree, bespo$onos"i ili *elje !a o!ljeiva3
nje$ sebe ili dje"e"a, !bog (ega se onda osjeaju krivi$a i !a"o "e
osjeaje ne iska!uju, ve ih po"iskuju i "i$e si"ua.iju sa$o po3
goravaju. 1 svi ovi osjeaji nisu ni"a drugo nego si$p"o$i FFD3a.
9 "ako se vr"i$o u !a(arano$ krugu. Ber kako ina(e objasni"i da 60U
*ena osjea "!v. Dab< blues ;pos"poroajnu "ugu?, 103>LU pa"i od
pos"poroajne depresije, a 1U oboli od pos"poroajne psiho!e naj3
goreg oblika, a da se u $ediji$a vie govori o $anagersko$ s"resu i
boles"i$a "ipa4 sindro$ kroni(nog u$ora8
2a*alos", ova "u*na s"a"is"ika !a $ene je dobila li.e i i$e. 1ko
nje!in slu(aj skrene pa*nju javnos"i na ovaj &eno$en i "ako pro$i3
jeni $akar jednu *ensku sudbinu, onda :are nije u$rla u!alud.
:9I9: D1 D9 D9I) D)DR) D1 @ )A) 51A9 , )7A9R9M
21 5R129#9 21 7)B)B B@ 7)I,:21 D1F1G@, :)I9: D1
517) D,D@4 ;ili ako i$a"e neki bolji popis si$p"o$a i u!roka?
2aj(ei si$p"o$i FFD3a uklju(uju4
3 osjeaj "uge ili pra!nine
3 gubi"ak in"eresa
3 ne$ir, nervo!u, plakanje
3 osjeaj krivnje, be!vrijednos"i, bespo$onos"i, be!naa, opi
pesi$i!a$
3 pre"jerano spavanje ili nesani.u
3 gubi"ak ape"i"a, u$or
3 sa$oubila(ke $isli, pokuaje sa$oubojs"va
3 proble$i pri kon.en"ra.iji i odlu(ivanju, !aboravnos"
3 glavobolja koja ne prola!i.
:ogui "re"$ani uklju(uju psiho"erapiju, an"idepresive ili ko$3
bina.iju ove dvije $e"ode, ovisno o individualno$ slu(aju.
9!lje(enje je u po"punos"i $ogue.
- G > 0( RD#0 I + *J DH
2eki $isle da vrhove "reba podre!a"i nakon lje"ovanja, neki su
pak $iljenja da je "o bolje u(ini"i prije...
1li o (e$u ra!$ilja on dok $i jagodi.a$a prs"iju $asira glavu
onako kako $oj dragi nikada ne bi $ogao8
Da li sklopi"i o(i i prepus"i"i se *$ar.i$a koji $i s"ruje ni! ki($u
ili je "o? nevjera8 1ko ne sklopi$ o(i, ako ne i!gubi$ prisus"vo u$a,
onda je
1
"o sa$o njegov posao !a koji ga ionako plaa$. Frije dolaska
pola sa"a bira$ "o u odjenu"i. 5o je du*e nego !a $noge i!laske.
Fokuava$ odabra"i ne"o "o e preds"avlja"i $ene. :ene i!nu"ra.
2e onakvu kakva *eli$ bi"i, ve onakvu kakva jesa$. 2a nje$u je da
$i podari $ene onakvu kakva *eli$ bi"i. 9 da li se "o odjeo$ $o*e
pos"ii8 Joe li $e s$a"ra"i povrno$ $inkeri.o$ ako pri$ije"i
D8N< na $oji$ "enisi.a$a8 Jou li i!gleda"i previe ne$arno u
"raperi.a$a8 Besu li $i bokovi preiroki u ko*noj suknji8 Za koga bih
drugog uis"inu odjenula ko*nu suknju u l i sa"i uju"ro8 #ijele sa$ se
noi okre"ala u kreve"u s$iljajui kako $u iska!a"i svoje *elje8 Aa3
*no je djelova"i upravo dovoljno odlu(no da $i ne $o*e na$e"nu"i
vlas"i"u volju, da osje"i gdje je grani.a. 9s"ovre$eno, ne s$ije radi"i
sve "o $u ka*e$ jer "ada i$a$ osjeaj da ne $ari !a $ene, da sa$
sa$o jedna od $nogih koje e $u danas, kao i svakog dana, proi
kro! ruke. 7o$e e jo danas jednako jagodi.a$a prela!i"i po kvr*i3
.a$a i!a uha, kao i po $ojoj (voru!i od "ele&ona, koji $i je pao na
glavu s poli.e !a knjige dok sa$ usisavala8 :isli li da $i je kosa
pregus"a, neprirodne boje8 Za"o $i je va*no "o $isli8 2e !na$ da
li !apo(e"i ra!govor, da ne ispadne$ prena$e"ljiva8 Geka li on da ja
!apo(ne$ ra!govor. :o*da $u je svejedno, ali ja se ne usuuje$
u(ini"i ni"a "o bi ga $oglo oneraspolo*i"i dok se nala!i$ u njego3
vi$ ruka$a... Fi"a li se on uope "o prola!i kro! $oju glavu u ovi$,
!a $ene va*ni$, "renu.i$a8 Be li nje$u va*na sa$o $oja vanj"ina8
7ako ga !aves"i oni$e "o je u $ojoj glavi, upu"i"i na va*nos" onoga
"o se ne vidi i!vana8 9 !a"o nepres"ano $isli$ da je "o nu*no
pove!ano8
vje"lo koje dopire odo!go pri(inja $i go"ovo &i!i(ku bol. )sje3
a$ se bespo$ono, nadvladano dok se $oje sa$opou!danje "opi...
5oliko sa$ puna osjeaja, a ne $ogu ih ni s ki$ podijeli"i. Za"o ga
pi"a$ kako $u ide posao, a "o drugo8 5reba $i $ukara., govori
on. 2e $ogu sa$ sa svi$ ovi$ djevojka$a, ka*e $oj &ri!er.
Ba !na$ daje ga<, ali ne $ogu ne osje"i"i da dijeli$o in"i$no &i!3
i(ko iskus"vo. 5o in"i$nije s"oje $anje rije(i. Za"o i progovara$ "ek
na kraju. Zapravo i ne *eli$ sve pokvari"i pro&anou konver!a.ije.
5i su "renu.i go"ovo sve"i, u!vieni. De! ob!ira radi li se o $anje$
!ahva"u ili po"punoj pro$jeni, plasti%noj opera)iji, kako sa$ u ali
na!vala jednu od svojih *elja. , ruka$a sa$ dr*ala $onogra&iju
@llen Aon ,n=er"h. 7a*iprs" $i se !nojio po s"rani.i na kojoj je bila
&eno$enalno !godna, gola djevojka koja je jahala $e"lu. +o"ogra&ija
je bila .rno3.rvena. Aani je padao snijeg. 2jena &ri!ura bila je &ri!ura
$ojih snova.
Fogledao $e ispi"iva(ki "ako da sa$ pro"rnula. 5ra*i$ li previe,
pi"ala sa$8 2e *eli$ grudi, pokuala sa$ bi"i duhovi"a, sa$o &ri!u3
ru. )pus"i se, presjekao $e, nee bolje"i. 2isa$ $o*da i!gledala
iden"i(no kao ona, ali dok sa$ se vo!ila kui u prepuno$ au"obusu,
osjeala sa$ se onako kako se ona $orala osjea"i pred objek"ivo$
jedne od najboljih ero"skih &o"ogra&kinja.
9 !a"o sada, dok $e jo grebu.kaju si"ne dla(i.e oko ovra"nika i
lijepe $i se !a ru* na usna$a, ja sa$ Bett1, moderna pin-up djevojka,
(eroina kao s /ilmskog platna, koja nena,minkana izgleda gotovo
%edno, a nave%er se pretvara u vamp. :os hair, su$$er ^99.
C / - D K - +>
R D + / D 1 > 0 - H
)va je "e$a pravi s.ien.e &i."ion. Ber ni"ko jo nije, a i kako bi,
a bolje $u je da nije, os"avio ovo divno bie, "j. $ene. 2ikada. 1li
nije da se ponekad ne !api"a$ kako bi "o bilo. )si$, naravno, gad3
no. )si$ "u*no, jadno, odurno, depresivno...
5rebale kon.en"rira"i na dobre s"rane, ubi"i se na kraju uvijek
$o*e$o. Bedno$ davno, na pu"u !a $ore, rekla sa$ svo$e drago3
$e da $ora$o ugovori"i neki deal kojega e$o se dr*a"i ako jedno
drugo os"avi$o. :o*e, spre$no je odgovorio, ako $e os"avi, $ora
$i kupi"i ko(ari.u ili "rabakul, ili bar drvenu pasaru. 9 dvije ribarske
$re*e, a $o*e i vre.
Zadovoljno se s$jekao, ja$a(no se !a$iljajui u.viljenoga u
$ornarskoj $aji.i kao u rekla$i zajean =aul 4aultier Homme. 2isi
$e pi"ao "o ja *eli$, "rknula sa$ ga i prenula i! vir"ualnoga u*i"ka
vaenja punih $re*a. Ba *eli$ konja, rekla sa$, kad ve os"aje$ be!
prin.a, bare$ da i$a$ konja.
9 ve sa$, s vje"ro$ u kosi, (ula "opo" kopi"a osjeajui $one
$iie bia $eu svoji$ noga$a, h$$$$$$$.
2ee ovo bi"i dobro, po$islila sa$, too tempting. 2ego duo, !ar
$i sebi ne bis$o $ogli "ako ne"o priu"i"i i be! ras"ave, boja*ljivo
sa$ !a.vilila. :o*e$o pokua"i u"edje"i nova., rekao je on, glaso$
u$orni$ od realnos"i, ali u! "voj "e$po "roenja...
Fonovno s$o u"onuli u "iinu s vje"ro$ u kosi, on na brodu, ja
na konju. 7onj je dobar, ali even"ualno bi $i !a"rebao $ukara., a
"o onda8 :orala bih kona(no sjes"i i napisa"i "o pis$o 2i.ku #a3
veu koje sas"avlja$ jo od svoje pe"naes"e. 2e (ai.e, nego godine
*ivo"a. voga, naravno. 2a "e$u No&odjJs &a&1 nova. 9 objasni"i $u
da ja *eli$ bi"i njegova $u!a, da !apravo ve "o jesa$, ali $u
dola!i$ sa$o u snovi$a, da sa$ jedini ra!log "o se ne $o*e skra3
si"i ni s jedno$ *eno$, u!alud $u svi "i brakovi i dje.a, pjes$e su
$u sve "u*nije, a $u!ika sve dosadnija, a "o je sa$o !a"o "o se ne
$o*e suo(i"i s (injeni.o$ da $e napros"o "reba.
9 "ako sa$ $u odlu(ila spasi"i karijeru i *ivo" i javi"i se, neka !na
da pos"oji$ i na javi, a ne sa$o u snovi$a. Dok on ne ra!$isli i ne
javi se, kupila bih kar"u !a pu"ovanje oko svije"a i prodala s"an.
Za$isao je da u !a vrije$e pu"ovanja ve negdje po*elje"i po(e"i
ispo(e"ka, ako nigdje drugdje, onda sigurno u Dra!ilu, u ao alva3
doru, gdje $i je jedan Ba$aj(anin u sije(nju, dan prije $oga povra"3
ka kui, rekao da je odla!ak na pla*u najbolji lijek !a depresiju.
Fo*eljela sa$ ga poves"i na pla*u i !ave!a"i $u ka$en oko vra"a.
2o"hing personal, hone<. , Dra!ilu, ina(e, OLU plas"i(nih opera.ija
(ini s$anjivanje dojki. 5o $i ne "reba, hvala lijepa, pa "ako ve u s"ar"u
"edi$...
1 kad sa$ ve "a$o, pos"ala bih voodoo sveeni.a pa bih se
drago$e osve"ila na daljinu. 2jihove su kokoi sve .rne. 2e bi $i
bio nikakav proble$ pronai krv .rnog pije"la u noi punog :jese.a
i $oja bi osve"a bila "ako spek"akularna da bi Rober" Rodrigues
sigurno po*elio sni$i"i &il$ o $eni, a $o*da bi njegov dragi pri3
ja"elj 1n"onio Danderas pris"ao glu$i"i glavnu ulogu pa bi !bog
$ene os"avio onu silikonsku vreu. 2aravno, ja ve u(i$ panjol3
ski, sorr<, 2i.k. Djevojka se snala!i kako u$ije. Fos"oji, naravno,
plan D !a slu(aj da ne$a$ dovoljno nov.a !a pu" oko svije"a. :ogu
se poblajha"i i ugradi"i silikone, po u!oru na 1nne 2i.ole $i"h, pa
!bari"i, pri$jeri.e, nekoga :ur"erina. Fo $ogunos"i udov.a be!
dje.e s"arijega od osa$dese" godina, "ako da $ogu pos"a"i boga"a
!e$ljoposjedni.a korna"skoga o"o(ja pa !auvijek *ivje"i kao lje"os na
&eno$enalno$ robin!onsko$ lje"ovanju na Cu"u. $okve, riba, "o
$i vie "reba8 1h, da, $ukara.6 5o sa$ !aboravila.
P R I J AT E LJ I C E
9ako se ponekad (ini kao da su najvee neprija"elji.e, *ene su
jedne drugi$a po"rebne pa su (es"o i $eusobno ovisne. vaka (as"
$ukar.i$a, ali svih nas ne bi bilo da nije bilo naih $ajki, naih
baka, "e"aka, prija"elji.a, rodi.a... jer kako se osloni"i na bie koje
$ora s"isnu"i 5)F na videoplaveru da bi odgovorilo na pi"anje4
hoe li jo koki.a8 Za ra!liku od njih, *ene su bia s bolje pove!a3
no$ lijevo$ i desno$ $o*dano$ he$is&ero$ pa, slijedo$ "oga, ne
vode is"rebljiva(ke ra"ove i u s"anju su gleda"i 52, pegla"i i ra!go3
vara"i u is"o vrije$e. 9li, re.i$o, kuha"i, "ele&onira"i i pa!i"i da je3
dno dije"e ne s"rpa u us"a (e"ku !a S# dok drugo pokuava poli!a"i
u"i(ni.u, a $u* pi"a4 pa "o si "i .ijeli dan radila8 Za"o nisi kupila
novine8
Za"o je super ii u kino s prija"elji.o$. ;)si$ ako se radi o
$a"ineji s dobri$ &rajero$ u !adnje$ redu gledali"a, pri (e$u &il$
nije va*an, a prija"elji.a "u ne$a "o "ra*i"i6 9onako e sve sa!na"i
pu"e$ s$s poruke jo prije nego !avri preds"ava.? 5ada je dois"a
$ogue opu"eno ko$en"ira"i &il$, &ri!ure ispred sebe i *ivo"
openi"o, gri.kajui (ips, .ars (okoladi.u i koki.e is"ovre$eno i sve
"o !alijevajui Co)a-Colom jer dije"a po(inje su"ra. prija"elji.o$
$o*e$o plaka"i na 5elma i +ouise be! ugro*avanja dugogodinje
ve!e...
1 poslije $o*e$o !ajedno na S#. :ukar.e uvijek i!jeda rado3
!nalos" oko !ajedni(kih *enskih odla!aka na S#. @, ovdje, na*alos",
$ora$ skinu"i veo "ajne s "oga be!a!lenog (ina. Cene !ajedno idu
na S# da ne bi prekidale ra!govor. :i, nai$e, $o*e$o govori"i i
piki"i u is"o vrije$e. 5o je valjda jedan od /emale &onding ri"uala,
sli(no kao pijano $uko grupno pianje na parkirali"u, sa$o $alo
.ivili!iranije.
ve u sve$u, puno je ra!loga !bog kojih bi se *ene "rebale dr*a"i
!ajedno. Funo vie nego "o s$o ih svakodnevno svjesne. po$eni3
$o ovdje sa$o neke4 da !ajedno !apo(nu dije"u, dan nakon pre*de3
ravanja u ono$ kinu o koje$ s$o ve pri(ale.
Da !ajedno idu kupova"i, !a"vore se u is"u kabinu !a presvla(e3
nje i jedna drugu uvjeravaju kako svaka i$a vie .eluli"a i s"rija od
ove druge i !a"i$ !ajedno odu na sladoled i kavu sa Natreenom i i!o3
govaraju onu koja nije prisu"na.
Ber puno ljudi jo uvijek ne !na da *ene i $ukar.i nisu jednako
plaeni !a is"i posao koji obavljaju.
Da jedna drugoj (uvaju dje.u, koju godinu nakon "o su !ajed3
no sjedile na rubu kade i nervo!no puile (ekajui ishod "es"a !a
"rudnou.
Ber u $nogi$ !e$lja$a *ene ne$aju pravo na prekid ne*eljene
"rudnoe.
Da sa"i$a "ele&oniraju u$jes"o da se nau na kavi jer ne$aju
vre$ena prekida"i ra!govor i obla(i"i se da bi i!ale i! kue.
Ber u $nogi$ !e$lja$a *ene jo uvijek ne s$iju hoda"i uli.o$
be! $uke pra"nje.
Da jedna drugoj $a*u leda na pla*i i!a!ivajui po*udne poglede.
Ber negdje jo uvijek udovi.e spaljuju *ive.
Da alju $ilijune serijskih e3$aila i!$eu dva "ele&onska ra!3
govora.
Ber negdje *ene ne$aju pravo glasa.
Da !ajedno idu kod ginekologa po prve pilule i kikou se u (e3
kaoni.i.
Ber su $ilijuni *ena obre!ani.
Da !ajedno odu probui"i nos pa jedna hrabro ue prva, a druga
odus"ane.
Ber su $ilijuni *ena podvrgnu"i in&ibula.iji.
Da jedna drugoj oboje kosu u novu, ludu .rvenu boju.
Ber $ilijuni *ena $oraju hoda"i pokrivene glave.
Da nau u prija"elji.a$a podrku.
Ber puno $ukara.a jo ne vjeruje da 2@ !na(i 2@.
Da !ajedno $a"aju o vjen(anju u bijelo$.
Ber se puno *ena ne$a gdje skloni"i od $al"re"iranja u braku.
Da !ajedno $a"aju o daleki$ pu"ovanji$a.
Ber danas *ene $ogu bi"i as"ronau"i.
Da $a"aju o poli"i(koj karijeri.
Ber su se njihove bake i prabake i!borile !a pravo glasa.
Da se dobro osjeaju !ajedno.
Ber svije"o$ vladaju $ukar.i.
A 9 : ) :l 9 1 A # 9
Nrudi, dojke, sise, .i.e8
"o je "o "o hipno"i!ira $ukar.e "ako da gube $o govora8
:isli$, da ne $is"i&i.ira$o4 Dojka je simetri%ni parni organ, smje,ten
na prednjoj strani prsnog ko,a. Normalnu veli%inu ;"o je "o8? dose'e
u do&i izmeBu ,esnaeste i devetnaeste godine. 2e$inom je smje,tena
izmeBu drugog i sedmog re&ra, te izmeBu lateralnog ru&a prsne kosti i
srednje pazu,ne linije (regio mammalis#. 8orijen dojke (radi7 mammae#
se nalazi u podru%ju ispod drugog re&ra i nastavlja se u trup ()orpus
mammae#. Dojka je o&lo'ena ko'om koja u donjem dijelu %ini o,tar pri-
jevoj, poput 'lije&a (sul)us su&mammalis# i prelazi u ko'u prsnog ko,a.
Na vr(u dojke je &radavi)a (papilla mammae#, iz&a%ena tvor&a pro-
mjera i visine oko )entimetar, kroz koju izlaze izvodni kanali mlije%ne
'lijezde. Kko &radavi)e je kru'no pigmentirano podru%je (areola mam-
mae#. Dojku o&likuje 'ljezdano tkivo mlije%ne 'lijezde (glandula mam-
maria# ulo'eno u vezivnu stromu i o&lo'eno masnim tkivom. .lije%nu
'lijezdu %ini 1! do ! alveotu&ulozni( 'lijezda (lo&i glandulae mam-
mariae#, od koji( svaka ima izvodni kanal (du)tus la)ti/eri# koji se svaki
pose&no otvara na &radavi)i dojke. 0e'njevi se dijele na re'nji$e (lo&u-
li glandulae mammariae#, odijeljene vezivnim pregradama. Zato se mli-
je%na 'lijezda pipa kao zrnata tvor&a. 0e'njevi i nji(ovi izvodni kanali
poredani su zrakasto oko &radavi)e, pa otud pravilo da svaki rez dojke
mora &iti radijalan prema &radavi)i. :zvodni kanal pro,iruje se prije
ulaska u &radavi)u u O do 9 milimetara ,iroki sinus (sinus la)ti/erus#,
R u j a n
nakon %ega se opet suzuje prije otvaranja na &radavi)i. > :lije(na *li3
je!da, $alo $asnog "kiva, ko*a 3 jedno$ rije(ju vi$e.
eda$dese"ih godina bihevioris" Des$ond :orris u svojoj je
knji!i 4oli majmun lansirao "eoriju da su velike grudi privla(ne jer
ras.jep $eu nji$a $ukar.a aso.ira na ras.jep $eu gu!ovi$a, "j.
najprivla(nije $jes"o i! doba kada su pri$a"i bili pri$arno (e"vero3
no.i6 Dakle, i! vre$ena kada su se pri$a"i odnosili !gu!a.
:eu"i$, (injeni.a jes" da je "a "eorija bila (es"o osporavana jer
ne "ako velik broj *ena i$a grudi veli(ine vlas"i"e gu!e, odnosno "o3
like da uope s"varaju "aj pro.jep u dekol"eu, a da ne spo$inje$
(injeni.u da su ljudi u najranije doba hodali goli, pre$a "o$e, be!
push3up grudnjaka ili (ak uske $aji.e koja bi "vorila "aj doja$, a
sa$i$ "i$e, ob!iro$ na broj po"o$aka, ne vjeruje$ da bi "e grudi
bile u s"anju si$ulira"i okrugle $iie s"ra*nji.e6 )si$ "oga, *ene
nisu evolu.ijo$ i!gubile s"ra*nji.e ni"i ih posebno sakrile, a nekako
$i se (ini da bih u "oj "eoriji $ogla nanjui"i $ukar.a i kada $u
ne bih !nala i$e. 9na(e rado (i"a$ njegove knjige i $isli$ daje doi3
s"a revolu.ionaran, ali $alo je previe pre"pos"avi"i da bi se priroda
posebno po"rudila ugodi"i $u*jaku ho$o sapiensa na gore opisani
na(in6
Dakle, ni Des$ond :orris nije o"poran na $agi(nu privla(nos"
*enskih grudi. Fi"a$ se skenira li asis"en"i.a$a $lije(ne *lije!de
dok i$ daje !ada"ke, kako li gleda svoju uredni.u u i!dava(koj kui8
Be li svjes"an svog pogleda ili je popu" svih os"alih po"puno i!gu3
bljen u prisus"vu dekol"ea8
7ao "o "o obi(no ;kod $ene? biva, odjedno$ pos"aje$ svjesna
nekih s"vari i onda "aj "renu"ak pa$"i$ (i"av *ivo". 5ako se "o(no
sjea$ "renu"ka kada sa$ shva"ila da $i ras"u grudi. 9$ala sa$ na
sebi .rvenu *didas "renirku ;da, kao one koje su sad ponovno $o3
derne? i .rvenu usku $aji.u ispod nje, upravo sa$ se skrivala u
haus"oru susjedne !grade u Zapruu jer s$o se, kao uos"alo$ i
] preu!e"o s vvebsi"ea 7D pli"
I
P - + ) > - + - B 1 -
svake druge prolje"no3lje"no3jesenske ;dakle, go"ovo (i"ave godine?
ve(eri igrali skriva(a.
,br!ano sa$ disala i drh"ala od adrenalina, .ijelo $i je li.e gor3
jelo od "r(anja i s"iskala sa$ ake na prsi$a kada sa$ odjedno$
osje"ila blage, "ople i!bo(ine. 5o je bilo na kraju es"og ra!reda os3
novne kole. Bo uvijek, kao i neko vrije$e poslije, neki su $e )d3
rasli !nali pi"a"i 3 a dije"e, jesi li "i .uri.a ili de(ko8 1 $a$a $i je
govorila da se ne oia$ na kra"ko...
ve u sve$u, "e se "ople blage i!bo(ine ba nikada nisu s"rano
uveale, ali se !a"o $oja s"ra*nji.a po"rudila svi$a da"i do !nanja
da nisa$ $uko. 2e !na$ jesa$ li slu(aj !a dr. :orrisa... , sed3
$o$ ra!redu jedan se 9gor po"rudio da se osje"i$ kao *ena kada
s$o bili na roendanu jedne anje i! susjednog haus"ora i le*ali
s$o na kau(u i sluali $u!iku, a on je uporno dr*ao ruku na ne(e3
$u "o e godina$a kasnije pos"a"i 80 a ili na"egnu"a "rojka. )vi$
pu"e$ $u se srda(no !ahvaljuje$, bio je uporan, iako $u je ruka
ope"ovano skli!ala ni! $oja rebra jer se nije i$ao puno !a "o uh3
va"i"i. 1li ja sa$ se osjeala kao Fa$ela 1nderson koja je "ada, pola
godine s"arija od $ene, $o*da is"o "ako na neko$ roendanu o"krila
privla(nu $o *enskih grudi "e se, podjednako ;ne?obdarena od
prirode kao i ja, u dobi od 00 godine podvrgla opera.iji poveanja
is"ih. 9 ula u legendu.
Ba nisa$ ula u legendu na is"i na(in shva"ivi privla(nu $o
svoje s"ra*nji.e, u os$o$ sa$ se ra!redu ludo !abavljala "ako "o
bih se negdje nagu!ila i pus"ila nekog jadnika da $e zaslata, a onda
ubila Doga u nje$u. ,la sa$ u legendu bare$ u svojoj osnovnoj
koli svi su $e se de(ki bojali. a$o se jedan Robi usudio spus"i"i
ruku ni*e od $og s"ruka na !avrno$ kolsko$ plesu i nije dobio
koljeno$ u jaj.a... Foslije su dole prve $aji.e s bandovi$a i ja sa$
bila jako !adovoljna "o $oje grudi ne i!obli(uju li.a na sli.i ili "o
$e ne o$e"aju u skakanju na kon.er"i$a ;"akoer sa$ dugo bila
uvjerena da $e &rajeri gledaju u o(i jer pa*ljivo sluaju "o pri3
(a$...?.
J e g e r
1li !apravo nikada nisa$ bila svjesna $agije koje one i$aju na $ukar.e s"are i $lade, slu*benike, poli.aj.e i lije(nike, po"are, in*enjere, au"o$ehani(are, i"d.,
i"d.
:isli$, ni"ko nije buljio u $oje grudi osi$ ako nisu bile gole, a gole su bile na svakoj pla*i. , jedno$ su $e dal$a"insko$ selu babe (ak gaale ka$enje$, ali
nisa$ bila svjesna u(inka dekoltea na nor$alno $uko bie. :isli$, jesa$, ali "uih ;"o su oni "renu.i kada ne"o govori"e svo$ drago$, a onda shva"i"e da pri(a"e
njegovo$ !a"iljku i da $u je vra"na kralje*ni.a !aro"irana !a >90` i najradije bis"e je nas"avili okre"a"i dok $u ne odvije"e glavu, a po"o$ $u jo iskopali o(i
klju(evi$a od au"a, no dobro, dos"a, budi$o ra.ionalni...?. )nda sa$ jednoga dana kupila 3ater&ra ;.ijelu jednu kolu$nu posve"ila sa$ "o$ pred$e"u, "oliko $e
se doj$io6?. 2o, u $o$ slu(aju ni "o nije s"varalo neviene re!ul"a"e na polju hipno"i!iranja $ukara.a. ve dok nisa$ kupila jednu vrlo usku plianu haljinu
renesansnog kroja koja se nosi "ako da su go"ovo (i"ave grudi vani6 Dakle, po$ou "e"rapaka 3ater&ra, F:3a i (vrs"e $uke ruke koja je povukla !a"vara(, ja sa$
pos"ala Fa$ela6
:oj $e dragi .ijelu ve(er nije pogledao u o(i, bolje re(eno, ni"ko nije ra!govarao sa $no$, nego s nji$a6
2epo!na"i &rajeri buljili su i doba.ivali, ali nisu se $ogli su!dr*a"i ni $oji najbolji prija"elji, koji !naju kakvo je s"varno s"anje s"vari.
K"o je najbolje, i ja kada vidi$ dobar dekol"e, ne $ogu ne pogleda"i. 9$a ne"o u "i$ alveo"ubulo!ni$ *lije!da$a, re*njii$a i !rnas"i$ "vorevina$a6 2ajbolje od
svega je de&inirao s"var $oj prija"elj :arin4 a (uj, pa svi s$o "i $i sisav.i6
F. . 1u"ori.a se povukla u anoni$u, ali ponekad naba.i Fa$ela look 3 jus" &or &un6
C /- % > * I C #D B - # I 8 H
K"o *eli !a Do*i, pi"a$ ga, po"ajno se nadajui da e i on, $o*da, e"o, uskoro, na pri$jer, "o is"o upi"a"i $ene. 1 ja u $u odgovori"i kao i! puke4 #esare
Fa..io""i s"ile""o heel (i!$i.e do pola lis"ova ;"ile""o8 K"o je "o8 7oji #e!ar8 3 upi"a"i e se on?, =lein -udjeans ko*ni kapu" do poda (=lein "o8?, 5oddJs "orbi.a je
apsolu"e $us" ove se!one ;5ko joj je "aj, !a"o hoe njegovu "orbi.u8?, da ne !aboravi$, ona srebrna narukvi.a "o s$o je gledali lje"os, jo je uvijek u i!logu ;a lje"o je
ve odavna prolo...?, i nova 3ool/ord kolek.ija je odavna u "rgovina$a....(3ool/ord, "o je sigurno ne"o od vune, "oliko ra!u$ije$ i ja, $o!ga" e o(ajno?. Fa !a"i$,
41vens)(1jev novi par&e$, "ri u jedno$, 0E3, =la1 i GG3. 5ri a$pule koje se i!$jenjuju u sjajno di!ajniranoj spa.e bo(i.i koja nalikuje na 2I) ili, !a koji$ si
au"o$ ono neki dan slinio8 Za *l/a 0omeom -pider 0,0 5, naravno ;2o= vou^re "alking, po$isli" e, kona(no ne"o "o ra!u$ije$...? ;pider8 2e !ani$aju $e pau.i,
prole"je" e $i kro! glavu, ali kavijar kre$a od +a prerie -iviss )are jedino je "o $e jo $o*e !a"i"i"i od sile "e*e...?. Re.i onda, "o *eli !a Do*i, dragi8 Fa "i !na da $i
sve ve!ano !a .igare puno !na(i, !agleda se on u daljinu, i dok ja !a$ilja$ sjenu na plui$a, on opisuje (umidor, ku"iju od ru*inog drve"a i!nu"ra oblo*enu .edrovi3
no$, s $jera(e$ vlage i "e$pera"ure i $alo$ $esingano$ bravi3.o$ i klju(e$ koji e, sigurna sa$, nosi"i oko vra"a... !a"i$, naravno, kuti#a.pnte@(risto *
(.onteC(risto, gro& :pn"e #hris"o8 1
R u j a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
"o $u je 18?, dodaje on uvla(ei di$ .igare dok se ja prisjea$
kako $i je objanjavao kada je pres"ao pui"i .igare"e, da su .igare
daleko $anje "e"ne jer se di$ ne uvla(i u plua. Ba sa$ !aljubljeno
kli$ala glavo$ kao glupa guska vjerujui svaku rije(... aha. 1 i$a li
$o*da ne"o $anje "e"no "o bih "i $ogla pokloni"i, duo, !ajedlji3
vo u ja. 2aravno, -(akespeare ribi(ki "ap !a big ga$e &ishing.
;hakespeare8 :a.be"h8 Ja$le"8 7oji big ga$e8? 7li$a$ glavo$
$islei na dugo sa$o"no lje"o i $u*a koji prola!i pored $ene sa$o
$e ovla okr!nuvi pogledo$, a na i!ri(i"o in!is"iranje i usna$a, na
pu"u ka duboko$ s$r!avanju gdje dr*i .rve i os"ale (lanko, glavo i
rukono.e i os"ale gadarije. 1li "ek nakon "o .rknu u pro!irnoj
"egli.i kraj kreve"a. 1li i$a "o i svojih prednos"i, pe.anje nije "ako
uspjeno na $jes"i$a gdje i$a puno kupa(a, a sa$i$ "i$e i kupa3
(i.a, "j. ko$ada. 1 i ja u i$a"i vre$ena pro(i"a"i sve one knjige "o
sa$ ubola preko ===.$odernavre$ena.hr i a$a!on..o$. Da je
!godno da sa$ $e$orirala poda"ke njegove kredi"ne kar"i.e u ko$3
pju"er pa ga ne $ora$ u!ne$iriva"i svaki pu"a kada *eli$ ne"o
kupi"i... pa da, *eli$ i poklon3bon u visini prosje(ne plae !a knjige
i do*ivo"nu pre"pla"u na konkuren"ske *enske (asopise koje ovdje
ne s$ije$ ni i$enova"i6 9$a li $o*da ne"o prak"i(no "o bi *elio8
;2a pri$jer, nekoliko pari gai.a, krasnih pro!irnih bokseri.a koje
sa$ vidjela u JT:3u u Nra!u, a da ne spo$inje$ novu =almers
kolek.iju 5itan, koja bi se "ako s"opila s njegovi$ sivi$ o(i$a i na3
i$ vrui$ noi$a... i jedan prak"i(an kuni ogr"a( neu"ralne boje
na koje$u se nee vidje"i "ragovi o"iranja ruku nakon krea"ivnog
kuharskog !ahva"a koji biva pojeden u kreve"u !a nedjeljni doru(ak
popodne...?. Fa sigurno, -on1 DC0-502!E videoka$era s pri3
boro$ !a priklju(enje na F# progresivni !a"vara(...;Frogresivni !a3
"vara(8 5o !vu(i sli(no kao $oja kre$a !a li.e s ko$ponen"a$a !a
borbu pro"iv slobodnih radikala, ali ka$era8 )nda svakako $ora$
dobi"i ne"o i! 3ool/orda, $o*da je kona(no i vrije$e !a s"varanje
nekog $a"erijala kako bis$o se i$ali (e$u divi"iH s$ija"i pod s"are
dane...jedino "o nekako i$a$ osjeaj da su s"ari dani ve nas"upili.
:o*da je ipak vrije$e !a Biot(erm Bio)ell anti)ellulite treatment
)reme, a $o*da i jedan opi skin re&ir$isher, $o*da JR 2itamin #
&od1 mousse... ka$era, h$$$$$$.? 1 ne"o korisno, *eli li ne"o
korisno8 1u"o #D s (e"iri !vu(nika od =ioneera, ba sa$ kupio novi
#D od 51pe K negative, 5(e Best o/t(e 3orst...;7rvna grupa 08 5o
je $oja krvna grupa. 2ajbolje od najgorega, on "o $ene !e!a8 9ona3
ko je nagluh jo od kon.er"a .otor(eada u Zagrebu, i$a "o$e ka3
kvih esnaes", seda$naes" godina. )n $e *eli gla!bo$ !alijepi"i !a
sjedalo da se ni ne sje"i$ pogleda"i na br!ino$jer6?
9li =laj-tation kon!olu s ugraeni$ DAD3ro$o$... ;:i de&ini3
"ivno ne govori$o is"i$ je!iko$, shva"i$ ja. Za"o se uope "rudi$
kupova"i $u ne"o ,to ja $isli$ da bi on tre&aoW )n sigurno $isli
da ja ni"a ne "reba$, a svi !na$o da je "o ne$ogue.?. 9 pos"avi$
ga pred sudbonosno pi"anje4 a "o bi ti $eni kupio !a Do*i8 "o
god ti *eli, ljubavi. Dobro, duo. Fro(i"aj po(e"ak "eks"a....
* ( 8 I J D I + > 7
Kvaj $e /ilm u vama izazvati erotsku vrtoglavi)u, Erotsko putovanje
po 6panjolskoj, Ekspli)itni seks na ekranu, sa$o su neki od navoda
koji su ukrasile o$o" &il$a koji dr*i$ u ru.i, gri!ui usnu u video3
"e.i be! "run(i.e !raka. Znoj $i se slijeva ni! noge, a gai.e ne$a$,
$eu"i$, ne radi osvje"avanja vlas"i"e seksualnos"i, kako "o u #o3
smu (es"o savje"uje$o, ve na savje" $oje dok"ori.e, koja s$a"ra
kako i$a$ alergiju na $ini3uloke, "anga3gai.e i de"erd*en"e !a
rublje, ukra"ko, ne$a$ i!bora. 2a sreu, lje"o je uranilo pa ne riski3
ra$ upalu jajnika, bubrega i $jehura. ,kra"ko, pri!or bi $o*da i
bio ero"i(an da ga re*ira Bulio :ede$, (iji &il$ +u)ija i seks dr*i$ u
ru.i, s kadriranje$ na $okru, sjajnu usni.u, vla*nu dugu kosu i
!noj koji "e(e ni! noge, ali ja se osjea$ nesigurno. 2e gri!e$ usnu
od *elje da vidi$ ero"ske igrarije na ekranu ni"i se !noji$ od po$i3
sli na is"e. 2e, !noji$ se pred u*aso$ polupra!ne video"eke, a ja
*eli$ ve(eras bi"i kod kue jer jo uvijek pa"i$ od posljedi.a
"rbune gripe. jea$ se kako s$o nedavno u kinu vidjeli predigru
;6? !a +u)iju i seks pa je $oj dragi sugerirao kako bis$o "aj &il$
$ogli pogleda"i, na "o sa$ ja go"ovo lju"i"o posko(ila4 ja "o sigurno
neu gleda"i6 Bo jedan od onih sekso$ opsjednu"ih reda"elja koji
sni$a &il$ove be! sadr*aja6 2aravno, u "oj $inu"i predigre ;h$,
!ani$ljive li je!i(ne kons"ruk.ije? i!$jenjivale su se s.ene seksa s
&eno$enalni$ krajoliko$, sve je i!gledalo kao rekla$a !a Diorov
*ddi)t. Zna"e na "o $isli$. 2o, dobro. Ara"i$o se u video"eku.
5ako sa$ se probudila ravnog "rbuha !ahvaljujui "oj gripi, nekako
puna energije i osje"ila se seksi. Ae(eras bih $ogla skuha"i riblju ju3
hi.u pa da ode$ po neki &ini video, pa... 9 "u ja odjuri$ na "r*ni.u
i u video"eku. 2a "r*ni.i nije bilo ribe !a juhu, bare$ ne neke kojoj
ve nisu ulijevali =rokulin u o(i i &or$alin pod krge, a u video"e.i
je una"o( divno$ vre$enu bila ka"as"ro&a od pra!nih poli.a. je"ila
sa$ se da $i je dobra prija"elji.a rekla kako je na nju &il$ djelovao
oslo&adaju$e, "o je ipak po"aklo $oju !na"i*elju jer sa$ !nala da je
upravo "ada prekinula s de(ko$. 5ako sa$ u ruku u!ela +u)iju.
).7., po$islila sa$, danas sa$ u s"anju podnije"i savrene .elu3
loidne gole *ene jer sa$ s$ravjela ;$e"odo$ "rbune gripe, ipak
ne preporu(uje$? i osjea$ se seksi6 1u"osuges"ivno sa$ ponav3
ljala na pu"u kui. ,os"alo$, radi se o pis.u, kolegi, sigurno nije
glupos" "ipa 9 i BH0 "jedana, koji sa$ davno gledala s de(ko$ koji je
!aspao6 @ro"ika be! s$isla !ani$a sa$o budale, ponosno sa$ "ada
!aklju(ila i pus"ila ga spava"i. Do ve(eri sa$ uspjela !akasni"i na
aerobi., "a$o se "o"alno s$ori"i i u garderobi o, greke6 s"aja"i pred
ogro$ni$ !r.alo$ 61 sekundu, "j. $inu"u predugo6 :isli$ da sa$
ve odavno spo$enula "eoriju !avjere &i"ness3.en"ara i proi!voa(a
!r.ala !a .irkuse. 7oris"e !r.ala koja debljaju kako bi na"jerali ljude
na produ*avanje (lans"va. Zna$ da "eorija !avjere i$a rupu ne dje3
luje li "o kon"raproduk"ivno8 :eu"i$, ja bih prva pres"ala vje*ba"i
kada bih dosegla idealnu &iguru ako je "o uope $ogue...
Do kue $oje se sa$opou!danje is"opilo kao $jehur od sapu3
ni.e i sa$o sa$ (ekala da sve !avri i da ode$ spava"i. Frvi si$p3
"o$i depresije... 2apravila sa$ ad ho. ve(eru od os"a"aka i! hlad3
njaka dok je $oj dragi .ijelo vrije$e "ele&onirao u ve!i posla. Dila
sa$ "ako jadna da $u nisa$ (ak ni prigovarala. 7ada s$o po(eli
gleda"i &il$, sve $i je bilo svejedno. arkas"i(no sa$ ko$en"irala
svaku seksi s.enu ve je gola, u deve"oj $inu"i &il$a ra(unajui i
pi.u8 :isli da i$a prirodne grudi8 ;2a "o on odgovara, ne !an3
i$a $e, gleda$ &il$...? K"o "oliko s"enje, $a daj, ovo je prene$aga3
nje6 @vo, ope" je gola, pa hoe li se ne"o ve po(e"i odvija"i ;)n
odgovara, pa odvija se, !ar ne vidi8?, ovo je nesuvislo, !a"o svi
i$aju grudi osi$ $ene, je li ovo .eluli"8 ;2e !na$, ali nije pre3
sudno !a &il$, ka*e on.? )pa6 , kadru se naao dignu"i $uki, h$,
koja bi bila pris"ojna rije(, ud8 2a "o $oj dragi nije o"r(ao u ku3
paoni.u $jeri"i svoj i depri$ira"i se, "o bi bila nor$alna *enska
reak.ija, bare$ $en"alno. 2ije se pi"ao je li pravi ili pripada li ba
"o$ glu$.u...
)s"ao je hladan kao pri.er i una"o( jo jedno$ pojavljivanju
uda u puno veoj i "akoer dignu"oj i!vedbi, !adr*ao svoj in"egri"e".
2e vjeruje$ da e se ikada !noji"i u video"e.i ra!$iljajui je li do3
voljno spre$an pogleda"i &il$ u koje$ glu$i do"i(ni glu$a. eda se
ne bi dobrovoljno i!lagao "rau$a$a usporedbe.
@, sad6 Za"o sa$ ja "akav idio"8 9li bolje re(eno, !a"o s$o $i
*ene "oliko sa$okri"i(ne8 Za"o se vje(no usporeuje$o s .eluloid3
ni$ "raka$a i re"uirani$ &o"ogra&ija$a8 9li dese" godina $lai$H
bolje uobli(eni$H $raviji$H dugonogiji$H savrenijeg "ena *ena3
$a8 "o bi "ek bilo da $i je $u* porno&il, kao "o "o puno $ukara3
.a jes"8 9li da kupuje (asopise s goli$ *ena$a8 Dih li jednoga dana
oguglala8 :o*da vje*ba (ini $ajs"ora8
)no "o je nakon &il$a uslijedilo, ne $ogu ovdje opisiva"i, po3
nes"aje $i pros"ora ;i!govori, i!govori?, ali kako $e donekle u"jeilo
"o sa$ na odjavnoj pi.i vidjela da su svi glu$.i ;i glu$i.e?
i$ali dvojnike ;koje neu$i"no !a$ilja$ s glavo$ +rankens"eina,
ni"ko nije savren? !a gole s.ene, $alo sa$ se opus"ila. Foslije $i je
dragi rekao da bih, da sa$ se $ogla vidje"i na &il$u, sarkas"i(no
ko$en"irala "o se "oliko dere, nije uvjerljivo, !a"o u!die, pa sa$o
joj je li!nuo lis" na no!i, i"d. 1h, uspu", &il$ je bio dobar i vrlo na3
pe" ;$isli$ na radnju?, a golo"inje je bilo daleko $anje nego "o
sa$ o(ekivala. va je, nai$e, ugurana u predigru. +il$sku.
G I + / D * - ' I K D
Ba se nikada nisa$ ni pi"ala kakav bi "rebao bi"i $oj (ovjek
*ivo"a. 2isa$ s"igla. vaki novi bio je (ovjek $og *ivo"a. Dare$ "e3
kueg $jese.a. Da se $ene pi"alo, ili "o(nije, da sa$ se ja pi"ala
kakav bi s"varno (ovjek $oga *ivo"a "rebao bi"i, pro&il bi $u bio
o"prilike ovakav4
2je*an i ro$an"i(an, ali bun"ovnik. Fjesnik, ro.k3$u!i(ar ili pi3
sa.. 1n"ialkoholi(ar, naravno ;po!na"i su slu(ajevi ro.k3!vije!da koje
de$oliraju ho"ele pod u"je.aje$ (aja ili pis.i i pjesni.i koji se sa3
$oubijaju nakon godina provedenih na dije"noj Co)a-Coli#.
2epua(, iako .arl&oro $an i!gleda "ako neodoljivo, ali kad po$is3
li$ na sve "e pepeljare i $iris di$a u kosi i odjei... plus, "o ako je
stvarno (ovjek $og *ivo"a, a ra!boli se !bog .igare"a8 Za$ilja$
Bi$a Bar$us.ha u &il$u Dim kako pui svoju !adnju .igare"u, a
poslije le*i na $o$ kreve"u s naljepni.o$ !a odvikavanje od pue3
nja na gu!i... ;2e $era(i, rekla bi $oja prija"elji.a el$a, koja
199>. nije $ogla !a$isli"i da bi se ikada $ogla !aljubi"i u nekoga
"ko nije $usli$an. ada je u Fari!u, *ivi s Aeljko$ i i$aju krasnu
.uri.u Iisu.? :orao bi bi"i $rav kao kos"ur ;spor"ai ne dola!e u
ob!ir?, blijed ;"o valjda od (aja, niko"inskih naljepni.a i (i"anja u
kreve"u do kasno u no?, duge kose i, ah da, vege"arijana.. Da ne
gleda (e*njivo kada psu kuha$ pile, a nje$u "o&u sa !agorjelo$
ri*o$. Zapravo, najbolje da ne jede ni"a, da ne o$e"a $oju dije"u
;uvijek je neka dije"a u "ijeku?. 2eka bude "o"alni aske", osi$ u
R u j a n
J e g e r
P - + ) > - + - B 1 -
kreve"u. , kreve"u $ora bi"i genijalan, ali be! prolos"i. 2eka vje3
*ba na si$ula"oru dok se ne sre"ne$o...
2eka ne$a obi"elj, da ga ja ne bih ni s ki$ $orala dijeli"i ili
ra!$ilja"i hou li se neko$e svidje"i ili ne.
9 najva*nije, $orao bi volje"i is"o "o i ja, a najvie $ene.
:eu"i$, *ivo" je h"io da $oja prva $isao kada $i se obra"io
$oj sadanji dugogodinji, idealni $u*, bila4 "o hoe ovaj ru*ni
debeli punker od $ene8
)n ne sa$o da je &or$irao &ri!uru po$ou C(u ljepila i ;kako
sa$ kasnije s u*aso$ us"anovila? $a$ine Nutri7 +an)ome kre$e
;0L0 kn, pos"ojanje $ajke, a $o*da i daljnje obi"elji, brrrr6? ve nije
i!gledao kao da uope i$a dodirnih "o(aka sa sups"an.ijo$ !vano$
J
0
), bilo i!nu"ra, bilo i!vana. )no ne"o "ijela "o se dalo na!rije"i
ispod ko$andosi.e i vojnih hla(a s $ilijun d*epova punih li$enki
piva i koje(ega, po $oji$ je kri"eriji$a djelovalo predebelo. ;Deblje
od prosje(nog @"iopljanina6? 1li radio je seksi kolu"ove od di$a i!
=ali .ali .igare"a be! &il"ra ;naslage na !ubi$a, naslage na plui3
$a?. 9 "ako s$o se !apri(ali.
ve os"alo shva"ila sa$ prekasno.
Dila sa$ ve kuhana i pe(ena kada sa$ shva"ila da neki ljudi
i$aju $iie, a da se $iii ra!vijaju ni(i$ drugi$ do li, s"rane li
spo!naje, spor"o$6 5u se ve dalo naslu"i"i da (i"a por"ske novos"i,
i "o (ak jedno$ "jedno6 Da ne pri(a$o da gleda koarku i (ak svaku
)li$pijadu6 ;Fre(es"o, pre(es"o... !apravo, ne !na$ koliko je pre3
(es"o kad se sje"i$ $uke u"rke na 100 $ u uski$ "rikoi$a...?
Frekasno sa$ pri$ije"ila ;ve kod prvog "uiranja, uh, !na(i ipak
se "uira6? da ne$a sluha ;"u je sjajan $ikro&on, pogo"ovo kada
naglo odvrne"e $la! hladne vode dok on !a$ilja da je Ienn<
7ravi"!, a !vu(i kao $ijeali.a !a be"on?, kao i da i$a krdo bivih,
ali "akoer i da je sve "o sa$ ikada (i"ala o vies"ruki$ orga!$i$a
(is"a is"ina6
, kreve"u (i"a novine, a ja &inu li"era"uru. )nda ja nje$u
prepri(a$ ro$an, a on $ene uspava dioni.a$a. 1nali!a svje"ske
poli"ike sjajan je uvod gledanju ak.ijskih &il$ova, koje !a"i$ nas3
"avlja gleda"i sa$, sa sluali.a$a na ui$a jer *ivi$o u jednosob3
no$ s"anu. Ba kao pre!rivo odla!i$ i od $uke vje*ba$ jogu $islei
na Bean #laude Aan Da$$ea. ;2e, nije "o "o $isli"e, ja sa$
B.#.A.D.6 Dare$ "ih sa" vre$ena.?
Dilo je de&ini"ivno prekasno odljubi"i se kada sa$ shva"ila da je
njegov *ivo" nepo"pun be! dobre hrane, a da u is"u spadaju svi $oji
prija"elji i! dje"injs"va4 Fako Fa"ak, 7er$i", :iss Figg<, 7ali$ero,
janje Banko;"o je vuk, "o je vuk6?, a da ne spo$inje$o najgore
Da$bijevu $a$u. 9 "ako subo"o$ ide$o kod njegove velike, sre"ne
obi"elji, koja $e obo*ava ;a i ja njih6?, na subo"nje ru(kove jer dije"u
sada dr*i$ radni$ dano$...
Doji$ se da e ga jednoga dana uhva"i"i kravlje ludilo nakon svih
"ih .arpa..ia i "a"arskih bi&"eka, a da ne spo$inje$ one odreske koji
jo bje*e po "anjuru krvarei kao da su u &il$ovi$a Xuen"ina
5aran"ina... ;9li popu" Dru.ea Die Jard Sillisa... ah. Dobro. :o*da
nisa$ pobjegla od ba svih ak.ijskih &il$ova.? )n je prvi $ukara.
koji je !nao da se pire3kru$pir ne radi sa$o od pahulji.a. )n je prvi
$ukara. koji $i je napravio pire3kru$pir. )d kru$pira. Zapravo,
da ne "aji$, on je prva osoba koja $i je odala "ajnu da se pire3kru$3
pir radi od kru$pira. 9 da je bi"no o(i$a nevidljivo.
Ro$an"ika8 Frvi pu"a kada sa$ se rasplakala, jo nis$o hodali.
1li poli!ao $i je su!u. Dani$a prije prvog poljup.a...
2isa$ ni sanjala da u ikada i$a"i ne"o s neki$ "ko je s"udirao
"ehni(ke !nanos"i. Nraevina, arhi"ek"ura8 7ako da ra!govara$ s
neki$ "ko ra!u$ije $a"e$a"iku8 7a*u daje $a"e$a"ika (is"a logi3
ka. @, pa ako u $a"e$a"i.i i$a logike, i$a je i u ljubavi. 7ako !a
koga.
i
% I ) J > * D # D J > B D 1 8 I J D F
2a !idu i$a$ &o"ogra&iju s "ulu$a gdje sjedi$ u sredini, ljudi
gledaju u $ene, a ja gleda$ ukri* i $ae$ ruka$a s vrlo su$anu"i$
i!ra!o$ li.a, usana s"isnu"ih popu" pa(je gu!e. , ve(ernjoj haljini.
2o, "o sve i ne bi bilo "ako s"rano da se ne nala!i$ na O0. roendanu
ujaka $oga $u*a6 Fa $e ponekad pi"aju4 a "o "i na ovoj sli.i !apra3
vo radi8 Foj$a ne$a$, radi$ budalu od sebe, a ljudi se vesele...
Zapravo, ja i ne !na$ ne radi"i budalu od sebe pa sa$ "ako, kada
sa$ jo $islila da je akade$ska karijera ne"o u (e$u se $ogu
okua"i, na !avrnoj ve(eri skupa @uropskog udru*enja arheologa
$r"va pijana le*ala preko dvije s"oli.e, "akoer u ve(ernjoj haljini, i
u$irala od s$ijeha na neku sigurno vlas"i"u alu, kada $i je prila
jedna pro&esori.a (ije sa$ i!laganje "oga dana proko$en"irala i rekla
$i4 Bilo mi je neo&i%no drago %uti va, komentar danas, posve ste me
osvje'ili, kako ste ono rekli da se zovete? )dgovorila sa$ joj4 Nemam
pojmaE i prasnula u s$ijeh.
Cena se okrenula i o"ila, a ja sa$ shva"ila da .ijela s"var nije !a
$ene.
Ijudi koji $e ne !naju (es"o os"anu u oku kada progovori$.
;5o nije "eko pri$ije"i"i, obi(no i$aju iro$ o"vorene o(i i ra!3
japljena us"a, a s rubova i$ se slijeva "anak $la! sline pa je po*eljno
"akvi$ osoba$a pru*i"i hi"nu $edi.insku po$o, koju ja pru*i$
"ako da se okrene$ i ode$, ne bih li i$ dala ansu !a oporavak.?
7ada i$a$ $ilos"i.
1 obi(no je ne$a$. prda$ se sa svi$e i sa svi$a, a najvie sa
sobo$. 5o $i, naravno, daje kredi" pa se ni"ko ne s$ije uvrijedi"i
uhva"i$ li ga u $lin. Fre$a sebi sa$ valjda "oliko gro!na da $e
jedna novinarka !a(ueno pogledala kada s$o se upo!nale i rekla4
=a ti nisi ni ru'na ni de&ela ni nespretna. Ajeroja"no, objek"ivno, ni3
sa$. 1li ako u preuveli(avanje$ svojih nega"ivnih osobina nekoga
uspje"i nas$ija"i i u(ini"i da se osje"i bolje, ja sa$ sre"na. 5ako obi3
(no i "jei$ svoje prija"elji.e kada se osjeaju loe. ,vijek se po3
"rudi$ svoju si"ua.iju prika!a"i daleko ka"as"ro&alnijo$ pa *ena$a
valjda bude lake.
1li &rajeri su sasvi$ druga pri(a. 7ada $e upo!naju u "akvu
raspolo*enju, nose veliki "eki upi"nik i!nad glave, kao daje "o nor3
$alno. :isli$, nosi"i veliki "eki upi"nik i!nad glave. 1 kada se i
nas$iju, o(i su i$ !bunjene i !na$ da !apravo $isle4 ,uuuuu, ova
je luda...
1 ja uglavno$ i ne sudjeluje$ u "o$e jer $i je je!ik br*i od
$isli pa je, kad shva"i$ "o sa$ rekla, sve ve go"ovo.
7ao kada sa$ nepo!na"o$ &rajeru na "erasi @a&uke kao odgovor
na njegovu .ini(no3uba.iva(ko3provoka"ivnu pri$jedbu4 K(, kako
smo si krasni ve%eras?E odgovorila4 Da, ne smijem se ni pogledati u
ogledalo, da ne &i( postala lez&ijka, na "o se njegov prija"elj valjao od
s$ijeha, ali nje$u. Ba sa$ prola i !adovoljno po$islila4 <essssssEEHE
5o je sigurno obra$beni $ehani!a$ jer ga uvijek pri$jenjuje$
u neugodni$ si"ua.ija$a, "o je daleko bolje nego rasplaka"i se. :i3
sli$, raspla(e$ li se svaki pu"a kada $i ne"ko ne"o provoka"ivno
ka*e, neu daleko dogura"i. 7ada sa$ i$ala pe"naes"ak godina,
pred $ene je isko(io eg!ibi.ionis", kao u loe$ &il$u, raskrilio je
kini ogr"a( i poka!ao se u puno$ svje"lu svojih spor"skih (arapa i
ra!ga*enih .ipela ;nevjeroja"no kako u se uvijek sjea"i (arapa, a ne
onoga (ega je on, vjeroja"no h"io da se sjea$ ili pres"rai$?.
)boru*ana svo$ agresivnou adoles.en"i.e odrasle u veliko$
gradu, koja ni u "rgovinu ne bi i!ala be! ko$ple"ne go"hi. $inke
i svog, "ada ljubljenog, leopard "rikoa, rekla sa$4 Daj skloni tog
)rvi$a, stariE i u$rla od s$ijeha. )n je od$aglio i vjeroja"no se
ba.io pod "ra$vaj i! o(aja "o (ak i klinke $isle da $u je $ali. 1 ja
"ada nisa$ ni !nala kolike "e s"vari "rebaju ili $ogu bi"i, siro"i (ov3
jek...
1li ve sa$ "ada !nala da je hu$or $ono oru*je, pogo"ovo u
*enski$ ruka$a. Fonekad jedino koje i$a$o.
K D R I J > R D
@ u m j e s t o b i o g r a f i j e A
Draga dje.o, danas e$o ra!govara"i o "o$e "o sva"ko od vas
*eli bi"i kada odras"e6 Fljesnula je u(i"elji.a veselo ru(i.a$a. 9$ala
sa$ 6 ili O godina, bilo je "o seda$dese" i pe"e ili es"e, $a$a i "a"a
nosili su !von.are, ja sa$ sluala Beatlese. Helter skelter je prika!an
na "elevi!iji. Doao je red na $ene. 9, "o "i *eli pos"a"i8 #harles
:anson, odgovorila sa$ be! oklijevanja. 1ha. 1jde !a$oli $a$u
da doe su"ra u kolu, hoe8 Dobro, ide$o dalje, "o bi "i *elio
bi"i8....
5ada su kod nas spavali neki Dolivijan.i koji su svirali na uli.i.
Bedan se !vao #arlos i poklonio $i je ve!eni areni pojas. Fri(ali s$o
o konji$a. luali s$o kubanske revolu.ionarne pjes$e. :a$a i "a"a
i$ali su veliki pos"er #he Nuevare na !idu. 5o je bilo $oje novo !a3
ni$anje snova. Di"i #he Nuevara. Foslije sa$ *eljela bi"i .ijele
Driga"e Rosse, pa Dader3:einho&&, $a koliko ih je bilo. 1 i nisa$
!nala "o(no kako se "o bude.
2ekoliko godina kasnije, na pragu puber"e"a, na "elevi!iji sa$
vidjela ro.k3operu 5omm1, :oje budue *ivo"no !ani$anje bilo je
1.id aueen. 7ralji.a kiselina, glasio je prijevod. 2isa$, $eu"i$,
!nala ni kako se "o bude, ali je svakako bilo gla$uro!no i *ens"veno.
Bedine kiseline koje sa$ po!navala bile su li$unska, $ravlja i vari3
kina... $ono6
2akon "eroris"i(ke &a!e i 5ine 5urner ula sa$ u o!biljnu &a!u.
Ae sa$ krenula u srednju kolu, "rebalo je odlu(i"i "o ja *eli$ bi"i
J a n a J e g e r P - + ) > - + - B 1 -
u *ivo"u. )si$ napros"o bi"i. 7ako sa$ *ivo"inje uvijek vie voljela
nego ljude, odlu(ila sa$ bi"i ve"erinarka. )rgani!irala sa$ si praksu
u ve"erinarskoj s"ani.i. Dla*ena uvarova genera.ija6 :i i! #en"ra
!a obra!ovanje u kul"uri i u$je"nos"i, s$jer novinars"vo, ili s$o
na praksu u :e"alski kolski .en"ar. 5o je bila avan"ura6 , ra!redu,
osi$ nekoliko i!ni$aka, sve s$o bile .ure. vako nae pojavljivanje
na praksi, koja je, "ko !na !a"o po(injala u O uju"ro, valjda da nas
nau(i "o je radni(ka klasa, bilo je svojevrsna sen!a.ija.
Bedva sa$ (ekala rijei"i se ljudi u koris" *ivo"inja. anjala sa$
o $ekani$ !e(ii$a, sla"ki$ $a.a$a, krasni$ psi$a i rasni$
konji$a koje u (udo$ spaava"i na oduevljenje njihovih !ahval3
nih ;i !godnih $ladih vlasnika jer de(ko koji voli *ivo"inje u $o3
ji$ je o(i$a bio s"epeni.u vie na evolu"ivnoj ljes"vi.i, ve skoro
bli!u os"alih ni*ih pri$a"a?. 5ada sa$ jo svaki dan provodila na
hipodro$u, pre"pos"avlja$ da ne "reba$ posebno naglaava"i
kako nisa$ i$ala posebnog in"eresa !a $ukar.e osi$, naravno,
$odernih kauboja koji su "a$o dola!ili vjeroja"no u lov na $lade
djevojke koje su pri$jeivale de(ke "ek kada bi sjedili na konju, pu"
do naih sr.a vodio je kro! s"aju. 1h. :iris sijena. 2o, gdje sa$
ono s"ala8 1h, da.
Drugoga dana $oje prakse, u su"on, donese jedan lik, koji kao da
je bio nega"iva. isko(io direk"no i! 1!1 dalmatin)a, olinjalu s$eu
ko*nu "orbu i s"avi je na s"ol. 2ebo vani bilo je krvavo, kune$ se.
Aadio je jednog po jednog $alog s$edeg boksera i! "e "orbe, kao
da nikada nee s"ii do dna. Dilo ih je naj$anje 8. :oj je !ada"ak
bio dr*a"i ih na s"olu. )nda je ve"erinar donio klije"a, kao ona !a
sje(enje pile"ine. #ap6 )dle"io je prvi $ali repi. 2isa$ $ogla
vjerova"i. #ap6 Drugi repi naao se na s"olu. Fsii su "iho .viljeli.
#ap6 7od "reeg $i se !avr"jelo. #ap6 Ge"vr"i $ali repi pao je na
pod. 9 ja skupa s nji$. 7ao i $oja karijera ve"erinarke.
Fo"o$ sa$ odlu(ila bi"i glu$i.a. )d pjeva(ke sa$ se karijere
opros"ila nakon jednog nas"upa u "uden"sko$ do$u na Iaini.
Frvo su $i "rebale dvije vo"ke da se popne$ na binu. 5rebalo $i je
po"o$ dese" sekundi da shva"i$ kako ja !apravo ne !na$ pjeva"i.
Jrabro sa$ se i dalje drala, okrenuvi lea publi.i. 1ko ja njih ne
vidi$, ne vide ni oni $ene, !ar ne8 Bedini je proble$ "o $e (uju.
Nreku nikada vie nisa$ ponovila. )nda sa$ krenula u Zagre&a%ko
kazali,te mladi( na sa"ove glu$e, radila per&or$an.e po koli i
klubovi$a @a&uka, 4juro i +apidarij. :oli$ da $i se ne javljaju (i3
"a"elji koji su slu(ajno bili svjedo.i naih kon.ep"ualnih preds"ava.
2e$a$ rije(i obrane. Zapravo i$a$4 $lados", ludos".
Fred kraj srednje kole, s$jer suradnik u sreds"vi$a javnog in3
&or$iranja, dois"a $e !ain"eresiralo novinars"vo. Dare$ kada sa$
dobila !ada"ak !a kolski lis" in"ervjuira"i Davora Nop.a. ,vidjevi
sjajnu priliku da ga !avede$, obavila sa$ in"ervju. 5oliko sa$ se
pripre$ala da bude$ .ool da sa$ na kraju bila pre.ool. 2i"ko se ne
bi !aljubio u hladnu pro&esionalku koja ga "ran(ira in"i$ni$ pi"a3
nji$a jer obi(na nisu .ool, !ar ne8
)nda sa$ odlu(ila upisa"i s"rane je!ike pa sa$ upisala arhe3
ologiju !a"o da ne upie$ ono "o je $oja $ajka s$a"rala korisni$.
:isli$ da se osa$naes"ogodinjake ne "reba pu"a"i da sa$i od3
lu(uju o karijeri. Divan s"udij. :alo sa$ pljunula krv oko gr(kog i
la"inskog dodue, a ve sa$ sve i !aboravila, iako se (inilo ne!abo3
ravno. Ba sa$ bila 9ndiana Bones, naravno. :eu"i$, svladao $e
nedos"a"ak a$bi.ije koji sa$ osje"ila jednoga lje"nog ju"ra u L u
5unisu, nakon dva $jese.a *ivo"a u vojni$ uvje"i$a na rubu pu3
s"inje, dok sa$ s os"alih 0L kolega (ekala na red !a jedinu kupaonu
i S# koji s$o i$ali. Ieda su $e jo boljela od le*aja od spu*ve na
podu koji je glu$io kreve", a "eko se spava kada se (ovjek "oliko
!noji da sanja kako pliva kraul. rknula sa$ ogavnu "ekuinu koju
su $oji a$eri(ki kolege nepravedno na!vali kavo$ i po$islila4 "o
"o $eni "reba8 )ko 0 poslijepodne, s kra$po$ u ru.i, !aklju(ila
sa$ da je $oje orue *ivo"a ipak pero. ;5ipkovni.a, dobro, *ivjela
"ehnologija6?
7ra"ko sa$ se upinjala napisa"i koji !nans"veni rad, ali svaki je
!avravao kao +3pripovije"ka.
Zaklju(ila sa$ da $e vie !ani$aju *ivi ljudi nego $r"vi. Za"o
sada ra!$ilja$ o s"udiju psiho"erapije. 7ako ionako s"alno nekoga
anali!ira$, !aklju(ila sa$ da svi $oji prija"elji ve dobro !arauju.
:o*da je vrije$e da i$ po(ne$ naplaiva"i...
2e !na$ da li spo$enu"i i de"alj o $ojoj karijeri u!gajiva(i.e ras3
nih pasa u jednosobno$ s"anu ;"rebalo bi $e prijavi"i Dru"vu !a
!a"i"u *ivo"inja?. 7upila sa$ jako skupu kuju "erijera uvjerivi svoje
siro"o vie bie, koje voli pse, ali ipak ne vie od jednog ili dva u s"anu
odjedno$, kako e$o $i svake godine !a is"e "e skupe pare prodava"i
"en.e. @, pa upravo je o"enila krasne, $ale $jean.e. 5ko je
!ain"eresiran, neka os"avi broj "ele&ona u redak.iji. Foklanja$ ih... a
u $euvre$enu, *ivi$. 9 pie$. 1 kao "o $i je jedno$ rekla jedna
po!na"a spisa"elji.a4 *ivo" i slu*i sa$o !a"o da se opie....
R ( J D 1 I 1 > RD/ 1 I G K>
B-J >
%Rujana, i!ai ve jedno$ i! kupaoni.e. Fopiki" e$o se'
3vikale s$o $oja prija"elji.a Bas$ina i ja prije nekih dvadese"ak god3
ina, pokuavajui prodrije"i i!a !a"vorenih vra"a, dok se "inejd*erka
Rujana sa"i$a ;naglaava$4 sa"i$a? $a!ala .rni$ ra"ni(ki$ boja$a
spre$ajui se !a i!la!ak u Babuku, dok s$o nas "ri &rendi.e 3 la3
venka ;Rujanina $a$a?, Bas$ina i ja 3 "akoer sa"i$a, sjedile u
dnevnoj sobi i raspredale o poli"i.i i $ukar.i$a. %9suse, kako je ra!3
$a*ena', ko$en"irale s$o lavenki, koja si ionako nije dala puno
rei. Bas$ini i $eni, "ada pre!reli$ dvadese"pe"ogodinjaka$a, (inilo
se da s$o od Rujane s"arije koje s"oljee, a vjeruj"e, u pi"anju je
.iglih dese"ak godina. Arije$e je le"ilo, a $i s$o se odjedno$ uh3
va"ile da sjedi$o !a is"i$ s"olo$, vodi$o is"e ra!govore ;kako "o ve
biva $edu najbolji$ prija"elji.a$a?, ali da sada s na$a sjedi $lada
*ena, dodue i dalje pod "eki$ .rni$ $ake up3o$, i da ne sa$o da
sudjeluje u ra!govoru, da sve ra!u$ije, da je pa$e"na, na(i"ana,
bri"ka i nei!$jerno duhovi"a, nego da i najobi(nije anegdo"e pri(a
"ako "alen"irano da se s$ije$o do su!a. 9 jo jedan va*an !nak 3 vie
nikoga nije pu"ala da (eka sa"i$a ispred kupoani.e, jednos"avno
3sa!rila je. 1li naravno, "alen"irana ko!erija i "alen"irano pisanje nisu
is"a s"var. Rujana je svakako u jedno$ $o$en"u sa$a shva"ila da
*eli pisa"i, ali lagala bih kada bih "vrdila da se danas "o(no sjea$ "ko
je u njenoj okolini "o prvi shva"io 3 pa !a"o sebi nikako ne bih *eljela
laska"i da sa$ jednu od naj"alen"iranijih $ladih hrva"skih spisa"elji3
.a svoji$ po!ivo$ da pie u #os$opoli"anu 3 gdje sa$ "ada bila glavna uredni.a 3 ba ja osobno ini.irala. 5o bi se svakako dogodilo, one =a< or ano"her. :ala3velika Rujana
svakako nije i$ala lak po(e"ak, ali, po $oje$ $iljenu i!u!e"no koris"an !a $ladog pis.a4 #os$o je $aga!in sa s"rogi$ *anrovski$ pravili$a, Rujana je na po(e"ku $orala
pisa"i ^na "e$u^, i "ako se dis.iplinira"i, i sasvi$ sigurno, u nekoj $jeri re!a"i svoja $lada au"orska krila. Fodnijela je "o i!u!e"no hrabro, i vjeruje$ da joj ni danas, nakon
objavljenog ro$ana i pri!na"og s"a"usa spisa"elji.e, nije *ao !bog "og ^"reninga^. 1 $eni8 :eni 3 ne da nije *ao, ve se "opi$ od $iline, jer be! ob!ira na pro"ekle godine koje su
^prohujale s vihoro$^, Rujana je u $oje$ sr.u jo uvijek "inejerka s po(e"ka ove pri(i.e, i uvijek e $i bi"i drago ako sa$ $akar $al(i.e pridonijela jedno$ lijepo$ odras"anju.
1le$ka Iisinski
1D' R D $ 1 - P I / D 1 J >
Frije par godina, neko je bri"ansko ispi"ivanje javnog $iljenja poka!alo da >> pos"o $ukara.a ne$a poj$a "o je "o .eluli", i da ne$a nikakav oblikovan s"av o "o$ pi"anju.
Dvadese" pos"o ispi"anih $islilo je da je .eluli" "ip ba"erije. EO pos"o ih je reklo da i$ .eluli" ni"a ne !na(i, ali su, hej6, bare$ ra!u$jeli pi"anje.
1 ne, pus"i "i "o, veli Rujana Beger. :oj .eluli" je $oj .eluli"6 :oj F: je $oj F:6 :oja neuro!a, bijes, $oja pos"na"alna depresija, $oje !los"avljanje na poslu i u &ini$
obi"elji$a, $oja ne"olerna.ija pre$a druga(iji$a, $oj spe.ijalni odnos s &ri!ero$, ogledali$a u &i"ness .en"ri$a i garderoba$a u "rgovina$a i pre$a rekla$a$a !a par&e$e 3
$oji su i ja u s nji$a radi"i "o hou4 se.ira"i ih, is$i ja"i ih, i!vrijea"i, ras"u*i"i se nad nji$a, isplaka"i ih... Ber "o "o sa$ ja paranoi(na 3 ne !na(i da na$ ne rade o glavi. 9
ne !na(i da ih ne $ogu i!vri po"eno ruglu.
a$o jedno$ u pro"eklih par godina nije u #os$u i!ala Rujanina kolu$na. :islila sa$ da u ruka$a i$a dobru pri(u, ali da je nije do kraja i!vela. Iju"ila se ona, lju"ile su
se (i"a"elji.e koje su slale pis$a %Ndje je Rujana8 Za"o s"e ukinuli Rujanu8' 9ako sa$ se osjeala kao .en!or, nikada nisa$ !a*alila !bog "oga. ljedeeg $jese.a objavljena je
%7oliko je *r"ava'8 3 $eni najdra*a pri(a nakon koje su s"i!ali $ailovi4 %5rn.i su $i prola!ili "ijelo$ (i"ala Rujanin "eks"...' 2agradno pi"anje4 ad, kad bis"e li joj vi poveali
honorar8
-ilvd
$
S a d r
2ovogodinje odluke.......................................................................... O
5ropski raj........................................................................................... 11
)dras"anje ......................................................................................... 1>
Ces"oke i *ens"vene ........................................................................... 1O
7ada bi $ukar.i i$ali $ens"rua.iju .............................................. 19
Aelika ljudska o"kria ........................................................................ 00
9s.jeli"elji.a ........................................................................................ 0L
:i" o idealno$ $ukar.u ................................................................. 08
Dos"a6 ................................................................................................. >1
vaka *ena $o*e i$a"i de(ka ........................................................... >E
9$a"e li &obije8 ................................................................................. >O
Nolik.................................................................................................. E0
+i"ness klub ....................................................................................... E>
Ijubavni.a ......................................................................................... EO
Besa$ li kriva8 .................................................................................. L0
5he "hrill is gone .............................................................................. LE
Zelenooko (udovi"e........................................................................... LO
Cene u 9raku ...................................................................................... 61
Za pro$jenu ...................................................................................... 6L
2e$oj da "i $ukara. pla"i pie ..................................................... 69
9n"i$a................................................................................................. O0
9s"ina 3 koja is"ina8 ......................................................................... OL
Bedan dan u *ivo"u $alog 9vi.e ........................................................ O8
7ad $a$a i$a de(ka ........................................................................ 81
Fianje u! vje"ar ............................................................................... 8L
a$ohrani rodi"elji ili 1bou" a bo< ................................................. 88
Daka pie oko .....................................................................................
90
7oliko je *r"ava8................................................................................. 9L
Ku"ljiv.i .............................................................................................. 99
5jelesne $odi&ika.ije ........................................................................100
5e"rapa.i ............................................................................................106
+i"ness ili seW8 ..................................................................................109
Deba #uni.a ......................................................................................110
:ora$o li bi"i agresivnije8 ..............................................................11L
Za"o "reba radi"i8 ............................................................................118
hopping s par"nero$ .......................................................................100
)sve"a ................................................................................................10>
Za"o &ini de(ki varaju .....................................................................10O
7ako je "o bi"i sa$a ..........................................................................1>0
:are ...................................................................................................1>6
) (e$u ra!$ilja8 .............................................................................1E0
K"o ako se ras"ane$o8 .......................................................................1E0
Frija"elji.e ..........................................................................................1EE
vi s$o $i sisav.i .............................................................................1EO
K"o *eli !a Do*i8 ............................................................................1L1
Iu.ija i seW .......................................................................................1LE
Gis"a logika ........................................................................................1LO
Civjela !ajeban.ija6 ............................................................................160
7arijera ;u$jes"o biogra&ije? ............................................................16>
=ogovor .......................................................................................................16O
0ujanine ratni%ke &oje (*lemka +isinski# ...........................................16O
Nagradno pitanje (-ilvana .enBu,i$# ...............................................169
a I
Diblio"eka +e$ina i.
kolo
#hris"aAol&4 , "ijelu
1ngela Gar"er4 Garobna prodavaoni.a igra(aka
:argare" 1"=ood4 Na!ela i 7osa.
:argueri"e Duras4 Fola jedanaes" jedne lje"ne ve(eri
5oni :orrison4 Ijubav ;u pripre$i?
P kolo
1rijana Gulina4 Dolje se rodi" be! one s"vari nego be! srie
Bulijana :a"anovi4 7ao da s$o o"a. i ki Rujana Beger4
Fosve osobno