Sie sind auf Seite 1von 7

BAHAGIAN OBJEKTIF

A. Jawab semua soalan


1. Berikut merupakan negara yang bersempadan dengan Malaysia kecuali.
A. Thailand B. Vietnam
C. Singapura D. Brunei Darulssalam
Soalan 2 berdasarkan gambar rajah peta di baah.
2. ! merupakan negara yang jiran Malaysia iaitu """""""""".
A. #ndonesia B. Singapura
C. $ilipina D. Thailand
%. Berikut merupakan negara jiran Malaysia di sebelah utara ke&uali """"""""".
A. 'oas B. Thailand
C. Brunei D. Vietnam
(. Alat yang digunakan untuk menentukan arah mata angin ialah """""""".
A. )ompas B. *angka sudut C. *am randik D. *angka lukis
+. """""""""""" merupakan sungai yang terpanjang di Malaysia.
A. Sungai ,ajang B. Sungai !ahang
C. Sungai )inabatangan D. Sungai )elang
-. Berikut adalah kepentingan sungai kepada kehidupan ke&uali.
A. Tempat pengaliran sisa toksik B. Menjadi kaasan petempatan
C. Tempat pelan&ongan D. Membekalkan air dan sumber protein
.. Malaysia mengalami iklim """"""""".
A. /urun B. Tundra
C. )hatulistia D. Monsun Tropika
1
Soalan 0 berdasarkan gambar rajah peta di baah.
0. Banjaran yang bertanda 1 merupakan banjaran """""""
A. Banjaran Cro&ker B. Banjaran Titiangsa
C. Banjaran )orbo D. Banjaran Bintang
2. Antara yang berikut 3 pasangan manakah yang benar4
Tempat Kegiatan Ekonomi
i. Ba&hok !erikanan
ii. 'embah )lang )aasan !erindustrian
iii. Dataran )edah !enanaman padi
i5. )erteh !ertanian
A. i3 ii3 iii dan i5 B. i3 ii3 dan iii
C. ii dan iii D. i dan i5
16. 7egara """"""""""""" mempunyai iklim yang sama dengan Malaysia.
i. Amerika iii. Bra8il
ii. #ndia i5. Arab Saudi
A. i dan ii B. i3 ii3 dan iii
C. ii3 iii dan i5 D. #ii sahaja
11. 9n&ik Ali: dapat mengusahakan kebun getahnya kerana negara kita menerima """"""
A. ;ujan yang banyak dan suhu yang rendah
B. ;ujan lebat
C. )emarau yang berpanjangan
D. ;ujan yang banyak dan suhu yang tinggi
12. <on iklim di dunia terdiri daripada """"""""
A. <an panas dan 8on sejuk
B. <on sederhana panas dan 8on sejuk
C. <on sejuk dan sederhana sejuk
D. <on panas3 sederhana panas3 sejuk dan sederhana sejuk
1%. Berikut merupakan tumbuhan yang terdapat di dalam hutan dan memberi sumbangan untuk
akti5iti pembalakan ke&uali """"""
A. Cengal B. Meranti C. Seraya D. !okok )elapa
1(. ;utan yang paling luas terdapat di Malaysia ialah " " " " " " "
A. ;utan pantai B. ;utan paya
C. ;utan belukar D. ;utan hujan tropika
2
1+. Akti5iti manakah yang dipengaruhi keadaan cuaca panas terik """""""""

1-. !emerintahan !ortugis di Melaka bermula pada tahun """"""""
A. 1(-1 B. 1+11
C. 1-(1 D. 1.0-
1.. Semasa !aramesara melarikan diri ke Temasik3 negeri tersebut berada di baah
taklukan """""""""
A. Siam B. British
C. !alembang D. Tanah Melayu
10. !embesar yang bertanggungjaab sebagai )etua !entadbir 7egara ialah """""
A. 'aksamana B. Bendahara
C. Temenggung D. !enghulu Bendahari
12. Antara yang berikut3 manakah barang dagangan yang dibaa oleh pedagang dari Jepun4
A. Teh B. Beras
C. Tembikar D. )ain satin
26. Tokoh manakah yang berjaya mematahkan serangan tentera Siam yang &uba
menyerang Siam4
A. Tun Ali B. Tun !utih
C. Tun !erak D. Tun Mutahir
21. Antara berikut3 yang manakah tugas dan tanggungjaab !enghulu Bendahari4
i. )etua !entadbir negara
ii. )etua urus setia istana
iii. )etua Syahbandar
i5. )etua !rotokol istana
A. i dan ii B. iii dan i5
C. ii dan iii D. i dan i5
22. )etua ,umah !anjang digelar sebagai4
A. Datu B. !angeran
C. Datu Bandar D. Tuai ,umah
!. "isang #aba $ #elu%ang
7ama di atas adalah merujuk kepada asal=usul nama negeri .
A. )edah B. !erak
C. Sabah D. Saraak
3
A B C D
2(. Di antara berikut3 yang manakah dikaitkan dengan asal=usul nama Saraak4
A. Serah pada aak B. Serang aak=aak
C. Saudara mara aak D. Sang kan&il dan Biaak
2+. !entadbiran aal Sabah terbahagi kepada tiga kaasan. )aasan manakah yang
ti%ak berkaitan4
A. kaasan pantai Barat B . kaasan pantai Timur
C. kaasan pedalaman D. kaasan muara Sungai Saraak
2-. Berdasarkan rajah di atas3 siapakah & yang menandatangani perjanjian dengan
!angeran ,aja Muda ;ashim4
A. *ames Brooke B. Charles Brooke
C. Datuk !atinggi Ali D. Sultan >mar Ali Sai:uddin
2.. Antara berikut? yang manakah benar tentang $or&e 1%-4
A. Satu pasukan tentera sulit menentang *epun
B. Ditubuhkan kerana Belanda telah teas kepada *epun
C. Ahlinya terdiri daripada pemuda #ndia dan Cina
D. Bertanggungjaab memperjuangkan kemerdekaan
20. Dato@ Maharaja 'ela telah menentang penjajah British yang bernama *.A.A.Bir&h. Di
manakah tempat pembunuhan Bir&h4
A. Tebing Sungai !erak3 !asir Salak3 !erak
B. !ulau !angkor3 !erak
C. Slim ,i5er3 !erak
D. )aasan muara Sungai )edah3 )edah
22. )ata=kata diatas diu&apkan oleh 4
A. ,entap B. ,aja ;aji
C. Mat Salleh D. Sultan Mahmud Shah
%6. Tujuan kedatangan *epun ke Tanah Melayu ialah
i peluasan tanah jajahan
ii keperluan bahan mentah
iii membebaskan Asia daripada Barat
i5 menyebarkan agama )ristian
A. i3 ii dan iii C. ii3 iii dan i5
B. i3 iii dan i5 D. i3 ii dan i5
4
"er'an'ian ()*+),
!angeran Muda ;ashim &
### # D #3
BAHAGIAN #-BJEKTIF
A. . engkapkan ara/ mata angin %i bawa/.
B. Tuliskan 'awapan ber%asarkan /uraian 0ang %iberi.
Huraian Jawapan
1. Malaysia terletak di benua
2. Bilangan benua di dunia ialah
%. 7egara jiran Malaysia yang paling dekat ialah
(. Benua yang terke&il di dunia ialah
+. Benua ini terletak di )utub Selatan
1. "er/atikan gambar %i bawa/ ini %an isi tempat kosong %engan 'awapan 0ang tepat.
5
-tara
-tara
#elatan
#elatan
i. /ambar di atas menunjukkan pokok
"""""""""""""""""""""""""
ii. Tumbuhan ini biasanya dijumpai di negeri
"""""""""""""""""""""""""
( + marka/ ,
( 2 marka/ ,
( 3 marka/ ,
#ingapura Tu'u/
Oceania Asia Antartika
4. Tan%akan ( , pa%a pern0ataan 0ang betul %an ( & , pa%a pern0ataan 0ang sala/.
E. T uli skan pen 'a 'a/ 0 a ng % i t en t ang o l e/ t ok o / %an p e m i m p i n t e m p a t an.
6
( )5 marka/ ,
( 2 marka/ ,
F. ls i ter n pat kosong %i bawa/ %ari kotak 0ang %ise%iakan tentang penentangan
toko / tempatan %i "erak %an #arawak.
pen%apatan cukai J.6.6. Birc/ Hamba "asir #alak
Iban gagal Nanga #krang .anun Bukit #a%ok
DatoB Maharaja 'ela adalah pembesar !erak. Beliau berasa marah akan tindakan
,esiden !ertama British di !erak3 iaitu C1D """""""""""""""""""mengambil alih
kuasa
memungut C2D """""""""""""""
di !erak. Tindakan Bir&h itu telah menjejaskan
C%D """""""""""""" pembesar !erak. Bir&h juga telah mengharamkan amalan
menyimpan C(D """"""""""""""""""" oleh pembesor tempatan. >leh itu3 DatoB
Maharaja lela bersama pembesar tempatan yang lain telah meran&ang membunuh
Bir&h. Akhirnya3 Bir&h mati dibunuh di C+D """"""""""""""" pada tahun 10.+.
,entap adalah ketua masyarakat C1D """""""""""""""""di Sungai Skrang3
Saraak. Beliau menentang pemerintahan Brooke yang menganggap orang #ban di
Sungai Skrong sebagai C2D """""""""""". *ames Brooke telah menghapuskan
petempatan orang #ban diSungaiSkrang dan tindakan ini telah membangkitkan
kemarahan ,entap.
!ada tahun 10+%3 ,entap menyerang kubu Brooke di C%D """"""""""""" dari
tahun 10+( hingga tahun 10+03 *ames Brooke telah menyerang ,entap beberapa
kali tetapi C(D """""""""""""""""".
Akhirnya3 pada tahun 10-%3 *ames Brooke menyerang ,entap di C+D
""""""""""""" dan ,entap terteas.
7
( )5 marka/ ,
(6
Kertas soalan tamat. #elamat 7a'u Ja0a