Sie sind auf Seite 1von 10

*** AG-Metal Zenica d.o.o.

daje pravo neograničenog raspolaganja predmetnim elaboratom kući


Uniprojekt d.o.o. Goražde ***

E L A B O R A T:

(Prijedlog projektnog rješenja)

načina tretmana i pročišćavanja otpadnih voda


koje se javljaju u poslovnom objektu čija je namjena smještajno – ugostiteljska
djelatnost – tipa hotel (motel), prijedlog adekvatnog odabira i dimenzioniranja
potrebne tehnološke opreme, te prijedlog naznaka i organizaciono – tehničkih
rješenja a sve u skladu sa važećom domicilnom i evropskom legislativom

AG – METAL Zenica d.o.o.

1
Predmet: ELABORAT
Osnovni podaci:
- Lokacija objekta : Goražde
- Vrsta objekta : poslovni, tipa hotel (motel)
- Nivo rizika sa aspekta potencijalnog uticaja na okoliš : - potencijalno visok
- Projekat: Uniprojekt Goražde (g. Nedžib Prutina)

Na osnovu dostupnih nam podataka i informacija, te na osnovu razgovora koje smo obavili s
Vama, možemo Vam ponuditi validno tehničko-tehnološko rješenje.

Ovo rješenje bi bilo suvremeno, funkcionalno, ekonomično i usklađeno sa evropskim normama i


standardima gdje prije svega mislimo na Evropsku Direktivu 91/271 E.N., i naravno usklađeno je sa
domocilnom legislativom gdje prije svega mislimo na Zakon o vodama (Sl. novine FbiH br. 70/06),
Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog
ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik – dio koji vrijedi za površinske
vode, a koji je donesen 29.06.2007. god. (Službene Novine FBiH 50/07).

- U cilju obezbjeđivanja mogućnosti adekvatnog i učinkovitog tretmana i pročišćavanja otpadnih


voda investitor je sve otpadne vode koje se pojavljuju na predmetnoj lokaciji poslovnog objekta
obavezan razdvojiti po vrsti. Dakle potrebno je zasebno prikupiti sljedeće vrste otpadnih voda:

I - Vrsta otpadnih voda:

1. Krovne vode (oborinske, atmosferske vode) – prikupljene sa krovova građevinskih objekata:

- Ove vode su relativno čiste (stepen onečišćenosti ovih voda najviše ovisi o aero-
zagađenosti konkretnog područja u kojem je lociran poslovni objekat) i one se mogu
bez ikakvog tretmana odvesti ka finalnom recipijentu.

- Nije dobro ove vode ispuštati na uređene platoe, parkinge ili interne prometnice, jer
značajno podižu ukupnu količinu prikupljene vode na ovakvim površinama i time
povećavaju protok (Q) takvih voda koje se moraju odvesti u separatore ulja, masti i
naftnih derivata. Posljedica je to – da investitor mora nepotrebno platiti značajno više
kroz kupovinu separatora odgovarajućeg protoka to jest puno većeg efektivnog
kapaciteta.

2
- U ove vode spadaju i atmosferske (oborinske) vode sa uređenih i neuređenih zelenih
površina, dakle to su površine na kojima se neće obavljati nikakva djelatost niti će se
na njima kretati ili ostavljati prometna sredstva. Paziti kod niveliranja ovih površina
tako da se urade nagibi terena da se ove vode ne bi odlijevale na površine uređenih
platoa, parkinga i prometnica, jer bi se time dodatno opteretio protok (Q) odnosno
ukupna količina prikupljene otpadne vode sa tih površina, jer otpadne vode sa ovih
površina imaju drugačiji tretman i zakonodovac je za njih propisao obavezno
pročišćavanje prije ispuštanja u finalni recipijent.

Obračun krovnih i drugih oborinskih voda:

Krovne i druge oborinske vode vode obračunati po formuli:

Q = Proizvod (A , I , ψ) / ha

Dobije se količina oborinskih voda (Q) u l/s/ m²

gdje je:
A – tlocrtna površine krova ili površina ostalih prostora sa kojih se vrši odvodnja – u m²,

I - intenzitet padavina - u l/s/ha, kod nedefiniranog podatka za konkretnu mikrolokaciju -


u ovom slučaju za Goražde, uzima se da intenzitet padavina
iznosi 200,0 l/s/ha

ψ – koeficijent oticanja padavina i to : ψ = 1,0 => za kosi krov


ψ = 0,8 – 0,9 => za ravni krov
ψ = 0,6 => za površene na tlu oko objekta kao
što su uređene i neuređene zelene i
ostale nebetonirane i neasfalirane
površine itd.

*** Ove oborinske krovne vode sistemom oluka prikupiti i spojiti sa oborinskim vodama sa
oborinskim vodama sa zelenih ili drugih površina koje se ne koriste i zasebnim kanalizacionim
cijevima odvesti do dijela parcele gdje će biti locirani sistemi i uređaji za pročišćavanje ostalih
otpadnih voda iz poslovnog objekta.
Krovne i druge oborinske vode spojiti sa efluentom iz separatora i efluentom iz biološkog
uređaja. Za te namjene ugraditi ISEA Razdjelno okno 0952 RS 1000 ili izraditi AB – šaht
odgovarajućih dimenzija. Ovo razdjelno okno bi istovremeno imalo i funkciju REVIZIONOG TO
JEST INSPEKCIJSKOG OKNA za potrebe redovitog monitoringa koji će investitor biti obavezan
činiti i o tome voditi evidencije kao i za potrebe inspekcijskog nadzora.
Na ovaj način spojene efluente ukupnih otpadnih voda iz poslovnog objekta odvesti ka
finalnom recipijentu.
Kanalizacijske cijevi za odvođenje krovnih i ostalih oborinskih voda na osnovu parametara
iz projektne dokumentacije adekvatno proračunati da se kod eventualnih akcidentnih padavina –
kišna oluja i sl. izbjegne eventualno plavljenje uređenih površina oko objekta.

Još jednom napominjemo – ove vode ne puštati na plato da se ne bi opteretio Q – separatora,


nego ih odvojeno voditi ka mjestu spajanja sa ostalim efluentima i ka finalnom prirodnom
recipijentu.

II – Vrsta otpadnih voda:

3
2. Vode iz kuhinja, čajnih kuhinja, restorana, menzi, kafea, blagovaonica i slično, te otpadne
vode iz praonica veša kada je u pitanju ugostiteljska - turistička i sl. djelatnost - Ove otpadne
vode spadaju u takozvane sive otpadne vode. Najprisutnija onečišćenja u ovim
otpadnim vodama su masti i ulja i deterdženti, razna čistila i rastvarači. Ove vode se
ne smiju direktno spojiti sa crnim otpadnim vodama (fekalne vode).

- Ovakve otpadne vode moraju se pročišćavati na uređajima koji su izrađeni u skladu sa


normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040 Part 2./Part 3. Kvalitet ovako proćišćenih
otpadnih voda mora da obezbijedi odstranjivanje plivajućih materija >90% i
odstranjivanje taložnih materija >70%. Ovi uređaji trebaju biti usklađeni sa
zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN
12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003).

- Efluent treba da zadovolji kriterije koje je propisao Pravilnik o graničnim


vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog
ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik – dio koji
vrijedi za površinske vode (Službene Novine FBiH 50/07).

- Namjenski tipski uređaji koji su razvijeni za pročišćavanje na ovaj način onečišćenih


otpadnih voda zovu se Mastolovi/pjeskolovi ili separatori masnoća i deterdženata.

- Osnovna namjena Mastolova/pjeskolova jeste da, vršeći predtretman sanitarnih


otpadnih voda (sive otpadne vode), odvoji i zadrži plivajuće tvari (masnoće,
ulja, deterdžente, čistila i rastvarače) i taložne tvari u koje spadaju krupnije i krute
čestice (pjesak i različiti abrazivi koji se koriste kao punila kod sredstava za čišćenje)
te da se u njemu započne proces tihe oksidacije i razgradnje organskih materija.

- Osim toga, zaustavljajući deterdžente, rastvarače i čistila i druga sredstva za


čišćenje i pranje, Mastolov/pjeskolov štiti i pravilno i učinkovito funkcioniranje
biološkog uređaja, koji funkcionira na principu bio-aktivnog mulja, gdje je nosilac
procesa biorazgradnje putem oksidacije upravo nastamba aerobnih bakterija. Potrebno
je ne dozvoliti da do njih dopre jača koncentracija suspenzije deterdženata i sličnog jer
isti djeluju baktericidno i time smanjuju učinkovitost biološkog uređaja.

Dakle obavezno je prikupiti otpadne vode iz kuhinje restorana, eventualno iz sudopere šanka (ako bude
postojao neovisno o kuhinji) ,zatim obavezno je prikupiti otpadne vode iz vešeraja (praonice veša ili ako
to nije odvojen prostor onda vode iz mašina za pranje veša – ovo je naročito važno uraditi u situacijama
kao što je u predmetnom slučaju, zato što će se producirati značajna količina otpadne vode prilikom
redovitog pranja posteljine) i tako prikupljene otpadne vode odvesti u uređaj za pročišćavanje otpadnih
voda: mastolov/pjeskolov.

- Naš konkretan prijedlog za počišćavanje ovih otpadnih voda u ovome poslovnom objektu
jeste ugradnja uređaja ISEA Mastolov/pjeskolov; šifra 0511/4; proizvod TIP
«Family» 1600; kapacitet 1600 litara; efektivni protok Q= 1,6 do 1,7 lit/sec ; dimenzije:
120 x 120 cm i visina 160 cm; visina ulazne cijevi 125 cm; visina izlazne cijevi 120 cm;
promjer ulaz/izlaz. cijevi 125 mm; promjer inspekcijskog otvora 100 mm; promjer otvora
za pražnjenje 400 mm.

ISEA mastolov/pjeskolov je izrađen u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040 Part 2./Part 3.
Garantujemo da kvalitet proćišćenih voda zadovoljava zakonske standarde i propise. ISEA garantuje za
4
odstranjivanje plivajućih materija >90% i za odstranjivanje taložnih materija >70%; uređaj je usklađen sa
zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-
1:2000/A1:2003.
Jamčimo za pravilno funkcioniranje ako se mastolov koristi do nivoa njegovog definiranog kapaciteta i isključivo u
skladu s priloženim uputama za rukovanje i održavanje uređaja.

*** Ovako dobiven Efluent (u ISEA Mastolovu/pjeskolovu pročišćena otpadna voda) može se spojiti
sa crnim (fekalnim, sanitarnim) otpadnim vodama. Cijevi se pod odgovarajućim padovima mogu
račvom direktno spojiti – dakle nije potrebna gradnja posebnog razdjelnog okna ili šahta. Onda se
ova otpadna voda sistemom kanalizacijskih cijevi gravitacijski odvodi ka odgovarajućem biološkom
uređaju.

III – Vrsta otpadnih voda:

3. Fekalne otpadne vode – Ove otpadne vode spadaju u takozvane crne otpadne vode i one su produkt
zadovoljavanja osnovnih ljudskih higijenskih i fizioloških potreba i potreba higijenskog
održavanja raspoloživog prostora i opreme.
- Najčešće se u Rješenju o urbanističkoj saglasnosti u urbanističko- tehničkim
uslovima koje izda nadležno kantonalno ministarstvo (ili općinska služba ako je to u
nadležnosti općine) naloži izgradnja vodoneoropusne trokomorne septičke jame.

Ovakva rješenja su u praksi vrlo česta jer se dešava da nedležne državne službe (svih razina vlasti) zbog
nedovoljnog poznavanja tehnologije za pročišćavanje otpadnih voda i ponude na tržištu takvih sistema i
uređaja u slučajevima gdje je neophodno riješiti sanitarne (sive i crne) otpadne vode, najčešće daju
zadatak da investitor izgradi vodonepropusnu trokomornu septičku jamu, zatim da obezbijedi ugovor
sa lokalnim komunalnim preduzećem o redovnom pražnjenju te septičke jame, što je sve zakonski
regularno i oni su završili posao. Međutim ovim investitor mora izgraditi septičku jamu koja mora biti
izrađena od vodonepropusnih materijala (što je skupo) ili kupiti gotovu fabrički izrađenu septičku jamu
(što je jeftinije), i onda pored te septičke jame mora dežurati i paziti da se ne prepuni, da bi je na vrijeme
mogao isprazniti ili ugraditi senzore koji bi dojavljivali da je septička jama napunjena.

Pošto investitor ima sklopljen ugovor o pražnjenju sa komunalnim preduzećem vrlo jednostavnom
kontrolom poslovnih knjiga u tome preduzeću, nadležne inspekcije lako utvrde da li investitor redovno
prazni svoju septičku jamu ili je probušio septičku i time omogućio isticanje otpadnih voda u tlo i naravno
slijediti će kazne i nalog da se takva septička jama ukloni i ugradi odgovarajuća.

Samo pražnjenje septičkih jama nije nimalo jeftino. Prema proračunatoj ukupnoj količini otpadnih voda
koje će producirati investitor u ovome slučaju možete vidjeti koliki bi bili troškovi redovnog pražnjenja
septičke jame na godišnjem nivou:

• Dakle radi se o eventualno do 5 uposlenih radnika i do maksimalno 38 gosta hotela na smještaju (19
dvokrevetnih soba) i tome treba dodati određeni broj eksternih gosta ukoji će posjećivati ugostiteljski
dio objekta.
Uzevši u obzir vrstu djelatnosti uposlenici će biti organizirani u smjenski rad u varijanti pokrivenosti
objekta 24 sata u 7 dana i uzevši u obzir higijenski aspekt ovih poslova to će dati manji proračun E.S.
(EBS) .
Isto tako uzevši u obzir vrstu i nivo higijensko – fizioloških potreba koje će gosti hotela zadovoljavati u
ovome objektu , po jednom korisniku se može uzeti niži dnevni proračun količine otpadne vode od
količine kojom se inače kalkulira a to je min. 150 l/E.S/dan.
• Na osnovu dostupnih nam podataka možemo izvršiti procjenu da ukupna dnevna količina sanitarnih
(fekalnih) otpadnih voda ne bi trebala prelaziti i kod maksimalne popunjenosti kapaciteta hotela Q = 4 m³
odnosno 4.000 litara, što bi kod kapacitiranja to jest kod dimenzioniranja efektivnog kapaciteta bioloških
5
uređaja na bazi aktivnog mulja na osnovu važeće standardizacije zahtijevalo ugradnju uređaja kapaciteta 25
E.S. odnosno korisnika ili EBS.
• Dalje, u našoj elaboraciji uzećemo da prosječna dnevna angažovanoat na godišnjem nivou u odnosu na sve
raspoložive kapacitete, bude samo 30%, to bi kada je u pitanju produkcija otpadnih sanitarnih voda dalo
prosječnu dnevnu količinu od 1,2 m³ odnosno 1.200 litara otpadne vode .
• Pošto lokalno komunalno preduzeć u Goraždu JKP “6. mart” koristi cisternu kapaciteta od svega 3.000
litara (3 m³), slijedi -
• 3.000 lit : 1.200 lit = 2,5 => dakle za 2,5 dana bi se proizvela količina otpadne vode koja je jednaka
kapacitetu jedne cisterne kojom se od strane lokalnog komunalnog preduzeća vrši pražnjenje septičkih jama
• 365 dana/god bi se vršilo punjenje septičke jame
• 365 dana : 2,5 dana = 146
• 146 ciklusa pražnjenja - radi lakšeg računanja zaokružićemo na 140 => dakle godišnje bi investitoru trebalo
140 tura pražnjenja septičke jame to jest 140 puta angažovati kamion-cisternu lokalnog komunalnog
preduzeća
• Trenutačna cijena za jednu turu kamiona - cisterne jeste 180,00 KM sa PDV-om (JKP “6. mart”), dakle
dolazimo do računa da je:
• 180,00 KM x 140 tura = 25.200,00 KM godišnje

Dakle samo troškovi redovnog pražnjenja vodonepropusne septičke jame na godišnjem nivou
drastično su veći nego troškovi ugradnje odgovarajućeg uređaja na bazi bioaktivnog mulja sa
dodatnom aeracijom, nakon čega se pročišćenu otpadnu vodu može slobodno upustiti u tlo,
rijeku jezero ili neki drugi prirodni recipijent.

- Naš konkretan prijedlog za počišćavanje ovih sanitarnih crnih (fekalnih) otpadnih voda u
predmetnom poslovnom objektu jeste ugradnja kompaktnog sistema (konfiguracije):
ISEA BIO – CRO CASA 5 - biološki uređaj na bazi aktivnog mulja sa dodatnom
aeracijom za 25 E.S (korisnika,EBS); šifra 9304; dnevni kapacitet do 4.000 litara (4m³)
prerađene otpadne vode;
Sistem se sastoji iz dva segmenta i to:

- I segment jeste Taložnik DEG 5000; prečnik 160 cm i visina 240 cm; kapacitet uređaja oko
5.000 litara; visina ulazne cijevi 181 cm; promjer ulazne i izlazne cijevi 160 mm ; garantujemo
za odstranjivanje plivajućih tvari >90% i za odstranjivanje taložnih tvari >70%; uređaj je
usklađen sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS
EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003), Osnovna namjena jeste da, vršeći
predtretman sanitarnih otpadnih voda, odvoji i zadrži plivajuće i slične materije i krupnije
materije i krute čestice) te da procesom prvo otapanja a zatim i tihe oksidacije započne i obavi
dio razgradnje organskih materija.

– II segment jeste uređaj pod nazivom Bio – Cro 5000 koji ima funkciju bio – reaktora; kapacitet
oko 6.000 litara; dimenzije uređaja: promjer 190 cm i visina 218 cm; visina izlazne cijevi 171 cm;
promjer ulazne cijevi 160 mm; promjer izlazne cijevi 160 mm; snaga kompresora 80 W; tehnološki
procesi: istovremeno se odvija oksidacija otpadnih voda intenzivirana areacijom pomoću potpuno
tihog kompresora i sedimentacija krutih tvari.Uređaj je usklađen sa zahtjevima norme BAS EN
12255-6:2004 (EN 12255-6:2002).

Naime, biološki uređaj funkcionira na principu aktivnog mulja, gdje aerobne bakterije uz pomoć
dodatno dovedenih količina kisika upuhanih od strane veoma tihog niskotlačnog kompresora (proces
aeracije), vrše proces oksidacije organskog otpada postupno ga razlažući na prostije spojeve i
elemente koji su ekološki prihvatljivi za okoliš. Pošto je nosilac procesa biorazgradnje putem
oksidacije upravo nastamba aerobnih bakterija, potrebno je ne dozvoliti da do njih dopre jača
koncentracija suspenzije deterdženata i sličnog jer isti djeluju baktericidno i time smanjuju
učinkovitost biološkog uređaja.

Niskotlačni kompresor je snage 80 W. Elektronska automatika se podešava tako da u jednom satu


6
kompresor je aktivan 40 min a 20 min miruje, što daje sljedeći obračun potrošnje električne energije:
- u 24 sata kompresor je aktivan 16 sati x 80 w = 1,28 kWh što znači da će ovaj biološki uređaj za
mjesec dana potrošiti 1,28 kWh x 30 dana = 38,4 kWh elekterične energije.
- Naravno ovisno o parametrima koncentracije opasnih i štetnih tvari u otpadnoj vodi, odnosno
ovisno o ustanovljenom prosječnom kolebanju u ukupnoj količini otpadne vode u kasnijem
periodu eksploatacije, podešavanja niskotlačnog kompresora mogi se izvršiti i drugačije i to tako
da se eventualno smanji ili poveća vrijeme njegovog aktivnog stanja u jednom satu.

– Zbirne-ukupne dimenzije kompletne montirane konfiguracije su: dužina je 370 cm, širina je
190 cm i visina je 240 cm; visina ulazne cijevi je 181 cm i visina izlazne cijevi je 171 cm.

– Jamčimo da ovaj naš sistem u gore navedenoj konfiguraciji postiže da kvalitet konačnog efluenta
zadovoljava uvjete propisane „Pravilnikom o dozvoljenim graničnim vrijednostima opasnih i
štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sustav javne kanalizacije
odnosno u drugi prijemnik“ – Dio koji vrijedi za površinske vode (Službene Novine FBiH
50/07).

Osnovne vrijednosti efluenta: BPK5<25mg/l; HPK-Cr<125 mg/l; ukupne suspendirane


tvari<35 mg/l itd. Garantujemo da ovako pročišćena voda (efluent) zadovoljava zakonom
propisane standarde za ispuštanje u finalni prirodni recipijent druge kategorije (npr. ispuštanje u
prirodni vodotok) odnosno zadovoljava standarde koje imperativno reguliše Evropska Direktiva
91/271 E.N.) i ovi naši uređaji su usklađeni sa zahtjevima evropskih normi:EN 12255-4:2002; EN
12566-1:2000/A1:2003; EN 12255-6:2002.

*** Efluent (pročišćene sanitarne sive i crne otpadne vode u ISEA biološkom uređaju) odvesti u pod
tačkom jedan spomenuto razdjelno okno ISEA Razdjelno okno 0952 RS 1000 (ili odgovarajući AB -
šaht), te ih spojiti sa efluentom iz separatora ulja i sa krovnim vodama i naravno sve zajedno
usmjeriti ka finalnom recipijentu.

IV – Vrsta otpadnih voda:

4. Otpadne oborinske vode prikupljene sa uređenih platoa (parkinzi, interne prometnice i slične
uređene površine na kojima se obavlja neka djelatnost i/ili služe za zaustavljanje, parkiranje i
promet vozila), opterećene uljima, mastima i naftnim derivatima te krutim česticama različitog
porijekla –

- Ovo su isto tako oborinske vode, koje su za razliku od krovnih i drugih „čistih“ oborinskih
voda značajno onečišćene te je zato ove otpadne vode neophodno prikupiti na način da se
odgovarajućom nivelacijom terena to jest partera predmetne parcele postigne da se otpadne
vode gravitacijski odvedu do mjesta na kojem će biti lociran odgovarajuće odabran i
dimenzioniran uređaj za pročišćavanje ovakvih zauljenih, zamašćenih, naftnim derivatima i
drugim nečistoćama onečišćenih oborinskih voda.

Konkretno rješenje u ovome slučaju ne možemo ponuditi zato što ne raspolažemo podacima iz
projekta o veličinama ovakvih površina i budućoj namjeni tih površina.

7
Inače kod dimenzioniranja opreme za tretman i pročišćavanje ove vrste otpadnih voda poslužiti se
formulama datim u gornjem dijelu kada smo elaborirali oborinske vode, s tim što se za
određivanje Koeficijenta oticanja padavina može uzeti:

ψ = 0,8 – 0,9 => ovisno o hrapavosti završnog sloja uređene površine,

ili nam dostaviti relevantne informacije i mi ćemo Vam predložiti odgovarajuće odabran i
dimenzioniran uređaj.

Za ove namjene mi u ISEA-i imamo razvijenu čitavu paletu uređaja – Separatora ulja, masti i
naftnih derivata sa i bez koalescentnog filtera, različitih oblika, različitih dimenzija i različitih
kapaciteta.

Ukoliko se odlučite i odaberete naše separatore ulja i masti mi Vam Garantujemo da ovako
pročišćena otpadna voda - efluent koji dobivamo nakon tretmana i pročišćavanja u ISEA Separatorima
ulja, masti i naftnih derivata sa koalescentnim filterom, zadovoljava zakonom propisane standarde za
ispuštanje u finalni prirodni recipijent druge kategorije (npr. ispuštanje u tlo, površinske vode itd.) odnosno
zadovoljava standarde koje imperativno reguliše Evropska Direktiva 91/271 E.N.

- Naši separatori ulja, masti i naftnih derivata su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN
4040 Part 2./Part 3. ;- Uz dole navedene uvjete jamčimo da kvalitet efluenta zadovoljava uvjete propisane
„Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije
njihovog ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik” – Dio koji vrijedi za
površinske vode, a koji je donesen 29.06.2007. god. (Službene Novine FBiH 50/07).

- SEPARATOR zadovoljava norme BAS EN 858-1:2005 (EN 858-1:2002 IDT) i BAS EN 858-2:2005 (EN
858-2:2003 IDT) – Klasa separatora I (koncentracija mineralnih ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l);
- Garantujemo za ispravan rad uređaja, i to za odstranjvanje plivajućih tvari > 90%.

- Jamčimo za pravilno funkcioniranje ako se SEPARATOR koristi do nivoa njegovog definiranog


kapaciteta i isključivo u skladu s priloženim Uputama za rukovanje i održavanje uređaja

REZIME:

Različite se, dakle, vrste (po mjestu nastanka i vrsti i intenzitetu onečešćinja) otpadnih voda mogu spojiti
tek nakon na njima izvršenog adekvatnog tretmana i odgovarajućeg pročišćavanja, te se onda sve
zajedno kao konačni efluent mogu odvesti u finalni recipijent, što bi u ovome slučaju bila rijeka Drina.

Neke od karakteristika ISEA sistema i uređaja za tretman i pročišćavanje otpadnih voda:


- Naši uređaji su izrađeni od polyetilena i oni su prefabricirani, tipski, modularni,
nadomjestivi, prilagodljivi oscilacijama kapaciteta, premjestivi, lagani za transport i
manipulaciju, vrlo jednostavni za upotrebu i ugradnju i mogu biti ukopani, poluukopani ili
neukopani što ovisi o namjeni, konfiguraciji terena i prostornim mogućnostima. Bitna
karakteristika naših uređaja i prednost u odnosu na druge je ekonomska isplativost – kao
posljedica uštede vremena i novca. Osim toga naši uređaji traju neograničeno dugo i 100% su
nepropusni i 100% su reciklirajući.

Legislativa – relevantna za predmetnu temu u Federaciji BiH :


8
1. Zakon o vodama („Sl. novine FBiH“ , br. 70/06) – stupanjem na snagu ovog Zakona prestala je da
se primjenjuje Zakon o vodama („Sl. novine FBiH”, br. 18/98) i Zakon o zaštiti voda („Sl. novine
FBiH”, br. 33/03, 54/04)
2. Zakon o zaštiti okoliša („Sl. novine FBiH”, br. 33/03)
3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša
4. Zakon o upravljanju otpadom („Sl. novine FBiH”, br. 33/03)
5. Zakon o zaštiti zraka („Sl. novine FBiH”, br. 33/03)
6. Zakon o građenju („Sl. novine FBiH”, br. 55/02)
7. Zakon o građevinskom zemljištu (“Službeni novine F BiH”, br 25/03, 16/04)
8. Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tavri za tehnološke otpadne vode prije
njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik (Službene Novine
FBiH 50/07)
9. Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon
prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik (Službene Novine
FBiH 50/07)
10. Pravilnik o kategorijama otpada sa listama
11. Pravilnik o registrima postrojenja i zagađivanja
12. Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je potrebna procjena uticaja na okoliš i
pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku
dozvolu
13. Odluka o granicama riječnih bazena i vodnih područja na teritoriji Federacije Bosne i
Hercegovine
14. Odluka o visini posebnih vodnih naknada
15. Uredba o opasnim i štetnim materijama u vodama

Osnovne Kondicije:

Obezbijeđeno: - odgovarajući certifikat (atest) i uputstva i savjeti za ugradnju i održavanje;


Osigurano: - vijek trajanja uz pridržavanje uslova ugradnje i održavanja je praktički neograničen,
- garantujemo da kvalitet efluenta zadovoljava zakonom propisane standarde za ispust u
prirodni prijemnik druge kategorije (finalni recipijent: tlo,rijeke,jezera itd.),
- ISEA jamči za sve elektromehaničke dijelove za period od 12 mjeseci
- naše stručni tim vrši elektromontažu i podešavanje elektronske automatike

9
AG-Metal Zenica d.o.o.

10