You are on page 1of 2

Z30656A

Z30656B
Z30656C
Z30656D
Z30656E
Z30656F
WRISTWATCH
Operation and Safety Notes
KARRA
Kezelsi s biztonsgi utalsok
NRAMKOV HODINKY
Pokyny pro obsluhu a
bezpenostn pokyny
RONA URA
Navodila za upravljanje
in varnostna opozorila
NRAMKOV HODINKY
Pokyny pre obsluhu a
bezpenostn pokyny
ZEGAREK
Wskazwki dotyczce
obsugi i bezpieczestwa
4
A
B
4
1
2
5
6 3
GB GB GB GB
Wristwatch
Q
Preparations for use
Q
Changing the battery
Note: Have batteries changed in a
specialist shop.
Q
Display
1 Minute hand
2 Crown
3 Second hand
4 Hour hand
5 1st position
6 Bezel (rotating outer ring)
Q
Setting the time
1. To set the time, pull the crown 2
out to the 1st position 5 .
2. Turn the crown 2 to set the hour
and minute hands 4 , 1 .
3. When the crown 2 is pushed
back to the normal position the
second hand 3 begins to run.
Q
Watertightness
J This watch is watertight to ve bar
in accordance with DIN 8310.
Figure B shows the permissible
areas of use. Please note that the
watertightness is not a permanent
feature. It should be checked
annually and particularly before
subjecting it to special conditions,
as the function of the inbuilt
sealing elements diminishes with
daily use.
Q
Timing
The bezel 6 is used to indicate a
period of time (e.g. jogging time).
The amount of time elapsed can be
read easily from the bezel.
j Turn the bezel 6 in anti-
clockwise direction to mark the
start of timing.
Q
Cleaning and
maintenance
j Clean the product on the outside
only with a soft, dry cloth.
Q
Disposal
The packaging is made
entirely of recyclable ma-
terials, which you may
dispose of at local recy-
cling facilities.
Contact your local refuse disposal
authority for more details of how to
dispose of your worn-out product.
To help protect the envi-
ronment, please dispose
of the product properly
when it has reached the
end of its useful life and
not in the household wa-
ste. Information on collec-
tion points and their ope-
ning hours can be
obtained from your local
authority.
Faulty or used batteries must be re-
cycled in accordance with Directive
2006 / 66 / EC. Please return the
batteries and / or the device to the
available collection points.
Pb
Environmental
damage through
incorrect disposal of
the batteries!
Batteries must not be disposed o
with domestic waste. They may con-
tain toxic heavy metals and are sub-
ject to hazardous waste treatment
rules and regulations. The chemical
symbols of the heavy metals are as
follows: Cd = cadmium, Hg = mercu-
ry, Pb = lead. That is why you should
dispose of used batteries at a local
collection point.
EMC
Uszkodzone lub zuyte baterie mu-
sz by poddane procesowi recyklin-
gu zgodnie z wytyczn
2006 / 66 / EC. Baterie i / lub urz-
dzenie naley zda w lokalnym
punkcie zbiorczym.
Pb
Zagroenie dla ro-
dowiska na skutek
niewaciwego usu-
wania baterii!
Baterii nie wolno wyrzuca do od-
padw komunalnych. Mog one za-
wiera trujce metale cikie i dlate-
go naley je traktowa jak odpady
niebezpieczne. Chemiczne symbole
metali cikich s nastpujce: Cd =
kadm, Hg = rt, Pb = ow. Dlatego
te zuyte baterie naley przekazy-
wa do komunalnych punktw groma-
dzenia odpadw niebezpiecznych.
EMC
Q
Czyszczenie
i pielgnacja
j Niniejszy produkt naley czyci
jedynie zewntrznie za pomoc
mikkiej suchej cierki.
Q
Usuwanie
Opakowanie wykonane
jest z materiaw przyja-
znych rodowisku, ktre
mona usuwa w miejsco-
wych punktach przetwa-
rzania materiaw
wtrnych.
Informacje o moliwociach dotycz-
cych wyrzucania otrzyma mona w
urzdzie miejskim lub gminnym.
Nie naley wyrzuca zu-
ytego produktu, w celu
ochrony rodowiska, do
domowego kosza na mie-
ci, lecz w odpowiednio do
tego przeznaczonych miej-
scach. Informacji o punk-
tach zbiorczych i ich go-
dzinach otwarcia udziela
odpowiedni urzd.
Q
Wodoszczelno
J Niniejszy zegarek jest wodosz-
czelny do piciu bar (w jzyku
angielskim: 5 bar water resistant)
zgodnie z norm DIN 8310.
Rysunek B przedstawia dopusz-
czone zakresy zastosowania.
Naley mie na uwadze, e wo-
doszczelno nie jest trwaym
przymiotem. Powinna ona by
co rocznie kontrolowana, a
zwaszcza przed szczeglnymi
obcieniami ze wzgldu na to,
e zabudowane elementy
uszczelniajce trac z czasem
oraz przez codzienny uytek
swoj funkcjonalno.
Q
Oznakowanie czasu
Piercie nastawczy 6 suy do
zaznaczania przedziau czasu (np.
czas biegania). Przy pomocy pier-
cienia nastawczego mona atwo
odczyta czas, jaki upyn.
j Pokr okular 6 w kierunku
przeciwnym do ruchu wskaz-
wek zegara, aby zaznaczy
pocztek pomiaru czasu.
Zegarek
Q
Uruchomienie
Q
Wymiana baterii
Wskazwka: Wymiany baterii
dokonuj w specjalistycznym sklepie.
Q
Wywietlacz
1 Wskazwka minutowa
2 Gwka nacigowa
3 Wskazwka sekundowa
4 Wskazwka godzinowa
5 Pozycja 1
6 Okular (obrotowy piercie
zewntrzny)
Q
Nastawianie czasu
1. Do nastawienia czasu prosz
wycign gwk nacigow
2 do poz. 1 5 .
2. Pokrcajc gwk nacigow
zegarka 2 nastawi godziny i
minuty 4 , 1 .
3. Po wciniciu gwki nacigowej
zegarka 2 ponownie w jej
pooenie normalne, wystartuje
wskazwka sekundowa 3 .
PL
PL PL PL
Pb
Az elemek hibs
mentestse miatt
elll krnyezeti
krosodsok!
Az elemeket nem szabad a hztart-
si szemttel mentesteni. Mrgez
hats nehzfmeket tartalmazhat-
nak s ezrt klnleges kezelst
gnyl hulladkoknak szmtanak.
A nehzfmek szimblumai a kvet-
kezk: Cd = kdmium, Hg = higany,
Pb = lom. Ezrt juttassa el az el-
hasznlt elemeket egy kzsgi
gyjthelyre.
EMC
Q
Megsemmists
A csomagols krnyezet-
bart anyagokbl ll, me-
lyeket a helyi jrahaszno-
st gyjthelyeken tud
leadni.
A kiszolglt termk megsemmists-
nek lehetsgeirl tjkozdjon a kz-
sgi vagy vrosi nkormnyzatnl.
A kiszolglt termket a
krnyezetvdelem rdek-
ben ne dobja a hztartsi
hulladkba, hanem gon-
doskodjon a szakszer
hulladkkezelsrl. A
gyjthelyekrl s azok
nyitvatartsi idejrl az il-
letkes nkormnyzatnl
tjkozdhat.
A hibs vagy elhasznlt elemeket a
2006 / 66 / EC irnyelv
rtelmbenrecikllni kell. Juttassa
vissza az elemeket s / vagy a ksz-
lket az ajnlott gyjtcgeken
keresztl.
Q
Vzhatlansg
J Ez az ra a DIN 8310 szerint t
bar-ig vzhatlan (angolul: 5 bar
water resistant). A B-bra a
megengedett alkalmazsi terle-
teket mutatja. Krjk vegye gye-
lembe, hogy a vzhatlansg nem
maradand tulajdonsg. Azt
vente s klnsen klnleges
terhelsek eltt meg kell vizsgl-
ni, mivel a beptett tmtsi ele-
mek mkdsi kpessgei a min-
dennapi hasznlat folyamn
legyenglnek
Q
Az idpont
A lnette 6 arra val, hogy vele
idkzket jelljenek meg (pld.
kocogsi id). A lnetta segtsgvel
az eltelt id egyszeren leolvashat.
j Az idmrs kezdetnek a meg-
jellshez forgassa el a lnettt
6 az ramutat jrsval ellen-
ttes irnyba.
Q
Tisztts s pols
j A termket csak kvlrl tiszttsa
meg egy puha s szraz kendvel.
Karra
Q
Elkszletek
hasznlat eltt
Q
Elemcsere
Megjegyzs: Az elemcsert
vgeztesse el egy szakzletben.
Q
Jelzs
1 Percmutat
2 Korona
3 Msodpercmutat
4 ramutat
5 1. helyzet
6 Lnetta (forgathat kls gyr)
Q
Az idpont belltsa
1. A pontos id belltshoz
hzza ki a koront 2 a 1.
helyzetig 5 .
2. A korona 2 csavarsval lltsa
be az rkat s a perceket 4 ,
1 .
3. Mihelyt a koront 2 jra visz-
szanyomta a norml helyzetbe,
a msodpercmutat 3 beindul.
HU HU HU HU SI
Rona ura
Q
Priprava za uporabo
Q
Zamenjava baterije
Opomba: Baterije zamenjajte v
specializirani trgovini.
Q
Prikaz
1 Minutni kazalec
2 Kronica
3 Sekundni kazalec
4 Urni kazalec
5 Pozicija 1
6 Luneta (vrtljiv zunanji obroek)
Q
Nastavljanje asa
1. Za nastavljanje asa kronico 2
potegnite ven do poloaja 1 5 .
2. Z vrenjem kronice 2 nastavite
ure in minute 4 , 1 .
3. Takoj ko kronico 2 potisnete
nazaj v normalni poloaj, sekun-
dni kazalec 3 zane tei.
Q
Vodotesnost
J Ta ura je vodotesna do pet barov
(angleko: 5 bar water resistant)
v skladu z DIN 8310. Slika B
EMC
O monostih odstranjevanja izrablje-
nih elektrinih naprav vpraajte na
vai obinski ali mestni upravi.
Ko je va izdelek odsluil,
ga zaradi varovanja okolja
ne odvrzite med hine od-
padke, temve ga odstrani-
te okolju prijazno. O zbirnih
mestih in njihovih delovnih
asih se lahko pozanimate
pri vai obinski upravi.
Pokvarjene ali iztroene baterije je
treba reciklirati v skladu z direktivo
2006 / 66 / EC. Baterije in / ali na-
pravo oddajte na enem od ponuje-
nih zbirnih mestih.
Pb
koda na okolju za-
radi napanega od-
stranjevanja baterij!
Baterij se ne sme odstraniti skupaj s hi-
nimi odpadki! Lahko vsebujejo strupe-
ne teke kovine in so podvrene doloi-
lom za ravnanje z nevarnimi odpadki.
Kemini simboli tekih kovin so nasle-
dnji: Cd = kadmij, Hg = ivo srebro, Pb
= svinec. Zato iztroene baterije oddaj-
te na komunalnem zbirnem mestu.
prikazuje dovoljena obmoja
uporabe. Prosimo upotevajte,
da vodotesnost ni trajna lastnost.
Vsako leto in e posebej pred
posebnimi obremenitvami jo je
potrebno testirati, ker lahko delo-
vanje vgrajenih tesnilnih elementov
v vsakodnevni uporabi popusti .
Q
Zaznamovanje asa
Luneta 6 je namenjena za oznae-
vanje doloenega asovnega razmika
(npr. asa teka). Na podlagi lunete se
da preteeni as enostavno razbrati.
j Luneto 6 zavrtite v nasprotni
smeri urnega kazalca, da ozna-
ite zaetek merjenja asa.
Q
ienje in nega
j Izdelek istite samo zunanje z
mehko, suho krpo.
Q
Odstranitev
Embalaa je sestavljena
iz okolju prijaznih materi-
alov, ki jih lahko reciklira-
te preko krajevnih otokov
za recikliranje.
SI SI SI
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstrae 1
D-74167 Neckarsulm
Deutschland
Servisna telefonska tevilka:
00386 (0) 80 28 60
Garancijski list
1. S tem garancijskim listom
jamimo OWIM GmbH
& Co. KG da bo izdelek
v garancijskem roku ob
normalni in pravilni uporabi
brezhibno deloval in se
zavezujemo, da bomo ob
izpolnjenih spodaj navedenih
pogojih odpravili morebitne
pomanjkljivosti in okvare
zaradi napak v materialu ali
izdelavi oz. po svoji presoji
izdelek zamenjali ali vrnili
kupnino.
2. Garancija je veljavna na
ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je
3 leta od dneva nabave.
4. Kupec je dolan okvaro javiti
pooblaenemu servisu oz.
se informirati o nadaljnjih
postopkih na zgoraj
navedeni telefonski tevilki.
Svetujemo vam, da pred tem
natanno preberete navodila
o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolan
pooblaenemu servisu
predloiti garancijski list
in raun, kot potrdilo in
dokazilo o nakupu.
6. V primeru, da proizvod
popravlja nepooblaeni
servis ali oseba, kupec ne
more uveljavljati zahtevkov iz
te garancije.
7. Vzroki za okvaro oz.
nedelovanje izdelka
morajo biti lastnosti stvari
same, in ne vzroki, ki so
zunaj proizvajaleve oz.
prodajaleve sfere. Kupec ne
more uveljavljati zahtevkov
iz te garancije, e se ni dral
priloenih navodil za sestavo
in uporabo izdelka ali, e je
izdelek kakorkoli spremenjen
ali nepravilno vzdrevan.
8. Jamimo servisiranje in
rezervne dele za minimalno
dobo, ki je zahtevana s strani
zakonodaje.
9. Obrabni deli oz. potroni
material so izvzeti iz
garancije.
10. Vsi potrebni podatki za
uveljavljanje garancije se
nahajajo na dveh loenih
dokumentih (garancijski list,
raun).
11. Ta garancija proizvajalca ne
izkljuuje pravic potronika,
ki izhajajo iz odgovornosti
prodajalca za napake na
blagu.
Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-
1218 Komenda
SI SI SI
Pb
Ekologick kody v
dsledku chybnho
zlikvidovn bateri!
Baterie se nesm zlikvidovat vdom-
cm odpadu. Mohou obsahovat je-
dovat tk kovy a podlhaj zpra-
covn zvltnho odpadu. Chemick
symboly tkch kov: Cd = kadmi-
um, Hg = rtu, Pb = olovo. Proto ode-
vzdejte opotebovan baterie u ko-
munln sbrny.
EMC
Q
Likvidace do odpadu
Balen je vyrobeno z eko-
logickch materil, kter
mete odstranit do
odpadu v mstnch sbr-
nch tdnho odpadu.
Informujte se o monostech odstrann
pouitho vrobku do odpadu u Va
mstn obecn nebo mstsk sprvy.
Neodhazujte pouit v-
robek, v zjmu ochrany i-
votnho prosted, do do-
mcho odpadu. Zajistte
jeho odbornou likvidaci
do tdnho odpadu. In-
formujte se o sbrnch t-
dnho odpadu a o jejich
otevracch dobch u p-
slun sprvy v mst Va-
eho bydlit.
Defektn nebo vybit baterie se po-
dle smrnice 2006 / 66 / EC mus re-
cyklovat. Baterie a / nebo zazen
odevzdejte do nabzench sbren
zpt.
Q
Vodotsnost
J Tyto hodinky jsou vodotsn
(anglicky: 5 bar water resistant)
podle DIN 8310. Na obr. B
jsou zobrazeny ppustn oblasti
pouit. Mjte na pamti, e vo-
dotsnost nen trvalou vlastnost.
Mla by se ron a zejmna ped
zvltnm zatenm pezkouet,
nebo vestavn tsnic prvky ve
sv funkci a vdennm pouvn
povol.
Q
Oznaen asu
Luneta 6 je urena k tomu, aby se
oznail asov interval (nap. doba
joggingu). Pomoc lunety lze uplynu-
l as snadno odest.
j K oznaen potku men asu
otejte lunetou 6 proti smru
pohybu hodinovch ruiek.
Q
istn a oetovn
j Vrobek istte jen zvenku
mkkou suchou tkaninou.
Nramkov
hodinky
Q
Pprava k pouit
Q
Vmna baterie
Poznmka: Nechte si baterie vy-
mnit ve specializovanm obchod.
Q
Zobrazen
1 Minutov ruika
2 Korunka
3 Vteinov ruika
4 Hodinov ruika
5 Poloha 1
6 Luneta (oton vnj prstenec)
Q
Nastavenasu
1. K nastaven hodinovho asu
vythnte korunku 2 do
pol. 1 5 .
2. Otoenm korunky 2 nastavte
hodiny a minuty 4 , 1 .
3. Jakmile jste korunka 2 znovu
vtisknuli do bn polohy, spust
se vteinov ruika 3 .
CZ CZ
CZ CZ SK SK SK SK
Pb
kody na ivotnom
prostred v dsledku
nesprvnej likvid-
cie batri!
Batrie sa nesm likvidova spolu s
domovm odpadom. Mu obsaho-
va jedovat ak kovy a podlieha-
j manipulcii ako nebezpen od-
pad. Chemick znaky akch
kovov s nasledovn: Cd = kadmium,
Hg = ortu, Pb = olovo. Spotrebovan
batrie preto odovzdajte v komunl-
nej zberni.
EMC
Q
Likvidcia
Obal pozostva z ekolo-
gicky nezvadnch mate-
rilov, ktor mete
vhadzova do recykla-
nch kontajnerov.
Informcie o monostiach likvidcie
opotrebovanho produktu zskate na
Vaej sprve obce alebo mesta.
Ke produkt doslil, v
zujme ochrany
ivotnho prostredia ho
nelikvidujte spolu s dom-
cim odpadom, ale zabez-
pete, aby bol produkt
zlikvidovan odbornm
spsobom. Informcie o
zbernch miestach a ich
otvracch hodinch
zskate na Vaej kompe-
tentnej sprve.
Chybn alebo pouit batrie sa
musia odovzda na recyklciu poda
smernice 2006 / 66 / EC. Odovzdajte
batrie a / alebo prstroj prostrednc-
tvom uvedench zbernch miest.
Q
Vodotesnos
J Tieto hodinky s vodotesn a
do hodnoty 5 bar (anglicky: 5
bar water resistant) poda nor-
my DIN 8310. Obrzok B zn-
zoruje povolen oblasti ich pou-
itia. Prosme, dajte pozor na to,
e vodotesnos nie je iadna tr-
val vlastnos. V ronom interva-
le a predovetkm pred mimo-
riadnym zaaenm by sme mali
necha tieto hodinky skontrolova,
pretoe funknos zabudova-
nch tesniacich prvkov me pri
ich dennom pouvan klesa.
Q
Zaznamena as
Luneta 6 je uren na oznaenie
asovho intervalu (napr. as pre
jogging). Pomocou lunety sa d
jednoducho odta uplynut as.
j Otote lunetu 6 proti smeru
hodinovch ruiiek, aby ste
oznaili zaiatok merania asu.
Q
istenie a drba
j Vrobok istite len z vonkajej
strany pomocou mkkej a suchej
handriky.
Nramkov
hodinky
Q
Prprava na pouitie
Q
Vmena batrie
Poznmka: Batrie dajte vymeni
v odbornom obchode.
Q
Zobrazenie
1 Mintov ruika
2 Korunka
3 Sekundov ruika
4 Hodinov ruika
5 Poloha 1
6 Luneta (oton vonkaj krok)
Q
Nastavenie asu
1. Pre nastavenie asu vytiahnite
korunku 2 do pol. 1 5 .
2. Otanm korunky 2 nastavte
hodiny a minty 4 , 1 .
3. Hne ako zatlate korunku 2
sp do normlnej polohy,
sekundov ruika 3 sa zane
pohybova.
IAN 86441
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstrae 1
D-74167 Neckarsulm
Model No.: Z30656A/ Z30656B/
Z30656C/ Z30656D/
Z30656E/ Z30656F
Version: 02/2013