You are on page 1of 32

PREIENI TEKST

-Ovo je neslubena preiena verzija navedenog zakona, to je potrebno


imati u vidu pri njegovom koritenju
ZAKON
O POLICIJSKIM SLUBENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE
SL. GLASNIK broj 27/04, 63/04, 5/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12

DIO PRVI - UVODNE ODREDBE


GLAVA I - OPTE ODREDBE
lan 1.
Predmet zakona
Ovim zakonom reguliu se policijska ovlatenja i radnopravni status (radni odnosi ukljucujuci: dunosti i
prava, zapoljavanje, obrazovanje i usavravanje, rasporedivanje, cinove, procjenu rada i unapredivanje,
naknade, radne uslove, disciplinsku odgovornost, odgovornost za tetu te prestanak radnog odnosa)
policijskih slubenika Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH).
lan 2.
Policijski slubenici
(1) Ovaj zakon primjenjuje se na policijske slubenike zaposlene u Dravnoj agenciji za istrage i zatitu
(SIPA) i Granicnoj policiji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: GPBiH) i Direkciji za koordinaciju
policijskih tijela Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Direkcija).
(2) Policijski slubenici su oni pripadnici policijskih organa iz stava 1. ovog clana koji primjenjuju policijska
ovlatenja propisana ovim zakonom i postupaju kao ovlatena slubena lica prema zakonima o krivicnom
postupku u BiH (u daljem tekstu:
ZKP).
(3) Radna mjesta na kojima se zapoljavaju policijski slubenici propisuju se prema zakonu kojim se
uspostavlja pojedini policijski organ.
lan 3.
Osnove rada
(1) Rad policijskih slubenika zasniva se na Ustavu Bosne i Hercegovine, zakonu i drugim propisima koji se
primjenjuju u BiH.
(2) U obavljanju svojih dunosti, policijski slubenik djeluje na nepristrasan i zakonit nacin, voden javnim
interesom da slui i pomae javnosti, promoviuci razvoj i ocuvanje demokratske prakse u skladu sa zatitom
ljudskih prava i osnovnih sloboda.
lan 4.
Nacionalna zastupljenost
Struktura policijskih slubenika u policijskim organima uopte odraava nacionalnu strukturu stanovnitva
BiH prema popisu stanovnitva iz 1991. godine.
lan 5.
Policijske oznake
(1) Policijskom slubeniku slubenu policijsku legitimaciju i policijsku znacku izdaje rukovodilac policijskog
organa (u daljem tekstu: rukovodilac).

(2) Policijski slubenik nosi uniformu u skladu sa pravilnikom policijskog organa i drugim propisima.
(3) Oblik slubene policijske legitimacije i znacke koja mora biti jasno prepoznatljiva javnosti kao policijska
oznaka propisuje Vijee ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee ministara) te donosi propise
o izgledu policijske uniforme.
lan 6.
Pravo i dunost noenja oruja
Policijski slubenik dri i nosi oruje i municiju u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar ministarstva u
okviru kojeg je ustanovljen policijski organ (u daljem tekstu: ministar, odnosno ministarstvo).
DIO DRUGI - POLICIJSKA OVLATENJA
GLAVA II - OSNOVNI PRINCIPI
lan 7.
Obaveza identifikacije
(1) Prije nego to policijski slubenik pocne primjenjivati policijska ovlatenja, obavezan je da se identifikuje
pokazivanjem slubene policijske legitimacije ili policijske znacke.
(2) U izuzetnim slucajevima, kada identifikovanje iz stava 1. ovog clana moe ugroziti bezbjednost
policijskog slubenika ili drugih lica ili dovesti u pitanje postizanje zakonitog cilja koji opravdava primjenu
policijskih ovlatenja, policijski slubenik moe se identifikovati na drugi nacin ili odgoditi identifikaciju.
(3) Cim okolnosti iz stava 2. ovog clana prestanu, policijski slubenik identifikuje se na nacin iz stava 1.ovog
clana.
lan 8.
Prikladnost i proporcionalnost primjene policijskih ovlatenja
(1) Primjena policijskih ovlatenja mora biti prikladna i proporcionalna potrebi radi koje se preduzima.
(2) Policijska ovlatenja primjenjuju se sredstvima kojima se moe postici zakoniti cilj sa najmanje tetnih
posljedica i u najkracem mogucem vremenu.
lan 9.
Odluke i naredbe za primjenu policijskih ovlatenja
(1) Policijski slubenik primjenjuje policijska ovlatenja prema vlastitoj odluci u skladu sa zakonom, kao i na
osnovu zakonite naredbe nadredenog slubenika ili nadlenog organa.
(2) Policijski slubenik nece izvriti naredbu ukoliko bi time pocinio krivicno djelo po krivicnom
zakonodavstvu u BiH. Policijski slubenik ce odmah podnijeti izvjetaj o neizvravanju naredbe svom
neposredno nadredenom slubeniku, odnosno
viem nadredenom slubeniku ukoliko je naredba izdata od strane neposredno nadredenog policijskog
slubenika.
(3) Ukoliko naredba bude ponovljena bez obzira na izvjetaj o neizvravanju, policijski slubenik ce svoj
izvjetaj dostaviti odjeljenju za unutranju kontrolu policijskog organa u kojem je zaposlen (u daljem tekstu:
odjeljenje za unutranju kontrolu).
GLAVA III - POJEDINA POLICIJSKA OVLATENJA
lan 10.
Policijska ovlatenja propisana ovim zakonom
(1) Pored dunosti i ovlatenja propisanih ZKP-om, policijskim slubenicima se, u cilju sprecavanja krivicnih
djela i odranja javnog reda i mira, ovim zakonom daju sljedeca policijska ovlatenja:
1. provjera i utvrdivanje identiteta lica i stvari;
2. obavljanje razgovora;
3. privodenje;
4. potraga za licima i stvarima;
5. privremeno ogranicavanje slobode kretanja;
6. izdavanje upozorenja i naredbi;
7. privremeno oduzimanje predmeta;
8. koritenje tudih vozila i komunikacionih sredstava;
9. pregled lica, stvari i prevoznih sredstava;
10. snimanje na javnim mjestima;
11. upotreba sile;

12. obrada licnih podataka i vodenje evidencija;


13. zaprimanje prijava.
(2) Ovlatenja, koja su policijskim slubenicima data ovim zakonom, mogu se ograniciti zakonom kojim se
uspostavlja odredeni organ.
Odjeljak 1 - Provjera i utvrdivanje identiteta lica i stvari
lan 11.
Ovlatenje provjere identiteta lica
(1) Policijski slubenik ovlaten je da izvri provjeru identiteta lica:
1. koje predstavlja prijetnju drugom licu ili javnom redu ili bezbjednosti koja zahtijeva policijsku akciju;
2. koje se pregledava ili protiv kojeg su preduzete druge mjere ili radnje propisane zakonom;
3. koje je zateceno u objektu ili drugim prostorijama, ili u vozilu koje se pregledava, ukoliko je provjera
identiteta neophodna;
4. koje je zateceno na podrucju ili u objektu u kojem je sloboda kretanja privremeno ogranicena, ukoliko je
provjera identiteta neophodna;
5. koje nacinom na koji se ponaa izaziva sumnju da je pocinilac krivicnog djela, prekraja ili drugog
zabranjenog ponaanja, ili da ga namjerava pociniti, ili koje svojom fizickom pojavom lici na lice za kojim se
traga;
6. koje je zateceno na mjestu gdje je iz bezbjednosnih razloga neophodno utvrditi identitet lica ili grupe lica.
(2) Policijski slubenik ce lice obavijestiti o razlozima zbog kojih je potrebna provjera njegovog identiteta.
lan 12.
Nacini provjere identiteta
(1) Provjera identiteta lica vri se uvidom u njegovu licnu kartu ili koji drugi javni dokument koji sadri
njegovu fotografiju i njegov potpis.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog clana, provjera identiteta moe se izvriti i na osnovu izjave drugog lica ciji je
identitet utvrden.
(3) Kada je neophodno, provjera identiteta moe ukljucivati i provjeru boravita ili prebivalita.
lan 13.
Ovlatenje utvrdivanja identiteta
(1) Ovlatenje utvrdivanja identiteta primjenjuje se prema licu koje ne dosjeduje dokument iz clana 12. stava
1. ovog zakona, ili ukoliko postoji sumnja u vjerodostojnost tog dokumenta. Identitet se utvrduje metodama i
sredstvima kriminalisticke tehnike.
(2) U cilju utvrdivanja identiteta lica, policijski organ ovlaten je da javno objavi fotorobot, crte, snimak ili
opis tog lica.
(3) Ako ne postoji mogucnost utvrdivanja identiteta na drugi nacin, policijski organ ovlaten je da objavi
fotografiju lica koje nije sposobno dati svoje licne podatke ili lea nepoznatog lica.
lan 14.
Identifikacija predmeta
(1) Ovlatenje provjere i utvrdivanja identiteta predmeta primjenjuje se kada je neophodno utvrditi
karakteristike i specificne osobine tog predmeta, kao i odnos nekog lica ili dogadaja prema tom predmetu.
(2) Policijski organ ovlaten je da javno objavi sliku, crte, snimak ili opis predmeta, ukoliko je to od
znacenja za uspjeno sprovodenje postupka utvrdivanja identiteta tog predmeta.
Odjeljak 2 - Obavljanje razgovora
Clan 15.
Razgovor
(1) Kada god postoji zakonit razlog, policijski slubenik moe pozvati lice da dode u slubene prostorije
policijskog organa radi razgovora.
(2) Razgovori se obavljaju u vremenu izmedu 06,00 casova i 21,00 casa, i ne mogu trajati due od est sati.
(3) Poziv na razgovor mora sadravati ime i prezime lica koje se poziva, naziv odjela policijskog organa koji
upucuje poziv na razgovor, kao i mjesto, datum, vrijeme i razlog pozivanja te upozorenje da ce lice koje se
poziva biti prisilno dovedeno ukoliko se na odgovarajuci nacin ne odazove pozivu.

(4) U izuzetnim slucajevima, policijski slubenik ovlaten je lice pozvati usmeno ili odgovarajucim
telekomunikacionim sredstvom, pri cemu je duan da mu saopti razlog pozivanja, kao i da ga upozori na
mogucnost da bude prisilno dovedeno. Uz saglasnost tog lica, policijski slubenik moe ga prevesti do
slubenih prostorija.
(5) Obavljena dostava poziva potvrduje se dostavnicom.
Odjeljak 3 Privodenje
Clan 16.
Privodenje bez naloga
(1) Bez pismenog naloga nadlenog organa, policijski slubenik moe u slubene prostorije policijskog
organa privesti lice:
1. ciji je identitet potrebno utvrditi, kad nema drugog nacina;
2. za kojim je zvanicno pokrenuta potraga;
3. koje se ne odazove pozivu za razgovor iz clana 15. ovog zakona.
(2) Privodenje iz stava 1. ovog clana moe trajati koliko je neophodno za izvrenje policijske radnje, a
najdue est sati.
Odjeljak 4 - Potraga za licima i stvarima
Potraga i oglaavanje
(1) Policijski slubenici ovlateni su da sprovode mjere potrage za licima i stvarima.
(2) Potraga se pokrece za licem koje je proglaeno nestalim ili koje se trai u skladu sa zakonom.
(3) Policijski organ zvanicno preduzima oglaavanje:
1. kako bi se utvrdilo boravite ili prebivalite lica, u skladu sa zakonom;
2. kako bi se utvrdio identitet lica koje nije u stanju dati svoje licne podatke, ili identitet lea lica ciji se licni
podaci ne mogu utvrditi;
3. kako bi se pronaao odredeni predmet.
Odjeljak 5 - Privremeno ogranicenje slobode kretanja
Clan 18.
Uslovi za ogranicenje kretanja
(1) Policijski slubenik moe privremeno ograniciti kretanje lica na odredenom podrucju ili u odredenom
objektu kada je to prijeko potrebno kako bi se sprijecilo pocinjenje krivicnih djela, prekraja ili drugog
zabranjenog ponaanja, ili kako bi se sprijecilo ugroavanje javnog reda i bezbjednosti.
(2) Privremeno ogranicenje slobode kretanja ne moe se nastaviti nakon postizanja cilja zbog kojeg je bilo
primijenjeno, a ni u kom slucaju ne moe trajati due od est sati bez slubenog odobrenja.
Clan 19.
Nacin potrage i ogranicenja kretanja
Mjere potrage iz clana 17. ovog zakona i privremeno ogranicenje slobode kretanja iz clana 18. ovog zakona
sprovode se kriminalisticko-taktickim radnjama (potraga, pregled odredenih zgrada i prostorija, zasjeda,
racija, djelimicna i potpuna blokada saobracaja i drugih povrina).
Odjeljak 6 - Izdavanje upozorenja i naredbi
Clan 20.
Davanje upozorenja
Policijski slubenik upozorice lice koje svojim ponaanjem, djelovanjem ili proputanjem moe ugroziti svoju
ili bezbjednost drugih lica ili imovine, prekriti zakon i red, odnosno u slucaju da postoji osnovana sumnja da
bi to lice moglo pociniti ili izazvati drugo lice da pocini krivicno djelo.
Clan 21.
Uslovi za izdavanje naredbi
(1) Naredbe se izdaju radi:
1. otklanjanja opasnosti po ivot i licnu bezbjednost gradana;
2. otklanjanja opasnosti po imovinu;
3. sprecavanja pocinjenja krivicnog djela, hvatanja pocinioca krivicnog djela te pronalaenja i obezbjedivanja
tragova krivicnih djela koji mogu posluiti kao dokaz;
4. odravanja reda i zakona, odnosno ponovnog uspostavljanja reda i zakona;
5. onemogucavanja pristupa ili zadravanja u prostoru ili objektu gdje to nije dozvoljeno.

(2) Naredbe izdaje rukovodilac ili policijski slubenik kojeg rukovodilac ovlasti. Policijski slubenik moe
samostalno izdavati naredbe samo u hitnim slucajevima.
(3) Upozorenja i naredbe izdaju se usmenim ili pismenim putem, ili na drugi odgovarajuci nacin (optickim ili
zvucnim signalima, rukom, itd,).
Odjeljak 7 - Privremeno oduzimanje predmeta
Clan 22.
Uslovi za privremeno oduzimanje predmeta
(1) Policijski slubenik privremeno oduzima predmet:
1. kada je to neophodno radi zatite javne bezbjednosti;
2. koji je u posjedu lica koje je lieno slobode i koje taj predmet moe da upotrijebi za samopovredivanje,
napad na drugo lice ili bijeg.
(2) Policijski slubenik obavezan je da izda potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.
Potvrda mora sadravati karakteristike oduzetog predmeta koje ga razlikuju od ostalih predmeta, podatke o
licu od kojeg je predmet oduzet, te ime i prezime, podatke sa policijske znacke i potpis policijskog slubenika
koji je izvrio oduzimanje.
Clan 23.
Postupanje sa oduzetim predmetima
(1) Kada, s obzirom na karakteristike predmeta, cuvanje privremeno oduzetih predmeta u prostorijama
policijskog organa nije moguce, ili je povezano sa znatnim potekocama, privremeno oduzeti predmeti mogu
se pohraniti ili obezbijediti na odgovarajuci nacin sve dok nadleni organ ne donese odgovarajucu odluku.
(2) Kada razlozi za privremeno oduzimanje predmeta prestanu da postoje, privremeno oduzeti predmet bice
vracen licu od kojeg je bio oduzet, ukoliko nije drugacije odredeno zakonom ili odlukom nadlenog organa.
Odjeljak 8 - Koritenje tudih vozila i komunikacionih sredstava
Clan 24.
Ovlatenje koritenja vozila i sredstava komunikacije
(1) U cilju potjere ili hapenja pocinioca krivicnog djela, policijski slubenik moe koristiti odgovarajuce tude
vozilo i komunikaciono sredstvo, o cemu izdaje potvrdu. Policijski slubenik moe koristiti to vozilo ili
komunikaciono sredstvo iskljucivo u vremenu potrebnom da se potjera ili hapenje okonca.
(2) Vlasnik ili korisnik vozila ili komunikacionog sredstva iz stava 1. ovog clana ima pravo na naknadu
stvarne tete pricinjene upotrebom njegove imovine.
(3) tetu iz stava 2. ovog clana naknaduje policijski organ, u skladu sa zakonom i pravilnikom.
(4) U toku obavljanja slubenih zadataka policijski slubenik ima pravo na besplatni javni prevoz i osiguranje
putnika u javnom prevozu.
Odjeljak 9 - Pregled lica, predmeta i saobracajnih sredstava
Clan 25.
Uslovi za pregled
(1) Policijski slubenik ovlaten je da izvri pregled lica, predmeta koji lice nosi sa sobom i prometnog
sredstva, kada je to neophodno radi pronalaenja predmeta koji nisu dozvoljeni u prostoru ili objektu ili koji
bi mogli biti iskoriteni za napad na drugo lice ili za samopovredivanje.
(2) Pregled lica u cilju iz stava 1. ovog clana obuhvaca uvid u sadraj njegove odjece i obuce.
(3) Pregled prometnog sredstva u cilju iz stava 1. ovog clana obuhvaca pregled svih otvorenih i zatvorenih
prostora, prometnog sredstva i predmeta koji se njime prevoze.
(4) Pregled predmeta koje lice nosi sa sobom obuhvaca pregled predmeta koji su kod lica ili u njegovoj
neposrednoj blizini, ili predmeta lica po cijem se nalogu i u cijoj se pratnji prevoze.
(5) Pregled lica obavlja ovlateno lice istog pola, izuzev u slucajevima kada je neophodan hitan pregled lica
kako bi mu se oduzelo oruje ili drugi predmeti kojima se moe izvesti napad na drugo lice ili
samopovredivanje.
(6) Prilikom pregleda policijski slubenik moe da koristi tehnicka pomagala i slubene pse.

Odjeljak 10 - Snimanje na javnim mjestima


Clan 26.
Audio i video snimanje na javiim mjestima
(1) U cilju sprecavanja krivicnih djela ili radi odravanja reda i bezbjednosti, policijska agencija moe da vri
audio i video snimanje lica ili grupe lica, okruenja i svake druge okolnosti ili predmeta.
(2) Uredaji za audio i video snimanje na javnim mjestima postavljaju se tako da su javnosti lako uocljivi.
Odjeljak 11 - Upotreba sile
Clan 27.
Uslovi upotrebe sile
(1) Policijski slubenik moe da upotrijebi silu samo kada je to prijeko potrebno i iskljucivo u mjeri potrebnoj
radi ostvarenja zakonitog cilja.
(2) Ukoliko nije drugacije odredeno ovim zakonom, sredstva prisile, kao to su fizicka sila ukljucujuci
borilacke vjetine, palicu, sredstva za vezivanje, uredaj za prisilno zaustavljanje lica i vozila, hemijska
sredstva, vatreno oruje, vodene topove, specijalna vozila, slubeni psi, specijalne vrste oruja i eksplozivne
naprave, mogu se upotrijebiti kada je to potrebno za zatitu ljudskih ivota, odbijanje napada, savladavanje
otpora te sprecavanje bijega.
(3) Prije upotrebe bilo kojeg sredstva prisile, policijski slubenik dace upozorenje, osim ako bi to moglo
ugroziti bezbjednost policijskog slubenika ili drugog lica ili bi bilo ocigledno neprimjereno ili besmisleno u
datim okolnostima dogadaja.
(4) Detaljnije propise o upotrebi sile donosi ministar na prijedlog rukovodioca.
Clan 28.
Izuzece od upotrebe odredenih sredstava prisile
(1) Fizicka sila i palica ne koriste se prema djeci, starijim licima, onesposobljenim licima ukljucujuci lica koja
su ozbiljno bolesna, kao ni prema enama koje su ocigledno trudne, osim ako ta lica direktno ugroavaju ivot
policijskog slubenika ili drugih lica.
(2) Vatreno i specijalno oruje ne moe se koristiti samo iz razloga da bi se sprijecio bijeg lica, osim ukoliko
je to jedini nacin odbrane od direktnog napada ili opasnosti, ili se radi o bijegu uhapenog lica ili osudenog
lica koje bjei iz ustanove za izvravanje sankcija.
(3) Eksplozivne naprave ne mogu se koristiti u cilju sprecavanja bijega lica.
Clan 29.
Upotreba vatrenog oruja
(1) Primjenjujuci clan 8. ovog zakona, policijski slubenik moe upotrijebiti vatreno oruje ako su vec
upotrijebljena sredstva prisile bila neefikasna, ili ako upotreba drugih sredstava prisile ne garantuje uspjeh.
(2) Policijski slubenik moe da upotrijebi vatreno oruje ako nema drugog nacina da:
1. zatiti sebe ili druge od direktno prijetece smrtne opasnosti ili ozbiljne ozljede;
2. sprijeci pocinjenje krivicnog djela koje predstavlja ozbiljnu prijetnju ivotu ili integritetu, uhapsi lice koje
predstavlja takvu opasnost i opire se policijskim organima.
(3) Policijski slubenik dace dovoljno vremena da se postupi po njegovom upozorenju, osim ako, bi time
nastao rizik za njega samoga ili rizik nanoenja tekih ili smrtonosnih povreda drugim licima, a okolnosti
nalau potrebu za trenutnom akcijom.
(4) U svakom slucaju, upozorenje iz stava 3. ovog clana nece se uputiti ako bi to ugrozilo izvrenje
policijskog zadatka.
(5) Policijski slubenik nece ispaljivati hice upozorenja.
Clan 30.
Iskljucenje upotrebe vatrenog oruja
(1) Upotreba vatrenog oruja nije dozvoljena ako bi ugrozila ivote drugih ljudi, osim ako je to jedini nacin
odbrane od direktnog napada ili opasnosti.
(2) Upotreba vatrenog oruja nije dozvoljena prema maloljetniku, osim ako je to jedini nacin odbrane od
napada ili opasnosti.

Clan 31.
Upotreba vatrenog oruja prema vozilima i plovilima
(1) Policijski slubenik ne smije upotrijebiti vatreno oruje protiv vozila u pokretu, osim ako se to vozilo
koristi kao sredstvo za nanoenje povreda policijskim slubenicima ili drugim licima, ili ako je to neophodno
radi sprecavanja ozbiljnih ili smrtonosnih povreda nanijetih pucanjem iz oruja na policijske slubenike ili na
druga lica.
(2) U toku izvravanja policijskih zadataka na morskim ili kopnenim plovnim putevima, policijski slubenik
ima pravo da upotrijebi vatreno oruje ako se plovilo za kojim se vri potjera ne zaustavi nakon to mu je
upucen vidljiv ili cujan signal da se zaustavi, i to sa razdaljine sa koje je nedvosmisleno moguce primiti i
razumjeti takav signal.
Clan 32.
Izvjetaji o upotrebi sile
(1) Policijski slubenik koji je u toku vrenja dunosti upotrijebio silu mora sastaviti i potpisati izvjetaj o
upotrebi sile prije kraja smjene u toku koje je dolo do upotrebe sile, a primjerak tog izvjetaja poslati odjelu
za unutranju kontrolu u roku od 24 casa od zavretka te smjene.
(2) Ako sam policijski slubenik nije u mogucnosti da podnese izvjetaj o upotrebi sile, izvjetaj podnosi
njegov nadredeni starjeina u roku iz stava 1. ovog clana.
(3) U roku od tri dana od prijema izvjetaja iz stava 1. ovog clana, nadredeni starjeina dostavlja svoje
miljenje o opravdanosti upotrebe sile rukovodiocu i odjelu za unutranju kontrolu.
(4) O zakonitosti i regularnosti upotrebe sile od strane policijskog slubenika odlucuje odjel za unutranju
kontrolu u roku od osam dana od dana prijema izvjetaja.
(5) Ako odjel za unutranju kontrolu utvrdi da je policijski slubenik upotrijebio silu na nezakonit ili
neregularan nacin rukovodilac je duan da odmah preduzme odgovarajuce mjere kako bi utvrdio odgovornost
policijskog slubenika.
(6) Policijski slubenik oslobada se odgovornosti ako je silu upotrijebio u granicama svojih ovlatenja.
Odjeljak 12 - Obrada licnih podataka i vodenje evidencija
Clan 33.
Obrada linih podataka
(1) Policijski slubenik, u skladu sa nadlenostima i ovlatenjima koja su odreena ovim Zakonom, kao i u
skladu sa posebnim propisima, obrauje informacije, ukljuujui i line podatke.
(2) Prilikom obrade linih podataka, policijski slubenik postupa u skladu sa odredbama Zakona o zatiti
linih podataka (Slubeni glasnik BiH, broj 49/06), osim ako ovim zakonom nije drugaije proisano.
lan 33a.
Obrada linih podataka u policijske svrhe
(1) Obrada linih podataka u policijske svrhe podrazumijeva obradu linih podataka koju vri policijski organ
radi spreavanja i suzbijanja kriminala i odravanja javnog reda.
(2) Prilikom obrade linih podataka u policijske svrhe, policijski organ:
a) duan je da vodi evidenciju o svim zbirkama linih podataka i prijavi ih Agenciji za zatitu linih
podataka u skladu sa l. 13,14 i 15. zakona o zatiti linih podataka.
b) Duan je da vodi ove podatke odvojeno od drugih informacija
c) Ovlaten je, ukoliko je to neophodno u policijske svrhe, da kombinuje line podatke obraivane za
druge svrhe
d) Duan je da ogranii sakupljanje linih podataka koji se odnose na rasno porijeklo nosioca podataka,
njegovo vjersko uvjerenje, seksualno opredjeljenje, politiko miljenje ili pripadnost odreenim
pokretima ili organizacijama koje nisu zakonom zabranjene. Sakupljanje ovih linih podataka moe
biti sprovedeno samo ako je to neophodno za potrebe odreene istrage
e) Duan je da line podatke oznaava sa gledita stepena njihove tanosti i pouzdanosti, a prije svega
da razlikuje line podatke zasnovane na injenicama od podataka zasnovanih na linim miljenjima i
procjenama
f) Duan je da stalno i najmanje jednom u tri godine provjerava da li su lini podaci neophodni za
odreene svrhe i nepotrebne podatke izbrie
g) Provjera iz take f) stava (2) ovog lana ne sprovodi se u sluaju obrade linih podataka u svrhu
osnovne identifikacije izvrioca kanjivih djela (evidencija otisaka prstiju, DNK i dr.) kada se
brisanje podataka sprovodi po isteku pet godina od dana smrti izvrioca
h) Provjera i brisanje se ne sprovodi u sluaju da je lini podatak stavljen u dokumentaciju koja nije
automatizovano voena i kada se postupa po pravilima arhivske slube

i) Ne moe vriti obradu linih podataka preko obraivaa


(3) Za potrebe ispunjavanja obaveze iz stava (2) ovog lana, organi koji uestvuju u krivinom postupku
duni su da prue blagovremeno informacije o pravosnanim odlukama i zastarjelosti krivinog djela.
lan 33b.
Korienje linih podataka
(1) Lini podaci obraeni u skladu sa odredbom lana 33a. Ovog zakona koriste se ako je to:
a) neophodno za ispunjavanje zadataka policijskog organa
b) neophodno za ispunjenje obaveza iz meunarodnog ugovora koji je zakljuila BiH, i za ispunjenje
obaveza u okviru meunarodne organizacije Interpol
c) zakonom odreeno
d) u interesu nosioca podataka ako je on dao saglasnost i ako je tu saglasnost mogue predvidjeti
e) neophodno da se izbjegne ozbiljna i neposredna opasnost
(2) Lini podaci dostavljaju se na osnovu zahtjeva u kojem je potrebno navesti podake o podnosiocu zahjeva,
razlogu i svrsi za koju lini podaci treba da budu predati.
(3 Podaci se mogu dostaviti i bez zahtjeva ako dostavljanje proizilazi iz zakona, meunarodnog ugovora, ili se
radi o dostavljanju za potrebe meunarodne organizacije Interpol, kao i u sluaju iz stava (1) take e) ovog
lana.
(4) Ukoliko je mogue, policijski organ e prilikom svakog dostavljanja linih podataka dostaviti i
informacije o pravosnanim odlukama organa, u vezi sa krivinim postupkom.
(5) Neistiniti i netani lini podaci ne mogu biti dostavljeni, neprovjereni lini podaci moraju biti oznaeni
prilikom predaje i mora biti navedena mjera njihove pouzdanosti.
(6) Korisnik podataka nije ovlaten za obraivanje linih podataka u drugu svrhu osim za svrhu u koju su
podaci bili dostavljeni.
(7) Izuzetno od stava (6) ovog lana, korsnik podataka moe obraivati line podatke i u druge svrhe ako je
ispunjen jedan od uslova iz stava (1) ovog lana.
lan 33c.
Prava nosioca podataka
(1) Policijski organ nee dostaviti informaciju nosiocu podataka, shodno odredbi Glave III Zakona o zatiti
linih podataka, ako bi moglo doi do:
a) ugroavanja ispunjenja zadataka policijskog organa u kontekstu krivinog postupka ili
b) ugroavanja ovlatenih interesa treeg lica.
(2) U sluaju neispunjenja uslova iz stava (1) ovog lana ili u sluaju brisanja linih podataka, policijski organ
donosi odluku koju pismeno obrazlae.
(3) Ako policijski organ ne obrauje line podatke koji se odnose na podnosioca zahtjeva ili ako bi sa
obrazloenjem odluke o odbijanju zahtjeva moglo doi do ugroavanja ispunjenja zadataka policijskog
organa, podnosilac zahtjeva e biti obavijeten o tome da policijski organ ne obrauje line podatke
podnosioca zahtjeva.
(4) Ako je policijski organ dobio line podatke bez saznanja nosioca podataka, a koje e dalje obraivati,
potrebno je da o tome informie nosioca podatakai u sluaju ako to ne moe ugroziti ispunjenje policijskog
zadatka ili interese treih lica.
lan 33d.
Obrada linih podataka umrlih
(1) Pod linim podacima smatraju se i podaci koji se odnose na umrla lica.
(2) Prva nosioca podataka umrlih lica izvravaju se posredstvom pravnog nasljednika.
lan 33e.
Objavljivanje linih podataka
(1) Policijski organ ovlaten je da objavi line podatke u potrebnom obimu, ako je to neophodno za potrebe
obezbjeivanja identiteta lica i potrage za traenim licima i stvarima.
(2) Obrada linih podataka, prema odredbama ovog zakona, ne podlijee obavezama propisanim Zakonom o
slobodi pristupa informacijama (Slubeni glasnik BiH, br. 28/00 i 45/06).

Clan 34.
Evidencije
(1) Policijski organ vodi evidencije o sljedecem:
1. o licima koja su liena slobode bilo po kojem osnovu (hapenje, pritvaranje, itd.);
2. o licima za koje postoji osnovana sumnja da su pocinili krivicna djela;
3. o pocinjenim krivicnim djelima, kao i licima otecenim krivicnim djelima;
4. o krivicnim djelima pocinjenim od strane nepoznatih pocinilaca;
5. o podnesenim krivicnim i prekrajnim prijavama;
6. o licima i predmetima za kojima se traga;
7. o provjeri identiteta;
8. o licima kojima je utvrdivan identitet;
9. o operativnim izvjetajima, operativnim izvorima informacija i zaticenim licima;
10. o dogadajima;
11. o upotrebi sile;
12. o pritubama gradana.
(2) Uz evidencije iz stava 1. ovog clana, policijski organ moe radi efikasnog obavljanja poslova voditi druge
evidencije koje ne sadre licne podatke u skladu sa clanom 33. ovog zakona.
Odjeljak 13 - Zaprimanje prijava
Clan 35.
Dunost zaprimanja prijava
Policijski slubenik ovlaten je i obavezan da zaprimi i evidentira prijave o pocinjenim krivicnim djelima.
DIO TRECI - RADNI ODNOSI POLICIJSKIH SLUBENIKA
GLAVA IV - DUNOSTI I PRAVA POLICIJSKIH SLUBENIKA
Odjeljak 1 - Dunosti
Clan 36.
Opte dunosti policijskih slubenika
(1) Policijski slubenik ce se pri vrenju svojih dunosti rukovoditi optim interesom te narocito sluiti i
pomagati javnosti.
(2) Policijski slubenik bice nepristrasan te izbjegavati aktivnosti ili propuste koji su nespojivi sa dunostima
ili koji kre dunosti regulisane ovim zakonom.
(3) Policijski slubenik ce se uvijek uzdravati od javnog ispoljavanja politickih uvjerenja, a od javnog
ispoljavanja vjerskih uvjerenja dok je na dunosti.
(4) Policijski slubenik nece traiti niti prihvacati za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, korist, uslugu ili
kakvu drugu naknadu, osim onih dozvoljenih ovim zakonom.
(5) Policijski slubenik nece zauzimati nekretnine koje su u vlasnitvu izbjeglice ili raseljenog lica, niti ce
zauzimati stan za koji je izbjeglica ili raseljeno lice, pravno osnovano zatrailo povrat stanarskog prava, niti
ce zauzimati stan pod upravom organa zaduenog za stambena pitanja, a koji bi trebalo da se koristi u svrhu
alternativnog smjetaja.
(6) Policijski slubenik ce i tokom i van radnog vremena djelovati na nacin koji odgovara interesu i ugledu
policijskog organa.
(7) Policijski slubenik pridravace se i svih drugih dunosti propisanih ovim zakonom i podzakonskim
aktima.
Clan 37.
Obaveza cuvanja tajne
(1) Policijski slubenik cuvace kao tajne sve materijale povjerljive prirode do kojih dode, osim kada
obavljanje dunosti ili zakonske odredbe zahtijevaju drugacije.
(2) Rukovodilac donosi propise o rukovanju povjerljivim informacijama i slubenim tajnama koje se koriste
unutar policijskog organa, a koje nisu vojna ili dravna tajna. Tim propisom utvrduju su kriterijumi za
odredivanje ta se smatra povjerljivom informacijom.
(3) Ministar moe, iz valjanog razloga ili po zahtjevu ovlatenog organa, osloboditi sadanjeg ili biveg
policijskog slubenika obaveze cuvanja slubene tajne.
(4) Obaveza cuvanja slubene tajne iz st. 1. i 3. ovog clana nastavlja se i nakon prekida radnog odnosa
policijskog slubenika.

Clan 38.
Nespojivost
(1) Policijski slubenik ne moe zauzimati poloaj, obavljati funkciju ili aktivnost koji su nespojivi sa
njegovim slubenim dunostima, a posebno:
a) ne moe biti nosilac bilo kakve javne funkcije;
b) ne moe obavljati nikakvu dodatnu aktivnost uz naknadu, osim uz odobrenje rukovodioca;
c) ne moe biti clan politicke stranke niti slijediti uputstva politickih stranaka niti u policijskoj uniformi
prisustvovati skupovima politickih stranaka ili drugim politickim skupovima, osim ukoliko je na dunosti;
d) ne moe davati javne izjave ni na drugi nacin komentarisati rad policijskog organa bez odobrenja
rukovodioca.
(2) Policijski slubenik dace ostavku kada se prijavi kao kandidatat za izbornu javnu funkciju ili od trenutka
kad je imenovan na poloaj unutar bilo kojeg organa vlasti u BiH.
(3) Po postavljenju za policijskog slubenika, policijski slubenik u skladu sa ovim zakonom daje sve
informacije o funkcijama i aktivnostima koje obavlja on ili clanovi njegove ue porodice, kao i podatke o
imovini kojom on ili clanovi njegove ue porodice raspolau. Clanovi ue porodice u smislu ovog zakona su
bracni ili vanbracni partner policijskog slubenika, njegovi srodnici po krvi u ravnoj liniji, usvojitelj i
usvojenik, staratelj i ticenik te dijete bracnog partnera (pastorak).
(4) Svi podaci iz ovog clana pohranjuju se u kadrovskoj evidenciji policijskog organa u skladu sa propisima
BiH o zatiti licnih podataka.
Odjeljak 2 - Prava
Clan 39.
Prava policijskih slubenika
Policijski slubenik ima pravo:
a) na stalno radno mjesto do trenutka dok se ne steknu uslovi za penzionisanje, ako nije drugacije regulisano
ovim zakonom;
b) na odmor kako je odredeno ovim zakonom;
c) da bude nagraden za dunosti i obavljanje poslova kako je odredeno ovim zakonom i odgovarajucim
propisima;
d) na platu i nadoknade u skladu sa zakonom i odgovarajucim propisima;
e) na napredovanje u karijeri i profesionalni razvoj kroz obuku i na drugi nacin;
f) da osniva i uclanjuje se u sindikat ili profesionalno udruenje u skladu sa zakonom;
g) na fer i pravicno postupanje bez obzira na pol, rasu, racionalno ili drutveno porijeklo, religiju, entitetsko
dravljanstvo, mjesto stanovanja, politicko ili drugo miljenje, rodenje, dob, imovinski, bracni ili drugi status;
h) da nadredeni i podredeni postupaju s njim uz potovanje ljudskog dostojanstva te da se nepotrebno ne
dovodi u fizicku opasnost.
Odjeljak 3 - Zatita policijskih slubenika
Clan 40.
Zabranjeni, odnosno neopravdani osnov za otputanje ili za umanjenje prava
(1) Policijski organ ne moe otpustiti policijskog slubenika na osnovu njegove privremene nesposobnosti za
rad ili povrede koja se desila na dunosti. Povreda koja nastane na putu ka poslu ili sa posla smatra se
povredom na radnom mjestu.
(2) Na ostvarivanje prava policijskog slubenika nece uticati privremena nesposobnost za rad ili povreda koja
se desila na dunosti.
Clan 41.
Pravo na pravnu pomoc
(1) Ako se protiv slubenika pokrene krivicni postupak zbog upotrebe sile ili drugih radnji u toku obavljanja
zadataka policijskog organa, Ministarstvo bezbjednosti BiH (u daljem tekstu: Ministarstvo) ce slubeniku
obezbijediti pravnu pomoc, izuzev ako je slubenik djelovao izvan okvira svojih ovlatenja ili ako ih je
zloupotrebio.
(2) Pod uslovima iz stava 1. ovoga clana, Ministarstvo ce obezbijediti slubeniku pravnu pomoc i nakon
prestanka radnog odnosa, izuzev u slucaju da ima pravo na istu pravnu pomoc po nekom drugom osnovu.
(3) Ministarstvo ce pravnu pomoc obezbijediti i gradaninu koji je pomogao policijskom slubeniku, ako je
protiv gradanina pokrenut krivicni postupak zbog aktivnosti koja je vezana za pruenu pomoc.

10

GLAVA V - UPRANjENA RADNA MJESTA I ZAPOLjAVANjE


Odjeljak 1 - Upranjena radna mjesta
Clan 42.
Nivoi pristupanja policijskim snagama
(1) Policijski slubenik pristupa policijskom organu: 1. u cinu policajca, kao prvi nivo pristupanja za
kandidate sa najmanje IV stepenom kolske spreme;
2. u cinu mladeg inspektora, kao drugi nivo pristupanja za kaididate sa najmanje VI stepenom kolske spreme.
(2) Zapoljavanje policijskih slubenika u pocetne cinove iz stava 1. ovog clana obavlja se putem javnog
konkursa.
Clan 43.
Utvrdivanje upranjenih radnih mjesta za policijske slubenike
(1) Rukovodilac utvrduje radna mjesta za zapoljavanje policajaca i mladih inspektora.
(2) Upranjena radna mjesta utvrduju se u cilju periodicnog upoljavanja novih policijskih slubenika, kako bi
se odrao propisan maksimum radnih mjesta i odravala operativnost policijskog organa.
Clan 44.
Upranjena radna mjesta za in mlaeg inspektora
Nain popunjavanja upranjenih radnih mjesta za cin mladeg inspektora propisae ministar na prijedlog
rukovodioca i tim propisom bie regulisano koliko e radnih mjesta biti popunjeno inom mlaeg inspektora
zapoljavanjem novih policijskih slubenika i koliko e radnih mjesta biti popunjeno unapreenjem
policijskih slubenika sa niim inom.
Clan 45.
Opte osnove za zapoljavanje
(1) Policijski organ zapoljava najbolje prijavljene kandidate te obezbjeduje da se kandidati koji ne
ispunjavaju uslove iskljuce iz procesa.
(2) Zapoljavanje policijskih slubenika zasniva se na:
- raspoloivosti radnih mjesta;
- medijskom oglaavanju kampanje zapoljavanja;
- javnom konkursu;
- prethodnom utvrdivanju uslova;
- transparentnom procesu odabira.
Odjeljak 2 - Uslovi
Clan 46.
Opti uslovi za kandidate
Da bi bilo zaposleno kao policijski slubenik, lice mora da ispunjava sljedece opte uslove:
a) dravljanstvo BiH;
b) ivotna dob izmedu osamnaest i trideset i pet godina ivota;
c) najmanje IV stepen kolske spreme za cin policajca, anajmanje VI stepen kolske spreme za cin mladeg
inspektora;
d) ljekarsko uvjerenje, ne starije od tri mjeseca, kao dokaz o fizickoj i psihikoj sposobnosti za rad;
e) da nije otputeno iz institucije dravne uprave ili iz vojne slube u BiH kao rezultat disciplinske sankcije;
f) da protiv njega nije pokrenut krivicni postupak i da nije izrecena pravosnana kazna zatvora za krivicno
djelo, osim za krivicna djela protiv bezbjednosti saobracaja, u skladu sa krivicnim zakonodavstvom;
g) da nije odbilo da se pojavi pred Medunarodnim krivicnim tribunalom za bivu Jugoslaviju kao lice
optueno od strane toga tribunala;
h) da mu nije odbijena certifikacija ili da mu privremeno ovlatenje nije oduzeto od strane IPTF-a.
Clan 47.
Posebni uslovi
Pored optih uslova, rukovodilac moe da odredi dodatne posebne uslove koje smatra neophodnim zbog
prirode posla a u skladu sa Pravilnikom o unutranjoj organizaciji policijskog organa.

11

Odjeljak 3 - Zapoljavanje
Clan 48.
Komisija za izbor
(1) Rukovodilac imenuje komisiju za izbor za svaki pojedini proces izbora kandidata, kako bi se obezbijedila
pravednost, transparentnost i kvalitet procesa zapoljavanja.
(2) Komisija za izbor kandidata ima pet lanova, i to:
a) tri policijska slubenika najmanje sa inom vieg inspektora i
b) dva dravna slubenika zaposlena u ministarstvu, koji imaju najmanje poziciju strunog savjetnika u
ministarstvu, a koje je postavio ministar.
(3) Komisijom za izbor kandidata predsjedava lan sa najviim policijskim inom
(4) Komisija za izbor kandidaa radi po pravilima, kriterijima i metodama propisanim poslovnikom o radu
komisije za izbor kandidata, koji donosi rukovodilac.
Svaki policijski organ ustanovljava Komisiju za izbor kako bi se obezbijedila pravicnost i transparentnost
procesa zapoljavanja. Komisija za izbor sastavljena je od:
- tri policijska slubenika sa cinom samostalnog inspektora i vie, postavljena od strane rukovodioca;
- dva dravna slubenika zaposlena u ministarstvu koji imaju najmanje poziciju strucnog savjetnika, a koji su
postavljeni od strane ministra.
(2) Komisijom za izbor predsjedava najvie rangirani policijski slubenik.
(3) Komisija za izbor odluke usvaja vecinom glasova svih clanova.
Clan 49.
Oglaavanje
(1) Oglaavanje slobodnih radnih mjesta sprovodi Komisija za izbor policijskog organa.
(2) Oglas se objavljuje najmanje mjesec dana prije isteka prijavnog roka, u najmanje tri dnevne novine koje se
distribuiraju irom BiH.
(3) Oglas za popunu upranjenih radnih mjesta sadrava:
a) tacan broj slobodnih radnih mjesta za svaki od dva nivoa pristupanja;
b) opte i posebne uslove za zapoljavanje;
c) dokumentaciju koju kandidati moraju podnijeti, rok i mjesto prijavljivanja;
d) vrste testova koje kandidati polau;
e) trajanje obuke;
f) trajanje probnog rada;
g) druge uslove, ako je to potrebno.
(4) Testiranje se obavlja najmanje 30 dana poslije isteka roka za prijavljivanje.
(5) Rezultati testova objavljuju se na oglasnoj tabli policijskog organa 30 dana nakon testiranja.
Clan 50.
Testiranje
Nacin i raspored testiranja odreduje se odlukom rukovodioca. Ta odluka sadrava i sistem bodovanja za svaki
tekst.
Clan 51.
Pravila postupka izbora
(1) Samo kandidati koji ispunjavaju opte i posebne uslove i koji su podnijeli svu traenu dokumentaciju
imaju pravo pristupa testiranju.
(2) Kandidati koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog clana testiraju se po navedenom redoslijedu:
a) test opteg znanja, ukljucujuci pismeni rad;
b) test fizicke sposobnosti;
c) ljekarski pregled;
d) psiholoki pregled, ukljucujuci test i intervju;
e) drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.
(3) Kandidat koji ne prode jedan od testova iz stava 2. ovog clana iskljucuje se iz daljeg procesa odabira.
(4) Komisija za izbor:
a) utvrduje sadraj testova iz stava 2. ovog clana uz odobrenje rukovodioca;
b) utvrduje konacan rezultat za svakog kandidata na osnovu ukupnog zbira rezultata svakog od testova;
c) odlukom izdaje listu kandidata koji su pristupili testiranju;

12

d) nominuje kandidate koji imaju najveci broj bodova sa liste iz tacke c. ovog stava, radi zapoljavanja u
skladu sa oglaenim brojem slobodnih radnih mjesta.
Clan 52.
Obavjetenje
(1) Policijski organ objavljuje na svojoj oglasnoj tabli bodovnu listu svih kandidata koji su pristupili
testovima, najkasnije u roku od tri dana od dana donoenja odluke iz clana 51. stava 4. tacke d. ovog zakona.
Na bodovnoj listi navode se i kandidati koji su uspjeno zavrili testiranje i kandidati koji su nominovani za
zapoljavanje.
(2) Kandidat koji je pristupio testiranju iz clana 51. stava 2. ovog zakona ima neometan pristup rezultatima
svojih testova.
Clan 53.
alba na odluku Komisije za izbor
(1) U roku od osam dana od dana objavljivanja liste iz clana 52. stava 1. ovog zakona, svaki kandidat moe da
podnese albu Odboru za albe policijskih slubenika.
(2) Kada je alba iz stava 1. ovog clana podnesena, proces odabira se obustavlja.
(3) Tek kada Policijski odbor odluci o svim podnesenim albama, rukovodilac ce odobriti konacnu listu svih
kandidata nominovanih za zapoljavanje.
(4) Komisija za izbor objavljuje na oglasnoj tabli policijskog organa konacnu listu svih kandidata
nominovanih za zapoljavanje.
Clan 54.
Ugovor o radu
Na osnovu konacne liste iz clana 53. stava 3. ovog zakona, rukovodilac potpisuje ugovore o radu. Oblik i
sadraj ugovora o radu podzakonskim akatom propisuje ministar.
GLAVA VI - POLICIJSKO KOLOVANJE I STRUNO USAVRAVANJE KADROVA
Odjeljak 1 - Osnovna obuka
Clan 55.
Osnovna obuka za kadete
(1) Odabrani kandidati pohaaju osnovnu obuku kao kadeti u Agenciji za kolovanje i struno usavravanje
kadrova.
(2) Ministar bezbjednosti (u daljem tekstu: ministar) usvaja nastavne planove i programe obuke na prijedlog
Agencije za kolovanje i struno usavravanje kadrova uz predhodnu saglasnost policijskih tijela.
(3) Ministar usvaja pravilnik kojim se reguliu trajanje osnovne obuke i obaveze kadeta u toku obuke na
prijedlog policijskog tijela, uz predhodnu saglasnost Agencije za kolovanje i struno usavravanje kadrova.
(4) Kadeti koji se obrazuju za cin mladeg inspektora imaju razlicit nastavni plan i program od programa za
kadete koji se obrazuju za cin policajca.
Clan 56.
Iskljucivanje kadeta i dobrovoljno naputanje obuke
Kadet koji je u skladu sa ovim zakonom upisan na osnovnu obuku, a koji dobrovoljno napusti obuku ili je
izbacen sa obuke svojom krivicom, nadoknadice policijskom organu trokove
Odjeljak 2 - Struno usavravanje
Clan 57.
Struno usavravanje
(1) Policijski slubenici duni su se stalno strucno osposobljavati i usavravati.
(2) Sadraj i oblik strucnog usavravanja utvrduje podzakonskim aktom ministar, na prijedlog Agencije za
kolovanje i struno usavravanje kadrova, uz predhodnu saglasnost policijskih tijela.
(3) Policijski slubenici ucestvuju u strunoj obuci (kursevima, seminarima i sl.).
GLAVA VII - ZAPOLjAVANjE I RASPOREDIVANjE

13

Odjeljak 1 - Zapoljavanje kadeta


Clan 58.
Zapoljavanje
(1) Po uspjenom zavretku osnovne obuke, rukovodilac zapoljava kadeta na radno mjesto policajca ili
mladeg inspektora, to se objavljuje na oglasnoj tabli policijskog organa. Zaposleni kadet stupa na dunost
polauci zakletvu.
(2) Istovjetan tekst i nacin polaganja zakletve propisuje Vijee ministara.
Odjeljak 2 - Imenovanje i razrjeenje rukovodioca i zamjenika rukovodioca policijskog organa
Clan 59.
Uslovi za imenovanje
(1) Kandidati za mjesta rukovodioca i njegovog zamjenika moraju imati visoku kolsku spremu, cin glavnog
inspektora ili vii cin i najmanje tri godine rada u tome cinu.
(2) Pored uslova iz ovog zakona, kandidati za mjesta rukovodioca i zamjenika rukovodioca policijskog organa
moraju da ispunjavaju i druge uslove utvrdene zakonom.
Clan 60.
Procedura izbora i imenovanja
(1) Direktor i zamjenik direktora policijskog tijela imenuju se u skladu sa Zakonom o nezavisnim i nadzornim
tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine i Zakonom kojim se uspostavlja policijsko tijelo.
Clan 61.
Trajanje mandata
Mandat rukovodioca i zamjenika rukovodioca policijskog organa je cetiri godine, a moe se obnoviti samo za
drugi uzastopni mandat.
Clan 62.
Uslovi za razrjeenje
Rukovodilac policijskog tijela i njegov zamjenik mogu biti razrijeeni dunosti prije isteka mandata:
a) na lini zahtjev;
b) ako mu je konanom odlukom izreena disciplinska mjera zbog uinjene tee povrede radne dunosti
c) ako je osuen za krivino djelo osim za krivino djelo iz oblasti bezbjednosti saobraaja
d) ako se utvrdi da je aktivni lan politike partije
e) ako se na osnovu miljenja nadlene zdravstvene ustanove utvrdi da je trajno sprijeen da obavlja dunost
Odjeljak 3 - Probni rad
Clan 63.
Probni rad
(1) Po stupanju na dunost, kadet koji je rasporeen na radno mjesto policijskog slubenika u inu policajca
ili mlaeg inspektora je na probnom radu. Probni rad obuhvata uvodenje u posao i radni period, te traje
ukupno 12 mjeseci.
(2) Neposredno nadredeni policijskom slubeniku iz stava (1) ovog lana bice odreden kao starjeina i bice
odgovoran za ocjenjivanje rada po isteku probnog rada.
Probni rad ukljuuje vrenje redovnih policijskih dunosti i odgovornosti.
(3) U slucaju da ocjena rada policijskog slubenika iz stava (1) ovog lana bude:
a) ''zadovoljava'' ili via - policijski organ potvruje zapoljavanje tog policijskog slubenika;
b) ''ne zadovoljava'' - policijski organ otputa tog policijskog slubenika koji gubi svoj status bez prava na
nadoknadu zbog otputanja iz slube. Otputeni policijski slubenik ima pravo podnoenja albe Odboru za
albe policijskih slubenika u roku od osam dana od dana prijema rjeenja o otputanju.
Odjeljak 4 - Interni premjetaj i rasporedivanje
Clan 64.
Interni premjetaj
(1) Policijski slubenik moe biti premjeten na drugo radno mjesto istog cina unutar policijskog organa.
Takav premjetaj moe ukljucivati i premjetaj na drugu lokaciju izvan trenutnog radnog mjesta.

14

(2) Premjetaj na drugu lokaciju iz stava 1. ovog clana, koji je 80 ili vie kilometara udaljen od njegovog
sadanjeg radnog mjesta, moe se izvriti:
a) kada je policijskog slubenika odabrao rukovodilac nakon to se policijski slubenik prijavio na upranjeno
radno mjesto koje je interno objavljeno; ili b) kada policijski slubenik primi naredbu o internom
premjetaju.
(3) Naredbu o internom premjetaju moe donijeti samo rukovodilac kada je to u interesu policijskog organa i
samo onda kada nijedan policijski slubenik nije mogao biti odabran u skladu sa stavom 2. tackom a. ovog
clana.
(4) Premjetaj policijskog slubenika prema stavu 2. tacki b. ovog clana ne moe trajati due od jedne godine
i ne moe se ponoviti.
(5) Na dobijenu naredbu o internom premjetaju, policijski slubenik moe podnijeti albu Odboru za albe
policijskih slubenika u roku od osam dana po prijemu naredbe. alba ne odgada izvrenje rjeenja o
internom premjetaju.
(6) Policijski slubenik duan je da postupi u skladu sa naredbom o internom premjetaju.
(7) Proceduru o internom premjetaju podrobnije propisuje ministar podzakonskim aktom na prijedlog
rukovodioca.
lan 65.
Privremeni eksterni premjetaj
(1) Policijski slubenik moe da bude privremeno premjeten u drugi policijski organ, kancelariju ili drugu
dravnu instituciju na vremenski period od najdue cetiri godine. Privremeni eksterni premjetaj moguce je
obnoviti samo u drugom uzastopnom periodu.
(2) Privremeni eksterni premjetaj moguc je samo uz saglasnost policijskog slubenika.
(3) Tokom trajanja privremenog eksternog premjetaja, policijski slubenik zadrava svoj cin i prava, osim
ukoliko se ne dogovori drugacije.
(4) Privremeni eksterni premjetaj podrobnije propisuje Vijee ministara podzakonskim aktom.
Clan 66.
Premjetaj u inostranstvo
(1) Kada interes policijskog organa to zahtijeva, policijski slubenik moe se rasporediti na rad izvan
podrucja BiH, u okviru svojih redovnih dunosti ili u okviru saradnje sa inostranim nadlenim tijelima ili
medunarodnim organizacijama.
(2) Premjetaj u inostranstvo moguc je samo uz suglasnost policijskog slubenika.
(3) Prava, dunosti i odgovornosti policijskih slubenika premjetenih na rad izvan podrucja BiH podrobnije
propisuje Vijee ministara podzakonskim aktom.
Clan 67.
Rasporedivanje na radno mjesto za koje je propisan nii cin
(1) Rukovodilac moe rasporediti policijskog slubenika, uz njegovu saglasnost, na radno mjesto za koje je
propisan nii cin od onog koji slubenik ima.
(2) Rukovodilac moe rasporediti policijskog slubenika na radno mjesto za koje je propisan nii cin od onog
koji policijski slubenik ima bez njegove saglasnosti u sljedecim iznimnim slucajevima:
a) u slucaju da potrebe policijskog ogana nalau obavljanje hitnih poslova i zadataka u ogranicenom
vremenskom periodu; ili
b) kada je neophodno pruiti pomoc policijskom slubeniku koji obavlja druge poslove i zadatke ili
privremeno zamijeniti odsutnog slubenika.
(3) Rasporedivanje iz st. 1. i 2. ovog clana moe trajati najdue est mjeseci i takva se vrsta rasporedivanja
moe izvriti jednom u cetiri godine.
(4) Za vrijeme rasporedivanja iz st. 1. i 2. ovog clana, policijski slubenik zadrava svoj cin, platu, povecanje
i naknade u skladu sa zakonom.
Clan 68.
Viak radne snage
(1) Viak radne snage moe se pojaviti iskljucivo u slucaju reorganizacije ili smanjenja obima rada
policijskog organa.
(2) Rukovodilac moe proglasiti policijskog slubenika vikom samo onda kada taj policijski slubenik ne
moe biti interno premjeten po clanu 64. ovog zakona.

15

(3) Policijski slubenik koji je proglaen vikom moe biti premjeten u drugi policijski organ na upranjeno
radno mjesto sa istim cinom, osim ako zakonom nije propisano drugacije.
(4) Ukoliko ne postoji mogucnost premjetaja, policijskom slubeniku koji je proglaen vikom moe biti
ponudeno prijevremeno penzionisanje u skladu sa zakonom.
(5) Ukoliko ne postoji mogucnost prijevremenog penzionisanja, policijski organ otpustice policijskog
slubenika koji je proglaen vikom. Otputeni policijski slubenik moe podnijeti albu Odboru za albe
policijskih slubenika u roku od osam dana po prijemu rjeenja o otputanju.
(6) Vijee ministara ce podzakonskim aktom utvrditi proceduru koja se mora slijediti u slucaju vika radne
snage i proceduru koju mora slijediti policijski organ u slucaju premjetaja iz stava 3. ovog clana.

GLAVA VIII - CINOVI, PROCJENA RADA I UNAPREDENjE POLICIJSKIH SLUBENIKA


Odjeljak 1 Cinovi
Clan 69.
Cinovi policijskih slubenika
(1) Policijski slubenici sticu svoj pocetni cin zavisno od nivoa pristupanja policijskom organu, kao to je
propisano cl. 42. i 70. ovog zakona.
(2) Policijski slubenik stice svoj sljedeci cin kroz unapredenje u skladu sa ovim zakonom.
(3) Policijski slubenici imaju jedan od sljedecih cinova:
1. policajac;
2. stariji policajac;
3. narednik;
4. stariji narednik;
5. mladi inspektor;
6: inspektor;
7. vii inspektor;
8. samostalni inspektor;
9. glavni inspektor;
10. generalni inspektor policije;
11. glavni generalni inspektor policije.
(4) Kandidati koji prolaze obuku da bi radili u policijskom organu nemaju cinove, vec tokom obuke imaju
zvanje kadeta.
(5) Postupak dodjeljivanja i oduzimanja cinova policijskim slubenicima detaljnije propisuje Vijee ministara
podzakonskim aktom.
(6) Svako radno mjesto policijskog slubenika bice u skladu sa njegovim cinom kao to je to propisano u
podzakonskom aktu iz stava 5. ovog clana i iste odredbe ugraduju se u Pravilnik o unutranjoj organizaciji
policijskog organa.
Clan 70.
Pocetni cinovi policijskih slubenika
(1) Policijski slubenik sa najmanje IV stepenom kolske spreme dobija pocetni cin policajca.
(2) Policijski slubenik sa najmanje VI stepenom kolske spreme dobija pocetni cin mladeg inspektora.
(3) Dodjela pocetnog cina policajca ili mladeg inspektora potvrduje se nakon uspjeno zavrenog probnog
rada iz clana 63.ovog zakona.
Clan 71.
Cinovi glavnog generalnog inspektora policije i generalnog
inspektora policije
(1) Cin glavnog generalnog inspektora policije stice iskljucivo glavni inspektor koji je imenovan za
rukovodioca policijskog organa po clanu 59. ovog zakona.
(2) Cin generalnog inspektora policije stice iskljucivo glavni inspektor koji je imenovan za zamjenika
rukovodioca policijskog organa po clanu 59. ovog zakona.
(3) Rukovodilac i zamjenik rukovodioca policijskog organa gube cinove iz st. 1. i 2. ovog clana po okoncanju
mandata i vracaju se u cin glavnog inspektora.

16

(4) Po prestanku mandata rukovodioca ili zamjenika rukovodioca policijskog organa, policijski slubenik
vraca se u policijski organ u kojem je radio prije imenovanja, na radno mjesto koje odgovara njegovom cinu.
(5) Ukoliko je rukovodilac ili zamjenik rukovodioca prije imenovanja radio u policijskom organu na koji se
ovaj zakon ne primjenjuje, njegov radni odnos ureduje se u skladu sa primjenjujucim zakonima.
Clan 72.
Zatita cinova
(1) Dodijeljeni cin ne moe se oduzeti osim u slucaju iz clan 71. stava 3. ovog zakona ili nakon prestanka
radnog odnosa u skladu sa ovim zakonom.
(2) Izuzetno, cin koji je policijski slubenik imao u vrijeme penzionisanja, slubenik moe zadrati na
pocasnoj osnovi po odluci ministra.
Clan 73.
Cinovi i njihov izgled
(1) Izgled cinova je sljedeci:
1. policajac: jedna uta traka debljine 8 mm, priivena paralelno uz i 20 mm od spoljnog ruba ramenog
priivka;
2. stariji policajac: dvije ute trake, 8 mm debljine, 5 mm razmaknute jedna od druge, i priivene paralelno sa
spoljnim rubom ramenog priivka, od kojih je prva udaljena 20 mm od ruba ramenog priivka;
3. narednik: dvije ute trake, 15 mm debljine, i 5 mm udaljene jedna od druge, u obliku tupog ugla (140
stepeni), priivene na rameni priivak, tako da su vrhovi uglova okrenuti prema unutranjem rubu ramenog
priivka, pri cemu je prvi ugao 20 mm udaljen od spoljno gruba ramenog priivka;
4. stariji narednik: tri ute trake, 15 mm debljine, razmaknute 5 mm jedna od druge u obliku tupog ugla (140
stepeni), priivene na rameni priivak, tako da su vrhovi uglova okrenuti prema unutranjoj strani ramenog
priivka, pri cemu je prvi ugao 20 mm udaljen od spoljnog ruba ramenog priivka;
5. mladi inspektor: jedna zvijezda, smjetena u sredini ramenog priivka, udaljena 20 mm od spoljnog ruba
ramenog priivka;
6. inspektor: dvije zvijezde, smjetene u sredini ramenog priivka, 5 mm jedna od druge, pri cemu je prva
udaljena 20 mm od spoljnog ruba ramenog priivka;
7. vii inspektor: tri zvijezde smjetene u sredini ramenog priivka, 5 mm jedna od druge, pri cemu je prva 20
mm udaljena od spoljnog ruba ramenog priivka;
8. samostalni inspektor: cetiri zvijezde, smjetene u sredini ramenog priivka, 5 mm jedna od druge, pri cemu
je prva 20 mm udaljena od spoljnog ruba ramenog priivka;
9. glavni inspektor: grb policijskog organa i jedna zvijezdica, 5 mm udaljena od grba, pri cemu je grb 20 mm
udaljen od spoljnog ruba ramenog priivka;
10. generalni inspektor policije: grb policijskog organa i dvije zvijezdice smjetene u sredini ramenog
priivka, pri cemu je 5 mm udaljeno jedno od drugog, a grb 20 mm od spoljnog ruba ramenog priivka;
11. glavni generalni inspektor policije: grb policijske agencije i tri zvjezdice smjetene u sredini ramenog
priivka, pri cemu je 5mm udaljena jedna od druge. Slubeni grb je smjeten 20 mm od spoljnog ruba
ramenog priivka.
(2) Boja ramenog priivka je tamno plava, dok joj je irina 45 mm, a duina 100 mm.
Odjeljak 2 - Unapredenje policijskih slubenika
Clan 74.
Unapredenje
(1) Unapredenje policijskog slubenika u vii cin vri se iskljucivo prema smjernicama i u proceduri
propisanim ovim zakonom i pravilnikom o proceduri za unapredenje.
(2) Policijski slubenici koji se prijave za unapredenje iz cina starijeg policajca u cin narednika, iz cina
starijeg narednika u cin mladeg inspektora i iz cina vieg inspektora u cii samostalnog inspektora, obavezni su
da produ interne ispite za unapredenje u policijskom organu, u skladu sa pravilnikom iz stava 1. ovog clana.
(3) Ukoliko policijski slubenik koji je proveo tri godine u policijskom organu stekne vii stepen kolske
spreme tokom rada u policijskom organu i ispuni uslove iz clana 75. stava 2. tac. 2. i
3. ovog zakona, moe se prijaviti za pocetni cin koji Odgovara njegovoj novoj kolskoj spremi, pod uslovom
da postoji slobodno radno mjesto.
Clan 75.
Kriterijumi i uslovi za unapredenje

17

(1) Policijski slubenik dobija naredni vii cin kada se ispune svi sljedeci uslovi:
1. da je za cin u koji bi slubenik mogao biti unaprijeden u skladu sa ovim zakonom oglaeno slobodno
mjesto i to je slobodno mjesto oglaeno interno;
2. da se policijski slubenik prijavio za slobodno mjesto iz tacke 1. ovog stava; i
3. da policijski slubenik ima preporuku Komisije za unapredenje ustanovljene prema clanu 77. stavu 3. ovog
zakona.
(2) Pri davanju preporuke iz stava 1, tacke 3. ovog clana, Komisija za unapredenje vodi racuna da policijski
slubenik ispunjava sve sljedece kriterijume:
1. da je proveo zakonom propisano vrijeme u prethodnom cinu;
2. da je bio ocijenjen ocjenom ''dobar'' ili viom ocjenom za svoj rad u posljednje tri godine;
3. da se protiv njega ne vodi krivicni postupak ili disciplinski postupak za teku povredu slubene dunosti;
4. da je uspjeno zavrio interne ispite iz clana 74. stava 2. ovog zakona;
5. da njegovo unapredenje nije suspendovano u skladu sa stavom 4. clana 110. ovog zakona.
(3) Pri davanju preporuke iz stava 1. tacke 3. ovog clana, Komisija za unapredenje uzima u obzir i
disciplinske mjere izrecene policijskom slubeniku.
(4) Interno objavljivanje radnog mjesta iz stava 1. tacke 1. ovog clana detaljnije propisuje miiistar
podzakonskim aktom na prijedlog rukovodioca.
Clan 76.
Propisano vrijeme provedeno u prethodnom cinu
(1) Najkrace vrijeme provedeno u prethodnom cinu koje je potrebno da bi policijski slubenik ispunio
kriterijume za unapredenje iz clana 75. stava 2. tacke 1. ovog zakona jeste:
1) za unapredenje iz cina policajca u cin starijeg policajca - tri godine;
2) za unapredenje iz cina starijeg policajca do cina mladeg inspektora - cetiri godine u svakom cinu;
3) za unapredenje iz cina mladeg inspektora do cina vieg inspektora - cetiri godine u svakom cinu za
policijske slubenike sa IV i VI stepenom kolske spreme i dvije godine u svakom cinu za policijske
slubenike sa VII stepenom kolske spreme;
4) za unapredenje iz cina vieg inspektora do cina glavnog inspektora - tri godine u svakom cinu.
(2) Pored najkraceg vremena potrebnog za unapredenje iz stava 1. tacke 4. ovog clana, policijski slubenik
koji se prijavljuje za unapredenje iz cina vieg inspektora u cin samostalnog inspektora ili iz cina samostalnog
inspektora u cin glavnog inspektora mora imati najmanje VI stepen kolske spreme.
(3) Pri racunanju vremena iz stava 1. ovog clana priznaje se samo stvarno vrijeme provedeno na dunosti u
policijskom organu.
(4) Izuzetno od stava 2. ovog clana, kao stvarno vrijeme provedeno na dunosti priznace se i vrijeme koje je
policijski slubenik proveo u eksternom premjetaju u skladu sa clanom 65. ovog zakona ili u premjetaju u
inostranstvo u skladu sa clanom 66. ovog zakona ili radeci u nekoj drugoj ustanovi za policijsku obuku.
Clan 77.
Postupak unapredenja
(1) Kadrovska sluba policijskog organa priprema godinju listu slobodnih radnih mjesta za sve cinove za
unapredenje, sa izuzetkom pocetnih cinova.
(2) Lista iz stava 1. ovog clana dostavlja se rukovodiocu koji odlucuje o pokretanju postupka za unapredenje.
(3) Na osnovu odluke iz stava 2. ovog clana, rukovodilac formira Komisiju za unapredenje i imenuje tri clana
ciji su cinovi jednaki ili vii od cinova koji se zahtijevaju za radno mjesto za koje se kandidati razmatraju za
unapredenje, a imaju najmanje cin vieg inspektora.
(4) Prije objavljivanja slobodnih radnih mjesta iz clana 75. stava 1. tacke 1. ovog zakona, Komisija za
unapredenje razmatrasve slucajeve posebnih unapredenja u skladu sa clanom 78. ovog zakona.
(5) Komisija za unapredenja preporucuje rukovodiocu kandidate koji su dobili najvie bodova na internim
testovima iz clana 74. stava 2. ovog zakona u skladu sa brojem slobodnih radnih mjesta koja su interno
objavljena.
(6) Za policijske slubenike koji ne moraju pristupiti internim testovima iz clana 74. stava 2. ovog zakona,
kao glavni indikator za unapredenje uzimaju se ocjene rada i te ocjene navode se u odluci o unapredenju.
Clan 78.
Posebno unapredenje
(1) Policijski slubenik ciji je rad u prethodne tri godine ocijenjen sa najvecom mogucom ocjenom, koji je
postigao izvanredne rezultate i znacajno doprinosio povecanju bezbjednosti u BiH i bezbjednosti njenih

18

gradana, te koji je proveo u trenutnom cinu najmanje pola vremena propisanog za sticanje vieg cina i koji
ispunjava uslove iz clana 75. ovog zakona, moe biti unaprijeden u sljedeci vii cin.
(2) Policijski slubenik moe biti unaprijeden na ovakav nacin najvie dva puta u toku svoje profesionalne
karijere.
(3) Policijski slubenik ne moe biti unaprijeden na nacin iz stava 1. ovog clana u cin vieg inspektora i iznad.
(4) Sve slucajeve posebnog unapredenja razmatra Komisija za unapredenja formirana u skladu sa clanom 77.
stavom 3. ovog zakona.
(5) Odluku o prijevremenom ili posebnom unapredenju iz stava 1. ovog clana odobrava rukovodilac, na
osnovu prijedloga Komisije za unapredenje.
Clan 79.
Odluke o unapredenju
(1) Odluke o unapredenju u vii cin, posebnim unapredenjima i sticanju vieg cina iz clana 74. stava 3. ovog
zakona pismeno se obrazlau.
(2) Lista unaprijedenih policijskih slubenika objavljuje se na oglasnoj tabli policijskog organa.
(3) Policijski slubenik koji se prijavio za unapredenje moe podnijeti albu Odboru za albe policijskih
slubenika u roku od osam dana nakon objavljivanja liste iz stava 2. ovog clana. alba odgada postupak
unapredenja.
(4) Kada Odbor za albe policijskih slubenika odluci po svim podnesenim albama, Komisija za unapredenje
objavljuje konacnu listu kandidata nominovanih za unapredenje na oglasnoj tabli policijskog organa.
(5) Kada bude unaprijeden u vii cin, policijskog slubenika na radno mjesto u novom cinu rasporeduje
rukovodilac. Pri tom rasporedivanju, uzima se u obzir izrecena sklonost unaprijedenog policijskog slubenika
i daje se prioritet sklonostima policijskih slubenika koji su dobili najvii broj bodova Komisije za
unapredenja.
(6) Policijski slubenik prihvata radno mjesto iz stava 5. ovog clana.
(7) Nacin na koji Komisija za unapredenje dodjeljuje bodove Policijskom slubeniku odreduje se pravilnikom
iz clana 74. stava 1. ovog zakona.
Odjeljak 3 - Ocjenjivanje rada policijskih slubenika
Clan 80.
Ocjena rada
(1) Policijski organ najmanje jednom godinje vri ocjenu rada svih policijskih slubenika kako bi se utvrdilo
ispunjavaju li poziv slube i naredbe koje izda nadredeni i zadovoljavaju li profesionalne standarde
neophodne u izvravanju policijskih zadataka.
(2) Ocjena rada preduzima se radi;
a) obezbjedivanja djelotvornog sredstva za procjenu rada policijskih slubenika;
b) podsticanja slubenika da daju maksimum svojih sposobnosti;
c) identifikovanja nedostataka u radu i problema, bilo iz kojeg podrucja rada, a koje treba otkloniti;
d) priznavanja istaknutog rada, davanja podsticaja za bolji rad te postavljanja novih radnih ciljeva.
(3) Ocjenu rada policijskog slubenika sacinjava i potpisuje po hijerarhiji neposredno nadredeni.
(4) Ocjenu rada policijskog slubenika koji radi na rukovodecem - radnom mjestu sacinjava zamjenik
rukovodioca policijskog organa, a potpisuje je rukovodilac.
(5) Detaljni postupak i kriterijume ocjene rada policijskih slubenika propisuje ministar pravilnikom, na
prijedlog rukovodioca.
Clan 81.
Nacin ocjenjivanja
(1) Policijski slubenik ocjenjuje se sljedecim ocjenama:
1. ne zadovoljava;
2. zadovoljava;
3. dobar;
4. vrlodobar;
5. odlican.
(2) Postupak ocjene rada policijskog slubenika pokrece neposredno nadredeni koji ima najmanje cin starijeg
narednika i najmanje jedan vii cin od policijskog slubenika koji se ocjenjuje. Ocjene utvrduje rukovodilac
organizacione jedinice nadredenoga koji pokrece postupak, a koji ima najmanje cin inspektora.
(3) Policijski slubenik dobija kopiju ocjene svog rada i potpisuje je.
(4) Policijski slubenik koji se ne slae sa ocjenom svog rada moe podnijeti albu Odboru za albe
policijskih slubenika u roku od osam dana nakon to primi kopiju ocjene rada.

19

Clan 82.
Rezultati rada
(1) U slucaju da je policijski slubenik dobio ocjenu rada ''ne zadovoljava'', bice ponovo ocijenjen tri mjeseca
nakon godinje procjene rada. U toku ta tri mjeseca policijski slubenik ce biti paljivo nadgledan. Po proteku
tog roka, ukoliko nije dolo do zadovoljavajuceg stepena poboljanja u radu, moe se preduzeti sljedece:
1. interni premjetaj unutar policijskog organa u skladu sa cinom policijskog slubenika;
2. prestanak radnog odnosa.
(2) Proces ponovnog ocjenjivanja ne sprecava pokretanje disciplinskog postupka zbog loih rezultata rada.
Clan 83.
Evidencije ocjene rada
(1) Ispunjene i potpisane obrasce o ocjeni rada kadrovska sluba evidentira i pohranjuje u slubenikovom
dosjeu.
(2) Policijski slubenik ima slobodan pristup svojim ocjenama rada.
(3) Obrazac ocjene rada ostace u licnom dosjeu policijskog slubenika, a kada policijski slubenik napusti
slubu zbog odlaska u penziju, davanja otkaza ili drugacijeg prestanka radnog odnosa, pohranice se u arhivu.
GLAVA IX - NAKNADE (PLATA, DODACI I OSTALE NAKNADE)
Odjeljak 1 - Naknade
Clan 84.
Naknade policijskim slubenicima
(1) Naknade policijskom slubeniku su plata, dodaci i ostale naknade propisane ovim zakonom.
(2) Naknade policijskom slubeniku su plata, dodaci i ostale naknade propisane Zakonom o platama i
naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
(3) Plata policijskog slubenika vee se uz njegov cin.
Odjeljak 2 Plata
Clan 85.
Osnovica plate i koeficijenti cinova
(1) Obracun plata za policijske slubenike vri se prema zajednickoj osnovici plata za zaposlene u
institucijama BiH, koju odreduje Vijee ministara.
(2) Policijski slubenici su kategorisani u 11 koeficijenata cinova, tako to se svakom cinu pripisuje
koeficijent u pojedinom platnom razredu, koji je jednak za sve policijske organe.
(3) Najvii koeficijent cina pripisuje se cinu glavno generalnog inspektora policije i jednak je koeficijentu koji
se pripisuje poloaju zamjenika ministra. Najvii koeficijent cina je tri i po puta veci od najnieg koeficijenta
cina. Najnii koeficijent cina se pripisuje cinu policajca.
(4) Ostale koeficijente cinova koji se pripisuju ostalim cinovima, a prema odredbama st. 2. i 3. ovog clana,
ugvrduje Vijee ministara posebnim propisom.
Clan 86.
Obracun plate
Platne stavke i nacin obracuna su:
1. osnovna plata: osnovna plata odreduje se tako to se osnovica plate odredena u skladu sa clanom 85.
stavom 1. ovog zakona pomnoi s koeficijentom cina koji je utvrden posebnim propisom iz clana 85. stava 4.
ovog zakona;
2. radno iskustvo: plata se uvecava za 0,5 % za svaku punu godinu radnog iskustva, s tim da ukupno
povecanje ne moe biti vece od 20%.
Odjeljak 3 - Dodaci
Clan 87.
Dodatak za posebne uslove rada
(1) Zavisno od rizika, odgovornosti, sloenosti ili posebnih radnih uslova na odredenim radnim mjestima,
rukovodilac odlucuje o trajnom odredenom dodatku za posebne uslove rada na takvim radnim mjestima.
(2) Dodatak za posebne uslove rada trajno je vezan za radna mjesta iz stava 1. ovog clana te ne moe biti
izmijenjen ukoliko ne nastupe nove posebne radne okolnosti.

20

(3) Dodatak za posebne uslove rada iznosi do 30% osnovne plate.


(4) Uz dodatak iz stava 3. ovog clana, u posebnim okolnostima i na prijedlog rukovodioca, ministar ce
odrediti veci trajni dodatak za pojedina radna mjesta. Taj dodatak iznosi 10% osnovne plate.
(5) Dodatak za posebne uslove rada isplauje se policijskom slubeniku sve vrijeme trajanja plaenog
odsustva ili bolovanja.
Clan 88.
Dodatak za vanredne radne rezultate
(1) Na osnovu vanrednih i objektivno ocijenjenih radnih rezultata policijskog slubenika, rukovodilac moe
odluciti o jednokratnom dodatku na platu tom slubeniku do 30% osnovne plate.
(2) Dodatak za izvanredne radne rezultate iz stava (1) ovog lana moe se isplatiti istom policijskom
slubeniku najvie dva puta godinje, i to u razliitim mjesecima.
(3) Odluka iz stava 1. ovog clana bice objavljena na oglasnoj tabli policijskog organa.
Odjeljak 4 - Ostale naknade
Clan 89.
Placeno odsustvo
Policijski slubenik ima pravo na naknadu plate do visine jedne plate, zajedno sa dodatkom za posebne uslove
rada, i to za vrijeme godinjeg odmora i placenog odsustva kao i za period odsustvovanja sa posla zbog
bolesti ili invalidnosti, a koje prema propisima o zdravstvenom osiguranju mora isplatiti policijski organ.
Clan 90.
Naknade za privremeni interni premjetaj
(1) Policijski slubenik koji je, prema clanu 64. ovog zakona, premjeten na drugo radno mjesto, koje je 80
km ili vie udaljeno od njegovog trenutnog radnog mjesta, ima pravo na naknade za privremeni interni
premjetaj.
(2) Uz osnovnu platu koja je odredena cinom policijskog slubenika, naknade iz stava 1. ovog clana su:
a) naknada trokova za odvojeni ivot;
b) naknada za odgovarajuci smjetaj.
(3) Policijski slubenik koji je premjeten po licnom zahtjevu nema pravo na naknade za privremeni interni
premjetaj.
(4) Odredba stava 1. ovog clana ne primjenjuje se na policijskog slubenika koji je prvi put rasporeden na
posao.
Clan 91.
Prava u slucaju vika radne snage
(1) U slucaju otputanja zbog vika radne snage u skladu sa odredbama ovog zakona, otputeni policijski
slubenik ima pravo na otpremninu u iznosu od najmanje est mjesecnih plata.
(2) Otpremnine iz stava 1. ovog clana iznosi 12 mjesecnih plata za policijske slubenike koji imaju najmanje
15 godina radnog iskustva.
Clan 92.
Smrt policijskog slubenika
(1) Policijski slubenik koji izgubi ivot na dunosti sahranjuje se na mjestu koje odredi njegova porodica iz
clana 38. stava 3. ovog zakona na troak policijskog organa.
(2) Policijski organ snosi sljedece posmrtne trokove:
a) trokove za prevoz posmrtnih ostataka na mjesto sahrane;
b) putne trokove za dva prateca lica;
c) troak za grobnicu ukoliko nije vec obezbijedena na drugi nacin;
d) druge uobicajene trokove u iznosu koji odreduje ministar.
(3) Porodica koju je preminuli policijski slubenik izdravao ima pravo na jednokratnu finansijsku pomoc u
iznosu posljednje neto-plate koju je primio preminuli uvecane est puta.
Clan 93.
Druge vrste naknada
Policijski slubenici imaju pravo i na sljedece naknade:
a) za trokove javnog prevoza na posao i sa posla;
b) za obroke (bonovi za rucak);

21

c) regres;
d) u slucaju smrti clana ue porodice;
e) za trokove usavravanja (naknada za obuku, obrazovanje
i produenja vazduhoplovne licence-takse i ljekarski pregledi);
f) otpremnina;
g) za slubene puteve (trokovi prevoza i dnevnica).
Clan 94.
Podzakonski akti o ostalim naknadama
Vijee ministara u podzakonskom aktu utvrduje kriterijume, uslove i iznose naknada iz ovog odjeljka ovog
zakona.

GLAVA X - RADNI USLOVI


Clan 95.
Radni i socijalni propisi
Zakon o radnim odnosima i ostali zakoni kojima se ureduju prava i obaveze iz radnog odnosa primjenjuju se
na policijske slubenike i kadete ukoliko nije drugacije odredeno ovim zakonom.
Clan 96.
Radno vrijeme
(1) Prosjecno radno vrijeme je 40 casova sedmicno.
(2) Uobicajeno radno vrijeme je osam casova dnevno. Rukovodilac moe odrediti drugacije radno vrijeme u
sljedecim
slucajevima:
a) kada je potreban kontinuitet rada;
b) kada se odredeni zadaci moraju izvriti u odredenim rokovima ili u planiranom vremenskom periodu.
Clan 97.
Rad u posebnim uslovima
(1) Policijski slubenik obavezan je da radi u posebnim uslovima u slucaju kada su takvi uslovi neophodni za
izvrenje zadataka policijskog organa.
(2) Posebnim uslovima smatraju se: rad po vanrednom rasporedu, rad u dvokratnoj smjeni, rad u smjenama,
rad subotom, nedeljom, praznicima i ostalim slobodnim danima, rad nocu i rad na pojedinim lokacijama.
(3) Drugi nacini rada u posebnim uslovima mogu biti odredeni ako to zahtijeva bezbjednosna situacija ili ako
je to jedini nacin da se obave odredeni zadaci koji ne mogu biti odgodeni ili se moraju zavriti u odredenom
roku.
(4) Rukovodilac detaljnije odreduje razloge iz kojih se drugi nacin rada u posebnim uslovima iz stava 3. ovog
clana moe odrediti, a moe ovlastiti i druge policijske slubenike koji rade na rukovodecim radnim mjestima
da to odrede.
(5) Za poslove iz stava 2. ovog clana policijski slubenici imaju pravo na naknadu u novcu ili slobodnim
satima. Na prijedlog rukovodioca, ministar ce podzakonskim aktom utvrditi nacin isplate i iznos ovih
naknada.
Clan 98.
Ogranicenja prekovremenog rada
(1) U slucaju da je potrebno obaviti hitan posao ili zadatak do odredenog roka ili u odredenom vremenskom
periodu, izdace se naredba policijskim slubenicima za prekovremeni rad.
(2) Prekovremeni rad iz stava 1. ovog clana moe trajati do cetiri casa dnevno i ne vie od 20 casova
sedmicno.
Clan 99.
Placeni godinji odmor
(1) Policijski slubenici imaju pravo na najmanje 18, a najvie 30 radnih dana placenog godinjeg odmora,
zavisno od duine radnog iskustva.

22

(2) Godinji odmor na koji policijski slubenici imaju pravo odreden je kako slijedi u tabeli:
GODINE RADNOG ISKUSTVA Radni dani:
- od 6 mjeseci do 3 godine 18
- od 3 do 5 godina 20
- od 5 do 7 godina 22
- od 7 do 10 godina 23
- od 10 do 12 godina 24
- od 12 do 15 godina 25
- od 15 do 20 godina 27
- od 20 do 25 godina 29
- preko 25 godina 30
(3) U smislu ovog zakona, u dane godinjeg odmora ne racunaju se subota, nedelja, praznici i drugi neradni
dani.
(4) Po odluci rukovodioca, a kao nagrada za izvanredne rezulate rada, policijski slubenik ima pravo na dva
dodatna slobodna radna dana.
(5) Policijski slubenik moe iskoristiti svoj godinji odmor u cjelini ili u dva dijela. Prvi dio koristi se bez
prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine. Drugi dio koristi se najkasnije do
30. juna naredne godine.
(6) Trajanje i raspored godinjih odmora za narednu godinu utvrduju se prije kraja tekuce godine.
(7) Izuzetno od stava 5. ovog clana, rukovodilac moe promijeniti raspored godinjih odmora zbog izuzetno
vanih operativnih razloga.
Clan 100.
Placeno odsustvo
(1) Policijski slubenik ima pravo na placeno odsustvo do pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, u
sljedecim slucajevima:
- smrt clana ue porodice do tri radna dana
- smrt srodnika do jednog radnog dana
- njegovanje clana ue porodice do tri radna dana
- rodenje deteta do tri radna dana
- sklapanje braka do pet radnih dana
- selidba do dva radna dana
(2) Placeno odsustvo iz stava 1. ovog clana odobrava rukovodilac.
Clan 101.
Neplaceno odsustvo
Na zahtjev policijskog slubenika, rukovodilac moe odobriti neplaceno odsustvo u periodu od najdue 30
dana u jednoj kalendarskoj godini.
Clan 102.
Beneficirani penzijski sta
Policijski slubenici imaju pravo na beneficirani penzijski sta po kojem se svakih 12 mjeseci provedenih na
dunosti racuna kao 16 mjeseci slube.
GLAVA XI - DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
Clan 103.
Disciplinska odgovornost policijskog slubenika
(1) Policijski slubenik je disciplinski odgovoran za povrede slubene dunosti propisane ovim zakonom,
nastale kao rezultat njegove krivice.
(2) Krivicna odgovornost za krivicno djelo ne iskljucuje disciplinsku odgovornost policijskog slubenika,
ukoliko je pocinjenje krivicnog djela takode i povreda slubene dunosti.
(3) Oslobodenje od krivicne odgovornosti ne podrazumijeva istovremeno i oslobodenje od disciplinske
odgovornosti.
(4) Disciplinski postupak detaljnije propisuje ministar podzakonskim aktom nakon konsultacija sa
rukovodiocima
organa.

23

(5) Discipliiski postupak mora biti fer i transparentan. Tokom disciplinskog postupka, policijski slubenik
uiva sljedeca prava koja se razraduju podzakonskim aktom iz stava 4. ovog clana:
1. pravo da bude pravovremeno obavijeten o optubi za povredu slubene dunosti i o dokazima, kao i pravo
da pismeno odgovori na optubu ili da se njegova usmena izjava zapie;
2. pravo na fer i javno sasluanje u razumnom roku od strane tijela utvrdenih ovim zakonom. Javnost moe
biti iskljucena sa sasluanja ako to zahtijevaju interesi morala, javnog reda i dravne bezbjednosti
demokratskog drutva, ili ako je to u interesu maloljetnika ili zatite privatnog ivota, ili javnost moe biti
iskljucena do neophodne mjere u posebnim okolnostima kad bi javno sasluanje ometalo interese pravicnosti
prema miljenu tijela utvrdenih ovim zakonom;
3. pravo da ne iskazuje protiv sebe, pravo da se od optube brani sam ili uz strucnu pomoc advokata kojeg
sam izabere te pravo prisustvovanja svakom sasluanju u postupku;
4. pravo na javno izricanje odluke;
5. pravo na podnoenje albe na odluku disciplinske komisije ustanovljene prema ovom zakonu.
Clan 104.
Lake povrede slubene dunosti
Lake povrede slubene dunosti su:
1. nenoenje ili neispravno noenje uniforme, naoruanja ili opreme;
2. nedolazak na posao u odredeno vrijeme ili odlazak sa posla prije kraja radnog vremena;
3. nepaljivo i neuredno cuvanje dokumenata i podataka;.
4. neopravdano odsustvo sa dunosti u trajanju od jednog dana u jednom mjesecu;
5. izazivanje svade i naruavanje meduljudskih odnosa;
6. nekorektno i nepristojno ponaanje prema kolegama, zaposlenicima ili posjetiocima;
7. konzumiranje alkohola u toku radnog vremena;
8. spavanje na dunosti.
Clan 105.
Tee povrede slubene dunosti
(1) Tee povrede slubene dunosti su:
1. neizvravanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepaljivo izvravanje slubenih zadataka;
2. izbjegavanje obaveza vezanih za profesionalnu obuku i usavravanje;
3. cetiri ili vie lakih povreda slubene dunosti;
4. neopravdano odsustvo sa dunosti u trajanju duem od jednog ali kracem od tri dana u jednom mjesecu;
5. neovlateno koritenje sredstava povjerenih radi izvravanja zadataka i dunosti;
6. vrenje aktivnosti koje nisu u skladu sa interesima policijskog organa ili bez prethodnog odobrenja
starjeine;
7. ponaanje koje onemogucava, ometa ili oteava drugima izvravanje slubenih zadataka;
8. nepruanje strucne pomoci gradanima u ostvarivanju njihovih zakonskih prava;
9. ponaanje koje naruava ugled policijskog organa;
10. neizvravanje ili nedovoljno preduzimanje mjera u okviru vlastitih dunosti neophodnih za obezbjedenje
objekata, lica i povjerenih sredstava i stvari;
11. sprecavanje gradana ili pravnih lica u ostvarivanju njihovih prava pri podnoenju zahtjeva, albi, pritubi,
molbi i drugih podnesaka, ili neodlucivanje po tim podnescima u zakonskom roku;
12. nepruanje pomoci drugom policijskom slubeniku koji trai pomoc kada mu je pomoc neophodna za
izvravanje njegovih slubenih zadataka;
13. prikrivanje cinjenica o nacinu izvravanja slubenih radnji ili upotrebi sile od strane drugog policijskog
slubenika, koji je nacinom izvrenja slubene radnje ili upotrebom sredstava prisile pocinio teu povredu
slubene dunosti;
14. cinjenje ili necinjenje koje vodi otkrivanju slubene tajne;
15. samovoljno naputanje dunosti ili mjesta cuvanja odredenog objekta ili lica, koje moe imati tetne
posljedice za policijski organ;
16. dolazak na posao u pijanom stanju ili pod uticajem alkohola ili koricenje narkotika ili opijata za vrijeme
radnog vremena;
17. sprecavanje, izbjegavanje ili odgadanje sprovodenja internih postupaka prema sebi, odbijanjem da se
podvrgne testu ili psihofizickom ispitivanju;
18. naruavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponaanjem, tucom ili bilo kojom drugom
aktivnocu kojom se naruava javni red i mir i tom aktivnocu naruava ugled policijskog organa, bez obzira
na vrijeme i mjesto dogadaja;

24

19. davanje netacnih podataka koji uticu na donoenje odluka nadlenih organa ili izazivaju druge tetne
posljedice;
20. neopravdano odsustvo sa dunosti u trajanju od tri uzastopna dana ili od ukupno pet dana u toku jedne
kalendarske godine;
21. zloupotreba bolovanja;
22. upotreba sile, odnosno vatrenog oruja u suprotnosti sa ovim zakonom;
23. zloupotreba slubenog poloaja;
24. odbijanje izvravanja zakonitih naredbi izdatih u cilju izvravanja slubenih zadataka i dunosti;
25. ucestovanje u politickim aktivnostima koje nisu u skladu sa slubom policijskog slubenika, bilo za
vrijeme ili van dunosti;
26. vrenje diskriminacije pri izvravanju dunosti, po osnovu rase, boje koe, pola, jezika, religije, politickog
ili drugog opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla ili bilo po kojem drugom osnovu,
(2) Tee povrede slubene dunosti iz stava 1. ovog clana stepenuju se bodovima na sljedeci nacin:
- povrede iz tac. 1. do 3. - 5 bodova;
- povrede iz tacke 4. do 6. - 10 bodova;
- povrede iz tacke 7. do 11. - 15 bodova;
- povreda iz tacke 12. - 20 bodova;
- povrede iz tacke 13. do 19. - 25 bodova;
- povrede iz tacke 20. do 26. - 30 bodova.
Clan 106.
Pokretanje internog postupka
(1) Interni postupak zbog povrede slubene dunosti pokrece se na osnovu:
a) pritube gradanina;
b) zahtjeva jednog ili vie zaposlenih u policijskom organu;
c) zahtjeva neposredno nadredenog policijskog slubenika; ili
d) zahtjeva efa kancelarije za albe i pritube gradana pri ministarstvu.
(2) Interni postupak vodi odjel za unutranju kontrolu.
(3) Svako ko primi informaciju o ili pritubu na policijskog slubenika proslijedice tu informaciju ili pritubu
odjelu za
unutranju kontrolu u roku od 24 casa.
(4) Interni postupak za lake povrede slubene dunosti mora se zavriti u roku od 30 dana od dana prijave
odjelu za unutranju kontrolu.
(5) Interni postupak za tee povrede slubene dunosti mora se zavriti u roku od tri mjeseca od dana prijave
odjelu za unutranju kontrolu, a moe se produiti za jo dva mjeseca u zavisnosti od sloenosti slucaja.
Clan 107.
Izricanje disciplinske sankcije
(1) Disciplinske sankcije za lake povrede slubene dunosti izrice rukovodilac nakon sprovedenog internog
postupka iz clana 106. ovog zakona.
(2) Disciplinske sankcije za tee povrede slubene dunosti izrice disciplinska komisija nakon sprovedenog
disciplinskog postupka iz clana 109. ovog zakona.
(3) Odluka o disciplinskoj odgovornosti dostavlja se policijskom slubeniku.
Clan 108.
Disciplinska komisija
(1) Disciplinsku komisiju uspostavlja rukovodilac, a clanovi su predsjedavajuci, dva clana i isti broj
zamjenika clanova. Dva clana i jedan zamjenik moraju imati cin samostalnog inspektora ili vii cin, a drugi
clan i drugi zamjenik moraju biti dravni slubenici. Najmanje dva clana disciplinske komisije moraju biti
diplomirani pravnici.
(2) Predsjedavajuci disciplinske komisije je policijski slubenik najvieg cina koji je diplomirani pravnik..
(3) Nacin rada, glasanja i donoenja odluka regulie se podzakonskim aktom iz clana 103. stava 4. ovog
zakona.
Clan 109.
Pokretanje disciplinskog postupka

25

(1) Za tee povrede slubene dunosti, odjel za unutranju kontrolu u roku od sedam dana nakon sprovedenog
internog postupka iz clana 106. ovog zakona dostavlja disciplinskoj komisiji zahtjev za pokretanje
disciplinskog postupka.
(2) Disciplinska komisija odlukom pokrece disciplinski postupak u roku od sedam dana od dana prijema
zahtjeva odjela za unutranju kontrolu.
(3) Zahtjev i odluka o pokretanju disciplinskog postupka zbog tee povrede slubene dunosti dostavlja se
policijskom slubeniku.
(4) Disciplinska komisija donosi odluku o disciplinskoj odgovornosti u roku od 60 dana nakon prijema
zahtjeva iz stava 1. ovog lana.
Clan 110.
Disciplinske sankcije
(1) Za lake povrede slubene dunosti, propisane u clanu 104. ovog zakona, mogu se izreci sljedece
disciplinske sankcije:
a) pismena opomena;
b) novcana kazna u iznosu od 15% jedne osnovne mjesecne plate policijskog slubenika.
(2) Za tee povrede slubene dunosti, propisane u clanu 105. ovog zakona, mogu se izreci sljedece
disciplinske sankcije:
a) novcana kazna;
b) obustavljanje unapredenja u vii cin;
c) prekid radnog odnosa.
(3) Novcana kazna za tee povrede slubene dunosti te prestanak radnog odnosa izricu se prema sljedecoj
tabeli:
Bodovi
Minimalna sankcija zasnovana na postotku osnovne jednomjesecne plate
Maksimalna sankcija zasnovana na postotku osnovne jednomjesecne plate
5 do 9 kazna od 15% za 2 mjeseca kazna od 15% za 3 mjeseca
10 do 14 kazna od 15% za 3 mjeseca kazna od 20% za 4 mjeseca
14 do 19 kazna od 20% za 4 mjeseca kazna od 30% za 5 mjeseca
20 do 24 kazna od 20% za 5 mjeseca kazna od 30% za 6 mjeseca
25 ili vie kazna od 20% za 6 mjeseca prestanak radnog odnosa
(4) Za 20 i vie bodova izrice se i disciplinska sankcija obustavljanja unapredenja u vii cin za vremenski
period od 12 mjeseci do 3 godine.
(5) Ako se policijski slubenik tereti za dvije ili vie povreda proisteklih iz istog dogadaja, disciplinska
odgovornost utvrduje se za svaku povredu zasebno, a izrice se jedinstvena disciplinska sankcija za sve
povrede. Odluku o jedinstvenoj disciplinskoj sankciji disciplinska komisija donosi prema povredi kojoj se
pripisuje najvie bodova, a ostale povrede uzimaju se u obzir kao oteavajuce okolnosti prilikom odlucivanja
o vrsti i visini disciplinske sankcije iz stava 3. ovog clana.
(6) Prilikom odlucivanja o disciplinskoj sankciji, bodovi pripisani za svaku povredu u proteklih pet godina se
zbrajaju, mnoe sa faktorom 0,2 te pribrajaju bodovima pripisanim za disciplinsku povredu po kojoj se
postupa.
(7) Svakoj lakoj povredi slubene dunosti pripisuje se jedan bod koji se dodjeljuje za period od dvije godine
od dana izricanja disciplinske sankcije i primjenjuje za buduce povrede slubene dunosti u tom roku.
(8) Obavezna disciplinska sankcija prekida radnog odnosa izrice se za tee povrede slubene dunosti iz clana
105. stava 1. tacke 13. do 26. ovog zakona, ako je povreda pocinjena sa umiljajem ili usljed krajnje nepanje,
a nisu utvrden olakavajuce okolnosti u prilog policijskom slubeniku.
(9) Obvezna disciplinska sankcija prekida radnog odnosa izrice se kada policijski slubenik sakupi 60 ili vie
bodova za povredu po kojoj se postupa i ranije povrede slubene dunosti u proteklih pet godina.
(10) Obvezna disciplinska sankcija prekida radnog odnosa izrice se ako je policijski slubenik pravosnano
osuden za krivicno djelo na kaznu zatvora od est mjeseci ili teu kaznu.
(11) Sve disciplinske sankcije izrecene za povrede slubene dunosti upisuju se u licni dosje policijskog
slubenika.
Clan 111.
Pravo albe na odluku o disciplinskoj odgovornosti
(1) Protiv odluke o disciplinskoj odgovornosti moe se podnijeti alba Odboru za albe policijskih slubenika
u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
(2) Odbor za albe policijskih slubenika o albi odluuje u roku od 30 dana od dana prijema albe.

26

Clan 112.
Suspenzija
(1) Policijski slubenik moe da bude privremeno suspendovan sa zadataka i dunosti koje obavlja ili
suspendovan iz policijskog organa ako je protiv njega pokrenut krivicni ili disciplinski postupak i ako se,
uzimajuci u obzir prirodu krivicnog djela ili prirodu tee povrede slubene dunosti kao i okolnosti pod
kojima je pocinjeno krivicno djelo, odnosno tea povreda slubene dunosti, moe osnovano vjerovati da bi
se inace tetilo interesima slube ili internom postupku.
(2) Rukovodilac je odgovoran za donoenje odluke o privremenoj suspenziji u skladu sa stavom 1. ovog
clana.
(3) Suspenzija policijskog slubenika odredena u skladu sa stavom 1. ovog clana moe trajati do okoncanja
disciplinskog ili krivicnog postupka.
(4) Tokom suspenzije slubeno oruje i slubena legitimacija policijskog slubenika oduzimaju se i
zabranjeno mu je nositi slubenu uniformu.
(5) Policijski slubenik koji je primio odluku o suspenziji iz stava 1. ovog clana moe podnijeti albu na
odluku o suspenziji Odboru za albe policijskih slubenika u roku od 3 dana od prijema odluke. alba ne
odgada izvrenje odluke.
Clan 113.
Isplata plate tokom suspenzije
(1) Tokom suspenzije iz policijskog organa, policijski slubenik ima pravo na 55% svoje plate. U posebnim
slucajevima, kada ima porodicu koju izdrava, policijski slubenik ima pravo na iznos do 65% svoje plate.
(2) Policijski slubenik ima pravo na punu naknadu svoje plate i druga prava po osnovu rada ako se utvrdi da
nije odgovoran za teu povredu slubene dunosti niti za pocinjenje krivicnog djela.
Clan 114.
Trajanje postupka
(1) Za lake povrede slubene dunosti, interni postupak i donoenje odluke o sankciji od strane rukovodioca
mora biti okoncano u roku od 60 dana od dana kada je povreda pocinjena ili dana kada je prijavljena odjelu za
unutranju kontrolu.
(2) Za tee povrede slubene dunosti, interni postupak i disciplinski postupak mora da bude okoncan u roku
od devet mjeseci od dana kada je povreda prijavljena odjelu za unutranju kontrolu.
(3) Izuzetno od stava 2. ovog clana, kada se protiv policijskog slubenika vodi krivicna istraga, pokrece se
disciplinski postupak i policijski slubenik se suspenduje do okoncanja krivicnog postupka ili do okoncanja
krivicne iotrage.
Clan 115.
Disciplinski spisi
(1) Policijski organ vodi evidenciju o disciplinskim sankcijama izrecenim policijskim slubenicima.
(2) Kopija odluke o disciplinskoj odgovornosti stavlja se u licni dosje policijskog slubenika.
GLAVA XII - ODGOVORNOST ZA TETU
Clan 116.
Odgovornost policijskog slubenika
(1) Policijski slubenik obavezan je policijskom organu da nadoknadi materijalnu tetu na imovini policijskog
organa koju je prouzrokovao namjerno ili iz grube nepanje tokom obavljanja dunosti.
(2) Policijski slubenik obavezan je policijskom organu da nadoknadi tetu koju policijski organ mora
nadoknaditi otecenim gradanima i pravnim licima, a koju je, namjerno ili iz grube nepanje, prouzrokovao
policijski slubenik tokom obavljanja dunosti.
(3) Svaki slubenik policijskog organa obavezan je da, odmah po saznanju, podnese izvjetaj o pricinjenoj
teti.
Clan 117.
Utvrdivanje i nadoknada tete
(1) Komisija koju uspostavlja rukovodilac utvrduje tetu, iznos i okolnosti pod kojima je teta prouzrokovana.
(2) Rukovodilac i policijski slubenik mogu napraviti pismeni sporazum o iznosu i nacinu nadoknade tete.

27

(3) Na osnovu izvjetaja komisije i sporazuma, rukovodilac donosi odluku o nadoknadi tete, iznosu, roku i
nacinu nadoknade. U skladu sa iznosom nadoknade i na osnovu zahtjeva policijskog slubenika, rukovodilac
moe dozvoliti isplatu u ratama.
(4) Ako je teta pricinjena na imovini, na zahtjev policijskog slubenika rukovodilac moe odobriti da teta
bude nadoknadena uspostavom predanjeg stanja na troak policijskog slubenika u odredenom roku.
Clan 118.
Odgovornost drave za tetu
(1) U skladu sa zakonom, BiH je odgovorna za tetu pricinjenu fizickim i pravnim licima kao rezultat
postupanja policijskih slubenika u izvrenju ili vezano za izvrenje zadataka policijskog organa.
(2) BiH ima pravo da zahtijeva od policijskog slubenika, za kojeg se utvrdi da je odgovoran za tetu iz stava
1. ovog clana, da nadoknadi iznos isplacen trecim licima, ako je prouzrokovana teta posljedica njegove grube
nepanje ili namjere ili neovlatenih radnji ili postupaka.
GLAVA XIII - PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Clan 119.
Osnove prestanka radnog odnosa
Policijskom slubeniku prestaje radni odnos, te automatski gubi status policijskog slubenika, u sljedecim
slucajevima;
1. kada svojevoljno da otkaz;
2. kada dobije ocjenu ''ne zadovoljava'' na kraju probnog rada;
3. kada navri 65 godina ivota i zakonom propisani penzijski sta ili 40 godina penzijskog staa;
4. kada je zbog zdravstvenog stanja trajno nesposoban da obavlja slubene dunosti, a da pri tom ne ispunjava
uslove za
premjetaj na drugo odgovarajuce radno mjesto unutar policijskog organa;
5. kada dva puta uzastopno dobije negativnu ocjenu za rad (clan 82);
6. gubitkom dravljanstva BiH;
7. sticanjem dravljanstva druge drave, ako je to u suprotnosti sa zakonima BiH;
8. zbog vika radnika;
9. kada mu je za krivicno djelo izrecena pravosnana kazna zatvora od est mjeseci ili tea kazna;
10. kada mu je izrecena disciplinska sankcija prestanka radnog odnosa;
11. istekom mandata rukovodioca, odnosno zamjenika rukovodioca policijskog organa iz clana 2. stava 1.
ovog zakona, ukoliko je prije imenovanja na tu dunost radio u policijskom organu na koji se ovaj zakon ne
primjenjuje.
Clan 120.
Obaveza razduenja slubenih sredstava
(1) Policijski slubenik kojem je prestao radni odnos u policijskom organu obavezan je da razdui sva
sredstva, ureaje i opremu koju je zaduio u roku od sedam dana od dana prestanka radnog odnosa.
(2) Na dan prestanka radnog odnosa, slubeno oruje i legitimacije policijskog slubenika oduzimaju se i
zabranjeno mu je nositi slubenu uniformu.
GLAVA XIV ODBOR ZA ALBE POLICIJSKIH SLUBENIKA
Clan 121.
Uspostavljanje i nadlenost Odbora za albe policijskih slubenika
(1) Odbor za albe policijskih slubenika je nezavisno tijelo Savjeta ministara sa nadlenostima utvrenim
lanom 9. Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine.
(2) Odbor za albe policijskih slubenika nadlean je za donoenje odluka po albama koje podnesu policijski
slubenici protiv odluka koje su donijela policijska tijela BiH u pogledu statusa policijskog slubenika ili u
sluajevima propusta policijskog tijela da donese odluku u pogledu statusa policijskog slubenika.
(3) Odluke Odbora za albe policijskih slubenika su konane i moraju se izvravati bez odgaanja, s tim da
mogu biti predmet sudskog preispitivanja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, a dostavljaju se
podnosiocu albe i policijskom tijelu u roku od osam dana od dana donoenja.
(4) Odbor za albe policijskih slubenika odluuje o albi u roku od 30 dana od prijema albe, osim albe na
odluku o suspenziji, o kojoj odluuje u roku od tri dana.

28

(5) alba podnesena Odboru za albe policijskih slubenika odgaa izvrenje odluke policijskog tijela, osim
albe na odluku o suspenziji.
(6) Odbor za albe policijskih slubenika obrauje podatke i vodi evidencije u skladu sa zakonom i drugim
propisima.
Clan 122.
Sastav Odbora za albe policijskih slubenika
(1) Odbor za albe policijskih slubenika ima sedam lanoa, od kojih su etiri lana policijski slubenici, a tri
lana su dravni slubenici.
(2) lanovi Odbora za albe policijskih slubenika, koji su policijski slubenici, moraju imati najmanje in
samostalnog inspektora. Od ukupnog broja lanova, najmanje pet lanova moraju biti diplomirani pravnici.
(3) Svaki policijski organ predlae ministaru po dva policijska slubenika za lanove Odbora za albe
policijskih slubenika, a koje ministar predlae Savjetu ministara na izbor i imenovanje, na mandat od etiri
godine.
(4) Clan Odbora za albe policijskih slubenika mora biti nezavisan u svom radu i nepristrasan.
(5) Clan Odbora za albe policijskih slubenika moe biti razrijeen dunosti prije isteka mandata po
proceduri propisanoj Zakonom o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine.
(6) U Odboru za albe policijskih slubenika moraju biti zastupljeni svi konstitutivni narodi.
lan 122a.
Postupak i nain rada Odbora za albe policijskih slubenika utvren Poslovnikom o radu
Postupak i nain rada Odbora za albe policijskih slubenika, u mjeri u kojoj nisu propisani Zakonom o
nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine, utvruju se Poslovnikom o radu
Odbora za albe policijskih slubenika koji usvaja Vijee ministara.

DIO CETVRTI - PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


Clan 123.
Prelazna odredba o zapoljavanju
(1) Do 31. 12. 2012. godine policijski organi mogu zapoljavati policijske slubenike koji su trenutno
zaposleni u slubama za sprovodenje zakona u Bosni i Hercegovini, na osnovu javnog konkursa za sve
cinove, ukljucujuci i cin policajca i mladeg inspektora. U tom periodu odredbe Poglavlja V nece se
primjenjivati na navedena zapoljavanja, osim ako ovim clanom nije drugacije predvideno.
(2) U smislu ovog clana, pod policijskim slubenikom iz stava 1. smatra se lice ovlateno da primjenjuje
policijske ovlasti i postupa kao ovlateno slubeno lice prema zakonima o krivicnom postupku u Bosni i
Hercegovini, to iskljucuje lica koja nisu ovlatena da primjenjuju policijske ovlasti, vec samo obavljaju
odredene poslove i zadatke koji mogu biti vezani za policijske aktivnosti.
(3) Clanovi 55. i 58. ovog zakona ne primjenjuju se na lica koja se zapoljavaju na osnovu stava 1. ovog
clana.
(4) U prelaznom periodu iz stava 1. ovog clana, policijski organi ce vriti zapoljavanje kadeta prema
odredbama Poglavlja V i VI ovog zakona na dva nivoa pristupanja policijskim snagama iz clana 42. ovog
zakona.
(5) Rukovodilac ce donijeti pravilnik o postupku izbora i zapoljavanja policijskih slubenika tokom
prelaznog perioda iz stava 1. ovog clana. Ovaj pravilnik ce u najvecoj mogucoj mjeri biti uskladen s optim
ciljem i svrhom ovog zakona, te ce se njime utvrditi, izmedu ostalog, omjer policijskih slubenika i kadeta
koji se zapoljavaju u skladu sa st. 1. i 4. ovog zakona, kao i nabrojati slube koje predstavljaju slube za
provodenje zakona iz stava 1. ovog clana.
Clan 124.
Prelazna odredba o imenovanju
(1) Prvo imenovanje rukovodioca i zamjenika rukovodioca policijskog organa prema ovom zakonu vri se po
isteku roka od najkasnije est mjeseci, nakon stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Izuzetno od clana 59. ovog zakona, za prvo imenovanje rukovodioca i zamjenika, rukovodioca policijskog
organa, kandidati za te poloaje ne moraju ispunjavati uslov od tri godine rada u cinu glavnog inspektora.
Clan 125.

29

Pravilnik o platama
(1) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vijee ministara usvojice Pravilnik o
platama i naknadama za policijske slubenike, a na osnovu prijedloga ministara zasnovanog na prijedlogu
rukovodioca i u skladu sa odredbama ovog zakona.
(2) U roku od mjesec od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vijee ministara usvojice novu osnovicu za
obracunavanje plata policijskih slubenika prema clanu 85. ovog zakona.
(3) Policijskim slubenicima kojima po novoj strukturi plate bude obracunata nia osnovna plata, dodijelice se
licna prelazna suma koja ce se obuhvatiti u buducem povecanju plata.
Clan 126.
Dodjela cinova
(1) Policijskim slubenicima koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona zaposlenici policijskog organa
dodjeljuje se cin u skladu sa odredbama ovog clana.
(2) Uslovi za dodjelu cina su sljedeci:
a) godine policijskog radnog iskustva koje su propisane clanom 76. ovog zakona kao uslov za unapredenje u
navedeni cin;
b) prethodna radna mjesta;
c) godine rada na trenutnom radnom mjestu;
d) obrazovanje propisano ovim zakonom za navedeni cin;
e) disciplinska evidencija.
(3) U smislu ovog clana, ''policijsko radno iskustvo'' podrazumijeva efektivno radno iskustvo steceno u
svojstvu lica ovlatenog da primjenjuje policijska ovlatenja i da postupa kao ovlateno slubeno lice prema
zakonima o krivicnom postupku koji su na snazi u Bosni i Hercegovini ili prema zakonima koji su bili u
primjeni prije stupanja na snagu tih zakona, to iskljucuje radno iskustvo steceno u svojstvu lica koje nije bilo
ovlateno da primjenjuje policijska ovlatenja, vec je samo obavljalo odredene poslove i zadatke koji mogu
biti vezani za policijske aktivnosti.
(4) Radno iskustvo policijskog slubenika sa VI i VII stepenom kolske spreme uzima se u obzir od dana
zavretka obrazovanja.
(5) Postupak dodjele cinova iz ovog clana ce se detaljnije urediti podzakonskim aktom iz stava 5. clana 69.
ovog zakona.
Clan 128.
Propisi Savjeta ministara
U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vijee ministara usvojice propise:
- o obliku policijske iskaznice i znacke te izgledu policijske uniforme (clan 5. stav 3.);
- o upatrebi sile (clan 27, stav 4.);
- o tekstu zakletve (clan 58. stav 2.);
- o nacelima privremenog premjetaja u drugu instituciju (clan 65. stav 4);
- o pravima, dunostima i odgovornosti policijskih slubenika premjetenih na rad izvan podrucja BiH (clan
66. stav 3.);
- o cinovima policijskih slubenika (clan 69. stav 5.);
- o drugam oblicima naknada (clan 94.);
- pravilnik o platama (clan 125. stav 1.).
Clan 129.
Propisi ministra
U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, ministar ce donijeti propise:
1) o nacinu dranja i noenja oruja i municije (clan 6.);
2) o nacinu i rasporedu testiranja (clan 50.);
3) o nastavnim programima i planovima obuke
4) o trajanju osnovne obuke i obavezama kadeta u toku obuke
5) o usavravanju policijskih slubenika (clan 57. stav 2.);
6) o proceduri o internom premjetaju policijskih slubenika (clan 64. stav 7.);
7) o proceduri za unapredenje policijskih slubenika (clan74.);
8) o internom objavljivanju slobodnih radnih mjesta (clan 75. stav 4.);
9) o ocjeni rada (clan 80. stav 5.);
10)o nacinu i visini naknada za rad u posebnim uslovima (clan 97. stav 5.);
11)o disciplinskom postupku (clan 103. stav 4.);

30

12) pravilnik o nagradama.


lan 129a.
Propisi
Svi podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o policijskim slubenicima Bosne i Hercegovine bie
usaglaeni sa odredbama ovog Zakona, u roku od mjesec dana od dana njegovog stupanja na snagu.
Clan 130.
Prelazna odredba o ispunjavanju uslova o zapoljavanju
(1) Ukoliko ovim zakonom nije drugaije propisano i u skladu sa medunarodnim obavezama Bosne i
Hercegovine, nijedno lice, ni pod kojim okolnostima, ne moe biti u radnom odnosu po snovu ovog zakona,
ako su mu Meunarodne policijske snage Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: IPTF) odbile certifikaciju ili
mu je IPTF ukinuo ovlatenje za vrenje policijskih ovlatenja.
(2) Ukoliko ovim Zakonom nije drugaije propisano, u skladu sa medunarodnim obavezama Bosne i
Hercegovine, i pored osnova koje su propisane u pogledu prekida radnog odnosa policijskog slubenika, radni
odnos policijskog slubenika prekida se i ne produava se ni u kom obliku, niti na bilo koji nacin, i ni pod
kojim okolnostima, ako je policijskom slubeniku IPTF odbio certifikaciju, odnosno ako mu je IPTF ukinuo
ovlatenje za vrenje policijskih ovlatenja.
(3) Stavovi (1) i (2) ovog lana ne primjenjuju se na lica kojima je IPTF odbio certifikaciju, a koje e u skladu
sa odredbama ovog zakona biti zaposlena u policijskom organu nakon stupanja na snagu ovog zakona.
(4) Lica iz stava (3) ovog lana izuzimaju se od primjene lana 46. taka b) ovog zakona.
(5) Da bi se smatralo licem kojem je IPTF odbio certifikaciju u smislu odredbe stava (3) ovog lana, lice je
prilikom podnoenja prijave za prijem u radni odnos duno da priloi dokaz o tome da mu je IPTF odbio
certifikaciju.
(6) Dokaz iz stava (5) ovog lana smatra se traenom dokumentacijom u smislu lana 51. stav (1) ovog
zakona i podnosi se:
a) u pisanoj formi, i
b) uz njega se podnosi primjerak odgovarajueg dokumenta IPTF-a kojim se potvruje odbijanje
certifikacije.
Clan 131.
Propisi rukovodioca
U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, rukovodilac ce donijeti propise o sljedecem:
1) o noenju policijske uniforme (clan 5. stav 2.);
2) o povjerljivim informacijama policijskog organa (clan 37. stav 2.);
3) o zapoljavanju i postupku odabira policijskih slubenika tokom prelaznog perioda (clan 123. stav 5).
Clan 132.
Prestanak vaenja ranijeg zakonodavstva
(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaju da vae propisi policijskog organa, kao i drugi propisi
kojim se reguliu pitanja propisana ovim zakonom.
(2) Do donoenja odgovarajucih propisa navedenih u ovom zakonu, policijski organ primjenjuje propise iz
stava 1. ovog clana, u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.
Clan 133.
Stupanje na snagu
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Slubenom glasniku BiH''.
PS BiH broj 40/04
28. maja 2004. godine
Sarajevo
Predsjedavajuci Predstavnickog doma
Parlamentarne skuptine BiH
Martin Ragu, s.r.
Predsjedavajuci Doma naroda
Parlamentarne skuptine BiH
Mustafa Pamuk, s.r.

31

''Slubeni glasnik BiH'', broj 27, od 15. juna 2004.godine


Ugradene izmjene i dopune: 63/04(v.p.), 5/06(v.p.).

32