You are on page 1of 13

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA HISTORIJU
ARHITEKTURA I UMJETNOST

( predmet : Historij osm!s"e "#$t#re i %i&i$i'%ije (
Me!tor : St#de!t :
)ro*+ dr+ ENES )ELIDIJA EDINA KADI,- .A
Vi/i+ss+ FAHD KASUMOVI,
Mrt- 0123
UVOD
Osm!s" #mjet!ost i r4ite"t#r !st$ je "o!ti!#itetom i spj!jem s postoje5im
sti$o&im i temm- $i i &!js"im #tje%jim- "oji 5e 6iti 7$&! os!o& ' st&r!je jed!o7
pose6!o7 sti$ # #mjet!osti i r4ite"t#ri- po'!tij "o osm!s" #mjet!ost i r4ite"t#r++
Os&j!jem &e$i"o7 teritorij- Osm!$ije s# post$i 6/ti!i%i "#$t#r!e trdi%ije s&jets"i4
po'!ti4 %rst&8 %rst& Tim#rid- isto9!i4 i 'pd!i4 Se$d:#" i At6e7o&- e7ipts"i4 i
sirijs"i4 Mme$#"- te .i'!ts"o7 ;rst& i "r/5!s"e dr:& s prostor .$"! i
Sredo'em!o7 6'e!+
Umjet!i9"o st&r$/t&o "od Osm!$ij 6i$o je %e!tr$i'ir!o # dr:&!oj #pr&i+
Kreti&!# i!te$i7e!%ij# # Osm!s"oj dr:&i o6r'o&$i s# #mjet!i%i "oji s# rdi$i #
rdio!i%m pri d&or#- "o i #mjet!i%i "oji s# 6i$i '/ti5e!i od s#$t!-"oji s# 9i!i$ &e$i"# i
&eom 6it!# dr#/t&e!# 7r#p#+ O&e 7r#pe r'$i9iti4 #mjet!i" < od "$i7r* do i'r=i&9
rs"o/!i4 /tor- 6i$e s# #stroje!e po mode$# ost$i4 osm!s"i4 i!stit#%ij- !'i&$i s# se
Ehl i Hiref ( Udruenje dvorskih umjetnika )+ T# s# 6i$i #mjet!i%i i' r'$i9iti4 dije$o&
;rst&8 Hert- Dms"- .7dd- Kir- >r#'ije- .os!e- Sr6ije- p 9" i It$ije i A#strije+
Umjet!i%i ? '!t$ije # or7!i'%iji E4$ @ i Hire*- sstoj$i s# se od /e7rt i mjstor+
S&"i odje$ #!#tr or7!i'%ije imo je s&oje 9e$!i"e i pomo5!i"e+ Str#"t#r# i r'&oje o&e
i!stit#%ije mo:e se !j6o$je prtiti i' t'&+ maa deftera, pre&ede!i "o re7istri !"!d- "o i
i' 4istorijs"i4 do"#me!t vekajiname ( 4ro!i"e ( i tezkire ( sje5!j (- "o i r4i&s"e
do"#me!t%ije+ Ist!6#$ je '4&$j#j#5i o&oj i!stit#%iji ( E4$ @ i @ Hire* ( "oj je o"#p$j$
e$it!e #mjet!i"e- 6io "#$t#r!i i #mjet!i9"i %e!tr "omp$et!e ;re&i!e+
R'&oj #mjet!osti i r4ite"t#re osm!s"o7 %rst& mo:e se podije$iti # !e"o$i"o period :
( R!i period ( 2AB1 + @ 23B1+ (
6 ( >odi!e r'&oj ( 23B1+ @ 2BB1+ (
% ( K$si9!i period ( 2BB1+ @ 2CB1+ (
d( Dr#7i "$si9!i period ( 2CB1+< 2DB1+ (
e( )eriod e"sperime!tir!j ( 2DB1+ @ 2EB1+ (
* ( Ks!i i$i '&r/!i period ( 2EB1+ @ 2F0A+ (
0
RANI PERIOD ( 1350- 1450. )

O&j r!i period !osi "r"teristi"e "oje &i/e pripdj# jed!ome 'pd!o!do$s"om
6ej$i"#- !e7o o!o /to se podr'#mije& pod pojmom Osm!s" dr:&+ T"o i osm!s"
r4ite"t#r o&o7 r!o7 period ostje pod #tje%jem 'pd!o!do$s"i4 i isto9!osredo'em!i4
trdi%ij s "ojim je 6i$ i i'r&!oj &e'i+
Arhitektura
O!o /to # o&om period# r'$i"#je osm!s"# r4ite"t#r# od se$d:#9"e jeste # tome /to
je r4ite"to!s"i4 i'r:j "od Se$d:#" !7$/e! ! *sdi- 7dje s# smje/te! mo!#me!t$!
#$'! &rt- do" je "od Osm!$ij tj de"or jed!"o rspore=e! po %ije$oj '7rdi s m$im
odst#p!jem- t"o d je #$' m$o &i/e !7$/e!+ S&r/e! primjer mo!#me!t$!e osm!s"e
r4ite"t#re je Ulu damija ( U$# %mii ( # .#rsi- "oj# je 2311+ do i'7rditi .je'id I ( 2AC1+ @
2313+ (+ O& d:mij im 01 "#po$- i #$' s tri str!e osim o!o7 dije$ "oji je o"re!#t prem
"i6$i+ S$i9! !%rt !$'imo jo/ "od Eski damije # Edir!i s F "#po$ i' 2323+ 7odi!e+
J&$j se "o!tr T p$! i'7rd!je "oji je podr'#mije&o prostor # o6$i"#
pr&o#7o!i" "oji se prote'o od #$' p s&e do 'id o"re!#to7 prem "i6$i+ )o$o&i%
'd!j o"re!#t " j#7#- # "ojoj se !$'io mi4r6 #'di7!#t je s !e"o$i"o stepe!i%- s
o6je str!e po$o&i%e dod! s# d& 6o9! "ri$ s r'$i9itim 6rojem prostorij+ I'!d s&"o7
dije$ !$'i se "#po$+ O&j o6$i" 7r=e&i!e 6io je &i/e!mje!s"i- "o d:mij i "o medres-
mo7o se "oristiti se jo/ i "o te"ij- m#s*ir4! i imret ( do6rot&or! "#4i!j (+
Njrs"o/!ij od s&i4 7r=e&i! s7r=e! ! os!o&# "o!tr T p$! jeste Yeil
damija ( Gesi$ %mii ( # .#rsi "oj# je do s7rditi mimr Hd:i I&' ! '4tje& Me4med I
( 2AEF+ @ 2302+ ( # period# od 232F+ i 2303+ 7odi!e+ U' d:mij# i'7r=e!i s# 6i$i jo/ 6roj!i
o6je"ti- od "oji4 s# se s9#&$i t#r6e- imret- medres i 4mm+ O&j "omp$e"s "oji se !'i&
Ge/i$ ? Gesi$ #"'#je ! po9et"e *ormir!j V"#*s"i4 "omp$e"s # Osm!s"oj dr:&i+
Sje&er! str! Ge/i$ d:mije smi/$je! je "o po$#"#po$!i tRijem s pet "#6et- $i !ije #
%ije$osti '&r/e!+ U!#tr se !$'e d& %e!tr$! "#6et+ D&ije prostorije po&e'!e s
%e!tr$!im dije$om d:mije !t"ri&e!e s# s d&ije m!je "#po$e+ S o6je str!e &iso"o7 $#"
port$ !$'e se 6re$je*!i *$or$!i moti&i- do" se i'!d #$' !$'i mukarna ( imit%ij
st$"tit (+ U!#tr!ji 'ido&i i p$*o! o&e d:mije m"sim$!o s# #"r/e!i jed!o6oj!im i
/re!im p$o9i%m- 7ips!im 6re$je*om te r=e!im dr&etom i "me!om+ U "$i7r*s"im
!tpisim "ori/te!i s# pism sulus
1
i kufi
2
- ! "ri&#d&im 7r!m is%rt! s# rumije

( i
r'! 7eometrijs" tije$+ !ihra" je &iso" 21 meter i o6$o:e! je p$o9i%m+ Njrs"o/!ijim
dije$om d:mije smtr se mahfil
3
"oj je &e$i"im $#"om o"re!#t prem prostor# ' mo$it&#+

Koristi$e s# se p$o9i%e i'r=i&!e te4!i"om 7$'ir!j # 6oji+ O& te4!i" r'&ije! je
# tim#rids"oj prijesto$!i%i Smr"!d#- te je pre"o Te6ri' do/$ # .#rs#+ Mo7$e s# 6iti
r'$i9iti4 6oj+ Njpo'!tije p$o9i%e s#sre5# se # Ge/i$ t#r6et#- osmo#7o!o7 o6$i" i
po"ri&e!o7 s jed!om "#po$om- &e$i"i4 dime!'ij+ T#r6e je i'7r=e!o 2302+ 7odi!e- !"o!
smrti Me4med I+ Spo$j!i 'ido&i o&o7 t#r6et o6$o:e!i s# tir"i'!im p$o9i%m+
Umjet!i%i "oji s# rdi$i ! "omp$e"s# Me4med I s# "ermi9r M#4mmed e$ @
Med:!#!- de"orter 'ido& A$i 6+ I$ijs A$i i mjstor # dr&et# A$i 6+ Hd:i A4med+
2
Kit!jsto pismo # "ojem domi!irj# "r#:!i%e+
0
Od$i"#je se s j"om ist"!#tim "#to&im+
A
Kri&#d&i *$or$!i moti&i sti$i'ir!i od !do$s"i4 Se$d:#"+
3
)rostorij ! sprt# ' :e!e+
A
Me=# "omp$e"se r!o7 osm!s"o7 period i'7r=e!e # 6'i "o!t#re T p$! spd i
"omp$e"s H#d&e!di7r- i'7r=e! i'me=# 2A31+ i 2AEF+ od str!e M#rd I ( 2A2F ? 2A0C+ @
2AEF+ (- "omp$e"s s#$t! .je'id I 2AF0+- te po'!ti "omp$e"s !'&! M#rdije- po s#$t!#
M#rd# II ( 2313+ @ 23B2+ (+
N"o! /to s# pre/$i Drd!e$e i po9e$i d se /ire # Tr"iji Osm!$ije s# '
prijesto$!i%# #'e$i Edir!#- te t"o postj# &e$i" dr:& "oj se prostir$ ! d& "o!ti!e!t+
S o&im #spje4om do$'i do promije!e i # r4ite"t#ri- "oj je sd i'r:&$
mo!#me!t$!ost i teritorij$!i i!te7ritet+ J&$j se p$! d&ori/t s trijemo&im+ #amija sa tri
erefe i'7r=e! 233D+ od str!e M#rd II- im d&ori/te "oje je s 9etiri str!e o"r#:e!o
trijemo&im+ I' d&ori/t se #$'i # &e$i"i %e!tr$!i prostor "oji je po"ri&e! &e$i"om "#po$om+
O&o je pr&i primjet "$si9!e osm!s"e r4ite"t#re s pri!%ipom stepe!o&!j+ U' d:mij#
!$'i se jo/ medres- do6rot&or! "#4i!j i dr#< $ 4dis+
S#$t! M#rd II- #teme$jite$j je d:mije M#rdije i o6je"t i'7r=e!o7 pod "o!tr T
p$!# # Edir!# 23A3+ 7odi!e+ )r&o6it!o o6je"t je 6io !mije!je! "o me&$e&i4!
( me&$e&ijs" te"ij (+ >$'ir! "ermi" # 6oji- "ojoj me o6$o:e! mi4r6- te sti$ i moti&
r#9!o7 rd ide!ti9!i s# o!im # .#rsi+ O&dje se tir"i'!o 7$'#rir!i tro#7$o&i- "ori/te!i '
'id!i de"or- sjedi!j#j# s p$&o @ 6ije$im /esto#7o!im p$o9i%m "oje 'jed!o s$#:e '
o6$7!je 'id d:mije+ O&e 6ije$o< p$&e p$o9i%e s moti&om $ot#s pro%&$o7 i' stije!e i$i
/e""ije pored!e # o6$i"# "o!%e!tri9!i4 "r#7o& #"'#j# ! #tje%j "i!es"o7 por%#$! i'
period Mi!7- prem moti&# i te4!i%i po"'#j# s$i9!ost s "ermi"om r!o7 osm!s"o7
period+
Ar4ite"t#r os$i"& *ormir!je !o&e dr:&e i &jero&!j- te sim6o$i'ir s!7# dr:&e
""o dom5im t"o i str!im posmtr9im+ F#!"%ij r4ite"t#re- !ije smo d 'do&o$ji
odre=e!e potre6e jed!o7 &$dr !e7o i d o&je"o&je9i !je7o&# &$d&i!#+
Hto se ti9e "ermi"e od sredi!e IIV do sredi!e IV sto$je5 i'r:& "o!ti!#itet
pos#d od %r&e!e 7$i!e- i'r=i&!i4 # !do$s"im 6ej$i%im- "oje s# im$e 7$'#r# i 6i$e
#"r/e!e *$or$!im moti&im i 7eometrijs"im tije$im- te "i!es" 6ije$o @ p$& "ermi"+
Ks!ije do$'i do opd!j pop#$r!osti te4!i"e 7$'ir!j # 6oji ( me=# pos$jed!jim
7r=e&i!m #"r/e!im o&om te4!i"om jeste $ala%a &inili i' 23D3+ # 'o$ka$i (araju
Me4emed II (+ Nd$je postj# pop#$r!e "ermi9"e p$o9i%e i'r=i&!e te4!i"om
potpo&r/i!s"o7 6oje!j+ )r&e primjere p$&o @ 6ije$e "ermi"e "oj 5e pre#'eti primt #
osm!s"oj r4ite"t#ri !$'imo # !uradiji i #amiji sa tri erefe+
GODINE RAZVOJA ( 1450. 1550. )
Arhitektura
>odi!e r'&oj osm!s"e #mjet!osti i r4ite"t#re o6i$je:i$ je 7rd!j 'o$ka$i (araja+
O&o je s&e po"'i&$o d je oms!s" dr:& os&j!jem Ist!6#$ post$ pr& %re&i!+
D&or je s7rdio Me4med II Os&j9 23CE+ 7odi!e+ Top"pi Srj predst&$j "omp$e"s
7r=e&i! ops!i4 &iso"im 'idi!m i "#$m- te je predst&$jo #t&r=e!i 7rd @ p$9#+
O&j d&or% predst&$jo je od7oj!i i o6r'o&!i %e!tr ;rst&+
Komp$e"s je 6io s9i!je! od tri po&e'! d&ori/t # "oj se #$'i$o "ro' 7r!dio'!
&rt+ Sredi!om IVI sto$je5 do7r=e! je 4rem s &i/e od AC1 so6 ' st!o&!je %rs"e
porodi%e+ U IVII sto$je5# pre#re=e!o je i 9et&rto d&ori/te- "oje je 7$ed$o prem o6$i+
)r&o6it!o je d&or% !osio ime )eni (araj ( No&i d&or%(+ U!#tr "omp$e"s r'$i"o&$i s# se
j&!i- dmi!istrti&!i- od7jte$js"i i pri&t!i odje$i+ )ostoj$e s# pose6!e prostorije ' oso6$je
p$9e- "o /to s# 4mmi- 6o$!i%e- "#4i!je- d:mije i "!ji:!i%A- te pose6!i prostori ' !e"e
s&e9!e %eremo!ije i prijeme+ Nj&:!iji o6je"t 6io je divanhana, mjesto od"$e se #pr&$j$o
;rst&om- 7dje s# se sstj$i &e$i"i &e'iri i 9$!o&i #ivan Huma*una+ Odm4 i'
3
di&!4!e !$'i$ se tvr+ava $ravde ( Ad$et K#$esi (- mjesto od"$e je s#$t! s$#/o
'sjed!je #ivan i Huma*una,
U!#tr Top"pi Srj !$'imo i !e"e odje$e rdio!i% 9$!o& E4$ @ i Hire*+
T"o=er ! d&or# s# postoj$i i dije$o&i i$#mi!tors"e rdio!i%e- "oji s# 'jed!o s
"$i7r*im i m#d:e$itim
B
- rdi$o ! i$#str%iji i i$#mi!%iji r#"opis+
Aj So*ij- "oj# je # VI sto$je5# i'7rdio 6i'!tijs"i %r J#sti!ij!- po9i!je !o&im
7ospodrim s$#:iti "o d:mij+O& d:mij postt 5e 7$&!i i'&or i!spir%ije- pose6!o
mimr# Si!!#- "oji 5e 6iti pro'&! Kod: Mimr ( Ve$i"i mimr (+
)r&i "omp$e"s- !"o! os&j!j Ist!6#$- i'7rdio je Me4med II+ Sstojo se od
d:mije "o %e!tr$!o7 o6je"t i !i' dr#7i4 o6je"t ' s&"od!e&!# #potre6# ( od
do6rot&or!i4- od7oj!i4 do tr7o&i!s"i (+
Komp$e"s s#$t! .je'id II i'7r=e! i'me=# 2B11+ i 2B1B+ s9#&o je s&oj pr&o6it!i
i'7$ed+ Komp$e"s se !$'i !ed$e"o od (tare $ala%e ( Es"i Srj (- %e!tr$!i o6je"t d:mij
i'7r=e! je po #'or# ! Aj So*ij#+ )rije o&o7 "omp$e"s- .je'id II i'7rdio je "omp$e"s #
Edir!i+- 9iji je 7rdite$j mimr Si!!- i'me=# 23E1+i 23EE+ U tom "omp$e"s# p:!j# '#'im
daru ifa - 6o$!i% ' $ije9e!je psi4o*i'i9"i4 6o$es!i"+
Osm!s" r4ite"t#r s&oj !j&e5i pro%&t do:i&je$ je # period 7rdite$jst& mimr
Si!! i !je7o&i4 #9e!i"+ O! je e"sperime!tiro- t"o /to je pored %e!tr$!e "#po$e- dod&o
jo/ d&ije- tri i$i 9" 9etiri i po$ spored!e+ O! je # s&om rd# ood 2BA1+ @ 2BEE+ i'7rdio pre"o
A11 7r=e&i!+ )r&o je prepo'!$ !je7o& rd s#$t!ij H#rem- 'tim "5er" Mi4rim4-
s#$t! S#$ejm! Ve$i9!st&e!i dodije$io m# je 'dt" i'7rd!je d:mije # spome! ! r!o
premi!#$o7 pri!% Me4med+ D:mij do&r/e! 2B3E+ i po'!t je "o -ehzade #ami
( )ri!9e& d:mij (+
S#$ejm!ij d:mij i "omp$e"s "oj# je do i'7rditi S#$ejm! Ve$i9!st&e!i-
s7rdio j# je Si!! 2BBD+- #6rjj# se me=# !j&:!ije 7r=e&i!e # Ist!6#$#+ )ored d:mije-
"oj je %e!tr$!i o6je"t !$'i se jo/ 2E o6je"t ( do6rot&or! "#4i!j- t64!e- 6o$!i%-
medres- /"o$e- 4mm- d#5!i i dr+ (+I' d:mije se !$'i t#r6e s#$t! S#$ejm! i !je7o&e
:e!e H#rem S#$t!+ S#je$m!ij im pr&#7o!i p$!- s d&ori/tem "oji je dje$om !t"ri&e!o
i i' "oje7 se #$'i # d:mij#+ ;e!tr$!i prostor po"ri& &e$i" "#po$- "oj je &iso" BA metr+
D:miji &e$i9!st&e! i'7$ed dj# "#po$e- 'ido&i o6$o:e!i "ermi"om # 6oji- pro'ori # 6oji-
re'6re!i mermer- 6ri!$! &rt- "$i7r*s"i !tpisi i s$++ U s"$op# medres !$'i$e s# se
dershane ( prostorije ' odr:&!je pred&!j (,
!"et#$%t i %&ikar%t'$
S#$t! S#je$m! Z"o!od&% 6io je jed! od !j&e5i4 '/tit!i" #mjet!i" i $j#6ite$j
#mjet!osti i pjes!i"++ Os!o&o je i 6o7t# 6i6$iote"# "oj se sstoj$ od rps"i4-t#rs"i4-
per'ijs"i4- $i i $ti!s"i4 i 7r9"i4 r#"opis+ N d&or je po'i&o i it$ij!s"e s$i"re- me=#
!jim isti9# se Ve!e%ij!% >e!ti$e .e$$i!i i Npo$it!% ;o!st!' de Ferrr "oji s# #$jem
i'rdi$i portret i med$jo!e s $i"om s#$t! Me4med II+ Dje$ e&rops"i4 s$i"r i re!es!s!
trdi%ij #tje%$ s# ! dje$ osm!s"i4 #mjet!i"+ Z period S#$ejm! do$'i do r'&oj
#mjet!ost - te se j&$jj# #mjet!i%i i'#'et!e &rijed!osti8 mimmr Si!!- Nes#4 Mtr"9ije-
Kr4isrij- H4"#$# i Kr Memij+
Td je po pr&i p#t j&$jj# i !o&i osm!s"i sti$o&i i teme+ Jed! od !j&e5i4 !o&i!
6i$e s# ahname, 6io7r*ije s#$t! # sti4#- "oje s# d&ors"i i$#strtori #"r/&$i
mi!ijt#rm+ Me=# re$i'torim o&i4 dje$ tre6 spome!#ti Hajdar .eis ( 23F0+ @ 2BD0+ ( s
pse#do!imom /i0ari- 'po&jed!i" osm!s"e mor!ri%e+ O! je s$i"o s#$t!e S#$ejm! i
Se$im II- te Hjretti! .r6rose 'po&jed!i" mor!ri%e i po"re!#o pr"s# s$i"!j portret+
Dr#7 $i9!ost jest /esuh !atrak%ija ( 2BC3 +J (- do6io ime po tome /to je i'mis$io i7r# "ojoj
B
Mjstori ' #&e'i&!je i #"ori9&!je "!ji7+
B
se "oristio mtr"om ( to$j7om (+ O! je #9est&o&o # m!o7im po4odim S#$ejm! I-
6i$je:e5i do7=je i s$i"j#5i !o&oos&oje! mjest i $#"e+ Nje7o& 4istorij o po4od# ! Ir" i
Ir! 2BA3+ @ AC+ #"$j#9#je s$i"# Ist!6#$ ! d&ije *o$ije- "oj pri"'#je s&e &:!ije 7r=e&i!e
# 7rd#+
)oj& s$i"rst& !d4!#to7 4istorijom sredi!om IVI sto$je5+ Njstrije i
!js$&!ije dje$o t"&o7 tip je (ulejmannama ( K!ji7 o S#$ejm!# ( i' 2BBE+ Npiso j# je
s#$t!o& 6io7r* Ari*i- 7o&ori o :i&or# S#$ejm! I+
T"o=er- ! d&ije *o$ije pri"'! je opsd .eo7rd 2B02+- 7dje je m$di s#$t! ( $ije&o (
pri"'! ""o s &e'irim posmtr !pd ! 7rd+
Se$im I- "oji je pro/irio ;rst&o ! j#7 i isto"- te '#'eo Me""# i Medi!#- i pre#'eo 4$i*t-
6io je i'&!red! pjes!i"+
D'$"i(a #a"%&a'#i"ih ka&i)ra*a+
-ejh Hamdullah ( 1122, ), os!o&o s&oj pr&% # "$i7r*iji+ .io #9ite$j .je'id II+
Smtr se j je ispiso pre"o B1 M#s4* i &i/e od 211 d:#'o&- te je pripremo 6roj!e
"$i7r*s"e &je:6e+ Rdio je i !tpise ! m!o7im r4ite"to!s"im 'd!jim+
3hmed 4arahisari ( 2BBC+( @ 6io !j&e5i re*ormtor me=# "$i7r*im+ )repiso
m!o7o6roj!e M#s4*e- "!ji7e do& i m#r""+ Rdio "$i7r*ij# ! S#$ejm!iji d:miji+
Njpo'!tije dje$o m# je 4arahisarijev !ushaf ( 0FE $isto& (
Iu!i#at$ri k$"i %u ra,i&i -a .u&e"!a#a+
-ahkulu @ r'&io de"orti&!i sti$ saz ( %aro"na uma ), Dje$o&o # period# i'me=#
2B01 i 2BB1+ 7odi!e+ S$i"o 6or6e !d!r&!i4 6i58 'mje&- *e!i"s i "i$i!i+ A s dr#7e
str!e !=e$i i &i$e # 'e$e!im pej':im #' pi5e i m#'i"#+ Nj9e5e/5i moti&i # sti$# s':
%&jet!e "ompo'i%ije- p#po$j%i- te 7r!e s isprep$ete!im s6$jstim $isto&im+
4ara !emi @ #9e!i" H4"#$#+ Dje$o&o i'me=# 2B31+ i 2BC1+ 7odi!e+ T"o=er- '
!je7 se &e:e "r"teristi9! de"orti&!i sti$ s $$m- "r!*i$im- '#m6#$im- r#:m-te
7r!je "oje !osi s&"oj"e &rste 6e4r+ O&j sti$ "oristi se oso6ito # "ermi%i ( 6ije$o @
p$&oj i tir"i'!oj- "s!ije s&ijet$o modr # ms$i!sto 'e$e! i %r! ( i t"$/t&#+
Ve$i9!st&e! primjer #potre6e s' !$'imo ! "*t!# i'r=e!om ' .je'id- si!
S#$ejm! I+ N "*t!# od /re!e s&i$e i t"!i!e do6i&e!e i' '$t!o7 "o!% te4!i"om "em4-
!$'e se %&jeto&i i $isto&i # s'#+
Kod pr&e proi'&od!je tepi4 p:!j# pri&$9e sti$i'ir!i *#!$!i moti&i tj+ im7i!r!e
mito$o/"e :i&oti!je pop#t 'mje& i pti%+Tepisi pod !'i&om hol"ein i lotto+ U"rsi "oji
preo&$=#j# ! toj &rsti tepi4 s# # o6$i"# 7eometrijs"i4 tije$ tj+ osmo#7$o&+ Do" se #
tepisim 4o$6ei! "oriste 7eometrijs"i #"rsi i 9&oro&i- "od tepi4 $otto os!o&!i de"orti&!i
moti& s# rumije+
/0A.I1NI PERIOD ( 1550. 1250. )
U "$si9!om period# osm!s"e "#$t#re !stj# mo!#me!t$! dje$ pop#t d:mije
Se$imije # Edir!i i$i S#$t! A4medo&e d:mije # Ist!6#$#+ Kermi9"e p$o9i%e i' I'!i"-
"ojim s# se #"r/&$i o6je"ti- post$i s# "o!#re!t 9#&e!im t"!i!m i' .#rse i tepisim i'
U/"- "oje s# se i'&o'i$e # E#rop#+
Arhitektura
C
Se$imij d:mij /to j# je mimr Si!! 2BDB+ i'7rdio ' s#$t! Se$im II- je o6je"t
"oji je Si!!# do!io &e$i"# s$&#+ >r=e&i!# "rsi i'&!red! "#po$ "oj "o d &isi- te
!t"ri& dr#7e m$e "#po$e- potpor!e st#po&e te r&!i prostor o"r#7$o7 o6$i" s pro'orim+
S 9etiri t!" mi!ret i s 9et&ero#7o!im d&ori/tem+ S str! d&ori/t prostire se
"#po$m !t"ri&e!i trijem- ! sredi!i d&ori/t osmo#7o!i /dr&!+ U j#:!im #7$o&im
!$'i se medres i dr#< $ "#rr+
V:!o je ist9i jo/ d&ije 7r=e&i!e "oje je mimr Si!! s7rdio ' &e'ire ? %rs"e
'eto&e+ )r& je i'7r=e! 2BC2+ 7odi!e ' R#stem p/#- 'et S#$ejm! I- dr#7 ' Me4med
@ p/# So"o$o&i5+ Ve$i"o7 &e'ir+ O&# d:mij# # ime Me4med @ p/e d$ je 2BD0+ s7rditi
s#pr#7 Esme4! S#$t!- "5er" Se$im II+
#amija (ultan 3hmedova i$i 5lava damija # Ist!6#$#+ Do6i$ je ime )$& d:mij-
jer s# # e!terijer# d:mije "ori/te!e m!o7e "ermi9"e p$o9i%e+ S7rdio j# je Sede*"r
Me4med @7- po'!t "o mjstor "oji se 6&io sede*!im 7r&#rm+ )$& d:mij spd #
red s"$d!i4- 7r%io'!i4 i po'!ti4 7r=e&i!+ K&dri*i$!i p$!- s %e!tr$!om "#po$om "oj
se os$!j ! 9etiri 'id i s str!e s 9etiri po$#"#po$e+
!"et#$%t i %&ikar%t'$
Ist"!#ti d&ors"i 4istori9r o&o7 period 6io je Lo"m!- "oji je # period# 2BCF+< 2BFB+
6io ! po$o:j# /ahnamedije- s#$t!o&o7 $i9!o7 6io7r*+ A#tor je m!o7i4 dje$ me=#
!jim tre6 spome!#ti: 'arih i (ultan (ule*man- dje$o "oje se 6&i pos$jed!jim 7odi!m
S#$ejm! I+ (ahname i (elim Han i (ahinsahname- dje$ "oj o6r=#j# Se$im II I M#rd
III- 6u"det7ul 'evarih- op5 4istorij s&ijet- te Hunername dje$o o #spjesim i dosti7!#5im
s#$t!+
Hunernama : I tom- do&r/e! 2BE3+ 7o&ori o 4istoriji Osm!$ij od Osm! I do smrti
Se$im I+ II tom je do&r/e! 2BEE+ # "ojem je o6r=e! &$d&i! S#$ejm! Ve$i9!st&e!o7+
Mjstor Osm!- i$#mi!tor "oji je o6i$je:io s$i"rs"# trdi%ij# "$si9!o7 period- r'&io je
s$i"rs"# trdi%ij# #st!o&$je!# # (ule*manname i' 2BBE+ Os$i"o po6jed# S#$ejm! I !d
e&rops"im s!7m ! Mo49# 2B0C+
I$#strir!i 4istorijs"i r#"opisi ahnamedija, "oji s# pri"'i&$i s#$t!e !
%eremo!ijm- te &oj!e i dmi!istrti&!e "ti&!osti- i'r=i&!i s# do sredi!e IVII sto$je5+
Z$tri s# 6i$i %e!tr$!e *i7#re "d s# # pit!j# '!t$ije #!#tr E4$< i Hire*+ Z
potre6e s#$t! i'r=i&$i s# r'$i9ite &rste re"&i'it- od /$jemo&- s6$ji- 9#t#r- ops9 i
"i5!"i p s&e do predmet ' s&"od!e&!# #potre6# (per- o"&iri ' M#s4*e- 'dje$e- pe4ri
i po"$i+ ( Jed! od '!me!iti4 #mjet!i" 6io je i Me4med i' .os!e- "oji se i'me=# 2BEE+ i
2C1C+ !$'io ! 9e$# '$trs"e rdio!i%e ( '$t! 9#t#r #"r/e! dr7im "me!jem (+ O& je
9#t#r predst&$j$ &:! dio s#$t!o&e &oj!i9"e #!i*orme i 6i$ je sim6o$ #toritet i mo5i+
S#$t! s# prti$i silahdar a0a, "oji je !osio s6$j#- %uhudar a0a "oji je !osio 9#t#r#
!p#!je!# &odom+ )o&r/i! 9#t#re- #"r/e! je *$or$!im moti&im i smr7dim i r#6i!im-
"oji s# smje/te!i # sredi!# $e:i/t # o6$i"# %&ijet+ >or!ji r#6o&i 9#t#re imj# '&r/et" #
o6$i"# d&j# 'mje&+
Veom 'st#p$je!e 6i$e s# p$o9i%e := #"r/e!e '$t!im 7r&#rm i dr7im
"me!jem- o7$ed$ s dr7#$jim- r'!e pos#de- "#tije- $#"o&i i "i5!"e+ S$i9!e te4!i"e
"ori/te!e s# i pri i'rdi or#:j i 'pre:!i4 "o$+
Dje$ s sre6rom s po'$tom i s&tom- me=# !jim tre6 spome!#ti st$" '
9#&!je M#s4* 4'reti Osm! 2C2D+ 7odi!e- "oj# je do i'rditi s#$t! A4med I+ St$" je
!pr&$je! od sre6r i po'$5e! je- &iso" metr i po$- po"ri&e! je m$e!im "ro&om # o6$i"#
pirmide+ Tr#p je 9et&ero#7o! i #"r/e! je %ittim i' K#rK!- poe'ijom- i moti&im
i'r=e!im # s'#+
D
Dje$ d&ors"i4 sto$r r=e! # dr&et#- "o /to s# prijesto$je- "#tije- s!d#%i i st$%i-
pri6ori ' pis!je i to6o$%i- 'tim mim6eri- 5#rso&i st$%i ' 9#&!je M#s4* i dr+ O&i
predmeti #"r/&!i s# !7$/&!jem "o!trst dr&et i 6je$o"osti- sede* i
"or!j9e&i!e+Kt"d s# "ori/te!i dr7o "me!je i met$!e &rp%e+
Te"sti$! i!d#strij os$i"& &iso" te4!o$o/" dosti7!#5+ N s#$t!o&im i s&e9!im
odije$im 9$!o& d&ors"e porodi%e "ori/te!i s# or7i!$!i de'e!i od s&i$e i sre6re!o '$t!i4
!iti + Ko primjer "&$itete i rs"o/i !&odi se &e$i9!st&e!i "*t! M#rd III s &erti"$!im
&$o&itim 7r!m "oje ! se6i imj# jr"o%r&e!e 6r/#!ste t#$ip!e 9iji se $isto&i !$'e !
sre6re!o @ '$t!oj po&r/i!i+
Njprod#"ti&!ij rdio!i% ' i'rd# tepi4 6i$ je # U/"#+ O!i ot"ri&j# r'$i9ite
tipo&e di'j! - me=# "ojim domi!irj# o&$!i i med$jo!i # o6$i"# '&ije'de "oji s# se mo7$i
po!&$jti+ T"o=er 'st#p$je!i s# 6i$i tepisi s sit!im moti&im "oji se mo7# po!&$jti+ N
jed!oj &rsti tepi4 "ori/te!i s# moti&i 8intemani # "ojim pre&$d&j# d#p$e t$sste $i!ije i
t#*!e ' "oje se smtr$o d sim6o$i'irj# ti7r i$i $eoprd+ )od$o7 je 6ije$ i$i dr#7e
ot&ore!e 6oje+ Dr#7i moti& jes# sti$i'ir!i $isto&i- !'&!i tepisi s pti%om- jer podsje5j# !
pti%# # $et#+
Do" je ' t"!je tepi4 !mije!je!i4 ' d&or "ori/te! s&i$ i met$!e &rp%e- tepisi '
p#9"# #potre6# i i'&o' r=e!i s# od &#!e+
DRGI /0A.I1NI PERIOD ( 1250.- 1350. )
Arhitektura
Od d:mij "r"teristi9!i ' dr#7i "$si9!i sti$ tre6 spome!#ti Yeni damiju i$i
#amija 9alide (ultan, Z i'7rd!j# o&e d:mije !j&e5i #tje%j im$e s# tri :e!e+ )r& od
!ji4 je S*ij S#$t!- mj" Me4med III- "oj je 2BFE+ otpo9e$ 7rd!j# d:mije+ N"o!
smrti S*ije- 7rd!j# # s&oje r#"e #'im mj" M#rd IV I I6r4im- !e! Me4emd IV-
Kosem M4pej"er S#$t!+ Kosem #mire 2CB2+- 7rd!j# Je!i d:mije pre#'im sd !je!
s!4 i mj" s#$t!ij Htid:e T#r4! S#$t!+ D:mij je '&r/e! 2CCA+ 7odi!e+ )ored
d:mije Htid:e je i'7rdi$ p$9# ' s&oje potre6e- 9esm#- 4mm- i Misir 9r/ij# s pre"o
E1 d#5! ' '9i!e+ Mimri 'd#:e!i ' i'7rd!j# d:mije 6i$i s# D&#d A7- #9e!i"
mimr Si!! i M#st* A7- "oj# j# je '&r/io+
U "omp$e"s# Top"pi Srj # o&om period# s#$t!i s# d$i i'7rditi #!#tr 9et&rto7
d&ori/t d&ije p$9e .evansku ( Re&! Kos"# ( i :a0dadsku ( .7dt Kos"#(+
U!#tr/!jost .7dds"e p$9e- i'7r=e!e ! po!o&!o os&oje!je .7dd 2CAD-
#"r/e! je p$&om i '#r!om "ermi"om di'j!ir!om # s'#+ Nst$e po #'or# ! o!e i'
IVI sto$je5 i' S#!ets"e odje ( S#!!et Odsi(+
U dje$im i' VIII sto$je5 &id$ji& je !'d" # po7$ed# "&$itete- prod#"ti&!osti i
or7i!$osti+ R'$o7 tome je opd!je e"o!oms"e mo5i i !e t"o j"i s#$t!i+
!"et#$%t i %&ikar%t'$
Umjet!i"e 'mje!j#j# '!t$ije pri proi'&od!ji "ermi9"i4 p$o9i%+ )rimjet! je i
st7!%ij # po7$ed# !o&i4 i$#strir!i4 r#"opis- "oj s# 6i$ o7r!i9e! ! m$o6roj!
4istorijs" dje$ "o /to s# silsiname ( dje$ o 7e!e$o7iji (+
U II po$o&i%i IVII sto$je5 dje$o&o je H*i' Osm! ( 2C30+< 2CFE+ (- ' "oje7 se
smtr jed!im od !j6o$ji4 "$i7r* Osm!s"o7 ;rst&+ )repiso je &i/e od 0B M#s4*-
m!o7o pose6!i4 d:#'o&- #tor je m!o7o6roj!i4 "$i7r*s"i4 #red"+.io je #9ite$j s#$t!
M#st*e II i A4med III+ .io je po'!t i "o tu0rake ( i'r=i&9 t#7re
C
(+
C
Sim6o$ "oji je predst&$jo s#$t!o& pe9t ! s$#:e!im do"#me!tim+
E
I # o&om period# 6i$ je mso&! proi'&od!j tepi4 ' i'&o' # e#rops"e %e!tre+
)roi'&o=e!i s# 6i$i # %e!trim 'pd!e A!do$ije # U/"# i .er7mi- te # Mi$s#- >ordes#-
Ldi"#- Ko!ji i dr#7im %e!trim+
U &rijeme s#$t! A4med III- do$'i do !e&jero&t!o7 pre&rt # "#$t#ri i #mjet!osti+
;ale #evri
<
( period $$ ( o'!9& dr#7i "$si9!i period osm!s"e #mjet!osti- o"o!9! je
2DA1+ 7odi!e+ Uspost&$j!jem dip$omts"i4 &e' s .e9om i )ri'om j9 r'mje!
#mjet!i9"i4 trdi%ij+U E#rop# #$'i mod a la turka- # isto &rijeme se ro"o"o i!"orporir #
trdi%io!$!i osm!s"i sti$ de"orir!j+
Mimri i de"orteri A4med III rdi$i s# ! p$9i Aj!$i K&" - "o m!o7e
/dr&!e- #"$j#9#j#5i i o!j "oji se !$'i ! #$'# Top"pi Srj- po'!t "o Hdr&!
A4med III i' 2D0E+ 7odi!e+ U tre5em d&ori/t# do je s7rditi i 6i6$iote"# # "ojoj se !$'i
&e$i" "o$e"%ij r#"opis+
3"duldelil &ele"i, #mjet!i" pod pse#do!imom ;evni- #rdio je '6ir"# i$#str%ij #
"ojoj je pri"'! odje5 m#/"r% i :e!- te dje$o # "ojem dje portrete osm!s"i4 s#$t!+
Nje7o& !jpo'!tiji #rd" s# i$#str%ije # dje$# S#r!me< i Ve46i od S#!6#$'de ;e46ij- #
"ojoj se 7o&ori o %eremo!iji or7!i'ir!oj po&odom o6re'i&!j 9et&ori%e pri!9e& 2D01+7od+
E&ide!t! re!es!s # I po$o&i!i IVIII sto$je5 osi7#r$ je 6o$ji po$o:j d&ors"i4
#mjet!i" i rd i$#mi!tors"i4 rdio!i% # p#!om "p%itet#+ Formir!jem !o&o7 %e!tr '
i'rd# "ermi9"i4 p$o9i% # d&or%# Te"*#r !stoj$o se po!o&o o:i&jeti proi'&od!j
"ermi"e+ Nj6o$ji primjer &r9!j# trdi%io!$!om sti$# !$'e se # D:miji He"imo7$# A$i @
p/e # Ist!6#$# 2DAA+ 7odi!e+
T"$%i ' i'rd# odje5e # 9$!o&e s#$t!s"e porodi%e i d$je "oriste sre6re!e !iti+
De'e! od r'6%!i4 7r!9i% "oje ! se6i !ose %&jeto&e predst&$j jed! !o&i #"#s- t'&+
osm!s"i ro"o"o- pris#t! # s&im de"orti&!im #mjet!ostim+
Me=# &e'e!e predmete ' o&j period "oje predst&$jj# s4&t!je esteti"e spdj#
/tori r=e!i ' potre6e d&or- prostir"e- sed:de- jst#%i- oprem ' 4mm- poste$ji!e-
6er6ers"e "e%e$je- i mrme ' po"ri&!je 7$&e+
U o&om period# po!o&o ! '!9j# do6i& tom6" - po'$5e!i 6"r+ Koristit 5e se '
i'rd# "dio!i%- 6o9i% ' r#:i!# &od#- po"$- i6ri" i $e=e! s #7r&ir!im ro"o"o
moti&im
Nt#r$isti9"i moti&i8 'dje$e p#!e &o5- &' s %&ije5em- te &ije!% i $e!ti "ori/te!i
s# "o de"orti&!i e$eme!ti # r4ite"t#ri i # i$#mi!%iji r#"opis+
PERIOD E/.PERI4EN5IRANJA ( 1350. 1650. )
#amija /uruosmanija ( N#r<# Osm!iLe ( predst&$j &id! #tje%j e&rops"e
r4ite"t#re+ D:mij# je do i'7rditi 2D3E+ 7odi!e s#$t! M4m#d I - $i j# je '&r/io Osm!
III 2DBB+ N$'i se #' Kp$i 9r/ij#+ )osjed#je d&ori/te # o6$i"# po$#"r#7- /to je odr'
e#rops"i4 7r=e&i!+ ;e!tr$!i mo$it&e!i prostor po"ri&e! je &e$i"om "#po$om ! d& $#"+
Jo/ jed! #tje%j e#rops"e r4ite"t#re jes# pro'ori # o6$i"# tro$ist!e i$i o"r#7$e djete$i!e+
J" e#rops"i #tje%j osjet! je ! 'id!om s$i"rst&#- "oje 'mje!j#je mjesto
"ermi9"i4 p$o9i%+ )o&r/i!e se s$i"j# jed! i' dr#7e- t"o d se po"#/& pri"'ti tre5
dime!'ij- te se "oristi mode$ir!je i 'sje!ji&!je- ""o 6i se do6i$o ! &o$#me!# i msi+
T"o=er- ! 'ido&e se post&$jj# #rm$je!e "$i7r*s"e $e&4e #"r/e!e *$or$!im de'e!om i$i
!e"im r4ite"to!s"im e$eme!tim+
D
T#$ip! je 6io &eom %ije!je! i !je7o&! %&ijet- ""o ! d&or# t"o i # %ije$oj prijesto$!i%i+
F
Vid!o ost&ri&!je "#$t#r!e s#rd!je i'me=# Osm!s"e dr:&e i$i e&rops"i4 'em$j +
Kr"teristi9! primjer jes# i$#str%ije i' Hu"anname i 6enanname+ S$i"e /to se !$'e #
te"st# "oji 7o&ori o $j#dim i :e!m # s&ijet# pri"'#j# $j#de # $o"$!oj !o/!ji+ )r&i dio
"!ji7e !'&! H#6!!me- opis#je m#/"r%e i' r'$i9iti4 'em$j i sdr:i 33 s$i" ! "ojim
s# pri"'!e "ti&!osti s&ojst&e!e m#/"r%im+ U dr#7om dije$# "!ji7e Ze!!!me- 7o&ori se
o :e!m- s A3 i$#str%ije "oje pri"'#j# "ti&!osti s&ojst&e!e :e!m- i !9i! ! "oji se o!e
'6&$jj#+ O&o dje$o je jed!o od pos$jed!ji4 i$#strir!i4 dje$+
S&e &i/e ! &:!osti do6i& portret- te postje !eo&is! s$i"rs" 7r! "d je
M4m#d II #st!o&io 'asvir i Huma*un (;rs"i portret ( "o !7rd# &iso"opo'i%io!ir!im
dr:&!im s$#:6e!i%im+ )rtret je 6io #rm$je! o"&irom od dr7#$j i i'r=i&! ! pod$o'i od
6je$o"osti+ Trdi%io!$! r#"opis! dje$ #s"oro 5e #st#piti mjesto i /tmp!im "!ji7m
#"r/e!im 7r&#rm i dr&ore'om+ Td ! s%e!# "o 'id!i #"rs st#pj# dr&e!i p!oi i #$j
! p$t!#+
Kermi9" trdi%ij i'7#6i$ je s&oj "&$itet+ Od IVI sto$je5 # K#t4iji se r'&i$
o7r!i9e! "ermi9" i!d#strij "oj je 'do&o$j&$ potre6e Erme!s"e %r"&e # Osm!s"oj
dr:&i+ T# se pod #tje%jem I'!i" proi'&odi$ i 6ije$ "ermi" s p$&im de'e!im- i
"ermi" # r'$i9itim 6ojm- pose6!o # :#toj+
U M!""$# se r'&ij pose6! "ermi9" trdi%ij+ To s# 6i$e pos#de proi'&ede!e #
seos"im rdio!i%m- jed!o6oj!e i emj$ir!e 'dje$e i i6ri%i # o6$i"# :i&oti!j- "oj je ss&im
r'$i9it od "$si9!i4+
)roi'&odi se i jed!ost&!o sre6re!o i 6"r!o pos#=e s po'$tom+ Rdio!i%e #
.ej"o'# proi'&odi$e s# i 6o9i%e ' r#:i!# &od#- &'e- 6o%e- i6ri"e i s$i9!e predmete '
s&"od!e&!# #potre6#++ O&j period !'&! je e"sperime!t$!im- jer se $7!o mije!j
:i&ot!i sti$ "oji se o"re5e " 'pd#- te se e"sperime!tir!jem !o&i4 te4!i" i o6$i" !stoj$o
i!te7rirti str!e e$eme!te # trdi%io!$!e+
PO.0JEDNJI PERIOD ( 1650.- 1783+ (
U o&om period#- rto& i !emir- &:! je 6i$ &$d&i! d&oji%e s#$t!-
A6d#$med:id i A6d#$4mid II- "oji s# pod#pir$i #mjet!osti i !stoj$i do&esti osm!s"#
"#$t#r# ! e&rops"i !i&o+
Ar4ite"t#r o&o7 period s spe"t sti$ i *orme- od7o&r- r4ite"t#ri e#rops"i4
'em$j+ Njrepre'e!tti&!iji primjer jeste d&or% #olma"ah%e ( Do$m64%e SrL (- i'r=e!
2EBA+ ' s#$t! A6d#$med:id I+ T"o=er o&j s#$t! je do i'7rditi # 9et&rtom d&ori/t#
Top"pi Srj p$9# # e#rops"om sti$# !edidiju+ I!terijer Do$m649e #"r/e! je
de"orir!im &rtim- spir$!im stepe!i%m- st#po&im- "rist$!im $#sterim- po'$5e!im
simso&im i 'id!im s$i"m i predst&$j primjer 6ro"!o7 sti$ IVII sto$je5+ D&or% je s
tri str!e #"r/e! 6/9m+
T#rs"i s# #mjet!i%i #$jem ! p$t!# s$i"$i portrete- pej':e- mrt&# prirod#- 4istorijs"e
do7=je i s&"od!e&!i :i&ot+ Jed! od !j'!9j!iji4 t#rs"i4 s$i"r- "oji se o6r'o&o #
E#ropi jeste 3hmed 3li $aa ( 2E32+< 2F1C+ ( po'!t pod pse#do!imom H"er A4med @p/+
O6r'o&o se # )ri'#- posto je po'!t 2EC1+ 7odi!e- s$i"j#5i mrt&# prirod#- te pej':e
ist!6#$s"i4 6/9i i pr"o&+
U o&o &rijeme # E#ropi postje pop#$r! orije!t$i'm+ >$&!i predst&!i" t#rs"o7
orije!t$i'm je =sman :ej > Hamdi :e* ( 2E30+ @ 2F21+ (+ Us&r/io se # s$i"!j# $j#ds"i4
*i7#r i det$j!om s$i"!j# prostor+ Osm! Hmdi 6io je # isto &rijeme r4eo$o7- ped7o7 i
m#'eo$o7+ Uteme$jio je ?stan"ulski arheoloki muzej ( Ist!6#$ Ar"eo$oji M#'esi ( i
3kademiju lije$ih umjetnosti ( >#'e$ S!t$r A"demisi (7dje se pred&$o s$i"rst&o i
&jrst&o+
21
>odi!e 2E3A+ A6d#$med:id # Here"e# os!i& t"$9"e rdio!i%e- # "ojim s# se
proi'&odi$i &iso"o"&$itet!i tepisi i p$t! # "$si9!om i ro"o"o sti$#+ T"o=er- o&j s#$t! do
je potpor# # i'7rd!j# pr&e *6ri"e por%#$! # I!d:ir$ij#+ O! je proi'&odi$ smo ' potre6e
d&or+ Njpop#$r!iji proi'&odi s o'!"om eser i ?stan"ul ( ist!6#$s"i proi'&od ( 6i$e s#
'dje$e i t%!e s dr/"m ' po"$op% # o6$i"# &o5- po&r5 i %&ije5+ F6ri" je 't&ore!
2ED1+ 7odi!e+ U d&ori/t# d&or% Ji$di' ( Gi$di' ( o6!&$j se proi'&od!j por%#$! #
Osm!s"oj dr:&i 2EF0+ 7odi!e+ O&j d&or% je i'7rdio i "oristio s#$t! A6d#$4mid I+ O&j
s#$t! *ormiro je # d&or%# !e"o$i"o rdio!i%- me=# "ojim s# 6i$e sto$rs" i "o&9"+ U
*6ri%i s# se proi'&odi$i 'id!i t!j#ri- rmo&i ' s$i"e- "ermi9"e pe5i- pri6ori ' je$o- $i
is"$j#9i&o ' potre6e d&or+
)roi'&odi$i s# se i por%#$!i #"r/e!i %&jeto&im- :i&oti!jm- st&r!im i im7i!r!im
pej':im- $i i portretim s#$t!+ F6ri" je 't&ore! 2F1F+ "d je A6d#$4mid s&r7!#t s
prijesto$j+
Z &rijeme o&o7 s#$t! 6i$e s# po"re!#te i *6ri" st"$ # )/649e# i *6ri" '
i'rd# tepi4 # K#m"pij# ( po'!t po i'rdi m$i4 tepi4 od s&i$e i met$!o7 predi& (+
Arps"e 'em$je # o&om period# 6i$e s# jo/ # sst&# Osm!s"e dr:&e- $i #tje%j
prijesto$!i%e je 6io &i/e "#$t#r$!o7 !e7o po$iti9"o7 '!9j- te se ! tj !9i! s&e &i/e
o"ret$o E#ropi i !je!im #tje%jim+

)riredio : E"me$eddi! N4s!oO$#
A#tor: Esi! Ati$
22
Zak&"u9ak
Ari4ite"t#r i #mjet!ost !j6o$ji je primjer ' s7$ed&!je mo5i i #spo! Osm!s"o7
;rst& # pojedi!im periodim r'&oj+ U pr&o r!om period# &id$ji& je #tje%j Se$d:#9"e
r4ite"t#re i #mjet!osti- "oji je osjet! 6io s&e do II po$o&i!e IV sto$je5+ N"o! to7 s$ijede
7odi!e r'&oj- "oji je 6io o6i$je:e! &$d&i!om Me4med II Fti4 i 7rd!jom Top"pi
SrL- "oji predst&$j &r4#!% mo5i o&e di!stije+ U o&om period# st&r se os!o&!i i
"$si9!i o6$i" osm!s"e r4ite"t#re- to je p$! d&ori/t s trijemo&im+ Ist!6#$ postje
7$&!im od7oj!o @ o6r'o&!im %e!trom- # "ojem rde !j'!9j!iji mjstori i s$i"ri
;rst&+ K$si9!i period "oji trje od 23B1+< 2BB1+ - jeste &r4#!% mo5i Osm!s"o7 ;rst&-
""o # po$iti9"om i dr#/t&e!om smis$#- t"o i # #mjet!osti i r4ite"t#ri+ To je period
dje$o&!j &e$i"o7 r4ite"te mimr Si!! i !je7o&i4 #9e!i"- "oji je s&ojim dje$im do!io
s$&# ;rst&#+ O! je ' s&oj# 7$&!# i!spir%ij# !5i # r4ite"t#ri Aj So*ije- "oj je # o&om
&reme!# pret&ore! # d:mij#+ O! je e"sperime!tiro t"o d je pored %e!tr$!e "#po$e-
dod&o jo/ d&ije i &i/e spored!e "#po$e+ To je period 7rd!je d:mije S#$ejm!ije- Se$imije-
)$&e d:mije- mo!#me!t$!i4 i 7r%io'!i4 7r=e&i!+ J&$jj# se i$#mi!ir! dje$ ahname-
# "ojim se os$i"& :i&ot osm!s"i4 s#$t!+ Dr#7i "$si9!i period o6i$je:e! je 7rd!om
Ge!i i$i D:mije V$ide S#$t!- d:mije "oj# s# d$e i'7rditi tri s#$t!ije+ Krjem IVII
sto$je5- '6o7 s$6$je!je e"!oms"e mo5i i !e t"o j"i4 i &e$i"i4 s#$t!- do$'i i do
st7!ir!j i !'d" # po7$ed# "&$itete i prod#"ti&!osti # r4ite"t#ri i #mjet!osti+ Ve5 # I
po$o&i!i IVIII sto$je5 ' &$d&i!e A4med I do$'i !e&jero&t!o7 pre&rt # "#$t#ri i
#mjet!osti+ Do$'i do #spost&$j!j dip$omts"i4 &e' s e#rops"im %e!trim- te se #
osm!s"oj #mjet!osti i r4ite"t#ri i!"orporir ro"o"o+ N"o! o&o7 !e t"o d#7otrj!o7
#spo! i o6!&$j!j mo5i- s$ijedio je period e"sperime!tir!j- i do$'i do $7!o7 mije!j
:i&ot!o7 sti$ "oji se s&e &i/e o"reto " 'pd#+ Nj6o$ji primjer ' to jeste i$#strir!o dje$o
H#6!!me i Ze!!!me # "ojim s# pri"'!i e#rops"i m#/"r%i i :e!e # $o"$!oj !o/!ji-
"ti&!osti "oje s# # tom period# 6i$e s&ojst&e!e !jim i !9i!i ! "oji s# se o!i '6&$j$i+
)os$jed!ji period- do "o!9!o7 pd Osm!s"o7 ;rst&- "oji je o6i$je:e! st$!im rto&im i
"ri'm- &id$ji& je 6io i ! r4ite"t#ri i #mjet!osti+ V:! je 6i$ &$d&i! d&oji%e s#$t!
"oji s# !stoj$i do&esti osm!s"# "#$t#r# ! e#rops"i !i&o+ Njrepre'e!tti&!iji primjer jeste
Do$m649e p$t- "oj predst&$j primjer 6ro"!o7sti$ IVII sto$je5+ J&$jj# se pr&i
osm!s"i s$i"ri "oji s# rdi$i portrete- pej':e #$jem ! p$t!#+ )o"#/j &r9!j# "$si9!om
period#- o66!&$j!jem i ot&r!jem *6ri" ' i'rd# por%#$!- "o i *6ri" ' i'rd#
tepi4+ >odi!e 2EDE+Osm!s"o7 ;rst&o 7#6i s&oje teritorije ! .$"!#+ Arps"e 'em$je s# i
d$je 6i$e dio osm!s"e dr:&e- $i !je! '!9j je &i/e 6io # "#$t#r$!o7- !e7o po$iti9"o7
'!9j+
20
Litert#r :
NHSANOPLU E"me$eddi!8 Historij osm!s"e "#$t#re i %i&i$i'%ije- Srje&o 0123+
( #tor Esi! Ati$ (
2A