Sie sind auf Seite 1von 1

Informator za podnoenje zahteva za vizu radi zapoljavanja kao medicinska

sestra/tehniar (za negu bolesnih i starih osoba)


17.01.3013.godine u Beogradu je potpisan sporazum izmeu SR Nemake i Republike Srbije o
posredovanju kvaliikovani! medi"inski! sestara# te!ni"ara.
$ime se otvara nemako radno tr%i&te za ovaj proil zanimanja iz Srbije.
Nakon posredovanja preko Na"ionalne slu%be za zapo&ljavanje Srbije Nemaka organiza"ija
'() pripremi*e jo& u Srbiji odgovaraju*e kandidate za odlazak u Nemaku +jeziki i struno,- a u
Nemakoj *e '() u poetnoj azi pratiti izabrane kandidate kako bi im se olak&alo prilagodavanje.
.reduslov za ue&*e na konkursu je pored zavr&enog obrazovanja kao medi"inska sestra#te!niar i
poznavanje nemakog jezika na nivou najmanje /1.
)ainteresovani kandidati mogu dobiti inorma"ije o uslovima ue&*a na konkursu- postupku
posredovanja kao i odabira kandidata putem teleona ili e0mejla od saradnika Na"ionalne slu%be za
zapo&ljavanje ili '()0a.
link za internet0strani"u Na"ionalne slu%be za zapo&ljavanje glasi1
!ttp1##2221.nsz.gov.rs#live#trazite0posao#svi0poslovi
Vano
!osredovanje u dobijanju zaposlenja mogu"e je iskluivo preko #acionalne slube za
zapoljavanje $rbije% Izdavanje vize mogu"e je samo ukoliko je dolo do zaposlenja preko
#acionalne slube za zapoljavanje&
!otrebna dokumenta za podnoenje zahteva
3 obras"a - svojeruno potpisana i u "elosti popunjena na nemakom jeziku kao i potpisan
obraza" prema lanu 44. )akona o boravku strana"a +ovaj obraza" mo%ete dobiti besplatno u
5deljenju za vize ili ga mo%ete preuzeti sa na&e internet0strani"e,
3 biometrijske otograije +ne starije od 6 mese"i- otograije ne smeju biti &tampane
kompjuterski,
7a%e*i i potpisan paso& koji va%i jo& najmanje godinu dana. .aso& ne treba da bude stariji od
10 godina i da ima najmanje dve slobodne- neispeatirane strani"e. .aso& se nakon predaje
za!teva za vizu vra*a podnosio"u.
3 otokopije strani"e paso&a na kojoj se nalazi otograija i lini poda"i
dokaz +diploma, o zavr&enom obrazovanju kao medi"inska sestra#te!niar- original i dve
otokopije
dokaz o nivou steenog znanja nemakog jezika
potpisani radni ugovor- original i dve otokopije
potvrda o saglasnosti za obavljanje predviene delatnosti od strane 8entralne agen"ije za
posredovanje u pronala%enju zaposlenja +)/7,
$va dokumenta treba predoiti na srpskom jeziku sa overenim prevodom na nemaki jezik od
strane sudskog tumaa%
'ena obrade zahteva za vizu iznosi ()*)) evra&
#apomena
.odno&enje svi! gore navedeni! dokumenata ne podrazumeva i pravo na izdavanje vize.
.odnosila" za!teva je obavezan da sam prilo%i tra%ene otokopije svoji! dokumenata. )aposleni u
5deljenju za vize ne otokopiraju dokumenta podnosio"a za!teva.
5deljenje za vize izriito zadr%ava pravo da u pojedinim sluajevima naknadno zatra%i dostavu
dodatni! dokumenata.