You are on page 1of 14

BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

1. a. Senaraikan pemimpin tempatan yang menentang kedatangan British pada peringkat awal.
(Rujuk B/T m.s: 29)
enghulu !"l Said (#aning)
$inggir% Rentap% Syari& 'asah"r% !at" atinggi ()dul *hapur (Sarawak)
'at Salleh (Sa)ah)
!at" 'aharaja $ela (erak)
+am Tuan (ntah% !at" Syah)andar% !at" ,elana (#egeri Sem)ilan)
!at" Bahaman (ahang)
T"k -anggut (,elantan)
.j. ()dul Rahman $im)"ng (Trengganu)
2. .uraikan se)a)/se)a) penentangan masyarakat tempatan terhadap British.
(Rujuk B/T m.s: 01/01)
1. Dasar penaklukan Br!s":
/ enaklukan terhadap negeri/negeri 'elayu: #aning% ahang% ,elantan% Trengganu%
Sarawak dan Sa)ah.
/ !asar penaklukan ini untuk mengukuhkan kedudukan p"litik British.
2. Ekspl#!as !er"a$ap ek#n#% !e%pa!an:
/ British menguasai ek"n"mi tempatan untuk kepentingan mereka.
/ dilakukan melalui perjanjian dengan pemimpin tempatan: menguasai perl"m)"ngan dan
perdagangan )ijih timah.
&. Pelaksanaan pen!a$'ran Bara! !er"a$ap %as(araka! !e%pa!an.
/ British memperkenalkan sistem 2ukai% undang/undang dan peraturan/peraturan tanah
untuk mendapatkan hasil yang maksimum.
/ 3"nt"h: Terengganu 4 setiap tanah yang di)uka% mesti dapat kei5inan% dan )ayar 2ukai.
6ni )ertentangan dengan amalan tradisi"nal.
). *a%pur!an+an Br!s" !er"a$ap a$a! resa% !e%pa!an.
/ British memaksa masyarakat tempatan menerima nilai/nilai mereka yang amat
)ertentangan dengan )udaya tempatan.
/ 3"nt"h: -77 Bir2h 2ampurtangan dalam adat resam masyarakat 'elayu iaitu
menggunakan "rang suruhan.
,. Pe%'esar !e%pa!an ke"lan+an kuasa.
/ emimpin tempatan dilantik "leh Sultan: menjaga hal ehwal daerahnya: pentad)iran%
perundangan% ek"n"mi% s"sial.
/ enjajahan British menye)a)kan pemimpin tempatan hilang kuasa 4 rasa tidak puas
hati.
-. Kesul!an pen$u$uk !e%pa!an.
/ elaksanaan undang/undang British menyulitkan kehidupan penduduk tempatan.
0. a. Terangkan penentangan enghulu !"l Said di #aning terhadap British.
(Rujuk B/T m.s: 01/02)
/enentangan )erlaku: 1801/1800.
/Se)a): tidak )ersetuju dengan tindakan British yang meletakkan #aning se)agai
se)ahagian daripada wilayah mereka.
/eristiwa penentangan:
/ mengingkari arahan British: mem)ayar 1 /11 daripada hasil #aning se)agai
u&ti ke 'elaka.
/ 1801 British menyerang #aning.
/ enghulu !"l Said menentang.
/ 'endapatkan )antuan +am Tuan (li dari Rem)au% Syed Sha)an% enghulu
Remai dan Re2hat % !at" ,elana 999999
/ Berjaya mengalahkan 1:1 "rg tentera British yang dipimpin "leh ,apten
7yllie.
/ (khir 1802% British menyerang #aning dengan 1211 tentera.
/ enghulu !"l Said tidak mendapat )antuan% menyerah kalah.
). Terangkan penentangan terhadap British di Sarawak. (Rujuk B/T m.s: 00/0:)
/ -ames Br""ke / Raja utih Sarawak: menguasai )e)erapa )uah daerah di pedalaman
18;2.
/ emimpin tempatan menentang: enggan menyerahkan daerah mereka% -B menyerang
mereka.
/ $inggir: pemimpin kaum 6)an di Sari)as: menyerang kapal #emesis di Batang $upar
kerana pelayaran mereka dihalang "leh -B dan ,apten <ar=uhar di Sg. Sari)as.
/ $inggir tewas.
/Rentap: pemimpin 6)an.
/18:0: -B menghapuskan "rang 6)an di Sg. Skrang kerana dianggap lanun.
/Rentap menyerang )alas -B di ,u)u #anga Skrang. Berjaya mengusir -B.
/-B )ertindak)alas: mem)akar kampung.
/Rentap )erundur ke Bukit Sad"k. !iserang lagi.
/Berjaya dikalah di >lu Sg ?nta)ai 18@1.
/emimpin 'elayu: Syari& 'asah"r dan !atu atinggi ()dul *apur 4 men"lak
kemasukan -B ke Sg Rajang 18:A.
/'ereka menentang kerana kehilangan kuasa memungut 2ukai dan pengaruh kepada
penduduk tempatan.
/18:8 -B mem)ina ku)u di ,an"wit 4 diserang "leh S'.
/S' dan !(* menyerang -B di ,u2hing 4gagal.
/S' melarikan diri ke Brunei tetapi diserahkan "leh Sultan Brunei kepada British di
Singapura
/!(B melarikan diri ke Betawi tetapi ditahan "leh Belanda dan diserahkan kepada -B.
2. Terangkan penentangan terhadap British di Sa)ah. (Rujuk B/T m.s: 0:/0@)
/penentangan terhadap Syarikat B"rne" >tara British (SB>B)
/enentangan "leh 'at Salleh: pemerintah daerah Tam)unan dan Sg. Sugut.
/Se)a) penentangan:
/British tidak mengh"rmati kedudukan 'at Salleh se)agai pemimpin di kawasan
terse)ut.
/melaksanakan sistem 2ukai kepala dan surat perahu.
/)ersikap kasar terhadap penduduk tempatan.
/189: 'at Salleh ke Sandakan untuk )er)in2ang dengan SB>B tetapi tidak dilayan.
/*a)en"r Beau&"rt telah mem)akar kampung 'at Salleh.
/'at Salleh melarikan diri.
/189A melakukan serangan mengejut ke ku)u SB>B di ulau *aya
/SB>B menawarkan pelan damai kepada 'at Salleh: menyerahkan tam)unan kepada 'S
/SB>B mungkir janji.
/'at Salleh menyerang ku)u SB>B.
/SB>B menyerang )alas ku)u 'at Salleh.
/'at Salleh tewas dan meninggal dunia pada 01/1/1911.
d. Terangkan penentangan terhadap British di erak. (Rujuk B/T m.s: 0A/08)
/ -77 Bir2h ditentang "leh "rang tempatan diketuai "leh !at"B 'aharaja $ela.
/ em)esar dan Sultan )ersatu melakukan penentangan terse)ut.
/ Se)a) penentangan:
Residen memungkiri &ungsinya se)agai penasihat seperti yang termaktu) dalam
erjanjian angk"r 18A;.
ara pem)esar men"lak sistem 2ukai yang menghapuskan hak mereka.
ara pem)esar men"lak penguasaan British terhadap kawasan mereka.
ara pem)esar men"lak 2ampur tangan British dalam adat resam dan hal ehwal
tempatan.
-77 Bir2h tidak mengh"rmati sistem s"sial tempatan dan tidak tahu )er)ahasa
'elayu.
/ eristiwa penentangan:
21 -anuari 18A;: erjanjian angk"r ditandatangani "leh Sultan ()dullah dan Sir
(ndrew 3larke.
<e)ruari 18A:: Bantahan ter)uka "leh Sultan ()dullah% !at"B 'aharaja $ela dan
pem)esar 'elayu erak yang lain terhadap 2ampur tangan British. !at"B 'aharaja
$ela mem)uat ku)u di asir Salak.
21 -ulai 18A:: 'esyuarat antara !at" 'aharaja $ela dengan pem)esar/pem)esar
'elayu di !urian Se)atang menentang undang/undang British.
12 Septem)er 18A:: !at"B 'aharaja $ela )ersetuju mengam)il tanggungjawa)
mem)unuh -77 Bir2h selepas )ermesyuarat dengan Sultan ()dullah dan para
pem)esar lain di Belanja. Sultan ()dullah mem)eritahu Sultan 6smail tentang
ran2angan terse)ut.
01 Ckt")er 18A:: 7alaupun !at"B 'aharaja $ela melakukan penentangan terhadap
British% namun Sultan ()dullah terpaksa menyerahkan erak kepada British. 'at
(rshad% "rang suruhan British% di)unuh "leh penduduk tempatan semasa menampal
p"ster 2ukai di asir Salak.
2 #"Dem)er 18A:: em)unuhan -77 Bir2h "leh Seputum% andak $am dan lain/lain
atas arahan !at"% 'aharaja $ela di Sungai erak% asir Salak.
10 #"Dem)er 18A@: ihak British dengan :11 "rang tenteranya melan2arkan serangan
terhadap asir Salak dan kawasan/kawasan yang terli)at. !at"B 'aharaja $ela dan
!at"B Sag"r melarikan diri ke ,"ta $ama.
21 #"Dem)er 18AA: er)i2araan diadakan di 'atang% erak. .akimnya adalah Raja
6dris. 'anakala penasihat per)i2araan ialah <rank Swettenham. !at"B 'aharaja
$ela% !at"B Sag"r% andak $am% Seputum dan andak 6ndut dijatuhi hukuman
gantung. Sultan 6smail di)uang negeri ke -"h"r. Sultan ()dullah% 'enteri #gah
6)rahim% Syah)andar dan $aksamana di)uang negeri ke ulau Sey2helles. erak
dikuasai sepenuhnya "leh British.
e. Terangkan penentangan terhadap British di #egeri Sem)ilan. (Rujuk B/T m.s: 09/;1)
+am Tuan (ntah Sri 'enanti
!at"B Syah)andar (()dullah Tunggal) Sungai >j"ng
/!SBS> menentang kemasukan British di S>: enggan TT perjanjian dengan British pada
21/;/18A;
/menentang !at"B ,elana S> (Syed ()dul Rahman) 4kerana mempelawa British 2ampur
tangan dalam pertikaian mereka. (Bere)ut kawasan untuk mengenakan 2ukai kepada
pedagang )ijih timah ##S)
/!,S> di)antu "leh British% !SBS> kalah
/!SBS> )erundur ke Selang"r
/,em)ali ke S>% TT perjanjian dgn British 11 / 11 / 18A;.
/!at"B Syah)andar Sungai >j"ng letak jawatan% )erpindah ke Singapura.
/!at"B ,elana Sungai >j"ng )erkuasa tetapi tertakluk kepada British.
&. Terangkan penentangan terhadap British di ahang. (Rujuk B/T m.s: ;1/;1)
1888:
- R"dgers dilantik se)agai residen British yang pertama di ahang.
emimpin tempatan )ersatu menentang British.
!at"B Bahaman: se)a) menentang
/pelaksanaan undang/undang British yang )ertentangan dengan adat resam dan sistem
p"litik tempatan.
/Sistem kehakiman
/emungutan hasil tanah
/Sistem 2ukai
/enu)uhan pasukan p"lis luar
>ndang/undang ini menghakis kuasa !at" Bahaman se)agai "rang kaya setia perkasa
pahlawan semantan
eristiwa:
1891: menentang pem)inaan )alai p"lis $u)uk Terua% kawasan pengaruhnya.
1891: menyerang British kerana menangkap anak )uahnya
1892: menyerang dan menawan $u)uk Terua
189;: menyerang dan menguasai ,uala Tem)eling dan -eram (mpai
189:: aki)at tekanan British !B )erundur ke ,elantan
!B mendapat perlindungan Terengganu dan ,elantan
Berpindah di Bangk"k% menetap di 3hieng 'ai sehingga meninggal dunia
g. Terangkan penentangan terhadap British di ,elantan. (Rujuk B/T m.s: ;1/;2)
/enentangan terhadap sistem penasihat British pada tahun 1911.
/Sistem 2ukai diperkenalkan
/T"k -anggut mem)antah sistem 2ukai ini/tidak diendahkan "leh British.
/p"lis diarahkan menangkap T"k janggut 4 gagal.
/?ngku Besar -eram% Tuan (hmad% enghulu (dam% .aji Said% 3he 6shak% rakyat
tempatan: serang asir uteh. Berjaya...............
/)entuk kerajaan: ?ngku Besar -eram (raja)% T"k -anggut (')%
3he 6shak (egawai !aerah)
/'ei 191: 4 British serang dengan kapal perang .'S 3adamus.
/T"k -anggut ter)unuh dan mayatnya diarak di ekan ,"ta Bahru se)elum digantung di
pasar dalam keadaan kepala di )awah% kaki di atas.
h. Terangkan penentangan terhadap British Terengganu. (Rujuk B/T m.s: ;2/;;)
/ .aji ()dul Rahman $im)"ng: ulama
/ se)a) penentangan: tidak puas hati dgn sistem 2ukai dan undang/undang British (tanah)
/ -ulai / Cg"s 1922 4 mengetuai penduduk kampung mem)ersihkan tanah di ,uala
Telem"ng tanpa menghiraukan peraturan tanah British.
/ 'ei 192: 4 011 "rg )uka tanah milik T. #. 'aimunah i)n Sultan Eainal ()idin 666% dari
$u)uk Batu hingga ,ampung elam.
/ British )im)ang
/ !engan jasa )aik T. 'aimunah% mereka disuraikan.
/ enduduk tempatan marah 4 serang )ritish : 'ei 1928
/ kumpulan menyerang )angunan kerajaan di ,uala Berang 4)erjaya mendudukinya.
/ kumpulan di ,. Telem"ng )ersiap menunggu arahan.
/ !engan menggunakan kuasa dan nama sultan% British hantar 0 "rg pem)esar untuk
menawan semula ,. Berang dan menangkap sesiapa saja yang menghalang.
/ sepasukan p"lis 2: "rg 4 menyerang ,. Telem"ng )erjaya menumpaskan ke)angkitan
penduduk tempatan% 11 "rg terk"r)an.
/ :1 "rg p"lis menyerang .j. ()dul. Rahman. $im)"ng/ditangkap% di )awa ke Singapura
dan di )uang negeri ke 'akkah.
;. Senaraikan tauladan dan pengajaran yang kita per"lehi daripada perjuangan t"k"h/t"k"h
masa lampau menentang penjajahan British. (Rujuk B/T m.s: ;;)
/perjuangan t"k"h/t"k"h masa lampau patut di2"nt"hi.
/Semangat setia negara yang tinggi.
/sanggup )erk"r)an untuk )angsa.
/si&at kerjasama dan t"l"ng men"l"ng antara pemimpin dan pengikut.
/sikap )erdisiplin
/gigih )erusaha
/,ekalahan kerana kekurangan ilmu dan senjata m"den.
/generasi muda patut: melengkapkan diri dengan segala ilmu pengetahuan yang )aik
supaya tidak terjajah lagi.
:. -elaskan &akt"r/&akt"r yang menjadi pemangkin nasi"nalisme di Tanah 'elayu.
(Rujuk B/T m.s: ;:/;9)
a) engenalan sistem p"litik Barat
/ memperkenalkan sistem p"litik Barat dan memusnahkan sistem p"litik tradisi"nal.
/ se"rang Residen (##S) F (##'B) / se"rang penasihat (##'TB) mengam)ilalih
pentad)iran.
/ pem)esar tempatan di)eri pen2en dan diganti "leh pegawai/pegawai British.
/ ini men2a)ar amalan tradisi dan menjatuhkan maruah% dan mem)angkitkan ke)en2ian
terhadap British.
)) erkem)angan sistem pendidikan
/ sistem pendidikan 6nggeris dan sek"lah Dernakular (sek"lah melayu% sek"lah 2ina%
sek"lah tamil) telah melahirkan g"l"ngan intelek 'elayu yang mampu )er&ikir tentang
kemajuan )angsanya.
/ mereka menggunakan idea )aru untuk memajukan diri dan men"lak penjajahan British.
2) !asar British
Dasar %+ras
/ British menggalakkan sesiapa saja untuk datang mela)ur% )erniaga% )erdagang% )erkerja
dan menetap di Tanah 'elayu.
/ kemasukan "rang asing yang )erterusan telah meningkatkan jumlah imigran di Tanah
'elayu dan menim)ulkan persaingan kepada penduduk tempatan.
/ Crang asing menguasai ek"n"mi Tanah 'elayu: perl"m)"ngan )ijih timah%
perladangan getah dan perniagaan.
/ Crang 'elayu kekal dalam pertanian padi yang tidak dimajukan "leh British.
Pe%'ukaan 'an$ar 'aru
/ British telah mem)uka )andar )aru se)agai pusat pentad)iran.
/ ,emajuan ek"n"mi dan prasarana (elektrik% tele&"n% perkhidmatan p"s% sek"lah%
h"spital) telah meningkatkan tara& hidup di )andar.
/ Crang 'elayu tetap tinggal di kampung/kampung dengan segala kekurangan.
/ 7ujud jurang tara& hidup antara "rang tempatan di luar )andar dan imigran yang tinggal
di )andar. !asar British telah memundurkan lagi tara& hidup "rang 'elayu.
/ ini menjadi isu gerakan nasi"nalisme "leh g"l"ngan intelek 'elayu.
d) endudukan -epun
/ ,"nsep ,awasan ,esemakmuran (sia: ke)e)asan negara/negara (sia untuk
menentukan kemajuan masing/masing dan meningkatkan persaudaraan di kalangan
negara terse)ut.
/ -epun mengggalakkan "rang tempatan )erkerjasama dengannya dan menjanjikan
kemerdekaan.
/ ,esengsaraan hidup dan ke5aliman -epun menye)a)kan penduduk Tanah 'elayu
mem)en2i penjajahan.
e. Pen+uasaan Par! K#%uns Mala(a
/ enguasaan ,' selama 1; hari pada tahun 19;: telah mem)angkitkan semangat
menentang penjajah dan memulakan penye)aran ideal"gi k"munis.
/ ,' telah menguasai )alai p"lis dan )ertindak kejam dengan menangkap sesiapa saja
yang dianggap peny"k"ng -epun.
/ *erakan ini menim)ulkan k"n&lik perkauman. Ramai "rang 'elayu ter)unuh dan
rumah mereka di)akar.
/ Crang 'elayu telah )ertindak)alas di erak% -"h"r% #egeri Sem)ilan dan ahang.
/. Ke%un0ulan %esn 0e!ak
/pener)itan )uku% akh)ar% majalah% kita) agama 4 idea menentang penjajah dapat
dise)arkan.
+. Gerakan Pan1Isla%s%e se$una
/ merupakan gerakan intelektual islam seluruh dunia 4 mem)angkitkan pemahaman le)ih
pr"gresi& terhadap 6slam untuk menentang penjajahan )arat terhadap negara 6slam.
/ !igerakkan "leh pelajar 6slam seluruh dunia.
/ *erakan re&"rmis 4 "leh Syeikh 'uhammad ()duh 4 pensyarah di >niDersiti (l/(5har
'esir.
/ melalui penulisan: (dalam majalah al/'anar) mem)eri kupasan tentang 6slam ialah 2ara
hidup menekankan kepentingan dunia dan akhirat/ mend"r"ng umat menuju kejayaan.
/ terdapat juga gerakan alwaha)i di (ra) Saudi dengan matlamat yang sama.
". Kese$aran p#l!k seran!au
/ di 6nd"nesia 4 kesedaran p"litik dan pendidikan di 6nd"nesia le)ih matang
/ le)ih ramai g"l"ngan intelektual
/ menjadi penulis )esar 4 karya mereka menjadi )a2aan penduduk di Tanah 'elayu
/ idea ke)e)asan p"litik dan penentangan terhadap penjajahan.
@. a. (pakah *erakan 6slahG (Rujuk B/T m.s: ;9)
*erakan 6slah merupakan gerakan yang )erusaha mend"r"ng masyarakat 'elayu
supaya mem)etulkan pandangan mereka terhadap 6slam.
). #yatakan t"k"h/t"k"h yang menggerakkan *erakan 6slahG (Rujuk B/T m.s: ;9)
,aum 'uda:
a) Sheikh Tahir -alaluddin
)) Syed Sheikh (l/.adi
2) !r. Burhanuddin al/.elmy
2. #amakan akh)ar dan majalah yang menjadi saluran gerakan ini. (Rujuk B/T m.s: ;9)
a) al/6mam
)) #era2ha
2) 6daran Eaman
d) engasuh
d. 'engapakah *erakan ,aum 'uda ini ditentang "leh *erakan ,aum tuaG
(Rujuk B/T m.s: :1)
*"l"ngan ,aum Tua menguasai masyarakat dengan &ahaman )ahawa 6slam adalah
tentang akhirat dan menekankan &ardu ain sahaja.
e. -elaskan aktiDiti yang dijalankan "leh gerakan ini. (Rujuk B/T m.s: :1)
/ (kti& di #egeri/#egeri Selat sahaja kerana undang/undang telah digu)al di )e)erapa
##' untuk menghalang gerakan ,aum muda. >ndang/undang ini tidak
mem)enarkan se)arang kegiatan dakwah 6slam tanpa ke)enaran Sultan. Risalah dan
)uku ,aum 'uda juga tidak di)enarkan di)awa masuk ke negeri/negeri terse)ut.
/ 'enu)uhkan )e)erapa madrasah.
/ !i madrasah ini dijalankan sistem pendidikan 6slam meliputi dunia dan akhirat:
&ardu ain% 6lmu .isa) dan Bahasa 6nggeris.
/ 'em)eri peluang kepada pelajar perempuan untuk mendapat pendidikan.
A. a. #yatakan t"k"h/t"k"h yang menjadi wartawan pada awal tahun 1921an.
(Rujuk B/T m.s: :1)
/ Eainal ()idin Bin (hmad (EaaB)a)
/ !at"B Cnn -aBa&ar
/ ()dul Rahim ,ajai
A. ). -elaskan tujuan penulisan mereka. (Rujuk B/T m.s: :1)
/ mem)angkitkan kesedaran untuk memajukan diri dan )ersatu padu.
/ mengkritik dasar/dasar British yang menekan "rang 'elayu.
/ mem)angkitkan pers"alan s"sial% pendidikan% ek"n"mi dan p"litik untuk
menyedarkan dan memajukan )angsa 'elayu.
A. 2. !engan merujuk 2"nt"h yang sesuai% nyatakan akh)ar dan isu yang di)angkitkan dalam
ter)itan mereka. (Rujuk B/T m.s: :1)
(kh)ar: H 7arta 'alaya
H $em)aga 'alaya
H 'ajlis
H >tusan 'elayu
H 7arta #egara
H <ajar Sarawak
Isu s#sal 2 pen$$kan:
I memajukan pendidikan tinggi "rang 'elayu.
I menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan.
I menyeru "rang 'elayu supaya meninggalkan sikap negati& seperti memilih kerja dan
tidak mahu )erusaha.
I mementingkan kemahiran tradisi"nal "rang 'elayu seperti pertukangan dan kerja
tangan.
I mementingkan pendidikan Bahasa 6nggeris untuk kemajuan "rang 'elayu.
I meminta tara& sek"lah 'elayu di )aiki dengan mem)erikannya nilai ek"n"mi.
I memarta)atkan Bahasa 'elayu se)agai )ahasa rasmi dalam pentad)iran British.
I 'enyeru "rang 'elayu supaya tidak meninggalkan endidikan 6slam.
I mengekalkan nilai/nilai )aik masyarakat 'elayu.
Isu Ek#n#%
I menggalakkan syarikat )erkerjasama
I meminta British mengurangkan kemasukan "rang dagang kerana hal ini mengan2am
ek"n"mi tempatan.
I mengalakkan perniagaan di kalangan "rang 'elayu.
I melarang "rang 'elayu daripada menjual tanah mereka.
I menyeru "rang 'elayu supaya )erjimat 2ermat.
I meminta British mengadakan kampung khas "rang 'elayu di ,uala $umpur
Isu P#l!k
I mengkritik British kerana mengurangkan kuasa Raja/raja 'elayu.
I mengkritik para pem)esar dan Raja/raja 'elayu kerana tidak melaksanakan
kepimpinan yang sewajarnya untuk rakyat.
I men"lak dasar pilih kasih British dalam pentad)iran kerajaan.
I menuntut diadakan 'alay (dministratiDe SerDi2e ('.(.S) untuk melindungi "rang
'elayu dalam perkhidmatan kerajaan.
I menyeru "rang 'elayu di seluruh Tanah 'elayu supaya )ersatu dalam se)uah
pertu)uhan ke)angsaan
I menentang tuntutan "rang dagang terhadap p"litik tempatan
8. a. (pakah &"kus dalam pener)itan 'ajalah di Tanah 'elayuG (Rujuk B/T m.s: :2)
/ memajukan )angsa melalui ren2ana dan puisi yang disiarkan.
/ menyentuh isu kemajuan )angsa dalam pendidikan% ek"n"mi% )ahasa% sastera serta
p"litik anti penjajah dan "rang asing.
8. ). !engan merujuk 2"nt"h yang sesuai% nyatakan majalah dan isu yang di)angkitkan dalam
ter)itan mereka. (Rujuk B/T m.s: :2)
Ma3ala" Guru
engarang: I 'uhamad !at"B 'uda $inggi
I +usu& (hmad
I '"hd. Saidin Rashid
6su:
I endidikan anak/anak 'elayu
I 'enyeru perpaduan di kalangan "rang 'elayu
I 'eniup semangat 2inta akan negara dan menentang penjajah
I 'em)aiki tara& hidup "rang 'elayu
I 'emajukan )ahasa dan sastera
I 'enggalakkan perpaduan di kalangan guru se)agai pemimpin )ahasa
Pen+asu"
engarang: !at"B #ik '"hamad
6su:
I 'em)in2angkan s"al penta&siran 6slam yang pr"gresi& )agi kemajuan ummah
I 'enggalakkan pendidikan di kalangan "rang 'elayu
I 'emperluas ilmu dalam semua )idang
I 'em)eri penta&siran kepada pers"alan "rang 6slam
I 'enggesa "rang 'elayu menjauhkan diri daripada si&at )uruk
Bulan Mela(u
engarang: Eain"n Sulaiman
6su:
I menggalakkan wanita menjadi ")"r untuk memajukan )angsa
I menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk memajukan diri
I mend"r"ng wanita menjaga kes"panan dengan nilai/nilai 6slam dan )udaya timur.
I menggalakkan perpaduan di kalangan guru perempuan 'elayu -"h"r.
9. a. #yatakan mesej yang ingin disampaikan dalam penulisan n"Del pada tahun 1901an.
(Rujuk B/T m.s: :0)
I Semangat ke)angsaan yang patut dimiliki "leh generasi muda 'elayu.
I Sikap menentang penjajah dalam apa )entuk sekalipun untuk mem)ela maruah )angsa.
I 7anita digalakkan mempunyai sikap p"siti& untuk memajukan diri )agi mem)entuk
dan mem)angunkan )angsa.
9. ). !engan merujuk 2"nt"h yang sesuai% nyatakan n"Del dan tema yang ingin disampaikan.
(Rujuk B/T m.s: :0)
Kers Melaka
engarang: (hmad Bakhtiar
Tema:
I Semangat perjuangan menentang penjajah Barat seperti "rtugis.
I 'enghargai sum)angan t"k"h/t"k"h ,esultanan 'elayu 'elaka seperti .ang Tuah.
I 'enggunakan sejarah se)agai inspirasi dan ped"man untuk mend"r"ng semangat
perjuangan )angsa )agi generasi muda.
Anak Ma! Lela Gla
engarang: 6shak .aji 'uhammad (ak Sak").
Tema:
I Semangat menentang penjajah "leh anak muda tempatan.
I 'enghargai warisan )angsa sendiri.
I 'en2intai tanah air.
I 'en"lak kesenangan demi maruah )angsa.
Pu!era Gunun+ 4a"an
engarang: 6shak .aji 'uhammad
Tema:
I Semangat wira pemuda tempatan dalam menjaga maruah )angsa.
I 'en2intai tanah air.
I Berasa )angga dengan ke)"lehan sendiri.
I Se"rang gadis tempatan yang men"lak 2inta pegawai penjajah kerana tidak mahu
menjatuhkan maruah )angsa.
Mel#r Kuala Lu%pur
engarang: .arun (minurrashid
Tema:
I ?mansipasi atau ke)e)asan wanita dalam menentukan hala tuju kehidupannya.
I 7anita yang mementingkan pendidikan m"den untuk ke)aikan dirinya.
I 'em)uang pandangan negati& yang )"leh menghalang kemajuan )angsa.
11. a. -elaskan penu)uhan dan perjuangan ,esatuan 'elayu Singapura. (Rujuk B/T m.s: :;)
I !itu)uhkan pada tahun 192@% di Singapura.
I engasas: '"hammad ?un"s ()dullah% Tengku ,adir (li% ?m)"k Sul"h.
*"l"ngan )erpendidikan 6nggeris.
I Bertujuan menjaga kepentingan penduduk 'elayu Singapura.
I '"hammad ?un"s ()dullah / menjadi wakil ,esatuan 'elayu Singapura dalam
pentad)iran British
/ menjadi wakil "rang 'elayu se)agai (hli 'ajlis
erundangan #egeri/#egeri Selat.
I ,ejayaan: / ke)ajikan "rang 'elayu Singapura mendapat perhatian British.
/ memper"lehi se)uah kawasan penempatan khas )agi "rang 'elayu di
Singapura.
11. ). -elaskan penu)uhan dan perjuangan ersatuan Saha)at ena 'alaya. (Rujuk B/T m.s: ::)
I !itu)uhkan pada tahun 190;.
I engasas: g"l"ngan 2erdik pandai di ulau inang seperti: S' Eainal ()idin B(.
I Tujuan penu)uhan:
H menggalakkan ahlinya )erkenal/kenal dan )ertukar/tukar pendapat )agi memajukan
diri sendiri dan )angsa.
H menggalakkan perpaduan dan persaudaraan di kalangan "rang 'elayu di seluruh
Semenanjung Tanah 'elayu.
H ,egiatan s"sialnya menjadi asas kepada kesedaran perpaduan 'elayu.
11. 2. -elaskan penu)uhan dan perjuangan ersatuan/persatuan negeri. (Rujuk B/T m.s: ::/:@)
I ersatuan #egeri erak (190A)
I ersatuan #egeri Selang"r (1908)
I ersatuan #egeri Sem)ilan (1908)
I ersatuan #egeri ahang (1908)
/ mengga)ungkan tenaga intelek "rang 'elayu )agi mem)in2angkan nasi) "rang
'elayu dalam s"al ek"n"mi% pendidikan dan perkhidmatan kerajaaan.
/ perpaduan di kalangan "rang 'elayu dapat digalakkan.
I ersatuan #egeri Sarawak
/ ersatuan 'elayu 'iri (190@)
/ ersatuan 'elayu Sarawak (1909) di )awah naungan !atu atinggi ()ang ()dillah.
pernah menghadiri ,"ngres 'elayu di Singapura pada tahun 19;1.
/ ersatuan ,e)angsaan 'elayu Sarawak (1909) di ketuai "leh !atu atinggi ()ang
()dillah.
/ Tujuan:
H menggerakkan perpaduan 'elayu.
H menggalakkan pendidikan.
H menjaga )udaya dan maruah )angsa.
H menegakkan ajaran agama 6slam.
I ,esedaran )erpersatuan di Sa)ah tidak men"nj"l. Terdapat 2awangan ersatuan
Saha)at ena sahaja di -esselt"n (,"ta kina)alu)% $a)uan dan Tawau.
,egiatannya mirip kepada kegiatan persatuan di Semenanjung.
(ngg"tanya terdiri daripada peniaga ke2il% pegawai rendah kerajaan dan guru sek"lah
'elayu.
,egiatan )erpersatuan tidak terse)ar ke pedalaman kerana kesulitan perhu)ungan dan
tara& pendidikan yang masih rendah.
11. d. -elaskan penu)uhan dan perjuangan ,esatuan 'elayu 'uda. (Rujuk B/T m.s: :@/:A)
I ,esatuan 'elayu 'uda ditu)uhkan pada tahun 1909. #ama ini diilhamkan "leh Sultan
!jenain% pelarian p"litik 6nd"nesia.
I emimpin: 6)rahim .j. +aak") 4 wartawan J'ajlisK di ,uala $umpur.
I !ida&tarkan "leh 'ustapha .usein nai) ketua ,'' pada !isem)er 19;1.
I C)jekti&:
1. 'enggalakkan perpaduan di kalangan pemuda 'elayu di seluruh Semenanjung.
2. 'eningkatkan tahap pendidikan "rang 'elayu.
0. $e)ih )ersi&at p"litik.
I erjuangan
1. Berkerjasama dengan -epun pada akhir tahun 19;1 untuk menghalau British dari
Tanah 'elayu.
2. ,esatuan 'elayu 'uda se)uah )adan pr"paganda -epun.
0. 'em)eli akh)ar 7arta 'elayu untuk dijadikan alat pr"paganda anti/British.
;. 'engelilingi Tanah 'elayu untuk mendapatkan s"k"ngan.
:. 'enu)uhkan 2awangan ,'' untuk memperluaskan pr"paganda menentang British.
@. 'aahad 6hya (ssyari&& di *unung Semangg"l erak% menjadi peny"k"ng ,''
dengan menyediakan kader/kader yang dikenali se)agai tentera semut untuk
menentang British.
A. ada akhir tahun 19;1% 6)rahim .j. +aak")% 6shak .j. 'uhammad dan le)ih kurang
1:1 "rang peny"k"ng ditangkap "leh British dan dipenjarakan di 3hangi% Singapura.
11. a. Bagaimanakah kesedaran semangat ke)angsaan di Tanah 'elayu semasa pemerintahan
-epunG (Rujuk B/T m.s: :A)
I ,esedaran semangat ke)angsaaan menghadapi tekanan pada tahun 19;1 /19;: kerana
dasar pemerintahan ketenteraan -epun yang menyekat ke)e)asan )ersuara.
I (hmad B"estamam telah menu)uhkan Barisan emuda di erak )agi menyatukan
pemuda/pemuda 'elayu dan dilatih )erkawad se)agai tentera sukarela -epun.
11. ). -elaskan perjuangan Malayan Peoples Anti Japanese Army (MPAJA)?
(Rujuk B/T m.s: :8)
I 'alayan e"pleBs (nti/-apanese (rmy telah ditu)uhkan "leh arti ,"munis 'alaya
untuk menentang -epun.
I !is"k"ng "leh British : )eri )antuan senjata.
I 'enjalankan perang gerila terhadap -epun.
I asukan Bintang Tiga ditu)uhkan. (hlinya: 'elayu% 3ina dan 6ndia.
11. 2. -elaskan perjuangan Force 136. (Rujuk B/T m.s: :8)
<"r2e 10@ dan askar wataniah.
(ngg"tanya: pegawai/pegawai tad)ir 'elayu yang )erkerjasama dengan British.
Bergerak se2ara gerila.
(kti& di ,edah% -"h"r dan ahang.
(skar wataniah: pasukan sukarela untuk menentang -epun.
(ngg"tanya: guru% pegawai tad)ir kerajaan dan "rang kampung.
11. d. -elaskan perjuangan ,esatuan Rakyat 6nd"nesia Semenanjung. (Rujuk B/T m.s: :9)
,R6S 4 ditu)uhkan menjelang akhir pendudukan -epun.
6)rahim .j. +aak") telah meminta -epun mem)erikan kemerdekaan kepada Tanah
'elayu )ersama/sama 6nd"nesia.
'atlamat perjuangan asal ,'' adalah untuk menu)uhkan negara 'elayu Raya /
6nd"nesia Raya.
3adangan 6nd"nesia merdeka: 1A Cg"s 19;:
6sytiharkan merdeka pada 1: Cg"s 19;: kerana kekalahan -epun se2ara mendadak.
6)rahim .j. +aak")% isteri dan "rang kanannya )erlindung di 6nd"nesia.
Wahai Tuhan kami, hanya kepadaMu kami berserah diri
dan hanya kepadaMu kami bertaubat serta kepadaMu jua tempat kami kembali.
Wahai Tuhan kami, jangan Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong
kerana tindakan orang-orang kafir dan ampunkanlah dosa kami.
Sesungguhnya Engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana.
(Surah Al-Mumtahanah, ayat !
Wahai Tuhai kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah kaum yang "alim.
#an selamatkanlah kami dengan rahmatMu daripada tipu daya kaum yang kafir.
(Surah $unus, ayat %-%&!