You are on page 1of 4

BAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

1
.
a. Huraikan sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan. (Rujuk BT m.s: 95)
!ersediaan kepada Tana" Melayu ke ara" memben#uk pemerin#a"an sendiri.
Me$ujudkan pen#adbiran yan% li&in.
Men%a$al kuasa poli#ik oran% Melayu.
Menjima#kan kos pen#adbiran.
Memben#uk ban%sa Malayan Union.
1
.
b
.
'elaskan syara#-syara# u#ama perjanjian Malayan Union 19(). (Rujuk BT m.s: 9*)
+e%eri Melayu Berseku#u (Residen), +e%eri Melayu Tidak Berseku#u (!enasi"a#)
dan +e%eri -ela#.
.e#ua: /abenor Bri#is" yan% dilan#ik ole" Ba%inda Ra#u 0n%land.
Majlis 0kseku#i1 dan Majlis Undan%an Malayan Union diben#uk.
-in%apura diasin%kan kerana kepen#in%annya seba%ai pelabu"an bebas.
.e$ar%ane%araan sama ra#a den%an prinsip jus soli menjadi asas kerakya#an Malayan
Union.
Raja-raja Melayu menjadi a"li Majlis Raja-Raja Melayu: soal a%ama 2slam dan ada#
is#iada# Melayu sa"aja.
.e#ua pen#adbir ne%eri: !esuru"jaya +e%eri.
1
.
&. Teran%kan sebab-sebab oran% Melayu menen#an% Malayan Union.
(Rujuk BT m.s: 93-99)
4ran% Melayu memban#a" #indakan -ir Harold Ma&Mi&"eal men%u%u# Raja-Raja
Melayu ba"a$a ba%inda akan di#urunkan daripada #ak"#a sekiranya en%%an menerima
Malayan Union.
.ebanyakan -ul#an #idak diberi masa yan% men&ukupi un#uk berundin% den%an a"li
Mesyuara# +e%eri.
Terdapa# -ul#an yan% menanda#an%ani perjanjian Malayan Union a#as dasar se#ia
ka$an den%an Bri#is".
4ran% Melayu menen#an% pen%"akisan kuasa Raja-Raja Melayu dalam Malayan
Union.
Raja-Raja Melayu menjadi a"li Majlis Raja-Raja #anpa sebaran% kuasa.
Mereka ke"ilan%an #ak"#a dan kredibili#i seba%ai ke#ua oran% Melayu.
5aka# 1i#ra" diku#ip ole" /abenor Malayan Union.
4ran% Melayu bimban% a%ama 2slam akan #er&abar.
1
.
d
.
Terdapa# %olon%an oran% Melayu yan% menyokon% Malayan Union. Teran%kan sebab-
sebabnya. (Rujuk BT m.s: 99-166)
4ran% da%an% dan %olon%an Melayu radikal: un#uk meli&inkan pen#adbiran.
Menyokon% dasar sama ra#a yan% akan men%"apuskan "ak-"ak perlindun%an kepada
oran% Melayu.
.erakya#an Malayan Union yan% #erbuka akan men%ekalkan kerakya#an asal mereka.
Mereka per&aya akan janji Bri#is" un#uk memberikan kemerdekaan kepada Tana"
Melayu.
Malayan Union disokon% ole":
-!ar#i .eban%saan Melayu Malaya (!.MM)
-7n%ka#an !emuda 2nsa1 ( 7!2) pimpinan 7"mad Boes#amam
-7n%ka#an 8ani#a -edar (787-)
-Barisan Tani Malaya (B7T7-)
-okon%an ini kerana:
-pemerin#a"an bersi1a# Bara# dan men%"apuskan sis#em 1eudal Melayu dan #idak
men%ik#ira1 kuasa pembesar dan raja Melayu.
-.onsep republik dan Melayu Raya dapa# dilaksanakan.
1
.
e. 'elaskan #indakan-#indakan yan% dilakukan ole" oran% Melayu un#uk menen#an%
Malayan Union. (Rujuk BT m.s: 166-169)
7k"bar-ak"bar Melayu seper#i U#usan Melayu, Majlis dan 8ar#a +e%ara #ela"
menyuarakan ban#a"an se&ara ber#erusan.
4ran% Melayu #ela" men%adakan demons#rasi se&ara damai semasa -ir Harold
Ma&Mi&"eal mendapa#kan #anda#an%an Raja-Raja Melayu di .o#a Ba"ru dan 7lor
-e#ar.
!ersa#uan-persa#uan Melayu di"idupkan semula un#uk menen#an% Malayan Union.
Mereka men%"an#ar #ele%ram dan sura# ban#a"an ke !ejaba# Tana" 'aja"an di :ondon.
Men%adakan kon%res.
Menubu"kan UM+4.
Men%adakan rapa# umum.
9
.
a. 7paka" !erseku#uan Tana" Melayu; (Rujuk BT m.s: 169)
diben#uk pada 1 <ebruari 19(3 melalui !erjanjian Tana" Melayu yan% men%%an#ikan
!erjanjian Malayan Union.
2a adala" "asil kejayaan oran% Melayu menen#an% penjaja"an Bri#is".
9
.
b
.
Huraikan 1ak#or-1ak#or yan% menyebabkan pemben#ukan !erseku#uan Tana" Melayu.
(Rujuk BT m.s: 16=-16()
.e#e%asan oran% Melayu memban#a" Malayan Union.
-ikap poli#ik Melayu yan% seder"ana.
-okon%an pe%a$ai-pe%a$ai #in%%i Bri#is".
-okon%an bekas pe%a$ai-pe%a$ai Bri#is".
/esaan !ia%am 7#lan#ik 19(5.
UM+4 #idak menun#u# kemerdekaan.
!erpaduan oran% Melayu daripada semua %olon%an.
9
.
&. 7paka" #un#u#an 'a$a#ankuasa 0kseku#i1; (Rujuk BT m.s: 165)
'>kuasa 0kseku#i1 #erdiri drp 19 oran% a"li: pe%a$ai kanan Bri#is", pemimpin UM+4
dan $akil raja-raja Melayu.
Mesyuara# di .in%?s House, .uala .umpur.
Tun#u#an:
1. Raja-raja Melayu dan UM+4 menolak semua prinsip dan s#ruk#ur Malayan Union.
9. Men%in%inkan sebua" perseku#uan seper#i +e%eri-+e%eri Melayu Berseku#u
=. Menolak kerakya#an #erbuka Malayan Union.
(. @asar perlindun%an #er"adap ++M dan oran% Melayu dipuli"kan.
5. .edudukan Raja-raja Melayu seba%ai ke#ua ++M diakui semula.
9
.
d
.
Men%apaka" perundin%an 'a$a#ankuasa 0kseku#i1 di#en#an% ole" oran% da%an% dan
%olon%an radikal Melayu; (Rujuk BT m.s: 165)
.e#ua: @r. Bur"anuddin al-Helmy
-ebab menen#an%:
-'a$a#ankuasa 0kseku#i1 #idak me$akili semua pi"ak.
-Tidak ada $akil oran% da%an%.
-menun#u# konsep sebua" republik dan kemerdekaan penu"
9
.
e. 7paka" yan% dilakukan ole" Majlis Tindakan Bersama -eluru" Malaya un#uk
menun#u# kemerdekaan; (Rujuk BT m.s: 165-16))
7MA'7 (7ll Malayan Aoun&il 41 'oin# 7&#ion)
!UT0R7 (!usa# Tena%a Rakya#)
Tindakan - &erama" poli#ik, demons#rasi, mo%ok
- men&adan%kan sebua" perlemba%aan: perlemba%aan rakya#
7kiba#nya Bri#is" menubu"kan '. perundin% B mendapa#kan pandan%an mereka un#uk
menyediakan !erjanjian !erseku#uan Tana" Melayu 19(3.
=
.
a. 7paka" perkara-perkara yan% #erkandun% dalam !erjanjian !erseku#uan Tana"
Melayu 19(3; (Rujuk BT m.s: 16*-163)
:a#arbelakan%:
1. di T>T 91>1>19(3
9. Raja-raja Melayu dan Bri#is"
=. .in%?s House .uala :umpur
!erkara yan% #erkandun% dalam !erjanjian ini:
1..emerdekaan belum diberi.
9.!erkon%sian kuasa Majlis raja-raja dan pesuru"jaya #in%%i pada perin%ka# pusa#.
=. !erin%ka# ne%eri-sul#an ke#ua ne%eri dan berkuasa un#uk melan#ik Men#eri Besar
seba%ai ke#ua pen#adbir ne%eri.
(. men%asaskan pemba"a%ian kuasa di an#ara kerajaan pusa# dan kerajaan ne%eri.
5. syara# kerakya#an diperke#a#kan
). Bri#is" men%ik#ira1 semula ke#uanan Melayu.
*. 2ns#i#usi raja Melayu dikekalkan.
=
.
b
.
Teran%ka" peranan #oko"-#oko" yan% #erliba# dalam penubu"an !erseku#uan Tana"
Melayu 19(3. (Rujuk BT m.s: 163-116)
1. -ul#an Badlis"a" (.eda")
9. -ul#an 7bdul 7CiC (!erak)
=. -ul#an 2bra"im ('o"or)
(. @a#o? 4nn 'aa1ar (Men#eri Besar 'o"or dan Dan% @iper#ua UM+4)
5. @a#o? +ik 7"med .amil (Men#eri Besar .elan#an)
(
.
Huraikan per%erakan poli#ik di -ara$ak. (Rujuk BT m.s: 116-111)
'ames Brooke B A"arles BEyner
Eyner Brooke B menyera"kan -ara$ak kepada Bri#is".
7lasan: -#ua dan uCur
-pen%%an#inya 7n#"ony Brooke #idak layak men#adbir den%an berkesan.
-8akil Brooke: /erald Ma&Bryan mendapa#kan perse#ujuan pembesar -ara$ak
--ara$ak disera"kan kepada Bri#is" 3>9>19()
!embesar -ara$ak memban#a":
-@a#o? !a#in%%i aban% Hj 7bdilla" ke#ua masyaraka# melayu sara$ak
-!ersa#uan Melayu -ara$ak
-!ersa#uan @ayak -ara$ak
!enen#an%an
-demons#rasi dan men%"an#ar sura# ban#a"an
-paka#an suli# kaum #erpelajar dan oran% muda sara$ak B Rukun Ti%a belas
-Membunu" /abenor -ara$ak -ir @un&an -#e$ar# ole" Rosli @"obi.
5
.
'elaskan ke%ia#an keban%ki#an kesedaran poli#ik di -aba". (Rujuk BT m.s: 119)
-yarika# Borneo U#ara Bri#is"
.eban%ki#an kesedaran poli#ik di -aba" ama# perla"an, berpe&a" bela" dan #idak
berkesan.
!ersa#uan .eban%saan Melayu :abuan
!ersa#uan Melayu 'essel#on
Barisan !emuda
19() -aba" dijadikan jaja"an #akluk ole" Bri#is", #idak ada #en#an%an yan% jelas dan
#erbuka daripada penduduk #empa#an
1951 persa#uan B persa#uan ini #ela" #erkubur be%i#u sa"aja
Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat
dan peliharalah kami dari azab neraka.
(Surah Al-Baqarah , ayat 201)
Wahai uhan kami, berilah ampun ba!iku dan ba!i kedua ibubapaku "erta ba!i
#ran!-#ran! yan! beriman, pada ma"a berlakunya hitun!an amal
dan pembala"an.
(Surah $brahim, ayat %1)
Wahai uhanku, &u&urilah rahmat kepada kedua ibubapaku, "eba!aimana mereka
telah men&urahkan ka"ih "ayan!, memelihara dan mendidikku "ema"a ke&il.
(Surah al-$"rak, ayat 2%)