Sie sind auf Seite 1von 2

STUDENT: Grupa Razred Datum

UITELJ: druga
IV 04.IV
2014.
PRIPREMA ZA IZVOENJE NASTAVNOG SATA
LIKOVNE KULTURE
OBRAZOVNI ZADACI:
a) Stjecanje znanja: o likovnom problemu linija i likovnoj tehnici kola
b) Stjecanje sposobnosti: razvijati volju, matu i interes za rad, razvijati kreativnost u
radu
ODGOJNI ZADACI: razvijati radne navike, pozitivan odnos prema likovnoj kulturi i
prema umjetnosti, volju za likovnim izraavanjem
NAINI RADA:
1 prema promatranju
! nakon promatranja
" prema sje#anju
$ prema zamiljanju
% prema izmiljanju
OBLICI RADA:
1 &rontalni
! 'ndividualni
" Rad u parovima
$ Grupni
NASTAVNA JEDINICA
1 Cje!"a:
! Na#$a%"a $e&a: (ijetao
" L!'(%"( )(dru*je: slikanje
$ L!'(%"! )r(+e&! ,kljuni pojmovi-: linija
% M($!%: a) vizualni: pijetao
b) nevizualni:
c) likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj:
) L!'(%"( $e."!*'a #red#$%a ! !'(%"e $e."!'e: kola papir
NASTAVNE
METODE:
1 *naliti+ko
promatranje
! Demonstracija
" Raz,ovor
$ -etoda scenarija
% Rad s tekstom
) .ombiniranje
/ 0ariranje
1 Gra2enje
3 Razla,anje
4astavno sredstvo 5 reprodukcija:
PLAN PLOE: NASTAVNA
SREDSTVA I
POMAGALA:
1 Reprodukcija
! 'zravno umjetni+ko
djelo
" (rirodni oblici
$ 4a+injeni oblici
% Dijapozitivi
) &oto,ra6ije
/ Gra6oskop
1 7elevizor
3 0ideo
18 (lo+a, kreda
11 9stalo: kola,
makaze
KORELACIJA:
-oja okolina
Pijetao
ueniki radovi
ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA PRIMJEDBE:
1 PRIPREMA:
(ripremam prostor za rad :+enici pripremaju pribor: kola papir, makaze i ljepilo
9bjanjavam u+enicima tehniku kojom danas radimo .ola papir je posebna slikarska
tehnika, nastaje ljepljenjem razli+itih listi#a koje kruimo na podlo,u
! MOTIVACIJA:
Raz,ovaram sa u+enicima o likovnom problemu linija
; <nate li ta je linija=
; .oje imamo vrste linija=
; .ako nastaju linije=
; Da li kola papirom moemo praviti linije=
(okazujem u+enicima sliku pijetla i raz,ovaramo:
; >ta je na slici=
; .oja je to vrsta ivotinje=
; Da li ste vidjeli pijetla=
; >ta on ima po sebi=
; -oemo li perje prikazati raznim linijama=
" NAJAVA ZADATKA:
Danas #emo pomo#u kola papira naslikati? napraviti pijetla, vode#i ra+una da nje,ovo
perje budu razne linije 7raim od u+enika da ponove dananji zadatak kako bih dobila
povratnu in6ormaciju o razumijevanju isto,
$ REALIZACIJA ,RAD-:
:+enici rade, ja ih obilazim, ukoliko ima nejasno#a i nedoumica pomo,nem Raz,ovaram
sa njima, poti+em kreativnost
OCJENA:
% ANALIZA I VREDNOVANJE LIKOVNOG PROCESA I PRODUKATA:
(red kraj +asa uzimam nekoliko radova koje izlaem na tablu Raz,ovaramo o njima: .oji
je bio dananji zadatak= @ime smo radili= Da li si svi ispunili zadatak= .oji je rad
dru,a+iji, neobi+an =
0ra#am u+enicima radove, pohvaljujem ih za trud i rad