Sie sind auf Seite 1von 4

1.

TEHNIKO IZVJEE
1.1 TEKSTUALNI DIO ..

1.2. GRAFIKI PRILOZI .

NORMALNI POPRENI PRESJEK MOSTA ... MJ. 1:25...
UZDUNI PRESJEK MOSTA ... MJ. 1:100...
UZDUNI PRESJEK I POGLED MOSTA ODOZGO ... MJ. 1:100...
PORENI PRESJEK MOSTA U POLJU I KROZ SREDNJI OSLONAC ... MJ. 1:50...

PRESJEK KROZ OS UPORNJAKA I KRILA UPORNJAKA ... MJ.1:50...

KARAKTERISTINI PRESJEK ARMATURE U 1.POLJU ... MJ.1:50...

KARAKTERISTINI PRESJEK ARMATURE NAD OSLONCEM ... MJ.1:50...

KARAKTERISTINI PRESJEK ARMATURE U SREDNJEM POLJU ... MJ.1:50 ...

1.1 TEKSTUALNI DIO


1.1. TEHNIKO IZVJEE

Osnovni razlog izgradnje mosta je omoguavanje neprekinutog odvijanja prometa
magistralnom cestom preko udoline. Vanost ceste na kojoj se nalazi projektirani
most svrstava u skupinu II kategorije. Most zapreku(udolinu) premouje okomito,
dakle pod kutom od 90. Ima tri raspona veliine 23+29+23 = 75 m, sa stupovima
lociranim u srednjim osima mosta. Ukupna duljina mosta definirana od toaka
razgranienja sa projektom ceste (krajevi krila lijevog i desnog upornjaka) je 91 m.
U poprenoj dispoziciji objekt ima dvije prometne trake irine po 3.00 m, dvije rubne
trake irine 0.30 m, dvije uzdignute pjeake staze irine po 2.4 m i prostore irine
od po 0.30 m za smjetaj metalne ograde. irina kolnika na objektu iznosi 6.60 m,
irina objekta izmeu ograda iznosi 11.75 m, dok ukupna irina mosta iznosi 12.3 m.
Uzduni nagib kolnika prati nagib nivelete same ceste i iznosi 2.0 , a popreni nagib
je dvostrani i iznosi 2.5%. Nagibi pjeakih staza, uzdignutih za 0.22 m iznad razine
kolnika, iznose po 2.0 prema kolniku.
Projektom je definirana izvedba gornje AB-konstrukcije grednog mosta u obliku
sanduastog poprenog presjeka sa debljinom ploe kolnika od 25 cm, debljinom
hrpta od 29 cm i debljinom donje ploe od 25 cm. Visina rasponske konstrukcije
iznosi 1.94m i iznad upornjaka i stupova nosiva struktura je povezana i ukruena
poprenim nosaima. Popreni nosai su irine 1.00 m i visine 1.94 m..
Donji ustroj mosta se sastoji od dva upornjaka, lijevog i desnog, i dva stupa. Stup S1
visine (u osi) 12.00 m i stup S2 visine (u osi) 10.50 m. Tijelo stupa je punog
poprenog presjeka, dimenzija zadanih prema projektu. Osni razmak stupova je 29
m. Kvaliteta betona u stupovima je MB 30, dok je armatura RA 400/500-2.Uzduni i
popreni nagibi gornje plohe stupova prate odgovarajue nagibe kolnika ceste na
tom mjestu. Veza sa gornjim ustrojem mosta ostvarena je monolitno. Stupovi su
temeljeni na temeljima samcima, tlocrtnih dimenzija i visine prema projektu. Nakon
ureenja podloge, potrebno je izvesti sloj podlonog betona MB 15 debljine 0.10 m.
Predvieni su klasini puni upornjaci s paralelnim krilima kruto vezanim sa stupom
upornjaka. Debljina stupa upornjaka iznosi 1.20 m, stojeeg dijela krila
upornjaka0.70 m, a viseeg dijela krila upornjaka 0.50 m. Visina temelja stupa
upornjaka iznosi 1.00 m. Na istoj se visini nalaze i temelji krila. Nad upornjacima se
rade dva pokretna leaja koji lee na dva leajna kvadera. Uz zid upornjaka i krila
radi se filtarski sloj od krupnog ljunka koji omoguuje laki izlaz vode iz nasipa kroz
barbakane ostavljene u upornjaku, krilima i zidu nasipa. Kvaliteta betona u upornjaku
i krilima upornjaka je MB 30, dok je armatura RA 400/500-2. Nakon ureenja
podloge, potrebno je izvesti sloj podlonog betona MB 15 debljine 0.10 m.
Prijelazne ploe su duljine 5.00 m i debljine 0.25 m, s uzdunim padom od 7% prema
trupu ceste. Na nasipu ispod prijelazne ploe potrebno je postii zbijenost MS 100
MPa.
Pjeaka se staza formira nakon izrade hidroizolacije kolnike ploe. Najprije se
izvode sidra za vezu kolnike ploe, vijenca i betona pjeake staze, a u svemu
prema predvienim rjeenjima. Nakon toga se ugrauju kameni rubnjaci u sloj
cementnog morta. Potom se montiraju betonski elementi vijenca. Sa svake strane
kolnika predvien je nogostup irine 2.40 m koji je izdignut za 0.22 m iznad razine
kolnika i koji je u nagibu 2 % prema kolniku. Zbog potrebe voenja instalacije, u
svakom nogostupu je predvieno postavljanje etiri PVC cijevi promjera 100 mm.
Za hidroizolaciju kolnike ploe, predviena je kvalitetna jednoslojna hidroizolacija iz
zavarenih bitumenskih traka debljine 10 mm.
Zastor na kolnikoj ploi rasponske konstrukcije formira zatitni sloj asfaltbetona
debljine 4 cm, ugraen iznad hidroizolacije (kao njena zatita), te habajui sloj
asfaltbetona debljine 4 cm. Kakvoa i kontrola asfaltbetona u svemu treba
zadovoljavati vaee norme i pravila struke, kao i sama izvedba asfaltnih slojeva.
Na spojevima asfaltbetona s rubnjakom i prijelaznom napravom, u zastoru potrebno
je ostaviti reke dubine sve do hidroizolacije i irine 1 cm, a prema detaljima u
projektu. Reke zaliti masom za zalijevanje reki, koja mora biti trajnoelastina i
vodonepropusna.

Za trup ceste izmeu krila upornjaka predviena su rjeenja sukladna onima
na prilaznim dijelovima ceste.

KORITENI RAUNSKI PROGRAM

Koriten je programski paket Tower 3D model builder inaica 6.0 Radimpex.