You are on page 1of 5

Registrcia Vstup Hodnotenie Mono, e z 3350000 (437 dn) dennky

SPRVA PH.D. HELENA BLINNIKOVA-VYAZEMSK


(AS 1)
Utorok 3.1.2012 15:29
Vatok zo sprvy letisko Helena Blinnikova-Pulkovo, kandidt technickch vied
Elena Blinnikova-Vyazemskaya, fyzik, Ph.D
Andrey Ivanov, ininier, len Vboru pre udsk prva nezvislch
Leonid Petrovskij, historik, vedeck pracovnk v stave slovanskch a balknskych tdi
Ruskej akadmie vied.
"Night Club" 52 (1137), od 18/05/96, materil za predpokladu: Eniology stav,
poboka Krasnojarsk. Medzinrodn akadmia informanch vied (IAES) 660000,
Krasnojarsk, p / 19614, tel (3912) 65-62-77
Kandidt technickch vied Elena Blinnikova-Vyazemskaya sprvu o seminri "Rusko a
Eurpsky dohovor o udskch prvach" analyzovan informcie dodan z 94 miest v
Ruskej federcii v Informanom centre pre udsk prva na pouitie iariov, ktor maj
vplyv na psychiku a udsk telo: Hlavnm motvom sanost v poslednch rokoch , -
uvdza sa v sprve - tto sanos proti teroru uplatova voi osobe, pomocou
elektronickej technolgie.
VYSVETLIVKY
V zozname nomenklatry, existujce zariadenia v prevdzke, ktor sa odraj v ttnej
plnovacej komisie a promtehplane tam biogenertor, laserov iariov, ultrazvuk,
rntgen, kraynevysokih frekvencie milimetrov a Submillimeter vlnovej dky rdiovch a
ultrazvukov rozsahu, infraerven, ultrafialov, izotopu, gama iarenie detektory na
vetky druhy rozsahov, ultrazvukovch meniov a rozhlasovch signlov do zvukovch a
vizulnych pecilnych prostriedkov prenos obrazovch dt prostrednctvom telefnnej,
televzne a rozhlasov prijmae dokovacia znamen prenanch signlov a televzia
alebo potaov vybavenie a alie.
Pri vytvran efektvnych spsobov expozcie u loveka v uritej vzdialenosti za asti
viny ruskch vedcov: VM Bekhterev, BB Kazhinsky, KI Platonov, AV Dubrovsk, B.
Messing, AP Slobodjanik, M. Okunev, SG Feinberg, VM Svyatosch, DV Kandiba, VO
Ronov, AV Chumak, JG Mountain a alie.
V roku 1921, kedy vlda vytvorila pecilne oddelenie pre vzdialen inky na biologick
objekty. Vvoj tohto pecilneho organizcie oddelenia, aby pravidelne meni ich men z
eky na FSB, tvor zklad metd psychotropnch technolgi. Tento vvoj vyvolala vne
obavy v celej skupine ruskch vedcov: Pavlova, Vernadsky, Chizhevskogo Kazhinsky a
alie. Kandidt technickch vied V. Slepuha potvrdzuje, e poiatky vvoja techniky
"duevn" vplyvu v naej krajine stl dcra F.Dzerzhinskogo-M.Teltse a "docent" D.
Looney. Draz bol kladen na uvanie psychotropnch liekov na bze prrodnch a
syntetickch drog. Ale aj potom, to bolo si vimol, e efekt deformcie psychiky je znane
urchli, ak testovan subjekt je vo vysokofrekvennom poli. Najvznamnejie spechy v
oblasti technolgi a riadenia psychotronick lovekom v nacistickom Nemecku. Jednm z
najneobvyklejch oficilnych organizci Tretej re - Ahnenerbe - bola zaloen v roku
1933. Headed Ahnenerbe SS plukovnk Wolfram von Sievers. Zloenie Ahnenerbe
spolonos sa stala iariace poste, neskr nazvan Vril. V tyridsiatych rokoch v
Nemecku boli nasaden nebvalom rozsahu psychofyziologickou top-tajn vskumn
projekty so zapojenm vetkch to najlepie, o bolo v Indii, Tibete, ne, Eurpe, Afrike,
Amerike a ZSSR. Strune povedan el vskumu, vytvranie telepsihicheskogo zbran
alebo, ako sa hovor, "psychotronickch zbran". Zvl cenn s tajn nemeckej pokusy,
ktor boli vykonan na vzov koncentranch tborov. Medzinrodn konvencie ako
krut a neudsk vskum na udskch bytost s definovan ako zloin proti udskosti,
take nikdy pred vojnou a po vojne nikdy vedci nemaj prvo robi takto experimenty
na uoch. Z tchto dvodov s vetky nemeckej vskumn materily - jedinen a
neoceniten pre vedu.
Po vojne, vetky tajn vskumy v Nemecku, boli vazi - a ininiersky vskum raketa
zasiahla USA a psychofyziologickou (psychotronickej) - v ZSSR. Pri vykonvan tajn
+ citova podloku
Prspevky Kamarti
Komentre
Vo priatea
Sonic zbrane
Zobrazenia: 261 (2)
Fixcia
elektromagnetickho
iarenia v
Zobrazenia: 117 (7)
Fixcia
elektromagnetickho
psiterror (114)
psychotronickej zbrane a in zbrane
(111)
videa (99)
psiterror Part 2 (82)
udia prechdzaj psiterroru (72)
genocda (69)
udia prechdzaj psiterroru Part 2 (68)
Psychophysical zbrane (62)
Kontrola mysle (46)
pesniky, hudba (42)
veda a technika (37)
elektronick koncentran tbor (31)
videa (30)
psychotroniky (29)
psychomotorick teror (29)
Bsne (27)
neletlna zbrane (25)
lieba, dokumenty (21)
chipizatsiya ipy (20)
Celkov kontrola (20)
Moskva vbor ekolgie bytov (15)
detektor pre meranie a dozimeter EMR
(15)
zaujmav (13)
spolonos, vzdelvanie, zdravie (11)
korupcie (11)
torzn polia, genertory a vvoj (10)
Galina Tsaryova filmy (10)
Domci maznikovia (9)
Prroda (9)
Nov svetov poriadok (9)
trestn psychiatrie (8)
psitehnologii (6)
plotovky, zhromadenie (3)
Maliarstvo (2)
jemn svety (1)
Heroes (1)
Mirinda 38
- Kategria
- Video

Preloen do jazyka: slovenina Zobrazi originl Monosti Preloen do jazyka: slovenina Zobrazi originl Monosti
Sprva Ph.D. Helena Blinnikova-Vyazemsk (Part 1). Diskusia o normalizovan obal; - ruskej sluby On-line dennky
http://www.liveinternet.ru/users/mirinda_38/post199551400/ 1 / 5
vskumn trvalka vyvinut modernej vedy produkty poskytn vodtko metd, ako je
vysokofrekvenn pole v uzavretom priestore, zatia o genertor sm o sebe me by
dostaton vzdialenos. Ako prenos zo zdroja iarenia z genertora mono poui
komunikan siete obytnch budov: osvetlenie, elektrointalcie, telefn a rdio, vodn
potrubie, rdio, TV. Otzky Individulne riadenie tudovali v masovom vedomie ZSSR v
stave "mozog", pozoruhodn rusk akademik Bekhterev. Pri prci v tomto smere s 30-
tych zamestnancov stavu sa vrazne zvil na 150 osb Prv top ruskch vedcov. Tu sa
prvkrt okrem hypnotickho vplyvu zaala uplatova technick inovcie: ud oiaren
rdiov signly rznych frekvenci a zvuk, ticho vplyv na energetick systm loveka. V
jeho prcach, NI Anisimov potvrdzuje, e na konci 50. rokov modern domce
psychotronickej zbrane priiel z vskumnch stavov a laboratri sa vstpi do sluieb
spravodajskch agentr a armde. VN Anisimov, psychotronickej zbrane sa vzahuje k
jednmu typu tzv "nesmrtiacu" zbrane. Jeho neviditen komponenty mu zabi na
diaku, napodobni alebo vytvori akkovek chronick ochorenie, aby osoba, zloinec
alebo ialenec hodi dole, nti ho, aby potknal, vytvori letectvo, eleznin alebo
dopravn nehodu, v priebehu niekokch seknd ni kapitlov truktru, vytvori alebo
vyvola akkovek klimatick katastrofy, spravova najkomplexnejie nstroj alebo
mechanizmus. Tto zbra me inne predstavi zlyhanie pracovnej sily, o spsobuje
naruenie psychiky, koordinciu pohybu, svalov tonus, zmeny vo fungovan rznych
telesnch systmov, vrtane kardiovaskulrnych a vizulne prstroje a riadi sprvanie
ud, akkovek biologick objekt, zmeny vo svetovej populcie.
Zkaznci s Ministerstvo obrany, KSSZ a sovietsky KGB. Pokia ide o KGB, sa tento vvoj
dohliadal piaty a iesty riadenia. Piaty ("Ochrana stavy") poskytova politick vedenie,
iesty bol zodpovedn za vedeck a technick aspekty prce. Medzi najzvanejie
trestn iny, ktorch sa tieto technolgie z prsne tajn laboratrium personl v pote 12
prevdzkovej a technickej sprvy KGB, a to bolo znien vek mnostvo nevinnch ud
nie s vinn. S odkazom na uzavretch zdrojov, V. Shepilov uvdza, e v poslednch troch
alebo tyroch rokoch, tieto problmy sa stvaj stle dleitejie. "Ak je skr v dsledku
hard-kdovanie zska takmer biorobots trochu ako normlny lovek - povedal V.
Shepilov - dnen" zombie "me by asto stanoven len pecialista - ich sprvanie je
plne ben a nie je podozriv" Sprva psychiku, hovor V. Shepilov zvyajne sleduje
socilno represvny el. V kadom prpade, ako je kontrola mentalita spojen s
poruovanm udskch prv, ako je uveden veda jeho vu a shlasu prostrednctvom
externe uloench organizcie nevedomch procesov mozgu. Zombie me by
povaovan iba za trestn manipulcie loveka. Vskum a testy boli vykonan na nevinn
obanov na zklade osobitnho rozhodnutia vldy. Na tdich v 1972-1973 zklade,
stav radioelektroniky ZSSR Akadmie dokonil vrobu a zavdzanie modernch rdio
strojrstvo praxe vojenskch zbran. Takmer sa stal skuton umel vytvranie otrockej
rasy s poadovanmi vlastnosami. Vo vojensko-priemyselnho komplexu je klasifikcia,
kde siedmy, najnovej genercie zbran hromadnho nienia zbran sa nazva psob na
genetick materil. Tieto informcie potvrdzuj TB Fadeevo. Vo svojich prcach, ona
tvrd, e sa zameriavaj na vytvranie psychotropnch zbran bol a zostva mesta
Novosibirsk. V neskorch osemdesiatych rokov (pod priamou kontrolou V KSSZ) bol
vytvoren zariadenie, ktor pri vstrekovan na oben drhu by upravi sprvanie
obyvateov v oblasti nad Bieloruskej republiky. Do tejto doby, vvoj v oblasti
psychotropnch zbrane boli pouit pre viac ako dvadsa intitci a non-tradin
technolgi Center v ZSSR ttneho vboru pre vedu a technolgie. Bol vyvinut a vstpil
do sluby niekoko rznych druhov biogenertor mc naladi do vzdialenosti
bioenergetickch vlastnostiach jedinca. Fyziologov rob pokusy o inkoch
elektromagnetickho iarenia na udsk mozog a zombie. Vvoj okamite naiel praktick
uplatnenie vo vojenskej oblasti. KGB spene pouvaj utajovan techniky pre prpravu
zombie agentov a diplomatmi. Zkladn rozdiel medzi psychotropnch zbrane od inch
zbran je v procese vytvrania a spracovania nie je mon testova vzorky na stnkoch a
cieov. Pre skky v neustlom potrebuj erstvch a zdravch "darcov" - mora udia,
ktor mu zomrie poas experimentov. A testovacej strnky sa asto stvaj ben
rezidenn byty. Nie menej ako 94 miest v Rusku dostal od obanov, zaili inky
psychotropn lieby. Informcie tu uveden s plne potvrdil vo svojej prci NI Anisimov.
Pre rozvoj psychotropnch zbran vdy potreba ud - darcov. Darca me by kad
osoba, ak jeho inteligencia a fyziklne daje potrebn na vykonvanie experimentov.
Vber darcov sa vykonva nasledujcim spsobom. Je znme, e udsk spolonos sa
sklad z uritch skupn s podobnou inteligenciou a psychologickho typu. Vber darcov
pre otvoren a psycho, psycho, ktor pracovali na nich, mete tajne riadi sprvanie
vetkch skupn, a v dsledku toho spolonos ako celok. Obete pecilnych
iarenia v
Zobrazenia: 128 (3)
Psychotronickej
zbrane.
Zobrazenia: 134 (0)
Skontrolujte, i pre
sekanie
Zobrazenia: 484 (0)
Protesty proti psiterrora v 1995-
1997 yy
11.12.2012 13:38
Fotografie: 28
EMR a meranie detektor dozimeter
v byte (
06.03.2012 14:37
Fotografie: 15
Joe Dassin
Hr: 1 Komentre: 0
Philip Kirkorov - Dajte mi slobodu
Hr: 70 Komentre: 0
Olga
Hr: 251 Komentre: 2
Elena Vaenga. Letisko
Hr: 91 Komentre: 0
Garik Sukachev - Moja babika faj
fajku
Hr: 3 Komentre: 0
udia , hudba , vide , fotky

v tomto blogu
e-mail Ok
Prijmanie sprv na potovom dennku.
Som Uvate:
15.02.2011
blogu: 539
Komentre Prspevky:
193
Psomn prspevky:
821
Populrne sprvy: kto
sledovali dennk o
tom, o prde frzy
- Fotoalbum
- Hudba
- Hada Blogy
- Odobera e-mailom
- tatistiky
Sprva Ph.D. Helena Blinnikova-Vyazemsk (Part 1). Diskusia o normalizovan obal; - ruskej sluby On-line dennky
http://www.liveinternet.ru/users/mirinda_38/post199551400/ 2 / 5
experimentov s zvyajne nadan udia, opravri vojenskch jednotiek, portovci, vzni
vznice psihobolnye a vemi zdravch ud. Lov na darcu sa vykonva v meste, alebo v
akomkovek inom mieste. A v poslednej dobe sa poda radnch zstupcov Krasnojarsk
Krasnojarsk Krai Krai chba viac ako tisc ud, koko stratench neoficilnych dajov
mono len dohadova. K dispozcii s tri stupne psycho. Prv etapa - kontrola mozgu.
Druh etapa - riadenie Psychophysical udskej innosti. A tretia fza - znienie udskho
guinea. Tretia etapa sa zvyajne uchyuje k nasledujce: bolo nebezpeenstvo odhalenia;
odpad je neinn; zastrai alie experimentlne. Znienie me by dosiahnut ako
tradin a konvenn metdy. Pod vplyvom psychotronik pochopi smere vystavenia
loveka elektromagnetickm poliam a akustick (infrazvukov, ultrazvuk), vlny, ktor
spsobuj zmeny v sprvan a mozgovej innosti, reakcie na udalosti a situcie, ktor
ved k poruchm vo funknch systmov tela a zmeny v tkanivovch buniek. VN Anisimov
je presveden, e psychotronickej zbrane - uniktny komplex la prstroja elektrnov,
ktor je schopn dlhch riadiacich vzdialenos psychomotorick udskej innosti zmerne
niia svoje zdravie a ved k smrti. Psychotronickej zbrane - je presn zbra, ktor sa
pouva v spojen s inmi typmi non-smrtiace zbrane a zbrane s psychopatom.
Pokodenie faktor psychotropnch zbrane, v zvislosti na VN Anisimov, s torzn
genertory, mikrovlnn genertory, lasery, mikrovlnn rra a akustick nstroje,
pomocou ako inn zdroj energie stacionrnych psychotropnch mobilnch stanc
umiestnench vo svete alebo uloench vo vesmre a fyziky na ivotn prostredie,
rovnako ako chemickch a plynovch zariaden. Zameran typy iarenia bez ruenia a bez
straty dan vkon, vone prenika cez vetky prekky a presne zasiahnu vybran obe
na akkovek vzdialenos. Akcia prebieha na bunkovej a molekulrnej rovni
psychomotorick spracovanie mozgu a udskho tela na zklade asociatvneho a
neurolingvistick psychosocilne pomocou radioakusticheskogo inku a diakovho
zobrazovania. To je veril, e zkladom metodiky "spracovanie" udskej radarov
zariadenie je otvorenie nho krajana A. Mikhailovsky, ktor v polovici 30. rokov zistila,
e niektor kombincie elektromagnetickch impulzov opakuje s uritou frekvenciou,
dopad na oblasti mozgu zodpovedn za ako emocionlne postoj, a pre prcu s udskmi
orgnmi. V jeho inky na iv organizmy expozcie magnetick pole je ekvivalentn
iarenia. Cudzie elektromagnetick pole vplyv na udsk auru, o spsobuje zmeny
nlady a mentlnych schopnost. udsk aura je heterognne a sklad sa z rznych
iaren jej orgnov. Vlnov vlastnosti kadho z orgnov udskho tela, vedci u dlho a
s popsan, s dobre znme.
Rezonann frekvencia niektorch ast udskho tela:
1. hlavy 20-30 Hz
2. oi 40-100 Hz
3. vestibulrny apart 0,5-13 Hz
4. srdce 4-6 Hz
5. chrbticu 4-6 Hz
6. aldok 2-3 Hz
7. revnej 2-4 Hz
8. Obliky 8,6 Hz
9. ruky 2-5 Hz

Pred zabitm UHF UHF iarenie lovek m choroba ako lieiten, naprklad, vplyv UHF
iarenie nevyhnutne aktivciu ndorovch buniek udskho tela a nsledne sa objav
nevylieiten rakoviny. Ovplyvovanie toto iarenie na orgny zodpovedn za ivobytie,
me spoahlivo zakza im v prav as, pacient prestva existova. Je znme, e udsk
mozog je vemi citliv na tepeln a teplotn nrast. Ak ani trochu poteenie UHF iarenia
mozog zvi jeho teplotu, o spsobuje poruchy v celom organizme.
Ak sa vrazne zvi vkon UHF iarenia, siln nrast teploty udskho mozgu a
neodvratn nstup smrti. Ak biotoki vplyv na udsk telo, ktor maj frekvenciu 1-35 Hz,
mikrovlnnm (MW) iarenie, lovek zaije poruenie vnmania reality, zdvhanie a
spanie tn, nepokoj alebo pad do apatie, nava, ak nava, nevonos a bolesti
hlavy , me dokoni sterilizciu intinktvny sfry, rovnako ako pokodenie srdca, z
arytmi k plnmu zastaveniu, rovnako ako pokodenie mozgu a centrlneho nervovho
systmu s tie pozorovan alie vlastnosti:. boles v oiach, boles v uiach (ako na
rozdiely v atmosfrickom tlaku), necitlivos ruky, huanie v hlave, nohy klbanie a plenie
Sprva Ph.D. Helena Blinnikova-Vyazemsk (Part 1). Diskusia o normalizovan obal; - ruskej sluby On-line dennky
http://www.liveinternet.ru/users/mirinda_38/post199551400/ 3 / 5
podoshvah.Volny aktvne modulan frekvencie v alfa rytmu mozgu, me spsobi
nezvratn "sluky" v sprvan. Mikrovlnn rra genertor v uritch frekvenci mu by
potlaen zrove vedomia mnohch ud a vtepi im urit sprvanie alebo dokonca
mylienky inch ud. Vkonn mikrovlnn iarenie me zakza vetky nepodmienen
reflexy, ktor rob lovek plne bezmocn. Zvyuje pokodenie dramaticky, ke pridte
do poruchy mozgu, srdca a centrlneho nervovho systmu. Ako antny vysielaov tak
vlny celkom zvykli telefny a mikrovlnnej rozvody, kanalizan potrubie a krenie,
rovnako ako televzia, rdio, telefn a poiarny alarm systm, rdio, elektrick zapojenie
obytn budovy. Tto metda mlanliv manipulcia udskho materilu kvli jeho
technickm vlastnostiam, mono nazva siete. Tak spsob, ako vytvori
vysokofrekvenn RF vntri obytnho domu, ke je vkon genertora predstavil
prostrednctvom energo systmu filtre priamo do domcej siete a obytn budovy. Tento
spsob racionlneho vyuvania energie a poskytuje skryt zvltne zaobchdzanie ako
desa metrov od budovy, tak signly s zvyajne u vyskytuj. Mierka zavedenie
mikrovlnnej technolgie, najm vvoja zbran hromadnho nienia, zvis na dostupnosti
mikrovlnnch genertorov vysokho vkonu. Vskum o pouvan mikrovlnnch
genertorov pre vojensk ely bol akademik Avramenko. Nesie vek nebezpeenstvo
pre udsk mikrovn. Za normlnych okolnost, nae telo produkuje asi 100 wattov tepla.
Povaovan za nebezpen pre ivho organizmu, ak prekro prkon mimo jeho vlastnej
uvonenie energie. Dostatone siln mikrovlnn iarenie me spsobi osoba, ktor m
vypli, alebo pal. Djde k tepeln pokodenie, ke nae telo oiarenia z pribline 1
kW/m2. V zsade tto rove je teraz dosiahnuten. U zaloen mikrovlnnej
genertory, o umouje sstredi moc v stovkch megawattov. Vedec z Intittu vyej
nervovej innosti a neurofyziolgie Yu prechladnut potvrdil, e mikrovlny mu oslni,
zbavi silu a dokonca aj zabi. Ale predovetkm dobr vsledky boli zskan v oblasti
psychotropnch technolgi cez podprahov obyvatestva - tzv zombie. Yuri Vorobyevsky
vo svojej knihe "klopanie na Golden Gate", tvrd, e prstroj torznch pol a ma
prostriedky psobia na udsk psychiku sprvnym smerom. Rozsiahle vskumy v aplikcii
torznch pol pre vojensk ely intenzvne veden sp v nacistickom Nemecku. "V
archvnych dokumentoch" Ahnenerbe "zdrazuje, e vplyv techno-magick zariaden
bola zameran predovetkm na" krytly ", kde pecilne vzdelanie -, ktor v hypofze.
V roku 1980 v Sovietskom akademickom asopise "Science and Medicine" publikoval
lnky o psychotronik vskum profesora plukovnka George Bogdanov. On psal, e v
udskom mozgu vybudovala samotn podstatu krytlov polovodiovch truktr. Vaka
tomuto elektroniky pevnho skupenstva me prena kdovanch informci do mozgu,
o spsobuje, e reprezentcia obrazu, vizulne asocicie, akustick a behaviorlne
reakcie. Pouitie dedistva a archvy tajnej nacistickej organizcie "Ahnenerbe" Rusk
vojensk experti spene ste vytvorili plne nov typ zbrane, ktor je prsne dvern,
take torzn technolgie spene pouvan v armde a na in ely spsobi
vreda.Massovoe kdovanie a vymvanie mozgov populcia zaala v ZSSR v roku 1980 .
Spracovanie populcie bol tak intenzvny, e udia sa sauj na lekra jasn pocity.
Obytn komplexy, ktor boli intalovan biogenertor, charakterizovan vysokm
percentom rakoviny a samovrady, vrady, konatn zranenia, a ast narodenia
postihnutch det. Od roku 1990, veda a technolgie s vemi blzko k tomu, aby vytvori
plne kompaktn intalciu (vrtane na princpe torznch pol), ktor mu ma vplyv na
cel reginy na svete - ak s tieto zariadenia umiestni na oben drhu a poui proti
pozemnm cieom. Poda niektorch sprv, prca na psychotropnch zbrane, schopnos
riadi sprvanie masy ud boli votkan do prce aleko, horizont radar, a energia tu
pouit pokrvan planty ionosfra - stle mlo preskman. Pracovn zosilnela
dramaticky po objaven udskho biopoa. Vedci zistili existenciu ultraahkch astc,
ktor dali meno leptnov. Leptny milinkrt, a dokonca aj biliny asy ahie elektrnu.
Koncentrovanej nosnky leptny prenikn udskou auru, ako pijan. Moskva fyzici
tuduj na vplyve microleptons - najmenie fyziklne astice uhovodkov ltka nhodou
narazil na vemi zaujmav svojim dizajnom, ktor zskal ako genertor jemnch
fyziklnych pol. Aj s malm vplyvom na skku leptnov pole nakla neodolaten
navu, a zrove zvi intenzitu lovek strca schopnos pripojen (logicky), e. Tret
stupe vplyvu m vestibulrny apart a lovek strca orientciu v priestore. alie
posilnenie kapact microlepton Shot "skon" chor orgny, tak oslaben chorobou, ud
menej chrnen pred psobenm leptnov. Maximlna sila microlepton iarenie prina
smr. Biogenertor me by v znanej vzdialenosti od objektu vplyvu. Na prsne tajnch
experimentov s leptnov genertory stal sa znmy v rokoch perestrojky. O jednotnej
terii poa zklade, a na zklade mnohoronch experimentov akademika AF Ohatrin
zskan microleptons vlastnosti. Maj mal poplatok a mal hmotnos, a prejs vone cez
Sprva Ph.D. Helena Blinnikova-Vyazemsk (Part 1). Diskusia o normalizovan obal; - ruskej sluby On-line dennky
http://www.liveinternet.ru/users/mirinda_38/post199551400/ 4 / 5
Komentr Komentr Predchdzajci. Record - Poda dennka - alej. Nahrvanie " Strnky: [1] [ New ]
Prida komentr:
Zadajte svoje meno a heslo na webe:

Mete prida komentr aj bez registrcie. alie


strnky, budete musie zada kd z obrzku do
pecilneho poa.
Text komentra:
Kontrola pravopisu: (njs chyby) Check
Pripojte obrzok:
No file selected Choose File
Preloi URL odkazy
Prihlsi sa k pripomienkam
Prihlsi sa obraz
prspevok Transliteration

obrazoviek a inch prekok. Microlepton iarenie nie je detekovan naimi skutonmi
zmysly. Dlhodob a systematick expozcia me spsobi nezvratn zmeny v nervovom
systme, bolesti hlavy, impotencia, nava tela, poruchy spnku, zhorenie duevnej
innosti. Pri vystaven infrazvukov frekvencie, ktor mu nasta prirodzene, rezonancie
a spsobova neprjemn pocity a dokonca vies k vnym nsledkom. Infrazvuk aj mal
kapacity psob bolestiv ui, rob "pohybuj" vntornch orgnov - lovek si mysl, e
jeho vntornosti boli vibruje. Pri testovan jeden z genertorov vskumnch infrazvuk
zrazu ctil zle. Vetky vibroval vntri nich - aldok, srdce, pca. V susednch
laboratrich udia vykrkol bolesou. Genertor bol vypnut, ale poas niekokch hodn,
sa ctil vemi "zlomen." V rovnakom laboratriu bola zaloen infrazvuk genertor, ktor
je schopn znii budovu, aj ke jeho kapacita bola len 2 kW. Intenzita infrazvuk 160
decibelov priamo rokoval na vntornch orgnoch, a tam bolo relne nebezpeenstvo, e
to me vies k vntornmu krvcaniu.


Rubriky:
Tags:
Uveden
ta: 1 hod / noc 2/6 za tde
psiterror
genocdy
osoby na psiterroru
psychotropnch zbran a inch zbran
1 krt
Ako Zdiea
Registrcia
Zabudnut heslo
smajlky
Normalizovan obal;
O projekte
Domce
Verzia pre PDA
Pomoc
Kontakty
Inzerova
Zaujmav
Hodnotenie: Zhrnutie strnku
Sprvy: populrne , itaten
Video: Populrna denne , nov
Nov fotky: fotografi , cel web
Hudba: populrne , najnovie
Testy: tento mesiac , cel
adresr
Sluby v mieste
Hodnoti moje fotografie?
Skky
Pohadnice
Zoznamka
Spoluiaci
Njs dennky
Pozrite sa na: Rozren
vyhadvanie
Katalgy: zemepis , profesie
Ldri: dennky , obec , RSS
Hudobnci kapely a umelci
Novikov: Zoznam , hodnotenie
strcovia
Krsne ud: eny , mui
Dve ukrajinsk BTR armda
napadla Rusko
Dve ukrajinsk BTR napadol
Rusko
Yatsenyuk pokyn prejs na
plne zastavi tok plynu z Ruska s
16 ...
Ukrajina odmieta rusk plyn
Umiestnite kurzor myi tu sa dozviete, ako robi svoju prcu s web vhodnejie
Lska FireFox? Ako FireFox?
psiterror psychotronickej zbrane nahlsi Ph.D. Elena Blinnikova-Vyazemskaya
Sprva Ph.D. Helena Blinnikova-Vyazemsk (Part 1). Diskusia o normalizovan obal; - ruskej sluby On-line dennky
http://www.liveinternet.ru/users/mirinda_38/post199551400/ 5 / 5