You are on page 1of 59

www.hrvatska.

hr MEDITERAN KOT JE NEKOČ BIL

DOGODKOV
KOLEDAR
KULTURNO-TURISTIČNIH
2009
Spoštovani gostje, dobrodošli na Hrvaškem!

Veseli nas, da ste se odločili obiskati našo deželo in tako spoznati del naše bogate
kulturne dediščine.

Na Hrvaškem se skozi celo leto odvijajo številni raznovrstni kulturno-turistični


dogodki, manifestacije in festivali. Nekateri od njih so sad dolgoletne tradicije in
dragocenih posebnosti vsakega posameznega kraja, nekateri nastanejo kot rezul-
tat oživljanja običajev in praznikov naših prednikov, spet drugi sledijo tudi sodobnim
kulturološkim dogodkom. Mnogi od njih vključujejo tudi kreativne delavnice, v katerih
boste, če boste v njih sodelovali, pridobili številne zanimive izkušnje, spoznali nove
ljudi in se ob vsem tem dobro zabavali.
Ker je Hrvaška stara evropska prebivalka, so i povezanost in sodelovanje ter go-
stovanja številnih uglednih tujih izvajalcev prisotni v veliki meri.

Upamo, da bo veselo in razburljivo vzdušje vsakega dogodka obogatilo vaše biva-


nje v naši deželi, gostoljubje hrvaških gostiteljev pa pripomoglo, da se boste počutili
prijetno in sproščeno.

KAZALO Dobrodošli na Hrvaškem!

IZBRANI DOGODKI NA HRVAŠKEM 4. - 5. Vaša Hrvaška turistična skupnost

ISTRA 6. - 16.
KVARNER 17. - 29.
LIKA - KARLOVAC 30. - 34.
DALMACIJA - ZADAR 35. - 45.
DALMACIJA - ŠIBENIK 46. - 49.
DALMACIJA - SPLIT 50. - 58.
DALMACIJA - DUBROVNIK 59. - 65.
OSREDNJA HRVAŠKA 66. - 88.
SLAVONIJA 89. - 105.
MESTO ZAGREB 106. - 113.
INFORMACIJE 114. - 115.
SVETOVNO NOČ MUZEJEV
PRVENSTVO V 30.1.

ROKOMETU
16.1. - 1.2.

Foto: Hrvaška rokometna zveza Foto: Hrvaško muzejsko društvo

Hrvaška je letos gostiteljica svetovnega V praznovanju Noči muzejev, ko muzeji


rokometnega prvenstva. Z ozirom na ne zaprejo svojih vrat ob koncu običaj-
vrhunske rezultate, ki jih hrvaška mo- nega delovnega dne, temveč ostanejo
ška reprezentanca že nekaj let dosega odprti pozno v noč, se združi 45 hrva-
na vseh mednarodnih tekmovanjih, ških muzejev. Vrata muzejev se namreč
je biti gostitelj svetovnega prvenstva zaprejo šele ob enih ponoči. Na tak
velika čast. Sedem hrvaških mest bo način se muzeji (kot del nočne kulturne
gostilo najmočnejše rokometne repre- ponudbe) prilagajajo novim trendom,
zentance. Tekme si velja ogledati, zato posodabljajo svoje delovanje in popula-
ste vabljeni, da pridete, navijate in ste rizirajo obisk muzejev. Poleg vsega tega
del rokometnega centra sveta. je vstop v muzeje prost in tako postane-
jo razstave še bolj dostopne.
MESTA GOSTITELJI
Zagreb, Split, Zadar, Osijek, www.hrmud.hr
Varaždin, Pulj, Poreč

www.croatia2009.com

IZ BRA N I D O G O D K I
N A H R VA Š K EM
IZBRANI DOGODKI NA HRVAŠKEM www.hrvatska.hr 5
MALA RIBIŠKA DNEVI ANTIKE
AKADEMIJA SARDELA Pula
Fažana 22. - 24.5.
1.5. - 15.9.

Foto: TSŽ Istrske Foto: TSM Pulj

Za vpis na Akademijo Sardela v Fažani Prebivalci Pulja so upravičeno pono-


ni potrebno opravljati sprejemnega izpi- sni na svojo slavno rimsko zgodovino.
ta. Potrebujete samo dober apetit in že- Ohranjene antične zgradbe navdušu-
ljo po novih gastronomskih spoznanjih. jejo goste z vseh koncev sveta s svojo
Ob sprehodu po Cesti sardel boste v re- veličastnostjo. Je pa posebej zanimivo
stavracijah in konobah Fažane spoznali obiskati Pulj v obdobju, ko se na njego-
več kot sto načinov priprave te plave vih ulicah in pred našimi očmi odigrajo
ribe. V mesecu maju lahko sodelujete prizori iz daljne, daljne preteklosti. Ulice
tudi v posebni Fažanski šoli soljenja Pulja se namreč za nekaj dni spreme-
sardele in se naučite vse o zlaganju rib nijo v oder slikovitega rimskega teatra
v konzerve, o oljih in začimbah. Z vsemi - središča antičnih tragedij in komedij.
temi znanji boste dobrodošel gost na Arena ponovno doživlja svoje veličastne
kateri koli Sardeljadi vzdolž Jadranske dni, ko so znotraj njenega kamnitega
obale. obzidja potekale bitke pogumnih gladi-
atorjev. Lepotice nosijo antične frizure
www.istria-fazana.com in obleke, na vsakem koraku nam je-
mljejo dih zgodovinski spektakli zvoka
in luči, rimske gostije in istrske avtoh-
tone specialitete pa vam bodo osvežile
usta. V maju vse poti vodijo v Pulj.

www.pulainfo.hr

I S T RA
ISTRA www.hrvatska.hr 7
FEŠTA ASTROFEST SREDOZEMSKO LABIN ART
MALVAZIJE Višnjan FOLKLORNO SREČANJE REPUBLIKA
Brtonigla
21. - 22.6. ZLATA SOPELA Labin
7.6. Poreč, 28.6. - 4.7. 1.7. - 20.8.

Foto: TSŽ Istrske Foto: TSO Višnjan Foto: TSŽ Istrske Foto: TSŽ Istrske

Že četrt stoletja se turistična sezona v 21. junija, na dan poletnega solsticija, Poreč na začetku leta gosti folklorne Od julija do avgusta se Labin spremeni
Brtonigli začenja s slavjem v čast mal- se vsi ljubitelji astronomije zberejo na skupine, tako iz celotne Hrvaške kot v pravo malo umetniško republiko. Nje-
vazije, sorte, ki v Istri še posebej dobro hribu ob svetovno znanem višnjanskem tudi iz drugih sredozemskih držav in govo »Malo gledališče«, cerkev, stari
uspeva. Malvazija namreč ni vino, ki bi observatoriju. Ta dan, ki je drugače naj- tudi širše. Na glavnem mestnem trgu, trg, ulice in skaline prevzamejo vlogo
bilo vezano na Istrski polotok. Vrhunski bolj znan kot dan najkrajše noči v letu, Trgu svobode, poteka program, ki s odra. Na njegovih »deskah« nastopajo
poznavalci istrskih vin so seznanjeni na katero se po raznih ustnih izročilih svojo raznolikostjo navdušuje svoje obi- različne gledališke skupine in glasbe-
z njeno vrhunsko kvaliteto. Zaradi nje navezujejo številna skrivnostna vero- skovalce. Veselo vzdušje in melodije, ki niki. Zvoki klap, orkestrov klasične in
vam zadrhtijo brbončice, srce pa zaigra vanja, v Višnjanu zaznamujejo na prav so prežete s tradicijo, vas bodo povlekle folklorne glasbe ter jazz bendov bodo
od sreče. Vzrok za to leži v posebnem poseben način. In sicer s celonočnim v nepregledna glasbena prostranstva odmevali po labinskih uličicah. V av-
načinu proizvodnje, saj istrski vinarji glasbeno-scenskim programom, ki se tega dela sveta. gustu bodo glasbenike v času Festivala
vešče kombinirajo tradicionalne in so- prične, ko se zvečer poslovimo od za- vizualnega gledališča zamenjali igralci.
dobne načine vzgoje trte ter pridelave dnjih sončnih žarkov, in konča zjutraj www.musicistra.org Ne zamudite ambienta mesta, ki daje
vina. Poveselite se ob tem vrhunskem ob prihodu prvih sončnih žarkov ob gledališču popolnoma novo vizualno
nektarju. spremljavi hipnotičnih ritmov bobnov. identiteto.
Astrofest predstavlja edinstven do-
www.istria-brtonigla.com godek, ki privlači pozornost številnih www.istria-rabac.com
ljubiteljev neba, zvezd in duhovne New
age glasbe.

www.astrofestival.com

8 www.hrvatska.hr ISTRA ISTRA www.hrvatska.hr 9


VEČERI RIBIŠKE FESTIVAL MOTOVUNSKI ATP STUDENA
TRADICIJE IGRANEGA FILMA FILMSKI FESTIVAL CROATIA OPEN
Rovinj Pula Motovun Umag
10.7., 31.7. in 27.8. 18. - 25.7. 27. - 31.7. 27.7. - 2.8.

Foto: TSŽ Istrske Foto: Neven Lazarević Foto: Motovun Film Festival d.o.o. Foto: Neven Gerenčir

Rovinjčani se skozi tri tematske ma- Zahvaljujoč projekcijam, ki se odvijajo Zadnjih nekaj let velja pravilo: vsak Vrhunski športniki in njihovi napeti špor-
nifestacije spominjajo tradicije svojih v zgodovinskih objektih Kaštela in an- pravi ljubitelj filma se mora na začet- tni spopadi, morska obala in nepozaben
starih. Namreč, življenja v Rovinju si tične Arene, se Festival igranega filma ku avgusta pojaviti v Motovunu, saj to istrski ambient, skrbno izbrani večerni
nekoč ni bilo mogoče predstavljati brez v Pulju uvršča med svetovno atrakcijo istrsko mestece v tem obdobju postane zabavni program - vse to vas čaka v
batane, barke, katere sloves se je razši- kot svetovni filmski festival na odprtem. hrvaška filmska Meka. Slikovito meste- Umagu, gostitelju prestižnega teniškega
ril po celem svetu. Z batano so ribiči ob Namreč, le redkokateri svetovni film- ce na vrhu strmega hribčka je idilično turnirja Croatia Open. Najboljši svetovni
zori izpluli na odprto morje in se zvečer ski festival se lahko pohvali s takšnim okolje za Festival, ki se vztrajno bori teniški igralci se na koncu julija zberejo
vračali z ulovom, da bi preživljali svoje ambientom, kot je projekcija filmov proti vse pogosteje poudarjenemu ko- v Umagu in vsem obiskovalcem priredi-
družine. Večeri ribiške tradicije so ma- v objektu, ki je prežet z večtisočletno mercialnemu značaju kinematografije jo sedem dni prvovrstne in vznemirljive
nifestacija, s katero se poleg nekdanjih zgodovino. V nadaljevanju bogate dol- in neguje neodvisno filmsko produk- športne igre. Umag se je s svojim turnir-
običajev proslavlja tudi gradnja batane. goletne tradicije bo tudi letošnji Festi- cijo, t.j. tisti spekter kinematografije, jem že večkrat dokazal na mednarodni
Ob njeni splavitvi se v luki zbere celotno val svojim obiskovalcem in ljubiteljem ki vztrajno premika raven inovativnosti sceni, pa ne zgolj kot večkratni dobitnik
mesto. Tudi sami bodite priča oživlja- sedme umetnosti ponudil raznovrsten in umetniškega izraza. V Motovunu si nagrade Awards of Excellence za orga-
nju tradicije tega čudovitega istrskega program mednarodnih in domačih film- lahko poleti ogledate strokovno narejen nizacijo, temveč tudi z vsako leto bolj
mesta. skih novitet, in sicer v več programih. izbor filmov iz aktualne svetovne pro- impresivnim seznamom tekmovalcev
Posebej je potrebno opozoriti na projek- dukcije, neodvisno od njihove žanrske kot so Thomas Muster, Marcel Rios ali
www.istria-rovinj.com cije na Kaštelu, kjer se bodo prikazovali usmerjenosti. Petdnevni maraton celo- Carlos Moya. Pa vendar ponuja Umag
filmi iz Mednarodnega tekmovalnega dnevnih projekcij bo zadovoljil še tako mnogo več, kot zgolj šport. Gostje lahko
programa in na projekcije Nacionalne- velike filmske apetite, po nedvomno poleg spremljanja popoldanskih tekem
ga programa, v sklopu katerega bodo v ponuja Motovunski filmski festival po- uživajo v čarih Sredozemlja, v morju in
Areni prikazani filmi aktualne hrvaške nuja vrhunsko zabavo tudi v tistih tre- soncu, zvečer pa veselo vzdušje priča-
produkcije. Poleg tega pa bo tudi letos nutkih, ko vaš pogled ni usmerjen samo rajo glasbene in pevske zvezde s svoji-
Pulj gostil celo vrsto atraktivnih filmskih na projekcijsko platno. mi nastopi na odru na mestnem trgu.
hitov.
www.motovunfilmfestival.com www.croatiaopen.hr
www.pulafilmfestival.hr

10 www.hrvatska.hr ISTRA ISTRA www.hrvatska.hr 11


ASTRO PARTY LEGENDFEST SEPOMAIA VIVA NOČ SV. LOVRA
LUNASA Pićan Umag Rovinj
1. - 2.8. 3. - 5.8. 12.8.
Novigrad
1.8.

Foto: TSŽ Istrske Foto: Mladen Sever Foto: Muzej mesta Umag Foto: TSŽ Istrske

Predstavljajte si, kako mestni zvonik Srednjeveške ulice mesteca Pićan Blizu Umaga se nahaja arheološko naj- Na noč 12. avgusta nebo krasijo sledi
pred vašimi očmi izginja in se na njego- prežema vzdušje, ki skorajda ni s tega dišče antične Sepomaie z ostanki pode- številnih kometov. Ker je ta dan hkrati
vem mestu razprostre zvezdnato nebo. sveta. Vzdušje spominja na zgodbe in želske vile (ville rustice) iz obdobja med tudi praznik sv. Lovra, so v ljudskem
Približno tako bo videti novigradski zvo- pravljice, pri katerih sta neznana tako 1. in 4. stoletjem našega štetja. Sam izročilu ta nebesni pojav poimenovali
nik, ko ga bodo v okviru manifestacije avtor kot tudi čas nastanka. Istra je pogled na starodavne antične ostanke solze svetega Lovra. Posebno vzdušje
Astro Party Lunasa s projektorji okrasili polna takšnih zgodb, legend in mitov, v vsakem vzbuja strahospoštovanje do uživanja v nebu, popisanem s »pa-
v neskončno zvezdnato nebo. Lunas v katerih se zgodbe odvijajo po barvitih neprecenljive vrednosti takšne kultur- dajočimi zvezdami«, lahko doživite v
je starodavno keltsko ime za prvi dan istrskih gozdovih in hribih. Legendfest ne dediščine. In v čast temu v Umagu Rovinju, kjer se javna razsvetljava lam-
leta, ki ga je v keltski kulturi označe- je priložnost, da se vse te zgodbe zbe- vsako leto priredijo manifestacijo Se- pijonov vzdolž obale ugasne, da bi se
val 1. avgust. S pridušeno razsvetljavo rejo in pripovedujejo na enem mestu. pomaia viva, festival antike. V času fe- kar najbolj poudaril ta nebesni pojav.
v enem izmed novigradskih parkov bo Na Legendfest v Pićan prihajajo števil- stivala imajo vsi obiskovalci priložnost Tudi rovinjski gostitelji v svojih lokalih
1. avgust zaznamovan tako, kot so to ne gledališke skupine in združenja, ki s neposredno doživeti duh teh preteklih ugasnejo razsvetljavo in na ta način
počeli starodavni Kelti. Vsi tisti, ki uži- svojimi predstavami odkrivajo ravno ta časov. Obiskovalci lahko oblečeni v ustvarijo romantično atmosfero, ki polni
vate v mističnem in romantičnem, tega svet knjižnih in ljudskih zgodb Istre. V antične obleke uživajo v antičnih oku- duha in sprosti prav vsakega.
dogodka ne bi smeli zamuditi. času trajanja Festivala se celo mestece sih, spoznajo gladiatorje, legionarje,
posebej okrasi s starinskimi istrskimi plešejo antične plese in se preizkusijo v www.istria-rovinj.com
www.istria-novigrad.com tkaninami, po ulicah pa se sprehajajo antičnih obrteh in umetnostih. Avgusta
velikani, strigalice, pirati, vile in drugi pridite v Umag in obljubljamo vam, da
pravljični junaki. boste za tri dni popolnoma pozabili na
svoj vsakdan v 21. stoletju.
www.valkulture.hr
www.istria-umag.com

12 www.hrvatska.hr ISTRA ISTRA www.hrvatska.hr 13


KIPARSKA ŠOLA POREŠKI DELFIN GIOSTRA DNEVI TARTUFOV
„MONTRAKER” Poreč Poreč 12.9. - 8.11.
5.9. 10. - 12.9.
Vrsar
31.8. - 12.9.

Foto: TSŽ Istrske Foto: EDCAM - Vladimir Bugarin Foto: TSŽ Istrske Foto: TSM Buzet

Star kamnolom najpogosteje nudi ža- Vsem tistim, ki imajo raje športno tek- Zgodovinski festival Giostra obiskoval- Resnično pravi in svetovni gurman
losten prizor. Vseeno si predstavljajte, movanje v naravnih pogojih, bi moral ce tematsko vrača v davno zgodovino lahko postane le tisti, ki je v svojem
da v takšen kamnolom pridejo kiparji, ta dogodek predstavljati večji užitek Poreča. Natančneje v leto 1672, ko se življenju poskusil tartufe, gurmanske
ki v njegovem kamnu lahko svobodno kot katerokoli plavalno tekmovanje je, glede na zapise iz arhivskega gra- dragulje Istre. Tartufi, ki so gomoljike,
izrazijo svojo kreativnost. Prizor se tedaj v bazenu. V Poreču se plava v morju, diva Krajinskega muzeja Poreštine in nekakšne podzemne gobe, so zaščitni
zagotovo spremeni. Prav to se dogaja v tekmovalci pa ne glede na temperaturo, Državnega arhiva v Pazinu, po poreških znak Istre, prebivalci Istre pa jim svojo
kamnolomu Montraker v Vrsarju v času morske tokove ali valove prihajajo na to ulicah odvijala ljudska fešta Fiera fran- hvaležnost izkazujejo tako, da na svo-
kiparske šole. Kamnolom kar naenkrat tekmovanje da bi preverili, kdo med nji- ca triduana. Njeni takratni udeleženci jem polotoku strogo varujejo recepte za
oživi, iz njegovega neizkoriščenega ka- mi je hiter kot delfin. Poreški delfin je so tekmovali v streljanju s samostre- njihovo pripravo. Vi pa boste imeli svojo
mna pa se začnejo rojevati skulpture. osrednji dogodek plavalnega festivala lom, raznih plesih in ljudskih igrah, priložnost spoznati bogastvo tartufov v
Prepričajte se v čarobnost tega trenutka na morju, na katerem se zberejo plaval- medtem ko je bila glavna zanimivost vseh možnih okusnih kombinacijah na
na letošnji šoli, ki jo bo vodil uveljavljeni ni rekreativci, ki svoje sposobnosti me- konjska dirka Giostra. Obiščite Poreč in Dnevih tartufov, ki potekajo v mesecu
hrvaški kipar Peruško Bogdanić. rijo v nekaj disciplinah. Sam maraton spremenite to večstoletno potovanje v novembru na območju celotne Istre.
Poreški delfin se plava na 1500, 3000 svojo lastno izkušnjo. Redki so dimniki, iz katerih se v teh
www.istria-vrsar.com in 5000 metrov, poleg tega pa so tu še dneh ne bi širile vonjave po tartufih,
plavalno sprint tekmovanje, turnir v va- www.istria-porec.com in redki so domačini, ki ne bi trdili, da
terpolu, profesionalni in rekreativni ter je ravno njihova jed najbolj okusna od
jadralna regata in jet-ski prvenstvo Hr- vseh. Kakorkoli že, pridite in se prepri-
vaške. Porečani na ta način slavijo svojo čajte sami.
povezanost z morjem, ki je vir njihovega
življenja, pridružite se jim tudi vi. www.istria-gourmet.com

www.poreckidelfin.com

14 www.hrvatska.hr ISTRA ISTRA www.hrvatska.hr 15


SUBOTINA PO ISTRIA MTB TARTUFI
STAREM TOUR - PARENZANA
Buzet CANNONDALE
13.9. 25. - 27.9.

Foto: Foto festival Buzet Foto: TSŽ Istrske

Če boste obiskali kraj Buzet na začetku Perenzana je bila nekoč ozkotirna pro-
septembra, si boste privoščili potovanje ga, ki je segala globoko v notranjost
skozi čas, kakšnih sto let v preteklost. V Istrskega polotoka, od Poreča do Tr-
Buzetu se že od nekdaj v začetku sep- sta, in je povezovala 33 istrskih mest.
tembra odvija zabava, ki so jo poimeno- Danes se na njeni nekdanji trasi odvija
vali Subotina. Namen prireditve je oži- maratonska kolesarska dirka, ki se
vljanje starih ulic Buzeta. Subotina se v zaradi svoje lepote in barvitosti uvršča
svoji izvirni obliki praznuje še dandanes tudi v koledar Svetovne kolesarske
in nas uspešno vrne v čas in vzdušje, zveze v 1. kategorijo. Ker sodelovanje
v katerem so živeli in delali stari pre- v tej dirki kolesarjem prinaša svetovne
bivalci Buzeta. Na dan prireditve se po točke, pričakujemo velik odziv najbolj-
ulicah širijo vonjave in zvoki tradicije, ših svetovnih kolesarjev, kar dirko Istra
prebivalci Buzeta pa se oblečejo v svoje MTB Tartufi Tour uvršča med vrhunske
prvotne narodne noše ter v ljudska in športne dogodke, ki ga ljubitelji športa
krajevna oblačila iz beneških časov. Z nikakor ne bi smeli zamuditi.
eno besedo, celotno staro jedro postane
muzej običajev in tradicionalnih obrti, www.istria-bike.com
iger, muzikantov, ali kot jim oni rečejo
mužikanata, ter starinskih jedi.

www.tz-buzet.hr

KV AR NE R
16 www.hrvatska.hr ISTRA
REŠKI KARNEVAL ŽABARSKA NOČ DNEVI MEDNARODNI
Reka Lokve APOKSIOMENA FESTIVAL MALIH SCEN
17.1. - 25.2. 25. - 26.4. Reka
Mali Lošinj
3. - 11.5.
25. - 27.4.

Foto: Sergio Gobbo Foto: Bojan Grgurić Foto: Sergio Gobbo Foto: Petar Fabijan

Ob tradiciji, ki ima svoje začetke v Prebivalci okoliških vasi so prebivalstvo Na svetu je samo sedem ohranjenih Ta reški festival je eno od priljubljenih
davnini, ko so v skladu z ljudskim iz- majhne vasice v Gorskem Kotarju, ki se kipov starogrškega atleta Apoksiomena zbirališč evropskih gledališčnikov, ki
ročilom t.i. grde maske s hrupnim ve- nahaja na vlažnem področju z veliko in enega od teh so odkrili ravno na Hr- gojijo nekonvencionalen pristop do
seljem preganjale sile zla, se je Reka mlak, zato šaljivo poimenovali Žabarji. vaškem, in sicer na globini 45 metrov. odrskega razmišljanja. Njegovo ime je
razvila v glavno karnevalsko mesto na Nekoč so se številni mladi fantje prete- Leta 1999 so namreč v bližini otoka na mednarodni sceni oznaka za pro-
Hrvaškem. V teh dneh so mestna vra- pali in obračunavali zaradi te zbadljivke, Mali Lošinj našli bronasti kip, ki se je vokativnost in spraševanje. Neodvisna
ta zaprta dosljednost koli resnosti in sčasoma pa so Lokvarci sprejeli to šalo zagozdil med dvema morskima stena- gledališka produkcija je že vrsto let
se odprejo pisanosti in brezskrbnemu na svoj račun in jo spremenili v nekaj ma. Atleta, starega več kot dva tisoč let, v svojem zamahu, kar je prepoznala
veselju. Tako bo tudi letos, po primo- drugega, v svoj zaščitni znak, in tako so so potegnili iz morskih globin in ga na- tudi občinstvo, zato nipresenetljivo,
predaji mestnega ključa bo karnevalska začeli vsako pomlad organizirati pra- tančno restavrirali. Po vrnitvi nekdanje- da ravno iz kreativnih rok malih gle-
norost prevzela vse, ki se bodo znašli znovanje, s katerim slavijo ne le žabe, ga sijaja bodo Apoksiomena vrnili v Mali daliških scen danes izhajajo nekatere
v mestu. Nepregledna množica mask, temveč tudi vse ljudi iz svojega kraja. Lošinj, kjer ga bodo shranili v prostorih izmed najbolj impresivnih gledaliških
pod katerimi bo vsak v trenutku pozabil Ob raznovrstni gastronomski ponudbi palače Kvarner, ko bodo izpolnjeni vsi predstav. Poleg gledaliških hiš iz vseh
na žalost, bo dneve širila dobro razpo- žabjih jedi je vrhunec večera sedaj že ustrezni pogoji. Na Malem Lošinju se v sosednjih držav so na Reki do sedaj
loženje po mestnih ulicah, vrhunec Kar- nedvomno znano tekmovanje v žabjih čast temu pomembnemu arheološkemu gostovala tudi gledališča iz Velike Bri-
nevala pa bo njegov zaključek, ko se bo skokih. Lastniki žab sem pripeljejo svo- odkritju organizirajo Dnevi Apoksiome- tanije, Švice, Belgije, Nemčije in drugih
po mestu kot vihar razlila velika in po je ljubljenčke in jih na vsesplošno ve- na. V tem obdobju si lahko obiskovalci evropskih držav. Med slavnimi imeni, ki
svetu znana Mednarodna karnevalska selje vseh zbranih nagovarjajo na čim ogledajo razstave fotografij, povezanih so do sedaj nastopala, je brez dvoma
povorka. daljši skok. Dogodek, ki ga ne boste s tem skrivnostnih kipom, in se sami potrebno izpostaviti Italijanko Emmo
nikoli pozabili. prepričajo, kako pomembno vlogo ima Dante in dobitnika evropske nagrade za
www.ri-karneval.com.hr to odkritje v naši kulturni dediščini. nove gledališke realnosti Alvisa Herma-
www.tz-lokve.hr nisa. Verjamemo, da nas bo ravno tako
www.tz-malilosinj.hr kot doslej tudi letošnji Festival prijetno
presenetil s svojimi gosti in raznovrstni-
mi predstavami.

www.theatrefestival-rijeka.hr

18 www.hrvatska.hr KVARNER KVARNER www.hrvatska.hr 19


FIUMANKA MEA FESTIVAL POLETJE V KULTURNO
Reka Opatija FUŽINAH POLETJE
12. - 13.6. 12. - 14.6.
Fužine Malinska
13.6. - 22.8. 15.6. - 30.8.

Foto: St. Valter Foto: David Kurti - Foto Luigi Foto: Marinko Jakovljević Foto: Nediljko Vučetić

Pogled, ki vam bo vzel dih, bo brez dvo- Veličastna arhitektura in prekrasni parki Obala zanimivega jezera Bajer postane Malinska na Krku ponuja svojim gostom
ma pogled na reški zaliv, poln številnih Jadranskega biserja vas lahko popelje- poleti prizorišče zabavnih dogodkov, impresiven kulturni program, s katerim
belih jader. Jadralci z vseh krajev sveta jo v nek drug svet, svet pripovedk, v kot so na primer glasbeni koncerti ali obogatijo poletne počitnice in jih nare-
se enkrat na leto zberejo na jadralski katerem princi ne belih konjih še vedno športna tekmovanja. To so dogodki, s dijo veliko bolj posebne in pomembne.
regati Velika Fiumanka, ki poteka na snubijo svoje princese. Razlog je v tem, katerimi domačini iz Fužin obogatijo V mesecih juniju, juliju in avgustu se,
ruti od Reke do Omišlja in nazaj. Na da je Opatija zapuščina Avstro-ogrske bivanje svojih obiskovalcev v tem ču- namreč, iz samostana sv. Marije Mag-
njej morajo tudi najbolj izkušeni jadral- monarhije in da je bila njeno priljubljeno dovitem gorskem kraju. Medtem ko vas dalene razlegajo zvoki klasičnih instru-
ci iz sebe iztisniti zadnje kapljice svoje mesto za oddih. To kraljevsko letovišče ob sobotnih večerih nežno boža prijetna mentov. Nekateri od najbolj nadarjenih
moči. Letos se bo v okviru velike regate je od nekdaj privlačilo številne kralje, temperatura, glasbene zvezde z zvoki hrvaških glasbenikov izberejo ravno
odvijala še ena regata za medije pod cesarje, prince, grofe in baronice, po- polnijo vaša ušesa, za želodec pa bo Malinsko za mesto, na katerem bodo
imenom NCPpress Fiumanka. Doživetje gosti pa so bili tudi umetniki v iskanju poskrbela gastro ponudba z nenava- razkazali vso bogastvo svojega talenta.
za vse ljubitelje športnega adrenalina, svojega navdiha. Vse naštete lahko dnimi in skrivnostnimi jedmi z hrvaških Poleg tega lahko v Galeriji sv. Nikole
ki ga ne smete zamuditi. v mesecu juniju ponovno srečate na gora. uživate v likovnim delih mnogih prizna-
opatijskih ulicah. V namen oživljanja te- nih umetnikov, na primer Aleksandra
www.fiumanka.hr danjega vzdušja se, namreč, prebivalci www.tz-fuzine.hr Forenbaherja, Maura Stipanova ali An-
Opatije vsako leto v mesecu juniju pre- tuna Hallerja. Ne dovolite si, da bi vaš
oblečejo v dvorne kostume in sodelujejo dopust v Malinski minil, ne da bi postali
v dogodku, ki celo mesto popelje nekaj bogatejši za ščepec kulture.
stoletij nazaj v preteklost.
www.tz-malinska.hr
www.opatija-tourism.hr

20 www.hrvatska.hr KVARNER KVARNER www.hrvatska.hr 21


POLETJE NA LUJZIJANI POLETJE NA REŠKE POLETNE POLETNI
IN KAROLINI GRADINI NOČI KARNEVAL
Delnice
Reka Reka Novi Vinodolski
19.6. - 19.7.
19.6. - 12.9. 30.6. - 24.7. 3. - 4.7.

Foto: Ninoslav Pleša Foto: St. Valter Foto: Dražen Šokčević Foto: TSM Novi Vinodolski

Čez Gorski kotar so nekoč potekale V času vseh treh poletnih mesecev V poletnih mesecih se reški trgi, ulice V poletnih mesecih se skozi nekatere
pomembne mednarodne karavanske imajo obiskovalci Reke priložnost so- in terase spremenijo v gledališki oder. kraje na Kvarnerju vijejo povorke v ma-
poti. Na začetku 18. stoletja je bila delovati v raznovrstnem kulturnem Priljubljene mestne lokacije in tudi skah. Tudi Novi Vinodolski ni izjema. V
zgrajena Karolinska cesta, pomembna programu, ki se odvija na grajskih raz- kraji, za katera si še sami Rečani tež- mesecu juliju Novi odpre vrata svojega
pot, ki je povezovala Karlovec s krajem valinah na Trsatu. Grad je bil zgrajen za ko predstavljajo, da bi se lahko spre- kraja maškaram in začasno prepusti
Bakar. Ker je potekala po neugodnem namene obrambe pred turško vojsko na menila v torišče igralcev in gledaliških oblast poletnemu karnevalu. V skladu s
terenu, so na začetku 19. stoletja zgra- mestu nekdanje rimske opazovalnice. rekvizitov, se za nekaj tednov predajo tradicijo v teh dneh v kraju ni prostora
dili novo pot in jo poimenovali Lujzijana Znotraj obzidja te zgodovinske zgradbe v roke umetnikom najrazličnejših glas- za resnost in turobne poglede, smeh pa
po Napoleonovi soprogi Mariji Louisi. se odvija kulturno-zabavni program, ki beno-odrskih izrazov. Program festivala se kot nalezljiva bolezen širi po celem
T.i. Lujzijana je bila v tem času ena gosti številna imena hrvaške igralske in se uključuje od izvedb klasičnih dram, kraju. Odmislite svoje skrbi, skrijte se
izmed najbolj sodobnih poti v Evropi in zabavne scene. Udobno se namestite, praizvedb novejših dramskih tekstov in pod masko in se spomnite, da je življe-
je pozitivno vplivala na življenje prebi- ohladite med grajskimi zidovi od pole- koncertov klasične glasbe, pa vse do nje zares lepo.
valstva Gorskega kotarja. Danes ti dve tne vročine in uživajte v predstavah in nastopov uličnih gledališč in koncertov
poti nimata več takratnega ključnega koncertih. zabavnih zvezd. Neizogiben del festiva- www.tz-novi-vinodolski.hr
pomena, se pa spomin na njihovo zlato la je tudi tisti, v katerem se sprašujejo
obdobje še vedno ohranja na tej poletni www.bascinskiglasi.hr o sodobnih odnosih industrijske arhi-
manifestaciji. V teh dneh se po Lujzija- tekture in gledališča, zato se nekatere
ni in Karolini valijo karavane potnikov, od predstav prirejajo tudi na prostorih
oblečenih v obleke iz tedanjega časa, nekdanjih industrijskih območij.
glasba se razlega izza vsakega ovinka,
domačini pa izkoristijo vsako priložnost, www.rijeckeljetnenoci.com
da vam lahko ponudijo domače jedi in
peciva. Pridružite se jim tudi vi v povor-
ki plemičev, knezov in njihovih razko-
šnih vpreg.

www.lujzijana.com

22 www.hrvatska.hr KVARNER KVARNER www.hrvatska.hr 23


KASTAVSKO LIBURNIA JAZZ OSORSKI VINODOLSKI
KULTURNO POLETJE FESTIVAL GLASBENI VEČERI POLETNI VEČERI
Kastav Osor
Opatija Bribir, Grižane, Tribalj in
4.7. - 30.8. 12.7. - 22.8.
3. - 5.7. Drivenik, 14.7. - 23.8.

Foto: Vjekoslav Šabarić Foto: Davor Hrvoj Foto: Bojan Purić Foto: Dino Lovrić

Na hribčku nad Reko se nahaja majhen Če ste strastni ljubitelj jazza, bo Opatija Kot da je to nekaj najbolj naravnega Gosti, ki poleti obiščejo Vinodolsko rivi-
grad Kastav, kraj kulture in izobraže- poleti pravo mesto za vas. Če na jazz na svetu, boste lahko med sprehodom ero, naj se kar pripravijo na počitnice,
vanja. V želji nadaljevati to tradicijo ne gledate kot na kompleksno in zaprto po uličicah krajev na slikovitih otokih ki jim bodo poleg uživanja na soncu in
se v Kastavu poleti odvija bogat in glasbeno obliko, ki je namenjena iz- Cresu in Lošinju zaslišali glasbo, ki se uživanja v blagodejnem vplivu jadran-
kakovosten kulturni program. Obisko- ključno glasbenikom in ne širši publiki, razlega izza zaprtih okenskih polken. ske obale nudile tudi pravo glasbeno
valci bodo imeli na voljo široko paleto se Liburnia jazz festival nanaša na vas Med hišami v mestecu Osor se skriva doživetje. Namreč, poleti se na zgodo-
dogodkov dramskega, glasbenega in še bolj kot na najbolj zagrizene jazziste. starodavno antično gledališče, iz kate- vinskih lokacijah v okolici Novega Vino-
likovnega značaja. Številne predstave, Ideja je bila, namreč, ravno približati rega veje posebno umetniško vzdušje. dolskega, kot sta staro frankopansko
koncerti hrvaških in tujih glasbenikov jazz glasbo širšemu krogu glasbenega Če boste za trenutek postali pred Osor- obzidje gradov v Bribirju in Driveniku,
ter raznovrstne razstave bodo dodale občinstva. Zato lahko v sklopu tega sko renesančno cerkvijo Marijinega odvijajo koncerti, ki s svojo raznovrstno
svoj čar romantičnemu vzdušju, s ka- festivala uživate v glasbenih stvaritvah vnebovzetja, boste slišali glasbo, ki se ponudbo širijo naša glasbena obzorja.
terim Kastavsko kulturno poletje očara nekaterih najbolj nadarjenih jazz virtu- zdi, kot da so jo napisali ravno za ta kraj Tako kot si starodavne zgradbe, obsi-
svoje goste. ozov in tudi aktivno sodelujete v jazz in ta trenutek. Vendar ta glasba ne bo jane z mesečevo svetlobo, tudi zaslu-
delavnicah, ki vam bodo odkrile, da je sad vaše domišljije, saj v cerkvi zares žijo, ponujajo Vinodolski poletni večeri
www.kkl.hr prav jazz eden od glasbenih stilov, ki je poteka koncert in to le en iz celotne vrhunske izvedbe klasičnih glasbenih
odprt različnim ljudem in njihovim na- serije poletnih koncertov hrvaških vr- del. Posamezni večeri so rezervirani za
gnjenjem. Pridite v Opatijo in postanite hunskih instrumentalistov, ki sodelujejo hrvaško etno glasbo, ki odkriva same
del mednarodne jazzovske skupnosti. v glasbenih večerih v Osorju. korenine hrvaške kulture. In ne bodi-
te presenečeni, če se bodo namesto
www.liburniajazz.hr www.osor-festival.hr glasbenikov pred vami pojavili igralci.
Od letos dalje, namreč, Vinodolčani pri-
pravljajo tudi številna gledališka prese-
nečenja, s čimer samo dopolnjujejo vaš
pravi kulturni dopust.

www.tz-vinodol.hr

24 www.hrvatska.hr KVARNER KVARNER www.hrvatska.hr 25


RABSKA ZABAVA VINODOLSKA ROMANJE NA PRAZNIK LIBURNIA FILMSKI
Rab ROŽICA Grižane, MARIJINEGA FESTIVAL
25. - 27.7.
Bribir, Novi Vinodolski VNEBOVZETJA Ičići
7. - 8.8., 13. - 15.8. Reka, Trsat, 15.8. 27. - 30.8.

Foto: Goran Novotny Foto: TSM Novi Vinodolski Foto: TSŽ Primorsko-goranske Foto: Dino

Sv. Jakov, Sv. Ante in Sv. Kristofor so Zahvaljujoč ustnemu izročilu se je ena Davnega leta 1291 so drvarji iz Trsata Udobno se namestite in uživajte pod ja-
trije svetniki, praznovanje teh treh pa zgodba med prebivalci Novega Vinodol- nekega jutra pred seboj zagledali hišico snim zvezdnatim nebom nad Ičići v naj-
popelje Rab daleč nazaj v njegovo sre- skega ohranila vse do danes. Namreč, v gozdu, ki je prej ni bilo. Prestrašeni novejših produkcijah hrvaškega doku-
dnjeveško preteklost. Tekmovanja v v obdobju vinske trgatve, na kateri so in začudeni so o tem odkritju obvestili mentarnega filma. To vam bo omogočil
starodavnih viteških igrah so prikazana vsako leto sodelovali vsi mladi iz tega župnika Jurjevića, ki jih je pomiril in po- program filmskega festivala Liburnia, ki
na veličastnem Turnirju rabskih loko- kraja, se je skrbno opazovalo, katero vedal, da ve, o čem govorijo. Namreč, poleg nekaj premiernih projekcij redno
strelcev, na katerem vitezi tekmujejo in dekle je najbolj pridno. Po zaključku tr- to je bila Nazareška hišica Blažene De- prikazuje tudi vse hrvaške dokumentar-
se borijo za nagrado, ki jim jo v skladu gatve so med dekleti izbirali najlepšo in vice Marije, ki so jo angeli iz strahu pred ne filme, ki so bili nagrajeni na domačih
s tradicijo svečano izroči rabski knez. najbolj pridno, nato so jo okronali z vin- Turki prestavili na Trsat, kjer je ostala in tujih filmskih festivalih v preteklem
Vzdušje dvigujejo glasbeniki in zasta- sko trto. Slavje po uspešni trgatvi je bilo polna tri leta in sedem mesecev. In po letu. S takšnim izborom ta filmski fe-
vonosci, vsi zastavonosci in vsi udele- posvečeno prav temu dekletu. Vinodolci tolikem času je prišel trenutek, da hišica stival omogoči svojim obiskovalcem
ženci, ki so oblečeni v srednjeveške ko- so se odločili obnoviti to tradicijo in za nadaljuje svojo pot do Lorreta, kamor je najbolj kakovosten izbor domačih do-
stume, pa se lahko pridružijo velikemu en dan na posodobljen način zazna- bila prvotno tudi namenjena. V tolažbo kumentarcev. Po projekciji pa delite
mimohodu po rabskih ulicah. Z rabsko movati preteklost svojega kraja. Gosti Trsatčanom je knez Martin Frankopan svoje vtise z ostalimi prisotnimi, družite
zabavo prebivalci Raba oživljajo spomin lahko na svečanosti uživajo v avtohto- na istem mestu zgradil frančiškanski se in zabavajte ob nastopih vrhunskih
na nekdanjo podobo svojega kraja, ko nih vinodolskih specialitetah, ekoloških samostan. Danes se na Trsatu nahaja glasbenih gostov festivala.
je praznoval svojo svobodo in samostoj- izdelkih, raznih ljudskih igrah in v glasi Marijino svetišče, ki je znano tudi po
no občino - municipij. tamburic. tem, da je bilo tu uslišanih veliko želja, www.liburniafilmfestival.com
pa tudi, da sem romajo številni verniki,
www.fjera.hr www.tz-novi-vinodolski.hr še posebej pa na dan Marijinega vne-
bovzetja.

www.rijeka-nadbiskupija.com

26 www.hrvatska.hr KVARNER KVARNER www.hrvatska.hr 27


DNEVI VINA MARONADA DNEVI OLIV NOVOLETNI POKAL V
OTOKA KRKA Lovran Punat PODVODNEM RIBOLOVU
9. - 25.10. 10. - 19.10. Mali Lošinj
Vrbnik
28. - 30.12.
28. - 29.8.

Foto: Rino Gropuzzo Foto: Ana Slamek Foto: Ernest Bonifačić Foto: Miro Andrić

Med vina, na katera smo ponosni, ko Lovranski maroni slovijo kot eni najbolj Težko si je predstavljati Jadransko mor- Spomenik podvodnemu ribiču na enem
v svetu predstavljamo bogato tradicijo kakovostnih kostanjev na svetu. Gre za je, ne da bi si pri tem v spomin priklicali od mestnih trgov je dokaz, kako prebi-
hrvaškega vinarstva, štejemo tudi vina sorto, ki je endemična za kvarnerske tudi vonj oliv in okus olivnega olja. Olive valci Lošinja cenijo ta šport. Zahvaljujoč
vrbniških vinogradnikov. Vrbniški vinarji kraje, saj je nastala s križanjem ko- so zelo cenjene v hrvaški kuhinji, zato blagemu sredozemskemu podnebju
to čast sprejmejo z veseljem. Vsako leto stanjev z Daljnega vzhoda, ki so jih s ni presenetljivo dejstvo, da se v Puntu lahko prebivalci Lošinja iz leta v leto
se avgusta zberejo vsi ljubitelji vina, pri- potovanj prinašali lovranski pomorci, in na otoku Krku odvijajo tudi Dnevi oliv, podvodnim ribičem nudijo nepozabno
delovalci vin in pa tudi tisti, ki prepro- tamkajšnjih domačih vrst. Lovranci so manifestacija, na kateri se gostom doživetje na tekmovanju tik pred novim
sto radi uživajo v čarih vinske kapljice. na svoje marone zelo ponosni in so jim otoka Krka predstavi vse razkošje tega letom. Novoletni pokal je sestavljen iz
Na vrbniških Dnevih vina lahko gosti posvetili tri vikende v oktobru, ko se, zdravilnega sadeža. Imeli boste tudi dveh pokalov: Novoletni pokal mest in
uživajo v celodnevnih predstavitvah in prvi vikend v samem Lovranu, druga edinstveno priložnost sodelovati v obi- Evropski narodni pokal, vendar sta oba
degustacijah in imajo priložnost iz prve dva vikenda pa v bližnjih vaseh Lignju ranju oliv in občutiti delček otoškega pokala enako zanimiva, saj vsak potop
roke kupiti steklenice njihovih kakovo- in Dobreću, odvija veselica z imenom vsakdana. In medtem ko boste vi na- jemlje dih in izzove zvesto navijanje
stnih vin od originalnih pridelovalcev ter Maronada. Na veselici nudijo izdelke iz birali, vam bodo domačini ob zvokih publike. To je priložnost, da v družbi
preizkušati tudi ostale avtohtone krške kostanja, tradicionalnih pečenih maro- sopila postregli s težaško malico. In res izjemno pogumnih ljudi in v iskrenem
gastronomske izdelke. Poleg veselja ob nov in drugih jedi pripravljenih iz njih, vam ne bo nič hudega, saj vas zvečer športnem ozračju pričakate novo leto.
degustacijah in radostih za usta so im- vse do različnih slaščic, kolačev in tort. čaka razkošna gostija. Najboljši kuhar-
presivne tudi razstave, na katerih prebi- No, niso pa čisto vse jedi pripravljene iz ji iz cele Hrvaške namreč tekmujejo v www.cres-losinj.net/udica
valci Krka razstavljajo svojo vinarsko in kostanja, zato lahko obiskovalci uživajo pripravi hrane iz oliv, ki jo boste lahko
vinogradniško opremo ter prikažejo čar tudi v domači medici, žganju narejenem poskusili tudi vi.
priprave, ki jih ni moč najti v sodobnih iz medu, pa tudi v domačem mladem
industrijskih izdelkih. vinu. www.tzpunat.hr

www.vrbnik.hr www.tz-lovran.hr

28 www.hrvatska.hr KVARNER KVARNER www.hrvatska.hr 29


PLEMIŠKI SEJEM OGULINSKI FESTIVAL
Dubovac PRAVLJIC
11.5. - 5.6. Ogulin
11. - 14.6.

Foto: Igor Čepurkovski Foto: Ankica Puškarić

Za cela dva tedna v letu postane Dubo- Že ob sami omembi Ivane Brlić Mažura-
vac srednjeveško mestece. V čast dolgi nić se otrokom oči kar zaiskrijo. Njeno
in raznovrstni zgodovini mesta, ki je ži- ime jih spominja na številne pustolo-
velo burno trgovsko življenje, še preden vščine junakov iz pravljice Striborjev
je bil ustanovljen Karlovec, sedaj prebi- gozd, na poredne Tintiliniče in rado-
valci tega kraja priredijo velik sejem. Ko vednega Potjeha, ki išče resnico. Ivana
se boste sprehajali po ulicah, na katerih Brlić Mažuranić je najbolj priljubljena
se odvija sejem, se boste seznanili s hrvaška pisateljica in tudi najpogosteje
srednjeveškimi običaji, obrtmi, orož- prevajana pisateljica pravljic, ki nav-
jem, igrami in jedmi. Zabavali vas bodo dušuje otroke, pa tudi odrasle s svojo
igralci v kostumih in glasbeniki, trgovci domišljijo. Ogulinci zato vsako leto v
in obrtniki, ki vas bodo kot srednjeveški čast svoji slavni someščanki priredijo
dvorski norčki vabili k svojim stojnicam, festival, ki njihovo mesto spremeni v
vitezi v oklepih in vojaki iz zgodovinskih pravljični svet. V Ogulin prihajajo gle-
čet pa se bodo pogumno borili za vašo dališke skupine, pisci in glasbeniki,
pozornost. In kdo ve, morda se vam po- odvijajo se predstave, projekcije risank
sreči in boste zajezdili belega konja ter in otroške delavnice, ki spodbujajo kre-
osvobodili svojo deklico, ki je zaprta v ativnost in dajo krila domišljiji. Za nekaj
visokem stolpu. dni pozabite na resničnost in pojdite na
pot, na kateri vam bodo delale družbo
www.karlovac-touristinfo.hr vile, škrati, pa tudi hudobne in zle ča-
rovnice.

www.ogfb.hr

LIKA - K A R L O VA C
LIKA - KARLOVAC www.hrvatska.hr 31
IVANJSKI KRES POLETJE V SLUNJU KARLSTADT EKO-ETNO GACKA
Banija in Gaza - Slunj FESTIVAL Otočac
obale Kupe juli - avgust 25.7.
Karlovec
23.6. (vikendi)
13.7.

Foto: Vedran Skukan Foto: Ivančica Cindrić Foto: TSŽ Karlovške Foto: TSM Otočca

Noč pred praznikom, s katerim praznu- Prebivalci Slunja dolge poletne dneve Karlstadt festival združuje vse kultur- Gacka dolina je pravo naravno zdravili-
jemo rojstvo Svetega Ivana Krstnika na preživljajo v zabavi. V mesecu juliju ne dogodke, ki v Karlovcu potekajo v šče. Čist planinski zrak, bistra voda in
obalah Kolpe, se odvija čarobna pred- in avgustu se v Slunju odvija cela vr- mesecu juniju in juliju. 13. julij je pose- obilje zdravilnega rastlinja, ki ga lahko
stava luči. Kot da tekmujejo, kateri kres sta dogodkov športno-rekreativnega ben datum, zato je ta dan določen kot vidite kar ob poti, so vrednosti, ki jih
bo najlepši in najbolj mogočen. Prebi- značaja. Poletje v Slunju se prične s osrednji dan festivala. Datum namreč tamkajšnje prebivalstvo goji že stole-
valci Banij in Gaze, vsak na svoji strani tradicionalnimi igrami na reki Korani in označuje dan rojstva Karlovca. Letos tja. Vsak obisk tega kraja je nagrada za
reke, prižigajo ognje, čigar svetloba se nadaljuje ob vikendih, ki sledijo, in Karlovčani slavijo natanko 430. rojstni duha in telo, tradicionalni sejem v Oto-
osvetljuje nočno nebo in vse prisotne to v vseh možnih smereh, od običajnih dan svojega mesta. Ob tej priložnosti čcu pa je priložnost, da nekatere od teh
s polnim občutenjem Gospodove priso- športov, kot so nogomet, odbojka na bo pripravljena prava rojstnodnevna vrednosti odnesete s tudi seboj domov.
tnosti. Med gledalci se širijo vzdihi za- mivki ali kegljanje, pa vse do tistih manj zabava, obogatena s pestrim zabavnim Namreč, ljudje z obronkov Velebita, ki
čudenja, kresovi pa svoje iskre pošiljajo običajnih, kot so paintball, dvigovanje in gastronomskim programom. Pridite najbolje poznajo tradicionalne recepte
visoko v noč s pomočjo blagega vetrca. uteži ali t.i. brđanijada, ki je priljublljena tudi vi in čestitajte rojstni dan mestu, ki pripravljajo izdelke iz medu, zdravilnih
olimpijada starih športov. Med vsemi leži ob štirih rekah. rastlin, različne paradižnikove mezge in
www.karlovac-touristinfo.hr temi športnimi dogodki pa so prebivalci žganja, izdelke iz volne in lesa, sejem
Slunja usmerjeni tudi v kulturo in zato www.karlovac-touristinfo.hr Gačanski pa je priložnost, da vse to do-
prirejajo celo vrsto razstav, večerov bite na enem mestu.
mladih glasbenih skupin, predstavitve
knjig in likovnih kolonij. Uživajte v po- www.tz-otocac.hr
letju v Slunju.

www.tz-slunj.hr

32 www.hrvatska.hr LIKA - KARLOVAC LIKA - KARLOVAC www.hrvatska.hr 33


MEDNARODNI SENJSKI JESEN V LIKI
POLETNI KARNEVAL Gospić
Senj 3. - 4.10.
3. - 8.8.

Foto: Foto Kebar Foto: Ivica Šubarić

Za Senjčane je poletni karneval morda Lepota hribov v Liki nas lahko prisili,
celo najpomembnejši dogodek v letu. da pozabimo, od kod prihajamo in kam
Tedne pred samim začetkom karne- gremo, s svojo pravljično lepoto pa nas
valsko vzdušje prežema in vznemirja pogosto vrne v nek drug čas. Ravno
najskrivnejše kotičke mesta. Ko se zač- takšno doživetje vam bo ponudila ma-
ne karnevalsko veselje, traja cel teden nifestacija Jesen v Liki, ki se odvija
brez premora. Ob tem mu dejstvo, da v Gospiću. Njen osrednji dogodek je
se odvija sredi poletja, daje poseben razstava, na kateri se bodo obiskoval-
čar. Ob vseh spremljevalnih dogajanjih ci lahko udeležili predstavitev male-
je vrhunec karnevala zagotovo velika ga gospodarstva Like in podjetnikov.
karnevalska povorka, v kateri sodeluje Razstava pa poleg tega prikazuje tudi
tudi do tri tisoč šem. nekatere tradicionalne značilnosti tega
kraja, kot so prehrambeni, uporabni in
www.tz-senj.hr okrasni predmeti, ki jih prebivalci Like
izdelujejo že od pamtiveka. Razstavo
dopolnjujejo kulturno-umetniška dru-
štva, ki s svojo glasbo ustvarijo izvirno
doživetje Like.

www.licko-senjska.hr

D ALM ACI JA - ZADAR


34 www.hrvatska.hr LIKA - KARLOVAC
DNEVI CVETJA FESTIVAL ZADRSKO FESTIVAL
Sv. Filip in Jakov KRALJEVSKIH MEST GLEDALIŠKO POLETJE MORSKIH ORGEL -
24. - 26.4. Biograd Zadar MITRA ZONATA
27. - 28.6. 29.6. - 3.8. Zadar, 30.6.

Foto: TSO Sv. Filip in Jakov Foto: TSM Biograd na morju Foto: Željko Karavida Foto: Stjepan Felber

Že deveto leto zapored je april v zna- Biograd je lansko leto prejel prestižno V ozračju, ki ga ustvarjajo zadrske zgo- Zadrske morske orgle so znamenito
menju cvetja. Za tri dni se prepustite nagrado Srebrni cvet Evrope, s čimer se dovinske zgradbe, ki s svojo lepoto že arhitektonsko delo, ki se s svojo sla-
opojnim vonjavam cvetnih polj in uži- je uspešno predstavil kot ena od najpri- stoletja navdušujejo goste na jadran- vo že ponaša po celem svetu. Gre za
vajte v razkošnem kolažu barv. Globoko vlačnejših turističnih destinacij starega ski obali, se odvija program, ki bo dal orgle, ki jih ne igra človek s svojimi
vdihnite in pustite, naj vas prevzame kontinenta. V izboru za to nagrado je vašemu dopustu v poletnih mesecih prsti, temveč morje. Vsak val, ki udari
neskromna lepota narave v človeškem Biograd sodeloval s svojim poletnim poseben kulturni značaj. Ta program ob zadarsko obalo, proizvaja drugačen
aranžmaju. Festival cvetja Zadrske festivalom, ki se odvija po ulicah ču- je posvečen splošnim scenskim stva- zvok in ob tem sklada brezkončno na-
županije vam omogoča sodelovanje v dovitega biogradskega mestnega jedra. ritvam, kar pomeni, da lahko njegovi ravno simfonijo, večno glasbeno delo,
eko-delavnicah, predstavitvah, prilo- Namreč, Festival kraljevskih mest je obiskovalci en večer v napetosti spre- ki bo uglasbilo vaše počitnice. Enkrat
žnostnih svetovanjih in predavanjih, edinstvena prezentacija stalnega razvo- mljajo kakšno gledališko dramo, že letno pa so akordi, ki jih proizvajajo te
tekmovanju aranžerjev, izložbah in mo- ja. Udeleženci predstavljajo starinske jutri pa uživajo v plesnih koreografijah. orgle, spremljava nastopom največjih
dnih revijah. Cvet je vedno bil in ostal obrti, ekološke proizvode in spominke, Je pa Zadrsko gledališko poletje v isti hrvaških glasbenih zvezd. Nastopajoč
duši najdražji dar. sam dogodek krasijo cvetni aranžmaji, meri odprto tudi za glasbo, zato ste lah- na jadrnicah, namesto na koncertnem
razstavljeni na izložbi cvetja, in ureditev ko prepričani, da boste imeli priložnost odru, glasbeniki in pevci ob edinstve-
www.sv-filipjakov.hr okolice. uživati v vrhunskih izvedbah hrvaških in nem sredozemskem vzdušju krožijo po
tujih glasbenikov. zadarski obali in izvajajo svoje največje
www.biogradnamoru.hr uspešnice ob spremljavi glasbe mor-
www.hkk-zadar.hr skih valov.

www.tzzadar.hr

36 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 37


GLASBENI VEČERI NINSKA KULTURNO POLETJE KAKO SO ŽIVELI IN
V SV. DONATU ŠOKOLIADA NA OTOKU UGLJAN DELALI NAŠI PREDNIKI
Zadar Sv. Filip in Jakov
Nin Preko, Ugljan, Kali, Kukljica
2.7. - 5.8. 23.7. in 6.8.
19.7. 20.7. - 20.8.

Foto: Vladimir Ivanov Foto: TSM Nin Foto: Valentin Bakota Foto: Klara Eškinja Glavan

Cerkev sv. Donata je najbolj prepozna- Tradicija pripravljanja suhomesnate jedi Če se boste odločili svoj dopust pre- Kulturno-umetniška društva, ki deluje-
ven zadrski spomenik kulture. Njena šokol v ninski pokrajini seže daleč v 17. živeti na otoku Ugljanu, je ena stvar jo na področju Svetega Filipa in Jako-
veličastnost in impresivna akustika stoletje. In še dandanes trdijo, da vsaka gotova, svoj dopust boste brez dvoma va, obiskovalcem s pesmijo in plesom
sta osnovna razloga, zakaj so v njene družina skriva svoj recept za pripravo te preživeli aktivno. V vseh mestih se odvi- predstavijo življenje in običaje ljudi iz
prostore postavili ta festival resnega okusne jedi iz svinjske vratovine. Šokol jajo različni dogodki, ki vam bodo omo- filipjakovskega območja. Vrhunsko do-
značaja. Namreč, v sklopu Glasbenih se razlikuje od hiše do hiše in ravno ta gočili, da boste vsak dan obiskali nekaj živetje zagotavljajo nastopi tudi širše
večerov v cerkvi sv. Donata se odvija- tradicija je povod za vsakoletno priredi- novega. Med drugim so na Brižićevem znanih KUD, kot so Sv. Ivan Glavosijek
jo koncerti glasbe iz srednjega veka, tev, ki poteka v Ninu in katere osrednja dvoru organizirani večeri poezije, v iz Raštana Donjih in Maslina iz Turnja
renesanse in zgodnjega baroka. S tema je tekmovanje v pripravi šoko- Ugljanu se odvija jadralska regata, Če- ter domačini, moška klapa Cantus.
temi večeri osvečajo svoje obiskoval- la. Priprave na tekmovanje se vsako prdljenska noč ribiških lantern, mimo- Talent mlajše generacije med Filipjako-
ce o dragocenosti te glasbe. Koncerti leto začnejo že v mesecu januarju, ko hod čolnov in sejem antikvitet, brodete vljanci vam bodo prikazali člani Šolske
v takšnem sakralnem vzdušju nudijo tekmovalci začnejo s predelavo mesa. in vse druge možne ribje specialitete zadruge Đardin, celoten dogodek pa bo
poslušalcem tudi duhovno doživetje. Samo tekmovanje spremlja napeto iz teh krajev pa boste lahko pokušali začinjen z domačo kuhinjo.
Melodije prodrejo globoko v nas in vzdušje, ki spominja na največje špor- na Kualjskih ribiških nočeh v Kaliju. V
nam s svojo skladnostjo prikažejo nek tne prireditve, vrhunec pa predstavlja Kukljici se odvija zabava, ki ji domačini www.sv-filipjakov.hr
popolnoma drugačen svet. Zaprite oči, razglasitev Najboljšega šokolarja leta in pravijo Fešta Gospe od sniga, na kateri
globoko vdihnite, prepustite se glasbi in degustacija pripravljenih jedi. Ker je pri- v tradicionalni procesiji redno sodeluje
njeni sproščujoči energiji. prava jedi tako strogo skrita in hranjena tudi po sto čolnov, zabava, ki se odvija v
skrivnost pred zunanjim svetom, imate Preku, pa se imenuje Priješka legrica in
www.donat-festival.com na Šokoliadi edinstveno priložnost po- je zabava, o kateri boste marsikaj slišali
skusiti to avtohtono jed. že na trajektu, ki pluje iz Zadra. Zabav-
ne skušnjave, v katere vas bo vabil otok
www.nin.hr Ugljan, niso za tiste, ki iščejo puščavni-
ški dopust, temveč so raj za tiste, ki so
željni spoznati kulturo domačinov.

www.preko.hr
www.ugljan.hr
www.kali.hr
www.kukljica.hr

38 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 39


PREDSTAVA FESTIVAL ULIČNIH PAŠKO POLETJE BIOGRADSKA NOČ
HRVAŠKA KRONA UMETNIKOV Pag Biograd
Nin „KALELARGART” 1. - 13.8. 4.8.
25.7. Zadar, 29. - 31.7.

Foto: Željko Mršić Foto: TSM Zadra Foto: Josip Fabijanić Foto: TSM Biograd na morju

Predstava prikazuje kronanje zname- Mestne ulice so kraj svobode in spon- Renesančno mestece Pag je v mesecu Ne glede na to, kje se odvijajo, so po-
nitega hrvaškega kneza Branimirja in tanega izražanja. Zato je na njih vedno avgustu gostitelj Festivala resne glasbe letne zabave vzdolž jadranske obale
predstavlja priložnost za spoznavanje lepo videti umetnike in kreativce, pose- pod dirigentsko palico hrvaškega piani- dogodki, ki jih nikakor ne smete zamu-
kraljevske hrvaške zgodovine. Nin je bej ko je govora o starih mestnih jedrih, sta svetovne veljave, Lovra Pogorelića. diti. Vzdušja na teh zabavah ne boste
kot prestolnica hrvaških vladarjev zgo- kot je na primer zadrska Kalelarga. Šte- Pogorelić je v želji, da s kar najbolj ka- mogli doživeti nikjer drugje na svetu in
dovinska kulisa za samo izvedbo pred- vilni akrobati, žonglerji, požiralci ognja, kovostnimi vsebinami obogati in ople- ravno biogradska zabava je prava potr-
stave, okolica predromanske cerkve čarovniki, plesalci na drogu, performer- meniti življenje prebivalcev in počitnice ditev tega. Pridite v Biograd in do zore
sv. Križa iz 9. stoletja, ki je znana tudi ji, umetniki, oblikovalci in grafitarji za njihovih gostov, ustanovil festival, ki v plešite ob glasbi, ki jo za vas izvajajo
kot najmanjša katedrala na svetu, vas tri dni spremenijo zadrski polotok v svet Pag pripelje vrhunske glasbenike, in kulturno- umetniška društva, klape in
popelje v davne čase kraljevske slave. na robu resničnosti. Neobremenjenost tako bo tudi letos paškim obiskovalcem skupine. Ponudili vam bodo tudi široko
Ravno knez Branimir je namreč leta ulične kulture gotovo ne bo nikogar priredil podoben dogodek. Že sedaj se paleto različnih jedi, ki vam bodo pribli-
879 od Papeža Ivana VII. prejel pismo, pustila hladnega, zato jo nagradite z najavljajo gostovanja Julliarda Quarte- žale izvirne okuse in vonjave dalmatin-
ki je v tistem času pomenilo priznanje iskrenim aplavzom. ta iz Združenih držav Amerike, violon- ske kuhinje. Biogradska zabava vas bo
hrvaške države kot zakonite države čelistke Kajane Pačko, moskovskega nedvomno uspela sprostiti, nahraniti in
krščanskega zahoda. Zato vas ta pred- www.rmc-zadar.com Brahms tria in ansambla Capella Istro- brezskrbno zabavati.
stava popelje neposredno v te, za našo politana.
zgodovino tako pomembne, dni in vam www.biogradnamoru.hr
ponudi doživetje, ki se ga boste še dol- www.pag-tourism.hr
go spominjali.

www.nin.hr

40 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 41


NOČ POLNE LUNE SALIJSKE UŽANCE PAKOŠTANSKE ROMANJE NA DAN
Zadar Sali, Dugi otok POLETNE IGRE MARIJINEGA
6.8. 7. - 9.8.
Pakoštane VNEBOVZETJA
8. - 9.8. Starigrad-Paklenica, 15.8.

Foto: TSM Zadra Foto: German Grbin Foto: Jakov Đinatić Foto: Šime Strikoman

Ob polni luni se ponoči na zadrski oba- Ko čolni s Salija priplujejo do zadrske Pakoštane se tresejo od veselja in gla- Veličastna atmosfera, ki jo pričara Ve-
li proslavlja srečno sobivanje kulture luke in se z njih zasliši veselje in hrup snega spodbujanja, ko se na igriščih, lebit, in neposreden stik z naravo bosta
otočanov in prebivalcev obalnega ob- t.i. tovareće mužike ali oslovske glas- tako tistih na tleh kot na morju, pojavijo vsem vernikom na tem romanju nudila
močja. Na skladno življenje teh dveh be, je to znak, da se je začela Saljska prvi tekmovalci, ki imajo pogosto precej duhovno bogastvo, ki ga bo težko ka-
kultur so prebivalci zadrskega območja zabava, ki je znana daleč po Jadranu. netipično športno postavo, in pričnejo s sneje deliti z drugimi. Na praznik Ma-
izjemno ponosni. Namreč stoletja dolgo Tovareća mužika hodi po ulicah Zadra turnirjem v starinskih igrah. Igre, kot so rijinega vnebovzetja verniki romajo v
sta obalno in otoško prebivalstvo živeli in uprizarja različne šaljive scene ter vlečenje vrvi, tek oslov, nabiranje mor- cerkvico Matere Božje, zaobljubljeno
v srečni in obojestranski simbiozi; in tako vabi na tri dni slavja in sprošče- skih klobas ali skakanje v vrečah, ve- svetišče prebivalcev pod Velebitom in
eni in drugi so živeli od medsebojne nega vzdušja. Že naslednji večer vas dno izzovejo veliko smeha. Še posebej planincev. Cerkvica Matere Božje je
trgovine. Danes s tem praznikom vabijo bodo zapeljale vonjave Ribiške noči. je zanimivo, da so tekmovalci v največji na varni oddaljenosti od civilizacije in
vse obiskovalce, da začutijo, kako se je Od tolikšnega števila različnih speciali- meri turisti, torej obiskovalci Pakoštan, se nahaja na Velikem Rujnu, največji
nekoč tukaj živelo. Na obali se ugasne tet, brodetov, sardelic in jedi iz tune ne ki so se odločili na lastni koži občutiti velebitski visoki planoti. Ob vrnitvi z
javna razsvetljava, prižgejo se lanterne boste vedeli, katero bi poskusili najprej, legendarnega dalmatinskega tekmo- romanja pa bo vernike v Starigradu pri-
in sveče, pod polno luno pa se sreču- blago vzdušje dalmatinske noči pa bo valnega duha. Seveda je zmagovalna čakala zabava, ki se sedaj že tradicio-
jejo ljudje in se pogovarjajo ter uživajo dopolnila klapska pesem. Obiskovalci, ekipa tudi nagrajena, svojo nagrado pa nalno odvija na glavni obali. Po duhovni
v okusih lokalnih specialitetah in kako- ki so bolj športnega duha in ki se želijo pogosto delijo z vsemi zbranimi. izpolnitvi je to izredna priložnost, da se
vostnih vinih, ki se jim je težko upreti. preizkusiti v kakšnem od nenavadnih z okusi domačih jedi in plesom do jutra
Slikovita igra senc, ki spremlja vso do- športov, bodo dobili priložnost tretje- www.pakostane.hr nahrani tudi telo.
gajanje, pa vam daje občutek ugodja, ki ga dne zabave, to je tudi dan, ki se
ga ne boste nikoli pozabili. zaključi s priljubljeno Salijsko nočjo in www.rivijera-paklenica.hr
nastopi zvezd zabavne glasbe. Zabava
www.tzzadar.hr se zaključi v nedeljo s tradicionalno
prireditvijo Tek oslov, spektakularno
tekmo oslov, ki vedno nudi nepozabno
zabavo.

www.dugiotok.hr

42 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 43


PAŠKI POLETNI ZADRSKO MORJE BIOGRAD BOAT AND
KARNEVAL Zadar CHARTER SHOW
september/oktober Biograd
Pag
23. - 26.10.
24. - 26.8.

Foto: Josip Fabijanić Foto: Filip Brala Foto: TSM Biograd n/m

Zagotovo je potrebno poudariti, da je Kakšno je življenje ob morju, življenje Biogradski jesenski navtični sejem je
poletni karneval na otoku Pagu naj- v ciklih plim in osek ter v odvisnosti kraj, kjer lahko pridobite veliko po-
starejši karneval na Jadranu. Že sama od smeri, v katerih piha veter? Morda membnih informacij glede plovbe, skle-
tradicija zagotovlja, da bodo vsi obisko- zveni nehvaležno, vendar ljudje, ki živijo nete dober in donosen poslovni dogovor
valci s sodelovanjem doživeli nekaj ne- ob morju, ne zahtevajo nič več kot to. ter se ob vsem tem tudi dobro zabavate.
vsakdanjega. Karneval traja dva dni, pri Morje je njihovo življenje, njihova naj- Urnik dogodkov na sejmu je namreč ta-
čemer je prvi dan pričetek svečanega večja ljubezen in najboljši prijatelj. Vse kšen, da obstaja čas za posel in tudi čas
sprevoda, 26. avgusta, pa bodo najbolj to nam skuša približati ta manifestacija, za zabavo. Čez dan je sejem usmerjen v
zanimive maske tudi bogato nagrajene. s katero se proslavlja tradicija življenja strokovna srečanja in sestanke navtič-
Veselje bodo na visoki temperaturi ves ob morju. Tradicijo se proslavlja s sli- nih združenj. Ko pa razstavljavci zaprejo
čas vzdrževali KUD in otroški zbori, obi- kami - razstavami maket starih ladij; z svoje šotore, se na vseh razpoložljivih
skovalci, ki jih bodo radosti Karnevala verzi in glasbo - pesniškimi in klapskimi prostorih v mestu pričnejo odvijati kon-
popolnoma prevzele, pa se lahko tudi večeri. Tradicijo se proslavlja z vonji in certi in podobni dogodki, ki zagotovijo,
pridružijo tradicionalnemu Paškemu okusi - pripravljanjem ribjih specialitet da se na koncu tako resnega poslovne-
kolu, ki se pleše ob spremljavi Me- na osrednjem mestnem trgu ter s sta- ga dne obiskovalci lahko tudi sprostijo.
stnega pihalnega orkestra. Pa vendar rimi obrtmi in pozabljenimi veščinami -
je sam zaključek Karnevala hkrati tudi kalafatanje (zasmoljevanje rež med de- www.marinakornati.com
njegov najbolj zanimiv del. Na koncu skami ladijskega trupa), pletenje mrež,
seveda sledi sežig pusta Marka na me- t.i. pjumbivanje vrvi, izdelava prediva
stnem trgu, s čimer se po starem vero- in izdelava vozlov. Poleg tega pa tudi
vanju ljudi odženejo mračne sile za celo osvajanje morskih širjav, kar lahko
naslednje leto. doživite, če se boste vključili v regato
Zadrska kokoš, v kateri je dobrodošel
www.pag-tourism.hr vsak, ki je dovolj pogumen.

www.tzzadar.hr

44 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 45


EKO-ETNO SEJEM MEDNARODNI
Skradin OTROŠKI FESTIVAL
1.5. Šibenik
20.6. - 5.7.

Foto: Duško Jaramaz Foto: Ante Baranić

Na mestu, kjer se reka Krka zlije z Ja- V mesecih juniju in juliju postane Ši-
dranskim morjem, se je nastanilo me- benik mesto otrok, mesto, ki proslavlja
stece Skradin, posebno in romantično otroško domišljijo in ustvarjalnost. Tudi
dalmatinsko mestece, v katerem so letos bo Šibenik gostitelj otrok iz celega
ljudje dostopni in odprti. V njihovo go- sveta, svoje ulice pa bo prepustil otro-
stoljubje se lahko prepričate kar sami, škemu ustvarjanju in, kot vsako leto v
če obiščete skradinski eko-etno sejem, zadnjih štirih desetletjih, spomnil vse
na katerem se boste lahko naučili vse- svoje obiskovalce na to, kako dragocen
ga, kar ste vedno želeli vedeti o kulturi je svet otroške igre, radosti in dobrote.
in zgodovini tega kraja. Na sejmu se Otroci so namreč ob vsej bogati tradiciji
bodo predstavile skradinske tradicio- Šibenika njegov zaščitni znak, tako kot
nalne obrti, izdelava nakita in narodnih je njegov zaščitni znak postal sedaj že
noš ter ročnih del in prehrambnih eko- tradicionalni Mednarodni otroški festi-
izdelkov. val, edinstvena kulturna manifestacija
svetovnega merila. V času trajanja festi-
www.skradin.hr vala se mestni trgi prepustijo otroškemu
ustvarjanju in se posvetijo razvoju vseh
umetniških oblik otroške ustvarjalnosti.
Festival je sestavljen iz treh osnovnih
vsebin: revije domačih in tujih otroških
ansamblov; del programa so tudi delav-
nice, na katerih otroke neposredno in
javno vključijo v ustvarjalno dejavnost;
in tretji, izobraževalni del, na katerem
se v obliki simpozija problematizirajo
vprašanja kot so estetska vzgoja otrok.
Za tiste, ki so ostali razigrani in v stiku
z otrokom v sebi, še bolj pa za tiste, ki
so na to popolnoma pozabili, pa bi Šibe-
nik v teh dveh tednih moral biti obvezna

D AL M ACIJ A - Š I B ENI K destinacija.

www.mdf-si.org

DALMACIJA - ŠIBENIK www.hrvatska.hr 47


DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 47
TRADICIONALNA FESTIVAL RURALNE VEČER DALMATINSKIH SEJEM V
OSLOVSKA TEKMA KULTURE ŠANSONOV SREDNJEVEŠKEM
Tribunj Knin, Rape Šibenik ŠIBENIKU
1.8. 15. - 17.8. 21. - 22.8. Šibenik, 19. - 21.9.

Foto: Šime Strikoman Foto: Damir Mijakovac Foto: Jozica Krnić Foto: Ante Baranić

Vsak kraj ima svojo zabavo. Poleg tega Ta festival bo idealen za vse, ki so Nikjer drugje na svetu ne morete sliša- Spet se strelja iz slavnih topov na ši-
ima vsaka zabava nekaj posebnega, zasičeni z mestnim načinom življenja, ti glasbe, ki bi bila vsaj malo podobna benski obali, spet se kadi iz njihovih
nekaj, kar vsak hrvaški kraj naredi za vse, ki imajo radi, da jih obdaja na- naši dalmatinski. To je eden od razlo- cevi, vendar se to ne dogaja zato, da bi
drugačnega. Za prebivalce Tribunja in rava, in ki cenijo tradicionalno vaško gov, zakaj je le-ta tako cenjena, ne se mesto obranilo pred sovražnikom, ki
njihove goste je to oslovska tekma, ki kulturo. Festival je popolnoma odprte zgolj med glasbeniki, tudi širše. Melo- napada z morja, temveč gre za manife-
je vir vsesplošnega smeha in veselja. vrste, posvečen je življenju brez stresa dije Dalmacije so eden zaščitnih znakov stacijo Sejem v srednjeveškem Šibeni-
Ravno tekma oslov je tisto, kar v prvih in neusmiljenih časovnih urnikov. Na Jadrana, spominjajo nas na valove, ki ku, s katero prebivalci Šibenika svojim
dneh meseca avgusta v Tribunj privabi njem se lahko seznanite z vaškimi deli pljuskajo ob skalo, sonce, ki nam greje gostom na ulicah in trgih starega me-
toliko ljudi. Na prvi pogled sama naloga in običaji ter plodovi, s katerimi narava kožo, in škržati, ki nautrudno godejo stnega jedra prikažejo vse razkošje kul-
niti ni zahtevna, saj je vse, kar je po- nagradi človeško delo, lahko sodelujete svojo simfonijo sproščenosti. Dalmatin- turno-zgodovinske dediščine svojega
trebno, zajahati osla in prvi prispeti do na delavnicah in se naučite tradicional- cem pesem ali pisma, kot sami rečejo, mesta. Sejem vam s svojim programom
cilja. Vendar boste za začetek uspešni nega ljudskega petja, igranja in plesa- simbolizira življenje, zgodovino in tradi- nudi edinstven prikaz življenja, dela in
že samo, če boste osla sploh pripravili nja ali pa se lahko pridružite kmetom cijo. Klapska pesem je zvok njihovega gastronomskih dosežkov iz časa, ko
do tega, da se bo premaknil, sama pot iz Rape pri njihovih vsakdanjih kmečkih vsakdana, pa vendar Dalmatinci radi je bil Šibenik največje hrvaško mesto.
do cilja pa je vedno izjemna zabava za opravilih. Če pa vam bolj ustreza, lahko posodabljajo svoje napeve in jih prila- Ravno zaradi tega posebno pozornost
vse obiskovalce. ves čas preživite v počitku pod starimi godijo sodobnemu pop izrazu. In kako namenjajo značilnostim tradicionalne
hrasti ali pa v sprehodih po prostranih to naredijo, lahko slišite na Večerih dal- šibenske kulture in proizvodnji starih
www.tz-tribunj.hr cvetličnih poljih, pomembno je le, da se matinskih šansonov, ki so jih v Šibeniku obrti. Številni domači in gostujoči igralci
vas narava dotakne in umiri vašo dušo. začeli organizirati v čast 700. obletnici s svojimi scenskimi nastopi pripovedu-
Šibenske škofije in ob uradni razglasitvi jejo zgodbe o srednjeveškem Šibeniku;
www.eu-krka-knin.hr Šibenika kot mesta. klape in plesne skupine s pesmijo in
plesom spremljajo sprehajalce v tradi-
www.sansona-sibenik.hr cionalnih nošah in oblekah, žonglerji,
klovni, fanfare, lokostrelci in vitezi pa
s svojim norčijami oživljajo vzdušje sej-
mov iz takratnih časov.

www.sibenik.hr

48 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ŠIBENIK DALMACIJA - ŠIBENIK www.hrvatska.hr 49


48 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 49
CROATIA VELIKONOČNA
BOAT SHOW PROCESIJA
Split „ZA KRIŽEM”
28.3. - 5.4. Jelsa, 9.4.

Foto: Ante Verzotti Foto: Paulo Bunčuga

Za vse tiste, ki so jim ladje najbolj pri- Če se odločite, da boste velikonočne


ljubljeno prevozno sredstvo, plovba pa praznike preživeli na otoku Hvaru, bo-
odkrita strast, bo Croatia Boat Show ste sodelovali v velikonočnem slavju na
nespregledljiv dogodek. Iz leta v leto način, ki tod poteka že polnih pet sto-
privablja vsa domača in tuja podjetja letij. In res, procesijo velikega četrtka
ter ladjedelce, ki na njem razstavljajo in petka Za Križem, ki se je vsako leto
svoje izdelke - plovila vseh vrst in ve- udeležijo prebivalci krajev iz notranjo-
likosti ter opremo za bivanje na morju. sti otoka, prirejajo nepretrgoma že več
Na samem sejmu pa se, poleg tega, da kot petsto let. Ta verski običaj z dolgo
dobite vpogled v vse podrobnosti glede tradicijo navduši vsakogar, ki se mu
plovil in plovbe, lahko seznanite tudi z pridruži, z nepopisno duhovno izkušnjo.
aranžmaji in navtično-turistično ponud- Zato ne preseneča, da se je dober glas
bo. Zagotovo bo najbolj zanimiv navtični o procesiji prebivalcev Jelse, Pitve, Vri-
dogodek v Sredozemlju. snika, Svirča, Vrbanja in Vrboske razši-
ril daleč naokoli in da priva blja številne
www.croatiaboatshow.com vernike. Povorke odrinejo hkrati iz vseh
šestih otoških krajev v istem trenutku in
v isto smer, tako da se v resnici sploh
ne srečajo. Če se boste pridružili povor-
ki, ne boste niti v enem trenutku opazi-
li, da ste del mnogo številčnejše celote,
boste pa to začutili v svojih srcih.

www.tzjelsa.hr

D ALMA C I J A - S P L IT
DALMACIJA - SPLIT www.hrvatska.hr 51
DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 51
DNEVI HVARSKEGA HVARSKE POLETNE MAKARSKO TROGIRSKO
GLEDALIŠČA PRIREDITVE KULTURNO POLETJE KULTURNO POLETJE
Makarska Trogir
Hvar Hvar
junij - september 21.6. - 6.9.
1. - 3.5. maj - oktober

Foto: Ivan Lepen - Lupino Foto: Boris Kragić Foto: Željko Fistanić Foto: Sergio Gobbo

Hrvaška književnost je eno od svojih Mesto Hvar je ponosno na svojo ume- Makarska obala je del hrvaške obale, ki Skozi celo poletje se trogirske ulice
zatočišč našla tudi na otoku Hvaru. Na- tniško dediščino. Slikovito ozračje tega ga mora obiskati vsak, ki želi v celoti tresejo od množice kulturnih dogodkov.
mreč, v samem mestu Hvar se vsako otoškega mesta s tisočletno zgodovino doživeti njene čare. Vendar prečudo- Vsak obiskovalec Trogirja lahko naj-
leto odvijajo Dnevi hvarskega gledali- in bogato kulturo ima poseben čar, zato vite plaže in čisto morje niso vse, kar de kaj zase. Ljubitelji resne umetnosti
šča, ki so namenjeni izključno hrvaški se vsi umetniki z veseljem odzovejo prebivalci Makarske lahko ponudijo lahko uživajo v koncertih klasičnih in
pisani besedi. V teh nekaj dneh se povabilu. To je razlog, zakaj Hvar med svojim gostom. Preživite aktivne poči- komornih ansamblov, razstavah v pro-
Hvar posveti gledališkim deskam, ki poletnimi meseci gosti številne gleda- tnice v Makarski in uživajte v kulturnih storih Moderne galerije ter gledaliških
pomenijo življenje. Številne predstave liške skupine, glasbenike in folklorne programih. Lahko poslušate klapske predstavah, ki se odvijajo znotraj stare-
se odvijajo na odru starega Hvarskega skupine iz Hrvaške in tujine. Raznovr- pesmi na Festivalu klapskih slovesnosti ga mestnega jedra. Goste, ki so željni
gledališča in številnih drugih lokacijah sten kulturni program Hvarskih poletnih ob zvokih mandolin in kitar ter uživate v zabavnega programa, bodo celotno
v mestu, vsem pa je skupno to, da so prireditev številnim hvarskim gostom gledaliških predstavah in razstavah. Če poletje razveseljevale zvezde zabav-
to pravzaprav priredbe tekstov hrvaških obogati njihove dneve, preživete pod pa vas bolj zanimajo športne aktivnosti, ne glasbe iz Hrvaške in tujine, za po-
književnikov. In še več, Dnevi hvarske- vedrim nebom sončnega otoka. spodbujajte svoje favorite na košar- polno veselje pa so zadolžene ljudske
ga gledališča imajo poleg umetniške kaškem streetball turnirju, plavalnem veselice; ena izmed njih so, na primer,
tudi znanstveno naravo, saj je ravno www.tzhvar.hr maratonu ali na zabavni tekmi ‘Debeli Ribiške noči, ko se na mestnih ulicah
znanstveno zborovanje, na katerem - suhi’. In na koncu, ko boste ustregli pripravljajo ribje specialitete in se odvi-
udeleženci problematizirajo teme iz svojim kulturnim in športnim potrebam, ja zabava na Dan Trogirja.
naše književnosti, osrednji dogodek se sprostite in zabavajte na kakšni od
cele manifestacije. Rezultati tega zbo- makarskih zabav, kot so Ribiške noči, www.tztrogir.hr
rovanja se kasneje objavijo v posebej na kateri bo prav vsak barba trdil, da je
urejenem zborniku, na razpravah pa ravno njegov brodet najboljši v mestu,
sodelujejo tudi številni strokovnjaki iz na Nočeh Kalelarge ali makarskega po-
celega sveta. Sonce in blago podnebje letnega karnevala.
so le dodatna spodbuda, da se naučite
kaj več o književnosti ljudstva, ki ima o www.makarska-info.hr
čem pisati.

www.tzhvar.hr

52 www.hrvatska.hr DALMACIJA - SPLIT DALMACIJA - SPLIT www.hrvatska.hr 53


52 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 53
KULTURNO KAŠTELANSKO FESTIVAL SPLITSKO
POLETJE NA VISU KULTURNO-ZABAVNO DALMATINSKIH KLAP POLETJE
Vis POLETJE Kaštela Omiš, 3. - 25.7.
Split
21.6. - 12.9. 1.7. - 31.8. 14.7. - 14.8.

Foto: Damil Kalogjera Foto: Mario Alajbeg Foto: Vlado Zemunik Foto: Ante Verzotti

Otok Vis diha v prav posebnem me- S svojo poletno ponudbo je mesto Ka- Klapska pesem je v zadnjih nekaj letih Split postane poleti mesto scenskih
diteranskem ozračju. Zaradi svojega štela odprto za vse kulturne okuse. Za doživela pravi mali preporod. Zahvalju- umetnosti. Že tradicionalno Splitsko
specifičnega položaja v Jadranskem tiste, ki imajo radi resno glasbo, se na joč številnim festivalom, ki negujejo av- poletje se v največji meri osredotoča
morju ima ta otok zanimivo zgodovino gradu Vitturi celotno poletje odvijajo tohtono dalmatinsko glasbo, se je njena na operne produkcije, saj splitskemu
in tradicijo. Kot eden najbolj oddaljenih koncerti klasične glasbe in razstave; priljubljenost uspela razširiti tudi daleč občinstvu predstavljajo odlične operne
otokov na Jadranu je bil Vis v preteklo- zaljubljenci v tradicionalno dalmatinsko izven dalmatinskih meja. Za to je med izvedbe izbranih gledaliških hiš iz cele-
sti področje, kjer so se odvijale številne kulturo bodo svoje mesto našli v starih drugim zaslužen tudi omiški Festival ga sveta. Slavni vokalisti prihajajo pred
zgodovinske bitke. Dober strateški po- mestnih jedrih in Večerih dalmatinskih dalmatinskih klap, ki že tri desetletja avditorij, polni navdiha iz antičnega
ložaj je bil razlog, da je bil Vis zanimivo pesmi, kjer bodo uživali v pesmih klap, goji tradicionalni zvok hrvaške obale in vzdušja starega splitskega jedra, ulice
območje v številnih vojnah. Poleg boga- poleg tega pa bo za tiste, nenasitne za- otokov. V Omišu se vsako leto zberejo Dioklecijanove palače pa predstavlja-
te zgodovine pa se je tukaj razvila tudi bave, Kaštel v mesecu juliju in avgustu najboljše klapske skupine z namenom jo popolno zvočno kuliso. Poleg opere
edinstvena kultura, ki je poleg nedo- gostil največje zvezde hrvaške estrade. ohraniti in spodbujati dalmatinske na- si lahko obiskovalci Splitskega poletja
taknjene narave in čistega morja pravi Nekaj prav za vsakega. peve in jih tudi posodobiti, saj klapske ogledajo tudi številne dramske in bale-
izziv za današnjega turista. Kulturno pesmi privlačijo vse več mladih nadar- tne predstave in razstave, v zadnjih ne-
poletje na Visu je spoj vsega tega; glas- www.kastela-info.hr jenih glasbenikov, ki v njih vnašajo sve- kaj letih pa so se organizatorji odločili
be, gledališča, zgodovine in arhitekture. žo, mladostno energijo. promovirati določene oblike sodobne
Odvija se na različnih zanimivih mestih; umetnosti, kot so jazz koncerti, filmske
Kut, Baterija, cerkev sv. Nikole... Otoško www.fdk.hr projekcije in ulično gledališče ter upri-
vzdušje je prepleteno s stoletno kulturo zoritve. Popoln izbor za vse tiste, ki v
in nudi res edinstven dopust. enaki meri uživajo v morju in vrhunski
umetnosti.
www.tz-vis.hr
www.splitsko-ljeto.hr

54 www.hrvatska.hr DALMACIJA - SPLIT DALMACIJA - SPLIT www.hrvatska.hr 55


54 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 55
OMIŠKO KULTURNO SINJSKA ALKA ROMANJE NA PRAZNIK DESET DNI
POLETJE Sinj MARIJINEGA DIOKLECIJANA
Omiš
9.8. VNEBOVZETJA Split
25.7. - 22.8. Sinj, 15.8. 15. - 25.8.

Foto: Vlado Zemunik Foto: Sergio Gobbo Foto: TSM Sinja Foto: Ante Verzotti

V Omišu je poleti ogromno kulturnih Sinjska alka je kot tradicionalno viteško Kakšnih sto tisoč vernikov se vsako leto Čeprav je Dioklecijanova palača znak
vsebin. Od programov resnega znača- tekmovanje sinjskih alkarjev živi spo- zbere na praznik Marijinega vnebovze- veličastne splitske zgodovine, želijo
ja, kot so koncerti in recitali v omiških menik, s katerim prebivalci Sinja že od tja v Sinju, kjer se nahaja največje ma- Splitčani s to razkošno manifestacijo
cerkvah in dvorišču frančiškanskega leta 1715 ohranjajo spomin na zmago rijansko svetišče, svetišče Matere Božje svoje goste spomniti na 1700. letnico
samostana, dramske predstave na ljudstva iz Cetinske krajine nad turško Sinjske. To svetišče je postalo središče svojega mesta. Za deset dni se vrnejo v
mestnih trgih ter raznovrstne razstave vojsko. Prebivalci Sinja so, namreč, v vseh vernikov Dalmacije, ki hodijo ure svojo antično preteklost. Po ulicah nek-
in književni večeri, pa vse do ljudskih čast tega junaškega dogodka iz svoje in ure od svojih domov do Sinja, me- danje palače se mimoidoči sprehajajo
dogodkov in zabavnih prireditev, kot zgodovine ustvarili igro, v kateri so vsako sta, ki je pisalo hrvaško zgodovino pri v togah in tunikah, na obali je sprevod
so Piratski večeri, Nori skoki, plavalni leto na obletnico zmage tekmovali vitezi, obrambi pred turškimi vpadi. Pridružite starinskih kočij, ki cesarja Dioklecijana
maraton, omiški karneval in Mednaro- ki so se tudi sami borili v tej bitki. Ka- se jim tudi vi pri celonočnem bedenju, in njegovo spremstvo prevaža do Pe-
dni praznik dela, Omiš poleti svojim go- sneje so v Alki sodelovali njihovi potomci jutranji maši in veličastni procesiji po ristila, kjer cesar kot nekoč nagovarja
stom nudi zares široko poleto zanimivih in nasledniki, predvsem kar se tiče nji- sinjskih ulicah. Skupaj z njimi poslu- svoje meščane. V ozkih prehodih se
dogodkov. Najbolj znan med njimi pa hovega junaštva, sama svečanost pa se šajte besede Svete maše in jih odnesite širijo mamljive vonjave mediteranske
je vendarle Festival dalmatinskih klap. je ohranila vse do danes. Na avtentičnih s seboj kot duhovno bogastvo, ki tukaj kuhinje, kot da nikoli niste zakorakali v
Omiško srečanje klap je cenjeno vzdolž lokacijah - starodavna sinjska trdnjava počiva že tri stoletja. 21. stoletje.
jadranske obale, njegovi zmagovalci pa Grad, pomožna trdnjava Kamičak, Alkar-
si eden za drugim ustvarijo vrhunske ski dvori in Alkarsko tekmovališče - šte- www.gospa-sinjska.htnet.hr www.visitsplit.com
kariere tudi izven Hrvaških meja. Če vilni alkarji in alkarski fantje s ponosom
želite videti in slišati tisto najboljše, kar gojijo tristoletno tradicijo, ki simbolizira
junaštvo in željo po svobodi. Vrhunec te
zadeva klapsko glasbo, je omiški festi-
tridnevne manifestacije je znana borba
val pravo mesto za to.
vitezov v ciljanju alke. Seveda vitezi ne
obračunavajo drug z drugim, temveč
www.tz-omis.hr
poskušajo na galopirajočem konju s
kopjem zadeti center alke. Kdor zbere
največ točk, je zmagovalec in mu pri-
pade čast junaških prednikov. Kot spo-
min na enega najslavnejših trenutkov v
hrvaški zgodovini, Sinjska alka zavzema
prav posebno mesto v hrvaški kulturni
ponudbi.

www.alka.hr

56 www.hrvatska.hr DALMACIJA - SPLIT DALMACIJA - SPLIT www.hrvatska.hr 57


56 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 57
PIRATSKA BITKA FAROS - PLAVALNI
Omiš MARATON
18.8. Stari Grad
30.8.

Foto: TSŽ Splitsko-dalmatinske Foto: TSM Stari Grad

Omiški pirati so nekoč v zgodovini Vsi plavalni maratonci širom sveta za-
vladali Jadranskemu morju. Njihovih gotovo poznajo hvarski Stari Grad. Faros
napadov se je balo vsako ladjevje. Še - plavalni maraton, ki je dolg šestnajst
posebej »radi« so imeli beneške ladje, kilometrov, se namreč odvija v zalivu
katerim so pogosto prekrižali pot do ob starem mestnem jedru. Maraton je
njihovih trgovskih ciljev. Omiš je bil mednarodno uveljavljena prireditev, ki
edini trn v očesu svetovne dominacije že leta privablja najboljše plavalce iz
Benetk. Dokumenti dokazujejo, da so celega sveta. Razlogov, zakaj vsi ti vr-
omiški pirati gradili ladje, ki še danes hunski športniki prihajajo v Stari Grad,
veljajo za edinstvene v ladjedelništvu. je veliko - zaradi lepe proge in čudovite
Na njih so Omišani še posebej ponosni. narave, ki obkroža mesto, ter zaradi
S to predstavo, v kateri gostujejo korču- ljubezni domačega prebivalstva, čigar
lansko društvo Sv. Cecilija »Moreška« in gostoljubje je edinstveno. Je pa eden
kliški »Uskoki«, izkazujejo posebno čast od razlogov prav gotovo tudi navdu-
svoji zgodovini ter jemljejo dih vsem šenje navijačev, ki se vedno zberejo v
prisotnim. velikem številu in energično spodbujajo
vse tekmovalce ter tako ustvarijo veli-
www.tz-omis.hr častno športno vzdušje.

www.hsdp.hr

D ALM ACI JA -
D U B R O V NI K
58 www.hrvatska.hr DALMACIJA - SPLIT
58 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR
FEŠTA REVIJA FOLKLORE “NA VRNITEV V ČAS FILMSKI FESTIVAL
SV. VLAHA NERETVO SE SPUSTILA MARKA POLA LIBERTAS
Dubrovnik MESEČINA” Korčula Dubrovnik
3.2. Metković, 14. - 17.5. 25. - 30.5. 26.6. - 1.7.

Foto: Sergio Gobbo Foto: Ivica Puljan Foto: Ivan Grbin Foto: Željko Tutnjević

Dubrovčani že več kot tisoč let slavijo Ko mesečina posveti na delto reke Korčula ima bogato zgodovino in veliko Kulturna ponudba Dubrovnika je izre-
praznik svojega zaščitnika sv. Vlaha, ko Neretve, se igra senc in svetlobe, ki simbolov, ki jo predstavljajo. Eden od dno široka. Tako je v njej našla svoje
na njegov dan na široko odprejo vrata se odvija pod vedrim nebom, ne more zgodovinskih likov, ki je s svojimi po- mesto tudi filmska umetnost pod naslo-
svojega mesta. Let belih golobic dvigne primerjati z nobeno še tako spektaku- tovanji obredel cel svet, je Marko Polo vom filmski festival Libertas, festival, ki
naš pogled pot nebesnih višav in nas larno gledališko scenografijo. Narava, - svetovni popotnik, raziskovalec in ro- pred dubrovniškim občintvo in njihove
spomni na vrednote svobode. Na sam kot da se poigrava z našimi čustvi in kot jeni Korčulan. S praznovanjem njegove goste pripelje nekatere izmed najbolj
praznik se v cerkvi sv. Vlaha odvija sve- da nam kaže, kako malo je potrebno za vrnitve iz Kitajske v rodno Korčulo se zanimivih filmskih stvaritev neodvisne
čana maša, od koder se verska procesi- popoln sklad in harmonijo. Najboljše pa to mesto spremeni v pravljično otoško produkcije. S programi dolgometražnih
ja napoti po ulicah starega mesta. Fešta to vedo prebivalci tega kraja, ki so za mestece iz 13. stoletja. Namreč, za to igranih, dokumentarnih in kratkih filmov
sv. Vlaha je most, ki povezuje stoletja izhodiščno točko Festivala, ki lepoto prireditev celotno mesto prav pose- festival promovira sporočila o svobodi,
slavne dubrovniške zgodovine. hrvaške narave krasi z lepoto hrvaške bej okrasijo in na tak način pričarajo za katera se iz že omenjene raznolikosti
glasbe, vzeli naravno razsvetljavo. V takratno vzdušje. Ulice in pročelja hiš programa lahko zaključi, da so skupne
www.tzdubrovnik.hr Metkoviču se, namreč, zberejo folklor- okrasijo s cvetjem, ulično razsvetljavo celotnemu človeštvu, ne glede na to,
ne skupine iz cele Hrvaške pa tudi iz tu- pa zamenja svetloba bakel. V poznem na kateri strani sveta živimo. Občutku
jine in nato s pesmijo ter plesom pojejo popoldnevu Korčulani pričakajo Marka humanosti pri spremljanju teh filmov
odo luni nad ljubljeno Neretvo. Pola, ki s svojo ladjo vpluje v mestno pa prispeva tudi vzdušje dubrovniškega
luko. V svečanem vzdušju pričaka nje- obzidja, saj se filmske projekcije odvi-
www.metkovic.hr govo vrnitev povorka v kostumih, me- jajo na odprtem. Navdihujoče druženje
www.neretva.info stna straža pa ga pospremi do vhoda v med projekcijami pa lahko začnete že
mesto. Manifestacija se zaključi z veliko z razgovorom s katerim od priznanih
zabavo, ki poteka po mestnih ulicah in gostov festivala ali filmskimi strokov-
s sejmom, na katerem predstavijo stare njaki, ki se redno odzivajo na povabila
obrti, kot so klesanje kamna in kovanje iz Dubrovnika.
denarja. Pridite na Korčulo in skupaj z
nami pričakajte Marka Pola. www.libertasfilmfestival.com

www.korcula.net

60 www.hrvatska.hr DALMACIJA - DUBROVNIK DALMACIJA - DUBROVNIK www.hrvatska.hr 61


60 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 61
FESTIVAL MLJETSKO DUBROVNIŠKE
VITEŠKIH IGER KULTURNO POLETJE POLETNE IGRE
Otok Mljet
Korčula Dubrovnik
10.7. - 16.8.
1.7. 10.7. - 25.8.

Foto: Sergio Gobbo Foto: Đelo Jusić jr. Foto: Sergio Gobbo

Korčulani že štiri stoletja vzdržujejo tra- Narodni park otoka Mljeta je razlog, Dubrovniške poletne igre so najstarejši najlepših svetovnih mest, kamor bodo
dicijo viteških plesov. Eden izmed njih da je ta otok eden najlepših na Jadra- in najuglednejši hrvaški festival. Že od znova privabile elito svetovne umetno-
je tudi Moreška, bojni ples z meči, ki nu. No, poleg naravnih lepot pa lahko leta 1956 igre gradijo svojo karizmo in sti. Neponovljiva lepota dubrovniških
je bil nekoč značilen za področje Sre- njegovi gosti uživajo tudi v Mljetskem s sodelovanjem prestižnega Evropske- ulic, trgov, parkov, palač, otokov ali
dozemlja in se je ohranil vse do danes kulturnem poletju. V teh 40 dneh sredi ga združenja festivalov postajajo del srednjeveških utrdb bo znova postala
ter ga redno prirejajo samo še na enem turistične sezone, ko se odvija Mljetsko evropskih integracij. Predstavljajte si, ponosen in enakovreden soustvarjalec
samem mestu na svetu - v mestu Kor- kulturno poletje, se na tem dogodku da uživate v najlepših delih klasične največjih svetovnih umetnikov.
čuli. In ravno to je razlog, da je Moreška zvrstijo številna gostovanja priznanih glasbe in vrhunskih dramskih izvedbah,
postala najbolj prepoznaven simbol glasbenikov, razstave akademskih udobno nameščeni znotraj starodavne- www.dubrovnik-festival.hr
Korčule v svetu. Obogaten s srednjeve- umetnikov, gledališke predstave in ga mestnega obzidja. Prav to omogoča
škim pridihom korčulanskih ulic vas bo folklorni nastopi, ki gostom obogatijo Dubrovnik poleti. V sklopu Dubrovniških
ta ples vrnil v slavne čase epskih vite- bivanje na otoku, hkrati pa uspešno poletnih iger se klasični dramski teksti
ških zgodb. Vendar pa Moreška ni edina delujejo tudi na humanitarnem podro- in balet prikazujejo na ulicah in trgih
viteška igra, ki se je ohranila na otoku. čju. Ves dobiček od programa namreč tega ponosnega renesančno-baroč-
V drugih krajih na Korčuli, Veli Luki, podarijo Fundaciji sv. Marije za vzdr- nega mesta. Samo visoka umetnost
Smokvicah ali Blatu, se lahko udeležite ževanje starodavnega benediktinskega je sposobna držati skupaj tolikšno le-
podobnih atraktivnih plesov - Kumpaniji samostana sv. Marija, kulturnega spo- poto mesta, sezidanega iz kamna in
in Moštri - plesov, ki nas spominjajo, da menika kategorije ‘0’, ki se nahaja na svetlobe. V tej umetnosti bodo številni
so bile nekoč davno tega čast in pogum velikem jezeru na otoku Mljetu. Zato igralci, plesalci in glasbeniki celotno
najbolj cenjeni lastnosti. boste z obiskom katerega od dogodkov poletje navdihovali sebe in gledalce.
neposredno pomagali vzdrževati našo Dubrovniške poletne igre iz leta v leto
www.korcula.net kulturno dediščino. gostijo znana imena svetovne smetane
skladateljev, solistov in orkestrov, ki
www.mklj.net z izvedbo v starih mestnih zgradbah
z izjemno akustiko, kot je na primer
atrij Knežjega dvora, dajejo poseben
čar tem igram. Seveda bodo tudi letos
zidovi Dubrovnika doneli z zvoki svoje
dolge in zanimive zgodovine. Tudi letos
se bodo Dubrovniške poletne igre, šest-
desete po vrsti, odvijale od 10. julija do
25. avgusta v enem izmed nedvomno

62 www.hrvatska.hr DALMACIJA - DUBROVNIK DALMACIJA - DUBROVNIK www.hrvatska.hr 63


62 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 63
STONSKO POLETJE MARATON LADIJ EPIDAURUS FESTIVAL JULIAN
Ston Metković FESTIVAL RACHLIN & FRIENDS
18.7. - 29.8. 8.8. Dubrovnik
Cavtat
2. - 13.9.
29.8. - 29.9.

Foto: TSM Ston Foto: Ivica Puljan Foto: Epidaurus festival Foto: Željko Tutnjević

Stonska škofija je najstarejša hrvaška Neretvanska ladja je plovilo, ki je imelo Glasbeniki z vseh koncev sveta se v Si lahko predstavljate, kakšno čast je
škofija. Zato vsak obisk Stona predsta- v preteklosti ključno prometno-eko- mesecu septembru zberejo v Cavtatu, prebivalcem Dubrovnika izkazal eden
vlja neposreden kontakt s prastarimi nomsko vlogo za prebivalstvo tega da bi sodelovali v Epidaurus festivalu svetovno priznanih violinistov Julian
časi in dogodki. Nahaja se na čudovi- kraja. Stoletja je bila njihovo glavno – festivalu klasične in jazz glasbe. Ob Rachlin, ko je na gostovanju na Du-
tem polotoku Pelješcu, ki je bil pogosto prevozno sredstvo, zato vsako leto pri- koncertih priznanih glasbenikov Epida- brovniških poletnih igrah leta 2000
tarča osvajalcev. Ston na svojem ob- rejajo amatersko tekmovanje teh tradi- urus ponuja priložnost tudi mladim, še izrazil željo, da bi ravno v njihovem
zidju nosi znamenja stoletnega boja za cionalnih ladij. Udeleženci tekmujejo z neuveljavljenim, glasbenikom, ki tukaj mestu želel realizirati festival komor-
vzdrževanje avtohtone kulture, rezultati ladjami po reki Neretvi, in sicer od Met- odigrajo svoje prve samostojne kon- ne glasbe? In vse to ni ostalo samo
tega boja pa so najbolj vidni v času pri- koviča, kjer je start pri mestnem mostu, certe, svoje znanje pa izpopolnjujejo na ideji, od tedaj je maestro Rachlin v
reditev, ki potekajo v sklopu Stonskega pa vse do 22,5 kilometrov oddaljenega na tečajih, ki jih pod naslovom Scuola Dubrovnik pripeljal številne prijatelje
poletja. V poletnih mesecih na stonskih cilja v Pločah. V tekmi sodeluje nekaj Epidaurus vodijo starejši in izkušenejši glasbenike, ene najbolj cenjenih imen
ulicah nastopajo klape, prirejajo se kon- ekip in kakšnih tristo veslačev, ki dajo kolegi. Ko močno avgustovsko sonce klasične glasbe nasploh, kot na primer
certi in modne revije. Glede na tukajšnjo vse od sebe. Ker je sama tekma bolj ali nekoliko popusti, se Cavtat spremeni v violončelist Mischa Maisky ali violinist-
tradicijo gojišč školjk in proizvodnje soli manj stvar prestiža, zmaga pač ni tisto glasbeni raj na zemlji. ka Janine Jansen, pianist Itmar Golan,
je to hkrati posebna priložnost za obisk najpomembnejše. Najpomembnejša sta hornist Radovan Vlatković. Navdušeni
stonskih restavracij in gostiln. Tu boste pogum in želja po vzdrževanju tradicije www.epidaurusfestival.com nad vzdušjem Zgodovinskega mestne-
lahko okušali eksotične jedi hrvaškega ter spomin na življenje in prizadevanje ga jedra, najlepšega glasbenega odra,
Jadrana. naših prednikov. Rachlin in njegovi prijatelji nastopajo
pred dubrovniškim občinstvom iz leta v
www.ston.hr www.maraton-ladja.hr leto in tako je nastal Festival, ki poleg
www.neretva.info prijateljskega vzdušja, gostom nudi vr-
hunsko glasbeno doživetje, ki ga težko
primerjamo s katerimkoli glasbenim
dogodkom na svetu.

www.rachlinandfriends.com

64 www.hrvatska.hr DALMACIJA - DUBROVNIK DALMACIJA - DUBROVNIK www.hrvatska.hr 65


64 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 65
MEDNARODNI VINCEKOVO
TEDEN TOLKALCEV Međimurska vinska cesta
Bjelovar 18.1.
2. - 4.1.

Foto: Foto video Pal Foto: Rudi Grula

Ritem je osnova vsakega glasbenega Tudi Međimurci imajo svoje običaje in


dela. V skladu s tem so tolkala najpo- ceremonije, ki se nanašajo na letino
gosteje in največkrat uporabljena kot vinske trte, nekateri od teh pa seže-
skupina instrumentov, ki daje solistom jo tudi v davne predkrščanske čase.
ritmično spremljavo, včasih pa jih upo- Eden izmed takih je tudi Vincekovo, ki
rabijo tako, da samostojno tvorijo celoto ga prirejajo konec meseca januarja, v
glasbenega dela. Ansambli tolkalcev so letnem času, ki v Međimurju zaznamuje
izjemno zanimivi in dinamični, zato ne pričetek vinogradniškega leta. Tradici-
preseneča dejstvo, da postajajo sre- onalno se je Vincekovo med ljudstvom
čanja tolkalcev vedno bolj običajna in slavilo zaradi verovanja, da se bo na
obiskana. Eno takšnih revij je tudi bje- ta način omogočilo, da bo vinska trta
lovarski Mednarodni teden tolkalcev, ki dobro rodila v letu, ki prihaja, ven-
gosti najpomembnejša imena svetovne dar je manifestacija Vincekovo danes
glasbe tolkal iz Hrvaške in sveta. Ob prilagojena številnim obiskovalcem,
pomoči vrhunskih umetnikov ritma se oboževalcem vina in narave. S snegom
tudi sami poglobite v samo bistvo glas- pokriti međimurski hribčki so kot naro-
be - ritem. čeni za ustvarjanje idilične atmosfere
za celodneven sprehod, med katerim
www.tzbbz.hr vam bodo z vseh strani v degustaci-
jo ponujali izbrana vina, tradicionalne
međimurske jedi, zabavali pa vas bodo
vedno glasni in veseli domači muzikan-
tje ali t.i. mužikaši.

www.tzm.hr

O S R ED N JA
H R VA Š K A
OSREDNJA HRVAŠKA www.hrvatska.hr 67
DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 67
OBLETNICA SAMOBORSKI OD KAPTOLA DAN CENTRA
KMEČKEGA UPORA FAŠNIK DO KAPTOLA SVETA
Gornja Stubica
Samobor Zagreb - Čazma Ludbreg
31.1.
13. - 24.2. 27. - 29.3. 1.4.

Foto: Mladen Kukas Foto: Goran Ternjej Foto: Davor Kirin Foto: Darko Gorenak

Daljnega leta 1573 so se kmetje iz Najbolj nestrpno pričakovan dogodek Na prvo pomladno nedeljo pojdite ven Ko na mizi razgrnete zemljevid sveta,
hrvaškega Zagorja na čelu z junakom v Samoborju je nedvomno tamkajšnji na sonce in podprite neutrudne teka- kaj mislite, katero mesto je najbližje
Matijo Gubcem uprli proti fevdalnemu fašnik, razkošen karneval, s katerim če, ki s svojim tekom povezujejo dve njegovemu središču? Ne, to ni prvoa-
izkoriščanju. Glede na to, da se ta upor Samoborčani odganjajo mračne sile katedrali. Namreč, udeleženci tega prilska šala! V Ludbregu že od nekdaj
obravnava kot eden najpomembnej- iz prejšnjega leta, se z njim poslovijo medunarodnega atletskega maratona verjamejo, da so ravno iz tega hrvaške-
ših dogodkov v zgodovini tega kraja, od zime in odprejo svoja srca ter upe preverjajo svojo uzdržljivost na stezi, ga mesta opisani starodavni zemeljski
ga še danes proslavljamo s številnimi prihajajoči pomladi. Samobor je kar- ki je daljša od 61 kilometrov, z začet- krogi, na čigar obodih se nahajajo tudi
manifestacijami. Ena takih se odvija v nevalska metropola tega dela Hrvaške. kom pred katedralo na zagrepškem vse večje evropske metropole. Ravno
Muzeju hrvaškega Zagorja, ki uporablja Teh dvajset dni njegove ulice prevzame Kaptolu. Za tiste najbolj vzdržljive se tako naj bi se v skladu s tem verova-
prostore gradu Oršićevih, ki je bil zgra- popolnoma brezbrižno veselje, pod ciljna ravnina nahaja pred katedralo v njem na nasprotni strani zemeljske
jen leta 1756. To je prostor, iz katere- tisočimi maskami se skrivajo smeh in Čazmi. Zaradi svoje dolžine je ta tekma krogle nahajal ludbreški antipod - juž-
ga veje duh starih časov in ravno zato vesela pesem, s plesom, pa se priča- izredno zahtevna in zato tudi gledalcem nopacifiški otoček Antpodes, ostanek
idealen kraj za uprizoritev slavne bitke. kuje novo življenje. Pa vendarle ni vse predstavlja izjemno priložnost, da so starodavne Antipodravine. V skladu
Obiskovalci lahko uživajo v avtentičnih tako brezbrižno, saj traja negotovost priče dosežkov vrhunskih športnikov. s to zgodbo Ludbrežani vsako leto na
kostumih, delavnicah in igralnicah ter vse do sojenja Fašniku, ki je osrednji Spodbujajte tekmovalce in uživajte v tla glavnega mestnega trga dodajo po
sodelujejo v predstavitvah rokovanja z dogodek karnevala. Takrat se na glav- prečudoviti pokrajini ob poti od Zagreba eno ploščico, ki nosi ime katerega od
orožjem, ki je bilo značilno za ta čas, nem mestnem trgu odigra predstava, v do Čazme. svetovnih mest. Ta navada se je uvelja-
kot sta na primer buzdovan ali lok in kateri Fašnika obsodijo za krivca za vse vila na dan, ko se slavi tudi Ludbergov
puščica. težave preteklega leta. Nanj usmerijo www.cazma.hr rojstni dan, Dan mesta, zato se torta
vso jezo, žalost in nesrečo ljudi. Lut- slavljenca razdeli med vse obiskovalce,
www.mhz.hr ko Fašnika spektakularno sežgejo na ki so rojeni ravno na ta dan, domače
pustni torek, s čimer se po prastarem podravsko vino pa se toči neposredno
verovanju osvobodimo vseh negativnih iz mestne fontane. Vsi, ki se imajo za
vplivov v naslednjem letu. Potem ko je svetovljane, enostavno morajo obiskati
Fašnik kaznovan, se prične vsesplošno center sveta.
veselje, ki bi moralo zaznamovati celo
leto. www.tz-ludbreg.hr

www.samoborski-fasnik.com

68 www.hrvatska.hr OSREDNJA HRVAŠKA OSREDNJA HRVAŠKA www.hrvatska.hr 69


68 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 69
RIBIČI SVOJEMU TUROPOLJSKO RIMSKE IGRE - DNEVI SAMOBORSKIH
MESTU JURJEVO AQUAE ISAE KREMNIH REZIN
Samobor
Koprivnica Velika Gorica Varaždinske Toplice
9. - 11.5.
4. - 5.4. 26.4. maj

Foto: ŠRK Koprivnica Foto: Drago Kolarec Foto: Sergio Gobbo Foto: Petra Zrinka, Foto Juranček

Sladkovodna riba je pravi gurmanski Dan svetega Jurja, zaščitnika zemlje, V Varaždinskih Toplicah ponovno oži- Samobor ni znan samo zaradi Fašnika,
užitek, z ribolovom v reki pa je poveza- setve, zelenja in živine, po mnenju vijo Starodavne antične igre. Ko je poznajo ga tudi sladokusci zaradi nje-
no tudi romantično vzdušje. Prebivalci mnogih označuje pravi začetek pomla- cesar obkrožen z nimfami, vzklikne: govih domačih kremnih rezin, slastnih
Koprivniško-križevske županije gojijo to di. Vzdolž kontinentalne Hrvaške 26. “Salve! Salve!” in pričnejo se igre, v slaščic iz penaste kreme. Samoborske
obliko sprostitve in zabave, saj je zelo aprila prirejajo slovesnosti, ki so osno- katerih lahko sodelujejo vsi obiskoval- kremne rezine so posebne tudi zato,
sproščujoče sedeti udobno nameščen vane na starodavnih ljudskih običajih. ci. Vendar ne pričakujte, da vam bo ker jih jejemo še tople, medtem ko
ob obali reke in čakati tisto pravo ribo, Prav posebej so impresivni tradicionalni pomagalo vaše obvladovanje žoge, saj jih drugje vedno ponudijo samo kot
da bo zagrizla. Ravno zato so jedi, ki Jurjevski kresi, velike grmade, čigar se večina rimskih iger, kot so troppa, že ohlajeno slaščico. Ob praznovanju
so pripravljene iz njihovega ulova, še svetloba reže nočno nebo nad polja- ludus castellorum, orca in omilla, igrajo Dneva kremnih rezin vam bodo v naj-
posebej okusne, na manifestaciji Ribiči nami in hribi. Mladina se zbira okoli s pomočjo oreha. Da, oreha, prav ste bolj znanih samoborskih slaščičarnah
svojemu mestu pa boste imeli prilo- ognja. Dekleta in fantje plešejo in pojejo prebrali! Naloge, ki jih boste dobili, so ponudili to slaščico, ki po tamkajšnjem
žnost poskusiti najboljše od najboljših. praznične pesmi, najpogumnejši pa se metanje oreha v posodo ali rušenje pi- običaju odpira vsa vrata. Namreč, če
Na tej manifestaciji se namreč v ogro- jim celo pridružijo pri preskakovanju ramide. Tisti, ki pa ste vendarle željni imate kakšno težavo, podarite kremno
mnih loncih skuha tudi do šeststo litrov ognja. Občutite tudi vi radost začetka malo več akcije, se lahko prijavite na rezino, kot pravijo Samoborci in verje-
tradicionalnega ribjega paprikaša. Naj- pomladi. tekmovanje v orientacijskem teku. Ka- mite, vse vam bo odpuščeno. Vrata Sa-
bolj vešči kuharji tekmujejo v pripravlja- korkoli že, katerokoli aktivnost boste iz- moborja so vam zato na stežaj odprta.
nju najbolj okusnega ribjega paprikaša, www.tzvg.hr brali, boste energijo, ki jo boste porabili, Pridite in poskusite kremne rezine ter
rezultate njihovih sposobnosti pa lahko hitro povrnili, saj boste jedli jedi, ki so se zabavajte ob kulturno-zabavnih do-
preizkusite tudi vi. Da pa ne boste jedli bile pripravljene po rimskih recepturah, godkih, ki se bodo odvijali na glavnem
zgplj tistega, kar vam bodo ulovili drugi, jedi kot so rimske kroglice, pogačice ali mestnem trgu.
sami poprimite za ribiško palico in si šunka v kruhu.
nad posebnim bazenom za ribolov tudi www.samoborske-kremsnite.com
vi ulovite svojo večerjo. www.toplice-vz.hr

www.koprivnicatourism.com

70 www.hrvatska.hr OSREDNJA HRVAŠKA OSREDNJA HRVAŠKA www.hrvatska.hr 71


70 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 71
PRAZNIK PERUNIK MEDNARODNI VITEŠKI DAN ŠIBE IN RIBE LOVRAKOVI DNEVI
Donja Stubica TURNIR „SVETA HELENA” Kotoriba KULTURE
16.5. Sveti Ivan Zelina 18.5.
Veliki Grđevac
16. - 17.5.
5. - 7.6.

Foto: Nikola Sinković Foto: Mario Dukarić Foto: Rudi Grula Foto: Dragutin Olvitz

Perunika je s svojo lepoto navduševala Pogumni vitezi se borijo za vašo po- Z eno manifestacijo Međimurci iz Koto- Mate Lovrak si je kot priljubljeni hrvaški
že ljudstva iz davne antike. Mite o peru- zornost. Njihova borba je le del vite- ribe proslavljajo dve tradiciji. S proslavo otroški pisec, ob čigar zgodbah so od-
niki so pripovedovali že stari Grki, v na- ških iger, zato naj vas ne bo strah, da Dneva šibe namreč obiskovalcem Koto- raščale številne generacije najmlajših
ših krajih pa so se skozi stoletja nanjo bi se kdo poškodoval. Bodo pa uspeli ribe predstavljajo starinske običaje ple- hrvaških bralcev, zaslužil svojo mani-
nanašale številne pravljice. Perunika pričarati vzdušje srednjeveških viteških tenja košar iz šibja. Košarstvo je poleg festacijo. Takšno darilo so mu pripravili
(iris) se na Hrvaškem obravnava kot na- turnirjev. Iskre letijo pod udarci mečev, tega, da je koristna obrt, hkrati tudi zelo prebivalci Velikega Grđevca, ki njemu
rodna rastlina, ta njen status in odnos dame, ščtitonosci in paži pa jemljejo dih zanimiva veščina pletenja uporabnih v čast pripravljajo kulturni program v
Hrvatov do svojih naravnih lepot potr- z vsakim zamahom. V viteških taborih si predmetov iz šibja. Zanimivo je, da se svojem mestu. Ta manifestacija je v
juje ravno Praznik perunik, ki poteka lahko ogledate celo skladišče srednje- lahko v delavnice izdelave košar, ki se glavnem posvečena otrokom, zato po-
na Hrvaškem v Hrvaškem vrtu perunik. veškega orožja, pisanih ščitov in ploče- odvijajo v tem času, vključijo tudi sami stane Veliki Grđevac za nekaj dni mesto
Uživajte v raznih vrstah tega čudovitega vinastih kostumov. Če vas bo premaga- gosti. Prebivalci Kotoribe pa so se na otrok, ki se zbirajo v Lovrakovem cen-
cvetja, v vseh njegovih možnih barvnih la lakota, pa vas bo okrepila vroča kaša, isti dan odločili opozoriti tudi na nujnost tru, zasnovanem na črticah iz piščevih
kombinacijah, s katerimi nas razvese- pripravljena iz že pozabljenih žitaric ali varovanja naših rek in sladkovodnih del. V centru Kukavica se odvijajo razna
ljuje, in v čarobnih vonjih, s katerimi nas goska pripravljena po srednjeveških ribjih vrst, tako je Dan šibe hkrati tudi športna srečanja otrok iz osnovnih šol,
očara. Ta zabavni dogodek, na katerem recepturah, začinjena z medom. Pred Dan ribe v Kotoribi. Zato to manifestaci- podelitve nagrad in priznanja osnovno-
se zberejo vsi ljubitelji cvetja, bodo vašimi očmi se odvija obleganje mesta, jo dopolnjuje tudi bogata gastronomska šolcem za sodelovanje pri akciji Rad
obogatili tudi koncerti klasične glasbe, iz katapulta bo letelo kamenje, ovni pa ponudba rečne ribe. Vse to pa seveda imam Hrvaško ter kreativne delavnice
romantični cvetlični plesi, tradicionalne bodo poskušali prebiti močna mestna poteka ob zvokih folklore in zabavne izdelave tradicionalnih spominkov in
jedi in naravni sadni sokovi. vrata. Na viteškem turnirju Svete Hele- glasbe. predmetov, ki so jih navdihnile Lovra-
ne pa ne boste samo opazovalec, saj se kove zgodbe. Pridite in pripeljite svoje
www.tz-zagorje.hr lahko tudi vi pridružite viteškim igram, www.kotoriba.hr malčke, da se seznanijo z zgodbami
se preizkusite v streljanju z lokom in priljubljenega hrvaškega otroškega
popeljete s kočijo ali zajezdite konja. avtorja.

www.tz-zelina.hr www.tzbbz.hr
www.vitezovi-zelingradski.hr

72 www.hrvatska.hr OSREDNJA HRVAŠKA OSREDNJA HRVAŠKA www.hrvatska.hr 73


72 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 73
KRIŽEVSKO VELIKO TEREZIJANA SISAŠKI VITEŠKI MLINARSKI DNEVI
SREČANJE Bjelovar TURNIR Sv. Martin na Muri
13.6. 26. - 28.6.
Križevci Sisak
12. - 14.6. 20.6.

Foto: Sergio Gobbo Foto: Franjo Jagatić Foto: Željko Rakarić Foto: Rudi Grula

Davnega leta 1242 se je kralj Bela Terezijana je večdnevna kulturna ma- Prebivalci Siska se pogosto spominja- Nekoč so bili rečni mlini zelo pogost
IV. pred vdorom tatarskih osvajalcev nifestacija, ki priča o davnih časih 18. jo dogodkov iz svoje dolge zgodovine, pojav. Kruh, ki se je jedel, je prihajal na
s svojo vojsko skril pod okrilje kalni- stoletja, ko je na hrvaškem ozemlju ki seže vse do 4. stoletja pred našim mize ravno zaradi mlinov in sposobnih
škega obzidja, gradu, ki se nahaja na vladala Habsburška monarhija. Cesari- štetjem, ko so v teh krajih živela kelt- mlinarjev. Danes je popolnoma druga-
obronkih Kalnika. Vztrajnost tatarske ca Habsburške monarhije Marija Tere- sko-ilirska plemena. S tem viteškim če in tudi mlinov je precej manj. Mlini
vojske pri prodoru v notranjost obzidja zija je za časa svojega življenja uvedla turnirjem se pod staro utrdbo v Sisku so danes zgolj spomin na stare čase,
in njihovo željo poraziti kraljevo vojsko številne pomembne spremembe in praznuje samo en, pa vendar ključen ko je človek živel v večjem sožitju z
so onemogočili kalniški kmetje, ki so reforme. Ukinila je čarovniške procese, trenutek iz zgodovine Siska. To je tre- naravo. Na reki Muri, na najbolj sever-
pogumne vojake hranili z domačimi sli- uvedla je šolsko obveznost, z dekretom nutek, ko so pogumni vitezi iz Siska ni točki Hrvaške, stoji mlin, ki je znan
vami. Krepčilno sadje je dalo kraljevim iz leta 1756 pa je osnovala tudi mesto ustavili močnejšo turško vojsko na nje- kot edinstven primerek tradicionalne
vojakom moč, da so lahko zdržali do Bjelovar. Prebivalci Bjelovarja še danes nem pohodu na zahod. Sodobni vitezi gradbene dediščine, ki pa je poleg
konca in odbili tatarski napad. Zaradi proslavljajo svoj nastanek z večdnevno se pred publiko borijo za naklonjenost tega tudi središče mlinarjeve poučne
tega je Bela IV. vsem kmetom, ki so slovesnostjo, ki na ulice mesta privabi svojih deklet, obzidje utrdbe pa doda poti, z domišljijo urejene sprehajalne
mu pomagali, podelil plemiške nazive. številne glasbene, gledališke in športne tem tekmovanjem avtohtono srednjeve- poti po gozdu, ki ga obkroža. V času,
Kraljeva poteza je razjezila Križevske goste. Pa vendar je najbolj zanimiv do- ško ozračje. Po prehodih znotraj utrdbe ko potekajo mlinarski dnevi, je spre-
meščane in njihov bes je trajal leta godek v sklopu Terezijane brez dvoma pevci renesančne glasbe zabavajo obi- hod po tej poti posebno doživetje, saj
dolgo, vse dokler ni prišlo do naključne uprizoritev cesaričinega vstopa v me- skovalce, za najmlajše bojevnike pa je vas na vsakem delu poti čakajo vedno
poroke nekega kalniškega slivarja in sto. V tej igri je prikazana zgodovina tu na voljo tudi otroški turnir. Pozabite nova presenečenja, predstavitve starih
meščanskega dekleta. Njuna poroka tega kraja iz časov, ko so na Hrvaškem tudi vi na vse prednosti sodobnosti in obrti in tradicionalne arhitekture. In da
je bila ključni trenutek pomiritve. Zato vladale največje evropske kraljevske se nam pridružite v svetu, v katerem ne boste ostali lačni, vam bodo ponudili
Križevčani dandanes pripravljajo odrske družine. sta bili viteštvo in čast najbolj cenjeni raznovrsten jedilnik međimurskih jedi.
uprizoritve tega dogodka. S predstavo dobrini. Za vse ljubitelje narave bodo mlinarski
se mestni ključi predajo v roke me- www.tzbbz.hr dnevi popolna izbira.
stnega sodnika in začnejo se trije dnevi www.sisakturist.com
splošnega slavja. www.tzm.hr
www.eol.hr
www.krizevci.net

74 www.hrvatska.hr OSREDNJA HRVAŠKA OSREDNJA HRVAŠKA www.hrvatska.hr 75


74 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 75
PICOKIADA DAN EVROPSKE VASI POLETJE V MESTU PODRAVSKI
Đurđevac ŠTORKELJ V ČIGOĆU ZRINSKIH MOTIVI
26. - 28.6. Krapje
Čakovec Koprivnica
28.6.
28.6. - 5.8. 3. - 5.7.

Foto: Siniša Milašinović Foto: Edvard Bogović Foto: Rudi Grula Foto: TSM Koprivnica

Po neuspehu vojske Ulama-bega, da bi Morda bo težko verjeti, vendar je v va- Čakovčani so hvaležni družini Zrinski, Naivno slikarstvo je avtohtoni hrvaški
z enim samim napadom osvojil đurđe- sici Krapje več krilatih prebivalcev kot katerih vladavina je v teh krajih prinesla stil, ki se ukvarja z motivi življenja na
vaško utrdbo, se je vojskovodja odločil človeških. V Krapju namreč živi kakšnih močan ekonomski in kulturni vzpon Ča- vasi v skladu z naravo in vsemi njeni-
spremeniti strateški načrt v potrpežljivo 120 krajanov in poleg njih še kakšnih kovca. Zato se v Čakovcu odvija poletni mi lepotami. To je življenje podravskih
obleganje mesta, in sicer da bi s pre- dvesto štorkelj, ki jih obravnavajo kot kulturni program v čast družine Zrinski. vasi, prostranih polj, gozdov in orne ze-
bivalce stradanjem prisilil k predaji. V stalne prebivalce vasi. Glede na njihovo Poleg predstav, koncertov in razstav, mlje, kar je glavni razlog, da se v prvem
trenutkih, ko ni znotraj obzidja utrdbe sožitje je bilo Krapje razglašeno za prvo ki jih lahko poleti obiščete v Čakovcu, vikendu meseca julija Koprivnica spre-
ostalo nič hrane, razen enega samega evropsko vas štorkelj. V čast temu se pa je najbolj zanimiv dogodek menjava meni v ogromen razstavni prostor, ki je
petelina, so Đurđevčani v svojem obupu organizira manifestacija, v sklopu kate- straže Zrinskega garda, ki se odvija posvečen izključno naivni umetnosti.
začeli pripravljati načrt. Svoj zadnji za- re se lahko obiskovalci vozijo s turistič- vsako soboto pred orlom - spomenikom Kakšnih sto priznanih slikarjev razsta-
logaj so s topom izstrelili na turško voj- no ladjico ali konjsko vprego, sodelujejo Nikoli Zrinskemu. Po dolgem poletnem vlja in na samem kraju ustvarja svoje
sko. Ulama-beg je nasedel njihovemu v kolesariadi ali odidejo na izlet do Lonj- kulturnem življenju se čakovsko kul- slike pod jasnim podravskim nebom ter
načrtu in je, glede na to, da so iz topov skega polja. Tisti, ki niso navdušeni nad turno poletje zaključi na praznik Mari- tako proslavlja razkošje in umetniške
streljali s petelini, kar očitno pomeni, da takšnimi aktivnostmi, pa imajo na voljo je angelske ali Porcjunkule, glavnega dosežke t.i. Hlebinske slikarske šole.
imajo Đurđevčani še dovolj zalog hrane, koncerte in gastronomsko ponudbo av- čakovskega praznika, ko se celotno
umaknil svojo vojsko. Pri umiku pa so tohtonih jedi iz tega kraja. Bodite tudi ljudstvo zbere in veseli na koncertih, www.koprivnicatourism.com
Đurđevčane uročili in jih poimenovali vi v sožitju s to vasico, ki so jo štorklje predstavitvah, starih obrteh, likovnih
Picoki. Đurđevčani to legendo praznu- izbrale za svoj dom. kolonijah ter lokostrelskih in konjeni-
jejo konec meseca junija z edinstveno ških tekmovanjih.
scensko predstavo na odprtem. Odvija www.pp-lonjsko-polje.hr
se na avtentični lokaciji, na mestu, na www.tourism-cakovec.hr
katerem se je legenda zares dogajala,
v predstavi pa sodeluje na stotine stati-
stov, kulturnih amaterjev, konjenikov in
profesionalnih igralcev.

www.tz-djurdjevac.hr

76 www.hrvatska.hr OSREDNJA HRVAŠKA OSREDNJA HRVAŠKA www.hrvatska.hr 77


76 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 77
ZAPOVED POLETJE PRI KRAPIN- DNEVI PLEMSTVA ROMANJE NA PRAZNIK
POD LIPO SKEM PRAČLOVEKU Gornja Rijeka MARIJINEGA
Miklouš
Krapina, 2. - 30.8. 14. - 16.8. VNEBOVZETJA
(vsako nedeljo) Marija Bistrica, 15.8.
12.7.

Foto: Krunoslav Fučkor Foto: Sergio Gobbo Foto: Antun Premelč Foto: Sergio Gobbo

Julij je mesec, ko prebivalci Miklouša Ena od impozantnih znamenitosti Kra- S pojmom plemstva, ki je bilo nekoč Romanje v Marijo Bistrico je veličasten
in okoliških vasi slavijo svoje starinske pine je brez dvoma krapinski pračlovek, najvišji družbeni sloj, so se vedno po- verski dogodek. Svetišče Marija Bistri-
običaje in kulturno tradicijo. Izvlečejo edinstven vir ponosa ter dokaz krapin- vezovali pridevniki kot so uglajenost in ca je najbolj znano hrvaško marijansko
skrbno ohranjene starinske predme- ske daljne in bogate zgodovine. Obisk prefinjenost okusa. Življenje plemičev svetišče. Več kot petsto tisoč vernikov
te in obleke, hiše in ulice okrasijo s Krapine zato ni samo običajen obisk in plemkinj iz Gornje Rijeke je krasila vsako leto sodeluje v petdesetih stalnih
tradicionalnimi okraski in v vasi z ve- nekega mesta, temveč je tudi obisk vzvišenost, njihov ugled je spremljal romanjih, ki trajajo od bele nedelje na
seljem pričakajo goste, ki prihajajo na slavnega arheološkega najdišča, ene izostren občutek za lepoto in pravico. začetku aprila do zahvalne nedelje ko-
celodnevno druženje. Moški pokažejo, od zibelk človeštva na tem prostoru. V V to se lahko prepričate tudi sami, če nec oktobra. Eno od teh romanj je tudi
kako se rokuje s starimi orodji, ženske čast te mestne znamenitosti se meseca obiščete Gornjo Rijeko na obronkih Kal- Romanje na Marijino vnebovzetje in
pa ponudijo gibanice ter ostale slane in avgusta na krapinskih ulicah odvijajo nika, ki še dandanes odseva nekdanji če boste sodelovali tudi vi, boste priča
sladke kolače. Ob svečanem mimoho- raznovrstni programi, združeni pod plemiški sijaj. Razkošne dvorne obleke temu, kako Hrvaško Zagorje spoštuje
du se vsi zberejo pod stoletno lipo, kjer naslovom Poletje pri krapinskem pra- valovijo ob zvokih valčka na plemiškem verske praznike.
vaški starešina prebere šaljivo zapoved. človeku. Za vse obiskovalce dogodkov plesu, fantje in dekleta privlačijo pogle-
Z različnimi domislicami v zapovedi v sklopu Poletja bo namreč organiziran de v tekmovanju v eleganci, saj znotraj www.svetiste-mbb.hr
komentirajo vse aktualne probleme, prevoz s priljubljenim vlakom iz Zagre- gornjeriješkega dvorca izbirajo najple-
vendar na tradicionalen način, in poka- ba. Ko bodo prispeli v Krapino, bo go- miča in najplemkinjo potkalniškega ob-
žejo, kako so se ljudje nekoč spoprijeli stom omogočen ogled mesta ob stro- močja. Občutite čare nekdanjih dvorov,
s zadevami, ki so jih težile. Zapoved se kovnem vodstvu, sprehodi do Trškega popravite držo in se vživite v čas, ko je
vedno zaključi s pozivom mladim, naj vrha ali izlet na bližnji hrib Strahinjčico. modra kri odpirala vsa vrata.
se veselijo in naj s pesmijo ter plesom Ravno tako bodo v petih avgustovskih
odženejo mračne misli. Takšnega raz- nedeljah na Hušnjakovem organizirani www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
položenja se nalezejo vsi obiskovalci tematski programi: Purgerska nedelja,
slovesnosti. Nekoč in danes, Nedelja krapinskega
pračloveka, Etno nedelja in Festivalska
www.cazma.hr nedelja.

www.krapina.hr

78 www.hrvatska.hr OSREDNJA HRVAŠKA OSREDNJA HRVAŠKA www.hrvatska.hr 79


78 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 79
ŠPANCIRFEST PRVI GLAS KAJ SO JEDLI
Varaždin ZAGORJA NAŠI PREDNIKI
21. - 30.8.
Sv. Križ Začretje Vrbovec
22. - 29.8. 28. - 30.8.

Foto: Siniša Sović Foto: TSŽ Krapinsko-zagorske Foto: Dražen Breitenfeld

Iz leta v leto je vse več gostov, ki se dobro voljo, in takšnih je brez dvoma Festival amaterskih pevcev Prvi glas Kontinentalni del Hrvaške je znan po
želijo pridružiti Varaždincem v proslavi, veliko, konec meseca avgusta prišli v Zagorja predstavlja najmlajše zagorske razkošni kuhinji. Vsako mestece ima
lahko bi rekli, za njih tradicionalnega Varaždin, saj je Špancirfest dogodek, ki pevske talente. Zagorje je namreč kraj, svoje tradicionalne recepte in posebne
načina preživljanja prostega časa - le- ga ne gre zamuditi. v katerem z vsakega hribčka odzvanja načine priprave posameznih jedi. Vr-
žernih sprehodov po mestnih ulicah, ali tradicionalna zagorska popevka in ki se bovčani predstavijo svojo tradicionalno
kot to Varaždinci popularno imenujejo, www.spancirfest.com lahko vedno zanese na nove generacije gastronomsko ponudbo konec avgusta
španciranja. Za teh deset dni v letu se www.tourism-varazdin.com glasbenih talentov. Zato ne zamudite v okviru manifestacije Kaj so jedli naši
Varaždin spremeni v pisano ulično za- priložnosti in sodelujte pri tem dogod- predniki. Celotno mesto v tem času
bavišče, mesto smeha in radosti. Na ku, ki vsakega očara s prelepo otroško diši po starinskih jedeh, ki jih pripra-
mestnih ulicah nastopajo številni izva- pesmijo. Sam festival bo spremljal tudi vljajo z veliko ljubezni, tako da bodo
jalci, glasbeniki, nastopači, igralci in bogat program, zato bodo lahko vsi njihovi okusi za vedno ostali v spominu
zabavljači, celotno mesto pa služi tudi obiskovalci uživali v koncertih zabav- obiskovalcev. Še več, Vrbovčani tudi
kot javni prostor za predstavitev hrvaš- ne, resne in sakralne glasbe, razstavah medsebojno tekmujejo v pripravi tradi-
ke tradicije. Stojnice se šibijo pod izdel- akademskih umetnikov in amaterjev ter cionalnih jedi, celotno gostijo pa seveda
ki tradicionalnih obrti, artefaktov, ra- športnih turnirjih in srečanjih. Da ne bo spremljajo tudi športna tekmovanja in
zličnih umetnikov, pod hrano in pijačo, nihče ostal lačen in žejen bodo poskr- glasbeni program.
pripravljenijo v skladu s tradicionalnimi beli gostinci, ki bodo dopolnili gastro-
običaji ter različnimi spominki. V času nomsko ponudbo dogodka. www.vrbovec.hr
Špancirfesta se v Varaždinu lahko izgu-
bite, saj boste pluli po nepreglednem www.sveti-kriz-zacretje.hr
morju domišljije, vaša pozornost se bo
vsake toliko usmerila na nek drug dogo-
dek, ne da bi ob tem sploh čutili, kako
hitro vam teče čas. Cele dneve se lahko
samo sprehajate in na koncu dneva se
boste čudili, zakaj je že noč in zakaj je
že čas za počitek. Vendar bodite brez
skrbi, razburljivi dogodki vas čakajo
tudi naslednjega dne in še naslednjega
dne, saj veseli Varaždinci nikoli ne osta-
nejo brez energije. Zato verjamemo, da
bodo vsi, ki želijo počastiti ležernost in

80 www.hrvatska.hr OSREDNJA HRVAŠKA OSREDNJA HRVAŠKA www.hrvatska.hr 81


80 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 81
KELTSKA NOČ RENESANČNI TEDEN KAJKAVSKE VOLODERSKE
Sisak FESTIVAL KULTURE JESENI
5.9.
Koprivnica Krapina Popovača
5. - 7.9. 6. - 13.9. 11. - 13.9.

Foto: Igor Palotay Foto: TSM Koprivnice Foto: Željko Frankol Foto: Zdenko Cvetko

Ko meseca septembra nastopi mlaj in se Na obzidju starega koprivniškega me- V teh sedmih dneh se bodo obiskovalci Ko odrežejo prve grozde trte v volo-
nad mesto Sisak spusti noč, bi si lahko sta se v mesecu septembru odvija pravi Krapine lahko prepričali o tem, v kakšni derskih vinogradih, je znak za pričetek
kakšen gost, ki ni seznanjen z dogodki, zgodovinski spektakel. Pod viteškimi meri je kajkavska kultura še danes živa Voloderskih jeseni. Prebivalstvo Sisa-
mislil, da je padel v časovno luknjo in šotori vitezi brusijo svoje meče, da bodo in aktualna. O tem bodo lahko pričali ško-moslavaške županije namreč že
se vrnil v preteklost. Daleč v preteklost, nato lahko v dvoboju osvojili roku svoje vsi, ki bodo obiskali razstavi Kaj v bese- štirideset let zapored praznuje pričetek
v kateri so s splavi potovali po reki Kol- deklice, lovski sokoli krožijo po zraku in di, sliki, pesmi in plesu in Kaj najmlajši vinske trgatve v svojem kraju. Tako bo
pi, po ulicah Siska pa so se sprehajali izvršujejo ukaze svojih lastnikov, trgovci je najslajši. Ti dve razstavi sta nazoren tudi letos, saj bodo ob bogatem sejmu
vitezi in vile. Nikar se ne prestrašite, to in obrtniki pa na ves glas vabijo kupce primer tega, da je kajkavščina še kako vina in mošta na manifestaciji nastopile
je samo predstava. Prebivalci Siska se k svojim stojnicam, ki se šibijo pod težo pomemben del hrvaške pisane kulture, tudi številne folklorne skupine iz cele
s to enourno predstavo, ki poteka na raznoraznih ročnih del in izdelkov, ki so jezik slikovitega pesništva in številnih Hrvaške, na ogled bodo razstave slik,
reki Kolpi, spominjajo, kako je nekoč tipični za daljno preteklost. Po ulicah poučnih zgodb. Krapina bo v teh dneh pribora in orodja za vinogradništvo ter
izgledalo njihovo mesto. Po Kolpi plu- se širijo mamljive vonjave renesančne gostila tudi sejem Kje se to še lahko sadjarstvo in različna ročna dela, na-
je povorka, ki jo sestavlja pet splavov, kuhinje, eksotičnih živil, ki so jih nekoč kupi, svečano vzdušje pa bo zvočno rodne noše ter tradicionalne obrti. V
dvajset kolpskih čolnov in kakšnih tristo uporabljali. Edino pravilo, ki velja na obogatil koncert Dvajset novih kajka- večernih urah se bo program z nastopi
plavajočih bakel. Na plovilih se bodo Renesančnem festivalu, je to, da se ne vskih popevk. To je samo en majhen številnih pevcev zabavne glasbe prila-
neposredno pred pogledi obiskovalcev sme z ničimer pokazati, da se dejansko del programa, ki bo potekal na Trgu godil tudi mladim, zaključek manifesta-
odigrali prizori iz življenja Keltov in Ri- nahajamo v 21. stoletju. Ljudevita Gaja, v Galeriji mesta Krapina, cije pa bo zaznamoval velik ognjemet.
mljanov. Vsa plovila bodo bogato okra- v Muzeju evolucije Hušnjakove in v fe- Vsem pravim ljubiteljem vina toplo pri-
šena z baklami in podobnimi okrasi, www.koprivnicatourism.com stivalni dvorani. No, že sam sprehod po poročamo, da sredi septembra obiščejo
gledalce pa bo po prikazanih dogodkih mestnih ulicah vas bo ponesel v vzduš- Voloder in sodelujejo v pravem prazniku
vodil glas iz zvočnika, ki je postavljen ju znanega zagorskega gostoljubja. za njihove brbončice.
na pogorelski strani Kolpe, na območju,
na katerem so nekoč živeli Kelti. www.kajkavske-popevke.hr www.popovaca.hr

www.sisakturist.com

82 www.hrvatska.hr OSREDNJA HRVAŠKA OSREDNJA HRVAŠKA www.hrvatska.hr 83


82 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 83
SREDNJEVEŠKI MEDNARODNI VARAŽDINSKI KOSTANJADA
TABOR FESTIVAL ČIPKE BAROČNI VEČERI Hrvatska Kostajnica
Varaždin 2. - 4.10.
Desinić - Dvor Veliki Tabor Lepoglava
18. - 27.9.
12.9. 17. - 20.9.

Foto: Miljenko Hegedić Foto: B. Težak Foto: Helena Huet Foto: Antun Pavičić

V srednjem veku so bili gospodarji gradu Obstaja prepričanje, da so pavlini, beli Koncerti v sklopu Varaždinskih baroč- Ni je jedi iz kostanja, ki je ne bi mogli
Veliki Tabor družina grofov Rattkay. Ta patri, že pred nekaj stoletji prinesli čip- nih večerov vas ponesejo v preteklost, najti na kostanjadi v Kostajnici. Poleg
manifestacija nas popelje nazaj ravno v ko v hrvaške kraje. Prebivalstvo je takoj nazaj za nekaj stoletij, v obdobje, v ka- tega, da boste poskusili različne jedi iz
čas njihovega bivanja na gradu, ko so prepoznalo lepoto čipke in jo sprejelo terem je bila glasba visoko estetizirana pečenih in kuhanih kostanjev ter sla-
po njegovih ulicah hodili vitezi in njihovi kot del svoje tradicije, zato jo negujejo umetnost, razdelana do najmanjših po- ščice iz okusnega kostanjevega pireja,
spremljevalci. Srednjeveški tabor služi še dandanes. Mesto Lepoglava je še drobnosti. Številni koncerti, na katerih bodo lahko vsi obiskovalci sodelovali
kot priložnost za srečevanje vseh hrva- posebej znano poradi svoji čipkarski nam priznani hrvaški in tuji ansambli pri nabiranju kostanja. To je priložnost
ških združenj, ki negujejo srednjeveške tradiciji. Ker so izredno ponosni na predstavljajo sodobne interpretacije ba- za sprehod po kostanjevem gozdu, za-
običaje in veščine. Pred obiskovalci je svoje čipkarsko znanje, lepoglavča- ročnih del, ustvarijo romantično vzdušje druženje, pesem in vse ostale stvari, ki
zato zelo zanimiv program, poln sre- ni v mesecu septembru organizirajo baročnega mesta. Večeri so poleg tega zagotavljajo dobro razpoloženje.
dnjeveških glasbenih točk, žongliranja, mednarodni festival čipke, na katerem tudi skrajno resnega značaja, če jih po-
vedeževanja, vojnih veščin (streljanje z uspešno promovirajo vrednost čipke gledamo z muzikološkega vidika, saj se www.hrvatska-kostajnica.hr
lokom in samostrelom, topom, katapul- kot svoje etnografsko bogastvo. Čeprav v njihovem programu pogosto najdejo
tom, borbe z meči in baklami na tleh, je na festivalu mogoče videti tudi bo- šele nedavno odkrita dela ali dela, ki se
metanje kija...), zabaval pa vas bo tudi gata čipkarska dela iz raznih evropskih še niso izvajala in ki so svoj pravi sijaj
srednjeveški ljudski teater in predstave držav, so obiskovalcem vedno posebej uspela pokazati šele danes. S predsta-
z srednjeveško tematiko. Sami se pre- zanimiva ravno domača dela iz izvirnih vitvami teh del in sodobnih interpretacij
pričajte o tem, kakšna je bila zabava hrvaških čipkarskih središč, kot so po- že znanih del dosegajo baročni večeri
v teh davnih časih in odnesite s seboj leg same Lepoglave tudi Pag, sv. Marija zavidljive rezultate v profesionalnem
delček srednjega veka. in Hvar. pristopu baročni glasbi. Naj se žice vi-
olin in violončel zatresejo ter naj pone-
www.srednjovjekovni-tabor.net www.lepoglava-info.hr sejo vas in vašo domišljijo na to dolgo
glasbeno pot.

www.vbv.hr

84 www.hrvatska.hr OSREDNJA HRVAŠKA OSREDNJA HRVAŠKA www.hrvatska.hr 85


84 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 85
JELAČIĆEVI DNEVI GOBARIADA V ASSITEJ MARTINOVANJE V
Zaprešić STUBAKIH Čakovec ZAGREBŠKI ŽUPANIJI
4. - 18.10. 12. - 18.10. Dugo Selo, Samobor, Sv. Ivan Zeli-
Stubičke Toplice
na, V. Gorica, Jastrebarsko,11.11.
10.10.

Foto: Dražen Breitenfeld Foto: Zrinka Košić Foto: Mario Jakšić Foto: Nada Kozić

Josip Jelačić je hrvaški ban, njegovo Sedaj že tradicionalni zbor gobarjev, Enkrat letno je Čakovec gostitelj gle- Novembra se na dan sv. Martina mošt
ime pa simbolizira težnjo hrvaškega na- Gobariada v Stubakih, je nespregledlji- daliških igralcev, ki so svoje profesio- spremeni v vino. Priljubljeno martinovo,
roda po samostojnosti in neodvisnosti. vo hrvaško srečanje gobarjev. Obisko- nalno življenje posvetili najbolj hvaležni praznik vina, je običaj, ki je globoko
Svoje burno življenje je preživel v boju valcem je zagotovljena zabava v naravi in obenem tudi najbolj zahtevni publiki zakoreninjen v tradiciji severozahodnih
za hrvaške narodne interese, pokopan na svežem zraku in sproščeno druženje - otrokom. Ob spremljanju predstave krajev Hrvaške in ga zato še danes pra-
pa je bil leta 1859 v kapeli sv. Josipa ob pesmi. Izletniki prihajajo na zbirno v izvedbi nekaterih najbolj nadarjenih znujemo. V Zagrebški županiji se mar-
v Zaprešiću. Zato Zaprešićani na dan mesto v Pili s posebej organiziranim hrvaških igralcev za otroke bodo otroci tinovo proslavlja po številnih mestih in
svojega kraja hkrati slavijo življenje in turističnim vlakom in se nato v vese- za uro ali dve enostavno pozabili na vse krajih. Med njimi imajo glede tradicije
delo tega velikana hrvaške zgodovine. lem vzdušju odpravijo gobarit. Rezultati skrbi, ki obremenjujejo njihove majhne in bogatega programa posebno mesto
V sklopu manifestacije ki v maju beleži celodnevnega gobarjenja se pred ve- glavice. Zato je v teh petih dneh, ki so Dugo Selo, čigar zaščitnik je sveti Mar-
obletnico smrti, v oktobru pa obletnico čerom ocenjujejo, celoten dogodek pa namenjeni zgolj otrokom, v Čakovcu tin, ter Samobor, Sveti Ivan Zelina in
rojstva bana Josipa Jelačića, se odvi- se zaključi s strokovnim predavanjem izredno veselo vzdušje, polno otroške- Velika Gorica.
jajo Jelačić bal, turnir v ježi čazovire, Mladena Strižaka in veselim druženjem ga smeha in igrivosti, razpoloženja, ki
imenovan Pokal bana Josipa Jelačića, ob degustaciji gobarskega kotlička. pogosto okuži tudi odrasle. Pripeljite www.tz-samobor.hr
gospodarski sejem obiskovalcipa lahko svojega otroka, naj uživa v vrhunskem www.tzvg.hr
obiščejo tudi Nove dvore Jelačićeve in www.stubicketoplice.hr gledališkem dogodku skupaj s številni- www.dugoselo.hr
si ogledajo lep primer ohranjanja kul- mi otroki Međimurja. www.tz-zelina.hr
turno-zgodovinske dediščine. www.tzgj.hr
www.assitej.hr
www.zapresic.hr

86 www.hrvatska.hr OSREDNJA HRVAŠKA OSREDNJA HRVAŠKA www.hrvatska.hr 87


86 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 87
IVANEŠKI BOŽIČNA ZGODBA
RUDARSKI DNEVI V ČAZMI
Ivanec Grabovnica
4. - 5.12. 21.12. - 6.1.

Foto: XMEDIA d.o.o. Foto: Davor Kirin

Ivaneški rudarski dnevi s svojim pro- Vse božične zgodbe so romantične


gramom kažejo na pomembnost ohra- in poučne, še posebej, kadar ste gost
njanja spomina na tradicionalne oblike družine Salaj v Grabovnici. Družina Sa-
družabnega in kulturnega življenja, pa laj namreč v božičnem času pripravlja
tudi na pomembnost izobraževanja posebno slaščico za vse ljubitelje pra-
mladega naraščaja o kulturno-zgodo- vega prazničnega vzdušja. V tem času
vinski dediščini Ivanca. V tem smislu se na njihovi zemlji razprostira na sto
imajo vsi obiskovalci izjemno priložnost, tisoč raznobarvnih žarnic, ki ustvarijo
da si lahko ogledajo razstavo starinskih razkošno svetlobno vzdušje in idilo za
rudarskih predmetov in se tako prepri- vsakega obiskovalca. Božični hlevček
čajo, da je bilo življenje naših prednikov in jaslice ter okrašenost posesti z ra-
zares težko. Razstavo bodo dopolnila znobarvnimi božičnimi žarnicami in
otroška dela na temo rudarstva in ru- okrasi vam v noči nudijo nepozaben ob-
darske skulpture. Najbolj zanimiv del čutek globokega spanca in prebujanja
manifestacije pa bo nedvomno mimo- v pravljičen svetu, svetu prave hrvaške
hod zgodovinske Ivaneške rudarske božične pravljice.
čete, ki je zadolžena za sprejem gostov
in za to, da se vsi dobro počutijo. www.tzbbz.hr
www.cazma.hr
www.ivanec-turizam.hr

SLAV O NI JA
88 www.hrvatska.hr OSREDNJA HRVAŠKA
88 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR
ŠOKAŠKO FESTIVAL V SVETU ZGODB IVANE PO POTEH
VASOVANJE DOKUMENTARNEGA BRLIĆ MAŽURANIĆ TRENKOVIH BIRIČEV
Županja ROCK FILMA „DORF” Slavonski Brod Kutjevo
Vinkovci, 5. - 8.3. 13. - 18.4. maj
13. - 24.2.

Foto: Franjo Andrašević Foto: TSŽ Vukovarsko-srijemske Foto: Josip Perčević Foto: Zlatko Burivoda

Ves trud prebivalcev Županje pri ohra- Če glasbeni dokumentarci povezujejo Ivana Brlić Mažuranić je hrvaška pisate- Prebivalci Kutjeva ne zamudijo nobene
njanju neprecenljive kulturne dediščine sliko in zvok v popolni obliki, potem ljica nekaterih najlepših zgodb za otro- priložnosti za zabavo s svojimi gosti.
Šokcev se pokaže med to proslavo, ki DORF povezuje ljubitelje filma in glasbe ke, ki je del svojega življenja preživela v Tako proslavljajo tudi obisk Marije Te-
je utemeljena na razkošju in bogastvu na zagotovo najboljši način. V navdihu- Slavonskem Brodu. Zato prebivalci Bro- rezije, ki je v Kutjevu bivala davnega
slavonske tradicije. Kot da bi bile ugra- jočem okolju mesta Vinkovci uživajte da vsako leto proslavljajo njen rojstni leta 1741. Prebivalci Kutjeva niso poza-
bljene iz muzeja, se po mestnih ulicah v nekonvencionalnem Festivalu doku- dan in se predajo razigrani domišljiji. bili na čast, ki jim jo je s tem izkazala
sprehajajo razkošno okrašene kočije mentarnega rock filma iz Hrvaške in Teden dni, kolikor traja manifestacija, je in zato ta dogodek proslavljajo z veliko
in konji, ki jih vodijo ponosni kočijaži, drugih držav. Žanri raznovrstnih inova- celo mesto prizorišče otroških srečanj predstavo, ki nas brez težav zapelje in
oblečeni v najlepše slavonske noše. tivnih filmskih zgodb o glasbenih idolih in dogodkov, kot so literarne, gledali- odpelje tri stoletja nazaj v preteklost. V
Pustno povorko, vedno zelo zanimivo ne bodo navdušili samo zaljubljencev v ške, likovne in foto delavnice. Srečanje mestu poteka svečani mimohod zgodo-
za goste ne glede na to, od kod prihaja- dokumentarni film, temveč tudi filmske otrok se prične s predstavo, ki se odvija vinskih likov, pihalne glasbe in različnih
jo, pa vedno spremljajo primerni običaji laike, ki bodo letos lahko uživali v šte- na Ivaninem trgu, in sicer pred hišo, v združenj, pred Dvorcem Kutjevo pa pri-
- žganjekuha in slavonske koline. Tudi vilnih delavnicah, izložbah, promocijah kateri je živela slavna pisateljica. Za- pravijo gledališko predstavo, ki bo bolj
letos se bo vsa ta pisanost dogodkov knjig in, seveda, koncertih. ključi pa se z vrnitvijo mestnega ključa podrobno opisala, kako je to izgledalo
še obogatila z gostujočimi folklornimi županu in svečano predstavo v Osnovni v tistih časih.
skupinami iz ostalih delov Hrvaške in www.dorf-vk.com šoli Ivane Brlić Mažuranić, ki je po vsej
tujine. Hrvaški znana kot “pisana šola”, saj je www.tz-kutjevo.com
od zunaj in znotraj poslikana z junaki iz
www.tz-zupanja.hr Ivaninih zgodb.

www.slavonski-brod.hr

90 www.hrvatska.hr SLAVONIJA SLAVONIJA www.hrvatska.hr 91


90 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 91
POLETJE V FESTIVAL IGRALCA HRVAŠKI FESTIVAL BRODSKO KOLO
PAKRACU Ilok ENOMINUTNIH FILMOV Slavonski Brod
16. - 25.5. Požega 30.5. - 21.6.
Pakrac
9.5. - 20.6. 29. - 30.5.

Foto: TSM Pakrac Foto: Dražen Bota Foto: D. Mirković Foto: Darko Janković

Prebivalci Pakraca proslavljajo svojo Igralce vedno tako občudujemo; enkrat Za filmske ustvarjalce format enomi- Slavonski Brod je znan po svojih tradi-
srednjeveško zapuščino z manifestacijo nas nasmejejo, drugič iz nas izvabijo nutnega filma je prav poseben izziv. cionalnih manifestacijah, med katerimi
Poletje v Pakracu, ki je multimedialna solze, kdaj pa nam enostavno vzamejo Takšen format zahteva precejšnje prila- je najbolj slavno ravno Brodsko kolo.
tako po vsebini kot po značaju. Poleg dih. No, poleg aplavza na koncu zadnje- goditve v izoblikovanju in realizaciji idej. Nekoč so se ob praznovanju Dneva
gledaliških predstav in koncertov različ- ga dejanja pa so le redko enakovredno V zgolj eni minuti mora film vsebovati sv. Stipana prebivalci Broda zbirali na
nih žanrov lahko obiskovalci spremljajo nagrajeni za svoj angažma. Na srečo se vse sestavne elemente zgodbe; zaplet, glavnem mestnem trgu in plesali veliko
tudi številna športna srečanja, kot so je to spremenilo s Festivalom igralca. vrhunec in razplet dejanja. Poleg tega Brodsko kolo, ki je pogosto povezalo
kolesariada, turnir v malem nogometu, Teden dni se vzdolž Vukovarsko-sri- enominutni filmi pogosto privlačijo tudi tudi na stotine prepletenih rok razko-
gorski kolesarski maraton ali semi- jemske županije izvajajo predstave, ki filmske amaterje, ki nimajo možnosti šno napravljenih šokaških fantov in
nar borilnih veščin. Vsi ti dogodki so v so na tak ali drugačen način označene ustvarjanja velikih projektov, kar pa mladih žena. Še danes celo mesto živi
znamenju srednjega veka, časa, ko so kot posebne igralske stvaritve v prete- ne pomeni, da nimajo za to potrebnih za kolo, vendar je program, ki ga pri-
v Pakracu bivali templarji in ivanovci, klem letu. Ves kraj diha z umetniškimi kakovosti in sposobnosti. Zbirko filmov rejajo ob tej priložnost, vendarle malo
mesto pa je imelo pomembno ekonom- pljuči, občinstvo pa razigrane volje pri- vseh žanrov, tem in sporočil, katerih drugačen. Obiskovalci lahko dandanes
sko vlogo zaradi svoje kovnice denarja, čakuje prihod igralcev na gledališke de- edina skupna vodilna nit je enominutno obiščejo različne etnografske in likovne
ki je bila v tem času tudi prva in edina v ske in jih še bolj razigrano pospremi po trajanje, pa si poglejte na požeškem razstave, se udeležijo otroških srečanj,
celotni Hrvaški. predstavi. Aplavzi odzvanjajo po ravnini. festivalu enominutnih filmov, ugled ka- sejma tort, srečanja konjskih vpreg in
Umetniški zanos in boemski duh ustavi- terega v zadnjih letih beleži precejšnjo tekmovanja v preskakovanju ovir na
www.pakrac.hr ta čas in kot vihar razburka ta vsakda- rast. konjih in dvovpregi. Poleg tega pa se
www.tz-pakrac.hr nje življenje obiskovalcev. Za epilog pa po celem mestu razlega glasba, ki jo
igralci nagradijo igralce. Festival se na- www.crominute.hr izvajajo na srečanjih izvirnih pesmi in
mreč zaključi s podelitvijo nagrad, ki jih folklornih skupin, največ pozornosti pa
razglasi tričlansko ocenjevalno sodišče, vedno vzbudi izbor za najlepšo Hrvatico
ki ga sestavljajo igralci. v narodni noši. Sprostite se in ponudite
roko, dobro se primite in ne dovolite, da
www.hddu.hr se Brodsko kolo prekine.

www.brodsko-kolo.com
www.fa-broda.hr

92 www.hrvatska.hr SLAVONIJA SLAVONIJA www.hrvatska.hr 93


92 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 93
POMLAD V GRAND PRIX BARANJSKO PESMI PODRAVINE
ORAHOVICI KUTJEVO FANTOVSKO IN PODRAVJA
Orahovica Kutjevo KOLO - BEĆARAC Pitomača
1. - 7.6. junij Draž, 5. - 7.6. 12. - 13.6.

Foto: Vladimir Grgurić Foto: Zlatko Burivoda Foto: Antonio Sobol Foto: Gordana Jakupec

Z večdnevno manifestacijo Pomlad v Grand Prix Kutjevo je mednarodni ko- Baranjci so znani tudi po tem, da vsako Čudovita podravska pokrajina in ljube-
Orahovici se vrata Orahovice odprejo njeniški turnir v preskakovanju ovir. njihovo srečanje spremlja vsesplošno zen tamkajšnjih ljudi do svoje zemlje
obiskovalcem iz celega sveta. Ta prire- Večletna tradicija vzreje rasnih konj in veselje. Na kakršnemkoli praznovanju v so pogosto opevani v stihih podravskih
ditev uradno označuje začetek poletne vrhunski jezdeci naredijo ta turnir tako Baranji vam nikoli ne bo dolgčas. Dokaz pesnikov. Poleg tega so nam ene izmed
turistične sezone v Orahovici. Program priljubljen in izjemno obiskan. Jezdeci za to je tudi baranjski bećarac v Dražu. naših najlepših ljudskih melodij zapu-
je raznovrsten in vsebuje nekaj za vsak iz Avstrije, Madžarske, Slovaške, Slove- Poleg nastopov številnih folklornih sku- stili ravno podravski avtorji. Ravno zato
okus. Tiste, ki imajo radi šport, bodo nije in Nemčije govorijo o Kutjevskem pin, narodnega kola in razkošnih gostij ta glasbeni festival predstavlja izjemno
brez dvoma razveselila športna tek- turnirju da ga imajo še posebej radi in jedi in pijač, boste lahko v Dražu izbrali priložnost, da se seznanite z bogato
movanja v malem nogometu ali turnir v da ga vedno radi obiščejo. Ravno zaradi najlepše dekle in mlado ženo, sodelo- glasbeno in poetično dediščino podra-
kegljanju, medtem ko bodo obiskovalci, tega skušajo poleg domačih tekmoval- vali pri revijah zanimivih delovnih oblek vskih krajev. Dva večera v juniju pridejo
ki so željni kulturnega programa, našli cev tudi tuji osvojiti naklonjenost žirije in razstavah ročnih del, starega pohi- na oder v Pitomači največji glasbeni ta-
miren kotiček v kateri do gledaliških in občinstva ter se trudijo, da bi si ravno štva, orodij ter skrivnostnih predmetov lenti tega kraja. Prvi večer lahko uživate
predstav. Glasbeno občinstvo bo lah- njihovo znanje v preskakovanju ovir za- iz babičine skrinje. Zadetek v polno, če v izvedbah manj uveljavljenih izvajal-
ko uživalo v nastopih folklornih skupin služilo najvišjo oceno. Zaradi gracioznih vas zanima tradicija baranjskega kraja. cev, medtem ko bodo naslednji večer, v
in na koncertih domačih pop in rock gibov in skladnega odnosa med konjem Pa tudi vesela zabava, seveda! sedaj že preverjenem zaporedju, goste
zvezd. in jezdecem to tekmovanje v bistvu v zabavale številne glasbene skupine in
marsičem meji na umetnost, kutjevski www.draz.hr solisti, ki so dosegli zavidljive kariere.
www.orahovica.hr Grand Prix pa je idealna priložnost, da
se o tem prepričate tudi sami. www.pitomaca.hr

www.tz-kutjevo.com

94 www.hrvatska.hr SLAVONIJA SLAVONIJA www.hrvatska.hr 95


94 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 95
ŽETEV IN MLATEV POLETJE V OSIJEŠKE ĐAKOVŠKE VEZI
Đakovo
V PRETEKLOSTI VALPOVU POLETNE NOČI 30.6. - 7.7.
Županja Valpovo Osijek, 26. - 27.6.,
20.6. - 4.7. 23. - 28.6. 24. - 25.7., 28. - 29.8.

Foto: Zvonimir Tanocki Foto: Predrag Matijanić Foto: TSM Osijek Foto: Saša Pjanić

Opravila, ki so povezana z letno žetvijo, Poleti v celi Slavoniji kar doni od ve- Poletni meseci se v Osijeku končujejo Đakovo poleti praznuje svojo dolgo in
so se vtkala v družabno in tudi kulturno selja in slavnostnih prireditev. In tudi z veseljem za vse starosti in okuse. Po bogato tradicijo. Združeni v edinstveni
življenje Slavoncev u taki meri, da so Valpovo v zadnjem tednu junija ni izje- vsem mestu se odvija vrsta predstav, julijski manifestaciji se namreč v Đa-
sčasoma postala, ne samo eksistenci- ma. V Valpovu se namreč skozi sedem tako scenskih kot glasbenih, name- kovu predstavljajo trije različni vidiki
alna nuja, temveč tudi simbol delavno- junijskih dni obiskovalcem že 41 let njenih zabavi otrok in odraslih. V go- kulturne tradicije Slavonije: folklora, v
sti ljudi iz tega kraja. Zato se je vedno predstavljajo različna amaterska ume- stinskih objektih se pripravljajo daleč okviru katere lahko obiskovalci uživajo
prava atrakcija udeležiti manifestacij, ki tniška združenja. Tako se bo tudi na to naokrog znane slavonske jedi. Posebno v sklopu številnih glasbenih programov,
poleg težkega dela poudarjajo tudi lepo- jubilejno leto na ulicah odvijala srečanja doživetje v teh dnevih je sprehod vzdolž gastronomija, pri kateri v svoji raznovr-
to žetvenih običajev. Tako lahko, na pri- izvirne folklore konjskih vpreg, pevskih obale reke Drave. Obiščite Osijek in se stnosti prednjačijo slavni ribji paprikaš,
mer, obiskovalci Županje v mesecu juli- zborov in amaterskih pevcev. Vendar pa tudi sami prepričajte o slavonski gosto- čobanac in đakovački kulen ter tradicija
ju uživajo v nošah, ki so bile namenjene slavonsko slavje ne bi bilo popolno, če ljubnosti, o kateri se toliko govori. vzreje konj, katere razkošje se predsta-
samo za te vrste opravil, in tudi v jedeh prebivalci Valpova ne bi poskrbeli tudi vi na konjeniških tekmah na đakovškem
in pijačah, ki so bile značilne za ta letni za bogato ponudbo tradicionalnih jedi www.tzosijek.hr hipodromu. Tudi letos bodo vsi ljubitelji
čas. Poleg običajev, ki spremljajo samo in pijač. Vse to zagotavlja evforično kulturne dediščine Slavonije in Baranje
žetev, se v času manifestacije razsta- vzdušje vsem obiskovalcem, ki v teh uživali v tisočih narodnih nošah, glasbi,
vljajo tudi ročna dela bošnjaške šlinge dneh odprtega duha obiščejo Valpovo, plesih in običajih, na katere so v teh
do gradiščanskih bučk, obiskovalce pa v želji, da bi se razveselil in užival v bo- krajih še posebej ponosni. Vsi ti bodo
razveseli tudi vožnja z vprežnim vozom. gati tradiciji Valpova. sodelovali tudi v pisanem in veselem
Obiščite Županjo in si dovolite, da vas svečanem mimohodu.
prevzame duh tukajšnjih delovnih ljudi. www.valpovo.hr
www.tz-valpovo.com www.tz-djakovo.hr
www.tz-zupanja.hr

96 www.hrvatska.hr SLAVONIJA SLAVONIJA www.hrvatska.hr 97


96 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 97
OSIJEŠKO VUKOVAR FILM MIHOLJAŠKO KULTURNO
KULTURNO POLETJE FESTIVAL VASOVANJE POLETJE V POŽEGI
Vukovar Požega
Osijek Donji Miholjac
1. - 5.7. 15.7. - 15.8.
konec junija - konec julija 9. - 12.7.

Foto: Marin Franov Foto: Vukovar film festival Foto: Melia Vidaković Foto: D. Mirković

Osiješka Tvrđa, nekoč prizorišče burnih Znova prihaja reka filmov! Reka Donava Donji Miholjac je štiri dni prizorišče Sprehajališče Stari grad je priljubljena
zgodovinskih dogodkov, se poleti spre- simbolično povezuje vse države, skozi tradicionalne revije slavonske folklore. točka sprehajalcev iz Požege. Pred-
meni v prizorišče vrhunskih umetniških katere teče ali na katere vpliva zaradi Na ulicah Donjega Miholjca se zbirajo vsem v mesecih juliju in avgustu so na
programov. Manifestacija Osiješko kul- svoje bližine. Tako tudi Vukovar film fe- kulturno-umetniška društva Slavonije, območju sprehajališča na voljo številni
turno poletje se namreč odvija ravno na stival postaja vpliven prikaz ene izmed pa tudi iz ostalih hrvaških krajev. To je kulturni dogodki, kot so koncerti in
osijeških trgih in ulicah. Tako njegovo najvitalnejših svetovnih kinematografij redka priložnost, da se na enem mestu gledališke predstave. Med sprehodom
baročno vzdušje krasi številne gledali- – filmov podonavskih držav. Projekcije zbere takšno število različnih folklornih lahko uživate v zvokih klasične glasbe,
ške predstave, umetniške uprizoritve, filmov na obali reke na t.i. donavskem skupin. Mimohod in nastopi KUD vas sodelujete na koncertih domačih pop
razstave, koncerte in književne ter film- šlepu (rečnem splavu) ali v dvorani hiše privabljajo z veseljem, pesmijo in ple- izvajalcev, obiščete kakšno razstavo
ske večere. Seveda je potrebno posebej nobelovca Ružićke, gostoljubnost do- som, razstave slik in etno-razstave pri- ali si pogledate gledališko predstavo.
izpostaviti predstavitve domačih osije- mačinov v duhu prijetnega vzdušja in kazujejo lepote nekdanjega vsakdana, Vrhunec Kulturnega poletja v Požegi
ških umetnikov. Najavljeni pa so tudi avtohtonih gurmanskih specialitet pozi- vonjave v zraku pa vas bodo prepričale, predstavlja Festival sodobne hrvaške
nastopi gostov iz vseh krajev Hrvaške vajo k druženju in pričajo, da Vukovar da boste poskusili tudi znane gastro- književnosti, na katerem kakšnih deset
in tujine. in Donava imata tisto »nekaj«, kar se nomske specialitete Slavonije. najpomembnejših hrvaških književni-
ne more opisati z besedami. Lahko se kov predstavlja svoja dela in na samem
ljetokulture.osijek.hr samo doživi. www.tz-donjimiholjac.hr mestu pripravlja zbirko del, pri čemer
sodeluje tudi občinstvo.
www.vukovarfilmfestival.com
www.pozega-tz.hr

98 www.hrvatska.hr SLAVONIJA SLAVONIJA www.hrvatska.hr 99


98 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 99
ROKOVO GLORIA FESTUNG SLATINSKO ROMANJE NA PRAZNIK
Virovitica Slavonski Brod KULTURNO POLETJE MARIJINEGA
31.7. - 23.8. avgust Slatina VNEBOVZETJA
5. - 30.8. Aljmaš, 14. - 15.8.

Foto: Ivan Šemper Foto: Foto Breza Foto: Željko Juras Foto: Antonio Sobol

Sveti Roko je zaščitnik mesta Virovitica, Stara trdnjava Brod ponovno doživlja Poletni gosti mesta Slatina bodo prije- Na tisoče vernikov roma na praznik Ma-
zato naj vas ne preseneti, da so se Viro- nekatere izmed svojih najslavnejših tre- tno presenečeni ob raznovrsnosti kul- rijinega vnebovzetja v svetišče Aljmaš,
vitičani odločili, da bodo ravno 16. av- nutkov, ko so se med njenim zidovjem turnih dogodkov, ki bodo Slatino med ki je najbolj znano marijansko svetišče
gusta, na Dan sv. Roka, slavili tudi dan sprehajali pogumni vitezi in vojaki. Za poletjem spremenili v pravo zibelko v Osiješko-baranjski županiji. V zadnjih
svojega mesta in ga označili za osrednji to je zaslužen spektakel gloria festung, kulture. Na ulicah in v mestnih parkih letih je to svetišče doživelo enega naj-
dogodak večdnevne manifestacije, ki velika predstava svetlobe, glasbe in se bodo odvijali programi, ki bodo me- sijajnejših trenutkov v svoji štiri stoletja
se imenuje Rokovo. Sami Virovitičani veličastnih kostumov. V predstavi so- stu dali popolnoma nov izgled, vsem, ki dolgi zgodovini. Nova cerkev Marijinega
pravijo, da proslavljanje Rokova raste iz deluje veliko število statistov, pripadni- bodo sodelovali, pa bodo podarili neko obiska s kipom Matere Božje je namreč
leta v leto. Nekoč je bila ta manifesta- kov zgodovinskih vojnih čet, igralcev in popolnoma novo občutljivost glede od- zgrajena na istem mestu, kjer je nekoč
cija nič več kot preprost sejem, danes pevcev. Vse to pa spremljajo svetlobni nosa do kulture in umetnosti. Ključ do stala stara cerkev in mnogi verniki se
pa je s svojim programom prerasla v učinki, ki trdnjavi v Slavonskem Brodu takšnega uspeha leži v raznolikosti. strinjajo, da je ta še veličastnejša od
pravu maratonsko slovesnost. V teh podarijo novo življenje, takšnega, ki ga Natančneje, v Slatini boste lahko v teh nekdanje. Zato ne zamudite izjemne
dneh prav vsa Virovitica živi v znamenju trdnjava še ni živela, življenje spektakla dneh našli katerikoli način kulturnega duhovne izkušnje, ki vam jo nudi to
vsesplošnega veselja, kulturni program in gledališkega zanosa. izražanja, ki vam ustreza - gledališke svetišče.
in neizogibna športna srečanja pa to predstave, glasbene koncerte, projek-
vzdušje v celoti upravičijo. Rokovo na www.tzgsb.hr cije filmov, razstave, predstavitve starih www.svetiste-aljmas.hr
privlačen način združuje novo in staro. obrti, kulinaričnih specialitet, skozi vse
Spoznajte bogastvo virovitiške tradicije te dogodke pa vas bo spremljal pravkar
in se hkrati zabavajte ob nastopih zvezd objavljen kulturno-turistični vodič.
zabavne glasbe.
www.tz-slatina.hr
www.virovitica.hr

100 www.hrvatska.hr SLAVONIJA SLAVONIJA www.hrvatska.hr 101


100 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 101
MEDNARODNA NOČ OLIMPIADA STARIH OBISK STARIH JESEN V BARANJI
NETOPIRJEV ŠPORTOV ČASOV Beli Manastir
Brođanci september
Papuk Otrovanec
30.8.
28.8. 30.8.

Foto: Vlatka Dumbović Foto: Marin Janković Foto: Josip Mikolčić Foto: Ivica Bela

Netopirji, sesalci, ki krožijo po nočnem V kakšnih športih so naši predniki merili Čeprav prebivalci Pitomače slavijo sta- Baranja se jeseni odene v kolaž barv je-
nebu nad našimi glavami in iščejo hra- moči in sposobnosti? S tem podatkom rinske obrti in običaje, s to manifesta- senskih plodov. Kamorkoli vam bo segel
no, so glavni junaki številnih grozljivih se ne ukvarja pisana zgodovina. Njiho- cijo to naredijo na zelo sodoben način. pogled, se bodo na sliki mešali odtenki
zgodb. Vendar so netopirji tudi zelo vih opisov ne boste našli v zgodovinskih Manifestacija Obisk starih časov, s ka- rdeče, rumene in rjave. To je čas, ko
ekološko pomembni. Oni so namreč knjigah. To boste odkrili, če boste po- tero tamkajšnji prebivalci nepretrgano se iz baranjskih dimnikov širijo opojne
najboljši pokazatelj čistega okolja. slušali zgodbe svojih dedkov in babic. negujejo svoje podravske tradicije, je vonjave domače kuhinje, ko se kuha
Glede na dejstvo, da na hrvaškem živi Ali pa če boste obiskali olimpiado starih vseeno bolj podobna kakšnemu inte- žganje in pripravlja ozimnica. Celotno
kar 35 vrst netopirjev od vseh 45 zna- športov. V Brođancih se namreč odvija raktivnemu muzeju pod vedrim nebom. razkošje tradicionalnih baranjskih jedi
nih vrst na evropskem območju, s tem tekmovanje v raznovrstnih starinskih Pred obiskovalci se odvijajo stare zgod- pa se lahko v teh dneh najde na enem
dokazujejo, da je hrvaški zrak še vedno športih, s katerimi so se kratkočasili pa- be, v katerih lahko tudi aktivno sode- samem mestu - v Belem Manastirju.
med najbolj čistimi v Evropi. Še posebej stirji na paši, poljedelci med predahom lujejo. Vsakemu je dovoljeno poskusiti, Preden pa se odločite, iz čigavega lonca
veliko število netopirjev živi v naravnem od dela in otroci pri igri. To so športi, s kako se je nekoč mesilo testo za kruh, boste najprej poskusili hrano, si poglej-
parku Papuk, ki je tudi kraj praznovanja katerimi so nekoč mladeniči poskušali kako so se zakurile krušne peči ali kako te katero od stojnic, na katerih domačini
mednarodne noči netopirjev. Obiščite narediti vtis na svoje izbranke ali pa so so se v možnarju drobila bučna seme- predstavljajo stare obrti in rokodelstvo.
Papuk in se prepričajte o njegovi lepoti v njih tekmovali z mladeniči iz sose- na. Podravski naivni slikarji na samem Prijetno vzdušje bodo dopolnile številne
ter sodelujte na katerem od predavanj dnjih vasi. Danes pa športne discipline, kraju slikajo podobe pokrajine na steklo, folklorne skupine z izvedbami pristnih
priznanih hrvaških strokovnjakov na kot so vlečenje vrvi, metanje kamenja, fijakarji krožijo in vas vabijo na vožnjo, baranjskih pesmi.
temo zanimivega živalskega sveta ne- metanje podkev ali tek v vrečah, niso zvoki tamburic in cimbal pa samo čaka-
topirjev. resnega tekmovalnega značaja, poskr- jo, da vas ponesejo v zanosno kolo. Tu tzg-belimanastir.baranja.biz
bijo pa, da se dobro zabavajo tako tisti, so tudi številni pridelovalci medu, krov-
www.pp-papuk.hr ki v igrah sodelujejo, kot tudi navijači. ci, lončarji - no, pa da ne bomo odkrili
prav vsega, kar vas pričakuje v Pitoma-
www.tzobizovac.hr či, pridite in se prepričajte sami.

www.pitomaca.hr

102 www.hrvatska.hr SLAVONIJA SLAVONIJA www.hrvatska.hr 103


102 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 103
FESTIVAL ZLATE SVILA ŠELESTI, VINKOVŠKE JESENI ROMBERGOVI
ŽICE SLAVONIJE ŠLINGERAJ SE ŠIRI Vinkovci GLASBENI VEČERI
Podvinje 18. - 20.9. Belišće, 6., 13., 20. in
Požega
7.9. 27.11.
3. - 6.9.

Foto: Foto Knajs Foto: Josip Perčević Foto: Darko Puharić Foto: Darko Jančikić

Če želite spoznati pravo slavonsko glas- Svilarna v Podvinju je bila v 19. stoletju Vinkovčani znajo pogosto reči: Kdor je Sigmund Romberg je eden pomemb-
bo, je to festival, ki ste ga iskali. Zla- v svojem zlatem obdobju. V spomin na enkrat doživel prijetne Vinkovške jese- nejših skladateljev z začetka 20. stole-
te žice slavonije je namreč festival, ki tedanji običaj tkanja svile, na katere- ni, se bo brez dvoma še vračal! In res, tja. V času njegovega bivanja v Ameriki
predstavlja izključno glasbo nepregle- ga so prebivalci Podvinja navezani še težko se je ubraniti čarom, ki jih boste s je napisal številne operete in glasbo za
dnih slavonskih ravnin, zvok tamburice danes, se odvija ljudska slovesnost, strani Vinkovčanov deležni v teh desetih filme, od katerih so nekateri dosegli
in ljubezenske verze do družine, ljublje- na kateri si lahko obiskovalci ogleda- jesenskih dneh, saj vas bodo z njimi ne- izjemen svetovni uspeh, kot na primer
nih oseb in domovine. S programom jo, kako se je nekoč obdelovalo svilo. trudni domačini zasipali z vseh strani. film The White Lilac. Na seznamu nje-
festivala si boste privoščili nepozabno Mlade žene oblečene v svilene obleke Celo mesto skupaj s svojimi obiskovalci govih glasbenih sodelavcev se je naha-
potovanje po dolgi glasbeni tradiciji z rutami na glavi vas bodo navdušile s živi na krilih pesmi in plesa. Vinkovške jal tudi George Gershwin. Del svojega
Slavonije, poleg tega pa boste imeli svojo lepoto, kdor pa se ne bo pridru- jeseni so namreč srečanje folklor, ki ne otroštva je Romberg preživel v Belišću,
priložnost, da se seznanite tudi s so- žil kolu, v katerega prebivalci Podvinja neguje samo slavonskoe tradicije, tem- zato se prebivalci Belišća še danes
dobno glasbo, s pesmimi, ki kraljujejo veselo sprejmejo vsakogar, bo zamudil več tudi običaje iz vseh krajev na Hrva- radi spomnijo svojega najbolj znanega
na radijskih glasbenih lestvicah. Glede edinstveno priložnost, da občuti iskreno škem, in na ta način proslavljajo letni sokrajana. In kako to naredijo, si lahko
na to, da Zlate žice Slavonije uspešno veselje ljudi iz tega kraja. Ta manife- čas, ko narava nagradi naše celoletno ogledate kar sami, če obiščete manife-
združujejo tradicijo in glasbo, bo svojo stacija je posvečena tako svili, kot tudi delo. Bolj ko je pesem gromka in smeh stacijo Rombergovi glasbeni večeri, ki
zabavo našel prav vsak obiskovalec. drugim običajem, ki polepšajo življenje prodoren, večja je hvaležnost Vinkovča- je posvečena promociji amaterskega
prebivalcev Podvinja. Iz velikega ko- nov za dobro letino, pa se jim pridružite gledališča.
www.pozeskifestival.hr tla neprestano točijo ravnokar kuhano tudi vi in doživite vzdušje preteklih ča-
slivovo žganje, za tiste, ki se želijo po- sov v sedanjosti. www.belisce.net
sladkati pa se peče tudi domača mezga
po starih receptih. Podvinjci zares znajo www.vk-jeseni.hr
združiti zabavo in zdravje.

www.tzgsb.hr

104 www.hrvatska.hr SLAVONIJA SLAVONIJA www.hrvatska.hr 105


104 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 105
VIP SNOW QUEEN GLAZBENI
TROPHY BIENALE
Zagreb Zagreb
4. in 6.1. 17. - 26.4.

Foto: Hrvaška smučarska zveza Foto: TSM Zagreba

TZ Međimurska - TZ Bjelovarsko-bilogorska - Smučarke in smučarji svetovnega po- Zagreb je znova, in to petindvajsetič,


Ruđera Boškovića 3, Trg Eugena Kvaternika 4, kala pogosto navajajo prav zagrebške središče novega zvoka in novih glas-
40000 Čakovec; 43 000 Bjelovar; tekme kot tiste najbolj priljubljene, benih konceptov. Letos je tema Biena-
tel./fax: +385 40 390 191, tel.: +385 43 243 944,
deloma zaradi kakovosti prog na Sle- la – mednarodnega festivala sodobne
e-mail: info@tzm.hr, fax: +385 43 241 229,
menu, deloma pa zaradi nepozabnega glasbe – »Glasba in politika«. Kateri
www.tzm.hr e-mail: info@tzbbz.hr,
www.tzbbz.hr
vzdušja. Teh nekaj dni celoten Zagreb so možni odnosi v sobivanju politike in
TZ Varaždinska - živi za smučanje. Večdnevna zabavna glasbe, bodo obiskovalci lahko preverili
Stanka Vraza 4/VIII, TZ Koprivničko-križevačka - dogajanja, ki se odvijajo na Trgu bana v številnih sodobnih izvedbah klasičnih
42000 Varaždin; Antuna Nemčića 5, Jelačića in na nekaj točkah Zagrebške oblik, kot so na primer opera in balet,
tel.: +385 42 394 100, 48000 Koprivnica; gore, naredijo Svetovni smučarski po- in, seveda, tudi v oblikah, ki preizkušajo
fax: +385 42 394 230, e-mail: tel.: +385 48 624 408, kal razburljiv in zabaven. Vseeno je vsa skrajne meje glasbenega izraza – mul-
tz.var.zupanije@vz.t-com.hr, fax: +385 48 624 407, pozornost usmerjena na tekmovanja, timedijski projekti, elektronska glasba
www.turizam-vzz.hr e-mail: tz-kk-zupanije@kc.t-com.hr, tako ženska kakor tudi moška, kjer se ali koreodrame.
www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
vodijo prave bitke srčnosti in športnega
TZ Sisačko-moslavačka -
duha. www.mbz.hr
S. i A. Radića 28/II, TZ Krapinsko-zagorska -
44000 Sisak; Zagrebačka 6,
tel.: +385 44 540 163, 49217 Krapinske Toplice; www.vipsnowqueentrophy.com
fax: +385 44 540 164, tel./fax: +385 49 233 653,
e-mail: tzsmz@email.t-com.hr, e-mail: tzkzz@kr.t-com.hr,
www.turizam-smz.hr www.tz-zagorje.hr

S REDI ŠNJA
HR
M ESVATSKA
T O Z A G R EB
MESTO ZAGREB www.hrvatska.hr 107
DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 107
ZAGREBŠKI FESTIVAL TEDEN SODOBNEGA FLORAART
ČASOVNI STROJ SV. MARKA PLESA Zagreb
Zagreb 27. - 31.5.
Zagreb Zagreb
18.4. - 26.9. 25.4. - 19.5. 25.5. - 3.6.

Foto: TSM Zagreba Foto: Luka Gusić Foto: Festival Teden sodobnega plesa Foto: Floraart

Ko se aprilsko sonce prebije skozi Na zagrebškem Gornjem gradu, nje- Festival sodobnega plesa je eden tistih Vzdolž južne obale reke Save se razte-
ostanke zimskih oblakov, se na zagreb- govem starem mestnem jedru in po- festivalov, pri katerih ne boste nikoli za del mesta, ki mu zagrebčani pravijo
ških ulicah začenja vrsta dogodkov, ki litičnem ter administrativnem centru vedeli, s čim vas bi lahko še bolj očaral. Novi Zagreb. Deli Novega Zagreba so
nas vse do vnovične jesenske ohladitve Hrvaške, pa tudi v Donjem gradu, ki Ker takšen je sodobni ples, umetniški obarvani z oazami zelenja. Ena takšnih
vrnejo v preteklost mesta. Po uličicah predstavlja širši center Zagreba, se na- izraz, popolnoma odprt ustvarajalnosti oaz je tudi Bundek, jezero okrog kate-
Gornjega grada (zgornjega mesta) se hajajo številne večstoletne lokacije, ki in izrazni inovativnosti. Ples je ume- rega se nahaja sprehajališče in posebej
boste srečevali z liki, po katerih je Za- jim utrip daje ravno kulturno življenje. tnost, v kateri lahko spremljate trende, urejeno otroško igrišče. Zaradi svoje
greb znan – pevci starograjskih pesmi, Tu je množica prostorov, ki delujejo, kot plesalci vedno delujejo tako, kot doži- lepote je Bundek idealna lokacija za
boemi, šestinske kumice – medtem ko da bi bili zgrajeni zato, da bi se v njih vljajo glasbo, na katero plešejo. Zato mednarodno vrtno razstavo Floraart,
se bodo z Zrinjevškega paviljona znova odvijala visoka umetnost, še posebej je ta festival priložnost, da v popolnosti razstavo cvetja, na kateri se raztezajo
širili zvoki valčka in tanga. Tako kot v glasbena. Glede na vse to so se orga- odprete svojega duha vsem možnim številne barvne kombinacije in mamlji-
starih filmih in na sentimentalnih foto- nizatorji Festivala sv. Marka odločili, da presenečenjem, ki jih v sebi skrivajo ve vonjave raznovrstnega ter zanimivo
grafijah. bodo vse koncertne pa tudi cerkvene svoboden umetniški izraz in neomejene dekoriranega cvetja.
prostore izkoristili in tako Zagrebčanom sposobnosti človeškega telesa. Nekaj
www.zagreb-touristinfo.hr ter njihovim gostom ponudili nekaj dni pa je gotovo: dejavnik presenečenja ni www.floraart.net
virtuoznega muziciranja. In tako tudi za sama vsebina, temveč forma, v kateri se
letos napovednjujejo nastope domačih ta vsebina izvaja, saj Dnevi sodobnega
in gostujučih solistov in ansamblov, iz- plesa vedno gostijo vrhunske umetnike.
vedbe katerih vas bodo navdušile. Če ste pravi ljubitelj plesa in skladnosti
človeških gibov, je njihov program ne-
www.festivalsvmarka.hr kaj, česar ne smete spregledati.

www.danceweekfestival.com

108 www.hrvatska.hr MESTO ZAGREB MESTO ZAGREB www.hrvatska.hr 109


108 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 109
CEST IS D’BEST EUROKAZ - ZAGREBŠKI MEDNARODNO
Zagreb MEDNARODNI FESTIVAL POLETNI VEČERI FOLKLORNO SREČANJE
4. - 14.6. NOVEGA GLEDALIŠČA Zagreb
Zagreb
Zagreb, 20. - 28.6. 15. - 19.7.
1. - 31.7.

Foto: Cest is d’best Foto: Eurokaz Foto: Koncertna direkcija Zagreb Foto: Vido Bagur

V centru ni niti enega metra prostora, ki Gledališke hiše iz vseh delov sveta že Od klasične glasbe, prek jazza do fol- Tudi Zagreb ima svoje folklorno sre-
ga ulični zabavljači, ti veseli in čudoviti leta sodelujejo na zagrebškem festiva- klore – ljubitelji resnih glasbenih žanrov čanje, tradicionalno kulturo, vrednosti
ljudje, ne bi mogli izkoristiti za razve- lu gledališč - priljubljenem Eurokazu. pridejo na svoj račun poleti v Zagrebu. katere so na Hrvaškem izjemno ce-
dritev vsakdana ljudi, ki hodijo mimo in Zagrebškim gostom festival omogoča Sprehajajoč se po ulicah Gornjega in njene in se prenašajo iz roda v rod.
v naglici opravljajo svoje dnevne obve- vpogled v najnovejše usmeritve v so- Donjega grada (zgornjega in spodnjega Navdihnjeno s podobnimi srečanji iz 30
znosti. Postojte še sami in si dovolite, dobni gledališki umetnosti. Razkošna mesta), se za vsakim vogalom slišijo let prejšnjega stoletja, je zagrebško fol-
da vas do solz nasmeje norčavi klovn, produkcija, vrhunske izvedbe in med- zvoki romantike. Večeri se v svoji tra- klorno srečanje tudi tematsko narejeno
podarite nasmešek človeku, ki je svoje narodno sodelovanje so samo nekateri diciji, stari četrt stoletja, ponašajo ne po tem vzorcu. Na njem lahko spoznate
življenje posvetil širjenju dobrih vibracij. izmed dejavnikov, ki so razlog, da je ta samo z nastopi uveljavljenih glasbeni- posamezne tradicije, ki so povezane
Ali pa zaprite oči in se vživite v glasbo festival postal mednarodno pomemben kov, temveč tudi s predstavitvijo mladih z določenimi datumi in običaji, kot so
uličnih glasbenikov, ali pa dovolite, da dogodek. Vendar ne izbirajte predolgo nadobudnih glasbenikov, ki s svojo sve- poroke, maškare in žetvene svečanosti,
vas akrobat prepriča, da je človeško katero predstavo bi si želeli ogledati, žino prispevajo k aktualnosti programa. ter tradicije, ki so tipične za nek kraj na
telo veliko bolj gibčno kot ste si kdaj časa za izbiro ni, saj se za vse predsta- Hrvaškem. Na ta način imajo obiskoval-
koli predstavljali. Naj vas žonglerji in ve iz programa Eurokaza vedno iščejo www.kdz.hr ci Zagreba priložnost videti in se naučiti
požiralci ognja hipnotizirajo s svojimi dodatne karte. o številnih dragocenih običajih iz ostalih
uličnimi spektakli, naj vam pantomimiki krajev na Hrvaškem.
in čarovniki širijo meje domišljije in naj www.eurokaz.hr
vam jih ne bo težko nagraditi z iskre- www.msf.hr
nim aplavzom ter kakšnim bankovcem
v klobuku. Vsi ti so tukaj v času festi-
vala Cest is d’best, ki zagrebške ulice
za kakšnih deset dni spremeni v vesel
svet cirkusa in uličnega teatra. Nikoli
prej mesto ni tako pisano in nikoli se po
njem ne širi bolj vesela energija brez-
skrbnosti kot takrat, ko po njem hodijo
klovni in zabavljači, in verjemite nam,
da le-ti prihajajo na zagrebški festival
tudi iz najbolj oddaljenih delov sveta.

www.kraljeviulice.com

110 www.hrvatska.hr MESTO ZAGREB MESTO ZAGREB www.hrvatska.hr 111


110 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 111
PIF - MEDNARODNI I.A.A.F. - MEDNARODNI SREDNJEVEŠKI DNEVI ZAGREB FILM
FESTIVAL LUTKOVNIH ATLETSKI MITING NA MEDVEDNICI FESTIVAL
GLEDALIŠČ Zagreb P.N. Medvednica
Zagreb
Zagreb, 28.8. - 4.9. 31.8. 27.9.
18. - 24.10.

Foto: Ivan Špoljarec Foto: TSM Zagreba Foto: Park narave Medvednica Foto: Zagreb film festival

Morda je res, da lutke v največji meri Zagreb bo tudi letos gostil številne vr- Vitezi, ki z meči in ognjem branijo ru- Zagreb film festival je kraj, kjer se zbi-
navdušujejo otroke. Vendar pa program hunske športnike – nosilce olimpijskih dnik pred gozdnimi razbojniki, sejem rajo ne samo ljubitelji filma, temveč
tega festivala uspešno dokazuje, da medalj, svetovne prvake in rušilce re- srednjeveških eko-izdelovalcev in sta- tudi številni drugi obiskovalci, ki jim fe-
lahko lutke zabavajo tudi odrasle. Če- kordov. Zagrebški miting se ponaša s rih zagrebških obrti ter prizori iz življenj stivalski program uspešno odkriva nove
prav je namenjen najmlajšim, lahko le- tradicijo, daljšo od pol stoletja, in viso- rudarjev, ki vsak dan garajo za svoje vidike na področju filmske umetnosti. V
pota lutk in veščine lutkarskih mojstrov, ko uvrščenostjo v svetu atletike. To so preživetje, da preskrbijo svoje družine, programu festivala lahko najdete filme,
ki so gosti PIF, pritegnejo pozornost samo dodatni razlogi, zaradi katerih ga vse to si lahko ogledate na Srednjeve- ki niso nujno komercialnega značaja,
vsakega, ki ceni umetnost. Na festivalu ljubitelji športnih dogodkov nikakor ne ških dneh na Medvednici. V srednjem temveč se bolj nagibajo k umetniškim
PIF pa se lahko prepričate, da je tako bi smeli zamuditi. Ostale razloge bodo veku so namreč rudarji na 830 metrih stvaritvam. Vendar pa filmi, ki so prika-
na vseh kontinentih zemeljske dole, saj upravičili sami športniki s svojim du- nadmorske višine na Medvednici izko- zani na Zagreb film festivalu, zelo pogo-
se njihovemu vabilu odzovejo vrhunska hom in veščino. pavali svinčevo-cinkovo rudo. Ostan- sto doživijo bogato festivalsko življenje
lutkarska gledališča iz celega sveta. ki tega rudnika so se ohranili vse do in postanejo hit med resnim filmskim
www.zagrebhanzek.com danes, ko so jih uredili in spremenili v občinstvom. Ker gre pogosto za filme,
www.mcuk.hr zanimivo turistično lokacijo. Obiščite ki se ne uvrstijo v redno distribucijo, je
stari rudnik, občutite, kako se je nekoč namen tega festivala med drugim tudi
živelo, in se ob tem sprostite ter uživajte edinstvena priložnost, da si lahko te
v naravnih lepotah Medvednice in v ku- filme sploh ogledate. Projekcije filmov
hinji planinskega doma Grafičar ter tudi spremljajo odlični koncerti, tako da vam
v jedeh, ki so pripravljene po srednjeve- poleg širjenja filmske zbirke ta festival
ških receptih. ponuja tudi vrhunsko zabavo.

www.pp-medvednica.hr www.zagrebfilmfestival.com

112 www.hrvatska.hr MESTO ZAGREB MESTO ZAGREB www.hrvatska.hr 113


112 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR DALMACIJA - ZADAR www.hrvatska.hr 113
SEZNAM PREDSTAVNIŠTEV IN IZPOSTAV HRVAŠKE TURISTIČNE
SKUPNOSTI V TUJINI

Kroatische Zentrale für Tourismus, Horvát Idegenforgalmi Közösség, Office National Croate du Tourisme, ZALOŽNIK: Hrvaška turistična skupnost
1010 Wien, Am Hof 13, Österreich 1053 Budapest, Magyar u. 36, 1000 Bruxelles,
tel.: +43 1 585 38 84; Magyarország Vieille Halle aux Blés 38, Belgique,
ZA ZALOŽNIKA: mag. Niko Bulić, direktor
fax: +43 1 585 38 84 20 tel.: +36 1 266 65 05; tel.: +32 2 55 018 88; UREDNIKI: Milo Sršen, Andrea Petrov
e-mail: office@kroatien.at fax: +36 1 267 55 99 fax: +32 2 51 381 60 SVETOVALCI PROJEKTA: Stipe Maleš, Slavija Jačan-Obratov
e-mail: info@htz.hu e-mail: info-croatia@scarlet.be
Kroatische Zentrale für Tourismus,
BESEDILO: K&K Promotion
60311 Frankfurt, Kaiserstrasse 23, Office National Croate de Tourisme, Хорватскоетуристическое PREVOD: Abis
Deutschland 75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, сообщество, 123610 Moscow,
LEKTURA - KOREKTURA: Phoenix
tel.: +49 69 23 85 350; France Krasnopresnenskaya nab. 12,
fax: +49 69 23 85 35 20 tel.: +33 1 45 00 99 55, office 1502, Russia FOTOGRAFIJE: Zahvaljujemo se vsem kulturnim in turističnim
e-mail: info@visitkroatien.de +33 1 45 00 99 57; tel.: +7 495 258 15 07; institucijam in sistemu HTS-ja za sodelovanje in izpovojo slikovnega materjala.
fax: +33 1 45 00 99 56 fax: +7 495 258 15 08
e-mail: infos.croatie@wanadoo.fr
DIZAJN - GRAFIČNA PRIPRAVA: K&K Promotion
Kroatische Zentrale für Tourismus, e-mail: HTZ@wtt.ru
80469 München, TISK: Meić d.o.o.
Rumfordstrasse 7, Deutschland Croatian National Tourist Office, Hrvaška turistična skupnost, LETO: 2009.
tel.: +49 89 22 33 44; London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162- 1000 Ljubljana, Gosposvetska 2,
fax: +49 89 22 33 77 164 Fulham Palace Road, Slovenija
e-mail: United Kingdom tel.:+ 386 1 23 07 400; Založnik ne odgovarja za točnost vseh objavljenih informacij in ne odgovarja za
tel.: +44 208 563 79 79;
kroatien-tourismus@t-online.de fax:+386 1 23 07 404 posledice, ki bi nastale zaradi morebitnih netočnosti, ali spremembe teh informacij.
fax: +44 208 563 26 16
e-mail: hrinfo@siol.net
e-mail: info@croatia-london.co.uk
Ente Nazionale Croato per il Turismo,
20122 Milano, Kroatische Zentrale für Tourismus, Publikacija je brezplačna.
Croatian National Tourist Office,
Piazzetta Pattari 1/3, Italia 8004 Zürich, Badenerstr. 332,
New York 10118, 350 Fifth Avenue,
tel.: +39 02 86 45 44 97; Switzerland
Suite 4003, U.S.A.
fax: +39 02 86 45 45 74 tel.: +41 43 336 2030;
tel.: +1 212 279 8672;
e-mail: info@enteturismocroato.it fax: +41 43 336 2039,
fax: + 1 212 279 8683
e-mail: info@kroatien-tourismus.ch
e-mail: cntony@earthlink.net
Ente Nazionale Croato per il Turismo,
00186 Roma, Oficina de Turismo de Croacia,
Narodowy Ośrodek Informacji
Via dell’ Oca 48, Italia 28001 MADRID, Calle Claudio
Turystycznej Republiki Chorwacji,
tel.: +39 06 32 11 0396; Coello 22, esc.B,1°C, Espana
00-675 Warszawa,
fax: +39 06 32 11 1462 IPC Business Center, tel.: +3491 781 5514;
e-mail: ul. Koszykowa 54, Polska fax: +3491 431 8443
officeroma@enteturismocroato.it tel.: +48 22 828 51 93; e-mail: info@visitacroacia.es
fax: +48 22 828 51 90
Chorvatské Turistcké Sdružení, e-mail: info@chorwacja.home.pl Danska, 3460 Birkerod
110 00 Praha 1, Krakovská 25, Aktivnosti obavlja agencija
Česká Republika Kroatiska turistbyrån, VAGABOND
tel.: +420 2 2221 1812; 11135 Stockholm, Bregenrodvej 132
fax: +420 2 2221 0793 Kungsgatan 24, Sverige, tel.: +45 70 266 860;
e-mail: infohtz@iol.cz tel.: +46 8 53 482 080; fax: + 45 48 131 507
info@htz.cz fax: +46 8 20 24 60 e-mail: info@altomkroatien.dk
e-mail: croinfo@telia.com
Chorvátske Turistické Združenie, クロアチア政府観光局
821 09 Bratislava, Trenčianska 5, Kroatisch Nationaal Bureau Voor Ark Hills Executive Tower N613,
Slovenská Republika Toerisme, 1081 GG Amsterdam, Akasaka 1-14-5, Minato-ku,
tel.: +421 2 55 562 054, Nijenburg 2F, Netherlands Tokyo 107-0052, Japan
+421 2 55 415 415; tel.: +31 20 661 64 22; tel.: +81 (0)3 6234 0711
fax: +421 2 55 422 619 fax: +31 20 661 64 27 fax: + 81 (0)3 6234 0712
e-mail: infohtz@chello.sk e-mail: kroatie-info@planet.nl e-mail: info@visitcroatia.jp

114 www.hrvatska.hr INFORMACIJE INFORMACIJE www.hrvatska.hr 115


114 www.hrvatska.hr DALMACIJA - ZADAR
Hrvaška turistična skupnost
Iblerov trg 10/4, 10000 Zagreb
Hrvaška
tel.: +385 1 4699 333
fax: +385 1 4557 827
e-mail: info@htz.hr
www.hrvatska.hr
GRATIS