You are on page 1of 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

PENGENDALIAN PBS PERINGKAT SEKOLAH


SEBELUM PENTAKSIRAN
Menerima surat pekeliling PBS daripada JPN
Menerima dokumen PBS daripada JPN
Pengetua / Guru Besar menubuhkan
Jawatankuasa PBS sekolah
Pengetua / Guru Besar melantik pentaksir bagi
setiap mata pelajaran berkaitan
Menghantar senarai Jawatankuasa PBS dan
pentaksir kepada JPN
Memperbanyakkan dokumen PBS untuk
kegunaan pentaksir
Menyediakan jadual pelaksanaan PBS dan
menghantar salinan kepada JPN dan Pentaksir Kawasan
Memastikan pihak sekolah menyediakan
kemudahan yang mencukupi untuk melaksanakan PBS bagi
tujuan pembelajaran dan pentaksiran
Memastikan pihak sekolah mestilah melantik
guru mata pelajaran sebagai pentaksir untuk melaksanakan
PBS mengikut prosedur yang telah ditetapkan
Memastikan sekolah memberi makluman
pelaksanaan PBS kepada murid dan ibu bapa / penjaga
Memastikan setiap murid memiliki !ail PBS
SEMASA PENTAKSIRAN
Memastikan pentaksiran dijalankan semasa
pengajaran dan pembelajaran
Memastikan penyelarasan skor di peringkat
sekolah dilakukan oleh KPS
Memastikan pemantau dalaman membuat
pemantauan mengikut jadual yang telah ditetapkan
Memastikan pentaksir merekod skor dalam
Borang Skor "ndi#idu
Memastikan pentaksir menyimpan e#idens
pentaksiran dalam !ail indi#idu dengan selamat
Memastikan pentaksir memaklumkan skor
kepada murid dan ibu bapa / penjaga yang ditaksir dan murid
menandatangani Borang Skor "ndi#idu bagi setiap taksiran
Memastikan pentaksir memindahkan skor dari
Borang Skor "ndi#idu ke Borang Gred "nduk
SELEPAS PENTAKSIRAN
Memastikan Borang Gred "nduk disemak dan disahkan oleh
Pengetua / Guru Besar dan disimpan di sekolah dan satu
salinan dihantar kepada JPN melalui PKw
Memastikan pihak sekolah menyediakan $aporan P$BS/SB%&
'eport dan diserahkan kepada PKw mengikut masa yang
telah ditetapkan oleh pihak $PM
Memastikan Setiausaha Peperiksaan memasukkan skor calon
dalam !ormat pentaksiran yang ditetapkan oleh $PM
Mengeluarkan pelaporan pelaksanaan kepada calon