Sie sind auf Seite 1von 5

li fo da chan hui wen

da ci da bei min zhong sheng, da xi da she ji han shi;xiang hao guang ming yi zi yan, zhong deng zhi xin gui ming li.
!"#$
na mo gui yi jin gang shang shi, gui yi fo, gui yi fa, gui yi seng.
% & ' ( ) * + ,!"#$ ' ( ' ( - ' ( .!"#$
wo jin fa xin: bu wei zi qiu ren tian fu bao, sheng wen, yuan jue, nai zhi quan cheng zhu
wei pu sa
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9: ; <: = > ? @ A B C D E
wei yi zui shang cheng, fa pu ti xin, yuan yu fa jie zhong sheng, yi shi tong de a nou duo luo san
miao san pu ti.
F ( G + A 1 D H I J - K " L M N O P Q R S T S D H!"
#$
na mo gui yi shi fang jin xu kong jie yi qie zhu fo.
% & ( U V W X Y K " Z B !"#$
na mo gui yi shi fang jin xu kong jie yi qie zun fa.
% & ( U V W X Y K " Z [ -!"#$
na mo gui yi shi fang jin xu kong jie yi qie xian sheng seng.
% & ( U V W X Y K " Z \ ] .!"#$
na mo ru lai, ying gong, zheng bian zhi, ming xing zu, shan shi, shi jian jie,
% & ^ _: ` a: b c d: e f: g h: i j k:
wu shang shi, diao yu zhang fu, tian ren shi, fo, shi zun
& + l: m n o p: 7 6 ,: : i [!"#$!q""#$
na mo pu guang fo, na mo pu ming fo, na mo pu jing fo, na mo duo mo luo ba zhan tan xiang
fo,
% & r ; % & r ; % & r s ; % & Q t R u v w x ;
na mo zhan tan guang fo, na mo mo ni zhuang fo, na mo huan xi zang mo ni bao ji fo,
% & v w ; % & t y z ; % & { | t y } ~ ;
na mo yi qie shi jian le jian shang da jing jin fo, na mo mo ni zhuang deng guang fo, na mo hui
ju zhao fo,
% & " Z i j + ; % & t y z ; % & ;
na mo hai de guang ming fo, na mo jin gang lao qiang pu san jin guang fo, na mo da qiang jing jin
yong meng fo,
% & ; % & ) * r ) ; % & ;
na mo da bei guang fo, na mo ci li wang fo, na mo ci zang fo, na mo zhan tan ku zhuang yan
sheng fo,
% & ; % & ; % & | ; % & v w ;
na mo xian shan shou fo, na mo shan yi fo, na mo guang zhuang yan wang fo, na mo jin hua
guang fo,
% & \ g ; % & g ; % & ; % & ) ;
na mo bao gai zhao kong zi zai li wang fo, na mo xu kong bao hau guang fo, na mo liu li zhuang
yan wang fo,
% & } Y ; % & X Y } ; % & ;
na mo pu xian se shen guang fo, na mo bu dong zhi guang fo, na mo xiang fu zhong mo
wang fo,
% & r ; % & 3 ; % & ;
na mo cai guang ming fo, na mo zhi hui sheng fo, na mo mi le xian guang fo,
% & ; % & ; % & ;
na mo shan ji yue yin miao zun zhi wang fo, na mo shi jing guang fo, na mo long zhong shang
zun wang fo,
% & g [ ; % & i s ; % & + [ ;
na mo ri yue guang fo, na mo ri yue zhu guang fo, na mo hui zhuang sheng wang fo,
% & - ; % & - ; % & z ;
na mo shi zi hou zi zai li wang fo, na mo miao yin sheng fo, na mo chang guang zhuang fo,
% & ; % & ; % & z ;
na mo guan shi deng fo, na mo hui wei deng wang fo, na mo fa sheng wang fo, na mo xu mi
guang fo,
% & i ; % & ; % & - ; % & ;
na mo xu man nuo hua guang fo, na mo you tan bo luo hua shu sheng wang fo, na mo da hui
li wang fo,
% & ; % & R ; % & ;
na mo a chu pi huan xi guang fo, na mo wu liang yin sheng wang fo, na mo cai guang fo, na mo
jin hai guang fo,
% & O { ; % & & ; ; % & ; % & ) ;
na mo shan hai hui zi zai tong wang fo, na mo da tong guang fo, na mo yi qie fa chang man
wang fo,
% & ; % & ; % & " Z - ;
na mo shi jia mou ni fo, na mo jin gang bu huai fo, na mo bao guang fo, na mo long zun
wang fo,
% & y ; % & ) * 3 ; % & } ; % & [ ;
na mo jing jin jun fo, na mo jing jin xi fo, na mo bao huo fo, na mo bao yue guang fo,
% & ; % & ; % & } ; % & } ;
na mo xian wu yu fo, na mo bao yue fo, na mo wu gou fo, na mo li gou fo, na mo yong shi
fo,
% & & ; % & } ; % & & ; % & ; % & ;
na mo qing jing fo, na mo qing jing shi fo, na mo suo liu nuo fo, na mo shui tian fo, na mo jian
de fo,
% & s ; % & s ; % & ; % & 7 ; % & ;
na mo zhan tan gong de fo, na mo wu liang ju guang fo, na mo guang de fo, na mo wu you
de fo,
% & v w ; % & & ; % & ; % & & ;
na mo nuo luo yan fo, na mo gong de hua fo, na mo lian hua guang you xi shen tong fo,
% & R ; % & ; % & ;
na mo cai gong de fo, na mo de nian fo, na mo shan ming cheng gong de fo,
% & ; % & ; % & g ;
na mo hong yan di zhuang wang fo, na mo shan you bu gong de fo, na mo dou zhan
sheng fo,
% & z ; % & g ; % & ;
na mo shan you bu fo, na mo zhou za zhuang yan gong de fo, na mo bao hua you bu
fo,
% & g ; % & ; % & } ;
na mo bao lian hua shan zhu suo luo shu wang fo, na mo fa jie zang shen e mi tuo fo.
% & } g R ; % & - K | O !+UCU
#$
ru shi deng yi qie shi jie, zhu fo shi zun, chang zhu zai shi. shi zhu shi zun, dang ci nian
wo:
^ " Z i K B i [ i B i [ /2
ruo wo ci sheng, ruo wo qian sheng, cong wu shi sheng si yi lai,
/ : / & _
suo zuo zhong zui, ruo zi zuo, ruo jiao ta zuo, jian zuo sui xi;
: :
ruo ta, ruo seng, ruo si fang seng wu, ruo zi qu, ruo jiao ta qu, jian qu sui xi;
: .: V . : :
wu wu jian zui, ruo zi zuo, ruo jiao ta zuo, jian zuo sui xi;
& j : :
shi bu shan dao, ruo zi zuo, ruo jiao ta zuo, jian zuo sui xi.
U 3 g : :
suo zuo zui zhang, huo you fu cang, huo bu fu cang, ying duo di yu, e gui, chu sheng,
|: 3 | ` : :
zhu yu e qu, bian di xia jian, ji mie li che, ru shi deng chu, suo zuo zui zhang, jin jie chan
hui.
B : q ^ 0 !"#$
jin zhu fo shi zun, dang zheng zhi wo, dang yi nian wo. wo fu yu zhu fo shi zun qian, zuo ru
shi yan:
0 B i [ d /: / / B i [ ^ 2
ruo wo ci sheng, ruo wo yu sheng, ceng xing bu shi, huo shou jing jie, nai zhi shi yu chu sheng,
yi tuan zhi shi;
/ : / e : s ? J " !
huo xiu jing xing, suo you shan gen; cheng jiu zhong sheng, suo you shan gen;
" s e g # $ % g #
xiu xing pu ti, suo you shan gen; ji wu shang zhi, suo you shan gen.
" e D H g # & + g #
yi qie he ji, jiao ji chou liang, jie xi hui xiang a nou duo luo san miao san pu ti.
" Z & ' ( ) * + , - O P Q R S T S D H
ru guo qu, wei lai, xian zai zhu fo, suo zuo hui xiang, wo ye ru shi hui xiang.
^ . /: 0 _: B , - / 1 ^ , -
zhong zui jie chan hui, zhu fu jin sui xi; ji qing fo gong de, yuan cheng wu shang zhi.
, B 8 W 2 I $ & +
qu, lai, xian zai fo, yu zhong sheng zui sheng. wu liang gong de hai, wo jin gui ming li.
/:_: G & / 0 ' !"#$
suo you shi fang shi jie zhong, san shi yi qie ren shi zi.
U V i K 3 S i " Z 6 ,
wo yi qing jing shen yu yi, yi qie bian li jin wu yu.
/ s 4 " Z c W &
pu xian xing yuan wei shen li, pu xian yi qie ru lai qian.
r \ e I r " Z ^ _
yi shen fu xian sha chen shen, yi yi bian li sha chen fo.
" 5 6 " " c 5 6 !"#$
yu yi chen zhong chen shu fo, ge chu pu sa zhong hui zhong.
" 6 3 6 7 8 D E 9 3
wu jin fa jie chen yi ran, shen xin zhu fo jie chong man.
& W - K 6 1 : ; < B =
ge yi yi qie yin sheng hai, pu chu wu jin miao yan ci.
8 " Z ; r > & W ?
jin yu wei lai yi qie jie, zan fo shen shen gong de hai.
W 0 _" Z @ A B ; !"#$
yi zhu zui sheng miao hua man, ji yue tu xiang ji san gai.
B G C D E x F
ru shi zui sheng zhuang yan ju, wo yi gong yang zhu ru lai.
^ G G / a H B ^ _
zui sheng yi fu zui sheng xiang, mo xiang shao xiang yu deng zhu.
G I J G x K x L x J M
yi yi jie ru miao gao ju, wo xi gong yang zhu ru lai.
" " ^ N O / + a H B ^ _
wo yi guang da sheng jie xin, shen xin yi qie san shi fo.
/ k ; < " Z S i
xi yi pu xian xing yuan li, pu bian gong yang zhu ru lai.
+ r \ e I r c a H B ^ _!"#$
wo xi suo zao zhu e ye, jie you wu shi tan chen chi.
/ P Q B R S & T U V
cong shen yu yi zhi suo sheng, yi qie wo jin jie chan hui.
4 " Z / 0 !"#$
shi fang yi qie zhu zhong sheng, er cheng you xue ji wu xue.
U V " Z B W A X & X
yi qie ru lai yu pu sa, suo you gong de jie sui xi.
" Z ^ _ J D E !"#$
shi fang suo you shi jian deng, zui chu cheng jiu pu ti zhe.
U V i j G Y $ % D H Z
wo jin yi qie jie quan qing, zhuan yu wu shang miao fa lun.
/ 0 " Z [ 2 \ & + - ]!"#$
zhu fo ruo yu shi nie pan, wo xi zhi cheng er quan qing.
B ^ _ ` a / + b c [ 2
wei yuan jiu zhu sha chen jie, li le yi qie zhu zhong sheng.
F I d 5 6 @ e " Z B !"#$
suo you li zan gong yang fu, qing fo zhu shi zhuan fa lun,
A a H 8 2 i \ - ]
sui xi chan hui zhu shan gen, hui xiang zhong sheng ji fo dao
B g # , - !"#$
yuan jiang yi ci sheng gong de, hui xiang wu shang zhen fa jie.
I f , - & + g - K
xing xiang fo fa ji seng qie, er di rong tong san mei yin.
h - . i W j k S l m
ru shi wu liang gong de hai, wo jin jie xi jin hui xiang.
^ & / 0 + W , -
suo you zhong sheng shen kou yi, jian huo tan bang wo fa deng.
n o p q / -
ru shi yi qie zhu ye zhang, xi jie xiao mie jin wu yu.
^ " Z B R + r s W &
nian nian zhi zhou yu fa jie, guang du zhong sheng jie bu tui.
- K t 3 u
nai zhi xu kong shi jie jin, zhong sheng ji ye fan nao jin.
? X Y i K W R v w W
ru shi si fa guang wu bian, yuan jin hui xiang yi ru shi.
^ - & I 0 , - 1 ^ !"#$
na mo da xing pu xian pu sa.
% & e r \ D E!Sxyz$