Sie sind auf Seite 1von 4

A=

ab
2
A=ab
a
b
a
b
c
a b
h
c
1
c
2
A=
c
1
h
2
+
c
2
h
2
A=
c
1
h+c
2
h
2
A=
(c
1
+c
2
)h
2
A=
ch
2
a
a+b
a+b
a+b
a+b
b
a
b
a
b
c
Satz des Pythagoras
a
2
+b
2
=c
2
a
2
a
b
c
c
2
b
2
Rechtwinkliges Dreieck
Rechteck
Im rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der
Kathetenquadrate gleich dem Hypothenusenquadrat.
Allgemeines Dreieck
a
2
+b
2
+3
ab
2
=c
2
+3
ab
2
a
2
+b
2
=c
2
Trapez
a
1
c
d
h
b
a
2
a
A=
a
1
h
2
+ch+
a
2
h
2
A=
a
1
h+2c

h+a
2
h
2
A=
a
1
h+c

h+a
2
h+ch
2
A=
ah+ch
2
A=
( a+c)h
2
Parallelogramm
d
h
b
a
d
ad
ad
A=
2(ad)h
2
+dh
A=
2(ad)h
2
+
2dh
2
A=
(2a2d +2d)h
2
a
b
a
b
c
h
a
a+b
a+b
a+b
a+b
b
a
b
a
b
c
Satz des Pythagoras
a
2
a
b
c
c
2
b
2
Rechtwinkliges Dreieck
Rechteck
Im rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der
Kathetenquadrate gleich dem Hypothenusenquadrat.
Allgemeines Dreieck
A=ab
A=
ab
2
a
2
+b
2
=c
2
A=
ch
2
a
2
+b
2
+3
ab
2
=c
2
+3
ab
2
a
2
+b
2
=c
2
Trapez
Parallelogramm
c
h
a
A=
(a+c)h
2
A=
ah
2
+
ch
2
a
h
a
A=ah
A=
(a+a)h
2
Drachen
!
e
A=
ef
2