You are on page 1of 32

ORDIN nr.

165 din 4 iulie 2011


pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului
tehnic de specialitate n domeniul ISCIR
EMITENT: INSPECIA DE SA PENR! C"NR"#!# CA$ANE#"R%
RECIPIENE#"R S!& PRESI!NE 'I INSA#AII#"R DE RIDICA
PUBLICAT N: M"NI"R!# "(ICIA# nr) *+, din -- august ,.--
Av/nd n vedere dispo0i1iile #egii nr) 234,..5 privind
6unc1ionarea n condi1ii de siguran17 a instala1iilor sub
presiune% instala1iilor de ridicat 8i a aparatelor consumatoare
de combustibil% cu modi6ic7rile 8i complet7rile ulterioare%
n aplicarea 9ot7r/rii :uvernului nr) -);3.4,..- privind
organi0area 8i 6unc1ionarea Inspec1iei de Stat pentru Controlul
Ca0anelor% Recipientelor sub Presiune 8i Instala1iilor de
Ridicat% cu modi6ic7rile 8i complet7rile ulterioare%
inspectorul de stat 8e6 al Inspec1iei de Stat pentru
Controlul Ca0anelor% Recipientelor sub Presiune 8i Instala1iilor
de Ridicat emite urm7torul ordin<
AR) -
Se aprob7 Metodologia privind atestarea personalului tehnic
de specialitate n domeniul ISCIR% prev70ut7 n ane=a care 6ace
parte integrant7 din pre0entul ordin)
AR) ,
Persoanele 6i0ice care doresc s7 preste0e activit71ile
speci6ice prescrip1iilor tehnice ISCIR ca personal tehnic de
specialitate trebuie s7 6ie atestate n condi1iile prev70ute n
metodologia men1ionat7 la art) -)
AR) ;
Persoanele 6i0ice care la data intr7rii n vigoare a
pre0entului ordin au atestate valabile% emise potrivit
dispo0i1iilor "rdinului inspectorului de stat 8e6 al Inspec1iei
de Stat pentru Controlul Ca0anelor% Recipientelor sub Presiune 8i
Instala1iilor de Ridicat nr) 32*4,..> privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate n
domeniul ISCIR% cu modi6ic7rile ulterioare% pot continua
prestarea activit71ii ca personal tehnic de specialitate p/n7 la
data e=pir7rii valabilit71ii acestora)
AR) 3
#a data e=pir7rii perioadei de valabilitate a atestatelor
emise n temeiul "rdinului Inspectorului de stat 8e6 al
Inspec1iei de Stat pentru Controlul Ca0anelor% Recipientelor sub
Presiune 8i Instala1iilor de Ridicat nr) 32*4,..>% cu
modi6ic7rile ulterioare% persoanele 6i0ice care doresc dob/ndirea
unor noi atestate ca personal tehnic de specialitate vor
ndeplini condi1iile prev70ute n metodologia men1ionat7 la art)
-)
AR) *
#a data intr7rii n vigoare a pre0entului ordin se abrog7
"rdinul inspectorului de stat 8e6 al Inspec1iei de Stat pentru
Controlul Ca0anelor% Recipientelor sub Presiune 8i Instala1iilor
de Ridicat nr) 32*4,..> privind aprobarea Metodologiei de
atestare a personalului tehnic de specialitate n domeniul ISCIR%
publicat n Monitorul "6icial al Rom/niei% Partea I% nr) +*. din
3 noiembrie ,..>% cu modi6ic7rile ulterioare% precum 8i orice
alte dispo0i1ii contrare)
AR) 2
Pre0entul ordin intr7 n vigoare n termen de ;. de 0ile de
la data public7rii n Monitorul "6icial al Rom/niei% Partea I)
Inspectorul de stat
8e6 al Inspec1iei de Stat pentru Controlul Ca0anelor%
Recipientelor sub Presiune 8i Instala1iilor de Ridicat%
?iorel !leia
&ucure8ti% 3 iulie ,.--)
Nr) -2*)
ANE@A
ME"D"#":IE
privind atestarea personalului tehnic de specialitate n
domeniul ISCIR
CAP) I
Dispo0i1ii generale
SECI!NEA -
Scopul metodologiei
AR) -
B-C Pre0enta metodologie are ca scop 6ormarea pro6esional7 a
personalului tehnic de specialitate n con6ormitate cu cerin1ele
speci6ice ale prescrip1iilor tehnice privind siguran1a n
6unc1ionare a instala1iilor4echipamentelor% n domeniul
instala1iilor sub presiune% al instala1iilor de ridicat 8i al
aparatelor consumatoare de combustibil)
B,C Pre0enta metodologie urm7re8te ca 6ormarea pro6esional7 a
personalului tehnic de specialitate s7 se 6ac7 unitar de c7tre
persoane Duridice avi0ate de c7tre Inspec1ia de Stat pentru
Controlul Ca0anelor% Recipientelor sub Presiune 8i Instala1iilor
de Ridicat BISCIRC% cu 6ormatori atesta1i de c7tre ISCIR% pe ba0a
unor programe care pun la dispo0i1ia participan1ilor in6orma1iile
necesare n vederea des678ur7rii activit71ii)
SECI!NEA a ,Ea
ermeni% de6ini1ii 8i abrevieri
AR) ,
B-C Fn sensul pre0entei metodologii% termenii 8i e=presiile
de mai Dos au urm7toarele semni6ica1ii<
aC atestare E activitatea de evaluare a competen1ei
pro6esionale a unei persoane 6i0ice pentru a des678ura o
activitate speci6ic7 reglementat7 de prevederile prescrip1iilor
tehnice aplicabileG
bC atestat E documentul eliberat de ISCIR% ob1inut pe ba0a
unei evalu7ri scriseG
cC avi0are E procedura de evaluare a persoanelor Duridice de
a presta o activitate de 6ormare pro6esional7 n domeniul
reglementat de pre0enta metodologieG
dC autori0are E activitatea de evaluare 8i atestare%
e6ectuat7 de c7tre ISCIR% a competen1ei 8i capabilit71ii unei
persoane 6i0ice sau Duridice de a des678ura o activitate
speci6ic7 pre0entei metodologiiG
eC de1in7tor E persoana 6i0ic7 sau Duridic7 ce de1ine cu
orice titlu o instala1ie4un echipament n e=ploatareG
6C documenta1ie tehnic7 E totalitatea documentelor 8i
instruc1iunilor elaborate% con6orm prevederilor prescrip1iilor
tehnice% de c7tre produc7tor pentru construirea% montarea%
instalarea% punerea n 6unc1iune% reali0area revi0iilor%
repara1iilor% respectiv totalitatea documentelor ntocmite de
c7tre persoanele 6i0ice sau Duridice autori0ate pentru e6ectuarea
acestor activit71i n vederea reali07rii sarcinilor speci6ice ce
le revinG documenta1ia tehnic7 include% dup7 ca0% descrierea
general7 a instala1iei4echipamentului% proiectele de e=ecu1ie%
procesul de 6abrica1ie% schemele 8i circuitele pentru
componentele instala1iilor4echipamentelor% descrieri 8i
e=plica1ii necesare pentru n1elegerea acestor desene 8i scheme%
re0ultatele calculelor de proiectare% rapoartele ncerc7rilor 8i
e=amin7rilor 8i altele asemeneaG
gC domeniu ISCIR E activit71ile pentru care este nevoie de
autori0are4aprobare4avi0are4 acceptare4atestare de c7tre ISCIRG
hC e=amen de atestare E procesul care are loc la 6inali0area
unui program de 6ormare pro6esional7 pentru evaluarea
cuno8tin1elor 8i abilit71ilor tehnice n vederea atest7riiG
iC 6ormator atestat E persoana 6i0ic7 atestat7 de c7tre ISCIR
potrivit dispo0i1iilor legaleG
DC persoan7 Duridic7 E orice entitate constituit7 potrivit
legii na1ionale% precum 8i entit71ile constituite n temeiul
dreptului altui stat membru al !niunii Europene sau reglementat
de acestaG
HC personal tehnic de specialitate E persoana 6i0ic7 atestat7
de c7tre ISCIR pentru des678urarea activit71ilor speci6ice
prev70ute n prescrip1iile tehnice aplicabile% n condi1iile
prev70ute n acesteaG
lC prescrip1ie tehnic7 E norma tehnic7 elaborat7 de ISCIR 8i
aprobat7 prin ordin al ministrului economiei% comer1ului 8i
mediului de a6aceri publicat n Monitorul "6icial al Rom/niei%
Partea I% care con1ine% pentru domenii clar de6inite% condi1ii 8i
cerin1e tehnice re6eritoare la instala1ii4echipamente 8i la
activit71i speci6ice domeniului de activitate% prev70ute n #egea
nr) 234,..5 privind 6unc1ionarea n condi1ii de siguran17 a
instala1iilor sub presiune% instala1iilor de ridicat 8i a
aparatelor consumatoare de combustibil% cu modi6ic7rile 8i
complet7rile ulterioare% ce se reali0ea07 n leg7tur7 cu acestea%
n vederea introducerii pe pia17% punerii n 6unc1iune 8i
utili07rii instala1iilor4echipamentelor respective n condi1ii de
siguran17 n 6unc1ionareG
mC utili0ator E persoana 6i0ic7 sau Duridic7 ce are n
6olosin17 o instala1ie4un echipament)
B,C Fn con1inutul pre0entei metodologii sunt 6olosite
urm7toarele abrevieri<
aC RADA E personal tehnic de specialitate responsabil cu
avi0area documenta1iei tehnice de automati0areG
bC RADE E personal tehnic de specialitate responsabil cu
avi0area documenta1iei tehnice 8i supravegherea lucr7rilor de
veri6icare tehnic7 n utili0are pentru investiga1ii4e=amin7ri cu
caracter tehnicG
cC RADI E personal tehnic de specialitate responsabil cu
avi0area documenta1iei tehnice de instalareG
dC RADP E personal tehnic de specialitate responsabil cu
avi0area documenta1iei tehnice preliminare pentru
montare4reparareG
eC RS# E personal tehnic de specialitate responsabil cu
supravegherea lucr7rilorG
6C RS E personal tehnic de specialitate responsabil tehnic
cu suduraG
gC REND E responsabil tehnic pentru e=amin7ri nedistructiveG
hC RED E responsabil tehnic pentru e=amin7ri distructiveG
iC R?A E personal tehnic de specialitate responsabil cu
veri6icarea tehnic7 a ascensoarelorG
DC R? E personal tehnic de specialitate responsabil cu
veri6icarea tehnic7)
SECI!NEA a ;Ea
Domeniu de aplicare
AR) ;
Personalul tehnic de specialitate care este atestat de c7tre
ISCIR dup7 participarea la un program de instruire este prev70ut
n tabelul -<
abelul -
II
JKKKKLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKM
NNr) N
N
Ncrt)N Categorii de personal tehnic de
specialitate N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N -) NPersonal tehnic de specialitate responsabil cu veri6icarea
tehnic7 n N
N Nutili0are a aparatelor de nc7l0it alimentate cu
combustibil solid% N
N Nlichid sau ga0os% a ca0anelor de ap7 cald7 cu puterea P R
3.. HS% a N
N Nca0anelor de abur de Doas7 presiune cu debitul T R .%2 t4h
8i a N
N Nar07toarelor cu combustibili ga0o8i 8i lichi0i BR?C
N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N ,) NPersonal tehnic de specialitate responsabil cu veri6icarea
tehnic7 la N
N Nascensoare BR?AC
N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N ;) NPersonal tehnic de specialitate pentru avi0area
documenta1iei tehnice de N
N Ninstalare la instala1ii sub presiune BRADIC
N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N 3) NPersonal tehnic de specialitate pentru avi0area
documenta1iei tehnice N
N Npreliminare de montare4reparare la instala1ii sub presiune
BRADPC N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N *) NPersonal tehnic de specialitate pentru avi0area
documenta1iei tehnice N
N Npreliminare de montare4reparare la instala1ii de ridicat
BRADPC N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N 2) NPersonal tehnic de specialitate pentru avi0area
documenta1iei tehnice de N
N Nautomati0are BRADAC
N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N +) NPersonal tehnic de specialitate pentru avi0area
documenta1iei tehnice 8i N
N Nsupravegherea lucr7rilor de veri6icare tehnic7 n utili0are
pentru N
N Ninvestiga1ii4e=amin7ri cu caracter tehnic la instala1ii sub
presiune N
N NBRADEC
N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N 5) NPersonal tehnic de specialitate pentru avi0area
documenta1iei tehnice 8i N
N Nsupravegherea lucr7rilor de veri6icare tehnic7 n utili0are
pentru N
N Ninvestiga1ii4e=amin7ri cu caracter tehnic la instala1ii de
ridicatBRADECN
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N >) NResponsabil cu supravegherea lucr7rilor la instala1ii sub
presiune BRS#C N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N-.) NResponsabil cu supravegherea lucr7rilor la instala1ii de
ridicat BRS#C N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N--) NResponsabil tehnic cu sudura la instala1ii sub presiune 8i
instala1ii de N
N Nridicat BRSC
N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N-,) NResponsabil tehnic pentru e=amin7ri nedistructive BRENDC
N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N-;) NResponsabil tehnic pentru e=amin7ri distructive BREDC
N
UKKKKVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKW
ISI
CAP) II
"rgani0area 8i des678urarea programelor de instruire n
vederea atest7rii personalului tehnic de specialitate
SECI!NEA -
Atestarea 6ormatorilor
AR) 3
B-C Persoanele 6i0ice care doresc s7 participe n calitate de
6ormatori la programele de instruire trebuie atestate de c7tre
ISCIR)
B,C Atestarea se e6ectuea07 pentru unul sau mai multe dintre
modulele pre0entate n tabelul ,)
abelul ,
II
JKKKKLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKM
NNr) N Instala1ii4Echipamente N Module pentru atestarea
6ormatorilor N
Ncrt)N N
N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N -)NInstala1ii sub presiune N-)-) Clasice
N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N ,)NInstala1ii de ridicat N,)-) Clasice
N
OKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKQ
N ;)NInstala1ii sub presiune 8i N;)-) Sudare clasic7
N
N Ninstala1ii de ridicat
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQ
N N N;),) E=amin7ri nedistructive
N
N N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQ
N N N;);) E=amin7ri distructive
N
UKKKKVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKW
ISI
B;C Fn vederea atest7rii% candidatul trebuie s7 ndeplineasc7
urm7toarele cerin1e<
aC s7 6ie absolvent al unei 6orme de nv717m/nt superior
tehnic de lung7 durat7 n domeniul< mecanic7% electromecanic7%
energetic7% automati07ri% transporturi% metalurgie% chimie%
construc1ii% instala1ii sau n alte domenii cone=e tehnice ori
universitare acceptate de c7 tre ISCIRG bC s7 aib7 o vechime
n specialitate ntrEun domeniu de activitate reglementat de
prevederile prescrip1iilor tehnice ISCIR de minimum 5 aniG
cC s7 de1in7 documente care s7 ateste participarea la cursuri
de instruire4speciali0are4per6ec1ionare n domeniu% ca0 n care
vechimea n specialitate men1ionat7 la lit) bC se reduce la *
ani)
B3C Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR pot
participa la e=amenul n vederea atest7rii ca 6ormator)
AR) *
B-C Pentru participarea la e=amenul n vederea atest7rii%
candidatul depune la ISCIR un dosar cu urm7toarele documente<
aC cererea de nscriere la e=amenG
bC copia diplomei de studiiG
cC curriculum vitaeG
dC copia documentului care dovede8te vechimea n
specialitateG
eC copia actului de identitateG
6C copii ale documentelor care atest7 participarea la
cursuri4programe de instruire4speciali0are4per6ec1ionare n
domeniu% dup7 ca0)
B,C Inspectorii de specialitate ISCIR depun doar cererea de
nscriere la e=amen)
B;C ISCIR stabile8te tematica pentru e=amen speci6ic7
domeniului solicitat 8i plani6ic7 candida1ii nscri8i)
B3C E=amenul const7 ntrEo e=aminare scris7)
B*C Condi1ia de promovare a e=amenului este ob1inerea notei
minime + B8apteC)
B2C Fn urma promov7rii e=amenului% ISCIR eliberea07 un
atestat pentru unul sau mai multe dintre modulele prev70ute n
tabelul ,% con6orm modelului prev70ut n ane=a nr) -)
B+C Inspectorii de specialitate cu 6unc1ii de conducere pot
s7 6ie desemna1i ca 6ormatori% prin ordin al conduc7torului
ISCIR% n urma unei evalu7ri pro6esionale e6ectuate de c7tre o
comisie de specialitate)
B5C (ormatorii e=per1i desemna1i n domeniul ISCIR pot s7
predea ca 6ormatori 8i n domeniul reglementat prin pre0enta
metodologie)
B>C Atestatul are valabilitate nelimitat7)
SECI!NEA a ,Ea
Avi0area persoanelor Duridice care organi0ea07 programe de
instruire
AR) 2
B-C Programele de instruire se organi0ea07 de persoane
Duridice avi0ate)
B,C Avi0area persoanelor Duridice se 6ace de c7tre ISCIR) Fn
acest scop% persoana Duridic7 depune la ISCIR urm7toarele
documente<
aC adresa de solicitare a avi07riiG
bC dovada c7 are ca obiect de activitate des678urarea
activit71ilor de 6ormare pro6esional7% con6orm codului CAEN
speci6ic prev70ut n actul constitutiv4statutG
cC programa analitic7 speci6ic7 pentru 6iecare categorie de
personal tehnic de specialitateG
dC suportul de curs speci6ic pentru 6iecare categorie de
personal tehnic de specialitate prev70ut7 la art) ;)
B;C ISCIR anali0ea07 documentele prev70ute la alin) B,C 8i%
n ca0ul n care acestea corespund prevederilor pre0entei
metodologii% eliberea07 adresa de avi0are con6orm modelului
prev70ut n ane=a nr) ,)
B3C Avi0area este valabil7 pe o perioad7 de 3 BpatruC ani)
AR) +
Persoana Duridic7 avi0at7 poate s7 organi0e0e programe de
instruire% cu condi1ia respect7rii urm7toarelor condi1ii<
aC s7 derule0e programele de instruire cu 6ormatorii atesta1i
de c7tre ISCIR% con6orm prevederilor pre0entului capitolG
bC s7 asigure condi1iile necesare pentru buna des678urare a
programului de instruire)
AR) 5
Persoanele Duridice care au ob1inut avi0ul pentru organi0area
programelor de instruire se public7 pe siteEul ISCIR)
SECI!NEA a ;Ea
"rgani0area programelor de instruire n vederea atest7rii
personalului tehnic de specialitate
AR) >
B-C Pentru organi0area unui program de instruire a
personalului tehnic de specialitate% persoana Duridic7 avi0at7
depune la ISCIR% cu cel pu1in -* 0ile nainte de nceperea
programului% urm7toarele documente<
aC adresa de anun1are a organi07rii unui program de
instruire% n care trebuie s7 se preci0e0e denumirea 8i tipul
programului% perioada de organi0are 8i locul de des678urare a
programuluiG
bC copia adresei de avi0are a persoanei DuridiceG
cC programa analitic7% de0voltat7 pe teme% 0ile% ore%
6ormatoriG
dC tabelul cu numele 8i prenumele 6ormatorilor% precum 8i
copii ale atestatelor acestoraG
eC tabelul cu numele 8i prenumele cursan1ilor 8i codul
numeric personal)
B,C ISCIR anali0ea07 documenta1ia depus7 8i comunic7% n
scris% organi0atorului deci0ia cu privire la avi0area deschiderii
8i des678ur7rii programului de instruire% con6orm modelului
adresei prev70ut n ane=a nr) ;)
AR) -.
Se admite modi6icarea listei cursan1ilor n intervalul r7mas
p/n7 la nceperea programului% cu obliga1ia anun17rii ISCIR n
leg7tur7 cu modi6ic7rile intervenite)
AR) --
#a s6/r8itul programului de instruire% organi0atorul
eliberea07 participan1ilor documentul care s7 con6irme
participarea la programul de instruire Bse recomand7 utili0area
modelului prev70ut n ane=a nr) 3C)
AR) -,
Persoana Duridic7 avi0at7 care nu anun17 organi0area unui
program de instruire n termenul prev70ut la art) > nu are
dreptul s7 elibere0e participan1ilor documentul care s7 con6irme
participarea la programul de instruire)
AR) -;
ISCIR poate e6ectua veri6ic7ri privind modul de des678urare a
programului de instruire)
SECI!NEA a 3Ea
"rgani0area e=amenului de atestare a personalului tehnic de
specialitate
AR) -3
B-C Persoanele 6i0ice care au participat la un program de
instruire organi0at de o persoan7 Duridic7 avi0at7 de c7tre ISCIR
se pot nscrie la e=amenul de atestare ca personal tehnic de
specialitate)
B,C Fnscrierea persoanelor 6i0ice la e=amenul de atestare se
poate 6ace de c7tre organi0atorul programului de instruire sau
individual de c7tre 6iecare candidat)
AR) -*
E=amenul de atestare se sus1ine cu ISCIR)
AR) -2
B-C Persoanele care se nscriu la e=amenul n vederea
ob1inerii atestatului ca personal tehnic de specialitate trebuie
s7 pre0inte la ISCIR urm7toarele documente<
aC cererea de nscriere la e=amenul de atestareG
bC copia diplomei de studii tehniceG
cC curriculum vitaeG
dC copia documentului care dovede8te vechimea n
specialitateG
eC copia actului de identitateG
6C copia documentului de participare la programul de
instruire organi0at con6orm prevederilor art) >E--)
B,C Persoanele care au ocupat timp de , ani 6unc1ia de
inspector de specialitate n cadrul ISCIR sau care au coordonat
activitatea 8i ndeplinesc condi1iile de vechime n specialitate
stabilite n pre0enta metodologie au dreptul de a participa la
e=amenul de atestare pentru dob/ndirea calit71ii de personal
tehnic de specialitate% n urma achit7rii tari6ului de e=aminare
8i eliberare a atestatului% 67r7 a mai 6i necesar7 participarea
la programul de instruire)
B;C Persoanele care au ocupat timp de , ani 6unc1ia de
inspector de specialitate n cadrul ISCIR sunt atestate ca
6ormatori% con6orm prevederilor legale% de c7tre ISCIR 8i au
dreptul de a dob/ndi calitatea de personal tehnic de specialitate
n domeniul pentru care este valabil atestatul de 6ormator% n
urma achit7rii tari6ului de eliberare a atestatului% 67r7 a mai
6i necesar7 participarea la programul de instruire 8i e=amenul de
atestare)
AR) -+
B-C ISCIR stabile8te tematica pentru e=amenul de atestare
speci6ic domeniului solicitat 8i plani6ic7 candida1ii nscri8i)
B,C E=amenul de atestare a personalului tehnic de
specialitate const7 ntrEo e=aminare scris7)
B;C Condi1ia de promovare a e=amenului de atestare este
ob1inerea notei minime + B8apteC)
AR) -5
Persoanele care nu au promovat e=amenul n vederea ob1inerii
atestatului ca personal tehnic de specialitate pot participa la
ree=aminare n condi1iile prev70ute la art) -2 8i -+% pe ba0a
unei solicit7ri scrise transmise la ISCIR% n termen de ma=imum
-, luni de la data 6inali07rii programului de instruire)
AR) ->
B-C Pentru candida1ii care la e=amenul de atestare au 6ost
declara1i XAdmisX% ISCIR eliberea07 atestate con6orm modelului
prev70ut n ane=a nr) *)
B,C Atestatul eliberat de ISCIR are termen de valabilitate de
, ani de la data eliber7rii)
B;C Pe ba0a atestatului eliberat% personalul tehnic de
specialitate de1ine o 8tampil7 de identi6icare% con6orm modelului
prev70ut n prescrip1iile tehnice aplicabile)
SECI!NEA a *Ea
Prelungirea valabilit71ii atestatului personalului tehnic de
specialitate
AR) ,.
B-C Prelungirea valabilit71ii atestatului personalului tehnic
de specialitate se 6ace n urma sus1inerii unui e=amen cu ISCIR%
n condi1iile prev70ute la art) -+)
B,C Solicitantul care dore8te prelungirea valabilit71ii
atestatului depune la ISCIR urm7toarele documente<
aC cererea de prelungire a valabilit71ii atestatuluiG
bC atestatul eliberat de c7tre ISCIRG
cC memoriul de activitate pentru perioada de valabilitate a
atestatuluiG
dC copia actului de identitate)
AR) ,-
Pentru candida1ii care au 6ost declara1i XAdmisX la e=amen%
ISCIR acord7 prelungirea valabilit71ii atestatului pentru o
perioad7 de , ani Bcon6orm modelului prev70ut n ane=a nr) * E
versoC)
AR) ,,
B-C Candida1ii care au 6ost declara1i XRespinsX la e=amenul
prev70ut la art) ,. 8i candida1ii care solicit7 prelungirea
valabilit71ii atestatului dup7 mai mult de ; luni de la data
e=pir7rii acestuia se pot pre0enta la ree=aminare% respectiv
e=aminare numai dup7 e6ectuarea unui program de instruire
organi0at de persoane Duridice avi0ate% cu respectarea
prevederilor art) >E-,)
B,C E=amenul de ree=aminare% respectiv e=aminare n vederea
prelungirii valabilit71ii atestatului se organi0ea07 de ISCIR cu
respectarea prevederilor art) -2E-5)
CAP) III
Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru
instala1ii clasice
SECI!NEA -
Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil cu
veri6icarea tehnic7 n utili0are a aparatelor de nc7l0it
alimentate cu combustibil solid% lichid sau ga0os cu puterea P R
3.. HS% a ca0anelor de abur de Doas7 presiune cu debitul T R .%2
t4h 8i a ar07toarelor cu combustibili ga0o8i 8i lichi0i BR?C
AR) ,;
B-C Personalul tehnic de specialitate responsabil cu
veri6icarea tehnic7 n utili0are BR?C a aparatelor de nc7l0it
alimentate cu combustibil solid% lichid sau ga0os cu puterea P R
3.. HY 8i a ca0anelor de abur de Doas7 presiune cu debitul T RZ
.%2 t4h% prev70ute n prescrip1ia tehnic7 A -% 8i a ar07toarelor
cu combustibil ga0os 8i lichid% prev70ute n prescrip1ia tehnic7
C ,% este atestat de c7tre ISCIR dup7 participarea la un program
de instruire organi0at de o persoan7 Duridic7 avi0at7 8i care
respect7 programa analitic7 prev70ut7 la art) ,3)
B,C Persoanele care doresc ob1inerea atestatului ca
responsabil cu veri6icarea tehnic7 trebuie s7 6ie absolvente ale
unei 6orme de nv717m/nt superior tehnic de lung74scurt7 durat7
n domeniul< mecanic7% electromecanic7% energetic7% automati07ri%
transporturi% metalurgie% chimie% construc1ii% instala1ii sau n
alte domenii cone=e tehnice ori universitare acceptate de c7tre
ISCIR 8i s7 aib7 o vechime n specialitate de minimum , ani)
AR) ,3
B-C Instruirea responsabilului cu veri6icarea tehnic7 n
utili0are se des678oar7 con6orm urm7toarei programe analitice<
II
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKKKK
KKKKKKKKM
N ema N
Num7rul orelorN
N N de
predare N
N
OKKKKKKLKKKKKKKKQ
N
NeorieNPractic7N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKKKP
KKKKKKKKQ
N#egisla1ie% standarde% normative speci6ice activit71ii N , N
E N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKKKP
KKKKKKKKQ
Nipuri de aparate consumatoare de combustibil N N
N
NProceduri de lucru obligatorii N , N
, N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKKKP
KKKKKKKKQ
NM7suri preg7titoare pentru punerea n 6unc1iune N , N
, N
NPunere n 6unc1iune N N
N
NProceduri speci6ice obligatorii de e6ectuare a N N
N
Nveri6ic7rilor tehnice n utili0are N N
N
NCompletarea rapoartelor de veri6ic7ri 8i a livretelor N N
N
Naparatelor N N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKKKP
KKKKKKKKQ
NE6icien17 energetic7 N , N
3 N
UKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVKKKKKKV
KKKKKKKKW
ISI
B,C (ormatorii care particip7 la acest program de instruire
trebuie s7 6ie atesta1i pentru modulul -)- Btabelul ,C)
AR) ,*
B-C Personalul tehnic de specialitate BR?C care de1ine
adeverin1e eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului cu o
vechime cuprins7 ntre , 8i 3 ani trebuie s7 se pre0inte n
vederea e=amin7rii 8i eliber7rii atestatului% n condi1iile
pre0entei metodologii% n termen de 2 luni de la data intr7rii n
vigoare a ordinului de aprobare a acesteia)
B,C Personalul tehnic de specialitate BR?C care de1ine
adeverin1e eliberate de ISCIR cu data absolvirii cursului cu o
vechime mai mic7 de , ani trebuie s7 se pre0inte n vederea
e=amin7rii 8i eliber7rii atestatului% n condi1iile pre0entei
metodologii% la 6inele celor , ani de la data instruirii)
SECI!NEA a ,Ea
Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru
instala1ii sub presiune
AR) ,2
B-C Personalul tehnic de specialitate prev70ut la nr) crt) ;%
3% 2% + 8i > din tabelul - este e=aminat 8i atestat de c7tre
ISCIR dup7 participarea la un program de instruire organi0at
con6orm prevederilor art) >E-,% care respect7 programa analitic7
speci6ic7 prev70ut7 la art) ,+)
B,C Persoanele care doresc ob1inerea atestatului ca
responsabil cu avi0area documenta1iilor tehnice
BRADI4RADP4RADAC trebuie s7 aib7 studii superioare tehnice de
lung7 durat7% con6orm art) 3 alin) B;C lit) aC% 8i o vechime n
specialitate de minimum * ani)
B;C Persoanele care doresc ob1inerea atestatului ca
responsabil cu avi0area documenta1iilor tehnice pentru
investiga1ii4e=amin7ri cu caracter tehnic BRADEC trebuie s7 aib7
studii superioare tehnice de lung7 durat7% con6orm art) 3 alin)
B;C lit) aC% 8i o vechime n specialitate de minimum 5 ani)
B3C Persoanele care doresc ob1inerea atestatului ca
responsabil cu supravegherea lucr7rilor BRS#C trebuie s7 aib7
studii superioare tehnice de lung74scurt7 durat7 8i o vechime n
specialitate de minimum , ani sau studii tehnice de maistru ori
tehnician 8i o vechime n specialitate de minimum * ani% n
domeniul< mecanic7% electromecanic7% energetic7% automati07ri%
transporturi% metalurgie% chimie% construc1ii% instala1ii ori n
alte domenii cone=e tehnice sau universitare acceptate de c7tre
ISCIR)
AR) ,+
B-C Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru
avi0area documenta1iei tehnice de instalare% a documenta1iei
tehnice preliminare 8i a documenta1iei tehnice de automati0are
BRADI4RADP4RADAC se des678oar7 con6orm urm7toarei programe
analitice<
II
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKK
KKKKKKKKKKKM
N ema N
Num7rul orelor N
N N de
predare N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
N#egisla1ie% standarde% normative speci6ice activit71ii N
3 N
NAtribu1ii 8i responsabilit71i speci6ice activit71ii% N
N
Ncon6orm prevederilor prescrip1iilor tehnice aplicabile N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
N#ucr7ri de instalare care necesit7 ob1inerea avi0ului N
, N
Nobligatoriu de instalare N
N
NFntocmirea4Avi0area documenta1iilor tehnice de instalare N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NFntocmirea4Avi0area documenta1iilor tehnice preliminare N
N
Nde montare 8i reparare la< N
3 N
NE ca0ane de ap7 cald7 8i ca0ane de abur de Doas7 presiune N
N
NE ca0ane de abur 8i ca0ane de ap7 6ierbinte N
N
NE conducte de abur 8i conducte de ap7 6ierbinte N
N
NE conducte metalice pentru 6luide N
N
NE recipiente metalice stabile sub presiune N
N
NE instala1ii de distribu1ie a :P# N
N
NE recipiente cisterne% containere 8i butoaie metalice N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NInstala1ii 8i sisteme de automati0are pentru< N
3 N
NE ca0ane de abur 8i ca0ane de ap7 6ierbinte N
N
NE ca0ane de ap7 cald7 cu puteri mai mari de 3.. HY 8i N
N
Nca0ane de abur de Doas7 presiune cu presiune de cel N
N
Nmult .%* bari N
N
NE instala1ii de automati0are a6erente centralelor termice N
N
N8i instala1iei termomecanice ane=ate ca0anelor N
N
NCerin1e pentru instala1ii 8i sisteme de automati0are N
N
NFntocmirea4Avi0area documenta1iilor tehnice de N
N
Nautomati0are N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NAplica1ii practice% studii de ca0 N
, N
UKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVKKKKK
KKKKKKKKKKKW
ISI
B,C Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru
avi0area documenta1iei tehnice pentru investiga1ii4e=amin7ri cu
caracter tehnic BRADEC se des678oar7 con6orm urm7toarei programe
analitice<
II
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKK
KKKKKKKKKKKM
N ema N
Num7rul orelor N
N N de
predare N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
N#egisla1ie% standarde% normative speci6ice activit71ii N
3 N
NAtribu1ii 8i responsabilit71i speci6ice activit71ii% N
N
Ncon6orm prevederilor prescrip1iilor tehnice aplicabile N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NFntocmirea4Avi0area documenta1iilor tehnice de N
N
Ninvestiga1ii4e=amin7ri la< N
5 N
NE ca0ane de ap7 cald7 8i ca0ane de abur de Doas7 presiune N
N
NE ca0ane de abur 8i ca0ane de ap7 6ierbinte N
N
NE conducte de abur 8i conducte de ap7 6ierbinte N
N
NE conducte metalice pentru 6luide N
N
NE recipiente metalice stabile sub presiune N
N
NE instala1ii de distribu1ie a :P# N
N
NE recipiente cisterne% containere 8i butoaie metalice N
N
NAnali0a riscurilor% prelungirea autori0a1iei de N
N
N6unc1ionare N
N
NSupravegherea derul7rii programelor de investiga1ii4 N
N
Ne=amin7ri N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NAplica1ii practice% studii de ca0 N
3 N
UKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVKKKKK
KKKKKKKKKKKW
ISI
B;C Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru
supravegherea lucr7rilor BRS#C se des678oar7 con6orm urm7toarei
programe analitice<
II
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKK
KKKKKKKKKKKM
N ema N
Num7rul orelor N
N N de
predare N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
N#egisla1ie% standarde% normative speci6ice activit71ii N
3 N
NAtribu1ii 8i responsabilit71i speci6ice activit71ii% N
N
Ncon6orm prevederilor prescrip1iilor tehnice aplicabile N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
N#ucr7ri de instalare4montare4reparare la< N
5 N
NE ca0ane de ap7 cald7 8i ca0ane de abur de Doas7 presiune N
N
NE ca0ane de abur 8i ca0ane de ap7 6ierbinte N
N
NE aparate consumatoare de combustibili ga0o8i 8i lichi0i N
N
NE ar07toare de combustibili ga0o8i 8i lichi0i N
N
NE conducte de abur 8i conducte de ap7 6ierbinte N
N
NE conducte metalice pentru 6luide N
N
NE recipiente metalice stabile sub presiune N
N
NE instala1ii de distribu1ie a :P# N
N
NE recipiente cisterne% containere 8i butoaie metalice N
N
NE dispo0itive de siguran17 N
N
NE instala1ii de ardere 8i instala1ii de automati0are< N
N
Npentru ca0ane N
N
NE instala1ii de automati0are pentru centrale termice N
N
NActivit71i de ntre1inere prin sp7lare chimic7 la ca0ane N
N
Nde abur% ca0ane de ap7 6ierbinte 8i ca0ane de ap7 cald7 N
N
N8i regimul chimic al ca0anelor de abur 8i ca0anelor de N
N
Nap7 6ierbinte N
N
NActivit71i de supraveghere tehnic7 la umplerea buteliilor N
N
Ntransportabile 8i veri6icarea tehnic7 periodic7 N
N
NEtapele lucr7rilor de montare4reparare4veri6icare 8i N
N
Nreglare N
N
NCon1inutul documenta1iei tehnice de instalare4montare4 N
N
Nreparare N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NModi6ic7ri ale instala1iilor sub presiune care conduc la oN
3 N
Nnou7 certi6icare N
N
NAplica1ii practice% studii de ca0 N
N
UKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVKKKKK
KKKKKKKKKKKW
ISI
AR) ,5
(ormatorii care particip7 la aceste programe de instruire
trebuie s7 6ie atesta1i pentru modulul -)- Btabelul ,C)
SECI!NEA a ;Ea
Atestarea personalului tehnic de specialitate pentru
instala1ii de ridicat
AR) ,>
B-C Personalul tehnic de specialitate prev70ut la nr) crt) ,%
*% 5 8i -. din tabelul - este atestat de c7tre ISCIR dup7
participarea la un program de instruire organi0at con6orm
prevederilor art) >E-,% care respect7 programa analitic7
speci6ic7 prev70ut7 la art) ;.)
B,C Persoanele care doresc ob1inerea atestatului ca
responsabil cu veri6icarea tehnic7 a ascensoarelor BR?AC trebuie
s7 aib7 studii superioare tehnice de lung7 durat7% con6orm art) 3
alin) B;C lit) aC% precum 8i o vechime n specialitate de minimum
* ani)
B;C Persoanele care doresc ob1inerea atestatului ca
responsabil cu avi0area documenta1iilor tehnice BRADPC trebuie
s7 aib7 studii superioare tehnice de lung7 durat7% con6orm art) 3
alin) B;C lit) aC% 8i o vechime n specialitate de minimum * ani)
B3C Persoanele care doresc ob1inerea atestatului ca
responsabil cu avi0area documenta1iilor tehnice pentru
investiga1ii4e=amin7ri cu caracter tehnic BRADEC trebuie s7 aib7
studii superioare tehnice de lung7 durat7% con6orm art) 3 alin)
B;C lit) aC% 8i o vechime n specialitate de minimum 5 ani)
B*C Persoanele care doresc ob1inerea atestatului ca
responsabil cu supravegherea lucr7rilor BRS#C trebuie s7 aib7
studii superioare tehnice de lung74scurt7 durat7 8i o vechime n
specialitate de minimum , ani sau studii tehnice de maistru ori
tehnician 8i o vechime n specialitate de minimum * ani% n
domeniul< mecanic7% electromecanic7% energetic7% automati07ri%
transporturi% metalurgie% chimie% construc1ii% instala1ii ori n
alte domenii cone=e tehnice sau universitare acceptate de c7tre
ISCIR)
AR) ;.
B-C Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru
veri6icarea tehnic7 a ascensoarelor BR?AC se des678oar7 con6orm
urm7toarei programe analitice<
II
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKK
KKKKKKKKKKKM
N ema N
Num7rul orelor N
N N de
predare N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
N#egisla1ie% standarde% normative speci6ice activit71ii N
3 N
NAtribu1ii 8i responsabilit71i speci6ice activit71ii% N
N
Ncon6orm prevederilor prescrip1iilor tehnice aplicabile N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NAscensoare< N
5 N
NE tipuri de ascensoare care necesit7 veri6icare tehnic7 N
N
NE descrierea 6unc1ion7rii N
N
NE componente de securitate N
N
NFntre1inerea4Revi0ia 8i repararea ascensoarelor N
N
N?eri6icarea tehnic7 a ascensoarelor N
N
NProceduri speci6ice de e6ectuare a veri6ic7rilor tehnice N
N
Nperiodice N
N
NFntocmirea proceselorEverbale de veri6icare tehnic7 N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NAplica1ii practice% studii de ca0 N
3 N
UKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVKKKKK
KKKKKKKKKKKW
ISI
B,C Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru
avi0area documenta1iei tehnice preliminare BRADPC se des678oar7
con6orm urm7toarei programe analitice<
II
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKK
KKKKKKKKKKKM
N ema N
Num7rul orelor N
N N de
predare N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
N#egisla1ie% standarde% normative speci6ice activit71ii N
3 N
NAtribu1ii 8i responsabilit71i speci6ice activit71ii% N
N
Ncon6orm prevederilor prescrip1iilor tehnice aplicabile N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NFntocmirea4Avi0area documenta1iilor tehnice preliminare deN
N
Nmontare 8i reparare la< N
5 N
NE macarale N
N
NE stivuitoare N
N
NE nacele 8i plat6orme autoridic7toare N
N
NE elevatoare pentru vehicule N
N
NE mecanisme de ridicat N
N
NE ma8ini de ridicat cu mai multe elemente purt7toare N
N
NE echipamente de agrement N
N
NE ascensoare N
N
NE trape de scen7% de decoruri 8i instala1ii de cortine N
N
Npentru incendiu N
N
NE instala1ii de transport pe plan nclinat N
N
NE instala1ii de transport pe cablu N
N
NE sc7ri 8i trotuare rulante N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NAplica1ii practice% studii de ca0 N
3 N
UKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVKKKKK
KKKKKKKKKKKW
ISI
B;C Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru
avi0area documenta1iei tehnice pentru investiga1ii4e=amin7ri cu
caracter tehnic BRADEC se des678oar7 con6orm urm7toarei programe
analitice<
II
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKK
KKKKKKKKKKKM
N ema N
Num7rul orelor N
N N de
predare N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
N#egisla1ie% standarde% normative speci6ice activit71ii N
3 N
NAtribu1ii 8i responsabilit71i speci6ice activit71ii% N
N
Ncon6orm prevederilor prescrip1iilor tehnice aplicabile N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NFntocmirea4Avi0area documenta1iilor tehnice de N
5 N
Ninvestiga1ii4e=amin7ri la< N
N
NE macarale N
N
NE stivuitoare N
N
NE nacele 8i plat6orme autoridic7toare N
N
NE elevatoare pentru vehicule N
N
NE mecanisme de ridicat N
N
NE ma8ini de ridicat cu mai multe elemente purt7toare N
N
NE echipamente de agrement N
N
NE ascensoare N
N
NE trape de scen7% de decoruri 8i instala1ii de cortine N
N
Npentru incendiu N
N
NE instala1ii de transport pe plan nclinat N
N
NE instala1ii de transport pe cablu N
N
NE sc7ri 8i trotuare rulante N
N
NSupravegherea derul7rii programelor de investiga1ii4 N
N
Ne=amin7ri N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NAplica1ii practice% studii de ca0 N
3 N
UKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVKKKKK
KKKKKKKKKKKW
ISI
B3C Instruirea personalului tehnic de specialitate pentru
supravegherea lucr7rilor BRS#C se des678oar7 con6orm urm7toarei
programe analitice<
II
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKK
KKKKKKKKKKKM
N ema N
Num7rul orelor N
N N de
predare N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
N#egisla1ie% standarde% normative speci6ice activit71ii N
3 N
NAtribu1ii 8i responsabilit71i speci6ice activit71ii% N
N
Ncon6orm prevederilor prescrip1iilor tehnice aplicabile N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NFntocmirea4Avi0area documenta1iilor tehnice preliminare deN
5 N
Nmontare 8i reparare la< N
N
NE macarale N
N
NE stivuitoare N
N
NE nacele 8i plat6orme autoridic7toare N
N
NE elevatoare pentru vehicule N
N
NE mecanisme de ridicat N
N
NE ma8ini de ridicat cu mai multe elemente purt7toare N
N
NE echipamente de agrement N
N
NE ascensoare N
N
NE trape de scen7% de decoruri 8i instala1ii de cortine N
N
Npentru incendiu N
N
NE instala1ii de transport pe plan nclinat N
N
NE instala1ii de transport pe cablu N
N
NE sc7ri 8i trotuare rulante N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NAplica1ii practice% studii de ca0 N
3 N
UKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVKKKKK
KKKKKKKKKKKW
ISI
AR) ;-
(ormatorii care particip7 la acest program de instruire
trebuie s7 6ie atesta1i pentru modulul ,)- Btabelul ,C)
SECI!NEA a 3Ea
Atestarea personalului tehnic de specialitate responsabil
tehnic cu sudura BRSC
AR) ;,
B-C Personalul tehnic de specialitate prev70ut la nr) crt) --
din tabelul - este e=aminat 8i atestat de c7tre ISCIR dup7
participarea la un program de instruire organi0at con6orm
prevederilor art) >E-,% care respect7 programa analitic7
prev70ut7 la art) ;;)
B,C Persoanele care doresc ob1inerea atestatului ca
responsabil tehnic cu sudura BRSC trebuie s7 aib7 studii
superioare tehnice de lung74scurt7 durat7 8i o vechime n
specialitate de minimum , ani sau studii medii tehnice
Bspecialitatea sudur7C de maistru ori tehnician 8i o vechime n
specialitate de minimum * ani% n domeniul< mecanic7%
electromecanic7% energetic7% automati07ri% transporturi%
metalurgie% chimie% construc1ii% instala1ii ori n alte domenii
cone=e tehnice sau universitare acceptate de c7tre ISCIR)
AR) ;;
B-C Instruirea responsabilului tehnic cu sudura BRSC se
des678oar7 con6orm urm7toarei programe analitice<
II
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKK
KKKKKKKKKKKM
N ema N
Num7rul orelor N
N N de
predare N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
N#egisla1ie% standarde% normative speci6ice activit71ii N
3 N
NAtribu1ii 8i responsabilit71i speci6ice activit71ii% N
N
Ncon6orm prevederilor prescrip1iilor tehnice aplicabile N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NMateriale utili0ate la e=ecutarea opera1iilor de sudare nN
5 N
Ncadrul opera1iilor de montare 8i reparare a instala1iilor4N
N
Nechipamentelor N
N
NCondi1ii tehnice privind reali0area mbin7rilor sudate la N
N
Nmontarea i repararea instala1iilor4echipamentelor N
N
NE=amin7ri nedistructive 8i distructive ale mbin7rilor N
N
Nsudate N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NFntocmirea documenta1iilor tehnice N
3 N
NAplica1ii practice% studii de ca0 N
N
UKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVKKKKK
KKKKKKKKKKKW
ISI
B,C (ormatorii care particip7 la acest program de instruire
trebuie s7 6ie atesta1i pentru modulul ;)- Btabelul ,C)
CAP) I?
Atestarea responsabilului tehnic pentru e=amin7ri
nedistructive 8i a responsabilului tehnic pentru e=amin7ri
distructive
AR) ;3
B-C Personalul tehnic de specialitate prev70ut la nr) crt) -,
din tabelul - este e=aminat 8i atestat de ISCIR dup7 participarea
la un program de instruire organi0at de o persoan7 Duridic7
avi0at7% care respect7 programa analitic7 prev70ut7 la alin) B;C)
B,C Persoanele care doresc ob1inerea atestatului ca
responsabil tehnic pentru e=amin7ri nedistructive trebuie s7 6ie
autori0ate con6orm prescrip1iei tehnice aplicabile% minimum nivel
,)
B;C Instruirea personalului tehnic de specialitate
responsabil tehnic pentru e=amin7ri nedistructive BRENDC se
des678oar7 con6orm urm7toarei programe analitice<
II
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKK
KKKKKKKKKKKM
N ema N
Num7rul orelor N
N N de
predare N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
N#egisla1ie% normative speci6ice activit71ii N
3 N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NAtribu1ii 8i responsabilit71i speci6ice activit71ii de N
5 N
Ne=amin7ri nedistructive% con6orm prevederilor N
N
Nprescrip1iilor tehnice aplicabile N
N
NStandarde europene aplicabile metodelor de e=aminare N
N
Nnedistructiv7< N
N
NE e=aminare vi0ual7 B?C N
N
NE e=aminare cu lichide penetrante BPC N
N
NE e=aminare cu particule magnetice BMC N
N
NE e=aminare cu ultrasunete B!C N
N
NE e=aminare cu radia1ii penetrante BRC N
N
NE e=aminare prin curen1i turbionari BEC N
N
NE e=aminare pentru etan8eitate B#C N
N
NE e=aminare magnetoinductiv7 BMRC N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NAplica1ii practice% studii de ca0 N
3 N
UKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVKKKKK
KKKKKKKKKKKW
ISI
AR) ;*
B-C Personalul tehnic de specialitate prev70ut la nr) crt) -;
din tabelul - este e=aminat 8i atestat de ISCIR dup7 participarea
la un program de instruire organi0at de o persoan7 Duridic7
avi0at7% care respect7 programa analitic7 prev70ut7 la alin) B;C)
B,C Persoanele care doresc ob1inerea atestatului ca
responsabil tehnic pentru e=amin7ri distructive trebuie s7 aib7
studii superioare tehnice de lung74scurt7 durat7 8i o vechime n
specialitate de minimum , ani sau studii tehnice de maistru ori
tehnician 8i o vechime n specialitate de minimum * ani% n
domeniul< mecanic7% electromecanic7% energetic7% automati07ri%
transporturi% metalurgie% chimie% construc1ii% instala1ii ori n
alte domenii cone=e tehnice sau universitare acceptate de c7tre
ISCIR)
B;C Instruirea personalului tehnic de specialitate
responsabil tehnic pentru e=amin7ri distructive BREDC se
des678oar7 con6orm urm7toarei programe analitice<
II
JKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLKKKKK
KKKKKKKKKKKM
N ema N
Num7rul orelor N
N N de
predare N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
N#egisla1ie% normative speci6ice activit71ii N
3 N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NAtribu1ii 8i responsabilit71i speci6ice activit71ii de N
5 N
Ne=amin7ri distructive% con6orm prevederilor prescrip1iilorN
N
Ntehnice aplicabile N
N
NStandarde europene aplicabile metodelor de e=aminare N
N
Ndistructiv7< N
N
NE ncerc7ri mecanice BIMC N
N
NE ncerc7ri tehnologice BIC N
N
NE anali0e chimice BACC N
N
NE anali0e metalogra6ice BAMC N
N
NE m7sur7ri de e6orturi sub ac1iunea sarcinilor de N
N
Nnc7rcare Bm7sur7ri tensometrice E MEC N
N
NElemente de mecanica ruperii N
N
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKPKKKKK
KKKKKKKKKKKQ
NAplica1ii practice% studii de ca0 N
3 N
UKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKVKKKKK
KKKKKKKKKKKW
ISI
AR) ;2
(ormatorii care particip7 la aceste programe de instruire
trebuie s7 6ie atesta1i pentru modulul ;), sau ;);% dup7 ca0
Btabelul ,C)
CAP) ?
Dispo0i1ii 6inale
AR) ;+
ari6area activit71ilor ISCIR prev70ute n pre0enta
metodologie se 6ace potrivit #istei de tari6e indicative CR -%
aprobat7 prin ordin al ministrului economiei% comer1ului 8i
mediului de a6aceri)
AR) ;5
B-C Fn ca0ul pierderii4deterior7rii atestatului% pentru
eliberarea unui duplicat solicitantul depune la ISCIR urm7toarele
documente<
aC cererea pentru eliberarea duplicatuluiG
bC copia actului de identitateG
cC declara1ia pe propria r7spundere privind
pierderea4deteriorarea atestatuluiG
dC copia documentului de participare la programul de
instruire% ob1inut dup7 ultima atestare)
B,C ISCIR eliberea07 duplicatul n termen de ;. de 0ile de la
depunerea documentelor)
AR) ;>
Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate sau
traduse n limba rom/n7 de c7tre un traduc7tor autori0at% dac7
este ca0ul)
AR) 3.
ermenele de solu1ionare a cererilor depuse la ISCIR sunt
cele stabilite con6orm prevederilor legale n vigoare)
AR) 3-
Regimul de sanc1iuni prev70ut de prescrip1iile tehnice ISCIR
8i de #egea nr) 234,..5% cu modi6ic7rile 8i complet7rile
ulterioare% n raport cu obliga1iile personalului tehnic de
specialitate% se aplic7 n con6ormitate)
AR) 3,
B-C Contesta1iile candida1ilor se depun n scris% ntrEun
singur e=emplar% la comisia de e=aminare% n ma=imum o or7 de la
terminarea anun17rii re0ultatelor)
B,C Re0ultatele contesta1iilor se dau de c7tre comisia de
e=aminare% n ma=imum dou7 ore de la depunerea acestora% printrEo
re0olu1ie XadmisX sau XrespinsX aplicat7 pe contesta1ieG
re0olu1ia este semnat7 de c7tre pre8edintele comisiei)
B;C Re0ultatul contesta1iilor este comunicat n scris
peten1ilor)
AR) 3;
B-C Personalul tehnic de specialitate poate s7 preste0e
serviciile4lucr7rile pentru care este atestat con6orm pre0entei
metodologii% n ba0a unui contract individual de munc7 ncheiat
n condi1iile legii)
B,C Contractul individual de munc7 poate 6i ncheiat cu norm7
ntreag7 sau cu 6rac1iune de norm7)
B;C Personalul tehnic de specialitate RADI4RADP4RADA poate
s7 preste0e serviciile4lucr7rile pentru care este atestat con6orm
pre0entei metodologii 8i ca activitate independent7% n
condi1iile legii)
AR) 33
Ane=ele nr) -E* 6ac parte integrant7 din pre0enta
metodologie)
ANE@A -
KKKKKKK
la metodologie
KKKKKKKKKKKKKKK
Atestat eliberat de c7tre ISCIR
E model E
Antet ISCIR
AESA
Nr) )))))))))))))))
Fn con6ormitate cu prevederile "rdinului inspectorului de
stat 8e6 al Inspec1iei de Stat pentru Controlul Ca0anelor%
Recipientelor sub Presiune 8i Instala1iilor de Ridicat nr)
-2*4,.-- pentru aprobarea metodologiei privind atestarea
personalului tehnic de specialitate n domeniul ISCIR% se atest7
c7<

Domnul4Doamna ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CNP ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
a 67cut dovada cuno8tin1elor necesare pentru des678urarea
activit71ii de
("RMA"R
PENR! INSR!IREA PERS"NA#!#!I E9NIC DE SPECIA#IAE
M"D!#!#
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Pre0entul atestat con6er7 titularului drepturile prev70ute de
reglement7rile n vigoare)
Inspector de stat 8e6 al Inspec1iei de Stat pentru
Controlul Ca0anelor% Recipientelor sub Presiune
8i Instala1iilor de Ridicat%
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Data eliber7rii ))))))))))))))))
ANE@A ,
KKKKKKK
la metodologie
KKKKKKKKKKKKKK
Adres7 de avi0are a persoanei Duridice
E model E
Antet ISCIR )))))))) Nr) de
nregistrare ))))4))))
C7tre
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))))

Adres7 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

C!I )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

el)4(a= ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Fn aten1ia ))))))))))))))))))))))))))
Av/nd n vedere Cererea dumneavoastr7
nr) ))))))))))))4))))))))))))))))))% nregistrat7 la Inspec1ia de
Stat pentru Controlul Ca0anelor% Recipientelor sub Presiune 8i
Instala1iilor de Ridicat cu nr) )))))))))4)))))))))% privind
solicitarea de avi0are a programei 8i suportului de curs pentru
programul de instruire n vederea atest7rii personalului tehnic
de specialitate ca ))))))))))))% v7 comunic7m avi0ul nostru
6avorabil)
Programa analitic7 respect7 prevederile "rdinului
inspectorului de stat 8e6 al Inspec1iei de Stat pentru Controlul
Ca0anelor% Recipientelor sub Presiune 8i Instala1iilor de Ridicat
nr) -2*4,.-- pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea
personalului tehnic de specialitate n domeniul ISCIR%
art) ))))))))))))) )
Pre0entul avi0 este valabil 3 ani% con6orm legisla1iei n
vigoare)
Inspector de stat 8e6 al Inspec1iei de Stat
pentru Controlul Ca0anelor% Recipientelor sub Presiune
8i Instala1iilor de Ridicat%
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Bnumele 8i prenumele% semn7tura 8i 8tampilaC
ANE@A ;
KKKKKKK
la metodologie
KKKKKKKKKKKKKKK
Adres7 de avi0are a deschiderii 8i des678ur7rii programului
de instruire
E model E
Antet ISCIR )))))))))
Nr) )))))) din )))))))))
C7tre
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))

Adres7 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

el)4(a= )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Fn aten1ia< )))))))))))))))))))))))))))))))))
Av/nd n vedere Cererea dumneavoastr7 nr) ))))))4)))))%
nregistrat7 la Inspec1ia de Stat pentru Controlul Ca0anelor%
Recipientelor sub Presiune 8i Instala1iilor de Ridicat cu
nr) )))4)))% v7 6acem cunoscut c7 se avi0ea07IC4se respingeIIC
des678urarea programului de instruire pentru personalul tehnic de
specialitate Bcategoria ))))))C pentru un num7r de ))))))
cursan1i% propus a se des678ura n perioada )))))) E )))))))))%
la adresa )))))))))))))))))))) )
IC
Avi0area se acord7 cu condi1ia respect7rii prevederilor
"rdinului inspectorului de stat 8e6 al Inspec1iei de Stat pentru
Controlul Ca0anelor% Recipientelor sub Presiune 8i Instala1iilor
de Ridicat nr) -2*4,.-- pentru aprobarea Metodologiei privind
atestarea personalului tehnic de specialitate n domeniul ISCIR%
coroborate cu celelalte dispo0i1ii legale% aprobate 8i aduse la
cuno8tin1a publicului)
Nerespectarea acestora poate duce la respingerea candida1ilor
propu8i de dumneavoastr7 sau48i la revocarea avi0ului de
deschidere primit de dumneavoastr7)
IIC
Inspector de stat 8e6 al Inspec1iei de Stat
pentru Controlul Ca0anelor% Recipientelor sub Presiune
8i Instala1iilor de Ridicat%
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)
Bnumele 8i prenumele% semn7tura 8i 8tampilaC
[[[[[[[[[[
IC Fn ca0ul avi07rii se completea07
cu< )))))))))))))))))))))) )
IIC Fn ca0ul respingerii se completea07 cu motivele
respingerii)
ANE@A 3
KKKKKKK
la metodologie
KKKKKKKKKKKKKK
Adeverin17 eliberat7 de c7tre organi0ator
E model E
Antet persoan7 Duridic7
ADE?ERINA
Domnul4Doamna )))))))))) a participat n perioada )))))) la
un program de instruire pentru modululIC ))))))))))) )
[[[[[[[[[[
IC Se completea07 n con6ormitate cu tabelul , din
metodologie)
Programul de instruire a 6ost aprobat de c7tre Inspec1ia de
Stat pentru Controlul Ca0anelor% Recipientelor sub Presiune 8i
Instala1iilor de Ridicat prin Adresa nr) ))))) din data
de ))))))))) )
Director%
)))))))))))))))))))
ANE@A *
KKKKKKK
la metodologie
KKKKKKKKKKKKKK
Atestat eliberat de c7tre ISCIR
B6a17C
E model E
Antet ISCIR
AESA
Nr) )))))))
Fn con6ormitate cu prevederile "rdinului inspectorului de
stat 8e6 al Inspec1iei de Stat pentru Controlul Ca0anelor%
Recipientelor sub Presiune 8i Instala1iilor de Ridicat nr)
-2*4,.-- pentru aprobarea metodologiei privind atestarea
personalului tehnic de specialitate n domeniul ISCIR% se atest7
c7<
Domnul4Doamna ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
CNP )))))))))))))))))))))))))))))))))
a 67cut dovada cuno8tin1elor necesare pentru des678urarea
activit71ii de
PERS"NA# E9NIC DE SPECIA#IAE
)))))))))))))))))))))))))))))))))
Pre0entul atestat con6er7 titularului drepturile prev70ute de
reglement7rile n vigoare)
Inspector de stat 8e6 al Inspec1iei de Stat
pentru Controlul Ca0anelor% Recipientelor sub Presiune
8i Instala1iilor de Ridicat%
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Data eliber7rii ))))))))))))))))
Atestat eliberat de c7tre ISCIR
BversoC
E model E
II
JKKKKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKK
KLKKKKKKKKKKKKM
N PRE#!N:IREA N Data )))) N Data )))) N Data )))) N Data ))))
N Data )))) N
N?A#A&I#IAIIOKKKKKKKKKKKKPKKKKKKKKKKKKPKKKKKKKKKKKKPKKKKKKKKKKK
KPKKKKKKKKKKKKQ
N NBsemn7tura NBsemn7tura NBsemn7tura NBsemn7tura
NBsemn7tura N
N N8i 8tampilaCN8i 8tampilaCN8i 8tampilaCN8i
8tampilaCN8i 8tampilaCN
UKKKKKKKKKKKKKVKKKKKKKKKKKKVKKKKKKKKKKKKVKKKKKKKKKKKKVKKKKKKKKKKK
KVKKKKKKKKKKKKW
ISI
[[[[[[[[[