Sie sind auf Seite 1von 169

"t

tLrffc st,"

l\r

d

up

ffiffiYffiK KK"r

"t,ll (;{tA,' {,.-ll{/ Lrj^f'l t;trt

i t):!5 -

19.\ l

!)ilvtf

,"t'

{--r\ [ I I.,{{," li{ } 'l'kLiYliN 'f llON(;

\,i.r 'il{ \Nr; 't'!'. n(j ('i{t hiltqt.l

q,4 :

J)- il

.t

l:"

l{

I

I

I

I

I

i

I

li L- i-:::{i-*.-

a

Lrroc su

CHIEI{

%&/r#ti,o

-

r

rl-

|

tttt6'tUU IRA11fi Ip 11;f iiiltitri i

BAl\lTEN Il!f; i

ir{i}i]Aillllluffiw

SI

-

QUYET Ttr*

sAI GON CHq tow cu DII',{H

1945 - 1954

CAU LAC tsO TRUYEN THONG

v0 rneNc TP. no cni MINH

=

Ti

. '.'

Lor Nor oAu

cu6c liop m.dt irutbn :h6hg 5l1l1gg1. CLB Truy'en thong Lirc

iuqng ufi tmng Thdnh :tnd'llb Cht Minh ia lan -uot srtzt thnt ::d tiOn

soan mdt s6'tdi iiAu ua 5d.i ,:td chuyAn ub ;ruybn :hdng ,ld.u ircnh cila

qudn ddn Thdnh phd Sdi Gdn - Cho Lon :ronq :hoig Pho.p, ia xuri't

bd.n cudi "S6ng md,i uoi D6 ihdnh', du&, nhibu nqzrdi ;em hoan ngh\nh.

fit

biil cd o6 ;ung cdc tt liAu iiciz sti ngudi :hrit uiAc ihat.

Nant ;Lay, :?cng .ddt ki niAm ngdy Nam o6 ahanq chi|n, :iA'n ;6i

;tgdy Qudb

;shdng :oan ,ild.n ZZi:ltlggZ. chring t6i iid itodn ihdnh tan

.:hiiin si Quyet :t

lhd.nh Sdi ;.1dn - Ch.q L<m ;hoi

-a ;dn

';i

)u thd.o "Lttdc si

zhdnq chidn chong ?hap 1945 - i954 dbng thdi ,iong churin

:I "Sdng mdi toi 26 thdnh".

Do ,ohdi idrn t-tilc ah6ng ,:huydn llgltdi chi rtao bi\n soan cinq ruht

:8p thd nhtng :zgaoi utdt:ap iuoc sri nay di co ti

iuc, cting cni :uoc

ibu ghi iai ,luoc phdn ndo nfuTng.chidn iicit ct)a dbng bdo cung chidn

si Sdi Gbn - Cho Lin ud uing uen. Tdc gid chinh cia idp iuoc .si nay 'd ,Lhrht.g dbng odo, Cbng C6i, dbng chi ld tham gia irtc ;iio cu6c h,hd.ng chidn thdi I ndm. dd, sdn sdng d6ng g6p tt :ieu. sd -i hi\.n n6t

ctch rdt lrung ihtc.

Voi idng tuong nh6, ihuong ti(h, bidt on t htng ngttoi iid. ngd

xuong, uoi iinh nghta ihtty chung d6i uhi nfuIng ngudi cdn sdng, :fuing

i6i xin trdn irong gioi thiilu tQp lqc st nay ua ,ttong m.udi cor dbng

:hi, dbng ,16i, cac ban xa gdn tidp ruc bd sung cho idp ;arh da* chinh hon, bdt crt duoi ithia canh ndo.

Xin chdn ihdnh cdm on.

hod.n

.lrii Gdn, nhitq nqdry daiu thu 1992

'Chi

'ioo

bi4n toan

Chi nni€m CLB Tr.4An tfuing V& trzttg TP.frCid

THIEU TIJUNG TRiN rrEr PrruXC

Uy vi6n Thrxing v-u HOi CCB Thdnh rrhrf HCM

CHUdT,TG I

vAt {Fr vfr sAlcoN Eiu IHANH rnrruc

NAITT ao rnANG CHiiN

Tar c6c nudc

phia B6c b,n chu, do dibu

ki€n thi6n nhi6u 6 mibn

kh, h*u {m hdu, cg

lgnh, kh6n g c6 916

Trung

Nam dd khdc nghiQt

thd nhu Nam 86 ntrdc

mta ddng bde, it b6o ldn

vi cn,g xudng phia drrdi thi

ra, kh6ng c6 mria tt6ng gi6

n6m, c6 vring

rh}

,

lar U nibn tldt 1rrii, *o vdi B6c,

chua duoc khai th6c lau

ddi d6 badan mlu iud cring

=orrg

Dbn; Nai vi sdng ciiu

nhu d{t pht sa phi nhi6u cria chdu

Long, rat thu6n lgi cho phrit tridn n6ng nghiQp.

cdc thrg ldp iuu d6n viQt Nam

b{t ahu vdo Nam

th6- lri 16, c6 mat trudc khi chria Nguy0n vio l4p nghiQp 6 d6y.

tr} cud.i

sirigbn trai qua nhtlng bidn

vsn qu6a x€cs v*

<rQng cria tr6n ba thd iry, thdi md

chdp chria Nguyen

- Tay son, vdi

fueh Gbm

mang bd c6i phia Nam, ihdi tranh

ndm lhn Nguy6n,Hu€ ehidn thdng (nhdt li trfn sdm set

Y1'*

Ph6p

hdngtrem chidu thuybn nam, 1Tg5), r6i thdi

thu6. e bdt aEu tr} n4m 1g62.

cu6c khring phdp cia nhan d.an d6

b{t dau ngay khi quan ,tribu

tidp aiEn sau khi

g

H6a

dinh bf

<l6nh bqi i siigon n6m ig6r; vi.err

udc i862

nhugng ba tinh mibn D6ng cho ph6p : Bi6n Hbq Gia Dinh,

Dinh Tudng.

Nhan dan trJ

lgc to" chfe thalh uhong doirn ,ddn drinef rdt

cdnh gi{c rdt hang, c6 hiQu qui hon qudn chfnh quy etia tri6u dinh.

ldn,

Dbng qudn xam ta;r ddt nhi

sa cq phg nrr, tr6

bio kh6ng chiu hqp fftc ,r6i

tlich. TuyQt dai da sd tdy chay

d6rt. chfnh nhibu

,i

*r, iiing ngfiia binh;

,i, ,Uo

"*ui

rugc. Nhiiiu nhi bi quan phr{p

minh, b6 wdn trrfe,. ,*

con, tan t€t tui roo nhau d:kh6i vnng chidm d6ng

mi

ho ggf Ii 'ddt quj.,.

Tdm guong bdt

- ctia sf phu Gia Dinh.

hgp i;:ic dugc nhdc nhibu nhdt ,u sq bat hop *ic

.;=ra'

r-j!-

r1#.

-,@-

i

t

I

l

DanhnhnnSirigon.GiaDinhliOubiduchochringhiay6unrtdc

dbu tion (1858 - 1864) th$t ie d6ng" Trong

d6n dttdi

st1 16nh dao ciia rAng

chdnfif"n

chidn ddu cua nhAn

d6 1im ntii b4t 16n mot sd tdn

ahfng nam

giai ,loan aay, cuqc

chidn <idu :nh htng

ldo si phu' cuQc

lucii sring ngOi khi riet'

Y6quAnsuthiTrrrongDinh;v.0chinh|riihi}foHuani{ghieR;

vSv6nchtrongihiNguy6nDinhChidu-1}rnhGngdi.ioubidunhdt

cho cht aghia y6u nrtdc

ViQt

Nam thud dy'

ChoddnChidnrranhLhdgidithrinhdt'ahAnaAnSirigbnliepiuc

d6nh Saiqin ngay 22-1-i885;

trbu" tdt 'it Oau &2-1885;

3 nam

cuOc khoi ngnia

cung nhu cic hoat

tdm th6n *u"

1913 do Nguyen H':u

noj"g dd; cu6c khoi nghia dam l-1'

'HQi kin"; cuQc khdi nghia th6rqg

'ldu tranh : cuoc mtru

''}{udi

dQng

Tri

vdi danh hiQu Phan Xich Long

mng12th6ngi2n6m1916-cuQckhdinghia6sirigbni9l6cung

.rdi

DOi Cdn '4r Th6i Nry.{u"'

c Trung' lb

3 Bdc' cu0c shEi

nhrlng cd 36ng g'dn

cAc cuQc khdi r'rghia

nghia cira Duy TAn' T:'du Cao VAn

nhucringrnOti<hoing."hdigiancrianhAnd6nVi€t,Nam.dinhihr}aco

ciridnt'ranhihdgidimigiirnhlaidOclfpblngnhrlngcuQckhoinghia

',rutrang,(Cungn6nnh6cddnc6ccuoc:cr'aiaghiai<h6cnhul{obng

Dinh C0ng Tr'6ng o

i

Ba

Dinh' Thanh

lloa Th6m 6 YOn

H6avbPhanDinhPhlingoHrrongSon,,HdTinh )

Thd' ts6c Giang'

ndm i920 t4i Shigdn'

CuQc b6i cdng cua thiy

HQi d6u Ua-n xudt

thir nd ra th6ng

nam lgLl' do TOn Dtic

'cole des M6cgniciens

hiQn 6 Sbigon vbo

C6ng

Thdng thbnh i.p'

Trrrdc d6,

Asiatiques),

TOn Dtlc Thdng hqc tnJdng

EMAS G

chidn hq'm Ph6p' Nam 1919'

rdi lem thq m6y tren mOt

ctrinhT6nDrtcTh6ngd6k6ocdd6brialibmtr€nchidnhamPh6pE

H6c Hii dd pirin

ddi ph6p girip bqn Nga tr6ng chdng 1ai cdch mang

-:<a Vidt'

Trongc6ccu6cb6ic6ngciac6ngnhAnShigontr}1'919<ien].925.

1I

t"i Iorrg a xrrdng Ba son

n6m 1925"

",r0"

Sirigbn gi€a nhrlng n6m 20' c6 4 td chtic

lay sligpn)

ii

: ding Lap Hidn' dao

quoc Nguyen An Ninh; va

Tin Viet CAch

drrqc n6ir <idn nhi.6u nhdt

T-rcng

c6 tinh

c6c chinh dang i

cirdt "d!a phrlong" ix"*"ry

Cao DAi, ?hanh ni6n dAng' HOi :ti" 'ia

3 td

chrlc cc rinh chdt rohn qudc

:

ViQt lrlam Thanh ni6n C6ch

m?ng,

sanr-

c6 kJruYnh hu6ng cOng sin'

Qudc Dtn ding'

mang Dbng chi

HOi - hai td chdc

Tt? cu6i L926, viQc tuyOn tnrybn c6ch m4ng dugc itrng eudng I

Sligon. bhng sq c6 m{t ngAy cang

dOng cria nhibu :dn b0'tr6 duqc

Quing Chriu - bEng td brio

)Iguyen Ai qudc tnrc tidp dio luyQn d

Thanh Ni6n cring Co l'Iguy6n Ai Quoc sring l{p.

Tri sau xhi ding C0ng san D6ng. Duong m

trao bdi c6ng :roi 16n ':rgiy cing manh 6 Stig|n.

diri ilL19B0), phong

Ngoii

"c

sinh nhu bdi

Siigoo con chrlng kidn mQt sd cu0c ddu tranh cria hoc kh6a crja tnrdng Hulah Khuoug Ninh iDdt H0), inr8ng

i{u}nh Cdng Ph6t (CAu Ong Ldnh). Phong trio ddu tranh cdch mang sOi aOi 3

xung qsqnh ihAnh pird,

c virng ven ma idc i6 dd duoc gBi li nvarh dai d6" :ua Slig6n.

Tr] i933 ddn i935, :rhAn ciAn Siigon sri dqng khi n6ng cOng khai

rgp ph6p di ,ldu tranh :hinh rri.

Nem 1936, M+t tran Binh dAn l6n ndm q,.ryen rt phdp, Co l,6ca

3lum thuQc ciing ,:(5 hQi lim Thri trrdng, ii

ci6t sdi ndi. ,oi phong tri.o

mQt n6m ddu ;r.anh ,i{c

cdng khai rhAnh l6p ehrtng "Uy can ;:.inh

iQnd vi 'D6ng Duong Dai hQi".

' Nhrlng Cct ;ong :6i cdng nlm 1937 c6 lr.en juoi {00 cudc va

350 cudc bidu linh ciia ndng dAn).

Trung ndm 1938, c6 112 cuQc ddu tranh cia

adng dAn, hgc sinh,

thg tht cdng, tidu thuong d Nam Ky, m.i phbn idn o Saigon vi vting

phg cAn.

SAIGON tt khi Ph6p mdi d{.t chAn, dhn dhn chinh tri n6o nhiQt ahdt cria toan c6i Ddng Drrong.

tsQ m6y cai tri crla thr/c dAn coi nhu hoan chinh, vdi chd dQ "thuQc

dia' 3 l{am K}', 'b6o hQ'J Trung,ri B[c I$. He thdng an ninh tr4t ttl g0m co einh sdt, ;n5 li, mrit thdm, linh irin; khi cbn co c.a cudn dOi rham gia din ip, xhring bd, :ldi nhrlng nhi ti, tryr gram ndi tidng (nhrr uot catinar.

1(h6m L3n Sdigbn. vdi nhrlng dbn tra tdn i<trung khidp).

Bgn ',hgc dAn

idAn su vd quAn sr{) cring ;Ang 1dp quan lai bin xrJ chidm

tr6 rhenh rnrng fm

DAn so Siigbn jric d6 rrdc tfnh trOn ba trf,m ngAn.

khoing ba

phbn irlm; tbng ld,o irung lrru gbn nudi phd.n trAm; con lai ih d5n

;rghbo gbm : iao d6ng, $ng nhAn,

thg tht $ng, ndng dAn vr)ng

ven

vio thhnh phd iam ihud, nhrtng ngudi iam cric nghb dich .rq nhu tbi

bdp, xrch 16, illi xd, bu6n grinh brin bung

" Mta Thu n6m 1939, Chi6n trarh thd gidi l'an thtl hai bnng nd.

Thring. 6 ntrm 1940, Ph6p dhu hang ph6t-xit Dtlc (ngay 2G7-1940. ?6tain cri Decoux sang lirm Toirn quybn Ddng Drrong thay Catroux).

l{gny :2-9-i940, itlhat chiSm l,+ng Son. Decoux dbu hirng cdng

Ddng )rrong cho llh{t.

Ngay {i-10-1940, Tmng rrdng Ding C0ng san D6ng Drrong hqp 3

Dinh BAng (B6c Ninh) quydt dinh thhnh lap c6n crl du kich. vb c5n

cd cdch mang. Rrit kinh nghigm thdt bei cua khdi nghia B6c son th6ng

}1940, Hoi aghi quydt dinh hodn lai cuoc khdi nghia Nam Ky, vi thdi

co chtta chin rnti.

Nhung xiri .'{guyen -{An Cil ?C ioi Sirigbn' ihi :u6c khoi nghia

Narn K)

d5 nd ra. Thuc iiAn

?hap dhn iip dd 30i.

co s6 SAng bi

'15'c

khring M get gao. nQt ;d ::i i6, bi bdt 'ra ;i

phii Cn n6u, chd ;hoi co.

Ciry. )'Ihtlng noi cbn i?i

TrI sau *,hdng il, n6m i940, o aoi thirnh Siigon'ii vung phu cdn.

ld chtic cdch ::nang :cn yeu.

Igay L? ;h6ng 1 nam i941, mot s6 iibng chi wgt nggc Th i'Ai:

Duong Quang 36ng, TO Ky, T:bn Yan Giiu,,'.

Thang 1 n6m r.941. :rd ra cudc :<ung dot Phep-Xi6m. Dudi stic 6p

cria l.Ih$t, Phap phii nhudng cdc:inh phia TAy Cao .'v1i0n gbm Battamb6ng,

Xi0m EiQp cho Xi6m'- rang i<hoing ?2.000 l<m:.

Th6n ph{n cia Ph6p 6 Dong Duong kh6ng c6 ldi thodt

Dhu

1945.

My

dd bQ l6n Philippin, chidm Manila. Cudi th6n g 2, BQ tu i6nh to'i

cao ctia quAn Nh$t 6 D6ng Nam A phii ddi qua Shigbn.

Tnrdc tinh hinh rdn c6ng ctia Dbng

minh, BQ tham mrru Nhat sq

Drrong c6 rhd rhtta co d6nh l.ihat sau ltrng; vi nhrr vdy

Phrip 3 D6ng

ddn d5 ddn : Nhet hdt ing ?h5p ngiy 9 th6ng 3 nam 1945.

Nhai irao ira ilQc l{p cho 3Ao D?i, nhtrng th{c re thay Phdp ''bio ho, vict Nam. ts$ mdy cai tri cua thuc dan Ph6p dtrgc ,thay thd bhng

viQc phii

o-o m6y cai td cria phSt-xit, .rdi quAn doi. sen d'Am Komp6tai i&et tiaing -

hung beo, cung ch&ng thua mAt ihr{rn ?hap ve i}n 6c, d6 man. Sirigbn cring -:.hu toirn YiQt }Iam i+i 'raQt cd 1ai irdng' . ilitc ding ph6i thAi

l{h{t moc i6n nhu :ram, hi hring rhay thd iay sai Ph6p, dbng thdi dtla thd rhdt-xit cndng phrl ViQt Minh.

Ddn ntrm 1948,-elc lgc rugng pha,, dQng c6 t6 chdc hEn hoi : phsc

Qudc cria Trhn van An. eude gia

DQc lap ctia lf6 van Ng* eudc gia ding

Dan

xd Hda Hio - &u

':ua Ng,3r6n i{da }{icp, cao }ai ?rhn euang vinh.

.i ;hinh ding d6i ldt t6n gi6o, hay t6n girio l,m :hinh tri

c5c i6- chric ihan ilhdt .idt

rhinh M{t triin Qudc gia Lien aiQp,

:d m{y lbn bielu i:inh ":ho-ng ?h6o,,

VO phia ,:dca mang, sau mOt thdi

gian

g:An hai nAm rJi cdc tinh

mdi, ddn nam 1g4s, ,ri.ic

t'h6m rib co :o cri cdn iai vd rldo tao crin b6

moc n6i voi cd.c ribng ehi E sDrigdn vi Lge tinh tien rridn idt dep

Thdng -i0 eam

ig43, hdi nghi

cho Gao. s :ha Huong tnrong

ihlnh ,dp i,rii *y; .o *a, Ua"i

iioai. co m,t :ndt so

'ur

u.in rg cot cdn,

chi Phric,saigdn), Xinh

Cbn (Gb Cdng); Minir iVinh

TiSp lheo $6. :a ddi i

rTra,/inh), i{hqy r}Iy ihot, Dtlc,Ben Tre.r,

iong),

Xhuoc r.Bac Li0u), Tn c tTAn An;

Ban gin su

Thdnh. ,-rgoai Jrc tsi thu ]ir"r ,i-v

d,lc Oanh, Chi, ?hric - nh.ins

Trbn Van Giiu phu ;r:iich, cdn c6 cdc

agudi dA lrlns quen ihuOc dia birn'Siigdn.

Trong ::rct :uoc

,rop mo rQng cria Ban Crin su Thanh

;ai phri Lac.

;rdn ,ludng di chn Giu6c, cac d,rc dd xdc dinir rdng ;dc.

cach cho Ldn 5 r<rn Juoc phuong hudng .,i

3a phuong

hudng cirinh : Khoi nghia J xam

Ky

ii :ndt bo rhdn

khdng thd ,"ch roi

nhq cric tinh, kh6ng

cu6c Tdng lft6i Nghia trdn toan qudc; kh6ng xem

xem nhe n6ng thdn; nhung dhu ado.

d

.r,et hlu cia

rgi

sligbn; khdi nghia mudn th6ng

L.nine 6p dqng sdng tao irong

dich tai Nam Kj' thi t4p trung

phai lim rheo chti nghia Mde, drloc

cudc C6ch :nang ih6ng Mtrdi Nga nAm igl7.

NAm ,:6ng i6e ldn

cho vrlng chdc: iii 'rio

li ; xAy dqng iai co sd va hQ

"ong

dQng,

thdng ,ting ao

,rhan hi xi nghiQp; ,ti vao thanh ni6n

sinh vi6n. tidu tu san tri thttc); ,ri

thinh ?hd rthanh :ri6n iao

vao

di

adng ,iAn qic quAn, cdc ,.rung

'ao

ngoAl ihdnh Saigdn ,.vAnL dai d6);

binh vgn :nOt _dch ci k6 hoach.

',/e ohong trho

hoc sinh, ,CAu lac b0

chdt v6n hoa cria hgc

l{di

hgc sinh,, Shigbn li mdt id

sinh irung hoc. dugc ihinh

chtic chi inang rinh

lap nam i940, ,iua vdo

Nam.K} Drtc Ti rhai Dqc sAMIpIC, mi

hoat 'l6ng dudi hinh ihtic noi chu"vdn. ,ia irdi. iu lich. rhd thao.

Cau lac :o ;roi ra dEi ie

:ap ;rQp l:ang rram hoc sinh

ryic rr:-rdng

cdng '75 tu rhu *tn " K;f, Taberd, L6 Bd ;)ang, i{u},,h i{i:uong }iinh

L6cthgcdtnPh6priin6pcu0ckhdinghiaNamK}(23/11/1940),

'cting

giii t6n ludn "CAu lac b0 Hoc .sinh' SAigDn'

thi n6

Sau d6, :not sd nec sinh da dau hi tai co di6u kien iidp tqc li

hoc dai hoc. ra Ha Noi, r6i gia ah$p 'Tdng Hoi sinh vin D6ng Duongl.

Hb i942, nhrlng

sinh vidn niy vit siigon cring hoqt d6ng vdi hgc

Nhung hqc sinh - sinh vin niy kadng chiu theo

sinh tai rhhnh phd.

"chi nghia li6n bangl cia Toin ouy6n Phrip Detoux, vh 'chri nghia D+i

EOng A' cria NhAt.

cim htlng qurit xhdi cua nh6m sinh vi6n sau khi di tham

d5 duqc thaj

Ngubn

c6c di rich

hion qua nhrlng bhi h6t cria Lrru Hrlu Phrrdc, d{c biet ia 'Tidng gqi

sinh -ri6n" mta -'.hu 1942.

Cric hoat CQng vAn nghQ rhd ihao (di6n ricn DOm i'am Son' Ng

iich sri nhu Bach Dxng, vqn Kidp, chi iang,

M Linh vi HQi nghi Di6n li6ng)

hhng trtrm hgc

1,gc tinh ddn

sinh. sinh vi6n.

rham vi drr tr4i.

d tr.ai i,b

b hb 1943,. d5 i6i cudn

thanh nin, tri thric ire irl Sirigdn vh

sau d6, hoc sinh sirigbn, trudc nhdt la hQc sinh trudng P6trus Kf

td chric dohn <iu lich im "Doin Htng".

ir.ai SET, mi i:6n trong c6 abng cdt gqi la'

Tu 1943. nh6m.b6o Thanh ni6n E Sligbn

Hii Tnlng,

nhrr Huimh Tdn Ph6t,

i{u}nh v[n Tidng, Nguyan

vd M6t tran Viet Minh

b6t dugc li6n iac vdi Xtf riy

Nam B0 vi s6n sAng ho4t dong' i\-{hrrng idp

nudn luyen dugc md cho thanh ni6n, cring th ldp "day chuybn'' ingudi

idp trtldc chi cho ngUdi ldP sau).

DAy i5 nhrlng hat gidng tot cho phong trio thanh ni6n ngc sinh

sau d6.

sau ngiry 9-&1945, cuQc van dQng cach mang d5 co nhrlng brrdc

ridn nhiy vot, vdi viec khdi phgc l+i cd sd, lap Tdng Cong doirn Nam

tsQ, thanh Qp

iinh bin xtl

Tiranh ni6n Tibn phong, TNTP Ban Xi nghiQp' vAn dQng

(ganie indigbne), canh sat vir iinh Hai-H6.

K5 hoach td chrlc phong trdo Thanh nien Ti'6n phong do xd qy vach ra, mQt c6ch ti mi vi tridn khai nhanh ch6ng'

- Tn phong trdo : Thanh lridn Ti'6n .rirong'

- Doln kY : nbn ving sao d6'

- Dodn r:a : bhi L3n Ehng cua Lrru l{rtu ?hrrac 'ri Hu}nrh van Tidng'

10

- Trq sE : 14 dudng Charner inay lh dr:dng Nguydn Hu).

- Trung tAm

hudn luyQn : cd sd ieunes campeurs Crrdng Peilerin,

:ray ii dudng Pasteur.

- SAn iap : bii tdp 'a;in cia inh

sdt nhudng lai i

Cho Qu6n vi

Vuon Ong Thugng iParc Maurice L"ng, nay ih C6ng .,'ien Ven H6a

rhenh pho).

-

DAng Dohn gbm 3 ,Jlc : B6c

si Pham Ngq" Thach rEi ihu),

Nguydn Van Thu vi i{u}mh 'y'Ln Tidng.

Trong vdng non mdt ihdng, trong nQi thirnh :a id chuc duoc mQt

iQi ryrI thanh ni6n vi rr( thtie ?NTP ddng 30.000 ngudi: mdt dQi ng,j

c6ng nhAn vd lao dQng i20.000 agudi, cring vdi nhrtng rd chde kh6c nhrr Truybn b6 qudc ngrl, Crlu rd nqn d6i mi'On Bdc vir luc irrgng n6ng

dAn cria "vdnh ,lai d6" rat d6ng.

Tdi ngiy iL&i945, drrqc tinNhgt Hoingdhu hangDbngmrnh, Thuong

!

:

:

I

I

vu l(rJ ',iy chi dinh Uy ban Xhdi nghia gbm co d/c Bi thu Xd riy

Giiru lim chu tich, nhi b5o Nguyon vrn Trdn - Phd chi tich.

TrEn .1In

i{uj'nh -/in

Tidng (Thanh ni6n) vh Nguydn V6n Trr (Cdng dohn) - ?hudng i-nrc.

Kd hoqch khdi nghia o Sligbn dugc coi lh hinh mdu cuQc i<hoi nghia tar c.ic tinh Nam BO, g6m 10 tiidm chinh : thoi co. rrong didm,

ddi tuong, lgc ltrgng mgc tidu d6nh chidm. crich d6nh chidm, bit dich

thi, gid tr{t tu, b6o dim sinh ho4t binh thudng, tuhn hinh vri trang.

E6m i7-E, HQi nghi md ipng cria Xtt ,iy hqp tar Chq D€m. Tri

nghi 1bn

chi'du 1&8 cdn 20-8, yict Minh ra c6ng khai d sirigdn. iiQi

ihd hai ter Chq D6m chon TAn An iem thi didm ktroi nghia.

I{Qi nghi Chq DBm lAn thtl bq sang 23-8 de nhanh ch6ng quydt

dinh idi 24-8 bdt dhu i<hdi nghia d siigbn. theo i<d hoach :ria uy ban

irhdi aghia soan thio.

S6ng 248, 15 cd bria ii'6m to ldn phdp phdi trdn n6c ahi bdc sI

Phqm Ngq"

Thach, sd 272 rtudng Chasseioup-Laubat iaay ia Nguydn

Thi Minh iftai).

Chin gid ngay 24-&i945. Ky lO ViCt Minh

c6ng khai gbm 2

ding (Ding C0ng san D6ng Duong vA Ding D6n chri Vi6t Nam), vd

=

T6'ng Cdng doin, Thanh ni6n Tibn phong, Thanh ni6n CJu qudc, Hdi

Phg nrl, Li6n doin vi6n chdc ctng cdc doin thd rOn gi6o.

i

I

t

!.1

Mrrdi tam gid ngay 24-&i945' Uy ban Khoi nghia phd bidn kd

hoaihkhdinghi'ataiTdnghtrnhdinh'sd6drrdngCoiombert(nayli

dudng Thrii

V[n Lung)'

116i dQi TNTP tr/ crrdp chdnh quy'6n tai c6ng so' cd quan cua

minh. lheo ri'6 in d5 drrgc duYQt'

ngdn dQi vi6n rJu tri' da so

rbng cdt th D&ng vi6n' drloc

C6c dQi TNTP xung kich gbm hhng

lb dohn vi€n Tdng Cdng doin Nam BQ'

vutrangtdtnhdt,nh6ntrgngtrichchidmcjccdsdchidnluqcthen

chdt nhu Kho bac.

nhi rn6y diQn, nhi m6y nudc' st3

Thdng ddc Nam Ky i,agrandibre

AuOng Lv Tq Trpng), c5c eo

Bttu diQn' dinh

(nay lir Vien bAo t}ng C6ch mang,

quan 'dbu n5o Shigbn' edc b6t canh s6t'

sochrlalriqc6ngandrrangCatinat(naylirSdVanh6aTh6ngtin,

c6c vtng lAn c4n

*".j:Th-

trai linh Nhat' khu

drrdng Dbng KhAi),

.rU" Phap kibu,

khu vrrc trai linh Ph6p 11"t" R"i'C'

Hai mtroi gid, c5c dQi quAn kh6i nghia ram r0 tridn khai lrlc luong,

vdiquydtumhoirnthhnhxu6itsdcnhi6m-rulichsridrrocgiao.

Tdi hai mudi hai gid, tat Ci bo m6y

cai tri cria dici1,

Toirn quy'6n ui m6t vai ndi kh6c mir

trJ dinh

quan Nh4t cbn chiem gif, d6u

loi vdo tay Thanh ni6n Tibn phong gqn gh6'

binh charner-Bonarci (nay id l{guydn

Trong d6m 24-&1945, tai bnng

Hue - L Lgi), d/c llulph TAn

Ph6t, kidn tnic stl"fa cing anh em

c6ngnhAnx6ydgngmotk}d}icaolSm6t,ghicianhcacdbngchi

Uy vien Uy ban Henh ch6nh

LAm thdi Nam B0'

Rang sang ngiy 2L8, Sirigbn brlng d{y vdi <iudng pho trin ngSp

cdxi,bidungrl,vdilirns6ngngrrdingudik6odi,th6tvangldiquydt

tAmsiitaau*ovQnbndOct4ptudo'b6ichinhbirnrayminh

giinh duoc. CuQc iuhn henh vi dai tren mOt trieu ngrldi. jdn ehdt ch'.ra :tng

thdytronglichsr?shigbn,bidud"rcngi'iciuEng'b6'u'lAuitNhlrhd

Efc Ba' qua

e6q dudng Catinat

(Dbng Khdi), ,Quai de Beigique.(Bdn

Gaili6ni (Tran'Hrrng L;f (nay ii try so'Uy

Chrrong Drrong), Kitchener (Nguy6n Th6i Hqc)'

D4o), Bonard (Le Lgi),

ban nhin d6n thirnh

drlng lai iruo" dinh Ddc

phd Ift Chi Minh)'

Ddn L2 gid tnr4 tt] bao lon riinh Ddc Lf; dbnB

Ngq"

L,am rhdi

thi l':-

Thach long t[ng

Nam B0 tnrdc

tuy6n M danh s6ch uy ban Hhnh ch5nh

nhAn ddn tU p d6ng dao th6ng qua :

L2

1. Trhn Vrn Giiu

2. Pham Ngq. ?hach

3. Nguyen Ydn Tao

4. Hodng E6n VAn

5. Nguydn van Tay

6. Duong Sach

Mai

7. Ngd T{n Ntion

8. Hulnh VAn Tidng

9. Nguy6n Phi Oanh

Cht) ttch

iy uiAn

phu trdeh d6-i ngoai

{Jy ur,An phu irtfuh *6i t:u

!)y ui*n ohu tntuh iao ,j6ng

{)y ui€n ihanh tro cizinh ;rt mtan ?dv

rJv uian pnu trdch euoc gia Tit ur cut)c,

kidm thanh tra chinh tri

mibn D6nq

{.}y uiAn phu trach kinh id

iy t:i\n phu trach tuyAn ;ru3idn ua

thanh niAn

ily ui\n phu tdch tdi :hinh

Qudn chring hd ieo, hoan :rghdnh vans ,i6i rJ1' :an

i{inh rhdnh

Ldm thdi

hi€u tri6u

Nam 80. Dlc Trbn y6n Giiu - chn Lich - ;hay :nat u_r, ban

dbng bho cioin ,<dr, c6nh gi6c, bio '16 n'6n d6c ldp non ;re

'rrla giinh duoc.

Tri saigdn -

Bdn i'Igh6 xa xua- qua iaison - I{bn lgoc yidn D6ng

budi dhu rnd coi. den mia ?hu s6i suc cich :nanq

n6m thdng gian iao, nguoi saigon da rrai :ua

khrrc nhau. vin :rhdng qu6n :rgubn zoc. 1*hong

cha ong .3hii ,ldu tranh .,'di .-hi6, :rhi6n, vdi

thuc dan - ph:it xft, cung drr din, tln 6c

:hdi Phdp thudc, tr]

eam i945, eua nhrlng

nhung chd dQ chinh tri

qu6n iruybn thdng cria

bgn th6'ng tri phong kisn -

kh6ng k6m cop, s5u, s6i, beo,

khi s6i

khf Dbng

ch6u Lac'.

vdn ch6y mii trong ngudi, khi Am i,

sgc dbng m6u bat khudt, quat khdi, dugc bbi ddp th6m ,rdi hdo

Nai, lu6n lu6n cd gdng vuon r6n dd xfng d6ng ri ,con rr6ng

13

CHUAI{G TI

nA DOI Vl t gN L=u rncNc LONG

sAtcoN KHANG cndu

Am

bin k6u

muu cria thuc dan Phr{p. tro iai E6ng Drrong ca r0 ro trong

ggi cria De Gaulle |4i Brazzaville icongo thuQc Ph6p) ih6ng '1

:r6m 1944.

SaukhiParisdugcgiiiph6ngthsngSaAmlg44.DeGauileiqp

minh E =/i6n D6ng'

ngay 2 Su doAn n6i lir dd tham chidn vdi Sbng

:hat ih dd chiSm 1ai D6ng Duong'

-ky

Ngay 22 thdrrg 3 ndm 1945, mQt nir6m Ph:ip

Ninh, bi thanh

do Dai rA C6dille

ni6n ta bdt' phii nho

,$m dhu, nhAy dri xudng ?Ay

Nhat can ihiQp ctrra v'd shigbn.

c6dille d6 chrtng kidn cuoc