Sie sind auf Seite 1von 18

HUSI BASUI GROUP

NARAN: NRE:
FILOMENO JOAQUIM DA SILVA 20130204027
FRANCISCO ASSIS DA SILVA 20130204030
JOO BAPTISTA AMARAL 20130204034

FAKULDADE : ENGENARIA SIENSIA NO TEKNOLOGIA
DEPARTAMENTU : INFORMATIKA


UNIVERSIDADE NASIONAL DE TIMOR LOROSAE
(UNTL)
TINAN AKADEMIKU 2013

INDICE
KAPITULU I..INDICE
KAPITULU
II..LIA
DAHULUK
KAPITULU
III..INTRODUSAUN
WEBSITE
KAPITULU
IV.DEFINISAUN NO
OBJEKTIVU WEBSITE
KAPITULU VVANTAZEN NO
BENIFISIU HUSI FATIN INTERESANTE
KAPITUL VIDESVANTAGEN
HUSI FATIN INTERESANTE
KAPITULO VIIPAGINA LAYOUT
TABELA NIAN KONA-BA WEBSITE
KAPITULU
VIII.FINALIDADE NO
KONKLUZAUN
KAPITULU IXREFERENSIA

LIA NAKLOKEN
Agradese no obrigadu wain tebes ba Aman Maromak bele buat hotu, ba grasa no domin tomak nebe ami
simu husi ita boot, espesialmente grasa tulun nain Dom matenek nian, neebe akompaa no lidera tiha
ona ami nia grupu. Husi ita-boot nia prezensa iha ami leet, ami nia grupu bele alkansa ami-nia objektivu
servisu nian ho diak no susesu, tuir tempu neebe determina ona husi ami-nia dosente.
Ho orguilu boot ami mos la haluha agradese no obrigadu wain ba ita-nia dosente neebe hanorin materia
INTRODUSAUN INTERNET Sr. Frederico Soares Cabral. S.KOM, ho nia titulu: Kria Website .
Agradese mos ba servisu hamutuk no koperasaun grupu nian neebe suporta hanoin no ideia tomak hodi
termina servisu nee ho diak.
Liu husi servisu ida nee bele ajuda no aumenta ami-nia kapasidade ho koinesimentu atu aprende no
kuinese diak liu tan kona-ba dezenvovimentu teknolozia neebe mosu no funsiona hela iha mundu
global, liu-liu iha area informatika oinsa ami bele atinzi ano deskobre siensia foun kona-ba Website.
DEFINISAUN KONA BA WEBSITE
Teknologia Informasaun no Komunikasaun= hanesan instrument u kona- ba meiu dezenvolvimentu
maksimu no diak liu ba prestasaun servisu no oferese informasaun ba sidadaun, estudante, kliente sira
kona ba teknolozia Modernu neebe akontese iha mundu Global .Husi Teknolozia hirak nee permite
aumenta mudansa, Efikaz no Transparensia iha area dezenvolvimentu Teknolozia Informasaun. Entre
teknolozia hirak importante ba ema atu asesu inforsaun mak hanesan Internet.
Website mak hanesan pazina ida principal tebes atu fornese no espaila ba mundu tomak hodi
bele asesu ba informasaun oin-oin neebe akontese iha mundu global no teknolozia liu- husi rede
internet. Website mos hanesan komponente ida neebe rekoila no hili komponente sira seluk
neebe iha testu, imazen, animasaun, filme, musika nst, neebe nakfilak ba meios de informasaun
espesial no interesante tebes ba uzuariu sira.INTRODUSAUN
DEFINISAUN KONA BA FATIN INTERESANTE IHA
DILI
Timor-leste hanesan nasaun ida neebe iha potensialidade ba fatin turismo. Maioriamente husi nasaun ida
nee, ida-idak descreve nia historia no eziste fatin interesante sira. Fatin interesante hanesan fatin neebe
furak tebes ba ema visitor sira ka tourista sira atu visita no halao sira nia paisazem hodi investe no
promove negosiu iha fatin refere. Espesifikamente ami Basui group hili fatin interesante balun husi
distritu Dili neebe sai nuudar maior kapital nasuan timor leste nian, ao mezmu tempu sai mos nuudar
imazem ka figura diak ba distritu sira seluk iha timor laran tomak atu banati tuir. Em geral ami eskoila
fatin 2 neebe interesente tebes husi distritu dili atu sai nuudar papel no referensia ba ami nia grupu mak
hanesan:
Cristo Rei
Museum
MONUMENTU CRISTO-REI
KRISTU REI nuudar Fatin Interesante tebes iha TIMOR-LESTE Liu-liu iha distritu Dili, Husi fatin
nee dada/atrai ema barak nia dezeizu Liu-liu ba povo Husi Distritu Nee Rasik no mos Turista Sira
neebe Gasta Sira Nia tempu hodi vizita TIMOR-LESTE. Iha Fatin nee Mahon no Fresku Tebes no fo
satisfasaun ba ema nia moris, Liu-liu iha tempu fim de Semana.
KRISTO-REI hanesan estatua ida ne'ebe boot liu iha teritoria timor-teste,estatua KRISTO-REI hari iha
tinan 1992 iha tempo Amo Bispo D. Carlos Filipe x. Belo,Timor-leste sei iha okupasaun Indonesia.

MUZEUM DE DILI
Definisaun kona-ba Muzeum
MUZEU hanesan fatin ka edifisiu ida neebe atu konserva no rai arkivu nasional, dokumentus
funu nian, foto, filme,sasan lulik, kultura, istoria nasional no lalaok, politika nasaun nian. Nasaun
ida-idak iha mundu tenki iha muzeu hodi sai nuudar istoria no arkivu ba zerasaun foun sira no
mos sai nuudar fatin turismu, ba turista sira neebe hakarak vizita, apresia no investe kona-ba
istoria independensia nasaun ida nian.
Arkivu no Muzeu Rezistensia Timorense (AMRT), kria iha 2005, entidade espesial ida vokasiona
ba prevensaun memoria no patrimoniu istoriku nasional no ba divulgasaun valor husi luta
rezistensia povu timor-leste, espesialmente hamutuk ho foinsae sira.

OBJEKTIVU GERAL NO PRINCIPAL HUSI FATIN
INTERESANTE
Atu fatin interesante hirak nee sai kapas atrai atraentes sira, tantu turista no sosiedade sivil,
tenki kumpri no lao tuir regra sira neebe implementa iha fatin refere, hanesan=bandu hemu tua
no fuma sigaru, labele soe foer arbiru neebe sei destroi ka estraga ambiente.
Atu sai dezenvolve Timor-Leste nia fatin turismu no Historia ba nasaun seluk.
Atu manan renda ekstra sira.
Atu ema hotu-hotu
Atu promove negosiu.
Atu Fatin interesante hirak nee hetan seguru nafatin, husu ema hotu-hotu nia responsabilidade,
servisu hamutuk entre povu no autoridade lokal sira.
Atu publika ba ema hotu hodi kontribui no dezenvolve fatin refere.
Atu fatin hirak nee sai famozu liu-tan iha timor-laran tomak no estrangeiru.
Atu ema hotu bele moris saudavel.
Atu kompartilia ema nia hanoin, neon, ideia, imazinasaun no sai nuudar esperiensia oinsa atu
kuida no valoriza nafatin fatin refere, liu-liu sai matadalan ba ema atu kontinua nafatin halao sira
nia paisagen iha neebe deit. Husi objektivu hirak nee bele halibur istoria, paisazen, paseiu, foto
no iha atraksaun turistika ba ita-nia rai doben Timor-leste no nasaun sira seluk.

BENEFISIU NO VANTAGEM HUSI FATIN
INTERESANTE
Atu promove tan Timor-Leste nia naran no identidade turismu nian ba mundu.
Wainhira ema ho kondisaun neebe la favoravel bele pasa tempu iha fatin refere atu halakon sira-
nia frustasaun, nervus, problema nst
Fatin turismo hirak-nee sai Espasu Boot ba Timor-Leste hodi hadia no promove faze ba
Desenvolvimentu Progresu Social, Rendimentu Ekonomiku, Edukasaun, Kultura, Muzika,Reduz
numeru dezempregu, reduz dezastre Naturais, espesialmente fo benefisiu boot liu iha parte
turismu.
Sai mos imagem diak ba distritu seluk atu implementa no banati tuir turismu Dili nian atu
nunee bele atrai liu-tan turista sira hodi investe sira nia planu ba dezenvolvimentu turismu iha
Timor-Leste.

DESVATAGEN HUSI FATIN INTERESANTE

Dala barak fatin intersante sira sai espasu neebe diak atu fo konseilu, mahon, haksolok, hamaluk,
diverte, no sai panorama neebe furak ba ema hotu. Maibe iha kontradisaun oituan ho vizitadores, ka
povu iha dili laran liu-liu estudantes sira:
Wainhira Iha Tempu livre ka Fin de Semana Ema gasta Tempu hodi vizita Fatin refere, Maibe
ema balun konsidera no uza fali fatin nee sai hanesan fatin izoladu ba sira atu halo buat ruma
neebe la diak ba ema seluk nia matan. Hanesan hasai foto ho kondisaun neebe ladun diak
(molik) , halo/grava filme aat (Pornografia).
Ema la iha konsiensia, hodi soe no hafoer fatin refere .Uza fatin refere sai hanesan iha sira nia
meiu ambiente neebe sira hela ba.REZOLUSAUN HUSI WEBSITE, NEEBE UTILIZA PROGRAMA HTML ATU KRIA
NO PROMOVE INFORMASAUN KONA-BA FATIN INTERESANTE IHA DISTRITU
DILI MAK HANESAN TUIR MAI NEE:
KRIA LAYOUT UZA TABELA
1. PAGINA LAYOUT GERAL NO PREINSIPAL SAI NUUDAR MATADALAN BA EMA ATU
HALO/KRIA NO FORNESE INFORMASAUN LIU-HUSI PAGINA WEBSITE: TUIR MAI
ITA SEI HARE IMAGEM LAYOUT GERAL HUSI PAGINA WEB NIAN. (Fig1.web)

HEADER

MENU

CONTENT
LINK

FOOTER
NOTIFIKASAUN KONA-BA PAGINA LAYOUT TABELA WEB NIAN
Tuir ami nia grupu ami utiliza tabela layout hodi fo sai rezultadu kona-ba web, tabela nee iha
modelu/forma ida deit (tamba nee entre pagina hirak nee sempre iha ligasaun ba malu) no rezultadu
husi pagina menu nian hanesan: Home.html, Gallery.html, Materia.Html Biodata.Html indika ho sira
nia definisaun, esplikasaun no fotografia hotu-hotu sei informa ka sei publika sai iha Content ekseptu
Link ho Footer. (Fig2.web).

HEADER


PAGINA MENU NIAN
KOMPOSTU HUSI:
HOME
GALERRY
BIODATA
MATERIA
CONTENT NEEBE INDIKA HO NIA
INTRODUSAUN NO IMAGEM
LINK 1
(GOOGLE)
LINK 2 (FB)
LINK 3
(YAHOO)
LINK 4
(YOUTUBE)
LINK 5
(TWITTER)
VARIASAUN
IMAGEN BA
LINK
FOOTER

PAGINA MENU ( HOME)
Pagina Home.html: Sai Hanesan Pagina dahuluk Web Nian, Neebe Lori No Introduz Ka Hatudu
Informasaun Topiku Kona-Ba Website Nian, Defini Mos Kona-Ba Introdusaun Fatin Interesante Iha Dili
Fo Sai Iha Pagina Content Hanesan: Kristu-Rei No Muzeum.(Fig3.web).Layout Website grupo3.html hanesan pagina daruak husi Fatin Interesante iha Distritu Dili,
kompostu husi pagina:
Header, Menu, Link, Content no Footer
Header= fo sai imagem background, liafuan, topiku(benvindu) kona-ba fatin interesante iha distritu dili.
Menu= Pagina Neebe Kompostu Husi Sub Titulus, Neebe Sei Lori Ema Atu Hatene Kona-Ba
Informasaun, Imagen, paisagem Kona-Ba Fatin Interesante Iha Dili.
Link=hanesan menu neebe halo variasaun/forma, ho objektivu lori utilizador sira atu halo ligasaun ba
pagina web seluk hanesan: google, facebook(fb), yahoo, yutube, twitter no agente sira seluk i ao mesmu
tempu halo link ba fali pagina dahuluk..
Content=sai nuudar pagina importante mos hanesan modelu textarea atu fo sai/publika informasaun,
fotografia, definisaun importansia web nian kona-ba fatin interesante iha Dili.
Footer=hanesan pagina/espasu ikus nian husi pagina web nian, neebe kriador/produtor website sira uza
hodi kria no publika sai informasaun web tuir data, tempu no periodo. Ezemplu: Design by: copyright
estudante untl@2013.


PAGINA MENU- (GALLERY)
Gallery.Html=hanesan pagina ida neebe koloka hamutuk imagem/foto husi fatin interesante iha dili, atu
atrai ema hodi vizita fatin refere (Fig4.web)PAGINA MENU (MATERIA)
MATERIA.html= pagina neebe rekoila, hatudu, define no esplika kona-ba istoria, lalaok,
dezenvolvimentu, no kresimentu husi fatin interesante Dili nian hanesan: Kristu-Rei & Muzeum.
(Fig5.web)PAGINA MENU (BIODATA)
BIODATA.html= hanesan pagina ida importante tebes atu halo kunesimentu ba kriador website sira nia
identidade, prinsipalmente mai ami basui group mak hanesan: FILOMENO JOAQUIM DA SILVA
(MENO), FRANCISCO ASSIS DA SILVA (ASSIS) NO JOAO BAPTISTA AMARAL (MATAI). Husi
pagina nee rasik fo sai iha Content, reprezenta deit ami-nia fotografia, maibe wainhira ita boot sira
hakarak hatene detailamente kona-ba ami nia identidade bele klik no hare iha liafuan detalho. Se
hakarak fila fali klik iha back (Fig7.web).

Kontinuasaun ba Pagina Menu (Biodata) nian
Nee mak solusaun ikus husi biodata basui group nian wainhira ita halo link/ligasaun ba Detalho
(Fig8.web).FINALIDADE NO KLONKUZAUN
Husi website nee nia dahuluk too finalidade, Guia ita atu komprende no oinsa ita fo importansia ba
dezenvolvimentu teknolozia neebe akontese iha mundu mileniu ohin loron nian. Kuaze maioria
populasaun iha mundu mak asesu informasaun husi internet, espesialmente ba ita-nia nasaun Timor-leste
neebe ohin loron sai hanesan nasaun neebe foin hakat ba pasu dezenvolvimentu, tamba nee sei iha
desafiu barak ba povu rai ida nee nian, atu asesu ba informasaun teknolozia presizamente iha instrumentu
tekniku nian, atu bele fahe no publika ba sidadaun hotu kona-informasaun oin-oin neebe mosu iha
nasaun ida nee. Entaun ita tenki kolabora hamutuk no kontribui ba infomasaun liu-husi website. Nunee
website mak sei lori benefisiu , vantazen no karakteristika foun kona-ba informasaun Timor-Leste nian ba
mundu Internasional.

SUGESTAUN
Ami kriador website BASUI GROUP nian, hakarak sugere ba estudante, mestri, sidadaun, instituisaun
estadu, instituisaun privadu no kliente hotu neebe uza ka asesu informasaun husi internet, ita tenki
respeita no fo importansia ba informasaun neebe ema kria iha website nee espesial liu iha Fatin
Interesante sira iha Timor-Leste hanesan Distritu Dili.. Hamutuk ita kontribui ba bem estar nasaun
Timor-leste, no promove rekursu umanu foun neebe bele lori ita-nia nasaun ba oin no moris
pasifikamente.
Ba leitor sira neebe lee ami nia papel trabailu ida nee, ami husu ita boot sira atu kompriende no tau iha
pratika kona-ba informasun neebe fo sai tiha ona husi ami-nia website. Oinsa ita tenki respeita no
valoriza , hadomi, hamoos no kuida nafatin fatin interesante sira atu sai nuudar rikeza ba Timor-Leste.
Ami iha esperansa boot katak: ba futuru ita bele kontribui ba dezenvolvimentu teknolozia informasaun
neebe sei transforma ka mosu iha mileniu foun.


REFERENSIA


KOLABORASAUN IDEAS NO HANOIN HUSI BASUI GROUP: FILOMENO JOAQUIM DA
SILVA, FRANCISCO ASSIS DA SILVA NO JOAO BAPTISTA AMARAL, ESTUDANTE UNTL,
FACULDADE ENGENARHIA CIENCIA E TECNOLOGIA, DEPARTAMENTO INFORMATICA
TINAN AKADEMIKU 2013.