Sie sind auf Seite 1von 6

Grund- und Hauptschule JU Druga

osnovna kola
Druga osnovna kola ivinice
ivinice


Lehrerin: Jasenka Behri
!"#$"#"!$%
Unterrichtsvor&ereitung '(ripre)a *a
nastavni +as
Deutsche ,prache ' -.e)a+ki .e*ik
Unterrichtseinheit ' -astavna .edinica: /reundscha0t
1(ri.atel.stvo2
NASTAVNIK: Jasenka Behri
KOLA: JU Druga osnovna kola - ivinice
RAZRED: deveti
DATUM: 02.12.2013.
NASTAVNI PREDMET: ne!a"ki e#ik$ %% strani e#ik
NASTAVNA CJELINA: &reundscha't
TIP CASA:o(rada teksta
NASTAVNA JEDINICA: &reundscha't- )in *esete+t
OBLIK NASTAVNOG RADA: 'rontalni$individualni$rad u ,aru
METODE NASTAVNOG RADA: ilustrativno-de!onstrativne !etode i ver(alno-tekstualne
-!etoda "itana$ ,isana$ ra#govora i us!enog i#lagana.
CILJ ASA: cil nastave stranih e#ika a sticane$ ,roirivane i ,rodu(livane #nana u
svi! e#i"ki! as,ekti!a
ZADACI ASA: OBRAZOVNI- usvaane nove leksike i u,otre(a nove leksike u
govoru$,o(olane konver#acie

FUNKCIONALNI- ra#viane s,oso(nosti sluana i sa!ostalnog
ra#u!evana teksta$ra#viane logi"kog ,ove#ivana

ODGOJNI- (u/ene interesa #a novo i ne,o#nato$,odsticane u"enika na
aktivnu saradnu i u"ee ,ri o(radi novog i ne,o#natog
(u/ene interesa #a odr0avane i negovane ,riatelstva$,ri!ena
ste"enih #nana u ,raksi

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA: ta(la$kreda$ radni listii$ud0(enik$ radna
sveska$ ,lakati$ stikeri$ selote,$

LITERATURA: 1e!a"ki e#ik #a 2.ra#red$3lata 4aglalia
DINAMIKA ASA: U56D1% D%6 78-98
:*;51% D%6 338-378
3;5<=1% D%6 78
>6? 1;@>;516: A;@;
EINFHRUNGSTEIL - UVODNI DIO
Bo#draviti u"enike.U,isati odsutne u"enike-ako ih i!a..
Uvodi! u"enike u te!u i #ainteresira! ih #a te!u$tako to na ta(lu oka"i! ,lakat 0ute (oe
sa C slike.- na te!u ,riatelstvo.. Boka#ue! 'otogra'iu ,o 'otogra'iu i ,ostavla!
u"enici!a ,itana.
Was si!s" #$ a$% #& F'"'( "a )i#i* +a %'"',-a%i.i(
Wi a/" si+# si( K'/i0' i&a.$ ,'#i+a(
Si+# si ,/120/i2! '#- "-a$-i,( Da /i s$ s-"+i i/i "$3+i(
Was &a2!+ si( "a -a#(
U# svaku 'otogra'iu lie,i! i citate i ra#govara!o o citati!a.
F-$+# -0++" &a+ i+ N'"45 #$"s2!s S6-i2!7'-"8
F-$+#s2!a%" is" i+ S/ i+ 97i K:-6-+45 A-is"'"/s8
F-$+# 0a++ &a+ +i2!" 0a$%+;a<- 7- si !a" is" -i2!45 $+<0a++"8
G$" F-$+# si+# 7i S"-+4Ma+ 0a++ si +i2!" i&&- s!+;a<- si si+# i&&- #a=
5 $+<0a++"8
G$" F-$+# &$ss &a+ !a<+ 5$+<0a++"8
P-i.a"/. s6'9+a&' $ +)'/.i45 +.&a>0a i9-0a8
P-i.a"/.s")' . .#+a #$*a $ #)a "i./a45 A-is"'"/8
P-i.a"/. + &'3&' 0$6i"i;a/i 0' i! i&a;. <',a"45 +6'9+a" a$"'-8
D'<-i 6-i.a"/.i s$ 0a' 9)i.9#4N &'3&' i! $)i.0 )i#."i;a/i s$ $)i.0 9a +as "$4
5 +6'9+a" a$"'-8
D'<- 6-i.a"/. &'-a&' i&a"i4 5 +6'9+a" a$"'-8
HAUPTTEIL ? GLAVNI DIO
<ot ist das @D!(ol der *ie(e und gel(...E Ja$gel( ist das @D!(ol der &reundscha't.- crvena e
si!(ol lu(avi $a 0uta...E Da$0uta e si!(ol ,riatelstva..
1aa nova lekcia e FF-$+#s2!a%" G4 3ati! na,ie! naslov na ta(lu.U"enici na,iu naslov u
svesku. 1a tekst se nala#i u ud0(eniiku na strani @A. Brie "itana teksta ,odieli! u"enici!a
radne listie i o(asni! #adatak. Dok a "ita! tekst$ u"enici u #adatku na radno! listiu
#okru0uu ta e ta"no ;$B ili H.
Was is" -i2!"i, A; B '#- C4
B4Ma-0$s $+# C!-is"ia+ si+# 444444444444444
A B-1#- B F-$+# C Fi+#
C4Si 0+++ si2!44444444444444444
A /a+, B 1<-!a$6" +i2!" C +i2!" s' /a+,
A4C!-is"ia+ !a" %-1!- i+ 444444444444444444 ,7'!+"4
A i+& D'-% B B's+i+ C #- Na2!<a-s2!a%" )'+ Ma-0$s
@4J"9" 7'!+" - 4444444444444444
A a& S"a#"-a+# B i+ i+- H'/9!1"" C i+ i+- W'!+,&i+s2!a%"
D4C!-is"ia+ $+# Ma-0$s si+# i&&- +'2!4444444444444444
A s2!/2!" F-$+# B ,$" F-$+# C +i2!" s' ,$" F-$+#
E4 I+ #- NF! )'+ C!-is"ia+s Ha$s is" 444444444444444444444
A i+ ZOO B i+ 0/i+- S C i+ Fa<-i0
3ati! u"enici "itau re"enice$ tako to u nih u(ace ta"an odgovor.
6nda u"enici "itau tekst.>oko! "itana teksta a ,ie! ne,o#nate rie"i na ta(lu$o(anava!
ne,o#nate rie"i$ a u"enici ,re,isuu ne,o#nate rie"i sa odgovaraui! ,revodo! u nihove
sveske.
1akon "itana teksta$ u"enici u ,aru u ud0(eniku na strani C3 u #adatku 10 (ile0e ta"ne
tvrdne ve#ane #a ,rvi dio teksta i ,orede do(iene in'or!acie sa svoi! ,ret,ostavka!a.
1eta"ne re"enice is,raviti u svesku.
U"enici e #nati ,re,o#nati tra0ene in'or!acie u tekstu koi "itau.3adatak e (iti us!eno
,re#entovan.
Boslie u"enici!a ,odieli! koverte sa ,itani!a i koverte sa odgovori!a ve#ani #a tekst.6ni
tre(au u ,aru da s,oe ,itana i odgovore.Ja na,ie! (roeve ,itana na ta(lu$a kada u"enici
(udu govorili odgovore u# (ro do,isue! slovo koe e (ilo u# ta odgovor.U"enici #nau
re,roducirati sadr0a ,ro"itanog teksta.
F-a,+-6i"a+.a
B4Was si+# C!-is"ia+ $+# Ma-0$s(
C4Wi /a+, 0+++ si2! Ma-0$s $+# C!-is"ia+(
A4W- is" F/"- GMa-0$s '#- C!-is"ia+(
@4I+ 7/2! K/ass ,!+ si(
D4W' !a" C!-is"ia+ %-1!- ,7'+"(
E4Wi %F!-" Ma-0$s 9$ C!-is"ia+(
H4W'!i+ ,!+ Ma-0$s $+# C!-is"ia+ i+ i!-- F-i9i"(
A+"7'-"+-'#,')'-i
a8A$% #+ S4
<8C!-is"ia+4
28I+ #- Na2!<a-s2!a%" )'+ Ma-0$s4
#8Mi" #& Fa!--a# '#- &i" #& B$s4
8F-$+#4
%8Si" #- -s"+ K/ass4
,8I+ #i I4
Ukoliko ostane vre!ena$ na krau glavnog diela u"enici e do(iti u radno! listu na strani C3
#adatak (ro 9 u koe! do,unavau in'or!acie o 4arkusu i ?ristianu uve0(avaui #avisne
re"enice sa ve#niko! dass.U"enici !ogu raditi u ,arovi!a.U"enici us!eno "itau re"enice.

ABSCHLUSSTEIL- ZAVRNI DIO
Brie evaluacie nae ,osledne te!e$u"enici!a #ada! i o(asni! do!ai #adatak.
Mi+ <s"- F-$+#J Mi+ <s" F-$+#i+4 >re(au ukratko o,isati nihovog na(oleg
,riatela ili nihovu na(olu ,riatelicu.
1a ta(lu #alie,i! ,lakat sa te!o! Mi+ <s"- F-$+#J &i+ <s" F-$+#i+ s'//"444444
1a ta ,lakat oka"i! ,a,iri sa !oi! !ilene!$kakav (i !o ,riatel tre(ao (iti i
,ro"ita!4Bodieli! u"enici!a stikere na koe e u"enici ,isati svoe idee$kakav (i nihov
,riatel ili ,riatelica tre(ali da (udu.3ati! u"enici lie,e listie na ,lakat i "itau svoe
i#ave.
PLAN TABLE
F-$+#s2!a%"
B4 6/a0a"
(e'reundet sein I &reunde sein
die 1ach(arscha't$-en 5 E- /<" +i2!" s' 7i" )'+ &i+& Ha$s4E- is" &i+ Na2!<a-48
die )cke$-en 5 6'0a9a"i 8
der @tadtrand J das @tadt#entru!
(elie(t I ,o,ulKr
das ;us'lugs#iel$-e 5 Ei+ O-"; 7' 7i- i++ A$s%/$, &a2!+;I& S6"&<- 7a- KS/a>aL
$+s- A$s%/$,s9i/8
der >re'',unkt$-e 5 Ei+ O-";7' si2! F-$+# "-%%+; 94B4 Ca%; S"a#"; S2!$/; Pa-0;4448
die JugendlicheI unge *eute
MMa-0i-a+a '<.a*+.+.a + 6i*& +a "a</$4
B4
C4 %
A4 <
@4 ,
D4 2
E4 #
H4 a
Ha$sa$%,a< Mi+ <s"- F-$+#J Mi+ <s" F-$+#i+
C4 6/a0a"