You are on page 1of 1

Ikalawang Sumatibong Pagsusulit sa HEKASI 4

A. Isulat ang T kung tama at M kung mali ang pangungusap.


1. Nasa silangan at kanluran ng mundo ang dalawang polo.
2. Ang compass rose ay nagsasabi kung saan matatagpuan ang hilaga sa mapa.
3. Compass ang instrumentong ginagamit sa pagtukoy ng direksyon.
4. Inilalarawan ng ruler ang tunay na laki, haba o distansya ng isang bagay o pook
mula sa isang pook.
5. Kilometro ang yunit na karaniwang ginagamit sa pag-iiskala.
6. Tuwing gagamit ng mapa, laging unang hanapin ang panandang palaso na
nakaturo sa hilaga.
7. Nakaharap ka sa kanluran, ang nasa kaliwa mo ay ang timog.
8. Hilagang-kanluran ang katapat ng Timog-silangan.
9. Nasa silangan ng Pilipinas ang dagat Luzon.
10. Pinalalaki ng iskala ang mapa ng isang lugar.
11. Ang relative location ay ang lokasyon ng lugar na ibinabatay sa pamamagitan ng
nakapaligid na hangganan.
B. Isulat ang tamang sagot.
12. Ang malaking sukat ng isang lalawigan ay nabibigyan ng katumbas na maliit na
sukat sa pamamagitan ng paggamit ng ______.
13. Sa iskalang 1 sentimetro=250 kilometro,ang 10 sentimetro ay katumbas ng
_____ kilometro.
14. Kung ang isang guhit sa iskala ay kumakatawan sa 10,000 kilometro ang anim na
guhit ay katumbas ng ____.
15. Kung ang bawat sentimetro sa iskala ay katumbas ng 100 kilometro, ang 1000
kilometro ay katumbas ng ___ sentimetro.
C. Ibigay ang hinihingi ng bawat bilang.
16-19. Ibigay ang 4 na pangunahing direksyon.
20-23. Isa-isahin ang 4 na pangalawang direksyon.
24. Iguhit ang compass rose
25. Iguhit ang north arrowIkalawang Sumatibong Pagsusulit sa HEKASI 4
A. Isulat ang T kung tama at M kung mali ang pangungusap.
1. Nasa silangan at kanluran ng mundo ang dalawang polo.
2. Ang compass rose ay nagsasabi kung saan matatagpuan ang hilaga sa mapa.
3. Compass ang instrumentong ginagamit sa pagtukoy ng direksyon.
4. Inilalarawan ng ruler ang tunay na laki, haba o distansya ng isang bagay o pook
mula sa isang pook.
5. Kilometro ang yunit na karaniwang ginagamit sa pag-iiskala.
6. Tuwing gagamit ng mapa, laging unang hanapin ang panandang palaso na
nakaturo sa hilaga.
7. Nakaharap ka sa kanluran, ang nasa kaliwa mo ay ang timog.
8. Hilagang-kanluran ang katapat ng Timog-silangan.
9. Nasa silangan ng Pilipinas ang dagat Luzon.
10. Pinalalaki ng iskala ang mapa ng isang lugar.
11. Ang relative location ay ang lokasyon ng lugar na ibinabatay sa pamamagitan ng
nakapaligid na hangganan.
B. Isulat ang tamang sagot.
12. Ang malaking sukat ng isang lalawigan ay nabibigyan ng katumbas na maliit na
sukat sa pamamagitan ng paggamit ng ______.
13. Sa iskalang 1 sentimetro=250 kilometro,ang 10 sentimetro ay katumbas ng
_____ kilometro.
14. Kung ang isang guhit sa iskala ay kumakatawan sa 10,000 kilometro ang anim na
guhit ay katumbas ng ____.
15. Kung ang bawat sentimetro sa iskala ay katumbas ng 100 kilometro, ang 1000
kilometro ay katumbas ng ___ sentimetro.
C. Ibigay ang hinihingi ng bawat bilang.
16-19. Ibigay ang 4 na pangunahing direksyon.
20-23. Isa-isahin ang 4 na pangalawang direksyon.
24. Iguhit ang compass rose
25. Iguhit ang north arrow