Sie sind auf Seite 1von 23

Gustav Theodor Fechner

Knjiica
iz
Afterlife


"Meutim, to je uvijek sretan kada njegov
Korijeni i nastavlja iriti svoje !ostojanje
uklju"e u drugim !ogledima# "
$chiller je na %# travnja &'(' Goethea#

) *nsel+,erlag, -ei!zig


Prvo poglavlje
.ovjek ne jednom, nego tri !uta ivi na zemlji# /jegov !rvi stadij ivota je stalna
sna, drugi su se izmjenjivali izmeu sna i jave, tre0i vje"ni straari#
) !rvoj fazi "ovjek ivi sam u mraku1 na drugoj ivi drutven, ali odvojeno osim te
izmeu druge u svjetlu da mu a2s!iegelt !ovrinu na tre0em !re!li0e njegov ivot s
onim drugim duhovima na vioj ivot u najvioj duhu, a on gleda u !rirodu kona"nih
stvari#
Auf der ersten $tufe ent3ickelt sich der K4r!er aus dem Keime und erschafft sich
seine 5erkzeuge f6r die z3eite1 auf der z3eiten ent3ickelt sich der Geist aus dem
Keime und erschafft sich seine 5erkzeuge f6r die dritte1 auf der dritten ent3ickelt
sich der g4ttliche Keim, der in jedes Menschen Geiste liegt und schon hier in ein f6r
uns dunkles, f6r den Geist der dritten $tufe tageshelles 7enseits durch Ahnung,
Glau2e, Gef6hl und *nstinkt des Genius 62er den Menschen hinaus3eist#
8er 92ergang von der ersten zur z3eiten -e2ensstufe hei:t Ge2urt1 der 92ergang
von der z3eiten zur dritten hei:t Tod#
8er 5eg, auf dem 3ir von der z3eiten zur dritten $tufe 62ergehen, ist nicht
finsterer als der, auf dem 3ir von der ersten zur z3eiten gelangen# 8er eine f6hrt zum
;u:eren, der andere zum inneren $chauen der 5elt#
5ie a2er das Kind auf der ersten $tufe noch 2lind und tau2 ist f6r allen Glanz und
alle Musik des -e2ens auf der z3eiten und seine Ge2urt aus dem 3armen Mutterlei2e
ihm hart ankommt und es schmerzt, und 3ie es einen Augen2lick in der Ge2urt gi2t,
3o es die <erst4rung seines fr6heren 8aseins als Tod f6hlt, 2evor noch das =r3achen
zum ;u:eren neuen $ein stattfindet, so 3issen 3ir in unserem jetzigen 8asein, 3o
unser ganzes >e3u:tsein noch im engen K4r!er ge2unden liegt, noch nichts vom
Glanze und der Musik und der ?errlichkeit und Freiheit des -e2ens auf der dritten
$tufe und halten leicht den engen dunkeln Gang, der uns dahin f6hrt, f6r einen
2linden $ack, aus dem kein Ausgang sei# A2er der Tod ist nur eine z3eite Ge2urt zu
einem freieren $ein, 3o2ei der Geist seine enge ?6lle s!rengt und liegen und
verfaulen l;:t, 3ie das Kind die seine 2ei der ersten Ge2urt#
8anach 3ird alles, 3as uns mit unseren jetzigen $innen ;u:erlich und gleichsam
nur aus der Ferne nahe ge2racht 3ird, in seiner *nnerlichkeit von uns durchdrungen
und em!funden 3erden# 8er Geist 3ird nicht mehr vor62erstreifen am >erge und
Grase, er 3ird nicht mehr, umge2en von der ganzen 5onne des Fr6hlings, doch von
der 5ehmut ge@u;lt 3erden, da: das alles ihm nur ;u:erlich 2lei2t, sondern er 3ird
>erg und Gras durchdringen und jenes $t;rke und dessen -uft im 5achsen f6hlen1 er
3ird sich nicht mehr a2m6hen, durch 5orte und Ge2;rde einen Gedanken in anderen
zu erzeugen, sondern in der unmittel2aren =in3irkung der Geister aufeinander, die
nicht mehr durch die K4r!er getrennt, sondern durch die K4r!er ver2unden 3erden,
3ird die -uft der Gedankenzeugung 2estehen1 er 3ird nicht ;u:erlich den
zur6ckgelassenen -ie2en erscheinen, sondern er 3ird in ihren innersten $eelen
3ohnen, als Teil dersel2en, in ihnen und durch sie denken und handeln#


Zweites Kapitel
8as Kind im Mutterlei2e hat 2lo: einen K4r!ergeist, den >ildungstrie2# 8ie
$ch4!fung und =nt3ickelung der Gliedma:en, 3omit es aus sich heraus3;chst, sind
seine ?andlungen# =s hat noch nicht das Gef6hl, da: diese Glieder sein =igentum
sind, denn es ge2raucht sie nicht und kann sie nicht ge2rauchen# =in sch4nes Auge,
ein sch4ner Mund sind ihm 2lo: sch4ne Gegenst;nde, die es geschaffen, un3issend,
da: sie einst dienst2are Teile seines $el2st sein 3erden# $ie sind f6r eine folgende
5elt gemacht, 3ovon das Kind noch nichts 3ei:1 es st4:t sie aus verm4ge eines ihm
sel2st dunkeln Trie2es, der nur in der Arganisation der Mutter klar 2egr6ndet
liegt#
&B
A2er so, 3ie das Kind zur z3eiten -e2ensstufe reif, die Argane seines
2isherigen $chaffens a2streift und dahinten l;:t, sieht es sich !l4tzlich als
sel2stkr;ftige =inheit aller seiner $ch4!fungen# 8ieses Auge, dieses Ahr, dieser
Mund sind jetzt ihm zugeh4rig, und 3enn es erst nach dunkelem einge2orenen
Gef6hle diesel2en schuf, so lernt es jetzt deren k4stlichen Ge2rauch kennen# 8ie 5elt
des -ichts, der Far2en, der T4ne, der 86fte, des Geschmacks und Gef6hls gehen ihm
erst jetzt in den dazu erschaffenen 5erkzeugen auf, 3ohl ihm, 3enn es sie 2rauch2ar
und t6chtig schuf#
&B
8em ChDsiologen l;:t sich 2ezeichnender sagenE das schaffende Crinzi! des Kindes liegt vor der Ge2urt nicht
in dem, 3as nach der Ge2urt von ihm fortle2en 3ird, 3as ja jetzt erst das A2h;ngige ist, das Geschaffene,
sondern in dem, 3as vom Kinde 2ei der Ge2urt in F6ckstand 2lei2en und verder2en 3ird, 3ie der -ei2 des
Menschen im Tode G!lacenta cum funiculo um2ilicali, velamentis ovi eorum@ue li@uori2usB, aus seiner
T;tigkeit, als seine Fortsetzung 3;chst der junge Mensch hervor#


Crva faza u drugi omjer je !orastao u !ovratku drugog do tre0eg omjeru# $ve nae
akcije i elje u ovom svijetu je kao jedini izra"unava da 2i nam organizam da vidimo
u sljede0em svijetu od nae vlastite, te 0e tre2ati#$vi intelektualni u"inci, svi u"inci
sile iskaza !roizlaze tijekom trajanja ljudskog 2i0a iz njega i kroz !rolaze kroz ljudski
svijet i !rirode ve0 su !ovezana s tajnom, nevidljivom trakom, oni su duhovni udovi
ljudi vozi u svom ivotu !ovezan s duhovnom tijelu, tijelo nemirnim daljnjim+
dostizanje mo0i i utjecaja, svijest je jo uvijek izvan njega, a on je z2og toga, iako je
nerazmrsivo utkani zajedno s njegovom sadanjem 2i0a, ali !riznaje samo !olazita
isto za njegove# ) trenutku smrti, kada se "ovjek odvaja od institucija na koje je
njegova kreativna snaga ovdje je 2io !ovezan, on !rima odjednom svijesti sve to ivi
na kao rezultat njegovih ranijih manifestacija ivota u svijetu ideja, snage, u"inaka, i
dalje djelovati kao izvor organski tekla, takoer nosi njegovo organsko jedinstvo u
se2i, ali je sada aktivan, samouvjereni, jaka, !a "ak i sa svojim !ojedina"nim
a!solutnu vlast vlada u "ovjeka i !rirode na vlastitoj odlu"nosti#
Ano to je netko !ridonijela tijekom svog ivota u kreiranju, odnosno o"uvanja
"ovje"anstva i !rirode !rivla"i ideja, to je njegov 2esmrtni dio, i dalje 0e 2iti na snazi
u tre0oj fazi, ali, iako je tijelo u koje je sila koja djeluje na 8rugi je 2io vezan, je
istrunuo dugo# /eka ono to je stvorio milijune mrtvih ljudi, trgovalo misao nije
umro s njima, ali to je o!et unitili ono stvoriti sljede0i milijuna, "in, da, ali to je jo
uvijek osje0ao u to i sami razvili ivi u njima dalje vozi ih na velike ciljeve koje oni
sami ne vide#
/aravno, ovo idealan na"in ivota "ini se da nas samo kao a!strakcija, i dalje
utjecaj duha mrtvaca u ivot samo kao !razan um stvar# Ali to je ono to "ini za nas,
jer mi nemamo smisla za hvatanje duhove na tre0oj fazi njihova istina, is!unjavaju0i
!rirodu i !rodoran 2i0e, samo !o"etnih to"aka njihovog !ostojanja na naoj moemo
vidjeti, dio s kojim su ) nas su odrasli, a mi samo !ojavljuje u o2liku tih ideja koje su
umnoeni njih u nama#
>ilo vala ciklusa, jedan od !otonu0a kamen lijevo u vodu, svaki kamen koji viri jo
ga uz2uenje, ali i utjecaj novog vala kruga, ostaje dosljedan se2i krug svi uz2ueni i
nosi u cijelosti1 kamenje, ali znam samo o komadanje !erifernih sklo!ova# Mi smo
takvi neuki kamenje, samo da mi, za razliku od "vrstih kamenjem, "ak i !o2ijediti
svakoga ve0 u ne!rekidnom krugu ivota u"inaka nam je da ne samo da se iri !rema
drugima, ali u drugima#
/aime, tijekom svog ivota, svaki "ovjek raste s njezinim u"incima na drugima
rije"ju, !rimjerice, font i djelom# .ak i kao Goethe ivjeli, do!rinijeli milijune
Mitle2ende iskru u samoj njegovoj glavi, na kojoj je !lanula nova svjetla, ve0 je ivio
kao /a!oleon, njegov duh je stu!io na snagu gotovo cijeli suvremeni svijet1 umro
kao o2je ove grane ivota, koji su !risiljeni u suvremenika umro, ne s1 samo
!okreta"ka sila nova ove strane grane izie, a rast i daljnji razvoj ovog iz !ojedinac
odlasku, !ojedinac !onovno formiranje u cijelosti figments se sada dogaa s
jednakom !re2ivanje nas sigurno ne0e 2iti ste"eno samo!ouzdanje nego !rije
njihovog !rvog iz2ijanja vreve# *!ak, Goethe, $chiller, /a!oleona, -uther je meu
nama, u nama, kao samosvjesni, "ak i vie nego to je razvio u njezinu smrt, misle0i u
nama i djeluje, ideje uvjerljivo i dalje razvijati !ojedince, svaki od ne vie uklju"ene
ive u ne!osrednoj tijelu, ali to"e na svijetu su 2ili u svom ivotu, uivali, dominirali,
i daleko do!ire sa samom so2om o u"incima jo uvijek ih osjetiti#
/ajve0i !rimjer snanim duhom koji i danas ivi u !otomstvu i dalje djelovati,
imamo u Kristu# To nije !razna rije", da je Krist ivio u svojim is!ovjednika1 svaki
!ravi kr0anin ga nosi ne samo relativno, ali doista ivi u se2i1 svatko sudjeluje u
njegovim djelovanjem u svojim osjetilima i mislim, za samo samo 8uhom Krista koji
rade u njemu ovu akciju i misao# An je !roirio !o svim "lanovima svoje zajednice, a
sve visi njegova 8uha zajedno su ja2uke !lemena, !o!ut loze vinove loze#
"7er kao to je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi jednog tijela iako mnogi,
jedno su tijelo, tako i Krist" G*# ## &H,&HB#
HB
HB
Mnogi 2i2lijski odlomci !aralelne su u ovoj zajedno "<end+Avesta" ***, str IJI ff#, i "Tri motivi i razlozi
vjere", $# &'K#


/o, nije samo najve0i umovi, ali svaki u"inkovit "ovjek 2udi u sljede0em svijetu sa
samo+stvorena, jedinica 2eskona"nih duhovnih kreacije, efektima, trenucima u se2i+
2avi organizam da izvri kakav ve0oj ili manjoj mjeri i imaju vie ili manje
Fortent3ickelungskraft, ovisno /akon duhu "ovjeka vie i snanije 2iti na!adnuti,
"ak u svom ivotu# Tko je, ali ovdje zaglavi na tlo i njegov duh !otre2an samo svoju
stvar da se !resele, hraniti i zadovoljstvo, od 0e ostati samo 2ezna"ajni !riroda# * tako
naj2ogatiji 0e 2iti najsiromaniji "ovjek, ako je on samo austut svoj novac da s!asi
svoju snagu, a najsiromaniji od naj2ogatijih, ako on austut svoju mo0 da do2ije svoj
ivot iskreno# <a ono to je svaki austut ovdje, on 0e imati tamo, a novac se
!rimjenjuju samo tamo, koji je stvorio !rimjenjivo#
Tajna naeg sadanjeg duhovnog ivota, e za istraivanje istine da nita nas
iskoristi da dio ovdje, tenja svakog !ravom duhu, stvoriti djela koja samo !otomstvo
0e imati koristi od savjesti sa aljenjem z2og nas nedoku"iva strah loe akcije
im!lantata da, ali nam donijeti 2ez mane ovdje su o"ito iz 2ezazlen antici!acija, sve
to 0e u0i u taj us svijetu, gdje je "ak i !lod nae najmanje i najskrivenije aktivnost
!ada !lijen na nas kao dio naeg se2stva#
To je velika !ravda stvaranja da svaka stvara uvjete njegova 2udu0nost se
2ude# Akcije su se ljudi nisu nagraeni od strane vanjskih nagrade ili kazne1 ne
!ostoji raj i !akao ne u uo2i"ajenom smislu kr0ana, idova i !ogana, kamo dua 0e
do0i !oslije smrti1 ne ska"u gore ili dolje jednom slu"aju, "ak i zastoja1 oni !raska ne,
oni ne deli@uesce u generalnom1 , ali nakon velikog fazi 2olesti, smrti, !reivio, da se
razvija u skladu s ne!romjenjivi mirno, svako daljnje !ozornica na temelju 2ive
sastavni dosljednosti !rirode na <emlji i dalje u jednoj i vie 2i0e1 i ovisno o oso2i
do2ro ili loe, !lemenite ili zajedni"ki djelovao vrijedno ili je u stanju mirovanja, on
0e u sljede0em ivotu zdravi ili 2olesni, lije!i ili runi, !ronali jak ili sla2 tijelo kao
svoju imovinu, a svoje slo2odno aktivnosti u toj $vijet 0e odrediti svoj stav !rema
drugim duhovima, svojom sud2inom, svojim darovima i talentima za daljnji na!redak
u tom svijetu#
$toga se zdrav i hra2ar# 7er tko ide !olako ovdje, tamo je hrom, a tko ne otvori o"i,
tu je imati glu!o lice, i tko "ini la i !akost, 0e osjetiti njegov nesklad s z2oru
istinskih i do2ro ras!oloen, kao da je jo uvijek 2oli 0e se voziti u tom svijetu,
!o!raviti zlo i da ozdravi ono to je on kriv za to, i nek na0i mira ili mira sve dok nije
skinuo i okajati svoj najmanji i zadnji nedjela# A kad su ostali duhovi imaju dugu
ostatak u >oga, ili radije ivjeli kao !artnera svojih misli, on 0e 2iti s!oran u nevolji,
au !romjenljivost ivota na <emlji, a njegova dua zlo je ljudska kuga s idejama
!ogreke i !raznovjerja, oni dovesti do !oroka i glu!ostima, a kako je on sam ostaje
iza se2e na !utu u zemljama tre0eg svijeta na!ravio savreno, on je !revie, gdje i
danas ivi, drite lea na !utu u drugi do tre0i#
Koliko dugo ve0 i neistinite, zlo i <ajedni"ki utjecanje jo i mogu se 2oriti za
njegovo !ostojanje sa istinito, lije!o, zar ne, to 0e trajati osvajaju sve ve0e snage, 2it
0e uniteni vlastitoj leima tu"e s !ove0anjem snage !osljedice, i tako je nita od svih
lai, sve zlo2e, stara !rljavtina u dui "ovjeka kraju ostati# $amo to je vje"na
neunitivo dio "ovjeka, to je istina u njemu, do2ro i do2ro# A ako samo senf sjeme
to je u njemu + u kojima nitko ne 2i 2ilo, ali da ne 2i + tako da 0e trajati o"istiti od
kukolja i ljama strane, samo zlo mu"e, i dalje "istilite ivota na tre0em stadiju i,
iako kasno, jo uvijek moe narasti do !rekrasnog sta2la#
Faduj se takoer, sve to "iji duh je kaljeno ovdje tuge i 2oli, to 0e ostvariti korist,
s !re!rekama na0i ovdje u hra2ri 2or2i !rotiv vaeg na!retka, i ja"i roeni u novi
ivot, to 0e se 2rzo i radosno traiti ono to vae vjetine neka /edostaje ovdje#


Glava trea
Aso2a koristi mnogo zna"i svrhe1 >og je sredstvo za mnoge svrhe#
>iljka misli da je samo rasti za se2e tamo, na vjetru rock, svjetla i zraka za !i0e,
mirise i 2oje kako 2i se !ri!remila za svoj nakit da se igra sa kukaca i !"ela1 + Ana se
takoer nalazi tamo, ali u isto vrijeme to je samo jedna !ora na zemlji, koji se susre0u
svjetlost, zrak i vodu i sudjelovati u !rocesima 2itnim za sav ivot na <emlji1 ona je
tu da auszud6nsten za zemlju da die, da joj tkati zelenu haljinu i ljude i ivotinje koji
!redstavljaju materijal za hranu, odje0u i to!line#
.ovjek misli da je samo za se2e tamo uivati sami djelovati, te osigurati za svoj
tjelesni i duhovni rast1 + To je 2ilo za, ali u isto vrijeme je njegovo tijelo i um samo
stan, 3orein vie stranih duhovi ulaze, za!lesti i razvijati, da rade sve !rocese jedni s
drugima, koji su ujedno i osje0aji i misli o ljudima i njihovu ve0u vanost za imati
tre0u fazu ivota#
.ovjekov duh je nemogu0e razlikovati i njegovo vlasnitvo i vlasnitvo tih viih
duhova, i to se dogaa u njemu, to je meu o2a istovremeno, ali na razli"ite na"ine#
>a kao to se u ovoj slici, koji 2i tre2ao 2iti nema slike, ali samo sim2ol ili
metafora, to se moe vidjeti u se2i troenje stoji u sredini arene Govdje crnom
!roziranB esterokrake zvijezde kao nezavisni, svoje unutarnje jedinstvo, njegove
zrake sve od njegovo sredite !ovezan ovisna i jednako karakterizira, ali s druge
strane to !onovno s!ojili !ojavljuje iz ulan"avanje od est jednostavnih o2ojenih
krugova, od kojih svaka ima svoje unutarnje jedinstvo samo !o se2i, i kao svaki
sno!u iste i se2e kao krugova kroz njihov angaman je !roizlazi !ri!ada, tako da je s
ljudske due#
Aso2a "esto ne zna gdje je doao u svojim mislima, on ga nae malo1 ona ga
!retvara u "enju, tjesko2e ili uitka, kojom on moe dati nikakav ra"un1 ona ga
!oziva da djeluje mo0 ili ga !odsje0a na glas njemu izvana on je !ogodan su!strat
svjesni# To su na!adi duhova koji suosje0aju s njim, u njemu djeluje iz drugog agenta
isti"e, kao svoje# 7o vie za!anjuje su njegovi u"inci u nas, kada je u nenormalnim
uvjetima Gmonitoringa sna ili mentalna 2olestB koja je za!ravo ovisni odnos izmeu
njih i odlu"io u njihovu korist, tako da smo samo u!ijaju !asivno, koja te"e iz njih,
2ez !ovratnog djelovanja s nae strane#
/o, koliko god ljudski um je 2udan i zdrav, on nije 2ezumnog igra ili !roizvod
umova koje rastu u njemu ili od koje je, "ini se, odrasli zajedno1 ali ono to u!ravo ti
duhovi vezani skrivene urle2enskr;ftige centar !un duhovne !rivla"nosti, u kojoj svi
zajedno tekle, u kojoj su svi sijeku i meuso2nim odnosa sa svakim drugim svjedoka
misli, to nije izazvalo samo raskriju duhova, ali ljudi kao njegov )reigentum
a2oridinske za"e0em1 i slo2odna volja, samoodreenje, samosvijest, razum i uzrok
svih intelektualne imovine iskazuju se u tekstu# Ali sve to je !ri roenju je !o!ut
ne!ro2avljene sjemenke, samo "ekaju razvoj organizma ivjeti !ot!uno !una
individualne stvarnosti# A "ovjek je doao u ivot, da se osje0aju zle duhove i guve
!ristu! sa svih strana i traiti svoju snagu da se njih na!raviti kako 2i ih oja"ala kroz
trenutku se2e, ali to se !ostie njih, u isto vrijeme to 0e Trenutak vlasnitvo, ljudskog
uma ga je zamislio i do!rinosi njegovom razvoju#
-judi na urastao zlih duhova su jednako do2ro, iako je, ina"e !odlono utjecaju
ljudske volje, kao ovisi "ovjek "udnih duhova1 on moe jednako do2ro roditi u
sredini svog duhovnog 2iti novi !ridruenih duhovima u njemu, jer to moe imati
utjecaj na utvrivanje njegova najdu2lje 2i0e1 ali u skladno razvijenom duhovnom
ivotu nema volje ima nadmo0 nad drugim# >udu0i da svaki stranih duh ima samo
jedan dio se2e s !ojedinca u zajednici, volja !ojedinca moe samo imati u"inak
!oticajno na njega, lei sa svim svojim drugim dijelovima Asim ljudi1 a 2udu0i da je
svaki ljudski um uklju"uje zajednica vrlo razli"itih stranih duhove u se2i, tako da 0e
jednog !ojedinca moe uklju"uje samo ima stimuliraju0i efekt na cijelu oso2u, a tek
kada je oso2a s 2es!latnim samovolje cijelosti njegova samo na !ojedina"ne duhova
izvaeno on je lien s!oso2nosti da ga gos!odar#
/isu svi duhovi mogu !ovezati nasumice u istoj dui na samoj jedinici1 dakle, tvrde
do2ro i zlo, istinu i lee duhove za njihovu !osjedu, a tko !o2ijedi u s!oru, zadrava
!olje# )nutarnji suko2 koji se tako "esto u ljudima ima !rostora, nije nita drugo nego
ovoj 2or2i izvanzemaljac duhove koji ele ste0i njegovu volju, razum, njegova
unutarnja je kratko za se2e# Kao "ovjek s!orazum od rezidentnih duhovima u njemu
osje0a kao tiha, jasno0u, sklad i sigurnost se2e, on se osje0a svoju 2or2u u se2i kao
tjesko2a, sumnja, oklijevanje, konfuzije i !odijeljenosti u svojoj unutranjosti# Ali ne
kao na!ora cijena ili trom !lijen on !adne ja"i duhove u ovom s!oru !lijen, ali s
izvornim automatskim snage u sreditu svoga 2i0a, on stoji izmeu doseu gore
!rema snagama holding koji ele !ovu0i ga u 2lizini, a da rat za koji dio je eli, i na
taj na"in moe !o2jeda za sla2ije mo0i da odlu"uje 2e "ini mu svoju mo0 !rotiv
ja"i# Tako da "ak i ljudi u jeku estokih s!ora ostaje neizazvan dok je uroena
slo2oda svom snagom zadrala, a ne umorni da ga koristi, on je i!ak !adne tako "esto
zli duhovi !lijen, !a je to razlog da se Kraftent3ickelung iznutra je !ovezan s
trudu1 !a dovoljno da 2ude ljut, "esto se da je samo lijen i casual#
>olje je "ovjek ve0, lake je za njega 2iti jo 2olji, a jo gore je, lake kvari
a!solutno# <a do2ar "ovjek ve0 uloili !uno u do2rom ras!oloenju u se2i, koja sada
udruiti snage s njim !rotiv unatrag i novim thronging zlih duhova, i !otedi mu
Kraftent3ickelung iz njezine unutranjosti# 8o2ro "initi do2ro, 2ez truda1 njegovi
duhovi to u"initi za njega1 siromasima mora, ali samo navlaite i !revladati, teimo
!rema njemu rade sve zle duhove iz unutarnje snage#
Asim toga, !retraga i kravate Covezani !ovezanim i 2jei svoju su!rotnost, ako to
ne !risiljava isto# 8o2ri duhovi u nama !rivla"e do2ri duhovi osim nas, i zli duhovi u
nama zla osim nas# Leljeli vratiti "iste duhove u "istom duom, i zla u nas tuma"iti
nam zlo, ali nas# 7esu li do2re duhove na!ravljene samo u naoj dui iz ruke, tako
2rzo 2jei od se2e, !osljednji vrag, koji je jo uvijek ostao u njoj, nije ga u do2rom
drutvu nemiran1 i tako dua do2rih ljudi je "ista ne2eski stan za 2lagoslovljena
meuso2no rezidentnih duhova# Ali, do2ri duhovi, kada su o"aj !oricati neodoljiv zlo
koje je !ostalo duu, da ih !usti na miru, i tako 0e trajati !akao, mjesto samo za
mukama !rokletih# <2og 2oli savjesti i unutarnjeg razaranja i nemira u dui zli su
2olovi koje osje0ate ne oni sami, ali s jo uvijek gorka jada !rokleti duhovi u njima#


etvrto poglavlje
8o vii duhovi ive ne samo u !ojedinaca, ali svaku od njih za se2e razgranate u
nekoliko, oni su ti koji vode ovaj narod duhovni !ut, to je o2lik vjere, ili istina,
moralne ili !oliti"ke as!iracije# $vi ljudi koji imaju 2ilo kakvu duhovnu zajednitvo
jedni s drugima, idu zajedno na tijelu jednog te istog 8uha i !okoravati ideju da je
!rimio ga je u njih kao da !ri!adaju zajedno "lanova# .esto ideja ivi u cijelog
naroda odjednom, "esto masa ljudi 0e 2iti uz2ueni na jednu "injenicuE ovo je mo0an
duh da su svi doli na zra"i u svim e!idemije# 8odue u"injeno ne samo duhovima
mrtvih te veze, ali 2ez2roj novoroen"e ideje "in !reivjelih u dnevnom iznutra1 ali
sve te ideje koje idu iz ivota u svijetu, ve0 su "lanovi njegovog 2udu0eg duhovnog
organizma#
$ada, kada se dvije srodne due u "ovje"anstvo susret i rasti zajedno kroz njihove
zajedni"ke trenutke, meutim, oni su odredili su svojim razli"itim uzajamnog i
o2oga0ivanja, !a dolaze u isto vrijeme drutva, s!ola, nacije, gdje su 2ili svojstveni
!ojedina"no samo o2ogatiti duhovnu zajednicu i kroz svoje intelektualno
vlasnitvo# 8akle, razvoj duhovnog ivota u tre0oj fazi "ovje"anstva je neodvojiv od
razvoja, na!retka "ovje"anstva idu ruku !od ruku# Costu!ni razvoj drave, znanosti,
umjetnosti, ljudski !romet, organizacija tih sfera ivota sve ve0e skladno artikulirao
cjelini je rezultat tog ujedinjavanje 2ez2roj duhovnih individualnosti koji ive u
"ovje"nosti i !remjestiti na ve0im intelektualnim organizama#
Kako 2i ina"e ti veliki sfere nakon toliko ne!romjenjivim idejama iz 2i iz z2rkan
se2i"ni i vreve !ojedinca koji se ne vidi sa svojim kratkovidni okom u sredini
djelokruga i to u mjeri u sredini, ako ne i jasna gleda kroz cijelu viih duhova
is!re!letene kroz !rijenos, i sve guve oko zajedni"kog 2oanskog sredita, i to
s!ojiti sa svojim 2oansko, da li su ljudi u kojima oni djeluju, zuf6hrten kom2inira
ve0e ciljeve#
/o, osim sklad uma, !rijateljski susret i su!runika, tu je i 2itka umova, "ija sutina
je u suko2u, 2or2a u kojoj je sve na kona"nih suko2a !ristrano na kraju istroiti, !a je
jedino to vje"no u svojoj "isto0i na!ustio ostaju # .ak i tragovi 2or2e !okazuje
"ovje"anstvo u svau sustava, u mrnji sekti, u ratove i !o2une izmeu knezova i
naroda i naroda s jednom drugom#
) svih tih velikih duhovnih !okreta masa ljudi stu!aju u njega sa slije!om vjerom,
s slije!e !oslunosti, sa slije!om mrnjom sa slije!om 2ijesu1 ona ne "uje i ne vidi s
o"ima i uima svoje miljenje1 je !otaknut stranih duhova nakon golova i ciljeva, od
kojih su oni sami ne znaju da mogu 2iti voeni ro!stva i smrti i teke nevolje, nakon
kao krdo !ogona viih duhova#
/aravno, tu su i ljudi koji se 2ave s jasnim samosvijesti i nutrinu glume i voenje u
ovom velikom !okretu# /o, oni su samo sredstvo za do2rovoljne velikih una!rijed
odreenim svrhe1 !o svojoj slo2odnoj akciji, iako 2ogate, vrsti i 2rzini, ali ne kako 2i
se utvrdilo na odredite na!retka# *mati samo velike stvari u svijetu rada, koji imaju
duhovno vodstvo od sadanjosti u kojoj su ivjeli, !riznate i u!ravljanoj njezin
slo2odan "in i razmiljati u tom smjeru1 ali i veliki ljudski duhovi koji su se !o2unili
!rotiv nje su !ostavili# To je duh koji !ostavlja ciljeve 2olji i 2olji na"ini da znate,
osuen na novim sreditima njezina !okreta"kom snagom1 ne kao slije!i alata, ali i
onih koji slue za svoja !rava i svoju mudrost od svoje volje, s eignem
razumijevanja# /e !risiljeni ro2 o2avlja 2olju uslugu# Ano to su, ali >og !o"eti ovu
stranu da slue, oni 0e o2avljati izvan kao sudionici ne2eskoga !ravila o#


Poglavlje Pet
Ca na neki na"in kao duhovima ivih i mrtvih susret nesvjesno, na neke samo
svjesni jedne strane# Tko moe nastaviti i istraiti sve ovo !rometa# )kratko 0emo
re0iE oni zadovoljavaju, kad se susretnu sa svijesti, i mrtvi su tamo gdje jesu z2og
svijesti#
<na"i svjesno daju =ster susret izmeu ivih i mrtvih1 to je sje0anje !reivjelih od
!okojnika# )sredoto"ite !anju na !okojnika, !ozvao je njihova !anja !ro2uditi za
nas, kao !oticaj da !ogodi za ivot, njegova !anja onda kao to !rivla"i, gdje ga
sretne#
/o, naa je sje0anje na !okojnog jedine u nas !ostaje svjesno, 2ack+okre0e na svom
e!izodi svoje svjetovne svjesnog ivota, na drugoj strani, nego je z2og izvan ovog
svijeta#
.ak i ako netko misli da je !reivio !reivjelih, mags dati vlak na svojoj
svijesti1 ali on izgleda nita, jer njegova svijest jo uvijek jako vezan u o2veznicama
njegov z2ijeno tijelo# Cokrenut je smrtne svijesti, ali trai svoje mjesto i slijedi
!rocesija, to je to izrazio, lake i vie, "e0e i vie je ranije izrazila#
Kao to je sada jedan i istom fizi"kom utjecaj je uvijek dvije strane u isto vrijeme
osjetiti utjecaj kraja i !o2ijedio, !ostoji samo jedan u"inak svijest koja se osje0a u
s!omen na mrtve o2ostrani# Mi grijeiti, samo svjetovnu stranu svijesti za to je
za2avno, jer se ne osje0amo nadzemaljski1 i to !ogreka ima !osljedice !ogreke i
neus!jeha#
7edan lju2itelj je zgra2io iz dje"je lju2avnika, su!ruga je njezin su!rug,
majka# )zalud se traiti u dalekom ne2u ih !oderani komadi0 ivota, istezanja i
odrijeene ruke !ogled u !razno nakon to se nije doista istrgnuta iz njih1 samo
vanjski navoj razumijevanje je sruena, jer nau"ili iz !oslovanja u vanjskoj osjetila
!rometa, u kojem su i razumiju jedni druge, unutarnji ne!osredni doao kroz
unutarnji osje0aj u kojem se jo uvijek ne razumiju#
7ednom sam vidio majku joj je dijete jo uvijek ivi s strahova za ku0u i vrt
Cotraga, koji je nosila na ruci# ,e0a dalje !ogreka onih koji is!ituju !okojnika u
dalekoj !raznini, nakon "ega 2i se oni samo da izgledaju iznutra, da ga !rona0i u
se2i# A ona se nalazi ne 2a, oni ga imali dosta za jer je to i nosila van na
rukamaM Crednosti vanjskih !okreta, vanjski rije"i, vanjske !ers!ektive, vanjski skr2i
ne mogu imati vie i dati1 korist od innerNve tek sada i dati1 $amo tre2a znati da je za
takav unutarnjem !rometu i koristima# /e govorim s, nedovoljno ruke koje od kojih
je jedan misli da ne !ostoji# ,i znate, ali je sve u redu, tako da novi ivot ivih s
mrtvima 0e !o"eti, i !o2ijediti s dnevnim mrtav u isto vrijeme tamo#
Fazmislite o !reminulom samo !ravom + i to ne samo !omisli !okojnika, !reminuo
i sam !risutan u trenutku# Moete ga !ozvati unutra, on mora do0i, drite ga, on mora
ostati samo zadrati svoj um i misli na nju "vrsto#Fazmislite o njemu s lju2avlju ili
mrnjom, on 0e to osjetiti1 + $ ja"im lju2avi, st;rkerm mrnja, on 0e to osjetiti
vie# *na"e, imali ste vjerojatno us!omenu mrtvih1 $ada znate kako to u"initi1 moe
2lagosloviti !okojnika ili svjesno s sje0anju, kuga, vi se !omirite se s njim ili
nemilosrdnom 2or2i, ne samo vas svjesno, "ak ga# Tuts uvijek u naj2oljem smislu te
rije"i1 i sada !rua, ali i da je memorija, to se2e, svoju akciju i !o2oni sama oti0i#
>lagoslovljen je "ovjek iza 2lago lju2avi, !otovanja, !otovanja, divljenja, u znak
sje0anja na ljude koji stoje iza njih# Ano to je on otiao u svjetovnom ivotu iza
njega, on je !o2ijedio smrt, a osvojila je i saetak svijest !rema svemu misle
!osthumno od njega1 Tako !odie !osudu, od kojih je samo 2roji !ojedina"ne itarica
u ivotu# To je jedan od 2laga koje 2ismo tre2ali !riku!iti za ne2o#
7ao onom koji !suje, !rokletstvo !ratiti us!omena !un terora# Tko ga je slijedio u
ovom svijetu, uhvatiti se s njim u smrti1 dio je !akao koji ga "eka# $vaki 7ao, koji se
zove !o njemu, on je nachgesandter strelica koja !rodire u njegovu unutranjost#
$amo u uku!nosti !osljedicama ali tko roditi do2ro i loe u se2i, !ravosua
zavren# ,jerojatno su !ravednici koji su !ogreno shvatiti ovdje, koji su jo uvijek u
zagro2nom ivotu, kao neki vanjski zla !ate, a zli je ne!ravedna slavu kao to su
vanjski do2ri u do2roj mjesto1 tako zadrati svoj ugled ovdje na zemlji kao to je "ista
kao to je to mogu0e, i staviti svoju svjetlost !od !osudu# /o, meu duhovima
zagro2nom ivotu, "ak i sluati nes!orazuma1 ono to je o!tere0ena krivu, sasvim je
teio gore, a umanjen do!latak na drugoj strani# /e2eska !ravda na!okon nadilazi
sve zemaljsko ne!ravdu#
Oto god !riziva sje0anje na mrtve, kao jedan od na"ina da ih !ozove#
/a svaki Fiksni ono to dajemo mrtvi, oni ustati1 $vaki ki! to !lutaju, moemo ih
staviti1 sa svakom !jesmom koju !jeva svoja djela, oni sluaju# Klice ivota za novu
umjetnostP kao to je ve0 u do2i od, kako je umoran stari s!ektakli stare gledatelji
uvijek !okae o!et# $ada otvoren odjednom kao to je 2ilo u !rizemlju s !ridnenom
sloju starom !u2likom, krug odsjeka, iz koje se vidi dolje gledati ve0u drutvo1 a ne,
kao to je onaj u nastavku, ali kao to je gore 2i ga stvorili, sada je njihov krajnji
cilj1 na dnu, ali elim to imati, jer 2i gore#
) !odsmjeva"i ismijavati, a crkve tvrde# To je tajna, !rotivno razumu neke, su!ra+
racionalna za druge, i z2og toga to je jedan ostao !ot!uno skriven kao druge ve0e
otajstvo o2jave na!okon jednostavan i jasan te"e, to um od izrugiva"ima i jedinstvo
crkava nije us!io # 7er samo najve0i !rimjer u !ravilu je to, to oni vide kao iznimka u
!ravilu ili !ravilu#
/e samo tijelo sastavljeno od 2rana i vode je Krist u svom sje0anju MA?-= u
vjernicima1 uivaj u !ravu s idejom njegova, i on 0e 2iti s njegovim mislima, ne samo
s to2om, ali u te2i1 + Oto vie razmiljam o tome, vie1ja"a, s ve0om snagom, tako da
0e vas oja"ati1 ali ne misli li da njegova !a je 2rana i vode i zajedni"ko vino#


Poglavlje est
.enja da !re2iva svaku oso2u, oni koji su najvie !o!ut njega ovdje se !onovno
sastati nakon smrti druiti se s njima i o2noviti nekadanji omjer je 2iti is!unjeni u
vollkommnerem stu!njeva, 2ilo je nego ikad zamislili i o2e0ali#
ForNll nai0i ne samo u ivotu na one koji su !ovezani u tom duhovnom elementu
<ajednice, ali rastu zajedno u jednoj su oni ovim elementom1 2it 0e im dijeliti "lan
dua koja !ri!ada o2a s istim svijesti#
<a no3Nre mrtvi meu ivima, kao i sami !reivjeli do drugoga, zajedno rastu kroz
2ez2roj takvih zajedni"kih elemenata1 ali samo kad je smrt zamjenjuje "vor da tijelo
mi"e na ivot svakog 2i0a, uklju"uju0i i svijest o !ovezanosti 0e u0i u vezu svijesti#
$vatko 0e !re!oznati trenutak smrti, da je ono to mu je um nastavlja od ranije
umrlog ili s njima je zajedni"ko, a ti duhovi jo uvijek s!ada u, !a se ne svia
neo2i"an gost za ulazak u tre0i svijet, ali kao A"ekuje se dugo, a sve s kojima je 2io
!ovezan ovdje zajednica vjere, znanja, lju2avi, ruke 0e is!ruiti da ga odvede na
to !ovezuje ih se#
) istom intimnom zajednitvu 0emo kontaktirati one velike mrtvih, luta drugoj fazi
ivota davno !rije naeg vremena i formirana na njihov !rimjer i u"e0i na
um# 8akle, koji je ivio ovdje sve u Kristu, koji 0e 2iti tamo sve u Kristu# /o,
njegova oso2nost nije ugaen u viu individualnosti, ve0 samo do2iti snagu u njoj i
oja"ati tu silu u isto vrijeme# <a ono to duhovi rastu zajedno !utem svojih istim
trenucima koje na iz2orima do2iju jedni druge snage da sami, au isto vrijeme se
odreuje Associated razni#
Tako su neki duhovi se meuso2no !odu!iru kroz velike dijelove svoje !rirode, a
neki su "ak !ovezani !ojedina"nih !rate0ih trenutaka#
/isu svi od ovih linkova, koji se temelje na zajednitva duhovnog trenutka, ostat
0e1 , ali da 0e ostati da se "uje trenutak istine, lje!ote i vrline#
$ve to ne nosi vje"nu harmoniju u se2i, kada je jo uvijek !reivio "ak i ovaj
ivot, ali na kraju se ras!ada u se2i i rasturanje u"inak duh, koji su 2ili o2iljeeni u
kom2inaciji u za"arani ligi za neko vrijeme#
/ajvie duhovne trenutke u kojima se razvijaju u ovom ivotu, au nastavku 0emo
!renijeti, iako oni nose jezgru istinu, do2rotu i lje!otu u njima, ali o2avijene su !uno
dodatnih nisu osnove, lanih, !erverznih i nastrane#Oto duhovi su !ovezani takvim
trenucima koji mogu ostati u vezi ili odvojeno1 skladu jer kom2iniraju o2je uhvatiti
do2ro i naj2olje u njemu i zla zli duhovi, samo da 2i otila sa svojim razvodom od
njih ili, ovisno o jednom do2ro, drugi se loe#
Koji duhovi ali kada je o2lik ili ideja istine, lje!ote i do2rote za!lijenila zajedno u
svojoj vje"noj "isto0i da ostanu !ovezani kroz njega svu vje"nost i imati ih na isti
na"in kao dio svojega# $e2e u vje"nom jedinstvu
Atkrivanje vje"nih ideja viih duhova stoga ih s!ajaju u ve0e kroz ove ideje
intelektualnim organizama1 i kao to svi na svojim !ose2nim ideja uo!0e i tih
korijena u cjelini, kao i svi duhovi su udovi s najve0im duhom, s >ogom, !ovezan
!osljednja#
8uhovni svijet u svom zavretku, dakle, ne0e 2iti sastanak, ali sta2lo duhova, "iji
korijen je narasla u zemaljskom i "ija je kruna !rotee u ne2o#
$amo najve0i i naj!lemenitiji duhovi, Kriste, Genii i svetaca imovina, izravno
hinanzu3achsen sa svojim naj2oljim dijelovima do unutarnjeg visinama >ogu1 manje
i manje ukorijenjen u njima kao grana u !oslovnicama i !odrunicama u !lemena, i
tako neizravno to visi s onim to je najvia u najvii zajedno#
Tako su !reminuli geniji i sveci su istiniti !osrednik izmeu >oga i "ovjeka1 oni su
takoer ideje >og sudjelovati, oni vode ljude da, u isto vrijeme se osje0aju !atnje,
radosti i tenje naroda, te ih dovesti do >oga#
7e li jo kult mrtvih jednake !olu srasli sa tovanjem deifDing !rirode u !odrijetlu
religije, !olu+!odijeljeno1 su rudest narodi imaju najvie zadrati najo2razovaniji, od
kojih je najvie, a tamo gdje 2ih i danas jedan koji nije s!rije"ilo veliki fragment, kao
glavni komad#
* tako 0e u svakom gradu hram njihovog najve0eg mrtvog dati, !riklju"en na >oji
hram, ili ugraditi u njega, meutim, "ak 0ete ivjeti u istoj so2i kao i !rije Krista s
>ogom#


Poglavlje Sedam
"<a sada gledamo kroz
zrcalo, u zagonetki, a tada
licem u liceE $ada znam to
!ar"e,, a tada 0u ga znam,
i ja sam znao#"#
l# Kor# &I, &H#
.ovjek dovodi ovdje u isto vrijeme vanjskog i unutarnjeg ivota, !rvi svi vidljivi i
zvu"nim u !ogledu, u rije"i, u !isanom o2liku, u vanjskim akcijama i radi, !osljednja
samo sam "uo u vlastitim mislima i osje0ajima# Ad vidljiv i nastavak je vidljiv
izvana, lako moe u0i u trag1 nastavljaju0i nevidljivu sama ostaje nevidljiva, ali ne
nedostaje# )mjesto toga, na njihovom vanjskom ivotu "ovjeka, kao to je svojoj sri,
unutarnje staze !reko svjetovnih ljudi, da "ine jezgru nadzemaljski#
) stvari, ono to je od ljudi tijekom svog ivota dnevni emanira vidljiv i o!i!ljiv,
nije jedina stvar koja !roizlazi iz njega# 8akle, mala i osjetljiva =rzitterung ili
vi2racija, iz svjesni im!uls !rovodi u naim glavama, cijelu igru svjesnih emocija, ali
je od unutarnjeg igre nose nau glavu, to ne moe 2iti ugaen na neki drugi na"in
nego da su u Fort u"inaka te vrste u nas i konacno ostvaren izvan nas1 ne moemo
nastaviti !rema van unutar samo# >a kao to su zvukovi mogu zadrati svoju igru u
se2i, to se !rovodi izvan nje, tako da nae male glave1 samo na!rijed "uli zvukove i
glavu#
Oto neo!isivo uklju"eni niz valova visoke reda, koji imaju !odrijetlo na *grama u
naim glavama !o!ut, !roirila !reko gru2om donjem igri, ono to nae o"i i ui "uje
izvan se2e, moe us!orediti s finim valovi na velikom valovima ri2njak ili crtea 2ez
de2ljine u odnosu na !ovrinu dickmaschigen te!ih koji od njih ima svu lje!otu i
vaniji# Fizi"ar, ali !riznaje samo !rati kretanje valova nieg reda izvan i ne 2rinu o
finije to on ne !riznaje# + Ako on to ne !re!oznaju, ali on zna !rinci!, on mora
uskratiti !osljediceM
IB
IB
>ilo mi atri2ut igra ivaca na kemijske ili elektri"ne !rocese i uvijek 0e 2iti, ako se ne vidi ni !artiju
oscilacija !osljednjih "estica u njemu, ali kao 2itno !ro2udi ili morati drati uvedenog istih, moe !rocijeniti
vaniju ulogu nego moe igrati mjerljiv# Ali oscilacije moe "initi samo iza0i ire0i u okoli, ili, ako je tako,
!rolaze0i svoj ivotni silu u tzv sile zatvaranja vremenskom okruenju izlazak, ali ustrajati u 2ilo kojem o2liku,
u skladu sa zakonom o o"uvanju energije od !re!oroda#


Tako iscr!ljeni ono to je !rimio od duhova kroz Fort izvana vidljive u"inke
njihovog svjetovnog ivota u nas, "ak ni njihov "itavog !ostojanja1 ali je nama
neshvatljivo !ut u !rirodi ovog vanjskog dijela svoga 2i0a jounutarnjem, tako da je
glavni dio njihova 2i0a# A tko 2i to u"inio i odlu"io 2ez da si ikada intervenirao u
tuem ivotu, on 0e i dalje ustrajati nuklearna odgovoran za njegovu nutrinu, 2udu0i
razvoj "eka, on je s drugima ne moe na0i u ovom svijetu varija2la svoj ivot na
!ustom otoku#
Ako, s druge strane, dijete ivio samo za trenutak, on nije mogao !onovo umrijeti u
vje"nosti# /ajmanji trenutak svjesnog ivota uskoro stavlja krug oko u"inaka, kao
najkra0i tonom koji "ini ugaen u ovom trenutku, kao to 2i se !redlae, koji !renosi
zvuk u 2eskona"nost !reko o2linjeg s!oso2nosti i sluha van1 jer nema akcije je
ugaen u se2e, i svaki svjedo"i u vje"nosti novih u"inaka te vrste, i tako duh djeteta
ove svjesnih !o"etaka to su od tog usamljenog+srca koji je jo dalje
razvijati# 7ednostavno je druga"ije, kao da je to u"inio ve0 razvio kontinuirano od
!o"etka#
Kako sada "ovjeku !unu svijest o !rima samo smrt ono to je duhovno roen u
drugu, on 0e do0i u svojoj smrti samo na !unoj svijesti i koristiti ono to je on !reao
u se2i# Ano to je on !riku!io tijekom svog ivota do duhovnih 2laga, to is!unjava
svoj um ono to je njegov osje0aj !roima ono to je stvorio svoj um i svoju matu,
2it 0e vje"noP /o, cijeli kontekst toga ostaje na ovoj strani mraka1 $ama !omisao
!rihod s jasnim !rometa kroz i osvijetljen, koji se nalazi na uskom liniji !utu, a drugi
ostaje u mraku# /ikad um !ostaje svjestan ovdje dolje sve svoje unutarnje !unine
odjednom1 !ukim trenutak istih mami da se stvori novo !re"ac, "inilo se za trenutak
iz tame i !adne u idu0e o!et vratiti# Tako je "ovjek stranac u svom duhu i luta okolo u
njemu, slu"ajno ili nakon !oteko0a s icom kruga !otrazi svoj !ut, a "esto se
za2oravlja svoje naj2olje 2laga koje su off !otonuo uaren tragu razmiljanja u mraku
to 8uh iroke ravnice !okrivene# /o, u trenutku smrti, gdje je vje"na no0 cr!i oko
njegova tijela, ona 0e !o"eti zoru u njegovoj glavi# >udu0i centar unutarnjeg "ovjeka
0e iz2iti na suncu koje 0e svijetliti sve duhovno u njemu i vidjeti kroz mislima u isto
vrijeme s nadnaravnim jasno0e# $ve je za2oravio ovdje se o!et, da je za2oravio ovaj
svijet samo zato to mu je !rethodilo u zagro2ni ivot1!riku!ljaju ga o!et nae# )
tom novom o!0e jasno0e, on vie ne0e morati da se oku!e zajedno s na!orom to on
eli !ovezati, i izrezati ga u njegove mogu0nosti da eli razvod, ali s o"iju modanog
udara je sve to je u njemu, moe istodo2no vidjeti od njega u svojim okolnostima
jedinstva i su!rotnosti odnosa i odvajanje sklada i nesklada, ne samo u jednom
!ravcu misli, ali za sve# istodo2no
%B
tako visok le2djenje leta i oku !tice do
!olaganog !uzanja slije!og gusjenica koja !riznaje nita osim onoga to je dotaknuo
njezin korak odluka, one vie s!oznaje 0e !orasti iznad nae# * tako je njegov um,
njegov um, da, cijeli izra"unava u ovom kona"nosti izgradnju njegov duh 0e nestati u
smrti, s tijelom "ovjeka, kao o2lika u !reuska za njegovu karakteru, kao mu "lanovi
koji koristi vie od !oretka stvari, gdje je sve i oni 0e morati !ojedina"no, teak,
nesavrenu stvarati i razvijati ga, imaju odjednom naglo u se2i, gledati i
uivati# $amo "ovjek, ali je netaknut u svojoj !unoj eks!anziji i razvoju !ostoje u
onima raz2ijao svoje vremenske o2rasce, a na mjesto onih izumrlih nia aktivnost
na"in 0e u0i u vii ivot# A!!eased je sve nemir misli da to vie nije !otre2no da
!otrai se2e, a ne da se !resele jedni druge kako 2i njihov odnos !ostao svjestan# /o,
za sada !o"inje ve0u razmjenu ivot duhova s duhovima, kao i misli zajedno u naem
umu, !okrenuti one# <ajedno u viu duha koji ili "iji svega !ovezuje centar zovemo
>oga, i nae misli *gra se samo jedna grana ove !rometa >udu0i da 0e zahtijevati
nikakvu jezik razumjeti jedni druge, a nitko od oka !re!oznati drugoga, ali kako se u
nas ideja razumije misli i djeluje na njega, 2ez intervencije uha i usta i ruke, !ovezuje
s njim ili odvaja od njega, 2ez stranog 2enda i 2ez se!tuma, tako tajno, intimno i
naglo !romijeniti ivot duha 0e 2iti jedni s drugima# * nitko to 0e imati neki vie
skrivena u drugi# Ad stare grene misli da je uvukao u tami duha ovdje i sve to
"ovjek eli da se !okrije !red svojim vrnjacima s tisu0u ruku, o"ito su svi duhovi# *
samo um koji su ovdje !rili"no "isto i istinito, mo0i 0e se suo"iti s druge 2ez srama u
tom svijetu1 i koji su !ogreno shva0en ovdje na zemlji, je li na0i svoje !riznanje#
%B
.ak i uz a!roksimacije smrti u ovom svijetu Gkroz anestezije, ili u trenutku samo !rijetnja Guta!anja, ili
s!avanje straariB su a!roksimacije tog duhovnog sadraja koje sjaji odjednom jasno0e, od "ega !rimjeri u
"<end+Avesta" ***#, $ #, a H' Gslu"ajevi u slu"aju ne!osredne uta!anjaB u Fechnerovu <entral2l# /atur3iss za#
is!od# Antro!ologija &KQI, str %I u# JHI snimaju#


* takoer o vlastitoj !rirodi uma je u svom $el2stdurchschauung vide nikakvu
razliku, a to je jo uvijek nedovren, uznemiruju0e, !roturje"an je ostao u ovom
ivotu, i to ne samo !re!oznati da je tih nedostataka, ali osje0am s istom snagom
javne osje0aja, kao to smo nae fizi"ko nemo0# /o, u nas je ideja !ri !omisli se "isti
od onoga to je lano u njega, i kako su ideje s!ojiti !reko njihovih zajedni"kih
trenutaka s viim misli, a svaka se odlikuje nado!uniti ono to nedostaje svaki tako su
duhovi na0i u njihovoj meuso2noj seksa, sredstvima njihov na!redak !rema
zavretku#
Osmo poglavlje
.ovjek radi ne samo duhovno, nego i materijalno tijekom svog ivota s !rirodom#
To!lina, zrak, vodu i tlo !rodire sa svih strana u nju i !rotoka na svim stranama
njega o!et, stvoriti i !romijeniti svoje tijelo1 ali da je, osim ljudi jedni !ored drugih
amo+tamo, susret u njega i kri, oni vezati "vor, ljudski osje0aj tjelesne i ovime isto
vrijeme sve je jo vie !rema unutra nego to se osje0ao u ravnini s osje0ajima !rema
vanjskom svijetu# $amo kroz !rozore osjetila, ne moe iz svoje fizi"ko tijelo
!ogledati u vanjskom svijetu i suosje0aju s malim kantama i kako izvu0i neto iz
njega#
Ali ako "ovjek 0e umrijeti, tako da 0e is!asti s truljenje svoga tijela da "vor, i duha,
vie ne s!utanog !o njemu, sada 0e se !reliti !ot!une slo2ode od strane !rirode# An
vie nije samo svjetlo i zvu"ni valovi se osje0aju kao da su tukli do oka i uha, ali oni i
dalje uvaljati u eter i zrak oceana sami ne osje0amo, samo daak vjetra i An3ogen
mora od njegovog u oku!ana tijelu ali se uriti u zraku i na moru1 /e izvana hodati u
5aldes+ i livada zelena, ali !rodiru u ume i livade osje0aj s "injenicom mijenja ljude#
8akle, ono to je na nioj razini mu je lijeno kroz one ga !osredovanja nita nije
izgu2ljeno u !rijelaza na viu razinu, kao i alate "ija ograni"ena usluga, moe
!ro!ustiti u !ostojanju gdje 0e u !ot!unosti i naglo do!rinose i osjetiti sve to u samo
u 2lizini sastao !ojedina"no i izvana# Oto 2ismo tre2ali u"initi u sljede0em ivotu, "ak
i oko i uho nose !reko izvu0i svjetlo i zvuk iz >orne ivota !rirode, 2udu0i val naeg
2udu0eg ivota sa svjetlom i zvukom val 0e i0i u jednomM /o, jo mnogo togaP
-judsko oko je samo mala mrlja od sunca zemljita na <emlji i ima ne2om nita
osim svijetlih to"aka# -judska elja da znam vie od ne2a ovdje nije u!oznao#
An je izumio telesko!, i na taj na"in !ove0ava !rostor i nosivost od oka1 )zalud,
zvijezde ostaju to"kice#
$ada je, kae, ono to ovaj svijet ne moe !riutiti da se u zagro2nom ivotu,
njegova radoznalost kona"no zadovoljiti "injenicu da on ide u raj i vidi sve to je sada
jasno to je skriveno od njegovih zemaljskih o"iju ovdje#
An je u !ravu1 ne karakterizira, ali on do2iva na ne2u, on do2iva krila, jedna od
zvijezda letjeti u drugoj ili "ak u nevidljivom ne2u iznad vidljivog ne2a1 tamo gdje 2i
u !rirodi stvari na krilima1 /e time u!oznaje ne2om, da je on !ostu!no se nosi u
novim roenih od ne2eskog tijela na druge1 Foda nije tu da se dijete od zvijezda do
zvijezda1 + /e, osvojivi oko mu nosivost za najve0ih ne2eskih duine da je na!ravio
najve0i telesko!1 !rinci! zemaljskog vida vie ne0e 2iti dovoljan1 + Ali to stigne na
sve, da je on kao nadzemaljski svjesni dio velikog ne2eskog 2i0a koja ga nosi, na
semaforu s druge ne2eska 2i0a !ostaju svjesni sadraja# /ovi izgledP za nas ovdje u
nastavku, nitko, jer nitko od naih ovdje u nastavku za ne2o je# ) ne2u, zemlja se
!liva kao velika oka, !ot!uno uronjen u svjetlu zvijezda i morima oko skretanja je
!rimiti na valovima sve sa svih strana, a milijuni i milijuni !uta, ali krieva, a i!ak ne
smetaju# $ tim okom "ovjek 0e nau"iti jednom vidio na ne2u valovima svom
2udu0em ivotu, koji je to, vanjske valovi etera koja ga okruuje, is!unjava i !rodire
ga s najfinijim otkucaja kroz ne2o !rodire#
)"enje vidjetiP Koliko ljudi 0e morati nau"iti, ali nakon smrtiP >udu0i da mu se ne
svia, ali mislim da 0e 2iti snaan oko ne2eskog jasno0e ono daljnjem on ima
sredstva, odmah na ulazu# Takoer, na ovoj strani, dijete u"i da vidi samo sluati1 jer
ono to vidi i "uje na !rvi !ogled, !ogreno zakon je zvuk, !ri "emu nema smisla,
!rvo "ak i samo odsjaj, uko"enost i z2unjenost1 ali nita !o!ut >eDond odgovarati
nove osjetila novog djeteta u !o"etku# $amo ono to "ovjek iz ovdje i donosi cijeli
=rinnerungsnachklang svemu to je u"inio s ove strane, smatra da je, on vidi s
krianja odjednom jasno vidljivo, ali on ostaje tako u !o"etku samo ono to je
2io# *sto tako, nitko ne misli da je neznalica, lijeni slava onaj svijet, loe do0i na neki
drugi na"in koristi, jer oni mogu osjetiti nesklad njegove !rirode s njim, i time
kona"no tre2ao !reokrenuti njegovu 2it# .ak iu ovom ivotu "ovjek donosi sa jednim
okom gledati sjaj na ne2u i na zemlji, da se "uje uho, glaz2a i ljudski govor uzeti
smisla, smisao svega toga1 to iskoristi je neznalica, lijen, loaM
Kao to je naj2olje i najvie od ovoga svijeta, "ak i naj2olje i najvie od onaj svijet
je tu samo za naj2olje i najvie, jer "ak i razumjeti samo naj2olje i najvie, volje i
stvorio#
8akle, moda je samo ve0i "ovjek na onom svijetu, ste0i razumijevanje svjesnog
kretanja stvorenja koja ga nosi s drugih ne2eskih 2i0a, !a "ak i u0i kao alat u tom
!rometu s#
Ako nije kona"no, ali cijela zemlja, !ostu!no !ri2liavanje krugovima vuku, vratit
0e se u krilu suncu nakon eonima godina, to je jednom !o2jegao, a !o"et 0e kao $un
-ife svih zemaljskih stvorenja, tko to zna1 a zato ne, da mi je znati sadaM


Deveto poglavlje

Tre0a faza duhovima u zemaljskom naravi samog "ovjeka je dio, ivjeti kao da u
tijelu <ajednice, a oni su svi !rocesi !rirode isto kao to mi sada !rocesi naeg
tijela# ,ae tijelo je organi drugoj fazi ivota !rigrlili kao zajedni"ku majku, "ak i kao
druga faza -ei2er !rigrliti !rvi#
Ali samo tre0a faza, svaki duh je trenirao sve od zajedni"kog tijela kao svoj svoga
dijela, to je dodatno razvio u zemaljskim razinama# Oto se !romijenilo u svijetu od
strane jednog "ovjeka ivota, jer nije 2io tamo, je njegova 2udu0nost !ostojanje na
zajedni"kom korijenu svih !ostojanja#
) dijelu, Ns fiksne instalacije i djela, djelomi"no kontinuirano krui u trajku i
natrag na se2e u"inci, kao i trenutni tijelo fiksne i varija2ilne od onoga to na
festivalima ima svoj Anhalt, je#
$ada iskoristite sve !ostojanje krugova koji nose ivot u zagro2ni duhova, z2unjen,
i !itate, kako je mogu0e da je tako 2ez2roj kri, 2ez u!litanja, grijeiti, da se z2uniti#
Crvo !itaj, kako je mogu0e da su 2ez2rojni valovi sijeku u istim ri2njacima da
2ez2roj zvu"ni valovi sijeku u istoj zraku da 2ez2rojni valovi svjetlosti sijeku u istoj
eteru da 2ez2roj memorije valovi sijeku u istoj glavi, kako 2i kona"no ne2rojeni
krugovi ivota ljudi koji nose njihov ivot !oslije smrti, ve0 na ovoj strani krstarenja,
2ez u!litanja, grijeiti i z2uniti# )mjesto toga, samo vii ivot i tkanja valova,
sje0anja, ovo+svjetovnom i nadzemaljski kona"no dnevni odvija#
Ali ono to odvaja svijest krugovi sijekuM
/ita ih razdvaja u svakom detalju, gdje se kriaju1 oni imaju sve to je u
zajedni"kom !ojedinca1 svaka ima samo u drugim as!ektima od drugoga1 vladali
tijekom te ih razlikuje detaljnije# A!et !itanje, to valovi koji !relaze jedni druge,
razlikuje ili razdvaja1 !ojedina"no nita1 ali ih razlikovati lako "ak i izvana
tijekom1 jo je laki krugovi koji su interno samosvjesno, "ak se razlikovati interno#
Moda !onekad ste ve0 do2ili od udaljenom dijelu svijeta !ismo, !reao o!isao
duine i na"in# Oto moete razlikovati dvije s!isimaM $amo kontekst da svaka ima u
se2i# Tako duhovni s!isi, koji "aso!is na svijetu je o!isana s kriem1 i jedni i sama
"ita kao da je sama na mjesto, a takoer, navodi, osim onih koje se kriaju# /e samo
dva slova, naravno, 2ez2roj kri na svijetu, ali !ismo je samo 2lijeda slika svijeta#
Ali kako moe svijest sa"uvati jedinstvo u tako velikom irenju njegova 2aza i dalje
zakon !ragu svijesti u jo uvijek stojeM
QB
QB
Avaj <akon iskustveno odnosa izmeu tijela i due je da svijest izlazi nigdje, ako fizi"ka aktivnost, to ovisi,
u odreenom stu!nju snage, to se naziva !rag smanjuje# Crema sada, dok je iri i vie, oni takoer mogu lako
!asti i !osljedi"no umanjenja uklju"uju0i sla2osti# Kao to je cijela svijest ima svoj !rag, koji "ini granicu
izmeu sna i jave cijelu oso2u, uklju"uju0i sve !ose2an u svijesti, to se temelji, da 0e uskoro to uskoro da se
!ojavljuje tijekom 2uenja u svijesti, ili tamne, ovisno o !ojedinoj aktivnosti to to ovisi, !relazi !rag !ose2nu
ili !adne is!od njega# )s! G=lementi CsDcho!hDsics Ra!e# &S# IK# I( i %H#


Crvo !itaj, kao to se moe o"uvati jedinstvo u manjem irenju tijela, koja je
nastavljena velika, ali samo je# Kao to je vae tijelo, va mozak je to"kaM *li !ostoji
centar u sjedite dueM >roj JB Oto je sad dua 2it, da 2i mali kontekst utro2e tvoje, je
2udu0nost 0e 2iti njihova !riroda da 2i ve0a od ve0e tijelo# 8uh >oji je !ovezano
"ak i cijeli kontekst svijeta1 + *li si htjela takoer traiti >oga u 2odovimaM + ,i samo
0e osvojiti ve0i dio na onom svijetu na svojoj sve!risutnosti#
JB
Rom!# ovdje na elementima Cs!cho!hDsik, momak# I', a atomska teorija !oglavlje# HJ#


>rinite se, meutim, da je val vaeg 2udu0eg ivota vie nije 2ogat u svojoj
!roirila na !ragu, ona !relazi ovu stranu, kao i "injenicu da oni nisu distri2uirani u
!raznoj svijetu, jer 2i !ad vjerojatno ne!ovratno u !onor misli ali u svijetu, to je
takoer utemeljena na tvoje kao vje"nu temelj samoga >oga1 jer samo na temelju
2oanskog ivota, 2i0e u mogu0nosti da ive uo!0e# 'B
'B

Kako 2i iz2jegli o"itu kontradikciju na gore !romatranja s !sihofizi"ko nauka miT vratilo Gto 2i neka
=rl;uterndste u 5undt je Filozof $tud, *,, str HS% i H&&B dao je sljede0u !rimjed2uE#, ako mannigfachster
kom!onenti ti!a kom!ozitni !s!cho!hDsische Livot val ljudi na fortzu2rauchen ove kratkom roku, kako 2i i
sam iriti u svijetu koji sadri samo druge vrste kom!onenti, !a naravno, 2ilo 2i za !ret!ostaviti da 0e !asti za
njihovo irenje meu onima ovdje razmatra, !raga smjesu# Meutim, 2udu0i !sihofizi"ka val more na svijetu
ima, meu ostalim kom!onentama, tako da je ivot val ljudi koji su sli"ni onima iz razli"itih visina ili
intenziteta, uklju"uju0i i one koji su ve0 !relazi !rag smjese ili ista su u ne!osrednoj 2lizini, a !o zutretenden
sli"no !ove0ao sve vie, tako da je rezultat iznad o2zir samo malo gr6ndlicherem na"ina o2novljena#


8akle, 5ren lako letjeti na leima orla !laninski vrh, na kojoj 0e 2iti !resla2i u
se2i, a na kraju je sa stranje strane orla iz o!0e zraku jo !reletjeti mali komad# Ali
>og je velik orao !o!ut !ti"ice#
Ali "ovjek moe !ro!ustiti nakon smrti tijela, mozak, tako vjeto konstruirana da
!rovodi svaki im!uls njegovog duha, koji ire iz trzaje duha "ak i dalje, kao to su
do!rinijeli u !ove0anju mo0i i 2ogatstva# 7e li to 2ila izgraena za nitaM
Citanje 2iljka, kao to moe 2iti 2ez !otomstva kad eks!lodira isto, da rastu u
svjetlu, tako vjeto izgraena, to je dodatno oja"ao u se2e voze0i unutarnji klicu# 7e
li to 2ila izgraena za nitaM
/o, gdje je tu jednako vjet konstrukcija, kao to je va mozak, koji ga je zamijenio
na onom svijetu, i gdje je "ak i onaj koji je 62er24te1 ali nastavku je tre2ao !o2ijediti
ovaj svijet#
Ali ve0 nije ti cijelo tijelo na ve0i i vie zgrade, kao oka, uha, mozga, a ne na
svakom dijeluM + $unce i neo!isivo vie o svijetu nudi je ono to "ovje"anstvo s
dravom, s znanosti, umjetnosti i !romet je samo dio, tvoj mali mozak, dio tog
dijela# Gle, elite !odi0i na viu !ogledom vama, u zemlji ne samo da jo uvijek
kugla suhog tla, vode, zraka1 to je ve0a i ve0a singl stvorenje od te2e, ne2esko 2i0e, s
3under2arerem ivota i tkanja u njezinoj gornjoj so2i, kada nosite u svom malom
mozgu, tako da do!rinose samo maleni dio svog ivota# )zalud 0e vam san ivota za
vas, ako ne !re!oznaju ivot oko se2e#
Oto se anatoma, kada je izgleda u ljudskom mozguM s!let 2ijelih vlakana, "ije
zna"enje ne moe odgonetnuti# A to su se stvari same !o se2iM svijet svjetla,
zvukova, misli, sje0anja, fantazije, osje0aje lju2avi i mrnje#8akle, mislite omjer to,
vanjski svijet su!rotno, !ogled na nju, i to ona vidi u se2i, i ne zahtijeva da i
eksterijera i interijera vidjeti vie sli"ni u cijelom svijetu, kao u ti, samo je dio nje# *
samo da ste dio tog svijeta, moete takoer dio onoga to ona vidi u njemu, vidi u
vama#
A ako !ita za kona"no znati to je na drugo tijelo mi to zovemo, samo moe
!ro2uditi onu, ali nakon to smo na ovoj strani zemaljske kraljevstva takoer ga
vozio, a on je sada nastavak naeg uskog tijelaM
Fekavi da je to 2lie s!ava, !a !rolazi# /ita, ali slu"aj isto o!0e !ravilo da se
!rotee kroz sve ove svijeta, dokaz da se !rotee "ak i izvan nje# ,i sumnjali ele
uvijek samo 2liski s ove strane, tako 2lizu#
Livi sila svijesti nikada ne javlja uistinu nove, nikad ne ide !od, ali, kako je za to u
tijelu, nakon "ega se odmara, samo svoje mjesto, o2lik, distri2ucije !ut u vremenu i
!romjene !rostora, danas ili samo !adaju rasti sutra ili negdje drugdje, # danas ili
!orasti !adati sutra ili negdje drugdje
KB
Kako 2i za oko strae, to 0e vidjeti svijesti,
imate uho za smanjenje sna, tako da je unutarnji svijet misli 2udni, s!avanje do!ustiti
vanjske osjetila1 2ol na najmanju to"ku moe iscr!iti svijest svoje due u
!ot!unosti# ,ie ras!rena svjetlost !anje, sla2iji !ojedinac je !rosvijetljen to,
svjetlije to je istina do to"ke, vie kontakta sve druge u mrak1 razmiljanje o ne"emu
to se naziva a!straktno od drugih# ,a 2udnosti danas dugujete svoj san od ju"er,
du2lje 0ete zas!ati ve"eras, !a 0e sutra !ro2uditi 2udniji, i uvijek vesela ste gledali,
du2lje s!avate 2acanja#
KB
To je zajedni"ko tlo ovisi o tome, tzv# <akoni Go"uvanju energije u dijelovima tijela analognoj zakona s iste
strane osnovnog odnosa duhovnog na tjelesno zajedno nekako 2ez tog konteksta, to je ve0 jasno, ili zakon o
o"uvanju svijesti snagu ve0 !sihofizi"ki 2i se iz zakona o o"uvanju tjelesne snage izvedeni dok osnovnoj
!rirodi !sihofizi"ke aktivnosti sama nije jasno da je zakon, dakle, mora 2iti za van "injenicama kao to su
!ra0enje, zaklju"io je i slika# !o2jeuje 2ez to"no !okazao u !unoj o!0enitosti, ali vjerojatnost da, to ga "ini
!ogodnim a!ergus, kao to je onaj s kojim smo ovdje da se koristi#


Ali sada je "ovjek s!ava na toj strani za!ravo je uvijek samo !ola s!avanja koji
moe !ro2uditi stare ljude, jer "ak i stari je tu1 samo u smrti !unom sna koji se moe
!ro2uditi novi, jer stari vie ne !ostoji1 ali $taro !ravilo je jo uvijek tamo, !ozivaju0i
na zamjenu stare svijesti, a na novo tijelo kao nastavak stare1 8akle, nova svijest 0e
2iti tamo kao rezervni i nastavak stare#
Kao nastavak staraP <a ono to se moe nositi tijelo starca ni nastavak istog svijesti,
koja je nosila tijelo djeteta, od kojih on nema atom, takoer tijelo drugog svijeta ista
svijest 0e nositi, to je to tijelo starca, od on nema atom# To je stvar koja svaka
tvrava slijedi djelovanje onoga koji je nosio 2ivi svijest, dri se uko!ali i izgradio
je# 8akle, to je na"elo koje ostavlja ivot na ovome svijetu od danas u jutarnjim
satima, a od tog ivota nastaviti u sam zagro2ni ivot# * ne moe 2iti drugo nego
vje"ni !rinci! vje"nog nastavak "ovjekaM
* zato ne !itajteE to je to vano da se u"inci koje su to druge u vanjskom svijetu
koji su izvan vas, vi jo uvijek tre2aju !ri!adati vie od svih drugih koji su izvan
vas# To ga "ini da oni !ret!ostavlja nego to od te2e# $vaki uzrok zadrava svoje
!osljedice kao vje"ni !osjed# Ali u osnovi svoje !osljedice nikada nisu otili dalje od
te2e1 ve0 su 2ili na ovoj strani 2ez svijesti, samo 2udi u novu svijest trudna nastavak
svog 2i0a#
>a kao to nitko nikad ne moe umrijeti, koji je nekada ivio, mogao je ikada
doao u ivot, on ne 2i ivio !rije1 samo da je on !rije nije ivio za se2e# $vijest s
kojima se dijete 2udi !o roenju, samo je dio ikada vidio !rije o!0eg 2oanske
svijesti zajedno u novom due svoje# Mi svakako moe slijediti dnevnu svijest kao
malo sile od strane sve na"ine i transformacije, kao ivoga snagu tijela#
>rinete, ali, ljudska svijest 0e, jer roen iz o!0e svijesti, i o!et !rote0i u njemu, !a
!ogledajte na sta2lo# Tre2alo je mnogo godina !rije nego to su ogranci !lemena
doao1 dolaze jednom, ne vratiti se u okviru njega#Kako su sta2la rastu i razvijaju se,
ako 2i se to dogodilo1 takoer sa sta2la ivota u svijetu, ali eli rasti i razvijati se#
)ostalom, ovo je velika umjetnost zaklju"ak s ovog svijeta na onaj svijet, a ne
razlog, ne znamo, niti uvjeta koje 0emo na!raviti, ali "injenica da nam je !oznato, u
2lizini ve0ih i viih "injenicama na $udnjem danu , a time i ja"anje !rakti"ki
!otre2na, visi na vioj stajalita vjere is!od, !odrati i nositi se sa ivotom u
ivo!isnim smislu# 8a, nismo imali vjeru, zato ga !odrati1 Ali kako to u"initi, on ne
2i imao !odrku#


Poglavlje Deset
-judska dua izlije kroz cijelu njegovu tijelu, odmah mu se ras!ada kada se odstu!a
od njega1 ali njegova svjetlost svijesti je sada ovdje, sad ondje#
(B
Tek to smo vidjeli
je natrag u uskoj tijelu i !onovno !okrenut !laninarenje, naizmjeni"nim Kol, uho,
osvijetliti unutarnji i vanjski smisla, da se kona"no sve o !jea"enje u smrti i, to je
onaj "ije je mala ku0a je uniteno, gdje je otiao natrag i na!rijed dugo vu"e na
zauvijek u daljinu i novi izlet !o"inje# $mrt nema !odjela izmeu dva ivota, kao to
je on ostavlja uski arenu migracija razmjene s druge# * tako malo u ovom ivotu,
svjetlo svijesti je istodo2no uvijek i svugdje, gdje 0e 2iti jedan za drugoga i gdje se
moe troiti, to 0e 2iti u 2udu0em ivotu# Crizor !jea"iti je samo neo!isivo ve0a je
mogu0e iriti dalje, !ut 2es!latno, a !ogled 2odova vie, a sve manje ovoga svijeta
meu same realizacije#
(B

$a znanstvenim otisaka mo0i 0ete re0i da je svijest !osvuda i 2udni, kada i gdje je temeljni fizi"ki
intelektualnog, tzv !siho+fizi"ke aktivnosti da stu!anj snage, koje se naziva !rag !relazi# G)s! ## !ogledati#B
<atim, svijest u vremenu i !rostoru se nalaze# ,rhunac vala nae !sihofizi"ko djelovanje fluktuira kao to s
jednog mjesta na drugo, "ine0i svjetlo svijesti svoje tijelo mijenja, samo da se mijenja tijekom ovog ivota
uvijek samo unutar naeg tijela, "ak i manjim dijelom tog tijela, s vremena na vrijeme iu snu !rili"no !adne
is!od !raga, u kojem je !onovno uzdie u 2uenja Avdje A RF ## =lementi CsDcho!hDsics **, momak# %S i %&#


.ak i samo u ovom ivotu, ali vidimo iznimno, u rijetkim slu"ajevima, lutaju
svjetlo svijesti od uskog tijela u drugo i vratiti se ku0i, donose0i !oruku o tome to se
dogaa u dalekom svemiru, ili ukorijenjena u irim kontekstima u daljnjem
vremenu1 z2og duljine 2udu0nosti na temelju irine !risutan# Adjednom se otvara
kolumnu u ina"e uvijek zaklju"ana vrata izmeu ovog svijeta i na onom svijetu, kako
2i se 2rzo !onovno zatvoriti, vrata 0e otvoriti u smrt cijelosti, a tek onda tre2a
otvoriti, nikada zatvoriti# Takoer frommts ne gledati una!rijed kroz samo
stu!ca# /o, iznimka od !ravila, ovaj ivot je samo slu"aj ve0eg !ravilo ivota koje je
ovaj svijet i uklju"uje u isto vrijeme#
To se dogaa da se 2lie tijelu dovoljno du2oko s!avao na jednu stranu da oive
nakon drugoga izvan njezinih granica na neo2i"an na"in, a i!ak nije tako !ot!uno i
du2oko, nikad da se !ro2udi# *li u nekom drugom tijelu, stvar je toliko nenormalno
uz2uen !roiriti !raga viak u"inak ina"e ne!ristu!a"nog udaljenosti u uski
unutra# Co"nite "uda ?ell lica, slutnji, u vor2edeutenden snova1 glasnije !ri"e, kada
nadzemaljski tijelo i 2udu0i ivot su !ri"e1 ina"e znak znak i druge1 ali ono to ima
karakter, !ostoji, a to znak 0e do0i#
Ali nema znakova na ovoj strani zdravog ivota# Avaj svijet je izgraditi tijelo na
onom svijetu samo za onaj svijet, a ne da 2iste vidjeli vrijeme svojih o"iju i uiju i
sluati# Rvijet ne na!reduju, to moe raz2iti is!red vremena# A ako moete !odrati
vjeru u zagro2ni ivot !o vjeri u tim vu"e *nto osvjetljenje u ovom svijetu, tako da ne
2i tre2ali ra"unati na njega# <drava vjera temelji na razumu, a zatvara u od najvie
to"ke zdravog ivota sama !o se2i !ri!ada njegovom zdravlju i zavretak svojih
najviih razmatranja#
Ti su tre2ali od tada, o2lik svjetlosti u kojoj !okojnik !ojavljuje na vas !odsjetiti, je
samo va unutarnji sjaj# ,i ste u za2ludi1 $e2e utjelovio je red ulazi svjesno !ut ne
samo za vas, ali u te2i# >ivi o2lik je i dalje njegova dua haljinu1 $amo vie ne
o!tere0uje sa svojim 2ivim "vrstom tijelu i s!orog hodanja s njim, ali !rozirna,
lagana, oduzeta zemaljskog o!tere0enja, u trenucima sad ovdje sad ondje, ugled svaki
slijede0i koji !oziva mrtvih od se2e, ili je li TorD, tada mora mislite o
mrtvima# Takoer su uvijek nadzemaljski izgled dua tako lako, tako da 2estjelesni,
!a sam mislio neovisno od ograni"enja !rostora, a time i !rava koja nisu
do2ronamjerni, ali je !ogodio !ravo#
Takoer ste vjerojatno "uli !ri"e o ukazanjima duhova# -ije"nici su !ozvani
fantazije, halucinacije# Ani su takoer za stanovanje, ali i !ravi fenomen mrtvih, koje
mi nazivamo tako# 7er ako su sla2iji memorijske figure u nama !ostoji, kao to ne 2i
tre2alo 2iti toliko ja"i odgovaraju0i fenomeni# Ca zato i dalje tvrde0i da li su jedno ili
drugo, ako su jedan i drugi u isto vrijeme# A zato ste 2udu0nost is!red duhova strah,
ako ne 2oji o2razaca !am0enja kod te2e da ve0 !ostoje#
Ali nije sve nestalo razlog# <a razliku od naziva za se2e ili u kontekstu svog
unutarnjeg ivota, "ak i tiho i mirno ulaze, od !omo0i, jer uz nastavak !redenje
o2licima dolaze ne!ozvan, to vie dolaze s ne a23ehr2arer snagu, naizgled is!red
vas, stvarno udaranje u vama, tkivo va unutarnji ivot nego tousling nastaviti
!roklizavati# Mor2idno !riroda o2a ovom svijetu i na onom svijetu# 8akle, ne 2i
tre2ao !okrenuti mrtvih sa ivima# To je ve0 !ola smrti ivota, mrtav gotovo koliko
vidjeti kao cilj kao i oni mogu gledati jedni na druge1 o uasa ivih !red takvom
!ojavom mrtvih1 Tu je i !ola <ur6ckversinken mrtvih iz kraljevstva na smrt u
kraljevstvo !od smrti18akle, vremena + a ako ne i vie od !rognozaM + To je samo
duhovi do2ili okolo da nisu sasvim isku!io, jo uvijek visi s tekim lancem za ovdje i
sada# 8a !anika nesretan "ovjek !oziv N2olji i ja"i duh !omo0i1 ali naj2olji i
najmo0niji um je jesu li svi duhovi# Tko je u njegovoj zatiti ti neto zaP *sto vrijedi i
legenda da je !rije nego to je >oji !oziv odlazi svaki zao duh#
) meuvremenu !rijeti da 0e se raz2oljeti !raznovjerju u ovom !odru"ju mentalnih
2olesti, sama vjera# /ajlaki na"in da se zatite od dolaska duhova N, a uvijek 0e do0i
u to ne vjerujem1 oni vjeruju da oni dolaze, odnosno ve0, zadovoljiti ih na !ola !uta#
Kako oni vole jedni druge !ojaviti se2e, kae mi# *z istog fenomena, koji je !rotiv
!oretka ovom svijetu je samo !redvidio iz reda zagro2nom ivotu# $vjetlo, !ot!uno
jasno i o2jektivno stanovnici Ahiret !ojavit 0e se danas u o2liku o kojem imamo
samo sla2u osla2io, mutan o2ris crte u s!omen na njih, jer oni !rodiru jedni druge sa
svim !unoj sustini od kojih je samo mali dio ) svakom od nas u sje0anju !rodire
ju# $amo da 0e zahtijevati onu kao dio !anje usmjerene na izgled da ga ima#
$ada, moglo 2i se i dalje !itajuE kako je mogu0e da je !rodrijeti tako, i!ak !ojaviti
kao o2jektivno i ograni"en# Ali !itam !rvo, kako je mogu0e da je ono to je !oznato
kao dnevni fenomen ulazi u se2e i memorije !roima va mozak da se mrtvi + i nita
drugo je tvoja dua !ravo na fu:en+ jeste li ga vidjeli to o2jektivnije memorije i dalje
!ojavljuje ograni"en# $amo vie nije ograni"en u"inak, !redmet memorije, ali jo
uvijek odraava ograni"enje o2lika, koji su na se2e !reuzeli na !o"etku, !rije nego
to# ,i znate iz ovog svijeta ne znam zato1 kako moe ele znati zagro2ni ivot#
* tako o!et kaemE ne isklju"uju razlog ovog svijeta, ne znam, niti uvjeta da
na!ravi, ali su "injenice ovog svijeta, znate, na ve0im i viim "injenice o zagro2nom
ivotu# Cojedina"ni zaklju"ak moe 2iti u krivu1 takoer jedan tek smo
na!ravili1 8akle ma!a koje nema detalja1 koncentracija zaklju"aka u smjeru onoga
to moramo traiti !ose2no krug a !reko svega je zaklju"ak, naa vjera 2iti naj2olji
!odrku i vodstvo od dna !rema gore#
Ali ti Fa:test vjeri jednako !ravo s vrha, jednostavno si !ao cijeli !ut vjere koju je
zauzeo#
Bankrot
8a, kako je lako 2i se sve to u uvjerenju da je "ovjek samo mogao naviknuti se,
!rema rije"ima s kojima se on slui vie od tisu0u godina, da on ivi u >ogu i
is!re!li0e i vidjeti vie od jedne rije"i# Tada vjera u >oga i vlastite vje"ni ivot je
samo jedan on vidi svoj vje"ni ivot vje"ni ivot >oje uredno, au vrhuncu svoje
2udu0nosti na njegov sadanji ivot je samo ve0a sastav !reko nie na >oga, kao to
je on je kao u se2i1 on je uhvati na malom !rimjer, visoko i kontekstom i cjeline, od
kojih je samo taj dio#
,izija nestaje u vama, a sje0anje na njega se die u vama1 ti cijelo ovo+svjetovnom
!ogled na ivot to!i u >oga, a ve0a memorije ivi u >ogu die iz nje1 i kako su
sje0anja u glavi, u duhovima zagro2nom ivotu u 2oanskom glavi# $amo korak
iznad razine od istog stu2ite koje vodi ne >ogu, nego u >oga gore, koja takoer ima
osnovni i vrhove u se2i# Kako je !razna >og s tim !raznim imaginarnim rije"ima,
koliko je 2ogat je >og sa svojim !unim osjetilima#
<nate li kako naknadni ivot intuicije je mogu0e u duhuM <na samo da je to
stvarno je, ali samo u duhu je mogu0e# /a taj na"in moete vrlo lako, u neznanju, jer
je mogu0e da vjeruju u stvarnosti ivot !oslije smrti svog cijelog uma u viem duhu,
samo tre2ate vjerovati da via duh i da ste u njemu#
* o!etE kako je lako 2i se sve to za vjeru, kad je "ovjek mogao naviknuti da vidi
istinu u drugoj rije"ima da >og ivi u svemu, i is!re!li0e i je# Anda to nije mrtav, ali
za ivot od >oga svijetu, iz koje "ovjek sam u svoju 2udu0u tijelo izgraen, a time i
novi dom u >ojoj ku0i hinein2aut#
/o, ako se to ivotvorna vjera ivaM
To to je on daje ivot, u"init 0e ga ivog#


Poglavlje Dvanaest

Citali ste za A>1 Adgovorio sam s ho3# ,jera tedi na !itanje je li1 , ali je to
u"injeno, tako da !ostoji samo jedan odgovor na to od strane kako1 i dokle god Kako
se ne zna ho0e li ovo 0e !restati i do0i#
Avdje je sta2lo1 mnogima jedan list to moe !asti1 ali je njegov razum i njegova
veza je do2ra i "vrsta# An 0e uvijek ni"u nove grane i novi listovi su uvijek !ada1 on
sam ne0e !asti1 0e voziti cvjetove lje!ote, a umjesto ukorijenjena u vjeri, nosi !lod
vjere#


PostScript
Crvi !rijedlog da se to o2avlja u tom fonta ideju da duhovi mrtvih i dalje !ostoje
!ojedinci u dnevnom !ostalo mi je razgovor sa mom, zatim u -ei!zigu, koji sada ivi
u ?alle !rijatelja, !rofesora >illa Fotha# 8o ove ideje djelomi"no intervenirala u nizu
!ovezanih ideja sa mnom, dijelom izazvao takav, ima isti dizajn na gornji na"in i iri
zahtijeva neku vrstu na!retka ideja o viem ivotu duha u >oga# ) meuvremenu,
autor ima, kao to je tako !ose2no uzeti njihove u filozofiji religije uo!0e u doktrini o
2esmrtnosti, jedan od !otjeru ovdje sasvim druga"iji i vie izravno susjedni crkvene
dogme smjer, to mu je oduzeto "ak i od te osnovne ideje uglavnom ili u cijelosti
o!et, dakle * tako ja kao tvorac isto mislio da je !otre2no nazvati, ali vie nije usudio
nazvati ga kao svog !redstavnika# Ue se na0i u razvijen, uskoro se moe o"ekivati iz
istog rada vlastitog stajalita tog filozofa na temu o kojoj je rije"#