Sie sind auf Seite 1von 6

) M R E J I ( t n e m e g a n a M d n A h c r a e s e R g n i r e e n i g n E f o l a n r u o J l a n o i t a n r e t n I

9 4 3 2 : N S S I - , 8 5 0 2 e m u l o V - e u s s I , 1 - y l u J , 4 4 1 0 2

7 5 1 m o c . m r e j i . w w w


t c a r t s b A y t i c i r t c e l e f o t n u o m a e h t s r a e y t n e c e r n I
e r o h s f f O . y l d i p a r n w o r g s a h d n i w m o r f d e c u d o r p
n o i t u l o s g n i s i m o r p a s a n e e s y l t n e r r u c s i m r a f d n i w
w o r g e h t y f s i t a s o t y g r e n e e l b a w e n e r r o f d n a m e d g n i
. e c r u o s t n e m p o l e v e d d i p a r e h t r o f s n o s a e r n i a m e h T
d n i w r e t t e b h c u m s e d u l c n i s m r a f d n i w e r o h s f f o f o
. t c a p m i l a t n e m n o r i v n e r e l l a m s d n a s e c r u o s e r
d n i w e r o h s f f o e h t f o e t a t s t n e r r u c e h t , r e v e w o H
g n e l l a h c c i m o n o c e s t n e s e r p s m r a f y l t n a c i f i n g i s s e
e r o h s f f o f o n o i t a r g e t n i e h T . e r o h s n o n a h t r e t a e r g
r o j a m a s i d i r g r e w o p n i a m e h t h t i w s m r a f d n i w
. e u s s i r e w o p g n i t t i m s n a r t r o f s n o i t u l o s e l b i s s o p e h T
d e t a t u m m o c e n i L , C A V H e r a s m r a f d n i w m o r f
C D V H d e s a b e c r u o s e g a t l o v d n a C D V H
C S V ( - I . ) C D V H C A y c n e u q e r F w o L r e p a p s i h t n
r o f d e s u s i m e t s y s n o i s s i m s n a r t ) C A F L (
r o f s m r a f d n i w e r o h s f f o e h t g n i t c e n n o c r e t n i
e h t o s l a d n a y t i l i b a p a c n o i s s i m s n a r t e h t g n i v o r p m i
d n i w d e t c e n n o c s e i r e s h t i w m e t s y s g n i t c e l l o c c d
e c u d e r o t e r o h s f f o e h t t a d e s u e r a s e n i b r u t e h t
. t n e m e r i u q e r g n i l b a c e r a s n o i t a l u m i s , r e p a p s i h t n I
e h t e t a r t s u l l i o t B A L T A M g n i s u d e m r o f r e p
. e c n a m r o f r e p s m e t s y s

s m r e T x e d n I h g i h , ) C A V H ( c a e g a t l o v h g i H
r e t a w r e d n u , s r e t r e v n o c r o t s i r y h t ) C D V H ( c d e g a t l o v
t e n g a m t n e n a m r e p , s m r a f d n i w , s e l b a c r e w o p
s ) G S M P ( r o t a r e n e g s u o n o r h c n y .

. I N O I T C U D O R T N I
g n i s u f o y t i s s e c e n l a u d a r g d n a t s e r e t n i g n i s a e r c n i e h T
o r d y h d n a r a l o s , d n i w s a h c u s , s e c r u o s e r e l b a w e n e r
r o f s d n a m e d g n o r t s t u o b a t h g u o r b e v a h , y g r e n e
. t n e m p o l e v e d d n a n o i t a v o n n i l a c i n h c e t d n a c i m o n o c e
l l a i c e p s E y e r o h s f f o o t d e t c e p x e e r a s m r a f d n i w
c i r t c e l e e r u t u f e h t f o t n e n o p m o c t n a c i f i n g i s a t n e s e r p e r
d n a y t i l i b a l i a v a e c a p s r e g r a l o t e u d n o i t c e l e s n o i t a r e n e g
. s n o i t a c o l e r o h s f f o n i l a i t n e t o p y g r e n e d n i w r e t t e b n I
i m s n a r t d n a n o i t c e n n o c r e t n i e h t h t o b , r a l u c i t r a p f o n o i s s

2 2 y l u J d e v i e c e r t p i r c s u n a M 0 2 , 14
a r a h o n a m . M , r o s s e f o r P e t a i c o s s A , d n a l a c i r t c e l E
n a h t e k i n a y d i V e e r S , t n e m t r a p e D g n i r e e n i g n E s c i n o r t c e l E
n i g n E . a i d n I , P A , i t a p u r i T , e g e l l o C g n i r e e
a i n o s . S , r e l l o c s G P , s c i n o r t c e l E d n a l a c i r t c e l E
g n i r e e n i g n E n a h t e k i n a y d i V e e r S , t n e m t r a p e D g n i r e e n i g n E
a i d n I , P A , i t a p u r i T , e g e l l o C .
s m e t s y s d i r g s u o n o r h c n y s o t n i s e c r u o s e r e l b a w e n e r
. s r e e n i g n e r e w o p o t s c i p o t g n i s i m o r p e m o c e b e v a h r o F
f o n o i t c e n n o c r e t n i d n a n o i s s i m s n a r t e l b a i l e r d n a t s u b o r
g n i h c t i w s m e t s y s d i r g l a r t n e c o t n i y g r e n e e l b a w e n e r
c t i w s e c n i S , d e s u n e e b e v a h s m e t s y s n a c s m e t s y s g n i h
l a c i r t c e l e f o y t i l i b a l l o r t n o c t n e l l e c x e t i m r e p y l i s a e
, s l e v e l y c n e u q e r f d n a e g a t l o v g n i g n a h c s a h c u s s l a n g i s
. s r o t c a f r e w o p d n a
h g i h , t n e s e r p t A - ) C A V H ( c a e g a t l o v d n a
h g i h - l l e w e r a ) C D V H ( c d e g a t l o v - s e i g o l o n h c e t n w o n k
n o i s s i m s n a r t r o f 1 [ - s i n o i s s i m s n a r t C A V H . ] 3
n g i s e d o t e l p m i s t a h w e m o s s i t i e s u a c e b s u o e g a t n a v d a
s l e v e l e g a t l o v e g n a h c o t d n a m e t s y s n o i t c e t o r p e h t
s r e m r o f s n a r t g n i s u .
e h t o t e u d t n e r r u c g n i g r a h c l a i t n a t s b u s e h t , r e v e w o H
u d e r s e l b a c r e w o p c a e n i r a m b u s f o e c n a t i c a p a c h g i h s e c
e h t s t i m i l d n a y t i c a p a c n o i s s i m s n a r t r e w o p e v i t c a e h t
r o f d e t p o d a s i C A V H e r o f e r e h T . e c n a t s i d n o i s s i m s n a r t
. s e c n a t s i d n o i s s i m s n a r t r e t a w r e d n u t r o h s y l e v i t a l e r
e r o h s f f o r o f m k 0 6 n a h t s e c n a t s i d r o f d e i l p p a s i C A V H
f o s e s s a l c o w T . n o i s s i m s n a r t r e w o p d n i w C D V H
f o s e p y t e h t n o g n i d n e p e d , t s i x e s m e t s y s
r e w o p - e n i l ) 1 : d e s u s e c i v e d c i n o r t c e l e - d e t a t u m m o c
C C L ( C D V H r e t r e v n o c - ) 2 d n a s r o t s i r y h t g n i s u ) C D V H
e g a t l o v - C S V ( C D V H r e t r e v n o c e c r u o s - g n i s u ) C D V H
f l e s - d e t a l u s n i , e l p m a x e r o f , s e c i v e d d e t a t u m m o c - e t a g
r a l o p i b f o e g a t n a v d a r o j a m e h T . ] 4 [ ) s T B G I ( s r o t s i s n a r t
t i m i l o n y l e v i t c e f f e s e s o p m i t i t a h t s i y g o l o n h c e t C D V H
e v i t c a e r f o e c n e s b a e h t o t e u d e c n a t s i d n o i s s i m s n a r t n o
C C L . e n i l n o i s s i m s n a r t e h t n i t n e r r u c - s m e t s y s C D V H
b a i l e r h g i h h t i w W G 1 o t p u r e w o p t i m s n a r t n a c . ] 3 [ y t i l i
d n a d i r g c a e h t m o r f r e w o p e v i t c a e r e m u s n o c s C C L
w o l e c u d o r t n i - e h t n i s t l u s e r h c i h w , s c i n o m r a h r e d r o
, s r e t l i f c a , s a h c u s , t n e m p i u q e y r a i l i x u a r o f t n e m e r i u q e r
. s k n a b r o t i c a p a c d n a s r o t a s n e p m o c s u o n o r h c n y s c i t a t s
C S V , t s a r t n o c n I - e r a s m e t s y s C D V H o t e l b a
r e w o p e v i t c a e r d n a e v i t c a e t a l u g e r y l t n e d n e p e d n i
c a e r o h s f f o e h t d n a d i r g e r o h s n o e h t h t i w d e g n a h c x e
6 [ d i r g n o i t c e l l o c - f o t s o c d n a y c n e i c i f f e d e c u d e r e h T . ] 7
C S V f o s k c a b w a r d e h t e r a s r e t r e v n o c e h t - C D V H
w o l e r a y t i l i b a i l e r d n a s l e v e l r e w o P . s m e t s y s n a h t r e
C C L f o e s o h t - s e c n a t s i d r o f d e i l p p a s i C D V H . C D V H
r e w o p d n i w e r o h s f f o r o f m k 0 0 1 n a h t r e t a e r g
. n o i s s i m s n a r t
h g i h , C D V H d n a C A V H n o i t i d d a n I - e g a t l o v
w o l - n e e b s a h n o i s s i m s n a r t ) C A F L ( c a y c n e u q e r f
8 [ d e s o p o r p y l t n e c e r - n a , s m e t s y s C A F L n I . ] 9
w o L - m e t s y S n o i s s i m s n a r T C A y c n e u q e r F
s m r a F d n i W e r o h s f f O r o f
a i n o S . S , a r a h o n a M . M

w o L - s m r a F d n i W e r o h s f f O r o f m e t s y S n o i s s i m s n a r T C A y c n e u q e r F
8 5 1 m o c . m r e j i . w w w
e m r e t n i e t a i d - , d e s u s i z H 0 2 r o 6 6 . 6 1 l e v e l y c n e u q e r f
s r e w o l t a h t , r e t r e v n o c o l c y c a g n i s u y b d e t a e r c s i h c i h w
o t y l l a m r o n , e u l a v r e l l a m s a o t y c n e u q e r f d i r g e h t
e n o - f o e g a t n a v d a n i a m e h t , l a r e n e g n I . e u l a v s t i d r i h t
p a c r e w o p f o e s a e r c n i e h t s i y g o l o n h c e t C A F L e h t y t i c a
e l b a c e n i r a m b u s n e v i g a r o f e c n a t s i d n o i s s i m s n a r t d n a
0 5 o t d e r a p m o c - 0 6 r o z H - o t s d a e l s i h T . C A V H z H
g n i l b a c n i n o i t c u d e r e h t o t e u d s g n i v a s t s o c l a i t n a t s b u s
d e r i u q e r a r o f l e l l a r a p n i s e n i l r e w e f . e . i ( s t n e m e r i u q e r
l a m r o n f o e s u e h t d n a ) l e v e l r e w o p r o f s r e k a e r b c a
. n o i t c e t o r p
y g o l o p o t n o i s s i m s n a r t C A F L l e v o n a , r e p a p s i h t n I
s u o i v e r p m o r f s r e f f i d m e t s y s d e s o p o r p e h T . d e z y l a n a s i
e b o t d e m u s s a e r a s e n i b r u t d n i w e h t e r e H . k r o w
m u i d e m a h t i w d e t c e n n o c r e t n i - c d ) V M ( e g a t l o v
t s a r t n o c n i , ] 1 1 [ d i r g e h t e r e h w , e c i t c a r p t n e r r u c h t i w
C D . d r a d n a t s s i s d i r g n o i t c e l l o c c a V M f o e s u
e h t h t i w e v i t a n r e t l a e l b i s a e f a g n i m o c e b s i n o i t c e l l o c
t s o c f o t n e m p o l e v e d - t i u c r i c c d e l b a i l e r d n a e v i t c e f f e
e b t h g i m t i t a h t n w o h s e v a h s e i d u t s d n a , s r e k a e r b
h t i w s u o e g a t n a v d a f o s m r e t n i n o i t c e l l o c c a o t t c e p s e r
. s t s o c n o i t c u d o r p d e c u d e r d n a y c n e i c i f f e
g n i s u y b t l i u b e b n a c l e v e l e g a t l o v c d d e r i u q e r e h T
, e l p m a x e r o F . s e n i b r u t d n i w f o n o i t c e n n o c s e i r e s e h t
i t l u m - t n e n a m r e p W M - r o t a r e n e g s u o n o r h c n y s t e n g a m
t a r y l l u f h t i w ) G S M P ( e p y T ( s r e t r e v n o c r e w o p d e - 4
d n i w e r o h s f f o n i d e s u y l n o m m o c e r a ) s e n i b r u t
d i r g g n i t a n i m i l e y B . ] 0 1 [ s t n a l p - a , s r e t r e v n i e d i s
m u i d e m - y b d e m r o f e b n a c m e t s y s n o i t c e l l o c c d e g a t l o v
. s r o t a r e n e g e h t f o t u p t u o d e i f i t c e r e h t g n i t c e n n o c r e t n i
n i s u r o f n o s a e r n i a m e h T h t i w m e t s y s n o i t c e l l o c c d a g
t o n d l u o w s e n i b r u t d n i w e h t t a h t s i n o i s s i m s n a r t C A F L
w o l t u p t u o o t d e n g i s e d e r e b o t d e e n - c a y c n e u q e r f
r e i l t s o c d n a , r e i v a e h , r e g r a l o t d a e l d l u o w h c i h w , r e w o p
p e t s s a h c u s s t n e n o p m o c c i t e n g a m - d n a s r e m r o f s n a r t p u
. s r o t a r e n e g
h t i w t l i u b e b d l u o c m e t s y s C A F L d e s o p o r p e h T
, s t n e n o p m o c m e t s y s r e w o p e l b a l i a v a y l l a i c r e m m o c
g n i v i e c e r e h t s a h c u s - e n i r a m b u s d n a s r e m r o f s n a r t d n e
e h T . y c n e u q e r f r e w o p r a l u g e r r o f d e n g i s e d s e l b a c c a
e s a h p - d l u o c d n e g n i d n e s e h t t a d e s u r e m r o f s n a r t t f i h s
b 0 6 a e - , e e r h t f o r o t c a f a y b d e t a r e d r e m r o f s n a r t z H
e n o y l n o t u b t n e r r u c d e t a r e m a s e h t h t i w - e h t f o d r i h t
e h t f o e g a t n a v d a r e h t o n A . e g a t l o v d e t a r l a n i g i r o
i t l u m r o f y t i l i b i s a e f s t i s i e m e h c s C A F L d e s o p o r p
i t l u m f o n g i s e d e h t e c n i s , n o i s s i m s n a r t l a n i m r e t
h c u s f o s i s y l a n a e h t t u b , d e t a c i l p m o c s i C D V H l a n i m r e t
, y r a m m u s n I . n i e r e h n e k a t r e d n u t o n s i n o i t a c i l p p a n a
l a c i n h c e t e v i t c a r t t a n a e b d l u o c n o i s s i m s n a r t C A F L
m u i d e m r o f n o i t u l o s - o t 0 5 . e . i n o i s s i m s n a r t e c n a t s i d
. m k 0 6 1
a s i r e p a p s i h t f o e r u t c u r t s e h T e h T . s w o l l o f s
y l f e i r b s i m e t s y s e h t f o n o i t a r u g i f n o c d n a e l p i c n i r p
f o s e i g e t a r t s l o r t n o c e h T . I I n o i t c e s n i d e n i a l p x e
V I n o i t c e S . I I I n o i t c e s n i d e s s u c s i d e r a s r e t r e v n o c
V n o i t c e s y l l a n i f d n a s t l u s e r n o i t a l u m i s e h t s e s y l a n a
. r e p a p s i h t s e d u l c n o c
. I I e l p i c n i r P m e t s y s c a f l f o n o i t a r u g i f n o c d n a
m e t s y s C A F L f o e l p i c n i r P . A
) p ( r e w o p e v i t c a e h t , m e t s y s n o i s s i m s n a r t C A r o F
d l u o h s h c i h w , s e n i l n o i s s i m s n a r t e h t r e v o g n i t t i m s n a r t
h c i h w , s m r a f d n i w e r o h s f f o g n i t c e n n o c r o f s e l b a c e b
y b d e s s e r p x e e b n a c

L
R S
X
V V
P = ) 1 (
V e r e h W
S
V e r a d n a
R
d n a e g a t l o v d n e g n i d n e s e h t
X . y l e v i t c e p s e r , s e g a t l o v d n e g n i v i e c e r
L
e n i l e h t s i
s i ) 1 ( n o i t a u q E . e l g n a g n i t t i m s n a r t e h t s i . e c n a t c a e r
e h t n e h w d i l a v f o t c e f f e e h t s t c e l g e n t a h t t r o h s s i e l b a c
s i r e w o p g n i t t i m s n a r t e h t g n i s a e r c n i , e l g n a e n i l e h t
e h t g n i r e w o l r o l e v e l e g a t l o v e h t g n i s a e r c n i y b r e h t i e
d e x i f e h t h t i w , e r o m r e h t r u F . e l b a c e h t f o e c n a d e p m i
o t y a w y l n o e h t , s e g a t l o v d n e g n i d n e s i e v o r p m e h t
f o e c n a d e p m i e h t g n i c u d e r y b y t i l i b a p a c n o i s s i m s n a r t
r e w o p o t l a n o i t r o p o r p s i e c n a t c a e r e h T . e l b a c e h t
, f y c n e u q e r f


L f X t 2 =
) 2 (

l a t o t e h t s i L e r e h W , e n i l e h t r e v o e c n a t c u d n i
y l l a n o i t r o p o r p n a c y c n e u q e r f y t i c i r t c e l e e h t g n i s a e r c e d
. y t i l i b a p a c n o i s s i m s n a r t e h t e s a e r c n i C A F L e h T
f o e c n a t c a e r e h t e c u d e r o t y c n e u q e r f w o l s e s u m e t s y s
y t i c a p a c n o i s s i m s n a r t s t i , s u h t m e t s y s n o i s s i m s n a r t e h t
n a c n e h w , e c n a t s n i r o F . d l o f l a r e v e s d e s a e r c n i e b
n o i s s i m s n a r t y l l a c i t e r o e h t e h t , z H 3 / 0 5 s i y c n e u q e r f
. s e m i t e e r h t d e s i a r e b n a c y t i l i b a p a c m e t s y s C A F L e h T
e m a s e h t n e v i g y t i l i b a t s e g a t l o v e h t e v o r p m i o s l a n a c
w o p e v i t c a e r f o t n u o m a n i n e v i g s a n o i s s i m s n a r t r e . q e . 3


0 0 1 * %
2
V
X Q
V = A
) 3 (
e h t s i V , e l b a c e h t r e v o p o r d e g a t l o v e h t s i V e r e h W
e h t f o w o l f r e w o p e v i t c a e r e h t s i Q , e g a t l o v l a n i m o n
C A F L e h t n i d e c u d e r s i e c n a d e p m i e h t e s u a c e B . e l b a c
d m e t s y s e h t , y c n e u q e r f d i r g r e w o l r e w o p e h t o t e u
d e c u d e r y l l a n o i t r o p o r p s i e l b a c e h t r e v o p o r d e g a t l o v
. y l g n i d r o c c a
m e t s y s C A F L f o n o i t a r u g i f n o C . B


n o i s s i m s n a r t C A F L d e d o p o r p e h t f o n o i t a r u g i f n o C . 1 . g i F
m e t s y s
) M R E J I ( t n e m e g a n a M d n A h c r a e s e R g n i r e e n i g n E f o l a n r u o J l a n o i t a n r e t n I
9 4 3 2 : N S S I - , 8 5 0 2 e m u l o V - e u s s I , 1 - y l u J , 4 4 1 0 2

9 5 1 m o c . m r e j i . w w w


s y s n o i s s i m s n a r t C A F L d e s o p o r p e h T n i n w o h s s i m e t
0 6 a g n i m u s s a , 1 . g i F - . d n e g n i v i e c e r e h t t a d i r g n i a m z H
m u i d e m a , d n e g n i d n e s e h t t A - s u b n o i t c e l l o c c d e g a t l o v
f o r e w o p t u p t u o c a e h t g n i y f i t c e r y b d e m r o f s i
s e i r e s - 2 1 C A / C D A . s e n i b r u t d n i w d e t c e n n o c - e s l u p
r o t s i r y h t - d e s u s i r e t r e v n i d e s a b o t r e w o p c d t r e v n o c o t
w o l - 0 2 ( y c n e u q e r f - a o t d e t c e n n o c s i t I . r e w o p c a ) z H
e e r h t - a o t e g a t l o v e h t s e s i a r t a h t r e m r o f s n a r t g n i d n i w
d e t c e n n o c e r a s r e t l i f C A . n o i s s i m s n a r t r o f l e v e l r e h g i h
d n a , h t 3 1 , h t 1 1 e h t s s e r p p u s o t e d i s r e t r e v n i e h t t a
r e h g i h - ( r e d r o y l p p u s o t d n a , s c i n o m r a h t n e r r u c ) d r 3 2
a , d n e g n i v i e c e r e h t t A . r e t r e v n o c e h t o t r e w o p e v i t c a e r
e e r h t - 6 ( e s a h p - o t d e s u s i r e t r e v n o c o l c y c e g d i r b ) e s l u p
0 2 e t a r e n e g - L ( r e t l i f A . e g a t l o v z H
f
- C
f
t a d e t c e n n o c s i )
w o l e h t - t i l p m a e h t e s a e r c e d o t e d i s y c n e u q e r f e h t f o e d u
d i r g e h t t A . r e t r e v n o c o l c y c e h t y b d e t a r e n e g s c i n o m r a h
t n e r r u c d d o s s e r p p u s o t d e s u e r a s r e t l i f c a , e d i s
e h t o t r e w o p e v i t c a e r y l p p u s o t d n a , s c i n o m r a h
. r e t r e v n o c o l c y c
n o i s s i m s n a r t C A F L e h t f o n o i t a r e p o e h t , t u p y l p m i S
t s r e d n u e b n a c m e t s y s , t s r i F . s w o l l o f s a d e e c o r p o t d o o
d n a , d e t a v i t c a s i d n e g n i v i e c e r e h t t a r e t r e v n o c o l c y c e h t
0 2 a y b d e z i g r e n e e r a s e l b a c r e w o p e n i r a m b u s e h t - z H
e h t t a s u b n o i t c e l l o c c d e h t , e m i t n a e m e h t n I . e g a t l o v
d n i w e h t m o r f r e w o p g n i s u d e g r a h c s i d n e g n i d n e s
n i b r u t 0 2 e h t r e t f A . s e - e g a t l o v s u b c d e h t d n a e g a t l o v z H
2 1 e h t , d e h s i l b a t s e e r a - d n e g n i d n e s e h t t a r e t r e v n i e s l u p
0 2 e h t h t i w e z i n o r h c n y s n a c - e h t s t r a t s d n a , e g a t l o v z H
. r e w o p f o n o i s s i m s n a r t

. I I I f O s t n e n o p m o C l o r t n o C s t I d n a m e t s y S C A F L
C A F L e h t r o F - n o i s s i m s n a r t e l b a i r a v , s m e t s y s - d e e p s
e p y T ( s m e t s y s e n i b r u t d n i w - e p y T d n a 3 - 4
d n i w - e c n i s , d e r e d i s n o c e r a ) s t i n u n o i t a r e n e g
e l b a i r a v - e v i t c a r t t a e r a s m e t s y s n o i t a r e n e g d n i w d e e p s
g n i c u d e r d n a e r u t p a c y g r e n e g n i s a e r c n i r o f
l a c i n a h c e m - e l b a i r a v e h T . e g a m a d e u g i t a f - n i w d e e p s d
d i r g o t d e t c e n n o c y l t c e r i d e b t o n n a c s m e t s y s e n i b r u t
s m e t s y s t c e n n o c o t d e s u e r a s r e t r e v n o c d n a s m e t s y s
s e c i v e d c i n o r t c e l e r e w o P . s e i c n e u q e r f t n e r e f f i d h t i w
n o i s s i m s n a r t e l b a i l e r d n a t s u b o r e h t r o f d e s u n e e b e v a h
i y g r e n e e l b a w e n e r f o n o i t c e n n o c r e t n i d n a l a r t n e c o t n
t i m r e p y l i s a e n a c s m e t s y s g n i h c t i w s e c n i s , s m e t s y s d i r g
g n i g n a h c ; s l a n g i s l a c i r t c e l e f o y t i l i b a l l o r t n o c t n e l l e c x e
. s r o t c a f r e w o p d n a , s l e v e l y c n e u q e r f d n a e g a t l o v
r o t s i r y h t d n e g n i v i e c e r d n a d n e g n i d n e s e h t t a e r o f e r e h T
r e t r e v n i e s l u p 2 1 d e s a b e g d i r b e s l u p 6 d n a
n o i s r e v n o c r o f d e s u s i r e t r e v n o c o l c y c .


l o r t n o c r e t r e v n I . Ag n i d n e S . 2 . g i F - . l o r t n o c r e t r e v n i d n e

g n i d n e s e h t r o f e r u t c u r t s l o r t n o c e h T - s i r e t r e v n i d n e
s u b c d e h t s e t a l u g e r r e l l o r t n o c e h T . 2 . g i F n i n w o h s
e g a t l o v V
c d
r e t r e v n i e h t t a V e g a t l o v e h t g n i t s u j d a y b
d e i l p p a s i d o h t e m g n i s s o r c e v a w e n i s o c e h T . s l a n i m r e t
. e l g n a g n i r i f e h t e n i m r e t e d o t e r a s e s l u p g n i r i F
d n a d e t n a w h t o b f o s t n i o p g n i s s o r c e h t y b d e t a r e n e g
d o h t e m s i h T . s e g a t l o v e c n e r e f e r f o s e g a t l o v d l o h s e r h t
m u m i n i m s a h c u s , s e i t r e p o r p r o i r e p u s s e t a r t s n o m e d
d n a , s e g a t l o v t u p t u o f o n o i t r o t s i d c i n o m r a h l a t o t
e h t r o f e l g n a g n i r i f e h T . n o i t a t n e m e l p m i f o y t i c i l p m i s
y b ] 2 1 [ n e v i g s i r e t r e v n i e s l u p 2 1


|
|
.
|

\
|
=

P
S
V
V
*
1
s o c o
) 4 (

V e r e h w
p
V , e v a w e n i s o c e h t f o e u l a v k a e p e h t s i
*
e h t s i
d n a e g a t l o v e c n e r e f e r
s
g n i r i f r e t r e v n i d n e g n i d n e s s i
n o m m o c g n i s u ( 0 8 1 < < 0 9 d n a 0 < V t a h t e t o N . e l g n a
f o e d o m r e t r e v n i e h t n i s i r e t r e v n o c e h t e c n i s , ) n o i t a t o n
V d n A V . n o i t a r e p o
S
e n i l ( - o t - d e t a l e r e r a ) s m r , l a r t u e n
y b


) ( s o c
6 6
S S
S
V
n
V o
t
=
) 5 (

e s a h p A - r a l u g n a e h t s e d i v o r p ) L L P ( p o o l d e k c o l
c a e h t f o n o i t i s o p - r o f y r a s s e c e n s i h c i h w , e g a t l o v e d i s
o s l a t I . s r o t s i r y h t e h t f o s e s l u p g n i r i f e h t g n i t a r e n e g
f o t n e n o p m o c l a t n e m a d n u f e h t f o e u l a v s m r e h t s t u p t u o
d e s u s i h c i h w , e g a t l o v e h t g n i r i f e h t n i - e l g n a
. n o i t a l u c l a c

l o r t n o c r e t r e v n o c o l c y C . B

t a r e l l o r t n o c r e t r e v n o c o l c y c e h t f o e r u t c u r t s e h T
l o r t n o c e h T . 3 . g i F n i d e t a r t s u l l i s i d n e g n i v i e c e r e h t
0 2 t n a t s n o c a e d i v o r p o t s i e v i t c e j b o - a f o 1 e g a t l o v z H
e u l a v s m r n e v i g
*
c y c
V
e n i l ( - o t - l a t n e m a d n u f e h T . ) l a r t u e n
d e n i a t b o s i e g a t l o v r e t r e v n o c o l c y c e h t f o t n e n o p m o c
. 4 . g i F n i d e t c i p e d c i g o l g n i n o i t i d n o c l a n g i s e h t h t i w


w o L - s m r a F d n i W e r o h s f f O r o f m e t s y S n o i s s i m s n a r T C A y c n e u q e r F
0 6 1 m o c . m r e j i . w w w


g n i v i e c e R . 3 . g i F - l o r t n o c r e t r e v n o c o l c y c d n e .

e e r h t e h t f o e l p i c n i r p l o r t n o c c i s a b e h T - a h p , e s
x i s - e t a l u d o m y l s u o u n i t n o c o t s i r e t r e v n o c o l c y c e s l u p
e v i t i s o p ( s r e t r e v n o c l a u d i v i d n i e h t f o s e l g n a g n i r i f e h t
l o r t n o c s t i o t g n i d r o c c a , ) s r e t r e v n o c e v i t a g e n d n a
e v a w e n i s o c e h t , e r e H . s m h t i r o g l a - d o h t e m g n i s s o r c
e d o m e e r f t n e r r u c g n i t a l u c r i c e h t h t i w g n i k c o l b r o
g n i h c t i w s s t i r o f d e t c e l e s s i n o i t a r e p o f o e d o m
s a h m h t i r o g l a l o r t n o c d e s o p o r p e h t e c n i s , s e c n e u q e s
l a i t r a p e h T . s e i t r e p o r p g n i w o l l o f e h t d e t a r t s n o m e d
s u o u n i t n o c s i d t n e v e r p n a c e d o m t n e r r u c g n i t a l u c r i c
k n a b g n i r u d s n o i t a r e p o - t a r e p o e g n a h c x e e h t m o r f s n o i
l a m i n i m h t i w , y l e s r e v n o c r o , k n a b e v i t a g e n o t e v i t i s o p
t u p t u o f o n o i t r o t s i D . s s o l g n i t a l u c r i c - e b n a c s t n e r r u c
y b d e t a r e n e g e r a s e s l u p g n i r i F . e d o m s i h t n i d e t a n i m i l e
d l o h s e r h t d n a d e t n a w h t o b f o s t n i o p g n i s s o r c e h t
a t l o v e c n e r e f e r f o s e g a t l o v g n i s s o r c e v a w e n i s o C . s e g
n o i t r o t s i d c i n o m r a h l a t o t e h t e c u d e r o t d e s u s i d o h t e m
t u p t u o f o ) D H T ( - . s e g a t l o v
e e r h t e h t r o f n o i t c a l o r t n o c e h T - x i s , e s a h p - e s l u p
, e d u t i n g a m , y c n e u q e r f e h t e t a l u d o m n a c r e t r e v n o c o l c y c
t u p t u o f o e l g n a e s a h p d n a - e h T . s e g a t l o v
o g n i t a r e p - o t d e t i m i l s i k r o w s i h t n i l e v e l y c n e u q e r f
0 2 - e s u a c n a c z H 0 2 n a h t r e h g i h s e i c n e u q e r f e c n i s , z H
e g a t l o v e h T . ) n o i t r o t s i D c i n o m r a H l a t o T ( D H T h g i h
e h t y b d e l l o r t n o c o s l a e r a e l g n a e s a h p d n a l e v e l
e v a w e n i s o c e h t f o n o i t a c i l p p a - e c n i s , d o h t e m g n i s s o r c
e h t y b d e t a l u g e r e b n a c ) y t i c a p a c ( r e w o p l a c i r t c e l e
. e l g n a e s a h p d n a l e v e l e g a t l o v
e s a h p e h t f o s e l g n a g n i r i f e h T - e v i t a g e n d n a e v i t i s o p a
s a d e t o n e d ( s r e t r e v n o c P a d n a N a e r a ) 3 . g i F n i
P a
o
d n a
N a
o
y l e v i t c e p s e r , , r e t r e v n o c e v i t i s o p e h t r o F .
0 2 e h t t a e g a t l o v e g a r e v a e h t - n e v i g s i s l a n i m r e t z H
] 3 1 [ y b
) ( s o c
6 3
P a G
R
P a
V
n
V o
t
= ) 6 (
V e r e h W
G
e n i l e h t f o e u l a v s m r e h t s i - o t - t u e n e g a t l o v l a r
. s r e m r o f s n a r t e h t f o o i t a r s n r u t e h t s i d n a , e d i s d i r g e h t t a
n o i t i d n o c e h T
t o o = +
N a P a
e g a r e v a t a h t s e r u s n e
e h t m o r f d e t a r e n e g e r a y t i r a l o p e m a s e h t h t i w s e g a t l o v
0 2 e h t t a r e t r e v n o c e v i t a g e n d n a e v i t i s o p - . s l a n i m r e t z Hg i F 3 . . k c o l b g n i n o i t i d n o c l a n g i s e h t f o s l i a t e D .


S s e s l u p g n i r i f e h T
P a
S d n a
P a
y l s u o e n a t l u m i s t o n e r a
n o n a n i a t b o o t r e d r o n i , s r e t r e v n o c h t o b o t d e i l p p a
s i h T . n o i t a r e p o f o e d o m t n e r r u c g n i t a l u c r i c
o l b r o t c e l e S k n a B e h t n i d e d d e b m e s i y t i l a n o i t c n u f k c
. t n e r r u c d e r e t l i f e h t n o d e s a b s e t a r e p o h c i h w , 3 . g i F f o
e n i l m u m i x a m e h t t a h t ) e s u r e t a l r o f ( e t o N - o t - l a r t u e n
0 2 e h t f o e u l a v s m r - s i e g a t l o v r e t r e v n o c o l c y c z H

G
R
c y c
V
n
V
t
3 3
x a m
= ) 7 (

s a d e n i f e d s i o i t a r e g a t l o v a t a h t d n a

x a m
c y c
c y c
V
V
r = ) 8 (. k c o l b g n i n o i t i d n o c l a n g i s e h t f o s l i a t e D . 4 . g i F

e r o e h t e h t , e c i t c a r p n I t o n n a c 1 = r e u l a v m u m i x a m l a c i t
e h t f o e c n a t c u d n i e g a k a e l e h t o t e u d , d e v e i h c a e b
s i s y l a n a e h t n i d e r o n g i s a w h c i h w , s r e m r o f s n a r t .

. V I S T L U S E R D N A N O I T A L U M I S

C A F L d e s o p o r p e h t f o y t i d i l a v e h t e t a r t s n o m e d o T
e l e d o m s i m e t s y s t s e t , m e t s y s / B A L T A M n i d
e h t s a d r e d i s n o c s i . 1 . g i F e h T . e r a w t f o S . K N I L U M I S
. n o i t a l u m i s e h t r o f m e t s y s t s e t e h t s w o h s . 7 . g i F e h T
r o f m e t s y s n o i s s i m s n a r t C A F L f o l e d o m k n i l u m i s
. s m r a f d n i w e r o h s f f o 3 d n a 2 . s g i F f o s d o h t e m l o r t n o C
d n e g n i d n e s e h t l o r t n o c o t d e i l p p a e r e w d n a r e t r e v n i
r e t r e v n o c o l c y c d n e g n i v i e c e r


) M R E J I ( t n e m e g a n a M d n A h c r a e s e R g n i r e e n i g n E f o l a n r u o J l a n o i t a n r e t n I
9 4 3 2 : N S S I - , 8 5 0 2 e m u l o V - e u s s I , 1 - y l u J , 4 4 1 0 2

1 6 1 m o c . m r e j i . w w wr o f m e t s y s n o i s s i m s n a r t C A F L f o l e d o m K N I L U M I S . 5 . g i F
r e w o p d n i w e r o h s f f o

f o s t l u s e r n o i t a l u m i s e h t s t n e s e r p n o i t c e s s i h T
d n i w - C A F L n a h t i w m r a f - m e t s y s n o i s s i m s n a r t
n i n w o h s s a , d i r g r e w o p a o t d e t c e n n o c d n i w e h T . . g i F
s m e t s y s e n i b r u t d n i w y n a m f o s t s i s n o c m r a f - e h t
d n i w e h T . m e h t f o e e r h t s e d u l c n i m e t s y s e l p m a x e
e h t r e t f a s e i r e s n i d e t c e n n o c e r a s m e t s y s e n i b r u t
d n i w - C D e h t d n a , C D o t d e i f i t c e r s i r e w o p d e t a r e n e g
0 2 o t d e t r e v n o c s i r e w o p - g n i s u r e w o p C A z H n a
6 4 o t e g a t l o v e h t s t s o o b r e m r o f s n a r t A . r e t r e v n i - n A . V k
6 4 t a d e t a r e p o e n i l C A F L - r e v o r e w o p e h t s t i m s n a r t V k
0 6 1 f o e c n a t s i d a - d i r g r e w o p t s e r a e n e h t o t m K
e h t s t r e v n o c r e t r e v n o c o l c y c a , t n i o p t a h t t A . n o i t a t s b u s
0 6 o t n i r e w o p C A F L - r o f r e w o p C A z H e h t
e h t s t s o o b r e m r o f s n a r t r e h t o n a d n a , n o i t c e n n o c r e t n i
5 1 1 o t e g a t l o v - e h t o t d e t c e n n o c s i r e m r o f s n a r t e h T . V k
5 1 1 a s i h c i h w , d i r g r e w o p - z H 0 6 , V k - t a n o i s s i m s n a r t
. t n i o p t a h t
m r a f d n i w a f o n o i t a r e p o e h t e t a r t s u l l i s t l u s e r e h T
u y b m e t s y s n o i s s i m s n a r t e e r h t a g n i s - x i s , e s a h p - e s l u p
e e r h t e h T . r e t r e v n o c o l c y c - x i s , e s a h p - e s l u p
g n i t a l u c r i c l a i t r a p a n i s e t a r e p o r e t r e v n o c o l c y c - t n e r r u c
e t a r e n e g o t d e s u m h t i r o g l a l o r t n o c e h t d n a e d o m
e n i s o c e h t s i s e s l u p g n i h c t i w s - . d o h t e m g n i s s o r c e v a w

e e r h T ) a ( . 6 . g i F - e s a h P e n i L - o t - ) b ( d n a s e g a t l o V e n i L
e e r h T - n o i s s i m s n a r T C A z H 0 6 t a s t n e r r u C e s a h P
e e r h T ; r e t r e v n o c o l c y C e h t o t d e t c e n n o C - ) c ( e s a h P
n o i s s i m s n a r T C A F L t a s t n e r r u C ) b ( d n a s e g a t l o V
r e w o P l a e R ) e ( d n a ; r e t r e v n o c o l c y C e h t o t d e t c e n n o C
M R e h t ) f ( d n a m r a F d n i W e h t m o r f e h t t a e g a t l o V S
s d n o c e S 0 . 8 o t 0 . 0 m o r f C A F L .

e e r h T ) a ( . 7 . g i F - e n i L e s a h P - o t - ) b ( d n a s e g a t l o V e n i L
e e r h T - n o i s s i m s n a r T C A z H 0 6 t a s t n e r r u C e s a h P
e e r h T d n a ; r e t r e v n o c o l c y C e h t o t d e t c e n n o C - ) c ( e s a h P
n o i s s i m s n a r T C A F L t a s t n e r r u C ) b ( d n a s e g a t l o V
d e t c e n n o C y d a e t S g n i r u d r e t r e v n o c o l c y C e h t o t - e t a t S
. s d n o c e S 0 . 5 o t 6 4 8 . 4 m o r f

e e r h T ) a ( . 8 . g i F - e n i L e s a h P - o t - ) b ( d n a s e g a t l o V e n i L
e e r h T - n o i s s i m s n a r T C A z H 0 6 t a s t n e r r u C e s a h P
e e r h T ; r e t r e v n o c o l c y C e h t o t d e t c e n n o C - ) c ( e s a h P
C A F L t a s t n e r r u C ) b ( d n a s e g a t l o V n o i s s i m s n a r T
y d a e t S g n i r u d r e t r e v n o c o l c y C e h t o t d e t c e n n o C - e t a t S
. s d n o c e S 0 . 8 o t 5 8 7 . 9 m o r f
e e r h t t n e s e r p e r . 8 . g i F d n a . 6 . . g i F - ) a ( e s a h p
e n i l - o t - C A z H 0 6 e h t t a s t n e r r u c ) b ( d n a s e g a t l o v e n i l
e e r h t e h t o t d e t c e n n o c m e t s y s n o i s s i m s n a r t - , e s a h p
x i s - e s l u p e e r h t d n a , r e t r e v n o c o l c y c - s e g a t l o v ) c ( e s a h p
m e t s y s n o i s s i m s n a r t C A F L e h t t a s t n e r r u c ) d ( d n a
e e r h t e h t o t d e t c e n n o c - x i s , e s a h p - . r e t r e v n o c o l c y c e s l u p
6 s i d n a m e d r e w o p e h t , 7 . g i F n I - n o i t a r e p o e h t d n a W M
g n i t a l u c r i c l a i t r a p a s i e d o m - 7 . 0 f o e d o m t n e r r u c - u p f o
e h t s w o h s . 8 . g i F . e d i s C A F L e h t t a s t n e r r u c e s a h p e h t
r e w o p e h t : s n o i t i d n o c g n i w o l l o f e h t h t i w s t l u s e r
l a i t r a p a s i e d o m n o i t a r e p o e h t d n a , W M 0 1 s i d n a m e d
g n i t a l u c r i c - 4 . 0 f o e d o m t n e r r u c - t n e r r u c e s a h p e h t f o u p
e d i s C A F L e h t t a .

N O I S U L C N O C . V
r e t l A d n i w e r o h s f f o m o r f s m e t s y s n o i s s i m s n a r t e v i t a n
w o l g n i s u d i r g r e w o p n i a m e h t o t s m r a f - C A y c n e u q e r f

w o L - s m r a F d n i W e r o h s f f O r o f m e t s y S n o i s s i m s n a r T C A y c n e u q e r F
2 6 1 m o c . m r e j i . w w w
s i h t n I . r e p a p s i h t n i d e t a u l a v e e r a y g o l o n h c e t ) C A F L (
n o i t u l o s e v i t a n r e t l a d n a w e n a s a m e t s y s C A F L , t c e j o r p
c i h w s m e t s y s C D V H d n a C A V H l a n o i t n e v n o c e h t o t h
e r o h s f f o e g r a l r o f n o i t u l o s y l n o e h t s a d e m e e d r a f o s e r a
t a h t r e t r e v n o c o l c y c e h t h t i W . n o i t c e n n o c s m r a f d n i w
e c n a t s n i r o f , y c n e u q e r f r e w o l e h t o t z H 0 5 e h t s t r e v n o c
. d e v o r p m i y l t a e r g s i y t i l i b a p a c n o i s s i m s n a r t e h t , z H 3 / 0 5
m e t s y s e h t n g i s e d o t d o h t e m A d n a s t n e n o p m o c s
w o l f o e s u e h T . d e s s u c s i d n e e b s a h s e i g e t a r t s l o r t n o c
f o y t i l i b a p a c n o i s s i m s n a r t e h t e v o r p m i n a c y c n e u q e r f
g n i g r a h c e l b a c r e w o l o t e u d s e l b a c r e w o p e n i r a m b u s
e l b i s a e f a e b o t s r a e p p a m e t s y s C A F L e h T . t n e r r u c
o n o i t a r g e t n i e h t r o f n o i t u l o s r e w o p d n i w e r o h s f f o f
. s e c n a t s i d m u i d e m r o f s t n a l p

S E C N E R E F E R
] 1 [ e g r a L , o a Y . L d n a , e r a l C . J , i L . R , r e h s A . G , o k h z o B
e n i l h t i w m r a f d n i w d e s a b G I F D e r o h s f f o - d e t a t u m m o c
g n i r e e n i g n E : d i r g n i a m e h t o t n o i t c e n n o c C D V H
, s e i d u t s . s n a r T E E E I , . s r e v n o C y g r e n E , 1 . o n , 3 2 . l o v
9 1 1 . p p . 8 0 0 2 . r a M , 7 2 1
, i t a l i a V . R d n a , s k i r d n e H . L . R , g n i l K . L . W , i t s e s e r B . P ] 2 [
e h t o t s m r a f d n i w e r o h s f f o f o n o i t c e n n o c C D V H
, m e t s y s n o i s s i m s n a r t , . s r e v n o C y g r e n E . s n a r T E E E I
7 3 . p p , 1 . o n , 2 2 . l o v 0 2 . r a M , 3 4 7 0 .
s s o L , n n a m r e k c A . T d n a , c i v o r o d o T . J , a r g e N . B . N ] 3 [
f o n o i t a u l a v e
e g r a l r o f s n o i t u l o s n o i s s i m s n a r t C D V H d n a C A V H
d n i w e r o h s f f o
, s m r a f . s e R . t s y S r e w o P . t c e l E . p p , 1 1 . o n , 6 7 . l o v ,
6 1 9 . l u J , 7 2 9
. 6 0 0 2
. O ] 4 [ s i m o G - , g n i K . R , e k a y a n a k E . J , g n a i L . J , t n u m l l e B
l a n i m r e t i t l u m f o s e i g o l o p o T , s n i k n e J . N d n a
C D V H - d n i w e r o h s f f o e g r a l r o f n o i s s i m s n a r t C S V
, s m r a f . s e R . t s y S r e w o P . t c e l E . p p , 2 . o n , 1 8 . l o v ,
1 7 2 . 1 1 0 2 . b e F , 1 8 2
o c s a l B . R , o k h z o B . V . S ] 5 [ -G , e r a l C . C . J , i L . R , z e n m i
G I F D e r o h s f f o f o l o r t n o C , r e h s A . M . G d n a - d e s a b
e n i l h t i w d i r g m r a f d n i w - C D V H d e t a t u m m o c
, n o i t c e n n o c . s r e v n o C y g r e n E . s n a r T E E E I . o n , 2 2 . l o v ,
1 7 . p p , 1 . 7 0 0 2 . r a M , 8 7
a g a l l i r r A . J ] 6 [ n e r r u C t c e r i D e g a t l o V h g i H , t
n o i s s i m s n a r T d n 2 ,
, s r e e n i g n E l a c i r t c e l E f o n o i t u t i t s n I : . K . U , n o d n o L . d e
. 8 9 9 1
. D . G d n a , s i d i l e g A . G . V , u o z t n e r u o l F . N ] 7 [
C S V , s e d a i r t e m e D - d e s a b n o i s s i m s n a r t r e w o p C D V H
, w e i v r e v o n A : s m e t s y s r e w o P . s n a r T E E E I
. n o r t c e l E 4 2 . l o v , 2 9 5 . p p , 3 . o n , . 9 0 0 2 . r a M , 2 0 6
n o t n e m i r e p x E , u o h Z . Z d n a , o a C . C , g n a W . X ] 8 [
, m e t s y s n o i s s i m s n a r t y c n e u q e r f l a n o i t c a r f . s n a r T E E E I
. t s y S r e w o P . p p , 1 . o n , 1 2 . l o v ,
2 7 3 . 6 0 0 2 . b e F , 7 7 3
r o h s f f O , v o t a m h k A . V d n a , u X . Z , u o Y . S , n i Q . N ] 9 [ d n i w e
c a y c n e u q e r f w o l h t i w n o i t c e n n o c m r a f
, y g o l o n h c e t n o i s s i m s n a r t
, g n i t e e M . n e G . c o S y g r e n E r e w o P E E E I e h t t a d e t n e s e r p
. 9 0 0 2 , a d a n a C , B A , y r a g l a C
, z e u g r d o R . J d n a , s a n i l o M . M , s a n e d r C . R , e r r e s i L . M ] 0 1 [
u m f o w e i v r e v O i t l - , s k r a p d n i w d n a s e n i b r u t d n i w W M
. n o r t c e l E . d n I . s n a r T E E E I . p p , 4 . o n , 8 5 . l o v ,
1 8 0 1 . 1 1 0 2 . r p A , 5 9 0 1
e D . W . R d n a , n o s r e t e P . A , g n i H . M , r e y e M . C ] 1 1 [
r o f s d i r g C D f o n g i s e d d n a l o r t n o C , r e k c n o D
, s m r a f d n i w e r o h s f f o p A . d n I . s n a r T E E E I . l p , 3 4 . l o v ,
5 7 4 1 . p p , 6 . o n . c e D / . v o N , 2 8 4 1
u W . B . 7 0 0 2 h g i H , - s e v i r D C A d n a s r e t r e v n o C r e w o P .
. 6 0 0 2 , y e l i W : J N , n e k o b o H
f f o h d u S . D . S d n a , k u z c n y s a W . O , e s u a r K . C . P ] 2 1 [ ,
c i r t c e l E f o s i s y l a n A
s m e t s y S e v i r D d n a y r e n i h c a M : J N , y a w a t a c s i P . d e d n 2 ,
. 2 0 0 2 , E E E I
y l l e P . R . B ] 3 1 [ e s a h P r o t s i r y h T , - d n a s r e t r e v n o C d e l l o r t n o C
s r e t r e v n o c o l c y C . 1 7 9 1 , y e l i W : k r o Y w e N .