Sie sind auf Seite 1von 87

EPOS Mini 48/60-300

DEV_03620E

www.efore.com

. A.1

/ 260, (

4A) 02601

. +358 9 478 466,

+358 9 4784 6500

EPOS Mini 48/60-300


Efore Oyj.

.
,

,
Efore

,
Oyj.

.
,

Efore Oyj
,
,

.
.

-2-

EPOS Mini 48/60-300

,
,
,
,
1

....................................................................................................................... 10

................................................................................................. 11
.......................................................................................................... 11
....................................................................................... 13

2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
4

............................................. 5
............................................................................ 5
.......................................................................... 5
..................................................................... 5
.......................................................................... 6
......................................................................... 7

............................................................................................ 17
..................................................................................................... 17
...................................................................................................................... 18
......................................................................................... 18
......................................................................................... 20
.............................................................................................. 20
....................................................................................... 21
.................................................................................................................. 22
................................................................................................................ 22
................................................................... 23
.............................. 24
................................ 24
.......................................................... 24

....................................... 27
4.1
.......................................................................................................... 27
4.2 RS-232...................................................................................................................... 27
4.3 Ethernet .................................................................................................................... 28
4.3.1
Ethernet
.................................................................... 28
4.3.2
.................................................................................................. 29
4.3.3
TCP/IP........................................................................................... 29
4.4.
TCP/IP Configuration ........................................................................... 30
4.4.1
................................................................................. 30
4.4.2
......................................................................................... 30
4.4.3
............................................................................................... 32
4.5
WWW....................................................................... 35
4.6
............................................................................................ 35
4.7
......................................................................... 38
4.7.1
....................................................................................................... 38
4.7.2
................................................................................................ 38
4.7.3
...................................................................................................... 38
4.7.4
.............................................................................. 39
4.7.5
................................................................ 39
4.7.6
............................................................................................. 39
4.7.7
............................................................................... 39
4.7.8
............................................................................................. 39
4.7.9
......................................................................................................... 40
4.7.10
...................................................................................................... 40
4.7.11
.............................................................................................................. 40
4.7.12
......................................................................... 41
4.7.13
..................................................................................... 41
4.8
SNMPs ...................................................................................................... 42

-3-

EPOS Mini 48/60-300


5
5.1
5.2
5.3
5.4

TCP/IP

.............................................................................. 43
................ 43
.......................................................... 43
..................................... 43
EPOS TCP/IP Configuration Utility....................................... 44

5.5
............................................................................................. 44
6
6.1
6.2.
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

"
"

......................................................................... 45
.......................................................................................................... 45
" .................................................................................................. 46
"..................................................................................................... 47
............................................................................................................ 48
.......................................................................... 49
...................................................................................... 50
................................................................ 51
(LVD) .................................................. 52
............................................................ 53
................. 54
........................... 55
.......................................... 56
..................... 57
......... 58
...................... 59
.................................... 60
................................... 61
.............. 62
1 2 ................................. 63
................ 64
......................................................................................................... 65
66
...................................................................................................... 67
............................. 68
......................................... 69
... 70
.............. 71
..... 72
. 73
. 74
............................................................................................. 75
................................................................................................ 76
........................................................................ 76
.................................................................... 77
.............................................................................................. 79
................................................. 79
.................................................................. 81
................................................................................................... 85

-4-

EPOS Mini 48/60-300


,

ABC
DHCP
ESC MA-48.60

EFORE

ESC MS-48.60
LVD
NTP
PLD
SMTP

EFORE

SNMP
,
:
:

.
,

,
).

,
.
,
.
.

.
.
Verdana

.
.
.
Courier

,
,

-5-

,
.

EPOS Mini 48/60-300


,
.
.1

, RS-232

Ethernet

17

.2

18

.3

18

.4

19

.5

19

.6

19

.7

.8

.9

. 10

. 11

. 12

. 13

19
20
21
21
21
21
FC (

. 14
. 15

23

23

23

. 16

P1,

24

. 17

P2,

25

. 18

26

. 19

EPOS Mini TCP/IP,

. 20
. 21

32
33

telnet

37

. 22

45

. 23

46

. 24

47

. 25

48

. 26

49

. 27

50

. 28

51

. 29

(LVD)

52

. 30

53

. 31

54

. 32

55

. 33

56

-6-

EPOS Mini 48/60-300


.
. 34

57

. 35

58

. 36

59

. 37

60

. 38

61

. 39

62

. 40

63

. 41

64

. 42

65

. 43

66

. 44

67

. 45

68

. 46

69

. 47

70

. 48

71

. 49

72

. 50

73

. 51

74

. 52

75

,
.
1

P2

27

3
4
5

25

RS-232
IP-

PC Ethernet Adapter
TCP/IP

-7-

27
29
30

EPOS Mini 48/60-300


,
JavaTM

JavaTM

Sun Microsystems, Inc..


Java.

-8-

EPOS Mini 48/60-300

.
A.1

1-

17.4.2007

-9-

EPOS Mini 48/60-300

"
ESC
"

EPOS Mini
ESC MS-48.60,
")
ESC MA-48.60 (
MA-48.60 (
),
").

ESC MS-48.60 (

.
,
,

- 10 -

EPOS Mini 48/60-300


2
2.1
EPOS Mini
.

,
.

12 .
48
60
,

EPOS Mini
DIP

.
.
.

,
"

.
,

"
.

EPOS Mini

.
.
2,27
48

,
60 .

68,1

54,5

.
,

.
14,4

0,8

.
.
,
.
,
5
.

5 A.

.
,
.
.
.

- 11 -

EPOS Mini 48/60-300


,
:
(

ABC
(

,
.
,

1.
2.

.
.

.
,

,
.

,
.
,
.

,
,

.
,
-

.
.
,

.
.
,

,
"

".
.
,
.

,
.
,

- 12 -

EPOS Mini 48/60-300


,

.
,

,
,
.
.
LVD (

).

LVD
.
,

:
,
.

,
,

LVD
.

LVD

,
.

.
LVD
.

,
.

,
.

(PLD).

LVD.
,

2.2
EPOS
.

Mini
.
.

,
EPOS Mini.
(

)
.

TCP/IP
SNMP (

SMTP (

).

- 13 -

EPOS Mini 48/60-300


.
.

,
,
,

,
.

,
.

,
,

,
,

,
,

,
"

"

"

"

.
:

.
:

.
:
:

.
.

.
,
.

,
.

,
.

- 14 -

EPOS Mini 48/60-300

,
.

,
.

,
.

50C.

- 15 -

EPOS Mini 48/60-300


/

LVD
,

LVD

,
SNMP

ABC
,
.

,
,

,
.

,
.

,
.

- 16 -

EPOS Mini 48/60-300


3
3.1

, RS-232

Ethernet
.

"

"

"

",

.
,

.
.
,

,
.

0000.
,

EFORE.
,
,

,
.

.
.

- 17 -

EPOS Mini 48/60-300


3.2
.
,
:
ESC MA-48.60
Starting

2
,
.

30

.
,

3.3
:

Float charge
54.0V 5A
3
,
:

2.1

,
.
,

- 18 -

EPOS Mini 48/60-300

,
.
:

Battery
-2.3A 27CDeg
4

,
,

.
,

'<'

'>'

.
,
.
,
,

Discharged
46.8AH
5

BACK
,
.
.

Rectifiers 12.5A
57%
SELECT
BACK

,
.
.
. 100%

.
,
,

.
:

Rectifier 1
3.1A 57%
7

BACK
,

- 19 -

EPOS Mini 48/60-300

.
,

,
.

.
,
.
.
3.4

3.4
:

Rectifier 1
3.1A 57%

BACK

,
SELECT.
,

.
,

Cost save.
:

:
.
:
LVD 1 (

):
.

LVD 2 (

):

,
.

3.5
.

,
5,0 .

6-10
60 .

1-5
.

10
.

- 20 -

EPOS Mini 48/60-300

Block 2 12.8V
BACK
9

"

"

"

".

3.6

Mains Fault
TIME

BACK

10

,
.
:

00d07h26m
BACK
11

7
.

Mains Fault
ACK
12

BACK
,

.
.

- 21 -

26

EPOS Mini 48/60-300


3.7
:

1.

,
.

2.

Start.
.
,

.
.

,
.
,
.

:
.

,
,
,

.
LVD

,
.

3.8
.
,
All Rights.
7

- 22 -

EPOS Mini 48/60-300


3.8.1
:
.
FC:

FC 54.5V
CHANGE

BACK

13

FC

1.

.
:

Password
NEXT

:0000
BACK

14

2.

,
"

"

"

".

3.

.
.
,

,
.

FC 55.0V
ACCEPT

BACK

15

,
"
,

"

.
.

- 23 -

"
"

".
,

"

".
"

EPOS Mini 48/60-300

3.8.2

.
,
.

3.8.3

3.8.4
,

.
,

.
.
.

P1 0.0A
ACCEPT

2048
BACK

16

1,

1.

P1

.
,

"

"

"

".
-

.
2.

- 24 -

EPOS Mini 48/60-300

P1

P1
,

,
.

1.

P1

2.

0,0 A.

3.

P2

P2 10.2A
ACCEPT

2254
BACK

17

P2,

P2

,
,

.
.

48

[A]

60

[A]

300

10

600

15

12

900

20

16

1200

25

20

1500

30

24

1800

35

28

2100

40

32

2400

P2

- 25 -

EPOS Mini 48/60-300

P1

2 A,

P2
-

10

P2.

:
1.

(
. .).

,
,

,
.

2.

,
.

3.

P2.

4.

4.4A
2128
ACCEPT

BACK

18
,
.

:
1.

2.

P1

P2 .

,
,
LVD
.

- 26 -

EPOS Mini 48/60-300

4
4.1
:

1000

2000

,
,

,
,

,
,

3000

.
,

,
.

.
.
WWW-

4.2 RS-232
Ethernet,
,
RS-232
:

115200

8
-

RS-232

1.
(
.
2.
.

- 27 -

EPOS Mini 48/60-300

3.

VT100
.
a.

Enter
.

b.

c.

(
).

4.1

WWW,

4.

/
XModem .

4.3 Ethernet
Ethernet
:
HTTP:

WWW-

)
HTTPS:

WWW-

Telnet:

(
)

SSH:
,
:
SNMP (

SMTP (
NTP

DHCP (

)
UDP (

IP-

4.3.1

Ethernet

Ethernet,
.
(

Ethernet
DHCP-

Ethernet.
,

DHCP

TCP/IP.
:

DHCP DHCP-

- 28 -

EPOS Mini 48/60-300

4.3.2

Ethernet.
EPOS

TCP/IP Configuration

RS-232.
,

IP-

IP-

.
.

:
IP-

Ethernet

IP-

(
)
192.168.1.1 / 255.255.255.0

192.168.1.2

169.254.72.210 / 255.255.0.0

169.254.0.1 169.254.72.209,
169.254.72.211 169.254.254.254

10.10.0.1 / 255.255.255.0

10.10.0.2

IP-

10.10.0.254
PC Ethernet Adapter

IP,
192.168.1.1192.168.1.2).
IP,
.

4.3.3

192.168.1.254

IP-

(
.

IP.

TCP/IP
:
a.

DHCP

TCP/IP (
DHCP.

b.

TCP/IP

c.

).

RS-232.

TCP/IP

TCP/IP Configuration Utility (

Windows).
d.

,
.

- 29 -

WWW-

EPOS Mini 48/60-300


TCP/IP

DHCP
DHCP-

,
.

192.168.1.2

IP

IPv4-

255.255.255.0
192.168.1.254

)
192.168.2.200

DNS1

1.

2.

.
192.168.2.201

DNS2

.
5

TCP/IP
,

4.4.

TCP/IP Configuration Utility

4.4.1

Windows 98/ME/2000/XP, Linux, Mac OS/X


Java 5 JRE
Ethernet10Base-T
CD-ROM

,
100Base-T

4.4.2
EPOS Mini TCP/IP Configuration Utility
Configuration Utility
Java 2 Run-time Environment (JRE) 1,5
Java
Oyj.

- 30 -

.
.
Efore

EPOS Mini 48/60-300


Windows
EPOS Mini
.
Configuration Utility
.
Java JRE 1.5
Configuration Utility
windows

JRE,

Configuration Utility
.

CD-ROM.
WWW-

.
.
EPOS Mini CD-ROM.

EPOS Mini CD-ROM

POSIX

Linux

Mac OS/X
,

Java Runtime Environment,


EPOS Mini TCP/IP Configuration Utility.
EPOS Mini

CD-ROM.

.
.

,
.

autostart.sh.
Configuration Utility
.

unix

EposConfUtility.
CD-ROM.

,
,

Java

(.jar

file)

jar EposConfUtility.jar

: Java(

PATH).
JRE_HOME.

- 31 -

CD-ROM
,

java -

EPOS Mini 48/60-300

, unix/EposConfUtility
.
EposConfUtility .

Configuration Utility
,
(
, /usr/local/bin)
common/EposConfUtility.jar
,
Configuration Utility

.
EPOS Mini TCP/IP Configuration Utility.

4.4.3
TCP/IP.
UDP

Configuration Utility
.

Configuration Utility,

Ethernet,
,
.

19

EPOS Mini TCP/IP Configuration Utility,


:

TCP/IP

(
)

- 32 -

EPOS Mini 48/60-300

.
IP.
-

Ethernet.

:
(
).

DHCP,
DHCP-

, IP-

0.0.0.0.
IP-

:
0.0.0.0

IP,

DHCP
. IPIP-

DHCP-

.
TCP/IP
.
.

OK.

20

- 33 -

EPOS Mini 48/60-300

TCP/IP
DHCP,
TCP/IP

DHCP-

TCP/IP,
IP-

,
TCP/IP,

.
(DNS1

IP-

DNS2)
www.efore.com)
. DNS1
.

DNS2

,
,

.
,
.

Configuration

Utility
.

,
Ethernet.

Configuration Utility
IP-

.
Configuration Utility

,
.

IP-

IP-

.
:
IP192.168.1.52,
192.168.1.53.

255.255.0.0.
,

"

- 34 -

,
"

IP-

EPOS Mini 48/60-300


4.5

WWWWWWURL http://the.ip.address/

the.ip.address

IP-

.
WWWWWW-

http.

https

SSL

WWW.

WWW-

WWW-

.
.

,
SSL

.
SSL

,
.

.
1.

(user, power

2.

admin).

4.1

).

,
,
,
.
-

,
.

4.6
:
RS-232
Telnet
)

Ethernet (

SSH

Ethernet

- 35 -

EPOS Mini 48/60-300


.
4.2 RS-232.

Telnet
.

SSH

TCP/IP
TCP/IP

4.3.3

TCP/IP.

Telnet
Telnet
.
Windows,
1.

2.

3.

telnet <the.ip.addr>
<the.ip.addr>

IPtelnet.

,
.

.
.

- 36 -

.
4.1

EPOS Mini 48/60-300


telnet
192.168.3.93...
192.168.3.93.
- '^]'.

: admin
: ****

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. Admin

21

telnet

1.

2.

Enter.

1.

Help.

2.

Enter.

4.7

,
.
SSH,

SSH
Telnet

SSH,
SSH.
,
(

SSH.
.

"putty",
Telnet

SSH
,

.
SSH,
.

- 37 -

EPOS Mini 48/60-300


4.7
WWW
,

,
,
.

4.7.1
:

LVD

4.7.2
.
(48

,
.

60 )

4.7.3
.

- 38 -

EPOS Mini 48/60-300

4.7.4
.
Power

Admin

.
,
.

4.7.5
,
.

4.7.6
,

(LVD)

4.7.7
.
.

4.7.8
:

- 39 -

EPOS Mini 48/60-300

,
.

,
.

4.7.9

4.7.10
,
.
XModem.
XModem,

Telnet

SSH

XModem.
7

.
.

4.7.11
Power

Admin

.
XModem.

. .

- 40 -

EPOS Mini 48/60-300


4.7.12

:
(LVD)

,
,

.
,
.

4.7.13
:

,
NTP

(
)
-

(
WWW-

)
(

WWW-

)
(

- 41 -

WWW-

EPOS Mini 48/60-300


4.8

SNMP

SNMP
(

).
(

WWW-

).

,
,

. SMTP

.
,

SMTP (

SMTP-

.
,
IP-

.
ip.address -

epos.mini@ip.address,
.

,
.
:

SMTP-

IP-

,
.

SMTP
.

TLS/SSL
:
: 13.04.2007 15:35:51 (UTC:13.04.2007 15:35:51)
IP: 192.168.3.63
http://192.168.3.63/300acu.cgi
:
Efore System A, Linnoitustie 4 A

119 13.04.2007 15:35:46


120 13.04.2007 15:35:46
121 13.04.2007 15:35:46

SNMP
SNMP (

.
.

SNMP

SNMP
.

SNMP

1
enterprises.2021.13.990
(6)
17
SNMPv2-MIB::sysLocation.0
,

:
,
,
,
,
/

,
/

SNMP

,
.

- 42 -

EPOS Mini 48/60-300

5
,
5.1

/
,

/
.

,
.

.
,
.
,
.
,
.
,
.

5.2
,

,
.

.
,
..
,
.

,
.
,
.

5.3
,
.
:

.
,
,
,

.
PBT

- 43 -

EPOS Mini 48/60-300

,
.
,
,
.

5.4
TCP/IP

EPOS TCP/IP Configuration Utility


DHCP,
IP-

.
IP-

DHCP, IPEPOS TCP/IP Configuration Utility.


(Scan),
,

0.0.0.0
IP-

DHCP
DHCP.

,
Ethernet

Ethernet
.

Ethernet /

.
-

Ethernet,
.
,
.

.
TCP/IP

(
IP-

WWWethernet

,
(Auto))
,

IP-

IP.
EPOS TCP/IP,
RS-232.

TCP/IP
RS-232.

5.5

ABC

- 44 -

ABC.

EPOS Mini 48/60-300


6
6.1

- X=
- S=
- *=

2*16, 4
(0...9)
/

.
,
/

/
.

,
.
30
,
If buttons are not pressed over 30sec the Main display is selected.
,
.
.
,
.
- D= "<" or ">"
-

XX.XV XXA

1)

DSXXA XXCDeg

:
:
XXAh

XXA

X XXA

1)

XXdXXhXXm
1)

X
No/YY.YYV
-

22

- 45 -

EPOS Mini 48/60-300

6.2.

"

"

FC XX.XV

23

FC XX.XV*

"

"

- 46 -

EPOS Mini 48/60-300

6.3

"

"

?
?

?
?

XX.X

XX.X

XX

XX

?/

XX

XX

XX.X

XX.X

Shutdown XX.X

XX

Shutdown XX.X

XX

XX

24

"

XX

?/

XX

"

- 47 -

XX

EPOS Mini 48/60-300

6.4
"

"

XX

XX A*

:ENG*

25

- 48 -

EPOS Mini 48/60-300

6.5
"

"

XXC

XXC

XX.X

XX.X

XX.

XX.

26

- 49 -

EPOS Mini 48/60-300


6.6
"

"

X ,X
X ,X

XX

. XX

XX

XX

. XX

XX

. XX

X X C

X X C *

X X C *

27

- 50 -

XX

. XX

XX A*

XX A

. XX

XX A

X X C

XX

. XX

XX A*

EPOS Mini 48/60-300


6.7
"

"

X X ,X

X X ,X

X X ,X

XX

X X ,X

. XX

XX

XX

XX

. XX

XX

/ *

XX

X X ,X

X X ,X

X X ,X

XX

XX

. XX

XX

XX

/ *

XX

XXX

B ack

XXX

X X ,X

. XX

XX

- 51 -

28

EPOS Mini 48/60-300


6.8

(LVD)
"

"

XX

. XX

XX

XX,X

XXV*

(LVD)

- 52 -

. XX

XX,X

XXV

29

EPOS Mini 48/60-300


6.9
"

"

30

- 53 -

EPOS Mini 48/60-300


6.10
"
"

XX

. XX

XX
Back

X*

31

- 54 -

. XX

EPOS Mini 48/60-300


6.11

"
"

X*

32

- 55 -

EPOS Mini 48/60-300


6.12
"
"

XXX.X

XX

XXX.X

. XX

XX

X*

33

- 56 -

. XX

EPOS Mini 48/60-300


6.13

"
"

X*

34

- 57 -

EPOS Mini 48/60-300


6.14

"
"

X*

35

- 58 -

EPOS Mini 48/60-300


6.15

"
"

X*

36

- 59 -

EPOS Mini 48/60-300


6.16

"
"

XX.X

XX.X *

X*

37

- 60 -

EPOS Mini 48/60-300


6.17

"
"

XX.X

XX.X *

XX XX

XX XX *

X*

38

- 61 -

EPOS Mini 48/60-300


6.18

"
"

N+ XX

N+ XX*

XX XX

XX XX *

X*

39

- 62 -

EPOS Mini 48/60-300


6.19

"
"

XX XX XX

XX XX XX

X*

40

- 63 -

EPOS Mini 48/60-300


6.20

"
"

X*

41

- 64 -

EPOS Mini 48/60-300


6.21

"
"

SXX

SXX *

X*

42

- 65 -

EPOS Mini 48/60-300


6.22

"
"

X*

43

- 66 -

EPOS Mini 48/60-300


6.23

TTT=

F1 TTT F2 TTT

1 : TTT

2 : TTT

44

- 67 -

EPOS Mini 48/60-300


6.24

"
"

X*

45

- 68 -

EPOS Mini 48/60-300


6.25

"
"

XX

XX

XX

X*

46

- 69 -

XX

EPOS Mini 48/60-300


6.26

"
"

X*

47

- 70 -

EPOS Mini 48/60-300


6.27
"
"

N+ XX

N+ XX*

XX XX

XX XX *

X*

48

- 71 -

EPOS Mini 48/60-300


6.28

"
"

X*

49

- 72 -

EPOS Mini 48/60-300


6.29

"
"

X*

50

- 73 -

EPOS Mini 48/60-300


6.30
"
"

XX.X

XX.X

XX XX

XX XX *

X*

51

- 74 -

EPOS Mini 48/60-300


6.31

X
X.XA Y%

(ACU)

1 (

2 (

52

- 75 -

EPOS Mini 48/60-300


7
7.1

48

/60

54,5 /68,1

FC

.
24

* 2,27 /

= 54,48
48 .

50 A
.
,
.
.
/
.
,

.
72

/90

.
.

/
:
=(
)*

+
= (20 -

30)*0,072 + 54,5
57,6 /72,0

42,0 /52,5

= 53,78

20
,
.

3,12 /3,90
.
,
.
.
0C

,
.
,
.
,
.

30C

,
.
,
.
,
.

60

/
.
/

- 76 -

EPOS Mini 48/60-300

48

/60

60
.

,
.

/
.
/
60
,
,
.
5A
,
.
:
!
3A
,
.
:
!

7.2
48

/60

15
.
.
.
,
"

"

.
.

.
43,2 /54,0
,
.
.
42,2 /52,5
,
.
.
60
,
.
[XX YY ]
100

,
.

[XXA ]

- 77 -

EPOS Mini 48/60-300

48

/60
/
.

/
15
.
.
.
"

"

.
43,2 /52,5
,
.
.
42,2 /52,5
,
.
.
60
,
.

[XX YY ]
100

,
.

[XXA ]

3
,
,
.
2
,
.

/
00
23

00
59

,
,
.

,
,
.
00

00

23

,
.
,

- 78 -

59 ,

EPOS Mini 48/60-300

48

/60

0.0
,

.
0.0
.
2

10

7.3
48

/60

100
.
.
.
0000
.
.
/
.
,
.

(
)
,

"

".

.
.

7.4
48

/60

.
,

.
,
.

- 79 -

EPOS Mini 48/60-300


43,2 /54,0

LVD
LVD
.

- 80 -

EPOS Mini 48/60-300

48

/60

48,0 /60,0

LVD

.
24
.

.
,

.
,
.
43,2 /54,0

LVD

LVD
.
48,0 /60,0

LVD

.
24
.

7.5
48

/60
/

.
,
.

/
o
.

.
,
,
,

/
.
0
.

.
,
.
:

/
,

,
,
,

.
/
(

.
,
,
)

/
.
1

N+

- 81 -

EPOS Mini 48/60-300

48

/60

1
.

.
,
.

/
/

.
,
.

/
/

.
,
.

/
/

.
,

/
58,0 /73,0
.

.
,
.

/
45,6 /57,0
.

0
.

.
,
1

1
.

1
/
1
1.
1
1
/

.
,
2

2
.

2
/
1
2.

*
2
2
/

.
,
50 .

/
/

- 82 -

.
10

EPOS Mini 48/60-300

48

/60
.

/
/

.
10
.

/
/

.
,
.

/
/

.
,
.

/
30C

.
,
,

/
/

.
,
,

/
/

.
,

,
/
11,6

.
,

,
/
15,6

- 83 -

EPOS Mini 48/60-300

48

/60

1
.
(
)

1
2

,
SNMP
.
/
.

- 84 -

EPOS Mini 48/60-300

48

/60
IP-

(
),

DNS.
.
From:
.

epos.mini@xxx.xxx.xxx.xxx,
IP-

xxx.xxx.xxx.xx
.

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/
SNMP.
SNMP
SNMP
SNMP
SNMP
SNMP

4 IP-

1
2
3
4

.
.

7.6

48

/60
,
SSH
Telnet

.
.

- 85 -

HTTPS. HTTP