Sie sind auf Seite 1von 6

Titik-Titik Akupunktur

Titik terapi untuk organ Zhang : 1. Titik Shu belakang 3. Titik sesuai gejala
2. Titik Yuan (titik sumber)
Titik Terapi untuk Organ Fu : 1. Titik u !epan 3. Titik sesuai gejala
2. Titik "e atau "e ba#ah
Titik Terapi untuk eri!ian : 1. Titik $uo % se&ara apsi'kontra'bilateral bila meri!ian
!alam kea!aan Shi
2. Titik Yuan ( titik sumber) bila meri!ian kea!aan (u
3. Titik Shu ()u Shu)
*. +h Se ,oint (sesuai gejala)
Titik untuk teapi simtomatis : 1. +h Se ,oint
2. Titik ter!apat !isekitar lokalisasi keluhan
Paru-paru (logam)-(organ Zhang)
.alainan pa!a organ :
1.Shu belakang / Feishu- 0$13 (shu !ari paru) letak 2 jari!ari 1ertebra antara T32
T*
2.Titik Yuan / Tai Yuan- $3 4 letak bagian luar lipat pergelangan tangan
3.Titik sesuai gejala
.elainan pa!a meridian :
1.Titik $uo / ,ian $i- $5 6 $etak !iatas 7Yang (i7 3 in&h- * jari
8Yang (i7 letak pa!a pergelangan tangan antara jempol !an telunjuk
$ie 9ue-$3 : letak !ari pergelangan tangan !isebelah ibu jari keatas 1'; in&h
2. Titik Yuan / Tai Yuan- $3 4 letak sama !iatas
3. Titik Shu ()u Shu) Tai Yuan-$3 4
*. Titik +h Se ,oint- sesuai gejala
Tambahan asal tahu :
2 Titik u !epan < Zhong Fu- $3 1 letak !a!a bagian atas' sebelah luar Yunen-$32
keba#h iga !iba#ah &osta 55. =arak !engan meri!ian =en 6 in&h
2Titik (i : .ong Zui - $3 6 letak lengan ba#ah bagian luar segaris ibu jari atau
pergelangan keatas : in&h
Kelainan pada organ paru :
2Yin paru2paru ti!ak &ukup (Yin (u)
>ejala : 0atuk kering tanpa reak' reak kental susah !ikeluarkan' batuk !arah' suara serak'
ba!an panas !i!alam(sub?ekti@)'berkeringat malam hari' sering pa!a pasien T0A.
Kelaiana pada meridian paru :
2Bi ,aru lemah
>ejala : Capas lemah' muka pu&at' batuk' permukaan kulit kering' mu!ah keluar keringat'
mu!ah masuk angin' ba!an panas'suara lemah
2Bi ,aru berlebih
>ejala : 0an?ak reak putih &air' !a!a punggung takut !ingin' batuk asthma' bila sakitn?a
berat ti!ak !apat berbaring'sering terlihat pa!a pasien asthma bron&hale' masuk angin.
Usus Besar (logam)-(organ Fu)
.elainan Organ :
1.Titik u !epan : Tian Shu- ST 2; letak !ari umbilikus 2 in&h kesamping
2.Titik "e - "e ba#ah :
"e : Bu&hi letak pa!a bagian !alam !ari epi&on!?lus humeri pa!a ujung garis
lipat siku.
"e ba#ah : Shang =u (u- ST 3: letak * jari !ari ZuSan$i- 6 in&h !ari Dubi
3.Titik Sesuai gejala
.elainan meridian:
1.Titik $uo : ,ian $i- $5 6 (i!em !iatas)
$ie Bue- $3 :
2.Titik Yuan < "e>u - $5 * letak !aerah pinggir tulang meta&arpal telunjuk sebelah ibu jari
3.Titik Shu ()u Shu ) : San =ian- $5 3 letak !iba#ah ujung sen!i atas os. eta&arpal
telunjuk
*.Titik sesuai gejala
Tambahan asal tahu :
2Titik Shu 0elakang : Da Ahang Shu- 0$ 2; letak 2 jari !ari 1ertebra antara $*2$;
2Titik (i : )en $iu - $5 : letak ; in&h !iatas 7Yang (i7- 3 jari !iatas ,ian $i
Kelainan pada organ usus besar:
Fungsi usus besar berlebihan !an panas :
>ejala : Sakit perut' tolak tekan' konstipasi' @ae&esn?a bau' !?sentiE!arah'panas sekitar anus'
bengkak pa!a anus !an keluar !arah.
Kelaiana pada meridian:
3sus besar lemah !ingin :
>ejala : sakit perut' usus berbun?i' !iare' prolap ani' sering tangan kaki !ingin' suka hangat
!an !itekan.
LAMBUNG(tanah)-(organ Fu)
.elaianan Organ :
1.Titik u !epan : Zhong )an- AF 12 letak * in&h !iatas pusat-umbilius
2.Titik "e-"e ba#ah :
"e : ZuSan$i- ST 36 letak 3 in&h !ari Dubi- * jari ba#ah patella
"e ba#ah / "e
3.Titik sesuai gejala
.elaian Meridian:
1.Titik $uo : Feng $og - ST *G letak H in&h !iatas mata kaki luar - antara patella !an mata
kaki !ibagi 2 !an 2 jari kelateral
>ong Sun- S, * !ibelakang point 7Tai bai7- Diurut !ari Tai bai sampai
mentok tulang
2.Titik Yuan : Ahong ?ang- ST *2 letak * in&h !iatas Ceiting
Caiting $etak pa!a lekukan antara jari kaki 55 !an 555
3.Titik Shu ()u Shu) : (ian >u 2 in&h !iatas Ceiting
*.Titik sesuai gejala
Tambahan asal tahu :
2Titik Shu belakang : )ei Shu- 0$ 21 letak 2 jari !ari 1ertebra antara T12 % $1
2Titik (i : $iangBiu - ST 3* letak 2 in&h !iatas lutut agak lateral
Kelaiana pada organ lambung:
1.$ambung !ingin ( Yang $ambung .urang'@a&tor !ingin lebih)
>ejala : Sakit perut'#aktu sakit muntah &airan' suka hangat' pa!a perut !itekan enak. 0ila
sakit perutn?a hebat'tangan kaki !ingin
2. $ambung panas
>ejala: "aus' ban?ak minum' terasa panas' muntah' mulut berbau' gusi bengkak per!arahan.
+pi lambung berlebih Yin $ambung berkurang.
Kelainan pada meridian lambung:
1.Fungsi lambung lemah
>ejala : >angguan pen&ernaan' ulu hati terasa kembung' terasa n?eri' tapi akan hilang setelah
makan' sering bertahak' 0.+.0 ti!ak baik (ti!ak berbentuk)
2. Fungsi lambung berlebih
>ejala : ,erut kembung' n?eri tekan' muntah &airan asam' berbau' napsu makan kurang'
susah ti!ur.
LIMPA(Tanah)-(organ Zhang)
.elainan pa!a Organ :
1.Titik Shu 0elakang : ,i Shu- 0$ 2G $etak 2 jari !ari 1ertebra antara T112 T12
2.Titik Yuan : Tai 0ai- S, 3 $etak Dibelakang persen!ian metatarsal phalanI 1 sisi me!ial
3.Titik Sesuai gejala.
.elainan pa!a Meridian :
1.Titik $uo : Feng $ong- ST *G (lihat bag lambung)
>ong Sun- S, * ( $ihat bag lambung)
2.Titik Yuan : Tai 0ai- S, 3
3.Titik Shu ()u Shu) : Tai 0ai-S, 3
Tambahan asal tahu :
2Titik u !epan : Zhang en- $J 13 letak ujung iga (5
2Titik (i : Diji $etak ; in&h !iba#ah lutut
Kelainan pada organ Limpa :
1.Yang $impa ti!ak &ukup ( Yang (u)
>ejala : a. >angguan pen&ernaan'susah buang air besar'mu!ah &ape'ngantuk' anggota gerak
lemah
b. perut kembung' terasa sakit linu !i ulu hati'!iare' gangguan b.a.k' oe!ema ba!an'
kaki tangan !ingin' ini merupakan Yang $impa ti!ak &ukup tingkat parah
2.Yin $impa ti!ak &ukup ( Yin (u)
>ejala : .urus' muka kekuning2kuningan' bibir pu&at' b.a.b susah kering' anoreksia' ujung
li!ah merah (bukan jantung)
ens kurang : Yin $impa ti!ak &ukup
ens berlebihan : Yang $impa ti!ak &ukup
Kelaianan pada Meridian Limpa :
1.$impa !iserang pen?ebab pen?akit lembab. ,,$
>ejala : .epala berat' mata-penglihatan kabur' ba!an berat' !a!a sesak' napsu makan kurang'
mulut terasa manis2lengket' gangguan b.a.k-b.a.b ' sering b.a.k-b.a.b
ANTUNG(+pi)- (organ Zhang)
.elainan pa!a Organ :
1.Titik Shu 0elakang : (in Shu- 0$ 1; $etak 2 jari !ari 1ertebra antara T;2T6
2.Titik Yuan : Shen en- "T : ,a!a bagian ba#ah telapak tangan' lekukan pa!a
ba#ah tulang pergelangan tangan' sebelah kelingking
3.Titik sesuai gejala
.elainan pa!a Meridian :
1.Titik $uo : Tong $i- "T ; $etak !ibelakang telapak tangan 1 in&h
: Zhi Zheng- S5 : $etak ; in&h !iatas pergelangan tangan
2.Titik Yuan : Shen en-"T :
3.Titik Shu()u Shu) : Shen en-"T :
*.Titik sesuai gejala
Tambahan asal tahu :
2Titik u !epan : =u Bue- AF 1* $etak 6 in&h !iatas pusat-umbilikus
2Titik (i : Yin (i-"t 6 $etak belakang telapak tangan G'; in&h
Kelainan pada Organ antung :
1.=antung (u ( Yang (u)
>ejala : 0er!ebar2!ebar' ban?ak mimpi' mu!ah kaget' pelupa' !a?a pikir menurun'!a!a
punggung sering berkeringat
2.=antung Shi
>ejala : Terasa panas !i !a!a' susah ti!ur' muka mata merah' haus' tenggorokan kering' urine
kemerah2merahan' ujung li!ah merah pe&ah2pe&ah
Kelainan pada Meridian antung :
1.,anas menjalar ke selaput jantung
>ejala : ,anas' gelisah' ngigau' mata melihat keatas' li!ah merah'na!i &epat'besar' ,,$
2.Jeak men?erang jantung
>ejala : abuk'pingsan' li!ah kaku ti!ak bisa bi&ara',,D
U!U! K"#IL(+pi)-(Organ Fu)

.elainan pa!a Organ :
1.Titik u !epan : >uan Yuan- AF * $etak 3 in&h !iba#ah pusat-umbilikus
2.Titik "e-"e ba#ah :
"e : (iao "ai- S5 H letak G'; in&h !ari ujung siku' pa!a lekukan
!iantara ke22 tulang
"e ba#ah : (ia =u (u- ST 34 $etak 4 in&h !iba#ah lutut
3.Titik sesuai gejala
.elainan pa!a Meridian :
1. Titik $uo : $ihat pa!a jantung
2.Titik Yuan : )an >u- S5 * $etak sisi me!ial telapak tangan' pa!a sebuah lekukan ?ang
!ibentuk oleh !is&us meta&arpal ; !an os. Tri9uetrum
3.Titik Shu ()u Shu) : "ou (i-S5 3 ,a!a sisi lateral jari kelingking !ekat kepala tulang
meta&apal F
*.Titik Sesuai gejala
Tambahan asal tahu aja :
2Titik Shu belakang : (iao Ahang Shu-0$ 2: $etak 2 jari !ari 1ertebra antara S12S2
2Titik (i : Yang $ao-S5 6 0elakang pergelangan tangan
Kelainan pada Meridian usus ke$il :
1.Fungsi usus ke&il berlebihan2 panas
>ejala : 0.a.k jenerang2kemerahan- ti!ak lan&ar' urethra terasa sakit-n?eri
K"LAINAN PA%A O&GANU!U! K"#IL :
1.3S3S .KA5$ $K+"2D5C>5C
>K=+$+ : S+.5T ,KJ3T D5.KD3+ 0K$+" S5S5' D5+JK' 0.+.. SKJ5C>-5D+. $+CA+J-SKD5.5T