Sie sind auf Seite 1von 4

SKENDER KULENOVI KRATKI OSVRT NA IVOT I DJELO JEDNE

KNJIEVNE VELIINE
ta rei,a da do sad nije reeno o ovakvoj nesvakidanjoj knjievnoj personi
kakva je Skender Kulenovi?Je li dovoljno kazati da je to ovjek o ijem se jeziku i stilu
sa naklonom izjasne i njegovi najei protivnici kao i oni u ijim je oima on io i ostao
velik,potujui iznad svega istou njegove leksike i neosporni knjievni talenat?!raei
u sei ono neto to e mi iti "pogonsko gorivo# da napiem ovaj kratki osvrt na
Kulenoviev ivot i knjievnu ostavtinu dovoljno je ilo da sjednem i proitam glasno
sonet "$onornica#%!aj "pogonski &luid# sam naao osjeajui te sti'ove kako
melan'olinom intonacijom moga glasa plave sve to se nalo izme(u zidova moje soe
ukljuujui i mene samoga%)ledao sam ustvari kako uvirem u Skenderove procijepe
istinske umjetnosti rijei i kako zajedno s njim "sluam,u glu'oj mi koljci,mrani muk
svoji' krapa%#
Kako je njegov ivotni usud zapravo neodvojiv od njegovog kulturnog,politikog
i knjievnog djelovanja tako emo pokuati napraviti i sintezu ti' elemenata u ovom
kratkom izlaganju%
Skender Kulenovi ro(en je u *osanskom $etrovcu +%septemra
,-,.%godine%/snovnu kolu je zavrio u rodnom mjestu,a zatim se,nakon to mu je
porodica osiromaila,preselio u !ravnik koji je io rodno mjesto njegove majke%!u je kao
vanjski uenik zavrio Jezuitsku gimnaziju%0e u treem razredu gimnazije javlja se sa
svojim prvim knjievnim radom tj% sa pet soneta koje je izdao pod nazivom "/cvale
primule#,-+1%godine%2akon zavretka gimnazije odlazi ,-3,%godine u 4agre na studij
prava%/vaj period e ostati zailjeen i kao period u kojem Kulenovi prestaje da pie
poeziju%5oemo rei da je jednim dijelom na to utjecalo njegovo prikljuivanje
revolucionarnoj studentskoj omladini jer ,-33% Kulenovi postaje lan SK/J6a,a
,-37%godine lan K$J%)odine ,-31%sa jo nekoliko onjaki' intelektualaca me(u
kojima su najznaajniji Sa&et Krupi i 8asan Kiki pokree asopis "$utokaz#%!aj
asopis io je glasilo revolucionarne orijentacije,klasnog koncepta i nacionalnog
programa%Kulenovi tada pie tekstove u kojima kritikuje onjaku intelektualnu elitu
toga doa,njenu anacionalnost te prilago(avanje prosrpskoj ili pro'rvatskoj ideji%$ored
toga Kulenovi djeluje i na umjetnikom planu ojavljujui povremeno i pripovijetke
me(u kojima su znaajnije "2o u vezirskom gradu# i "9akije#%
5oda se inilo da je sve ovo na neki nain,da tako kaemo,otu(ilo Kulenovia
od poezije,ali on se njoj ponovo vraa onda kad je :: svjetski rat ijesnio svojom
najveom estinom i tad moemo rei da zapoinje druga &aza u njegovom pjesnikom
stvaranju%2jegova ratna poezija "utjelovljena# je u poemama "Stojanka majka
Kneopoljka#,#eva# i poetskim zapisima "$isma Jove Stanivuka#%/d ,-;,%godine io je
pripadnik partizanski' odreda koji su djelovali u *osanskoj krajini,a radove ojavljuje u
partizanskom listu "Krajiki partizan#,zatim u listovima "*osanski udarnik#,#)las#
itd%/va ratna poezija Skendera Kulenovia je,nema sumnje,razliita od one koju je pisao
kao gimnazijalac%#/cvale primule# su pisane iz sasvim drugaijeg ugo(aja <onog
mirnodopskog= i oiljeene su pjesnikovim intimistikim,linim lirskim sekvencama,
,
dok se ratna poezija izvija iz urni' vremena i odraz je,kako je slikovito ojasnio >nes
?urakovi@#<A=totalne poune u odrani samog ivota i ovjekovog iolokog prava na
egzistenciju%#B 2a jednom mjestu Kulenovi je o nastanku poeme "Stojanka majka
Kneopoljka# a u tom trenutkuC rekao da je u njemu izila elja da "o svemu tome
neto rekne,moda olje urlikne#%Dko govorimo ve o ratnoj poeziji onda je najrazumnije
osloniti se na esej kojeg je sam Kulenovi napisao o ra(anju poeme "Stojanka majka
Kneopoljka#%2aime esej ":z 'umusa )eneza jedne pjesme# ismo mogli smatrati
najintimnijim dokumentom koji govori o toj poemi,jer sam pjesnik ga je kasnije unio u
uvodnom dijelu knjige ":zarane pjesme# iz ,-E-%godine,ime nam je dao neprocjenjiv
"materijal# za sagledavanje njegova ukupnog stvaralakog djelovanja i naina stvaranja%
$oslije rata ivi u Sarajevu,sve ee pie prozu i drame,radi kao urednik nekoliko
asopisa te kao direktor ?rame 2arodnog pozorita%,-;1%godine ojavljene su mu
komedije "D ta sad?#,"?jelida# i #0eera#%2ekoliko godina nakon toga seli u *eograd
gdje napreduje na 'ijerar'ijskom polju te od ,-7.% do ,-73%godine radi kao sekretar
2arodne skuptine F29J%Grednik je i vie asopisa,a kratko nakon toga dolazi u nemilost
vlasti,zaranjen je asopis "2ova misao# kojeg je ure(ivao,a za kaznu ga degradiraju i
daju mu mjesto korektora u listu "*ora#%
/d ,-77%godine radi u 5ostaru kao dramaturg tamonjeg 2arodnog pozorita,a
,-EH%opet prekretnica u njegovom literarnom stvaraltvu,ojavljuje u 2ovom Sadu
zirku pjesama "Soneti#,dakle opet se pjesnik vraa poeziji%!ri godine nakon toga u
Sarajevu mu izlaze ":zarana djela# u pet svezaka%2epunu godinu dana prije smrti
ojavljuje svoj jedini roman "$onornica# za izdavaku kuu "2olit# u *eogradu,a
+7%januara ,-1H% iznenada umire upravo u *eogradu,gdje je i pokopan%
Kada govorimo openito o Kulenovievom knjievnom stvaranju neop'odno je
spomenuti ono to su ve odavno uoili mnogi kako knjievnici tako i knjievni
kritiari,a to je struktura njegova jezika i njegovi' reenini' sklopova,te najzad osjeaj
za rije,onu iskonsku,netaknutu,onu koja je ila ostala negdje u samom srcu jezika%!aj
nepogreivi osjeaj da upravo tu rije prona(e,iskopa i da joj ponudi medij kroz kojeg e
ona odjeknuti u nama,ustvari i jest ono zog ega se u Kulenovievim pjesmama moe
pronai ta karika to spaja sa jedne strane moderno,a sa druge tradiciju%
2a tragu toga e i veliki ?anilo Ki za Skendera rei@#Skender Kulenovi je io
rudar jezika <A= zalazio je on u najdulje slojeve naeg ogatog jezika <A=%Jednako u
svojim pesmama kao i u svojim prozama,Skender je irao uvek najtvr(u re,uvek iz
najdulji' jeziki' slojeva,uvek iz najtamniji' svoji' leksiki' zona,jer je za njega
najtanija ila ona re koja je najdue mirovala u rudi predanja,ona koja je najmanje
istroena,ona koja je najljue zveknula na njegovom jezinom nakovnju%#

B ?urakovi,>nes@$jesnik ekstaze i apoteoze ivota,*onjaka knjievnost u knjievnoj
kritici :::,Dle&,Sarajevo,,--H%
C $oema je nastala netom nakon &aistike o&anzive na Kozari ,-;+%godine%
+
4animljivo je,a svakako i vrlo znaajno,i zapaanje 9adomira Konstantinovia
koje se kree linijom jednog sasvim novog diskursa,naime on e kazati@#/vaj pesnik iz
*osanske krajine jeste i apsolutni krajinski pesnik,krajinik u apsolutnom smislu@njegovo
izuzetno jeziko ulo,u poemi Stojanka majka Kneopoljka i <jo izrazitije= u poemi
eva,
jeste ulo sa ove granice bitisanja;njegovo znanje jezika jeste znanje na granici ia i ne6
ia,na kojoj kao da se,pod pretnjom unitenja,izme(u stvari,egzistencije i rei gui
razlika,tako da,na ma'ove,tu iti znai govoriti,i to u znaku restauracije
primitivizma,upravo ovim guljenjem ula za razliku izme(u postojanja i govorenja ,ili u
znaku onove ar'ainog jedinstva ia i jezika%#I 2astavljajui dalje svoj govor o vezi
poezije i jezika kroz vizuru Kulenovievi' poema Konstantinovi e nas odvesti na
razmiljanje,kako on kae,o tome "da je in govora,samim soom,poetski in,tako da je
razlika izme(u jezika i poezije jedva u'vatljiva#%
2a kraju ovog kratkog izlaganja mogli ismo slikovito prikazati Skendera
Kulenovia kao jednog od posljednji' straara koji je gordo stajao na raniku
univerzalnosti maternjega jezika ostavljajui nam svoja djela kao utvrde da se sklonimo
izme(u nji'ovi' korica onda kada na'rupe sile zaorava,politikanstva i ko zna jo kakve
ruilake nemani%
I Konstantinovi,9adomir@Dpsolutni krajinik Skender Kulenovi,*onjaka knjievnost
3
knjievnoj kritici :::,Dle&,Sarajevo,,--H%
;