Sie sind auf Seite 1von 624

REPUBLIKA HRVATSKA

I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.


DOKUMENTI
Knjiga 3.
ORU@ANA POBUNA SRBA U HRVATSKOJ I AGRESIJA ORU@ANIH
SNAGA SFRJ I SRPSKIH PARAVOJNIH POSTROJBI NA
REPUBLIKU HRVATSKU
(sije~anj lipanj 1992.)
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page I
REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI
KNJIGA 3.
Nakladnik:
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata Zagreb
Za nakladnika:
Dr. sc. Ante Nazor
Rezenzenti:
Dr. sc. Davor Marijan
Dr. sc. Akmad`a Miroslav
Urednik:
Mate Rupi}, prof.
Suradnici:
Julija Barun~i} Pletikosi}, prof.
Ivan Brigovi}, prof.
Mr. sc. Ana Holjevac Tukovi},
@eljka Kri`e Gra~anin, prof.
Mr. sc. An|ela Ljubas,
Josipa Maras Kraljevi}, prof.
Natko Martini} Jer~i}, prof.
Ivan Rado{, prof.
Slaven Ru`i}, prof.
Janja Sekula, prof.
Domagoj [tefan~i}, prof.
Ilija Vu~ur, prof.
Lektorica:
Julija Barun~i} Pletikosi}, prof.
Izrada kazala:
Mr. sc. Ana Holjevac Tukovi}
Prijepis:
Enisa ^amd`i} Martini}
Priprema za tisak:
Kolumna d.o.o.
Tisak:
Naklada:
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page II
REPUBLIKA HRVATSKA
I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.
DOKUMENTI
Knjiga 3.
ORU@ANA POBUNA SRBA U
HRVATSKOJ I AGRESIJA
ORU@ANIH SNAGA SFRJ I SRPSKIH
PARAVOJNIH POSTROJBI NA
REPUBLIKU HRVATSKU
(sije~anj lipanj 1992.)
Zagreb, velja~a 2008.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page III
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page IV
SADR@AJ:
Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. 1992., sije~anj 1., Gornje Biljane Izvje{}e Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o
realizaciji plana Udar i ~i{}enju terena na {irem podru~ju sela Pridraga, Paljuv, Starigrad i
Podgradina te o situaciji u Novigradu nakon {to su ga zauzele jedinice JNA . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. 1992., sije~anj 1., Vrhovine Izvje{}e Komande 2. li~ke brigade o sukobima na podru~ju
Like i planovima za daljnje napredovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. 1992., sije~anj 2. travanj 7., Knin Iz dnevnika doga|anja Odjeljenja bezbjednosti 9.
(kninskog) korpusa JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. 1992., sije~anj 2., Benkovac Izvje{}e [TO Benkovac pobunjenih Srba o sukobima na
podru~ju Islama Gr~kog, Islama Latinskog, Zelenog Hrasta, Pridrage, Paljuva, Novigrada,
Podgradine i Posedarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. 1992., sije~anj 2., Knin Iz godi{njeg plana rada Komande 9. korpusa JNA za 1992.
godinu s naglaskom na izgradnju u~inkovite obrane u zoni odgovornosti korpusa te
zahtjevima koji proizlaze iz statusa o~uvanja Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6. 1992., sije~anj 2., Knin Operativno izvje{}e [taba Teritorijalne obrane SAO Krajine o
sukobima na podru~ju Dalmatinske zagore, Like i Banovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7. 1992., sije~anj 3., Biljane Gornje Izvje{}e Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o
nastavku realizacije plana Udar i sukobima na podru~ju zadarskog zale|a . . . . . . . . . . . . . . 26
8. 1992., sije~anj 3., Beograd Zapovijed General{taba OS SFRJ o potrebi osiguranja
apsolutnog prekida vatre na ~itavom rati{tu u RH, koje treba po~eti od 18 sati, 3. sije~nja
1992. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
9. 1992., sije~anj 3., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa JNA o zabrani {irenja
dezinformacija i strana~kog djelovanja u zoni odgovornosti korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
10. 1992., sije~anj 4., Knin Izvje{}e Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o
hrvatskim snagama i utro{ku streljiva tijekom borbenih djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
11. 1992., sije~anj 4., Knin Izvje{}e Komande 9. MAP-a Komandi 9. korpusa JNA o
djelovanju na Pakovo Selo i utro{ku streljiva tijekom 3. sije~nja 1992. godine . . . . . . . . . . . . 31
12. 1992., sije~anj 7., Beograd Odgovor Uprave artiljerije General{taba OS SFRJ na zahtjev
Komande 10. korpusa za popunu materijalno-tehni~kim sredstvima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
13. 1992., sije~anj 7. Izvje{}e Komande 2. brigade TO Komandi 9. korpusa JNA o slavlju i
pucanju srpskih vojnika povodom pravoslavnog Badnjaka i Bo`i}a, te o ubojstvu Hrvatice
Milke Cicvare, koja je zaklana na vratima svoje obiteljske ku}e u Cicvarama . . . . . . . . . . . . . 33
14. 1992., sije~anj 7. Izvje{}e Organa bezbednosti Komande 1. OG Organu bezbednosti 2.
vojne oblasti o {vercu tehni~kim i drugim predmetima oplja~kanim tijekom borbenih
V
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page V
aktivnosti, ru{enju helikoptera kod Vara`dina te uhi}enju pripadnika 7. brTO Nikole
Begovi}a i Uro{a Marti}a zbog ubojstva dvoje civila hrvatske nacionalnosti u selu
Grabo{tani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
15. 1992., sije~anj 8., Beograd Upozorenje General{taba OS SFRJ komandama i jedinicama
zbog prigovora i peticija koje im stalno sti`u vezano uz produljenje vojnog roka,
~etveromjese~no zadr`avanje vojnih obveznika na rati{tu, slab borbeni moral i
nezadovoljstvo u jedinicama, ra{ireni alkoholizam te mije{anje starje{ina u rad lokalnih i
regionalnih organa vlasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
16. 1992., sije~anj 8., Petrinja Zapisnik o informativnom razgovoru sa srpskim vojnicima
Slavkom Kon~arom, \urom Janjatovi}em i Milanom Davorijom o prijevozu stvari,
otu|enih iz ku}a izbjeglih i protjeranih stanovnika hrvatske nacionalnosti . . . . . . . . . . . . . . . 37
17. 1992., sije~anj 8., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa JNA pod~injenim jedinicama o
aktivnostima iste na realizaciji odluka iz Sarajevskog sporazuma o prekidu vatre, potpisanog
2. sije~nja 1992., te stanju u zoni odgovornosti 9. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
18. 1992., sije~anj 8. Informacija Komande 2. TG o politi~koj i vojnoj situaciji na podru~ju
Jugoslavije te o reakcijama iz Europe i svijeta na jugoslavenska zbivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
19. 1992., sije~anj 11., Sarajevo Izvje{}e Komande 2. vojne oblasti o provo|enju mjera i
postupaka s ciljem potpune realizacije dogovorenih mjera o apsolutnom prekidu vatre
prema Sarajevskom sporazumu od 2. sije~nja 1992. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
20. 1992., sije~anj 11., Vrhovine Izvje{}e Komande 2. li~ke brigade Komandi 6. li~ke
divizije o sukobima izme|u lokalnih politi~ara i Komande brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
21. 1992., sije~anj 13., Gra~ac Izvje{}e Komande 9. mtbr Komandi 8. operativne grupe o
moralno psiholo{kom stanju u jedinici, gubicima te problemima u popuni jedinice
vojnim obveznicima, naoru`anjem i opremom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
22. 1992., sije~anj 13., Knin Zapovijed [taba TO SAO Krajine o potrebi jednozna~nog
obilje`avanja ljudstva i smanjenja nekontroliranog utro{ka streljiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
23. 1992., sije~anj 13., Sarajevo Obavijest Komande 2. vojne oblasti komandama korpusa o
dolasku i programu boravka ~asnika za vezu UN-a u razdoblju od 12. do 16. sije~nja 1992.
godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
24. 1992., sije~anj 13., Sarajevo Obavijest Komande 2. vojne oblasti pod~injenim
korpusima i jedinicama o napetostima u Jugoslaviji te o mjerama i aktivnostima koje vojska
treba poduzeti kako bi sprije~ila iste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
25. 1992., sije~anj 14., Biha} Izvje{}e Komande 10. korpusa JNA o stanju i kontroli
artiljerijskog naoru`anja u 7. operativnoj grupi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
26. 1992., sije~anj 14., Sarajevo Komanda 2. vojne oblasti tra`i od 9. korpusa detaljno
izvje{}e o zapaljenoj crkvi u selu Maljkovo i plja~ki imovine izbjeglih Hrvata . . . . . . . . . . . . . 61
27. 1992., sije~anj 14., Banja Luka Iz presude Vojnog suda u Banja Luci Nikoli Gagi}u zbog
ubojstva bra~nog para, Hrvata, u selu Pristeg kod Benkovca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
28. 1992., sije~anj 14., Knin Izvje{}e [taba TO RSK Ministarstvu odbrane Republike Srbije o
radu {taba u proteklom tromjese~nom razdoblju, na~inu financiranja te nerije{enim
kadrovskim problemima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
29. 1992., sije~anj 15., Benkovac Izvje{}e Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o
stanju na terenu, iseljavanju Hrvata iz sela Lisi~i} i zahtjevu Srba iz sela Vrana i Rada{inovci
da JNA oslobodi njihova sela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
30. 1992., sije~anj 15., Knin Zavr{na rije~ komandanta 9. korpusa JNA na savjetovanju o
borbenoj gotovosti u 1991., te planovima i zadacima korpusa za 1992. godinu . . . . . . . . . . . 67
VI
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page VI
31. 1992., sije~anj 16., Beograd Izvje{}e Uprave za moralno vaspitanje Saveznog sekretarijata
za narodnu odbranu SFRJ o po{tivanju prekida vatre i osiguranju uvjeta za dolazak
mirovnih snaga UN-a na podru~je Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
32. 1992., sije~anj 16., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa JNA o maltretiranju i iseljavanju
stanovni{tva hrvatske nacionalnosti iz zone odgovornosti korpusa te mjerama koje treba
poduzeti da se to sprije~i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
33. 1992., sije~anj 17., Knin Izvje{}e 9. bataljuna vojne policije Odjeljenju bezbednosti 9.
korpusa JNA o ubojstvu Mate i Marije Ba~i} u selu Drinovci i spaljivanju 11 ku}a mje{tana
hrvatske nacionalnosti u Siveri}u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
34. 1992., sije~anj 17., Knin Izvje{}e Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o
stanju u jedinici i na terenu, te pronalasku 2 le{a, Ivana i Katice Gr~i}, na podru~ju Kadine
Glavice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
35. 1992., sije~anj 17., Knin Izvje{}e [taba TO Op{tine Knin [tabu TO RSK o stanju,
popuni, problemima i borbenim aktivnostima jedinica Teritorijalne odbrane na podru~ju
Knina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
36. 1992., sije~anj 17., Benkovac Izvje{}e Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o
nezadovoljstvu i zabrinutosti aktivnih vojnih lica za svoju egzistenciju i status u aktivnoj
vojnoj slu`bi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
37. 1992., sije~anj 18., Korenica Pregled {tabova i jedinica Teritorijalne odbrane pobunjenih
Srba u II. operativnoj zoni Lika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
38. 1992., sije~anj 18., Korenica Izvje{}e [taba TO II. operativne zone Lika [tabu TO RSK u
Kninu o reakcijama srpskih vojnika na razmjenu zarobljenika u okolici Pakraca . . . . . . . . . . . 85
39. 1992., sije~anj 19., [amirica Izvje{}e Komande 7. operativne grupe Komandi 10.
korpusa JNA o topni~kom oru`ju po kalibrima u jedinicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
40. 1992., sije~anj 20., Sarajevo Izvje{}e Komande 2. vojne oblasti pod~injenim korpusima
o navodnom naru{avanju primirja, paljenju sela i napadu jedinica JNA u zale|u [ibenika,
Peru{i}a, Skradina i Knina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
41. 1992., sije~anj 22., Benkovac Izvje{}e Komande 3. brigade TO Komandi 9. korpusa JNA
o ubojstvu bra~nog para Marinka i Ljubice Arbanas u selu Smil~i}, te granatiranju ^iste
Male i ^iste Velike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
42. 1992., sije~anj 22., Vrginmost Izvje{}e [taba TO Vrginmost [tabu TO RSK o organizaciji,
stanju i borbenoj spremnosti jedinica TO op}ine Vrginmost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
43. 1992., sije~anj 22., Trbounje Izvje{}e Komande Takti~ke grupe 1 Komandi 9. korpusa
JNA o stanju u jedinici te opasnosti da povla~enjem iz sela Klju~ i Bri{tane podru~je izme|u
rijeka ^ikole i Krke zauzmu hrvatske snage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
44. 1992., sije~anj 22., Knin Zapisnik izlaganja komandanata Op[TO Knin, Benkovac i
Obrovac o stanju u jedinicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
45. 1992., sije~anj 22., Knin Izlaganje general-majora Ratka Mladi}a, komandanta 9.
korpusa JNA, o borbenoj spremnosti korpusa jedinica u 1991. godini . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
46. 1992., sije~anj 23., Sarajevo Informacija Komande 2. vojne oblasti Komandi 9. korpusa
JNA o ubojstvu i protjerivanju osoba hrvatske nacionalnosti u selima Smil~i}, Rodaljice,
Bru{ka i Medvi|a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
47. 1992., sije~anj 23. Zapovijed Komande 329. okbr podre|enim postrojbama o reguliranju
zona odgovornosti i organizaciji borbenog osiguranja na {irem podru~ju Oku~ana . . . . . . . . 113
VII
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page VII
48. 1992., sije~anj 23., Knin Izvje{}e oficira za vezu 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne
oblasti o sastanku zapovjednika za vezu UN-a s na~elnikom {taba 9. korpusa Savom
Kova~evi}em i predsjednikom RSK Milanom Babi}em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
49. 1992., sije~anj 23., Vojni} Izvje{}e [taba TO Vojni} Glavnom {tabu TO RSK o stanju
borbene spremnosti, rukovo|enju, moralno politi~kom stanju, obu~enosti, opskrbi,
brojnom stanju te sigurnosti i za{titi u jedinicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
50. 1992., sije~anj 24., Benkovac Izvanredna informacija Komande 180. mtbr Komandi 9.
korpusa JNA o ubojstvu civila u zaseoku Arbanasi, o iseljavanju hrvatskog stanovni{tva s
podru~ja Benkovca, Obrovca te srpskog stanovni{tva iz Rijeke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
51. 1992., sije~anj 24., Biha} Izlaganje na~elnika artiljerije 10. korpusa JNA o borbenoj
spremnosti topni{tva korpusa nakon izvla~enja iz Zagreba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
52. 1992., sije~anj 25., Biha} Dopis Komande 10. korpusa JNA Komandi 8. operativne
grupe o odre|ivanju granica zone odgovornosti jedinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
53. 1992., sije~anj 25., Dvor na Uni Izvje{}e TO op}ine Dvor [tabu TO 3. OZ za Baniju i
Kordun o izgra|ivanju TO u 1991. godini te borbenoj spremnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
54. 1992., sije~anj 25., Petrinja Izvje{}e [taba TO op}ine Petrinja [tabu TO 3. OZ za Baniju
i Kordun o borbenoj spremnosti, moralno politi~kom stanju, mobilizaciji, sigurnosti i
samoza{titi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
55. 1992., sije~anj 25., Kostajnica Izvje{}e o borbenoj spremnosti jedinica [taba TO op}ine
Kostajnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
56. 1992., sije~anj 25., Krnjak Izvje{}e [taba TO Karlovac [tabu TO 3. OZ za Baniju i
Kordun o borbenoj spremnosti jedinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
57. 1992., sije~anj 25., Gra~ac Izvje{}e [taba TO Gra~ac [tabu TO 2. OZ o borbenoj
spremnosti jedinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
58. 1992., sije~anj 25., Pla{ki Dopis [taba TO op}ine Pla{ki Komandi 145. lpbr o
evidentiranju naoru`anja i streljiva i potrebi utvr|ivanja kriminalnih pojava vezanih uz
MTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
59. 1992., sije~anj 26., Korenica Izvje{}e Zonskog {taba TO Like [tabu TO RSK o borbenoj
spremnosti jedinica i {tabova TO s osvrtom na probleme ustrojavanja i nadle`nosti . . . . . . . 143
60. 1992., sije~anj 27., Veljun Izvje{}e na~elnika bezbjednosti 3. korduna{ke brigade TO
Organu bezbjednosti 8. operativne grupe o sigurnosnoj situaciji na podru~ju Slunja,
Ogulina i Duge Rese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
61. 1992., sije~anj 27., Gra~ac Dopis Komande 9. mtbr Komandi 8. OG o nezadovoljstvu
stanjem u JNA zapovjednog kadra brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
62. 1992., sije~anj 27. Izvje{}e Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o problemima
s disciplinom me|u pripadnicima brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
63. 1992., sije~anj 27. Prijedlog Mile Mrk{i}a, komandanta 8. OG Komandi 10. korpusa
JNA za dodjelu odlikovanja 9. mtbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
64. 1992., sije~anj 28., Knin Operativno izvje{}e [taba TO RSK o diverziji na podru~ju
Obrovca, pogibiji vojnika Nenada Bala}a te problemima pri podjeli oznaka JNA
pripadnicima TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
65. 1992., sije~anj 28., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o
sastanku Milana Babi}a i izaslanika UN-a Marracka Gouldinga te iznesenim stavovima . . . . 165
66. 1992., sije~anj 28., Knin Informacija Komande 9. korpusa JNA podre|enim
postrojbama o vojnom i politi~kom stanju nakon potpisivanja Sarajevskog primirja . . . . . . . 169
VIII
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page VIII
67. 1992., sije~anj 29., Sarajevo Dopis Komande 2. vojne oblasti Komandi 9. i 10. korpusa
JNA o kr{enju primirja i ru{enju katoli~ke crkve u [kabrnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
68. 1992., sije~anj 29., [amarica Izvje{}e Organa bezbednosti Komande 7. OG Organu
bezbednosti 10. korpusa JNA o zarobljenim pripadnicima ZNG-a i MUP-a RH te civilima
u zarobljeni~kom logoru u Glini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
69. 1992., sije~anj 30., Gra~ac Izvje{}e Komande 9. mtbr Komandi 8. OG o rezultatima
provedene analize psiholo{kog stanja pripadnika brigade koji pokazuju nezadovoljstvo i pad
morala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
70. 1992., sije~anj 30., Ilok Rje{enje Komande grada Iloka o imenovanju Milovana Buhe za
direktora DP Razvitak iz Iloka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
71. 1992., sije~anj 31., Vrhovine Izvje{}e Komande Izvi|a~ke grupe Osvetnik Komandi 2.
li~ke brigade o miniranju ceste te napadu, zauzimanju i ~i{}enju zaseoka Zabare i Bu`ak . . . 179
72. 1992., sije~anj 31. Dopis na~elnika tehni~ke slu`be 329. okbr podre|enim postrojbama o
uo~enim nepravilnostima u ~uvanju streljiva i kori{tenju akumulatora . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
73. 1992., sije~anj Informacija o sastanku u Glavnom {tabu TO RSK na kojem se
raspravljalo o stanju u Zonskom {tabu TO Lika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
74. 1992., velja~a 2., Knin Informacija zapovjednika korpusa, general-majora Ratka Mladi}a
o pojavi i stanju kriminala u komandama i jedinicama 9. korpusa za sije~anj 1992. godine . 184
75. 1992., velja~a 1., Mrzlo Polje Zapovijed Komande 3. kordunske brigade Komandi 3.
bataljona TO za obranu o~ekivanih pravaca napada hrvatskih snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
76. 1992., velja~a 1., Biha} Komanda 10. korpusa {alje podre|enim jedinicama zapovijed za
pregled sastava jedinica po pripadnosti JNA, TO i dobrovolja~kim jedinicama . . . . . . . . . . . 191
77. 1992., velja~a 2., Sarajevo Komanda 2. vojne oblasti dostavlja komandama 5., 9. i 10.
korpusa JNA pregled kr{enja primirja od strane pod~injenih jedinica, primljen iz kabineta
SSNO-a na osnovu prosvjeda Glavnog sto`era HV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
78. 1992., velja~a 3., Knin Izvje{}e [taba TO RSK Ministarstvu obrane Republike Srbije o
reakciji naroda na odluku Predsjedni{tva SFRJ o dolasku snaga UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
79. 1992., velja~a 3., Benkovac Izvje{}e Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o
razmjeni gra|ana srpske i hrvatske nacionalnosti iz Benkovca i Zadra preko Crvenog kri`a . .194
80. 1992., velja~a 3., Knin Dnevno operativno izvje{}e Komande 9. korpusa Operativnom
centru 2. vojne oblasti o aktivnostima hrvatskih snaga, mitingu prista{a Milana Babi}a u
Kninu, pozadinskom osiguranju, sigurnosti i samoza{titi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
81. 1992., velja~a 4., Knin Operativno izvje{}e [taba TO RSK o kr{enju primirja, ubojstvu
Todora Telente te mitingu podr{ke Vladi RSK povodom dolaska snaga UN-a . . . . . . . . . . . 198
82. 1992., velja~a 4., Knin Iz dnevnog operativnog izvje{}a Komande 9. korpusa Operativnom
centru 2. vojne oblasti o pogor{anju sigurnosne situacije nakon politi~kih sukoba u vodstvu
pobunjenih Srba u svezi mirovnog plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
83. 1992., velja~a 4., Beograd Zahtjev Komande Vojnog okruga Beograd Komandi Vojnog
odsjeka Zemun da prema dostavljenom popisu izbjeglih osoba s podru~ja Vukovara i
Osijeka iste uklju~i u ratne jedinice koje se iz Srbije upu}uju na prostor isto~ne Slavonije i
Baranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
84. 1992., velja~a 4., Biha} Komanda 10. korpusa JNA dostavlja 1. brigadi TO izmjene u
podjeli vojno-teritorijalnih organa OS SFRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
85. 1992., velja~a 5., Sarajevo Informacija Komande 2. vojne oblasti o odlukama pro{irene
sjednice Predsjedni{tva SFRJ u svezi anga`iranja mirovnih snaga UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
IX
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page IX
86. 1992., velja~a 5., Benkovac Dnevno operativno izvje{}e Komande 557. mje{ovitog
protivoklopnog artiljerijskog puka o naru{avanju primirja, plja~ki ku}a protjeranih Hrvata i
zlostavljanju obitelji Vlasnovi} u [kabrnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
87. 1992., velja~a 7., Sv. Rok Informacija Komande 1. mtb Komandi 9. korpusa JNA o
davanju podr{ke SO Gra~ac odluci Predsjedni{tva SFRJ o dolasku snaga UN-a . . . . . . . . . . 206
88. 1992., velja~a 7. Izvje{}e Komande 7. operativne grupe Organu bezbednosti 10. korpusa
JNA o kr{enju primirja, stvaranju ekstremisti~ke organizacije na podru~ju Banovine i
Korduna, pripremama za udaljavanje dobrovoljaca s podru~ja SO @abalj i Novi Sad te o
represalijama prema Srbima od strane Hrvata u Bjelovaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
89. 1992., velja~a 8. Upozorenje Komande 6. operativne grupe Komandi 1. i 2. li~ke brigade
na poja~ane diverzantske aktivnosti oru`anih snaga RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
90. 1992., velja~a 2., Sveti Rok Zahtjev Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA za
uspostavljanje izravne veze Komande brigade sa zapovjedni{tvom hrvatskih oru`anih snaga
u Gospi}u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
91. 1992., velja~a 10., Krbavica Pregled djelatnosti diverzantskog voda 4. brigade 6. li~ke
divizije za razdoblje 10. 11. 1991. 31. 1. 1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
92. 1992., velja~a 11., Vojni} Borbena zapovijed Op[TO Vojni} za upotrebu jedinica TO te
informacija o rasporedu oru`anih snaga RH u zoni odgovornosti {taba . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
93. 1992., velja~a 12., Obrovac [tab TO Obrovac zabranjuje kretanje po op}ini Simi
Dubaji}u i distancira se od izjava predsjednika SO Obrovac danih Studiju B u Beogradu .218
94. 1992., velja~a 12. Zapovijed 329. oklopne brigade Komandi 5. pje{a~kog bataljona za
organiziranje stalnog de`urstva na polo`aju 5. pbr zbog u~estalog naru{avanja primirja oko
sela Dragali}, Medari i Trnava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
95. 1992., velja~a 13. Zapovijed Komande 8. OG Komandi 10. korpusa JNA o
mobilizacijskom planu nakon dolaska mirovnih snaga UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
96. 1992., velja~a 13., Glina Obavijest Komande 1. brigade TO Glina 3. brigadi TO Glina o
zadacima jedinica specijalne namjene u Glini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
97. 1992., velja~a 14., Sarajevo Instrukcije Komande 2. vojne oblasti komandama 5., 9. i 10.
korpusa JNA o po{tivanju dogovora o prekidu vatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
98. 1992., velja~a 14., Topusko Obavijest [taba TO Topusko [tabu TO RSK o preustroju
622. mtbr u 16. brigadu TO te pripremama za osnivanje 5. brigade TO Vojni} . . . . . . . . . . 225
99. 1992., velja~a, 16., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa Komandi 1. mtbr o zaklju~cima
analize stanja, uzroka i posljedica izvanrednih doga|aja za proteklo {estomjese~no razdoblje 226
100. 1992., velja~a 16., Benkovac Dnevno operativno izvje{}e Komande 180. mtbr
Komandi 9. korpusa JNA o naru{avanju primirja i aktivnostima hrvatskih oru`anih snaga . 229
101. 1992., velja~a 17., Knin Dnevno operativno izvje{}e Komande 9. korpusa Komandi 2.
vojne oblasti JNA o kr{enju primirja od strane hrvatskih oru`anih snaga, o zamjeni odje}e i
vojnih oznaka, te dolasku u Knin 30 mje{tana Ervenika koji su zahtijevali da se puste
uhi}enici osumnji~eni za ubojstvo hrvatske obitelji ^engi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
102. 1992., velja~a 17., Topusko Izvje{}e [taba TO Topusko Glavnom {tabu RSK o otvaranju
vatre i paljenju ku}a protjeranih Hrvata od strane specijalne jedinice 4. brigade TO
Vrginmosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
103. 1992., velja~a 19. Izvje{}e Komande 2. li~ke brigade Komandi 6. operativne grupe JNA
o problemima s dobrovoljcima iz Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
X
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page X
104. 1992., velja~a 21., Benkovac Izvje{}e [taba TO Benkovac [tabu TO RSK o kr{enju
primirja kod Zra~ne luke Zemunik te o uzvra}anju topni~ke vatre snaga TO Benkovac na
Zadar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
105. 1992., velja~a 22. Slu`bena zabilje{ka Odjeljenja bezbednosti 6. operativne grupe
Odjeljenju bezbednosti 10. korpusa JNA o ubojstvu 5 civila hrvatske nacionalnosti u zoni
odgovornosti 3. korduna{ke brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
106. 1992., velja~a 25., Beograd Obavijest pomo}nika za pozadinu SSNO-a SFRJ Komandi
530. pozadinske baze da su zadu`eni za ~uvanje naoru`anja i vojne opreme [taba odbrane
Gorskog kotara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
107. 1992., velja~a 25., Knin Dnevno operativno izvje{}e Komande 9. korpusa JNA
Operativnom centru 2. vojne oblasti o naru{avanju primirja s hrvatske strane na pravcu
Skradin s. \evrske, pokretanju inicijative za formiranje srpske vojske RSK, te spiskovima
i fotografijama vojnih osoba JNA istaknutim na javnim mjestima u Zadru . . . . . . . . . . . . . . 237
108. 1992., velja~a 26., Vrhovine Izvje{}e Komande Izvi|a~kog voda Komandi 2. li~ke
brigade o zauzimanju prijevoja Konjska glava te o naknadnom povla~enju s tog polo`aja i
miniranju tog podru~ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
109. 1992., velja~a 27., Plitvice Obja{njenje Komande 6. operativne grupe pod~injenim
jedinicama o otpustu vojnika s teritorija Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
110. 1992., velja~a 27., Petrinja Zapisnik Vojne policije VP 9754 o privo|enju i
informativnom razgovoru s Milo{em Paji}em zbog plja~ke ku}e za koju su mislili da
pripada ~asniku JNA koji je pre{ao u MUP RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
111. 1992., velja~a 28. Zapovijed Komande 8. operativne grupe pod~injenim postrojbama o
zonama odgovornosti pojedinih postrojbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
112. 1992., velja~a 29., Sarajevo Zapovijed Komande 2. vojne oblasti komandama
pod~injenih korpusa o premje{tanju zarobljenih pripadnika OS Republike Hrvatske iz
zatvora SUP-a RSK u vojne sabirne centre Knin i Stara Gradi{ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
113. 1992., velja~a 29. Odjeljenje bezbjednosti Komande 8. operativne grupe proslje|uje
podre|enim postrojbama informaciju Odjela za obavje{tajne poslove Komande 2. vojne
oblasti o nastojanjima predstavnika RH za nabavku ratnih zrakoplova i helikoptera,
mobilizaciju ljudstva u Livnu od strane HDZ-a, osnivanje jedinica HOS-a, te o
muslimanskim vojnim formacijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
114. 1992., velja~a 29., Banja Luka Prijedlog Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija 5.
korpusa JNA Personalnoj upravi SSNO-a za imenovanje ~asni~kog kadra u Zonskom {tabu
i op}inskim {tabovima TO Zapadna Slavonija, te {tabovima brigada i odreda TO . . . . . . . . 247
115. 1992., velja~a Dobrovoljac i pomo}nik komandanta za bezbjednost IV. bataljuna 472.
brigade daje presjek aktivnosti svoje brigade u kojemu opisuje plja~ku prostorija Zra~ne
luke ]ilipi, samovoljno napu{tanje jedinice od strane rezervista, te napad na selo Viso~ane . .250
116. 1992., o`ujak 1., Sarajevo Komanda 2. vojne oblasti tra`i od 9. korpusa JNA potvrdu
izvje{}a o kr{enju primirja od strane jedinica korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
117. 1992., o`ujak 2., Beograd Zapovijed Saveznog sekretara za narodnu odbranu Glavnom
{tabu TO RSK za organizacijsko-formacijske promjene u jedinicama TO RSK . . . . . . . . . . . 254
118. 1992., o`ujak 2., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa JNA o formiranju borbene
grupe koja treba provjeriti podatke dobivene elektronskim izvi|anjem da su hrvatske snage
u{le na podru~je Nos Kalika, te osloboditi zarobljenike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
XI
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page XI
119. 1992., o`ujak 2., Knin Izvje{}e Komande 9. motorizirane brigade Komandi 8.
operativne grupe o lo{em stanju morala brigade, uzrokovanom lo{im stanjem u zemlji,
nepovjerenjem stanovni{tva u JNA, dezerterstvom, pogibijom i ranjavanjem velikog broja
vojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
120. 1992., o`ujak 2., Knin Dnevno izvje{}e Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru
2. vojne oblasti o kr{enju primirja od strane hrvatskih snaga te o djelatnostima prista{a
Milana Babi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
121. 1992., o`ujak 3., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa Operativnom centru 2. vojne
oblasti o slanju snaga na podru~je sela Nos Kalik i borbama sa snagama hrvatske vojske
koje su oslobodile to podru~je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
122. 1992., o`ujak 3., Vojni} Zapovijed Komande 2. korduna{ke brigade TO Vojni}
podre|enim jedinicama da prekinu lokalne razmjene zarobljenika i sve zarobljenike u zoni
odgovornosti 8. operativne grupe JNA upute u logor u Gornju ^emernicu . . . . . . . . . . . . . 273
123. 1992., o`ujak 4., Trbounje Izvje{}e Komande Takti~ke grupe 1 Komandi 9. korpusa
JNA o zauzimanju podru~ja Nos Kalika od strane hrvatskih snaga te o poku{aju protuudara
jedinica JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
124. 1992., o`ujak 5., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2.
vojne oblasti o pregovorima o povla~enju hrvatskih snaga iz sela Nos Kalik te o stanju na
boji{tu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
125. 1992., o`ujak 7., Sveti Rok Izvje{}e Komande 1. motorizirane brigade Komandi 9.
korpusa JNA o borbenim djelovanjima na podru~ju Gospi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
126. 1992., o`ujak 7., Sarajevo Zahtjev Komande 2. vojne oblasti Komandi 9. korpusa JNA
da utvrdi to~nost navoda o kr{enjima primirja jedinica 9. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
127. 1992., o`ujak 7., Knin [tab TO RSK tra`i od General{taba oru`anih snaga JNA da
sukladno obe}anjima saveznog sekretara za narodnu obranu, iznesenim na sastanku s
ministrom obrane RSK u Beogradu, izvr{i popunu formacija jedinica RSK . . . . . . . . . . . . . 282
128. 1992., o`ujak 1992., Knin Upozorenje Komande 9. korpusa pod~injenim jedinicama o
va`nosti po{tivanja primirja koje je u interesu srpskog naroda i zbog otvaranja novog fronta
u Bosni i Hercegovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
129. 1992., o`ujak 8., Biha} Naputci Komande 10. korpusa JNA podre|enim postrojbama
za ja~anje borbene gotovosti i konsolidaciju jedinica koje su izvu~ene s podru~ja Hrvatske . . 285
130. 1992., o`ujak 9., Sveti Rok Dnevno izvje{}e Komande 1. motorizirane brigade Komandi
9. korpusa JNA o granatiranju Gospi}a i Starigrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
131. 1992., o`ujak 9. Izvje{}e Komande Takti~ke grupe 1 Komandi 9. korpusa JNA o
granatiranju sela Brnjica i Gradina, nepreciznosti artiljerije 9. korpusa, te namjeri uhi}enja
Hrvata u selu Bri{tane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
132. 1992., o`ujak 10., Knin Prijedlog [taba TO RSK General{tabu oru`anih snaga SFRJ za
formiranje tenkovskih ~eta u 3., 8., 11., 24., 54. i 40. brigadi TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
133. 1992., o`ujak 10., Slunj Izvje{}e Komande 8. operativne grupe Komandi 9. korpusa
JNA o izvla~enju jedinica s teritorija RH zbog dolaska snaga UN-a, te o predaji ljudstva i
naoru`anja TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
134. 1992., o`ujak 10. Prijedlog Komande 1. vojne oblasti Glavnom {tabu TO RSK da se
tenkovi T-34, koji reorganizacijom vi{e nisu u operativnoj upotrebi JNA, ugrade u
formacijske sastave brigada TO u isto~noj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu, kao i u
brigade TO koje brane zra~ne luke i va`nije pravce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
XII
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page XII
135. 1992., o`ujak, Beograd Zamjenik na~elnika General{taba OS SFRJ dostavlja ~asnicima
za vezu JNA pri Promatra~koj misiji EZ-a u Sarajevu, Zagrebu, Splitu i Kninu odgovor na
protest koji je, zbog otvaranja vatre na njihov tim u Posedarju, uputio general Antonio
Correta, zamjenik {efa Promatra~ke misije EZ-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
136. 1992., o`ujak 10., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa Komandi 1. mtbr da osigura
uvjete za prihvat manjih jedinica i pripremi ih za dugotrajnu obranu na podru~ju zapadne
Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
137. 1992., o`ujak 10., Oku~ani Zahtjev Komande Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija
Komandi 5. korpusa JNA za popunu sredstvima ratne opreme i naoru`anja . . . . . . . . . . . . . 299
138. 1992., o`ujak 11., Beograd Zapovijed Predsjedni{tva SFRJ o promaknu}u mla|ih
oficira i vojnika u rezervi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
139. 1992., o`ujak 12., Oku~ani Zahtjev Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija Komandi 5.
korpusa JNA da se rije{e pitanja pozadinske i materijalno-financijske opskrbe za
novoosnovane {tabove, komande i jedinice TO Zapadna Slavonija, koje nastaju izdvajanjem
iz sastava 5. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
140. 1992., o`ujak 13., Knin Operativno izvje{}e [taba TO RSK o stanju na boji{tu, ubojstvu
hrvatskih civila u [kabrnji te ru{enju katoli~kih crkava u selima Peru{i} i Podgra|e . . . . . . . 303
141. 1992., o`ujak 13., Knin Dnevno operativno izvje{}e Komande 9. korpusa JNA
Operativnom centru 2. vojne oblasti o stanju na boji{tu, pregovorima s hrvatskom stranom
te o ja~anju utjecaja Milana Babi}a i SDS-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
142. 1992., o`ujak 15., Benkovac Izvje{}e Komande 3. brigade TO 9. korpusu JNA o
ubojstvu Hrvata u Zemuniku Gornjem i [kabrnji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
143. 1992., o`ujak 14., Knin Iz izvje{}a Slu`be de`urstava Vojne policije 9. korpusu JNA o
pretresu terena na Miljevcima tijekom kojeg je u selu Bogati} ranjena jedna `ena u
masovnom otvaranju vatre na civile koji su bje`ali iz sela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
144. 1992., o`ujak 15., Vrhovine Izvje{}e 2. li~ke brigade o ratnom plijenu . . . . . . . . . . . . . . . 309
145. 1992., o`ujak 17., Sarajevo Zapovijed zapovjednika zapadnog boji{ta JNA podre|enim
postrojbama za protunapad prema snagama HV-a u Hrvatskoj i oru`anim sastavima
hrvatskog i muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini, s osnovnim ciljem vojne okupacije
Bosne i Hercegovine, te zadr`avanja kontrole nad okupiranim podru~jem u Hrvatskoj . . . . 310
146. 1992., o`ujak 20., Sarajevo Komanda 2. vojne oblasti JNA dostavlja zadatke
podre|enim jedinicama povodom dolaska za{titnih snaga UN-a na okupirano podru~je
Hrvatske, a na osnovu izlaganja zapovjednikaa VO, RV, PVO i RM saveznom sekretaru za
narodnu obranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
147. 1992., o`ujak 18., Split Molba oficira za vezu JNA Komandi 9. korpusa za provjeru
podataka o ubojstvima gra|ana hrvatske nacionalnosti u selima Bjelina i [kabrnja kod
Benkovca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
148. 1992., o`ujak 22., [ibenik Molba hrvatskih vojnih vlasti misiji EZ-a u Splitu da kod
zapovjedni{tva 9. korpusa JNA provjeri istinitost podataka o ubojstvu gra|ana hrvatske
nacionalnosti u Piramatovcima, te da svojom prisutno{}u za{titi preostale Hrvate u
skradinskom zale|u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
149. 1992., o`ujak 22., Sveti Rok Izvje{}e komandanta 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o
zajedni~kom izvi|anju podru~ja sela Medak kod Gospi}a s pripadnicima UNPROFOR-a,
te o razmjerima razaranja naselja na podru~ju izme|u Gra~aca i Metka . . . . . . . . . . . . . . . . 323
150. 1992., o`ujak 23., Islam Gr~ki Izjava Komande 3. bataljona 3. brTO vojnom tu`iocu u
Kninu o procjeni osobnosti njihovog vojnika koji je usmrtio gra|ane hrvatske nacionalnosti
u Zemuniku Gornjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
XIII
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page XIII
151. 1992., o`ujak 23., Knin Zapisnik referiranja zapovjednika operativnih zona zapovjedniku
TO RSK o preustroju vojnih i policijskih snaga uo~i dolaska UNPROFOR-a na podru~je
Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
152. 1992., o`ujak 24., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa JNA za borbena djelovanja na
podru~ju RSK i zapadnim krajevima Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
153. 1992., o`ujak 25. Zapovijed Komande 1. vojne oblasti Komandi 12. korpusa JNA za
ustupanje vojne opreme miliciji Srpske oblasti Isto~ne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema 346
154. 1992., o`ujak 26., Knin Redovno borbeno izvje{}e Komande 9. korpusa Komandi 2.
vojne oblasti JNA u Sarajevu o kr{enju primirja u zoni odgovornosti korpusa, ubojstvu
Hrvatice u Korlatu te bra~nog para u Nadinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
155. 1992., o`ujak 26., Beograd Zapovijed saveznog sekretara za narodnu odbranu SFRJ za
preustroj Teritorijalne odbrane RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
156. 1992., o`ujak 27., Knin Operativno izvje{}e Glavnog {taba TO RSK o stanju na
boji{nici za 26/27. o`ujak 1992. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
157. 1992., o`ujak 28., Gospi} Izvje{}e Komande 10. korpusa Komandi 2. VO JNA o
izvr{enim pripremama za smje{taj mirovnih snaga UN-a, uspostavi civilnih organa vlasti,
ustroju policije i teritorijalne obrane na okupiranom teritoriju Hrvatske, te planovima za
preustroj i razmje{taj postrojbi JNA iz Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
158. 1992., o`ujak 29., Gra~ac Obavijest Skup{tine op}ine Gra~ac [tabu TO RSK o odluci
Skup{tine, da se zbog zasluga u borbi protiv hrvatskih tijela vlasti, tra`i postavljanje \ure
Dragi~evi}a, kapetana JNA, na du`nost zapovjednika [taba TO op}ine Gra~ac, jer se
istakao u obrani vojnog skladi{ta u Sv. Roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
159. 1992., o`ujak 30., Sarajevo Zapovijed Komanda 2. Vojne oblasti Komandi 9. korpusa
da dijelovi 11. motorizirane brigade krenu prema Kupresu te da nakon dolaska uspostave
kontakt sa predstavnicima ugro`enog srpskog naroda i jedinicama TO . . . . . . . . . . . . . . . 359
160. 1992., o`ujak 30., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa JNA iz Knina Komandi 11.
motorizirane brigade za borbeno nastupanje prema podru~ju Kupre{ke visoravni u Bosni i
Hercegovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
161. 1992., travanj, po~etak, Kupres Izvje{}e na~elnika {taba Komande 1. mtbr Komandi 9.
korpusa JNA o stanju u jedinicama korpusa i srpskim jedinicama TO na podru~ju Kupresa 362
162. 1992., travanj 2. Zahtjev zamjenika na~elnika Kopnene vojske Uprava pe{adije G[ OS
SFRJ Komandi 9. korpusa za povrat ambala`e za neka oru`ja koja su se proizvodila u
osamostaljenim republikama biv{e Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
163. 1992., travanj 2., Knin Obavijest Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane
Republike Srbije o dinamici financiranja cjelokupne strukture Teritorijalne obrane RSK . . . 364
164. 1992., travanj 2., Sarajevo Suglasnost Komande 2. VO JNA Glavnom {tabu TO RSK
da vojni objekt ^erkezovac koristi za potrebe POB 3. operativne zone te predla`e da se
svi vojni objekti, streli{ta, vje`bali{ta i kompleksi vojnog zemlji{ta predaju RSK za potrebe
{tabova i jedinica TO i MUP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
165. 1992., travanj 3., Banja Luka Pismo Komande 5. korpusa pripadnicima Banjalu~kog
korpusa o politi~ko-sigurnosnoj situaciji u BiH, te o njihovim zaslugama u oslobo|enju
srpskog teritorija u zapadnoj Slavoniji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
166. 1992., travanj 3., Knin Komanda 9. korpusa JNA dostavlja Komandi 2. VO plan
upotrebe 9. korpusa prema varijanti Kopaonik, u koji treba ugraditi snage TO BiH koje
sura|uju s JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
XIV
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page XIV
167. 1992., travanj 3., Knin Zahtjev Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. VO da se izvr{i
mobilizacija postrojbi TO Bosansko Grahovo i Bosanski Petrovac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
168. 1992., travanj 4., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o
pregovorima u selu @itni} s predstavnicima RH o razmjeni zarobljenika i povla~enju HV-a
iz Nos Kalika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
169. 1992., travanj 4. Zapovijed Komande Zonskog {taba TO za Slavoniju, Baranju i Srijem
za mobilizaciju radi o~ekivanog napada HV-a na isto~nu Slavoniju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
170. 1992., travanj 6., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa JNA podre|enim postrojbama
o formiranju Takti~ke grupe 1 za borbe na podru~ju Kupresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
171. 1992., travanj 7., Orolik Informacija 1. mabr iz Kragujevca Komandi [taba TO Orolik
o granatiranju naseljenih mjesta isto~ne Slavonije, Baranje i Slavonskog Broda od strane
JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
172. 1992., travanj 8., Sarajevo Zapovijed Komande 2. vojne oblasti 9. korpusu JNA za
upu}ivanje postrojbi JNA iz Hrvatske na Kupre{ku visoravan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
173. 1992., travanj 9., Knin Zapovjednik 9. korpusa Ratko Mladi} pohvaljuje Takti~ku
grupu 1 za uspje{no osloba|anje {ireg podru~ja Kupresa i protjerivanje usta{kih snaga
prema Livnu i Tomislavgradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
174. 1992., travanj 9., Benkovac Dnevno izvje{}e Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa
JNA o aktivnostima hrvatskih snaga, te o presretanju kolone JNA u Biha}u od strane
muslimanskih postrojbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
175. 1992., travanj 9. Izvje{}e Organa bezbjednosti Komande 7. operativne grupe JNA
Organu bezbjednosti 10. korpusa o razmjeni topni~ke vatre s hrvatskim snagama ju`no od
Siska, zlo~inima Steve Borojevi}a kod Kostajnice, te mobilizaciji jedinica TO, milicije i
zelenih beretki u zapadnoj Bosni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
176. 1992., travanj 10., Sveti Rok Izvje{}e Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o
odbijanju vojnika da idu na polo`aje Mali Alan i Divoselo te problemima u osnivanju
policije jer strana~ki lideri zagovaraju osnivanje nove vojske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
177. 1992., travanj 10., Principovac Upozorenje Komande VP 9234 Izvr{nom savjetu op}ine
Vukovar o mjerama i postupcima za{tite gra|ana pri obavljanju poljoprivrednih i drugih
radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
178. 1992., travanj 11., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o
razgovorima u selu @itni} s predstavnicima Promatra~ke misije EZ-a o razmjeni zarobljenika
i povla~enju HV-a iz Nos Kalika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
179. 1992., travanj 13., Biha} Zahtjev Komande 10. korpusa JNA operativnim grupama i
zonskim {tabovima Banije, Korduna i Like da im dostave prijedloge potrebnog artiljerijskog
oru`ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
180. 1992., travanj 13., Knin Informacija Ministarstva odbrane RSK Odsjeku MO Slunj o
radu na dono{enju pravnih akata za legaliziranje organizacije Ministarstva, oru`anih snaga
RSK i civilne za{tite u sklopu obrambenih priprema RSK, uz pomo} profesionalaca iz MO
Srbije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
181. 1992., travanj 13., Oku~ani Procjena, analiza i zaklju~ci Zonskog {taba TO Zapadna
Slavonija o najzna~ajnijim utjecajima na mobilizaciju na tom podru~ju . . . . . . . . . . . . . . . . 390
182. 1992., travanj Zapovijed Zonskog {taba TO Sjeverna Dalmacija za mobilizaciju
podre|enih komandi, {tabova i jedinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
XV
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page XV
183. 1992., travanj 16., Knin Komanda 9. korpusa JNA dostavlja Komandi 5. KO RV i
PVO popis objekata koje treba napasti zrakoplovstvom na podru~ju Gruda, Tomislavgrada,
Posu{ja i Imotskog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
184. 1992., travanj 17., Oku~ani Zapovijed Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija o
razmje{taju {tabova i komandi, te o uskladi{tenju materijalnih sredstava u cilju organiziranog
i planskog razmje{taja ljudstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
185. 1992., travanj 19., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o
razgovorima u selu @itni} izme|u predstavnika op}ine Bosansko Grahovo i op}ina Livno,
Tomislavgrad i Kupres o normalizaciji prilika na podru~ju tih op}ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
186. 1992., travanj 19., Knin Komanda 9. korpusa JNA dostavlja Komandi 5. KO RV i
PVO popis objekata koje treba napasti zrakoplovstvom na podru~ju Gruda i sela Glavi~i}i u
blizini [uice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
187. 1992., travanj 13., Sarajevo Upozorenje Komande 2. VO komandama pod~injenih
korpusa JNA o slabostima i velikim gubicima 17. korpusa tijekom izvo|enja borbenih
djelovanja oko Bosanskog Broda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
188. 1992., travanj 20., Knin Zahtjev Komande 9. korpusa JNA Ministarstvu obrane i
MUP-u RSK da {to prije odredi snage za preuzimanje aerodroma Zemunik, te da se odmah
zapo~ne s pripremom za primopredaju i preuzimanje dijelova fronta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
189. 1992., travanj 21., Sarajevo Zapovijed Komande 2. VO o otpu{tanju vojnika upu}enih
u JNA s teritorija Republike Hrvatske, te na~inu popune upra`njenih mjesta . . . . . . . . . . . . 411
190. 1992., travanj 22., Beograd Zapovijed na~elnika Personalne uprave SSNO-a o
upu}ivanju komandnog kadra u Glavni {tab TO RSK i zonske {tabove RSK . . . . . . . . . . . . 412
191. 1992., travanj 23., Knin Informacija Komande 9. korpusa JNA o situaciji u BiH i
oru`anim sukobima u Sarajevu, Bosanskom Brodu, Bosanskoj Krupi i Derventi . . . . . . . . . 422
192. 1992., travanj 23., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa JNA o prekidu vatre i
nastavku pregovora o ustrojstvu BiH, te zaposjedanju postignutih linija . . . . . . . . . . . . . . . . 424
193. 1992., travanj 23., Beograd Rje{enje Intendantske uprave SSNO-a o obavezi djelatnih
vojnih osoba na du`nosti u {tabovima i jedinicama TO RSK da nose civilna odijela za
vrijeme obavljanja du`nosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
194. 1992., travanj 28., Banja Luka Informacija Komande 5. korpusa Komandi Zonskog
{taba TO Zapadna Slavonija o progla{enju Ustava SRJ, te promjenama u JNA koje su
nastupile prestankom postojanja SFRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
195. 1992., travanj 28., Beograd Zapovijed General{taba OS SFRJ za organizacijsko-
formacijske promjene u Teritorijalnoj obrani RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
196. 1992., travanj 29., Bosanski Petrovac Zapovijed Komande 530. pozadinske baze
Tehni~koj slu`bi baze za premje{tanje materijalno-tehni~kih sredstava i ljudstva 530.
pozadinske baze iz Republike Hrvatske na podru~je Mrkonji} Grada i Bosanskog Petrovca . 433
197. 1992., travanj 30., Beograd Zapovijed Komisije za razmjenu zarobljenika SSNO-a
Komandi 9. korpusa JNA da provede i izvr{i razmjenu zarobljenika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
198. 1992., travanj 30., Knin Zapovijed Glavnog {taba TO RSK o postavljanju ~asnika u
Glavni {tab TO RSK i zonske {tabove TO Sjeverne Dalmacije, Like, Korduna, Banije i
Zapadne Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
199. 1992., travanj Izvje{}e o aktivnostima [taba obrane Gorskog kotara od 25. srpnja 1991.
do 26. travnja 1992. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
XVI
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page XVI
200. 1992., svibanj 1., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o
razgovorima izme|u predstavnika op}ina Bosansko Grahovo, Glamo~, Kupres i
predstavnika 9. korpusa s predstavnicima Hrvatske zajednice Herceg-Bosne u selu @itni}
kod Drni{a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
201. 1992., svibanj 1., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa JNA komandama 2. i 13.
korpusa o dostignutim linijama snaga korpusa na boji{nici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
202. 1992., svibanj 2., Oku~ani Izvje{}e Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija Glavnom
{tabu TO RSK o problemima prilikom izvla~enja naoru`anja i opreme postrojbi 5. korpusa
JNA s podru~ja zapadne Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
203. 1992., svibanj 3., Kraguj Zamolba Odreda TO Podravska Slatina poduze}u Naftagas-
promet iz Novog Sada za dostavu goriva za borbena i sanitetska vozila na podru~ju
zapadne Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
204. 1992., svibanj 5., Glina Redovno operativno izvje{}e Zonskog {taba TO Banija Glavnom
{tabu TO RSK o situaciji na boji{tu u zoni odgovornosti {taba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
205. 1992., svibanj 5. Zapovijed Komande 4. li~ke brigade podre|enim postrojbama o
organizaciji obrane i daljnjim djelovanjima u podru~ju odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . 450
206. 1992., svibanj 6., Topusko Zapovijed Komande Vojne po{te T-7921 Komandi 19.
brigade TO o predaji sredstava ratne tehnike JNA jedinicama Teritorijalne obrane . . . . . . . . 453
207. 1992., svibanj 7., Knin Zapovijed Ministarstva odbrane RSK zapovjedniku Republi~kog
{taba TO i zapovjednicima zonskih {tabova TO za izvr{enje op}e mobilizacije na podru~ju
RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
208. 1992., svibanj 7., Glina Redovno operativno izvje{}e Zonskog {taba TO Banija Glavnom
{tabu TO RSK o kr{enju primirja te opremanju brigade milicije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
209. 1992., svibanj 7., Knin Zapovijed Glavnog {taba TO RSK Zonskom {tabu TO Zapadna
Slavonija i Zonskom {tabu TO Isto~na Slavonija o rasformiranju postoje}ih i formiranju
novih {tabova i postrojbi Teritorijalne obrane RSK, te o predaji zona odgovornosti snagama
milicije RSK i snagama UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
210. 1992., svibanj 7. Informacija Komande 4. korpusa JNA podre|enim postrojbama o
doga|ajima u Bosni i Hercegovini, te njihovu odrazu na stanje jedinica JNA . . . . . . . . . . . . 458
211. 1992., svibanj 7., Beograd Odluka Vrhovnog vojnog suda u Beogradu da se uva`i `alba
Nikole Gagi}a, osu|enog za ubojstvo dvoje staraca, Hrvata, u Pristegu kraj Benkovca, i
vrati prvostupanjskom Vojnom sudu u Banja Luci na ponovno su|enje . . . . . . . . . . . . . . . . 464
212. 1992., svibanj 8., Knin Dopis Ministarstva odbrane RSK zapovjedniku snaga
UNPROFOR-a generalu Satishu Nambiaru o situaciji na teritoriju i navodnim planovima
OS Republike Hrvatske za napad na RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
213. 1992., svibanj 8., Oku~ani Zapovijed Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija podre|enim
postrojbama o preuzimanju postrojbi Teritorijalne obrane i zona odgovornosti iz nadle`nosti
Komande 5. korpusa JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
214. 1992., svibanj 9., Glina Redovno operativno izvje{}e Zonskog {taba TO Banija Glavnom
{tabu TO RSK o stanju na boji{tu u zoni odgovornosti {taba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
215. 1992., svibanj 9., Knin Dopis Ministarstva odbrane RSK General{tabu JNA o
problemima popune jedinica TO i milicije aktivnim ~asnicima JNA ro|enima na tlu RSK . 471
216. 1992., svibanj 9., Vojni} Izvje{}e Vojne po{te 7921 Glavnom {tabu TO RSK o
dnevnim doga|ajima i stanju postrojbi TO na podru~ju Korduna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
XVII
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page XVII
217. 1992., svibanj 10., Knin Zamolba Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti
da izda zapovijed za formiranje 2. kraji{kog (drvarskog) korpusa kako bi se moglo zapo~eti s
njegovim ustrojavanjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
218. 1992., svibanj 10. Zapovijed Komande 2. vojne oblasti o ustrojavanju 2. kraji{kog
(drvarskog) korpusa VRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
219. 1992., svibanj 10., Knin Informacija Ministarstva odbrane RSK komandama zonskih
{tabova TO, vojnim okruzima, okru`nim i op}inskim sudovima i okru`nim i op}inskim
tu`ila{tvima o nadle`nosti sudova na tlu RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
220. 1992., svibanj 10., Knin Informacija Ministarstva odbrane RSK vojnim okruzima Knin,
Vojni} i Glina o pravilu postupanja s vojnim obveznicima koji su izbjegli s podru~ja RSK,
odnosno koji se nisu odazvali pozivu Vlade RSK da se jave mjesnim sekretarijatima za
narodnu odbranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
221. 1992., svibanj 10., Knin Priop}enje Ministarstva odbrane RSK u kojem poziva sve
aktivne ~asnike JNA, koji su ro|eni u RSK, da se stave na raspolaganje njezinim oru`anim
snagama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
222. 1992., svibanj 11., Beograd Zapovijed General{taba OS SRJ za povla~enje pripadnika
JNA, dr`avljana SRJ, s podru~ja Bosne i Hercegovine i Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
223. 1992., svibanj 11., Knin Dopis Ministarstva odbrane RSK zapovjedniku snaga
UNPROFOR-a generalu Satishu Nambiaru, u kojemu ga mole da se anga`ira kako bi se
za{titio teritorij RSK od upada OS Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
224. 1992., svibanj 11., Knin Prijedlog Ministarstva obrane RSK General{taba OS SRJ da se
snage 9. i 10. korpusa JNA stave pod komandu Glavnog {taba TO RSK . . . . . . . . . . . . . . . 481
225. 1992., svibanj 11., Knin Informacija Uprave za moralno vaspitanje SSNO-a Komandi
9. korpusa, u kojoj se analizira situacija u Bosni i Hercegovini i njezin odraz na stanje
borbene gotovosti JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
226. 1992., svibanj 11., Knin Informacija Uprave za moralno vaspitanje SSNO-a Komandi
9. korpusa o odluci Predsjedni{tva SRJ o ubrzanom povla~enju iz Bosne i Hercegovine svih
gra|ana SRJ koji se nalaze u slu`bi u JNA u toj republici, kao i o reakcijama me|unarodnih
i lokalnih politi~kih ~imbenika na tu odluku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
227. 1992., svibanj 11., Glina Redovno operativno izvje{}e Zonskog {taba TO Banija
Glavnom {tabu TO RSK o stanju na boji{tu i situaciji u podre|enim postrojbama u zoni
odgovornosti {taba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
228. 1992., svibanj 16., Vojni} Izvanredno borbeno izvje{}e Vojne po{te 7921 Glavnom
{tabu TO RSK o stanju na boji{tu i situaciji u podre|enim postrojbama na podru~ju
Korduna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
229. 1992., svibanj 16. Izvje{}e o ru{enju Zra~ne luke @eljava u Biha}u . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
230. 1992., svibanj 17., Benkovac Informacija Komande 180. mtbr Komandi 4. mtb o
izlaganju potpukovnika Mom~ila Bogunovi}a, predstavnika Komande garnizona Benkovac,
na zajedni~koj sjednici svih vije}a SO Benkovac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
231. 1992., svibanj 19., Knin Informacija Glavnog {taba TO RSK Vladi RSK o politi~ko-
sigurnosnoj situaciji na podru~ju Vrhovina i njezinu utjecaju na borbeni moral tamo{njeg
odreda TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
232. 1992., svibanj 19., Knin Zamolba Glavnog {taba TO RSK na~elniku III. uprave
General{taba OS SRJ u kojoj se tra`i provo|enje dogradnje mobilizacijskog razvoja i
organizacijsko-formacijske strukture postrojbi i {tabova TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
XVIII
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page XVIII
233. 1992., svibanj 19., Glina Dopis Komande 1. brigade TO Glina Komandi Zonskog {taba
TO Banija u kojemu se isti~e potreba naoru`avanja 24. brigade TO oru`jem koje je
preuzeto nakon povla~enja 592. mtbr s podru~ja Banovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
234. 1992., svibanj 20., Petrinja Dopis Komande 31. brigade TO Petrinja Personalnoj
upravi SSNO-a u Beogradu, u kojemu se tra`i informacija o pitanju rje{avanja statusa
obitelji poginulih i ranjenih boraca s podru~ja nadle`nosti brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
235. 1992., svibanj 20., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa Komandi 9. map-a i
Komandi 2. brigade TO da spomenute postrojbe izuzmu iz svog sastava dio naoru`anja
radi pru`anja artiljerijske potpore snagama 180. mtbr u poku{aju deblokade vojarne na
brdu Kri` kod Zadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
236. 1992., svibanj 20., Beograd Rje{enje Personalne uprave SSNO-a o iznosu dnevne
naknade pripadnika JNA za vrijeme izvr{avanja borbenih djelovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
237. 1992., svibanj 20., Glina Dnevno operativno izvje{}e Zonskog {taba TO Banija
Glavnom {tabu TO RSK o stanju na boji{tu i situaciji u podre|enim postrojbama . . . . . . . . 498
238. 1992., svibanj 21., Korenica Redovno borbeno izvje{}e Komande Zonskog {taba TO
Lika Glavnom {tabu TO RSK o stanju na boji{tu, te o situaciji u podre|enim postrojbama . 499
239. 1992., svibanj 22., Korenica Dnevno izvje{}e Komande Zonskog {taba TO Lika
Glavnom {tabu TO RSK o stanju na boji{tu, te o situaciji u podre|enim postrojbama . . . . . 501
240. 1992., svibanj 22., Glina Redovno operativno izvje{}e Zonskog {taba TO Banija
Glavnom {tabu TO RSK o stanju na boji{tu i situaciji u podre|enim postrojbama . . . . . . . . 503
241. 1992., svibanj 24., Korenica Redovno borbeno izvje{}e Komande Zonskog {taba TO
Lika Glavnom {tabu TO RSK o stanju na boji{tu, te o situaciji u podre|enim postrojbama . 504
242. 1992., svibanj 24., Oku~ani Izvje{}e Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija Glavnom
{tabu TO RSK o problematici vezanoj uz popunjavanje postrojbi Teritorijalne obrane na
podru~ju zapadne Slavonije materijalno-tehni~kim sredstvima 5. korpusa JNA . . . . . . . . . . 506
243. 1992., svibanj 24., Benkovac Redovno izvje{}e [taba TO Benkovac Zonskom {tabu TO
Sjeverna Dalmacija o stanju na boji{tu i o situaciji u podre|enim postrojbama . . . . . . . . . . . 507
244. 1992., svibanj 24. Prijedlog Zonskog {taba TO Lika za odlikovanje medaljom za
hrabrost vojnika @eljka Trbojevi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
245. 1992., svibanj 25., Benkovac Informacija 180. mtbr Komandi 4. mtb iste brigade o
napadu hrvatskih postrojbi na vojarnu na brdu Kri` kod Zadra i stanju u postrojbama u
zoni odgovornosti 180. mtbr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
246. 1992., svibanj 26., Banja Luka Informacija Komande 1. kraji{kog korpusa Komandi
Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija o politi~ko-sigurnosnoj situaciji u Bosanskoj Krajini . 511
247. 1992., svibanj 26., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa Komandi 569. dopunskog
bataljona o izdvajanju sredstava borbene tehnike i opreme te predaji iste G[ vojske i
MUP-u RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
248. 1992., svibanj 27., Knin Zapovijed 9. korpusa OS SRJ o predaji vojne imovine 9.
korpusa i 405. pozadinske baze Vladi RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
249. 1992., svibanj 27., Banja Luka Zapovijed Komande 1. kraji{kog korpusa Komandi
Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija da sve vojne obveznike s podru~ja zapadne Slavonije
koji se nalaze u Bosni i Hercegovini upute u Slavoniju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
250. 1992., svibanj 28., Beograd Izvje{}e Vojne po{te 1122-12 Beograd Glavnom {tabu TO
RSK o problemima u izradi dokumenata mobilizacijskog razvoja, knjiga formacija i izmjena
formacija postrojbi TO RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
XIX
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page XIX
251. 1992., svibanj 27., Glina Zahtjev Zonskog {taba TO Banija Glavnom {tabu TO RSK u
kojemu se tra`i da se omogu}i isporuka odre|ene koli~ine naoru`anja i opreme s podru~ja
Banovine Zonskom {tabu TO Zapadna Slavonija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
252. 1992., svibanj 30., Knin Zapovijed o premje{tanju gra|anskih lica na slu`bi iz 9.
korpusa JNA na slu`bu u postrojbe TO RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
253. 1992., svibanj 30., Knin Zapovijed o premje{tanju gra|anskih lica na slu`bi u 9.
korpusu JNA na slu`bu u MUP RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
254. 1992., svibanj 31., Benkovac Dnevno operativno izvje{}e Komande 180. mtbr
Komandi 9. korpusa JNA o stanju na boji{tu u zale|u Zadra i situaciji u podre|enim
postrojbama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
255. 1992., svibanj 31., Pakrac Informacija Op}inskog {taba TO Pakrac Zonskom {tabu TO
Zapadna Slavonija o kr{enju primirja i napadima na snage UN-a na podru~ju zapadne
Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
256. 1992., lipanj 1., Oku~ani Redovno operativno izvje{}e Zonskog {taba TO Zapadna
Slavonija Glavnom {tabu TO RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
257. 1992., lipanj 1., Glina Redovno operativno izvje{}e Zonskog {taba TO Banija Glavnom
{tabu TO RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
258. 1992., lipanj 2., Knin Zapovijed Glavnog {taba TO RSK da do povla~enja 180. mtbr s
rati{ta rukovo|enje i zapovijedanje preuzima zapovjednik brigade milicije Mom~ilo
Bogunovi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
259. 1992., lipanj 3., Benkovac Upozorenje Komande Benkova~ke brigade Komandi 4. mtb
na poduzimanje o{trih mjera za sprje~avanje kra|e goriva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
260. 1992., lipanj 3., Benkovac Informacija Komande Benkova~ke brigade o anga`iranju
snaga UNPROFOR-a na najosjetljivijim to~kama linije boji{ta, te o formiranju Srpske
vojske RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
261. 1992., lipanj 7., Benkovac Dopuna dnevnog izvje{}a Komande Benkova~ke brigade
Zonskom {tabu TO za sjevernu Dalmaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
262. 1992., lipanj 10., Oku~ani Dopuna zapovijedi Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija o
demobilizaciji {tabova i jedinica TO zbog pomicanja rokova u preuzimanju zone
odgovornosti od snaga UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
263. 1992., lipanj 10., Knin Redovno borbeno izvje{}e Glavnom {tabu TO RSK o
neprijateljskim snagama, suradnji sa snagama UNPROFOR-a, te o izvanrednim
doga|ajima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
264. 1992., lipanj 12., Benkovac Dnevno operativno izvje{}e Komande brigade milicije
MUP-a Benkovac Zonskom {tabu TO za sjevernu Dalmaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
265. 1992., lipanj 12., Knin Zapovijed Glavnog {taba TO RSK zonskim {tabovima Knin,
Korenica, Vojni}, Glina, Oku~ani, Vukovar o zabrani odno{enja dokumenata i sredstava s
teritorija SRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
266. 1992., lipanj 12., Vojni} Zapovijed Vojne po{te 7921 svim jedinicama Zonskog {taba TO
Kordun o nastavku materijalno-financijskog poslovanja po dotada{njoj organizaciji i
propisima koji su se primjenjivali za JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
267. 1992., lipanj 13., Oku~ani Izvje{}e Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija Glavnom
{tabu TO RSK da veze sa snagama UNPROFOR-a odr`ava 1. kraji{ki korpus VRS jer je
zapadna Slavonija u njegovoj zoni odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
XX
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page XX
268. 1992., lipanj 13., Knin Redovno dnevno izvje{}e de`urnog operativnog Glavnom {tabu
TO RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
269. 1992., lipanj 14., Korenica Redovno dnevno izvje{}e Komande Zonskog {taba Lika
Glavnom {tabu TO RSK o stanju na rati{tu, izvje{}u predstavnika UN-a o progonu Hrvata
iz Podlapa~e te o zbrinjavanju izbjeglica s podru~ja Bosne i Hercegovine u op}ini Donji
Lapac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
270. 1992., lipanj 14., Korenica Izvje{}e Komande Zonskog {taba TO Lika Komandi
Glavnog {taba TO RSK o ulasku srpskih ekstremista u selo Podlapa~u, koji su prijete}i
oru`jem po~eli iseljavati mje{tane hrvatske nacionalnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
271. 1992., lipanj 14., Korenica Zapovijed Komande 8. brigade TO za pripremu jedinica i
predaju zone odgovornosti snagama UN-a i jedinicama MUP-a RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
272. 1992., lipanj 16., Vojni} Redovno dnevno izvje{}e VP 7921 Vojni} Glavnom {tabu TO
RSK o naru{avanju primirja te gubicima pripadnika milicije na rati{tu u Bosni i
Hercegovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
273. 1992., lipanj 17., Banja Luka Zapovijed Komande 1. kraji{kog korpusa Komandi
Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija o povla~enju postrojbi 1. kraji{kog korpusa iz
zapadne Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
274. 1992., lipanj 17., Donji Lapac Izvje{}e Op}inskog {taba Donji Lapac Zonskom {tabu
TO Lika o borbama oko Biha}a, broju izbjeglica iz zapadne Bosne te razmjeni Muslimana
za Srbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
275. 1992., lipanj 17. Zapovijed Zonskog {taba TO Lika podre|enim postrojbama da
starje{inama koji odlaze u SRJ dopuste odno{enje samo osobne imovine, a da ratne zastave,
naoru`anje i dokumentaciju oduzmu i predaju Zonskom {tabu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
276. 1992., lipanj 17., Knin Upozorenje Ministarstva obrane RSK svim vojnicima i
starje{inama da hrvatske i muslimanske snage diverzantsko-teroristi~kim akcijama nanose
gubitke Srbima i tako nastoje isprovocirati odmazdu prema civilnom stanovni{tvu koje je
ostalo `ivjeti u RSK, te da }e stravi~ni zlo~ini prema civilnom stanovni{tvu biti ka`njeni . 549
277. 1992., lipanj 18., Knin Zapovijed Glavnog {taba TO Knin o poduzimanju mjera za
sprje~avanje djelovanja raznih paravojnih grupa na teritoriju RSK te o njihovu
razoru`avanju i raspu{tanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
278. 1992., lipanj 18., Benkovac Obavijest Komande brigade milicije Benkovac o
organiziranju `etve od strane SO Benkovac, organiziranom otkupu vi{kova sto~nih fondova,
te o {irenju dezinformacija o napadu na Benkovac i Zra~nu luku Zemunik . . . . . . . . . . . . . 551
279. 1992., lipanj 18., Oku~ani Izvje{}e Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija Glavnom
{tabu TO RSK o brojnom stanju jedinica i {tabova TO, o koli~ini i nabavi prehrambenih
proizvoda, kruha i pitke vode za mje{tane i izbjeglice koji se nalaze na podru~ju zapadne
Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
280. 1992., lipanj 18., Knin Zapovijed Uprave posebnih jedinica milicije MUP-a RSK za
premje{tanje specijalnih jedinica pravcem Knin Bosanski Petrovac Klju~ ^a|evica
Manja~a Banja Luka Doboj, zbog poja~avanja jedinica koje se bore u Bosni i
Hercegovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
281. 1992., lipanj 21., (Glina( Izvje{}e Organa bezbednosti Komande 24. brTO Glina
Komandi Zonskog {taba za Baniju o izvr{enoj sigurnosnoj procjeni jedinica brigade . . . . . . 555
282. 1992., lipanj 22., Oku~ani Molba Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija Ministarstvu
obrane RSK za dodjelu opreme i naoru`anja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
XXI
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page XXI
283. 1992., lipanj 22., Mrzlo Polje Izvje{}e Komande 13. brigade TO Komandi 3. OZ, te
izvje{taj o ubojstvu i maltretiranju civila hrvatske nacionalnosti u selu Popovac . . . . . . . . . . 557
284. 1992., lipanj 22., Glina Izvje{}e Komande 21. brigade TO o upu}ivanju ljudstva i
naoru`anja 21. brigade TO kao podr{ke snagama milicije iz Gline za izvr{avanje zadataka u
Bosni i Hercegovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
285. 1992., lipanj 23., Knin Pismo Glavnog {taba TO RSK UNPROFOR-u, zapovjedniku
Sektora Jug, o napadu oru`anih snaga Republike Hrvatske kod Miljevaca, te zahtjev da se
Hrvatska vojska povu~e na polazne polo`aje precizirane Sarajevskim sporazumom od 3.
sije~nja 1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
286. 1992., lipanj 24., Knin Dnevno izvje{}e Glavnom {tabu TO RSK o sukobima na
podru~ju Miljevaca, granatiranju Knina, djelomi~nom uspjehu mobilizacije u Kninu te
zabrinjavaju}em stanju morala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
287. 1992., lipanj 25., Benkovac Zapovijed Komande Benkova~ke brigade TO za formiranje
brigade od dotada{njih jedinica 180. mtbr i 3. brigade TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
288. 1992., lipanj 26., Glina Dopis Zonskog {taba TO Banija Glavnom {tabu TO RSK s
prijedlogom o preustroju 11. i 17. brigade TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
289. 1992., lipanj 26., Glina Izvje{}e Komande 24. brTO o oru`anom napadu [iltove grupe
na Komandu brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
290. 1992., lipanj 26., Knin Redovno dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO RSK ministru
obrane RSK o grupi Hrvata koji su napu{taju}i Drni{ nai{li na minska polja, naru{avanju
primirja te suradnji sa snagama UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
291. 1992., lipanj 27., Knin Pismo zapovjednika Sektora Jug UN-a Glavnom {tabu TO
RSK u svezi preuzimanja poginulih pripadnika TO na podru~ju Miljevaca . . . . . . . . . . . . . . 567
292. 1992., lipanj 28., Oku~ani Zapovijed Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija svim
pripadnicima jedinica i {tabova TO Zapadna Slavonija o no{enju civilne odje}e . . . . . . . . . . 568
293. 1992., lipanj 28., Glina Informacija Zonskog {taba TO Banija Glavnom {tabu TO RSK
o sastanku Milana Babi}a, Sini{e Marti}a [ilta i ]ane Divjakinje u Glini nakon napada
[iltove grupe na Komandu 24. brigade TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
294. 1992., lipanj 29., Knin Zahtjev Glavnog {taba TO RSK UNPROFOR-u da sastanku s
UN-ovim predstavnikom generalom Morionom prisustvuje i predsjednik Vlade RSK
Zdravko Ze~evi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
295. 1992., lipanj 30., Glina Dnevno operativno izvje{}e Zonskog {taba TO Banija
Glavnom {tabu TO RSK o razmjeni topni~ke vatre na podru~ju Sunje te pripremama za
predaju zone odgovornosti snagama UN-a i posebnoj jedinici milicije . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
296. 1992., lipanj 30., Knin Redovno dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO RSK Ministarstvu
obrane RSK o razmjeni vatre i kr{enju primirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
297. 1992., lipanj 30., Glina Potvrda [taba TO Glina da je Karlo Valenti} bio u sastavu
specijalne jedinice tzv. [iltove grupe koja je do povla~enja JNA, u o`ujku 1992., bila pod
komandom 1. operativne grupe JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Kazalo imena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
Kazalo mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
XXII
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page XXII
PREDGOVOR
K
njiga Oru`ana pobuna Srba u Hrvatskoj i agresija Oru`anih snaga SFRJ i srpskih
paravojnih postrojbi na Republiku Hrvatsku (sije~anj-lipanj 1992.) tre}a je knjiga u seriji
koju je pod naslovomRepublika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. Dokumenti,
od 2007. po~eo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog
rata (dalje Centar). U knjizi, ~iji se naslov od naslova 1. knjige iz spomenute serije razlikuje
samo po razdoblju koje obuhva}a, predstavljeni su dokumenti vojne provenijencije iz
arhivskog gradiva Republike Srpske Krajine (RSK) koji se ~uvaju u Centru i drugim
arhivskim ustanovama u Republici Hrvatskoj, a odnose se na djelovanje Jugoslavenske
narodne armije (JNA) i srpskih paravojnih postrojbi u Republici Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini. Dokumenti su objavljeni kronolo{kim slijedom s potrebnim znanstvenim
aparatom, a obuhva}aju razdoblje od 1. sije~nja 1992. do 30. lipnja 1992. godine.
Knjiga 3. zapo~inje Izvje{}em Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o realizaciji
plana Udar i ~i{}enju terena na {irem podru~ju sela Pridraga, Paljuv, Starigrad i Podgradina,
te o situaciji u Novigradu nakon {to su ga zauzele jedinice JNA, a zavr{ava Potvrdom [taba
TO Glina, da je specijalna jedinica tzv. [iltova grupa, koja je po~inila brojne zlo~ine 1991.
i 1992., do povla~enja jedinica JNA (15. 03. 1992.) bila pod komandom 1. OG JNA i prema
potrebi izvr{avala zadatke za jedinice iz sastava 1. OG. Svi navedeni dokumenti prepisani su,
a njihovi originali ili preslike originala u posjedu su Centra. Prilikom prijepisa dokumenata
izvr{ene su nu`ne transkripcije radi njihove bolje ~itljivosti. Ve}i zahvati u tekstu nazna~eni
su stavljanjem teksta u uglatu zagradu, a u bilje{kama je upozoreno ako je neki dio
dokumenta izostavljen ili je izvornik o{te}en. Jednako tako, radi boljeg razumijevanja, u
bilje{kama su navedena imena ili prezimena sudionika koja se ne spominju u dokumentu ili
podaci o drugim dokumentima i literaturi u kojima se spominje isti doga|aj. Dakako,
dokumenti pokazuju stajali{ta njihovih stvaratelja, odnosno autora, i zahtijevaju posebnu
kriti~ku ra{~lambu koja bi ukazala na neobjektivno i neto~no navedene podatke u njima.
Do kraja 1991. rat u Hrvatskoj izazvao je veliku pozornost me|unarodne javnosti.
Europska zajednica i Ujedinjeni narodi nastojali su posti}i politi~ko rje{enje sukoba i sprije~iti
{irenje rata na ostala podru~ja biv{e Jugoslavije. Posebni izaslanik generalnog tajnika UN-a
Cyrus Vance krajem 1991. predstavio je plan za pacifikaciju Hrvatske i demilitarizaciju
podru~ja pod nadzorom pobunjenih Srba, koji je predvidio dolazak mirovnih snaga UN-a u
Hrvatsku. Pitanje o prihva}anju ili neprihva}anju toga plana izazvalo je `estoke sukobe
unutar vodstva pobunjenih Srba u Hrvatskoj, ali i sukobe izme|u stvarnih vo|a oru`ane
pobune Srba u Hrvatskoj i agresije na Hrvatsku iz Jugoslavije i Srbije (vojni vrh JNA i
Milo{evi}) i politi~kog vodstva pobunjenih Srba u Hrvatskoj (Milan Babi} i njegove prista{e).
Plan je predvi|ao povla~enje JNA iz Hrvatske, {to je izazvalo konsternaciju kod pobunjenih
Srba u Hrvatskoj, koji su zaprijetili da }e se u slu~aju povla~enja JNA iz Hrvatske evakuirati
zajedno s njom. Vodstvo RSK naklonjeno Milo{evi}u pristalo je na Vanceov plan, pa je Vije}e
sigurnosti 24. velja~e 1992. donijelo Rezoluciju 743 o pokretanju mirovne operacije i slanju
1
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 1
za{titnih snaga (UNPROFOR) u Hrvatsku. UNPROFOR je trebao preuzeti za{titu
stanovni{tva u ~etiri za{ti}ene zone (UNPA), koje su obuhva}ale podru~je 18 op}ina u
kojima Srbi ~ine ve}inu ili pak zna~ajnu manjinu stanovni{tva i gdje su me|usobne napetosti
dovele do oru`anih sukoba. Istodobno s pristizanjem snaga UNPROFOR-a, u prolje}e
1992. JNA je po~ela napu{tati Hrvatsku, a te{ko oru`je pobunjenih Srba preuzeto je u
skladi{ta pod zajedni~kim nadzorom UNPROFOR-a i vlasti tzv. RSK. Osim demilitarizacije
podru~ja, snage UN-a trebale su omogu}iti: povratak prognanika, za{titu preostalih Hrvata u
UNPA zonama, otvaranje komunikacija i povratak tzv. ru`i~astih zona (podru~ja koja je
JNA osvojila, a u kojima Srbi nisu `ivjeli u znatnijem broju) pod hrvatsku vlast.
Po~etkom 1992. JNA i pobunjeni Srbi u Hrvatskoj nastavili su napadnu operaciju Udar,
s ciljem zauzimanja strate{kih polo`aja u zale|u Zadra radi omogu}avanja prodora prema
moru i presijecanja Hrvatske na dva dijela. No, nakon potpisivanja primirja izme|u JNA i
Hrvatske u Sarajevu 2. sije~nja 1992., te nakon {to su 15. sije~nja 1992. ~lanice Europske
zajednice priznale neovisnost i suverenost Republike Hrvatske u avnojevskim granicama, u
Hrvatskoj je nastala pozicija ni rata ni mira, odnosno sukoba niskog intenziteta. Sarajevsko
primirje do{lo je u trenutku kada je zna~ajno oslabila inicijativa srpskih snaga, a Hrvatska
vojska (HV) oja~ala broj~ano i organizacijski, te u naoru`anju i opremi. Sukladno Vanceovom
planu, snage JNA izvu~ene su u Bosnu i Hercegovinu s kompletnim naoru`anjem i zalihama,
a primirje u Hrvatskoj omogu}ilo je srpskim snagama pregrupiranje i sljede}u etapu rata u
Bosni i Hercegovini, koja je zapo~ela po~etkom travnja 1992., s dalekose`nim posljedicama i
za Republiku Hrvatsku. Po~etkom travnja 1992. zapo~eli su sukobi na Kupresu, a ju`no krilo
snaga JNA (od svibnja Vojska Jugoslavije) prodiralo je iz isto~ne Hercegovine prema dolini
Neretve, izme|u Mostara i jadranske obale, ugro`avaju}i jug Hrvatske. Hrvatske snage
izdr`ale su napad, a u svibnju je Hrvatska vojska poduzela operacije za deblokadu Dubrovnika
i osloba|anje teritorija na jugu dr`ave, koje su, zbog prijetnje jugovojske i srpskih snaga,
obuhvatile i podru~je Bosne i Hercegovine uz granicu s Republikom Hrvatskom.
S dolaskom snaga UN-a u Hrvatsku, vodstvo RSK, pod zapovjedni{tvom General{taba
JNA (VJ) iz Beograda, po~elo je reorganizirati snage teritorijalne obrane koje su do tada bile
pod komandama JNA. Krajem velja~e 1992. [tab TO SAO Krajine u Kninu preimenovan
je u Glavni {tab Teritorijalne obrane RSK. Njemu je podre|eno {est zonskih {tabova
Teritorijalne obrane (Zn[TO). Kako bi izbjegli odredbu Vanceova plana o demilitarizaciji
za{ti}enih podru~ja i uvijek imali na raspolaganju snage spremne za borbeno djelovanje,
po~etkom 1992. po~elo je osnivanje brigada Posebnih jedinica milicije (PJM). U sklopu
MUP-a RSK osnovana je Uprava posebnih jedinica milicije, kojoj je bilo podre|eno osam
brigada PJM. U sastavu brigade PJM nalazili su se grani~ni bataljoni, bataljoni za
obezbe|enje i druge jedinice.
U vrijeme raspore|ivanja snaga UNPROFOR-a, HV je po~etkom travnja 1992. pretrpio
zna~ajne gubitke u ljudstvu i tehnici u poku{aju osloba|anja Baranje. Nasuprot tome,
uspje{ne su bile manje oslobodila~ke akcije HV-a na podru~ju Nos Kalika po~etkom o`ujka
i brda Kri` kod Zadra u svibnju 1992., te ne{to ve}a akcija 21. lipnja 1992. na podru~ju
Miljeva~ke visoravni, u zale|u [ibenika. Miljeva~ka visoravan nalazila se u tzv. ru`i~astoj
zoni iz koje su Srbi, prema prihva}enom Vanceovom planu, trebali povu}i vojne snage i
vratiti to podru~je u ustavnopravni poredak RH. Oslobo|eno je nekoliko sela, a Vije}e
sigurnosti UN-a Rezolucijom 762 osudilo je akciju i zatra`ilo povla~enje hrvatskih snaga na
po~etne polo`aje, {to je Hrvatska odbila.
Urednik knjige:
Mate Rupi}
2
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 2
a/p avio poletanja
A/S aktivni starje{ina
ABHO atomsko biolo{ko kemijska obrana
abvbr artiljerijska baterija vi{ecjevnih baca~a
raketa
ACG automobilska cisterna za gorivo
ACV automobilska cisterna za vodu
AF armijski fond
AFM RF aktivno formacijsko mjesto ratna
formacija
AG artiljerijska grupa
AK armijski korpus
ANC automobilski nastavni centar
AP Autonomne pokrajine
ap (AP) automatska pu{ka
AR Autonomne republike
ARJ artiljerijsko raketne jedinice
art. artiljerijska
A[C artiljerijski {kolski centar
atb automobilski bataljun
AVL aktivna vojna lica
AVS aktivna vojna slu`ba
B baca~
b bataljun
b/d bojno djelovanje
b/e (b/e{)- borbeni e{alon
b/g borbena gotovost
b/k. borbeni komplet
bat. bataljun
BHO biolo{ko hemijska obrana
BiH Bosna i Hercegovina
BiSZ borbena i sigurnosna za{tita
BO borbena obuka
BOiV borbena obuka i vaspitanje
boj. bojnog
borb. borbeno
BOV borbeno oklopno vozilo
br brigada
br. broj
BrAG brigadna artiljerijska grupa
brig. brigadni
brTO brigada teritorijalne obrane
BsT bestrzajni top
bTO bataljun teritorijalne obrane
bVBR (bvbr) baterija vi{ecjevnih baca~a raketa
BVG bataljunska vatrena grupa
bVP bataljun vojne policije
CSDB Centar Slu`be dr`avne bezbjednosti
CV centar veze
CVOJ Centar vo|enja, osmatranja i javljanja
CV[ centar vojnih {kola
CVT[ centar visoke tehni~ke {kole
CVV[ centar visokih vojnih {kola
CZ civilna za{tita
CZU -civilna zdravstvena ustanova
~ ~asova
^S ~etni stare{ina
~TO ~eta teritorijalne obrane
~VP ~eta vojne policije
db dopunski bataljun
de`. de`urni
DP drvno poduze}e
DPO dru{tveno-politi~ki organi
DPZ dru{tveno politi~ka zajednica
DT dr`avna tajna
DTG diverzantsko teroristi~ka grupa
DV diverzantski vod
dvbr (dVBR)- divizion vi{ecjevnih baca~a raketa
EEZ Europska ekonomska zajednica
EI elektronsko izvi|anje
EiV elektronika i veze
EO elektronsko obavje{tavanje
EZ Europska zajednica
F^ formacijski ~in
FM formacijsko mjesto
G/S glavne snage
gen. general
GL gra|anska lica
god.- godina
GONG grupa oru|a za neposredno ga|anje
GOP grupa za odr`avanje puteva
GRP grupa za ras~i{}avanje
GS (GE[) general{tab
3
KRATICE
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 3
G[ Glavni {tab
G[ OS General{tab Oru`anih snaga
G[ TO Glavni {tab teritorijalne obrane
h sati
H b/s hemijska borbena sredstva
h/p helikopterska poletanja
hab haubica
HD hrvatskog djelovanja
HDZ Hrvatska demokratska zajednica
HE helikoptersko
HE hidroelektrana
HOS Hrvatske oru`ane snage
HR-HMDCDR Hrvatska Hrvatski
memorijalno-dokumentacijski centar
Domovinskog rata
HTZ hemijsko-tehni~ka za{tita
HV Hrvatska vojska
IA izvidni~ka avijacija
i~ izvi|a~ka ~eta
IDG izvi|a~ko diverzantskih grupa
IG izvi|a~kih grupe
Ikl kapetan prve klase
IKM izmje{teno komandno mjesto
InMS intendantska materijalna sredstva
InSl Intendantska slu`ba
Int. (int.) interno
in`b in`enjerijska brigada
in`p in`injerijski puk
IP izvi|a~ko posmatranje
ITG izvi|a~ko teroristi~kih grupa
IV izvr{no vije}e
j/i jugoisto~no
JNA Jugoslavenska narodna armija
JTO jedinica teritorijalne obrane
k (K) korpus
KAG korpusna artiljerijska grupa
kap kapetan
K^ komnade ~eta
K-da komanda
K-dant komandant
K-de komande
K-di -komandi
KK Kraji{ki korpus
km kilometar
KM komandno mjesto
KO korpus
KO RV PVO Korpus Ratnog vazduhoplovstva
i protivvazdu{ne odbrane
KOG kontraobavje{tajna grupa
KOGB kontraobavje{tajna grupa brigade
kom. komada
KoV kopnena vojska
KPD kazneno popravni dom
K[ komanda {taba
K[[ komandna {tabna {kola
KTP kasarnski tehni~ki pregled
kut. kutija
KV komanda veze
KZ kazneni zakon
KZ kriptoza{tita
KZJ kazneni zakon Jugoslavije
l/n li~no naoru`anje
lab laki artiljerijski bataljun
lad PVO laki artiljerijski divizion
protivvazdu{ne obrane
larp laki artiljerijski raketni puk
lb. li~ki bataljun
LBA lova~ko bombarderska avijacija
lpa laka protuavionska artiljerija
lpbr laka pje{adijska brigada
lpbr (LPPBR, LPPBr.) laka pje{a~ka brigada
lsrb laki samohodni raketni bataljun
M mitraljez
M.P. mjesto pe~ata
m/o mla|a oficira
m/v motorno vozilo
mabr mje{ovita artiljerijska brigada
mad mje{oviti artiljerijski divizion
MAP (map) mje{oviti artiljerijski puk
Mb (MB) minobaca~
MC medicinski centar
m~ mehanizirana ~eta
MEP minsko eksplozivne prepreke
MES minsko eksplozivna sredstva
MF -mjesto formacije
MFP materijalno-financijsko poslovanje
mm milimetar
mMB~ minobaca~ka ~eta
4
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 4
MNO Ministarstvo narodne obrane
MO ministarstvo obrane
MOB mobilizacijski
mof. mla|i oficir
MORH Ministarstvo obrane Republike
Hrvatske
mpoabr mje{ovita protuoklopna artiljerijska
brigada
mpoad mje{oviti protuoklopni artiljerijski
divizijun
mpoap mje{oviti protuoklopni artiljerijski puk
Mr. magistar
MS materijalna sredstva
Mtb motorizirani bataljun
Mtbr (mtbr.) motorizirana brigada
MTS materijalno tehni~ka sredstva
mun. municija
MUP Ministarstvo unutarnjih poslova
MV moralno vaspitanje
MV i PP moralno vaspitanje i pravne poslove
MZ mjesna zajednica
N. na~elnik
NA na~elnik artiljerije
NATO Organizacija Sjeverno-atlantskog
saveza
NDH Nezavisna Dr`ava Hrvatska
neborb. neborbeno
NG[ na~elnik general{taba
NH/o nuklearno hemijskog oru`ja
NHB nuklearno hemijska borba
NHB nuklearno-hemijsko-biolo{ki
NNO na~elnik nastavnog odjeljenja
NO narodna obrana
NOB narodnooslobodila~ka borba
NOONP na~elnik odjeljenja za operativno-
nastavne poslove
NOR narodnooslobodila~ki rat
N[ na~elnik {taba
NTSl na~elnik tehni~ke slu`be
NVO naoru`anje i vojna oprema
OB organ bezbednosti
Oc (OC) operativni centar
ODTO odred teritorijalne obrane
OE operativna evidencija
of. oficir
ofR~ oficir ra~una~
OG operativna grupa
okb oklopni bataljun
okbr oklopna brigada
OMJ oklopno mehanizirana jedinica
OMPP organizacijsko mobilizacijski i
personalni poslovi
ONO i DSZ op}enarodna obrana i dru{tvena
samoza{tita
ONP operativno nastavni poslovi
Op[TO op}inski {tab teritorijalne obrane
OS oru`ane snage
OSL ovla{teno slu`beno lice
OT oklopni transporter
OUN Organizacija ujedinjenih naroda
OZ operativna zona
p.puk. potpukovnik
p.pukovnik potpukovnik
p/o povrije|ene osobe
p/r puni rezervoar
p/u protuudar
PA protuavionski
pad~ padobranska pje{adijska ~eta
PAM protivavionski mitraljez
pap papovka
partd partizanska divizija
Pat (PAT) protuavionski top
PB pozadinska baza
pb (PB) pje{a~ka brigada
p~ pomo}na ~eta
PDB protivdiverzantvska borba
PDV protudiverzantski vod
PEB protivelektronska borba
PED protuelektronsko djelovanje
PF policijski fond
PG prislu{na grupa
PG platna grupa
pion~ pionirska ~eta
PJ-a. pje{adija
pje{. pje{adijski
PJM posebne jedinice milicije
PKM pomo}no komandno mjesto
PkMV pomo}nik komandanta za moralno
vaspitanje
5
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 5
PkPo pomo}nik komandanta za pozadinu
PkPOb pomo}nik komandanta za pozadinsko
obezbe|enje
Pm (PM) pu{komitraljez
PMEZ Promatra~ka misija Europske zajednice
PNHBO (PNHBOb) protivnuklearno-
hemijsko-biolo{ko obezbjedjenje
PN[ pomo}nik na~elnika {taba
PN[ONP pomo}nik na~elnika {taba za
operativno-nastavne poslove
PO protuoklopni
PoB pozadinska baza
POB protuoklopna borba
POd pozadinako odjeljenje
PoHe po helikopteru
pontb pontonirski bataljun
PoOb pozadinsko obezbje|enje
POOd protuoklopni odred
POR protuoklopni rajon
Por. (poru}.) poru~nik
potpuk. potpukovnik
pov. (Pov) Povjerljivo
povr. povrije|eni
pozb pozadinski bataljun
PP protivpo`arna
PP protupje{a~ka
PPA privremene prihvatne ambulante
PPU potpukovnik
PPZ protivpo`arna za{tita
PRAMOS pravilo mobilizacije oru`anih snaga
PSFRJ Predsjedni{tvo SFRJ
PSkM podru~no skladi{te materijala
PSS poletno sletna staza
pt protutenkovska
PT protutenkovski
PTM protutenkovska mina
PU personalna uprava
PU plan uporabe
PU policijska uprava
puk. pukovnik
PVB protuvazdu{na borba
PVO protivvazdu{na odbrana
PVZ protuvazdu{na za{tita
r. ro|en
R. republika
r. rjeka
r/d rezervni djelovi
rabr raketna brigada
rak. raketa
Ra[TO rajonskog {taba TO
rat.pl. ratni plijen
RB ru~ni baca~
RB ratne bolnica
RBIH Republika Bosna i Hercegovina
red. br. redni broj
rez. rezervni
RF ratna formacija
RH Republika Hrvatska
RiK rukovo|enje i komandovanje
RIV radio izvi|a~ki vod
RJ ratne jedinice
RKSb ratno kretanje saobra}aja
RM (RMR) ratna mornarica
RMR ratne materijalne rezerve
RO radna organizacija
ROSt radarska osmatra~ka stanica
rp raketni puk
RR ratna rezerva
RR ratni raspored
RS Republika Srpska
RSK Republika Srpska Krajina
RT radio televizija
RV radio veze
RV ratno vazduhoplovstvo
RV I PVO Ratno vazduhoplovstvo i
protivvazdu{na obrana
RVS rezervne vojne starje{ine
s. selo
S.D. sjeverna Dalmacija
s.r. svojeru~no
SAD Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave
SAO Srpska autonomna oblast
SbOb saobra}ajno obezbje|enje
SbU saobra}ajna uprava
SC OMJ sredi{nji centar oklopno-
mehaniziranih jedinica
SCV stacionarni centar veze
Sd/o (s d/o) sljedovanje obroka
6
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 6
SDA Stranka demokratske akcije
SDS Srpska demokratska stranka
SDVP slu`ba de`ustva vojne policije
SFRJ Socijalisti~ka Federativna Republika
Jugoslavija
SIV Savezno izvr{no vije}e
SJB stanica javne bezbjednosti
SJS stanica javne sigurnosti
SKJ Savez komunista Jugoslavije
sl. sli~no
sn mat sanitetski materijal
snajp. snajper
SnMS sanitetska materijalna sredstva
SnOb sanitetsko obezbe|enje
SnSl sanitetsko skladi{te
SO skup{tina op}ine
spoab samohodna protuoklopna artiljerijska
baterija
SR Srpska republika
SRJ Savezna Republika Jugoslavija
SRK Srpska Republika Krajina
[RO {kola rezervnih oficira
SRT sredstva ratne tehnike
SSNO Savezni sekretarijat za narodnu obranu
ssrp srednji samohodni raketni puk
St. Pov. strogo povjerljivo
St.- stariji
str. strogo
SUP sekretarijat za unutarnje poslove
SVL slu`beni vojni list
SV[ sredi{nje vojne {kole
SZV sjeverno-zapadno voji{te
[C {kolski centar
[TO {tab teritorijalne obrane
[VK {tab vrhovne komande
t tona
tab topovska artiljerijska baterija
t~ teritorijalna ~eta
TG takti~na grupa
TMS tehni~ko materijalna sredstva
TO teritorijalna obrana
TO KOGB teritorijalna obrana Komande
obrane grada Beograda
tob tehni~ko obezbe|enje
TOO teritorijalna obrana op}ine
tpoad topovski protuoklopni artiljerijski
divizijun
TsB tehni~ko snabdeva~ka baza
TSkM tehni~ko skladi{te municije
TSL tehni~ka slu`ba
tt trigonometrijska to~ka
UbS ubojita borbena sredstva
UN Ujedinjeni narodi
UNPROFOR United Nations Protection
Forces (Za{titne snage Ujedinjenih naroda)
v.p. vojne policije
v.r. vlastoru~no
v/o vojna osoba
v/o vojni obveznik
VA vojna akademija
VAG voji{no artiljerijska grupa
VaP vazdu{ni prostor
VB (vb) vazduhoplovna baza
VBR vi{ecijevni baca~ raketa
VD vanredni doga|aji
VES vojno evidencijska specijalnost
VKC vojno knjigovodstveni centar
VMA Vojno medicinska akademija
VO vojna oblast
vod. vodnik
VOJ vo|enje, osmatranje i javljanje
VOSt vizuelna osmatra~ka stanica
VP vojna policija
VP/V.P. vojna po{ta
VPn naredni vatreni polo`aj
VPo osnovni vatreni polo`aj
VPO vojno pomorska oblast
VPS vojno pomorski sektor
VP vojna po{ta
VRG voji{no raketna grupa
VRS Vojska Republike Srpske
VSF vojnoj specifikaciji
vTO vod teritorijalne obrane
VtSl Veterinarska slu`ba
ZNG Zbor narodne garde
ZNG[ zamjenik na~elnika general{taba
Zn[TO/Z[ TO zonski {tab teritorijalne
obrane
7
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 7
ZOUN za{ti}ena oblast Ujedinjenih naroda
ZS UN Za{titne snage UN
ZSOUN za{titne snage Organzacije
ujedinjenih naroda
ZV zapadno voji{te
`/s `iva sila
@FT `rtve fa{isti~kog terora
8
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 8
1
1992., sije~anj 1.
Gornje Biljane
Izvje{}e Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o realizaciji plana Udar i ~i{}enju
terena na {irem podru~ju sela Pridraga, Paljuv, Starigrad i Podgradina te o situaciji u
Novigradu nakon {to su ga zauzele jedinice JNA
Komanda 180. mtbr
IKM s. Gornji Biljani
Str. pov. br. 3-638
01. 01. 1992. godine 21,00
Vanredni borbeni izve{taj
dostavlja.-
Komandi 9. korpusa
Na osnovu usmenog odobrenja K-de 9. K 180. mtbr je 31. 12. otpo~ela sa realizacijom plana
Udar.
1
U toku 31. 12. i 01. 01. izvr{en je pretres i ~i{}enje terena u {irem reonu s. Pridraga,
s. Paljuv, Starigrad i Podgradina.
U realizaciji odluke u~estvovale su slede}e jedinice:
1. okb (-2. t~)
180. i~
180 ~VP
jedan pionirski vod
artiljerija za podr{ku
2. mtb
deo 3. br. TO
Pretres i ~i{}enje terena realizovano je anga`ovanjem g/s
2
na pravcu Smil~i}-s. Paljuv-s.
Novigrad, a p/s
3
na pravcu s. Karin-Zub~i}i-Viduke-Narand`i}i-Novigrad, uz istovremeno
presecanje komunikacije Novigrad-Posedarje u visini Sv. Duh.
Zamisao je uspe{no realizovana. Pri realizaciji odluke neprijatelj je pru`ao `estok otpor uz
istovremena artiljerijska dejstva i napad pe{adijom iz vi{e pravaca i to:
Sikovo-Tinj-Li{ane Tinjske, Zadar-Crno, Bokanjac-Musapstan, Bri{evo-Murvica, Poli~nik-
Suhovare-Biljane Donje i Posedarje-Zeleni Hrast. Svi napadi su odbijeni.
U izvr{avanju zadataka posebno se istakla ~VP i 1.okb. Pona{anje i dr`anje dela 2. mtb u
borbi nije bilo na visini. Iskazan je kukavi~luk i nespremnost da se bori i po cenu `rtava.
Posebno negativno pona{anje je bilo od strane dela 3. br. TO koji su po upadu u manju
zasedu neorganizovano se razbe`ali, bez otvaranja vatre, a na licu mesta ostavili ranjene
drugove.
9
1
Udar-91 bio je plan napadne operacije 9. korpusa JNA s ciljem zauzimanja povoljnog operativnog polo`aja na
frontu u zale|u Zadra za dugotrajnu obranu okupiranog podru~ja ili za nastavak napadnih operacija iz 1991.,
izbijanje na obalu i presijecanje teritorija Hrvatske na dva djela. Vidi: Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-
1995. Dokumenti, knj. 1., dok. br. 312.
2
Glavnih snaga.
3
Pomo}nih snaga.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 9
Ukupni gubitci jedinica u dvodnevnim borbama su bili:
3 poginula
2 m/v uni{tena
1 so 76mm uni{teno
1 tenk o{te}en
Od ratnog plena zarobljeno je:
mb-82mm 9 komada
RB M-57 8 komada
TAM 110 t 7 1 komada
ZIS 76mm 1 komad
zolja 12 komada
osa 6 komada
mina za MB 120mm 62 komada
mina za BsT 15 komada
metak 12,7mm 1000 komada
bomba ru~. 20 komada
mina kumulativna za RB 32 komada
pribor za jelo 20 komada
sn mat. komplet 3
eksploziv 20 komada
metak 20/3mm 2000 komada
metak 7,62mm 2250 komada
freza gondoli 1
plug 1
crevo za vodu komplet
tro`ilni kabel komplet.
Kod neprijatelja je bilo 11 mrtvih. Civilno stanovni{tvo smo propustili da se izvla~i ka
Posedarju, a manji broj `ena i starijih osoba je ostao u s. Pridraga.
Po zavr{enom ~i{}enju teritorije moral jedinica je znatno pobolj{an. ^i{}enje teritorije je
izvr{eno korektno, bez nepotrebnih `rtava i razaranja. Samo mesto Novigrad je o~i{}eno i u
potpunosti sa~uvano. Odmah po zavr{enom ~i{}enju bilo je poku{aja pojedinca i grupa da se
ubace radi plja~ke i paljenja. To je spre~eno.
Dana 02. 01. u 8,00 ~asova o~i{}eni teren }emo predati {tabu TO i SJS Benkovac. Zauzeti
prostor nije uni{ten i zapaljen dosta je o~uvan, posebno ostao je o~uvan Novigrad gde su
ostale sa~uvane sve ku}e, i dosta ~amaca, manjih brodova i jedan trajekt.
Komandant
pukovnik
Tripko ^e~ovi} s.r.
M.P.
4
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6036.
10
4
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav broj 1504, 02. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 10
2
1992., sije~anj 1.
Vrhovine
Izvje{}e Komande 2. li~ke brigade o sukobima na podru~ju Like i planovima za daljnje
napredovanje
KOMANDA VOJNA TAJNA
2. LI^KE BRIGADE STROGO POVJERLJIVO
St. pov. br. 10-124
01. 01. 1992.
Vanredni borbeni izve{taj
varia 1:50.000 sekcija 1, 2, 3, 4
1. U toku dana neprijatelj je razbijen na pravcu Rada{tak-Glavace i u rejonu s. Naprte.
Ukupni gubici su mu 14 mrtvih i uni{teno 1 BVP-M 80.
Trenutno nije u dodiru sa na{im snagama nego se izvukao.
2. Jedinice brigade su izbile na liniju: Budinka (raskr. puteva) Sv. Petka tt 460 (JI; 500
m), a sa oja~anim tv
5
do zadnjih ku}a u zaseoku Naprte. Na pravcu Pra`inovac-Kangrge
jedinice brigade su napustile polo`aj po nare|enju kap. Labudovi}a.
6
Jedinica iz s. Dobani i s. B.
7
Potok nije htela da ide na zadatak i pored vi{e intervencija.
Gubici brigade su 2 poginula i 9 ranjenih (4 te`e i 5 lak{e).
3. Preduzete mere
izvr{iti popunu jedinica brigade sa municijom
poku{ati sa jedinicom B. Potok da se u toku 02.01. uvede u borbu
patrolom VP i SUP-a sve borbeno sposobne privesti u jedinice
opravka i osposobljavanje 2 tenka u Zalu`nici.
4. Na~in dejstva za 02. 01.
Sa 2 tenka oja~ana pe{adijom dejstvovati na pravcu: Uzelci-Kangrge-Marjani.
Sa oja~anim tv dejstvovati na pravcu Naprte-Marjani.
Sa glavnim snagama produ`iti dejstvo na pravcu Glavace-Lon~ari.
Problemi:
anga`ovanje i spremnost ljudstva za borbu, posebno iz sela za koja se vodi borba
proturanje glasina i reakcija kap. Labudovi}a kada je naredio povla~enje
odr`avanje veze sa jedinicama
Zahtjevi
da se uputi 1 stare{ina iz K-de divizije (po mogu}nosti NA
8
) da primi dva vozila za vezu sa
kojima bi se odr`avala veza Os-VP, a da na mesto kori{}enja ure|aji stignu pre svitanja.
11
5
Tenkovskim vodom.
6
Marko.
7
Babin.
8
Na~elnik artiljerije.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 11
dejstvo avijacije po rejonu Krasov~evo Selo (Pe{unova glavica); s. Kavari}i,
9
Kosma~evo
jezero (kamenolom); Fortica (Oto~ac).
Komandant
Potpukovnik
Bo`o Hini}, v.r.
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
3
1992. sije~anj 2. travanj 7.
Knin
Iz dnevnika doga|anja Odjeljenja bezbjednosti 9. (kninskog) korpusa JNA
...02. 01. 1992. godine
+Toki} u 17, 00
U 14,45 iz rejona ju`no od Gabelinog briga otvorena MB vatra po rejonu Donji Baljci. 7
mina ispaljeno, nema povrije|enih ni ranjenih. Odgovoreno vatrom iz MB 120 mm.
U 16,30 MB vatra po rejonu Donji Baljci iz istog rejona Gabelinog briga, ispaljeno 10-tak
mina i jo{ traje napad. Jednovremeno otvorena strelja~ka vatra iz rejona s. Ko{uti}i po rejonu
Donji Baljci. Odgovoreno minobaca~ima 120 mm. ...
+ Lazovi}, st. vod. u 18, 20
ZNG nastavlja dejstvo po Baljcima i Sinjalu (polo`ajima 1/2. mtb) strelja~kim naoru`anjem.
Takodje ga|aju Mirlovi} Polje i od kako su po~eli nisu prestajali.
Na{i ga|aju s. Crivac i zaseoke oko njega.
Planina Svilaja gori, oni su je zapalili, vjerovatno radi orjentisanja vatre. Sli~no je bilo na
Promini (vatra) kad su ga|ali Bio~i}.
+ Lazovi}, st. vod. u 18, 45
U Borac i ^avoglave pristi`u po 3-4 auta, na{i su do sada tukli Borac pa je smanjeno
pristizanje tih auta. Sada }e da tuku Bali* Bani. ...
+ Lazovi} u 20, 45
U toku pro{le no}i uo~eno je koncentrisanje snaga ZNG u rejonu Borac, Buzovi i Drvenjak.
Sad smo otvorili vatru iz MB 120 mm po tim rejonima.
Mi smo ga|ali Mirlovi} Zagoru i zaseok Raki}e u Pakovom Selu.
+ Toki} u 21,40
Otvorena je jaka minobaca~ka vatra po Baljcima, Sinjalu i Mirlovi} Polju iz rejona Velikog
vrha na Svilaji.
12
9
Vjerojatno se radi o selu Kavuri}i.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 12
03. 01. 1992. g.
+Toki} u 16,14
Po rejonu @itni}a trpi se jaka tenkovska vatra, zbog magle ne mogu odrediti odakle ih tuku.
...
10. okb i dalje vodi `estoku borbu u reonu Kurba{u{a. Jo{ nema veze sa njima.
Centar SDB RSK
Slavko Grizelj iz Knina prijavio SUP-u Knin da je dobio anonimnu pretnju da se dana 03.
01. 1991.
10
iseli iz Knina do 24,00. Zapre~eno mu je da }e biti masakriran ako se ne iseli. C
SDB i SJB poduzeli mjere za za{titu. Telefon Grizelja 603/64.
+Toki} u 20,20
U 18,00 na objektu Kurba{u{a izbio je 10 okb. Pri tom su lak{e ranjena 2 v/o (Stojakovi}
Nedjeljko i Dronjak Nedjeljko). Stojakovi} je ranjen u predjelu lijeve ple}ke a Dronjak u
nadlakticu lijeve ruke. Oni izjavljuju da su ranjeni od dejstva na{e avijacije.
Pri napadu na Kurba{u{u o{te}en je jedan tenk u hodnom dijelu. Tenk je izvu~en u pozadinu.
...
07. 01. 1992. g.
...+ Aleksi} 17,15
Po Bukovici, u pojedinim selima odr`ani su tajni sastanci na kojima je pripreman plan kako
da se, u slu~aju dolaska plavih {ljemova, oduzme oru`je od JNA i preuzme komanda
(Kistanje, Djevrske, Dobropoljci, Radu~i}).
Raspravljano je o stare{inama JNA i njihovoj podobnosti za srpsku vojsku, tako da su
potpukovnika Grubi}a,
11
potpukovnika Milenkovi}a
12
i rukovodioce iz Kistanja (Rajko i
Mile Bjelanovi}) proglasili nepodobnim jer su komunjare (Grubi} je pao pod utjecaj M.
Bjelanovi}a i R. Bjelanovi}a).
Na tim sastancima (sastanke organizirali aktivisti SDSJ
13
) je dogovaran i obra~un sa
komunjarama.
U s. Djevrske ve}ina seljana osu|uje JNA za stanje u zemlji, oficirski kadar i politiku koju
vodi JNA, otvoreno se konfrontiraju sa stare{inama iznose}i argumente da ih je JNA izdala,
da komanda kninskog korpusa nije srpska ve} jo{ uvek ima Hrvata, da ih je general Mladi}
14
obmanjivao sa idejom o borbi, te da }e JNA pobe}i kad do|u plavi {ljemovi, pojedinci
otvoreno zagovaraju obra~un sa AVL
15
prete}i da }e gore pro}i nego u Splitu, Zadru i
[ibeniku.
U Kistanjama je pre dva dana odr`an sastanak komunista koji se spremaju za borbu protiv
~etnika, podatak nije proveren.
Prema podacima, SDS
16
ra~una na svoj stare{inski kadar iz sastava JNA (stare{ine sa
podru~ja SAOK
17
).
13
10
Gre{ka, trebalo bi pisati 1992.
11
Jovan.
12
Vladimir.
13
Jugoslavenska samostalna demokratska stranka.
14
Ratko, zapovjednik 9. korpusa JNA.
15
Aktivna vojna lica.
16
Srpska demokratska stranka.
17
Srpska autonomna oblast Krajina.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 13
08. 01. 1992. g.
07,30 puk. [panovi}
No}as je do{lo u 1. brTO do razra~unavanja izme|u pripadnika Srpske garde. U sukobu je
ubijen Jovanovi} Slobodan i Radosavljevi} Rade, pucao je Subi} Bogdan koji je isto ranjen.
Svi ranjeni i poginuli su sme{teni u MC
18
Knin.
KRKA
Od strane pripadnika SUP-a vr{e se stalne provokacije mje{tana s. Potkonje. U toku ve~eri
07/08. 01. 1992. u vi{e navrata je otvarana strelja~ka vatra prema selu, a oplja~kano je i vi{e
ku}a, a u toku dana 08. 01. ukradeno nekoliko automobila. Pri pretresu koji je izvr{en prije
nekoliko dana uhap{eno je vi{e lica, fizi~ki maltretirano, a posebno Tomislav Gambiro`a
kojem su polomljena i rebra, ima vi{e posjekotina i sli~no, a nakon utvr|ivanja identiteta
pu{ten je iz zgrade SUP-a. ...
+ Strelac
U odredu TO Kosovo od oko 600 ljudi ostalo samo oko 150 jer masovno bje`e zbog ~etni{tva
i plja~ki, posebno od strane Slavka O`egovi}a k-ta
19
[TO Knin.
Utvrditi ko ih je naoru`avao i oduzeti oru`je....
12. 01. 1992. godine (nedjelja)
st. Vod. Lazovi} u 21,00
Danas je pripadnik MUP-a iz Mirlovi} Polja S. B. u{ao u selo i u nepoznatom pravcu odveo
^. N., starog oko 60. god. Na to je reagovalo TO Mirlovi} Polje i uhvatila Buzov Luku i Ivana
isto starije ljude i sad ih dr`i u zarobljeni{tvu.
U gornjem dijelu Mirlovi} Polja `ive Hrvati, a u donjem Srbi. Stanje u selu je napeto.
13. 01. 1992. g.
12,00 Aleksi}
Grupa vojnika 1/2. brTO nai{la je na PP minu pri ~emu je ranjeno 7 v/o i to: Dragovi} Stana
bolni~arka, Toma{evi} Mile, Sko~i} Nikola, Dragovi} Mirko, Sko~i} Neven. Ne zna se da li
su uleteli na na{e minsko polje ili neprijateljsko.
13,00 Lisica pukovnik
Pripadnik Srpske garde Arsi} Slobodan dana 12. 01. oko 16,00 ubio je Ba~i} Matu pok.
Stjepana rodj. 01. 11. 1921. g. u s. Drinovci, SO Drni{, Ba~i} Mariju od oca Nikole, rodjenu
Ba~i} rodj. 1923. godine, suprugu Matinu.
20
Po izjavi Arsi}a ubistvo je izvr{eno u samoodbrani, me|utim nakon uvi|aja ne bi se moglo
konstatovati da je u pitanju ubistvo. Ku}a u kojoj je izvr{eno ubistvo je isprevrtana, a u nju
je ba~ena i bomba. ...
v/o 1/1. mtbr Kova~evi} Stevan zapalio je crkvu u s. Maljkovo.
15. 01. 1992. g.
14
18
Medicinski centar.
19
Komandanta.
20
Vidi: Dok. br. 33.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 14
kap Ikl. Aleksi} u 19,10
u s. Sonkovi} ubijeni Marti} Grgo i njegova `ena Mara te `ena mu od pokojnog brata Ana.
Marko i Mara su ubijeni iz vatrenog oru`ja a Ana je preklana.
por. Surla u 18,30
Danas oko 08,00 u s. Potravlje grupa v/o je upala u neprijateljsku zasedu. Poginuli su
pripadnik Srpske garde Svetolik Bralovi} zvani Ravnogorac i verovatno milicioner RSK po
prezimenu Mitrovi}.
21
Preba~eni su u MC Knin. ...
17. 01. 1992. g. (petak)
13,30 Toki}
No}as su u selu Kadina Glavica ubijeni Gr~i}
22
Ivan i Kata stari oko 60 godina. Ivan le`i na
krevetu izboden no`em, a `ena le`i iza vrata verovatno pogo|ena iz vatrenog oru`ja.
17,00 Toki}
Stigao je istra`ni sudija i oti{ao na mesto uvi|aja sa inspektorima i tehni~arima.
17,30 Aleksi}
Aleksi} se vratio na mesto zlo~ina gde je utvrdio ~injenice za vojnika za koga se tvrdi da je ili
u~esnik zlo~ina ili zna sve o tome. [alje depe{u i moli da se po{alje policija. Po njega, ako ga
prona|e jer je ovaj predao pu{ku i napustio jedinicu. ...
18. 01. 1992.
(subota)
... major Risti} u 17,30
Sa podru~ja benkova~ke op}ine iselilo se danas dve grupe lica hrvatske nacionalnosti, ukupno
51+63=104.
19. 01. 1992. g
(nedjelja)
... + poru~nik boj. broda Zelembaba
U Erveniku je ubijeno no}as 7 Hrvata me|u kojima 2 djece.
23
Navodno traje borba izme|u
Hrvata i Srba. ...
+Nenadi} 18,15 h
U Knin sa Srpskom gardom do{ao Filipovi} Damir, koji poseduje hrvatski paso{ (ovaj novi),
njegov otac Hrvat (usta{a) rodom iz sela [tikovo (treba proveriti zbog ~ega je do{ao, jer
sigurno nije do{ao iz patriotskih razloga) ...
15
21
Renato.
22
Ispravno treba Grci}.
23
U zaselku [a{i}ima kod Ervenika, pripadnici tzv. krajinske milicije Slobodan Kova~evi}, @eljko Travica, Veljko
Travica, Neboj{a Travica, Vujo [a{i}, Vojislav Romi} i Bo{ko Kova~evi} zvjerski su 18. sije~nja 1992. pobili
~etvero~lanu obitelj ^engi}: 39-godi{njeg oca Dragu, 31-godi{nju majku Nevenku i njihovo dvoje malodobne
djece: 11-godi{njeg Slobodana i 4-godi{njeg Gorana. Damir Travica i Slobodan Kova~evi} pucali su u njih iz
strojnica, zapalili ih u njihovoj obiteljskoj ku}i, a ranjenu majku, koja je poku{ala pobje}i iz plamena nose}i u
naru~ju mrtvoga mla|eg sina, Kova~evi} je zaklao u dvori{tu. Pred istra`nim sucem tzv. Republike Srpske Krajine,
Travica i Kova~evi} priznali su i u detalje opisali zlo~in.Ubojice su se nakon nekoliko mjeseci na{li na slobodi. U
Engleskoj je 2002. uhi}en Damir Travica, u odsutnosti osu|en na 15 godina zatvora, no engleske ga vlasti odbijaju
izru~iti. Kova~evi} je, prema nekim obavijestima, u Beogradu. Te su ve~eri zlo~inci zapalili sve preostale hrvatske
ku}e u selu. Vidi: Krajinski zapisnik , Slobodna Dalmacija, 10. travnja 2007.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 15
21. 01. 1992. g.
+ U 19, 30 PALANKA
Pro{le godine u 9. mjesecu kad sam bio u Krupi i Golubi}u obrova~kom ~uo sam pri~u da
su neka lica iz tih mjesta pretila licima hrvatske nacionalnosti iz Ervenika jer su neki od njih
oti{li u MUP. Ta se pri~a i sad ponavlja samo {to se sad dodaje ime Sime Dubaji}a. Pro{le
godine kad su bile demonstracije ispred komande u Kninu prepoznao sam neka lica iz Krupe
i Golubi}a. Tim krajem se prenosi i pri~a da starje{ine JNA treba likvidirati. Znam da je sa
^engi}em bio povezan Marko Broni} biv{i radnik Elektrodistribucije Knin. ...
22. 01. 1992. godine
... U 15,10 major Risti}
Danas se sa teritorija benkova~ke op}ine iselilo 49 lica. 48. iz s. Popovi}i i 1 iz [opota. ...
22. 01. 1992. g
17,30 Aleksi}
Prema saznanjima dobijenim na teritoriji me{tani zaseoka Macure (s. Kistanje) koji se nalaze
u sastavu SUP-a Knin (rezervni i aktivni) spremaju akciju prema posmatra~ima UN.
Otvoreno govore da }e mirovnjaci ginuti kao glineni golubovi. ...
27. 01. 1992. g. (ponedjeljak)
+major Risti} u 10,00
No}as oko 02,00 do{lo je do miniranja verovatno 2 dalekovodna stupa od Obrovca prema
Benkovcu, tako da Benkovac danas nema elektri~nu energiju. Kasnijom proverom utvr|eno
je da su minirana 2 stupa na ulazu u fabriku Glinice u Obrovcu iz pravca s. Modri}. Pored
stupova na|en satni mehanizam. Uvi|aj vr{e istra`ni organi SJB Obrovac. ...
03. 02. 1992. g.
+ U 10,00 Pavkovi}
U TVIKU se kuvaju gadne antiarmijske stvari vezane za ovaj najavljeni miting.
+ U vremenu od 13,00-13,45 ~asova `/s
24
Knin
Odr`an je miting podr{ke Vladi i predsedniku RSK. Prisustvovalo 1500-2000 ljudi. Vi{e
govornika osudilo pona{anje P
25
SFRJ, Srbije i vodstva JNA zbog prihvatanja plana S. Vensa.
26
Drugih ekscesa nije bilo. ...
+major Risti} u 13,50
Na Musapstanu kod Zadra izvr{ena predaja 49 lica hrvatske nacionalnosti, a preuzete `ene
Srpkinje iz Zadra. ...
04. 02. 1992. g.
U 19,00 puk An|elkovi} VON
Na relaciji izme|u Knina B. Grahova Drvara nestao je jedan MIG-21 oko 18,00. ...
05. 02. 1992. g.
10,05 maj. Mitrovi}
16
24
@eljezni~ka stanica.
25
Predsjedni{tva.
26
Cyrus Vance.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 16
U toku no}i izvr{ena je diverzija na mostu kod B. [amca. Most je o{te}en i preko njega se ne
odvija saobra}aj. ...
17,00 Kosmaj
Mig 21 koji je ju~e preletio preko Velebita i nestao najverovatnije se nalazi u Divuljama. Pilot
je bio Borovi} Danijel, Hrvat. Prethodno je iz Biha}a premestio porodicu. Do sada nije
u~estvovao u borbama. ...
07. 02. 1992. g.
... p. puk. Grubi} u 21,20
Izvesni Davidovi} @eljko, radnik Ponosa u Erveniku javio je da je iz pravca Obrovca doletio
helikopter i spustio se u zaseok Paji}i (tu su poklani Hrvati). He
27
se zadr`ao kratko i nakon
uzletanja u tom rejonu pojavila se vatra (po`ar). ...
24. 02. 1992. g.
Rez
28
v/o Korolija Dragoljub iz 2. brTO prijavio je slede}e:
Da su v/o dobrovoljci: Mujagi} Eferida Enver, ro|en 28. 08. 1968. u Bjelaju, SO B. Petrovac,
Kaur~i} Pere Zoran, ro|en 28. 07. 1957. g. u Futogu, Per~i} Steve Nenad, ro|en 24. 03.
1964. u Drvaru, \or|evi} Rado{a Vladan, ro|en 22. 08. 1971. g. u Beogradu, SO Savski
Venac, ]iri} Milana Svetozar, ro|en 11. 08. 1951. godine u Virovitici i jo{ neki sino} 23. 02.
1992. godine oko 21,00 u selu La{kovici maltretirali oko 30 lica hrvatske nacionalnosti, neke
vezali, tukli i oduzeli im novac i devize u vrednosti oko 2000 DM. Isti su ulazili u neke ku}e
i oduzimali raznu tehni~ku robu.
Od o{te}enih lica se uzimaju izjave, a patrole VP su obavje{tene da iste uhapsi i privedu u
slu`bu VP radi obrade (~etvorica privedena u VP).
+ major Rosi} u 18,00
Na mitingu u Obrovcu bilo prisutno par stotina ljudi. Na mitingu je govorio Jovo Dopu|a i
Sergej Veselinovi}, oba dala podr{ku Milanu Marti}u. Miting je trajao oko 30 minuta. ...
28. 02. 1992. g.
10,15 p. puk Skenderija
Prije 10 min. Zavr{en usta{ki napad na Gradinu po polo`ajima na{e haub. baterije u rejonu
Potravlja. Na vatru je uzvra}eno. U napadu je poginuo 1 i ranjeno je 2 vojnika (v/o). Poginuo
je KRASI] Vase BRANKO, v/o iz 221. mtbr (haub. divizion), ro|en u Varo{ Drni{,
ranjeni su:
DRAGI^EVI] DU[AN, iz Civljana, v/o u borb. Divizionu slomljena noga
VI]ENTIJEVI] NENAD, ranjen u stomak (v/o u haub. divizionu)....
09, 00 16,00
Izvr{ena zamena ratnih zarobljenika u s. @itni}. Predato 14 lica iz sastava 9. K i 15 iz MUP
Krajine. Primljeno 18 lica. Posebno zapa`anje: 2 sa spiska na{ih ljudi pu{tena su preko misije
Crvenog krsta 26. 02. 1992. i dozvoljen im je izlaz iz Zadra....
02. 03. 1992. g. (ponedjeljak)
+ Devrnja Gojko iz SUP-a u 12,00 h
17
27
Helikopter.
28
Rezervni.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 17
U Kosorama (Vrlika) u ~etvrtak, petak i subotu upadala grupa od 7-8 ljudi u maskirnim
uniformama sa ~arapom na glavi vr{e paljenje ku}a i isteravaju stare ljude i `ene (Sklepe Jure),
izgone im stoku i ubijaju na licu mjesta. Gra|ani mole da im se pomogne u njihovoj za{titi.
...
09. 03. 1992. g.
+kap. Petkovi} u 09,15
Proteklih nekoliko dana iz 1. mtbr na odsustvo je oti{lo 30-tak ljudi iz Srbije. Svi su detaljno
pregledani i nisu odneli ni{ta od oru`ja i MES.
+ k. Ikl. Pe}anac u 12,30
U gradu Kninu situacija je potpuno mirna. Nema nikakvih eventualnih provokacija prema
JNA, niti okupljanja gra|ana, povezano sa mitingom u Beogradu.
M.
29
Babi} i R.
30
Matkovi} su u Zgradi SO i imali su radni dogovor, sadr`aj je nepoznat. ...
+ puk. Mijatov u 16,55
puk. Lisica izvestio da iz Pakova Sela iz 4 topa ga|aju Knin.
+ k. Ikl. Popovi} u 18,15
Od k-ta kursa Golubi} sazna da M. Babi} intenzivno naoru`ava svoje pristalice u cilju
kona~nog preuzimanja vlasti. ...
10. 03. 1992. g.
...BRKO u 11, 25
U toku no}i zaklani su u selu Piramatovci bra~ni par Ceranja Jere i Mara. Mesto obezbe|uje
SUP RSK. ...
12. 03. 1992. g.
+ De`. SUP Knin
Imaju dojavu da je u Zemuniku Gornjem ubijeno 12 me{tana (podatak se proverava).
+ major Risti}
Prema njegovom izvoru u G. Zemuniku ima 1 ranjen i 2 mrtva. ^injenice ukazuju da je to
napravio MARI] STEVO, sin BO@E, pripadnik TO Benkovac. ...
+ p. puk. Butolen u 16,00
Na~elnik SJB Benkovac ka`e da je u Zemuniku Gornjem ubijeno 9 lica i da je pokolj izvr{io
pripadnik TO (Mi preuzimamo slu~aj).
13. 03. 1992. g.
...13,57 Risti}
Izvr{en je uvi|aj i utvr|eno slede}e:
4 mrtva u s. [kabrnje zaseok Brki}i (Brki} Mijat-1918, Jozica i dve neidentifikovane `ene).
2 mrtve osobe u s. Zemunik Gornji, zaseok Istok (Stura Bo`o, pokojnog Petra star oko 55
godina, Stura Draginja majka Bo`ina)
18
29
Milan, predsjednik Vlade RSK.
30
Risto, prvi ministar u Vladi RSK.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 18
3 mrtve osobe u s. Zemunik Gornji, zaseok Potiosa (Brki} Kata, `ena @ivka stara oko 55
godina, Brki} Marija, udova Luke stara oko 80-90 godina, Brki} Kata k}i pok. Luke
gluhonema)
U Benkovcu su doputovali Goran Had`i}, predsednik RSK i Arkan,
31
oti{li su da zajedno
obi|u polo`aje. ...
18,30 major Risti}
U toku no}i 12/13. 03. miniranjem je sru{ena katoli~ka crkva Sv. Duha u s. Podgra|e, SO
Benkovac. Ru{enje su najverovatnije izvr{ili ekstremisti iz redova SDS. ...
21. 03. 1992. g.
...+ vod. Todi}
Na dana{njoj skup{tini u~estvovalo je 194 poslanika od ukupno 268 poslanika sa ovih
podru~ja biv{ih SAO Krajine i druge dve autonomne oblasti, dakle sa celokupnog podru~ja
Srpske Krajine. Prije prelaska na dnevni red poslanicima se obratio princ Tomislav
Kara|or|evi} koji je apelovao na srpsko jedinstvo. Episkop dalmatinski gospodin Nikolaj ~iji
je gost princ Tomislav Kara|or|evi} zatra`io je od poslanika da se usvoji odluka o otkupu
ku}e u Strmici u kojoj je za vreme Crnopoto~ke bune `ivio kralj Petar I Kara|or|evi}, a
poslanici }e doneti poseban zakon. Pred poslanicima se nalazi nacrt od blizu 50 pisanih
zakona koji treba da se usvoje. Princ Tomislav Kara|or|evi} je od sino} gost manastira Krka
i manastira Krupa i Vladike gospodina Nikolaja. ...
03. 04. 1992. g.
+ major Mitrovi} u 13,00
Stevilovi} ga upoznao da je u toku artiljerijski i pe{adijski napad na D.
32
Malovan. Kroz
kontakte sa ljudima iz Kupresa ovaj podatak potvr|en uz konstataciju da HOS jo{ nije zauzeo
D. Malovan.
33
+ major Risti} u 17,00
SDS Livna dao je ultimatum vlasti Livna da se danas do 16,00 ~asova omogu}i njihovo
iseljavanje iz Livna, Gubera i Zastinja. Vlasti Livna to ne dozvoljavaju pla{e}i se da }e posle
toga JNA napasti Livno. Prema neproverenim informacijama svi Srbi sa podru~ja SO Livno
pre{li su na desnu obalu re~ice Bistrice.
U 13 ~asova u organizaciji MKCK
34
na Musapstanu izvr{ena razmena lica iz Benkovca i
Zadra. U Zadar je oti{lo 120 osoba hrvatske nacionalnosti, a iz Zadra do{lo 11 lica srpske
nacionalnosti.
+por. \uki} u 17,00
Izvor Oklaj izve{tava da je u podru~ju Cazina izvr{ena potpuna mobilizacija TO. U
prepodnevnim ~asovima u Cazin su do{la 3 kamiona [pedicija Bugojno pod pratnjom
MUP-a i oti{la prema Plje{ivici. Verovatno se radi o transportu oru`ja.
19
31
@eljko Ra`njatovi}.
32
Donji.
33
O borbama za Kupres i D. Malovan vidi: Dok. br. 160, 161 i 169.
34
Me|unarodnog komiteta Crvenog kri`a.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 19
+major Mitrovi} u 17,40
Prema poslednjim informacijama sa kojima raspola`e na{e snage dejstvuju po Zloselu i
snagama HOS-a u Kupresu.
Pripadnici SDS-a (TO) zauzeli su sve vitalne objekte u Kupresu (po{ta, milicija itd.)
D. Malovan jo{ nije zauzet, ali je probijena prva linija odbrane. Na na{oj strani ima veliki broj
ranjenih boraca. Dejstva iz pravca [uice su jo{ u toku. ...
04. 04. 1992. g.
... Mitrovi} 13,25
Ostavljeno 6 BsT na polo`ajima, polo`aji minirani.
Ljudstvo koje je ostavilo topove ho}e da se vrati za Drvar, Mitrovi} naredio da ostanu u
Glamo~u i da budu spremni za ponovno anga`ovanje.
Prevoj Kori}ani dr`e snage TO Glamo~a, tako da se mo`e taj punkt poja~ati.
Prema neproverenim informacijama u Kupresu se vode uli~ne borbe, a jedinice JNA spremne
su za protivudar prema Malovanu. ...
Mitrovi}, major 16,00
...Danas je uo~ena kolona usta{kih vozila na relaciji [uica-Malovan. Na kolonu je
dejstvovala avijacija i prema saznanjima je uni{tila. ...
Mitrovi}, major, 20,15
Svi Srbi u Livnu i dalje u s. Zastinje. Usta{e ne pu{taju Srbe iz Livna i prekinuli su sporazum
koji je danas postignut.
U Kupresu danas u 15,30 ~ula se pucnjava u gradu, ima puno snajperista. Grad dr`e Srbi.
Na{e snage su zauzele Rasti}evo i idu prema Zloselu. Usta{e iz Zlosela tra`e pregovore.
Kupre{ka vrata dr`e snage HOS-a. U D. Malovanu je HOS, a iz [ujice ide te{ka tehnika
prema D. Malovanu. Izgubljena je veza sa crvenim beretkama sa objekta ^oju{a.
U 20,00 u Kupresu je mirno, avijacija nije djelovala zbog obla~nosti. ...
07. 04. 1992. g. (utorak)
... + kap. [ijanac u 21,20
Na{e snage su u{le u Kupres. Trenutno imamo zarobljeno 24 lica, 11 u uniformama ZNG-a
i 13 u civilnim odelima. U toku dana u Knin su poslana 3 pripadnika ZNG-a i 2 civilna lica.
...
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6009.
4
1992., sije~anj 2.
Benkovac
Izvje{}e [TO Benkovac pobunjenih Srba o sukobima na podru~ju Islama Gr~kog, Islama
Latinskog, Zelenog Hrasta, Pridrage, Paljuva, Novigrada, Podgradine i Posedarja
20
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 20
[TO Benkovac
Br. 739
02. 01. 1992. god.
[tabu TO RS Krajina
Redovni borbeni izvje{taj
Danas od 9 sati neprijatelj vr{i dejstvo minobaca~kom i pje{adijskom vatrom na Islam
Latinski i Zeleni Hrast iz pravca Suhovara.
U toku cijelog dana usta{e dejstvuju minobaca~ima i tenkovima iz pravca Poli~nika na na{e
selo Islam Gr~ki i Islam Latinski. Danas su jedinice JNA i specijalni vod milicije i snage
protivdiverzantskog voda vr{ile akciju ~i{}enja na podru~ju: Pridraga, Paljuv, Novigrad,
Podgradina i Posedarje.
U dana{njim akcijama nismo imali gubitaka u ljudstvu a ni u sredstvima.
De`urni oficir
M.P.
35
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 4073.
5
1992., sije~anj 2.
Knin
Iz godi{njeg plana rada Komande 9. korpusa JNA za 1992. godinu s naglaskom na
izgradnju u~inkovite obrane u zoni odgovornosti korpusa te zahtjevima koji proizlaze iz
statusa o~uvanja Jugoslavije
O D O B R A V A M: VOJNA TAJNA
KOMANDANT STROGO POVERLJIVO
general-major
Ratko Mladi}, v.r. Primerak br. 1
M. P.
36
M.P.
37
GODI[NJI PLAN RADA
KOMANDE 9. KORPUSA ZA 1992. GODINU
1992. godina
21
35
Prijemni pe~at: Brzojav broj 739, 02. 01. 1992.
36
Okrugli pe~at: Komanda 9. korpusa.
37
Prijemni pe~at: Komanda 9. korpusa, str. pov. br. 52-1, 02. 01. 1992. god.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 21
OSNOVE PLANA RADA KOMANDE 9. KORPUSA
ZA 1992. GODINU
Plan rada Komande 9. korpusa za 1992. godinu izradjen je na osnovu zadataka koje je
postavila pretpostavljena komanda, Naredjenja i osnova za BOiV, analiza i zaklju~aka GPR
komande i borbene gotovosti 9. K za 1991. godinu, posebnih mera stalne borbene gotovosti
9. K za 1991. godinu, dosada{njih borbenih iskustava, planova JEDINSTVO i otklanjanje
nedostataka, uo~enih za vreme kontrole i ocenjivanja b/g i MFP, kao i stanja i potreba
odr`avanja i daljeg ja~anja borbene gotovosti.
U 1992. godini sa stanovi{ta dogradnje i rada Komande 9. korpusa i prvopot~injenih
komandi i jedinica, biti }e izra`ene kroz aktivnosti:
preduzimanje mera na odr`avanju i izvodjenju efikasne odbrane u zoni odgovornosti
korpusa, stabilizovati odbranu na pogodnim polo`ajima, a po potrebi preduzimati ofanzivna
dejstva {irih razmera.
realizacija zadataka uskladjivanja organizacijsko-formacijske strukture korpusa i
funkcionisanje sistema odbrane sa zahtevima koji proizlaze i koji }e proizlaziti iz statusa
o~uvanja Jugoslavije.
TE@I[TE ANGA@OVANJA KOMANDE 9. KORPUSA, POT^INJENIH KOMANDI
I JEDINICA U 1992. GODINI:
1.- U okviru organizacijsko-formacijske dogradnje korpusa i modernizacije komandi i
jedinica maksimalnim anga`ovanjem svih subjekata obezbediti uspe{nu upotrebu snaga u
izvr{avanju svih ratnih i mirnodopskih zadataka.
Stalnim anga`ovanjem svih subjekata, a posebno nosilaca rukovodjenja i komandovanja,
unaprediti sistem RiK na takti~kom i operativnom nivou, za rukovodjenje i vodjenje
borbenih dejstava u sadejstvu sa susedima, RV i PVO. Dograditi i unaprediti teku}e (dnevno)
rukovodjenje i komandovanje na svim nivoima, kroz poznavanje stanja, izvodjenja b/d protiv
neprijatelja, kvalitetnije provere za izvr{enje zadataka, uspostavljanjem sistema kontrole za
efikasno menjanje stanja.
Koordinacijom rada i saradnje unutar Komande i izmedju komandi, zao{travanjem li~ne i
kolektivne odgovornosti, doslednim i odgovornim radom i po{tovanjem subordinacije
unapredjivati metod i stil rada. Kroz kontrolu o stalnim merama b/g, Planom mera i
aktivnosti na spre~avanju nastajanja vanrednih dogadjaja, Planom upotrebe snaga u
vanrednim prilikama, a posebno snaga predvidjenih za obezbedjenje objekata i intervenciju
ka istima i gotovih snaga za izvodjenje b/d obezbediti stalno narastanje borbene gotovosti, a
kroz realizaciju planova i programa BOiV, reda i discipline, uticati i pratiti usavr{avanje
rukovodjenja i komandovanja i dalje zao{travanje odgovornosti stare{ina i komandi na svim
nivoima, a posebno komandira osnovnih jedinica, vodova i odeljenja za stanje u jedinicama.
Kroz osavremenjavanje RiK-a, dogradnjom infrastrukture i uvodjenjem planiranih tehni~kih
sredstava, izvr{enjem dogradnje sistema veza i informati~ke podr{ke stvoriti mogu}nost
dono{enja kvalitetnijih odluka, brzi i celoviti uvid u stanje po elementima borbene gotovosti
i osposobiti komandu korpusa i komande prvopot~injenih jedinica za rad u uslovima
stacioniranih i pokretnih komandnih mesta, obezbedjuju}i neprekidnosti komandovanja.
Planove uzbunjivanja i pripravnosti snaga 9. korpusa usuglasiti sa organizacijsko-
formacijskim promenama komandi i jedinica. Planskim kontrolama pratiti stanje i aktivnosti
na a`uriranju i poznavanju propisanih normativnih dokumenata i postupaka.
22
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 22
2.- Moralnim radom, pravovremenim informisanjem i drugim oblicima moralnog vaspitanja
i delovanja obezbediti potpuno jedinstvo svih pripadnika 9. korpusa, razvijanjem svesti i
uverenja o snazi oru`anih snaga i uspe{nosti izvodjenja b/d protiv neprijatelja.
3.- BOiV tretirati kao osnovni zadatak na svim nivoima RiK-a. Te`i{te BOiV imati na
doslednoj realizaciji Osnova za obuku stare{ina Komandi i {tabova u 1992. godini G[ OS str.
pov. br. 1272-2 od 20. 12. 1991. godine uz postizanje {to je mogu}e boljih rezultata u
obu~enosti voda, ~eta-baterija i bataljona-diviziona.
Te`i{te u obuci stare{ina i komandi imati na osposobljavanju za vodjenje oru`ane borbe u
svim i najslo`enijim uslovima, na prakti~nim oblicima vojnostru~nog osposobljavanja
stare{ina i komandi.
Vatrenoj obuci posvetiti posebnu pa`nju.
Nastaviti sa usavr{avanjem A/S BOiV u OS, inovirati i pribli`iti jedinice za izvodjenje b/d.
Podi}i stepen iskori{tenosti postoje}e materijalne baze obuke.
4.- Stalno ja~ati i dogradjivati mobilizacijsku gotovost, a posebno rukovodjenje i
komandovanje mobilizacijom ratnih jedinica. Planove mobilizacije razraditi dokumenta koja
moraju biti usagla{ena sa dinamikom realizacije organizacijsko-formacijske dogradnje u
1992. godini, tako da isti budu u funkciji narastanja borbene gotovosti.
Kadrovskom obezbedjenju snaga posvetiti neophodnu pa`nju, naro~ito na planu {to br`eg
menjanja kvaliteta kadra u smislu smelosti i hrabrosti u RiK u izvodjenju b/d u borbi protiv
neprijatelja.
5.- Pozadinsko obezbedjenje jedinica i ustanova 9. K u~initi operativnijim i sigurnijim u
uslovima izvodjenja borbenih dejstava. Organizaciju svih odr`avanja podi}i na ve}i tehni~ko-
tehnolo{ki nivo. Preduzeti sve potrebne mere zanavljanja, opravke TMS za izvr{enje borbenih
zadataka. Radioni~ke kapacitete opremiti i osposobiti prvenstveno za odr`avanje borbene
tehnike.
Intendantsko obezbedjenje razvijati i obezbedjivati podizanjem standarda ishrane, odjevanja,
`ivota i rad u borbenim uslovima. Kroz realizaciju preventivno za{titnih mera sanitarno
obezbedjenje ~initi efikasnijim.
Planskim anga`ovanjem i usmeravanjem svih subjekata jedinica komandi 9. K, posebno
voza~a m/v, smanjiti broj saobra}ajnih udesa. Dograditi sistem obuke i preobuke voza~a, te
dispe~ersku slu`bu usmeriti na pobolj{anje namenskih zadataka.
Protivpo`arnu za{titu usmeriti na pobolj{anju organizacije i funkcionisanja preventivnih mera
bezbednosti spre~avanja po`ara. Razvijati sistem rukovodjenja snagama za ga{enje po`ara.
Planski organizovati i sprovoditi, u svim jedinicama i ustanovama 9. K, mere za{tite na radu
i za{titu `ivotne sredine.
6.- Intenzivno osposobljavanje subjekata bezbednosti i samoza{tite za rad u ratnim uslovima
sa te`i{tem na otkrivanju i presecanju svih negativnih pojava usmerenih prema komandama,
jedinicama, vojnim objektima kao i pojavama unutar jedinica.
Subjekte bezbednosti i samoza{tite osposobljavati kroz najpogodnije forme obu~avanja
prilagodjenim ratnim uslovima. Kroz obu~avanje voditi ra~una da isto bude u funkciji
preventivne za{tite uz neposrednu saradnju sa stru~nim organima i slu`bama.
7.- Ostale oblasti rada Komande realizovati kroz rad saveta, radnih tela i komisija, pra}enje,
a`uriranje i izradu evidencija i izve{taja i druge aktivnosti, koje su zna~ajne za razvoj i borbenu
izgradnju jedinica i komandi korpusa.
23
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 23
...
38
NA^ELNIK [TABA
p u k o v n i k
mr. Savo Kova~evi}, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
6
1992., sije~anj 2.
Knin
Operativno izvje{}e [taba Teritorijalne obrane SAO Krajine o sukobima na podru~ju
Dalmatinske zagore, Like i Banovine
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST VOJNA TAJNA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE POVERLJIVO
Br. 2/92
2. 1. 1992. god.
Knin
O P E R A T I V N I I Z V E [ T A J
1. NEPRIJATELJ
a) 1. operativna zona
Op[TO Benkovac izve{tava da su u toku no}i delovi 112. br ZNG dejstvovali
minobaca~kom i strelj. vatrom iz pravca Poli~nika na s. Smokovi}. Po~ev od 01,00 ~
dejstvovano je po aero bazi u Zemuniku. Vatra je otvarana i iz pravca Novigrada na sjeverne
delove benkova~ke op{tine. U zoni odgovornosti Op[TO Obrovac nepr. snage iz sastava
Masleni~kog bataljona otvarali su art. vatru na polo`aje obrova~kog odreda TO. Na
Kninskom podru~ju neprijatelj je otvarao sporadi~nu vatru na liniji fronta koju dr`i
bukova~ka brigada TO.
b) 2. operativna zona
U toku prvog dana 1992. godine na dijelu severo-zapad. li~kog fronta vo|ene su `estoke
borbe izme|u delova 119. br. ZNG i brigade TO Vrhovine. Borba je vo|ena u s. Lon~ari
s. Glavace s. Marjani s. Kangrge s. Marjane i rejon Markovac.
39
c) 3. OPERATIVNA ZONA
Iz {taba 3. OZ izve{tavaju da je neprijatelj u toku dana otvarao art. vatru po rejonu Glinska
Poljana.
24
38
Izostavljen razra|eni plan po komandama i jedinicama 9. korpusa te vrijeme realizacije pojedinih zadataka.
39
Vidi: Dok. br. 2.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 24
2. NA[E SNAGE
a) 1. operativna zona
Jedinice Op[TO Benkovac i Op[TO Obrovac nalaze se u punoj borbenoj gotovosti. Na
pomenutu nepr. vatru ove jedinice `estoko su odgovorile. U zoni odgovornosti Op[TO Knin
na{e jed. nisu imale borbenih aktivnosti.
b) 2. operativna zona
Prilikom `estokih borbi u rejonima s. Lon~ari s. Lon~ari Glavace s. Marjani s.
Kangrge, na{e jedinice iz sastava brigade TO Vrhovine potisle su neprijatelja prema
Drenovom Klancu i delom prema Starom Selu i uspele su da izbiju na komunikaciju Oto~ac
Drenov Klanac i da istom ovladaju. Napad na komunikaciju Oto~ac-Vrhovine nije uspeo
tako da Marjani i Maru{evac i dalje dr`e neprijateljske snage. Na{e snage odgovorile su na
pomenuti art. napad neprijatelja po rejonu Glinska Poljana.
Polo`aji na{ih jedinica ostali su nepromenjeni.
3. GUBICI
Prilikom borbi oko Zemunika smrtno je stradao [trbac, Du{ana Mile ro|en 1956. g. iz sela
Ra{tevi}, dok su dvojica ranjena.
U akciji prema Novigradu poginuo je Stjelja Milo{ iz s. Biljane Gornje, a {est boraca je lak{e
ranjeno. U borbama na li~kom frontu `ivot je izgubio @igi} Du{an iz Korenice, dok je 6
teritorijalaca ranjeno.
4. POZADINSKO OBEZBE\ENJE
PoOb funkcioni{e bez ve}ih problema.
5. RAD [TABA
Pra}enje situacije uz povi{ene mere b/d
Obilazak pri{tabskih jedinica
Priprema oko izrade mese~. i god. plana rada {taba TO.
OPERATIVNI DE@URNI
pporu~nik
Pamu~ar Veselko
M.P.
40
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., kut. 20.
25
40
Okrugli pe~at: SAO Krajina, [tab Teritorijalne odbrane, Knin.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 25
7
1992., sije~anj 3.
Biljane Gornje
Izvje{}e Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o nastavku realizacije plana Udar i
sukobima na podru~ju zadarskog zale|a
Komanda 180. mtbr
IKM-s. Biljani Gornji
21.00 ~asova 03. 01. 1992. god.
Vanredni borbeni
izve{taj, dostavlja.
Komandi 9. korpusa
U toku dana 180. mtbr je otpo~eo izvoditi b/d u obnovi 2. faze realizacije plana Udar.
Organizovano je ~i{}enje terena na pravcima Suhovare Poli~nik i Smokovi} D.
41
Zemunik. Pored ovih aktivnosti intenzivno su se izvodila b/d u rejonima Islam Latinski
Posedarje, i u rejonu Kakma Jankolovica.
Vremenske prilike: gusta magla je zna~ajno uticala na po~etak i tok b/d. Borbena dejstva smo
otpo~eli tek u 09.30 ~asova. Upotreba avijacije je bila skoro onemogu}ena. Upotrebljena je u
popodnevnim ~asovima i pred pad morala tako da nije bitno uticala na tok b/d.
1./ na pravcu Suhovare-Poli~nik izbili smo 500 m ispred magistrale. Kad smo nai{li na
izuzetno `ilavu i upornu odbranu neprijatelja podr`anu jakom art. i minobaca~kom vatrom,
primetili smo i neprijateljski tenk, vojnike ~VP je zahvatila velika malodu{nost i strah. Isti su
se neorganizovano i stihijno povla~ili a zatim i tenkovska ~eta se povukla na po~etne pozicije.
2./ na pravcu Smokovi} Poli~nik u akciji su u~estvovali:
t~ (bez jednog voda)
m~ (-1)
1/ pad~
protivdiverzantsko teroristi~ki vod SJS Benkovac na ~elu sa na~elnikom SJS Dra`i}
Bo{kom.
Ceo pravac neprijatelj je odsutno branio i masovno zapre~io, posebno pt i pp minama,
podr`an jakom art. i mb vatrom.
Na{e snage uspele su da razbiju neprijatelja i o~iste teren do 150 m ispred glavne raskrsnice u
D. Zemuniku. Tada je usled jake vatre jedinica bila zaustavljena. Zbog uspani~enosti i
samovolje komandira tenkovske ~ete por. Blagojevi}a
42
je samovoljno povukao ~etu na
po~etnu poziciju.
3./ u rejonu odbrane 2. mtb na prednjem kraju u visini Sv. Duh raskrsnica puteva u toku
jakog dejstva minobaca~ke vatre, v/o je uhvatio strah i samovoljno su se vratili, ostavljaju}i
26
41
Donji.
42
Strani{a.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 26
samo tri tenka na vatrenom polo`aju. Svaki poku{aj Komande 2. mtb da spre~i napu{tanje
polo`aja nije uspeo.
Od prevelikog naprezanja i optere}enja, a sa ciljem da spre~i samovolju vojnika, komandantu
bataljona je pozlilo i nalazi se u bolnici. To se dogodilo i sa zk bataljona.
Uspeli smo konsolidovati stanje. Bataljon smo oja~ali sa 15 v/o iz TO, a za vr{ioca du`nosti
komandanta bataljona smo postavili komandira MB baterije 120 mm.
U toku dana jedan borac je poginuo iz dopunskog bataljona iz Knina. Jedan borac je te`e
ranjen, a 9 je lak{e ranjeno. Od toga 4 borca su ranjena iz sastava 2. mtb u toku
neorganizovanog povla~enja od dejstva MB vatre.
Zaklju~ak:
Dana{nje iskustvo i problemi sa borcima ozbiljno ukazuju na neodlu~nost i nespremnost
jednog dela bora~kog sastava, a posebno v/o da se istraje i izdr`i posebno u uslovima kad
neprijatelj pru`a upornu odbranu. Javlja se panika, nezadovoljstvo i razlozi se tra`e u vi{im
naporima komandovanja, zahteva se dejstvo avijacije i artiljerije i sl.
Benkovac je dva puta raketiran sa VBR. U prvom raketiranju pogodjena je hirur{ka stanica u
Benkovcu, ostalo su bili proma{aji. U 18,40 ~asova izvr{en je raketni napad sa VBR po rejonu
84. VB. U isto vreme izvr{en je i pe{adijski napad na pravcu Bili Brig Musapstan. Isti je
odbijen.
Komandant
M.P.
43
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6036.
8
1992., sije~anj 3.
Beograd
Zapovijed General{taba OS SFRJ o potrebi osiguranja apsolutnog prekida vatre na ~itavom
rati{tu u RH, koje treba po~eti od 18 sati, 3. sije~nja 1992. godine.
SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU URU^ITI ODMAH
GENERAL[TAB ORU@ANIH SNAGA SFRJ
KABINET NA^ELNIKA GENERAL[TABA
Br. 622-1/91
3. 01. 1992.
NA LI^NOST KOMANDANTA NA^ELNIK [TABA
KOMANDI 1., 3. i 5. VO, VPO, RV I PVO, 5. K, 9. K, 2. OG
27
43
Prijemni pe~at: 1. odjeljak SCV 332. puka veze, brzojav broj 1517, 04. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 27
Na osnovu prilo`enog Dogovora o primeni postignutog u Sarajevu 2. januara 1992.
godine, a odnosi se na modalitete primene prekida vatre postignutog u @enevi 23. 11. 1991.
godine, u cilju prestanka svih neprijateljskih vojnih aktivnosti.
NAREDJUJEM
1. Po~ev od 18.00 ~asova 3. januara 1992. godine, obezbediti apsolutni prekid vatre na
~itavom rati{tu.
U tom cilju:
a) Na kopnu: obustaviti sve pokrete unapred, pojedinaca i jedinica, oja~avanje snaga u
neposrednom borbenom dodiru i preme{tanje jedinica na povoljnije polo`aje, izuzev smene
radi odmora i zamene.
b) Na moru: Komanda RM obezbedi}e prekid lokalnih dejstava i svih napadnih aktivnosti na
moru, uperenih protiv druge strane, kao i po{tovanje odredbi o plovidbi regulisanih
Medjunarodnim pomorskim pravom.
c) U vazduhu: namenske zadatke RV i PVO izvr{avati u vazdu{nom prostoru, od linije fronta
ka sopstvenoj dubini. Zadatke u kontroli vazdu{nog prostora i dalje izvr{avati na celokupnom
vazdu{nom prostoru SFRJ.
2. Posti}i dogovor radi uspostavljanja neposredne i direktne veze izmedju komandi korpusa
operativnih grupa i sektorskih komandanata RH preko prednjih linija rasporeda radi
re{avanja incidenata.
S tim u vezi:
a) A`urirati spiskove komisija za saradnju sa Posmatra~kom misijom i prekid vatre. Tamo gde
nisu odredjene formirati nove, na nivou komandi VO, RM i RV i PVO i korpusa.
Odrediti poseban broj oficira za vezu i njihovih zamenika na nivou korpusa operativnih grupa
brigada pukova, kako bi se obezbedila njihova neprekidna spremnost.
Komisije oficiri za vezu uspostavi}e neposredan kontakt sa odgovaraju}im organima
suprotne strane radi razmene podataka neophodnih za odr`avanje veze i formiranja me{ovitih
timova komisija za re{avanje lokalnih incidenata. Me{ovite komisije formirati na nivou
korpusa i operativnih grupa. Gdje nije mogu}e uspostaviti neposredan kontakt, obratiti se za
posredovanje Posmatra~koj misiji. Sa suprotnom stranom uspostaviti neprekidnu vezu
(telefonsku, radio ili na drugi na~in) kako bi u svakom trenutku oficiri za vezu mogli da
interveni{u.
b) Ostvariti potpunu saradnju sa Posmatra~kom misijom, sada EZ, kasnije OUN, radi
razre{avanja naru{avanja prekida vatre.
3. Radi odr`avanja naredjenog prekida vatre postupati po slede}em:
a) U slu~aju provokacija vatrom i pokretom, preko komisija oficira za vezu, odmah
uspostaviti kontakt sa suprotnom stranom i zahtevati momentalni prekid naru{avanja
sporazuma. Hitno obavestiti pretpostavljenu komandu i Posmatra~ku misiju.
Svaku intervenciju zadokumentovati u dnevniku. Od Posmatra~ke misije tra`iti upu}ivanje
timova posmatra~a na mesta incidenata.
Ukoliko se na ovom nivou ne nadje re{enje za nastali incident, obratiti se pretpostavljenoj
komandi.
b) O svim ve}im pokretima jedinica, radi zamene i odmora, unapred obave{tavati suprotnu
stranu uz prethodnu saglasnost General{taba OS SFRJ.
28
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 28
c) Sa realizacijom ove naredbe otpo~eti odmah, a {emu uspostavljenih veza preko linije fronta
i spiskove komisija oficira za vezu po jedinicama, dostaviti General{tabu oru`anih snaga
SFRJ do 08. 01. 1992. godine.
NA^ELNIK GENERAL[TABA
ORU@ANIH SNAGA SFRJ
general-pukovnik
Blagoje Ad`i}, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6029.
9
1992., sije~anj 3.
Knin
Zapovijed Komande 9. korpusa JNA o zabrani {irenja dezinformacija i strana~kog
djelovanja u zoni odgovornosti korpusa
KOMANDA 9. KORPUSA
Pov. br. 43-1
03. 01. 1992. godine
Spre~avanje {irenja
dezinformacija,
naredjenje,
d o s t a v l j a.- KOMANDI 569 db
U zoni dejstva jedinica Korpusa ima slu~ajeva dolaska raznih grupa i pojedinaca strana~ki
opredeljenih, koji {ire propagandu sa strana~kih pozicija i na taj na~in vr{e dezinformisanje u
jedinicama i naru{avanje borbenog morala. Daju proizvoljne ocene za odredjene stare{ine, za
organe vlasti i vr{e politi~ko-bezbedonosne procene. Za spre~avanje {irenja ovih
dezinformacija,
N A R E \ U J E M
1.- U rejonima zonama dejstva jedinica Korpusa ne mo`e se uklju~ivati ljudstvo koje deluje
sa strana~kih i drugih pozicija. Svako usagla{avanje i dogovor oko ovakvih grupa i pojedinaca
vr{iti sa {tabom komandom korpusa.
2.- Sve posete licima iz sastava Korpusa koje mogu negativno uticati onemogu}iti (novinari,
snimatelji, roditelji, rodjaci, prijatelji i dr.) i odmah izvestiti komandu korpusa.
3.- Lica koja vr{e defetizam, naru{avaju borbeni moral, udaljiti iz rejona zone dejstva
jedinica. Ako budu pru`ali otpor uhapsiti ih.
4.- U dnevne borbene izve{taje uneti ta~ku analiza borbenog morala. U sastav ove ta~ke
posebno ista}i ~inioce koji bitno uti~u na pobolj{anje, pogor{anje borbenog morala. Nosioce
29
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 29
naru{avanja borbenog morala pozivati na odgovornost, a za te`e slu~ajeve pokretati i krivi~ni
postupak.
K O M A N D A N T
general-major
Ratko Mladi}, v.r.
M. P.
44
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
10
1992., sije~anj 4.
Knin
Izvje{}e Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o hrvatskim snagama i utro{ku
streljiva tijekom borbenih djelovanja
Komanda 221. mtbr Vojna tajna
Str. pov. br. 14-3 Strogo povjerljivo
04. 01. 1992. godine
Komandi 9. korpusa
(na li~nost puk. Kova~evi} Save)
Borbeni izve{taj,
dostavlja.-
1.- Podaci o neprijatelju:
Neprijatelj u toku dana nije otvarao vatru na na{e jedinice i nije bilo provokacija sa njegove
strane. Eventualne pokrete i pregrupisavanja neprijateljskih snaga nismo mogli uo~iti zbog
slabe vidljivosti, tj. magle.-
2.- Raspored snaga brigade, stanje u jedinicama i na teritoriji u zoni odgovornosti brigade bez
promene.-
3.- Problemi u jedinici po prethodnim izve{tajima.
4.- Utro{ak municije od ju~era{njih dejstava:
mina za RRB 90 mm osa 2 kom
mina za BsT 82 mm 5 kom
metak za tenk top 125 mm 20 kom
mina za MB-120 mm 419 kom
mina za MB-82 mm 108 kom
mina za MB-60 mm 72 kom
30
44
Okrugli pe~at: Komanda 9. korpusa.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 30
metak 12,7 mm za pam NSV 150 kom
metak 12,7 mm za pam Browing 750 kom
metak 20 mm za pat 20/1 225 kom
metak 57 mm za so 57/2 80 kom
metak 7,62 mm za mitraljez m-84 640 kom
metak 7,62 mm za ap i pap 1300 kom
metak 7,9 mm za pm m-53 850 kom
metak 7,9 mm za snajp. pu{ku 105 kom
metak 7,62 mm za mitraljez m-84 1015 kom
mina trombolonska trenutna 10 kom
metak za tenk. top 85 mm 251 kom
projektil za h-155 mm 12 kom
projektil za h-105 mm 150 kom
5.- Predlog odluke po prethodnom izve{taju.-
6.- Zahtevi po prethodnom izve{taju.
Komandant
Pukovnik
Borislav Djuki}
Str. pov. br. 4-42, 04. 01. 1992.
45
M.P.
46
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 6036.
11
1992., sije~anj 4.
Knin
Izvje{}e Komande 9. MAP-a Komandi 9. korpusa JNA o djelovanju na Pakovo Selo i utro{ku
streljiva tijekom 3. sije~nja 1992. godine
K o m a n d a Vojna tajna
9. MAP-a Strogo poverljivo
Str. pov. br. 1-4
04. 01. 1992. god.
K o m a n d i 9. K
Redovni borbeni izve{taj
dostavlja.-
31
45
Urud`beni broj i datum zaprimanja u 9. korpus.
46
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav broj 16, 04. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 31
1.- U toku dana neprijatelj nije vr{io napad na na{e jedinice. Jedinica je izvodila obuku i
utvrdjivala elemente borbenog rasporeda.
Dana 03. 01. 1992. na{a jedinica je od 16.30 do 17.20 ~asova dejstvovala po rejonima: s.
Pakovo Selo, s. Pokrovnik, s. Ostroga{ica i s. Planjane. Utro{eno 132 projektila za th 152 mm.
2.- Za lekarsku pomo} nije se javio ni jedan vojnik.
3.- Moralno stanje je dobro.
Komandant
p.pukovnik
Kozomara Veso
M.P.
47
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 6036.
12
1992., sije~anj 7.
Beograd
Odgovor Uprave artiljerije General{taba OS SFRJ na zahtjev Komande 10. korpusa za
popunu materijalno-tehni~kim sredstvima
General{tab oru`anih snaga SFRJ
Zamenik na~elnika General{taba za KoV
Uprava artiljerije
Pov. br. 12-2
07. 01. 1992. god.
Komandi 10. korpusa
Veza va{ telegram str. pov. br. 04/46-01 od 05. 01. 1992. god.
Obave{tavamo vas da je:
1. vojna oblast obavezna da vas popuni sa sredstvima koja pripadaju po formaciji uz divizion
105 mm m2a1 koji ste primili iz G.
48
Milanovca (obratite se Vojnoj po{ti 9808 Pan~evo),
sredstvo na red. br. 1 (jedan) je dodeljeno nalogom, pov. br. 1019-2 fod 26. 11. 1991. god.
a sredstvo na red. br. 2 (dva) nalogom pov. br. 1017-3 od 27. 11. 1991. god. (obratite se
Vojnoj po{ti 9808 Pan~evo),
sredstva na red. br. 3 (tri) i 4 (~etiri) su nadle`nosti Uprave pe{adije,
do sada smo popunili 3. OG
49
i njene jedinice sa pojedinim sredstvima i to:
red. br. 7 15 kom, red. br. 8 30 kom. Red. br. 9 (devet) i 10 (deset) po 3 kom,
32
47
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav broj 07, 04. 01. 1992.
48
Gornji.
49
Operativnu grupu koja je borbeno djelovala na podru~ju Like.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 32
red. br. 11 24 kom i red. br. 12 19 kom.
Potrebno je da izvr{ite preraspodelu dobijenih sredstava sa ve}im koli~inama nismo u
mogu}nosti da izvr{imo popunu.
sa ostalim sredstvima (red. br. 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19) nismo u mogu}nosti da
izvr{imo popunu.
N a ~ e l n i k
general-major
Du{an Koturovi}
Dostaviti:
K-di 10. K
K-di 3. OG (n/z)
K-di 2. VO (n/z)
50
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6037.
13
1992., sije~anj 7.
Izvje{}e Komande 2. brigade TO Komandi 9. korpusa JNA o slavlju i pucanju srpskih
vojnika povodom pravoslavnog Badnjaka i Bo`i}a, te o ubojstvu Hrvatice Milke Cicvare,
koja je zaklana na vratima svoje obiteljske ku}e u Cicvarama
Komanda 2. brigade TO
Str. pov. br. 15
07. 01. 1992. godine
De`urnom operativnom
Komande 9. korpusa
Operativni izve{taj:
a) U popodnevnim ~asovima dana 06. 01. 1992. godine nije bilo dejstava HOS po na{im
polo`ajima.
b) Tokom no}i 06/07. 01. 1992. godine po~ev negdje od 20:00 jedan dio v/o iz sastava na{e
brigade nekontrolisano je otvarao vatru iz strelja~kog naoru`anja u zoni odgovornosti.
Intenzitet vatre dosegao je vrhunac u 21:45 u zoni odgovornosti 2b na pravcu s. Gardijani i
s. V. Glava
51
gdje su ~etri v/o iz sastava prate}e ~ete iz MB-60 mmi ispalile 4 mine u pravcu
HOS u Raj~i}ima. Intervencijom vojne policije i naporima K-danta stanje je umireno u gore
navedenom rejonu u 22:30. Razlog pucnjave i obrazlo`enje slavlje povodom pravoslavnog
Bo`i}a i Badnjeg dana.
33
50
Izostavljen je Pregled TMS roda artiljerije (raspodela).
51
Velika Glava.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 33
c) Pucalo se iz strelja~kog naoru`anja u s. Djevrskama, s. Kistanjama i s. Ivo{evcima.
d) Izmedju s. Djeversaka i s. Dobropoljaca nepoznati po~inioci bacili su ~etri bombe.
e) Vatra iz strelja~kog naoru`anja smirila se oko 02:00 dana 07. 01. 1992. godine i od tada
stanje na teritoriji bilo je mirno i traje ~itavo poslepodne.
f ) U 13:00 iz rejona Plane tt 113 HOS otvorile vatru po na{im polo`ajima iz pa- mitraljeza.
Na vatru nije odgovoreno.
g) U s. Cicvarama zaklana `ena Milka Cicvara rodjena 1936. godine po nacionalnosti
Hrvatica. Ima 9 uboda no`em i to: dva u srce, dva u ledja i pet u vrat. Zaklana na vratima
obiteljske ku}e.
Komandant
potpukovnik
Grubi} Jovan
M.P.
52
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6036.
14
1992., sije~anj 7.
Izvje{}e Organa bezbednosti Komande 1. OG Organu bezbednosti 2. vojne oblasti o {vercu
tehni~kim i drugim predmetima oplja~kanim tijekom borbenih aktivnosti, ru{enju
helikoptera kod Vara`dina te uhi}enju pripadnika 7. brTO Nikole Begovi}a i Uro{a Marti}a
zbog ubojstva dvoje civila hrvatske nacionalnosti u selu Grabo{tani
KOMANDA 1. OG
ORGAN BEZBENOSTI H I T N O
Str. pov. br. 1-68
07. 01. 1992. godine
ORGANU BEZBENOSTI 2. VO /IKM/
UPRAVI BEZBEDNOSTI SSNO
U toku dana{njega dana sve jedinice 1. OG po{tovale su primirje kojeg se pridr`avala i
suprotna strana. U toku su pripreme za formiranje nove OG za Kordun u koju }e u}i deo
jedinica 1. OG.
KURALI] D@EVAD, major, K-dir ~ete u okb koji je iz Pan~eva pod komandom puk. Leti}
Stanka na ovom prostoru du`e vreme, i o kome smo ranije izve{tavali da postoje indicije da
se bavio preprodajom i {vercom razne robe, na osnovu podataka izvora OB pripremio je za
transport odredjenu koli~inu tehni~kih i vojnih sredstava. Izvr{en mu je pretres pripremljenih
stvari od strane vojne policije i utvrdjeno je da je za transport pripremio: jedan motocikl,
vanbrodski motor za ~amac, kolor TV, posudje od rosfraja, pribori za pecanje, elektri~no }ebe,
34
52
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav broj 30, 07. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 34
kalkulator Olimpija i dva automatska pi{tolja. Na osnovu dosad prikupljenih 8 izjava
vojnika i stare{ina iz njegove jedinice u prethodnom periodu Kurali} je izvr{io prevo`enje
ve}eg broja tehni~kih i drugih predmeta ukradenih prilikom izvodjenja borbenih dejstava, te
smo odlu~ili da se uz podno{enje krivi~ne prijave izvr{i li{avanje slobode i pokrene krivi~ni
postupak pred Vojnom sudu odelenje u Glini. U telefonskom razgovoru Leti} Stanko,
pukovnik, K-dant jedinice u kojoj je Kurali} obavestio nas je da bi se dio ukradenih stvari
mogao nalaziti u Pan~evu u privatnom stanu Kurali} D`evada, te u Tuzli kod roditelja
D`evada i Banja Luci kod roditelja D`evadove supruge. Po{to mi ne raspola`emo adresama
ta tri stana molimo da se te adrese utvrde u Pan~evu i da se {to hitnije izvr{e pretresi navedenih
stanova.
Pra}enjem veza MUP RH saznali smo da je u toku popodneva u rejonu s. Madjarevo i
Podrute kod Vara`dina do{lo do ru{enja helikoptera, verovatno iz MUP RH. Tom prilikom
poginulo je 5 lica u helikopteru, nije poznato o kojim licima se radi. Na lice mesta li~no je
iza{ao i Ministar MUP RH. U toku je prevo`enje posmrtnih ostataka poginulih na sudsku
medicinu u Zagreb.
53
Iz sastava 7. br. TO uhap{eni su v/o, pripadnici te br, BEGOVI] NIKOLA i MARTI]
URO[, zbog ubistva dvoje civila hrvatske narodnosti u s. Grabo{tani.
N A ^ E L N I K
potpukovnik
Milan Ostoji}, v.r.
M.P.
54
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
15
1992., sije~anj 8.
Beograd
Upozorenje General{taba OS SFRJ komandama i jedinicama zbog prigovora i peticija koje
im stalno sti`u vezano uz produljenje vojnog roka, ~etveromjese~no zadr`avanje vojnih
obveznika na rati{tu, slab borbeni moral i nezadovoljstvo u jedinicama, ra{ireni
alkoholizam te mije{anje starje{ina u rad lokalnih i regionalnih organa vlasti
PRIJEPIS!
SAVEZNI SEKRETARIJAT VOJNA TAJNA
ZA NARODNU ODBRANU STROGO POVERLJIVO
GENERAL[TAB ORU@ANIH [ I F R O V A N O
35
53
Rije~ je o napadu zrakoplova JNA 7. sije~nja 1992., u kojem su poginula petorica promatra~a Europske
zajednice ~etvorica talijanskih i jedan francuski diplomat. Helikopter je sru{io major Emir [i{i}, pilot JNA, za
{to izdr`ava kaznu od 15 godina zatvora.
54
Prijemni pe~at: Brzojav broj 1547, primljen 07. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 35
SNAGA SFRJ
PRVA UPRAVA
Str. pov. br. 58-1
08. 01. 1992. godine
Prigovori i kritika javnosti u vezi
sa negativnim pojavama i stanjem
u jedinicama i komandama,
u p o z o r e n j e
Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu, saveznom sekretaru i na~elniku General{taba
OS SFRJ, li~no, svakodnevno sti`u pisma, poruke, predlozi i upozorenja kojima se gradjani i
institucije, li~no ili u vidu peticija obra}aju i ukazuju na niz propusta i nedostataka a u cilju
objektivnijeg re{avanja problema vezanih za pozivanje vojnih obveznika, mobilizacijske
radnje, odnosa u jedinicama i komandama, pomo}i stanovni{tvu u zoni ratnih dejstava.
U cilju otklanjanja negativnih pojava u jedinicama i komandama, vodjenje propusta na meru
tolerantne granice, smanjenju negativnog pritiska javnosti izra`enog putem pisama, sredstava
javnog informirasanja, javnih protesta i dr. potrebno je, do nivoa osnovnih jedinica i
komandi, preduzeti slede}e mere:
1. Svakodnevno, strpljivo, uporno i dosledno obja{njavati nu`nost odluke Vrhovne komande
OS u vezi sa potrebom limitiranja boravka vojnih obveznika na rati{tu u trajanju od ~etiri
meseca i produ`enju vojnog roka vojnicima u trajanju od tri meseca.
2. Te{ke uslove `ivota i rada na frontu, posebno na delu fronta karakteristi~nom za niske
temperature, maksimalno pobolj{ati, a boljom organizacijom, ~e{}im smenama i dr. iste
ubla`iti.
3. Neposrednim prisustvom stare{ina i komandi na isturenim objektima, vatrenim ta~kama,
na prednjem kraju, neposredno medju borcima sagledati uzroke nezadovoljstva, razloge
napu{tanja polo`aja, odnos pretpostavljenih prema pot~injenima i u duhu prilika koje nala`u
ratni uslovi i ovla{}enja, energi~nim merama suzbijati dalji pad morala, dezerterstvo i druge
negativne pojave. Pravosudni organi, uz maksimalnu efikasnost, re{avat }e brzo i energi~no
sva pitanja u vezi sa neodazivanjem vojnih obveznika na poziv za mobilizaciju ili
pojedina~nog ili grupnog dezerterstva iz ratnih jedinica.
U tom cilju, koriste}i sredstva javnog informiranja, o karakteristi~nim slu~ajevima
obave{tavati javnost.
4. Sve prisutnije informacije u javnosti (podaci poti~u od povratnika sa rati{ta) da se u ratnim
jedinicama, na borbenim polo`ajima, konzumiraju velike koli~ine alkohola, primedbe su
naj~e{}e upu}ene stare{inskom sastavu, usled ~ega dolazi do nekoordiniranih borbenih akcija,
gre{aka sa kobnim posledicama, spre~iti zabranom upotrebe alkohola i strogim ka`njavanjem
prekr{ioca.
5. Javnosti su, takodjer, prisutne informacije o nedisciplini na frontu, slabostima pri prihvatu
jedinica, obla~enju i opremanju, uvodjenju u akcije i borbena dejstva bez prethodne stru~ne
i psiholo{ke pripreme, nedovoljnom prisustvu aktivnih stare{ina u odsudnim borbenim
akcijama, nere{avanju statusnih, socijalnih i drugih problema porodica rezervista dok se
nalaze na frontu i dr.
Takodjer, upu}uju se `albe da vojnici i stare{ine ne dobijaju pisma, pakete i druge po{iljke ili
sa nepotpunim sadr`ajem artikala.
36
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 36
6. Jedan deo stare{ina, mimo svojih osnovnih zadataka, u zoni dejstava, upu{ta se u re{avanje
nekih pitanja iz domena lokalnih ili regionalnih organa vlasti, {to se armijskom sastavu
pripisuje kao strana~ka pristrasnost i me{anje u njihove nadle`nosti.
7. Zbog nedovoljne budnosti pretpostavljenih stare{ina, deo vojni~kog sastava, pri napu{tanju
ratnih jedinica, odnose sa sobom oru`je, municiju i druga eksplozivna sredstva, ~ijom
zloupotrebom pri povratku izazivaju naknadne nepotrebne ljudske `rtve. Protiv stare{ina, iz
~ijih se sastava ove radnje de{avaju, preduzimati najstro`ije mere neposredne odgovornosti.
8. Briga za ljude, njihove `ivote, ishranu, odevanje, njihovu zabrinutost za svoje porodice,
odnos prema mesnom stanovni{tvu bila je i do sada, ubudu}e jo{ vi{e, mora biti prioritetan i
stalan zadatak komandi i jedinica svih nivoa, kao i vojnih kolektiva koje maksimalno
uklju~ivati u re{avanje svih pitanja osim onih iz domena rukovodjenja i komandovanja i
borbene upotrebe.
9. Sve komande i jedinice proradit }e ovo upozorenje do komandi bataljona, u potrebnom
izvodu upoznati i vojni~ke sastave.
JN/NN
NA^ELNIK GENERAL[TABA
ORU@ANIH SNAGA SFRJ
general-pukovnik
Blagoje Ad`i}
To~nost prijepisa ovjerava:
major
Krste Popovi}, v.r.
Ovjereni prijepis, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 3.
16
1992., sije~anj 8.
Petrinja
Zapisnik o informativnom razgovoru sa srpskim vojnicima Slavkom Kon~arom, \urom
Janjatovi}em i Milanom Davorijom o prijevozu stvari, otu|enih iz ku}a izbjeglih i
protjeranih stanovnika hrvatske nacionalnosti
KOMANDA GARNIZONA PETRINJA
Ovla{teno lice vojne policije
V.P. 9754 PETRINJA 1/92
Petrinja, 8. 1. 1992.
Z A P I S N I K
o uzimanju izjave
sastavljen dana 8. 1. 1992. godine povodom informativnog razgovora s KON^AR
SLAVKOM, JANJATOVI] DJUROM i DAVORIJA MILANOM koji dr`e polo`aj u
Gorama.
37
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 37
Izjavu uzeo: Vukmirovi} ^edo, vodnik
KON^AR SLAVKO r. 8. 11. 1949. u Velikom [u{njaru, sin Nikole i majke Evice r. Jovi},
o`enjen, djece dvoje, JNA slu`io 1968/69. VES: motomehani~ar, dobrovoljac od 21. 7. 1991.
godine, s prebivali{tem u Petrinji, D. Cesari}a br. 5,
JANJATOVI] DJURO r. 13. 3. 1948. godine u V. [u{njaru, sin Du{ana i majke Draginje r.
Dra`i}, o`enjen, otac 1 djeteta, JNA slu`io 1967/68. godine, VES: voza~, dobrovoljac od 20.
9. 1991. godine, s prebivali{tem u Petrinji, N. Sajmi{te 3,
DAVORIJA MILAN r. 20. 3. 1946. godine u V. [u{njaru, od oca Dragana i majke Ru`ice r.
Janjatovi}, o`enjen, otac dvoje djece, JNA slu`io 1966/68., VES: voza~, dobrovoljac od 16.
7. 1991. godine, daju ovu izjavu:
Dana 8. 1. 1992. godine zbog pregleda kod lije~nika koje su morali u~initi Janjatovi} i
Davorija voza~ Kon~ar govori da je povezao i stvari ku}ne predmete koji su bili ostavljeni
kod ku}e broj 133, ina~e kako se interno naziva baza.
Napominje da stvari nisu sakupljene danas, ve} da su kupljene ve} nekoliko dana i da im nije
poznato tko su vlasnici. Jedino im je poznato da su stvari uzete iz ku}a odseljenih stanovnika
hrvatske nacionalnosti.
Konkretno stvari se voze za slijede}e borce u ~eti: Davorija Petar, Rajkovi} Milo{, Tarbuk
Milorad, te suvoza~i Janjatovi} Djuro i Davorija Milan.
Janjatovi} vozi: sudoper, 1 sobna pe}, 6 cijevi za ogradu, pocin~ani lim, drvena ljestva, pet
vre}a zobi.
Davorija navodi slijede}e: 1 ljestve aluminijske, 1 cijev salonitna, 1 vre}a p{enice i kukuruza
pomije{ano.
Sve ostale stvari su boraca koji su zamolili da se prevezu, odnosno zahtjevali od voza~a
Kon~ara.
[ta je ~ije nije im potpuno poznato tako da ne `ele dati izjavu.
Drugo ni{ta nemamo za izjaviti, slu{ali smo diktat i ne treba nam se ponovo ~itati. Izjavu
vlastoru~no potpisujemo:
Izjavu uzeo: Izjavu dali:
Vukmirovi} ^edo, vodnik 1. Kon~ar Slavko, v.r.
2. Janjatovi} Djuro, v.r.
3. Davorija Milan, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
17
1992., sije~anj 8.
Knin
Izvje{}e Komande 9. korpusa JNA pod~injenim jedinicama o aktivnostima iste na realizaciji
odluka iz Sarajevskog sporazuma o prekidu vatre, potpisanog 2. sije~nja 1992., te stanju u
zoni odgovornosti 9. korpusa
38
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 38
I N F O R M A C I J A
o aktivnostima Komande 9. korpusa na realizaciji
odluka i sporazuma o prekidu vatre i o stanju
u zoni odgovornosti 9. korpusa
Dana 02. 01. 1992. godine u Sarajevu je postignut dogovor izmedju gen. pukovnika A.
55
RA[ETE u ime JNA, i Ministra odbrane g. [U[KA
56
u ime vlade RH, pod pokroviteljstvom
g. SAJRUS R. VENSA,
57
li~nog izaslanika Generalnog sekretara UN. Dogovor se odnosi na
modalitete primene bezuslovnog prekida vatre dogovorenog u @enevi od strane predsednika
MILO[EVI]A,
58
predsednika TUDJMANA
59
i Saveznog sekretara za NO generala armije V.
KADIJEVI]A,
60
od 23. 11. 1991. godine.
Sve strane se sla`u sa potpunim prestankom svih neprijateljskih vojnih aktivnosti na kopnu,
na moru i u vazduhu, uklju~uju}i:
a) Na kopnu:
1.- Ni jedna strana ne}e otvarati vatru preko svojih prednjih linija rasporeda,
2.- Nema pokreta unapred bilo koje jedinice ili pojedinca bilo koje strane,
3.- Nema oja~avanja postoje}eg prednjeg odbrambenog rasporeda,
4.- Nema preme{tanja jedinica na druge i povoljnije polo`aje.
b) Na moru:
5.- Potpuno uva`avanje principa slobodne plovidbe u skladu sa medjunarodnim pravom.
c) U vazduhu:
5.- Nema kori{}enja vazdu{nog prostora za bilo kakve vojne aktivnosti uperene prema drugoj
strani.
Strane su se saglasile da naprave dogovor radi uspostavljanja neposredne i direktne veze
izmedju sektorskih komandanata preko prednjih linija rasporeda, radi re{avanja svih
incidenata na mestu gde se dogode, da uspostave me{ovite timove za vezu radi re{avanja
lokalnih incidenata i da u potpunosti saradjuju sa kontrolnim mehanizmima tre}e strane, koji
}e biti uspostavljeni da bi pomogli u razja{njavanju najavljenih naru{avanja prekida vatre kada
je to potrebno.
U tu svrhu sve strane se obavezuju da daju naredjenje jedinicama pod njihovom kontrolom
da ne uzvrate vatru ako je vatra na njih otvorena, ukoliko se prvo ne obrate mehanizmima za
nadgledanje napred navedenim, te da obaveste unapred drugu stranu.
Ovaj dogovor u primeni stupio je na snagu u 18,00 ~asova 03. 01. 1992. godine po lokalnom
vremenu.
Ovaj dogovor ishodi{te ima u predlogu Predsedni{tva SFRJ od 9. novembra 1991. godine
Savetu bezbednosti OUN da hitno uputi mirovne snage UN radi za{tite gradjana na teritoriji
Hrvatske gde je ve}insko srpsko stanovni{tvo, a uvjet za upu}ivanje mirovnih snaga jeste
apsolutni i trajni prekid vatre.
39
55
Andrija.
56
Gojko.
57
Cyrus Roberts Vance.
58
Slobodan.
59
Franjo.
60
Veljko.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 39
Po predlo`enom konceptu mirovne snage UN bile bi razme{tene na podru~jima
administrativnih granica Hrvatske, a koje se nalaze iza linije dodira u momentu prekida vatre,
odnosno na podru~jima Krajine, Isto~ne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema i zapadne
Slavonije.
Ova podru~ja bila bi demilitarizovana i za{ti}ena podru~ja Ujedinjenih nacija van doma{aja
bilo kakvih oru`anih sastava, izuzev snaga UN koje bi, zajedno sa lokalnom milicijom,
preuzele potpunu fizi~ku za{titu stanovni{tva. Na tim podru~jima bile bi zadr`ane regionalne
i lokalne milicijske snage, a oru`je raspu{tenih paravojnih formacija bilo bi predato JNA ili
uskladi{teno na toj teritoriji i pod zajedni~kom kontrolom mesnih vlasti i snaga UN.
Vlast na oslobodjenim teritorijama vr{ili bi postoje}i regionalni i lokalni organi. Snage UN,
bi vr{ile uvid u postojanje ravnopravnosti gradjana od strane milicije, a svojim prisustvom i
autoritetom svetske organizacije onemogu}avale bi napade oru`anih snaga i ugro`avanje
stanovni{tva na tim teritorijama.
Naoru`ani vojni posmatra~i delimi~no bi se anga`ovali u nekim grani~nim delovima BiH i u
rejonu Dubrovnika.
Upu}ivanjem mirovnih snaga OUN obezbedio bi se trajan prekid oru`anih sukoba na
teritoriji Hrvatske, spre~ilo {irenje oru`anih sukoba na druga podru~ja u Jugoslaviji, a
Srpskom narodu u Hrvatskoj bi se garantovalo da se nad njim ne}e ponoviti usta{ki genocid.
Na taj na~in bi se stvorile i neophodne pretpostavke da se jugoslavenska kriza re{i politi~kim
sredstvima, na miran i pravedan na~in, {to je u interesu svih na{ih naroda.
U postoje}im okolnostima svaka druga orjentacija o~igledno bi vodila u rat, sa nepredvidivim
tokom, vremenom trajanja, ishodom i posledicama, te sa realnim mogu}nostima da se pro{iri
i van podru~ja Jugoslavije {to je i cilj sada{nje vlasti u Hrvatskoj, a tome te`i i Njema~ka.
Anga`ovanje mirovnih snaga UN bitno bi doprinelo ostvarivanju ciljeva za koje se narodi koji
`ele da `ive u Jugoslaviji zala`u. Zato je ono u interesu i JNA.
Jedino je tim putem mogu}e obezbediti i neophodnu politi~ku, diplomatsku, ekonomsku i
drugu podr{ku o~uvanju Jugoslavije i spre~iti razbija~ke planove grupe zemalja EZ.
Najva`niji zadatak u ovom trenutku je da se uspostavi mir, dosledno po{tuju sporazumi o
prekidu vatre i druge obaveze preuzete u Hagu i @enevi i omogu}i dolazak mirovnih snaga
OUN, kako bi se jugoslavenska kriza re{avala bez diktata, pretnji sankcijama i daljih
krvoproli}a.
Du`nost je svih pripadnika JNA, da se anga`uju na stvaranju uslova za takav rasplet krize.
Svako ko se protivi ovom konceptu, `eleo to ili ne, objektivno radi u korist secesionista i
Njema~ke.
Ovaj stav potkrepljuje ~injenica da su usta{ke snage kr{ile svako primirje, pa i dogovor od 02.
01. 1992. godine kada su posle 18,00 ~asova vr{ile ofanzivna dejstva po na{im snagama. Oni
su svesni da mirom gube, da ratom mogu manipulisati i medjunarodno javno mnenje i
medjunarodnu zajednicu, zbog ~ega }e i ubudu}e nastaviti sa provokacijama. Mi moramo
ostati dosljedni u po{tovanju sporazuma i na taj na~in demaskirati nacisti~ku filozofiju i
praksu sada{nje Hrvatske vlasti, ali ne}emo dozvoliti trpljenje gubitaka.
To pred nas postavlja zahtev visoke profesionalnosti, dosledno po{tovanje principa
subordinacije i komandnog odnosa, kao i visoku eti~nost.
Kada su u pitanju ovi zahtevi u zadnje vreme u zoni odgovornosti na{eg korpusa imamo
probleme koji se manifestuju, nespojivo sa eti~no{}u JNA, plja~kama, bahatim pona{anjem,
pa i primerima silovanja i nikakvom svrhom, a posebno ne vojnom svrhom, ubistava,
samovoljnog udaljavanja i neizvr{avanja naredjenja. Iz istorije ratova je poznato da nijedna
40
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 40
neeti~na formacija nije dobila rat, nu`no je do`ivela krah, jer su u svojoj biti negirale
disciplinu, komandni odnos, posredno i cilj rata. Takve formacije nisu bile realno politi~ko
sredstvo i nisu mogle realizirati politi~ki cilj.
Zbog toga je neophodno sve slu~ajeve kr{enja pozitivnih normi energi~no re{avati
adekvatnim restriktivnim merama.
Alibi za neprihvatljive postupke ne mo`e se tra`iti u neprijateljskoj strani, njihove postupke
moramo razobli~avati pred doma}om i medjunarodnom javno{}u.
Princip reciprociteta i juna{tva koristimo u borbi sa usta{ama, a ne sa stvarima i nedu`nim
ljudima.
Obezbedite da sa sadr`ajem informacije budu upoznati svi pripadnici jedinica, da pravilno
shvate izlo`ene stavove i da se anga`uju u njihovom ostvarivanju.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladi}, v.r.
M.P.
61
M.P.
62
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 5.
18
1992., sije~anj 8.
Informacija Komande 2. TG o politi~koj i vojnoj situaciji na podru~ju Jugoslavije te o
reakcijama iz Europe i svijeta na jugoslavenska zbivanja
KOMANDA 2. TG VOJNA TAJNA
Pov. broj 22/322-1 POVERLJIVO
08. 01. 1991. godine
KOMANDI TG 2
Na teritoriji R Hrvatske primirje se uglavnom po{tuje. U potpunosti je po{tovano na
prostoru zapadne Slavonije, Banije, Like, Korduna i Dalmacije. Do pojedina~nog i
povremenog otvaranja vatre dolazilo je na podru~ju Baranje i isto~ne Slavonije. Sa svim
slu~ajevima kr{enja primirja od strane oru`anih formacija R Hrvatske, odgovaraju}e
komande jedinica JNA upoznale su, shodno Sarajevskom dogovoru, predstavnike
posmatra~ke misije EZ. Na oru`ane provokacije pripadnici JNA nisu uzvra}ali. U Hrvatskoj
se nastavlja mobilizacija ljudstva i nabavka oru`ja iz inostranstva, a snage se grupi{u prema
isto~noj Slavoniji, Baranji, Baniji i u {irem rejonu Metkovi}a i Dubrovnika. Iz organa MUP-
a u ^apljini otpu{teni su svi milicionari srpske nacionalnosti. Ekstremisti SDA na podru~ju
41
61
Okrugli pe~at: Komanda 9. korpusa.
62
Prijemni pe~at: Komanda 180. motorizovane brigade R, pov. br. 61-1, 08. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 41
Bjeljine rade na formiranju jedinica koje bi u{le u sastav tzv. hand`ar divizije, a u rejonu
Biha}a vr{i se obuka diverzantsko-teroristi~kih grupa za izvodjenje akcija prema vojnim
objektima i srpskim selima.
Generalni sekretar OUN, Butros Gali,
63
i njegov specijalni izaslanik S. Vens
64
su ohrabreni i
zadovoljni ~injenicom da se ula`u napori kako bi se o~uvalo primirje, medjutim, ga OUN, i
pored toga, za sada, ne namerava da preporu~i slanje mirovnih snaga, sve dok ne bude
potpuno siguran da }e se primirje i odr`ati. Planira se hitno sazivanje sednice Saveta
bezbednosti OUN, a za po~etak bi se predlo`ilo slanje 50 dodatnih posmatra~a. U Londonu
se ocenjuje da je S. Vens ve} pripremio Nacrt plana Savetu bezbednosti OUN o slanju
mirovnih snaga, kao i da }e se sa planom malo pri~ekati dok ne bude siguran da se
dogovoreno primirje i odr`ava. Dolazak 50 dodatnih posmatra~a mo`e se o~ekivati za nedelju
dana, a po~etak dolaska glavnine mirovnih snaga tek za dvadesetak dana. Istovremeno u
Londonu smatraju da bi stav M. Babi}a
65
i Kninske krajine mogao da baci u vodu sve
planove.
Rezervu prema stavu M. Babi}a
66
ima i Pariz, koji ina~e pri`eljkuje da se primirje odr`i i
dogovori po{tuju. Cene da bi u narednih deset dana moglo do}i do raspleta jugoslovenske
krize i pitaju se ~emu nova runda mirovne konferencije o Jugoslaviji ako OUN ima svoj plan
re{enja krize. Gr~ka }e priznati Sloveniju i Hrvatsku 15. 01., ako to budu u~inile i druge
~lanice EZ, Makedoniju ne}e, sve dok ista ne promeni ime, i u sastav ugradi klauzulu da
nema teritorijalne pretenzije. MIP Bugarske, u razgovoru sa na{im ambasadorom u Sofiji,
izjavio je da }e Bugarska priznati Sloveniju, Hrvatsku i Makedoniju nakon 15. 01. zajedno sa
ve}om grupom evropskih zemalja.
Neka SJI
67
u Nema~koj kritikuju Kola
68
i Gen{era
69
i iznose, da je priznavanje Hrvatske velika
gre{ka nema~ke politike pona{anjem sa pozicije sile, i bez ose}aja mere za politi~ke odluke
ovakvog karaktera. Njema~ka je kod svojih zapadnih partnera probudila sumnje u sklonost
ka aroganciji mo}i, i napustila je politiku, prema Jugoslaviji, koju zastupa ve}ina njezinih
partnera i to na upadljivo iritiraju}i na~in, {to pobudjuje sumnje u dobre namere Nema~ke.
Nakon poslednjih organizacijsko-formacijskih i kadrovskih promena u JNA izra`eni su brojni
zahtevi novinara za ostvarivanje kontakata, vodjenje razgovora i tra`enja izjava i intervjua, sa
novopostavljenim komandantima vojnih oblasti i korpusa.
I pored precizno utvrdjenih postupaka i nadle`nosti u informiranju javnosti u Oru`anim
snagama, potrebno je da se s tim u vezi dosledno pridr`ava stavova Saveznog sekretara za NO
izlo`enih u Naredjenju Pov. br. 6-120, od 14. 11. 1991. godine.
Svaki javni nastup pripadnika JNA treba biti odobren od pretpostavljene komande.
K O M A N D A N T
pukovnik
^edomir Bulat, v.r.
42
63
Boutros Boutros Ghali.
64
Cyrus Vance.
65
Milan.
66
Isto.
67
Sredstva javnog informiranja.
68
Helmut Kohl.
69
Hans Dietrich Genscher.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 42
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6019.
19
1992., sije~anj 11.
Sarajevo
Izvje{}e Komande 2. vojne oblasti o provo|enju mjera i postupaka s ciljem potpune
realizacije dogovorenih mjera o apsolutnom prekidu vatre prema Sarajevskom sporazumu
od 2. sije~nja 1992. godine
Komanda 2. vojne oblasti
Poverljivo broj 25/142-16
Dana 11. 01. 1992. godine
Komandi: 4. K, 5. K, 9. K, 17. K, IKM 2. VO na znanje
Na{im naredjenjem int. broj 09/3123-1 od 10. 01. 1992. godine naredili smo mere i
postupke koje treba sprovoditi u cilju potpune realizacije dogovorenih mera o apsolutnom
prekidu vatre od 03. januara 1992. godine.
I pored potpisanog sporazuma koji obavezuje obe strane da njegove stavove po{tuju, pokazala
su se na{a predvidjanja, da }e protivni~ka strana nastaviti sa njegovim kr{enjem i
provokacijama, kao sasvim realna.
Oru`anim snagama Hrvatske i vrhovni{tvu ne odgovara brzi dolazak plavih {lemova u
funkciji mirovine misije OUN. Hrvatska strana je, u {irem zahvatu fronta, dosta selektivno,
ali vrlo perfidno, biraju}i ciljeve i vreme, vi{e puta naru{ila prekid vatre.
Tragi~ni dogadjaj sa obaranjem helikoptera Mirovne misije iskori{ten je na hrvatskoj strani,
da uveri svoje saveznike na Zapadu kako je JNA izvan kontrole vrhovnog komandovanja i
spremna da minira postignuto zati{je na frontu i onemogu}i dolazak predhodnice plavih
{lemova kao i rad postoje}e misije EZ.
S obzirom na kriti~nost trenutka, na{a je obaveza da izbegnemo sve optu`be da je JNA nosilac
akcija koje naru{avaju primirje, ~ak i u slu~ajevima nu`ne potrebe da se odgovori neprijatelju.
Obezbediti dosledno sprovodjenje mog naredjenja int. broj 09/3123-1 od 10. januara 1992.
godine i u tom cilju dopunjujem ta~ku 5. pod a) da izvestite i slede}e: kada, kojim
naoru`anjem, po kojoj jedinici, po kom rejonu je otvarana vatra, ~ime (sa koliko sredstava i
municije), kao i to da li ste predhodno uspostavili kontakt sa suprotnom stranom, zahtevali
momentalni prekid naru{avanja sporazuma, izvestili posmatra~ku misiju, upozorili da }e te
uzvratiti vatrom. Ako je u potpunosti postupljeno po ta~ki 5. naredjenja, a protivnik nije
prekinuo vatru, uzvratite vatrom.
Neophodno je da se u periodu koji predstoji izvr{e poja~ane mere fortifikacijskog
utvrdjivanja, ~ime }e se pove}ati stepen otpornosti vatrenih ta~aka, borbenih polo`aja i
komandnih mesta.
43
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 43
Na dejstva koja ne predstavljaju napade orudjima ve}eg kalibra i koja nemaju efekte uzdr`ati
se maksimalno od uzvra}anja vatrom, a istovremeno biti spreman i u punoj b/g, za eventualno
odbijanje napada.
Energi~no spre~avati samovoljno pona{anje i grubo kr{enje naredjenih mera. Pravovremenim
informisanjem spre~iti {pekulacije o armiji, njenoj ulozi, mogu}nostima i opredeljenju njenog
sastava. Spre~avati emotivna, nekontrolisana i proizvoljna reagovanja koja uti~u na ugled
pripadnika JNA i OS u celini, posebno kada se ti~e odluka i stavova Vrhovne komande i [taba
VK.
Ponovno proradite i striktno sprovodite u `ivot naredjenje o radu jedinica u zimskim
uslovima str. pov. broj 09/75-637 od 14. 10. 1991. godine i naredjenja NG[ u odnosu prema
mirovnim snagama str. pov. broj 587-1/91.
K o m a n d a n t
general-pukovnik
Milutin Kukanjac, s.r.
M.P.
70
M.P.
71
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
20
1992., sije~anj 11.
Vrhovine
Izvje{}e Komande 2. li~ke brigade Komandi 6. li~ke divizije o sukobima izme|u lokalnih
politi~ara i Komande brigade
KOMANDA VOJNA TAJNA
2. L I ^ K E B R I G A D E STROGO POVERLJIVO
SP Br. 10-137
11. 01. 1991. god.
Naru{avanje b/g
i z v e { t a j dostavlja
KOMANDI 6. li~ke divizije
na li~nost komandanta
Od po~etka primirja u zoni odgovornosti brigade poja~ane su aktivnosti na stvaranju
nepoverenja prema komandi i aktivnim stare{inama. Pojedini ~lanovi ratnog predsedni{tva i
pripadnici SUP-a Korenica dolaze u jedinicu i kroz proturanje glasina negativno uti~u na
stanje u jedinicama i podsti~u na neodlazak na polo`aj za odbranu.
44
70
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav broj 1207, 11. 01. 1992.
71
Prijemni pe~at: Komanda 9. korpusa, pov. br. 73-1, 11. 1. 1992. god.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 44
S druge strane preko svojih istomi{ljenika i pojedinaca u SUP Vrhovine prenose zahteve kako
komanda mora obezbediti da svi idu na polo`aj.
Molim vas da se skrene pa`nja svim onima koji su van zone odgovornosti brigade a dolaze u
istu najave svoj dolazak ili se predhodno jave u komandu brigade jer }u u suprotnom biti
prinu|en da preduzimam mere u okviru svojih nadle`nosti i ovla{}enja, bez obzira o kome se
radilo.
U zonu odgovornosti brigade upu}uju se neke IG iz Korenice, Plitvica i sli~no, a da iste nisu
najavljene komandi.
Molim Vas da se ovo pod hitno spre~i jer mo`e vrlo lako do}i do me|usobnih sukoba i
tragi~nih posledica.
KOMANDANT
pukovnik
Bo`o Hini}, v.r.
M.P.
72
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
21
1992., sije~anj 13.
Gra~ac
Izvje{}e Komande 9. mtbr Komandi 8. operativne grupe o moralno psiholo{kom stanju u
jedinici, gubicima te problemima u popuni jedinice vojnim obveznicima, naoru`anjem i
opremom
KOMANDA 9. mtbr VOJNA TAJNA
Pov. broj 23-116 POVERLJIVO
13. 01. 1992. godine
Referisanje komandantu
8. operativne grupe.-
1.- Brigada je formirana u vremenu od 07-10. 10. 1991. godine u garnizonu Ni{ od slede}ih
jedinica:
od formacijskih jedinica brigade;
komanda brigade;
komanda stana;
~eta veze;
1. mtb;
mpoad (bez spoab 90 mm) sve po mirnodopskoj formaciji;
~eta vojne policije po ratnoj formaciji;
45
72
Okrugli pe~at: Komanda 2. li~ke brigade.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 45
pozb po posebnoj formaciji;
had 122 mm sa formacijskim sredstvima 9. mtbr, a ljudstvo iz garnizona Pirot, Leskovac,
Bitolj i Ni{ (4. mtbr);
2. mtb sa ljudstvom i TMS iz Ki~eva i Bitolja (84. mtbr);
3. mtb sa ljudstvom iz garnizona Prizren i Titova Mitrovica (549. pmtbr);
izvidja~ka ~eta sa ljudstvom i TMS iz garnizona Pirot (4. mtbr);
lad PVO sa ljudstvom i sredstvima iz 592. mtbr (Kumanovo);
in`b sa ljudstvom i TMS iz garnizona [tip;
okb sa ljudstvom iz 4. mtbr, 9. mtbr i 592. mtbr (Pirot, Zaje~ar i Kumanovo) sa SRT iz
kasarne u s. Logori{te.
U vremenu od 10-13. 10. 1991. godine brigada bez 3. mtb izvr{ila je mar{ u rejon upotrebe
i 15. 10. posela zonu odbrane.
U vreme formiranja i dovodjenja brigade iz njenog sastava je dezertiralo 91 vojnik i 1 oficir,
od ~ega je 14 vojnika uhva}eno i privedeno u sastav brigade.
Po posedanju zone odbrane brigada je izvodila aktivnu odbranu i sadejstvovala u akciji
deblokade kasarne u s. Logori{te.
Do sada smo imali slede}e gubitke:
a) u `ivoj sili:
poginulo 28 vojnika i 2 oficira iz sastava brigade i 12 pripadnika JTO pridatih brigadi;
ranjeno 116 vojnika i 7 stare{ina iz sastava brigade i 48 pripradnika JTO;
zbog samoranjavanja povredjeno je 11, a zbog raznih drugih povreda 7 vojnika.
Od ukupnog broja povredjenih u jedinicu je vra}eno do sada 37 vojnika i 1 stare{ina, a 96 je
na le~enju i bolovanju.
Od momenta polaska na rati{te do danas iz brigade je dezertiralo 167 vojnika i 14 stare{ina,
od toga je privedeno 30 vojnika, a dvojica stare{ina se sami vratili.
16 vojnika pobeglo je sa li~nim naoru`anjem i jednim m/v. Od ukupno 14 stare{ina ima:
Makedonaca 5, Muslimana 4, Albanaca 2, Srba 3 (2 su se vratila).
b) u tehni~kim MS:
uni{teno:
mitraljez M-84 3 komada,
pu{komitraljez 7,62 mm 6 komada,
automatska pu{ka 7,62 mm 10 komada,
BsT 82 mm 1 komad.
o{te}eno:
pi{tolj 7,62 mm 6 komada,
automatskih pu{aka 7,62 mm 25 komada,
PM 7,62 mm 12 komada,
mitraljez M-84 3 komada,
MB-82 mm 2 komada,
MB-120 mm 1 komad,
BsT-82 mm 2 komada,
mitraljez D[KM 12,7 mm za tenk T-55 3 komada,
PAt 30/2 (Praga) 2 komada,
OIA BRDM-2 1 komad.
46
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 46
2.- Stanje TMS prikazano je u pregledu (prilog ovom referisanju).
73
3.- Pregled popune neborbenim m/v:
Iz armijskog fonda:
putni~ka m/v 2 komada,
terenska m/v 13 komada,
teretna 4,5-5 t 275 komada,
terenska T-7 (vu~na) 32 komada,
terenska T-11 (vu~na) 20 komada,
sanitetska m/v 8 komada,
m/v za vezu 17 komada,
m/v radionice 6 komada,
dizalice 1 komad,
m/v ACV 6 komada.
Ukupno iz AF 383; iz PF 7; svega: 390 m/v.
Od ukupnog broja 390 m/v u borbenim dejstvima uni{teno je:
1 terensko m/v,
10 teretnih 4,5-5 t,
1 vu~no TAM-150 T-11 (voza~ pobegao sa vozilom),
2 vu~na TAM 110 T-7.
Ukupno: 14 m/v.
Sada{nja popuna iznosi 376 m/v ili 94,4%.
Problemi:
a) Neophodno je izvr{iti popunu sa slede}im vrstama neborbenih m/v:
terensko 1 m/v,
teretna 10 m/v,
vu~no TAM 150 T-11 1 m/v.
Ukupno nedostaje 12 m/v.
b) Neophodno je potrebno 34 voza~a radi zamene rezervnih voza~a koje je trebalo otpustiti
27. 12. 1991. godine.
c) Takodje, nakon otpusta vojnika novembarske i decembarske partije 1990. godine bi}e
potrebna popuna sa 64 voza~a.
d) Pregled popune borbenim vozilima:
tenk T-55 23 komada,
tenk nosa~ mosta 1 (za GR);
tenk za izvla~enje (TZI) 1,
BTR 50 PK 1,
PRAGA V-3 S (sa PAt 30/2) 10,
OIA BRDM-2 3,
BOV M-70A 8.
47
73
Prilog nije prona|en uz izvornik.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 47
4.- Brigada je popunjena po slede}em:
Oficirima:
sleduje: 166 AVL i 6 RVS,
ima: 154 AVL i 12 RVS.
Nepopunjene du`nosti oficira su:
1. mtb: komandir 3. voda (MB-82 mm) mMB~.
2. mtb: komandir 2. voda u mMB~.
3. mtb: komandant bataljona; komandir PO voda 3. mt~.
okb: zamenik komandanta bataljona.
had-122 mm: komandir voda veze u komandnoj bateriji; komandir 2. voda 2. hab.
Mladjim oficirima:
sleduje: 104 AVL i 8 RVS,
ima: 89 AVL i 11 RVS.
Nedostaje mladjih oficira:
komanda brigade: referent za org. mob. poslove.
u 1. mtb: ~etni stare{ina u pozadinskoj ~eti; komandir 3. strelja~kog voda 2. mt~.
u 2. mtb: komandir 3. voda 3. mt~.
u 3. mtb: komandir 3. strelja~kog voda 3. mt~.
u okb: komandir 3. voda mehanizovane ~ete. (motorizovana)
74
u had-122 mm: ~etni stare{ina u 1. i 2. hab.
lad PVO: ~etni stare{ina lab 20/3 mm.
in`b: dvojica ~etnih stare{ina.
mpoad: referent op{tih poslova.
Vojnicima:
sleduje vojnika: stalnog sastava 2.562, a ima 1.803; rezervnih vojnika sa kriznog podru~ja
sleduje 57 a ima 40; ostalih sleduje 232 a ima 1236, dobrovoljaca ima 57.
Ukupno vojnika sleduje 2862 a ima 3136.
Od ovog broja do 10. 02. 1992. godine otpusti}e se jo{ 902 vojnika tako da }e u brigadi
ostati 2.234 vojnika, a nedostaja}e jo{ 611 vojnika.
Problem otpusta vojnika Hrvata ostaje i dalje nere{en.
Nedostaje VES-ti:
11101 = 121 11206 = 52 11301 = 3
11102 = 31 11207 = 15 11304 = 6
11103 = 91 11208 = 3 11314 = 5
11104 = 51 11209 = 2 11342 = +21
11105 = 32 11217 = 15 11343 = 0
11108 = 11 11221 = 3 11401 = 0
11223 = 33 11402 = 3 11403 = 2
11405 = 1 11812 = 10 12409 = 2
11406 = 2 12101 = 2 12412 = 2
11407 = 2 12102 = 4 12413 = 1
11408 = 2 12105 = 1 12418 = 2
11409 = 1 12107 = 8 12501 = 10
11701 = +12 12108 = 3 12701 = 64
48
74
Dopisano rukom.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 48
11704 = 3 12109 = 3 12021 = 8
11706 = 5 12117 = 2 13805 = 3
11725 = 2 12118 = 2 13806 = 0
11742 = 1 12119 = 2
11801 = 14 12121 = 4
11807 = 1 12126 = 1
11808 = 2 12402 = 2
11810 = 2 12403 = 8 SVEGA: 628
Problemi:
80% sastava brigade neprekidno je anga`ovano na prednjem kraju odbrane bez ikakve
mogu}nosti izvla~enja iz borbe radi odmora i zamene.
[irina zone odbrane brigade do 04. 12. 1991. godine bila je oko 50 km a sada je 35 km.
Sastav brigade je heterogen (iz 14 garnizona, ve}ina vojnika iz motorizovanih bataljona ~ine
vojnici iz grani~nih jedinica).
Jedinice iz 42. korpusa upu}ene su na rati{te sa obja{njenjem da idu u prekomandu.
U nekim jedinicama izuzetno lo{e stanje TMS (2. mtb), intendantske opreme, za{titnih
sredstava ABHO, in`injerijskog alata i sli~no.
Jedinice su upu}ivane na rati{te bez posebnih vojno-stru~nih, materijalno-tehni~kih,
moralnih i bezbedonosnih priprema, bez odgovaraju}e VES-ti i potrebne vojno-evidencione
dokumentacije.
I poslednja popuna ljudstva izvr{ena je sa istim problemima.
5.- Moralno-psiholo{ko obezbedjenje borbenih dejstava:
U fazi pripreme 9. mtbr za izvr{enje zadatka moral u svim jedinicama brigade bio je na
izuzetno visokom nivou. Borbeni moral stare{ina i vojnika gradili smo na slede}im
postavkama:
borba protiv neonacizma u Republici Hrvatskoj,
spre~avanje genocida nad pripadnicima JNA u Republici Hrvatskoj i srpskim
stanovni{tvom,
oslobadjanje blokiranih kasarni i pripadnika JNA,
nadmo}nosti na{ih snaga.
Obezbedili smo da svaki vojnik i stare{ina poznaje zadatak svoje i vi{e jedinice, a u izvodjenju
odbrane nema odstupanja.
Li~nim uveravanjem, isticanjem pozitivnih primera i li~nim primerom spre~avali smo kod
vojnika strah, defetizam i paniku.
Neposrednim uticajem trudili smo se da spre~imo dezerterstva vojnika i stare{ina, iako su ona
bila i to:
u fazi formiranja jedinice i mar{a do rejona upotrebe ukupno 91 vojnik i 1 stare{ina su
dezertirali (od toga je 14 vojnika privedeno u jedinicu);
u toku izvodjenja b/d do danas ukupno je dezertiralo 167 vojnika, 14 stare{ina (od toga je
uhva}eno i privedeno u jedinicu 30 vojnika, a 2 stare{ine su se sami vratili), a od onih koji su
dezertirali 16 je sa li~nim naoru`anjem i 1 m/v.
Od vojnika koji su dezertirali najvi{e je Albanaca, Makedonaca, Muslimana i Hrvata.
Kroz naredjenja, obja{njenja, upozorenja i informacije spre~avali smo kradju, plja~ku i
uni{tavanje imovine. U slu~ajevima nepo{tovanja preduzimali smo energi~ne mere, po~inioce
smo odmah li{avali slobode i pokretali krivi~ne prijave.
49
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 49
Gotovo svakodnevno smo organizovali obilazak jedinica, razgovor sa vojnicima i stare{inama,
pozitivne primere smo isticali a negativne smo razre{avali uz anga`ovanje psihologa, organe
za MV i na~elnika bezbednosti. Psihologa smo anga`ovali po planu Komande ili po zahtevu
pot~injenih jedinica.
Za vreme izvodjenja b/d i boravka jedinice u rejonu izvr{enja zadatka, od disciplinskih mera
i kazni izrekli smo slede}e mere:
zatvor 60 dana za 17 vojnika,
zatvor 30 dana za 1 vojnika, i
pritvor 30 dana za 6 vojnika.
Protiv 29 lica se vodi ili je vodjen krivi~ni postupak.
U zadnje vreme, a zbog izuzetno slo`enih meteo uslova, du`ine boravka na rati{tu, linijske
organizacije odbrane i nemogu}nosti zamene jedinica, u jedinicama se ose}a zamorenost
vojnika i stare{ina, {to se u odredjenoj meri odra`ava i na borbeni moral.
6.- Tehni~ko obezbedjenje:
Problem je povremeni nedostatak pojedinih vrsta municije u POB (mine 120 mm, mine
82 mm, metak 82 mm za BsT).
U tehni~kom odr`avanju problemi su:
obezbedjenje r/d i sklopova za m/v TAM-5000, TAM-110 T-7, 150 T-11 i to
elektropokreta~a i alteratora;
nedovoljni kapciteti za odr`avanje m/v. Neophodna je popuna sa 2 automehani~ara, 1
autolektri~arem, tenkovskim mehani~arem, opti~arem i artiteljerijskim mehani~arem;
ispunjeni eksploatacioni resursi za agregate, KOS-ove;
nedostatak akumulatora 12V 110 Ah, 12V 143 Ah, baterijskih ulo`aka;
nedostatak guma za m/v TAM-5000 i TAM-150 T-11;
put dotura za municiju u jednom pravcu je 100 km, a za gorivo i r/... 200 km;
princip snabdevanja je ka sebi;
dug je put zahteva koje dostavljamo do kona~ne realizacije i re{avanja problema.
7.- Problemi intendantskog obezbedjenja:
jednoli~na ishrana;
nema uvek u`ine za vojnike;
nema dovoljno rezervne ode}e i rublja za presvla~enje ljudstva.
Mladi vojnici su do{li nekompletni i nemaju:
pribore za jelo,
{atorska krila,
}ebad,
~arape i
pojedine delove ode}e (ve{).
Potro{ni materijal do sada je obezbedjivan u minimalnim koli~inama, a pre svega:
pasta za obu}u,
deterd`ent za sudje,
sapun za umivanje i brijanje,
konac, igle, dugmad,
`ileti, toalet papir.
Sve potrebe su do sada redovno realizovane.
VB/RG
50
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 50
KOMANDANT
p o t p u k o v n i k
Mom~ilo Mom~ilovi}, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5012.
22
1992., sije~anj 13.
Knin
Zapovijed [taba TO SAO Krajine o potrebi jednozna~nog obilje`avanja ljudstva i smanjenja
nekontroliranog utro{ka municije
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST KRAJINA VOJNA TAJNA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE POVERLJIVO
Br. pov. br. 49/92
13. 01. 1992. god.
K N I N
Preduzimanje mera oko ~uvanja
municije i na~in obele`avanja
boraca, dostavlja.-
U ovim te{kim vremenima, kada je svaki dobronameran ~ovek potreban za odbranu R. S.
Krajina, a u cilju smanjenja nekontrolisanog otro{ka municije kod jedinica koje nisu
anga`ovane u prvom borbenom e{alonu i na~ina jednoobraznosti obele`avanja ljudstva kod
jedinica;
N A R E \ U J E M :
1. Sa svim jedinicama odr`ati sastanke vojnih kolektiva i ukazati na negativnu pojavu
nekontrolisanog utro{ka municije, a naro~ito za vreme odigravanja sportskih nadmetanja ili
u toku proslave vjerskih i drugih praznika. Municija se mora racionalno upotrebljavati u
odbrani od iznenadnog napada od usta{a kao i same kontrole radi popune.
2. Na sastancima ukazati borcima na na~in no{enja l/n na javnim mestima, komandama,
ustanovama i javnim lokalima (kafi}ima). U ovim navedenim objektima a posebno u
kafi}ima zabraniti svaki odlazak sa l/n.
75
3. Objasniti vojnicima-borcima TO da se u svim jedinicama jedinstveno obele`avanje kako
na uniformi tako i na kapama, bez obzira na strana~ku i ideolo{ku pripadnost kako bi se
moglo lak{e politi~ki delovati na podizanju morala i motivisanosti boraca u borbi protiv
zajedni~kog neprijatelja usta{a. Skrenuti pa`nju u jedinicama i {tabovima TO da }e se
51
75
Linije.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 51
jedinstveno vr{iti obele`avanje pripadnika JNA i TO u martu mesecu prema oznakama koje
je dostavio SSNO.
LD/SM
ZAMENIK KOMANDANTA
pukovnik
Du{an Kasum, v.r.
M.P.
76
Ra|eno u 6 primj.
i dostavljeno:
Op[TO Knin, Benkovac, Obrovac
Komandi 2. Operativne zone,
Komandi 3. Operativne zone.
Izvornik, strojopis, }irilica
HR-HMDCDR, 6. kut. 4.
23
1992., sije~anj 13.
Sarajevo
Obavijest Komande 2. vojne oblasti komandama korpusa o dolasku i programu boravka
~asnika za vezu UN-a u razdoblju od 12. do 16. sije~nja 1992. godine
Komanda 2. vojne oblasti
Interno broj 25/142-31
Dana 13. 01. 1992. godine
Komandi: IKM 2. VO, 5. K, 9. K, 10. K
Kabinet na~elnika G[ OS SFRJ dostavio nam je zabele{ku o dolasku i programu boravka
oficira za vezu UN u vremenu od 12. do 16. januara 1992. godine, int. broj 21-1 od 31. 01.
1992. godine.
Sadr`aj zabele{ke.
Na osnovu poslatih telefaksa i telefonskog razgovora koji je sa njim u medjuvremenu
obavljen, zamenik vojnog savetnika generalnog sekretara UN pukovnik Neikki Purola (Finac)
nas je obavestio da }e se svi oficiri za vezu UN koji su predvidjeni za odlazak u Jugoslaviju,
skupiti 12. januara (nedjelja) u Be~u. Sutradan 13. januara (ponedeljak) ima}e radni sastanak
sa {efom ~itave grupe australijskim pukovnikom John Wilsonom radi upoznavanja sa
zadacima koji ih ~ekaju u Jugoslaviji. Na ovom sastanku bi}e odredjeni i timovi (po tri oficira
za vezu) koji }e biti deta{ovani kod pojedinih komandi sa obe strane.
52
76
Okrugli pe~at: SAO Krajina, [tab TO, Knin.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 52
Jugoslovenske vlasti su od strane UN zamoljene da se za prevoz oficira za vezu, koji dolaze na
stranu JNA, po{alje u Be~ avion radi prevo`enja do Beograda 14. januara (utorak), sa
poletanjem u 10,00 ~asova. Ve} je odredjeno da to bude AN-26 koji }e sa aerodroma
Batajnica poleteti za Be~ 14. januara u 06,00 ~asova. Prema poslednjim informacijama, u
Beograd }e doputovati grupa od 22 oficira za vezu, uklju~uju}i i {efa grupe pukovnika
Wilsona i nekoliko administrativnih slu`benika, ~iji broj jo{ nije poznat. Sletanje na
aerodrom Sur~in predvi|eno je 14. januara oko 12,00 ~asova (grupa oficira za vezu pri
Glavnom sto`eru u Zagrebu preuze}e hrvatske vlasti).
Iz grupe odredjene za odlazak na na{u stranu, 8 oficira }e, umesto za Beograd, krenuti 14.
januara iz Be~a za Pizu
77
u Italiji, gde se nalazi snabdeva~ka baza UN, kako bi preuzeli
terenska vozila sa radio uredjajima motorola i drugom opremom. Ova vozila bi}e iz Pize
dovezena na na{u stranu pravcem Se`ana-Zagreb-Karlovac, gdje bi se u rejonu Karlovca
organizovao prolazak kroz polo`aje na na{u stranu. Konvoj ovih vozila zatim nastavlja put za
Beograd, gde se o~ekuje 16. januara.
Do~eku na aerodromu Sur~in 14. januara u 12,00 ~asova prisustvova}e ~lan Dr`avnog
komiteta za saradnju s mirovnim snagama UN general major Slavko Jovi}, generalni sekretar
ovog komiteta Mile Pe{ut, oficir za vezu Predsedni{tva SFRJ Milenko @ivulj i pukovnik
Ljubi{a Isakovi} iz operativne grupe JNA za saradnju sa mirovnim snagama UN. Posle
pozdrava i kra}eg zadr`avanja na aerodromu, grupa kre}e autobusom za hotel
Interkontinental, gde }e biti sme{tena.
Pukovniku Wilsonu bi}e ponudjeno alternativno da sa jo{ 3 oficira svoje komande i 3 oficira
za vezu koji }e biti deta{ovani pri na{em G[ OS, smesti u vilu u Ul. Andre Nikoli}a, ili da do
odlaska svih oficira na teren ostane sa njima u hotelu (naime, predvidjeno je da komanda
grupa od 4 ~lana, zajedno sa 3 oficira za vezu koji }e biti pri na{em G[, budu sme{teni u vili
u Ul. Andre Nikoli}a).
14. i 15. januara sve oficire za vezu UN primi}e u palati Federacije predsednik Dr`avnog
komiteta i ~lan Predsedni{tva SFRJ dr. Borisav Jovi}, ta~an termin jo{ nije utvrdjen.
Timovi od po 3 oficira za vezu UN sa na{im oficirom za vezu, prevodiocem i voza~em
krenu}e u odgovaraju}e korpuse 15. i 1. januara, zavisno od dogovora sa {efom grupe
pukovnikom Wilsonom. Timovi za Dalj i [id krenu}e direktno iz hotela terenskim vozilom
Puch sa oznakom UN, dok }e ostali timovi za Biha}, Knin, Banja Luku i Bile}u biti preve`eni
avionom RV. Sve ove grupe }e na aerodromima Biha}, Banja Luka i Titograd sa~ekati terenska
vozila Puch, koja }e u medjuvremenu biti poslata iz Beograda, koja }e ih sa~ekati, odvesti do
komandi korpusa i biti im dalje na raspolo`enju.
Sastav pojedinih timova za vezu UN koji }e biti deta{ovani kod na{ih korpusa jo{ nije poznat.
Verovatno da }e sastav ovih timova biti nacionalno me{ovit. Medjutim poznat nam je samo
nacionalni sastav i ~inovi oficira za vezu UN koji }e biti rasporedjeni na obe strane. Dolaze
oficiri 18 zemalja sveta, koji su i do sada bili u raznim misijama UN, i to:
Australija 1 pukovnik, {ef grupe
Banglade{ 3 majora
Brazil 1 major
Kanada 3 majora
Egipat 3 majora
Finska 1 major i 2 kapetana
53
77
Pisa.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 53
Francuska 3 majora
Gana 3 majora
Kenija 3 majora
Venecuela 2 majora
Irska 3 majora
Malezija 3 majora
Norve{ka 1 major
Pakistan 2 majora i 1 kapetan
[vedska 1 potpukovnik i 2 majora
Rusija potpukovnik i 2 majora
[vajcarska
78
2 kapetana i
Velika Britanija 1 major i 2 kapetana.
Pom. k-danta za MV i PP
general-major
Milan Aksentijevi}, s.r.
M.P.
79
M.P.
80
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
24
1992., sije~anj 13.
Sarajevo
Obavijest Komande 2. vojne oblasti pod~injenim korpusima i jedinicama o napetostima u
Jugoslaviji te o mjerama i aktivnostima koje vojska treba poduzeti kako bi sprije~ila iste
Komanda 2. VO
Str. pov. br. 9/79-94 h i t n o
13. 01. 1992. godine
- na li~nost komandanta ili N[
Komandi 4., 5., 9., 10., 17. K, 389. rabr i 530. PoB
Od NG[ OS SFRJ, dobili smo akt slede}e sadr`ine:
Imaju}i u vidu da se situacija u zemlji sve vi{e komplikuje kako na medjunacionalnom
(republi~kom) i medjustrana~kom, tako i na medjunarodnom planu u vezi sa krizom u na{oj
zemlji, to je sve neizvesnije kako }e se pona{ati pojedini faktori u zemlji i u inostranstvu.
54
78
[vicarska.
79
Prijemni pe~at: Komanda 9. korpusa, 14. 01. 1992.
80
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 1474, 14. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 54
Eventualno priznavanje samostalnosti pojedinih republika od strane nekih dr`ava EZ pa i {ire
mo`e bitno da uti~e na op{tu situaciju u zemlji, {to podrazumeva i na odnose sa JNA,
posebno od strane nekih rukovode}ih struktura i njihovih paravojnih formacija.
U proceni mogu}eg razvoja dogadjaja posebno treba sagledati stanje i mogu}nosti aktivnih
dejstava paravojnih formacija R. Hrvatske, i ekstremnih stranaka u BiH i R. Makedoniji.
Proceniti mogu}e vreme, pravce (rejone i objekte) dejstva. Za to je posebno va`no stalno
pra}enje aktivnosti protivnika.
Iz takve procene izvu}i zaklju~ke o merama i aktivnostima koje treba preduzeti, pre svega na
spre~avanju: svih vidova iznenadjenja, brzine prodora snaga protivnika, nano{enju gubitaka
neprijateljskim snagama i ugro`avanja do sada postignutog uspeha.
U tom cilju zna~ajno treba pove}ati budnost u svim objektima: merama borbenih
obezbedjenja i obezbedjenju borbenih dejstava dati prioritet na svim nivoima. Komandanti
vi{ih nivoa izvr{i}e kontrolu sprovodjenja planiranih mera i poduzeti mere da se uo~ene
slabosti odmah otklone, najkasnije do 15. 1. 1992. godine.
Obezbedite doslednu realizaciju naredjenih mera i punu borbenu gotovost svih sastava.
K o m a n d a n t
general-pukovnik
Milutin Kukanjac
M.P.
81
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
25
1992., sije~anj 14.
Biha}
Izvje{}e Komande 10. korpusa JNA o stanju i kontroli artiljerijskog naoru`anja u 7.
operativnoj grupi
KOMANDA 10. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 04/45-1 STROGO POVERLJIVO
od 14. 01. 1992. g. Ev. br. ________________
Analiza sagledavanja stanja po
rodu artiljerija u 7. OG,
dostavlja.-
KOMANDI___________________
55
81
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 382, 14. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 55
Dana 14. 01. 1992. g. izvr{en je ekipni obilazak Komande 7. OG na KM [amarica (tt 616
Piramida), a po rodu artiljerija o stanju izneo je NA pukovnik Vukosavljevi} Slobodan.
1.- Jedinice OG-7 po slede}em:
7. brTO Kostajnica;
17. brTO Sisak;
11. brTO Dvor na Uni;
622. mtbr Petrinja;
592. mtbr (Kumanovska) Glina-Petrinja;
1. brTO Glina;
6. mpoap u dva dela: s. Blinja i Topusko.
2.- 257. mtbr i 6. map rasformirani, a njihova art. orudja rasporedjena po zahtevu formirani
mad-ovi u mtbr i brTO.
3.- 1. mad 1. brTO:
Komanda mad-a;
KV mad-a;
hab 155 mm M-1 6 orudja (iz 6. map-a);
hab 105 mm M2A1 4 orudja (iz 257. mtbr);
bvbr 128 mm M-63 P 2 orudja (6. map);
poab 76 mm M-42 6 orudja;
tab 76 mm M-48 B-1 6 orudja;
Svega: 24 orudja.
NA 1. brTO k I kl Rudan Miroslav, ujedno i K-dant mad-a.
U divizionu nedostaje 17 oficira i 17 m/o.
U toku je formiranje baterija B-1 i M-42. U divizionu je predvidjeno da ima labPVO od 8
orudja i poz. vod.
mad: sleduje: ima:
oficira 38 20;
ml. oficira 18 9
vojnika 378 188
SVEGA: 434 217 ili 50%
4.- 7. brTO nema mad posebnu formaciju.
K-da mad-a;
KV mad-a;
b 76 mm M-48 B-1; 6 orudja;
b 76 mm M-42 6 orudja;
hab 105 mm 6 orudja:
abvbr 128 mm P 2 orudja;
SVEGA: 20 orudja
U toku je fomiranje baterija B-1 i M-42. Divizion je popunjen sa 99 vojnika, a nedostaje oko
100 v/o. ili oko 50%.
K-dant mad-a je RVS, ujedno NA, a treba aktivni stare{ina. Nema 23 0,12r.
5.- 17. brTO: K-dant mad-a uj. NA major u penziji Kukale~a Milan.
56
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 56
K-da mad-a;
KV mad-a;
hab 155 mm M-1 (iz 6. map-a) 6 orudja;
tab 76 mm M-48 B-1; 6 orudja;
potab 76 mm M-42 6 orudja;
abvbr 128 mm M-63 P 2 orudja.
S V E G A : 20 orudja.
U toku su formiranja baterije B-1 i M-42. Divizion popunjen ljudstvom 50%.
6.- 622. mtbr:
had 105 mm M-56 - 18 orudja, 4 orudja jo{ nisu u funkciji zbog ljudstva, 4 H-105
mm bile date Dvorskom odredu isti je pobegao i orudja su vra}ena u mati~nu jedinicu.
Had sleduje:
oficira 27 ima 17;
ml. oficira 15 ima 10;
vojnika 335 ima 107 (28 vojnika i 79 v/o);
Svega: 377 ima 134 ili 35,54%.
Hab 155 mm M-1 6 orudja, 52 ~oveka ili 63%.
abvbr 128 mm M-63 P 2 orudja.
bSVBR 128 mm M-77 OGANJ pridat iz 580. mabr, sa 22 vojnika i 1 v/o i 3 orudja.
Ukupno u BrAG-622 (18 orudja 105 mm, 6 orudja 155 mm, 2 orudja VBR i 3 orudja VBR
O = 29 orudja).
mpoad: sastava:
2 baterije SO 90 mm M-36 (6+5) = 11 orudja;
porb 9K11 = 6 orudja.
NA 622. mtbr je potpukovnik ^oji} Spasoje, a oba K-danta diviziona su aktivne stare{ine.
7.- 592. mtbr:
NA br. ppuk Greme{ovski Dim~e;
komandant had-a 122 mm D-30 (s) ppuk Anti} Ristivoje;
komandant mpoad k I kl Djuri~i} Blagoje.
Had 122 mm D-30 nepopunjen sa 6 oficira komandira vodova i 2 m/o ofR~, svega 8
stare{ina.
Popunjen sa 146 vojnika i 2 dobrovoljca ukupno 148 ili 48%.
U periodu do 20. 02. 1992. g. biti }e otpu{teno 45 vojnika islu`enika, ovaj problem je
istaknut i u 622. mtbr.
Mpoad:
ima 2 poatb 100 mm (T-12 8, MT-12 4) 12 orudja;
po formaciji ima porb BOV-1 od 6 orudja iste ostale u Kumanovu, a popunjen na licu
sa porb 9K11 od 4 orudja.
Po RF sleduje: oficira 18, m/o 12, vojnika 241, svega 271.
Nedostaje: oficira 8, m/o 9. Popunjen sa 106 vojnika (4 v/o i 2 dobrov., ide 58 vojnika ku}i,
a ostaje 48, do 20. 02. 1992. godine.
1. mtb/592. mtbr:
57
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 57
MB 120 mm 6 komada,
MB 82 mm 4 komada,
POLK 9K11 6 komada (po~),
POLK 9K111 4 komada (FAGOT 80-2000 m)
8. 11. brTO Dvor na Uni:
brigada u rezervi.
tab 76 mm M-48 B-1 6 orudja,
potab 76 mm M-42 6 orudja,
Obe jedinice su u formiranju.
9.- 6. mpoap sleduje ima
oficira 4 7 = +3
ml. oficira 4 7 = +3
vojnika 8 9 = +1
SVEGA 16 23 = +7
RS:
oficira 75 14 = -61
ml. oficira 55 7 = -48
rez. vojnika 960 150 = -810 ili 15,62%
Popunjenost po RF:
oficira 79 21 (4+14) ili 26,58%
ml. oficira 59 14 (7+7) ili 23,72%
vojnika 968 166 (9+150+4 dobrovoljaca i 3 GL)
ili 17%
SVEGA 1106 201 ili 18,17%
Ima art. orudja po slede}em:
pot 100 mm MT-12 24 24 (1 T-12);
POLO M-83 (BOV-1) 12 12
Grupisanje puka: U funkciji baterije i divizion kao najnu`niji delovi bez KI delova i PJ-a.
Raketne baterije odli~no popunjene voj.-operatorima i stare{inama i deo v/o.
topovske baterije ljudstvom koje su dejstvovale pokazale su se veoma efikasnima.
Od 6. mpoap: obrazovana 2 POOd. Prvi POR u rejonu Blinje, a anga`ovan na pravcu:
Petrinja, ju`ni i S/Z deo, Komarevo-St. Selo,
82
Kinja~ka, i na pravcu: Sunja-Kostajnica.
Divizion se nalazi u Blinji, ne na polo`aju, u rejonu u gotovosti za posedanje polo`aja, a
delemi~no su odredjeni polo`aji posednuti. U Sunji 1 vod (bat, bez voda), u Kinja~koj 1
orudje, a u St. Selu 2 orudja u sastavu POG: Komarevo-Mad`ari.
Topusko: 2/6. mpoap, bez poab 100 mm MT-12, u OR. Uklju~en u obuku mladih vojnika,
a POR je u Vrginmostu i predvidjeno anga`ovanje na pravcu: s. M. Trep~a
83
-Skakavac i na
pravcu: Stipan-Pje{~anica. Navedena topovska baterija od 6 orudja pridata je 9. mpoad 9.
mtbr, koji se nalazi u rejonu Krnjaka. 9. mpoad ima porb POLO M-83 od 6 orudja od 471.
mpoabr sa Logori{ta (Karlovac).
58
82
Staro Selo.
83
Mala Trep~a.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 58
RU: raketa ima 250 kg heksotrotila. Efekat: uni{tava cilj na povr{ini 1,1 ha. Prilikom dejstva
ima 16000 par~adi, polupre~nik dejstva na `/s 660 m. Domet 57 km. Ostupanje od centra
cilja 100-500 m.
PREGLED art. sistema u 7. OG
1.- H 105 mm M2A1 10 komada (4 1. mad i 7. mad);
2.- H 105 mm M-56 18 komada (622. mtbr);
3.- H 155 mm M-1 18 komada (622. mtbr, 17. brTO, 1. brTO);
4.- H 122 mm D-30 (s) 18 komada (592. mtbr);
5.- VBR 128 mm P 8 komada (1.7.17.622. x 2 = 8, 2 na RZH, i
2 u 4. brTO = 12 orudja).
6.- SVLR O 3 komada pridata iz 580. mabr u s. Lu{~ani;
7.- T 76 mm B-1 24 komada (1., 7., 17. i 11. brTO)
8.- T 76 mm M-42 24 komada (1., 7., 17. i 11. brTO)
9.- BOV-1 (POLO M-83) 12 komada (6. mpoap);
10.- pot 100 mm MT-12 30 komada (18 6. mpoap, 12 592. mtbr, a 6 topova iz
6. mpoap dato 9. mtbr).
11.- SO 90 mm M-36 11 komada (iz 622. mtbr)
MB 120 mm popunjeni su po slede}em:
7. brTO 4 komada;
17. brTO 12 komada;
11. brTO 6 komada;
622. mtbr 18 komada;
592. mtbr 6 komada;
1. brTO 12 komada.
SVEGA: 58 komada.
15. 01. 1992. godine kontrola stanja u OG-6:
Naredjeni podaci za sticanje uvida u rod artiljerija nisu pripremljeni za dosada{nju 6. ld sem
za podatke koji su se do sada poznavali iz ranijih obilazaka u stanje i do podataka se u celini
vrlo te{ko dolazi.
U dosada{njem borbenom rasporedu artiljerije nije bilo promena sem {to je had 122 mm
D-30j sa pravca Vrhovine, ceo preba~en u rejon s. Raki}i, s. Kne`evi}i (Ljubovo).
OR za divizion je u rejonu {kole i crkve u s. Debelo Brdo.
had 105 mm M2A1: 1/had 105 mm u rejonu s. Vukmanovi}i, a had 105 mm, bez 1. hab
u rejonu s. D. Babin Potok,
84
Metla.
145. mad 145. lppbr:
potab 76 mm M-42 u rejonu s. Egi}i;
tab 76 mm M-48 B-1 u rejonu: Dragi{i}i;
MBb 120 mm u rejonu s. Janj~i}i;
hab 105 mm M2A1 u rejonu s. Lacmanovi}i;
hab 105 mm M2A1 u rejonu s. Vorkapi}i.
Jednu bateriju 105 mm opslu`uje tab 76 mm M-42, a drugu bateriju 105 mm opslu`uje
ljudstvo tab 76 mm B-1.
59
84
Donji Babin Potok.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 59
Zato {to navedene dve baterije 105 mm nemaju svoje ljudstvo.
Izra`eni su problemi ljudstva za had 122 mm D-30j. Do kraja meseca iz hada 122 ide 121
vojnik ku}i, a ostaje samo 9 vojnika, divizion je:
Kod had 105 mm M2A1 od 108 vojnika samo 7 artiljeraca, a ostalo su pe{adinci, ovih 7
ide ku}i do kraja januara, a 101 do konca februara.
Kod artiljerije 145. lppbr ve} smo istakli da za dve baterije 105 mm M2A1 nema stare{ina
ni ljudstva, vr{i se kombinacija tako {to su orudja postavljena na VP za dejstvo i kada treba
dejstvovati sa haubicama baterije B-1 i zisova prevoze se m/v do VP izvr{e planirano
gadjanje i vra}aju se nazad.
Sve tir baterije mad-a (B-1, M-42 i MB 120) prevoze se traktorima.
Izra`eni problemi po rodu artiljerija:
1.- Nepopunjenost stare{inama na svim nivoima, a posebno sa kriti~nim VES-ovima kao {to
su: izvidja~i, ra~una~i, topografi, vezisti u artiljeriji;
2.- U madovima, posebno u OG-6 nema formiranih komandnih vodova {to negativno uti~e
na kvalitet podr{ke i odr`avanja TMS;
3.- Otpust vojnika u 580. mabr (350), 121 u hadu 122 mm OG-6, kao i art. jedinicama 592.
i 622. mtbr otpu{taju se do 20. 02. 1992. g. svi., decembarska partija 1990. g., umanjuje
kvalitet podr{ke i b/g jedinica.
4.- Slabo osnovno i tehni~ko odr`avanje TMS.
5.- Neobu~enost i neuve`banost operatora 9K11 nije afirmisalo ovako zna~ajno PO sredstvo.
6.- Neredovno snabdevanje pojedinom vrstom art. municije, umanjuje art. podr{ku, kao i
prekomerno tro{enje municije za{to nema uvek opravdanja.
7.- Dotrajalost hidrauli~nih sistema posebno kod 76 mm M-42, H-105 mm M2A1 i H-122
mm, uti~e na bezbednost poslu`ivanja orudja u toku dejstva.
8.- Nekompletnost ni{anskih sprava (za H-105 mm nedostaju za 6 orudja i pot 100 mm MT-
12 za jedno orudje, te su navedena orudja isklju~ena iz dejstva. (Had 105 mm OG-6).
9.- Nepopunjenost sa priborima i instrumentima po kriterijumu umanjuje ta~nost, brzinu
reagovanja artiljerije po datom cilju.
10.- Kriti~na popunjenost sa sredstvima veze svih art. diviziona a posebno mad-ova u brTO,
ote`ava RiK u b/d i brzo reagovanje po datom cilju, a ponekad isklju~uje celu jedinicu i
onemogu}ava zahtevanu podr{ku.
11.- Nedostatak vu~nih vozila, posebno kriti~no u mad-ovima OG-6.
12.- Kriti~na popuna RJ 6. mpoap sa vojnicima, svega 18%.
Preduzete mere:
1.- Organizovana je obuka u art. jedinicama, posebno operatora POVR kao i osposobljavanje
regruta za kriti~ne specijalnosti.
2.- Dana je pomo} u pripremi jedinica u upotrebi.
3.- Preduzete su mere i po na{em zahtevu dobijena deo zahtevanih koli~ina pribora i
instrumenata i izvr{ena popuna art. jedinica u prvom planu one koje su bile najslabije
popunjene.
4.- Preduzete su mere za bolje odr`avanje TMS i pravilnu {tednju municije.
5.- Obzirom da se vr{e organizacisko-formaciske promene, pridavanja i pretpo~injavanja
jedinica, jo{ nije u pot~injenim komandama oformljena potpuna operativna evidencija po
rodu artiljerija, kao i radna karta art. kadrova te je naredjeno da se ovo {to pre uradi, te na
ovom planu ima dosta nea`urnosti i neupornosti pa i otpora od organa i najodgovorniji u
komandama OG-a.
60
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 60
ZAHTEVI:
1.- Da se komandnim putem naredi da se {to pre ustroji OE po rodu i radna karta kadrova i
dostavi ovoj komandi;
2.- Izvr{iti popunu jedinica stare{inama i vojnicima.
3.- Izvr{iti opravku neispravnih orudja, kao i planski remont orudja koja su pre{la dati resurs.
4.- Popuniti jedinice art. majstorima.
5.- U sastav 10. K dati za podr{ku bateriju do diviziona ORKAN,
6.- Po mogu}stvu H-105 mm zameniti H-122 mm, a topove 76 mm M-42 sa pot. 100 mm
T-12 i MT-12.
7.- 6. mpoap popuniti vojnicima.
8.- Jedinice koje otpu{taju vojnike hitno popuniti.
9.- Izvr{iti popunu OG-6 sa jednim divizionom ve}eg dometa (tad 130 ili dvbr Oganj).
10.- U vreme zati{ja posebnu pa`nju pokloniti informisanju ljudi, borbenoj obuci jedinica,
BiSZ-ti, kao pobolj{anju uslova za `ivot i rad i ukupnoj brizi za ljude.
NA pot~injenih komandi vrlodobro vladaju sa takti~kim i vatrenim zadacima art. jedinica,
medjutim trebaju da vladaju u potpunosti sa ljudstvom i TMS po rodu i neredovno se {alju
problemi po rodu kao o stanju i utro{ku municije. Moraju ispoljiti ve}u pomo} i zahtevnost
prema pot~injenim organima i jedinicama.
Zaklju~ak: art. jedinice i organi su obu~eni i osposobljeni za izvr{avanje namenskih zadataka.
17. 01. 1992. g.
NA^ELNIK ARTILJERIJE
p u k o v n i k
Mile Matijevi}, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6037.
26
1992., sije~anj 14.
Sarajevo
Komanda 2. vojne oblasti tra`i od 9. korpusa detaljno izvje{}e o zapaljenoj crkvi u selu
Maljkovo i plja~ki imovine izbjeglih Hrvata
Komanda 2. vojne oblasti
Pov. br. 25/142-35
14. 01. 1992. godine
Komandi JOM korpusa
Od Glavnog sto`era Ministarstva odbrane Republike Hrvatske dobili smo telefaks u kome
tvrde da je 13.01.1992. godine u vremenu od 11,00 do 13,00 ~asova u s. Maljkovo (zapadno
61
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 61
od jezera Peru~a),
85
navodno, zapljenena katoli~ka crkva te da je sa 5 kamiona iz Knina
oplja~kana i odvezena imovina iz hrvatskih ku}a.
86
S tim u vezi hitno nam dostavite detaljan izve{taj o ovom incidentu i preduzmite mere da se
ovakvi slu~ajevi ne ponove te da se dosledno po{tuje sporazum o primirju.
Pomo}nik komandanta za MV i PP
general -major
Milan Aksentijevi}
M.P.
87
M.P.
88
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
27
1992., sije~anj 14.
Banja Luka
Iz presude Vojnog suda u Banja Luci Nikoli Gagi}u zbog ubojstva bra~nog para, Hrvata, u
selu Pristeg kod Benkovca
VOJNI SUD U BANJALUCI
IK br. 39/91
Dana, 14. 01. 1992. godine
U IME NARODA
Vojni Sud u Banjaluci u Ve}u sastavljenom od sudije potpukovnika Mr. Aleksandra
Ignjatevi}a kao predsjednika Ve}a i sudije potpukovnika Mile Vignjevi}a, te sudije porotnika
kapetana I klase Ostoje Bara{ina, kapetana Milutina \jordjevi}a i zastavnika I klase Predraga
Tubonji}a, kao ~lana Ve}a, uz sudjelovanje Vidosave Arsi} kao zapisni~ara, odlu~uju}i o
optu`nici Vojnog tu`ila{tva pri VP 5027 Banjaluka I VTK br. 424/91 od 15. 12. 1991.
godine podnetoj protiv Opt. Nikole Gagi}a, vojnika u rezervi iz VP 4810 Benkovac, zbog
krivi~nog dela ubistva iz ~l. 33. st. 2. ta~. 1. i 6. KZ Hrvatske, nakon odr`anog usmenog
glavnog javnog pretresa na dan 14. 01. 1992 godine, u prisustvu zastupnika optu`be
potpukovnika Ivana Rebca, optu`enog i njegovog branioca advokata Gorana Majstorovi}a iz
Banjaluke, a na osnovu ~l. 351 Zakona o krivi~nom postupku (ZKP), te ~l. 12, 17 i 20
Zakona o vojnim sudovima (ZVS), doneo je u najavnoj sednici dana 14. 01. 1992. godine i
istog dana u prisustvu navedenih stranaka javno objavio, s l e d e } u
62
85
Dopisano rukom.
86
Na vrhu dokumenta rukom je dopisano: Ovo su izmi{ljotine. Sa 15 m/v je izvr{ena smena vojnika na polo`aju.
Crkva je zapaljena jer se iz nje otvarala vatra od strane uba~enih DTG i u toku dejstava do{lo je do po`ara. Vr{i se
istraga o slu~aju.
87
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 1509, 14. 01. 1992.
88
Prijemni pe~at: Komanda 9. korpusa, 14. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 62
P R E S U D U
Opt. Nikola Gagi}, vojnik u rezervi iz VP 4810 Benkovac, od oca Ilije i majke Kose, rodjene
Duki}, rodjen 25. 02. 1967. godine u s. Biljane Gornje, SO Benkovac, gde i `ivi, Srbin,
dr`avljanin SFRJ, pismen, zavr{io osmogodi{nju, jedan razred srednje i kurs za vatrogasca i
portira, neo`enjen, bez dece, vojni rok odslu`io tokom 1985/86 godine, u rezervnom sastavu
od 21. 10. 1991. godine, neodlikovan, bez nepokretne imovine, neosu|ivan, protiv njega se
ne vodi postupak za drugo krivi~no delo, u pritvoru od 13. 11. 1991. godine, odakle se i
brani,
K R I V J E
z a t o { t o j e:
dana 12. 11. 1991. godine oko 16,00 sati, kao vojnik VP 4810 Benkovac, naoru`an sa
automatskom pu{kom M-70, kal. 7,62 mm i ru~nim raketnim baca~em, samovoljno
napustio svoj polo`aj i oti{ao u s. Pristeg kod Benkovca, pa je pre ulaska u to selo nagaravio
lice, otko~io pu{ku, doveo metak u cev, regulator paljbe podesio na rafalnu paljbu, do{ao do
ku}e Mileti} Kuzmana i Mileti} Djuke i li{io ih `ivota, tako {to se la`no prikazivao kao
pripadnik MUP-a Hrvatske pa nakon {to su ga Mileti}i uveli u svoju ku}u i u kuhinji
po~astili sa vinom i nakon kra}eg razgovora sa njma o ~etnicima, a kad je Mileti} Djuka iza{la
pred ku}u, iza{ao za njom, svoju automatsku pu{ku stavio u polo`aj gotovs, nani{anio u
nju, povukao obara~ i ispalio jedan kra}i rafal, te sa ispaljenim zrnom pogodio je u ledja i
naneo joj telesne povrede, zbog kojih je nastupila smrt, zatim se vratio do ulaza u kuhinju
ku}e, s pu{kom nani{anio u nenaoru`anog straca Mileti} Kuzmana, povukao obara~ i ispalio
jedan rafal, pa sa ispaljenim zrnima pogodio ga u preponskom delu nogu, naneo mu telesne
povrede sa jakim krvarenjem, usled ~ega je u toku prevo`enja u bolnicu nastupila smrt, iza
toga udaljio se od ku}e oko 100 m i iz ru~nog raketnog baca~a ispalio jedan projektil, kojim
je pogodio gornji deo ku}e u predelu lastavice i o{tetio je,
~ime je u~inio krivi~no delo ubistva iz ~l. 35. st. 2. ta~. 6. KZ Hrvatske, pa ga Sud za
navedeno krivi~no delo, a primenom ~l. 42 i 46 KZJ
O S U D J U J E
na KAZNU ZATVORA u trajanju od 4 (~etiri) godine i 6 ({est) meseci, u koju mu se
ura~unava i vreme provedeno u pritvoru od 13. 11. 1991. do 14. 01. 1992. godine, a koju }e
izdr`avati po pravosna`nosti presude.
Stvarih tro{kova u ovom postupku nije bilo, ali se optu`eni obavezuje na pla}anje pau{ala u
iznosu od 3.000 (trihiljade) dinara, {to je du`an platiti u roku od 15 dana po pravosna`nosti
presude pod pretnjom prinudnog izvr{enja
...
89
ZAPISNI^AR PREDSEDNIK VE]A
Vidosava Arsi}, v.r. M.P.
90
Potpukovnik
Aleksandar Ignjatovi}, v.r.
63
89
Prire|iva~i su izostavili obrazlo`enje presude.
90
Okrugli pe~at: Vojni sud u Zagrebu Banja Luka.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 63
P O U K A: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Vrhovnom vojnom sudu u Beogradu u
roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.
91
@alba se predaje
preporu~enom po{iljkom preko civilne po{te ili neposredno kancelariji ovog Suda.
Dana 18. 01. 1992. godine AI
Dostavljeno:
Vojnom tu`ila{tvu pri VP 5027 Banjaluka
Optu`enom Gagi} Nikoli VP 4810 Benkovac
Braniocu, advokatu Majstorovi} Goran iz Banjaluke
U spise
Postupljeno dana 21. 01. 1992. godine VA
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5011.
28
1992., sije~anj 14.
Knin
Izvje{}e [taba TO RSK Ministarstvu odbrane Republike Srbije o radu {taba u proteklom
tromjese~nom razdoblju, na~inu financiranja te nerije{enim kadrovskim problemima
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST KRAJINA VOJNA TAJNA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE POVERLJIVO
Br. 53/92
14. 01. 1992. god.
K N I N
Osnovni problemi za ~ije
re{avanje tra`imo pomo}.
MINISTARSTVU ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
Od formiranja [TO RS Krajina protekla su tri meseca. U proteklom vremenu [tab je svojim
radom a uz pomo} SSNO, Ministarstva odbrane Srbije, Vlade RS Krajina i jedinica JNA
uspe{no re{avao sve zadatke vezane za uspe{nu odbranu RS Krajina od paravojnih formacija
Rep. Hrvatske.
Da bi mogli uspe{no re{avati zadatke, vezane za odbranu RS Krajina, potrebna nam je Va{a
pomo} i to;
64
91
Vrhovni vojni sud uva`io je `albu Nikole Gagi}a, vidi: Dok. br. 211.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 64
1. Nesporazum izme|u predsednika Milo{evi}a
92
i Babi}a
93
masovno se koristi u svrhu
me|ustrana~ke borbe, razne manipulacije i daljnje podele naroda {to osetno umanjuje
borbeni moral.
Informacija o stavu Ministarstva odbrane Srbije po ovom pitanju, olak{ala bi nam rad sa
pripadnicima TO i narodom.
2. Prihva}eni uslovi za dolazak snaga OUN u RS Krajinu politi~ki su dosta obja{njeni kroz
sredstva informisanja {to izaziva strah, zabrinutost i neslaganje kod odre|enog broja
pripadnika TO i naroda. Informacija o tehnici provo|enja ove odluke bila bi nam od velike
koristi.
3. Nov~ana sredstva za nadoknade u~esnicima u borbi u 1991. godini odobrili su nam za
prostornu strukturu Ministarstvo odbrane Srbije a za manevarsku strukturu SSNO.
Vreme je kad moramo znati kako }e se finansirati u~e{}e u borbi za 1992. godinu.
4. Neblagovremeno re{avanje kadrovskih pitanja uslo`ava rad ovog [taba, kao na primer:
a. Komandant TO RS Krajina nije imenovan prema ~l. 106. ta~ke 12 Zakona o
op{tenarodnoj odbrani ~ime se dovodi u pitanje zakonitost svih dokumenata koja je
on potpisao.
Potrebno je da uti~ete na Personalnu upravu da re{i ovo pitanje.
b. Nemo`emo popuniti formacijsko mesto na~elnika bezbednosti {to ima za posledicu
neefikasan rad [taba na suzbijanju: plja~ke, paljevine, kra|e naoru`anja i drugih
vrsta kriminala a posebno u otkrivanju izvr{ilaca ovih radnji.
Potrebno je da uti~ete na Upravu bezbednosti da re{i ovo pitanje.
c. Popunu klju~nih du`nosti u jedinicama TO potrebno je redovito vr{iti prema
njihovom formiranju.
Trenutno nam nedostaje komandant brigade TO Knin i Gra~ac.
5. Pozadinsko obezbe|enje jedinica TO je zadovoljavaju}e a isti~emo probleme koje
nemo`emo re{iti:
a. Oprema za rad vojne policije,
b. Radio ure|aji za nivo vod-bataljon.
ZAMENIK KOMANDANTA
P u k o v n i k
Du{an Kasum, v.r.
M.P.
94
M.P.
95
Izvornik, strojopis, latinica.
HR-HMDCDR, 6., kut. 10.
65
92
Slobodan.
93
Milan.
94
Okrugli pe~at: SAO Krajina, [tab Teritorijalne odbrane, Knin.
95
Prijemni pe~at: Brzojav br. 29, primljen 14. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 65
29
1992., sije~anj 15.
Benkovac
Izvje{}e Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju na terenu, iseljavanju
Hrvata iz sela Lisi~i} i zahtjevu Srba iz sela Vrana i Rada{inovci da JNA oslobodi njihova
sela
Komanda 180. mtbr
Str. pov. br. 3-24
15. 01. 1992. godine
Dnevni operativni izve{taj,
dostavlja
Komandi 9. korpusa
/operativnom de`urnom/
1. Jedinice brigade nalaze se u defanzivnoj poziciji, apsolutno po{tuju}i primirje. Primirje
po{tuju i hrvatske paravojne formacije.
2. Moralno stanje jedinica i brigade je stabilno i na nivou koji obezbedjuje izvr{enje borbenog
zadatka.
3. U rejonu Karinskog mora primje}en je usta{ki poljoprivredni avion.
Iz sela Lisi~i}a organizovano je u Zadar iselilo 21 osoba hrvatske nacionalnosti. Vlasti u
Benkovcu su odobrile ovo iseljavanje. Delegacija iz s. Vrana i Rada{inovci tra`i od komande
brigade da se oslobode ova sela, obzirom da se nalaze na teritoriji Republike Hrvatske. U
samom zahtevu isti~u da u ovim selima `ivi oko 30 posto Srba i ako ih JNA ne oslobodi da
}e se oni samoorganizovati i sami osloboditi ova sela. K-dant je ukazao na {tetnost ovakvog
avanturizma i tra`i od gradjana da ni~im ne ugroze sklopljeno primirje.
4. Vanrednih dogadjaja u zoni odgovornosti nije bilo.
5. U zoni odgovornosti brigade nije bilo posebnih bezbedonosno-samoza{titnih problema.
De`urni operativni
potpukovnik
Tihomir Milanovi}, s.r.
M.P.
96
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 6036.
66
96
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 74, 15. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 66
30
1992., sije~anj 15.
Knin
Zavr{na rije~ komandanta 9. korpusa JNA na savjetovanju o borbenoj gotovosti u 1991., te
planovima i zadacima korpusa za 1992. godinu
KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 43-30 STROGO POVERLJIVO
15. 01. 1992. god.
Zavr{na re~ i zadaci komandantima
jedinica 9. K.-
KOMANDI a/a
U prilogu akta dostavljamo vam zavr{nu re~ i zadatke komandanta 9. korpusa sa savetovanja
o b/g za 1991. godinu.
Postavljene zadatke komandanta 9. korpusa ugradite u planove rada komandi.
GD/LjB
NA^ELNIK [TABA
pukovnik
mr. Sava Kova~evi}, v.r.
M.P.
97
Dostavljeno svim jedinicama
korpusa.

ZAVR[NA RE^ I ZADACI
Drugovi,
Pa`ljivo sam saslu{ao Va{e referate. Na prvo mesto isti~em ozbiljnost i trud koji su ulo`ili
organi Komande korpusa, organi Va{ih komandi i Vi li~no na pripremi i realizaciji ove na{e,
redovne i planske aktivnosti.
Iz Va{ih referata sam sagledao stanje, probleme i pote{ko}e sa kojima se suo~avate u
jedinicama i zonama odgovornosti i uo~io `elju i pravilnu orjentaciju da se planskim radom,
uz puno anga`ovanje svih subjekata jedinice i uz pomo} organa K-de korpusa i saradnju sa
{tabovima TO i organima vlasti na terenu uporno radi na dogradnji i osposobljavanju
komandi i jedinica i podizanju njihove b/g na nivo potreba rata i slo`enosti zadataka koji su
pred nama ili }e nam biti postavljeni.
U sklopu prijema du`nosti k-nta, sa delom stare{ina obi{ao sam sve jedinice i tom prilikom
sam sagledao samo deo rezultata koje ste postigli od kojih su mnogi za svaku pohvalu. U
prvom redu isti~em hrabro dr`anje Vas i Va{ih jedinica u dosada{njim dejstvima kojim ste
omogu}ili zapa`ene rezultate korpusa u borbama sa usta{kim formacijama. U zoni korpusa je
67
97
Okrugli pe~at: Komanda 9. korpusa.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 67
spre~en genocid nad nedu`nim stanovni{tvom, a odlu~nim i smelim dejstvima smo prinudili
neprijatelja da deblokira na{e snage u garnizonima Sinj, Zadar, Drni{, Sveti Rok, [ibenik i
Split.
Dejstvima korpusa spa{eni su mnogi `ivoti porodica AVL i GL, na{ih drugova u blokiranim
garnizonima i stanovni{tva koje nije prihvatilo nacisti~ko-usta{ku strahovladu vrhovni{tva
Hrvatske. Postignuti uspesi, dug prema na{im palim drugovima i uprte o~i njihovog
potomstva i rodbine, vreme i situacija u kojoj se nalazimo, poverenje naroda i narodnosti i
na{e predpostavljene komande u na{ korpus kao i na{ dug prema zajedni~koj nam majci
otad`bini moraju nam biti stalan motiv i inspiracija za nove rezultate i dostignu}a. Ovo nam
mora biti stalno izvori{te snage i inspiracija za motivisanje sebe i svojih sastava.
Na osnovu Va{ih referata, zadataka koji stoje pred nama, situacije i vremena u kome `ivimo
i radimo, pred sve nas i na{e sastave kojim komandujemo, postavljam slede}e zadatke:
1.- [tab K-de korpusa }e u saradnji sa ostalim organima komande detaljnije izu~iti referate
k-nata jedinica i na bazi istih kao i postavljenih pitanja i zahteva komandanata sa~initi Plan
pru`anja pomo}i komandama ustanovama i jedinicama u cilju {to efikasnijeg i uspe{nijeg
njihovog rada u narednom periodu. Planove dostaviti pod~injenim jedinicama.
Rok: 20. 01. 1992. godine.
2.- Te`i{ni zadatak svakog nivoa RiK i svakog stare{ine jeste pra}enje situacije u zoni rejonu
odgovornosti, prikupljanje podataka o neprijatelju, prou~avanje istih, procena njegovih
namera i mogu}nosti i na bazi toga preduzimanje mera i postupaka da se pripremi svaki
pojedinac i kolektiv kao celina da se efikasno odgovori svakom poku{aju neprijatelja da u
slu~aju prekida primirja preduzme agresivne akcije. Otuda je potpuna b/g i visok stepen
spremnosti svakog pojedinca i kolektiva u korpusu da bude na nivou vremena i poverenog
zadatka ne samo potreba ve} i osnovni zadatak i temelj svih rezultata koji se od nas o~ekuju.
Rok: Trajan zadatak.
3.- Pravilnim shvatanjem, doslednim tuma~enjem i upornim zalaganjem sprovesti sve napore
i odluke predpostavljene K-nde, [VK, Predsedni{tva zemlje kao i Medjunarodne zajednice
koje obezbedjuju mirno i pravedno razre{enje krize u na{oj zemlji.
Istovremeno preduzimati sve mere i obezbediti potpunu b/g i spremnost va{ih sastava da se
odbije svaka provokacija i spre~i eventualna ofanziva neprijatelja koju je nagovestio vrhovnik
Tudjman re~ima da }e Knin dobiti uz pomo} UN ili silom oru`ja.
Rok: Trajan zadatak.
4.- Organizacijsko-formacijskom ustrojstvu i izgradnji jedinica posvetiti punu pa`nju i
obezbediti da svaki vojnik, GL i stare{ina zna svoje mesto, obaveze i zadatke i da ih dosledno
izvr{ava. Stalno ja~ati kolektive mobilizacijom i popunom sa ~itave teritorije zone
odgovornosti i {ire. Hrabrim, odlu~nim, disciplinovanim i odgovornim dati podr{ku i
omogu}iti br`e napredovanje.
Kolebljive, nedisciplinovane kao i sve sklone porocima, kriminalu, plja~ki, paljevinama,
nasilju, i`ivljavanju i drugim protivpravnim aktima i radnjama diskvalifikovati, odstranjivati
iz jedinica, a u te`im slu~ajevima naru{avanja ZOS u OS i odredbi medjunarodnog RP
li{avati slobode i krivi~no goniti.
Rok: Trajan zadatak.
5.- Sva lica koja su stavila oznake nepropisane za ozna~avanje JNA, TO i milicije RSK pozvati
da se uklju~e u jedinice pod navedenim oznakama ili novim, kojih deo imamo. U slu~aju
neprihvatanja razoru`ati i udaljiti iz zona dejstva.
Rok: 20. 01. 1992. godine.
68
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 68
6.- Obuka i vaspitanje mora nam biti stalna briga. Izvoditi je intenzivno u primirju i u
sastavima van dodira sa neprijateljem. Izdi}i je na nivo zahteva jedan metak, jedan cilj.
Posebnu pa`nju posvetiti obuci pe{adije, izvidja~kih jedinica, jedinica za PD i PT dejstva,
protivoklopnih sastava i poslu`ilaca na PO sredstvima, ARJ PVO, kao i ostalih jedinica
rodova slu`bi za odbijanje napada iz VaP. Merama PVZ ubudu}e posvetiti punu pa`nju.
Kroz obuku obezbediti punu zamenljivost osnovnih du`nosti u okviru posluga i posada, a
kroz obuku stare{ina iste osposobiti za du`nost FM, srodnu i vi{u.
Kroz obuku i vaspitanje obezbediti primeran red i disciplinu, visok nivo svesti i primeran
vojni~ki izgled i pona{anje, u borbi i van nje, svakog pripadnika jedinice.
Osposobiti jedinice da samostalno i u sastavu vi{e jedinice uspe{no vodi borbu sa 2-3 puta
ja~im snagama neprijatelja.
Nosioce nevojni~kog pona{anja razobli~iti i adekvatno sankcionisati, obrijati, pod{i{ati i
urediti vojnike i stare{ine i srediti jedinice.
Rok: za sredjivanje jedinica do 14. 01. 1992. godine, a ostalo trajan zadatak.
7.- Organizovati i sprovesti kurseve.
a) Na nivou pukova brigada:
Kurs KO u trajanju 5-7 dana
Kurs KV MB 82 i 120 mm i stare{ina VP u trajanju 5 dana
Kurs poslu`ilaca (ni{and`ija) na slo`enijim sistemima prema va{im odlukama
b) Na nivou K-de korpusa:
Kurs K^ baterija u trajanju 5 dana
Kurs k-ta bat.-div. u trajanju 5 dana
Kurs ^S i ref. op{t. posl. u bat.-div. i fin. org. u brigadi u trajanju 3-4 dana
Kurs organa za obave{.-bezb. posl. u bataljonu, puku brigadi u trajanju 3-4 dana
Kurs Pozad. organa u bat. brigadi 3-4 dana.
Kurseve planirati i sprovesti od 25. 01. 25. 02. 1992. g. prema Planu i programu koje }e
razraditi organi K-de K.
Rok: do 22. 02. 1992. god.
8.- Rad na izgradnji borbenog morala prilagoditi zahtevima vremena, situaciji i zadacima
jedinica. Osloboditi se dogmi, fraza i mirnodopskih {ema. Prestati sa praksom notiranja
problema, prepri~avanjem i opisivanjem slu~ajeva. Okrenuti se `ivotu i menjati svest svih
pripadnika da se ne merimo po tome {ta smo dobili ve} po tome {ta smo dali od sebe i kakvi
su nam efekti u borbi.
Ravnati se i porediti sa najhrabrijim, najodgovornijim koji su svoje snage stavili u odbranu
slobode i mira svih na{ih naroda i narodnosti koji Jugoslaviju shvataju i prihvataju kao
zajedni~ku domovinu.
Organe za MR isturiti na te`i{te dejstava i usmeriti na osnovne probleme koji su na putu jo{
ve}ih rezultata.
Organe pravosudja anga`ovati na efikasnom suzbijanju svih neljudskih, ne~asnih i
protivpravnih radnji i postupaka, a dezertere, sabotere, petokolona{e, {pijune, paliku}e,
nasilnike, lopove, pijanice i sve nosioce nezakonitog postupanja izvesti pred sud i izricati
adekvatne mere.
Za hrabro i odlu~no dr`anje u borbi i izvr{avanje zadataka u jedinici predlagati odgovaraju}e
stimulativne mere, a sa primerima pregala{tva i juna{tva upoznati sastave jedinice, korpusa i
predpostavljene nivoe RiK.
69
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 69
Prekinuti sa praksom da pred svakim i svugdje pri~amo o radu i dejstvima, uvesti rad, a pri~u
o na{em radu i rezultatima prepustimo vremenu posle rata.
Kontakte sa novinarima i medijima svesti u granice izdatih naredjenja koja su regulisala ova
pitanja. Davanje bilo kakvih izjava za razne listove, TV i radio nije dozvoljen bez Plana i
odobrenja ove Komande.
Rok: Trajan zadatak.
9.- PoOb mora biti stalna briga svih nivoa RiK. U~initi sve da se po normama i kriterijima
borci i jedinice obezbede svim sleduju}im i pripadaju}im sredstvima.
Posebnu pa`nju posvetiti zbrinjavanju ranjenih i bolesnih, a izuzetnu brigu i pa`nju posvetiti
zbrinjavanju porodica poginulih i ranjenih drugova kao i porodica stare{ina izme{tenih iz
garnizona u Sloveniji i Hrvatskoj.
Utro{ak municije svesti na zahtev rata i mogu}nosti dotura; 1 metak 1 cilj. Enormni utro{ci
municije, goriva, r/d su posledica nediscipline vatre i delovanje lopova, kriminalaca i mafija{a
u na{im redovima koji su na razne na~ine krili i otudjivali municiju, gorivo pa ~ak i
naoru`anje.
Spre~iti kradju novca preko la`nih spiskova, a nosioce svih vrsta kradje, plja~ke i otima~ine
vojne i civilne imovine u jedinici i zoni odgovornosti odmah hapsiti i privoditi organima
gonjenja.
^uvanje i odr`avanje naoru`anja, municije, MES, uredjaja i MTS izdi}i na nivo kulta jer od
njihovog stanja i ispravnosti i na{e obu~enosti i znanja da ih upotrebimo ovise na{i `ivoti.
Kontrolu zakonitosti u MFP i raspolaganju sa imovinom podi}i na jo{ ve}i nivo i spre~iti
zloupotrebe svih vrsta.
Posebnu pa`nju posvetiti li~noj higijeni, sme{taju i za{titi ljudstva i MS od lo{ih meteo uslova.
Disciplinu saobra}aja zao{triti i spre~iti svaki vid samovolje i neplanske upotrebe m/v.
Rok: Trajan zadatak.
10.- Sa civilnim vlastima preduzeti sve mere na za{titi imovine lica koja su napustila domove,
re{avati komunalne, socijalne i druge probleme, zbrinuti stoku koja luta i stvoriti uslove za
normalne uslove `/rada ljudi u zoni korpusa.
Sa civilnim vlastima uspostaviti prisnu i korisnu saradnju u interesu borbe ja~anja b/g
jedinica.
11.- Na svim nivoima podi}i bezbedonosnu za{titu na ve}i nivo.
U primirjima su se po pravilu do sada po zoni, ubacivanjem i na razne druge na~ine kretali
razni provokatori, {pijuni, emisari doma}i, evropski i svetski, diverzantske i teroristi~ke grupe
koje su nam, koriste}i nebudnost pojedinaca, nanele znatne gubitke. Gubici u primirjima su
najve}i, zatim dolaze gubici nastali kao posledica samoranjavanja, nepravilnog rukovanja
oru`jem, alkoholisanje, saobra}aj i sli~no, a tek na 3. mestu su gubici u borbama koji su
najmanji. Ovo ukazuje da smo bezbednost prepustili stru~nim organima {to je katastrofalna
gre{ka.
Svaki pripadnik na{eg korpusa i stanovnik u zoni K koji nam je naklonjen mora biti
obave{tajni i bezbedonosni organ i tra`im da bude zadejstvovan.
Izdaji vi{e nema mesta, bilo je toga i previ{e.
Zahtevam da se odlu~no uhvatimo u ko{tac sa saboterima, izdajnicima, lopovima,
mafija{ima, kriminalcima svih boja i nosiocima ~etni{tva i antiarmijskog raspolo`enja. Zonu
korpusa od nabrojanih i onih koji su im oslonci pohapsiti, razoru`ati i privesti organima
gonjenja.
Kradju oru`ja, municije, goriva, guma, r/d, novca, imovine gradjana od igle do videa i
mikroskopa i sli~no spre~iti po svaku cenu.
70
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 70
Ozna~avanje vojske van propisanih u JNA, TO i miliciji izbaciti do 11. 01. 1992. godine.
Zabranjujem pojedina~no hodanje naoru`anih vojnika i stare{ina sa dugim oru`jem u Kninu
i Benkovcu i ulazak sa istim u javne lokale, ustanove i k-de.
Najstro`ije zabranjujem otvaranje vatre u znak slavlja na slavama, utakmicama i drugim
slu~ajevima.
Vatru u zoni otvarati prema naredjenju koje reguli{e prava i nadle`nosti otvaranja iste.
Samovoljno ispaljenu municiju napla}ivati po maksimalnoj ceni, a samovoljne uzimati na
disciplinsku i krivi~nu odgovornost.
Sredstva ratnog plena knji`iti, rasporediti i zadu`iti.
Za{titi odluka CV, KM, K-nata, a posebno preno{enja informacija posvetiti punu pa`nju.
Udaljiti sa KM sva sumnjiva i nepozvana lica. Preko telefona i RU prenositi samo informacije
putem dokumenata KZ.
Rok: Trajan zadatak.
12.- Sa organima teritorije pokrenuti ratnu proizvodnju u raspolo`ivim kapacitetima i u {to
ve}oj meri zadovoljiti {to vi{e potreba i zahtjeva jedinica.
Rok: Trajan zadatak.
13.- Najva`nijim smatrati zadatak maksimalnog po{tovanja primirja i stvoriti uslove da se
realizuje naredjenje PSFRJ i NG[ i uz pomo} MZ snaga UN pravedno re{i kriza u zemlji i
obezbedi trajan mir, istovremeno pripremiti sve sastave da se efikasno odgovori u slu~aju
kr{enja primirja od strane neprijatelja i eventualnog njegovog ofanzivnog dejstva i `elje da
nasilno upadne u zonu slomiti mu napadnu mo} i naneti mu poraz.
14.- Pripremiti se za do~ek i rad k-ta 2. VO u zoni korpusa i Plan realizovati u potpunosti.
Obezbediti punu bezbednost na RT i pravcima kretanja, a RT primerno pripremiti.
15.- Eksponate oru`ja, orudja, uboj. i drugih sredstava neprijatelja doturati K-di (ONO) radi
pripreme i prezentiranja na izlo`bi zarobljene opreme, naoru`anja, MS, dokumenata i
dokaznog materijala o zlodelima neprijatelja.
RM/LjB
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladi}, s.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
31
1992., sije~anj 16.
Beograd
Izvje{}e Uprave za moralno vaspitanje Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu SFRJ o
po{tivanju prekida vatre i osiguranju uvjeta za dolazak mirovnih snaga UN-a na podru~je
Republike Hrvatske
71
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 71
SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU
UPRAVA ZA MORALNO VASPITANJE
Pov. br. 17-12
16. 01. 1992. god.
KOMANDI __________________
U prethodnim informacijama armijski sastav je upoznat sa sadr`ajem zahteva koji je
Predsedni{tvo SFRJ uputilo Savetu bezbednosti da hitno uputi mirovne snage Ujedinjenih
nacija u Jugoslaviju i sa su{tinom, ciljevima i osnovama koncepta mirovne operacije UN u
Jugoslaviji.
Nakon prihvatanja Koncepta za mirovnu operaciju u Jugoslaviji, usledile su brojne aktivnosti
u vezi obezbedjivanja ostalih uslova potrebnih za anga`ovanje mirovnih snaga.
U Sarajevu je 02. januara 1992. godine, pod pokroviteljstvom Sajrusa Vensa,
98
izmedju JNA
i hrvatskih oru`anih sastava potpisan Dogovor o sprovodjenju sporazuma o bezuslovnom
prekidu vatre. Do sada se ovaj dogovor, i pored niza provokacija od strane hrvatskih oru`anih
sastava, u osnovi, po{tuje.
Savet bezbednosti UN, 8. januara 1992. godine, usvojio je Rezolciju br. 727 kojom je
predvidjeno da se u Jugoslaviju uputi grupa oficira za vezu koja bi nadgledala i podr`avala
prekid vatre. Za {efa ove grupe odredjen je pukovnik D`on Vilson,
99
do sada zamenik
na~elnika [taba Operacije UN u Ju`nom Libanu.
100
Jedna grupa (30 oficira) bi}e
rasporedjena u G[ OS SFRJ i odredjene komande korpusa JNA (u Dalju, [idu, Banja Luci,
Biha}u, Kninu i Bile}i), a druga (25 oficira) u Glavni sto`er i {tabove jedinica oru`anih sastava
Hrvatske (Osijek, Novska, Karlovac, Gospi}, Zadar i Dubrovnik).
Komitet visokih funkcionera KEBS-a, 8. januara 1992. godine, usvojio je u Pragu
Deklaraciju o Jugoslaviji. Po njoj, poziva se Savet bezbednosti UN da donese odluku o
hitnom razme{tanju mirovnih snaga UN u Jugoslaviji, uz insistiranje da sve zainteresovane
strane stvarno ispo{tuju sve relevantne uslove za to.
Ukoliko Savet bezbednosti usvoji rezoluciju o formiranju i upu}ivanju mirovnih snaga u
Jugoslaviju, usledio bi vrlo brzo i dolazak tehni~kog tima UN za izvidjanje i preliminarno
dogovaranje o svim pitanjima razme{taja i boravka mirovnih snaga.
Mirovne snage bile bi pod operativnom komandom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija
i ne bi im bilo dopu{teno da primaju operativna naredjenja od nacionalnih vlasti.
Snage Ujedinjenih nacija bile bi postavljene u onim oblastima u Hrvatskoj u kojima Srbi ~ine
ve}inu ili zna~ajnu manjinu stanovni{tva i gde su medjunacionalne napetosti dovele do
oru`anih sukoba. Prethodnice snaga UN bi tek nakon konsultacije sa lokalnim organima
vlasti odredile precizne granice za{ti}ene oblasti UN. Specijalni uslovi u ovim oblastima bili
bi privremenog karaktera i ne bi prejudicirali ishod politi~kih pregovora za sveukupno re{enje
jugoslovenske krize.
U skladu sa uobi~ajenom praksom Savet bezbednosti UN bi anga`ovao mirovne snage, u
po~etku, za period od 6 meseci i, ukoliko bi se svi pridr`avali dogovora, njihova misija bi
trajala dok se re{enje krize ne ostvari pregovorima. Njihova uloga bila bi da obezbede da
72
98
Cyrus Roberts Vance.
99
John Wilson.
100
Libanon.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 72
za{ti}ene oblasti UN ostanu demilitarizovane, da sve osobe koje `ive u tim oblastima budu
za{ti}ene od straha i oru`anih sukoba. Po{to snage Ujedinjenih nacija preuzmu odgovornost
u tim oblastima, jedinice JNA razme{tene na hrvatskoj teritoriji, bile bi preme{tene, a jedinice
TO razoru`ane, ali ne i rasformirane. One bi, takodje, na odgovaraju}i na~in pomagale
humanitarnim agencijama Ujedinjenih nacija u vra}anju svih raseljenih osoba koje `ele da se
vrate u svoje domove.
Svako naru{avanje primirja razmatralo bi se sa okrivljenom stranom, a ukoliko bi do{lo do
razvoja ozbiljnih napetosti i sukoba, snage UN bi se stavile izmedju sukobljenih strana radi
spre~avanja neprijateljstava.
Pe{adijske jedinice snaga UN i njeni civilni i policijski posmatra~i imali bi zadatak da za{tite
sve gradjane u demilitarizovanim oblastima.
Policijski posmatra~i i snage obezbedjivali bi da lokalna policija izvr{ava svoje zadatke bez
diskriminacije u odnosu na bilo koju nacionalnost i uz puno uva`avanje ljudskih prava svih
stanovnika tih oblasti.
Anga`ovanje mirovnih snaga na kriznim `ari{tima u Jugoslaviji prihva}eno je do najve}eg
broja gradjana i pripadnika Armije. Oni u tome vide realne mogu}nosti za obustavljanje
sukoba i za{titu srpskog naroda od genocida. Na taj na~in se stvaraju i neophodni uslovi da
se politi~ko re{enje jugoslovenske krize tra`i u miru i bez krvoproli}a.
Stavljanjem teritorija krajina pod za{titu Ujedinjenih nacija pru`a se odgovaraju}a za{tita
interesa srpskog naroda i nude garancije da }e ti interesi biti po{tovani. Na tim teritorijama,
mirovnim planom je predvidjeno da svu vlast (administrativnu i sudsku), kao i policijsku
za{titu, vr{e lokalni i regionalni organi. U to podru~je Hrvatska nema pravo da upu}uje svoje
vojne jedinice, ~ime je bitno ograni~en njen suverenitet na toj teritoriji.
Zbog nepotpune obave{tenosti gradjana i nerazumevanja su{tine koncepta anga`ovanja
mirovnih snaga, posebno na prostorima krajina, ima reagovanja, osporavanja, pa i
neprihvatanja toga plana. Naravno da tome doprinose dosada{nja lo{a iskustva u pona{anju
vlasti u Hrvatskoj, njenih oru`anih sastava, ali i pojedinih ~lanova Posmatra~ke misije EZ. Pri
tome, treba imati u vidu da je taj plan rezultat i dugih pregovora u kojima su u~estvovale sve
zainteresovane strane, uklju~uju}i i predstavnike srpskog naroda na kriznim podru~jima u R.
Hrvatskoj. Pored toga, anga`ovanjem mirovnih snaga, Ujedinjene nacije, sa autoritetom
svetske organizacije, aktivnije se uklju~uju u re{avanju jugoslovenske krize.
Ponovo ukazujemo da je u ovom trenutku najva`niji zadatak da se uspostavi mir, dosledno
po{tuju sporazumi o prekidu vatre i druge preuzete obaveze, kako bi se omogu}io dolazak
mirovnih snaga UN. Svaki slu~aj naru{avanja prekida vatre treba dokumentovati, a sve
relevantne ~injenice o tome staviti na uvid oficirima iz UN, koji su zadu`eni za nadgledanje
po{tovanja primirja.
Jugoslovenska narodna armija preduzima, i ubudu}e }e preduzimati, sve potrebne mere za
o~uvanje primirja. Istovremeno }e voditi ra~una da ne dodje do bilo kakvog iznenadjenja.
Ne nasedati na bilo kakve provokacije, bez obzira sa koje strane dolazile, ali i maksimalno biti
spreman za preduzimanje mera koje mogu biti nametnute, uklju~uju}i i borbena dejstva.
Posebno voditi ra~una da se ne dozvole provokacije sra~unate na to da se JNA okrivi kako
jedino ona kr{i primirje.
Formirana je Operativna grupa JNA za saradnju sa mirovnim snagama Ujedinjenih nacija.
Uloga grupe je da sprovodi i realizuje zadatke dobijene od Dr`avnog komiteta za saradnju sa
mirovnim snagama UN i obezbedjuje da komande, jedinice i pojedini pripadnici JNA
dosledno izvr{avaju svoj deo obaveza.
73
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 73
Sedi{te Operativne grupe je u Banja Luci, a deo se nalazi i u Beogradu. Pod~injena je
na~elniku General{taba oru`anih snaga SFRJ, a koordinaciju poslova vr{i zamenik na~elnika
G[ OS SFRJ, general pukovnik Andrija Ra{eta.
U cilju potpunijeg uvida u su{tinu mirovnog plana Sajrusa Vensa,
101
u prilogu informacije
dostavljamo Koncept za mirovnu operaciju Ujedinjenih nacija u Jugoslaviji.
Sa informacijom upoznati celokupan armijski sastav.
PODSEKRETAR U SSNO
general -pukovnik
@ivota Avramovi}, v.r.
Dostavljeno:
K-di 1., 2., 3. i 4. VO, RM i RV i PVO
komandama korpusa i
organizac. jedinicama SSNO
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 5.
32
1992., sije~anj 16.
Knin
Izvje{}e Komande 9. korpusa JNA o maltretiranju i iseljavanju stanovni{tva hrvatske
nacionalnosti iz zone odgovornosti korpusa te mjerama koje treba poduzeti da se to
sprije~i
Pov. br. 83-1
16. 01. 1992. god.
Iseljavanje stanovni{tva hrvatske
nacionalnosti iz zone odgovornosti
9. K
d o s t a v l j a .
U zoni odgovornosti korpusa uo~ene su pojave da pojedinci i odredjene grupe ljudi srpske
nacionalnosti vr{e razli~ite pritiske na stanovni{tvo hrvatske nacionalnosti. Osnovni zamisao
pritiska je da se stanovni{tvu utera strah od fizi~ke likvidacije kako bi napustilo svoje domove
i iselilo se u Republiku Hrvatsku.
Da bi se pojave pritiska otklonile i stanovni{tvo hrvatske nacionalnosti obezbedila pravna i
druga sigurnost,
74
101
Cyrus Roberts Vance.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 74
NAREDJUJEM
1.- Jedinice u svojoj zoni odgovornosti preduze}e sve potrebne mere iz svoje nadle`nosti da se
spre~e pojave i postupci ~iji je osnovni motiv pritisak na stanovni{tvo hrvatske nacionalnosti
da napuste svoje domove.
2.- Komande jedinice stupi}e u kontakt sa nadle`nim civilnim organima vlasti u svojoj zoni
i sa njima se dogovoriti o merama i postupcima za spre~avanje svih vrsta pritiska na
stanovni{tvo hrvatske nacionalnosti.
3.- Stanovni{tvu hrvatske nacionalnosti mora se pru`iti maksimalna bezbednost i druga
za{tita u skladu sa Ustavom i zakonima SFRJ i RSK.
4.- Za sva pitanja i eventualna obja{njenja u vezi sa realizacijom ovog naredjenja obratiti se
pukovniku Marjanovi} Petru preko OC komande korpusa ili na telefon 21-86.
PM/ZZ
K o m a n d a n t
general-major
Ratko Mladi}, s.r. M.P.
102
Dostavljeno: telegramom: K-di 1., 180. i 221. mtbr, 2. i 3. br.TO, 9. map i 557. mpoap,
Komandi grada Drni{a i po{tom Komandi bataljona vojne policije.
M.P.
103
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5012.
33
1992., sije~anj 17.
Knin
Izvje{}e 9. bataljona vojne policije Odjeljenju bezbednosti 9. korpusa JNA o ubojstvu Mate i
Marije Ba~i} u selu Drinovci i spaljivanju 11 ku}a mje{tana hrvatske nacionalnosti u
Siveri}u
VOJNA PO[TA
Br. 8830
KV br. 344/92
17. 01. 1992. god.
KNIN
Zapisnik o uvidjaju i fotoelaborat
pogibije bra~nog para Ba~i} u s.
Drinovci
75
102
Prijemni pe~at: Brzojav br. 287, 16. 1. 1992.
103
Prijemni pe~at: Komanda 1. motorizovane brigade, pov. br. 140-1, 18. 1. 1992. god.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 75
NA^ELNIKU OB. VP 7280 Knin
U prilogu akta dostavljamo Vam kriminalisti~ko tehni~ku dokumentaciju, zapisnik o
uvidjaju, fotoelaborat i skicu o pogibiji bra~nog para Ba~i} Mate i Marije iz sela Drinovci SO
Drni{. Dana, 12. 01. 1992. god. oko 16,00 sati ubijeni u obiteljskoj ku}i od strane dvojice
S. gardista.
KOMANDANT
Major
Radi} Milorad, v.r.
M.P.
104

VOJNA POLICIJA
VP. 8830 KNIN
Dana, 01. 02. 1992. god.
Z A P I S N I K O U V I D J A J U
Dana 21. 12. 1991. god. oko 02,00 sati dvojica vojnih obveznika Ivaz Zlatko i Mir~eti}
Djordje zapalili su jedanaest (11) obiteljskih ku}a u vlasni{tvu gradjana hrvatske nacionalnosti
u SO. Drni{.
Dana 22. 12. 1991. god. oko 08,00 sati od strane kapetana voj. policije Toki} Mirsada
obavije{tena je ova slu`ba o tom dogadjaju. Na lice mjesta ovog dogadjaja iza{ao je ovla{teni
radnik voj. policije, a ujedno i krim. tehni~ar vod. [orgi} Du{an i st. vod. Lazovi} Branko iz
iste vojne po{te.
Lice mjesta nije osigurano, a niti je promijenjeno, uvidjaj zapo~et u 9,00 sati po dojavi
ovog dogadjaja.
Dolaskom na lice mjesta u s. Siveri}, SO Drni{ zate~eno je jedanaest (11) izgorijelih
obiteljskih ku}a razli~itih dimenzija i na razli~itim mjestima u tom selu. Uvidjaj je zapo~et
redom od pravca Knina u pravcu Drni{ta tj. od prve zapaljene ku}e iz tog smjera, a koje su
po~inili najprijed navedeni izvr{ioci.
...
105
U vremenu vr{enja uvidjaja selo Siveri} bilo je pusto iz kojeg je izbjeglo stanovni{tvo za
vrijeme ratnih dejstava na tom podru~ju. U ovoj paljevini ku}a nije bilo `rtava stanovni{tva
tog mjesta. Za jedan dio spaljenih ku}a na licu mjesta kao ni kasnije vlasnici se nisu mogli
utvrditi iz naprijed navedenih razloga. Isto tako tragovi podmetanja po`ara u navedenim
ku}ama nisu pronadjeni jer su sa po`arom uni{teni. Ku}e su izgorijele do momenta vr{enja
uvidjaja i nije bilo tragova dima kao i vatrogasne intervencije. Zbog ratne zone i rizi~nosti pri
vr{enju uvidjaja, uvidjaj je vr{en sa osnovnim podacima i fotografisanjem lica mjesta. Skice
ku}a nisu radjene.
Uvidjaj zavr{en istog dana u 12,00 sati. Sa~injen je foto-elaborat koji ~ini sastavni dio ovog
zapisnika.
OSL VOJNE POLICIJE
Vod. [orgi} Du{an, v.r.
76
104
Okrugli pe~at: Vojna po{ta br. 8830, Knin.
105
Izostavljeni su opisi spaljenih ku}a.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 76
Izvornik, strojopis, latinica.
HR-HMDCDR, 7., kut. 7.
34
1992., sije~anj 17.
Knin
Izvje{}e Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o stanju u jedinici i na terenu, te
pronalasku 2 le{a, Ivana i Katice Gr~i}, na podru~ju Kadine Glavice
Komanda 221. mtbr
Str. pov. br. 14-29
17. 01. 1992. god.
OV u 16,00 ~
Borbeni izve{taj,
dostavlja.-
Komandi 9. korpusa
/na li~nost puk. Kova~evi} Save/
1.- Podaci o neprijatelju:
U toku dana u vi{e navrata iz rejona Crni Vrh prema Umci otvarana je snajperska vatra na
na{e snage koje se nalaze u rejonu Umca. Oko 10,30 ~ iz pravca iza Midenog Brda ~ule su se
5-6 ja~ih eksplozija nepoznatog porekla.
2.- Na{e snage:
^eta O Knin izvr{ila je preme{tanje iz sada{njeg rejona u rajon s. Maovice i posle na
polo`aje na objektu Kunica i zaseok Grizelj.
10. okb delom snaga organizuje odbranu u dosada{njem rejonu, a delom snaga sa
pozadinom nalazi se u o~ekuju}em rejonu u s. Kri~ke.
U brigadi je obrazovana rezerva koju ~ine 2/2 mtb sa rasporedom u {irem rejonu Kadine
Glavice.
U rejonu s. Potravlje naredjena je smena 1. ~ete 1. mtb sa jedinicom TO po dogovoru sa
N[ TO Krajine.
Na sinjsko-vrli~kom pravcu preduzete su mere na in`injerijskom uredjenju polo`aja, izradu
skloni{ta i utvrdjivanju.
Ostale snage brigade po prethodnom izve{taju.
Kadina Glavica u jutarnjim ~asovima pronadjena su 2 le{a. Najverovatnije se radi o Gr~i}
Ivanu i Gr~i} Katici. Obave{teni su nadle`ni organi radi sporovodjenja uvidjaja.
Prilikom poku{aja kradje vina iz vinarije u Siveri}u uhva}na su dva lica (utvrdjivanje
identiteta je u toku). Vino je oduzeto i naredjeno je da se preda u kuhinju kas. NH Slavko
Rodi}.
77
106
Miroslav.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 77
U toku dana izvr{ena je smena 2 mladja oficira iz ~ete veze koji su bili anga`ovani u toj
jedinici po ~lanu 271 Zakona o slu`bi u OS. Umesto st. vod. Novakovi}a
106
i vod. I klase
Gud`evi}a
107
do{la su dva ml. oficira vodnik I kl. Milovanovi} Milan i vod. I kl. Skori} Zoran.
Takodje umesto p. puk. Stoimenova Stoimena do{ao je p. puk. Pekevski Slav~e koji je
postavljen na du`nost na~elnika u organu za planiranje i MFP.
Na godi{nji odmor u trajanju od 10 dana po~ev{i od danas, pu{ten je N[ p. puk. Skenderija
Mladen, a na odsustvo radi obilaska porodice u trajanju od 7 (sedam) dana pu{ten je
komandant 10. okb.
3.- Stanje morala:
me{tani s. @itni} `ale se na nekorektan odnos grupe vojnika iz 2/mb, da su im ubili ~etiri
ovce. Ime i prezime organizatora bit }e dostavljeno naknadno. Deo mera je ve} poduzeto tako
{to je ispla}ena cena ovaca u novcu, a disciplinske mere su u toku.
problemi u jedinici po prethodnom izve{taju.
4.- Utro{ka municije nije bilo.
5.- Predlog odluke po prethodnom izve{taju.
6.- Zahtevi po prethodnom izve{taju.
Komandant
pukovnik
Borislav Djuki}
M.P.
108
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6036.
35
1992., sije~anj 17.
Knin
Izvje{}e Op}inskog {taba TO Knin [tabu TO RSK o stanju, popuni, problemima i borbenim
aktivnostima jedinica Teritorijalne odbrane na podru~ju Knina
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST KRAJINA VOJNA TAJNA
Op{tina K N I N POVERLJIVO
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE
Str. pov. broj 18/2
Dana 17. 01. 1992.
STANJE b/a TO
OP[TINA KNIN
[TABU TO RS KRAJINA
78
107
Hajro.
108
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 61, 17. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 78
Eskalacijom hrvatskog neofa{izma i brzine nadolaska ratne situacije te isklju~enja iz TO v/o i
r. starje{ina hrvatske nacionalnosti tokom godine do{lo je do bitnih organizacijsko-
formacijskih promjena i postojanja Teritorijalne odbrane. Stara formacija {taba TO koja je
bila zasnovana na II varijanti ubrzo se raspada. Kao takva u svom sastavu imala je 1850 v/o,
a najkrupniji sastav bio je Teritorijalni odred II tipa, (428 v/o), te za{titno {tabna ~eta (88
v/o), komanda stana, samostalna ~eta II tipa, PDV i DV i ostali v/o su raspore|eni po
jedinicama MZ i RO, mahom starija godi{ta.
Polovinom maja vr{i se mobilizacija i popuna ratnih jedinica 9. korpusa. Iste jedinice se
popunjavaju sa 950 v/o koji su raspore|eni u TO. Samim tim ~inom naru{eno je postojanje
i djelovanje TO Op{tine na jednog od dva elementa OS SFRJ.
Prije izbijanja prvih borbenih sukoba organizirali smo se po teritorijalnom principu i MZ u
vodove i ~ete, gdje je bilo dovoljno ljudstva. Najbolji efekat je bio na rubnim podru~jima
Op{tine. Kao {to je napomenuto najkvalitetniji starje{inski kadar pre{ao je u rezervni sastav
JNA. Ostali komandni kadar bio je razli~itog i nedovoljnog vojnog obrazovanja, ili je
izra`avao nesposobnost za starje{inske du`nosti. Shodno odluci Vlade SAO Krajine na
podru~ju Op{tine Knin objavljuje se op{ta mobilizacija svih v/o sa ciljem da se stvore i
formiraju krupniji sastavi TO koji }e se zajedno u sadejstvu sa jedinicama JNA suprotstaviti
neprijatelju.
Naredbom [TABA TO SAOK Op[TO Knin u svom mobilizacijskom razvoju pored jedinica
prostorne strukture razvija i jedinice manevarske strukture. Formirana je Teritorijalna brigada
od ljudstva sa prostora Bukovice i Skradinskog zale|a od novopripojenih MZ op{tini Knin.
Uz veliki i mukotrpni rad od nekoliko dana mobilizacije uspjelo se sakupiti 1067 v/o {to je
za 261 v/o manje od predvi|enog formacijskog stanja brigade.
Brigada broji 66 oficira i 41 mla|i oficir. Oficirski kadar na polo`aju k-danta brigade i k-
danta bataljona postavljeni su aktivni i provjereni oficiri {to donosi kvalitetnije i stru~nije
rukovo|enje i komandovanje jedinicom. Jedinica je solidno popunjena sa ljudstvom i MTS.
Nedostaju im 2 sanitetska vozila, 3-4 terensko-putni~ka vozila i 10 terenskih vozila.
Po mobilizacijskom razvoju trebalo je da se formira Kninska brigada sa podru~ja Kosovske
doline, Knina i Cetinsko-Vrli~kog regiona, sastavljena od 3 bataljona sa navedenih podru~ja.
Ukupno brojno stanje jedinice je 512 v/o {to iznosi 38% popunjenosti.
TO bataljon Vrlika 383 v/o
~eta TO Kosovo 72 v/o
~eta TO Knin 57 v/o
109
Evidentno je da nam nedostaje dosta v/o koji bi fizi~ki popunili formaciju brigade. Osnovni
razlozi neuspjeha mobilizacije su:
Najakutniji problem koji je evidentan, a to je niska svijest o neposrednoj opasnosti koja
nam prijeti. Dok su se ratne operacije vodile u rejonima sela srpske nacionalnosti (podru~je
Vrli~ke doline i Drni{ko podru~je) odaziv je bio zadovoljavaju}i. Me|utim pomjeranjem
fronta za nekoliko kilometara naprijed anga`man i moral v/o je znatno opao. Poseban
problem je {to znatan broj v/o (Vrli~ki kraj 120) i drugih mjesta Op{tine vi{e ne borave ovdje
ve} su izbjegli u SR Srbiju. Spiskovi ovih ljudi postoje, me|utim do sada ih nismo uspjeli
vratiti.
Veliki problem predstavljaju v/o koji se do sada nisu odazvali, a da prema njima nisu
primjenjene sankcije pravne dr`ave.
79
109
Dopisano rukom.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 79
U ve}ini MZ prisutna je logika odbrane vlastitog sela kao imperativ, pa u uslovima
nefunkcionisanja pravne dr`ave, ovo predstavlja osnovni izgovor za izbjegavanje vojne
obaveze.
Kori{tenje raznih potvrda od RO da su preko potrebni ili su na radnoj obavezi.
Jedinica je pretpo~injena 221. motorizovanoj brigadi.
Da bi se {to efikasnije izvr{ilo popunjavanje doti~nih jedinica neophodno je izvr{iti popis
ljudstva po MZ od 18-50 godina starosti, te ustrojiti jedina~ne kartone i evidenciju
raspore|enih v/o po jedinicama u VTO.
Zatra`iti dio ljudstva sa prostora Op{tine koji popunjavaju odre|ene jedinice TO, a nalaze se
u Dopunskom bataljonu.
Spre~iti poku{aje prebacivanja (samostalnog) iz jedinice u jedinicu javljaju}i se kao
dobrovoljci vojno tertorijalnom organu. Protiv istih pokretati odre|ene sankcije koje bi bile
primjer za druge.
Vod TO Drni{ formiran je isklju~ivo od v/o iz biv{e Drni{ke op{tine i pretpo~injeni su
direktno pod vojnu upravu Drni{.
Brojno stanje jedinice 30 v/o.
Op{tinski {tab TO Knin formiranjem [TABA TO RS KRAJINE rastere}en je obaveze koju
je imao kao glavni koordinator izvo|enja borbenih akcija na prostoru SAO Krajine.
Dio rez. oficira je pre{ao na nove du`nosti ili ih je JNA povukla u svoje jedinice, a tokom 9.
mjeseca ranjen je na~elnik {taba, major Dragi{i} Milan. Broj oficira rasporedjeniih u [tabu
smanjio se na 9 oficira, a formacijski broj je 15 oficira.
Nisu popunjena slijede}a mjesta:
Na~elnik {taba,
Referent veze,
Pomo}nik k-danta za MV,
Na~elnik Tehni~ke slu`be
" Sanitetske "
" Saobra}ajne "
Na ista mjesta poku{ali smo rasporediti i na}i oficire odredjene specijalnosti, ali ih nema pa
pojedini oficiri popunjavaju deficitarna mjesta, bez obzira na VES i specijalnost.
Vod za obezbedjenje bolnice broji 26 v/o i oni se isklju~ivo upotrebljavaju kao stra`arska
jedinica za obezbedjenje bolnice. Pored ovih jedinica svaka MZ formirala je svoje stra`arske
jedinice od v/o starijih godi{ta, ili dobrovoljaca koji nisu slu`ili vojni rok, ili onih koje je
oslobodila Vojno lekarska komisija. Tretman takvih jedinica nije jo{ regulisan {to se ti~e
materijalnih prinadle`nosti, iako ulaze u okvir jedinica prostorne strukture i upotrebljavaju se
u okviru svoje MZ za ~uvanje vitalnih objekata od posebnog interesa.
b) Pozadinsko obezbedjenje:
Po naredjenju SSNO Operativna uprava pozadine, Str. pov. br. 683-131 od 28.11.1991.
godine, [TOO Knin stavljen je na PoOb kod 405. PB Knin tj. kod K-de 9. Korpusa.
U vezi s tim mi smo uputili dopis K-di 9. Korpusa u kojem smo naveli sve na{e probleme po
PoOb, a koje bi oni mogli rije{iti, medjutim, do danas ni{ta nije rje{eno. Na{ dopis Pov. br.
596/1 od 20. 12. 1991. g. Problemi po PoOb koje smo naveli u tom dopisu i danas su
aktuelni.
Po TOb, trebalo bi rje{iti sa K-dom 9. Korpusa to da nam izvr{e zamjenu 100 PAP 7,62 mm
za looAP iz razloga {to su AP efikasnije kod ~i{}enja terena. To se odnosi na JTO koje se nalaze
na Svilaji (Maovice) i Ru`i}u.
80
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 80
Po SbOb od K-de 9. K tra`ili smo da nam obezbedi za gore navedene JTO, 2 m/v TAM 110
T 7 ili TAM 150 T 11. Takva vozila su neophodna za savladjivanje terena po ledu i snijegu
kada se vr{i redovno pozadinsko snabdjevanje hranom i vodom te za eventualno prebacivanje
povredjenih i oboljelih v/o.
Pored pismenog dopisa, a u vezi sa istim kontaktirali smo sa pozadinskim organima 9. K ali
m/v nismo dobili premda su na{e JTO predpo~injene jedinicama JNA.
Intedantsko obezbedjenje odvija se do sada bez ve}ih pote{ko}a. JTO koje su predpo~injene
jedinicama JNA snabdjevanje vr{e kod JNA, a [TO sa pri{tapskim jedinicama oko 239 v/o
snabdjevanje hranom vr{i od minimalnih zaliha hrane koje su ostale od pomo}i koja je stizala
za Krajinu. Pomo} u zadnje vrijeme ne sti`e, a zalihe artikala ishrane su pri kraju, pa
predla`emo R[TO da nas predpo~ini po InOb JNA.
Za potrebe JTO nedostaje nam 47 pari ~izama, 500 {ljemova, 30 maskirnih odijela,
unutarnjeg ve{a 500 kom, rukavica 70 pari i ~arapa 70 pari. Potrebno je obezbediti pribor za
li~nu higijenu i to `ilete, pastu za brijanje, sapun i kremu za ~izme. Potrebno je obezbediti i
cigarete, koliko je mogu}e.
Smatram po ovim pitanjima da bi pozadinski organi R[TO trebali intervenisati kod K-de 9.
K da se ovi problemi ~im prije rije{e.
KOMANDANT
kapetan I kl.
Slavko O`egovi}, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
36
1992., sije~anj 17.
Benkovac
Izvje{}e Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o nezadovoljstvu i zabrinutosti
aktivnih vojnih lica za svoju egzistenciju i status u aktivnoj vojnoj slu`bi
Komanda 180. mtbr
Str. pov. br. 3-29
17. 01. 1992. godine
Informaciju o nekim
reagovanjima AVL,
dostavlja.-
Komandi 9. Korpusa
Prilikom obilazaka, kontrole i pomo}i jedinicama brigade, uo~ene su neke pojave koje mogu
negativno uticati na borbeni moral i sposobnost jedinica za borbu. Kod jednog dela stare{ina
81
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 81
u aktivnoj vojnoj slu`bi javljaju se niz dilema, nejasno}a, pa i nerazumevanja aktuelnih
dru{tvenih prilika i kretanja u na{oj zemlji.
Znatan deo stare{ina posebno u okb t55 nezadovoljstvo manifestuje i tra`i:
Da se znatno br`e i efikasnije re{ava dr`avna kriza u na{oj zemlji no {to se to ~inilo do sada.
Reaguje na re{enje da je naknada za u~e{}e u ratu nominalno ni`a od dnevnice AVL za
slu`beno putovanje.
Zamenu stare{ina nakon odredjenog vremena provedenog na rati{tu. Stare{ine isti~u da o
uklju~enim stare{inama u ratu ne brine niko i da su oni `rtve, dok drugi deo stare{ina `ivi
bezbri`no daleko od rata i svih napora koje oni podnose.
Obzirom na rasplet dr`avne i dru{tvene krize, ve}i deo stare{ina u aktivnoj slu`bi izra`avaju
zabrinutost zbog egzistencije svoje i svoje porodice.
Zabrinutost za svoj status u aktivnoj vojnoj slu`bi pokazuju posebno stare{ine nesrpske
nacionalnosti i narodnosti.
Zbog mogu}nosti dolaska mirovnih snaga UN i demilitarizacije, stare{ine isti~u da
stanovni{tvo i narod ovoga kraja nije im vi{e naklonjeno kao ranije. Gradjani ovoga podru~ja
isti~u da ako ih armija napusti smatra}e se napu{tenim, i izdanim. Znatan deo vojnih
obveznika i stare{ina sa ovog podru~ja sli~nog je mi{ljenja i stava. Pored reagovanja AVL,
najve}i deo njih i dalje krajnje odgovorno i disciplinovano izvr{ava svoje zadatke i obaveze.
Predla`emo:
1. Pove}ati nov~ani dohodak za u~e{}e u ratu i tako napraviti razliku u odnosu na dnevnicu
za slu`beno putovanje.
2. Ukoliko postoje kadrovske mogu}nosti izvr{iti zamenu stare{ina koje su du`e od tri meseca
na rati{tu.
3. Da se rukovodstvo SR Krajina uklju~i u politi~ku akciju i obja{njava narodu koncept
mirovnih snaga UN u duhu slu`bene politike Predsedni{tva SFRJ.
Komandant
pukovnik
Tripko ^e~ovi}, s.r. M.P.
110
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 6007.
37
1992., sije~anj 18.
Korenica
Pregled {tabova i jedinica Teritorijalne odbrane pobunjenih Srba u II. operativnoj zoni
Lika
82
110
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 92, 17. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 82
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST KRAJINA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE
II OPERATIVNE ZONE LIKA
Br. 36
18. 01. 1992. god.
KORENICA
P R E G L E D
[tabova i jedinica TO u II OZ-Lika
111
1. [TAB TO II OZ-LIKA
[tab sa pri{tapskim jedinicama 54
2. Op[TO KORENICA
[tab sa pri{tapskim jedinicama 74
a) jedinice prostorne strukture:
Odred TO Korenica 212
Odred TO Udbina 291
Odred TO Buni} 113
Odred TO Plitvi~ka jezera 72
Odred TO L. P. Selo112 112
Odred TO Vrhovine 297
Odred TO Kordunski Ljeskovac 89
Svega: 1260
3. Op[TO DONJI LAPAC
[tab sa pri{tapskim jednicama 45
a) jedinice prostorne strukture:
^eta D.
113
Lapac 96
^eta TO Nebljusi 70
^eta TO Srb 116
Svega: 327
4. Op[TO GRA^AC
[tab sa pri{tapskim jedinicama 12
a) jedinice prostorne strukture:
1. Odred TO Gra~aca 178
2. Odred TO Gra~ac 73
Odred TO Mazin-Bruvno 111
Odred TO Zrmanja-Palanka 74
Odred TO Prljevo-Pribudi} 54
^eta TO Otri} 38
83
111
Na vrhu dokumenta dopisano rukom: -pripremiti kratku analizu ovog dokumenta i izneti na analizi B/G 26.
01. 92. u Korenici. ista}i odnos ~eta odred, 6. li~ka divizija ne postoji, 1. br. TO ..... i ima ukupno ispod
2000 v/o, otkud, D. Lapcu 1427 v/o (provjeri u voj. odsjeku!) gdje se nalazi 1. brigada/6. li~ke
112
Li~ko Petrovo Selo.
113
Donji.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 83
^eta TO Velika Popina 63
Sam. vod TO Gra~ac 45
Svega: 647
5. Op[TO PLA[KI
[tab sa pri{tapskim jedinicama 35
a) jedinice prostorne strukture:
1. ^eta TO 85
2. ^eta TO 71
3. ^eta TO 72
4. ^eta TO 69
Svega: 332
Ukupno u {tabovima TO i jedinicama prostorne strukture anga`ovano 2620
6. U jedinicama 6. OG i 9. Korpusa sa teritorije operativne zone Lika anga`ovano je;
U 1. brigadi TO, jedinicama podr{ke i pozadinskim jedinicama koje pripadaju 9. Korpusu
anga`ovano je;
iz op{tine Gra~ac 2150
iz op{tine D. Lapac 720
Ukupno 2870 ljudi
U 1., 2. i 4. brigadi 6. Li~ke divizije, jedinicama podr{ke i pozadinskim jedinicama koje
pripadaju 10. Korpusu anga`ovano je:
iz op{tine Korenica 2708
iz op{tine D. Lapac 380
Ukupno 3088 ljudi
U 145. brigadi isto u 10. Korpusu anga`ovano je:
iz op{tine Pla{ki 1120 ljudi
Ukupno je sa prostora Like anga`ovano 7078 ljudi
7. Iz prilo`enog pregleda se vidi, da {tab zone ne raspola`e ni sa jednom jedinicom
manevarske strukture.
K O M A N D A N T
pukovnik
Orli} Rade, v.r.
M.P.
114
M.P.
115
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
84
114
Okrugli pe~at: SAO Krajina, [tab TO II. operativne zone Lika, Korenica.
115
Prijemni pe~at: SAO Krajina, [tab TO, br. 91/92, 24. 01. 1992., Knin.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 84
38
1992., sije~anj 18.
Korenica
Izvje{}e [taba TO II. operativne zone Lika [tabu TO RSK u Kninu o reakcijama srpskih
vojnika na razmjenu zarobljenika u okolici Pakraca
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST KRAJINA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE
II OPERATIVNE ZONE LIKA
Br. 34
18. 01. 1992. god.
KORENICA
[TABU TO REPUBLIKE
SRPSKA KRAJINA
K N I N
16. 01. 1992. godine u ve~ernjem dnevniku TV Beograd u 19,30 ~asova prikazana je zamena
zarobljenika negde u okolici Pakraca. U tekstu se ka`e da je izvr{ena razmena zarobljenika, a
na slici se vidi, da Hrvati predaju sve civile starce i starice, dok Srbi predaju zarobljene
pripadnike ZNG-e i MUP-a. Energi~no protestujemo i istodobno zahtevamo, da se sa
ovakvim razmenama prekine iz slede}ih razloga:
1. Tra`imo da se razmena vojnih lica vr{i: vojnici i stare{ine jedne strane, za vojnike i stare{ine
suprotne strane.
2. Da se u budu}e u svim razmenama ide na reciprocitet 1:1, a ne kao do sada po principu
svi za sve pa ispadne da oni nama vrate 50, a mi njima 100.
3. Razmenom civilnih lica srpske nacionalnosti za vojnike hrvatske nacionalnosti, mi
hrvatskoj strani omogu}avamo, da sa takvom razmenom vr{i proterivanje srpskog
stanovni{tva sa svojih ognji{ta, a Hrvatska da ponovo popunjava svoje paravojne formacije
razmenjenim ljudstvom. Zato razmenu vr{iti civile za civile.
4. Ovakvi na~ini razmene unose nezadovoljstvo kod na{ih boraca na frontu, jer to smatraju
poni`avaju}im. U protivnom ukoliko se nastavi sa praksom, desi}e se da zarobljenika uop{te
ne}e biti.
5. Molimo da nam se da povratna informacija o ovom problemu kako bi smo mogli o ovom
informisati na{e borbene sastave.
116
[TAB II OZ LIKA
K O M A N D A N T
p u k o v n i k
Rade Orli}, v.r.
M.P.
117
M.P.
118
85
116
Na vrhu dokumenta rukom je dopisano: obavestiti Ministarstvo odbrane Srbije, odgovoriti Zn[TO
Korenica.
117
Okrugli pe~at: SAO Krajina, [tab TO II. operativne zone Lika, Korenica.
118
Prijemni pe~at: SAO Krajina, [tab TO, br. 10/92, 19. 01. 1992., Knin.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 85
Izvornik, strojopis, latinica.
HR-HMDCDR, 6., kut. 10.
39
1992., sije~anj 19.
[amirica
Izvje{}e Komande 7. operativne grupe Komandi 10. korpusa JNA o artiljerijskom oru`ju po
kalibrima u jedinicama
Komanda 7. OG VOJNA TAJNA
19. 01. 1992. godine POVERLJIVO
Tra`ene podatke
dostavlja.-
Vojnoj po{ti 5431 Biha}
/za na 10. K/
Dostavljamo vam podatke o artiljerijskim orudjima po kalibrima i jedinicama:
u 7. OG ima 182 orudja i to po jedinicama:
1) 1. br TO ima hab 155 mm sa 6 orudja, hab 105 mm sa 4 orudja, tab 76 mm zis sa 6
orudja, tab 76 mm sa 6 orudja i bvbr-128 sa 2 orudja p.
2) 592. mtbr ima had 122 mm sa 18 orudja i poad 100z t-12 sa 12 orudja.
3) 622. mtbr ima hab 155 mm sa 6 orudja, had 105 mm sa 18 orudja, so-90 mm sa 11 orudja
i bvbr 128 mm sa 5 orudja (2 p i 3 o).
4) 17. br TO ima hab 155 mm sa 6 orudja, bvbr 128 mm sa 2 orudja, tab 76 mm zis sa 6
orudja i tab 76 mm b-1 sa 6 orudja.
5) 7. br TO ima hab 105 mm sa 6 orudja tab 76 mm zis sa 6 orudja, tab 76 mm b-1 sa
6 orudja i bvbr 128 mm sa 2 orudja.
6) 11. br TO ima tab 76 mm zis sa 6 orudja i tab 76 mm b-1 sa 6 orudja.
7) 6. mpoap ima 2 tpoad 100 mm t-12 po 12 topova = 24 i 2 raketne baterije.
Rekapitulacija: h-155 mm = 18, h-122 mm = 18, h-105 mm = 28, topova 76 mm zis = 24,
topova 76 mm b-1 = 24, topova 100 mm t-12 = 36, so 90 mm = 11, bov = 12 i vbr 128 mm
= 11.
jednovremene vatrene mogu}nosti oko 10 pdv
protivoklopne mogu}nosti artiljerijom sa 82 tenka.
napomena: stanje municije po jedinicama i kalibrima dobi}ete u skopu operativne
evidencije po tehni~koj grani, a ostale nu`ne podatke za art. jedinice u sklopu op{te
operativne evidencije.
Na~elnik artiljerije
pukovnik
Slobodan Vukosavljevi}
86
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 86
M.P.
119
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6037.
40
1992., sije~anj 20.
Sarajevo
Izvje{}e Komande 2. vojne oblasti pod~injenim korpusima o navodnom naru{avanju
primirja, paljenju sela i napadu jedinica JNA u zale|u [ibenika, Peru{i}a, Skradina i
Knina
Komanda 2. vojne oblasti
Int. br. 25/142-77
20. januar 1992. godine
Pregled navodnog kr{enja
primirja od strane na{ih
jedinica, dostavlja.
Komandi 5. K, 9. K i 10. K
Veza: na{ akt broj 25/142-32 od 13. 01. 1992. godine
Dostavljamo vam pregled navodnog kr{enja primirja od strane na{ih jedinica tokom 19.
januara 1992. godine koji smo primili od kabineta Saveznog sekretara za narodnu obranu.
Prema tom pregledu, koji je SSNO dostavilo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske,
jedinice JNA su po~inile slijede}e prekr{aje primirja:
jedinice JNA pale sela u zaledju Prokljanskog jezera (sela Krkovi}, Va}ani, Piramatovci,
Gali}i),
u svezi toga ponovo upu}ujemo najo{triji prosvjed zbog grubog kr{enja primirja i ni~im
izazvanog kombiniranog pje{adijsko-artiljerijskog napada na peru{i}kom teritoriju, prilikom
kojeg je smrtno stradalo pet hrvatskih vojnika, a dva su ranjena,
protestiramo u svezi pje{a~kog napada na s. Bi}ine od strane snaga koje su pod kontrolom
JNA i zahtjevamo da im naredite prekid vatre,
dana 18.01.1992. godine uo~eno je intenzivno letenje helikoptera JNA na relaciji Banja
Luka Knin i pregrupiranje snaga, uz istovremeno prinudno iseljavanje stanovnika hrvatske
nacionalnosti iz Knina,
snage JNA i dalje provode mobilizaciju i dovode nove snage u Knin,
dana 19.01.1992. godine snage JNA su u vi{e navrata kr{ile primirje u rejonu Peru{i}a
izvode}i ni~im izazvan kombinirani pje{adijsko-artiljerijski napad kojom prilikom je jedna
osoba poginula, i
87
119
Prijemni pe~at: Brzojav br. 1902, 19. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 87
takodjer raspola`emo podatkom da su predstavnici JNA odbili suradnju i razgovor s
predstavnicima EZ i UN pri poku{aju da se rasvijetle dogadjaji u svezi napada na Peru{i}.
Detaljno ispitajte svaki pojedina~ni slu~aj, koji se odnosi na zonu va{e odgovornosti i hitno
dostavite izvje{taj, a protiv po~inilaca naru{avanja primirja poduzmite najenergi~nije mjere.
Upozoravamo na potrebu dosljedne primjene stavova iz na{eg naredjenja int. broj 25/142-44
od 16. januara ove godine.
Pomo}nik k-danta za MV i PP
general-major
Milan Aksentijevi} M.P.
120
M.P.
121
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
41
1992., sije~anj 22.
Benkovac
Izvje{}e Komande 3. brigade TO Komandi 9. korpusa JNA o ubojstvu bra~nog para Marinka
i Ljubice Arbanas u selu Smil~i}, te granatiranju ^iste Male i ^iste Velike
Komanda 3. brigade TO
Str. pov. br. 117-38
22. 01. 1992. godine
Redovni borbeni izve{taj
Komandi 9. korpusa
Dana 21/22. 01. 1992. godine neprijateljske snage su otvarale vatru iz pravca Stankovaca sa
minobaca~ima i pri tome ispalile oko 10 mina u 20,50 ~asova.
U 21,30 iz istog pravca i istog oru`ja ispaljeno oko 25 mina. Vatru su otvarali po jedinicama
2. pb u ^istu Mala i ^ista Velika. Na{e snage nisu uzvratile na provokaciju.
U toku no}i 21/22. u s. Smil~i} dogodilo se ubistvo. Smrtno su nastradali civili bra~ni par
Arbanas Marinko, Hrvat rodjen 1932. godine i Arbanas Ljubica Srpkinja.
Ubistvo je izvr{eno automatskim oru`jem, a po~inioci dela za sada su nepoznati.
SJB Benkovac sa istra`nim sudijom vode istra`ni postupak koji je u toku.
De`urni operativni
kapetan Marko Uzelac s.r.
M.P.
122
88
120
Prijemni pe~at: Komanda 9. korpusa, int. br. 91-7, 21. 01. 1992.
121
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 2429, 21. 01. 1992.
122
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 138, 22. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 88
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6036.
42
1992., sije~anj 22.
Vrginmost
Izvje{}e [taba TO Vrginmost [tabu TO RSK o organizaciji, stanju i borbenoj spremnosti
jedinica TO op}ine Vrginmost
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE STROGO POVJERLJIVO
V R G I N M O S T
Str. pov. broj: 164/2
Vrginmost, 22. 01. 1992. godine
Izvje{taj o b/g TOO
Vrginmost
[TABU TERITORIJALNE ODBRANE
KNIN
Na osnovu va{eg dopisa broj 7/92. od 09. 01. 1992. godine dostavljamo vam izvje{taj o
b/g TOO Vrginmost.
1. RUKOVO\ENJE I KOMANDOVANJE
Mirnodopski sastav [TOO je blagovremeno izvr{io sve organizacijske pripreme za brzo
podizanje v/o i njihovog spajanja s oru`jem u slu~aju upada neprijateljskih snaga na teritorij
op}ine.
Zbog razli~itih politi~kih strujanja Skup{tina op}ine Vrginmost donosi 26. 06. 1991.
godine Odluku o formiranju novog [TOO koji rukovodi borbenim aktivnostima na na{em
podru~ju sve do formiranja 4. korduna{ke brigade.
Formiranjem brigade odre|eni dio starje{ina [TOO prelazi u brigadu, pa ratno
Predsjedni{tvo 23. 09. 1991. godine formira novi {tab u skladu s Formacijom dobivenom od
SSNO. Radi nedostatka starje{ina [TOO nije popunjen slijede}im starje{inama:
referent za ONP
na~elnik ABHO
pomo}nik K-danta za MV i
daktilograf.
Popunjenost pri{tabskih jedinica je jo{ manja, tako da:
Komanda stana umjesto 20 v/o broji 12 v/o, a
Vod veze umjesto 22 v/o ima samo 6 v/o.
Zbog nedostatka materijalnih i financijskih sredstava, te zbog nedostatka v/o odre|enih
VES-ova i mla|ih godi{ta nismo u mogu}nosti da formiramo protivdiverzantske i
diverzantske jedinice, te ~ete koje bi dr`ali na okupu.
89
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 89
Formiranjem jedinica mjesnih zajednica vr{imo borbenu kontrolu teritorije, a izbjegli smo
ve}e materijalne i financijske izdatke koje ne bi mogla podnijeti na{a DPZ.
Jedinice TO formirane su u 34 Mjesne zajednice, pa imamo:
4 samostalna odelenja
23 samostalna voda i
7 samostalnih ~eta TO.
U te 34 formirane jedinice, u [TOO i pri{tabskim jedinicama imamo 1.249 vojnih
obaveznika, me|u kojima je i 37 `ena. Zbog velikog broja boraca koji se nalaze u brigadi,
starosna struktura nam je lo{a, jer:
27 v/o je do 20 godina
127 v/o je od 20 40 godina starosti
850 v/o je od 40 60 godina starosti, a
245 dobrovoljaca je starije od 60 godina.
Te jedinice opremljene su:
naoru`anjem i municijom (iako ne formacijski)
oko 35% s uniformom
oko 25% obu}om
nikako nisu opremljeni sredstvima veze i sredstvima za li~nu za{titu.
Vezu sa JTOO odr`avamo li~nim kontaktom i preko 16 RU (RIZ 8000) koje je vlasni{tvo
DPZ.
Iako je 07. 07. 1991. godine napravljen plan i program obuke JTOO i koji je djelomi~no
proveden u jedinicama, zbog izmjene ljudstva u JTOO, morat }emo pristupiti novom
obu~avanju pripadnika TOO.
Sve na{e jedinice aktivirane su 03. 07. 1991. godine nakon upada snaga MUP-a u
Topusko, a na osnovu Odluke ratnog Predsjedni{tva 18. 07. 1991. godine izvr{ena je
djelomi~na mobilizacija (od 20-50 godina starosti). Potpuna mobilizacija izvr{ena je prilikom
formiranja brigade.
2. MORALNO-POLITI^KO STANJE
Moralno politi~ko stanje u jedinicama TO Vrginmost je dobro. Me|u borcima postoji
spremnost i odlu~nost da se suprotstave usta{ama i da brane oslobo|enu teritoriju granica
na rijeci Kupi.
Ima pojedina~nih slu~ajeva dezerterstva. Kra|a vi{e nema jer je pokradeno sve {to je bilo
za ukrasti u napu{tenim hrvatskim selima.
Ima pojedina~nih slu~ajeva samovoljnog napu{tanja vatrenih polo`aja.
Pojave koje se negativno u izvjesnoj mjeri odra`avaju na moralno politi~ko stanje u
jedinicama jesu slijede}e:
Pojedinci koji odr`avaju kontakte sa srpskim ekstremistima izvan op}ine povremeno
razli~itim intenzitetom zagovaraju ~etni{tvo, otvoreno napadaju JNA i njen komandni kadar.
Tra`e da armija bude isklju~ivo srpska. [ire razne izmi{ljotine i la`i sa ciljem da se
diskreditiraju pojedinci iz komandi i rukovodstva TO.
Ove pojave nisu {irih razmjera, jer to rade ljudi bez ugleda u {irim masama, tako da to
nema zna~ajnijeg uticaja na moralno politi~ko stanje i borbenu gotovost jedinica.
U jedinicama prostorne strukture osje}a se izvjesno nezadovoljstvo {to ne primaju nikakvu
naknadu pla}u kao i pripadnici brigade.
Svi vojnici nemaju potrebnu odje}u i obu}u.
Me|u borcima se osje}a zabrinutost za vlastitu sudbinu ako do|e do povla~enja jedinica
JNA nakon dolaska snaga UN.
90
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 90
3. OBU^ENOST I UVJE@BANOST
Nakon aktiviranja jedinica TOO napravljen je plan i program obuke. Te`i{te obuke u
JTOO bio je na vojnostru~noj obuci, kojom se obnavljaju i pro{iruju ste~ena i sti~u nova
vojnostru~na znanja, vje{tine i navike, te uvje`bavaju borbene radnje pojedinaca i jedinica TO
za izvr{avanje namjenskih zadataka.
Me|utim, iako je bila organizirana obuka starje{ina odre|enih specijalnosti, zbog kratko}e
vremena obuci starje{inskog kadra nije data potrebna pa`nja.
Formiranjem 4. korduna{ke brigade ve}ina pripadnika tih jedinica odlazi u brigadu, a nove
jedinice TOO formiraju se od v/o starijih godi{ta, kao i od dobrovoljaca. Zbog toga }e se u
tim jedinicama morati provesti obuka kroz koju }e se vojni obaveznici, odelenja, vodovi i ~ete
osposobiti za izvr{avanje zadataka koji se pred njih postavljaju. U toj obuci, obuci starje{ina
treba dati poseban zna~aj, a posebno zbog toga {to pojedine starje{ine nemaju odgovaraju}e
obrazovanje, a ni ~in za formacijsko mjesto na kome se nalaze. Zbog toga bi obuci starje{ina,
vojnika i jedinica trebalo pristupiti u najskorije vrijeme.
4. MOBILIZACIJSKA GOTOVOST
Popunjenost {tabova i jedinica `/s je zadovoljavaju}a. Popuna iznosi 95%. Na{a DPZ dala
je popunu 4. partizanske brigade TO koja broji oko 2.000 v/o i prostornih jedinica TO koje
broje oko 1.200 v/o. Ove jedinice su formirane na teritorijalnom principu, {to je jedino bilo
mogu}e. Brigada je popunjena znatno vi{e od formacijskog brojnog stanja i jo{ uvijek ima
zahtjeva za popunu, a s obzirom na prioritet popune, ista je bolje popunjena u kvalitativnom
i kvantitativnom pogledu. Tu su raspore|eni najmla|i, najsposobniji i najobu~eniji v/o, {to
ima negativan odraz na prostorne jedinice TO. Ove jedinice formirane su u svim mjesnim
zajednicama ja~ine samostalnog odelenja do ~ete. Starosna struktura je dosta lo{a, tako da
imamo oko 20% v/o starijih od 60 godina koji su anga`irani kao dobrovoljci.
Popunjenost jedinica sa MTS detaljno je obra|ena u ta~ci Pozadinsko obezbe|enje.
Problemi sa kojima se susre}emo je u ustrojavanju jedina~ne kartoteke za jedinice koje su
formirane. Ove kartoteke nemamo ustrojene iz nekoliko razloga. Jedan od osnovnih razloga
je u tome {to za gotovo sve v/o koji su bili prije rata na rasporedu u jedinicama JNA nema
jedina~nih kartona, jer su uni{teni, drugi razlog je {to se Sekretarijatu za narodnu odbranu
Vrginmost prijavilo oko 250 v/o koji su bili odjavljeni sa na{e DPZ, pa za njih nema ni
mati~nih ni jedina~nih kartona, jer su ostali tamo gdje su `ivjeli prije rata, tre}i i najve}i razlog
je u tome {to Sekretarijat za narodnu odbranu nema, a ne mo`e ih ni dobiti u dovoljnom
broju pa ne mo`e ustrojiti nedostaju}e kartone. Ovaj problem bi se mogao rje{iti na taj na~in
da se preko [TO 3. OZ obezbedi dovoljan broj kartona za jedinice prostorne strukture.
Mobilizacijska pitanja smo rje{ili na najbolji na~in koji je mogu}i u ovo vrijeme i u ovim
okolnostima u kojima se nalazimo, tako da za sada ne treba poduzimati nikakve mjere za
pobolj{anje mobilizacije.
Stanje popunjenosti (trenutno) vidi se iz Priloga broj 1.
5. POZADINSKO OBEZBE\ENJE
a) Fukcionisanje PoOb i problemi koje treba rje{avati
Sistem PoOb za sada funkcioni{e bez nekih ve}ih pote{ko}a.
Do formiranja 4. partizanske brigade TO pozadinsko obezbe|enje svih jedinica TO, kao i
dijela jedinica JNA, koje su bile stacionirane na teritoriji ove op}ine, vr{io je ovaj {tab.
Nakon formiranja 4. partizanske brigade TO, {tab je formirao pri{tabske jedinice i
prostorne jedinice na teritorijalnom principu, odnosno odelenja, vodove i ~ete po mjesnim
zajednicama i sada su te jedinice na pozadinskom obezbe|enju ovog {taba.
91
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 91
Popuna sa borbenim sredstvima (prvenstveno naoru`anjem i municijom), kao i odje}om,
obu}om i ostalom li~nom opremom vr{ena je osloncem na pozadinske baze i jedinice JNA.
Budu}i da su jedinice TO formirane po mjesnim zajednicama, smje{taj i prehranu
regulisali smo na taj na~in {to je svaki v/o u slobodno vrijeme kod svoje ku}e, gdje se i hrani.
Osnovni razlog da smo ovo regulisali na ovaj na~in je {to se time znatno smanjuju ukupna
financijska sredstva potrebna za `ivot i rad ovih jedinica. Prehrana {taba i pri{tapskih jedinica
regulisana je osloncem na K-du stana. Obezbe|enje potrebnih artikala hrane vr{i se osloncem
na DPZ i kapacitete teritorije.
U funkcionisanju sistema PoOb ima odre|enih problema, koji se uglavnom odnose na
popunu sa NVO po formaciji.
[to se ti~e naoru`anja, svaki v/o je obezbe|en sa oru`jem, ali nedostaje 10% rezerva. Pored
toga popuna sa naoru`anjem nije izvr{ena po formaciji, tako popuna sa AP iznosi 20%, PAP
7,9 mm, snajper (12%), PM 7,62 mm M 72 (12%) i RB (40%). Umjesto nedostaju}ih
sleduju}ih koli~ina naoru`anja popuna je izvr{ena sa zamjeniteljima i to uglavnom sa PAP
7,62 mm, pu{kama 7,9 mm, automatima 7,62 mm i PM 7,9 mm.
Kod municije je slabija popuna sa municijom 7,62 mm za pi{tolj i automat i ona iznosi
0,8 b/k, municijom 7,62 mm za PAP, AP i PM (1,8 b/k) i minama za pu{~ani tromblon (1,3
b/k). Od MES ne posjedujemo ni{ta.
Od instrumenata najkarakteristi~niji je nedostatak dvogleda ru~nih prizmati~nih, zatim
busola i kurvimetara.
Od zna~ajnijih in`injerijskih TMS nedostaje nam 3 minoistra`iva~a, 2 kompleta za
miniranje i razminiranje, 2 kompleta za ru{enje, 2 kompleta in`injerijsko diverzantska, 3
ure|aja za palenje mina, kabla minerskog i neka manje bitna za b/g {taba i jedinica TO.
Popunjenost sredstvima veze je slaba, tako nam nedostaje 6 komada RU 20 VVF, 22
RUP -33, {ifroteleprinterski ure|aj, centrala telefonska PTCI 10 i telefona induktorskih.
Kod TMS ABHO popuna za{titnim maskama iznosi 56%, za{titnim ogrta~ima 33%,
priborima li~nim za dekontaminaciju 31%, dozimetrima li~nim 33%, detektorima
hemijskim 56% i detektorima radiolo{kim 80%.
U cjelini popuna InMS ne zadovoljava i prioritet kod popune bi trebalo dati odje}i, obu}i
i ostaloj li~noj opremi koja sleduje vojnika, jer popuna istom iznosi od 30-40% u zavisnosti
od vrste. Pored toga, ako bi do{lo do upotrebe jedinica TO van svoje mjesne zajednice, do{ao
bi do izra`aja nedostatak kuhinja tovarnih od 25 l, termos posuda, sudova za vodu, pribora
za jelo, vre}a za spavanje, }ebadi vojni~ke, kao i {atora.
Od SnMS karakteristi~an je nedostatak torba bolni~ara SnK 1, ranac medicinskog
tehni~ara SnK 3 i torba lekara SnK 4.
Pored toga nedostaju kompleti alata za pu{kara, automehani~ara, elektromehani~ara i
radio mehani~ara, kao i kompleti r/d za pje{adijsko naoru`anje.
Osnovno odr`avanje TMS sprovode neposredni korisnici TMS. U TOd oslanjamo se na
TTR 4. partizanske brigade TO i kapacitete ove DPZ, a u remontu MS na kapacitete JNA
(do sada nismo imali potrebe za remontom TMS). Ovdje nagla{avamo da nam za
konzervaciju i dekonzervaciju naoru`anja nedostaje ZUON a i DRN^ -a.
I pored gore navedenih problema, isti~emo da se sveobuhvatnim anga`ovanjem ljudskog
potencijala, kori{tenjem raspolo`ivih MS i osloncem na kapacitete DPZ i teritorije,
obezbe|uje pravovremeno i neprekidno funkcionisanje sistema PoOb -a.
92
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 92
b) Prijedlozi za rje{avanje problema PoOb -a
Napred navedene probleme, koji se uglavnom odnose na popunu sa nedostaju}im MS,
te{ko }emo rije{iti bez pomo}i, odnosno anga`ovanja pretpostavljenog zonskog {taba.
Potrebe za nedostaju}im MS dostavljali smo {tabu TO 3. OZ -e (na{ dopis Pov. broj 102/5
od 28. 11. 1991. godine), me|utim po istom nam nije ni{ta obezbe|eno.
Napominjemo da Izmenama i dopunama {eme PoOb a (odobrenje [TO SAO Krajine
Str. pov. broj 58/91 od 07. 12. 1991. godine) stoji da [TO OZ e objedinjuje zahtjeve za
MS od Op[TO i dostavlja nadle`noj komandi, {to zna~i da mi jo{ uvijek popunu
nedostaju}im MS vr{imo preko [TO 3. OZ e, a ne direktno osloncem na PoB JNA.
Drugih izmjena i dopuna {eme PoOb a poslije navedenih nismo do sada dobili. Smatramo
da je ovo rje{enje dobro i da i dalje ostane tako, a osnovni razlog je teritorijalna udaljenost
PoB JNA od na{e op}ine, a i jednostavnije je PoB JNA kontaktirati sa jednim [TO OZ e,
nego sa nekoliko op}inskih.
Na osnovu napred iznesenog predla`emo da se izvr{i popuna ovog {taba nedostaju}im MS
iz vi{kova JNA, bez nadoknade. Tako|er predla`emo kako i stoji u navedenim Izmenama i
dopunama {eme PoOb a da se dotur MS vr{i neposredno do Op[TO.
Prioritet kod popune dajemo li~noj ode}i, obu}i i ostaloj opremi za v/o. Istu bi trebalo
obezbjediti za 850 v/o.
8. BEZBJEDNOST
Po osnivanju 4. korduna{ke brigade, TO preuzima ulogu i funkciju koja mu je i
namjenjena. Osnovane su jedinice TO po svim mjesnim zajednicama op{tine. Uloga i zadaci
jedinica su: za{tita stanovni{tva od uba~enih neprijateljskih DTG, osiguranje privrednih i
dru{tvenih objekata, vodovoda, kontrola teritorija, a uspostavljen je sistem obavje{tavanja i
osmatranja. Svi ti zadaci se zasad uspje{no izvr{avaju.
Na sjevernom dijelu op{tine, uz rijeku Kupu, nalazi se prva linija odbrane koju dr`e borci
4. korduna{ke brigade. Jedan dio snaga 4. korduna{ke brigade raspore|en je na ju`nom dijelu
op{tine prema Republici Bosni i Hercegovini i u sadejstvu sa jedinicama TO dr`e tu liniju
odbrane. Dio neprijateljskih snaga, nakon osvajanja Cetingrada, pobjegao je u susjednu
Republiku i s one strane organizira DTG, te ih ubacuje u oslobo|eni teritorij. U na{oj zoni
odgovornosti zasad nismo imali takovih slu~ajeva. U cilju spre~avanja neprijateljskog
ubacivanja izvr{en je pretres terena koji je ocjenjen kao KRITI^AN, {umom povezan sa
susjednom Republikom. Da bi maksimalno spre~ili mogu}nost takovih upada potrebno je
obezbediti sadejstvo sa svim ~iniocima odbrane, organizirati patrolnu i izvi|a~ku slu`bu,
poo{triti kontrolu ulaska i izlaska sa teritorija op{tine, a obavje{tajne snage maksimalno
organizirati i koristiti. Radnje za izvr{enje ovih zadataka ve} se preduzimaju.
U narodu vlada strah od razoru`anja i odlaska jedinica JNA sa na{eg podru~ja, ho}e li
snage UN biti raspore|ene i u ovom kriznom dijelu i pru`iti odre|enu za{titu.
SR/DC
KOMANDANT TOO
m a j o r
Simo Rokni}, v.r.
M.P.
123

93
123
Okrugli pe~at: Socijalisti~ka Republika Hrvatska, [tab Teritorijalne obrane, Op}ina Vrginmost.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 93
Prilog br. 1
S T A N J E P O P U N E
Red. broj tab jedinica I m a
Oficira ml. oficira vojnika ukupno
1. [tab TO II varijante 10 5 1 16
2. Komanda stana 1 11 12
3. Vod veze 1 5 6
4. ~TO Vrginmost 3 5 102 110
5. ~TO Topusko 3 3 53 59
6. ~TO Blatu{a 2 5 58 65
7. ~TO Slavsko Polje 4 7 75 86
8. ~TO Perna 2 3 55 60
9. vTO ^remu{nica 1 32 33
10. vTO Golinja 1 17 18
11. vTO Kirin 1 1 37 39
12. vTO Kozarac 1 1 26 28
13. vTO Ostro`in 1 1 32 34
14. vTO [ljivovac 1 21 22
15. vTO Trstenica 2 39 41
16. vTO Dugo Selo 1 48 49
17. vTO Batinova Kosa 1 19 20
18. vTO Crni Potok 3 33 36
19. vTO Katinovac 2 47 49
20. vTO Mala Vranovina 1 21 22
21. vTO Pecka 1 2 30 33
22. vTO Poljani 17 17
23. vTO Staro Selo 1 1 55 57
24. vTO Vorkapi} Selo 1 1 26 28
25. vTO Crevarska Strana 2 35 37
26. vTO Mali~ka 1 23 24
27. vTO Pje{}anica 1 2 48 51
28. vTO Podgorje 1 24 25
29. vTO Bovi} 1 28 29
30. oTO Ponikvari 9 9
31. oTO Trep~a 1 12 13
32. oTO Stipan 12 12
33. oTO Brnjavac 1 13 14
34. oTO Mala Trep~a 15 15
35. oTO Gre|ani 7 7
U k u p n o: 34 61 1154 1249
M.P.
124
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
94
124
Isto.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 94
43
1992., sije~anj 22.
Trbounje
Izvje{}e Komande Takti~ke grupe 1 Komandi 9. korpusa JNA o stanju u jedinici te opasnosti
da povla~enjem iz sela Klju~ i Bri{tane podru~je izme|u rijeka ^ikole i Krke zauzmu
hrvatske snage
Komanda TG-1
Str. pov. br. 50-158
22. 01. 1992. god.
s. Trbounje
Izve{taj o stanju u TG-1
i predlozi
Komandantu i N[ 9. korpusa
Imaju}i u vidu b/g TG-1, a naro~ito 1/592. mtbr izve{tavam vas da }e poslije 05. 02. 1992.
god., brojno stanje biti u 1. mtb (1. mt~ = 40, 2. mt~ v = 40, 3. mt~ = 37, poc = 18, mmb =
15, mmb 120 = 29, poz-v = 19), a voza~a }e nedostajati 30. Od ostatka bataljona mislim da
formiram BG sastava: mt~, odelenje pos, vod MB 82, vod MB 120. Ostala sredstva bataljona
da smestim u hangar.
Po{to sa ovim bataljonom dr`im polo`aje u s. Klju~, s. Bri{tane i tri osmatra~nice oko kasarne,
te stra`u, po`arstvo i sl. mislim da ne}u imati snaga da produ`im sa ovim rasporedom.
Povla~enje iz s. Klju~a i s. Bri{tana, stavljam Nos Kalik u te{ku situaciju, a samim povla~enjem
o~ekivati je ubacivanje usta{a u medjure~je.
Ako postoji mogu}nost da se obezbedi ~TO koja bi kontrolisala pomenuta mesta da popune
1. mtb ili do drugih re{enja. Ukoliko budemo morali zbog nedostatka ljudstva da se izvu~emo
molim odobrenje za masovno zapre~avanje
125
mes.
126
K-dant TG-1
pukovnik
Lisica Slavko, v.r. M.P.
127
M.P.
128
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 4.
95
125
U dokumentu je pisalo izvla~enje, {to je prekri`eno, te je rukom dopisano zapre~avanje.
126
Mes = minsko-eksplozivnim sredstvima. Na vrhu dokumenta rukom je dopisano: -videti sa Bursa~em za
popunu, bi}e obave{ten nakon na{e procene i odluke Potpis ne~itak.
127
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 22, 22. 01. 1992.
128
Prijemni pe~at: Komanda 9. korpusa, 22. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 95
44
1992., sije~anj 22.
Knin
Zapisnik izlaganja komandanata Op[TO Knin, Benkovac i Obrovac o stanju u jedinicama
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE STROGO POVJERLJIVO
Pov. br. 77/92
22. 01. 1992. god.
K N I N
[TO RS Krajina
ZAPISNIK
sa referisanja komandanta Op[TO (Knin, Benkovac i Obrovac) odr`anog 18. 01. 1992.
godine sa po~etkom u 9,00 ~asova.
Referisanjem je rukovodio zamenik komandanta [TO RS Krajina puk. Du{an Kasum.
Sastanku su bili prisutni:
pomo}nik komandanta za pozadinu [TO RS Krajina... puk. Pupavac Milo{
PN[ za ONP u [TO RS Krajina... puk. Leki} Dragan
PN[ za OMPP... major Radulovi} Savo
Referent tehni~ke slu`be... kap. I klase Mio~inovi} Marko
Komandant Op[TO Knin... kap. I klase O`egovi} Slavko
Pomo}nik za pozadinu u Op[TO Knin... kap. I klase Sinobad Stevo
K-dant Op[TO Benkovac... poru~nik Laki} Zoran
Pomo}nik k-danta za pozadinu u Op[TO Benkovac... kapetan I klase Daki} Bo{ko
Komandant Op[TO Obrovac... kapetan I klase Dopu|a Jovo
Pomo}nik komandanta za pozadinu u Op[TO Obrovac... kap. I klase
1. Referisanje je otvorio zamenik komandanta puk. Du{an Kasum koji je za`eleo
dobrodo{licu svim prisutnim i istakao da se moramo pridr`avati dobijenog plana. Skrenuo je
pa`nju da su svi bili du`ni da predaju do 17. 01. 1992. godine jedan primerak svog referata
[TO RS Krajina, kako bismo mogli mi u {tabu da iste prou~imo i da se za samo referisanje
pripremimo. Nijedan op{tinski {tab svoj referat nije do nazna~enog roka dostavio te se mo`e
zaklju~iti da moramo voditi ra~una u narednom periodu o po{tovanju zadanih rokova i
obaveza.
Na kraju svog izlaganja zamenik komandanta je tra`io da se referati ne ~itaju ve} da se
usmenim putem iznesu su{tinski problemi i da se pridr`avaju te`i{nih pitanja.
2. Komandant Op[TO Knin (kapetan I klase O`egovi} Slavko)
U svom kratkom izlaganju komandant Op[TO Knin je izneo bitne probleme koji optere}uju
sada{nji rad Op[TO Knin, kao i mogu}nosti iznala`enja da se isti problemi u narednom
periodu u {to kra}em roku re{e. Ti problemi bi bili slede}i:
Sve jedinice 9. K. su preko mobilizacije popunjene sa najboljim odva`nijim v/o tako da su
ostali v/o popunjavali jedinice TO. Iz ovoga se mo`e videti da je kvalitet mobilisanog
96
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 96
bora~kog sastava na strani jedinica JNA i da se iz toga mo`e sagledati koji se problemi mogu
pojaviti kod jedinica TO.
Od tih jedinica u Op[TO Knin fomirana je bukova~ka brigada a da se u narednom periodu
planira i postepeno izvodi formiranje kninske brigade. Bukova~ka brigada je formirana od
MZ koje su pripojene RS Krajini i ~ije je stanovni{tvo srpske nacionalnosti bilo ve}insko.
U jedinicama prostorne strukture m/v su popunjene iz popisa i da su za vreme izvo|enja
aktivnosti do dana{njeg dana raubovana tako da se mora voditi ra~una oko zamene istro{enih
delova kao i pla}anje nadoknade vlasnicima tih m/v.
U pojedinim jedinicama imamo problema sa redom i disciplinom a one su prouzrokovane
upotrebom ve}e koli~ine alkohola, pojava dezerterstva kao i maltretiranja i i`ivljavanja nad
nedu`nim stanovni{tvom druge nacionalnosti. Jedan od najve}ih problema koji se trenutno
sada pojavio je pojava kra|e, odnosno plja~ke.
Problem kome se mora u ovom politi~kom trenutku pokloniti je pitanje jednoobraznog
obele`avanja i ozna~avanja. Smatram da ne bi smelo ovo pitanje zanemariti jer je u jedinicama
sve vi{e prisutnija me|ustrana~ka podela.
Slabo vo|ena kadrovska problematika. U mirnom periodu ve}i broj stare{ina je insistirao
na br`em postavljenju i unapre|enju u vi{i ~in, kako bi mogao ostvariti materijalnu korist.
Danas kada je sasvim druga situacija i kada se moraju stare{ine pokazati i biti na ~elu
kolektiva-jedinice, iste stare{ine izjavljuju da su nesposobne da rukovode i vode jedinice.
Smatra Op[TO Knin da je neophodno popunu stare{inskog kadra izvr{iti sa delom
aktivnih vojnih lica iz 9. K kako bi se smanjio broj negativnih pojava, a i kolektiv bi bio
daleko ~vr{}i i ja~i.
Ostala zapa`anja se nalaze u samom referatu.
3. Komandant Op[TO Benkovac (poru~nik Laki} Zoran)
U svom uvodnom delu izlaganja komandant Op[TO Benkovac je preneo mi{ljenje i
stavove komandanta brigade i komandanta bataljona da su na ovo referisanje morali i oni biti
pozvani.
Istakao je da je bukova~ka brigada kao manevarska struktura popunjena sa ljudstvom sa
100%, a da su jedinice prostorne strukture popunjene oko 60%, ~ija starosna granica prelazi
preko 50 godina `ivota.
Istakao je problem da se li~no pe{adijsko naoru`anje mora zameniti i to tako staro za novo
i sa automatskim naoru`anjem.
Sve je vi{e pojava strana~kog obele`avanja u svim jedinicama, {to predstavlja problem za
dalje politi~ko delovanje.
Posebno se komandant osvrnuo na pozadinsko obezbe|enje u kome je istakao na odre|ene
pote{ko}e kako kod jedinica prostorne tako i kod jedinica manevarske strukture.
4. Komandant Op[TO Obrovac
Komandant je u vrlo kratkom vremenu ubedljivo izneo op{te probleme i nedostatke koji
uti~u na dalji rad Op[TO Obrovac.
Istaknuto je da je odred Obrovac popunjen sa oko 70% boraca i da je to maksimum koji
obrova~ka op{tina mo`e da da.
Ima pojava da se nezna evidencija zadu`enog li~nog naoru`anja tako da se kod pojedinih
boraca mo`e na}i 2, 3 i 4 pu{ke, a da se o tome ni{ta ne zna.
Jedan od vrlo zna~ajnih problema je nekontrolisana upotreba municije. Iz li~nog
naoru`anja se ~esto i vrlo nekontrolisano tro{i municija. Tako je izvr{ena analiza utro{ka
municije. Samo za praznik Bo`i} je utro{eno oko 20.000 metaka.
97
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 97
Isto tako je izneo da je jedan od zna~ajnih problema u jedinici ve}a upotreba alkohola,
pojava dezerterstva, kukavi~luka kao i masovna kra|a-plja~ka.
Kapetan I klase Jovo Dopu|a je izneo da je uradio formaciju izgleda budu}eg odreda u
varijanti kada se jedinice TO moraju rasformirati i da iste pre|u u odred milicije.
5. Posle referisanja svakog komandanta Op[TO (Knin, Obrovac, Benkovac) u referisanju su
u~estvovali i pomo}nici komandanata za pozadinu.
6. Puk. Pupavac Milo{
Svoja izlaganja i odgovore na probleme koje su izneli komandanti i pomo}nici komandanata
Op[TO pukovnik Pupavac na svako odgovorio i dao konkretno svoje mi{ljenje i vi|enje kako
se isti mogu re{iti. Na~in razre{avanja pozadinskog obezbe|enja koje je pukovnik Pupavac
dao nalaze se kao zadaci.
7. PN[ za OMPP (major Radulovi} Sava)
Svi op{tinski {tabovi TO moraju srediti spiskove mobilisanog i slobodnog
(nemobilisanog) ljudstva u ~emu trebaju da pomognu aktivisti ili predsednici u MZ, a
koristiti i bira~ke spiskove (sa referenduma-izja{njavanja).
Bitno je da spiskovi budu sa~injeni tako da se iz njih vidi ko je mobilisan u jedinice JNA i
ko u TO, a ko ostaje u radnim organizacijama s osnova radne obaveze.
Na osnovu izra|enih formacija jedinica, Op[TO sa~injavaju Predlog plana popune iz kojeg
bi se videli podaci:
brojni naziv jedinice
mobilizacijsko mesto
mobilizacijsko zbori{te
trajanje mobilizacije
potrebno ljudstvo po VES-ovima
mob. plan uraditi prema PRAMOS-u (zapovjest), Plan mobilizacije.
Plan upotrebe (zapovest, plan upotrebe na karti)
Ovako izra|eni predlog plana popune dostavlja se upravi vojnoteritorijalnog organa.
Razli~iti podaci {to ih ovaj {tab tra`i od Operativnih zona (op{tinskih {tabova) dolaze s
velikim zaka{njenjem, nepotpuni su ili ne dolaze nikako. Nare|enja pretpostavljene
komande-{taba moraju se izvr{avati-po{tovati.
Op[TO (svi) moraju srediti podatke o jedinicama prostorne strukture.
8. PN[ za ONP (potpukovnik Leki} Dragan)
U svom izlaganju je izneo slede}e:
Da se u vremenu od 20. 02. do 28. 02. 92. u sastavu 221. mtbr izvodi kurs sa snajperistima.
Do 10. 02. 92. godine svi op{tinski {tabovi TO su du`ni ovom {tabu dostaviti spiskove
vojnika-snajperista kako bi se na vreme mogao izvr{iti prihvat ljudstva, sme{taj i stavljanje na
hranu.
Istaknuto je da su operativni izve{taji koji pristi`u svakim danom dosta {turi i da
komandanti retko kada gledaju {ta im pot~injeni u izve{tajima {alju prema pretpostavljenoj
komandi.
9. Pukovnik Kasum Du{an (zamenik komandanta)
Ovo {to }u sada da iznesem pred ovim skupom bit }e u isto vreme i zadaci za naredni period.
Zadaci za naredni period bi bili:
98
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 98
RiK sa jedinicama kvalitetno uznapredovati kroz davanje stru~nih i radnih zadataka
svakodnevno.
Nedostaju}i komandni kadar re{avati postavljanjem na ta FM od komandira odelenja do
komandira ~ete proverene, hrabre i sposobne borce koji su se iskazali u toku izvo|enja
borbenih dejstava.
Druga popuna sa aktivnim vojnim licima-stare{inama koja se postavlja u va{im zahtevima se
ne mo`e izvesti jer trenutno nemamo slobodnih stare{ina. Odbaciti svaku sumnju u
sposobnost rezervnih stare{ina koje pojedine komande potcenjuju.
Va{e zahteve u vezi popune sa sredstvima veze za komandovanje na nivou ~ete re{avati
putem kurira uz izdavanje konkretnih zadataka u organizaciji izvr{enja zadatka.
Red i disciplina koja je u zadnje vreme u opadanju, a koja se ispoljava kroz pijanstvo, spoljni
izgled, me|usobnog nepo{tovanja, samovoljno otvaranje vatre za vreme sportskih, prazni~nih
prilika podi}i na vi{i nivo ~ime bi se olak{alo funkcionisanje RiK.
Organizaciju posedanja VP pobolj{ati putem planskog neposrednog i borbenog
obezbe|enja. Za realizaciju ovih zadataka na svim nivoima izraditi planove rada i odmora koje
sprovoditi planski. Posebno voditi ra~una da prilikom smene jedinica na VP ne do|e do
praznog me|uprostora-nepokrivenog, da nebi u tom vremenu usta{ke snage zauzele ve}
napu{tene polo`aje.
M O R A L
Ispoljene slabosti, razna razmi{ljanja o mestu i ulozi TO u jedinicama JNA na rati{tu
obja{njavati uz puno anga`ovanje ne samo pomo}nika za moral ve} svih stare{ina komande.
Na ovom planu ostvariti punu saradnju sa predstavnicima MZ i DPZ.
Pojave kao {to su da neposredne pretpostavljene stare{ine (komandiri ~eta i komandanti
bataljona) ne obilaze jedinice na polo`aju (20 dana do 1,5 mesec) isklju~iti.
Nastojati da se u jedinicama po planu rada komande na|u najodgovornije stare{ine iz vi{e
komande s ciljem podizanja ukupnog morala i borbene gotovosti u na{im jedinicama.
Strana~ki uticaj kroz sastanke vojnog kolektiva isklju~iti na svaki na~in gledaju}i na jedini cilj
zajedni~ke borbe svih boraca protiv zajedni~kog neprijatelja (usta{a).
Kod bora~kog sastava razvijati humani odnos prema gra|anima na terenu. Kroz pozadinsko
delovanje na terenu spre~iti teror na nevinom stanovni{tvu a posebno druge nacionalnosti
(maltretiranju, plja~ki, kriminalu).
O B U K A
Za vreme odmora dela jedinice i njihove smene sa polo`aja organizovati stru~nu obuku na
svim vrstama naoru`anja po VES-ovima. U tom smislu na nivou komande napraviti planove
i raspored obuke uz stru~nu pripremu i maksimalno anga`ovanje svih stare{ina.
Putem kurseva koji }e biti organizovani u jedinice JNA i [TO osposobljavati borce i
stare{ine i to:
za snajperiste
{ifrante
izvi|a~e
operatore na 9 K-11 i S-2M
kretanje na boji{tu, osmatranje danju i no}u kao i prislu{kivanje razgovora kod protivni~kih
snaga
svakodnevno prikupljati podatke o neprijatelju na frontu.
99
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 99
M O B I L I Z A C I J A
Izraditi predlog plana popuna i sva mobilizacijska dokumenta prema PRAMOS-u. Sve
Op[TO koji nisu izradili formacije za prostornu strukturu odmah izraditi predlog formacija.
Izvr{iti demobilizaciju i mobilizaciju predvi|enih jedinica prema mob. razvoju. Sa organima
DPZ, MZ, dezertere i druga lica koja izbegavaju mobilizaciju sa predstavnicima DPZ, vojne
policije i milicije RS Krajina privoditi u jedinice, a protiv onih koji i dalje izbegavaju
pokrenuti zakonske i krivi~ne odredbe.
POZADINSKO OBEZBE\ENJE
Oformiti operativnu evidenciju za celokupno naoru`anje, municiju i MES koje je
podeljeno jedinicama po bilo kom osnovu kako bi ozbezbedili ta~nu evidenciju izdatog
naoru`anja.
Po intendantskoj slu`bi oformiti evidenciju materijalnih sredstava po kompletima IMS ne
ulaze}i u pojedine preglede.
Organizaciju ishrane ljudstva pobolj{ati kroz bolju, stru~nu strukturu i intendantskom
odelenju uklju~uju}i i njihovu formaciju i kvalifikovanu `ensku radnu snagu, privatne kuvare,
mesare, pekare sa starijim godi{tima. Dotur hrane do isturenih VP jedinica obezbediti
blagovremeno. Kuvanje obroka hrane zavr{iti svakodnevno dva ~asa pred podele. Svako drugo
samovoljno produ`avanje mo`e imati za posledicu trovanje, jer bakteriolo{ki po~inje proces
vrenja hrane.
Samostalno klanje napu{tene stoke bez veterinarskog pregleda u potpunosti zabraniti i
spre~iti bez odobrenja komande. Napu{tenu stoku na nivou brigada i Op[TO izvr{iti
prikupljanje na jednom mestu, formirati privremene farme, odrediti deo starijih boraca za
njihovo ~uvanje i organizovanje ishrane. Za ovu vrstu posla stupiti u neposrednu saradnju sa
organima DPZ na frontu, (terenu).
U vezi dugoro~nije i planske organizacije pozadinskog obezbe|enja svi {tabovi Op[TO }e
za svoju teritoriju izraditi procenu ekonomske mogu}nosti (tekstualni deo i na karti grafi~ki
prikazati najvitalnije objekte i kapacitete).
Naknadu za isplatu boraca vr{iti samo za formacijske jedinice koje se nalaze u izvr{avanju
borbenih zadataka. Anga`ovanje pojedinih jedinica prostorne strukture u obezbe|ivanju
vitalnih objekata od vojnog i privrednog zna~aja ispla}ivati preko {tabova i zona, ako se radi
o formacijskoj jedinici.
Overavanje isplatnih spiskova i njihovu kontrolu vr{it }e organi operativnih zona u svojoj zoni
odgovornosti, a za jedinice u zoni odgovornosti Op[TO vr{it }e organi Op[TO.
Zbog pojava zloupotrebe oko isplate i stvaranje ve{ta~kih spiskova ova komanda }e preko
na~elnika za financije i bud`et vr{iti plansku kontrolu i za utvr|ene nepravilnosti pokretati
krivi~nu odgovornost.
Asanacija boji{ta-rati{ta koja se vr{i u organizaciji jedinica JNA uklju~ivati u pojedine
organe iz svog sastava radi kontrole i pravilnosti vr{enja asanacije.
B E Z B E D N O S T
Razne pojave {irenja dezinformacija oko mogu}e izdaje aktivnih starje{ina i povla~enja
jedinica JNA pojedince privoditi i spre~avati takav oblik delovanja ~iji je cilj razbijanje
jedinica.
Razne poku{aje ubacivanja grupa i dobrovoljaca bez kontrole nadle`nih organa sa raznim
znamenjima i obele`jima isklju~ivati iz sastava na{ih jedinica.
100
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 100
U~estale pojave plja~ke dru{tvene imovine napu{tenih sela i gradova spre~avati privo|enjem
organizatora i pojedinaca kao i pokretanja postupaka za krivi~nu i drugu odgovornost.
Samovoljno upadanje na teritoriju Hrvatske od strane pojedinaca i grupa u cilju osvete,
silovanja, paljenja ku}a i druge imovine spre~iti svim sredstvima nedozvoljavaju}i nikome da
ru{i ugled pripadnika Oru`anih snaga.
LD/@M
ZAPISNI^AR NA REFERISANJU
potpukovnik
Leki} Dragan, v.r.
M.P.
129
Izvornik, strojopis, }irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 4.
45
1992., sije~anj 22.
Knin
Izlaganje general-majora Ratka Mladi}a, komandanta 9. korpusa JNA, o borbenoj
spremnosti jedinica korpusa u 1991. godini
KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 23-24 STROGO POVJERLJIVO
Dana 22. 01. 1992. god. Primerak br. 1
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladi}
R E F E R A T
o borbenoj gotovosti korpusa za 1991. godinu
1.- Stanje b/g jedinica i njihova sposobnost za izvr{enje namenskih zadataka.
Poja~anim naporima celokupnog stare{inskog i vojni~kog sastava, ume{nim rukovo|enjem i
komandovanjem kroz izgra|eni stil i metod rada u veoma slo`enoj politi~ko-bezbedonosnoj
situaciji na teritoriji i nametnutim ratnim uslovima `ivota i rada, realizovan je veliki broj
redovnih i vanrednih zadataka po svim elementima borbene gotovosti.
Narastanjem komandi i jedinica uz aktivan odnos svih subjekata, otklanjane su slabosti
naru{enog koncepcijskog sistema ONO i DSZ, kroz tra`enje novih re{enja u datim uslovima,
~ime je pored obu~avanja u realizaciji zadataka stalno ja~ala borbena gotovost i timski rad.
101
129
Okrugli pe~at: SAO Krajina, [tab TO Knin.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 101
Kroz usavr{avanje RiK i dogradnju organizacijsko-formacijske strukture i sistema veza uz
mogu}u eksploataciju pokidanog informacionog sistema, obezbe|uje se potrebna
pokretljivost i efikasnost rada Komande korpusa i prvopot~injenih komandi uz obezbe|enje
racionalnog i ekonomi~nog anga`ovanja i kori{}enja svih raspolo`ivih snaga i sredstava.
Stalnom brigom i uticajem kroz preduzimanje odgovaraju}ih mera, ja~ana je i podizana
borbena gotovost od zahtevane, interventne do pune borbene gotovosti sa kojom su komande
i jedinice korpusa i oja~anja u{le u borbena dejstva. Dostignuti nivo borbene gotovosti
obezbedio je uspe{no izvr{avanje svih dobijenih borbenih zadataka.
Zao{travanjem odgovornosti na svim nivoima RiK uz poja~ano anga`ovanje svih komandnih
nivoa u kontroli, usmeravanju i pru`anju pomo}i posebno u realizaciji te`i{nih zadataka u
uslovima prekida vatre ja~amo red, rad i disciplinu, po{tivanje zakonitosti i dosledno
izvr{avanje planova rada i obuke.
Imaju}i u vidu da je borbena obuka i vaspitanje neprekidan proces u borbi, to smo stalnom
brigom i preduzimanjem mera obezbe|ivali potrebnu osposobljenost stare{ina i komandi i
vojnika i jedinica za izvr{avanje predstoje}ih borbenih zadataka.
Ukupnim naporima komandi i jedinica postignut je primereni stepen obu~enosti i
uve`banosti koja je u skladu sa zahtevima izvo|enja borbenih dejstava. Odgovornim
odnosom u obuci ratnih komandi i jedinica spre~eno je gomilanje slabosti i nedostataka. Iste
su u hodu otklanjane i nisu bitnije optere}ivale ovaj zna~ajni elemenat niti borbenu gotovost
u celini.
Nastali nesklad izme|u kvantitativne popune sa rezervnim sastavom, svakim danom smo
menjali u korist kvaliteta.
Nedovoljni nivo obu~enosti rezervnih stare{ina smo postepeno otklanjali kroz rodovske i
stru~ne kurseve, koji su u praksi potvrdili svoju opravdanost.
Stanje komandi i jedinica u 9. K, kroz dostignuti nivo borbene gotovosti, obezbe|uje
izvr{avanje namenskih zadataka {to je konstatovano i zaklju~eno na nedavno odr`anom
referisanju na nivou Komande 9. korpusa na ovu temu, kao i pripremi za izradu ovog referata.
Slabosti subjektivne prirode sa kojima se susre}emo u radu ne optere}uju bitnije borbenu
gotovost, dok za objektivne ~inioce tra`imo pomo} u cilju pobolj{anja stanja.
2.- Stepen realizacije zadataka organizacijsko-formacijske dogradnje predislociranih
jedinica i njihova sposobnost za izvr{avanje namenskih zadataka i odraz na stanje b/g
komandi, {tabova, jedinica i ustanova
Posle izme{tanja iz garnizona Zadar, [ibenik i Sinj u sastav 9. korpusa u{le su slede}e jedinice:
594. in`injerijski puk, 271. larp PVO i 11. pmtbr. U garnizon Benkovac sme{ten je 271. larp
PVO, u Kninu 594. in`. puk i u Drvaru 11. pmtbr.
a) I pored slabije popunjenosti ljudstvom i TMS 594. in`. puk je osposobljen za izvr{avanje
namenskih zadataka.
b) 271. larp PVO je spreman za izvr{avanje vatrenih zadataka koji se pred njega budu
postavili.
c) 11. mtbr, locirana u garnizonima Drvar, Bosanski Petrovac i Bosansko Grahovo, posle
izme{tanja iz [ibenika.
Posle izvr{ene obuke brigada }e biti osposobljena za izvr{avanje svih zadataka koji se pred nju
budu postavili. Sme{taj u garnizonu Drvar je vrlo skroman.
Zajedni~ki problemi za sve navedene jedinice je re{avanje stambenih problema AVL i GL na
slu`bi u JNA, imaju}i u vidu da su bili u garnizonima Zadar, Sinj i [ibenik. To su stambeni
problemi, zaposlenje ~lanova porodice i drugi.
102
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 102
3.- Uticaj izvr{enih promena na stanje vatrene i druge mogu}nosti vodjenja oru`ane borbe
i obezbedjenja b/d
Do po~etka borbenih dejstava sve jedinice podr{ke u korpusu bile su R klasifikacije, {to je
zahtevalo brzo osposobljavanje vojni~kog i stare{inskog sastava i dovo|enje jedinica u punu
borbenu gotovost.
Te`i{ni zadatak u ovom periodu bio je na popuni borbenih jedinica, njihovo brzo
osposobljavanje za podr{ku borbenih dejstava pe{adijskih i oklopno-mehanizovanih sastava.
Zbog razvu~enosti snaga korpusa na {irokom frontu i potrebe podr{ke na vi{e pravaca sredstva
vatrene podr{ke bila su usitnjena i nisu davala `eljene rezultate. Iako usitnjena sredstva
podr{ke ispoljila su veliki moralni efekat na podr`avaju}e jedinice, stvarala uverenje u njenu
snagu, mo} i efikasnost.
Povoljnim razvojem op{te situacije stvoreni su uslovi za ukrupnjavanje sastava i sredstava
vatrene podr{ke, otpo~ela je planska upotreba artiljerijskih sastava i sredstava vatrene podr{ke.
Prijem sredstava vatrene podr{ke iz A[C Zadar (51 art. oru|e) i topovski divizion 130 mm
M-46 iz 8. VPS vatrena mo} korpusa je znatno pove}ana.
Korpus raspola`e sredstvima vatrene podr{ke velikog dometa {to omogu}ava podr{ku jedinica
na dubini preko 25 kilometara. Planskom upotrebom ovim sredstvima neutralisani su
neprijateljski ciljevi na velikim daljinama, a sopstveni gubici su znatno smanjeni.
Korpus sada raspola`e sa preko 400 sredstava vatrene podr{ke, {to omogu}ava uspe{nu
podr{ku izvo|enja borbenih dejstava u celoj zoni odgovornosti.
4.- Osnovna iskustva iz upotrebe snaga, slabosti i problemi snaga anga`ovanih na frontu,
gubici u ljudstvu po svim osnovama, gubici MTS, utro{ci MES, ubojnih i pogonskih
sredstava u borbi
Prva etapa operacije sprovedena je uz anga`ovanje privremenih sastava takti~kih i borbenih
grupa, na ~itavoj teritoriji zone odgovornosti, {to je bilo u skladu sa stvarnim stanjem popune
i mogu}nostima jedinica. Narastanjem korpusa primenili smo na~in izvodjenja b/d
upotrebom ZTJ uz respektivnu podr{ku RV i PVO, a u zadarskoj operaciji i udarnih
pomorskih snaga VPO.
Ovakvim prilagodjavanjem na~ina izvodjenja b/d uspeli smo da u kratkom vremenskom roku
izvr{imo postavljene zadatke na deblokadi garnizona Drni{, Sinj, Sv. Rok, Zadar, [ibenik i
Split.
Po~etnim rezultatima ofanzivnih b/d prisilili smo neprijatelja na pregovore, a kombinacijom
b/d i pregovora postigli smo krajnji cilj operacije. Garnizone Drni{, Sinj i Sv. Rok borbenim
dejstvima smo deblokirali i obezbedili izme{tanjem TMS.
Napad je bio i ostaje osnovni na~in dejstva. Izvodili smo ga tako {to smo artiljerijom i
avijacijom omek{avali ciljeve, sa GONG uni{tavali uo~ene ciljeve, a pod za{titom tenkova i
BOV pe{adijom zauzimali objekte. Upravo ovakav na~in izvodjenja b/d davao je najbolje
rezultate.
U realizaciji ciljeva napadnih dejstava ispoljeno je zna~ajno sadejstvo sa RV i PVO. Dejstva
avijacije imala su velike u~inke i uticaj na moral jedinica i stanovni{tva.
Anga`ovanje snaga na ovakav na~in omogu}ilo je da korpus izvodi dejstva u zoni {irine 350
i dubini 100 km, a na nekim mestima 200 km. Tome je doprinelo i uspe{no stavljanje snaga
TO SAO Krajine pod jedinstvenu komandu 9. korpusa.
U planiranju b/d veliki problem nam je predstavljalo izostajanje pravovremenog dobijanja
zadataka za operacije, pa smo sami sebi postavljali zadatak u skladu sa razvojem situacije.
103
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 103
Sa planskom upotrebom korpusa, od momenta kada je jasno definisan neprijatelj, kada su
jasno postavljeni ciljevi i pre{lo se u ofanzivu na {irokom prostoru, planiranje b/d dobilo je
na svom zna~aju. Komanda korpusa planirala je nekoliko operacija, a neke su izvedene po
svim kriterijumima visoke {tabne organizacije.
Kroz izvodjenje borbenih dejstava ste~ena su zna~ajna iskustva u organizovanju i realizovanju
sadejstva izmedju rodovskih jedinica, pe{adije i TO. Medjutim, na ovom planu ispoljene su i
slabosti, koje se ogledaju pre svega u slede}em:
Prvo, nepotpuno razumevanje uloga i odnosa izmedju pe{adije i tenkova na boji{tu od strane
komandnog sastava i nedovoljna uve`banost pe{adije za zajedni~ko dejstvo sa tenkovima, {to
je u vi{e slu~ajeva rezultiralo preteranim oslanjanjem i zahtevima prema OMJ.
I drugo, sporo su se eksploatisali u~inci dejstva artiljerije od strane pe{adije i OMJ. Bilo je
slu~ajeva da je artiljerija u velikoj meri neutralisala neprijatelja, a jedinice to nisu iskoristile za
zauzimanje prostora.
Karakteristi~no je iskustvo da smo protivoklopnu artiljeriju prete`no upotrebljavali u ulozi
GONG-ova, kao posebnih elemenata operativnog rasporeda korpusa, {to je bilo uslovljeno
kanalisanim pravcima dejstva i nepostojanjem ja~ih OMJ neprijatelja. Ovo se pokazalo
opravdanim i veoma efikasnim na~inom upotrebe protivoklopne artiljerije.
Pri upotrebi PO artiljerije najve}a ispoljena slabost je neadekvatan izbor ciljeva za PO rakete,
jer su njima re{avani vatreni zadaci koji po principu ekonomi~nosti pripadaju orudjima
manje efikasnosti za koja imamo ve}e koli~ine municije.
Raspadom sistema ONO znatno su se umanjile mogu}nosti obave{tajnog obezbedjenja
korpusa, jer su nestali zna~ajni izvori podataka i oslonci na teritoriji. Za rad u novonastalim
uslovima obave{tajno-izvidja~ki organi nisu nam bili dovoljno pripremljeni i materijalno-
tehni~ki osposobljeni. U takvim uslovima orjentisali smo se na kombinovanu primenu ostalih
izvora podataka i po formiranju RIV-a, na podatke prikupljene elektroni~kim izvidjanjem.
Kao najve}a slabost u ovoj oblasti mo`e se ista}i da jo{ uvijek nije u potpunosti za`iveo sistem
izvidjanja od odelenja do bataljona.
Slabosti u funkcionisanju borbenog i neposrednog osiguranja u jedinicama permanentno su
prisutne, a uzrokovane su pre svega nedovoljnom obu~eno{}u stare{ina za organizovanje
osiguranja i neshvatanjem zna~aja korektne realizacije zadataka od strane izvr{ilaca. Gubici u
ljudstvu, MTS, utro{ci MES, ubojnih i pogonskih sredstava u borbi dati su u prilogu 1., 2.,
3. i 4.
5.- ^inioci koji su negativno uticali na efikasnost funkcionisanja RiK-a u izgradnji b/g
jedinica u celini, posebno jedinica i sastava anga`ovanih na frontu
U vreme dok su jedinice korpusa bile u ulozi snaga za razdvajanje te{ko se moglo
komandovati i rukovoditi sa ljudima, po{to se korpus popunjavao najvi{e sa srpskim `ivljem.
Korpus tada nije imao mogu}nost da ispolji svoju snagu i vatrenu mo}. Nije bio jasno
definisan cilj ni neprijatelj. Komanda korpusa je ocenila i pravovremeno donela odluku da iz
totalne pasivnosti predje u ofanzivna dejstva. Pokazalo se da su snage neprijatelja pri
ofanzivnim dejstvima ranjive. U po~etku borbenih dejstava, zbog formiranja vi{e takti~kih
grupa i nedovoljne popunjenosti sa sredstvima veze, sistem veza je jedva zadovoljavao potrebe
rukovodjenja i komandovanja. Sada je sistem veza na visokom nivou, a sistem kriptoza{tite
treba pobolj{ati. Razradjena su op{ta dokumenta kriptoza{tite ali se nedovoljno primenjuju
posebno na ni`im nivoima komandovanja.
Formirane su tri brigade TO, od kojih je 1. br TO preformirana u 1. mtbr. Ljudstvo, od
komandanta do vojnika, u sve tri brigade se nije poznavalo, nije pre rata vr{ena obuka, {to je
ote`avalo rukovodjenje i komandovanje sa brigadama i u brigadama TO.
104
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 104
Preveliki broj veza negativno se odrazio na efikasnost rukovodjenja i komandovanja.
Komanda korpusa je bila odgovorna za deblokadu i izme{tanje TMS i ljudstva iz garnizona
Sveti Rok, Zadar, Trbounje, [ibenik, Divulje, Split i Sinj. Sem borbenih dejstava bili smo
primorani na odr`avanje ~estih sastanaka sa suprotnom stranom radi dogovaranja i
sporazumevanja o bitnim pitanjima. Ovo je komande svih nivoa, a posebno komandu
korpusa, odvla~ilo od drugih, te`i{nih i svakodnevnih zadataka.
Predlog mera:
1.- Ostvariti {to ~vr{}u saradnju i ~e{}e kontakte na svim nivoima komandovanja do vojnika.
Ovo }e biti preko potrebno u narednom periodu zbog razli~itog politi~kog delovanja mnogih
stranaka i lidera iz Krajine, SFRJ i sveta koji generi{u krizu i nesmotrenim izjavama i
delovanjem je produbljuju.
2.- Zameniti jedinice ili delove jedinica, pogotovo jedinice koje su na front upu}ene iz dubine
teritorije (1/592. mtbr, 1/4 mtbr, 10. okb).
3.- [to pre definisati status jedinica, koje se nalaze na borbenom zadatku u korpusu, a iz
sastava su komandi u dubini teritorije.
4.- Re{iti polo`aj jedinica, stare{ina i GL koje su izme{tene iz garnizona, a ostale su u sastavu
korpusa. Kako regulisati stambena pitanja, odvojeni `ivot, zaposlenje ~lanova porodica i
druga pitanja vezana za re{avanje li~nih problema AVL i GL.
6.- Problemi i propusti koji su negativno uticali na izgradnju i odr`avanje morala sastava i
celina
Borbeni moral kao promenljiva kategorija sa tendencijom menjanja nivoa i intenziteta, u
na{em korpusu bio je izlo`en intenzivnom uticaju niza specifi~nih faktora pozitivnog i
negativnog karaktera.
Kontinuitet stabilnog borbenog morala bio je produkt i kvalitetnog i intenzivnog delovanja
organa RiK-a. Zahtevi naroda i organa vlasti da za komandire ~eta, komandante bataljona i
brigada budu postavljene stare{ine iz sastava JNA potvrdili su poverenje naroda u Armiju.
Time je obezbedjen nu`an kvalitet RiK-a i jedinstveno shvatanje op{teg cilja i zadataka, uloge
i namene JNA u procesu re{avanja dr`avno-politi~ke krize Jugoslavije, a posebno shvatanja
procesa u ovom delu teritorije.
Odnosi u kolektivima gradili su se na principima li~nog primera drugarstva, medjusobnog
poznavanja i uva`avanja, {to je omogu}ilo da se heterogeni sastavi izgrade u homogene i ~vrste
vojne kolektive. Li~ni primeri i iskazano herojstvo stare{ina dominirali su kao metod.
Borci su uvideli da je ogroman broj stare{ina stru~an, sposoban, da zna da komanduje, da
vodi brigu o ljudima, da su hrabri. Zato smo i imali uspeha. Dezerteri, izdajice, kukavice su
kategorije zanemarljivog karaktera u na{im jedinicama zbog uspostavljenih odnosa u
kolektivima i zbog li~nog primera stare{ina.
Negativan uticaj na moral ispoljilo je nekoliko faktora, medju kojima je posebno izra`en
politi~ki faktor, izra`en kao nekonzistentnost politike i politi~kih ciljeva i kroz
predominantnu ulogu politike. U realizaciji svih konkretnih zadatka, sa konkretnim ciljem,
sredstvima i metodama, karakteristi~na je bila visoka motivisanost bora~kog sastava i stabilan
borbeni moral. Sve politi~ke odluke sa jasno nedefinisanim ciljevima rezultirali su padom
morala. To se konkretno manifestovalo odsustvom `elje za ofanzivna dejstva i spremno{}u
isklju~ivo za odbranu svog vlastitog praga. Time je omogu}en prostor za razna sekta{ko
strana~ka ispoljavanja, imputiranje Armiji izdajni~ke uloge i sli~no, {to je negativno uticalo
na moral bora~kog sastava.
Uticaj politi~kih odluka ispoljio se i na mobilizaciju time i popunu korpusa, a posebno je
nezadovoljstvo bilo izra`eno odlukom o mobilizaciji sastava iz Srbije na rok od 45 dana.
105
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 105
Posrednom posledicom politi~kih odluka cenimo i ispoljavanje najnegativnijih karakteristika
pojedinca manifestovanih kroz kradje, paljevine, tu~e, dezerterstva, ubijanja. Ovom ocenom
ne negiramo propuste u sistemu RiK-a, ali je ~injenica da su se ti slu~ajevi, nespojivi sa
moralnim kodeksom Armije, javljali kao posledica negativnog do`ivljavanja politi~kih odluka
i u periodu prekida borbenih dejstva, kada smo zbog stalnog kr{enja prekida od strane
hrvatskih oru`nika trpeli najve}e gubitke.
Veliki problem je u zamoru ljudi. Veliki broj ljudi `ivi u terenskim uslovima od marta meseca.
U isto vreme na drugim frontovima ljudi su se zamenjivali. No, ni to nam nije bilo te{ko,
prihvatili smo i iskazali visok borbeni moral iako su nam neprijateljske mine padale danima
po polo`ajima. Bili bi jo{ ja~i kada bi imali sve`e ljude, jer su nam u nekim sastavima ljudi
premoreni.
2.- Psiholo{ko-propagandna delatnost neprijatelja i njen uticaj na odr`avanje borbenog
morala jedinica u b/d na frontu.
Op{te je poznato da neprijatelj razvija izuzetnu psiholo{ko-propagandnu aktivnost usmerenu
pre svega prema hrvatskom narodu kao objektu PP dejstva. Ofanzivna i neposredna
psiholo{ko-propagandna delatnost neprijatelja prema jedinicama korpusa nije bila posebno
ispoljena.
Time se nisu odrekli tih aktivnosti i prema na{im jedinicama su ispoljavali metod
diverzantsko-teroristi~kih dejstava sa ciljem psiholo{kog efekta. Takodje, ~inili su sve da nas
kompromituju besmislenim stavovima i zahtevima prema medjunarodnim subjektima.
Problem psiholo{ko-propagandne aktivnosti je konstantno prisutan kad je u pitanju na{e
ofanzivno delovanje prema neprijatelju. Mi smo tu jako malo u~inili, iako smo imali nameru
da i to kvalitetno radimo. [tampali smo 12000 letaka i distribuirali ih preko ljudi, uno{enjem
na teritoriju neprijatelja, ali nikada nismo uspeli da letke distribuiramo helikopterima ili
topom za ispaljivanje letaka kojeg nemamo.
3.- Predlog mera za efikasniju izgradnju i odr`avanje morala.
Formirati vod ili odelenje za psiholo{ko-propagandna dejstva pri komandi korpusa;
Popuniti formacijski organ za MV i PP. Organ za MV formacijski pripada, na~elnik organa
i 4 referenta, a organ za PP na~elnik i 2 referenta. Sada u ovim organima imamo 2 ~oveka sa
statusom upu}eni na rad i formacijski postavljenog samo pomo}nika komandanta za MV
i PP;
[to hitnije doneti re{enje o formiranju i radu VDS (vojnodisciplinskog suda), zbog
efikasnosti rada na problemima disciplinskih prestupa;
Popuniti odelenje VS (vojnog suda) sa jednim sudijom i jednim pomo}nikom vojnog
tu`ioca;
Molimo da se odobri predlog sudija porotnika.
7.- Osnovne slabosti i problemi koji su se pokazali u sistemu obu~avanja i uve`bavanja,
pripreme i efikasne upotrebe jedinica u izvodjenju borbenih dejstava.
Istakli smo, da je obuka i vaspitanje od celokupnog sastava korpusa shva}ena i prihva}ena kao
neprekidan i stalan proces u nametnutim borbenim uslovima `ivota i rada. Za najve}i broj
slabosti i problema smo u hodu iznalazili re{enja i preduzimali odgovaraju}e mere, kako nam
se nedostaci u obuci nebi svetili kroz gubitke u borbi.
Smanjena teritorija za popunu korpusa sa 13 SO na 3 SO, procena da se iz pojedinih
republika mladi vojnici ne}e upu}ivati u JNA i ocene da su osnovni ljudski potencijali za
popunu jedinica korpusa pripadnici srpskog `ivlja iz SAO Krajine (RSK), primorali su nas da
106
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 106
blagovremeno otpo~nemo proces osposobljavanja rezervnog satava (od jula meseca 1991.
godine).
Nemogu}nost izbora i popune jedinica sa odgovaraju}im VES-tima, re{avali smo selektivnim
pozivanjem RS i v/o i intenzivnom obukom za osnovne du`nosti i za JO[ 1-2 srodne
du`nosti. Za pojedine slo`enije specijalnosti kao {to su strelci protivavionci na S2M,
snajperisti, artiljerci sve do posluge za ORKAN i dr. i za osposobljavanje stare{ina za du`nosti
komandira ~eta-baterija, komandanta bataljona-diviziona i druge {tabne du`nosti, izvedeni su
kursevi u trajanju 5-7 dana, koje ponavljamo za novo prido{la lica. Obuka stare{ina i
komandi vr{i se kontinuirano uz rad na obavljanju formacijskih du`nosti, kroz re{avanje
konkretnih borbenih problema i kroz izradu borbenih dokumenata.
Isti~emo neke od slabosti i problema:
Nedovoljna je stru~na i metodi~ka osposobljenost ve}eg broja RVS, koja im smeta za
afirmaciju pred jedinicom sa kojom komanduju, a odra`ava se i na kvalitet organizovanja b/d;
Obu~enost jednog broja pe{adijskih jedinica ([TO) nije na potrebnom nivou. Iste naj~e{}e
sigurnost i moralnu snagu vezuju za sadejstvo sa tenkovima, a za isto nisu potpuno obu~ene;
Obu~enost dela poslu`ilaca u ARJ i PVO je bazirana na takti~ko-stru~nom osposobljavanju
dok iz osnovnog kolektivnog naoru`anja do sada nisu gadjali niti izvodili trena` za odredjeno
dejstvo;
Eventualni otpust aktivnih vojnika posle odredjenog vremena iz JNA, stvorio bi problem
popune sa pojedinim VES-tima.
Predlog mera na planu usavr{avanja obuke u skladu sa potrebama dalje upotrebe jedinica-
sastava na frontu:
Nastaviti sa izvodjenjem kurseva na planu osposobljavanja stare{ina za formacijske i vi{e
du`nosti, organizovanjem kurseva na nivou korpusa i vi{ih komandi i ustanova;
Stvoriti uslove za izvr{avanje gadjanja ARJ i PVO i PO artiljerije u sada{njim uslovima na
poligonu DINARA ista bi bila tuma~ena kao naru{avanje prekida vatre;
Ubrzati nabavku i opremanje sa formacijskim sredstvima i obuku izvidja~kih jedinica, a
upotrebu istih prilagoditi stvarnim mogu}nostima.
8.- Stanje i problemi vezani za realizaciju zadataka popune i izvr{enja mobilizacije RJ 9. K
i popune jedinica sa svim kategorijama ljudstva po RF i MF.
Priprema i mobilizacija RJ 9. korpusa vr{ena je u nekoliko faza:
Delimi~na mobilizacija jedinica izvr{ena je 21. i 29. 06. 1991. godine. Pozivanje RS vr{eno
je iz op{tine Knin. Od 19.-24. 09. 1991. godine izvr{ena je potpuna mobilizacija svih jedinica
korpusa. Istovremeno 9. K su pridodata 2 motorizovana i 2 oklopna bataljona (Prilog br. 5).
Od 20. 09. do 30. 11. 1991. godine pot~injene jedinice su konstantno narastale. Istovremeno
u sastav 9. korpusa su ulazile i jedinice izme{tene iz garnizona Sinj i Zadar, kao i
novoformirane jedinice TO. Popuna je vr{ena sa teritorija odgovornosti korpusa kao i sa
teritorije drugih republika. (Prilog br. 6).
Od 01. 12. 1991. godine formira se 1. mtbr, a u sastav korpusa ulazi i 11. pmtbr. Planovi
popune realizovani su u op{tinama SAO Krajine, Drvar, Glamo~, Grahovo i B.
130
Petrovac.
Po nacionalnoj strukturi, Srbi su u jedinicama korpusa zastupljeni 97%, dok ostale
nacionalnosti sa 3%. Ovakav odnos ne odgovara procentualnoj zastupljenosti nacionalnosti
na teritoriji odgovornosti korpusa.
Popuna je vr{ena iz vi{e izvora: v/o iz RJ 9. K, v/o iz jedinica TO, v/o izbeglice i v/o mobilisani
izvan kriznog podru~ja.
107
130
Bosanski.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 107
Tokom cele mobilizacije kao problem se javlja nedostatak v/o kriti~nih specijalnosti {to se
otklanja preobukom drugih specijalnosti u okviru jedinica.
U nadle`nosti Vojnog odseka Knin do sada nije mobilisano 1587 v/o jer se nalaze van
teritorije SAO Krajine (studenti, privremeni rad i dr.).
Predlog mera na prevazila`enju problema:
Zbog iscrpljenosti teritorije ljudskim potencijalom sa teritorije iz zone odgovornosti 9. K nivo
popune se ne mo`e u narodnom periodu pove}avati.
Mogu}nost pove}avanja nivoa popune RJ 9. K vidimo samo u mobilisanju v/o sa teritorije
drugih republika, pre svega Srbije. I dalje }e se intenzivno raditi na popuni korpusa v/o koji
se po raznim osnovama nalaze van teritorije SAO Krajine. [to se ti~e popune jedinica korpusa
rezervnim stare{inama dostavi}emo zahtev 2. VO da preko III uprave G[ OS SFRJ tra`i
popunu sa {ire teritorije BiH i Srbije. (Prilog 7 i 8).
9.- Stanje i problemi funkcionisanja PoOb u celini i posebno po vidovima PoOb. Efikasnost
realizacije zadataka i ispoljene slabosti u PoOb jedinica ustanova anga`ovanih na frontu.
Stanje popune RMR. Predlog mera za efikasnije funkcionisanje sistema PoOb-a.
Od po~etka borbenih dejstava i izvr{ene mobilizacije jedinica PoOb je bila suo~ena sa velikim
problemima:
Popuna obveznicima i materijalnim sredstvima vr{ena je, umesto iz 14, samo iz 3 op{tine,
Oskudnost teritorije naro~ito se odrazila na popunu vozilima, tehni~kim i medicinskim
kadrom,
Osim stoke za klanje i drva, gotovo ni{ta drugo ne mo`e se nabaviti na teritoriji,
Oko 13.000 vojnih obveznika moralo je da se obu~e, naoru`a i odmah uputi na front.
Formirane su tri brigade TO i niz drugih jedinica, za koje su ratna materijalna sredstva
obezbedjivana od jedinica koje su izme{tene iz garnizona Sinj, Zadar i [ibenik,
Morali su se re{avati mnogi problemi sme{taja ljudstva u zimskim uslovima, a bez dovoljno
}ebadi, prostira~a i drugih sredstava,
Oskudnim transportnim sredstvima vr{en je dotur velikih koli~ina municije za jedinice u
borbi, a istovremeno je vr{eno izme{tanje jedinica.
Svi ti problemi, u celini gledano, uspe{no su re{avani, uz maksimalnu podr{ku od pojedinih
uprava SSNO, dodelom ljudi i sredstava.
Osnovna karakteristika ukupnog stanja je dobra, popuna osnovnim TMS i municijom a
donekle i hranom. Smanjene su rezerve ode}e i goriva, dosta je te{ko}a u odr`avanju TMS
zbog deficitarnosti tehni~kog kadra i rezervnih delova.
Pozadinske jedinice popunjene su sa oko 40% ljudstvom i nema mogu}nosti dalje popune.
Nedostaje oko 900 vozila, a automobilski bataljon je samo delimi~no razvijen. Nema vozila
u tehni~kim snabdeva~kim jedinicama za transport tre}eg b/k municije.
U bataljonima-divizionima razvijeni su samo elementi za tehni~ko snabdevanje. Elementi za
tehni~ko odr`avanje razvijeni su donekle u brigadama uz oslonac na stacionirane kapacitete
u kasarnama. Sistem tehni~kog odr`avanja je napregnut. Dosta tehnike, naro~ito tenkova je
sa istro{enim resursima. Zna~ajna je podr{ka tehni~kih remontnih zavoda.
Intendantske jedinice imaju razvijene kuhinje za rad, neznatan snabdeva~ki deo i uglavnom
bez berbera, kroja~a i obu}ara. Nemaju rezerve ode}e i obu}e jer su sve rezerve upotrebljene
za novoformirane jedinice. Ima te{ko}a u obezbedjenju li~ne higijene, potro{nog materijala,
prostira~a i }ebadi. Jo{ svim ljudima nije obezbe|eno po dva }ebeta.
Tra`ili smo stvaranje rezerve hrane za 6 meseci zbog mogu}ih prekida u doturu, ali to jo{ nije
re{eno.
108
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 108
Sanitetsko obezbedjenje je solidno organizovano ugradjivanjem lekara u bataljone i brzom
evakuacijom do hirur{ke stanice i bolnica.
Veterinarska slu`ba bavi se nadzorom nad namirnicama `ivotinjskog porekla, a naro~ito
pregledom stoke za klanje jer je na teritoriji dosta kriti~no zbog stoke koja luta i skapava.
Saobra}ajni organi i jedinice izvr{ili su vrlo obimne zadatke u snabdevanju jedinica za vreme
borbe i u evakuaciji garnizona. U eksploataciji je 2075 m/v, a nedostaje oko 900. Za
izme{tanje jedinica i predislokaciju skladi{ta upotrebljeno je 5.320 m/v, 206 `eljezni~kih
vagona, 95 vu~nih vozova, 115 autocisterni, a ukupan teret iznosi 31.128 tona.
U toku borbenih dejstava nije bilo saobra}ajnih udesa, a u~estali su u periodu prekida vatre.
b) Efikasnost realizacije zadataka i ispoljene slabosti
U po~etku je zanemaren zna~aj formiranja i popune pozadinskih jedinica. Nisu im izdavani
precizni zadaci, niti su pitanja PoOb potpuno regulisana kroz zapovesti i naredjenja.
Zahtevano je anga`ovanje lekara na prednjoj liniji gde se vodi borba i popuna tenkova
gorivom. Vozila koja su vr{ila dotur municije zadr`avana su kod jedinica. Nije bilo slu~ajeva
da jedinice ostanu bez municije i hrane. Svi ranjenici su blagovremeno evakuisani.
Uspostavljena je dobra organizacija PoOb, koja omogu}ava izvr{avanje svih borbenih
zadataka.
c) Predlog mera
Po mogu}nosti izvr{iti popunu deficitarnim stare{inskim kadrom, vojnicima tehni~ke
specijalnosti, bar delimi~no motornim vozilima.
Obezbediti rezervne delove za osnovna TMS, prvenstveno za vozila i tenkove M-72 i M-84.
Pove}ati rezerve hrane i opreme u 405. PB. Doneti propise kojima }e se u ratnim uslovima
pojednostaviti MFP, regulisati uzimanje u zakup odnosno naknade za objekte koje koristi
JNA i sli~no.
10. Stanje i problemi u izgradnji i odr`avanju potrebnog nivoa bezbedonosnog
obezbedjenja i za{tite sastava anga`ovanih na frontu i u kriznim podru~jima.
Bezbedonosno obezbedjenje 9. korpusa do sada je funkcionisalo uspje{no, tako da nismo
do`iveli ve}a iznenadjenja na planu suprotstavljanja obave{tajnoj i div. ter. djelatnosti
neprijatelja. Ovo smo obezbedjivali uspje{nom saradnjom sa stanovni{tvom, organima
jedinica TO i unutra{njih poslova, obzirom da su svi bili motivisani za borbu i okrenuti
frontu.
Za{titu sastava anga`ovanih na frontu vr{imo na na~in da smo sve jedinice u zahvatu fronta
oja~ali sa odelenjima vojne policije. Zbog {irine fronta bataljon vojne policije i ~ete VP u
brigadama popunili smo preko 100%, a formirali smo protivteroristi~ki vod i dve
protivoklopne ~ete VP, sa kojima interveni{emo na ugro`enim pravcima i vr{imo kontrolu
teritorije po dubini.
Osnovni problem u daljoj izgradnji i odr`avanju potrebnog nivoa bezbednosnog
obezbedjenja predstavlja nam negativan uticaj politi~kih stranaka i odbojan stav naroda i
rukovodstva Republike Srpske Krajine prema predlo`enom planu anga`ovanja snaga OUN,
po kojem bi jedinice JNA trebale napustiti Krajinu. Odlazak JNA se do`ivljava kao
isklju~enje RSK iz sastava Jugoslavije i kapitulacija dr`avnog i vojnog rukovodstva, {to ima za
posledicu antiarmijsko neraspolo`enje, naru{ava jedinstvo naroda i armije, podele unutar
jedinica, promenu odnosa prema JNA i za{titi njene imovine, narastanje retrogradnih snaga
koje zagovaraju sukob sa armijom i snagama OUN, formiranje oru`anih snaga Republike
109
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 109
Srpske Krajine, revan{izam prema hrvatskom stanovni{tvu i sli~no. Mo`e se zaklju~iti da
trenutna previranja oko dalje sudbine JNA na podru~ju SRK direktno i ubrzano uti~u na
slabljenje morala i b/g na{ih jedinica, {to pogoduje obave{tajnoj i drugoj djelatnosti
neprijatelja.
Predlog mera na daljoj dogradnji bezbedonosnog obezbedjenja
1.- Korpus treba oja~ati sa sredstvima za elektronsko izvidjanje, posebno {to cenimo da }e
neprijatelj biti oja~an takvim sredstvima od strane Zapada, a to je potrebno i radi budu}eg
pra}enja mirovnih snaga.
2.- Potrebno je oja~ati KOG u ljudstvu i tehnici obzirom da je mogu}a adekvatna i kvalitetna
popuna iz jedinica koje su izvu~ene sa teritorije Slovenije i Hrvatske.
3.- Delove koji su anga`ovani u b/d na frontu potrebno je oja~ati sa sredstvima za osmatranje
i dejstvo no}u.
4.- Jedinice popuniti sa uredjajima za kriptoza{titu koji nedostaju.
5.- 9. bVP i ~ete VP u brigadama popuniti sa nedostaju}om vojnopolicijskom opremom.
6.- Odobriti nov~ana sredstva za agenturni rad i za grani~ni rad na teritoriji pod kontrolom
neprijatelja.
7.- Izvr{iti opremanje jedinica sa opti~kim sredstvima za dnevno osmatranje i sredstvima za
kontradiverzionu za{titu.
8.- Izvr{iti popunu sa OB (u korpusu nedostaje 13 OB i 22 pomo}nika za obave{tajno-
bezbedonosne poslove). Predla`emo da se popuna mo`e izvr{iti i uz mobilisanje
penzionisanih OB.
9.- [to pre re{iti status vojnika hrvatske nacionalnosti iz Republike Hrvatske.
11.- Druga pitanja i problemi koji su bitno uticali (pozitivno ili negativno) na stanje b/g
jedinice komandi {tabova jedinica i ustanova
a) Kao negativno isti~em slede}e:
Dezerterstvo vojnika i jednog broja stare{ina ili du`a odsutnost po raznim osnovama
pojedinih stare{ina;
Organizovano napu{tanje ve}ih grupa vojnih obveznika, sa polo`aja i jedinica iz Srbije
nakon isteka 45 dana provedenih na rati{tu po obe}anju ministra NO Srbije;
Neopravdani gubici u vreme primirja;
Mogu}e povla~enje korpusa sa ovih prostora kod ve}ine v/o i stare{ina iz ovih krajeva smatra
se izdajom i sa ovom ~injenicom se nemire;
Nefunkcionisanje civilne vlasti, te`nja za stvaranje sopstvene dr`ave i armije, poku{aj
rehabilitacije ~etni{tva.
b) Kao pozitivno isti~em slede}e:
Kadrovske promene u Komandi korpusa sa klju~nim du`nostima i popuna K-de korpusa,
pod~injenih k-di i jedinica sa stare{inama upu}enih na privremeni rad koji su vanorganskog
sastava korpusa.
Ukrupnjavanje jedinica i stavljanje pod Komandu korpusa brigada TO.
Poverenje rezervnog sastava u stru~ne kvalitete i hrabrost aktivnih stare{ina na odgovornim
du`nostima.
Pravilno stimulisanje pripadnika korpusa u izvr{avanju zadataka.
110
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 110
12.- Op{ti zaklju~ak o stanju b/g jedinice, sastava, ustanove. Problemi i slabosti koji uti~u
na efikasnost izvr{enja namenskih zadataka.
Ukupna borbena gotovost 9. K je rasla sa njegovim narastanjem, posebno od momenta kada
je od uloge snaga za razdvajanje sukobljenih strana pre{ao na vi{i i slo`eniji oblik izvodjenja
ofanzivnih borbenih dejstava. Ofanzivni duh je neprekidno ja~ao borbenu gotovost {to je
afirmisalo Kninski korpus ne samo na teritoriji zone odgovornosti, ve} i {ire. Nakon
potpisivanja zadnjeg primirja o prekidu borbenih dejstava, u~estalih provokacija od strane
neprijatelja i {irenja glasina i povla~enju 9. K iz Kninske krajine, veoma se nepovoljno
odra`ava na b/g i samo uz velike napore i anga`ovanje najodgovornijih stare{ina iz u`eg dela
Komande za sada uspevamo da odr`avamo b/g korpusa na nivou koji obezbedjuje izvr{avanje
namenskih zadataka.
Rukovodjenje i komandovanje je obezbedilo da se sve jedinice i sastavi stave pod jedinstvenu
komandu i nadle`nost 9. K. Ovakav na~in organizovanja obezbedio je jedinstveno planiranje
i anga`ovanje svih snaga.
U funkciji RiK jo{ uvek se nedovoljno koriste dokumenta KZ, te }e se u budu}e ovom pitanju
posvetiti ve}a pa`nja.
Op{te raspolo`enje za borbu je povoljno ako se planiraju ofanzivna dejstva ili odbrana
sada{nje linije dodira sa neprijateljem. Svako povla~enje sa ove linije imalo bi za posledicu
osipanje pa ~ak i raspad korpusa.
Popuna jedinica je vr{ena sa teritorije RSK, a 11. mtbr i sa dela teritorije Bosanske Krajine.
Prostor teritorije RSK je iscrpljen jer je preko 90% ljudstva u sastavu korpusa sa ovog prostora
ako se izuzme 11. mrbr.
Nedostaje nam ve}i broj stare{ina od komandira vodova do komandanta bataljona. Za
razre{enje ovog problema mora}e nam pomo}i K-da 2. VO preko odgovaraju}ih Uprava.
Popunom jedinica korpusa bez op{tina obale Jadranskog mora nismo uspeli obezbediti
odgovaraju}e vesove. Ovaj problem smo razre{avali organizovanjem obuke u samim
jedinicama.
Obezbedili smo da se svaki borac osposobi za rukovanje sa najmanje 2 oru`ja, a za slo`enije
sisteme da priu~imo po dve posade posluge.
Sada smo u fazi realizacije namenskih kurseva za obuku poslu`ioca i komandnog kadra od
komandira odeljenja do zaklju~no komandanta bataljona.
Pozadinsko obezbedjenje je veoma uspe{no organizovano. Pokazalo se da je neophodno
potrebno i dalje za Komandu korpusa uvezati pozadinsku bazu. Na ovaj na~in se razre{avaju
svi problemi pozadinskog obezbedjenja i u uslovima enormnih utro{aka i ako je baza
popunjena sa 1/3 ljudstva.
PREDLOG MERA ZA DALJE JA^ANJE BORBENE GOTOVOSTI
1.- Smatramo da bi bilo neophodno zbog slo`enosti situacije na prostoru Republike Srpska
Krajina, a radi potpunijeg sagledavanja stanja {to pre izvr{iti obilazak zone korpusa i
Republike Srpska Krajina sa najvi{eg nivoa iz Predsedni{tva SFRJ i SSNO.
2.- Da se sagleda i realno oceni anga`ovanje snaga OUN jer prema prvim upustvima i
shvatanjima sporazuma sa izaslanikom Generalnog sekretara OUN gospodinom Sajrusom
Vensom postoje dve varijante:
Da se jedinice korpusa izmeste sa teritorije Republike Srpske Krajine, {to bi za narod
Krajine apsolutno bilo neprihvatljivo. Srpski narod bi krenuo zajedno sa jedinicama korpusa
jer nema poverenja u mirovne snage OUN bez JNA na teritoriji Krajine.
111
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 111
Da se jedinice korpusa, u vezi sa ta~kom 15a sporazuma, zadr`e po mirnodopskoj formaciji,
u Garnizonima Benkovac, Knin, Drni{ i Sveti Rok. Ovo re{enje bi bilo prihvatljivije i lak{e
shvatljivije narodu ovoga kraja i verovatno bi se to moglo realizovati do vremena dok se ne
stvore uslovi za politi~ko re{avanje krize. Narodu je te{ko objasniti da se sa teritorija RSK
povla~i JNA, a da na teritoriji Republike Hrvatske ostanu snage MUP i ZNG.
3.- Treba u~initi dodatne napore za mobilizaciju, po ratnoj formaciji i popunu sa kriti~nim
specijalnostima, posebno sa stare{inskim kadrom.
4.- Zameniti jedinice ili delove jedinica, pogotovu jedinice koje su na front upu}ene iz dubine
teritorija (1/592. mtbr, 1/4. mtbr, 10. okb).
5.- U 1. i 11. mtbr formirati oklopne bataljone i zameniti tenkove T-34 sa T-55, tako da u
korpusu ostanu tenkovi T-55 i M-84. Time bi lak{e re{avali problem opravke i snabdevanje
municijom.
6.- Zbog velike zone odgovornosti i du`ine linije fronta predla`emo da se radi uspe{nije
vatrene podr{ke umesto me{ovitog artiljerijskog puka formira me{ovita artiljerijska brigada,
da se u njen sastav ugradi postoje}i svlr-2621 mm M-87 ORKAN i da se popuni iz
proizvodnje sa jo{ dva orudja i potrebnim brojem raketa. Ukoliko se ova varijanta ne usvoji
da se postoje}i me{oviti artiljerijski puk popuni sa divizionom svlr 128 mm M-77 OGANJ.
7.- Da se {to pre u jedinice korpusa prekomanduju vojnici koji se nalaze na odslu`enju vojnog
roka, kako bi zamenili starija godi{ta.
8.- Definisati status jedinica, koje se nalaze na borbenom zadatku u sastavu korpusa, a iz
organskog su sastava komandi u dubini teritorije.
9.- Regulisati polo`aj jedinica, stare{ina i GL koje su izme{tene, a ostale su u sastavu 9.
korpusa, re{iti njihova stambena pitanja, odvojeni `ivot, zaposlenje ~lanova porodica i druga
pitanja vezana za re{avanje li~nih problema AVL i GL.
Dostavljeno:
Primerak br. 1 ONO
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
46
1992., sije~anj 23.
Sarajevo
Informacija Komande 2. vojne oblasti Komandi 9. korpusa JNA o ubojstvu i protjerivanju
osoba hrvatske nacionalnosti u selima Smil~i}, Rodaljice, Bru{ka i Medvi|a
Komanda 2. vojne oblasti
Str. pov. br. 10/240-17
23. 01. 1992. godine
Komandi 9. korpusa
op
112
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 112
Na osnovu telegrama SSNO kabineta SSNO broj 730-355 od 23. 01. 1991. godine, u
prilogu akta dostavljamo vam pregled kr{enja primirja od strane JNA, koji je dobiven od
Glavnog sto`era Hrvatske vojske i to:
dana 22. 01. 1992. godine prije podne ubijen je bra~ni par hrvatske nacionalnosti u s.
Smil~i} (Zadar) a vi{e obitelji proterano je sa svojih vjekovnih ognji{ta prema Zadru.
dana 22. 01. 1992. godine 110 osoba hrvatske nacionalnosti proterano je sa svojih
vjekovnih ognji{ta iz s. Rodaljice, s. Bru{ka i s. Medvidja sve u op{tini Benkovac.
Preko va{ih pot~injenih komandi proverite istinitost navedenih kr{enja primirja i do 08.00
~asova 25. 01. 1992. godine pismeno ovu komandu izvestite.
131
De`urni stare{ina
rukovode}eg tima
pukovnik
Dragomir Nikoli}
M.P.
132
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
47
1992., sije~anj 23.
Zapovijed Komande 329. okbr podre|enim postrojbama o reguliranju zona odgovornosti i
organizaciji borbenog osiguranja na {irem podru~ju Oku~ana
Komanda 329. okbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 2-44 POVERLJIVO
23. 01. 1992. god.
5 pb
Na osnovu naredjenja Komande 5. korpusa str. pov. broj 33-3 od 22. 01. 1992. godine, a u
cilju konkretnog regulisanja zona odgovornosti i organizacije borbenog obezbedjenja na
te`i{tu odbrane,
N A R E D J U J E M:
1. Komanda 5. pb pretpo~ini}e vod TO Poljane, brojnog stanja 40 ljudi, komandi 2. okb.
Komanda 2. okb }e izvr{iti upisivanje pripadnika voda u svoj spisak vojnih lica i voditi ga kao
formacijsku jedinicu do daljeg.
113
131
Na vrhu dokumenta je rukom dopisano: 24. 01. 92. u 00,19 ~as dat zadatak de`urnom organu 180. mtbr da
se navodi u telegramu provere i dostavi izve{taj ovom OC. Izvje{}e 180. mtbr vidi u: Dok. br. 50.
132
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. JUNAK-2901 200, 23. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 113
2. Zone odgovornosti 2. okb: Desno pruga do s. Dubovac, levo: Vundukovo brdo (tt 204)
Duga Medja (tt 158) raskrsnica puteva u s. Smrti} Blatu{e (raskrsnica) Smrdan)
3. Zona odgovornosti 5. pb: Desno: leva granica 2. okb, levo: Rovi{ta {kola u s. [irinci
Gradina (tt 336) Kresevac (tt 311) Vra`je brdo.
4. Komanda 5. pb }e za potrebe odbrane formirati smene jedinica po 7 dana po slede}em:
Rejon odbrane 2. t~ u s. Medari 2. p~ (Medari) i 3. p~ (Oku~ani 1)
Rejon odbrane 3. t~ u s. Trnava sa 50% ljudstva na polo`aju obezbedjuje 4. p~ (Oku~ani
2).
Pozadinsko obezbedjenje ovih jedinica vr{i 5. pb.
5. Komanda 5. pb }e regulisati da polo`aj u rejonu Gornji Ratkovac preuzme 5. p~ sastava
~TO Prnjavor i vod dobrovoljaca Sime Bogdanovi}a. Komandir jedinice poru~nik Veljko
Milankovi}.
Ostale jedinice 5. pb prema odluci k-ta 5. pb.
6. Komanda 2. okb odredi}e jedinicu ja~ine do t~ koja }e biti u rezervi za intervenciju na
ugro`enim pravcima 2. okb i 5. pb.
7. Komanda 5. pb }e regulisati sme{taj jedinica koje nisu na polo`aju u zidanim objektima u
{irem rejonu s. Ratkovac i Smrti}i. Odmaranje ljudstva u selima iz kojih su borci vr{iti shodno
potrebi uz obavezno izdavanje dozvole za boravak izvan jedinice.
8. Komande 2. okb i 5. pb }e na osnovu ovog naredjenja izvr{iti izvidjanje, izradu borbene
dokumentacije i posedanje polo`aja shodno ovom naredjenju zaklju~no sa 12,00 ~. 25. 01.
1992. g.
NS/MN
KOMANDANT PUKOVNIK
Ratomir Simi}, v.r.
M.P.
133
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 2439.
48
1992., sije~anj 23.
Knin
Izvje{}e oficira za vezu 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o sastanku zapovjednika
za vezu UN-a s na~elnikom {taba 9. korpusa Savom Kova~evi}em i predsjednikom RSK
Milanom Babi}em
KOMANDA 9. KORPUSA
Pov. br. 73-9
23. 01. 1992. godine
114
133
Okrugli pe~at: Komanda 329. oklopne brigade.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 114
Rad oficira za
vezu UN
izve{taj.
KOMANDI 2. VOJNE OBLASTI
U toku dana 23. 01. 1992. godine u Kninu je boravio {ef oficira za vezu UN pukovnik D`on
Vilson,
134
koji se sastao sa na~elnikom {taba korpusa pukovnikom Savom Kova~evi}em i
predsednikom Republike Srpska Krajina, dr. Milanom Babi}em.
U toku razgovora sa pukovnikom Kova~evi}em, istakao je da je zadovoljan odnosom
Komande korpusa prema oficirima za vezu i da su oficirima UN stvoreni povoljni uslovi za
`ivot i rad. Napomenuo je da je zadovoljan sa uspostavljenim primirjem ali da jo{ nema
pravog mira jer se jo{ puca i gube se `ivoti.
Nakon toga je odr`an sastanak sa predsednikom dr. Milanom Babi}em od koga je tra`eno da
se izjasni oko dolaska mirovnih snaga UN. Milan Babi} je istakao da nije zadovoljan {to se
demilitarizuje Krajina, a ne razoru`avaju se snage Republike Hrvatske, i uz uva`avanje snaga
UN ko mo`e da garantuje sigurnost srpskom narodu ponovio je poznate stavove po ovom
pitanju.
Posle je odr`ana konferencija za {tampu i ru~ak u Domu JNA Knin.
Pukovnik D`on Vilson, sa pratnjom, je krenuo u Biha} u 14,15 minuta.
Oficir za vezu
potpukovnik
Radenko Brbori}, v.r.
M.P.
135
M.P.
136
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
49
1992., sije~anj 23.
Vojni}
Izvje{}e [taba TO Vojni} Glavnom {tabu TO RSK o stanju borbene spremnosti, rukovo|enju,
moralno politi~kom stanju, obu~enosti, opskrbi, brojnom stanju te sigurnosti i za{titi u
jedinicama
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE STROGO POVJERLJIVO
V O J N I ]
115
134
John Wilson.
135
Okrugli pe~at: Komanda 9. korpusa.
136
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. JUNAK 436 250, 23. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 115
Str. pov. broj: 46-01/1-92.
Vojni}, 23. 01. 1992. godine
Izvje{taj o stanju
b/g dostavlja
[TABU TERITORIJALNE ODBRANE
K N I N
UVODNE NAPOMENE
Po~ev od juna meseca 1991. godine Op[TO Vojni} je zapo~eo sa mobilizacijom svojih
jedinica koje je do tada razvijao, a uporedo formirao jedinice na podru~jima koja su se
referendumom izjasnila za pripajanje SO Vojni}. Uglavnom su to bile jedinice formacije
samostalne ~ete i voda, da bi se posle progla{enja op{te mobilizacije 17.08.1991. god. te
stvaranja materijalnih uslova pri{lo formiranju odreda TO.
Zaklju~no sa oktobrom 1991. god. formirano je {est odreda TO i to: Krstinja, Veljun, Krnjak,
Vojni}, Utinja i Sjeni~ak.
Po~etkom novembra po~inje se sa formiranjem 2. Korduna{ke brigade TO, a tokom
decembra formira se i 3. Korduna{ka brigada TO.
Posle formiranja brigada [tabu TO ostaju dvije samostalne ~ete i 6 Ra[TO sa jedinicama TO
MZ, ali zbog naredjenja 3. OZ o ukidanju Ra[TO, prelazi se na formiranje jedinica
prostorne strukture u odrede, ~ete i vodove prema propisanim formacijama od SSNO-e koje
je u toku.
1. RUKOVO\ENJE I KOMANDOVANJE
Iako je Op[TO od pro{le godine do danas ostao prepolovljen {to se ti~e starje{inskog kadra,
smatramo da je uz ve}e naprezanje sposoban da izvr{ava postavljene zadatke.
Isto se nebi moglo re}i za komandire novoformiranih jedinica prostorne strukture, po{to ih
ve}ina nije do sada bila na komanduju}im du`nostima, a koji i jesu, starijih su godi{ta.
Stanje veza je lo{e iz razloga {to su sva sredstva ustupljena sa jedinicama u brigade, tako da
nam je ovaj problem prioritetan u narednom periodu.
[to se ti~e NVO tako|er nemo`emo biti zadovoljni. Ve}ina vojnih obaveznika je djelimi~no
obu~ena i to sa osnovnim dijelovima odje}e (hla~e, bluza) dok su ~izme prava rijetkost.
Od naoru`anja je 80% PAP, a ostalo M-48 i PM M53.
Bez obzira na navedene probleme mi ipak tvrdimo da bi na{e jedinice bile sposobne za
izvr{enje namjenskih zadataka.
Stanje reda i discipline smatramo dobrim, iako ima pojava odre|ene pasivnosti i povr{nosti
kod izvr{enja zadataka, {to nastojimo odmah ispraviti.
2. MORALNO POLITI^KO STANJE
Na poslovima moralnog stanja i vaspitanja u jedinicama TO anga`iran je ve}i broj vojnika i
starje{ina, ukupno 14. Glavne mjere i aktivnosti uvr{tene su u plan mjera i aktivnosti [taba
TO Vojni} na neposrednim moralnim pripremama jedinica za izvr{enje zadataka. U toku
izvo|enja b/d te`i{te je bilo na moralnim pripremama boraca i jedinica za vo|enje oru`ane
borbe. U tom vremenu gotovo sve jedinice su obi|ene i sa borcima je razgovarano o ciljevima,
zna~aju i mogu}nosti vo|enja rata, namjerama i postupcima usta{kih snaga, te poduzimanju
mjera da se kvalitet na{ih jedinica podigne na vi{i nivo. Naravno je da i pored svih nastojanja
da se otklone svi problemi bilo i situacija koje nisu primjerene ciljevima i opredeljenosti
116
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 116
srpskog naroda Korduna {to je karakteristi~no u vidu plja~ki, nepotrebnih paljevina,
alkoholizma i drugih devijantnih pojava. Smatramo da su pored ostalih ove negativne pojave
uzrokovane i nepravodobnim i nedozvoljenim djelovanjem nosioca vlasti i nerje{enim
politi~kim pitanjima. Tako|er nagla{avamo da je jedan od uzroka i u po~etku nerje{en status
pomo}nika za moralni rad u komandama i jedinicama, jer je situacija u sli~nim sredinama
razli~ita. U nekim komandama te poslove obavljaju zamjenici k-danta, dok u drugim ima
poseban organ za moralni rad.
Osim neposrednih razgovora u samim jedinicama, [tab TO je izdavao informacije i izradio
jedan broj biltena, {to je nai{lo na dobar prijem kod boraca. Nastojali smo da {to vi{e
informacija stigne do boraca te smo omogu}ili i nabavljali novine (Politiku i Ekspres Politiku)
i distribuirali je u jedinice.
Situacija se promjenila potpisivanjem 15. primirja kada je potrebno da se borcima
neposredno obja{njava plan anga`iranja plavih {ljemova. Isti~emo da nas zbunjuju razli~ite
interpretacije plana kao i nedostatak zvani~nih informacija. U tu svrhu nastojali smo ~uti
mi{ljenja najodgovornijih ljudi ovog terena, te smo zaklju~ke Glinskog sastanka putem letaka
i zvani~ne informacije proslijedili do svakog borca.
Predla`emo da se problemima moralnog rada pri|e studioznije samim tim {to su ve} ranije
u~injeni propusti, a i {to se situacija mijenja. Te`i{te treba biti na stru~nim kadrovima koji su
iz poznatih razloga bili anga`irani neposredno na prvoj borbenoj liniji.
Na{ idu}i zadatak je obja{njavanje borcima naredne situacije u kojoj }e do}i do bitnih
promjena (anga`iranje plavih {ljemova, smanjenje boraca na prvoj liniji, o`ivljavanje privrede
i dru{tvenih djelatnosti) jer smatramo da }e se bitno kvalitativno promjeniti pona{anje ljudi
radi prelaska iz ratnog u relativno mirnodopsko stanje. Pri tom ne treba zaboraviti da je nad
nama i dalje latentna opasnost da Hrvatska poku{a oru`anom silom okupirati oslobo|eni
teritorij Republike Srpske Krajine.
3. OBU^ENOST I UVJE@BANOST
Nakon mobilizacije jedinica TO izvr{ena je obuka sa istim, a te`i{te je bila vojnostru~na
obuka. Posebna pa`nja je posve}ena obuci kriti~nih specijalnosti. Formiranjem 2. i 3.
korduna{ke brigade i odlaskom mla|ih vojnih obaveznika, prostorne strukture u bli`em
narodnom periodu moraju pro}i osnovnu vojno stru~nu obuku, a sa gro jedinica treba izvr{iti
bojevo ga|anje.
Anga`iranjem svih starje{ina pomo}i komandirima osnovnih jedinica u organizaciji i
izvr{enju postavljenih zadataka.
4. MOBILIZACIJSKA GOTOVOST
Kao {to se vidi iz Priloga, sa kvantitetom mo`emo biti zadovoljni, me|utim kvalitet je slabija
strana popune. Po{to su brigade TO imale apsolutni prioritet kod popune, a samim tim sva
mla|a godi{ta su u brigadama, [tabu su ostali vojni obaveznici starijih godi{ta i sa
ograni~enom sposobno{}u. Napominjemo da smo prisiljeni zbog velike zone odgovornosti,
jedinice prostorne strukture popunjavati i v/o preko 60 godina starosti, koji vi{e i nisu v/o.
Problemi koji se javljaju kod mobilizacije i popune su:
- neposedovanje evidencije v/o onih podru~ja koja su se referendumom izjasnila za pripajanje
op}ini Vojni}, kao i izbjeglica koji se nisu prijavili Sekretarijatu NO
- popuna jedinica JNA koje se nalaze na teritoriji op{tine
- formiranje i popuna jedinica prema nare|enju 3. OZ, a to su: protivdiverzantski vod,
pionirski vod i izvi|a~ko-diverzantski vod.
117
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 117
5. POZADINSKO OBEZBE\ENJE
Od po~etka mobilizacije {tab TO se maksimalno anga`irao na rje{avanju problema
snabdjevanja {taba i jedinica TO u prvom redu sa borbenim sredstvima, a zatim i
neborbenim. Veliki problemi oko opremanja predstavljali su pove}anje brojnog stanja za vi{e
od tri puta na osnovu referenduma kojim su se odre|ene mjesne zajednice, odnosno sela
pripojili op}ini Vojni}, a bili su u sastavu Karlovca, Duge Rese i Slunja.
Do formiranja 2. brigade kompletno pozadinsko obezbe|enje i{lo je preko ovog {taba, a
osloncem na PB JNA i to uglavnom {to se ti~e snabdijevanja sa borbenim sredstvima i djelom
intendantskom opremom a ostalo osloncem na kapacitete DPZ, dok je redovno snabdjevanje
sa prehrambenim artiklima i potro{nim materijalom po~elo tek formiranjem 2. brigade i
rje{avanjem {eme pozadinskog obezbe|enja. U toku decembra formirana je i 3. brigada tako
da je za {tab ostao jo{ problem snabdjevanja prostorne strukture.
Sa funkcionisanjem POb-a za sada nemamo nekih ve}ih problema, jer smo shodno
izmjenama i dopunama {eme POb (str. pov. br. 58/91) od 07. 12. 91. stavljeni na
snabdjevanje kod 993. PB Banja Luka.
Budu}i da nam je po ovoj {emi odobreno brojno stanje od 190 ljudi koji se stavljaju na
pozadinsko obezbe|enje, dodatnim zahtjevom tra`ili smo odobrenje za pove}anje brojnog
stanja zbog ratne bolnice, za{titne ~ete, zatvora i jedinice za brze intervencije, {to nam je i
odobreno. Kako smo odre|ene zahtjeve slali preko OZ, a oni se nisu realizirali i{li smo sa
zahtjevima direktno na 993. PB.
Zbog formiranja dviju brigada na terenu na{e op{tine akcenat na popuni sa naoru`anjem i
opremom dat je na brigade, tako da nam je u prostornoj strukturi od naoru`anja ostalo
uglavnom pu{ke 7,9 mm M-48, automati 7,62 mm, PAP, PM 7,9 mm i RB M57, dok je
popuna sa formacijskim naoru`anjem svega 10%.
Popuna sa municijom je izvr{ena do 2 b/k, sem municije 7,62 mm za automat koja je 1,5 b/k
i pu{~ani tromblon 1 b/k.
Zbog prioriteta u popuni brigade veoma je lo{a popunjenost sa sredstvima veze, tako da su
nam ostala zastarjela i tako re}i neupotrebljiva sredstva, te bi nam bilo neophodno nabaviti 6
komada RU 2/2 K i 25 komada RUP-33, 5 komada poljskih telefona te {ifroteleprinterski
ure|aj.
Kod popune sa sredstvima BHO potrebno je u~initi krajnje napore oko popune sa za{titnim
maskama po{to je sada{nja popunjenost oko 50%, a sa za{titnim ogrta~ima jo{ slabija.
Najlo{ije stanje je po pitanju odje}e i obu}e a i one koli~ine {to se dobiju gotovo su
neupotrebljive zbog malih veli~inskih brojeva, te predla`emo da se izna|e mogu}nost nabavke
~ojanih uniformi i no{enih ~izama, jer nam je jasno da prioritet u popuni sa novom odje}om
imaju manevarske jedinice. U tu svrhu bi nam trebalo obezbediti oko 1.000 kompleta odje}e
i obu}e.
Osnovno odr`avanje TMS sprovodi se u samim jedinicama, a tehni~ko odr`avanje osloncem
na kapacitete DPZ i kapacitete brigada na podru~ju na{e op{tine sa kojima je saradnja po
pitanju pozadinskog obezbe|enja na visokom nivou.
Bez obzira na sve prisutne probleme i pote{ko}e smatramo da smo u mogu}nosti osigurati
nesmetano i pravovremeno funkcionisanje sistema pozadinskog obezbe|enja.
6. BEZBEDNOST I SAMOZA[TITA
Realizacija propisanih i nare|enih mjera bezbednosti u jedinicama TO uglavnom se
provode. Samoinicijativno smo pred po~etak usta{ke ofanzive poo{trili mjere bezbednosti
118
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 118
koje su se pokazale efikasnim, npr. zatvaranje ugostiteljskih radnji, zabrana napu{tanja
teritorije, prekid telefonskih veza i sl.
Kod provo|enja mjera samoza{tite ima dosta problema: ima pojava {verca, ratnog
profiterstva, oticanja obavje{tajnih podataka {to smo dijelom spre~avali, ali puni doprinos
treba dati civilna policija, sudstvo i organi civilne vlasti.
Kod suzbijanja usta{ke propagande hitno pri}i boljem informisanju pripadnika TO, te
spre~iti oticanje obavje{tajnih podataka sa teritorije u Veliku Kladu{u i Karlovac.
Za po~inioce te`ih krivi~nih djela predmeti su obra|eni i ~ekaju da ih sudovi rije{e a neki
po~inioci su u istra`nom zatvoru.
Sada{nji razmje{taj KM je dobar i smatramo da nema oticanja tajnih vojnih podataka.
KOMANDANT TOO
kapetan
[krgi} Milorad, v.r.
M.P.
137

VOJNA TAJNA
STROGO POV.
Br.: 46/92
[ T A B
I JEDINICE PROSTORNE STRUKTURE TO VOJNI]
Red. Stanje Po Popunjeno NAPOMENA
br. Jedinice Formaciji
of. ml v/o svega of. ml. v/o Svega
of. of.
1. [tab TO 14 5 1 20 13 4 3 20
2. Komanda stana 1 18 19 1 17 18
3. Odelenje veze 1 5 6 1 5 6
4. Za{titni vod 1 18 19 1 18 19
5. Saobra}ajni vod 1 1 32 34 1 2 31 34
6. Za{titna ~eta 3 4 90 97 4 4 89 97
ratne bolnice
7. Samostalna ~eta 3 4 90 97 4 3 90 97 Pretpo~injena
Vojni} 2.br.TO
8. Odred TO Vojni} 4 8 136 148 4 11 133 148
9. Odred TO 4 8 136 148 1 4 140 145
Utinja Vrelo
10. ^eta TO Bukovica 3 4 90 97 1 2 80 83
11. ^eta TO 1 20 21 1 26 27
Kupljensko
12. ^eta TO 1 20 21 1 22 23
Radulovi} Poljana
13. Odred TO 4 8 136 148 3 6 136 145
Krstinja
14. Odred TO 4 8 136 148 3 135 138
Kestenovac
119
137
Okrugli pe~at: SFRJ, SAO Krajina, [tab TO Vojni}.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 119
15. Odred TO 4 8 136 148 2 161 163
Maljevac
16. ^eta TO Svinica 3 4 90 97 3 89 92
17. Odred TO Veljun 4 8 136 148 1 5 144 150
18. Odred TO 4 8 136 148 2 145 147
Perjasica
19. Odred TO 4 8 136 148 3 159 162
Tu{ilovi}
20. ^eta TO Utinja 3 4 90 97 1 7 98 106 Pretpo~injena
2.br.TO
21. Odred TO 4 8 136 148 3 7 137 147
Sjeni~ak
22. ^eta TO 3 4 90 97 1 5 105 111 Pretpo~injena
Sjeni~ak 2.br.TO
UKUPNO: 69 1071 1878 2054 37 78 1963 2078
KOMANDANT [TO
M.P.
138
kap. [krgi} Milorad, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCR, 2., kut. 6044.
50
1992., sije~anj 24.
Benkovac
Izvanredna informacija Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o ubojstvu civila u
zaseoku Arbanasi, o iseljavanju hrvatskog stanovni{tva s podru~ja Benkovca, Obrovca te
srpskog stanovni{tva iz Rijeke
Komanda 180. mtbr
Str. pov. br. 3-51
24. 01. 1992. godine
Vanrednu informaciju
dostavlja
Komandi 9. korpusa
de`urni operativni
ppuk Brbori}
139

120
138
Okrugli pe~at: SAO Krajina, [tab TO Vojni}.
139
Radenko.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 120
1. Dana 21. 01. 1992. godine oko 18 ~asova u s. Smil~i}, zaseok Arbanasi, nepoznati
po~inioci su izvr{ili zlo~in nad bra~nim parom Arbanas Marinkom i Ljubicom starim oko 32
godine. Isti su nadjeni ubijeni u ku}i iz vatrenog oru`ja. Najverojatnije su ubijeni iz
poluautomatske ili automatske pu{ke. Oba nadjena le{a su imala po tri strelne rane
(slepoo~nica, grudni ko{ i zatiljak). Od strane SJB na lice mjesta su po saznanju iza{li istra`ni
sudija, inspektor i kriminalisti~ki tehni~ar koji ispituje dogadjaj. Radi se o bra~nom paru sa
mje{ovitim brakom. Neznaju se posebni uzroci ovog zlo~ina koji proisti~e najverojatnije iz
neskrivene i otvorene mr`nje progona prvo Srba a zatim Hrvata u RH, gdje se sve izmje{alo
(nacionalno, vijersko i politi~ko).
2. Na osnovu podataka kojim raspola`emo, do sada je na osnovu dobrovoljno izra`ene `elje i
datog odobrenja bez prisile od strane op{tinskih vlasti SO Benkovac, te uz obezbedjenu
pratnju organa SJB iselio slede}i broj gradjana hrvatske nacionalnosti i to:
a) 15. 01. 1992. godine 22 gradjana iz s. Lisi~i}a u Pristeg
b) 18. 01. 1992. godine 46 gradjana iz s. Bru{ka,
4 gradjana iz s. Rodaljica
1 gradjanin iz s. Medvidja
c) 18. 01. 1992. godine (druga grupa)
10 iz sela [opot
1 iz sela Pridraga
1 iz sela D. Zemunik.
140
d) 22. 01. 1992. godine iz s. Lisi~i} je iseljeno 49 lica, mada je bilo 189 zahteva iz drugih sela
kao napr. Popovi}i gdje se nije moglo do}i autobusima zbog snega.
Dana 18. i 22. 01. iseljavanje je i{lo uz na{e posredovanje preko Kriznog {taba i Crvenog krsta
grada Zadra.
Napominjemo da broj gradjana za iseljavanje sve vi{e raste posle zlo~ina u Erveniku.
e) Iz s. Vrana 9 gradjana srpske nacionalnosti tra`i da isele u Benkovac i to: Gladovi} Petar,
Jerka, Andrija i Nada Babi} Mile i Kosa Mandi} Barica i Marija i Le`aja Du{an.
f ) Iz grada Rijeka 6 gradjana srpske nacionalnosti moli da im se preko Crvenog krsta obezbedi
iseljenje i to: [uica Nikola, Ljubica Ranko, Sa{a i Miodrag i Vi{i} Miodrag koji je dobio poziv
da se javi u ZNG 23. 01.
3. Iz SO Obrovac pet gradjana hrvatske nacionalnosti tra`i da im se omogu}i iseljenje u
Zadar. Isti su iz sela Zaton.
4. Penzionisani radnik milicije Lon~ar Nikola iz G. Karina prijavljuje nestanak supruge
rodjene Vukas Sofija rodjene 1938. g. i istu tra`i. Pretpostavlja da je ista u logoru za Srbe u
Smiljanu (Gospi}) obzirom da je preko rodbine u Zagrebu saznao da je sa njom iz Karlobaga
dana 17. 10. 1991. godine odvedeno jo{ oko 20 Srba. Kao {to su Milo{ Orlovi}, Pavlica
Janko, Mile Paripovi}, Bogdanovi} Stojan, Dobrijevi} Jovo i Du{anka i drugi. Svi navedeni
su `iveli u Karlobagu.
Potpukovnik
Iveti} Gojko s.r. M.P.
141
121
140
Donji Zemunik.
141
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. LOTOS-158 700, 25. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 121
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
51
1992., sije~anj 24.
Biha}
Izlaganje na~elnika artiljerije 10. korpusa JNA o borbenoj spremnosti topni{tva korpusa
nakon izvla~enja iz Zagreba
KOMANDA 10. KORPUSA
NA^ELNIK ARTILJERIJE
24. 01. 1992. godine
Radni sastanak: analiza
roda po elementima b/g
TE@I[NA PITANJA:
1.- Popuna art. jedinica sa stare{inama i vojnicima;
2.- Stanje art. naoru`anja i instrumenata (imaju}e stanje, kompletnost i ispravnost);
3.- Popunjenost sa municijom (po kalibru i vrsti);
4.- Vatrene i protivoklopne mogu}nosti.
Komanda 10. K po izvla~enju iz Zagreba, a po Naredjenju 2. VO primila je komandu nad
OG-3 sada OG-6 21. 12. 1992. godine gdje su planski sagledani svi problemi na terenu od
prve linije pa po dubini u b/r jedinica i tu probleme znamo iz prve ruke.
Dosada{nje OG-1 i TG-2 obrazovale su 7. i 8. OG, a komanda primljena zvani~no 06. 01.
1992. g. te smo 15. i 16. 01. 1992. g. stanje sagledavali preko organa NR na KM
operativnih grupa dok zbog situacije i plana na{e komande i drugih okolnosti nismo obilazili
b/r jedinice.
Vremensko razdoblje vrlo malo za potpuno sagledavanje stvarnog stanja i problema u
jedinicama ve} preko izve{tavanja i kontakata sa organima, koji zbog preformacije i
pretpo~injavanja nisu uspeli da u potpunosti sagledaju zahtevano stanje i probleme.
Do predislokacije iz RH zarobljene su kompletne RJ artiljerije: 151. i 152. ppoab 76 mm M-
42 u Sesvetama, dok su orudja H-203 mm bez RAP-ova i NS, pribora i instrumenata
zarobljeni, a sa municije skinuti upalja~i. (23 H-203 mm).
Sva art. TMS iz garnizona Petrinja su izvu~ena i zadejstvovana, a art. orudja 4. okbr i 140.
mbr su izvu~ena na slobodnu teritoriju.
Posebnu ulogu u podr{ci jedinica na frontu imala je 389. rabr, 580. mabr, orudja 6. map-a
(d. 155 i dvbr) koja su ugradjena u brigade TO.
Zna~ajnu ulogu imali su art. divizioni 9.592. i 622. mtbr i orudja 257. had-a koja su
ugradjena u br. ZO u podr{ci jedinica na banisko-sisa~kim i kordunsko-karlova~kim
takti~kim pravcima, a na li~kom rati{tu divizioni 122 mm i 105 mm.
122
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 122
U neposrednim dejstvima po oklopnim ciljevima i utvrdjenim objektima najefikasnije su se
pokazali topovi 100 mm T-12 i MT-12, iz 6. mpoap i 592. mpoad.
Na nivou dosada{nje OG-1 (sada OG-7 i 8) dejstvovala je 2 AG za podr{ku 580. mabr na
karlova~kom i had 155 mm sa b 128 mm O na sisa~kom pravcu i 4. POOd od 6. mpoap
(dva 1 rejon Blinja j/i od Petrinja i 1 u rejonu Topusko) 592. i 9. mpoad na Sisa~kom,
Glinskom, Lasinjskom i Karlova~kom takti~kom pravcu.
Odredi su sastava PO me{ovita orudja T-12, MT-12, 76 mm M-42 i BOV-1. Sve brigade
imaju mad-ove razli~itog sastava, bateriju 76 mm M-42, 5 brigada i po 2 VBR 128 mm M-
63 Plamen iz 6. map-a.
Zna~ajna dejstva za vreme novogodi{njih praznika izvodile su art. jedinice 6. ld na li~kom
rati{tu: takti~ki pravci: Vrhovine Oto~ac i Ljubovo Li~ki Osik (Teslingrad) gde su jedinice
podr`avale mad-ovi 2. i 4. lbr i had 105 mm i 122 mm 6. ld sada OG-6.
Zna~ajno je napomenuti da su za tri dana borbe utro{ene slede}e koli~ine municije:
76 mm B-1 1.411 komada, 2,35 b/k, dnevno 0,78 b/k;
76 mm M-42 1.330 komada, 2,2 b/k, dnevno 0,73 b/k;
MB 120 mm 711 komada, 1,48 b/k, dnevno 0,48 b/k;
H-105 mm M2A1 1.579 komada, 2,63 b/k, dnevno 0,87 b/k;
H-122 mm D-3oj 1.680 komada, 3,5 b/k, dnevno 1,17 b/k;
VBR 128 mm P 120 komada, 1,87 b/k, dnevno 0,62 b/k.
Svega utro{eno: 6.831 projektil, a dejstvovalo je po 12 orudja iz navedenih kalibara i 1 orudje
vbr 128 mm, te je za taj prosek ra~unata analiza utro{ka za tri dana i dnevno.
Mi smo vam dostavljali preglede popunjenosti art. sistemima, municijom i art. kadrovima,
kao i zahteve u vezi popune art. priborima i instrumentima i sredstvima veze po
kriterijumima.
IZRA@ENI PROBLEMI po rodu artiljerija:
1.- Nepopunjenost stare{inama na svim nivoima, a posebno sa kriti~nim VES-ovima, kao {to
su: izvidja~i, ra~una~i, topografi vezisti u artiljeriji;
2.- U mad-ovima, posebno u OG-6 nema formiranih komandnih vodova {to negativno uti~e
na kvalitet podr{ke a u svim jedinicama art. nema PJ-a za snabdevanje, odr`avanje TMS i
kuvanje hrane.
3.- Otpust vojnika u 580. mabr (350), 121 u had-122 i v/o 101 u had 105 mm M2A1 do
kraja februara iz OG-6 bitno naru{ava b/g i navedene divizione isklju~uje iz borbe ako
nebude zamena ljudstva, kao i art. jedinice 592. i 622. mtbr.
4.- Slabo osnovno i tehni~ko odr`avanje TMS.
5.- Neobu~enost i neuve`banost operatora 9K11 nije afirmisalo ovako zna~ajno PO sredstvo.
Izvodi se obuka u Korenici i Pla{kom kao i u 6. mpoap.
6.- Prekomerno i nekontrolisano tro{enje municije u toku izvodjenja b/d jer treba da
opravdava dati utro{ak cilj dejstva.
7.- Dotrajalost hidrauli~nih sistema posebno kod 76 mm M-42, H-105 mm M2A1 i H-122
D-30 j i s i M-38 (s), uti~e na bezbednost poslu`ivanja u toku dejstva.
8.- Nekompletnost ni{anskih sprava (6 za H-105 mm M2A1, pot 100 mm MT-12 i 1 top
76 mm M-42) sva orudja su iz OG-6, sem 1 H-105 mm M2A1 iz OG-8.
9.- Nepopunjenost priborima i instrumentima po kriterijumu, a najkriti~niji su slede}i
instrumenti:
ra~unari elektronski HP-25 (45),
123
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 123
sekundomer,
uglomer tetivni,
koordinatomer,
mera~ daljine laserski sa punja~ima,
snopar,
art. logaritmar kru`ni AL M-63,
ru~na busola,
dvogledi,
PUV-ovi, obrasci art. za sve specijalnosti,
plan{ete,
katalozi ta~aka DTM za zonu odgovornosti,
topografski kompleti diviziona,
busole art. podele 60-00 i 64-00,
art. durbini podele 60-00 i 64-00,
orudja 106 mm M2A1 do{la bez bater. RAP-ova iz Milanovca,
RAP-ovi orudjni nekompletni,
pribori za osvetljavanje neispravni i nekompletni.
10.- Kriti~na popunjenost sa sredstvima veze svih art. diviziona, a posebno u mad-ovima
brTO, ote`ava RIK u b/d, i brzo reagovanje po datom cilju, a ponekad isklju~uje celu jedinicu
i onemogu}ava zahtevanu podr{ku.
11.- Nedostatak vu~nih vozila, posebno kriti~no u mad-ovima OG-6, gde orudja vuku
traktori na smenu.
12.- Kriti~na popuna RJ 6. mpoap sa vojnicima, svega 18%.
13.- Zbog nedostatka NA u br.TO, a posebno gde komandant nije AS, slabo se vlada brojnim
stanjem ljudi i TMS;
14.- U OG-a i brigadama nije ustrojena OE TMS i li~na Radna karta za art. kadar.
Preduzete mere:
1.- Organizovana je obuka u art. jedinicama, posebno operatora POVR, kao i osposobljavanje
regruta za KS-ti;
2.- Dana je pomo} u planiranju i ukupnoj pripremi b/d-a, a posebno naredjeno utvrdjivanje
i maskiranje jer su art. jedinice bile prve napadane u OS RH art. i tenkovskom vatrom, te
ljudi nerado idu u art.;
3.- Preduzete su mere i po na{em zahtevu dobijena deo zahtevanih koli~ina pribora i
instrumenata i izvr{ena popuna art. jedinica u prvom planu one koje su bile najslabije
popunjene.
4.- Preduzete su mere za bolje odr`avanje TMS i pravilnu {tednju municije;
5.- Naredjeno je i u toku je akcija ustrojavanja OE po rodu artiljerija problem je teh. prirode
da nam se obezbede jedinstveni obrasci i sadr`aj od TSL jer smo dosada{nju evidenciju,
pravila, potsetnike, prora~une i katalog ta~aka DTM od zone odgovornosti za SZV sve
uni{tili pre izvla~enja iz RH i da se ima u vidu za popunom Pravilima i potrebnim katalozima
po normi sledovanja kao o tablicama gadjanja za sisteme.
ZAHTEVI:
1.- Izvr{iti popunu jedinica sa kadrovima i vojnicima;
2.- Izvr{iti opravku neispravnih orudja, kao i planski remont u odnosu na resurs upotrebe,
3.- Popuniti jedinice art. majstorima,
124
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 124
4.- U sastav 10. K dati za podr{ku bateriju divizion Orkan,
5.- Po mogu}nosti H-105 mm zameniti H-122 mm D-30j, a topove 76 mm M-42 sa pot
100 mm T-12 i MT-12,
6.- 6. mpoap popuniti vojnicima,
7.- Jedinice koje otpu{taju vojnike popuniti,
8.- Izvr{iti popunu OG-6 sa jednim divizionom ve}eg dometa (tad 130 ili dvbr Oganj).
Zaklju~ak: art. jedinice i organi su obu~eni i osposobljeni za izvr{avanje namenskih zadataka.
24. 01. 1992. g. NA^ELNIK ARTILJERIJE
p u k o v n i k
Mile Matijevi}, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6037.
52
1992., sije~anj 25.
Biha}
Dopis Komande 10. korpusa JNA Komandi 8. operativne grupe o odre|ivanju granica zone
odgovornosti jedinica
KOMANDA 10. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 3/87-6 STROGO POVERLJIVO
25. 01. 1992. godine
Odre|ivanje granica zone
odgovornosti jedinica
dostavlja.-
KOMANDI 8. OG
U prilogu akta dostavljamo vam odre|ene granice zone odgovornosti na karti razmere 1 :
200.000.
Zona odgovornosti je precizirana u skladu sa teritorijalnom podelom dru{tveno-politi~kih
zajednica i obuhvata: Karlovac r. Kupa, do r. Korana, Slunj, Vojni}, Vrginmost, Velika
Kladu{a i Cazin.
Prilog: karta zone odgovornosti
142
K O M A N D A N T
general-potpukovnik
[piro Nikovi}, v.r.
125
142
Prilog nije prona|en uz izvornik.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 125
M.P.
143
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5012.
53
1992., sije~anj 25.
Dvor na Uni
Izvje{}e TO op}ine Dvor [tabu TO 3. OZ za Baniju i Kordun o izgra|ivanju TO u 1991.
godini, te borbenoj spremnosti
REPUBLIKA SRPSKA KRAJIINA VOJNA TAJNA
K N I N STROGO POVJERLJIVO
[TAB TO OP[TINE D V O R Primjerak br. 1.
Str. Pov. br. 01-6-2/92
Dvor, 25. 01. 1992. godine
IZVJE[TAJ o b/g TO
Op{tine Dvor
[TAB TO 3. OZ ZA BANIJU I KORDUN
T O P U S K O
Op{ti uslovi u kojima se izgradjivala b/g TO:
Borbena gotovost Teritorijalne odbrane Op{tine Dvor u toku 1991. godine (od 26. 07. 1991.
godine) izgradjivala se u veoma te{kim i slo`enim uslovima zbog upada i stacioniranja
usta{kih snaga na teritoriju op{tine i formiranja postaje u s. Kozibrod sa zadatkom da
okupiraju teritoriju op{tine i sa svojim saradnicima stave pod svoju upravu kompletnu
teritoriju.
Prate}i od ranije ovakovu situaciju i otkrivaju}i naoru`avanje hrvatskog stanovni{tva, srpski
narod op{tine Dvor pod rukovodstvom SDS odmah je pristupio samoorganiziranju i
formiranju dobrovolja~kih jedinica, u po~etku nenaoru`anog naroda, a kasnije naoru`anog sa
onim naoru`anjem ko je {ta imao i dobio sa strane kako bi se suprotstavio genocidnom
nasrtaju.
Ovakovom organizacijom otpora sprije~en je brz upad usta{kih snaga na {iri prostor op{tine,
a posebno u mjesto Dvor jer je otkrivena namjera usta{a da im je cilj {to prije upasti u sjedi{te
i tako onemogu}iti ve}i otpor. Bili su to posebno te{ki trenutci srpskog naroda op{tine Dvor
pa se moralo brzo raditi na organizaciji otpora i spre~avanju zaposjedanja {ire teritorije sa
pravca Kostajnica-Dvor du` r. Una. Jezgro otpora u tim prvim danima ~inili su dobrovoljci i
obu~eni pripadnici Marti}eve milicije nakon povratka sa obuke iz Knina.
126
143
Okrugli pe~at: Komanda 10. korpusa.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 126
Usta{ke snage upale su na teritoriju Op{tine i stacionirale se u s. Kozibrod, formirale svoju
postaju i organizovale pripremu za dovla~enje ja~ih snaga, opremanje i naoru`avanje. Nastala
je nenormalna situacija, poreme}eni su svi tokovi funkcionisanja javnog `ivota i rada, privreda
je prestala sa radom, obustavljen rad u {kolama, poreme}en saobra}aj, blokiran telefonski
saobra}aj pa se mo`e re}i da je prestao normalan `ivot.
Ovakova situacija nametnula je hitnu potrebu organizovanja srpskog naroda kako bi se pru`io
oru`ani i neoru`ani otpor jer je shva}eno da je izvr{ena usta{ka agresija na srpski narod i
teritoriju op{tine Dvora. Nikad te`e situacije po srpski narod ovog siroma{nog kraja koji je i
za 46 godina nakon drugog svjetskog rata ostao siroma{an i prikra}en u razvoju zbog politike
koju je vodila Hrvatska vlast prema srpskim krajevima.
Srpski narod op{tine Dvora do`ivio je u dva navrata upad usta{kih snaga na svoju teritoriju.
Prvi put u devetom mjesecu 1990. godine kada je tri dana bio maltretiran i rastjeravan
goloruk narod oru`jem i suzavcem i drugi puta 1991. godine kada je napadnut oru`jem.
Sve je to izazvalo opravdan gnjev srpskog naroda kojemu nije ni{ta preostalo drugo osim
samoorganiziranja i dizanja na ustanak radi odbrane svoje slobode i spre~avanja genocida.
1. Rukovodjenje i komandovanje:
Sistem rukovodjenja i komandovanja od po~etka ratnih dejstava razli~ito je funkcionisao.
Samoorganiziranje u dobrovolja~ke jedinice u po~etnom periodu nametnuto je situacijom pa
je izbor rukovode}eg kadra vr{ila SDS vode}a politi~ka stranka na podru~ju Op{tine. U
takvoj situaciji nisu kori{teni nikakovi raniji ratni planovi, oslonac je bio na iskustvu i
patriotskom opredjelenju dobrovoljaca. [tab TO u tom periodu nije se rasuo ali nije stavljen
u prvi plan zbog politi~ke situacije {to se kasnije pokazalo kao pogre{ka jer za to nije bilo
razloga, osim ako je razlog bio ranija politi~ka pripadnost, ina~e ~lanovi [taba TO svi su
srpske nacionalnosti. Bez obzira na ovakav odnos kompletan [tab TO ostaje u pokretu
otpora, u po~etnom periodu na sporednim du`nostima. To je potrajalo sve do dono{enja
Odluke od strane Skup{tine op{tine o op{toj mobilizaciji kada dolazi do formiranja OdTO
po formacijama i postavljanja rez. starje{inskog kadra na du`nosti u tim jedinicama.
Daljnjim sredjivanjem organizacijsko-formacijske strukture znatno se dobilo u pobolj{anju
sistema rukovodjenja i komandovanja. Na komandnim du`nostima nalazi se ve}ina rez.
oficira a i dio vojnika dokazanih boraca koji su se iskazali do tada u dobrovolja~kim
jedinicama kao borci u borbi protiv usta{a.
Na funkcionisanje rukovodjenja i komandovanja negativno su uticali; nepopunjenost
sredstvima veze i neuvezanost sistema veza kao i blokiranje sistema PTT u po~etnom periodu
rata. Bez obzira na ovu ~injenicu tra`ila su se prakti~na rje{enja a kurirska veza bila je jedina
sigurna veza.
Formiranjem odreda TO, kvalitetnijom popunom klju~nih formacijskih mjesta mnogo se
dobilo u kvalitetu rukovodjenja i komandovanja. Formiranjem 11. br.TO Dvor kao
manevarske strukture te OdTO prostorne strukture znatno je pobolj{an sistem rukovodjenja
i komandovanja. Cijenimo da sistem rukovodjenja i komandovanja zadovoljava ali jo{ uvjek
nismo zadovoljni jer smatramo da se mo`e i mora podignut na vi{i nivo naro~ito sa popunom
klju~nih formacijskih du`nosti kadrom aktivnim vojnim starje{inama sa ovog podru~ja koji
se sada nalaze na drugim teritorijama.
2. Moralno-politi~ko stanje:
Moralno stanje u jedinicama TO ukupno gledano zadovoljava, kod ve}ine boraca TO
prisutno je patriotsko opredelenje i odlu~nost da se do kraja bori za svoju slobodu i
nezavisnost u okviru Republike srpske krajine i nove Jugoslavije.
127
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 127
Povremeno moralno stanje naru{avaju pojedinci i grupe svojim samovoljnim istupanjima i
djelovanjima prisvajaju}i si pravo presudjivanja i ispravnosti samo onoga {to oni rade ili imaju
namjeru raditi. Ovo dosta utje~e na ukupne sastave i kvari jedinstvo vojnih kolektiva. Ima
pojava nediscipline i samovolje {to naru{ava ukupnu ~vrstinu jer se pojedinci i manje grupe
stavljaju iznad ostalih pripadnika TO, vi{i borci-prvoborci {to negativno uti~e na moral u
jedinicama. Nedovoljno su aktivni pomo}nici za moralno vaspitanje koji bi trebali
svakodnevno biti u jedinicama i obja{njavati ciljeve rata i time suzbijati negativne pojave. Po
mom mi{ljenju do ovoga dolazi zbog toga {to nefunkcioni{e pravni sistem i {to do sada nismo
bili u mogu}nosti kazniti bilo kog prestupnika i tako u korjenu suzbiti negativne pojave.
3. Obu~enost i osposobljenost:
Velika ve}ina boraca pripadnika TO kroz raniji period pro{ao je redovnu obuku i
osposobljavan za svoje du`nosti. No u ovom vremenu sukobili smo se sa specifi~nom vrstom
rata za koji se niko nije pripremao pa otuda i manjkavosti i propusti zbog ~ega smo imali
relativno visok procenat `rtava. Jedan od razloga ovakovog stanja le`i u tome {to je jedan dio
vojnih obveznika kroz novo anga`iranje dobio i nove du`nosti u odnosu na raniji period. U
po~etnom periodu rata nije bilo vremena za ve}e pripreme i obu~avanja, pripreme su vr{ene
tako re}i u hodu, a borci dovodjeni na borbene linije direktno sa smotre odnosno iz vozila {to
je imalo negativne posljedice.
Formiranjem 11. br TO i OdTO prostorne strukture organizovanije se pri{lo pripremama i
osposobljavanju jedinica onoliko koliko je to vrijeme dozvoljavalo {to je dalo pozitivne
rezultate. U samom po~etnom periodu uspjelo se osposobiti 25 v/o ni{and`ija MB-82 mm
i MB-120 mm kroz kra}i kurs od 3 dana u Banja Luci {to je takodjer dalo pozitivne rezultate.
Svi borci prilikom okupljanja rasporeda i mobilizacije redovno se upoznavaju sa du`nostima,
zadacima i postupcima u borbi.
S obzirom da je do{lo do privremenog prekida borbenih dejstava preduzete su i preduzimaju
se planske mjere obuke i pripreme {to jo{ uvjek nije dovoljno. Ve}u pa`nju i prioritet treba
dati obuci i osposobljavanju specijalnosti u jedinicama TO po jedinstvenom planu i
programu.
4. Mobilizacijska gotovost:
U po~etnom periodu rata sa usta{kim snagama mobilizacija je vr{ena samoinicijativno na bazi
dobrovoljnosti. Dana 20.08.1991. godine SO-e donosi Odluku o mobilizaciji koju provodi
Sekretarijat NO u suradnji sa [tabom TO Op{tine. Organizovano se provodi mobilizacija,
smotra i formiranje pet odreda TO. Odaziv na mobilizaciju kretao se izmedju 95 i 97% od
ukupno pozvanih, kasnije je izvr{ena i domobilizacija tako da su odredi TO bili popunjeni i
preko 100% u odnosu na formaciju. Posebnih problema u toku mobilizacije nije bilo.
U toku 11. mjeseca 1991. godine dolazi do reorganizacije TO, fomira se 11. brTO Dvor kao
manevarska struktura od mladjih godi{ta i po specijalnosti, posebno prostorne strukture 5
odreda TO od starijih godi{ta odnosno od dijela stanovni{tva i raspolo`ivih v/o nakon
formiranja 11. br. TO. 11. br. TO popunjena je 100% ljudstvom a komandni kadar aktivnim
i rezervnim starje{inskim kadrom.
S obzirom da su donesene odluke u medjuvremenu o o`ivljavanju rada privrede minimalni
broj neophodnog ljudstva oslobodjen je rasporeda u brigadi i prostornoj strukturi u dogovoru
sa rukovodiocima radnih organizacija i predstavnika vlasti.
Popunjenost jedinica TO manevarske i prostorne strukture sa MTS ne zadovoljava u
potpunosti u odnosu na formacijske potrebe. Ne{to bolja popunjenost sa MTS je u brigadi
128
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 128
TO a slabija u prostornoj strukturi {to je i normalno jer smo dali prioritet manevarskoj
strukturi. Popuna oficirskim kadrom zadovoljava u toku su aktivnosti radi kvalitetnije
popune odnosno postavljanja rez. starje{inskog kadra prema osposobljenosti i specijalnosti.
Preduzete su mjere i stupa se u kontakt sa komandama JNA da se na podru~ju Op{tine
odnosno u jedinice TO dovede odredjeni broj aktivnog starje{inskog kadra sa drugih
podru~ja a rodom sa podru~ja op{tine Dvor radi kvalitetnije popune.
5. Pozadinsko obezbedjenje:
U proteklom periodu najve}i problem bilo je pozadinsko obezbedjenje odnosno kako
osigurati bar minimum opremljenosti jedinica TO naoru`anjem, municijom i ostalom
opremom. U po~etnom periodu opremanje jedinica TO uglavnom je i{lo preko poznanstava
i li~nih kontakata a kasnije organizovano putem trebovanja i zahtjeva pretpostavljenim
komandama i jedinicama JNA. Ovdje se mora re}i da je ova realizacija po slu`benoj du`nosti
i{la vrlo te{ko i da se vrlo malo zahtjeva realiziralo {to je imalo bitnog uticaja na raspolo`enje
i borbeni moral pripadnika TO.
Popunjenost naoru`anjem i municijom u odnosu na formaciju kre}e se oko 70%,
intendantskom opremom oko 50% u prostornoj strukturi i oko 85% u brigadi.
Opremljenost svim vrstama ostale opreme kre}e se od 0% pa do 30% u odnosu na stvarne
potrebe. Ovo je jedan od najve}ih problema kad se cijeni ukupna opremljenost. Dio
primljene intendantske opreme zbog malih brojeva gotovo je neupotrebljiv {to je stvorilo
dodatne pote{ko}e a mogu slobodno re}i i nezadovoljstvo kod dijela v/o. Popunjenost m/v
iznosi svega oko 10% od stvarnih potreba pa se zahtijeva od komandi JNA da razmotre ovaj
problem i dodijele na kori{tenje slobodna m/v.
Pod hitno se mora uzeti u razmatranje i rje{avanje pozadinsko obezbedjenje odnosno put i
na~in kompletnije opremanje jedinica TO pripadaju}im sredstvima i opremom, odrediti
nosioce tog snabdjevanja i na~in distribucije odnosno preuzimanja bez favoriziranja bilo koga
jer je tih slu~ajeva do sada bilo.
6. Bezbjednost:
U cjelini gledano bezbjednost zadovoljava ali se mora mnogo vi{e raditi na preduzimanju
mjera za spre~avanje samovolje, kradja i otudjivanja imovine, nasilnog pona{anja a time
ugro`avanja nedu`nog stanovni{tva pa i pripadnika TO u jedinicama gdje je bilo ekscesnih
slu~ajeva.
Pravni sistem jo{ uvijek nije uspostavljen a bez njega nema ni reda ni discipline pa je to
osnovni razlog {to nismo u mogu}nosti rje{avati ove probleme. Jo{ nitko za ovih proteklih 6
mjeseci rata nije ka`njen pa ni sa najminimalnijom kaznom a kamoli te`om a bilo je razloga
za to. Bez hitnog razre{avanja ovog problema ne}emo mo}i efikasno djelovati na sredjivanju
prisutnog stanja, samovolja pojedinaca i grupa u djelenju pravde nije dobra jer utje~e direktno
na disciplinu i odgovornost svakog pojedinca.
Mogu}nosti ubacivanja IG, IDG, ITG i drugih specijalnih snaga iz usta{kih redova realno
postoje ali smatramo da se nedovoljno prate i da sistem obavje{tajno i bezbedonosne slu`be
zbog neuvezanosti ne radi dovoljno efikasno kako bi imali jasnu situaciju odnosno donosili
pravovaljane odluke za spre~avanje i eliminisanje. Bez obzira na postignuto primirje odnosno
prekid vatre u zonama dejstva, usta{e organiziraju i ubacuju svoje izvidja~e i teroristi~ke grupe
pa je nu`no preduzeti sve mjere da se to blagovremeno otkrije i takve formacije uni{te.
129
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 129
7. Prijedlozi:
1. Organizaciju vlasti od vrha do dna u Republici Srpske Krajine organizovanije postaviti i sa
najsposobnijim ljudima koji nas mogu predstavljati na svakom mjestu i pred svim vanjskim
faktorima.
Svadje i prepucavanja moraju prestati jer imaju veliki utjecaj na ukupnu borbenu gotovost
pripadnika TO.
2. Da se u 1. OZ Republike Srpske Krajine izrade i dostave hitne upute-instrukcije po raznim
oblastima za rad i jedinstveno djelovanje, informisanje i preduzimanje odgovaraju}ih mjera.
3. Da se ubrza organizacija i uspostava pravnog sistema na cijeloj teritoriji Republike Srpske
Krajine.
4. Da se sa~ini plan pozadinskog obezbedjenja, utvrde prioriteti nosioci pozadinskog
obezbedjenja radi blagovremene popune jedinica TO nedostaju}im MTS.
5. Da se uve`e obavje{tajno-bezbedonosni sistem informisanja radi blagovremenog
preduzimanja mjera.
KD/VN
KOMANDANT
Major Du{an Kova~evi}, v.r.
M.P.
144
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
54
1992., sije~anj 25.
Petrinja
Izvje{}e [taba TO op}ine Petrinja [tabu TO 3. OZ za Baniju i Kordun o borbenoj
spremnosti, moralno politi~kom stanju, mobilizaciji, sigurnosti i samoza{titi
SFR JUGOSLAVIJA VOJNA TAJNA
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA STROGO POVERLJIVO
[TAB TO PETRINJA
Broj pov. 305/92
Dana 25. 01. 1992.
Izve{taj o b/g TO
Op{tine Petrinja.-
[TO 3. OZ
130
144
Okrugli pe~at: SFRJ, SAO Krajina, SO Dvor na Uni, [tab TO Dvor na Uni.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 130
Na osnovu Nare|enja [TO SR Krajina str. pov. br. 7/92 od 9. 01. 1992. g. dostavljamo
izve{taj o b/g [TO op{tine Petrinja po slede}em:
1.- Borbena gotovost jedinica TO prostorne i manevarske strukture posle poslednjih
preformacija poprimile su vi{i stepen organizovanosti vojne organizacije, koja je svojstveno i
dobila sposobnost da mo`e izvr{avati svoje namenske zadatke prema sada{njim va`e}im
kriterijumima za TO kao sastavna komponenta na{ih OS SFRJ.
Analiziraju}i i razmatraju}i pojedina~no elemente b/g tada u daljem ista}i }emo te elemente
radi celine.
2.- Rukovo|enje i komandovanje (RiK) [TO op{tine kako je sada ustrojen i osposobljen bez
obzira {to nije u celini popunjen sa RVS mo`e uspe{no RiK sa jedinicama TO bilo sa
prostornom ili manevarskom strukturom. Ovo se kroz izvo|enje b/d proverilo kroz praksu i
[TO op{tine uspe{no je vr{io pripremu b/d i rukovodio sa njenim izvodjenjem. Ako se
analiziraju nedostatci pojedinih za sada popunjenih organa tada se one uglavnom odnose na
samostalno i stru~no obavljanje dela poslova koji se odnose na formulisanje i izradu borbenih
dokumenata i primenu pravilskih odredbi u praksi.
Za sada nisu popunjene slede}e formacijske du`nosti: N[, pom. K-ta za MPR, Na~. za
obave{tajno bezbedonosne poslove i Na~. san. i vet. sl. {to se ose}a u ukupnom radu {taba.
[to se ti~e pot~injenih jedinica, osnovni problem i nedostatak odnosi se na kvalitet popune
sa RVS na du`nosti u K-di bataljona i odreda i delom K-dira ~eta. Najizra`eniji nedostatak
odnosi se na nedostatak sredstava veza R/st za nivo K-da bat odred ~ete, {to ukupno uti~e
na RiK u negativnom pogledu na tom nivou komandovanja. Nedostatak sredstava veze bi}e
naveden u pozadinskom obezbe|enju.
3.- Borbena obuka i vaspitanje, u po~etku formiranja i organizovanja jedinica TO vr{ena je
kroz pripremu stare{ina za njihove osnovne du`nosti, kao i obuka u rukovanju sa
naoru`anjem. Me|utim u kasnijoj fazi dalju obuku u toku prekida b/d nije se dovoljno
organizovala i izvodila, {to se odnosi i na sada{nju fazu, jer je ljudstvo anga`irano na
du`nostima, nakon ~ega dobija odmor i to tako te~e lan~ano. Time prakti~no nema vremena
za izvo|enje neke kompleksnije obuke, izuzev pojedina~nih ~asova.
4.- MORALNO POLITI^KO STANJE JEDINICA
A) Borbeni moral kod jedinica je zadovoljavaju}i i razli~it od jedinice do jedinice, kao i kod
samih boraca. Na moral kod jedinica uti~u razni faktori kao {to su:
nepravovremena obave{tenost o vojno politi~koj situaciji,
nedovoljna obu~enost i anga`ovanje pomo}nika za moralno politi~ki rad u jedinicama,
predugo (vremenski) posedanje polo`aja bez ~estog smenjivanja boraca na borbenoj liniji i
drugo.
B) Kada se govori o nedovoljnoj ili ~ak o nikakovoj obu~enosti i anga`ovanju pomo}nika za
moralno politi~ki rad u jedinicama onda se to manifestuje kroz slabo i nestru~no anga`ovanje
pomo}nika komandanta za moralno politi~ki rad u [TO. Uz ovaj problem odmah se
pojavljuje i samovoljno napu{tanje polo`aja, kako pojedina~no tako i grupno, {to ponekad
dovodi u pitanje ~vrstinu odbrane na delovima polo`aja, a u daljnjim slu~ajevima mo`e da
naru{i i potpun sistem odbrane.
Ohrabruju}e je {to do sada nismo imali pojava dezerterstva. Jo{ uvek je prisutna kra|a
imovine, kako dru{tvene tako i privatne, pa ~ak se pojavljuje i kra|a municije.
C) Moral boraca u jedinicama je tako|er razli~it i to iz razloga koji su ve} navedeni. Usprkos
svemu borci su spremni i odlu~ni za borbu protiv usta{a, tako da uglavnom zahtevaju da se
131
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 131
treba i}i dalje a ne da se dr`i polo`aj ovoliko dugo {to ih iznurava. Ceni se da su borci odlu~ni
i u tome da se energi~no suprotstave napadu usta{a na dostignutoj liniji.
D) Predlog mera:
pravovremeno obave{tavati borce o svim aktuelnim doga|ajima, kao i o politi~ko-
bezbedonosnoj situaciji, slanjem pismenih informacija od vi{ih foruma {tabova,
osposobljavati pomo}nike za moralno politi~ki rad za njihovo anga`ovanje o svim
problemima koji uti~u na moralno-politi~ko stanje u jedinicama,
izna}i re{enja za dovo|enjem boraca (jedinica) iz dubine oslobo|ene teritorije da bi se
mogla vr{iti smena na polo`ajima,
aktiviranje sustava i puno anga`ovanje drugih organa vlasti, ~ime bi se spre~avale sve
negativne pojave.
ZAKLJU^AK O MORALNO-POLITI^KOM STANJU
S obzirom na potpisano primirje i prekid vatre i na ukupno raspolo`enje bora~kog sastava
treba imati u vidu da ne dolazi u obzir nikakvo razoru`avanje i predaja oru`ja ili povla~enje
622. mtbr sa ovog podru~ja. Takav akt ljudstvo bi spre~ilo upotrebom oru`ja i ne bi dozvolilo
ponovno vra}anje hrvatskog stanovni{tva na ovu teritoriju ili uspostavljanje zajedni~ke vlasti.
Ovaj stav i opredeljenost boraca i naroda Banije, svako ko u~estvuje u pregovorima treba
imati u vidu i da se od njega ne mo`e odstupati.
5.- MOBILIZACIJA
Formiranje jedinica, njihovo naoru`avanje i opremanje na teritoriji op{tine Petrinja po~elo je
onda kada je u drugim op{tinama fomiranje jedinica bilo ve} izvr{eno.
Formiranje jedinica je bilo na dobrovoljnoj osnovi. Jedinice su formirane od odelenja do
odreda prema mesnim uredima. Opremanje i naoru`avanje istih vr{eno je po pristizanju
opreme i naoru`anja.
Formacija u toku formiranja jedinica nije bilo, a opremanje i naoru`avanje istih vr{eno je
prema pristizanju pojedinih vrsta naoru`anja.
Po izlasku na r. Kupu i posle naredbe o pretpo~injavanju jedinica komandama JNA na
prostoru op{tine Petrinja objavljena je op{ta mobilizacija i stvaranje jedinica prostorne
strukture. Pote{ko}e su uslo`avane nedostatkom kartoteke pa je sve ra|eno na osnovu
aktiviranja MZ za popis stanovni{tva po selima (MZ). Bez obzira na te{ko}e izvr{ena je
mobilizacija 100% i to od ljudstva koje se zateklo na terenu, a ista i dalje traje jer se ljudstvo
vra}a na teritoriju op{tine Petrinja. Tako je formiran jedan bataljon TO i tri odreda vodnog
sastava TO prostorne strukture, i ~etiri bataljona manevarske strukture. Ovde se mora
napomenuti da je formiranje izvr{eno na osnovu dobivenih formacija, ali sa odre|enim
izuzecima odnosno odstupanje zbog starosne strukture i nedovoljnih VES-ova, zbog ~ega nisu
formirane jedinice specijalne namene.
Naoru`avanje jedinica prostornih struktura je odstupilo u mnogome od formacijskih zahteva,
a razlog je nedostatak oru`ja, sredstava veze, ABH sredstava i drugo.
Opremanje intendantskom opremom je izvr{eno, ali ne i kompletno {to se svakodnevno vr{i
prema pristizanju sredstava.
Sve probleme re{avamo preko komande 622. mtbr i preko Garnizona Banja Luka. Pomo} na
tom planu od organa vlasti i operativne zone je veoma slaba ili nikakova, te je ovaj [tab
prepu{ten samome sebi. I pored toga jedinice su popunjene i opremljene.
U toku je preformacija bataljona TO i odreda TO prostorne strukture, {to }e se zavr{iti u
narednoj sedmici, kada }emo i dostaviti tra`eni pregled o popunjenosti ljudstvom. Kroz
132
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 132
preformaciju pobolj{ali smo popunu bataljona TO manevarske strukture sa ljudstvom mla|ih
godi{ta. Prostornu strukturu uglavnom sa~injava ljudstvo od 50-60 i vi{e godina kao i ljudi
koji nisu slu`ili vojni rok (manji broj).
Na planu mobilizacije jedino ostaje da se preduzmu potrebne mere za povratak izbeglih v/o i
jedino to ljudstvo mo`e, ako se povrati pobolj{ati trenutnu popunu.
Ovim zaklju~ujemo da na teritoriji op{tine nema neraspore|enih v/o, jer u civilnom sektoru
anga`ovani su isklju~ivo v/o od 60 i vi{e godina, tako da je po ovom pitanju teritorija op{tine
iscrpljena.
6.- POZADINSKO OBEZBE\ENJE (PoOb)
Organi pozadine koji su popunili odre|ene formacijske du`nosti ranije nisu obu~avani, ni
kroz ve`be vr{ili te funkcije, {to je uticalo na po~etno snala`enje na du`nostima. Me|utim
daljim radom oko opremanja postavljeni organi dosta brzo su se sna{li i organizovali PoOb
formiranih jedinica TO. Ovom snala`enju doprinelo je po~etno pridola`enje manjih koli~ina
NVO, tako da je opremanje pojedinih jedinica i{lo sa manjim intenzitetom.
a) Opremljenost jedinica TO prostorne i manevarske strukture sa naoru`anjem uglavnom je
obezbe|ena, s tim da ima odstupanja od formacijskih zahteva, ali svaki borac ima naoru`anje,
~ime nije znatnije umanjena b/g, a dok je vatrena mo} umanjena.
Jedino Od To prostorne strukture nisu opremljeni sa prete}im oru|ima (mit. 8, 12 RB i 8
MB 60 mm, 2 BsT 82 mm). Sa Zoljama nismo popunjeni. Najvi{e se osje}a nedostatak
sredstava veze u pogledu RiK, a ono se odnosi na slede}e:
telefonska centrala TC 10 5 kom.
PTK kabl 20 kalema
RUP 2/2 k 10 kom.
RUP 15 (PD 8) 3 kom.
PIT (telefon) 50 kom.
Baterije R 20 za telefon 100 kom.
Baterija 4,5 V (za RU 33) 100 kom.
Sredstva za osmatranje tako|er su izra`ena, a to se odnosi na dvoglede obi~ne i pasivne, jer
nemamo ih ni u prostornim ni u manevarskim jedinicama, da bi to zadovoljili trebali bi
osigurati 50 raznih dvogleda.
Popunjenost sa municijom uglavnom je osigurana, me|utim nepopunjenost se odnosi na:
ru~nih bombi 1000 kom.
rakete za Ose 60 kom.
mina za RB 50 kom.
municija 7,65 mm 4000 kom.
municija 7,62 mm za automat 25.000 kom.
municija 7,62 mm za PAP i AP 150.000 kom.
prigu{iva~i za snajper 25 kom.
prigu{iva~ za {korpion 10 kom.
snajperska pu{ka 25 kom.
Imaju}a tehni~ka sredstva sme{tena su u ~vrsta objekta po selima sa velikim prozorskim
otvorima koji nisu adekvatno za{ti}eni. Skladi{ta su obezbe|ena fizi~kim obezbe|enjem od
strane jedinica TO prostorne strukture.
Odr`avanje i opravka naoru`anja vr{i se osloncem na radionice 622. mtbr i [TO op{tine
Glina.
133
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 133
Me|utim odr`avanje i opravka mototehnike nije organizovana niti obezbe|ena zato {to
op{tina i [TO nemaju financijskih sredstava, kako bi isto provodili preko postoje}ih
radionica na teritoriji.
b) [to se ti~e obezbe|enja ljudstva sa vojnom ode}om uglavnom je osigurana, s tim {to nije
obezbe|ena ode}a ve}ih brojeva, koja je u manjim koli~inama. ^ak smo ustupili jedan dio
ode}e manjih brojeva [TO op{tine Kostajnica.
Ishrana ljudstva TO prostorne strukture organizovana je osloncem na kuhinje u okviru bat.
TO manevarske strukture i na kuhinju u organizaciji civilne strukture u gradu Petrinja, {to za
sada zadovoljava na{e potrebe, a prevo`enje vr{e tako|er pozad. organi pomenutih bataljona.
Za sada na planu osamostaljenja ishrane nemamo odgovaraju}ih uslova ni materijalnih
sredstava (kuhinja, vozila i druge int. opreme). Artikli ishrane osiguravaju se od CK i pomo}i
iz Srbije.
Za sada imamo dobar dio uskladi{tenih artikala za ishranu na podru~ju op{tine Petrinja
(prete`eno u selima prema [amarici).
Za sada snabdevanje se vodom vr{i se iz mesnih izvora i ona zadovoljava sve potrebe.
U pripremanju hrane za bat. TO Petrinja morali bi osigurati jednu auto prikolicu kuhinju jer
postoji potreba da se ta jedinica osamostali u pogledu pripremanja hrane, jer te t.z. narodne
kuhinje ne}e funkcionirati za neki mesec dana.
c) [to se ti~e saobra}ajne slu`be najizrazitiji problem je nedostatak jednog terenskog m/v za
[TO i 4 teretna m/v za odrede i bTO (svaki po jedno).
7.- BEZBEDNOST I SAMOZA[TITA
Na planu bezbednosti i samoza{tite ose}a se nedovoljna pa ~ak i nikakva efikasnost u
spre~avanju i presecanju raznih negativnih pojava iz domena bezbednosti i samoza{tite. Ovo
se pre svega odnosi na pojave masovne plja~ke, uni{tavanje materijalnih dobara paljenjem i
sli~no, zlo upotrebom du`nosti, prisvajanjem dobivene materijalne pomo}i koja se ~esto
prodaje na razne na~ine, {verc oplja~kane imovine i drugo.
Nosioci ovih pojava su naoru`ani sastavi jedinica TO i JNA kao i stanovni{tvo, koji se
energi~no suprotstavljaju malobrojnim organima bezbednosti prete}i im i ubistvom. Ove
pojave se nedovoljno pa ~ak i nikako identifikuju, zbog slabog rada, nedovoljne i nestru~ne
popunjenosti organa javne bezbednosti, kao i organa vojne bezbednosti. U pomenutim
organima bezbednosti ima ljudi sumnjive i moralne pro{losti, ako se ovome dodaju jo{ i
familijarni i drugi neprimerni odnosi, pa je tako i ovo pitanje jo{ vi{e uslo`eno. Ova
neefikasnost negativno uti~e na ukupno stanje raspolo`enja stanovni{tva ~itave teritorije, jer
o tome stanovni{tvo masovno pri~a, prepri~ava i strahuje.
Istaknuti problemi su najkrupnija i najslo`enija pitanja na teritoriju op{tine, koje zahtevaju
preduzimanje hitnih, energi~nih i rigoroznih mera na otkrivanju i ka`njavanju vinovnika ovih
pojava.
Nedovoljna efikasnost u radu organa civilne vlasti i nikakav rad sudskih organa su doveli do
ovakvog stanja.
KOMANDANT TO OP[TINE:
ppuk. Trajkovi} ^edomir, v.r.
M.P.
145
134
145
Okrugli pe~at: SFRJ, [TO op{tine Petrinja.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 134
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
55
1992., sije~anj 25.
Kostajnica
Izvje{}e o borbenoj spremnosti jedinica [taba TO op}ine Kostajnica
SOCIJALISTI^KA FEDERATIVNA VOJNA TAJNA
REPUBLIKA JUGOSLAVIJA POVERLJIVO
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
OP[TINA KOSTAJNICA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE
POV. BR. 5/92-13.
Kostajnica, 25. 01. 1992. godine
REFERISANJE O BORBENOJ GOTOVOSTI
Na podru~ju op{tine Kostajnica formirana je 7. br TO kao jedinica manevarske strukture
i 4 bataljona TO prostorne strukture.
1. Mobilizacijska gotovost
Jedinice brigade su popunjene sa ljudstvom preko 100% u odnosu na formaciju iz razloga
{to je formiran mje{oviti artiljerijski divizion od imaju}ih sredstava za podr{ku i tenkovski
vod.
Popuna brigade sa MTS vr{i se neprekidno, a najve}i problem predstavlja nedovoljan broj
motornih vozila.
Jedinice TO prostorne strukture popunjene su po formaciji, a pregled je dan u prilogu br.
1.
Od pri{tapskih jedinica nismo u mogu}nosti formirati diverzantski, protudiverzantski i
pionirski vod iz razloga {to nemamo dovoljan broj osposobljenih ljudi, a i u pozadinskom
smislu nemo`emo ih obezbe|ivati.
[tab sa jedinicama prostorne strukture od MTS-a popunjen je samo sa lakim pje{adijskim
naoru`anjem.
Dolaskom komande brigade sva skladi{ta i materijalne rezerve su predane istoj, tako da
jedinice prostorne strukture nemaju svoje rezerve municije i opreme, a zahtjevi za popunu se
sporo rje{avaju.
U zadnjem periodu izvr{ena je djelomi~na mobilizacija ljudi od 45-55 godina u sastav 7.
brigade TO manevarske strukture kako bi se mogla formirati artiljerijska jedinica za podr{ku.
Problemi oko mobilizacije su slede}i:
nepotpuna kartoteka v/o jer su se pojedina sela referendumom priklju~ila op{tini
Kostajnica, a prije su se nalazila u sastavu op{tine Sisak
nemogu}nost pozivanja i dovo|enja onog dijela v/o koji se kriju na podru~ju van
Republike Krajine
135
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 135
nepostojanje i nefunkcioniranje organa civilne vlasti milicije radi privo|enja onih v/o
koji se ne `ele odazvati na vojni poziv
neorganizirano od strane K-de vojnog okruga utvr|ivanje zdravstvene sposobnosti (kroz
NVLK), u~e{}a v/o u ratu
- neadekvatna popuna s obzirom na potrebe u jedinicama odgovaraju}im VES-ovima zbog
nedostatka istih.
Mjere za pobolj{anje mobilizacije:
potpuno sre|ivanje i formiranje odgovaraju}ih evidencija v/o,
organizacija rada organa vlasti, milicije i sudstva u cilju spre~avanja odbijanja poziva na
mobilizaciju pojedinaca,
adekvatnija regrutna popuna novih generacija vojnika sa odgovaraju}im VES-ovima.
2. Pozadinsko obezbe|enje
Problem pozadinskog obezbe|enja prostornih jedinica je stalan i za sada nerje{iv problem.
Posebno treba naglasiti nerje{eno intendantsko obezbe|enje. Za oko 60% pripadnika
jedinica nismo uspjeli obezbediti opremu i uniformu.
Ishrana pripadnika vr{i se po ku}ama jer ne mo`emo obezbediti artikle ishrane.
Sanitetsko obezbe|enje je rije{eno u sklopu Doma zdravlja Kostajnica.
Predlog rije{enja pozadinskog obezbe|enja vidimo u stvaranju jake pozadinske baze na
koju bi se oslanjali [TO op{tina i jedinica TO prostorne strukture.
3. Moralno-politi~ko stanje
Moral boraca je dobar, jer su svjesni da se bore za egzistenciju na ovim prostorima i da bi
svako napu{tanje polo`aja zna~ilo gubitak svoje zemlje.
Pojave dezerterstva su rijetke, me|utim jo{ uvijek ima odre|eni broj ljudi, v/o koji se nisu
javili u jedinicu na progla{enje mobilizacije.
146
KOMANDANT:
@eljko Damjani}, v.r.
M.P.
147
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
56
1992., sije~anj 25.
Krnjak
Izvje{}e [taba TO Karlovac [tabu TO 3. OZ za Baniju i Kordun o borbenoj spremnosti
jedinica
136
146
Prire|iva~i su izostavili Pregled popunjenosti [taba TO Op{tine Kostajnica i jedinica prostorne strukture.
147
Okrugli pe~at: SFRJ, SAO Krajina, Op{tina Kostajnica, Op[TO Kostajnica.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 136
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
[TAB TO K A R L O V A C STROGO POVJERLJIVO
Str. pov. broj 40/92.
Krnjak, 25. 01. 1992.
[TO RS KRAJINA
III OZ ZA BANIJU
I KORDUN
Izvje{taj za referisanje
o b/g dostavlja
Na osnovu Va{eg Naredjenja br. 7/92 od 09. 01. 1992. godine i pismene obavjesti o
referisanju o stanju b/g dana 26. 01. 1992. godine u Titovoj Korenici dostavljamo Vam i
pismeni izvje{taj.
1. Mobilizacijska gotovost
Mobilizacija ljudskog faktora na prostoru [TO Karlovac izvr{ena je 120%, {to izgleda za
nekoga ~udno, ali ako uzmemo u obzir da su nam na stra`ama ljudi stari i po 70 godina, to
dovoljno jasno govori.
Kad se uzme u obzir broj stanovnika, njegova polna, starosna i socijalna struktura i
naspram toga broj formiranih borbenih jedinica i jedinica prostorne strukture po formaciji
III varijante onda gore istaknuti postotak izvr{ene mobilizacije `/s ima svoje opravdanje.
U sastavu 2. Korduna{ke brigade TO nalazi se ljudstvo koje popunjava dva bataljona sa
ovog prostora.
Popunjenost tih jedinica je zadovoljavaju}a, dok popunjenost prostornih jedinica je
broj~ano dobra, ali je starosna struktura i zdravstveno stanje tog ljudstva vrlo nepovoljna.
U popuni MTS-a imamo problema od samog po~etka rata.
Sada{nja popunjenost borbenih jedinica u sastavu 2. Korduna{ke brigade TO
intendantskim sredstvima zadovoljava, a tehni~kim sredstvima je veoma nepovoljna, jer na
na{em prostoru su ostala samo 2 Armijska vozila i to TAM 110 i 1 K[ kola.
Za snabdjevanje i opslu`ivanje jedinica na ovom prostoru mobilisali smo sve {to smo mogli
od privatnika i PZ Krnjak od po~etka rata, tako da su ta vozila ve} u lo{em stanju, a
odr`avanjem veoma te{ko zbog nedostatka i nemogu}nosti snabdijevanja rezervnim
dijelovima. Prosto je neshvatljivo da na ovom prostoru nije moglo ostati vi{e Armijskih vozila
koja su samo prodefilovala ovim prostorima, to je elemenat koji vrlo negativno utje~e na
moral boraca i jedinica. Nepravi~an odnos Vi{ih komandi pa i politi~kih faktora prema ovom
prostoru ima negativnih utjecaja na mobilnost ljudskog faktora.
2. Pozadinsko obezbe|enje
a) Jedinice koje su u sastavu 2. Korduna{ke brigade oslonjene su u snabdijevanju i
opremanju na 530. PB i to u prehrani, intendantskoj opremi i rezervnim djelovima.
Prisutan je problem TS (vozila) koji izaziva probleme dotura hrane i ostalih MTS
jedinicama na prvoj liniji fronta. 2. bataljon 2. Korduna{ke brigade raspola`e sa 1 TAM-om
110 i jednim K[K {to nije ni izbliza dovoljno da pokrije potrebe bataljona i drugih jedinica
raspore|enih na ovom prostoru.
Neshvatljivo je da Armijska vozila koja su prodefilovala preko ovog prostora nisu na{la vi{e
mjesta u jedinicama, koje dolaze u situaciju da ne mogu zadovoljiti osnovne potrebe, naro~ito
sada u zimskim uvjetima.
137
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 137
b) Pozadinsko obezbedjenje prostornih struktura
Prostorne strukture u okviru [TO Karlovac oslanjaju se na vlastite izvore i snage. Obzirom
da [TO Karlovac nije u{ao u {emu snabdevanja III Operativne zone problemi pozadinskog
obezbedjenja su svakim danom sve izra`eniji i postaju te`i.
Formirane jedinice prostor. strukture hrane se iz vlastitih izvora (kod ku}e). Intendantska
opremljenost tih jedinica je 30%. Tehni~ka opremljenost je djelomi~no zadovoljavaju}a, tj.
ljudstvo je naoru`ano pu{kama (PAP i M-48). Nedostaje nam PM, RB i MES.
Ne raspola`emo niti jednim terenskim vozilom, pa obilazak jedinica posebno sada u
zimskim uvjetima obzirom na prostor razmje{taja predstavlja posebne probleme.
Sredstva veze ne posjedujemo, a vezu odr`avamo kuririma. Financiranje [TO Karlovca i
njegovih jedinica na prostoru koji pokriva nije rje{eno. Predla`emo da se status [TO Karlovca
i ostalih struktura razrje{i da bi sve naredne zadatke i probleme mogli nesmetano rje{avati.
3. Moralno politi~ko stanje
Borbeni moral boraca i jedinica je dobar bez obzira na probleme i pote{ko}e koje smo
istakli kroz popunu i pozadinsko obezbedjenje. Nejasno}e i nedoumice oko Wansovog
148
plana i njegove realizacije izazivaju ogor~enost kod boraca, te nisu spremni da se razoru`avaju,
a odlu~ni su da se bore do kraja.
Pojava dezerterstva ili napu{tanja polo`aja bez odobrenja nema bez obzira na pote{ko}e i
vremenske prilike.
Kradje u okviru jedinice i na polo`ajima su svedene na najmanju mjeru, {to je pozitivno
utjecalo na ja~anje morala.
Informisanje u jedinicama mora se di}i na vi{i nivo a pogotovo da bude pravovremeno i
~e{}e.
KOMANDANT [TABA:
Bo`i} Mirko, v.r.
M.P.
149
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
57
1992., sije~anj 25.
Gra~ac
Izvje{}e [taba TO Gra~ac [tabu TO 2. OZ o borbenoj spremnosti jedinica
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
[TAB TOO G R A ^ A C STROGO POVJERLJIVO
Str. pov. broj 01-1-18
Gra~ac, 25. 01. 1992. god.
138
148
Cyrus Vance.
149
Okrugli pe~at: SFRJ, SAO Krajina, [tab TO Karlovac.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 138
Materijal za referisanje [TAB TO II OZ
dostavlja.
Vezano za dogovor sa N[ II OZ u prilogu akta dostavljamo Vam materijale po kojima }e se
referisati dana 26. 01. 1992. god. u II OZ.
VD/IR
KOMANDANT
Du{an Vojvodi}, v.r.
1. Mobilizacijska gotovost
Mobilizacijska gotovost jedinica TO manevarske i prostorne strukture razvijala se u skladu
op{te situacije u Krajini u periodu od kraja tre}e ~etvrtine 1990. godine do sada.
Suprotstavljanjem srpskog naroda uspostavi hrvatske usta{ke vlasti, strah od genocida, kao i
pripremanje odbrane od snaga hrvatskih vlasti, koje su 17/18. 08. 1990. godine poku{ale
izvr{iti napad na mjesto Gra~ac po~elo je naoru`anje i stvaranje jedinica uglavnom na strogo
teritorijalnom principu.
U po~etku jedinice su stvarane kao grupe dobrovoljaca i bitno je istaknuti da takve grupe nisu
imale nikakvo strana~ko obilje`je, nego im je cilj bio isklju~ivo odbrana srpskog naroda. kako
je vrijeme prolazilo i dolazilo se do odre|enih koli~ina naoru`anja, grupe su prerastale u
vodove, a komandirski kadar izrastao je izme|u najsposobnijih i najhrabrijih boraca. U
cijelom proteklom periodu vodovi su uspje{no dr`ali polo`aje prema pravcima iz kojih su se
o~ekivali usta{ki napadi, a istovremeno provodilo se intenzivno obezbe|enje va`nih objekata
i vr{ena borbena kontrola teritorije.
Gotovo svi ovakvi vodovi, a u svakoj mjesnoj zajednici bio je najmanje jedan vod imaju
borbena iskustva u gospi}kom ratu, a neki od vodova u~estvovali su u borbama na Kru{evu,
kao i povremenim borbama sa snagama iz Lovinca.
Ovi vodovi poslije izvr{ene mobilizacije biv{eg prvog bataljona u koji su mobilisani v/o koji
se do tada nisu uklju~ivali dobrovoljno u jedinice TO, ~inili su osnov za formiranje bataljona
TO od kojih su ~etiri bataljona, dva iz Gra~aca, meda~ki bataljon i mogori}ki bataljon
pretpo~injeni komandi 9. Korpusa i sada ~ine osnov 1. mtbr TO.
Bataljon TO Teslingrad od 01.11.1991. god. u{ao je u sastav 4. br. biv{e 6. Li~ke divizije.
Iz op{tine Gra~ac u sastavu 1. mtbr TO ima _____ v/o. Bataljon iz Teslingrada prema
poslednjem platnom spisku ima _____ v/o.
Paralelno sa formiranjem vodova po mjesnim zajednicama od mla|ih godi{ta formirani su u
jedinice starijih godi{ta. Nakon formiranja bataljona a kasnije i brigade pristupilo se
intenzivnijem opremanju i formiranju navedenih jednica starijih godi{ta koji ~ine sada osnov
prostorne strukture TO.
U organizaciji 1. mtbr TO bilo je odre|enih promjena i u toku je reorganizacija, a evidentno
je da nedostaju odre|eni VES, kao {to su posade artiljerijskih oru|a, tenkovske posade,
posade transportera, posade na raketnim oru|ima.
Brigada vr{i preobuku i doobuku navedenih VES.
U sastavu navedene brigade nalazi se i jedan bataljon iz op{tine Donji Lapac.
Pored navedenih nedostataka pojedinih VES brigada je dobro popunjena sa `/s.
Popuna brigade sa MTS je tako|er dobra.
Osnovni problemi u daljnjoj popuni brigade je nedostatak v/o uop{te, a posebno nedostatak
gore navedenih VES.
139
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 139
Popuna jedinica prostorne strukture izvr{ena je uglavnom sa starijim godi{tima, ljudstvom
koji nisu v/o, kao i v/o koji su iz zdravstvenih razloga oslobo|eni od slu`enja u manevarskoj
strukturi.
Ukupno gledaju}i ako se promatra brojno stanje popuna jedinica prostorne strukture je
dobra, ali ako se promatra starosno stanje onda je ono nezadovoljavaju}e.
Opremljenost sa naoru`anjem jedinica prostorne strukture je zadovoljavaju}a, a jedinice su
uglavnom opremljene naoru`anjem 7,9 mm i manjim brojem naoru`anja 7,62 mm.
U jedinice manevarske i prostorne strukture uklju~eni su gotovo svi mu{karci koji mogu
rukovati sa pje{adijskim naoru`anjem. Zbog procjena od ugro`enosti eventualnog dejstva
usta{ke avijacije {tab TO Gra~ac pristupio je organizaciji PVO mjesta Gra~ac. Do sada su
instalirana ~etiri oru|a PAT 20/1 koji zatvaraju eventualne pravce dejstva od Gospi}a. Na
ovim oru|ima osposobljeni su ni{and`ije i punioci i uspostavljeno je neprekidno de`urstvo.
Ovaj {tab planira instalirati jo{ odre|eni broj PVO oru|a.
Problemi u popuni sa `/s se sastoje ne samo u nedostatku odgovaraju}ih VES nego i u
nedostatku mla|ih godi{ta uop{te koje bi mogli obu~avati.
Problem je tako|er i u popuni sa komandirskim kadrom jedinica TO prostorne strukture,
mada smo trenuta~no na{li zadovoljavaju}a rje{enja.
[tab TO planira dvodnevnu obuku komandira jedinica prostorne strukture, poslije ~ega se
pristupa obuci jedinica prostorne strukture.
Radi obezbe|enja uspje{nijeg rukovo|enja i komandovanja na~elno smo formirali odrede
prostorne strukture, ali zbog nedostatka komandnog kadra nismo oformili komande odreda,
te sa tim jedinicama jo{ uvijek direktno rukovodi {tab.
Kako je ve}ina kvalitetnih sredstava veze ostala u bataljonima TO koji su u{li u sastav brigade
jedinice prostorne strukture nisu opremljene sa istim, {to bitno uti~e na mobilizacijsku
gotovost. Koristimo postoje}a sredstva veze sa jedinicama prostorne strukture, a odelenje veze
razra|uje sistem uvezivanja na cijelom terenu op{tine.
Da bi se stanje pobolj{alo u mobilizacijskoj gotovosti treba preduzeti slijede}e mjere:
pod hitno provesti obuku komandira jedinica prostorne strukture,
formirati efikasne komande odreda jedinica prostorne stru.,
rije{iti pitanje veze izme|u {taba TO KM odreda i veze izme|u KM odreda i jedinica
prostorne strukture,
iznalaziti kvalitetnija mjesta uzbunjivanja (mobilizacijska zbori{ta) jedinica prostorne
strukture,
u jedinicama prostorne strukture koje se nalaze na putnim pravcima formirati
protivoklopne borbene grupe,
izvr{iti naoru`avanje pripadnika jedinica prostorne strukture koji nemaju oru`je i koji za
vrijeme izvr{avanja zadataka posu|uju oru`je od drugova iz jedinice,
rije{iti u granicama mogu}nosti nov~anu naknadu pripadnicima jedinica prostorne
strukture,
raditi na rje{avanju sistema uzbunjivanja u mjesnim zajednicama,
raditi na ure|enju skloni{ta, zaklona i objekata iz kojih se mo`e dejstvovati,
uklju~ivati odre|eni broj `ena i omladine u jedinice prostorne strukture, kao i obu~avati ih
za odgovaraju}e nedostaju}e VES,
na podru~jima biv{e op{tine Gospi} koji su pripali op{tini Gra~ac istrajati na provo|enju
mjera povratka izbjeglih v/o.
140
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 140
2. Pozadinsko obezbe|enje
Pozadinsko obezbe|enje u TO Gra~ac za sada ukupno gledaju}i je dobro.
Svi napori i prioritet je dat u opremanju jedinica koje su u{le u sastav brigade. Te jedinice su
dobro opremljene naoru`anjem, intendantskom opremom, sredstvom veze i ostalom vojnom
opremom.
[to se ti~e opremanja jedinica prostorne strukture za sada je zadovoljavaju}e.
Problemi koje treba rje{avati su slijede}i:
pobolj{anje kvalitete naoru`anja u jedinicama prostorne strukture,
ure|enje tajnih skladi{ta i stvaranje zaliha municije do najmanje 4 b/k,
pobolj{anje PVO mjesta Gra~ac,
nabavka i raspodjela po jedinicama prostorne strukture RB, RBR (OSA i ZOLJA),
nabavka i ure|enje sistema veza u zoni odgovornosti,
nabavka i podjela intendantske opreme, posebno se misli na odje}u i obu}u za pripadnike
jedinica prostorne strukture,
nabavka sredstava za izvi|anje, kako bi se mogli formirati i opremiti izvi|a~ki punktovi na
odre|enim pravcima u zoni odgovornosti po mjesnim zajednicama,
nabavka terenskog vozila i opremanje istog sa sredstvima veze,
ure|enje prostorija za smje{taj v/o radi izvo|enja obuke,
stvaranje zaliha hrane (konzervi),
stvaranje zaliha lijekova i druge sanitetske opreme i materijala,
nabavka buradi za gorivo, punjenje istih sa gorivom i raseljavanje u tajna skladi{ta.
3. Moral kod jedinica
Uop{te gledaju}i moral kod jedinica prostorne i manevarske strukture je dobar.
Opredjeljenost i spremnost boraca da se suprotstavi neprijatelju je na zavidnom nivou.
Postoje nejasno}e oko politi~kih dogovora i rje{enja u vezi sa plavim {ljemovima, a op{te
raspolo`enje je da se ne}e dozvoliti razoru`anje.
Kod ljudstva je razvijen osje}aj da se jedino sami sa oru`jem u ruci mogu suprotstaviti
usta{kim kolja~ima.
Do sada u jedinicama TO Gra~ac, koje su u sastavu brigade nije bilo slu~ajeva organiziranog
dezerterstva, niti napu{tanja polo`aja. Napu{tanje polo`aja nije prisutno ni kod jedinica
prostorne strukture. Do sada nisu evidentirane kra|e naoru`anja i druge vojne opreme.
Konzumacija alkohola je prisutnija kod mla|ih godi{ta {to se uglavnom manifestira u
pucanju iz pje{adijskog naoru`anja (li~nog) i to uglavnom prilikom dolaska jedinice na
odmor i povratka sa odmora.
Nisu evidentirane neke druge negativnosti koje bi bitno naru{avale b/g.
U jedinicama TO prostorne strukture javlja se nezadovoljstvo zbog neprimanja odre|ene
nov~ane naknade.
Izvornik, strojopis, }irilica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
141
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 141
58
1992., sije~anj 25.
Pla{ki
Dopis [taba TO op}ine Pla{ki Komandi 145. lpbr o evidentiranju naoru`anja i streljiva i
potrebi utvr|ivanja kriminalnih pojava vezanih uz MTS
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
OP[TINA PLA[KI VOJNA TAJNA
[TAB TERITORIJALNE OBRANE POVERLJIVO
Broj: pov. 36/92.
Pla{ki, 25. 1. 1992. god.
Rukovanje, kori{tenje i
zadu`enje MTS.-
KOMANDI 145 LPPBr.
P L A [ K I
Naredbom zamjenika komandanta [taba TO Krajine Pov. br. 54/92. od 15. 1. 1992. godine,
prepis koje dostavljamo u prilogu, naredjeno je a`uriranje knjigovodstvenog i stvarnog stanja
MTS u svim jedinicama i {tabovima TO Republike Srpska Krajina.
Ovaj [tab, formiran 3. 1. 1992. godine i koji je sa formiranjem jedinica TO zapo~eo 5. 1.
1992. godine u naredbom ostavljenom roku u mogu}nosti je realizirati deo zadataka i to:
Evidenciju naoru`anja i municije sa stanjem zate~enim u ~asu mobilizacije u jedinice TO,
Evidenciju naoru`anja i municije reversom zadu`ene kod 145 LPPBR,
Evidenciju sredstava veze preuzetih u [TO II operativne zone Lika, u Korenici 20. 1. 1992.
Drugih MTS nemamo.
Medjutim postoje saznanja pa i materijalni dokazi da su na ovo podru~je prispjela MTS u
daleko ve}em broju i velike materijalne vrijednosti, ~ak i neka za koja se danas ne zna gdje su,
a ovo se odnosi na period vremena samoorganizovanja naroda ovog kraja i u kom je djelovao
raniji [tab TO.
MTS u to vrijeme dopremana su sa pa i bez popratne dokumentacije. To je bilo vrijeme kada
je osnovni i jedini zadatak i cilj bio da se odredjena MTS dobiju i {to prije stave u funkciju.
Nitko u tom momentu nije niti razmi{ljao niti imao vremena o nekakvom propisanom
zadu`enju i to je ostavljeno za bolja vremena.
Kasniji poku{aji [TO da se dobije zajedni~ka evidencija radi imanja potpunog uvida u MTS
nisu davali rezultata i uglavnom je sve zavr{avalo na nivou osnovnih jednica.
Takovo stanje je ostalo do ~asa kada je do{lo do formiranja 145 LPPBR i uglavnom ve}i dio
MTS je pre{ao u sredstva brigade.
Ne znamo da li je, ali vjerujemo da jest sastavljena evidencija svih MTS preuzetih po brigadi,
ali to sa MTS koje sada evidentira [TO vjerovatno nije sve ono {to je na ovo podru~je do{lo.
To je posljedica {to je jedan dio boraca deo MTS stavio u mirovanje iz raznoraznih razloga
a za jedan dio se sumnja da je otudjen odnosno oti{ao na crno tr`i{te.
Kako je uglavnom sav komandni kadar biv{a jedinica TO kao i ~lanovi [TO oba sastava
mobilisan u brigadu, a koji posjeduje odredjene evidencije MTS ili posjeduje reverse ili druge
142
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 142
zabele{ke iz tog perioda pribavljanja i dodele MTS, a u cilju dola`enja do {to potpunijih
podataka i evidencije, predla`emo da se sastavi zajedni~ka komisija.
Cilj komisije bi uz osnovni zadatak do}i do brojnog stanja svih MTS prispelih na podru~je
Pla{kog, bio gdje i kod koga su nestala MTS kojih vi{e nema na podru~ju Pla{kog.
Smatramo da bi se ovo moralo u~initi ne samo iz ~isto formalnih razloga, ve} i iz moralnih
obaveza kako prema davaocima sredstava narodu ovog kraja tako i prema velikoj ve}ini
naroda koji nije prihvatio usta{ku vlast i ustao je u odbranu svog identiteta. Naime sve
u~estalije se proturaju pri~e kako se plja~kalo a i sada plja~ka narod uskra}ivanjem dela
humanitarne pomo}i pa i oru`ja, municije i drugih MTS i preprodajom pojedinci pribavljaju
enormne prihode, {to po neprovjerenim informacijama objavljuje i dnevna {tampa a {to sve
daje negativnu sliku o ovom kraju i narodu ukupno.
Ako je tih kriminalnih pojava bilo, zbog velike ve}ine po{tenog naroda koji nije ovo vreme
shvatio po onoj rat je nekom rat a nekom brat potrebno je da se poku{a razre{iti stanje svih
MTS do{lih na ovo podru~je i utvrditi gdje se nalaze, a za ona kojih nema kod koga i kako
su nestala, te ako postoje osnovi za odgovornost da se ona i snosi. Sva imovina koja nije
ste~ena na legalan na~in ne mo`e biti ni~ija pojedina~no, a ako nekom pripada mo`e
pripadati samo dr`avi odnosno njenom narodu.
Ovaj [tab }e u tom smislu uz svoje redovne obaveze dati dogovorno i po{teno svoj puni
doprinos i staviti na raspolaganje svu dokumentaciju i izjave sa kojima raspola`e.
PRILOG: Kopija naredbe pov. br. 54/92
NA ZNANJE:
1. [TO Rep. Srp. Krajina Knin NA^ELNIK:
2. Arhiva KAPETAN
Nikola Kosanovi}, v.r.
M.P.
150
M.P.
151
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6. , kut. 10.
59
1992., sije~anj 26.
Korenica
Izvje{}e Zonskog {taba TO Like [tabu TO RSK o borbenoj spremnosti jedinica i {tabova TO s
osvrtom na probleme ustrojavanja i nadle`nosti
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST KRAJINA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE Vojna tajna
II OPERATIVNE ZONE LIKA Strogo poverljivo
143
150
Okrugli pe~at: Vojna po{ta 12450.
151
Prijemni pe~at: SAO Krajina, [TO, Br. 119/92, 31.1.1992., Knin.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 143
Br. 88/1
26. 01. 1992. god.
KORENICA
IZLAGANJE KOMANDANTA ZONSKOG [TABA LIKE
O BORBENOJ GOTOVOSTI JEDINICA I [TABOVA TO
1. Rukovo|enje i komandovanje.
Planiranje. Osnova dobrog RiK je sveobuhvatno i sadr`ajno planiranje, borba za realizaciju
planova i kontrola kvaliteta realizacije. Imaju}i u vidu da je TO Like bila potpuno razbijena
i da je ponovo formirana augusta 1991. godine, a neki {tabovi i kasnije ([tab zone 1. oktobra
1991. i Op[TO Pla{ki 03. 01. 92.), sve planove na kojima po~iva RiK moralo se iznova
raditi. Cela zona se nalazi u ratnom podru~ju, pa zbog potreba oru`ane borbe i zbog
nesnala`enja, zbog nemanja osnovnih pretpostavki za planiranje Op[TO nisu radili godi{nje
ni mese~ne planove rada sem izuzetka Op[TO Gra~ac. Godi{nji plan rada nije ra|en ni na
nivou zone. Prema tome ~itav rad {tabova odvijao se na bazi trenutnih zahtjeva i potreba
fronta. Ra|eni su vanredni planovi samo za re{avanje konkretnih problema i zadataka.
Ni Op[TO ni {tab zone nisu radili niti imaju plan upotrebe jedinica TO. Nemamo plana za
vanredne prilike i nemamo plana na nijednom nivou za obezbe|enje i kontrolu teritorije.
Prema tome planiranje je slabo. [tab zone ima prioritetan zadatak da obezbedi sve potrebne
elemente za izradu potrebnih planova rada za 1992. godinu.
Veze RiK su u fazi dogradnje. Naime svi {tabovi su povezani radio vezama sem Op[TO
Pla{ki, ali jo{ nemamo pouzdane TT veze, na ~emu sada ubrzano radimo. Kvalitet postoje}ih
veza je dobar, ali ne mo`e obezbediti veze u pokretu zbog nedostatka odgovaraju}ih sredstava.
Obu~enost posluga je dobra. Popunjenost [TO je nepotpuna i neadekvatna. Deo ljudi nije
u stanju stru~no raditi poslove za koje su odgovorni. U popuni Op[TO i politika je delom
ume{ala prste tako da su dovo|eni ljudi po osnovu partijske pripadnosti, a ne po osnovu
stru~nosti. I ovo je zadatak koji {tab zone mora pod hitno ra{~istiti. Ovakav sistem popune
uticao je i na odnose u {tabovima, tako da ti odnosi nisu svuda najbolji i uti~u na kvalitet
rada. [to se ti~e odnosa i saradnje sa SUP-om, sekretarijatima za NO, {tabovima CZ i sa
organima vlasti na{a je ocena da ta saradnja postoji, ali samo tamo gdje se mora ne{to
zajedni~ki raditi. Zbog takvih odnosa Op[TO su nametnuti mnogi poslovi koji ne spadaju
u njihov djelokrug rada kao {to su slanje poziva za mobilizaciju, evidencija vojnih obveznika,
primanje i podela pomo}i koja pristi`e i obavljanje niza drugih poslova, koji su u nadle`nosti
sekretarijata za NO, SUP-a, CZ, crvenog krsta i drugih. Svi ovi poslovi optere}ivali su {tabove
i odvla~ili ih od glavnih poslova. Red, rad i disciplina u {tabovima jedva zadovoljava. I ako
smo u ratnom stanju mora vi{e biti reda u vojni~kim odnosima, pona{anju i radnoj i
vojni~koj disciplini.
Kontrola i pomo} nije bila ni planska ni stalna. Odlazilo se u pot~injene {tabove i jedinice
samo kad je trebalo ne{to da se re{i.
Op{ti zaklju~ak: Imaju}i u vidu celokupno stanje i istaknute slabosti, cenimo da RiK
zadovoljava. Ocena zadovoljava.
2. Moralno stanje u {tabovima i jedinicama TO i politi~ka situacija na terenu.
Uzroci slabog morala u jedinicama su: neinformisanost o neprijatelju, o kompletnom stanju
na svakom delu fronta i o merama koje se poduzimaju na terenu Like u cilju uspe{nije
odbrane. Posebno se negativno odra`ava na moral jedinica delovanje pojedinih partija i
144
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 144
favorizovanje pojedinih kadrova na partijskoj osnovi. Ima poku{aja kompromitovanja JNA i
njenih stare{ina zbog neuspeha u borbi, pogibija i ranjavanja tako {to se poku{ava prebaciti
odgovornost na JNA i na aktivne stare{ine. Ovo se naj~e{}e radi smi{ljeno. Nema efikasnih
mera kontrapropagande prema neprijatelju.
Na sve istaknute probleme i slabosti uti~e sveukupno politi~ko i ekonomsko stanje u Lici.
Stanje na teritoriji nije dobro jer umesto sveukupnog jedinstva celog naroda i svih faktora koji
su anga`ovani u ratu, mi imamo nejedinstvo, nepovezanost, slabu saradnju izme|u svih
elemenata koji u~estvuju u ratu, kao i me|upartijsku borbu za presti`, za vlast, za fotelje, a
ponekad i me|ufrakcijsku borbu unutar partija za podelu vlasti itd. Posebno se mora ista}i
nepostojanje pravne dr`ave i njenog delovanja. Vlada op{te nepoverenje prema organima
pravne dr`ave jer su pojedini ~elnici doveli na polo`aje i funkcije ljude koji su njima odani i
koji rade po njihovim zahtevima, a ne po zakonima pravne dr`ave. Privreda nerazvijena i
usitnjena nalazi se pred kolapsom, a mnoge firme ne rade. Op{ta nezaposlenost i neima{tina
dodatni su faktori koji uti~u na politi~ko stanje na terenu. Kao posledicu ovakvog stanja
imamo pojavu: da pojedinci pa i cele jedinice napu{taju polo`aje, ima slu~ajeva neodazivanja
na poziv za mobilizaciju, nema dovoljno me|usobnog poverenja kod ljudi, jedinica i jedinica
podr{ke, nezadovoljstva zbog toga {to svi nisu na polo`aju, zbog pojedinaca koji su plja~kali,
palili ku}e samo zato {to su hrvatske, a imamo i dve srpske vikendice zapaljene itd.
Op{ti zaklju~ak: I pored svih istaknutih slabosti i problema cenimo
152
da je moral u
jedinicama TO kao i politi~ka situacija na terenu zadovoljavaju}a. Ocena zadovoljava.
3. Obuka i vaspitanje.
Na nivou {taba zone i Op[TO ne postoje godi{nji programi obuke i nare|enja za obuku.
Obuka u pro{loj godini sa pripadnicima TO vrlo je retko izvo|ena, sem tu i tamo obuka iz
rukovanja odre|enim vrstama naoru`anja. [tab zone je sa celokupnim sastavom kao i neke
jedinice izveo ga|anje iz li~nog naoru`anja radi upoznavanja istog. Borbena dejstva su
pokazala da nam je dobar deo pripadnika TO veoma skromno obu~en. Naro~ito se ispoljava
neobu~enost: u sadejstvu i pra}enju tenkova od strane pe{adije, u razminiranju minskih polja
i pravljenju prolaza kroz minska polja. Ne poznaje se dovoljno kretanje na boji{tu, izbor
zaklona, zauzimanje zgrada i pojedinih objekata. Ne po{tuju se komande za otvaranje vatre,
a naj~e{}e se vatra otvara samonicijativno i bez razloga, {to uzrokuje veliku potro{nju
municije. Izvi|anju i osmatranju se ne poklanja odgovaraju}a pa`nja. Pokazalo se da je psiho-
fizi~ka kondicija kod ve}ine pripadnika TO nedovoljna. Zbog istaknutih slabosti, a radi
stvaranja uslova za organizovan prilaz obuci trebalo bi organizovano pristupiti obuci svih
pripadnika TO po skra}enom programu obuke: pe{adijske, izvi|a~ke, policijske, in`injerijske,
diverzantske obuke i obuke iz svih vrsta naoru`anja sa kojima se raspola`e itd. Ovi programi
su potrebni kako bi se mogla planirati i izvoditi obuka radi {to uspe{nijeg osposobljavanja
vojnika za borbena dejstva.
Op{ti zaklju~ak: I ako ne postoje planovi obuke mo`emo re}i da je obuka delimi~no
izvo|ena. Stanje je zadovoljavaju}e. Ocena dovoljan.
4. Organizacijsko-mobilizacijska problematika.
Organizacijsko stanje Like nije do kraja izvedeno, naro~ito oko organizacije i formacije
jedinica kako manevarske tako i prostorne strukture. Jedan deo organizacijskih sastava temelji
145
152
Dopisano rukom: zbog ~injenice da je neprijatelj zadr`an tu gde jeste, a i ostalog, jer su ovo samo slabosti.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 145
se na provizornim formacijama. Mobilizacijski planovi u {tabu zone i Op[TO sada ne
postoje. Evidencija, mati~ni i jedini~ni kartoni vojnih obveznika svojevremeno su pokupljeni
iz svih op{tinskih centara u Lici i sklonjeni u Knin. Ve}ina ljudstva iz TO Like koje je
sa~injavalo jedinice manevarske strukture sada se nalazi u jedinicama JNA u sastavu 6. Li~ke
divizije i 1. brigade TO koja je u sastavu 9. Korpusa, a to je ukupno 7070 ljudi. U jedinicama
prostorne strukture anga`ovano je ukupno 2620 ljudi. Iz ovih podataka se vidi da je sve
sposobno i mla|e ljudstvo anga`ovano u borbene jedinice koje su van sastava II operativne
zone.
Jedinice prostorne strukture popunjene su ljudstvom koje je u velikom procentu iznad 55
godina starosti. O strukturi vojnih obveznika po VES-ma trenutno ne mo`emo ni{ta da
ka`emo, jer ne raspola`emo sa evidencijom. Ocena: zadovoljava.
5. Stanje po bezbednosti i obave{tajna delatnost.
Svi Op[TO su popunjeni sa organima bezbednosti. Saradnja op{tinskih organa bezbednosti
sa organom bezbednosti {taba zone nije postojala, jer je {tab zone do sada bio nepotpunjen.
Materijalno tehni~ka opremljenost svih organa bezbednosti je slaba. Policijski vod pri {tabu
zone je osposobljen za obavljanje namenskih zadataka. Nedostaje nam policijska oprema. U
svim {tabovima postoje obave{tajni organi. Rad ovih organa u sada{njim uslovima uglavnom
zadovoljava. Nisu materijalno tehni~ki opremljeni, da bi mogli pru`iti vi{e podataka o
neprijatelju i da bi bili samostalniji u radu. Izvi|a~ke jedinice su predvi|ene u svim {tabovima,
ali ih nemamo mobilisane i stavljene u funkciju. Nemamo saznanja o oticanju tajnih podatka.
Ocena: dobar.
6. Pozadinsko obezbe|enje.
Na nivou {taba zone i Op[TO nisu ra|eni nikakvi planovi materijalno tehni~kog
obezbe|enja. Nemamo ta~nih podataka o materijalno tehni~koj opremljenosti i naoru`anju
{tabova i jedinica TO. Znamo da je stanje lo{e.
Odmah }emo otpo~eti sa sre|ivanjem evidencije i pregleda po svim granama.
Skladi{ni i magacinski prostor za sme{taj opreme, naoru`anja i municije vrlo je sku~en i
nedovoljan i mora}e se hitno preduzeti odgovaraju}e mere, za adekvatno re{enje istog.
Op{ti zaklju~ak: Op{te stanje i pored niza slabosti zadovoljava. Ocena: zadovoljava.
U vezi sa popunom {tabova ljudstvom, opremom, naoru`anjem i MTS mogu da istaknem da
i pored Naredbe o stavljanju na snabdevanje 405. POB, veoma smo lo{e snabdeveni, a uz to
i pritisnuti mnogim drugim problemima. Razlog tome je neodgovoran, a moglo bi se re}i i
omalova`avaju}i odnos komandi i jedinica JNA prema TO. Primera za to ima dovoljno,
naveo bi samo neke:
Do rasformiranja komande 6. Li~ke divizije TO nije imala nekih krupnih problema,
153
ne bar
u pogledu snabdevanja gorivom, odr`avanjem i opravkama TMS, ishranom i t.d. Od njenog
rasformiranja po~eli su problemi zonskog {taba i Op[TO Pla{ki. U istu situaciju do}i }e i
ostali {tabovi, u koliko se budu borili za samostalnost u odnosu na dru{tveno politi~ke
strukture i jedinice JNA.
Zonski {tab je od samog formiranja pa do dana{njeg dana nastojao da bude neovisan u
odnosu na dnevna zbivanja i sukobljavanja raznih politi~kih stranaka, struja i frakcija, a za
146
153
Dopisano rukom: ako ne ra~unamo problem {to je uop{te formirana, dakle, nije bilo problema.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 146
jedinstvenu borbu protiv usta{a, kriminala, java{luka i {verca. U tom nastojanju svim silama
smo se borili da i op{tinski {tabovi TO budu zajedno sa nama i da ujedinjeni ~inimo
jedinstvenu TO Like. Ovom nastojanju suprotstavljali su se u raznim formama i oblicima,
otvoreno i prikriveno svi od reda, od op{tine i op{tinskih organa preko republike Srpska
Krajina pa do republike Srbije. Od vojnih struktura, neko vi{e neko manje, od brigade i
divizije, preko OG do SSNO. Formiranje zonskog {taba Like podr`ali su predsednici op{tina
Korenica, Gra~ac i D. Lapac, a ispred SAO Krajine ministar Marti}.
154
Formiranju zonskog
{taba 2-3 dana kasnije, suprotstavio se, nitko drugi do predsednik SAO Krajine Babi},
155
isti~u}i da je to paravojna formacija i nare|uju}i da svi op{tinski {tabovi budu direktno
pot~injeni {tabu u Kninu. Takav odnos je po mnogim pitanjima zadr`an i danas i ni sa
kakvim aktom ta Naredba nije ukinuta. Zadnjim na{im dolaskom u Knin na razgovore, ne{to
je po~eo da se menja. Nema vi{e direktnih poziva op{tinskih {tabova, ili su u znatnoj meri
smanjeni, ali to treba i ozvani~iti. Mora se stornirati pomenuta Naredba i op{tinski {tabovi
staviti pod komandu zonskog {taba.
Formiranjem 6. Li~ke divizije svi oni koji su samo 15 dana ranije podr`ali osnivanje zonskog
{taba, odjednom su postali otvoreni i ogor~eni protivnici i zagovornici da se {tab ukine.
Razloga za to mo`e biti vi{e, a me|u prvima bi moglo biti to {to su u sastav {taba po~eli
dolaziti ljudi koji su do pre godinu dana bili ~lanovi SKJ, a sada popularno nazvani
komunjare i {to se po~elo otvoreno raspravljati o problemima koji pritiskaju dru{tvo i
borbu protiv usta{a, a to su nerad, propadanje privrede, kukavi~luk u borbi i napu{tanje
polo`aja, kra|a i {verc oru`ja i ostale opreme, nepotrebna razaranja, paljevine i ubijanja.
Otvoreno izna{anje i raspravljanje o svemu ovome je o~ito nekome smetalo.
Neznam kako tuma~iti nemo} Personalne uprave SSNO da popuni ovaj zonski {tab za skoro
4 meseca njegovog nastojanja ili kako je mogu}e da PU, pored tolikih nastojanja {taba, pa ~ak
i MO Srbije, ne mo`e da re{i pitanje majora Cvjeti~anina.
156
Kao stare{ina i komandant mo`e
biti najbolji, ali ne mogu stajati iza njega i njegovih postupaka ma koliko bili ispravni jer je
na nelegalan na~in postavljen, a od strane civilnog lica koje na to nema pravo.
Kako tuma~iti i pravdati Komandu OG-6 da na sastanak o ja~anju odbrambene sposobnosti
na teritoriji Korenice, u zoni odgovornosti OG, pozove predsednika op{tine i komandanta
TO op{tine, a ne pozove komandanta zone. Na tom sastanku donose se i odre|eni zadatci
koje zonski {tab treba da izvr{ava. (Sastanak odr`an 28. 12. 1991. godine).
Kako tuma~iti postupke OG-6 da posle rasformiranja komande 6. Li~ke divizije preuzima
kontrolu tro{enja goriva u zoni svoje odgovornosti i jednostavno zabranjuje upotrebu goriva
zonskom {tabu, isti~u}i da smo na snabdevanju 405. POB u Kninu.
Kako tuma~iti zabranu kori{}enja radionice za opravku vozila, znaju}i da je to teritorijalna
radionica i da imamo puno pravo na kori{}enje njenih kapaciteta.
Zbog ~ega
157
moramo tra`iti odobrenje za putovanje stare{ina avionom.
Zbog ~ega vojna policija mora da vr{i pretres na{ih vozila i stare{ina, iako ima uredno
ispunjen putni list i propusnicu za kretanje na teritoriji republike Srpska Krajina. Razumljivo
je da se to radi na izlasku iz zone odgovornosti, ali na podru~ju Krajine ne. Nere{eno je pitanje
147
154
Milan.
155
Milan.
156
Milutin.
157
Dopisano rukom: od OG-6, recimo.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 147
ishrane jedinica i {tabova TO. Tko snosi tro{kove. Kome se treba refundirati i ko je taj {to
treba ovo da re{ava.
Kako je mogu}e da saobra}ajna uprava SSNO, za samo desetak dana popuni diviziju sa
odgovaraju}im brojem vozila, uprava veza sa odgovaraju}im sredstvima veze, a da zonski {tab
moli i prosi od Matice iseljenika i raznih privrednih organizacija u Srbiji.
Zbog nere{enih odnosa u Pla{kom, prostorna struktura i op{tinski {tab TO Pla{kog ima iste
ove probleme sa 145. brigadom kao {to ih ima i zonski {tab sa OG-6.
Tra`ili smo razgovor sa komandantom 10. korpusa kako bi sva ova pitanja razmotrili i na neki
na~in re{ili, me|utim jo{ nismo dobili odgovor (na{ akt s.p. 31, od 22. 01. 1992.).
Na kraju `elimo da znamo, ~iji smo {tab? Kome smo odgovorni i ko stoji iza nas?
Zbog ~ega smo formirani, a da nam niko i ni sa ~im ne poma`e i ne pru`a podr{ku.
U koliko {tab Krajine nije u mogu}nosti da nam da odgovore na sve ovo, onda }emo biti
prisiljeni da odgovore tra`imo u General{tabu, a ako treba i preko SJI, jer ne}emo da budemo
uvu~eni u bilo kakve i bilo ~ije igre, u kojima je po li~nom ube|enju kao ulog ovaj narod.
Usta{e i fa{istoidna Evropa ozbiljno se pripremaju za kona~an obra~un, a mi neznamo ni {ta
se de{ava na prednjem kraju odbrane u Lici, a kamoli da znamo kakve se sve mere
preduzimaju da se ne desi najgore. A morali bi znati {ta }e se desiti sa narodom u koliko
komanda OG se bude morala povu}i. Preduzimaju li se neke mere da se spre~i iznena|enje i
kakva je na{a uloga u svemu ovome. Ho}emo li na silu i samoinicijativno preduzimati neke
mere ne znaju}i da li je neko ve} ne{to uradio ili to treba raditi planski zajedno sa ostalim
strukturama. U koliko u ovo sve nismo, a do sada i nismo, a u budu}e ne budemo
uklju~ivani, u tom slu~aju ovaj {tab nema {to da tra`i i radi ovde. Tada je sve ovo {to je do
sada ura|eno u vezi sa ovim {tabom, od njegovog formiranja do danas ~ist proma{aj ili delo
ne~ije izdaje a u ~emu mi ne}emo da u~estvujemo.
Korenica, 26. januar 1992. god.
K O M A N D A N T :
p u k o v n i k
Rade Orli}, v.r.
M.P.
158
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
60
1992., sije~anj 27.
Veljun
Izvje{}e na~elnika bezbjednosti 3. korduna{ke brigade TO Organu bezbjednosti 8.
operativne grupe o sigurnosnoj situaciji na podru~ju Slunja, Ogulina i Duge Rese
148
158
Okrugli pe~at: SAO Krajina, [tab TO 2. operativna zona Lika, Korenica.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 148
3. KORDUNA[KA BRIGADA TO VOJNA TAJNA
NA^ELNIK BEZBJEDNOSTI STROGO POVJERLJIVO
Broj: Str. pov. 100/92 Primjerak br. 1
NDE, 27. 01. 1992. Ra|eno u 3 primjerka
P R O C J E N A
BEZBJEDONOSNE SITUACIJE U ZONI ODGOVORNOSTI BRIGADE
I
BEZBJEDONOSNI USLOVI POD KOJIMA BRIGADA IZVR[AVA ZADATKE
a) Op{ti uslovi
Zona odgovornosti 3. Kbr obuhvata podru~je biv{e op{tine Slunj, i dijelova op{tina Ogulin i
Duga Resa. Taj prostor je specifi~an u odnosu na druge op{tine Republike Srpske Krajine.
Specifi~nosti su sljede}e:
povr{ina iznosi oko 1000 km
2
na tom prostoru uo~i drugog svj. rata `ivelo je oko 50000 stanovnika, od ~ega 60% Srba, i
40% Hrvata
u toku rata izvr{en je nevi|en genocid nad srpskim narodom: oko 10000 @FT i preko 1500
palih boraca
159
poslije rata iseljavanje stanovni{tva radi kolonizacije i stvaranja vojnog poligona smi{ljeno
su iseljavani Srbi radi izmjene odnosa broja stanovnika. Po popisu 1981. god. od 22000 stan.
63% su Hrvati 37% su Srbi
do ovog rata na podru~ju slunjske op{tine `ivjelo je oko 350 usta{a 1941.-1945. koji su
su|eni na duge vremenske kazne i izdr`ali
160
veliki je broj ekstremne emigracije sa ovog prostora
hrvatske vlasti su nakon pobjede HDZ na izborima 1990. otvoreno govorile da je podru~je
Slunja od posebnog interesa za razbijanje kompaktnog prostora Srpske Krajine
radi toga su ubrzano stvorili i naoru`ali znatne snage ZNG i MUP-a od 3000-4000
ekstremno indoktrinirane
podru~je op}ine Slunj u ovom ratu oslobo|eno je od usta{a u periodu od 15.11.-
29.11.1991. god.
najve}i broj usta{kih snaga je pobjegao prema BiH, a sa njima i hrvatsko stanovni{tvo:
ukupno hrvatske populacije oko 13000. Svega nekoliko stotina Hrvata je ostalo na podru~ju
ili se povratilo.
prostor op{tine je demografski ispra`njen, tako da sada na 1000 km
2
`ivi svega oko 6000
161
stanovnika
veliki broj dru{tvenih i privatnih objekata je uni{ten
oko 1500
162
gra|ana je u redovima 3Kbr, oko 800 u jedinicama prostorne strukture (prost.
jedinice TO CZ, radne obaveze i sl.) a ostalo su djeca, `ene i starci.
163
149
159
Dalje dopisano rukom: od 7000 boraca 2. svj. rata 400 Hrvati.
160
Dalje dopisano rukom: od toga oko 50 ratnih zlo~inaca..., ostalo ne~itko.
161
Rukom ispravljeno na 6500.
162
Iznad rukom dopisano 1200.
163
Dalje dopisano rukom: procj. oko 6500 Srba od oko 7500.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 149
Demografska ispra`njenost prostora jedan je od osnovnih problema, jer skoro 1/2 op{tine je
bez stanovni{tva.
Na podru~ju op{tine Slunj ne postoji ni kontinuitet organa vlasti, pa i otuda te{ko}e
novoformiranih privremenih organa vlasti.
b) Posebni uslovi
Tre}a Kbr je formirana u periodu od 10.-19.12.1991. god. U sastav brigade u{li su borci
odreda Mari} Kosa, Veljun, Odreda Krstinja i odreda Ma{vina K. Ljeskovac.
Brigada je jo{ uvjek u formiranju, jer neki formacijski dijelovi jo{ nisu popunjeni. Nedostaje
ljudstvo i za bora~ki i starje{inski sastav. Samo 1 starje{ina je AVL.
164
Zona odgovornosti brigade je velika. Stoga je raspored jedinica brigade postavljen tako da
prioritetno obezbjedi granice na dostignutim linijama:
I. bataljon: od Maljevca Cetingrad Podcetin
3. bataljon: Kru{kova~a K. Lug
165
K. Ljeskovac
166
2. bataljon: Tr`i} kanjon Mre`nice Perjasica kanjon Korane
Veli~ina prostorna i du`ina granica onemogu}avaju kvalitetno obezbje|enje dostignutih linija
i zatvaranja prostora.
Ostaje otvoren problem bezbjedonosnog pokrivanja demografski ispra`njenog prostora, jer
tamo nema prostornih struktura. Naro~ito je bezbjedonosno nepokriven prostor ogranaka
Kapele od Josipdola do Plitvi~kih jezera, i demografski ispra`njen prostor na granici BiH.
II
PROCJENA CILJEVA, INTERESA I MOGU]NOSTI HRVATSKE VOJSKE
USTA[A
Prema zoni odgovornosti 3. brigade velika koncentracija hrvatske vojske
167
nalazi se na sjeveru
na liniji: Josipdol Tounj D. Resa
168
Karlovac. U dodiru sa ovim snagama su dijelovi 3.
brigade i to 2. bataljon i Samostalni vod Tr`i} ja~ine oko 500 boraca.
169
Iz ovog pravca u okviru op{te odluke hrvatskih vlasti za ostvarivanje radikalnog cilja mogu se
o~ekivati ofanzivne akcije sa ciljem: presjecanje prostora, izbijanje na granicu BiH i
zaposjedanje izgubljenog prostora, a to bi zna~ilo presjecanje Republike Srpske Krajine. Iz
drugih pravaca: granica BiH i pravca Brinje, Saborski, Rakovica u ovom trenutku ne mo`e
o~ekivati anga`ovanje ve}ih snaga sa radikalnim ciljem.
Za ostvarivanje budu}eg radikalnog cilja hrvatskih vlasti, stoga se o~ekuju
170
svi oblici
specijalnog rata: obavje{tajno-izvi|a~ki, subverzivni, diverzantsko-teroristi~ki, propagandno-
psiholo{ki i dr.
Dubina interesa u vo|enju ovih oblika specijalnog rata je i izvan zone odgovornosti brigade,
ali je zona brigade nezaobilazna.
150
164
Dalje dopisano rukom: na komandnoj du`nosti.
165
Koranski.
166
Kordunski.
167
Dalje dopisano rukom: usta{a.
168
Duga.
169
Prekri`eno 500 i rukom dopisano 400.
170
Dalje dopisano rukom: i vode.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 150
Vjerojatni ili skoro sigurni pravci djelovanja obavje{tajno-izvi|a~kih, diverzantsko-
teroristi~kih, pa i subverzivnih aktivnosti usta{a su:
Josipdol Babina gora glavni armijski poligon Slunj
Brinje Glibodol Saborski Rakovica
V. Kladu{a
171
Cetingrad Kru{kova~a
Cazin T. Ra{tela
172
K. Ljeskovac Dre`nik
Ciljevi ovih akcija su za sada ljudi, jer su vitalni objekti za sada izvan doma{aja usta{a.
Zaklju~enje
173
ovih oblika dejstva usta{e raspola`u potrebnim snagama iz svih pravaca. U
op{tinama V. Kladu{a i Cazin,
174
tu su uz ostalo izbjegle i novo prido{le usta{ke snage, koje
skoro legalno izvode takve akcije i u kojima je u toku januara poginulo 9 boraca brigade i 6
ranjenih. U psiholo{ko-propagandnim aktivnostima prisutan je ukupan arsenal kojim
raspola`e NDH.
175
Snagama hrvatske vojske u prilog idu op{ti i posebni uslovi u kojima 3. brigada izvr{ava
zadatke.
III
PROCJENE STANJA, SNAGA O MOGU]NOSTI 3. BRIGADE
U bataljonima su popunjena formacijska mjesta obavje{tajno-bezbjedonosnog organa: 1 rez.
poru~nik saob. sl., 2 rez. vodnika, a u brigadi je popunjeno formacijsko mjesto Na~elnika
bezbjednosti rez. kap. I kl., dok obavje{tajni organ nije popunjen. Nisu kursirani i ne
posjeduju iskustvo na obavje{tajno-bezbjedonosnim poslovima.
Predvi|ene jedinice specijalne namjene: izvi|a~i, diverzanti, i v. policija tek su u formiranju
ali bez iskustva i obuke.
U toku izvo|enja borbenih akcija za oslobo|enje prostora koji je bio pod usta{kom
kontrolom i prije formiranja brigade ispoljene su negativne pojave: paljenje, ru{enje,
plja~kanje privatne i dru{tvene imovine ~ije posljedice su velike. Tako je na {irem rejonu
Cetingrad, Kru{kova~a uni{teno i oplja~kano oko 80%
176
privatnih ku}a i gospodarskih
zgrada. Na pravcu Dre`nik Rakovica Slunj 60%, na pravcu Veljun Blagaj Slunj i C.
Brdo
177
Kremen Slunj oko 50%.
U samom mjestu Slunj onesposobljeno je oko 50% dru{tvenih i privatnih objekata. Te{ko je
procjeniti koliko su objekata uni{tile i devastirale usta{e prije rata, u toku borbe, a koliko u
toku borbenih dejstava.
Uni{tene su i oplja~kane mnoge ku}e srpskih porodica.
Pojava plja~ke i paljevina ima i nakon borbenih operacija, unato~ poduzetim mjerama
spre~avanja.
178
151
171
Velika.
172
Tr`a~ka.
173
Prekri`eno i dopisano rukom: za izvr{enje.
174
Dopisano rukom: 300-400 usta{a.
175
Dalje dopisano rukom: Hand`ar divizija mje{ovitog sastava HOS, ZNG i muslim. snage.
176
Prekri`eno i rukom dopisano: 90.
177
Cvijanovi}.
178
Dalje dopisano rukom: Zapravo ta pojava je eskalirala.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 151
Posljedica ovih pojava su: velika materijalna {teta, ali i zna~ajan utjecaj na borbeni moral
boraca.
Ostale negativne pojave koje
179
utje~u na borbeni moral i bezbjedonosnu situaciju u brigadi
i na teritoriji u zoni odgovornosti brigade su:
nedovoljna anga`ovanost nekih nadle`nih organa u popuni i rasporedu v/o u jedinice
brigade i nepridr`avanje kriterija

180
raspore|ivanje borbeno sposobnih v/o mla|ih godi{ta na gra|anske du`nosti i
pozadinske jedinice i organe, a starijih na polo`aje (privilegije, rodbinske i prijateljske veze i
sl.)
samovoljno napu{tanje polo`aja i jedinica, pa i dezerterstvo, {to se nedovoljno efikasno
rje{ava
neadekvatno primjenjivanje mjera i propisa represije u uvjetima rata ili neposredne ratne
opasnosti
181
povla~enje v/o iz jedinica brigade mimo kriterija i bez suglasnosti komandi i jedinica
pojave alkoholizma, {verca,
182
boga}enja pojedinca i sl.
Posljedice toga su:
napu{tanje odre|enih polo`aja za odbranu. Tako je 2. i 3. ~eta 3 bataljona iz rejona Podcetin
Kru{kova~a samovoljno se premjestila u rejon Cetingrada, a 3. ~eta 3. bataljona tra`ila je
premje{taj iz rejona Kru{kova~e u rajon Bogovolja
neadekvatno borbeno obezbje|enje i kontrola prostora i teritorija
neadekvatno ili nikakvo in`injerijsko ur|enje polo`aja za odbranu u I i III bataljonu.
U zoni odgovornosti brigade u smislu borbenog obezbe|enja i kontrole teritorija formirani
su stalni kontrolno-propusni punktovi;
183
u Slunj 2 koje pokrivaju pripadnici v.p. i SJB
u Grabovcu 1 koje kontroliraju pripadnici v.p. i SJB
u Cetingradu 1 koje kontroliraju pripadnici v.p. i SJB
u K. Ljeskovcu 1 kojeg pokrivaju borci brigade
na pravcu La|evac Furjan Bogovolja 4 koje kontroliraju borci brigade
u Perjasici 1
na prostoriji vojnog poligona 3 koje pokrivaju pripadnici v.p. i pri{tapskih jedinica
na ostalom prostoru i pravcima postavljeni su povremeni punktovi koje pokrivaju snagu
prostorne strukture.
Borbeno obezbe|enje KM bataljona i brigade i baziranja jedinica organizirano je u skladu sa
pravilom slu`be u 06.
Za bezbjedonosnu situaciju zna~ajnu opasnost predstavlja velika mogu}nost oticanja
obavje{tajnih podataka. U zoni odgovornosti brigade postoje identificirana ali i
neidentificirana lica, kojima vi{e ~lanova porodice `ivi u Zagrebu, Karlovcu i drugdje, a koji
su po saznanjima uklju~eni u ZNG, MUP i druge strukture hrvatske dr`ave. Postoji direktna
152
179
Izme|u dopisano rukom: su utjecale i sada.
180
Ispred dopisano rukom: u prvoj fazi.
181
Dalje dopisano rukom: u fazi kada negativ. pojave postaju masovne, nedostaje masovna dru{tv. akcija svih
subjekata.
182
Izme|u dopisano rukom: i enormnog boga}enja.
183
Dalje dopisano rukom: ali, rezultati rada tih punktova su nikakvi: primjeri kra|a i prevo`enje ili prolaz...
(ne~itko).
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 152
i telefonska komunikacija izme|u njih. Nije isklju~eno oticanje obavje{tajnih podataka preko
lica vrbovanih, ucjenjenih, uba~enih radi njihovog materijalnog i dr. interesa.
IV.
OSTALA BEZBJEDONOSNA PITANJA
Bezbjedonosnu situaciju u zoni odgovornosti brigade optere}uju i sljede}a pitanja:
1. Specijalni polo`aj op}ine: srpski narod sjevernog dijela op}ine referendumom se opredijelio
za pripajanje op{tini Vojni}, a ju`nog dijela op}ini Korenica. Ovo pitanje jo{ definitivno nije
rije{eno.
184
2. Ne postoji kontinuitet organa vlasti. Privremeno formirani organi vlasti i popunjenost tih
organa ne odgovara ni potrebama ni mogu}nostima ove sredine. (VB) Ve}ina ~lanova
privremenih organa vlasti nisu ro|eni niti `ivjeli na podru~ju op}ine, i stoga ne poznaju stanje
ni probleme, pa postupci i potezi uvjek ne odgovaraju. Stoga u redovima boraca brigade i
narodno nepovjerenje u te organe i pojedince, pa i nezadovoljstvo.
3. Izra`ene su tendencije kod boraca i naroda u smislu pojave ekstrema. To {teti jedinstvu
srpskih naroda u ostvarivanju zajedni~kih, op{tih i posebnih ciljeva. Ta polarizacija rezultat je
smi{ljeno uba~enih organiziranih pojedinaca i grupa, jo{ za sada
185
neidentificiranih.
4. Sna`no se osje}a nedostatak pravovremenih i pravih informacija i borcima i narodu i
nedostatak politi~kog rada. Otuda i nedoumice pa i strah za kona~ni ishod na{e borbe.
V.
Z A K L J U ^ A K
Bezbjedonosna situacija u zoni odgovornosti brigade je slo`ena. Sa postoje}im snagama u
brigadi nije za sada mogu}e u~initi radikalniji zaokret u pobolj{anju.
186
VI.
P R I J E D L O G
U rje{avanju svih pitanja od zna~aja za bezbjedonosnu situaciju u zoni odgovornosti brigade
nu`no je:
1. efikasnije otklanjati uzroke i posljedice svih negativnih pojava koje optere}uju
bezbjedonosnu situaciju
2. pru`iti maksimalnu pomo} brigadi od pretpostavljenih komandi i organa vlasti
3. osmisliti i bolje funkcionalno i organizaciono postaviti rad i djelovanje organa bezbjednosti
razli~itih nivoa i organa bezbjednosti civilnih organa vlasti.
V.D. NA^ELNIK BEZBJEDNOSTI
Simo Krni}, v.r.
kap. I kl.
Dostavljeno:
1. Organu bezbjednosti 8. OG
2. a r h i v a
3. org. bezbjednosti brigade
153
184
Dalje dopisano rukom: nije ni do jedna rije~ ne~itka .
185
Izme|u dopisano rukom: samo djelomi~no, a ne u sljede}oj rije~i (neidentificiranih) prekri`eno.
186
Dalje dopisano rukom: Za to je nu`na ukupna akcija svih ... snaga.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 153
NAPOMENA: Slijede konkretni aneksi sa elementima za dopune i izmjene procjene
bezbjednosne situacije
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 4047.
61
1992., sije~anj 27.
Gra~ac
Dopis Komande 9. mtbr Komandi 8. OG o nezadovoljstvu stanjem u JNA zapovjednog kadra
brigade
KOMANDA 9. mtbr. VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 16-137 STROGO POVERLJIVO
Dana 27. 01. 1992. godine
Mi{ljenja i reagovanja
stare{ina na aktuelna
pitanja, dostavlja.-
KOMANDI 8. OPERATIVNE GRUPE
Planskim obilaskom jedinica od strane organa komande 9. mtbr i sprovodjenjem razgovora
sa stare{inama u vezi aktuelne politi~ke situacije i armijskim problemima, dostavljamo Vam
mi{ljenja i neka reagovanja koja mogu poslu`iti svim nivoima rukovodjenja i komandovanja
pri proceni morala i oceni raspolo`enja stare{ina.
Neka reagovanja izne}emo u onoj formi i obliku kako su izre~ena ne pominju}i li~nosti, ali
ve}ina mi{ljenja izra`ava stvarno stanje javnog mnjenja stare{ina. Slo`ena situacija kao i
boravak na rati{tu stvorila je ve}u kriti~nost, a neke situacije izazivaju revolt i ogor~enje
stare{ina.
Isti~emo neka pitanja, reagovanja i mi{ljenja stare{ina:
1.- Poverenje u vojni vrh je poljuljano, a kod ve}eg dela stare{ina i izgubljeno, a zbog svih
slabosti u dosada{njem periodu, neodlu~nosti i neefikasnosti u re{avanju aktualnih
unutararmijskih problema.
Da bi se poverenje povratilo, potrebno je izvr{iti radikalne zaokrete u vojnom vrhu, a na
odgovorne du`nosti dovesti mladje ljude koji su se dokazali u ratu. Po svaku cenu izbe}i
postavljenje generala po zasluzi iz starijih vremena i raznih podsekretara koji su do`iveli
debakl i koji su trebali oti}i u penziju.
2.- Ostavka generala Veljka Kadijevi}a (za koju smo doznali iz sredstava informisanja, bez
ijedne zvani~ne informacije) se podr`ava, neki smatraju da je ona trebala da usledi posle
debakla u Republici Sloveniji. Potrebno je da se ra{~i{}avanje sa stare{inama mora otpo~eti i
od vrha Armije, pogotovo {to jo{ uvek ima generala koji samo ko~e reformu JNA.
154
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 154
Nesposobnost nekih generala pravda se bole{}u, neki koji su do`iveli debakl na visokim
du`nostima pomeraju se na vi{e du`nosti.
I pored te{ke situacije generali se redovno ili vanredno unapredjuju (Ru`inovski,
187
Ra{eta,
188
^ad,
189
i dr.). Posebno stare{ine izra`avaju negodovanje zbog unapredjenja Gvera
190
i
Obradovi}a
191
u ~in generala koji nisu ni omirisali rat ~in su zaradili u foteljama.
Sli~no reagovanje iznose i kada je u pitanju dodela odlikovanja visokim vojnim
rukovodiocima (u prvom redu generalima).
Sa druge strane, pretpostavljene komande tvrde da je 9. mtbr jedna od tri brigade JNA koja
je iznela teret rata, a niko iz brigade nije dobio priznanja od vi{ih komandi, pravdaju}i to
dugom procedurom (za skoro 4 meseca rata), dok su generali i oni bli`e Beogradu ili jedinice
koje nisu u~estvovale u ratu sve dobili na vreme.
3.- JNA je ostala bez vojnika. Kasarne i neke granice nam ~uvaju rezervni oficiri, a popuna
mirnodopskog sastava je totalno podbacila. Istovremeno, vojni vrh formira ~etiri vojne
oblasti, a broj kropusa ostao je skoro nepromenjen. To je verovatno zbog polo`aja, a ne iz
stvarne potrebe.
Sa druge strane u {tampi se na{iroko pi{e o profesionalizaciji armije iz koje se takodje vidi da
intelektualci armije o tome raspravljaju na okruglim stolovima, a zvani~nih informacija nema
o ovako va`nom pitanju.
Opredelili smo se za reformu i prestrojavanje armije u hodu, a shvatanja kao i pona{anje
komandi (korpusa, voji{ta, General{taba ili bar stare{ina u njima) ostala su ista kao da se
radi o sedamdesetim godinama ili izvodjenju K[RV, a ne o ratu.
4.- U razgovorima, zvani~nim i nezvani~nim, stare{ine sve ~e{}e iznose strahovanje od
mogu}eg raspada Armije. ^esto se pominje da smo prepu{teni sami sebi, da se dosta stvari
kre}e stihijno, da se vojno rukovodstvo ne bavi predvidjanjem i odredjivanjem okvira budu}e
armije.
Stare{ine postavljaju pitanje da li ima neki organ na nivou JNA koji mo`e dati odgovor
perspektive armije i stare{ina u JNA.
Posle dogadjaja u Sloveniji i Hrvatskoj, kao i sada u Makedoniji pokazuje da na{e vojno
rukovodstvo nema nikakvih pouka o preduzimanju mera da nam se ne ponavlja to {to se ve}
dogadjalo.
Nije dovoljno da se spre~e ovakve diskusije i mi{ljenja, ve} da se argumentovano demantuju
takva razmi{ljanja.
5.- Poseban problem i sve ~e{}e izaziva revolt, ogor~enje, pa i zvani~no obra}anje komandama
predstavlja zahtev za priznanje da smo u ratu. Konstatacija iz intervuja generala Ad`i}a
192
da
je JNA u ratu i da je on nametnut u praksi se on tuma~i dvojako:
155
187
Milan.
188
Andrija.
189
Marjan.
190
Milan.
191
Vuk.
192
Blagoje.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 155
a).- da nije cela JNA u ratu, ve} samo manji broj jedinica (samo one koje su se po principu
zalamanja na{le na rati{tu), a kada je re~ o stare{inama onda su u ratu samo one stare{ine
koje stvarno ratuju sa svojim jedinicama, dok se sa druge strane ogroman broj u vi{im
komandama mirnodopski pona{a i `ivi, koristi odmore, ide na vikende (~ak i organizovano
turisti~kim autobusima sa klima uredjajima) i ne daje nikakav doprinos ratu.
Po nekim pokazateljima u ratu je anga`ovano oko 30% stare{ina. Ima predvidjanja, a
verovatno}e postoje, da }e mo`da do}i do sukoba (ideja ili zbog zavisti ili drugog) onih koji
su u~estvovali i onih koji nisu.
Stare{ine zahtevaju da se sve stare{ine nadju u ratu putem upu}ivanja na privremeni rad,
formiranjem komandi od najni`ih takti~kih do najvi{ih ili izvr{i zamena ako ve} nema
mogu}nosti za zamenu celih jedinica. Ovakvo shvatanje sadr`i u sebi potrebu da sve stare{ine
prakti~no izu~e ratnu ve{tinu, a ne samo teoretski kroz {kole i akademije.
b).- da JNA nije u ratu vidi se da stare{inama koji su na ratnim podru~jima ne pripada ratni
dodatak (svim vojnicima, rezervnim vojnicima i dobrovoljcima se ispla}uje 450 dinara
dnevno, osim stare{inama koji imaju dnevnu naknadu manju za 210 dinara {to je
apsurdno); neispla}uje se naknada za odvojeni `ivot (a odvojeno `ive od porodica i imaju
naredbu za anga`ovanje na rati{tu); ne priznaje se dupli radni sta` i druge beneficije.
Prema tome, zahtev je svih stare{ina da se prestane sa praksom deklarativnog i demago{kog
pona{anja i izbegavanja istine, ve} da se prakti~nim merama prizna da su stare{ine koje vode
borbu u ratu. Ne zbog materijalnih prinadle`nosti koliko iz li~ne i op{te satisfakcije.
Dakle, sti~e se utisak da deklarativno priznanje generala Ad`i}a da JNA vodi rat izgleda slu`i
samo za javnost, jer se ni~im nije materijalizovala.
6.- Jedinice koje se nalaze u ratu, kao {to je to slu~aj sa 9. mtbr, koja je u neprekidnom
kontaktu sa neprijateljem sa vi{e od 80% sastava, vode rat van svih normi. Svim nivoima
rukovodjenja i komandovanja su prisutne ove i druge ~injenice, ali se niko ne obazire na to.
Kao primer ove tvrdnje su i mere koje su usledile kada je G[ OS saznao da se otpu{ta oko
60% vojnika decembarske partije upu}ena je ekipa G[ OS koja je boravila oko 2 ~asa na
KM brigade, prikupila podatke o popuni, ne sagledavaju}i borbeni moral i druge elemente
b/g u ni`im jedinicama.
Popuna brigade izvr{ena je sa 50% stvarnih potreba vojnicima. Isti su upu}eni na rati{te bez
li~nog naoru`anja, za{titnih maski, pribora za jelo i bez {lemova, ali se nije zaboravilo da
vojnici ponesu I komplet opreme (koji se nosi u prekomandu) u ~ijem sastavu ima sportske
opreme i patike.
Stare{ine koje su upoznate sa ovakvim odnosom tra`e da se pozovu na odgovornost oni koji
su dozvolili ovakav bezobrazluk. S tim u vezi postavlja se ~esto pitanje du`ine boravka jedinice
na rati{tu. Do sada smo dobijali odgovor da to niko nezna, {to je takodje neshvatljivo jer
neko to u JNA mora da zna, ako se bavi planiranjem i vodjenjem rata.
Svesni smo odgovornosti dosada{nje situacije, znamo da je jedino mogu}a alternativa da
ostanemo na frontu do zamene odnosno do dolaska mirovnih snaga. Medjutim, zvani~ne
procene komande brigade svode se na to da se mo`e odr`ati b/g do dolaska mirovnih snaga,
ali u razumnom vremenu, bez odugovla~enja koje je izgleda mogu}e.
Zbog toga, ne mo`e se zahtevati da samo mi u brigadi izdr`imo, ve} da i vi{e komande imaju
odgovornosti u tome, pogotovo {to im je prisutna celokupna situacija.
Osudjuju se komandant 21., 42. i 52. Korpusa koji za skoro 4 meseca rata nisu na{li za
shodno da nas posete i obidju jedinice brigade. Neki smatraju da zato nemaju hrabrosti, jer
znaju kako smo upu}eni u rat i da smo prepu{teni sami sebi.
156
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 156
Poseban revolt kod stare{ina izaziva odnos stare{ina iz SSNO-a, koji su dolazili po raznim
osnovama u kontrolu i pomo}. Tako se odnosila ekipa na ~elu sa generalom [ljivi}em
193
i
generalom Koturovi}em
194
i ekipa koja je dolazila radi prikupljanja iskustva iz rata. Navedene
ekipe su boravile u brigadi do 2 ~asa, nisu obilazile pot~injene jedinice, obe}avali re{avanje
postavljenih problema, isti~u}i da im se `uri pa stare{ine postavljaju pitanje svrhu i vaspitnost
takvih obilazaka. Sva obe}anja su ostala, a neka pitanja su jo{ uslo`enija (pove}ana su
udaljenja snabdevanja gorivom, hranom, a problem popune nije u potpunosti re{en).
7.- Stare{ine postavljaju pitanje za{to je brigada upu}ena po MF u rat i ko je autor tog
naredjenja? Radi poja{njenja ovog pitanja isti~emo da smo upu}eni u rat bez:
bolni~ara (kojima smo naknadno popunjeni iz rezerve),
dovoljnog broja vozila i voza~a (pa su stare{ine upravljale m/v)
poz. elemenata bataljona diviziona.
Neke jedinice (in`b iz [tipa i lad PVO iz Kumanova) su upu}ene pod izgovorom da se radi
o predislokaciji zbog ~ega su umesto potrebnih SRT nosili kase, stolove i ormare.
U pripremama za upu}ivanje na front pretpostavljene komande su obja{njavale da smo
predvidjeni kao gotove snage za obezbedjenje dr`avne granice Bugarske i eventualno
anga`ovanje na Kosovu i Sand`aku. Kao apsurd isti~emo da je bilo zabranjeno saop{tavanje
mar{evskog cilja i borbenog zadatka.
Zar je mogu}e da je ovakav odnos RIK-a prema odbrani otad`bine?!.
8.- Poznato je da mobilizacija u nekih ratnih jedinica u 21. K nije uspela. To {to se de{avalo
u tim jedinicama ravno je izdaji, iz vi{e razloga.
Prvi i najbitniji razlog je pitanje: ko je naredio mobilizaciju kada se vladalo procenama da ona
ne mo`e da uspe? Ve}i deo stare{ina smatra da je to namerno u~injeno kako bi se stvorilo jo{
ve}e antiarmijsko raspolo`enje u Republici Srbiji i ubrzao raspad Armije.
Shvatamo da ima i objektivnih okolnosti (uticaj raznih partija, nespremnost Srbije i
Jugoslavije da se suo~i sa ovim problemom), ali dobar deo odgovornosti le`i i na najvi{im
nivoima rukovodjenja i komandovanja u Armiji do najni`ih komandi.
Smatramo da jedan Dra{kovi}
195
ili bilo koji drugi lider ne mo`e da sru{i savezne zakone i
onemogu}i mobilizaciju. Zbog toga se postavlja pitanje {ta je u~inio vojni vrh u pripremi svih
subjekata za mobilizaciju. Kona~no, ako se upro{}eno gleda, mobilizacija je bila zavr{ena
(odziv je bio u granicama), onda je isklju~ivo odgovornost za raspad na Armiji.
Sve stare{ine tra`e odgovornost komandi ratnih jedinica koje su vr{ile mobilizaciju i komandi
21. korpusa koja nije uspela u tome. Zahteva se upu}ivanje tih stare{ina na rati{te na du`nosti
za koje su sposobne kako bi zaradile platu (za sada raspola`emo podacima da se te stare{ine
{etaju u cipelama, ni{ta ne rade. Navodimo neke primere: potpukovnik Reljanovi}
komandant brTO Negotin, potpukovnik Matijevi} komandant brTO u Zaje~aru,
potpukovnik Petrovi}- komandant 23. mtbr i mnogi drugi).
Iznosimo mi{ljenje da su RJ ovako koncipirane proma{aj, da se na du`nostima komandira
vodova i vi{ih moraju postavljati aktivne stare{ine {to je ratna situacija potvrdila. Zato se tra`i
radikalna preformacija RJ.
157
193
Vladan.
194
Du{an.
195
Vuk.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 157
9.- Osnove morala na kojima je po~ivao borbeni moral u po~etku anga`ovanja brigade u
ratnim dejstvima, omogu}avale su uspe{no vodjenje rata. U ovom trenutku te osnove su
otpale, sada je nai{ao period i{~ekivanja mirovnih snaga UN. Dr`ava Hrvatska je priznata od
velikog broja dr`ava (~ak i od onih za koje smo mislili da ih ne}e priznati).
JNA se sada nalazi na tudjoj teritoriji ili kako neki ka`u nemamo domovine Jugoslavije
jer se ona tek formira, a kako }e biti formirana to se vidi iz odnosa politi~kih snaga i
medjunarodnih odnosa. Zato se postavlja pitanje: ^iji smo mi sada? Treba {to hitnije izna}i
nove osnove morala.
10.- Stare{ine koje se nalaze na rati{tu, a upu}ene su iz garnizona iz Republike Makedonije,
posebno su zabrinuti za status JNA u Makedoniji. Iz saznanja sa kojima raspola`emo vidljivo
je da JNA napu{ta Makedoniju. Ve}i deo stare{ina je preselilo porodice, ali ima dosta stare{ina
makedonske nacionalnosti i me{ovitih brakova koji se jo{ uvek nisu odlu~ili.
Za ovaj problem vezano je i pitanje otkupa stanova u Makedoniji koja je stopirana, a samim
tim dobili smo veliki broj stare{ina bez stanova.
11.- Sve se ~e{}e postavlja pitanje {to }e biti sa brigadom i jedinicama u okviru brigade (koje
su potpo~injene iz vi{e garnizona iz Republike Makedonije) po zavr{enom zadatku.
Nitko nezna gde }e biti predislociran bataljon iz [tipa, Kumanova, Ki~eva i Bitolja, {to
posebno optere}uje stare{ine.
Ima nekih nagove{taja i pri~a da }e cela brigada u}i u sastav Biha}kog korpusa, {to bi bilo
pogubno. Imaju}i u vidu sada{nje raspolo`enje stare{ina, mislimo da bi vi{e od 50% stare{ina
masovno zatra`ilo prekid AVS. Neki smatraju da ako se donese takva odluka, da je i to deo
scenarija za razbijanje JNA. Zato se upozorava da se pri dono{enju takve odluke dobro
proceni situacija. Predla`emo da se po ovom pitanju daju konkretni odgovori.
12.- Jedan od problema koji iritira stare{ine je odnos prema stare{inama koje su izbegle iz
Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Ima podataka da se veliki broj stare{ina nalazi u
garnizonima u unutra{njosti sa naredbama za privremeni rad. Kao {to je verovatno poznato,
optere}eni li~nom situacijom skoro da ni{ta ne rade, bave se tra~evima, zapo{ljavanjem
supruga i dece i re{avanjem statusnih pitanja.
Smatra se da je ovakva odluka pogre{na, te da ih treba uputi na rati{ta ili popunu komandi i
jedinica u formiranju.
13.- Stare{ine postavljaju pitanje kori{}enja godi{njih odmora. U brigadi nijedan stare{ina
nije koristio godi{nji odmor (osim manjeg dela po 6 dana), dok se u nekim jedinicama i
komandama odmori koriste nesmetano.
Potrebno je dati odgovor na ovo pitanje.
14.- Informisanje u JNA i propaganda je poseban problem sa kojima nijedan stare{ina nije
zadovoljan. Celokupan informativni i propagandni sistem je totalno podbacio, zbog ~ega bi
neko morao da odgovara, a ne da se unapredjuje (primer: Gvero
196
). Krupni se dogadjaji
de{avaju u zemlji i Armiji, a zvani~nih informacija nema.
Primera radi, prepiska Babi} Milo{evi}
197
oko upu}ivanja mirovnih snaga poznata je po
tome {to je Milo{evi} sa dve tri re~enice (govore}i da je Armija dosta bila na mrtvoj stra`i
158
196
Milan.
197
Slobodan Milo{evi} uputio je otvoreno pismo Milanu Babi}u 8. sije~nja 1992. i optu`io ga da opstruira odluke
Predsjedni{tva SFRJ za mirno rje{enje sukoba u Hrvatskoj i dolazak mirovnih snaga UN-a. Babi} mu je odgovorio
11. sije~nja i optu`io ga za izdaju srpskih interesa, vidi: Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995.
Dokumenti, knj. 4, Zagreb, 2008., Dok. br. 2 i 4.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 158
i da stare{ine i vojnici imaju porodice koje ih `eljno o~ekuju), opravdao ulogu i dosada{nje
anga`ovanje JNA. Za{to u tom smislu i zvani~ni organi Armije ne reaguju na sva zbivanja.
Stare{ine su ogor~ene i kvalitetom lista Narodna Armija. List je pun improvizacija, neistina,
nema kriti~kog odnosa prema unutararmijskim problemima, pojedine li~nosti prikazuju u
neobjektivnom svetlu pa ~ak i uzdi`e pojedine stare{ine sumnjivih kvaliteta i sl.
Dakle, problematika kojom se bavi ovaj list nema nikakve veze sa stvarno{}u, dogadjajima i
pojavama koje se de{avaju sada u Armiji.
15.- Neki stavovi najvi{eg vrha Armije da se zahtevi za prekid AVS ne re{avaju, idu na ruku
staroj praksi da se ko~i sa ra{~i{}avanjem sa neradnicima koji i dalje rade po starom.
Krajnje je vreme da se otpo~ne sa ra{~i{}avanjem sa stare{inama koje su sklone asocijalnom
pona{anju, kradji, alkoholizmu, kockarima, neradnicima i karijeristima.
Smatra se da se treba dati ovla{}enje i pravo komandantima brigade da mogu regulisati prekid
AVS. Istovremeno, prema stare{inama koji dezertiraju pokazujemo nemo} (radi se o
stare{inama makedonske, muslimanske i albanske narodnosti koji su dezertirali sa rati{ta iz
svojih jedinica).
16.- Sve je ve}i broj vojnika hrvatske nacionalnosti koji dezertiraju na stranu neprijatelja. Ima
dosta onih koji izvr{avaju svoje ratne zadatke, ali ih prepu{tamo same sebi pri otpustu iz JNA
(po odslu`enju vojnog roka). U nekoliko navrata tra`ili smo da se re{i njihov status, sa
mi{ljenjem da im se pru`i pomo}, jer su kako je poznato progla{eni izdajnicima ukoliko ne
napuste jedinice.
Smatramo da treba odrediti konkretan datum kada ih otpustiti i uz pomo} medjunarodnih
organizacija, kako bi se izbegle ne`eljene posledice. ^udi nas da se po ovom pitanju do sada
nije ni{ta u~inilo.
17.- Poseban problem predstavlja razo~arenje skoro svih stare{ina odnosom naroda na terenu
prema odbrani. Umesto odbrane na delu je borba za vlast, nerad, plja~ka, neuspe{no
funkcionisanje javne vlasti i drugo. Jedna od gre{aka Armije ogleda se u dono{enju odluke o
nov~anoj naknadi pripadnicima TO koja obezbedjuje egzistenciju, ali se retko koji borac
mo`e na}i na polo`ajima. Izgleda da je unosno biti borac, ali samo na platnom spisku.
Najnovije odluke politi~kih rukovodstava Banije i Korduna, a u vezi anga`ovanja mirovnih
snaga UN sadr`e stavove da JNA ne mo`e napustiti prostore Srpske Republike Krajine i
opredeljenja da ne}e dozvoliti razoru`anje jedinica TO, {to je suprotno usvojenim stavovima
JNA.
Ovako izra`eni stavovi stvori}e velike probleme, tim pre {to se ve} stvara javno raspolo`enje
naroda da ne}e svim silama dozvoliti povla~enje jedinica JNA sa ovog prostora (ne}e i}i iza
nas ve} ispred, spre~avaju}i povla~enje i upotrebom barikada, pa ako treba i oru`jem).
Ovakve stavove treba imati u vidu i konkretno raditi sa rukovodstvima ovih teritorija, a ne
(kako se sada radi) ~ekati bezizlaznu situaciju.
18.- ^esto se postavljaju i pitanja formalne prirode, kao {to su:
Oznake na kapama, koje su za ve}i dio stare{ina neprimerene, ~ak nas niko nije ni pitao za
mi{ljenje. Takodje, nije shvatljivo da se do sada oznake nisu zamenile. Ima mi{ljenja da se to
treba u~initi do dolaska mirovnih snaga.
Pitanje uniformi JNA ~esto se postavlja. Sada{nji odnos prema ovome pitanju veoma je
tolerantan, nose se razne uniforme, sa razli~itim kapama, beretkama, ka~ketima i sli~no. Sa
159
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 159
druge strane uniforme pripadnika ZNG zadivljuju vojnike, jer se radi o uniformi koja je
privla~na za mlade ljude. Istovremeno, dobija se odgovor da takvih uniformi nema, a situacija
se druga~ije vidi: u komandama i jedinicama u unutra{njosti masovno se nosi nova maskirna
uniforma, umesto da bude obrnuto.
Takodje, ~udi i podatak da u brigadi nema nijednog pancira (~ak ni za komandante ili ~etu
vojne policije u sastavu brigade), dok se isti mogu videti u unutra{njosti u ve}em broju.
Znamo da nije trenutak za ovakva pitanja i re{avanje ovog problema, ali isto znamo da ima
ljudi i resora u ~ijoj je to nadle`nosti, a verovatno nisu zauzeti ratom, te mogu ubrzano raditi
na re{avanju ovog pitanja.
Z a k l j u ~ a k:
Iz ovih reagovanja i mi{ljenja izdvaja se ve}i broj pitanja na koja tra`imo odgovore i to:
1.- Dokle }e 9. mtbr biti anga`ovana na rati{tu?
2.- Gde }e brigada locirati po zavr{enom zadatku?
3.- Dati odgovor o mogu}em predislociranju bataljona iz Republike Makedonije, a koji se
nalaze u sastavu brigade.
4.- Da li se radi na priznanju i materijalizaciji da je JNA u ratu?
5.- Da li }e biti ispla}ivan ratni dodatak i naknada za odvojeni `ivot za stare{ine na rati{tu?
6.- [ta je u~injeno sa stare{inama koji nisu izvr{ili mobilizaciju i da li }e biti upu}eni na front?
7.- Da li se radi na zameni stare{ina sa rati{ta?
8.- Dokle se stiglo sa planovima za profesionalizaciju Armije i da li se o tome razmi{lja?
9.- Dokle se stiglo sa dodelom priznanja za stare{ine i vojnike po na{im predlozima?
10.- Da li neko razmi{lja o predlogu da se 9. mtbr odlikuje za uspe{no izvr{enje zadatka?
11.- Kada }e sti}i oznake JNA za kape?
12.- Za{to se stalo sa otkupom stanova u garnizonima gde za to ima uslova?
13.- Dati obja{njenje u vezi kori{}enja godi{njih odmora stare{ina.
14.- [ta se radi na ra{~i{}avanju sa stare{inama slabih radnih i moralnih kvaliteta?
15.- Ho}e li stare{ine i vojnici koji su u ovom ratu postali invalidi imati status ratnih vojnih
invalida?
P r e d l o z i:
1.- Da se dostavi svim jedinicama op{irnija informacija o aktuelnim unutararmijskim
problemima.
2.- Sagledati i dostaviti nove osnove morala u skladu sa situacijom i narednim ciljevima JNA.
3.- Preduzeti mere na preformiranju RJ.
4.- Da se re{i pitanje otpusta vojnika hrvatske nacionalnosti.
5.- Da se ovlasti komandant brigade u re{avanju zahteva stare{ina za prekid AVS.
6.- Sve obilaske jedinica od strane vi{ih komandi vr{iti u jedinicama na frontu radi
sagledavanja b/g.
7.- Ubrzati promenu oznaka i izradu novih uniformi za jedinice na frontu.
8.- Da se sa~ini detaljna analiza odnosa naroda i organa vlasti oslobodjenih teritorija prema
odbrani. Ukinuti nov~ane naknade za pripadnike TO.
9.- Ubrzano raditi na pripremi teritorije (formiranje organa vlasti ili vojne uprave, formiranje
policijskih snaga, pravosudja i drugo) za do~ek mirovnih snaga.
10.- Preispitati odluku o formiranju velikih komandi i glomazne Armije.
160
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 160
Ovo su samo deo pitanja na koja smo ukazali u ovoj informaciji.
Predla`emo da se informacija obradi na Va{em nivou, imaju}i u vidu i druge podatke sa
kojima raspola`ete, ali Vas molimo da se neke konstatacije ne ubla`avaju, jer bi izgubile
smisao i su{tinu.
Tako obradjenu informaciju dostaviti svim nivoima rukovodjenja i komandovanja.
VD/RG
KOMANDANT
potpukovnik
Mom~ilo Mom~ilovi}, v.r.
M.P.
198
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6019.
62
1992., sije~anj 27.
Izvje{}e Komande 221. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o problemima s disciplinom me|u
pripadnicima brigade
Komanda 221. mtbr
Str. pov. br. 14-49
27. 01. 1992. god.
u 16,00 ~asova
Borbeni izve{taj,
dostavlja.-
Komandi 9. korpusa
(de`urnom oc)
1.- Podaci o neprijatelju:
danas oko 13,45 ~asova ~ula se jaka detonacija u s. Mo~i}i, uzrok nepoznat. Takodje, iza
objekta Crivac prema Splitu oko 14,10 ~asova ~ulo se 5-6 prigu{enih eksplozija, o ~emu se
radi neznamo.
U toku dana nije bilo otvaranja vatre ili drugih provokacija od strane neprijatelja.
2.- Raspored snaga brigade, stanje u jedinicama i na teritoriji u zoni odgovornosti brigade bez
promena.
Danas od 09,00 -11,30 ~asova odr`an je sastanak svih komandanata pot~injenih jedinica i k-
dira samostalnih jedinica sa komandantom brigade, po slede}im pitanjima:
analiza izvr{enih zadataka iz odluke k-danta brigade
161
198
Okrugli pe~at: Komanda 9. mtbr.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 161
analiza reda i discipline i vanrednih dogadjaja u brigadi
analiza PoOb i materijalno-financijskog poslovanja
zaklju~ci i zadaci za pobolj{anje unutra{njeg reda i discipline i op{teg stanja u jedinicama.
K-dant brigade je po istim pitanjima odr`ao sastanak na kv i kc 1. mtb i stare{ina k-de 1. mtb
i IKM brigade, u vremenu od 13,00-14,30 ~asova.
3.- Moralno stanje:
I pored redovnih informisanja, kod pojedinih v/o ovog podru~ja evidentna su negativna
reagovanja kao {to su:
JNA }e nas izdati, povu}i }e svoje snage sa podru~ja RSK,
oficiri JNA su izdajice, treba ih pobiti,
podela pojedinih pripadnika jedinica da se mobilizacija izvr{i do kraja, te da se u ratne
jedinice odazovu i studenti koji hodaju po Kninu i nigde ne studiraju, kao i vlasnici nekih
kafana mladjih godi{ta, i sli~no,
da se u jedinici radne obaveze izvr{i izmena ljudstva, tj. da stariji ljudi budu vra}eni u radne
organizacije, a mladji radnici da se upute na front i za potrebe jedinice radne obaveze.
Slu~aj ubistva rez. ml. ofic. Bala} Nenada ukazuje na to da u pojedinim jedinicama vlada op{ti
nered, siled`ijstvo, te da pojedini ekstremisti pro~etni~ke orijentacije nastoje da destabilizuju
sada{nje stanje u na{im jedinicama.
4.- Utro{ka municije nije bilo.
5.- Predlog odluke po prethodnom izve{taju.
6.- Zahtevi: jedan deo v/o u poslednje vreme kroz razgovor izra`ava sumnje u dobre i
principijelne odnose komande 9. k i civilne vlasti RSK. Predla`emo da komanda 9. k i
predstavnici civilne vlasti u RSK daju zajedni~ka saop{tenja kroz radio-Knin i druga sredstva.
Komandir 3. hab-105 mm koji je dat nama na raspolaganje, bez na{eg znanja i odobrenja
komandanta 1. mtbr ga je iz Hrvaca prekomandovao u svoj sastav. Molimo da se naredi k-
dantu 1. mtbr da nam tog stare{inu vrati u na{ sastav.
Takodjer smo insistirali u prethodnim zahtevima da nam k-dant 1. mtbr vrati 1 m/v i 1h-105
mm, ali on to jo{ uvek nije uradio.
U s. Vrlici u samom naselju, gde je rasporedjen na{ 1. mtb, otvorene su dve kafane, ~iji su
vlasnici: jedne Arnaut Milan, a druge biv{i vlasnik je Jovi~i} Mirko, a ko je sada{nji neznamo.
Molimo da preko Izvr{nog ve}a tra`ite zatvaranje ovih kafana, iz vi{e razloga: opijanje
pripadnika na{e jedinice, ne`eljeni sukobi izmedju njih, {to ugro`ava `ivote i zdravlje na{ih
vojnika, niti jedan nemaju dozvolu za rad, u uslovima kriznog-ratnog stanja, dok drugi ratuju
i ginu, pojedinci se na njihov ra~un bogate {to treba da spre~imo.
Komandant
pukovnik
Borislav Djuki}
M.P.
199
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5012.
162
199
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. CERO 89 600, 27. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 162
63
1992., sije~anj 27.
Prijedlog Mile Mrk{i}a, komandanta 8. OG, Komandi 10. korpusa JNA za dodjelu
odlikovanja 9. mtbr
KOMANDA VOJNA TAJNA
8. OPERATIVNE GRUPE POVERLJIVO
Pov. br. 8-11
Od 27. 01. 1992. godine
Predlog za dodelu
odlikovanja 9. mtbr,
d o s t a v lj a.- KOMANDI 10. KORPUSA
Na osnovu ~lana 126 Zakona o slu`bi u oru`anim snagama SFRJ, a za izvanredne zasluge i
rezultate u izvr{avanju borbenih zadataka na Kordunu i doprinosa na stvaranju uslova za
za{titu naroda od genocida i slobodno opredeljenje o svojoj budu}nosti,
P R E D L A @ E M D A S E:
A/- O D L I K U J E:
a).- Ordenom Republike sa zlatnim vencem
1.- 9. motorizovana brigada 21. korpusa 3. vojne oblasti
Obrazlo`enje:
Od formiranja brigade, a za postignute rezultate u miru brigada je do sada odlikovana
Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvezdom (1961. godine) i Ordenom bratstva i
jedinstva sa zlatnim vencem (1974. godine).
Na osnovu Naredjenja pretpostavljene komande brigada je dana 08. 10. 1991. godine iz
mirnodopske lokacije upu}ena u garnizon Ni{ radi formiranja i pripreme za izvr{enje
borbenog zadatka, u ~iji sastav su u{le jedinice iz 21., 42. i 52. korpusa 3. vojne oblasti.
Dana 10. 10. 1991. upu}ena je na krizno podru~je Korduna i iz pokreta posela zonu odbrane
15. 10. 1991. godine.
U izvr{avanju borbenih zadataka brigada je izvodila napadna i odbrambena dejstva na frontu
{irine oko 48 kilometara, zatvaraju}i operativne pravce: Karlovac Slunj i Karlovac Vojni},
spre~avaju}i prodor usta{kih snaga radi presecanja teritorije Banije i Korduna.
U toku borbenih dejstava brigada je uspe{no oslobodila vi{e naseljenih mesta u ju`nom delu
Karlovca, stvorila vrlo povoljne uslove za prihvat i izvla~enje jedinica i ustanova JNA iz
Republike Hrvatske.
Posebne uspehe postigla je u odbijanju napada na pravcima: Karlovac Vojni} i Karlovac
Meku{je i vi{e napada iz medjure~ja r. Korane i r. Mre`nice, pri ~emu je spre~en cilj usta{ke
politike Republike Hrvatske da uni{ti narod Korduna, radi sprovodjenja genocidne politike i
povratka izgubljenih teritorija.
Poseban doprinos brigada je postigla dana 27-28.12.1991. godine kada su razbijene dve
usta{ke brigade, pri ~emu su im nane{eni te{ki gubici: 187 poginulih i 863 ranjenih, uni{teno
163
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 163
vi{e tenkova, oklopnih transportera i drugih sredstava ratne tehnike, nakon ~ega im je
slomljena udarna mo} na pravcu Zagreb Karlovac Biha}, posle ~ega su bili primorani na
prekid vatre i pregovore.
Izvr{enjem ratnih zadataka je stvorila optimalne uslove za funkcionisanje sistema vlasti i
normalan `ivot i rad gradjana na oslobodjenoj teritoriji.
U dosada{njim borbenim dejstvima brigada je imala 31 poginulog i 124 ranjena vojnika i
stare{ine.
Od posedanja zone odgovornosti, a za ~etiri meseca rata, brigada je neprekidno u borbenom
dodiru sa 80% sastava, izlo`ena stalnim napadima, bez mogu}nosti zamene radi odmora i
popune.
Maksimalnim anga`ovanjem celokupnog sastava i pored veoma te{kih borbenih i vremenskih
uslova, brigada i sada uspe{no obezbedjuje potpunu borbenu gotovost.
Na osnovu napred izlo`enog predla`emo da se 9. motorizovana brigada, a za herojsko delo
odlikuje, {to bi kod pripadnika jedinice i naroda ovoga kraja imalo ogroman zna~aj i podsticaj
za izvr{avanje narednih borbenih zadataka.
K O M A N D A N T
general-major
Mile Mrk{i}, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5012.
64
1992., sije~anj 28.
Knin
Operativno izvje{}e [taba TO RSK o diverziji na podru~ju Obrovca, pogibiji vojnika Nenada
Bala}a te problemima pri podjeli oznaka JNA pripadnicima TO
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST KRAJINA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE VOJNA TAJNA
Br. 60-12/92 POVERLJIVO
28. 01. 1992. god.
KNIN
O P E R A T I V N I I Z V E [ T A J
/za 27/28. 1992. godine/
1. NEPRIJATELJSKE SNAGE
Op[TO Obrovac izve{tava da je oko 03,00 ~asova 27. 01. 1992. god. izvr{ena diverzija na
dalekovodu pri ~emu su sru{ena dva stuba. Bez struje je ostala Op{tina Obrovac i Benkovac.
Drugih aktivnosti neprijateljske snage na celom frontu nisu izvodile.
164
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 164
2. NA[E SNAGE
Na{e snage nisu izvodile aktivna dejstva.
U reonu HE Peru~a poginuo je rezervni stariji vodnik Bala} Nenad. Na m/v u kome se
stariji vodnik Bala} Nenad nalazio otvarana je vatra od 3 (tri) v/o. Sva tri vojna obveznika su
uhap{ena.
Evidencija o poginulim vodi se u K-di 9. K.
3. RAD [TABA
Rad na izradi analize o b/g u jedinicama i {tabovima RS Krajina.
Re{avanje zadataka po planu za mesec januar 92.
ZAHTEV
Od strane MO Srbije dobili smo 30,000 oznaka za pripadnike JNA koji se nose na kapama,
umesto oznaka za TO.
Zbog trenutne vojno-politi~ke situacije koju imamo na teritoriji RS Krajine iste ne}emo deliti
borcima jer bi tim ~inom stvorili napetu situaciju i nezadovoljstvo kod samih boraca. U tom
cilju vas molimo da nam po{aljete oznake za TO a dobijene oznake bi predali Komandi 9. K.
LD/SM
K O M A N D A N T
p u k o v n i k
Du{an Kasum, v.r.
M.P.
200
M.P.
201
Izvornik, strojopis, }irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 20.
65
1992., sije~anj 28.
Knin
Izvje{}e Komande 9. korpusa JNA Komandi 2. vojne oblasti o sastanku Milana Babi}a i
izaslanika UN-a Marracka Gouldinga te iznesenim stavovima
KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 73-16
Dana 28. 01. 1992. godine
Sastanak dr. Milana Babi}a
sa gospodinom Goldingom,
izve{taj.-
165
200
Okrugli pe~at: SAO Krajina, [TO Knin.
201
Prijemni pe~at: Brzojav br. [TO RSK 55 400, 28. 1. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 165
Komandi 2. vojne oblasti
(na li~nost komandanta)
Dana 27. 01. 1992. godine odr`an je sastanak predsednika Republike Srpske Krajine dr.
Milana Babi}a i podsekretara generalnog sekretara UN gospodina Goldinga.
202
Na po~etku razgovora dr. Milan Babi} je izrazio zahvalnost {to se razgovori vode na teritoriji
Republike Srpske Krajine, da je Knin kao i Zagreb centar zbivanja u ovom sukobu. Knin je
postao simbol otpora za slobodu Srpskog naroda.
Od sa~injavanja plana, isti~e dr. Babi}, desila su se dva vrlo bitna doga|aja, a to su:
Skoro sve zemlje EZ priznale su nezavisnost Republike Hrvatske i Slovenije.
SAO Krajina i SAO Slavonija i Zapadni Srem ujedinili su se u Republiku Srpsku Krajinu
sa sedi{tem u Kninu.
Nije se o~ekivalo priznavanje Slovenije i Hrvatske od tolikog broja zemalja u svetu.
Pozdravljamo odluke nekih velikih zemalja o uzdr`anosti. Sada se vidi koliko smo bili u pravu
kada smo tra`ili re{avanje politi~ke krize preko UN.
Sada su, nastavio je dr. Babi}, iskristalisana dva odvojena problema:
1. Spre~avanje rata izme|u Republike Hrvatske i Republike Srpske Krajine i me|usobno
re{avanje tog problema.
2. Re{avanje ukupne jugoslovenske krize.
Prvi problem je dodatno optere}en priznanjem samostalnosti Republike Hrvatske. Zato bi se
UN trebale anga`ovati i na re{avanju politi~ke krize.
Za mirovni plan gospodina Vensa
203
o upu}ivanju snaga UN, dr. Babi} isti~e da je pravljen u
okolnostima koje su se mnogo promenule. Stanje je mnogo te`e sada nego {to je bilo u vreme
sa~injavanja plana. Istakao je dve osnovne primedbe na plan:
1. Pominjanje teritorije Krajine kao teritorije Republike Hrvatske. Ovo malo prejudicira
politi~ko re{enje krize odnosno ono o ~emu je govorio gospodin Lord Karington
204
o
specijalnom statusu Srba u Krajini.
Mi smo, isti~e dr. Babi}, re{enje Krajine videli u ~vr{}oj zajednici sa onima koji nastavljaju u
Jugoslaviji ili ako nema takve volje da budemo ravnopravni sa drugim republikama koje se
stvaraju u Jugoslaviji.
2. ^udi nas u planu da se sumnja u na{u stranu i na{e oru`ane snage. Sumnja se da bi mi
mogli biti izaziva~i i nastavlja~i rata, pa je to bio razlog za demilitarizaciju Krajine, a da se
suprotna strana ne razoru`a. U svim dosada{njim primirjima Hrvatska strana je uglavnom
kr{ila primirje, a ne na{a strana.
U me|uvremenu Hrvatska garda je postala vojska Republike Hrvatske, koja je prakti~no
uzro~nik ove krize. Garda je stvorena radi pokoravanja srpskog naroda i prisajedinjenja
teritorije Krajine.
Dalje je iznosio istorijske sukobe oko dva naroda i istakao za{to danas vlada toliko
nepoverenje prema hrvatskom narodu.
166
202
Zapisnik sa sastanka vidi u: Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. Dokumenti, knj. 4, Zagreb,
2008., dok. br. 11.
203
Cyrusa Vancea.
204
Peter Carrington.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 166
Dr. Babi} isti~e da bi bio zadovoljan anga`ovanjem UN na spre~avanju rata, da vi{e ne ginu
ljudi i da se ru{e materijalna dobra.
Narod Krajine dodatno je uznemirila nedavna izjava Franje Tu|mana da je ve} imenovao
poverenike za op{tine u RS Krajini kao i da }e uspostaviti ustavno pravni sistem na teritoriji
RS Krajine preko UN ili svojom oru`anom silom.
Dalje je istakao problem i primedbu oko anga`ovanja UN. Gra|ani Krajine su se na
referendumu 12. 05. 1991. godine jasno izjasnili za ostanak u Jugoslaviji i zato boravak JNA
smatraju kao produ`etak dr`ave Jugoslavije i kao silu koja mo`e da za{titi narod od agresije
Hrvatske.
Teritorijalna odbrana RS Krajine je oru`ana sila RS Krajine. Planom se zahteva razoru`anje,
a za TO R. Hrvatske to ne va`i. Planom se predvi|a kontrola policijskih snaga na teritoriji RS
Krajine, a ne u R. Hrvatskoj i ako se dobro zna da Srbi gube sva ljudska i ostala prava u R.
Hrvatskoj.
Dr. Babi} je istakao da su odnosi sa Srbijom bili kao sa republikom u kojoj `ivi ve}inski srpski
narod, da predstavnici RS Krajine nisu bili ravnopravno tretirani unutar Jugoslavije, EZ i
UN.
[to se ti~e izjava da su plan prihvatile sve strane to nije ta~no preneseno jer smo mi na po~etku
imali rezerve i nismo se sa planom slo`ili.
^udi me isti~e dr. Babi} za{to nije bio obezbe|en sastanak sa g. Vensom iako sam bio u
Beogradu.
Gospodin Golding je na po~etku istako da je do{ao po nalogu generalnog sekretara da utvrdi
kako se mogu otkloniti prepreke za razme{tanje mirovnih snaga UN. Istakao je tri prepreke:
1.- Naru{avanje primirja je ~esto, jo{ ginu ljudi, ali to vi{e nije problem koji bi mogao spre~iti
dolazak snaga UN.
2.- Vidim da predstavnici Vlade Krajine ne prihvataju saradnju sa UN. Snage UN se mogu
dovesti samo ako svi daju pristanak.
3.- Poslednje izjave rukovodstva R. Hrvatske bacaju senku na njihovo prihvatanje plana UN.
Gospodin Golding je istakao da mu je od po~etka izrade plana bilo jasno da se mora sastati
sa dr. Babi}em.
Pri izradi plana po{lo se od toga da je Jugoslavija ~lanica UN, da jo{ postoji federalni Ustav
sa 6 republika i dve pokrajine, da nema nasilne promene granica bez politi~kog dogovora.
Obe strane su na po~etku istakle svoje uslove:
Sa hrvatske strane je uslovljeno da se JNA povu~e iz svih delova Republike Hrvatske.
Sa jugoslovenske strane je uslovljeno da lokalne vlasti i policijske snage ostaju i da budu
{ti}eni od snaga UN.
Istakao je da je plan prihvatljiv za sve strane u sukobu, da ovaj plan nije trik, da je ovo samo
me|uaran`man za politi~ke pregovore i da se moraju uva`iti zahtevi naroda Krajine.
Zabrinutost dr. Babi}a se ne zasniva na ~injenicama. Zabrinutost oko boravka snaga UN od
{est meseci tako|e ne stoji jer je to normalna procedura da se snage odre|uju na {est meseci.
Plan niko nije potpisao nego su ga zainteresovane strane prihvatile verbalno.
Gospodin Golding je istako da nema ovla{tenja za bitno korigovanje plana nego samo da vidi
gde bi se mogli pribli`iti u gledanjima. Istakao je da je mogu}e terminolo{ki druga~ije odrediti
teritoriju RS Krajine. Zatim je nastavljen razgovor oko dva klju~na problema. Dr. Babi} je
istakao da nije dobro polazi{te od federalnog ustava jer su se u me|uvremenu mnoge stvari
167
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 167
promenule. Zatim je govorio o pristrasnosti EZ i `ao mu je {to UN ne prihvataju
posredovanje u re{avanju politi~ke krize, nego je to ostalo u okviru EZ. Sastanak je prekinut
zbog ru~ka.
Sastanak je nastavljen posle razgovora g. Goldinga sa komandantom korpusa, general-
majorom Ratkom Mladi}em.
Dr. Babi} je rekao da je u me|uvremenu imao sastanak Vlade i uglavnom ponovio dve
osnovne primedbe koje je istakao na prvom sastanku. Rezerve su zbog tragi~ne sudbine
srpskog naroda.
Dva puta je bio genocid, a ovo je tre}i put. Zato smo oprezni.
Opreznost bazira na ~injenici da se predvi|a razoru`anje Krajine, povla~enje JNA, a da se
dozvoljava postojanje oru`anih formacija R. Hrvatske.
Narod u kontaktima sa nama isti~e da ne vidi razlog za{to da se JNA povla~i.
Ima se poverenja u UN ali je neshvatljivo da ostaju OS R. Hrvatske.
Gospodin Golding je izneo uveravanja da su i u UN zabrinute zbog patnji srpskog naroda.
Veruje da plan daje pune garancije srpskom stanovni{tvu u Krajinama. Izneo je stavove sa
prvog sastanka.
Dr. Babi} isti~e da su na plan dali saglasnost predsedni{tvo (~lanovi iz R. Srbije i R. Crne
Gore) bez predstavnika Krajine, predsednik R. Srbije, a da Savezni sekretar za NO nije imao
pravo da daje saglasnost oko povla~enja JNA. Armiju ~ini narod Krajine. Sla`emo se da se
mirovne snage anga`uju na liniji sukoba, a da se demilitarizacija izvr{i za odre|eno rastojanje
(5-10 km) sa obe strane fronta.
Prihvatljivo bi bilo za nas, istakao je, da se Kninski korpus vrati u kasarnu sa mirnodopskim
sastavom ja~ine kao pre sukoba i da se naoru`anje ~uva pod zajedni~kim klju~em.
Morate shvatiti da narod ne}e pristati na demilitarizaciju Krajine.
Armija ne}e mo}i razoru`ati stanovni{tvo.
Na kraju je g. Golding sumirao dva osnovna problema na kojima bi se trebala vr{iti
modifikacija:
1.- Da ne bi smeli o teritoriju RS Krajine govoriti kao o teritoriju R. Hrvatske, a to zna~i
promenu jezika i ne mislim da se to ne mo`e re{iti.
Me|utim, te{ko bi to bilo prihvatljivo za R. Hrvatsku
2.- Da se ne vr{i demilitarizacija kompletne teritorije RS Krajine, nego sa obe linije fronta. To
bi moralo biti 5 km sa obe strane fronta.
Mi smo i o ovome razmi{ljali i do{li smo do zaklju~ka da R Hrvatska nebi na to pristala.
Promenjene prilike to ~ine jo{ manje verovatnim.
U svakom slu~aju nisam ovla{ten da ovo re{im i o ovome }u obaviti konsultacije sa
Generalnim sekretarom UN.
Sastanak je tada zavr{en i odr`ana je konferencija za {tampu.
Izme|u dva sastanka, g. Goldinga na njegov zahtev, primio je komandant korpusa, o ~emu
vam {aljemo poseban izve{taj.
205
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladi}, v.r.
168
205
Prire|iva~i nisu uspjeli prona}i izvje{}e.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 168
M.P.
206
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
66
1992., sije~anj 28.
Knin
Informacija Komande 9. korpusa JNA podre|enim postrojbama o vojnom i politi~kom
stanju nakon potpisivanja Sarajevskog primirja
KOMANDA 9. KORPUSA
Pov. br. 41-10
28. 01. 1992.
Elementi vojno-politi~ke
situacije u zemlji.
I
U protekloj sedmici na kriznim podru~jima R. Hrvatske primirje je uglavnom po{tovano.
Oru`ane formacije R. Hrvatske sporadi~nim i kratkotrajnim otvaranjem vatre na svim
delovima rati{ta prekr{ile su dogovoreno primirje. Na ove provokacije pripadnici JNA nisu
uzvra}ali i striktno su se pridr`avali odredaba Sarajevskog dogovora.
Posmatra~i EZ i UN obi{li su u protekloj sedmici sve komande i krizna podru~ja, kontaktirali
sa pripadnicima JNA koji su ih upoznali sa konkretnim slu~ajevima naru{avanja dogovorenog
primirja od strane oru`anih formacija Hrvatske. Posmatra~ki tim iz Biha}a posetio je Plitvice
i neposredno se uverio da hotelski i drugi objekti nisu poru{eni kako se to isti~e u sredstvima
informisanja R. Hrvatske. Isto tako posetili su i s. [odolovci (Osijek) i uverili se u posledice
napada na ovom mestu od strane oru`anih formacija R. Hrvatske.
II
U zoni odgovornosti na{eg korpusa neprijatelj je kontinuirano naru{avao odredbe
Sarajevskog dogovora. Pri tome je koristio slede}e oblike: ubacivanje DTG (7), strelja~ka i
snajperska vatra (41), vatre iz MB (27) i pokreti tenkova (4 puta). Neposredne posledice
neprijateljskog verolomstva su 5 poginulih vojnika, 1 te`e ranjen i 1 lak{e ranjen vojnik. Svi
slu~ajevi kr{enja primirja evidentirani su kod oficira za vezu UN i posmatra~ke misije EZ.
Perfidni oblici koje neprijatelj primenjuje ukazuje na nu`nost visoke disciplinovanosti u
bezbedonosnom i samoza{titnom smislu. Na{e opredeljenje da se kriza i sukobi prevazidju i
re{e mirnim putem, podrazumeva da se dosledno i principijelno odnosimo prema odredbama
Sarajevskog dogovora. Osim toga nas obavezuje i ~ast moralne organizacije da se pona{amo
u skladu sa onim {to preuzimamo kao dogovor i obavezu. To ne zna~i pasivnost i nemo}, ve}
169
206
Okrugli pe~at: Komanda 9. korpusa.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 169
nas treba inspirisati u pogledu borbenog usavr{avanja, da energi~no i kvalitetno odgovorimo
ako neprijatelj ne `eli miran put re{avanja krize. Na{im doslednim dr`anjem pred
anga`ovanim medjunarodnim subjektom, OUN, mi moramo negirati propagandne efekte
koje su agresivnom propagandom, u smeru kompromitacije Armije, postigli neprijatelji u
evropskoj pa i svetskoj javnosti.
III
Vi{e podataka ukazuje na to da hrvatske oru`ane formacije vr{e opse`ne pripreme za nastavak
ratnih operacija. Mobilizacija se i dalje sprovodi, vr{i se zapre~avanje i utvrdjivanje i posedanje
zemlji{nih objekata u medjuprostorima.
U Viroviticu i Daruvar je preba~eno oko 3.000 ljudi, u rejonu Zadra, prema nekim
podacima, dovedeno je oko 20.000 pripadnika ZNG ~ija je namera, prema nekim
informacijama, da }e ovih dana napasti aerodrom Zemunik.
Pri MUP-u Hrvatske formirana je specijalna jedinica za diverzantska dejstva koju ~ine moto-
kros voza~i sa motociklima ~iji je zadatak da zajedno sa DTG dejstvuju kroz medjuprostore
jedinica JNA.
Organi MUP Slovenije na grani~nim prelazima provode mere rigorozne kontrole prema
pripadnicima JNA i podvrgavaju ih detaljnom ispitivanju o okolnostima agresije na
Sloveniju. Protiv 88 stare{ina podneta je krivi~na prijava, a za 6 je raspisana tjeralica. Vr{e
pretres stanova i oduzimaju oru`je onima koji imaju dozvolu izdatu od jedinice.
Rukovodstva SDA preduzima mere radi pridobijanja stare{ina JNA muslimanske
nacionalnosti za svoju budu}u armiju, obe}avaju}i im sigurnu egzistenciju. Svim organima
MUP-a BiH nalo`eno je da od uniformisanih lica, posebno onih sa srpskim obele`jima koji
se kre}u po teritoriji ove republike oduzimaju oru`je neuva`avaju}i potvrde komandi JNA o
pravu na no{enje oru`ja. Svim SJB BiH upu}en je telegram da ne uru~uju pozive za
mobilizaciju, a da }e protiv svih koji to ~ine biti pokrenute disciplinske i druge mere
odgovornosti.
U Hercegovini pripadnici HDZ i dalje intenzivno prikupljaju podatke o aktivnosti jedinica
JNA.
Na teritoriji op{tine ^apljina i Prozor nastavlja se naoru`avanje paravojnih formacija i
ispoljavaju antiarmijsko, antisrpsko i antijugoslavensko raspolo`enje.
MNO i [TO Makedonije vr{i pripreme za obezbedjenje dr`avne granice u slu~aju da se JNA
povu~e iz ove republike. Organi MUP nastavljaju sa prikupljanjem podataka o snagama JNA
koje sada obezbedjuju granicu.
Na skupu odr`anom u domu sindikata u Beogradu ve}ina gradjana zapadne Slavonije je
istakla da JNA nije kriva zbog povla~enja stanovni{tva i jedinica TO sa ovog podru~ja, ve} da
uzroke za to treba tra`iti u neslozi medju rukovodstvom i njihovoj medjusobnoj borbi za vlast.
Raspolo`enje stanovni{tva na teritoriji Knina i {ire prema Armiji i dalje se uslo`ava zbog
poznatih stavova o povla~enju JNA sa teritorije Krajina. Pojedinci ve} imaju nameru da se
usele u vojne stanove u zgradi koja se uskoro zavr{ava za potrebe JNA.
Na podru~ju Korduna i Banije situacija je takva da mo`e do}i do organizovanog spre~avanja
JNA da se povu~e sa ovog prostora. Ima indicija da }e ovih dana Arkanovi borci u
uniformama JNA do}i u Bosansko Grahovo sa zadatkom da spre~e prolazak predstavnika UN
u Knin.
U Dvoru na Uni vr{e se pripreme da skup{tina ove op{tine donese odluku o zabrani ulaska
plavih {lemova na podru~ju Banije. Planiraju blokirati most na reci Uni, a prolaz mirovnim
snagama dozvoliti samo u slu~aju njihovog rasporedjivanja na liniji razdvajanja.
170
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 170
Iz kabineta Milana Babi}a svakodnevno se kontaktira sa popom Djuji}em i Vojislavom
[e{eljem ~iji je cilj da se Babi} mora odr`ati na vlasti po svaku cenu.
Alternativa na Kosovu postavlja uslov da jedinice JNA i milicija do 01.03. ove godine napuste
teritoriju ove pokrajine. Posle toga datuma ne garantuje im se sigurnost i ne}e snositi
odgovornost za ono {to Albanci u~ine.
U organizaciji SPO u Knja`evcu i Sokobanji nastavlja se sa antiarmijskom kampanjom koja
je usmjerena na potpuno razbijanje sistema vojne obaveze i mobilizacije i stvaranje {to ve}eg
nezadovoljstva gradjana prema JNA.
Gradski odbor SPO za Beograd doneo je odluku da se formira odbor za obele`avanje devetog
marta i da na ovaj miting ~lanovi stranke dodju naoru`ani.
IV
Jugoslovenskoj krizi svetska javnost i dalje pridaje veliku pa`nju. Centar aktivnosti u
razre{avanju jugoslovenske krize prenosi se na UN.
Najnovije izjave njema~kog kancelara Kola,
207
pona{anje i aktivnosti Austrije i Italije ukazuje
da }e germanski blok nastojati da dovr{i potpuno razbijanje Jugoslavije. S tim u vezi u
Njema~koj se pa`ljivo prati dinamika uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Slovenijom i
Hrvatskom. Nakon priznavanja secesije od strane ~lanica EZ malo je verovatno da }e
evropske dr`ave mo}i da uspe{no pariraju nastojanjima germanskog bloka. [anse za
o~uvanje Jugoslavije i jugoslovenske dr`avnosti bile bi najve}e u okviru OUN pod uslovom
da se sem vojnog UN anga`uju i na politi~kom re{avanju jugoslovenske krize ~ime bi se te`i{te
re{avanja problema premestilo iz Evrope u sedi{te OUN.
Mo`e se o~ekivati sve ve}i pritisak susednih dr`ava (Madjarska, Bugarska, Albanija) s ciljem
zadovoljavanja svojih nekih pretenzija {to bi se u prvo vreme manifestovalo poja~anim
interesom za stvaranje nezavisnih dr`avica na teritoriji Srbije, Makedonije i Crne Gore. Ovo
bi verovatno uslovilo i teritorijalne pretenzije Gr~ke ~ime bi se otvorilo krizno `ari{te, a
posledice bi imale odraza i na {irem prostoru ju`ne Evrope i Sredozemlja. Imaju}i to u vidu
na{a je {ansa da se br`im dogovorom i prihvatljivim rje{enjima iznutra izdaje pred OUN,
izbegne neposredni uticaj germanskog bloka i sa~uva legitimitet dr`avnosti Jugoslavije. Ima
indicija da bi ovakav tok i rasplet prihvatile SAD, Kina i Rusija a verovatno i ve}ina ~lanica
OUN.
Sa informacijom upoznati celokupan sastav.
K O M A N D A N T
general-major
Ratko Mladi}, v.r.
M.P.
208
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 8.
171
207
Helmut Kohl.
208
Okrugli pe~at: Komanda 9. korpusa.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 171
67
1992., sije~anj 29.
Sarajevo
Dopis Komande 2. vojne oblasti Komandi 9. i 10. korpusa JNA o kr{enju primirja i ru{enju
katoli~ke crkve u selu [kabrnja
Komanda 2. vojne oblasti
Int. Br. 25/142-138
29. 01. 1992. godine
Pregled navodnog kr{enja
primirja, dostavlja.-
Komandi: 9. i 10. korpusa
Veza: na{ akt br. 25/142-32 od 13. 01. 1992. g.
Iz kabineta saveznog sekretara za NO primili smo pregled navodnog kr{enja primirja tokom
28. 01. 1992. g. Iz pregleda, kojeg je SSNO-u dostavio Glavni sto`er HV, na{e jedinice
naru{ile su primirje u dva slu~aja:
dana 28. 01. 1992. g. u 10,20 sati minirana i dignuta u zrak katoli~ka crkva u s. [kabrnja
(Zadar),
dana 28. 01. 1992. g. u 09,10 do 15,40 sati povremeno je otvarana vatra iz PAT 20 mm
prema polo`ajima HV u rejonu Gospi} i Ogulin.
Ispitajte navode Glavnog sto`era, u zoni svoje odgovornosti, i dostavite nam izvje{taj kako
bismo ga mogli prosljediti kabinetu saveznog sekretara za NO.
Prema prekr{iocima preduzmite najenergi~nije mjere u skladu sa na{im naredjenjem int. br.
25/142-44 od 16. 01. 1992. g.
Predsjednik komisije
pukovnik
Radovan Ili}
M.P.
209
M.P.
210
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
172
209
Prijemni pe~at: 1. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. JUNAK 3798 220, 30. 01. 1992.
210
Prijemni pe~at: Komanda 9. korpusa, int. br. 148-1, 30. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 172
68
1992., sije~anj 29.
[amarica
Izvje{}e Organa bezbednosti Komande 7. OG Organu bezbednosti 10. korpusa JNA o
zarobljenim pripadnicima ZNG-a i MUP-a RH te civilima u zarobljeni~kom logoru u Glini
KOMANDA 7. OPERATIVNE GRUPE
ORGAN BEZBEDNOSTI H I T N O
Str. pov. br. 8-15
29. 01. 1992. godine
ORGANU BEZBEDNOSTI 10. KORPUSA
Na osnovu va{eg telegrama str. pov. br. 5-23 od 26. 01. 92. dostavljamo podatke o
zarobljenim pripadnicima ZNG i MUP RH koji se nalaze u zarobljeni~kom logoru u Glini,
i to:
a)- Pripadnici MUP RH:
1.- VANDELI] Ive DAMIR, rodjen 11. 02. 1968. u Zagrebu, nastanjen u Zagrebu, Ul.
Livadarski put br. 52, pripadnik MUP RH od 1987., zarobljen 12. 09. 1991. u Kostajnici.
2.- VRDOLJAK Pere IVICA, rodjen 07. 11. 1969. u Zagrebu, nastanjen u Zagrebu, Ul.
Mirni Dol br. 5, prip. rez. sastava MUP RH od samog po~etka ratnih dejstava, zarobljen u
Kostajnici 12. 09. 91.
3.- BENETA Ivana MLADEN, rodjen 17. 11. 1951. u Novigradu, SO Zadar, nastanjen u
Dubravi-Zagreb, Ul. @uti Brijeg br. 87a, pripadnik MUP RH od 1974., zarobljen 12. 09. 91.
u Kostajnici.
4.- MILO[I] Antuna STJEPAN, rodjen 03. 10. 1949. u s. Slana, SO Petrinja, nastanjen u
Petrinji, Ul. V. Vlahovi}a br. 7/35, pripadnik rez. sastava MUP RH od 07. 09. 91., zarobljen
25. 09. 91. u Petrinji.
5.- MLA\ENOVI] Mate MIJO, rodjen 09. 05. 1949. u s. Maja, SO Glina, nastanjen u
Petrinji, Ul. Naselje BPO br. 2/6, zarobljen 28. 09. 91. u Petrinji.
6.- OBAJIN Mije IVAN, rodjen 15. 04. 1962. u Slunju, nastanjen u Slunju, Ul. @. ]ui}a br.
24, pripadnik MUP RH od 26. 07. 91., zarobljen 17. 11. 91. u s. Pi{tenik, SO Slunj.
7.- G. @., rodjen u s. Saborsko, SO Ogulin, gde i stanuje, zarobljen 19. 11. 91. u s. Grabovac.
Dosada{nji podaci o njemu ukazuju da je po~inio niz te{kih zlo~ina protiv civilnog
stanovni{tva.
8.- KOTARAC Ivice MARIO, rodjen 16. 11. 1972. u Sisku, nastanjen u Petrinji, Ul.
Vinogradska br. 38, pripadnik MUP RH od 31. 10. 91., zarobljen 13. 11. 91.
9.- PO@EGA Dane SLAVKO, rodjen 01. 01. 1955. u Slunju, nastanjen u Zagrebu, Ul.
Radni~ka br. 65, pripadnik MUP RH od 10. 11. 91., zarobljen 15. 12. 91. u s. Lumbarednik,
SO Slunj.
b) Pripadnici ZNG RH:
1.- UDOV^I] Josipa DAVOR, rodjen 07. 11. 1970. u Zagrebu, nastanjen u Zapre{i}u, Ul.
Dra{kovi}eva br. 45, u ZNG RH od 05. 08. 91.; zarobljen 12. 09. 91. u Kostajnici.
173
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 173
2.- TAHIROVI] Ilmije AHMET, rodjen 12.10.1965. u Susedgradu, nastanjen u Zagrebu,
Ul. Planinarsko naselje br. 11, pripadnik ZNG RH od 05. 08. 91., zarobljen 12. 09. 91. u
Kostajnici.
3.- VUKSANOVI] Andrije \URO, rodjen 11. 04. 1967. u s. Babina Greda, nastanjen u
@upanji, s. Kova~i}i br. 48, u ZNG RH od 16. 08. 91., zarobljen 12. 09. 91. u Kostajnici.
4.- STARJE^I Stjepana ZORAN, rodjen 16. 02. 1972. u Zapre{i}u, nastanjen u Zapre{i}u,
Ul. Lu`ni~ka br. 27, u ZNG od 05. 08. 91., zarobljen 12. 09. 91. u Kostajnici.
5.- BO@I] Stjepana @ELJKO, rodjen 13. 12. 1968. u Zagrebu, nastanjen u Zagrebu, Ul.
Jambri{kov breg br. 1, u ZNG od 05. 08. 91., zarobljen 12. 09. 91. u Kostajnici.
6.- [UBERT Stjepana DARIO, rodjen 23. 11. 1970. u Pakracu, nastanjen u Lipiku, Ul. V.
Bakari}a br. 3, u ZNG od 05. 08. 91., zarobljen 12. 09. 91. u Kostajnici.
7.- KU^KO Andrije JOSIP, rodjen 02. 11. 1967. u Bo. Gradi{ci, nastanjen u s. Antunovac,
Ul. M. Tita bb, u ZNG od 05. 08. 91., zarobljen 12. 09. 91. u Kostajnici.
8.- HERCIGONJA Dragutina VLADIMIR, rodjen 23. 04. 1970. u Klanjcu, nastanjen u
Leni{}e br. 50, Tuhelj, u ZNG od 19. 06. 91., zarobljen 12. 09. 91. u Kostajnici, od 21. 03.-
19. 06. 91. bio je pripadnik MUP RH.
9.- ERDELI] Stjepana DRA@EN, rodjen 05. 10. 1970. u s. Bre`ice, SO Klanjec, nastanjen
u Kumrovcu, Ul. Ravno Brezje br. 74, u ZNG od 19. 06. 91., zarobljen 12. 09. 91. u
Kostajnici.
10.- SEKI] Franje ZORAN, rodjen 02. 10. 1969. u s. Pe}ine, SO Novi Travnik (Pucarevo),
u ZNG od 05. 08. 91., zarobljen 12. 09. 91. u Kostajnici.
11.- TURI] Josipa TON^I, rodjen 19. 11. 1954. u Karlovcu, nastanjen u Splitu, Trg
Oslobodjenja br. 43, pripadnik vojne policije ZNG od 01. 07. 91., zarobljen 09. 09. 91. na
cesti Vojni}-Tu{ilovi}.
12.- JAKLOVI] Stjepana DAVOR, rodjen 08. 04. 1973. u Zagrebu, nastanjen u Zagrebu,
Ul. Gandijeva br. 3, u ZNG od 05. 08. 91., zarobljen u Kostajnici 30. 08. 91.
13.- IBRI[IMOVI] Petra SINI[A, rodjen 16. 08. 1969. u Splitu, nastanjen u Splitu, Ul.
Tijardovi}eva br. 10, u vojnoj policiji ZNG od 04. 09. 91., zarobljen 09. 09. 91. u Vojni}u.
14.- ^A^I] Bogumira JOSIP, rodjen 19. 03. 1944. u Petrinji, nastanjen u Petrinji, Ul.
Gajeva br. 119, u ZNG od 05. 08. 91., zarobljen 21. 09. 91. u Petrinji.
15. \UN\U[ Stjepana DRAGUTIN, rodjen 03. 07. 1951. u s. Pu{}ine, SO ^akovec,
nastanjen u Bitolju, Ul. N. Fundoli br. 13/49, u ZNG od 20. 08. 91., zarobljen 08. 09. 91.
u Kostajnici. Od 1969. do oko 1989. g. bio je mladji oficir u Bitolju.
16.- PRI[EK Mate BORIS, rodjen 29. 08. 1964. u Sisku, nastanjen u Petrinji, Ul. Gajeva br.
120, u ZNG od 31. 08. 91., zarobljen 20. 09. 91. u Petrinji.
17.- TURUDI^ Franje IVAN, rodjen 23. 10. 1967. u Sinju, nastanjen u Sinju, Vrlika bb, u
ZNG od 24. 01. 91., zarobljen 30. 08. 91. u Kostajnici.
18.- VESELI] Mije DAVORIN, rodjen 28. 09. 1964. u Mu`ilov~ici, Sisak, nastanjen u
Kutini, Ul. Vinogradska br. 108, u ZNG od 28. 09. 91., zarobljen 08. 10. 91. u s. Bestrma.
19.- VERTU[ Stjepana DARKO, rodjen 30. 07. 1959. u Zagrebu, nastanjen u Zagrebu, Ul.
M. Gupca br. 8, u ZNG od 03. 10. 91., zarobljen 30. 10. 91. u s. Slana, SO Glina.
20.- MAKOVI] Ivana @ELJKO, rodjen 15. 11. 1951. u V. Gorici, gde i stanuje, Cvjetno
naselje br. 13, u ZnG od 03. 10. 91., zarobljen 30. 10. 91. u s. Slana, SO Glina.
21.- OBAJDIN Ivana IVAN, rodjen 13. 08. 1955. u s. Podmelnica, SO Slunj, gde i stanuje
kbr. 21, u ZNG od 20. 10. 91., zarobljen 19. 11. 91. u Plav~a Dragi.
22.- OBAJDIN Josipa MIJO, rodjen 19. 09. 1956. u Slunju, nastanjen u Slunju, Podmelnica
57, u ZNG od 20. 10. 91., zarobljen 18. 11. 91. u Plav~a Draga.
174
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 174
23.- HODAK Mile MATE, rodjen 02. 05. 1954. u s. Smoljanac kbr. 19a, SO T. Korenica,
zarobljen 14. 12. 91. u Kordunskom Ljeskovcu.
24.- [PEHAR Tome JURE, rodjen 25. 12. 1935. u s. Rastova~a kbr. 10, SO T. Korenica,
zarobljen 14. 12. 91. u Smoljancu.
25.- MEJA[KI Dragutina VLADIMIR, rodjen 05. 09. 1939.. u s. Vu~jak, SO Karlovac,
nastanjen u Karlovcu, Ul. Tu{kanova br. 18, u ZNG od 23. 09. 91., zarobljen 23. 12. 91. u
Turnju.
26.- PO@EGA Jure NIKOLA, rodjen 03. 02. 1967. u Slunju, nastanjen u G. Popovac br. 1,
SO Slunj, u ZNG od 25. 08. 91., zarobljen 19. 12. 91. u G. Popovcu.
27.- PLE[E Ivana SLAVKO, rodjen 23. 05. 1972. u ^emerovcu br. 221, SO Slunj, u ZNG
od 17. 11. 91., zarobljen 22. 12. 91. u ^emerovcu.
c) Civili:
U zarobljeni~kom logoru nalazi se i 20 zarobljenih civila.
Pitanje nadle`nosti u vezi sa zarobljeni~kim logorom u Glini jo{ uvek je neprecizirano, pa
molimo da se to re{i za ubudu}e. U zatvoru zarobljeni~kog logora trenutno se nalazi i 45 lica
(AVL, vojnici, v/o i civili) koji su po~inili krivi~na dela.
Na osnovu naredjenja k-de 10. K dana 31. 01. 92. u Petrinji }e se odr`ati sastanak na kome
}e, izmedju ostalog, biti postavljeno i pitanje razmene navedenih zarobljenika.
P.O. NA^ELNIKA
zastavnik I klase
Radisav Nikoli}, v.r.
M.P.
211
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 596.
69
1992., sije~anj 30.
Gra~ac
Izvje{}e Komande 9. mtbr Komandi 8. OG o rezultatima provedene analize psiholo{kog
stanja pripadnika brigade koji pokazuju nezadovoljstvo i pad morala
KOMANDA 9. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 88-1 STROGO POVERLJIVO
30. 01. 1992. godine
Analiza psiholo{kog stanja
ljudstva, dostavlja.- KOMANDI 8. OG
175
211
Prijemni pe~at: Brzojav br. 1827, 29. 01. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 175
Brigada je u neposrednim borbenim dejstvima skoro 4 meseca, u veoma slo`enim borbenim
i vremenskim uslovima. Svakodnevnim i planskim anga`ovanjem psihologa i organa komandi
bataljona i komande brigade, vr{ena je psiholo{ka procena ljudstva i vr{en je uticaj na uzroke
i indikatore koji su negativno uticali na b/g jedinica.
Sve preduzete mere ja~ale su borbeni moral, {to se pozitivno odra`avalo na postignute uspehe
brigade.
Psiholo{ka procena vojnika, stare{ina i kolektiva bazirana je na primeni op{teprihva}enih
metoda psihodijagnosti~ke procene (standardizovani intervjui, sociometrija, testovi li~nosti i
sposobnosti, grupni razgovori i sli~no).
Na osnovu dnevnih procena i obrade svih prikupljenih podataka, do{li smo do zapa`anja i
pokazatelja o trenutnom psiholo{kom statusu i kvalitetu ljudstva 9. mtbr, od kojih izdvajamo
najbitnije.
1.- Mentalni status i zdravlje ljudstva:
Usled dugotrajnog boravka u ratnim uslovima (stresogeni uslovi) u poslednje vreme u sve
ve}oj meri i izra`enije se pojavljuju manifestacije naru{enog mentalnog statusa i zdravlja
ljudstva (od kojih kod pojedinca i trajnije prirode):
anksiozna stanja (poreme}aj funkcije sna i uspavljivanja, apetita, nesanica i poreme}aj
drugih hormi~kih funkcija, enurezis, tremor ruku). Uvidom u zdravstvenu dokumentaciju
uo~enih pojedinaca, do{lo se do saznanja da su ispoljena stanja rezultat boravka u stresogenoj
i traumatiziraju}oj situaciji;
neurosteni~ne tegobe i smetnje (~esta i patolo{ka razdra`ljivost, agresivnost, sr~ane
palpitacije i poreme}aji funkcija drugih organa). Primetno izra`enije kod stare{ina, koja se
o~ituje kroz naru{avanje odnosa u kolektivu i ima negativnog odraza na RiK;
psihosomatske manifestacije kod pojedinaca;
psihopatske manifestacije ispoljene kroz patolo{ku agresivnost u odnosu na ljude i
okolinu i nemogu}nost uspostavljanja kontrole nad sopstvenim pona{anjem (uni{tavanje
stvari i predmeta, nasrtaji i poku{aj tu~e, nekontrolisana upotreba li~nog naoru`avanja) i
gubitak dubokog (normalnog) emocionalnog reagovanja i do`ivljavanja;
u domenu pojedina~nog histeri~ne manifestacije (gubitak mo}i govora, naru{ena
osetljivost i koordinacije pokreta pojedinih delova tela i sli~no);
u nekoliko slu~ajeva registrovano je prisustvo tabletomana i narkofila. Pove}ano je
konzumiranje alkohola vojnika i stare{ina;
pojava psihoti~nih stanja nije uo~ena;
sa aspekta statusa psihi~kih funkcija (pa`nja, pam}enje, opa`anje, razmi{ljanje...) uo~ena je
preoptere}enost i preokupiranost ljudstva dugotrajnim boravkom u ratnim uslovima. Usled
pove}anih i dugotrajnih psihofizi~kih napora i okupiranosti jednom vrstom informacija
(stalno i{~ekivanje napada borbe, istovetno obavljanje svakodnevnih du`nosti i obaveza),
kao i usled naru{enog dnevno-no}nog ritma (ciklodijalni ritam) uo~en je poreme}aj pa`nje u
smislu smanjenja budnosti, ~ak i u situacijama opasnosti po `ivot (spavanje na polo`ajima i
du`nostima, neuo~avanje promena na boji{tu, nemogu}nost selekcije bitnog od nebitnog).
Razmi{ljanja, medjusobni razgovori i komunikacija izmedju ljudi svedena su prete`no na
dimenziju rata (komentarisanje o borbi).
Dakle, postoje}a napetost i optere}enost se ne prevladava, opu{tanja i relaksacije nema, ~ak
ni u uslovima kada za to ima uslova.
Celokupna ova analiza mentalnog statusa i zdravlja dana je na osnovu opservacije psihologa i
sanitetskih organa bez stru~ne konsultacije i uvida neuropsihijatra (ne sleduje po formaciji).
176
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 176
2.- Motivacija:
Zbog objektivnih okolnosti i subjektivnih slabosti svih nivoa RiK-a (uklju~uju}i posebno i
najvi{e vojno rukovodstvo) u ovom trenutku ocenjujemo da je do{lo do rapidnog pada
motivacije i spremnosti za dalje izvr{avanje zadataka.
Uzrok ovog pada motivacije le`i u nezadovoljstvu vojnika i stare{ina. To nezadovoljstvo je
bazirano na slede}im ~injenicama:
Ose}aj i uverenje da se ne vodi dovoljno brige o ljudima. Negativne valence od strane
vojnika i stare{ina upu}une su mahom prema vi{im nivoima RiK-a (OG, korpusi, VO,
SSNO), medjutim, psiholo{ki posmatrano dolazi do obrtanja i projekcije agresije prema
ni`im nivoima RiK-a te u tom smislu imamo i pojave neargumentovanog i nekriti~nog
odbacivanja i neuva`avanja autoriteta stare{ina na ni`im nivoima (komanda bataljona i
komanda brigade);
Neravnopravni status sa drugim vojnicima i stare{inama van rati{ta (kori{}enje godi{njih
odmora, odsustva, re{avanje statusnih pitanja i sli~no);
Nedovoljna opremljenost i popunjenost jedinica ljudstvom i materijalnim sredstvima;
Nedovoljna informisanost vojnika i stare{ina:
Stalno prisutna tenzija kod vojnika i stare{ina o skorom odlasku i smeni jedinice, koja je
prisutna od sredine decembra 1991. godine (potpisivanje peticija, kolektivno odbijanje hrane,
odredjivanje datuma postavljanje uslova, zahtevi za ~estim razgovorima sa stare{inama vi{ih
nivoa i sli~no) sada poprima zabrinjavaju}e oblike kulminacije (trenutno je u trendu glasina
i ~vrsti zahtev da se smena jedinica obavi do 10. februara 1992. godine). Ima indicija da bi
se i pojedine stare{ine zbog svega napred navedenog solidarisale sa vojnicima, {to bi posebno
opteretilo i onako napetu situaciju i{~ekivanja;
jednoli~na ishrana.
Zbog nedostataka trajnijih osnova borbenog morala, a u atmosferi i{~ekivanja mirovnih snaga
i smene jedinica, postoji opasnost da ako do toga ne dodje, a u slu~aju nametnute borbe
(prekid primirja) motivacija bi bila bazirana na pukoj ~injenici borbe za goli `ivot (nedostatak
dubljih smisaonih celina i svrhe borbe bio bi poguban za jedinicu).
3.- Medjuljudski odnosi i kohezivnost kolektiva:
Istra`uju}i ovaj kvalitet `ivljenja do{li smo do saznanja da je u poslednje vreme do{lo do
promena i na ovom planu.
Dodu{e nije registrovano postojanje zna~ajnijih vidova naru{avanja medjuljudskih odnosa, ali
je primetno slede}e: otpust decembarske partije vojnika i popuna jedinica novim ljudstvom,
kao i vreme potrebno za njihovo prilagodjavanje, uklapanje u kolektiv (navikavanje na ratne
uslove) s jedne strane, i, s druge strane, sve ~e{}a pojava pojedinaca sklonih neuroti~nim
oblicima reagovanja (verbalna agresivnost, sni`en prag tolerancije u odnosu na konfliktne
situacije) doprineli su da dodje do izvesnog slabljenja kohezivnost kolektiva.
Nije uo~ena pojava odbacivanja mladih vojnika od strane starijih, ali je, kad su oni u pitanju,
primetno izvesno njihovo u`ivljavanje u ulogu heroja i junaka i u skladu sa tim njhovo jasno
distanciranje od svih onih koji nisu bili zajedno sa njima za vreme izvodjenja borbenih
dejstava. U tom smislu isti taj odnos ispoljavaju i prema novoprido{lim stare{inama.
Ima pojava vojnika koji se name}u kao lideri i zvezde i heroji koji u odsustvu
rukovodjenja i komandovanja ni`ih nivoa imaju negativan uticaj na kolektive, a ni`e stare{ine
to ~esto toleri{u u znak zahvalnosti za uspe{na dejstva. ^esta tolerisanja ovakvih li~nosti
dovodila je do te`ih oblika naru{avanja reda i discipline.
177
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 177
Ocenjujemo da je stepen uzajamne povezanosti i solidarnosti vojnika i komandira vodova i
~eta (osim u pojedina~nim slu~ajevima) veliki, a veoma mali prema komandama bataljona.
Ovo ima za posledicu da neke komande bataljona ne ostvaruju u potpunosti funkciju RiK-a.
Ukazujemo da je pove}an broj krivi~nih dela i disciplinskih mera i kazni vojnika i stare{ina.
Interesantno je ista}i da su stare{ine ogor~ene na rad vojnog pravosudja zbog neadekvatnog
odnosa iz ve} poznatih razloga.
Te`ih oblika maltretiranja nema.
Z a k l j u ~ a k:
Analiziraju}i trenutno psiholo{ko stanje ljudstva brigade, a polaze}i od realno postoje}ih
~injenica i do sada nau~no priznatih i verifikovanih saznanja o uticaju du`ine vremena
provedenog u konfliktno-stresogenoj situaciji zaklju~ujemo da, kada je re~ o sposobnosti
podno{enja pove}anih psihofizi~kih napora, je dostignut gornji prag tolerancije.
P r e d l o z i:
1.- Obezbediti prisustvo neuropsihijatra radi efikasnijeg opa`anja, trija`e i adekvatnijeg
tretmana svih karakteristi~nih slu~ajeva (nekoliko puta tra`ena popuna, ali bez rezultata).
2.- Omogu}iti izvla~enje ljudstva iz zone borbenih dejstava, radi odmora i saniranja do sada
uo~enih negativnosti.
Prilog: Podaci sanitetske slu`be
VD/RG
KOMANDANT
p o t p u k o v n i k
Mom~ilo Mom~ilovi}, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6019.
70
1992., sije~anj 30.
Ilok
Rje{enje Komande grada Iloka o imenovanju Milovana Buhe za direktora DP Razvitak iz
Iloka
J N A
K O M A N D A
G R A D A I L O K A
br. 4-28
30. januara 1992. g.
Na osnovu ukazane potrebe Komanda grada Ilok donosi,
178
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 178
R E [ E N J E
1.- Imenuje se za direktora DP Razvitak Ilok BUHA MILOVAN iz Novog Sada, Bra}e
Dronjak br. 6/16, broj li~ne karte 303452 SUP Novi Sad.
2.- Ovla{}uje se da BUHA MILOVAN uz odobrenje ove komande mo`e odredjivati lica na
odgovorne du`nosti u preduze}u.
3.- Odobrava se imenovanom da usaglasi normativna i druga akta u vezi poslovanja
preduze}a.
4.- Ovo re{enje je privremenog karaktera i va`i do opoziva.
TV/DT
K O M A N D A N T
pukovnik
Milan Beli}, v.r.
M.P.
212
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 305.
71
1992., sije~anj 31.
Vrhovine
Izvje{}e Komande IG grupe Osvetnik Komandi 2. li~ke brigade o miniranju ceste te
napadu, zauzimanju i ~i{}enju zaseoka Zabare i Bu`ak
KOMANDA IG OSVETNIK VOJNA TAJNA
Dana 31. 01. 1992. god. STROGO POVERLJIVO
Vrhovine
KOMANDI 2. li~ke brigade
VRHOVINE
Dana 31. 01. 1992. god. izvi|a~ko-diverzantska jedinica Osvetnik dobila je zadatak da
izvr{i izvi|anje {irog rejona Dabar posebno obra}aju}i pa`nju na zaseoke Zabare i Bu`ak a
gdje ustanoviti dali usta{e i dalje vr{e dovodjenje svojih snaga u te zaseoke.
Druga grupa na ~elu sa dobrovoljcem Nikoli}em izvidjala je pravac prema Letincu
severozapadno od Dabra oko 2 km u rejonu Rape sa zadatkom izviditi pokrete usta{a iz
pravca Letinca prema Smol~i} uvali i na najpogodnijem mestu izvr{iti miniranje tj.
zapre~avanje ceste protivtenkovskim minama. Ova grupa je uspe{no izvr{ila izvidjanje i
miniranje ceste iz pravca Letinca prema Smol~i} uvali gde je u 7,45 nai{ao kamion pun usta{a
na PT minu i ceo kamion podigao u vazduh. Tom prilikom poginulo je 4 usta{a i 8 ranjenih.
179
212
Okrugli pe~at: JNA, Komanda grada Iloka.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 179
Prva grupa je oko 11,50 iz rejona Zabara ga|ana snajperskom vatrom i tom prilikom je ranjen
jedan pripadnik grupe Osvetnik. Oko 12,00 ~asova na polo`aj jedinica u Dabru po~ele su
da padaju granate iz haubica 105 mm iz pravca Letinca i minobaca~ke granate iz pravca
Smol~i} uvale. Ocenjuju}i situaciju odlu~io sam da izvr{im upad u zaseok Zabare sa ciljem
uni{tavanja usta{kih snaga i zauzimanjem tog zaseoka. Borbe su vodjene sve do 15,30 gde
smo kona~no zauzeli zaseok Zabare i Bu`ak i tom prilikom naneli te{ke gubitke usta{ama u
ljudstvu.
Cenimo a po izve{taju sa prislu{nog centra da je u Zabarama poginulo 16 usta{a 9 ranjenih i
nekoliko mrtvih civila. Zaseok Zabare je usled dejstva raketnih baca~a i filansera 90 mm
zapaljen. Oko 16,30 usta{e su jakom minobaca~kom vatrom {titili svoje preostale snage i
izvr{ile izvla~enje mrtvih i ranjenih iz rejona Zabara. Grupa Osvetnik se oko 16,45 povukla
posle detaljnog ~i{}enja zaseoka Zabare i Bu`ak u rejon Bobi}a.
Grupa je brojala u izvr{enju zadataka 9 boraca i 3 vodi~a iz Dabra, ovom prilikom isti~emo
da je do{lo do velikog kukavi~luka ~ete Dabar kao i ne efikasnog ga|anja lanserima 128 mm
gde je moglo do}i do pucanja po na{im jedinicama zbog slabe obu~enosti. Levo i desno krilo
na{e grupe ostalo je neza{ti}eno tako da smo jedva uspeli da se izvu~emo iz ovih zaseoka.
Usta{e su tukli polo`aje haubicama 105 mm, i minobaca~ima 82 od 14,00-15,30. U ovim
borbama grupa Osvetnik imala je jednog ranjenog, moral ostalih pripadnika je poljuljan zbog
la`nih informacija i prikazivanja borbe od strane ~ete Dabar i grupe dobrovoljaca sa Ozrena.
Smatram da pripadnici diverzantsko-izvidja~ke grupe ne `ele da u~estvuju u borbi sa ili
sadejstvom sa drugim jedinicama zbog la`nog izve{tavanja i pripisivanja na{ih zasluga
drugima. Bez obzira na sve diverzantsko-izvi|a~ka grupa Osvetnik ostaje uz narod Like i oti}i
}e samo kad to bude tra`io narod Like.
M.P.
213
KOMANDIR OSVETNIKA
k a p e t a n
Stan~e Jovanovi}, v.r.
M.P.
214
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
72
1992., sije~anj 31.
Dopis na~elnika tehni~ke slu`be 329. okbr podre|enim postrojbama o uo~enim
nepravilnostima u ~uvanju streljiva i kori{tenju akumulatora
Komanda 329. okbr VOJNA TAJNA
Pov. br. 5-34 POVERLJIVO
Dana 31. 01. 1992. g.
180
213
Prijemni pe~at: Komanda 2. li~ke brigade, str. pov. br. 225-1, 01. 02. 1992.
214
Okrugli pe~at: Komanda 2. li~ke brigade.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 180
Nepravilno ~uvanje municije
i odr`avanje akumulatora,
informaciju dostavlja.- KOMANDI 5 pb
Obilaskom jedinica uo~ene su brojne nepravilnosti u ~uvanju municije i odr`avanju i
kori{}enju akumulatora.
1. Municija preko 1 b/k se ~uva neobezbedjena, slo`ena po ku}ama, {upama pa ~ak i napolju
po dvori{tima nepokrivena i izlo`ena atmosferskim padavinama. Za tu municiju nemaju
komandiri nikakvu evidenciju ni o vrsti ni o koli~ini, {to stvara mogu}nost otudjivanja, kradje
ili zaboravljanja u slu~aju promene borbenog polo`aja.
2. Sa svih m/v se koriste akumulatori za osvetlenje po ku}ama, {to vrlo negativno deluje na
kapacitet akumulatora i smanjuje vek kori{}enja, a ~esto i do pra`njenja akumulatora i ispod
dozvoljenog kapaciteta. Takvo pra`njenje akumulatora, pored toga {to ~ini vrlo nepouzdanu
mogu}nost za startanje m/v u datom momentu, dovodi i do deformacije unutra{njih plo~a
akumulatora i trajnog o{te}enja akumulatora.
Iz tenkova T-55 i OT M-60 kablovima se provode `ice do ku}a i po 30-40 m daleko i takvi
izvodi su postavljeni na 90% ovih sredstava.
Pored sada{njih obja{njenja da su ove vrste akumulatora deficitarni i da se ovakve pojave ne
smiju tolerisati, najgore od svega je {to se to ~ini uz suglasnost komandira i oni brane tu
pojavu da ljudi moraju imati osvetljenje, pa makar i na taj na~in.
Upozoravamo komandante da preduzmu mere da se ovi propusti otklone i da se reguli{e da
u budu}e ne dodje do ovakvih pojava.
K[/MN
NA^ELNIK TEHNI^KE SLU@BE
Potpukovnik
Kemal [ibi}, v.r.
M.P.
215
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 2355.
73
1992., sije~anj
Informacija o sastanku u Glavnom {tabu TO RSK na kojemu se raspravljalo o stanju u
Zonskom {tabu TO Lika
I N F O R M A C I J A
Sastanak je odr`an u {tabu ... oko 21. 1. 1992. god.
181
215
Okrugli pe~at: Komanda 329. oklopne brigade.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 181
Sastanku su prisustvovali:
Komandant TO RS Krajine puk. Kasum Du{an,
[tab TO Krajine, puk. Pupavac,
216
Na~elnik {taba za organizaciono-kadrovske poslove, Radulovi} Sava,
Komandant III OZ, Vujaklija,
217
Komandant II operativne grupe ^uk Djuro,
Komandant Zonskog {taba za Liku, pukovnik Orli} Rade te potpukovnik Laketi}.
218
Rasprava je bila o:
mobilizacijskoj strukturi, borbenoj gotovosti, problemi pozadine i obezbedjenja, moralno-
politi~ko stanje u jedinicama, reformiranje op{t. {tabova, komandi jedinica i prostornih
struktura, koordinacije i sadejstva jedinica, zabrana rada politi~kih stranaka, informisanje
jedinica u borbi, a`uriranje podataka, odlaganje ratne arhive, uspostavljanje veza, materijalna
situacija.
U diskusiji je bio naj`e{}i puk. Orli}.
Pojavljuju se veliki problemi oko ubacivanja teroristi~kih grupa, gdje Zonski {tab nema
nikakvu kontrolu, ~ak ni na rubnim linijama odnosno prvim vatrenim linijama. Op{te je
nesredjena situacija {to se ti~e sme{taja, prehrane i tko snosi tro{kove po pitanju toga.
Orli} naro~ito kritikuje majora Cvjeti~anina
219
kao ~ovjeka, gdje on ne ulazi u njegove
profesionalne sposobnosti, ali zamjera kako je mogao do}i na tu funkciju a da ga postavi
civilno lice. Ne mo`e da shvati kako je on mogao pored svih intervencija, od strane Orli}a,
na vi{im instancama, da uspostavi kontrolu potro{nje goriva, kretanje njihovih osoba
Zonskog {taba samo na podru~ju gdje je kompetentan, zabrana vo`nje avionima oficira Z[.
Neshvatljivo mu je da na sastanku kojeg je Cvjeti~anin odr`ao 28. 12. 91. godine prisustvuju
~lanovi 6. operativne grupe, predsjednik op{tine i {taba teritorijalne odbrane, a da nije pozvan
nitko iz Z[.
Kada se formirao Z[ svi prisutni su prihvatili, predstavnici op{tina Korenica, Gra~ac,
Lapac, da bi se nakon 2-3 dana javio Babi}
220
i bio otvoreno protiv toga.
Nikakve kontakte nemaju sa Kninom, do pred par dana kada je posjeta izvr{ena od njih u
Knin, gdje se sada ponekad razmjeni telefonska veza, ali ne u dovoljnoj mjeri.
Op{te moralna i politi~ka situacija u jedinicama je nezadovoljavaju}a. Ljudi se ne odazivlju
na mobilizaciju, bje`e na polo`aje, vlada totalna neinformisanost, a ako jeste onda je
jednostrana, pojavljuju se velike kradje i plja~ke, paljenje vikendica i ku}a.
Zonski {tab uop{te nema razradjen ratni plan, niti planove obezbedjenja vitalnih objekata
od posebnog zna~aja, sem op{tinskog {taba Gra~ac. Sa Pla{kim su veliki problemi. Nema
nikakve koordinacije niti PTT veza. U Pla{kom je problem 145. brigada.
Koordinacija Zonskog {taba sa SUP-om, Op{tinom, Crvenim krstom, CZ samo koliko je
kome potrebno.
Major Malobabi}
221
se osvrnuo samo na problem komunikacije, da je nastojao {to vi{e
pribaviti tehni~kih sredstava, ali je to nemogu}e u toj mjeri, jer sredstava nema i da je
nemogu}e svakom selu i zaseoku dati radio stanicu.
182
216
Milo{.
217
Rade.
218
Vjerojatno je rije~ o pukovniku Leki} Draganu, pomo}niku na~elnika Glavnog {taba TO RSK.
219
Milutin.
220
Milan, predsjednik RSK.
221
Milan.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 182
Kasum mu odgovara, dali on zna i shvata da je najve}i dio tih sredstva proizvodjen u
Hrvatskoj, ali da }e ne{to sredstava do}i iz vana koja su naru~ena i da su neka ve} do{la.
Kasum prelazi na vojne probleme te da mu je nejasna odgovornost pojedinih ljudi u
{tabovima, da kako tuma~e kada iz op{tine Gra~ac doti~ni naru~uje 30.000 metaka za
[korpiona kada ih na ovom ~itavom prostoru ima oko 20 komada. Zatim je bilo dosta
govora oko materijalnog polo`aja i finansiranja.
Pukovnik ]uk Djuro, rekao je da se na ovom sastanku ne djele na stranke niti na politi~ka
opredjeljenja nego da svi moraju imati jedan cilj, a to je odbrana od neprijatelja.
Koliko je upoznat i koliko zna, na Li~kom podru~ju vlada totalna neorganizovanost,
jedino podru~je koje je kompletno obuhva}eno sa vojnom komandom i koja je u punoj
koordinaciji je podru~je Banije i Korduna, po~eti od {tabova, [TO, Zonskih {tabova itd.
zamjera Marti}u
222
i Babi}u za{to ovo podru~je i njih nisu posjetili, a na Baniji i Kordunu su
bili ve} dva puta, i za{to bi oni bili manje interesantni od ovih drugih. Neshvatljivo je da u
Lici nema ni jedna kompletno obu~ena oklopno-tenkovska jedinica sa pe{adijom. Da se ne
govori o obu~enosti rezervnog sastava u rukovanju sa modernijim naoru`anjem, na to se ne
smije ni pomisliti. Za{to je Z[ toliko izolovan. On nema ni{ta niti ga tko {ta pita. Pomo} je
tra`io od Matice iseljenika iz Srbije. Kako na{ komandant mo`e obavljati svakodnevne
poslove kada nema ni automobil za prevoz i kako }e on obilaziti podru~je od 130 km u du`ini
i 60 km u {irini. Napominje da su naro~ito prisutne veze u SUP-u u DB i drugdje te da se
mora znati {ta je u nadle`nosti vojske i {ta njoj pripada. ^etiri mjeseca se formira 6. Li~ka, a
u tom periodu zna se tko je u{ao u taj {tab i da nije ni{ta u~injeno izuzev {to su vodili brigu
o snabdjevenosti gorivom, prehranom i smje{tajem.
Puk. Kasum zatim u zavr{nom izlaganju iznosi da je op{ta situacija dosta nepovoljna. Ali
ono {to je najva`nije uspjeli smo se dogovoriti i imamo jedinstveno mi{ljenje da vojska se ne
povla~i sa ovih podru~ja, {to zna~i da i tehnika i ljudstvo ostaje u Krajini. Posebno se osvrnuo
na mogu}i dolazak plavih {lemova, koju ulogu ima tada policija i njene snage, te da je po
pitanju toga sa Marti}em uspostavljen dogovor, zatim ih naro~ito zbunjuje ta~ka 15 u
Vensovom sporazumu,
223
te da je to dvosmisleno i dvosjekli ma~ i da to ba{ nije prihvatljivo.
[to se ti~e civilne vlasti ona zadovoljava, ali tamo gdje je nema normalno je da }e vojna
policija, vojno sudstvo i vojska intervenisati. Zna se {ta treba da radi SUP odnosno MUP, a
{ta vojska i tko koje kompetencije ima. Njegovo li~no mi{ljenje i stav je da u potpunosti
podr`ava Babi}a, a na liniji Babi}-Milo{evi} do toga je moralo do}i i puno ranije.
224
Sada se
stvari kristaliziraju te pozicije i polo`aj RS Krajina su puno jasnije, {to naravno nama ide u
prilog. Kona~no da RS Krajina zauzme svoj polo`aj i mesto u Saveznim institucijama i da
postaje punopravan ~lan u pregovorima. Milana Marti}a podr`ava kao borca i ~ovjeka, ali {to
se ti~e same podr{ke od strane njega samom Zonskom {tabu ni ta podr{ka ne treba jer kada
nije podr`an od drugih ne treba ni od njega. Naro~ito upu}uje pohvale komandantu Op[TO
iz Benkovca jer je on, ovo o ~em oni pri~aju (uvod u raspravu) ve} odavno sproveo u djelo i
da je sa 180. oklopnom brigadom uspostavio visok nivo koordinacije.
Zonski {tab je pod komandom Republi~kog {taba TO RS Krajine i on nema kome vi{e da
pola`e ra~une, a ne posebno onima manjima i ni`im od sebe.
183
222
Milan, ministar unutarnjih poslova u Vladi RSK.
223
Mirovni plan Cyrusa Vancea.
224
Rije~ je o sukobu oko dolaska mirovnih snaga na okupirano podru~je RH, vidi bilje{ku 198.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 183
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 305.
74
1992., velja~a 2.
Knin
Informacija zapovjednika korpusa, general-majora Ratka Mladi}a o pojavi i stanju
kriminala u komandama i jedinicama 9. korpusa za sije~anj 1992. godine
KOMANDA 9. KORPUSA
Pov. Br. 150-1
01. 02. 1992.
I N F O R M A C I J A
o pojavama i kretanju kriminala u jedinicama i komandama Korpusa u mesecu januaru 1992.
godine
I
U mesecu januaru su stare{ine u jedinicama i komandama i organi krivi~nog progona (vojna
policija i bezbednost), podneli ukupno 182 krivi~ne prijave protiv 225 lica za razna krivi~na
dela. Nakon razmatranja krivi~nih prijava, vojni tu`ilac je po direktivi vojnog tu`ioca OS
SFRJ, 44 krivi~ne prijave protiv 60 lica ustupio vojnim tu`ila{tvima u drugim vojnim
oblastima, jer su po~inioci krivi~nih dela sa tog terena. Vojni tu`ilac je na osnovu podnetih
krivi~nih prijava napisao 89 zahteva za sprovo|enje istrage protiv 105 lica, dok je 49 krivi~nih
prijava protiv 60 lica ostalo nere{eno.
Istra`ni sudija je u toku meseca doneo re{enje o sprovo|enju istrage u 25 predmeta sa ukupno
43 lica. Istraga je pokrenuta protiv 37 vojnika i 6 oficira. Na prvom mestu po obimu
kriminalne delatnosti su i dalje krivi~na dela protiv OS SFRJ a u okviru njih, samovoljno
udaljenje i begstvo iz OS. Javlja se novi oblik ovog krivi~nog dela, a to je begstvo iz OS, koje
traje vi{e od 30 dana samovoljnog boravka van jedinice, odnosno komande. Sve vi{e se
pojavljuje krivi~no delo kra|e oru`ja ili dela borbenog sredstva. U vezi ~injenja krivi~nih dela
po krivi~nim zakonima republika i dalje prednja~e ubistva i te{ke kra|e.
Istra`ni sudija je u mesecu januaru re{enjem odredio pritvor protiv 16 lica, 12 vojnika i 4
oficira.
Istraga je zavr{ena u 21 krivi~nom predmetu protiv 27 lica i nakon toga je u ovim krivi~nim
predmetima vojni tu`ilac podigao optu`nice i sva lica optu`io je za krivi~na dela, za koja je
vo|ena istraga.
II
Pod istragom, zbog sumnje da su u~inili krivi~no delo samovoljno udaljenje i begstvo iz OS
je bilo 12 lica, od toga 11 vojnika i jedan oficir. Za te`i oblik ovog krivi~nog dela je istraga
pokrenuta protiv 10 lica, od toga 9 vojnika i 1 oficir. Te`i oblik ovog krivi~nog dela su u~inili
184
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 184
vojnici iz rez. sastava i oficir iz rez. sastava, a svi su van jedinice boravili preko 30 dana, bez
odobrenja svog pretpostavljenog stare{ine. Ova pojava je sve u~estalija, a sva ova lica su
pripadnici rez. sastava sa teritorije Krajine.
Tako su vojnici iz rez. sastava 221. mrbr i to: Nenad Vukovi}, Mirko Kolund`i} i Zoran ]osi}
van svoje jedinice boravili preko 30 dana a da za to nisu imali odbrenje svog pretpostavljenog
stare{ine. Prilikom ispitivanja kod istra`nog sudije jedan broj ovih vojnika nudi lekarsku
dokumentaciju, koja je neispravna, bez originalnog pe~ata lekara, nepropisno zavedena, a ima
ih takvih koji su lekarsku pomo} zatra`ili kod civilnih lekara, a da za to nisu imali propisnu
uputnicu vojnog lekara.
Karakteristi~an je primer begstva iz OS vojnika na redovnom slu`enju vojnog roka Arifi
Suada i Pockov Vase iz 180. mtbr. Ovi vojnici su iskoristili slu`benu odsutnost svog
komandira voda i onda su napustili polo`aj jedinice u Musapstanu kod Zadra i preko minskih
polja pobegli na polo`aje paravojnih jedinica Hrvatske. Kasnije su u Kosovskoj Mitrovici
li{eni slobode i pritvoreni.
Za begstvo iz OS preko 30 dana je u zakonu predvi|ena kazna najmanje 5 godina ili smrtna
kazna.
Vojni obaveznik i vojnik na redovnom slu`enju vojnog roka mo`e lekarsku pomo} zatra`iti
samo kod vojnog lekara ili ni`e vojnolekarske komisije i samo ta lica mu mogu dati bolovanje
ili po{tedu od fizi~kih napora. Nakon dobijanja bolovanja, za koga vojni obaveznik ili vojnik
na redovnom slu`enju vojnog roka mora imati propisnu dokumentaciju, a to va`i i za
stare{ine, mora se javiti svom pretpostavljenom stare{ini i tek kad ga ovaj pusti, mo`e koristiti
bolovanje.
Karakteristi~an primer ~injenja krivi~nog dela zlostavljanja pot~injenog ili mla|eg je postupak
kapetana I. klase \or|evi} Milenka iz 1. mtb. \or|evi} je jedne prilike u jedinici u pijanom
stanju izvadio pi{tolj, s njim mahao ispred lica desetara Stojiljkovi} Miodraga iz iste jedinice,
nakon toga je ispalio nekoliko hitaca u krov hangara, i onda pesnicom u predelu brade udario
Stojiljkovi}a. Sve se ovo de{avalo u hangaru gde je tada boravilo oko 100 ljudi.
Za ovo krivi~no delo je u zakonu predvi|ena kazna zatvora od 1-10 godina.
Krivi~no delo kra|e oru`ja ili dela borbenog sredstva su u~inila 4 lica, 3 vojnika i 1 oficir.
Tako je rez. poru~nik Dobrijevi} Tode iz 9. atb u vreme preselenja jedinica iz [ibenika u Knin
i okolne garnizone, naredio svom pot~injenom vojniku da jedan vojni kamion pun sanduka
sa oru`jem, municijom i drugim tehni~kim sredstvima i intendantskom opremom, odveze u
s. Palanka kod Knina i smesti u dvori{te ku}e vojnika Milinkovi} Mirka iz 1. mtbr. Sve je to
istovareno ispod nadstre{nice u dvori{tu ku}e navedenog vojnika. Kada je Dobrijevi} osetio
da je otkriven, naredio je da se svo oru`je i oprema vrati u jedinicu.
Za ovo krivi~no delo je u zakonu predvi|ena kazna zatvora najmanje 3 godine, a to zna~i i
do 15 godina.
U toku meseca je pokrenuta istraga protiv 3 vojnika zbog osnovane sumnje da su u~inili
krivi~na dela ubistva.
Najkarakteristi~niji je primer vojnika Pavlovi} Jovice iz 1. mtbr, koji je pripadnik Srpske
garde. Ovaj vojnik je 7. 1. 1992. godine na bo`i}no ve~e do{ao kod svog poznanika isto
pripadnika garde u jedan stan u Donjem Lapcu i ubio ga iz svoje automatske pu{ke. Pavlovi}
je u ovog vojnika ispalio metak iz navedene pu{ke u grudi neposredno ispod grla. Nakon toga
je izvr{io premeta~inu stana i oduzeo jednu automatsku pu{ku, dva pi{tolja razli~itih kalibara
i ve}u koli~inu municije. Automatsku pu{ku je odmah sutra prodao jednom poznaniku u D.
Lapcu za 40.000 dinara i nakon toga se mirno vratio u svoju jedinicu. Operativnim radom
185
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 185
organa bezbednosti i milicijom na terenu je ubrzo otkriven, li{en slobode i protiv njega se vodi
istraga.
Za ovo krivi~no delo je u zakonu predvi|ena kazna zatvora, najmanje 10 godina ili smrtna
kazna.
Postoji osnovana sumnja da je rez. poru~nik Baljak Petar iz 180. mtbr u Drni{u u~inio
krivi~no delo silovanja. On je jedne prilike u ve~ernjim ~asovima, bez odobrenja
pretpostavljenog stare{ine iz jedinice poveo 6 vojnika i upao u ku}u [. A., radi navodnog
pretresa i tra`enja radio stanice. Preko glave je navukao vojni~ku potkapu sa otvorom za lice
pozadi, a na mestu za o~i je isekao otvore. Vojnicima je naredio da upotrebom fizi~ke sile
primoraju vlasnika ku}e [. A. da da podatke o radio stanici i pripadnicima MUP-a i ZNG
Hrvatske. Isto tako je naredio dvojici vojnika da pretresu podrum i iz njega pokupe sav pr{ut.
Dok su vojnici fizi~ki zlostavljali vlasnika ku}e i iz podruma oduzeli 4 pr{uta, Baljak je zgrabio
suprugu od [. A., [. K. i odveo je u sobu na sprat. Tamo ju je fizi~ki zlostavljao i sumnja se
da ju je primorao na polni sno{aj. Supruga od [. A. je zadobila razne povrde po telu i u
predelu polnih organa.
Za ovo krivi~no delo je u zakonu predvi|ena kazna zatvora od 1-10 godina, a ukoliko silovana
osoba zadobije te{ke telesne povrede, onda je predvi|ena kazna zatvora najmanje 3 godine.
BBPJ/BM
K O M A N D A N T
general-major
Ratko Mladi}, v.r.
M.P.
225
Ovu informaciju dostaviti svim jedinicama ranga bataljon-divizion, samostalna ~eta-baterija
i proraditi sa celokupnim vojni~kim i stare{inskim sastavom sa analizom negativnih i
pozitivnih primera iz sopstvene jedinice.
DOSTAVLJENO:
1 x arhiva i
1 x jedinica ranga bataljon-divizion,
~eta-baterija i svim komandama.-
M.P.
226
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 5.
75
1992., velja~a, 1.
Mrzlo Polje
Zapovijed Komande 3. kordunske brigade TO Komandi 3. bataljona TO za obranu
o~ekivanih pravaca napada hrvatskih snaga
186
225
Okrugli pe~at: Komanda 9. korpusa.
226
Prijemni pe~at: Komanda 180. motorizovane brigade.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 186
KOMANDA 3. Kbr TO VOJNA TAJNA
01. 02. 1992. STR. POVJERLJIVO
Mrzlo Polje Primjerak br. 4
143-1 Uru~iti kurirom!
KOMANDI 3. BATALJONA TO
ZAPOVJEST ZA ODBRANU op. br. 1
Karta 1:50 000, list Klc. 1, 2, 3, 4
Biha} 1, 2 Ogulin 2, 4 i Gospi} 2
1. Vrhovni{tvo Hrvatske vr{i op{te pripreme za jednovremeni napad sa prostora NDH i
Bosne. Na nivou vojnopoliti~kih i diplomatskih pregovora zagovaraju dolazak plavih
{ljemova, a na planu strategijsko-operativnih dejastava ubrzano vr{e pripreme za povratak
biv{ih teritorija Hrvatske.
Najvjerovatnije da }e u zoni odgovornosti brigade izvr{iti jednovremeni napad usta{kim
snagama ja~ine do dvije brigade oja~ane oklopno-mehanizovanim sastavima. O~ekivati je da
}e glavne snage napadati pravcem Generalski Stol Perjasica Slunj Rakovica, a pomo}nim
snagama na pravcu Velika Kladu{a Cetingrad Veljun.
O~ekivati je da }e jednovremeno napadom sa fronta dejstvovati uba~enim DTG.
Cilj dejstva usta{a je da pred medjunarodnom, evropskom i svjetskom javnosti prika`e
nepo{tivanje Sarajevskog primirja od strane oru`anih snaga Jugoslavije, te da pod patronatom
EZ i snaga Ujedinjenih nacija vrati izbjegle snage MUP-a i ZNG-e sa op{tine Slunj, povrate
izgubljenu teritoriju i uspostave NDH na ~itavom podru~ju.
Najverojatnije da }e usta{ke snage biti podr`ane sa jakim oklopnim snagama (tenkovi tipa
leopard) i avionima dobivenim od biv{e Isto~ne Njema~ke, odnosno Njema~ke.
O~ekivati je da }e usta{e upotrebljavati kratkotrajne BOt.
2. Na{a brigada organizuje odbranu u datoj zoni po karti sa zadatkom: odsudnom odbranom
polo`aja spre~iti prodor usta{kih snaga i ubacivanje DTG u zoni odgovornosti, za{titi
stanovni{tva i materijalnih dobara i energi~nim mjerama spre~iti plja~ku, paljevine, ubijanja
i bilo kakvu samovolju.
Prednji kraj imati na dostignutim linijama prema karti.
3. SUSJEDI:
9. mtbr sa 2/2 K br TO organizuje odbranu u zoni: desno u{}e potoka Trep~a u r. Kupa,
lijevo s. Donji Skrad, r. Korana uklju~no s. To~ak.
[tab TO op{tine Vojni} zatvara zonu i kontroli{e prostor na pravcu Vel. Kladu{a Maljevac
Krstinja Miholjsko Vojni}.
[tab TO op{tine Korenica zatvara pravac Li~ko Petrovo Selo Dre`nik-Brajdi}i.
U {irem rejonu Pla{}anske doline odbranu organizuje Pla{}anska brigada teritorijalne
odbrane.
U zoni odgovornosti brigade [tab TO op{tine Slunj uspostavio je borbenu kontrolu
teritorija sa prostornim jedinicama TO.
4. ODLU^IO SAM
Organizovati odsudnu odbranu u dodjeljenoj zoni odgovornosti brigade grupi{u}i glavne
snage na pravcu Perjasica-Primi{lje-Slunj-Kordunski Ljeskovac, a pomo}ne snage na pravcu
187
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 187
Veljun-Batnoga-Cetingrad-Grabarska s ciljem: u sadejstvu sa susjedima i jedinicama
prostorne strukture nanijeti usta{ama {to ve}e gubitke na prednjem kraju, odsudnom
odbranom polo`aja spre~iti prodor u zoni odbrane brigade i spre~iti ubacivanje DTG, za{tititi
stanovni{tvo i materijalna dobra, te energi~nim mjerama spre~iti plja~ku, paljevine, ubijanja
i bilo kakvu samovolju.
Borbeno osiguranje ja~ine voda isturiti ispred prednjeg kraja bataljona na udaljenosti do dva
kilometra.
Borbeni raspored u liniji sa rezervom, snage za podr{ku, snage za kontrolu teritorija, snage za
zapre~avanje, GOP (grupa za odr`avanje puteva), snage za pozadinsko obezbjedjenje i
komandovanje.
Gotovost za odbranu 02. 02. 1992. do 14,00 ~asova.
5. ZADATAK JEDINICAMA
5.1.- 1. bataljon posjeda i brani polo`aj u rejonu: desno Djurin Potok (k. 189), lijevo Pa{in
Potok uklju~no tt 244, po dubini @al~eva Kosa tt 372. Zadatak: Odsudnom odbranom
polo`aja spre~iti prodor usta{kih snaga i ubacivanje DTG preko odbrambenog rejona i u
sadejstvu sa 3. bataljonom TO i snagama prostorne strukture TO op{tine Vojni} nanijeti
usta{ama {to ve}e gubitke i ne dozvoliti im prodor na teritoriju Republike Srpska Krajina.
Te`i{te odbrane imati na prednjem kraju. Te`i{te protivoklopne borbe (POB) imati na pravcu
Vel. Kladu{a-Cetingrad-Batnoga. Zasjede kao borbeno osiguranje (BOs) isturiti na samoj
granici.
Granica lijevo + granica brigade, granica desno + s. Radakovi}i tt 407 s. Kapljuv s.
Donje Gnojnice.
Podr`ava BrAG iz {ireg rejona Slunj.
KM u rejonu Cetingrad ({kola).
5.2.- 2. bataljon sa svTO Tr`i~ Tounjski organizuje odbranu u rejonu s. Lu~ica s. Tr`i~
Tounjski i po dubini s. Srednji Poloj. Zadatak: Odsudnom odbranom polo`aja u sadejstvu sa
2/2 KbrTO i snagama prostorne strukture nanijeti usta{ama {to ve}e gubitke u `ivoj sili (`/s)
i MT, spre~iti ubacivanje DTG u zoni odgovornosti, za{tititi stanovni{tvo i materijalna dobra,
te energi~nim mjerama sprije~iti plja~ku, paljevine, ubijanja i bilo kakvu drugu samovolju.
Te`i{te odbrane imati na prednjem kraju i na r. Mre`nica. Te`i{te protivoklopne borbe imati
na pravcu s. Mate{ko selo s. Perjasica i na pravcu s. Si~a s. Perjasica. Ispred ~eta isturiti
borbeno osiguranje ja~ine odjeljenja.
Granica desno: granica brigade, granica lijevo: granica brigade.
Podr`ava BrAG iz {ireg rejona Primi{lja.
KM u rejonu Lumbrdenik, tt 260 (Jovi}i).
5.3.- 3. bataljon TO sa Odredom TO Ma{vina organizuje odbranu u rejonu Kordunski
Ljeskovac Kik uklju~no i po dubini s. Ladjevac. Zadatak: U sadejstvu sa 1. bataljonom TO
i snagama prostorne strukture odsudnom odbranom spre~iti prodor usta{a i ubacivanje DTG
u zoni odgovornosti, za{tititi stanovni{tvo i materijalna dobra i energi~nim mjerama spre~iti
plja~ku, paljevine, ubijanja i bilo kakvu samovolju.
Prednji kraj imati na liniji r. Korana put s. Carevi} selo s. @gela i dalje granicom prema
Bosni.
Te`i{te odbrane imati na prednjem kraju. Te`i{te protivoklopne borbe imati na pravcu s.
[turli} s. Salopek selo. Borbeno osiguranje ja~ine do dva odjeljenja isturiti na lijevom krilu
bataljona.
188
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 188
Granica desno. Granica brigade, granica lijevo: desna granica 1. bataljona TO.
Podr`ava BrAG iz {ireg rejona Slunj.
KM u rejonu s. Koranski Lug ({kola).
5.4.- Tenkovska ~eta sa oja~anim vodom oklopnih transportera u {irem rejonu Slunj u
gotovosti za intervenciju po odluci komandanta brigade.
5.5.- Vatrena podr{ka
a) Avijacijska podr{ka: Odbranu brigade podr`ava avijacija po odluci komandanta OG-8.
b) Artiljerijska podr{ka: Obrazovati BrAG-3 sastava: mad-3 i lab PVO. Komandant BrAG,
komandant mad-3.
Vatreni polo`aji privremeni za 1/mad-3 u rejonu s. Vu~kovi}i (Velika Crkvina).
Vatreni polo`aji u rejonu Gladna Brda, s. Karajlovi}i, s. Primi{lje.
Osmatra~nica komandanta na KM 2. bataljona TO.
Zadaci:
Podr`ava prihvat borbenog osiguranja bataljona,
Spre~iti napad usta{a iz pokreta,
Spre~iti organizovano posjedanje polaznih polo`aja usta{a,
Spre~iti nastupanje usta{a s polaznog polo`aja na juri{nu liniju i izvr{enje juri{a,
Spre~iti prodor usta{a uklinjavanjem u dubinu borbenog rasporeda brigade,
Podr`ati odbranu glavnih i pomo}niih snaga brigade,
Neutralisati usta{ku artiljeriju,
Podr`ati bataljonske protivoklopne grupe.
KM u s. Primi{lje ({kola).
6. OSNOVNI SADR@AJI
6.1.- Protivvazdu{na odbrana (PVO)
Te`i{te PVO imati u za{titi bataljonskih vatrenih grupa (BVG), BrAG i KM. Podatke o
situaciji u vazdu{nom prostoru prikupljati od OG-8 i CVOJ sa @eljava i Petrovca. Jedinice
brigade obavje{tavati na talasima obavje{tavanja OG-8. Sredstva veze linijom komandovanja.
1/3 lab PVO brani BrAG, a 3. lab PVO-1, brani KM brigade. U svim ~etama imati odredjene
osmatra~e neba.
6.2.- Protivoklopna borba (POB)
Te`i{te POB imati na pravcu s. Mate{ko selo s. Perjasica s. Donji Poloj. U bataljonima
formirati bataljonske protivoklopne grupe. POB voditi sa svim raspolo`ivim sredstvima sa
bliskih odstojanja.
Most i dionicu puta na r. Mre`nica u rejonu s. Tr`i~ Tounjski pripremiti za ru{enje. Most u
gradu Slunj na r. Korana pripremiti za ru{enje.
6.3.- Protivelektronska borba (PEB)
Te`i{te imati na protivelektronskoj za{titi sredstava veze. Spre~iti elektronsko izvidjanje usta{a
pravilnim kori{tenjem sredstava veze {to regulisati Naredjenjem za vezu.
6.4.- Protivdiverzantska borba (PDB)
Za eventualnu PDB u rejonima odbrane i medjuprostorima odgovorni su mi komandanti
jedinica, a za rajon poligona Slunj odgovoran je komandant poligona.
7. OBEZBJEDJENJE BORBENIH DEJSTAVA
7.1.- Moralno obezbjedjenje (MOb)
Te`i{te imati na svakodnevnom i pravovremenom informiranju ljudstva na polo`ajima.
Komande bataljona-diviziona na osnovu plana MOb konkretizovat }e svoje obaveze i zadatke
189
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 189
na planu podizanja borbenog morala. Svakodnevno imati prisnu saradnju sa organima
mjesnih zajednica i ljudima na terenu.
7.2.- Obavje{tajno obezbjedjenje (ObOb)
Te`i{te obavje{tajnog obezbjedjenja usmjeriti na pravcu s. Generalski Stol s. Dubrave s.
Kamenica i Vel. Kladu{a s. Johovica s. [turli} s. Tr`a~ka Ra{tela s. Bugar s ciljem
pravovremenog otkrivanja sastava, ja~ine, grupisanja i na~ina dejstva usta{a. U zonama
odgovornosti bataljona imati po dvije izvidja~ke patrole sa kojima vr{iti prikupljanje podataka
i kontrolu rejona odbrane bataljona.
Iz sastava Izvidja~kog voda formirati izvidja~ku patrolu koju anga`ovati na te`i{tu odbrane, a
izvidja~ke grupe (IG) anga`ovati po slijede}em: IG-1 u rejonu ^atrnja, IG-2 u rejonu Kik,
IG-3 u rejonu Perjasi~ka Kosa i IG-4 u rejonu s. Podcetin.
Obavje{tajno obezbjedjenje organizovati u saradnji sa mjesnim stanovni{tvom i u sadejstvu sa
izvidja~kom jedinicom OG-8. Izvidja~ke organe i obavje{tajne organe uvezati sa organima
milicije.
7.3.- Bezbjedonosno obezbjedjenje (BOb)
Te`i{te imati na spre~avanju oticanja podataka, otkrivanju i pra}enju obavje{tajne djelatnosti
usta{a. Za{tititi lica koja se kre}u u zoni odgovornosti brigade borbenim rasporedom i
neposrednim osiguranjem. Spre~iti dolazak nepozvanih lica na KM. Spre~iti kori{tenje
sredstava veze nepozvanim licima.
7.4.- In`injerijsko obezbjedjenje (In`Ob)
Te`i{te imati na utvrdjivanju i zapre~avanju minskoeksplozivnim preprekama (MEP).
Utvrditi se do drugog stepena za{tite. Polo`aje i pokret maksimalno maskirati. Ljudstvo
smjestiti u tvrde objekte, a ne polo`ajima izgraditi skloni{ta za ljude i municiju u kojima
obezbjediti grijanje. Na prednjem kraju, medjuprostorima i bokovima izraditi minska polja o
~emu sa~initi propisanu dokumentaciju.
7.5.- Protivnuklearno-hemijsko-biolo{ko obezbjedjenje (PNHBOb)
Za{titne maske imati u gotovosti za upotrebu i stavljanje u za{titni polo`aj. Li~nu
dekontaminaciju vr{iti na polo`ajima u zati{ju borbe, a kolektivnu na dekontaminacionom
mjestu u rejonu KM brigade (Mrzlo Polje). PNHB osmatranje vr{iti sa osmatra~ima
zemaljskih i vazdu{nih ciljeva.
7.6.- Pozadinsko obezbjedjenje (PoOb)
Pozadinski vod razmje{ten je u rejonu Mrzlo Polje. Te`i{te imati na pravcu Perjasica-Poloj-
Primi{lje.
Prioritet u PoOb imati kod jedinica 1. bataljona TO.
Dotur i evakuaciju MTS i povredjenog ljudstva iz jedinica brigade izvr{avaju pozadinske
jedinice bataljona.
Za izvr{enje zadataka odobrava se utro{ak:
a) Municija: Za sve vrste municije 3 b/k
b) Gorivo: Za sva m/v jedno punjenje rezervoara (p/r).
8. KOMANDOVANJE I VEZA
KM u rejonu Mrzlo Polje (poligon Slunj).
IKM u rejonu KM bataljona.
PKM u rejonu Mrzlo Polje (poligon Slunj).
Gotovost veza: Odmah.
Izvje{taje dostavljati:
190
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 190
a) Redovne svakog dana u 13.00 ~asova sa stanjem u 12.00 ~asova i u 07.00 ~asova sa stanjem
po potrebi.
b) Vanredne po potrebi.
9. SADEJSTVO I SARADNJA
Sadejstvo i saradnja prema planu sadejstva i saradnje.
Prilog: Odluka komandanta na karti
227
K O M A N D A N T :
potpukovnik
Mirko Radakovi}, v.r.
M.P.
228
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 5.
76
1992., velja~a 1.
Biha}
Komanda 10. korpusa {alje podre|enim jedinicama zapovijed za pregled sastava jedinica
po pripadnosti JNA, TO i dobrovolja~kim jedinicama
Komanda 10. korpusa
Str. pov. broj 12/2-34
01. 02. 1992. godine
Komandi 6., 7. i 8. OG i 586. mabr
Na li~nost komandanta ili N[.
U cilju sagledavanja situacije na terenu od zna~aja za borbenu gotovost i preduzimanje
potrebnih mera odmah postupiti po slede}em:
1.- Sa~initi pregled sastava jedinica po pripadnosti i sistemu RiK-a.
Pregledom ista}i jedinice JNA, Teritorijalne odbrane i dobrovolja~ke jedinice.
2.- U pregledu treba razvrstati jedinice po pripadnosti na primer:
8. OG sastava (nabrojati najpre pod a) jedinice JNA, pod b) jedinice TO i pod c)
dobrovolja~ke jedinice). Za sve jedinice TO i dobrovolja~ke navesti pod ~ijom su komandom.
Za dobrovolja~ke jedinice navesti ko ih je formirao (kojoj stranci pripadaju) i pod ~ijom su
komandom, njihov sastav, ja~ina i odnos prema JNA).
Pored iznetog u izve{taju (u vidu zaklju~aka) o ovim jedinicama dati i druge podatke i
predloge od zna~aja za odlu~ivanje.
191
227
Prilog nije prona|en uz izvornik.
228
Okrugli pe~at: 3. kordunska brigada TO OS SFRJ.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 191
3.- Rok za dostavljanje podataka 03. 02. 1992. godine 14,00 ~asova.
K o m a n d a n t
generalpotpukovnik
[piro Nikovi}
M.P.
229
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5010.
77
1992. velja~a 2.
Sarajevo
Komanda 2. vojne oblasti dostavlja komandama 5., 9. i 10. korpusa JNA pregled kr{enja
primirja od strane pod~injenih jedinica, primljen iz kabineta SSNO-a na osnovu prosvjeda
Glavnog sto`era HV-a
Komanda 2. VO
Int. Br. 25/142-180
02. 02. 1992. g.
Komandi 5. K, 9. K i 10. K
Veza: na{ akt int. Br. 25/142-32 od 13. 01. 1992. g.
Dostavljamo vam pregled navodnog kr{enja primirja od strane na{ih jedinica tokom 01. 02.
1992., koji smo primili iz kabineta SSNO.
Prema tom pregledu, koji je SSNO-u dostavljen u prosvjedu Glavnog sto`era HV, na{e
jedinice primirje su prekr{ile:
06.45 sati rejonu s. Letinac s. Zabare (Oto~ac) postavili su zasedu prilikom redovne
smjene snaga HV pod pratnjom posmatra~ke misije EZ, kojom prilikom su ubijena 4, a
ranjeno 11 pripadnika HV ovako brutalan napad na snage HV i kr{enje sporazuma odigrao
se u prisustvu promatra~ke misije EZ,
od 08.30 do 12.00 sati vr{e pregrupisavanja i dovodjenje novih snaga na polo`aje u aero-
bazi Zemunik (5 cisterni, 5 kamiona i 1 autobus),
230
u 16.02 sati dovukli 2 haubice 155 mm ispred prednjeg kraja obrane HV u Sunji i vr{ili
ukopavanje,
u 09.30 sati otvorena snajperska vatra po polo`ajima HV u s. [irinci iz smjera
^apraginci
231
(Nova Gradi{ka),
192
229
Prijemni pe~at: Brzojav br. 371, 1. 2. 1992.
230
Na izvorniku je rukom dopisano: navodi su neto~ni nije vr{eno pregrupisavanje snaga ve} redovna upotreba
m/v za svakodnevno snabd. snaga.
231
^aprginci.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 192
u 11.00 sati otvorili pje{a~ku i snajpersku vatru po polo`ajima HV u s. Glinska Poljana
(Glina),
od 13.00 do 13.10 sati ispaljeno 25 mb m a po polo`ajima HV u s. [irinci iz smjera s.
^apraginci (Nova Gradi{ka),
u 15.54 sati otvorili snajpersku vatru po polo`ajima HV kod Ogulina iz s. Kokan, a
rafalnu vatru iz PAM-a po polo`ajima HV u s. Pitomi Javor (Ogulin),
od 11.00 do 15.00 sati plja~kali i palili ku}e Hrvata u s. Podgradina, s. Paljuv, s. Gornji
Zemunik i s. Crno (Zadar), a u zaseoku Jak{i} kod Ogulina zapalili ku}u Rade Jak{i}a, po
nacionalnosti Srbin.
232
Ispitajte prekr{aje primirja iz zone va{e odgovornosti i hitno nam dostavite izvje{taj, koji smo
obavezni proslijediti grupi za pra}enje sprovodjenja odluka Predsjedni{tva SFRJ u GS OS
SFRJ.
Prema prekr{iocima primirja postupiti u skladu sa na{im naredjenjem int. Br. 25/142-44 od
16. 01. 1992. g.
Predsjednik komisije
pukovnik
Radovan Ili}
M.P.
233
M.P.
234
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
78
1992., velja~a 3.
Knin
Izvje{}e [taba TO RSK Ministarstvu obrane Republike Srbije o reakciji naroda na odluku
Predsjedni{tva SFRJ o dolasku snaga UN-a
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST KRAJINA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE
Br. 128/92
3. 02. 1992. god. VOJNA TAJNA
K N I N POVERLJIVO
Reagovanja na Odluku
Predsjedni{tva SFRJ
o dolasku snaga OUN MINISTARSTVO ODBRANE R. SRBIJE
193
232
Na izvorniku je rukom dopisano: ovo je selo u dubini na{e zone i podme}u se neistine, ovo je redovna
optu`ba.
233
Prijemni pe~at: 1. odjeljak SCV 332. puka veze, brzojav JUNAK, broj 4592, 2. 2. 1992.
234
Prijemni pe~at: Komanda 9. korpusa, 2. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 193
Narod Republike Srpska Krajina odlu~io je da:
Ne}e vi{e `ivjeti u sastavu nezavisne Hrvatske
Ostaje u sastavu Jugoslavije,
JNA ostane na teritoriju RS Krajine, i
u SFRJ do|u snage OUN pod uslovima koji garantuju srpskom narodu miran `ivot u
Krajini.
Odluka Predsjedni{tva SFRJ o prihvatanju predloga plana OUN za mirovnu operaciju u
Jugoslaviji, a posebno na~in njegovog usvajanja iznenadila je, zbunila i upla{ila srpski narod
u Krajini.
Rasprostranjeno je mi{ljenje da se ponovo radi o prevari srpskoga naroda u RS Krajini, a {to
se temelji na uverenjima da je:
Predsjednik Skup{tine RS Krajine Mile Paspalj neovla{teno i mimo volje naroda potpisao
ugovor,
Srpski narod u Krajini prevaren od Predsjedni{tva SFRJ,
Vojni vrh doveo generale na sednicu Predsjedni{tva SFRJ radi pretnje silom Vladi i narodu
Krajine,
Srpski narod ovim Ugovorom gubi ono {to je uz anga`ovanje JNA dobio u ratu i
Vojni vrh odlu~io razoru`ati TO, povu}i JNA iz Krajine i prepustiti goloruk narod
usta{ama.
U narodu se masovno vr{e procene ko }e od AVL izvr{iti naredbu Vrhovne komande i povu}i
se iz Krajine (ko }e izdati narod).
U Kninu je 3. 2. u 13 ~asova odr`an miting podr{ke Vladi Krajine i njenom predsjedniku
Milanu Babi}u na kome je prisustvovalo oko dvije i po hiljade gra|ana. Miting je organizovao
SDS i protekao je bez incidenata uz pojedina~ne antiarmijske istupe govornika.
Narod o~ekuje povratak u~esnika sednice Predsjedni{tva SFRJ iz Beograda i detaljnije
informisanje javnosti.
Kod dela stanovni{tva vlada uverenje da pomenuti Ugovor ima i Aneks ~iji sadr`aj nije
objavljen, a na kome se temelji garancija Predsjedni{tva SFRJ srpskom narodu u Krajini.
Narod o~ekuje sednicu Skup{tine RS Krajina na kojoj }e se rasvetliti sve nejasno}e i realnije
sagledati ispravnost donete odluke.
Zbog nastale vojno-politi~ke situacije i zna~aja odluke koje je Predsjedni{tvo trebalo doneti
nare|eno je svim jedinicama i {tabovima TO RS Krajina podizanje borbene gotovosti na
najvi{i stepen. U jedinicama i {tabovima TO nije bilo incidenata.
Op{ti zaklju~ak je da kod naroda RS Krajine vlada zbunjenost, neizvesnost i strah za
budu}nost.
K O M A N D A N T
p u k o v n i k
Du{an Kasum, v.r.
M.P.
235
Dostavljeno:
GE[ OS SFRJ (1. uprava)
Ministarstvo odbrane R Srbije
M.P.
236
194
235
Okrugli pe~at: [tab TO SAO Krajine.
236
Prijemni pe~at: Brzojav br. B 72, 3. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 194
Izvornik, strojopis, }irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 10.
79
1992., velja~a 3.
Benkovac
Izvje{}e Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o razmjeni gra|ana srpske i hrvatske
nacionalnosti iz Benkovca i Zadra preko Crvenog kri`a
Komanda 180. mtbr
Str. pov. br. 3-53
03. 02. 1992. godine
Dnerap dostavlja.-
Komandi 9. korpusa
-operativnom de`urnom-
1. Podataka o aktivnosti OS susjednih zemalja sa na{eg nivoa nemamo.
2. Stanje b/g u jedinicama brigade je dobro. Pot~injene jedinice }e biti anga`ovane na
sredjivanju b/t, otklanjanju kvarova kod tehnike, utvrdjivanju i zapre~ivanju.
K-da brigade }e se anga`ovati oko kursiranja stare{ina kao i obilaska, kontrole i pomo}i
pot~injenim jedinicama i komandama.
3. Oru`anih sukoba u toku dana nije bilo sa neprijateljskim snagama.
4. Stanje na teritoriji je nepromenjeno u odnosu na ju~era{nji dan. Izvr{ena je razmena
gradjana srpskog i hrvatskog stanovni{tva preko Crvenog krsta. Iz Benkovca je iseljeno 49 lica
hrvatske nacionalnosti, a iz Zadra 2 `ene srpske nacionalnosti. Ostali tra`eni iz Zadra
navodno izjavljuju da ne `ele da izadju. Predstavnik Crvenog krsta iz Benkovca je zatra`io da
sa njima razgovara, po{to se sumnja da se na njih vr{i pritisak da ne isele.
5. Vanrednih dogadjaja u toku dana{njeg dana nije bilo.
6. U PoOb nema posebnih problema, osim pote{ko}a oko snabdjevanja sa ogrevnim
drvetom.
7. Stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji je uglavnom bez posebnih problema.
8. Zaklju~ak: u toku dana primirje se po{tuje. Nemamo nikakvih podataka o aktivnosti
neprijatelja na liniji dodira.
9. Ne mo`e se ne{to posebno predvidjeti za dogadjaj u narednom periodu. Za sada se primirje
po{tuje i vjerojatno }e tako biti i dalje.
De`urni rukovode}i
major
Djurica Janko s.r.
M.P.
237
195
237
Prijemni pe~at: 1. odjeljak SCV 332. puka veze, brzojav LOTUS, broj 240, 3. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 195
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6007.
80
1992., velja~a 3.
Knin
Dnevno operativno izvje{}e Komande 9. korpusa Operativnom centru 2. vojne oblasti o
aktivnostima hrvatskih snaga, mitingu prista{a Milana Babi}a u Kninu, pozadinskom
osiguranju, sigurnosti i samoza{titi
KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-410
03. 02. 1992. godine
Dnevni operativni
izve{taj, dostavlja.-
OC 2. VO
1. AKTIVNOST NEPRIJATELJA
Neprijatelj je naru{avao prekid vatre u slijede}im slu~ajevima:
Na pravcu: [ibenik Drni{
u 10,15 ~asova iz rejona KUBA[U[A, tt. 351 (52,02) otvorena je vatra po objektu Grab,
u 11,25 ~asova iz rejona s. STRUNJE (52,02) otvorena snajperska i mitraljeska vatra po s.
Ru`i},
u 11,25 ~asova iz rejona s. DRVENJAK (52,12) otvorena snajperska vatra po s. Baljci.
2. Sve jedinice korpusa u prvoj borbenoj gotovosti i garantuju punu bezbjednost stanovni{tvu
u zoni odgovornosti. U toku je realizacija planiranih kurseva sa komandantima bataljona,
komandirima ~eta-baterija i pomo}nika komandanata za pozadinu i referenata slu`bi u
bataljon-divizion.
Izvr{ena je kontrola stanja u 99. map-u.
3. Oru`anih sukoba sa paravojnim formacijama RH nije bilo.
4. Na teritoriji posebno u organima vlasti i SDS je i dalje aktuelno pitanje anga`ovanja
mirovnih snaga UN. Pitanje je zao{treno nakon sino}ne izjave predsjednika RS Krajine da ne
prihvataju mirovni plan UN prema odlukama predsjedni{tva i da ne priznaju potpis na
dokument od strane predsjednika skup{tine RSK.
U tom cilju danas je u Kninu odr`an miting podr{ke predsjedniku Republike i vladi RSK uz
prisustvo od oko 1500 ljudi. Govorili su {estorica ljudi ministar informisanja (zalo`io se da
Armija ne mo`e oti}i sa oru`jem, ve} da ga treba ostaviti kao u Sloveniji i Hrvatskoj,
napadaju}i armijski vrh), predsjednik IV SO Benkovac (zalo`io se za ostanak Armije na
teritoriji RSK), predstavnik Banije, dobrovoljac iz Vranja, aktivista SDS (napadao Armiju) i
predsjednica SDS RSK, uz prethodnu zahvalnost napadala Vladu Srbije.
196
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 196
5. Vanredni dogadjaji:
Nije ih bilo.
6. Pozadinsko obezbedjenje:
Pozadinsko obezbedjenje jedinica 9. korpusa se odvija bez ve}ih problema. Jedinice su
snabdevene municijom, pogonskim gorivom, ogrevnim drvetom, hranom i vodom.
Popravljeno u lakom remontu:
pe{. naoru`anje 23 kom
art. naoru`anje 1 kom
borbena m/v 4 kom
neborbena m/v 26 kom
sredstva veze 18 kom
Popravljeno u srednjem remontu:
sredstva veze 7 kom
U toku dana primljeno:
pa{teta jetrena 9,31 t
krastavci kiseli 34,34 t
drvo ogrvno 91 m
3
HE situacija bez promene i dalje se ocenjuje kao nesigurna.
Prime}eni su pojedina~ni slu~ajevi gripe.
Sva planirana prevo`enja su realizovana. Za prevoz ogrevnog drveta iz D. Lapca anga`ovano
15 m/v.
U 9. map izvr{ena kontrola po pitanju pozadinskog obezbedjenja.
7. Bezbjednost i samoza{tita
1. Politi~ko-bezbedonosna situacija na teritoriji je pogor{ana organizovanjem mitinga u
Kninu u znak podr{ke Milanu Babi}u i vladi RS Krajine zbog njihovog odbijanja plana Vensa
na sjednici Predsjedni{tva SFRJ. Miting je uglavnom raspirivao antiarmijsko raspolo`enje uz
isticanje zahtjeva da se prema jedinicama JNA na podru~ju RS Krajina moraju primijeniti iste
metode kao u Sloveniji i Hrvatskoj i zadr`ati svo naoru`anje na podru~ju RS Krajina. Za
o~ekivati je porast antiarmijskog raspolo`enja povratkom Babi}a iz Beograda i eventualnim
organizovanjem sli~nih mitinga u drugim gradovima RS Krajina.
2. Civil Telenta Todor, odnosno njegov le{, je pronadjen na putu prema s. Zeli}i od pravca s.
Vrbnika. Uzroci smrti se jo{ utvrdjuju.
8. ZAKLJU^AK:
Stanje u jedinicama i ustanovama korpusa je stabilno.
Snage MUP-ZNG i dalje naru{avaju primirje, dovla~e snage na liniju fronta. Provokacije
neprijatelja mogu se i dalje o~ekivati, kao i optu`ivanje JNA da kr{i primirje.
9. U narednom periodu mo`e se o~ekivati dalje uslo`avanje i pogor{anje situacije na teritoriji
povodom anga`ovanja mirovnih snaga UN, posebno nakon odbijanja predsjednik RSK da
prihvati odluke sa pro{irene sjednice predsjedni{tva SFRJ.
K O M A N D A N T
general-major
Ratko Mladi}, s.r.
M.P.
238
197
238
Prijemni pe~at: 1. odjeljak SCV 332. puka veze, brzojav broj 675, 3. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 197
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6024.
81
1992., velja~a 4.
Knin
Operativno izvje{}e [taba TO RSK o kr{enju primirja, ubojstvu Todora Telente te mitingu
podr{ke Vladi RSK povodom dolaska snaga UN-a
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST KRAJINA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE VOJNA TAJNA
Br. 60-19/92 POVERLJIVO
4. 02. 1992. god.
K N I N
OPERATIVNI IZVE[TAJ
za 03/04. 02. 1992. godine
1. Neprijateljske snage
U toku dana neprijatelj nije izvodio borbena dejstva niti je vr{io pokrete i pregrupisavanja.
Jedino u zoni odgovornosti 3.03 usta{e su otvarale vatru iz pje{adijskog naoru`anja, iz pravca
s. Pokupsko.
2. Na{e snage
Na{e snage nisu izvodile borbena dejstva. Vr{i se kontrola teritorije i obezbe|enje objekata.
Incidenata nije bilo. Pripadnici TO smatraju da je potrebno rat prekinuti a da se to mo`e
ostvariti dolaskom mirovnih snaga OUN, a pri definisanju uslova precizirati garancije za
miran `ivot srpskog naroda
3. Stanje na teritoriji
Dana 2. 02. 1992. godine oko 15,30 ~asova ubijen iz iz AP Telenta Todor (65) izme|u s.
Ljuba~ i c. Mataci. Izvr{ioci ubistva su dva neidentifikovana lica u maskirnim uniformama.
U RO Pliva u Glini odr`an je radni sastanak sa predstavnicima vlasti i predstavnicima
jedinica prostorne strukture TO za Baniju na temu: Reorganizacija i osposobljavanje jedinica
prostorne strukture za namenske zadatke, razmena iskustava i naredni zadaci.
U Kninu je od 13,00 do 13,45 ~asova odr`an miting podr{ke stavovima Vlade i predsjednika
Republike Srpska Krajina u vezi sa anga`ovanjem mirovnih snaga OUN u Krajini. Miting je
organizovala SDS i protekao je bez incidenata, uz pojedina~ne antiarmijske istupe govornika.
Po~etna zbunjenost i upla{enost srpskog naroda u RS Krajini u velikoj mjeri je ubla`ena
izjavom ~lana Predsjedni{tva SFRJ na televiziji Beograd, ali je i dalje prisutno mi{ljenje da
iznete garancije za miran `ivot srpskog naroda u RS Krajina nisu pouzdane. Op{ta je
karakteristika da se popravlja saradnja izme|u TO, JNA i MUP-a u RS Krajini.
198
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 198
K O M A N D A N T
p u k o v n i k
Du{an Kasum, v.r.
M.P.
239
Izvornik, strojopis, }irilica
HR-HMDCDR, 6., kut. 20.
82
1992., velja~a 4.
Knin
Iz dnevnog operativnog izvje{}a Komande 9. korpusa Operativnom centru 2. vojne oblasti o
pogor{anju sigurnosne situacije nakon politi~kih sukoba u vodstvu pobunjenih Srba u svezi
mirovnog plana
KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 4-443 STROGO POVERLJIVO
04. 02. 1992. godine HITNO
Dnevni operativni
izve{taj, dostavlja.-
OC 2. VO
...
240
7. Bezbednost i samoza{tita:
Stanje bezbednosti na teritoriji nakon saop{tenja zaklju~aka sa Sednice Predsedni{tva SFRJ,
intervjuima dr. Jovi}a
241
i ju~era{njeg mitinga u Kninu se uslo`ava. Medjutim, sve je vi{e
pristalica odluka koje su done{ene na Predsedni{tvu SFRJ. Narod shvata da ne postoji
druga~ije re{enje osim dolaska snaga OUN i to po planu Sajrusa Vensa. Milan Babi} je naglo
izgubio na ugledu, a oko njega je ostalo samo najekstremnije jezgro SDS-a.
U jedinicama je sve vi{e vojnih obveznika koji su za dolazak snaga OUN i medju njima Milan
Babi} ne}e imati ve}u podr{ku.
8. Zaklju~ak:
Stanje u jedinicama i ustanovama korpusa je stabilno. Snage ZNG RH i dalje naru{avaju
primirje, dovla~e snage na liniju fronta, posebno na pravcu: Split s. Mu} Drni{.
Provokacije neprijatelja mogu se i dalje o~ekivati, kao i optu`ivanje JNA da kr{i primirje.
9. U narednom periodu mo`e se o~ekivati dalje uslo`avanje i pogor{anje situacije na teritoriji
povodom anga`ovanja mirovnih snaga UN, posebno nakon odbijanja predsjednika RSK da
prihvati odluke sa pro{irene sednice Predsedni{tva SFRJ.
199
239
Okrugli pe~at: SAO Krajina, [tab Teritorijalne odbrane, Knin.
240
Izostavljeni su dijelovi dokumenta: Aktivnost neprijatelja i Pozadinsko obezbe|enje.
241
Borisav.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 199
K O M A N D A N T
general-major
Ratko Mladi}, v.r.
Akt se mo`e uputiti
p u k o v n i k
Mr. Sava Kova~evi}
M.P.
242
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6024.
83
1992., velja~a 4.
Beograd
Zahtjev Komande Vojnog okruga Beograd Komandi Vojnog odsjeka Zemun da prema
dostavljenom popisu izbjeglih osoba s podru~ja Vukovara i Osijeka iste uklju~i u ratne
jedinice koje se iz Srbije upu}uju na prostor isto~ne Slavonije i Baranje
KOMANDA VOJNOG OKRUGA VOJNA TAJNA
KOMANDA VOJNOG OKRUGA POVERLJIVO
KOMANDA NA VOJN OKRUG
POVELJSTVO VOJA[KEGA OKRO@JA
pov. br. 591-1
4. 02. 1992. god.
B E O G R A D
Spisak izbeglih lica sa teritorije
op{tine Vukovar i Osijek,
dostavlja.-
VOJNI ODSEK Zemun
U prilogu akta dostavljamo vam Spisak izbeglih lica sa teritorije op{tina Vukovar i Osijek, i
koji se prema podacima Crvenog Krsta Beograda nalaze na teritoriji Vojnog odseka Zemun.
Pozvati ih i uputiti u kasarnu 4. Jul na Vo`dovcu u Beogradu.
Obzirom da se spiskovi relativno dugo obra|uju, verovatno da ima odre|enih promena, {to
netreba da zbunjuje.
Smatramo da je najrealnije da se izbegla lica navedena u spisku, a koji su i v/o koriste za
popunu RJ OS koje se upu}uju na prostor Isto~ne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema,
obzirom da poznaju tu teritoriju i da }e biti najvi{e motivisani da brane svoje krajeve.
200
242
Prijemni pe~at: 1. odjeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 686, 4. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 200
Do 20. 02. 1992. godine, dostavite podatke koliko ste navedenih v/o uspeli da uklju~ite u RJ
OS, kao i o eventualnim problemima i nejasno}ama, kojih je bilo prema izve{tajima iz nekih
Vojnih odseka.
Prilog:
kao u tekstu
243
SN/SN
KOMANDANT
pukovnik
Zoran Kikin|anin, v.r.
M.P.
244
M.P.
245
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 303.
84
1992., velja~a 4.
Biha}
Komanda 10. korpusa JNA dostavlja 1. brigadi TO izmjene u podjeli vojno-teritorijalnih
organa OS SFRJ
KOMANDA 10. KORPUSA
Pov. broj 11/22-8
04. 02. 1992. godine
Pregled podele vojnoteritorijalnih
organa, dostavlja.-
KOMANDI 1. brTO
SSNO G[ OS SFRJ III uprava, zbog izmena u organizaciji vojnoteritorijalnih organa,
svojim aktom Pov. broj 245-1 od 17. 01. 1992. godine, dostavila je novi Pregled
vojnoteritorijalne podele, s kojim se stavlja van snage ranije dostavljeni pregled, te vam jedan
primerak istog dostavljamo.
Potrebno je da umno`ite i dostavite svim jedinicama iz va{eg sastava i da obezbedite, da se
slu`bena prepiska u vezi sa slu`enjem vojnog roka, slu`enja u rezervnom sastavu i u vezi sa
drugim pitanjima vojne obaveze, obavlja sa vojnoteritorijalnim organima prema prilo`enom
pregledu.
201
243
Prilog izostavljen. Na popisu se nalazi 518 vojnih obveznika.
244
Okrugli pe~at: Komanda Vojnog okruga Beograd.
245
Prijemni pe~at: Vojni odsjek Zemun, pov. br. 241-1, Zemun, 5. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 201
KOMANDANT
general-potpukovnik
[piro Nikovi}, v.r.
M.P.
246
M.P.
247

P R E G L E D
VOJNOTERITORIJALNE PODELE
248
KOMANDA VOJNOG
OKRUGA
VOJNI ODSEK OP[TINE U SASTAVU VOJNOG ODSEKA (op{tine ~iji organi za
narodnu odbranu ne saradjuju sa VTO navedene su malim slovima)
NOVI SAD NOVI SAD NOVI SAD, SR. KARLOVCI, BA^. PALANKA, BA^.
PETROVAC, TEMERIN, VRBAS, BEO^IN, SRBOBRAN, BE^EJ
SREMSKA
MITROVICA
SREMSKA MITROVICA, [ID, IRIG, RUMA, INDJIJA, STARA
PAZOVA, PE]INCI
PAN^EVO PAN^EVO, KOVIN, BELA CRKVA, VR[AC, ALIBUNAR,
PLANDI[TE, KOVA^ICA, OPOVO
SUBOTICA SUBOTICA, KANJI@A, SENTA, ADA, BA^. TOPOLA, MALI
IDJO[, ^OKA, NOVI KNE@EVAC
SOMBOR SOMBOR, APATIN, KULA, OD@ACI, BA^
ZRENJANIN ZRENJANIN, SE^ANJ, TITEL, @ABALJ, @ITI[TE, NOVI
BE^EJ, NOVA CRNJA, KIKINDA
BELI MANASTIR BELI MANASTIR, Osijek, Valpovo, Na{ice, Djakovo, Donji
Miholjac
VUKOVAR VUKOVAR, DALJ, ILOK, Vinkovci, @upanja, Sl. Brod, Sl. Po`ega,
Nova Gradi{ka
SARAJEVO SARAJEVO GRAD Novi Grad, NOVO SARAJEVO, Stari Grad, Centar, HAD@I]I,
Ilid`a, Ilija{, PALE, Trnovo, Vogo{}a
SARAJEVO Olovo, HAN PIJESAK, SOKOLAC, Rogatica, Vi{egrad, Gora`de,
RUDO, ^AJNI^E, Fo~a, KALINOVIK
ZENICA Zenica, @ep~e, Zavidovi}i, Kakanj, Vare{, Kre{evo, Breza, Visoko,
Kiseljak, Fojnica
TRAVNIK Busova~a, Gornji Vakuf, Travnik, DONJI VAKUF, Novi Travnik,
Vitez, Bugojno, KUPRES
TUZLA TUZLA TUZLA, Lukavac, Kalesija, Banovi}i, @ivinice, [EKOVI]I, Kladanj,
Bratunac, Vlasenica, Srebrenica
BIJELJINA BIJELJINA, UGLJEVIK, LOPARE, ZVORNIK
BR^KO BR^KO, Grada~ac, Ora{je, GRA^ANICA, Srebrenik, BOS. [AMAC
DOBOJ DOBOJ, Maglaj, Te{anj, TESLI], Od`ak, Modri~a, DERVENTA,
Bos. Brod
202
246
Okrugli pe~at: Komanda 10. korpusa.
247
Prijemni pe~at: OS SFRJ SAO Krajine, Komanda 1. brigade TO, Glina, pov. br. 02-147/1, 23. 02. 1992.
248
Izostavljeni su vojni okruzi koji ne obuhva}aju teritorij BiH i Hrvatske.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 202
* Sa sedi{tem u Vojni}u
** Sa sedi{tem u Petrinji
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 305.
85
1992., velja~a 5.
Sarajevo
Informacija Komande 2. vojne oblasti o odlukama pro{irene sjednice Predsjedni{tva SFRJ u
svezi anga`iranja mirovnih snaga UN-a
Komanda 2. Vojne oblasti
Pov. br. 25/142-204
05. 02. 1992. godine
Informaciju dostavlja.-
Na pro{irenoj sednici Predsedni{tva SFRJ koja je trajala sa manjim prekidima od 31. januara
do 2. februara, razmotrena su aktuelna pitanja u vezi sa anga`ovanjem mirovnih snaga UN.
U radu sednice su, izmedju ostalih, u~estvovali i na~elnik General{taba OS SFRJ, general-
pukovnik Blagoje Ad`i} koji zamenjuje saveznog sekretara za NO, komandant 2. VO i
komandanti biha}kog i kninskog korpusa.
Nakon trodnevnog zasedanja postignuta je potpuna suglasnost u~esnika o prihvatanju
koncepta mirovne operacije UN u Jugoslaviji. Time su stvoreni uslovi za dono{enje odluke
MOSTAR MOSTAR Mostar, Neum, ^apljina, ^itluk, Metkovi}, Livno, Ljubu{ki, Li{tica,
Grude, Posu{je, Tomislavgrad, Prozor, Jablanica, Konjic
TREBINJE TREBINJE, BILE]A, LJUBINJE, Stolac, GACKO, NEVESINJE,
Dubrovnik
BANJA LUKA BANJA LUKA BANJA LUKA, [IPOVO, MRKONJI] GRAD, Jajce, SKENDER
VAKUF, KOTOR VARO[, ^ELINAC, PRNJAVOR, LAKTA[I,
SRBAC, BOS. GRADI[KA
PRIJEDOR Prijedor, SANSKI MOST, BOS. NOVI, BOS. DUBICA
BIHA] Biha}, Bos. Krupa, Cazin, Velika Kladu{a
TITOV DRVAR TITOV DRVAR, GLAMO^, BOS. GRAHOVO, KLJU^, BOS.
PETROVAC
PETRINJA PETRINJA PETRINJA, GLINA, DVOR, KOSTAJNICA, Novska, Sisak
KARLOVAC* Karlovac, VRGIN MOST, VOJNI], SLUNJ, Duga Resa, Ozalj
VIROVITICA** Virovitica, Grubi{no Polje, Daruvar, Gare{nica, Pakrac, Kutina
KNIN KNIN KNIN, Drni{, BENKOVAC, OBROVAC
KORENICA KORENICA, PLA[KI, DONJI LAPAC, GRA^AC, Gospi}
(TESLINGRAD), Oto~ac ( VRHOVINE)
203
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 203
UN u Savetu bezbednosti o upu}ivanju mirovnih snaga UN u Jugoslaviju. U~esnici u radu
sednice obave{teni su o sugestijama koje su predstavnici srpskih krajina dali podsekretaru UN
Marak Guldingu, da se razmotre i u okviru mogu}nosti uzmu u obzir.
Medjutim, i nakon svestranih procena stanja na teritoriji Krajine koje bi nastalo dolaskom
mirovnih snaga, Milan Babi} uporno nastoji i ~vrsto ostaje pri stavu da treba korigovati
ponudjeni plan Sajrusa Vensa. On osporava legitimnost predstavnika skup{tine Republike
Srpska Krajina, Milana Paspalja, koji je u ime Krajine potpisao i prihvatio Vensov plan. To
dodatno komplikuje situaciju i na {tetu je interesa srpskog naroda uop{te, a posebno na tim
prostorima. Ukoliko se ove nesuglasice ne otklone Savet bezbednosti bi mogao odlo`iti
mirovnu operaciju UN u Jugoslaviji, alternativa tome je eskalacija rata, sa potpunom
neizvesno{}u u pogledu ishoda, trajanja i posledica.
Strah, nepoverenje i rezervisanost srpskog naroda, u postoje}im okolnostima, u krajinama su
istorijski uslovljeni, ali su im u znatnoj meri doprinele i neke izjave i postupci predstavnika
hrvatske vlasti, kao i pristranost dela posmatra~ke misije EZ. Pri tome se unapred nepotrebno
sumnja u ostvarenje plana UN, mada dosada{nja iskustva u anga`ovanju mirovnih snaga ne
daju povod za to. U ranijim smo informacijama ukazivali na ciljeve i su{tinu plana mirovne
operacije UN u Jugoslaviji, medjutim i pored toga prema na{im saznanjima, ima pripadnika
JNA koji jo{ uvek ne poznaju su{tinu ovog koncepta. Radi se o tome da ljudi uop{te nisu
upoznati ili im plan nije obja{njen u cjelini, pa su pojedinci pod uticajem druga~ijih
tuma~enja stekli pogre{nu predstavu o prednostima za mir koje ovaj plan, u postoje}im
unutra{njim i medjunarodnim okolnostima, objektivno nudi. Radi svestranijeg sagledavanja
su{tine plana mirovne operacije UN ukazujemo na neke ~injenice, koje su razmatrane i na
pro{irenoj sednici P. SFRJ.
Ukoliko bi do{lo do anga`ovanja mirovnih snaga UN interesi i ciljevi srpskog naroda u
krajinama bili bi stavljeni pod za{titu medjunarodne zajednice, a teritorije bi imale tretman
teritorije pod za{titom UN. Svu vlast na tim prostorima vr{ili bi postoje}i lokalni i
regionalni organi. Budu}i da se radi o demilitarizovanoj zoni jedinice JNA bi se izmestile na
rubna podru~ja ovih regija tek po{to bi snage UN, u kompletnom sastavu, pokrile ~itav
prostor i po~ele efikasno da deluju u za{titi naroda i garantovanju uslova za nesmetano
funkcionisanje lokalne vlasti. U su{tini, anga`ovanje mirovnih snaga UN u interesu je kako
srpskog naroda u krajinama, tako i srpskog naroda u celini, ali i svih drugih naroda koji `ive
na ovim prostorima.
Ne prihvatanje mirovnog plana Sajrusa Vensa je u interesu usta{a i hrvatske vlasti koja je
izgubila suverenitet na teritorijama Krajine, a koje po svaku cenu `eli povratiti. Stoga joj ne
ide u prilog uspostavljanje prekida vatre i re{avanje jugoslovenske krize politi~kim putem.
Od pripadnika JNA, posebno stare{ina, se zahteva da ne padaju pod uticaj lidera pojedinih
stranaka i da u~ine sve kako bi se Sarajevski dogovor o prekidu vatre dosledno po{tovao i na
taj na~in doprinese da JNA izvr{i svoje preuzete obaveze.
U tuma~enju mirovnog plana polaziti od stavova iz ove i ranijih informacija. Nedopustivo je
i {tetno da se na ovim pitanjima vr{e polarizacije kod pripadnika JNA. Za to nema potrebe,
tim prije {to P. SFRJ, kao vrhovna komanda, daje pune garancije, da }e pru`iti svu za{titu
srpskom narodu u krajinama, ukoliko mirovni plan bude izigran, a on bude napadnut od
strane oru`anih snaga Hrvatske ili na drugi na~in ugro`en.
Od svih stare{ina JNA se tra`i da poklanjaju punu pa`nju ja~anju unutra{njeg reda, discipline,
obu~enosti i borbene gotovosti u celini kako bi jedinice u svakom trenutku bile spremne i
sposobne da izvr{e sve zadatke.
204
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 204
Sa informacijom upoznati sve stare{ine i koristiti je u svakodnevnom informisanju vojnika.
Pomo}nik k-ta za MV i PP
general-major
Milan Aksentijevi}
M.P.
249
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
86
1992., velja~a 5.
Benkovac
Dnevno operativno izvje{}e Komande 557. mje{ovitog protivoklopnog artiljerijskog puka o
naru{avanju primirja, plja~ki ku}a protjeranih Hrvata i zlostavljanju obitelji Vlasnovi} u
[kabrnji
Komanda 557. mpoap
Str. pov. br. 130-1
05. 02. 1992. godine
Dnevni operativni izve{taj,
dostavlja.-
1. Naru{avanje primirja i aktivnosti neprijatelja.
Dana 03. 02. pri obilasku voda TO od PPU Samardjica, na{ao sam vojnika iz jedinice u s.
Nadin koji je bez odobrenja sa vozilom opelom i prikolicom veoma se nevojni~ki poneo sa
kontrolnom stanicom za ulazak u s. [kabrnja. Radi se o v/o Saponja Djordje iz s.
Dobropoljci. Vojni obveznici voda u s. [kabrnja su izjavili da je imenovani svakodnevno krao
i odvozio materijal i name{taj iz s. [kabrnja.
Dana 02. 02. u s. G. Zemunik (istok) oko 19,00 ~asova nepoznata grupa oko 3 ~ovjeka
obu~ena u uniforme pripadnika OS SFRJ napali su porodicu Vlasnovi} gde su maskiranog
lica tukli doma}ina Matu i vezali ruke, noge, i usta kao i doma}icu Seku ali je nisu tukli.
Po~inioci ovog dogadjaja su do{li iz pravca s. [kabrnja i nakon toga uzeli nasilno traktor
marke Ferguson 39 ks i frezu goldonku i odvezli iz dvori{ta doma}ina.
2. Raspored jedinica i stanje i aktivnosti:
Jedinice su rasporedjene shodno odluci od 03. 01. Danas je izvr{ena analiza vanrednih
dogadjaja u puku. Analizu i zaklju~ak dostavit }emo u pismenoj formi shodno va{em
naredjenju pov. br. 23-36 od 28. 01. 1992. godine.
205
249
Prijemni pe~at: Vojna po{ta br. 9595, pov. br. 50-1, 15. 2. 1992., Sveti Rok (Gospi}).
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 205
K-dant puka li~no se anga`ovao na informisanju kolektiva puka po polo`ajima o trenutnoj
situaciji u zemlji i svetu.
3. Vanrednih dogadjaja u jedinici nismo imali.
4. Pozadinsko obezbedjenje odvija se dosta ote`ano o ~emu smo vas izvestili na{im aktom pov.
br. 29-2 od 13. 01. 1992. godine.
5. Predlog odluke:
Borbena gotovost jedinice na polo`aju je na vrlo visokom nivou unato~ zamoru ljudstva.
Tra`imo model i re{enja da dio ljudstva na polo`ajima zamenimo unutra{njom rotacijom i u
dogovoru sa jedinicama TO.
6. Plan aktivnosti jedinice za naredni dan:
U jedinicama puka planski i organizovano se sprovodi bov. te`i{te aktivnosti za 06. 02. 92.
godine dali smo na pripremi izvodja~a nastave s k-dirima protivoklopnih baterija koji }e se
odr`ati u puku shodno va{em naredjenju pov. br. 25-10 od 22. 01. 1992. godine.
7. Zahtevi:
Ponavljamo zahtev od 30. 01. 1992. godine u vezi izvr{enja rim. 2. tehni~kog pregleda na
orudjima.
Komandant
M.P.
250
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 4.
87
1992., velja~a 7.
Sv. Rok
Informacija Komande 1. mtb Komandi 9. korpusa JNA o davanju podr{ke SO Gra~ac odluci
Predsjedni{tva SFRJ o dolasku snaga UN-a
Komanda 1. mtbr
Str. pov. br. 33-107/82 Vojna tajna
07. 02. 1992. Povjerljivo
Dogadjaji u vezi odluke
Predsedni{tva Jugoslavije o
dolasku snaga UN, informacija
Komandi 9. korpusa (de`urnom operativnom)
206
250
Prijemni pe~at: 1. odeljenje SCV 332. puka veze, brzojav br. 253, 5. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 206
Dana 07. 02. 1992. godine odr`ana je sednica Skup{tine op}ine Gra~ac. Na sednici je
raspravljano o pitanju odluke Predsedni{tva Jugoslavije o prihvatanju plana Sajrusa Vensa.
Na sjednici je prema pozivu u~estvovao i komandant brigade. Skup{tina je donela odluku o
podr{ci odluci Predsedni{tva i dala obavezu da njeni delegati na sjednici Skup{tine Krajine
podr`e odluku Predsedni{tva o dolasku snaga UN prema planu Sajrusa Vensa.
Ova odluka Skup{tine u na{oj jedinici kod najve}eg broja boraca primljena je sa
zadovoljstvom.
Pomo}nik komandanta za MV
pukovnik
Radivoje Matovi}
M.P.
251
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 3.
88
1992., velja~a 7.
Izvje{}e Komande 7. operativne grupe Organu bezbednosti 10. korpusa JNA o kr{enju
primirja, stvaranju ekstremisti~ke organizacije na podru~ju Banovine i Korduna,
pripremama za udaljavanje dobrovoljaca s podru~ja SO @abalj i Novi Sad te o
represalijama prema Srbima od strane Hrvata u Bjelovaru
KOMANDA 7.OG
ORGAN BEZBEDNOSTI H I T N O
Str. pov. br. 8-24
07. 02. 1992. godine
ORGANU BEZBEDNOSTI 10. KORPUSA
1.- U ve~ernjim ~asovima 06. 02. 92., oko 20,00 ~., neprijatelj je ispalio 8 projektila MB 82
mm prema Glinskim Poljanama. Mrtvih i povre|enih nije bilo.
Slu{anjem radio veza neprijatelja do{li smo do znanja da je neprijatelj svojim jedinicama
podelio suhu hranu i da se kao mogu}i dan napada na Petrinju spominje nedelja 09. 02.
92. Pored toga 06. 02. je iz Dubrave upu}eno 2.000 pripadnika ZNG na banijski front.
Prema podacima izvora iz Bos. Krupe OB 11. brTO do{ao je do saznanja da se u {irem rejonu
s. Mrazovac i suva medja grupi{u jedinica SDA i da je njihovo brojno stanje oko 200 ljudi,
imaju tri MB 120 mm, te da imaju u rezervi 60 ljudi iz Sand`aka rasporedjenih u s. Bu`im.
Izvor iznosi da pretpostavlja da medju njima ima i jedan broj pripadnika MUP RH iz
Karlovca. Izvor ne preporu~uje da se pripadnici JNA i TO kre}u u {irem rejonu s. Banjani
zbog opasnosti od napada na iste.
207
251
Prijemni pe~at: 1. odeljenje SCV 332. puka veze, brzojav br. 362, 7. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 207
2.- Posle sednice Predsedni{tva SFRJ na podru~ju Banije uo~ena je pove}ana aktivnost
Babi}evih istomi{ljenika iz Knina, verovatno u cilju pritisaka na odbornike Skup{tine RS
Krajine i u~vr{}ivanja Babi}eve linije. Tako su dana 05. 02. 92. na podru~ju Gline i Petrinje
boravili: Macura, Ivani} i Funduk iz Knina i kontaktirali sa pojedinim licima na ovom
podru~ju. Slu`bene organe op{tine Glina i Petrinja su izbegli ve} je Macura Lazo ostvario
kontakt u ~etiri oka sa Predsednikom SO Petrinja Maljkovi}em.
Istovremeno su na podru~ju s. Dragotina, SO Glina boravili Opa~i} i Zelenbaba i preno}ili
05./06. 02. kod JELI] STEVE iz s. Bele Vode. Jeli} je pripadnik SDB Krajine po naredjenju
Milana Marti}a, a prema informacijama vi{e izvora bavio se plja~kom i od tih sredstava kupio
je stan u Beogradu. Radi se o ~ovjeku pro~etni~ke orjentacije.
Prema informacijama izvora OB 622. mtbr (od 06. 02. 16 brTO) stvara se organizacija
ekstremista kojoj bi bio zadatak ru{enje vojne vlasti na podru~ju Banije i Korduna. Kao
nosioc te aktivnosti spominje se STEFANOVI] ^EDO, sin mu poginuo u borbama protiv
usta{a, sada obu~ava `ensku ~etu u Glini. Navodno je njegov istomi{ljenik i organizator za
podru~je Korduna izvesni Jastreb sa podru~ja Vrginmosta. U sklopu ovog podatka
napomenuto je da je u ovo umje{an i k-dir specijalne jedinice iz Gline MARTI] SINI[A
[ilt, ali smo proverom utvrdili da on li~no nije bio na pomenutom kontaktu sa
Stefanovi}em i Jastrebom. Preko operativnih veza u Glini pokrili smo podru~je Popovog
gaja gde bi se jedinice trebale sakupljati i daljnju aktivnost Stefanovi} ^ede.
3.- Manojlovi} Ratko, pukovnik, k-dant 11. brTO u Dvoru na Uni, o kojem smo pisali u
telegramu 8-21 od 02. 02. 92., i dalje je nastavio sa opijanjem i nedoli~nim pona{anjem, u
sklopu toga dozvolio je da mu jedinica prilikom odlaska na polo`aje oko Gline dovozi
ukradenu robu sa tog podru~ja i pri tome je onemogu}io radnike SJB Dvor na Uni da
interveni{u. Sve ove malverzacije v/o pod okriljem k-danta su registrovane. Pored
svakodnevnog opijanja samovoljno i bez pitanja pretpostavljene k-de odlazi za Beograd
vojnim motornim vozilom. Upoznat k-dant OG-7 i prema na{im saznanjima istog }e
predlo`iti za smenu sa du`nosti k-danta 11. brTO, {to bi po na{em mi{ljenju trebalo {to prije
u~initi.
Anga`ovanjem vojne policije OG-7 i OB 17. brTO izvr{ene su detaljne pripreme za
udaljavanje dobrovoljaca sa podru~ja SO @abalj i Novi Sad koji su po raznim strana~kim
linijama dovedeni u ovu jedinicu. Tako je 03. 02. 92. sa ovog podru~ja oti{ao 21 pripadnik
te dobrovolja~ke jedinice, a 06. 02. 92. jo{ 20 ekstremnih pripadnika. K-dir jedinice
FIBISAN DJURADJ javno je izjavljivao da }e 09. 02 .92. sa oru`jem u~estvovati u obaranju
legalne vlasti Srbije. Kao ekstremistu iz ove grupacije izdvajamo i DJURI] DU[ANA. Svi su
za vreme boravka na ovoj teritoriji imali ~etni~ka obele`ja, pretili su k-di brigade i pojedinim
stare{inama te je njihovo udaljavanje nai{lo na pozitivan odjek na ovom prostoru. U
posebnom telegramu dostavi}emo spisak svih pripadnika ove jedinice i predla`emo da se isti
prosledi MUP Srbije jer je za o~ekivati njihovu poja~anu aktivnost u narednom periodu na
teritoriji @ablja i Novog Sada. Prilikom udaljavanja sve smo pripadnike ove jedinice razoru`ali
i izvr{ili pretres, te dopratili do Banja Luke jedinicom vojne policije.
4.- Ostalo:
Kroz telefonski kontakt sa vezom u Bjelovaru OB OG-7 do{ao je do saznanja da je 05. 02.
92. obavljena sahrana 18 poginulih pripadnika ZNG RH, te da je u no}i 05./06. 02. 92. u
znak osvete poru{eno 32 ku}e u Bjelovaru ~iji su vlasnici Srbi. Zbog ovakvog stanja i
i{~ekivanja da }e sa rati{ta biti dove`eno jo{ le{eva u Bjelovaru je veoma napeta atmosfera i za
o~ekivati je dalje represalije prema Srbima i njihovoj imovini.
208
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 208
NA^ELNIK
Potpukovnik
Milan Ostoji}, v.r. M.P.
252
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6014.
89
1992., velja~a 8.
Upozorenje Komande 6. operativne grupe Komandi 1. i 2. li~ke brigade na poja~ane
diverzantske aktivnosti oru`anih snaga RH
KOMANDA 6. OG
str. pov. br. 695/89
08. 02. 1992. g.
KOMANDI 1 i 2. li~ke brigade
(na li~nost komandanta ili na~elnika {taba)
Oru`ane formacije Republike Hrvatske poja~avaju diverzantsko teroristi~ku aktivnost protiv
JNA sve ~e{}e ubacivanje DTG u raspored i pozadinu na{ih jedinica u cilju nano{enja
gubitaka i ru{enja vitalnih objekata na teritoriju. Jedna DTG ja~ine 20 diverzanata u
uniformama JNA sa oklopnim transporterom otkrivena je u blizini Sombora. Zbog
nebudnosti organa na teritoriji, diverzanti su nesmetano pre{li r. Dunav ju`no od Apatina i
stigli u reon Bezdana, gde su otkriveni i razbijeni. Jedinice Vojne policije i MUP-a Republike
Srbije izvr{ile su blokadu DTG u cilju njenog uni{tenja. U vezi sa ovim,
U P O Z O R A V A M :
1.- U svim komandama i jedinicama ponovo proraditi moja prethodna nare|enja i
upozorenja koja se odnose na spre~avanje iznena|enja i preduzeti slede}e:
potpuno zavesti ratni re`im u zonama b/d i rasporeda jedinica te kontrolu kretanja sa
identifikacijom svih pojedinaca, grupa i jedinica;
zabraniti svako samovoljno kretanje u zoni b/d, napu{tanje jedinica i polo`aja;
no}u i u uslovima ograni~ene vidljivosti obezbediti potpunu primenu znakova za
raspoznavanje, a danju uvek kada se vr{i zaustavljanje nepoznatih lica, grupa i jedinica;
svako kretanje pojedinaca i jedinica u zoni b/d pravovremeno najavljivati pot~injenim
sastavima i precizno ih upoznati: ko, kada, kojim pravcem i sa kojim zadatkom se kre}e kroz
zonu odgovornosti;
me|uprostori, spojevi i bokovi moraju biti poda stalnom kontrolom koja se posti`e:
osmatranjem, patroliranjem, zasedama i zapre~avanjem.
2.- Upoznati pripremu svih snaga a posebno namenjenih za protivteroristi~ko-diverzantska
dejstva, za uspe{no otkrivanje i vo|enje borbe sa DTG i drugih uba~enih i ostavljenih
snagama neprijatelja.
209
252
Prijemni pe~at: Brzojav broj 1955, 7. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 209
KOMANDANT
general-major
Slobodan \or|evi}
Dostavljeno:
1., 2., 4. li~ka brigada
94 IN@b
DIVER. Slunj
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, kut. 6020.
90
1992., velja~a, 9.
Sveti Rok
Zahtjev Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa JNA za uspostavljanje izravne veze Komande
brigade sa zapovjedni{tvom hrvatskih oru`anih snaga u Gospi}u
Komanda 1. mtbr Vojna tajna
Str. pov. br. 33-302/92. Poverljivo
Sveti Rok 09. 02. 1992.
Zahtev za uspostavljanje direktne
veze komande brigade sa komandom
hrvatskih oru`anih sastava u Gospi}u
Komandi 9. korpusa (de`urnom operativnom)
Shodno va{em naredjenju o uspostavljanju veze sa suprotnom stranom radi kontrole primirja
i realizacije Sarajevskog dogovora molimo da se hitno uspostavi direktna veza komande
brigade sa komandom hrvatskih oru`anih sastava u Gospi}u. U poslednjih 10 dana
svakodnevno sa podru~ja neprijatelja dejstvom iz mb-120 mm, i bts (reaktivna zrna) i tenkova
po polo`ajima jedinica brigade. Do sada jedinice nisu odgovarale artiljerijom, ali su posljednja
dejstva sve intenzivnija u kojima je jedan borac te`e ranjen, a vi{e ku}a je o{te}eno.
Uspostavom direktne veze verujemo da }e se ove provokacije smanjiti. Takodjer predla`emo
da uputite posmatra~e UN da se uvere u intenzitet dejstva neprijatelja.
Komandant
pukovnik
Stojan [panovi}
M.P.
253
210
253
Prijemni pe~at: 1. odeljenje SCV 332. puka veze, brzojav br. 384, 9. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 210
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., kut. 3.
91
1992., velja~a 10.
Krbavica
Pregled djelatnosti diverzantskog voda 4. brigade 6. li~ke divizije za razdoblje 10. 11.
1991. 31. 1. 1992.
K O M A N D A STROGO POVERLJIVO
4. LI^KE BRIGADE
Str. pov. 1-289/92.
10. 02. 1992. god.
SUMARNI PREGLED DELATNOSTI DIVERZANTSKOG
VODA 4. BRIGADE 6. LI^KE DIVZIJE ZA
PERIOD 10. 11. 1991. 31. 01. 1992. GOD.
Diverzantski vod je formiran 8-10. novembra 1991. godine i za sme{taj istog je odre|ena
osnovna {kola u selu Visu}.
Komandir voda je poru~nik Markovi} Slobodan.
Brojno stanje diverzantskog voda u momentu formiranja je iznosilo 24 vojnika i stare{ina.
Diverzantskim vodom 4. brigade 6. li~ke divizije rukovodi i komanduje poru~nik Markovi}
Slobodan a njegov zamenik, bar u prvo vreme, je vodnik Pivarski Zoran.
Prva tri dana po formiranju (od 10-13. 11.) bilo je maksimalno anga`ovanje na obuci ljudstva
po slede}im temama:
formacijsko kretanje,
otkrivanje i pronala`enje minskih polja,
napad i odbrana naseljenih mesta.
U istom periodu izvr{eno je ure|ivanje i prilago|avanje postoje}ih uslova sme{taja.
U periodu od 10-13. 11. 1991. godine izvr{eno je kompletno naoru`avanje svih vojnika sa
oru`jem i drugom opremom.
Izvr{en je raspored vojnika po odelenjima i odre|eni su komandiri istih. To su:
komandir 1. odelenja vodnik Pivarski Zoran,
komandir 2. odelenja potporu~nik Risti} Slobodan i
komandir 3. odelenja stariji vodnik Devi} Srbobran.
14.11.1991. godine diverzantski vod u punom sastavu prvi put kre}e na borbeni zadatak.
Zbog lo{eg sistema veza kao i nesposobnosti vodi~a borbeno dejstvo je prekinuto, pred sam
kraj. U toku izvo|enja istog zapa`eno je veliko zalaganje i visok moral svih vojnika a posebno
su se istakli: vojnik Beli} Branko i desetar Hajago{ I{tvan.
Isto tako je zapa`eno neprimereno pona{anje vodnika Pivarski Zorana koji nije reagovao kao
stare{ina. Zbog ovog razloga, kao i u~e{}a u saobra}ajnoj nezgodi nekoliko dana kasnije
vodnik Pivarski Zoran je smenjen sa du`nosti zamenika komandira voda. Posle njega ovu
du`nost, sve do sada, obavlja potporu~nik Risti} Slobodan.
211
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 211
Od 15-19. 11. 1991. godine diverzantski vod je realizovao plan obuke sa slede}im temama:
rad na odr`avnaju veza,
postavljanje i uklanjanje minskih polja,
izvi|anje neprijatelj ispred prednjeg kraja,
pru`anje prve pomo}i u borbi,
kretanje po azimutu sa i bez karte,
kretanje po neprijateljskom terenu,
sredstva za za{titu i njihova primena,
in`injerijska obuka (izrada zaklona i skloni{ta, maskiranje itd.).
20. 11. 1991. godine izvr{eno je bojevo ga|anje sa kratkim i dugim oru`jem, kao i bombama.
21. 11. 1991. godine diverzantski vod u punom sastavu (koji je tada imao ukupno 34
vojnika) izvodi borbeno dejstvo na mesto Donje Luli}e. Neposredno pre dolaska na liniju
otvaranja vatre, nailaskom na protivpe{adijsku minu te{ko je ranjen komandir voda Markovi}
Slobodan. Po njegovu nare|enju a uz punu suglasnost pukovnika Milivojevi}a, koji je bio u
neposrednoj blizini, jedinica se povla~i, radi spasavanja ranjenika.
U ovoj akciji su se svi vojnici i stare{ine diverzantskog voda 4. brigade 6. li~ke divizije pokazali
u najboljem svetlu a posebno su se istakli: vojnici Markovi} Jovi{a, Sre}kovi} Dejan, Panti}
Veroslav, Despotovi} Stojadin, Stefanov Branislav, [u{tum Du{an, Aksi} Vladimir i Beli}
Branko, kao i stare{ine potporu~nik Risti} Slobodan i stariji vodnik Devi} Srbobran.
22. 11. 1991. godine diverzantski vod se preseljava na novu lokaciju u selu Krbavicu, gde se
jo{ uvijek nalazi.
Istoga dana mla|i vodnik Josifoski Zoran je udaljen iz jedinice zbog nekorektnog odnosa
prema drugovima i pona{anja neprimerenog stare{ini.
Od 22.-27. 11. 1991. godine ure|ivao se novi objekat za sme{taj. Istovremeno se realizovao
plan i program obuke, te su obra|ene slede}e teme:
upad u ku}u,
hvatanje `ivih jezika,
~i{}enje terena i napad na naseljena mesta.
28. 11. 1991. godine diverzantski vod ide u akciju izvi|anja neprijateljskih polo`aja. Jedinica
je nai{la na neprijateljsku stra`u u mestu [tampari a prilikom sukoba neprijatelj je imao 8
mrtvih i 4 ranjena. U na{im redovima nije bilo nikakvih gubitaka.
Sve do 30. 11. 1991. godine svakodnevno je deo vojnika i stare{ina i{ao na akcije izvi|anja
neprijateljskih polo`aja. Ostali deo ljudstva je obezbe|ivao objekat i vr{io obuku po planu i
programu.
U ~itavom periodu od 10 30. 11. 1991. godine jedinica pokazuje visok moral za borbu {to
potvr|uje uspe{nim dejstvima po neprijatelju (i pored toga {to smo imali dve neuspe{ne
akcije).
Diverzantski vod 4. brigade 6. li~ke divizije od 01. 09. 12. 1991. godine svakodnevno
organizuje akcije izvi|anja prema ^anku. Na ovaj na~in ste~ene su zna~ajne informacije o
neprijatelju, njegovom brojnom stanju i rasporedu, upori{tima odbrane sela i drugo {to je
dalo svoje rezultate u napadu brigade na pomenuto mesto.
U istom intervalu zbog uzurpiranja vlasti i zloupotrebe polo`aja iz jedinice je isklju~en vojnik
]opko Bo`idar Pop. Moral u jedinici je znatno opao zbog otsustva poru~nika Markovi}a,
pona{anja ]opko Bo`idara i utjecaja vodnika Pivarski Zorana koji je imao skrivene ambicije
da bude zamenik kom. voda.
212
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 212
Zbog ovakvog stanja pukovnik Milivojevi} svojom naredbom postavlja za komandira voda
potporu~nika Risti} Slobodana, do povratka poru~nika Markovi}a.
10. 12. 1991. godine diverzantski vod u sastavu 4. li~ke brigade u~estvuje u borbenom
zadatku napad na ^anak.
Akcija je u potpunosti uspela a ovom prilikom posebno su se istakli svi vojnici i stare{ine i to:
Risti} Slobodan, Aksi} Vladimir, Panti} Veroslav, Hajago{ I{tvan, Simi} Zoran, Stepanov
Branislav, Sre}kovi} Dejan, [u{tum Du{an, Deli} Hazim, Zec Emil, Neki} Voja, Pivarski
Zoran, Hu|ec Du{an, Stanisavljevi} Jugoslav i Pribi} Gojko.
11. 12. 1991. godine jedinica diverzantskog voda nastavlja sa daljim borbenim dejstvima
prema Ramljanima.
12. 12. 1991. godine i dalje se u~estvuje u napadu prema Ramljanima i odbrani zaposednutih
neprijateljskih teritorija.
13. 12. 1991. godine jedinica diverzantskog voda se odmara na rezervnom polo`aju.
14. 12. 1991. godine diverzantski vod je ponovo na borbenom zadatku na postavljanju
minskih polja ispred neprijateljske linije.
Od 15 20. 12. 1991. godine diverzantski vod je pod punom borbenom gotovo{}u na
rezervnom polo`aju.
Od 20 31. 12. 1991. godine diverzantski vod vr{i obuku po planu i programu na slede}e
teme:
postavljanje i uklanjanje minskih polja,
kretanje po azimutu sa i bez karte,
rad na odr`avanju radio veze,
sanitetska obuka,
in`injerijska obuka,
moralno vaspitanje.
U periodu od 1 31. 12. 1991. godine vra}a se poljuljani moral u jedinicu i pove}ava
borbena gotovost.
Diverzantski vod 4. brigade 6. li~ke divizije je u pomenutim borbenim dejstvima imao jednog
poginulog vojnika (Deli} Hazima) i dvojicu ranjenih (Risti} Slobodana i Stepanov
Branislava).
18. 12. 1991. godine u jedinicu se nakon samo 26 dana od te{kog ranjavanja vra}a iz
Beograda poru~nik Markovi} Slobodan.
13. 12. 1991. godine po prijemu naredjenja za izvr{enje borbenog zadatka vodnik Pivarski
Zoran odbija da izvr{i isto, pa ~ak i nagovara deo vojnika da napuste rezervni polo`aj.
Povratkom poru~nika Markovi}a sve ove negativne pojave se ispoljavaju i otkrivaju jer svi
vojnici pred njim otvoreno iznose sve nepravilnosti. Odmah se preduzimaju odgovaraju}e
mere o ~emu je informisana i komanda brigade.
U periodu od 1 18. 01. 1992. godine izvr{ena je popuna diverzantskog voda novim
vojnicima, tako da je krajem januara bilo ukupno 46 vojnika (42 vojnika i 4 stare{ine).
19. 01. 1992. godine deo diverzantskog voda u akciji izvidjanja neprijateljskih polo`aja biva
napadnut u reonu Ali Vojvodi}a. Tom prilikom je ranjen vojnik Hudjec Du{an. Jedinica
odgovara `estoko na napad kojom prilikom neprijatelj trpi velike gubitke. Ovom prilikom
posebno su se istakli vojnici: Aksi} Vladimir, Panti} Veroslav, Hudjec Du{an i Risti} Ivan.
Od 20 31. 01. 1992. godine diverzantski vod vr{i intenzivnu obuku na prethodne teme i
pove}ava svoju borbenu gotovost.
Zbog po{tovanja primirja, ne ide se u borbena dejstva.
213
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 213
Pitanju bezbednosti u ~itavom periodu od osnivanja diverzantskog voda bila je poklonjena
odgovaraju}a pa`nja. Nije bilo slu~ajeva oticanja podataka zna~ajnih za borbenu sposobnost
jedinice, niti odavanja tajnih podataka i drugih informacija.
Protiv dvojice vojnika iz voda preduzete su odgovaraju}e mere od strane komande brigade a
isti su odmah udaljeni iz jedinice.
Nije nam poznato {ta }e se preduzeti protiv vodnika Pivarski Zorana, jer to nije u na{oj
nadle`nosti.
U periodu od formiranja (10. 11. 1991. god.) pa sve do 21. 11. 1991. godine diverzantski
vod je bio u pozadini a nakon toga sve do sada nalazi se na isturenom polo`aju, blizu prvih
neprijateljskih snaga, te sam sebe obezbe|uje.
U periodu od formiranja diverzantskog voda 10. 11. 1991. god. pa sve do 31. 01. 1992.
godine (period na koji se odnosi ovaj sumarni izve{taj) za izuzetno zalaganje na borbenim
zadacima, po{tovanju pravila slu`be i korektan drugarski odnos prema ostalim vojnicima, na
zajedni~kom sastanku jedinice, za odlikovanje su predlo`eni: poru~nik Markovi} Slobodan,
potporu~nik Risti} Slobodan i vojnici Aksi} Vladimir, Panti} Veroslav i Hajago{ I{tvan. Na
istom sastanku za unapre|enje su predlo`eni: u ~in vodnika vojnici Aksi} Vladimir, Markovi}
Jovi{a, [u{tum Du{an i Zec Emil, a u ~in potporu~nika stariji vodnik Devi} Srbobran i u ~in
kapetana poru~nik Markovi} Slobodan.
Krbavica, 09. 02. 1992. god.
Kom. div. voda
poru~nik Markovi} Slobodan,
za Risti} Slobodan, v. r.
Zam. kom. div. voda
potporu~nik Risti} Slobodan
za Devi} Srbobran, v.r.
M.P.
254
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
92
1992., velja~a, 11.
Vojni}
Borbena zapovijed Op[TO Vojni} za upotrebu jedinica TO te informacija o rasporedu
oru`anih snaga RH u zoni odgovornosti {taba
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
[TAB TERITORIJALNE ODBRANE STROGO POV.
Str. pov. br.: 127/92. HITNO
Vojni}, 11. 02. 1992. godine
214
254
Okrugli pe~at: Komanda 4. li~ke brigade.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 214
BORBENA ZAPOVJEST
KOMANDANTA Op[TO VOJNI] ZA UPOTREBU JEDINICA TO
KARTA 1:50 000, sekcije: Karlovac 1, 2, 3 i 4
1. Oru`ane snage Republike Hrvatske du` granice sa Republikom Srpska Krajina prednjim
krajem na liniji lijeva obala r. Mre`nice Mate{ko selo s. Lu~ica lijeva obala Korane s.
Turanj s. Gornje Meku{je-lijeva obala r. Kupa. Istovremeno koriste potpisano primirje za
pregrupisavanje i naoru`avanje snaga. Po~eli su sa primjenom poljoprivredne avijacije.
Najvjerovatnije raspola`u sa hemijsko-biolo{kim borbenim sredstvima, a nije isklju~ena ni
primjena istih.
Linija s. Kamenica lijeva obala r. Mre`nice s. Dobreni}i brani se sa jednim bataljonom.
Linija Mate{ko selo s. Lu~ica-lijeva obala r. Korane Turanj i grad Duga Resa brani se sa 1
usta{kom brigadom, a lijevu obalu r. Kupe na liniji Turanj Lasinja i grad Karlovac brane
dvije usta{ke brigade.
Usta{e sa dijela Slunjske op}ine koje su na{le uto~i{te na teritoriji op}ine Velika Kladu{a
organizirani su u IDG i TG i vr{e upade na podru~je op}ina Slunj, Vojni} i Vrginmost.
Usta{ke snage podr`ava BVG-MB-120 mm, BRAG-155 i 203 mm i tenkovi tipa Leopard.
Cilj hrvatskih vlasti je sa~uvati avnojevske granice, te je za o~ekivati da usta{ke snage
prelaskom u protunapad poku{aju zauzeti teritorije na kojima `ivi srpsko stanovni{tvo, kao i
daljnja aktivna dejstva ubacivanjem IDG i TG.
2. Zadatak Op[TO Vojni} da organizuje odbranu teritorije sa okrupnjenim jedinicama
TO prostorne strukture formiranim u ODREDE, s.~. TO i s.v. TO, zatvara me|uprostor
u zonama dejstva br. TO, zatvaranje me|uprostora izme|u br. TO, obezbe|enje stanovni{tva,
komunikacija, objekata i kontrola teritorije po dubini, s ciljem upornom i aktivnom
odbranom osloncem na pogodne prirodne objekte, rijeke i naseljena mjesta uz zapre~avanja,
artiljerijsku podr{ku i u sadejstvu sa susjedima i spre~iti usta{kim snagama prodor po dubini
zone odbrane i biti u gotovosti za odbrambena dejstva.
3. Desno jedinice manevarske i prostorne strukture Op[TO Vrginmost a lijevo jedinice
manevarske i prostorne strukture Op[TO Titova Korenica sa zadatkom ne dozvoliti prodor
usta{kim snagama u dubinu teritorije Korduna.
4. Odlu~io sam organizirati odbranu u zoni odgovornosti na teritoriji op}ine Vojni} sa
zadatkom oslonca na prirodne zemlji{ne objekte i naseljena mjesta, aktivnom odbranom
sprije~iti upade usta{a na teritoriju Korduna.
Te`i{te odbrane imati na zatvaranju me|uprostora u zonama dejstva br. TO, u zahvatima
komunikacija V. Kladu{a-Vojni}, V. Kladu{a-Cetingrad-Slunj i kontrolu teritorije i za{titu
stanovni{tva u unutra{njosti teritorije.
KM s. Kupljensko
Gotovost obrane odmah.
5. ZADACI JEDINICAMA:
5.1.- ODRED KRSTINJA brani rajon s. Gejkovac (uklj.), s. Mracelj, s. Maljevac, s.
Buha~a, Pa{in Potok (isklj.) sa zadatkom osloncem na r. Glina, naseljena mjesta i prirodne
objekte uz zapre~avanje i (u sadejstvu sa djelovima snaga 4. k. br. TO, 3. k. br. TO, jedinicama
prostorne strukture po dubini) i mjesnim stanovni{tvom sprije~iti usta{kim IDG i TG kao i
ve}im formacijskim grupama i jedinicama prodor kroz rejon odbrane ODREDA.
KM u {koli s. [iroka Rijeka.
215
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 215
5.2. ODRED TO VELJUN organizuje obezbe|enje i kontrolu komunikacija Slunj-
Cetingrad-Velika Kladu{a i Slunj-Veljun, obezbe|enje stanovni{tva, objekata i kontrolu
teritorije po dubini.
Sa zadatkom osloncem na prirodne zemlji{ne objekte i naseljena mjesta i zapre~avanja u
sadejstvu sa susjedima 3. k. br. TO i jedinicama prostorne strukture po dubini i mjesnim
stanovni{tvom sprije~iti usta{kim IDG i TG kao i ve}im usta{kim grupama vr{enje
diverzantskih dejstava u zahvatu komunikacija u rejonu odbrane odreda.
KM -Dom u Veljunu.
5.3. ODRED TO SJENI^AK pot~injava se komandi 2. k. br. TO, organizuje zatvaranja
me|uprostora u zoni odbrane brigade, sa zadatkom osloncem na r. Kupu i naseljena mjesta i
zapre~avanja u sadejstvu sa susjedima ostalim jedinicama prostorne strukture po dubini i
mjesnim stanovni{tvom sprije~iti prodor usta{a u dubinu teritorije i izvo|enje diverzantskih
dejstava u rejonu odbrane odreda.
KM Kri` Sjeni~ak.
5.4. ODRED TO VOJNI] odre|uje se za rezervu sa zadatkom da vr{i obuku v/o za
vr{enje b/d, obuku izvoditi u sklopu obezbe|enja teritorije i objekata, biti u mobilnom stanju
tako da u najkra}em mogu}em vremenu mo`e izvr{iti dobiveni zadatak po mojoj odluci.
Rajon prikupljanja (mobilizacija) odreda kod {kole s. Voji{nica.
KM {kola Voji{nica.
5.5. s.~. TO Utinja pot~injava se komandi 2. k. br. TO, organizuje obezbe|enje KM brigade,
C.V. brigade, vr{i obezbe|enje i kontrolu teritorije i objekata kao i obezbe|enje mjesnog
stanovni{tva, sa zadatkom sprije~iti upad usta{kih IDG i TG u reon razmje{taja KM i CV
brigade i u zonu odbrane ~. TO.
KM u s. Utinja.
5.6. s.~. TO Vojni} i s.~. TO Popovi} Brdo pot~injavaju se komandi 2. k. br. TO, organizuju
zatvaranje me|uprostora u zoni odbrane brigade.
Sa zadatkom osloncem na r. Kupu, naseljena mjesta i zapre~avanja u sadejstvu sa susedima,
ostalim jedinicama prostorne strukture i mjesnim stanovni{tvom sprije~iti prodor usta{a u
dubinu teritorije, u rejonu odbrane ~ete.
KM odrediti u dogovoru s k-dom brigade.
5.7. s.~. TO Vojni}-Petrovac organizuje i vr{i obezbe|enje Ratne bolnice Petrovac i
pozadinske baze u rejonu Petrovac sa zadatkom osloncem na prirodne zemlji{ne objekte,
ure|ene objekte za odbranu, zapre~avanja i PVO, spre~iti ubacivanje IDG i vr{enje
diverzantskih dejstava u rejonu razmje{taja.
5.8. Jedinice prostorne strukture organizirane u s.v. TO Vojni}a, Krstinje, Veljuna, Sjeni~aka,
Utinje i Popovi} Brda. Organizuju i vr{e obezbe|enje i kontrolu teritorija, objekata i
stanovni{tva sa zadatkom sa jedinicama brigada, odreda i ~eta spre~e ubacivanje IDG i TG i
prodor usta{a u dubinu teritorija Korduna.
KM odre|uju k-diri jedinica.
6. Vatrena podr{ka
Vatrenu podr{ku organizovati formacijskim i pridodatim jedinicama. Te`i{te upotrebe imati
na uni{tavanju i neutralisanju va`nih ciljeva: `ive sile i snaga i rejonima prikupljanja, snaga u
napadu, vatrenih to~aka, minobaca~kih baterija, mitraljeskih gnijezda i utvr|enih snaga.
Zabranjujem upotrebu vatre koja se ne osmatra i po svaku cenu izbje}i sopstvene gubitke.
Strukturu vatrene podr{ke odrediti }e komandanti pot~injenih jedinica.
216
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 216
7. Organizacija POB
U svim prilikama kroz aktivna dejstva anga`ovati sva raspolo`iva sredstva za protiv-oklopnu
borbu kao i kori{tenje priru~nih sredstava.
8. Organizacija PVO
Sve jedinice TO imaju zadatak osmatranja zra~nog prostora i vo|enje borbe protiv nisko-
lete}ih aviona i helikoptera.
9. Obezbe|enje borbenih dejstava
a) Obave{tajna obezbe|enja
Te`i{te obave{tajnog obezbe|enja imati na neprekidnom prikupljanju podataka o usta{kim
snagama u zonama odbrane.
Formirati IG i izvi|a~ke osmatra~nice u pot~injenim jedinicama. Obezbediti suradnju sa
susedima u prikupljanju obave{tajnih podataka o neprijatelju.
Bezbedonosno obezbe|enje:
Te`i{te bezbednosti imati na za{titi odluke k-danta o rejonima i rasporedima jedinica i [taba,
na spre~avanju oticanja tajnih podataka, borbenom obezbe|enju osnovnih jedinica.
Posebnu pa`nju obratiti na kretanje v/o iz rejona razmje{taja, kontrolu razmje{taja, kontrolu
i pona{anje mjesnog stanovni{tva i obezbe|enje ulaska i izlaska u zonu odbrane.
b) Borbeno osiguranje
svi {tabovi i jedinice TO u izvo|enju b/d sprovoditi mjere BO vlastitim snagama,
izvi|anje i osmatranje stalno provoditi u svakoj jedinici,
mjere maskiranja provoditi u rejonu razmje{taja odbrane koriste}i pogodne zemlji{ne
objekte i ostala prirodna i priru~na sredstva.
c) In`injerijsko obezbe|enje
Te`i{te in`. obezbe|enja imati na protivoklopnom i protivpe{adijskom zapre~avanju uz
odobrenje k-danta i na obezbe|enju kretanja.
Utvrditi se u stepenu 2.
d) PNHBO:
Te`i{te PNHBO imali na li~noj PNH za{titi.
Sredstva li~ne za{tite imati u ispravnosti i gotovosti.
Primarnu dekontaminaciju vr{iti sopstvenim snagama i sredstvima.
e) Moralno vaspitanje
Te`i{te moralnog vaspitanja imati na blagovremenom informisanju boraca o politi~koj
situaciji i stanju i situaciji na rati{tu i u jedinicama. Isticati uspjehe jedinica i pojedinaca u
izvr{avanju borbenih zadataka. Ostvariti {to bolju saradnju sa mjesnim stanovni{tvom i
organima vlasti.
f ) Pozadinsko obezbe|enje
Pozadinsko obezbe|enje [taba i jedinica koje su anga`ovane na izvo|enju borbenih dejstava
vr{iti osloncem na 993. pozadinsku bazu Banja Luka, 530. pozadinsku bazu Bosanski
Petrovac, vlastita tajna skladi{ta kao i kapacitete DPZ i RO.
Dotur i evakuaciju MTS, oboljelog i ranjenog ljudstva obavljati kontinuirano u zoni
djelovanja jedinica, osloncem na vlastita transportna sredstva.
Jedinice koje se anga`uju na izvo|enju borbenih dejstava obezbjediti sa dva b/k municije i
MES po potrebi, a goriva svih vrsta 1 p/r.
Osnovno tehni~ko odr`avanje vr{iti vlastitim snagama i sredstvima osloncem na radionice
TO i brigadne stanice za tehni~ko odr`avanje.
217
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 217
Te`e slu~ajeve lije~enja ljudstva, ranjenog i oboljelog vr{iti osloncem na Ratnu bolnicu
Petrova gora i civilne zdravstvene ustanove.
Asanaciju boji{ta vr{i jedinica u svojoj zoni dejstva sopstvenim snagama i sredstvima uz
pomo} mjesnog stanovni{tva.
Zarobljenike upu}ivati u zarobljeni~ki logor u Glini.
Ishranu ljudstva vr{iti teku}im dnevnim obrocima, a u toku izvo|enja slo`enijih b/d i
kombinovano.
10. KOMANDOVANJE I VEZA:
KM u s. Kupljensko.
Vezu odr`avati `i~anom linijom a radio vezom u toku izvo|enja b/d ili u prekidu `i~ane
linije.
Sa~initi planove rada i ostala dokumenta veze.
Strogo zabranjujem otvorene razgovore preko sredstava veze.
Za organizaciju `i~ane veze koristiti postoje}e PTT linije.
Gotovost veza: Odmah
Signali :
Napad iz vazduha VAZDUH
Tenkovski napad OKLOP
Kemijska sredstva OTROVI
Biolo{ka sredstva MIKROB
Nuklearna sredstva ATOM
Izvje{tavanje:
Redovne izvje{taje svakodnevno dostavljati do 17,00, sa stanjem u 16,00, a vanredne prema
potrebi.
K O M A N D A N T
kapetan
Milorad [krgi}
Dostavljeno:
jedinicama TO
arhiva
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6019.
93
1992., velja~a 12.
Obrovac
[tab TO Obrovac zabranjuje kretanje po op}ini Simi Dubaji}u i distancira se od izjava
predsjednika SO Obrovac datih Studiju B u Beogradu
218
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 218
[TO OBROVAC
TEL. 39
OBROVAC, 12. 02. 1992.
[TABU TO REPUBLIKE SRPSKA KRAJINA
U CILJU ZA[TITE IMOVINE I @IVOTA GRADJANA U ZONI ODGOVORNOSTI
[TABA TO O B R O V A C :
1. ZABRANJUJEMO KRETANJE U ZONI ODGOVORNOSTI DUBAJI] SIMI.
2. U SLU^AJU PRU@ANJA BILO KAKVOG OTPORA UPOTREBITI VATRENO
ORU@JE.
3. [TAB TO OBROVAC DISTANCIRA SE OD NEOVLA[TENIH IZJAVA
PREDSEDNIKA SO OBROVAC DATIH STUDIJU B U BEOGRADU, A OD
NEGATIVNIH IZJAVA POSLJE PRIKAZIVANJA KOMPLETNIH PODATAKA ZBOG
OTKRIVANJA TAJNI KOJE SE SMATRAJU VOJNE TAJNE.
[TAB TO ]E ZATRA@ITI OD PREDSEDNIKA SO DA ZAUZMU STAVOVE
KOMANDANT [TABA TO
O B R O V A C
MOLIMO RADI MIRA GRADJANA NA[E OP[TINE OVO [TO PRIJE OBJAVITI I
OBAVJESTITI KOMANDU KORPUSA.
M.P.
255
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 4073.
94
1992., velja~a 12.
Zapovijed 329. oklopne brigade Komandi 5. pje{a~kog bataljona za organiziranje stalnog
de`urstva zbog u~estalog naru{avanja primirja oko sela Dragali}, Medari i Trnava
KOMANDA 329. okbr VOJNA TAJNA
Str. pov. 532/1 STROGO POVJERLJIVO
12. 02. 1992. godine
De`urstvo na vatrenom
polo`aju jedinica
nare|enje. KOMANDI 5. PE[. B
U poslednje vreme u~estalo je naru{avanje u zoni dejstva brigade, a posebno u rejonu: s.
Dragali}, s. Medari, i s. G. Trnava.
219
255
Prijemni pe~at: Brzojav broj 39, 13. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 219
U cilju spre~avanja naru{avanja dogovorenog primirja od strane na{ih jedinica i potpunijeg
saznanja o uzrocima, mestu i vremenu naru{avanja primirja
N A R E \ U J E M :
Komanda brigade organizovat }e stalno de`urstvo na polo`aju 5. pb i od TO Prnjavor.
Na du`nosti odre|ivati stare{ine iz komande brigade, po planu (rednoj listi) operativno-
nastavnog organa.
De`urni na polo`aju ima zadatak da preko komandi jedinica obezbedi potpuno po{tovanje
sporazuma o prekidu vatre od strane jedinica. U slu~aju naru{avanja sporazuma utvrditi:
ko je prvi otvorio vatru,
u koje vreme,
iz kojeg rejona (naziv mesta i koordinate),
po kojem rejonu (naziv mesta i koordinate),
iz kojeg naoru`anja i
posledice.
U slu~aju da na{e jedinice naru{e sporazum o prekidu vatre utvrditi:
ime i prezime lica koja su naru{ila primirje i stare{inu jedinice.
Prikupljene podatke dostaviti operativnom de`urnom u komandi koji dostavlja podatke o
operativnom de`urnom 5. K. i unosi u elaborat o naru{avanju primirja.
BP/OA
Izra|eno u 15 primeraka i K O M A N D A N T
svim jedinicama brigade, p u k o v n i k
ONO i a/a Radomir Simi}, v.r.
M.P.
256
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 2439.
95
1992., velja~a 13.
Informacija Komande 8. operativne grupe Komandi 10. korpusa o mobilizacijskom planu
nakon dolaska mirovnih snaga UN-a
Komanda og-8
Str. pov. br. 2-126 Uru~iti do 12.00 ~asova
13. 02. 1992. godine VOJNA TAJNA
KOMANDI 10. KORPUSA
(na li~nost komandanta)
220
256
Okrugli pe~at: Komanda 329. oklopne brigade.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 220
Veza va{ akt str. pov. br. 11/26-7 od 12. 02. 1992. godine.
1.- Na osnovu referisanja NG[ i dobivenih zadataka, u zoni OG-8 u slu~aju dolaska mirovnih
snaga UN, predlo`en i prihva}en je mobilizacijski plan po slede}em:
Svaka br TO u svojoj zoni odgovornosti razvija bataljon milicije, ~ije brojno stanje se kre}e
od 600-900 ljudi, {to zavisi od veli~ine zone odgovornosti i demografskog faktora. Ujedno,
bataljon je jezgro za razvoj brigade po potrebi, ostatak ljudstva vra}a se na redovne delatnosti
i njihovo naoru`anje }e zajedni~ki ~uvati snage UN i organi vlasti.
Na podru~ju op{tina i MZ od srednjih godi{ta formira se prostorna struktura TO.
U punoj mirnodopskoj formaciji za`ive}e Op[TO i Zn[TO.
Na sastanku sa ministrom Marti}em, komandantima svih brigada, Op[TO, Zn[TO i
predsednicima op{tina dogovoren je krajnji rok (20.02.1992. godine) kada }e se sa
razradjenim planom iza}i pred NG[. Tada vam mo`emo dati ta~ne podatke plana
mobilizacijskog razvoja.
2.- Podaci o organizaciji i formaciji br TO u sastavu OG-8 su slede}i:
2.1.- 2. br TO 1903 ~oveka
komanda sa PJ 31 ~ovek
komandni vod 110 ljudi
1. b TO 560 ljudi
2. b TO 441 ~ovek
3. b TO 440 ljudi
mad 207 ljudi
t~ 59 ljudi
poz. v. 55 ljudi.
Na{im planom 2. br TO preuzima SRT i smanjuje 9. mtbr te }e njezino organizacijsko-
formacijske strukture biti izmenjene. Smena je u toku. Zona odgovornosti 2. br TO preuze}e
5. br TO ~ije formiranje je u toku.
2.2.- 3. br TO 1486 ljudi
komanda sa KS 28 ljudi
komandni vod 33 ~oveka
1. b TO 437 ljudi
2. b TO 461 ~ovek
3. b TO 232 ~oveka
mad 136 ljudi
lab PVO 24 ~oveka
t~ sa mv 82 ~oveka
poz. v. 53 ~oveka.
2.3.- 4. br TO 2012 ljudi
komanda sa PJ 127 ljudi
1. b TO 489 ljudi
2. b TO 723 ~oveka
3. b TO 497 ljudi
hab 105 mm 60 ljudi
vlrl 128 mm Plamen 33 ~oveka
221
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 221
pion. V. 12 ljudi
poz. ~. 71 ~ovek.
Na~elnik [taba
p u k o v n i k
^edomir Bulat
M.P.
257
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6019.
96
1992., velja~a 13.
Glina
Obavijest Komande 1. brigade TO Glina 3. brigadi TO Glina o zadacima jedinica specijalne
namjene u Glini
OS SFRJ SAO KRAJINA
KOMANDA 1. BRIGADE TO
G L I N A
Str. pov. broj: 01-119/1
Dana 13. 02. 1992.
Informacija o zadacima jedinice
specijalne namene u Glini
3. bTO
Od jedinica za specijalne zadatke na teritoriji op{tine Glina nalaze se slede}e:
1. Specijalna jedinica Ministarstva unutra{njih poslova Republike Srpska Krajina ili tzv.
[iltova grupa ja~ine 75 boraca.
2. Jedinica milicije aktivne i rezervne. Aktivne oko 60 i rezervne oko 40 ljudi.
3. Izvi|a~ko diverzantska grupa Op}inskog {taba TO ja~ine 15 ljudi.
4. Jedinice vojne policije: U 1. brTO odelenje 14 ljudi i u Op{tinskom {tabu TO odelenje 16
ljudi.
Pored ovih jedinica u Glini se nalazi i zatvor kojeg obezbe|uje 17 ljudi.
Zadaci ovih jedinica su: Obavljanje poslova iz svoje nadle`nosti i to:
Jedinice koje obezbe|uju zatvor obezbe|uju zatvorenike koji su u zatvoru zbog krivi~nih djela
kao i zatvorene pripadnike HOS-a.
Jedinice vojne policije obavljaju policijske poslove iz svog domena (1. brTO za potrebe
brigade u zoni odgovornosti brigade a Op{tinskog {taba TO za potrebe na teritoriji op{tine
Glina, a po zahtevu i za potrebe 1. brTO).
222
257
Prijemni pe~at: Brzojav broj 470, 13. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 222
Izvi|a~ko diverzantska grupa (IDG) obavlja zadatke izvi|a~kog karaktera za potrebe
Op{tinskog {taba TO a po zahtevu komandanta 1. brTO i za potrebe 1. brTO {to su u velkoj
meri do sada i obavljali.
Jedinice milicije rezervne i redovne obavljaju milicijske poslove na teritoriji op{tine a po
zahtevu komandanta 1. brTO i pojedine zadatke za potrebe brigade (intervencija na
ugro`enim delovima fronta, {to su dosada redovno ~inili).
[iltova grupa je jedinica za specijalne zadatke MUP Republike Srpska Krajina i nalazi se u
njihovoj nadle`nosti, a za obavljanje borbenih zadataka pot~injena je 7. OG. Po zahtevu
komandanta 1. brTO izvr{ava specijalne zadatke u zoni odgovornosti brigade i u~estvuje u
intervenciji na ugro`enim delovima fronta kao i za ~i{}enje terena od uba~enih u izvi|a~ko
diverzantskih i teroristi~kih grupa. Sve ove jedinice nalaze se kao jedina rezerva sa kojom mo`e
u odre|enom trenutku raspolagati komandant 1. brTO radi intervencije na ugro`enim
pravcima.
K O M A N D A N T
potpukovnik
Marko Vrcelj, v.r.
M.P.
258
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 306.
97
1992., velja~a 14.
Sarajevo
Instrukcije Komande 2. vojne oblasti komandama 5., 9. i 10. korpusa JNA o po{tivanju
dogovora o prekidu vatre
Komanda 2. Vojne oblasti
Int. br. 25/142-313
14. 02. 1992. godine
H I T N O
Instrukcije o pridr`avanju
dogovora o prekidu vatre,
dostavlja.-
Komandi 5., 9. i 10. korpusa
na li~nost komandanta
223
258
Okrugli pe~at: Komanda 1. brigade TO, Glina.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 223
Na osnovu akta SSNO GS OS SFRJ broj 21-36 od 14. 02. 1992. godine dostavljamo vam
instrukciju o pridr`avanju dogovora o prekidu vatre.
Sporazumom o primirju, potpisanim u Sarajevu 2. 1. 1992. godine, trebalo je obezbediti
prekid vatre, ako poslednji uslov za dono{enje odluke o dolasku mirovnih snaga UN, po{to
su Predsedni{tvo SFRJ, Republika Srbija i _________ Hrvatska dali suglasnost na koncept
mirovne operacije UN. Do priznavanja samostalnosti, oru`ane formacije _________
Hrvatske sporadi~no su naru{avale prekid vatre i nisu preduzimale ofanzivna dejstva, tako da
je Sarajevski dogovor po{tovan na zadovoljavaju}i na~in. Posle priznavanja Hrvatske u~estalo
je naru{avanje prekida vatre, uz istovremeno odbijanje mirovnog plana od strane dr`avnih i
vojnih ~elnika. Po{to podsekretar za politi~ka pitanja i mirovne snage UN Mark Golding
krajem januara nije obezbedio suglasnost Franje Tudjmana i Milana Babi}a na koncept plana
mirovne operacije, odlo`eno je dono{enje odluke o njegovoj realizaciji. O~igledno je da
anga`ovanje mirovnih snaga UN na za{titi oblasti sa srpskim stanovni{tvom ne odgovara
Hrvatskoj i da ona na razne na~ine nastoji da minira plan UN.
Po{to je pod pritiskom spolja, Tudjman bio prinudjen da da pismenu suglasnost o
bezuslovnom prihvatanju koncepta mirovne operacije, hrvatska strana sada sve u~estalijim
naru{avanjem prekida vatre nastoji da spre~i dolazak mirovnih snaga.
Pri tome je karakteristi~no:
1.- Te`nja da se isprovocira i la`no prika`e da jedinice JNA naru{avaju prekid vatre. Kao i
ranije nastoje da isprovociraju dejstva po Osijeku i Dubrovniku (i Vinkovcima), imaju}i u
vidu da se time posti`e najve}i politi~ko propagandni efekti, s obzirom na stvarne predrasude
u svetskom javnom mnenju oko tih gradova.
2.- Intenziviranje izvidja~kih i diverzantsko-teroristi~kih aktivnosti provokacije sra~unate da
jedinice JNA uzvrate na vatru kad su prisutni posmatra~i EZ i oficiri za vezu UN,
3.- Nejavljanje na upozorenja telefonom i nepridr`avanje drugih mera predvidjenih
Sarajevskim dogovorom i
4.- Svakodnevno fabrikovanje optu`bi o navodnom naru{avanju prekida vatre od strane JNA
i snaga pod na{om kontrolom, kako bi se spre~ilo razja{njavanje slu~ajeva stvarnog
naru{avanja prekida vatre sa njihove strane.
Takvom pona{anju hrvatske strane povremeno idu na ruke i postupci nekih komandi i
jedinica korpusa a pre svega nepridr`avanje odredbi Sarajevskog sporazuma i naredjenja NG[
OS SFRJ o njegovoj primeni (uzdr`avanje od uzvra}anja bez prethodne intervencije preko
telefonskih linija kod hrvatske strane i obave{tenja posmatra~a EZ i oficira za vezu UN, kao
i pretpostavljene komande).
Budu}i da predstoji zasedanje Saveta bezbednosti i odlu~ivanje o upu}ivanju mirovnih snaga,
da se ne mo`e isklju~iti da vrhovni{tvo Hrvatske ne}e preduzeti jo{ drasti~nije vojne akcije s
ciljem da odlo`i, a mo`da i dovede u pitanje anga`ovanje mirovnih snaga UN, bitno je da se
sa na{e strane ne u~ine koraci koji bi i{li na ruke hrvatskoj strani.
U vezi iznetog
NARE\UJEM
1. preduzeti mere da se za{tite `ivoti ljudi i materijalna sredstva od iznenadnog dejstva i
provokativnih akcija,
2. uzdr`avati se od uzvra}anja na vatru i provokacije ako nisu neposredno ugro`eni `ivoti ljudi
i materijalna sredstva. Po naseljenim mestima uzvra}ati vatrom samo u krajnjoj nu`di i uz
prethodnu suglasnost pretpostavljene komande, ranga korpusa, i to isklju~ivo po uo~enim
vojnim ciljevima,
224
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 224
3. u svim slu~ajevima otvaranja vatre sa hrv. strane obavestiti pretpostavljenu komandu,
posmatra~e EZ i oficire za vezu UN, a od suprotne strane zahtevati prekid vatre preko
sredstava veze,
4. striktno se pridr`avati konkretnih mera za realizaciju Sarajevskog dogovora usagla{enih na
pojedinim podru~jima i nivoima komandovanja,
5. odmah i detaljno izve{tavati o svim slu~ajevima naru{avanja prekida vatre, kako bi se
pravovremeno reagovalo na la`no izve{tavanje hrvatske strane, posebno u slu~ajevima
stvarnog uzvra}anja na vatru,
6. linijom komandovanja obezbediti potpunu istovetnost podataka o naru{avanju prekida
vatre koji se saop{tavaju posmatra~ima EZ i oficirima za vezu UN i u redovnim izve{tajima
koje dostavljate ovoj komandi.
Sa ovom instrukcijom upoznati celokupni sastav komandi i jedinica i koristiti ga u
informisanju jedinica.
K o m a n d a n t
general-pukovnik
Kukanjac Milutin
M.P.
259
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
98
1992., velja~a 14.
Topusko
Obavijest [taba TO Topusko [tabu TO RSK o preustroju 622. mtbr u 16. brigadu TO te
pripremama za osnivanje 5. brigade TO Vojni}
[TAB TO TOPUSKO
BROJ TELEGRAMA 195
DATUM 14. 02. 1992. GODINE
[TABU TO REPUBLIKE SRBSKA KRAJINA
1. U TOKU DANA NIJE BILO DEJSTAVA USTA[A. SEVERNO OD REKE KUPE
PREMA PRAVCU CETINGRADA NJIHOVA AKTIVNOST ISPOLJAVA SE
DEJSTVOM IZ STRELJA^KOG NAORU@ANJA.
2. PODATKE O RANJENIMA NEMAMO. SNAGE TO I DALJE RADE NA
U^VR[]IVANJU POLO@AJA.
225
259
Prijemni pe~at: 1. odeljenje SCV 332. puka veze, brzojav broj 6500, 15. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 225
3. IZVE[TAVAMO VAS DA JE 622 MTBR PREFORMIRANA U 16. BRIGADU TO.
U@URBANO SE RADI NA FOMIRANJU 5. BRIGADE TO VOJNI], SASTAVLJENA
IZ SASTAVA PROSTORNE STRUKTURE OVOG PODRU^JA.
4. STANJE O DRUGIM IZVE[TAJIMA BEZ VE]IH PROBLEMA.
KOMANDANT
PUKOVNIK
RADE VUJAKLIJA
M.P.
260
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 4120.
99
1992., velja~a 16.
Knin
Izvje{}e Komande 9. korpusa Komandi 1. mtbr o zaklju~cima analize stanja, uzroka i
posljedica izvanrednih doga|aja za proteklo {estomjese~no razdoblje
KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. broj 23-42 STROGO POVERLJIVO
16. 02. 1992. godine Primerak br. 4
Zaklju~ci i zadaci
sa Analize VD,
dostavlja.- KOMANDI 1. mtbr
Dana 11. 02. 1992. godine u organizaciji Komande 9. korpusa izvedena je Analiza vanrednih
dogadjaja za protekli {estomese~ni period.
Nakon svestranog sagledavanja i analize stanja, uzroka i posledica nastalih vanrednih
dogadjaja donosim slede}e:
Z A K L J U ^ K E :
1. I pored vi{e izradjenih i prosledjenih naredjenja i drugih akata, koja reguli{u `ivot i rad
komandi i jedinica konstatovan je enormno velik broj vanrednih dogadjaja (VD) sa
tendencijom daljeg porasta. Posledice VD su veliki broj smrtnih slu~ajeva, ranjavanja i
ogromne materijalne {tete. Upravo ovi gubici imaju veliki uticaj na stanje borbene gotovosti
jer kao posledica VD je veliki broj izba~enih ljudi i MTS iz stroja a anga`uju se zna~ajne snage
i sredstva za saniranje istih.
2. Najve}i broj VD desio se u vreme prekida borbenih dejstava. U pomenuto vreme do
izra`aja dolazi uspostavljena unutra{nja organizacija sistema dnevnog rukovodjenja i
226
260
Prijemni pe~at: Brzojav broj 195, 15. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 226
komandovanja, stila i metoda rada zasnovanih na normativnim i drugim naredjenjima,
dokumentima i aktima. Pojedini nivoi RiK-a nedosledno i nepotpuno rade na uspostavljanju
~vrstog vojnog organizovanja, od izdavanja naredjenja do kontrole i analize realizacije istih.
3. Nedovoljan je rad i uticaj na poznavnaju stanja, prepoznavanju indikatora i potencijalnih
nosilaca i po~inioca vanrednih dogadjaja. I dalje je veliki broj vojnih lica za koje se zna da su
malodu{ni, skloni pi}u, kradji i drugim porocima, koji obavljaju odgovorne du`nosti i rukuju
slo`enim sistemima i MTS. Izostaju kvalitete i odgovorne procene i pra}enje stanja kao i
plansko preventivno delovanje posebno na ni`im nivoima RiK-a.
4. Na pojedinim nivoima RiK-a prisutan je tolerantan odnos prema potencijalnim
po~iniocima VD, ovo se posebno odnosi na vojne kolektive koji su formirani sa u`ih podru~ja
pojedinih MZ. Pre}utno se odobrava ili izostaje potrebno reagovanje kod samoudaljavanja,
zaka{njavanja, neodgovornog rukovanja sa MTS, naoru`anjem i MES.
Nastali VD se prikrivaju ili se ubla`ava odgovornost vojne organizacije. Pojedini izve{taji su
nepotpuni i znatno se razlikuju od zaklju~aka naknadno izvedenih uvidjaja.
5. U najve}em broju VD izostalo je pravovremeno i adekvatno reagovanje, preduzimanje
mera, sankcionisanje po~inilaca i izvla~enje potrebnih pouka iz datog dogadjaja, {to ima za
posledicu ponavljanje pa i u~estalost jednih te istih VD.
6. U nastalim uslovima i stanju na teritoriji sve je prisutnija nova kategorija VD paljevine,
plja~ka, otima~ina, kradja, {verce privatne i vojne imovine do oru`ja, municije i MES. Ovome
pogoduju neprecizne i nepotpune evidencije i zadu`ivanja sa MTS u jedinici.
U~estala je nekontrolisana i haoti~na upotreba vatrenog oru`ja u stanjima pojedina~ne i
grupne euforije povodom verskih praznika, navija~a posle povoljnih sportskih rezultata i
li~nih zadovoljstava.
Na osnovu izvedenih i iznetih zaklju~aka, a u cilju nastavka organizovanog rada na
eliminisanju uzroka i spre~avanju nastanka vanrednih dogadjaja pred sve pripadnike 9.
korpusa postavljam slede}e:
Z A D A T K E :
1. Na svim nivoima RiK-a analizirati i sumirati sva pozitivna iskustva o postignutim
rezultatima na suzbijanju VD i preduzeti mere da se ta iskustva, uz ona negativna, koriste u
daljem unapredjenju metoda i stila rada komandi i stare{ina, kako bi se postigli {to bolji
rezultati na zaustavljanju i eliminisanju VD, posebno onih sa smrtnim posledicama.
2. Izvr{iti aktueliziranje, ponovno prou~avanje, dogradnju i a`uriranje naredjenja, planova i
drugih dokumenata kojima je regulisano preventivno delovanje na suzbijanju VD.
Na svim nivoima RiK-a proraditi slede}a dokumenta Komande 9. korpusa i dokumenta
prvopot~injenih komandi proistekla iz istih:
str. pov. br. 739-2 od 30.11.1991. g.; 746-1 od 01.12.1991. g.; 781-1 od 12.12.1991. god.;
571-72 od 28.12.1991. god.; 43-18 od 10.01.1992. g.; 81-1 od 14.01.1992. god.; 24-8 od
21.01.1992. g.; 42-24 od 24.01.1992. god.; 42-25 od 25.01.1992. god.; 43-39 od
28.01.1992. god.; 128-8 od 01.02.1992. god.; 23-40 od 08.02.1992. g. i 43-46 od
08.02.1992. godine.
U mese~nim planovima rada redovno planirati zadatke i aktivnosti iz oblasti bezbednosti i
za{tite `ivota i zdravlja ljudi. Planiranje aktivnosti vr{iti na bazi mera i aktivnosti na
spre~avanju VD i zaklju~cima i zadacima ovog akta. Redovno planirati Analize realizacije
zadataka, koje pisano uobli~iti i prilo`iti uz Plan rada.
227
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 227
3. Ja~anjem sistema dnevnog RiK-a, visoke organizacije rada, reda, discipline, moralne
~vrstine, jedinstva i otpornosti kolektiva smanjiti prostor i spre~iti nastanak VD i na taj na~in,
imaju}i u vidu da oni mogu ugroziti sve pozitivne rezultate postignute u borbi i na izvr{avanju
svih ostalih zadataka, ja~ati ukupnu b/g i integritet korpusa.
4. Uspostaviti potpunu kontrolu i uvid nad ~uvanjem, upotrebom i eksploatacijom oru`ja i
drugih MTS. Ustrojiti potrebne evidencije uz li~no zadu`ivanje svakog korisnika ponaosob.
Oru`jem, sredstvima i sistemima nemogu rukovati i upravljati neobu~ena lica.
U sklopu istog obezbediti uspostavljeni, prihva}eni i naredjeni prekid vatre. Svako odobreno
otvaranje vatre, kao odgovor na po `ivot opasno dejstvo neprijatelja, mora rezultirati
pogocima uz nano{enje gubitaka neprijatelju.
5. Upotrebu vojnih motornih vozila svesti na neophodnu meru uz po{tivanje prioriteta.
Civilna motorna vozila i osobne automobile ukloniti iz zona-rejona upotrebe jedinica.
Kori{}enje m/v u zimskim uslovima prilagoditi stanju i kvalitetu puta uz obavezno kori{}enje
zimske opreme i po{tivanje odobrenih brzina kretanja. Upu}ivanje m/v na planinske puteve
vr{iti tokom dana u vreme odmrzavanja leda.
Pra}enje kolona m/v i obezbedjenje istih regulisati pre polaska na zadatak uzimaju}i u obzir
razli~ite tehni~ke karakteristike vozila uz preciziranje rastojanja izmedju pojedinih m/v u
koloni.
6. Stalnim i neprekidnim radom sa ljudima obezbediti poznavanje li~nih karakternih osobina
svih pripadnika kolektiva. Psihi~ki labilna i lica sklona porocima nakon preduzetih mera, koje
nisu dale o~ekivane rezultate, udaljavati iz kolektiva uz pokretanje krivi~ne odgovornosti.
Spre~iti plja~ku, paljevine i samovoljnu upotrebu vatrenog oru`ja. Energi~no se razra~unavati
sa po~iniocima kradja vojne imovine a posebno oru`ja, municije i MES.
7. U sklopu pripreme i organizacije za izvr{enje svakog zadatka predvideti, naglasiti i
sprovoditi mere bezbednosti i samoza{tite i mere hemijsko-tehni~ke za{tite (HTZ) uz
obavezno kori{}enje odgovaraju}e opreme i za{titnih sredstava. Spre~iti samovolju,
improvizaciju, rad i popravke od za to neovla{}enih i nestru~nih lica.
Instaliranje i lo`enje pe}i vr{iti samo uz prethodno obezbedjenje od po`ara. Lo`enje vatre
staviti pod kontrolu uz stalno prisustvo lica koja su osposobljena za brzo reagovanje i
spre~avanje mogu}eg VD.
IM/TM.
K O M A N D A N T
general-major
Ratko Mladi}, v.r.
M.P.
261
M.P.
262
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5006.
228
261
Okrugli pe~at: Komanda 9. korpusa.
262
Prijemni pe~at: Komanda 1. motorizovane brigade, str. pov. 33-448, 22. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 228
100
1992., velja~a 16.
Benkovac
Dnevno operativno izvje{}e Komande 180. mtbr Komandi 9. korpusa JNA o naru{avanju
primirja i aktivnostima hrvatskih oru`anih snaga
Komanda 180. mtbr
Str. pov. br. 3-73
16. 02. 1992. godine
Dnevni operativni izve{taj,
dostavlja.-
Komandi 9. korpusa
operativni de`urni
1. Naru{avanje primirja i aktivnosti OS neprijatelja:
U vremenu od 17,20 do 17,40 ~asova i od 19,05 do 20,00 ~asova 15. 02. OS ZNG-HOS
otvorile su pe{adijsku vatru iz rejona Gor~ine po polo`ajima 4. mtb u s. Kakma. Na vatru nije
odgovoreno. Posledica nema.
U vremenu od 19,45 do 20,15 ~asova 15. 02. i od 14,05 do 14,10 ~asova 16. 02. otvorena
je mitraljeska vatra po polo`ajima 2. mtb na Zelenom Hrastu iz pravca s. Grgurice. Na vatru
je 15.02. uzvra}eno sa nekoliko rafala iz pam-a a 16.02. nije uzvra}eno. Posledica nije bilo.
U vremenu 22,00 do 22,20 15. 02. 1992. godine snage HOS otvorile su jaku pe{adijsku
vatru iz rejona s. Pristeg po rejonu na{ih snaga u s. Pristeg Gornji.
Iz s. Vrana ispaljeno je 12 mina mb-82 mm a iz s. Pristeg 7 mina mb-82 mm u istom
vremenu.
U 09,20 ~asova 16. 02. u s. Smrdelj ~ule su se 4 detonacije a zatim se pojavio gusti dim.
Na{e snage nisu dejstvovale.
Oko 12,00 ~asova sa pravca s. Modri~i otvorena je vatra po polo`ajima 3. mtb u rejonu
rudnika boksita Dra~evac. Na vatru je odgovoreno pe{adijskom vatrom. Posledica nema. Oko
12,30 ~asova u s. Rovanjska u{la je grupa od oko 20 uniformisanih lica i zapalila nekoliko
ku}a. ^ule su se 3 eksplozije. Posle oko 2 sata grupa je napustila selo.
Oko 13,55 ~asova desetak uniformisanih lica otvorila su vatru iz rejona Sokolu{a na na{e
~obane i patrolu u pravcu Trijana. Na{a patrola je uzvratila vatru i usta{e su se razbe`ale u
pravcu Vranskog jezera. Posledica nema.
2. Raspored jedinica je bez promene, a stanje u istima je dobro. Jedinice izvode obuku i ostale
planske aktivnosti.
3. Vanrednih dogadjaja nije bilo, kao i nekih zna~ajnijih aktivnosti.
4. Pozadinsko obezbedjenje po dosada{njem planu sa napomenom da je zao{treno pitanje
odgovornosti za upotrebu m/v i pona{anje u saobra}aju.
5. Nema posebnih predloga i zahteva.
De`urni operativni
potpukovnik
Miladin Nikoli} s.r.
229
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 229
M.P.
263
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6007.
101
1992., velja~a 17.
Knin
Dnevno operativno izvje{}e Komande 9. korpusa Komandi 2. vojne oblasti JNA o kr{enju
primirja od strane hrvatskih oru`anih snaga, o zamjeni odje}e i vojnih oznaka, te dolasku
u Knin 30 mje{tana Ervenika koji su zahtijevali da se puste uhi}enici osumnji~eni za
ubojstvo hrvatske obitelji ^engi}
KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. broj 4-723
17. 02. 1992. godine
Dnevni operativni
izvje{taj, dostavlja.-
OC Komande 2. Vojne oblasti
1.- Aktivnosti neprijatelja
U rejonu Dra~evac j/i od Zadra u 16,30 ~ uo~eno je posjedanje polo`aja sa 4 BsT nepoznatog
kalibra i tipa.
2.- Komande i jedinice korpusa u toku dana te`i{no su bile anga`ovane na realizaciji zadataka
podizanja borbene gotovosti na vi{i nivo. Ekipa Komande korpusa na ~elu na N[ izvr{ila je
obilazak i pru`ila pomo} 2. br TO.
U organizaciji Komande 9. K otpo~eli su sa radom kursevi za osposobljavanje na~elnika
in`injerije u puku-brigadi i komandira baterije za podr{ku.
3.- Ve}ih oru`anih sukoba sa pripadnicima hrvatskih paravojnih formacija nije bilo. Hrvatska
strana je dva puta naru{ila primirje i to:
u 12,50 ~ na pravcu Zadar Benkovac iz rejona s. Smrdelj otvorena je vatra iz strelja~kog
naoru`anja po rejonu aerodroma Zemunik. Nije bilo posljedica. Na vatru nije odgovoreno,
u 13,50 ~ na pravcu Sinj Vrlika iz rejona s. Zelovo otvorena je vatra iz MB 120 mm po
rejonu s. Potravlje. Nije bilo posljedica. Na vatru nije odgovoreno.
4.- Na teritoriji u zoni odgovornosti 9. K i dalje je u organima vlasti RSK aktuelno pitanje
anga`ovanja mirovnih snaga UN. Prisutno je i razli~ito reagovanje povodom odluke skup{tine
SRK o razrje{enju Predsjednika i Vlade SRK.
5.- Pozadinsko obezbedjenje:
PoOb je redovno i blagovremeno. Jedinice su popunjene municijom i MES po formaciji.
230
263
Prijemni pe~at: 1. odeljenje SCV 332. puka veze, brzojav broj 309, 16. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 230
U toku je sravnjivanje OE TMS u 9. K.
Popravljeno u lakom remontu: pe{. naoru`anje 14 kom., art. naoru. 2 kom., borbena m/v 2
kom., neborbena m/v 15 kom., sred. veze 14 kom.
Popravljeno u srednjem remontu: sredstva veze 7 kom.
U toku je zamena ode}e i oznaka na kapama. U skladu sa dobijenim naredjenjem radi se na
povla~enju opreme od v/o.
Na kursiranje su pozvane intendantske stare{ine bataljona.
HE situacija i dalje se ceni kao nesigurna. Zbrinjavanje p/o se vr{i po planu. Snabdevanje sa
SnMS se vr{i po zahtevima jedinica.
Za prevo`enje municije iz ciglane Bosansko Grahovo u 530. PB Mrkonji} Grad anga`ovano
je 20 m/v sa 29 ljudi.
Zavedene rigorozne mere {tednje goriva.
Poslat izve{taj o iskustvima evakuacije garnizona iz Hrvatske.
6.- Bezbjednost i samoza{tita:
U toku dana u SO Knin boravilo je oko 30 mje{tana s. Ervenika kao delegacija, koji su
zahtjevali da se puste uhap{eni Erveni~ani osumnji~eni za ubojstvo porodice ^engi}, a u
protivnom su zaprijetili da }e napasti Dom JNA.
264
Nije nam poznato sa kim je delegacija
razgovarala po{to je M.
265
Babi} u Beogradu.
Drugih interesantnih zapa`anja po bezbednosti nije bilo.
7.- Stanje u komandama i jedinicama 9. K je stabilno. O~ekivati je i dalje sve u~estalije
provokacije neprijatelja da bi pred misijom UN i EZ okrivili JNA za kr{enje sporazuma o
prekidu vatre.
K O M A N D A N T
general-major
Ratko Mladi}, v.r.
M.P.
266
Akt se mo`e uputiti:
NA^ELNIK [TABA
p u k o v n i k
mr. Sava Kova~evi}
M.P.
267
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5012.
231
264
U Erveniku je 18. na 19. sije~nja 1992. ubijeno 7 Hrvata, me|u njima dvoje djece, vidi: Dok. br. 3.
265
Milan.
266
Okrugli pe~at: Komanda 9. korpusa.
267
Prijemni pe~at: 1. odeljenje SCV 332. puka veze, brzojav JUNAK 997, 17. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 231
102
1992., velja~a 17.
Topusko
Izvje{}e [taba TO Topusko Glavnom {tabu RSK o otvaranju vatre i paljenju ku}a
protjeranih Hrvata od strane specijalne jedinice 4. brigade TO Vrginmosta
[TAB TO TOPUSKO
BROJ TELEGRAMA 198
DATUM 17. 2. 1992. GODINE
[TABU TO REPUBLIKE SRPSKA KRAJINA
1. NA KARTI KORDUNA I BANIJE PREMA HRVATSKOJ NEMA BITNIH
PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNI IZVJE[TAJ.
2. KOD [TABOVA, KOMANDI I JEDINICA TO NEMA POSEBNIH PROMENA U
ODNOSU NA ZADNJI IZVE[TAJ.
3. U TOPUSKOM NO]U 15. 16. 2. BILO JE PUCANJA OD STRANE SPECIJALNE
JEDINICE 4. BR. TO VRGINMOSTA. TRI HRVATSKE KU]E SU ZAPALJENE.
4. [TAB TO 3. OZ ORGANIZOVANO RADI NA IZRADI IZVODA IZ
MOBILIZACIJSKIH DOKUMENATA.
KOMANDANT
RADE VUJAKLIJA
M.P.
268
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6002.
103
1992., velja~a 19.
Izvje{}e Komande 2. li~ke brigade Komandi 6. operativne grupe JNA o problemima s
dobrovoljcima iz Bosne i Hercegovine
K O M A N D A VOJNA TAJNA
2. LI^KE BRIGADE STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 279-2
19. 02. 1992. god.
Regulisanje statusa
dobrovoljaca koji su
232
268
Prijemni pe~at: Brzojav Topusko, br. 198, 17. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 232
u na{oj jedinici.
zahtev
KOMANDI 6. OG PLITVICE
/na li~nost komandanta/
Dana 16. 02. 1992. god. postavljen je zahtev od dobrovoljaca koje predvodi neki nazvani
poru~nik Nikoli}, o kome nemamo nikakvih podataka a vo|a je grupe dobrovoljaca iz
Doboja.
Po~etkom meseca februara upu}en je potpukovnik Krsti} Slobodan u s. Dabar da se
protuma~i naredba predsedni{tva o statusu i du`nostima dobrovoljaca koji su do{li iz Doboja.
Nisu prihva}eni uslovi koji predvi|aju u naredbi predsjedni{tva o statusu i du`nostima
dobrovoljaca. Na tom sastanku najnegativniji ~lan bio je vo|a takozvani poru~nik Nikoli}.
Isti je omalova`avao vojsku, vojni vrh, vojne organe, predsedni{tvo, ~lanove predsedni{tva i
done{enu naredbu o statusu dobrovoljaca nije prihva}ena.
Po povratku iz s. Dabar u s. Doljani isti taj Nikoli} i njegova grupa dobrovoljaca dovezli su
kosilicu, vozilo Zastavu-101 i Zastavu putni~ku i druge stvari koje su doneli iz Dabra a koje
su im oduzete komisijski u prilogu koje dostavljamo.
15. 02. 1992. god. komandant pukovnik Mati} Pane po njihovom zahtevu odr`ao je sastanak
3,5 ~asova sa dobrovoljcima, tu su postavljeni mnogi zahtevi od no{enja naoru`anja, i drugih
stvari {to nije dozvoljeno, a postavljaju se i neki zahtevi ucenom tako da dolazi u komandu
vodi pratnju naoru`anu.
Vi ste upoznati sa zahtevom za autobus za pratnju a to je imao za cilj verovatno da se odnese
plen.
Molimo vas da preko va{ih organa zahtevate da se navedeni dobrovoljci ne upu}uju u na{u
jedinicu vi{e jer nam ne trebaju, a mi{ljenja smo i ovi {to su ostali 10 da treba otpustiti shodno
naredbi jer nam ne trebaju, jer }emo imati samo probleme sa njima.
U prilogu akta dostavljamo vam izjavu poru~nika Na|feje{a
269
koji je ovom prilikom
izvr{avanja zadatka bio izlo`en otvaranju vatre od strane Nikoli}a i njegove grupe.
Mi{ljenja smo da nam za sada ne trebaju pogotovu ovakvi kakvi su jer ve} ima pri~e u
jedinicama i kod ljudstva da su van kontrole.
Od prvog dana od kad je do{o poru~nik taj Nikoli} koji nema ~ina pona{a se ucenjiva~ki
omalova`ava vojsku i postavlja uslove za ratovanje, a ~ak je u odnosu sa stare{inama i agresivan
pa je do{o u sukobu sa izvi|a~ima i stare{inom izvi|a~a.
Prilog:
Izjava o otvaranju vatre
kapetana Na|feje{a,
270
Spisak komisijski plena K O M A N D A N T
koji je oduzela vojna p. pukovnik
policija od dobrovoljaca
271
Bo`o Hini}, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6037.
233
269
\or|e.
270
Prilog je izostavljen.
271
Prilog nije prona|en uz izvornik.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 233
104
1992., velja~a 21.
Benkovac
Izvje{}e [taba TO Benkovac [tabu TO RSK o kr{enju primirja kod Zra~ne luke Zemunik te o
uzvra}anju topni~ke vatre snaga TO Benkovac na Zadar
[TAB TO BENKOVAC
STR. POV. BR. 156-1-92
21. 02. 1992. GODINE
[TAB TO RS KRAJINA
U 18,50 NEPRIJATELJ JE NA GORNJI ZEMUNIK VR[IO DEJSTVA PAM-OM IZ
POLI^NIKA.
NEPRIJATELJ JE OTVARAO VATRU MINOBACA^IMA IZ CRNOG NA
AERODROM ZEMUNIK.
NA[E SNAGE OTVARALE SU VATRU SA AERODROMA NA ZADAR.
PREKID VATRE USLJEDIO JE U 19,05 ^ASOVA.
DE@URNI OFICIR
PARENTA MARKO
M. P.
272
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 4073.
105
1992., velja~a 22.
Slu`bena zabilje{ka Odjeljenja bezbednosti 6. operativne grupe Odjeljenju bezbednosti 10.
korpusa JNA o ubojstvu 5 civila hrvatske nacionalnosti u zoni odgovornosti 3. korduna{ke
brigade
OB OG-6 VOJNA TAJNA
(Ovla{}eni stare{ina) STROGO POVERLJIVO
Dana 22. 02. 1992. god.
Ra|eno u 2 primerka
Dostavljeno 1 x OB 10. korpusa
1x OB OB-6
S L U @ B E N A Z A B E L E [ K A
234
272
Prijemni pe~at: Brzojav broj 10, 21. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 234
Genocid nad Hrvatima civilima
u SO Slunj.
Prema prikupljenim podacima na teritoriji op{tine Slunj, zoni odgovornosti 3. korduna{ke
brigade TO 8. OG ubijeno je 5 civila Hrvata van borbenih dejstava i to:
1.- KRU[I] Dr. DRAGUTIN, iz Slunja ubijen u no}i 22/23. 12. 91. god.
2.- KOVA^EVI] ANA I MILAN zvani MACAN, ubijeni 22/23. 01. 92. god. u Slunju
3.- TOMA (prezime neznamo) iz zaseoka Poljane kod Furjana ubijen dana 06. 02. 92. god.
oko 11,30 ~asova, i
4.- LUCA (bli`e podatke neznamo), iz Novog sela oplja~kana i zapaljena joj ku}a a njoj se
gubi trag, postoje indicije da je ubijena i spaljena u ku}i.
Za sada raspola`emo izjavom samo jednog svedoka i vi{e zabele{ki prijava pojedinih lica
koja ukazuju da su navedena ubijstva civila izvr{ili:
1.- ^UJI] Nikole MILO[, ro|en 10. 07. 1965. god. u Slunju sa prebivali{tem u Korenici,
prijavljen kao vojni obveznik u VP. 9942 Plitvice,
2.- PA[I] Mane ZDRAVKO, ro|en 25. 03. 63. god. u s. Bro}anac, SO Slunj, sa
prebivali{tem u Korenici. Prijavljen kao v/o u VP. 9942 Plitvice i grupa izvi|a~a pod njihovim
rukovodstvom i to:
3.- BANJANIN NEDELJKO, rodom iz Oto~ca, izbeglica,
4.- GRBI] PREDRAG, ro|en u Karlovcu, izbeglica,
5.- RAKI] ZORAN, ro|en u Gra~acu,
6.- DELI] MIROSLAV, ro|en u Babinu potoku,
7.- RISTOVI] ZORAN, ro|en u Zalu`nici,
8.- GRBA MILAN, ro|en u Pla{kom,
9.- CVJETI^ANIN MILO[, ro|en u Li~. Petrovu Selu,
10.- PA[I] ZORAN, ro|en u s. Kr{lja,
11.- BABI] DANILO, ro|en u Li~. Petrovu selu.
Navedeni su pripadnici izvi|a~ke ~ete OG-6 od 03. 01. 1992. god.
Pored jednog svjedoka postoji vi{e lica koja su prijavljivala ubistva, kra|e, plja~ke i paljevine
i koja ukazuju na ^ui} Milo{a i Pa{i} Zdravka i njihovu grupu, me|utim ova lica nesmeju
svedo~iti iz straha od odmazde i likvidacije. Cenimo da bi sva lica koja su prijavila zlo~ine
svedo~ila u slu~aju da se uhapsi cela grupa. Tako|er cenimo da u ovoj grupi ima pojedinca
kao {to su: Banjanin Nedeljko koji su spremni da svedo~e jer svojim delovanjem nisu u~inili
zlo~ina~ka dela. Svi dosada prikupljeni podaci su dati na uvid vojnoistra`nom sudiji Panti}u,
KIk
273
Dozet \or|u, a materijal je pregledao i ocenio zamenik vojnog tu`ioca u Banja Luci
major Cvetkovi}.
Svi usmeno navode da bi bilo rizi~no pokretati sudski proces jer postoji mogu}nost da glavni
svedok odustane od svedo~enja pa bi sve dobilo druga~iji tok. Sudije preporu~uju, ali nisu
dale ovla{}enje da se potencijalni svedoci operativnim putem privole na svedo~enje tako da se
ceo proces vrti u krugu.
Obzirom da se radi o grupi ubica iste je potrebno prvo li{iti slobode a zatim saslu{avati
svedoke i prikupljati dokazni materijal kako bi se grupa izvela pred sud i osudila, u protivnom
je najbolje da se ne i pokre}e nikakav krivi~ni postupak.
235
273
Kapetanu prve klase.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 235
Na~elnik bezbednosti OG-6
p. pukovnik
Nikola [uput, v.r.
Preslika, strojopis, latinica
HR, Vojno-sigurnosna agencija RH
106
1992., velja~a 25.
Beograd
Obavijest pomo}nika za pozadinu SSNO-a SFRJ Komandi 530. pozadinske baze da su
zadu`eni za ~uvanje naoru`anja i vojne opreme [taba odbrane Gorskog kotara
SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU Komandi 8. OG na znanje
POMO]NIK SAVEZNOG SEKRETARA ZA POZADINU
Str. pov. Br. 158-1
25. 02. 1992. god
^uvanje NVO [taba
odbrane Gorskog Kotara.- KOMANDI 530. PoB Bosanski Petrovac
- na li~nost komandantu pk. [kondri}u
274

Re{enjem SSNO
275
(Tehni~ka uprava) str. pov. br. 1992. od 30. 10. 1991. godine [tabu
odbrane Gorskog Kotara dodeljena je odredjena koli~ina NVO
276
(prilog br. 1.).
277
Oprema
je dopremljena do 944. PoB Biha}, a Komanda RV i PVO nije mogla vazdu{nim putem da
je prebaci u rejone odreda, iz objektivnih razloga, pa je u toku decembra 1991. godine
predislocirana u skladi{ta na poligonu Slunj (po odobrenju puk. Bulata
278
). NVO je sme{tena
u posebnom objektu skladi{ta koje obezbedjuje jedinice JNA.
Opremom su zadu`ena dva pripadnika {taba odreda Gorskog Kotara koji se nalaze sa
jedinicom na poligonu Slunj (MILI] JANKO i VUKMIROVI] PREDRAG).
Imaju}i u vidu daljnju transformaciju OS SFRJ i u vezi sa njom izvesne predislokacije NVO
u nove reone, neophodno je da u svoje planove uklju~ite i predislokaciju pomenuto NVO u
jedan zasebni objekt u okviru skladi{ta u va{oj nadle`nosti gde bi se ona mogla bezbedno
~uvati i poslu`iti svojoj nameni.
POMO]NIK SAVEZNOG SEKRETARA
236
274
Milan.
275
Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu SFRJ, vidi: Oru`ana pobuna Srba u Hrvatskoj i agresija OS SFRJ i
srpskih paravojnih postrojbi na RH, knjiga 1, dok. br. 233.
276
Naoru`anje i vojna oprema.
277
Prilog se ne nalazi uz izvornik.
278
^edomir.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 236
ZA NARODNU ODBRANU ZA POZADINU
general-potpukovnik
mr. Vladan [ljivi}, dipl. in`., v.r.
M.P.
279
Dostavljeno:
Komandi 530. PoB B. Petrovac
Komandi 10. K na znanje
[tab odbrane G. Kotara
A r h i v a
Izvornik, strojopis, latinica
HR- HMDCDR, 2., kut. 1002.
107
1992., velja~a 25.
Knin
Dnevno operativno izvje{}e Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o
naru{avanju primirja s hrvatske strane na pravcu Skradin s. \evrske, pokretanju
inicijative za formiranje srpske vojske RSK, te spiskovima i fotografijama vojnih osoba JNA
istaknutim na javnim mjestima u Zadru
KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-890
25/26. 02. 1992. god.
Dnevni operativni
izve{taj, dostavlja.-
OC 2. VO
1. AKTIVNOSTI NEPRIJATELJA
Nije bilo zna~ajnijih aktivnosti za izve{tavanje, osim {to je u rejonu s. Puti~anje (4850, 5550)
prime}en pokret 3 tenka i razme{taj na polo`aje.
2. Komande, jedinice i ustanove 9. korpusa bile su anga`ovane na zadacima ja~anja borbene
gotovosti u zoni odgovornosti.
3. U toku dana pripadnici ZNG i MUP-a RH naru{avali su primirje u slede}im slu~ajevima:
Na pravcu Skradin s. Djevrske
U 12,45 ~ iz rejona Skradin (4852, 5576) otvorena je minobaca~ka vatra kojom prilikom
je ispaljeno 29 mina iz MB-120 mm po rejonu Velika Glava (4856, 5572). Posledica nije bilo.
Na vatru je uzvra}eno sa 3 mine iz MB-120 mm nakon ~ega je vatra neprijatelja prestala.
237
279
Okrugli pe~at: SSNO, pomo}nik saveznog sekretara za pozadinu.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 237
U 14,35 ~asova iz rejona s. Stankovci (4860, 5550) ispaljene su 4 minobaca~ke mine MB-
120 mm po rejonu s. Morpola~a (4860, 5560). Posledica nije bilo, na vatru nije uzvra}eno.
U 16,25 ~asova iz rejona s. Velin (4860, 5550) po rejonu s. ^ista Mala (4860, 5560)
ispaljeno je 10 mina iz MB-82. Posledica nije bilo, a na vatru nije uzvra}eno.
4. U zoni odgovornosti na terenu i dalje je aktuelna podeljenost rukovodstva RS Krajina,
dvojnost rada skup{tine i dvojnost u odlu~ivanju.
5. Vanrednih dogadjaja nije bilo.
6. Pozadinsko obezbedjenje:
Pozadinsko obezbedjenje se odvija po planu. Jedinice su snabdevene municijom i MES po
formaciji i hranom za sedam dana.
Vr{i se KTP municije sistema 251. (nastavak radova od 24.02.92.).
Radi evakuacije bVP iz 9. okb upu}en vu~ni voz.
Pokretne ekipe sastava (tenk, meh. i tenk. elekt.) upu}ene u 221. mtbr, 180. mtbr, TG-1, 1.
mtbr i 2. br TO radi vr{enja planskog tehni~kog pregleda.
U toku je rashodovanje TMS, prema naredbi K-de 2. VO.
Popravljeno u lakom remontu: pe{adijsko naoru`anje 4 kom., art. naoru`anje 1 kom.,
neborbenih m/v 8 kom., i sred. veze 4 kom.
Popravljeno u srednjem remontu: sredstava veze 4 komada.
Jedinicama na InOb izdato je 100 m
3
ogrevnog drveta. Izvr{en dotur artikala hrane za 30
dana za 1. mtbr.
U toku je preuzimanje 4 t su{enog krompira i 2000 kpl. int. opreme u Biha}u.
Primljeno iz proizvodnje i drugih jedinica: sve}a parafinska 1 t, testenina (makarone) 18 t i
fenjer petrolejski 1000 komada.
HE situacija i dalje bez promena.
Zbrinjavanje p/o vr{i se po planu. Za potrebe 1. mtbr, 221. mtbr i 2/2. br TO izdati gotovi
lekovi.
Nastavljeno je prevo`enje municije iz ciglane Bosansko Grahovo u 530. PB Mrkonji} Grad.
Zavedene rigorozne mere {tednje goriva i kontrole saobra}aja.
7. Bezbednost i samoza{tita:
1. Stanje na teritoriji:
a) Na sjednici trajnog zasjedanja skup{tine RSK najverovatnije }e biti pokrenuta inicijativa za
formiranje srpske vojske RSK, te }e se verovatno usvojiti predlog grupe poslanika da se
uputi javni poziv svim srpskim oficirima koji se nalaze u JNA na podru~ju RSK da pristupe
srpskoj vojsci RSK.
Takodje }e, na predlog trupe poslanika iz Vojni}a i Vrginmosta, biti izabrana delegacija
skup{tine RSK za skup{tinu svih triju srpskih krajina u Borovom selu.
b) U Zadru se svakodnevno na javnim mjestima isti~u spiskovi i fotografije vojnih lica koji se
nalaze u JNA, a bili su na slu`bi u garnizonu Zadar. Sva ta lica su, prema napisima na
plakatima, osudjena na smrt.
2. Stanje u jedinicama:
a) Nastavili smo sa obavljanjem ra{~i{}avaju}ih informativnih razgovora sa odredjenim
stare{inama iz garnizona Zadar koji su se predali, izdali i izvr{ili predaju kasarni i jedinica.
b) Operativnim radom OB JNA do{li smo do saznanja da odredjen broj ljekara, koji se nalaze
na polo`ajima, trebuju i uzimaju iz skladi{ta pojedine, veoma skupe lijekove, a za koje realno
ne postoji potreba (dje~ji sirupi, lijekovi za epilepti~are i sli~no).
238
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 238
U toku je utvrdjivanje i dokumentovanje ovih nezakonitih radnji, te stvaranje krivi~no-
pravne dokumentacije.
8. Stanje u komandama, jedinicama i ustanovama 9. korpusa je stabilno. I dalje se mo`e
o~ekivati provokacija neprijatelja sa ciljem da okrive JNA za kr{enje primirja pred misijom
UN i EZ.
K O M A N D A N T
general-major
Ratko Mladi}, v.r.
M.P.
280
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5012.
108
1992., velja~a 26.
Vrhovine
Izvje{}e Komande Izvi|a~kog voda Komandi 2. li~ke brigade o zauzimanju prijevoja
Konjska glava te o naknadnom povla~enju s tog polo`aja i miniranju tog podru~ja
Komanda izvi|a~kog voda Vojna tajna
26. 02. 1992. god. Strogo poverljivo
Vrhovine
M.P.
281
Borbeni izve{taj
o izvr{enom zadatku u s. Dabar K-di 2. li~. Brigade
i 6. O-G- Plitvice
Dana 19. 02. 1992. god. dobio sam zadatak od pretpostavljene komande na Plitvicama
ta~nije od pot. pukovnika Krnete da sa svojim ljudima i grupom ZOLJA odemo u s. Dabar
i da zauzmemo dva visa i prevoja Konjsku glavu i Dubravu i da te visove dr`imo i ukopamo
i da sa njih vr{imo neprekidno osmatranje polo`aja usta{a. Grupa ZOLJA je predve~e 19.
02. oti{la u Dabar a tamo se ve} nalazila moja grupa.
Moja grupa je sutradana 20.02. rano ujutru oko 4.00 ~as zauzela prevoj Konjska glava bez
borbe sa usta{ama jer u tom vremenu nisu bili jo{ iza{li na prevoj. Ne{to kasnije smo se
sukobili sa njima i tada ih odbili sa prevoja, od tog trenutka pa sve do 26.02. moja grupa od
osam prekaljenih boraca i heroja dr`ala je ovaj strate{ki vis uz nadljudske napore sve do
dobivanja nare|enja da se povu~em sa tog visa.
239
280
Prijemni pe~at: 1. odeljak ACV 332. puka veze, brzojav JUNAK, broj 1150, 25. 2. 1992.
281
Prijemni pe~at: Komanda 2. li~ke brigade, str. pov. 306-2, 27. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 239
Isti~em i napominjem da nikako ne mogu shvatiti ko je doneo ovakvu odluku i ko je u
pregovorima predao ovaj veoma va`an objekat. Na ovo pitanje da}e odgovor drugovi iz
komande 6. O.G. Od zauzimanja visa pratili smo non stop pokrete i aktivnosti usta{a na
Dubravi i Glibodolu jer se sve videlo ko po dlanu ~ak do Stajnice i Lipice. Uo~ili smo polo`aje
sredstva na Dubravi razme{taj njihovih snaga, smene stra`a, ukopane mitraljeze, putevi kojim
dolaze i odlaze smene. Kontrolisali smo i cestu Stajnica-Glibodol na kojoj smo uo~ili dolazak
m/v i tenkova.
Sakupljanjem tih podataka pravio sam plan zauzimanjem prevoja Dubrava. Sa komandantom
2. li~. Brigade 20. 02. nave~er oti{li smo kod na~elnika {taba 6. O.G. i na~. obave{tajnog u
6. O.G. kojima sam izlo`io plan zauzimanja Dubrave i na~in dr`anja tih visova istakao sam
da je problem dr`anja tih visova a ne zauzimanja istih. Borci Dabarske ~ete nisu bili
raspolo`eni da dr`e te visove tako da je odlu~eno da se ne zauzima Dubrava ve} da se sa
Konjske glave koja dominira celom teritorijom vr{i osmatranje i da se Konjska glava pod
hitno ukopa minira i obezbedi ja~im snagama. Miniranje smo izvr{ili odmah a {to se ti~e
ukopavanja tu Dabranska ~eta nije htela da ide na kopanje zemunice.
O svemu sam obavestio k-du 2. li~. brig. i 6. O.G. od kojih je dolazilo da se Konjska glava
mora dr`ati i sa nje osmatrati pokreti usta{a.
23. 02. oko 16.30 ~asova usta{e su nas napale sa pravca Dubrave na kojem su se nalazile jake
snage a u Glibodolu su do{la dva tenka i jedna samohotka. Zanimljivo je to da smo mi ba{
tog dana planirali zauzimanje Dubrave rano ujutro, tog jutra Dubrava je osvanula sva puna
usta{a raznih uniformi izbrojali smo oko 60-tak usta{a na visu isto toliko i na Siljevcu i Jo`i}
vrhu a u Glibodolu je dolazilo ne{to vi{e vojnih vozila nego ranije {to nas je bacilo u
razmi{ljanje da su nas ~ekali na visu. Napad usta{a je odbijen ali je na nas otvorena dosta
jaka vatra sa Siljevca i Jo`i} vrha kao i sa tenkovima. Posle dva sata borbe uspeli smo da ih
odbijemo i vratimo na Dubravu, nismo imali gubitaka ni povre|enih u ovom okr{aju. 24.02.
u 11.15 ~as. Usta{e su ubacili specijalnu grupu nama iza le|a i zarobili vojnika Nalesnik
Andreja koji se nalazio kod minskog polja tu je do{lo do borbe ali nismo uspeli da vratimo
na{eg druga koga su usta{e odvele. Pratili smo posle toga tragove koji vode direktno u
Glibodol a na mestu okr{aja na{li smo kutiju cigareta JORK i tragove ~izama koji ne
pripadaju nama. Tog dana dobio sam nare|enje da se povu~em i da napustim Konjsku glavu
pod hitno jer se vode pregovori za Konjsku glavu sa usta{ama to sam primio oko 14.00 ~as.
Tra`io sam obja{njenje {ta sada to treba da zna~i, {ta sa minama i eksplozivom i zbog ~ega se
povla~i. Re~eno mi je da sve ostavim i da povu~em ljude, ovo nare|enje nisam hteo odmah
da prihvatim ve} sam poja~ao vis i ostali smo sve do 20.00 ~as. Oko 20,15 ~as. primetili smo
da nam se pribli`avaju usta{e signalima sove su se poravnavali i kada su do{li na oko sto
metara naredio sam da se aktiviraju mine i otvori vatra. ^uli smo jauke i zapomaganja, tek
tada sam video da smo skroz opkoljeni jedini put bio je pravo niz liticu. Naredio sam da se
po~ne sa izvla~enjem po grupama iako vojnici nisu hteli da se povla~imo. Oko 21.00 ~as smo
se kona~no izvukli sa visa, izvukli smo sva sredstva i opremu {to smo nosili samo je ostalo jo{
oko desetak mina i rasprskavaju}e mine. Oko 22.30 ~as. usta{e su otvorile vatru po s. Dabar
iz haubica 105 mm iz pravca Lipica, ovom prilikom niko nije povre|en. Tako je posle {est
dana i no}i Konjska glava pala ali ne borbom ve} politikom. Usta{e su trebale da se povuku
sa Dubrave ali oni su i dalje ostali na njoj i jo{ bolje se utvr|uju.
Poku{ali su da se popnu i da zauzmu Konjsku glavu ali su naleteli na mine slede}eg jutra oko
04.00 ~as. tako da do sada jo{ nisu na njoj. U ovim borbama moja grupa imala je jedino od
gubitaka zarobljenog vojnika Nalesnik Andreja veoma hrabrog i po`rtvovanog borca koji je
240
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 240
samnom u borbi jo{ od Slovenije 26. 06. 1991. god. i dosada se pokazao veoma hrabro u
grupi je bio stru~njak za miniranje i eksploziv.
U borbi je izgubljena jedan pi{tolj TT 7,62 mm komplet sa futrolom, zarobljena je jedna
automatska pu{ka, automatski pi{tolj 7,65 mm sa okvirima dve ru~ne bombe (od vojnika
Nalesnika), jedan prigu{iva~ za Api. Moral vojnika je dosta dobar iako kao ni ja nemogu da
shvate za{to je pregovarano o vrhu i za{to smo ga dr`ali {est dana i no}i a posle napustili i tom
prilikom izgubili druga.
Potrebno je da neko iz komande jedne ili druge do|e da porazgovara sa vojnicima kojima je
vojni rok ujedno i zavr{en, sada se nalaze na produ`enju vojnog roka.
Predla`em komandi 2. li~. brigade da predlo`i vi{oj komandi da se vojnici moje grupe
adekvatno nagrade i odlikuju medaljama za hrabrost jer su do sada pokazali kako se treba
boriti i pod kojim su uslovima do sada sve izvr{avali najte`e zadatke po~ev od Slovenije pa sve
do dana{njeg dana bez ikakve smene.
KOMANDIR I ^
desetar
Jovanovi} Stan~a, v.r.
M.P.
282
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
109
1992., velja~a 27.
Plitvice
Obja{njenje Komande 6. operativne grupe pod~injenim jedinicama o otpustu vojnika s
teritorija Republike Hrvatske
KOMANDA 6-OG
Pov. br. 695/769
27. 02. 1992. godine
K-di 1, 2 i 4 Lbr i 145 Lppbr. i
HAD-105, HAD-122 i 94. in`. b.
U prilogu akta dostavljamo vam Obja{njenje Komande 10. Korpusa pov. br. 11/24-33 od
26. 02. 1992. godine, a u vezi otpusta vojnika sa teritorija Republike Hrvatske.
N A ^ E L N I K
Pukovnik
Branko Petkovi}, v.r.
M.P.
283
241
282
Okrugli pe~at: Komanda 2. li~ke brigade.
283
Okrugli pe~at: Komanda 5. operativne grupe.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 241
M.P.
284

KOMANDA 10. KORPUSA VOJNA TAJNA
Pov. br. 11/24-33 POVERLJIVO
26. 02. 1992. godine
Obja{njenje u vezi otpusta
vojnika sa teritorije
Republike Hrvatske KOMANDI 6. OG
U vezi zatra`enog obja{njenja komandi pojedinih jedinica, kako otpustiti vojnike, koji su na
slu`enju vojnog roka do{li sa teritorije Republike Hrvatske, a ne `ele da se po otpustu iz JNA
vrate na tu teritoriju, SSNO G[ OS SFRJ III Uprava svojim aktom broj 527-2 od 12. 02.
1992. godine, dala je slede}e obja{njenje:
Vojnicima koji su na slu`enju vojnog roka do{li sa teritorije Republike Hrvatske ili Slovenije,
a po odslu`enju vojnog roka ne `ele da se vrate na tu teritoriju, treba predo~iti da mogu i dalje
ostati u JNA i to:
1.- Kao dobrovoljci u svojstvu lica u rezervnom sastavu.
2.- Da im se izda potvrda za odlazak u inostranstvo ukoliko to `ele.
Takodjer je III. Uprava svojim aktom broj 567-2 od 07. 02. 1992. godine povodom zahteva
pojedinih roditelja za prekid slu`enja vojnog roka vojnicima hrvatske nacionalnosti, dala
obja{njenje:
1.- Da nema zakonskog osnova da se vojnicima hrvatske nacionalnosti prekine vojni rok po
osnovu priznavanja Republike Hrvatske od strane pojedinih zemalja.
2.- Prekid vojnog roka vojnicima mo`e se izvr{iti samo pod uslovima propisanim ~lanom 32.
i 33. Zakona o vojnoj obavezi.
Sa ovim obja{njenjem upoznati sve pot~injene jedinice u va{em organizacijskom sastavu.
NA^ELNIK [TABA
P u k o v n i k
Slave Stojanovski, v.r.
M.P.
285
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6019.
110
1992., velja~a 27.
Petrinja
Zapisnik Vojne policije VP 9754 o privo|enju i informativnom razgovoru s Milo{em Paji}em
zbog plja~ke ku}e za koju su mislili da pripada ~asniku JNA koji je pre{ao u MUP RH
242
284
Prijemni pe~at: Komanda 145. lake pe{adijske pla{~anske brigade, br. 342/1, 29. 2. 1992.
285
Okrugli pe~at: Komanda 10. korpusa.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 242
Ovla{teno slu`beno lice
Vojna policija V.P. 9754
PETRINJA
Broj: 118-60 92.
Petrinja, 27. 2. 1992. g.
ZAPISNIK
o uzimanju izjave
sastavljen dana 27. 2. 1992. godine u prostorijama Vojne policije V.P. 9754 Petrinje, a
povodom privodjenja i informativnog razgovora s PAJI] MILO[EM iz Cepeli{a br. 44.
Izjavu uzeo: Vukmirovi} ^edo, vojnik
Prisutan kod davanja izjave: Kova~evi} Stojan, vodnik
PAJI] MILO[ r. 10. 6. 1946. godine u Cepeli{u, sin Milo{a i majke Soke r. Lon~arevi},
o`enjen, otac dvoje djece od 19 i 17 godina, in`injer strojarstva, JNA slu`io 1969/70. VES:
tehni~ka slu`ba, s prebivali{tem u Cepeli{u broj 44, izjavljuje:
Dana 26. 2. 1992. godine dovezao sam traktor na polo`aj u namjeri da slijede}i dan
prevezem drva ku}i u Cepeli{. Kako to nisam mogao organizirati iz razloga {to ranije nisam
nabavio dozvolu za prevoz, a kako je traktor bio slobodan, zamoljen sam od ^u~kovi} Stojana
koji se takodjer nalazi na polo`aju u Seli{tu, da mu iz jedne ku}e prevezem kultivator. Slo`io
sam se, kada sam takodjer ~uo da je to ku}a jednog oficira JNA koji je prebjegao u MUP-a.
Ne provjeravaju}i oti{li smo i uzeli moto-kultivator, ali i ostale stvari kao priklju~ke za
kultivator, kotao za pe}i rakiju, komad {inje, crijeva-plasti~na i drugo. Isti~em da smo ku}u
na{li provaljenu i da mi nikakvu {tetu na objektu nismo ~inili.
Kada smo utovarili i namjeravali krenuti do{la je patrola vojne policije i privela nas u kasarnu
V. Ga}e{a.
Drugo ni{ta nemam za izjaviti osim {to mi je `ao za sve {to se dogodilo. Do sada od po~etka
rata nisam ni{ta otudjio, a time niti vozio svojoj ku}i. Izjavu sam dao bez prisile. Slu{ao sam
diktat koji mi se ne treba ponovo ~itati. Izjavu vlastoru~no potpisujem.
Izjavu uzeo: Vukmirovi} ^edo, vodnik, v.r. Izjavu dao: Paji} Milo{, v.r.
Prisutan kod davanja izjave: Kova~evi} Stojan, vodnik, v.r.
NAPOMENA: Na pitanje ovla{tenog slu`benog lica tko je tre}e lice kod utovara stvari
^u~kovi} i Paji} odgovaraju da je to takodjer ~ovjek koji dr`i polo`aj u Seli{tu, a radi se o
DAVIDOVI] Radi iz Petrinje, Reljkovi}eva ulica.
Paji} Milo{, v.r.
.............,
286
v.r.
U toku obrade predmeta pronadjen je vlasnik stvari koje su mu vra}ene, a to je Tarbuk Milan
iz Siska, koji je pripadnik Vojne policije V.P. 9754 Petrinja.
Vukmirovi} ^edo, vodnik, v.r.
243
286
Potpis ne~itak.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 243
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6044.
111
1992., velja~a 28.
Zapovijed Komande 8. operativne grupe pod~injenim postrojbama o zonama odgovornosti
pojedinih postrojbi
KOMANDA 8. OG VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 2-198 STROGO POVERLJIVO
28. 02. 1992. godine
Regulisanje zona odgovornosti
i zahtevi jedinica.- KOMANDI 2. br TO, 3. br TO, 4. br TO,
5. br TO i 9. br TO
Na osnovu Naredjenja Komande 10. korpusa i ukazanih potreba, a u cilju efikasnijeg dejstva
i za{tite u zoni odgovornosti,
N A R E D J U J E M
1.- 4. br. TO organizuje odbranu u zoni: desno, u{}e potoka Trep~a u r. Kupa, uklju~no s.
Donja ^emernica, uklju~no Topusko, r. Glina do uklju~no s. Poljana; levo, uklju~no s.
Banska Selnica, isklju~no Vlajni} Brdo (tt. 378), uklju~no Petrovac (k. 512).
2.- 5. br TO organizuje odbranu u zoni: desno, isklju~no s. Banska Selnica, uklju~no Vlajni}
Brdo (tt. 378), isklju~no Petrovac (k. 512).
3.- 2. br TO preuzela je zonu odgovornosti 9. mtbr.
4.- 3. br TO ima zonu odgovornosti kao do sada.
5.- 9. mtbr po predaji dosada{nju zonu odgovornosti 2. brTO prelazi u rezervu 8. OG u
rejonu: ^emernica, Perna, Pecka, Staro Selo i Topusko sa zadatkom: organizovati izvodjenje
obuke, srediti borbenu tehniku i naoru`anje i biti u gotovosti za izvodjenje aktivnih dejstava
na pravcima Vrginmost Karlovac i Vrginmost Lasinja i za vodjenje borbe sa DTG na
teritoriji op{tine Slunj.
K O M A N D A N T
general-major
Mile Mrk{i}
M.P.
287
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6047.
244
287
Prijemni pe~at: Brzojav br. 722, 28. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 244
112
1992., velja~a 29.
Sarajevo
Zapovijed Komande 2. vojne oblasti komandama pod~injenih korpusa o premje{tanju
zarobljenih pripadnika OS Republike Hrvatske iz zatvora SUP-a RSK u vojne sabirne centre
Knin i Stara Gradi{ka
Komanda 2. Vojne oblasti
Str. pov. br. 1/813-1
29. 02. 1992. godine
Komandi 5., 9. i 10. korpusa
(na li~nost komandanta)
Stav oko zarobljenika
Radi jedinstvenog tretiranja svih zarobljenih pripadnika paravojnih formacija Republike
Hrvatske i sprovodjenja jedinstvenih kriterija prilikom njihovog razmenjivanja za zarobljene
pripadnike JNA i TO, a u vezi akta NG[ OS SFRJ,
N A R E D J U J E M
1.- Sve zarobljene pripadnike paravojnih formacija R. Hrvatske u svojoj zoni odgovornosti
staviti pod kontrolu JNA.
2.- Izvr{iti preme{tanje zarobljenih pripadnika paravojnih formacija R. Hrvatske iz sabirnih
centara SUP-a Krajina u vojne sabirne centre u slede}em:
iz SUP-a Knin, u vojni sabirni centar Knin,
iz Gline, Vojnica i Titove Korenice u vojni sabirni centar Stara Gradi{ka.
3.- Ubudu}e, u slu~aju zarobljavanja pripadnika paravojnih formacija, direktno ih sme{tati u
najbli`e vojne sabirne centre.
Rok: 01. mart 1992. godine.
O realizaciji ovog naredjenja, li~no me putem telegrama izvestite do 07.00 ~asova 02. marta
1992. godine.
K o m a n d a n t
general-pukovnik
Milutin Kukanjac
M.P.
288
M.P.
289
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6020.
245
288
Prijemni pe~at: Brzojav broj 8418, 29. 2. 1992.
289
Prijemni pe~at: Komanda 10. korpusa, Operativni centar, Str. pov. 12/3-67, 29. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 245
113
1992., velja~a 29.
Odjeljenje bezbjednosti Komande 8. operativne grupe proslje|uje podre|enim postrojbama
informaciju Odjela za obavje{tajne poslove Komande 2. vojne oblasti o nastojanjima
predstavnika RH za nabavku ratnih zrakoplova i helikoptera, mobilizaciju ljudstva u Livnu
od strane HDZ-a, osnivanje jedinica HOS-a, te o muslimanskim vojnim formacijama
Komanda 8. OG Hitno
Strogo pov. br. 2-200 Uru~iti odmah
29. 02. 1992. god.
Komanda 2. VO
Odel za OB poslove
Strogo pov. br. 11-117/153
Komandi: 2. br TO, 3. br TO, 4. br TO, 5. br TO, 9. mtbr i 185. ______
Obave{tajna informacija.
Od poslednjeg izve{taja prikupljeni su slede}i podaci:
a) Obave{tajno-operativnim radom:
Predstavnici MB Hrvatska stupili su u vezu sa italijanskim proizvodja~ima helihoptera radi
kupovine helihoptera za potrebe hrvatske vojske.
Prema nedovoljno proverenim podacima ~ine se poku{aji da se od vlade Francuske odobri
kupovina 10 aviona tipa Miraz-2000.
Po NN Jugoturbina iz Karlovca pogon namenske proizvodnje proizvodi snajperske
pu{ke sa okvirom 10 i 15 metaka, prototip je napravljen u V. Gorici, pu{ke se opremaju sa
IC i laserskim ni{anima.
b) Operativnim radom OB:
U Livnu je proteklih dana izvr{ena masovna mobilizacija ljudstva u HDZ paravojne
formacije, najve}im delom za Paragin HOS. Mobilisane jedinice su anga`ovane na zadacima
stra`arskog obezbedjenja i patroliraju u Livnu i okolnim selima, te na uredjenju i posedanju
polo`aja u zahvatu va`nijih putnih pravaca i objekata.
Ove formacije pored lakog strelja~kog naoru`anja poseduju minobaca~e svih kalibara, BST i
haubice neutvrdjenog kalibra (verovatno 105 mm).
Te`i{te grupisanja livanjskih i duvanjskih paravojnih formacija je prema Bos. Grahovu i
Kupresu.
U svim selima na podru~ju Livna izvr{ena je mobilizacija ratne policije.
Naoru`avanje na ovim podru~jima se vr{i svakodnevno. Obuka organizovanja a verovatno i
upotrebu ovih snaga jer cenimo je pod stru~nim nadzorom k-danta 126. br. ZNG (Sinjska)
brigada Gabri~evi} Veselka.
Pojedini pripadnici HDZ i HOS-a iznose da }e uskoro organizovati napad na Kupres i srpska
sela do s. ^elebi}i na pravcu Livno Bos. Grahovo.
Imaju}i u vidu pro{lost i ekstremizam hrvatskog stanovni{tva na podru~ju Livna i Duvna, ne
treba isklju~iti i ovu mogu}nost u kontekstu sada{njih dogadjaja u BiH.
Naoru`avanje i formiranje muslimanskih paravojnih formacija na podru~ju Biha}a i Cazinske
krajine i dalje se intenzivno nastavlja.
246
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 246
c) Elektronskim izvidjanjem:
Jedan od glavnih pregovara~a sa hrvatske strane za razmenu ratnih zarobljenika isti~e da }e
danas u Zagrebu na najvi{em nivou poku{ati da ih ubedi da se razmena za Knin i Liku zavr{i
najkasnije 28.02.
Ovo inzistiranje na ubrzanoj razmeni poslednjih dana sve su prisutnija, da li zbog stanja u
Kninskoj krajini, ili zbog nekih njihovih namera.
Jedinice hrvatske vojske na frontu borave 14 dana (od toga 7 dana na rim. 1 polo`ajima, 7
po dubini na obuci), a 7 dana ku}i na odmoru.
Kasarna M. Tito u Zagrebu nije promenila ime, ista je pod neposrednom komandom
glavnog sto`era i u njoj se trenutno izvodi obuka pripadnika diverzantskih i protuteroristi~kih
jedinica a trenutno na obuci nalaze se i pripadnici HSP-a (HOS).
U rejonu Pakraca nalazi se 117. br iz Koprivnice, cenimo da je ista smenila 127. viroviti~ku,
{to }emo narednih dana proveriti, u sastavu ove brigade nalazi se 4. domobranski kri`eva~ki
bataljon.
Na polo`ajima kod Novske nalazi se 136. br (podatak sumljiv).
d) Drugi izvori saznanja:
U zoni 5. K, a posebno prema N. Gradi{ki na p/k neprijatelja sve je vi{e pripadnika HOS-a.
U N. Gradi{ki dolazi do ~estih sukoba pripadnika HOS-a sa pripadnicima ZNG i MUP-a.
Pripadnici HOS-a prete zapovednicima ZNG da }e ih smeniti i produ`iti sa borbom.
Nereagovanje Vlade BiH i Alije Izetbegovi}a na ve} sme{ne HDZ formacije i uspostavu
hrvatske vlasti na teritoriji pod njihovom kontrolom, shodno no{enju oru`ja pripadnika
HDZ i HOS-a bez reakcija SDA, kao i smena Kljuji}a
290
pretstavlja velku farsu i uvod u
potpuno isti scenario prema JNA kao i u Hrvatskoj. Posle referenduma i progla{enja
nezavisnosti BiH i njenog medjunarodnog priznanja moglo bi do}i do sna`nog pritiska na
JNA, pa i progla{enje iste okupatorskom sa ciljem da se ista razbije, ili protera sa teritorije
BiH.
Komandant
General-major
Mile Mrk{i}
M.P.
291
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5007.
114
1992., velja~a 29.
Banja Luka
Prijedlog Zonskog {taba TO Zapadna Slavonija 5. korpusa JNA Personalnoj upravi SSNO-a
za imenovanje ~asni~kog kadra u Zonskom {tabu i op}inskim {tabovima TO Zapadna
Slavonija, te {tabovima brigada i odreda TO
247
290
Stjepan.
291
Prijemni pe~at: Brzojav Ponos, broj 55, 25. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 247
KOMANDA 5. KORPUSA VOJNA TAJNA
(Zn[TO Zapadna Slavonija) POVERLJIVO
Pov. br. 208-1
29. 02. 1992. godine
Izbor i postavljanje stare{ina, predlog.-
PERSONALNOJ UPRAVI SSNO
U cilju izbora i postavljenja AVL na formacijska mesta stare{ina u Zonskim i Op{tinskim
{tabovima TO, kao i u Komandama brigada i odreda TO podnosimo slede}i,
P R E D L O G :
Predla`emo da se izbor i postavljenje stare{ina izvr{i po slede}em:
1. u Zonski {tab TO
a/ Na du`nost na~elnika {taba (ujedno zamjenika komandanta) VES-31139, F^-puk, PG-
10:
MIHAJLOVI] Djure SIMO, VES 31139, ppukovnik, referent za planiranje u Upravi
pe{adije Beograd, op{tina Daruvar, ili
PLAV[I] Marka MILE, VES-31439, ppuk. N[ u 1. pgmbr, Beograd, op{tina Virovitica.
b/ Na du`nost PN[ONP, VES-31001, F^-pukovnik, PG-11:
BOSANAC Djure VELJKO, VES-31139, ppukovnik, CVV[ KoV Sarajevo, nastavnik u
Katedri taktike, op{tina Pakrac, ili
HARAMBA[I] Stevana DRAGAN, VES-31139, nastavnik u Katedri operatike,
Vazduhoplovna vojna akademija Rajlovac, op{tina Pakrac.
c/ Na du`nost referenta veze, VES-31801, F^-ppukovnik, PG-13:
GRKINI] Stanka PERO, VES-31830, major, [C OMJ Petar Drap{in Banja Luka,
nastavnik u Katedri veze, op{tina Podravska Slatina, ili
SLAVUJEVI] Radeta STEVO, VES-31839, ppuk., na~elnik veze u [TO BiH Sarajevo,
op{tina Pakrac.
d/ Na du`nost PN[ za popunu i pers. poslove, VES-31001, F^-ppk, PG-13:
BOJANI] Jovana RAJKO, VES-31101, major, referent za regrutovanje u Komandi 1. VO
Beograd, op{tina Podravska Slatina, ili
RADOJ^I] Mila BLAGOJE, VES-31439, ppuk., na~elnik Vojnog odseka Pri{tina,
op{tina Grubi{no Polje.
e/ Na du`nost pomo}nika komandanta za pozadinu, VES-32144, PG-12:
BOSNI] Sime VELJKO, VES-32156, ppuk., na~elnik teh. slu`be u [C PVO Zadar,
op{tina Daruvar, ili
AMID@I] Petra ZDRAVKO, VES-32401, ppuk., na~elnik int. slu`be u [TO Srbije,
Beograd, op{tina Daruvar.
2. U Op{tinske {tabove TO:
a/ Op[TO Oku~ani:
Na du`nost komandanta Op[TO:
POZNANOVI] Milorada MILANA, VES-32175, kap. I kl., referent u Upravi
bezbednosti Beograd, Op{tina Novska.
248
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 248
b/ Op[TO Pakrac:
Na du`nost komandanta Op[TO:
ROMANI] Bo`idara MILENKA, VES-31401, major, referent za moralni rad u Komandi
42. korpusa, Kumanovo, Op{tina Pakrac.
c/ Op[TO Daruvar:
Na du`nost komandanta Op[TO:
LEMI] Du{ana BO[KA, VES-31301, major, [C PVO Zadar, nastavnik u Katedri tehnike,
op{tina Daruvar.
d/ Op[TO Podravska Slatina:
Na du`nost komandanta Op[TO:
ROMANI] Gavra BRANKA, VES-32701, major, CCV[ OS Mar{al Tito Beograd,
Op{tina Pakrac.
3.- U {tabove brigada i odreda TO:
54. br TO Oku~ani:
a/ Na du`nost komandanta brigade:
PETKOVI] Nikole ZDRAVKA, VES-31139, ppk, zamenik komandanta meh. bat. u 504.
mtbr, Beograd, Op{tina Pakrac.
b/ Na du`nost PN[ONP:
NIKOLI] Krste VLADU, VES-31101, kap., komandir grani~ne ~ete u 36. gran. bat.,
Strumica, op{tina Novska.
c/ Na du`nost PN[ za popunu i pers. poslove:
LJILJAN Jovana BRANKA, VES-32101, kap. I kl., Komanda 1. VO Kragujevac, op{tina
Novska.
51. br TO Pakrac:
a/ Na du`nost komandanta brigade:
GOLI] Ivana DRAGAN, VES-31401, major, K-da 1. VO, Beograd, op{tina Pakrac.
b/ Na du`nost PN[ONP:
HARAMBA[I] Milana STEVO, VES-31201, kap. I kl., PN[ONP u 4. mpoap-u, Visoko,
Op{tina Pakrac.
c/ Na du`nost PN[ za popunu i pers. poslove:
BO@I] Milana MLADENA, VES-31401, kap. VINC, Beograd, na~elnik odseka za op{te
administrativne poslove, Op{tina Pakrac.
59. br TO Daruvar:
a/ Na du`nost komandanta brigade:
KRAGUJEVI] Petra MILE, VES-31139, major, na~elnik Doma JNA Pula, op{tina
Daruvar.
b/ Na du`nost PN[ONP:
MILKOVI] Rade DJORDJE, VES-31101, major, K-da 10. K, Petrinja, Op{tina Daruvar.
c/ Na du`nost PN[ za popunu i pers. poslove:
]U]A Ranka BRANKA, VES-31886, por., K-da 4. K Mostar, Op{tina Daruvar.
63. br TO Podravska Slatina:
a/ Na du`nost komandanta brigade:
RATKOVI] Milana DU[ANA, VES-31139, major, K-da 5. VO, Pan~evo, Op{tina
Virovitica.
249
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 249
b/ Na du`nost PN[ONP:
BABI] @ivka TIHOMIRA, VES-31101, kap. I kl., k-dir Komande stana u 37. korpusu,
Titovo U`ice, Op{tina Virovitica.
c/ Na du`nost PN[ za popunu i pers. poslove:
BORKOVI] Steve DRAGOLJUBA, VES-31101, poru~nik, K-da 1. VO, Koprivnica,
op{tina Virovitica.
98. OdTO Jasenovac:
a/ Na du`nost komande odreda:
BEKO Laze MILANA, VES-31101, major, CVV[ Mar{al Tito, Beograd, Op{tina
Novska.
b/ Na du`nost zamenika komandanta (ili organa za popunu):
VUJI] Matije MARKA, VES-31187, poru~nik, k-da 1. VO, Bjelovar, Op{tina Novska.
4. Sa napred navedenim stare{inama, preko njihovih neposredno pretpostavljenih stare{ina,
po mogu}nosti obaviti slu`beni razgovor radi njihovog pristanka. Tamo gde su u predlogu
navedena dvoica stare{ina, postaviti jednoga, pre svega onoga koji pristane. Ukoliko se ne
obezbedi pristanak stare{ina postaviti predlo`ene stare{ine bez obzira na njihov pristanak, jer
drugog izbora stare{ine nema.
Stare{ine na zadatak uputiti najkasnije do 06. 03. 1992. godine. Najavu dolaska upu}enih
stare{ina vr{iti preko operativnog centra Komande 5. korpusa Banja Luka.
KOMANDANT Zn[TO
pukovnik
Jovan ^ubri}, v.r.
M.P.
292
M.P.
293
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5005.
115
1992., velja~a
Dobrovoljac i pomo}nik komandanta za bezbjednost IV. bataljuna 472. brigade daje
presjek aktivnosti svoje brigade u kojemu opisuje plja~ku prostorija Zra~ne luke ]ilipi,
samovoljno napu{tanje jedinice od strane rezervista, te napad na selo Viso~ane
PRESJEK AKTIVNOSTI IV BATALJUNA 472. BRIGADE
Komandant bataljuna bio je p. puk. Luka Molovi}, a jedinica je brojala na po~etku aktivnosti
oko 650 rezervista. Jedini aktivni stare{ina sem Milovi}a bio je pokojni major Branko
250
292
Okrugli pe~at: Komanda 5. korpusa.
293
Prijemni pe~at: Brzojav broj 701, 27. 2. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 250
Trebja{anin. U sastavu jedinice bilo je jo{ i tridesetak rezervnih oficira i podoficira. Bataljun
su sa~injavali I ~eta (SO-Tivat), II ~eta (SO-Kotor), II ~eta (SO-Budva), ^MB 120 mm
(Mje{ovita), MB 82 mm (Grabalj), LARV PVO (Mje{ovita), PO^ (mje{ovita), PoZ vod.
(SO-Kotor), veza (SO-Tivat) i komanda.
Kao dobrovoljac sam primljen u jedinicu 4. 10. 1991. godine i pridodat pozadinskom vodu
kao pomo}nik komandanta za tehniku. Tada se jedinica nalazila na po~etku ratnih dejstava i
bila je u selu Vitaljina. Tada su ve} po~eli problemi u III ~eti. Naime ve}ina vojnika je tra`ila
da im se objasni za{to prelaze Debeli Brijeg jer kako im je re~eno u vojnom odsjeku to se ne}e
dogoditi jer Crna Gora }e se braniti na njenim granicama. Po{to su tada bile svakodnevne
aktivnosti re{enje je tog problema odgodjeno za kasnije. Jedinice posle zauzimanja Molunta
kre}u dalje prema ]ilipima. Tu po meni nastaje jedan od na{ih najve}ih problema a to je
kradja. Na ]ilipima su se na{le jedinice brigade S. Kova~evi}, tenkovska jedinica iz
Titograda i na{ bataljun. Provalile su u sve prostorije aerodroma ]ilipe. Odnosili su sve, od
tehnike, razne ma{ine, skupoceno pi}e, strane cigarete i skupocene parfeme. Lomljeno je sve
pred sobom. Moj komandant je zahtjevao od predpostavljene komande da se ne{to
preduzme, ali nije uradjeno ni{ta. Nakon sedam dana je do{la in`injerija sa p. puk.
Jovanovi}em i zavela malo reda tako {to su stavili rampu i kako tako improvisali ulazak u
aerodrom. Gro toga je ve} bilo odne{eno, a ostala je oprema aerodroma koja se kompletno
organizovano odvozila za aerodrom Tivat. Na{a jedinica se seli u selo Tale` nadomak Trebinja.
Tu se ve} po~eo javljati problem oko dolaska rezervista na rati{te svojim vozilom. Apelovalo
se preko KPS-a da takve osobe ne pu{taju u jedinicu, ali u tome se nije uspilo. U Tale`u je
problem oko III ~ete sve izra`eniji tako da je obilazi predsednik SO Budva. Kompletna
jedinica odlazi na trodnevni odmor u Budvu. Ba{ u tom vremenu bataljun se sprema na
napad na Dubrova~ku `upu. Dana 23. 10. 1991. godine gubimo dvojicu rezervista i to
Radosavljevi}a dobrovoljca svojih {esdeset godina, rodom iz Titograda i Krvavca
tridesetgodi{njaka iz Tivta. Tu je te{ko ranjen komandir I ~ete por. [turanovi}. Poku{ao je da
izvu~e bestrzajni top uz jednu stranu jer komandira voda por. Pavi}evi}a vojska nije htjela da
poslu{a i u tom trenutku nai{ao je na snajpersku vatru neprijatelja i biva ranjen sa pet hitaca.
Prilikom tog napada ukrstile su se dvije komande i to komanda brigade i komanda IX VPS
na ~elu sa puk. Kova~evi}em. Jedinica je oti{la na napad na selo Martinovi}e, bez podr{ke na{e
artiljerije iako to ranije nije nikada bio slu~aj. Borbe su se vodile do kasno u no} tako da je
jedinica bila izvu~ena na po~etni polo`aj. Tek sutradan kad je artiljerija dobro izgadjala teren
jedinice bataljona potpomognute tenkovskom jedinicom do{le su na Brgat-@arkovicu-
Dubac. Tu smo ostali na tim polo`ajima sve do 7. 11. 1991. godine, kada odlazimo na
sedmodnevni odmor u Radovi}e. Dok smo jo{ bili na Dubcu komanda brigade na ~elu sa
puk. Vi~i}em {alje na razdu`enja III ~etu, zbog kako ka`e, kradje. Po mom mi{ljenju to je
po~etak raspada bataljona. Iz Radovi}a kre}emo 14. 11. 1991. godine dosada{nji OB u
bataljunu je bio p. por. Beljka{ Zoran koji se ne javlja na poziv i tek kasnije saznajemo da je
po{ao na fakultet. Dolazimo na Grab i tu ostajemo sedmicu dana. Komandant u dogovoru
sa OB 9 VPS-a mene imenuje za svoga pomo}nika za bezbjednost. Komandant mi je tada
rekao da nije bio zadovoljan sa radom p. por. Beljka{a i da mi predstoji te`ak posao. Tek sam
kasnije vidio da su se neke stvari na vrijeme radile da bi na kraju bilo manje problema u
bataljunu.
Sa Graba odlazimo 20. 11. 1991. godine u Ljubinje. Prvi put od na{ih dejstava obilazi nas
OB Trebinje i tada zajedno podnosimo oko sedamdeset prijava rezervistima koji su
samovoljno napustili jedinicu. Rezervni p. por. Martinovi} Savo ina~e komandir MB 82
m/m, pi{e peticiju u kojoj poziva rezerviste da napuste jedinice. Kao razlog takvoj odluci
251
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 251
navodi da se ni{ta nije preduzelo nad onim licima koja se nijesu uop{te odazvala na poziv na
mobilizaciju i da bi bio red da se bataljun zamjeni. Njegova jedinica potpi{e peticiju, a
pridru`i im se: Poz. vod, na ~elu sa kapetanom P~ani} Ivicom, LARV PVO bez. vod. Seferovi}
Mirka, kao i PO^ takodjer bez komandira. Martinovi} je to planirao da izvede ba{ na dan
kada je bataljon imao pokret. Buntovnici ostaju u Ljubinje, a bataljon na ~elu sa p. puk.
Lukom Milovi}em 28. 11. 1991. g. odlazi na sljede}i zadatak za Majkove. U Ljubinje dolazi
puk. Vi~i} i major Komar na razgovor sa dezerterima. Tokom mar{a jedinica je odlu~ila da se
organizuje i popuni ona mjesta koja su bila upra`njena. Rezervistama je porastao moral i bili
su spremni da vuku za dvoje. U Majkove smo se bili smjestili kad u samo ve~e dolazi ostatak
jedinice koja je bila ostala u Ljubinje na ~elu sa puk. Vi~i}em. On im je obe}ao da }e se
bataljon zamjeniti do 15.12.1991. g. i da oni ostanu da izvr{avaju dalje zadatke. Do{li su
pognutih glava i uvidjeli da su pogre{ili. OB komande brigade kap. Vukovi} je dva dana
obavljao razgovor sa por. Martinovi}em, ali pod pritiskom njegovih vojnika i ~ak prijetnjom
da }e do}i u Slano da ga li~no oslobode on je vra}en u jedinicu. Taj ~ovjek je trebao da bude
zatvoren.
Slede}i napad je jedinica imala napad na selo Viso~ani gdje smo izi{li i na most Bistrina. Treba
napomenuti da kad je jedinica bila u napadu i da je to jedna bila od boljih jedinica na ovom
rati{tu. To su i drugi rekli o nama i odali nam priznanje. Po{to se primicao 15. 12. 1991. g.
temperatura je sve vi{e rasla. Dan prije dobili smo od komande brigade obavje{tenje da je
donesen zakon u kojem se ka`e da rezervista mo`e najvi{e provesti 4 mjeseca u jedinici u roku
od 12 mjeseci. Od toga dana se bataljon po~eo osjetno rasipati i rezervisti su samovoljno
napu{tali jedinicu. Tada bataljon nije mogao brojati vi{e od 300 vojnika. Odlazilo se
organizovano na desetodnevni odmor i to jedna tre}ina iz jedinice. Oni su to koristili i ostajali
svojim ku}ama, a sa ve}inom je bilo i njihovo automatsko naoru`anje. Ja sam u dogovoru sa
OB brigade svakodnevno pisao prijave o samovoljnom udaljavanju iz jedinice. Ukupno je
bilo prijava {to za provjeru gdje se nalazi vojnik i o samovoljnom udaljavanju, oko 170. Do
15. 01. 1992. g. kada se i zamjenio bataljon dobio sam odgovor za tridesetak rezervista {to je
u~injeno po njihovom slu~aju. Dakle, povratne informacije su sporo ili nikako nijesu dolazile
{to je iritiralo ostale vojnike. OB je podnosio prijave sudu u Tivtu, ali je to dosta sporo i{lo.
U brigadi fali veliki broj pu{aka i druge razne opreme koja }e se te{ko pokupiti itd.
Komandant je zakazao za 29. 02. 1992. g. da se svi komandiri nadju u Radovi}e i poku{aju
rje{iti taj problem. Dogovor komande bataljona je da ako bi se moralo ponovo okupljati da
se mora sjesti i ta~no odrediti koga pozvati u jedinicu, to se odnosi i na rezerviste i na
starje{ine. OB Trebinje je upoznat sa slu~ajem por. Vukmirovi} Sre}ka koji je prilikom
organizovanog odlaska na odmor nagovarao rezerviste da se vi{e ne vra}aju u jedinicu i
destimulativno djelovao na njih. O tom slu~aju napisana je slu`bena zabilje{ka i predana kap.
Vukovi}u u Slano.
Treba naglasiti da od prvog dana mobilizacije glavni problem je alkohol. ^esto je komandant
upozoravao ali bez rezultata. Nijesmo bili u mogu}nosti takve ljude kazniti ili njima sli~ne, a
da smo mogli to bi djelovalo pozitivno na ostale vojnike. Imali smo samo jedan slu~aj
privodjenja iako smo za to imali vi{e puta potrebu. Tada policija nije imala dovoljan broj
rezervista. Saradnja u komandi bataljona je bila izvrsna. Vladalo je veliko drugarstvo i
nesebi~no smo se zalagali da se zavr{i svaki posao. Samo takvim pona{anjem smo mogli
odr`ati ovaj bataljon. To je jedna od najboljih komandi i to su nam i drugi vi{e puta rekli. Za
na{eg komandanta se mo`e re}i da se takav ~ovjek ne radja ~esto i da pod njegovom
komandom `eli svako da se nadje ako dodje do op{te mobilizacije.
252
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 252
Februar 1992. g.
@K/ZK
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCR, 2., kut. 5008.
116
1992., o`ujak 1.
Sarajevo
Komanda 2. vojne oblasti tra`i od 9. korpusa JNA potvrdu izvje{}a o kr{enju primirja od
strane jedinica korpusa
Komanda 2. Vojne oblasti
Int. br. 25/142-411
01. mart 1992. godine
Pregled navodnog kr{enja primirja
od strane jedinica JNA, izvje{taj
tra`i.-
Komandi 9. korpusa
Veza: na{e naredjenje int. br. 25/142-32 od 13. 01. 1992. godine.
Dostavljamo vam pregled navodnog kr{enja primirja od strane na{ih jedinica, koje smo
primili iz kabineta Saveznog sekretara za NO (pregled je SSNO-u dostavljen iz glavnog
sto`era HV), prema kome su na{e jedinice primirje prekr{ile:
29. februara 1992. g.
04.30 neprijatelj je iz smjera Alebi} kule otvorio vatru iz PAM-a na polo`aje HV (Sinj).
08.50 neprijatelj iz smjera Alebi} kule ispalio 2 mb mine na polo`aj HV u s. @elovo (Sinj).
13.30 neprijatelj u s. [kabrnja (Zadar) pali ku}e i to u:
13.30 sati jednu ku}u,
18.30 sati 24 ku}e.
16.56 neprijatelj iz smjera s. Murvice djeluje PAM-om po polo`aju HV u s. Bri{evo
(Zadar).
17.20 neprijatelj otvorio vatru iz pje{a~kog naoru`anja iz smjera s. Kri` po s. Dra~evac
(Zadar).
18.00 neprijatelj iz smjera s. D.
294
Murvica ispalio 2 duga rafala iz PM po s. G.
295
Murvica.
18.12 neprijatelj iz smjera s. Zeleni Hrast ispalio nekoliko rafala iz PM prema s. Slivnica
(Zadar).
253
294
Donja.
295
Gornja.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 253
19.05 neprijatelj iz smjera s. [kabrnja otvorio vatru iz pje{a~kog naoru`anja po s. Prkos
(Zadar). Na{e snage nisu odgovorile na vatru.
20.00 neprijatelj iz smjera s. D. Murvica ispalio 2 mb mine na s. Gornja Murvica (Zadar).
20.16 neprijatelj iz smjera s. Smokovi} otvorio vatru iz PAT 40 mm i PAM-a po s. Zemunik
Donji, Poli~nik i Smrdelj. Na{e snage nisu odgovorile na vatru.
Ispitajte navodne prekr{aje iz va{e zone odgovornosti i najhitnije nam dostavite izvje{taj, jer
smo obavezani da o incidentima izvjestimo GS OS SFRJ (grupu za pra}enje provodjenja
odluka Predsjedni{tva SFRJ) i prema prekr{iocima primirja postupite u skladu sa na{im
naredjenjem int. br. 25/142-44 od 16. januara 1992. godine.
Za Predsjednika Komisije
pukovnik
Petar @igi}
M.P.
296
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
117
1992., o`ujak 2.
Beograd
Zapovijed Saveznog sekretara za narodnu odbranu Glavnom {tabu TO RSK za
organizacijsko-formacijske promjene u jedinicama TO RSK
D.T. br. 892-2/92.
SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU NARODNA ODBRANA
GENERAL[TAB ORU@ANIH SNAGA SFRJ DR@AVNA TAJNA
III U P R A V A Primerak broj 12
D.T. Br. 892-2
02- 03- 1992. god.
GLAVNOM [TABU TERITORIJALNE ODBRANE R. SRPSKA KRAJINA
U prilogu vam dostavljamo Naredbu saveznog sekretara za narodnu obranu Dr`. tajna broj
892-1 od 27. februara 1992. godine.
PRILOG: Naredba SSNO
N A ^ E L N I K
General-potpukovnik
Ljubomir Domazetovi}, v.r.
254
296
Prijemni pe~at: 1. odjeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. JUNAK 8592, 1. 3. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 254
M.P.
297
M.P.
298
_ _ _ _ _ _ _ _
NAREDBA
O ORGANIZACIJSKO-FORMACIJSKIM PROMENAMA U
JEDINICAMA TERITORIJALNE ODBRANE REPUBLIKE
SRPSKA KRAJINA
1992.
NAREDBA DT. BR. 892 1 NARODNA ODBRANA
SAVEZNOG SEKRETARA Z A NARODNU ODBRANU DR@AVNA TAJNA
OD 27. 02. 1992. GODINE Primerak br. 12
Organizacijsko-formacijske
promene TO u Republici
Srpska Krajina
Na osnovu ~lana 108. stav 3. Zakona o op{tenarodnoj odbrani (Slu`beni list SFRJ, broj
21/82 i 35/91) i ta~ke 1. stav 2. Naredbe o preno{enju na saveznog sekretara za narodnu
odbranu odredjenih poslova rukovodjenja i komandovanja u oru`anim snagama SFRJ
(Slu`beni vojni list, broj 15/83 i 11/91)
N A R E D J U J E M
1. ORGANIZACIJSKO-FORMACIJSKE PROMENE
A/ FORMIRANJE [TABOVA I JEDINICA TERITORIJALNE ODBRANE REPUBLIKE
SRPSKA KRAJINA, po slede}em:
1. Formirati GLAVNI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE REPUBLIKA SRPSKA
KRAJINA, u miru, po formaciji broj 260.328/90, a u ratu po formaciji broj T-511.000.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Knin. Mirnodopska vojna po{ta broj T-7900.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1970. Ratna vojna po{ta broj T-16000.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda Glavnog {taba TO.
2. Formirati ZONSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE SEVERNA DALMACIJA, u
miru, po formaciji broj broj 260.328/35, a u ratu po formaciji broj T-511.001.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Knin. Mirnodopska vojna po{ta broj T-7901.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1971. Ratna vojna po{ta broj T-16001.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda Zonskog [TO.
Zonski {tab TO, u miru i ratu, pot~initi Komandi Glavnog [TO R Srpska Krajina.
255
297
Okrugli pe~at: Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, General{tab oru`anih snaga SFRJ, III. uprava.
298
Prijemni pe~at: SAO Krajina, [tab Teritorijalne odbrane, Str. pov. br. 34/92, 4. 3. 1992., Knin.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 255
2.1. Formirati, u miru, KOMANDU 1. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Kninsku, po fomaciji broj 260.328/01, a u ratu 1. BRIGADU TO, po formaciji broj T-
511.008.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Knin. Mirnodopska vojna po{ta broj T-7902.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1972. Ratna vojna po{ta broj T-16002.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 1. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO Severna Dalmacija.
2.2. Formirati, u miru, KOMANDU 3. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Benkova~ku, po formaciji broj 260.328/03, a u ratu 3. BRIGADU TO, formaciji broj T-
511.010.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Benkovac. Mirnodopska vojna po{ta broj T-
7904.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1974. Ratna vojna po{ta broj T-16004.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 3. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO Severna Dalmacija.
2.3. Formirati, u miru, KOMANDU 4. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Obrova~ku, po formaciji broj 260.328/04, a u ratu 4. BRIGADU TO, formaciji broj T-
511.038.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Obrovac. Mirnodopska vojna po{ta broj T-
7905.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1975. Ratna vojna po{ta broj T-16005.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 4. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO Severna Dalmacija.
2.4. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Knin, po
formaciji broj 260.328/56, a u ratu po formaciji broj T-511.300.
Mobilizacijsko mesto Knin.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1976. Ratna vojna po{ta broj T-16006.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Knin.
Op{tinski [TO Knin, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO Severna Dalmacija.
2.5. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Benkovac, po
formaciji broj 260.328/57, a u ratu po formaciji broj T-511.301.
Mobilizacijsko mesto Benkovac.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1977. Ratna vojna po{ta broj T-16007.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Benkovac.
Op{tinski [TO Benkovac, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO Severna
Dalmacija.
2.6. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Obrovac, po
formaciji broj 260.328/58, a u ratu po formaciji broj T-511.302.
256
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 256
Mobilizacijsko mesto Obrovac.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1978. Ratna vojna po{ta broj T-16008.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Obrovac.
Op{tinski [TO Obrovac, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO Severna Dalmacija.
3. Formirati, u miru ZONSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE LIKA, po formaciji
broj 260.328/40, a u ratu po formaciji broj T-511.002.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Korenica. Mirnodopska vojna po{ta broj T-
7906.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1979. Ratna vojna po{ta broj T-16009.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda Zonskog [TO.
Zonski {tab TO, u miru i ratu, pot~initi Komandi Glavnog [TO R Srpska Krajina.
3.1. Formirati, u miru KOMANDU 8. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Koreni~ku, po formaciji broj 260.328/06, a u ratu 8. BRIGADU TO, po formaciji broj T-
511.013.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Korenica. Mirnodopska vojna po{ta broj T-
7908.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-7981. Ratna vojna po{ta broj T-16011.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 8. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO Lika.
3.2. Preformirati i preimenovati, 145. laku pbr (Pla{}ansku), u miru, u KOMANDU 145.
BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE, po formaciji broj 260.328/08, a u ratu 145.
BRIGADU TO, po formaciji broj T-511.015.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Pla{ki. Mirnodopska vojna po{ta broj T-7910.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-7910. Ratna vojna po{ta broj T-16013.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 145. brigade TO.
Brigadu izuzeti iz organizacijskog sastava 6. OG 10. korpusa 2. VO, i, u miru i ratu, pot~initi
Komandi Zonskog [TO Lika.
3.3. Formirati, u ratu 93. ODRED TERITORIJALNE ODBRANE Bruvno, po formaciji
broj T-511.200. Mobilizacijsko mesto Bruvno.
Brojni naziv T-7984. Ratna vojna po{ta T-16014.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda Z[TO Lika.
Vreme trajanja mobilizacije 12 ~asova.
Odred, u miru i ratu, pot~initi Komandi Z[TO Lika.
3.4. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Gra~ac, po
formaciji broj 260.328/59, a u ratu po formaciji broj T-511.303.
Mobilizacijsko mesto Gra~ac.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-7985. Ratna vojna po{ta T-16015.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Gra~ac.
257
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 257
Op{tinski [TO Gra~ac, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO.
3.5. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Donji Lapac,
po formaciji broj 260.328/61, a u ratu po formaciji broj T-511.304.
Mobilizacijsko mesto Donji Lapac.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-7986. Ratna vojna po{ta T-16016.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Donji Lapac.
Op{tinski [TO Donji Lapac, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO.
3.6. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Korenica, po
formaciji broj 260.328/62, a u ratu po formaciji broj T-511.305.
Mobilizacijsko mesto Korenica.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-7987. Ratna vojna po{ta T-16017.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Korenica.
Op{tinski [TO Korenica, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO.
3.7. Formirati, u miru OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Pla{ki, po
formaciji broj 260.328/63, a u ratu po formaciji broj T-511.306.
Mobilizacijsko mesto Pla{ki.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-7988. Ratna vojna po{ta T-16018.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Pla{ki.
Op{tinski [TO Pla{ki, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO.
4. Fomirati, u miru, ZONSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Kordun, po
formaciji broj 260.328/45, a u ratu po formaciji broj T-511.003.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Vojni}. Mirnodopska vojna po{ta broj T-7911.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1989. Ratna vojna po{ta T-16019.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda Zonskog [TO.
Zonski {tab TO, u miru i ratu, pot~initi Komandi Glavnog [TO.
4.1. Formirati, u miru, KOMANDU 11. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Vojni}, po formaciji broj 260.328/09, a u ratu 11. BRIGADU TO, po formaciji broj T-
511.016.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Vojni}. Mirnodopska vojna po{ta broj T-7912.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1990. Ratna vojna po{ta T-16020.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 11. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO Kordun.
4.2. Formirati, u miru, KOMANDU 13. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Slunj, po formaciji broj 260.328/10, a u ratu 13. BRIGADU TO, po formaciji broj T-
511.017.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Slunj. Mirnodopska vojna po{ta broj T-7913.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
258
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 258
Brojni naziv T-1991. Ratna vojna po{ta T-16021.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 13. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO Kordun.
4.3. Formirati, u miru, KOMANDU 19. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Vrgin Most, po formaciji broj 260.328/11, a u ratu 19. BRIGADU TO, po formaciji broj T-
511.018.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Vrgin Most. Mirnodopska vojna po{ta broj T-
7914.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1992. Ratna vojna po{ta T-16022.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 19. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO Kordun.
4.4. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Vojni}, po
formaciji broj 260.328/64, a u ratu po formaciji broj T-511.307.
Mobilizacijsko mesto Vojni}.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1994. Ratna vojna po{ta T-16024.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Vojni}.
Op{tinski [TO Vojni}, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO Kordun.
4.5. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Vrgin
Most,
299
po formaciji broj 260.328/65, a u ratu po formaciji broj T-511.308.
Mobilizacijsko mesto Vrgin Most.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1995. Ratna vojna po{ta T-16025.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Vrgin Most.
Op{tinski [TO Vrgin Most, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO Kordun.
4.6. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Slunj, po
formaciji broj 260.328/66, a u ratu po formaciji broj T-511.309.
Mobilizacijsko mesto Slunj.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1996. Ratna vojna po{ta T-16026.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Slunj.
Op{tinski [TO Slunj, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO Kordun.
4.7. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Karlovac, po
formaciji broj 260.328/67, a u ratu po formaciji broj T-511.310.
Mobilizacijsko mesto Karlovac.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1997. Ratna vojna po{ta T-16027.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Karlovac.
Op{tinski [TO Karlovac, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO Kordun.
259
299
Gvozd.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 259
5. Formirati, u miru, ZONSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Banija, po
formaciji broj 260.328/50, a u ratu po formaciji broj T-511.004.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Glina. Mirnodopska vojna po{ta broj T-7916.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1998. Ratna vojna po{ta T-16028.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda Zonskog [TO Banija.
Zonski {tab TO, u miru i ratu, pot~initi Komandi Glavnog [TO.
5.1. Formirati, u miru, KOMANDU 24. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Glina, po formaciji broj 260.328/13, a u ratu 24. BRIGADU TO, po formaciji broj T-
511.020.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Glina. Mirnodopska vojna po{ta broj T-7917.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-1999. Ratna vojna po{ta broj T-16029.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 24. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO Banija.
5.2. Formirati, u miru, KOMANDU 26. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Kostajnica, po formaciji broj 260.328/14, a u ratu 26. BRIGADU TO, po formaciji broj T-
511.021.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Kostajnica. Mirnodopska vojna po{ta broj T-
7918.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2000. Ratna vojna po{ta broj T-16030.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 26. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO Banija.
5.3. Formirati, u miru, KOMANDU 31. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Petrinja, po formaciji broj 260.328/16, a u ratu 31. BRIGADU TO, po formaciji broj T-
511.023.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Kostajnica. Mirnodopska vojna po{ta broj T-
7920.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2354. Ratna vojna po{ta broj T-16032.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 31. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO Banija.
5.4. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Glina, po
formaciji broj 260.328/68, a u ratu po formaciji broj T-511.311.
Mobilizacijsko mesto Glina.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2356. Ratna vojna po{ta broj T-16034.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Glina.
Op{tinski [TO Glina, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO Banija.
5.5. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Kostajnica,
po formaciji broj 260.328/69, a u ratu po formaciji broj T-511.312.
Mobilizacijsko mesto Kostajnica.
260
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 260
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2357. Ratna vojna po{ta broj T-16035.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Kostajnica.
Op{tinski [TO Kostajnica, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO Banija.
5.6. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Dvor na Uni,
po formaciji broj 260.328/70, a u ratu po formaciji broj T-511.313.
Mobilizacijsko mesto Dvor na Uni.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2358. Ratna vojna po{ta broj T-16036.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Dvor na Uni.
Op{tinski [TO Dvor na Uni, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO Banija.
5.7. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Petrinja, po
formaciji broj 260.328/71, a u ratu po formaciji broj T-511.314.
Mobilizacijsko mesto Petrinja.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2359. Ratna vojna po{ta broj T-16037.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Petrinja.
Op{tinski [TO Petrinja, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO Banija.
5.8. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Sisak, po
formaciji broj 260.328/72, a u ratu po formaciji broj T-511.315.
Mobilizacijsko mesto Sisak.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2360. Ratna vojna po{ta broj T-16038.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Sisak.
Op{tinski [TO Sisak, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO Banija.
6. Formirati, u miru, ZONSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE ISTO^NA
SLAVONIJA, ZAPADNI SREM I BARANJA, po formaciji broj 260.328/55, a u ratu po
formaciji broj T-511.005.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Vukovar. Mirnodopska vojna po{ta broj T-
7922.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2361. Ratna vojna po{ta T-16039.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda Zonskog [TO.
Zonski {tab TO, u miru i ratu, pot~initi Komandi Glavnog [TO.
6.1. Formirati, u miru, KOMANDU 35. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Dalj, po formaciji broj 260.328/18, a u ratu 35. BRIGADU TO, po formaciji broj T-
511.025.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Dalj. Mirnodopska vojna po{ta broj T-7923.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2362. Ratna vojna po{ta broj T-16040.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 35. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO.
261
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 261
6.2. Formirati, u miru, KOMANDU 39. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE Beli
Manastir, po formaciji broj 260.328/19, a u ratu 39. BRIGADU TO, po formaciji broj T-
511.036.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Beli Manastir. Mirnodopska vojna po{ta broj T-
7924.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2363 Ratna vojna po{ta broj T-16041.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 39. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO.
6.3. Formirati, u miru, KOMANDU 40. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Vukovar, po formaciji broj 260.328/20, a u ratu 40. BRIGADU TO, po formaciji broj T-
511.037.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Vukovar. Mirnodopska vojna po{ta broj T-
7925.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2364. Ratna vojna po{ta broj T-16042.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 40. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO.
6.4. Formirati, u miru, KOMANDU 45. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Mirkovci, po formaciji broj 260.328/22, a u ratu 45. BRIGADU TO, po formaciji broj T-
511.039.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Mirkovci. Mirnodopska vojna po{ta broj T-
7927.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2366. Ratna vojna po{ta broj T-16044.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 45. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO.
6.5. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Beli
Manastir, po formaciji broj 260.328/73, a u ratu po formaciji broj T-511.316.
Mobilizacijsko mesto Beli Manastir.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2368. Ratna vojna po{ta broj T-16046.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Beli Manastir.
Op{tinski [TO Beli Manastir, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO.
6.6. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Dalj, po
formaciji broj 260.328/74, a u ratu po formaciji broj T-511.317.
Mobilizacijsko mesto Dalj.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2369. Ratna vojna po{ta broj T-16047.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Dalj.
Op{tinski [TO Dalj, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO.
6.7. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Vukovar, po
formaciji broj 260.328/75 a u ratu po formaciji broj T-511.318.
262
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 262
Mobilizacijsko mesto Vukovar.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2370. Ratna vojna po{ta broj T-16048.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Vukovar.
Op{tinski [TO Vukovar, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO.
6.8. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Mirkovci, po
formaciji broj 260.328/76 a u ratu po formaciji broj T-511.319.
Mobilizacijsko mesto Mirkovci.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2371. Ratna vojna po{ta broj T-16049.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Mirkovci.
Op{tinski [TO Mirkovci, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO.
7. Formirati, u miru, ZONSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE ZAPADNA
SLAVONIJA, po formaciji broj 260.328/60, a u ratu po formaciji broj T-511.006.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Oku~ani. Mirnodopska vojna po{ta broj T-
7929.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2372. Ratna vojna po{ta T-16050.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda Zonskog [TO.
Zonski {tab TO, u miru i ratu, pot~initi Komandi Glavnog [TO.
7.1. Formirati, u miru, KOMANDU 54. BRIGADE TERITORIJALNE ODBRANE
Oku~ani, po formaciji broj 260.328/25, a u ratu 54. BRIGADU TO, po formaciji broj T-
511.046.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Oku~ani. Mirnodopska vojna po{ta broj T-
7931.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2374. Ratna vojna po{ta broj T-16052.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda 54. brigade TO.
Brigada se, u miru i ratu, pot~injava Komandi Zonskog [TO.
7.2. Formirati, u miru, 51. ODRED TERITORIJALNE ODBRANE Pakrac, po formaciji
broj T-511.045.
Mobilizacijsko mesto Pakrac.
Vreme trajanja mobilizacije 12 ~asova.
Brojni naziv T-2373. Ratna vojna po{ta broj T-16051.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda Zonskog [TO.
Odred TO Pakrac, u miru i ratu, pot~initi Komandi Z[TO.
7.3. Formirati, u ratu, 59. ODRED TERITORIJALNE ODBRANE Daruvar, po formaciji
broj T-511.047.
Mobilizacijsko mesto Daruvar.
Vreme trajanja mobilizacije 12 ~asova.
Brojni naziv T-2375. Ratna vojna po{ta broj T-16053.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda Zonskog [TO.
Odred TO Daruvar, u miru i ratu, pot~initi Komandi Z[TO.
263
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 263
7.4. Formirati, u ratu, 63. ODRED TERITORIJALNE ODBRANE Podravska Slatina, po
formaciji broj T-511.048.
Mobilizacijsko mesto Podravska Slatina.
Vreme trajanja mobilizacije 12 ~asova.
Brojni naziv T-2376. Ratna vojna po{ta broj T-16054.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda Zonskog [TO.
Odred TO Podravska Slatina, u miru i ratu, pot~initi Komandi Z[TO.
7.5. Formirati, u ratu, 98. ODRED TERITORIJALNE ODBRANE Jasenovac, po
formaciji broj T-511.049.
Mobilizacijsko mesto Jasenovac.
Vreme trajanja mobilizacije 12 ~asova.
Brojni naziv T-2381. Ratna vojna po{ta broj T-16059.
Rukovalac plana mobilizacije Komanda Zonskog [TO.
Odred TO Jasenovac, u miru i ratu, pot~initi Komandi Z[TO.
7.6. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Pakrac, po
formaciji broj 260.328/77 a u ratu po formaciji broj T-511.320.
Mobilizacijsko mesto Pakrac.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2377. Ratna vojna po{ta broj T-16055.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Pakrac.
Op{tinski [TO Pakrac, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO.
7.7. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Oku~ani, po
formaciji broj 260.328/78 a u ratu po formaciji broj T-511.321.
Mobilizacijsko mesto Oku~ani.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2378. Ratna vojna po{ta broj T-16056.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Oku~ani.
Op{tinski [TO Oku~ani, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO.
7.8. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Daruvar, po
formaciji broj 260.328/79, a u ratu po formaciji broj T-511.322.
Mobilizacijsko mesto Daruvar.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2379. Ratna vojna po{ta broj T-16057.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Daruvar.
Op{tinski [TO Daruvar, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO.
7.9. Formirati, u miru, OP[TINSKI [TAB TERITORIJALNE ODBRANE Podravska
Slatina, po formaciji broj 260.328/80 a u ratu po formaciji broj T-511.323.
Mobilizacijsko mesto Podravska Slatina.
Vreme trajanja mobilizacije 6 ~asova.
Brojni naziv T-2380. Ratna vojna po{ta broj T-16058.
Rukovalac plana mobilizacije Op{tinski [TO Podravska Slatina.
Op{tinski [TO Podravska Slatina, u miru i ratu, pot~initi Komandi Zonskog [TO.
264
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 264
II PROPISUJEM FORMACIJE
a/ Mirnodopske:
[TABOVI TERITORIJALNE ODBRANE REPUBLIKE SRPSKA KRAJINA, broj
260.328.
b/ Ratne:
GLAVNI [TAB TO REPUBLIKE SRPSKA KRAJINA broj T-511.000
ZONSKI [TAB TO SEVERNA DALMACIJA, broj T-511.001
ZONSKI [TAB TO LIKA, broj T-511.002
ZONSKI [TAB TO KORDUN, broj T-511.003
ZONSKI [TAB TO BANIJA, broj T- 511.004
ZONSKI [TAB TO ISTO^NA SLAVONIJA, ZAPADNI SREM I BARANJA, broj T-
511.005
ZONSKI [TAB TO ZAPADNA SLAVONIJA, broj T-511.006
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.008
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.010
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.013
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.014
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.015
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.016
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.017
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.018
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.020
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.021
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.023
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.025
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.036
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.037
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.039
BRIGADA TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.046
ODRED TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.045
ODRED TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.047
ODRED TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.048
ODRED TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.049
ODRED TERITORIJALNE ODBRANE, broj T-511.200
OP[TINSKI [TABOVI TO, broj od T-511.300 do T-511.323
III STAVLJAJU SE VAN SNAGE FORMACIJE
Ovom naredbom stavljaju se van snage formacije {tabova i jedinica TO Srpska Krajina,
propisane Naredbom SSNO, SP. Br. 2939.
IV ZAVR[NE ODREDBE
1. Formiranje, preformiranje i ostale organizacijsko-mobilizacijske promene izvr{iti odmah.
Izve{taj o realizaciji ove naredbe dostaviti do kraja marta 1992. godine.
2. Na osnovu ove naredbe izraditi novu Knjigu pregleda mobilizacijskog razvoja {tabova i
jedinica TO Republike Srpska Krajina.
3. Prema ovoj naredbi i mobilizacijskom razvoju odmah ustrojiti sva potrebna dokumenta
koja su neophodna radi nesmetanog RiK-a.
265
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 265
4. Op{tinski {tabovi TO za obavljanje privatne i slu`bene prepiske koriste formacijski naziv
doti~nog [TO.
5. Formacije koje se rade po ovoj naredbi ozna~avati sa slede}im stepenom za{tite:
a) Ratne sa VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO i
b) Mirnodopske sa VOJNA TAJNA POVERLJIVO.
6. Izmene i dopune u mobilizacijskom razvoju izvr{iti pozivom na ovu naredbu, a u
formacijama prema listu izmena i dopuna broj 3/92. godine.
ZAMENJUJE SAVEZNOG SEKRETARA
ZA NARODNU ODBRANU
NA^ELNIK GENERAL[TABA OS SFRJ
general-pukovnik
Blagoje Ad`i}, s.r.
Ta~nost fotokopije o v e r a v a : P U K O V N I K
Jelenko @ivkovi}, v.r.
M.P.
300
Ovjerena preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5001.
118
1992., o`ujak 2.
Knin
Zapovijed Komande 9. korpusa JNA o formiranju borbene grupe koja treba provjeriti
podatke dobivene elektronskim izvi|anjem da su hrvatske snage u{le na podru~je Nos
Kalika, te osloboditi zarobljenike
K-da 9. K
Strogo pov. br. 42-35
dana 02. 03. 1992. g.
izvi|anje i pretres
terena,
nare|enje.-
K-di TG-1 i 9. bVP
Na osnovu podataka dobijenih elektronskim izvi|anjem do{li smo do saznanja da su
neprijateljske snage od 16,45 ~asova dana 02. 03. 1992. godine iskrcale i ubacile ja~i sastav u
rajon s. Nos Kalika i da su pohapsile deo civila i seosku stra`u me|u kojima navodno ima
ranjenih. Na osnovu dobijenih podataka zarobljeno je oko 15-20 lica. Oko 20,00 ~asova
266
300
Okrugli pe~at: SSNO, General{tab oru`anih snaga SFRJ, III. uprava.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 266
uhva}ena je poruka da }e dve neprijateljske grupe biti brodovima izvu~ene iz Nos Kalika, a
da }e jedna grupa ostati u Nos Kaliku da obezbe|uje zarobljenike. Radi provere podataka
dobijenih elektronskim izvi|anjem, blokade i pretresa s. Nos Kalik i u{}a reke ^ikole u Krku
N a r e | u j e m
1. Komandant TG-1 formirat }e borbenu grupu iz svog sastava koja }e biti oja~ana sa dva
voda vojne policije na BOV i BOV-3.
2. Zadatak borbene grupe:
U ranim jutarnjim ~asovima dana 03. 03. 1992. godine uputiti borbenu grupu u s. Nos Kalik
i izvr{iti blokadu, pretres terena radi osloba|anja zarobljenika zarobljavanje i uni{tenje
neprijateljske borbene grupe.
3. Pri izvr{enju ovog zadatka pridr`avati se svih mera borbenog obezbe|enja. Posebno voditi
ra~una o zasednim i bo~nim dejstvima neprijatelja, kao i o pte, pp preprekama, snajperske
vatre i mina iznena|enja u objektima pretresa, i me{tana lojalnih neprijatelju.
4. Vezu organizovati u okviru borbene grupe, sa komandom TG-1 i komandom korpusa.
Uspostaviti sadejstvo sa jedinicama koje se nalaze u s. Drinovci i s. Klju~ a sredstvima podr{ke
biti u gotovosti za neutralisanje i uni{tenje neprijateljskih vatrenih ta~aka koje ispolje dejstvo
po na{im snagama.
5. Za izvr{enje ovog zadatka ~inim odgovornim komandanta TG-1 pukovnika Lisica Slavka
a u borbenu grupu odrediti najsposobnije stare{ine i vojnike koji poznaju teren a pre
upu}ivanja na izvr{enje zadatka detaljno ih upoznati sa predstoje}im zadatkom.
6. Izve{tavanje.
Redovne izve{taje dostaviti po stizanju u s. Drinovci, s. Nos Kalik i po izvr{enju zadatka
vanredne izve{taje slati po potrebi.
KOMANDANT
general-major
Ratko Mladi}, v.r.
M.P.
301
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6029.
119
1992., o`ujak 2.
Knin
Izvje{}e Komande 9. motorizirane brigade Komandi 8. OG o lo{em stanju morala brigade
uzrokovanom lo{im stanjem u zemlji, nepovjerenjem stanovni{tva u JNA, dezerterstvom,
pogibijom i ranjavanjem velikog broja vojnika
267
301
Okrugli pe~at: Komanda 9. korpusa.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 267
K O M A N D A 9. mtbr VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 16-189 STROGO POVERLJIVO
02.03.1992. godine
Izve{taj o moralu,
d o s t a v l j a . - KOMANDI 8. OPERATIVNE GRUPE
organu za MV
Veza: Va{ akt str. pov. br. 2 od 27. 02. 1992. godine.
1.- STANJE MORALA U JEDINICAMA I KOMANDAMA JNA I TO:
Moral brigade optere}en je i definisan op{tim stanjem u zemlji, unutararmijskim
problemima, stanjem u jedinicama kao posledica u~e{}a u ratu.
Uticaj op{teg stanja u zemlji:
nepostojanje dr`ave i Jugoslavije;
veliko antiarmijsko raspolo`enje naroda u svim sredinama;
izvla~enje Armije iz svih republika osim BiH, Srbije i Crne Gore i te{ka i neizvesna situacija
oko opstanka u BiH;
finansiranje Armije i uticaj na standard pripadnika JNA;
nepostojanje trajnih i op{tih osnova dru{tvenih vrednosti kao izvora morala.
Uticaj unutararmijskih problema:
nepoverenje u vojni vrh od strane naroda i pripadnika Armije;
raspad sistema odbrane (nepostojanje mobilizacijskog i regrutnog sistema);
neizvesnost o budu}nosti Armije i njenog opstanka;
veoma spore promene i neprilagodjavanje konkretnim uslovima;
neravnomerna optere}enost jedinica i stare{ina u ratu;
formalno nepriznavanje vojnog rukovodstva da smo u ratu;
povr{ne i zakasnele kontrole jedinica na rati{tu od strane vi{ih i najvi{ih vojnih komandi;
nepreduzimanje mera na za{titi standarda stare{ina, a posebno stare{ina anga`ovanih u ratu;
Dono{enje i tolerisanje nekih odluka koje direktno uti~u na slabljenje morala i razbijanje
Armije, kao {to su:
nepriznavanje ratnog statusa stare{ina (dupli radni sta`);
neispla}ivanje ratnog dodatka stare{inama i naknade za odvojeni `ivot;
pove}anje slu`benih dnevnica za one koji nisu u ratu i smanjenje dnevnica stare{inama u
ratu, {to smatramo namernim apsurdom i sramnim ~inom;
predislokacija jedinica anga`ovanih na rati{tu van mati~nih garnizona po izvr{enom
borbenom zadatku, stare{ine smatraju da je to prevara;
zadr`avanje jedinica na frontu van svih priznatih normi, bez zamene, odmora i adekvatne
popune;
anga`ovanje jedinica za vodjenje rata po MF;
povla{}en odnos prema stare{inama izbeglim sa kriznih i ratnih podru~ja;
neadekvatna i po na{oj oceni nepravilna predislokacija jedinica iz Makedonije, umesto da
se upu}uje na rubna podru~ja Republike Hrvatske, one se upu}uju u garnizone jedinica koje
su anga`ovane na frontu, ~ime se stvaraju dupli problemi (stanovi, {kolovanje dece,
zapo{ljavanje ~lanova porodice);
neopravdan i neravnopravan odnos prema vojnicima hrvatske nacionalnosti u odnosu na
vojnike makedonske nacionalnosti.
268
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 268
Stanje u jedinicama kao posledica u~e{}a u ratu:
premor ljudstva i zamor tehnike;
naru{eno psihi~ko stanje ljudstva sa mogu}im trajnim posledicama;
bekstvo i dezerterstvo stare{ina i vojnika (ukupno 187 vojnika i 15 AVL);
relativno veliki broj krivi~nih i disciplinskih prekr{aja (102 slu~aja);
kao posledica rata kod stare{ina je do{lo do promene shvatanja, mi{ljenja i pogleda na
pitanja ukupnih odnosa u JNA, {to je suprotno od lica koja nisu u~estvovala u ratu. Ovakav
odnos neminovno }e voditi stalnim konfliktima onih koji su u~estvovali u ratu i onih koji
nisu.
Smatra se da sada{nje vojno rukovodstvo nije u stanju da izvede reformu Armije i da je treba
prepustiti mladjim i stare{inama u~esnicima rata.
2.- POLITI^KO STANJE NA TERITORIJI I MORAL STANOVNI[TVA:
U zadnjem periodu do{lo je do promena shvatanja i odnosa naroda prema Armiji. Ocenjuje
se da narod nije spreman u{ao u borbu i da je Armija uspe{no spre~ila genocid nad srpskim
stanovni{tvom na Kordunu.
Zbog odluke o povla~enju Armije sa kriznih podru~ja i Republike Hrvatske, podela i borbe
za vlast, spre~avanje plja~ke i privremenog povla~enja sa p/k radi odmora, antiarmijsko
raspolo`enje je u porastu.
Otvorenih konflikata nema, ali se ne isklju~uju.
Pripreme teritorije i naroda za do~ek mirovnih snaga UN su u zaka{njenju.
3.- MATERIJALNO-TEHNI^KO OBEZBEDJENJE MORALNOG RADA:
sve jedinice su popunjene sredstvima za MV po mirnodopskoj formaciji;
obezbedjivali smo redovno dnevnu {tampu za sve jedinice;
raspola`emo sa pokretnim vojni~kim klubom koga smo koristili za psiholo{ko-
propagandnu delatnost prema neprijatelju.
4.- POPUNJENOST KADROM ZA MORALNI RAD:
Komanda brigade popunjena je kadrom za moralni rad 100%, PkMV, referent u organu za
MV i psihologom.
U jedinicama ranga bataljona-diviziona zamenici komandanata su ujedno i pomo}nici za
MV, {to se u pojedinim momentima b/d odra`avalo na to da ne mogu da stignu da kvalitetno
obave potrebne sadr`aje MV.
5.- UTICAJ POGIBIJA, POVREDA I VANREDNIH DOGADJAJA NA STANJE
MORALA:
U b/d imali smo slede}e gubitke:
poginulih vojnika i stare{ina 34,
ranjenih vojnika i stare{ina 129,
samoranjavanja 13,
povredjenih 8.
Pogibije, ranjavanja, samoranjavanja i povredjivanja vojnika i stare{ina negativno su se
odra`avala na moral jedinice, tako da je usled straha za svoj `ivot iz jedinice dezertiralo
ukupno 187 vojnika i 15 stare{ina, {to je slabilo borbenu situaciju, a popuna je bila
neadekvatna i neblagovremena.
269
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 269
6.- PREDLOZI I ZAHTEVI PRETPOSTAVLJENOJ KOMANDI RADI
UNAPREDJENJA MORALA:
vra}anje jedinice u mati~ni garnizon.
VD/RG
POMO]NIK KOMANDANTA
ZA MORALNO VASPITANJE
p o t p u k o v n i k
Vladimir Dragovi}, v.r.
M.P.
302
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6019.
120
1992., o`ujak 2.
Knin
Dnevno izvje{}e Komande 9. korpusa JNA Operativnom centru 2. vojne oblasti o kr{enju
primirja od strane hrvatskih snaga te o djelatnostima prista{a Milana Babi}a
KOMANDA 9. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 4-1017 STROGO POVERLJIVO
02. 03. 1992. godine
Dnevni operativni
izve{taj, dostavlja.-
OC 2. VO
1. Aktivnosti neprijatelja nije bilo.
2. Komande, jedinice i ustanove korpusa nastavile su aktivnosti na planskom ja~anju b/g.
Jedinice 9. K u potpunosti po{tuju i sprovode stavove potpisanog sporazuma o primirju i
nastavljaju planske aktivnosti na realizaciji naredjenja o dolasku mirovnih snaga UN.
Komandant 9. korpusa otputovao je na referisanje komandantu 2. VO u vezi priprema za
prihvat mirovnih snaga UN i pregrupisavanje snaga korpusa na nove lokacije.
3. U toku dana pripadnici hrvatske vojske naru{ili su primirje u slede}im slu~ajevima:
U 07,30 ~asova snage OS RH su otvorile sna`nu vatru iz strelja~kog naoru`anja iz rejona s.
Dubravice (4850-5570) po rejonu V. Glava (4850-5570) zaseok Vujko. Pri tom je poginuo
civil Vujko Petar. Na vatru nije odgovoreno.
U 11,05 ~asova izenanda je otvorena vatra iz PM i mitraljeza iz rejona s. Posedarja (4890-
5530) po rejonu s. Podgradina (4890-5530). Na vatru je odgovoreno. Posledica nije bilo.
4. Vanrednih dogadjaja nije bilo.
270
302
Okrugli pe~at: Komanda 9. motorizovane brigade.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 270
5. Pozadinsko obezbedjenje.
Pozadinsko obezbedjenje je plansko i blagovremeno.
Jedinice su snabdevene hranom za sedam dana, a municijom i MES po formaciji.
Ekipe iz tehni~ke radionice se nalaze u jedinicama radi planskog pregleda i otklanjanja
kvarova na TMS.
Popravljeno u lakom remontu: 11 kom. pe{adijskog naoru`anja, 1 kom. art. naoru`anja, 1
kom. borbena m/v, 30 kom. neborbenih m/v i 16 kom. RU.
Popravljeno u srednjem remontu: 2 neborbena m/v i 10 kom. RU.
Izvr{en dotur artikala hrane za sedam dana za TG-1.
HE situacija i dalje bez promene. Zbrinjavanje p/o se vr{i po planu.
Jedinice su snabdevene sa SnMS.
Planirani zadaci prevo`enja su realizovani bez vanrednih dogadjaja.
Na snazi su i dalje mere {tednje goriva i kontrole saobra}aja.
Ekipa za asanaciju je izvr{ila sahranjivanje dva civilna lica u s. Drinovci.
6. Bezbednost i SZ
Prema podacima koje raspola`emo neprijatelj je prilikom dana{njeg poku{aja da ubaci
jednu svoju grupu u rejonu Skradinskog zaledja iz sastava 113. br HV imao dvojicu ranjenih
i dvojicu nestalih vojnika.
Po reonu na{ih jedinica u s. Baljci ispaljeno je 10 mina 120 mm iz pravca sela Kljaci i
^avoglave.
Drugih aktivnosti neprijatelja nije bilo.
Ju~era{nja sve~anost u Golubi}u i odluke vlade RSK-e izabrane u Borovu selu imali su
pozitivan odjek u javnosti. Planirana sjednica skup{tine RSK-e koju okuplja Milan Babi}
danas nije odr`ana zbog nedostatka kvoruma ve} je odr`ana sednica vlade koja nije bila
kompletna i koju je vodio Risto Matkovi}. ^lanovi Babi}eve vlade obilaze autobusom sela u
kojima imaju upori{ta (Kosovo, Cetina, Padjani) te vjerovatno dr`e sastanke i pripremaju
neke akcije na ovom terenu.
Gradjani sa zabrinuto{}u prate sva zbivanja u BiH.
Stanje u jedinicama je bez bitnih promjena.
7. Stanje u komandama, jedinicama i ustanovama je stabilno.
O~ekuje se provokacija neprijatelja s ciljem da se okrivi JNA za kr{enje primirja pred misijom
UN i EZ.
NB/LJB
K O M A N D A N T
general-major
Ratko Mladi}
Telegram se mo`e uputiti
pukovnik
Grujica Davidovi}, v.r.
M.P.
303
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6025.
271
303
Prijemni pe~at: Brzojav br. JUNAK 1307, 2. 3. 1992.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 271
121
1992., o`ujak 3.
Knin
Izvje{}e Komande 9. korpusa Operativnom centru 2. vojne oblasti o slanju snaga na
podru~je sela Nos Kalik i borbama sa snagama hrvatske vojske koje su oslobodile to
podru~je
KOMANDA 9. KORPUSA
Str. pov. br. 4-1039
03. 03. 1992. godine
(08,00 ~asova)
Dopuna redovnog borbenog
izve{taja, dostavlja.-
OC 2. VO
IKM (Manja~a)
U vremenu od 16,45 do 19,00 ~asova 02. 03. 1992. godine radio-prislu{kivanjem utvrdjeno
je da je ja~a DTG hrvatske vojske uba~ena u {iri rajon Nos Kalik (4850-5580) i izvr{ila
prepad na zaseoku u tom rejonu. U odbrani sela u~estvuju naoru`ani me{tani sa kojima nema
direktne veze. Informacija da se tamo ne{to de{ava potvrdjena je preko nekih gradjana,
me{tana Nos Kalika.
Odmah nakon dobijanja informacije izvr{ena je procena i doneta odluka da se uputi ja~a
borbena grupa iz sastava TG-1 i 9. bVP u pretres i ~i{}enje terena. Ova grupa je krenula u
05,50 ~asova. O razvoju dogadjaja }emo davati redovne izve{taje.
Pri pretresu terena uspostavljen je borbeni dodir sa ZNG. Borbe su u toku.
K O M A N D A N T
general-major
Ratko Mladi}
Telegram se mo`e uputiti
p u k o v n i k
Grujica Davidovi}
Za ................
304
, v.r.
M.P.
305
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6025.
272
304
Potpis ne~itak.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 272
122
1992., o`ujak 3.
Vojni}
Zapovijed Komande 2. korduna{ke brigade TO Vojni} podre|enim jedinicama da prekinu
lokalne razmjene zarobljenika i sve zarobljenike u zoni odgovornosti 8. operativne grupe
JNA upute u logor u Gornju ^emernicu
KOMANDA 2. KORDUNA[KE BRIGADE
T O V O J N I ]
........Broj 134/1
Dana ............3. 3. 1992.
Mjesto...................................................
KOMANDI __________________
Lokalne razmene uhap{enih
i zarobljenih pripadnika OS
Nare|enje, dostavlja
Poslednjih meseci izvr{eno je vi{e lokalnih razmena zarobljenih u organizaciji komandi
korpusa u dodiru s neprijateljem. Neznatan broj ovih razmena odobreno je od NG[ OS SFRJ
i izvr{ene su uz suglasnost Komisije SSNO za identifikaciju i zbrinjavanje vojnih lica li{enih
slobode. Delegacije JNA i hrvatske vlade otpo~ele su razgovor o centralnim razmenama ~ija
realizacija uskoro po~inje u kom cilju,
N A R E \ U J E M:
1. Odmah obustaviti sve lokalne razmene zarobljenih i uhap{enih pripadnika OS SFRJ i
paravojnih organizacija Republike Hrvatske za koje nije dato odobrenje N[G OS SFRJ.
2. Izraditi spisak uhap{enih i zarobljenih pripadnika OS SFRJ JNA i TO i dobrovoljaca, ~ija
}e imena biti ugra|ena u centralni spisak za razmene.
Rok 03.03.do 12,00 ~asova.
3. Sve zarobljene pripadnike paravojnih formacija Republike Hrvatske u zoni odgovornosti
OG-8 premestiti u Sabirni centar ratnih zarobljenika rajon u s. G. ^emernica i predati na
zbrinjavanje 9. mtbr.
Rok 04.03. do 20,00 ~asova.
4. Komanda 9. mtbr regulisa}e pozadinsko i fizi~ko zbrinjavanje zarobljenika i po njihovoj
obradi iste }e prebacivati, uz oru`anu pretnju, u vojni sabirni centar Stare Gradi{ke.
KOMANDANT
pukovnik
Bo{ko Potkonjak
p.o. ..............,
306
v.r.
M.P.
307
273
305
Prijemni pe~at: 1. odjeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 1319, 3. 3. 1992.
306
Potpis ne~itak.
307
Okrugli pe~at: OS SFRJ, Komanda 2. korduna{ke brigade TO Vojni}.
Dokumenti_RSK3-q6.qxp 2008-05-30 09:29 Page 273
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 305.
123
1992., o`ujak 4.
Tr