Sie sind auf Seite 1von 586

REPUBLIKA HRVATSKA

I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.


DOKUMENTI
Knjiga 5.
DOKUMENTI VOJNE PROVENIJENCIJE
REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
(srpanj prosinac 1992.)
REPUBLIKA HRVATSKA I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995. DOKUMENTI
KNJIGA 5
Nakladnik:
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata Zagreb
Za nakladnika:
Dr. sc. Ante Nazor
Rezenzenti:
Dr. sc. Davor Marijan
Dr. sc. Miroslav Akmada
Urednik:
Mate Rupi, prof.
Suradnici:
Julija Baruni, prof.
Ivan Brigovi, prof.
Mr. sc. Ana Holjevac Tukovi
eljka Krie, prof.
Mr. sc. Anela Ljubas
Josipa Maras Kraljevi, prof.
Natko Martini Jeri, prof.
Ivan Rado, prof.
Slaven Rui, prof.
Janja Sekula, prof.
Domagoj tefani, prof.
Ilija Vuur, prof.
Lektorica:
Julija Baruni, prof.
Izrada kazala:
Mr. sc. Ana Holjevac Tukovi
Prijepis:
Enisa amdi Martini
Priprema za tisak:
Kolumna d.o.o.
Tisak:
Stega tisak d.o.o.
Naklada:
1000 primjeraka
REPUBLIKA HRVATSKA
I DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.
DOKUMENTI
Knjiga 5.
DOKUMENTI VOJNE
PROVENIJENCIJE
REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE
(srpanj prosinac 1992.)
Zagreb, oujak 2009.
V
SADRAJ
Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Kratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1992., srpanj 1., Knin Zapovijed Glavnog taba TO RSK za racionalnu potronju streljiva, 1.
pogonskih goriva, hrane i ostalih decitarnih proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1992., srpanj 1., [evrske] Dnevno operativno izvjee 2. brigade TO Zonskom tabu TO 2.
za Sjevernu Dalmaciju o dolasku vojnih obveznika, te nezadovoljstvu radom SJB Kistanje .10
1992., srpanj 1., Glina Zakljuci sa sastanka zapovjednitva brigada TO i tabova TO 3.
Zonskog taba TO Banija o odnosu prema paravojnim grupama te spremnosti jedinica za
djelovanje nakon preuzimanja linije fronta od snaga UNPROFOR-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
1992., srpanj 1., Knin Obavijest Ministarstva odbrane RSK o ulasku u shemu pozadinskog 4.
osiguranja uprava i odjeljenja Ministarstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1992., srpanj 1., Okuani Izvjee Komande mjesta Grubino Polje Zonskom tabu TO 5.
Zapadna Slavonija o prestanku rada i rasformiranju Komande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
1992., srpanj 2., [Knin] Upozorenje Zonskog taba TO Sjeverna Dalmacija Komandi 6.
brigade milicije Benkovac o nainu primopredaje fronta snagama UNPROFOR-a . . . . . . . .16
1992., srpanj 2., [evrske] Dnevno operativno izvjee 2. brigade TO Zonskom tabu TO 7.
1. operativne zone o djelovanju Hrvatske vojske po Vujcima, te dodatnoj mobilizaciji vojnih
obveznika radi smirivanja revolta ljudstva na poloajima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
1992., srpanj 2., Kostajnica Obavijest Opinskog taba TO Kostajnica Kriznom tabu SO 8.
Kostajnica o zakljucima radnog sastanka na kojem se raspravljalo o politiko-sigurnosnoj
situaciji na podruju opine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
1992, srpanj 2., Okuani Zapisnik Opinskog taba TO Okuani Zonskom tabu TO 9.
Zapadna Slavonija o razoruanju bataljuna u selu Raji od strane snaga UNPROFOR-a . . . .20
1992., srpanj 2., Krnjak Izvjee 2. bataljuna Komandi 11. brigade TO o dolasku Ivice 10.
Prpia preko Korane na okupirani teritorij, te postavljanju minskog polja na mjesto prelaska 21
1992., srpanj 2.-31., [Benkovac] Iz dnevnika Operativnog tima 1. brigade Posebne jedinice 11.
milicije MUP-a RSK o dogaajima na okupiranom podruju zadarskog i ibenskog zalea . .22
1992., srpanj 3., Glina Zapovijed Komande 24. brigade TO o izdvajanju izviako- 12.
diverzantske grupe i slanju iste na ratite u Bosni i Hercegovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
1992., srpanj 3., Glina Izjava Sinie Martia ilta o rasformiranju njegove grupe te 13.
stavljanju iste na raspolaganje SNO-u opine Glina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
1992., srpanj 3., Knin Zapovijed Komande brigade PJM MUP-a RSK Knin bataljunima 14.
brigade o zaposjedanju linije fronta prije povlaenja jedinica TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
VI
1992., srpanj 3., Benkovac Zapovijed Komande brigade milicije MUP-a Benkovac 15.
Komandi 4. mtbr. o prekomandi vojnih obveznika iz brigade TO u brigadu milicije . . . . . . .28
1992., srpanj 4., Okuani Obavijest Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Komandi 16.
UNPROFOR-a sektor Zapad o vraanju haubikog artiljerijskog diviziona i tenkovske
ete u sastav formacijskih jedinica TO i njihovom uskladitenju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1992., srpanj 4., Okuani Protest Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Komandi 17.
jordanskog bataljuna UNPROFOR-a zbog topnikog napada hrvatskih snaga na selo Raji .33
1992., srpanj 5., [Plaki] Obavijest Komande 145. brigade TO Zonskom tabu TO Lika 18.
o pokuaju hrvatskih vlasti da kontaktiraju s predstavnicima lokalne vlasti na okupiranom
podruju, to se ne smije dopustiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
1992., srpanj 6., [Okuani] Zamolba taba TO Podravska Slatina Generaltabu VJ za 19.
davanje na koritenje vozila za transport potrebnih stvari iz Bosne i Hercegovine jedinicama
stacioniranim u Pakracu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
1992., srpanj 6., [Korenica] Izvjee Zonskog taba TO Lika Glavnom tabu TO RSK o 20.
mjestima povlaenja vlastitih snaga, zonama razmjetaja PJM i zonama razmjetaja snaga
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
1992., srpanj 6., Okuani Izvjee Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Glavnom tabu 21.
TO RSK o izvrenoj demobilizaciji jedinica, rajonima razmjetaja PJM, te razmjetaju snaga
UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
1992., srpanj 6., Glina Izvjee Zonskog taba TO Banija Glavnom tabu TO RSK o 22.
politiko-sigurnosnoj situaciji na podruju Gline, radu grupe koja potie suivot s Hrvatima
i trai osnivanje nove autonomne oblasti za Kordun i Baniju, i grupe ekstremista vjernih
Milanu Babiu, te o njihovom meusobnom obraunavanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
1992., srpanj 7., Knin Uputa Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima TO o 23.
metodologiji predaje zona odgovornosti snagama UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
1992., srpanj 7., Knin Zahtjev Komande Posebnih jedinica milicije MUP-a RSK 24.
Glavnom tabu TO RSK da zapovijeu regulira premjetanje vojnih obveznika iz jedinica
TO u jedinice PJM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
1992., srpanj 7., Plaki Prijedlog Opinskog taba TO Komandi 145. brigade za 25.
razrjeenje i postavljanje novih lanova taba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
1992., srpanj 8., Daruvar Pismo zapovjednika zatitnih snaga UN-a Civilnoj upravi 26.
pobunjenih Srba i zapovjedniku Zonskog taba TO Zapadna Slavonija o razoruavanju
srpskih snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
1992., srpanj 8., [Buni] Uputa Komande 8. brigade TO podreenim jedinicama o 27.
metodologiji predaje zona odgovornosti snagama UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
1992., srpanj 8., Glina Plan mobilizacije Zonskog taba TO Banija u novim okolnostima 28.
odlaska jedinica JNA i dolaska mirovnih snaga UN-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
1992., srpanj 8., Mrzlo Polje Plan 13. brigade TO o zatvaranju pravaca prelaska ljudstva i 29.
materijalnih sredstava prema Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
1992., srpanj 10., evrske Operativno izvjee 2. brigade TO Zonskom tabu TO Knin 30.
o otvaranju vatre na njihove poloaje u Vujcima, povlaenju oklopne brigade iz Polinika u
Kistanje, te posjetu ministra obrane Stojana panovia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
VII
1992., srpanj 10., [Civljani] Operativno izvjee 1. brigade TO Zonskom tabu TO za 31.
Sjevernu Dalmaciju o krenju prekida vatre, naputanju poloaja od strane pojedinih
eta te zahtjevu snaga UN-a za ubrzano povlaenje jedinica i uskladitenje naoruanja. . . . . .61
[1992., srpanj 11.], Korenica Izvjee Posebne jedinice milicije MUP-a RSK Korenica 32.
Komandi Zonskog taba TO Lika o civilnim osobama stalno zaposlenim u JNA . . . . . . . . . .63
1992., srpanj 11., [Buni] Zapovijed Komande 8. brigade TO podreenim jedinicama da 33.
uslijed mogue intervencije snaga NATO-a u Bosni i Hercegovini prekinu demobilizaciju
jedinica te budu u stalnoj borbenoj pripravnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
1992., srpanj 11., Komogovina Odluka Skuptine MZ Komogovina upuena 6. 34.
mjeovitom PO artiljerijskom puku, da ne doputa prenamjenu Spomen doma Kaline u
vojni objekt jer u istom namjerava otvoriti proizvodni pogon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
1992., srpanj 11., [Korenica] Upute Zonskog taba TO Lika svim podreenim jedinicama 35.
o rjeavanju statusa djelatnih vojnih i civilnih osoba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
1992., srpanj 11., Korenica Zapovijed Zonskog taba TO Lika o postavljanju Komande 36.
OpTO Plaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
1992., srpanj 13., Knin Obavijest Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima o razmjeni 37.
zarobljenika po principu svi za sve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
1992., srpanj 13., Knin Zapovijed Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima TO za 38.
osnivanje vodova za zatitu tabova od ekstremistikih grupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
1992., srpanj 13., Lasinja Upute Stanice javne bezbednosti Vrginmost stanicama i 39.
odjeljenjima granine milicije o zadacima granine milicije, obvezi dobre suradnje sa
snagama UN-a te povlasticama za pripadnike granine milicije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
[1992., srpanj 13.], Knin Zapovijed Glavnog taba TO RSK da se van snage stave sva 40.
rjeenja o dodjeli stanova od 1. oujka 1992., jer je zbog zloupotreba ponestalo stanova za
veliki broj aktivnog zapovjednog kadra koji dolazi iz Vojske Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . .72
1992., srpanj 14., Plaki Izvjee Komande 145. brigade TO Komandi Zonskog taba TO 41.
Lika o ocjeni morala pripadnika brigade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
1992., srpanj 14., [evrske] Dnevno operativno izvjee Komande 2. brigade TO 42.
Zonskom tabu za Sjevernu Dalmaciju o krenju prekida vatre, te o nezadovoljstvu
ljudstva na poloajima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
1992., srpanj 14., [Civljane]- Operativno izvjee 1. brigade TO Zonskom tabu TO 43.
za Sjevernu Dalmaciju o demobilizaciji te samovoljnom naputanju poloaja vojnika
nezadovoljnih isplatama naknada i nedostatkom cigareta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
1992., srpanj 14., Knin Zapovijed Glavnog taba TO RSK Zonskom tabu TO Banija da 44.
sprijei prolazak konvoja s izbjeglicama hrvatske nacionalnosti iz BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
1992., srpanj 15., Okuani Operativno izvjee Zonskog taba TO Zapadna Slavonija 45.
Glavnom tabu TO RSK o uhienju prebjega iz BiH kod sela Mlaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
1992., srpanj 15., Okuani Izvjee Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Glavnom 46.
tabu TO RSK o broju vojnih obveznika koji su se borili u sklopu 1. krajikog korpusa,
broju poginulih i ranjenih te brigadama i odredima osnovanim nakon 30. lipnja 1992. . . . . .79
1992., srpanj 16., [Vrginmost] Prijedlog Komande 19. brigade TO RSK za izvanredno 47.
unaprjeenje Stanka urije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
VIII
1992., srpanj 17., Knin Pismo Ministarstva odbrane RSK Vijeu sigurnosti UN-a u kojem 48.
trai da se poniti odluka o razoruanju paravojnih postrojbi na okupiranom podruju RH. .82
1992., srpanj 17., Knin Obavijest Zonskog taba TO Sjeverna Dalmacija podreenim 49.
jedinicama da zbog problema oko neisplate osobnih dohodaka na tekue raune mogu
podii dio sredstava kao pozajmicu u svojim jedinicama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
1992., srpanj 17., Benkovac Zapovijed Komande 92. brigade milicije Benkovac za 50.
sveanost otputanja vojnih obveznika iz ratnih jedinica te osnivanje 92. brigade milicije. . . .84
1992., srpanj 18., [Daruvar] Pismo Komande UNPROFOR-a sektor Zapad Zonskom 51.
tabu TO Zapadna Slavonija o kontroli skladita s naoruanjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
1992. srpanj 18., Knin Zonski tab TO Sjeverna Dalmacija dostavlja podreenim 52.
jedinicama stav Glavnog taba TO RSK oko razoruanja jedinica RSK i noenja dugog
oruja, te otvaranja autoceste kroz Slavoniju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
1992., srpanj 18., [Vojni] Zapovijed Komande Zonskog taba TO Kordun o 53.
unaprjeenju u vie inove asnika i doasnika u jedinicama TO Kordun. . . . . . . . . . . . . . . .88
1992., srpanj 19., [evrske] Izvjee 2. brigade TO Zonskom tabu TO za Sjevernu 54.
Dalmaciju o samovoljnom naputanju poloaja pripadnika brigade te slabim rezultatima
potrage za takvim osobama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
1992., srpanj 21., Knin Zahtjev Glavnog taba TO RSK Glavnom tabu VSR BiH za 55.
povrat vojnih obveznika koji slue vojni rok u BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
1992., srpanj 22., Knin Obavijest Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima o osnovnim 56.
znaajkama politike i vojne situacije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini . . . . . . . . . . . . . . . .94
1992., srpanj 22., Vojni Zapovijed Zonskog taba TO Kordun za reorganizaciju jedinica 57.
zbog dolaska snaga UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
1992., srpanj 22., Knin Zapovijed Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima TO za 58.
demobilizaciju vojnih obveznika iz ratnih jedinica, uskladitenje naoruanja, te zabranu
noenja vatrenog oruja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
1992., srpanj 23. Pismo upravitelja za civilne poslove UN-a Ministarstvu odbrane RSK o 59.
noenju i uskladitenju naoruanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
1992., srpanj 22., Plaki Zapovijed 145. brigade TO o sprjeavanju upada diverzantskih 60.
grupa preko slunjskog poligona prema Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
[1992., srpanj 24.], Korenica Izvjee 79. brigade PJM Upravi PJM MUP-a RSK o 61.
stanju u brigadi, zapovijedanju, moralu, obuenosti, kadrovskim problemima, pozadinskom
osiguranju, sigurnosnoj procjeni te popisu sudionika akcije Koridor 92 u BiH . . . . . . . . .101
1992., srpanj 25., [Plaki] Prijedlog 145. brigade TO Zonskom tabu TO Lika za 62.
postavljanje asnika i civilnih osoba u Komandu brigade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
1992., srpanj 25., Donji Lapac Prijedlog Opinskog taba TO Donji Lapac Zonskom 63.
tabu TO Lika za postavljanje zapovjednog kadra u tabu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
1992., srpanj 26., Plaki Prijedlog Opinskog taba TO Plaki Zonskom tabu TO Lika 64.
za postavljanje zapovjednog kadra u tabu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
1992., srpanj 29. Pismo Uprave za civilne poslove UNPROFOR-a Ministarstvu odbrane 65.
RSK u kojem trai obavijest o izdanim zapovijedima za razoruanje te rokovima za
izvrenje te zadae. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
IX
1992., srpanj 29., Glina Izvjee Zonskog taba TO Banija Glavnom tabu TO RSK 66.
o mitingu u Kostajnici koji je organizirala Radikalna stranka, a na kojem se govorilo o
negativnim konotacijama oko dolaska UNPROFOR-a te nastojanju radikala da srue
opinske vlasti na Baniji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
1992., srpanj 30., Benkovac Zapovijed Komande PJM Benkovac o zabrani kretanja izvan 67.
zona odgovornosti te kontaktima pojedinaca s hrvatskim vlastima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
1992., srpanj 31., Benkovac Izvjee operativnog radnika Stanici javne bezbjednosti 68.
Benkovac o uskladitenju naoruanja, opreme i sredstava u tajna skladita . . . . . . . . . . . . . .117
1992., srpanj, Knin Pismo Zapovjednitva sektora Jug snaga UNPROFOR-a 69.
Ministarstvu odbrane RSK u kojem trai razoruavanje i povlaenje snaga TO RSK iz tzv
ruiastih zona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
1992., srpanj, Knin Protestno pismo Zapovjednitva sektora Jug snaga UNPROFOR-a 70.
Ministarstvu unutranjih poslova RSK zbog odbijanja provjere autobusa koji je prevozio
policiju iz BiH i uao u UNPA zonu kod Strmice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
1992., kolovoz 1., Okuani Zahtjev grupe dobrovoljaca, pripadnika TO, Zonskom tabu 71.
TO Zapadna Slavonija da im se omogui prikljuenje jedinicama 1. krajikog korpusa
bosanskih Srba u borbama na podruju Dervente i Brkog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
1992., kolovoz 3., Glina Upute Uprave PJM MUP-a RSK o nainima postupanja organa 72.
i pripadnika MUP-a i PJM prema snagama UNPROFOR-a te o njihovim meusobnim
odnosima na terenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
1992., kolovoz 3., Knin Upozorenje Zonskog taba TO Sjeverna Dalmacija o zabrani 73.
noenja oruja i vojnih odora osobama koje nisu na dunosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
1992., kolovoz 4., Knin Zapisnik sastanka u Kninu predstavnika EZ-a i Vlade RSK na 74.
kojem se raspravljalo o situaciji na terenu, HE Perua i provedbi mirovnog sporazuma
Cyrusa Vancea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
1992., kolovoz 5. Dopis Glavnog taba VSR BiH Glavnom tabu TO RSK o upuivanju 75.
svih vojnika porijeklom iz RSK, koji se nalaze u jedinicama bosanskih Srba, u RSK, uz
traenje da i krajinski Srbi uine isto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
1992., kolovoz 5., Benkovac Izvjee zapovjednika PJM Benkovac Specijalnom bataljunu o 76.
nesporazumima oko mandata snaga UNPROFOR-a, te zapovijed pripadnicima jedinice
o njihovu postupanju prema snagama UNPROFOR-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
1992., kolovoz 6., [Knin] Protest Ministarstva obrane RSK Komandi UNPROFOR-a u 77.
sektoru Sjever zbog ponaanja pripadnika poljskog bataljuna UNPROFOR-a koji su, bez
prethodnog dogovora s PJM i organima civilne vlasti, postavili rampe na komunikaciji
Plaki-Vojni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
1992., kolovoz 7., Knin Glavni tab TO RSK trai miljenje Zonskog taba TO Zapadna 78.
Slavonija o formiranju opinskog taba TO i odreda TO Grubino Polje . . . . . . . . . . . . . . .131
1992., kolovoz 7. [Buni] Izvjee Komande 8. brigade TO Zonskom tabu TO Lika o 79.
stanju ljudstva i tehnike nakon demobilizacije brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
1992., kolovoz 8., [Slunj] Odgovor Komande UNPROFOR-a sektor Sjever ministru 80.
obrane RSK Stojanu panoviu o napetostima na terenu i razliitom tumaenju mandata
UNPROFOR-a od strane njegove komande i organa vlasti RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
X
1992., kolovoz 8., Benkovac Komanda 92. brigade milicije Benkovac trai od Ministarstva 81.
unutranjih poslova RSK podatke o stambenom fondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
1992., kolovoz 8., Plaki Izvjee Doma zdravlja Plaki Glavnom tabu TO RSK o 82.
uvjetima rada i zdravstvenoj situaciji na podruju Plakog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
1992., kolovoz 8., Okuani Zapovijed Zonskog taba TO Zapadna Slavonija o podizanju 83.
borbene spremnosti zbog napada Hrvatske vojske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
1992., kolovoz 8., Knin Dopis Komande PJM MUP-a RSK Generaltabu Vojske 84.
Jugoslavije s popisom AVL, GL i vojnika po ugovoru te GL primljenih na odreeno
vrijeme, koji se nalaze na slubi u PJM Korenica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
1992., kolovoz 9., Graac Izvjee Komande 7. brigade TO Zonskom tabu TO Lika o 85.
stanju naoruanja i vojne opreme brigade i uvjetima njihovog uvanja . . . . . . . . . . . . . . . . .145
1992., kolovoz 10., Vojni Dopis Zonskog taba TO Kordun Generaltabu Vojske 86.
Jugoslavije u kojem trae rjeavanja statusa Boe Vidovia, Sime Klikovia i Vase Poljaka,
graanski lica u TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
1992., kolovoz 11., Glina Maja Zahtjev zapovjednika 1. odreda milicije za posebne 87.
namjene Glina Maja pomoniku zapovjednika za pozadinu brigade milicije Petrinja za
podizanje prehrambenih artikala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
1992., kolovoz 11., Benkovac Izvjee Komande 92. brigade milicije Benkovac Komandi 88.
PJM Knin o angairanju majora Jove Dopua na dunost naelnika taba 92. brigade. . . . .152
1992., kolovoz 11., Vojni Zahtjev Zonskog taba TO Kordun Vojno-raunovodstvenom 89.
centru Beograd da dostavi kartone novanih podataka za kapetana Daria Malia i vodnika
Darka Peria kako bi ih mogli uvrstiti u platni spisak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
1992., kolovoz 12., Brezova Glava Dopis Komande 2. GRB Vojni o zabrani noenja 90.
naoruanja na javnim mjestima zbog primjedbi pripadnika UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . .154
1992., kolovoz 12., Knin Zapovijed Glavnog taba TO RSK Zonskom tabu TO Zapadna 91.
Slavonija da dostavi mjesenu analizu borbene spremnosti tabova, komandi i jedinica na
podruju zapadne Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
1992., kolovoz 12., Okuani Izvjee Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Glavnom 92.
tabu TO RSK o situaciji na podruju zapadne Slavonije i pristranosti pripadnika
UNPROFOR-a hrvatskim snagama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
1992., kolovoz 14., [Knin] Dopis Glavnog taba TO i MUP-a RSK podreenim 93.
jedinicama o potrebi pojaane kontrole teritorija zbog kontinuiranog ubacivanja
naoruanih grupa, oruja i vojne opreme s podruja Republike Hrvatske u Bihako
cazinsku krajinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
1992., kolovoz 16., [Knin] Izvjee Zonskog taba TO Sjeverna Dalmacija Glavnom 94.
tabu TO RSK o ustrojavanju taba, popunjenosti i borbenoj spremnosti, zakljuno s
danom 17. 8. 1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
1992., kolovoz 17. Izvjee Zonskog taba TO Lika Glavnom tabu TO RSK o borbenoj 95.
spremnosti jedinica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
1992., kolovoz 17., Knin Zapovijed Glavnog taba TO RSK svim podreenim jedinicama 96.
da se svim AVL srpske nacionalnosti roenima na podruju BiH omogui odlazak u vojsku
bosanskih Srba, a upranjena mjesta popune zapovjednicima iz SRJ, koji su roeni na
podruju RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
XI
1992., kolovoz 18., Knin Zapovijed Komande PJM Knin Komandi brigade PJM 97.
Benkovac za izvoenje obuke s rujanskom generacijom policajaca kadeta. . . . . . . . . . . . . . .172
1992., kolovoz 18., Vojni Izvjee zapovjednika Zonskog taba TO Kordun Glavnom 98.
tabu TO RSK o stanju borbene spremnosti jedinica, komandi i ustanova na podruju
Korduna te stanju materijalno-tehnikih sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
1992., kolovoz 18., Glina Izvjee Zonskog taba TO Banija Glavnom tabu TO RSK o 99.
borbenoj spremnosti jedinica TO na podruju Banije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
1992., kolovoz 18., Glina Izvjee zapovjednika Zonskog taba TO Banija Glavnom 100.
tabu TO RSK o borbenoj spremnosti jedinica TO, stanju naoruanja i vojne opreme, te
obavjetajno-sigurnosnom osiguranju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
1992., kolovoz 20., Knin Redovno borbeno izvjee grupe Operativnom centru G TO 101.
RSK o izmjeni vatre na linijama dodira, aktivnostima UNPROFOR-a, te zatvaranju vode
na brani Perua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
1992., kolovoz 22., Okuani Zapovijed Komande PJM Okuani podinjenim jedinicama 102.
o podizanju borbene spremnosti radi oekivanog napada Hrvatske vojske . . . . . . . . . . . . . .196
1992., kolovoz 23., Pismo zapovjednika snaga UNPROFOR-a u Republici Hrvatskoj, 103.
general-potpukovnika Satisha Nambiara, ministru obrane RSK Stojanu panoviu o
neprovoenju demilitarizacije na okupiranim podrujima ime se naruava mirovni plan
Cyrusa Vancea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
1992., kolovoz 24., Okuani Naredba Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Opinskom 104.
tabu TO Daruvar o poveanju borbene spremnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
1992., kolovoz 24., Petrinja Izvjee Stanice javne bezbjednosti Petrinja Zonskom tabu 105.
TO Banija o sastanku s predstavnicima UNPROFOR-a na kojem se raspravljalo o zapovijedi
Zapovjednitva snaga UNPROFOR-a u sektoru Sjever o povlaenju pripadnika milicije s
crta razdvajanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
1992., kolovoz 24., [Knin] Obavjetajno izvjee Glavnog taba TO RSK zonskim 106.
tabovima o pokretu muslimanskih snaga iz Velike Kladue u nepoznatom smjeru. . . . . . . .203
1992., kolovoz 25., [Knin] Zapovijed ministra obrane RSK Stojana panovia o nainu 107.
nanciranja Ministarstva obrane RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
1992., kolovoz 25., Petrinja Izvjetaj Stanice javne bezbjednosti Petrinja Upravi javne 108.
bezbjednosti MUP-a RSK o razgovorima s predstavnicima UNPROFOR-a o njihovom
zahtjevu da preuzmu kontrolne punktove u Petrinji od pripadnika milicije . . . . . . . . . . . . .205
1992., kolovoz 26., [Knin] Obavjetajno izvjee Glavnog taba TO RSK Zonskom 109.
tabu TO Banija o pripremama hrvatskih i muslimanskih snaga za zdrueni napad prema
Prijedoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
1992., kolovoz 26., Knin Izvjee Uprave PJM MUP-a RSK o odnosu i sukobima sa 110.
snagama UNPROFOR-a na podruju Banije i Korduna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
1992., kolovoz 27., Knin Zapovijed Komande PJM MUP-a RSK za raspored pograninih 111.
jedinica i noenje dugog oruja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
1992., kolovoz 27., [Knin] Obavjetajno izvjee Glavnog taba TO RSK zonskim 112.
tabovima o grupiranju hrvatskih snaga prema UNPA zonama i pripremama za napad
na ruiaste zone, te iz smjera Bihaa prema Prijedoru i koridoru. . . . . . . . . . . . . . . . . .209
XII
1992., kolovoz 28., [Knin] Obavjetajno izvjee Glavnog taba TO RSK zonskim 113.
tabovima o pogoranju politike i sigurnosne situacije te djelovanju raznih paravojnih
naoruanih grupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
1992., kolovoz 28., Knin Dnevno izvjee Republikog centra za obavjetavanje 114.
Ministarstva obrane RSK o stanju na teritoriju RSK i tekim uvjetima ivota zbog
nestaice elektrine energije, vode, nafte, benzina, lijekova, sanitetskog materijala i hrane. . .212
1992., kolovoz 28., Knin Zapovijed Glavnog taba TO RSK za organizacijsko- 115.
formacijske promjene u jedinicama TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
1992., kolovoz 29/30., Knin Redovno borbeno izvjee Glavnog taba TO RSK o stanju 116.
na liniji dodira, protestu UNPROFOR-a zbog dizanja u zrak katolike crkve u selu Krike,
te sukobu mjetana i pripadnika PJM Vukovar u Negoslavcima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
1992., kolovoz 30., Dvor na Uni Izvjee Jedinice milicije za posebne namjene Dvor da 117.
upuuje dio podreenih jedinica na izvrenje zadatka na podruje sela Gornji irovac i
Majdan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
1992., kolovoz 30., Okuani Izvjee Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Glavnom 118.
tabu TO RSK o topnikom napadu na Staru Gradiku, Bosansku Gradiku i Novu Topolu
te stanju na podruju zapadne Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
1992., kolovoz 30., Dvor na Uni Izvjee Graninog bataljuna milicije Dvor na Uni 119.
Komandi brigade PJM o pristiglim pojaanjima u selima Majdan, Gornji irovac i Ostojii
te njihovom stanju i opremljenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225
1992., kolovoz 31., Knin Upute Glavnog taba TO RSK o nainu postupanja s ratnim 120.
plijenom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
1992., kolovoz 31., Glina Dopis Vojne pote T-7917 Ministarstvu odbrane Srbije o 121.
ratnom putu 592. mtbr. kako bi jedan njezin pripadnik, koji je ranjen na podruju Gline,
mogao ostvariti svoja prava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
1992., kolovoz, [Knin] Izvjee Zonskog taba TO Sjeverna Dalmacija Glavnom tabu 122.
TO RSK o stanju na teritoriju i mobilizacijskoj procjeni tabova i jedinica krajinskih Srba 229
1992., kolovoz, [Knin] Analiza Glavnog taba TO RSK o borbenoj spremnosti jedinica 123.
TO RSK od veljae do kolovoza 1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
1991., rujan 1., Glina Obavijest MUP-a RSK komandama PJM o izvanrednim 124.
dogaajima i veem broju incidenata i propusta, obraunu pripadnika PJM i mjetana u
Vukovaru, te ruenju katolike crkve u selu Krike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
1992., rujan 1., Brezova Glava Izvjee Komande 2. graninog bataljuna Pozadinskom 125.
vodu u Vojniu o ubacivanju hrvatsko-muslimanske teroristiko-diverzantske grupe iz
Hrvatske na podruje Cazinske krajine te o sukobima te grupe s vojnim snagama RSK . . . .248
1992., rujan 2., Knin Izvjee Uprave Sjeverna Dalmacija MO RSK Glavnom tabu 126.
TO RSK o problemima osiguranja mobilizacijske spremnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
1992., rujan 2., [Knin] Obavjetajno izvjee Glavnog taba TO RSK Zonskom tabu 127.
TO Banija o irenju glasina vezanih za preseljenje srpskog stanovnitva s podruja
Kostajnice u istonu Slavoniju, te o sukobima s Muslimanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
[1992., rujan 2.], Knin Uputa Glavnog taba TO RSK o pravima lanova obitelji 128.
poginulih i ranjenih vojnih osoba prema Zakonu o openarodnoj obrani i drugim
zakonima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
XIII
1992., rujan 3., Okuani Izvjee PJM Pakrac MUP-a RSK o brojnom stanju 129.
protuteroristike ete te broju vojnika na ratitu u BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
1992., rujan 3., Benkovac Govor zapovjednika 92. brigade PJM Benkovac 3. rujna 130.
1992. u benkovakoj vojarni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
1992., rujan 4., [Korenica] Zapovijed Komande Zonskog taba TO Lika za 131.
organizacijsko-formacijske promjene u Zonskom tabu TO Lika na osnovu naredbe
GTO RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
1992., rujan 4., [Plaki] Prijedlog Komande 145. brigade TO Komandi Zonskog taba 132.
TO Lika za postavljanje zapovjednog kadra u brigadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
1992., rujan 4., Knin Prijedlog Uprave PJM MUP-a RSK Generaltabu Vojske 133.
Jugoslavije za izvanredno unaprjeenje aktivnih vojnih osoba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
1992., rujan 5., Knin Upozorenje Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima TO na 134.
sluajeve krae naoruanja i vojne opreme, te zapovijed za praenje aktivnosti Hrvatske
vojske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
1992., rujan 7., Brezova Glava Obavijest Komande 2. graninog bataljuna Pozadinskoj 135.
eti o izvanrednim dogaajima meusobnim oruanim sukobima, prometnim nesreama,
kraama, paljenju kua i drugim oblicima neprimjerenog ponaanja . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
1992., rujan 7., iroka Rijeka Izvjee Stanice granine milicije iroka Rijeka Komandi 136.
7. graninog bataljuna o rezultatima istrage o vercanju robe u sektorima Klapinica i
Visoko Brdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
1992., rujan 8., Glina Izvjee Zonskog taba TO Banija Glavnom tabu TO RSK o 137.
osnivanju novih jedinica u miru i ratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
1992., rujan 9., Okuani Zapovijed Komande PJM MUP-a RSK Specijalnom 138.
bataljunu za suzbijanje negativnih pojava u organima jedinica milicije, kao to su krae
imovine, paljenja kua, neovlatena uhienja, samovolja i alkoholizam. . . . . . . . . . . . . . . . .270
1992., rujan 9., [Knin] Obavjetajno izvjee Glavnog taba TO RSK zonskim 139.
tabovima TO o pojaanoj vojnoj aktivnosti hrvatskih oruanih snaga te moguem napadu
na RSK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
1992., rujan 10., Knin Pismo Ministarstva odbrane RSK zapovjedniku snaga 140.
UNPROFOR-a u kojem upozorava na krenje primirja od strane hrvatskih snaga i moguu
vojnu operaciju irih razmjera, te trai rasporeivanje snaga UNPROFOR-a na liniju
razdvajanja, da bi mogli povui svoje PJM u dubinu teritorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273
1992., rujan 11., Okuani Obavijest Zonskog taba TO Zapadna Slavonija vojnim i 141.
civilnim ustanovama o odluci Vlade RSK da jedinice TO moraju prestati pomagati
civilnom stanovnitvu oko prehrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
1992., rujan 11., Knin Zapisnik sastanka Potkomisije za naruavanje primirja kojemu 142.
su prisustvovali predstavnici UNPROFOR-a, EZ-a, hrvatske i srpske strane . . . . . . . . . . . .276
1992., rujan 11., Korenica Upute Komande Zonskog taba TO Lika podreenim 143.
jedinicama o rjeavanju statusnih pitanja pripadnika TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
1992., rujan 11., Vojni Izvjee Stanice milicije u Vojniu Komandi 2. graninog 144.
bataljuna o stanju tehnike ispravnosti borbenih i neborbenih vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
XIV
1992., rujan 11., [Knin] Zapisnik sastanka Milana Martia, Stojana panovia i Milana 145.
Torbice sa zapovjednikom snaga UNPROFOR-a Philippe Morillonom. . . . . . . . . . . . . . . .283
1992., rujan 11., Okuani Operativno izvjee Zonskog taba TO Zapadna Slavonija 146.
Glavnom tabu TO RSK o stanju neprijateljskih snaga, tabova i jedinica TO,
Pozadinskog organa, o sigurnosti i zatiti, te o aktivnostima UNPROFOR-a . . . . . . . . . . . .285
1992., rujan 12. Izvjee Uprave Sjeverna Dalmacija MO RSK Ministarstvu obrane 147.
RSK o provedenoj mobilizaciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
1992., rujan 14., Pismo Cedrica Tornberrya, direktora civilnih poslova 148.
UNPROFOR-a, Generaltabu Vojske Jugoslavije u kojem upozorava na loe stanje
brane Perua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
1992., rujan 14., [Knin] Obavjetajno izvjee Glavnog taba TO RSK Zonskim 149.
tabovima Banija i Kordun o prebacivanju 250 Muslimana iz sabirnog centra u Koprivnici,
preko Zrinske gore, u Biha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
1992., rujan 14., Glina Obavjetajno izvjee Zonskog taba TO Banija Komandi 26. 150.
brigade TO o ubacivanju muslimanske diverzantske jedinice na podruje Korduna . . . . . . .291
1992., rujan 14., Okuani Izvjee Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Glavnom 151.
tabu TO o stanju borbene spremnosti tabova i jedinica TO te ukazivanje na probleme
koje treba hitno rjeavati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
1992., rujan 14., Knin Zapovijed Ministarstva odbrane RSK zonskim tabovima i 152.
brigadama PJM o poduzimanju mjera u cilju to uinkovitijeg sprjeavanja i zaustavljanja
neprijateljskih snaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299
1992., rujan 15., Vojni Zapovijed Uprave Kordun MO Odsjeku MO u Vrginmostu 153.
za mobilizaciju jedinica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
1992., rujan 15., Petrinja Izvjee 31. brigade TO Zonskom tabu TO Banija o stanju 154.
borbene spremnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301
1992., rujan 15., Knin Zamolba Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane 155.
Srbije da poalje svoje strunjake kako bi u Centru za osmatranje i obavjetavanje
popravili neispravne radio-stanice, te zahtjev za popunu sa sredstvima veze . . . . . . . . . . . . .304
1992., rujan 15., Bovi Zapovijed 4. bataljuna 80. brigade PJM etama, za obranu od 156.
mogueg napada hrvatskih snaga i jedinica Armije BiH na okupirani teritorij Banovine. . . .305
1992., rujan 16., Knin Zapisnik sastanka Potkomisije za naruavanje primirja kojemu 157.
su prisustvovali predstavnici UNPROFOR-a, EZ-a, hrvatske i srpske strane . . . . . . . . . . . .307
1992., rujan 16., Benkovac Zahtjev Komande PJM Benkovac Elektrokrajini Knin da 158.
osigura opskrbu elektrinom energijom za Novigrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .311
1992., rujan 16., Okuani Obavijest Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Glavnom 159.
tabu TO RSK da nisu u mogunosti na vrijeme pokrenuti postupak za oduzimanje inova
osobama koje nisu sudjelovale u borbi, te o asnicima koji ive u mijeanim brakovima. . . .312
1992., rujan, 16., [Knin] Odobrenje Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane 160.
Republike Srbije da zbog nemogunosti izravnog prijenosa novanih sredstava na njihov
raun, ista prenese na nekoliko radnih organizacija, odnosno na njihove iro-raune u
Beogradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
1992., rujan 16., Knin Zapovijed Komande PJM podreenim jedinicama za osiguranje 161.
zimnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
XV
1992., rujan 16., Petrinja Izvjee Opinskog taba TO Petrinja Zonskom tabu TO 162.
Banija o stanju borbene spremnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
1992., rujan 21., Knin Zamolba Glavnog taba TO RSK Generaltabu Vojske SR 163.
Jugoslavije da produlji rok do kojeg bi se obitelji vojnih osoba s podruja RSK koje ive u
inozemstvu, trebale preseliti u SR Jugoslaviju ili u RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318
1992. rujan 22., Glina Zapovijed Zonskog taba TO Banija opinskim tabovima 164.
za odreivanje garnizona i zapovjednitava garnizona te provoenje reda i discipline u
garnizonima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319
1992., rujan 22., Petrinja Izvjee Komande PJM Petrinja Upravi PJM MUP-a RSK 165.
o stanju morala i politikoj situaciji na Baniji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
1992., rujan 23., Zemunik Izvjee zapovjednika aerodroma Zemunik Opinskom 166.
tabu TO Benkovac o stanju na aerodromu, kraama i pljaki materijalnih dobara . . . . . . .323
1992., rujan 23., Borova Glava Zapovijed Komande 2. graninog bataljuna 167.
Pozadinskoj eti u Vojniu za restrikciju koritenja motornih vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
1992., rujan 24. Zapovijed Komande 145. brigade TO 3. pjeakom bataljunu za 168.
obranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
1992., rujan 24., Vojni Ministarstvo odbrane RSK Uprava Kordun alje Odjelu 169.
Vrginmost pojanjenje zapovijedi o predpoinjavanju jedinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331
1992., rujan 24., Plaki Obavijest Opinskog taba TO Plaki Zonskom tabu TO Lika 170.
o problemima vezanim za mobilizacijske popise i upisivanje ratnoga staa . . . . . . . . . . . . . .332
1992., rujan 24., Knin Obavjetajno izvjee Uprave PJM ministru unutarnjih poslova 171.
RSK o stanju sigurnosti, s posebnim osvrtom na formiranje grupa paramilicije i paravojske 334
1992., rujan 25., Vojni Zapovijed Zonskog taba TO Kordun Komandi Pozadinskog 172.
bataljuna za poduzimanje mjera zatite radi namjera hrvatskih vlasti da nasilno uu u tzv.
ruiaste zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
1992., rujan 25., Benkovac Zapovijed Komande PJM Benkovac za premjetaj 173.
1. bataljuna za obezbjeenje iz Figurice u Zemunik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
1992., rujan 26., Vojni Obavijest Komande PJM Vojni izvrnim vijeima opina 174.
Vojni, Vrginmost, Krnjak i Slunj, da od listopada 1992. obitelji poginulih svoja
prava ostvaruju u opinama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338
1992., rujan 28., Knin Obavijest Milana Martia Komandi UNPROFOR-a, Komandi 175.
sektora Jug i Dravnom komitetu SRJ za suradnju s UNPROFOR-om, o pripremama
Hrvatske za nasilno useljavanje stanovnitava u UNP-a zonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339
1992., listopad 1., Brezova Glava Zapovijed Komande 2. graninog bataljuna Komandi 176.
Pozadinske ete o premjetaju ljudstva unutar stanice milicije radi uinkovitijeg reguliranja
rada komandi stanica milicije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .340
1992., listopad 2., [Knin] Obavijest Ministarstva odbrane RSK svim zonskim 177.
tabovima TO o odranoj skuptini RSK na kojoj su, izmeu ostalog, usvojeni zakoni o
predstojeim izborima te o reguliranju statusa djelatnim vojnim i civilnim osobama u
Vojsci Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342
1992., listopad 2., Okuani Izvjee Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Glavnom 178.
tabu TO RSK o stanju u zapadnoj Slavoniji, pokuaju UNPROFOR-a da skine srpsku
XVI
zastavu i znakovlje s natpisom RSK na graninom prijelazu u selu Paklenica, te pokuaju
posjeta izbjeglog stanovnitva naputenim kuama du crte razdvajanja . . . . . . . . . . . . . . . .343
1992., listopad 6., Knin Zamolba Glavnog taba TO RSK Generaltabu Vojske SR 179.
Jugoslavije da se status i nain plaanja osobnih dohodaka pripadnicima TO, koji su na
privremenom radu u RSK, regulira u Vojsci SR Jugoslavije, a ne preko Vlade RSK . . . . . . .345
1992., listopad 6., Plaki Izvjee Optinskog taba TO Plaki Zonskom tabu TO 180.
Lika o izvrenim radnjama u rujnu 1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346
1992., listopad 6., Knin Zapovijed Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima TO za 181.
povlaenje naoruanja koje je skriveno nakon demobilizacije, radi izbjegavanja sukoba s
UNPROFOR-om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347
1992., listopad 7., Knin Obavjetajno izvjee Glavnog taba TO RSK o namjeri 182.
Zapovjednitva 165. brigade HV-a iz Sunje da organizira tajni sastanak s predstavnicima
sela Crkveni Bok, Strmen i Ivanjski Bok s ciljem da u njih mirnim putem ue HV . . . . . . .348
1992., listopad 7., Knin Zapovijed Uprave Sjeverna Dalmacija MO RSK odjelima 183.
Uprave za izradu plana zatite i spaavanja graana u sluaju ratnih opasnosti . . . . . . . . . . .349
1992., listopad 8., Knin Zapisnik sastanka predstavnika Vlade RSK i lanova 184.
Meunarodne komisije za ljudska prava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350
1992., listopad 8., Knin Objanjenje Uprave PJM SUP-a RSK Ministarstvu odbrane 185.
RSK o priznavanju sluenja vojnog roka dobrovoljcima regrutima koji su sudjelovali u
manevarskim jedinicama (brigadama TO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
1992., listopad 8., [Knin] Upute Glavnog taba TO RSK o nainu plaanja i isplati 186.
dnevnica djelatnim vojnim osobama na slubi u RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356
1992., listopad 9., Korenica Zahtjev Komande Zonskog taba TO Lika Glavnom tabu 187.
TO RSK za popunu djelatnim vojnim osobama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
1992., listopad 9., Okuani Prijedlog Zonskog taba TO Zapadna Slavonija o 188.
formiranju korpusa vojske RSK na podruju zapadne Slavonije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359
1992., listopad 13., Plaki Uputa Optinskog taba TO Plaki Domu zdravlja Plaki o 189.
evidenciji medicinskog i nemedicinskog osoblja na radu u Domu zdravlja, radi priznavanja
sudjelovanja u ratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361
1992., listopad 14., Bribirske Mostine Izvjee Komande 3. graninog bataljuna Stanici 190.
milicije Kistanje o tri starice hrvatske nacionalnosti iz Laevaca, koje, esto istuene
i bez osnovnih uvjeta za ivot, trae zatitu UNPROFOR-a i dozvolu za odlazak u
ibenik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362
1992., listopad 14., Knin Zapovijed MUP-a RSK o upuivanju djelatnih vojnih osoba 191.
iz PJM u Vojsku SR Jugoslavije radi brojanog smanjenja jedinica, te odgovor Generaltaba
Vojske Jugoslavije o rasporedu na nove dunosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363
1992., listopad 14., [Knin] Zahtjev Ministarstva odbrane RSK Ministarstvu odbrane 192.
Republike Srbije za isplatu dodatnih novanih sredstava za nanciranje vojnih postrojbi . . .365
1992., listopad 16., Knin Odluka Glavnog taba TO RSK o preimenovanju u Glavni 193.
tab Vojske RSK, te formacijske promjene u vezi s tim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366
1992., listopad 19., Knin Glavni tab TO RSK dostavlja Personalnoj upravi Generaltaba 194.
Vojske Jugoslavije popis djelatnih vojnih osoba na radu u RSK radi rjeavanja njihovog
statusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .368
XVII
1992., listopad 20., Okuani Izvjee Opinskog taba TO Okuani politikim i 195.
vojnim tijelima RSK o nezadovoljstvu djelatnih vojnih osoba statusom i tretmanom u
TO Zapadna Slavonija, unato njihovom zalaganju u pripremi rata i u samom ratu . . . . . .375
1992., listopad 21., Bestrma Zapovijed za obranu Komande Borbene grupe 4 u 196.
sluaju napada hrvatskih snaga na podruje Sunje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378
1992., listopad 21., Strmen Zapovijed za obranu Komande Borbene grupe 2 Vojske 197.
RSK u sluaju napada hrvatskih snaga na podruje Banovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
1992., listopad 21., Drvar Zahtjev Komande 2. krajikog korpusa VRS Glavnom tabu 198.
TO RSK da privedu sve vojne osobe koje su pobjegle iz postrojbi s podruja Bihaa,
Drvara i Grahova, te da ih vrate radi upuivanja na bojinicu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383
1992., listopad 23/24., [Slunj] Izvjee naelnika SJB Slunj o sigurnosnom stanju na 199.
podruju Korduna, te o ubojstvu dvije starije osobe hrvatske nacionalnosti u selu
Lipovac-Keseri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384
1992., listopad 26., Knin Zapovijed Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima da 200.
otpuste sve civilne osobe koje su dole bez odobrenja Personalne uprave Generaltaba
Vojske SRJ, te da se otpuste svi vojni obveznici osim onih koji e osiguravati vane
objekte Vojske RSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384
1992., listopad 26., Glina Obavjetajno izvjee Vojne pote T-7916 Glina Komandi 201.
83. brigade PJM o oekivanom prebacivanju opreme i oruja u Cazinsku krajinu . . . . . . . .385
1992., listopad 26., [Slunj] Tjedno izvjee SJS Slunj o kraama, ubojstvima, te 202.
drugim kriminalnim radnjama na podruju Korduna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386
1992., listopad 30., Knin Zapisnik sastanka predstavnika UNPROFOR-a, delegacije 203.
EZ-a, srpske i hrvatske delegacije o provoenju rezolucije 762. UN-a . . . . . . . . . . . . . . . . .388
1992., listopad 30., Benkovac Zapovijed Komande PJM Benkovac, da zbog ukazane 204.
potrebe boljeg osiguranja graninog pojasa, 1. BzO preuzme od granine ete osiguranje
zrane luke Zemunik, a dva objekta preda graninoj eti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390
1992., listopad 30/31., [Slunj] Izvjee naelnika SJB Slunj o sigurnosnom stanju na 205.
podruju Korduna, te o ubojstvu osobe hrvatske nacionalnosti u Koranskom Lugu . . . . . . .391
1992., studeni 1., [Glina] Govor zapovjednika 24. brigade TO iz Gline povodom 206.
prve obljetnice osnivanja 1. banijske brigade TO Dragia Stefanovi, u kojemu iznosi
kronologiju okupacije Banovine 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392
1992., studeni 2., Korenica Prijedlog Zonskog taba TO Lika Glavnom tabu TO 207.
RSK Knin o organizacijsko-formacijskim promjenama Vojske RSK na podruju Like . . . . .395
1992., studeni 4. Izvjee o stanju i oteenosti crkava i groblja te otvaranju i pljakanju 208.
grobnica na katolikim grobljima na podruju Drnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397
1992., studeni 5., Benkovac Zapovijed naelnika taba Komande PJM MUP-a RSK 209.
Graninoj eti Obrovac o uspostavi osmatranica, postavljanju minskog polja i ostalim
zadaama na Velebitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400
1992., studeni 5., Benkovac Zapovijed zapovjednika brigade PJM Benkovac o 210.
poduzimanju mjera za uklanjanje uoenih propusta u djelovanju brigade. . . . . . . . . . . . . . .401
1992., studeni 5., [Knin] Obavijest Zonskog taba TO Sjeverna Dalmacija 211.
podreenim jedinicama o statusu dobrovoljaca regruta i izdavanju potvrda istima o
sudjelovanju u ratu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403
XVIII
1992., studeni 8., Knin Zapovijed Uprave MO Sjeverna Dalmacija Odjeljenjima 212.
obrane Knin i Benkovac za mobilizaciju brigada PJM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404
1992., studeni 11., [Knin] Zapovijed Glavnog taba TO RSK o utroku i postupanju s 213.
konzerviranim obrocima kojima je rok uvanja istekao 1991.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406
1992., studeni 12., Plaki Upit Opinskog taba TO Plaki Komandi Zonskog taba 214.
TO Lika o upisu sudjelovanja u ratu u vojne knjiice osobama koje su radile u civilnom
sektoru, zdravstvenim ustanovama, civilnoj zatiti te pripadnicima Jedinica za posebne
namjene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407
1992., studeni 13., Knin Zapovijed Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima TO, 215.
zapovjednicima brigada PJM i sekretarima SUP-ova, za osnivanje jedinica za odlazak u
borbene zadatke na koridor u Bosnu i Hercegovinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408
1992., studeni 16., [Plaki] Redovno izvjee Komande 70. br. Komandi OG Lika o 216.
stanju u zoni odgovornosti i izboru vojnika za slanje na ratite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410
1992., studeni 16., [Plaki] Izvjee Komande 70. brigade Vojske RSK Komandi OG 217.
Lika o upuivanju vojnika 70. brigade PJM na ratite u Brko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411
1992., studeni 17., [Petrinja] Primjedba brigade PJM iz Petrinje ministru Milanu 218.
Martiu na rad Radio-stanice Petrinja i njezino ugroavanje sigurnosti postrojbi brigade
uoi odlaska na ratite u Bosnu i Hercegovinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412
1992., studeni 18., Dvor na Uni Komanda 33. br TO upuuje Zonskom tabu TO 219.
Banija zahtjev za popunu streljivom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413
1992., studeni 18., Knin Obavjetajno izvjee Glavnog taba VRSK Zonskom tabu 220.
TO Banije i Korduna o prebacivanju ljudi i vojnog materijala iz Hrvatske u Cazinsku
krajinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415
1992., studeni 18., Pakrac Obavijest Opinskog taba TO Pakrac Zonskom tabu 221.
TO Zapadna Slavonija o aktivnostima UNPROFOR-a i najavljenom prosvjedu bivih
pripadnika TO zbog loeg socijalnog stanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416
1992., studeni 19., Knin Zapovijed Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima TO, 222.
zapovjednicima brigada PJM i sekretarima SUP-ova, da svojim snagama izvre mar u
iri rajon Modrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417
1992., studeni 20/21., [Plaki] Izvjee Komande 70. brigade Komandi OG Lika o 223.
nezadovoljstvu ljudstva, pljaki u selu Mievii, te blokadi snaga UNPROFOR-a. . . . . . . .419
1992., studeni 19. Informacije upuene SUP-u Pakrac o stanju i sukobima na podruju 224.
Jajca, Doboja, Gradaca i Oraja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420
1992., studeni 21.- prosinac 23., [Benkovac] Iz dnevnika Operativnog tima 1. brigade 225.
PJM MUP-a RSK o dogaajima na okupiranom podruju zadarskog i ibenskog zalea . . .422
1992., studeni 23., Okuani Prijedlog Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Glavnom 226.
tabu TO RSK za unaprjeenje majora Milenka Romania, zaslunog za otkrivanje
paravojnih grupa iz Srbije koje su utjecale na povlaenje stanovnitva iz zapadne Slavonije. .423
1992., studeni 23., Okuani Prijedlog Zonskog taba TO Zapadna Slavonija za 227.
unaprjeenje majora Duana Saratlia koji je u ljeto 1991. organizirao podjelu oruja
Srbima u zapadnoj Slavoniji i vodio napade na podruju Pakraca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424
XIX
1992., studeni 23., Okuani Prijedlog Zonskog taba TO Zapadna Slavonija za 228.
unaprjeenje zastavnika Steve Prodanovia koji je u ljeto 1991. organizirao prebacivanje
oruja iz garnizona Daruvar na podruje zapadne Slavonije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426
1992., studeni 24., Okuani Zonski tab TO Zapadna Slavonija upuuje prijedlog za 229.
unaprjeenje porunika Marka Vujia koji se 1991. istaknuo u izvlaenju naoruanja iz
skladita Doljani, te u borbenim akcijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .427
1992., studeni 24., Knin Dopis zapovjednika TO RSK ministru unutarnjih poslova 230.
Milanu Martiu o mobilizaciji i slanju jedinica PJM i MUP-a u istonu Hercegovinu . . . . .428
1992., studeni 27., Knin Mobilizacijska procjena Glavnog taba TO RSK 231. . . . . . . . . . . . .429
1992., studeni 27., Knin Zapovijed Glavnog taba TO RSK za preustroj teritorijalne 232.
obrane i posebnih jedinica milicije u Srpsku vojsku Republike Srpske Krajine . . . . . . . . . . .436
1992., studeni 28., Benkovac Zapovijed Komande PJM Benkovac o provedbi 233.
jedinstvenog sustava zapovijedanja na podruju Ravnih kotara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449
1992., studeni 30., [Knin] Dopis Glavnog taba VRSK Obavjetajno-sigurnosnom 234.
organu Regionalnog taba Korduna i Banije da se angairaju u otkrivanju verca oruja
prema Cazinskoj krajini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
1992., prosinac 1., Daruvar Obavijest kanadskog bataljuna UNPROFOR-a lokalnim 235.
policijskim stanicama RSK na podruju zapadne Slavonije o programu amnestije za
predaju oruja od 10. do 25. prosinca 1992. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451
1992., prosinac 2., Korenica Izvjee Regionalnog taba Like 7. brigadi VRSK o 236.
politiko sigurnosnoj situaciji, dolasku snaga UNPROFOR-a u BiH, politikom
djelovanju RH, te redu i disciplini u vojno-policijskim snagama RSK . . . . . . . . . . . . . . . . .452
1992., prosinac 2., Okuani Izvjee Zonskog taba Zapadna Slavonija o premjetaju 237.
nepalskog bataljuna s podruja Okuana i dolasku argentinskog bataljuna na to podruje,
te negativnim reakcijama pobunjenih Srba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454
1992., prosinac 3., Okuani Zapovijed Zonskog taba TO Zapadna Slavonija za 238.
osnivanje Korpusa Zapadna Slavonija VRSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456
1992., prosinac 3., [Knin] Obavjetajna informacija Glavnog taba VSK zonskim 239.
tabovima TO RSK da e diverzanti HV-a djelovati na podruju ruiastih zona
diverzijom, sabotaama i likvidacijama, emu se VSK suprotstavlja istom mjerom. . . . . . . .457
1992., prosinac 3., Knin Ovlatenje Glavnog taba VSK zapovjednicima regionalnih 240.
tabova da odrede osobe koje e stupiti u kontakt s proizvoaem oruja i pokuati izvriti
nabavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458
1992., prosinac 4., Benkovac Zapovijed Komande PJM Benkovac Specijalnom 241.
bataljunu da pripremi satniju jaine 100 ljudi, opremi je za borbu u oteanim uvjetima, te
uputi iz Benkovca na ratite u Bosnu i Hercegovinu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459
1992., prosinac 4., [Knin] Zapovijed Komande Korpusa Sjeverna Dalmacija o 242.
oslovljavanju i pozdravljanju osoba u slubi u VSK, te ostalim pravilima slube . . . . . . . . . .460
1992., prosinac 4., Knin Zapovijed Komande Korpusa Sjeverna Dalmacija za obranu 243. 462
1992., prosinac 5., [Knin] Izvjee Milana Martia, ministra MUP-a RSK, Glavnom 244.
tabu VRSK o borbama na koridoru u BiH, te zapovijed za upuivanje svjeih snaga . . .471
XX
1992., prosinac 6., Knin Zapovijed Glavnog taba VRSK o podinjavanju brigada 245.
posebnih jedinica milicije zonskim tabovima u okviru prve faze reorganizacije vojske . . . . .472
1992., prosinac 6., Korenica Zapovijed Zonskog taba TO Lika o uvjetima prijema 246.
djelatnih vojnih osoba u SVK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473
1992., prosinac 7., Knin Zahtjev Glavnog taba VRSK Personalnoj upravi G Vojske 247.
Jugoslavije da zbog nedostatka asnikog kadra uputi djelatne vojne osobe iz SRJ u 21.
korpus VRSK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475
1992., prosinac 7., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK Komandi 92. mtbr. o 248.
upuivanju novih vojnih snaga iz Knina preko Banja Luke za Modriu . . . . . . . . . . . . . . . .476
1992., prosinac 7., Topusko Zapovijed Komande 21. korpusa SVK o radu pozadinskih 249.
postrojbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .478
1992., prosinac 7., [Knin] Zapovijed Komande 7. korpusa SVK o upuivanju vojnika i 250.
asnika iz 92. mtbr. na koridor u Bosanskoj Posavini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481
1992., prosinac 7/8., [Plaki] Izvjee Komande 70. pbr. VRSK o sigurnosnom stanju u 251.
zoni odgovornosti, te o slanju ljudstva na koridor u Bosanskoj Posavini . . . . . . . . . . . . . .482
1992., prosinac 8., Korenica Prijedlog Zonskog taba TO Lika Glavnom tabu SVK za 252.
imenovanje zapovjednika i naelnika tabova 9., 18., 50., 70. i 103. brigade . . . . . . . . . . . .483
1992., prosinac 8., Dvor Izjave dobrovoljaca PJM iz Dvora, s ratita kod Modrie, koji 253.
su samovoljno napustili poloaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484
1992., prosinac 8., [Korenica] Obavjetajno izvjee Komande 15. korpusa Komandi 254.
145. brigade o mobilizaciji hrvatskih snaga, te dovlaenju istih na liniju razdvajanja . . . . . .486
1992., prosinac 8., Vukovar Zapovijed Zonskog taba Istona Slavonija, Zapadni Srem i 255.
Baranja o transformaciji TO i PJM i osnivanju korpusa vojske RSK. . . . . . . . . . . . . . . . . . .487
1992., prosinac 8., Knin Zapovijed Komande PJM MUP-a RSK bataljunu formiranom 256.
od postrojbi s podruja sjeverne Dalmacije, za mar od Knina preko Banja Luke do
Modrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .489
1992., prosinac 8/9., [Plaki] Redovno dnevno izvjee Komande 70. pbr. Komandi 257.
OG Lika o stanju u zoni odgovornosti, stanju sigurnosti, te odlasku postrojbi na koridor
u Bosanskoj Posavini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491
1992., prosinac 9., Glina Prijedlog Zonskog taba TO Banija Glavnom tabu TO RSK 258.
da se Posebne jedinice milicije s postrojbama TO transformiraju u jedinstvene snage, te
da se u zoni odgovornosti brigade zadre granine postrojbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492
1992., prosinac 9., Knin Zamolba Zonskog taba TO Sjeverna Dalmacija Komandi 259.
UNPROFOR-a sektor Jug, da im odobri prebacivanje tenkova iz skladita Krka u
sjevernu vojarnu u Kninu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .494
1992., prosinac 10., Vukovar Izvjee sigurnosne slube 11. korpusa VRSK o sukobu 260.
visoko pozicioniranih pripadnika MUP-a RSK i vojnih asnika povodom transformacije
PJM u brigade na vukovarskom podruju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .495
1992., prosinac 11., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK da se popune sva prazna 261.
formacijska mjesta vozaa tenka i niandija zbog preustroja PJM i TO, te da se isti vode
kao rezervni vojnici vojni obveznici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497
XXI
1992., prosinac 11., Knin Zapovijed Glavnog taba SVK Komandi 7. korpusa da 262.
odmah rasformira etu za protuteroristika djelovanja i ljudstvo premjesti u druge
postrojbe, a da vojne obveznike starijih godita, nedisciplinirane, kriminalce i pljakae
odmah otpusti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498
1992., prosinac 11/12., Plaki Redovno operativno izvjee Komande 70. brigade 263.
Komandi OG Lika o reorganizaciji brigade, te o pucnjavi u Plakom od vojnika koji su se
vratili iz Brkog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499
1992., prosinac 11., Petrinja Dopis Uprave MO Banija Ministarstvu obrane RSK o 264.
prijevozu regruta s Banovine u Prijedor na lijeniki pregled civilnim autobusom . . . . . . . .500
1992., prosinac 11., Vrginmost Izvjee Odjeljenja MO Vrginmost Sekretarijatu za 265.
OUP i UN Vrginmost o mobilizaciji Ratnog predsjednitva SO Vrginmost 26. lipnja
1991., te da za Dmitra Obradovia nemaju podatke da je bio na platnom popisu neke
ratne postrojbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501
1992., prosinac 12., [Knin] Prijedlog Ministarstva odbrane RSK Generaltabu Vojske 266.
Jugoslavije za izvanredno unaprjeenje u in general-majora pukovnika Mile Novakovia i
Borislava ukia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501
1992., prosinac 15., Knin Zahtjev Glavnog taba SVK 11. korpusu, da prema zahtjevu 267.
Personalne uprave Generaltaba Vojske Jugoslavije dostavi podatke o djelatnim vojnim
osobama, civilnim osobama i vojnicima po ugovoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502
1992., prosinac 16., [Knin] Zahtjev Glavnog taba VSK komandama 7., 15., i 21. 268.
korpusa da izaberu vojnike koji ele nakon obuke profesionalno ostati u vojsci kao lanovi
posade tenka T-34, za to se obuka odrava u Beogradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504
1992., prosinac 17., [Korenica] Zapovijed Komande 15. korpusa za poduzimanje 269.
preventivnih mjera radi mogueg napada hrvatskih snaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505
1992., prosinac 21., Benkovac Zapovijed Komande PJM Benkovac podinjenim 270.
graninim postrojbama da uklone sve uestalije pojave verca, kriminala, nediscipline i
neposluha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506
1992., prosinac 21., [Glina] Zapovijed Komande 24. brigade TO o osnivanju jedinice 271.
dobrovoljaca od pripadnika PJM i rezervnog sastava 24. brigade TO radi odlaska na
ratite u Bosansku Posavinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509
1992., prosinac 23., Petrinja Zapovijed za obranu Komande 39. korpusa u sluaju 272.
napada hrvatskih snaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510
1992., prosinac 24., Banja Luka Molba 1. krajikog korpusa VRS UNPROFOR-u, 273.
da im osiguraju prijelaz preko mosta kod Stare Gradike radi razmjene zarobljenika. . . . . . .519
1992., prosinac 28., Knin Zahtjev Glavnog taba SVK Komandi 7. korpusa da rijei 274.
status civilnih osoba koje su bile na slubi u JNA, radi podataka koje trebaju poslati u
MO SR Jugoslavije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .520
1992., prosinac 29., Petrinja Zapovijed za obranu Komande 31. pbr. 39. korpusa Vojske 275.
RSK u sluaju napada hrvatskih snaga na podruje Banovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522
1992., prosinac 29., [Knin] Obavjetajno izvjee Glavnog taba SV RSK korpusima 276.
SVK kako trebaju postupati sa zarobljenicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530
1992., prosinac 30., Vrginmost Izvjee Odjeljenja MO Vrginmost Upravi MO 277.
Kordun o nefunkcioniranju sustava za uzbunjivanje zbog nedostatka ljudi i elektrine
energije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531
XXII
1992., prosinac 30., Petrova Gora Izvjee Radio-prislune grupe Petrova Gora o 278.
razgovorima osoba s podruja Hrvatske i Cazinske krajine o naoruavanju, opremanju, te
drugim temama vezanim za ratnu situaciju na podruju Bihaa i Cazinske krajine. . . . . . . .531
1992., prosinac 31., Benkovac Zapovijed za obranu Komande 1. mtb SVK iz Benkovca 279.
u sluaju napada hrvatskih snaga na podruju sjeverne Dalmacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533
1992., prosinac, Knin Analiza rada Opinskog taba Civilne zatite Knin za vrijeme 280.
ratnih djelovanja na podruju sjeverne Dalmacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535
Kazalo imena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539
Kazalo mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .551
1
PREDGOVOR
K
njiga Dokumenti vojne provenijencije Republike Srpske Krajine (srpanj-prosinac 1992.) peta
je knjiga u seriji koju je pod naslovom Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995.
Dokumenti, od 2007. poeo objavljivati Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar
Domovinskog rata (dalje Centar).* U knjizi su predstavljeni dokumenti vojne provenijencije iz
arhivskog gradiva Republike Srpske Krajine (RSK) koji se uvaju u Centru i drugim arhivskim
ustanovama u Republici Hrvatskoj. Objavljeni su kronolokim slijedom s potrebnim znanstvenim
aparatom, a obuhvaaju razdoblje od 1. srpnja 1992. do kraja prosinca 1992. godine. Svi navedeni
dokumenti prepisani su, a njihovi originali ili preslike originala u posjedu su Centra. Prilikom
prijepisa dokumenata izvrene su nune transkripcije radi njihove bolje itljivosti. Vei zahvati
u tekstu naznaeni su stavljanjem teksta u uglate zagrade, a u biljekama je upozoreno na dijelove
dokumenta koji su u izvorniku oteeni ili izostavljeni. Jednako tako, radi boljeg razumijevanja, u
biljekama su navedena imena ili prezimena sudionika koja se ne spominju u dokumentu ili podaci
o drugim dokumentima i literaturi u kojima se spominje isti dogaaj. Dakako, dokumenti pokazuju
stajalita njihovih stvaratelja, odnosno autora, i zahtijevaju posebnu kritiku ralambu koja bi
ukazala na neobjektivno i netono navedene podatke u njima.
Nakon miljevake akcije (lipanj 1992.) te rasporeivanja zatitnih snaga UN-a (UNPROFOR),
u Hrvatskoj su uglavnom prestale vojne aktivnosti, osim na jugu Hrvatske gdje su borbe
nastavljene. Kontrolu nad okupiranim podrujem Republike Hrvatske umjesto JNA, koja se
slubeno povukla iz Hrvatske, uglavnom su preuzele lokalne srpske snage, a okupirano podruje
na jugu Hrvatske zaposjeo je hercegovaki korpus, popunjen Srbima iz Bosne i Hercegovine. S
manjim snagama, u tom korpusu sudjelovale su i jedinice pobunjenih Srba iz Hrvatske. Akcijom
Tigar Hrvatska vojska je poetkom srpnja 1992. deblokirala Dubrovnik, akcijom Osloboena
zemlja sredinom kolovoza uspostavljeni su novi obrambeni poloaji na rubu Popova polja prema
Trebinju, a oslobaanjem Cavtata i Konavala krajem listopada hrvatske snage izale su na granicu
prema Hercegovini i Crnoj Gori.
Dolazak zatitnih snaga UNPROFOR-a oslobodio je znaajne snage pobunjenih Srba iz
Hrvatske za zajednike vojne akcije sa Srbima iz Bosne i Hercegovine u Bosanskoj Posavini,
na tzv. koridoru. U zajednikoj operaciji Koridor 2 srpske snage su u ljeto 1992. osvojile
Bosanski amac, Brko, Derventu, Modriu i Odak, a poetkom listopada 1992. hrvatske snage
napustile su Bosanski Brod. Pod nadzorom Hrvata ostao je samo mostobran kod Oraja. Time
je uspostavljena veza izmeu okupiranih teritorija u Hrvatskoj i Bosni Hercegovini sa Srbijom i
Jugoslavijom. Koridor je bio od ivotne vanosti za opskrbu pobunjenih Srba iz Hrvatske i Bosne
i Hercegovine, a time i za nastavak njihovih vojnih aktivnosti.
Prije povlaenja JNA iz Hrvatske, Generaltab JNA izvrio je transformaciju teritorijalne
obrane RSK. S obzirom na to da su prema Vanceovom mirovnom planu jedinice TO morale biti
demobilizirane, a oruje vojnih snaga stavljeno pod kontrolu zatitnih snaga UN-a, osnovane su
Posebne jedinice milicije (PJM), jaine osam brigada, koje su zapravo preuzele ulogu jedinica TO.
*
Zahvaljujemo se na suradnji Hrvatskom institutu za povijest Podrunica za povijest Slavonije, Srijema i
Baranje iz Slavonskog Broda.
2
U mirnodopsko vrijeme one su bile pod komandom Ministarstva unutranjih poslova RSK, a u
vrijeme rata pod komandom Glavnog taba i zonskih tabova TO RSK. Ve sredinom listopada
1992. teritorijalna obrana RSK je preimenovana u Vojsku RSK, a Glavni tab TO u Glavni tab
Vojske RSK. Pod njegovu komandu stavljene su sve brigade PJM koje su trebale initi A ealon
obrane RSK. Komandanti brigada PJM postaju naelnici zonskih tabova, operativnih grupa, a
krajem 1992. i poetkom 1993. novoosnovanih korpusa.
Prema Vanceovom planu, u zatiene tzv. UNPA zone nisu ula neka podruja opina
(ibenik, Drni, Zadar, Gospi, Ogulin, Karlovac i dr.) koja su Srbi okupirali tijekom 1991.,
a nisu bila nastanjena Srbima. Ta podruja trebala su odmah i bezuvjetno biti vraena pod
suverenitet Hrvatske, no tome se protivilo srpsko vodstvo. Zahvaljujui spremnosti na kompromis
hrvatskog vodstva i predsjednika RH Franje Tumana, kao privremeno rjeenje, ta su podruja
imenovana tzv. ruiastim zonama. Meunarodna zajednica obvezala se u najkraem roku vratiti
ih u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. No, to se nije dogodilo. UNPROFOR, Civilna
policija UN-a i vojni promatrai trebali su preuzeti odgovornost za naruavanje primirja, krenje
ljudskih prava i zatitu stanovnitva. No, pobunjeni Srbi su snage teritorijalne obrane zamijenili
prekomjernim brojem pripadnika milicije, koji nije bio proporcionalan strukturi stanovnitva
na tom podruju. UNPROFOR je bezuspjeno traio od vodstva pobunjenih Srba da potuju
Vanceov plan, no problem demilitarizacije i razoruavanja jedinica pobunjenih Srba nije bio
rijeen. Prema Rezoluciji 743 Vijea sigurnosti UN-a sve naoruanje, osim kratkog koje se nosi
na opasau, moralo se predati UNPROFOR-u te pohraniti u skladita sistemom duplih brava.
Meutim, lokalna policija i granina policija RSK bila je opremljena tekim naoruanjem, od
puaka do tekih mitraljeza i oklopnih transportera, to je izazivalo proteste UNPROFOR-a, ali
pobunjeni Srbi nisu odustajali. ak su u rujnu 1992. proveli mobilizaciju tenkovskih i topnikih
jedinica, pravdajui to redovnim odravanjem tehnike, te iste podredili komandama brigada
PJM.
Vojska RSK u potpunosti je kadrovski i nancijski zavisila od pomoi Srbije i Savezne Republike
Jugoslavije. Sva aktivna vojna i graanska lica u vojnim jedinicama pobunjenih Srba vodila su
se kao lica upuena na privremeni rad iz Vojske Jugoslavije, a postavljenja su dobili na teritoriju
Savezne Republike Jugoslavije. Njihov rad se smatrao slubenim putovanjem, pa su uz redovni
osobni dohodak dobivali i dnevnice za slubena putovanja. Tako je sredinom listopada 1992. iz
Vojske Jugoslavije u Vojsci RSK boravilo na slubenom putu 257 aktivnih vojnih lica, koja su
uglavnom bila postavljena na elne dunosti u Glavnom tabu te zapovjednitvima jedinica TO i
Posebnih jedinica milicije RSK.
Jednako tako, dokumenti objavljeni u ovoj knjizi svjedoe da su zbog besperspektivnosti
hrvatski graani srpske narodnosti okupirano podruje RH, odnosno samoproglaenu RSK,
poeli naputati ve 1992. (primjerice, dokument br. 99). Svjedoe i o bezakonju koje se, izmeu
ostaloga, oitovalo u masovnom ruenju i paljenju kua i hrvatskih i srpskih vlasnika na
okupiranom podruju (primjerice, dokumenti br. 100, 135, 145), pa bi bilo zanimljivo precizno
utvrditi koliko je kua srueno od 1991. do drugog dana Oluje, a koliko od tada do kraja 1995.
godine. Meu zanimljivim navodima u dokumentima objavljenim u ovoj knjizi je priznanje da je
na poetku agresije na RH 1991. JNA bila znatno bolje naoruana od hrvatskih snaga, odnosno
da je ratna dejstva izvodio moderno naoruan i opremljen 5. korpus JNA i to u vreme kada
suprotna strana nije bila ni blizu organizovana i naoruana kao to je sada (dokument br. 188),
da su na povlaenje hrvatskih graana srpske narodnosti iz zapadne Slavonije sa svojih ognjita
1991. utjecali paravojni sastavi etnika iz Srbije i druge struje (dokument br. 226), te kako su
ociri JNA Srbima u zapadnoj Slavoniji u ljeto 1991. dijelili oruje (dokumenti br. 227 i 228).
Dakako, dokumenti svjedoe i o zloinima nad preostalim Hrvatima u UNPA zonama.
Urednik knjige:
Mate Rupi
3
KRATICE
a. aerodrom
ABHO atomsko-bioloko-hemijsko
obezbeenje
AF armijski fond
AP automatska puka
ARJ artiljerijsko raketne jedinice
ARJ PVO artiljerijsko-raketne jedinice
protuvazdune odbrane
ART/art. artiljerijska
AVL aktivno vojno lice
b/d bojno djelovanje
b/g borbena gotovost
b/g borbena gotovost
b/k bojni komplet
B/O borbeno obezbjeenje
b/r bojni raspored
b/s borbeno sredstvo
bez. bezbjednost
BG borbena grupa
BiH Bosna i Hercegovina
BM borbeni moral
BOV borbeno oklopno vozilo
BPOG bataljunska protuoklopna grupa
br brigada
Br. (br.) broj
BrAG brigadna artiljerijska grupa
BrB brigadna baza
brM brigada milicije
brTO brigada teritorijalne obrane
bSnSt bataljunska sanitetska stanica
BsT bestrzajni top
bTO bataljun teritorijalne obrane
bVBR baterija viecjevnih bacaa raketa
bVG brigadna vatrena grupa
BVG bataljunska vatrena grupa
BVP borbeno vozilo pjeatva
BzO (bzo) bataljun za obezbjeenje
CANBAT Canadian battalion (kanadski
bataljun)
CCUNPROFOR Canadian contingent
United Nations Protection Forces (Kanadski
kontingent Zatitnih snaga Ujedinjenih
naroda)
CP civilna policija
CV centar veze
CV civilne
CVOJ centar voenja, osmatranja i javljanja
CVOJIN centar voenja, osmatranja,
javljanja i navoenja
CZ civilna zatita
. as (sat)
v eta veze
zP eta za podrku
d/g dravna granica
DASIC-SACPE Dravni arhiv u Sisku
Sabirni centar Petrinja
DB dravna bezbjednost
DG diverzantska grupa
DIP drvno industrijsko poduzee
Dipl. oecc diplomirani ekonomist
DKst dekontaminaciona stanica
DM njemaka marka
DPZ drutveno politika zajednica
DT diverzantsko-teroristiki
DT dravna tajna
DTG diverzantsko-teroristika grupa
DZ dom zdravlja
ED elektronska djelovanja
EI (Ei) elektronsko izvianje
Ei elektronsko izvianje
EZ Europska zajednica
F Francuska
F formacijski in
FM formacijsko mjesto
FnSl nancijska sluba
FSl nancijska sluba
g/b granini bataljun
g/s glavne snage
GL graanska lica
gl. glavni
gm general major
god. godina
gppk general potpukovnik
GR generalni remont
gr. granini
4
GrB (GRB, grb) granini bataljun
gr granina eta
GRM granina milicija
GS glavni stoer
G Glavni tab
G SV RSK Glavni tab Srpske vojske
Republike Srpske Krajine
G SVK Glavni tab Srpske vojske Krajine
G V RSK Glavni tab Vojske Republike
Srpske Krajine
G VJ Generaltab Vojske Jugoslavije
GTO Glavni tab teritorijalne obrane
GZ grupa za zapreivanje
GZOA grupa za opsluivanje aerodroma
h haubica
H/o hemijsko oruje
hab haubika baterija
had (HAD) haubiki artiljerijski divizijon
HBS hemijsko bioloka sredstva
HD helikopterski desant
HDZ Hrvatska demokratska zajednica
HE hidroelektrana
HIC Hrvatski informativni centar
HMDCDR Hrvatski memorijalno-
dokumentacijski centar Domovinskog rata
HOS Hrvatske oruane snage
HV Hrvatska vojska
HVO Hrvatsko vijee obrane
i. inenjerijski
IDG izviako-diverzantska grupa
IDTG izviako-diverzantska-teroristika
grupa
IG izviake grupe
IKM izmjeteno komandno mjesto
InMS intendantska materijalna sredstva
InSl intendantska sluba
InTMS intendantska tehniko materijalna
sredstva
Inb- inenjerskog bataljuna
in inenjerska eta
IPC izdvojeni podruni centri
isklj. iskljuujui
JB (jb) javna bezbjednost
jez. jezero
JMBG jedinstveni matini broj graanina
JNA Jugoslavenska narodna armija
JTO jedinica teritorijalne obrane
K korpus
K. kota
K.. komandir ete
KAG korpusna artiljerijska grupa
KAP. (kap) kapetan
kas. kasarna
K komandir ete
k-da komanda
k-dant komandant
k-de komande
KGVBR korpusna grupa viecjevnih bacaa
raketa
KIC knjigovodstveni centar
kIk (KIK) kapetan prve klase
KK krajiki korpus
KKo krajiki korpus
kl. klase
KM komandno mjesto
KO komandir odjeljenja
KoV kopnena vojska
KPD kazneno popravni dom
KPOOd korpusni protuoklopni odred
KPS kontrolna propusna stanica
KS komanda stana
kut. kutija
kv (KV) komandir voda
Kz (KZ, KZI) kriptozatita
l litra
lab laka artiljerijska baterija
lab PVO laka artiljerijska baterija protuzrane
obrane
lad laki artiljerijski divizijon
larp laki artiljerijski raketni puk
LBA lovako bombarderska avijacija
Lbr (lbr) laka brigada
Lpoarb laka protuartiljerijska baterija
Lppbr laka pjeadijska plaanska brigada
LR linija razdvajanja
lsab laki samohodni artiljerijski bataljun
lsab PVO laki samohodni artiljerijski bataljun
protuzrane obrane
Lsad PVO laki samohodni artiljerijski dizijon
protuzrane obrane
5
lsrb laki samohodni raketni bataljun
M mitraljez
M.P. mjesto peata
m/v motorno vozilo
mad mjeoviti artiljerijski divizion
maj major
map mjeoviti artiljerijski puk
mb mehanizirani bataljun
MB minobaca
MC medicinski centar
MES minsko-eksplozivna sredstva
MF mirnodopska formacija
MFO materijalno-nancijski organ
MIT mitraljez
mm milimetara
MO ministarstvo obrane
MOF mlai ocir
MP minska polja
mpoad mjeoviti protuoklopni artiljerijski
divizijon
mpoap mjeoviti protuoklopni artiljerijski
puk
MS materijalna sredstva
mtb motorizirani bataljun
mtbr motorizirana brigada
MTS materijalno-tehnika sredstva
MU i MZ mjesta uzbunjivanja i mjesta zatite
MUP ministarstvo unutarnjih poslova
MV moralno vaspitanje
MZ mjesna zajednica
NATO North Atlatic Treaty Organization
(Organizacija Sjeverno-atlantskog saveza)
N naelnik taba
NFSl naelnik nancijske slube
NH narodni heroj
NHB nuklearno-hemijsko-bioloka
NINSL (NinSl) naelnik intendantske slube
NOB naelnik organa bezbednosti
NONO naelnik operativno nastavnog
odjeljenja
NSbSL naelnik saobraajne slube
N naelnik taba
NTSL naelnik tehnike slube
NVO naoruanje i vojna oprema
OB organ bezbednosti
ob. obavjetavanje
OC operativni centar
ODM odjeljenja milicije
OdTO odred teritorijalne obrane
OE operativne evidencije
OF ocir
OF ocira
OG operativna grupa
OIO (OiO) osmatranje i obavjetavanje
OK (ok) obrok konzervisani
okb oklopni bataljun
okbr oklopna brigada
OM odjeljenje milicije
OMJ oklopno mehanizirana jedinica
OMS oklopno mehanizirane snage
ONO openarodna obrana
ONP operativno nastavni poslovi
Op. operacija
OpCOiO opinski centar za osmatranje i
obavjetavanje
OpTO opinski tab teritorijalne obrane
OR odreeni rajon
OS oruane snage
OSM odjeljenje stanice milicije
OSUP opinski sekretarijat unutranjih
poslova
OT oklopni transporter
OUN Organizacija ujedinjenih naroda
OUP i UN ope upravne poslovi i upravni
nadzor
OZ operativna zona
p/g pogonsko gorivo
P/K (p/k) podruje komandovanja
p/k prednji kraj
p/m potroni materijal
p/n protunapad
p/o povrijeene osobe
p/p polazni poloaj
p/r punjenje rezervoara
PA protuavionski
Pab prijenosni armirano-betonski elementi
PAM protuavionski mitraljez
pap poluautomatska puka
Partd partizanska divizija
PB pozadinska baza
6
pb. pjeaki bataljun
pbr pjeaka brigada
P (p) podruna eta
PDB protudesantna borba
PEB protuelektronska borba
PED protuelektronska dejstva
pe. pjeadijska
PEZ protuelektronska zatita
PG platna grupa
pg/s pogonsko gorivo
PGZ protuoklopna grupa za zapreivanje
PJ podruna jedinica
PJM posebna jedinice milicije
Pk (K) za PS pomonik komandanta za
prostornu strukturu
PKB pomonik komandanta brigade
PKM pomono komandno mjesto
PKMV pomonik komandanta za moralno
vaspitanje
PKPo pomonik komandanta za pozadinu
pl. planina
Pl planinska eta
PM (pm) pukomitraljez
PMEZ Promatraka misija Europske
zajednice
PMFO pomoni materijalno-nancijski organ
PMZ preventivna medicinska zatita
PNHB protivnuklearno-hemijsko-bioloko
PNHBOb protivnuklearno-hemijsko-
bioloko obezbeenje
PN pomonik naelnika taba
PN za OIP pomonik naelnika taba za
obavjetajno-izvidnike poslove
PN za ONP pomonik naelnika taba za
operativno nastavne poslove
PO protuoklopna
poab protuoklopni artiljerijski bataljun
POB protuoklopna borba
PoB (POB) pozadinska baza
Po pozadinska eta
PoOb pozadinsko obezbjeenje
POOd protuoklopni odred
POP protuoklopni poloaj
por porunik
POR protuoklopni rajon
Pov. (pov) povjerljivo
Poz. pozadinska
poz. eta pozadinska eta
PP protupjeaka
PP personalni poslovi
PP- protupoarno
PP pravni poslovi
PP protupjeadijsku minu
PPA privremene prihvatne ambulante
PPA protupoarni aparat
PPCLI Princess Patricias Canadian Light
Infantry (Kanadsko lako pjeatvo princeze
Patricije)
ppor potporunik
PPS protupoarna sredstva
ppuk/p.pukovnik potpukovnik
PPZ protupoarna zatita
PRAMOS pravilo mobilizacijske slube
prit pritabska
PS prostorna struktura
pt (PT) protutenkovski
PTK komplet za pretakanje
PTM protutenkovska mina
PTT pota, telefon, telegraf
PU SSNO Personalna uprava Saveznog
sekretarijata za narodnu obranu
puk. pukovnik
PVB protivvazduna borba
PVO protivvazduna obrana
PVZ protivvazduna zatita
PZ poljoprivredna zadruga
PZT privremeno zauzeti teritorij
r. rijeka
RB runi baca
RBR runi baca raketa
ref. referenta
rez. rezervni
RF ratna formacija
Rf referent
RH radioloko-hemijski
RH Republika Hrvatska
RHB radioloko-hemijsko-bioloki
RiK rukovoenje i komandovanje
RJ ratna jedinica
RJ rezervne jedinice
7
RMR ratne materijalne rezerve
Ro (RO) radna organizacija
ROB runa obrambena bomba
ROSt radarska osmatraka stanica
RPG radio-prisluna grupa
rpoab raketni protuoklopni artiljerijski
bataljun
R-R radio-relejni
RR ratne rezerve
RR ratni raspored
RRB raketni runi baca
RRv radio-relejno vorite
RRO radio-relejni objekti
RRU radio-relejni ureej
RRv radio-relejne veze
RS Republika Srpska
RSK Republika Srpska Krajina
R TO republiki tab teritorijalne obrane
RT ratna tehnika
RU radio ureaj
RUP radio-ureej poljski
RV radio veza
RV ratno vazduhoplovstvo
RV i PVO ratno vazduhoplovstvo i
protuvazduna obrana
RVS rezervni vojni starjeina
RZ ratni zarobljenici
s. selo
S. (Sv.) sveti
S. D. Sjeverna Dalmacija
S.P.(SP, sp.) strogo povjerljivo
sam. samostalni
SAO Srpska autonomna oblast
sTO samostalna eta teritorijalne obrane
SV stacionarni centar veze
Sd/O (sd/o) suhi dnevni obrok
SDA Stranka demokratske akcije
SDB sluba dravne bezbednosti
SDK sluba drutvenog knjigovodstva
SFRJ Socijalistika FederativnaRepublika
Jugoslavija
SGM stanica granine milicije
SJB stanica javne bezbednosti
SJS stanica javne sigurnosti
SK-PJ Savez komunista pokret za
Jugoslaviju
sl. slino
SMB sivo maslinaste boje
SnMS sanitetska materijalna sredstva
SNo (SNO) sekretarijat za narodnu obranu
SnOb sanitetsko obezbjeenje
SpB specijalni bataljun
SR srednji remont
SnSt sanitetska stanica
SO skuptina opine
SOd specijalni odred
SpB specijalni bataljun
spec. specijalni
SR savezna republika
SR socijalistika republika
SR Srpska Republika
SRJ Savezna Republika Jugoslavija
SRK Srpske Republike Krajine
SRT sredstva ratne tehnike
SSS srednja struna sprema
ST stanica
St.TOd stanica tehnikog odjeljenja
Str. strogo
Str. pov. strogo povjerljivo
stv stariji vodnik
SUP sekretarijat unutranjih poslova
SV Srpska vojska
svI kl stariji vodnik prve klase
SVK Srpska vojska Krajine
SVL slubeni vojni list
C OMJ kolski centar oklopno mehanizirane
jedinice
TO tab teritorijalne obrane
TpSt ifro teleprinterska stanica
t/o topli obrok
tad topniki artiljerijski divizijon
tbr topnika baterija
t tenkovska eta
ter. teritorij
TG taktina grupa
thad topniko-haubiki artiljerijski divizijun
TMS tehniko materijalna sredstva
TO teritorijalna obrana
TOd tehniko odravanje
8
tpoab topovski protuoklopni artiljerijski
bataljun
TR tekui raun
TSK tehniko skladite
TSl tehnika sluba
TT telefonsko-telegrafski
tt. trigonometrijska toka
TVD toka vatrenog dejstva
uklj. ukljuujui
UN Ujedinjeni narodi
UNCP (UNC) civilna policija Ujedinjenih
naroda
UNPA United Nations Protected Area
(Zatiena podruja Ujedinjenih naroda)
UNPROFOR United Nations Protection
Force (Zatitne snage Ujedinjenih naroda)
UP unutarnji poslovi
Upol policija Ujedinjenih naroda
v.r. vlastoruno
v/d vanih dijelova
v/o vojni obveznik
VAKOV vojna akademija kopnene vojske
vb vojna baza
VBR viecjevni baca raketa
VBR viecjevni baca raketa
VD vazduni desant (zrani desant)
VES vojno evidencijska specijalnost
VF visoke frekvencije
VG vatrena grupa
vI vodnik prve klase
vIk vodnik prve klase
VJ Vojske Jugoslavije
VJ TO vojnih jedinica teritorijalne obrane
VO vojna oblast
vod. vodnik
VOJ vazduno osmatranje i javljanje
VOSt vizualna osmatraka stanica
VP vatreni poloaj
VP vojna policija
VP vojna pota
VPpr privremeni vatreni poloaj
VRC vojno raunovodstveni centar
VRS Vojska Republike Srpske
VRSK Vojska Republike Srpske Krajine
VRT vrste ratne tehnike
VSF vojno stambeni fond
VSK Vojska Srpske Krajine
Vt MS veterinarska materijalna sredstva
VVF vrlo visoke frekvencije
z. zapad
zast. zastavnik
zb zatitni bataljun
zIk zastavnik prve klase
ZNG Zbor narodne garde
Zn zonski tab
ZnTO (Z TO) zonski tab teritorijalne
obrane
ZO zone odgovornosti
ZS zatitne snage
ZZ (Z-Z) zemlja-zemlja
9
1
1992., srpanj 1.
Knin
Zapovijed Glavnog taba TO RSK za racionalnu potronju streljiva, pogonskih
goriva, hrane i ostalih defcitarnih proizvoda
Republika srpska krajina
Glavni tab teritorijalne odbrane
Pov. br. 734-1
01. 07. 1992. godine
Knin
Restrikcija u troenju
materijalnih sredstava,
naredjenje
Uslijed nastale blokade i nemogunosti snabdevanja jedinica sa potrebnim materijalnim
sredstvima, a u cilju racionalnije potronje,
N a r e dj u j e m
1. U svim jedinicama i tabovima odmah preduzeti sve mjere krajnje racionalne potronje
u troenju municije, MES, pogonskog goriva, maziva, artikala ishrane i ostalih decitarnih
sredstava.
utroak hrane smanjiti za 20 odsto smanjenjem pripadanja po recepturama jela.
Svim sredstvima sprijeiti kradje, otudjivanja i druge nezakonske radnje i aktivnosti sa
navedenim sredstvima.
Shvatiti da su rezerve navedenih MS iscrpljene, da su putevi dotura i obezbedjenja veoma
oteani, o emu upoznati svakog starjeinu i svakog borca.
2. Na svim nivoima poduzeti sve mjere osnovnog odravanja tehnike, njenog uvanja
dranja u stalnoj, punoj borbenoj i tehnikoj ispravnosti.
Upotrebu tehnike spustiti na izvravanje samo neophodnih zadataka. Za odravanje
tehnike koristiti sopstvene kapacitete, kapacitete rezerve teritorije, a po potrebi i privatne
radionice.
3. Za sada zbog nemogunosti plaanja robi i usluga, zdravstvenog osiguranja, nabavke
lijekova hrane, repro materijala i drugih artikala na tritu sve potrebe jedinica i tabova
rjeavati preko organa vlasti do donoenja budeta RSK.
4. U svim jedinicama i tabovima zavriti rad na formiranju i stavljanju u funkciju upravnih
i izvrnih organa pozadinskih slubi, a sva obezbedjenja borbenih i neborbenih potreba
rjeavati preko navedenih organa redovnom i naredjenom linijom, emom pozadinskog
obezbedjenja poev od ete-bataljona i diviziona preko brigada-pukova, zonskih tabova
TO i njihovih pozadinskih baza do glavnog taba TO i 75. POB.
Komandant
10
General-pukovnik M.P.
1
Milan Torbica
Dostaviti: svim zonskim tabovima TO i Zn POB
M.P.
2

Izvornik, strojopis, latinica
HR DASIC-SACPE-751, kut. 1.
2
1992., srpanj 1.
[evrske]
Dnevno operativno izvjee 2. brigade TO Zonskom tabu TO za Sjevernu
Dalmaciju o dolasku vojnih obveznika, te nezadovoljstvu radom SJB Kistanje

Komanda 2. brTO
Str. pov. br. 735
01. 07. 1992. god.
dostavlja
Dnevni operativni izvetaj
Operativnom deurnom ZnTO 1. OZ
za sev. Dalmaciju
1. Tokom noi nije uoen bilo kakav pokret od strane neprijatelja kako ljudstva tako i
MTS u zoni koju branimo.
Isto tako nije bilo naruavanja primirja od strane HOS.
2. U toku je provodjenje mobilizacije i u toku jueranjeg i dananjeg dana pristiglo
je 50 (pedeset) v/o
3
koji su naoruani i upueni u jedinice. Vei dio v/o dolazi sa
potvrdama lenike komisije o nesposobnosti to negativno utie na moral v/o jer se
radi o pojedincima mladje dobi, dobrog zikog izgleda.
3. Ovih dana k-dant je bio u obilasku jedinica na prvim borbenim linijama. Jedinice vre
intenzivno ukopavanje i zapreavanje u poverenoj zoni koju branimo.
4. Nismo zadovoljni sa radom pripadnika MUP stanice jb
4
Kistanje jer smo traili da se u
zoni nae odgovornosti formiraju stalni punktovi za kontrolu izlaska iz zone v/o. Punkt
nije uspostavljen a za svoje opravdanje isti kau da nemaju dovoljno ljudstva to ne
odgovara istini jer ih ima ukupno 50 koji rade osmosatno radno vreme i odlaze kui.
1
Prijemni peat: primljeno 1. 7. 1992. u 13,00; obraeno 1. 7. 1992. u 13,05.
2
Prijemni peat: RSK, Z TO Kordun, sp. br. 798-98, 1. 7. 1992.
3
Vojni obveznici.
4
Javne bezbjednosti.
11
Cenimo da ovakav odnos izmedju pripadnika MUP i jedinica TO ne sme da bude
jer je taj posao poveren njima i mi traimo da svoje obaveze izvravaju jer ovakvim
ponaanjem naruavamo b/g jedinice.
5. Pozadinsko obezbedjenje jedinica tee normalno i bez problema.
6. Sutranji dan je planiran za obilazak jedinica i utvrdjivanju borbenih poloaja.
Komandant
Kapetan
Rajko Bjelanovi
M.P.
5

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4234.
3
1992., srpanj 1.
Glina
Zakljuci sa sastanka zapovjednitva brigada TO i tabova TO Zonskog taba TO
Banija o odnosu prema paravojnim grupama te spremnosti jedinica za djelovanje
nakon preuzimanja linije fronta od snaga UNPROFOR-a

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
ZONSKI TAB TO STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 238-4 Primerak br. 10
1.7.1992. god.
GLINA
Zakljuci Zadatci
za rad,
Dostavlja,-
Na osnovu Plana rada ZnTO za mesec Jun odran je sastanak sa Komandantima brTO i
OPTO, i doneti su sledei zadaci Zakljuci za budui rad.
1.- U svim jedinicama kako manevarske tako i prostorne strukture na teritoriji Banije da
se pojaaju mere budnosti i bezbednosti, a Komande i jedinice se stavljaju u prvi stepen
pripravnosti. Posebno obezbeenje da se izvri oko Komandnih mesta brigada, OPTO kao
i jedinica na prednjem kraju odbrane.
Paravojne jedinice staviti van snabdevanja sa hranom-municijom i ostalim potrebama.
Zajedno sa Glavnim TABOM TO, ZnTO, Ministarstvom za Narodnu odbranu i MUP-
om pristupiti njenom rasformiranju, a ljudstvo koje se nije ogreilo u proterstvo i ostale
5
Prijemni peat: Brzojav Brod, br. 636, grupa 200, primljeno 1. 7. 1992. u 16,50; obraeno 1. 7. 1992. u
17,10.
12
kriminalne radnje, izvriti mobilisanje u brigade, a protiv ostalih preduzeti zakonske mere i
provesti istrani postupak u duhu Zakona.
NOSILAC ZADATKA: Komande brigada, ZnTO, OPTO
SARAUJE: Glavni TAB TO, MO i MUP RSK KNIN
ROK: Stalan zadatak
2.- Da se sve ljudstvo koje se nalazi na odmorima isto povrati na prednji kraj. Na odmor
iz jedinica moe da ide do 25% ljudstva, sa time da se zna tana adresa i signal za pozivanje
u sluaju potrebe. U brigadama OPTO da se ima i poseduje tana evidencija o vojnim
obveznicima i RVS
6
koji se nalaze na odmoru. Ova evidencija se mora voditi na nivou
brigade-bataljona da bih se u svakom momentu moglo utvrditi taan broj angaovanog
ljudstva na prednjem kraju i odmoru.
Za sve jedinice podrke, POB i PVO da imaju pripremljene elemente za otvaranje vatre po
ciljevima koji su uoeni-provereni, a posebno da se sa jedinicama izvri priprema za nono
dejstvo, sa teitem na protivoklopnu borbu i protivoklopno zapreavanje na verovatnim
pravcima upotrebe tenkova.
Organizacija vatre i vatrenog sistema kako unutar borbenog rasporeda, tako izmeu suseda,
sadejstvu posvetiti posebnu panju, i isti organizovati i sprovoditi od odeljenja-voda-ete-
bataljona, izmeu brTO u zoni odgovornosti. Osmatranju, izvianju i obavetavanju na
svim nivoima sprovoditi linijom komandovanja, a o svim uoenim promenama odmah
izvetavati.
Da se izda zapovest od strane komandanata brigada-OPTO zakljuno sa Komandirima
odeljenja.
NOSILAC ZADATKA: KOMANDANT brigada i OPTO
SARAUJE: KOMANDA ZnTO
ROK: Stalan zadatak
3.- Sa peadijskim naoruanjem AP, MIT i PM sprovesti u jedinicama da budu spremne
za uspeno otvaranje vatre na brisanom i vazdunom prostoru.
Otvaranje vatre po ciljevima u vazdunom prostoru najmanja jedinica je odeljenje, a vatra
po istom cilju mora biti sasreena, dok se pojedinana vatra ne sme, a niti moe otvarati.
U okviru osnovne jedinice i bataljona odmah formirati pojaani vod, koji mora uvek
biti spreman i u gotovosti radi unitenja DTG.
Isti vod mora biti naoruan automatskim naoruanjem i snabdeven svim sredstvima, a
takoer osposobljen za dejstvo u svim uslovima.
Pored ovih zadataka koji su izdati svim komandantima brTO i OPTO, u toku odranog
sastanka, skrenuta je panja da svako obavlja i odgovoran je za svoj deo posla, a da vlast
mora da normalno funkcionie, i tamo gde su poslovi-zadaci zajedniki, da se po istim
pitanjima dogovore i da se zajedniki trae najbolja reenja.
U zoni odgovornosti brigade za organizaciju sadejstva inim odgovornim Komandanta
brigade.
NOSILAC ZADATKA: Komanda brigada, OPTO
SARAUJE: Komanda ZnTO
ROK: Stalan zadatak
6
Rezervnim vojnim starjeinama.
13
4.- Obzirom na prisustvo UNPROFOR-a i njihovo skoro preuzimanje odgovornosti na
liniji razdvajanja na severnom sektoru, kada se svi oruani sastavi moraju povui pet, a
zatim i deset km od linije razgranienja, moe se oekivati (a neke informacije i ukazuju
na to), ubacivanje DTG sa ciljem napada na vanije vojne i civilne objekte, napada na
milicijske stanice i patrole pa ak i na snage UNPROFOR-a.
Ubacivanje 2-3 grupe ve je evidentirano u rejonu G.
7
Jame-Slatina i Suve Medje.
Iz pouzdanih izvora se saznaje da e u narodnom periodu biti ubaena jedna jaa teroristika
grupa u rejonu Kostajnice i Jasenovca koja e se razviti u nekoliko manjih grupa a zatim
delovati na irem podruju.
Osnovni zadatak svih jedinica na teritoriji Banije jest otkrivanje i unitavanje navedenih
grupa u kom cilju organizovati izvidjake patrole, zasede, kao i sve druge metode u cilju
kontrole prostora.
NOSILAC ZADATKA: Komanda brigade i OpTO
SARADJUJE: Komanda ZnTO
ROK: Stalan zadatak
5. Posebno je naglaeno da se mora povesti rauna o tednji, goriva-municije-hrane i da se u
svim potrebama ishrane ljudstva moramo da oslonimo na teritoriju Banije.
Komandantima brTO i OPTO, naredjeno je da se povede rauna o municiji, kao i
da borbena tehnika mora da bude ispravna, a m/v i tenkovi natankirani sa gorivom za
izvravanje zadatka.
NOSILAC ZADATKA: Komanda brigade i OpTO
SARADJUJE: Komanda ZnTO
ROK: Stalan zadatak
6. Pratiti i dalje stanje neprijatelja, a posebnu panju posvetiti preformacijama i novim
rasporedima jedinica nakon povlaenja sa linije borbenog dodira.
Obavetajni ociri su duni da uspostave sigurne oslonce i saradnike sa kojima e moi da
rade u novonastalim uslovima. Biti u toku i maksimalno koristiti informacije od povratnika
sa teritorije koju kontroliu ustae.
O svemu redovno izvetavati ZnTO za Baniju.
NOSILAC ZADATKA: Obavetajno-bezbedonosni organi u brTO i OpTO
SARADJUJE: Obavetajno-bezbedonosni organ ZnTO
ROK: Stalan zadatak
7. U ovom trenutku prioritetan zadatak organa bezbednosti jeste prikupljanje podataka
o nekontrolisanim samozvanim naoruanim grupama na svom terenu. Identikovati
poimenino ljude, naoruanje i lokaciju skladita.
Uraditi slubene zabeleke za sve uinjene kriminalne radnje (verc, provale, ubistva,
silovanja i sl.) a gde je mogue i izjave svjedoka.
Pratiti kretanje i saradnike istih. Prikupljene podatke lino donositi organu bezbednosti
ZnTO za Baniju.
Naredni zadatak jeste praenje stanja u sopstvenoj jedinici. Takodjer uoavati nepravilnosti,
kriminalne radnje pripadnika jedinice, a naroito stareinskog kadra.
7
Gornje.
14
Posebnu panju posvetiti oticanju podataka, te identikovati osobe koje to ine. Vriti
procenu i preventivno delovati. Posebnu panju posvetiti otudjenju naoruanja i vojne
opreme, o emu na vreme izvetavati organe RiK-a.
8
NOSILAC ZADATKA: Organ bezbednosti komandi brTO i OpTO
SARADJUJE: Organ bezbednosti komandi ZnTO za Baniju
ROK: Stalan zadatak.
KOMANDANT
pukovnik
Rade Vujaklija, [v.r.]
M.P.
9
M.P.
10
Izvornik, strojopis, latinica
HR DASIC-SACPE-631, kut. 2.
4
1992., srpanj 1.
Knin
Obavijest Ministarstva odbrane RSK o ulasku u shemu pozadinskog osiguranja
uprava i odjeljenja Ministarstva
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
MINISTARSTVO ODBRANE POVERLJIVO
Broj 01-97-2/92.
Knin, 01.07.1992. godine
Pozadinsko obezbeenje
uprava i odelenja MO RSK,
Dopunom nareenja GTO o pozadinskom obezbeenju jedinica i tabova TO, milicije,
uprava i odelenja MO RSK, pov. broj 718-1 od 29.06.1992. godine, u emu pozadinskog
obezbeenja ugraene su uprave i odelenja Ministarstva odbrane Republike Srpske Krjaine
i to:
1. Uprava MO Severna Dalmacija Knin sa odelenjima,
2. Uprava MO Lika Korenica sa odelenjima,
3. Uprava MO Kordun Vojni sa odelenjima,
4. Uprava MO Banija Glina sa odelenjima,
8
Rukovoenja i komandovanja.
9
Okrugli peat: RSK, Z TO Banija.
10
Prijemni peat: Komanda 26. brigade TO, sp. br. 451-1.
15
5. Uprava MO Zapadna Slavonija sa odelenjima,
6. Uprava MO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Vukovar sa odelenjima.
Molimo da o stavljanju na emu PoOb-a obavestite vaa odelenja pozivom na ovaj akt, te
na gore navedenu dopunu nareenja koja je dostavljena svim Zonskim tabovima TO RSK
i njihovim pozadinskim organima.
POMONIK MINISTRA
p u k o v n i k
Slavko Biga, [v.r.]
M.P.
11
Dostaviti:
Upravi MO Severna Dalmacija Knin
Upravi MO Lika Korenica
Upravi MO Kordun Vojni
Upravi MO Banija Glina
Upravi MO Zapadna Slavonija Okuani i
Upravi MO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Vukovar
M.P.
12

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 19., kut. 2.
5
1992., srpanj 1.
Okuani
Izvjee Komande mjesta Grubino Polje Zonskom tabu TO Zapadna Slavonija o
prestanku rada i rasformiranju Komande

Komanda mesta Grubino Polje Na znanje K-dantu ZnTO.
s. Okuani 01. jula 1992. god.
Broj 71/92
Prestanak rada i rasformiranje Komande.
U vezi Naredjenja Komande 1. krajikog korpusa Str. pov. br. 551-1 od 30.06.1992. godine,
dananjim danom prestaje sa radom Komanda mesta Grubino Polje na lokaciji s. Okuani,
Srpska oblast Zapadne Slavonije.
11
Okrugli peat: RSK, Ministarstvo odbrane.
12
Prijemni peat: RSK, MO, Uprava [neitko], pov. br. 927-1, 2. 7. 1992.
16
Komanda mesta formirana je 17.03.1992. godine u reonu s. eovica, teritorija optine
Pakrac. Radila je tri i po meseca, na osnovi Uputstva o vrenju civilnih poslova u kriznim
podrujima SSNO.
Svoj dio posla komanda je uglavnom obavila i stvorila uvjete i polazne osnove za uspean rad
Izvrnog savjeta skuptine optine Grubino Polje. Komanda je esto radila u nepotpunom
sastavu to se odraavalo na poslove pojedinih resora.
U skladu sa ranije denisanim zadacima i obavezama Komande mesta, stvoreni su uvjeti i
nastala je potreba za prestanak rada i rasformiranje.
Rasformiranje e trajati do 03. jula kada sam obavezan podneti o tome Izvetaj Komandi 1.
krajikog korpusa.
Zgradu, inventar i posteljinu za spavanje /koja je vlasnitvo vojske/ preuzima komisija
Izvrnog savjeta optine Grubino Polje.
Ljudstvo Komande mesta, kao lanove Izvrnog saveta i taba za prihvat izbeglica, u cijelosti
je preuzelo imenovanjem Oblasno izvrno vee zapadne Slavonije. Ovo preuzimanje znai
prehranu i odredjena nancijska primanja. Niti jedan lan komande mesta ili zatitnog
voda nije ostao nerasporedjen a time i nezbrinut.
Oruje, municiju i putniko vozilo komandant je duan odredbom take 3 i 4 pomenutog
Naredjenja predati Komandi 1. krajikog korpusa.
Telefon je odjavljen i postavljen zahtev od Savjeta da ostaje dalje na upotrebi.
Vojniku odeu ljudstvo zadrava u linom posedovanju i moe je obui samo na osnovi
Naredjenja Zonskog taba TO. Neodgovorno noenje delova vojne opreme imat e za
posljedicu poduzimanje prinudnih postupaka pripadnika UNPROFOR-a, pa to svakako
treba izbei.
Zahvaljujem svima na suradnji u zajednikom radu na ouvanju interesa srpskog naroda.
Za Savjet Komandant, pukovnik
ivko Zagorac, dipl. oecc. Dr. Milan Bastai, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 26., kut. 7.
6
1992., srpanj 2.
[Knin]
Upozorenje Zonskog taba TO Sjeverna Dalmacija Komandi brigade milicije
Benkovac o nainu primopredaje fronta snagama UNPROFOR-a

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
ZONS KI TAB TO POVERLJIVO
SEVERNA DALMACIJA
Pov. br. 53-3
Dana, 02.07.1992. g.
17
Primopredaja fronta
snagama UNPROFOR-a
upozorenje, dostavlja, KOMANDI br. milicije Benkovac
Na osnovu prihvaenog Plana posedanja, povlaenja, razoruanja i odlaganja naoruanja i
tehnike u rejonu junog sektora TO RSK, a u cilju potpune, bezbedne i usklaene realizacije
istog.
UP OZORAVAM:
1. Dana 02.07.1992. godine u 08.000 asova (D) otpoela je dinamika Plana primopredaje
fronta izmeu snaga TO RSK ZnTO Severna Dalmacija snagama MUP-a RSK i
Zatitnim snagama UN grupe JUG.
2. Komandanti jedinica i tabova TO obezbedie prihvat, razvoenje i posedanje izabranih
poloaja i punktova snaga UNPROFOR-a. u odnosima biti korektan, dostojanstven i
predusretljiv s ciljem to bezbednije i potpunije realizacije Plana posedanja, povlaenja,
razoruanja i odlaganja naoruanja i tehnike u rejonu junog sektora TO RSK, koji
vam je ranije dostavljen.
3. U vreme realizacije Plana primopredaje fronta biti maksimalno uzdran u otvaranju
vatre, ne dozvoliti provokacije od strane neprijatelja, samovolju, enluenje, slavlje
i drugo, to moe stvoriti utisak neorganizovanosti, pometnje i u krajnjem dovesti u
pitanje zapoetu dinamiku pomenutog Plana.
4. Preduzeti maksimalne mere budnosti, bezbednosti, samozatite i potpune mere
borbenog obezbeenja u skladu sa dobivenim Zapovestima naredjenjima za borbu s
ciljem spreavanja mogueg iznenaenja i pokuaja kompromitovanja realizacije Plana
primopredaje fronta od strane neprijatelja. Neprijatelj i dalje vri ubacivanje IDG i
DTG i ne odustaje od ranijih namera.
5. Fazu primopredaje fronta smatrati borbenom radnjom i ista tee po prihvaenom planu
po mestu i vremenu, do odlaganja i uskladitenja naoruanja i tehnike. Sve aktivnosti
su planske i bie regulisane posebnim nareenjima.
IM/MB
KOMANDANT
p u k o v n i k
Milan ilas, [v.r.]
M.P.
13
M.P.
14

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4076.
13
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
14
Prijemni peat: K-da br. milicije MUP Benkovac, pov. br. 231-1, 9. 7. 1992.
18
7
1992., srpanj 2.
[evrske]
Dnevno operativno izvjee 2. brigade TO Zonskom tabu TO 1. operativne zone o
djelovanju Hrvatske vojske po Vujcima, te dodatnoj mobilizaciji vojnih obveznika
radi smirivanja revolta ljudstva na poloaju

Komanda 2. brTO 4-3369
15

Str. pov. br. 736 02.07.92
02. 07. 1992. godine
dostavlja
Dnevni operativni izvetaj
Operativnom deurnom
ZnTO 1. OZ
1. Tokom noi i u prepodnevnim asovima nisu primeene bilo kakve aktivnosti HOS van
svojih dostignutih linija.
2. U vremenu 23.20 asova dana 01. 07. 1992. godine HV sa svojih poloaja iz rejona
Dubravica otvorila je vatru iz MB-82mm po naim poloajima u s. Vujcima, i pri tom
ispalivi 13 mina. Na provokaciju nae jedinice nisu odgovarale a gubitaka u ljudstvu i MTS
nisu imale.
3. U zoni nae odgovornosti i dalje se vri mobilizacija ljudstva po zaseocima i mesnim
zajednicama, to je smirilo bezbedonosno politiku situaciju jer su ljudi sa prve vatrene
linije esto izraavali po nama opravdan revolt zbog takvih osoba, smatrajui ih tienicima
politike.
4. Potreba za popunom municije i MES nismo imali.
5. Pozadinsko obezbedjenje jedinica tee normalno.
Komandant
kapetan
Rajko Bjelanovi
M.P.
16

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4234.
15
Rukom dopisan ur. br. i vrijeme zaprimanja.
16
Prijemni peat: Brzojav Brdo, br. 638, grupa 200, primljeno 2. 7. 1992. u 23,10; obraeno 2. 7. 1992. u
23,15.; predano 2. 7. 1992. u 23,20.
19
8
1992., srpanj 2.
Kostajnica
Obavijest Opinskog taba TO Kostajnica Kriznom tabu SO Kostajnica o
zakljucima radnog sastanka na kojem se raspravljalo o politiko-sigurnosnoj
situaciji na podruju opine

ZONS KI TAB TO VOJNA TAJNA
B A N I J A POVERLJIVO
OPTINSKI TAB TO
int. br. 01-337-2
2.07.1992. god.
KOSTAJNICA
Krizni tab SO Kostajnica
Zakljuci sa radnog sastanka.
Na osnovu inicijative lanova Optinskog taba TO Kostajnica odran je zajedniki radni
sastanak predstavnika SO Kostajnica, predstavnika politikih stranaka optine, taba TO
Kostajnica i komandanta brigade na temu politiko-bezbedonosne situacije na podruju
optine i utjecaj iste na funkciju taba TO i drugih optinskih organa.
Sastanku su prisustvovali predsjednik Skuptine optine, predsjednik Izvrnog savjeta,
komandant brigade TO, predsjednik Srpske demokratske stranke u Kostajnici i lanovi
taba TO.
Predstavnik Srpske radikalne stranke nije prisustvovao sastanku.
Nakon podnesene informacije o politiko-bezbedonosnoj situaciji na podruju optine
vodjena je rasprava iz koje su proizali slijedei:
Z A K LJ U C I
Ukoliko politike stranke, a posebno Srpska demokratska stranka smatraju da treba 1.
raspravljati o sastavu Optinskog taba TO, neka isto uine i daju primjedbe i prijedloge
komandantu taba na razmatranje;
Da komandant taba TO razmotri mogunost smanjenja broja lanova taba i svede 2.
na optimalan broj za funkcionisanje istog;
Da Optinski tab TO i nadleni organi optine izue, deniraju i predloe mjere za 3.
pozadinsko obezbedjenje vojske i stanovnitva sa osloncem na vlastite mjesne izvore;
Da Optinski tab TO redovito vri informisanje i razgovor sa pripadnicima prostornih 4.
struktura TO i da se zadaci realizuju planski;
Da Komanda brigade i Optinski tab TO saine planove obuke i po skraenom 5.
programu izvode obuku u svojim potinjenim jedinicama;
Predlae se pretpostavljenoj komandi da izui mogunost sjedinjavanja u jedinstvenu 6.
komandu Optinskog taba TO i komande brigade;
Sugeriramo da predstavnici stranke na vlasti i predstavnici organa vlasti na podruju 7.
optine saine plan i program kontinuiranog obilaska jedinica i stanovnitva u cilju
jaanja borbenog morala i podizanja borbene gotovosti na najvii mogui nivo. Zadatak
realizirati u saradnji sa pomonicima komandanta za moralni rad;
20
Trai se od poslanika u Skuptini RSK da postave pitanje o toku formiranja oruanih 8.
snaga u Republici SK;
Sa predstavnicima optinskih organa vlasti u kontaktima sa Vladom RSK i nadlenim 9.
ministarstvima trae informacije o nainu funkcionisanja sistema odbrane u Republici
SK;
Ove zakljuke dostaviti uesnicima radnog sastanka, pretpostavljenoj komandi i 10.
nadlenim organima Republike SK.
KOMANDANT TABA TO:
p o r u n i k
M.P.
17
Damjani eljko, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR DASIC-SACPE-612, kut. 6.
9
1992., srpanj 2.
Okuani
Zapisnik Opinskog taba TO Okuani Zonskom tabu TO Zapadna Slavonija o
razoruanju bataljuna u selu Raji od strane snaga UNPROFOR-a

ZONSKI TAB TO
ZAPADNA SLAVONIJA
OPTINSKI TAB TO
Pov. br. 20-1
02.07.1992. god.
O K U A N I
Komisijski zapisnik o demobilizaciji
bataljona TO u s. Raji preuzimanjem
zone od strane snaga UN-a
KOMANDI ZnTO Zapadna Slavon.
Dana 30.06.1992. god. na osnovu Plana demobilizacije i preuzimanja zone snaga
UNPROFOR-a izvreno je razoruanje bataljona u s. Raji pod nadzorom jordanskog
bataljona snaga UN.
Razoruanje je izvreno u s. Voarica uz prisustvo potpukovnika Melkawy Jax Jax.
Prilikom razoruanja nije vraeno 12 noeva za automat M-56 i ukupno oko 4.200 komada
metaka 7,62mm za automat.
Detaljan postupak nije se mogao sprovesti zbog prisustva snaga UN na licu mesta a municija
koja je dehermetizovana vie se nije mogla stavljati u magacin.
17
Okrugli peat: Z TO Banija, O TO Kostajnica.
21
Navedena municija iskoritena je za popunu i utroak kod aktivnosti izvidjako-diverzantske
grupe koja je zadejstvovana na tom terenu.
Na osnovu ovog zapisnika razduiti tehnike knjiice automata i po LIV pravdati 4200 kom
metaka 7,62mm.
RUKOVAOC GL
Savi Nikola, [v.r.]
PRISUTNI
1. Popovi Nemanja porunik, [v.r.]
2. Brui Stevo vodnik, [v.r.]
KOMANDANT
Ma j o r
M.P.
18
Duan Saratli, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 26., kut. 7.
10
1992., srpanj 2.
Krnjak
Izvjee 2. bataljona Komandi 11. brigade TO o dolasku Ivice Prpia preko Korane
na okupirani teritorij, te postavljanju minskog polja na mjesto prelaska

11. BRIGADA TO VOJNA TAJNA
2. BATALJON STROGO POVJERLJIVO
Krnjak, 2. 07. 1992.
Obavjetajni izvjetaj
KOMANDA 11. BRIGADE TO
major Zubenica Milo
I Z V J E T A J
Dana 28. 06. 1992. godine Prpi Ivica preao iz pravca Mejakog Sela Koranu preko slapa u
13 sati. Tom prilikom obavio je razgovor sa dijelom mjetana Koranskog Brega koji su suili
sijeno uz Koranu. U razgovoru se interesirao za svoju kuu i ostale stvari koje su mu ostale
te je zahtijevao razgovor sa tetkom koja ivi u Koranskom Bregu.
Lino nisam bio u mogunosti obaviti razgovor sa dotinim osobama poto nemam
prevozno sredstvo a niti dobivam gorivo za vlastito vozilo.
Nakon toga na moju inicijativu postavljeno je minsko polje na mjesto prelaska.
18
Okrugli peat: RSK, Z TO ZS, O TO Okuani.
22
Pom. k-danta za ob. i bez.
Zastavnik I klase Matijevi Mile, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1024/4.
11
1992., srpanj 2.-31.
[Benkovac]
Iz dnevnika Operativnog tima 1. brigade Posebne jedinice milicije MUP-a RSK o
dogaajima na okupiranom podruju zadarskog i ibenskog zalea

DNEVNIK OPERATIVNOG TIMA
[]
02.07.92.
RED.
BROJ
VREME DOGAAJ AKTIVNOST
12 14
50
Javi jedinicama: Od danas od 08.00 asova mi smo zatiena oblast OUN. Upoznati
celokupni sastav. Od danas UNPROFOR preuzima svoje obaveze. Pomognite im.
Spreite bilo kakvo otvaranje vatre i nedisciplinu na poloaju.
13 15
30
Vran 11 izvetava da preko UNPROFOR-a odreeni pojedinci, Hrvati ulaze u svoje
kue na naoj teritoriji. Por. Suboti
19
im se suprostavlja vjerujui da to nije u njihovoj
nadlenosti. Postoji sumnja da ti ljudi mogu izviati nae poloaje i da se sve to
moe negativno odraziti na nas. Trai od k-de da se na to reaguje preko odgovornih
instanci.
5.07.1992.
4 9
15
Kapetan Laki
20
iz Doboja javlja da mu se poalje zamjena za 70 ljudi u Doboj.
6 13
15
Komandant zvao da su ispaljene 4 mine iz minobacaa 82 mm. Provereno kod Kelna i
Zagorja i oba tvrde da nije u njihovom rejonu.
12 19
46
Iz rejona Veliki bok otvorena vatra iz peadijskog naoruanja po rejonu Miovac.
Posledica nema, a na vatru nije odgovoreno.
13 20
47
Komandant naredio da se svim jedinicama prenese: Primopredaja fronte i izvlaenje
jedinica odvija se uglavnom po planu. Konkretno na terenu reavamo sva pitanja. Za
sada nema problema. Upoznajte sve pripadnike svoje jedinice. Oekujte konkretna
nareenja. Bez nareenja komandanta ne vrite izvlaenje jedinica.
19
Jovan
20
Zoran
23
14
Deurni i SUP Knin prenosi nareenje Martia
21
da se do sutra uvee ili do prekosutra
ujutro spremi 30 ljudi za zamenu u Bosni, da budu u stanici u 07.30. Da ponesu
posude za vodu, hranu, pribor za linu hig., 2 SK i rezervnu uniformu.
6.07.1992.
2 18
45
BRA JAVLJA DA SV UH
22
DOLE U NJEGOV RASPORED TA DA RADI,
TRAI KONZULTACIJU S K-DANTOM.
4 23
00
ZADATAK BRAU BROD PILOT NE SMIJE PROI KROZ MASLENIKI
MOREUZ. UPOZORITI GA VATROM ISPRED U SLUAJU NEPOSLUNOSTI
POTOPITI GA. AKO JE MOGUE ZAROBITI GA I UVATI!
5 23
40
KELN JAVLJA DA SE UJU DETONACIJE PREMA ZADRU
VRAN 12- JAVLJA U KRMINI ILI FILIP JAKOVU SU DETONACIJE RUE
SE SRPSKE KUE.
TIMOK JAVLJA DA SE ULO PAR UZASTOPNIH DETONACIJA PREMA
BIOGRADU.
09.07.1992.
3 9
10
Deurni Z javlja da je grupa koja je juer otila u Bosnu stigla i da je sve u redu.
11.07.1992.
20 15
20
Iz -TO Obr. javljaju da su nakon naeg povlaenja ustae ule u zaseok Modrii i
Kneevii. Obaveten UNPROFOR i Z..
21 18
10
Stigla je grupa boraca iz Bosne.
12.07.1992.
1 11
00
Naredba K-danta:
Pri povratku jedinica sa fronta, zbog nediscipline i otvaranja vatre sa m/v dolo je do
vie nesrenih sluajeva:
1. 11. 07. u Kninu je ivot izgubio v/o krbi Duana Zoran. Ubio ga drugi v/o
otvarajui vatru iz karoserije m/v u znak veselja.
2. Na slian nain ivot je izgubio v/o Ili Mladen u Teslingradu.
3. U kasarni u Benkovcu ranjen je v/o trbac Nedjeljko od zalutalog metka.
U budue oruje prazniti pri povratku i oduzimati municiju. Preduzeti najstroe mere
da se sprei pucnjava.
13.07.1992.
3 16
20
Unprofor na pisti vadi mine. Nareeno por. Mimici da se to obustavi do dolaska
komandanta.
4 19
00
Iz pravca Posedarja otvorena rafalna vatra PAM-om a iz Grgurica snajperom i dr.
automatskim orujem po snagama Unprofora i naim snagama na Zelenom Hrastu.
5 20
05
Deurni OpTO Obrovac javlja da prete likvidacijom majoru Dopui.
23
7 21
20
Iz rejona Grgurice i Posedarja otvorena vatra po naim snagama na Zelenom Hrastu.
9 1130
Snage UNPROFOR u 11.30 naile su na nau PP minu u rejonu raskrsnice Novigrad
Podgradina. Nisu se javili pre polaska, ili su samoinicijativno. Ima jedan povreen.
21
Milan, ministar unutarnjih poslova.
22
Kratica SV UH je nerazumljiva, iz rednog broja 4. Vidlivo je da se radi o vojnom brodu Hrvatske
mornarice.
23
Jovan.
24
16.07.1992.
3 21
10
Kapetan Vranje oko javlja da je dolo do kontakata izmeu ustaa i UNPROFORA na
cesti prema Grguricama od naih poloaja na 250 metara. Predstavnici UNPROFOR-a
su mahanjem ruke pozvali 4 (etiri) naa vojnika da im priu to su isti i uinili. To
su vojnici: 1) Oluji Neven 2) Oluji Miroslav 3) Vojvodi eljko 4) Despot Dragan.
Istovremeno su prepoznali i ustae. To su dva najekstremnija pripadnika suprotne strane
iz Islama Latinskog 1) Mri Nikola i 2) Zubi Ivica. Po dosadanjim saznanjima
priali su o obinim stvarima, o popaljenim i opljakanim kuama itdSusret se
odigrao oko 15.00 Pripadnici nae vojske i ustaa su bili naoruani, ali do ekscesa nije
dolo. Razgovor je trajao oko 10 min. Kap. Vranje je za to saznao oko 19.30 pa stoga i
informacija koja je dostavljena nama kasni poto je trebalo vremena da se ustanovi to
su u stvari razgovarali nai borci i ustae.
Inae vojnici nae strane su pripadnici granine milicije, a komandir odelenja im je
Parenta Berislav.
17.07.1992.
2 18
35
Varuna javlja: Jedno vozilo UNPROFOR-a nailo na PTM
24
na civilnom aerodromu
Zemunik. Poginuli jedan kapetan i jedan porunik francuske vojske, vozilo uniteno,
tijela ocira raznesena. Hrvatske snage stigle na pistu iz pravca Galovaca i Gorice.
UN-snage zatraile od zadarskih vlasti da odmah povuku svoje snage. Stanje mobilno.
Malo snaga.
3 19
00
Ustake snage se povukle.
18.07.1992.
4 00
25
OC Knin (ministar panovi
25
) obavetava (nareuje): 18.07.92. u 8
00
kod nas stiu
general Rob
26
i puk. Mej.
27
Idu na aerodrom. Sa njima mora ii k-dant Bogunovi
i kompletna ekipa za uviaj. Obezbediti ekipu koja e sanirati posledice nesretnog
dogaaja i koja tano zna gde su mine kako se ne bi desio slian sluaj. Na samom
aerodromu odrediti ljude koji e na najbolji nain odraditi ceo posao.
19.07.1992.
3 11
00
Puk. uki
28
traio da se pronau 2 amca za 5-10 ljudi koji bi se upotrebili na
bosanskim rijekama za potrebe patroliranja tamonje milicije.
21.07.1992.
4 20
00
Porunik Bogunovi
29
javlja da je na Podgradinu doao predstavnik UNPROFORA
i naredio da se skine Srpska zastava. Nai momci su odbili tu naredbu. Na isto je on
odgovorio da e im zastava biti gaana iz Posedarja.
5 20
20
Porunik Bogunovi javlja da UNPROFOR i dalje inzistira na skidanju zastave. Nai
momci nisu pristali. Poslije ovog UNPROFOR je skinuo svoju zastavu i otiao.
6 22
20
Zagorje (Zemunik) javlja da su UNPROFORCI najavili svoj ponovni povratak na
Podgradinu sutra u jutro (22. 07. 91.
30
) u 7
00
sati.
31.07.1992.
11
45
Zastavu u Kaduni staviti najmanje 500 m od zastave UNPROFOR-a.
[]
24
Protutenkovska mina.
25
Stojan.
26
Arap, zapovjednik mirovnih snaga u Sektoru jug
27
Robert.
28
Borislav.
29
Mirko.
30
Pogreno, treba stajati 1992.
25

Izvornik, rukopis latinica
HR-HMDCDR, 18., br. 1599.
12
1992., srpanj 3.
Glina
Zapovijed Komande 24. brigade TO o izdvajanju izviako-diverzantske grupe i
slanju iste na ratite u Bosni i Hercegovini

KOMANDA 24. BRIGADE TO VOJNA TAJNA
Br. 01-348/3 STROGO POVERLJIVO
Glina, 03.07.1992. god.
Na osnovu nareenja MUP-a RSK i usmenog nareenja komandanta ZnTO Banija od
21.06.1992. godine, radi smene dela jedinica koje uestvuju u sastavu zdruenih snaga
MUP-a RSK u proboju i raiavanju komunikacije Banja Luka Bijeljina, iz sastava 24.
brTO izdaje se:
Izvidjako-diverzantska grupa
Jedinicom komanduje kapetan Kovaevi Josip.
Snage se stavljaju pod komandu sekretara Unutranjih poslova Banije Ljiljak ure, poev
od 04. 07. 1992. godine pa do kraja izvrenja zadatka.
Pokret jedinice u 06,00 asova 04.07.1992. godine.
Jedinicu obezbediti hranom, municijom i gorivom te drugim potrebama za samostalno
voenje boraca 3-5 dana.
Po izvrenom zadatku komandir jedinice e mi predati usmeni izvetaj.
MB/NM
K O M A N D A N T
pukovnik
Marko Vrcelj, [v.r.]
PRILOG: Spisak jedinice.
SPISAK PRIPADNIKA IZVIAKOG VODA KOJI SU OTILI U BOSNU
Kovaevi Franje Josip, Glina, Petrinjska 4 1.
Jednak Bogdan (Veljko), G. Selite 26 2.
eovi Sinia poginuo 3.
Mudrini Momilo (Miloa), Glina, . faizma 4.
ubri Dragan (milana), Glina, Trg kralja Petra bb 5.
Marti Milorad 6.
Bogdanovi uro (ivka), M. Poljane 7.
Mrkonji Milo (Dragana), V. Oblja, bb 8.
26
Krnjai Duan, Glina, V. Gaee 9.
Prusac Dragan ? poginuo 10.
Lonar Radovan (Steve), M. Poljane 11.
Jednak Mirko (Dragana), G. Selite 13 12.
Gaea Ranko (Milana), Glina, Toplika 12 13.
Miljevi Zoran (Ilije), Glina, A. Kovaia bb 14.
Miljevi Zoran (Branka), Glina, N. Tesle 38 15.
Vujaklija Miroslav (Slavka), Glina, rtava faizma bb 16.

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1036/3.
13
1992., srpanj 3.
Glina
Izjava Sinie Martia ilta o rasformiranju njegove grupe te stavljanju iste na
raspolaganje SNO-u opine Glina

SINIA MARTI-ILT
Komandir specijalne
jedinice MUP-a
Izjava u vezi rasformiranja
grupe, dostavlja.-
Ovim izjavljujem da sam u skladu s naredbom Predsednika RSK i MUP RSK dana
25.06.1992. godine rasformirao svoju grupu i da od tog datuma ne snosim nikakvu
odgovornost za ponaanje pojedinih pripadnika grupe.
Komandi 24. brTO sam vratio naoruanje i municiju koje sam imao na zaduenju.
Sve pripadnike grupe stavljam na raspolaganje Sekretarijatu za narodnu odbranu optine
Glina i isti se mogu mobilisati za potrebe popune jedinica TO.
Suglasan sam da svi pripadnici grupe za uinjena krivina dela, koja su uinili bez mog
znanja snose moralnu, materijalnu i krivinu odgovornost.
IZJAVU DAO:
Marti Sinia-ilt, [v.r.]
Dostavljeno:
1. SJB Glina
2. Komandi 24. brTO
3. TO Glina
4. Optini Glina
5. ZnTO za Baniju
6. MUP RSK
27
M.P.
31
M.P.
32

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1036/1.
14
1992., srpanj 3.
Knin
Zapovijed Komande brigade PJM MUP-a RSK Knin bataljunima brigade o
zaposjedanju linije fronta prije povlaenja jedinica TO

K O M A N D A SLUBENA TAJNA
BRIGADE POSEBNIH JEDINICA STROGO POVERLJIVO
MILICIJE MUP-a RSK KNIN
Str. pov. broj 44-1
03. jul 1992. godine
Razmetaj jedinica,
naredjenje.-
KOMANDI ________________
na osnovu Plana posedanja, povlaenja, razoruanja i odlaganja naoruanja i tehnike u
rejonu junog sektora TO RSK i stavljanja u funkciju posebnih jedinica milicije,
N A R E D J U J E M
1.- Da po povlaenju jedinica TO sa linije fronta, jedinice brigade PJM posednu rejone
razmetaja po sledeem rasporedu:
Komande brigade, specijalni bataljon (bez eljeznike ete), komanda graninog bataljona
sa odelenjem veze i pozadinskim vodom, eta za podrku, eta veze i pozadinska eta u
kasarnu NH S. Rodi.
eljeznika eta u objekat Padjane.
1. bataljon za obezbedjenje u rajonu s. Civljane s. Cetina, KM u rejonu s. Civljane.
2. bataljon za obezbedjenje u rajonu s. Mioi s. Bioi (dve ete) i objekat Trbounje
(dve ete), KM u koli Bioi.
3. bataljon za obezbedjenje u rajonu s. Djevrske s. Smrdelje s. Nadoveze, KM u rejonu
Djevrske.
Granini bataljon: komanda 1. ete u rejonu s. Civljane sa k-dom 1. bob, komanda 2.
ete u rejonu s. Bioi (kola) sa komandom 2. bob, komanda 3. ete u rejonu s. Djevrske
sa komandom 3. bob.
31
Ovjera kod Opinskog suda u Glini, br. 98, 3. 7. 1992.
32
Prijemni peat: Komanda 24. brigade TO, br. 02-399/1, Glina, 5. 7. 1992.
28
Granini vodovi u sadanjem rejonu razmetaja.
2.- Komandanti komandiri izvrie izvidjanje rejona razmetaja jedinica i KM i preduzeti
potrebne radnje za blagovremeno posedanje rejona razmetaja.
3.- Sistem veza u toku posedanja i po posedanju rejona razmetaja, po sadanjoj emi veza
komandi i jedinica TO.
MR/MA-sp-k.
ZASTUPA KOMANDANTA
ma j o r
Milorad Radi, [v.r.]
M.P.
33

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 20., kut. 20.
15
1992., srpanj 3.
Benkovac
Zapovijed Komande brigade milicije MUP-a Benkovac Komandi 4. mtbr. o
prekomandi vojnih obveznika iz brigade TO u brigadu milicije

KOMANDA BRIGADE MILICIJE
MUP BENKOVAC
Pov. broj: 212-1
Benkovac, 03. 07. 1992. god.
Prekomanda vojnih obveznika,
n a r e d j e n j e
Komandi 4. mtb
Na osnovu ukazane potrebe za formiranjem odeljenja milicije graninog bataljona Brigade
milicije MUP Benkovac, a u cilju realizacije planskog preformiranja Brigada milicije,
N A R E D J U J E M:
1. Iz 4. mtb prekomandovati v/o u OM
34
prema sledeem:
Laki Robert, 69, OM Biljane Donje 1.
Macura Trifun Marko, 62, OM Liane Tinjske 2.
33
Okrugli peat: RSK, MUP Knin.
34
Odjeljenje milicije.
29
Vrtaa Jovo Duko, 69, OM Kakma-Stabanj 3.
Cupa Mile Vladimir, 58, OM Kakma-Stabanj 4.
Tepa Neven, 70, OM Kakma-Stabanj 5.
Tepa Mirko Radomir, 69, OM Ratevi 6.
Zeevi Dragia, 68, OM Liane Tinjske 7.
Pupovac Pavle Djuro, OM Ratevi 8.
Joki Vaso Neven, OM Liane Tinjske 9.
Bukarica Ilija Nikola, OM Liane Tinjske 10.
Petkovi Krsto Jovo, OM Liane Tinjske 11.
aponja Milo Ljubo, OM Liane Tinjske 12.
Kovaevi Milo, OM Liane Tinjske 13.
Draa Stevo Vujo, OM Liane Tinjske 14.
Veselinovi Marin, OM Liane Tinjske 15.
Marii Vladimir, OM Liane Tinjske 16.
Draa Miroslav, OM Liane Tinjske 17.
Uzelac Bore, OM Liane Tinjske 18.
Gua Jovan Milan, OM Zemunik Gornji 19.
Vujani Lazo Duan, 56, OM Liane Tinjske 20.
Macura Ilija Boko, 67, OM Liane Tinjske 21.
Mandi Jovo Branko, 59, OM Liane Tinjske 22.
Macura ivko Novica, 56, OM Liane Tinjske 23.
Macura Jovo Nenad, 59, OM Liane Tinjske 24.
Lacmanovi Radivoje Novica, 66, OM Liane Tinjske 25.
Joki Jovo Milan, 58, OM Liane Tinjske 26.
Joki Rajko Ozren, 66, OM Liane Tinjske 27.
Suboti Dean Milivoj, 60, OM Liane Tinjske 28.
Joki Vasilije Boko, 69, OM Liane Tinjske 29.
Suboti Jovan, 62, OM Liane Tinjske 30.
Macura Boro Milan, 66, OM Liane Tinjske 31.
Macura Branko Gavrilo, 68, OM Liane Tinjske 32.
Lacmanovi Velimir Milan, OM Liane Tinjske 33.
Repaja Duan Damir, 70, OM Smokovi 34.
Repaja Milorad, 65, OM Smokovi 35.
Joki Krste ivko, 53, OM Smokovi 36.
Repaja Mirko Momir, 61, OM Smokovi 37.
Pavi Vlade Marinko, 62, OM Smokovi 38.
Joki ivko Zdravko, 58, OM Smokovi 39.
Rajevi Ilija Tomislav, 58, OM Smokovi 40.
Graovac Stojan Branko, 65, OM Smokovi 41.
Prostran Mirko Branko, 54, OM Smokovi 42.
Pavi Vlade Petar, 55, OM Smokovi 43.
Prostran iro Tihomir, 52, OM Smokovi 44.
Graovac piro Dragan, 54, OM Smokovi 45.
Graovac Jakov Veljko, 51, OM Smokovi 46.
Graovac Boo Jovan, 54, OM Smokovi 47.
Kalapa Ilija Jovo, 45, OM Smokovi 48.
30
Oliveri Pavle Davor, 51, OM Smokovi 49.
Danii Marko Dragan, 56, OM Smokovi 50.
Rajevi Luka Milan, 56, OM Smokovi 51.
Rajevi Jovo Vladimir, 54, OM Smokovi 52.
Kalapa Simo Petar, 49, OM Smokovi 53.
Kalapa Petar Jovo, 47, OM Smokovi 54.
Kalapa Petar Milan, 47, OM Smokovi 55.
Joki ivko Milan, 53, OM Smokovi 56.
Vii Mladen, 60, OM Smokovi 57.
Vii Ilija Simo, 49, OM Smokovi 58.
Paravinja Pavle Milan, 54, OM Smokovi 59.
Paravinja Aleksa Milan, 45, OM Smokovi 60.
Prostran Tihomir, 52, OM Smokovi 61.
Tintor edo, 48, OM Smokovi 62.
Tintor Vlade Momo, 50, OM Smokovi 63.
Prostran Stevo, 47, OM Smokovi 64.
Kovaevi Mile Marko, 53, OM Smokovi 65.
Pavi Rade Stevan, 47, OM Smokovi 66.
Gua Ilije Edo, 48, OM Smokovi 67.
Paravinja Uro Ljubomir, 48, OM Smokovi 68.
Paravinja Krsto Milan, 46, OM Smokovi 69.
akovi uro Budimir, 55, OM Islam Grki 70.
Prostran uro Rajko, 54, OM Islam Grki 71.
Zeevi Ljubomir Sinia, 69, OM Ceranje Gornje 72.
Uzelac Stanko Bogdan, 46, OM Ceranje Gornje 73.
Vrankovi Mirko Nikola, 52, OM Ceranje Gornje 74.
Cupa Mihajlo Milan, 71, GP Kakma 75.
Grubi Slavko Milan, 56, GP Kakma 76.
Uzelac Marinko Milan, 66, GP Kakma 77.
Lacmanovi Mladen Branislav, 71, GP Kakma 78.
Mari Jovo Petar, 58, GP Kakma 79.
Kolundi Boko Dragan, GP Kakma 80.
Vojne obveznike prekomandovati sa kompletnom opremom i linim naoruanjem. U
Odeljenja milicije u koja su prekomandovani treba da se jave do 15,00 asova dana 04. 07.
1992. godine.
KOMANDANT
Vii inspektor I klase
Bogunovi Momilo, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 18., br. 1534, sn. 322,333.
31
16
1992., srpanj 4.
Okuani
Obavijest Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Komandi UNPROFOR-a sektor
Zapad o vraanju haubikog artiljerijskog diviziona i tenkovske ete u sastav
formacijskih jedinica TO i njihovom uskladitenju

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
ZONSKI TAB TO
ZAPADNA SLAVONIJA
pov. br. 83-3
04.07.1992. god.
OKUANI
Informacija o
vraanju materijalnih sredstava
u sastav formacijskih
jedinica TO i njihovo
uskladitenje. KOMANDI UNPROFOR-a ZAPADNI SEKTOR
U vezi sa iskrslim nesporazumom oko vraanja dela borbene tehnike u formacijski sastav
jedinica TO Zapadna Slavonija, a u cilju razjanjenja nastalog nesporazuma dajemo
sledeu,
I N F O R M A C I J U
1. Haubiki artiljerijski divizion, kome formacijski pripada 10 haubica i 10 motornih vozila,
a koja su u njegov sastav ula 02.07.1992. godine, prikazan je u organizacionoj emi tabova
i jedinica Teritorijalne odbrane Zapadna Slavonija koja je dostavljena predstavnicima snaga
UNPROFOR-a Zapadni sektor.
Okvirno brojno stanje ljudi i lokacija magacina tog diviziona je dana u pregledu koji je
takodjer dostavljen predstavnicima snaga UNPROFOR-a.
Na sastanku sa generalom Zabalom u Okuanima dana 29. 06. 1992. godine data je
informacija od strane pukovnika ubri Jovana, komandanta Teritorijalne odbrane Zapadna
Slavonija, da se navedena orudja i motorna vozila, bez ljudi, nalaze na ratitima na prostoru
Banije i da e pre preuzimanja zone odgovornosti od snaga UNPROFOR-a biti vraen u
sastav svoje jedinice.
Orudja i motorna vozila sa delom municije su vraena u sastav formacijske jedinice dana
02.07.1992. godine, pre preuzimanja zone odgovornosti od strane snaga UNPROFOR-a
i smetena u magacin Stara Gradika kako je to zahtevao general Zabala
35
na spomenutom
sastanku.
35
Carlos Maria.
32
Smatramo da oko ovog nesporazuma ne bi trebalo biti nikakvog problema, jer je celina
plana demobilizacije tabova i jedinica Teritorijalne odbrane Zapadna Slavonija realizovana
zakljuno sa 03. 07. 1992. godine kako je i dogovoreno.
2.- U vezi sa nastalim nesporazumom i problemom povratka, u formacijski sastav, 10
tenkova iz tenkovske ete brigade Teritorijalne odbrane dajemo sledeu informaciju:
Tenkovska eta po formaciji pripada brigadi Teritorijalne odbrane Zapadna Slavonija.
Spornih 10 tenkova, bez posada, su kao i orudja haubikog diviziona, bili na borbenom
zadatku na ostalim delovima Republike Srpska Krajina.
Dana 02. 07. 1992. godine, pre preuzimanja zone odgovornosti od strane snaga
UNPROFOR-a, navedeni tenkovi su vraeni u sastav svoje formacijske jedinice i uskladiteni
u magacin Stara Gradika i bit e pod kontrolom snaga UNPROFOR-a.
Sporni tenkovi i tenkovska eta, kao formacijska jedinica brigade TO, u ranijim razgovorima
sa predstavnicima UNPROFOR-a nisu posebno spominjani, jer o formacijskom sastavu
brigade Teritorijalne odbrane nije diskutovano.
Budui da se nije raspravljalo i ulazilo u detalje formacije brigade podrazumevam da je
generalu Zabali bilo prisutno saznanje da brigada TO u svom sastavu ima tenkovsku etu.
Obzirom da je za jedinice TO rok raspreme i demobilizacije, prema dogovoru, bio
03.07.1992. godine, ocenio sam da do tog roka orudja i borbenu tehniku iz mojih jedinica
moram vratiti u magacine do konanog preuzimanja zone odgovornosti od strane snaga
UNPROFOR-a i da tu nita ne bi trebalo biti sporno.
3. Zbog izvlaenja jedinica 1. Krajikog korpusa sa prostora Zapadna Slavonija i
preusmeravanja sistema veza dolo je do odredjenih smetnji u sistemu veza izmedju
Zonskog taba TO Zapadna Slavonija i Glavnog taba TO Republike Srpska Krajina. Zbog
tih smetnji ni Zonski tab TO Zapadna Slavonija nije mogao biti blagovremeno obaveten
o povratku spornih borbenih sredstava u formacijski sastav njegovih jedinica.
Za dolazak kolone navedenih sredstava saznali smo dana 02.07.1992. godine po njenom
pristizanju na most na r. Sava u Bosanskoj Gradici. Iz tog razloga nismo imali vremena da
snage UNPROFOR-a o pristizanju kolone obavestimo blagovremeno.
ao nam je to je na ovakav nain dolo do nesporazuma i molimo gospodina generala
Zabalu da primi nae izvinjenje i uvai navedene injenice oko iskrslog problema.
Posebno nam je ao to je do nesporazuma dolo, jer smo do sada imali izvanrednu saradnju
sa svim pripadnicima snaga UNPROFOR-a oko procesa demilitarizacije tabova i jedinica
Teritorijalne odbrane Zapadna Slavonija.
Takvu uspenu saradnju elimo i dalje zadrati i unapredjivati.
Uz puno uvaavanje napora koje ine snage UNPROFOR-a Zapadni sektor, pod komandom
gospodina generala Zabale, na demilitarizaciji i obezbedjenju sigurnosti zone Zapadna
Slavonija, molimo za razumevanje da borbenu tehniku koja formacijski pripada naim
jedinicama Teritorijalne odbrane moramo imati u svom sastavu, jer drugih mogunosti
nemamo. Nadamo se razumevanju od strane gospodina generala Zabale i molimo da u tom
pravcu uini napor da prihvaena organizacijsko-formacijska struktura Teritorijalne odbrane
ostane ne naruena i da sporni tenkovi ostanu uskladiteni na prostoru Stara Gradika pod
kontrolom snaga UNPROFOR-a.
Sa nae strane dajemo punu garanciju da osporavani tenkovi i ostala borbena sredstva bez
kontrole snaga UNPROFOR-a nee biti upotrebljena.
S dunim potovanjem i zahvalnou na razumevanju iskreni pozdrav gospodinu generalu
Zabali i njegovim saradnicima.
33
SP/DK
KOMANDANT
p u k o v n i k
Jovan ubri, [v.r.]
M.P.
36

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 26., kut. 3.
17
1992., srpanj 4.
Okuani
Protest Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Komandi jordanskog bataljuna
UNPROFOR-a zbog topnikog napada hrvatskih snaga na selo Raji

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
ZONSKI TAB TO
ZAPADNA SLAVONIJA
pov. br. 83-6
04.07.1992. god.
OKUANI
Protest zbog napada
ustakih snaga.
KOMANDI JORD. BAT. UNPROFOR-a
Nou 03/04. 07. 1992. godine, u vremenu od 21.30 do 23.30 asova, izvren je napad
artiljerijom, od strane ustakih snaga, po selu Raji u zoni vae odgovornosti.
Napad su izvrile ustake snage iz rejona Kuerine (iri rejon Kriko Brdo).
Oko 22.10 asova istog dana sa navedenim incidentom upoznat je kapetan Abdela iz
jordanskog bataljona UNPROFOR-a.
Prema izjavi kapetana Abdele on je istog dana oko 18.00 asova primio obavest od hrvatske
strane da su nae snage tukle rajon Zmajevac (iri rejon Kriko Brdo).
Hrvatska strana se posluila neistinom.
Nae snage su demobilisane i nisu otvarale nikakvu vatru u spomenutom rejonu.
Ovu netanu i neistinitu obavest ustake snage su iskoristile kao razlog i opravdanje za svoj
napad u selu Rajii.
36
Okrugli peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, Okuani.
34
U vremenu dejstva ustake artiljerije po s. Raji na mestu dogadjaja je bila patrola
UNPROFOR-a iz sastava jordanskog bataljona koja se zadrala 20 minuta i napustila
rajon.
O incidentu ova patrola je obavestila kapetana Abdela istog dana oko 23.30 asova.
Kapetan Abdela je dostavio izvetaj o incidentu svojoj pretpostavljenoj komandi.
Istiemo da je u toku iste noi primeena medjusobna pucnjava Hrvatskih snaga (jednih
prema drugim), u rejonu sela Subocka i Kriko Brdo.
Molimo da snage UNPROFOR-a preduzmu mere na spreavanju ovakvih i slinih
incidenata sa Hrvatske strane.
Uz srdaan pozdrav.
SP/DK
KOMANDANT
p u k o v n i k
Jovan ubri, [v.r.]
M.P.
37

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 26., kut. 3.
18
1992., srpanj 5.
[Plaki]
Obavijest Komande 145. brigade TO Zonskom tabu TO Lika o pokuaju hrvatskih
vlasti da kontaktiraju s predstavnicima lokalne vlasti na okupiranom podruju, to
se ne smije dopustiti

KOMANDA 145. BRIGADE TO
Br. 1075/1
05. 07. 1992. god.
Z N TO L I K A
Dolaskom mirovnih snaga UN i njihovim preuzimanjem potpune kontrole itavog
podruja, predstavnika posmatraa EZ, u naim krajevima stvoreni su novi pozitivni
kvaliteti, a za RH i njenu vlast nove predpostavke i nedoumice. Naime, hrvatska vlast menja
taktiku delovanja pa preko predstavnika EZ, pokuava traiti kontakte sa predstavnicima
lokalnih vlasti, Hrvata i Srba u optinama RSK.
Nama u Plakom, ponueno je preko posmatraa EZ da se odre takvi kontakti na nivou
milicije, plaanske brigade TO i optinskih struktura. Miljenja smo da su predloeni
37
Isto.
35
razgovori, takve vrste, tetni za RSK u celini, da bi hrvatska vlast od takvih razgovora imala
odreenu korist, a lokalni organi srpske vlasti pojedinih optina nanesli bi tetu RSK kao
jedinstvenoj celini.
U vezi navedenog predlaemo, da se razgovori i pregovori sa hrvatskim vlastima vode
iskljuivo u ovo vreme na nivou rukovodstva RH i RSK. Pritom predlaemo da se svim
optinama skrene panja na tetnost takvih, parcijalnih, razgovora.
Ovu informaciju dostavljamo i Vama, sa eljom da Vas obavestimo o naem gledanju na
tu problematiku, o ovome.
Sa molbom da nam dostavite Vae miljenje i stav o ovome.
38
KOMANDANT:
potpukovnik
Milan unjar, [v.r.]
M.P.
39
M.P.
40

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2-2., kut. 2.
19
1992., srpanj 6.
[Okuani]
Zamolba taba TO Podravska Slatina Generaltabu VJ za davanje na koritenje
vozila za transport potrebnih stvari iz Bosne i Hercegovine jedinicama stacioniranim
u Pakracu

TO ZAPADNA SLAVONIJA
TO PODRAVSKA SLATINA
POMONIK NAELNIKA GENERALTABA
VOJSKE JUGOSLAVIJE ZA POZADINU
General-pukovnik Vladan LJIVI
Molimo da nam se da na korienje jedno vozilo nosivosti 5-7 tona, zbog transporta: hrane,
goriva, sanitetskog materijala za potrebe jedinica stacioniranih u reonu Pakrac.
Do skoro smo sve potreptine transportovali helikopterom ratnog vazduhoplovstva, ali
zbog novonastale situacije u Bosni i Hercegovini vie nismo u mogunosti tim putem da se
snadjemo.
38
U gornjem desnom kutu dopisano rukom: Bogdanovi [Milan, pomonik komandanta Z TO Lika za
pozadinu.] Slaem se sa predlogom p.puk unjara, u tom smislu mu treba dati odgovor. Potpis neitak.
39
Okrugli peat: Komanda 145. brigade TO.
40
Prijemni peat: RSK, Z TO Lika, br. 1210, 5. 7. 1992.
36
Vozilo koje bismo od Vas dobili ilo bi bez vojnih tablica sa nalepnicom Crvenog krsta.
Vozilo bismo vratili po dogovoru.
Dana 06. 07. 1992. godine
KOMANDANT TABA
PODRAVSKA SLATINA
Zoran MIEVI, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 2391.
20
1992., srpanj 6.
[Korenica]
Izvjee Zonskog taba TO Lika Glavnom tabu TO RSK o mjestima povlaenja
vlastitih snaga, zonama razmjetaja PJM i zonama razmjetaja snaga
UNPROFOR-a

KOMANDA ZnTO Lika
Str. pov. broj 1216
06. 07. 1992. godine
Izvetaj o rejonima
razmetaja jedinica
i snaga UNPROFOR-a.
KOMANDI GTO RS KRAJINA
U vezi vaeg akta str. pov. broj 765-1 od 06. 07. 1992. godine, izvetavamo vas o traenim
podacima razmetaja snaga milicije, skladitima, vremenu povlaenja naih jedinica i
razmetaju i jaini snaga UNPROFOR-a.
1.- Taan rejon povlaenja (OR
41
)
a) za artiljeriju:
145. brTO povlai se u OR s. Grbice
73. OdTO povlai se u OR s. Grbii
8. brTO povlai se u rejon s. Buni i s. Podlapac
7. brTO povlai se u rejon s. Krukovac, s. Radu i Graac.
VREME POVLAENJA U D+3.
b) za OMJ:
41
Odreeni rajon.
37
145. brTO povlai se u OR s. Medakovi,
73. OdTO povlai se u rajon s. Zalunica,
8. brTO povlai se u rejon s. Buni i Teslingrad
7. brTO povlai se u rejon s. Riice.
VREME POVLAENJA U D+5.
c) za peadiju:
145. brTO:
1. bataljon rejon s. Plava Draga u D+10
2. bataljon rejon s. Dragai u D+6
3. bataljon rejon s. Grbice u D+8
K.da sa pr. jed. rejon Plaki u D+12
pozadina rejon Plaki u D+13
73. OdTO:
1. eta rejon s. Zalunica u D+6
2. eta rejon s. Pejnovii u D+7
3. eta rejon s. Konari u D+8
komanda sa pr. jed. rejon Vrhovine u D+9
8. brTO:
1. bataljon rejon Teslingrad u D+6
2. bataljon rejon s. korii u D+10
3. bataljon rejon u s. Buni u D+8
Komanda sa pr. jed. rejon s. Buni u D+12
pozadina rejon Udbina u D+13
7. brTO:
1. bataljon rejon s. Riice u D+6
2. bataljon rejon Medak u D+6
3. bataljon rajon Mogori, Ploa u D+8
komanda sa pr. jed. Graac u D+10
pozadina u rejon Graac u D+11
2.- Tani rejoni posedanja PJM:
u zoni odbrane 145. brTO: Vajin vrh, s. Medvedi, s. Janii, s. Bocino brdo, Nos kapele
(tt. 1029), Visoki vrh (tt. 1124), Konjska glava (tt. 967) i Mala Kapela (. Kreana). Svi
punktovi se posedaju sa po jednim odeljenjem granine milicije. ete milicije: 2 u Plaki.
Komanda bataljona u Plaki.
u zoni odbrane 73. OdTO: s. Dabar, s. Glavace, s. Marjani, s. Petrini po s. Turjanski, s.
Trnavac. Svi punktovi se posedaju sa po jednim odeljenjem granine milicije. ete milicije:
1 u s. kare, 1 u s. G. Vrhovine, 1 u s. Rudopolje. Komanda bataljona u Vrhovine.
u zoni odbrane 8. brTO: s. Kozjan, s. Rakii, s. iroka kula, s. Ostrvica, Teslingrad.
Svi punktovi se posedaju sa po jednim odeljenjem granine milicije. ete milicije: 1 u
Teslingrad, 1 u s. Krbavica, 1 u s. Svrakovo selo, 1 u Udbina. Komanda bataljona u s.
Buni.
38
u zoni odbrane 7. brTO: s. Barlete, s. Divoselo, s. Vrebac, s. Poitelj, Mali Alan, elavac.
Svi punktovi se posedaju sa po jednim odeljenjem granine milicije. ete milicije: 1 u s.
Papua, 1. u st. Lovinac, 1 u s. tikada. Komanda bataljona u s. Ruka (Lovinac).
3.- Tani rejoni posedanja snaga UNPROFOR-a i njihova jaina:
u zoni odbrane 145. brTO: (poljski bataljon): s. Mievi, s. D. Janii, s. Bocino brdo,
Bukvar, Glibodolski kri i s. Kuelj. Svi punktovi se posedaju sa po jednim vodom.
u zoni odbrane 73. OdTO: (ekoslovaki bataljon): s. Dabar, s. Podum, s. Popovii, s.
Plitviki Ljeskovac, s. Poljanik, s. L. P. selo. Svi punktovi se posedaju sa po jednim odeljenjem
i 1-2 OT. Komanda bataljona u Borje (s. Vrelo).
u zoni odbrane 8. brTO: (ekoslovaki bataljon): s. anak, Kuzmanovaa (francuski
bataljon) Karaula, Teslingrad, s. Ostrvica, Kulice, s. Buni, s. Podlapaa. Svi punktovi se
posedaju sa po jednim odeljenjem i 1-2 OT.
u zoni odbrane 7. brTO: (francuski bataljon): s. Barlete, s. Vrebac, s. Divoselo, s. itluk,
s. Medak. Svi punktovi se posedaju sa po jednim i 1-2 OT. Komanda bataljona u Graac.
4.- Tani rejoni skladita i jedinice koje se uskladituju:
145. brTO i OpTO Plaki: fabrika Plaki, kasarna Plaki i s. Plava draga.
73. OdTO: DIP Vrhovine.
8. brTO: 1. bataljon u Teslingrad, 2. bataljon u s. Buni, t i mad u Korenica, had-122
mm u Udbina, pozadina u Udbina i 3. bataljon u DIP Bjelopolje.
7. brTO: had-105 mm u s. Krukovac, mpoad u s. Radu, 2. bataljon u s. Medak i s.
Poitelj, 3. bataljon u s. Mogori, Vrebac i s. Ploa i u Graac: vod pt topova T-12, lab PVO,
1. bataljon, poziv, komanda s prit. jedinicama, in i tenkovska eta.
93. OdTO uskladiten u s. Borievac.
51. had 105 mm uskladiten u s. Vrba /Udbina/.
Sa svim komandantima utanaen je plan rada za vreme razoruanja i predaje fronta. Molimo
pretpostavljenu komandu da nam na vreme prenese dan D, kao i kordinatora UNPROFOR,
koji e kontrolisati hrvatsku stranu kako bi se povlaenje odvijalo simultano i nesmetano.
MB
KOMANDANT
pukovnik Milan uput
M.P.
42
43
OpTO Lapac: Oblaj, malta-1, malta-2
81.PoB Preboj []
44
, 21DMB, Oblaj (Lapac), Srb, Vodavod
OpTO K: Vrelo, Rudanovac
OpTO G: optina i vatrogasni dom

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2-2., kut. 2.
42
Okrugli peat: Vojna pota br. T-7919, Korenica.
43
Dopisano rukom.
44
Jedna rije neitka.
39
21
1992., srpanj 6.
Okuani
Izvjee Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Glavnom tabu TO RSK o
izvrenoj demobilizaciji jedinica, rajonima razmjetaja PJM, te razmjetaju snaga
UNPROFOR-a

VOJNA TAJNA STROGO POVERLJIVO
IFROVANO URUITI ODMAH
ZnTO ZAPADNA SLAVONIJA
Str. pov. br. 84-3
06. 07. 1992. godine
Podatke o izvrenoj
demobilizaciji jedinica
i tabova dostavlja.-
GLAVNOM TABU TO TSK KNIN
Na osnovu telegrama GTO RSK Str. pov. br. 765-1 od 06. 07. 1992. godine, a u cilju
sticanja uvida o realizaciji demobilizacije tabova i jedinica TO Zapadna Slavonija
dostavljamo sledee podatke:
1.- Demobilizacija svih tabova i jedinica TO Zapadna Slavonija i izvlaenje jedinica 1. KK
sa prostora Zapadne Slavonije zavrena je zakljuno sa 03. 07. 1992. godine.
Demobilisano ljudstvo se nalazi na prostoru Zapadne Slavonije koja je pod kontrolom nae
vlasti, a MS su uskladitena u magacine.
2.- Rejoni posedanja PJM:
a) Granina odeljenja: raspored po sledeem: s. G. umetlica, s. Brusnik, Gavrinica (Pakrac),
s. Skenderovci, s. D. agli, s. Kovaevac agliki, s. Radjenovci, s. Paklenica, s. Jasenovac,
s. Koutarica, s. Mlaka, s. D. Bogievci, s. Dragali, s. Medari, s. Ratkovac, s. aprginci, s.
Bobare.
Jaina graninih odelenja je po 30 ljudi.
b) Raspored ostalih snaga PJM:
Sa jednim zb
45
zatvara se pravac: s. Jasenovac s. Mlaka (jedna eta) i pravac: Novska-
Okuani (zb-1),
Jednim zb (-1 vod) zatvara se pravac: Nova Gradika-Okuani, a sa jednim vodom
kontrolie se komunikacija Stara Gradika-Okuani,
Sa jednim zb zatvara se pravac: Pakrac-Okuani,
sbm u irem rejonu Ivanovac (istono od s. Rogolji za oko 5 km) za kontrolu prostora
planine Psunj i intervencije prema potrebi.
45
Zatitni bataljun.
40
3.- Rejoni rasporeda snaga UNPROFOR-a:
a) Argentinski bataljon: rasporedjen na prostoru optina Grubino Polje i Daruvar.
Taan raspored bataljona nije nam poznat.
b) Nepalski bataljon u sledeem rasporedu: s. Krike Zabrdske, s. G. umetlica, s. Brusnik,
s. Kraguj, Gavrinica (Pakrac), Lipik, Kovaevac, s. Trnakovac, s. Benkovac, s. Smrti, s.
Dragali, Pustara (juno od Okuana za 4 km) i Stara Gradika.
c) Jordanski bataljon: s. Dobrovac, s. Brezovac, s. Bajir, s. Paklenica, Jasenovac, s. Koutarica,
s. Mlaka, s. Jablanac, s. Raji i s. Borovac.
4.- Rejoni magacina jedinica koje se uskladituju:
s. Brusnik: OpTO P. Slatina i 63. OdTO,
s. eovica: OpTO Pakrac, 51. OdTO, OpTO Daruvar i 59. OdTO
Okuani: ZnTO ZS, OpTO Okuani, 54. brTO, 61. had (bez orudja), 83. mpoad
(bez orudja),
s. D. Raji i s. Mlaka: 98. OdTO,
Stara Gradika: 91. PoB, 45. larb PVO, orudja i m/v 61. had 105mm i 83. mpoad i t/54
brTO.
KOMANDANT
pukovnik
Jovan ubri, [v.r.]
M.P.
46
M.P.
47

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., 2430.
22
1992., srpanj 6.
Glina
Izvjee Zonskog taba TO Banija Glavnom tabu TO RSK o politiko-sigurnosnoj
situaciji na podruju Gline, radu grupe koja potie suivot s Hrvatima i trai
osnivanje nove autonomne oblasti za Kordun i Baniju i grupe ekstremista vjernih
Milanu Babiu, te o njihovom meusobnom obraunavanju

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
ZONSKI TAB TO
B A N I J A
Str. pov. br. 255-3
06.07.1992. god.
GLINA
Obavetajno-bezbedonosna
informacija; KOMANDI ZnTO KNIN
46
Okrugli peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, Okuani.
47
Prijemni peat: brzojav br. 10, br. grupe 234, obraeno 6. 7. 1992. u 22,15.
41
Na linost: puk. Jovo Mari
48
Obzirom na informaciju u sredstvima javnog informisanja o formiranju neke Autonomne
oblasti Korduna i Banije, naa saznanja su sledea;
Dana 26. 06. 1992. god. u organizaciji Pres-centra Glina, organizovan je sastanak
intelektualaca Gline na temu Kulturna aktivnost Srpskog naroda.
Izmeu ostalog, na sastanku je sudija opt. suda Glina Jovi Radovan izneo stav da se srpski
narod poslije rata mora izvinuti Hrvatima zbog, do sada im uinjenih nedjela. Na ovu izjavu
reagovao je samo Roksandi Dragan sekretar u SO Glina.
Ovakove stavove, kao i tezu o suivotu sa Hrvatima, te prihvatanja njihove vlasti, zastupa
grupa intelektualaca iz MC Glina, na elu sa Dr. Trivunoviem,
49
kome ki ivi u Zagrebu,
Dr. Tomiem,
50
kome jedan sin ivi u Zagrebu, kao i u optinskom sudu Caklin Ranko,
Jovi Radovan, Slijepevi Ljubica izbeglica iz Siska, i Popov Avdej takoer izbeglica iz
Siska.
Intelektualci iz Gline su podeljeni u dvije grupe. Jedna je ve gore navedena, a druga je
grupa Milana Babia. Voa Babieve grupe je Velibor Matijaevi, pretsednik SDS, ranije
funkcioner u SO Glina i pretsednik SAO Krajina, sada je direktor Komunalnog poduzea u
Glini. Ekstremni eksponenti su ilt
51
i njegova grupa.
Dana 30.06.1992. god. Velibor Matijaevi je bio kod pretsednika SO i izvrnog vea, te
zahtevao da se za naelnika SJB postavi ilt, a za njegovog zamenika Lonar uro (teki
kriminalac i etverostruki ubica).
Treba napomenuti da je ilt 03. 07. 1992. god. zvanino, overeno na sudu, podneo izjavu
da je rasformirao grupu i da vie ne odgovara za postupke njenih bivih lanova.
52
Ovo je
usledilo nakon moga zadnjeg boravka kod Vas u Kninu i iznetog Vam predloga.
Cenim da e navedena grupa nastaviti da deluje i dalje kao eksponent neije politike,
sijui strah i onemoguavajui zvanine organe vlasti u uspostavi pravnog poretka u Glini i
ire. Mnoge provale i razbojnitva i poslije rasformiranja grupe, dovode se u vezu sa njenim
bivim lanovima, a neki su ak i identikovani.
Mislim da je ubistvo pretsednika SO V. Most
53
Obradovi Mitra u kontekstu razraunavanja
izmeu navedene dvije struje, jer je i pokojni Obradovi zastupao tezu o suivotu sa
Hrvatima (supruga mu je Hrvatica).
U koliko se ne preduzmu energine mere u cilju uspostavljanja pravnog poretka na ovim
prostorima, ovo je samo poetak ubistava, politikog i opteg haosa.
Druga znaajnija organizovanja u Glini nisu nam za sada poznata. Saradnici na terenu
prikupljaju podatke i u koliko doemo do nekih saznanja obavestit emo Vas.
PN za OIP
54
Puk. S.
55
Janjanin, [v.r.]
48
Naelnik Organa bezbjednosti G TO RSK.
49
Stevo.
50
Pero.
51
Sinia Marti.
52
Vidi: Dok. br. 13.
53
Vrginmost.
54
Pomonik naelnika taba za obavjetajno-izvidnike poslove.
55
Stevan.
42
M.P.
56
M.P.
57

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 596.
23
1992., srpanj 7.
Knin
Uputa Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima TO o metodologiji predaje zona
odgovornosti zatitnim snagama UN-a

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB TERITORIJALNE ODBRANE
Br. 553-22
07.07.1992. god.
K N I N
Metodologija preuzimanja
zone odgovornosti od ZSUN.
58
Komandi: ZnTO 1-6
Prilikom preuzimanja zone odgovornosti od strane zatitnih snaga UN deo vojnika i stareina
nije u potpunosti upoznat sa planom i metodologijom primopredaje zone odgovornosti ZS
UN, odnosno graninim odeljenjima i jedinicama brigade milicije.
Pojedinim vojnicima i delu stareina na niem nivou komandovanja postaje nerazumljivo
to se sa prednjeg kraja gde oni inae brane rodnu kuu mora povui na 5, 15 i 30 km.
Treba dati punu informaciju vojnicima da je to metodologija ZS UN i da se primenjuje
na obe strane paralelno, a odnosi se samo na peadijske sastave. To je metoda postupnog
slabljenja fronta obe strane dok ZS UN ne stabilizuju svoje snage i ceo front.
Artiljerijsko-raketni sistemi, oklopni-mehanizovani sastavi odmah se povlae na udaljenost
od 30 km.
U tz. ruiastim zonama
59
na liniji dodira prvo posedaju posmatrai UN i PMEZ
60
, naa
granina odeljenja i jedinice milicije, a potom se izvlae peadijski sastavi na udaljenost od
56
Okrugli peat: RSK, Z TO Banija, Glina.
57
Prijemni peat: brzojav br. 196, grupa 600, primljen 6. 7. 1992. u 12,30.
58
Zatitne snage Ujedinjenih naroda.
59
Dijelovi okupiranog teritorija RH koji nisu uli u UNPA zone, predviene planom Cyrusa Vance-a i koji
su dolaskom UNPROFOR-a trebali odmah biti vraeni pod puni suverenitet RH. Kako pobunjeni Srbi nisu
htjeli vojno napustiti taj teritorij UN je, uz pristanak hrvatskog vodstva na kompromis radi mira, iako na tetu
Hrvatske, ustanovio te zone u sektorima Zapad, Sjever i Jug, uz obvezu da e ih im prije vratiti u ustavnopravni
poredak RH. Popis podruja u tzv. ruiastim zonama opirnije vidi u: Javorovi Boidar, Velikosrpska najezda i
obrana Hrvatske, Demi s.p.o., Zagreb 1995., str. 327.
60
Promatraka misija Europske zajednice.
43
5 km, potom 15 pa tek onda na 30 km. zbog ovakve metodologije, primopredaja fronta
izmedju jedinica TO i ZS UN traje 10-15 dana.
Poslednju fazu predstavlja povlaenje jedinica sa 30-tog kilometra, ienje oruja i opreme,
podmazivanje i uskladitenje naoruanja, municije i opreme.
Posle ove faze borci (vojnici i stareine) odlaze kui i vraaju se svom prvobitnom zanimanju,
s tim da kod svoje kue odeu i obuu propisno oiste i ostave na primerno mesto (ormar).
Pre demobilizacije jedinica komande ZnTO, brigada i odreda TO i OTO regulisat
e vreme i mesto zamene pojedinih delova odee i opreme, vodei rauna da se posle
demobilizacije nee moi vie nositi vojna uniforma.
Isplatu zaostalih plata, nain pozivanja boraca regulisat e komandanti ZnTO.
Na veem delu teritorije RSK borci prilikom dolaska kui, odnosno prilikom vraanja na
front otvaraju vatru iz celokupnog naoruanja to predstavlja veliku opasnost a posebno
u naseljenim mestima. Sa druge strane mora se kod boraca stvoriti navika da e svako
otvaranje vatre posle demobilizacije jedinica TO RSK biti velika provokacija i izazov ZS
UN, odnosno stvaraju se preduslovi za intervenciju istih i jedinica milicije.
Sa aktom treba na prigodan nain upoznati celokupan sastav.
JU/LjR
POMONIK KOMANDANTA ZA MV
61
pukovnik
Jovo Uzelac , [v.r.]
M.P.
62
M.P.
63

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4076.
24
1992., srpanj 7.
Knin
Zahtjev Komande Posebnih jedinica milicije MUP-a RSK Glavnom tabu TO RSK
da zapovijeu regulira premjetanje vojnih obveznika iz jedinica TO u jedinice PJM

K O M A N D A SLUBENA TAJNA
BRIGADE POSEBNIH JEDINICA STROGO POVERLJIVO
MILICIJE MUP-a RSK KNIN
Str. pov. br. 3-5
07. jula 1992. godine
Formiranje PJM.-
G T O
61
Moralno vaspitanje.
62
Okrugli peat: [neitko].
63
Prijemni peat: Komanda 92. brigade milicije Benkovac, pov. br. 293-1, 16. 7. 1992.
44
U vezi formiranja posebnih jedinica milicije, a ija popuna se vri sa ljudstvom iz sastava
jedinica TO, koje se izvlae sa linije fronta, molimo vas da svojim naredjenjem reguliete
prelazak premetaj vojnih obveznika i vojnika na redovnom odsluenju vojnog roka iz TO
u PJM i prikupljanje javljanje u odredjene rejone.
Ova komanda je preduzela odredjene radnje oko izbora ljudstva, izrade spiskova i postavljenja
stareina komandanata-komandira jedinica.
Radi realizacije postavljenog zadatka, potrebno je da se ljudstvo javi prikupi u sledee
rejone razmetaja PJM i to:
1.- Svi vojnici na redovnom odsluenju vojnog roka, kao i vojni obveznici iz 1. bataljona
1. brTO u rajon s. Civljane (Dom), a prema spisku koji se nalazi kod kapetana I kl. Korica
Milan, koji je odredjen za komandanta 1. bob PJM:
2.- Svi vojnici na redovnom odsluenju vojnog roka i vojni obveznici prema spisku iz 2.
bataljona, 10. okb, izvidjake ete i lad PVO 1. brTO, u rajon Mioi (spomenik), gde e ih
prihvatiti kapetan Djuji Djordje, koji je odredjen za komandanta 2. bob.
3.- Svi vojnici na redovnom odsluenju vojnog roka i vojni obveznici prema spisku iz
VP, ete veze, komande stana i meh. bataljona 1. brTO, u kasarnu S. Rodi, gdje e ih
prihvatiti odredjene stareine.
4.- Vojnici na redovnom odsluenju vojnog roka iz had-105, mpoad, in. bat. i vABHO, u
kasarnu S. Rodi.
5.- Svi vojnici na redovnom odsluenju vojnog roka iz 9. map i vojni obveznici iz d-152/9.
map, u rajon s. Civljane (Dom). Izbor v/o je izvrio kap. I kl. Popovi Mirko, koji je odredjen
za zamenika komandanta 1. bob.
6.- Vojni obveznici iz 2. brTO u rajon Varivode, a prema spisku komandira eta PJM, koji
e izvriti prihvat istih i to:
iz 1/2. brTO porunik Toi arko
iz 2/2. brTO porunik Krika Zoran
iz 3/2. brTO porunik Gadi arko
iz poz. ete 2. brTO st. vod. Korda Boko u rajon Djevrske (zadruga).
7.- Za vojnike na redovnom odsluenju vojnog roka potrebno je sainiti zasebne spiskove sa
linim podacima i vojno-evidencionim podacima.
8.- Molimo vas da se postojei sistem veza 1. i 2. brTO ne naruava.
RK/MA-sp-k.
ZASTUPA KOMANDANTA
ma j o r
Milorad Radi, [v.r.]
M.P.
64
M.P.
65

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 1.
64
Okrugli peat: RSK, MUP, Knin.
65
Prijemni peat: RSK, G TO, str. pov. br. 697-5, 7. 7. 1992.
45
25
1992., srpanj 7.
Plaki
Prijedlog Opinskog taba TO Komandi 145. brigade za razrjeenje i postavljanje
novih lanova taba
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
OPTINA PLAKI POVERLJIVO
TAB TO
Broj: 188/92.
Plaki, 7. 7. 1992. godine
Zahtjev za razreenje
dunosti te prijedlog za
postavljanje na novu
dunost, dostavlja.-
KOMANDI 145. br. TO
Na osnovu ukazane potrebe za popunu OpTO Plaki stareinama i obavljenih razgovora
sa komandantom 145. br. TO te komandantom ZnTO LIKA dostavljamo vam zahtev za
razreenje dunosti i to:
DOKMANOVI Milana NIKOLA, KIK VES 32701 na dunosti naelnika SbSl 1.
145. br. TO, te
Davanje prijedloga komandantu ZnTO LIKA za postavljanje na formacijsko mesto:- 2.
Komandant OpTO Plaki, KIK Dokmanovi Milana Nikola
Naelnik OpTO Plaki; Kap. Kosanovi V. Nikola. 3.
O b r a z l o e n j e
Na osnovu ranije obavljenih konsultacija te razgovora sa KIK Dokmanovi M. Nikolom,
bilo je dogovoreno da bi on bio komandant po MF u kom smislu je 2. 4. 1992. godine
dostavljen prijedlog komandi TO II OPERATIVNE ZONE LIKE. Kako je potom i ranije
komandant OpTO bio najavio ostavku bilo je dogovoreno da se za komandanta OpTO
i po RF postavi Dokmanovi M. Nikola.
Kako je u medjuvremenu raniji komandant dao ostavku zahtev za razreenje a KIK
Dokmanovi po poseti porodici u Jugoslaviji bio spreen sa povratkom, za komandanta
sam postavljen ja, Kap. Kosanovi V. Nikola, a istovremeno razreen dunosti naelnika
OpTO.
Kako se u medjuvremenu uspio usprkos blokade probiti KIK Dokmanovi, smatram da
se isti treba postaviti na dunost komandanta OpTO, a za to smatram da nema zapreka
nakon obavljenog razgovora sa komandantom 145. br. TO te sa komandantom ZnTO
LIKA.
KOMANDANT:
KAP.
Kosanovi Nikola, [v.r.]
46

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1010/2.
26
1992., srpanj 8.
Daruvar
Pismo zapovjednika zatitnih snaga UN-a Civilnoj upravi pobunjenih Srba i
zapovjedniku Zonskog taba TO Zapadna Slavonija o razoruavanju srpskih snaga

Zatitne snage Ujedinjenih nacija
Glavni tab
Daruvar
08. 7. 1992.
Referenca: Vensov plan Povlaenje suprotstavljenih snaga
Za: Civilnoj upravi Okuani
Komandantu Regionalnih jedinica za pukovnika Jovana
66
Predmet: Neovlateno oruje i vojna oprema u Zoni zatite UN
Kao to znate, ja sam preuzeo odgovornost za Zatitnu zonu Ujedinjenih nacija 06. 07. u
skladu sa povlaenjem sukobljenih snaga na obje strane.
Vensov plan je vrlo jasan u pogledu nadlenosti za oruje unutar Zone odgovornosti UN.
Samo su UN nadlene i lokalne policijske snage sa kratkim orujem. Vrlo sam uznemiren
zbog broja ljudi koji nose razliite vrste uniformi i koji su naoruani pukama i automatskim
orujem. Takodjer sam primijetio i nekoliko APC (protutenk. ili sl.) i vojnih vozila koji su
jo uvijek unutar Zatitne zone UN.
Mora biti jasno razumljivo da to nije dozvoljivo ni pod kakvim uvjetima i da nema
nikakvih iznimaka zbog bilo kojih razloga. O ovome sam danas lino raspravljao sa
Generalom Nambijarom,
67
komandantom svih snaga UN, i on potvruje da nije bilo
nikakvog dogovora za bilo kakav izuzetak. Rezolucija Savjeta bezbijednosti 743 (s 23-280)
takoer specicira da UN moraju, citiram striktno pratiti ovu Rezoluciju. Uputio sam
mog komandnog ocira da prikupi sve neovlateno oruje i vojnu opremu i da ga pohrani
u prethodno dogovorene i osigurane magazine. Naravno, bilo bi najbolje kada bi Vi uredili
premjetenje ovih oruja ili preuzimanje, meutim, ako to ne uinite ja u poduzeti sve
potrebne akcije, bez obzira koje vrste, da preuzmem svu odgovornost i preuzmem brigu o
svom oruju ili opremi.
Nadam se Vaoj suradnji po ovom pitanju i da e ta suradnja rezultirati normalizacijom
za sve u Zatitnoj zoni UN to je prije mogue.
66
ubri.
67
Satish.
47
C. M. Zabala
68
General
Komandant Sektora
M.P.
69

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 26., kut. 1.
27
1992., srpanj 8.
[Buni]
Uputa Komande 8. brigade TO podreenim jedinicama o metodologiji predaje zona
odgovornosti snagama UN-a

KOMANDA 8. BRIGADE TO
Str. pov. broj 1897-1/92
od 08. 07. 1992. godine
Metodologija preuzimanja
zone odgovornosti od ZSUN
Prilikom preuzimanja zone odgovornosti od strane zatitnih snaga UN deo vojnika i stareina
nije u potpunosti upoznat sa planom i metodologijom primopredaje zone odgovornosti
ZSUN, odnosno granicom odeljenjima i jedinicama milicije. Pojedinim vojnim licima i
delu stareina na niem nivou komandovanja postaje nerazumljivo to [se] sa prednjeg kraja
gde oni inae brane rodnu kuu mora povui na 5, 15 i 30 km. Treba dati punu informaciju
vojnicima da je to metodologija ZSUN i da se primenjuje na obe strane paralelno, a odnosi
se samo na peadijske sastave. To je metoda postepenog slabljenja fronta obe strane dok
ZSUN ne stabilizuje svoje snage i ceo front.
Artiljerijsko-raketni sistem i oklopno-mehanizovani sastavi odmah se povlae na udaljenosti
30 km. U tzv. ruiastoj zoni na liniji dodira prvo posedaju posmatrai UN, naa granina
odeljenja i jedinice milicije a potom se izvlae peadijski sastavi na udaljenost od 5 km, potom
15 pa tek onda 30 km. Zbog ovakve metodologije primopredaje fronta izmeu jedinica TO
i ZSUN traje 10-15 dana. Poslednja faza predstavlja povlaenje jedinica sa 30-tog kilometra,
ienja oruja i opreme podmazivanja i uskladitenje naoruanja municije i opreme. Posle
ove faze borci/vojnici i stareine odlaze kui i vraaju se svojim privatnim zanimanjima s tim
da kod svoje kue odeu i obuu propisno oiste i ostave na primerno mesto (ormar). Pre
demobilizacije jedinica komande ZnTO brigada i odreda TO i OpTO regulisat e vreme
68
Carlos Maria.
69
Prijemni peat: RSK, ZTO Zapadna Slavonija, br. 84-4, 10. 7. 1992., Okuani.
48
i mesto zamene pojedinih delova odee i opreme, vodei rauna da se posle demobilizacije
nee moi nositi vojna uniforma. Isplatu zaostalih plata, nain pozivanja boraca regulisat e
komandanti ZnTO. Na veem delu teritorije RSK borci prilikom odlaska kui odnosno
prilikom vraanja na front otvaraju vatru iz celokupnog naoruanja to predstavlja veliku
opasnost a posebno u naseljenim mestima. Sa druge strane mora se kod boraca stvoriti navika
da e ovakvo otvaranje vatre posle demobilizacije jedinica TO RSK biti velika provokacija i
izazov ZSUN, odnosno stvaraju se preduslovi za intervenciju istih i jedinica milicije. Za celo
vreme primopredaje fronta sistem veza se ne smije naruavati. Sa aktom treba na prigodan
nain upoznati celokupnost.
KOMANDANT
potpukovnik
Dragan Beir, [v.r.]
M.P.

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2-2., kut. 1.
28
1992., srpanj 8.
Glina
Plan mobilizacije Zonskog taba TO Banija u novim okolnostima odlaska jedinica
JNA i dolaska mirovnih snaga UN-a

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
ZONS KI TAB TO STROGO POVERLJIVO
B A N I J A Primerak br. 14
Br. 260-3
08.07.1992. god.
GLINA
O D O B R A V A M:
KOMANDANT G RSK
general-potpukovnik
Milan Torbica
tabu Komandi TO
ZAPOVEST ZA MOBILIZACIJU ZnTO BANIJA
Sekcija 1: 100000 Zagreb, Ivani Grad, Sisak, B. Dubica
1.- UTICAJ NEPRIJATELJA NA IZVRENJE MOBILIZACIJE VEROVATNE
SNAGE OBJEKTI REJONI I NAIN DEJSTVA.
49
OS Hrvatske koncentrisane prema teritoriji Banija (sastavnom delu RSK) su jaine
oko 10 brigada ZNG i oko 1-2 puka za podrku svrstanih u OZ Sisak i deo snaga OZ
Karlovac.
Najnovije primirje su iskoristile za popunu gubitaka i mobilizaciju novih jedinica,
pregrupisavanje i koncentraciju snaga u zagraninom prostoru na pravcima koji iz doline r.
Sava, Kupe, odnosno Sunja, Sisak, Petrinja i Pokupsko izvode ka Kostajnici i Dvoru na Uni,
odnosno optinskim centrima Banija.
Koristei pomo iz inostranstva izvrio je osuvremenjavanje jedinicama novim sredstvima
ratne tehnike, prvenstveno artiljerijskim oruima veeg dometa, raketama Zemlja-Zemlja,
tenkovima Leopard, protivoklopnim sredstvima za blisku borbu i borbu na srednjim
daljinama. Formirano je RV od aviona privredne i sportske avijacije, prebeglih pilota i
osoblja i LBA iz RV i PVO JNA i letilica dobijenih iz inostranstva u vidu pomoi.
Sa ovako respektivnim snagama koristei slabosti Vensovog plana i izvlaenje snaga JNA na
veu dubinu i njihovo kanjenje u intervenciji, bez obzira na prisustvo snaga UNPROFOR-a
nije iskljuena mogunost intervencije na teritoriju Banije pri agresiji HOS na RSK. Cilj
agresije bilo bi rasecanje teritorije, spreavanje izvrenja mobilizacije, razbijanje dela OS
RSK na Baniji, zauzimanje teritorije i njeno ponovno pripajanje Republici Hrvatskoj.
Eventualno jednovremena agresija na celu teritoriju RSK HOS-a bez pomoi i odobrenja
iz inostranstva je iskljuena, meutim lokalna dejstva na izabranim pravcima na Baniji,
Kordunu i Zapadna Slavonija su realna i mogua.
Najverovatniji objekti napada bili bi: Petrinja, Glina, Kostajnica, Dvor na Uni,
skladita materijalnih rezervi OS RSK u blizini ovih objekata na teritoriji Banije, gde bi
bile angaovane glavne snage iz OZ Sisak i deo snaga iz OZ Karlovac, podrane od strane
artiljerijsko-raketnih jedinica i ratnog vazduhoplovstva Hrvatske.
Ukoliko bi se odluilo na agresiju sa radikalnim ciljem, operaciju bi izveo najverovatnije
u tri etape i to:
1. etapa: Rasecanje snaga na pravcu Petrinja (Sisak) Kostajnica Dvor na Uni.
2. etapa: Razbijanje raseenih snaga
3. etapa: Uspostava okupacione vlasti i pripajanje teritorije Matici Hrvatskoj.
U svim etapama borbenih dejstava masovno e koristiti ubacivanje DTG u na raspored
u cilju nanoenja gubitaka /s, ruenja diverzija raznih vrsta, unoenje nesigurnosti,
pometnje i panike meu stanovnitvom, vojnim obveznicima i usporavanje mobilizacije i
dovoenje sveih snaga iz dubine na prostoru Banije.
2.- ZADATAK TO ZONE BANIJA
Po otkrivanju sigurnih indikatora za agresiju ili po prijemu nareenja signala za izvrenje
mobilizacije od nadlenih lica i potvrde prijema, obezbediti brzo i sigurno prenoenje
nareenja signala na podinjene tabove jedinice u skladu sa Uputstvom deurnih
organa, planova uzbunjivanja i pripravnosti, a zatim pod zatitom gotovih snaga odmah
pristupiti izvrenju mobilizacije tabova i jedinica, koje to pre zavriti, formirati jedinice i
to pre posetiti poloaje, rejone i zone po planu upotrebe.
Iz datih zona rejona osloncem na ureene poloaje i objekte, masovno zapreavanje
i pripremljene objekte za ruenje u sadejstvu sa TO zone Zapadna Slavonija i Korduna,
milicijom i stanovnitvom spreiti prodor neprijatelja ka brojnim objektima.
3.- UTICAJ SUSEDNIH SNAGA NA IZVRENJE MOBILIZACIJE JEDINICA I
TABOVA TO zona ZAPADNA SLAVONIJA I KORDUN
50
Na mobilizaciju snaga TO Banija, najvei uticaj e imati stanje pripremljenosti,
organizovanosti i obuenosti jedinica milicije, manevarske i prostorne strukture, brigade
milicije MUP-a Republike. Uticaj na mobilizaciju utie i na organizovanost jedinica i
stanovnitva rasporeenog u civilnu zatitu na graninom podruju.
Poseban uticaj na izvrenje mobilizacije i odbranu pravaca Sunja-Kostajnica, Petrinja
(Sisak) Kostajnica i Pokupsko Glina Dvor na Uni i drugi koji izvode u dubinu teritorije
Banija imae brzina mobilizacije, dovoenja i posedanja zona rejona odbrane od strane
snaga manevarske strukture.
Negativno na tok izvrenja mobilizacije na Baniji mogu uticati formirane paravojne
formacije SDA i HOS Republike BiH posebno u Cazinskoj krajini.
4.- ODLUKA ZA MOBILIZACIJU TO
Odluio sam: Odmah po otkrivanju sigurnih indikatora za agresiju od strane HOS
ili je ona iznenadno otpoela, pod zatitom gotovih snaga (jedinica granine i brigadne
milicije i sastava milicije TO, prostorne strukture iz prigraninih rejona) pristupiti izvrenju
mobilizacije tabova i jedinica TO Zone Banija po planovima mobilizacije, u skladu sa
utvrenim prioritetom, obezbeujui plansko narastanje snaga, i njihovo pravovremeno
dovoenje u stanje pune b/g sa ciljem: obezbediti uslove za planirani operativno-taktiki
razvoj ratnih jedinica i tabova TO Banije.
Teite imati:
na popuni formacijskih mesta komandira ete baterije, Komandant bataljona
diviziona i stareina komande brigade,
na pripremi jedinica TO prostorne strukture za brzu mobilizaciju i ojaanje jedinica
milicije na graninoj liniji.
Prioritet mobilizacije imati na snagama prostorne i manevarske strukture prigraninim
rejonima, jedinicama TO iz b/e, jedinicama za POB, PVO i podrku, izviakim
diverzantskim jedinicama i jedinicama VP.
Gotovost izvrenja mobilizacije prema planovima mob. razvoja RJ i tabova.
5.- ZADACI PODINJENIH JEDINICA-TABOVA NA NIVOU ZnTO BANIJA
Po prijemu nareenja signala za izvrenje mobilizacije od nadlenog lica potvrde prijema,
obezbedit brzo i sigurno prenoenje nareenja signala na potinjene tabove jedinice
u skladu sa uputstvom za rad deurnih organa, planovima uzbunjivanja i pripravnosti za
sluaj da se nareenje signal za mobilizaciju ne moe predati sredstvima veze, odrediti
ocira kurira sa prevoznim sredstvom za izvrenje zadatka.
Opti zadatci
Svi tabovi i jedinice obezbedie kadrovske, materijalne i operativno-taktike
uslove, pravovremenu i kvalitetnu izradu planova mobilizacije, obuenost, uvebanost i
osposobljenost komandi i jedinica i tabova za izvrenje mobilizacije.
Polazna osnova za planiranje, pripremu i izvrenje mobilizacije su iznenadna agresija
napad, kad je poetak mobilizacije istovremeno sa poetkom agresija napada.
Na svim stepenima RiK obezbediti potpun uvid u tok mobilizacije jedinica garnizona
i biti u gotovosti za pruanje pomoi podinjenim.
Borbeno osiguranje mora se organizovati uvek i neprekidno ga sprovoditi.
Posebnu panju obratiti organizaciji prihvata ljudstva i TMS i spajanju istih sa
tehnikom.
51
Posebni zadatci
1. ZnTO Banija po prijemu nareenja za izvrenje mobilizacije vri mobilizaciju
sopstvenog taba i pritabskih jedinica (komande stana, ete veze, izviakog voda, voda VP,
larv PVO, zatitnog voda) i rukovodi mobilizacijom: 24. brTO Glina, 26. brTO Kostajnica,
31. brTO Petrinja, topovskom etom Glina, 1. mpoad Glina i 2. mpoad Petrinja, lsab PVO
57/2 Petrinja, a lsad PVO 30/2 Glina, i 87 PoB erkezovac.
Nosilac izvrenja mobilizacije je naelnik taba, koji je ujedno glavni nosilac grupe za
praenje, pomo i rukovoenje mobilizacijom jedinica optinskih tabova sa PJ i jedinicama
prostorne strukture.
Po izvrenoj mobilizaciji biti u gotovosti za posedanje KM u ratnim uslovima (ako se ne
nalazimo na avi Brdu) i za RiK jedinicama i optinskim tabovima TO Banije.
Objekte i nepokretnosti u Glini, Petrinji, Volinji, Kostajnici i Dvoru na Uni predati
organu za garnizone poslove OpTO.
Obezbediti plansko i bezbedno izdavanje i iznoenje MS iz skladita RR Jedinica TO i
milicije, uz istovremeno vrenje vlastite mobilizacije.
6. 24. brTO Glina po prijemu nareenja signala za mobilizaciju i prenoenje istoga na
OpTO Glina, lsad PVO 30/2, 2mpoad i tenkovskoj eti i odeljenje ministarstva odbrane
Glina vri formiranje jedinica od ljudstva sa teritorije optine Gline i dobrovoljaca iz svih
krajeva RSK i Jugoslavije.
Za obezbeenje lea od pravca Cazinske Krajine uspostaviti tijesnu vezu sa prostornom
strukturom TO Korduna i obezbediti se [od] eventualnih Zelenih Beretki.
Deo ljudstva iz brigade i prostorne strukture imati u gotovosti za pootrenje reima
regulisanja i kontrole saobraaja u toku mobilizacije, a deo ljudstva imati u gotovosti da u
sadejstvu sa gotovim snagama budu spremni za dejstvo na pravcima koji sa r. Kupe izvode
u iri rajon Glina. Ove jedinice sem formacijskog naoruanja popuniti sa veim brojem
automatskog oruja i oruja za blisku POB-u.
KM 24. brTO u rejonu Dragotina su poetkom rada M + 3 asa, a ostalih jedinica MZ
vidi kartu.
7.- 31. brTO Petrinja po prijemu nareenja signala za mobilizaciju i prenoenje istog
na: OpTO Petrinja, lsab PVO 57/2 iz lsad PVO 30/2, odeljenje ministarstva odbrane
Petrinja, vri formiranje jedinica od ljudstva na teritoriji Banije i dobrovoljaca sa teritorije
Jugoslavije. Deo ljudstva iz manevarske i prostorne strukture u gotovosti za pojaanje
odbrane na prednjem kraju u cilju to breg izvrenja mobilizacije i dovoenja jedinica u
rajon upotrebe.
KM u rejonu Taborite, a ostalih jedinica i taba u rejonu MZ po karti.
8.- OpTO Sisak (Caprag) po prijemu nareenja signala za mobilizaciju i prenoenje
istog podinjenim jedinicama i odelenja Ministarstva odbrane Sisak vri formiranje
jedinica.
U toku mobilizacije preduzeti sve mere borbenog obezbeenja i obezbediti uredno i brzo
izvrenje mobilizacije.
Organizovati i imati tesno sadejstvo sa jedinicama granine milicije i jedinicama 26. i 31.
brTO. Delom ljudstva iz jedinica prostorne strukture na prostoru optine imati u gotovosti
za otkrivanje i razbijanje IDG i kontrolu teritorija.
KM OpTO u rejonu s. V. Gradusa.
9.- 26. brTO po prijemu nareenja signala za mobilizaciju i prenoenje istog na:
2 mpoad OpTO Kostajnica vri formiranje jedinica i iste dovodi u nareeni stepen
mobilizacijske gotovosti.
52
OpTO Kostajnica delom snaga prostorne strukture biti u gotovosti za pojaanje odbrane
jedinica granine milicije i kontrolu pravaca koji sa r. Save i B. Dubice izvode ka Kostajnici
i uredno izvlaenje RMR iz skladita Volinje na mobilizacijsko zborite RJ.
KM u koli u s. Velenja.
10.- OpTO Dvor po prijemu nareenja signala za mobilizaciju i prenoenje istog na:
pritapske jedinice, jedinice prostorne strukture i odelenja Ministarstva odbrane Dvor vri
formiranje jedinica. Za popunu jedinica koristiti ivalj sa teritorija optine, i dobrovoljce sa
teritorije RSK, BiH i Jugoslavije.
Za obezbeenje prema Cazinskoj krajini i BiH uspostaviti tijesnu vezu sa prostornom
strukturom TO naselja koja granie sa teritorijom Dvora i obezbediti se od eventualnih
Zelenih beretki.
11.- OBEZBEENJE MOBILIZACIJE
a) Moralno obezbeenje:
U cilju postizanja moralnog jedinstva tabova, komandi i jedinica TO manevarske
prostorne strukture, kao i opredeljenost svakog pojedinca u odnosu na pripremanje i
izvrenje zadatka u toku mobilizacije preduzeti sledee mere:
Kod pripadnika TO i svih graana razvijati svijest o potrebi njihovog potpunog
angaovanja na zadatcima organizovanog suprotstavljanja agresoru i odbrani nezavisnosti i
slobode Srpskog naroda na prostoru Banije.
Za vreme pripremanja i izvrenja mobilizacije uticati na formiranje jakih vojnih
kolektiva u cilju postizanja jedinstvenog opredeljenja. Po zavretku mobilizacije ljudstvo
informisati o vojno-politikoj situaciji u RSK, posebno na prostoru Banije i zadatcima koji
iz toga proistiu.
U svim tabovima, komandama i jedinicama najodlunije spreiti stranaku propagandu
pojedinaca i grupa, koja bi imala za cilj naruavanje jedinstva vojnih kolektiva, sistema
odbrane i odbrane slobode i nezavisnosti srpskog naroda u Republici.
Voditi brigu o svakom v/o i stareini i njihovom angaovanju na formacijskim
dunostima.
Autoritet stareina podizati na vii nivo i uiniti ih odgovornim za ukupno stanje
u svojim tabovima i jedinicama. Ovo postii izborom stareina za komande dunosti i
njihovo vojno-struno osposobljavanje.
Meu pripadnicima TO i stanovnitvom Banije spreiti svaku psiholoku propagandu
i aktivnost neprijatelja koja e verovatno biti pojaana za vreme primirja i u toku izvrenja
mobilizacije.
Po pristizanju ljudstva na MZ odmah organizovati vojno-strunu obuku kao jedan od
oblika podizanja moralnih i borbenih osobina v/o i stareina.
Kod celokupnog sastava i stanovnitva razvijati uverenje u mogunosti uspenog
voenja borbenih dejstava i oruane borbe na Baniji, oseaj sigurnosti i poverenja u strune
sposobnosti stareina, pouzdanje u borbenu sposobnost jedinica i njena borbena sredstva.
Veim angaovanjem stareina i vojnih kolektiva spreavati samoudaljavanje iz
jedinica.
Organ za moralno vaspitanje izradit e planove moralnog obezbeenja mobilizacije za
svoje jedinice, prilagoene konkretnoj situaciji.
b) Bezbedonosno obezbeenje:
Bezbedonosno obezbeenje teino usmeriti na otkrivanje i zatitu od obavetajno-
izviake, diverzantsko-teroristike i drugih oblika subverzivne delatnosti, spoljnjeg i
unutranjeg neprijatelja kao i drugih oblika ugroavanja mobilizacije, radi ega:
53
neprekidno dograivati i razvijati sistem bezbednosti, obezbediti njegovo ekasno
funkcionisanje uz maksimalno angaovanje organa bezbednosti u svim tabovima,
komandama i jedinicama TO Banija.
intenzivirati mere kontraobavetajne zatite i mere zikog i tehnikog obezbeenja na
objektima od posebnog znaaja za OS.
merama zikog obezbenja i u saradnji sa organima MUP-a onemoguiti pristup
nepozvanim licima na mobilizacijska zborita RJ i spreavati obavetajno-izviaku i
diverzantsko-teroristiku delatnost specijalnih i drugih ubaenih masa snaga neprijatelja.
u toku priprema i izvrenja mobilizacije na svim nivoima RiK obezbediti potpunu
zatitu tajnosti odluka, nareenja i podataka posebno pri prenosu informacija i poruka u
kanalima veze. Centre veze, dokumenta i sredstva veze, izdvojene objekte i kurire ziki
obezbediti.
obezbediti stalno praenje i izuavanje bezbedonosno-politike situacije na teritoriji
ZnTO Banija radi procene mogunosti ugroavanja i izvrenja mobilizacije.
jedinice namenjene za borbu protiv ubaenih snaga neprijatelja blagovremeno
pripremiti i uskladiti sadejstvo sa snagama MUP-a.
jedinice vojne milicije angaovati na obezbeenju linosti (komandanta), KM i CV,
kontroli vojno-putnog saobraaja i provoenju nareenih mera bezbednosti u suradnji sa
graninom milicijom i milicijom brigade.
organi bezbednosti u OpTO, komandama i jedinicama TO razradit e konkretne
mere kontraobavetajnog obezbeenja mobilizacije.
c) Ininjerijsko obezbeenje:
Teite ininjerijskog obezbeenja u mobilizaciji OpTO sa PJ komandi jedinica TO
imati na obezbeenju kretanja i maskiranja.
Kroz ureenje i pripremu teritorija, u okviru MZ izgraditi objekte za dejstvo, osmatranje,
komandovanje, zatitu ljudstva i TMS.
U toku izvrenja mobilizacije dogradnjom i prilagoavanjem izraenih objekata
obezbediti zatitu ljudstva od moguih dejstava sredstava za masovno unitenje.
U mobilizacijske planove ugraditi angaovanje RO sa teritorije u cilju odravanja puteva
i izgradnje objekata za vatrene dejstvo i zatitu. Obezbediti stalni uvid u stanje izgraenih
objekata, vriti njihovo odravanje i dogradnju.
U naseljenim mjestima sagledati mogunosti smetaja ljudstva i TMS u vrstim
objektima.
d) PNHB obezbeenje:
Teite mera PNHB obezbeenja imati na pravovremenom otkrivanju upotrebe NHB
orudja neprijatelja, preduzimanje line i kolektivne zatite i otklanjanje posledica dejstva
NHB oruja.
Komande, tabovi i jedinice obezbedit e ekasno funkcionisanje sistema PNHB
obezbeenja u zonama odgovornosti.
Jedinice ABHO po meri izvrenja mobilizacije angaovani na zadatcima PNH
obezbeenja u zonama odgovornosti.
Komande podinjenih OpTO i jedinica kroz planove koordinacije obezbedit e
kontrole, razmenu obavetavanja o NHB opasnosti sa centrima za obavetavanje u svojim
zonama odgovornosti.
54
e) Borbeno osiguranje:
tabovi, komande i jedinice TO e planirati i uvebavati mere i postupke borbenog
osiguranja rezervnog sastava uz sadejstvo i saradnju sa jedinicama milicije u rejonima
mobilizacijskih zborita, skladita RMR, na pravcima prevoenja ljudstva i dotura MS na
MZ.
Samozatitu provoditi u cilju jaanja ukupne b/g u svim optinskim tabovima,
Komandama i jedinicama TO, otkrivati i spreavati psiholoko-propagandnu aktivnost
neprijatelja, spreavati dezerterstvo i paniku u jedinicama, obezbediti zatitu tajnih podataka
u sistemu RiK.
Po meri pristizanja ljudstva za MZ odreivati osmatranje, strau, patrolu i grupe za
protivdiverzantsku odbranu. U rejonima skladita RMR pojaati unutranje i spoljne
obezbeenje i u sadejstvu sa snagama milicije organizovati zasjede na osetljivim mestima i
rejonima.
Osigurati kolone i pojedinane m/v koja prevoze MS iz skladita RMR. Svi tabovi,
komande i jedinice TO, prema tempu spajanja ljudstva sa tehnikim sredstvima i
naoruanjem organizovat e PVO, PDB, PO i protivdiverzantsku odbranu.
12.- POZADINSKO OBEZBEENJE MOBILIZACIJE
a) Saobraajno obezbeenje:
Za vreme izvrenja mobilizacije pod planski reim saobraaja stavljaju se putevi:
Put br. 1. Petrinja s. Umetii Kostajnica s. Volinja Dvor na Uni.
Put br. 2. Glina s. Dragotina s. Brezovo Polje s. D. irovac s. Gvozdanjsko s.
Trgovi Dvor na Uni.
Put br. 3. Raskrsnice puta u s. Dragotini s. M. Gradac s. Martinovii s. V. unjari
s. D. i G. Pastua s. Komogovina s. Umeti.
Put br. 4. s. Jabukovac s. Dodoi s. Trgovi.
Brigade TO i OpTO vre planiranje, organizaciju, materijalno obezbeenje i realizaciju
prevoenja ljudstva u toku mobilizacije kao i ostalih MS.
Planiranje koritenja komunikacije pri izvrenju mobilizacije u rejonima mirnodopske
lokacije KM, na prilazima skladita, na MU i MZ mestima rejonima naseljenja skladita
u nadlenosti je brTO i OpTO. Stalne komunikacije na teritoriji Banije, njihove podele,
prioritet i vreme koritenja su u nadlenosti DPZ.
Regulisanje i kontrolu saobraaja, otvorenosti angaovanja jedinica vojne policije
saobraajne specijalnosti, priuenim ljudstvom iz nekih jedinica i osloncem na SIB u zoni
odgovornosti.
b) Tehniko obezbeenje:
U toku mobilizacije formiraju se sekcije koje vre dekonzervaciju i aktiviraju MS u
skladitima, izuzimanje i prevoenje MS na MZ, opravku i izvlaenje MS oteenih u toku
mobilizacije, vre poetnu popunu i opremanje te predaju vika MS nadlenim organima
DPZ. Za izvrenje dekonzervacije i aktiviranje MS formirati potreban broj ekipa. Izuzimanje
i prenoenje svih MS na MZ zavriti najkasnije do isteka 2/3 vremena predvienog za
izvrenje mobilizacije, odnosno za etiri asa.
Za odravanje opravki, oteenih i neispravnih RMS, formirati potreban broj pokretnih
ekipa opremljenih sa kompletnim alatom i rezervnim delovima, koji e izlaziti na teren po
pozivu.
55
Pokretne ekipe formirati od nerasporeenog ljudstva iz RO ili iz ratnih jedinica.
Za izvlaenje i evakuaciju teih TMS angaovati specijalizovana sredstva i organizaciju s
teritorija.
Sve jedinice i tabovi TO u zoni odgovornosti po planu oslanjanja po svim pitanjima
TOb-a bit e oslonjene na 87. PoB i na kapacitete DPZ.
c) Intendantsko obezbeenje:
Sve jedinice i tabovi obezbedie za tri dana mobilizacije suhi obrok, a isti podeliti na
MZ gde ljudstvo obezbediti pitkom vodom. Naredne dane ishranu vriti tekuim obrokom
hrane, a artikle za pripremu obroka izuzeti iz 87. PoB.
Podeavanje i zamenu opreme vriti u InSt odnosno MZ.
Smetaj ljudstva vriti u objektima, prostorijama koje su u zahvatu MZ, i na istima
obezbediti prostirku prostirae.
U rejonu razmetanja jedinica i tabova odrediti izvore za snabdevanje vodom, a zabraniti
upotrebu vode sa svih ostalih neispitanih izvora. Formirati vodosnabdevaku jedinicu koja
e intervenisati na kontaminiranim rejonima.
d) Sanitetsko obezbeenje:
tabovi, jedinice i baze e nareenjem za mobilizaciju odrediti broj i raspored prijemno-
prihvatnih ambulanti za svoje jedinice. Na svim nivoima RiK-a planirati i sprovoditi mere
preventivno medicinske zatite. Za sprovoenje nareenih mera odgovorni su pojedinci
(stareine i vojnici) kolektiva i komande.
U sluaju pojave zaraznih bolesti odmah obavestiti ZnTO i traiti potrebnu pomo.
Zbrinjavanje povreenih i obolelih:
Prvu pomo p/o pruiti u vidu samopomoi i uzajamne pomoi
p/o kojima je potrebna opta medicinska pomo upuivati na PPA.
p/o kojima je potrebno bolniko leenje ili specijalistiki pregled upuivati u MC
Glina, Petrinja, Kostajnica i Dvor na Uni, zavisno od udaljenosti MZ jedinice.
Za evakuaciju p/o koristiti sopstveno vozilo i vozilo sanitetske najblie zdravstvene
organizacije.
Popunu utroenih unitenih SnMs vriti trebovanjem od ZnTO. U toku mobilizacije
uspostaviti saradnju i koordinaciju rada sa zdravstvenim organizacijama u zoni svoje
odgovornosti.
e) Veterinarsko obezbeenje:
Veterinarskim obezbeenjem obuhvatiti veterinarsko-sanitarni pregled namirnica
ivotinjskog porekla, to konkretno regulisati planovima i uputstvima. Zabranjuje se
klanje stoke u vlastitoj reiji bez predhodnog [odobrenja] od strane veterinara. Po potrebi
konstituisanja veterinarskog organa drutvenih zajednica.
Popunu utroenih VtMs vriti trebovanjem od GTO RSK.
f ) Graevinsko obezbeenje:
Radi neometanog raseljavanja skladita, sklanjanje materijalnih sredstava iz magacina
radi zatite od unitenja i pada okretnice i parkiralita u ruke neprijatelja, odrati postojee
puteve za njihov prevoz do mete lokacije. Objekte (zgrade, sklonita, peine) u kojima se
planira predislokacija, blagovremeno izvriti njihovu pripremu i najneophodniju adaptaciju
radi obezbeenja smetaja sredstava. Na slian nain izvriti popravku i zatititi vojne objekte
kao i pristup ka istima.
56
Za redove koristiti formacijsko ljudstvo ininjerijskih i pozadinskih jedinica. Ostvariti
saradnju sa DPZ koje vre zatitu i evakuaciju stanovnitva i materijalnih dobara.
Financijsko obezbeenje:
Planiranje i utroak novanih sredstava vriti u skladu sa vaeim propisima o novanom
obezbeenju u ratu. Sa odreenim drutvenim zajednicama u optinama i SDK uspostaviti
vezu radi saradnje na ovom planu.
Protivpoarno obezbeenje:
Preduzeti organizacijsko i materijalno-tehnike mere, osmatranje i javljanje o nastalom
poaru, propisati postupke pojedinaca, jedinica i komandi u sluaju izbijanja poara.
Sve komande snaga bataljona-diviziona i OpTO, formirati e protivpoarne ekipe jaine
10-15 vojnika u rejonima MZ za spreavanje nestanka i gaenja poara.
U sluaju angaovanja veih jedinica poare gasiti krajnje uporno vodei rauna i o
bezbednosti ljudstva.
12.- ORGANIZOVANJE ZA IZVRENJE MOBILIZACIJE
1.- Izvori popune ljudstvom i MS i njihova makro i mikro rejonizacija
Transformacija jedinica TO i JNA, u vezi sa realizacijom plana OUN-a za dolazak
mirovnih snaga, i odlaskom jedinica JNA sa prostora Banije, javio se viak v/o koje ugraditi
u jedinice TO i milicije i druge snage predviene za odbranu.
Sve jedinice manevarske strukture i deo jedinica prostorne strukture u graninom
prostoru dograditi i popuniti mladim i kvalitetnim kadrom. Orijentacija u popuni RJ
ljudstvom treba iskljuivo biti sa prostora Banije, sem nekih specijalnosti koje ne postoje a
mogu se obezbediti sa teritorije RSK ili srpskih optina sa prostora Bosanske Krajine.
U izboru ljudstva za RJ rukovoditi se sa dosadanjim ratnim iskustvom i primeniti mikro
rejonizaciju za manje formacijske sastave (odelenje, vod i etu bateriju), dok za vee
jedinice (bataljon, divizion) i kritine specijalnosti izbor vriti sa ireg prostora, pa i cele
Banije odnosno RSK.
Materijalnu popunu formacijskim sredstvima reiti od vikova MTS rasformiranih
jedinica JNA, i preformiranih jedinica TO, vodei rauna do RJ blie graninom pojasu
budu popunjene automatskim naoruanjem, sredstvima za voenje bliske PoB, snajperskim
pukama, sredstvima veze na nivou vod-eta. Popunu jedinica prostorne strukture u
graninom pojasu izvriti po istom kriterijumu doradom materijalnih formacija.
U popuni sa m/v i sredstvima veze za komandovanje u pokretu ugraditi navedena sredstva
iz AF (jedinice koje su gore) a drugi deo iz popune iskljuivo ona sredstva koja odgovaraju
dotinoj nameni.
U popuni jedinica TO-manevarske strukture planirati 5% vie v/o i m/v od propisanog
formacijom, a za pojedine kritine VES-ti (tenkisti, artiljerija za podrku, protuoklopnu
borbu i PVO i dr.) planirati 15%.
Tamo gde nema dovoljno v/o potrebne specijalnosti za popunu RJ na njihova mesta
rasporediti v/o srodne specijalnosti.
2. Upotreba snaga stalnog sastava i MS milicije i popisa:
Mirnodopski sastav u TO koji e sluiti iskljuivo za rad u komandama tabova TO,
obezbeuju skladita i objekte od vojnog znaaja i deo jedinica za opsluivanje bie malog
brojnog stanja. Postojee ljudstvo pored zadataka obezbeenja objekta (straa, portira i
57
nonih uvara) angaovati na izvrenju mobilizacije. Sve podinjene komande i optinski
tabovi e detaljno proceniti i obezbediti deo ljudstva iz rezervnog sastava milicije za
pojaano obezbeenje objekta, izvrenje mobilizacijskih radnji (kurirsko-pozivarska sluba)
kao i prevoz MTS do MZ.
Artikle hrane za RR obezbedit za RJ preko RO i drugih organa teritorije Banije, pomoi
koju dobija Krajina iz zemlje i inostranstva.
Umesto nedostajuih motornih vozila i prikljunih maina obezbediti zamenitelje
(traktore) i graevinske maine.
Zbog nemogunosti obezbeenja ishrane svih v/o obavezan je da sa sobom ponese hranu
za dva dana pri dolasku na mobilizaciju.
3. Mere i zadaci na auriranju plana mobilizacije
Dokumenti mobilizacijskog plana obezbediti sledee:
pravovremeno izvrenje mobilizacije prema izvodu iz mobilizacijskog plana,
da jedinice mogu pravovremeno krenuti na posedanje odreenih poloaja i realizaciju
plana upotrebe u celini.
mobilizacijski plan podlee stalnom auriranju i dogradnji zbog estog smanjenja mesta
boravka v/o i stareina.
analizu ratne popune u ZnTO, brigadi, samostalnom bataljonu-divizionu, optinskim
tabovima i PB zone TO, vriti tromeseno i pri sastavljanju izvetaja o popuni RJ.
4. Ureenje MZ i skladita PMP:
Pri izboru MZ za RJ voditi rauna da budu maskirana, sa dobrim prilaznim putevima,
pitkom vodom, telefonskim linijama i povoljnim ekonomskim uslovima potrebnim za ivot
i rad jedinica.
Podeavanje postojeih i izradu improviziranih objekata za rad komandi, tabova i zatitu
ljudstva od dejstva neprijateljske vatre, i nepovoljnih meteo uslova.
Izradu rampi za istovar MS na MZ.
Pripremu i ureenje vodnih objekata. Ako je mogue uvek teiti da se postojei objekti
na teritoriji uz manja ulaganja prilagode potrebama jedinica.
Laboratorijski pregled vode obavljati jedamput godinje.
Radi breg iznoenja MS u RR sluiti po RJ u posebnom pakovanju ili podeenim
sanducima.
Uraditi prilazne puteve ka skladitima i rampe sa nekoliko ulazno-izlaznih vrata ime
obezbediti jednovremeno iznoenje i utovar MTS za vie RJ.
Skladitenje i uvanje MS po RJ i u okviru njih po viim i osnovnim jedinicama.
Obezbeenje krunog toka kretanja m/v oko skladita.
Obezbediti ljudstvo za regulisanje i kontrolu saobraaja u krugu skladita.
Izraditi objekte za obezbeenje skladita od dejstva iz vazduha i sklonita za zatitu
jedinica radne obaveze koje vre izuzimanje i utovar.
Obezbediti sredstva veze u krugu skladita RR-a.
5. Obuka i uvebavanje
Planirane aktivnosti u izvrenju mobilizacije praktino proveravati tako da vreme
njihovog provoenja mora uvek biti krae od predvienog. Posebnu panju posvetiti tajnosti
i merama borbenog obezbeenja, kako jedinice u toku mobilizacije ne bi bila iznenadno
napadnute i onemoguen njihov razvoj.
58
Teite obuke imati u poznavanju oruja i orua, gaanju i zikoj kondiciji ljudstva.
Posle izvedene obuke obavezno vriti analizu iste i u skladu sa zakljucima izvriti
potrebne korekcije.
Kao sastavni deo plana Mob. imati sedmodnevni plan obuka svojih jedinica. Planirati
one teme gdje je obuenost najslabija.
6. Postupak sa mobilizacijskim planovima posle izvrene mobilizacije
Komande i tabovi RJ odmah nakon izvrenja mobilizacije izvrie prikupljanja
dokumenata plana mobilizacije i plan komisijski unititi, s tim da se sauvaju dokumenta
koja se mogu koristiti. Odmah po izvrenoj mobilizaciji u spisak vojnih lica (pob-8 i 8a)
upisati lica u rezervnom sastavu koja su se odazvala na poziv za mobilizaciju.
7. KOMANDOVANJE I VEZA
KM ZnTO u rejonu avia Brda sa poetkom rada u M + 2.
Gotovost veza u M + 6.
Veze odravati po planu.
Radio vezu koristiti samo u sluaju naruavanja iane i radio-relejne veze.
8. SIGNALI
vazduna opasnost telefonom 999, glasom AVIONI
tenkovska opasnost telefonom 888, glasom TENKOVI
NHB opasnost telefonom 777, glasom OTROVI
9. IZVETAJE DOSTAVLJATI:
a) Re d o v n o
- eta baterija i samostalni vod svakih 2 sata
bataljon divizion svakih 4 sata
samostalni odred brigada svakih 6 sati
b) Su ma r n i
odmah po isteku vremena odreenog za mobilizaciju
c) Va n r e d n e
po nareenju predpostavljenog
po ukazanoj potrebi.
KOMANDANT
PUKOVNIK
Rade Vujaklija, [v.r.]
M.P.
70

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., 1002/1.
70
Okrugli peat: RSK, Z TO Banija, Glina.
59
29
1992., srpanj 8.
Mrzlo Polje
Plan 13. brigade TO o zatvaranju pravaca prelaska ljudstva i materijalnih sredstava
prema Cazinskoj krajini

13. BRIGADA TO VOJNA TAJNA
Mrzlo Polje, 10. 07. 1992. u 14,00 STROGO POVERLJIVO
NEPOSREDNO
PLAN BLOKADA
Karta 1:25.000 list _____
Aktivnost neprijatelja (kombinovane ustako-muslimanske snage) u ovom vremenu 1.
usmjerena je na ubacivanje DTG u dubinu zone odgovornosti brigade i prevoenje
naoruanih muslimanskih snaga iz Hrvatske preko ZO brigade na podruje cazinske
krajine.
Pravci ubacivanja DTG i prebacivanja snaga su:
Kamenica Otarski Dolovi Toboli Videki Selo Salopek Luke Krukovaa
turli
Otoac (Brinje) Kuselj Rakovaka Korita Zvjerinjak ui Brdo Brezovac
Salopek Luke turli.
Mogui, ali manje vjerovatni pravci su:
Kamenica Sastavci Tri Primiljanski Hrvatski Blagaj i dalje.
Potvreni obavjetajni podaci govore da se od dana 11. 07. 1992. godine oekuje
prebacivanje po grupama oko 1000 naoruanih muslimana navedenim pravcima.
Radi spreavanja ubacivanja DTG i prevoenja muslimanskih snaga organizovati 2.
kombinovana taktika dejstva naih snaga u reonima i na pravcima eventualnog pokreta
i dejstva snaga neprijatelja, postavljajui osmatranice, zasjede i blokade, i to:
u reonu Jarak Suvi Slunj ardak Ognjevaa odjeljenje 185. GAP-a Slunj
u reonu Tepavci Prisjeka (spomenik iz NOR-a) odjeljenje granine milicije
Slunica
u reonu ui Brdo Brezovac odjeljenje milicije SJB Slunj
u reonu s. Brajdii s. Jelov Klanac (Kota 451) kombinovano ojaano odjeljenje
SM Rakovica i Grabovac
u reonu Simi Brdo odeljenje SM Tri
u reonu Sastavaka stanica milicije Mala Kosa
u reonima uruvin most i iin most odjeljenje VP 13. brigade.
Stanica milicije Primilje osmatranjem, patrolama i zasjedama kontrolirati pravce koji
izvode prema prelazima na rijeci Mrenici. Stanica milicije Tri patrolama i zasjedama
pokriti pravac Tri Klju Sastavci.
Zadatak:
Spreiti ubacivanje DTG i prevoenje muslimanskih snaga, nanijeti im gubitke i
uhvatiti ivi jezik.
60
Jedinice Plaanske brigade organizuju kombinovana taktika dejstva u irem reonu
Tobolia.
Ostale snage stanica milicije po dubini zone odgovornosti brigade osmatranjem i patrolama
ostvariti kontrolu teritorija i prema trenutnoj situaciji organizirati druga taktika dejstva.
Gotovost za izvrenje zadatka 10. 07. 1992. godine do 21,00 asova.
Zavretak zadatka prema procjeni komande brigade.
Vezu ostvariti radio-ureajima i postojeim telefonskim vezama.
Izvjetavanje k-de brigade po posjedanju poloaja u reonima zasjeda i blokada, a zatim
povremeno prema potrebi i dogaanjima.
KOMANDANT
p.pukovnik
Marko Reli, [v.r.]
M.P.
71
Urueno:
svim k-dirima jedinica u akciji

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1010/1.
30
1992., srpanj 10.
evrske
Operativno izvjee 2. brigade TO Zonskom tabu TO Knin o otvaranju vatre na
njihove poloaje u Vujcima, povlaenju oklopne brigade iz Polinika u Kistanje te
posjetu ministra obrane Stojana panovia

KOMANDA 2. BRIGADE TO
Str. pov. br. 769
10. 07. 1992. godine
ZS TO KNIN
OPERATIVNOM DEURNOM
1. Dana 09. 07. 1992. godine oko 22:55 asova otvorena vatra iz pam-a i peadijskog
naoruanja iz rejona Dubravica na Vujke. Isto tako gadjali su Vujke sa dvije zolje. Posledica
nema. Nai su odgovorili peadijskom vatrom.
2. Dana 10. 07. 1992. godine oko 10:00 asova sredstva i ljudstvo okb
72
povukla se iz rejona
Planinika u Kistanje.
71
Okrugli peat: Komanda 13. brigade TO.
72
Oklopni bataljun.
61
3. Dana 09.07.1992. godine u poslepodnevnim satima u zoni odgovornosti ove brigade
boravio ministar odbrane gospodin Stojan panovi i komandant ZTO Severna
Dalmacija pukovnik Milan Djilas, koji su na sastanku sa predstavnicima iz ruiastih zona
informirali iste o buduem statusu i drugim pitanjima u vezi sa tim. Politiko bezbedonosna
situacija se poboljava.
4. Nemamo problema sa pozadinskim obezbedjenjem jedinica.
Zastupa komandanta
Kapetan
Rajko Bjelanovi
M.P.
73

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4234.
31
1992., srpanj 10.
[Civljani]
Operativno izvjee 1. brigade TO Zonskom tabu TO za Sjevernu Dalmaciju
o krenju prekida vatre, naputanju poloaja od strane pojedinih eta te zahtjevu
snaga UN-a za ubrzano povlaenje jedinica i uskladitenje naoruanja

KOMANDA 1. BRIGADE TO
Str. pov. br. 1-149
od 10. 07. 1992. godine
u 15,00 asova
borbeni izvetaj
dostavlja
Operativnom deurnom
Zonskog taba TO
za Severnu Dalmaciju
K n i n
1.- Podaci o aktivnostima od susednih zemalja nisu nam poznati.
2.- Stanje b/g jedinica brigade u postupnom izvlaenju sa prednje linije i skladitenje
h-105mm i drugih art. sredstava.
3.- U toku predhodnog i dananjega dana neprijatelj je koristio dogovoreni prekid vatre i
to:
73
Prijemni peat centra veze: Brzojav Brdo, br. 657, grupa 250, 10. 7. 1992. u 17,55; obraeno 10. 7. u 18,00;
predano 10. 7. u 18,10.
62
a) redni broj 333
b) dana: 09.07.1992. godine u 20,40 asova
c) mesto: iz reona Hrvaca po reonu Zrnca
d) vatra: mitraljeska
e) posledica nije bilo
f ) na vatru nije odgovarano
g) izveten deurni oc
a) redni broj 334
b) dana: 09.07.1992. godine u 23,00 asova
c) mesto: iz reona Kurbaue po reonu D. Baljci
d) vatra: mitraljeska
e) posledica nije bilo
f ) na vatru nije odgovarano
g) izveten deurni oc
1. mtb izvetava da je u vremenu 20,40 asova Peruu nadletio neprijateljski avion
k-dant major Vukadinovi Tode izvetava ako sutra do 2,00 asova ne dodje smena na
Zrnac ljudi e napustiti poloaj.
eta TO Kosova u popodnevnim satima napustila poloaj u s. Ruiu.
kenijski ociri UNPROFOR-a redovno svakog dana sa komandom 1. brTO odravaju
kontakt radni dogovor o dinamici povlaenja naih snaga i skladitenju sredstava, a
ocjena je njihova da ide sporo i da ne vide razloga zato izvuene snage ne odlau sredstva
u skladitima, te zahtevaju od komande 1. brTO da ubrza proces povlaenja i uskladitenja
sredstava.
Istaknuti punktovi i kontrola UNPROFOR-a se nalazi na svim pravcima i prednjim
linijama.
4.- Utroka municije nije bilo.
5.- Vanrednih dogadjaja nije bilo.
6.- Stanje na teritoriji nakon izvlaenja dijela snaga sa prednjih poloaja granine milicije
snage preuzimaju dio prostora i javljaju se i propusti u pokrivanju prednjih linija, nap.
Rui, a kod boraca prisutna je doza straha obzirom na smanjen broj boraca na prednjoj
liniji.
7.- Stanje bezbednosti u zoni odgovornosti brigade postupno preuzimaju granine jedinice
policije a kontrola terena ne pokriva se organizovano i planski.
8.- Problemi po PoOB uz nereene probleme.
9.- Zakljuak: stanje u jedinicama brigade zbog pomeranja izvlaenja jedinica sa prednje
linije ostaje slaba popuna i kontrola teritorija od strane granine milicije.
Zastupa komandanta
p. pukovnik
Jovo Grubi
M.P.
74

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., 4234.
74
Prijemni peat centra veze: Brzojav Selo, br. 221, grupa 500, 10. 7. 1992. u 19,30; obraeno 10. 7. 1992.
u 19,40; predano u 19,45.
63
32
[1992., srpanj 11.]
Korenica
Izvjee Posebne jedinice milicije MUP-a RSK Korenica Komandi Zonskog taba TO
Lika o civilnim osobama stalno zaposlenim u JNA

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
PJM-4 KORENICA
Podatke za GL na slubi
u JNA dos t avl j a KOMANDI ZNTO LIKA
Dostavljamo vam traene podatke vaim aktom telegramom pov. br. 1309 od 11. 07. 1992.
god.
Graanska lica stalno zaposlena u JNA.
uput Milan 15 god. radnog staa doao iz VP 5028 Sa 1.
75
Gluica Petar 16 -- doao iz VP 4868 Biha 2.
Gluica Milan 21 -- doao iz VP 4868 Biha 3.
Leka Danica 8 -- -- 4.
Bala Ljubica 16 -- -- 5.
Dragojevi Nikola 26 -- -- 6.
Bobi Bogdan 13 -- -- 7.
Miloevi Mira 5 -- -- 8.
Doen Rade 30 -- -- 9.
Varda Mio 15 -- -- 10.
Prica Petar 10 -- -- 11.
Rapaji Milan 32 -- -- 12.
Hini uro 20 -- -- 13.
Vlaisavljevi Boo 34 -- -- 14.
Orli Mirko 30 -- -- 15.
Brdar Jovo 18 -- -- 16.
Jani Milovan 25 -- -- 17.
Prica Duan 32 -- -- 18.
Gambiroa Borislav 23 -- -- 19.
Studen Milan 21 -- -- 20.
Gavranovi Mirko 13 -- doao iz X-10 Biha 21.
Leka Mio 21 -- doao iz X-16 Biha 22.
Dodan Nikola 38 -- doao iz X-2 Biha 23.
Vlaisavljevi uro 23 -- doao iz X-15 Biha 24.
Leka Rade 33 -- doao iz VP 4868 Biha 25.
75
Sarajevo.
64
Bala Milan 18 -- -- 26.
igi Mile 35 -- -- 27.
Bobi Rade 32 -- -- 28.
Graanska lica koji su pod ugovorom:
1. Kovaevi Mira 21 god. rad. staa. Iz VP 4868 Biha, ugovor joj traje do 02. 09.
1992. godine.
Nemamo aktivnih vojnih lica niti graanskih lica koja nisu srpske nacionalnosti, niti
izbjeglih graanskih lica.
za KOMANDANT
Vii inspektor I. kl.
Milo B. Cvetianin, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2-2., kut. 1.
33
1992., srpanj 11.
[Buni]
Zapovijed Komande 8. brigade TO podreenim jedinicama da uslijed mogue
intervencije snaga NATO-a u Bosni i Hercegovini prekinu demobilizaciju jedinica te
budu u stalnoj borbenoj pripravnosti
KOMANDA 8. BRIGADE TO
Str. pov. broj 1912-1/92
od 11. 07. 1992. godine
Pogoravanje vojno-politike situacije
Prema raspoloivim neproverenim podacima, usled pogoranja opte situacije u BiH ne
iskljuuje se mogunost intervencije snaga NATO u BiH, to bi jo vie komplikovalo ionako
sloenu situaciju u bivoj Jugoslaviji i Balkanu, te sigurno dovelo do eskalacije sukoba.
U vezi sa tim nareujem:
1. Izvriti kvalitetno informiranje ljudstva i ukazati na svu sloenost i ozbiljnost novonastale
situacije.
2. Prekinuti sa demobilizacijom jedinica.
Jedinice koje su predale naoruanje imati na okupu u stalnoj gotovosti za upotrebu, a
jedinice u OR ne otputati ve u tim rejonima biti u punoj gotovosti za posedanje poloaja.
Oklopne i artiljerijske jedinice imati u punoj spremnosti za odbijanje eventualnih napada.
65
3. Punu panju pokloniti ispravnosti naoruanja B/O
76
budnosti.
KOMANDANT
potpukovnik
Beir Dragan, [v.r.]
M.P.
77

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2-2., kut. 1.
34
1992., srpanj 11.
Komogovina
Odluka Skuptine MZ Komogovina upuena 6. mjeovitom PO artiljerijskom
puku, da ne doputa prenamjenu Spomen doma Kaline u vojni objekt jer u istom
namjerava otvoriti proizvodni pogon

SRPSKA REPUBLIKA KRAJINA
OPINA KOSTAJNICA
Komogovina 11. 07. 1992. god.
Broj: 3/92.
KOMANDA 6. MJEOVITOG
PO ARTILJERIJSKOG PUKA
Vezano za vae naredjenje Pov br. 228-2 od 10. 07. 1992. god. kojom naredjujete da vam
ustupimo Spomen dom Kaline 1941. u Komogovini na koritenje dana 10. 07. 1992. god.
odrana je Skuptina M.Z. Komogovina gdje je ista donijela:
O D L U K U
1. Ne moe se udovoljiti traenju odnosno naredjenju Komande 6. Mjeovitog PO
artiljerijskog Puka o davanju Spomen doma Kaline 1941. u Komogovini iz razloga to je
M.Z. Komogovina zainteresirana za isti i planira u istom otvoriti proizvodni pogon gdje bi
se zaposlio dio stanovnika nae M.Z. Komogovina, a razgovori su u toku i sa predstavnicima
SO Kostajnica o proizvodnoj djelatnosti u navedenom objektu.
2. Naa M.Z. se organizovala bez naredbi od samog dolaska HDZ vlasti na pobunu,
prvi odbijamo plaanje televizije. U navedenom domu organiziramo prijem svih elnika
SDS gdje je sa Babiem
78
i doneena odluka o pripajanju zajednici opina Krajine. Borci
76
Borbenom obezbjeenju.
77
Okrugli peat: Komanda 8. brigade TO.
78
Milan.
66
nae M.Z. noeni iskustvom na rtve iz drugog svjetskog rata gdje je selo bilo prepolovljeno
organizira strae po selu sa starim ljudima, a mladi uestvuju na svim barikadama koje
su vodile na avi brdo, a kasnije odlaze na ukur gdje uvaju prodor mupovaca od
Kostajnice, uestvuju u napadu i oslobadjanju Kostajnice i do kraja najisturenija barikada
kod Sunje. Nai stariji su uvali svu vojnu opremu koja je izvezena iz Petrinjskog garnizona
u nau M.Z. pod komandom Grabundije
79
i imunlije,
80
za to uvanje nisu dobili nikakvu
naknadu gdje su ljudi revoltirani na imunliju koji je to vodio.
U ovom ratu imamo najvee rtve na podruju optine Kostajnica pa nam ove naredbe
teko padaju bez predhodnog dogovora.
3. Navedena sredstva iz naredbe se mogu smjestiti na lokaciji gdje su ranije skladitena
pod komandom imunlije, a to je lokacija od ljudi koji su izbjegli i drugi svjetski rat jer su
otili u Beograd otac i 3 sina. Poslije rata dio imovine im je oduzet, a navedenu lokaciju
koristila S.R.
81
zadruga koja je izgradila dva velika objekta u ovom ratu nisu doli njihovi
sinovi da brane tu imovinu. Ovi objekti su vei od spomen doma i tu se nalaze i 2 kue
za vojnike pored objekata. Lokacija ima povrinu 3 hektra to moe biti prava kasarna.
Navedenu lokaciju imunlija nee da predoi zbog rodbinskih interesa, ako stupite u
dogovor sa M.Z. puno se problema moe rijeiti, a na silu se nita ne moe rijeiti jer kakvi
e tada biti odnosi. Za isti Spomen dom je zahtjev podnio Grabundija iz Petrinje koji je
bio prisutan na jednoj od S.M.Z.
82
Komogovine. Razumio je na stav i dao nam podrku za
privrednu djelatnost, to je od interesa za M.Z. pa i ire. Uz dom je vezana Crkva, igralite i
sala za omladinu.
4. Za dogovor oko ove druge lokacije spremni smo na suradnju, a za na stav unapred
zahvaljujemo na razumijevanju.
DOSTAVLJENO:
a) Komanda 6. Mjeovitog PO artiljerijskog puka
b) ZN TO Banija
c) SO Kostajnica
d) Arhiva ovdje
MO RSK Knin
PREDSJEDNIK M.Z.:
esti Milo, [v.r.]
M.P.
83

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1048/1.
79
Petar, zapovjednik 31. brigade TO.
80
ore, zapovjednik 2. kordunake brigade TO.
81
Seljaka radna.
82
Skuptina mjesne zajednice.
83
Okrugli peat: Opina Kostajnica, MZ Komogovina.
67
35
1992., srpanj 11.
[Korenica]
Upute Zonskog taba TO Lika svim podreenim jedinicama o rjeavanju statusa
djelatnih vojnih i civilnih osoba

S 4-GN KOMANDA ZnTO LIKA
Str. pov. br. 1309 od 11. 07.
1992. god.
SVIM JEDINICAMA u cilju regulisanja statusnih pitanja AVL i GL dostavite nam
sledee podatke
1. Snimanje stanja GL po sledeem
A/ Graanska lica primljena na neodreeno vreme i godine radnog staa
B/ Graanska lica koja su izbegla a bila su ranije u stalnom radnom odnosu u JNA (dokaz
reenje) a u jedinicama su bila radno angaovana, takoer godine radnog staa za svakog
GL.
C/ Graanska lica primljena na odreeno vreme, a nije isteklo vreme po reenju, do kada
treba jo da rade.
D/ Izdvojiti posebno GL nesrpske nacionalnosti i dostaviti podatke to se trae pod ta. 1.
AB i C sa godinama radnog staa.
2. Dostaviti spiskove AVL nesrpske nacionalnosti sa godinama penzijskog staa.
S3M4-IS: Podatke iz ta. 1. i 2. dostaviti neizostavno 14. 07. 1992. godine do 20,00 asova
Komandi ZnTO Lika. Nakon sagledavanja stanja dobit e te usmerenje za reenja.
3. Objanjenje u vezi vojnika na redovnom odsluenju vojnog roka:
Sve vojnike kojim nije istekao vojni rok prekomandovati u posebne jedinice milicije do
odsluenja vojnog roka, a posle toga neka odlue sami da li e nastaviti sluba u PJM ako
budu potrebni to e regulisati sa komandama tih jedinica.
Vojnicima kojima je istekao rok sluenja od 12 mjeseci, otpustiti ih, ako ele da se ukljue
u PJM to videti sa komandantima tih jedinica da li su potrebni i da li to zasluuju.
Vojnike koji su odsluili 12 (dvanaest) mjeseci a pripadnici su SR BiH i SRJ, otpustiti
kuama.
4. Objanjenje u vezi dobrovoljaca i regruta
Svim dobrovoljcima i regrutima koji su uestvovali u borbi priznati od 17. avgusta 1991.
godine u sluenje vojnog roka.
S3M4-IS: Punoljetni dobrovoljci i regruti produavaju sluenje u PJM do odsluenja
kad navre 12 (dvanaest) meseci a posle toga kako se opredele. Oni dobrovoljci koji nisu
punoljetni mogu pristupiti PJM ili ih odpustiti sa rezervnim sastavom.
5. Prilikom dolaska vaih predstavnika u GTO RS Krajine obavezne da se jave C-7 94.
mob. i personalnu slubu radi slanja pote koja nije redovno upuena.
68
6. Upozoravamo sve komandante da se pridravaju rokova kako ne bi remetili rad ove
komande.
KOMANDANT
pukovnik
Milan uput

Preslika, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1010/2.
36
1992., srpanj 11.
Korenica
Zapovijed Zonskog taba TO Lika o postavljanju Komande OpTO Plaki

NAREDBA BROJ 1319
KOMANDANTA ZnTO LIKA
OD 11. 07. 1992. GODINE
Na osnovu ta. 5. Naredbe Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu o odredjivanju
nadlenosti i ovlaenjima za reavanje o odnosima u slubi vojnih lica (SVL br. 5/87),
POSTAVLJAJU SE PO RATNOJ FORMACIJI
U OPTINSKOM TABU TO PLAKI
Mobilizacijsko mesto: Plaki
Mobilizacijsko zborite: Plaki
Trajanje mobilizacije: 6 asova
Brojni naziv: T1988
Rok javljanja: Odmah
1.- ZA KOMANDANTA OPTINSKOG TABA TO PLAKI
F: kapetan I klase
VES: 31101
DOKMANOVI Milan NIKOLA, kapetan I klase, lina VES 32701.
Do sada: naelnik saobraajne slube u 145. brTO. U evidenciji vojne uprave Plaki.
2.- ZA NAELNIKA TABA OpTO PLAKI
F: kapetan
VES: 31101
KOSANOVI Vasilje NIKOLA, kapetan, lina VES 31102.
Do sada: Zastupa komandanta OpTO Plaki. U evidenciji vojne uprave Plaki.
MB
69
KOMANDANT
pukovnik
Milan uput, [v.r.]
M.P.
84

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1009/1.
37
1992., srpanj 13.
Knin
Obavijest Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima o razmjeni zarobljenika po
principu svi za sve

GTO RS KRAJINE
ORGAN BEZBEDNOSTI
Str. pov. br. 57-62
13. 07. 1992. godine
ZONSKI TAB TO LIKA, KORDUN, BANIJA
ZAPADNA SLAVONIJA
ORGANIMA BEZBEDNOSTI
DRAVNA KOMISIJA TKZ. ALIJINE BIH NAJAVILA JE ZA 16. 07. 1992. RAZMENU
ZAROBLJENIKA PO PRINCIPU SVI ZA SVE.
DA BI NAI ORGANI ULI U PREGOVORE HITNO DOSTAVITI PODATKE O BROJU
ZAROBLJENIH NEPRIJATELJSKIH LICA KOJI SU KOD VAS SA LINIM PODACIMA I
BROJ NAIH PRIPADNIKA KOJE JE ZAROBIO NEPRIJATELJ NA TERITORIJI BIH SA
TANIM PODACIMA.
POSEBNO PRIKAZATI PODATKE ZA RANIJE ZAROBLJENE PRIPADNIKE JEDINICA
JNA, A KOJI DO SADA NISU RAZMENJENI. IMATI U VIDU DA SE RADI O ZNAAJNOM
ZADATKU DA POVRATIMO I SPASIMO NAE LJUDE IZ RUKU NEPRIJATELJA KOJI
NE POTUJE NIKAKVA LJUDSKA I HUMANITARNA NAELA.
N A E L N I K
P U K O V N I K
JOVO MARI
M.P.
85
M.P.
86
84
Okrugli peat: RSK, Z TO Lika, Korenica.
85
Prijemni peat: RSK Z TO Banija, str. pov. br. 284-3, 13. 7. 1992.
86
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 4501, grupa 180, primljeno 13. 7. 1992. u 17,00; obraeno 13. 7.
1992. u 18,20.
70

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1002/2.
38
1992., srpanj 13.
Knin
Zapovijed Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima TO za osnivanje vodova za
zatitu tabova od ekstremistikih grupa

GTO RS KRAJINE
VSTR. POV. BR. 47130
DANA 13. 07. 1992. GODINE
ZONSKI TAB TO LIKA, KORDUN, BANIJA
ZATITA ZNTO I
LINOSTI.
1. RASPOLAEMO PODACIMA DA RAZNE EKSTREMISTIKE NAORUANE GRUPE
PRETE KOMANDAMA I POJEDINCIMA U NAVEDENIM ZONSKIM TABOVIMA, A
AK PODSTIU POJEDINCE NA ORUANE NAPADE, TO VAM JE U POTPUNOSTI
POZNATO.
2. U CILJU ZATITE KOMANDI I FIZIKE ZATITE POJEDINACA U KRETANJU
ZONOM ODGOVORNOSTI OFORMITE ZATITNI VOD JAINE 20 LJUDI. IZBOR
LJUDI DA IZVRE VAI OB
87
PO SVOJIM KRITERIJUMIMA. VODITI RAUNA
DA TO BUDU MLADI LJUDI, ODANI I SPREMNI ZA BORBU. SLUBU MOETE
ORGANIZOVATI AKO IMATE MILICIJSKE UNIFORME ILI DA SE SLUBA VRI U
CIVILNOM ODELU.
3. VODOVE RASFORMIRATI I DEMOBILISATI KADA VI OCENITE DA JE SITUACIJA
POD KONTROLOM MILICIJE.
KOMANDANT
GENERALPOTPUKOVNIK
MILAN TORBICA
M.P.
88
M.P.
89

87
Organ bezbednosti.
88
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 4493, grupa 200, primljeno 13. 7. 1992. u 17,00; obraeno 13. 7.
1992. u 17,25.
89
Prijemni peat: RSK Z TO Banija, str. pov. br. 284-1, 13. 7. 1992.
71
Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1002/1.
39
1992., srpanj 13.
Lasinja
Upute Stanice javne bezbednosti Vrginmost stanicama i odjeljenjima granine
milicije o zadacima granine milicije, obvezi dobre suradnje sa snagama UN-a, te
povlasticama za pripadnike granine milicije

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
STANICA JAVNE BEZBEDNOSTI VRGINMOST
Odjel za granine poslove
Broj: 2/1992. godine
Lasinja, 13. 07. 1992. godine
STANICAMA I ODELENJIMA
GRANINE MILICIJE
S V I M A
PREDMET: Uputstvo o nainu rada
i osnovnim zadacima
granine milicije
S obzirom da se svi nalazimo na odgovornim i sloenim zadacima odbrane granica
Republike Srpska Krajina, donosim Uputstvo o nainu rada i osnovnim zadacima granine
milicije.
1. Odjel za granine poslove u okviru Stanice javne bezbednosti Vrginmost formiran je
od 4 stanice milicije u ijem sastavu se nalazi 18 graninih odelenja.
Stanice milicije su: Vrginmost sa odelenjima Vrginmost, Abez, Kirin, emernica i
Trstenica. SM Dugo selo ine: OM Dugo selo, remunica, Desni tefanke i Desno
Srediko. SM Lasinja ine: OM Lasinja, Crna Draga, Novo selo i Prkos. SM Topusko ine:
OM Topusko, Gredjani, Mala Vranovina i Crni Potok.
Odelenja su veliine 20-30 milicionera, dok u OM Lasinja ima neto vie.
2. Osnovni zadatak granine milicije jeste da stalnim danononim osmatranjem,
patroliranjem i zasjedama otkrije i sprijei svaki pokuaj nasilnog prelaska granica koju
uvamo. U tom smislu dozvoljena je i upotreba vatrenog oruja, ako se pokuaj prelaska ne
moe drukije sprijeiti.
3. U obavljanju tih poslova pomau nam snage UNPROFOR-a koje su, kada je rije
za na Odjel, rasporeene u Crnom Potoku i Lasinji, na kojim podrujima razvijaju svoje
patrole i kontrolne punktove.
4. Saradnja sa ovim snagama mora biti maksimalna jer e od njihovih izvjetaja, o naoj
daljnjoj sudbini, mnogo toga zavisiti.
5. Zbog sloenih poslova koje obavljaju granine jedinice, imati e i poseban tretman
kod odredjivanja osobnih dohodaka, beneciranog staa, besplatne uniforme i drugog.
72
6. Sluenje u graninim jedinicama milicije za sada je obavezno, dok se ne stvore uslovi
za primjenu principa dobrovoljnosti.
EF ODJELA ZA GRANINE
POSLOVE
ILIJA VUJANOVI, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1024/4.
40
[1992., srpanj 13.]
Knin
Zapovijed Glavnog taba TO RSK da se van snage stave sva rjeenja o dodjeli
stanova od 1. oujka 1992., jer je zbog zloupotreba ponestalo stanova za veliki broj
aktivnog zapovjednog kadra koji dolazi iz Vojske Jugoslavije

RSK 784-1
Nepotovanje kriteriuma u rasporedu stanova, nezakonito ustupanje stanova od strane
nosioca stanarskog prava, dodela stanova licima koja poseduju vlastite kue u gradskom
podruju i nasilnom useljavanju, dolo je do bitnih naruavanja stambenog fonda, pa zbog
zatite istog, a na osnovu stava kadrovskog saveta GTO
N A R E D J U J E M:
1. Sva reenja o dodeli stanova izdata od 01. 03. 1992. staviti van snage do ponovnog
razmatranja u skladu sa pravilnikom o rasporedu stanova.
2. Zbog dolaska veeg broja aktivnog stareinskog kadra iz SR Jugoslavije potrebno je za iste
obezbediti adekvatan broj stanova.
3. Dostaviti kadrovskom savetu komande GTO spisak stanova sa svim drugim podacima
(u skladu sa tabelom u prilogu) za podruja svih ZnTO RS Krajina.
Rok dostave 17. 07. 1992. god.
4. Podatke u tabeli o nosiocu stanarskog prava adresu, veliinu stana, broj i datum izdavanja
reenja upisujem nadleni stambeni organ, a ostale podatke na osnovu uvida sa terena unosi
komisija koju formira isti organ.
Nacrtati tabelu prema sledeim podacima.
KOMANDANT
GENERAL PUKOVNIK
Milan Torbica
73
M.P.
90

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1002/1.
41
1992., srpanj 14.
Plaki
Izvjee Komande 145. brigade TO Komandi Zonskog taba TO Lika o ocjeni
morala pripadnika brigade

KOMANDA 145. BRIGADE TO
Br. 1110/2
14.07.1992. god.
OCENA BORBENOG
MORALA, dostavlja.-
KOMANDI ZNTO-LIKA
Na osnovu Vaeg akta str. pov. br. 1310 od 11. 07. 1992. god. a u vezi ocene Borbenog
morala dostavljamo Vam isto po dole navedenim pitanjima:
1.- Odnos prema RSK i odnos prema SFR naoj buduoj domovini. Borci 145. brTO Plaki
imaju veoma dobar odnos prema RSK, to su dokazali svojom voljom na Referendumu da
se pripoje RSK, te kasnije pa sve do danas organizovanim borbama protiv ustaa i hrvatske
vlasti, gde su imali zapaenih rezultata.
Odnos prema SFR[J] takoer je vrlo pozitivan. Svi napori koje ulae SRJ u borbi da se
pomogne srpskom narodu u BiH i RSK visoko se cene kod naih pripadnika.
Veoma dobro je primljena vest da je Dobrica osi izabran za prvog predsednika SRJ, a
Milan Pani za saveznog premijera. Podrka koju su Predsedniku Srbije dale iroke narodne
mase, a naroito borci i radnika klasa irom Srbije, BiH i RSK, takoer se pozitivno
odrazilo na nae borce.
2.- Odnos sastava prema odbrani RSK i odnos sastava prema ueu u odbrani SR BiH i
otvaranju KORIDORA prema SRJ.
Borci 145. brTO svojim aktivnim borbama su pokazali da su vrsto opredeljeni da se bore
za:
1. za svoj narod
2. RSK
3. za srpstvo i srpski ponos.
90
Prijemni peat: Komanda 145. brigade, br. 1124/1, 13. 7. 1992.
74
Sa velikim oduevljenjem su primili vest o probijanju Koridora kroz SR BiH i spajanje sa
naom buduom domovinom SRJ.
Borci imaju pravilan odnos prema RSK i SRJ.
3.- Stanje meuljudskih odnosa u jedinicama i komandama.
Stanje u jedinicama 145. brTO u celini je vrlo dobro. Preko 90% boraca vrlo savesno i
uspeno je izvravalo svoje zadatke u odbrani Plaanske doline i RSK. Pored izvravanja
odbranbenih i ratnih zadataka, borci su izvrili i radne zadatke, a bilo je i trenutaka gde su se
borci lepo i uz logorsku vatru druili. Osnov svega je briga za druga, za oveka to je stalno
prisutno u naoj brigadi, te stavljanje svih boraca u ravnopravan poloaj.
Svi nai graani koji su sposobni ukljueni su u brigadu, to je motiv vie da se savladaju svi
napori i da se istraje u borbi protiv neprijatelja.
4.- Odnos prema izvravanju borbenih zadataka i nareenja.
Svi zadaci i nareenja koja je izdala K-da 145. brTO su u celini veoma uspeno realizovani.
Odnos prema istima je veoma pravilno shvaen, to je rezultiralo i uspjenim izvrenjem
postavljenih zadataka.
5.- Utjecaj stanja u drutvenoj sredini (uoj, iroj)
to se tie uticaja stanja u drutvenoj sredini u mjestu Plakom i njegovoj okolini mogu istai
da je veoma pozitivan. Narod ovoga kraja daje punu podrku naim borcima, oduevljava se
njihovim akcijama, a veoma pozitivno se odraava na borce kada neto uju o sebi i borcima
susednih brigada na talasima radio Korenice i radio Petrova Gora.
6.- Plan mera za jaanje BM
Pozitivno su uticali:
1. Stavljanje u ravnopravan poloaj svih graana i ravnopravno rasporeivanje u Brigadu,
te briga za ljude.
2. Stalno, kvalitetno i potpuno informisanje boraca o svim novinama i promenama u
jedinici, RSK, SR BiH i SRJ.
3. Organizacija u sprovoenju logorskih vatri, sportskih takmienja.
Dobro sarauje sa civilnim strukturama
Pomo oko organizacije kosidbe i etve
Isticanjem pozitivnih primera pred vojnim kolektivima
Kontrola i pomo borcima od strane stareina K-de brigade
Briga za borbenu tehniku i oruima da stalno bude kompletna, ista i ispravna.
Negativno su uticali:
Bilo je pojedinaca sposobnih za borbu i izbjegavali su odlazak na poloaj
verc od strane pojedinaca i krae, nepopunjenost K-de brigade stareinskim sastavom
Neblagovremeno ureenje zaklona i sklonita
Nepravilna podela pomoi Crvenog Kria
Osloboenje dela V/O od vojne obaveze.
KOMANDANT:
potpukovnik
Milan unjar, [v.r.]
75
M.P.
91

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1006/3.
42
1992., srpanj 14.
[evrske]
Dnevno operativno izvjee Komande 2. brigade TO Zonskom tabu za Sjevernu
Dalmaciju o krenju prekida vatre, te o nezadovoljstvu ljudstva na poloajima

Komanda 2. brigade TO
Str. pov. br. 790
14. 07. 1992. godine
Dostavlja
Dnevni operativni izvetaj
Operativnom deurnom
Zonskog taba Sjeverna Dalmacija.-
1. Tokom dana i noi 13/14.07.1992. godine u vremenu od 19:20 asova do 23:00 asova
na nae poloaje u selu Vujcima neprijatelj je otvarao streljaku i minobacaku varu. U
vremenu od 21:50 asova iz rejona Dubravica neprijatelj je otvorio vatru iz mp-32mm i
pri tom ispalio 16 mina po naim poloajima u s. Vujcima. Uloen je protest kod ocira
UNPROFOR-a u zoni nae odgovornosti.
2. I pored ponovljenih upozorenja i apela da se uradi neto na spreavanju i odlasku v/o
sa poloaja, po tim pitanjima uinjeno je vrlo malo te smatramo da na ovaj nain ne
obezbedjujemo bg za izvrenje zadatka.
3. Komanda brigada je ostala sa k-dantom i ocirom bezbednosti te vas molimo zbog obima
posla nadjete mogunost i poaljite ocira na ispomo jer nismo u mogunosti da ispunimo
naredjenja predpostavljene komande vezanim za rokove istih.
4. Ocir koji je poslat da bude glavni rukovalac u skladitu nae jedinice vodnik Marti
Sime Milenko do danas se nije javio u brigadu.
5. U jedinicama vlada opte nezadovoljstvo u raspodeli sa plaom iako je vojniki kadar
upoznat vrlo dobro da je stigao novac te isti smatraju da ih netko svesno vue za nos.
Zastupa komandanta
91
Okrugli peat: Komanda 145. brigade TO.
76
Kapetan
Rajko Bjelanovi
M.P.
92

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4234.
43
1992., srpanj 14.
[Civljani]
Operativno izvjee 1. brigade TO Zonskom tabu TO za Sjevernu Dalmaciju
o demobilizaciji te samovoljnom naputanju poloaja vojnika nezadovoljnih
isplatama naknada i nedostatkom cigareta

Komanda 1. brigade TO
Str. pov. br. 1-164
od 14. 07. 1992. godine
u 15,00 asova
Borbeni izvetaj
Dostavlja
Operativnom deurnom
Zonskog taba TO
za Sjevernu Dalmaciju Knin
1. Podaci o aktivnostima od susednih zemalja nisu nam poznati.
2. Stanje b/g jedinica brigade u postupnoj demobilizaciji, razdruivanju i sredjivanju
borbenih sredstava i tehnike i njihovo skladitenje, a dio ljudstva se angauje u RJM i dio
demobilie.
3. U toku predhodnog i dananjeg dana nije koristio dogovoreni prekid vatre, mada su
prisutne pojave pojedinanog otvaranja vatre.
mb izvetava da v/o na Peleu s. itni zahtevaju smenu i pojaanje ljudstva, a ukoliko se
u toku dana nita ne poduzme napustit e poloaje.
4. Utroka municije nije bilo.
5. Vanrednih dogadjaja nije bilo.
6. Stanje na teritoriji po povlaenju snaga brigade ostaje nedovoljno kontrolisano i pokriveno
od strane RJM.
7. Stanje bezbednosti u zoni odgovornosti brigade zbog slabe pokrivenosti i kontrole
teritorije je osetljivo s mogunou upada i zauzimanja nekih naih poloaja.
92
Prijemni peat centra veze: Brzojav Brdo br. 672, grupa 400, primljeno 14. 7. 1992. u 18,20; obraeno 14.
7. 1992. u 18,30.
77
8. Problemi po PoOB zbog kanjenja isplata v/o i nedostatka cigareta sve vee je
nezadovoljstvo ljudstva i sve vei pritisci i pojave samovoljnog naputanja jedinica.
9. Zakljuak: jedinice brigade postupno se demobiliziraju, a dosta je sluajeva nezadovoljstva
zbog neisplata naknada, nedostatka cigareta, sve masovnije pojave samovoljnog naputanja
jedinica sa linim naoruanjem.
Zastupa komandanta
p. pukovnik
Jovo Grubi
M.P.
93

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4234.
44
1992., srpanj 14.
Knin
Zapovijed Glavnog taba TO RSK Zonskom tabu TO Banija da sprijei prolazak
konvoja s izbjeglicama hrvatske nacionalnosti iz BiH

GTO RSK
ORGAN BEZBEDNOSTI
STR. POV. BR. 5762
14. 07. 1992. GOD.
ZONSKOM TABU TO BANIJA
NS I OBAVETAJNOBEZBEDONOSNOM ORGANU
RASPOLAEMO OPERATIVNIM PODACIMA DA 15. 07. IZ BOS. NOVOG KREE
KONVOJ NAVODNIH IZBEGLICA HRVATSKE NACIONALNOSTI IZ BIH 60
AUTOBUSA I 120 DRUGIH VOZILA, PRAVCEM DVOR N/U
94
GLINA I DALJE.
MEDJUTIM POSTOJE OZBILJNE INDIKACIJE DA KONVOJ NEMA NAMERU DA
PRODJE NAU TERITORIJU VE DA SE RADI O SMILJENOM DOVODJENJU HRVATA
NA BANIJU I DA IM POMAU U TOME I NEKE MEDJUNARODNE HUMANITARNE
INSTITUCIJE.
SA ORGANIMA VLASTI I ORGANIMA UNUTRANJIH POSLOVA, KAO I UNPROFOR
OM PODUZMITE MERE ZA SPREAVANJE NJIHOVIH NAMERA.
PUKOVNIK
JOVO MARI
93
Prijemni peat centra veze: Brzojav Selo br. 411, grupa 400, primljeno 14. 7. 1992. u 17,15; obraeno 14.
7. 1992. u 17,30.
94
Na Uni.
78
M.P.
95
M.P.
96

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1002/2.
45
1992., srpanj 15.
Okuani
Operativno izvjee Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Glavnom tabu TO RSK
o uhienju prebjega iz BiH kod sela Mlaka

VOJNA TAJNA POVERLJIVO
IFROVANO URUITI ODMAH
ZnTO ZAPADNA SLAVONIJA
Pov. br. 51-56
15. 07. 1992. godine
Redovni operativni izvetaj.-
GLAVNOM TABU TO RSK KNIN
Na osnovu Naredjenja GTO RSK pov. br. 104/91 od 13. 11. 1991. godine i pov. br.
61a/92 od 11. 04. 1992. godine dostavljamo sledei
I Z V E T A J
1.- STANJE NEPRIJATELJSKIH SNAGA:
Neprijatelj nije ispoljavao nikakve aktivnosti.
2.- STANJE TABOVA I JEDINICA TO:
Tokom dana Komande i tabovi TO intenzivno su se angaovali na poduzimanju mera
kontrole teritorije u zoni odgovornosti.
Oko 14.30 asova na aerodromu Mahovljani izvren je prihvat novca u iznosu od 5
miliona dinara za potrebe ZnTO. Novac je deponovan u trezor PTT u Okuanima.
Stanje morala vrlo dobro.
3.- GUBICI:
Gubitaka nije bilo.
4.- STANJE PoOB-a:
91. PoB angaovana je na doturu artikala ishrane.
95
Prijemni peat: RSK, Z TO Banija, str. pov. br. 292-4, 15. 7. 1992.
96
Prijemni peat centra veze: Brzojav br. 4513, grupa 180, primljeno 14. 7. 1992. u 23,50; obraeno 14. 7.
1992. u 23,55.
79
Stanje ishrane vrlo dobro.
Dana 13. 07. 1992. godine oko 15,00 asova u rejonu Kraguj od protivpeadijske
rasprskavajue mine ranjen je v/o Radjenovi Rajko iz 61. had 105mm.
Imenovani je poao kod svog druga u odelenje granine milicije koja je bila na poloaju i
tom prilikom naiao na minu. Zadobio je povrede desne noge i levog oka, prebaen je u
medicinski centar Banja Luka. Van ivotne je opasnosti.
5.- BEZBEDNOST I SAMOZATITA:
Dana 13. 07. 1992. godine oko 09.15 asova u rejonu s. Mlaka uoeno je 6 lica od strane
dvojice metana s. Mlaka, koja su se kretala uz kanal Strug i saoptila da ele u Novsku.
Pripadnici Teritorijalne ete Mlaka iz sastava 98. OdTO postavili su zasedu u rejonu Mokro
Polje i uhapsili svih 6 lica.
Svi su muslimanske nacionalnosti, a dvojica od njih su bili vodii ostaloj etvorici. Lica nisu
bila naoruana, a prilikom hapenja nisu pruila otpor, predati su miliciji i sprovedeni u
zatvor.
Dosta problema imamo sa gradjanima koji samovoljno izlaze iz zone i u vlastitoj reiji i
na sopstveni rizik upuuju se u obilazak svojih ognjita u selima koja su bila pod kontrolom
ustakih vlasti. inimo napore da preko milicije i razgovorima po mesnim zajednicama
utiemo na gradjane da se ne upuuju u ovako neorganizovane poduhvate.
KOMANDANT
pukovnik
Jovan ubri, [v.r.]
M.P.
97
M.P.
98

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 26., kut. 2.
46
1992., srpanj 15.
Okuani
Izvjee Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Glavnom tabu TO RSK o broju
vojnih obveznika koji su se borili u sklopu 1. krajikog korpusa, broju poginulih i
ranjenih te brigadama i odredima osnovanim nakon 30. lipnja 1992.

VOJNA TAJNA POVERLJIVO
IFROVANO URUITI ODMAH
ZnTO ZAPADNA SLAVONIJA
97
Okrugli peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, Okuani.
98
Prijemni peat centra veze: Brzojav predan 15. 7. 1992. u 19,00.
80
Pov. br. 87-42
15. 07. 1992. godine
GTO RSK KNIN
U vezi vaeg telegrama pov. br. 803-1 od 15. 07. 1992. godine izvetavamo vas o sledeem:
1. Ljudstvo iz sastava naih jedinica TO bilo je zakljuno sa 30. 06. 1992. godine angairano
u jedinicama 1. KK, tako da nismo imali jedinica TO na prostoru Zapadne Slavonije.
2. U vremenu od 30. 06. 1992. do 03. 07. 1992. godine formirana je 54. brTO.
3. Formirani su sledei odredi TO: 98. OdTO Jasenovac, 51. OdTO Pakrac, 59. OdTO
Daruvar i 63. OdTO Jasenovac, takodjer u vremenu od 30. 06. do 03. 07. 1992. godine.
4. Nemamo oslobodjenih optina od strane TO.
5. Nemamo oslobodjenih gradova od strane TO.
6. U sastavu jedinica 1. KK borilo se ukupno 4.920 pripadnika TO sa prostora Zapadna
Slavonija.
7. Gubitke u ratu pripadnika TO vodila je Komanda 1. KK tako da podataka nemamo.
Prema podacima koje smo prikupili od odelenja ministarstva odbrane sa prostora Zapadna
Slavonija poginulo je 192 pripadnika TO, a ranjeno 286 lica.
KOMANDANT
pukovnik
Jovan ubri, [v.r.]
M.P.
99
M.P.
100

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 2430.
47
1992., srpanj 16.
[Vrginmost]
Prijedlog Komande 19. brigade TO RSK za izvanredno unaprjeenje Stanka urije

KOMANDA 19. BRIGADE TO VOJNA TAJNA
Pov. br. 9-126 POVERLJIVO
16. 07. 1992. god.
Naziv oznaka jedinice:
P R E D L O G
99
Okrugli peat: RSK, Z TO Zapadna Slavonija, Okuani.
100
Prijemni peat centra veze: Brzojav primljen 15. 7. 1992. u 15,30; predan 15. 7. 1992. u 16,10.
81
ZA PROIZVODJENJE UNAPREDJENJE U IN ODLIKOVANJE
/ocira, mladjih ocira i vojnika/
1.- PREZIME, OEVO IME I IME: urija Milana Stanko
2.- DAN, MESEC I GODINA RODJENJA: 07.05.1944.
3.- MJESTO RODJENJA I OPTINA: s. Brestik, SO Glina
4.- MJESTO STANOVANJA: k. Stipan, Vrginmost
5.- ZAVRENE KOLE: a) VOJNE: Srednja podof. kola peadije
b) CIVILNE: Ispit za in potporunika
6.- IN KLASA I VREME PROVEDENO U INU KLASI, AVL, RZ, Penz.
VL: Kapetan I. klase od 1984. godine AVL
7.- ROD SLUBA I VES: Peadija 31101
8.- SADANJA DUNOST I OD KADA:Komandant 1.bataljona, 4.brigade TO
Vrginmost
9.- PREDLOG ZA IN KLASU ODLIKOVANJE: Vanredno u in majora
peadije
10.- PREDLOG SE ODNOSI NA:
(proizvodjenje, red. unapredjenje, vanredno unapredjenje): Vanredno
unapredjenje
11.- OBRAZLOENJE:
Kapetan urija je u toku odbrane kasarne PETROVA GORA u Karlovcu
ispoljio visok stepen line hrabrosti i portvovanja pozitivno utiui na moral
ostalih branilaca kasarne.
Po izvlaenju postavljen je na dunost N 4. brigade TO Vrginmost, a zatim na
dunost komandanta 1. bataljona.
Kapetan urija nema zavrene potrebne vojne kole niti poloen ispit za in majora.
Ima u borbi poloen ispit za poloaj komandanta bataljona na kome je postigao
sledee rezultate: etiri meseca sa bataljonom uspeno brani jedanaest kilometara
fronta, a nasuprot sebe ima ustaku brigadu. Nije izgubio ni jedan milimetar
prostora. Sa bataljonom je unitio etri oklopna cilja, vie desetina neborbenih
vozila, samo u jednom danu potpuno je izbacio iz borbe a najveim delom unitio
dve ete u s. Levi tefanki, unitio je jedan ustaki vod u toku prodora na frontu
suseda. Lino je vie puta danju i nou obiao kompletan poloaj bataljona. Uvrstio
je borbeni moral i RiK u bataljonu. Bataljon i dalje vrsto dri poloaj, a kapetan
urija je svaki dan i svaku no na prvoj liniji. Najmanje priznanje [koje] mu se pri
kraju radnog veka moe dati je vanredno unapredjenje u in majora.
Potpis nadlenog stareine
za podnoenje predloga:
M.P.
101
KOMANDANT
pukovnik
Milan Novakovi
za [, v.r.]
102
101
Okrugli peat: Komanda 19. brigade TO.
102
Potpis neitak.
82

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4076.
48
1992., srpanj 17.
Knin
Pismo Ministarstva odbrane RSK Vijeu sigurnosti UN-a u kojem trai da se poniti
odluka o razoruanju paravojnih postrojbi na okupiranom podruju RH

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
BR. ___________/92
KNIN, 17.07.1992. GOD.
SAVETU BEZBEDNOSTI UN-a
Visoko potovanom naslovu!
ast nam je da vas pozdravimo u ime naroda i Vlada Republike Srpske Krajine. Vae
angaovanje da u Republiku Srpsku Krajinu unesete mir narodu nae Republike je od
neprocenjivog znaaja. Patnje i stradanja tokom ovog rata koje je ovaj narod proivio u
istoriji nisu este. Novostvorena Hrvatska drava je pokuala da zatre srpski narod u
Hrvatskoj ne birajui sredstva. I, na nau alost imali su u tome podrku dijela Evropske i
svetske javnosti. Napadana su srpska sela od Hrvatskih bojovnika koji su nosili ahovnice na
elu, a srpski narod dobro zna da su ahovnicu nosili faistiki zloinci, Ustae, u drugom
svetskom ratu, od kojih je u periodu od 1941. do 1945. godine stradalo preko milijun i pol
Srba u Hrvatskoj i Bosni.
Narod se nije prevario, jer nedugo nakon napada, tada paravojnih Hrvatskih oruanih
snaga na Plitvicama 1. aprila 1991. godine vei deo Hrvatskih oruanih snaga se otvoreno
deklariu kao Ustae. U ovom ratu srpskog naroda za slobodu, za svoju samostalnu
Republiku, srpski narod je podneo velike rtve i patnje, o emu svedoi i 500 hiljada
izbeglica iz takozvane demokratske Hrvatske.
Narod Republike Srpske Krajine doekao je snage UN-a kao zatitnike i spasioce od
daljnjeg progona, iseljavanja i smrti.
Meutim, inzistiranje da se ak i policija razorua unosi veliki nemir meu stanovnitvo i
otvorenu sumnju u namjere UN-a. Pogranina policija, Policija specijalne namene i Policija
za javni mir su namenjene jedino za zatitu naroda Republike Srpske Krajine i nikada,
uveravamo vas, nee biti upotrebljene za napad na bilo koga, a pogotovo ne za osvajanje tuih
teritorija. Zato, dozvoliete, ne vidimo razloge da se na potpunom razoruanju inzistira. Tim
vie to se isto nee dogoditi u Republici Hrvatskoj koja e se, bojimo se, moi u narednom
periodu i znatno bolje naoruati, to bi svakako trebao Savet bezbednosti spreiti, jer
naoruavanjem Republike Hrvatske najmodernijim orujima u veim koliinama je pretnja
novom agresijom na Republiku Srpsku Krajinu i treba je svakako na vreme spreiti.
83
Nadamo se da UN ne mogu sebi dopustiti da se u zoni nad kojom su preuzeli zatitu
dogodi genocid.
Visoko potovani naslove, sigurni smo da ete nae navode u potpunosti razumeti i
omoguiti Srpskom i drugim narodima u Republici Srpskoj Krajini da ive u skladu sa
civilizacijskim tokovima, bez straha od maltretiranja i smrti, pa smo vas jo jedan put
slobodni zamoliti da ne prejudicirate ni jedno politiko reenje, a Hrvatskoj zabranite uvoz
naoruanja i ratne tehnike kako bi se novi rat i genocid spreili.
S potovanjem
Ministar odbrane
Pukovnik
Stojan panovi

Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 5., kut. 2.
49
1992., srpanj 17.
Knin
Obavijest Zonskog taba TO Sjeverna Dalmacija podreenim jedinicama da
zbog problema oko neisplate osobnih dohodaka na tekue raune mogu podii dio
sredstava kao pozajmicu u svojim jedinicama

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
ZONSKI TAB TO
SEVERNA DALMACIJA
Pov. broj: 106-2
17. 07. 1992. godine
Podizanje novca,
reenje, dostavlja.- KOMANDI dopunski bataljon
Veza akt G TO RSK broj 812-2 od 16. 07. 1992. godine
Zbog nastalog problema podizanja novca sa TR
103
Potanske tedionice tj. neisplaivanja
sredstava sa tekuih rauna AVL i GL,
R E E NJ E
1. AVL i GL koji primaju preko tekuih rauna mogu privremeno podii deo sredstava u
jedinicama.
103
Tekui raun.
84
2. Sredstva se podiu na blagajnama svojih jedinica na privremenu priznanicu u iznosu do
10.000,00 dinara (novih).
3. Lica koja podignu sredstva su duna vratiti navedena sredstva ODMAH po uspostavljanju
platnog prometa tj. kada se omogui podizanje novca sa TR.
IM/MB
NAELNIK TABA
pukovnik
Ivan Mijatov, [v.r.]
M.P.
104

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4074.
50
1992., srpanj 17.
Benkovac
Zapovijed Komande 92. brigade milicije Benkovac za sveanost otputanja vojnih
obveznika iz ratnih jedinica te osnivanje 92. brigade milicije

KOMANDA 92. BRIGADE MILICIJE
BENKOVAC
Pov. broj: 295-1
Benkovac, 17. 07. 1992. god.
Priprema i organizacija
sveanosti, naredjenje.-
PN za ONP
U povodu otputanja v/o iz ratnih jedinica sa teritorija optina Benkovac i Obrovac i
formiranja 92. brigade milicije, a u cilju planskog rada i organizacije,
N A R E D J U J E M:
1. Dana 25. 07. 1992. godine sa poetkom u 10,00 asova u kasarni u Benkovcu
organizovati sveanost kojom obeleiti otputanje v/o iz ratnih jedinica i formiranje 92.
brigade milicije.
2. Na sveanosti e u sveanom stroju prisustvovati pripadnici 92. brigade milicije i to:
komanda brigade
komanda stana
eta veze
104
Okrugli peat: RSK, Z TO Sjeverna Dalmacija, Knin.
85
pozadinska eta
eta za obezbedjenje
specijalni bataljon
2. bataljon za obezbedjenje
3. bataljon za obezbedjenje
iz 1. bataljona za obezbedjenje: komandant sa 50% sastava bataljona
iz graninog bataljona: komanda bataljona, odelenje veze, svi komandiri eta, komandiri
odeljenja ili njihovi zamjenici i iz svakog odeljenja po 3 predstavnika.
3. Na sveanost pozvati:
1) sve borce iz dosadanjih 180. mtbr, 3. brTO, 557. mpoap-a, OdTO Obrovac, TO
Benkovac i Obrovac i SJB Benkovac i Obrovac,
2) Porodice poginulih boraca,
3) Predstavnike republike, optine i preduzea,
4) Narod sa teritorija optina Benkovac i Obrovac.
4. Sveanost organizovati po posebnom protokolu, a po zavretku sveanog postrojavanja,
organizovati sveani ruak za goste i pripremiti dovoljne koliine vojnikog pasulja za sve
uesnike u kasarni.
5. Odmah otpoeti sa pripremama za sveanost i to:
1) Pripremiti i uputiti pozivnice za goste PKMV
2) Izraditi plakat kojim obavestiti javnost o planiranoj sveanosti PKMV
3) Pripremiti kulturno-umjetniki program PKMV
4) Pripremiti zastavni vod komandant grb
5) Pripremiti zastavu 92. brm PKMV
6) Pripremiti amblem i znake 92. brm PKMV
7) Urediti okoli i prilaze kasarni PN za ONP
8) Urediti kasarnski krug: pokositi travnate povrine, podrezati nasade i ive ograde,
urediti ivinjake, fasade, izvriti zastakljivanje, srediti auto-park PKPO
9) Regulisati parking-prostor za sve prisutne NSbSl
10) Izvriti kompletiranje odee i obue kod pripadnika brigade NinSl
11) Izvriti potiivanje jedinica K-ti jedinica
12) Organizovati obezbedjenje sveanosti MB
13) Organizovati prihvat gostiju PKMV
14) Pripremiti stimulativne mere za pripadnike 92. brm i borce PN za OMPP
15) Za sve pripadnike 92. brm do 22.07. obezbediti plavu uniformu NinSl
16) Organizovati besplatno prevoenje na sveanost i povratak sa sveanosti NSbSl
6. Probu za sveanost izvriti 23.07. u 10,00 asova uz prisustvo svih jedinica brigade.
BM/N
KOMANDANT
Vii inspektor I klase
Bogunovi Momilo, [v.r.]
Dostaviti:
svim jedinicama
86

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4076.
51
1992., srpanj 18.
[Daruvar]
Pismo Komande UNPROFOR-a sektor Zapad Zonskom tabu TO Zapadna
Slavonija o kontroli skladita s naoruanjem

18. juli 1992. godine
UNPROFOR ZAPADNI SEKTOR
Odgovor u vezi kontrole
magacina.
pukovnik ubri
105

Primili smo vae pismo u kojem iskazujete brigu u vezi UNPROFOR-ove brige oko
proveravanja magacina u kojima je smeteno oruje.
Koliko znate u skladu sa planom SIRIJUS VENSA
106
i ugovorom izmedju obe zaraene
strane nikakvo oruje ne bi trebalo bit unutar zatitne zone. Podseamo vas da je to oruje
trebalo biti barem 30, 10 ili 5 km daleko izvan granice zatiene zone, zavisno od vrste i
kalibra.
Tokom mnogih diskusija koje smo imali u Vili u Okuanima mi smo pristali, inei
jedan ustupak, da drite neka od oruja u magacinima pod kontrolom UN. Ponavljam, pod
kontrolom UNPROFOR. Naravno to znai da mi moramo biti sigurni da to oruje je na
sigurnom mestu i da ne moe biti uzeto iz magacina pod bilo kakvim okolnostima.
Vi ste takodjer pristali da to bude pod naom kontrolom i odgovornou, to znai da emo
mi proveravati sigurnosti magacina i broj naoruanja u njima, povremeno i bez ikakvog
prethodnog upozorenja.
Zbog toga vas molim da prenesete instrukcije vaim ljudima da sledeim lanovima
UNPROFOR-a omogue inspekcije magacina uvek kada je to traeno:
lanovima nepalskog i jordanskog bataljona,
lanovima taba Zapadnog sektora,
Ocirima za vezu iz argentinskog bataljona koji su stacionirani tamo.
GENERAL
Zabala
107
105
Jovan.
106
Cyrus Vance.
107
Carlos Maria.
87

Preslika, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 26., kut. 1.
52
1992., srpanj 18.
Knin
Zonski tab TO Sjeverna Dalmacija dostavlja podreenim jedinicama stav Glavnog
taba TO RSK oko razoruanja jedinica RSK i noenja dugog oruja, te otvaranja
autoceste kroz Slavoniju

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
ZONSKI TAB TO STROGO POVERLJIVO
SEVERNA DALMACIJA
Str. pov. br. 110-2
18. 07. 1992. god.
Odgovor na postavljena
pitanja, dostavlja.-
Dopunski bataljon
ZnTO Z. Slavonija obratio se G TO RSK sa pitanjima, koja su proistekla nakon suprotnog
tumaenja istih od strane gen. Zabala
108
Komandanta ZS UN grupa Sever.
Odgovor Komandanta G TO RSK:
U aktu koji smo dobili od vas i priloga koje ste dostavili uz taj akt uoljivo je da
generalu Zabali nisu jasna mnoga pitanja o kojima je ve postignut dogovor sa generalom
Morionom.
109

U vezi problema koje u svom dopisu iznosi general Zabala vama su poznata njihova reenja,
a to su:
Prvo: Milicija nosi dugo oruje (AP, PM, SNAJPERE).
Drugo: Brigada posebnih jedinica milicije u svom sastavu mora da ima i OT
110
(obojene u
plavo).
Tree: Razoruanje PJM od snaga UN ne dolazi u obzir i na to general Zabala treba upozoriti
da ne dodje do rtava.
etvrto: Politika pitanja, kao to je otvaranje autoputa i druga treba da reavaju vlade RSK
i RH.
108
Isto.
109
Philippe Morillon.
110
Oklopne transportere.
88
Sa ovim stavovima upoznajte generala Zabala i zamolite ga da se za sva nejasna i nerijeena
pitanja obraa svom pretpostavljenom.
IM/MB
za KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
[, v.r.]
111
M.P.
112

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4074.
53
1992., srpanj 18.
[Vojni]
Zapovijed Komande Zonskog taba TO Kordun o unaprjeenju u vie inove asnika
i doasnika u jedinicama TO Kordun

NAREDBA KOMANDANTA ZnTO VOJNA TAJNA
K O R D U N POVERLJIVO
Pov. br. 849-1
18. jula 1992.
Na osnovu l. 45. stav 2, l. 91. stav 2 i l. 500 Zakona o slubi u OS (sl. SFRJ br. 7/85,
20/89 i 40/89), a u vezi sa l. 270. stav 1. Zakona o slubi u OS i l. 79. stav 3 Zakona o
ONO (SL SFRJ br. 21/82 i 35/91) te naredbe Naelnika taba VK OS te u vezi objanjenja
GTO RSK br. 700-7 od 15. 07. 92. godine a za posebne zasluge u obavljanju svojih
funkcionalnih dunosti u izvodjenju borbenih dejstava na podruju Korduna, u rukovoenju
i komandovanju svojim jedinicama a u sastavu jedinica TO Korduna
U N A P R E U J U S E:
U in rezervnog kapetana 1. klase:
MALOBABI ure JOVAN, jedinica ARJ PVO, 1.
DMITROVI Branka MILAN, jedinica PJEADIJA, 2.
MALOBABI Milana MILE, jedinica ININJERIJA, 3.
VUJANOVI Janka ILIJA, jedinica ARTILJERIJA, 4.
DANUO Ljubana MATIJA, jedinica PJEADIJA, 5.
111
Potpis neitak.
112
Prijemni peat: RSK, Z TO za Sjevernu Dalmaciju, Knin.
89
MAZINJANIN Petra MILE, jedinica PJEADIJA, 6.
MILOJEVI Mile URO, jedinica PJEADIJA, 7.
GVOZDI Milana DRAGAN, jedinica PJEADIJA, 8.
GVOJI ure SIMO, jedinica PJEADIJA, 9.
LUKI Save MILAN, jedinica PJEADIJA, 10.
LONAR Boe DRAGAN, jedinica ARTILJERIJA, 11.
MOMILOVI David JOVAN, jedinica OMJ, 12.
IVKOVI Mile MILI, jedinica PEADIJA, 13.
RADOEVI Mirka NEDELJKO, jedinica PEADIJA, 14.
KOBAC Milana NIKOLA, jedinica ININJERIJA, 15.
ROMEVI Mile LJUBAN, jedinica PJEADIJA 16.
SMRZLI Milan MILE, jedinica ARTILJERIJA, 17.
VOJNOVI Nikola EDOMIR, jedinica ARJ PVO, 18.
AA Branko ARKO, jedinica TEHNIKA SLUBA, 19.
LINTA Marka MILORAD, jedinica RO ARJ PVO, 20.
DAKULA Duan RADE, jedinica RO ARJ PVO, 21.
JANJANIN Pere NIKOLA, jedinica ININJERIJA, 22.
VOJNOVI ure STEVO, jedinica PJEADIJA, 23.
IVKOVI Marka STANKO, jedinica VEZA, 24.
TRBOJEVI Miloa NIKOLA, jedinica ININJERIJA, 25.
TAKOR Dragana NIKOLA, jedinica ARTILJERIJA, 26.
STANKOVI Voje RADE, jedinica PJEADIJA, 27.
PEURAA Gojka NIKOLA, jedinica ININJERIJA, 28.
PETROVI Dragaia MILO, jedinica PVO, 29.
MILI Stevana VLADIMIR, jedinica PJEADIJA, 30.
MARKOVI Mihajla ORE, jedinica OKLOPNA MEHANIZOVANA 31.
JEDINICA,
MRKI Janka NEBOJA, jedinica ARJ PVO, 32.
MANOJLOVI Milke RADE, jedinica PJEADIJA, 33.
GABRI Anelije MILE, jedinica OMJ, 34.
CVJETIANIN Sime RANKO, jedinica PJEADIJA, 35.
IPALO Svetozara DUAN, jedinica PJEADIJA, 36.
BREBERINA Nikole BORIS, jedinica OMJ, 37.
BIJELI Borivoj DUAN, jedinica ABHO, 38.
BASARA Duana PAVAO, jedinica TEHNIKA SLUBA, 39.
U in kapetana:
IA Pere MILO, jedinica ARTILJERIJA, 1.
MRAOVI Ljubana PAVAO, jedinica ARJ PVO, 2.
ORABOVI Jovana MATIJA, jedinica PJEADIJA, 3.
TORBICA Radovana NIKOLA, jedinica VEZA, 4.
API Dragana MILE, jedinica RO ABHO, 5.
IA Miloa PERO, jedinica ABHO, 6.
VIGNJEVI Duana MILAN, jedinica PJEADIJA, 7.
KATI Nikole PERO, jedinica SANITETSKE SLUBE, 8.
90
COKEA Mane MILO, jedinica ARTILJERIJA, 9.
DRAI Rade SVETO, jedinica PJEADIJA, 10.
VIDOVI Boe DAMIR, jedinica PJEADIJA, 11.
KRAGULJAC Petra DRAGAN, jedinica PJEADIJA, 12.
BASTA Duana ZDRAVKO, jedinica ARTILJERIJA, 13.
MACUT Janka MILI, jedinica PJEADIJA, 14.
MUSULIN Branka MILO, jedinica ARTILJERIJA, 15.
BAKI Ljubana DRAGOLJUB, jedinica PJEADIJA, 16.
VELIMIROVI Georgije NIKOLA, jedinica ARTILJERIJA, 17.
VELIMIROVI Nikole JANKO, jedinica VEZE, 18.
TODORI Dragaia ARKO, jedinica ARTILJERIJA, 19.
SVITLICA Tomo SLOBODAN, jedinica ARTILJERIJA, 20.
PLEA Pavla ELJKO, jedinica ARTILJERIJA, 21.
PAVI Todora RADE, jedinica INTENDANTSKA SLUBA, 22.
MILOVANOVI Matije MILAN, jedinica OKLOPNA JEDINICA, 23.
KLJAI Mile RANKO, jedinica ROP, 24.
JAKOVI Nikole VELJKO, jedinica ARTILJERIJA, 25.
DUDUKOVI Todora MILO, jedinica ININJERIJA, 26.
DAKI Mialan MIRKO, jedinica ARTILJERIJA, 27.
UI Milana ZVONKO, jedinica INTENDANTSKA, 28.
IKA Mihajlo MLADEN, jedinica PVO. 29.
U in porunika:
VORKAPI Branka STEVO, jedinica PEADIJA, 1.
IA Stojana MILE, jedinica PEADIJA, 2.
RADIANIN Dragana ORE, jedinica SAOBRAAJNA SLUBA, 3.
POTI Vojislava JANKO, jedinica PEADIJA, 4.
JAKI Petra ELJKO, jedinica PRO, 5.
SAJI Jovana DRAEN, jedinica ARTILJERIJA, 6.
DEVI Nikole DUAN, jedinica ARTILJERIJA, 7.
HRSTI Milia MARKO, jedinica ARTILJERIJA, 8.
BUAN Ljubana ZORAN, jedinica ARJ PVO, 9.
TESLA Miloa RADE, jedinica TEHNIKA SLUBA, 10.
MADARAC Pere BRANKO, jedinica ARTILJERIJA, 11.
MRAOVI Nikole NINO, jedinica VEZE, 12.
MIHAJLOVI Marka DRAGI, jedinica ARTILJERIJA, 13.
KRESOJEVI Mihajla ELJKO, jedinica OKLOPNA JEDINICA, 14.
JOVANOVI Dobrivoj PREDRAG, jedinica INTENDANTSKA SLUBA, 15.
URI Dragoljuba NIKOLA, jedinica ARTILJERIJA, 16.
DOBROTA Milana ARKO, jedinica VOJNA POLICIJA, 17.
DRAGI Simo GORAN, jedinica ININJERIJA, 18.
DOBROSAVLJEVI Nikole MILETA, jedinica ARJ PVO; 19.
BLAEVI Ignjatije SLOBODAN, jedinica OMJ, 20.
BJELIVUK Jandre NENAD, jedinica ININJERIJA, 21.
BASARA Milia JOVAN, jedinica PVO, 22.
MILJENOVI ure DRAGAN, jedinica ARJ PVO, 23.
91
IVKOVI Mihajla ELJKO, jedinica ARTILJERIJA, 24.
VRAAR Milana DUKO, jedinica PJEADIJA, 25.
VUJAKOVI Vase MILE, jedinica PJEADIJA, 26.
TODORI Stanka ARKO, jedinica ARTILJERIJA, 27.
SUA Mirko ALEKSANDAR, jedinica FINANCIJSKA SLUBA, 28.
IMULIJA ure ORE, jedinica ARTILJERIJA, 29.
SVITLICA Tome MIROSLAV, jedinica ARTILJERIJA, 30.
STUDEN Dragi EDOMIR, jedinica PJEADIJA, 31.
RAI Steve DANKO, jedinica PJEADIJA, 32.
MAERI Duana DRAGAN, jedinica ROP. 33.
U in potporunika:
KORKUT Vlade SVETOZAR, jedinica VEZA, 1.
KORKUT Vlade MILAN, jedinica TEHNIKA SLUBA, 2.
BIJELI Stojana DRAGAN, jedinica PEADIJA, 3.
PAVLOVI Milana NENAD, jedinica PEADIJA, 4.
PAVLOVI Duana MILENKO, jedinica PEADIJA, 5.
SUEVI Marka MILE, jedinica ARTILJERIJA, 6.
LINTA Marka DUAN, jedinica ARTILJERIJA, 7.
MANOJLOVI Teodora MILJENKO, jedinica TEHNIKA SLUBA. 8.
U in vodnika I klase: 9.
VIDOVI Duana BOO, jedinica TEHNIKA SLUBA, 10.
VUJI Marka MILO, jedinica TEHNIKA SLUBA, 11.
KOKIR Ignjatije VELJKO, jedinica ARTILJERIJA, 12.
LAPEVI Mane PERO, jedinica VEZA. 13.
U in vodnika: 14.
MUKINJA Pane LAZO, jedinica TEHNIKA SLUBA, 15.
VUKELI Janka DUKO, jedinica TEHNIKA SLUBA, 16.
MAJDIN Dragana NIKOLA, jedinica ARJ PVO, 17.
BULAT Milana EDOMIR, TEHNIKA SLUBA. 18.
Naredbu o unapreenju uneti u personalna dokumenta imenovanih.
KG/MD
KOMANDANT
Pukovnik
edomir Bulat

Upravi min. odbrane RSK Vojni
OpTO
br.TO
Sam. bataljonima-divizionima TO Korduna
a/a ZnTO ot. mob. organ.

Preslika, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1015/4.
92
54
1992., srpanj 19.
[evrske]
Izvjee 2. brigade TO Zonskom tabu TO za Sjevernu Dalmaciju o samovoljnom
naputanju poloaja pripadnika brigade te slabim rezultatima potrage za takvim
osobama

Komanda 2. brTo
Str. pov. br. 804
19. 07. 1992. godine
Dostavlja
Dnevni operativni izvjetaj
Operativnom deurnom
taba TO Severna Dalmacija
1. Tokom jueranjeg dana u zoni razmetaja naih jedinica u V.
113
Glavi, HV je u dva
navrata otvarala streljaku vatru iz PAM i snajpera a u vremenu u 23,05 asova ispaljena je
od istih jedna mb-60mm granata. Na provokaciju nije odgovarano. Na licu mesta bili su
posmatrai UN.
2. U iekivanju nareenja o povlaenju peadije sa linije fronta i premetanje iste od PJM
dolazi do osipanja ljudstva i naputanja bp.
114
Potrage za licima koja su napustila poloaj
uredno se dostavljaju SJB Kistanje ali potrage se ne realiziraju. Ovakav odnos MUP-a iste
ne moe da se vie tolerie te vas molimo da ministarstvo, RSK obaveste o ovom problemu
jer sutra e biti kasno.
3. Pozadinsko snabdevanje jedinica tee normalno.
Zastupa komandanta
Kapetan
Rajko Bjelanovi
M.P.
115

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4234.
113
Velika.
114
Borbenih poloaja.
115
Prijemni peat centra veze: Brzojav Brdo, br. 707, grupa 180, primljen 19. 7. 1992. u 18,05; predan 19.
7. 1992.
93
55
1992., srpanj 21.
Knin
Zahtjev Glavnog taba TO RSK Glavnom tabu VSR BiH za povrat vojnih
obveznika koji slue vojni rok u BiH

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB TERITORIJALNE ODBRANE
Pov. br. 684-43 IFROVANO
21.07.1992. god.
K N I N
G vojske SR BiH
Prema naoj spoznaji u sastavu vojske SR BiH nalazi se odredjeni broj vojnika na odsluenju
vojnog roka sa teritorije RS Krajina. Do dananjeg dana isti nisu vraeni na dalje sluenje
vojnog roka u jedinice vojske RSK, kako je to ranijom odlukom bilo regulisano.
Molimo vas da se vojnici upute na dalje sluenje vojnog roka u RSK, i da se jave upravama
Ministarstvu odbrane (prema optinama iz kojih su upueni) koje e regulisati mjesto daljeg
sluenja vojnog roka.
MB/LjB
za KOMANDANT
general-potpukovnik
Milan Torbica
D
116
. Kasun, [v.r.]
M.P.
117
M.P.
118

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 4.
116
Duan.
117
Okrugli peat: RSK, Republiki tab TO, Knin.
118
Prijemni peat centra veze: brzojav Metro, br. 4544, grupa 100, primljen 21. 7. 1992. u 14,30; predan 19.
7. 1992. u 19,05.
94
56
1992., srpanj 22.
Knin
Obavijest Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima o osnovnim znaajkama
politike i vojne situacije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

G TO RS KRAJINA
OBAVETAJNI ORGAN
STR. POV. BR. 10/1
22. 07. 1992. GODINE
SVIM ZNTO RS KRAJINE
OBAVETAJNO BEZBEDONOSNIM ORGANIMA.
OBAVETAJNA INFORMACIJA.
RADI VAEG POTPUNOG INFORMISANJA I DALJNJIH AKTIVNOSTI NA PRAENJU
AKTIVNOSTI NEPRIJATELJA DOSTAVLJAMO VAM KRATAK PREGLED OSNOVNIH
KARAKTERISTIKA POLITIKIH I VOJNIH KRETANJA U HRVATSKOJ I BIH. POLITIKA
AKTIVNOST U HRVATSKOJ JE U ZNAKU PREDIZBORNE KAMPANJE I BORBE
ZA GLASAE NA IZBORIMA ZAKAZANIM ZA 02. AUGUST. I PORED IZREENIH
PRIMEDBI NA RAUN SADANJE VLASTI I NJENOG OPTUIVANJA ZA MNOGE
PROPUSTE, GOTOVO SVE OPORBENE STRANKE SVOJ USPEH KOD BIRAA TRAE
NA REAVANJU PITANJA RSK. RASPOLOENJE PREMA UNPROFORU JE SVAKI
DAN SVE NEGATIVNIJE I PRISUTNIJE U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA.
UNPROFOR SE OPTUUJE ZA SARADNJU SA ETNICIMA I SPREAVANJE
HRVATSKE DA USPOSTAVI SVOJU VLAST U TZV. RUIASTIM ZONAMA. NAA
JE OCENA DA E KAMPANJA PROTIV UNPROFORA BITI NASTAVLJENA I POSLE
IZBORA U CILJU PRIPREME STANOVNITVA I MEDJUNARODNE JAVNOSTI ZA
EVENTUALNU ORUANU INTERVENCIJU NA RSK PREKO SNAGA UNPROFORA.
NAKON ODLUKE VLADE RH O ZATVARANJU SVOJIH GRANICA ZA IZBEGLICE
IZ BOSNE I PROGLAENJA HZ HERCEGBOSNE DOLO JE DO NAGLOG
ZAHLADJENJA ODNOSA IZMEDJU HRVATSKE I BOSNE. MUSLIMANI HRVATE
OPTUUJU ZA IZDAJU TVRDEI DA SU IM MUSLIMANI TREBALI DOK SU SE
BORILI ZA HRVATSKU, A DA SU IM SAD OKRENULI LEDJA. KAO POSLEDICA
OVAKVOG ODNOSA U MNOGIM GRADOVIMA BIH DOLO JE DO OTVORENIH
ORUANIH SUKOBA IZMEDJU JEDINICA HVO I ZELENIH BERETKI KAO U
TRAVNIKU, BUGOJNU, JAJCU, KAKNJU ITD. HRVATSKA JE DEFINITIVNO STALA
NA STRANU POLITIKE PODELE BOSNE NA TRI CELINE TO NE ODGOVARA
ALIJINOJ VIZIJI JEDINSTVENE MUSLIMANSKE BIH. U CILJU RAZREAVANJA
OVIH RAZMIMOILAENJA, U ZAGREBU JE JUER POEO SUSRET IZETBEGOVI
TUDJMAN. KROZ RAZGOVORE SVAKAKO E SE NASTOJATI PRIKRITI SUTINSKE
RAZLIKE U CILJU SPREAVANJA OTVORENIH PODELA U BIH, A OEKUJEMO
DA E ALIJA PRISTATI NA USTUPKE HERCEGBOSNI UZ DOBIJANJE ZNAAJNIJE
VOJNE POMOI OD STRANE RH.
NAJNOVIJE PRIMIRJE POTPISANO U LONDONU RAZLIITO JE PRIHVAENO
U BIH. HRVATSKA STRANA GA JE PRIHVATILA KAO PRILIKU ZA PREDAH I
KONSOLIDACIJU SNAGA POSLE TEKIH GUBITAKA U BOSANSKOJ POSAVINI I
95
HERCEGOVINI, DOK MUSLIMANSKOJ STRANI ONO NIKAKO NE ODGOVARA I
PREMA NAIM INFORMACIJAMA, NASTOJAE DA GA PO SVAKU CENU PREKRE
I ISPROVOCIRAJU SRBE NA ODGOVOR, A U CILJU IZAZIVANJA STRANE VOJNE
INTERVENCIJE. RASPOLOIVE INFORMACIJE UKAZUJU DA OPASNOST VOJNE
INTERVENCIJE U BIH I EVENTUALNO U JUGOSLAVIJI JO NIJE OTKLONJENA.
ZAPAD I DALJE TRAGA ZA PRIHVATLJIVIM OBJANJENJEM PRED
MEDJUNARODNOM JAVNOU, ZA SAD MU SMETNJU PREDSTAVLJA VETA
DIPLOMATSKA AKTIVNOST SR BIH I NAJNOVIJA AKTIVNOST SAVEZNOG
PREMIJERA PANIA.
119
I PORED SVEGA, CENIMO DA MORAMO IMATI U VIDU
MOGUU VOJNU INTERVENCIJU U BIH I POSLEDICE KOJE BI IMALE UTICAJ NA
STANJE U RSK I JUGOSLAVIJI.
KAD JE RE O STANJU U HV, OSNOVNO JE DA SA NASTAVLJA PLANIRANO
POVLAENJE JEDINICA SA FRONTA I TRANSFORMACIJA OVIH JEDINICA.
SKREEMO VAM PANJU DA RASPOLOIVI PODACI GOVORE DA HV NA SVIM
NAJZNAAJNIJIM PRAVCIMA I POSLE POVLAENJA OSTAVLJA DELOVE SVOJIH
SNAGA POD PLATOM LOKALNOG STANOVNITVA I POLICIJE. OVI DELOVI
SNAGA SU DOBRO NAORUANI I OPREMLJENI SA LAKIM MB I PO SREDSTVIMA
KOJA SU SAKRIVENA OD SNAGA UNPROFORA. REGISTROVALI SMO I NEKOLIKO
UBAENIH GRUPA HV NA PROSTORE GDE JE NASTANJEN HRVATSKI IVALJ I
NJIHOVE PRIPREME ZA DUI OSTANAK NA TIM PROSTORIMA, A RADI IZVODJENJA
DTA
120
NA PROSTORU RSK.
KAKO SMO VE NAPOMENULI U HV JE POELA IROKA AKCIJA TRANSFORMACIJE
I PROFESIONALIZACIJE. PO NAIM SAZNANJIMA HV E BITI ORGANIZOVANA
U 45 KORPUSA SA OKO 30000 PROFESIONALNIH VOJNIKA. U SASTAVU
KORPUSA BILE BI 23 BRIGADE SA KAGOM I PRITABSKIM JEDINICAMA. SVE
BRIGADE BI U SVOM SASTAVU IMALE OKLOPNOMEHANIZOVANE BATALJONE
I 3 MOTORIZOVANA BATALJONA. KORPUS BI BROJAO OKO 8000 LJUDI U MIRU.
DO KRAJA GODINE OEKUJU SKIDANJE EMBARGA ZA UVOZ NAORUANJA I
DOBIJANJE AVIONA UGLAVNOM MIG21 IZ BIVEG DDRA
121
I POTREBNIH
OKLOPNOMEHANIZOVANIH SREDSTAVA.
HRVATSKI STOER JE RAZMATRAO I VARIJANTU VOJNOG NAPADA NA RSK
U POVOLJNOM TRENUTKU. PO TOJ VARIJANTI TREBA IZVRITI IZNENADNI
VAZDUNI NAPAD NA SKLADITA TEKOG NAORUANJA I OKLOPNIH SREDSTAVA
KOJA E BITI U MAGACINIMA POD KONTROLOM UNPROFORA, A POTOM
OKLOPNOMEHANIZOVANIM SNAGAMA IZVRITI PRESECANJE TERITORIJE
RSK I SLAMANJE OTPORA. CENE DA SNAGE MILICIJE NEE BITI U STANJU DA
IM SE OZBILJNIJE SUPROTSTAVE I DA E SPREITI MOBILIZACIJSKI RAZVOJ
OS RSK I PORED IZNETIH PLANOVA, SVI POKAZATELJI GOVORE DA JE STANJE
ORGANIZACIJE I MORALA HV SVE LOIJE. MASOVNA SU NEZADOVOLJSTVA
NASTAVKOM RATA I UPUIVANJEM NA HERCEGOVAKO I BOSANSKO RATITE TE
TRPE VELIKE GUBITKE. ODZIV ZA AKTIVNU SLUBU JE NEZADOVOLJAVAJUI, A
SVE SU PRISUTNIJI I ORUANI SUKOBI PRIPADNIKA HV I HOSA. KARAKTERISTINI
SU SLUAJEVI MAKARSKA I IBENIK, GDJE JE UZ UPOTREBU VATRENOG ORUJA
DOLO I DO RANJAVANJA I POGIBIJE NEKOLIKO PRIPADNIKA HV I HOSA.
119
Milan.
120
Diverzantsko-teroristike aktivnosti.
121
Demokratska Republika Njemaka.
96
STANJE U CAZINSKOJ KRAJINI JE KRITINO. NESTAICA OSNOVNIH
PREHRAMBENIH ARTIKALA JE OPTA. DOLO JE I DO OTVORENIH PODELA
IZMEDJU PRISTALICA POLITIKE A.
122
IZETBEGOVIA I F.
123
ABDIA. I DALJE SE
OZBILJNO RAZMATRA VARIJANTA PROBOJA IZ OBRUA PREKO TERITORIJE RSK
I INTENZIVNOG UBACIVANJA DTG
124
NA OVU TERITORIJU. KAO INDIKATIVNO
IZNOSIMO NAJNOVIJI PLAN MUSLIMANSKIH EKSTREMISTA DA U PROBOJ
KORIDORA PREKO RSK KRENU ENE I DECA, JER NA NJIH NAVODNO BORCI
SK
125
NEE OTVARATI VATRU. OVAKVE I SLINE POKUAJE I PROVOKACIJE ZA
OEKIVATI SU U NAREDNOM PERIODU.
KAO ZAKLJUAK MOEMO KONSTATOVATI DA JE STANJE NA TERITORIJI
RSK I NJENOM NEPOSREDNOM OKRUENJU I DALJE NEIZVESNO I DALEKO
OD STABILIZACIJE. NA JE ZADATAK DA I DALJE INTENZIVNO PRATIMO SVE
AKTIVNOSTI NEPRIJATELJA UZ AKCENAT NA TRANSFORMACIJU HV I NJENE NOVE
FORMACIJSKE ELEMENTE, NJIHOVU LOKACIJU I JAINU, KAO I OTKRIVANJE
PLANOVA ZA UBACIVANJE DTG NA TERITORIJU RSK I NJIHOVO PREBACIVANJE.
O SVIM SAZNANJIMA REDOVNO IZVETAVAJTE OVAJ ORGAN.
NAELNIK
PUKOVNIK
MILO KRNJETA
M.P.
126
M.P.
127

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1002/1.
57
1992., srpanj 22.
Vojni
Zapovijed Zonskog taba TO Kordun za reorganizaciju jedinica zbog dolaska snaga
UN-a

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
ZONSKI TAB TO VOJNA TAJNA
K O R D U N POVERLJIVO!
122
Alija.
123
Fikret.
124
Diverzantsko-teroristikih grupa.
125
Srpske Krajine.
126
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 4547, grupa 1000, primljen 22. 7. 1992. u 15,00; obraen 22. 7.
1992. u 15,25.
127
Prijemni peat: RSK, Z TO Banija, str. pov. br. 243-2, 22. 7. 1992., Glina.
97
Pov. br. 856-1
22.07.1992. god.
VOJNI
Naredjenje o preformiranju
jedinice, dostavlja. KOMANDI 5. brTO
Na osnovu promena koje su nastale primenom faze III angaovanja snaga UN na podruju
Korduna te preduzetim organizacisko-formacijskim promenama jedinica TO Korduna;
N A R E D J U J E M
1.- Izvriti preformiranje 5. brTO u 1. OdTO Vojni. Od raspoloivog ljudstva komande 5.
brigade TO formirati komandu 1. OdTO Vojni.
2.- U formiranju jedinice koristiti formaciju za odredske sastave jedinica TO, s tim to
bateriju B-1 zadrati u sastavu odreda, a bateriju ZIS 76 mm predpoiniti 11. brTO.
3.- Viak MTS i ljudstva po materijalnoj i linoj formaciji, a koja su bila u sastavu brigade
predati OpTO Vojni, te sa istima izvriti poravnanje i popunu ostalih jedinica.
4.- Za sva nejasna pitanja obraati se tokom realizacije ovoj Komandi.
5.- Rok izvrenja odmah.
KG/KG
KOMANDANT:
Pukovni k
edomir Bulat, [v.r.]
M.P.
128
Dostaviti:
VO Vojni,
OpTO Vojni,
Komandi 5. brTO,
Komandi 11. brTO i
Arhiva ovde.

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 597.
58
1992., srpanj 22.
Knin
Zapovijed Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima TO za demobilizaciju vojnih
obveznika iz ratnih jedinica, uskladitenje naoruanja, te zabranu noenja vatrenog
oruja
128
Okrugli peat: RSK, Z TO Kordun, Vojni.
98

Republika Srpska Krajina
Glavni tab Teritorijalne odbrane
Str. pov. br. 860-1
Knin, 23. 7. 1992. godine M.P.
129
Naredjenje za demobilizaciju,
dostavlja.-
Znto 1-6 i 75. PoB TO
U cilju organizovane i blagovremene predaje fronta snagama PJM i UNPROFOR-a i
regulisanje ivota i rada tabova i komandi TO RSK posle demobilizacije,
N a r e d j u j e m
1. Sa demobilizacijom i predajom fronta otpoeti 24. 07., a zavriti do 01. 08. 92. godine,
na celokupnom prostoru RSK po stepenu preuzimanja fronta od snaga PJM.
2. Povlaenje ljudstva, artiljerije, tenkova i PVO sredstava izvoditi prema ranije uradjenom
planu u saradnji sa PJM i snagama UNPROFOR-a.
3. Odmah po povlaenju tehnike i ljudstva u rejonu razduivanja pristupiti ienju i
uskladitenju naoruanja, sredjivanju dokumenata (vojnikih knjiica i ostalih dokumenata),
isplati i otputanju v/o.
4. U vremenu od 01. 08. do 15. 08. 92. godine uskladititi sve naoruanje i ostalu tehniku,
zapeatiti magacine, regulisati njihovo obezbedjenje sa PJM koje e uvati te objekte i reiti
pitanje dokumentacije poginulih i ranjenih preko optinskih organa.
5. Po stepenu odlaganja oruja, a najkasnije 15. 08. 92. god. prei na jednokratno radno
vreme od 07,00-15,00 asova i noenje civilne odee u svim tabovima, komandama i
ustanovama TO RSK.
6. Pripadnici TO koji su stalno zaposleni u TO (AVL i GL) e preko MUP izvaditi civilne
line karte.
7. Pripadnicima TO zabranjujem noenje vatrenog oruja na javnom mestu sem onog
vatrenog oruja za koje vlasnik ima uredno izdatu dozvolu, kao i svi ostali gradjani.
8. Stalno zaposleni u TO RSK na slubeni put mogu ii samo sa slubenim vozilom koje
ima registarsku oznaku TO uz izdati nalog za slubeni put od predpostavljenog stareine.
9. Organi MUP-a na punktovima imaju pravo da pregledaju dokumenta i vozilo, te da
oduzmu naoruanje, municiju i drugu vojnu tehniku ako se nezakonito prevozi, a organi
UNPROFOR-a nadziru ispravnost rada organa MUP-a.
10. Prelazak vozila sa oznakom TO i teretom u SR BiH dozvoljen je samo uz prethodnu
suglasnost komandanta ZnTO RSK. Za putovanje pripadnika TO van teritorije RSK
postupak je isti kao i za sve ostale gradjane.
11. Deurstvo organizovati u ZnTO, komandama brigada, OpTO i 75. PB GTO (u
civilnom odelu).
12. Planski i organizovano pristupiti realizaciji godinjih odmora sa takvim proraunom da
do 1/3 ljudstva bude na odmoru a 2/3 na radnom mestu. Odmore iz 1991. i 1992. godine
u potpunosti realizovati do kraja 1992. godine.
129
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 184, primljen 23. 7. 1992. u 20,50; predan 23. 7. 1992. u 21,10.
99
13. Od 15. 08. 1992. godine pa u budue zabranjujem svim tabovima i komandama
slubeni kontakt sa snagama UNPROFOR-a pre odobrenja GTO RSK.
14. Sve slubene kontakte sa UNPROFOR-om obavljae vlada, MUP i MO RSK.
15. Zabranjujem svim tabovima i komandama da se meaju u poslove civilne vlasti, ali uvek
moraju biti spremni da prue pomo civilnoj vlasti kada ona to od njih trai u granicama
svojih nadlenosti i mogunosti.
16. Na osnovu ovog naredjenja ZnTO i 75. PB TO e uraditi svoja naredjenja i planove
primopredaje fronta i po jedan primerak dostaviti GTO do 01. 08. 1992. godine.
MP/LJB
Komandant
General-potpukovnik
Milan Torbica
M.P.
130

M.P.
131

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1006/3.
59
1992., srpanj 23.
Pismo upravitelja za civilne poslove UN-a Ministarstvu odbrane RSK o noenju i
uskladitenju naoruanja

23. jul 1992.
Dragi Pukovnie panovi,
PREDMET: POLICIJA I PARAVOJNE GRUPE U SEKTORU ISTOK
elio bih izraziti svoju zahvalnost na izvrsnom sastanku u Erdutu, odranom 20. jula.
U cilju sprovoenja Vensovog plana, bitno je napraviti razliku izmeu redovne policije,
koja se bavi normalnim dunostima ouvanja zakona, i svih ostalih pomonih i specijalnih
policijskih jedinica, snaga teritorijalne odbrane i brigada milicije.
to se tie redovne policije, Vanceov plan tvrdi da ona moe nositi samo oruje o opasau.
Sve ostalo oruje treba se uvati sistemom duplih brava na mjestu za koje se zajedno
dogovore lokalna policija i vojni i policijski komandiri u sektoru UNPROFOR-a. Uvaio
bih trenutano sprovoenje ovog stava oko kojeg, u biti, smatram da smo se sloili 20.
jula.
Kao to sam napomenuo na sastanku, nikoje drugo naoruano osoblje do UNPROFOR-a,
ne smije funkcionisati u Sektoru u skladu s dogovorenim Planom. Prema tome, uvaio bih
130
Prijemni peat: Z TO Lika, str. pov. 1533, 23. 7. 1992.
131
Prijemni peat: Komanda 145. brigade TO, str. pov. br. 1151/1, 24. 7. 1992.
100
Vau potvrdu da e se razni naoruani elementi, koje ste Vi opisali, povratiti u bazu ili
kasarnu u kojoj su bili prethodno, prije njihove demobilizacije i rasformiranja u skladu sa
sporazumom Savjeta bezbjednosti te da je takav proces demobilizacije otpoeo. Kao to smo
o tome i raspravljali, dogovoreni plan ne doputa nikakve izuzetke.
Komandant snaga je obavijestio vojnog komandanta Sektora o ovom stavu, te ga zamolio
da bude u vezi s Vaim vlastima na lokalnom nivou kako bi se omoguilo UNPROFOR-u
da motri ovaj proces. Ista je situacija dojavljena danas i Generalnom sekretaru UN-a, te se
ja nadam da emo od Vaih vlasti dobiti potpunu pomo, kako bi se mogao preduzeti ovaj
vaan korak prema normalizaciji situacije i obnovi mira uz Vau saradnju i podrku.
S potovanjem,
CEDRIC THORNBERRY
Upravnik za civilne poslove

Preslika, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 554.
60
1992., srpanj 22.
Plaki
Zapovijed 145. brigade TO o sprjeavanju upada diverzantskih grupa preko
slunjskog poligona prema Cazinskoj krajini

KOMANDA 145. brTO VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 1147/3
24. jul 1992. godine
NAREDJENJE Op. br. 1
Sekcije: 1:100.000 Plaki
1.- U proteklom periodu 10-15 dana, a naroito nakon preuzimanja zone odgovornosti
od strane jedinica UNPROFOR-a, uoeni su esti upadi i provokacije ustako-muslimanskih
DTG. Svoju aktivnost posebno ispoljavaju na graninom prostoru Srpske Dalmacije i
Korduna. U zoni nae odgovornosti primeeni su upadi iz pravca Ogulina preko poligona
Slunj u pravcu Cazinske oblasti. Imajui u vidu dosadanje njihove aktivnosti oekivati je
njihovu aktivnost u zoni nae odgovornosti, a naroito u rejonu poligon Slunj i izvrenje
diverzije na naoruanje, municiju i MES smetenu u rejonu poligon Slunj.
2.- Naredjujem:
2.1.- Sve granine karaule staviti u punu b/g. 50% ljudstva imati na dunosti granine
slube, a 50% imati u pripravnosti u karauli. Organizovati osmatranje, zasede, patrolnu
slubu i neprekidnu kontrolu granice.
Zadatak: u sluaju upada DTG istu unititi u zoni nae odgovornosti. O svim promenama
na granici odmah izvetavati.
101
2.2.- 2. i 3. pb staviti jednu od p u punu pripravnost, po rasporedu jedan vod na
vatreni poloaj, jedan vod u pripravnosti za intervenciju na ugroenom pravcu, jedan vod
na odmoru u zoni razmetaja.
Zadatak: spreiti upad DTG u zoni svoje odgovornosti i izvriti njihovo unitenje.
2.3.- 1. pb organizovati zasedu sa jednim vodom u rejonima: Vrelo Mrenice i raskrsnica
puteva u rejonu Polovinska dol. Grbin pale. Ispred zaseda isturiti izvidjae i osmatrae na
pogodne objekte. U pripravnosti imati jedan vod i jedan vod na odmoru.
Zadatak: Po svaku cenu spreiti prolaz DTG preko poligona Slunj i izvriti njihovo
unitenje.
3.- Smenu ljudstva vriti svaka tri dana, osim ljudstva na granici.
4.- Posebno voditi rauna o tajnosti naredjenja i preduzimanju mera bezbednosti i
maskiranja.
5.- Izvetaje slati redovno, a u sluaju nailaska DTG odmah.
Dostaviti: svim komandama
pb koje su dune obavestiti
granine karaule.-
KOMANDANT:
potpukovnik
Milan unjar, [v.r.]
M.P.
132

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1006/3.
61
[1992., srpanj 24.]
Korenica
Izvjee 79. brigade PJM Upravi PJM MUP-a RSK o stanju u brigadi,
zapovijedanju, moralu, obuenosti, kadrovskim problemima, pozadinskom
osiguranju, sigurnosnoj procjeni te popisu sudionika akcije Koridor 92 u BiH

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA SLUBENA TAJNA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA STROGO POVERLJIVO
PJM KORENICA
Na osnovu Nareenja MUP-a Uprave posebnih jedinica milicije br. 168 od 20. 07. 1992.
godine dostavljamo vam pismeni prilog za referisanje na dan 24. 07. 1992. godine.
1. Rukovoenje i komandovanje
U zoni odgovornosti brigade:
132
Okrugli peat: Komanda 145. brigade TO.
102
neadekvatna popunjenost jedinica sa strunim kadrom poev od komandira graninih
odelenja do lanova komande brigade,
snage UNPROFORA razmetene su na prednjem kraju i po dubini teritorija. Problem je to
su punktovi posednuti sa malim snagama a po dubini teritorije imaju snage za koje mislimo
da nemaju svrhe. Saradnja sa snagama UNPROFORA do sada nije ostvarena na potrebnom
nivou jer je do sada saradnja bila uglavnom na relaciji jedinice TO UNPROFOR.
nie jedinice brigade razmetene su prema rasporedu na karti.
79. br. milicije i granina milicija formirani su u skladu sa potrebama u zoni odgovornosti
i sa deliminim pridravanjem formacije koju smo dobili:
Komanda brigade
eta veze
Pozadinska eta
Pet bataljona
Specijalni bataljon
Pet graninih sektora (5- do 8 karaula)
Za sada sistem komandovanja sa potinjenim jedinicama funkcionie i sistem veza po
preuzimanju od strane TO e se upotpuniti. Problem je to je veliki broj veza uspostavljen
sa poljskim telefonskim kablovima i da e u najskorije vreme zbog atmosferskih uticaja
nastupiti vei problemi sa vezama. Sistem veza po horizontali nije razvijen jer ne postoje
stalne iane linije.
saradnja sa komandom ZnTO Korenica je vrlo dobra, a mogunosti oslanjanja na
pozadinsko obezbeenje ZnTO su jako slabe zbog skromnih kapaciteta teritorije i
nedostatka pozadinske baze na teritoriji Like.
2. Moral
Moral jedinica je varijabilan, od ocene dovoljan do vrlo dobar. ete koje su formirane
krajem aprila su za izvrenje svih namenskih i postavljenih zadataka. Bataljoni koji su u
fazi dovretka formiranja karakteriu se nizom slabosti nasleenih iz vremena dok su borci i
stareine boravili u jedinicama TO.
U periodu od poetka formiranja brigade (15. 04. 1992.) imali smo sledee gubitke:
poginulih 10
ranjenih 15
nestalih nema
samoranjavanje 2
U proteklom periodu imali smo nekoliko sluajeva grubog naruavanja bezbednosti boraca
i graana od strane pripadnika PJM.
Boran trbac u Teslingradu upotrebom vatrenog oruja u kau ubio je borca Ili 1.
Mladena, a tee ranio borca Kupreanina, pri emu je ugrozio bezbednost i ostalih
graana koji su se u to vreme nalazili u kau.
Posluga BOV-3 Prica, ui i Luketi pod vidnim uticajem alkohola upotrebljavali su 2.
vozilo kojom prilikom su isto prevrnuli (u Dabru) pri emu su dva borca poginula, dva
tee povreena i dva lake povreena.
Bilo je i nekoliko sluajeva samovoljnog naputanja jedinica, neodazivanja obavezi na 3.
poloaju, potkradanja goriva i rezervnih delova.
Vinovnici napred navedenih dogaaja pritvoreni su u brigadni zatvor uz izricanje disciplinske
mere od 3 do 120 dana zatvora (ukupno 37 lica).
103
U zatvoru eljava trenutno imamo pritvorenih 8 lica (7 mukaraca i jedna ena) pripadnika
hrvatsko-muslimanskih formacija.
3. Obuenost i uvebanost
Realizacija zadataka na obuci graninih i protivteroristikih jedinica: zadatak obuavanja
pripadnika graninih jedinica do sada je vren neposredno u zoni karaula. Sainjeni su
elaborati i uputstva za rad istih kao i plan i program obuke koji e se realizovati u nastavnom
centru eljava.
Za protiv diverzantska i protiv teroristika dejstva obuena je specijalna eta (uestvovala u
operaciji Koridor 92) i po jedno odelenje iz sastava bataljona.
4. Kadrovska problematika
to se tie stareinskog sastava 79. br. milicije popunjena je sa 19 AVL od ukupno predvienih
78, po naredbi naelnika PU SSNO br. 2-63 od 03. 04. 1992. godine.
Ostale dunosti od komandira odelenja do lanova komande brigade popunjavaju se
rezervnim stareinama od ega 50% nije sposobno a niti obueno za obavljanje predvienih
dunosti i zadataka.
Popunjenost borakim sastavom je oko 83%. Od stareina i graanskih lica koji su na
rasporedu u Brigadi milicije nitko nema reena ni najosnovnija statusna pitanja: postavljenje
na dunost, status u slubi vojske Jugoslavije, neadekvatan obraun linih dohodaka, izvetaji
za plate i ekovi, stambena problematika i status porodica.
Boraki sastav nema reenja ni status niti potpisane ugovore o slubi u PJM.
Zbrinjavanje lanova porodica poginulih pripadnika PJM i status tee ranjenih koji nisu za
slubu u PJM nije reen kao ni naknada pogrebnih trokova i naknada invaliditeta rada.
5. Pozadinsko obezbeenje
Pozadinsko obezbeenje funkcionie 50% osloncem na sopstvene snage a 50% osloncem na
ZnTO Korenica.
Rezerve i jedne i druge komande po vrstama su sledee:
gorivo 15 dana
hrana 10 dana
sanitetski i zavojni materijal 30 dana
rezervni delovi nema
mazivo nema
graevinski materijal nema
hrana za pse nema
potroni kancelarijski i birotehniki materijal nema.
Brigada milicije sa graninim odelenjima popunjena je municijom i minsko eksplozivnim
sredstvima sa etiri b/k, naoruanjem 95% (osim pitolja 5%), mitraljeza M-84 nema.
Brigada raspolae sa 110 m/v koja su registrovana
3 BRDM-2
4 BOV (od ega jedan neispravan)
24 OT M 60 P (od ega 12 funkcionalno neispravnih)
Veina m/v je pri kraju dozvoljenih eksploatacionih resursa to u znatnoj meri umanjuje b/g
brigade.
Tehniko odravanje je veoma oteano zbog nedostatka rezervnih delova, iako imamo
odline uslove za opravku i servisiranje istih u sopstvenoj radionici NC eljava.
104
Oprema (odea i obua) su u loem stanju: 50% pripadnika brigade i graninih odelenja
nema slubenu (plavu) uniformu, 90% nedostaje maskirnih uniformi, 90% beretki, 30%
amblema MK i 30% probojnika za kape.
Zdravstveno obezbeenje reeno je za prvu etapu (pruanje prve pomoi) na liniji fronta i u
sanitetskim stanicama eta-bataljona.
Mogunosti teritorije su izuzetno slabe, tako za svaki tei sluaj povreeni i oboleli se moraju
evakuisati u bolnicu Knin ili Banja Luku i Beograd.
Nije reeno sanitetsko i zdravstveno zbrinjavanje lanova porodica pripadnika PJM. Trenutno
nismo u mogunosti vezivanja za knjigovodstveni centar jer jo uvek ne posedujemo
adekvatna sredstva ni kvalitetno obueno ljudstvo.
Dosadanja iskustva u vezi nancijskog obezbeenja su loa. Vlada veliko nezadovoljstvo
pripadnika PJM zbog skale, platnog obrauna i razlike izmeu pripadnika redovne
milicije i pripadnika PJM, iako radno vreme pripadnika PJM zavisno do ugroenosti zone
odgovornosti traje proseno 12 do 16 asova, a esto i due sa veim rizikom po ivot i
zdravlje ljudi.
6. Bezbedosna procena teritorija
Ukupno uzevi stanje bezbednosti na prostoru srpske Like moe se oceniti nezadovoljavajue
i na isto negativno utjee vie faktora i to: teak socijalno ekonomski poloaj stanovnika,
nedovoljna organizacija i neekasnost civilnih vlasti u reavanju svakodnevnih potreba
graana, spremnost jednog dela stanovnika na suivot sa Hrvatima, to se posebno osea u
rubnim podrujima kao i kod odreenih krugova iz prethodnog sistema, odreena politika
strujanja i borba pojedinaca za vlast i presti, prisutni lokalizam u reavanju odreenih
pitanja, ratno proterstvo, verc, kriminal i druge negativne pojave koje utiu na ukupno
stanje bezbednosti.
to se tie bezbednosti teritorije stanje takoer nije najbolje, posebno u severozapadnom
delu Like i prema susednoj regiji Kordunu, kuda u poslednjih mesec dana je prolo vie
ustakih grupa iz pravca Ogulina za Cazinsku krajinu.
Pored navedenog i prema granici sa Bosnom gde teritoriju kontroliu Turci povremeno ima
provokacija iz peadijskog naoruanja.
Nedovoljna je kontrola teritorija u graninom podruju i na pojedinim punktovima pa se
deava da pojedinci iz graninih delova odlaze u hrvatska mesta i opet se vraaju na srpsku
stranu.
Zapaaju se kontakti izmeu seljaka koji granie sa posedima u graninim podrujima
prilikom ubiranja letine.
Pored navedenog u pojedinim delovima Like odravaju se kontakti i pregovori izmeu
predstavnika Srba i Turaka iz Bosne a bez prethodnog znanja i odobrenja vlasti RSK ili
lokalnih vlasti, a predstavnik turaka uglavnom dovozi UNPROFOR.
Bezbednost vazdunog prostora, a samim tim i teritorije kao i objekata na njoj je
nezadovoljavajua, zbog loe organizacije sistema PVO.
Deavalo se u poslednjih mesec dana, da avioni iz Hrvatske nadleu rubnim delovima
severozapadne Like kao i nona preletanja iz pravca Ogulina za Cazin kojom prilikom se
najverovatnije dotura naoruanje i oprema.
to se tie bezbednosti jedinica i objekata stanje nije na potrebnom nivou. Kod pripadnika
jedinica prisutna je oputenost, upotreba alkohola u veim koliinama, nedisciplina i
samovoljno ponaanje.
105
I dalje je prisutno otuivanje materijalno-tehnikih sredstava i derivata, ali u manjem obimu
u odnosu na prethodne mesece.
Sa obavetajnog stanovita zatita jedinica i objekata je neadekvatna, i kad postoje odreeni
podaci isti kasno stiu do osnovnih jedinica. Na ovakvo napred izneeno stanje veoma loe
utie dualizam izmeu pojedinih komandi i tabova, nedovoljna saradnja i koordinacija
izmeu istih kao i neorganizovanost i nefunkcionaisanje jedinstvenog sistema bezbednosti.
Brigada milicije nema obavetajne organe niti je bilo tko obavetajno pothranjuje tako
da nismo u mogunosti proceniti namere hrvatsko-ustakih snaga kao ni ekstremnih
muslimanskih snaga, u Republici Hrvatskoj i Cazinskoj krajini. Takoer nemamo adekvatne
pokazatelje o povlaenju naoruanja i trupa sa neprijateljske strane.
7. Spisak uesnika operacije KORIDOR 92
Marinkovi Dragoslav 1.
Bukadinovi Simon 2.
ui Zoran poginuo 3.
Stoi Vladimir 4.
Drakuli eljko 5.
Vrkljan eljan ranjen 6.
Kri Borislav 7.
Tima Branimir ranjen 8.
Klari Rade 9.
igi Damir poginuo 10.
Jemenica Gojko 11.
Vukmirovi Nikola 12.
Prai Duan 13.
Rastovi Milan 14.
arac Milorad ranjen 15.
Kordi Ranko 16.
Beir Dragan 17.
Repac Predrag ranjen 18.
Matijevi eljko 19.
Drakuli eljko 20.
Prica Nikola 21.
Studen Rade 22.
Prica Milan 23.
Bubalo Milan 24.
Sanader Mirko 25.
Kuga Milan 26.
Doen Mile 27.
Ivanevi Duan ranjen 28.
Rastovi Nedeljko 29.
Dotli eljko poginuo 30.
igi eljko 31.
Karaica Mile 32.
kori Mane 33.
106
kori Goran 34.
Pribi Milan 35.
Gajica Goran 36.
Hrkalovi Predrag 37.
Pavlovi Oleg 38.
Poua Radovan 39.
Dotli Stevo poginuo 40.
Divjak Mirko ranjen 41.
Bogunovi Jovo 42.
Mati Petar 43.
Brleti Mio ranjen 44.
Vlaisavljevi Duan ranjen 45.
Mrki Marko 46.
Deli Nedeljko 47.
Eror Jovan ranjen 48.
Vukobratovi Dragan 49.
upurdija Milan 50.
Tintor oko 51.
Obradovi Dmitar 52.
Prodanovi Nikola 53.
Kenjalo Miroslav 54.
Medi Neo 55.
Mrki Dragan 56.
uak Marinko ranjen 57.
Kora Miroslav 58.
Veselinovi ore 59.
Elezovi Igor 60.
Vojvodi Nikola 61.
Ljubojevi Mirko 62.
Kora Nikola 63.
Janjatovi Neeljko 64.
Glumac Duan 65.
Stojisavljevi Nikola 66.
Ugarkovi Duan 67.
Vladeti Duko 68.
Dopua Milorad 69.
Korica Milo 70.
Radoaj Milorad 71.
Jelovac Darko 72.
Cvjetianin . Milo 73.
Gaea Mile 74.
Bruji Nenad ranjen 75.
Petrovi Stevo 76.
107
NAPOMENA:
Na prostoru Miljevakog platoa uestvovalo je 87 pripadnika PJM Korenica, spisak 1.
emo dostaviti naknadno.
Za uesnike operacije KORIDOR 92 koji su ranjeni i poginuli nisu isplaena novana 2.
sredstva 2.500 + 3.000 = 5.500 dinara.
Predlog stimulativnih mera:
Kapetan Mrki Marko predlaem za unapreenje u in KIK, ili odlikovanje 1.
Vodnik I kl. Vlaisavljevi Duko u in st. vod. 2.
Za odlikovanje:
Brleti Mio 1.
Bruji Nenad 2.
Cvjetianin . Milo 3.
Prica Nikola 4.
Proizvoenje u in vodnika
Brleti Mio 1.
Bruji Nenad 2.
Cvjetianin . Milo 3.
Jelovac Darko 4.
Vukmirovi Nikola 5.
Marinkovi Dragoslav 6.
Pohvale
Predlaem da se svi uesnici KORIDOR 92 pojedinano i pismeno pohvale ili da im se
urue plaketi.
Za novanu nagradu ili odlikovanje
Predlaem
Pavlovi Oleg 1.
Deli Nedeljko 2.
Stoi Vladimir 3.
Raeno u tri primerka K O M A N D A N T
Dostavljeno: Milo B. Cvetianin, [v.r.]
MUP Krajine
Arhivi
K-dantu PJM-1
MP/PLj

Izvornik, strojopis, irilica
HR HMDCDR, 2., kut. 6003.
108
62
1992., srpanj 25.
[Plaki]
Prijedlog 145. brigade TO Zonskom tabu TO Lika za postavljanje asnika i civilnih
osoba u Komandu brigade

KOMANDA 145. BRIGADE TO Vojna tajna
Br. 1157/1 Strogo poverljivo
25. 07. 1992. god.
Predlog za postavljenje
stareina i GL po MF
komande 145. brigade TO
dostavlja. KOMANDI ZnTO LIKA
Na osnovu vaeg telegrama Str. pov. br. 1491 od 22. 07. 1992. god. dostavljamo vam
predloge za postavljenja po MF stareina i GL i to:
1.- za komandanta
UNJAR Duana MILAN, potpukovnik, VES-31239, roen 23. 07. 1942. AVL (na
dunosti po RF komandanta brigade)
2.- za naelnika taba nedostaje potpukovnik, VES-31101 AVL
3.- za komandanta 1. pb
JAKI Nikole OKO, kapetan I klase, VES31102, roen 06. 07. 1946. RVS (na
dunosti po RF komandanta 1. pb)
4.- za komandanta 2. pb
MALBAA ure MILAN, kapetan I klase, VES-31102, roen 10. 06. 1941. RVS (na
dunosti po RF komandanta 2. pb)
5.- za komandanta 3. pb
DOKMANOVI Branka BORISLAV, kapetan I klase, VES-31403, roen 01. 02. 1951.
RVS (na dunosti po RF komandanta 3. pb)
6.- za komandanta Mad-a
GRBA Gojka JOVAN, major, VES-31202, roen 15. 02. 1947. RVS (na dunosti po RF
komandanta Mad-a)
7.- za rukovaoca
BRDAR Ivana MARKO, zastavnik, VES Teh. sl., roen 08. 05. 1953. GL (na dunosti
rukovaoca po RF)
8.- za rukovaoca
STJEPANOVI Branka DUAN, vodnik I klase, VES-12503, roen 17. 06. 1962. GL (na
dunosti po RF rukovaoca)
109
9.- za delovou
UMONJA Ilije NADA, roena 20. 12. 1951. GL (na dunosti po RF ref. za or. mob. i
per. poslove)
10.- za vozaa
DOKMANOVI Milana GORAN, VES-12704, roen 29. 07. 1968. GL (na dunosti po
RF vojnog policajca vozaa)
11.- za komandira tenkovske ete
UMONJA Dragana MILAN, kapetan I klase, VES-31402, roen 14. 08. 1952. RVS (na
dunosti po RF komandira tenkovske ete)
KOMANDANT
potpukovnik
Milan unjar, [v.r.]
M.P.
133

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1010/2.
63
1992., srpanj 25.
Donji Lapac
Prijedlog Opinskog taba TO Donji Lapac Zonskom tabu TO Lika za postavljanje
zapovjednog kadra u tabu

OpTO Donji Lapac VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 143/2 STROGO POVERLJIVO
25. 07. 1992. god.
Predloge za postavljenje
stareina i GL u OpTO
Donji Lapac, dostavlja.-
ZnTO Lika, Korenica
Na osnovu akta str. pov. br. 1491 od 22. 07. 1992. godine, u prilogu akta dostavljamo
predlog za postavljenje stareina i GL po MF u OpTO D. Lapac.
MILANOVI Mirka BRANKO, in. kapetan, VES 31701, roen 23. 02. 1962. god. 1.
Dunost: pomonik komandanta za operativno-nastavne poslove.
F: kapetan, PG-17
Po formaciji kapetan I klase major, PG-16, VES 31001
133
Okrugli peat: Komanda 145. brigade TO.
110
Do sada po MF: zamenik komandanta 91. inb/10 K.
DURAKOVI Mladena SLOBODAN, roen 21. 01. 1946. godine. 2.
Dunost: referent veze /ujedno pomonik za ONP/
F: rezervni zastavnik
Po formaciji kapetan I klase, PG-17, VES 31801
Do sada po MF referent veze, rukovaoc MS i delovoa u OpTO D. Lapac.
BESLA Steve NEBOJA, roen 14. 02. 1970. godine. 3.
Dunost: pomonik komandanta za popunu i personalne poslove
F: rezervni potporunik
Po formaciji kapetan I klase, PG-17, VES 31001
Do sada po MF pomonik komandanta za ONP u OpTO Donji Lapac.
BALA Laze MILAN, roen 05. 01. 1958. godine. 4.
Dunost: pomonik komandanta za pozadinu
F: rezervni kapetan
Po formaciji potpukovnik, PG-12, VES 32144
Do sada komandant OpTO Donji Lapac
Predlog za prijem u radni odnos.
BALA Luke RADMILA, roena 30. 06. 1965. godine. 5.
F: GL
Po formaciji samostalni raunovoa /ujedno delovoa/, SSS, VES 63141
GRM 9
Do sada radila na istim poslovima u OpTO Donji Lapac u ulozi v/o u rezervnom
sastavu, mobilisana 01. 01. 1992. godine.
Za rukovaoca u OpTO Donji Lapac naknadno emo dostaviti podatke po izvrenom
izboru.
ZASTUPA KOMANDANTA
kapetan
Milanovi Branko, [v.r.]
M.P.
134
M.P.
135

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 597.
64
1992., srpanj 26.
Plaki
Prijedlog Opinskog taba TO Plaki Zonskom tabu TO Lika za postavljanje
zapovjednog kadra u tabu
134
Okrugli peat: Z TO Lika, O TO Donji Lapac.
135
Prijemni peat: RSK, Z TO Lika, br. 1593, 27. 7. 1992.
111

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
OPTINA PLAKI STROGO POVERLJIVO
TAB TO
Broj: 233/92.
Plaki, 26. 7. 1992. godine
Predlog za postavljanje
stareina i GL po MF u
OpTO PLAKI
KOMANDI ZnTO LIKA
Na osnovu vaeg zahtjeva za davanje prijedloga za postavljanje starjeina i GL u OpTO po
MF, telegramom str. pov. br. 1491 od 22. 7. 1992. godine, dostavljamo vam prijedlog za
postavljanje sljedeih starjeina i GL:
1. KOMANDANT: DOKMANOVI (Milana) NIKOLA, KIK, VES 32701
2. POM. KOMANDANTA ZA ONP: OGRIZOVI (Milutina) ILIJA, POR., VES
31202
3. REFERENT VEZE: JOVETI (Duana) MOMILO, VODNIK, VES 21812
4. POM. KOMANDANTA ZA PPP: KOSANOVI (Vasilije) NIKOLA, KAP., VES
31102
5. PKPo: MIEVI (Milana) MANE, KIK, VES 31202
6. DELOVOA: BIGA (Milana) NEVENKA, GL, SSS
7. RUKOVALAC MTS: OGRIZOVI (Dobrivoje) BOGDAN, VODNIK, VES 21105
O b r a z l o e nj e
Prijemom zahtjeva Komande ZnTO za davanje prijedloga za postavljanje starjeina i GL u
OpTO po MF, sazvana je sjednica kadrovskog savjeta dana 25.7.1992. godine.
Na sjednici je zakljueno da se obnovi raniji predlog za MF popunu ovog taba dostavljen
Komandi TO II Operativne zone Lika, str. pov. br. 99/92. od 2.4.1992. godine, a koji je
radjen po propisanoj formaciji broj 260328/63. Tada je dat prijedlog za 6 lica te zahtjev za
dopunu formacije za rukovaoca RR. U odnosu na tada dati prijedlog, sadanji prijedlog je
djelomino izmenjen i to:
Tatalovi (Save) Jovica, Kapetan, VES 31102 predloen za pom. komandanta za ONP, sada
je rasporedjen u SNO Plaki, Boi (Milana) Branko, st. vodnik, VES 21802 predvidjen za
ref. veze, rasporedjen je za KO u odelenju veze polic. bataljona, a Blai (Branka) Boidar,
zast. I. kl. VES 22104 predvidjen za rukovaoca RR, kao dravljanin SR Jugoslavije napustio
je RSK.
Za ovim aktom dati prijedlog stareina i GL daju se sledei podaci:
1. DOKMANOVI (Milana) NIKOLA, rodjen 10.3.1953. godine u Plakom, Lapat 50,
KIK, VES 32701. Od 3.6.1991. godine izabran za K-danta taba TO Plaki, na kojoj
dunosti je do formiranja 145. Lppbr u 145. Lppbr postavljen za NSbSL a kasnije i za
NTSL na kojim dunostima je do postavljanja za kom. OpTO Plaki po RF, predloen
po 145. Lppbr. za unapredjenje.
2. OGRIZOVI (Milutina) ILIJA, rodjen 17.4.1955. godine u Begovcu 24. L. Jesenica,
VES 31202, porunik. Formiranjem prvog taba TO postavljen za komandira ete
112
Blata te radio na formiranju ete a 22.7.1991. godine sa etom pristupio izvrenju
borb. zadataka. Uz dunost K.. obavljao dunost komandira bat. VG u 1. Bat. (MB
82 i 120mm), po formiranju 145. Lppbr. postavljen za komandira bVG u 1. b. Od
6.1.1992. godine naredbom komandanta 145. Lppbr. postavljen za K-dira 2HAB
105mm na kojoj dunosti je i sada. Predloen za unapredjenje.
3. JOVETI (Duana) MOMILO, rodjen 12.1.1972. godine u Plakom, Jezero, VES
21812, VODNIK. Na odsluenju vojnog roka u JNA 16.10.1990.-18.12.1991. godine
u Beogradu, na ratitima RSK u Slunju, Karlovcu i Vukovaru. Formiranjem OpTO
Plaki 3.1.1992. godine dobrovoljno se ukljuio i radi u odelenju veze kao teleprinterista.
Dokazao se radom te predloen i po komandi II. op. zone Lika proizveden u in
VODNIKA. Prije rata zavrio umarsku kolu, SSS, nije radio.
4. KOSANOVI (Vasilije) NIKOLA, rodjen 22.12.1951. godine u Plakom, Jezero 25.
KAPETAN, VES 31102. Formiranjem prvog taba TO odredjen za K.. Pl.
136
Draga
u 1. bat. a 22.7.1991. godine sa etom pristupio izvr. borb. zadataka. 15.10.1991.
godine postavljen na dunost Naelnika OpTO Plaki. Formiranjem 145. Lppbr.
postavljen za NINSL te ref. teh. sl. na kojim dunostima je do 3.1.1992. godine, kada
je ponovnim formiranjem OpTO postavljen za Naelnika OpTO. Dunost kom.
OpTO obavljao od 18.6.1992. do 24.7.1992. godine, sada Naelnika taba, po
ranijem komandantu OpTO predloen za unapredjenje.
5. MIEVI (Milana) MANE, rodjen 12.2.1949. godine u Vojnovcu 1. KIK, VES
31202. Formiranjem taba TO Plaki postavljen za K.. Vojnovac, a izvrenju bor.
zadataka pristupio 22.7.1991. godine. Formiranjem 145. Lppbr. i dalje komandir P
Vojnovac u sastavu 2. pb. Naredbom K-danta 145. brTO 15.5.1992. godine postavljen
za komandira i HAB 105mm na kojoj dunosti je i sada. Po 145. Lppbr. predloen za
unapredjenje.
6. BIGA (Milana) NEVENKA, rodjena 29.8.1959. godine u Plakom, Kraguljci 75. GL.
U OpTO Plaki od 22.1.1992. godine na FM delovodje. Prije rata radila u Opinskoj
upravi Ogulin kao referent.
7. OGRIZOVI (Dobrivoje) BOGDAN, rodjen 6.10.1955. godine u Begovcu 20. L.
137

Jesenica, VES 21105 VODNIK. Organizovanjem prvih naoruanih straa u Plakom
odmah se ukljuio. Od 22.7.1991. godine borac u eti Plaki 2. bat. TO a potom do
mobilizacije u 145. Lppbr. KO MB 82 mm u bVG. Formiranjem 145. Lppbr. niandija
MB 82mm u bVG 2. pb. Gdje je i danas. Proizveden u in vodnika.
KOMANDANT:
KIK
Dokmanovi M. Nikola, [v.r.]
M.P.
138
NA ZNANJE:
1. SNO, Plaki
2. Pom. K-danta za PP 145. brTO
3. Arhiva ovdje
136
Komandira ete Plava Draga.
137
Like.
138
Okrugli peat: Z TO Lika, O TO Plaki.
113
M.P.
139

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2-2., kut. 2.
65
1992., srpanj 29.
Pismo Uprave za civilne poslove UNPROFOR-a Ministarstvu odbrane RSK u kojem
trai obavijest o izdanim zapovijedima za razoruanje te rokovima za izvrenje te
zadae

UJEDINJENE NACIJE
UNPROFOR
VRLO HITNO
Dragi Pukovnie panovi,
140
Ovo je odgovor na Vaa dva pisma koja ste 28. jula uputili Komandantu snaga i meni
lino. Kao to je naznaeno u mom pismu
141
od 23. jula, od UNPROFOR-a se zahtjeva
da sprovede Vanceov plan, to je podrano od Savjeta bezbjednosti u njegovim raznim
rezolucijama koje ne prihvataju nikakve izuzetke. Prema tome, elio bih da me obavijestite
o nareenjima koje ste izdali za razoruanje i demobilizaciju pomonih snaga policije u
sektorima Istok i Zapad, kao to je naznaeno u Vaim pismima, te vezano za noenje kratkog
naoruanja od strane redovne policije, a usto i o vremenskom roku za koji predlaete da bi
se ovi procesi mogli dovriti. Mi u potpunosti podravamo Vau elju da se oni moraju
izvriti bez upotrebe sile, ali su nae upute vrlo jasne kao i nunost njihova sprovoenja,
dok za komandire UNPROFOR-a na terenu jo uvijek vai da moraju posmatrati njihovo
sprovoenje, u ijem se smislu ne mogu prihvatiti daljnja odugovlaenja.
Takoer bih Vas elio obavijestiti da je 28. jula Hrvatska vojska zapoela sa sprovoenjem
Faze II, Korak III plana du linije sukoba, a usto i s povlaenjem svoje pjeadije s ovih
podruja. 24. jula, ja sam obavijestio doktora Ramljaka,
142
zamjenika Predsjednika vlade
Hrvatske, o potrebi da se Hrvatska vojska maksimalno uzdrava od napada tokom ovog
razdoblja izvlaenja te je on preduzeo mjere da se Hrvatskoj vojsci daju jasna nareenja s
tim u vezi.
U pogledu ozbiljnosti novonastale situacije, Komandant snaga, general Nabijar,
143
smatra
potrebnim da se danas poalje poseban izvjetaj Generalnom sekretaru vezano za uestale
139
Prijemni peat: RSK, Z TO Lika, br. 1587, 27. 7. 1992.
140
Stojan, ministar obrane u Vladi RSK.
141
Vidi: Dok. br. 59.
142
Milan.
143
Satish Nambiar.
114
neuspjehe Vaih vlasti da se do sada suglase sa odredbama Vanceovog plana, usprkos mnogim
zahtjevima da se to ispotuje.
Iskreno Va,
CEDRIC THORNBERRY
Upravnik za civilne poslove

Preslika, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 554.
66
1992., srpanj 29.
Glina
Izvjee Zonskog taba TO Banija Glavnom tabu TO RSK o mitingu u Kostajnici
koji je organizirala Radikalna stranka, a na kojem se govorilo o negativnim
konotacijama oko dolaska UNPROFOR-a te nastojanju radikala da srue opinske
vlasti na Baniji

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
ZONSKI TAB TO
B A N I J A
Str. pov. br. 265-1
29.07.1992. god.
GLINA
Bezbedonosna informacija,
dostavlja.
GTO Knin
/na linost puk. MARI JOVO/
U kontaktu sa naim izvorom u Kostajnici doli smo do sledeih podataka:
U Kostajnici je 27. 07. 1992. g. odran miting kojeg je organizirao Srbski sabor optine
Kostajnice. Miting je organizirala grupa gradjana na ijem elu je bio GOJKO MALEEVI.
Oko organizatora je okupljena grupa imunijih gradjana. Nije poznato koja politika partija
stoji iza naziva Srbski sabor Kostajnice, predpostavlja se da se radi o Radikalnoj stranci.
Za miting je tampan plakat kojim se gradjani pozivaju, a predloen je sledei dnevni red:
ta nam rjeava dolazak Ujedinjenih nacija na ove prostore; Problemi srpskog naroda sa
sadanjom vlau na teritoriju optine Kostajnica, i ostalo /u prilogu dostavljamo plakat
144
/.
Mitingu je prisustvovalo oko 150-200 ljudi. Pre samog mitinga samozvana grupa specijalaca
pod rukovodstvom OSTOJIA
145
upala je u prostorije SO Kostajnica i prisiljavala slubenike
144
Prilog nije pronaen uz izvornik.
145
eljko.
115
da izadju na miting. Na poziv predsjednika SO intervenisala je policija, ali nije bilo zikih
obrauna. Skup se raziao takodje bez veih izgreda.
Govornici na mitingu su bili Gojko Maleevi, Ilija izmi i drugi. Govornici su govorili
o negativnim konotacijama uloge UNPROFORA, traili smjenu optinskog rukovodstva i
o potrebi osnivanja kriznog taba optine. Krizni tab je i oformljen od strane rukovodstva
mitinga. tab je oformljen bez znanja i saglasnosti nekih lica.
Gojko Maleevi je pred naim sugovornikom rekao da sve radi u saglasnosti ministra
MARTI MILANA. Takodje je rekao i da 29. 07. 1992. ide ponovo u Knin radi konsultacije
sa Martiem. Gojko Maleevi je u svojim istupima izuzetno ekstreman, poznat po
kriminalnim makinacijama, nije prihvaen od strane naroda. U jednom razgovoru je napao
komandanta brigade Kostajnica, kritikujui Armiju. Preko ekstremnijih istomiljenika
OSTOJIEVE grupe preti silom ko se ne saglasi njegovom miljenju.
U zadnje vrijeme vrlo intenzivno se u skoro svim mjestima Banije radi na formiranju
Radikalne stranke. Ova stranka ima dosta simpatizera, prihvaena je, a cijeni se da e
znaajno popunit politiki vakuum. Stranka za sada ne istupa sa konkretnijim programom,
ali inicijatori tj. lica koja se pojavljuju ukazuju koji su ciljevi. Tako na primjer u nekim
optinama se pojavljuju ljudi koji nisu adekvatni i koji nee moi odgovoriti vremenu i
interesima obinih ljudi. Urgentni zadatak svih novoformiranih odbora po optinama je
ruenje postojee optinske vlasti. To se ini ak i silom uz objanjenje da su nesposobni i da
nisu nita uinili. Ovo objanjenje je iroko prihvaeno.
U narednom periodu moe se oekivati da e to biti dominantna politika preokupacija,
tj. rjeavanje aktuelne vlasti u optinama na nain ne primjeren demokratskim putem nego
silom.
SJ, MM
PN ZOIP
pukovnik
Stevo JANJANIN, [v.r.]
M.P.
146

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1072/3.
67
1992., srpanj 30.
Benkovac
Zapovijed Komande PJM Benkovac o zabrani kretanja izvan zona odgovornosti te
kontaktima pojedinaca s hrvatskim vlastima

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
146
Okrugli peat: RSK, Z TO Banija, Glina.
116
K O M A N D A
POSEBNE JEDINICE MILICIJE
Pov. br. 384-1
30.07.1992. god.
BENKOVAC
KOMANDI _______________
Zbog uspostavljanja pune kontrole reda, rada i discipline, te izbjegavanja svih vanrednih
dogadjaja, uvanja ljudskih ivota i materijalno-tehnikih sredstava, te ostvarivanja pune
kontrole teritorije,
N A R E D J U J E M:
1. U svim jedinicama uspostaviti potpunu kontrolu teritorija u zoni odgovornosti jedinice.
2. Zabraniti kretanje van zone odgovornosti i ulaske u minsko polje izuzev za potrebe pravljenja
prolaza kroz minska polja, to initi samo sa strunim licima. Za svaku takvu aktivnost biti
e ispisana posebna naredba. O novootkrivenim minskim poljima i eksplozivnim napravama
odmah izvijestiti pretpostavljenu komandu. Pronadjene eksplozivne naprave ne dirati, samo
obeleiti i zatraiti strunu pomo radi unitavanja istih. Zabranjujem noenje eksplozivnih
naprava u prostoriji gdje je smjeteno ljudstvo.
3. Upozoravati civilno stanovnitvo na minska polja i spreavati gdje je to mogue ulaske
civilima u neispitane i nesigurne zone.
4. Zabranjujem svaki kontakt pojedinaca s neprijateljem, a posebno samovoljno naputanje
rejona i ulaska u neprijateljsku teritoriju.
5. Upotrebu motornih vozila svesti na najnunije potrebe. Svako vozilo treba imati uredne
dokumente, a posebno putni radni list, gdje tono naznaiti pravac kretanja vozila. Prije
svake vonje izvesti kontrolu ispravnosti vozila i osposobiti vozaa za vonju.
Neispravnom vozilu i nesposobnom vozau (pijanstvo, umor) zabraniti vonju.
Prilikom svakog izlaska vozila na KPS izvriti kontrolu tereta.
Strogo zabranjujem upotrebu m/v u privatne svrhe i odlaske kuama izuzev za organizirane
odlaske (smjene ljudstva).
KOMANDANT
Glavni inspektor
Bogunovi Momilo, [v.r.]
M.P.
147
Dostavljeno:
1. bzo, 2. bzo, 3. bzo,
Spb, Grb, PKPo

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4076.
147
Okrugli peat: RSK, MUP, Komanda PJM Benkovac.
117
68
1992., srpanj 31.
Benkovac
Izvjee operativnog radnika Stanici javne bezbjednosti Benkovac o uskladitenju
naoruanja, opreme i sredstava u tajna skladita

STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI
B E N K O V A C
Broj: 08-01-2-03-489/92
Benkovac, 31. 07. 1992.
I Z V J E T A J
o uskladitenju naoruanja, opreme i sredstava
Po predvidjenom planu transformacije jedinica JNA u jedinice milicije, prilo se stvaranju
rezervnih tajnih skladita u koje bi se smjestio dio naoruanja, municije, opreme i sredstava
iz razloga eventualne naknadne upotrebe istih ako bi dolo do pogoranja bezbjednosti i
eventualnog rata. Po tom planu postoji nekoliko skladita koji su na razliitim smjetajnim
prostorima i iskljuivo slue za te potrebe.
Navedena skladita su slijedea:
Skladite 1
PAT/3 sa potrebnom koliinom municije,
Skladite 2
BOFORS sa potrebnom koliinom municije,
Skladite 3
U dogovoru sa glavnim inspektorom Bogunoviem
148
smjetena je baterija minobacaa
sa municijom i vozilima. Isto je pod njihovom komandom.
Pored navedenog u skladitima je smjeteno sve potrebno za ienje i odravanje
naoruanja, rezervni alat i pribor i drugo.
Posade za naoruanje su takodjer u maksimalnoj borbenoj pripremi i uvijek se mogu
koristiti za izvrenje bilo kakvih zadataka.
IZVJETAJ PODNIO
oper. radnik za obr. pripreme
Drai Boko, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, SUP Knin, 23., kut. 48.
148
Momilo.
118
69
1992., srpanj
Knin
Pismo Zapovjednitva sektora Jug snaga UNPROFOR-a Ministarstvu odbrane RSK
u kojem trai razoruavanje i povlaenje snaga TO RSK iz tzv. ruiastih zona

TAB SEKTORA JUG
KNIN
Jul 1992.
UPUENO: MINISTRU ODBRANE
pukovniku panoviu
149
PREDMET: PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI I ORUJA LOKALNE POLICIJE
Dragi Gospodine,
U skladu sa Rezolucijama 743 i 762 Savjeta bezbjednosti i u cilju sprovoenja Vanceovog
plana, trupe Sektora Jug su preuzele odgovornost za kontrolu prilaza i aktivnosti u Sektoru
Jug od 2. jula 1992. godine.
Povlaenje, razoruanje i rasformiranje svih snaga, osim lokalne policije su stupili na
snagu od 4. jula 1992. g. pod nadzorom UNPROFOR-a.
Do danas povlaenje snaga TO jo nije zavreno iz Ruiastih podruja to odugovlai
plan. Znamo da ovo zakanjenje je uzrokovano tehnikim razlozima koji prevazilaze vau
kontrolu.
Od Vas bismo zatraili da ubrzate proces izvlaenja, te da se isti zavri do 4. augusta
1992. godine na podruju Like.
Rezolucija 743 Savjeta bezbjednosti ukazuje da svo naoruanje, osim onog o opasau, se
mora predati UNPROFOR-u te da e se ono nakon toga pohraniti u skladita sistemom
duplih brava. U suprotnosti sa tim, mi smo uoili da su lokalna milicija i granina policija
opremljeni tekim naoruanjem, od puaka do tekih mitraljeza i oklopnih transportera.
Ovakav in smatramo neprihvatljivim te od Vas traimo da izdate posebne instrukcije i
nareenja vaim snagama policije da predaju sve ovo naoruanje UNPROFOR-u do 8.
augusta 1992. godine.
Isto tako, Rezolucija 762 tvrdi da e RUIASTA ZONA biti u potpunosti
demilitarizirana te da u njoj nee boraviti oruane snage. Povlaenje snaga TO je
zamijenjeno prekomjernim brojem pripadnika milicije i policije, koji nije proporcionalan
sa stanovnitvom, kako se tvrdi u Vanceovom planu. Ovakav in isto tako smatramo
neprihvatljivim te od Vas traimo da vratite sve pripadnike policije sa linije fronta na
podruje pod zatitom UN-a (UNPA-u). UNPROFOR, Civilna Policija UN-a i vojni
posmatrai e preuzeti odgovornost da posmatraju naruavanje primirja, krenja ljudskih
prava i zatitu stanovnitva u RUIASTIM ZONAMA.
Ovim ete inom omoguiti fazu 4 demilitarizaciju, demobilizaciju i rasformiranje svih
jedinica u UNPA-i i neregularnih snaga u RUIASTOJ ZONI. Oekujemo da e ta faza
uslijediti sredinom augusta 1992. godine.
149
Stojan.
119
U duhu djelotvornog sprovoenja Vanceovog plana, uvaili bismo Vau saradnju i
razumijevanje. Saradnja Vaih komandira na terenu e doprinijeti uspjehu ovoga plana.
Oekujemo da emo od Vaih trupa na terenu primiti krajnju saradnju.
Izvolite primiti moje iskrene pozdrave!
ADOLF TURREK
p u k o v n i k
zamjenik kom. sektora
Kopija uruena:
Ministru unutranjih poslova g. Martiu
150
Komandantu TO gen. Torbici
151

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 554.
70
1992., srpanj
Knin
Protestno pismo Zapovjednitva sektora Jug snaga UNPROFOR-a Ministarstvu
unutranjih poslova RSK zbog odbijanja provjere autobusa koji je prevozio policiju
iz BiH i uao u UNPA zonu kod Strmice

G Juni Sektor Knin
SS/1600 Srpanj 92
Ministar unutranjih poslova
Gdin Marti
152
Potovani gospodine,
PROTEST PROTIV MILICIJE I NJIHOVOG ODBIJANJA PROVJERE
NA UNPROFOR-ovim NADZORNIM TOKAMA
Autobus pun milicije iz BOSNE uao je u UNPA kroz STRMICA UNPROFOR
nadzornu toku 24. srpnja 1992. u 17.40 h. Kad su nae zatitne snage na nadzornoj toki
zahtijevale provjeru vozila, Milicija je odbila.
Smatramo da je takav in krenje Vensovog plana i nije prihvatljiv. Mora biti naznaeno
da je UNPROFOR u Sektoru dobio nadlenost kontroliranja pristupa u UNPA. Po tom
ovlatenju nae zatitne snage zaustavljaju i provjeravaju sva vozila koja ulaze u UNPA.
150
Milan.
151
Isto.
152
Isto.
120
Otro protestiramo protiv ina Milicije u ovom sluaju i stoga zahtijevamo od Vas objavu
posebnih uputa vezano uz upravljanje nadzornim tokama. Vaa suradnja vezana uz ovo
pitanje bit e vrlo cijenjena.
Radujemo se buduoj suradnji i razumijevanju.
S potovanjem,
A
153
TURREK, [v.r.]
Puk.
Zamjenik zapovjednika Sektora
Preslika:
Ministar obrane: Puk. panovi
154
Zapovjednik TO RSK: Gen. Torbica
155

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2. , kut. 4066.
71
1992., kolovoz 1.
Okuani
Zahtjev grupe dobrovoljaca, pripadnika TO, Zonskom tabu TO Zapadna
Slavonija, da im se omogui prikljuenje jedinicama 1. krajikog korpusa bosanskih
Srba u borbama na podruju Dervente i Brkog

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
ZnTO ZAPADNA SLAVONIJA
Str. pov. br. 104-2
Okuani 01. 08. 1992. godine
GTO RSK KNIN (na linost komandanta)
Grupa boraca pripadnika TO Z
156
Slavonija sa podruja eovice, Brusnika i Kraguja
(iri reon Pakrac) iz sastava 51. i 63. OdTO, posredstvom rez. kapetana Mievi Zorana,
komandanta 63. OdTO, obratila se ovom ZnTO sa molbom da im se omogui da se
ukljue po grupama u jedinice 1. krajikog korpusa u borbe u Posavini (Derventa-Brko).
Kapetan Mievi predlae da bude organizator prebacivanja ljudstva, a naoruanje bi dobili
u sastavu jedinica 1. KK. On ima popis dobrovoljaca koji bi uli u sastav jedne brigade
1. KK. Radi se o borcima dobrovoljcima koji su uestvovali u ranijim borbama na ovom
prostoru i u zapadnoj Slavoniji, istiu da im je u demobilisanom stanju sve tee izdravati
jer nemaju niti zemlje za obradu niti kua a hteli bi da stiu borbeno iskustvo.
153
Adolf.
154
Stojan.
155
Milan.
156
Zapadna.
121
Molimo vas da nam date stav i miljenje kako bi znali pruiti im informaciju i odgovor.
Komandanta zastupa
Potpukovnik
Slobodan Peri
M.P.
157


Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 10.
72
1992., kolovoz 3.
Glina
Upute Uprave PJM MUP-a RSK o nainima postupanja organa i pripadnika
MUP-a i PJM prema snagama UNPROFOR-a te o njihovim meusobnim odnosima
na terenu

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
K N I N
SEKRETARIJAT UNUTRANJIH POSLOVA
G L I N A
BROJ: 08-04/3-22/92.
Glina, 03. 08. 1992.
STANICA JAVNE BEZBEDNOSTI
KOSTAJNICA
U prilogu dopisa dostavljamo vam Prepis depee broj Str. pov. 08/04-1-161-1-92, MUP-a
Knin od 31. 07. 1992. g. po kojoj ste duni postupati odmah
Prilog: Depea
S E K R E T A R
M.P.
158
uro Ljiljak, [v.r.]

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
K N I N
UPRAVA POSEBNIH JEDINICA MILICIJE
Broj: Strogo povjerljivo 08/04-1-161-1/92.
Knin, 31. 07. 1992. godine
157
Prijemni peat: RSK, G TO, br. 684-70, 1. 8. 1992., Knin.
158
Okrugli peat: RSK, MUP, SUP Glina.
122
Komandantima brigada PJM i
Sekretarima SUP-a RSK
s v i m a
Komandant Zn TO svima
PREDMET: Postupanje pripadnika i organa MUP prema snagama UNPROFOR-a.-
U treoj fazi preuzimanja zatite zone odgovornosti od strane snaga UNPROFOR-a na
teritoriji RSK iskrsli su sledei problemi:
1. Snage UNPROFOR-a inzistiraju da kompletna milicija RSK /lokalne i regionalne/ u
duhu take 19. Vensovog plana obavlja slubu s kratkim orujem na opasau.
2. Trai demilitarizaciju to jest, povlaenje i milicije sa sadanje linije borbenog dodira 5 km
nazad.
U cilju realizacije ovih zahtjeva snage UNPROFOR-a preuzele su i praktine mjere u
nekim sektorima, posebno sektor Istok i Zapad na pokuaju blokade rada stanica milicije i
pokuaju razoruanja PJM, tj. oduzimanja dugog naoruanja i stavljanja pod zajedniko.
Evidentni su pokuaji da posreduju bez odobrenja zvaninih organa vlasti povratak
izbeglica. Simtomatino je ubacivanje ustakih diverzantsko-teroristikih grupa na prostoru
RSK, a i postupci snaga UNPROFOR-a da uhvaene pripadnike DTG stavljaju u svoje
improvizirane zatvore i ne dozvoljavaju sprovoenje radnji u prethodnom krivinom
postupku od strane naeg MUP-a.
Vlada RSK kao i pojedini resorni ministri, a posebno ministar odbrane u poslednjih 7
dana uloili su napore da se obustave akcije UNPROFOR-a iznau razumna reenja i
sprei svaki incident sa snagama UNPROFOR-a.
Ocena je da se po svaki nain pokuava izazvati konikt oruani sukob sa snagama
UNPROFOR-a, to bi bio povod za oruanu intervenciju prema saveznoj dravi, odnosno
Srbiji.
Vlada i resorni ministri u svim razgovorima sa snagama UNPROFOR-a poli su od
sljedeih minimuma:
1. Ne moe se razoruati RSK na nain kako to tumae i zahtijevaju pojedini predstavnici-
komandanti UNPROFOR-a.
2. Osnovni problem je pravo milicije, a to znai da mi elimo da budemo u kriterijumima
svjetskih, odnosno evropskih modela opremljenosti i naoruanosti milicije.
3. Taj minimum podrazumijeva da granine jedinice slubu obavljaju sa osnovnim linim
naoruanjem, a to je puka, a u urbanim sredinama milicija slubu obavlja sa kratkim
naoruanjem. U sluaju upotrebe PJM ili kako to Vensov plan u taki 19. predvia da se
zove Regionalna milicija predvieno je da se obaveste komande UNPROFOR-a.
Sutina svega ovoga jeste da sada naa vlast funkcionie u RSK, njeni izvrni organi
ukljuujui i MUP, a da odnos snaga UNPROFOR-a ne budu nareujui, ve posmatraki
i autoritativni.
Ministar unutranjih poslova RSK Milan Marti je po svim spornim pitanjima dana
30.07.1992. godine razgovarao sa glavnokomandujuim snaga UNPROFOR-a general
pukovnikom Satiom Nambijarom
159
i naelnikom taba UNPROFOR-a general-puk. F.
Morionom
160
u Beogradu u trajanju od preko 2 asa.
159
Satish Nambiar.
160
Philippe Morillon.
123
Tom prilikom ministar Milan Marti uporno je zastupao naprijed navedene stavove
Ministarstva unutranjih poslova i Vlade RSK i naiao na delimino razumevanje.
Ministar Marti je iznio jasan stav snagama UNPROFOR-a da inzistira na potovanju
prava milicije od strane snaga UNPROFOR-a, kao i to da je propisao modalitet noenja i
koritenja oruja, te da e sva ova pitanja staviti na dnevni red Vlade, Skuptine i predsjednika
Republike.
Dobio je uvjeravanje komandanta snaga UNPROFOR-a da e se u narednih nekoliko
dana /taan broj nije ksiran/ obustaviti mjere, radnje i postupke snaga UNPROFOR-a na
razoruanju snaga MUP-a.
Komandant snaga UNPROFOR-a e po funkcionalnoj dunosti o svemu ovome izvestiti
generalnog sekretara UN-a, a on Savet bezbednosti nakon ega e snage UNPROFOR-a
dobiti konkretno nareenje za postupanje.
Sve ovo ukazuje na veliku sloenost u kojoj se nalazimo, te je neophodno taktinosti,
a u vrhu RSK i diplomativnosti. U vezi ukupno nastale situacije, svi pomonici, ministri,
sekretari i komandanti PJM obavezni su preduzeti sljedee:
1. Spreiti svaki konikt oruani sukob sa snagama UNPROFOR-a.
2. Noenje naoruanja organizovati po datom podsetniku a posebno inzistiramo da se dugo
naoruanje ne nosi u urbanim sredinama. Pri obavljanju granine slube ne iritirati snage
UNPROFOR-a niti neprijatelja.
3. Najstroe se zabranjuje nekontrolisano pucanje i upotreba oruja na celom prostoru RSK,
a protiv svih lica koja prekre ovo nareenje primjenjivati prekrajne i krivine mere.
Sve pripadnike iz sastava milicije i PJM koji prekre ova nareenja uz preduzimanje mjera
gonjenja, suspendovati sa dunosti, odnosno skinuti sa ratnog rasporeda.
4. Grupe van sastava milicije ili tzv. para grupe razoruati, preduzeti takoer mjere
krivinog gonjenja i prekrajnog gonjenja, a u cilju provoenja ovog nareenja upotrebiti
interventne jedinice obrazovane pri sekretarijatu i SJB, a po potrebi i uz pomo /ispomo/
PJM.
5. Iz sastava PJM, kao i redovne i rezervne milicije udaljiti uz prethodno razduivanje s
orujem sve pojedince koji nisu u psihozikoj sposobnosti da kontroliu svoje ponaanje
a koja odudaraju od normalnih /psihosomatske sluajeve, alkoholiare, registrovane
kriminalce, i dr./
6. Zabraniti nekontrolisani ulazak izbeglica u RSK bez zvaninih odobrenja vlasti RSK.
7. Sve uhvaene pripadnike neprijateljskih dtg staviti u zatvore pri Okrunim javnim
tuilatvima i voditi redovne postupke, a to znai ne predavati ih snagama UNPROFOR-a.
8. Tekui izbori u Republici Hrvatskoj ne mogu se sprovoditi i na prostorima RSK jer ni
vlasti RH nisu priznate, tj. energino spreiti svaki takav pojedinani pokuaj, sve stranke u
Hrvatskoj su jedinstvene kada je u pitanju opta strategija prema RSK, a to je guenje njene
legitimne vlasti i genocid nad srpskim narodom.
9. Planirana smotra PJM izvest e se, a o nainu postrojavanja sa ili bez dugog oruja u
konkretnom sluaju odluivat e komandanti.
Sa ovim stavovima upoznati Komisije za odnose sa UNPROFOR-om i na pogodan nain
komandante sektora UNPROFOR-a i njegove organe.
Inzistiramo na eksibilnosti, strpljivosti i taktinosti i u sluajevima gdje bi mogle nastupiti
posljedice hitno izvetavajte uz traenje stavova ovog ministarstva.
124
POMONIK MINISTRA
uki Borislav i
Pavkovi Neboja

Izvornik, strojopis, irilica
HR-HMDCDR- 37. , kut. 2.
73
1992., kolovoz 3.
Knin
Upozorenje Zonskog taba TO Sjeverna Dalmacija o zabrani noenja oruja i
vojnih odora osobama koje nisu na dunosti

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
ZONSKI TAB TO STROGO POVERLJIVO
SEVERNA DALMACIJA Primerak broj ___
Str. pov. br. 110-5
03. 08. 1992. godine
Noenje oruja i uniformi,
upozorenje, dostavlja.
dopunski bataljon
161
Nareenjem komande ZnTO Severna Dalmacija str. pov. broj 120-3 od 24. 07. 1992.
godine (taka 7.) i str. pov. broj 109-2 od 18. 07. 1992. godine (taka 2.) regulisano je
noenje oruja i uniformi pripadnika TO.
I pored jasno nareenog i regulisanog, kroz pomenuta dokumenta, prisutno je razliito
tumaenje i neznanje od strane pojedinih stareina i v/o TO.
Upozoravam da oruje u gradu (u urbanim sredinama) mogu nositi samo lica na slubi
dunosti i to iskljuivo kratko oruje. Zabranjuje se noenje uniformi licima koja nisu na
dunosti.
Pripadnici TO nakon otpusta iz jedinica, ne mogu od tada nositi oruje ni uniformu. Lica
zadrana za obavljanje neophodnih poslova u jedinici razduiti sa orujem, a uniforme
mogu nositi do otputanja iz jedinice.
Noenje oruja u civilu za pripadnike TO je regulisano kao i za sve druge graane, to
pravdati dozvolom za posedovanje i noenje oruja.
Komandanti prvopotinjenih komandi tabova i jedinica e odmah obezbediti dosledno
sprovoenje u ivot datih nareenja i ovog upozorenja.
IM/MB
KOMANDANT
161
Dopisano rukom.
125
pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
M.P.
162

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4074.
74
1992., kolovoz 4.
Knin
Zapisnik sastanka predstavnika EZ-a i Vlade RSK u Kninu na kojem se raspravljalo
o situaciji na terenu, HE Perua i provedbi mirovnog sporazuma Cyrusa Vancea

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
ZAPISNIK IZVETAJ
Sastavljen dana 04. 08. 1992. god. u Domu JNA, konferencijska sala, Knin
Prisutni lanovi EEZ:
1.
2.
3.
4.
Prisutni lanovi Vlade RSK:
1. Stojan panovi, Ministar odbrane
2. Slavko Guvi, koordinator za UNPROFOR
3. Kosta Novakovi, pomonik ministra unutranjih poslova
4. Predrag are, prevodioc
5. Slobodanka Bjedov, zapisniar
Razgovori su zapoeli u 18.15. min. dolaskom delegacije EZ za Jugoslaviju, u Dom JNA,
u Konferencijsku salu.
PANOVI, ministar odbrane, poelio je dobrodolicu i istakao znaaj sastanka.
MELVI,
163
ambasador EZ-a za Jugoslaviju, iznio je razloge dolaska u Knin, elju da
komunicira sa to vie ljudi po terenu, eli informacije o zaduenjima Vlade RSK, kao i
pitanja od vanosti za Vladu.
PANOVI:
Vlada, kao najvie telo RSK, nema mandat da odluuje o sudbonosnim pitanjima za
ovaj narod,
162
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
163
Prireivai nisu utvrdili o komu je rije.
126
nepotovanje Vensovog plana, kao i Rezolucije 762. od strane Hrvatske (na nau teritoriju
ubaeno je 16 teroristikih grupa od kojih su poginula dva naa borca i 16 ih je ranjeno,
u Zapadnoj Slavoniji je ubaena grupa iako je UNPROFOR preuzeo odgovornost)
Vlada RSK vidi u stabilizaciji primirja i zaustavljanju rata u Bosni
oekujemo, nakon toga, da e se potovati volja naroda da demokratskim putem odlui
sa kim eli da ivi.
MELVI:
uloga misije EZ sastoji se u uspostavljanju kontakta izmeu dvije zaraene strane
zadovoljan je bezuslovnim prihvatanjem Rezolucije 762. od strane Vlade RSK,
prenosi zabrinutost hrvatske strane zbog stanja na Perui, kao i njihove zahtjeve o
proputanju 80 m
3
/s vode.
PANOVI:
Rezolucija 762. je za ovaj narod jasna: nema nametanja i upotrebe sile,
pitanje Perue je sloeno, jer Hrvatska strana na konkretne prijedloge Vlade RSK, kao
to je bio pokuaj dogovora u Beu, ne odgovara i to bez obrazloenja,
Vlada donosi jednostranu odluku o poveanju protoka vode na Perui,
cjelokupnu dokumentaciju o Perui dajemo na uvid svetskoj javnosti,
zbog uestalih dejstava hrvatskih snaga tekim naoruanjem dolo je do oteenja na
brani, koja je potrebno sanirati,
o ovom problemu razgovarano je sa gospodinom Smitom
164
i UNPROFOR-om koji
Vam mogu potvrditi da je brana sa nae strane bezbedna.
NOVAKOVI:
obavetava delegaciju o potrebi bezuslovnog povlaenja hrvatskih snaga sa Miljevakog
platoa,
MELVI:
da li biste mogli proceniti trenutni protok vode?
PANOVI:
trenutni protok vode je oko 12 m
3
/s, predvieno je isputanje vode i nivoa jezera, kao i
poveanje protoka vode za
inzistiramo na prisustvu UNPROFOR-a jer ne znamo to se radi u donjem delu toka
vode.
MELVI:
nivo jezera je dosta visok,
vidi reenje u obezbeenju meunarodnih strunjaka uz suglasnost UNPROFOR-a,
PANOVI:
nema stav Vlade, a lino misli da Vlada nee imati nita protiv,
MELVI:
nakon intervencije Evropske misije, na dogovoru sa hrvatskom stranom u Splitu,
hrvatska strana pristaje da obezbedi snabdjevanje vodom Drnia,
eli informacije o zasjedanju Zajednike komisije i stav Vlade
PANOVI:
bezuslovno smo prihvatili Rezoluciju 762. i rad u zajednikoj komisiji,
stav Vlade je da odemo na sastanak ukoliko i hrvatska strana ispotuje Rezoluciju 762. i
ukoliko UN obezbedi da se ispotuje Rezolucija 762.
164
Isto.
127
od EZ i UNPROFOR-a zahtjevamo da obezbedi da hrvatska strana ispotuje Rezoluciju
762. odnosno da stanje na Miljevakom platou dovede u stanje od 21. 06. 1992. god.
zahtjevamo bezuslovno putanje 17 naih boraca zarobljenih na Miljevakom platou jer
prema Meunarodnom pravu ne mogu se smatrati ratnim zarobljenicima niti se moe
uslovljavati njihovo zadravanje,
nakon ispotovanja ovih zahtjeva, Komisija e moi nastaviti rad po ekspertnim grupama,
koje e se baviti odreenim pitanjima,
oekujemo denisanje ekspertnih grupa na celoj teritoriji.
MELVI:
slae se da hrvatska civilna policija treba da napusti Miljevaki plato,
za sledei sastanak predlae tumaenje rada Komisija, jer smatra da unutar rada Komisija
ima dodirnih pitanja u kojima vidi reenje,
daje uverenje da e uiniti sve to je u njihovoj nadlenosti.
PANOVI:
zahvaljuje se na razgovoru.

Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 5., kut. 2.
75
1992., kolovoz 5.
Dopis Glavnog taba VSR BiH Glavnom tabu TO RSK o upuivanju svih vojnika
porijeklom iz RSK, koji se nalaze u jedinicama bosanskih Srba, u RSK, uz traenje
da i krajinski Srbi uine isto

GLAVNI TAB VOJSKE
SRPSKE REPUBLIKE
BOSNE I HERCEGOVINE
Pov. br. 28/4-315
od 05. 08. 1992. godine
Glavnom tabu Teritorijalne odbrane
Republike Srpska Krajina
Na Vae traenje, naredili smo potinjenim komandama i jedinicama da sva vojna lica
porijeklom iz RSK upute u jedinice TO RSK i obezbediemo izvrenje istoga.
Radi reciprociteta, molimo da i Vi obezbedite da sva aktivna vojna lica srpske narodnosti
roena na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja su sada angaovana u strukturama Teritorijalne
odbrane vae Republike, budu upuena u komande i jedinice Vojske Srpske Republike
Bosne i Hercegovine, odnosno da se jave u najblie jedinice 2. krajikog korpusa u Drvaru.
Posebno, molimo da se uputi Suboti Milana Marko, vodnik veze koji se nalazi na dunosti
odravanja sistema veza (na objektu veze), a vie puta se obraao komandi puka veze i
izraavao elju za njegovo dalje statusno reenje u strukturama Vojske Srpske Republike
128
Bosne i Hercegovine, te i kapetana prve klase Roi Predraga iz komande vojnog okruga
Knin, ije upuivanje je ranije naredila Personalna uprava SSNO i koji je postavljen od
jedinica 2. krajikog korpusa.
Komandant M.P.
165
General-potpukovnik
Ratko Mladi

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 10.
76
1992., kolovoz 5.
Benkovac
Izvjee zapovjednika PJM Benkovac Specijalnom bataljunu o nesporazumima
oko mandata snaga UNPROFOR-a, te zapovijed pripadnicima jedinice o njihovu
postupanju prema snagama UNPROFOR-a

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
KOMANDA
POSEBNE JEDINICE MILICIJE
Str. pov. br. 412-2
05.08.1992. god.
BENKOVAC
Postupanje pripadnika Brigade milicije prema snagama UNPROFOR-a.
Specijalni bataljon
166

Preuzimanje obaveza od strane snaga UNPROFOR-a u zoni odgovornosti brigade milicije
Benkovac, izvreno je po planu i bez ikakvih problema.
Meutim, u drugim oblastima iskrsli su sledei problemi:
1. Snage UNPROFOR-a inzistiraju da kompletna milicija RSK (lokalne i regionalne) u
duhu take 19. Vensovog plana obavlja slubu s kratkim orujem na opasau.
2. Trai demilitarizaciju tj. povlaenje i milicije sa sadanje linije borbenog dodira 5 km
nazad.
U cilju realizacije ovih zahteva snage UNPROFOR-a preduzele su i praktine mjere u
nekim sektorima, posebno sektor Istok i Zapad na pokuaju blokade rada stanica milicije
i pokuaju razoruanja PJM tj. oduzimanja dugog naoruanja i stavljanje pod zajedniki
klju.
165
Prijemni peat: RSK, G TO, br. 684-89, 8. 8. 1992., Knin.
166
Dopisano rukom.
129
Evidentni su pokuaji da posreduju bez odobrenja zvaninih organa vlasti povratak
izbjeglica.
Simptomatino je ubacivanje ustakih DTG na prostoru RSK, a i postupci snaga
UNPROFOR-a da uhvaene pripadnike DTG stavljaju u svoje improvizirane zatvore i
ne dozvoljavaju sprovoenje radnji u prethodnom krivinom postupku od strane naeg
MUP-a.
Vlada RSK kao i pojedini resorni ministri, a posebno ministar odbrane, u poslednjih 7 dana
uloili su napore da se obustave akcije UNPROFOR-a, iznau razumna rjeenja i sprijei
svaki incident sa snagama UNPROFOR-a.
Ocjena je da se pod svaki nain pokuava izazvati konikt oruani sukob sa snagama
UNPROFOR-a, to bi bio povod za oruanu intervenciju prema saveznoj dravi, odnosno
Srbiji.
Vlada i resorni ministri u svim razgovorima sa snagama UNPROFOR-a poli su od sljedeeg
minimuma:
1. Ne moe se razoruati RSK na nain kako to tumae i zahtijevaju pojedini predstavnici
komandanti UNPROFOR-a.
2. Osnovni problem je pravo milicije, a to znai da mi elimo da budemo u kriterijumima
svjetskih, odnosno evropskih modela opremljenosti i naoruanosti milicije.
3. Taj minimum podrazumijeva da granine jedinice slubu obavljaju sa osnovnim linim
naoruanjem, a to je puka, a u urbanim sredinama da milicija slubu obavlja sa kratkim
naoruanjem. U sluajevima upotrebe PJM ili kako to Vensov plan u taki 19. predvia da
se zove regionalna milicija predvieno je da se obavijeste Komande UNPROFOR-a.
Sutina svega ovoga jeste da naa vlast funkcionie u RSK, njeni izvrni organi ukljuujui
i MUP, a da odnos snaga UNPROFOR-a ne bude nadreujui, ve posmatraki i
autoritativni.
Ministar unutranjih poslova RSK Milan Marti je po svim spornim pitanjima dana 30.
07. 1992. godine razgovarao sa glavnokomandujuim snagama UNPROFOR-a general-
potpukovnikom Satiom Nambijarom
167
i Naelnikom taba UNPROFOR-a general-
potpukovnikom F. Morionom
168
u Beogradu, u trajanju od preko 2 asa.
Tom prilikom ministar Milan Marti uporno je zastupao naprijed navedene stavove
Ministarstva unutranjih poslova i Vlade RSK i naiao na djelimino razumijevanje.
Ministar Marti je iznio jasan stav snagama UNPROFOR-a da inzistira na potivanju prava
milicije od strane snaga UNPROFOR-a, ako i da je propisao modulitet noenja i koritenja
oruja (predvienog u Podsjetnik), te da e sva ova pitanja staviti na dnevni red Vlade,
Skuptine i predsjednika Republike.
Dobio je uvjeravanje komandanta snaga UNPROFOR-a da e se u narednih nekoliko
dana (taan broj nije ksiran) obustaviti mjere, radnje i postupke snaga UNPROFOR-a na
razoruanju snaga MUP-a.
Komandant snaga UNPROFOR-a e po funkcionalnoj dunosti o svemu ovome izvjestiti
Generalnog sekretara UN-a, a on Savjet bezbjednosti, nakon ega e snage UNPROFOR-a
dobiti konkretno nareenje za postupanje.
Na osnovu gore navedenog i akta MUP Str. pov. br. 08/4-1-169-1/92 od 31. 07. 1992.
godine, a u cilju regulisanja postupanja,
167
Satish Nambiar.
168
Philippe Morillon.
130
N A R E U J E M:
1. Sprijeiti svaki pokuaj sukoba sa snagama UNPROFOR-a, a u kontaktima biti to
korektniji.
2. Zabranjujem pripadnicima 92. BrM noenje dugog naoruanja van jedinice.
3. Svako nekontrolisano dejstvo i upotrebu dugog oruja evidentirati, a prema poiniocima
poduzimati disciplinske mjere, do udaljavanja iz jedinice.
4. Evidentno je da se na nau teritoriju ubacuju DTG. Prilikom hvatanja i razbijanja DTG
biti krajnje oprezan, a eventualno uhvaene, ne predavati snagama UNPROFOR-a, ve ih
sprovoditi u stanice javne bezbjednosti Benkovac i Obrovac.
5. Sprjeavati djelovanje tzv. PARAGRUPA u zoni odgovornosti nae brigade. Ukoliko se
otkrije te grupe, odmah izvijestiti SJB radi hvatanja i razoruavanja istih.
6. Iz sastava brigade milicije udaljiti uz prethodno razduivanje sa orujem, sve pojedince
koji nisu psihoziki sposobni da kontroliu svoje ponaanje, a odudaraju od normalnog
(psihosomatske sluajeve, alkoholiare, kriminalce i sl.).
7. Zabranjujem uspostavljanje kontakata sa predstavnicima hrvatske vojske i graanima
RH.
8. Sprijeiti nekontrolisani ulazak izbjeglica u RSK bez zvaninih odobrenja vlasti RSK.
KOMANDANT
Glavni inspektor
Bogunovi Momilo, [v.r.]
M.P.
169

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 3075.
77
1992., kolovoz 6.
[Knin]
Protest Ministarstva obrane RSK Komandi UNPROFOR-a u sektoru Sjever zbog
ponaanja pripadnika poljskog bataljuna UNPROFOR-a koji su, bez prethodnog
dogovora s PJM i organima civilne vlasti, postavili rampe na komunikaciji Plaki-
Vojni

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
Broj 01-155-1/92.
Datum 06.08.1992.
ZnTO KORDUN
ZnTO BANIJA
169
Okrugli peat: RSK, MUP, Komanda PJM Benkovac.
131
PREDMET: TELEGRAM KOMANDI UNPROFOR-a SEKTORU SJEVER
Prema naim saznanjima Poljski bataljon bez prethodnog dogovora sa milicijom specijalne
namene i organima civilne vlasti, postavio je rampe na komunikaciji Plaki-Vojni, na
raskrsnici puteva Medveaki i komunikaciji Bijela dragaPlaki.
Ovaj postupak je izazvao nezadovoljstvo i uoeno je okupljanje naroda, pa strahujemo da
bi moglo doi do ekscesa sa veim posledicama, to svakako ne bi smo eleli.
Traimo da se hitno uspostavi kontakt sa Poljskim bataljonom i postigne se dogovor oko
postavljenih rampi sa predstavnicima civilne vlasti i o tome obaveste jedinice milicije za
posebne namene o postignutom dogovoru.
Zbog neophodne bolje saradnje, molimo da o svim akcijama UN-a na tom sektoru koje
bi mogle izazvati uznemirenost naroda, se prethodno postigne dogovor sa lokalnim vlastima,
kako bi se svi potrebni uslovi za uspjeh mirovne misije postigle.
Molimo, da telegrame prevedete i u celosti dostavite generalu Musi i prenesete mu
srdane pozdrave i izraze naeg dubokog potovanja.
MINISTAR ODBRANE
Stojan panovi, [v.r.]
M.P.
170
M.P.
171

Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 5., kut. 2.
78
1992., kolovoz 7.
Knin
Glavni tab TO RSK trai miljenje Zonskog taba TO Zapadna Slavonija o
formiranju opinskog taba TO i odreda TO Grubino Polje

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB TERITORIJALNE ODBRANE ifrovano
Pov. br. 684-85
07.08.1992. god.
K N I N
ZnTO Zapadna Slavonija
Formiranje OpTO i
170
Okrugli peat: RSK, Ministarstvo odbrane, Knin.
171
Prijemni peat centra veze: brzojav Metro br. 4673, grupa 200, primljen 6. 8. 1992. u 11,30; predan 6. 8.
1992. u 12,30.
132
OdTO Grubino Polje,
stav, trai.-
t e l e g r a m
Aktom br. 80/79 od 03. 08. 1992. godine Izvrni savjet optine Grubino Polje obratio se
na linost komandanta GTO RS Krajina sa zahtjevom da se formira OdTO i OpTO
Grubino Polje.
Kako nisu potovali redovnu proceduru liniju dostavljanja zahtjeva, dostavite nam va
stav i miljenje u vezi sa njihovim zahtjevom, te ukoliko se sloite isto nam obrazloite.
SD/NL.
ZAMENIK KOMANDANTA
general-major
Kasum Duan, [v.r.]
M.P.
172

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 4.
79
1992., kolovoz 7.
[Buni]
Izvjee Komande 8. brigade TO Zonskom tabu TO Lika o stanju ljudstva i tehnike
nakon demobilizacije brigade

KOMANDA 8. BRIGADE TO VOJNA TAJNA
Br. 2003-1 STROGO POVERLJIVO
07.08.1992. god.
Izvetaj o stanju ljudstva i tehnike
po izvrenoj demobilizaciji
(telegram od ZnTO Lika str. pov.
1502-2 od 24.07.1992. god.)
dos t avl j a.
Komandi ZnTO
Lika Korenica
173

1. Koliko je boraca demobilisano?
Iz 8. brTO do 31. 08. 1992. god. demobilisano je 1407 boraca.
172
Okrugli peat: RSK, Republiki tab TO, Knin.
173
Dopisano rukom.
133
U stalnom sastavu brigade ostalo je 17 ljudi.
Po naim saznanjima otilo je u jedinicu milicije 279 boraca.
2. Broj oruja i tehnike uskladiteno po vrstama i kalibrima:
H 122 mm D30 12 kom.
MB 120 mm M75 10 kom.
MB 82 mm 12 kom.
Top 76 mm M42 ZIS 6 kom.
Top 76 mm M48 B1 6 kom.
MB 60 mm 7 kom.
BsT 82 mm 8 kom.
PA top 40 mm 5 kom.
PA top 20/3 4 kom.
PAM 12,7 mm BROWING 2 kom.
RBR 90 mm OSA 2 kom.
PAP 7,62 mm 521 kom.
Tenk T55 10 kom.
OT M60 2 kom.
BTR 1 kom.
Municija:
Metak TF 122 mm 960 kom.
Mina LTF 120 mm 1140 kom.
Mina TF 82 mm 468 kom.
Metak TF 76 mm za ZIS 1060 kom.
Metak TF 76 mm za B1 680 kom.
Kum. projektil za ZIS 115 kom.
Mina TF za MB 60 mm 560 kom.
RKZ za BsT 82 mm 26 kom.
Kumulativna za BsT 23 kom.
Metak 40 mm 860 kom.
Metak 20 mm 2220 kom.
Metak 12,7 mm BROWING 5228 kom.
Metak 12,7 mm za DK 5959 kom.
Projektil za RBR OSA 28 kom.
Metak 7,62 mm za AP (PAP) 22981 kom.
Metak 7,62 mm za PKT 15015 kom.
Projektil 100 mm 1088 kom.
Motorna vozila:
TAM 150 T11 20 kom.
TAM 110 T7 2 kom.
TAM 5000 23 kom.
MKK 2 kom.
AR55 1 kom.
PINZGAUER 2 kom.
Cisterna TAM 125 1 kom.
Cisterna TAM 150 ACD 1 kom.
134
Lada sanitet 1 kom.
Kombi folcvagen 1 kom.
3. Stanje i uslovnost magacina
Magacin u koji je smeten Had 122 mm vlasnitvo je RO LIKADRVO. Magacin je
uraen od drveta. Ne zadovoljava ni minimalne uslove smetaja te jedinice. Ogleda se u
sledeem:
zbog skuenog prostora, tehnika je unutar sloena veoma tesno, pa je skoro onemoguen
prilaz ka pojedinim sredstvima;
u protivpoarnom smislu (zbog drvene grae) lako je zapaljiv:
poto RO LIKADRVO namerava nastaviti proizvodnju direktor je ve postavio
zahtev za iseljenjem:
nedovoljno je ziko obezbeenje, tehniko nikakvo i PPZ;
Magacin u koji je smeten 3. bataljon je vlasnitvo RO DIP BJELOPOLJE. Isti
potpuno odgovara uslovima uvanja i odravanja TMS.
Magacin u koji je smeten 2. bataljon (stara kola Buni) zadovoljava uslovima uvanja i
odravanja TMS.
Magacin za opremu i naoruanje 1. bataljona u Teslingradu zadovoljava uslovima uvanja
i odravanja TMS, izuzev u s. Rakii gde su smetena 4 tenka. Ista su pod vedrim nebom.
U skladitu PLIVA smeten je 8. mad (bat. ZIS i B1) i t. Ispunjava sve uslove pravilnog
uvanja i odravanja TMS. Nedovoljno je ziko obezbeenje, a tehniko nikakvo.
Na kraju, to se tie skladinog prostora u kojem je smetena tehnika brigade
karakteristino je sledee:
Pojedina skladita su vlasnitvo RO, koji inzistiraju da se iselimo iz njih;
Nedovoljno je ziko obezbeenje, tehniko nikakvo;
Najslabiji uslovi smetaja su za Had 122 mm.
4. Stanje i ispravnost tehnike
to se tie artiljerijskih orua u brigadi, potrebno je izvriti generalni remont na svima.
Potrebno je reiti pitanja tehnikog odravanja uskladitenih sredstava kao npr.:
redovno kondiciranje akumulatora svih vrsta.
Neispravna TMS u brigadi su:
veliki broj m/v u Podudbini (nedostaju rezervni delovi) predlaemo rashodovanje;
na tenkovima bone trake i kvaila.
5. Int. oprema brigade uskladitena je u pozadini brigade u Podudbini (RO LIKADRVO).
Ista je u relativno dobrom stanju. Int. oprema kojom su zadueni borci dotrajala je i
potrebno je unicirati i jedinstveno obeleiti.
6. Druga pitanja od znaaja za 8. brTO:
Sa milicijom tano videti koji ljudi i iz koje RJ idu u njen sastav. Kartoteka tj. popuna
ljudstvom 8. brTO mora se srediti po postojeim MTS sa kojima raspolaemo. RR v/o
mora (posebno za kritine specijalnosti artiljerci, operatori, tenkisti) ostati kao i u ratu.
KOMANDANT:
pot pukovni k
Beir Dragan, [v.r.]
M.P.
174

174
Okrugli peat: Komanda 8. brigade TO.
135
M.P.
175

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2-2., kut. 2.
80
1992., kolovoz 8.
[Slunj]
Odgovor Komande UNPROFOR-a sektor Sjever ministru obrane RSK Stojanu
panoviu o napetostima na terenu i razliitom tumaenju mandata UNPROFOR-a
od strane njegove komande i organa vlasti RSK

tab sektora sever
Unprofor
Potovani ministre Stojan panovi
08. 08. 1992. godine
elim da potvrdim prijem vaeg pisma od 06. 08. 1992. koje me je iznenadilo. Takoe
elim da primetim da sadraj moe imati dalekosene posledice na trenutni mirovni proces
u severnom sektoru i najverovatnije u celoj zoni UNPROFOR-a. Vi ste se, prema prevodu
vaeg pisma, alili da je poljski bataljon postavio kontrolne punktove na:
a) put Plaki-Vojni
b) raskrsnica Medveaki
c) put Bijela draga-Plaki
bez konzultacija sa milicijom. Tvrdite da je to izazvalo nezadovoljstvo i znaajno okupljanje
civilnog stanovnitva, pa vas je strah da moe doi do konikta sa posledicama.
Savetujem vam da obratite panju, da nakon preuzimanja odgovornosti u zatitnoj zoni,
kontrola zatitne zone i sve aktivnosti koje su date u mandat Unprofor-a, konsekventno,
odluke o rasporeivanju naih snaga unutar zatitne zone, ne moe biti podlono
prethodnom odobrenju od strane specijalne milicije i civilnih vlasti. U odnosu na prvo,
specijalna milicija ne bi trebala da bude na liniji razdvajanja, jer je dogovoreno povlaenje
jedinica. Vaa specijalna milicija nije nita drugo nego pokuaj da se vojnici pretvore u
miliciju, dajui im razne nazive.
Moda vas zanima da saznate da mi poznajemo veliki broj ljudi koji su bili u uniformama
JNA, pa u uniformama TO i sada u uniformama takozvane milicije. Isto tako elim da se
podsetite da je prisutnost UNPROFOR-a u zatitnoj zoni odobreno, kolektivno, od strane
175
Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO Lika, br. 1742, 8. 8. 1992., Korenica.
136
svih zainteresovanih strana a isto tako i potpuna sloboda kretanja i razmetaja snaga unutar
zatitne zone, prema planu Sajrusa Vensa,
176
a ne prema neijim interesima.
to se tie posebnih uslova koji su uznemirili lokalno stanovnitvo u reonu Plaki-Vojni,
itd. ukljuujui i lokalne vlasti, moda je potrebno da objasnite kakva je to zabrinutost zbog
prisutnosti kontrolnih punktova UN-a, koji se nalaze po celoj zatitnoj zoni i zato gore
navedeni reon treba da se tretira drugaije.
UNPROFOR i lokalni politiari (voe) su uvek bili u kontaktu i uvek su spremni da
konsultuju lokalne zajednice da ih razuvere i uklone strah u vezi onoga to je sadrano
u mandatu UNPROFOR-a. Trenutno UNPROFOR postavlja kontrolne punktove, uz
pomo lokalne milicije koja ustvari vri pretrese u prisustvu policije UN-a. Sve to je u
saglasnosti sa planom Sajrusa Vensa od 11. 12. 1991. Relativno je da vas podsetim da prema
Vensovom planu, samo obina milicija (lokalna) i civilna vlast u svakoj optini, su priznati i
prihvatljivi unutar zatitne zone u svrhu odravanja javnog reda i mira. Ovo smo prihvatili
i sa njima blisko saraujemo, ali uloga i postojanje specijalne milicije izgleda nelegalno
i neprihvatljivo u severnom sektoru, jer ova spec. mil. tvrdi da radi ono to je mandat
UNPROFOR-a zatita naroda u zatitnoj zoni UN-a.
Zahtev da se obavesti Knin o svim aktivnostima UN-a u sektoru, a koje bi mogle da
uznemire narod bi bio nepraktian za pridravanje. Nama jo ostaje da razjasnimo ta to
alarmira ljude. Od povlaenja topova, po mom miljenju, ta sada moe da alarmira ljude
je vaa samostalna armija (specijalna milicija) koja nosi vatreno oruje po celoj zatitnoj
zoni i to bez denisane uloge. Sektor Sever ne vidi razlog za uzbunu, moda bi Vlada u
Kninu mogla da ona kae ta je to ta najvie alarmira ljude jer mi ivimo pored njih. Veina
rezolucija Saveta bezbednosti je donesena nakon paljivog razmatranja interesa obe strane u
koniktu, a pogotovo interesa obinog oveka ija je glavna zabrinutost pravo na slobodu i
pravo na rad.
Potovani ministre, bio sam u Plakom 31. 07. 1992. gde sam preuzeo dva sakrivena
TSS tenka i 6 oklopnih transportera koji su bili tajno dati vaem mezimetu specijalnoj
miliciji. Ovo je isto vojna oprema i mora biti predata ako demilitarizacija treba da ima
neko znaenje.
Moram da priznam da akt sakrivanja tenkova, tajno prebacivanje vojne opreme policijskoj
organizaciji, kao i sadraj vaeg pisma, nemaju oznaku traenja mira, a pogotovu kada ste
vi dali ovlatenje za povlaenje vojne opreme i to, zato onda vraate puke Teritorijalne
odbrane, a u veim sluajevima i ljude, nazad na granicu konikata i to maskirane kao
milicija?
elim da apelujem na vas da ne pretvarate zatitnu zonu UN u policijsku dravu, molim
vas da se trudite i da se pridravate pravila igre koja se zove plan Sajrusa Vensa. To e najvie
odgovarati obinom ovjeku, koji se vie nego dugo molio za mir na ovim prostorima.
Iskren pozdrav.
MM Bamaiyi
177
brig-gen
sektor commander
176
Cyrus Vance.
177
Musa Bamaiy.
137
M.P.
178

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 554.
81
1992., kolovoz 8.
Benkovac
Komanda 92. brigade milicije Benkovac trai od Ministarstva unutranjih poslova
RSK podatke o stambenom fondu

Komanda 92. brigade milicije
B e n k o v a c
Pov. br. 3-440
08. 08. 1992. godine
Raspolaganje sa stambenim
fondom, reenje, trai.-
Ministarstvo unutranjih poslova
K n i n
S obzirom da su stanovi iz VSF
179
dati na raspolaganje Vladi RSK, a ista je donela odluku da
se prekine podela stanova,
180
molimo da se to pre regulie sljedee:
1. tko e uvati postojei stambeni fond?
2. tko e u narednom periodu raspolagati sa stambenim fondom?
3. da se donese odluka o iseljavanju onih koji su bespravno useljeni u stanove iz VSF.
4. da se donese Pravilnik po kojem e se raspolagati sa stambenim fondom.
Molimo za hitnost jer sada vlada haotino stanje u ovoj oblasti.
Komandant
Glavni inspektor
Bogunovi Momilo
M.P.
181

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4076.
178
Prijemni peat centra veze: brzojav Nana br. 203, grupa 1000, primljen 11. 8. 1992. u 12,45; predan u
13,00.
179
Vojno stambeni fond.
180
Odluku je donio Glavni tab TO RSK, vidi: Dok. br. 40.
181
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 1323, primljen 8. 8. 1992. u 8,30; predan u 8,50.
138
82
1992., kolovoz 8.
Plaki
Izvjee Doma zdravlja Plaki Glavnom tabu TO RSK o uvjetima rada i
zdravstvenoj situaciji na podruju Plakog

DOM ZDRAVLJA PLAKI
Broj: 197/92.
Plaki, 08. VIII. 1992. g.
Glavni tab Teritorijalne obrane
R S Krajine
Knin
Dom zdravlja Plaki je zdravstvena ustanova koja sa:
3 tima ope medicine,
3 stomatoloka tima,
biohemijskim laboratorijem,
hitnom medicinskom pomoi te
zikalnom terapijom
prua zdravstvenu zatitu stanovnitvu Optine Plaki gdje na podruju veliine cca 40 x 15
km ivi oko 7.500 stanovnika.
Optina Plaki sa tri etvrtine svoje granice granii s Hrvatskom to Vam je poznato kao
i opasnosti koje proizlaze iz ove okolnosti.
Prije rata Dom zdravlja Plaki je koristio bolniki kapacitet Bolnice u Ogulinu na 27 km
udaljenosti i vrio transport bolesnika na toj udaljenosti sa dva sanitetska vozila.
Po izbijanju rata upueni smo na transport ranjenika i bolesnih ljudi u Ratnu bolnicu na
Petrovoj Gori koja je udaljena 72 km, Glina 120 km, a najee radi opremljenosti bolnice
u Knin od koga smo udaljeni ak 200 km.
Transport pacijenata tokom rata, a i danas vri se sa dva sanitetska vozila:
leeim sanitetskim vozilom marke Lada starim 4,5 godine,
vojnim Pinzgauerom takoer sanitetskim.
Poto smo u situaciji da strogo tedimo gorivo, kad god je mogue koristimo Ladu radi
dvostruko manje potronje goriva. Radi toga ovo vozilo pree mjeseno cca 7.000 km, a u
ratnim uvjetima radi pomanjkanja odgovarajueg kadra i rezervnih dijelova neredovito se i
nekvalitetno odrava i postoji opasnost da e doi do veih kvarova.
Problem nedostupnosti sanitetskih vozila istakli smo putem pismene informacije
Ministarstvu za zdravlje i Zavodu zdravstvenog osiguranja RS Krajine u Kninu, Crvenom
krstu SR Jugoslavije i Srbije, Fondu N.
182
Tesla u Beogradu i drugim subjektima, meutim
uz razumijevanje naeg problema nitko od naznaenih ga nije u mogunosti rijeiti.
Radi izloenog obraamo Vam se molbom da nam, ukoliko postoji mogunost, dodijelite
jedno novo ili polovno leee sanitetsko vozilo.
Sa zahvalnou i potovanjem!
182
Nikola.
139
Predsjednik SO Plaki: Upravnik:
Medakovi Nikola, [v.r.] Peut Radmila dipl. pravnik, [v.r.]
M.P.
183
M.P.
184
Dostaviti:
1. Ministarstvu za zdravlje
Dr Jovi Duan
2. Republiki Zavod zdravstvenog osiguranja
Sinobad Mirko, dipl. oecc.
3. Komandi 145. Lppbr Plaki
pot. puk. unjar Milan
4. Arhiva.
M.P.
185

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1004/4.
83
1992., kolovoz 8.
Okuani
Zapovijed Zonskog taba TO Zapadna Slavonija o podizanju borbene spremnosti
zbog napada Hrvatske vojske

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
ZONSKI TAB TO STROGO POVERLJIVO
ZAPADNA SLAVONIJA
Str. pov. br. 105-40
08.08.1992. god.
OKUANI
Poviene mere
b/g, nareenje.-
KOMANDI OpTO Daruvar
186

59. OdTO
187
Dana 08. 08. 1992. godine, manji sastavi ustakih snaga, uz podrku MB vatre, iz reona
Visoka Greda, forsiranjem r. Sava, izvrile su napad pravcem s. Visoka Greda s. Martinovac
183
Neitko.
184
Okrugli peat: Dom zdravlja Plaki.
185
Prijemni peat: Komanda 145. brigade TO, int. br. 1186/2, 10. 8. 1992.
186
Dopisano rukom.
187
Isto.
140
s. Makovac s. Bok Jankovac, sa najverovatnijim ciljem zauzimanja mosta na r. Sava u
Bosanskoj Gradici.
Pri napadu ustae su dejstvovale po civilnim ciljevima i otvorile vatru na snage nepalskog
bataljona UNPROFOR-a.
Snage TO Bosanska Gradika sa teritorije BiH uzvratile su vatru pri emu su ustaama
naneseni osetni gubitci, potisnuti su delom na levu obalu r. Sava, a onemogueni su u
ostvarenju cilja dejstva.
U cilju spreavanja moguih iznenaenja od strane ustakih snaga i ugroavanja zone
odgovornosti Z Slavonija,
N A R E U J E M
1.- Sve Komande jedinica i tabova TO odmah staviti u stepen pune pripravnosti (ljudstvo
imati na okupu, bez oblaenja uniformi i noenja naoruanja).
2.- Ostvariti i imati stalno zadejstvovane telefonske i radio veze sa potinjenim komandama
u ZnTO Z Slavonija.
3.- Rukovaoci TMS i RR-a moraju biti stalno na radnom mestu.
4.- Komanda 54. brTO imati u pripravnosti 50% tenkovskih posada sa kom. t na stalnom
deurstvu u KPD St. Gradika (ljudstvo da bude u civilnoj odei bez oruja).
Ovo ljudstvo staviti odmah na hranu u 91. PoB. Komandant 91. PoB uputit e odmah
jedan m/v TAM 5000 za prevoz posada iz Okuana u St. Gradiku.
5.- Komandant 61. had-a 105, 83. mpoad-a i 45. larb imati u pripravnosti 50% ljudstva
(posluga) za upuivanje u KPD St. Gradika (ljudstvo u civilu bez linog naoruanja).
6.- U svim Komandama i tabovima TO organizovati deurne timove i obezbediti
neprekidno deurstvo 24 asa.
7.- Obavetajno-bezbedonosne organe angaovati na stalnom praenju situacije u zoni i
prikupljanju podataka.
8.- Izvetaje dostavljati: redovne svakodnevno do 18.00 asova sa stanjem u 17.00, a
vanredne po zahtevu i potrebi.
SP/MM
ZAMENIK KOMANDANTA
p o t p u k o v n i k
Slobodan Peri, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 26., kut. 5.
84
1992., kolovoz 8.
Knin
Dopis Komande PJM MUP-a RSK Generaltabu Vojske Jugoslavije s popisom AVL,
GL i vojnika po ugovoru te GL primljenih na odreeno vrijeme, koji se nalaze na
slubi u PJM Korenica

141
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
KOMANDA POSEBNIH JEDINICA MILICIJE
Poverljivo broj 08/4-6-140-11
Knin, 08. 08. 1992. godine
H I T N O, uruiti odmah
G Vojske SRJ
Personalna uprava
Spisak AVL, GL i vojnika
po ugovoru, dostavlja.-
U skladu sa aktom Komande posebne jedinice milicije Korenica str. pov. broj 32-1 od 28.
07. 1992. godine, dostavljamo vam Spisak AVL, GL i vojnika po ugovoru, GL primljenih
na odreeno vreme, koji se trenutno nalaze na slubi u MUP Republike Srpske Krajine
posebne jedinice milicije Korenica.
Lica na rednom broju od 1 (jedan) do 19 (devetnaest), upuena su po naredbi SSNO
Personalne uprave broj 2-63 od 03.04.1992. godine i isto e biti postavljena naom
naredbom u brigadu milicije posebne namene Korenica.
Lica na rednom broju od 20 (dvadeset) do 30 (trideset) upuena su internom naredbom
GTO RSK (a lica na rednom broju 20 do 28 bie postavljena naom naredbom u brigadi
milicije Korenica.
Lica na rednom broju od 31 (trideset jedan) do 66 (ezdeset est) ostala su na prostoru RSK
Korenica nakon povlaenja AB
188
eljava Biha, internom saglasnou komandanta
baze.
KOSANOVI Petra URO, vodnik I kl. tehnike slube KoV (AVL po ugovoru na 1.
odreeno vreme), lini VES 22101, roen 05.05.1959. god. JMBG: 0505959330047,
br. 1. k. D 009564, tekui raun br. 4491467, upuen iz VP 7250 Zagreb.
MRKI ure MARKO, kapetan, lini VES 31101, roen 15. juna 1962. godine, 2.
JMBG 1506962302607, br. 1. k. A 019933, tekui raun br. 3168930, upuen iz VP
8866 Zagreb.
DOTLI Rade SLOBODAN, peadijski porunik (AVL po ugovoru na odreeno 3.
vreme), lini VES 31101, roen 28.01.1957. god. JMBG 2801957350909, br. 1. k. D
008846, tekui raun 2954389, upuen iz VP 4063 Gospi.
MARUNI Milana STEVO, peadijski kapetan I klase, lini VES 31102, roen 4.
16.07.1949. godine, JMBG 160794501162, br. 1. k. D 011679, tekui raun
upuen iz VP 2141 Smederevska Palanka.
MEDAKOVI Spase MILO, peadijski kapetan, lini VES 31101, roen 07.06.1962. 5.
godine, JMBG 0706962330088, br. 1. k. D 009589, tekui raun 60800283-21-
8071-8491186, upuen iz VP 5953 Senta.
IGI Mile ILIJA, kapetan tehnike slube, lini VES 32144, roen 07.06.1962. g. 6.
JMBG br. 1. k. , tekui raun upuen iz VP , Bosanski Petrovac.
188
Avio baze.
142
GAGI Andrije URO, artiljerijski zastavnik, lini VES 21301, roen 03.07.1950. 7.
g. JMBG 0307950383303, br. 1. k. F 007771, tekui raun 8071-1892851, upuen
iz VP 4954 Danilovgrad.
TIMA Boidara BRANIMIR, vodnik ARJ PVO, lini VES 21301, roen 23.04.1971. 8.
g., JMBG , br. 1. k. , tekui raun , doao iz VP 4594 Danilovgrad.
UZELAC ure MILAN, major avijacije, lini VES 31501, roen 12.04.1948. g. 9.
JMBG 1204948383924, br. 1. k. F 002049, tekui raun 8071-1788841, doao iz VP
6919 Ni.
ALI ure MIROSLAV, kapetan I klase veze, lini VES 31801, roen 05.10.1960. 10.
g. JMBG 0510960383905, br. 1. k. A 016582, tekui raun 1792121, doao iz VP
4594 Danilovgrad.
MIRKOVI Milana ZORAN, stariji vodnik veze, lini VES 21813, roen 03.02.1965. 11.
g. JMBG 0302965-, tekui raun , doao iz VP Novi Sad.
TOMI Danila NEDELJKO, artiljerijski major, lini VES 31201, roen 07.10.1942. 12.
JMBG , br. 1. k. , tekui raun , doao iz VP Leskovac.
EGARAC Milorada ELJKO, artiljerijski kapetan, lini VES 31201, roen 13.
17.08.1961. g. JMBG , br. 1. k. , tekui raun , doao iz VP Podgorica.
OBOT Branka MILORAD, potporunik veze, lini VES 31886, roen 03.08.1960. 14.
g. JMBG , br. 1. k. , tekui raun , doao iz VP Beograd.
RADAKOVI Bogdana MIRKO, stariji vodnik tehnike slube KoV, lini VES 15.
22101, roen 12.04.1953. g. JMBG , br. 1. k. , tekui raun , doao iz VP Donji
Lapac.
VLAISAVLJEVI Jove DUAN, vodnik I klase, tehnike slube KoV, lini VES 16.
22114, roen 08.01.1970. JMBG 0801970350902, tekui raun 4887727, br. 1. k. D
009189, doao iz VP 3566 Zagreb.
RADOVI Petra BRANKO, stariji vodnik ARJ PVO, lini VES 21301, roen 17.
28.03.1960. g. JMBG , br. 1. k. , tekui raun , doao iz VP Ni.
BOBI Rade NIKOLA, kapetan tehnike slube KoV, lini VES 32170, roen 18.
01.01.1963. JMBG , br. 1. k. , tekui raun , doao iz VP Kruevac.
CVETIANIN Bogdana MILO 19.
UPUT Bude MILAN, GL na slubi u JA, JMBG 1311955330098, br. 1. k. 513404, 20.
tekui raun 8071-289520, doao iz VP 5027 Sarajevo.
SUNAJKO ILIJA, GL na SL u JA, JMBG 1201948330007, br. 1. k. D 009435, tekui 21.
raun 1599593, doao iz VP 7535/5 Biha.
DELI Bogdana NEDELJKO, stariji vodnik, lini VES , roen 13.04.1969. g. 22.
JMBG 1304969350907, br. 1. k. A 020684, tekui raun 3906906, doao iz VP 5102
Karlovac, poslednja VP 7537 Biha.
JANI MILAN, AVL po ugovoru, JMBG , br. 1. k. C 009217, tekui raun , 23.
doao iz VP 9422 Biha.
PICA Ilije NIKOLA, potpukovnik OMJ, lini VES 31439, roen , doao iz VP . 24.
HINI M. MILAN 25.
KORI MILAN, AVL, JMBG 1603952722816, br. 1. k. 003654, tekui raun 26.
1175254, doao iz .
RAETA SLOBODAN, zastavnik, roen 24.01.1950. g. JMBG 2401950363004 br. 27.
1. k. E 003474, tekui raun 3268705, doao iz VP 3258.
143
RAPAI Dane MLADEN, kapetan I klase OMJ, lini VES 31401, roen 27.10.1955. 28.
JMBG 2710955710554, br. 1. k. A 014970, tekui raun 1725769, doao iz VP 8977
Kraljevo.
BRDAR JOVO, GL na SL u JA, roen 06.11.1955. JMBG 061195540026, br. 1. k. 29.
479, tekui raun 2041197, doao iz VP 9571 Biha.
POPOVI MILAN, AVL br. 1. k. BC 138960, doao iz VP 4868 Biha. 30.
ZEC MILAN, AVL po ugovoru, roen 15.10.1957. JMBG 1510957110004, br. 1. k. 31.
6055/90, tekui raun 3248224, doao iz VP 8205 Biha.
VARDA BOO, stariji vodnik, roen 09.09.1959. JMBG 0909959350904, br. 1. k. 32.
F 003226, tekui raun 1737589, doao iz VP 8205 Biha.
BIGA URO, AVL po ugovoru, roen 30.05.1961. g. JMBG 3005961350908, br. 1. 33.
k. F 017925, tekui raun nije otvoren, doao iz VP 4868 Biha.
GLUICA PETAR, GL roen 12.04.1955. JMBG 1204955110011, br. 1. k. 7253/4, 34.
tekui raun 1819429, doao iz VP 4868 Biha.
NAKARADA NEDELJKO, vojnik po ugovoru, roen 03.08.1958. g. JMBG 35.
0308958350907, br. 1. k. 20931, tekui raun nema otvoren, doao iz VP 4868
Biha.
BALABAN MILAN, vojnik po ugovoru, roen 27.12.1970. g. JMBG 2712970110019, 36.
br. 1. k., 1461192, tekui raun nema otvoren, doao iz VP 4828 Biha.
LEKA DANICA, GL, roena 20.05.1956. godine, JMBG 2005956355906, br. 1. k. 37.
18502, tekui raun 2851571, dola iz VP 4868 Biha.
KOVAEVI MICA, GL, roena 13.10.1954. godine, JMBG 1310954345338, br. 38.
1. k. 59884, tekui raun nema otvoren, dola iz VRC Sarajevo.
BALA LJUBICA, GL, roena 07.03.1958. god. JMBG 0703958115017, br. 1. k. 39.
3263/83, tekui raun 2360764, dola iz VRC Sarajevo.
DRAGOJEVI NIKOLA, GL, roen 23.08.1940. JMBG 2308940350907, br. 1. k. 40.
16251, tekui raun 1819267, doao iz VP 4868 Biha.
BOBI BOGDAN, GL, roen 14.01.1958. JMBG 1401958110004, br. 1. k. 126/86, 41.
tekui raun 1673394, doao iz VU Romanija, VRC Sarajevo.
IVOEVI MIROSLAV, GL, roen 01.04.1963. JMBG 010496311014, br. 1. k. 42.
4187/87, tekui raun nema otvoren, doao iz VU Romanija.
MILOEVI MIRA, GL, roena 27.12.1967. godine, JMBG 2712967115026, br. 1. 43.
k. 3303/87, tekui raun nema otvoren, dola iz VU Romanija.
DOEN RADE, GL, roen 30.08.1937. JMBG 3008937350904, br. 1. k. 16230, 44.
tekui raun 1818139, doao iz VP 4868 Biha.
VARDA MIO, GL, roen 07.11.1957. JMBG 0711957350902, br. 1. k. 18916, 45.
tekui raun 3538680, doao iz VP 4868 Biha.
PRICA PETAR, GL, roen 29.04.1961. JMBG 2904961350909, br. 1. k. 25586, 46.
tekui raun 6115250, doao iz VP 4868 Biha.
RAPAI MILAN, GL, roen 11.04.1934. JMBG 1104934350905, br. 1. k. 16236, 47.
tekui raun 1818872, doao iz VP 4868 Biha.
HINI URO, GL, roen 23.09.1969. JMBG2309969350906, br. 1. k. 11237, 48.
tekui raun 4694279, doao iz VP 4868 Biha.
VLAISAVLJEVI BOO, GL, roen 11.10.1935. JMBG 1110935350909, br. 1. k. 49.
16229, tekui raun 1819127, doao iz VP 4868 Biha.
144
ORLI MIRKO, GL, roen 13.01.1940. JMBG 1301940350909, br. 1. k. 16381, 50.
tekui raun 1818740, doao iz VP 4868 Biha.
JANI MILOVAN, GL., roen 20.05.1948. JMBG 2005948350903, br. 1. k. 51.
16223, tekui raun 1818376, doao iz VP 4868 Biha.
PRICA DUAN, GL, roen 15.04.1938. g. JMBG 1504938350908, br. 1. k. 22133, 52.
tekui raun 1818813, doao iz VP 4868 Biha.
GAMBIROA BORISLAV, GL, roen 12.03.1949. JMBG 1203949110011, br. 1. k. 53.
2386, tekui raun 1818287, doao iz VP 4868 Biha.
STUDEN MILAN, GL, roen 05.08.1951. JMBG 0508951110004, br. 1. k. 3369, 54.
tekui raun 1819305, doao iz VP 4868 Biha.
GAVRANOVI MARKO, GL, roen , br. 1. k. 21442, tekui raun br. 5658411, 55.
doao iz VP X-10 Biha.
LEKA MIO, GL, roen 15.03.1951. god. JMBG 1503951350902, br. 1. k. 1169, 56.
tekui raun 1818570, doao iz VP X-16 Biha.
DODAN NIKOLA, GL, roen 07.02.1935. JMBG 0702935110003, tekui raun 57.
1826425, br. 1. k. 3281, doao iz VP X-2 Biha.
VLAISAVLJEVI URO, GL, roen 06.06.1950. g. JMBG 0606950110006, br. 1. 58.
k. 820, tekui raun 1819399, doao iz VP X-15 Biha.
BALA MILAN, GL, roen 25.10.1953. JMBG 2510953350918, br. 1. k. 2725, 59.
tekui raun 1819399, doao iz VP Biha.
OGNJENOVI NIKOLA, vojnik po ugovoru, roen 08.05.1967. JMBG 60.
0805967350905, br. 1. k. 25198, tekui raun nema otvoren, doao iz VP Biha.
IGI MILE, GL, roen 25.04.1935. JMBG 2504935350919, br. 1. k. 16240, tekui 61.
raun 1819208, doao iz VP 4868 Biha.
CVJETIANIN MILAN, GL, na odreeno vreme, roen 16.11.1959. g. JMBG 62.
1611959340709, br. 1. k. , tekui raun nije otvoren, doao iz VP 4868 Biha.
BOBI RADE, GL, roen 15.10.1936. JMBG 1510936350919, br. 1. k. 16225, 63.
tekui raun 1817922, doao iz VP 4868 Biha.
HRNJAK NIKOLA, vojnik po ugovoru, roen 15.08.1951. JMBG 1508951330229, 64.
br. 1. k. 80, tekui raun nema otvoren, doao iz VP 4868 Biha.
UJI BRANKO, vojnik po ugovoru, roen 18.09.1954. JMBG 1809954330033, 65.
tekui raun nema otvoren, br. 1. k. 1/92, doao iz ;
UPUT ILIJA, GL, roen 01.08.1932. JMBG 010893250918, br. 1. k. 16239, tekui 66.
raun 1819011, doao iz VP 4868 Biha.
NAPOMENA:
Za napred navedena lica nisu reena sledea pitanja:
Dostavljanje izvetaja (za lini dohodak i ekove), tj. regulisanje linog dohotka. Samo
lice na rednom broju 28 ima reeno ovo pitanje.
Da li napred navedena lica imaju trenutno postavljenje u vojsci SRJ.
Kako i na koji nain e im biti reeno stambeno pitanje (RSK ili SRJ).
Adresa napred navedenih lica je Komanda posebne jedinice milicije Korenica.
U skladu sa napred navedenim, molimo vas da nam to pre odgovorite na postavljena
pitanja, kako i na koji nain da ih reimo.
MINISTAR
Milan Marti, [v.r.]
145
M.P.
189
MM/D
M.P.
190

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 20., kut. 20.
85
1992., kolovoz 9.
Graac
Izvjee Komande 7. brigade TO Zonskom tabu TO Lika o stanju naoruanja i
vojne opreme brigade i uvjetima njihovog uvanja

K O M A N D A 7. br TO VOJNA TAJNA
Str. pov. br.: 5/1-1 STROGO POVERLJIVO
Graac, 09. 08. 1992. godine
Izvetaj o stanju
NVO
191
dostavlja.-
Zn TO LIKA
KORENICA
Veza Va akt str. pov. 1502-2 od 24. 07. 1992. godine.
1. Ukupno brojno stanje Brigade 2897 boraca
Interventni bataljon milicije i PJM sa graninim odeljenjima 800 milicionera
Iz sastava brigade iziao Lapaki bataljon u 5-om mesecu 1992.
godine 295 boraca
Poginulo 55 boraca
Nije demobilisano 89 boraca
Pozadina brigade 12
uvara 12
Komanda brigade 6
Sanitet 6
Ininjerija 33
Tenkovska eta 14
Vod veze 6
SVEGA: 89
DEMOBI LI SANO 1642 borca
189
Okrugli peat: RSK, MUP, Komanda PJM, Knin.
190
Prijemni peat centra veze: brzojav Metro br. 4735, primljen 14. 8. 1992. u 7,30; predan u 13,10.
191
Naoruanje i vojna oprema.
146
2. Skladite NVO MIG Graac
2.1. Streljako naoruanje
Automat 7,62 mm M 56 39 komada
Automat 7,62 mm PP (S) 8 komada
Pitolj signalni 26 mm 15 komada
AP 7,62 mm M-70 B1 14 komada
AP 7,62 mm M-70 AB-2 56 komada
PAP 7,62 mm M-59/66 362 komada
Puka 7,9 mm M-48 19 komada
PAP 7,9 mm M-76 snajper 7 komada
PM 7,62 mm M-72 B1 17 komada
Mitraljez 8 mm Breda 1 komad
RRB 90 mm M-79 1 komad
PM 7,9 mm M-53 50 komada
Mitraljez 7,9 mm M-53 4 komada
Mitraljez 7,62 mm M-84 7 komada
Mitraljez 12,7 mm Broving 1 komad
RB M-57 33 komada
BsT 82 mm M-60 1 komad
Streljako naoruanje SVEGA: 635 komada
Napomena: Navedeno streljako naoruanje povueno je od vojnih obveznika koji su se
demobilisali i smeteno je u skladite NVO MIG Graac.
Artiljerijsko naoruanje za POB
Top 76 mm M-42 B1 (s) 10 komada
Top 100 mm T-12 3 komada
Pult 9S 415 M (Polo 9K-11) 3 komada
Artiljerijsko naoruanje za POB SVEGA: 16 komada
2.3. Artiljerijsko naoruanje za podrku
Haubica 105 mm M2 A1 (a) 14 komada
MB 120 mm M-75 1 komad
Top 130 mm M-46 1 komad
Artiljerijsko naoruanje za podrku 16 komada
2.4. Protivavionsko naoruanje
PAT 20/3 M-55 9 komada
PAT 20/1 M-75 4 komada
Lansirni mehanizam 9P 58 (S-2M) 9 komada
Protivavionsko naoruanje SVEGA: 22 komada
2.5. Borbena vozila
Tenk T-55 9 komada
Automobil oklopni Praga 30/2 () 1 komad
Borbena vozila SVEGA 10 komada
2.6. Neborbena motorna vozila
TAM 5000 10 komada
TAM 4500 8 komada
TAM 150 T-11 11 komada
147
MKK 2 komada
Kampanjola AR-55 1 komad
Neborbena motorna vozila SVEGA 32 komada
3. Skladite NVO Krukovac (O)
3.1. Streljako naoruanje
PAP 7,62 mm M-59/66 16 komada
Puka 7,9 mm M-48 1 komad
PM 7,9 mm M-53 8 komada
RRB 90 mm M-79 2 komada
MB 82 mm 6 komada
BsT 82 mm M-60 2 komada
Streljako naoruanje SVEGA: 35 komada
3.2. Artiljerijsko naoruanje za podrku
MB 120 mm M-75 4 komada
SVEGA: 4 komada
3.3. Artiljerijsko naoruanje za POB
Pult 9S 415 M (Polo 9K-11) 3 komada
SVEGA: 3 komada
3.4. Protivavionsko naoruanje
PAT 20/3 M-55 1 komad
PAT 20/1 M-75 4 komada
SVEGA: 5 komada
4. Skladite NVO Vrebac
4.1. Streljako naoruanje
Automat 7,62 mm M-56 7 komada
AP 7,62 mm M-70 AB-2 1 komad
PAP 7,62 mm M-59/66 43 komada
Puka 7,9 mm M-48 8 komada
RB M-57 1 komad
MB 82 mm 2 komada
SVEGA: 62 komada
4.2. Artiljerijsko naoruanje za podrku
MB 120 mm M-75 4 komada
5. Skladite NVO Mogori
PAT 20/1 M-75 3 komada
PAP 32 komada
MB 82 mm 2 komada
PM 7,9 mm 3 komada
6. Skladite NVO Ploa
PAP 12 komada
PM 7,9 mm 2 komada
7. Stanje i uslovnost skladita
7.1. Skladite NVO MIG Graac
Vrsta gradnje: vrsti objekat
Mjesto i lokacija: Graac RO MIG Graac
148
Vlasnitvo: Drutveno
Veliina skladita: cca 400 m
Stupanj iskoritenosti prostora: Pretrpano
Uslovnost skladita: Tehniki neuslovno, sigurnosno uslovno.
Napomena: Skladite je tehniki neuslovno usled toga, to nije ugraena gromobranska
instalacija, skladite nije obezbeno sa PPA i PPS.
Skladite NVO Krukovac
Vrsta gradnje: vrsti objekat
Mesto i lokacija: Medak Krukovac Osnovna kola
Vlasnitvo: Drutveno
Veliina skladita: cca 50 m
Stupanj iskoritenosti prostora: Pretrpano
Uslovnost skladita: Tehniki neuslovno.
7.3. Skladite NVO Vrebac
Vrsta gradnje: vrsti objekat
Mesto i lokacija: s. Vrebac
Vlasnitvo: Privatno
Veliina skladita: cca 70 m
Stupanj iskoritenosti prostora: Racionalno
Uslovnost skladita za smetaj i uvanje NVO: tehniki neuslovno.
7.4. Skladite NVO s. Mogori
Vrsta gradnje: vrsti objekat
Mesto i lokacija: s. Mogori Osnovna kola
Vlasnitvo: Drutveno
Veliina skladita: cca 70 m
Stupanj iskoritenosti prostora: Racionalno
Uslovnost skladita: Tehniki neuslovno.
7.5. Skladite NVO s. Ploa
Vrsta gradnje: vrsti objekat
Mesto i lokacija: s. Ploa
Vlasnitvo: Drutveno
Veliina skladita: cca 30 m
Stupanj iskoritenosti prostora: Racionalno
Uslovnost skladita: Tehniki neuslovno.
8. STANJE I ISPRAVNOST TEHNIKE
Stanje i ispravnost tehnike ne zadovoljava. Osnovno odravanje i laki remont u jedinicama
nije pravilno sprovedeno prema pravilima Tehnike slube, a to je uvjetovalo poveanim
procentom nagrienosti cevi streljakog naoruanja. Mogunosti za poboljanje odravanja
na nivou ratnih jedinica su dosta skromne, prvenstveno zbog nedostatka v/o tehnike VES,
a i dosta slabog odnosa komandnog kadra prema tehnici.
Veliki broj TMS je pri kraju vremenskog resursa za srednji remont i generalni remont.
Poseban problem su neborbena motorna vozila iz programa TAM-a usled nedostatka
rezervniih delova.
9. PRI J EDLOZI u cilju poboljanja tehnikog odravanja (TOd)
149
izvriti dopunska ealoniranja rezervnih delova za formacijska borbena m/v i neborbena
m/v,
hitno pristupiti reenju sistematizacije pozadinske baze i njenih izvrnih organa,
- formirati jau i ekasniju nabavnu slubu,
odmah otpoeti sa vrenjem tehnikih pregleda TMS u tom smislu formirati ekipe i
uputiti ih u jedinice,
aktivirati u jedinicama dnevne, nedeljne i komandantske preglede radi vrenja
preventivnog odravanja,
reiti problem uskladitenja TMS, osigurati dovoljna novana sredstva za zakupninu
skladinog prostora, adaptaciju, izgradnju objekata, izgradnju nadstrenica i sl.
linijom komandovanja na viem nivou izdati nareenje o ekasnom koritenju TMS
u borbenim dejstvima u skladu sa tehnikim uslovima za TMS, tako da ne dolazi do
preteranog forsiranja sredstava, to u mnogome poveava broj otkaza.
10. Stanje intendantske opreme na dan 10.8.1992. godine
Bluza 1094 1.
Hlae 266 2.
Vjetrovke 233 3.
Dempera 189 4.
Koulje 75 5.
Potkoulje 60 6.
Gae duge 233 7.
Gae kratke 120 8.
izme 340 9.
Plahte 111 10.
Jastunice 23 11.
Opasaa 427 12.
Porcija 420 13.
Transportne torbe 285 14.
Borbeni ranac 250 15.
Vree za kruh 25 16.
atorska krila 15 17.
Nosila 3 18.
Guma za vodu 20 lit. 5 19.
Kuharske manjerke 4 20.
Termos tip 1 SB 10/5 lit. 16 21.
Kapa 200 22.
Potkapa 20 23.
Bijela maskirna odijela 62 24.
Fenjera na gas 20 25.
Manjerke za meso 13 26.
atora 4 27.
Termos za vodu 300 lit. 2 28.
ebad 120 29.
150
KUHARSKA OPREMA
Kapa 70 1.
Bluza 130 2.
Hlae 38 3.
Mes. kecelja 58 4.
Pregaa kecelja 45 5.
Radni mantili 77 6.
KOMANDANT:
potpukovnik
Nikola Mihi, [v.r.]
M.P.
192

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2-2., kut. 2.
86
1992., kolovoz 10.
Vojni
Dopis Zonskog taba TO Kordun Generaltabu Vojske Jugoslavije u kojem trae
rjeavanja statusa Boe Vidovia, Sime Klikovia i Vase Poljaka, graanski lica u
TO

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
ZONSKI TAB TO
K O R D U N
Br. 739-80
10.08.1992. god.
VOJNI
Reavanje statusa
GL Vidovi Boe, GENERALTAB VOJSKE JUGOSLAVIJE
GL Klikovi Sime, Personalna uprava
te GL Poljak Vase.-
U prilogu akta dostavljamo vam dokumenta za GL Klikovi Simu, GL Vidovi Bou i
kompletan dosije za GL Poljak Vasu.
Imenovani su poslednje LD primili za mesec septembar 1991. god. kao GL na slubi u JNA
u VP 2953 Zagreb i VP 3293 Karlovac.
Posle poznatih dogaaja u Republici Hrvatskoj, imenovani su se javili na teritoriju RS
Krajina i bili angaovani u ratnim dejstvima na teritoriji Korduna gde se i sada nalaze.
192
Okrugli peat: Komanda 7. brigade TO.
151
U dokumentima imenovanih postoje dokazi potvrde iz kojih se vidi njihov tok kretanja
od naputanja tadanjih garnizona pa sve do sada.
S obzirom da se radi o GL koji su stvarno angaovani na ovom terenu od poetka ratnih
dejstava, te da se radi o porodinim ljudima i da nijedan od troice imenovanih LD nije
primio od oktobra meseca 1991. godine do sada, porodice imenovanih nalaze se na ivici
egzistencije.
Na osnovu iznetog, molimo, da se problemi urgentno ree i dokumentaciju dostavi
Raunskom centru ministarstva vojske Jugoslavije (za VRC Sarajevo) kako bi se izvrio
obraun i isplatila zaostala primanja imenovanih od 01. 10. 1991. godine do sada.
KC/RM
KOMANDANT
Pukovnik
edomir Bulat, [v.r.]
M.P.
193

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1025/3.
87
1992., kolovoz 11.
Glina Maja
Zahtjev zapovjednika 1. odreda milicije za posebne namjene Glina Maja
pomoniku zapovjednika za pozadinu brigade milicije Petrinja za podizanje
prehrambenih artikala

SRPSKA REPUBLIKA KRAJINA
M U P 1. ODRED MILICIJE
za POSEBNE NAMJENE
GLINA Maja
Broj:
Dana: 11. 08. 1992. god.
POMONIKU K-DANTA
ZA POZADINU BRIG.
MILICIJE PETRINJA
ZAHTJEV ZA PODIZANJE PREHRAMBENIH
ARTIKALA
Molim naslov da mi se odobre artikli za potrebe 1. odreda Milicije za posebne namjene
Glina Maja za narednih deset dana i to za brojno stanje 469 milicionara.
193
Okrugli peat: RSK, Zonski tab TO Kordun, Vojni.
152
Artikli su utroeni ranije zbog stanja pripravnosti u odredu koje je jo na snazi.
Komandir int.
odelenja:
Gruborovi Milan
KOMANDANT:
Inspektor
Davidovi Duan, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1066/4.
88
1992., kolovoz 11.
Benkovac
Izvjee Komande 92. brigade milicije Benkovac Komandi PJM Knin o angairanju
majora Jove Dopua na dunost naelnika taba 92. brigade

Komanda 92. brigade milicije
Benkovac
Pov. br. 3-447
11. 08. 1992. godine
Angaovanje majora Dopu
Jove u 92. brigadu milicije.-
MUP Knin
Komandi posebnih jedinica milicije
Na osnovu usmenog zahteva, a u vezi sa angaovanjem majora Dopu Jove na dunosti N
u komandi 92. brigade milicije Benkovac, dajem sledee objanjenje:
S obzirom da je 92. brigada milicije Benkovac 02. 07. 1992. godine otpoela sa preuzimanjem
obaveze u svojoj zoni odgovornosti, da se do 12.07. u potpunosti formirala i da je
organizovano otpoela izvravati zadatke, a poto nije bila popunjena sa delom stareinskog
sastava, obratio sam se pretpostavljenoj komandi sa molbom da se brigada milicije popuni
odgovarajuim kadrom. Odgovoreno mi je da najverovatnije AVL iz SR Jugoslavije nee
doi i da sam traim reenja.
Dana 21. 07. 1992. godine obratio sam se puk. ilasu
194
da li odobrava da dotadanji
komandant TO Obrovac pree u 92. brigadu milicije Benkovac. Pukovnik ilas je dao
svoju suglasnost, kao i general Kasum.
195
194
Milan.
195
Duan.
153
Major Dopu Jovo pozvan je narednog dana u jedinicu i preuzeo je dunost N koja je do
tada bila nepopunjena.
Imenovani je po zanimanju diplomirani tekstilni inenjer i rez. ocir. Do sada je, izmeu
ostalih dunosti obavljao dunost komandanta motorizovanog bataljona i komandanta
TO Obrovac. Ne posjeduje strune kvalikacije za dunost N, nema KSA, ali u ovom
trenutku predstavlja najbolje reenje za popunu ovog formacijskog mesta.
Komandant
Glavni inspektor
Bogunovi Momilo
M.P.
196

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4076.
89
1992., kolovoz 11.
Vojni
Zahtjev Zonskog taba TO Kordun Vojno-raunovodstvenom centru Beograd da
dostavi kartone novanih podataka za kapetana Daria Malia i vodnika Darka
Peria kako bi ih mogli uvrstiti u platni spisak

VOJNA POTA
Br. T-7921
Int. Br.739-88
11.08.1992. god.
VOJNI
Kartone novanih podataka
za kap. Mali M. Daria i
vod. Peri N. Darka, trai.- V. R. C. BEOGRAD
Na slubi u Vojnoj poti T-7921 Vojni od 15. 07. 1992. godine nalazi se kapetan MALI
M. DARIO, JMBG 1202966340008, koji je doao iz VP 5835 uprija, a od 10. 08.
1992. godine vodnik PERI N. DARKO, JMB 1305973340033, koji je doao iz VP 8977
Kraljevo.
Da bi imenovane mogli uvrstiti u spisak LD VP T-7921 Vojni i reiti pitanje isplata
njihovih LD, molimo, da kartone novanih podatka za navedena lica dostavite Raunskom
centru ministarstva vojske Jugoslavije (za VRC Sarajevo).
KOMANDANT
Pukovnik
edomir Bulat, [v.r.]
196
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 1337, grupa 220, primljen 11. 8. 1992. u 17,30; predan u 18,10.
154
M.P.
197

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1025/3.
90
1992., kolovoz 12.
Brezova Glava
Dopis Komande 2. GRB Vojni o zabrani noenja naoruanja na javnim mjestima
zbog primjedbi pripadnika UNPROFOR-a

KOMANDA 2. GRB VOJNA TAJNA
VOJ NI STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 4/1
Brezova Glava, 12. 08. 1992.
M.P.
198
Zabrana noenja naoruanja
na javnom mjestu
Nareenje dostavlja
Posljednjih dana uestale su primjedbe ocira zatitnih snaga UNPROFOR-a i vojnih
posmatraa UNPROFOR-a u vezi provoenja Rezolucije 762 Vensovog plana koja se
odnosi na noenje linog naoruanja na granici i po dubini teritorije Korduna. Predstavnici
UNPROFOR-a tumae da je miliciji na granici dovoljno noenje samo kratkog
naoruanja (pitolja) na opasau, to je za uslove u kojima se sada nalazimo za nas potpuno
neprihvatljivo.
Da bi u budue to rjee dolazilo do nesporazuma sa snagama UNPROFOR-a a u cilju
bezbednosti naih milicionera, srpskog stanovnitva i ouvanja granica Republike Srpske
Krajine:
Zabranjujem svako noenje naoruanja na javnom mjestu, u odlasku i povratku sa
odmora, kao i u vreme slube ako je to na vidnom mjestu od prolaznika odnosno snaga
UNPROFOR-a.
Naoruanje koristiti iskljuivo na osmatranicama, u zasjedama, patrolama pod uslovom da
je isto potpuno maskirano.
U vezi s tim nareujem:
U svim SM i ODM pristupiti odmah izradi soki za naoruanje od prirunog materijala tamo
gdje je ljudstvo smjeteno, a da nije na vidnom mjestu u sluaju posjeta za nas nepoznatih
lica. DEURNI SM i OM se zaduuju da po rasporedu slube odnosno dnevne Zapovijedi
197
Okrugli peat: Vojna pota br. T 7921, Vojni.
198
Prijemni peat: Zonski tab TO Kordun, Optinski tab TO, Br. 002/92, 17. 8. 1992.
155
milicionerima koji su rasporeeni izdaju lino naoruanje, a po povratku iz slube da isto
vrate u soke.
Za provoenje ovog nareenja lino su mi odgovorni komandiri stanica milicije.
Rok izvrenja naredbe odmah trajno.
KOMANDANT 2. GRB
KIK
199
Kovai Dragan

Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 1024/2.
91
1992., kolovoz 12.
Knin
Zapovijed Glavnog taba TO RSK Zonskom tabu TO Zapadna Slavonija da dostavi
mjesenu analizu borbene spremnosti tabova, komandi i jedinica na podruju
zapadne Slavonije

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB TERITORIJALNE ODBRANE STROGO POVERLJIVO
Br. 911 Primerak br. ___
12.08.1992. god.
KNIN
Analiza B/G u TO
R. S. Krajina.- ZnTO Zap. Slavonija
200
Na osnovu mesenog Plana rada G TO, potrebe za sagledavanjem sadanjeg stepena B/g
i utvrivanja zadataka za daljnju izgradnju B/G tabova, komandi i jedinica TO R. S.
Krajina,
N A R E U J E M:
Pripremiti i izvriti analizu B/G u tabovima, komandama i jedinicama TO R. S. Krajina.
Na analizi B/G teino sagledati pitanja:
1. Kako je odloeno i uskladiteno NVO;
2. Da li postojei mobilizacijski planovi i obuenost izvrilaca mobilizacije obezbeuju
odbranu teritorije RSK;
3. Da li su konkretizovani zadaci jedinicama TO i PJM za sluaj napada na teritoriju R. S.
Krajina;
199
Kapetan 1. klase.
200
Dopisano rukom.
156
4. Koliko su osposobljeni tabovi, komande i jedinice TO R. S. Krajina za izvravanje
namenskih zadataka u miru.
Analizu B/G u pisanoj formi dostavie komandanti ZTO i 75. PoB ovoj Komandi do
17.08.1992. godine.
Analizu B/G izvriti 19.08.1992. godine u Domu milicije Knin sa poetkom u 10,00
asova.
Prilog:
Plan referisanja.
DK/LjB
ZAMENIK KOMANDANTA
general-major
Duan Kasum, [v.r.]
M.P.
201
Raeno u 8 (osam)
primeraka i dostavljeno:
Svim ZTO
75. PoB
arhiva

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 2355.
92
1992., kolovoz 12.
Okuani
Izvjee Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Glavnom tabu TO RSK o situaciji
na podruju zapadne Slavonije i pristranosti pripadnika UNPROFOR-a hrvatskim
snagama

VOJNA TAJNA POVERLJIVO
IFROVANO URUITI ODMAH
ZnTO ZAPADNA SLAVONIJA
Pov. br. 51-89
12. 08. 1992. godine
Redovni operativni izvetaj.-
GLAVNOM TABU TO RSK KNIN
201
Okrugli peat: RSK, Republiki tab TO, Knin.
157
Na osnovu Nareenja GTO RSK pov. br. 104/91 od 13. 11. 1991. godine i pov. br.
61a/92 od 11. 04. 1992. godine dostavljamo sledei
I Z V E T A J
1.- STANJE NEPRIJATELJSKIH SNAGA
Prema podacima sa kojima raspolaemo situacija na istonoj ivici zone, u rejonu s. Pivare
s. Visoka Greda i dalje je nepromenjena, a prema procenama u ovom rejonu grupisane su
snage neprijatelja oko 200 ljudi.
Takoer je ne promenjeno stanje na zapadnoj ivici zone u rejonu Novska-Broice gde je
primeena koncentracija snaga nepoznate jaine.
Ove formacije predoene su komandantima jordanskog i nepalskog bataljona UNPROFOR-a
koji demantuju ove injenice i tvrde da u ovim reonima nema nikakvih snaga. Tvrde da
garantuju bezbednost nae zone, a da za prostor van ivica zone nisu kompetentni ve da je
to stvar vojnih promatraa UN.
To tvrdi i zamenik generala Zabale
202
potpukovnik Tejlor kao i Fier
203
koji su tokom
prepodneva boravili u Okuanima.
Za napad ustakih snaga sa prostora Pivare Visoka Greda, a koji se dogodio 07./08. avgust
1992. godine, na Bosansku Gradiku gotovo da prelaze preko injenice da je izvren gotovo
sa same ivice zone, dakle u prostoru 5 km od ivice nae zone gde ne bi smeli biti nikakvi
sastavi oruanih snaga, osim policije. Oni to nazivaju incidentom tvrdei da je i sa bosanske
strane i sa hrvatske strane dolo do incidenta.
Oita je injenica da ne ele priznati istinu ime izraavaju pristranost hrvatskoj strani.
Uporno ponavljaju da oni garantuju bezbednost nae zone prelazei preko injenice da
se koncentracija ustakih snaga vri na ivicama zatiene zone u prostoru za koji su nas
ubeivali da je demilitariziran. Ovakvo njihovo ponaanje sve manje uliva poverenje da im
je stvarni inters potpuna zatita ove zone. Dok nas ubeuju da nemaju kompetencija izvan
zone, istovremeno izraavaju aljenje zato im se ne dozvoljava kretanje preko r. Sava i do
30 km u dubinu SR BiH.
2.- STANJE JEDINICA I TABOVA TO:
Tokom dana nastavljene su aktivnosti na konzervaciji naoruanja i tehnike kao i merama
pojaane b/g.
Stanje morala vrlo dobro.
3.- GUBICI:
Gubitaka nije bilo.
4.- STANJE PoOB-a:
PoOb se odvija planski, ali imamo problema sa podmirivanjem dugova za artikle ishrane,
jer nas stalno opsedaju iz preduzea traei naplatu rauna.
Stanje ishrane dobro.
Bolesnih i ranjenih nemamo.
5.- BEZBEDNOST I SAMOZATITA:
Osim podataka pod takom 1. ovog izvetaja drugih promena nema.
202
Carlos Maria.
203
Gerald.
158
ZAMENIK KOMANDANTA
Potpukovnik
Slobodan Peri, [v.r.]
M.P.
204
M.P.
205
Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 26., kut. 2.
93
1992., kolovoz 14.
[Knin]
Dopis Glavnog taba TO i MUP-a RSK podreenim jedinicama o potrebi pojaane
kontrole teritorija zbog kontinuiranog ubacivanja naoruanih grupa, oruja i vojne
opreme s podruja Republike Hrvatske u Bihako cazinsku krajinu
G TO RS KRAJINA
MUP RS KRAJINA M.P.
206
Str. pov. br. 57-72
14. 08. 1992. godine
Pojaana kontrola
Teritorije i druge mere
regulie.
Raspoloivi podaci ukazuju da se iz Republike Hrvatske, prema teritoriji RS Krajine,
kontinuirano ubacuju naoruane grupe, oruje i vojna oprema na teritoriju Bihako-cazinske
krajine, istovremeno se sa podruja Bihako-cazinske krajine u Hrvatsku prebacuju lica
hrvatske i muslimanske nacionalnosti od kojih se jedan deo mobilie, naoruava, obuava i
ponovo vraa nazad gde se i ukljuuje u sastav neprijateljske vojske.
I na drugim podrujima RS Krajine prisutna je pojava ubacivanja pojedinaca i naoruanih
grupa, ali u manjem obimu.
U cilju spreavanja ilegalnog upuivanja i prebacivanja oruanih grupa, oruja, municije i
drugog materijala na teritoriju RS Krajine ZnTO, organi SUP-a i PJM u meusobnom
dogovoru i saradnji preduzme potrebne mere za ekasniju kontrolu teritorije.
Zarobljene pripadnike neprijateljskih formacija posle krae obrade sa propisanom
dokumentacijom i oduzetim stvarima upuivati na dalji postupak nadlenom sudu. Obradu
204
Okrugli peat: RSK, Zonski tab TO Zapadna Slavonija, Okuani.
205
Prijemni peat centra veze: brzojav primljen 12. 8. 1992. u 18,05; predan u 18,50.
206
Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO Lika, br. 1813, 16. 8. 1992., Korenica.
159
sluajeva u stanovima JB moraju zajedniki vriti organi SUP-a (JB i DB) i obavetajno-
bezbedonosni organi TO, odnosno brm. Slubene zabeleke i operativnu dokumentaciju
dostavljati pretpostavljenim organima po liniji rukovoenja, a krivinu prijavu sa izjavama i
drugim dokazima dostavljati sudu.
NAELNIK UPRAVE JB MUP RSK
NEBOJA PAVKOVI
NAELNIK TABA
GENERAL-MAJOR
DUAN KASUM
DOSTAVLJAMO:
SVIM ZnTO (FOTOKOPIRATI I DOSTAVITI SUP I BR. MILICIJE)
M.P.
207

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1006/3.
94
1992., kolovoz 16.
[Knin]
Izvjee Zonskog taba TO Sjeverna Dalmacija Glavnom tabu TO RSK o
ustrojavanju taba, popunjenosti i borbenoj spremnosti, zakljuno s danom 17. 8.
1992.

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
ZONSKI TAB TO STROGO POVERLJIVO
SEVERNA DALMACIJA Primerak broj 2
Str. pov. broj 141-2
16. 08. 1992. godine M.P.
208
A N A L I Z A
borbene gotovosti ZnTO Severna Dalmacija
sa stanjem dana 17. 08. 1992. godine
1. OPTI USLOVI U KOJIMA JE IZGRAIVANA BORBENA GOTOVOST
Borbena gotovost ZnTO Severna Dalmacija izgraivana je u kontinuitetu kroz formiranje
taba, transformaciju 9. korpusa JNA i preuzimanje dela snaga, sredstava i zone odgovornosti
od istog u uslovima izvoenja borbenih dejstava. Odlaskom pripadnika 9. korpusa i uopte
207
Prijemni peat: Komanda 145. brigade TO, str. pov. br. 1196/2, 17. 8. 1992.
208
Prijemni peat: RSK, G TO, str. pov. br. 949-3, 24. 8. 1992., Knin.
160
JNA iz zone odgovornosti i odlivom pripadnika TO u jedinice milicije, osetno je naruen
dotadanji sklad izmeu kvantiteta i kvaliteta to je uzrokovalo pad b/g.
Sa preuzimanjem zone odgovornosti preuzete su i transformisane jedinice JNA u TO, front
i prihvaene obaveze na planu primopredaje fronta ZSUN i PJM RSK. Komanda ZnTO
S. D.
209
je sa 2 AVL i 2 RVS preuzela obaveze i zamenila dotadanju ratnu komandu 9.
korpusa. Intenzitet obaveza prema razvoju komandi tabova i jedinica TO, UNPROFOR-u
i pretpostavljenoj komandi esto je blokirao rad taba da ni jedna aktivnost se nije mogla
izvriti planski.
Celokupan rad na izgradnji i podizanju borbene gotovosti na vii nivo pratila je izuzetno
sloena situacija u okruenju. Reeksije sloene situacije su imale direktnog i neposrednog
odraza na ukupno stanje borbene gotovosti. Svi aspekti i bitni inioci, koji su imali odraza na
stanje ukupne borbene gotovosti komandi tabova i jedinica ZnTO Severna Dalmacija,
istaknuti su u sastavnim elementima borbene gotovosti.
2. OCENA STANJA PO ELEMENTIMA BORBENE GOTOVOSTI
2.1. Rukovoenje i komandovanje:
Zapoeto planiranje u Komandi ZnTO S. D. i prvopotinjenim komandama i OpTO je
u funkciji praenja i uticaja na stanje borbene gotovosti. Isto, u odnosu na dinamiku i obim
posla, obezbeuje potpuno angaovanje stareina i komandi-tabova na izvravanju teinih
zadataka.
Prioritetno bavljenje sa nasleenim zadacima i obavezama vezao je sve stepene rukovoenja
i komandovanja za izvrenje tekuih zadataka bez postojanja sopstvenih godinjih, mesenih
i dnevnih planova rada i aktivnosti.
Stil i metoda rada je u povoju i prevashodno je vezan za usmeravajuu i savetodavnu ulogu
viih komandi, jer u uslovima otsutnosti normi, propisa i uputstava, nemogue je dosledno
zahtevanje, praenje i angaovanje na izvrenju zadataka i aktivnosti. Izgraena je potrebna
osposobljenost za izvravanje pojedinanih zadataka, a zbog kadrovske nepopunjenosti
komandi tabova nije obezbeena potrebna eksibilnost za paralelno prihvatanje i
izvravanje vie planskih ili vanrednih zadataka.
Na kvalitet i uspenost RiK bitno utie nepopunjenost osnovnih formacijskih dunosti
posebno u prvopotinjenim komandama tabovima i jedinicama. Od 4 komandanta
brigade TO popunjeno je mesto samo 1. Nisu popunjena mesta N u 5 jedinica ranga
puk-brigada. Dunost komandanta 2. brTO je obavljao rezervni potporunik (sada KIKI),
sanitetske slube. Komandanti bataljona TO, veine drugih bataljona diviziona i svih
eta su RVS. Najstariji stareina VES-a OMJ je porunik, koji je proizveden iz ina mlaeg
ocira u ocira u toku rata. Najstariji je stareina VES-a ABHO kapetan, sada rasporeen u
PJM. Najbolja je popunjenost osnovnih dunosti u map-u i larp-u PVO.
U toku je izrada dokumenata uzbunjivanja i pripravnosti i dorada i auriranje mobilizacijskih
dokumenata. Uspostavljen je sistem neprekidnog RiK-a kroz organizovanje operativnog
deurstva na nivou ZnTO i objedinjeno za komande-tabove i jedinice u Benkovcu i
Obrovcu.
Predstoji detaljno planiranje upotrebe jedinica kroz izradu odredjenih dokumenata planova
upotrebe.
Kroz demobilizaciju komandi tabova i jedinica TO i preuzimanje fronta od PJM RSK,
i odlivom ljudstva i SRT naruena je struktura ratnih jedinica koju usloava nedostatak
209
Sjeverna Dalmacija.
161
konanih formacija brTO jer je sadanje stanje RJ u odnosu na postojee formacije u
raskoraku. Nisu uobliene formacije oklopno-mehanizovanih jedinica niti je doneto
konano opredelenje ta je u brTO a ta eventualno kao samostalna jedinica a slino je
stanje i sa ininjerijskim jedinicama.
I pored nastalih dilema i nedoreenosti u formacijsko-organizacijskoj strukturi, nae je
opredeljenje i stav da se sve jedinice u sluaju potrebe formiraju istog sastava u rejonima
gde su demobilisane sa zadacima koje su prethodno imale izlaskom u zone rejone i na
poloaje, a dalji rad na planskoj upotrebi i mobilizacijskom razvoju je u toku.
Sistem veza omoguuje komandi ZnTO S. D. i potinjenim komandama tabovima
i jedinicama odravanje sigurne i neprekidne veze. Na osetljivost veze pored dotrajalosti
pojedinih ureaja i sistema moe uticati i nepovoljna lokacija objekta RRv Promina.
Angaovanjem veeg broja ureaja i MKK u jedinicama milicije naruena je formacijska
popunjenost i gotovost komandi iz kojih su ista uzeta.
Kroz operativno i taktiko maskiranje nije obezbeena tajnost i prikrivanje snaga i sredstava.
Poznata je lokacija svih znaajnih SRT, skladita i magacina. Sa demobilizacijom kroz prie
i prepriavanja otkrivaju se znaajni podaci o stanju i borbenoj gotovosti jedinica.
Izbor, ureenost, osposobljenost i opremljenost komandnih mesta i operativnih centara nije
na nivou sa znaajem i rangom istih i nezadovoljavaju potrebe neprekidnog funkcionisanja
sistema RiK-a. Razmetaj, smetaj, ivot i rad komande ZnTO, potinjenih komandi
tabova i jedinica u ratu i posle izvrene demobilizacije nisu u skladu sa zahtevima i ne
obezbeuju minimum uslova za planski i normalni rad.
I pored razvijene saradnje i sadejstva sa organima i jedinicama milicije sve vie se osea
razdvajanje i odvajanje ova dva bliska i znaajna subjekta odbrane RSK. Na planu daljeg
sadejstva i saradnje neophodno je usuglasiti planove upotrebe i mobilizacije, tim pre to je
deo sredstava i ljudstva TO u PJM a to se u datom trenutku sve stavlja pod jedinstvenu
komandu.
Na izgradnju sistema RiK i njegovog kvalitetnog funkcionisanja utie nedostatak
normativnih dokumenata, neizvesnost po veini pitanja vezanih za obavljanje slube i
dunosti, nefunkcionisanje sistema vlasti i prisutna nemo za reavanje bitnih pitanja za
ivot i rad vojne organizacije posebno u uslovima rata. Nedovoljan uticaj na stanje u sferi
drutvenih zbivanja, popune i doprinosu za poboljanje ukupnog stanja jedinica.
I ako je briga za ljude stalno obaveza i zadatak svih nivoa RiK-a u dobroj meri se osea
nemo i neekasnost u reavanju znaajnih pitanja bitnih za sticanje meusobnog poverenja
i nastavak pozitivnih odnosa steenih kroz zajedniko uee u ratu. Sa izostajanjem
ekasnog suprotstavljanja svim negativnim uticajima, opadao je uticaj izgraenog nivoa,
to je u pojedinim situacijama dovodilo u pitanje izvrenje zadataka. Oputanje i preterana
tolerancija sa pojedinih nivoa RiK slabila je ekasnost istog, a u dobrom broju sluajeva
se nije mogla prepoznavati vojna organizacija. Kod najveeg broja jedinica nije obezbeen
potreban red i disciplina, a isti su pravdani time da je vanije dobro izvriti zadatak.
Predlog mera:
popuniti upranjena formacijska mesta;
propisati norme ponaanja, obaveze i dr., kojima se regulie ivot i rad pojedinaca,
komandi, tabova, jedinica i ustanova;
uspostaviti jedinstven sistem uzbunjivanja i pripravnosti;
uskladiti obaveze i zadatke sa PJM i na osnovu istog prii izradi planova upotrebe;
izmestiti RRv Promina u dubinu teritorije;
normativno regulisati jaanje posebnih mera borbene gotovosti;
162
iznai reenje za povoljniji smetaj komandi tabova ZnTO S. D.
stvoriti uslove za obavljanje uvarske slube na objektima.
2.2. Moralno stanje:
Odnos naeg sastava prema RSK je pozitivan uz raspoloenje da se uvrste granice i potvrde
srpske teritorije. Prisutan je ponos i raspoloenje boraca da ostanu u jedinicama dok god to
bude trebalo i da se ponovo odazovu u sluaju potrebe, nakon otpusta iz jedinica.
Kod jednog dela boraca prisutna je bojazan, zbog nejasnoa oko odreenja funkcionisanja
vlasti u zatienoj oblasti UN a posebno u tzv. ruiastim zonama. Izraena je i doza
nepoverenja u snage UNPROFOR-a i bojazan da su naklonjeni hrvatskoj strani i da e
im pomoi u uspostavljanju vlasti na naoj teritoriji. Uz sva objanjenja i tumaenja, ovo
ostaje kao injenica, a proistie iz unutranje potrebe srpskog naroda da sam odluuje o
svojoj sudbini, da se bori i brani svoju slobodu i da to pravo nikada do sada nije preputao
drugima.
Od poetka borbenih dejstava u Republici BiH, preko stvaranja Srpske Republike BiH i
borbe za Koridor prema SRJ, vlada ubeenje da je to borba i srpskog naroda RSK. Veliko
je raspoloenje i dobrovoljan odaziv za neposrednim uestvovanjem u borbama za SR BiH,
Koridor i konano slamanje ustako-faistike i muslimansko-fundamentalistike genocidne
opcije protiv srpskog naroda. Ova borba je duboko shvaena, kao borba za opstanak.
Ovakvo raspoloenje stareina i boraca i komandi i jedinica TO RSK proistie iz pravilnih
meuljudskih odnosa i blagovremenog reagovanja na sve pojave i manifestacije negativnih
inilaca, koje ih mogu ugroziti. Transformacija i nastajanje ZnTO S. D. iz 9. korpusa JNA,
i pored evidentnih propusta i slabosti, odrao je nivo nasleenih i izgraenih meuljudskih
odnosa, zahvaljujui realnom fundamentu na kojem su izgraeni isti na odbrani teritorije
RSK i spreavanju genocida nad srpskim narodom od strane ustaa.
Na stanje u komandama i jedinicama i meuljudske odnose u pojedinim etapama dosadanje
izgradnje istih, bilo je negativnih uticaja, koji su uz velike napore do sada prevazilaeni:
Stranaka borba za vlast i zaotravanje odnosa izmeu Srba unutar pojedinih regija,
paravojno organizovanje i otvoreni napadi na institucije vlasti i odbrane;
Izrastanje i nametanje pojedinaca i grupa unutar manjih sastava uz bahato, samovoljno i
siledijsko ponaanje do izvrenja kraa, pljaki, paljevina i ubistava;
Nefunkcionisanje sistema vlasti, nepoverenje u nju i prisutna bojazan na mogue
razoarenje u politika reenja posle izvojevane pobede;
Neekasnost sistema mobilizacije i ogorenost boraca na pojavu ravnodunosti i
neukljuivanja u odbranu, bez zakonskih posledica, jednog broja graana RSK. Dosta
povoljan raspored, najee u pozadini i na straama, imunijih lica, pa je vladalo ubeenje
da onaj koji nita nema i nikog za vezu nema, mora da bude u jedinici;
Prisutno nepoverenje i podozrivost jednog dela boraca prema AVL i pokuaja optuivanja
istih za sve neuspehe i ono to je loe u kolektivima i na teritoriji, uz epitet crveni i
komunjare, a pojedinci sebi daju za pravo da su vei strunjaci za taktiku, operatiku itd.,
kritikuju odluke, optuuju i stvaraju lou klimu u kolektivu;
Nestaica pojedinih artikala i smanjeni tempo PoOb;
Lo odnos i nedolino ponaanje pojedinih AVL, koji su potpali pod uticaj sredine,
posebno onih sklonih alkoholu, lakom ivotu, nezainteresovanih i optereenih linim
problemima;
Veliki broj vanrednih dogaaja, a posebno onih sa smrtnim posledicama i dr.
I pored ispoljenih slabosti, negativnih uticaja i izvrene transformacije komandi i jedinica,
najvei broj dobijenih zadataka je odgovorno, struno, kvalitetno i disciplinovano realizovan.
163
Naalost, manji broj zadataka je nakon preuzimanja zone odgovornosti od korpusa bez
opravdanja isforsiranog, realizovan nedovoljno kvalitetno a pojedini i uz tragine posledice.
Najpouniji je primer oputenosti, familijarnosti i nepotivanja borbenih normi i uslova
ivota i rada pri izvravanju nareenja, odnos TG-1 u odbrani medjureja r. Krka r. ikola,
to je rezultiralo gubitkom nepoznatog broja ljudskih ivota i branjenog prostora.
Na izvrenje borbenih zadataka pored napred iznetih slabosti i inilaca, nepovoljno je uticala
statinost jedinica i dug boravak na prostoru granice RSK i izloenost vatri neprijatelja uz
spor rad snaga UNPROFOR-a na preuzimanju zatienih oblasti UN.
Stanje u uoj i iroj drutvenoj sredini, vie nego ikad ranije, ima direktni uticaj na stanje
borbene gotovosti i ukupno stanje u naim komandama tabovima i jedinicama. Ovu
konstataciju potkrepljuje i potvruje injenica da je formiranje TO RSK izvrena na
teritorijalnom principu popune i da je meusobno uslovljena i uvezana sudbina naroda i
boraca.
Na planu jaanja borbenog morala smo, pre svega nakon lociranja svih indikatora i
mogueg uticaja na isti, teite rada preneli na otklanjanje negativnih uticaja uz istovremeno
odravanje nivoa i jaanja pozitivnih inilaca.
Miljenja smo da e na stanje borbenog morala uticati:
Povoljno politiko reenje dalje sudbine, htenja i borbom potvrene elje srpskog naroda
RSK;
Izbor i opredeljenje za najpovoljniju doktrinu odbrane teritorije RSK;
Stvaranje najoptimalnijih uslova za egzistenciju i sigurnost borakog i ostalog dela
stanovnitva RSK;
Dosledan odnos prema palim borcima i ostvarenim ciljevima borbe;
Obraun sa ratnim proterima i sankcionisanje negativnih pojava u toku rata.
Na osnovu iznetog, usprkos negativnim uticajima, opte drutvenih inilaca i inilaca
subjektivne prirode u naem sastavu, upornim radom obezbeeno je stabilno stanje borbenog
morala uz izgradnju i jaanje pozitivnog odnosa za ostvarenje i ouvanje dostignutih ciljeva
borbe srpskog naroda za slobodu na svom prostoru prostoru RSK i za dalju egzistenciju
u SRJ.
2.3. Obuenost i uvebanost
Proces obuke i vaspitanja u ZnTO S. D. i potinjenim jedinicama je paralelno tekao sa
procesom popune jedinica i izvoenja borbenih dejstava. Najvei broj vojnih obveznika je
obuen i osposobljen na linijama odbrane i vatrenim poloajima, kroz direktno ukljuivanje
u sistem odbrane i izvravanje dobijenih zadataka.
Postignuta je vrlo dobra obuenost sloenijih specijalnosti i dunosti u okviru rodova
artiljerije, ARJ PVO, ininjerije i OMJ dok se to ne moe rei za peadiju. Na obuenost
peadije i njenu nespremnost za izvoenje borbenih radnji u preduzimanim borbenim
dejstvima presudno je uticala velika statinost jedinica na dostignutim linijama i neuvezanost
obuke sa OMJ kroz uspostavu i uvebavanje sadejstava to je uzrokovalo velike gubitke u
OMS. Prethodni motorizovani sastavi u 9. K su bili aktivni vojnici, koji su u procesu obuke
osposobljeni za sadejstvo sa OMJ, to nije bio sluaj sa v/o sa ovih prostora.
Obuenost i uvebanost je naruena odlivom kvaliteta, koji je prouzrokovan odlaskom JNA
sa prostora RSK i prelaskom veeg broja stareina i v/o u sastav PJM. U rodovskim jedinicama
je pored smanjene popune na kvalitet obuenosti uticao i relativno mali broj obuenih
vojnika potrebne specijalnosti (na primer u art. jed. podrke je svega 15% artiljeraca), to
je zahtevalo dodatne napore za to brim osposobljavanjem drugih specijalnosti, a zatim
osposobljavanje za zamenljivost pojedinih VES-ti u sklopu posluga posada. Zadatak
164
osposobljavanja je pao na RVS i mali broj AVL koji su inae bili optereeni kroz preuzimanje
sloenih i odgovornih dunosti od otilih AVL iz sastava JNA.
Teite komande ZnTO S. D. u procesu obuavanja dat je na brzom osposobljavanju
RVS za obavljanje komandnih dunosti u sklopu ekasnog RiK potinjenim jedinicama
na planu izvravanja dobijenog zadatka i za poslove obezbeenja funkcionisanja ivota i
rada jedinica u uslovima izvoenja borbenih dejstava. Ovaj proces je optereivao veliki broj
problema proisteklih iz stvarnog stanja u jedinicama i njihovog blieg okruenja. Najee je
sistem dnevnog RiK-a u procesu obuavanja izostajao, jer je neplanirano preusmeravan na
reavanje nametnutih i nastalih tekuih problema.
Vatrena je obuenost i osposobljenost iznad taktike i ako to prividno demantuje broj i
koliina utroenih projektila i municije. Uzroci velikog utroka municije su viestruki, a
osnovni su vatrena nedisciplina i nerazvijenost osmatrakog sistema u sklopu upravljanja
vatrom. Najvei broj vatri je otvaran bez osmatranja i korekture, osloncem na poetne
proraunske elemente. Posebno je bio veliki utroak municije na ostvarenju povrinskih
neosmatranih vatri, uz minimalne uinke.
I ako je teite obuavanja dato na obuavanju i osposobljavanju RVS i komandi, jedan
broj RVS nije dorastao svome inu, poloaju i dunosti koju obavlja. Iz tog razloga je vei
broj stareina odbio ili izbegao komandne dunosti, prihvatajui vojnike dunosti pa ak
i dunost straara. Jedan broj je izbegao prijem sloene i odgovorne komandne dunosti
oseajui linu nesposobnost i nedoraslost za iste.
Ratni uslovi i izvoenje borbenih dejstava su izbacili na povrinu veliki broj RVS sposobnih
da RiK potinjenim sastavima jer su se pored potvrene sposobnosti dokazali i nametnuli
kao komandanti komandiri uz prihvatanje od celokupnog sastava jedinica. Postojea
struktura komandnog sastava nije izvravala zadatke i poslove mobilizacije, to je nakon
demobilizacije osnovni imperativ borbene gotovosti.
U narednom periodu je neophodno, nakon izvrenih analiza, odrediti ciljeve i zadatke
obuke i vaspitanja i u skladu sa istima nakon regrutovanja prii obuavanju mladih vojnika
(milicionera) i osposobljavanju rezervnog sastava, posebno kritinih specijalnosti, za
obavljanje vie srodnih dunosti.
2.4. Mobilizacijska gotovost:
Mobilizacijska gotovost komande ZnTO S.D. i potinjenih komandi tabova i jedinica,
nakon izvrene demobilizacije istih, bazira na izvrenoj mobilizacijskoj proceni i razvoju,
produenoj obavezi zateenih pripadnika TO na dan demobilizacije u dotinom sastavu
i gotovosti NVO za ponovnu upotrebu. Celokupan sastav je u gotovosti za povratak u
komande i jedinice na MZ, koja su za njih mesta izvrene demobilizacije jedinica i
skladitenja MTS.
Za proces planske i organizovane mobilizacije u periodu pripreme za istu neophodno je:
Izraditi formacije,
Izvriti podelu reona za izbor i odreivanje MZ,
Izvriti jasnu podelu ta ostaje u sastavu PJM, a ta ostaje za izbor i raspored u komande
tabove i jedinice ZnTO S. D.
Odrediti nain i metod rada pozivarske slube.
U odnosu na vreme trajanja mobilizacije odrediti formacijom neophodni minimum lica
za iniciranje i odvijanje procesa i toka iste,
Ubrzati rad na prilagoavanju objekata i magacina odreenih za uvanje MTS i opredeliti
se i denisati slubu obezbeenja istih.
165
Regulisati tehnika pitanja vezana za brzo odvijanje mobilizacije (prevoz, nain javljanja,
zaduivanja, i dr.).
Na zavretak poslova pri izradi dokumenata mobilizacije utie jo uvek nezavren posao na
konanom oblikovanju i denisanju komandi tabova i jedinica posebno: brTO, okb, mb,
ininjerijskih jedinica, pritabskih jedinica ZnTO S. D. i konano vraanje u sastav MTS
koja su jo uvek kod drugih imalaca. Proces formiranja PJM nije doveden do kraja, da bi se
mogao izvriti izbor i raspored v/o.
Nakon dosadanjeg izbora ljudstva za PJM naruena je struktura naih sastava po VES-
ovima, tako naprimer posluioc operator na sloenom protivoklopnom sistemu obavlja
dunost milicionera. Iz tih razloga pored smanjenja ljudskog potencijala za popunu jedinica
(50-60%) smanjen je i broj VES-ti za popunu jedinica ZA, OMJ i ininjerije. Tako je
npr. Mpoap svo vreme rata izvodio dejstva sa popunom 27% i od toga 30-40% popune
sa odgovarajuim VES-tima, ali u uslovima blagovremenog posedanja i upornog dranja
poloaja.
Problem ljudskog potencijala i proirenje popune vidimo u preispitivanju velikog broja
osloboenih od vojne obaveze, zaotravanju kriterijuma za ocenu sposobnosti i zahtevu za
obaveznim ratnim rasporedom i ukljuivanjem u sistem odbrane RSK lica ije je poreklo sa
prostora iste. Sa obavezivanjem stareina, roenih na prostoru RSK da po RR-u obavljaju
dunost u RSK, bio bi reen nastali problem njihovog slabog odaziva na dunosti u sada
nepopunjenim FM ZnTO S. D.
Na kvalitet izrade dokumenata mobilizacije i dalje proces na pripremama iste, uticae
nepopunjenost osnovnih komandnih dunosti sa odgovarajuim prolom strunih
stareina. Sadanji izvrioci mobilizacije su stareine nedovoljno obueni i bez iskustva na
ovim poslovima. Problem poveava i nedovoljna popunjenost komandi i tabova sa licima,
koja bi se mogla angaovati u ispomoi na ovim zadacima.
Komandu ZnTO S. D. optereuje veliki broj nasleenih obaveza biveg 9. K, kao to je
stavljanje u nadlenost 569. db, dela pritabskih jedinica i ininjerijskih jedinica (9. inb i
594. inp) koji nisu do kraja denisani. Vei broj MTS 3. brTO je ostao i dalje u sastavu 92.
br MUP-a RSK a da to nije precizno odreeno.
Nereen je status veeg broja GL koja su izbegla iz deblokiranih garnizona i vojnih objekata a
zadrala su se na ovom prostoru i uzela uee u ratu. Isto tako veliki broj pitanja i problema
(ranjeni, poginuli, porodice, zbrinjavanje i dr.) usmereno je na ovu Komandu tako da je
dosta vremena i angaovanje postojeih stareina bio usmeren na reavanje istih.
2.5. Pozadinsko obezbeenje:
U periodu od 01.08. do 15.08. u jedinicama i tabovima TO, demobilisano je ukupno
8.877 vojnih obveznika, od toga 71 ocira, 941 mlaih ocira i 7.565 vojnika.
Za potrebe ienja, podmazivanja i uskladitenja MTS, kao i iza potrebe obezbeenja
objekata u jedinicama i tabovima TO ZnTO Severna Dalmacija, zadrano je, do daljnjeg,
ukupno 313 vojnih obveznika.
U navedenom periodu sva MTS sa kojima su raspolagale jedinice, povuene su sa terena i
uskladitena u skladita i nadstrenice. Vei deo MTS, uglavnom motornih vozila, ostao je
pod vedrim nebom, parkiran u krugu objekata.
Sva MTS smjetena su u vie grupa objekata po garnizonima u kojima su jedinice locirane.
MTS 1. brTO Knin smetena su u Kninu u etiri grupe objekata, i to u skladita na Krki,
Paanima, kasarni Senjak i kasarni PJM Knin, a sredstva 3. bataljona u Kistanjama. MTS
kninskog map-a smetena su u skladite na Krki i novo skladite u junoj kasarni.
166
MTS kninskog larp PVO smetena su u skladite u junoj kasarni. 3. brTO Benkovac svoja
MTS uskladitila je u skladite u kasarni Benkovac i skladite Gaj (Benkovac) a dva b/k
municije za brigadu u skladite Paane.
MTS 4. brTO smetena su u skladite u egaru.
Bez obzira to je veina RMTS uskladitena u zidane objekte i nadstrenice jo uvek nisu
stvoreni optimalni uslovi za uvanje istih. Veliki broj motornih vozila ostao je van, pod
otvorenim nebom, to usloava njihovo pravilno uvanje i odravanje. Jedan broj zidanih
objekata je neuslovan, za pojedine vrste MTS (skladite uanj u Kistanjama) a u
pojedinim magacinima uvaju se raznorodna MTS to je u suprotnosti sa Uputstvom o
skladitenju, uvanju i odravanju MTS.
U Trbounju je izvrena demontaa dviju tipskih nadstrenica za m/v a njihova montaa je
planirana u Kistanjama i Paenima. Montaom ovih nadstrenica u dobroj meri reili bi
problem smetaja motornih vozila 1. brTO Knin. Zahtev za montau upuen je G TO
RSK.
Prema izvetajima jedinica i tabova TO ZnTO Severna Dalmacija, do 15. 08. 1992.
godine, u skladita je vraeno i uskladiteno:
peadijsko naoruanje 9.248 kom.
artiljerijsko naoruanje (sve vrste cevi) 825 kom.
tenkova (od toga 3 komada TZI) 72 kom.
oklopnih transportera i BVP 37 kom.
motornih vozila 654 kom.
Peadijsko naoruanje je oieno, podmazano i kod jednog dela izvrena kratkorona
konzervacija. Jedan deo ovog naoruanja je nekompletan, nedostaje 2.200 okvira za AP i
oko 1.300 noeva. Prema naoj evidenciji oko 2.000 puaka nije vraeno u skladita.
Na ostalim sredstvima se vri tehniki pregled i priprema za konzervaciju. Jedan tenk T-84
je neispravan, i na njemu je potrebno izvriti generalni remont, to u ovim uslovima znai
ostati bez njega, jer se remontovanje vri van teritorije RS Krajina.
Inae, teritorija koju pokriva ZnTO Severna Dalmacija, oskudjeva u remontnim
kapacitetima, nedostaju kapaciteti za vrenje srednjeg remonta, a za generalni remont ih
uopte nema. Pored nedostatka remontnih kapaciteta osetno je izraen problem nedostatka
rezervnih delova za veinu MTS, a naroito za sloenija TS kao to su tenkovi, radari,
lansirna sredstva i sl.
Nakon izvrene demobilizacije i povlaenja intendantskih MS u skladita potreban je dui
period da bi se InMS dovela u ispravno i funkcionalno stanje. Vei deo line opreme vojnika
je dotrajao i istu je potrebno zameniti.
Oprema nije razduena kod vojnika. Logorska oprema, atori, prostirai, poljski kreveti,
vree za spavanje, ono to je vraeno u magacine, a dobar deo je zagubljen ili otuen, je u
loem stanju.
InTMS, kao to su kuhinje auto-prikolice, potrebno je remontovati za to nemamo kapaciteta.
Trupna rezerva u artiklima hrane je naruena zbog nedostatka pojedinih artikala.
Borbena gotovost jedinica i tabova TO ZnTO Severna Dalmacija, bez obzira na izloene
probleme, kada je u pitanju pozadinsko obezbeenje, omoguava izvrenje zadatka jedinica
i tabova TO.
2.6. Bezbednost i samozatita
Sredstva ratne tehnike uskladitena su preteno u vojne magacine i u magacine koji su u tu
svrhu osposobljeni (egar i Kistanje). Magacini obezbeuju dobru zatitu sredstava ratnih
jedinica. Izvren je izbor i priprema ljudstva za uvarsku slubu u tim skladitima, a selekcija
167
za prijem vrena je prema zaslugama u ratu, zbog ega oekujemo da snage spoljnjeg i
unutranjeg neprijatelja nee moi ostvariti bitniji uticaj prema objektima gdje se uvaju
materijalno tehnika sredstva.
Kadrovska nepopunjenost ZnTO, komandi brigada i pukova negativno e se odraziti
na bezbednost i samozatitu, jer se nee blagovremeno moi preduzeti mere koje reguliu
bezbedonosnu zatitu.
Na prostoru Severne Dalmacije indicirano je nekoliko sluajeva agenturnog rada za oruane
snage Hrvatske. Prema raspoloivim saznanjima obavetajne slube stranih zemalja nisu
ostvarile uticaj na pripadnike ZnTO i njegovih potinjenih jedinica.
Prema evidenciji koju vodi organ bezbednosti 750 vojnih obaveznika nije vratio svoje lino
naoruanje (pitolji, puke i pukomitraljezi). Podaci i evidencija nisu konani obzirom da
je jo u toku prikupljanje i kompletiranje od svih jedinica.
Zarobljeno naoruanje od neprijatelja i druga materijalno tehnika sredstva uglavnom su
uzimali pojedinci koji su neposredno uestvovali u zarobljavanju, a o tome jedinice nisu
vodile urednu evidenciju.
Prema raspoloivim saznanjima pripadnici mirnodobskog dela tabova i komandi za vreme
rata se nisu bavili proterstvom, kraom, vercom i drugim nedozvoljenim radnjama.
Bezbednost i samozatita kao elemenat b/g u ovom momentu cenimo sa ocenom dobar.
3. ZAKLJUAK:
Ukupnim naporima celokupnog sastava, uz posebno angaovanje najizraslijih stareina,
izgraen je sistem RiK-a, koji obezbeuje izvravanje tekuih planskih zadataka bez potrebne
eksibilnosti za paralelno izvravanje vie zadataka.
Zakljuno sa 15.08.1992. godine zatvoren je proces na demobilizaciji jedinica. Planirane
organizacijsko-formacijske promene i dogradnja komandi tabova i jedinica je u toku.
Usprkos negativnim uticajima, opte drutvenih inilaca i inilaca subjektivne prirode
u naem sastavu, obezbeeno je potrebno moralno stanje. Kroz planski rad i izvravanje
zadataka, izgraen je pozitivan odnos prema efektima i rezultatima borbe.
Realizacijom borbenih zadataka, najee na samim borbenim poloajima, obezbeena je
neophodna obuenost i osposobljavanje za upotrebu sastava uz neto slabiju obuenost
peadije.
Dostignuti nivo i kvalitet ratne popune je na granici upotrebljivosti jedinica za sloenija
borbena dejstva. Nezadovoljava kvantitet i kvalitet popune komandnih dunosti svih nivoa
RiK-a. Nema iskustvenih normi za izvrenje mobilizacije koju shvatamo kao imperativ
borbene gotovosti.
Uspostavljanjem sistema pozadinskog obezbeenja po emi PoOb-a obezbeeno je
pokrivanje najveeg dela sadraja i potreba za istim. Na ekasnost i funkcionisanje PoOb-a
negativno utie nepostojanje izvrnih organa 77. pozadinske baze.
Preduzimanjem kontraobavetajnih mera od strane strunih organa uz angaovanje svih
subjekata bezbednosti i samozatite spreeni su tei oblici iznenaenja, a pripreme za
ispoljavanje delatnosti prema ZnTO S. D. i potinjenim komandama tabovima i
jedinicama pravovremeno su otkrivene i spreene.
Na osnovu iznetog, ukupno stanje borbene gotovosti cenimo ocenom dobar.
IM/MB
Za KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas
168
[., v.r.]
210
M.P.
211
Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 1.
95
1992., kolovoz 17.
Izvjee Zonskog taba TO Lika Glavnom tabu TO RSK o borbenoj spremnosti
jedinica

A N A L I Z A M.P.
212
borbene gotovosti ZnTO Lika
Od prijema dunosti komande II OZ dana 10. 05. 1992. godine na planu jaanja b/g
komande i jedinica ZnTO Lika naeni su sledei teini i o b/g najvaniji zadaci:
Oformljena je i osposobljena komanda ZnTO Lika za prijem komande nad svim
jedinicama i tabovima u svojoj zoni odgovornosti. Bez obzira na promenjiv sastav i esto
menjanje brojnog stanja ljudstva, ista je svojim delovanjem obezbedila uspeno narastanje
b/g to se ogledalo na stabilizaciju fronta i poveanje odgovornosti komandi i jedinica u
izvravanju borbenih zadataka.
Uvoenjem planskog smenjivanja jedinica na frontu obezbeen je neophodan odmor
dela ljudstva i data mogunost da se stanovnitvo u dovoljnoj meri posveti svojim domaim
poslovima: oranju, sejanju i etvi.
Obezbeena je jedinstvena veza komuniciranja na celoj zoni odgovornosti to je doprinelo
pravovremenom izdavanju potrebnih nareenja kao i meusobnom obavetavanju o
najnovijoj situaciji.
Povraeno je poverenje naroda i jedinica u mogunost odbrane Like osloncem na sopstvene
snage.
U svim komandama izraeni su potrebni planovi mobilizacije a u komandi ZnTO Like
i plan pripravnosti i plan upotrebe.
Uspostavljena je dobra saradnja sa organima vlasti i svim iniocima odbrane na ovom
prostoru.
Formiran je 93. OdTO (Donjo Lapaki) i time poveana odbrambena otpornost ovoga
prostora.
Poboljana je disciplina i red u komandama i jedinicama mada na tom planu treba jo
puno truda da se ista podigne na zahtevani nivo.
210
Potpis neitak.
211
Okrugli peat: RSK, Z TO Severna Dalmacija, Knin.
212
Prijemni peat: RSK, G TO, pov. br. 949-1, 17. 8. 1992., Knin.
169
Na osnovu iznetih zapaanja dajemo kratku ocenu po traenim pitanjima:
1.- Kako je odloeno i uskladiteno NVO;
Pravovremeno je i kvalitetno sainjen Plan povlaenja jedinica, razoruanja i uskladitenja
MS u odreena skladita. Povlaenje jedinica i uskladitenje MS odvijalo se planski i
organizovano sa sledeim nedostacima:
Odreena nuna skladita ne odgovaraju potrebnim propisima, tako da u nikom pogledu
ne obezbeuju MS koja se uvaju, posebno municiju i MES. Skladita nisu ograena,
nemaju ureene grudobrane, nisu PP obezbeena zbog nedostatka PPS, a MS u njima nisu
sloena po vrstama to dodatno utie na njihovu veliku osetljivost.
Od jednog dela ljudstva nismo uspeli povui lino naoruanje, uglavnom puke i pitolje.
Po naoj slobodnoj proceni verovatno svaka kua ima 2-3 cevi ovoga oruja kao i velike
koliine municije.
Nije sainjena potrebna operativna evidencija koja bi obezbedila potreban izvor podataka
o brojnosti i kvalitetu MS.
Nije ustrojena tehnika dokumentacija za MS, tako da ne raspolaemo sa utroenim
resursima to se moe negativno odraziti na dalju upotrebu MS.
Osnovno i tehniko odravanje MS nije bilo na potrebnom nivou, to za posledicu ima
veliki broj neispravnih MS.
Jedan deo skladita je lociran u tzv. ruiastoj zoni pa e ih trebati izmestiti, to e stvoriti
dodatne potekoe oko transporta i novanim izdacima za izradu najnunijih nadstrenica
za smetaj MS.
Zbog nedostatka skladinog prostora MS su najveim delom smetena u objekte RO, koje
e trebati iseliti zbog otpoinjanja rada tih RO.
Zbog neuslovnosti i nedovoljnog broja skladita MS su smetena na malom prostoru to
oteava rad pri redovnim pregledima i njihovom obsluivanju.
Po ovom pitanju potrebno je uiniti sledee, kako bi se stanje poboljalo:
Oformiti ekipe strunih lica za pregled i opravku MS svih vrsta. Naa komanda nije u
stanju da ovo sama uradi, jer ne raspolae strunim ljudstvom.
Zameniti ulja i rashladne tenosti svim MS, jer ne postoji nikakva evidencija, a sigurno je
da ista nisu menjana posljednju 1,5 godinu.
Izvriti generalni remont ili reviziju svih artiljerijskih sistema i tenkova, jer su isti ispalili
veliki broj projektila i postoji verovatnoa da su cevi u toj meri ishabane to dovodi u
pitanje njihovu dalju upotrebu. Ukazujemo na hitnost poduzimanja ovih mera jer se stanje
svakodnevno pogorava.
Obezbediti potrebne tehnike knjiice za sva MS koja bi se ustrojila i obezbedila uredno
voenje potrebne evidencije.
Obezbediti nianske sprave za H.105mm M2A1, jer ih nemamo dovoljno za jednu
bateriju.
Za izvravanje ovih zadataka oekujemo punu pomo i razumevanje Komande G TO
RSK, jer naa komanda nije u stanju da sanira ove nedostatke.
2.- Da li postojei mobilizacijski planovi i obuenost izvrilaca mobilizacije obezbeuju
odbranu teritorije RSK;
Na svim nivoima komandovanja uraeni su planovi mobilizacije koji su prilagoeni do sada
steenim borbenim iskustvima. Naa je ocena da bi se mobilizacija mogla uspeno izvriti
uz povean napor svih komandi, vojno teritorijalnih organa i organa milicije. Planovi
mobilizacije su realni i kao takvi obezbeuju uspeno izvrenje mobilizacije.
170
Na ovom planu u cilju poboljanja neophodno je uraditi sledee:
Po konanom formiranju brigade PJM sve komande potinjenih jedinica moraju sa vojno
teritorijalnim organom jo jednom izvriti sravnjenje JK i brigadi PJM izdvojiti njihove
kartone, a jedinicama dati neophodan broj ostalih kartona.
Na osnovu postojeih formacija u saradnji sa komandantima bataljona PJM, komande
brigada TO i odredi TO treba u JK i VK da upiu RR dunosti i ostale podatke svakom
v/o. Ovo iz razloga to je u jedinicama PJM bilo estog pomeranja ljudstva i uzimanja bez
znanja komandanata jedinica TO. Napred izneto podrazumeva da postojee formacije PJM
ine okosnicu i jezgro brigada i odreda TO i da na njima treba temeljiti uspenost izvrenja
mobilizacije i odbrane prostora Like. Ovo gledanje proizlazi iz injenice da brigadu PJM
sainjava najsposobniji ili najmlai deo ljudstva ovog prostora, bez njihovog ukljuenja u
sastav TO u sluaju rata mobilizacija i odbrana u celini ovoga prostora bila bi dovedena u
pitanje.
Po zavretku gore navedenih zadataka trebalo bi u svim jedinicama organizovati, pripremiti
i izvesti primerenu dvodnevnu obuku izvrilaca mobilizacije i ljudstva koje izvrava posebne
zadatke u toku mobilizacije.
Po izvrenoj obuci izvrilaca mobilizacije i ljudstva sa posebnim zadacima moglo bi se
ii na obuku osnovnih jedinica po bataljonima divizionima i tek ta obuka bi obezbedila
izvrenje mobilizacije na ovim prostorima.
Obzirom na kratkou vremena i mnogobrojne zadatke ovo bi trebalo to pre uraditi.
Komanda ZnTO i potinjene jedinice to se tie izvrenja ovih zadataka iste mogu
realizovati do poetka novembra meseca, pod uslovom da se odobre neophodna novana
sredstva.
Bez kvalitetnog izvrenja navedenih zadataka nije mogue izvriti mobilizaciju u planiranom
vremenu.
3.- Da bi se konkretizovali zadaci jedinica TO i PJM za sluaj napada na teritoriju RSK;
Po rasformiranju jedinica TO svim borcima i stareinama konkretizovani su zadaci u sluaju
napada na teritoriju RSK. Meutim kako je napred reeno zbog ponovnog formiranja
jedinica izazvanog odlivom ljudstva u PJM ovi zadaci e se morati ponoviti kroz obuku
jedinica i komandi.
Obzirom da je ljudstvo u PJM znatno promenjeno u odnosu na prethodno i da izbor jo
uvek traje ovo se nee moi razreiti do konanog formiranja brigade PJM.
Po formiranju brigade PJM i jedinica TO na ovom planu bie neophodno izvesti sledee
oblike obuavanja, kako bi se obezbedila puna b/g jedinica.
eta u odbrani na brdsko planinskom zemljitu.
Izvrenje jedininog gaanja iz linog naoruanja.
Izbor, ureenje i posedanje VP sa izvrenjem gaanja iz artiljerijskog naoruanja.
Organizacija i izvoenje PO odbrane bTO.
Strune teme za ostale specijalnosti.
GZ Komandi brTO, OdTO i ZnTO na temu: Priprema, organizacija i izvoenje
odbrambene operacije OZ.
4.- Koliko su osposobljeni tabovi, komande i jedinice TO za izvravanje namenskih
zadataka u miru.
Obzirom na malobrojnost aktivnog sastava u svim komandama, teko je dati neku celovitiju
ocenu obuenosti i osposobljenosti komandi za rad i izvravanje namenskih zadataka u
miru.
171
Malobrojnost komandi i obimnost zadataka koje treba reavati u miru kako bi se sprovele sve
neophodne pripreme za odbranu RSK nameu pred komande svih nivoa potrebu za stalnim
iznalaenjem novih oblika i metoda rada kako bi se steena borbena iskustva podigla na vii
nivo i obezbedila uspenu odbranu u novim izmenjenim uslovima u kojima e neprijatelj
verovatno raspolagati sa novom tehnikom i veim mogunostima ugroavanja slobode i
nezavisnosti RSK. Ovakav zakljuak i pred komande svih nivoa namee potrebu stalnog
osposobljavanja ljudstva, dovoenje u punu ispravnost TMS, kao i vrhunsku obuenost.
MB/MK
KOMANDANT
pukovnik
Milan uput, [v.r.]
M.P.
213

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 4.
96
1992., kolovoz 17.
Knin
Zapovijed Glavnog taba TO RSK svim podreenim jedinicama da se svim AVL
srpske nacionalnosti roenima na podruju BiH omogui odlazak u vojsku bosanskih
Srba, a upranjena mjesta popune zapovjednicima iz SRJ koji su roeni na podruju
RSK

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB TERITORIJALNE ODBRANE POVERLJIVO
Pov. br. 684-97 IFROVANO
17.08.1992. god.
KNIN
Svim ZnTO i 75. PoB
Na osnovu zahteva Glavnog taba vojske Srpske Republike BiH, a u cilju popune tabova i
jedinica sa AVL sa teritorije SR BiH,
N A R E U J E M
1.- Svim AVL srpske nacionalnosti koja su roena na teritoriji BiH omoguiti odlazak u
vojsku SR BiH, ako to ele o emu uzeti pismenu saglasnost.
2.- Na upranjena FM traiti popunu sa stareinama iz SRJ koja su roena na teritoriji
Republike Srpske Krajine.
213
Okrugli peat: RSK, Zonski tab TO Lika, Korenica.
172
3.- Ovo nareenje shvatiti krajnje odgovorno i isto realizovati u to kraem roku.
4.- Za realizaciju ovog nareenja lino su mi odgovorni komandanti zonskih tabova TO i
komandant 75. PoB.
SD/LjB
KOMANDANT
general-potpukovnik
Milan Torbica , [v.r.]
M.P.
214
M.P.
215

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 4.
97
1992., kolovoz 18.
Knin
Zapovijed Komande PJM Knin Komandi brigade PJM Benkovac za izvoenje obuke
s rujanskom generacijom policajaca kadeta

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
KOMANDA POSEBNIH JEDINICA MILICIJE
Pov. br. 08/4-3-189-1
18.08.1992. god.
KNIN
Organizacijsko nareenje
za izvoenje obuke,
dostavlja.-
Komandi br.PJM BENKOVAC
216
U cilju preduzimanja pravovremenih mera na pripremi u izvoenju obuke sa septembarskom
partijom milicionara kadeta
N A R E U J E M
Obuku sa milicionarima kadetima izvoditi u centrima za obuku u Kninu, Slunju i 1.
Erdutu. Za cjelokupnu organizaciju izvoenja obuke odgovorne su brigade PJM,
214
Okrugli peat: RSK, Republiki tab TO, Knin.
215
Prijemni peat centra veze: brzojav Metro br. 4753, grupa 200, primljen 17. 8. 1992. u 10,35; predan u
12,03.
216
Dopisano rukom.
173
u Kninu brigada PJM Knin, u Slunju brigada PJM Vojni i u Erdutu brigada PJM
Vukovar.
U Kninu obuavati milicionere kadete sa prostora Severne Dalmacije i Like, u Slunju sa 2.
prostora Banije, Korduna i Zapadne Slavonije, a u Erdutu sa prostora Istona Slavonija,
Zapadni Srem i Banije.
217
Milicionare kadete obuavati za sledee specijalnosti: 3.
milicionar
OMJ
veza
Obuka za sve specijalnosti traje 3 meseca, sem radiotelegrasta, kojima obuka traje 5 4.
meseci. Za sve brigade obuku VES-ti roda veze obuavati u Kninu.
Komandanti brigada e svojom naredbom odrediti stareine za izvoenje obuke. 5.
Formirati formacijske celine za izvoenje obuke i grupisati ih u najvie jedinice ete.
Prijem milicionara kadeta organizovati u vremenu od 10 12.09.1992. godine. Period 6.
prilagoavanja traje 2 dana (13. i 14.09.), a poetak obuke 15.09.1992. godine.
Na nivou brigada PJM izvriti sve potrebne pripreme za prihvat i poetak obuke. 7.
Komandanti brigada e napisati svoje naredbe, u kojima odrediti komisije za prihvat,
raspored, obradu i oblaenje milicionara kadeta i regulisati sva pitanja pozadinskog
obezbeenja i ostala druga pitanja.
Uprava PJM (pozadinski organ) obezbedie potrebne koliine uniformi i pravovremeno 8.
e izvriti distribuciju do jedinica u kojima se izvodi obuka.
Komande brigada e iskoristiti postojee nastavne servise i obrazovati nove nastavne 9.
servise za obuku.
Komandant brigade Vukovar e uputiti zahtev K-di Novosadskog korpusa radi pruanja 10.
pomoi u isporuci neophodnih koliina nastavnih sredstava za izvoenje obuke.
Uprava PJM (operativno-nastavni organ) do 05.09.1992. god. izradie Nastavne 11.
planove i programe i dostaviti komandama brigada. Ovaj organ e obezbediti potrebne
koliine nastavne dokumentacije i dostaviti jedinicama.
KOMANDANT
M. P.
218
glavni inspektor
Borislav uki, [v.r.]
M.P.
219

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4076.
217
Pogreno napisano u izvorniku, trebalo bi pisati: Baranje.
218
Prijemni peat: RSK, MUP, Komanda PJM, int. br. 505-4, 22. 8. 1992., Benkovac.
219
Okrugli peat: RSK, MUP, Komanda PJM, Knin.
174
98
1992., kolovoz 18.
Vojni
Izvjee zapovjednika Zonskog taba TO Kordun Glavnom tabu TO RSK o stanju
borbene spremnosti jedinica, komandi i ustanova na podruju Korduna te stanju
materijalno-tehnikih sredstava

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
ZONSKI TAB TO STROGO POVERLJIVO
K O R D U N M. P.
220
SP Br. 893-17
18.08.1992. GOD.
VOJNI
Stanje b/g jedinica,
K-di i ustanova ZnTO
Korduna, dostavlja
G TO RSK KNIN
Veza Vae nareenje str. pov. broj 911 od 12. 08. 1992. godine.
Borbena gotovost jedinice, komandi i ustanova ZnTO Kordun ocenjujem ocenom
dobar.
1. Rukovoenje i komandovanje i pored problema koji su evidentni, omoguilo je
uspenu realizaciju svih zadataka. Osnovni problemi u RiK su:
nepopunjenost K-di odgovarajuim strunim kadrovima. Sve K-de brigada i OpTO
uglavnom su bile popunjene stareinama iz RS. Formiranjem br M a posebno zbog nejasnih
i nereenih stavova oko statusa RVS K-de brigada i OpTO su ostali nepopunjeni, posebno
OpTO Vrginmost i 19. brTo. Problem je u reavanju,
sadanje MF nije u skladu sa potrebama K-di i tabova i onemoguava uspeno izvrenje
mirnodopskih zadataka. U ZnTO nije predvien NFSl nego samo blagajnik. Zakonski je
nemogue da jedno lice verikuje dospjele raune i vri isplatu. K-de br su materijalno-
nansijski organi IV stepena a u formaciji nemaju blagajnika.
S obzirom, da se MTS moraju knjiiti, da se na nivou G TO RSK osniva KIC,
neophodno je da se u pozadinskom organu ZnTO ugradi mesto knjigovoe. ZnTO i
potinjene jedinice imaju 758 m/v iz AF a da u K-di nema referenta za SbSl.
Veze sa potiinjenim K-dama i jedinicama su funkcionisale vrlo dobro, i ako popunjenost
sredstvima veze nije potpuna. U zadnje vreme esti su prekidi na PTT vezama ali i otean
rad vorita veze zbog nedostatka p/g.
Planiranje, metoda rada, borbena i operativna evidencija u celini je uredno i dosta
pedantno voena. Planovi uzbunjivanja i sistem povezivanja u svim jedinicama nisu zavreni.
Osnovni razlog je u preformiranju jedinica izboru kadrova za br M.
220
Prijemni peat: RSK, G TO, Str. pov. br. 956-2, 24. 8. 1992., Knin.
175
Meutim, uvezanost pozivarskog sistema, na dati signal, je takvo da omoguava pozivanje
i javljanje svih v/o i spajanje sa naoruanjem u vremenu do 6 asova, pogotovo to su jedinice
brM jezgro brTO.
Mirnodopske lokacije 11. i 19. brTO nisu konane i jo uvek se uz angaovanje vlasti
trae trajna reenja. Sluba deurstva je neprekidna.
2. Moralni rad ocenjujem ocenom dovoljan.
Evidentno je da je borbeni moral celokupnog birakog sastava pa i naroda do
demobilizacije bio na zavidnoj visini. Demobilizacijom je iskrslo vie problema koji ZnTO
nije u mogunosti reiti. Od istih istiemo:
Nereen status izbeglica sa teritorije Hrvatske, posebno onih koji nisu iz bilo kojih
osnova primljeni u brM (ishrana, stambeno pitanje, odea, radni odnos),
Nereen status RVI i lanova porodica poginulih boraca,
Nereeno pitanje LD
221
AVL i GL na slubi u bivoj JNA zbog nefunkcionisanja
platnog sistema,
Slabog ili nikakvog funkcionisanja lokalnih vlasti zbog ega se ne reavaju osnovni
zahtjevi graana,
Nemogunosti pokretanja privrede, slabe snabdevenosti trgovakih RO i nedostatka
PG, i drugo:
Sve ovo usloava rad K-di jedinica i ZnTO jer je pritisak graana u cilju saznavanja
verodostojnih informacija velik. Poseban problem je prestanak rada radio-stanice Glas
Petrove Gore zbog nereenih LD, odluka o prestanku rada ratne bolnice Petrova Gora to
je kod naroda izazvalo nezadovoljstvo ali i izvesnu dozu straha.
Informisanje borakog sastava i pored svih nastojanja nije bilo pravovremeno i potpuno.
Osnovni uzrok je nemogunost prikupljanja jedinica ali i slaba izgraenost K-irskog
sastava.
3. Obuenost i uvebanost ocenjujem ocenom dobar.
Komande i tabovi su uvebani i osposobljeni za reavanje svih borbenih zadataka.
Rezultat toga je uspeno reavanje svih dobivenih zadataka. Posebno se istie timski rad.
Obuenost i uvebanost vojnikog sastava je dobra. I ako Kordun nije mogao izvriti
popunu adekvatnim VES-ima, preobuka i obuka na VRT
222
vrena je za vreme borbenih
zatija. Rezultat toga je pravilna i uspena upotreba SRT.
U navedenom periodu ovom pitanju e se posvetiti posebna panja.
4. Mobilizacijsku gotovost cenim ocenom dobar.
Usklaenost izvora popune sa MZ trenutno je 100%. Na teritoriji Korduna ukupno ima
11.593 v/o, od ega vojnika 10.160, MOF 1.433, RVS ine ociri, na teritoriji [ih] ima
420. Od 11.593 v/o po VES-ima ima: peadijskog 7.614, artiljerijskog 1.079, oklopno-
mehanizovanog 270, ARJ PVO 229, ininjerijskog 287, veze 517 i drugih.
Na osnovu grubog pregleda ukupnog brojnog stanja i po VES-ima, ZnTO uz tesnu
saradnju VO Kordun i K-di jedinica pristupio je formiranju VJ TO u skladu sa novim
formacijama i imajuim SRT. Proces je u toku.
221
Linih dohodaka.
222
Vrstama ratne tehnike.
176
Mobilizacijski plan na nivou ZnTO je gotov i odobren, a razrada po RJ je u toku, sa
rokom zavretka do 01.09.1992. godine.
Pozivarski sistem za tabove TO i PJ tabova je potpun, razvijen i u funkciji: Pozivarski
sistem RJ razvijaju samo RJ ali u svim jedinicama nije u potpunosti zaiveo.
U sluaju mobilizacijske uzbune veze komandovanja oslonjene su na postojee veze
ZnTO, veze brM i PTT.
Popuna R.J. SRT je zadovoljavajue. Detaljan izvetaj sledi do 01.09.1992. godine.
Izdavanje i preuzimanje SRT iz skladita reeno je dvojako: sa 60% izdavanje se vri u
skladitu na licu mesta jer je skladite na MZ, a za ostalo jedinice SRT se preveze do MZ.
5. Pozadinsko obezbeenje.
1. Popunjenost K-di i jedinica ratnim materijalnim sredstvima po materijalnoj formaciji
u celini je dobra. Sada smo u fazi popisa RMS, to e sigurno poveati b/g sastava TO.
Popunjenost artiklima ishrane iznosi 5000 d/o za 30 dana, to smatramo vrlo-dobrim.
Artikli hrane su sveije proizvodnje i u celini zadovoljavaju potrebe K-di i jedinica.
Odlina je i popuna savremenijim streljakim naoruanjem i sredstvima za protivoklopnu
borbu. Popuna oruima za vatrenu podrku iznosi 100%.
Popuna municijom svih vrsta je 3 b/k po formaciji za sve jedinice. Pored formacijska 3
b/k na nivou Zone po sadanjem popisu postoji jo 2 b/k za sve vrste municije.
Kritina popuna je kod raketa 128mm za Oganj, gdje je sada popuna sa 1,5 b/k.
Nedostaje 728 kom raketa 128mm.
Popuna ostalim sredstvima je dobra i iznosi za sredstvo veze 95%, intendantskim
sredstvima 98%, ABHO sredstvima 90%, sanitetskim sredstvima 91%, ininjerijskim
sredstvima 96%. Pored toga popuna pozadinskih jedinica kompletima opteg i specijalnog
alata za sada ne zadovoljava. U toku je procena mogunosti popune sa nedostajuim
sredstvima iz popisa, posebno kompletima alata za pruanje intendantskih usluga (krojaa,
berbera, obuara i sl.).
2. Stanje ratnih materijalnih sredstava ispravnost i kompletnost.
Sva OS su propisno konzervirana sredstvima za kratkoronu zatitu. Vei deo OS je
neispravan, zbog nedostatka r/d, kao i nedostatka p/g zbog kondicionog odravanja.
Istiemo problem i odravanje i punjenje akumulatora zbog nedostatka elektrine energije
i p/g.
3. Smetaj i uvanje RMS.
uvanje RMS se vri u improviziranim objektima koji zadovoljavaju minimalne potrebe
smetaja i uvanja OS.
Sva m/v i orua smeteni su na izgraenim stajankama na otvorenom prostoru. Kod
mnogih orua nema ni formacijskih cevoda za zatitu. Takoer istiemo problem smetaja
tenkova M-84 koji zbog elektronike moraju biti uskladiteni pod nadkrivenim objektima.
Odravanje ovako smetenih MS uz nedostatak ljudstva predstavlja poseban problem i
umanjuje funkcionalnost samog sredstva.
4. Odravanje, opravka i remont TMS, obezbeuje v/d i p/m i alata. Tekue odravanje
TMS, naroito m/v vri se izuzetno dobro. Formiranjem ekipa strunog osoblja izvrena
je defektaa svih TMS, manji kvarovi se otklanjaju na licu mesta i sredstva se stavljaju u
funkciju.
Vri se ispomo sa strunim licima iz sastava 75. PoB za otklanjanje veih kvarova.
Potrebe za SR i GR TMS su izraajne tako da sada imamo 300 m/v za SR i 120 za GR.
Posebno istiemo potrebu za srednjim remontom topova 130mm i minobacaa svih vrsta
177
(oko 60%). Sredstva veze opravljamo sami u prirunim radionicama i za sada se potrebe
zadovoljavaju, sem sloenijih ureaja koji se mogu opravljati iskljuivo u specijalizovanim
radionicama. Osnovni problem kod odravanja TMS ogleda se u nedostatku v/d i potronog
materijala. Naroito je to izraajno kod oklopno mehanizovanih sastava, m/v svih vrsta,
naroito istiemo problem gume i akumulatora.
5. Uvid u stanje line opreme izdate na ruke v/o.
Lina oprema izdata na ruke v/o je u dosta loem stanju. Uglavnom loe je stanje zbog
dugotrajne upotrebe u ratu. Oko 65% v/o nema kompletnu opremu, uglavnom nedostaju
osnovni delovi (obua, vetrovke, bluze, pantalone).
Jedinice nisu stekle uvid u izdatu opremu, tako da je stanje po ovoj slubi dosta loe.
6. Organizacija snabdevanja i nabavki radnim i drugim m/s.
Obezbeenje ratnih MS izvreno je od rasformiranih jedinica JNA na naoj teritoriji
i redovnim snabdevanjem preko 75. POB Knin. Snabdevanje neborbenim MS vrimo sa
teritorije preko RO i 75. POB Knin. Za sve nabavke postoje ugovori, ali snabdevanje je
veoma oteano zbog nedostatka osnovnih artikala za zadovoljenje potreba, kao i neurednog
plaanja stvorenih obaveza. Dobavljai na naoj teritoriji iskljuivo trae plaanje u gotovom
novcu, jer jedino tako mogu da izvre nabavke i da zadovolje nae potrebe.
7. Organizacija i obezbeenje ishrane ljudstva.
Ishranu ljudstva vrimo na osnovu pravilnika o ishrani JNA u ratu, a sada u miru. Artikle
hrane nabavljamo na tritu Korduna, Banije i Like. Skladine artikle obezbeujemo preko
75. POB. Hrana je dosta kvalitetna i obezbeuje psihozike potrebe ljudstva.
8. Organizacija sanitetskog obezbeenja i zbrinjavanje ljudstva.
SnOb u jedinicama vri se formacijskim sastavima i u DZ DPZ.
Zadovoljavajui strunoj strukturi sanitetskog kadra SnOb i zbrinjavanje p/o je vrlo
dobro.
Posle ukazane osnovne ljekarske pomoi, tee povreeni i oboleli alju se u ratnu bolnicu
Petrova Gora i Sveti Sava Knin gde im se ukazuje specijalistika pomo, a posle toga
potrebe za rehabilitaciju zadovoljavaju se preko Centra za rehabilitaciju u Topuskom i
centrima u SRJ. Problema je bilo u redovnom obezbeenju pojedinih vrsta lekova i naplati
usluga kod DZ DPZ.
9. Obezbeenje pokretljivosti ratnih mat. rezervi.
Ratne mat. rezerve se uglavnom nalaze u rejonima upotrebe jedinica. Sredstva su sloena
po osnovnim jedinicama u funkcionalnoj ambalai to i jedno i drugo obezbeuje brz pokret
do mesta upotrebe i podele istih ljudstvu na ruke.
U celini gledano sistem PoOb-a dobro je postavljen. Stvorena je vrlo dobra materijalna
osnova i obezbeeni su povoljni uslovi za jo uspeniji rad i dalju dogradnju sistema
PoOb-a, posebno teritorijalne komponente, potpunim osloncem na teritoriju. Znatni
napori su uinjeni i postignuti dobri rezultati u odravanju MTS u ispravnom stanju.
Dalje bi trebalo raditi na pravcu osposobljavanja odreenih RO za odravanje i remont
TMS, urednijem obezbeenju r/d i p/m. Obezbeenje odgovarajue odee i obue za v/o,
potpunije regulisanje zdravstvenog zbrinjavanja i ustrojavanja knjigovodstvene evidencije
svih MS, predstavlja ozbiljan zadatak za GTO i Vladu RSK.
6. Bezbednost i samozatita:
Teino angaovanje tabova i komandi je na organizovanju planiranju i realizaciji mera
zatite ljudi i MTS i spreavanju neprijateljskog delovanja prema i u jedinicama. Redovno
se vri praenje bezbedonosne situacije i planiraju aktivnosti na realizaciji bezbedonosnih
zadataka.
178
Izvesnih potekoa pri izvrenju i realizaciji zadataka imamo zbog nedovoljne
osposobljenosti pojedinih Komandi kao i ne popunjenosti sa obavetajno-bezbedonosnim
organima u Komandama brigada i optinskim tabovima. Ovo je naroito dolo do izraaja
demobilizacijom ratnih jedinica i prelaskom na mirnodopsku formaciju po kojoj nisu
predvieni obavetajno bezbedonosni organi u komandama brigada i optinskim tabovima.
Sadanjim brojem ovih organa (2 u ZnTO) ne moe se pokriti Zona odgovornosti
i obezbediti otkrivanje i praenje obavetajne delatnosti a niti uspeno zatititi tabovi,
jedinice i MTS.
Na teritoriji u Zoni odgovornosti izraena je pojava krae i pljaki i ratnog proterstva,
to predstavlja opasnost za borbenu gotovost jedinica. Mnoga sredstva su pokradena i
opljakana zbog ega su borbeno nesposobne. Posebno je izraena kraa alata, specijalne
opreme i pogonskog goriva.
Od strane Komandi jedinica i organa milicije nisu preduzimane adekvatne mere da se
navedene pojave spree.
Radi uspjenije zatite tabova Komandi i SRT predlaem da se u K-de brigada po MF
ugrade obavetajno bezbedonosni organi a u ZnTO u obavetajno-bezbedonosni organ
postavi rez. major Zubenica Milo.
KOMANDANT
pukovnik
edomir Bulat, [v.r.]
M.P.
223
Prilog br. 1

P R E G L E D
USKLADITENIH MTS ZnTO Kordun
Pitolj, 7,65 mm 58 kom 1.
Automat, 7,62 mm 648 kom 2.
Automat, 11,43 mm 179 kom 3.
Puka, 7,9 mm M 48 531 kom 4.
PAP 7,9 mm snajper 170 kom 5.
PAP 7,62 mm 3373 kom 6.
AP 7,62 mm 3448 kom 7.
PM 7,9 mm 208 kom 8.
PM 7,62 mm 350 kom 9.
Pitolj 7,62 mm 118 kom 10.
Mitraljez 7,9 mm 100 kom 11.
Mitraljez 12,7 mm BR 145 kom 12.
BACA, runi, M 57 152 kom 13.
RBR 64 mm ZOLJA 1316 kom 14.
RBR 90 mm OSA 992 kom 15.
Minobaca, 60 mm 19 kom 16.
223
Okrugli peat: RSK, Zonski tab TO Kordun, Vojni.
179
Minobaca, 82 mm 141 kom 17.
TOP, bestrzajni 82 mm 47 kom 18.
PAT 20 mm/1 36 kom 19.
PAT, 20 mm/3 34 kom 20.
Strela 2M 79 kom 21.
PAT, 25 mm/1 16 kom 22.
TOP, 76 mm B1 26 kom 23.
HAUBICA, 105 mm 14 kom 24.
Minobaca, 120 mm 67 kom 25.
Haubica, 122 mm 10 kom 26.
TOP, 76 mm, ZIS 12 kom 27.
TOP, 130 mm, M 46 40 kom 28.
POLO, 9 K11 8 kom 29.
LRL, 128 mm 11 kom 30.
VBR, 128 mm plamen 2 kom 31.
SVLR, 128 mm 8 kom 32.
Tenk, T-34 6 kom 33.
Tenk, T-55 25 kom 34.
Tenk, T-84 18 kom 35.
Tenk, TZI 3 kom 36.
Tenk, nosa mosta 2 kom 37.
Top, 76 mm SO 3 kom 38.
Top, 90 mm SO 1 kom 39.
Top, 57 mm/2 SO 1 kom 40.
BTR 50 Pk 1 kom 41.
TRANS. okl. OTM-60 11 kom 42.
TRANS. okl. BVP M-80 11 kom 43.
Metak, 7,65 mm 20.500 kom 44.
Metak 7,62 mm za PI+A 171.770 kom 45.
Metak, 7,62 mm za AP PAP, PM 4.565.973 kom 46.
Metak, 7,9 mm 588.121 kom 47.
Metak, 7,62 mm (PKT) 146.700 kom 48.
Metak, 11,43 mm 31.200 kom 49.
Metak, 12,7 mm 59.853 kom 50.
Tromblon za PAP 8.097 kom 51.
Mina za RB M57 3.594 kom 52.
Mina za MB-60 mm 4.956 kom 53.
Mina za MB-82 mm 13.249 kom 54.
Metak, 20 mm za PAT 192.220 kom 55.
Bomba, runa 50.778 kom 56.
Metak, 57 mm 40 kom 57.
Metak, 76 mm 5.422 kom 58.
Metak, 82 mm za BST 745 kom 59.
Metak, 85 mm za T-34 210 kom 60.
Metak, 90 mm za samoh. or. 30 kom 61.
180
Metak, 100 mm za T-55 2.737 kom 62.
Metak, 105 mm za H-105 2.586 kom 63.
Mina, 120 mm za MB 4.073 kom 64.
Metak, 122 mm za H-122 400 kom 65.
Metak, 125 mm za T-84 268 kom 66.
Metak, 130 mm za TOP-130 5.331 kom 67.
Raketa, 128 mm, M 77 690 kom 68.
Raketa, 128 mm, mala 312 kom 69.
Mine, protupeadijske 7.042 kom 70.
Mine, protutenkovske 10.497 kom 71.
Metak, trotilski 200 gr. 14.318 kom 72.
tapin, detonirajui 7.500 m 73.
Kapisla, acidna br. 8. 3.000 kom 74.
Kapisla, elektrina br. 8 500 kom 75.
tapin, sporogorei 1.400 m 76.
Upalja, satni 24 h 80 kom 77.

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 1.
99
1992., kolovoz 18.
Glina
Izvjee Zonskog taba TO Banija Glavnom tabu TO RSK o borbenoj spremnosti
jedinica TO na podruju Banije

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
ZONSKI TAB TO STROGO POVERLJIVO
B A N I J A
Str. pov. br. 321-1 M.P.
224
18.08.1992. GOD.
GLI NA
Analiza b/g u
TO Banije
G SR KRAJINA
Veza Va akt str. pov. br. 911 od 12. 08. 1992. godine.
224
Prijemni peat: RSK, G TO, str. pov. br. 979-2, 24. 8. 1992., Knin.
181
Izvrili smo analizu po elementima b/g sa komandantima brigada TO, OpTO i
komandantima jedinica TO koje su direktno podinjene ZnTO Banije (87. PoB, 77.
i 78. mpoad), na osnovu koje smo sagledali stanje, probleme i mogua reenja u naoj
nadlenosti za poveanje b/g snaga TO Banije koju Vam izvodno dostavljamo raslanjenu
po elementima borbene gotovosti i to:
1. Rukovoenje i komandovanje
1.1. Stanje
Uraena su neophodna radna dokumenta;
Teino se radi na doformiranju TO, komandi potinjenih jedinica u okvirima MF;
Izvrena je ovih posljednjih par dana demobilizacija v/o i RVS preko MF.
Usaglaena su pitanja iz domena R i K po meri narastanja snaga u zonama
odgovornosti brTO (milicija, prostorne jedinice TO i precizirani zadaci komandnih nivoa
po nadlenostima), posebno skrenuta panja na pitanja reavanja sadejstva i saradnje sa
subjektima van sastava TO, sa centrima OiO stanica javne sigurnosti i drugih zvaninih
organa koji se bave poslovima odbrane.
Sadanja reenja veza komandovanja uglavnom zadovoljavaju, sa Vama ovisna su o
ispravnosti RR objekata van nae zone.
Formacijska mesta po MF sa AVL nisu reena, posebno kljunih mesta unutar TO
i komandi JTO (N, komandanti bataljona, diviziona, naelnici slubi) to onemoguava
bri rad na sagledavanju stanja i dovoenja snaga TO u funkciju organizovane i planske
mobilizacije i izvrenja borbenih zadataka. Status AVL i GL koji su sa teritorije Slovenije i
Hrvatske nije reen.
KM ZnTO na avi Brdu poveava viestruko sredstva (gorivo, ishrana, vei broj
vozila sa StU, nemogunost obezbeenja minimuma za rad i ivot, struja, voda, ishrana i
sl.).
I pored velikih napora i zalaganja jo uvek nije stvorena tana operativna evidencija
o TMS i NVO, jednim delom zbog nepopunjenosti stareinama, stanjem u kome su
preuzimana sredstva od jedinica JNA (622. mtbr, 592. mtbr, 6. mpoad, 6. map i dr.).
Zvaninih predaja prijema sredstava nije ni bilo, nego je u veini sluajeva skupljena na
regiji Banije i ire. Sadanja evidencija SRT je priblino tana samo za osnovna sredstva, jer
je deo SRT bez naloga i reenja ovog taba zadran u tajnim skalditima pojedinih optina
ili je preao r. Unu bez potrebne dokumentacije.
Optinski organi vlasti tee prihvataju jedinstvenu organizaciju TO SRT TO Banije, ve
i dalje tee da preko svojih organa, pa delimino i preko OpTO stvaraju niske optinske
vojske (ova konstatacija je od organa ZnTO verovatno i posledica to jo TO nisu
uvezani u sistem subordinacije).
Sadanja osposobljenost stareina, komandi i tabova uz veliko zalaganje i motivisanost
moe obezbediti R i K pripremom, organizovanjem, mobilizacijom i izvoenjem b/d.
1.2. Problemi
1. Mirnodopska lokacija Znto Banija!
Predlaemo, zbog nemogunosti reenja sa Glinom, da mirnodopska lokacija ZnTO
Banije bude u Petrinji zbog postojanja naih objekata, a ratno KM na sadanjem
objektu.
2. Kadrovsko personalna reenja.
182
Ukoliko su iscrpljene mogunosti popune AVL sa teritorije SRK, da nam odobrite da
izvrimo izbor RVS i poaljemo predlog za prijem u stalni sastav TO SRK ili po ugovorima
na odreeno vreme godinu-dve dana.
3. Informisanje ire javnosti Banije meu kojima su i v/o od strane organa vlasti i cilju
motivisanosti i reavanju problema koji su u njihovoj nadlenosti.
4. Nereena egzistencijalna pitanja stareina koja su dola iz Slovenije i Hrvatske u nae
sastave.
Ukoliko postoji mogunost da preko VJ, bar za one koji su dobili Naredbu za postavljenja
u garnizone SRJ, a posle se javili za nae jedinice, imaju tretman s molbama za stan i dr. kao
i ostala AVL SRJ.
Zahtevi:
Ukoliko postoji mogunost pruanja pomoi od vaih organa naelnika rodova i 1.
slubi i ekipa za SRT.
Izvod iz plana rada GTO SRK u kome su odreene obaveze za nas (referisani izvetaji 2.
i nae obaveze prema rokovima za Vas).
2. Mobilizacijska gotovost
Prema mob. dokumentima dobijenim od G SRK uraena su osnovna mob. dokumenta i
dostavljena potinjenim jedinicama.
Formirane su: 24. 26. i 31. brTO: OpTO Glina, Petrinja, Sisak-Caprag, Kostajnica i
Dvor sa jedinicama prostorne strukture (u proseku 70%, nije veem zbog jo uvek nesreene
evidencije v/o i RVS).
U fazi smo formiranja: mpoad Glina i mpoad Komogovina, t ZnTO, Lad PVO,
T-Had 130 m/m i bVBR, 87. PoB i 11. brTO.
Za 11. brTO Dvor, u Direktivi za mobilizaciju nije navedena da se formira. Po prijemu
dunosti, od N-ppukovnika Sunjevi Petra preneseno mi je da ste Vi posle dogaaja u
Bosni naredili da se ista formira. Ranije je mob. razrezom bilo predvieno da Dvor pored
drugih JTO formira 2 (dva) bTO manevarske strukture.
Odluio sam da formiramo 11. brTO sa dva bataljona sa sredstvima podrke koja
su inae uskladitena u PoB erkezovac, a da po sreivanju kartoteke vidimo da li postoji
mogunost za formiranje jo jednog bTO. Molim nareenje za formiranje 11. brTO i
drugih jedinica ZnTO Banije koje nisu u Vaoj Direktivi.
Problem nepopunjenosti stareinama u MF odrazio se i na kanjenje u formiranju RJ
(Predlog Plana popune, nesreena dokumentacija v/o, RVS u optinskim sekretarijatima
odbrane i dr.).
24., 26. i 31. brTO, kao i optinski tabovi TO u ovom trenutku zavrili su oko 80%
predviene dokumentacije.
Izvrioci mobilizacije upoznati su sa MU i MZ kao i aktivnostima u procesu
mobilizacije.
Raznim metodama obuke nastojaemo u ovom mesecu i septembru da, posebno RVS
i v/o upoznamo i sa MZ lino na zemljitu.
Svesni smo vanosti preciziranja svih radnji mobilizacije RJ i uiniemo sve u datim
uslovima da stvorimo realne preduslove da ista uspe i u najteim uslovima. eljezna popuna
5% preko formacije RJ teko e biti ostvarljiva.
Najvei problem u ovom trenutku nam je nedostatak VES za sredstva RT posebno
posluioci POLO, T-Had 130 m/m, posluioce S-2M, vozae i posluioce tenkova,
samohotki i dr.
183
Velik deo SRT nije predislociran u proteklom vremenu u skladine prostore i rejone
pogodne za formiranje RJ i TMS. Sada nam u uslovima sa snagama UNPROFOR taj
manevar preseljenja nije mogu bez vae pomoi posredovanje kod snaga UN ili
ovlatenja nama da kontaktiramo sa njima.
3. Obuenost i uvebanost
Ranije steeno znanje kolom, praksom ili ratom su osnova za rad u TO, jedinicama
i komandama TO. U ovom vremenu sem obuke uz rad i kontakte, nismo imali neke
konkretnije oblike obuke stareina, komandi i jedinica.
Naa saznanja o stepenu obuenosti i osposobljenosti stareina, posebno AVL i RVS koje
smo jo zadrali, ukazuju da bi uspeno mogli izvriti aktivnosti mobilizacije, organizovanja
i izvoenja b/d.
Posebno teite u obuci usmeriemo na obuku stareina, komandi i kritinih VES, zato
predlaemo da se u mpoad u Komogovini ugradi u MF mesto operatora POLO ili da se
rei upuivanje v/o na obuku u regrutni centar Slunj. Ovo iziskuje svestranije razmatranje
na nivou G SRK, jer se ne radi samo o posluiocima na POLO, ve i drugim sredstvima
RT za koje nemamo mogunosti popune.
Analiza ovog elementa b/g sledi o emu emo Vam poslati konkretan izvetaj sa
Predlozima.
4. Moralno stanje u jedinicama i tabovima nakon demobilizacije
U skladu sa postignutim dogovorom o preuzimanju odgovornosti snaga UN na prostoru
Banije, i demobilizacije jedinica TO, na moralnom planu ljudstva i komandi, dolazi do niza
novih faktora koji znatno utiu na raspoloenje boraca i naroda ovog kraja.
Iz tog razloga nameu se nune potrebe da se u jedinicama i komandama nastavi i
dalje intenzivna aktivnost na tumaenju i objanjavanju postignutih dogovora sa snagama
UNPROFOR-a, da se prihvaeni planovi o demobilizaciji provedu u celosti.
Zbog toga je u interesu da se postupi u skladu sa pismom koje je komanda Zonskog
taba za Baniju uputila svim OpTO i komandama jedinica na svom prostoru.
U sadanjem vremenu evidentno je da jo uvek imamo odreenih tekoa u nerazumevanju
dogovora i planova koje smo sainili i po kojima postupamo. Zato se namee nunost da se
svi nesporazumi i nejasnoe kod dela ljudstva borakog stava pa i komandama otklanjaju na
nain da se pravilno sagleda nunost postignutog dogovora i to po fazama kako to predvia
plan po kojem se odvijaju aktivnosti na svim nivoima od Glavnog taba i Vlade Republike
Srpske Krajine pa do osnovnih jedinica i organa vlasti naih optina. Takvim prilazom
otklonit e se bojazni i nevjerica kod dela naih ljudi koji su sa pravom zabrinuti da se u
svemu tome ne desi neto nepredvieno i prije svega tetno za sve ono to je srpski narod u
proteklom periodu izvojevao i postigao ne cenei napore i svoje rtve.
Zato u ovom periodu kao i u narednom vremenu zajednikog cilja koji je srpski narod
prihvatio plebiscitarno treba nastaviti i sledee aktivnosti na planu odravanja jedinstva i
morala a to je:
Demobilizaciju ljudstva izvriti postepeno, kod ega nastojati reavati tekoe svakog 1.
pojedinca da se ne stekne utisak da se otputanje vri subjektivno. Nunost otputanja
i prihvat ljudstva na terenu pratiti i ugraditi u socijalni program optina.
Optinske vlasti moraju sve uiniti da se postepeno stvaraju uslovi za upoljavanje i 2.
prihvat demobilisanog ljudstva.
184
Vlasti, stranke na vlasti i ostali politiki subjekti na terenu koji su do sada aktivno bile 3.
ukljuene u organizaciji i pomoi oruanog otpora naroda trebaju sve uiniti da se i
ova faza borbe sprovede u interesu srpskog naroda na putu konanog osloboenja. Tu
posebno dolazi do izraaja funkcioniranje vlasti i njenih organa, kao to su porezni
organi, organi sudstva i pravosua, organi kontrole i socijalne zatite.
Posebnu panju treba posvetiti organima granine policije. Disciplina i odgovornost 4.
treba biti na visini. Voditi rauna o sigurnosti graana u graninim zonama da ne doe
do upada neprijateljskih grupa. Da ne doe do nekontrolisanog ulaska i izlaska robe i
suzbijanja verca.
Maksimalno se zalagati za racionalizaciju svake potronje u svim tabovima i 5.
jedinicama.
Stalno i u svakoj prilici biti na pomoi i panji porodicama naih poginulih boraca i 6.
onih boraca koji su ziki i materijalno stradali u ovom ratu.
Na ovim poslovima treba nastaviti i u narednom periodu. Svakako, pored nabrojanog treba
stalno raditi i na svemu drugom to je od interesa za podizanje morala i borbene gotovosti
na podruju Banije.
5. Obavetajno-bezbedonosno obezbeenje
1. Obavetajno
Po ratnoj formaciji obezbeeni su uslovi, kadrovski za funkcionisanje obavetajno
bezbedonosne komponente kao elemenata b/g, od eta do ZnTO, meutim strunost i
obuenost najveeg broja ljudi koji pokrivaju ta formacijska mjesta je dosta slaba, a naroito
je to karakteristino za obavetajno obezbeenje. Tek 20% ljudstva je zavrilo obavetajne
kurseve ili je bilo u kontaktu ili funkciji ob. obezbeenja. U toku b/d i neposrednog kontakta
sa ustaama (mogunost zarobljenika, dubinsko izvianje i sl.) postojala je mogunost
prikupljanja podataka o neprijateljskim snagama, mada je nekada u velikoj meri nedostajalo
podataka o snagama neprijatelja. Tehnike mogunosti su i u vreme rata bile svedene gotovo
na nulu. Sistem izvetavanja u ratu nije bio reen a niti tehniki obezbeen. Pri svemu
tome treba imati u vidu da u ovom ratu nije bilo velike dinamike, a imali smo obavetajno
obezbeenje koje nije zadovoljavalo potrebe b/d. U sluaju vee dinamike obaveze i potrebe
e biti mnogo vee.
Niti jedna obavetajna mrea na terenu ne postoji niti je ostavljena. Na neprijateljskoj
teritoriji postoje tek potencijalni saradnici ije aktiviranje tek treba sagledati i aktivirati.
Po mirnodopskoj formaciji, za sada na prostoru Banije ne postoji niti jedan organizacijski
oblik ili struktura koja se operativno bavi prikupljanjem podataka o ustakim snagama,
osim dvojice ljudi u ZnTO koji slove kao obavetajno-bezbedonosni organ.
Katastrofalno bi bilo svako odlaganje formiranja obavetajne slube u odgovarajuem
organizacijskom obliku, te je pokriti kadrovski i tehniki. Sada na Baniji postoji 8 ljudi
koji su do sada bili organizovani ili sa nekim u vezi, izmeu kojih se moe izabrati kadar.
Potrebno je obezbediti tehnika sredstva da bi se otpoelo sa radom, kako bismo mogli
organizovano pratiti stanje na suprotnoj strani.
Nuno bi bilo oformiti barem odeljenja sa 2-3 prijemnika koji bi bili neka osnova
prislunog centra.
Neophodno je formulisati i istima omoguiti obavetajno-bezbedonosni rad prema
UNPROFOR-u, vojnim posmatraima i EEZ.
185
Imamo dobre osnove za rad u tom pravcu. U okviru toga i rad na prevodiocima je u
toku.
2.- Bezbednost
Bezbedonosna situacija u naem prostoru je vrlo sloena, izloena je dnevnim promenama.
Ne moe se konstatovati stanje sem raznih procesa koji su prisutni a koje navodimo:
Demobilisani sastav jedinica otvoreno izraava veliko nezadovoljstvo sa gubitkom
mesenih primanja, velikom nezaposlenou u drutvu i besperspektivnou. Za oekivati je
da e se ovakvi odnosi samo produbljivati.
Prisutni su nam podaci o velikoj koliini oruja svih vrsta u nezakonitom privatnom
vlasnitvu. Nastavljaju se paljevine kua, kraa privatne imovine, meusobne osvete i
razraunavanja. Ratno proterstvo, naroito verc prehrambenim artiklima. Naroito
nedostatak struje i vode i raznih ivenih namirnica dodatno optereuje i onako teak
poloaj graana u svim sredinama. Sve ovo snano utjee na moral boraca naeg rezervnog
sastava koji vjerojatno u svemu navedenom uestvuje.
Na teritoriji su prisutne posmatrake ekipe EZ. Isti ostvaruju veliki broj kontakata sa
naim graanima, omoguavaju telefonske razgovore, prenose pisane pote i poruke u RH.
Ustaljena je praksa da graani koriste telefone (radio-telefon), evidentno je da se pojavljuje
jako velik broj korisnika. Ova pojava je zabrinjavajua, neophodno je potrebno spreiti
svaku vrstu kontakta.
UNPROFOR obavlja svoje dunosti korektno i profesionalno. Na naem prostoru nismo
imali veih incidenata. Neki mali nesporazumi nastupili su prilikom zadravanja vozila,
pregleda, nedozvoljavanja kretanja sa tablicom TO pa zatim vozila SMB boje i slino. S
obzirom da se pripadnici UNPROFOR-a slobodno kreu po naem teritoriju cenimo da
imaju uvid u nae borbene rasporede, skladita, naoruanja i druge kapacitete u upotrebi
TO. Ova saznanja mogu biti dostupna i neprijateljskoj strani.
Skladite minsko eksplozivnih sredstava, posebno tajna koje organizuju Optinski
tabovi, razmetena su po privatnim objektima (kue, tale, seoski domovi). Fiziko
obezbeenje je neorganizovano, daje ga mjesno stanovnitvo, graevinski neureeni objekti,
bez gromobranske zatite, protivpoarne zatite. Nemamo procenu terena, lica i drugih
bezbedonosnih pitanja u najblioj okolini spomenutih skladita. Neophodno je propisati
potreban minimum bezbedonosnih mera i dodatno graevinsko ureenje kako bi se izbegle
mogue tragedije.
Neki politiki procesi, karakteristini za na prostor, znaajno utjeu na bezbednost
kako tabova tako i na RVS i v/o. tako na primer neaktivnost organa aktuelne vlasti,
(neaktivnost) a institucija pravosua, javne bezbednosti ne funkcioniu ni u potrebnom
minimumu. Ne osea se aktivnost politikih stranaka, neke novoformirane (radikalna
stranka) organizuju akcije nasilnog smenjivanja optinskih organa, predsednika, izvrnih
vea. Sistem informisanja graana ne funkcionie u potrebnom obimu, osea se veliki
utjecaj dezinformacija. Oivljava se politiki stav Milana Babia, daje mu se za pravo u
njegovoj tvrdnji da je narod Krajine izdan od Srbije. Vakum u politikom socijalnom i
privrednom pogledu stvara uslove migracije borbeno sposobnog stanovnitva. Veina osea
bezperspektivnost u SRK i trai izlaz odlaskom s ovog prostora.
U skoro svim jedinicama registrovane su pojave otuivanja MTS, naroito svih vrsta
goriva i maziva. Tako na primer sa vozila su otueni alati, dijelovi kao to su agregati za
napajanje i slino. Do sada smo pokrenuli jednu krivinu prijavu krae naoruanja i vojne
186
opreme protiv dva v/o, u toku je rad komisije za utvrivanje manjka goriva u ZnTO u
koliini preko 4000 litara MB-86.
Prilog po vezi uz taku 1 RiK
Za naelnika veze
Sistem veza koji sada imamo planiran i organizovan obezbeuje uspeno rukovoenje
i komandovanje sa svim jedinicama i tabovima koji su u sastavu ZnTO Banije i dobro
sadejstvo sa ZnTO Korduna.
Sa svim brigadama TO imamo organizovana 1-2 radio relejna kanala i 1-2 radio kanala
VF i VVF, a sa OpTO imamo organizovan po jedan radio relejni i jedan radio kanal.
Ovaj broj radio-relejnih i radio kanala zadovoljava u potpunosti potrebe ZnTO Banija,
ali kvalitet veza nije uvek bio na potrebnom nivou. Osnovni razlog slabijeg kvaliteta veza
je u estom nestanku elektrine energije, ili u slabim izvorima za napajanje, nedostatku
rezervnih delova za ureaje veze, slabijem osnovnom odravanju i nedostatku remontnih
kapaciteta za tehniko odravanje. Reenjem ovih problema obezbedio bi se bolji kvalitet
veza prema potinjenim jedinicama i tabovima, tako i prema pretpostavljenom tabu.
ine veze i PTT sistem na Baniji je i pre rata bio dosta nerazvijen, a u toku rata je u
odreenoj meri bio i dodatno naruen i oteen, tako da se ine veze malo ili nedovoljno
mogu koristiti, to bi trebalo u sadanjem periodu biti osnovni zadatak da se uspostavi ovaj
sistem veza.
Veza od ZnTO i GTO RSK je planirana u tri radio-relejna i tri radio kanala VF, to je
u potpunosti dovoljno za vezu izmeu ova dva taba. Najvei problem u odravanju radio-
relejne veze sa pretpostavljenim tabom je u estim prekidima na nekom od RRO iz razloga
nestanka elektrine energije, kvarovima na ureajima veze ili u nedovoljnoj obuenosti
ljudstva za rad na ovim objektima. To se pre svega odnosi na period posle povlaenja
stareinskog i vojnikog sastava iz Republike Jugoslavije.
U sadanjem periodu prelaskom jedinica i tabova na mirnodopsku formaciju i sistem
veza je doivio odreene promene u smislu njegovog smanjenja, tako da od 24.07.1992.
godine vie ne odravamo radio veze sa GTO RSK, a od 01.08.1992. godine takoer
ne odravamo radio veze sa potinjenim komandama i tabovima, to zahteva poboljanje
sadanjeg kvaliteta radio-relejnih veza, dok se ne uspostavi potpun sistem inih veza na
Baniji. Takoer sistem veza je doivio odreene promene u smislu predaje svih inih
veza graninoj miliciji, a oni su samo izvrili odreene promene koje su zahtevale njihove
potrebe.
Taj sistem inih veza moe ponovo za svoje potrebe da uspeno koristi svaka naa brigada
TO u zoni svoje odgovornosti.
Kriptozatitu informacija imamo razraenu sa garnizonima Glina, Petrinja i Dvor na
Uni, za sve jedinice i tabove u tim garnizonima po sistemu -1 i -7, sa OpTO Sisak-
Caprag i Kostajnica po sistemu -1. Ostaje nam problem da SDKz reimo KZI sa 26. brTO
koja se sada nalazi u s. Volinja, a to do sada nismo reili zbog dosta slabe veze sa ovom
jedinicom, iako imamo mogunost da uspostavimo KZI po sistemu -1 i -7.
Da bi sistem veze bio siguran, neprekidan i kvalitetan, trebalo bi poduzeti sledee mere u
cilju njegovog poboljanja, a to su:
Da se rei status radio-relejnog objekta MS-545 Zrinjska Gora, da li ulazi u sastav ZnTO
Banija ili e biti u sastavu GTO RSK u smislu planske nadlenosti u planiranju veza,
187
a da pozadinsko obezbeenje i osiguranje u sluaju ratne opasnosti vri brigada milicije
Petrinja,
Da se izvri postavljenje svIkl Mikuli Ranka za Komandira RRv MS-545 Zrinjska Gora,
a vodnika alopek Agima za zamenika komandira RRv ili po mirnodopskoj formaciji koju
smo dobili na mesto mehaniara za UNF i RRU, VES 62129, PG-8, broj bodova 580,
Da se izvri poveanje formacije broj 260328/101401 za dva vojnika radio-relejne
specijalnosti VES 11807,
Da se izvri dopuna mirnodopske formacije ZnTO Banija za jedno odelenje SCV od 5-6
vojnika, koji bi odravali sve planirane veze za potrebe ZnTO u miru, ili da ovi vojnici uu
u sastav brigade milicije ako nije mogue da se mirnodopska formacija ZnTO poveava,
Da se rei status sv. Suljagi Senada, referenta veza u 6. mpoap-u, garnizon Petrinja, koji
sada nema postavljenje u ZnTO Banija i njegov status bi trebalo reiti na nivou GTO
RSK,
U naem sastavu imamo est ureaja RACAL Jaguar (ZnTO Banija, 24, 26, i 11.
brTO, brigada milicije i OpTO Sisak-Caprag), na kojima bi trebalo izvriti ponovno
programiranje i unoenje kljua, kako bi mogli formirati zatienu radio-mreu. Da bi se
ovaj posao mogao uraditi potrebna nam je pomo od vae strane, u cilju programiranja i
unoenja kljua u ove ureaje.
Da nam se to pre obezbede rezervni delovi pre svega za radio ureaje male i srednje snage,
kako bi opravku istih mogli vriti u tehnikoj radionici veze koja se nalazi u sastavu brigade
milicije garnizon Petrinja ili da se opravka ureaja veze vri u 87. PoB erkezovac,
Da nam se za potrebe jedinica i tabova dodele sledea sredstva veze:
MKK 2 kom.
RUP-3B ili RUP-33 40 kom.
RU-2/2k 18 kom.
RRU-1 4 kom.
KzU-64 5 kom.
UKT DM 69/20k 1 kom.
PTK-56 50 kom.
ML-1A 20 kom.
Da nam se to pre poalje struna ekipa koja bi izvrila pregled i opravku RTpS-400 kojih
u naem sastavu imamo tri komada,
Treba razmotriti mogunost da bi imali jedan radio-relejni kanal sa ZnTO Zapadna
Slavonija,
Da bi uspostavili zatienu radio-telefonsku vezu izmeu svih garnizona na teritoriji
Banije, potrebna su nam gore navedena sredstva Kz,
Da nam se to pre dodele odreena potrona sredstva kao to su: izolir trake, PVC ica,
baterija za TA, tinol ica, pasta, raznih osiguraa itd.
ZAKLJUAK
Moe se sa sigurnou tvrditi da se sadanji sistem veza odrava zahvaljujui izuzetnom
naporu ljudstva i naprezanju sredstava veze, ali da bi poboljali sistem veza na svim novima,
treba u to kraem roku preduzeti sledee mere:
Da se pod hitno regulie opravka sredstava veze, tehniki pregled (I i II tehniki pregled),
remonti sredstava veze (srednji i generalni remont), jer mi na Baniji nemamo ni jednu
188
tehniku radionicu ili remontni zavod osposobljenu za ovu delatnost. Neispravnih sredstava
veze je sve vie a mi nemamo mogunosti njihove opravke i stavljanje istih u funkciju.
Da se na RRO uputi struna ekipa koja bi izvrila pregled s/v na tim objektima, opravku
neispravnih s/v i izvrila merenje kanala veze.
Da se odobri proirenje mirnodopske formacije ZnTO za odelenje SCV ili da ovo
ljudstvo ue u sastav brigade milicije a da radi za potrebe ZnTO Banija.
Popuna i personalni poslovi,-
Prema predlogu formacije u ZnTO Banija i potinjenim komandama i tabovima
Naredbom G TO RSK na predviena formacijska mesta postavljena su 23 AVL. Zbog
nedostatka AVL odreen broj FM nije popunjen ve su na tim mestima zadrane RVS.
Ukoliko ne postoji mogunost popune AVL predlaemo da se odreen broj RVS primi na
rad na odreeno vreme, ime bi se popunila kljuna formacijska mesta. Prilog br. 1.
U 87. Pozadinskoj bazi Naredbom je za sada postavljeno 6 AVL.
Od dosadanjih postavljena za AVL sporna su sledea:
1. Marti Mirko, potpukovnik, postavljen na dunost PN za ONP u ZnTO, a isti se
stvarno nalazi i obavlja dunost Naelnika bezbednosti u ZnTO.
2. Milkovi ore, major, postavljen na dunost Naelnika taba 31. brTO Petrinja.
Komandant brigade ne slae se sa ovakvim reenjem i predlae da se major Milkovi postavi
na dunost komandanta bataljona, a na dunost Naelnika taba da se postavi rezervni
major Raji Milan, koji se i do sada nalazio na ovoj dunosti.
3. Dodo Vlado, major, postavljen na dunost PN za popunu i personalne poslove, a
za istog je dostavljen predlog da se postavi na dunost Naelnika ininjerije u ZnTO.
Neophodno je pronai lice koje e biti postavljeno na dunost Naelnika ininjerije, ili
drugo lice za dunost PN za popunu i personalne poslove.
4. Rudan Miroslav, kapetan I klase, postavljen na dunost komandanta 4. bataljona 24.
brTO Glina (bataljon nije predvien formacijom) umesto na dunost komandanta mad
(ujedno naelnik art.) kako je bilo i predloeno.
Zbog okonanja zapoetih poslova u komandama, tabovima i 87. PoB kao i zbog
obezbeenja objekata za sada je preko formacije zadrano 170 lica (RVS i v/o). Prilog br.
2.
Za popunu FM za koja su predviena AVL predlaemo sledea lica koja se trenutno nalaze
na naoj teritoriji i izrazili su elju da predju na rad u TO RSK:
1. GAI Gojka ARKO, potpukovnik, roen 1949. godine, naelnik katedre strunih
predmeta u Ininjerijskom kolskom centru, garnizon abac, VES 31739.
Predlog: Da se postavi na dunost Naelnika taba u ZnTO Banija.
2. BOI Laze MILAN, porunik, roen 26.04.1959. godine, komandir tenkovskog voda
u kolskoj eti borbenih vozila u C OMJ. Vanredno pohaao VAKOV, koju nije zavrio
zbog rata. U in potporunika i porunika unapreen u borbi. VES 31401.
Predlog: Da se postavi na dunost komandira tenkovske ete ili komandanta bataljona u 26.
brTO Kostajnica.
3. BOROJEVI Mirka PERO, zastavnik I klase, roen 04.08.1943. godine, komandir int.
odeljenja u 580. mabr i pozad. bataljonu ZnTO Kordun, VES 22401.
Predlog: Da se postavi za rukovaoca int. sredstava u 87. PoB ii da se po dodatnoj formaciji
rasporedi u ZnTO Banija.
189
4. TRNINI Boka NIKOLA, vodnik I klase, roen 25.08.1968. godine, etni stareina u
2 mtb/549. mtbr, garnizon akovica. VES 21101.
Predlog: Prihvata sve dunosti svoga ina.
6. POZADINSKO OBEZBEENJE
1. Popunjenost po RF
Tane podatke o popunjenosti jedinica i tabova nemamo jer nije ustrojena operativna
evidencija. Cenimo da je popunjenost naoruanjem dosta dobra i da iznosi oko 90%.
Predstoji nam preraspodela TMS po jedinicama a to e se izvriti nakon ustrojavanja OE.
Popunjenost InMS po naim saznanjima iznosi oko 80% to u potpunosti zadovoljava
izvrenje borbenih zadataka.
I po ovim sredstvima nam predstoji preraspodela po jedinicama.
Popunjenost SnMS zadovoljava po pitanju m/v dok je nepoznato i nezadovoljavajue po
pitanju lekova i ostalih SnMS.
2. Uskladitenje RMR
Sve brigade, OpTO i divizioni su formirali sledujue rezerve MS.
a) Tehnika grana
Na nivou svake brTO, OpTO i diviziona raspolaemo sa 3 b/k municije. U svim jedinicama
nema svih vrsta municije u koliini 3 b/k. u 31. brTO nalazi se neto vika municije koju
emo prevesti u skladite 87. PoB. Na nivou ZnTO trebalo bi da imamo 2 b/k municije,
meutim nae rezerve su u iznosu od oko 0,5 b/k jer sa istom nismo snabdeveni iz 75. PoB.
Poseban problem nam predstavlja popuna m/v sa gorivom. Borbena m/v su popunjena sa
30-50% p/r, vuna m/v su popunjena proseno sa 10-20% p/r, dok popuna ostalih m/v
uopte ne zadovoljava, odnosno dosta m/v imaju prazne rezervoare.
Ispravnost TMS ne zadovoljava zbog poznatih razloga:
1.- nedostatak r/d
2.- nedostatak strune radne snage,
3.- nedostatak remontnih kapaciteta,
4.- nedostatak ulja i maziva.
b) Intendantska grana
Skladitenje InMS dosta je dobro reeno obzirom da se lina oprema nalazi kod v/o dok su
ostala InMS smetena u magacine i oni ne zahtevaju velike prostore.
Uz linu opremu v/o su zaduili i pribor za jelo.
Na nivou zone na privremenom skladitenju u Pamunoj predionici Glina posedujemo
rezerve hrane za 30 dana rata za 5000 ljudi. Navedena hrana je smetena u uslovni magacin
a istu emo prevesti u skladite 87. PoB dok oslobodimo magacinski prostor.
Rezervnom opremom na nivou zone ne raspolaemo.
c) Sanitetska grana
SnMS su smetena skupa sa ostalim MS i uvaju se zavisno od jedinica od potpuno uslovnih
magacina do potpuno neuslovnih (seoski domovi, kole, hale, kue).
Rezervom SnMS na nivou zone ne raspolaemo.
3. Problemi PoOB i predlog reenja
a) Viak MS (municije i MES) u koliini oko 20 lepera koja su razmetena u seoskim
kuama, domovima i tabovima koja moramo prerasporediti po jedinicama a najveim
delom u skladita ili pod atore u 87. PoB.
190
Da bi ovaj vrlo vaan posao mogli obaviti neophodno nam je obezbediti:
1.- gorivo
2.- dozvolu za prevoenje od UNPROFOR-a
b) Uslovnost smetaja MS
U javna skladita uskladitena su MS prikazana u prilogu br. 1.
to se tie uslovnosti magacina isti ne odgovaraju zahtevima Pravila tehnike slube
toka 228 to se oituje kroz sledee:
Onemoguavanje nagle promene temperature i vlanosti vazduha, u veem delu 1.
magacina nije izvren pravilan smetaj kao ni koritenje paletnog sistema.
Dosta je slaba PP zatita i zika zatita i nema reetki na svim prozorima i vratima. 2.
Nema gromobranske instalacije na jednom delu skladita (seoski domovi, kole i hale) 3.
gde je smetena municija i MES.
Skoro u svim jedinicama skupa i vitalna tehnika (tenkovi, art. orua, m/v, SO, OT, 4.
BVP i druga TMS velikih gabarita) se uva na otvorenom prostoru.
Do sada je u skladitu Volinja izvreno nasipanje sa ljunkom i postavljanje drvenih
podmetaa ispod tenkova, SO i OT. Takoer je u ovom skladitu dogovoreno sa SO
Kostajnica da optina obezbedi besplatno grau (uz obezbeenje goriva za seu iste) i da se
pristupi izradi drvene nadstrenice.
Za smetaj m/v u 24. brTO uraena je ponuda za izradu nadstrenica od metalne konstrukcije,
ali poto ponuda iznosi oko 500.000 DM, smatramo da se za sada nema mogunosti da se
ide u tako veliku investiciju. Za smetaj tehnike velikih gabarita (tenkovi, m/v, art. orua
i drugo) u 31. brTO predlaemo da se dozvoli premetanje metalnih montanih garaa iz
kasarne Vasilj Gaea Petrinja, u s. Prnjavor.
c) Predlog reenja gore pomenutih problema:
Kontrolu konzerviranih MS vrimo ee i rekonzervaciju obavljamo pre isteka roka 1.
konzervacije.
Da se iznau novana sredstva za nabavku najneophodnijeg broja PP aparata. 2.
Da se pod hitno uradi gromobranska instalacija oko objekata gdje je smetena municija 3.
i MES.
Da se odobre dovoljne koliine goriva zbog see i obrade drveta za izradu nadstrenica 4.
u skladitu Volinja.
Da se odobre novana sredstva za kupovinu salonit ploa i eksera za pokrivanje 5.
nadstrenica u skladitu Volinja.
Da se dozvoli premetanje (uz obezbeenje nansijskih sredstava) garaa iz kasarne 6.
Vasilj Gaea u s. Prnjavor.
Prilozi:
225
Uskladitenost NVO po jedinicama na Baniji br. 1
Pregled b/v i n m/v na Baniji br. 2
KOMANDANT
pukovnik
Milan Begovi, [v.r.]
M.P.
226
225
Prireivai su priloge izostavili.
226
Okrugli peat: RSK, Zonski tab TO Banija, Glina.
191

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 1.
100
1992., kolovoz 18.
Glina
Izvjee zapovjednika Zonskog taba TO Banija Glavnom tabu TO RSK o borbenoj
spremnosti jedinica TO, stanju naoruanja i vojne opreme, te obavjetajno-
sigurnosnom osiguranju

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
ZONSKI TAB TO STROGO POVERLJIVO
B A N I J A Primeraka: 2
Str. pov. br. 321-2
18.08.1992. GOD. M.P.
227
G L I N A
Referat k-ta
ZnTO BANIJE
GTO SR Krajina
Veza Va akt str. pov. br. 911 od 12. 08. 1992. godine.
Izvrili smo 15. 08. 1992. godine analizu b/g sa potinjenim komandantima, kojom
prilikom smo zakljuili:
1. Kako je odloeno i uskladiteno NVO
1) Naoruanje i vojna oprema odloena je i uskladitena, uglavnom prema ranije utvrenim
i odobrenim Planovima.
Tu moramo istai da odreena sredstva nismo jo uvek uspeli da uskladitimo prema
ranijoj zamisli i odluci, to emo prikazati u prilogu 1.
Poseban problem ini nam sada, posle preuzimanja fronta od snaga UN grupe Sever,
mogunost manevra i skladitenja MES iz sela Mali Gradac, Brezovo Polje u PoB
erkezovac i Sk Volinja. Isto tako T-had 130 m/m 18 orua i 6 VBR-128 namijenjenih
za AG ZnTO Banije, uskladitena su u rejonu Vrginmost s. Blatua. Tu nam je
potrebna vaa pomo i posredovanje kod UNPROFOR-a u cilju dobijanja dozvole da
MES premestimo iz sela u PoB. Napominjemo da nam ak pripadnici snaga UN ne
dozvoljavaju uee u saobraaju slubenih vozila sa propisanom oznakom TO.
2) Vei deo sredstava ratne tehnike (orua, vozila, tenkovi, OT) uskladitena su na
otvorenom prostoru.
227
Prijemni peat: RSK, G TO, str. pov. br. 979-1, 24. 8. 1992., Knin.
192
Za sada u sopstvenoj reiji nemamo snaga i sredstava za izradu nastrenica. Pokuaj
ukljuivanja specijalizovanih radnih organizacija, za izradu nastrenica, naiao je na
komercijalni odnos, uz verovatno za nas u ovoj situaciji neprihvatljiv stav (tako primera
radi, jedna radna organizacija iz Gline dostavila nam je predraun za izradu nastrenica za
vozila 24. brTO Glina u iznosu 500.000 DM).
3) Imamo mnogo potekoa u obezbeivanju rezervnih delova za opravku SRT i dovoenja
u funkciju, kao i sredstva zatite (ulja, masti i dr.) to se vidi iz dostavljenih naih
potraivanja.
Problem nam je u obezbeivanju strunih ekipa-grupa za otklanjanje kvarova kod SRT
za koje na ovom prostoru ima malo kvalikovane radne snage, to molimo u koliko ste Vi u
mogunosti da formirate ekipe i uputite ih u nae jedinice, tu pre svega mislimo na majstore
za VBR, instrumente, sredstva veze, art. naoruanje i opremu i dr.
ini nam velik problem kao to jo nije propisana MF pozadinske baze u erkezovcu
rukovaoca sredstava. Tu skreemo panju da se ima u vidu disperzije skladita na irem
prostoru, kako javnih tako i tajnih skladita i ugraivanje potrebnog broja rukovaoca
sredstava u formaciji RJ.
2. Da li postojei mob. planovi i obuenost izvrioca mobilizacije obezbeuje odbranu
teritorija
1) Mobilizacijski planovi i stepen obuenosti od ranije, izvrilaca mobilizacije, obezbeuju
izvrenje mobilizacije i kako je predvieno, angaovanje jedinica prema Planu upotrebe.
Zbog relativno kasnije izvrene demobilizacije RJ, formiranja veeg broja milicijskih
jedinica, nereenih kadrovskih i materijalnih pitanja, oteanih uslova za plansko
obuavanje, i osposobljavanje izvrioca mobilizacije osnovnih jedinica, kao i sekcija za
prijem TMS i prihvat ljudi, nismo jo uvek zadovoljni sa dostignutim.
2) Stareine AVL kljune dunosti jo uvek nisu popunila predviena formacijska mesta.
Ima za sada propusta i u nepravovremenom obavljanju funkcionalnih obaveza od strane
komandi jedinica TO.
3) Za pojedine jedinice nisu uraene formacije za RJ, zbog ega nisu mogli ni da dostave
predlog Plana popune Uredu ministarstva odbrane, odnosno sekretarijatima za NO. To
nam je centralni teini zadatak. Predlaemo u koliko za relativno kratko vreme se ne
mogu popuniti formacijska mesta po MF sa AVL, da nam odobrite da Vam poaljemo
predlog za popunu tih radnih mesta, bar kljunih, sa posebno izabranim RVS koji
su se dokazali i armisali u RJ u toku izvoenja b/d u ratu, a takvih imamo. Reenja
da pojedine RVS zadrimo pod vidom VV, na nepopunjenim formacijskim mestima
AVL stvara nam izuzetne tekoe, jer one RVS koje bi uz relativno krae vreme mogli
doobuiti za zadatke po MF, nerado prihvataju tako neizvesno reenje svoje egzistencije
navodei mogunost pronalaenja radnog mesta u drutvu (mislimo da ovo moemo
reiti kao nekad, prijem ocira po ugovoru poetno na godinu dana), ako ne moemo
popuniti sa adekvatnim AVL.
4) U izradi mob. dokumenata do kraja augusta bie uraena sva predviena dokumenta za
organizovano sprovoenje aktivnosti mobilizacije RJ.
U septembru mesecu, posebno teite u radu usmeriemo na doobuku RJ, naroito
kritinih specijalnosti, stareina, komandi i tabova TO.
3. Da li su konkretizovani zadaci JTO i PJM za sluaj napada na teritoriji Banije
193
1) 17.08. na KM ZnTO odran je sastanak sa k-tima brTO uz prisustvo komandanta br
milicije, kojom prilikom su ponovo konkretizovani zadaci jedinicama TO (manevarske i
prostorne strukture) i PJM za sluaj napada na zonu odgovornosti TO Banije.
2) Posebno smo naglasili sistem RiK gotovim snagama (milicije, prostorne strukture i
stanovnitva) kao i objedinjavanja RiK po posedanju zone odbrane brTO. Planiramo da
pitanju sadejstva i saradnje i u budue poklanjamo naroitu panju i da Planom obuke
metodom KI, GZ i dr. po nivoima, obezbedimo visok stepen uvezanosti i obuenosti
stareina, komandi, jedinica i tabova TO za izvravanje konkretnih borbenih zadataka.
I ovde nam se namee problem neujednaenosti optih-strunih znanja stareina
i izvoenja b/d, to nam mora biti stalno prisutno, pri emu mora posebnu panju
posvetiti konkretnoj obuci istih, uz rad.
3) Koliko su osposobljeni tabovi, K-de i JTO za zadatke u miru.
O nekoj oceni osposobljenosti tabova, komandi i jedinica TO u ovom trenutku teko je
dati neku i priblino egzaktniju ocenu. tabovi, komande i jedinice TO Banije jo uvek
su u poetnoj fazi formiranja kljuna mesta nisu popunjena sa AVL i GL.
I pored toga uz poveane napore stareina i timski rad, moe se zakljuiti da su komande
manevarskih jedinica TO, uglavnom osposobljene za izvrenje borbenih zadataka.
Poseban akcenat u narednom periodu moramo pokloniti pitanju bre procene situacije i
energinijem reagovanju u donoenju odluka na osnovu praenja stanja svojih jedinica i
dejstava ustakih snaga. Merama obezbeenja b/r moramo mnogo vie pridavati vanost,
nego u poetnom periodu rata, posebno ako se ima u vidu praksa ustaa, da ubacivanjem
DG, DTG i drugih saradnika mogu poremetiti borbenu vrednost jedinica, uneti paniku
i naneti velike gubitke.
I na kraju ovog kraeg referata po datim pitanjima, mogu Vas izvestiti da smo i u
ovako popunjenom sastavu uz dodatne napore u mogunosti da izvrimo zadatke
oko pripremanja i organizovanja tabova-komandi i jedinica TO Banije za aktivnosti
mobilizacije u RiK u izvoenju borbenih dejstava.
MB/NI
KOMANDANT
pukovnik
Milan Begovi, [v.r.]
M.P.
228

Prilog 1
Usmeno izlaganje po obavetajno-
bezbedonosnom obezbeenju
1.- Obavetajno obezbeenje
Po mirnodopskoj formaciji osim dvojice ocira za obavetajne i bezbedonosne poslove u
ZnTO, na Baniji ne postoji niti jedna organizovana struktura koja se bavi operativnim
radom prema oruanim sastavima HV, to je katastrofalno u odnosu na bezbednost i
moguu agresiju na ovom pravcu. Bilo bi neophodno na nivou Krajine oformiti centar
228
Okrugli peat: RSK, Zonski tab TO Banija, Glina.
194
za EI iji bi IPC-i bili rasporeeni regionalno, jer oseamo potrebu za jednim takvim IPC
na prostoru Banije (amarici), s tim to bi, obzirom na blizinu A. PLESO, trebao da bude
opremljen i za operativni rad na vazduhoplovnim frekvencijama.
Obzirom na novonastalu situaciju i zabranu kontakata sa UN, neophodne su instrukcije
kako i na koji nain raditi prema pripadnicima UN, obzirom da imamo mogunost
delovanja u tom pravcu.
U koliko se raspolae sa organizacijsko-formacijskom strukturom HV, neophodno je
materijal dostaviti ZnTO.
2.- Bezbedonosno obezbeenje
Na prostoru banijske zone ne osea se rad organa javne bezbednosti, pravosudnih organa i
organa DB. Organ DB navodno jo nije ni formiran. Direktna posledica ove neorganizacije
je verc, kraa, paljevina kua u svim sredinama.
Kretanje meunarodnih institucija (UN, EEZ i razne humanitarne organizacije) slobodno
se kreu po naem prostoru i stiu uvid u sve elemente b/g, a da se njima nitko ne bavi.
Neinformiranost stvara uslove za irenje dezinformacija koje utiu na borbeni moral i
kanaliu opte miljenje i ponaanje ljudi na ovim prostorima u neeljenom pravcu.
Neorganiziran i nedenisan generalni stav, odnosno laki uslovi smetaja NVO u prirunim
skladitima predstavljaju velik bezbedonosni problem, ije posledice mogu biti vrlo loe
za sredinu u kojoj se skladita nalaze, a i generalno za Krajinu u odnosu na meunarodni
faktor.

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 1.
101
1992., kolovoz 20.
Knin
Redovno borbeno izvjee grupe Operativnom centru G TO RSK o izmjeni vatre na
linijama dodira, aktivnostima UNPROFOR-a, te zatvaranju vode na brani Perua

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB TERITORIJALNE ODBRANE STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 4-3613
20.08.1992. god.
K N I N
Redovni borbeni
izvetaj.
O C
229
229
Operativnom centru.
195
1. PODACI O NEPRIJATELJU
U toku 19./20.08.1992. godine neprijatelj je u nekoliko navrata otvarao vatru i to u
sledeim sluajevima:
U 09,30 asova otvorena vatra iz peadijskog naoruanja po radnicima koji su u rejonu
ista Mala popravljali elektrinu mreu. Posledica nema.
U 14,00 asova otvorena vatra iz peadijskog naoruanja iz rejona Umac (Vrana) po s.
Miranje Donje. Na vatru nije odgovoreno. Posledica nema.
Od 21,30 21,45 asova iz rejona Sedrami (Mioi) otvarana vatra iz peadijskog
naoruanja po rejonu s. itni. Posledica nema. Na vatru nije odgovoreno.
2. PODACI O NAIM SNAGAMA
tabovi, komande i jedinice teino su angaovani na konzervaciji naoruanja i TMS, izradi
mobilizacijskih dokumenata i dokumenata plana upotrebe.
Gubitaka nije bilo.
Pozadinsko obezbeenje funkcionie planski uz ve poznate tekoe.
3. SARADNJA SA SNAGAMA UNPROFOR-a
Aktivnosti UNPROFOR-a odvijaju se po planu.
U vremenu od 10,00 16,00 asova predstavnici kenijskog bataljona vrili su razminiranje
puta sa nae strane u reonu s. Ercegovci, dok je isto sa druge strane radila patrola
UNPROFOR-a koja je dola iz ibenika.
U 10,30 asova u rejonu Perue pojavila se ekipa UNPROFOR-a sa namjerom da obie
poloaje naih jedinica. Kako isti nisu bili najavljeni obilazak naih poloaja nije im odobren
i sve se zavrilo na razgovoru sa komandantom kenijskog bataljona.
Ekipa je vjerovatno dola iz Splita.
4. VANREDNI DOGAAJI
U 22,15 asova nepanjom je dolo do samoranjavanja milicionara SAVANOVI Momira
DRAGOLJUBA iz AP u stopalo desne noge.
Imenovani je roen 19. 06. 1973. godine u s. Itriii kod B. Luke. Preveen je u MC Knin.
Nalazi se van ivotne opasnosti.
U veernjim asovima milicioner SUBOTI RAJKO iz SJB Kistanje upravljajui slubenim
motornim vozilom udario DRAGA DANU pripadnika PJM, roenog 1959. godine.
Od udarca Dragau je polomljena lijeva noga, ruka i zadobio je tei potres mozga. Prebaen
je u MC Knin gdje se nalazi u komi.
NAPOMENA: U veernjim asovima pripadnici milicije na brani Perua samoinicijativno
su zatvorili vodu. Zbog zatvaranja vode u 0,45 asova intervenisao je sekretar generala
Roba
230
preko ocira za vezu, traei da se voda pusti prema ranijem dogovoru. Na
intervenciju OD voda je putena, meutim to nije rjeenje, obzirom na strateki znaaj
Perue. O zatvaranju i putanju vode bi trebale odluivati vie instance vlasti RSK, a ne
milicioneri koji obezbeuju branu.
Predlaem da se ovo pitanje hitno regulie odgovarajuim nareenjem, jer ovakva samovolja
moe imati dalekosene posledice, a naroito u naim odnosima sa UNPROFOR-om.
BR/M
230
Arap.
196
RUKOVODILAC GRUPE
Ppukovnik
uro Polovina, [v.r.]
M.P.
231

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 20.
102
1992., kolovoz 22.
Okuani
Zapovijed Komande PJM Okuani podinjenim jedinicama o podizanju borbene
spremnosti radi oekivanog napada Hrvatske vojske

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
KOMANDA
POSEBNE JEDINICE MILICIJE
Str. pov. br. 01-95-1/92
22.08.1992. god.
OKUANI
Poveanje b/g,
n a r e e n j e.-
KOMANDI 3. bzo
232
Na osnovu raspoloivih podataka u Republici Hrvatskoj vre se intenzivne pripreme
za mobilizaciju oruanih snaga sa verovatnim ciljem realizacije zadataka u ostvarivanju
jedinstvene teritorije Republike Hrvatske.
Verovatno e, ako doe do vojne intervencije u SR BiH, oruane snage Hrvatske preduzeti
napadna borbena dejstva prema teritoriji RSK Zapadna Slavonija.
Obavetajni podaci ukazuju dalje da je intenzivna obavetajno-izviaka djelatnost,
psiholoko-propagandna i diverzantsko-teroristika.
Takoe se raspolae podacima da snage NATO vre intenzivne pripreme za eventualno
vojnu intervenciju prema SR BiH, a nije iskljuena ni vojna intervencija prema Saveznoj
Republici Jugoslaviji. Snage UNPROFOR-a su poslednjih dana intenzivno angaovane
na uvebavanju borbenih radnji kojima bi blokirale naa skladita i onemoguile izvrenje
mobilizacije jedinice TO i veloga borbenog potencijala.
U cilju spreavanja iznenaenja,
231
Okrugli peat: RSK, Republiki tab TO, Knin.
232
Dopisano rukom.
197
N A R E U J E M:
a/ Mere za obezbeenje b/g
1.- U svim komandama i jedinicama brigade milicije obezbediti neprekidno prisustvo
stareina i deurstvo.
2.- Sve jedinice brigade milicije staviti u najvii stepen pripravnosti koje obezbjediti
apsolutnim prisustvom svih pripadnika u rejonima razmjetaja jedinica rejonima
upotrebe.
3.- Maksimalno pojaati vazduno osmatranje i javljanje, a sredstva PVO imati u
pripravnosti za dejstvo po objektima u vazdunom prostoru.
4.- Sva lica sa odsustva da se vrate u jedinicu najkasnije do 24.00 as. 24.08.1992. god.
5.- Od ovoga asa (24.00 as. 24.08.1992.) svo ljudstvo da bude na okupu neposredno
uz lino naoruanje i spremno za izvrenje borbenog zadatka.
6.- Organizacija sistema veza kao do sada, osloncem preteno na postojei sistem veza
jedinica TO i sistem veza PTT.
7.- Svi k-diri osnovnih jedinica do 24.08.1992. izvriti komandirsko izvianje, precizirati
zadatke na terenu i organizovati potpuni vatreni sistem.
8.- Stupiti u kontakt sa k-dantima jedinica TO i uspostaviti sadejstvo.
b/ Mere za obezbeenje objekta i izvrenje mobilizacije:
1.- Pojaati budnost na redovnom obezbeenju objekata TO i milicije, a od 24.00 as.
24.08.1992. sve ljudstvo na objektima staviti u trenutnu pripravnost.
2.- Ljudstvo na obezbeenju objekata naoruati linim vlastitim kratkim
naoruanjem.
c/ Obavetajno obezbeenje i razmena podataka:
1.- Podatke o neprijatelju ustakim snagama prikupljati preko graninih odelenja i
preko isturenih osmatraa u jedinicama milicije.
2.- Podatke o aktivnosti snaga UNPROFOR-a (izvianju, osmatranju, pojaanom
prisustvu snaga i drugim aktivnostima) obavezni su da prikupljaju i blagovremeno dostavljaju
svi pripadnici brigade PJM.
d/ Komandno mesto k-danta brigade u ZnTO Okuani zadejstvovano od 08.00 as.
24.08.1992.
PKM brigade PJM u hotelu Park KPD Stara Gradika zadejstvovano neprekidno.
e/ Dostavljanje izvetaja
Redovne borbene izvetaje dostavljati do 07.30 as. na KM u Okuane, a vanredne po
potrebi.
KOMANDANT
vii inspektor
Milanko Babi, [v.r.]
M.P.
233

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 10., kut. 20.
233
Okrugli peat: RSK, MUP, Komanda PJM, Okuani.
198
103
1992., kolovoz 23.
Pismo zapovjednika snaga UNPROFOR-a u Republici Hrvatskoj, general-
potpukovnika Satisha Nambiara, ministru obrane RSK Stojanu panoviu o
neprovoenju demilitarizacije na okupiranim podrujima ime se naruava mirovni
plan Cyrusa Vancea

U J E D I N J E N E N A C I J E
UNPROFOR
23. august 1992.
Dragi Gosp. panovi,
234
Svrha ovog pisma jeste da Vam skrene panju na izuzetno teku situaciju koja je stvorena
u Zatienim zonama UN-a (UNPA-ma), a tie se ponaanja Vaih vlasti vezanog za
demilitarizaciju raznih posebnih policijskih i milicijskih snaga, koje su oformljene. Takvi
elementi nastavljaju nositi naoruanje koje predstavlja naruavanje plana Cyrusa Vancea,
usprkos naem neprestanom insistiranju da se treba drati odredaba toga Plana.
Ovakva je situacija u stvari stvorila veliku napetost unutar UNPA izmeu pripadnika
takvih policija i UNPROFOR-a te veoma lako moe dovesti do toga da se ugroze napori
UNPROFOR-a za sprovoenjem dotine Rezolucije Savjeta bezbjednosti. Ukoliko se to
odmah ne ispravi, plaim se da e itav plan propasti te da e ponovo zaivjeti sukobi.
19. augusta 1992. godine, gospodin Duan imunovi, koji je oigledno obavijestio nae
osoblje da je on zamjenik Ministra unutranjih poslova, je odbio da se povrgne rutinskom
zaustavljanju i provjeri akreditacije na kontrolnoj taki UN-a uspostavljenoj na mostu kod
Batine, na samom ulazu u UNPA Sektor Istok iz Srbije. Nakon toga, ak je isprovocirao
i incident prilikom kojeg su naoruani pripadnici okruili nau kontrolnu taku te ak
dopustili sebi toliko da raspuste nau kontrolnu taku. Usprkos otrim provokacijama,
osoblje UNPROFOR-a se u potpunosti uzdralo te tako izbjeglo incident. Meutim, takva
djela kojima pribjegavaju pripadnici naoruane milicije ili granine policije, ili posebne
policije i civilnih vlasti, rue upravo temelj onoga to smo uspjeli ostvariti u proteklih
nekoliko mjeseci, te je to neprihvatljivo.
21. augusta 1992. godine, desio se incident pored sela eletovci u Sektoru Istok, u kojem
je oigledno Hrvatska vojska ubila dva pripadnika srpske posebne policije u blizini same
UNPA granice. Iako alimo za tim, takvi su incidenti neizbjeni ako Srpske vlasti budu
insistirale da policiraju granicu automatskim pukama i mitraljezima, te na takav nain
nadomjestajui snage teritorijalne odbrane koje su povuene odatle; u biti njihovo prisustvo
du granice je onemoguilo nae napore da insistiramo na potpunom povlaenju HV sa
UNPA granice.
Kako bih ilustrirao ono to sam elio rei, naveo sam samo dva nedavna incidenta. Naalost,
ovakvi uinci poinju destabilizirati optu situaciju u UNPA-ma te daju dovoljno opravdanje
Hrvatskim vlastima da kritiziraju nae napore, zbog ega stvari uzimaju u svoje ruke.
234
Stojan.
199
Jo bih jednom zatraio od Vas da iskoristite svoj i utjecaj Vaih kolega, kako biste se
ponaali sukladno odredbama Vanceovog plana te biste na taj nain obezbjedili sprovoenje
mandata UNPROFOR-a. Siguran sam da ne elite da se situacija pogora pod ovakvim
okolnostima.
Stoga sam zatraio od general-majora Morillona
235
da sutra doe u Knin radi obavljanja
diskusija sa Vama 24. augusta 1992., a u svrhu sprovoenja, bez ikakvih daljih odlaganja,
prijedloga o vraanju takozvanih policijskih brigada u kasarne, njihovom razoruavanju
i demobilizaciji, koje Vam je gospodin Tornberry
236
uputio prilikom susreta u Belom
Manastiru, Kninu i drugdje tokom protekla dva mjeseca.
Pozdrav,
GENERAL-POTPUKOVNIK
Satish Nambiar
KOMANDANT SNAGA UNPROFOR-a

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 554.
104
1992., kolovoz 24.
Okuani
Naredba Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Opinskom tabu TO Daruvar o
poveanju borbene spremnosti

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
ZONSKI TAB TO STROGO POVERLJIVO
ZAPADNA S L AVONI J A
Str. pov. br. 109-45
24.08.1992. GOD.
OKUANI
Poveanje borbene
gotovosti, nareenje.-
KOMANDI OpTO DARUVAR
Na osnovu Nareenja GTO RSK i MUP RSK str. pov. br. 52-34 od 21. 08. 1992. godine,
a u cilju spreavanja bilo kakvog iznenaenja u smislu ugroavanja bezbednosti teritorije
Zapadne Slavonije, objekata, MS i ljudi na njoj, a posebno radi otklanjanja bilo kakvih
smetnji izvrenja mobilizacije,
235
Philippe.
236
Cedric.
200
N A R E U J E M
1. U svim tabovima i jedinicama TO obezbediti neprekidno prisustvo stareine tako da se
u roku od 20-30 minuta mogu angaovati na izvrenju zadataka. U optinskim tabovima
TO i 54. brTO obezbediti da pored telefona u neprekidnom deurstvu bude jedno lice koje
e biti sposobno da brzo primi nareenje ili signal i prenese ga nadlenom stareini. To isto
obezbediti u komandama 63. i 98. OdTO.
Obustaviti odsustvo aktivnim i rezervnim stareinama i u jedinice da se vrate najkasnije 24.
08. 1992. godine do 24.00 asova.
Kod operativnog deurnog u ZnTO pojaati budnost i aktivnost u radu, praenje situacije
u zoni, prijemu informacija i izvetaja od OpTO, SUP-a i brigade PJM, blagovremeno
obavetavanje k-danta ZnTO o situaciji i aktivnostima, kao i brzom i ekasnom prenoenju
nareenja potinjenim tabovima i komandama jedinica.
Poev od 24. 08. 1992. godine pa na dalje svi optinski tabovi TO, 54. brTO, 63. i 98.
OdTO e do 08.00 asova dostavljati operativnom deurnom ZnTO dnevni izvetaj po
sledeim pitanjima:
aktivnost neprijatelja u zoni odgovornosti i sa suprotne strane prema zoni odgovornosti,
aktivnost snaga UNPROFOR na prostoru zone odgovornosti, prema objektima TO i
milicije, posebno prema skladitima MS, kao i prema mesnom stanovnitvu i njegovim
objektima (kue i drugi objekti),
stanje tabova i jedinica TO i sposobnost za brzu i ekasnu zatitu objekata, spreavanje
bilo kakvog iznenaenja i sposobnost za plansko, organizovano i ekasno izvrenje
mobilizacije,
obavetajno bezbednosno stanje u zoni odgovornosti.
Od 24. 08. 1992. godine pa na dalje od 08.00-08.30 asova deurni operativni ZnTO
e vriti po gore navedenim pitanjima, razmenu informacija sa operativnim deurnim u
SUP-u i brigadi PJM. Razmena informacija e se vriti u komandi ZnTO.
Zajedniko komandno mesto za ZnTO, SUP i brigadu PJM poev od 24. 08. 1992.
godine bie u Komandi Znto.
2. Poev od 24. 08. 1992. godine pa na dalje brigada PJM se stavlja u punu borbenu
gotovost i spremnost za borbeno dejstvo prema planu upotrebe.
Svi tabovi i Komande jedinica organizovae najneposrednije sadejstvo sa brigadom PJM i
ostalim snagama milicije u svojim zonama odgovornosti.
3. Za obezbeenje objekata i izvrenje mobilizacije preduzeti sledee mere:
a) Za obezbeenje objekata:
Maksimalno pojaati budnost ljudstva na radnom obezbeenju objekata TO i milicije,
Staviti u pripravnost i trenutnu borbenu gotovost ljudstva i sredstva za pojaano
obezbeenje objekata poev od 24. 08. 1992. godine pa na dalje,
Obezbediti neprekidno funkcionisanje veza izmeu ljudstva za obezbeenje objekata i
optinskih tabova TO i brigade PJM,
Pripremiti i staviti u trenutnu borbenu gotovost deo ljudstva iz jedinica TO za spoljno
obezbeenje objekata i prilaza ka istima.
b) Za izvrenje mobilizacije:
sve aktivne i rezervne stareine da budu u rejonima razmetaja svojih jedinica i komandi u
spremnosti za plansko i organizovano izvrenje mobilizacije,
201
proveriti do 24. 08. 1992. godine uvebati interni pozivarski sistem tabova, komandi i
jedinica. Do istog roka preko optinskih organa staviti u punu pripravnost njihov pozivarski
sistem,
proveriti stanje ljudstva u smislu njegove prikupljenosti i prisutnosti na prostoru i njegovu
spremnost za izvrenje mobilizacije. Sve vojne obveznike koji su po bilo kome osnovu otili
van teritorije vratiti na prostor razmetaja najkasnije do 24.00 asova 26. 08. 1992. godine.
Od 24. 08. 1992. godine pa na dalje zabraniti vojnim obveznicima naputanje teritorije po
bilo kome osnovu,
ljudstvo kritinih specijalnosti i kompletno ljudstvo PA vodova, 45. lpoarb PVO, tenkovske
ete 54. brTO i raketne PO baterije M-83 iz 83. mpoad-a imati prikupljeno i spremno za
trenutnu borbenu upotrebu. Iz 61. had-105mm imati prikupljene vozae, raunae, veziste,
niandije, komandire odelenja, vodova, baterija i Komandanta i zamenika komandanta
diviziona spremne za trenutno preuzimanje MS i borbeno angaovanje.
4. Mobilizaciju tabova i komandi jedinica izvriti po posebnom nareenju.
5. Obavetajno bezbednosno obezbeenje maksimalno aktivirati. Intenzivno prikupljanje
podataka vriti preko svih organa i jedinica, a posebno preko:
Odeljenja granine milicije i komandi PJM,
Centra za elektronsko izvianje pri SUP-u,
Obavetajno-bezbednosnih i izviakih organa.
Razmene obavetajno izviakih podataka vriti dnevno od 08.00 do 09.00 asova u
ZnTO.
Ostvariti dnevnu neposrednu saradnju svih obavetajno-bezbedonosnih organa i organa
dravne bezbednosti.
6. Potpunu kontrolu teritorije i kretanje lica regulisae organi SUP-a.
KOMANDANT
pukovnik
Jovan ubri, [v.r.]
M.P.
237
Kucano u 7 primeraka
i dostavljeno:
Optinski tabovi TO,
54. brTO,
deurnom operativnom ZnTO,
arhivi.

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 26., kut. 5.
237
Okrugli peat: RSK, Zonski tab TO Zapadna Slavonija, Okuani.
202
105
1992., kolovoz 24.
Petrinja
Izvjee Stanice javne bezbjednosti Petrinja Zonskom tabu TO Banija o sastanku s
predstavnicima UNPROFOR-a na kojem se raspravljalo o zapovijedi Zapovjednitva
snaga UNPROFOR-a u sektoru Sjever o povlaenju pripadnika milicije s crta
razdvajanja

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
SEKRETARIJAT UNUTRANJIH POSLOVA GLINA
STANICA JAVNE BEZBEDNOSTI PETRINJA
Broj: str. pov. br: sl./92.
Petrinja, 24. 08. 1992. godine
MUP RS KRAJINE
K N I N
Dana 24. 08. 1992. godine u Petrinji na zahtev komandanta nigerijskog bataljona, majora
Ben Odena odran je sastanak na kojem su prisustvovali kom. brigade milicije Petrinja
Leti Stanko i naelnik SJB Petrinja Karapanda Milan. Tom prilikom nam je prezentirana
naredba Glavnog taba sektora Sjever od 21. 08. 1992. godine. Naredba je poslata poljskom,
nigerijskom i danskom bataljonu.
Tekst naredbe u prevodu glasi:
Poruka za UNPROFOR, povjerljivo.
Datum 21. 08. 1992. u 15.30 sati. Prioritetno.
Glavni tab sektora Sjever.
za poljski, nigerijski i danski bataljon
inf. Glavnom tabu UNPROFOR-a Zagreb.
1. Morate preuzeti potpuno kontrolne take tj. rampe koje se moraju potpuno kontrolisati
snagama UNPROFOR-a.
2. Milicija e se povui sa svojih rampi najkasnije do 23. 08. 1992. godine do 18.00 sati.
UNPROFOR e vriti pretrage (vjerovatno na rampama).
Potpis: F. Gorcik zamjenik komandanta sektora.
Obzirom da nam prema naem vienju UNPROFOR ometa normalan rad slube a time i
borbu protiv kriminaliteta i prekraja majoru Odenu je saopteno da ni za sada ne moemo
povui nae ljude sa rampi jer tada ne bi imali mogunost suzbijanja kriminaliteta odnosno
otkrivanja vercovane i ukradene robe, kontrole ispravnosti vozila i vozaa, prepoznavanje i
otkrivanje lica za kojima je raspisana potjernica i drugo.
Major Oden je izjavio da razumije nae probleme ali da se on eli pridravati naredbe
sjevernog sektora.
203
Na sastanku je postignut kompromis da e naa milicija privremeno do odgovarajueg
rjeenja problema ostati na rampama zajedno sa snagama UN.
Molimo da nas hitno obavijestite o nainu postupanja u ovom sluaju da ne bi dolo do
konikta izmeu milicije i UNPROFOR-a.
Od efova civilne milicije UNPROFOR-a u Petrinji trait emo pomo u rjeavanju ovog
problema jer u protivnom neemo moi odgovoriti njihovim zahtjevima za suzbijanje
kriminaliteta i prekraja.
Naelnik:
Milan Karapanda M.P.
238
M.P.
239

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1072/3.
106
1992., kolovoz 24.
[Knin]
Obavjetajno izvjee Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima o pokretu
muslimanskih snaga iz Velike Kladue u nepoznatom smjeru

G TO RS KRAJINA
Str. pov. br. 374-11
Dana 24. 08. 1992. godine VRLO HI TNO
Obavetajni podaci.-
Zonskim tabovima TO: Lika,
Kordun,
Banija
Obavetajni organi 2. KK raspolau podatkom da je noas oko 22.00 asova izvren pokret
muslimanskih snaga iz V.
240
Kladue u nepoznatom pravcu.
Izvori iznose da se radi o snagama jaine brigade.
O d m a h upoznajte deurne brigada milicije da se animiraju granini punktovi prema V.
Kladui, a posebno SJM Crni Otok, s Maljevac i T.
241
Ratela.
Upoznajte sopstvene obavetajno-bezbednosne organe i dajte zadatak radio-izviakim
grupama da prate neprekidno radio-saobraaj u V. Kladui, Cazinu i Bihau.
238
Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO, Banija, str. pov. br. 337-3, 24. 8. 1992., Glina.
239
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 771, grupa 500, primljen 24. 8. 1992. u 16,35; obraen u 16,55.
240
Velika.
241
Traka.
204
O uoenim aktivnostima h i t n o izvetavajte ovu komandu radi preduzimanja potrebnih
mera.
Zastupa komandanta
General-major
Duan Kasum
M.P.
242

M.P.
243

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1001/2.
107
1992., kolovoz 25.
[Knin]
Zapovijed ministra obrane RSK Stojana panovia o nainu fnanciranja
Ministarstva obrane RSK

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
Br. 01-204-1
25.08.1992. god.
U cilju smanjenja organa nansijske slube i administracije u organima i institucijama
Ministarstva odbrane i TO RSK
N A R E U J E M
1. Ministarstvo odbrane i njegovi organi e se nansirati preko organa nansijske slube TO
RSK.
2. Ministarstvo odbrane Knin e se nansirati i podizati sredstva na blagajni GTO RSK
Knin.
3. Potinjeni organi Ministarstva odbrane tj. Uprave ministarstva odbrane nansirat e se i
podizati novana sredstva u Zonskom tabu TO u navedenoj oblasti.
4. Novana sredstva koja u ZnTO podignu Uprave MO e organi zadueni u Upravi
za voenje nansijskog poslovanja pravdati ZnTO po posebnom Blagajnikom izvetaju.
Takav BI e ui u sastav BI ZnTO kao poseban dokumenat u izlazu.
5. Naredbe za isplatu i BI ifrirati oznakama nansijskog knjigovodstva koje su date u
prilogu ovog nareenja.
242
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 4802, grupa 200, primljen 25. 8. 1992. u 00,30; obraen u 00,35.
243
Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO Banija, str. pov. br. 338-3, 25. 8. 1992., Glina.
205
6. Utroak novanih sredstava Uprava MO i MO posebno voditi i evidentirati u evidenciji
utroka n/s.
7. Naredbodavci za raspolaganje odobrenim novanim sredstvima su ministar odbrane,
pomonici ministra odbrane i lica koja on pismeno ovlasti, naelnici Uprava po zonama i
lica koja on pismenim nareenjem ovlasti.
8. Sva virmanska plaanja ovih organa slati na isplatu u BRC Knin.
Dostavljeno:
GTO RSK
Svim ZnTO
Blagajni GTO RSK
Ministarstvu odbrane
Svim Upravama Min. odbrane
MINISTAR ODBRANE
Stojan panovi, [v.r.]
M.P.
244

Izvornik, strojopis, irilica
HR HMDCDR, 5., kut. 596.
108
1992., kolovoz 25.
Petrinja
Izvjee Stanice javne bezbjednosti Petrinja Upravi javne bezbjednosti MUP-a RSK
o razgovorima s predstavnicima UNPROFOR-a o njihovom zahtjevu da preuzmu
kontrolne punktove u Petrinji od pripadnika milicije

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
SUP GLINA
SJB PETRINJA
Br: sp/92
Petrinja, 25. 08. 1992. godine
Ministarstvo unutranjih poslova
Republika Srpska Krajina
Uprava javne bezbednosti
K n i n
Veza: vaa depea br. 08/3-54-1/92 od 25. 08. 1992. godine.
244
Okrugli peat: RSK, Ministarstvo odbrane, Knin.
206
U vezi spora nastalog zahtjevom UNPROFOR-a da preuzme od milicije kontrolne punktove
u Petrinji obavjetavamo vas da smo prije nego to smo dobili va odgovor traili sastanak sa
efovima civilne policije UNPROFOR-a u Petrinji na kojem smo iznijeli problem i naili na
potpuno razumjevanje problema.
245
Zamenik efa civilne policije UNPROFOR-a u Petrinji gosp. Mustafa iz Bangladea izjavio
je da e na viem nivou intervenisati da bi se nalo kompromisno rjeenje.
Sa navedenim problemom upoznat je i gospodin Klark ef kanadske ininjerije u Petrinji. A u
Topuskom je potom odran sastanak sa potpukovnikom Gorcikom, Poljakom, zamjenikom
komandanta sektora koji je i potpisao naredbu kao i sa majorom Ri Oden-om iz Nigerije.
Potpukovnik Gorcik je uporno branio stav da milicija kontrolu ne treba vriti na punktovima
ve u pokretu, a stacionirano samo povremeno.
Istom je prezentirano da je to na redovni nain rada i da smo kontrolne punktove imali i
prije rata. Gorcik je izrazio rezervu prema tom nainu rada tvrdei da stacionirano punktovi
znae nenormalno stanje. Mi smo iznijeli na stav da stanje zaista jo nije sasvim normalno
jer nema slobodnog kretanja, robe, ljudi i kapitala izmeu Republike Srpska Krajina i
Hrvatske.
Razgovor je trajao oko dva sata i Gorcik je obeao da e na viem nivou iznijeti problem radi
rjeavanja, a da e nas o ishodu obavijestiti sljedee nedjelje. Meutim, i dalje je insistirao
da se milicija povue sa punktova. Kako mu je sa nae strane prezentirano da mi imamo
naredbu nae vie komande da na punktovima normalno radimo, a da emo postupajui
po njihovoj naredbi kriti nareenja nae pretpostavljene komande, sastanak je zavren bez
pravog dogovora.
Milicija e u skladu sa vaim nareenjem i dalje raditi na kontrolnim punktovima.
Predlaemo da se svim stanicama javne bezbednosti dostavi prevod Vensovog plana sa svim
aneksima kako bi u lokalnim odnosima sa policijom i vojskom UNPROFOR-a imali jasne
odrednice prema kojima bi prilagoavali nae stavove.
Naelnik M.P.
246
Karapanda Milan

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1072/3.
109
1992., kolovoz 26.
[Knin]
Obavjetajno izvjee Glavnog taba TO RSK Zonskom tabu TO Banija o
pripremama hrvatskih i muslimanskih snaga za zdrueni napad prema Prijedoru

245
Vidi: Dok. br. 105.
246
Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO Banija, br. 343-4, 26. 8. 1992., Glina.
207
GTO RSK
OBAVETAJNO-BEZBEDNOSNI ORGAN
Str. pov. br. 471-47
Dana, 26. 08. 1992. godine
Obavetajni podaci.-
ZnTO Banija.-
OB organ Srpske Republike BiH, raspolae podacima da je izvrena koncentracija 4. br.
HV u rejonu Novska-Jasenovac te da pripremaju napad za 28. 08. od Novske ka Prijedoru
preko Bos.
247
Dubice. Isti organ raspolae podacima da e im sadejstvovati snage iz V.
248

Kladue udarom ka rejonu Bojne i Obljaja i da je ve mobilizacija u V. Kladui izvrena.
Podatke vam dostavljam na obradu i dalje proveravanje.
Pukovnik
Milo Krnjeta
M.P.
249
M.P.
250

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1001/2.
110
1992., kolovoz 26.
Knin
Izvjee Uprave PJM MUP-a RSK o odnosu i sukobima sa snagama UNPROFOR-a
na podruju Banije i Korduna

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
UPRAVA POSEBNIH JEDINICA MILICIJE
Broj: 08/4-1-200-1
Knin, 26. 08. 1992. godine
Odnosi s UNPROFOR-om
Stavovi i nareenja.-
247
Bosanska.
248
Velika.
249
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 4819, grupa 140, primljen 26. 8. 1992. u 22,07; obraen u 22,15.
250
Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO Banija, str. pov. br. 345-4, 27. 8. 1992., Glina.
208
U poslednje vreme uestali su incidenti od strane pojedinih stareina ili manjih jedinica
vojnog dela UNPROFOR-a. Izdaju se naredbe za povlaenje ST milicije, uklanjanja punktova
milicije sa ulazaka u skladita naoruanja i vojne opreme, pokuaji razoruavanja naih
punktova. Na radnom dogovoru sa N UNPROFOR-a generalom Morionom,
251
skrenuta
je panja na ovakva ponaanja, to znai da je osnov da naa milicija i vlast funkcioniu, da
nai punktovi moraju funkcionisati, da nema neovlatenog ulaska snaga UNPROFOR-a u
naa skladita. Uloili smo protest na ponaanje vojnog dela UNPROFOR-a na prostoru
Banije i Korduna.
Spreite razoruavanje milicije i neovlatene ulaske u skladita NVO. O svakom incidentu
hitno izvetavajte ovu upravu i komandanta sektora UNPROFOR-a.
Ministar M.P.
252
Milan Marti
Dostaviti: komandantima br. MUP-a: Benkovac, Korenica, Vojni, Petrinja, Okuani, Beli
Manastir i Vukovar.
253

M.P.
254

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1001/2.
111
1992., kolovoz 27.
Knin
Zapovijed Komande PJM MUP-a RSK za raspored pograninih jedinica i noenje
dugog oruja

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA SLUBENA TAJNA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA POVERLJIVO
KOMANDA
POSEBNE JEDINICE MILICIJE
Pov. br. 184-2
27.08.1992. god.
KNIN
251
Philippe Morillon.
252
Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO Banija, Br. 345-2, 27. 8. 1992., Glina.
253
U gornjem desnom kutu dokumenta dopisano rukom: ppk Marti. Napiite nae nareenje na bazi ovog
akta ili predloite mi postupak. Ppk Begovi [Milan, komandant Z TO Banija].
254
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 4816, grupa 200, primljen 26. 8. 1992. u 19,30; obraen u 20,00.
209
Nareenjem MINISTARSTVA UNUTRANJIH POSLOVA Pov. br. 08/4-1-195-1 od 25.
08. 1992. godine, a u vezi dogovora sa razmetajem snaga UNPROFOR-a, SUP-a i PJM,
N A R E U J E M:
1.- Da se nae pogranine snage rasporede iza snaga UNPROFOR-a od 100 (sto) metara, pa
dalje sa osnovnim naelom da budu rasporeene u naseljeno mesto. Ako je naseljeno mesto
na samoj granici, onda se stanice uspostavljaju u samom mestu, tj. u liniji sa UNPROFOR-
om.
(Snage UNPROFOR-a posedaju liniju na koju su izbile nae snage).
2.- U vezi noenja oruja dobili ste nareenja koja se odnose na sledee:
na granici se zadaci izvravaju dugim orujem,
odlazak kuama i povratak je bez oruja ili sa kratkim orujem uz redovnu dozvolu,
OT i BOV se mogu uvati u kasarnama.
3.- Za rang ete i vie dostavite: rajon razmetaja objekat i broj ljudi u eti bataljonu do
10,00 asova 28. 08. 1992. godine.
ZASTUPA KOMANDANTA
VII INSPEKTOR
Milorad Radi, [v.r.]
M.P.
255

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 20., kut. 20.
112
1992., kolovoz 27.
[Knin]
Obavjetajno izvjee Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima o grupiranju
hrvatskih snaga prema UNPA zonama i pripremama za napad na ruiaste zone,
te iz smjera Bihaa prema Prijedoru i koridoru

GTO RS KRAJINA
OBAVET.-BEZB. ORGAN
Str. pov. br. 15-2
Dana 27. 08. 1992.
Obavetajni podaci.-
Svim zonskim tabovima
255
Okrugli peat: RSK, MUP, Komanda PJM, Knin.
210
Prema raspoloivim podacima obavetajnih organa HV grupie snage prema pravcima
koji izvode ka tzv. ljubiastim zonama sa namerom da ih po potrebi zauzme i silom i vrati
izbeglice u taj prostor. Za sada je to uoeno u rejonima Perua i pravcima prema Drniu.
Podaci ukazuju da se na prostoru V. Kladue,
256
Cazina i Bihaa vri pregrupisavanje snaga
i po podacima OB organa BiH, pripremaju se ira ofanzivna dejstva prema Koridoru i od
Bihaa i Jasenovca ka Prijedoru.
Podatke vam dostavljamo na dalje proveravanje i dopunu. Molimo hitno izvetavanje o
grupisanju HV ili muslimanskih snaga.
Za naelnika
Pukovnik
Milo Krnjeta
M.P.
257
M.P.
258

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1001/2.
113
1992., kolovoz 28.
[Knin]
Obavjetajno izvjee Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima o pogoranju
politike i sigurnosne situacije te djelovanju raznih paravojnih naoruanih grupa

G TO RSK
OBAVET. BEZB. ORGAN M.P.
259
Str. pov. br. 57-90
Dana, 28. 08. 1992. godine
Svim zonskim tabovima TO
Obavetajno-bezb. organu
Raspoloivi podaci i saznanja ukazuju da se politiko bezbednosna situacija na teritoriji RSK
usloava. Pored pretnji od strane RH da e preduzeti nove agresivne akcije prema teritoriji
RSK i SK (BiH), u poslednje vrijeme sve su izraenija specijalna dejstva. Ubacivanje IDG,
podsticanje unutranjih nemira i sukoba, propagandno-psiholoko delovanje radi izazivanja
256
Velika.
257
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 4825, grupa 180, primljen 27. 8. 1992. u 12,20; obraen u 12,30.
258
Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO Banija, str. pov. br. 350-4, 27. 8. 1992., Glina.
259
Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO Banija, str. pov. br. 8-09, 17. 9. 1992., Glina.
211
ireg nezadovoljstva i irenja nepoverenja prema TO i organima i jedinicama unutranjih
poslova.
Naoruana grupa (pripadnika tzv. SDB i PJM) je 18.08. o. g. nezakonito liila slobode
etvoricu Organa bezbjednosti u Korenici i nasilno ih odvela u Ilok pod optubom da su
izdajnici srpskog naroda koji hoe da vrate hrvatsku vlast u RSK, da su agentura SK PJ,
ratni proteri i slino to je bez ikakvog osnova. Otmica navedenih Organa bezbednosti nije
izolovana akcija ve predstavlja deo politikog scenarija i delovanja onih snaga kojima je cilj
da se diskredituju i razbucaju TO i snage MUP-a od jedine organizovane institucije koje su
u funkciji obezbeenja odbrane RSK.
Na teritoriji RSK ve due vremena deluju razne paravojne, naoruane grupe i pojedinci.
Neki od njih imaju podrku pojedinaca iz organa vlasti. U vremenu kad je demobilisana
TO formirane PJM ove grupe nastoje da se legalizuju i promoviu u Vojnu organizaciju
za zatitu srpskog naroda. Na razne naine dolaze do veih koliina naoruanja, municije
pa i artiljerijskog orua i drugih borbenih i neborbenih sredstava. Registrovali smo provale
i krae u skladita NVO. Ove grupe vre politika ubistva koja se obino ne rasvetljavaju.
Organizovano se bave preprodajom naoruanja i vojne opreme. Meu sastave koje
obezbeuju skladita inltrirali su se pojedinci koji su pristalice pojedinih ekstremista iz
ovih grupa.
Vodi se smiljena propaganda koja poprima obeleje kampanje uprerena ka stareinama,
komandama i jedinicama TO kao i prema pojedinim strukturama MUP-a. Takva delatnost
se vodi od strane pojedinaca od kojih neki pripadaju najviim organima vlasti RSK kao i od
nekih ekstremista iz redova SDS.
Ove strukture pored organizacionog povezivanja po nekim podacima stvaraju svoje oruane
sastave-grupe, to ukazuje na njihov radikalizam uglavnom desnog usmerenja. Povezuju se
i pojedinci i grupe preko kojih HOS nastoji uticati na razvoj situacije u RSK, ali i oni iji
je motiv lino bogaenje putem organizovanog kriminala. Takva delatnost ima sva obeleja
neprijateljskog delovanja.
Sa teritorije Hrvatske i Cazinske krajine na teritoriju RSK ubacuju se ilegalne izviake,
DTG pa i vee jedinice neprijateljske vojske sa kompletnim naoruanjem i opremom.
Pored obavet. izviake delatnosti osloncem na mesno hrvatsko stanovnitvo ove grupe
uspostavljaju svoje baze na naoj teritoriji iz kojih izvode dejstva na pripremi terena za
uspenije izvoenje borbenih dejstava. Ohrabreni uspehom koje su takve grupe postigle na
Miljevakom platou nanosei velike gubitke naim snagama, nastoje da po istom sistemu
zavre pripremu u dubinu pravca gdje su sada koncentrisane vee snage.
Iako o tome imamo i blagovremenih saznanja izostaju mere i aktivnosti na presecanju kanala
za djelovanje pomenutih oruanih grupa.
Poznata je situacija u vezi sa funkcionisanjem sistema bezbednosti na teritoriji koji jo
nije oblikovan i izgraen a i sam je postao izvorite odreenih problema. To je rezultiralo
rasputanje SDB meutim, pojedinci koji su prekoraivali ovlatenja i ogreili se o kodeks
profesije ne ele prihvatiti ..
260
ve nastoje da se ne birajui sredstva organizovano
suprotstavljaju uvoenju reda i zakona.
Imajui u vidu teku bezbednosnu situaciju na teritoriji, okruenje u kome delujemo,
neimanje oslonca na slube bezbednosti, mali broj obavetajno-bezb. organa, s jedne i
260
Jedna rije neitka u izvorniku.
212
zahteve da u ovom sloenom trenutku odgovorimo na izazove radi ouvanja integriteta i
bezbednosti RSK, s druge strane pred organe bezbednosti se postavlja izuzetno sloen i
teak zadatak.
U najkraem vremenu potrebno je izvriti procenu po problemima koji bitno utiu na
bezbednost TO ukljuujui tu i PJM kao i deo gotovih snaga u sluaju rata. U proceni
prikazati kompletne nosioce neprijateljske delatnosti prema TO na obavetajnom,
subverzivnom, diverzantsko-teroristikom i propagandno-psiholokom planu. Posebno
obraditi paravojne i naoruane grupe (sastav, jaina, osnova organizovanja, pod ijim
je patronatom, naoruanje, podruje delovanja i dr.). Proceniti mogunost njihovog
neutralisanja, dati proveru naoruanog ljudstva i koliine oruja i municije koje nisu
pod naom kontrolom. Izvriti analizu kontraobavetajnih i bezbednosnih sluajeva u
komandama i sastavima TO.
Proceniti zatienost stareina, komandi i skladita naoruanja. Sagledati funkcionisanje
slubi i organa bezbednosti, oceniti njihovu organizovanost, postavljenost i ekasnost i koja
lica iz slubi bi mogla predstavljati oslonac neprijatelju ili biti u funkciji lokalnih monika
s destruktivnih
261
. Analizirati pokrivenost komandi i jedinica, pravaca, rejona
izvorima podataka i saznanja.
Ukazujem na obavezu hitnog izvetavanja o sluajevima koji ne trpe odlaganje kao
i na redovnost izvetavanja o pojavama sluajeva iz tekueg operativnog rada. Prekidi u
izvetavanju ne mogu se niim pravdati. Operativni rad teino usmeriti na zatitu unutar
TO (sastav, NVO) i na one sluajeve i pojave vojnog okruenja usmerene na njeno
ugroavanje.
Pojave na teritoriju pratiti samo u meri koja obezbeuje izvrenje osnovne funkcije.
NAELNIK
pukovnik
Jovo Mari
M.P.
262

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1002/1.
114
1992., kolovoz 28.
Knin
Dnevno izvjee Republikog centra za obavjetavanje Ministarstva obrane RSK o
stanju na teritoriju RSK i tekim uvjetima ivota zbog nestaice elektrine energije,
vode, nafte, benzina, lijekova, sanitetskog materijala i hrane

261
Nerazumljiv tekst u izvorniku.
262
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 4835, grupa 1000, primljen 28. 8. 1992. u 17,15; obraen u 17,40.
213
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO ODBRANE
REPUBLIKI CENTAR ZA OBAVJETAVANJE
Broj: 08/37-92
Knin, 28. 08. 1992. godine
DNEVNI IZVJETAJ
dostavlja se. VLADI RSK
MINISTARSTVO ODBRANE
MUP-a
GTO
Sino izmeu 23 sata i 01 na HE-Perua dolo do krenja primirja sa hrvatske strane.
Nae oruane formacije nisu otvarale vatru. O incidentu obavijeten UNPROFOR.
A to se tie ostalih zapaanja na sjevernodalmatinskom dijelu Krajine velik je problem
hronina nestaica el. energije koje u toku 24 sata ima 4-5 sati. Ista povlai za sobom niz
problema od nemogunosti stavljanja hrane u zamrzivae, a i bacanje iste zbog nemogunosti
odravanja temperature.
Prije neki dan obustavljen je eljezniki saobraaj koji je saobraao na relaciji Knin-Ripa
(blizu Bihaa na 5-6 km) ranije voeno do Kulen Vakufa. Zbog pomanjkanja el. energije za
pogon el. lokomotiva, to stvara odreene probleme u prevozu putnika sa ovih prostora.
Velik problem ovih tropskih vruina je i nestaica vode, a naroito u domainstvima koja
nisu ukljuena u vodovodne mree ve koriste bunare.
Danas je stiglo gorivo (nafta, benzin) pa e taj problem biti rijeen s obzirom na probleme
koji su proisticali zbog nestaice istog.
U kninskoj bolnici Sveti Sava kojoj za lijeenje bolesnika gravitira dobar dio Republike
Srpske Krajine u operativne hirurke zahvate primaju samo hitne sluajeve i ranjenike zbog
nestaice najosnovnijih sredstava za rad kisika, gaze, zavoja, ljekova itd ak i hrane za
bolesnike.
Sino je na HE-Manojlovac dolo do kvara pa u toku veeri u Kninu nije bilo el.
energije.
U toku protekle noi nije bilo preleta aviona preko ovog teritorija.
Na likom dijelu Republike 26/27. ovog mjeseca ubaena je sa hrvatske strane teroristika
grupa na podruje Plakog gdje je jedan na borac lake ranjen. O ovom incidentu obavijeten
je UNPROFOR.
U toku prekjueranjeg dana u 17 sati u Korenici je odran miting, povodom dogaaja
koji su se desili u zadnjih par dana. Na istom su govorili ministri odbrane i unutranjih
poslova Republike Srpske Krajine.
I ovdje je prisutan velik problem nestaice el. energije. U toku 24 sata iste ima 3-4 sata i
loeg je kvaliteta (mali napon 160-170 V) to stvara probleme za elektrine aparate.
Takoer aktuelan je problem nestaica vode u Udbini, Teslingradu i Plitvicama pa se za
iste mora voziti u auto-cisternama.
Problem je sa gorivom kojeg nema u dovoljnim koliinama (ima samo neto nafte,
benzina nema).
Ovdje je aktuelan problem tel. veza. Iste rade dok agregati napajaju radio-relejne ureaje
(opet problem el. energije). U Korenici ne pamte kad su u trgovinama imali suhomesnatih
i mlijenih proizvoda.
214
Na Kordunu kako javljaju struje nisu imali ve vie dana, a nemaju ni vode s obzirom na
nestaicu el. energije jer ista se koristi za pogon pumpi za vodu.
Saobraaj u ovoj regiji odvija se oteano 1-2 sata dnevno radi nedostatka pogonskog
goriva.
Telefonske veze takoer su problem.
Napomena: kontakti sa rodbinom koja se nalazi sa druge strane, Karlovcu, Zagrebu,
odvija se preko UNPROFOR-a (putem satelitskih telefona) iz Vojnia gdje im je razgovor
ogranien na dva minuta.
Kako iz Banije javljaju skoro svakodnevno imaju prelet aviona na relaciji Zagreb-
Pokupska Luka-Topusko-Cazinska krajina i obratno.
El. energije u toku 24 sata imaju od 15-30 minuta. Agregate pale tri puta dnevno da bi
pogonili pumpe za vodu.
Naftnih derivata skoro da i nema, ako ih ima onda se kupuje za devize po vercu.
Snabdjevenost kako kad, brana ima po trgovinama privatnim, a i ono se negdje prodaje
za devize 50 kg brana 50 DM.
Saobraaj se odvija 1-2 puta dnevno, a na nekim relacijama (prema V.
263
Kladui) nije
vozio 2-3 mjeseca.
Iz zapadne Slavonije javljaju da na njihovom podruju nije bilo krenja primirja sa
nijedne strane.
Struje u ovom djelu Krajine ima svakih osam dana po 1-2 sata.
Vode imaju otprilike pola dana, a snabdjevenost ivotnim namirnicama zadovoljava.
Saobraaj zbog nestaice goriva skoro paralisan.
Sa Baranjom i istonom Slavonijom nismo mogli stupiti u kontakt zbog prekida veza.
NAPOMENA: Imamo velikih problema u prikupljanju podataka od optinskih i regionalnih
centara. Neki od istih uopte ne postoje, a i status jednih i drugih jo nije rijeen npr. u
Korenici koja treba biti regionalni centar podatke ne dostavljaju ni Graac ni Donji Lapac.
Kod nas ovdje u Knin podatke ne dostavljaju ni Benkovac ni Obrovac (centar) radi
nerijeenog statusa, ljudstva.
DEURNI OPERATIVNI
Dragan Mizdrak
Dojin Vukmirica

Preslika, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 20.
263
Velika.
215
115
1992., kolovoz 28.
Knin
Zapovijed Glavnog taba TO RSK za organizacijsko-formacijske promjene u
jedinicama TO

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA VOJNA TAJNA
GLAVNI TAB TERITORIJALNE ODBRANE STROGO POVERLJIVO
Str. pov. br. 697-28 Primerak br. ____
28.08.1992. god.
K N I N
Organizacijsko-formacijske
promene u TO RS Krajina.-
Na osnovu lana 14. Uputstva za izradu dokumenata mobilizacijskog razvoja OS SFRJ, te
potrebe poboljanja organizacijsko-formacijske strukture tabova i jedinica TO RS Krajina,
N A R E U J E M:
A/ U G TO RS KRAJINA
1.- Preformirati i pretpoiniti
a) 87. Pozadinsku bazu iz sastava ZnTO Banija preformirati u miru i ratu po formaciji broj
260.395/05. i pretpoiniti je G TO RS Krajina. Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko
mesto Dvor na Uni (erkezovac). Ostali elementi mobilizacijskog razvoja ostaju isti.
A1/ U ZnTO SEVERNA DALMACIJA
I ORGANIZACIJSKE PROMENE
1.- Formirati:
a) Benkovaki meoviti protivoklopni artiljerijski puk TO u miru i ratu po formaciji MF
260328 RF T-512.012.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Benkovac. Mirnodopska vojna pota T-7935.
Ratna vojna pota 16101. Rukovalac plana mobilizacije komanda benkovakog mpoap-a
TO. Trajanje mobilizacije 12 asova. Posluje kao MFO IV stepena u ratu, a u miru kao
PMFO osloncem na ZnTO Severna Dalmacija.
b) Kninski meoviti artiljerijski puk TO u miru i ratu po foramciji br. MF 260328, RF
T-512.013.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Knin. Mirnodopska vojna pota T-7936.
Ratna vojna pota 16102. Rukovalac plana mobilizacije komanda kninskog map-a TO.
Trajanje mobilizacije 12 asova. Posluje kao MFO IV stepena u ratu, a u miru kao PMFO
osloncem na ZnTO Severna Dalmacija.
c) Kninski laki artiljerijsko raketni puk PVO TO u miru i ratu, po formaciji br. MF 260328,
RF T-513.007.
Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Knin. Mirnodopska vojna pota T-7937.
Ratna vojna pota 16103. Rukovalac plana mobilizacije komanda kninskog larp PVO TO.
216
Trajanje mobilizacije 12 asova. Posluje kao MFO IV stepena u ratu, a u miru kao PMFO
osloncem na ZnTO Severna Dalmacija.
d) Ininjerijski bataljon u miru i ratu, po formaciji br. T-512.014. Ulazi u sastav 1. brTO
iji su podaci mobilizacijskog razvoja ranije odreeni.
e) Mehanizovani bataljon u miru i ratu, po formaciji br. T-512.015. Ulazi u sastav 1. brTO
iji su podaci mobilizacijskog razvoja ranije odreeni.
f ) Oklopni bataljon u miru i ratu po formaciji br. T-512-016. Ulazi u sastav 3. brTO iji su
podaci mobilizacijskog razvoja ranije odreeni.
g) Haubiki artiljerijski divizion u miru i ratu po formaciji br. T-512-017 ulazi u sastav 3.
brTO iji su podaci mobilizacijskog razvoja ranije odreeni.
2.- Preformirati:
a) Protivoklopni vod iz sastava 1. brTO u mjeoviti protivoklopni divizion u miru i ratu po
formaciji br. T-512.018. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja ranije su odreeni.
b) larv PVO iz sastava 3. brTO u laki artiljerijski divizion PVO u miru i ratu po formaciji
br. T-513.008. Ostali podaci mob. razvoja ranije su odreeni.
3.- Pretpoiniti:
a) 70. meoviti artiljerijski divizion RF T-512.001 3. brTO. Ostali podaci mobilizacijskog
razvoja bez promene. Rukovalac mob. plana K-da 3. brTO.
b) 49. haubiki artiljerijski divizion 105 mm TO, RF T-512.000, 1. brTO. Ostali podaci
mobilizacijskog razvoja bez promene. Rukovalac mob. plana Komanda 1. brTO.
c) 31. laki artiljerijski divizion PVO 20/3 mm TO, RF T-513.001, 1. brTO. Ostali podaci
mobilizacijskog razvoja bez promene. Rukovalac mob. plana Komanda 1. brTO.
B/ U ZnTO LIKA
I ORGANIZACIJSKE PROMENE
1.- Formirati:
a) Ininjerijsku etu u miru i ratu po formaciji br. T-512.019. Ulazi u sastav 7. brTO iji su
podaci mobilizacijskog razvoja ranije odreeni.
b) Haubiki artiljerijski divizion 105 mm u miru i ratu po formaciji br. T-512.020. Ulazi u
sastav 7. brTO iji su podaci mobilizacijskog razvoja ranije odreeni.
c) Haubiki artiljerijski divizion 105 mm u miru i ratu po formaciji br. T-512.021. Ulazi u
sastav 145. brTO iji su podaci mobilizacijskog razvoja ranije odreeni.
2.- Preformirati:
a) Laku artiljerijsku bateriju PVO u laki artiljerijski divizion PVO 20/3 mm u miru i ratu
po formaciji broj T-513.009. Ulazi u sastav 7. brTO iji su podaci mobilizacijskog razvoja
ranije odreeni.
b) 34. laku artiljerijsku bateriju PVO u laki artiljerijski divizion PVO u miru i ratu po
formaciji T-513.010. Ulazi u sastav 8. brTO iji su podaci mobilizacijskog razvoja ranije
odreeni.
c) Protivoklopni vod u mjeoviti protivoklopni divizion TO iz sastava 8. brTO po formaciji
br. T-512.022. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja su ranije odreeni.
d) Protivoklopni vod u mjeoviti protivoklopni divizion TO iz sastava 145. brTO po
formaciji br. T-512.023. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja su ranije odreeni.
217
e) Laki artiljerijski vod PVO u laki artiljerijski divizion PVO 20/3 mm iz sastava 145. brTO
po formaciji br. T-513.011. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja su ranije odreeni.
3.- Pretpoiniti:
a) 73. mjeoviti protivoklopni divizion TO 7. brTO u iji sastav ulazi po formaciji br.
T-512.003. Rukovalac plana mobilizacije komanda 7. brTO. Ostali podaci mobilizacijskog
razvoja bez promene.
b) 51. haubiki artiljerijski divizion TO 8. brTO u iji sastav ulazi po formaciji broj
T-512.002. Rukovalac plana mobilizacije komanda 8. brTO. Ostali podaci mobilizacijskog
razvoja bez promene.
C/ U ZnTO KORDUN
I ORGANIZACIJSKE PROMENE
1.- Formirati:
a) Slunjsku mjeovitu artiljerijsku brigadu TO u miru i ratu po formaciji MF 260328, RF
T-512.024. Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Slunj. Mirnodopska vojna pota
T-7938. Ratna vojna pota 16104. Rukovalac plana mobilizacije komanda slunjske mabr
TO. Trajanje mobilizacije 12 asova. Posluje kao MFO IV stepena u ratu, a u miru kao
PMFO osloncem na ZnTO Kordun.
b) Ininjerijski bataljon TO u miru i ratu po formaciji T-512.025. Ulazi u sastav 11. brTO
iji su podaci mobilizacijskog razvoja ranije odreeni.
c) Haubiki artiljerijski divizion 105 mm TO u miru i ratu po formaciji br. T-512.026.
Ulazi u sastav 13. brTO iji su podaci mobilizacijskog razvoja ranije odreeni.
d) Haubiki artiljerijski divizion 105 mm TO u miru i ratu po formaciji T-512-027. Ulazi
u sastav 19. brTO iji su podaci mobilizacijskog razvoja ranije odreeni.
e) Mehanizovani bataljon TO u miru i ratu u sastavu 19. brTO, po formaciji broj T-512-
028. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja bez promene.
2.- Preformirati:
a) 36. laku artiljerijsku bateriju PVO u laki artiljerijski divizion PVO 20/3 i ugraditi u sastav
11. brTO po formaciji br. T-513.012. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja bez promene.
b) Protiv oklopni vod TO iz sastava 13. brTO u mjeoviti protivoklopni artiljerijski divizion
TO po formaciji br. T-512.029. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja bez promene.
c) Laki artiljerijski vod PVO iz sastava 13. brTO u laki artiljerijski divizion PVO po formaciji
broj T-513.013. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja bez promene.
d) Protivoklopni vod TO iz sastava 19. brTO u mjeoviti protivoklopni artiljerijski divizion
TO po formaciji broj T-512.030. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja bez promene.
e) Laki artiljerijski vod PVO iz sastava 19. brTO u laki artiljerijski divizion TO po formaciji
br. T-513.014. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja bez promene.
3.- Pretpoiniti:
a) 53. haubiki artiljerijski divizion 105 mm TO RF T-512.004 u sastav 11. brTO.
Rukovalac plana mobilizacije komanda 11. brTO. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja
bez promene.
b) 75. meoviti protivoklopni artiljerijski divizion TO RF T-512.005 u sastav 11. brTO.
Rukovalac plana mobilizacije komanda 11. brTO. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja
bez promene.
218
D/ U ZnTO BANIJA
I ORGANIZACIJSKE PROMENE
1.- Formirati:
a) 33. brigadu teritorijalne odbrane u miru i ratu, po formaciji broj: MF 260.328 RF
T-511.024. Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Dvor na Uni. Mirnodopska vojna
pota T-7940. Ratna vojna pota 16106. Rukovalac plana mobilizacije komanda 33. brTO.
Trajanje mobilizacije 12 asova. Posluje kao MFO IV stepena.
b) Kostajniki meoviti protivoklopni artiljerijski puk TO u miru i ratu, po formaciji broj:
MF 260328, RF T-512.031. Mirnodopska lokacija i mobilizacijsko mesto Kostajnica.
Mirnodopska vojna pota T-7939. Ratna vojna pota 16105. Rukovalac plana mobilizacije
komanda kostajnikog mpoap-a TO. Trajanje mobilizacije 12 asova. Posluje kao MFO IV
stepena u ratu, a u miru kao PMFO osloncem na ZnTO Banija.
c) Oklopni bataljon TO u sastavu 31. brTO u miru i ratu po formaciji broj T-512.033.
Ostali podaci mobilizacijskog razvoja bez promene.
d) Haubiki artiljerijski divizion 105 mm TO u sastavu 26. brTO u miru i ratu, po formaciji
br. T-512.033. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja bez promene.
e) Haubiki artiljerijski divizion 105 mm TO u sastavu 31. brTO u miru i ratu, po formaciji
br. T-512.034. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja ostaju isti.
f ) Formirati 87. Pozadinsku bazu TO u Dvoru na Uni (erkezovac) umesto u Glini u miru
i ratu po formaciji broj 260.395/05. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja ostaju isti.
2.- Preformirati:
a) Protivoklopni vod TO iz sastava 24. brTO u meoviti protivoklopni artiljerijski divizion
TO u miru i ratu po formaciji br. T-512.035. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja bez
promene.
b) 39. laku artiljerijsku bateriju PVO 20/3 mm TO u laki artiljerijski divizion PVO 20/3
mm TO u miru i ratu po formaciji broj T-513.015. Ulazi u sastav 24. brTO iji podaci
mobilizacijskog razvoja ostaju isti.
c) Protivoklopni vod TO iz sastava 26. brTO u meoviti protivoklopni artiljerijski divizion
TO u miru i ratu po formaciji br. T-512.036. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja ostaju
isti.
d) Laki artiljerijski vod PVO iz sastava 26. brTO u laki artiljerijski divizion PVO TO u miru
i ratu po formaciji br. T-513.016. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja bez promene.
e) Laki artiljerijski vod PVO iz sastava 31. brTO u laki artiljerijski divizion PVO TO u miru
i ratu po formaciji br. T-513.017. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja ostaju isti.
3.- Pretpoiniti:
a) 56. haubiki artiljerijski divizion 105 mm TO RF T-512.006, 24. brTO u miru i ratu.
Rukovalac plana mobilizacije komanda 24. brTO. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja
ostaju isti.
b) 77. meoviti protivoklopni artiljerijski divizion TO RF T-512.007 31. brTO u miru
i ratu. Rukovalac plana mobilizacije komanda 31. brTO. Ostali podaci mobilizacijskog
razvoja ostaju isti.
219
E/ ZnTO ISTONA SLAVONIJA, ZAPADNI SREM I BARANJA
I ORGANIZACIJSKE PROMENE
1.- Formirati:
a) haubiki artiljerijski divizion 105 mm TO u miru i ratu po formaciji br. T-512.037.
Ulazi u sastav 35. brTO iji podaci mobilizacijskog razvoja ostaju isti.
b) Haubiki artiljerijski divizion 105 mm TO u miru i ratu po formaciji br. T-512.038.
Ulazi u sastav 37. brTO iji podaci mobilizacijskog razvoja ostaju isti.
c) Haubiki artiljerijski divizion u sastavu 39. brTO u ratu i miru po formaciji broj
T-512.039. Podaci mobilizacijskog razvoja 39. brTO ostaju isti.
d) Haubiki artiljerijski divizion u sastavu 40. brTO u ratu i miru po formaciji br. T-512.040.
Podaci mobilizacijskog razvoja 40. brTO ostaju bez promene.
e) Haubiki artiljerijski divizion u sastavu 43. brTO u ratu i miru po formaciji br. T-512.041.
Ostali podaci mobilizacijskog razvoja 43. brTO ostaju isti.
2.- Preformirati:
a) Protivoklopni vod TO iz sastava 35 brTO u meoviti protivoklopni artiljerijski divizion
TO u miru i ratu po formaciji br. T-512.042. Ostali podaci mob. razvoja ostaju isti.
b) Laki artiljerijski vod PVO TO iz sastava 35. brTO u laki artiljerijski divizion PVO 20/3
mm u miru i ratu po formaciji br. T-513.018. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja ostaju
isti.
c) Protivoklopni vod TO iz sastava 37. brTO u meoviti protivoklopni artiljerijski divizion
TO u miru i ratu po formaciji br. T-512.043. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja ostaju
isti.
d) Laki artiljerijski vod PVO TO iz sastava 37. brTO u laki artiljerijski divizion PVO 20/3
mm u miru i ratu po formaciji br. T-513.019. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja ostaju
isti.
e) Laki artiljerijski vod PVO TO iz sastava 39. brTO u laki artiljerijski divizion PVO 20/3
mm u miru i ratu po formaciji br. T-513.020. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja ostaju
isti.
f ) Protivoklopni vod TO iz sastava 40. brTO u meoviti protivoklopni artiljerijski divizion
u miru i ratu po formaciji br. T-512.044. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja ostaju isti.
g) 41. laku artiljerijsku bateriju PVO TO u laki artiljerijski divizion PVO 20/3 mm TO ulazi
u sastav 40. brTO u miru i ratu po formaciji br. T-513.021. Ostali podaci mobilizacijskog
razvoja ostaju isti.
h) Protivoklopni vod TO iz sastava 43. brTO u meoviti protivoklopni artiljerijski divizion
TO u miru i ratu po formaciji broj T-512.045. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja ostaju
isti.
i) Laki artiljerijski vod PVO TO iz sastava 43. brTO i laki artiljerijski divizion PVO TO
20/3 mm u miru i ratu po formaciji br. T-513.022. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja
ostaju isti.
j) Protivoklopni vod TO iz sastava 45. brTO u meoviti protivoklopni artiljerijski divizion
TO u miru i ratu po formaciji br. T-512.046. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja ostaju
isti.
k) Laki artiljerijski vod PVO TO iz sastava 45. brTO u laki artiljerijski divizion PVO 20/3
mm TO u miru i ratu po formaciji broj T-513.023. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja
ostaju isti.
220
3.- Pretpoiniti:
a) 81. meoviti protivoklopni artiljerijski divizion TO RF T-512.009 39. brTO u iji
sastav ulazi u miru i ratu. Rukovalac plana mobilizacije komanda 39. brTO. Ostali podaci
mobilizacijskog razvoja ostaju isti.
b) 58. haubiki artiljerijski divizion 105 mm TO RF T-512.008 45. brTO u iji sastav
ulazi u miru i ratu. Rukovalac plana mobilizacije komanda 45. brTO. Ostali podaci
mobilizacijskog razvoja ostaju isti.
F/ ZnTO ZAPADNA SLAVONIJA
I ORGANIZACIJSKE PROMENE
1.- Preformirati:
a) 45. laku artiljerijsku bateriju PVO TO u laki artiljerijski divizion PVO 20/3 mm TO, ulazi
u sastav 54. brTO u miru i ratu po formaciji broj T-513.024. Rukovalac plana mobilizacije
komanda 54. brTO. Ostali podaci mobilizacijskog razvoja bez promene.
2.- Pretpoiniti:
a) 61. haubiki artiljerijski divizion 105 mm TO RF T-512.010 54. brTO u miru i ratu.
Rukovalac plana mobilizacije komanda 54. brTO. Ostali podaci mobilizacijskog plana
razvoja ostaju isti.
b) 83. meoviti protivoklopni artiljerijski divizion TO RF T-512.011 54. brTO u miru
i ratu. Rukovalac plana mobilizacije komanda 54. brTO. Ostali podaci mobilizacijskog
razvoja ostaju nepromenjeni.
PROMENE U MOBILIZACIJSKOM RAZVOJU
1. ZnTO SEVERNA DALMACIJA
Pozivom na ovo Nareenje izvrite izmenu i dopunu broj 2/92 u Izvodu iz Knjige pregleda
mobilizacijskog razvoja jedinica TO (manevarske strukture) RS Krajina zamenom stranice
5 i 6 novim stranicama 5 i 6 i dodatne stranice 10/1, 10/2 i 10/3.
2. ZnTO LIKA
Pozivom na ovo Nareenje izvrite izmenu i dopunu broj 2/92 u Izvodu iz Knjige pregleda
mobilizacijskog razvoja jedinica TO (manevarske strukture) RS Krajina zamenom stranice
17, 18 i 19 novim stranicama 17, 18 i 19.
3. ZnTO KORDUN
Pozivom na ovo Nareenje izvrite izmenu i dopunu broj 2/92 u Izvodu iz Knjige pregleda
mobilizacijskog razvoja jedinica TO (manevarske strukture) RS Krajina zamenom stranice
31, 32 i 33 novim stranicama 31, 32 i 33 i dodajte stranicu 35/1.
4. ZnTO BANIJA
Pozivom na ovo Nareenje izvrite izmenu i dopunu broj 2/92 u Izvodu iz Knjige pregleda
mobilizacijskog razvoja jedinica TO (manevarske strukture) RS Krajina zamenom stranice
43, 44 i 45 novim stranicama 43, 44 i 45 i dodajte stranicu 47/1.
5. ZnTO ISTONA SLAVONIJA, ZAPADNI SREM I BARANJA
Pozivom na ovo Nareenje izvrite izmenu i dopunu broj 2/92 u Izvodu iz Knjige pregleda
mobilizacijskog razvoja jedinica TO (manevarske strukture) RS Krajina zamenom stranice
56, 57, 58, 59, 60 i 61 novim stranicama 56, 57, 58, 59, 60 i 61.
6. ZnTO ZAPADNA SLAVONIJA
Pozivom na ovo Nareenje izvrite izmenu i dopunu broj 2/92 u Izvodu iz Knjige pregleda
mobilizacijskog razvoja jedinica TO (manevarske strukture) RS Krajina zamenom stranice
69 novom stranicom 69.
221
I ZAVRNE ODREDBE
1.- Oragnizacijsko-formacijske promene izvriti do 15. 09. 1992. godine, nakon ega
dostaviti izvetaj.
2.- Izvetaj o realizaciji naredbe dostaviti 15 dana posle isteka odreenog roka za njenu
realizaciju.
3.- Izmene i dopune u Knjizi pregleda mobilizacijskog razvoja vriti pozivom na ovu
Naredbu.
SD/M
KOMANDANT
general-potpukovnik
Milan Torbica

Preslika, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 1.
116
1992., kolovoz 29/30.
Knin
Redovno borbeno izvjee Glavnog taba TO RSK o stanju na liniji dodira, protestu
UNPROFOR-a zbog dizanja u zrak katolike crkve u selu Krike, te sukobu
mjetana i pripadnika PJM Vukovar u Negoslavcima

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA SLUBENA TAJNA
GLAVNI TAB TO STROGO POVERLJIVO
Strogo poverljivo br. 4-3670
Knin, 29/30. 08. 1992. godine
Redovni borbeni
izvetaj.-
1. PODACI O NEPRIJATELJU
Prema podacima dobijenim od podinjenih komandi, tabova i komandi posebnih jedinica
milicije, neprijatelj je u toku dana naruavao primirje u sledeim sluajevima:
U 15,00 asova otvarana vatra iz peadijskog naoruanja po vatrogascima, koji su gasili
poar u rejonu s. Smokovi. Na intervenciju snaga UNPROFOR-a dejstva su prestala, a
poar je lokalizovan.
U 21,35 asova iz rejona Vrana otvorena vatra iz peadijskog naoruanja po s. D. Jagodnja
u trajanju od jednog asa. Na vatru nije odgovoreno. Posledica nema.
U 22,12 asova iz pravca Sedramia ula se buka tenkovskih motora.
U 22,25 asova iz pravca Sedramia i Mioia otvorena jaka vatra iz PAM-a i mitraljeza po
pripadnicima PJM. Na vatru nije odgovoreno. Posledica nema.
222
U 23,45 asova uoeni pokreti neprijateljskih vozila iz pravca Pakovo selo Sedrami.
U zoni odgovornosti ZnTO Banija, registrovano je vie provokacija iz streljakog
naoruanja od strane neprijatelja iz rejona Bobovac i Suvaja.
O svim naruavanjima primirja i aktivnostima neprijatelja upoznati su predstavnici
UNPROFOR-a.
U 07,55 asova komandant ZnTO Kordun izvestio:
da se ustake snage, ubaene na podruje Slunja, nalaze u okruenju 79. i 80. br PJM,
da je prema izjavama zarobljenika ubaeno oko 600 ustaa,
da nae snage imaju dva lake ranjena milicionera, koji su posle ukazane pomoi vraeni
u stroj.
U 21,00 asova deurni operativni sa Korduna izvetava da ne raspolae svim podacima, ali
da je situacija oko ubaene grupe uglavnom nepromenjena.
2. PODACI O NAIM SNAGAMA:
Jedinice na podruju Korduna, Banije i Like, nalaze se u povienom stepenu b/g zbog
ubaenih grupa iz Cazinske krajine.
Pozadinsko obezbeenje funkcionie uz ve poznate potekoe.
Stanje morala dobro.
3. SARADNJA S UNPROFOR-om:
Komanda sektora JUG uloila je naoj strani protest sledeeg sadraja:
Sino (28.08.) u 22,30 asova dignuta je u zrak mala katolika crkva u s. Krike.
lanovi UNPROFOR-a su to videli. Tu eksploziju je podmetnula milicija Krajine. Ova
akcija dizanja katolike crkve u zrak, nije prihvatljiva i pokazuje nam da prisustvo takvih
elemenata u miliciji i u ruiastoj zoni, te njihovo ponaanje se moe smatrati samo
provokacija.
Prema izvetaju deurnog operativnog ZnTO Kordun snage UNPROFOR-a su bez
objanjenja napustile rajon Lasinja.
U 15,00 asova 29.08.1992. godine iznad Obrovca, na prvoj krivini francuski OT udario u
stijenu, posledice, jedan lan posade tee povreen.
4. VANREDNI DOGAAJI:
Danas u popodnevnim asovima dolo je do obrauna izmeu etiri pripadnika brigade
PJM Vukovar i metana sela Negoslavci. Tom prilikom ubijena sva etiri pripadnika PJM.
Navodno su bili u pitanju lini interesi.
Detaljan izvetaj o ovom dogaaju nije dostavljen, ali iz razgovara sa operativnim deurnim
saznaje se da su poginuli kao i metani sela Negoslavci srpske nacionalnosti.
BR/ZZ
RUKOVODILAC
potpukovnik
uro Polovina, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 20.
223
117
1992., kolovoz 30.
Dvor na Uni
Izvjee Jedinice milicije za posebne namjene Dvor da upuuje dio podreenih
jedinica na izvrenje zadatka na podruje sela Gornji irovac i Majdan

JEDINICA MILICIJE ZA SLUBENA TAJNA
POSEBNE NAMJENE DVOR STROGO POVJERLJIVO
Sp. br. 10-1
30. 08. 1992.
KOMANDANTU POSEBNE JEDINICE
MILICIJE PETRINJA
Angaovanje dijela snaga
JM za posebne namjene Dvor
Na osnovu naredbe br. 131-2 od 29-08. 1992. god. o angaovanju dijela Bataljona za
obezbeenja, podnosim slijedei
I Z V J E T A J
Po primljenoj naredbi odmah sam izdao Zapovijed komandiru 1. ete i komandiru 4. ete
da pripreme, u 1. eti 1 vod i u 4. eti 2 pje. voda za pokret na izvrenje zadatka u rejonu
s. G.
264
irovac i s. Majdan.
Gotovost izvrenja zadatka bila je u 17,00 h.
Imajui u vidu teinu izlaska jedinice s dugim naoruanjem i dr. opremom pored UN, kao i
to da oni pojaavaju svoje aktivnosti prema nama, mislim da ovakvim aktivnostima jo vie
izazivamo njihovo djelovanje.
Predlaem da se ubudue izvri preciznije procjena situacije i borbena upotreba ove
jedinice.
Za Komandant:
Vii inspekt. uro Rogulja,
[.., v.r.]
265

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1070/2.
264
Gornji.
265
Potpis neitak.
224
118
1992., kolovoz 30.
Okuani
Izvjee Zonskog taba TO Zapadna Slavonija Glavnom tabu TO RSK o topnikom
napadu na Staru Gradiku, Bosansku Gradiku i Novu Topolu te stanju na podruju
zapadne Slavonije

VOJNA TAJNA POVERLJIVO
IFROVANO URUITI ODMAH
ZnTO ZAPADNA SLAVONIJA M.P.
266
Pov. br. 51-106
30. 08. 1992. godine
Redovni operativni izvetaj.-
GTO RSK KNIN
Na osnovu nareenja GTO RSK pov. br. 104 od 13. 11. 1991. godine i pov. br. 61a/92 od
11. 04. 1992. godine dostavljamo sledei
I Z V E T A J
1.- STANJE NEPRIJATELJSKIH SNAGA:
Tokom noi 29/30. 08. 1992. godine u vremenu 02.00 do 03.10 asova OS Hrvatske
otvarale su artiljerijsku vatru iz H-155 i minobacaa po Bosanskoj Gradiki, Novoj Topoli
i Staroj Gradiki.
Vatra je otvarana iz rejona Orubica, Makovac i s. Pivare.
U blizini naih magacina u St.
267
Gradiki s/i za oko 150 m pala su 4 projektila najverovatnije
iz MB 82 mm. Rejon St. Gradika je u sastavu Zatitne zone UN.
Napad na St. Gradiku bio je bez posledica, dok je u Bosanskoj Gradiki priinjena znatnija
materijalna teta na objektima.
Na severnom delu zone 29.08. oko 18.45 asova ustake snage iz j/i predgraa Pakrac (Ulica
Pepe Polak) otvarale su povremenu vatru iz peadijskog naoruanja u pravcu nae granine
milicije. Nije bilo posledica.
2.- STANJE TABOVA I JEDINICA TO:
Komande jedinica i tabovi TO angairani su na realizaciji mera poveane b/g.
Komanda ZnPTO uputila je otar protest Komandi UNPROFOR-a Zapadni Sektor u vezi
sa artiljerijskim napadom ustaa.
Stanje morala zadovoljava. Pripadnici TO sve otvorenije reaguju na isplatu dnevnih naknada
i mogunost da im se to vie ne isplauje.
266
Prijemni peat centra veze: brzojav primljen 30. 8. 1992. u 16,00; predan u 20,45.
267
Stara.
225
3.- GUBICI:
Gubitaka nije bilo.
4.- STANJE PoOB-a:
PoOB se za sada odvija planski uz ve poznate probleme oko nabavke artikala ishrane.
Stanje ishrane zadovoljava.
Bolesnih i ranjenih nemamo.
5.- BEZBEDNOST I SAMOZATITA:
U poslednje vreme evidentan je podatak da je nekoliko lica hrvatske nacionalnosti a koja su
itavo vreme rata bila na prostoru Zapadne Slavonije sada prebeglo u Novu Gradiku.
Osim toga imamo podataka da se u Novoj Gradikoj od strane ustake policije sve ee
nosi dugo oruje a to je primeeno i u Pakracu. Nakon pada Belog Brda
268
primetna je vea
arogantnost ustaa u ovim mestima prema svemu to dolazi sa prostora Z Slavonije.
6.- AKTIVNOST UNPROFOR-a:
Snage UNPROFOR-a koje su sa jednim OT obezbeivale most na r. Sava kod St. Gradike,
odmah su nakon art. vatre ustaa oko 02.00 napustile most ostavljajui samo strau i uputile
se u bazu Pustara.
Tokom dana oko 10.00 asova u seditu nepalskog bataljona u St. Gradikoj predstavnici
UNPROFOR-a Zapadni Sektor imali su sastanak s potinjenim komandantima. Nije nam
poznata tema sastanka.
KOMANDANT
Pukovnik
Jovan ubri
M.P.
269

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 26., kut. 2.
119
1992., kolovoz 30.
Dvor na Uni
Izvjee Graninog bataljuna milicije Dvor na Uni Komandi brigade PJM o
pristiglim pojaanjima u selima Majdan, Gornji irovac i Ostojii te njihovom
stanju i opremljenosti

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GRANINI BATALJON MILICIJE
268
Bijelo Brdo.
269
Okrugli peat: RSK, Zonski tab TO Zapadna Slavonija, Okuani.
226
DVOR NA UNI
Str. pov. broj 034-1/92
30. 08. 1992. godine
Komandi brigade PJM
Petrinja
U toku dana obili smo pristigla pojaanja SM Majdan i G. irovac
270
i Ostojie i utvrdili
sljedee:
1. U SM Majdan, pod atorom smeteno je odelenje /16 milicajaca/ za ojaanje SM
Majdan.
Doli su 29. 08. 1992. u 21,00 sati iz amarice. Sa sobom su doneli propisano lino
naoruanje, pribor za higijenu i ishranu. Podeljen im je sd/o. Smjetaj odgovara uslovima.
2. U G. irovcu u O smetena je dva odelenja /26 milicajaca/ iz erkezovca, za ojaanje
SM G. irovac i Ostojie. Doli su u 18 sati. Podeljen im je sd/o nekompletan. Nisu dobili
hljeb, a nije u sd/o bilo dvopeka. Kod nekih nije bilo riblje konzerve ili narezka.
Jedan deo milicajaca doao je bez naoruanja, a pojedini pripadnici dignuti od kua, doli
su u civilu, bez naoruanja i opreme. Sa sobom su doneli po dva ebeta.
Nije im objanjeno zbog ega je podignuta b/g, odnosno zbog ega su upueni na granicu
kao ojaanje. Takoer im nisu obezbeeni podmetai tako da spavaju na podu O, odnosno
atoru na drvenoj dasci. Takoer nisu povezli pitku vodu. To je u toku da se rei. Zbog
navedenog izazvan je revolt, negodovanje, kao i sumnja da e se opet isto ponoviti u koliko
se ne preduzme energinije i odgovarajue mere.
3. 29. 08. 1992. u 15,15 sati skinuta je muslimanska zastava sa nae teritorije, ali je u
toku dana bilo ispaljeno nekoliko hitaca prema naim pripadnicima, ali je u toku dana i na
UNPROFOR [i] patrolu SM G. irovac.
Sa komandirima SM dogovoren je nain upotrebe ojaanja SM.
Ko ma n d a n t
vii ins. Nikola Reanovi
M.P.
271

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., 1002/2.
120
1992., kolovoz 31.
Knin
Upute Glavnog taba TO RSK o nainu postupanja s ratnim plijenom

270
Gornji.
271
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 362, grupa 400, primljen 30. 8. 1992. u 16,30; predan u 17,00.
227
REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
GLAVNI TAB TERITORIJALNE ODBRANE M.P.
272

Br. 555-43/1
31.08.1992. god.
KNIN
Postupak sa ratnim plenom obrazloenje,
d o s t a v l j a s e .
Vojska (oruane snage) mogu zapleniti svu neprijateljsku javnu pokretnu imovinu koja se
zatekne na ratitu. Tako zaplenjena imovina smatra se ratnim plenom. Imovina obuhvata:
oruje, municiju, opremu i drugi materijal namenjen za snabdevanje oruanih snaga (vojnih
formacija) i za vojne potrebe, sva sredstva veze i prevozna i transportna sredstva. Smatra se
ratnim plenom i oruje, vojna oprema, vojni dokumenti, stoka i prevozna sredstva koja su
se nala u posedu ratnih zarobljenika. Ne pleni se i ne oduzima se od ratnih zarobljenika
stvari i predmeti koji im slue za linu upotrebu ili koji su im dati na upotrebu radi line
zatite (lemovi, zatitne maske i sl.). Ratni plen je i oruje, municija, dokumenti i druga
sredstva koja mogu neposredno sluiti u vojne svrhe, iako su privatna imovina. Za oduzete
stvari koje su privatna imovina vojni organ izdaje urednu potvrdu.
Ratnim plenom smatra se sva neprijateljska imovina ma gde zateena, naroito na
okupiranoj teritoriji, koja moe sluiti ratnim operacijama, kao i gotovina, fondovi i hartije
od vremenosti koji pripadaju neprijateljskoj dravi.
Sve stvari koje su pod ovakvim uslovima i na ovaj nain zaplenjene smatraju se ratnim
plenom i postaju opte narodna imovina. Te stvari moraju biti prikupljene (oduzete od
pljakaa) i predate nadlenim organima vlasti ili neposredno upotrebljene za vojne potrebe,
ali ih ni u kom sluaju ne mogu prisvajati pojedinci.
Doputeno je korienje svih nepokretnosti na neprijateljskoj teritoriji, bez obzira na to
kome pripadaju, ako su neophodne za vojne potrebe (za logore, skladita, fortikacije svake
vrste ili za smetaj trupa, ranjenika, bolesnika i sanitetskog materijala).
Saglasno napred navedenom uputno je uiniti sledee:
injenino utvrditi tko i koja sredstva su prisvojena pljakom ili drugim nedozvoljenim
nainom i kod koga se nalazi (javno ili sakriveno);
opljakana i evidentirana sredstva oduzeti i predati evidentirano nadlenom organu koji
e sainiti popis sredstva po vrstama i stanju;
ustupiti na korienje uz naknadu odgovarajuim preduzeima. Ovaj postupak provesti sa
potrebnom odgovarajuom dokumentacijom;
nije uputno organizovati licitaciju odnosno javnu prodaju nadmetanjem jer se na taj
nain direktno ili svesno pomae proterima i vercerima koji uveliko koriste krizno stanje
u narodu;
organizovano raditi na spreavanju zloupotreba, i u tom smislu inicirati osnivanje
preduzea gde bi sredstva kroz izradu odgovarajueg programa bila osnivaki iznosi (sredstva
sa nancijskom protuvrednou). To bi bila ili dravna preduzea ili meovita preduzea
koja bi omoguila zapoljavanje ljudi i smanjenje socijalnih problema.
272
Prijemni peat: RSK, Ministarstvo odbrane, br. 80/1-92, Slunj, 7. 9. 1992.
228
Uz izneseno, uputno je samoinicijativno pokrenuti odreene aktivnosti u optini u cilju
stvaranja uslova za rad i ivot u miru.
LR/LjB
POMONIK KOMANDANTA
ZA MV I PP
pukovnik
Uzelac Jovo, [v.r.]
M.P.
273

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 5., kut. 1002/1.
121
1992., kolovoz 31.
Glina
Dopis Vojne pote T-7917 Ministarstvu odbrane Srbije o ratnom putu 592. mtbr.,
kako bi jedan njezin pripadnik, koji je ranjen na podruju Gline, mogao ostvariti
svoja prava

VOJNA POTA T-7917
Broj: 01-7-2
Glina, 31. 08. 1992. g.
MINISTARSTVU ODBRANE SRBIJE
BEOGRAD
Veza: Va dopis br. 841-1155/92-1, od 23. 07. 1992. godine.
Va dopis pod navedenim brojem, upuen na VP 5552 Glina, dospio je, izgleda nakon
dueg lutanja u traenju adrese, do komande 24. brTO u Glini (VP 9179) te u interesu to
breg ostvarenja prava mladog ovjeka ranjenog na ratitu ovdje oko Gline, obavetavamo
vas o sledeem:
Na ratitu Banije, konkretno u Glini, poetkom rata pored lokalnih snaga Teritorijalne
odbrane, stacionirana je jedna jedinica JNA (592. mtbr) koja je ovamo dola s podruja
Makedonije i to upravo jedinica pod brojem VP 5552. Ista jedinica je ovdje ostala na
zadacima do 14. maja 1992. godine kada je po odluci najviih dravnih organa SFRJ
napustila ovu lokaciju i preselila na podruje SR Jugoslavije. Po nekim naim saznanjima
ista jedinica je trenutno na podruju Republike Srbije, odnosno u Vranju ili Leskovcu.
Radi vae daljne operativnosti obavetavamo vas da je komandant navedene jedinice bio
pukovnik Dombi Boko, sada na dunosti N u Leskovakom korpusu.
273
Okrugli peat: RSK, Republiki tab TO, Knin.
229
Nadajui se da smo vas ovim uputili na konano pravu adresu vjerujemo da smo pomogli
vama i mladom nesretnom ovjeku.
Na pozdrav!
ML/NM
KOMANDANT
pukovnik
Marko Vrcelj, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 307.
122
1992., kolovoz
[Knin]
Izvjee Zonskog taba TO Sjeverna Dalmacija Glavnom tabu TO RSK o stanju
na teritoriju i mobilizacijskoj procjeni tabova i jedinica krajinskih Srba

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
Primerak broj: 2
MOBILIZACIJSKA PROCENA
Uslova mobilizacije komandi tabova i jedinica
ZnTO SEVERNA DALMACIJA
august 1992. godine.
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
Prilog br. _____
Broj evidencije: 2
MOBILIZACIJSKA PROCENA
1. Uticaj svih vrsta neprijateljskog dejstva na tok mobilizacije
OS Hrvatske u vreme primirja vre masovnu mobilizaciju i koncentraciju svojih snaga u
zagraninom prostoru i na pravcima operativno-taktike upotrebe, grupiui glavne snage
na pravcima koji izvode ka glavnim privrednim i politikim centrima RS Krajina.
OS Hrvatske, koncentrisane prema naoj teritoriji, formirane su u operativne zone sastava
od 3-6 br ZNG. Sastav OZ zavisi od operativnog pravca i upotrebe glavnih snaga.
Preko dobijene pomoi od strane zapadnoevropskih zemalja (Nemaka, Austrija, Italija i
Maarska) vri se popuna oruanih snaga Hrvatske sa najmodernijim naoruanjem i to:
savremenim tenkovima tipa Leopard, artiljerijskim oruima veih dometa, raketama
230
zemlja-zemlja, savremenim protivoklopnim sredstvima (MILAN, TOV i dr.), koji
mogu ispoljiti snana dejstva po naim snagama u poetnom periodu rata. Sa nabavkom
najmodernijih aviona i njihovom upotrebom po MZ i reonima prikupljanja, skladitima
RMR nastojae po svaku cenu da sprei normalnu mobilizaciju i grupisanje snaga TO i
MUP-a RSK na pravcima njihovog napada.
U celini OS Hrvatske i po brojnom stanju i izvrenoj modernizaciji, strunoj obuci
komandnog kadra i stranim vojnim strunjacima, angaovanim za rukovanje pojedinim
sredstvima i jedinicama, predstavljaju ozbiljnu vojnu silu koja moe ne samo spreavati
mobilizaciju naih snaga nego je i znaajnije onemoguiti.
Zbog blizine skladita RMR ZnTO Severne Dalmacije, prema granici R Hrvatske i male
dubine teritorija, mogua su raketno-artiljerijska i avio dejstva po skladitima RR-a i MZ
ime bi se nanele velike materijalne tete na sredstvima i gubici u ljudstvu, te bi se znatno
usporila mobilizacija RJ.
Da bi se omoguilo postupno izvrenje mobilizacijskih radnji potrebno je da sve jedinice i
tabovi u okviru skladinog prostora izvre ininjerijsko ureenje i zapreavanje i neposredno
obezbeenje iz sastava jedinica predvienih za iznoenje i utovar MS (jedinica radne
obaveze).
Na osnovu dosadanjeg ratnog iskustva i naih saznanja u okviru OS Hrvatske postoje
specijalne jedinice i deo plaenika iz inostranstva od kojih se vri formiranje IDG i DG koje
planiraju i vre ubacivanje na teritoriju zone odgovornosti ZnTO S. D. u cilju izvianja
i prikupljanja podataka o naim snagama, izvoenju diverzantsko-teroristikih akcija,
upada u sela, palenje i pljakanje imovine, zarobljavanje mesnog stanovnitva i napada na
skladita MTS, mostove i prepade na pojedinana motorna vozila. U planovima razrade
mobilizacijskih dokumenata predvideti snage i sredstva za obezbeenje grupa motornih
vozila, kolona koje prevoze MTS do MZ-a, kao i drugih m/v sa MES-om.
2. Zadatak jedinice koji proizlazi iz plana upotrebe
U cilju spreavanja iznenaenja od strane oruanih snaga Hrvatske potrebno je planirati deo
snaga prostorne strukture, jedinice MUP-a (milicije) Krajine, masovnija lovaka drutva i
naoruane graane koji se nalaze u graninom pojasu sa Hrvatskom, za to bru mobilizaciju
i posedanje planiranih objekata i pravaca sa predvienim masovnim zapreavanjem i
deliminim zaruavanjem, spreiti iznenadne upade i napade na prostor Krajine, a time
stvoriti uslove za:
Brz manevar, razvoj i upotrebu slobodnih snaga specijalnih i interventnih jedinica brigada
milicije;
Spreavanje prodora u zahvatu komunikacija koje izvode od Zadra, Vodica, ibenika,
Mua i Sinja ka Kninu;
Dovrenje mobilizacije komandi tabova i jedinica TO ZnTO Severna Dalmacija;
Sklanjanje stanovnitva i dobara sa ugroenih pravaca, zona i rejona;
Otkrivanje i borbu protiv ubaenih DTG neprijatelja;
Po zavrenoj mobilizaciji, sve jedinice, na osnovu plana upotrebe i ispoljenog dejstva OS
Hrvatske, rasporediti po pravcima i kljunim objektima koji izvode u dubinu teritorije.
Postepeno sa posedanjem poloaja organizovati vatreni sistem, sadejstvo sa susedima, izvriti
neposredno obezbeenje u okviru jedinica sa teitem na raketnim sistemima, artiljerije i
OMJ. Sve znaajnije objekte na pravcima, a koji mogu zaustaviti brz prodor neprijateljskih
231
snaga, zapreiti i minirati. U toku borbenih dejstava planirati manevar vatrom i jedinicama
sa jednog na drugi pravac radi popravljanja operativnog poloaja. U odreenim fazama
operacije predvideti ofanzivna dejstva na pravcima i objektima koje treba zauzeti, i
Odsudnu odbranu prostora zone odgovornosti ZnTO S. D.
3. Veliina, mogunost, obim i nain angaovanja ljudstva i MS, mirnodobskog sastava na
zadacima izvrenja mobilizacije
Mirnodobski sastav u TO, koji e biti smanjenog brojnog stanja zbog trokova nansiranja
TO, bie angaovan za plansku funkciju (planiranje i auriranje mob. dokumenata, planova
upotrebe i organizacije obuke), a deo vojnih obveznika za obezbeenje skladita RR-a i
objekata od posebnog znaaja.
Predvieno ljudstvo e izvravati svoje zadatke uz veliko naprezanje, primenom raznih
oblika obezbeenja objekata (portiri, noni uvari i stacionirane strae) i dr. U svim
komandama potrebno je izvriti procenu i obezbediti deo ljudstva iz ratnih jedinica za
pojaano obezbeenje objekata u kriznim i drugim prilikama.
Kurirsko-pozadinsku slubu kao i ljudstvo za iznoenje, utovar i prevoz MTS do MZ,
obezbediti iz RJ ili od dela nerasporeenog ljudstva.
Na nivou Vojnog odseka Knin, Benkovac i Obrovac imati jedinstveni pozivarski sistem za
sve ratne jedinice, a na nivou ZnTO S.D.
274
razmotriti i iznai reenje za brzo pozivanje
izvrioca mobilizacije i kljunih dunosti.
Celokupno naoruanje i druga formacijska MTS obezbediti po materijalnoj formaciji iz
fonda TO i iz popisa, onih materijalnih sredstava koja odgovaraju ratnoj jedinici.
Nedostajua vuna vozila i prikljune maine obezbediti iz popisa sa odgovarajuim
zameniteljima koji se mogu upotrebljavati u vojne svrhe i za potrebe RJ.
Teritorija koja se nalazi u zoni odgovornosti ZnTO Severna Dalmacija izrazito je
decitarna u pojedinim artiklima hrane, vodom za pie, remontnim kapacitetima kao i
drugim potrebama za uspeno izvrenje mobilizacije.
Zbog toga je neophodno uvati i drati na propisanom i nareenom nivou ratne materijalne
rezerve koje po RMF pripadaju jedinicama i tabovima TO.
Kroz planove mobilizacije regulisati i do detalja razraditi nain dekonzervacije, stavljanja
MTS u funkciju i iznoenje MTS iz skladita RMR na MZ jedinica i tabova TO.
4. Politika i bezbedonosna situacija na teritoriji i njen mogui uticaj na izvrenje
mobilizacije
Na teritoriji Republike Srpska Krajina politiko-bezbedonosna situacija je izuzetno sloena
i teka.
Pretnje i pritisci Hrvatske i njenih zatitnika pojaavaju strah i zabrinutost u narodu.
Razliite opcije u pogledu reavanja statusa Srba u Krajini jo su vie produbile postojee
podele meu politikim snagama u narodu, sve do otvorenih konfrontacija na politikoj
sceni. Nereavanje pitanja sudbine naroda koji ele da ive u zajednikoj dravi, uz stalnu
pretnju secesionista da izazovu nove oruane sukobe i otvorena borba sve do primene nasilja
za obaranje legalne vlasti, stvara atmosferu neizvesnosti i bezperspektivnosti.
274
Sjeverna Dalmacija.
232
Privredni kolaps, ekonomska izolacija, nefunkcionisanje organa vlasti, nezadovoljstvo naroda
uz postojee politike konfrontacije preti izbijanju socijalnih nemira, to bi u situaciji opte
prenaoruanosti moglo da dovede do traginih posledica. Pojaana migracija stanovnitva,
posebno mlaih godita, sa teritorije i sporost reavanja socijalno-ekonomskih pitanja mogla
bi biti dodatni generator njenog ubrzavanja.
Podele i sukobi u rukovodstvima DPZ u borbi za vlast, problemi politiko-teritorijalnog
organizovanja, neizgraenost i slabo funkcionisanje pravnog sistema, zatvorenost,
jednostranost i neobjektivnost sredstava informisanja sve to moe voditi u haos i
anarhiju.
U vezi sa dolaskom mirovnih snaga UN dolo je do novih podela u rukovodstvima i narodu,
koje proizlaze iz procene realne opasnosti od agresivne pretnje Hrvatske i neubedljivih
garancija UN za bezbednost naroda Krajine. To je doprinelo stvaranju izvesnog nepoverenja
i negativnog odnosa prema delu pripadnika ranije u sastavu JNA, a meu graanima
prisutne su rezerve prema razoruanju TO. Sve ovo moe znatno oteati i usloiti pripreme
i izvrenje mobilizacije.
S druge strane, opte politiko raspoloenje ljudi za odbranu nacionalne slobode, nezavisnosti
i teritorijalnog integriteta Krajine od mogue agresije hrvatskih oruanih snaga je pozitivno,
te se na ovom planu moe postii politiko jedinstvo.
Preduzimanje planskih i organizovanih aktivnosti radi osposobljavanja institucija sistema da
delotvorno reavaju probleme i prevazilaze postojee stanje mora biti u teitu angaovanja
svih subjekata i organa.
U ostvarivanju agresivnih i secesionistikih ciljeva kojima se ugroava bezbednost RS Krajina,
Hrvatska preduzima koordinirane politike, vojne ekonomske i druge mere i pritiske,
sprovodi intenzivnu obavetajno-subverzivnu, propagandno-psiholoku i diverzantsko-
teroristiku delatnost, menjajui i prilagoavajui oblike rada i orjentiui se na spregu sa
obavetajno-bezbednosnim slubama zapadnih zemalja.
Bezbednosna situacija je sloena i optereena raznim problemima, pa se i sistem bezbednosti
sporo uspostavlja zbog organizovanih, kadrovskih, materijalnih i politikih ogranienja i
potekoa. Slube i organi bezbednosti stvarani su na brzinu, organizovano i funkcionalno
su nedovoljno povezani u jedinstven sistem, nema dovoljno kvalikovanog kadra, nema
razumevanja politikih faktora prema funkciji i ulozi SDB. Sluba javne bezbednosti, uz
odreene slabosti, izvrava svoje obaveze i zadatke. Teritorija Krajine je u operativnom
smislu pokrivena, a lociranje organa UP u uim DPZ odnosno u rejonima mob. mesta
omoguava bezbednosno oslanjanje i saradnju u zatiti mobilizacije.
Zbog naruenog sistema bezbednosti na teritoriji je sve izraenija pojava teih oblika
kriminala i kraa do diverzantsko-teroristikih akcija, ubistava i drugih zloina. Enormno
je porastao broj kraa oruja i municije, od kojih neke imaju organizovani oblik. Sve je
vie izraena pojava ilegalnog dranja i preprodaje oruja i ubojnih sredstava, pljaka i
unitavanja privatne i drutvene imovine, a navedene pojave se ne sankcioniu zbog blokade
institucija vlasti.
Svi elementi politiko-bezbednosne situacije ukazuju da je ona sloena i optereena brojnim
problemima, ali sa tendencijom da se stanje poboljava. Takva situacija objektivno ne moe
imati pozitivnijih efekata na tok mobilizacije, ali se neki oekivani negativni uticaji mogu
neutralisati. Uoene probleme treba uporno i planski reavati radi stavljanja u funkciju
ukupnih odbrambenih priprema i jaanje bezbednosne komponente.
233
5. Razmjetaj MS u skladitima ratnih materijalnih rezervi i njihovo udaljenje od MZ i
mogunost njihovog dotura na MZ
Razmetaj materijalnih sredstava za jedinice TO i optinske tabove Teritorijalne odbrane
koje se mobiliu sa prostora zone odgovornosti ZnTO S. D. najpovoljnije je smestiti u
postojea skladita, i to za 3. brTO, mpoap i OpTO Benkovac u kasarni Benkovac, a
MES i municiju iznad 14 mm kalibra u izdvojeno skladite GAJ 2 kilometra udaljeno od
grada.
Brigadu iz Obrovca materijalno uskladititi u objekte stare kole u egaru gde se pruaju
najpovoljniji uslovi uskladitenja, neposrednog obezbeenja, a i operativno-taktiki
obezbeuje brzo spajanje ljudstva i MS na MZ.
Za 1. brTO najpovoljnije uslove za smetaj MTS i mirnodobski deo komande obezbeuje
se u kasarni Senjak koja ujedno prua najpovoljnije uslove za smetaj komande ZnTO S.
D. i sredstava za pritabske jedinice. Za ostala MTS 1. brTO najpovoljniji uslovi smetaja su
u objektima Krka, Paani i Kistanje.
Za smetaj MTS map najpovoljniji su uslovi u objektima Krka, Paani, juna kasarna i
Golubi.
Sredstva larp-a PVO je najpovoljnije uskladititi u objektima june kasarne.
MTS OpTO Knin i Obrovac je najpovoljnije uskladititi u postojeim skladitima TO
u gradovima Knin i Obrovac i veim MZ, a veinu sredstava OpTO Knin uskladititi u
objektu Krka.
Udaljenost skladita RR-a do MZ-a bataljona diviziona kreu se u proseku od 5 do 30
km. Ako se obezbedi ljudstvo za iznoenje i utovar MS kao i motorna vozila iz neposredne
blizine kasarne onda je mogue da se materijalna sredstva u roku od 3-4 sata prevezu do
mobilizacijskih zborita.
Komunikacijski pravci koji iz Knina, Benkovca i Obrovca izvode ka mob. zboritima su
kanalisani i pogodni su za zapreavanje i miniranje te komandanti pukova-brigada i OpTO
moraju raunati na nain obezbeenja uskih grla i useka, jer u sluaju ubacivanja DTG
moe se za odreeno vreme spreiti dotur materijalno tehnikih sredstava do MZ-a, a time i
dovesti u pitanje blagovremeno izvrenje mobilizacije, ije je vreme i suvie kratko.
Prostor komunikacijski zone odgovornosti je dosta razvijen, a mogunost dotura rokadnim
putevima obezbeuje da se sredstva blagovremeno doture do jedinica. Najozbiljnije
probleme mogu izazvati eventualna dejstva ubaenih grupa na kritinim i osetljivim
mestima i takama u neposrednoj blizini skladita na pravcima iznoenja i dotura MTS
blagovremeno uspostaviti kontrolu i obezbeenje od mesnih straa i obveznika iz sastava
prostorne strukture OpTO Knin, Benkovac i Obrovac.
6. Mogunosti pozadinskog obezbeenja mobilizacije
Politika bive Hrvatske vlasti, a potom rat i njegove posljedice uslovili su osiromaenje
celokupne teritorije ZnTO Severna Dalmacija. Privredni kapaciteti zbog nedostatka
sirovina i poluproizvoda, a i zbog ratnih razaranja, uopte ne rade ili rade u minimalnom
obimu. Tekue koliine nisu omoguavale stvaranje bilo kakvih rezervi u toku rata.
Obezbeenje stanovnitva artiklima hrane, gorivom, odeom i drugom opremom vri se
nabavkom sa strane uz velike potekoe.
Zdravstveni kapaciteti u zoni za sada zadovoljavaju potrebe. U toku rata najmanje su stradale
putne komunikacije, ali su veliki gubici zbog potpunog paralisanja eleznikog transporta, a
viak radne snage ne mogu apsorbovati drugi privredni kapaciteti.
234
Rezerve stanovnitva u hrani su neujednaene, one se kreu od vie mesenih do viednevnih
u severnom delu Bukovice. to znai da se na njih ne moe raunati, izuzimajui obezbeenje
dvodnevnih potreba u suvim artiklima koje sa sobom mogu poneti v/o u toku izvrenja
mobilizacije.
Prestankom ratnih dejstava trenutnim primirjem nije se prilo bitnijem aktiviranju
privrede zbog odravanja veeg brojnog stanja ljudstva u jedinicama TO i PJM. Meutim,
to nije razlog da privreda u ratnim uslovima ne funkcionie, a posebno civilna vlast gde su
i najvei problemi.
Prelazak na ratnu proizvodnju ranije nije planiran, nego je to uinjeno u toku rata i to kod
metalopreraivake i prehrambene grane, kao i servisa za opravku vozila i aparata i ureaja
za domainstvo.
Dalje mogunosti rada tekstilne industrije Kninjanka (preduzee za izradu konfekcije)
postoje, ali rukovodee garniture zbog inertnosti i drugih subjektivnih slabosti nisu
iskoritene ni 30% od svojih kapaciteta.
Na osnovu iznetog najpovoljnije mogunosti za pozadinsko obezbeenje mobilizacije su:
komunikacija (putne mree), zdravstveni kapaciteti, potom opravka TMS, klanje stoke
i prerada mesa, izrada i opravka svih vrsta odene opreme, zatim ogrevno drvo i vodni
objekti.
S obzirom na izneto, a u cilju uspenog izvrenja mobilizacije, trupne rezerve ratnih jedinica
drati na propisanom i nareenom nivou.
7. Uslovi za organizaciju RIK-a i veze
Razmetaj jedinica TO i OpTO na teritoriji, konguracija zemljita sa izrazitim kraom,
slabom vegetacijom, velikom ispresecanou zemljita, kao i postojanje masiva Velebita,
Dinare, Promine, Svilaje, Kozjaka i Bukovice, oteavaju komandovanje i organizaciju veza,
te je potrebno u miru izvesti pripremu i ureenje teritorije u sklopu koje izgraditi mreu
repetitora kako bi veze izmeu brigada i OpTO sa komandom ZnTO S.D. i veze sa
predpostavljenim i susedima bile kvalitetnije i sigurnije.
U sklopu radova na pripremi teritorije neophodno je izmetanje RRv Promina na novu
lokaciju u dubinu teritorije, jer sadanje mesto na prednjem kraju odbrane ne odgovara i
nema opravdanja.
Postojea sredstva veze u jedinicama manevarske strukture i OpTO koja su razliita (sa vie
kanala, starije i novije proizvodnje) potrebno je zameniti sa kvalitetnijim i lakim prenosnim
radio-ureajima posebno na nivou niih taktikih jedinica. Za brigade TO koje imaju
iroku zonu odbrane potrebno je obezbediti MKK-1 radi obezbeenja komandovanja i
veze u pokretu.
Sa predvienom popunom jedinica sredstvima veze kao to su RUP-15 i PRC-15 na emu
se radi, bie omogueno lake komandovanje i sigurnija veza.
Na teritoriji RS Krajine, a posebno severne Dalmacije, je zbog ratnih uslova dolo
do naruavanja PTT sistema usled ega je nemogue odravati vezu na teritoriji zone
odgovornosti, pa i koritenje tih veza u sistemu komandovanja i rukovoenja.
Sadanji uslovi RIK-a na relaciji GTO RS Krajina zonski tab TO S.D. i ZnTO S.D.
prvopodinjene komande i OpTO obezbeuju u potpunosti rukovoenje i komandovanje
sa postojeim sistemima veze.
Problem predstavlja RIK-om na relaciji eta-bataljon-divizion, zbog nedostatka veeg broja
RUP-12 i RUP-33. Ovi problemi uspeno se reavaju sa odreenim nabavkama prenosnih
235
ureaja strane proizvodnje. Ta nabavka koja dolazi od razliitih lica i organa iz inostranstva
preko Biroa RS Krajina nije usaglaena sa vojnim standardom te smeta kod stvaranja radio
mree. Postojanje i izvrenje jedinstvenog zadatka TO i MUP-a RSK u ratu, namee potrebu
identinog sistema veze.
Kao zakljuak, uz navedene nedostatke i potekoe, istiemo da se sa postojeim sredstvima
i razvijenim sistemom veze na teritoriji ZnTO S.D. obezbeuje nesmetano komandovanje
sa potinjenim komandama tabovima i jedinicama.
8. Karakteristike i mogunosti teritorije na kojoj se RJ mobilie i pitanja u kojima je nuno
ostvariti koordinaciju sa nadlenim organima DPZ, posebno analizu ljudskog i materijalnog
potencijala na teritoriji
Teritorija severnodalmatinske zone obuhvata geografski prostor Ravnih Kotara i Bukovice
oivien sa juga morem, a severa Velebitom i sa istoka Dinarom. Zemljite je preteno krako,
otkriveno sa mnogo vrtaa, zidanih ograda i pokriveno delimino sa makijom.
itav prostor je oskudan sa vodom naroito predeo Bukovice i pojedini predeli u centralnom
delu zone. Kroz teritoriju protiu i znaajne reke i to Zrmanja itavim svojim tokom i
Krka, koje nadoknauju nedostatak vode i obezbeuju razvijenu vodovodnu mreu za
obezbeenje pitke vode za mnoga naselja i sela.
Ovaj prostor ima razvijenu komunikacijsku mreu upravnih i rokadnih puteva pogodnih za
angaovanje snaga sa zapada i juga na itavom prostoru. Tu se istiu pravci Zadar-Maslenica-
Obrovac kapaciteta do jedne brigade, Zadar-Benkovac-Knin do 2 brigade, Biograd-
Benkovac-Knin do 1 brigade, Vodice-Knin do 1 brigade, ibenik-Drni-Knin kapaciteta
ojaana brigada, Mu-Drni do brigade i Sinj-Vrlika-Knin do jedne brigade.
Svi ovi pravci su pogodni za organizaciju odbrane, zapreavanje i zaruavanje te se mogu
braniti sa manjim snagama uz primenu masovnog zapreavanja kao i manevra snaga sa
jednog na drugi pravac.
Na teritoriji su brojna manja naselja i staraka domainstva koja se proteu uz komunikacije
i rene tokove (oko 70.000 stanovnika).
Karakteristino je da je sa ovog prostora zbog politike bive hrvatske vlasti, zbog nerazvijenosti
industrijskih kapaciteta i savremenije organizacije poljoprivredne proizvodnje velik broj
stanovnitva emigrirao na teritoriju Srbije, tako da je ljudski potencijal za formiranje i
popunu RJ znatno smanjen. Na osnovu postojeeg demografskog potencijala sa ovog
prostora je mogue za potrebe TO angaovati oko 20.000 boraca.
Stanovnitvo koje se preteno bavi poljoprivrednom proizvodnjom zbog oskudnog
snabdevanja sa vetakim ubrivima i kvalitetnim semenom proizvodi samo za svoje potrebe
ne stvarajui znaajnije vikove, koji bi mogli posluiti kao izvor obezbeenja jedinica TO.
Od poljoprivrednih grana najrazvijenije je stoarstvo i vinogradarstvo, koje pozitivno
utie na snabdevanje jedinica i stanovnitva. Najrazvijenija je poljoprivredna proizvodnja
u reonima Ravnih Kotara, koji zbog ratnih sukoba sa Hrvatskom ne mogu svoje vikove
plasirati i ponuditi tritu.
Na prostoru Krajine nema dovoljno silosa za smetaj itarica i skladinog prostora za uvanje
rezervi hrane kao sigurnijeg izvora u snabdevanju stanovnitva.
Prirodni potencijali su dosta veliki. Ako bi se organizovala planska proizvodnja mogli bi se
stvoriti trini vikovi gde bi bio i visok stepen standarda, a deo proizvoda kao proizvodi
stvoreni od vinove loze, voe i povre, razvoj turizma uz reke i jezera i intenzivan razvoj
stoarstva obezbedili bi opti procvat severodalmatinske zone.
236
9. Mogui uticaj najnepovoljnijeg vremena kao prostora, doba godine i dana i njihov uticaj
kao atmosferske pojave na brzinu ekasnosti izvrene mobilizacije
Severno dalmatinsku zonu uglavnom karakterie primorska klima i deo kontinentalne
klime. Ova zona prua najpovoljnije uslove gotovo u toku cele godine, izuzev kraeg kino-
snenog, odnosno vetrovitog vremena u toku kasne jeseni i zime (decembar-februar), a
sunog i jarkog leta. Karakteristika severno dalmatinske oblasti je da je bez dovoljno vode
kako za stanovnitvo tako i za napajanje stoke.
Doba dana nema bitnog uticaja, ve samo u sklopu doba godine. Duina dela dana ima
uticaja ali jednovremeno pozitivnog i negativnog koji se meusobno prepliu. U toku zime
zbog kratkoe dana i ledenih kia oteano je kretanje i izvravanje mobilizacijskih radnji
u celini sa ratnom jedinicom, tako da se skrauje vreme i zbog bezbednosti za ljudstvo i
stanovnitvo u celini.
Zbog nepovoljnih uslova svugde gde je god mogue koristiti za smetaj ljudstva i MTS
drutvene i privatne objekte, vikendice, a izuzetno smetaj ljudstva i MS vriti u poljskim
uslovima, jer e se na ovaj nain obezbediti zatita od niskih temperatura, snega, kie i jakih
vetrova. Ostale atmosferske pojave (rosa i slana) nemaju bitnog uticaja sem uticaja vlage na
naoruanje i optika sredstva o emu moraju voditi rauna sve komande i tabovi.
KOMANDANT
pukovnik
Milan ilas, [v.r.]
M.P.
275

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 6044.
123
1992., kolovoz
[Knin]
Analiza Glavnog taba TO RSK o borbenoj spremnosti jedinica TO RSK od veljae
do kolovoza 1992.

VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
A N A L I Z A
b/g TO RSK ZA PERIOD
OD FEBRUARA DO AUGUSTA
275
Okrugli peat: RSK, Zonski tab TO Severna Dalmacija, Knin.
237
1. RUKOVOENJE I KOMANDOVANJE:
U proteklom periodu desile su se znaajne promene u sistemu RiK TO RSK. Prvo: RiK TO
RSK nije vie deo jedinstvenog sistema RiK vojskom Jugoslavije zbog stvaranja nove SRJ.
Drugo: izvrena je demobilizacija TO. Tree: formiranje su PJM sa kojima do kraja nije
usaglaeno RiK. Pored ovih promena dolo je i do novih kadrovskih reenja u tabovima,
komandama i jedinicama.
Sve ove promene su manje-vie imale odraza na uspenost RiK u celini. Rukovoenje i
komandovanje na nivou GTO RSK po ocjeni kolegija komandanata bilo je uspjeno mada
je bilo manjih i veih propusta koji nisu bitnije uticali na uspjenost funkcionisanja RiK-a.
Najvei problemi kako kvantitativni tako i kvalitativni u ovom periodu bili su kadrovski.
Popunjenost tabova, komandi i jedinica nije na potrebnom nivou i u skladu sa formacijom
to se veoma negativno odraava na RiK. Naroito su slabo popunjeni GTO i brigade
TO dok su neto bolje popunjeni ZnTO i 75. PB TO. Popunjenost sa rezervnim
sastavom takoe ne zadovoljava formaciju pa bi u narednom periodu trebalo bolje sagledati
mogunosti teritorije pa analogno tome praviti formacije. Po ovom pitanju najizraeniji
problemi su u Z Slavoniji, Lici i Kordunu. Veliki problem je i reavanje statusnih pitanja
AVL i GL to takoe uskoro mora biti reeno.
Na osnovu analize rada ZnTO uoljivo je da funkciji planiranja nije posveena adekvatna
panja sem na nivou GTO gde je to korektno uraeno. Razraeni godinji planovi na
nivou ZnTO i brTO imaju dosta slabosti i propusta pa ih u narednom periodu treba
doraditi.
Meseno planiranje uglavnom se sprovodi, ali vie formalno jer se analiza realizacije
planiranih zadataka kod veine ZnTO i komandi brTO ne izvodi.
Planovi uzbunjivanja i pripravnosti kvalitetno su uraeni i omoguavaju uspeno
uzbunjivanje od GTO do komandi brTO i OpTO. Stie se utisak da su deurni organi
nedovoljno obueni za praktinu primenu ovih planova to bi na svim nivoima RiK
u narednom periodu trebalo otkloniti. Nareenje o stalnim i povienim merama b/g je
uraeno u ZnTO ali nije dolo do nivoa OpTO i brTO, to bi takoe prioritetno trebalo
uiniti.
Na planu ureenja i pripreme teritorije za vreme izvoenja borbenih dejstava uinjeno je
malo na svim nivoima RiK. Posebno je znaaj pridavan zapreavanju i donekle utvrivanju,
ali maskiranju i obezbeenju kretanja i manevra nije pridavan nikakav znaaj. Posebno je
slabo vreno operativno maskiranje. Ovom pitanju u narednom periodu treba pokloniti
veu panju nego do sada.
Obavetajno-izviako obezbeenje je manje-vie funkcionisalo dobro mada je i na tom
planu bilo slabosti i propusta koje se nisu bitnije odrazile na izvoenje borbenih dejstava.
Novo reenje da se objedini obavetajno-bezbednosno obezbeenje je pravi potez koji e u
skoroj budunosti dati oekivane rezultate.
Obezbeenje KM u borbi nije bilo sigurno na svim nivoima. Obezbeenje KM GTO je
bilo relativno dobro jer se nalazilo na sigurnoj dubini od p/k ali je bilo nedovoljno zatieno
od dejstva diverzantsko-teroristikih grupa. Zatita KM niih nivoa bila je razliita od
odlino zatienih do totalno nezatienih. Pojedini tabovi i komande zahvaljujui samo
srei nisu imale traginih posledica.
Sistem veza u celini je omoguavao nesmetano RiK na svim nivoima, a posebno na viim
od komandi brigada do GTO. Sredstva veze za nie nivoe RiK su nedovoljna, zastarela i
238
nepouzdana tako da se na tom planu mora neto hitno preduzimati. Sistem KZ je dosta
dobar, ali se i suvie nepotrebno koristi, to se takoe u narednom periodu mora otkloniti.
Rad, red i disciplina u veini tabova i komandi bila je primerna, ali u jednom manjem
broju tabova i komandi nije bilo tako. Osnovni razlog lei u nedovoljnoj angaovanosti i
doslednosti podinjenih stareina da je sprovedu.
Nedisciplina i samovolja se posebno pojavljivala kod v/o koji su se u pojedinanim
sluajevima i manjim grupama otimali kontroli i vrili pljake i ubistva. O ovim pojedincima
i grupama na nivou ZnTO mora biti detaljna evidencija kako bi se mogli sudski goniti za
poinjena nedela.
U celini gledano RiK kao elemenat b/g funkcionisalo je u TO relativno dobro, bolje na
viim nivoima, a neto slabije niim. Meutim u narednom periodu ovom elementu treba
posvetiti veu panju i initi sve da se na ovom planu postignu vrhunski rezultati.
2.- MORALNO STANJE:
Odnos naeg sastava prema RSK je pozitivan uz raspoloenje da se uvrste granice i potvrde
srpske teritorije. Prisutan je ponos i raspoloenje boraca da ostanu u jedinicama dok god to
bude trebalo i da se ponovo odazovu u sluaju potrebe, nakon otpusta iz jedinica.
Kod jednog dela boraca prisutna je bojazan, zbog nejasnoe oko odreenja funkcionisanja
vlasti u zatienoj oblasti UN a posebno u tzv. ruiastim zonama. Izraena je i doza
nepoverenja u snage UNPROFOR-a i bojazan da su naklonjeni hrvatskoj strani i da e
im pomoi u uspostavljanju vlasti na naoj teritoriji. Uz sva objanjenja i tumaenja, ovo
ostaje kao injenica, a proistie iz unutranje potrebe srpskog naroda da sam odluuje o
svojoj sudbini, da se bori i brani svoju slobodu i da to pravo nikada do sada nije preputao
drugima.
Od poetka borbenih dejstava u Republici BiH, preko stvaranja Srpske Republike BiH i
borbe za Koridor prema SRJ, vlada ubeenje da je to borba i srpskog naroda RSK. Veliko
je raspoloenje i dobrovoljan odaziv za neposrednim uestvovanjem u borbama za SR BiH,
Koridor i konano slamanje ustako-faistike i muslimansko-fundamentalistike genocidne
opcije protiv srpskog naroda. Ova borba je duboko shvaena, kao borba za opstanak.
Ovako raspoloenje stareina i boraca, komandi i jedinica TO RSK proistie iz pravilnih
meuljudskih odnosa i blagovremenog reagovanja na sve pojave i manifestacije negativnih
inilaca, koje ih mogu ugroziti. Transformacija i nastajanje ZnTO S. D. korpusa JNA, i
pored evidentnih propusta i slabosti, odrao je nivo nasleenih i izgraenih meuljudskih
odnosa, zahvaljujui realnom fundamentu na kojem su izgraeni isti na odbrani teritorije
RSK i spreavanju genocida nad srpskim narodom od strane ustaa.
Na stanje u komandama i jedinicama i meuljudske odnose u pojedinim etapama dosadanje
izgradnje istih, bilo je negativnih uticaja, koji su uz velike napore do sada prevazilaeni:
Stranaka borba za vlast i zaotravanje odnosa izmedju Srba unutar pojedinih regija,
paravojno organizovanje i otvoreni napadi na institucije vlasti i odbrane;
Izrastanje i nametanje pojedinaca i grupa unutar manjih sastava uz bahato, samovoljno i
siledijsko ponaanje do izvrenja kraa, pljaki, paljevina i ubistava;
Nefunkcionisanje sistema vlasti, nepoverenje u nju i prisutna bojazan na mogue
razoarenje u politika reenja posle izvojevane pobede;
Neekasnost sistema mobilizacije i ogorenost boraca na pojavu ravnodunosti i
neukljuivanja u odbranu, bez zakonskih posledica, jednog broja graana RSK. Dosta
povoljan raspored, najee u pozadini i na straama, imunijih lica, pa je vladalo ubedjenje
da onaj koji nita nema i nikog za vezu nema, mora da bude u jedinici;
239
Prisutno nepoverenje i podozrivost jednog dela boraca prema AVL i pokuaja optuivanja
istih za sve neuspehe i ono to je loe u kolektivima i na teritoriji, uz epitet crveni i
komunjare, a pojedinci sebi daju za pravo da su vei strunjaci za taktiku, operatiku itd.,
kritikuju odluke, optuuju i stvaraju lou klimu u kolektivu;
Nestaica pojedinih artikala i smanjeni tempo PoOB;
Lo odnos i nedolino ponaanje pojedinih AVL, koji su potpali pod uticaj sredine,
posebno onih sklonih alkoholu, lakom ivotu, nezainteresovanih i optereenih linim
problemima;
Veliki broj vanrednih dogaaja, a posebno onih sa smrtnim posledicama i dr.
I pored ispoljenih slabosti, negativnih uticaja i izvrene transformacije komandi i jedinica,
najvei broj dobijenih zadataka je odgovorno, struno, kvalitetno i disciplinovano realizovan.
Naalost, manji broj zadataka je nakon preuzimanja zone odgovornosti od korpusa bez
opravdanja isforsiranog, realizovan nedovoljno kvalitetno a pojedini i uz tragine posledice.
Najpouniji je primer oputenosti, familijarnosti i nepotovanja borbenih normi i uslova
ivota i rada pri izvravanju nareenja, odnos TG-1 u odbrani meureja r. Krka r. ikola,
to je rezultiralo gubitkom nepoznatnog broja ljudskih ivota i branjenog prostora.
Na izvrenje borbenih zadataka pored napred iznetih slabosti i inilaca, nepovoljno je uticala
statinost jedinica i dug boravak na prostoru granice RSK i izloenost vatri neprijatelja uz
spor rad snaga UNPROFOR-a na preuzimanju zatienih oblasti UN.
Stanje u uoj i iroj drutvenoj sredini, vie nego ikad ranije, ima direktni uticaj na stanje
borbene gotovosti i ukupno stanje u naim komandama tabovima i jedinicama. Ovu
konstataciju potkrepljuje i potvruje injenica da je formiranje TO RSK izvrena na
teritorijalnom principu popune i da je meusobno uslovljena i uvezana sudbina naroda i
boraca.
Na planu jaanja borbenog morala smo, pre svega nakon lociranja svih indikatora i
mogueg uticaja na isti, teite rada preneli na otklanjanje negativnih uticaja uz istovremeno
odravanje nivoa i jaanja pozitivnih inilaca.
Miljenja smo da e na stanje borbenog morala uticati:
Povoljno politiko reenje dalje sudbine, htenja i borbom potvrene elje srpskog naroda
RSK;
Izbor i opredeljenje za najpovoljniju doktrinu odbrane teritorije RSK;
Stvaranje najoptimalnijih uslova za egzistenciju i sigurnost borakog i ostalog dela
stanovnitva RSK;
Dosledan odnos prema palim borcima i ostvarenim ciljevima borbe;
Obraun sa ratnim proterima i sankcionisanje negativnih pojava u toku rata.
Na osnovu iznetog, uprkos negativnim uticajima, opte drutvenih inilaca i inilaca
subjektivne prirode u naem sastavu, upornim radom obezbeeno je stabilno stanje borbenog
morala uz izgradnju i jaanje pozitivnog odnosa za ostvarenje i ouvanje dostignutih ciljeva
borbe srpskog naroda za slobodu na svom prostoru prostoru RSK i za dalju egzistenciju
u SRJ.
3. OBUENOST I UVEBANOST:
Teite borbene obuke i vaspitanja bilo je na podizanju individualne strune sposobnosti
u rukovanju linim i zajednikim naoruanjem u borbi. Na tom planu veliki uinak pored
boraca koji su obuavani imale su i najneposrednije stareine. I pored poetnih rezultata
moe se konstatovati da se obuci ipak nije poklanjala znaajnija panja to je imalo za
posledicu i slabiji uinak u borbi.
240
U toku izvoenja borbenih dejstava posebno su se iskazale slabosti u rukovanju naoruanjem
i taktikoj obuci. Kod rukovanja naoruanjem najvee slabosti su bile u nianjenju, okidanju
i sjedinjavanju svih radnji za gaanje. Najee se vatra otvarala nasumice samo da bi izazvala
psiholoki efekat to je doprinosilo velikoj potronji municije i nepreciznom gaanju.
Poseban problem pri izvoenju borbenih dejstava bio je neprilagoavanje kretanja
zemljinim uslovima to je prouzrokovalo nepotrebnu pogibiju boraca na frontu. Dakle to
se tie peadijske obuke moe se rei da je ona izvoena stihijski kroz borbu bez planskog i
organizovanog rada.
Kad je rije o obuci specijalnosti u okviru rodova onda se moe konstatovati da je ona
bila vrlo kvalitetna to su pokazali i rezultati u borbi. Meutim i tu je bilo slabosti koje su
uglavnom nastale kao posledica nedovoljne motivisanosti za borbu. Slabo su i nedovoljno
precizno zauzimani poetni elementi za gaanje, slabo je vreno osmatranje i korektura to
je opet prouzrokovalo veliki utroak municije.
Iako je na prostoru RSK bio relativno mali broj kritinih vesova artiljerije, OMJ i PVO i
drugih, za relativno kratko vreme uspelo se to otkloniti doobukom i preobukom.
Teite je takoe bilo na obuci RVS i njihovom brzom osposobljavanju za obavljanje
komandnih dunosti u sklopu RiK. Ovaj proces je optereivao veliki broj zateenih problema
i propusta u periodu pre rata. U toku izvoenja borbenih dejstava uoeno je da jedan broj
stareina kako aktivnih tako i rezervnih nije dorastao svom inu, poloaju i dunosti koju
je obavljao to je nanelo ogromnu tetu stareinskom kadru i RiK. Na planu izvoenja
organizacionih oblika praktine obuke nije uinjeno nita pa i tu treba traiti uzroke slabog
RiK nekih stareina.
Da bi se otklonile ove slabosti u narednom periodu veu panju treba posvetiti vatrenoj,
taktikoj i obuci specijalnosti kod vojnika, a kod stareina organizacijskoj i praktinoj obuci
na planu RiK.
4. MOBILIZACIJSKA GOTOVOST:
1. Izvori za popunu i formiranje ratnih jedinica i mobilizacijska zborita meusobno su
povoljno postavljeni i omoguavaju sigurno izvrenje svih aktivnosti u toku mobilizacije.
Raspored jedinica na mob. zboritima je usklaen sa operativno-taktikim zahtevima.
2. Popuna sa ljudstvom nije na zahtevanom nivou.
Razliito je po ZnTO. Popuna je naruena zbog toga to se vei broj v/o nalazi u sastavu
PJM. Posebno su kritine VES OMJ, ininjerije, PVO, ZA i tehnike slube (tenkovskih
mehaniara, art. mehaniara, mehaniara za RRU i UNF i TT sredstva).
Problem ljudskog potencijala i poboljanje popune vidimo u preispitivanju velikog broja
osloboenih v/o od vojne obaveze, zaotravanja kriterijuma za ocenu sposobnosti i zahtevu
za obaveznim ratnim rasporedom i ukljuivanjem u sistem odbrane RSK lica ije je poreklo
sa prostora iste.
Zbog slabog odaziva stareina iz SRJ a roeni na prostorima RSK, kritina je popuna
kljunih dunosti u tabovima i komandama jedinica.
U cilju dovoenja stepena b/g na zahtevani nivo neophodno je u saradnji sa Upravama
MO, Ministarstvom odbrane i PJM sagledati to ostaje od ljudstva u sastavu PJM a to za
izbor i raspored u komande tabove i jedinice TO.
Na osnovu toga i postojeih formacija sainiti predloge planova popune, srediti kartoteku i
snimiti stanje popunjenosti RJ.
Po zavretku napred navedenih zadataka neophodno je u svim jedinicama organizovati,
pripremiti i izvesti primerenu dvodnevnu obuku izvrilaca mobilizacije i ljudstva koje
izvrava posebne zadatke u toku mobilizacije.
241
Po izvrenoj obuci izvrilaca mobilizacije i ljudstva sa posebnim zadacima moglo bi se ii
na obuku osnovnih jedinica po bataljonima divizionima i tek ta obuka bi obezbedila
kvalitetno izvrenje mobilizacije.
3. Mobilizacijski planovi su uraeni i prilagoeni do sada steenim borbenim iskustvima.
Dokumenta su raena po do sada vaeim propisima i prema konkretnim uslovima. Planovi
mobilizacije su realni i kao takvi obezbeuju uspeno izvrenje mobilizacije. Potrebne su
odreene dorade istih to su ZnTO dobili zadatak na referisanju i odobrenje istih. Potekoe
su prisutne pri izradi planova, zbog nepopunjenosti osnovnih komandnih dunosti to se
odraava na kvalitet izrade dokumenata.
4. Pozivarska sluba je razraena i omoguuje izvrenje mobilizacije, da je potrebno ee
auriranje i proveravanje kurira pozivara. Odreene su snage i sredstva i norme za pozivanje
v/o ali nije svugdje u potpunosti zaivelo.
5. Organizaciju prihvata i prijema v/o i MTS neophodno je uvebati, a pre toga pravilno
odrediti broj sekcija i materijalno obezbediti iste.
Popuna MTS je razliita u ZnTO. Neophodno je snimiti stanje iste i izvriti
preraspodelu.
Potrebno je ubrzati rad na prilagoavanju objekata i magacina odreenih za uvanje MTS i
denisati slubu obezbeenja istih.
6. U veini sluajeva MZ su uz ili blie skladitima MS gde e se vriti izdavanje i
preuzimanje SRT a manji deo jedinica ista prevoze do MZ. Sainjeni planovi omoguuju
plansko izdavanje i preuzimanje SRT, no ekipe je potrebno uvebati, a prilaze skladitima
urediti za nesmetano kretanje vozila i rad u svim uslovima.
Cenimo da komande tabovi i jedinice mogu uspeno da izvre mobilizaciju snaga TO RS
Krajina.
PERSONALNA PROBLEMATIKA
Problem u radu pers. slube predstavljaju nedenisani stavovi, nepostojanost propisa,
zakona i drugih regulativnih dokumenata bitnih za regulisanje statusnih pitanja AVL i GL
na slubi u TO.
Prisutna je nepopunjenost sa stareinama na kljunim komandnim dunostima to oteava
rad. Nai zahtevi za upuivanje na privremeni rad se veoma sporo realizuju, a odgovore na
zahteve ne dobivamo.
Poseban problem predstavlja nereen status veeg broja GL koja su izbegla na prostor RS
Krajine i uzeli uee u ovom ratu.
Nismo u mogunosti da svima reguliemo status i u narednom periodu moramo ovom
problemu posvetiti vie panje. Najvei broj takvih GL je u zoni odgovornosti ZnTO
Severna Dalmacija ili u drugim.
5. POZADINSKO OBEZBEENJE
Popunjenost sa TMS
Popunjenost komandi i jedinica RMS po MF u celini je dobra. Jedinice ne raspolau
tanim podacima jer su se sredstva prebacivala sa jednog dela ratita na drugo, bez potrebne
materijalne dokumentacije. Sada se veina jedinica i tabova nalazi u fazi popisa RMS i
otvaranja OE na nivou OZ i samostalnih jedinica.
Popunjenost sa artiklima hrane iznosi 5000 Sd/o za 30 dana rata i skladinim artiklima koji
su zbog blokade i oteanog dotura iz SRJ u zadnje vreme narueni.
242
Svi artikli ishrane su sveije proizvodnje i uvaju se u PoB ZnTO uslovno.
Odlaskom jedinica bive JNA sva TMS ostala su u sastavu jedinica TO, tako da su jedinice
veinom popunjene savremenim peadijskim naoruanjem, izuzev jedinica prostorne
strukture i u MZ. Posebno je vrlo dobra popunjenost sredstvima za PoB i vatrenu podrku.
Popunjenost sa municijom kree se od 5-7 b/k a kod nekih brigada i sa 9 b/k. To se pre
svega odnosi na brigade (Graaku, Plaki i Glina).
Struktura uvanja municije u RR je po sledeim: 3 b/k u brigadama, 1 u PoB ZnTO i dva
na nivou PoB Glavnog taba.
Kritina popuna je sa granatama za haubice 105 mm M56, minama za MB 62, 82 mm i
120 mm, kao i kod raketnih sistema 128 mm Oganj i 9K11.
Popuna sa ostalim sredstvima je dobra i iznosi: za sredstva veze 95% (sem sredstava u eti i
vodu), u MS 85-95%, ABH sredstva 90%, sanitetska MS 90%, in. sredstva 80%.
Najslabija popuna je u pozadinskim jedinicama bataljona diviziona sa kompletima opteg
i specijalnog alata.
Nita bolja popuna nije ni kod intendantskih uslunih delatnosti (krojaa, obuara, berbera)
i slino.
Stanje RMS ispravnost i kompletnost
Sva osnovna sredstva, lino naoruanje, artiljerijska orja i tenkovi konzervirana su
kratkoronom konzervacijom.
Vei deo TMS je u toku rata zbog slabijeg odravanja i rukovanja neispravan. Zbog
nedostatka R/D u skladitu oteana je popravka. U pozadinskim jedinicama i bazama ine
se veliki napori da se sa oteenih TMS skidaju odreeni delovi i kompleti kako bi se TMS
dovela u funkcionalno stanje.
Najslabije je stanje kod akumulatora. Kondiciranje aktiviranih akumulatora je oteano
zbog nedostatka struje a na tritu ih nema dovoljno. Preduzimaju se mere da se preko
MO obezbedi deo novanih sredstava za kupovinu koja e biti smetena u RR za oklopne
bataljone i artiljeriju za podrku i PVO.
Smetaj i uvanje RMS
uvanje RMS se vri u improvizovanim objektima koji zadovoljavaju minimalne potrebe
smetaja i uvanja OS.
Sva m/v i orue smeteni su na izgraenim stajankama na otvorenom prostoru. Kod mnogih
orua nema ni formacijskih cerada za zatitu. Takoer istiemo problem smetaja tenkova
M-84 koji zbog elektronike moraju biti uskladiteni pod nadkrivenim objektima.
Odravanje ovako smetenih MS uz nedostatak ljudstva predstavlja poseban problem i
umanjuje funkcionalnost samog sredstva.
Odravanje, opravka i remont TMS, obezbeuje r/d i p/m i alata. Tekue odravanje TMS,
naroito m/v vri se izuzetno dobro. Formiranjem ekipa strunog osoblja izvrena je defektaa
svih TMS, manji kvarovi se otklanjaju na licu mesta i sredstva se stavljaju u funkciju. Vri se
ispomo sa strunim licima iz sastava 75. PoB za otklanjanje veih kvarova.
Potrebe za SR i GR TMS
276
su izraajne tako da sada imamo 300 m/v za SR i 120 za GR.
Posebno istiemo potrebu za srednjim remontom topova 130 mm i minobacaa svih vrsta
(oko 60%). Sredstva veze opravljamo sami u prirunim radionicama i za sada se potrebe
zadovoljavaju, sem sloenijih ureaja koji se mogu opravljati iskljuivo u specijaliziranim
276
Srednjim i generalnim remontom tehniko materijalnih sredstava.
243
radionicama. Osnovni problem kod odravanja TMS ogleda se u nedostatku v/d i potronog
materijala.
Naroito je to izraajno kod oklopno mehanizovanih sastava, m/v svih vrsta, naroito
istiemo problem gume i akumulatora.
Uvid u stanje line opreme izdate na ruke v/o
Lina oprema izdata na ruke v/o je u dosta loem stanju. Uglavnom loe je stanje zbog
dugotrajne upotrebe u ratu. Oko 65% v/o nema kompletnu opremu, uglavnom nedostaju
osnovni delovi (obua, vetrovke, bluze, pantalone). Jedinice nisu stekle uvid u izdatu
opremu, tako da je stanje po ovoj slubi dosta loe.
Organizacija snabdevanja i nabavki radnim i drugim m/s
Obezbeenje ratnih MS izvreno je od rasformiranih jedinica JNA na naoj teritoriji
i redovnim snabdevanjem preko 75. PoB Knin. Snabdevanje neborbenim MS vrimo sa
teritorije preko RO i 75. PoB Knin. Za sve nabavke postoje ugovori, ali snabdevanje je
veoma oteano zbog nedostatka osnovnih artikala za zadovoljenje potreba, kao i neurednog
plaanja stvorenih obaveza. Dobavljai na naoj teritoriji iskljuivo trae plaanje u gotovom
novcu, jer jedino tako mogu da izvre nabavke i da zadovolje nae potrebe.
Organizacija i obezbeenje ishrane ljudstva
Ishranu ljudstva vrimo na osnovu pravilnika o ishrani JNA u ratu, a sada u miru. Artikle
hrane nabavljamo na tritu Korduna, Banije i Like. Skladine artikle obezbeujemo preko
75. PoB. Hrana je dosta kvalitetna i obezbeuje psihozike potrebe ljudstva.
Organizacija sanitetskog obezbeenja i zbrinjavanja ljudstva
SnOb u jedinicama vri se formacijskim sastavima u DZ
277
DPZ.
Zadovoljavajui strunoj strukturi sanitetskog kadra SnOb i zbrinjavanje p/o je vrlo dobro.
Posle ukazane osnovne ljekarske pomoi, tee povreeni i oboleli alju se u ratnu bolnicu
Petrova Gora i Sveti Sava Knin gde im se ukazuje specijalistika pomo, a posle toga
potrebe za rehabilitaciju zadovoljavaju se preko Centra za rehabilitaciju u Topuskom i
Centrima u SRJ.
Problema je bilo u redovnom obezbeenju pojedinih vrsta lekova i naplati usluga kod DZ
DPZ.
Obezbeenje pokretljivosti ratnih materijalnih rezervi.
Ratne materijalne rezerve se uglavnom nalaze u rejonima upotrebe jedinica. Sredstva su
sloena po osnovnim jedinicama u funkcionalnoj ambalai to i jedno i drugo obezbeuje
brz pokret do mesta upotrebe i podele istih ljudstvu na ruke.
U celini gledano sistem PoOb-a dobro je postavljen. Stvorena je vrlo dobra materijalna
osnova i obezbeeni su povoljni uslovi za jo uspeniji rad i dalju dogradnju sistema
PoOb-a, posebno teritorijalne komponente, potpunim osloncem na teritoriju. Znatni
napori su uinjeni i postignuti dobri rezultati u odravanju MTS u ispravnom stanju.
Dalje bi trebalo raditi na pravcu osposobljavanja odreenih RO za odravanje i remont
TMS, urednijem obezbeenju r/d i p/m. Obezbeenje odgovarajue odee i obue za v/o,
potpunije regulisanje zdravstvenog zbrinjavanja i ustrojavanja knjigovodstvene evidencije
svih MS, predstavlja ozbiljan zadataka za GTO i Vladu RSK.
277
Dom zdravlja.
244
6. OBAVETAJNO-BEZBEDNOSNO OBEZBEENJE
RH podrava i uz pomo zapadnih sila, sprovodi intenzivnu subverzivnu delatnost prema
RSK, koja je usmerena na sve oblasti drutvene strukture, uz stalnu pretnju stabilnosti mira
na ovom prostoru, politikom sa pozicije sile i upotrebom vojnog faktora za ostvarivanje
agresivnih ciljeva. Pored ostalih oblika subverzivne delatnosti, posebno mesto ima
propagandno-psiholoka delatnost RH kojom se znaajno utie na svest i ponaanje ljudi.
Na unutranjem planu prisutni su brojni izvori ugroavanja bezbednosti RSK i TO sa PJM
kao najvanijeg elementa odbrambeno-zatitnog sistema. Aktivnost destruktivnih snaga i
ekstremnih neprijateljskih elemenata u sprezi sa spoljnim faktorom usmerena je na razbijanje
TO i njeno eliminisanje kao jedine organizovane snage za suprotstavljanje agresoru.
Pokuava se razbiti jedinstvo naroda i vojske, kompromitovati rukovodei stareinski sastav,
uneti neverica i defetizam u snagu nae odbrane i mogunost egzistencije i uspostavljanja
pravne drave.
Na teritoriji je prisutna diverzantsko-teroristika delatnost muslimansko-hrvatske koalicije
kao i paravojnih grupa koje nisu pod kontrolom naih organa. Rairena je kriminalna
delatnost do tog stepena da su ugroene ekonomske osnove a napadnuta je i vojna imovina.
Kod graana nalaze se velike koliine oruja, municije, MES i rasprskavajuih sredstava, od
ega je najvie ilegalno nabavljeno.
Suprotstavljanje obavetajnoj, neprijateljskoj, kriminalnoj i drugoj destruktivnoj delatnosti
je nedovoljno ekasno i odvija se uz brojne tekoe i ogranienja.
Sistem bezbednosti na teritoriji nije uspostavljen i ne funkcionie kao celina. Izraena je
nesigurnost ljudi i materijalnih dobara, a pravni sistem ne obezbeuje krivino pravnu
zatitu primarnih drutvenih vrednosti.
Sistem bezbednosti TO nedovoljno ekasan zbog nerazvijenosti i neizgraenosti. Funkcija
bezbednosti kod znaajnog broja subjekata, prvenstvo stareina ne shvata se i ne razvija kao
nuna potreba vojne organizacije.
Mere bezbednosti i zatite su u osnovi regulisane, ali u njihovom sprovoenju evidentne su
slabosti koje proizlaze iz ukupnog funkcionisanja vojne organizacije. Manjkave su procene
zatienosti skladita MR i MTS, komandi, tabova i osetljivih pravaca u pojedinim zonama,
zbog ega izostaju adekvatna organizacijska reenja i mere.
Poznavanje, praenje i procena aktivnosti neprijatelja (HV, TO BiH i dr. formacije) su
povrne, posebno na niim komandnim nivoima. Izviaka aktivnost u trupnim jedinicama
(granina milicija) za izvianje zagraninog prostora slabo organizovana i neuvezana u
sistem. Ne raspolae se potrebnim snagama (kadrom) i sredstvima, a prisutna su i objektivna
ogranienja za otkrivanje i praenje indikatora agresije.
Dubinska kontrola prostora, bez obzira na brojnost i raspored snaga milicije i UNPROFOR-a,
manjkava po pitanju kontrole kretanja ljudi i otkrivanja nelegalnog posedovanja naoruanja
i eksploziva.
Popunjenost i kvalitet obavetajnog i bezbedosnog kadra samo djelomino zadovoljava
zahteve obavetajnog i bezbednosnog obezbeenja. Formacijska mesta organa bezbednosti
po mirnodopskoj formaciji su popunjena sa oko 70% (17). Izuzetak je ZnTO Istone
Slavonije gde su zbog agresivnih pretnji neprijatelja zadrani organi bezbednosti po RF
(20). Popunjenost po RF ne zadovoljava. Kvalitet postojeeg kadra je dobar.
Obavetajni organi, obavetajni centri i radio-prislune grupe su u toku formiranja. Mada
nepopunjeni, nedovoljno osposobljeni uz poveana naprezanja i motivisanost u osnovi prate
promene i aktivnosti neprijatelja.
245
Odreena formacijska mesta i dunosti koja su bezbednosno osetljivija uglavnom su
popunjena licima koja su dobrih radnih, moralnih i bezbedonosnih kvaliteta. Samo u
nekim sluajevima, zbog problema u popuni, pojedina mesta su popunjena stareinama i
GL koja zasluuju panju i potrebnu kontrolu od strane komandovanja. Prisutan je problem
pojedinih stareina koji imaju lanove ue porodice koji su ostali na neprijateljskoj teritoriji
ili odravaju veze sa bezbednosno interesantnim licima.
Zatita TVP je, zbog okolnosti u kojima se nalazimo, relatizovana do stepena da bi
mogle nastupiti tetne posledice. Pri korienju sredstava veze prisutna je nedisciplina i
nepridravanje mera zatite tajnosti radi ega otiu znaajni vojni podaci, to neprijatelj
koristei sisteme za prislukivanje uspeno detektuje i izvia. Zatita tajnih vojnih
dokumenata je dobro organizovana, mada su prisutni propusti pojedinih obraivaa u
vezi sa korienjem i uvanjem istih. Zanemarivanje budnosti i zatite tajnosti u nekim
sluajevima imalo je za posledicu gubitak ljudi i MTS, a na psiholokom planu izaziva
sumnjienja i nevericu u sopstvenim redovima.
Zatita vojnih objekata i MTS regulisana je u skladu sa propisima. Jedan deo objekata ne
zadovoljava tehnike uslove za smetaj osetljivih MTS u protivprovalnom protivdiverzionom
smislu, odnosno u pogledu protivpoarne i pirotehnike bezbednosti. Izbor ljudstva za zatitu
objekata je u toku i mogue je obezbediti potreban kvalitet ukoliko se ispotuju kriterijumi
za prijem. Veina rukovaoca zadovoljava po kvalitetu sem izvesnog broja pojedinaca koji su
skloni injenju nezakonitih radnji. Nema se dovoljno uvida u rad lica koja rade na sreivanju
MTS. Izraen je problem kraa goriva, maziva, raznih sklopova sa TMS tako da se tehnika
dovodi u stanje funkcionalne neispravnosti, i na taj nain slabi b/g jedinica.
Zatita TMS koja se nalaze u tajnim skladitima oslanja se na lica kod kojih se ista uvaju. Nije
regulisana sistemska kontrola i kontraobavetajna zatita ovih skladita i lica. Zbog propusta
u formiranju tajnih skladita izvesne koliine oruja i municije nalaze se van kontrole organa
TO i u posedu pojedinaca, radi ega je potrebno sainiti potrebnu dokumentaciju u vezi sa
tajnim objektima (Pravilnik o zatiti tajnih vojnih objekata).
Zatita objekata veze u principu je reena dobro, ali su uoeni problemi u vezi sa izborom
ljudstva za obezbeenje, regulisanje nadlenosti, obezbeenju budnosti i discipline.
Organi bezbednosti su angaovani u suprotstavljanju obavetajnoj i drugoj neprijateljskoj
delatnosti koja se ispoljava prema i u TO RSK prvenstveno kroz preduzimanje mera u
okviru kontraobavetajne zatite ljudi, MTS, objekata, zona i planova i priprema za odbranu,
dok su obavetajni organi teino usmereni na otkrivanje indikatora agresije i ofanzivno
istraivanje neprijatelja, prvenstveno HV. Podaci i saznanja obavetajnih organa i organa
bezbednosti predstavljaju dobru podlogu za procenu i reagovanje komandovanja.
Napred izneti pokazatelji stanja i istaknuti problemi funkcionisanja obavetajnog
obezbeenja, bezbednosti i samozatite ukazuju na konkretne mere koje u narednom
periodu treba preduzeti.

Preslika, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 3.
246
124
1991., rujan 1.
Glina
Obavijest MUP-a RSK komandama PJM o izvanrednim dogaajima i veem broju
incidenata i propusta, obraunu pripadnika PJM i mjetana u Vukovaru te ruenju
katolike crkve u selu Krike

Republika Srpska Krajina
Ministarstvo unutranjih poslova
str.pov.br. 08/4-10-72/61
01. 09. 1992. godine
informaciju o vanrednim
dogaajima, dostavljamo.-
komandi----------------br pjm mup
Na globalnom planu, na teritoriji Republike Srpske Krajine po preuzimanju zatite od
strane unprofor-a, stanje se stabilizuje i uopte stvaraju se povoljniji uslovi za ivot i rad
stanovnitva i organa vlasti, prema tome i pripadnika milicije.
Istovremeno javljaju se mnogi problemi koji vrlo brzo prerastu od malih i zanemarenih
incidenata u vrlo krupne propuste, esto i sa teim posljedicama.
U poslednje vreme uoeno je niz karakteristinih propusta i vanrednih dogaaja i to:
meusobni obrauni-oruani sukobi koji su zavreni ubistvima i teim povredama:
saobraajne nesree sa smrtnim posledicama:
krae dravne i imovine od graana:
palenje kua i vjerskih objekata (crkve):
neovlateno hapenje i zatvaranje ljudi:
samovolja u toku izvravanja nareenja pretpostavljenog stareine organa:
nebudnost u toku vrenja dunosti:
poveano konzumiranje alkohola esto i nekontrolisano pucanje iz naoruanja:
netaktinost u odnosu sa unprofor-om i neki drugi slini propusti.
Navodimo najkarakteristinije sluajeve:
(1) dana 29. 08. 1992. godine, u popodnevnim asovima dolo je do obrauna izmeu
etiri pripadnika brigade pjm Vukovar i metana sela Negoslavci. Tom prilikom poginula
su sva etiri pripadnika pjm. Jedan od poginulih je i komandir protiv-teroristike ete koji
je i pored zabrane od strane komandanta brigade poveo jo trojicu milicionera na obraun,
rasiavanje nekih linih obrauna sa mjetanima, a ranije je bio i uhapsio etvoricu
mjetana zbog tue sa pripadnicima pjm.
(2) dana 23. 08. 1992. godine, u 19.30 asova, u saobraajnoj nesrei poginuo je pripadnik
brigade pjm Petrinja, uesnik rata od juna 1991. godine.
Milicionar je toga dana samovoljno napustio jedinicu oko 19.20 asova, stopirao traktoristi
koji ga je primio na traktor, a kasnije je sa traktora pao i udario glavom u asfalt. Prebaen je
u Glinu i kasnije u Banja Luku, gdje je preminuo 24. 08. 1992. godine.
247
dana 26. 08. 1992. godine u medicinskom centru Knin preminuo je civil iz S. evrske,
koga je prethodno (19. avgusta) udarilo m/v iz stanice javne bezbednosti Kistanje.
(3) u toku noi 25/26. 08. 1992. godine, izvreno je obijanje prostorija u podruju
Plakog, gdje je bilo smjeteno pjeadijsko naoruanje ukradeno je i odneseno 19 komada
naoruanja (pap 7,62 mm = 10 komada, m-48 7,9 mm = 7 komada i automat 7,62 mm =
2 komada).
(4) komanda unprofor-a, sektor jug u Kninu, uloila je naoj strani protest da je dana 28.
08. 1992. godine 22.30 asova dignuta u vazduh mala katolika crkva u preteno srpskom
selu Krike. lanovi unprofor-a su to videli. Tu eksploziju je podmetnula milicija Krajine.
Ova akcija dizanja katolike crkve u vazduh nije prihvatljiva i pokazuje nam prisustvo takvih
elemenata u miliciji i u ruiastoj zoni, te njihovo ponaanje, ne moe se smatrati samo
kao provokacija stoji u navedenom protestu.
(5) neovlateno hapenje i zadravanje etvorice pripadnika Slube dravne bezbednosti,
od strane iste slube, u Korenici, uzrokovalo je da ministar privremeno zabrani rad ove
Slube na teritoriji RSK.
(6) dana 27. 08. 1992. godine oko 18.00 asova, mlai inspektor iz brigade pjm Knin,
samovoljno uzima sanitetsko m/v i naputa jedinicu. Priveden od strane organa sup-a u
21.40 asova.
(7) milicionar pripadnik brigade pjm iz Knina izvrio je samoubistvo runom bombom
22. 08. 1992. godine u 13.10 asova.
(8) zabeleeno je nekoliko sluajeva da pripadnici mup-a neovlateno odravaju vezu sa
pripadnicima zng Hrvatske.
Ovo su bili smo neki karakteristini sluajevi naruavanja radne i profesionalne discipline,
koji su izazvali viestruke negativne posljedice.
U cilju razreavanja odnosa i stanja u organima i jedinicama milicije neophodno je sledee:
uvesti radnu disciplinu i visoku profesionalnost u izvravanju zadataka:
uvesti vie reda u oblaenju i linom izgledu pripadnika milicije:
zaotriti radnu i profesionalnu odgovornost svih rukovodioca i milicionara:
redovno informisati pripadnike milicije o stanju na terenu i o jedinicama radi pravilne
orijentacije u radu:
analizirati najee uzroke nastajanja vanrednih dogaaja i ukazati ljudima na njihovu
pojavu i posledice:
sve prekrioce radne i profesionalne discipline uzimati na odgovornost uz pismenu
zabiljeku:
inzistirati na razvijanju skladnih odnosa unutar slube izmeu milicionara i izmeu
milicionara i rukovodilaca.
kn/ljs
k o m a n d a n t
glavni inspektor
Borislav uki
dostavljeno:
komandi 75.br. pjm Knin, komandi 92. br. pjm Benkovac, 79. br. pjm Korenica, 80. br
pjm Vojni, 83. br. pjm B. Manastir, 85. br. pjm Okuani, 87. br. pjm Vukovar, 90. br. pjm
B. Manastir
248
M. P.
278
M.P.
279

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 3., 1066/3.
125
1992., rujan 1.
Brezova Glava
Izvjee Komande 2. graninog bataljuna Pozadinskom vodu u Vojniu o ubacivanju
hrvatsko-muslimanske teroristiko-diverzantske grupe iz Hrvatske na podruje
Cazinske krajine i o sukobima te grupe s vojnim snagama RSK

KOMANDA 2. GRB
V O J N I
Pov.br. 107/1
Brezova Glava, 1. 09. 1992.
Poz. vod Vojni
U utorak 25. 08. 1992. godine, oko 8 asova, iz podruja Hrvatske Kamenice kod Ogulina,
ubaena je teroristiko-diverzantska grupa od oko 400 dobro naoruanih pripadnika HVO
i Handar Divizije, s ciljem izvravanja teroristikih radnji i akcija, te prebacivanja na
podruje Cazinske Krajine i stvaranjem jezgra Handar-Formacije za etniko ienje u tom
dijelu bosanskog regiona.
Prilikom prelaska granice RSK-a, dolo je do oruanog sukoba u kojem su diverzantima
nanijeti veliki gubici. U sukobima do sada poginulo je oko 150 terorista, naeno je oko
20 leeva, kao posljedice meusobnog obraunavanja, te je preko 30 terorista uhapeno.
Gubici na strani nae milicije znatno su manji. Ranjena su 4 pripadnika granine milicije, a
jedan pripadnik granine milicije je poginuo. U likvidiranju ubaenih diverzanata uspjeno
su uestvovali: milicija Optine Plaki i Slunj, uz saradnju milicije specijalne namjene iz
Like i Korduna.
Karakteristina su zapaanja da su pripadnici HVO i Handar Divizije bili naoruani
orujem ije je porijeklo iz istonog dijela Evrope i arapskih zemalja, a da su sa sobom imali
konzerviranu hranu NATO-pakta, te oko 2 tone lijekova, takoer strane proizvodnje.
Operativnim postupkom uhapenih saznaje se da su pripadnici skupljani u Sisku, Karlovcu,
Zagrebu, Ljubljani i Rijeci, te da su svi muslimanske ili katolike vjeroispovijesti. Identine
su izjave o nasilnoj mobilizaciji, ienju hrvatskih gradova i nesnoljivosti ivota u svim
urbanijim sredinama. Iz sastava formacije vidljivo je da se radi o populaciji od 13 do 56 godina
278
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 4876, grupa 1200, primljen 4. 9. 1992. u 17,00; obraen u 18,00.
279
Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO Banija, str. pov. br. 377-1, 5. 9. 1992., Glina.
249
starosti, te da su svi bili upuivani na vojnu obuku u Jastrebarsko, gdje su bili obuavani
na svim vrstama oruja na Pleevici. Za vrijeme uvjebavanja esto su ih posjeivali elnici
Dihad-pokreta, iz Bosne, a nancirali su ih muslimani i hrvatska vojna formacija, koja im
je oruje naplaivala po 400 DM. Isti su dobili konkretne zadatke-instrukcije, da svaki onaj
koji ne uspije prei Koranu s orujem bit e ubijen ili da se sam ubije, jer ako ih uhvate
etnici, bit e za polne organe objeeni za drvo, to je i uzrokovalo masovna samoubojstva.
Iz pronaene dokumentacije, vidljivo je njihovo samovoljno pristupanje istim formacijama,
a provjerom dokumentacije potvrena je sumnja da se radi o smiljenim akcijama iza kojih
stoje hrvatsko-muslimanske vlasti.
Naredbom Hrvatskog stoera, teroristi su imali zadatak da pred sobom ubiju sve to se
isprijei na ostvarivanju cilja, pa ak i na snage UNPROFOR-a. Ispitivanju uhapenih i
obilasku mjesta poginulih, prisustvovali su pukovnik Kuica, komandant Poljskog bataljona,
stacioniranog u Slunju, kao i policijsko operativno osoblje sektora Sjever, koji su usaglaeno
potvrdili da se radi o uniformisanim i naoruanim pripadnicima vojne formacije HVO i
pripadnicima muslimanskih vojnih formacija, kod kojih je zateeno oruje, noevi, lijekovi
i dokumenti kao nepobitna injenica.
Glavni organizator je Enes iz Karlovca, koji za ubacivanje svake grupe dobiva po 100.000
DM, a voe puta su ozloglaeni pripadnici crnokouljake bojne, porijeklom iz Slunja: JURA,
TOMA I FRANJO, kao dobri poznavaoci putnih prijelaza prema Cazinskoj Krajini.
Stravini izgled uhapenih potvruje njihove iskaze, da su bili primorani da odmah na
poetku puta odbace suvine stvari: hranu, okoladu, kavu i viak lijekova, to se putem svelo
na odbacivanje sve opreme, da bi na kraju skinuli odjeu i samo u gaicama potraili spas u
paninom bijegu, s ciljem stvaranja olakavajuih okolnosti, prikazivanjem da su upravo na
ve ubaenom terenu odbacili vojna obiljeja, kao neslaganje sa izvoenjem akcije.
Akcija ienja je pri zavretku i oekuje se hvatanje preostalih terorista, koji su ostali bez
hrane i vode, to moe bitno utjecati na smanjenje svijesti, stvarajui pogodan trenutak
psihikog rastrojstva i porivom za samounitenjem.
PRILOG: autentine izjave uhapenih (video i audio snimki) dokumenta i pribori pronaeni
kod uhapenih oruje, oznake pripadnosti vojnim formacijama pribiljeke
komande i slubi UNPROFOR-a dokazi sa ispitnog postupka
280
KOMANDA 2. GRB
[, v.r.]
281

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 4., kut. 1015.
280
Prilozi nisu pronaeni uz izvornik.
281
Potpis neitak.
250
126
1992., rujan 2.
Knin
Izvjee Uprave Sjeverna Dalmacija MO RSK Glavnom tabu TO RSK o
problemima osiguranja mobilizacijske spremnosti

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
M I N I S T A R S T V O O D B R A N E
UPRAVA SEVERNA DALMACIJA
K N I N
Broj: Pov. 943-1
02.09.1992. god.
Problemi obezbeenja
mob. gotovosti,
izvetaj dostavlja.-

Uprava Ministarstva odbrane Severna Dalmacija u vie navrata obraala se neposredno
k-dama brigada PJM Zonskom tabu TO Sjeverna Dalmacija, i Glavnom tabu TO RSK,
sa problematikom u vezi popune PJM i jedinica teritorijalne odbrane RSK-a.
Budui da dosadanji rad na popuni istih je poslije demobilizacije pretrpio bitne promjene,
koje i te kako utjeu na borbenu gotovost i izvrenje mobilizacije ljudstva i MTS-a, potrebno
je pod hitno da se saine detaljni spiskovi vojnih obveznika angaovanih u PJM i dostave
odjeljenjima Ministarstva odbrane za mobilizaciju po optinama.
Sadanjim stanjem popune jedinica teritorijalne odbrane po dosadanjim planovima popune
je bitno narueno formiranjem PJM, poto je znatan dio ljudstva predvienog odnosno
rasporeenog u jedinice TO, ve angairan u PJM.
Zbog svega ovoga potrebno je da nam se dostave novi predlozi planova popune jedinica i
tabova TO kako bi rasporedili, preostalo ljudstvo, koje za sada nije angairano u PJM-e.
Ovo nam se namee kao prioritetan zadatak poto je ovakvim radom naruen sistem borbene
gotovosti i mogunost kvalitetnog izvrenja mobilizacije ljudstva i MTS.
2.- Problem izlaska vojnih obveznika iz RSK-a namee se sa stanovitva odbrane kao
interesantno pitanje. Svakodnevno opsjedanje Odeljenja ministarstva za narodnu odbranu
za izdavanje potvrda za naputanje RSK-a, namee pred ovu slubu mnoge dileme pa i
koliko je svrsishodno izdavati bilo kakve potvrde kada je sada nastupio miran period (nema
ratnih dejstava i dr.).
ini nam se uputnim ako takve potvrde treba izdavati, onda bi bilo potrebno da netko ko
to trai od ovog organa da jasno precizira tko moe da naputa teritoriju a tko ne moe,
ovako ispada da niko nema prepreka da putuje van RSK, pa i samo izdavanje potvrda za
naputanje RSK-a gubi smisao.
N A E L N I K
251
M.P.
282
potpukovnik
M.P.
283
Duko Babi, [v.r.]

Dostaviti:
Glavni tab TO RSK
Ministarstvo odbrane
Ministar. UP K-da PJM
Arhiva

Izvornik, strojopis, irilica
HR HMDCDR, 6., kut. 4.
127
1992., rujan 2.
[Knin]
Obavjetajno izvjee Glavnog taba TO RSK Zonskom tabu TO Banija o irenju
glasina vezanih za preseljenje srpskog stanovnitva s podruja Kostajnice u istonu
Slavoniju, te o sukobima s Muslimanima

G TO RS KRAJINA
OBAVETAJNO BEZBEDNOSNI ORGAN M.P.
284
STR.POV.BR. 57-95
02. 09. 1992. godine
ZONSKI TAB TO BANIJA
Raspolaemo podatkom da se na teritoriji optine Kostajnica poslednjih dana proturaju
glasine da e srpsko stanovnitvo sa podruja Kostajnice biti preseljeno u istonu Slavoniju.
Proveriti i izvestiti sa predlogom mera.
Poznata vam je bezbednosna situacija u srpskih selima u Cazinskoj Krajini koja gravitiraju
ka Baniji i Kordunu. Prolog meseca ovom stanovnitvu dola je u pomo naoruana grupa
(pripadnici iltove i neke druge grupe). Gradina gde su isprovocirali sukob sa Muslimanima.
Nakon toga se povukli ostavljajui nezatieno selo, pa su Muslimani upali u selo i spalili 14
srpskih kua. Potrebno je sluaj sagledati, identikovati pripadnike grupe i dokumentovati
njihovo delovanje.
Od drugih izvora dobijamo podatke o aktivnostima koje su usmerene prema TO i
stareinama i bezbednosnim pojavama na teritoriji i u zagraninom prostoru koje prate
i o kojima izvetavaju obavetajno-bezbednosni organi, a koji se odnose na vau zonu.
282
Prijemni peat: RSK, G TO, pov. 697-35, 3. 9. 1992., Knin.
283
Okrugli peat: RSK, Ministarstvo odbrane, Uprava Severna Dalmacija, Knin.
284
Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO Banija, str. pov. br. 8-01, 10. 9. 1992., Glina.
252
Radi potpunijeg praenja i procene bezbednosne situacije, potrebno je da nam redovnije
dostavljate podatke i saznanja.
N A E L N I K
P U K O V N I K
JOVO MARI
M.P.
285

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1001/2.
128
1992., rujan 3.
Knin
Uputa Glavnog taba TO RSK o pravima lanova obitelji poginulih i ranjenih
vojnih osoba prema Zakonu o openarodnoj obrani i drugim zakonima

G TO RSK
K N I N
PRAVA LANOVA PORODICE I PRAVA RANJENIH, ODNOSNO
VOJNIH LICA KOJA SU ZADOBILA POVREDU ILI OTEENJE ORGANIZMA
Odredbom lana 91. Zakona o optenarodnoj odbrani (Slubeni list SFRJ br. 21/82
i 35/91) propisano je da oruane snage SFRJ ine jedinstvenu celinu i sastoje se od
Jugoslovenske narodne armije i Teritorijalne odbrane. Pripadnik Oruanih snaga je i svaki
graanin koji orujem ili na drugi nain uestvuje u otporu protiv neprijatelja.
Naredbom Predsednitva SFRJ o angaovanju dobrovoljaca u oruanim snagama SFRJ za
vreme neposredne ratne opasnosti (Slubeni list SFRJ br. 89/91 od 13.12.1991. godine)
ovim licima, po stupanju u jedinice i ustanove oruanih snaga, prizna status vojnog lica i
imaju sva prava i dunosti lica na slubi u oruanim snagama SFRJ.
Prava vojnih lica (vojnici, pitomci vojnih kola, AVL, lica u rezervnom sastavu i dobrovoljci
dok se nalaze u oruanim snagama) regulisana su zakonom o slubi u oruanim snagama
(Slubeni list SFRJ br. 7/85, 20/89, 40/89 i 26/90), Zakonom o penzijskom i invalidskom
osiguranju vojnih osiguranika (Slubeni list SFRJ br. z/85 i 74/87) i Zakonom o osnovnim
pravima vojnih invalida i porodica palih boraca (Slubeni list SFRJ br. 31/86, 44/89,
87/89 i 20/90).
Kao lanovi porodice poginulog smatraju se:
1) brani drug, deca roena u braku ili van braka i usvojena deca, kao i pastorad koje je
poginuli izdravao najmanje poslednju godinu dana pre smrti,
285
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 4863, primljen 2. 9. 1992. u 22,15; obraen u 22,25.
253
2) roditelji poginulog (kao i ouh, maeha ili usvojilac) koji su poginulog izdravali najmanje
5 godina pre smrti ili koje je poginuli izdravao poslednjih 5 godina pre svoje smrti,
3) deda i baba po ocu i majci.
OSNOVNA PRAVA LANA PORODICE POGINULOG SU:
1) porodina invalidnina (penzija),
2) uveana porodina invalidnina (penzija),
3) stalni invalidski dodatak,
4) zdravstvena zatita i novane naknade u vezi sa ostvarivanjem
zdravstvene zatite,
5) besplatna i povlatena vonja,
6) naknada za ishranu i smetaj za vreme putovanja i
boravka u drugom mestu.
Ova prava su regulisana Zakonom o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih
boraca (Slubeni list SFRJ br. 31/86, 44/89, 87/89 i 20/90).
Zahtev za ostvarivanje navedenih prava podnosi se u roku od 3 (tri) meseca od dana
ispunjenja uslova propisanih Zakonom.
Zahtev se podnosi nadlenom optinskom organu (prema mestu prebivalita) nadlenom za
pitanja boraca i vojnih invalida. Isti organ daje sva potrebna obavetenja o tome koje dokaze
treba priloiti uz Zahtev.
Komanda VP u kojoj je lice poginulo, izdaje uverenje o tome da je odreeno lice poginulo
za vreme izvrenja obavezne vojne slube u ratnoj jedinici.
Ostala prava:
1) Jednokratna novana pomo (lan 140. ZOSOS)
2) Naknada stvarnih trokova prevoza posmrtnih ostataka do mesta sahrane (ako prevoz
nije obezbedila JNA), ukljuujui i putne trokove za dva pratioca posmrtnih ostataka i
drugi trokovi prevoza uinjeni u smislu optih propisa o uslovima i nainu iskopavanja i
prenosa mrtvaca (lan 137. i 138. ZOSOS).
3) Naknada pogrebnih trokova, koja obuhvata:
trokovi opremanja sahrane (za vence, cvee, jelo, pie i dr.),
trokove za nabavku crnine za lanove ue porodice,
trokove za obavljanje odreenih obrednih obiaja (40 dana, godinjice smrti i dr.),
trokove izgradnje nadgrobnog spomenika (lan 139. ZOSOS).
4) Naknada nematerijalne tete (za duevni bol i patnje, te stres po osnovu smrti lana
porodice, lan 219. ZOSOS).
Jednokratnu novanu pomo isplauje komanda jedinice u kojoj je poginuli bio na slubi.
Zahtev za ostale naknade podnosi se VOJNOM PRAVOBRANILATVU pri Vojnoj
poti 4795 BEOGRAD, ul. Knez Miloa 37, 11002 Beograd, za pripadnika JNA
MINISTARSTVO ODBRANE REPUB. SRPSKA KRAJINA KNIN
Uz zahtev je potrebno priloiti: za pripadnike TO
Uverenje komande jedinice za poginulog
Uverenje (izjavu) o zajednikom domainstvu
Izvod iz matine knjige umrlih
Raun ili predraun za izgradnju nadgrobnog spomenika
Ostali rauni (npr. za kupovinu crnine, venca, cvea i drugog)
254
ako su sauvani.
U zahteve za naknadu tete van spora obavezno upisati ime lica koje podnosi odtetni zahtev
i tanu adresu stanovanja.
OSNOVNA PRAVA RANJENIH, ODNOSNO VOJNIH LICA KOJA SU ZADOBILA
POVREDU ILI OTEENJE ORGANIZMA:
1) Zakonom o slubi u oruanim snagama propisano je da vojno lice ima pravo na
zdravstvenu zatitu za povrede ili oboljenja koja su nastala za vreme slube u oruanim
snagama do IZLEENJA, zbog pogoranja oboljenja koje je imao pre stupanja u oruane
snage bude otputeno iz oruanih snaga, ima pravo na zdravstvenu zatitu za to oboljenje
do izleenja, odnosno do stabilizacije oboljenja, a NAJDUE 2 (dve) GODINE od dana
otputanja iz oruanih snaga (lan 134. i 135. ZOSOS).
2) Pravo na JEDNOKRATNU NOVANU POMO ako je kod njega nastupilo oteenje
organizma od najmanje 20 odsto. Vojnolekarska komisija po zavrenom leenju vojnog lica
utvruje stepen njegovog telesnog oteenja (invaliditeta), kako bi mogao ostvariti pravo na
jednokratnu novanu pomo (lanovi 140. do 147 ZOSOS).
3) Za vreme leenja, do dana prestanka vojne slube, isplauje mu se propisana novana
naknada, a zaostale naknade odmah isplatiti.
Svim vojnim licima izdati vojne zdravstvene knjiice radi ostvarivanja prava na zdravstvenu
zatitu ukoliko nisu zdravstveno osigurani u graanstvu. Vojne zdravstvene knjiice izdaje
Komanda garnizona u mestu prebivalita ovih lica.
(Akt komande 2. VO Int. br. 12/123-45, od 22. 02. 1992. godine).
4) Zahtev za naknadu tete nakon utvrenja stepena telesnog oteenja (invaliditeta) od
strane vie vojnolekarske komisije.
Zahtev za naknadu tete se podnosi Vojnom Pravobranilatvu pri VP 4795 Beograd za
postupak obeteenja van spora, a samo izuzetno u sudskom postupku ukoliko se ne moe
postii nagodba u pogledu visine naknade te MO RSK.
Nakon utvrenog stepena telesnog oteenja (invaliditeta) od strane Vie vojnolekarske
komisije pri emu je oteenje organizma od najmanje 20 odsto, vojno lice ostvaruje
propisano Zakonom o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palog borca sledea
prava:
1) lina invalidnina
2) dodatak za negu i pomo od drugog lica
3) ortopedski dodatak
4) stalni invalidski dodatak
5) zdravstvenu zatitu i novane naknade u vezi s ostvarivanjem zdravstvene zatite
6) banjsko leenje
7) besplatna i povlatena vonja
8) naknade za ishranu i smetaj za putovanja i boravke u drugom mestu
9) pravo na lino motorno vozilo.
Zakonom o osnovnim pravima vojnih invalida i porodica palih boraca propisana je zatita
vojnih invalida i porodica palih boraca i nain ostvarivanja tih prava. O pravima po
ovom Saveznom Zakonu reavaju nadleni organi u republici, kako je i samim Zakonom
utvreno.
255
Vojno lice moe ostvariti svoja prava propisana ovim Zakonom nezavisno od prava ostvarenih
po osnovu Zakona o Slubi u oruanim snagama.
Nakon to JNA ispuni obaveze propisane Zakonom o slubi u oruanim snagama
(zdravstvena zatita, jednokratna novana pomo, uverenje jedinice i dr.), dalji postupak
je u nadlenosti republikih organa, koji preko optinskih organa za boraka i invalidska
pitanja donose odgovarajua reenja.
Uz dobijena uverenja u jedinici JNA uz Zahteve se prilae i potpuna medicinska
dokumentacija.
U Kninu, 03. 09. 1992. godine G TO RSK KNIN
Organ za MV i PP

Preslika, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 45.
129
1992., rujan 3.
Okuani
Izvjee PJM Pakrac MUP-a RSK o brojnom stanju protuteroristike ete te broju
vojnika na ratitu u BiH

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
POSEBNA JEDINICA MILICIJE PAKRAC
BROJ: 01/13-92
Okuani, 03. 09. 1992.
B R O J N O S T A N J E E T E
Brojno stanje protuteroristike ete: 32.
R A S H O D:
Na ratitu u Bosni nalaze se: 16 ljudi.
Na vikendu nalaze se: 1 ovjek.
Na bolovanju ne nalazi se nitko.
Ljudstva u jedinici prisutno je: 15 ljudi.
K-dir ete:
Sudar elimir

Preslika, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 10., kut. 20.
256
130
1992., rujan 3.
Benkovac
Govor zapovjednika 92. brigade PJM Benkovac 3. rujna 1992. u benkovakoj
vojarni

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
KOMANDA
POSEBNE JEDINICE MILICIJE
POV. BR. 580-1
03. 09. 1992. god.
BENKOVAC
Informaciju, dostavlja. Komandi _______________
Dana 03. 09. 1992. godine Komandant 92. brigade milicije obratio se sastavu brigade koje
je stacioniran u kasarni u Benkovcu. Sadraj govora komandanta, dostavljamo vam u cjelini
sa obavezom da isti proradite sa jedinicom.
Potovani drugovi i gospodo!
Razlog za obraanje jutros cjelokupnom sastavu brigade koje je stacioniran u kasarni naao
sam zbog ukupne situacije i dogaanja ovih dana kako u meunarodnoj zajednici, SRJ,
SRK, Kninu i Benkovcu, ali i naoj brigadi milicije.
Na tlu bive Jugoslavije nadmeu se svjetske sile sa svojim koncepcijama i mjere svoju
trenutnu mo i uticaj u odnosima u meunarodnoj zajednici. Jo od sredine jula mjeseca
SAD i Njemaka su uvidjeli sve komplikacije i probleme koje bi donosilo vojno angaovanje
u BiH i zato su se orjentisale da problem razrijee preko H
286
i muslimansko-hrvatskih snaga
u BiH. Iako zvanino nije skinut embargo sa uvoza oruja u RH, ono je pojaano stizalo u
RH, a odatle u BiH. Smatrali su da e davanjem oruja koaliciji u BiH biti uspostavljena
ravnotea, a u daljem i premo nad Srbima, imajui u vidu brojanu nadmo. Ukoliko
koalicija ne bude dovoljna, plan je bio da se u tom sluaju zajednikim operacijama unite
srpske snage u BiH.
Ovoj koncepciji se suprostavila F i jo neke zemlje, u cilju svojih politikih interesa. Sami
Srbi u Bosni, najjae su se suprostavili svim koncepcijama koje su sadrale reenje ukupne
situacije bez njihove aktivne uloge. To je i svijet uoio.
Zbog toga je i dolo do Londonske konferencije 26.-28.08.1992. godine na kojoj je traeno
reenje ukupne situacije.
Rezultati Londonske konferencije uglavnom su povoljni za srpski narod.
Na Londonskoj konferenciji je stvorena dobra i povoljna platforma za dalje dogovore i
operacionalizacija tih stavova.
Hrvatska politika se mudro ponaala u vezi sa rjeavanjem situacije u BiH. Znala je da
rjeavanjem situacije u BiH, rjeava i pitanje Krajine. Zato je potajno bila veliki pristalica
286
Hrvatskih.
257
ideje o eskalaciji sukoba u BiH, nadajui se da e to ipak prerasti u vojnu intervenciju.
Vojnom intervencijom srpske snage bile bi izolovane od Jugoslavije i bili bi vrlo brzo u
bezizlaznom poloaju. Hrvatskoj politici to bi ilo u prilog jer bi tako vrlo lako ostvarila
san Hrvatske do Drine. U takvom razvoju dogaaja RSK imala bi slabe ili nikakve anse
da se odri i bila bi prisutna na razoruavanje i prihvatanje statusa autonomije. Ali poto se
situacija nije odvijala ovim redoslijedom, a Srbi u BiH nisu savladani i nije, niti e doi do
vojne intervencije, Hrvatska politika se sada zadovoljava i tzv. avnojevskom granicom uz
konfederalnu Bosnu.
U okviru toga RSK nudi se tzv. specijalni status. Tu opciju naalost prihvataju ili pokuavaju
nametnuti neki krugovi iz SRJ, a to nam pokuavaju podmetnuti i pojedinci ili grupe i
iz nae Krajine. Za nas je to neprihvatljivo iz vie razloga, a osnovni je to nikome tko je
obukao uniformu u ovom dvogodinjem ratu ne bi bilo vie mjesta na tlu Krajine, a ostali
bi brzo bili prevedeni u pravoslavne Hrvate i na taj nain bi se zatrlo Srpsko ime i sjeme na
ovom prostoru.
Zbog toga nema govora niti smije biti ikakve pomisli na specijalni status. Za to se nismo
borili. Borili smo se da nikada vie ne ivimo u sastavu Hrvatske. Na stav i opredjeljenje
jeste da se u prisustvu snaga UNPROFOR-a stvore uslovi za sprovoenje referenduma,
narodnog plebiscita, na kome bi se srpski narod Krajine opredijelio kako dalje eli da ivi.
A cilj nam je da se najprije ujedinimo sa Srbima iz matine zemlje Srbije. Srpski narod ne
smije i nee dozvoliti da bude razbijen na tri dijela koji e posebno voditi svoje borbe za
opstanak.
Sa hrvatskog stanovita tek slijedi obraun sa Krajinom. Ona se zato i priprema. I to
konkretno. Priprema i teren, organizuje jedinice, vri nabavku tehnike iz bive istone
Njemake, planira uvesti tenkove, artiljeriju i avijaciju, obuava ljude za ta sredstva, a
propagandna mainerija radi svom estinom sa ciljem da pripremi svoje puanstvo,
meunarodnu javnost, ali i da nas pokoleba i oslabi.
Uz ovakvo opremanje, koje bi se vrlo intenzivno odvijalo, raunaju da bi uz faktor iznenaenja
tuenjem avijacijom naih skladita i tehnike, brzim dejstvima razbili milicijske snage na
sadanjoj granici i za kratko vrijeme ispresjecali teritoriju RSK i izbili na administrativne
granice.
Ovoga trenutka hrvatska vojska ili se povukla ili se povlai sa irokog fronta prema Krajini.
Povlai se uglavnom u budue garnizone gdje grupiu svoje tenkove i artiljeriju, a dio su
odmah poslali u Bosnu. Prema naoj granici ostavljaju u dodiru velik broj policije, ustvari
gardijske jedinice presvlae u policiju. Budno prate da li naputamo pojedine dominantne
objekte, i ako nikog na objektima nema, uzimaju ih i stavljaju svoje znakove.
Hrvatska prikuplja podatke o naim jedinicama. Preko granice alju Hrvate koji poznaju
teren i nae policajce, podmiuju nae policajce i na taj nain obavljaju izviake zadatke.
alju pisma svojim vezama u Krajini preko pojedinaca iz UN i podatke dobijaju povratno.
Pripremaju i Srbe iz Rijeke, Splita, Zagreba ili drugih gradova koji dolaze kao navodni
prognani, a isti kad prikupe podatke vrate se natrag.
U cilju kompromitacije legalne vlasti RSK i stvaranja nesigurnosti graana u organe milicije
i nau sposobnost izvodit e diverzantsko-teroristike aktivnosti.
Ovo e raditi u sutini zato da navedu snage UN na ocjenu o nesposobnosti Srba u Krajini
da se organizuju i da je na ovaj prostor potrebno dovesti hrvatsku vlast.
Na ruku im idu i privatne grupe kojih sada u Krajini ima i koje ne doprinose stabilizaciji
nego kod naroda izazivaju stanje nesigurnosti, a mi se zato nismo borili. Ovakve grupe
258
odgovaraju samo pojedincima privatnicima kojima nije u interesu da zavlada pravna
drava jer se sada za jednu no raznim mahinacijama i vercom mogu obogatiti.
Ove grupe slue im kao zatita i paravan, ali se preko njih i bore za vlast.
Naalost, kod nas je poela borba za vlast u pogreno vrijeme i na pogrean nain. Umjesto
da se objedine sve snage i svi potencijali Krajine sa ciljem da se pokrene privreda i vre
odbrambene pripreme, kod nas se deava ono to upravo neprijatelj eli. Umjesto da jaamo,
sada slabimo svoju privredu i odbrambenu mo. Jasno je, meutim da u ovakvoj trenutnoj
situaciji kada ivotni standard naglo pada, u situaciji privrednog mrtvila, nedenisanog
monetarnog sistema i u jeku borbe za politiki status Krajine nisu nam potrebni politiki
sukobi jer bi to Krajinu odvelo u haos i bezakonje.
Sa punom odgovornou istiem da je naa brigada milicije u ovom trenutku najstabilnija
organizacija ili institucija u ovom dijelu Krajine, pa i ire. Imamo razraen svoj sistem i
organizacija koje nije denitivna i konana i koju treba jo dograivati. Zadaci se u brigadi
izvravaju dobro, a granine jedinice rade vrlo dobro. Na ovim prostorima nema prolaza
za ustae. Iako je bilo pokuaja, ostalo je samo na pokuajima. etiri ustae su u tim
pokuajima poginule, a 4 su zarobljeni. Ustae nas esto provociraju dejstvima iz raznih
pravaca, a posebno podmetanjem poara sa ciljem da se unitavaju naa minska polja.
Meutim, svaka aktivirana mina se dopunjava novom.
U okviru BrM ne treba shvatiti da je sve dobro. Imamo mi svoje probleme koje trebamo
rjeavati. Najvei su problemi odjee, obue, unutranjeg reda i discipline u nekim jedinicama
u kasarni. Pojedinci jo nisu shvatili da trebaju svoje mjesto u ovoj jedinici traiti iskljuivo
kroz rad i radom se izboriti za svoj status. Neki se ovdje bave uglavnom izazivanjem neke
atmosfere nesigurnosti i neizvjesnosti i nepovjerenja u sve i svakoga. Ta atmosfera se izaziva
raznim glasinama i dezinformacijama, podmetanjima i lepljenjem etiketa bez ikakvih
argumenata. Vri se pritisak na pojedince koji su oslonac i pouzdani u jedinicama. Ljudima
se izmilja prolost, sadanjost i odreujem im se budunost.
Lansiraju se alarmantne glasine kao npr.
ovaj izdao, onaj izdao, pripremaju nas za Bosnu, sve ovo je prevara i sl.
Stalno se mjerka tko je vei i zasluniji borac i gdje se ko borio. Mjerka se kao je vei Srbin,
a tko je vei patriota. Odgovaram da je najvei patriota i Srbin onaj tko dobro radi i tko
radi za interes ovoga naroda, a ne onaj tko je najglasniji. Treba se okrenuti radu i kroz rad
traiti sebe.
Ne moe se ivjeti i opstati od parole koju neki lansiraju, ako je neto naporno i obavezujue
ili ako im nije po volji da je to komunistiko.
Na samo rad, znoj i odricanje moe odrati. U brigadi nam je potreban svaki ovjek i zato
smo dali priliku svakome. Ali onaj tko ne moe prihvatiti i ispuniti obaveze neka ne ometa
druge.
Dugo smo ekali na ugovore. Sada ih imamo, imamo i pravilnik i Zakon o unutranjim
poslovima. Oni su precizni i jasni. U njima je odreen status pripadnika brigade. Odredbe
iz Pravilnika i Zakona su povoljne za onoga tko eli poteno raditi, a takva je veina u ovoj
brigadi.
M.P.
287
K O M A N D A N T
Glavni inspektor
Bogunovi Momilo, [v.r.]
287
Okrugli peat: RSK, MUP, Komanda PJM, Benkovac.
259

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 4076.
131
1992., rujan 4.
[Korenica]
Zapovijed Komande Zonskog taba TO Lika za organizacijsko-formacijske promjene
u Zonskom tabu TO Lika na osnovu naredbe GTO RSK

KOMANDA ZnTO LIKA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 1956-1 STROGO POVERLJIVO
04. 09. 1992. godine. Primerak br. 4
IZVOD
Organizacijsko-formacijske promene u ZnTO LIKA,
dostavlja 145. br. TO
Na osnovu Naredbe
288
GTO RSK Knin str. pov. br. 697-28 od 28. 08. 1992. godine,
N A R E U J E M
I ORGANIZACIJSKE PROMENE
1. Formirati
a/ Ininjerijsku etu u miru i ratu po formaciji br. T-512019. Ulazi u sastav 7. brTO iji su
podaci mobilizacijskog razvoja ranije odreeni.
b/ Haubiki art. divizion 105 mm u miru i ratu po formaciji br. T-512.020. Ulazi u sastav
7. brTO iji su podaci mob. razvoja ranije odreeni.
c/ Haubiki art. divizion 105 mm u miru i ratu po formaciji br. T-512.021. Ulazi u sastav
145. brTO iji su podaci mob. razvoja ranije odreeni.
2. Preformirati
a/ Laku art. bateriju PVO u laki art. divizion PVO 20/3 mm u miru i ratu po formaciji br.
T-513.009. Ulazi u sastava 7. brTO iji su podaci mob. razvoja ranije odreeni.
b/ 34. laku art. bateriju PVO u laki art. divizion PVO u miru i ratu po formaciji br.
T-513.010. Ulazi u sastav 8. brTO iji su podaci mob. razvoja ranije odreeni.
c/ Protivoklopni vod u meoviti protivoklopni divizion TO iz sastava 8. brTO po formaciji
br. T-512.022. Ostali podaci mob. razvoja su ranije odreeni.
d/ Protivoklopni vod u meoviti protivoklopni divizion TO iz sastava 145. brTO po
formaciji br. T-512.023. Ostali podaci mob. razvoja su ranije odreeni.
e/ Laki art. vod PVO u laki art. divizion PVO 20/3 mm iz sastava 145. brTO po formaciji
br. 513.011. Ostali podaci mob. razvoja su ranije odreeni.
3. Pretpoiniti
288
Vidi: Dok. br. 115.
260
a/ 73. meoviti protivoklopni divizion TO 7. brTO u iji sastav ulazi po formaciji br.
T-512.003. Rukovalac plana mobilizacije komanda 7. brTO. Ostali podaci mob. razvoja
bez promene.
b/ 51. haubiki art. divizion TO 8. brTO u iji sastav ulazi po formaciji br. 512.002.
Rukovalac plana mobilizacije komanda 8. brTO. Ostali podaci mob. razvoja bez promene.
II PROMENE U MOBILIZACIJSKOM RAZVOJU
Pozivom na Nareenje GTO RSK str. pov. br. 697-28 od 28.08.1992. godine i na ovo
nareenje izvriti izmenu i dopunu br. 2/92 u Izvodu iz Knjige pregleda mob. razvoja
jedinica TO /manevarske strukture/ zamenom stranica br. 17, 18, 19 novim stranicama 17,
18, 19.
III ZAVRNE ODREDBE
1. Organizacijsko-formacijske promene izvriti do 10.09.1992. godine, nakon ega dostaviti
izvetaj.
2. Izvetaj o realizaciji naredbe dostaviti 10 dana posle isteka odreenog roka za njenu
realizaciju.
3. Izmene i dopune u Knjizi pregleda mob. razvoja vriti pozivom na ovu naredbu.
BS/O/Strogo poverljivo
KOMANDANT:
pukovnik
M.P.
289
Milan uput, [v.r.]
Raeno u 4 /etri/ primerka
i dostavljeno.
1 x 7. brTO,
1 x 8. brTO,
1 x 145. brTO,
1 x arhiva ok.
M.P.
290

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 3., kut. 1006/3.
132
1992., rujan 4.
[Plaki]
Prijedlog Komande 145. brigade TO Komandi Zonskog taba TO Lika za
postavljanje zapovjednog kadra u brigadi

289
Okrugli peat: RSK, Zonski tab TO, Korenica.
290
Prijemni peat: Komanda 145. brigade TO, str. pov. br. 1221/2, 10. 9. 1992.
261
KOMANDA 145. BRIGADE TO VOJNA TAJNA
STR. POV. BR. 1217/1 Str. poverljivo
04. 09. 1992. god
Predlog za postavljenje
stareina po MF komande
145. brigade TO, dostavlja. K O M A N D I Zn TO LIKA
Na osnovu vaeg telegrama Str. pov. br. 1491 od 22. 07. 1992. godine dostavljamo vam
predloge za postavljenje o MF stareina i to:
1. Za komandanta 2. bataljona (umjesto Malbaa Dj. Milana) MIEVI Milana
MANE, kapetan I klase, VES-31202, roen 12.02.1949. RVS
2. Za komandanta 3. bataljona (umesto Dokmanovi Borislava) VRCELJ ure NIKOLA,
kapetan, VES-31102, roen 26.11.1957. RVS
3. Za komandanta 2. mad OGRIZOVI Milutina ILIJA, kapetan, VES-31202, roen
17.04.1955. RVS
4. Za komandira tenkovske ete (umjesto umonja Milana) DOKMANOVI Branka
BORISLAV, kapetan I klase, VES-31403, roen 01.02.1951. RVS
5. Za personalca i or.mob.poslove (umesto k-danta lad PVO) KNEEVI ure
MIHAJLO, vodnik, VES-21101, roen 11.05.1942.
Napomena:
Ovim predlogom UKIDA SE predlog Str. pov. br. 1157/1 od 25.07.1992. godine u delu
koji se odnosi na postavljenje:
za komandanta 2. bataljona MALBAA Dj. Milan, kapetan I kl. (Isti je na vlastiti zahtjev
razreen dunosti i demobilisan iz brigade sa danom 01.09.1992.g.)
za komandira tenkovske ete UMONJA D. MILAN, kapetan I kl. (Isti je na vlastiti
zahtjev razreen dunosti i demobilisan iz brigade sa danom 19.08.1992.g.)
za komandanta 3. bataljona DOKMANOVI B. BORISLAV, kapetan I kl. (Isti se
predlae ovim predlogom za postavljenje komandira tenkovske ete)
S obzirom da nam je neophodno potreban personalac, a nema ga po MF istog predlaemo
umesto komandanta lad PVO koji nam za sada nije neophodan.
K O M A N D A N T
potpukovnik
M.P.
291
Milan unjar, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1010/2.
291
Okrugli peat: RSK, Komanda 145. brigade.
262
133
1992., rujan 4.
Knin
Prijedlog Uprave PJM MUP-a RSK Generaltabu Vojske Jugoslavije za izvanredno
unaprjeenje aktivnih vojnih osoba

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
UPRAVA POSEBNIH JEDINICA MILICIJE SLUBENA TAJNA
Pov. br. 08/4-6-140-17 POVERLJIVO
04. 09. 1992. god.
K N I N
Predlog za vanredno unapreenje
AVL, dostavlja. G Vojske Jugoslavije
Personalna uprava
U prilogu akta dostavljamo Vam predloge za vanredno unapreenje AVL, privremeno
rasporeenih u posebne jedinice milicije Republike Srpske Krajine:
A) Peadija
1.- U in pukovnika
ppuk NOVAKOVI Branka RAJKO
ppuk BOGUNOVI Koje MOMILO
2.- U in potpukovnika
major RADI Nikole MILORAD
3.- U in majora
kap. I klase URIJA Milana STANKO
4.- U in kapetana
por. EMINOVSKI Fatima JASMIN
5.- U in porunika
st. vodnik I klase STUPAR ora DUKO
6.- U in starijeg vodnika I klase
starijeg vodnika TORBICA Jovana RAJKO
B) Artiljerija
1.- U in kapetana I klase
kap. TOKI Sadika MIRSAD
C) ARJ PVO
1.- U in pukovnika
ppuk RANI Milosava DRAGIA
D) OMJ
1.- U in porunika
vod. I kl. MILJATOVI Vladimira DRAGAN
E) Veza
1.- U in pukovnika
263
ppuk POLOVINA Dane URO
F) ABHO
1.- U in majora
kap. I klase KONAREVI Luke RADE
G) Tehnika sluba
1.- U in porunika
st. vodnik PAJI Miloje BRANISLAV
2.- U in potporunika
st. vodnik ZEC Zdravka LAZO
3.- U in starijeg vodnika I klase
st. vodnik BELJAN Josipa BORISLAV
H) Sanitetska sluba
1.- U in kapetana
por. UA Milorada BOIDAR
I) Saobraajna sluba
1.- U in pukovnika
ppuk KOUTI Jove BOIDAR
Predlozi za vanredna unapreenja napred navedenih lica razmatrani su na Kadrovskom savetu
Uprave posebnih jedinica milicije Republike Srpske Krajine i isti su u celosti prihvaeni.
Kapetan I klase URIJA STANKO i por. EMINOVSKI JASMIN su u vreme predlaganja
bili u TO Kordun, a sada su trenutno, privremeno rasporeeni u Posebnu jedinicu milicije
Vojni, iz kojeg su razloga i razmatrani na naem kadrovskom savetu.
Prilog:
Predlozi za unapreenje
navedenih lica K O M A N D A N T
M.P.
292
general major
uki Borislav, [v.r.]
MM/D

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 20., kut. 20.
134
1992., rujan 5.
Knin
Upozorenje Glavnog taba TO RSK zonskim tabovima TO na sluajeve krae
naoruanja i vojne opreme, te zapovijed za praenje aktivnosti Hrvatske vojske

292
Okrugli peat: RSK, MUP, Komanda PJM, Knin.
264
G TO RS Krajina
Obavetajno bezbednosni organ M.P.
293
str.pov. broj 57-102
05. 09. 1992. godine
Zonski tab to zapadna Slavonija
Zonski tab to Lika
Zonski tab to Banija
Obavetajno-bezbednosnim organima
Vai komandanti su u poslednje vreme izvestili o sluajevima kraa naoruanja i vojne
opreme. Bez obzira to je u uslovima opte naoruanosti ova kriminalna pojava relatizovana,
krae NVO koje pripada TO ostaje u delokrugu rada organa bezbednosti. Preduzmite mere
da se izvri kriminalistika obrada sluajeva i preduzmu mere za pronalaenje ukradenog
naoruanja i otkrivanja poinioca. U vezi sa napred navedenim formirati potrebnu
operativnu dokumentaciju i izvestiti.
Prema saznanjima ob 1. KK HV dovodi u rajon Komareva, Drenov Bok i k Jasenovcu
vee jedinica ojaane artiljerijom, to treba budno pratiti. Vojne aktivnosti HV na ovom
prostoru prema operativnim saznanjima, prati i UNPROFOR elektronskim izvianjem.
Njihova procena je da se moe oekivati napad HV na RSK, radi ega su dobili zadatak da
izrade planove za odbranu svojih logora. Vai izvetaji koji ukazuju na njihovo uvebavanje
odbrane poloaja i evakuacije verovatno su povezani sa napred navedenim. Imajui u vidu
da ponaanje UNPF-a predstavlja dobar indikator namera stranog faktora prema nama,
potrebno je jo intenzivnije pratiti njihove aktivnosti.
Pored toga, potrebno je posebno otkrivati, registrovati i dokumentovati svaku njihovu
aktivnost i radnju koja ukazuju na njihovu tendencioznost, pristranost ili neprijateljski
odnos, odnosno koji nije u funkciji pruanja dobrih usluga na realizaciji mirovnog plana.
n a e l n i k
p u k o v n i k
Jovo Mari
M.P.
294


Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 1., kut. 1001/1.
293
Prijemni peat: RSK, Zonski tab TO Banija, str. pov. br. 8-04, 10. 9. 1992.
294
Prijemni peat centra veze: brzojav br. 4890, grupa 360, primljen 5. 9. 1992. u 20,00; obraen u 20,10.
265
135
1992., rujan 7.
Brezova Glava
Obavijest Komande 2. graninog bataljuna Pozadinskoj eti o izvanrednim
dogaajima meusobnim oruanim sukobima, prometnim nesreama, kraama,
paljenju kua i drugim oblicima neprimjerenog ponaanja

KOMANDA 2. GBR
V O J N I
Str. pov. 129/2
Brezova Glava, 07. 09. 1992.
POZADINSKA ETA
JUGOKERAMIKA
Informacija o vanrednim
dogaajima, prijepis sa
dokumenta str. pov. 145-2
Unato upada muslimansko-hrvatskih snaga na podruje optine Slunj i pretnje daljnjih
napada, stanje u naoj zoni odgovornosti se stabilizuje i stvaraju se povoljniji uslovi za ivot i
rad stanovnitva. Istovremeno se javljaju problemi koji imaju ili mogu imati teke posljedice
kao npr.:
meusobni oruani sukobi i obrauni,
saobraajne nesree sa smrtnim posljedicama,
kraa dravne i privatne imovine,
paljenje kua i vjerskih objekata,
neovlateno hapenje i zatvaranje ljudi,
samovolja u toku izvravanja nareenja,
nebudnost za vrijeme vrenja dunosti,
poveano konzumiranje alkohola,
nekontrolisano pucanje iz naoruanja,
nekorektnost u odnosu s UNPROFOR-om PMEZ i sl.
Kao najtee sluajeve navodimo:
1. Neopreznim rukovanjem protivtenkovskim minama u ajevcu 24. 07. 1992. ivote su
izgubili Ilija Tesla i ivko Vukojevi, ranjena 4 milicionera (od ega Matijevi ore tee)
a materijalna teta je velika.
2. S automatskom pukom zbog neopreznog rukovanja ranio se 29. 7. 1992. g. Milievi
Mili iz Brda Sela, granini milicioner.
3. Samovoljnim prikupljanjem drveta za peenje janjeta 02. 08. 1992. g. aktivirao 2
protivpjeadijske mine Stojakovi Nikola iz Mandi Sela granini milicioner zadobio teke
povrede.
266
4. U svojoj kui teko je stradao od ustrelnih rana 13. 08. 1992.g. Tukan Slavko iz Goljaka
14. Istragu vodi SJB.
5. U krivolovu s improviziranom eksplozivnom napravom dana 17. 08. 1992. g. smrtno je
stradao Luka uro a ranjen Macut Nikola, oba iz Tu. Cerovec.
295
6. Samardija Mica je smrtno stradala 02. 09. 1992. g. u Klancu.
U cilju razrjeavanja odnosa i stanja u organima i jedinicama milicije neophodno je
slijedee:
1. Uvesti radnu disciplinu i visoku profesionalnost u izvravanju zadataka,
2. uvesti vie rada u oblaenju i linom izgledu pripadnika milicije,
3. zaotriti radnu i profesionalnu odgovornost svih rukovodioca i milicionera,
4. redovno informisanje pripadnika milicije o stanju na terenu,
5. analizirati najee uzroke nastajanja vanrednih dogaaja i ukazati ljudima na njihovu
pojavu i posljedice,
6. sve prekrioce radne i profesionalne discipline uzimati na odgovornost uz pismenu
zabiljeku,
7. inzistirati na razvijanju skladnih odnosa unutar slube izmeu milicionara i izmeu
milicionara i rukovodioca.
S ovim upoznati svakog pripadnika jedinice a mjere prouiti, shvatit i razraditi u svakom
odjeljenju i stanici, odnosno vodu-eti.
Za K O M A N D A N T A-a
M a j o r
Dragan Kovai, [v.r.]

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 4., kut. 1015/4.
136
1992., rujan 7.
iroka Rijeka
Izvjee Stanice granine milicije iroka Rijeka Komandi 7. graninog bataljuna o
rezultatima istrage o vercanju robe u sektorima Klapinica i Visoko Brdo

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
STANICA GRANINE MILICIJE
IROKA RIJEKA
Pov.br. 23/92
Datum: 7. 9. 1992. KOMANDA
7GRB
295
Tuilovaki Cerovac.
267
CRNI POTOK
I Z V J E T A J
Dana 5. 9. 1992. god. milicionerima Bjelivuk Draganu, Dejanovi edomiru, Buan
edomiru i Mrki Milou dao sam zadatak da odu na pograniki teren, tanije reon
Klapinica i Visoko Brdo da izvide i osmotre teren radi toga to je bila opravdana sumnja
o pojavi ilegalne trgovine, koja je tekla iz unutranjosti terena.
Milicioneri su stigavi na odredite zaposjeli odreene lokacije i u tajnosti osmotrili teren
i pratili situaciju to se i opravdalo. Naime u periodu izmeu 18-19 asova uoili su
nekolicinu mijetana gdje se grupiu kod ejvanovi Rame i ejvanovi (Milana) Nede iz
Svinjice bb te neto dogovaraju. U velikoj tajnosti milicioneri su se privukli u neposrednu
blizinu da bi uli razgovor, no meutim poto nisu mogli razumjeti tano stavove dogovora,
bili su prisiljeni da interveniu da bi se grupa razila, a oni pristupili ispitivanju i pretresu
kod ejvanovi Nede.
Prilikom pretresa pronaene su sledee koliine robe:
1. eer 150 kg,
2. kava 10 kg,
3. ibice 17 baksi,
4. praak Bingo 18 kg,
5. cigarete Lord 79 teka,
6. cigarete HB 20 teka,
7. cigarete Club 3 teke,
8. cigarete Morava 24 teke,
9. cigarete Partner 98 teka,
10. cigarete Vek 48 teka,
Zakljueno sa rednim brojem 10.
Gore navedena roba je oduzeta i uskladitena u SM . Rijeka, jer je bila namijenjena za
ilegalnu trgovinu, a bit e koritena za potrebe kompletne SM . Rijeka.
Prema izjavi od ejvanovia pominju se imena vlasnika robe:
1. Buan (Jove) Mirko, Svinjica
2. Cimea (Milovana) Dragan, Svinjica
3. Bjelivuk (Milana) Milo, Daperovac
4. Sremac (Duana) Milan, Svinjica
Poto je roba bila u rinfuzi nisu se mogle utvrditi stvarne koliine po pojedincu.
Napomena: Ovu akciju sam vodio i organizovao lino i kordinirao putem radio ureaja,
a predhodno nisam nikoga obavjetavao, jer bi u tom sluaju i propala, a znam dobro da
se ilegalna trgovina ne smije odobravati, pogotovu to je bila usmjerena prema (za sada)
susjednoj dravi.
K-dir SGM . Rijeka
Puhaa Milo, [v.r.]

Preslika, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 2., kut. 1066/4.
268
137
1992., rujan 8.
Glina
Izvjee Zonskog taba TO Banija Glavnom tabu TO RSK o osnivanju novih
jedinica u miru i ratu

V O J N A P O T A
T-7916
296
VOJNA TAJNA
str.pov. br. 384-2 STROGO POVERLJIVO
08.09.1992. godine
G L I N A
Izvetaj po izvodu
Nareenja
D o s t a v lj a.-
GTO RSK KNIN
Veza Va akt str. pov. br. 697-28 od 28. 08. 1992. godine.
297
Vaim izvodom iz Nareenja regulisano je da:
1. Formiramo 33. brTO u miru i ratu sa mirnodopskom lokacijom i MZ u Dvoru na Uni.
Odmah smo pristupili formiranju te brigade. Za sada imamo mogunost da formiramo
brigadu neto smanjenog brojnog stanja po RF T-511.024.
Od sredstava podrke za sada imamo: 11 topova 76 m/m M-42 ZIS i 2 topa 100 m/m
T-12; lab PVO sastava: PAT 20/3=5, PAT 20/1 = 1 i PAT 30/2 PRAGA od ega emo
formirati bateriju lab PVO; t sastava: 3T, T-55 i 4 OT.
2. Da formiramo Kostajniki mpoap u miru i ratu.
Rasformiranjem 6. mpoap, na Baniji je ostalo sredstava RT od kojih smo formirali 2
mpoad (77. i 78.). Pod t 3c pretpoiniti, regulisali ste da se 77. mpoad TO RF T-512.007
pretpoini 31. brTO u miru i ratu. To reenje predlaemo i za 78. mpoad da se pretpoini
u miru 24. brTO Glina, jer se tamo i nalazi u RR. Ovim reenjima za ova dva diviziona,
nemamo za sada mogunosti da formiramo poap-Kostajnica.
3. Na Baniji imamo ukupno 38 tenkova, od ega smo formirali: u 24. brTO, t = 10 tenkova
i u 33. brTO, tv (t) = 3 tenka + OT.
Ugraivanje ovih t u brTO uradili smo i zbog mirnodopskog skladitenja u zonama
brigada (RR) Glina, s. Prnjavor (Petrinja), Volinja i erkezovac.
Jo imamo 5 tenkova koje mislimo ugraditi u formaciju 31. brTO jer su u RR u s. Prnjavor
zajedno sa t 31. brTO. Iz ovoga do sada uraenog vidi se da ne moemo formirati okb.
Mislim da su ova reenja dobra za mirnodopsku formaciju.
4. U 26. brTO Volinja imamo formiran rad mad sastava 2 baterije 15 m/m, bateriju 105
m/m i VBR P.
296
Vojna pota Zonskog taba TO Banija.
297
Vidi: Dok. br. 115.
269
u 31. brTO Petrinja imamo formiran mad, sastava: 2 baterije 105 m/m, bateriju 155 m/m
i 2 VBR P;
u 24. brTO imamo formiran had 122 m/m sastava 3 baterije 122 m/m i 2 VBR P.
Predviamo u koliko bi bilo potrebno da iz mad 24. brTO u ratu izdvojim 1. bateriju 122
m/m i bateriju 105 m/m iz 26 br.TO i pridamo 33. brTO, kako bi i ona mogla formirati
BrAG-33.
Mislim da su ova reenja dobra.
Ovako formirani mad su proizvod skladitenja u RR.
5. Od sredstava RT PVO, imamo i formirali smo:
u 24. brTO, lab PVO, sastava: PAT 20/3 = 6 orua, PAT 20/1 = 4 orua, strele 2 M = 5
i SO 57 m/m = 2.
u 31. brTO, lab PVO, sastava: PAT 20/3 = 8, PAT 20/1 = 6 i S-2M = 3.
u 26. brTO, lab PVO, sastava: PAT 20/3 = 10 i PAT 30/2 = 3.
u 33. brTO, lab PVO, sastava: PAT 20/3 = 5, PAT 20/1 = 1 i PAT 30/2 = 2
Opredelenje za ovakvo formiranje jedinica PVO bilo nam je sadanje reenje skladitenja i
mogunosti popune sa v/o i RVS na prostoru Banije.
Formirali smo i lad PVO ZnTO Banija, sastava 2 bat. PAT 30/2 po 4 orua i baterija
S-2M (2 lansera sa 6 raketa). Ovaj divizion zbog skladitenja u RR-Glina pridali smo 24.
brTO u miru.
Predlaemo da nam poveate MF za sledea FM aktiviranjem RF mesta, i to
komandanta bTO Blinja manevarska struktura kao 4. bTO 31. brTO Petrinja.
komandanta lad PVO ZnTO Banija koji se pridaje 24. brTO Glina
komandira samostalne ete etvrtkovac, koja ulazi u sastav 26. brTO u ratu
referenta FnSl ZnTO
Posebno obrazloenje za Referenta FnSl ujedno i raunovoa, navodimo: Sadanje
formacijsko reenje da to bude GL sa SSS ne obezbeuje uspenost i sigurnost Fn
obezbeenja. Dosadanji referent FSl je rezervni potporunik, inae sa VSS ekonomski
fakultet i ne eli da ostane na radnom mestu u svojstvu GL.
Molimo vas da bar u prvo vreme uvaite ovaj zahtev i odobrite ovu izmenu MF.
MB/NI
K O M A N D A N T
p u k o v n i k
Milan Begovi, [v.r.]
M.P.
298
M.P.
299

Izvornik, strojopis, latinica
HR HMDCDR, 6., kut. 1.
298
Okrugli peat: RSK, Vojna pota T 7916, Glina.
299
Prijemni peat: RSK, G TO, str. pov. br. 697-50, 16. 9. 1992., Knin.
270
138
1992., rujan 9.
Okuani
Zapovijed Komande PJM MUP-a RSK Specijalnom bataljunu za suzbijanje
negativnih pojava u organima jedinica milicije, kao to su krae imovine, paljenja
kua, neovlatena uhienja, samovolja i alkoholizam

REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRANJIH POSLOVA
KOMANDA
POSEBNE JEDINICE MILICIJE
Str.pov.br. 01-121-01/92
09.09.1992. god.
O K U A N I
Spreavanje vanrednih dogaaja K-di spec. b
N A R E E N J E.
Na globalnom planu, na teritoriji Zapadne Slavonije po preuzimanju zatite od strane
UNPROFOR-a, stanje se stabilizuje i uopte stvaraju povoljniji uslovi za ivot i rad
stanovnitva i organa vlasti, prema tome i pripadnika milicije.
Istovremeno javljaju se mnogi problemi koji vrlo brzo prerastu od malih i zanemarivih
incidenata u vrlo krupne propuste, esto i sa teim posledicama.
U poslednje vreme uoeno je niz karakteristinih propusta i vanrednih dogaaja i to: