You are on page 1of 227

ZAKON O POLICIJSKIM SLUBENICIMA KANTONA SARAJEVO

Ovim zakon.reguliu se pol.ovlasti i radno-pravni status pol.slubenika KS. Ovaj zakon


primjenjuje se na pol.slubenike zaposlene u Upravi policije MUP-a KS.Pol.slubenici su oni
pripadnici pol.organa koji su ovlateni da primjenjuju pol.ovlasti propisane ovim zakonom i
postupaju kao OS prema zakonima o krivi!nom postupku u "i#.$ad pol.slubenika zasniva se
na Ustavu "i#% Ustavu &"i# i Ustavu Kantona i na zakonima i drugim propisima koji se
primjenjuju u "i#% &"i# i Kantonu.U vrenju svoji' dunosti pol.slubenik djeluje na
nepristrasan i zakonit na!in vo(en javnim interesom da slui i pomae javnosti% promoviraju)i
razvoj i o!uvanje demokratske prakse u skladu sa zatitom ljudski' prava i osnovni'
sloboda.Pol.slubeniku slubenu pol.iskaznicu i pol.zna!ku izdaje pol.komesar.Pol.slubenici
nose jedinstvene uni*orme u &ederaciji. +zgled% dijelove% boju i oznake pol.uni*orme propisuje
Uredba o jedinstvenoj pol.uni*ormi u &ederaciji i vae)i propisi. ,bog speci*i!ne prirode
odre(eni' zadataka i u skladu sa pri'va)enim pol.standardima% odre(eni pol.zadaci se mogu vriti
u civilu ili u posebnoj slubenoj odje)i i sa odgovaraju)om opremom. Pomenute pol.zadatke i
posebnu slubenu odje)u i opremu odre(uje pol.komesar.-lada KS propisuje oblik slubene
pol.iskaznice i zna!ke za pol.slubenike. Pol.slubenik !i i nosi o!u"e i #uni$i"u u skl%u
s% &!%'ilniko# ko"i onosi #inis(%! MUP)% K%n(on% n% &!i"elo* ko#es%!% &oli$i"e. Prije
nego to pol.slubenik po!ne primjenjivati pol.ovlasti obavezan je da se identi*icira pokazivanjem
slubene pol.iskaznice ili pol.zna!ke. U izuzetnim slu!ajevima% kada identi*iciranje moe ugroziti
sigurnost pol.slubenika ili drugog lica ili dovesti u pitanje postizanje zakonitog cilja koji
opravdava primjenu pol.ovlasti% pol.slubenik moe se identi*icirati na drugi na!in ili odgoditi
identi*ikaciju.P!i#"en% &ol.o'l%s(i #o!% bi(i &!ikl%n% i &!o&o!$ion%ln% &o(!ebi !%i ko"e se
&ou+i#%.Pol.o'l%s(i &!i#"en"u"u se s!es('i#% ko"i#% se #oe &os(i,i +%koni( $il" s%
n%"#%n"e -(e(ni. &osl"ei$% i u n%"k!%,e# '!e#enu. Pol.slubenik primjenjuje pol.ovlasti
prema vlastitoj odluci u skladu sa zakonom% kao i na osnovu zakonite naredbe nadre(enog
slubenika ili nadlenog organa.Pol.slubenik ne)e izvriti naredbu ukoliko bi time u!inio K. po
krivi!nom zakonodavstvu u "i#. Pol.slubenik )e odma' usmeno upoznati nadre(enog
slubenika da je izdana naredba protivna zakonskim odredbama% te ukoliko ponovi naredbu
podnijeti izvjetaj o neizvravanju naredbe svom neposredno nadre(enom slubeniku% odnosno
viem nadre(enom slubeniku ukoliko je naredba izdata od neposredno nadre(enog policijskog
slubenika. Ukoliko naredba bude pon.%pol.slubenik svoj pism.izvje.dost.)e organ.jedinici nadl.
za unutr.kontrolu. Pored dunosti i ovlasti propisani' ,KP-om i drugim zakonima%
pol.slubenicima% odnosno pol.organu radi spre!.K.% prekraja i odravanja /$iM% ovim
zakonom daju se slj. pol.ovlasti0
%/ &!o'"e!% i u('!0i'%n"e ien(i(e(% li$% i s('%!i1
b/ &o+i'%n"e i ob%'l"%n"e !%+*o'o!%1
$/ &!i'o0en"e1
/ &o(!%*% +% osob%#% i s('%!i#%1
e/ &!i'!e#eno o*!%ni2%'%n"e sloboe k!e(%n"%1
3/ i+%'%n"e u&o+o!en"% i n%!ebi1
*/ &!i'!e#eno ou+i#%n"e &!e#e(%1
./ &!i'!e#eno ko!i-(en"e (u0i. 'o+il% i ko#unik%$i"ski. s!es(%'%1
1
i/ &!e*le li$%4 s('%!i i &!i"e'o+ni. s!es(%'%1
"/ %uio i 'ieosni#%n"e n% "%'ni# #"es(i#%5
k/ u&o(!eb% sile1
l/ ob!%% osobni. &o%(%k% i 'o0en"e e'ien$i"%1
#/ +%&!i#%n"e &!i"%'%.
Ovlasti koje su pol.slubenicima% odnosno pol.organu date ovim zakonom mogu se
ograni!iti zakonom kojim se taj organ uspostavlja.
O'l%-(en"e &!o'"e!% ien(i(e(% li$%0Pol.slubenik ovlaten je da izvri provj.identiteta lica koje0
%/ &!es(%'l"% &!i"e(n"u !u*o# li$u ili "%'no# !eu ili si*u!nos( ko"% +%.(i"e'%
&oli$i"sku %k$i"u1
b/ se &!e*le% ili &!o(i' ko"e su &ou+e(e !u*e #"e!e ili !%n"e &!o&is%ne +%kono#1
$/ "e +%(e2en% u ob"ek(u ili !u*i# &!os(o!i"%#% ili u 'o+ilu ko"e se &!e*le%4 ukoliko
"e &!o'"e!% ien(i(e(% neo&.on%1
/ "e +%(e2en% n% &o!u2"u ili u ob"ek(u u ko"e# "e slobo% k!e(%n"% &!i'!e#eno
o*!%ni2en%4 ukoliko "e &!o'"e!% ien(i(e(% neo&.on%1
e/ n%2ino# n% ko"i se &on%-% i+%+i'% su#n"u % "e u2inil%$ k!i'i2no* "el%4 &!ek!-%"%
ili !u*o* +%b!%n"eno* &on%-%n"%4 ili % *% n%#"e!%'% u2ini(i4 ili ko"% s'o"o#
3i+i2ko# &o"%'o# sli2i osobi +% ko"o# se (!%*%1
3/ "e +%(e2en% n% #"es(u *"e "e i+ si*u!nosni. !%+lo*% neo&.ono u('!i(i ien(i(e(
s'i. osob% ili *!u&e osob%.
Pol.slubenik )e obavijestiti osobu o razlozima zbog koji' je potrebna provjera njenog
identiteta.P!o'"e!% ien(i(e(% osobe '!-i se u'io# u n"enu li2nu k%!(u ili ko"u !u*u "%'nu
is&!%'u ko"% s%!i n"enu 3o(o*!%3i"u i n"en &o(&is.I+u+e(no &!o'"e!% ien(i(e(% #oe se
i+'!-i(i i n% osno'u i+"%'e !u*e osobe 2i"i "e ien(i(e( u('!0en.Kada je neop'odno% provjera
identiteta moe uklju!ivati i provjeru boravita ili prebivalita.Ovlast utvr(ivanja identiteta
primjenjuje se prema osobi koja ne posjeduje ispravu%ili ukoliko postoji sumnja u vjerodostojnost
te isprave. Ien(i(e( se u('!0u"e #e(o%#% i s!es('i#% k!i#in%lis(i2ke (e.nike.$adi
utvr(ivanja identiteta lica pol.organ ovlaten je da javno objavi *otorobot% crte% snimak ili opis te
osobe.2ko ne postoji mogu)nost utvr(ivanja identiteta na drugi na!in% pol.organ ovlaten je da
objavi *otogra*iju osobe koja nije sposobna dati svoje osobne podatke ili lea nepoznate osobe.
O'l%s( u('!0i'%n"% i &!o'"e!e ien(i(e(% &!e#e(% &!i#"en"u"e-se kada je neop'odno utvrditi
karakteristike i speci*i!ne osobine tog predmeta% kao i odnos neke osobe ili doga(aja prema tom
predmetu.Policijski organ ovlaten je da javno objavi sliku% crte% snimak ili opis predmeta
ukoliko je to od zna!enja za uspjeno provo(enje postupka utvr(ivanja identiteta tog predmeta.
6o'o0en"e be+ n%lo*%-"ez pisanog naloga nadlenog organa policijski slubenik moe u
slubene prostorije policijskog organa dovesti lice0
3
%/ 2i"i "e ien(i(e( &o(!ebno u('!i(i4 k%% ne#% !u*o* n%2in%1
b/ +% ko"o# "e +'%ni2no &ok!enu(% &o(!%*%1
$/ ko"% se ne o%+o'e &o+i'u +% !%+*o'o! i+ 2l%n% 78. o'o* +%kon%.
.ovo(.moe trajati onoliko dugo koliko je neop.za izvrenje pol.radnje% a najdue 4 sati.
Po+i'%n"e i ob%'l"%n"e !%+*o'o!%-Kad god postoji zakonit razlog pol.slubenik moe pozvati
lice da do(e u slubene prostorije pol.organa radi razgovora.$azgovori se obavljaju u vremenu
izme(u 4 sati i 31 sat i ne mogu trajati due od 4 sati.Poziv na razgovor mora sadravati0 ime i
prezime osobe koja se poziva% naziv organizacione jedinice pol.organa koji upu)uje poziv na
razgovor% mjesto% datum% vrijeme i razlog pozivanja% te upozorenje da )e osoba koja se poziva biti
prisilno dovedena ukoliko se na odgovaraju)i na!in ne odazove pozivu.U izuzetnim slu!ajevima%
pol.slubenik je ovlaten lice pozvati usmeno ili putem odgovaraju)eg telekomunikacijskog
sredstva pri !emu joj je duan saoptiti razlog pozivanja% kao i upozoriti je na mogu)nost da bude
prisilno privedena. Uz saglasnost tog lica% pol.slubenik moe ga prevesti od slubeni'
prostorija.Obavljena dostava poziva potvr(uje se dostavnicom.
Po(!%*% i o*l%-%'%n"e-Pol.slubenici ovlateni su da provode mjere potrage za licima i
stvarima.Potraga se moe pokrenuti za licem !iji je nestanak prijavljen. Potraga )e se pokrenuti
za licem koje se trai u skladu sa zakonom.Pol.organ zvani!no poduzima oglaavanje kako bi se0
%/ u('!ilo bo!%'i-(e ili &!ebi'%li-(e li$% u skl%u s% +%kono#4
b/ u('!io ien(i(e( li$% ko"e ni"e u s(%n"u %(i s'o"e li2ne &o%(ke ili ien(i(e( le-%
li$% 2i"i se li2ni &o%$i se ne #o*u u('!i(i4
$/ &!on%-%o o!e0eni &!e#e(.
Uslo'i +% i+%'%n"e n%!ebi-5aredbe se izdaju radi0
%/ o(kl%n"%n"% o&%snos(i &o i'o( i li2nu si*u!nos( *!%0%n%1
b/ o(kl%n"%n"% o&%snos(i &o i#o'inu1
$/ s&!e2%'%n"% i+'!-en"% K64 o(k!i'%n"% K64 &!on%l%. i .'.u2inil%$% K64 o(k!i'%n"%
i obe+b".(!%*o'% K6 i &!e#e(% ko"i #o*u &oslui(i k%o ok%+ o k!i'i2.&os(u&ku1
/ o!%'%n"% "%'no* !e% i #i!% ili us&os(%'l"%n"% n%!u-eno* "%'no* !e% i #i!%1
e/ one#o*u,%'%n"% &!is(u&% ili +%!. u &!os(o!u ili ob"ek(u *"e (o ni"e o+'ol"eno1
3/ '!-en"% kon(!ole i !e*ulis%n"% s%ob!%,%"% n% &u(e'i#% u skl%u s% +%kono#.
5aredbe izdaje pol.komesar ili policijski slubenik kojeg pol.komesar ovlasti. Pol.slubenik moe
samostalno izdavati naredbe samo u 'itnim slu!ajevima.Upozorenja i naredbe izdaju se usmenim
ili pisanim putem ili na drugi odgovaraju)i na!in 6opti!kim ili zvu!nim signalima% rukom itd7.
Uslo'i +% o*!%ni2en"e k!e(%n"%-Pol.slubenik moe privremeno ograni!iti kretanje lica na
odre(enom podru!ju ili u odre(enom objektu kada je to prijeko potrebno kako bi se sprije!ilo
u!injenje K.% prekraja ili drugog zabranjenog ponaanja% ili kako bi se sprije!ilo ugroavanje
/$iM.Privremeno ograni!enje slobode kretanja ne moe se nastaviti nakon postizanja cilja zbog
kojeg je bilo primijenjeno% a ni u kom slu!aju ne moe trajati due od 4 sati bez slub. odobrenja.
8
N%2in &o(!%*e i o*!%ni2en"% k!e(%n"%-Mjere potrage i privremeno ograni!enje slobode kretanja
provode se kriminalisti!ko-takti!kim radnjama 6potraga%pregled odre(eni' zgrada i prostorija%
zasjeda% racija% djelomi!na i potpuna blokada saobra)aja i drugi' povrina7.
6%'%n"e u&o+o!en"%-Pol.slubenik upozorit )e lice koje svojim ponaanjem% djelovanjem ili
proputanjem moe ugroziti svoju ili sigurnost drugi' lica ili imovine% prekriti zakon i red%
odnosno u slu!aju da postoje osnovi sumnje da bi to lice moglo u!initi ili izazvati drugo lice da
u!ini K. ili prekraj.
Uslo'i +% &!i'!.ou+i#%n"e &!e#e(%-Pol.slubenik privrem.oduzima predmet0
%/ k%% "e (o neo&.ono !%i +%-(i(e "%'ne si*u!nos(i1
b/ ko"i "e u &os"eu li$% ko"e "e li-eno sloboe i ko"% (%" &!e#e( #oe u&o(!i"ebi(i +%
s%#oo+l"e0i'%n"e4 n%&% n% !u*u osobu ili bi"e*.
Pol.slubenik obavezan je izdati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta. Potvrda
mora sadravati0 karakteristike oduzetog predmeta koje ga razlikuju od ostali' predmeta% podatke
o licu od kojeg je predmet oduzet% te ime i prezime% podatke sa pol.zna!ke i potpis pol.slubenika
koji je izvrio oduzimanje.2ko lice odbije potpisati potvrdu o privremenom oduzimanju
predmeta% policijski slubenik )e to zabiljeiti na potvrdi.
O'l%s( ko!i-(en"% (u0i. 'o+il% i s!es(%'% ko#unik%$i"e-$adi potjere ili 'apenja u!inilaca
K.% kao i radi prevoenja rtve K.% prirodne nepogode ili nesre)e do najblie bolnice%
pol.slubenik moe koristiti odgovaraju)e tu(e vozilo i kominikacijsko sredstvo o !emu izdaje
potvrdu. Pol.slubenik moe koristiti to vozilo ili komunikacijsko sredstvo isklju!ivo u vremenu
potrebnom da se potjera% 'apenje ili prevoz okon!a.-lasnik ili korisnik vozila ili
komunik.sredstva ima pravo na naknadu stvarne tete pri!injene upotreb.njegove imovine.9tetu
nadokna(u.minist.u skladu sa vae)im zakonima i praviln.o naknadi tete koji donosi ministar.U
toku vr. slub.zadataka pol.slub. ima pravo na bespl.javni prevoz i osig.putnika u javn.prevozu.
Auio i 'ieo sni#%n"e n% "%'ni# #"es(i#%- $adi spre!.K. ili radi odr.reda i sigurnosti
pol.organ moe vriti audio i videosn.lica ili grupa lica% okruen.i svake druge okoln.ili predmeta.
Ure(aji za audio i video snim.na javn.mjestima postav.se tako da su javnosti lako uo!ljivi.
Uslo'i +% &!e*le-Pol.slubenik ovlaten je da izvri pregled osobe% predmeta koji osoba nosi sa
sobom i prometnog sredstva kada je to neop'odno radi pronalaenja predmeta koji nisu
dozvoljeni u prostoru ili objektu ili koji bi mogli biti iskoriteni za napad na drugu osobu ili
samoozlje(ivanje.Pregled osobe u svr'u obu'vata uvid u sadraj njezine odje)e i obu)e.Pregled
saobra)ajnog sredstva u svr'u obu'vata pregled svi' otvoreni' i zatvoreni' prostora% prometnog
sredstva i predmeta koji se njime prevoze.Pregled predmeta koje osoba nosi sa sobom obu'vata
pregled predmeta koji su kod osobe ili u njenoj neposrednoj blizini% ili predmeta osobe po !ijem
se nalogu i u !ijoj se pratnji prevoze.Pregled lica obavlja lice istog spola% izuzev u slu!aj.kada je
neop'.'itan pregled lica kako bi se oduz.oruje ili dr.predmeti kojima se moe izvesti napad na
drugo lice ili samopovr.Pril.pregleda pol. Slub.moe koristiti te'.pomagala i:ili slub.pse.
Ob!%% &o%(%k%-Obrada podataka o odre(enoj identi*iciranom licu ili o licu koje je mogu)e
identi*icirati 6li!nii podaci7 koji se prikupljaju% obra(uju% koriste% te po'ranjuju u skladu sa ovim
,akonom% provodi se u skladu sa vae).zakonima i propisima o zatiti li!ni' podataka. Policijski
komesar izdaje instrukciju o na!inu obrade podataka. 6unos( +%&!i#%n"% &!i"%'%- Policijski
slubenik ovlaten je i obavezan zaprimiti i evidentirati prijave o u!injenim krivi!nim djelima%
prekrajima i drugim doga(ajima od interesa za /riM.
;
Uslo'i +% u&o(!ebu sile-Pol.slubenik moe upotrijebiti silu samo kada je to neop'odno potrebno
i isklju!ivo u mjeri potrebnoj radi ostvarenja zakonitog cilja. .etaljnije propise o upotrebi sile
donosi ministar na prijedlog policijskog komesara. Po pravilniku:9l%n :.)V!s(e sile) Pod silom
se podrazumijeva0
%/ u&o(!eb% 3i+i2ke sn%*e ;3i+i2ke sile/4 ukl"u2u"u,i bo!il%2ke '"e-(ine i
b/ u&o(!eb% s!es(%'% sile.
S!es('% sile su5
%/ &%li$%4
b/ s!es('% +% 'e+i'%n"e4
$/ u!e0%"i +% &!isilno +%us(%'l"%n"e osob%4
/ u!e0%"i +% &!isilno +%us(%'l"%n"e 'o+il%4
e/ .e#i"sk% s!es('%4
3/ slubeni &si4
*/ 'oeni (o&o'i4
./ s&e$i"%ln% 'o+il%4
i/ s&e$i"%lne '!s(e o!u"%4
"/ eks&lo+i'ne n%&!%'e i
k/ '%(!eno o!u"e.
Pol.slubenik upotrijebi)e sredstva sile jedino kada ne moe uspostaviti kontrolu nad
osobama bez nji'ove upotrebe.Kad lice prua pasivni otpor% druga sredstva sile se% po pravilu% ne
upotrebljavaju% osim ako osoba pasivnim otporom onemogu)ava intervenciju policijskog
slubenika% a nema drugi' mogu)nosti da se savlada takav otpor ili je upotreba blai' sredstava
ostala bez uspje'a. Pravilnik )I+u+e,e o u&o(!ebe sile)<i+i2k% sn%*% i &%li$% se ne #o*u
u&o(!i"ebi(i &!e#% li$i#% #l%0i# o 7= *oin%4 s(%!i"i# li$i#%4 ones&osobl"eni# li$i#%4
ukl"u2u"u,i li$% ko"e su o+bil"no bolesne4 k%o ni &!e#% en%#% ko"e su o2i*leno
(!une. +zuzetno% pol.slubenik moe upotrijebiti silu i prema tim licima % ako neka od ti' lica
izravno ugroavaju ivot pol.slubenika% svoj ivot ili ivot drugi' lica .-atreno i specijalno oruje
ne moe se upotrijebiti samo iz razloga da bi se sprije!io bijeg osobe% osim ukoliko je to jedini
na!in odbrane od izravnog napada ili opasnosti. <ksplozivne naprave ne mogu se koristiti radi
sprje!avanja bijega osobe. Pravilnik)Uslo'i +% u&o(!ebu sile)Pol.slubenici imaju ulogu od
vitalnog zna!aja u zatiti prava na ivot i drugi' prava i sloboda gra(ana. Prijetnja ivotu i
sigurnosti pol%slubenika predstavlja prijetnju stabilnosti drutva u cjelini i pol.slubenik )e
koristiti odgovaraju)u silu da bi otklonio takvu prijetnju.Pol.slubenik moe koristiti silu samo
kada je to neop'odno i u srazmjeri pruenom otporu da bi se ostvarili ciljevi provo(enja zakona%
na na!in i pod uslovima propisanim zakonom i ovim Pravilnikom% tako da se slub.zadatak izvri
sa najmanje tetni' posljedica po lice protiv koje se ta sila upotrebljava. ,atita ivota je najve)i
=
prioritet pol.slubenika te )e upotrebljavati silu samo u slu!ajevima kada ostala sredstva i mjere
nisu e*ikasne i ne daju eljene rezultate. U svakom slu!aju mora se primijeniti minimalna sila
neop'odna za osiguranje potivanja svi' zakona i drugi' propisa ili radi otklanjanja prijetnje
nasiljem.Prije upotrebe bilo kojeg sredstva sile% pol.slubenik )e se predstaviti kao OS i dati
upozorenje o namjeri upotrijebe sile% osim ako bi to moglo ugroziti sigurnost pol.slubenika ili
druge osobe ili bi bilo o!igledno neprimjereno ili nesvrsis'odno u datim okolnostima.Sila se
moe primjenjivati samo dok se ne postigne cilj ili dok ne postane jasno da se cilj ne moe posti)i
upotrebom sile.Pol.slubenik duan je da prestane s upotrebom sile !im prestanu razlozi zbog
koji' je sila upotrijebljena.Pri upotrebi sile% pol.slubenik je duan potovati ljudsko dostojanstvo
lica prema kojoj upotrebljava silu.Pol.slubenik duan je da pokua ublaiti napetu situaciju kad
god je to takti!ki mogu)e. Ukoliko pol.slubenik zbog vlastite ljutnje% arogancije% li!nog uplita%
predrasuda% mrnje ili stra'a dozvoli sebi da situacija eskalira na ve)i stepen nasilja nego to je to
neop'odno% onda )e on dijeliti odgovornost za nastale posljedice. In(en+i(e( sile &ol.slubenik%
#o!% % bue &!o&o!$ion%l%n in(en+i(e(u o(&o!% ili n%sil"% li$% &!e#% ko"o" se sil%
u&o(!ebl"%'%. Pol.slubenik "e u%n is&uni(i sli"ee,e uslo'e u slu2%"u o&!%'%no*
ko!i-(en"% sile0 a7 u&o(!i"ebl"en% sil% #o!% bi(i &!i#"e!en% i &!o&o!$ion%ln% o+bil"nos(i
k%n"i'e !%n"e i #o!% o&!%'%'%(i $il"e'e ko"i se ele &os(i,i4b7 u&o(!i"ebl"en% sil% ,e bi(i
#ini#%li+i!%n% k%ko bi se s%2u'%o l"uski i'o(4 c7 #ei$insk% &o#o, bi( ,e osi*u!%n% s'i#
&o'!i"e0eni# li$i#% -(o "e &!i"e #o*u,e i d7 &o!oi$% ili bliski &!i"%(el"i li$% bi( ,e -(o "e
&!i"e #o*u,e ob%'i"e-(eni. U&o(!eb% sile &o n%!e0en"u n%!e0eno* slubenik%)
Pol.slubenik duan je primijeniti silu nare(enu od strane nadre(enog slubenika ili nadlenog
organa% osim ako bi time po!inio >kd?. 5adre(eni slubenik smatra se pol.slubenik pod !ijim se
neposrednim rukovodstvom nalazi pol.slubenik prilikom izvrenja slubenog zadatka. 2ko
pol.slubenik koji izdaje naredbu nije na licu mjesta% dozvoljeno mu je da izda naredbu o upotrebi
sile samo ako nadre(eni ima jasnu sliku doga(aja i ako ne postoji opasnost od
nesporazuma.Ukoliko se okolnosti promijene u vremenskom periodu izme(u izdavanja naredbe i
njene realizacije% a pol.slubenik koji je izdao naredbu ne moe biti o tome obavijeten na
vrijeme% pol.slubenik najvieg !ina od prisutni' na licu mjesta moe da izmijeni naredbu% o
!emu se mora odma' obav.pol.slubenik koji je izdao naredbu.2ko vie pol.slubenika u!estvuje
u operaciji% vo(a operacije je ovla.da naredi upotrebu ili zabrani upotrebu sile. Ukol.vo(a
operacije ili njegov zamj.nisu imenovani% poziciju )e preuz.prisutni pol.slubenik najvieg !ina.
Ukoliko ima vie pol.slubenika s istim !inom% vo(a oper.bit )e najst.pol.slubenik sa tim !inom.
U 'itn.slu!aj.rukov.poziciju )e preuzeti bilo koji odgovar.pol.slubenik.Odre(.rukov.poz.mora biti
objavlj.svim pol.slub.koji u!estv.u operaciji. 9l%n >.)<i+i2k% sn%*%) Policijski slubenik
moe da upotrijebi *izi!ku snagu radi0 a7s%'l%%'%n"% o(&o!% li$% ko"% !e#e(i JRiM4 b7
s%'l%%'%n"% o(&o!% li$% ko"u (!eb% &!i'es(i4 +%!%(i ili li-i(i sloboe i c7 obi"%n"% n%&%%
o sebe ili !u*e osobe ili ob"ek(% ko"i se osi*u!%'%. &izi!ka snaga se upotrebljava samo u
potrebnoj mjeri% pri !emu pol.slubenik ne smije nepotrebno grubo postupati.Kao upotreba
*izi!ke snage smatra se za'vat% udarac% bacanje i druge vjetine odbrane ili napada% kojima se
prinu(ava na poslunost lice koje svojim postupkom onemogu)ava izvrenje slubenog posla ili
koja *izi!ki napada na policijskog slubenika% na drugu osobu ili na objekat i osobu koju
policijski slubenik osigurava. Upotreba *izi!ke snage smatra se lakim oblikom primjene sile.
)Pravilnik P%li$%) Po u&o(!ebo# &%li$e &o!%+u#i"e'% se u%!%$ &%li$o#.Palica se koristi
ako se ciljevi ne mogu ostvariti upotrebom *izi!ke snage.Prilikom upotrebe palice pol.slubenik
)e udarce usmjeriti prema rukama i nogama% pri !emu ne smije nepotrebno grubo postupati.Palica
se% po pravilu% ne upotrebljava radi savladavanja pasivnog otpora% osim ako nema drugi'
mogu)nosti da se takav otpor savlada ili je upotreba drugi' sredstava bila bez uspje'a.
Pol.slubenik ne smije upotr.palicu za udarce u glavu ili u predjelu genitalija% izuzev radi
spre!.napada kojim je ugroen njegov iv.ili ivot dr.osobe.
4
Pravilnik S!es('% +% 'e+i'%n"e) Sredstva za vezivanje% u skladu s ovim Pravilnikom% smatraju
se lisice% plasti!ne zatege i trake.Pol.slubenik izvrit )e vezivanje lica ako0 a7 &os(o"i o&%snos(
%,e n%&%s(i n% n"e*%4 !u*u slub.osobu ili *!%0%nin%4 b7 o#e(% &oli$i"sko* slubenik% u
ob%'l"%n"u n"e*o'e unos(i4 c7 %ko li$e &oku-% &ob"e,i ili se o2eku"e % ,e &ob"e,i i d7
&os(o"i o&%snos( % ,e li$e o'es(i u o&%snos( sebe ili !u*o li$e. 2ko pol.slubenik nema pri
sebi neko od sredstava navedeni'% moe za vezivanje upotrijebiti i drugo pogodno priru!no
sredstvo.-ezivanje ruku vri se tako da se ruke nalaze ispred tijela% a ukoliko lice prua otpor ili
se pruanje otpora moe osnovano o!ekivati ili je lice snanija od policijskog slubenika%
vezivanje ruku vri se na le(ima. -ezivanje i ruku i nogu osobe koja se dovodi i sprovodi
slubenim vozilom% moe se vriti samo ako osoba prui otpor% pokua bjekstvo ili se pruanje
otpora odnosno pokuaj bjekstva moe osnovano o!ekivati.Osobe razli!itog spola se ne mogu
zajedno vezati. -ie od dva lica se ne)e vezati zajedno % kao ni odrasli i maloljetnici.
Pravilnik U!e0%"i +% &!isilno +%us(%'l"%n"e 'o+il%)Ure(aj za prisilno zaustavljanje vozila je
bodljikava traka - @je@% koja se postavlja popre!no na kolovoz% tako da se prilikom prelaska
preko nje probue gume na vozilu i vozilo prinudno zaustavi.2ko pol.slubenik nema kod sebe
ure(aj za prisilno zaustavljanje moe koristiti zatitne ograde% specijalna slubena vozila%
slubena vozila% rampe% gra(evinske maine i gra(evinski materijal.Ure(aj za prisilno
zaustavljanje m:v moe se koristiti radi spre!avanja bjekstva m:v lica za koju postoje osnovi
sumnje da je izvrila >kd? za koje se moe izre)i kazna zatvora od = god. ili stroija kazna ili
osobe koja je liena slobode ili za koju je izdata naredba za lienje slobode zbog izvrenja takvog
>kd?.+spred mjesta na kome je postavljen ure(aj za prisilno zaustavljanje motornog vozila na
odgovaraju)oj udaljenosti pored puta% moraju se postaviti odgovaraju)i saobra)ajni znaci% a po
potrebi i odgovaraju)e svjetlo u skladu sa propisima o sigurnosti saobra)aja na putevima.
Pravilnik- U!e0%"i +% &!isilno +%us(%'l"%n"e li$%) su0 +%-(i(ne o*!%e4 k!s(ilo4 &osebno
'o+ilo s o*!%o# i !u*% &!i!u2n% s!es('%. U!e0%"i +% &!isilno +%us(%'l"%n"e li$%
u&o(!ebl"%'%"u se +%5 +%&!e2%'%n"e &!oo!% 'e,e *!u&e li$% n% o!e0eno #"es(o ili &!os(o!4
+% +%('%!%n"e uli$%4 (!*o'% i !u*i. &!os(o!%4 &!esi"e$%n"e &!os(o!% n% ko#e se o!%'%
"%'ni sku& i o!%'%n"e "%'no* !e% i #i!%. +zuzetno% slubena vozila koja nisu posebno
opremljena mogu se koristiti za prisilno zaustavljanje ve)i' skupina lica ili spre!avanje bjekstva
lica protiv koje se moe upotrijebiti v:o.,abranj. je upotreba slubenog vozila sa namjerom da se
nanese bilo kakva teta ili povreda gra(anina.
Pravilnik)?e#i"sk% s!es('%)#emijskim sredstvima% u skladu s ovim Pravilnikom% smatraju se
sredstva za rasprivanje 'emijski' materija i to0
%/ &u-ke i &i-(ol"i +% is&%l"i'%n"e .e#i"ski. #e(%k% i *!%n%(%4
b/ .e#i"ske !u2ne bo#be4
$/ .e#i"ske (!o#blonske #ine i
/ .e#i"ski !%s&!-i'%2i.
Pri vrenju slubeni' zadataka policijski slubenici mogu upotrijebiti 'emijska sredstva za
privremeno onesposobljavanje ako upotreba *izi!ke snage i palice ne daje eljene rezultate ili se
ne mogu e*ikasno upotrijebiti% sa ciljem izbjegavanja upotrebe vatrenog oruja.U zatvorenim
prostorijama 'emijska sredstva mogu se koristiti samo radi savladavanja otpora lica koje se
sakrilo ili zabarikadiralo i prijeti ili prua otpor upotrebom vatrenog oruja% opasnim oru(em ili
drugim opasnim predmetom. Prije upotrebe 'emijski' sredstava o tome )e se upozoriti lice prema
kojoj se koristi i pozvati da odma' iza(e i da se preda. 2ko to ne u!ini i nakon ponovljenog
A
upozorenja upotrijebit )e se 'emijsko sredstvo.2ko se u objektu u kome se zabarikadiralo lice
nalaze kao taoci i druge osobe% policijski slubenik koji donosi odluku cijenit )e sve okolnosti
slu!aja prije donoenja odluke o tome koja 'emijska sredstva upotrijebiti i na koji na!in. 2ko
zabarikadirano lice dri druga lica kao taoce i prijeti da )e ugroziti ili ugroava nji'ove ivote
policijski slubenik koji donosi odluku moe upotrijebiti 'emijska sredstva i bez upozorenja.Kad
je javni red i mir naruen u ve)em obimu% 'emijska sredstva mogu se upotrijebiti samo po
odobrenju policijskog komesara ili policijskog slubenika koga on za to ovlasti.#em.sredstva
koriste se ako se ne mogu upotrebom *izi!ke snage i palice ostvariti ciljevi po nare(enju
nadre(enog policijskog slubenika na licu mjesta.,a upotrebu 'em.spreja% kojeg li!no due
policijski slubenici% nije potrebno odobrenje.
Pravilnik)Voeni (o&o'i)-odeni topovi mogu se upotrijebiti kada je /$iM naruen u ve)em
obimu na javnim skupovima% radi sprije!avanja otpora ve)eg broja lica% kao i radi zatite lica i
imovine% a kada *izi!ka snaga ili sredstva sile ne daju rezultate ili i' nije mogu)e upotrijebiti.Po
u&o(!ebo# 'oeno* (o&% s#%(!% se ko!i-(en"e i -#!ko'% s% 'oo# 'e,e sn%*e
;#oni(o!i/.Upotreba vod.topova je primjerena kada je potrebno rastjerati masu koja naruava
/$iM u ve)em obimu ili kada masa ne slijedi naredbu policijskog slubenika.Upotrebu vodeni'
topova odobrava rukovodilac operacije ili akcije na licu mjesta.
Pravilnik)S&e$i"%lne '!s(e o!u"%)Specijalno oruje je svako oruje pogodno za nadogradnju
kojom se mijenjaju njegove *unkcionalne karakteristike.S&e$i"%lne '!s(e o!u"% su5 a7
sn%"&e!sk% &u-k% s% ili be+ &!i*u-i'%2% &u$n"%4 b7 %u(o#%(sko o!u"e s% &!i*u-i'%2e#
&u$n"%4 c7 %u(o#%(sko o!u"e s% u*!%0eni# b%$%2e# *!%n%(%4 d7 o!u"e n%#i"en"eno +%
u&o(!ebu .e#i"ski. s!es(%'% i e7 !u*e '!s(e s&e$i"%lno* o!u"%. Specijalne vrste oruja
mogu se upotrijebiti samo po odobrenju pol.komesara ili pol.slubenika koga on za to ovlasti.
Pravilnik)Eks&lo+i'ne n%&!%'e)U smislu ovog Pravilnika eksplozivne naprave su posebno
osmiljeni predmeti koji sadre eksplozivne materije i sredstva za nji'ovo aktiviranje.
<ksplozivne naprave ne smiju prouzrokovati gelere ili druge *ragmente pri
eksplodiranju.Eks&lo+i'ne n%&!%'e u&o(!ebl"%'%"u se +%5 a7 o('%!%n"e +%kl"u2%ni.
&!os(o!i"%4 b7 o(kl%n"%n"e &os(%'l"eni. &!e&!ek%4 c7 &!i'!e#eno ones&osobl"%'%n"e osob% i
d7 u !u*e &oli$i"ske s'!.e. <ksplozivne naprave ne mogu se upotrebljavati za nanoenje
povreda osobama. <ksplozivnim napravama mogu rukovati samo pol.slubenici koji su posebno
za to obu!eni.
Pravilnik)Slubeni &si)Prilikom obavljanja odre(eni' slubeni' poslova i zadataka%
pol.slubenici mogu upotrebljavati posebno dresirane slubene pse. -rste slubeni' pasa su0
%/ slubeni &si +% &o+o!no)&%(!olnu slubu4
b/ slubeni &si (!%*%2i i n%&%%2i i
$/ slubeni &si +% s(!%%!sku slubu.
Policijski slubenici mogu upotrijebiti slubene pse za5 a7 s&!e2%'%n"e b"eks('%4 &!on%l%en"e i
.'%(%n"e u2inio$% k!i'i2no* "el%4 b7 s&!e2%'%n"e b"eks('% li$% li-eni. sloboe4 c7 '!-en"e
osi*u!%n"% ob"ek%(% i osob% i d7 s&!e2%'%n"e o(&o!% ili obi"%n"e n%&%% n% &oli$i"sko*
slubenik%4 !u*e osobe ili ob"ek(e ko"i se osi*u!%'%"u. Prije upotrebe slubenog psa policijski
slubenik je duan upozoriti lice prema kome ga ima namjeru upotrijebiti da )e koristiti
slubenog psa ako ne postupi po nare(enju pol.slubenika. Upozorenje se ne)e dati kada to% s
obzirom na okolnosti slu!aja% nije mogu)e ili nije svrsis'odno.Slubeni psi mogu se
B
upotrebljavati samo ako su pripremljeni za obavljanje odre(eni' slubeni' radnji i ako i' vode
osposobljeni pol.slubenici 6vodi!i slub.pasa7. Slubeni psi se upotrebljavaju sa zatitnom
korpom ili bez nje. $adi savladavanja otpora% slubeni psi sa zatitnom korpom se upotrebljavaju
u slu!aju kada je% u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom% dozvoljena upotreba *izi!ke snage i
palice% a bez zatitne korpe u slu!aju kad je% u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom% dozvoljena
upotreba vatrenog oruja.Pri upotrebi slubeni' pasa% pol.slubenik duan je da pazi da slubeni
pas nepotrebno ne povrijedi lice protiv koje se upotrebljava.Pol.slubenik ne moe koristiti
slubene pse na na!in koji izaziva uznemirenost gra(ana.Upotreba slubeni' pasa za pronalaenje
tragova i predmeta krivi!ni' djela% pronalaenje droge% pronalaenje eksploziva i drugi' opasni'
materija% pronalaenje nestali' i zalutali' osoba% spaavanje osoba nastradali' u elementarnim
nepogodama i pronalaenje leeva% kao i za vrenje pozorni!ke i patrolne djelatnosti ne smatra se
upotrebom sile u smislu ovog Pravilnika. $adi uspjenog pronalaska navedeni' lica% predmeta i
tragova% policijski slubenici duni su koristiti slubene pse traga!e odma' nakon saznanja za
kriminalni i drugi sigurnosno interesantan doga(aj.Slubeni psi za straarsku slubu koriste se za
osiguranje odre(eni' objekata% zavisno od nji'ovog zna!aja i lokacije. Ovi slubeni psi ne smiju
se koristiti za izvravanje drugi' slubeni' zadataka% ukoliko za to nisu posebno dresirani.
Pravilnik)S&e$i"%ln% 'o+il%)Specijalnim vozilima smatraju se0 a7 'o+il% +% i+b%$i'%n"e 'oe
&o &!i(isko#4 b7 oklo&n% 'o+il% s% ili be+ u*!%0ene +%-(i(ne o*!%e4 c7 .eliko&(e!i4 d7 'o+il%
+% ukl%n"%n"e &!e&!ek% i e7 !u*% 'o+il% +% &osebne n%#"ene.
Specijalna vozila mogu se upotrijebiti radi0 a7 us&os(%'l"%n"% "%'no* !e% i #i!% n%!u-eno* u
'e,e# obi#u4 b7 bo!be &!o(i' (e!o!is(i2ki. i k!i#in%lni. *!u&%4 c7 +%-(i(e +n%2%"ni"i.
ob"ek%(%4 d7 i+'i0%n"%4 e7 (!%ns&o!(% i e'%ku%$i"e l"us('% i s!es(%'%4 *7 i+'o0en"% (%k(i2ki.
!%n"i i 3i+i2ke +%-(i(e l"us('%4 g7 +%&!e2%'%n"% &!ol%sk% li$%4 '7 u&o(!ebe .e#i"ski.
s!es(%'% i '%(!eno* o!u"% u*!%0eni. n% (% 'o+il% i i7 u !u*e &oli$i"ske s'!.e.
Upotrebom specijalni' vozila smatra se0
%/ i+b%$i'%n"e 'oe &o &!i(isko# s% ili be+ .e#i"ski. s!es(%'%4
b/ u&o(!eb% u*!%0eno* '%(!eno* o!u"%4
$/ ukl%n"%n"e &!e&!ek% i
/ +%&!e2%'%n"e &!ol%sk% li$%.
Svako specijalno vozilo opsluuje posada koju sa!injavaju nadre(eni slubenik% voza! i
!lanovi posade.Specijalna vozila mogu se upotrijebiti samo po odobrenju policijskog komesara ili
policijskog slubenika koga on za to ovlasti.
Po zakonu:)U&o(!eb% '%(!eno* o!u"%-Primjenjuju)i !lan B. ovog zakona pol.slubenik moe
upotrijebiti vatreno oruje ako su ve) upotrijebljena sredstva prisile bila nee*ikasna% ili ako
upotreba drugi' sredstava prisile ne garantira uspje'.Pol.slubenik moe upotrijebiti vatreno
oruje ako nema drugog na!ina da0
%/ +%-(i(i sebe ili !u*e o i+!%'no &!i"e(e,e s#!(ne o&%snos(i ili o+bil"ne o+l"ee4
b/ s&!i"e2i u2in"en"e k!i'i2no* "el% ko"e &!es(%'l"% o+bil"nu &!i"e(n"u i'o(u ili
in(e*!i(e(u4 u.%&si osobu ko"% &!es(%'l"% (%k'u o&%snos( i o&i!e se
&ol.o!*%ni#%4obi"e n%&% n% osobu ko"u osi*u!%'%4
po pravilniku i:
C
$/ s&!i"e2i b"eks('o li$% +%(e2eno* u '!-en"u k!i'i2no* "el% &!o(i' in(e*!i(e(% !%'e4
(e!o!i+#%4 ubis('%4 o(#i$e ili u*!o%'%n"% si*u!nos(i le(% +!%ko&lo'%4 (e-ke k!%0e4
!%+bo"ni2ke k!%0e4 !%+bo"ni-('% ili silo'%n"%4
/ % s&!i"e2i b"eks('o li$% li-eno* sloboe +bo* i+'!-en"% k!i'i2ni. "el% ili b"eks('o
li$% +% ko"i# "e i+%(% &o("e!ni$% ili b"eks('o li$% +% ko"e &os(o"e osno'i su#n"e %
"e i+'!-il% k!i'i2no "elo i+ (%2ke / o'o* s(%'% i
e/ % s&!i"e2i b"eks('o li$% +%(e2eno* u '!-en"u os(%li. k!i'i2ni. "el% +% ko"e se *oni
&o slubeno" unos(i4 %ko &os(o"i osno'%n% su#n"% % ,e u&o(!i"ebi(i '@o
Policijski slubenik upotrijebi)e vatreno oruje samo ako upotrebom *izi!ke snage% palice ili
drugi' sredstava prinude ili na drugi na!in ne moe osigurati izvrenje slubenog zadatka.
Pol.slubenik dat )e dovoljno vremena da se postupi po njegovom upozorenju% osim ako bi
time nastao rizik za njega samoga ili rizik nanoenja ozbiljni' ili smrtonosni' ozljeda drugim
licima% a okolnosti nalau potrebu za trenuta!nom akcijom.U svakom slu!aju% upozorenje
ne)e se uputiti ako bi to ugrozilo izvrenje policijskog zadatka.Pol.slubenik ne)e ispaljivati
'ice upozorenja. Pravilnik)S#!(onosn% sil%) Po u&o(!ebo# '%(!eno* o!u"% s#%(!% se
us#"e!%'%n"e $i"e'i '%(!eno* o!u"% &!e#% osobi. Policijski slubenik )e% ako je to u
datim okolnostima doga(aja mogu)e% 'ice usmjeriti u nevitalne dijelove tijela.
U&o+o!en"e) Prije upotrebe vatrenog oruja% policijski slubenik je duan da na to upozori
lice prema kome ga namjerava upotrijebiti.Pod upozorenjem za upotrebu v:o smatra se
verbalno upozorenje kao i rukovanje orujem sve dok isto nije upotrijebljeno .Pol.slubenik
)e dati dovoljno vremena da se postupi po njegovom upozorenju% osim ako bi time nastao
rizik za njega samog ili rizik nanoenja ozbiljni' ili smrtonosni' povreda drugim osobama% a
okolnosti nalau potrebu za trenuta!nom akcijom.U svakom slu!aju% upozorenje se ne)e
uputiti ako bi to ugrozilo izvrenje slubenog zadatka.2ko su se ispunili slovi za upotrebu v:o
lice po!ne da bjei% pol.slubenik pokuat )e da je zaustavi% uz istovremeni poziv0 @Stoj% pucat
)uD@ 2ko lice ne stane% pol.slubenik )e ponoviti poziv% pa ako ona ni na ponovljeni poziv ne
stane% a ne postoji druga mogu)nost za lienje slobode% pol.slubenik )e upotrijebiti v:o.5o)u%
u gustoj magli% na nepreglednom terenu ili u umi% kao i kad lice bjei prema umi ili u
pravcu objekta gdje se moe sakriti% vatreno oruje moe se upotrijebiti i poslije prvog poziva
licu da stane. Pol.slubenik ne)e ispaljivati metke upozorenja. Z%-(i(% i'o(% l"ui)$adi
zatite ivota ljudi%pol.slubenik moe upotrijebiti vatreno oruje ako se ivot jedne ili vie
lica nalazi se u neposrednoj opasnosti od drugog lica% a s ciljem da se odbije ili sprije!i
zapo!eti protivpravni napad.Eivot ljudi nalazi se u neposrednoj opasnosti ako je lice
napadnuto na takav na!in ili takvim sredstvima koja predstavljaju neposrednu opasnost po
njen ivot 6orujem% opasnim oru(em i sli!no7 ili ako je *izi!ka snaga napada!a takva ili broj
napada!a toliki da se ivot napadnutog ne moe odbraniti bez upotrebe vatrenog oruja.
Iskl"u2en"e u&o(!ebe '%(!eno* o!u"%-Upotreba vatrenog oruja nije dozvoljena ako bi ugrozila
ivote drugi' ljudi% osim ako je to jedini na!in odbrane od izravnog napada ili opasnosti.Upotreba
vatrenog oruja nije dozvoljena prema maloljetniku% osim ako je to jedini na!in odbrane od
izravnog napada ili opasnosti. U&o(!eb% '%(!eno* o!u"% &!e#% 'o+ili#% i &lo'ili#%)
Pol.slubenik ne s#i"e u&o(!i"ebi(i '@o &!o(i' 'o+il% u &ok!e(u4 osi# %ko se (o 'o+ilo ko!is(i
k%o s!es('o i+!%'no* n%&%% +% n%no-en"e &o'!e% &oli$i"ski# slubeni$i#% ili !u*i#
osob%#%4 ili %ko "e (o neo&.ono !%i s&!e2%'%n"% o+bil"ni. ili s#!(onosni. &o'!e%
n%ni"e(i. &u$%n"e# i+ 'o+il% n% &oli$i"ske slubenike ili n% !u*e osobe. U toku izvravanja
policijski' zadataka na morskim ili kopnenim plovnim putevima% policijski slubenik ima pravo
upotrijebiti vatreno oruje ako se plovilo za kojim se vri potjera ne zaustavi nakon to mu je
upu)en vidljiv ili !ujan signal da se zaustavi i to sa razdaljine sa koje je nedvojbeno mogu)e
1F
primiti i razumjeti takav signal.Li$e +%(e2en% u i+'!-en"u k!i'i2no* "el%)Pod licem zate!enim
u izvrenju >kd? smatra se lice koje je zate!eno da upravo vri radnju >kd? ili na mjestu gdje je
>kd? upravo izvreno% lice koje neposredno nakon izvrenja >kd? progone javnim povicima% lice
kod koje se upravo nalaze predmeti koji su upotrijebljeni za izvrenje tog >kd? ili su pribavljeni
tim >kd?% kao i lice na kojoj su vidljivi tragovi koji su nastali u vrenju tog >kd?.
Ne&os!en% &!i"e(n"% s#!,u ili o+bil"no# &o'!eo#)Kao neposredna prijetnja smr)u ili
ozbiljnom povredom smatra se0
%/ n%&% '%(!eni# o!u"e#4
b/ n%&% o&%sni# o!u0e# ili !u*i# &!e#e(i#% ko"i#% se #oe u*!o+i(i i'o(4
$/ n%&% ko"i '!-e 'i"e ili 'i-e osob%4
/ n%&% n% #"es(u i u '!i"e#e k%% se ne #oe o2eki'%(i &o#o, i
e/ n%&% 3i+i2ki sn%ni"e* li$% ili li$% ko"% se slui &osebni# '"e-(in%#% i sli2no.
5eposrednom prijetnjom smr)u ili ozbiljnom povredom kojom ugroava ivot pol.slubenika ili
drugog lica smatra se i samo potezanje vatreno oruje ili pokuaj da se vatreno oruje potegne.
9u'%n"e i'o(% !u*i. li$%)Pri upotrebi vatrenog oruja policijski slubenik je duan !uvati
ivote drugi' lica.2ko lice bjei prema okupljenim gra(anima% pa postoji opasnost da bi neko od
gra(ana mogao biti povrije(en% pol.slubenik ne smije pucati. Pol.slubenik ne)e pucati na
vozilo u pokretu% izuzev ako se ono koristi u svojstvu oruja za nanoenje povreda
pol.slubenicima ili drugim licima% ili ako je to neop'odno da bi se sprije!ile ozbiljne povrede ili
smrt izazvane ispaljivanjem iz vatrenog oruja na policijskog slubenika ili druge osobe% od
strane lica iz vozila u pokretu.Pol.slubenik prilikom izvravanja poslova i zadataka upotrijebi)e
vatreno oruje prema plovilu ako se plovilo za kojim se vri potjera ne zaustavi nakon to mu je
upu)en vidljiv ili !ujan signal da se zaustavi i to sa razdaljine sa koje se nedvosmisleno moe
primijetiti i razumjeti takav signal.Ne&o'!ei'os( *!%ni$e) Prilikom upotrebe v:o policijski
slubenik )e% ako je to u datim okolnostima mogu)e% paziti da ispaljeni meci ne narue
teritorijalni suverenitet druge drave. U&o(!eb% '%(!eno* o!u"% &o n%!e0en"u n%!e0eno*
slubenik%) Kad policijski slubenici vre slubu pod neposrednim rukovodstvom nadre(enog
slubenika% vatreno oruje mogu da upotrijebe samo po njegovom nare(enju.5are(enje za
upotrebu v:o nadre(eni slubenik moe izdati samo na licu mjesta i u slu!ajevima i pod uvjetima
predvi(enim ovim pravilnikom.
Pu$n"i !%i si*n%li+%$i"e i ob!%ne o i'o(in"%) Pucanje u zrak radi signalizacije i traenja
pomo)i% kao i pucanje u ivotinje kad ugroavaju ivot policijskog slubenika ili drugi' lica% ne
smatraju se upotrebom vatrenog oruja u smislu ovog Pravilnika.
Po zakonu:I+'"e-(%" o u&o(!ebi sile- Pol.slubenik koji je u toku vrenja dunosti upotrijebio
silu mora sastaviti i potpisati izvjetaj o upotrebi sile prije kraja smjene u toku koje je dolo do
upotrebe sile% a primjerak tog izvjetaja poslati organizacionoj jedinici nadlenoj za kontrolu
zakonitosti u roku od 3; sata od zavretka te smjene.2ko sam pol.slubenik nije u mogu)nosti
podnijeti izvjetaj o upotrebi sile izvjetaj podnosi njegov neposredni rukovodilac u roku od 3;
sata.U roku od tri dana od prijema izvjetaja rukovodilac organizacione jedinice dostavlja svoje
miljenje o opravdanosti upotrebe sile policijskom komesaru i organizacionoj jedinici nadlenoj
za kontrolu zakonitosti.5akon dostavljenog miljenja organizacione jedinice nadlene za kontrolu
zakonitosti% zakonitost i pravilnost upotrebe sile od strane policijskog slubenika ocjenjuje
11
policijski komesar u roku od osam dana od dana prijema izvjetaja.2ko pol.omesar utvrdi da je
policijski slubenik upotrijebio silu na nezakonit ili neregularan na!in% duan je odma' poduzeti
odgovaraju)e mjere kako bi utvrdio odgovornost policijskog slubenika.Pol.lubenik osloba(a se
odgovornosti ako je silu upotrijebio u granicama svoji' ovlasti.+zuzeto policijski slubenik koji je
upotrijebio samo sredstva za vezivanje prilikom 'apenja% privo(enja ili sprovo(enja osobe u
cilju njenog sigurnog transporta duan je sa!initi slubenu zabiljeku i istu dostaviti
rukovodiocu organizacione jedinice roku od 3; sata.Po pravilniku)I+'"e-(%" o u&o(!ebi sile)
Pol.slubenik% koji je u toku vrenja dunosti upotrijebio silu% duan je obavijestiti neposrednog
starjeinu !im se steknu uslovi za to i mora sastaviti i potpisati izvjetaj o upotrebi sile prije kraja
smjene u toku koje je dolo do upotrebe sile% a primjerak tog izvjetaja )e se dostaviti /edinici za
pro*esionalne standarde - Odsjeku za interne revizije i inspekcije u roku od 3; sata od zavretka
te smjene. U slu!aju upotrebe sile od strane dva ili vie pol.slubenika% svi pol.slubenici koji su
upotrijebili silu duni su podnijeti pojedina!ne izvjetaje o upotrebi sile.2ko pol.slubenik nije u
mogu)nosti podnijeti izvjetaj o upotrebi sile% ovaj izvjetaj podnosi njegov neposredni
rukovodilac. Kada pol.slubenik koji je upotrijebio silu bude u mogu)nosti% podnije)e dodatni
izvjetaj o upotrebi sile.+zvjetaj o upotrebi sile sadrava slijede)e podatke0
a) ien(i3ik%$ioni &o%$i &oli$i"sko* slubenik% ko"i &onosi i+'"e-(%"4
b) %(u#4 '!i"e#e i #"es(o o*%0%"%4
c) i#e i &!e+i#e4 %!es% i !u*i li2ni &o%$i li$% &!o(i' ko"e "e u&o(!i"ebl"en% sil%4
d) &!i!o% &!u%no* o(&o!%4
e) &!i!o% sile ko"u "e &!i#i"enio &oli$i"ski slubenik4 !eosli"e i '!s(% u&o(!i"ebl"ene
sile4
f) &!i!o% i s(e&en s'%ke &o'!ee n%nesene bilo ko"e# li$u ;*!%0%nin ili &oli$i"ski
slubenik/ ko"i "e u#i"e-%n u si(u%$i"u u ko"o" "e u&o(!i"ebl"en% sil%4
g) %(u#4 '!i"e#e i #"es(o &!u%n"% #ei$insko* (!e(#%n% &o'!i"e0eni#4
h) i#e i &!e+i#e i b!o"e'i li2ni. k%!%(% s'"eok% o*%0%"%4
i) e(%l"%n o&is o*%0%"% i
j) &o(&is &onosio$% i+'"e-(%"%.
O&,e unos(i &ol.slubenik%-Pol.slubenik pri vrenju svoji' dunosti rukovodit )e se op)im
interesom te naro!ito sluiti i pomagati javnosti.Pol.slubenik bit )e nepristrasan te )e izbjegavati
aktivnosti ili propuste koji su nespojivi sa dunostima ili koji kre dunosti regulirane ovim
zakonom.Pol.slubenik uvijek )e se uzdravati od javnog ispoljavanja politi!ki' uvjerenja% a od
javnog ispoljavanja vjerski' uvjerenja dok je na dunosti.Pol.slubenik ne)e traiti niti pri'vatati
za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit% korist% uslugu ili kakvu drugu naknadu% osim oni'
dozvoljeni' ovim zakonom.Pol.slubenik ne)e zauzimati nekretnine koje su u vlasnitvu izbjegle
ili raseljene osobe% niti )e zauzimati stan za koji je izbjegla ili raselja osoba pravno utemeljeno
zatraila povrat stanarskog prava% niti )e zauzimati stan pod upravom organa zaduenog za
stambena pitanja% a koji bi se trebao koristiti u svr'u altern.smjetaja. Pol.slubenik )e i tokom i
izvan radnog vremena djelovati na na!in koji odgovara interesu i ugledu pol.organa.
13
Ob%'e+% 2u'%n"% (%"nos(i &o%(%k%- Pol.slubenik )e !uvati kao tajne sve povjerljive podatke i
materijale do koji' do(e% osim kada vrenje dunosti ili zakonske odredbe za'tijevaju
druga!ije.5a prijedlog policijskog komesara% ministar donosi propis o rukovanju podacima koji
su odre(eni kao tajni a koje koristi policijski organ. Gim se propisom odre(uju procedure za
odre(ivanje tajnosti% stepena tajnosti i pristup tajnim podacima.Ministar moe iz valjanog razloga
ili po za'tjevu ovlat.organa osloboditi sadanjeg ili biveg pol.slubenika obaveze !uvanja
tajn.podataka.Obav.!uvanja tajni' podat.i materij.nastav.i akon prek.radn.odnosa pol.slubenika.
Nes&o"i'os(-Pol.slubenik ne moe zauzimati poloaj% vriti *unkciju ili aktivnost nespojivu sa
njegovim slubenim dunostima% a posebno0 %/ne moe biti nosilac bilo kakve javne
*unkcijeHb/ne moe obavljati nikakvu dodatnu aktivnost uz naknadu osim uz odobrenje
policijskog komesaraH $/ne moe biti !lan politi!ke stranke niti slijediti uputstva politi!ki'
stranaka% niti u policijskoj uni*ormi prisustvovati skupovima politi!ki' stranaka ili drugim
politi!kim skupovima% osim ukoliko je na dunostiH/ne moe davati javne izjave niti na drugi
na!in komentirati rad policijskog organa bez odobrenja policijskog komesara. Pol.slubenik dat
)e ostavku kada se prijavi kao kandidat za izbornu javnu *unkciju ili od trenutka kad je imenovan
na poloaj unutar bilo kojeg tijela vlasti u "i#.Po postavljenju za policijskog slubenika%
policijski slubenik% u skladu sa ovim zakonom% daje sve in*ormacije o *unkcijama i djelatnostima
koje vri on i !lanovi njegove ue porodice% kao i podatke o imovini kojom on ili !lanovi njegove
ue porodice raspolau. Ilanovi ue porodice% u smislu ovog zakona% su bra!ni ili vanbra!ni
partner policijskog slubenika% njegovi srodnici po krvi u pravoj liniji% usvojilac i usvojenik%
staratelj i ti)enik te dijete bra!nog partnera 6pastorak7.Svi podaci iz ovog !lana po'ranjuju se u
kadrov.evidenciji pol.organa u skladu sa vae)im zakonima i propisi.o zatiti li!ni' podataka.
I+!i$%n"e "eins('ene is$i&linske s%nk$i"e -2ko se pol.slubenik tereti za dvije ili vie povreda
proistekli' iz istog doga(aja% disciplinska odgovornost se utvr(uje za svaku povredu zasebno% a
izri!e se jedinstvena disciplinska sankcija za sve povrede. Odluku o jedinstvenoj disciplinskoj
sankciji disciplinska komisija donosi prema povredi kojoj se pripisuje najvie bodova% a ostale
povrede uzimaju se u obzir kao oteavaju)e okolnosti prilikom odlu!ivanja o vrsti i visini
disciplinske sankcije.Prilikom odlu!ivanja o disciplinskoj sankciji% bodovi pripisani za svaku
povredu u protekli' pet godina se zbrajaju% mnoe se *aktorom F%3 i pribrajaju bodovima
pripisanim za povredu slubene dunosti po kojoj se postupa.Svakoj lakoj povredi slubene
dunosti pripisuje se jedan bod koji se dodjeljuje za period od dvije godine od dana izricanja
disciplinske sankcije i primjenjuje za budu)e povrede slubene dunosti u tom roku.
L%k-e &o'!ee slubene unos(i su0
%/ nenoenje ili nepropisno noenje uni*orme% naoruanja ili opremeH
b/ nedolazak na posao u odre(eno vrijeme ili odlazak sa posla prije kraja radnog vremenaH
$/ nepaljivo i neuredno !uvanje dokumenata i podatakaH
/ neopravdano odsustvo sa dunosti u trajanju od jednog dana u jednom mjesecuH
e/ izazivanje sva(e i naruavanje me(uljudski' odnosaH
3/ nekorektno i nepristojno ponaanje prema kolegama% zaposlenicima ili gra(animaH
*/ neizvravanje% nesavjesno% neblagovremeno ili nepaljivo izvravanje slubeni'
zadataka bez tei' posljedicaH
./ nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastiti' dunosti neop'od.
za osigur.objekata% osoba i povjereni' sredst.i stvari% ukoliko nije nastu.tea posljedica.
.isciplinske sankcije za lake povrede slubene dunosti su 0%/&is#en% o&o#en%4b/no'2%n%
k%+n% u i+nosu +% 78A osno'ne "eno#"ese2ne &l%,e &oli$i"sko* slubenik%.
P!e(&os(%'k% ne'inos(i-Svako se smatra nevinim za povredu slubene dunosti dok se
pravosnanim rjeenjem u disciplinskom postupku ne utvrdi njegova krivica.
O!*%ni is$i&linsko* &os(u&k%- su0 6is$i&linsk% ko#isi"% i is$i&lin$ki (uil%$.
18
Tee &o'!ee slubene unos(5
%/ neizvravanje% nesavjesno% neblagovremeno ili nepaljivo izvravanje slub.zadatakaH
b/ izbjegavanje obaveza vezani' za pro*esionalnu obuku i usavravanjeH
$/ !etiri ili vie laki' povreda slubene dunosti u periodu od dvije godineH
za ove0= bodova-za = do C kazneni' bodova min.kazna% umanjenje osnovne jednomjese!ne pla)e
za 1=J na period od 3 mjes% odnosno maks.kazna umanjenje za 1=J na period od 8 mjesecaH
/ neopravdano odsustvo sa dun.u trajanju du. od 1% ali kra)em od 8 dana u jednom mjesecuH
e/ neovlateno koritenje sredstava povjereni' radi izvravanja zadataka i dunostiH
3/ vrenje aktivn.koje nisu u skladu sa interesima pol.organa ili bez pret'.odobrenja p.komesaraH
za ove01F bodova- za 1F do 1; kazneni' bodova min.kazna% umanjenje osnovne jednomjese!ne
pla)e za 1=J na period od 8 mjeseca% odnosno maks.kazna za 3FJ na period od ; mjesecaH
*/ ponaanje koje onemogu)ava% ometa ili oteava drugima izvravanje slubeni' zadatakaH
./ nepruanje stru!ne pomo)i gra(anima u ostvarivanju nji'ovi' zakonski' pravaH
i/ ponaanje koje naruava ugled policijskog organaH
"/ nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera u okviru vlastiti' dunosti neop'odni' za
osiguravanje objekata% osoba i povjereni' sredstava i stvariH
k/ spre!avanje gra(ana ili pravni' lica u ostvarivanju nji'ovi' prava pri podnoenju za'tjeva%
albi% pritubi% molbi i drugi' podnesaka% ili neodlu!.po istim podnescima u zakonskom rokuH
za ove01= bodova-za 1= do 1C kazneni' bodova% min.kazna% umanjenje osnovne jednomjese!ne
pla)e za 3FJ na period od ; mjeseca% odnosno maks.kazna% 8FJ na period od = mjeseciH
7/ nepruanje pomo)i drugom pol.slubeniku koji trai pomo) kada mu je pomo) neop'odna za
izvravanje njegovi' slubeni' zadatakaH
za ove03F bodova-za 3F do 3; kaznena boda% min%kazna% umanjenje osnovne jednomjese!ne pla)e
za 3FJ na period od = mjeseci% odnosno maksimalna kazna% 8FJ na period od 4 mjeseciH
l"/ prikrivanje !injenica o na!inu izvravanja slub.radnji ili upotrebi sile od drugog
pol.slubenika koji je na!inom izvrenja slubene radnje ili upotrebom sredstava prisile
u!inio teu povredu slubene duostiH
#/ !injenje ili ne!injenje koje vodi otkrivanju tajni' podatakaH
n/ samovoljno naputanje dunosti ili mjesta !uvanja odre(enog objekta ili osobe% koje moe
imati tetne posljedice za policijski organH
n"/ dolazak na posao u pijanom stanju ili pod uticajem alko'ola ili koritenje narkotika ili opijata
za vrijeme radnog vremena ili konzumiranje alko'ola u toku radnog vremenaH
o/ spre!avanje% izbjegavanje% ometanje ili na drugi na!in odga(anje provo(enja interni' ili
disciplinski' postupakaH
&/ naruavanje /$iM posebno nepristojnim i grub.ponaanjem% tu!om na javnom mjestu ili bilo
kojom drugom radnjom kojom se naruava /$iM i tom radnjom naruava ugled pol.organa%
bez obzira na vrijeme i mjesto doga(ajaH
!/ davanje neta!ni' podataka koji uti!u na donoenje odluka nadleni' organa ili izazivaju druge
tetne posljediceH
za ove03= bodova- za 3= ili vie kazneni' bodova min.kazna% umanjenje osnovne jednomjese!ne
pla)e za 3FJ na period od 4 mjeseci% odnosno maksimalna kazna% @prestanak radnog odnosa.@
s/ neopravdano odsustvo sa dunosti u trajanju od tri uzastopna dana ili od ukupno pet dana u
toku jedne kalendarske godineH-/ zloupotreba bolovanjaH (/ upotreba sile u suprotnosti sa ovim
,akonomH u/ zloupotreba slubenog poloajaH '/ odbijanje izvravanja zakoniti' naredbi
izdati' u svr'u izvravanja slub.zadataka i dunostiH +/ u!estvovanje u politi!kim aktivnostima
koje nisu u skladu sa slubom policijskog slubenika% bilo za vrijeme ili van dunostiH / vrenje
diskriminacije pri vrenju dunosti na osnovu0 rase% boje koe% spola% jezika% religije% politi!kog ili
drugog opredjeljenja% nacionalnog ili socijalnog porijekla ili po bilo kojem drugom osnovu.
,a ove povrede 8F bodova izri!e se kazna kao za 3= bodova i vie.
1;
Z% (ee &o'!ee slubene unos(i #o*u se i+!e,i sl"ee,e is$i&linske s%nk$i"e0
%/ no'2%n% k%+n%4
b/ obus(%'l"%n"e un%&!e0en"% u 'i-i 2in4
$/ &!es(%n%k !%no* onos%.
Z% s'e &o'!ee ko"e nose :B boo'% i 'i-e &o!e osno'ne k%+ne i+!i2e se i obus(%'l"%n"e
un%&!e0en"% u 'i-i 2in u (!%"%n"u o 7: #"ese$i o C *oine.
Ob%'e+% i+!i$%n"% &!es(%nk% !%no* onos% -Obavezna disciplinska sankcija prestanka radnog
odnosa izri!e se za tee povrede slubene dunosti iz !lana 4. ta!ke lj7 do 7 ovog Pravilnika ako
je povreda u!injena s umiljajem ili usljed krajnje nepanje% a nisu utvr(ene olakavaju)e
okolnosti u prilog policijskom slubeniku.Obavezna disciplinska sankcija prestanka radnog
odnosa izri!e se kada policijski slubenik sakupi 4F ili vie bodova za povredu po kojoj se
postupa i ranije povrede slubene dunosti u protekli' pet godina.Ob%'e+n% is$i&linsk%
s%nk$i"% &!es(%nk% !%no* onos% i+!i2e se %ko "e &oli$i"ski slubenik &!%'no#o,no osu0en
+% k!i'i2no "elo n% k%+nu +%('o!% o -es( #"ese$i ili (eu k%+nu. Sankcija uslovna osuda na
kaznu zatvora od est mjeseci ili teu kaznu ne smatra se osnovom prestanka radnog odnosa.
(In dubio pro reo)-Sumnja u pogledu postojanja !injenica koje !ine obiljeja povrede slubene
dunosti ili uti!u na utvr(ivanje odgovornosti policijskog slubenika razmatraju se na na!in koji
je povoljniji za slubenika protiv koga se vodi disciplinski postupak.
(Ne bis in idem)-Protiv policijskog slubenika ne moe se voditi discip.postupak za povredu
slub.dunosti ukoliko je raniji postupak za istu povr.okon!an dono.kona!nog rjeenja .
P!%'o %lbe n% oluku o is$i&linsko" o*o'o!nos(i-P!o(i' oluke o is$i&linsko"
o*o'o!nos(i #oe se uloi(i %lb% Poli$i"sko# obo!u u !oku od 1= dana o %n%
os(%'l"%n"% oluke.Ealbu na prvostepeno rjeenje mogu izjaviti disciplinski optueni% njegov
opunomo)eni branilac koji je posebnim propisima ovlaten za pruanje pravne pomo)i ili
advokat% te disciplinski tuilac.Poli$i"ski obo! o %lbi olu2u"e u !oku od 8F dana o %n%
&!i"e#% %lbe.
E'ien$i"% is$i&linski. s%nk$i"% -Organizaciona jedinica MUP-a nadlena za poslove vo(enja
pers.dosjea uposlenika vodi evidenciju i o discip.sankcijama izre!enim pol.slubeniku.Kopija
odluke o izre!enoj disciplinskoj sankciji dostavlja se u li!ni dosje pol.slubenika i unosi u
odgovaraju)e slub.evidencije% uklju!uju)i i elektronsku bazu podataka.
N%lenos( +% i+!i$%n"e is$i&linski. s%nk$i"%-.isciplinske sankcije izri!u se rjeenjem.
.isciplinske sankcije za lake povrede slubene dunosti izri!e policijski komesar ili neposredni
rukovodilac kojeg on ovlasti nakon provedenog internog postupka od /edinice za pro*esionalne
standarde% Odsjek za unutranju kontrolu .6is$i&linske s%nk$i"e +% (ee &o'!ee slubene
unos(i i+!i2e 6is$i&linsk% ko#isi"% n%kon &!o'eeno* is$i&linsko* &os(u&k%.
N%2elo "%'nos(i-Postupak za utvr(ivanje disciplinske odgovornosti je javan i pravedan. /avnost
moe biti isklju!ena samo ako to za'tijevaju interesi morala% javnog reda i sigurnosti
demokratskog drutva ili ako je to u interesu maloljetnika ili zatite privatnog ivota% ili javnost
moe biti isklju!ena do neop'odne mjere u posebnim okolnostima kada bi javno sasluanje
ometalo interese pravi!nosti% prema miljenju organa koji vodi disciplinski postupak.Odluku o
isklju!enju javnosti donosi tijelo koje vodi disciplinski postupak.Odluka o isklju!enju javnosti
donosi se u *ormi zaklju!ka i na zapisnik na koji posebna alba nije doputena% ve) se isti moe
pobijati albom na rjeenje o disciplinskoj odgovornosti i sankciji.
Z%s(%!i"e'%n"e i+'!-en"% is$i&linske s%nk$i"e-I+'!-en"e disc.sankcije +% l%k-u &o'!eu
slubene dunosti zastarjeva u !oku o (!i #"ese$%% a +% (eu &o'!eu slubene dunosti u !oku
o -es( #"ese$i% ra!unaju)i o &!%'o#o,nos(i !"e-en"% kojim je disciplinska sankcija izre!ena.U
pogledu prekida zastare izvrenja disciplinske sankcije odgovaraju)e se primjenjuju odredbe o
prekidu zastare izvrenja utvr(ene K, & "i#.
1=
N%2elo .i(nos(i-Postupak za utvr(ivanje disciplinske odgovornosti provodi se bez odga(anja.,a
lake povrede slubene dunosti interni postupak i donoenje odluke policijskog komesara i
druge ovlatene slubene osobe o sankciji mora biti okon!ano u !oku o DB %n% od dana kada
je povreda po!injena ili dana kada je prijavljena unutranjoj kontroli.,a tee povrede slubene
dunosti% interni postupak i disciplinski postupak mora biti okon!an u !oku e'e( #"ese$i od
dana kada je povreda prijavljena unutranjoj kontroli.Postupak unutranje kontrole provodi se u
skladu sa odredbama Pravilnika o radu /edinice za pro*esionalne standarde MUP- KS broj0 F1-
4;C:F3 od 1C.13.3FF3. godine.+zuzetno kada se protiv pol.slubenika vodi krivi!na istraga%
pokre)e se disciplinski postupak i prekida se do okon!anja krivi!nog postupka ili do okon!anja
krivi!ne istrage.U slu!aju da povreda slubene dunosti sadri i obiljeja K.% tada je unutranja
kontrola obavezna da izvri pret'odne provjere da li je za takvu povredu podnesena krivi!na
prijava te da% najkasnije uz dostavljanje spisa predmeta nadlenom tuilatvu% sve spise i akte
vezane za takvu povredu dostavi disciplinskom tuiocu odnosno njegovom zamjeniku na
nadleno postupanje.,a povrede slubene dunosti koje sadre elemente krivi!nog djela% a za
koje su slubeni izvjetaji pret'odno dostavljeni nadlenom tuilatvu% unutranja kontrola kao i
organizacione jedinice koje su uputile slubeni izvjetaj tuilatvu% obavezne su da o svim
relevantnim !injenicama vezanim za tok istranog i krivi!nog postupka obavjetava disciplinske
organe. $elevantne !injenice su naro!ito0 odluka o provo(enju istrage% dopuni istrage% obustavi
istrage% podizanje i potvr(ivanje optunice i odluke suda.
P!%'o n% i+"%-n"en"e i &!%'o n% ob!%nu-Pol.slubenik ima pravo da bude pravovremeno
obavijeten o optubi za povredu slubene dunosti i o dokazima% kao i pravo da pismeno
odgovori na optubu ili da se njegova usmena izjava zapie.Uvid u spis disciplinskog predmeta%
kopiranje% prepisivanje u situacijama kada je isti proslije(en tuilatvu% odnosno kada se vodi
istraga% disciplinski organ koji vodi postupak omogu!it )e samo uz pret'odno odobrenje
disciplinskog tuioca.U disciplinskom postupku policijski slubenik ima pravo na nedavanje
iskaza protiv sebe% pravo da se od optubi brani sam ili uz stru!nu pomo) opunomo)enog
branioca koji je posebnim propisima ovlaten za pruanje pravne pomo)i ili advokata kojeg sam
izabere% te pravo prisustvovanja svakom sasluanju u postupku.
Je+ik i &is#o-U upotrebi su bosanski% 'rvatski i srpski jezik% a slub.pisma su latin. i )ir.
Z%s(%!i"e'%n"e +% &ok!e(%n"e i 'o0en"e &os(u&k%--o(enje disc.postupka zbog tee povrede
slubene dunosti zastarijeva u roku od est mjeseci od dana saznanja za izvrenu povredu i
u!inioca% a najdue u roku od godinu dana od dana izvrenja povrede% izuzev u slu!aju primjene.
U ovom slu!aju rok zastarjelosti po!inje te)i od dana stupanja na pravnu snagu presude donesene
u krivi!nom postupku ili danom stupanja na pravnu snagu odluke o okon!anju krivi!ne
istrage.-o(enje postupka zbog lake povrede slubene dunosti zastarijeva u roku od tri mjeseca
od dana saznanja za izvrenu povredu slubene dunosti i u!inioca% a najdue u roku od est
mjeseci od dana izvrenja povrede.,astarijevanje se prekida svakom radnjom koja je preduzeta
radi utvr(ivanja disciplinske odgovornosti.
S(i$%"4 s&%"%n"e i !%+'%"%n"e &os(u&%k%-Protiv pol.slubenika koji je jednom radnjom ili s vie
radnji po!inio dvije ili vie povreda slubeni' dunosti moe se voditi 1 disciplinski
postupak.Ukoliko je za istu povredu slubene dunosti optueno dva ili vie policijski'
slubenika ili je 3 ili vie pol.slubenika optueno za dvije ili vie povreda slubeni' dunosti
koje stoje u me(usobnoj vezi% disciplinski organ moe spojiti postupke.U situacijama kada je
povredu slubene dunosti u!inilo 3 ili vie policijski' slubenika% od koji' za neke usljed
objektivni' okolnosti 6vani razlozi0 teka bolest ili teka povreda optuenog ili razlozi
cjelis'odnosti7 nije mogu)e pokrenuti niti voditi postupak% .isciplinska komisija moe odlu!iti
da se za pojedine tee povrede slubene dunosti ili protiv pojedini' disciplinski optueni'
postupak razdvoji i posebno dovri.O spajanju% odnosno razdvajanju postupaka odlu!uje
rjeenjem .isc.komisija% a protiv istog nije doputena alba.
14
6is$i&linsk% o*o'o!nos( &oli$i"sko* slubenik% -Pol.slubenik je disciplinski odgovoran za
povrede slubene dunosti propisane ovim zakonom.Krivi!na odgovornost za krivi!no djelo ne
isklju!uje disciplinsku odgovornost policijskog slubenika ukoliko je u!injenje krivi!nog djela
tako(er i povreda slubene dunosti.Osloba(anje od krivi!ne odgovornosti ne podrazumijeva
istovremeno i osloba(anje od disciplinske odgovornosti. .isciplinski postupak% kao poseban
postupak% detaljnije propisuje ministar podzakonskim aktom na prijedlog policijskog
komesara..isciplinski postupak mora biti pravedan i transparentan. Gokom disciplinskog
postupka policijski slubenik uiva sljede)a prava koja se razra(uju podzakonskim aktom0
a7 pravo da bude pravovremeno obavijeten o optubi za povredu slubene dunosti i o
dokazima% kao i pravo da pisano dogovori na optubu ili da se njegova usmena izjava
zapieH
b7 pravo na pravedno i javno sasluanje u razumnom roku od organa utvr(eni' ovim
zakonom. /avnost moe biti isklju!ena sa sasluanja ako za'tijevaju interesi morala%
javnog reda i dravne sigurnosti demokratskog drutva% ili ako je to u interesu
maloljetnika ili zatite privatnog ivota% ili javnost moe biti isklju!ena do neop'odne
mjere u posebnim okolnostima kad bi javno sasluanje ometalo interese pravi!nosti
prema miljenju organa utvr(eni' ovim zakonomH
c7 pravo na nedavanje iskaza protiv sebe% pravo da se od optube brani sam ili uz stru!nu
pomo) advokata kojeg sam izabere te pravo prisustvovanja svakom sasluanju u
postupkuH
d7 pravo na javno izricanje odlukeH
e7 pravo na podnoenje albe na odluku o disciplinskoj odgovornosti.
Pok!e(%n"e in(e!no* &os(u&k%-zbog povrede slubene dunosti pokre)e se po osnovu0
a7 pritube gra(aninaH
b7 za'tjeva jednog ili vie zaposleni' u policijskom organuH
c7 za'tjeva neposredno nadre(enog policijskog slubenikaH ili
d7 za'tjeva predsjed.Ureda za pritube javnosti pri ministarstvu.
+nterni postupak vodi organ.jedinica nadlena za unutranju kontrolu.Svako ko primi in*ormaciju
ili pritubu na pol.slubenika proslijedit )e tu in*ormaciju ili pritubu organizacionoj jedinici
nadlenoj za unutranju kontrolu u roku od 3; sata.+nterni postupak za lake povrede slubene
dunosti mora se zavriti u roku od 8F dana od dana prijave organizacionoj jedinici nadlenoj za
unutranju kontrolu.+nterni postupak za tee povrede slubene dunosti mora se zavriti u roku od
tri mjeseca od dana prijave organizacionoj jedinici nadlenoj za unutranju kontrolu% a moe se
produiti za jo dva mjeseca u zavisnosti od sloenosti slu!aja. Sus&en+i"%)Pol.slubenik moe biti
privremeno suspendiran sa zadataka i dunosti koje vri ili suspendiran iz policijskog organa ako je protiv
njega pokrenut krivi!ni ili disciplinski postupak. Pol.slubenik% na prijedlog rukovodioca organizacione
jedinice !iji je pripadnik ili rukovodioca organizacione jedinice nadlene za unutranju kontrolu% moe
odma' biti privremeno suspendiran sa zadataka i dunosti koje vri ili suspendiran iz policijskog organa
ako postoje osnovi sumnje da je u!inio krivi!no djelo ili teu povredu slubene dunosti i ako se% uzimaju)i
u obzir prirodu krivi!nog djela ili prirodu tee povrede slubene dunosti kao i okolnosti pod kojima je
u!injeno krivi!no djelo% odnosno tea povreda slubene dunosti% moe osnovano vjerovati da bi tetilo
1A
interesima slube ili internom postupku.Policijski komesar je odgovoran za donoenje odluke o
privremenoj suspenziji.Suspenzija pol.slubenika odre(ena u skladu trajati do okon!anja disc.ili
kriv.postupka.Gokom suspenzije slu.oruje% zna!ka i sl. iskaznica pol.slubenika oduzimaju se i
zabranjeno mu je nositi slubenu uni*ormu.Pol.slubenik koji je primio odluku o suspenziji moe podnijeti
albu na odluku o suspenziji pol.odboru u roku od 1= dana od prijema odluke. Ealba ne odlae izvrenje
odluke o suspenziji.
Us&os(%'% i ulo*% &oli$i"sko* obo!%-Policijski odbor uspostavlja -lada Kantona.Policijski
odbor nadlean je za preispitivanje svi' albi koje ovaj zakon predvi(a kao i bilo koje druge
odluke ili radnje poduzete ili nepoduzete od strane policijskog organa a koje se odnose na status
policijski' slubenika% u skladu sa ovim zakonom i podz.aktima% a na za'tjev0
a7 policijskog slubenika koji smatra da je pogo(en ospo- ravanom odlukom% poduzimanjem ili
nepoduzimanjem radnje%
b7 policijskog organa u kojem je ote)eni policijski slubenik zaposlen%
c7 ministarstva u !ijem sastavu je policijski organ.
Policijski odbor )e0
a7 sasluati pol.slubenika ili organ koji je podnio za'tjev ako je to potrebnoH
b7 pozvati svjedoke i vjetake kada je to neop'odnoH
c7 traiti i prikupiti od nadleni' tijela sve relevantne podatkeH
d7 usvojiti poslovnik koji se objavljuje u KKSlub.novinama KantonaKK.
Odluke policijskog odbora zasnivaju se na zakonu i na potpuno i pravilno utvr(enim !injenicama.
Odluke policijskog odbora su kona!ne% s tim da mogu biti predmet sudskog preispitivanja u
skladu sa vae)im zakonima i dostavljaju se podnosiocu albe u roku od osam dana od dana
donoenja. Policijski odbor donosi odluku u roku od 3F dana od dana prijema za'tjeva za
preispitivanje osim ako ovim zakonom nije druga!ije propisano.Ealba podnesena policijskom
odboru odga(a izvrenje odluke ukoliko nije druga!ije propisano ovim zakonom.Pri odlu!ivanju
o albi podnesenoj na odluku disciplinske komisije% policijski odbor postupa prema !lanu 1F=.
S%s(%' &oli$i"sko* obo!%-Policijski odbor !ine dva policijska slubenika sa !inom samostalnog
inspektora ili viim !inom koji predstavljaju policijski organ i jedan dravni slubenik iz
ministarstva. 5ajmanje jedan !lan policijskog odbora mora biti diplomirani pravnik% a
zasjedanjem policijskog odbora predsjedava policijski slubenik sa najviim !inom ili policijski
slubenik koji je proveo due vremena u tom !inu ukoliko oba policijska slubenika imaju isti
!in.Ministarstvo predlae -ladi Kantona dva dravna slubenika za kandidate za policijski odbor.
Policijski organ predlae -ladi Kantona !etiri policijska slubenika za kandidate za policijski
odbor. -lada Kantona od predloeni' kandidata imenuje !lanove policijskog odbora na mandat
od dvije godine% sa mogu)no)u drugog uzastopnog mandata.Ilan policijskog odbora mora biti
nezavisan u svom radu i nepristrasan.Ilan policijskog odbora moe biti razrijeen dunosti prije
kraja svog mandata samo po odluci -lade Kantona zbog izuzetni' okolnosti i uz pret'odnu
saglasnost ostali' !lanova policijskog odbora.
po pravilniku-P!u%n"e &!%'ne &o#o,i -2ko se protiv pol.slubenika pokrene ili vodi krivi!ni
ili parni!ni postupak zbog upotrebe sile u vezi sa vrenjem poslova i zadataka% Ministarstvo )e
osigurati odbranu i drugu odgov.pravnu pomo) u vezi sa vo(enjem postupka.Pravna pomo)
osigurat )e se pol.slubeniku i kao ote)enom u postupku za naknadu tete% ako mu je teta
1B
nanesena u vezi sa vrenjem poslova i zadataka. Odredbe ovog !lana primjenjuju se i poslije
prestanka radnog odnosa policijskog slubenika u Ministarstvu. Ministarstvo ne)e pruiti pravnu
pomo) pol.slubeniku kojem je za konkretni slu!aj izre!ena disciplinska mjera prestanak radnog
odnosa zbog namjernog prekora!enja ovlatenja% odnosno zbog zloupotrebe ovlatenja u vrenju
poslova i zadataka kao i u slu!aju kada je Ministarstvo podnijelo krivi!nu prijavu protiv
pol.slubenika.Odredbe s'odno se primjenjuju i u pogledu osobe koja je Ministarstvu% odnosno
pol.slubeniku% u vrenju poslova i zadataka% pruila pomo). Grokove pruanja pravne pomo)i
po odredbama ovog !lana snosi Ministarstvo.
Is&l%(% &l%,e (oko# sus&en+i"e- Gokom suspenzije iz pol.organa pol.slubenik ima pravo na
AFJ od svoje pla)e. U posebnim slu!ajevima% kada ima porodicu koju izdrava% policijski
slubenik ima pravo na B=J od svoje pla)e.Pol.slubenik ima pravo na punu naknadu svoje pla)e
i druga prava po osnovu rada ako se utvrdi da nije odgovoran za teu povredu slubene dunosti
niti za u!injenje krivi!nog djela.
Osno'e &!es(%nk% !%no* onos%-$adni odnos policijskog slubenika prestaje u sljede)im
uslovima0
a7 kada policijski slubenik svojevoljno da otkazH svojevoljnim davanjem otkaza smatra se
i neopravdan nedolazak na posao pet dana uzastopno i dueH
b7 kada policijski slubenik dobije ocjenu rada KKne zadovoljavaKK na kraju probnog rada u
skladu sa !lanom 48. ovog zakonaH
c7 kada navri 4= god.ivota i zakonom propisani penzioni sta ili ;F god. Penzion. staaH
d7 kada 3 puta uzastopno dobije negat.ocjenu za rad prema !lanu B3.H
e7 gubitkom dravljanstva "i#H
*7 ukoliko je policijski slub.proglaen vikom u skladu sa !lanom 4BH
g7 ukoliko je policijskom slubeniku izre!ena pravomo)na kazna zatvora u trajanju od 4
mjeseci ili stroija kazna zbog po!injenog K.H
'7 kada je policijskom slubeniku izre!ena pravomo)na disciplinska sankcija prestanka
radnog odnosa zbog povrede slubene dunosti.
Po prestanku radnog odnosa gubi se status policijskog slubenika.
Zn%2en"e i+!%+%) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju slijede)e zna!enje0
a) @Otpor@ je verbalna ili *izi!ka radnja osobe koja sprije!. ili izbjegava zakonsko obuzd.i
djelovanje pol.slubenika. Otpor moe biti psi'.% pasivni% de*an.% aktivnii pogor. aktivni.
b) @Psi'oloki otpor@ 6ne*izi!ki7 postoji kada se osoba ne pridrava zakonski' nare(enja
policijskog slubenika i upu)uje verbalne optube i prijetnje. U ovakvim situacijama% za
kontrolisanje dovoljno je prisustvo jednog ili vie policijski' slubenika u uni*ormi.
c) @Pasivni otpor@ 6najnii nivo psi'olokog otpora7 postoji kada se osoba oglui o poziv ili
zakonito nare(enje policijskog slubenika% ne pokuava da *izi!ki napadne policijskog
1C
slubenika. U ovakvom slu!aju osoba je obi!no samo @mrtvo tijelo@% odnosno stavi se u
takav poloaj 6legne% u'vati se za neki predmet i sl.7 kojim onemogu)ava pol.slubenika
da izvri slub.posao. U ovakvim situacijama pol.slubenik koristi te'nike @me'ke ruke@
6digit.pritisci na ta!ke bola7 kojom su minimalne anse za nanoenje tjel.povreda osobi.
d) @.e*anzivni otpor@ 6upotreba *izi!ke sile pri pruanju otpora policijskom slubeniku7 je
situacija kada je osoba neagresivna% ista ne napada policijskog slubenika% akcije koje
preduzima nisu uvredljive% osoba pokuava da odgurne policijskog slubenika ili da se
povu!e. U ovakvim situacijama policijski slubenik koristiti te'niku @tvrde ruke@
6upotreba za'vata na zglavcima% zglobovima i laktu7. Uspostavljanjem kontrole
te'nikom @tvrde ruke@ postoji ve)a mogu)nost nanoenja tjelesni' povreda osobi.
e) @2ktivni otpor@ postoji kada osoba koristi agresivan *izi!ki napad koji bi mogao
rezultirati ozlije(ivanjem policijskog slubenika ili druge osobe i pri tome osoba koristi
svoje tijelo% ruke% noge% glavu% zube% otima se% 'rve se% gura se% zaklanja iza razni'
predmeta i sl. ili podsti!e druge osobe na otpor i na taj na!in onemogu)ava policijskog
slubenika da izvri slubeni posao. U ovakvim situacijama policijski slubenik )e% po
mogu)nosti% koristiti prvo te'niku @tvrde ruke@ 6za'vati na zglavcima% zglobovima i
laktu7 kao blau vrstu sile% a moe koristiti palicu pri savla(ivanju otpora.
f) @Pogorani aktivni otpor@ postoji kada osoba kod sebe ima oruje% oru(e i druge
predmete i ima namjeru da uzrokuje ozbiljne tjelesne povrede ili smrt policijskog
slubenika ili druge osobe. U ovakvim situacijama policijski slubenik moe koristiti
smrtonosnu silu 6vatreno oruje7.
g) @5apad@ je svaka neposredna primjena sile kojom se ugroava ivot policijskog
slubenika ili ivot% zdravlje% sloboda i imovina znatne vrijednosti drugi'. 5apad
predstavlja svaki neposredan napad kojim se ugroava ivot policijskog slubenika%
napad na li!nost i objekat koji se osigurava ili napad na druge osobe% a vri se vatrenim
orujem% opasnim oru(em ili drugim predmetima kojima se moe ugroziti ivot% napad
koji vre 3 osobe ili vie osoba% napad na mjestu i u vrijeme kada se ne moe o!ekivati
pomo)% kao i napad *izi!ki snan.osobe ili osobe koja se slui poseb.vjetinama.5apad
mora biti stvaran% a u slu!aju primj.sile mora biti istovremen i protivpravan.
h) @Obuzdavanje@ je verbalna ili *izi!ka radnja policijskog slubenika preduzeta sa
namjerom da upravlja ili regulira radnju druge osobe.
i) @-ezivanje@ je slubena radnja kojom policijski slubenik stavlja osobu pod punu
kontrolu% vezivanjem ruku i:ili nogu upotrebom slub.sredstava i:ili drugi' pomagala.
j) @Opravdana sila@ su radnje pol.slubenika za obuzdavanje osobe koje su razumne%
neop'odne i proporc.stepenu otpora osobe ikoje su preduzete u cilju provo(enja zakona.
k) @Smrtonosna sila@ je posljednje sredstvo u provo(enju zakona i obi!no uklju!uje
upotrebu vatrenog oruja ili drugog predmeta namijenjenog nanoenju *atalni' povreda%
odnosno usljed koje se za poslj.% po pravilu% moe o!ekivati da uzrokuje smrt osobe.
l) @#emijske materije@ su one materije sinteti!kog% biolokog ili prirodnog porijekla koje
svojim djelovanjem kod osobe izazivaju trenutnu onesposobljenost.
3F
O*o'o!nos( &oli$i"sko* slubenik%-Pol.slubenik obavezan je da ministarstvu nadoknadi
materijalnu tetu na imovini ministarstva koju je prouzrokovao namjerno ili iz grube nepanje
tokom vrenja dunosti. Pol.slubenik obavezan je da ministarstvu nadoknadi tetu koju
ministarstvo mora nadoknaditi ote)enim gra(anima i pravnim licima% a koju je namjerno ili iz
grube nepanje prouzrokovao policijski slubenik tokom vrenja dunosti.Svaki slubenik
policijskog organa obavezan je% odma' po saznanju% podnijeti izvjetaj o pri!injenoj teti.
U('!0i'%n"e i n%okn%% -(e(e -Komisija koju uspostavlja ministar utvr(uje tetu% iznos i
okolnosti pod kojima je teta prouzrokovana. 5a osnovu izvjetaja komisije ministar donosi
odluku o nadoknadi tete% iznosu% roku i na!inu nadoknade. U skladu sa iznosom nadoknade i na
osnovu za'tjeva policijskog slubenika% ministar moe dozvoliti isplatu u ratama.Ministar i
policijski slubenik mogu napraviti pismeni sporazum o iznosu% roku i na!inu nadoknade
tete.2ko je teta pri!injena na imovini% na za'tjev pol.slubenika ministar moe odobriti da teta
bude nadokn.uspostavom pre(anjeg stanja na troak policijskog slubeniku u odre(enom roku.
ZAKON O PREKREAJIMA < BI?

Ovim ,akonom ure(uju se0 op)e odredbe o prekrajima% sankcije% maloljetnici%
zastarjelost% prekrajni postupak% prekrajni nalog% za'tjev za pokretanje prekrajnog postupka%
usmeni pretres% rjeenje o prekraju%alba% povra)aj u pre(anje stanje% ponavljanje postupka%
evidencija i brisanje sankcija% izvrenje kazni% kao i druga pitanja od zna!aja za prekraje na
podru!ju & "i#.P!ek!-%" &!es(%'l"% k!-en"e "%'no* &o!e(k% ili &!o&is% o ekono#sko# i
3in%nsi"sko# &oslo'%n"u u('!0eni. +%kono# ili !u*i# &!o&iso# +% ko"e su o!e0en%
obil"e"% i +% ko"e su &!o&is%ne s%nk$i"e.Prekraj moe biti po!injen !injenjem ili ne!injenjem.
5e'at od izvrioca je dovoljan da se izvrilac smatra odgovornim za prekraj% osim ako je
odredbama o prekrajima propisano da )e izvrilac biti kanjen za djelo po!injeno isklju!ivo sa
umiljajem.Prekraj mogu po!initi *izi!ka i pravna lica.Pokuaj izvrenja prekraja nije kanjiv.
Prekraji i prekrajne sankcije mogu biti propisani zakonima ili drugim propisima "i#%
&ederacije% kantona% gradova i op)ina.Sudovi u &ederaciji stvarno su nadleni odlu!ivati o
prekrajima koji su propisani zakonima i propisima "i#% &ederacije% kantona% gradova i op)ina% a
koji su po!injeni na teritoriji &ederacije.Sud na !ijem je podru!ju po!injen prekraj mjesno je
nadlean za vo(enje prekrajnog postupka.
P!ek!-%"ne s%nk$i"e su5 no'2%n% k%+n%4 u'"e(n% osu%4 uko! i +%-(i(ne #"e!e.
Prekrajnu sankciju moe izre)i sud u prekrajnom postupku koji je pokrenut i proveden u skladu
sa ovim zakonom.Ovlateni organ moe izre)i prekrajnu sankciju putem izdavanja prekrajnog
naloga u skladu sa postupkom koji je propisan ovim ,akonom.Svako ko je okrivljen da je po!inio
prekraj ima pravo za'tijevati da o njegovoj odgovornosti za po!injeni prekraj odlu!i sud
ukoliko on to za'tijeva u roku koji je propisan zakonom. Gakve osobe imaju pravo0da se smatraju
31
nevinim dok se ne dokae nji'ova odgovornost u skladu sa zakonomH da u najkra)em roku budu
obavijeteni% detaljno i na jeziku koji razumiju% o prirodi i razlogu optubi protiv nji'H da im se da
odgovaraju)e vrijeme i mogu)nosti za pripremu nji'ove odbraneH da se brane osobno% ili putem
branioca po vlastitom izboru% ili ukoliko nemaju dovoljno sredstava% da im se on osigura
besplatno kada to za'tijevaju interesi pravdeH da ispitaju ili da se u nji'ovo ime ispitaju svjedoci
koji i' terete i da se osigura prisustvo i sasluanje svjedoka u nji'ovu korist pod istim uvjetima
kao i svjedoka koji i' tereteH da dobiju besplatnu pomo) prevodioca ako ne razumiju jezik koji se
upotrebljava u sudu.Pol.slubenik% ili OS moe osobu koja je osumnji!ena za prekraj liiti
slobode% ali je duna takvu osobu odma'% a najkasnije u roku od 13 sati% izvesti pred sud kako bi
se osiguralo njeno prisustvo u sudu pod sljede)im uvjetima0kada osoba odbija ili nije u
mogu)nosti da otkrije svoj identitet%kada osoba nije nastanjena u "i# ili privremeno boravi u
inozemstvu% a postoji sumnja da moe pobje)i kako bi izbjegla odgovornost za prekraj ili kada
postoji opasnost da )e osoba nastaviti sa vrenjem prekraja% ili ponovo po!initi istovrsni
prekraj.Sud mora ispitati okrivljenog odma' a najkasnije u roku od 13 sati od trenutka kad je ta
osoba liena slobode.
Svako lienje slobode moe biti odre(eno samo ako se ista svr'a ne moe ostvariti
drugom mjerom% mora biti razumno i u skladu sa prirodom po!injenog prekraja% a mora se voditi
ra!una o starosti i drugim osobnim svojstvima te osobe% tako da duina trajanja lienja slobode
odgovara okolnostima. Svaka osoba liena slobode u skladu sa odredbama ovog !lana mora biti u
najkra)em roku obavijetena% detaljno i na jeziku koji razumije% o razlozima za lienje slobode%
kao i o prekraju koji joj se stavlja na teret.
$adi osiguranja prisustva pred sudom policija% ili drugi ovlateni organ moe za'tijevati
od osobe koja je okrivljena za prekraj% a koja nema prebivalite u "i# ili koja privremeno boravi
u inozemstvu a eli da napusti "i# prije okon!anja postupka% a za koju postoji sumnja da moe
pobje)i kako bi izbjegla odgovornost za prekraj% da preda svoj paso ili drugi identi*ikacioni
dokument do pojavljivanja na sudu% ali ne due od 3; sata.
Uz prekrajni nalog% ili za'tjev za pokretanje prekrajnog postupka sudu )e se predati
paso ili drugi identi*ikacioni dokument.$adi osiguranja pla)anja nov!ane kazne osobi koja je
okrivljena za prekraj% a nema prebivalite u "i#% ili privremeno boravi u inozemstvu% a eli
napustiti "i# prije okon!anja postupka% a za koju postoji sumnja da moe pobje)i kako bi
izbjegla odgovornost za prekraj% sudija moe naloiti da poloi nov!anu garanciju u visini
maksimalne kazne koja moe biti izre!ena za takav prekraj.
Vrste sankcija-Sljede)e sankcije mogu biti izre!ene osobi odgovornoj za po!injeni prekraj0
no'2%n% k%+n%1 u'"e(n% osu%1 uko! i +%-(i(ne #"e!e.Sljede)e mjere mogu biti izre!ene kao
posljedica odgovornosti za po!injeni prekraj0 ou+i#%n"e i#o'inske ko!is(i1 ob%'e+% n%kn%e
-(e(e1 k%+neni &oeni i li-en"e sloboe !%i n%&l%(e no'2%ne k%+ne.
Novana kazna-5ov!ana kazna moe se propisati u odre(enom rasponu ili u *iksnom iznosu.,a
prekraje iz oblasti poreza i carina nov!ane kazne mogu se propisati u viestrukom iznosu% ili kao
procenat porezne ili carinske obaveze koja je trebala biti pla)ena% ili kao procenat ili viestruki
iznos vrijednosti robe koja je predmet prekraja% ali ne u iznosu ve)em od =F.FFF%FF KM.Kada
zakon odre(uje raspon u visini nov!ane kazne za odre(eni prekraj sud )e odrediti visinu kazne
uzimaju)i u obzir sve olakavaju)e i oteavaju)e okolnosti uklju!uju)i% ali ne ograni!avaju)i se
na teinu prekraja i njegove posljedice% stepen odgovornosti okrivljenog% uvid u evidenciju o
njegovim pret'odnim prekrajima% njegovu *inansijsku situaciju% kao i da li je iskazao kajanje.
No'2%n% k%+n% +% 3i+i2ko li$e ne #oe se &!o&is%(i u i+nosu nie# o :B4BB KM4 +%
o*o'o!no li$e u &!%'no# li$u u i+nosu nie# o 8B4BB KM4 % +% &!%'no li$e u i+nosu nie#
o 8BB4BB KM. Z% &!ek!-%" &!o&is%n +%kono# no'2%n% k%+n% #oe se &!o&is%(i +% 3i+i2ko
li$e o 7.8BB4BB KM4 +% o*o'o!no li$e u &!%'no# li$u o C.BBB4BB KM4 % +% &!%'no li$e o
78.BBB4BB KM. ,a prekraj propisan odlukom ili uredbom vlade% odlukom gradskog ili op)inskog
vije)a nov!ana kazna moe se propisati za *izi!ko lice do 1.FFF%FF KM% za odgovorno lice u
pravnom licu do 3.FFF%FF KM% a za pravno lice do A.FFF%FF KM. $jeenjem o prekraju odredit
33
)e se rok u kojem nov!ana kazna treba biti pla)ena% koji ne moe biti kra)i od osam dana% niti
dui od tri mjeseca od dana pravomo)nosti rjeenja o prekraju.Ukoliko okrivljeni% jednom ili sa
vie radnji% po!ini vie prekraja nov!ana kazna utvrdit )e se za svaki pojedini prekraj% a onda )e
se izre)i jedinstvena nov!ana kazna na osnovu tako utvr(eni' nov!ani' kazni. +zre!ena
jedinstvena nov!ana kazna mora biti ve)a od svake pojedine utvr(ene nov.kazne% ali ne smije
pre)i zbir utvr(eni' nov!ani' kazni.Uvjetna osuda-Uvjetnom osudom sud okrivljenom utvr(uje
nov!anu kaznu i:ili zatitnu mjeru i istovremeno odre(uje da se ona ne)e izvriti ako okrivljeni za
vrijeme koje odredi sud% a koje ne moe biti kra)e od est mjeseci ni due od jedne godine
6vrijeme provjeravanja7% ne izvri novi prekraj% ili ispuni drugi uvjet koji mu odredi sud.Pri
odlu!ivanju 'o)e li izre)i uvjetnu osudu sud )e% vode)i ra!una o svrsi uvjetne osude% posebno
uzeti u obzir osobu okrivljenog% njegov raniji ivot% njegovo ponaanje poslije izvrenog
prekraja% stepen prekrajne odgovornosti i druge okolnosti pod kojima je prekraj
izvren.,atitne mjere izre!ene uz uvjet.osudu izvravaju se. Opozivanje uvjetne osude-Uvjetna
osuda opozvat )e se ako uvjetno kanjeni u roku za koji je odloeno izvrenje kazne i:ili zatitne
mjere izvri novi isti takav ili tei prekraj% ili ako ne ispuni postavljeni uvjet. U slu!aju
opozivanja uvjetne osude sud koji vodi prekrajni postupak izre)i )e% primjenom odredaba kaznu
i:ili zatitnu mjeru za ranije izvreni i za novi prekraj% uzimaju)i kaznu i:ili zatitnu mjeru iz
opozvane odluke kao ve) utvr(enu.Ukor -2ko sud utvrdi da postoje okolnosti koje u zna!ajnoj
mjeri umanjuju odgovornost okrivljenog tako da se moe o!ekivati da )e se u budu)nosti
uzdravati od !injenja prekraja% onda se moe izre)i ukor umjesto nov!ane kazne ili druge
sankcije.a!titne mjere- ,atitne mjere mogu se propisati samo zakonom.,a prekraj mogu se
propisati sljede)e zatitne mjere0 ou+i#%n"e &!e#e(%4+%b!%n% '!-en"% &o+i'%4 "el%(nos(i ili
unos(i4 &o(&un% ili "elo#i2n% +%b!%n% u&!%'l"%n"% #o(o!ni# 'o+ilo# i '%nbolni2ko
li"e2en"e o +%'isnos(i. ,akonima koji propisuju prekraje mogu se odrediti dodatne vrste
zatitni' mjera% s tim da svaka zatitna mjera koja nije predmet direktnog izvrenja od organa
vlasti mora biti uvjetovana dobrovoljnim pristankom na takvu zatitnu mjeru od okrivljenog.
Izricanje za!titni" mjera -Sud moe rjeenjem o prekraju okrivljenom izre)i jednu ili vie
zatitni' mjera. Kada razlozi za izricanje zatitni' mjera prestanu postojati% zatitna mjera bit )e
opozvana.Grajanje zatitne mjere predstavlja najkra)i period koji je potreban da se okrivljeni
sprije!i da po!ini sli!an prekraj% kao to je odre(eno od suda% uzimaju)i u obzir sve olakavaju)e
i oteavaju)e okolnosti uklju!uju)i% ali ne ograni!avaju)i se na teinu prekraja i njegove
posljedice% stepen odgovornosti okrivljenog% uvid u evidenciju o njegovim pret'odnim
prekrajima ili krivi!nim djelima% njegovu *inansijsku situaciju% kao i da li je iskazao kajanje.
Ovl.organ moe prek.nalogom izre)i samo jednu zatitnu mjeru u najkr.predvi(enom trajanju.
Oduzimanje predmeta -Predmeti koji su upotrijebljeni% ili su bili namijenjeni za izvrenje
prekraja% ili koji su nastali izvrenjem prekraja mogu se oduzeti ako su vlasnitvo okrivljenog.
Predmeti mogu se oduzeti i kada nisu vlasnitvo okrivljenog% ako to za'tijevaju interesi op)e
sigurnosti% !uvanja ivota i zdravlja ljudi% sigurnost robnog prometa ili razlozi javnog morala% kao
i u drugim slu!ajevima predvi(enim zakonom.Sud koji donosi rjeenje o prekraju odredit )e% u
skladu sa posebnim propisima% da li )e se oduzeti predmeti unititi% prodati ili predati
odgovaraju)em ovlatenom organu. Sredstva ostvarena prodajom pripadaju odgovaraju)em
budetu u skladu sa zakonom koji ure(uje pripadnost javni' pri'oda.Predmeti koji se prema
zakonu mogu oduzeti ili se oduzimaju% oduzet )e se i kada se prekrajni postupak ne zavri
odlukom kojom se okrivljeni oglaava odgovornim% ako to za'tijevaju interesi op)e sigurnosti ili
razlozi morala% kao i u drugim slu!ajevima odre(enim posebnim zakonom. O oduzimanju
predmeta donosi se posebno rjeenje.Oduzimanjem predmeta ne dira se u pravo tre)i' osoba na
naknadu tete od okrivljenog.
abrana vr!enja poziva# djelatnosti ili du$nosti -Sud moe okrivljenom *izi!kom licu zabraniti
vrenje poziva% djelatnosti ili dunosti u periodu do est mjeseci% ako je po!inilo prekraj vre)i
takav poziv% djelatnost ili dunost i ako sud utvrdi da bi doputanje okrivljenom da i dalje vri
takav poziv% djelatnost ili dunost moglo rezultirati po!injenjem prekraja u budu)nosti.Sud moe
38
zabraniti okrivljenom pravnom licu vrenje odre(ene djelatnosti% ili narediti zatvaranje poslovni'
prostorija% ili nametnuti druga ograni!enja u vrenju djelatnosti pravnom licu u periodu do est
mjeseci% koja se ukau odgovaraju)im u spre!avanju budu)eg !injenja prekraja.
O%ranienje upravljanja motornim vozilima-Kao sankciju za prekraj po!injen u saobra)aju sud
moe okrivljenom zabraniti upravljanje motornim vozilima% ili odre(enom vrstom motornog
vozila na period koji nije kra)i od 8F dana% niti dui od jedne godine.Kao sankciju za prekraj
po!injen u saobra)aju sud moe okrivljenom odrediti ograni!enja na upravljanje motornim
vozilima kao to su0 zabrana upravljanja vozilom tokom no)i% ili preko odre(ene udaljenosti od
ku)e% ograni!enje na vonju do i sa posla% ili ograni!enje samo na vonju vezanu za obavljanje
posla na period koji nije kra)i od 8F dana% niti dui od jedne godine.Oduzimanje voza!ke dozvole
moe se izre)i kao posljedica dodijeljeni' kazneni' poena u skladu sa ,akonom o osnovama
sigurnosti saobra)aja na putevima "i#. Sud ne)e mo)i promijeniti broj kazneni' poena koji se
automatski ura!unavaju kao rezultat odgovornosti za prekraj u skladu sa ,O"S-a "i#.
Vanbolniko lijeenje od zavisnosti-Uvjetna% ili ublaena sankcija moe se izre)i okrivljenom
koji je po!inio prekraj pod odlu!uju)im djelovanjem zavisnosti od alko'ola ili opojni' droga
pod uvjetom da se podvrgne vanbolni!kom lije!enju zavisnosti od alko'ola i droga u odre(enom
periodu% ili dok se ne ustanovi da ne postoji potreba za daljnjim lije!enjem okrivljenog%
zasnovana na miljenju specijalizirani' stru!njaka zadueni' za lije!enje% uz uvjet da trajanje
takvog lije!enja nije due od jedne godine. Sud )e opozvati uvjetnu% ili ublaenu sankciju ukoliko
se okrivljeni ne podvrgne odre(enom vanbolni!kom lije!enju.
Oduzimanje imovinske koristi i naknada !tete-5iko ne moe zadrati imovinsku korist
pribavljenu izvrenjem prekraja.Od okrivljenog )e se oduzeti novac% predmeti od vrijednosti i
svaka druga imovinska korist koji su pribavljeni prekrajem% ili )e se okrivljeni obavezati da
nadoknadi tetu koju je pretrpio ote)eni. +znos i vrsta oduzimanja% ili naknada tete odredit )e se
rjeenjem o prekraju.
Prekr!ajni postupak prema maloljetnicima-Prema maloljetniku koji u vrijeme izvrenja
prekraja nije navrio 1; godina ivota ne moe se pokrenuti% ni voditi prekrajni postupak.
Prekrajni postupak prema maloljetniku moe se pokrenuti samo putem za'tjeva za pokretanje
prekrajnog postupka.
&ankcije prema maloljetnicima-Maloljetniku koji je u vrijeme izvrenja prekraja navrio 1;% a
nije navrio 14 godina ivota 6mla(i maloljetnik7 mogu se izre)i samo odgojne mjere.
Maloljetniku koji je u vrijeme izvrenja prekraja navrio 14% a nije navrio 1B godina ivota
6stariji maloljetnik7 mogu se izre)i odgojne mjere kao i bilo koja od sankcija% ili mjera
Uslovi za primjenu od%ojni" mjera-Uslovi za primjenu odgojni' mjera starijem maloljetniku su
njegovo priznanje da je po!inio prekraj i izrazio aljenje zbog po!injenog prekraja i da je
dobrovoljno pristao na takve odgojne mjere.
Vrste od%ojni" mjera- Prema maloljetniku mogu se odrediti sljede)e odgojne mjere0
uko!1 n%l%*%n"e osobno* i+'in"en"% o-(e,eno#1n%l%*%n"e !eo'no* &o.%0%n"% -kole1 !% +%
o&,e ob!o n% sloboi1 n%l%*%n"e &!i.'%(%n"% o*o'%!%"u,e* +%&oslen"%1 n%l%*%n"e
#%lol"e(niku % &os"e,u"e o*o"ne4 ob!%+o'ne4 &si.olo-ke i !u*e '!s(e s%'"e(o'%li-(%1
n%l%*%n"e #%lol"e(niku % se su+!%'% o u&o(!ebe %lko.olni. &i,% i o&o"ni. !o*%1
+%b!%n% !uen"% s% osob%#% ko"e i#%"u lo- u(i$%" n% #%lol"e(nik% i &oli$i"sk% kon(!ol%
k!e(%n"% &osli"e o!e0eno* '!e#en%.
Izbor od%ojni" mjera-Prilikom odlu!ivanja o izboru odre(ene odgojne mjere sud )e uzeti u obzir
ukupne interese maloljetnika i ote)enog. Pritom )e posebno voditi ra!una da primjenjenim
odgojnim mjerama ne ugrozi redovno kolovanje maloljetnika ili njegov rad. +zbor i primjena
odgojni' mjera vrit )e se u saradnji sa roditeljima% ili starateljima maloljetnika i organima
socijalnog staranja.Sud moe da ukine ili izmijeni mjeru koju je odredio. Odgojne mjere mogu
trajati najdue jednu godinu.
3;
astarjelost pokretanja i vo'enja postupka-Prekrajni postupak ne moe se pokrenuti ni voditi
za0prekraje za koje je propisana nov!ana kazna u iznosu do 8.FFF%FF KM kad pro(e jedna
godina od dana kada je prekraj izvrenHprekraje za koje je propisana nov!ana kazna u iznosu
ve)em od 8.FFF%FF KM kad pro(u dvije godine od dana kada je prekraj izvren. Z%kono# se
#o*u +% o!e0ene &!ek!-%"e u obl%s(i &o!e+%4 $%!in%4 3in%nsi"%4 !%% i +%-(i(e n% !%u
o!ei(i ui !oko'i4 %li ne ui o (!i *oine.
astarjelost izvr!enja za!titni" mjera-,astarjelost izvrenja zat.mjera propisani' ovim ,akonom
nastupa kada pro(e 1 godina od dana pravomo)nosti rjeenja kojim su te zat.mjere izre!ene.
(ok i prekid zastarjelosti-,astarjelost za pokretanje i vo(enje prekrajnog postupka po!inje od
dana kada je prekraj izvren% a zastarjelost za izvrenje kazne% odnosno zatitne mjere od dana
pravomo)nosti rjeenja kojim je kazna% odnosno zatitna mjera izre!ena.,astarjelost se prekida
svakom radnjom ovlatenog organa za postupak% odnosno za izvrenje preduzetom radi gonjenja
izvrioca prekraja% odnosno izvrenja kazne i zatitne mjere.Svakim prekidom zastarijevanje
po!inje ponovo te)i% ali bez obzira na prekide zastarjelost u svakom slu!aju nastaje kada protekne
dva puta onoliko vremena koliko je predi(eno.
Prekr!ajni postupak-Prekrajni postupak pokre)e se na sljede)i na!in0izdavanjem prekrajnog
naloga% ili podnoenjem za'tjeva za pokretanje prekrajnog postupka sudu koji je
nadlean.,a'tjev za pokretanje prekrajnog postupka podnijet )e se samo u slu!ajevima kada ne
postoje uvjeti za izdavanje prekrajnog naloga.
Izdavanje prekr!ajno% nalo%a-Ovlat.organ moe izdati prekr-nalog ukoliko ustanovi da je
prekraj iz njegove nadlenosti utvr(en na jedan od sljede)i' na!ina0neposrednim opaanjem od
ovlatene slubene osobe prilikom inspekcije% nadzora i pregledaHpodacima koji su dobiveni
ure(ajima za nadzor ili mjerenjeHprilikom inspekcijskog ili drugog nadzora% pregledom
dokumentacije% prostorija i robe% ili na drugi zakonit na!inH ili na osnovu priznanja okrivljenog o
izvrenju prekraja u nekom drugom sudskom ili administrativnom postupku.
Prekr!ajni nalo% mo$e se izdati samo- u slu!ajevima kada odgovaraju)i zakon ili drugi propis
odre(uje *iksnu nov!anu kaznu% kada nov!ana kazna moe biti izra!unata koritenjem
matemati!ke *ormule% ili kada ovlateni organ odlu!i izre)i minimalnu nov!anu kaznu% odnosno
zatitnu mjeru u najkra)em trajanju odre(enu takvim zakonom ili drugim propisom. 2ko
okrivljeni izvri vie prekraja u sticaju% tada ovlateni organ moe prekrajnim nalogom izre)i
jedinstvenu nov!anu kaznu ako je za samo jedan od izvreni' prekraja predvi(ena zatitna
mjera% moe izre)i i tu zatitnu mjeru u najkra)em predvi(enom trajanju.Ovlateni organ koji je
izdao prekrajni nalog moe u svako vrijeme ispraviti greke u pisanju% ili ostale o!igledne greke
po slubenoj dunosti% ili na prijedlog strana u postupku.
&adr$aj prekr!ajno% nalo%a-Prekr.nalog donosi se u pisanoj *ormi i mora sadr.sljede)e podatke0
naziv0 prekrajni nalogHnaziv ovlatenog organa koji ga je izdaoHime i svojstvo slubene osobe
koja ga je izdalaHjedinstven broj odre(en od ovlatenog organaHdatum izdavanja i datum uru!enjaH
prekraj koji je po!inio okrivljeni% naziv zakona i !lan koji odre(uje prekrajHu slu!ajevima gdje
je okrivljeni *izi!ko lice - njegovo ime i prezime% i ukoliko je poznata% njegova stalna adresa%
jedinstveni mati!ni broj% a za strance broj pasoa i mjesto zaposlenja okrivljenogHu slu!ajevima
gdje je okrivljeni pravno lice - njegov naziv i sjedite i jedinstveni identi*ikacioni brojHmjesto%
datum i vrijeme kada je prekraj po!injenHutvr(ena sankcija% uklju!uju)i nov!anu kaznu i:ili
zatitnu mjeruHiznos naknade tete% ukoliko se taj iznos moe odrediti cjenovnikom i trokovi
postupka ukoliko su odre(eni zakonom u *iksnom iznosuHuputstvo da se nov!ana kazna% teta i
trokovi trebaju platiti% ili da okrivljeni mora zatraiti sudsko odlu!ivanje o prekrajnom nalogu u
roku od osam dana od dana uru!enjaHuputstvo o na!inu pla)anja nov!ane kazne% tete i trokova i
potpis ovlatenog predstavnika ovlatenog organa.Ukoliko je prekraj koji je po!injen u
saobra)aju i uklju!uje motorno vozilo sljede)i dodatni podaci trebaju biti sadrani u prekrajnom
nalogu0registarski broj vozila i broj saobra)ajne dozvole%broj voza!ke dozvole voza!a% ako je
poznat i broj kazneni' poena koje zakon propisuje za takav prekraj. Prekrajni nalog% pored
3=
ostalog% sadravat )e sljede)a uputstva0okrivljeni ima pravo podnijeti za'tjev za sudsko
odlu!ivanje o prekrajnom nalogu% nazna!avaju)i kom sudu i u kom roku okrivljeni treba
podnijeti za'tjevHkazna izre!ena od suda moe biti ve)a od one koja je izre!ena prekrajnim
nalogomHokrivljeni )e biti duan naknaditi sudske trokove u slu!aju kada zatrai sudsko
odlu!ivanje o prekrajnom nalogu ukoliko sud utvrdi da je on odgovoran za prekraj naveden u
prekrajnom nalogu i u slu!aju prekraja iz oblasti saobra)aja za koje zakon propisuje
dodijeljivanje kazneni' poena% pri'vatanje odgovornosti% ili utvr(ivanje odgovornosti od suda
rezultirat )e dodjeljivanjem ti' kazneni' poena.Prekrajni nalog sadravat )e odre(eno mjesto na
kojem )e se okrivljeni potpisati u slu!aju da za'tijeva sudsko rjeavanje.Ukoliko postoji dogovor
izme(u ovlatenog organa i suda prekrajnim nalogom moe se odrediti datum i vrijeme usmenog
pretresa koji ne moe biti kra)i od osam dana od datuma izdavanja prekrajnog naloga.Svaki
ovlateni organ moe imati svoj vlastiti obrazac prekrajnog naloga. Obrazac takvog prekrajnog
naloga treba biti odobren od &ederalnog ministarstva pravde.U slu!aju da su ovlateni organi
organi "i#% prekrajni nalozi koji se izdaju na obrascu koji je odobren od Ministarstva pravde
"i# bit )e pravovaljani.
Uruenje prekr!ajno% nalo%a-Prekrajni nalog sastoji se od originala i najmanje dvije kopije.
Original zadrava ovlateni organ u svojoj evidenciji. .vije kopije uru!uju se okrivljenom.
Prekrajni nalog moe se uru!iti okrivljenom na bilo koji od sljede)i' na!ina0osobnim uru!enjem%
uru!enjem putem pote ili pri!vr)ivanjem% ili ostavljanjem prekrajnog naloga na sigurnom i
vidljivom mjestu na motornom vozilu% ako je prekraj koji je po!injen vezan za nepropisno
parkiranje motornog vozila.Kada je prekrajni nalog uru!en osobno% datum uru!enja je datum
kada ga je okrivljeni primio. Kada je prekrajni nalog uru!en putem pote smatrat )e se da je
dostavljanje izvreno po isteku pet radni' dana nakon to ga je ovlateni organ predao na potu.
Kada je prekr.nalog ostavljen na m:v datum uru!enja je datum kada je ostavljen na m:v.
Pri"vatanje od%ovornosti- Okrivljeni moe pri'vatiti odgovornost za prekraj tako to )e platiti
nov!anu kaznu i sve druge obaveze koje su utvr(ene prekrajnim nalogom u odre(enom roku% ili
obavijestiti ovlateni organ o pri'vatanju sankcije koja je odre(ena u prekrajnom nalogu%
ukoliko je prekrajnim nalogom speci*icirano da je takvo obavjetenje pri'vatljiva alternativa.
Svaka osoba koja pri'vati odgovornost u skladu sa ovim !lanom ne moe kasnije odbijati
odgovornost% ili se aliti na visinu kazne% ili vrstu bilo koje sankcije ili trokova.
Propu!tanje -Ukoliko je prekrajni nalog pravilno dostavljen i ako okrivljeni u roku koji je
odre(en u prekrajnom nalogu ne pri'vati odgovornost za prekraj ili ne zatrai odlu!ivanje o
predmetu pred sudom smatrat )e se da je okrivljeni pri'vatio odgovornost proputanjem i
prekrajni nalog )e postati kona!an i izvran.Kada je nov!ana kazna odre(ena zbog proputanja u
skladu sa ovim !lanom% ovlateni organ koji je izdao prekrajni nalog odredit )e dodatnu taksu za
naplatu u iznosu od 3F%FF KM.U slu!aju kada je prekrajni nalog uru!en ovlateni organ
obavijestit )e vlasnika vozila osobnim uru!enjem% ili putem pote da takav prekrajni nalog
postaje kona!an i izvran u roku od 1F dana od datuma obavjetavanja.
Postupak po za"tjevu za odluivanje od suda -Okrivljeni koji primi prekrajni nalog i eli da se
o predmetu odlu!i pred sudom mora0zatraiti sudsko odlu!ivanje tako to )e na odgovaraju)em
mjestu potpisati jednu kopiju prekrajnog naloga i vratiti je sudu kao to je odre(eno u
prekrajnom nalogu prije isteka roka odre(enog prekrajnim nalogom i pojaviti se pred sudom na
dan i u vrijeme odre(eno za usmeni pretres po prekrajnom nalogu% ili% ako datum nije naveden%
na dan koji je sud odredio za usmeni pretres.Kada okrivljeni za'tijeva sudsko odlu!ivanje%
sankcije odre(ene u prekrajnom nalogu smatrat )e se nitavnim. Sud moe izre)i bilo koju
sankciju koju zakon dozvoljava% uklju!uju)i i stroiju sankciju.
Osobe koje nemaju prebivali!te u )i*-Okrivljenom koji nema prebivalite u "i#% a primi
prekrajni nalog moe se ponuditi mogu)nost da plati nov!anu kaznu u najblioj policijskoj
stanici% ili u uredu ovlatenog organa. Ukoliko okrivljeni ne plati nov!anu kaznu smatrat )e se da
je podnio za'tjev za sudsko rjeavanje i tada predstavnik ovlatenog organa moe okrivljenog
34
odma' izvesti pred nadleni sud. Ukoliko nije mogu)e okrivljenog odma' izvesti pred sud
predstavnik ovla.organa moe preduzeti one radnje kojima bi se osiguralo njegovo pojavljivanje.
Podno!enje za"tjeva za pokretanje prekr!ajno% postupka-U slu!ajevima kada nije mogu)e izdati
prekrajni nalog ovlateni organ pokrenut )e prekrajni postupak protiv okrivljenog podnoenjem
za'tjeva za pokretanje prekrajnog postupka nadlenom sudu.
&adr$aj za"tjeva za pokretanje prekr!ajno% postupka-,a'tjev za pokretanje prekrajnog
postupka treba biti na standardnom obrascu propisanom od &ederalnog ministarstva pravde i
treba sadravati sljede)e podatke0naziv ovlatenog organa koji podnosi za'tjevH prekraj koji se
okrivljenom stavlja na teret% naziv i !lan propisa koji propisuje prekrajH u slu!aju da se radi o
*izi!kom licu - ime i prezime okrivljenog i% ukoliko je poznata% njegova stalna adresa% jedinstveni
mati!ni broj a za strance broj pasoa% kao i mjesto zaposlenjaH u slu!aju da se radi o pravnom licu
- njegov naziv i sjedite% kao i registarski brojH !injeni!ni opis radnji koji odre(uje pravnu
kvali*ikaciju prekraja% vrijeme i mjesto po!injenja prekraja i druge okolnosti neop'odne za
odre(ivanje prekrajaH procijenjenu visinu naknade tete i druge trokoveH prijedlog dokaza koji
se trebaju izvestiH i potpis ovlatenog predstavnika ovlatenog organa.Podnosilac za'tjeva jednu
kopiju za'tjeva dostavlja sudu a drugu kopiju dostavlja okrivljenom% osobno ili putem pote.
,a'tjev za pokretanje prekr.postupka moe biti povu!en od ovl.organa koji ga je podnio sve do
donoenja rjeenja o prekraju po za'tjevu za pokretanje prekrajnog postupka.2ko je za'tjev
nerazumljiv% ili nepotpun% sud )e pozvati podnosiLca da ga u odre(enom roku% a najkasnije u roku
od osam dana% ispravi% odnosno dopuni% a ako to ne u!ini za'tjev )e se odbaciti. U pozivu za
ispravku% odnosno dopunu podneska podnosilac )e se upozoriti na posljedice proputanja.
&porazum o sankciji-Ovlateni organ% uz za'tjev za pokretanje prekrajnog postupka% moe
priloiti ponudu okrivljenom da pri'vati predloenu sankciju koja moe biti nov!ana kazna i:ili
predloena zatitna mjera. 2ko okrivljeni pri'vati predloenu sankciju% ili ako se ovlateni organ i
okrivljeni sporazumiju o drugoj sankciji prije donoenja odluke o prekraju% ovlateni organ moe
podnijeti sudu na odobrenje pisani sporazum koji sadri detalje o sankciji% potpisan od
okrivljenog i ovlatenog predstavnika ovlatenog organa. U opravdanim slu!ajevima
sporazumom o sankciji moe se predvidjeti i pla)anje nov!ane kazne u ratama u roku do est
mjeseci. Sud )e odobriti sporazum izme(u okrivljenog i ovlatenog organa ako utvrdi da on
ispunjava zakonske uvjete.,a sve to nije regulirano ovim !lanom% analogno se primjenjuju
odredbe !lana 3;4. ,akona o krivi!nom postupku.Sporazum o sankciji koji sud odobri moe biti
izvren od ovlatenog organa.
&u'enje -Su(enje u prekrajnom postupku provodi se na usmenom pretresu koji vodi sudija
pojedinac. Ukoliko ne postoje izuzetne okolnosti prekrajni postupak trebao bi se okon!ati na
jednom usmenom pretresu.
akazivanje usmeno% pretresa-Kada sud primi za'tjev za odlu!ivanje od suda ili za'tjev za
pokretanje prekrajnog postupka ispitat )e takav za'tjev da bi utvrdio da li je podnesen u roku
koji je odre(en zakonom.2ko sud utvrdi da za'tjev nije blagovremeno podnesen% ili da postoje
drugi zakonski razlozi zbog koji' se postupak ne moe pokrenuti ni voditi% donijet )e rjeenje o
odbacivanju za'tjeva. Kopije tog rjeenja dostavit )e se osobno% ili putem pote ovlatenom
organu i okrivljenom.Ukoliko je za'tjev blagovremeno podnesen i ako datum i vrijeme usmenog
pretresa nisu ve) odre(eni sud )e odrediti datum i vrijeme usmenog pretresa i o tome obavijestiti
okrivljenog% ovlateni organ i ote)enog% uz primjenu sljede)i' pravila o pozivanju0pozivanje se
vri dostavljanjem pisanog poziva koji sadri0 naziv suda koji poziva% ime i prezime okrivljenog%
naziv prekraja koji mu se stavlja na teret% mjesto% dan i sat odravanja su(enja% uz nazna!enje
obaveza i posljedica proputanja te otisak slubenog pe!ata% ime i prezime sudije koji pozivaHu
pozivu okrivljenom% uz koji se dostavlja kopija za'tjeva za pokretanje prekrajnog postupka%
navest )e se da se poziva u svojstvu okrivljenog% uz upozorenje da je duan odma' obavijestiti
3A
sud o promjeni adrese% kao i o namjeri da promijeni boraviteHkada se okrivljeni prvi put poziva
pou!it )e se u pozivu o pravu da uzme branioca% kao i o njegovim pravima.Ukoliko je za'tjev
blagovremeno podnesen i ako su dan i vrijeme usmenog pretresa ve) odre(eni% sud )e obavijestiti
ovlateni organ i ote)enog da je okrivljeni podnio za'tjev za odlu!ivanje od suda.Prije po!etka
usmenog pretresa okrivljeni moe uloiti pisani prijedlog za obustavljanje prekrajnog postupka
iz bilo kojeg od razloga. U tom slu!aju sud moe0usvojiti prijedlog i donijeti odluku o
obustavljanju prekrajnog postupka%za'tijevati od ovlatenog organa da uloi pisani odgovor% ili
razmotriti takav za'tjev na po!etku usmenog pretresa.
Propu!tanje pojavljivanja okrivljeno% -Okrivljeni koji se ne pojavi na dan i u vrijeme odre(eno
za usmeni pretres smatrat )e se da je pri'vatio odgovornost proputanjem da se pojavi% ako
je0prekrajni postupak pokrenut putem prekrajnog naloga% prekrajni nalog postat )e kona!an i
izvran% ili prekrajni postupak pokrenut podnoenjem za'tjeva za pokretanje prekrajnog
postupka% sud )e donijeti odluku o prekraju.
Propu!tanje pojavljivanja ovla!teno% or%ana- 2ko okrivljeni pristupi na usmeni pretres na dan i
u vrijeme odre(eno za usmeni pretres% a predstavnik ovlatenog organa propusti da se pojavi% sud
)e donijeti odluku o obustavljanju prekrajnog postupka i stavljanju van snage prekrajnog naloga
ukoliko je postupak pokrenut prekrajnim nalogom.2ko na usmeni pretres ne pristupe ni
predstavnik ovlatenog organa niti okrivljeni% a prekrajni postupak je pokrenut putem
prekrajnog naloga% prekrajni nalog postat )e kona!an i izvran% a ako je prekr.postupak pokrenut
podn.za'tjeva za pokretanje prekr.postupka% sud )e donijeti odluku o obustavljanju postupka.
&vjedoci i isprave -Ukoliko okrivljeni% ili ovlateni organ namjeravaju pozvati svjedoke oni
moraju osigurati pojavljivanje takvi' svjedoka na usmenom pretresu. U slu!aju da svjedok ne eli
da dobrovoljno pristupi na sud svaka od strana moe za'tijevati od suda da pozove takve
svjedoke. Svaki takav za'tjev mora se podnijeti najmanje osam dana prije dana odre(enog za
usmeni pretres. 2ko sud odobri takav za'tjev za pozivanje i ako je neop'odno dodatno vrijeme da
bi se ti pozivi uru!ili% sud moe odgoditi usmeni pretres. Svaka strana koja namjerava podnijeti
bilo koju ispravu kao dokaz mora donijeti takvu ispravu na usmeni pretres. 2ko takva isprava nije
dostupna strani koja je eli podnijeti kao dokaz% ta strana moe za'tijevati od suda da izda sudski
nalog za njeno pribavljanje. Svaki takav za'tjev mora biti podnesen najmanje tri dana prije dana
koji je odre(en za usmeni pretres. 2ko sud odobri takav za'tjev za izdavanje sudskog naloga i
ako je neop'odno dodatno vrijeme da bi se taj nalog uru!io% sud moe odgoditi usmeni pretres.
Usmeni pretres ne)e biti odgo(en% ili pomjeren zbog proputanja bilo koje strane da osigura
svjedoke ili isprave% osim ako sud ne utvrdi da je to propu. bilo potpuno izvan kontrole te strane.
Postupak na usmenom pretresu -Usmeni pretres po!et )e objavljivanjem glavnog sadraja
prekrajnog naloga% ili za'tjeva za pokretanje prekrajnog postupka. Sud )e traiti od okrivljenog
da se izjasni o tome da li pri'vata odgovornost. 2ko pri'vati odgovornost% sud )e razmatrati samo
vrstu i visinu sankcije. U tom slu!aju rjeenje ne treba sadravati obrazloenje% a u pouci )e se
navesti da se okrivljeni moe aliti samo u pogledu sankcije i zatitne mjere. 2ko okrivljeni
odbija odgovornost% sud )e pozvati predstavnika ovlatenog organa da izloi ta se stavlja na teret
okrivljenom.Geret dokazivanja da je okrivljeni po!inio prekraj je na ovlatenom
organu.Okrivljeni ima pravo iznijeti svoju odbranu% ali nije obavezan govoriti ili iznositi dokaze.
Svaka strana ima pravo biti sasluana i ispitati svjedoke koje je pozvala protivna strana. Svaka
strana ima pravo prezentirati dokaze i podnositi prijedloge tokom usmenog pretresa. Svaka strana
ima pravo na zastupanje% ili pomo) od advokata.Usmeni pretres bit )e proveden od suda na na!in
koji okrivljenom garantira sva prava predvi(ena.Usmeni pretres bit )e otvoren za javnost% osim
ako sud odredi da je isklju!ivanje sredstava in*ormiranja ili javnosti opravdano radi zatite
morala% javnog reda i nacionalne sigurnosti u demokratskom drutvu kada to za'tijevaju interesi
maloljetnika% ili zatita privatnosti stranaka% ili u stepenu kada je to stvarno neop'odno u
3B
posebnim slu!ajevima kada bi publicitet prejudicirao interese pravde.Kopije bilo kojeg pisanog
dokaza koji je prezentiran na usmenom pretresu bit )e zadrane u spisu predmeta. Po pravilu%
vodit )e se zapisnik koji treba sadravati samo saete podatke o toku i sadraju preduzete radnje.
U narativnoj *ormi u zapisnik se unosi samo ono to je bitno u datim izjavama i svjedo!enjima.
Pitanja se unose u zapisnik jedino ako su bitna za s'vatanje odgovora. Gonski zapisi% ili doslovni
prijepisi sasluanja ne)e se vriti% osim u slu!ajevima kada sud odredi da je to opravdano
postojanjem posebni' okolnosti.Svakom ko ima opravdani interes moe se na pisani za'tjev
dozvoliti razmatranje i kopiranje spisa.
+okaz-Pravo suda da ocijenjuje postojanje% ili nepostojanje !injenica nije vezano ni ograni!eno
posebnim *ormalnim dokaznim pravilima.Sud ne moe svoju odluku zasnovati na dokazima do
koji' se dolo krenjem ljudprava i sloboda na na!in utvr(en u !l.11. ,akona o kriv. postupku.
,je!enje o prekr!aju -Prekrajni postupak zavrava se donoenjem rjeenja o prekraju.
$jeenjem o prekraju sud )e odlu!iti5 % se &!ek!-%"ni &os(u&%k obus(%'l"%4 % "e ok!i'l"eni
o*o'o!%n +bo* &!o&u-(%n"%4 ili % se ok!i'l"eni o*l%-%'% o*o'o!ni# +% &!ek!-%".2ko se
okrivljeni oglasi odgovornim za prekraj% rjeenjem o prekraju izre)i )e se sankcija prema
okrivljenom.Sud koji je donio rjeenje o prekraju moe u svako vrijeme ispraviti greke u
pisanju% ili ostale o!igledne greke po slubenoj dunosti% ili na prijedlog strana u postupku.
+ono!enje rje!enja-Sud )e na kraju pretresa usmeno objaviti rjeenje. U posebnim slu!ajevima
sud moe odgoditi donoenje rjeenja% ali ni u kom slu!aju rjeenje ne)e biti doneseno po isteku
roka od osam dana od dana kada je usmeni pretres zavren.
Uruenje rje!enja -Sud )e uru!iti kopiju obrasca rjeenja o prekraju osobnim uru!enjem% ili
putem pote okrivljenom i ovlatenom organu ili ote)enom u roku od tri dana od dana donoenja
rjeenja o prekraju. Kada je obrazac rjeenja o prekraju uru!en putem pote smatrat )e se da je
dostavljanje izvreno po isteku pet radni' dana od dana kada je obrazac rjeenja predat na potu.
Obrazac rje!enja o prekr!aju-Sud )e svoje rjeenje donijeti na obrascu rjeenja o prekraju.
Obrazac rjeenja o prekraju sadravat )e sljede)e podatke0naziv i sastav sudaHbroj i datum
donoenja rjeenja o prekrajuHprekraj koji je po!injen od okrivljenog% naziv i !lan zakona%
ili drugog propisa koji propisuje prekrajHkratku ocjenu !injeni!nog stanja i navo(enje
propisa kojim je propisan prekrajHda li je prekrajni postupak obustavljen% ili je okrivljeni
odgovoran zbog proputanja% ili je oglaen krivimHsankciju koja je izre!enaHodluku o
trokovima prekrajnog postupkaHodluku o imovinsko-pravnom za'tjevuHpouku o pravnom
lijeku i potpis sudije.Obrazac rjeenja o prekraju propisat )e *ederalni ministar pravde.
Poseban obrazac rjeenja o prekraju moe biti posebno *ormuliran za sloene predmete.
Obustavljanje postupka -$jeenje o prekraju kojim se obustavlja prekrajni postupak sud )e
donijeti kada se utvrdi sljede)e0 radnja koja se okrivljenom stavlja na teret nije prekrajHsud nije
nadlean za odlu!ivanjeHpostupak je vo(en bez za'tjeva ovlatenog organaH okrivljeni je zbog
istog prekraja pravomo)no osu(en u drugom prekrajnom postupkuH okrivljeni je u krivi!nom
postupku pravomo)no oglaen krivim za djelo koje obu'vata i obiljeja prekrajaHokrivljeni ima
imunitetHnastupila je zastarjelost za vo(enje prekrajnog postupkaHokrivljeni je u toku prekrajnog
postupka obolio od trajnog duevnog oboljenja% ili umroHpodnosilac je odustao od za'tjeva prije
donoenja rjeenja o prekrajuHpostoje druge okolnosti koje isklju!uju odgovornost za prekrajH
nije dokazano da je okrivljeni po!inio prekraj ili postoje drugi razlozi predvi(eni zakonom.
Od%ovornost zbo% propu!tanja -2ko okrivljeni ne pristupi na usmeni pretres zakazan na osnovu
za'tjeva za pokretanje prekrajnog postupka% sud )e donijeti rjeenje kojim )e okrivljenog oglasiti
odg.zbog proputanja. Sud )e utvrditi odg.sankciju na osnovu dokaza podneseni' od ovl.organa.
3C
,je!enje o prekr!aju kojim se okrivljeni o%la!ava od%ovornim-$jeenje o prekraju kojim se
okrivljeni oglaava odgovornim za prekraj bit )e doneseno kada ne postoji niti jedan od razloga
kad je okrivljeni odgovoran za prekraj.
Izjavljivanje $albe -Okrivljeni i ovlateni organ mogu izjaviti albu na rjeenje o prekraju.
Ote)eni moe izjaviti albu na rjeenje o prekraju samo u pogledu imovinsko-pravnog za'tjeva.
,okovi za podno!enje $albe-Ealba se moe izjaviti u roku od osam dana od dana dostavljanja
rjeenja o prekraju.U sloenim predmetima sud moe na za'tjev bilo koje strane produiti rok za
izjavljivanje albe za maksimalno osam dana.
Posljedice izjavljivanja $albe-+zjavljena alba odlae izvrenje rjeenja o prekraju.
&adr$aj $albe- Ealba treba sadravati broj i datum rjeenja o prekraju protiv kog se izjavljuje i
potpis podnosioca albe.Ealba treba sadravati razloge zbog koji' se izjavljuje.Ealba se dostavlja
u dvije kopije sudu koji je donio rje.o prekraju. 2ko je alilac ovlat.organ% kopiju albe
dostavit )e okrivlj.putem pote. 2ko je alilac okrivljeni% sud )e dostaviti kopiju albe ovl.organu.
Osnovi za $albu- $jeenje o prekraju moe se pobijati zbog0bitni' povreda prekrajnog
postupka%povrede materijalnog propisa o prekrajima iliodluke o sankciji% zatitnoj mjeri%
oduzimanju imovinske koristi% trokovima prekrajnog postupka i imovinsko-pravnom za'tjevu.
)itne povrede prekr!ajno% postupka-"itne povrede prekrajnog postupka postoje ako0 rjeenje o
prekraju donio je sudija koji se morao izuzeti% ili je bio izuzet od vo(enja prekrajnog
postupkaHokrivljenom su uskra)ena bilo koja prava odre(enaHsud nije bio stvarno nadlean
rjeavati u toj stvariHprekrajni nalog% ili za'tjev za pokretanje prekrajnog postupka bili su
podneseni od neovlatenog organaHu cjelosti nije odlu!eno o prekrajnom nalogu% ili za'tjevu za
pokretanje prekrajnog postupka% ili ako je odlu!eno mimo tog za'tjevaH rjeenje o prekraju
zasniva se na dokazu koji se nije mogao koristiti% osim ako je o!igledno da bi i bez tog dokaza
bila donesena ista odluka ili sud je propustio da primijeni ili je pogreno primijenio odredbe ovog
,akona% to je rezultiralo zna!ajnom tetom po interese alioca.
Povreda materijalno% propisa o prekr!aju-Povreda materijalnog propisa o prekraju postoji ako
je taj propis povrije(en% s obzirom na to da li0radnja opisana u prekrajnom nalogu% ili za'tjevu za
pokretanje prekrajnog postupka predstavlja prekrajHpostoje okolnosti koje isklju!uju
odgovornost za prekrajHnastupa zastarjelost pokretanja i vo(enja prekrajnog postupka% ili je
stvar ve) pravomo)no rijeenaH dolo je do pogrene primjene zakona ili propisa koji odre(uju
prekraj ili odlukom o sankciji% ili drugoj mjeri sud je prekora!io ovlat. koja ima prema zakonu.
Od%ovor na $albu i dostavljanje spisa predmeta-Ealba protiv rjeenja o prekraju dostavlja se na
odgovor suprotnoj strani.Strana odgovor na albu dostavlja prvostepenom sudu u roku od osam
dana od dana prijema albe.Po prijemu odgovora na albu% ili po isteku roka za odgovor na albu%
prvostepeni sud )e je% ako utvrdi da je alba blagovremena% potpuna i doputena% zajedno sa
odgovorom na albu% ako je podnijet% i spisom predmeta dostaviti drugostepenom sudu.
,azmatranje $albe-Nebl%*o'!e#enu4 ne&o(&unu ili neo&u-(enu %lbu ob%$i( ,e
!u*os(e&eni su !"e-en"e#4 %ko (o ni"e u2inio &!'os(e&eni su.Po %lb%#% n% !"e-en"%
&!'os(e&eno* su% ko"i# "e i+!e2en% no'2%n% k%+n% u i+nosu o C.BBB4BB KM olu2u"e
sui"% &o"ein%$ !u*os(e&eno* su%. Po %lb%#% n% !"e-en"% &!'os(e&eno* su% ko"i# "e
i+!e2en% no'2%n% k%+n% u i+nosu 'e,e# o C.BBB4BB KM !u*os(e&eni su olu2u"e u 'i"e,u
s%s(%'l"eno# o (!o"i$e sui"% o ko"i. "e "e%n &!es"enik 'i"e,%.6!u*os(e&eni su
!%+#o(!i( ,e %lbu n% osno'u s&is% &!e#e(%4 %lbe i o*o'o!%4 be+ o!.us#eno* &!e(!es%.
Odluivanje o $albi-Odlu!uju)i o albi drugostepeni sud moe rjeenje o prekraju potvrditi%
preina!iti ili ukinuti..rugostepeni sud putem pote dostavlja strankama prijepise svog rjeenja i
vra)a spis predmeta prvostepenom sudu.
Potvr'ivanje rje!enja o prekr!aju-.rugostepeni sud odbit )e albu i potvrditi rjeenje o prekraju
ako na(e da ne postoji nijedan od osnova za podnoenje albe koji su odre(eni.
Preinaenje rje!enja o prekr!aju-2ko prvostepeni sud okrivljenog oglasi krivim% a drugostepeni
sud utvrdi da zbog bitne povrede prekrajnog postupka% ili povrede materijalnog propisa o
prekraju prekrajni postupak treba obustaviti% drugostepeni sud preina!it )e rjeenje o prekraju i
8F
obustaviti prekrajni postupak..rugostepeni sud moe preina!iti rjeenje o prekraju ako utvrdi
da je zbog bitne povrede prekrajnog postupka ili povrede materijalnog propisa o prekraju
izre!ena sankcija u rjeenju o prekraju nepravilna.2ko je alba podnesena samo od okrivljenog%
rjeenjem o preina!enju rjeenja o prekraju ne moe se izre)i stroija sankcija od one izre!ene u
prvostepenom postupku.
Ukidanje rje!enja o prekr!aju )2ko drugostepeni sud utvrdi da je po!injena bitna povreda
prekrajnog postupka% ili povreda materijalnog propisa o prekraju uslijed !ega su zna!ajno
ote)eni interesi alioca i ako ne postoji na!in da se posljedice takvog krenja isprave bez
ponavljana usmenog pretresa% on )e ukinuti rjeenje o prekraju i vratiti predmet prvostepenom
sudu 6ili nadlenom sudu ukoliko je prvostepeno rjeenje donio nenadleni sud7 na novi usmeni
pretres. U tom slu!aju drugost.sud mora detaljno odrediti koja se to kr.postupka moraju ispraviti.
Prijedlo% za povrat u pre'a!nje stanje -Okrivljeni kome je izre!ena sankcija zbog proputanja da
se pojavi ili u odnosu na kog je rjeenje o prekraju% ili ako propusti rok za albu% moe podnijeti
prijedlog za povrat u pre(anje stanje.Sud )e uvaiti prijedlog za povrat u pre(anje stanje ako
okrivljeni moe dokazati da mu nije uru!en prekrajni nalog% ili za'tjev za pokretanje prekrajnog
postupka i da je proputanje pojavljivanja% ili blagovremenog postupanja nastalo iz opravdani'
razloga.Ovlateni organ u odnosu na kog je doneseno rjeenje o obustavljanju prekrajnog
postupka moe podnijeti prijedlog za povrat u pre(anje stanje.Sud )e uvaiti takav prijedlog za
povrat u pre(anje stanje ako ovlateni organ moe dokazati da je do proputanja pojavljivanja
dolo iz opravdani' razloga.
,ok za podno!enje prijedlo%a za povrat u pre'a!nje stanje -Svaki prijedlog za povrat u
pre(anje stanje mora biti podnesen sudu u roku od tri mjeseca od dana kada je prekrajni nalog
postao kona!an ili izvran% ili od dana donoenja rjeenja o prekraju.
Posljedice podno!enja prijedlo%a-2ko sud uvai prijedlog za povrat u pre(anje stanje odredit )e
se dan i vrijeme za usmeni pretres i o tome obavijestiti okrivljeni i ovlateni organ.2ko sud uvai
prijedlog za povrat u pre(anje stanje% prekrajni nalog ili rjeenje o prekraju stavljaju se van
snage.2ko% nakon to je sud uvaio prijedlog za povrat u pre(anje stanje% okrivljeni propusti da
se pojavi na dan i u vrijeme odre(eno za usmeni pretres% sud )e odbiti prijedlog za povrat u
pre(anje stanje i izdati prekrajni nalog% ili rjeenje o prekraju odrati na snazi.2ko se% nakon
to je sud uvaio prijedlog za povrat u pre(anje stanje% okrivljeni pojavi na dan i u vrijeme
odre(eno za usmeni pretres% a predstavnik ovlatenog organa propusti da se pojavi% sud )e donijeti
rjeenje kojim se obustavlja prekrajni postupak% ili prekrajni nalog stavlja van snage ako je
prekrajni postupak pokrenut putem prekrajnog naloga.
a"tjev za ponavljanje prekr!ajno% postupka -Kanjeni koji je reenjem o prekraju oglaen
odgovornim moe sudu podnijeti za'tjev za ponavljanje prekrajnog postupka i to0 ako se dokae
da je odluka zasnovana na lanoj ispravi% ili na lanom iskazu svjedoka ili vjetakaH ako se dokae
da je do odluke dolo uslijed krivi!nog djela sudije% ili druge slubene osobe koja je u!estvovala u
postupkuH kada se utvrdi da je kanjeni za tu radnju ve) kanjen u prekrajnom postupku% ili za tu
radnju prije donoenja rjeenja o prekraju proglaen krivim u krivi!nom postupku% ili postupku
po privrednom prijestupu dok je po zakonu postojala odgovornost za taj prijestupH kada se iznesu
nove !injenice% ili podnesu novi dokazi koji bi doveli do druga!ije odluke da su bili poznati u
ranijem postupku ili ako Ustavni sud "i#% ili <vropski sud za ljudska prava utvrdi krenja
<vrop.konv.o ljud.pravima i osnov.slobod.% kao i ustava i ako je odluka zasnov. na tim krenjima.
,ok -,a'tjev za ponavljanje prekrajnog postupka mora se podnijeti u roku od est mjeseci od
dana pravomo)nosti rjeenja o prekraju.
,azmatranje za"tjeva-O za'tjevu za ponavljanje prekrajnog postupka rjeava sud koji je donio
prvostepenu odluku o prekraju.U za'tjevu se navodi po kom zakonskom osnovu se trai
ponavljanje i kojim dokazima se potkrepljuju !injenice na kojima se za'tjev zasniva. 2ko za'tjev
ne sadri ove podatke% odbacuje se rjeenjem.,a'tjev )e se odbaciti i ako prvostepeni sud% na
81
osnovu za'tjeva za pokretanje prekrajnog postupka i dokaza iz spisa predmeta iz ranijeg
postupka% utvrdi da je za'tjev podnijela neovlatena osoba% ili da je neblagovremeno podnesen% ili
da nema zakonski' uvjeta za ponavljanje postupka% ili da !injenice i dokazi na kojima se za'tjev
zasniva o!igledno nisu podobni da se na osnovu nji' dozvoli ponavljanje prekrajnog
postupka.Sud )e usvojiti za'tjev za ponavljanje prekrajnog postupka samo ako novi dokazi
navedeni u za'tjevu mogu voditi zna!ajnijoj promjeni odluke suda u korist
kanjenog.Uvaavaju)i za'tjev sud moe izmijeniti prvobitno rjeenje o prekraju% ili odrediti dan
i vrijeme za usmeni pretres% u tom slu!aju izvrenje rjeenja o prekraju bit )e odgo(eno do
donoenja nove odluke. 2ko je kazna ve) bila izvrena prema kanjenom% sud moe odrediti
povrat napla)ene nov!ane kazne ili trokova% i:ili ukinuti svaku drugu sankciju.
Vo'enje evidencije-Sud koji donosi rjeenje o prekraju i ovlateni organ koji izda prekrajni
nalog bez odlaganja )e u elektronskoj *ormi u prekrajnu evidenciju unijeti podatke o nov!anoj
kazni i zatitnim mjerama koje su izre!ene *izi!kom licu% pravnom licu i odgovornom licu.Sud
koji primi za'tjev za sudsko odlu!ivanje% taj podatak )e bez odlaganja unijeti u prekrajnu
evidenciju u elektronskoj *ormi i brisati sankcije izre!ene odnosnim prekrajnim nalogom.
5ov!ana kazna ne)e se brisati iz prekrajne evidencije dok se vodi kao dug u $egistru nov!ani'
kazni. ,atitne mjere ne)e se brisati iz prekrajne evidencije dok se ne izvre% ili dok ne istekne
rok zastarjevanja.Posebnim zakonom mogu biti propisani dui rokovi za brisanje sankcija iz
prekrajne evidencije.Pravilnik o sadraju i na!inu vo(enja prekrajne evidencije donosi *ederalni
ministar unutranji' poslova% uz saglasnost *ederalnog ministra pravde.
83
)risanje sankcija Kanjivost pravnog lica% *izi!kog lica i odgovornog lica na nov!anu kaznu
brie se iz evidencije ex lege ako kanjeno pravno lice% *izi!ko lice i odgovorno lice u roku od
dvije godine od dana pravomo)nosti odluke kojom je izre!ena kazna ne u!ini novi prekraj%
odnosno ako pravno lice% *izi!ko lice i odgovorno lice ne u!ini krivi!no djelo koje sadri obiljeje
prekraja. Pravnom licu% *izi!kom licu i odgovornom licu koje je vie puta bilo kanjeno za
prekraj brisat )e se ranije kazne ako u roku od dvije godine od dana pravomo)nosti odluke
kojom je izre!ena posljednja kazna ne izvri novi prekraj% odnosno ako pravno lice% *izi!ko lice i
odgovorno lice ne izvri krivi!no djelo koje sadri obiljeje prekraja.
+avanje podataka iz evidencije -Podaci iz evidencije za kanjene osobe mogu se dati samo ako
za to postoje opravdani razlozi.Podaci iz evidencije za kanjene osobe mogu se dati samo0
drugom sudu% nadlenom tuilatvu% organima unutranji' poslova i organima inspekcije u vezi sa
krivi!nim postupkom% ili postupkom za prekraj koji se vodi protiv osobe koja je ranije bila
kanjavana za prekraj% organima nadlenim za izvrenje sankcija za prekraje% ili nadlenim
organima koji u!estvuju u postupku brisanja kazne.5a obrazloen za'tjev nadlenog organa
vlasti% ili osobe mogu se dati podaci iz evidencije za kanjenu osobu ako jo traju odre(ene
pravne posljedice kazne ili zatitne mjere% ili ako za to postoji opravdan interes zasnovan na
zakonu.2ko je odluka o kazni brisana% podaci o toj odluci nikom se ne daju osim sudu i
nadlenom tuilatvu u vezi sa postupkom za prekraj koji se vodi protiv osobe !ija je odluka
brisana.5iko nema pravo traiti od gra(ana da podnesu dokaze o svojoj osu(ivanosti% ili
neosu(ivanosti za prekraje. Mra(anima se na nji'ov osobni za'tjev mogu davati podaci o
nji'ovom kanjavanju% ili nekanjavanju za prekraje.
Unos podataka o kaznama u re%istar novani" kazni -Sve nov!ane kazne i trokovi postupka
koji su izre!eni na osnovu kona!nog i izvrnog prekrajnog naloga% ili pravomo)nog i izvrnog
rjeenja o prekraju upisat )e se u registar nov!ani' kazni i biti evidentirani kao dug koji kanjeni
duguje odgovaraju)em nivou vlasti kome se pla)a. 5akon to prekrajni nalog% ili rjeenje o
prekraju postanu kona!ni:pravomo)ni i izvrni% ovlateni organ ili sud% zavisno od slu!aja% u
najkra)em.roku proslijedit )e i' policiji radi unosa podataka o nov!anoj kazni i trokovima
postupka. Policija )e izvriti unos podataka o nov!anoj kazni i trokovima postupka u !egistar
nov!ani' kazni na na!in i po postupku koji utvrdi &ederalno ministarstvo unutranji' poslova.
5ov!ane kazne i trokovi postupka evidentiraju se kao dug u registru nov!ani' kazni dok
kanjeni ne plati puni iznos nov!ane kazne i trokova postupka. 5ov!ana kazna i trokovi
postupka u svakom slu!aju bit )e brisani iz registra nov!ani' kazni po isteku pet godina od dana
kada su prekrajni nalog% ili rjeenje o prekraju postali kona!ni i izvrni.
Posljedice upisa kazne u re%istar novani" kazni-.ok se ne plate sve nov!.kazne i trokovi koji
su evidentirani u registru nov!ani' kazni% kanjenom se ne)e dozvoliti0 registracija% ili produenje
vanosti registracije motornog vozilaH izdavanje% ili produenje vanosti v:dH u!estvovanje na
javn.tenderu ili promjena registr.prav.lica% ili registr.samostalne obrtni!ke djelatnosti.
Postupak prinudne naplate-Svaki ovlateni organ odgovoran je za pra)enje izvrenja nov!ani'
kazni i drugi' mjera izre!eni' prekrajnim nalogom% ili sporazumom o sankciji. Sudovi )e pratiti
izvrenje nov!ani' kazni i drugi' mjera izre!eni' rjeenjem o prekraju. 2ko se utvrdi da
kanjeni izbjegava platiti nov!anu kaznu% ovlateni organ% ili sud mogu zatraiti od Porez.uprave
& "i# da primijeni postupak prinudne naplate. ,akona o Poreznoj upravi & "i# za bilo koji iznos
evidentiran u registru nov!ani' kazni na isti na!in na koji je ovlatena za naplatu porezni'
obaveza. Porezna uprava moe provesti takav postupak prinudne naplate bez potrebe da
kanjenom uru!i nalog za pla)anje.2ko je nov!.kazna izre!ena pravnom licu% ili ako se utvrdi da
je to e*ikasan na!in osigur.naplate% sud koji je izrekao nov!.kaznu provest )e direktno prinudnu
naplatu blokiranjem ra!una prav.licu u skladu sa odredbama ,akona o izvrnom postupku.
88
-i!enje slobode zbo% nepla.anja-Kanjeni koji u roku ne plati u potpunosti% ili djelimi!no
nov!anu kaznu koja mu je odre(ena rjeenjem o prekraju% ili prekrajnim nalogom bit )e
prinu(en na pla)anje odre(ivanjem lienja slobode ako sud smatra da je to jedini razuman i
e*ikasan na!in koji )e primorati kanjenog da plati iznos na koji je obavezan. O lienju slobode
zbog nepla)anja sud odlu!uje rjeenjem koje se protiv kanjenog moe donijeti samo jedanput za
odnosni prekraj. ienje slobode moe biti odre(eno od suda po slubenoj dunosti% ili na
prijedlog ovlatenog organa% ili Por.uprave & "i#. Sud )e obavijestiti podnosioca prijedloga o
svojoj odluci i o izvrenju lienja slobode.Sud moe odrediti lienje slobode do 1= dana. -rijeme
za koje je kanjeni lien slobode ne)e uticati na pla)anje iznosa koji duguje. Kanjeni )e biti
odma' oslobo(en nakon pla)anja punog iznosa nov!ane kazne.ienje slobode prema odredbama
ovog !lana ne moe biti odre(eno kanjenom koji moe dokazati da nije u mogu)nosti platiti
nov!anu kaznu.Protiv rjeenja o lienju slobode kanjeni moe izjaviti albu drugostepenom sudu
u roku od osam dana od prijema rjeenja o lienju slobode. Prvostepeni sud je duan albu
dostaviti dugostepenom sudu u roku od tri dana od dana prijema albe. .rugostepeni sud mora
donijeti odluku po albi u roku od 1= dana od prijema spisa. Ealba odlae izvrenje.Prije po!etka
izvrenja rjeenja o lienju slobode kanjeni moe sudu predloiti da obavlja poslove za op)e
dobro% ili poslove za dobro lokalne zajednice kao zamjenu za pla)anje nov!ane kazne. Sud )e
voditi listu takvi' poslova u saradnji sa nadlenim kompetentnim organima vlasti. Prilikom
odlu!ivanja o prijedlogu sud )e razmotriti sve okolnosti slu!aja% kao i *inansijske uvjete i
mogu)nost kanjenog da plati nov!anu kaznu.Ukoliko sud usvoji prijedlog izdat )e nalog za
obustavu izvrenja lienja slobode za vrijeme dok ne istekne rok za obavljanje takvog posla.
Ukoliko kanjeni obavi predvi(eni posao lienje slobode se ne)e izvriti i nov!ana kazna )e se
brisati iz registra nov!ani' kazni i ne)e biti napla)ena. Ukoliko kanjeni uop)e ne obavi
predvi(eni posao rjeenje o lienju slobode bit )e izvreno% a ako ga obavi samo djelomi!no sud
)e ocijeniti da li je svrsis'odno izvriti rjeenje o lienju slobode i o tome donijeti odgov. nalog.
8;
ZAKON O PREKREAJIMA PROTIV JAVNOF RE6A I MIRA
Ovim zakonom ure(uje se javni red i mir na podru!ju KS% utvr(uju prekraji protiv
javnog reda i mira i prekrajne sankcije koje se izri!u po!iniocima prekraja% postupak za
prire(ivanje bakljade% vatrometa i sli!ni' priredbi i postupak za prikupljanje dobrovoljni' priloga
od gra(ana% dravni' organa% preduze)a i drugi' pravni' lica. P!ek!-%"i &!o(i' "%'no* !e% i
#i!% su "el% ko"i#% se n% neo+'ol"en n%2in !e#e(i #i!4 !% i no!#%l%n n%2in i'o(%
*!%0%n%4 s('%!% ne!%s&oloen"e4 u+ne#i!enos( ili o#e(% k!e(%n"e *!%0%n% n% uli$%#% i
!u*i# "%'ni# #"es(i#% ili o#e(% os('%!i'%n"e n"i.o'i. &!%'% i unos(i4 '!i"e0% #o!%l4
o#e(% '!-en"e +%koni(i. #"e!% !%'ni. o!*%n% i slubeni. li$% ili se o#%lo'%%'%"u (%k'e
#"e!e4 u*!o%'% o&,% si*u!nos( l"ui i i#o'ine4 '!i"e0%"u !%'ni o!*%ni4 &!eu+e,% i !u*%
&!%'n% li$% ili se n% !u*i n%2in n%!u-%'% "%'ni !e i #i! *!%0%n% u('!0en o'i# +%kono#.
Z% &!ek!-%"e &!o(i' "%'no* !e% i #i!%4 u skl%u s% o'i# +%kono#4 #o*u se i+!e,i5
%/ no'2%n% k%+n%4
b/ +%-(i(n% #"e!%.
Po "%'ni# #"es(o# u s#islu o'o* +%kon% s#%(!% se #"es(o n% ko"e# "e slobo%n
&!is(u& neo!e0eno# b!o"u li$% be+ ik%k'i. u'"e(% ;uli$e4 (!*o'i4 "%'ni &u(e'i4 &%!ko'i4
i+le(i-(%4 2ek%oni$e4 u*os(i(el"ske4 (!*o'inske i +%n%(ske !%n"e4 s!es('% i ob"ek(i "%'no*
&!e'o+% i sl./ ili &o o!e0eni# u'"e(i#% ;s&o!(ski s(%ioni i i*!%li-(%4 biosko&ske4 &o+o!i-ne
i kon$e!(ne s%le4 i+lobene &!os(o!i"e i sl./4 k%o i !u*% #"es(% ko"% u o!e0eno#
'!e#ensko# &e!iou slue +% o'%k'e s'!.e ;+e#l"i-(% ili &!os(o!i"e u ko"i#% se o!%'%"u
"%'ni sku&o'i4 (%k#i2en"% i sl./. Smatra)e se da je prekraj iz ovog zakona izvren na javnom
mjestu i kad je radnja izvrena na mjestu koje se ne smatra javnim mjestom% ako je to mjesto
dostupno vidiku sa javnog mjesta 6balkoni% terase% 'odnici% dvorita i sl.7 ili ako je posljedica
nastupila na javnom mjestu.
Zn%2en"e i+!%+%)Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijede)e zna!enje0
%/ GSki(n"%G "e &o"%'% u ko"o" li$e4 &o &!%'ilu be+ s!es(%'% +% i'o(4 lu(% o #"es(% o
#"es(% ili (%ko &os(u&% u "eno# #"es(u i n% (%" n%2in &!o'oi i'o( u
bes&osli2en"u4
b/ GP!os"%2en"eG "e (!%en"e #ilos(in"e o !u*o* u no'$u ili k%k'o" !u*o" ko!is(i4
$/ GO!u"eG "e '%(!.o!u"e4 '%+u-no o!u"e4 !%s&!sk%'%"u,e i *%sno o!u"e i .l%no
o!u"e4
/ GNeo'l%-,en% u&o(!eb% o!u"%G "e is&%l"i'%n"e .i(%$% i+ o!u"%4 &!i"e(n"% o!u"e#4
&ok%+i'%n"e o!u"% n% "%'no# #"es(u ili !uko'%n"e o!u"e# n% n%2in ko"i# se
#oe i+%+'%(i +%s(!%-i'%n"e ili u*!o%'%n"e si*u!nos(i l"ui i i#o'ine4
e/ GLi$e ko"e# "e &o'"e!eno 'o0en"e !%n"eG "e li$e ko"e "e4 u (!enu(ku '!-en"%
&!ek!-%"%4 +%(e2eno u u*os(i(.ili !u*o# ob"ek(u % &!u% uslu*e u skl%u s%
n%#"eno# ob"ek(% i
3/ GO'l%-(eni o!*%nG u s#islu o'o* +%kon% "e n%leni &ol.o!*%n u K%n(onu4 onosno
U&!%'% &oli$i"e4 MUP KS.
*/ @ V!%,%n"eG "e ko!i-(en"e l%ko'"e!nos(i osobe4 n%"2e-,e &!o!i$%n"e# subine4
onosno buu,nos(i ko"e se o'i"% +% no'%$ ili !u*u &!o(uuslu*u.
8=
B%kl"%e i '%(!o#e(i-"akljade% vatrometi i sli!ne priredbe mogu se prire(ivati% a pirote'ni!ka
sredstva koristiti na javnim mjestima u skladu sa odredbama ovog i drugi' zakona.Prire(ivanje
priredbe mora se prijaviti policijskoj upravi Ministarstva na !ijem podru!ju )e se priredba odrati
najkasnije u roku od A3 sata prije odravanja priredbe. 2ko se priredba namjerava odrati na
podru!ju koje obu'vata dvije ili vie op)ina u Kantonu% prijava se podnosi Ministarstvu. O
prijavljenoj priredbi Ministarstvo obavjetava PU na !ijem podru!ju )e se odrati priredba.U
prijavi se% pored ostalog% mora navesti mjesto% vrijeme i svr'a odravanja priredbe% broj baklji%
odnosno koli!ina pirote'ni!ki' sredstava koja )e se upotrijebiti% podaci o licu koje )e rukovati
pirote'ni!kim sredstvima% kao i mjere osiguranja koje )e se preduzeti.Prire(iva! je duan da
sprovodi mjere osiguranja koje mu u rjeenju odredi policijska uprava% odnosno Ministarstvo.PU%
odnosno Ministarstvo% moe zabraniti odravanje priredbe ako to za'tijevaju razlozi javne
sigurnosti. U tom slu!aju% policijska uprava% odnosno Ministarstvo% donosi rjeenje o zabrani i
dostavlja ga prire(iva!u najkasnije 3; sata prije odravanja priredbe. Ealba izjavljena protiv
rjeenja ne odlae izvrenje rjeenja.
6ob!o'ol"ni &!ilo+i-.obrovoljni prilozi gra(ana mogu se prikupljati u skladu sa odredbama
ovog zakona.Priloge mogu prikupljati preduze)a i druga pravna lica% 'umanitarne i druge
organizacije i gra(ani i nji'ova udruenja ako za to imaju odobrenje na!elnika op)ine na !ijem
podru!ju se prilozi prikupljaju.U za'tjevu za odobrenje prikupljanja priloga% pored ostalog% mora
se navesti cilj% svr'a i na!in prikupljanja% mjere koje )e se preduzeti radi osiguranja od
eventualni' zloupotreba u vezi sa prikupljanjem% vrijeme za koje se trai odobrenje i podru!je na
kojem )e se ono vriti.Preduze)e% odnosno drugo pravno lice kojem je odobreno prikupljanje
priloga% duno je sprovoditi mjere osiguranja od zloupotreba koje su odre(ene odobrenjem za
prikupljanje.,a'tjev moe se rjeenjem odbiti ako prikupljanje priloga moe izazvati uznemirenje
gra(ana ili naruiti javni red i mir ili ako nije opravdan cilj ili svr'a prikupljanja priloga..aljnje
prikupljanje priloga moe se rjeenjem zabraniti iz razloga utvr(eni' ili ako se ustanovi da se ne
sprovode mjere osiguranja od zloupotreba ili da su u za'tjevu navedeni neta!ni podaci o cilju ili
svrsi prikupljanja.Ealba izjavljena protiv rjeenja ne odlae izvrenje rjeenja.Odobrenje nije
potrebno u slu!aju kada0
%/ se prilozi prikupljaju u okviru preduze)a ili drugog pravnog lica za zajedni!ke potrebe ili
potrebe pojedini' radnika tog preduze)a ili drugog pravnog lica%
b/ prikupljanje priloga organizuje mjesna zajednica na svom podru!ju ili ku)ni savjet u
zgradi kojom upravlja% radi odre(eni' ciljeva u okviru djelatnosti mjesne zajednice%
odnosno ku)nog savjeta i
$/ se prilozi prikupljaju umjesto ulaznica za priredbe koje organizuju politi!ka udruenja%
sindikati% udruenja gra(ana i drugi oblici udruivanja i organizovanja% a u skladu sa
programom svoji' aktivnosti.
84
P!ek!-%"i i no'2%ne k%+ne +% 3i+i2k% li$% 2l%n)H
S(%')7)No'2%no# k%+no# o 7BB4BB KM ,e se k%+ni(i +% &!ek!-%"5
%/ ko na javn.mjestu naruava /$iM sva(om% vikom% nepristojnim ili drskim ponaanjem%
b/ !ija ivotinja svojim glasanjem naruava javi red i mir
S(%'):)No'2%no# k%+no# o :BB4BB o DBB4BB KM ,e se k%+ni(i +% &!ek!-%"5
%/ ko na javnom mjestu naruava javni red i mir naro!ito drskim ponaanjem% grubim
vrije(anjem drugog lica ili drugim bezobzirnim ponaanjem ugroava sigurnost ljudi ili
izaziva osje)anje *izi!ke ugroenosti% uznemirenosti ili negodovanja lica%
b/ ko se odaje skitnji%
$/ ko se odaje prostituciji i ko koristi usluge prostitucije%
/ ko neopravdano zalazi ili se neopravdano zadrava u zajedni!kim prostorijama 6stubite%
tavan% podrum% upa% ogra(eno dvorite i sl.7 stambene zgrade u kojoj ne stanuje% kao i
zajedni!kim prostorijama obrazovne ili druge javne ustanove i
e/ ko na javnom mjestu vri *iziol.potrebu ili izloi intimne dijelove tijela pogledu drugi'.
S(%')C)No'2%no# k%+no# o CBB4BB o IBB4BB KM ,e se k%+ni(i +% &!ek!-%"5
%/ ko ugroava sigurnost ili izaziva osje)anje ugroenosti drugog lica prijetnjom da )e
napasti na njegov ivot ili tijelo%
b/ ko prosja!i%
$/ ko neovlateno na javnom mjestu prodaje% kupuje ili nudi doma)i ili strani novac ili
papire od vrijednosti ili karte za prijevoz%
/ ko na javnom mjestu% bez odobrenja nadlenog organa% prodaje ili nudi na prodaju
ulaznice za sportske i druge priredbe u ve)oj koli!ini ili po cijenama viim od
ozna!eni'%
e/ ko pod vidom zastave ili grba "i# ili &ederacije "osne i #ercegovine ili Kantona isti!e
zastavu ili grb koji ne sadre obiljeja propisana Ustavom i zakonom "osne i
#ercegovine ili &ederacije "osne i #ercegovine ili Kantona%
3/ ko na javnom mjestu pocijepa ili na drugi na!in uniti ili oteti novac "i#%
*/ ko neovlateno ukloni% pocijepa ili na drugi na!in oteti javno istaknute objave% oglase ili
predmete koje su postavili dravni organi% preduze)a i druga pravna lica ili izborne
oglase istaknute u skladu sa propisima ili ko sprije!i nji'ovo isticanje ili i' isti!e
suprotno propisima%
./ ko igra 'azardnu ili drugu sli!nu igru za novac ili drugu korist tako da igra gubi
drutveno-zabavni karakter ili ko ustupi ili iznajmi u tu svr'u prostorije% osim u
slu!ajevima igranja 'azardne ili druge sli!ne igre koja se odvija u za to namijenjenim
prostorijama koje su registrovane za tu vrstu djelatnosti% ili ko omogu)ava licu mla(em
od 1B godina da igra 'azardnu ili drugu sli!nu igru ili da se kladi u objektima koji su
registrovani za tu vrstu djelatnosti%
i/ ko na javnom mjestu posjeduje% pali% ustupa% prodaje% kupuje ili nudi petarde i druga
pirote'ni!ka sredstva bez odobrenja nadlenog organa%
"/ ko priredi bakljadu% vatromet ili sli!nu priredbu bez propisane najave ili mimo zabrane
nadlenog organa ili ko ne preduzme mjere osiguranja koje je duan preduzeti i
8A
k/ ko stavi ili dri ispred zgrade ili ograde% odnosno na zgradu ili ogradu% ure(aj ili predmet
koji moe ugroziti prolaznika ili mu nanijeti tetu ili ko takve predmete stavi ili izbaci na
ulicu.
S(%')=) No'2%no# k%+no# o =BB4BB o 7.:BB4BB KM ,e se k%+ni(i +% &!ek!-%"5
%/ ko prodaje ili daje alko'olna pi)a pijanom licu% maloljetniku% duevno oboljelom licu ili
licu zaostalog duevnog razvoja%
b/ ko drugog navodi na prosja!enje%
$/ ko na javnom mjestu naruava javni red i mir stvaranjem nepotrebne buke izvo(enjem ili
reprodukcijom muzi!ki' i drugi' sadraja% kori)enjem muzi!ki' instrumenata% radio i
televizijski' prijemnika i drugi' zvu!ni' ure(aja% kao i radom motornog vozila%
prevozom% utovarom% istovarom% upotrebom sirene% rukov.predmetima ili na drugi na!in%
/ ko neovlateno vri *otogra*isanje ili skiciranje objekata i mjesta koja su ozna!ena kao
zabranjena za *otogra*isanje i skiciranje%
e/ ko neovlateno prikuplja dobrovoljne priloge protivno odredbama !l.A. ovog ,akona i
3/ roditelj% usvojilac% odnosno staralac maloljetnika koji je u!inio prekraj protiv javnog
reda i mira propisan ovim zakonom% ako je izvrenje prekraja posljedica njegovog
proputanja dunog staranja o maloljetniku% a u mogu)nosti je da takav nadzor vri.
S(%')8)No'2%no# k%+no# o 8BB4BB o 7.8BB4BB ,e se k%+ni(i +% &!ek!-%"5
%/ ko na javnom mjestu naruava javni red i mir u!estvovanjem u tu!i% *izi!kim napadom ili
zlostavljanjem drugog ili ko izazove tu!u% odnosno zlostavljanje ili *iz.napad na drugog%
b/ ko organizuje prosja!enje ili ko navodi na prosja!enje maloljetno lice ili duevno
bolesno lice ili lice zaostalog duevnog razvoja%
$/ ko drugog navodi na prostit.ili ko iznajmi% odnosn.ustupi prostor.za vrenje prostitucije%
/ ko ne postupi po naredbi ili rjeenju dravnog organa kojim se ograni!ava ili zabranjuje
pristup% kretanje ili zadravanje lica na odre(enom mjestu ili ko se ne udalji iz grupe
koju je policijski slubenik pozvao da se razi(e%
e/ ko ometa ili omalovaava dravne organe% preduze)a odnosno druga pravna lica koja
vre javna ovlatenja ili nji'ova slubena lica% odnosno odgovorna lica prilikom vrenja
ili u vezi sa vrenjem slubeni' poslova i zadataka ili ko ne postupi na licu mjesta po
odre(enom zakonitom za'tjevu ili nare(enju slubenog lica%
3/ ko se lano predstavlja u pogledu svoje slubene ili drutvene *unkcije% odnosno
poloaja ili ko upotrijebi lane li!ne podatke kao svoje ili ko potvrdi tu(e lane li!ne
podatke ili ko neovlateno nosi slubene oznake%
*/ ko neovlateno upotrijebi oruje rukovanjem ili pokazivanjem na javnom mjestu%
./ ko neovlateno upotrijebi oruje i time ugrozi sigurnost ljudi ili imovine ili izazove
osje)anje uznemirenosti gra(ana%
i/ ko na javnom mjestu uiva opojnu drogu% psi'otropne supstance%
"/ ko na javnom mjestu vrije(a vjerska% nacionalna i rasna osje)anja gra(ana%
k/ ko bez nadzora ili zatitni' sredstava dri i vodi opasne ivotinje koje drugog mogu
prestraiti ili povrijediti ili ko na javnom mjestu zlostavlja ivotinje% odnosno na drugi
na!in sa njima surovo postupa i
l/ roditelj% usvojilac i staralac maloljetnika% mla(eg od 14 godina% koji je u periodu od
38%FF do F4%FF sati u!inio prekraj protiv javnog reda i mira propisan ovim zakonom%
ako je izvrenje prekraja posljedica njegovog proputanja dunog staranja o
maloljetniku% a u mogu)nosti je da takav nadzor vri.
8B
9l%n I)P!ek!-%"i i no'2%ne k%+ne +% &!%'n% i o*o'o!n% li$%5
;7/ 5ov!anom kaznom od 3.FFF%FF do 4.FFF%FF KM )e se kazniti pravno lice% odnosno
nov!anom kaznom od 8FF%FF do CFF%FF KM )e se kazniti odgovorno lice u pravnom licu%
za prekraje iz !lana B. stav 687 ta!. d7% e7% '7% i7% j7 i k7 ovog zakona.
;:/ 5ov!anom kaznom od 8.FFF%FF do C.FFF%FF KM )e se kazniti pravno lice% odnosno
nov!anom kaznom od ;FF%FF do 1.3FF%FF KM )e se kazniti odgovorno lice u pravnom
licu% za prekraje iz !lana B. stav 6;7 ta!. a7% c7% d7 i e7 ovog zakona.
;C/ 5ov!anom kaznom od ;.FFF%FF do 13.FFF%FF KM )e se kazniti pravno lice% odnosno
nov!anom kaznom od =FF%FF do 1.=FF%FF KM )e se kazniti odgovorno lice u pravnom
licu% za prekraj iz !lana B. stav 6=7 ta!ka c7 ovog zakona.
;=/ Preduze)e ili drugo pravno lice i odgovorno lice u tom preduze)u ili drugom pravnom
licu% imalac radnje ili lice kome je povjereno vo(enje radnje% duni su preduzimati mjere
za odravanje /$iM u nji'ovim posl.prostorijama kada je to mogu)e% bez opasnosti za
sebe ili druge% i slu!ajeve naruavanja /$iM odma' prijaviti PU ili pol.slubeniku.
;8/ 5ov!anom kaznom od 3.FFF%FF do 4.FFF%FF KM )e se kazniti za prekraj preduze)e ili
drugo pravno lice ili imalac radnje% odnosno nov!anom kaznom od 8FF%FF do CFF%FF KM
)e se kazniti za prekraj odgovorno lice u preduze)u ili drugom pravnom licu ili lice
kome je povjereno vo(enje radnje% ako ne postupe po odredbama iz stava 6;7 ovog !lana.
Z%-(i(ne #"e!e 5
;7/ icu koje% pod odlu!uju)im djelovanjem zavisnosti od alko'ola ili opojni' droga% u!ini
prekr.iz !l.B. ovog zakona moe se se izre)i zatit.mjera vanbolni!ko lije!. od zavisnosti.
;:/ Preduze)u ili drugom pravnom licu ili imaocu radnje koja se bavi ugostit. djelatno)u%
nji'ovom odgovornom licu ili licu kome je povjereno vo(enje radnje% za prekraje iz !l.B.
stav 687 t.'7% st.6;7 ta!. a7 i c7% st.6=7 ta!. a7% d7 i i7 i !l.C. st.6;7 ovog zakona moe se izre)i
zat.mjera zabrane vrenja ugost.djelatnosti u periodu do 4 mjeseci.
;C/ 2ko se prilikom izricanja kazni za prekraje iz !l. B.st.687 ta!.'7% st. 6;7 ta!. a7 i c7% st.6=7
ta!.d7 i i7 i !l.C.st.6;7 ovog zakona utvrdi da je lice iz stava 637 ovog !l. u toku posljednje
dvije godine bilo kanjeno pravosnanom odlukom za neki od prekraja predvi(en u
navedenim !lanovima% tom licu )e se obavezno izre)i zatitna mjera iz stava 637 ovog !l.
;=/ ,a prekraje iz !l.B.st.687 ta!. a7% b7% c7% d7% e7% *7% '7% i7% j7 i k7%st.6;7 ta!. a7% c7% d7% e7% i *7 i
st.6=7 ta!.a7% g7% i7 i j7 ovog zakona moe se izre)i i zatit.mjera oduzim.predmeta koji su
upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvr.prekraja ili su nastali izvrenjem prekraja.
;8/ ,atit.mjere po odredbama st. 617% 637% 687 i 6;7 ovog !l.mogu se izre)i i ako kazna za
prekraj nije izre!ena.
Pos(u&%k s% ou+e(i# &!e#e(i#%5U skladu sa odlukom nadlenog suda ili nadlenog
ovlatenog organa unitenje oduzeti' predmeta kao i prodaju neposrednom pogodbom vri
posebna komisija koju obrazuje -lada KS.O unitenju oduzeti' predmeta% nji'ovoj prodaji%
komisija sa!injava zapisnik% koji se ulae u odnosni spis nadle.suda ili nadlenog ovl. organa.
P!i'!e#eno ou+i#%n"e &!e#e(% Kada u vrenju slubeni' poslova i zadataka saznaju za
prekraj propisan ovim zakonom% policijski slubenici mogu privremeno oduzeti predmete koji su
upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvrenje prekraja ili koji su nastali izvrenjem prekraja%
kao i predmete koji mogu posluiti kao dokaz u prekrajnom postupku.O privremenom
oduzimanju predmeta policijski slubenici licu od koga su oduzeti predmeti izdaju potvrdu koja
sadri0 naziv i sjedite organa !iji je policijski slubenik oduzeo predmete% naziv% vrstu i koli!inu
oduzeti' predmeta% ime i prezime lica od koga su oduzeti predmeti i njegovu adresu% razlog
oduzimanja% datum% vrijeme i mjesto oduzimanja% pe!at i potpis policijskog slubenika.
8C
ZAKON O NABAVLJANJU46RANJU I NOEENJU ORUJA I MUNICIJE
Ovim ,akonom se utvr(uju uvjeti za nabavljanje% dranje i noenje oruja i municije%
oduzimanje oruja i municije% promet oruja i municije% popravljanje i prepravljanje oruja na
podru!ju KS.Oruje i municija se mogu nabavljati% drati i nositi samo po odredbama ovog
,akona.Odredbe ovog ,akona u pogledu nabavljanja% dranja i noenja oruja i municije odnose
se i na strane dravljane i lica bez dravljanstva koji imaju odobrenje za stalno nastanjenje na
teritoriji "i#.Odredbe ovog ,akona ne odnose se na pripadnike oruani' snaga% na policijske
slubenike% slubenike sudske policije% pripadnike strae kazneno-popravni' ustanova%
zaposlenike Obavjetajno-sigurnosne agencije "i#% kada dre i nose oruje i municiju po
propisima svoje slube.
Kao oruje u smislu ovog ,akona smatra se0
%/ '%(!eno o!u"e4
b/ '%+u-no o!u"e4
$/ *%sno o!u"e4
/ o!u"e +% si*n%li+%$i"u4
e/ !%s&!sk%'%"u,e o!u"e4 i
*7 .l%no o!u"e.
V%(!eno o!u"e-su sve vrste puaka% pitolja i revolvera% kao i sve vrste naprava koje pod
pritiskom barutni' gasova izbacuju kroz cijev zrno% kuglu% sa!mu ili druge projektile. -:O je
kratko ili dugo v:o koje moe biti sa repetiraju)im me'anizmom% poluautomatsko ili automatsko.
V%+u-no o!u"e-su sve vrste puaka% pitolja% revolvera i druge naprave koje pod pritiskom
vazdu'a izbacuju kroz cijev zrno% kuglu ili druge projektile% izuzev naprava koje su namijenjene
izbacivanju plasti!ni'% gumeni' ili elatinozni' kuglica% a !ijim ispaljivanjem se ne stvara
koli!ina energije dovoljna za nanoenje povreda.
F%sno o!u"e i o!u"e +% si*n%li+%$i"u-su puke% pitolji i revolveri i druge naprave koje pod
pritiskom gasova raspruju nadraljive tvari% odnosno ispaljuju punjenje namijenjeno isklju!ivo
izazivanju glasnog pucanja ili ispaljivanju svijetle)e signalne zvjezdice.
R%s&!sk%'%"u,e o!u"e-su sve vrste bombi% mina% granata i drugi' naprava opremljeni' sa
eksplozivnom materijom ili detonatorom 6teina% udar% potez% trenje% 'emijska reakcija% elektri!na
energija i sl.7 kod koji' dolazi do osloba(anja energije i nji'ovog rasprskavanja.
?l%no o!u"e-su bodei% kame% ma!evi% sablje% bajoneti i @skakavci@ !ije se sje!ivo nalazi pod
pritiskom sabijene opruge% a iz drke iska!u pritiskom na dugme ili polugu ili metalne zvjezdice
za bacanje% bez obzira na duinu otrice% bokseri% druga oruja sa skrivenim otricama kao i
naprave koje izazivaju elektrookove. #ladnim orujem smatraju se i predmeti pogodni za
nanoenje povreda kada se nose na javnim mjestima.
6i"elo'i +% '%(!eno i '%+u-no o!u"e-Kao dijelovi za vatreno i vazduno oruje% u smislu ovog
,akona% smatraju se cijevi za puke i pitolje% uloci - adapteri sa olu!enim cijevima za puke% sa
neolu!enim cijevima i zatvara!i% kao i drugi dijelovi koji su ozna!eni *abri!kim brojem.
Muni$i"%) Pod municijom u smislu ovog ,akona% podrazumijevaju se meci% patrone% !a'ure sa
upalja!em% upalja!i% zrna% sa!ma% dijabole i barut.
;F
Zn%2en"e i+!%+%5Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom ,akonu imaju slijede)a zna!enja0
%/ lova!ko oruje !ine lova!ke puke% puke razni' kalibara sa olu!enim i neolu!enim
cijevima 6puke sa repetiraju)im me'anizmom i poluautomatske puke7% kojima nije
zabranjeno loviti divlja!%
b/ sportsko oruje !ine pitolji i revolveri velikog kalibra podeeni u sportske svr'e%
malokalibarske puke i malok.pitolji% kalibra =%4 mm% sa ivi!nim paljenjem i sa
olu!enim i neol.cijevima% vazd.puke i vazd.pitolji% lukovi% samostreli i dr. sport.oruja%
$/ tro*ejno oruje je vatreno% vazduno i 'ladno oruje koje se !uva kao uspomena ranijeg
perioda 'istorije "i#% ili za njegovog vlasnika predstavlja li!nu ili porodi!nu uspomenu%
a koje je od strane ovlat.organizacije ili ovlat.pojedinca onesposobljeno za upotrebu%
kao i sablje% ma!evi i sl.%
/ staro oruje su duge i kratke puke% kubure i druge vrste oruja za koje se vie ne
proizvodi municija% koje imaju 'istorijsku ili umjetni!ku vrijednost ili slui za
umjetni!ke% kulturne i druge sli!ne priredbe% ili !ini sastavni dio narodne nonje i koje je
od strane ovl.organizacije ili ovl.pojedinca onesp.za upotrebu% kao i sablje% ma!evi i sl.%
e/ oruje za uspavljivanje ivotinja je oruje koje se upotrebljava u svr'u dranja% !uvanja%
zatite ivotinja% nau!nog istraivanja i prikupljanja stru!ni' podataka%
3/ automatsko oruje je oruje kod kojeg je jednokratnim pritiskom na obara! mogu)e
ispaliti vie metaka%
*/ poluautomatsko oruje je oruje koje je nakon ispaljivanja svakog metka ponovo
spremno za ispaljivanje i kod kojeg je iz cijevi jednokratnim pritiskom obara!a mogu)e
ispaljivati jedan metak%
./ kratko v:o je oruje !ija cijev nije dua od 8F cm% a ukupna duina ne prelazi 4F cm%
i/ snajper je opti!ki nian za oruje%
"/ registrovano oruje je oruje za koje je izdato odobr.za dranje oruja ili oruni listi i
k/ sprej za omamljivanje je naprava kojom se usmjer.izbacuju u vidu mlaza ili pjene
nekod.nadraljive tvari za onesp.pojedinca i koje na ljud.zdravlje imaju kratk. u!inak.
Oob!en"e +% n%b%'l"%n"e o!u"% i #uni$i"e 0-atreno i vazduno oruje% municija za puke sa
olu!enim cijevima% pitolji i revolveri mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja PU MUP KS
na !ijem podru!ju podnosilac za'tjeva ima prebivalie% odnosno sjedite.5a!elnik nadlene PU )e
*ormirati komisiju od 8 !lana koja )e cijeniti opravdanost za'tjeva za dobijanje odobrenja za
nabavku oruja i municije i najmanje jedanput godinje obavjetavati pol.komesara i ministra
MUP KS o na!inu rjeavanja za'tjeva za nabavljanje oruja i municije..ijelovi za oruje sa
ozna!enim *abri!kim brojem mogu se nabavljati na osnovu odobrenja nadlene policijske uprave
i to samo za oruje za koje je izdat oruni list.,amijenjene te'ni!ki ispravne dijelove vatrenog i
vazdunog oruja koji se ozna!avaju *abri!kim brojem imaoci oruja duni su predati nadlenoj
PU koja )e o tome izdati potvrdu.Odobrenje za nabavljanje lova!kog oruja i municije moe se
izdati samo licu koje je poloilo lova!ki ispit i !lan je lova!ke organizacije.Odobrenje za
nabavljanje lova!kog oruja i municije moe se izdati i strelja!kim organizacijama radi
upranjavanja strelja!kog sporta.Odobrenje za nabavljanje sportskog oruja i municije moe se
izdati samo strelja!kim organizacijama i nji'ovim !lanovima.Odobrenje vai est mjeseci od dana
uru!enja.Oruje% kao i dijelove za oruje% moe nabaviti samo lice na !ije ime odobrenje
glasi.Odobrenje za nabavljanje municije moe se izdati samo za oruje za koje je licu izdat oruni
list% odnosno odobrenje za dranje oruja.+zuzetnostrelja!ke organizacije i !lanovi strelja!ki'
organizacija% u sportske svr'e% mogu nabavljati vazduno oruje bez odobrenja% a duni su% u roku
od osam dana% nabavku tog oruja prijaviti nadlenoj policijskoj upravi koja o tome vodi
odgovaraju)u evidenciju.
;1
Z%b!%n% n%b%'l"%n"%4 !%n"%4 no-en"%4 &o&!%'l"%n"%4 &!e&!%'l"%n"% i &!o#e(%0 ,abranjeno
je nabavljanje% dranje% noenje% popravljanje i prepravljanje% ukoliko ovim ,akonom nije
druga!ije odre(eno0
a7 automatskog oruja%
b7 dugog poluautomatskog oruja% osim lova!kog oruja%
c7 vatrenog oruja bez ozna!ene marke% kalibra i *abri!kog broja%
d7 oruja sa integralnim priguiva!em% priguiva!a namijenjeni' oruju i dijelova za
priguiva!e%
e7 oruja koje je namijenjeno za izbacivanje eksplozivni' projektila%
*7 oruja koje ima oblik predmeta druge namjene% tako da po svome vanjskom izgledu nije
prepoznatljivo kao oruje%
g7 rasprskavaju)eg oruja%
'7 naprava koje izazivaju elektrookove i gasnog oruja% izuzev spreja za omamljivanje
dozvoljenog isklju!ivo osobama enskog spola% i
i7 municije !ija je osnovna namjena probijanje oklopa% municije sa eksplozivnim%
zapaljivim ili otrovnim projektilima.
,abranjen je promet orujem i napravama.
No-en"e .l%no* o!u"%-,abranjeno je na javnim i vjerskim okupljanjima% ugostiteljskim
objektima% obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima nositi 'ladno oruje.
O!uni lis( -,a dranje i noenje oruja gra(anima se izdaje oruni list. Oruni list izdaje
nadlena PU.+malac oruja duan je% kada dri ili nosi oruje% imati uz sebe oruni list izdat za to
oruje i na za'tjev policijski' slubenika i drugi' ovlateni' slubeni' lica Ministarstva
unutranji' poslova Kantona Sarajevo omogu)iti uvid u to oruje i oruni list.Municija za puke
sa neolu!enim cijevima i za vazduno oruje moe se nabavljati na osnovu orunog lista izdatog
za to oruje.+zdavanje orunog lista ne moe se odbiti licu kome je izdato odobrenje za
nabavljanje oruja% osim u slu!ajevima predvi(enim ovim ,akonom.5a isto lova!ko ili sportsko
oruje mogu se izdati oruni listovi za najvie tri lica.Oruni list izdaje se na neograni!eno
vrijeme% ali je imalac orunog lista duan svaki' pet godina dostaviti nadlenoj policijskoj upravi
dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dranje i noenje
oruja.+malac oruja moe% u roku od 4F dana od dana isteka roka dostaviti nadlenoj policijskoj
upravi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene sposobnosti za dranje i noenje
oruja. Ukoliko u roku ne dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu zdravstvene
sposobnosti za dranje i noenje oruja% imalac oruja je duan nakon isteka navedenog roka
oruje% municiju i oruni list predati nadlenoj PU% koja je u svakom slu!aju% istekom propisanog
roka od 4F dana% obavezna donijeti rjeenje o oduzimanju oruja% municije i orun.lista te
postupiti.Protiv rje.o oduzimanju moe se izjaviti alba pol.komesaru u roku od 1= dana od dana
prijema rjeenja.Obrazac i sadr.obrasca oru.lista%na prijedlog pol.komesara% propisuje ministar.
T!o3e"no o!u"e5 ,a dranje vatrenog i vazdunog tro*ejnog oruja potrebno je odobrenje koje
izdaje nadlena policijska uprava.,abranjeno je nositi i upotrebljavati tro*ejno oruje i za ovo
oruje nabavljati i drati municiju. 5adlena policijska uprava )e odbiti za'tjev za izdavanje
odobrenja licu kod kojeg postoji neka od smetnji iz !lana 3F. ovog ,akona.
S(%!o o!u"e)Staro oruje moe se nabaviti% drati i nositi bez odobrenja i orunog lista. &izi!ko
lice koje se bavi sakupljanjem starog oruja mora imati odobrenje nadlene policijske
uprave.,abranjeno je upotrebljavati staro oruje kao oruje i za njega nabavljati% spravljati i drati
municiju.-lasnik starog oruja duan je isto prijaviti nadlenoj policijskoj upravi.
;3
V%+u-no o!u"e ko"e n%b%'l"%"u s(!el"%2ke o!*%ni+%$i"e i 2l%no'i s(!el". O!*%ni+.4 o!u"e +%
si*n%li+%$i"u4 s&!e"e'i +% o#%#l"i'%n"e i o!u"e +% us&%'l"i'%n"e i'o(in"%)-azduno oruje
koje nabavljaju strelja!ke organizacije i !lanovi strelja!ki' organizacija% oruje za signalizaciju i
sprejevi za omamljivanje mogu se nabaviti% drati i nositi bez odobrenja i orunog lista. Sprejeve
za omamljivanje mogu nabavljati% drati i nositi isklju!ivo osobe enskog spola.-lasnik oruja
duan je nabavku oruja u roku od B dana prijaviti nadlenoj PU koja o tome vodi odgovaraju)u
evidenciju.Ilanovi strelja!ki' organizacija duni su% prilikom noenja vazdunog oruja% imati i
potvrdu i !lansku kartu izdatu od strane strelja!ke organizacije.Oruje za uspavljivanje ivotinja
moe se nabaviti% drati i nositi na osnovu odobrenja koje izdaje nadlena policijska uprava
pravnim licima koja imaju registrovanu djelatnost za uzgoj% dranje% !uvanje ili zatitu ivotinja.
Pravna lica% rukovanje i koritenje oruja mogu povjeriti samo punoljetnim licima koja
ispunjavaju uvjete propisane !lanom 3F. st. 637 ta!. b7% c7% d7 i e7 i 687 ovog zakona.Oruje mogu
nabavljati% drati i nositi samo lica starija od 1B godina.
Sn%"&e! -&izi!ko lice% strelja!ka organizacija i organizacija koja gazduje lovitem koji nabave
snajper% duni su da to prijave nadlenoj policijskoj upravi odma'% a najkasnije u roku od 1F dana
od dana nabavljanja.&izi!ko lice% strelja!ka organizacija i organizacija koja gazduje lovitem%
duni su prijaviti otu(enje% nestanak ili gubljenje snajpera odma'% a najkasnije u roku od 1F dana
od dana otu(enja% nestanka ili gubljenja snajpera% odnosno od dana kada su saznali za otu(enje%
nestanak ili gubljenje snajpera.5adlena PU vodi evidenciju o snajperima koje dre pojedinci%
strelja!ke organizacije i organ.koje gazduju lovitima."lie propise o vo(enju evidencije na
prijedlog pol.komesara% donosi ministar.
Pos(u&%k u slu2%"u s#!(i i#%o$% o!u"% -U slu!aju smrti imaoca oruja% !lan njegove porodice
ili drugo lice koje je s njim ivjelo u zajednici duni su da u roku od 4F dana od dana njegove
smrti% a na za'tjev nadlene policijske uprave i prije isteka tog roka% predaju na !uvanje toj PU
oruje% municiju i oruni list% odnosno dozvolu za dranje tro*ejnog oruja.&izi!kom licu koje
naslijedi oruje na njegov za'tjev% nadlena policijska uprava izdat )e oruni list% odnosno
odobrenje za dranje tro*ejnog oruja% ukoliko ispunjava uvjete.
Ob%'e+% &!i"%'l"i'%n"% n%b%'l"eno* o!u"%-&izi!ka i pravna lica kojima je izdato odobrenje za
nabavljanje oruja% duna su u roku od osam dana od dana izvrene nabavke oruja podnijeti
pismeni za'tjev za registraciju oruja nadlenoj PU radi registracije oruja i izdavanja orunog
lista% odnosno odobrenja za dranje oruja.&izi!ka i pravna lica% kojima je izdato odobrenje za
nabavljanje oruja% a oruje nisu nabavili u roku od est mjeseci od dana uru!enja odobrenja%
duni su vratiti odobrenje za nabavljanje oruja u roku od osam dana od dana proteka roka%
nadlenoj policijskoj upravi koja je izdala odobrenje.
Z%#"en% '%(!eno* o!u"%-,amjena vatrenog oruja moe se izvriti samo ako oruni listovi
glase na istu vrstu vatrenog oruja.&iz.lica koja zamijene oruje duna su da u roku od B dana od
dana zamjene o tome obavijeste nadlenu PU i podnesu za'tjev za izdavanje novog orun.lista.
P!enos &!%'% s'o"ine4 ko!i-(en"% i !%s&ol%*%n"%-&izi!ka i pravna lica kojima je izdato
odobrenje za dranje oruja ne mogu prenijeti pravo svojine na vatreno i vazduno oruje drugim
licima koja nemaju odobrenje za nabavku te vrste oruja.-lasnik oruja koji je prenio pravo
svojine na oruje duan je odma'% a najkasnije u roku od osam dana% predati nadlenoj policijskoj
upravi oruni list% odnosno odobrenje za dranje oruja i priloiti primjerak odobrenja za nabavku
oruja izdatog licu odnosno navedenoj organizaciji% na koje se prenosi pravo svojine% odnosno
pravo koritenja i raspolaganja na oruje.
;8
O&,i i &osebni u'"e(i +% i+%'%n"e oob!en"% +% n%b%'l"%n"e o!u"%-5adlena PU izdat )e
odobrenje za nabavljanje oruja *izi!kom licu ukoliko ispunjava op)e i posebne uvjete.Op)i
uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oruja su0
%/ da je navrilo 31 god. ivota% a za nabavljanje strelj. i lova!kog oruja 1B godina ivota%
b/ da ima opravdani razlog za nabavljanje oruja 6li!na zatita% !lanstvo u lova!koj
organizaciji% !lanstvo u strelja!koj organizaciji i sl.7%
$/ da nije osu(en za K.% osim za krivi!na djela protiv bezbjednosti javnog prometa%
/ da protiv njega nije potvr(ena optunica niti da se vodi krivi!ni postupak% osim za
krivi!na djela protiv bezbjednosti javnog prometa% i
e/ da nije u posljednje dvije godine kanjeno za prekraj protiv /$iM% odnosno za prekraj
propisan ovim ,ak.kao i za vrijeme dok se prot.tog lica vodi postup.za takve prekraje.
Posebni uvjeti za izdavanje odobrenja za nabavljanje oruja su0
%/ da je na zdravstvenom pregledu utvr(.da je lice zdravst.sposobno za dr. i noenje oruja
b/ da raspolae te'ni!kim znanjem za pravilno rukovanje orujem i da poznaje propise koji
se odnose na dranje i noenje oruja.
+zuzetno%odobrenje za nabavku li!n.oruja moe se izdati licima sa navreni' 1B godina ivota.
U('!0i'%n"e u'"e(% +% i+%'%n"e oob!en"% +% n%b%'l"%n"e o!u"%)
%/ za lova!ko oruje - potvrdom sportske strelja!ke organizacije%
b/ za sportsko oruje - potvrdom sportske strelja!ke organizacije% i
$/ za kratko vatreno oruje - potvrdom o osposobljenosti za pravilno rukovanje% dranje i
noenje oruja koju izdaje Komisija Ministarstva imenovana od strane ministra na
prijedlog policijskog komesara% nakon provedenog testiranja.
+zuzetno lica za vrijeme aktivne slube ili nakon odlaska u mirovinu% postojanje uvjeta dokazuju
ispravom o zaposlenju% odnosno o prestanku radnog odnosa zbog ispunjavanja uvjeta za
mirovinu.Program% na!in i trokove osposobljavanja za slu!ajeve na prijedlog policijskog
komesara donosi ministar.
In(e!esi "%'no* !e% i #i!% i be+b"enos(i-5adlena policijska uprava odbit )e za'tjev za
izdavanje odobrenja za nabavljanje oruja ili municije ako to nalau interesi javnog reda i mira%
odnosno interesi bezbjednosti.+nterese javnog reda i mira% odnosno interese bezbjednosti nadlena
PU cijeni na osnovu okolnosti koje ukazuju da bi oruje moglo biti zloupotrebljeno% naro!ito
uzimaju)i u obzir uivanje narkoti!ki' sredstava% !e)e i prekomjerno uivanje alko'ola% tee
poreme)eni porodi!ni odnosi% susjedski odnosi i odnosi na radnom mjestu i disciplinske povrede
propisa o lovstvu ili sportskom streljatvu.Pol.slubenik Ministarstva ovlaten je traiti i
prikupljati podatke i in*ormacije od gra(ana radi utvr(ivanja uvjeta o !emu sa!injava
slub.zabiljeku.U izuzetnim slu!ajevima% u rjeenju kojim se odbija za'tjev za izdavanje
odobrenja za nabavljanje oruja ili municije% nadlena policijska uprava ne mora navesti razloge
kojima se rukovodila za donoenje takvog rjeenja.
P!%'o %lbe) Protiv rjeenja policijske uprave o odbijanju za'tjeva za izdavanje odobrenja za
nabavljanje oruja ili municije% podnosilac za'tjeva moe podnijeti albu policijskom komesaru u
roku od 1= dana od dana prijema rjeenja.
;;
O*!%ni2en"e u n%b%'l"%n"u &i-(ol"% i !e'ol'e!%) <i+.li$e #oe i#%(i n%"'i-e 7 &i-(ol" i
7 !e'ol'e! +% ko"e #u "e i+%( o!uni lis(4 i+u+e' 2l%n.s(!el"%2ki. o!*%ni+%$i"%.
Pos(u&%n"e s o!u"e# i #uni$i"o#)S orujem i municijom mora se postupati s naro!itom
panjom.5aro!ita panja u postupanju s orujem i municijom pokazuje se u njegovom pravilnom
!uvanju% pravilnom% stru!nom i paljivom rukovanju% noenju% prenoenju i dranju u ispravnom
stanju.Mra(ani su duni pridravati se pravila javno istaknuti' zabrana o unoenju oruja u
odre(ene prostore ili prostorije.&izi!ko lice ne smije nositi oruje kada je pod uticajem alko'ola%
opojni' droga ili drugi' omamljuju)i' sredstava% odnosno u takvom stanju da nije u mogu)nosti
s'vatiti zna!enje svog postupanja% odnosno vladati svojom voljom.
9u'%n"e o!u"% i #uni$i"e-Oruje i municija moraju se !uvati tako da nisu dostupni *izi!kom
licu koje nije ovlateno posjedovati ga% a naro!ito djeci% zaklju!ani i odvojeni u metalnom
ormaru% se*u ili sli!nom spremitu koje se ne moe otvoriti alatom uobi!ajene upotrebe.Oruje i
municija moraju se !uvati u stambenom ili drugom odgovaraju)em prostoru koji se nalaze u
mjestu prebivalita% odnosno sjedita vlasnika ili korisnika oruja i municije.-lasnik oruja i
municije koji naputa mjesto prebivalita na vrijeme due od godinu dana% a oruje i municiju
koje se prema ovom ,akonu posjeduje na osnovu orunog lista ne nosi sa sobom% duan ga je
predati na !uvanje *izi!kom licu koje ima oruni list za istu vrstu oruja ili ovlatenom trgovcu
orujem.-lasnik oruja i municije duan je u slu!aju o predaji oruja i municije na !uvanje
obavijestiti nadlenu policijsku upravu u roku od osam dana od dana predaje.+maoci oruja koji
oruje dre na osnovu orunog lista% odnosno odobrenja duni su da na poziv nadlene policijske
uprave donesu oruje na pregled.
Z%b!%n% no-en"% o!u"%-,abranjeno je noenje vatrenog i vazdunog oruja na javnim% vjerskim
i sportskim okupljanjima% u kolama% zdravstvenim i javnim ustanovama% ugostiteljskim
objektima i prostorima koji se koriste za pruanje ugostit.usluga.Odredba ne odnosi se na
sport.oruje u slu!aju kada se ono nosi radi takmi!enja u ga(anju.Oruje se ne smije nositi na
javnom mjestu na na!in kojim se moe izazvati osje)anje *izi!ke ugroenosti% uznemirenosti ili
negodovanje gra(ana.-an lovita odnosno strelita vatreno i vazduno oruje mora se drati%
odnosno nositi u *utroli i ne smije biti napunjeno. 6%'%n"e o!u"% n% &oslu*u),abranj.je
davanje pit.i revol.na poslugu drugom *iz.i prav.licu.ova!.sport.i vazd.oruje moe se davati na
poslugu *iz.licu koje ima oru.list za tu vrstu oruja. N%b%'l"%n"e o!u"% +% &!%'n% li$%)
.ravnim organima i drugim pravnim licima% izuzimaju)i strelja!ke organizacije i organizacije
koje gazduju lovitima% nadlena policijska uprava moe izdati odobrenje za nabavljanje i dranje
oruja i municije za to oruje samo ako su organizovane u skladu sa ,akonom o agencijama za
zatitu ljudi i imovine i uz pret'odnu saglasnost & MUP..ravni organi i druga pravna lica duni
su da u roku od osam dana od dana nabavke oruja i municije o tome obavijeste nadlenu
policijsku upravu radi izdavanja odobrenja za dranje oruja i da vode evidenciju o nabavljenom
oruju i municiji. Po'"e!%'%n"e no-en"% o!u"% i #uni$i"e).r.organi i druga prav.lica koja
dre oruje i municiju mogu povjeriti nji'ovo noenje samo licima koja obavljaju poslove zatite
i koja ispunjavaju uvjete za noenje oruja propisane ovim ,akonom i ,akonom o agencijama za
zatitu ljudi i imovine.ica oruje i municiju koja im je povjerena mogu nositi samo za vrijeme
dok obavljaju poslove zatite i isto ne smiju iznositi van objekta ili podru!ja koje se obezbje(uje
ili !uva.+zuzetno !uvari usjeva i uma i !uvari lova i ribolova koji ne stanuju na podru!ju koje
!uvaju% mogu iznositi oruje i van tog podru!ja i nositi ga do svog mjesta stanovanja% a !uvari
stada% kao i lica koja obezbje(uju imovinu koja se prevozi ili prenosi% mogu nositi oruje prilikom
obezbje(enja te imovine. .r.organi i druga prav.lica izdaju posebnu potvrdu licu kome
povjeravaju oruje i o tome su duni obavijestiti nadlenu PU.Obrazac i sadraj obrasca
potvr.propisuje ministar na prijedlog pol.komesara.
;=
6%'%n"e n% &oslu*u s&o!(sko* o!u"%-Strelja!ke organizacije mogu davati na poslugu oruje i
municiju samo svojim !lanovima i to za vrijeme dok vre vjebe ga(anja ili se takmi!e u ga(anju
na strelitu i na drugom terenu odre(enom za vrenje vjebi ga(anja% odnosno takmi!enja u
ga(anju.2ko se magazin oruja strelja!ke organizacije ne nalazi na strelitu% !lanovi strelja!ke
organizacije moraju za noenje oruja do strelita ili do drugog terena odre(enog za vrenje
vjebi ga(anja% odnosno takmi!enja u ga(anju imati potvrdu strelja!ke organizacije o vrenju
vjebi ga(anja% odnosno takmi!enja u ga(anju. Ova potvrda vai samo za dane kada se vri
vjeba ga(anja% odnosno takmi!enje u ga(anju.
6%'%n"e n% &oslu*u lo'%2ko* o!u"%-Organizacija koja gazduje lovitem moe uz pret'odnu
saglasnost nadlene PU radi odstrela divlja!i% !lanovima doma)i' i inostrani' lova!ki'
organizacija dati na poslugu lova!ko oruje i municiju najdue osam dana i to samo za lov u
odre(enom lovitu. ,a oruje i municiju izdatu na poslugu organizacija koja gazduje lovitem
izdaje potvrdu za noenje oruja i municije o !emu vodi evidenciju.ice kome je dato oruje i
municija na poslugu ne smije iznositi oruje i municiju van lovita kojim gazduje organizacija.
Pos(u&%n"e u slu2%"u &!es(%nk% &o(!ebe +% %l"n"i# !%n"e# o!u"% i #uni$i"e) .ravni
organi i druga pravna lica kod koji' je iz bilo koji' razloga prestala potreba za daljnjim dranjem
oruja i municije% obavijestit )e o tome u roku od 8F dana nadlenu policijsku upravu na !ijem
podru!ju se oruje dri.5adlena policijska uprava preuzet )e oruje i preostalu municiju i
postupit )e u smislu odredaba. Strelja!ki savez KS preuzet )e oruje od sportske strelja!ke ili
lova!ke organizacije koja je prestala sa radom% te ga distribuirati drugim strelja!kim ili lova!kim
organizacijama koje su registrovane na podru!ju KS.
Pos(u&%n"e u slu2%"u *ubl"en"% ili k!%0e o!u"% i is&!%'% o o!u"u-.ravni organi% druga
pravna lica i *izi!ka lica koja dre i nose registrovano oruje i oruje koje je nabavljeno na
osnovu odobrenja za nabavljanje oruja% a nije registrovano u roku duni su prijaviti gubljenje ili
kra(u oruja i municije odma'% a najkasnije u roku od 3; sata. .ravni organi% druga pravna lica
i *izi!ka lica duni su prijaviti gubljenje ili kra(u odobrenja za dranje oruja% orunog lista i
odobrenja za nabavljanje oruja odma'% a najkasnije u roku od 3; sata..ravni organi% druga
pravna lica i *izi!ka lica duni su o vlastitom troku u Slub.novinama oglasiti nestanak isprava o
oruju% osim odobrenja za nabavljanje oruja i municije.Prijave podnose se nadlenoj PU prema
mjestu doga(aja ili saznanja o gubljenju ili kra(i oruja i municije. U prijavi se moraju navesti
okolnosti pod kojima su oruje i municija izgubljeni ili ukradeni% a koje su podn.prijave poznati.
P!on%l%+%k o!u"% ili #uni$i"e) Ko na(e oruje ili municiju ili sazna za sakriveno oruje ili
municiju duan je o tome odma' obavijestiti najbliu policijsku upravu% PS ili pol.slubenika.
Ob%'e+% &!i"%'e &!o#"ene &!ebi'%li-(%4 onosno s"ei-(%) 2ko imalac kome je izdat oruni
list% odnosno odobrenje za dranje oruja% promijeni prebivalite% odnosno sjedite% duan je da u
roku od 8F dana od dana promjene prebivalita% odnosno sjedita% prijavi promjenu prebivalita%
odnosno sjedita nadlenoj policijskoj upravi na !ijem podru!ju je novo prebivalite% odnosno
sjedite tog imaoca% radi upisa u evidenciju o izdatim oru.listovima% odnosno o izdatim
odobrenjima za dranje oruja.
6o(!%"%lo o!u"e) +malac oruja !ije je oruje dotrajalo u tolikoj mjeri da njegova upotreba moe
ugroziti bezbjednost ljudi% a ne postoji mogu)nost da se oruje popravi ili prepravi% duan je
takvo oruje predati nadlenoj policijskoj upravi i podnijeti za'tjev da se brie iz evidencije o
nabavlj.oruju.Oruje prima se uz izjavu stranke datu na zapisnik da se oru.predaje bez
naknade.Sa zamijenjenim te'ni!ki neispravnim dijelovima vatrenog i vazdunog oruja.
;4
P!i'!e#eno ou+i#%n"e o!u"%4 #uni$i"e i o!uno* lis(%)Pol.slubenici Ministarstva mogu od
lica za koje postoje osnovi sumnje da je izvrilo krivi!no djelo ili prekraj odre(en ovim
,akonom i sami privremeno oduzeti oruni list% kao i oruje% dijelove za oruje i municiju za koje
postoje osnovi sumnje da je s njima izvreno krivi!no djelo ili prekraj ili su pribavljeni krivi!nim
djelom ili prekrajem ili su nastali izvrenjem krivi!nog djela ili prekraja.Prilikom izvravanja
ovlatenja policijskislubenici Ministarstva duni su izdati potvrdu o privr.oduzetim predmetima.
Pos(u&%k s% ou+e(i# o!u"e# i #uni$i"o#Oduzimanje oruja% municije i orunog lista
odnosno odobrenja za dranje oruja vri nadlena policijska uprava.,a oduzeto oruje% municiju
i oruni list% odnosno odobrenje za dranje oruja izdaje se potvrda.Po pravosnanosti rjeenja o
oduzimanju oruja% nadlena policijska uprava pozvat )e imaoca oruja da u roku od est mjeseci
na(e kupca za oduzeto oruje i municiju. 2ko imalac u tom roku ne na(e kupca% oduzeto oruje i
municija )e se unititi.U skladu sa odlukom Ministarstva% postupak unitenja oduzetog oruja i
municije provodi posebna komisija koju obrazuje -lada KS.Komisija o unitenju oduzetog oruja
i municije sa!injava zapisnik koji se ulae u odnosni spis Ministarstva.
P!%'n% li$% o'l%-(en% +% &!o#e( o!u"e# i #uni$i"o# n% #%lo)Prometom oruja i municije
mogu se baviti pravna lica kod koji' je promet oruja i municije registrovan kao jedna od
djelatnosti kojom se bave% uz odobrenje nadlenog organa.Pravna lica duna su da u roku od
osam dana od dana registracije obavijeste nadlenu policijsku upravu da su registrovana za
djelatnost prometa oruja i municije.U pravnim licima poslove i zadatke prometa oruja i
municije moe obavljati samo punoljetno lice.
P!o%"% o!u"% i #uni$i"e n% #%lo) Pravna lica mogu prodavati oruje i municiju samo
organima% pravnim i *izi!kim licima koji imaju odobrenje za nabavljanje oruja i
municije.Pravna lica duna su da0
%/ prilikom prodaje oruja i municije zadre jedan primjerak odobrenja za nabavljanje
oruja i municije% a na drugi primjerak stave zabiljeku o izvrenoj prodaji i ovjere je
tambiljem i potpisom odgovornog lica%
b/ u roku od pet dana od dana prodaje o tome pismeno obavijeste nadlenu PU koja je
izdala odobrenje za nabavljanje oruja i municije% i
$/ u roku od pet dana od dana prodaje oruja o tome pismeno obavijeste nadlenu PU.
Pravna lica mogu *izi!kim licima% koji imaju oruni list za lova!ko oruje sa neolu!enim cijevima
ili za vazduno oruje% prodavati municiju na osnovu orunog lista koji je izdat za to oruje.
E'ien$i"% o n%b%'l"eno# i &!o%(o# o!u"u i #uni$i"i)Pravna lica duna su da vode
evidenciju o nabavljenom i prodatom oruju i municiji.<videncija o prometu oruja i municije
vodi se u knjigama evidencije po vrstama oruja i municije% koje moraju biti ovjerene od nad.PU.
9u'%n"e i !%n"e o!u"% o s(!%ne &!%'ni. li$%)Pravna lica koja se bave prometom oruja i
municije% kao i dravni organi i druga pravna lica koja dre oruje i municiju na osnovu ovog
,akona% duni su da oruje i municiju dre i !uvaju u skladu sa ovim ,akonom i drugim
zakonima koji propisuju istu oblast.
P!o&isi o s#"e-(%"u i 2u'%n"u o!u"% i ob%'e+ni# e'ien$i"%#%) "lie propise o smjetaju i
!uvanju oruja% o vo(enju evidencije o nabavljenom oruju i municiji% vo(enju evidencije o
prodatom oruju i municiji i vo(enju evidencije o potvrdama za noenje oruja i municije izdati'
od strane strelja!ki' organizacija i organizacije koja gazduje lovitem% kao i obrascima i sadraju
obrazaca za vo(enje ti' evidencija% na prijedlog policijskog komesara% donosi ministar.
;A
P!%'n% li$% i s%#os(.!%n"e o'l%-(ene +% &o&!%'l"%n"e i &!e&!%'l"%n"e o!u"%)Popravljanjem i
prepravljanjem oruja mogu se baviti pravna lica i samostalne radnje koje su registrovane da se
bave popravljanjem i prepravljanjem oruja% ili je popravljanje i prepravljanje oruja registrovano
kao jedna od djelatnosti kojom se one bave.Pravna lica i samostalne radnje duni su da u roku od
osam dana od dana registracije obavijeste nadlenu PU da su registrovane za popravljanje i
prepravljanje oruja.U pravnom licu i samost.radnjama popravljanje i prepravljanje oruja moe
obavljati samo punoljetno lice.
O!u"e ko"e #oe bi(i &!e#e( &o&!%'l"%n"% i &!e&!%'l"%n"%) Pravna lica i samostalne radnje
mogu primiti radi popravljanja i prepravljanja samo oruje za koje je izdat oruni list% odnosno
odobrenja za dranje ili nabavljanje oruja.
E'ien$i"% i &!o&isi o n%2inu 'o0en"% e'ien$i"%)Pravno lice i samostalne radnje koje se bave
popravljanjem i prepravljanjem oruja dune su voditi evidenciju o popravljenom i
prepravljenom oruju."lie propise o na!inu vo(enja evidencija o popravljenom i prepravljenom
oruju i obras.i sadraju obrazaca o vo(.ove eviden.% na prijedlog pol.komesara% donosi ministar.
N%+o! ko"i &!o'oe n%lene PU) 5adlene PU% ako zakonom nije druga!ije odre(eno% vre
neposredni nadzor nad prodajom% dranjem i noenjem oruja i municije% nad !uvanjem i
smjetajem oruja od strane pravni' lica koja se bave prometom oruja i municije% strelja!ki'
organizacija% organizacija koje gazduju lovitem i pravni' lica i samostalni' radnji koje se bave
popravljanjem i prepravljanjem oruja% kao i nadzor nad vo(enjem evidencija o0
%/ n%b%'l"eno# o!u"u i #uni$i"i4
b/ &!o%(o# o!u"u i #uni$i"i4
$/ &o&!%'l"eno# i &!e&!%'l"eno# o!u"u i #uni$i"i4
/ o!u"u i #uni$i"i %(i# n% &oslu*u4 i
e/ o!u"u i #uni$i"i %(i# n% 2u'%n"e.
Ko#isi"% +% n%+o!) U cilju zakonitog rada% provo(enja i primjene ovog ,akona policijski
komesar *ormirat )e Komisiju za nadzor.Policijski komesar )e posebnim aktom propisati
nadlenost i sastav Komisije.Komis.ostvar.pravo na nakn.koju)e poseb.aktom utvrditi ministar.
No'2%ne k%+ne i +%-(i(ne #"e!e +% &!ek!-%"e 3i+i2ki. li$%
No'2%no# k%+no# o 8BB4BB o 7.8BB4BB KM k%+ni( ,e se +% &!ek!-%"59l.8C.s(%' 7.
%/ ko nabavi% dri ili nosi oruje sa integralnim priguiva!em% izuzev vatrenog oruja%
priguiva!e namijenjene oruju i dijelove za priguiva!e% oruje koje ima oblik predmeta
druge namjene% izuzev v:o% tako da po svom vanjskom izgledu nije prepoznatljivo kao
oruje ili gasno oruje i naprave koje izazivaju elektrookove 6!l.C. st.617 ta!. d7% *7 i '77%
b/ ko bez odobrenja nabavi% dri% nosi% proda ili da na poslugu vazduno oruje ili dijelove
za vazduno oruje 6!lan B. st. 617 i 6377%
$/ ko skuplja staro oruje bez odobrenja 6!lan 18. stav 6377 ili ko upotrebljava staro oruje
kao oruje ili nabavlja% spravlja ili dri municiju za ovo oruje 6!lan 18. stav 6877% kao i
imalac starog oruja koji to oruje ne prijavi nadlenoj PU 6!lan 18. st. 6;77% i
/ ko postupi protivno odredbama !l. 1F. i 3B. ovog ,akona.
S(.:),a prekraje% obavezno se izri!e i zatitna mjera oduzimanja oruja% dijelova za oruje i
municije.S(.C-U izvrenju zatitne mjere oduzima se oruni list.
;B
No'2%ne k%+ne i +%-(i(ne #"e!e +% &!ek!-%"e 3i+i2ki. li$%
No'2%no# k%+no# o CBB4BB KM o 7.BBB4BB KM k%+ni( ,e se +% &!ek!-%"5 9l.8=.S(.7.
%/ ko zamijenjene te'ni!ki ispravne dijelove vatrenog i vazdunog oruja koji se
ozna!avaju *abri!kim brojem ne preda nadlenoj PU 6!lan B. stav 6877%
b/ !lan strelja!ke organizacije koji u propisanom roku ne prijavi nabavku vazdunog oruja
i municije 6!lan B. stav 61F77%
$/ ko dri ili nosi oruje bez orunog lista kad je za dranje ili noenje tog oruja potreban
oruni list ili ko na za'tjev policijskog slubenika i drugog OS Ministarstva ne
omogu)i uvid u to oruje ili oruni list 6!lan 11. stav 6377%
/ ko bez odobrenja dri vatreno i vazduno tro*ejno oruje% ili ga nosi ili upotrebljava% ili
za ovo oruje dri ili nabavlja municiju 6!lan 13.7%
e/ ko nabavi% dri ili nosi vazduno oruje% oruje za signalizaciju i oruje za uspavljivanje
ivotinja protivno odredbama !lana 1;. ovog ,akona%
3/ ko u propisanom roku ne prijavi nabavku snajpera 6!lan 1=. stav 6177% ili ko u
propisanom roku ne prijavi otu(enje% nestanak ili gubljenje snajpera 6!lan 1=. stav 6377%
*/ ko ne preda na !uvanje nadlenoj policijskoj upravi oruje% oruni list% odnosno dozvolu
za dranje tro*ejnog oruja i municije u slu!aju smrti imaoca oruja 6!lan 14. stav 6177%
./ ko u propisanom roku ne podnese pismeni za'tjev nadlenoj policijskoj upravi o
izvrenoj nabavci oruja 6!lan 1A. stav 6177% odnosno ko u propisanom roku ne vrati
odobrenje za nabavljanje oruja 6!lan 1A. stav 6377%
i/ ko u propisanom roku ne prijavi zamjenu vatrenog oruja 6!lan 1B. stav 6377%
"/ ko u propisanom roku ne prijavi prenos prava svojine na vatreno i vazduno oruje 6!lan
1C. stav 6377%
k/ ko postupi protivno odredbama !lana 34. ovog ,akona%
l/ ko postupi protivno odredbama !lana 3A. ovog ,akona%
#/ ko nosi oruje ili municiju koji su mu povjereni u vrijeme kada ne vri slubu% ili iznese
oruje i municiju van podru!ja odnosno objekta koji se obezbje(uje ili !uva 6!l.81. st.3.
n/ !lan strelja!ke organizacije koji nosi oruje van strelita ili drugog terena odre(enog za
vrenje vjebi ga(anja odnosno takmi!enja u ga(anju% bez potvrde strelja!ke
organizacije o vrenju vjebi ga(anja odnosno takmi!enja u ga(anju 6!lan 83. stav 6377%
o/ ko ne vrati organizaciji koja gazduje lovitem oruje odnosno neutroenu koli!inu
municije dobijenu na poslugu u odre(enom roku ili i' upotrebljava% odnosno iznosi van
odre(enog lovita 6!lan 88.7%
&/ ko ne prijavi nestanak oruja ili municije koje dri na osnovu orunog lista ili na osnovu
odobrenja za dranje oruja 6!lan 8=. st. 617 i 6377%
J/ ko u propisanom roku ne prijavi promjenu prebivalita radi evidentiranja oruja 6!l. 8A.7%
!/ ko postupi protivno odredbama !lana 8B. st. 617 i 687 ovog ,akona.
;:/,a prekraje iz stava 617 ta!. b7% c7% d7% e7% *7% g7% '7% i7% j7% k7% l7% r7 i s7 ovog !lana% obavezno se
izri!e i zatitna mjera oduzimanja oruja% kao i zatitna mjera oduzimanja snajpera. ;C/U
izvrenju zatitne mjere iz stava 637 ovog !lana oduzima se% municija% oruni list% odnosno
odobrenje za dranje tro*ejnog oruja.
;C
No'2%ne k%+ne i +%-(i(ne #"e!e +% &!ek!-%"e &!%'ni. li$%
No'2%no# k%+no# o 8.BBB4BB o 78.BBB4BB KM k%+ni( ,e se +%&!ek!-%"5!l.==.stav1.
a7 strelj.organizacije koja u propis.roku ne prijavi nabavku vazd.oruja i munic.!l.B. st.1F.
b7 pravno lice koje nabavi% dri ili nosi vazduno oruje% oruje za signalizaciju i oruje za
uspavljivanje ivotinja protivno odredbama !lana 1;. ovog ,akona%
c7 pravna lica koja u u odre(enom roku ne prijave nabavku snajpera !l.1=. st.1% ili koja u
odre(enom roku ne prijavi otu(enje% nestanak ili gubljenje snajpera !l.1=. st.3.
d7 prav.lica koja u propisanom roku ne podnesu pismeni za'tjev nadlenoj PU za
registraciju oruja i municije !l.1A.st.1. koja u propisanom roku ne vrate odobrenje za
nabavljanje oru.i munic.!l.1A.st.3. odnosno ne vode evidenciju o nabavljenom oruju i
municiji !l.8F.st.3.
e7 pravna lica koja u odre(enom roku ne prijave prenos prava koritenja i raspolaganja na
oruje nadlenoj PU !l.1C. st.3.
*7 pravna lica koja povjere noenje oruja i municije licu koje nije odre(eno da neposredno
vri poslove zatite i koje ne ispunjava uvjete za noenje oruja propisane ovim
,akonom !l.81. st.1.ili koje naredi ili dozvoli da lice kome je povjereno oruje radi
vrenja poslova zatite nosi to oruje suprotno odredbama !l.81. st.637 i 687ovog ,akona%
odnosno koja ne obavijeste nadlenu PU o licu kojem je povjerila oruje !l.81. stav ;.
g7 strelja!ka organizacija koja da na upotrebu oruje i municiju licu koje nije njen !lan% ili
da oruje i municiju svom !lanu suprotno odredbama !lana 83. ovog ,akona%
'7 prav.lice koje gazduje lovitem akopostupi suprotno odred.!l.88. st.617i637 ovog ,akona%
i7 pravno lice koje ne obavijesti u propisanom roku nadlenu policijsku upravu o prestanku
potrebe za daljnjim dranjem oruja i municije 6!lan 8;. stav 6177%
j7 pravno lice koje ne prijavi u propisanom roku nestanak oruja koje dri na osnovu
odobrenja za dranje% kao i nestanak municije 6!lan 8=. st. 617 i 6377%
k7 pravno lice koje ne preda oruje koje je dotrajalo u tolikoj mjeri da njegova upotreba
moe ugroziti bezbjednost ljudi% a koje se ne moe popraviti ili prepraviti ili ne preda
zamijenjene te'ni!ki neispravne dijelove vatrenog ili vazdunog oruja 6!l.8B. st.1 i 8.
l7 pravna lica koja se bave prometom oruja i municije protivno odredbama !lana ;3. ovog
,akona%
m7 pravna lica koja se bave prometom oruja i municije ako postupe protivno odredbama
!lana ;8. st. 637 i 687 ovog ,akona%
n7 pravna lica koja se bave prometom oruja i municije ako ne vode evidenciju o
nabavljenom i prodatom oruju i municiji% ili je ne vode u knjigama evidencije po
vrstama oruja i municije 6!lan ;;.7%
o7 pravna lica koja ne dre ili ne !uvaju oruje i municiju na propisan na!in 6!lan ;=.7%
p7 pravna lica i samostalne radnje koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oruja
protivno odredbama !lana ;A. ovog ,akona%
N7 pravna lica i samostalne radnje koje prime na popravljanje ili prepravljanje oruja za
koje nije izdat oruni list ili odobrenje za nabavljanje i dranje oruja 6!lan ;B.7% i
r7 pravna lica i samostalne radnje koje se bave popravljanjem i prepravljanjem oruja ako
ne vode evidenciju o popravljenom i prepravljenom oruju% ili je ne vode na propisanom
obrascu 6!lan ;C.7.
;:/,a prekraje iz st.617 ovog !lana kaznit )e se nov!anom kaznom od =FF%FF do 1.=FF%FF KM i
odgovorno lice u pravnom licu% odnosno samostalnoj radnji. ;C/,a prekraj iz stava 617 ta!. a7% b7%
c7% e7% i7% k7% o7 i r7 ovog !lana izre)i )e se i zatitna mjera oduzimanja predmeta% a za prekraje iz
stava 617 ta!. l7% p7% r7 i s7 izre)i )e se i zatitna mjera zabrane vrenja djelatnosti do est mjeseci.
=F
K!i'i2n% "el%
5ov!anom kaznom ili kaznom zatvora od D mjeseci do C godine kaznit )e se za >kd?0
%/ ko be+ oob!en"% n%b%'i4 !i ili nosi '%(!eno o!u"e4 i"elo'e +% '%(!eno o!u"e ili
#uni$i"u4 k%% "e +% n%b%'l"%n"e (o* o!u"%4 i"elo'% +% o!u"e i #uni$i"e &o(!ebno
oob!en"e ;2l%n H. s(. ;7/4 ;:/4 ;=/4 ;8/ i ;D/4
b/ ko &!o% '%(!eno o!u"e4 i"elo'e +% '%(!eno o!u"e ili #uni$i"u &!%'no# ili
3i+i2ko# li$u ko"i ne#%"u oob!en"e +% n%b%'l"%n"e (e '!s(e o!u"% ;2l. 7I. s(%' ;7/ i
=C. s(%' 7/4 i
$/ ko !u*o# % &i-(ol" ili !e'ol'e! n% &oslu*u ;2l%n :I. s(%' ;7// ili ko % n% &oslu*u
lo'%2ko o!u"e ili s&o!(sko '%(!eno o!u"e li$u ko"e +% (u '!s(u o!u"% ne#% o!uni
lis( ;2l%n :I. s(%' ;://.
,a >kd? obavezno se izri!e i zatitna mjera oduzimanja oruja% dijelova za oruje i municije. U
izvrenju zatitne mjere za >kd? oduzima se oruni list% odnosno odobrenje za dranje oruja.
P!o&isi #inis(!%-U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog ,akona% ministar )e% na
prijedlog policijskog komesara% donijeti propise o0
a7 evidencijama koje se vode u Ministarstvu u vezi sa nabavljanjem% dranjem i noenjem
oruja% obrasce% sadraj obrazaca i na!in vo(enja ti' evidencija%
b7 na!inu vo(enja evidencije o popravljenom i prepravljenom oruju i obrascima i sadraju
obrazaca za vo(enje ove evidencije%
c7 obrascu i sadraju obrasca orunog lista%
d7 obrascu i sadraju obrasca potvrde koju dravni organi i druga pravna lica izdaju licu
kome povjeravaju oruje i municiju% obrascu i sadraju knjige o primopredaji oruja i
municije i obrascu i sadraju evidencije o potvrdama za noenje oruja i municije izdati'
od organizacije koja gazduje lovitem%
e7 smjetanju i !uvanju oruja% vo(enju evidencije o nabavljenom oruju i municiji%
vo(enju evidencije o prodatom oruju i municiji i obrascima i sadraju obrazaca za
vo(enje ti' evidencija%
*7 obrascu i sadraju evidencije o predatom oruju na !uvanje% i
g7 programu obuke i na!inu osposobljavanja za pravilno rukovanje% dranje i
noenje kratkog vatrenog oruja.
=1
ZAKON O OSNOVAMA SIFURNOSTI SAOBRAKAJA NA PUTEVIMA U BI?
Ovim zakonom utvr(uju se osnovni principi me(usobni' odnosa i ponaanja u!esnika u
saobra)aju i drugi' subjekata u saobra)aju% osnovni uslovi koje moraju zadovoljiti putevi u
pogledu sigurnosti saobra)aja na putevima% vo(enje Oentralnog registra voza!a i vozila% pravila
saobra)aja na putevima% sistem saobra)ajni' znakova i znakova koje daju ovlatena lica% dunosti
u slu!aju saobra)ajne nesre)e% osposobljavanje kandidata za voza!a% uslovi za sticanje prava na
upravljanje motornim vozilima% polaganje voza!ki' ispita% uslovi za ure(aje i opremu vozila%
dimenzije% ukupna masa i osovinsko optere)enje vozila% osnovni uslovi koje moraju zadovoljavati
vozila u saobra)aju% rad strukovni' organizacija u "i#% te druga pitanja iz oblasti sigurnosti
saobra)aja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju "i#. Putevi namijenjeni za
saobra)aj moraju biti osposobljeni za siguran i nesmetan saobra)aj i odgovarati osnovnim
uslovima propisanim ovim zakonom% a preduze)a i javne slube koje odravaju javne puteve% ili
im je povjereno odravanje javni' puteva% moraju i' odravati tako da se na njima u svim
uslovima moe odvijati siguran i nesmetan saobra)aj.Preduze)a% javne slube i drugi organi koji
se brinu o putevima i odravaju i' duni su da organiziraju i trajno kontroliraju stanje i
odravanje javni' puteva% objekata% saobra)ajne signalizacije i opreme na putevima radi sigurnog
i nesmetanog saobra)aja. Preduze)a i javne slube duni su pravovremeno otklanjati sve
nedostatke zbog koji' na odre(enim mjestima dolazi do saobra)ajni' nesre)a.U slu!aju
pretrpljene tete zbog neodgovaraju)eg odravanja javni' puteva povjerilac se namiruje u skladu
sa zakonom o putevima.
Po"eini i+!%+i u&o(!i"ebl"eni u o'o# +%konu i#%"u sl"ee,% +n%2en"%5
17 %u(obus je m:v namijenj. za prevoz lica koje% osim sjedi.za voz.% ima vie od B sjeditaH
37 %u(o&u( je javni put posebno izgra(en i namijenjen isklju!ivo za saobra)aj motorni'
vozila% koji je kao autoput ozna!en propisanim saobra)ajnim znakom% koji ima dvije
*izi!ki odvojene kolovozne trake za saobra)aj iz suprotni' smjerova% sa po najmanje dvije
saobra)ajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila% bez ukrtanja s popre!nim
putevima i eljezni!kim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u !iji saobra)aj se moe
uklju!iti% odnosno isklju!iti samo odre(enim i posebno izgra(enim priklju!nim javnim
putevima na odgovaraju)u kolovoznu traku autoputaH
87 bi$ikl je vozilo koje ima najmanje dva to!ka i koje se pokre)e isklju!ivo snagom voza!aH
;7 bi$ikl s #o(o!o# je vozilo na motorn.pogon s 3 ili 8 to!ka% !ija radna zapremina motora
nije ve)a od =F cm8 i koje na ravnom putu ne moe razviti brzinu ve)u od =F km:'H
=7 l%ki #o(o$ikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri to!ka !ija zapremina motora ne
prelazi 13= cmP a snaga motora ne prelazi 11 kQH
47 bi$iklis(i2k% s(%+% je izgra(ena saobra)ajna povrina namijenjena za saobra)aj bicikala i
bicikala s motorom% koja se protee uzdu kolovoza i koja je od njega odvojena i
obiljeena propisanim saobra)ajnim znakomH
A7 bi$iklis(i2k% (!%k% je dio kolovoza namijenjen za saobra)aj bicikala i bicikala s
motorom% koja se protee du kolov.i koja je obiljeena uzdunom linijom na kolovozuH
B7 b!+i &u( je javni put namijenjen za saobra)aj isklju!ivo motorni' vozila% s jednom ili
dvije razdvojene kolovozne trake% koji ima sve raskrsnice u dva ili vie nivoa s
popre!nim putevima i drugim saobra)ajnicama6eljezni!kim ili tramvajskim prugama 7%
prema pravilu nema zaustavni' traka i koji je kao takav ozna!en propisanim
saobra)ajnim znakomH
C7 Cen(!%lni !e*is(%! je evidencija o svim voza!ima i vozilimaH
1F7 &u( je svaki javni put i nekategorirani put na kojem se obavlja saobra)ajH
117 &u( !e+e!'i!%n +% s%ob!%,%" #o(o!ni. 'o+il% je javni put po kojem mogu saobra)ati
samo motorna vozila i koji je kao takav ozna!en propisanim saobra)ajnim znakomH
137 s(!%n% 'o+%2k% o+'ol% je v:d i me(unarodna v:d koju je izdao nadl.organ strane draveH
=3
187 "%'ni &u( je povrina od op)eg zna!aja za saobra)aj% koju svako moe slobodno koristiti
pod uslovima odre(enim zakonom i koju je nadleni organ proglasio javnim putem% kao i
ulice u naseljuH
1;7 kolon% je niz od najmanje tri vozila 6osim bicikla% traktora% radne maine i zaprenog
vozila7 koja su zaustavljena na putu% ili se na bliskom me(usobnom odstojanju kre)u
istom saobra)ajnom trakom u istom smjeru pri !emu su brzina kretanja vozila i
postupanja voza!a me(usobno uslovljeni i izme(u koji'% bez ometanja% ne moe u)i
drugo voziloH
1=7 kolo'o+ je dio povrine puta namijenjen prvenstveno za saobra)aj vozilaH
147 kolo'o+n% (!%k% je uzduni dio kolovoza namijenjen za saobra)aj vozila u jednom
smjeru s jednom ili vie saobra)ajni' trakaH
1A7 ko#bini!%no 'o+ilo je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica i tereta% !ija najve)a
dozvoljena masa ne prelazi 8.=FF kgH
1B7 l%k% &!ikoli$% je priklju!no vozilo !ija najve)a dozvoljena masa nije ve)a od A=F kgH
1C7 l%ki (!i$ikl ili 2e('e!o$ikl je motorno vozilo s tri% odnosno !etiri to!ka% koje na ravnom
putu moe razviti brzinu ve)u od ;= km:'% !ija radna zapremina motora nije ve)a od =F
cmP i ako njegova masa nije ve)a od 8=F kg a snaga motora ne prelazi ; kQH
3F7 li$en$% je javna isprava koju je izdao nadleni organ i kojom se dokazuje ispunjavanje
propisani' uslova i osposob.za obavljanje odre(.poslova iz oblasti sigurnosti saobra)ajaH
317 lok%lni &u( je javni put koji povezuje naselja na teritoriji op)ine ili koji je zna!ajan za
saobra)aj na teritoriji op)ineH
337 #%*is(!%lni &u( je javni put koji povezuje ve)e gradove i vanija privredna podru!ja "i#
i koji se nadovezuje na mreu odgovaraju)e kategorije puteva sa susjednim dravamaH
387 #%n"% #%(e!i"%ln% -(e(% je teta u saobra)ajnoj nesre)i nastala na vozilu na kojem nisu
ote)eni vitalni dijelovi i sklopovi i koje se moe samostalno kretati na putuH
3;7 #%s% 'o+il% je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva% priborom i opremom
predvi(enim za voziloH
3=7 #e0un%!on% 'o+%2k% o+'ol% je javna isprava koju izdaje ovlatena organizacija na
osnovu nacionalne voza!ke dozvole te draveH
347 #i#oil%en"e je prolaenje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu
kre)e iz suprotnog smjeraH
3A7 #o(o$ikl je motorno vozilo s dva to!ka% s bo!nom prikolicom ili bez nje% kao i motorno
vozilo na tri to!ka% ako njegova masa nije ve)a od ;FF kgH
3B7 #o(okul(i'%(o! je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim
motorom do 13 kQ% konstruirano da vu!e% potiskuje ili nosi oru(a za razne
poljoprivredne radoveH
3C7 #i"en"%n"e s%ob!%,%"ne (!%ke je prelaenje vozilom iz jedne u drugu saobra)ajnu traku
za saobra)aj u istom smjeru zbog prestrojavanja ili dozvoljenog breg kretanjaH
8F7 #o(o!no 'o+ilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijenjeno za prijevoz
lica ili tereta na putevima% ili koje slui za vu!u priklju!ni' vozila namijenjeni' za
prijevoz lica ili tereta% osim vozila za prijevoz lica ili tereta koja se kre)u po inama%
bicikla s motorom% traktora i drugi' vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno
namijenjena za prijevoz lica ili teretaH
817 n%"'e,% o+'ol"en% #%s% je masa vozila zajedno s njegovom nosivo)uH
837 n%sel"e je prostor na kome se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta%
daju)i mu izgled ulice% !ije granice odre(uje nadleni organ saobra)ajnim znakovima za
obiljeavanje naseljeni' mjestaH
887 nek%(e*o!i!%ni &u( je povrina koji se koristi za saobra)aj prema ma kom osnovu i koji
je dostupan ve)em broju razni' korisnika 6seoski% poljski i umski put% putevi na
nasipima za odbranu od poplava% prostori oko benzinski' pumpi% parkiralita i sl.7H
=8
8;7 nosi'os( je dozvoljena masa do koje se vozilo smije opteretiti% prema deklaraciji
proizvo(a!a vozilaH
8=7 obil%en"e je prolaenje vozilom pored zaustavljenog ili parkiranog vozila ili drugog
objekta koji se nalazi na saobra)ajnoj traci kojom se vozilo kre)eH
847 obil"eeni &"e-%2ki &!i"el%+ je dio povrine kolovoza namijenjen za prelaenje pjeaka
preko kolovoza% obiljeen oznakama na kolovozu i odgovaraju)im saobra)ajnim znakomH
8A7 o!*%n n%le%n +% je organ nadlean za odre(ene poslove utvr(en ustavom i zakonom
"osne i #ercegovine% entiteta% kantona i "r!ko .istrikta "osne i #ercegovineH
8B7 oso'insko o&(e!e,en"e je dio ukupne mase kojim osovina vozila optere)uje kolovoz na
putu u stanju mirovanja vozilaH
8C7 &%!ki!%n"e 'o+il% je prekid kretanja vozila dui od pet minuta osim prekida koji se pravi
da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobra)ajH
;F7 &"e-%2k% +on% je ure(ena saobra)ajna povrina namijenjena za kretanje pjeaka u kojoj
je dozvoljeno kretanje motorni' vozila s posebnim odobrenjemH
;17 &"e-%2ko os(!'o je uzdignuta ili na drugi na!in obiljeena povrina koja se nalazi na
kolovozu i koja je odre(ena za privremeno zadravanje pjeaka koji prelaze preko
kolovoza% ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobra)ajaH
;37 &"e-%k je lice koje u!estvuje u saobra)aju% a ne upravlja vozilom% niti se prevozi u vozilu
ili na vozilu% lice koje vlastitom snagom gura ili vu!e vozilo% ru!na kolica% dje!ije
prijevozno sredstvo% bicikl% bicikl s motorom ili pokretna kolica za nemo)na lica% lice u
pokretnoj stolici za nemo)na lica koju pokre)e vlastitom snagom ili snagom motora% ako
se pri tome kre)e brzinom !ovje!ijeg 'oda% kao i lice koje klizi klizaljkama% skijama%
sankama ili se vozi na koturaljkamaH
;87 &oluk!uno ok!e(%n"e je okretanje vozila za 1BF stepeni% u odnosu na dotadanji smjer
kretanja% radi uklju!enja u suprotni saobra)ajni tokH
;;7 &olu&!ikoli$% je priklju!no vozilo bez prednje osovine% konstruirano tako da se svojim
prednjim dijelom oslanja na vu!no voziloH
;=7 &o('!% o !e*is(!%$i"i je javna isprava koju za registrirano vozilo izdaje nadleni organH
;47 &!e*lenos( podrazumijeva prostor koji u!esnik u drumskom saobra)aju moe vidjeti s
mjesta na kojem se nalaziH
;A7 &!e(i$%n"e je prolaenje vozilom pored drugog vozila koje se kre)e
1. u istoj saobra)ajnoj traci i istom smjeruH
;B7 s%ob!%,%"n% o+'ol% je javna isprava koju je izdao nadleni organ i kojom se dokazuju
vlasnitvo odre(enog vozila% njegove te'ni!ke i druge osobine i karakteristikeH
;C7 &o('!% o 'l%sni-('u 'o+il% je javna isprava koju je izdao nadleni organ i kojom se
dokazuju vlasnitvo odre(enog vozila% njegove te'ni!ke i druge karakteristikeH
=F7 &osebni ob"ek%( n% &u(u je oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja
vozila na mjestima gdje je posebno ugroena sigurnost u!esnika u prometuH
=17 &!es(!o"%'%n"e je zauzimanje takvog poloaja vozilom na saobra)ajnoj traci i na takvoj
udaljenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg se na siguran na!in moe
izvesti naredna doputena radnja vozilom 6skretanjem% okretanjem%zaustavljanjem i sl.7H
=37 &!ikl"u2no 'o+ilo je vozilo namijenjeno da bude vu!eno vozilom na motorni pogon% bilo
da je konstruirano kao prikolica ili kao poluprikolicaH
=87 s%ob!%,%"n% (!%k% +% 'o+il% "%'no* *!%sko* &!i"e'o+% je obiljeeni uzduni dio
kolovoza namijenjen za vozila javnog gradskog prijevoza putnika% kad su u vozilu
putniciH
=;7 &!o&u-(%n"e 'o+il% je radnja koju je u odre(enim slu!ajevima voza! duan izvriti
zaustavljanjem vozila% smanjivanjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvodi
vozilom% i to na na!in koji ne primorava voza!a drugog vozila da naglo mijenja pravac ili
brzinu kretanjaH
=;
==7 &u(ni2ki %u(o#obil je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz lica koje% osim sjedita za
voza!a% ima najvie osam sjeditaH
=47 s%ob!%,%"n% ne+*o% je nezgoda na putu u kojoj je u!estvovalo najmanje jedno vozilo u
pokretu i u kojoj je 1 ili vie lica poginulo ili povrije(eno ili je izazvana materijalna tetaH
=A7 s%ob!%,%"n% (!%k% je obiljeeni ili neobiljeeni uzduni dio kolovoza !ija je irina
dovoljna za nesmetan saobra)aj jednog reda vozilaH
=B7 s%ob!%,%"n% (!%k% +% &!inuno +%us(%'l"%n"e 'o+il% je obiljeeni uzduni dio kolovoza
na autop.i na odre(enim mjestima na putevima vieg ranga% kao i u tunelima i galerijamaH
=C7 s%ob!%,%"n% (!%k% +% s&o!% 'o+il% je uzduni dio kolovoza namijenjen za vozila koja
sporom vonjom smanjuju protok saobra)ajaH
4F7 s%ob!%,%"n% (!%k% +% ub!+%'%n"e je dio kolovoza namijenjen za uklju!ivanje vozila u
saobra)aj sa sporednog puta% odnosno drugi' prilazni' puteva s objekata pored putevaH
417 s%ob!%,%"n% (!%k% +% us&o!%'%n"e je dio kolovoza namijenjen za isklju!ivanje vozila iz
saobra)aja na putuH
437 !%n% #%-in% je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vrenje odre(eni' radova
vlastitim ure(ajima i opremom% koje po konstrukcionim osobinama ne moe razviti
brzinu ve)u od 8F km na satH
487 !%sk!sni$% je povrina na kojoj se ukrtaju ili spajaju dva ili vie puteva% kao i ira
saobra)ajna povrina koja nastaje ukrtanjem% odnosno spajanjem putevaH
4;7 !e*ion%lni &u( je javni put koji povezuje vanija privredna podru!ja "i# i koji osigurava
najracionalniju vezu izme(u op)inaH
4=7 u s%!%n"i s n%leni# o!*%no# zna!i da je organ koji donosi podzakonski akt
obavezan osigurati u!e)e u izradi ili davanju miljenja nadlenog organa o
podzakonskom aktuH
447 sku& 'o+il% !ine vozilo na motorni pogon i priklju!na vozila koja u saobra)aju na
putevima u!estvuju kao cjelinaH
4A7 s#%n"en% 'il"i'os( postoji kada% zbog nepovoljni' atmos*erski' ili drugi' prilika% voza!
ne moe jasno uo!iti druge u!esnike u saobra)aju na udaljenosti od najmanje 3FF m na
putu izvan naselja% odnosno od najmanje 1FF m u naseljuH
4B7 s(%"%li-(e je dio povrine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa% trolejbusa ili
tramvaja radi ulaska i izlaska putnika i koje je obiljeeno saobra)ajnim znakomH
4C7 s(ike! n%l"e&ni$% je dokaz registriranog vozilaH
AF7 (e!e(no 'o+ilo je svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prijevoz teretaH
A17 (!%k(o! je vozilo na motorni pogon konstruirano da vu!e% potiskuje ili nosi izmjenjiva
oru(a% odnosno da slui za pogon takvi' oru(a ili za vu!u priklju!ni' vozilaH
A37 (!%#'%" je vozilo na inama s elektri!nim pogonom% namijenjeno za javni prijevoz
putnika i koje je% radi napajanja motora elektri!nom energijom% vezano za elektri!ni vodH
A87 (!ole"bus je motorno vozilo namijenjeno za javni prijevoz putnika koje% osim sjedita za
voza!a% ima vie od osam sjedita i koje% radi napajanja motora elektri!nom energijom%
ima kontakt s elektri!nim provodnikomH
A;7 (!o(o%! je posebno ure(ena saobra)ajna povrina namijenjena za kretanje pjeaka% koja
nije u istom nivou s kolovozom puta% ili je od kolovoza odvojena na drugi na!inH
A=7 (!i$ikl ili 2e('e!o$ikl je motorno vozilo sa tri% odnosno !etiri to!ka% koje na ravnom putu
moe razviti brzinu ve)u od =F km na sat% !ija je radna zapremina motora ve)a od =F cm
8
i ako njegova masa nije ve)a od ==F kg a snaga motora ne prelazi 1= kQH
A47 u2esnik u s%ob!%,%"u je lice koje u saobra)aju na putu upravlja vozilom ili se nalazi u
vozilu ili na vozilu% koje tjera% vodi ili jae ivotinju koja se kre)e putem% kao i pjeak ili
lice koje svoje poslove i radne zadatke obavlja na putuH
AA7 uku&n% #%s% je masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu%
uklju!uju)i i masu lica koja se nalaze u vozilu% kao i masu priklju!nog vozila s teretom%
ako je ono pridodato voziluH
==
AB7 uli$% je dio putu u naseljenom mjestu% s trotoarom i ivi!njakom% pored koje se najmanje s
jedne strane nalaze redovi ku)a ili grupe zgradaH
AC7 'o+%2 je lice koje na putu upravlja vozilomH
BF7 'o+%2k% o+'ol% je javna isprava koju je izdao nadleni organ i kojom se dokazuje pravo
upravljanja odre(enom kategorijom ili vrstom vozilaH
B17 'o+ilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu osim pokretni'
stolica bez motora za nemo)na lica i dje!iji' prijevozni' sredstavaH
B37 'o+ilo n% #o(o!ni &o*on je svako vozilo koje se pokre)e snagom vlastitog motora osim
pokretni' stolica s motorom za nemo)na lica i vozila koja se kre)u po inamaH
B87 +%&!eno 'o+ilo je vozilo koje vu!e upregnuta ivotinjaH
B;7 +%us(%'l"%n"e 'o+il% je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do = minuta% osim
prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se regulira saobra)ajH
B=7 +e#l"%ni &u( je put bez izgra(enog kolovoza i kolovoznog zastora% pa i kad na priklju!ku
na javni put ima izgra(en kolovozH
B47 +on% s#i!eno* s%ob!%,%"% je podru!je u naselju% obiljeeno propisanim saobra)ajnim
znakom% u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom ve)om od brzine 'oda pjeaka zbog
dozvoljenog kretanja pjeaka i dje!ije igre.
+znad kolovoza javnog puta mora postojati slobodan prostor u visini od najmanje ;%= m
od najvie ta!ke kolovoza. ,abranjeno je na putu% parking-prostoru% trotoaru i drugim
saobra)ajnim povrinama ostavljati ote)ena% dotrajala ili neregistrirana vozila% nanositi blato na
put sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu
ometati ili ugroziti saobra)aj ili zaga(ivati okolinu. -ozila ne smiju na prednjoj strani imati
svjetlosne% svjetlosno-signalne ili re*lektuju)e ure(aje ili materije koji daju svjetla crvene boje% a
na zadnjoj strani ure(aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. -oza! koji namjerava obaviti
neku radnju vozilom na putu 6pomjeranje vozila udesno ili ulijevo% mijenjanje saobra)ajne trake%
preticanje%obilaenje% zaustavljanje% skretanje udesno ili ulijevo% polukruno okretanje% vonja
unazad i sl.7 smije po!eti takvu radnju samo ako se pret'odno uvjerio da to moe u!initi bez
opasnosti za druge u!esnike u saobra)aju ili imovinu% vode)i pritom ra!una o poloaju vozila i
pravcu i brzini kretanja. -oza! koji se namjerava kretati vozilom unazad moe izvriti tu radnju
samo na kratkom dijelu puta pod uslovom da ne ugroava ili ne ometa druge u!esnike u
saobra)aju. -oza! je duan brzinu kretanja vozila prilagoditi karakteristikama i stanju puta%
vidljivosti% preglednosti% atmos*erskim prilikama% stanju vozila i tereta% gustini saobra)aja%
saobra)ajnim znakovima i drugim saobra)ajnim uslovima% tako da vozilo moe pravovremeno
zaustaviti pred svakom preprekom koju pod navedenim uslovima moe predvidjeti. Pri
mimoilaenju voza! je duan sa svoje lijeve strane ostaviti dovoljno rastojanja izme(u vozila
kojim upravlja i vozila s kojim se mimoilazi a% po potrebi% i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici
kolovoza. Preticanje i obilaenje voza! smije vriti samo ako time ne ometa normalno kretanje
vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoljno prostora za sigurno izvo(enje
ti' radnji. Preticanje i obilaenje vri se s lijeve strane. U saobra)aju na javnom putu vozilu na
motorni pogon mogu se pridodati najvie dva priklju!na vozila za prijevoz tereta% odnosno jedno
priklju!no vozilo za prijevoz lica% a na autoputu i putu rezerviranom za saobra)aj motorni' vozila
samo jedno priklju!no vozilo. "iciklom na kategoriranom putu smije upravljati lice koje je
navrilo 13 godina% a biciklom s motorom lice koje je navrilo 1; godina. 2utoputem se ne smiju
kretati pjeaci% stoka ni vozila koja se% prema odredbama ovog zakona% ne smatraju motornim
vozilima. 2utoputem se ne smiju kretati ni motorna vozila koja se prema svojim konstrukcionim
karakteristikama ne mogu kretati brzinom ve)om od ;F km:'. 5a autoput se ne smije uklju!iti
motorno vozilo koje vu!e drugo motorno vozilo koje se zbog neispravnosti ne moe kretati.
5a putu van naselja voza! se ne smije vozilom kretati brzinom ve)om od0
17 18F km:' na autoputevimaH
37 1FFkm:' na putevima rezerviranim za saobra)aj motorni' vozila i brzim putevimaH
=4
87 BF km:' na ostalim putevima.
"rzina kretanja motorni' vozila na putu pod normalnim uslovima saobra)aja ne smije
se ograni!iti saobra)ajnim znakom ispod 4F km:' na magistralnim putevima% a ;F km:' na
ostalim putevima. 5a putevima brzina kretanja ograni!ava se za sljede)a vozila0
17 na BF km:' R za autobuse i autobuse s lakom prikolicom% kao i za teretna motorna vozila
!ija najve)a dozvoljena masa nije ve)a od A.=FF kgH
37 na BF km:' R za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje 6karavan7 ili laku
prikolicuH
87 na AF km:' R za autobuse kada se obavlja organiziran prijevoz djece% za zglobne autobuse
bez mjesta za stajanje% za teretna motorna vozila !ija je najve)a dozvoljena masa ve)a od
A.=FF kg i za teretna motorna vozila sa priklju!nim vozilomH
;7 na =F km:' R za autobuse s priklju!nim vozilom za prijevoz lica% trolejbuse% gradske
autobuse% autobuse koji osim ugra(eni' sjedita imaju i odre(ena mjesta za stajanjeH
=7 na 8F km:' R za traktoreH
47 na 3= km:' R za bicikl i laki motocikl kada se kre)u biciklisti!kom stazom% odnosno
trakom.
-ozilo u saobra)aju na putu ne smije se opteretiti preko svoje nosivosti koja je upisana u
knjiicu vozila% ili preko dozvoljenog osovinskog optere)enja% ili preko najve)e dozvoljene
mase% ili preko mogu)nosti koje dozvoljavaju karakteristike puta i te'ni!ko-konstrukcione
mogu)nosti vozila. Geret na vozilu treba biti tako raspore(en i% prema potrebi% pri!vr)en i
pokriven da0
17 ne ugroava sigurnost u!esnika u saobra)aju i ne nanosi tetu putu i objektima na putuH
37 ne umanjuje u ve)oj mjeri stabilnost vozila i ne oteava upravljanje vozilomH
87 ne umanjuje voza!u preglednost putaH
;7 ne stvara suvinu buku i ne rasipa se po putuH
=7 ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne ure(aje na vozilu% registarske tablice i druge
propisane oznake na vozilu.
Geret na vozilu ne smije pre)i najudaljeniju ta!ku na prednjoj strani vozila vie od jednog
metra. Geret koji se prevozi na vozilu i priklju!nom vozilu moe pre)i najudaljeniju ta!ku na
zadnjoj strani vozila najvie za jednu estinu svoje duine koja je kao kontinuiran teret
oslonjena na tovarni prostor.2ko teret na vozilu prelazi za vie od jednog metra najudaljeniju
ta!ku na zadnjoj strani vozila% najisturenija ta!ka tereta mora biti ozna!ena crvenom
tkaninom. Saobra)ajni znakovi su0 znakovi opasnosti% znakovi izri!iti' naredbi i znakovi
obavjetenja s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobra)ajnog znaka i koja blie
odre(uje zna!enje saobra)ajnog znaka ili bez nje% svjetlosni saobra)ajni znakovi% oznake na
kolovozu% trotoaru i sl. te svjetlosne i druge oznake na putu. ,nakovi opasnosti slue da se
u!esnici u saobra)aju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre(enom mjestu% odnosno
dijelu puta% i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. ,nakovi izri!iti' naredbi stavljaju do
znanja u!esnicima u saobra)aju na putu zabrane% ograni!enja i obaveze koji' se moraju
pridravati. ,nakovi obavjetenja pruaju u!esnicima u saobra)aju potrebna obavjetenja o
putu kojim se kre)u i druga obavjetenja koja im mogu biti korisna.
Pravo upravljanja motornim vozilom ima lice koje ispunjava sljede)e uslove0
1. da je duevno i tjelesno sposobno upravljati motornim vozilomH
=A
3. da je navrilo godine ivota odre(ene ovim !lanom zavisno od kategorije% odnosno
potkategorije vozilaH
8. da je poloilo voza!ki ispit za upravljanje motornim vozilom odre(ene kategorijeH
;. da mu odlukom nadlenog organa nije zabranjeno upravljanje motornim vozilom.
Pravo na upravljanje motornim vozilom za pojedine kategorije% odnosno potkategorije sti!e lice
koje ima0
1. 14 godina za potkategorije 21 i "1H
3. 1B godina za kategorije 2%"% "< i potkategorije O1 i O1<H
8. kategorije O i O< pod uvjetom da je upravljalo motornim vozilom
podkategorije O1 ili O1< najmanje jednu godinuH
;. kategorije . i .< i podkategorije .1 i .1< pod uslovom da je upravljao motornim vozilom
kategorije O ili O< najmanje dvije godine.
-oza! koji upravlja autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila !ija je najve)a
dozvoljena masa ve)a od 8.=FF kg ne smije neprekidno upravljati vozilom due od ; sata i 8F
minuta% nakon !ega mora koristiti odmor u trajanju od ;= minuta. -ozila u saobra)aju na putu
moraju ispunjavati propisane uslove u pogledu dimenzija% ukupne mase i osovinskog optere)enja%
zatite !ovjekove okoline te imati ispravne propisane ure(aje i opremu. Ovlateno lice moe
voza!a ili voza!a-instruktora podvrgnuti kontroli pomo)u odgovaraju)i' sredstava i aparata% ili ga
uputiti na stru!ni ljekarski pregled radi provjeravanja da li ima alko'ola u organizmu ili da li
pokazuje znakove poreme)enosti izazvane djelovanjem alko'ola% odnosno da li je pod
djelovanjem opojni' droga ili psi'oaktivni' lijekova na kojima je ozna!eno da se ne smiju
upotrebljavati prije i za vrijeme vonje. 5a vanredni te'ni!ki pregled uputit )e se motorno ili
priklju!no vozilo koje je isklju!eno iz saobra)aja zbog te'ni!ke neispravnosti ure(aja za
upravljanje ili ure(aja za zaustavljanje% vozilo koje je u saobra)ajnoj nesre)i toliko ote)eno da se
opravdano moe zaklju!iti da su na njemu ote)eni sklopovi i ure(aji koji su vani za sigurnost
saobra)aja% vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure(aj za pogon na te!ni plin%
vozilo za koje se osnovano posumnja da ima neispravan ure(aj za spajanje vu!nog i priklju!nog
vozila% vozilo koje izduvnim plinovima ili na drugi na!in prekomjerno zaga(uje zrak% kao i vozilo
koje proizvodi prekomjernu buku.
Go#o!G je neprekidno vrijeme due od ;= minuta kad voza! ne obavlja aktivnosti u svezi s
radom motornog vozilaH Gne'ni o#o!G je prekid radnog vremena voza!a radi spavanja i
odmoraH G&!eki 'on"eG je vrijeme u kojem voza! prestane upravljati motornim vozilom due
od 1= minuta% a obu'vata vrijeme pripremni' i zavrni' radova na vozilu vrijeme utovara i
istovara stvari% vrijeme ulazaka i izlazaka putnika% popravka vozila ili stvari na vozilu% vrijeme
!ekanja na utovar i istovar stvari% vrijeme !ekanja na grani!nom prijelazu te prekid ili zabranu
prometa zbog vremenski' prilika i drugi' uvjeta na cestamaH Gne&!ekino u&!%'l"%n"e
'o+ilo#G je vrijeme u kojem voza! nije imao prekid upravljanja vozilom od najmanje ;=
minutaH Guku&no (!%"%n"e u&!%'l"%n"%G je zbir vremena neprekidnog upravljanja vozilom
tijekom 3; sata..nevno vrijeme vonje voza!a ne smije biti due od devet sati. 5eprekidno vrijeme
upravljanja vozilom moe biti najvie !etiri sata i 8F minuta% nakon kojeg voza! mora imati neprekidan
odmor u trajanju od najmanje ;= minuta. Odmor moe biti podijeljen na dva ili tri dijela s tim to
pojedina!an odmor ne moe biti kra)i od 1= minuta tokom vonje od !etiri sata i 8F minuta% tako da
ukupno vrijeme vonje i odmora iznosi pet sati i 1= minuta. +zuzetno% dnevno vrijeme vonje moe se
produiti na 1F sati% ali ne vie od dva puta tijekom jedne sedmice. -oza! autobusa% teretnog motornog
vozila ili skupa vozila !ija je najve)a doputena masa ve)a od 3F tona% nakon pre(eni' =FF km tokom 3;
sata% mora biti zamijenjen drugim voza!em% i u slu!ajevima kada tu relaciju pre(e za manje od devet sati
upravljanja vozilom. 2ko voza! tokom 3; sata upravlja ve)im brojem motorni' vozila% ukupno vrijeme
upravljanja predstavlja zbir vremena upravljanja svim tim vozilima.Sedmi!no vrijeme vonje voza!a ne
smije biti due od =4 sati.Ukupno vrijeme vonje voza!a% promatrano u dvije uzastopne sedmice% ne smije
biti due od CF sati.
=B
ZAKON O SPRJE9AVANJU NASILJA I NE6OLI9NOF
PONAEANJA NA SPORTSKIM PRIRE6BAMA
Ovim ,akonom utvr(uju se mjere za sprje!avanje nasilja i nedoli!nog ponaanja na
sportskim priredbama% kao i obaveze organizatora i ovlatenja nadleni' organa u sprovo(enju ti'
mjera na podru!ju KS.Sportske priredbe% u smislu ,akona o sportu KS i ovog ,akona su sportska
takmi!enja i sportske mani*estacije.Organizator sportske priredbe je organizacija u sportu sa
sjeditem na podru!ju KS i to0 sportski savez% sportsko drutvo% sportska organizacija - klub% te
drugo pravno ili *izi!ko lice koje se stalno ili povremeno bavi organizacijom sportski' priredbi%
odnosno koje je preuzelo organizovanje odre(ene sportske priredbe% ili vrenje odre(eni' poslova
u organizovanju sportske priredbe.-rijeme odravanja sportske priredbe% u smislu ovog ,akona%
je vremenski period potreban za organizovan i bezbjedan dolazak i ulazak gledalaca u gledalite
prije po!etka sportske priredbe% uklju!uju)i i vrijeme trajanja same sportske priredbe% te vrijeme
potrebno za nji'ov siguran i bezbjedan izlazak iz sportskog objekta i odlazak nakon njenog
zavretka% a !ije trajanje u svakom konkretnom slu!aju utvr(uje organizator sportske priredbe u
saradnji sa MUP KS prilago(avaju)i duinu tog vremena karakteru sportski' priredbi 6npr.
sportske priredbe pove)anog rizika7.U!esnici sportske priredbe% u smislu ovog ,akona% su sva
lica prisutna na sportskoj priredbi.Sportski objekat% u smislu ,akona o sportu KS i ovog ,akona%
je zatvoreni i otvoreni objekat namijenjen za odravanje sportski' priredbi% koji pored sportskog
terena moe da ima i gledalite.Sportski teren% u smislu ovog ,akona% je prostor na kome se
obavlja sportska aktivnost 6sportska igra% takmi!enje7% kao i prostor do gledalita.
6unos(i o!*%ni+%(o!% s&o!(ske &!i!ebe -Organizator sportske priredbe% u saradnji sa
Ministarstvom duan je da osigura bezbjedno odravanje sportske priredbe i da preduzme mjere
kojima se predupre(uje i sprije!ava izbijanje nasilja i nedoli!nog ponaanja gledalaca% i to0
preventivne mjereH redovne mjere koje se preduzimaju na svim sportskim priredbamaH mjere koje
se preduzimaju na sportskim priredbama pove)anog rizikaH mjere koje preduzimaju Ministarstvo%
sudovi i zavodi za izdravanje prekr.kazni. Kad organizacija u sportu povjeri organizaciju
sportske priredbe ili vrenje odre(eni' poslova u organizaciji sportske priredbe drugom pravnom
ili *izi!kom licu% duna je da vri nadzor nad sprovo(enjem mjera utvr(eni' ovim zakonom.
N%sil"e i neoli2no &on%-%n"e )Pod n%sil"e# n% s&o!(ski# &!i!eb%#%4 u s#islu o'o*
Z%kon%4 s#%(!% se n%!o2i(o5
7/ 3i+i2ki n%&% n% u2esnike s&o!(ske &!i!ebe1
:/ 3i+i2ki ob!%2un i+#e0u u2esnik% n% s&o!(sko" &!i!ebi1
C/ b%$%n"e n% s&o!(ski (e!en ili u *le%li-(e &!e#e(% ko"i #o*u % u*!o+e i'o(4 3i+i2ki
in(e*!i(e( li$% ili i#o'inu1
=/ is(i$%n"e obil"e"%4 (!%ns&%!en%(%4 (e i+'iki'%n"e slo*%n% ko"i#% se &os(i2e !%sn%4
'"e!sk%4 n%$ion%ln% ili !u*% ne(!&el"i'os( i #!n"%4 onosno 2i"i "e s%!%" u'!el"i'
ili ne&!is(o"%n4 % -(o #oe % o'ee o 3i+i2ki. sukob% n%'i"%2% ili !u*i. u2esnik%
(e u*!o+i i'o( ili in(e*!i(e( li$% onosno o-(e,en"e ili uni-(en"e i#o'ine1
8/ o-(e,i'%n"e s&o!(sko* ob"ek(%4 o&!e#e4 u!e0%"% i ins(%l%$i"% n% s&o!(sko# ob"ek(u
n% ko#e se o!%'% s&o!(sk% &!i!eb%1
D/ i+%+i'%n"e ne!e% &!iliko# ol%sk%4 onosno ol%sk% s% s&o!(sko* ob"ek(% ili u
s&o!(sko# ob"ek(u4 o#e(%n"e (ok% s&o!(ske &!i!ebe ili u*!o%'%n"e be+b"enos(i
u2esnik% s&o!(ske &!i!ebe ili (!e,i. li$%.

=C
Po neoli2ni# &on%-%n".n% s&o!(.&!i!eb%#%4 u s#islu o'o* Z%kon%4 s#%(!% se n%!o2i(o0
%/ neo'l%-(eni ul%+%k n% s&o!(ski (e!en1
b/ neo'l%-(eni ul%+%k u slubene &!os(o!i"e i slubene &!ol%+e s&o!(sko* ob"ek(% n%
ko#e se o!%'% s&o!(sk% &!i!eb%1
$/ uno-en"e u s&o!(ski ob"ek%( i u&o(!eb% %lko.ol% ili !u*i. o&o"ni. s!es(%'%1
/ uno-en"e u s&o!(ski ob"ek%( onosno ko!i-,en"e &i!o(e.ni2ki. s!es(%'% i !u*i.
&!e#e(% i s!es(%'% ko"i#% #oe % se u*!o+i be+b"enos( u2esnik% u
s&o!(sko" &!i!ebi ili o#e(% n"en (ok1
e/ neo'l%-(en ul%+%k u io *le%li-(% s&o!(sko* ob"ek(% n%#i"en"en su&%!ni2ki#
n%'i"%2i#%.
5a organizovanje sportski' priredbi s'odno se primjenjuju i propisi o javnom redu i miru i
okupljanju gra(ana.
P!e'en(i'ne #"e!e)U cilju preventivnog djelovanja i smanjenja rizika izbijanja nasilja i
nedoli!nog ponaanja gledalaca% organizacije u sportu dune su da0
a7 podsti!u organizovanje i sportsko 6*air plaS7 ponaanje svoji' navija!a i nji'ovi' klubovaH
b7 ostvaruju odgovaraju)e in*ormisanje svoji' navija!a 6sastanci sa navija!ima% izdavanje
biltena i dr.7H
c7 koordiniraju aktivnosti sa klubovima svoji' navija!a prilikom organizovanog odlaska na
gostuju)e sportske priredbeH
d7 urede sportskim pravilima iz svoje nadlenosti koje se sportske priredbe smatraju visoko
rizi!nim i koje mjere su organizatori sportski' priredbi i drugi u!esnici duni da preduzmu%
u skladu sa zakonom i drugim propisima% na sportskim priredbama visokog rizikaH
e7 preduzmu druge mjere i aktivnosti% u skladu sa zakonom% propisima donijetim na osnovu
zakona i sportskim pravilima.
Reo'ne #"e!e)Organizator sportske priredbe je duan da obrazuje odgovaraju)u redarsku
slubu% ili da angauje pravno lice ili preduzetnika radi obavljanja poslova *izi!kog obezbje(enja
i odravanja reda na sportskoj priredbi.Prilikom vrenja poslova redarska sluba je ovlatena da0
a7 zabrani pristup sportskom objektu licima koja su pod uticajem alko'ola ili drugi'
opojni' sredstava% ili se iz nji'ovog ponaanja moe zaklju!iti da su skloni nasilnom ili
nedoli!nom ponaanjuH
b7 e*ikasno odvoji gostuju)e navija!e usmjeravanjem na posebne ulaze i izlaze iz
sportskog objekta i poseban dio gledalita koji je za nji' odre(enH
c7 onemogu)i ulazak gledalaca na sportski terenH
d7 onemogu)i unoenje ili prodaju alko'olni' pi)a u sportskom objektuH
e7 onemogu)i unoenje u sportski objekat predmeta koji se mogu upotrijebiti u
nasilni!kim postupanjima 6pirote'ni!ka sredstva% palice% *lae i sl.7% odnosno kojima se
moe ometati tok sportske priredbe 6ogledala% laserski pokaziva!i% zvu!ni ure(aji ve)e
snage% transparenti ili obiljeja kojima se podsti!e rasna% vjerska% nacionalna ili druga
netrpeljivost i mrnja% odnosno !iji je sadraj uvredljiv ili nepristojan i sl.7H
*7 upozori% odnosno udalji gledaoce zbog nedoli!nog ponaanja kojim se moe izazvati
nasilje na sportskoj priredbi ili ometati njen tok.
Kad gledalac ili grupa gledalaca postupi suprotno nalozima redarske slube ili izazove nasilje% o
tome se bez odlaganja obavjetava ovlateno lice Ministarstva.
4F
S%!%n"% o!*%ni+%(o!% i Minis(%!s('%)Organizator je duan da ostvari saradnju i obezbijedi
prisustvo predstavnika Ministarstva na sportskim priredbama pove)anog rizika% a u ostalim
slu!ajevima kada procijeni da je to potrebno radi sprovo(enja mjera i naloga koji se odnose na
odravanje javnog reda i mira.Organizator je duan da za vrijeme sportske priredbe obezbijedi
prisustvo odgovaraju)e slube 'itne medicinske pomo)i i vatrogasne jedinice% kao i da ostvari
saradnju% a po potrebi preduzme mjere da obezbijedi i prisustvo drugi' nadleni' organa i
organizacija% javni' slubi i javni' preduze)a 6inspekcijske i komunalne slube i dr.7.
Ministarstvo na osnovu prijave organizatora o odravanju sportske priredbe i ocjene relevantni'
elemenata o rizicima ugroavanja stanja sigurnosti i preduzeti' mjera organizatora% odre(uje broj
i postupke policijski' slubenika koji obezbje(uju javni red i mir na odre(enoj sportskoj
priredbi.
M"e!e ko"e se &!eu+i#%"u n% s&o!(ski# &!i!eb%#% &o'e,%no* !i+ik%-Sportske priredbe
pove)anog rizika su0
a7 doma)e i me(unarodne sportske priredbe od ve)eg takmi!arskog zna!ajaH
b7 sportske priredbe na kojima se o!ekuje prisustvo velikog broja gledalaca ili navija!a
gostuju)i' klubovaH
c7 druge sportske priredbe kad posebne okolnosti ukazuju da na njima moe do)i do
nasilja ili nedoli!nog ponaanja gledalaca.
Koje se doma)e i me(unarodne sportske priredbe mogu smatrati od ve)eg takmi!arskog zna!aja%
odre(uje svojim aktom nadleni sportski savez.Ministar unutranji' poslova KS% po
zaprimljenom obavjetenju od strane organizatora o vremenu odravanja sportske priredbe
pove)anog rizika% odredit )e lice ovlateno za koordinaciju ukupni' aktivnosti svi' subjekata koji
u!estvuju u organizaciji te sportske priredbe kako bi sve preventivne% redovne i posebne mjere
odre(ene ovim ,akonom nadleni organi i slube preduzeli blagovremno i e*ikasno.
Pos(o"%n"e &o'e,%no* !i+ik% o i+bi"%n"% n%sil"%)Kad okolnosti ukazuju na rizik od izbijanja
nasilja i nedoli!nog ponaanja gledalaca na sportskoj priredbi% organizator sportske priredbe je
duan da0
%/ o tim okolnostima obavijesti bez odlaganja% a najkasnije ;B !asova prije po!etka sportske
priredbe% Ministarstvo i druge nadlene organe% nadleni sportski savez i druge
zainteresovane organizacije u sportu% kao i sportiste koji u!estvuju u sportskoj priredbiH
b/ odredi odgovorno lice koje je zadueno za rukovo(enje sprovo(enjem mjera za
sprje!.nasilni!kog i nedoli!nog ponaanja gledalaca i za saradnju sa MinistarstvomH
$/ ostvari saradnju sa Ministarstvom radi postupanja po nalozima koji se odnose na
obezbje(ivanje javnog reda i mira na sportskoj priredbi i radi obezbje(ivanja rada
deurnog sudije za prekrajeH
/ ostvari saradnju sa predstavnicima klubova navija!a u cilju me(usobne razmjene
in*ormacija i obezbje(enja da klubovi navija!a odrede dio redara na sport.priredbi iz
svoji' redova% radi pru.pomo)i u odr.reda na sport.priredbi i obavjetavanja gledalaca.
Organizator sportske priredbe u saradnji sa odgovornim licem Ministarstva iz ta!ke b7 stav 617
ovog !lana moe prekinuti sportsko takmi!enje i odrediti da se isprazni dio ili cijelo gledalite u
slu!aju masovnog ispoljavanja rasne% vjerske% nacionalne ili druge netrpeljivosti i mrnje.5akon
pranjenja gledalita sportska priredba se moe nastaviti ili odloiti u skladu sa vae)im
pravilima.
41
Ob%'e+e n% %n o'i"%n"% s&o!(ske &!i!ebe-Organizator je duan da prije po!etka% za vrijeme
trajanja i po zavretku sportske priredbe pove)anog rizika0
a7 omogu)i odvajanje grupa gostuju)i' navija!a prodajom ulaznica na odvojenim i
posebnim prodajnim mjestimaH
b7 omogu)i da se u prodaju puste samo ulaznice za mjesta za sjedenje% odnosno onoliki broj
ulaznica za stajanje koji% u zavisnosti od kapaciteta sportskog objekta% ne ugroava
bezbjednost u!esnika sportske priredbeH
c7 ostvari saradnju sa sportskim klubovima koji u!estvuju u sportskoj priredbi u pogledu
prodaje ulaznica za nji'ove navija!eH
d7 odredi posebne ulaze% izlaze i dio gledalita za grupe gostuju)i' navija!a% ukoliko se
o!ekuje nji'ov organizovani dolazak ili dolazak u ve)em brojuH
e7 obezbijedi preko programa sportske priredbe ili drugi' sredstava in*ormisanja
podsticanje gledalaca na korektno ponaanje.
E'ien$i"e n%'i"%2%- Organizator je duan da u saradnji sa sportskim klubovima koji u!estvuju
na sportskoj priredbi i klubovima nji'ovi' navija!a obezbijedi vo(enje evidencije o identitetu lica
kojima se ulaznice prodaju% odnosno ustupaju preko klubova navija!a% kao i da omogu)i uvid u te
evidencije ovlatenom licu Ministarstva.Ministarstvo je duno uspostaviti i uredno voditi
evidenciju lica kojima je izre!ena zabrana prisustvovanja odre(enim sportskim priredbama.
P!o%"% ul%+ni$% n% %n s&o!(ske &!i!ebe- 5a dan odravanja sportske priredbe pove)anog
rizika ulaznice se po pravilu ne mogu prodavati u sportskom objektu na kome se sportska
priredba odrava ili u njegovoj neposrednoj blizini% ve) samo na posebnim prodajnim mjestima.
Odobrenje za odre(ivanje prodajni' mjesta daje Ministarstvo. U'"e(i ko"e (!eb% % is&un"%'%
s&o!(ski ob"ek%(- Sportski objekat mora imati Plan evakuacije ovjeren od strane nadlene
PU. Plan evakuacije mora sadravati opisane procedure postupanja u slu!aju vanredni' situacija
6ruenje konstrukcija% poar% nestanak svjetla% masovni neredi% dojave o podmetnutim minsko-
eksplozivnim sredstvima i sl.7 kao i jasan ematski prikaz evakuacioni' koridora.Sportski objekat
koji je kategorisan kao objekat za me(unarodne sportske mani*estacije mora imati Oerti*ikat o
bezbjednosti objekta 6stadiona7 ovjeren od strane Ministarstva.Oerti*ikat o bezbjednosti objekta
se izdaje na rok od godinu dana% a na osnovu pret'odno izvedeni' pozitivni' inspekcijski' nalaza
iz oblasti elektro zatite% gromobranske zatite% protivpoarne zatite% opremljenosti sredstvima i
opremom za pruanje prve pomo)i% 'igij.-te'ni!ke isprav.javni' toaleta% stat.nosivosti
karakt.konstrukcija% ulazno-izlazni' kapija% koridora i zatit.ograda. Organiz.je duan da obezb.
da se sport.priredba pove).rizika odri u spor.objektu koji ima0
a7 odgovar.ograde ispred sport.objekta za usmjeravanje irazdvajanje suparn.grupa navija!aH
b7 odgovaraju)e ograde za sprje!avanje ulaska gledalaca na sportski terenH
c7 odgovaraju)e ograde za razdvajanje suparni!ki' grupa navija!aH
d7 odgovaraju)i broj jasno i vidljivo obilje.ulaza i izlaza prema svim dijelovima gledalitaH
e7 odgovaraju)a sjedita koja se ne mogu otkinuti samo koritenjem *izi!ke snageH
*7 odgovaraju)i prostor za ovlateno lice Ministarstva% nadlenog za odravanje javnog reda
i mira na sportskoj priredbi sa kojeg ima jasan pregled sportskog terena i gledalitaH
g7 te'ni!ku opremu za pra)enje i snimanje ponaanja gledalaca na sportskom objektuH
'7 prostoriju za pruanje 'itne medicinske pomo)iH
i7 odgovaraju)i broj muki' i enski' mokri' !vorova u svim dijelovima gledalitaH
j7 prostor za bezbjedan smjetaj prijevozni' sredstava gostuju)i' klubovaH
k7 sistem javnog razglasaH
l7 odgovaraju)e osvjetljenje ukoliko se sportska priredba odrava u ve!ernjim !asovima%
kao i obezbje(eno neprekidno napajanje elektri!nom energijom.
43
Ob%'e+e *os(u"u,e* s&o!(sko* klub%-Mostuju)i sportski klub koji u!estvuje na sportskoj
priredbi pove)anog rizika obavezan je da0
a7 najkasnije tri dana prije organizovanog polaska navija!a na sportsku priredbu obavijesti
organizatora sportske priredbe o svim elementima bitnim za prijem kluba i njegovi'
navija!a 6dan i vrijeme polaska% procijena broja navija!a koji dolaze% na!in prijevoza%
mjesto boravka ili okupljanja% imena vo(a navija!a i sl.7H
b7 ostvari saradnju sa klubom svoji' navija!a i u!estvuje u organizaciji nji'ovog dolaska na
sportsku priredbuH
c7 obezbijedi raspod.karata za svoje navija!e koje je dobio od organiz.sportske priredbeH
d7 preduzme druge potrebne mjere da klub i njegovi navija!i ne budu uzrok nasilja i nereda
na sportskoj priredbi.
M"e!e +% s&!"e2%'%n"e n%sil"% i neoli2no* &on%-%n"%-Ministarstvo prilikom odravanja
sportski' priredbi pove)anog rizika moe da naloi preduzimanje svi' potrebni' mjera za
sprje!avanje nasilja i nedoli!nog ponaanja gledalaca% a naro!ito da0
a7 naloi grupama gostuju)i' navija!a kretanje odre(enim pravcem prilikom dolaska%
odnosno odlaska iz sportskog objektaH
b7 naloi organizatoru sportske priredbe otklanjanje uo!eni' nedostataka sportskog objekta
ili propusta u organizacijiH
c7 zabrani ulazak na sportsku priredbu% odnosno udalji od sportskog objekta lice iz !ijeg se
ponaanja moe zaklju!iti da je sklono nasilni!kom i nedoli!nom ponaanju.
Ministarstvo pred sportsku priredbu pove)anog rizika% najmanje 3; !asa prije njenog po!etka%
vri pregled sport.objekta na kome )e se sportska priredba odrati i ostvaruje uvid u
organizacione pripreme te osigurava da objekat blagovremeno% u skladu sa vae)im procedurama%
bude pretraen radi otkrivanja prisustva eventualno podmetnuti' eksplozivno diverz-terorist
sredstava. Z%b!%n% &!o%"e %lko.ol%-,abranjena je prodaja alko'olni' pi)a na prilazima% u
neposrednoj blizini i u sportskom objektu tri !asa prije i po zavretku sportske priredbe
pove)anog rizika% kao i za vrijeme njenog odravanja.
T!o-ko'i- Organizator sportske priredbe snosi trokove koji se odnose na preduzimanje mjera iz
!lanova A.-1=. ovog ,akona. Organizator moe sa Ministarstvom zaklju!iti ugovor o obavljanju
odre(eni' poslova obezbje(enja sportske priredbe i sprovo(enja odre(eni' mjera za sprje!avanje
nasilja i nedoli!nog ponaanja gledalaca% koji ne spadaju u redovne poslove odravanja javnog
reda i mira.Ugovor u ime Ministarstva zaklju!uje ministar nadlean za unutranje poslove.
Pri'odi ostvareni obavljanjem poslova i sprovo(enjem mjera pri'od su budeta Kantona.
K!i'i2no "elo 2l.:B) N%silni2ko &on%-%n"e n% s&o!(sko" &!i!ebi-617Ko u namjeri da izazove
nasilje u(e na sportski teren ili ulaskom u sportski teren izazove nasilje% *izi!ki napadne na
u!esnike sportske priredbe% unese u sportski objekat ili baca na sportski teren ili me(u gledaoce
predmete% pirote'ni!ka sredstva ili druge eksplozivne% zapaljive ili kodljive supstance koji mogu
da izazovu tjelesne povrede ili ugroze zdravlje u!esnika sportske priredbe ili u!estvuje u *izi!kom
obra!unu na sportskoj priredbi% kazni)e se zatvorom od tri mjeseca do jedne godine. 637Ko u
grupi izvri krivi!no djelo iz stava 617 ovog !lana% kazni)e se zatvorom od est mjeseci do tri
godine.687Kolovo(a grupe koja izvri krivi!no djelo iz stava 617 ovog !lana% kazni)e se zatvorom
od jedne do pet godina. 6;75a postupak izricanja kazne za maloljetnu osobu koja u!ini pojedino
krivi!no djelo iz stava 617 do 687 ovog ,akona% odgovaraju)e se primjenjuju odredbe zakona
kojim je ure(en krivi!ni postupak u &ederaciji "osne i #ercegovine.
48
P!ek!-%"i) Ilan 31 .)No'2%n% k%+n% +% o!*%ni+%(o!% i o*o'o!no li$e- 6175ov!anom kaznom
od 1.FFF do 1F.FFF KM kazni)e se za prekraj organizacija u sportu ili drugo pravno lice ako0
%/ ne osigura nesmetano i bezbjedno odravanje sportske priredbe 6!l.8. st1.ovog ,akonaH
b/ ne vri nadzor nad sprovo(.mjera utvr(eni' ovim ,akonom !l.8. st.3.ovog ,akona7H
$/ ne preduzme propisane preventivne mjere 6!lan A. ovog ,akona7H
/ ne organizuje% odnosno ne angauje odgovaraj.redarsku slubu !l.B. st.1 ovog ,akonaH
e/ odbije saradnju sa Ministarstvom 6!lan C. stav 617 ovog ,akona7H
3/ ne obezbijedi za vrijeme sportske priredbe prisustvo odgovaraju)e slube 'itne
medicinske pomo)i ili ne ostvari saradnju sa drugim nadlenim organima i
organizacijama 6!lan C. stav 637 ovog ,akona7H
*/ ne preduzme propisane mjere kada su okolnosti ukazivale da postoji rizik da do(e do
nasilja ili nedoli!nog ponaanja gledalaca ili ne postupi po nalozima Ministarstva u vezi
odravanja sportske priredbe pove)anog rizika 6!lan 11. ovog ,akona7H
./ ne preduzme propisane mjere prije po!etka% za vrijeme trajanja i po zavretku sportske
priredbe pove)anog rizika 6!lan 13. ovog ,akona7H
i/ ne obezbijedi ograni!enje prodaje ulaznica iza sportske priredbe pove)anog rizika ili ne
obezbijedi vo(enje propisani' evidencija% odnosno neH prui i' na uvid ovlatenom licu
Ministarstva 6!lan 18. stav 617 ovog ,akona7H
"/ prodaje ulaznice van odobreni' posebni' prodajni' mjesta 6!lan 1;. ovog ,akona7H
k/ ne obezbijedi da se sportska priredba pove)anog rizika odri u odgovaraju)em
sportskom objektu 6!lan 1=. stav 617 do 6=7 ovog ,akona7H
l/ u svojstvu gostuju)e ekipe ne preduzme zakonom propisane mjere 6!l.14. ovog ,akona7H
l"/ prodaje alko'olna pi)a suprotno zabrani 6!lan 1B. ovog ,akona7.
637,a prekraj iz stava 617 ovog !lana kazni)e se i odgovorno lice u pravnom licu nov!anom
kaznom od 3FF do 3.FFF KM. 687,a prekraj iz stava 617 ovog !lana *izi!ko lice koje je
organizator sportske priredbe kazni)e se nov!anom kaznom od 3FF do 1.FFF KM.6;7,a prekraj
iz stava 617 ovog !lana preduzetnik )e se kazniti nov!anom kaznom od 3FF do 1.FFF KM.
6=7Pravnom licu kome je izre!ena kazna za prekraj iz stava 617 ovog !lana moe se uz izre!enu
kaznu izre)i i zatitna mjera zabrane vrenja odre(ene djelatnosti. 647Odgovornom licu kome je
izre!ena kazna za prekraj iz stava 617 ovog !lana moe se izre)i i zatitna mjera zabrane vrenja
odre(eni' poslova.6A7Preduzetniku kome je izre!ena kazna za prekraj iz stava 617 ovog !lana
moe se izre)i i zatitna mjera% zabrana obavljanja samostalne djelatnosti.
Z%-(i(n% #"e!% -Il.33.- Z%b!%n% &!isus('o'%n"% s&o!(ski# &!i!eb%#%- 617Uz kaznu za
prekraj *izi!kom licu moe se izre)i zatitna mjera zabrane prisustvovanja odre(enim sportskim
priredbama% pod uvjetima propisanim ovim ,akonom.637,abrana prisustvovanja odre(enim
sportskim priredbama sastoji se u obavezi u!inioca prekraja% da se neposredno prije po!etka
odre(eni' sportski' priredaba li!no javi slubenom licu u odjeljenju unutranji' poslova%
odnosno policijskoj stanici% na podru!ju na kojem se u!inilac prekraja zatekao i da boravi u
nji'ovim prostorijama do zavretka sportske priredbe. 687,atitna mjera iz stava 617 ovog !lana
moe se izre)i u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.
4;
No'2%n% k%+n% +% 3i+i2k% li$%) Il.38.- No'2%n% k%+n%) 6175ov!anom kaznom od =FF do 1.=FF
KM% kaznit )e se za prekraj *izi!ko lice ako0
a7 ote)uje sportski objekat na kome se odvija sportska priredba% njegovu opremu% ure(aje%
instalacije i drugi inventar 6!lan ;. ta!ka e7 ovog ,akonaH
b7 baca bilo kakav predmet na sportski teren ili u gledalite% ili ometa odvijanje sportske
priredbe posebnim te'ni!kim sredstvima ili drugim napravama 6!lan ;. ta!. c7% *7 i j7
ovog ,akonaH
c7 neovlateno ulazi u sportski teren 6!lan ;. ta!ka g7 ovog ,akonaH
d7 za vrijeme odravanja sportske priredbe% kao i neposredno prije ili poslije odravanja
sportske priredbe neovlateno ulazi u slubene prostorije i slubene prolaze sportskog
objekta na kome se odvija sportska priredba 6!lan ;. ta!ka '7 ovog ,akonaH
e7 za vrijeme odravanja sportske priredbe unosi u sportski objekat ili upotrebljava alko'ol
ili opojna sredstva 6!lan ;. ta!ka i7 ovog ,akonaH
*7 neovlateno u(e u dio gledalita namijenjen suparni!kim navija!ima 6!lan ;. ta!ka k7
ovog ,akonaH
g7 ne postupi po nalozima slubenog osoblja iz !lana B. stav 637 ovog ,akonaH
'7 postupi suprotno zabrani% odnosno obavezi iz !lana 33. stav 637 ovog ,akona.
St.3-Uz kaznu za prekraj iz stava 617 ta!. a7 - g7 ovog !lana *izi!kom licu se moe izre)i zatitna
mjera zabrane prisustvovanja odre(enim sportskim priredbama. St.8-,a ponovljeni prekraj iz
stava 617 ta!. a7 - g7 i za prekraj iz stava 1. ta!ka '7 ovog !lana% zatitna mjera zabrane
prisustvovanja odre(enim sportskim priredbama izri!e se obavezno. St.;-2ko prekraj iz stava
617 ovog ,akona u!ini maloljetnik% odgovaraju)e se primjenjuju posebne odredbe kantonalnog
zakona o odgovornosti i kanjavanju maloljetnika za prekraje.
St.=-$oditelj% usvojilac odnosno staralac maloljetnika mla(eg od 14 godina% koji u!ini prekraj iz
stava 617 ovog ,akona% ako je izvrenje prekraja od strane maloljetnika posljedica njegovog
proputanja dunog staranja o maloljetniku% a bio je u mogu)nosti da takav nadzor vri% kazni)e
se za prekraj nov!anom kaznom u iznosu od =F do =FF KM.
4=
Z A K O N O JAVNOM OKUPLJANJU

Ovim zakonom ure(uju se javna okupljanja gra(ana na podru!ju Kantona Sarajevo radi
javnog izraavanja politi!ki'% socijalni' i drugi' uvjerenja i interesa% na!in organizovanja mirni'
okupljanja i javni' protesta% javni' priredbi i drugi' oblika okupljanja. /avna okupljanja gra(ana
su slobodna i ostvaruju se na na!in propisan ovim zakonom./avnim okupljanjem gra(ana% u
smislu ovog zakona% smatra se svako organizovano okupljanje gra(ana koje se odrava na za to
prikladnom prostoru. /avna okupljanja 6u daljnjem tekstu0 javni skup7% u smislu ovog zakona% su0
%/ #i!n% oku&l"%n"% i "%'ni &!o(es(i4 b/ "%'ne &!i!ebe i $/ !u*i obli$i
oku&l"%n"%.
Prostor prikladan za javni skup je javno mjesto pristupa!no i prikladno za okupljanje lica
!iji broj i identitet nije unaprijed odre(en i na kome okupljanje gra(ana ne dovodi do ugroavanja
prava i sloboda drugi' lica% javnog morala% zdravlja ljudi% sigurnosti ljudi i imovine i ometanja
javnog saobra)aja. Prostor prikladan za javni skup je i prostor na kojem se odvija javni saobra)aj
kada je mogu)e dodatnim mjerama osigurati privremenu izmjenu reima saobra)aja% kao i zatitu
zdravlja ljudi i sigurnost ljudi i imovine. Skuptina KSna prijedlog -lade KS% donosi akt o
odre(ivanju prostora u roku od 8F dana od dana donoenja ovog zakona. /avni skup se moe
prijaviti i odvijati kao kretanje u!esnika javnog skupa na odre(enom prostoru. /avni skup u
pokretu na prostoru moe se odvijati samo neprekinutim kretanjem% osim na mjestu polaska i
zavretka.Samo ovim zakonom mogu se propisati ograni!enja slobode javnog okupljanja koja su
nuna u demokratskom drutvu radi zatite ustavnog poretka% prava i sloboda drugi' ljudi% javnog
morala i zdravlja ljudi.Sloboda govora i javnog istupanja na javnom okupljanju ograni!ena je
zabranom svakog pozivanja i podsticanja na oruani sukob ili upotrebu nasilja% na nacionalnu%
rasnu% vjersku ili drugu mrnju ili netrpeljivost. /avni skup ne moe organizovati politi!ka
organizacija ili udruenje gra(ana !iji je rad zabranjen. /avni skup ne moe sazvati niti na javnom
skupu istupati lice kojem je pravosnanom sudskom odlukom izre!ena mjera sigurnosti zabrane
javnog istupanja.Organiz.odgovara za tetu koju su po!inili u!esnici jav.skupa prema pravilima
objektivne odgovornosti.
9l%n H)Pod mirnim okupljanjem i javnim protestom podrazumijeva se svako organiz.okupljanje
gra(ana koje se odrava radi jav.izraavanja polit.socijalni' i drugi' uvjerenja i interesa.
9l%n I)Organizator mirnog okupljanja je pravno ili *izi!ko lice 6u daljnjem tekstu0 organizator7
koje% u skladu sa odredbama ovog zakona% priprema% saziva% organizuje% odrava% prati i vri
nadzor nad odravanjem mirnog okupljanja.Kad mirno okupljanje priprema grupa gra(ana ili vie
pravni' osoba% dune su odrediti svog zastupnika.
9l%n 7B)Ob%'e+% &!i"%'l"i'%n"% #i!no* oku&l"%n"%)Organizator% odnosno njegov zastupnik%
duan je podnijeti prijavu za odravanje mirnog okupljanja kada je to ovim zakonom odre(eno.
Prijava podnosi se najkasnije pet dana prije po!etka odravanja mirnog okupljanja.Prijava se
podnosi PU MUP-KS na !ijem podru!ju se namjerava odrati mirno okupljanje ili Upravi policije
Ministarstva% ako se mirno okupljanje namjerava odrati na podru!ju 3 ili vie policijski' uprava.
+z naro!ito opravdani' razloga% prijava se moe podnijeti najkasnije ;B sati prije po!etka
odravanja mirnog okupljanja% uz obrazloenje neprijavljivanja u roku.Potpisana prijava se
podnosi li!no ili preporu!enom poiljkom. $ok za prijavu podnesenu preporu!enom poiljkom
te!e od dana prispje)a poiljke.
9l%n 7:)I+u+e$i o ob%'e+e &!i"%'l"i'%n"% #i!no* oku&l"%n"%)+zuzetno od odredbi ne
prijavljuju se0 sastanci% tribine% okrugli stolovi ili okupljanja registrovani' politi!ki' stranaka%
sindikalni' i drugi' organizacija ili udruenja koji se odravaju u zatvorenim prostorijama
prikladnim za te svr'e% osim u slu!ajevima kada organizator smatra to za potrebnim.Politi!ke
stranke% koalicije% liste nezavisni' kandidata i nezavisni kandidati organizuju i odravaju mirna
okupljanja u skladu sa odredbama +zbornog zakona "i#.5e prijavljuju se protesti pojedinaca.O
44
svakom okupljanju%!ije odravanje za'tijeva preduzimanje posebni' mjera sigurnosti organizator%
odnosno njegov zastupnik duan je obavijestiti nadl.policijski organ.
9l%n 77)S%!%" &!i"%'e) Prijava sadri0
a7 program i ciljeve mirnog okupljanja%
b7 podatke o mjestu% datumu i vremenu odravanja i trajanja mirnog okupljanja%
c7 naziv i sjedite organizatora i li!ne podatke odgovornog lica% odnosno zastupnika ako
je organizator vie pravni' lica ili grupa gra(ana% ime i prezime i jedinstveni mati!ni
broj ako je organizator *izi!ko lice%
d7 li!ne podatke voditelja mirnog okupljanja%
e7 spisak redara sa nji'ovim li!nim podacima%
*7 podatke o mjerama koje organizator preduzima za odravanje reda i mira%
g7 procjenu broja u!esnika i
'7 druge podatke od interesa za sigurno i nesmetano odravanje mirnog okupljanja.

Pod mjestom odravanja mirnog okupljanja% u smislu ovog !lana% podrazumijeva se
mjesto na kojem se odrava mirno okupljanje kao i prilazni putevi i prostori 6ui i iri lokalitet7
neposredno uz mjesto odravanja mirnog okupljanja. Prijava mirnog okupljanja u pokretu mora
sadravati i detaljno odre(enu trasu kretanja% mjesto polaska i mjesto zavretka% kao i na!in
kretanja u!esnika 6pjeice% vozilima% kombinovano7. 2ko mirno okupljanje za'vata i povrinu
puta% usljed !ega bi saobra)aj bio obustavljen ili ometan% organizator je duan uz prijavu priloiti
i odobrenje nadlenog organa u skladu sa ,akonom o osnovama sigurnosti saobra)aja na
putevima u "i#.Kada prijava ne sadri podatke ili dokumentaciju nadleni policijski organ )e na
to pismeno upozoriti organizatora i odrediti mu rok da dopuni prijavu.U slu!aju javni skup smatra
se prijavljenim podnoenjem potpune prijave. Svaka izmjena sadraja podnesene prijave smatra)e
se podnoenjem nove prijave.
9l%n 7C)M"es(o o!%'%n"% #i!no* oku&l"%n"%)Mirno okupljanje moe se odravati na
svakom za to prikladnom prostoru.
9l%n 7=)I+u+e$i)+zuzetno od !lana 18. ovog zakona% mirno okupljanje ne smije se odravati0

a7 u blizini bolnica% na na!in da ometa pristup vozilima 'itne pomo)i i remeti mir
bolesnicima%
b7 u blizini dje!ji' vrti)a i osnovni' kola% dok u njima borave djeca%
c7 u nacionalnim parkovima i zati)enim parkovima prirode% osim mirni' okupljanja koja
imaju za cilj unapre(enje i popularizaciju zatite prirode i !ovjekove okoline% kao i
obiljeavanje zna!ajni' istorijski' datuma%
d7 u blizini spomenika kulture% ako bi to moglo prouzrokovati unitenje ili ote)enje
zati)ene vrijednosti%
e7 na auto-putevima% magistralnim i regionalnim putevima i saobra)ajnicama na kojima se
odvija inski saobra)aj na na!in kojim se ugroava nesmetano odvijanje saobra)aja%
*7 u blizini objekata koji se posebno osiguravaju na udaljenosti koju procijeni policijski
organ nadlean za osiguranje tog objekta%
g7 na drugim mjestima% ako bi se s obzirom na vrijeme% broj u!esnika ili prirodu okupljanja
moglo ozbiljnije poremetiti kretanje i rad ve)eg broja gra(ana.
9l%n 7D)%lbeni &os(u&%k)Protiv rjeenja iz !l.1=.organizator% odnosno njegov zastupnik% moe
izjaviti albu najkasnije u roku od 3; sata po prijemu rjeenja. 5adleni policijski organ duan je
albu sa spisima odma' dostaviti ministru Ministarstva.Ealba ne odlae izvrenje rjeenja.
Postupak rjeavanja po albi je 'itan% a rjeenje po albi se mora donijeti i dostaviti podnosiocu
albe u roku od najmanje 13 sati prije odravanja mirnog okupljanja. Organizator je duan odma'
po prijemu kona!nog rjeenja kojim se zabranjuje mirno okupljanje obavijestiti javnost o tome i
4A
ukloniti javno istaknuta obavjetenja o sazivanju mirnog okupljanja.Protiv rjeenja moe se
pokrenuti upravni spor pred nadlenim sudom.
9l%n 78)Z%b!%n% o!%'%n"% #i!no* oku&l"%n"%)5adleni policijski organ rjeenjem )e
zabraniti odravanje mirnog okupljanja ako0

a7 je usmjereno na ugroavanje ustavnog poretka%
b7 je usmjereno na vrenje krivi!ni' djela ili podsticanje na vrenje krivi!ni' djela%
c7 nije blagovremeno i uredno prijavljeno% kada je prijavljivanje obavezno%
d7 nije poznat organizator ili zastupnik mirnog okupljanja%
e7 je prijavljeno na prostorima na kojima se% u skladu sa ovim zakonom% ne moe
odravati%
*7 su ciljevi usmjereni na pozivanje i podsticanje na oruani sukob ili upotrebu nasilja% na
krenje zagarantovani' prava i sloboda !ovjeka% na nacionalnu% rasnu% vjersku ili drugu
mrnju ili netrpeljivost%
g7 postoji stvarna opasnost da bi odravanjem mirnog okupljanja bila ugroena sigurnost
ljudi i imovine ili bi dolo do stvarne opasnosti od nasilja ili naruavanja javnog reda i
mira u ve)em obimu ili vrije(anja javnog morala%
'7 na za'tjev nadlenog organa% organizator blagovremeno ne preduzme naloene
dodatne mjere%
i7 je to potrebno radi spre!avanja ugroavanja zdravlja ljudi% na za'tjev organa dravne
uprave nadlenog za poslove zdravstva i
j7 ga organizuje organizacija% odnosno udruenje gra(ana !iji je rad odlukom nadlenog
suda zabranjen.
$jeenje mora se donijeti najkasnije ;B sati% a ukoliko se radi o slu!aju iz !lana 1F. najkasnije 3;
sata prije prijavljenog po!etka odravanja mirnog okupljanja.
9l%n 7>)S(!%n$i4 o!*%ni+%(o!i #i!no* oku&l"%n"% i u2esni$i "%'no* sku&%) Strane *izi!ke i
pravne osobe mogu organizovati mirno okupljanje% odnosno istupati na javnom skupu% samo
nakon podnoenja za'tjeva i izdavanja odobrenja nadlenog policijskog organa.,a'tjev podnosi
se najkasnije pet dana prije po!etka mirnog okupljanja% odnosno istupanja na javnom skupu.
$azlozi za odbijanje izdavanja odobrenja% kao i albeni postupak po rjeenju% sprovodi se na
na!in propisan u !l. 1=. i 14. ovog zakona.
9l%n 7H)O!%'%n"e !e% i #i!% n% #i!no# oku&l"%n"u)Organizator je duan da osigura red i
mir na mirnom okupljanju.Organizator je naro!ito duan preduzeti sve potrebne mjere da u!esnici
mirnog okupljanja ne budu naoruani i da ne !ine tetu..unost organizatora je da osigura
dovoljan broj lica za vrenje poslova odravanja reda i mira na mirnom okupljanju i da preduzme
odgovaraju)e mjere medicinske zatite i zatite od poara.Organizator moe obavljanje poslova
na odravanju reda i mira povjeriti agenciji za osiguranje lica i imovine.Organizator je duan da
omogu)i nesmetan prolazak vozilima policije% 'itne pomo)i% vatrogasnim vozilima i vozilima
javnog gradskog saobra)aja.Poslove odravanja javnog reda i mira na prostoru koji se nalazi
neposredno uz mjesto odravanja mirnog okupljanja vre policijski slubenici Uprave policije
Ministarstva.5adleni policijski organ duan je da sprije!i ometanje ili onemogu)avanje
odravanja mirnog okupljanja koje se odrava u skladu sa odredbama ovog zakona.U!esnicima
mirnog okupljanja% kao i licima koja se kre)u prema mjestu odravanja mirnog okupljanja%
zabranjeno je nositi oruje% predmete pogodne za nanoenje tjelesni' povreda i alko'olna pi)a.
U!esnici mirnog okupljanja ne smiju nositi uni*orme% dijelove uni*orme% odje)e ili drugi'
obiljeja kojima se poziva ili podsti!e na oruane sukobe ili upotrebu nasilja% nacionalnu% rasnu%
vjersku ili drugu mrnju ili netrpeljivost.
9l%n 7I)Voi(el" #i!no* oku&l"%n"%)Organizator je duan odrediti voditelja mirnog okupljanja.
-oditelj je lice koje vri nadzor nad odravanjem mirnog okupljanja i usmjerava rad redara.
-oditelj je duan preduzeti potrebne mjere radi osiguranja reda i mira na mirnom okupljanju.
.unost voditelja je da prekine mirno okupljanje ako nastupi stvarna opasnost za sigurnost
4B
u!esnika mirnog okupljanja i imovinu. -oditelj moe nastaviti prekinuto mirno okupljanje ako su
u me(uvremenu otklonjene okolnosti.
9l%n :B)Re%!)$edar je od organizatora odre(eno lice koje vri poslove odravanja reda i mira
na mirnom okupljanju.$edar je duan% za vrijeme vrenja redarski' poslova% tititi u!esnike
mirnog okupljanja i imovinu koja se nalazi na postoru na kojem se odrava mirno okupljanje.
.unost redara je zadrati i odma' predati policijskom slubeniku u!esnika mirnog okupljanja%
kao i lice koje se kre)e prema mjestu odravanja mirnog okupljanja% koje nosi oruje ili predmete
pogodne za nanoenje tjelesni' povreda.$edar je duan policijskom slubeniku pruiti podatke o
licu koje je naruilo red i mir. ,a vrijeme obavljanja redarski' poslova redar ima pravo i duan je0

a7 izvriti pregled lica koje ulazi u prostor na kojem se odrava mirno okupljanje%
b7 zabraniti ulazak u prostor na kojem se odrava mirno okupljanje licu za koje procjeni
da bi moglo naruavati red i mir% a posebno licu koje se nalazi u alko'olisanom stanju%
c7 usmjeravati kretanje u!esnika mirnog okupljanja%
d7 isklju!iti lice koje naruava red i mir i
e7 zadrati lice koje tee naruava red i mir i odma' ga predati policijskom slubeniku.
,a vrijeme obavljanja redarski' poslova redar je duan nositi prsluk *luorescentne boje sa
vidljivim natpisom ?$<.2$T.$edar ne smije nositi oruje ili predmete pogodne za nanoenje
povreda% uni*ormu% dijelove uni*orme% odje)e ili drugi' obiljeja kojima se poziva ili podsti!e na
oruane sukobe ili upotrebu nasilja% nacionalnu% rasnu% vjersku ili drugu mrnju ili netrpeljivost.
9l%n :7)P!o$"en% i n%l%*%n"e o%(ni. #"e!% osi*u!%n"% o s(!%ne n%leno* &oli$i"sko*
o!*%n%)5adleni policijski organ )e iz podataka koje sadri prijava za odravanje mirnog
okupljanja i drugi' okolnosti procjeniti da li su ispunjeni uslovi za njegovo sigurno odravanje.
5adleni policijski organ )e na osnovu procjene pismeno naloiti organizatoru da preduzme
dodatne mjere osiguranja u roku koji ne moe biti kra)i od 3; sata.Ukoliko organizator mirnog
okupljanja ne postupi blagovremeno po naloenim mjerama% nadleni policijski organ )e postupiti
u skladu sa odredbama !lana 1=.
9l%n ::)P!eki #i!no* oku&l"%n"%)Policijski slubenici ovla)eni su da sprije!e ili prekinu
mirno okupljanje ako0

a7 je usmjereno na ugroavanje ustavnog poretka%
b7 se u!esnici pozivaju ili podsti!u na oruani sukob ili nasilje% krenje zagarantovani'
prava i sloboda !ovjeka% nacionalnu% rasnu% vjersku ili drugu mrnju ili netrpeljivost%
c7 nastupi stvarna ili direktna opasnost od nasilja% unitavanja materijalni' dobara ili
drugi' oblika naruavanja javnog reda i mira u ve)em obimu%
d7 nastupi stvarna ili direktna opasnost po zdrav.u!esnika mirn.okupljanja ili drugi' ljudi%
e7 njegovo odr.nije blagov.i uredno prijavljeno kada je prijavlj.obavezno ili je zabranj.%
*7 ga organizuje politi!ka organizacija ili udruenje gra(ana !iji je rad zabranjen ili ako
ga sazove ili na njemu javno istupa lice kojem je pravosnanom sudskom odlukom
izre!ena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja%
g7 se odrava na mjestu koje nije navedeno u prijavi%
'7 je neko od u!esnika mirnog okupljanja naoruan i
i7 redari ne mogu odrati red i mir.
9l%n :C)M"e!e us#"e!ene n% &!eki #i!no* oku&l"%n"%)Policijski slubenik )e naredbu o
prekidu mirnog okupljanja iz !lana 33saop)iti voditelju mirnog okupljanja. -oditelj je duan
u!esnicima mirnog okupljanja saop)iti da je mirno okupljanje prekinuto i zatraiti da se mirno
razi(u.2ko voditelj ili u!esnici mirnog okupljanja ne postupe u skladu sa naredbom% policijski
slubenici su duni preduzeti potrebne i nune mjere za razilaenje u!esnika mirnog okupljanja.
9l%n :=)Po"%# "%'ni. &!i!ebi)Pod javnim priredbama podrazumijevaju se okupljanja
organizovana radi ostvarivanja pri'oda u okviru registrovane djelatnosti koja% s obzirom na
o!ekivani broj u!esnika i prirodu priredbe za'tjevaju preduzimanje posebni' mjera sigurnosti.
4C
/avne priredbe mogu se organizovati na otvorenom ili zatvorenom prostoru namijenjenom ili
prikladnom za nji'ovo odravanje.
9l%n :8)O!*%ni+%(o! "%'ne &!i!ebe)Organizator javne priredbe je pravno ili *izi!ko lice koje u
skladu sa ovim zakonom prire(uje javnu priredbu.Kad javnu priredbu priprema grupa gra(ana ili
vie pravni' lica% dune su odrediti svog zastupnika.
9l%n :D)P!i"%'% "%'ne &!i!ebe)Organizator javne priredbe% odnosno njegov zastupnik% duan je
podnijeti prijavu za odravanje javne priredbe./avna priredba se prijavljuje najkasnije sedam dana
prije po!etka njenog odravanja.Prijava podnosi se nadlenom policijskom organu.Prijava za
odravanje javne priredbe sadri0
a7 podatke o cilju% mjestu% datumu i vremenu odravanja i trajanju javne priredbe%
b7 naziv i sjedite organizatora i li!ne podatke odgovornog lica% odnosno zastupnika ako
je organizator vie pravni' lica ili grupa gra(ana% ime i prezime i jedinstveni mati!ni
broj ako je organizator *izi!ko lice%
c7 li!ne podatke voditelja javne priredbe%
d7 spisak redara sa nji'ovim li!nim podacima%
e7 podatke o mjerama koje organizator preduzima za odravanje reda i mira%
*7 procjenu broja u!esnika i
g7 druge podatke od interesa za sigurno i nesmetano odravanje javne priredbe.
Pod mjestom odravanja javne priredbe u smislu ovog !lana% podrazumijeva se mjesto na kojem
se odrava javna priredba kao i prilazni putevi i prostori 6ui i iri lokalitet7 neposredno uz mjesto
odravanja javne priredbe.2ko se javna priredba odrava na povrini puta% zbog !ega bi saobra)aj
bio obustavljen ili ometan% organizator je uz prijavu duan priloiti i odobrenje nadlenog organa
u skladu sa odredbama ,akona o osnovama sigurnosti saobra)aja na putevima.
9l%n :>)Z%b!%n% &!o%"e4 (o2en"% i &onue %lko.olni. &i,% n% s&o!(sko" &!i!ebi)5a
sportskoj priredbi% tri sata prije i po zavretku% kao i za vrijeme njenog odravanja% nije
dozvoljena prodaja% to!enje i ponuda alko'olni' pi)a.Organizator sportske priredbe duan je
preduzeti sve potrebne mjere na realizaciji zabrane.+zuzetno% na sportske priredbe pove)anog
rizika% primj. se odredbe ,akona o sprje!.nasilja i nedoli!nog ponaanja na sportskim priredbama.
9l%n :H)Z%b!%n% o!%'%n"% "%'ne &!i!ebe) 5adleni policijski organ )e rjeenjem zabraniti
odravanje javne priredbe ako0
a7 nije blagovremeno i uredno prijavljena%
b7 organizator ne sprovede mjere iz !lana !lana 31. stav 637 ovog zakona%
c7 je prijavljena na prostoru koji nije namijenjen ili nije prikladan za odravanje javne
priredbe i
d7 postoji stvarna opasnost da bi odravanjem javne priredbe bila ugroena sigurnost lica
i imovine% naruen javni red i mir u ve)em obimu% nastupilo tee krenje javnog
morala ili ozbiljnije ugroavanje zdravlja ljudi i ivotne sredine.
$jeenje mora se donijeti najkasnije ;B sati prije po!etka odravanja javne priredbe.
9l%n :I)T!o-ko'i +% o%(ne #"e!e osi*u!%n"%)Organizator javne priredbe% sportske% kulturne
ili zabavne prirode duan je snositi trokove dodatni' mjera osiguranja koje )e nadleni policijski
organ preduzeti u svr'u osiguranja javnog reda i mira izvan svoje redovne djelatnosti.O snoenju
trokova izme(u organizatora i nadlenog policijskog organa% sklapa se ugovor najkasnije ;B sati
prije po!etka javne priredbe.Ministar )e u roku od 8F dana od dana stupanja na snagu ovog
zakona% donijeti propis o vrsti i cijeni usluga dodatnog angaovanja policijski' slubenika i
drugi' usluga% kao i na!inu pla)anja trokova.
9l%n C7)Po"%# !u*i. oblik% oku&l"%n"%)Pod drugim oblicima okupljanja podrazumijevaju se
okupljanja kojima je svr'a ostvarivanje privredni'% vjerski'% kulturni'% 'umanitarni'% sportski'%
zabavni' i dr.interesa koja nemaju za cilj ostvar.pri'oda..rugi oblici okupljanja ne prijavljuju se.
9l%n C:)P!i"%'% !u*i. oblik% oku&l"%n"%)+zuzetno%organizator je duan da prijavi i druge
oblike okupljanja% ako karakter ili o!ekivani broj u!esnika drugog oblika okupljanja nalae
preduzimanje osiguranja van redovnog vrenja policijski' poslova.Prijava drugog oblika
AF
okupljanja odnosi se najkasnije pet dana prije po!etka njegovog odravanja.Prijava se podnosi
nadlenom policijskom organu.Prijava sadri podatke iz !lana 11.
9l%n CC)P!i#"en% o!ebi Z%kon% n% !u*e oblike "%'ni. oku&l"%n"%)Odredbe od !l.14. od !l.38%
s'odno se primj.i na druge oblike javni' okuplj.ako im je cilj ostvarivanje *inans.koristi.
9l%n C=)No'2%ne k%+ne +% o!*%ni+%(o!e "%'ni. sku&o'%)5ov!anom kaznom od 8.FFF KM do C.FFF KM
)e se kazniti za prekraj pravno lice% organizator javnog skupa% ako0
a7 odri javni skup bez prijave% a prijavljivanje je obavezno 6!l. 1F.st617% 34.st617 i 83. st617%
b7 ne obavijesti nadleni policijski organ da je radi odravanja mirnog okupljanja potrebno poduzeti
posebne mjere sigurnosti na javnim saobra)ajnim povrinama 6!l13. stav 6;77%
c7 odrava mirno okupljanje na mjestima na kojima se ne smije odravati 6!lan 1;.7%
d7 odri mirno okupljanje suprotno rjeenju nadl. pol.organa o zabrani odr.6!l1=.st6177%
e7 ne obavijesti javnost o zabrani odravanja javnog skupa 6!lan 14. stav 6=77%
*7 organiz.mirno okuplj.% odnos.istupa na javn.skupu bez odob.nadl.pol.organa 6!l.1A.st.617%
g7 ne osigura red i mir na javnom skupu 6!lan 1B. stav 6177%
'7 ne preduzme sve potreb.mjere da u!esnici javn.skupa ne budu naoruani i ne !ine tetu !l.1B. st.3
i7 ne osigura dovoljan broj redara i ne preduzme odgovaraju)e mjere medicinske zatite i zatite od
poara na javnom skupu !l.1B.st.8%
j7 ne omog.nesmet.prolazak voz.policije%'itne pom.i vatrog.vozilima na jav.skupu !l.1B.st.=%
k7 ne odredi voditelja javnog skupa !l.1C. st.1%
l7 ne postupi po naloenim mjerama osiguranja od strane nadlenog polic.organa !l.31.st.3
m7 ne preduzme sve potrebne mjere kako na sportskoj priredbi% tri sata prije i po zavretku% kao i za
vrijeme njenog odr.ne bi dolo do prodaje% to!enja i ponude alko'.pi)a !l.3A.st.3
n7 odri javnu priredbu suprotno rjeenju nadlenog pol.organa o zabrani odr.!l.3B. st.1.
:)5ov!anom kaznom od 1.FFF KM do 1.=FF KM )e se kazniti za prekraj iz stava 617 ovog !lana i
odgovorno lice u pravnom licu% organizator javnog skupa.
C)5ov).kaznom od 1.FFF KM do 1.=FF KM )e se kazniti *iz.lice% organizator javnog skupa% ako0
a7 u ime politi!ke organizacije ili udru.gra(ana !iji je rad zabranjen% organizuje javni skup i
b7 sazove ili istupi na javnom skupu% a pravosnanom sudskom odlukom mu je izre!ena mjera
sigurnosti zabrane javnog istupanja.
=)5ov!anom kaznom od 1.FFF KM do 1.=FF KM )e se kazniti *izi!ko lice% organizator javnog skupa% za
prekraje iz st.1ovog !lana.
9l%n C8)No'2%ne k%+ne +% 'oi(el"% "%'no* sku&%)5ov!anom kaznom od A=F KM do 1.=FF KM )e se
kazniti za prekraj voditelj javnog skupa ako0
a7 ne preduzme potrebne mjere za osiguranje reda i mira na javnom skupu !l.1C. st.8%
b7 ne prekine javni skup kada nastupi stvar.opasnost za sigurn.u!esnika jav.skupa i imovinu
!l.1C.st.;%
c7 nastavi prekinuti javni skup% a da nije otklonjena stvarna opasnost za sigurnost u!esnika i
imovinu !l.1C. st.= i
d7 u!esnicima jav.skupa ne saopti da je javni skup prekinut i ne zatrai od isti' da se mirno razi(u
!l.38. st.3.
9l%n CD)No'2%ne k%+ne +% !e%!e)5ov!anom kaznom od 3FF KM do 4FF KM )e se kazniti za prekraj
redar na javnom skupu ako0
a7 ne preduzme mjere utvr(ene odredbama !lana 3F. st. 637% 687 i 6;7 ovog zakona%
b7 postupa suprotno odredbama !lana 3F. stav 6=7 ovog zakona%
c7 ne nosi prsluk *luorescentne boje sa vidljivim natpisom ?$<.2$T 6!lan 3F. stav 6477%
d7 nosi oruje ili predmete pogodne za nanoenje povreda% uni*ormu% dijelove uni*orme% odje)e ili
drugi' obiljeja kojima se poziva ili podsti!e na oruane sukobe ili upotrebu nasilja%
nacionalnu% rasnu% vjersku ili drugu mrnju ili netrpeljivost 6!lan 3F. stav 6A77.
9l%n C>)No'2%ne k%+ne +% 3i+i2k% li$%)5ov!anom kaznom od 1FF KM do 8FF KM )e se kazniti za
prekraj *izi!ko lice ako0

a7 kao u!esnik javnog skupa% kao i lice koje se kre)e prema mjestu odravanja javnog skupa% nosi
oruje% predmete pogodne za nanoenje tjel.povreda i alko'.pi)a !l.1B.st.B%
b7 kao u!esnik javnog skupa nosi uni*orme% dijelove uni*orme% odje)e ili drugi' obiljeja kojima se
poziva ili podsti!e na oruane sukobe ili upotrebu nasilja% nacionalnu% rasnu% vjersku ili drugu
mrnju ili netrpeljivost !l.1B.st.C i
A1
na sportskoj priredbi% tri sata prije i po zavretku% kao i za vrijeme njenog odravanja prodaje% to!i i nudi
alko'olna pi)a !l.3A.st.1.
A S I S T E N C I J E
2sistencije o pruanju pomo!i radi obezbje(enja izvrenja poslova i zadataka koji
spadaju u nadlenost drugi' dravni' organa i preduze)a i dr.pravni' lica.Policijske uprave dune
su da prue pomo) radi obezbje(anja izvrenja poslova i zadataka koji spadaju u nadlemost
drugi' dravni' organa i preduze)a i drugi' pravni' lica kada oni na osnovu zakona vre javna
ovla)enja ako se prilikom ti' poslova i zadataka nai(e na *izi!ki otpor ili se takav otpor moe
osnovano o!ekivati.Pomo) od policijski' uprava moe zatraiti slubeno lice koje prilikom
izvrenja poslova i zadataka nai(e na *izi!ki otpor ili se takav otpor moe osnovano o!ekivati.O
na!inu i obimu pruanja pomo)i odlu!uje 5a!elnik PU05a!elnik PU kada ocijeni da se prilikom
pruanja pomo)i moe o!ekivati da !e do)i organizovanog i masovnog *izi!kog otpora ili
upotrebe oruja%duan je prije donoenja odluke pribaviti saglasnost Ministra.,a'tjev za
asistenciju mogu podnijeti dravni organi%preduze)a i druga pravna lica kada oni na osnovu
zakona vre javna ovlatenja.,a'tjev preduze)a podnosi se podsretsvom nadlenog op)inskog
organa uprave koji je nadlean za poslove op)e uprave op)ine na !ijem se podru!ju nalazi
prebivalite%odnosno boravite izvrenika.Ostali dravni organi podnose za'tjev za asistenciju PU
na teritoriji na kojoj se nalazi prebivalite odnosno boravite izvrenika.
,a'tjev za asistenciju mora biti razumljiv i sadravati sve to je potrebno da bi se po
njemu moglo postupiti.On naro!ito treba da sadri ozna!enje PU prema boravitu-prebivalitu
izvrenika kojoj se upu!uje predmet na koji se odnosi za'tjev%adresa podnosioca
za'tjeva%obrazloenje za'tjeva za pruanje pomo)i i priloge uz za'tjev0kopija pravosnanog
rjeenja o izvrenju%slubena zabiljeka ili izvjetaj izvritelja o preduzetim mjerama prema
izvreniku prije podnoenja za'tjeva za asistenciju.Ukoliko za'tjev za pruanje pomo)i ne sadre
navedene elemente i na osnovu kojeg se ne moe donijeti odluka o na!inu i obimu pruanja
pomo)i%5a!elnik PU !e takav za'tjev vratiti podnosiocu radi dopune%a ako podnosilac za'tjeva to
ne u!ini smatrat !e se da je odustao od za'tjeva.5a!elnik PU moe smatrati da postoji osnovanost
za'tjeva za asistenciju ukoliko pojedinac pruio *izi!ki otpor radnicima koji izvravaju
rjeenje%napao te radnike ili ozbiljno prijetio da !e im ugroziti ivot i tijelo to se mani*estuje kroz
neposredno posjedovanje predmeta podosni' za napad 6v:o%sjekira%no i dr.7 i naglaavanja
izvjesnosti upotrebe u toku izvrenja i ako je protiv lica podneen za'tjev za pokretanje
prekrajnog postupka ili je zbog ovakvi' ili sli!ni' postupaka ranije lice osu(ivano.5avedene
akte u vidu slubene zabiljeke prilae izvritelj postupka uz za'tjev za pruanje asistencije.5e
moe se smatrati da postoji osnovanost za'tjeva na osnovu ispoljenog nezadovoljstva%neke
verbalne prijetnje ili izjave lica za koje se trai asistencija%kojom se ispoljava negodovanje prema
slubenom licu.
Rok +% &ono-en"e +%.("e'% ne #oe bi(i k!%,i o > ;se%#/ %n% o !ok% +% ko"i se
%sis(en$i"% (!%i.+zuzetno u jednostavnim slu!ajevima 5a!elnik PU moe pri'vatiti kra)i rok ali
ne kra)i od 8 6tri7 dana.5a!elnik PU po prijemu za'tjeva duan je da utvrdi da li je za'tjev
podnesen teritorijalno nadlenoj PU da li je blagovremen i da cijeni osnovanost za'tjeva.Ukoliko
5a!elnik PU utvrdi da je za'tjev podnesen teritorijalno na nadlenoj PU uputit !e podnosiocu
za'tjeva da za'tjev podnese nadlenoj PU ovisno od mjesta boravka%odnosno prebivalita
izvrenika. 5a!elnik PU je duan da utvrdi da li su ispunjeni uslovi za njenu realizaciju%kojoj
mjeri se moe o!ekivati naruavanje /$iM i da li su s tim u vezi poduzete druge potrebne
mjere%odredi snage i sredstva koje je potrebno angaovati%zajedni!ki dogovori 6s podn.za'tjeva7
vrijeme pruanja asistencije%a nakon to se izvre potrebne pripreme odobrava njenu realizaciju.U
pred'.postupku prije asistencije 5a!.PU treba obezbjediti da se sa izvrenikom obavi
razgovor%ukae na nezakonitost njegovog dosad.ponaanja i mjere koje !e PU preduzeti za takvo
ponaanje%da izvrenika pou!i da zakonskim sredstvima titi svoja prava i interese%naglase mjere i
A3
ovla!.PU 6dovo(enje%upotr.sreds.prinude i dr.ovl.kao i podn.za'tjeva za pokr.p.postupka te
dr.ovla!enja podnoenje za'tjeva kriv.prijave%ako nastavi sa nedozv.ponaanjem.
,a svaki konkretan slu!aj u kojem se o!ekuje da !e do)i do organizovanog i masovnog
otpora ili upotrebe v:o obavezno je izvriti procjenu sigurnosne situacije koju sa!injavaju
elementi0opis poslova i zadataka radi !ijeg izvrenja se trai pomo) radnika policije%!injenice
koje potvr(uju osnovanost pretpostavke o pruanju *izi!kog otpora njegovom izvrenju mjere
koje se pred'odno preduzimane u cilju spre!avanja otpora%procjenu broja gra(ana koji bi mogli
u!estvovati u pruanju otpora%procjenu broja gra(ana koji bi mogli u!estvovati u pruanju otpora
i na kakav na!in%procjenu broja policajaca koje je potrebno angaovati na pruanje pomo)i%na!in
na koji se predvi(a savladati eventualni otpor%procjenu mogu)i' posljedica kao i druge !injenice
koje imaju saglasnost.Saglasnost Ministra za pruanje pomo)i ne #oe se traiti putem depee.
PU su dune da vode evidenciju o pruanju asistencije.<videncija se vodi u posebnoj
knizi prema obrascu 2S-o%koji je sastavni dio ovog upustva.Osnov za unoenje podataka u ovu
evidenciju !ine za'tjevi za pruanje pomo)i nadleni' organa i druga dokumentacija zasnovana u
vezi sa preduzetim mjerama PU za izvrenje asistencije.5akon pruanja asistencije ista se
evidentira u dnevniku doga(aja za taj dan%gdje se upisuje vrijeme i mjesto pruanja asistencije%
naziv podnosioca za'tjeva za asistenciju%razlog pruanja asistencije% is'od asistencije%
upotrebljena sredstva prinude i posljedice nastale prilikom pruanja asistencije%ukoliko i' je bilo.
5a kraju kalendarske godine evidencija o pruanju asistencije se zaklju!uje i 5a!elnik
PU ovjerava potpisom i pe!atom.PU su dune da in*ormiu ministra MUP-a KS o pruanju
asistencije koja je pruena na osnovu saglasnosti ministra MUP-a KS.O problematici pruanja
pomo)i drugim organima PU su obavezne jednom u 4 mjeseci izvjetavati Ministra MUP-a KS%a
nadlene organe u optinama isklju!ivo na nji'ov za'tjev.
Ilan A-U skladu sa K, &bi#%PU dune su podnositi K.prijave nadlenom tuilatvu za
lica koja prilikom asistencije po!ine neko od >kd? i to0
9l%n)7>H)S&!e 2 %'%n"e &o'!%(k% i+b"e*li$e ili !%sel"ene osobe-Ko silom% ozbiljnom
prijetnjom ili na drugi protupravan na!in sprije!i izbjeglicu ili raseljenu osobu da se vrati u svoj
dom ili da koristi svoju imovinu koja joj je bila oduzeta tokom neprijateljstava od 1CC1. godine%
kaznit )e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. Ko u!estvuje u grupi ljudi koja u!ini ?kdT%
kaznit )e se kaznom zatvora najmanje tri godine.Ko organizira ili bilo kako rukovodi grupom
ljudi koja u!ini ?kdT% kaznit )e se kaznom zatvora najmanje pet godina.
9l%n)7H=)N%!u - %'%n"e ne&o'!ei'os(i o#%-Ko neovla.prodre u tu(i dom ili
zatvor.prostorije ili se na za'tjev ovla)enika otamo ne udalji% kaznit )e se kaz.zatvora do tri
godine. Slub.osoba koja u!ini ?kdT%u vr.slube% kaznit )e se kazn.zatvora od 8mjes.do tri god.
9l%n C8H-S&!e 2 %'%n"e slu bene osobe u '! - en"u slu bene !%n"e-Ko silom ili
prijetnjom da )e izravno upotrijebiti silu sprije!i slubenu osobu u vrenju slubene radnje koju je
poduzela u okviru svoji' ovlasti ili je na isti na!in prisili na obavljanje slubene radnje% kaznit )e
se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.2ko je ?kdTslubena osoba uvrije(ena%
zlostavljana ili je la'ko tjelesno ozlije(ena ili je ?kdT u!injeno prijetnjom upotrebe oruja% kaznit
)e se kaznom zatvora od est mjeseci do tri godine.Ko ?kdTu!ini prema slubenoj osobi pri
obavljanju poslova javne sigurnosti ili sigurnosti &ederacije ili *unkcija i !uvanja javnog
reda%u'i)enja u!initelja krivi!nog djela ili !uvanja osobe kojoj je oduzeta sloboda%kaznit )e se
kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.2ko je u!initelj ?kdT bio izazvan protuzakonitim ili
grubim postupanjem slubene osobe% moe se osloboditi kazne.
9l%n CDB-U 2 es('o'%n"e u *!u&i l"ui ko"% s&!i"e 2 i slu b .osobu u '! - en"u
slu b .!%n"e-Ko u!estvuje u grupi ljudi koja zajedni!kim djelovanjem sprije!i ili pokua
sprije!iti slubenu osobu u vrenju slubene radnje ili je na taj na!in prisilii na vrenje slubene
radnje% za samo u!estvovanje kaznit )e se kaznom zatvora do tri godine.Ko organizira ili bilo
kako rukovodi grupom ljudi koja u!ini ?kdT% kaznit )e se kaznom zatvora od jedne do pet godina.
9l%n CDD-Ski%n"e ili &o'!e% slu beno* &e 2 %(% ili +n%k%-Ko skine ili povrijedi
slub.pe!at ili znak koji je ovl.slu.osoba stavila radi osiguranja predmeta ili prostorije% ili ko bez
A8
skidanja ili pov.pe!ata ili znaka otvori osigurani predmet ili u(e u takvu prostoriju% kaznit )e se
kaz.zatvora od 8mjeseca do 8god.
USTAV) Ustav je najvii pravni i politi!ki akt jedne drave%opti normativni akt nadzakonske
pravne snage i osnov cjelokupnog pravnog poredka u zemlji.
"i# se sastoji od dva entiteta0 &ederacije "i# i $S. "i# i oba entiteta )e osigurati najvii nivo
me(unarodno priznati' ljudski' prava i osnovni' sloboda. Sva lica na teritoriji "i# uivaju
ljudska prava i slobode to uklju!uje0 a7 Pravo na ivot. b7 Pravo lica da ne bude podvrgnuto
mu!enju niti ne!ovje!nom ili poniavaju)em tretmanu ili kazni. c7 Pravo lica da ne bude drano u
ropstvu ili pot!injenosti% ili na prisilnom ili obaveznom radu. d7 Pravo na li!nu slobodu i
sigurnost. e7 Pravo na pravi!no sasluanje u gra(anskim i krivi!nim stvarima i druga prava u vezi
sa krivi!nim postupkom. *7 Pravo na privatni i porodi!ni ivot% dom i prepisku. g7 Slobodu misli%
savjesti i vjere. '7 Slobodu izraavanja. i7 Slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruivanju s
drugima. j7 Pravo na brak i zasnivanje porodice. k7 Pravo na imovinu. l7 Pravo na obrazovanje.
m7 Pravo na slobodu kretanja i prebivalita.
5adle nosti institucija "osne i #ercegovine -Sljede)a pitanja su u nadlenosti institucija "i#0
a7 -anjska politika. b7 -anjskotrgovinska politika. c7 Oarinska politika. d7 Monetarna politika%
kao to je predvi(eno !lanom -++.e7 &inansiranje institucija i me(unarodni' obaveza "i#. *7
Politika i regulisanje pitanja imigracije% izbjeglica i azila. g7 Provo(enje me(unarodni' i
me(uentitetski' krivi!nopravni' propisa% uklju!uju)i i odnose sa +nterpolom. '7 Uspostavljanje i
*unkcionisanje zajedni!ki' i me(unarodni' komunikacijski' sredstava. i7 $egulisanje
me(uentitetskog transporta. j7 Kontrola vazdunog saobra)aja.
5adle nosti entiteta -a7 <ntiteti imaju pravo da uspostavljaju posebne paralelne odnose sa
susjednim dravama% u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom "i#. b7 Svaki entitet
)e pruiti svu potrebnu pomo) vladi "i# kako bi joj se omogu)ilo da ispotuje me(unarodne
obaveze "i#% s tim da )e *inansijske obaveze u koje je uao jedan entitet bez saglasnosti drugog%
a prije izbora Parlamentarne skuptine i Predsjednitva "i#% ostati obaveza tog entiteta osim
ukoliko je ta obaveza neop'odna za nastavak !lanstva "i# u nekoj me(unarodnoj organizaciji. c7
<ntiteti )e ispuniti sve uslove za pravnu sigurnost i zatitu lica pod svojom jurisdikcijom%
odravanjem civilni' ustanova za primjenu pravni' propisa% koje )e *unkcionisati u skladu sa
me(udnarodno priznatim standardima uz potovanje me(unarodno priznati' ljudski' prava i
osnovni' sloboda% iz !lana ++ ovog Ustava% i poduzimanjem ostali' odgovaraju)i' mjera. d7 Svaki
entitet moe tako(er sklapati sporazume sa dravama i me(unarodnim organizacijama uz
saglasnost Parlamentarne skuptine. Parlamentarna skuptina moe zakonom predvidjeti da za
odre(ene vrste sporazuma takva saglasnost nije potrebna.
Parlamentarna skup tina ima dva doma 0 .om naroda i Predstavni ! ki dom 1. .om naroda )se
sastoji od 1= delegata% od koji' su dvije tre)ine iz &ederacije 6uklju!uju)i pet #rvata i pet
"onjaka7 i jedna tre)ina iz $epublike Srpske 6pet Srba7. a7 5ominovane 'rvatske% odnosno
bonja!ke delegate iz &ederacije biraju 'rvatski odnosno bonja!ki delegati u .omu naroda
&ederacije. .elegate iz $epublike Srpske bira 5arodna skuptina $epublike Srpske. b7 .evet
!lanova .oma naroda sa!injava kvorum% pod uslovom da su prisutna najmanje tri bonjaka% tri
'rvatska i tri srpska delegata. 3. Predstavni!ki dom-se sastoji od ;3 !lana% od koji' se dvije
tre)ine biraju sa teritorije &ederacije% a jedna tre)ina sa teritorije $epublike Srpske. a7 Ilanovi
Predstavni!kog doma biraju se neposredno iz svog entiteta% u skladu sa izbornim zakonom kojeg
)e donijeti Parlamentarna skuptina. Me(utim% prvi izbori )e biti odrani u skladu sa 2neksom 8
Opteg okvirnog sporazuma. b7 -e)ina svi' !lanova izabrani' u Predstavni!ki dom sa!injava
kvorum.Sve zakonodavne odluke moraju biti odobrene od strane oba doma.
Parlamentarna skup tina je nadle na za0 a7 .onoenje zakona koji su potrebni za provo(enje
odluka Predsjednitva ili za vrenje *unkcija Skuptine po ovom Ustavu.b7 Odlu!ivanje o
izvorima i iznosu sredstava za rad institucija "i# i za me(unarodne obaveze "i#. c7 Odobravanje
budeta za institucije "i#. d7 Odlu!ivanje o saglasnosti za rati*ikaciju ugovora.e7 Ostala pitanja
A;
koja su potrebna da se provedu njene dunosti% ili koja su joj dodijeljena zajedni!kim
sporazumom entiteta.
P!es"eni - ('o -Predsjednitvo "i# se sastoji od tri !lana0 jednog "onjaka i jednog #rvata% koji
se svaki biraju neposredno sa teritorije &ederacije% i jednog Srbina% koji se bira neposredno sa
teritorije $S. 1. +zbor i trajanje mandata -a7 Ilanovi Predsjednitva biraju se neposredno u
svakom entitetu 6tako da svaki glasa! glasa za popunjavanje jednog mjesta u Predsjednitvu7% u
skladu sa izbornim zakonom kojeg donosi Parlamentarna skuptina. Me(utim% prvi izbori )e se
odrati u skladu sa 2neksom 8. Opteg okvirnog sporazuma. "ilo koje upranjeno mjesto u
Predsjednitvu )e biti popunjeno od strane odgovaraju)eg entiteta% u skladu sa zakonom koji )e
donijeti Parlamentarna skuptina. b7 Mandat !lanova Predsjednitva koji su izabrani na prvim
izborima traje dvije godineH mandat !lanova izabrani' nakon toga )e biti !etiri godine. Ilanovi
Predsjednitva mogu biti birani jo jedan uzastopni mandat% a nakon toga nemaju pravo izbora u
Predsjednitvo prije isteka !etvorogodinjeg roka.Predsjednitvo je nadleno za0 a7--o(enje
vanjske politike "i#.b7 +menovanje ambasadora i drugi' me(unarodni' predstavnika "i#%od
koji' najvie dvije tre)ine mogu biti odabrani sa teritorije &ederacije. c7 Predstavljanje "i# u
me(unarodnim i evropskim organizacijama i institucijama i traenje !lanstva u onim
me(unarodnim organizacijama i institucijama u kojima "i# nije !lan. d7 -o(enje pregovora za
zaklju!enje me(unarodni' ugovora "i#% otkazivanje i% uz saglasnost Parlamentarne skuptine%
rati*ikovanje takvi' ugovora. e7 +zvravanje odluka Parlam.skuptine.*7 Predlaganje godinjeg
budeta Parlamentarnoj skuptini% uz preporuku -ije)a ministara. g7 Podnoenje izvjetaja o
ras'odima Predsjednitva Parlamentarnoj skuptini na njen za'tjev% ali najmanje jedanput
godinje. '7 Koordinaciju% pema potrebi% sa me(unarodnim i nevladinim organizacijama u "i#. i7
-renje drugi' djelatnosti koje mogu biti potrebne za obavljanje dunosti koje mu prenese
Parlamentarna skuptina% ili na koje pristanu entiteti.
-ije ) e ministara- Predsjednitvo )e imenovati predsjedavaju)eg -ije)a ministara koji )e preuzeti
dunost po odobrenju Predstavni!kog doma. Predsjedavaju)i )e imenovati ministra vanjski'
poslova% ministra vanjske trgovine i druge ministre po potrebi% a koji )e preuzeti dunost po
odobrenju Predstavni!kog doma. a7 Predsjedavaju)i i ministri zajedno sa!injavaju -ije)e
ministara i odgovorni su za provo(enje politike i odluka "i# u oblastima kako je nazna!eno u
stavovima 1% ; i = !lana +++% o !emu podnose izvjetaj Parlamentarnoj skuptini 6uklju!uju)i%
najmanje jedanput godinje% izvjetaj o ras'odima "i#7. b7 5ajvie dvije tre)ine svi' ministara
mogu biti imenovani sa teritorije &ederacije. Predsjedavaju)i )e% tako(er% imenovati zamjenike
ministara 6koji ne)e biti iz istog konstitutivnog naroda kao i nji'ovi ministri7% koji )e preuzeti
dunost nakon odobrenja Predstavni!kog doma. c7 -ije)e ministara )e podnijeti ostavku ukoliko
mu Parlamentarna skuptina izglasa nepovjerenje.
Oentralna banka -Oentralna banka "i# je jedina ovlatena institucija za tampanje novca i
monetarnu politiku na cijelom podru!ju "i#. 1. 5adlenosti Oentralne banke odredi)e
Parlamentarna skuptina. Me(utim% u periodu od est godina od stupanja na snagu ovog Ustava%
Oentralna banka ne)e mo)i davati kredite tampanjem novca% niti *unkcionisati kao valutna
komisijaH nakon tog perioda Parlamentarna skuptina moe tu nadlenost dati Oentralnoj banci.
3. Prvi Upravni odbor Oentralne banke )e se sastojati od Muvernera kojeg imenuje Me(unarodni
monetarni *ond% nakon konsultacije sa Predsjednitvom% i tri !lana koja imenuje
Predsjednitvo%od koji' su dva iz &ederacije 6jedan "onjak i jedan #rvat% koji )e dijeliti jedan
glas7 i jedan iz $S R svi sa mandatom od 4 godina. Muverner% koji ne)e biti dravljanin "i# niti
bilo koje susjedne drave% moe imati odlu!uju)i glas u slu!aju nerijeenog is'oda glasanja. 8.
5akon tog perioda% Upravni odbor Oentralne banke "i# )e se sastojati od pet lica koja imenuje
Predsjednitvo na period od 4 godina. Odbor )e me(u svojim !lanovima imenovati Muvernera na
period od 4 god.
&inansije -1. Parlamentarna skuptina )e svake godine% na prijedlog Predsjednitva% usvojiti
budet kojim se *inansiraju trokovi potrebni za izvravanje nadlenosti institucija "i# i
A=
me(unarodni' obaveza "i#. 3. Ukoliko se takav budet ne usvoji blagovremeno% budet za
pret'odnu godinu )e biti koriten na privremenoj osnovi. 8. &ederacija )e obezbijediti 3 tre)ine% a
$S jednu tre)inu pri'oda koji su potrebni za budet% osim ako se pri'odi ne prikupljaju na na!in
kako je utvrdila Parlam.skuptina.
Ustavni sud -Ustavni sud "i# sastoji se od devet !lanova. a7 Ietiri !lana bira Predstavni!ki dom
&ederacije% a dva !lana Skuptina $S. Preostala tri !lana bira predsjednik <vropskog suda za
ljudska prava nakon konsultacije sa Predsjednitvom. b7 Sudije )e biti istaknuti pravnici visokog
moralnog ugleda. Svako ko udovoljava takvoj kvali*ikaciji i ima pravo glasa moe biti imenovan
za sudiju Ustavnog suda. Sudije koje bira predsjednik <vropskog suda za ljudska prava ne mogu
biti dravljani "i# ili bilo koje susjedne drave. c7 Mandat sudija imenovani' u prvom sazivu
bi)e pet godina% izuzev ako podnesu ostavku ili budu s razlogom razrijeeni na osnovu
konsenzusa ostali' sudija. Sudije koje su imenovani u prvom sazivu ne mogu biti reimenovani.
Sudije koje )e biti imenovani nakon prvog saziva slue)i do navreni' AF godina ivota% izuzev
ako podnesu ostavku ili budu s razlogom razrijeeni na osnovu konsenzusa ostali' sudija. d7 ,a
imenovanja koja se budu vrila nakon isteka perioda od pet godina od prvi' imenovanja%
Parlamentarna skuptina moe zakonom predvidjeti druga!iji na!in izbora troje sudija koje bira
Predsjednik <vropskog suda za ljudska prava.
/urisdikcija -Ustavni sud )e podravati ovaj Ustav. a7 Ustavni sud je jedini nadlean da odlu!uje o
bilo kojem sporu koji se javlja po ovom Ustavu izme(u dva entiteta% ili izme(u "i# i jednog ili
oba entiteta% te izme(u institucija "i#% uklju!uju)i ali ne ograni!avaju)i se na to0 - .a li je odluka
entiteta da uspostavi poseban paralelan odnos sa susjednom dravom u skladu sa ovim Ustavom%
uklju!uju)i i odredbe koje se odnose na suverenitet i teritorijalni integritet "i#.
- .a li je bilo koja odredba ustava ili zakona jednog entiteta u skladu sa ovim Ustavom. Sporove
moe pokrenuti !lan Predsjednitva% predsjedavaju)i -ije)a ministara% predsjedavaju)i% ili njegov
zamjenik% bilo kojeg doma Parlamentarne skuptineH jedna !etvrtina !lanova:delegata bilo kojeg
doma Parlamentarne skuptine% ili jedna !etvrtina !lanova bilo kojeg doma zakonodavnog organa
jednog entiteta. b7 Ustavni sud tako(er ima drugostepenu nadlenost u pitanjima koja su sadrana
u ovom Ustavu% kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u "i#. c7 Ustavni
sud je nadlean u pitanjima koja mu je proslijedio bilo koji sud u "osni i #ercegovini u pogledu
toga da li je zakon% o !ijem vaenju njegova odluka ovisi% kompatibilan sa ovim Ustavom% sa
<vropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim protokolima% ili sa
zakonima "i#H ili u pogledu postojanja ili domaaja nekog opteg pravila me(unarodnog javnog
prava koje je bitno za odluku suda.Odluke Ustavnog suda su kona!ne i obavezuju)e.
-rste sudova-Ustavni sud%vr'ovni sud i sud zaljudska prava.Ustavni sud rjeava sporove izme(u
Kantona i &ederalni' vlasti%izme(u grada i njegovog Kantona%izme(u op)ina i grada%izme(i
op)ina i nji'ovi' Kantona.,akonodavnu vlast u Kantonu vri skuptina Kantona koja je
jednodom i sastoji se od ;= poslanika koji se biraju tajnim glasanjemi mandate im je 3 godine.
Skuptina usvaja ustav Kantona%donosi zakone i druge propise%bira i razrjeava predsjednika i
potpredsjednika Kantona%potvr(uje i imenuje premijera%osniva kantonalne i op)inske sudove.
+zvrna vlast u kantonu vre predsjednik i vlada kantona.Predsjednik kantona je nadlean za
imenovanje i smjenjivanje premijera%zamjenika i !lanova vlade%predlaganje sudija kantonalni'
sudova%predstavljanje i zastupanje kantona%zaklju!ivanje ugovora%saradnja sa organima "i# i
&"i#%odlu!ivanje o upotrebi policijski' snaga.-ladu kantona !ine premijer koji je predsjednik
vlade%zamjenik premijera i ministri.Ona je nadlena za provo(enje kantonalne politike%
izvravanje odluka kantonalni' i *ederalni' sudova%pripremanje i predlaganje bu(eta kantona%
saradnja sa obdusmenima i dr.nadziranjem kantonalne policije i drugi poslovi utvr(eni ustavom
&"i#.&unkcija obdusmena je da tite ljudsko dostojanstvo%prava i slobode zajam!ene ustavom &
"i#%gdje )e naro!ito raditi na otklanjanju posljedica krenja ljudski' prava i sloboda%a pogotovo
posljedice etni!ki' progona.
5a!elo upravnog postupka.na!elo zakonitosti%na!elo zatite prava gra(ana i zatite javnog
interesa%na!elo e*ikasnosti%ne!elo materijalne istine%na!elo sasluanja stranke%na!elo slobodnog
A4
uvjerenja%na!elo samostalnosti u rjeavanju%na!elo dvostepenosti-pravo albe%na!elo kona!nosti
rjeenja%na!elo pravosnanosti rjeenja%na!elo ekonomi!nosti postupka%na!elo dunosti pruanja
pomo)i neukoj stranci%na!elo upotrebe jezika i pisma.
5a!elo slobode ocjene dokaza sastoji se u ovla)enju slubenog lica da po slobodnom uvjerenju
odlu!uje koje !e !injenice uzeti kao dokaz.
Sukob nadlenosti-sukob nadlenosti se pojavljuje kada vie organa smatra da su nadleni za
rjeavanje jedne upravne stvari.Sukob nadlenosti moe biti 1-pozitivan i 3-negativan.Pozitivan
je kada se dva ili vie organa oglase nadlenim za rjeavanje u istoj upravnoj stvari.5adlenost
moe biti 1.stvarna%3.mjesna.8.*unkcionalna.Stvarna nadlenost je pravo organa da pravne stvari
rjeava u upravnom postupku.Mjesna odre(uje se prema teritoriji i *unkcionalna je jedna podvrsta
stvarne nadlenosti.
Upravni spor-upravni spor se pokre)e tubom koja se podnosi u roku od 8F dana od dana
dostavljanja upravnog akta stranci koja je podnosi i to vai ako im se upravni akt dostavi%a ako se
akt ne dostavi onda se tuba moe podnijeti u roku od 4F dana.Guba se podnosi neposredno ili
putem pote.Guba sadri-ime%prezime%zanimanje i mjesto stanovanja%upravni akt protiv kojeg se
podnosi%razlog podnoenja%u kom pravcu se trai ponitavanje upravnog akta i odre(en za'tjev u
pogledu stvari ili visine tete.Pred'odni postupak ispituje se *ormalna ispravnost tube%odnosno
da li je tuba uredna u pogledu njene sadrine i da li je blagovremena%doputena i podnesena od
ovlatenog lica.$edovni postupak je stvarni postupak po tubi i ispituje zakonitost upravnog akta.
Sastavni djelovi rjeenja su0uvod%izreka%obrazloenje%upustvo o pravnom sredstvu%naziv organa sa
brojem i datumom rjeenja%potpis slub. lica i pe!at organa.$edovno pravno sredstvo je alba.
Prilog je pisani sastav ili *izi!ki predmet koji se prilae uz akt radi dopunjavanja.Predmet je skup
svi' akata i priloga koji se odnose na isto pitanje ili zadatak i !ine posebnu i samostalnu
cjelinu..osije predstavlja skup vie predmeta koji odnose na istu materiju ili na istu pravnu ili
*izi!ku osobu i koji se kao jedna cjelina !uvaju na jednom mjestu.&ascikl je omot% kutija%
registrator u kojem je sloeno vie predmeta ili dosjea.
6e"(onski s&o!%+u#0
1- 2neks +-2-sporazum o vojnim aspektima mirovnog sporazuma%
3- 2neks +-"-sporazum o regionalnoj stabilizaciji%
8- 2neks ++-sporazum o me(uentitetskoj liniji razgrani)enja i relevantim pitanjima%
;- 2neks +++-sporazum o izborima%
=- 2neks +--ustav%
4- 2neks --sporazum o arbitrai%
A- 2neks -+-sporazum o ljudskim pravima%
B- 2neks -++-sporazum o izbjeglicama i raseljenim licima%
C- 2neks -+++-sporazum o komisiji za o!uvanje nacionalni' spomenika%
1F-2neks +U-sporazum o osnovanju javni' korporacija "i#%
11-2neks U-civilna implementacija mirovnog sporazuma%
13-2neks U+-sporazum o me(unarodnim policijskim snagama.
Pe!at je pomo!no sredstvo koje je namijenjeno za potvr(ivanje autenti!nosti slubenog akta.
Pravo na pe!at pored organa vlasti imaju i javne ustanove0kole%banke i druge institucije kada je
to posebno zakonom ure(eno.Pe!at organa vlasti je okruglog oblika%po pravilu predvi(aju se dva
pe!ata i to jedan veliki i jedan mali.Pe!at svi' organa vlasti u sredini ima odgovaraju)i grb%pored
grba pe!at ima i odgov.tekst koji se upisuje oko grba u koncetri!nim krugovima jedan ispod
drugog.Unitenje pe!ata svi' *ed.organa vlasti vri & Min.pravde.
2kt-je svaki pisani sastav kopjim se pokre)e%dopunjuje%mjenja%prekida ili zavrava neka slubena
radnja organa uprave odnosno slube za upravu.Sastavni dijelovi akta su0,aglavlje%naziv i adresa
primaoca akta%oznaka predmeta i kratka sadrina pitanja na koju se predmet odnosi%sadraj teksta
akta%potpies ovlatenog slubenika%otisak pe!ata organa uprave%odnosno slube za upravu.
Pomo)ni elementi akta su0veza akta%prilog i na!in otpreme.
,akon ili princip%je uopten prikaz !injenica i doga(aja koji se ponavljaju po prirodi.
AA
Pravilnici su oblici u kojima se javljaju pravna pravila koja poblie razra(uju zakon iz oblasti na
koju se odnose.Pod pravnim aktom u irem smislu podrazumjeva se akt kojim se stvara pravna
norma.Mogu biti opti pravni akti i pojedina!ni pravni akti.
Pravna norma je pravilo o ponaanju ljudi koje sadri propis o primjeni sankcije u slu!aju
njegovog prekraja.svaka pravna norma ima dispoziciju i sankciju..ispozicija predstavlja pravila
ponaanja%a sankcija ima dvije vrsta sredstava a to su pozitivna i negativna sredstva.
Policija je jedna od ; komponente sistema pravosu(a0policija%tuilatvo%sudovi i kazn.popravne
ustanove.
OS-smatraju se slubenici koji neposredno rade na operativnim poslovima i zadacima iz
nadlenosati Ministarstva i drugi slubenici !iji su poslovi i zadaci u neposrednoj vezi sa
vrenjem ovi' poslova.
Plata Rse ispla!uje jednom mjese!no na prijedlog nadlenog minustra -lada &ederacije utvr(uje
osnovicu za platu..ruga primanja i naknade mogu biti nagrada i regres te naknade trokova u
vezi obavljanja slube 6'rana i prevoz7 kao i naknada zbog izostanka iz opravdani' razloga
6trudno)a%privremena nesposobnost7.
$adna knjiica-je javna isprava u koju se unose osnovni podaci koji su propisani posebnim
propisom o radnoj knjiici.,a'tjev za izdavanja radne knjiice moe podnijeti lice koje je
navrilo najmanje 1= godina ivota.
$adni odnos-zasniva se na bazi dobrovoljnosti izme(u poslodavca6*izi!ko i pravno lice7 i
zaposlenika 6*izi!ko lice7.Kada se ugovor sklopi nastaju obaveze i za jednog i za drugog.,a radni
odnos se sti!u sva prava radnog odnosa tj.potpuna prava%a za ugovor o dijelu niti ima sva prava
niti sve obaveze%mada i ugovor ima odre(ena prava to se ti!e pauze%osiguranja% penzionisanja%
naknada i dr.Uslovi za zasnivanju radnog odnosa mogu biti opti i posebni.
Me'ka ruka-upotreba ove te'nike de*inisana je kao te'nika kontrole koje ima minimalnu ansu za
nanoenje tjelesni' povreda.
Ga!ke pritiska za nanoenje boli su Mandibularni ugao%in*ra orbital% te'nike ometanja
koncetracije% manipulacija zglobovima%za'vat palca% gu!iji za'vat.
Upotrebom *izi!ke snage smatra se za'vati%bacanja%udarci%druge vjetine odbrane i napada.
Metode izvla!enja palice0standardna metoda%metoda prikrivanja i metoda brzog izvle!enja.
Podru!ja za plasiranje udaraca podjeljena su tri podru!ja primarna zona%koja podrazumjeva velike
mii!ne grupe%mesnata podru!ja6butine%listovi%nadlaktice i podlaktice7%sekundarna zona koja
podrazumjeva spojeve kostiju i dr.ko!ata podru!ja 6laktovi%zglobovi%ruke% cjevanice%koljena%
stopala7 i podru!je posljednjeg pribjeita a to su0 vitalni organi6glava%lice%grlo%ki)meni
stub%bubrezi7.Ubadanje%guranje i plasiranje udaraca palicom vri se sa maksimalnom snagom i
?*luid ok talasomT6udarac kroz metu7.
.ijelovi lisica su0obru!%dupla brava%ku!ite brave i klju!.
Prilikom upotrebe sredstava prinude policijski slubenici su duni se pridravati sljede!i'
na!ela0na!elo legitimnosti%na!.zakonitosti% na!.nunosti%na!elo srazmjernosti%na!elo potpunosti%
na!elo preciznosti i na!elo selektivnosti.
Kordon-je osnovni zborni poredak u kojem pripadnici jedinice poredani uzdu vidne ili
zamiljene linije i po pravilu su licem okrenuti prema u!esnicima.U kordonu pripadnici nisu
me(usobno povezani *izi!ki%ve! postoji rastojanje izme(u nji'%a moe se kombinovati sa
te'ni!kim sredstvima za blokiranje i zatvranje prostora ili objekata.
jestvica-je zborni poredak u kojem su pripad.jedinice %me(.povezani tako da jedan dre za
opasa!e ili ruke.
Obi!na ljestvica-se *ormira iz jedne vrste %tako da pripadnici jedinice jedan drugog dre desnom
rukom za opasa! u visini spone%a a lijevom rukom pozadi za opasa!%teko da lijeva ruka jednog
pripadnika mora biti ispod desne ruke drugog pripadnika.
.vojna ljestvica-se *ormira od dvije vrste koje izvode poredak kao pri obi!noj ljestvici%s tim to
se druga vrsta primakne prvoj vrsti i svojim tijelima pripadnici drugeV vrste popunjavaju prostor
izme(u pripadnika prve vrste.
AB
anac-podrazumjeva linijski raspored sa pozicijom da se policajci me(usobno dre ispod ili iza
ruku i okrenuti su licem prema u!esnicima.
-erige-podrazumjevaju najozbiljniji i naja!i linijski jednovrsni poredak%gdje policijski slubenici
jedan drugog dre ispod ruke dre)i se me(usobno i za svoje opasa!e.
"rana-je zborni poredak koji se *ormira od dva poretka ljestvica tako da prva ljestvica ostane
okrenuta prema u!esnicima povijena malo unaprijed i poluiskora!enom desnom nogom%dok se
druga ljestvica oslanja le(ima na prvu i tako da se le(a pripadnika jedinice iz druge ljestvice
oslanjaju na ukrtene ruke pripadnika iz prve ljestvice.
Klin-je zborni poredak jedinice koji se *ormira iz kolone po dva a moe se izvesti i iz kordona.
Klin se *ormira tako da se !elni pripadnici jedinice okrenuti prema u!esnicima polulijevo%
odnosno poludesno%a kraci klina se usmjeravaju prema u!esnicima.
Potiskivanje mirne mase izvodi se bez dodatne opreme i titova zbog mogu!eg iritiranja mase%dok
se potiskivanje nemirne mase-nasilne mase izvodi uz koritenje taktika i te'nika koje su
o*anzivnog karaktera i imaju za cilj da svojom silinom udara%ko'ezijom i dobrom kontrolom
primoraju masu da se udalji sa odre(enog prostora ukoliko to odbija u!initi na miran na!in.5a
komandu ?o*anzivni skokT omogu!ava se bezbjedno rastojanje od mase do poretka%na komandu
?juriT u o*anzivnom nastojanju ka masi%masa se pomjera i udaljava sa odre(enog prostora.
Poredak nastupa na tri na!ina i to0'odaju)im korakom%laganim tr!e!im korakom i kontrolisanim
tr!e!im korakom. Osnovna *ormacija za akciju kontrole mase je jedna !eta.
2gencije za sprovo(enje zakona su dio izvrne vlasti svake drave putem koji' se osigurava
dosljednja primjena zakonski' propisa.
U'i0%"-je istrana%operativna%takti!ka i te'ni!ka radnja !iji se sadraj sastoji u pronalaenju
bitni' !injenica koje su vane za krivi!ni postupak%posredstvom svi' = !ula.Oilj vrenja uvi(aja
je0da se utvrdi je li izvreno ?kdT%ako jeste koje vrste%utvrdi ko je izvrilac%rasvijetli doga(aj u
cjelosti%osiguraju dokazi za krivi!ni postupak.Uvi(aj se vri samo kod oni' doga(aja kad je
izvreno ?kdT i kod oni' doga(aja kad na prvi pogled izgleda kao da je izvreno ?kdT%a nije
?samoubistvoT.$adnje koje !ine uvi(aj0osiguranje lica mjesta%orijentacija%kriminalisti!ko te'ni!ki
pregled lica mjesta%prikupljanje potrebni' obavjetenja na licu mjesta%*iksiranje utvr(enog stanja
na licu mjesta.
Cil" osi*u!%n"% li$% #"es(% je 0da se tragovi i predmeti ?kdT sa!uvaju do dolaska uvi(ajne ekipe
od otu(enja%pomjeranja%unitenja%propadanja.ice mjesta ne smije biti povrije(eno osim u
slu!ajevima0radi pruanja prve pomo)i%radi spaavanja ivota i materijalni' dobara u velikim
katastro*ama i saob.nezgodama%radi 'vatanja izvrioca ?kdT%radi koritenja slubeni' pasa
traga!a%radi zatite tragova%predmeta ?kdTod propadanja.
T!%*o'i u k!i#in%ls(i$i0Grag je svaka vidljiva ili nevidljiva materijalna promjena koja se moe
na!i ili prona)i na 0mjestu izvrenja ?kdT%izvriocu ?kdT%sredstvu izvrenja ?kdT%rtvi odnosno
objektu ?kdT.Gragovi se dijele 07)&o &o!i"eklu-mogu biti !ovje!jeg porijekla%ivotinskog
porijekla%biljnog porijekla%tragovi v:o i 'ladnog oruja%tragovi dejstva sile%tragovi predmeta%
tragovi mineralnog porijekla.:)(!%*o'i &o &!i!oi se kl%si3iku"u0vidljivi i nevidljivi%mikro i
makro tragovi%povrni i relje*ni.C)(!%*o'i &o %s&ek(u +n%2%"%-mogu biti podobni i nepodobni za
vjeta!enje.Prilikom prikupljanja tragova prednost imaju podobni tragovima za vjeta!enje.
.okazi u kriminalstici !ine 0tragovi i predmeti ?kdTkoji veu izvrioca za njegovo ?kdT%pravilno
zadokumentovani na onakav na!in na koji priznaje sud%i ti tragovi i predmeti ukoliko nisu
potroeni ili uniteni vjeta!enjem.
Opojne droge su materije prirodnog ili vjeta!kog porijekla koje imaju tetno djelovanje na
zdravlje ljudi..roge prouzrokuju promjene psi'o*izi!kog stanja.Prema porijeklu dijele se
na0prirodne%polusinteti!ke i sinteti!ke.Prema djelovanju dijele se na depresori ili depresanti%
stimulatori ili stimulansi i 'alucinogeni.
Kanabis-sueni cvjetovi i li)e biljke indijske konoplje% speci*i!nog ljutog mirisa na sagorjelu
travu.5osilac opojnog dejstva je kristalan alde'id *enola-kanabinol.2ktivni sastojak kanabinola je
AC
G#O.Konzumira se puenjem%ku'anjem u !aju. Golerancija je ne *izi!ka%psi'i!ka blaga ovisnost.
Sindrom je nemir i nesanica.
#ai-je smola izdvojena iz cvjetova kanabisa.
Kokain-dobija se od biljke ?kokaT.Mlatki listovi grm koke sue se%obra(uju 'emikalijama.
Konzumira se mrkanjem.Ovisnost je *izi!ka i psi'i!ka.
#eroin-postoje 3 vrste.Prva vrsta je bijeli 'eroin velike !isto)e bez mirisa i gorkog okusa
6"urma%Gajland%aos%zlatni trokut7%a drugi sme(i 'eroin%mirisa na sir!e. 62*ganistan%Pakistan
%+ran%zlatni polumjesec7.AF J dolazi iz 2*ganistana..obija se od biljke makaT!a'ureT maka-
sirovi opijum%mlje!ni sok%'ljep!i)i.Prekristalizacijom iz acetone plus aktivni ugalj dobija se
'eroin.Konzumira se inektiranjem%mrkanjem%'vatanje zmaja.ije!enje ovisnika je metodom
metadonske terapije.
Krek-je !vrstog agregatnog stanja.
Sinteti!ke droge su01-ekstazi-stimulator centralnog nervnog sistema%tablete koje su razli!itog
oblika%3-S.-'alucinogena sinteti!ka droga koja se dri u plasti!nim kutijama.
Ukupno trajanje radnog vremena u sedmici je ;F sati%najmanje = dana u sedmici.$ukovodilac
moe izvriti preraspodjelu obima posla 6jednom se vie radi a drugi dan manje7 o !emu se
donosi rjeenje%a rjeenje se tako(e donosi za prekovremen rad.
U toku radnog dana odmor je 8F minuta%izme(u dva radna perioda 13%sati%a godinji odmor od
1B-8F dana%a u posebnim uslovima 6opasni po ivot i zdravlje7 i do 84 radni' dana.Op)im aktom
se odre(uje kriterij duine godinjeg odmora.
Pravo na godinji odmorje nakon 4 mjeseci rada%a moe se koristiti u dva dijela.
RUKOVO6ILAC SMJENE
-ri upu)ivanje policijski' slubenika u slubuH organizuje% rukovodi% koordinira% usmjerava i
kontrolie rad policijski' slubenika u smjeni i u!estvuje u predlaganju mjera i aktivnosti za
rjeavanje odre(eni' sigurnosni' doga(aja koji se odnose na javni red i mir% sigurnost saobra)aja%
kriminalitet i druge poslove i odre(uje konkretne zadatke u vezi sa rjeavanjem ovi' doga(aja i
pojavaH pri upu)ivanju u slubu policijske slubenike upoznaje sa depeama i drugim
sigurnosnim doga(ajima i pojavama i odre(uje konkretne zadatke za nji'ovo rjeavanjeH prima
dojave i prijave gra(ana% selektira i'% zavodi u odgovaraju)e evidencije i odma' preduzima mjere
na prenoenju in*ormacija Operativnom deurstvu Ministarstva% deurnom rukovodnom radniku%
a po potrebi komandiru policijske stanice% na!elniku odjeljenja kriminalisti!ke policije i
na!elniku policijske uprave% kao i patrolama policije radi 'itnog preduzimanja policijski' mjera
po dojavama i prijavama i trai izvjetaj o realizaciji poslovaH postupa po 'itnim depeama i
aktima u periodu od 14%FF do FB%FF sati sljede)eg danaH obavlja razgovor sa gra(anima putem
tele*ona ili neposredno u policijskoj stanici i prua im svu neop'odnu pomo) iz djelokruga rada
policijeH promovira i neposredno vri primjenu metoda rada policije u zajedniciH postupa po
uputstvu i nare(enju Operativnog deurstva MinistarstvuH organizuje sistem prikupljanja%
evidentiranja% obrade i distribucije podataka i in*ormacija iz djelokruga rada slube za odnose sa
javno)uH vri neposredan obilazak policijski' slubenika u smjeni i na terenuH vri prijem
policijski' slubenika po povratku sa slube i upu)uje i' na pravilno% potpuno% aurno i zakonito
pisanje slubeni' akataH vodi dnevnik doga(aja i druge evidencijeH priprema dnevni bilten o
vanijim sigurnosnim doga(ajima na podru!ju policijske upraveH stara se o sigurnosti objekata
policijske upraveH u!estvuje u implementaciji Strategije borbe protiv korupcije u Upravi policijeH
izvrava i druge zadatke iz djelokruga rada i koje mu odredi neposredni starjeina.
BF
KRIVI9NI ZAKON <E6ERACIJE BOSNE I ?ERCEFOVINE
Ovim zakonom se ure(uje op)i dio krivi!nog zakonodavstva u &"i# i krivi!na djela iz
nadlenosti &"i#.
,na ! aj izraza u ovom zakonu-;7/ Krivi!no zakonodavstvo u &"i# sa!injavaju krivi!nopravne
odredbe sadrane u ovom zakonu% drugim zakonima &ederacije i zakonima kantona.;:/ Geritorija
&ederacije je kopnena teritorija% obalno more i vodene povrine unutar njeni' granica% te zra!ni
prostor nad njima.;C/ Slubena osoba je izabrani ili imenovani slubenik ili druga slubena osoba
u organima zakonodavne% izvrne i sudske vlasti i u drugim organima uprave i slubama za
upravu &ederacije% kantona% gradova i op)ina koje obavljaju odre(ene upravne% stru!ne i druge
poslove u okviru prava i dunosti vlasti koja i' je osnovalaH osoba koja stalno ili povremeno vri
slubenu dunost u navedenim organima i tijelimaH ovla)ena osoba u privrednom drutvu ili u
drugoj pravnoj osobi kojoj je zakonom ili drugim propisom donesenim na osnovu zakona
povjereno obavljanje javni' ovla)enja% a koja u okviru ti' ovlasti obavlja odre(enu *unkcijaH te
druga osoba koja obavlja odre(enu slubenu *unkcija na osnovu ovla)enja iz zakona ili drugog
propisa donesenog na osnovu zakona.;=/ -ojna osoba je vojnik na odsluenju vojne obaveze%
pitomac vojne kole% djelatni mla(i o*icir% o*icir% vojni slubenik i osoba iz rezervnog sastava dok
se nalazi na vojnoj slubi te civilna osoba koja vri odre(enu vojnu dunost.
;8/ Kada je kao u!initelj pojedinog krivi!nog djela ozna!ena slubena osoba ili vojna
osoba ako iz obiljeja pojedinog krivi!nog djela ili iz pojedinog propisa ne proizilazi da u!initelj
moe biti samo neka od ti' osoba.;D/ Odgovorna osoba je osoba u privrednom drutvu ili u
drugoj pravnoj osobi kojoj je s obzirom na njenu dunost ili na osnovu posebne ovlasti povjeren
odre(eni krug poslova koji se odnose na primjenu zakona ili propisa doneseni' na osnovu
zakona% ili op)eg akta privrednog drutva ili druge pravne osobe u upravljanju i rukovanju
imovinom% ili se odnose na rukovo(enje proizvodnjom ili nekom drugom privrednom djelatno)u
ili na nadzor nad njima. Odgovornom osobom smatra se i slubena osoba kad su u pitanju radnje
!ijim je u!initeljem ozna!ena odgovorna osoba% a nisu propisane kao krivi!no djelo odredbama
glave o krivi!nim djelima protiv slubene i druge odgovorne *unkcije ili odredbama o krivi!nim
djelima !iji je u!initelj slubena osobapropisanima u nekoj drugoj glavi ovog zakona ili drugim
zakonom &ederacije ili kantona. ;>/ Kad je kao u!initelj krivi!ni' djela ozna!ena slubena ili
odgovorna osoba% sve osobe iz st. 8. i =. ovog !lana mogu biti u!initelji ti' djela% ako iz zakonski'
obiljeja pojedinog krivi!nog djela ne proizlazi da u!initelj moe biti samo neka od ti' osoba.
;H/ Strana slubena osoba je !lan zakonodavnog% izvrnog% upravnog ili sudskog organa
strane drave% javni slubenik me(unarodne organizacije i njezini' tijela% sudija i drugi slubenik
me(unarodnog suda% slubuju)i u &ederaciji.;I/ .ijete je% u smislu ovog zakona% osoba koja nije
navrila !etrnaest godina ivota.;7B/ Maloljetnik je% u smislu ovog zakona% osoba koja nije
navrila osamnaest godina ivota.
;77/ Pravna osoba je% u smislu ovog zakona% "osna i #ercegovina% &ederacija% $S%
.istrikt "r!ko "i#% kanton% grad% op)ina% mjesna zajednica% svaki organizacioni oblik privrednog
drutva i svi oblici povezivanja privredni' drutava%ustanova% ustanova za obavljanje kreditni' i
drugi' bankarski' poslova ili za osiguranje osoba i imovine% te druge *inansijske institucije% *ond%
politi!ke stranke% udruenja gra(ana i drugi oblici udruivanja koji mogu sticati sredstva i
koristiti i' na isti na!in kao i svaka druga institucija ili organ koji ostvaruje i koristi sredstva i
kojem je zakonom priznato svojstvo pravne osobe.;7:/ Privredno drutvo je% u smislu ovog
zakona% korporacija% poduze)e% ortakluk i svaki organizacioni oblik registriran za obavljanje
privredne aktivnosti.;7C/ Udruenje je bilo koji oblik udruivanja tri ili vie osoba.
;7=/ -ie osoba je najmanje dvije osobe ili vie nji'.;78/ Skupina ljudi je najmanje pet
osoba ili vie nji'.;7D/ Mrupa ljudi je udruenje od najmanje tri osobe koje su povezane radi
B1
trajnog%ponovljenog ili povremenog !injenja krivi!ni' djela% pri !emu svaka od ti' osoba
u!estvuje u u!injenju krivi!nog djela.
;7>/ Organizirana grupa ljudi je grupa ljudi koja je *ormirana% a nije nastala spontano%
radi izravno slijede)eg u!injenja krivi!nog djela% !iji !lanovi ne moraju imati *ormalno odre(ene
uloge% koja ne mora imati slijed !lanstva niti razvijenu organizaciju.;7H/ ,lo!ina!ka organizacija
je organizirana grupa ljudi od najmanje tri osobe% koja postoji neko vrijeme% djeluju)i u cilju
u!injenja jednog ili vie krivi!ni' djela za koja se po zakonu moe izre)i kazna zatvora tri godine
ili tea kazna.;7I/ +zbjeglica ili raseljena osoba je% u smislu ovog zakona% osoba koja je napustila
svoju imovinu na podru!ju &ederacije u vremenu izme(u 8F. aprila 1CC1. godine i ;.aprila 1CCB.
godine% za koju se pretpostavlja da je izbjeglica ili raseljena osoba po 2neksu A. Op)eg okvirnog
sporazuma za mir u "i#.;:B/ Ilanovi porodice% u smislu ovog zakona% jesu0 bra!ni i izvanbra!ni
drug% bivi bra!ni i izvanbra!ni drug% krvni ro(ak u ravnoj liniji% usvojitelj i posvojenik% ro(ak u
pobo!noj liniji do tre)eg stepena zaklju!no i srodnik po tazbini do drugog stepena zaklju!no.
;:7/ Gajna &ederacije% kantona% grada i op)ine je podatak ili isprava koja je zakonom%
drugim propisom ili op)im aktom nadlenog tijela donesenim na osnovu zakona% odre(ena
tajnom &ederacije% !ijim bi otkrivanjem nastupile tetne posljedice za &ed.% kanton% grad i op)inu.
;::/ -ojna tajna je podatak ili isprava koja je zakonom% drugim propisom ili aktom
nadlenog organa &ederacije donesenim na osnovu zakona proglaena vojnom tajnom.
;:C/ Slubena tajna je podatak ili isprava koja je zakonom% drugim propisom ili op)im
aktom nadlene institucije u &ederaciji% kantonu% gradu i op)ini donesenim na osnovu zakona
proglaena slubenom tajnom.;:=/ Poslovna tajna je podatak ili isprava koja je zakonom% drugim
propisom ili op)im aktom privrednog drutva% ustanove ili druge pravne osobe odre(en
poslovnom tajnom% a koji predstavlja proizvodnu tajnu% rezultate istraiva!kog ili konstrukcijskog
rada% te drugi podatak zbog !ijeg bi priop)avanja neovlatenoj osobi mogle nastupiti tetne
posljedice za njezine privredne interese.;:8/ Pro*esionalna tajna je podatak o osobnom ili
obiteljskom ivotu stranaka koji saznaju odvjetnici% branitelji% notari% doktori medicine% doktori
stomatologije% primalje ili drugi zdravstveni djelatnici% psi'olozi% djelatnici staranja% vjerski
ispovjednici i druge osobe u obavljanju svog zvanja.;:D/ +sprava je svaki predmet koji je podoban
ili odre(en da slui kao dokaz kakve !injenice koja je od zna!enja za pravne odnose.;:>/ 5ovac
je kovano ili papirnato sredstvo pla)anja koje je na osnovu zakona u opticaju u "i# ili u stranoj
dravi.;:H/ ,naci za vrijednost podrazumijevaju i strane znakove za vrijednost.;:I/ Pokretnina je
i svaka proizvedena ili skupljena energija za davanje svjetlosti% topline ili kretanja% te tele*onski i
drugi impulsi.;CB/ Motorno vozilo je svako prometno sredstvo na motorni pogon u kopnenom%
vodenom ili zra!nom prometu.;C7/ Sila je i primjena 'ipnoze ili omamljuju)i' sredstava s ciljem
da se ko protiv svoje volje dovede u nesvjesno stanje ili onesposobi za otpor.;C:/Opojna droga je
medicinski lijek ili opasna supstanca s adiktivnim i psi'otropnim svojstvima% ili supstanca koja se
la'ko moe pretvoriti u takvu supstancu ako podlijee nadzoru po me(unarodnoj konvenciji koju
je "i# potvrdila% ili supstanca koja je proglaena opojnom drogom od nadlene institucije "i# ili
nadlene institucije entiteta.;CC/+zraavanje u jednom gramati!kom rodu% mukom ili enskom%
uklju!uje oba roda *izi!ki' osoba.
9l%n C.Osnova i granice krivi!nopravne prinude-Krivi!na djela i krivi!nopravne sankcije
propisuju se samo za ona ponaanja kojima se tako ugroavaju ili povrje(uju osobne slobode i
prava !ovjeka% te druga prava i drutvene vrijednosti zajam!ene i zati)ene Ustavom &ederacije i
me(unarodnim pravom da se nji'ova zatita ne bi mogla ostvariti bez krivi!nopravne prinude.
Propisivanje krivi!ni' djela i vrste i mjere krivi!nopravni' sankcija zasniva se na
nunosti primjene krivi!nopravne prinude i njenoj razmjernosti ja!ini opasnosti za osobne
slobode i prava !ovjeka% te druge osnovne vrijednosti.
9l%n =.5a!elo zakonitosti-K. i krivi!nopravne sankcije propisuju se samo zakonom. 5ikome ne
moe biti izre!ena kazna ili druga krivi!no p.sankcija za djelo koje% prije nego to je u!injeno%
nije bilo zakonom ili me(un.pravom propisano kao K. i za koje zakonom nije bila propisana
kazna.
B3
9l%n 8.-remensko vaenje Krivi!nog zakona-Prema u!initelju krivi!nog djela primjenjuje se
zakon koji je bio na snazi u vrijeme u!injenja K..2ko se poslije u!injenja krivi!nog djela zakon
jednom ili vie puta izmijeni% primijenit )e se zakon koji je blai za u!initelja.
9l%n D.-rste krivi!nopravni' sankcija- K!i'i2no&!%'ne s%nk$i"e "esu5 k%+ne4 #"e!e
u&o+o!en"%4 si*u!nosne #"e!e i o*o"ne #"e!e.
9l%n >.Svr'a krivi!nopravni' sankcija-S'!.% k!i'i2no&!%'ni. s%nk$i"% "es(e5%/ &!e'en(i'ni
u(i$%" n% !u*e % &o-(u"u &!%'ni sis(e# i ne u2ine k!i'i2n% "el%1b/ s&!e2%'%n"e u2ini(el"%
% u2ini k!i'i2n% "el% i &os(i$%n"e n"e*o'o* &!eo*o"%.U!initelju ?kdT u izvrenju
krivi!nopravne sankcije mogu biti oduzeta ili ograni!ena odre(ena prava samo u mjeri koja
odgovara prirodi i sadraju te sankcije i samo na na!in kojim se osigurava potivanje osobe
u!initelja i njegovo ljudsko dostojanstvo% u skladu sa me(unarodnim pravom.Krivi!no zakonod.u
&ederaciji ne primjenjuje se prema djetetu koje u vrijeme u!injenja K. navrilo 1;
god.ivota.Krivi!no zakonodavstvo u &ed.primjenjuje se prema malolj.u skladu sa glavom U
ovog zakona i drugim zakonima u &ederaciji.Krivi!no zakonod.u &ederaciji primjenjuje se na
pravne osobe u skladu sa glavom U+- ovog zakona i drugim zakonima u &ederaciji.Primjena
krivi!nog zakonod.u &ederaciji premasvakom ko na teritoriji &ederacije u!ini krivi!no djelo
;7/ Krivi!no zakonodavstvo u &ederaciji primjenjuje se prema svakom ko u!ini ?kdT na teritoriji
&ederacije.;:/ Krivi!no zakonodavstvo u &ederaciji primjenjuje se prema svakom ko u!ini ?kdT
na doma)em plovilu% bez obzira na to gdje se plovilo nalazilo u vrijeme u!injenja ?kdT.
;C/ Krivi!no zakonodavstvo u &ederaciji primjenjuje se prema svakom ko u!ini ?kdT u doma)em
civilnom zrakoplovu dok je u letu ili u doma)em vojnom zrakoplovu% bez obzira na to gdje se
zrakoplov nalazio u vrijeme u!injenja krivi!nog djela.Primjena kriv.zakonod.u &ederaciji za ?kdT
u!injena na podru!ju "i#.Krivi!no zakonod.u &ederaciji primjenjuje se prema svakom ko na
teritoriji "i# u!ini0%/ bilo ko"e k!i'i2no "elo &!o(i' us(%'no* &o!e(k% <ee!%$i"e i+ o'o*
+%kon%1b/ k!i'i2no "elo &!o(i' slubene ili o*o'o!ne osobe u 'e+i s% n"e+ino#
slubo#.Krivi!no zakonodavstvo u &ederaciji primjenjuje se prema dravljaninu "i# koji izvan
teritorije &ederacije u!ini bilo koje drugo krivi!no djelo. Krivi!no zakonodavstvo u &ederaciji
primjenjuje se prema strancu koji izvan teritorije &ederacije prema "i#% njezinom dravljaninu ili
prema &ederaciji ili njezinom dravljaninu u!ini bilo koje krivi!no djelo.Krivi!no zakonodavstvo
u &ederaciji primjenjuje se prema strancu koji izvan teritorije &ederacije prema stranoj dravi ili
prema strancu u!ini ?kdT za koje se po tom zakonodavstvu moe izre)i kazna zatvora od pet
godina ili tea kazna. 2ko zakonom nije druk!ije propisano% sud u takvom slu!aju ne moe izre)i
kaznu teu od kazne propisane zakonom zemlje u kojoj je krivi!no djelo u!injeno.
,astarjelost krivi!nog gonjenja-2ko u ovom zakonu nije druk!ije propisano% krivi!no se gonjenje
ne moe poduzeti kad od u!injenja krivi!nog djela protekne0
%/ (!iese( &e( *oin% +% LkM s &!o&is%no# k%+no# u*o(!%"no* +%('o!%1
b/ '%ese( *oin% +% LkM s &!o&is%no# k%+no# +%('o!% &!eko ese( *oin%1
$/ &e(n%es( *oin% +% LkM s &!o&is%no# k%+no# +%('o!% &!eko &e( *oin%1
/ ese( *oin% +% LkM s &!o&is%no# k%+no# +%('o!% &!eko (!i *oine1
e/ &e( *oine +% LkM s &!o&is%no# k%+no# +%('o!% &!eko "ene *oine1
3/ (!i *oine +% LkM s &!o&is%no# k%+no# +%('o!% o "ene *oine ili no'2%no# k%+no#.
2ko je za ?kdT propisano vie kazni% rok zastarjelosti odre(uje se po najteoj propisanoj kazni.
Gok i prekid zastarjelosti krivi!nog gonjenja-
;7/ ,astarijevanje krivi!nog gonjenja po!inje od dana kad je ?kdT u!injeno.
;:/ ,astar.ne te!e za vrijeme za koje se po zakonu kriv.gonjenje ne moe poduzeti ili nastaviti.
;C/ ,astar.se prek.svakom proces.radnjom koja se poduz.radi gonj.u!initelja zbog u!injenog ?kdT.
;=/ ,astar.se prekida i kad u!initelj%u vrij.dok te!e rok zastarjel.% u!ini isto tako teko ili tee ?kdT.
;8/ Sa svakim prekidom zastarijevanje po!inje ponovno te)i.
;D/ ,astarjelost krivi!nog gonjenja nastupa u svakom slu!aju kad protekne dvaput onoliko
vremena koliko zakon propisuje za zastarjelost krivi!nog gonjenja.
B8
,astarjelost izvrenja kazne-2ko u ovom zakonu nije druk!ije propisano% izre!ena se kazna ne)e
izvriti kad od dana pravosnanosti presude kojom je kazna izre!ena protekne0
%/ trideset pet godina ako je izre!ena kazna dugotrajnog zatvoraH
b/ dvadeset godina ako je izre!ena kazna zatvora preko deset godinaH
$/ petnaest godina ako je izre!ena kazna zatvora preko pet godinaH
/ deset godina ako je izre!ena kazna zatvora preko tri godineH
e/ pet godina ako je izre!ena kazna zatvora preko jedne godineH
3/ tri godine ako je izre!ena kazna zatvora do jedne godine ili nov!ana kazna.
,astarjelost izvrenja sporedne kazne i sigurnosni' mjera-
;7/ ,astarjelost izvrenja nov!ane kazne kao sporedne kazne nastupa kad proteknu 3 god.od dana
pravosnanostii presude kojom je ta kazna izre!ena.
;:/ ,astarjelost izvrenja sigurnosne mjere obaveznog psi'ijatrijskog lije!enja% sigurnosne mjere
obaveznog lije!enja od ovisnosti i sigurnosne mjere oduzimanja predmeta nastupa kad protekne
pet godina od dana pravosnanosti odluke kojom su te mjere izre!ene.
;C/ ,astarjelost izvrenja sigurnosne mjere zabrane vrenja poziva% aktivnosti ili *unkcija i
sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom nastupa kad protekne onoliko vremena
koliko je sud odredio za trajanje te mjere.
Gok i prekid zastarijevanja izvrenja kazne i sigurnosni' mjera-
;7/ ,astarijevanje izvrenja kazne po!inje od dana pravosn.presude kojom je kazna izre!ena% a u
slu!aju opoziva uvjetne osude od dana pravosnanosti odluke o opozivu uvjetne osude.
;:/ ,astarijevanje ne te!e za vrijeme za koje se po zakonu izvrenje kazne ne moe poduzeti.
;C/ ,astarijevanje se prekida svakom radnjom nadl.organa koja se poduzima radi izvrenja kazne.
;=/ Sa svakim prekidom zastarijevanje po!inje ponovno te)i.
;8/ ,astarjelost izvrenja kazne nastupa u svakom slu!aju kad protekne dvaput onoliko vremena
koliko zakon propisuje za zastarjelost izvrenja kazne.
;D/ Odredbe st. od 3. do =. ovog !lana primjenjuju se i na zastarjelost izvrenja sigurnosni' mjera.
5ezastarivost krivi!nog gonjenja i izvrenja kazne-Krivi!no gonjenje i izvrenje kazne ne
zastarijeva za krivi!na djela za koja po me(unarodnom pravu zastarjelost ne moe nastupiti.
K!i'i2no "elo "es(e &!o(u&!%'no "elo ko"e "e +%kono# &!o&is%no k%o k!i'i2no "elo4 2i"%
su obil"e"% &!o&is%n% +%kono# i +% ko"e "e +%kono# &!o&is%n% k!i'i2no&!%'n% s%nk$i"%.
N%2in u2in"en"% k!i'i2no* "el% )617 LK6M se #oe u2ini(i 2in"en"e# ili ne2in"en"e#.637
K!i'i2no "elo "e u2in"eno ne2in"en"e# k% "e u2ini(el" ko"i "e &!%'no ob%'e+%n s&!i"e2i(i
n%s(u&%n"e +%kono# o&is%ne &osl"ei$e LkM (o &!o&us(io u2ini(i4 % (%k'o "e &!o&u-(%n"e &o
"elo'%n"u i +n%2en"u "en%ko u2in"en"u (o* LkM 2in"en"e#.
-rijeme u!injenja krivi!nog djela-LK.M je u!injeno u vrijeme kada je u!initelj radio ili bio duan
raditi% bez obzira na to kad je posljedica !injenja ili ne!injenja nastupila.
Mjesto u!injenja krivi!nog djela-Krivi!no djelo je u!injeno kako u mjestu gdje je u!initelj radio
ili je bio duan raditi% tako i u mjestu gdje je posljedica njegovog !injenja ili ne!injenja potpuno
ili djelimi!no nastupila.Krivi!no djelo je u slu!aju kanjivog pokuaja u!injeno kako u mjestu
gdje je u!initelj radio ili je bio duan raditi% tako i u mjestu gdje je prema njegovom umiljaju
posljedica njegovog !injenja ili ne!injenja potpuno ili djelimi!no trebala nastupiti.K. je u slu!aju
sau!esnitva u!injeno u mjestu gdje je sau!esnik radio ili je bio duan raditi ili u mjestu gdje je
prema umiljaju sau!esnika posljedica njegovog !injenja ili ne!injenja trebala nastupiti.
"ezna!ajno djelo-5ije krivi!no djelo ono djelo koje je% iako sadri zakonska obiljeja krivi!nog
djela% zbog na!ina u!injenja% neznatnosti ili nepostojanja tetni' posljedica i niskog stepena
krivi!ne odgovornosti u!initelja bezna!ajno djelo.
5una odbrana- 5una je ona odbrana koja je neop'odno potrebna da u!initelj od sebe ili od
drugog odbije istovremeni ili direktno predstoje)i protivpravni napad% a koja je srazmjerna
napadu.U!initelj koji prekora!i granice nune odbrane moe se blae kazniti% a ako je
prekora!enje u!inio zbog jake razdraenosti ili stra'a izazvanog napadom% moe se i osloboditi
kazne. 5ije krivi!no djelo ono djelo koje je u!injeno u nunoj odbrani.
B;
Krajnja nuda- Krajnja nuda postoji kad je ?kdT u!injeno da u!initelj od sebe ili od drugog
otkloni istovremenu ili direktno predstoje)u neskrivljenu opasnost koja se na drugi na!in nije
mogla otkloniti% a pritom u!injeno zlo nije ve)e od zla koje je prijetilo.U!initelj koji sam izazove
opasnost% ali iz ne'ata% ili prekora!i granice krajnje nude%moe se blae kazniti% a ako je
prekor.u!injeno pod naro!ito olak.okolnost.% moe se i osloboditi kazne.5ema krajnje nude ako
je u!initelj bio duan izloiti se opasnosti. 5ije ?kdT ono djelo koje je u!injeno u krajnjoj nudi.
Pokuaj-Ko s umiljajem zapo!ne !injenje ?kdT% ali ga ne dovri kaznit )e se za pokuaj?kdT ako
se za to ?kdT moe izre)i kazna zatvora od tri godine ili tea kazna% a za pokuaj drugog ?kdT
kad zakon izri!ito propisuje kanjavanje i za pokuaj.U!initelj )e se za pokuaj ?kdT kazniti u
granicama kazne propisane za to krivi!no djelo% a moe se i blae kazniti.
5epodobni pokuaj-U!initelj koji pokua u!initi ?kdT neprikladnim sredstvom ili prema
neprikladnom predmetu% moe se osloboditi kazne ili se moe blae kazniti.
.obrovoljni odustanak-U!initelj koji je pokuao u!initi ?kdT% ali je dobrovoljno odustao od
kanjivog pokuaja moe se osloboditi kazne.U slu!aju dobrovoljnog odustanka od kanjivog
pokuaja%u!initelj )e se kazniti za one radnje koje !ine neko drugo samostalno ?kdT.
Sau!initelj-2ko vie osoba zajedni!ki u!ini ?kdT% u!estvovanjem u u!injenju ?kdT ili
preduzimaju)i to drugo !ime se na odlu!uju)i na!in doprinosi u!injenju ?kdT% svaka )e se od
nji' kazniti kaznom propisanom za to ?kdT.
Podstrekavanje-Ko drugog s umiljajem podstrekava da u!ini ?kdT kaznit )e se kao da ga je sam
u!inio.Ko drugog s umiljajem podstrekava na u!injenje ?kdT za koje se moe izre)i kazna
zatvora od tri godine ili tea kazna% a ?kdT ne bude ni pokuano kaznit )e se kao za pokuaj ?kdT.
Pomaganje-Ko drugom s umiljajem pomogne u u!injenju krivi!nog djela% kaznit )e se kao da ga
je sam u!inio% a moe se i blae kazniti.Kao pomaganje u u!injenju krivi!nog djela smatra se
naro!ito0 davanje savjeta ili uputa kako da se u!ini krivi!no djelo% stavljanje na raspolaganje
u!initelju sredstava za u!injenje krivi!nog djela% uklanjanje prepreka za u!injenje krivi!nog djela
te unaprijed obe)ano prikrivanje krivi!nog djela% u!initelja% sredstava kojima je krivi!no djelo
u!injeno% tragova krivi!nog djela ili predmeta pribavljeni' krivi!nim djelom.
Mranice krivi!ne odgovornosti i kanjivosti sau!esnika-Sau!esnik je krivi!no odgovoran u
granicama svojeg umiljaja ili ne'ata% a podstreka! i pomaga! u granicama svog umiljaja.
Sau!esnika% podstreka!a ili pomaga!a koji dobrovoljno sprije!i u!injenje krivi!nog djela%sud )e
osloboditi kazne.i!ni odnosi% svojstva i okolnosti zbog koji' zakon isklju!uje krivi!nu
odgovornost ili doputa oslobo(enje od kazne ili ubla.kazne mogu se uzeti u obzir samo onom
u!initelju% sau!esniku% podstr.ili pomaga!u kod kojega takvi odnosi% svojstva i okolnosti postoje.
Sadraj krivi!ne odgovornosti-K!i'i2no "e o*o'o!%n u2ini(el" ko"i "e u!%2unl"i' i k!i' +%
u2in"eno k!i'i2no "elo.U2ini(el" "e k!i' %ko "e k!i'i2no "elo u2inio s u#i-l"%"e#.U2ini(el"
"e k!i' i %ko "e k!i'i2no "elo u2inio i+ ne.%(%4 %ko (o +%kon i+!i2i(o &!o&isu"e.
Uraun|vost -N|e uraun|va osoba ko|a u vr|eme un|en|a krvnog d|ea
n|e moga shvatt znaa| svog d|ea n|e moga uprav|at svo|m
postupcma zbog tra|ne prvremene duevne boest, prvremene duevne
poremeenost zaostaog pshkog razvo|a(neuran|vost). Unte|
krvnog d|ea |a |e sposobnost da shvat znaa| svog d|ea sposobnost da
uprav|a svo|m postupcma ba btno sman|ena zbog nekog stan|a moze se
baze kaznt (btno sman|ena uraun|vost).Krvno |e odgovoran unte|
krvnog d|ea ko| se upotrebom akohoa, droga na drug nan doveo u
stan|e u kome n|e mogao shvatt znaa| svog d|ea uprav|at svo|m
postupcma, ako |e u vr|eme dovoden|a u to stan|e krvno d|eo bo
obuhvaeno n|egovm um|a|em |e u pogedu krvnog d|ea kod n|ega
posto|ao nehat a zakon za takvo krvno d|eo propsu|e krvnu odgovornost
za nehat (samoskrv|ena neuraun|vost).Btno sman|ena uraun|vost u
ko|u se unte| doveo na nan ne moze bt osnov za ubazavan|e kazne.
B=
Um|a|-Krvno se d|eo moze unt s drektnm eventuanm
um|a|em.Unte| postupa s drektnm um|a|em kada |e bo sv|estan svog
d|ea hto n|egovo un|en|e.Unte| postupa s eventuanm um|a|em kada
|e bo sv|estan da zbog n|egovog n|en|a nen|en|a moze nastupt
zabran|ena pos|edca, a |e prstao na n|eno nastupan|e.
Nehat-KD moze se unt z sv|esnog nesv|esnog nehata.Unte| postupa
z sv|esnog nehata kada |e bo sv|estan da zbog n|egovog n|en|a
nen|en|a moze nastupt zabran|ena pos|edca, a |e oahko drzao da ona
nee nastupt da e |e mo spr|et. Unte| postupa z nesv|esnog
nehata kada n|e bo sv|estan mogunost nastupan|a zabran|ene pos|edce,
ako |e prema okono. prema svo|m osobnm svo|stvma bo duzan mogao
bt sv|estan te mogunost.
Stvarna zabuda-N|e krvno odgovorna osoba ko|a u vr|eme un|en|a ?kdT
n|e ba sv|esna nekog n|egovog zakonom propsanog ob|ez|a, ko|a |e
pogreno smatraa da posto|e okonost prema ko|ma b, da su one stvarno
posto|ae, to d|eo bo doputeno.Ako |e osoba ba u zabud z nehata, krv.|e
odgov.za ?kdT un|eno z nehata ako zakon za to?kdTpropsu|e kazn|. za nehat.
Pravna zabuda-Unte| krvnog d|ea ko| z opravdanh razoga n|e znao da
|e to d|eo zabran|eno, moze se baze kaznt osobodt kazne.
Vrste kazni -Krvno odgovornm unte|ma krvnh d|ea mogu se zre
ove kazne:
a) kazna zatvora; b) novana kazna.
(2) Kazna zatvora moze se zre samo kao gavna kazna.
(3) Novana kazna moze se zre kao gavna kao sporedna kazna.
(4) Ako |e za |edno krvno d|eo propsano ve kazn, samo se |edna moze
zre kao gavna.
(5) Za krvna d|ea un|ena z korsto|ub|a novana kazna kao sporedna
moze se zre kad n|e propsana zakonom, kad |e zakonom propsano da
e se unte| kaznt kaznom zatvora novanom kaznom, a sud kao gavnu
kaznu zrekne kaznu zatvora.
Svrha kazn|avan|a |este:a) da se izrazi dr!tvena osda injenog
"kd#;b) da se tie na initelja da bd$e ne ini "kd#;c) da se
tie na ostale da ne ine "kd#;d) i da se tie na svijest gra%ana o
&ogibeljnosti krivinih djela i o &ravednosti ka'njavanja initelja.
Kazna zatvora -Kazna zatvora ne moze bt kraa od trdeset dana nt duza od
dvadeset godna.Za na|teze obke tekh krvnh d|ea un|enh s
um|a|em moze se propsat kazna zatvora u tra|an|u od dvadeset do
etrdeset pet godna (dugotra|n zatvor).Kazna dugotra|nog zatvora nkada se
ne moze propsat kao |edna gavna kazna za po|edno krvno d|eo.Kazna
dugotra|nog zatvora ne moze se zre unte|u ko| u vr|eme un|en|a
krvnog d|ea n|e navro dvadeset |ednu godnu zvota.Pod uv|etma
propsanm gavom X (Prava o odgo|nm preporukama, odgo|nm m|erama o
kazn|avan|u mao|etnka) ovog zakona moze se zre kazna mao|etnkog
zatvora.Kazna mao|etnkog zatvora |e po svo|o| svrs, prrod, tra|an|u
nanu zvren|a posebna kazna en|a sobode.Kazna zatvora se zre na
pune godne m|esece, a do est m|esec na pune dane. Kazna
dugotr.zatvora se zre samo na pune godne.Ako |e zreena kazna
dugotr.zatvora, amnest|a pomovan|e mogu se dat tek nakon zdrzane 3
petne te kazne.
B4
Rad za ope dobro na sobod-Kad sud odm|er zrekne kaznu zatvora od
na|ve est m|esec moze stovremeno odredt da se zreena kazna, uz
prstanak optuzenog, zam|en radom za ope dobro na sobod.Oduka da se
kazna zatvora zam|en radom za ope dobro na sobod zasnva se na oc|en
da, uzma|u u obzr sve okonost ko|e odredu|u vrstu m|eru kazne,
zvren|e kazne zatvora ne b bo pr|eko potrebno za ostvaren|e svrhe
kazn|avan|a, a stovremeno uv|etna kazna ne b ba dovo|na za postzan|e
ope svrhe krvnopravnh sankc|a.Rad za ope dobro na sobod odredu|e se
u tra|an|u srazm|ernom zreeno| kazn zatvora od na|man|e deset do na|ve
estdeset radnh dana. Rok za zvren|e rada za ope dobro na sobod ne
moze bt kra od |ednog m|eseca nt duz od |edne godne.Pr oc|en|van|u
tra|an|a rada za ope dobro na sobod, kao vremena zvren|a tog rada,sud
e uzet u obzr zreenu kaznu zatvora ko|a se zam|en|u|e mogunost
unte|a, s obzrom na n|egovu osobnu stuac|u zaposen|e.U sua|u kad
osudenk po steku odredenog roka n|e zvro |e samo d|emno zvro
rad za ope dobro na sobod, sud e don|et oduku o zvren|u kazne zatvora
u tra|an|u srazm|ernom vremenu preostaog rada za ope dobro na
sobod.Zam|ena kazne zatvora radom za ope dobro na sobod moze se
prm|ent u sua|evma kada se novana kazna zam|en|u|e kaznom
zatvora.Rasporedvan|e na rad za ope dobro na sobod u smsu vrste
radnog m|esta obav|a kantonano mnstarstvo nadezno za posove
pravosuda prema m|estu prebvata odnosno boravta osudenka, vode
rauna o n|egovm sposobnostma znan|ma.
Uv|etn otpust-Osuden ko| |e zdrzao poovnu, te, zuzetno, osuden ko| |e
zdrzao |ednu trenu kazne zatvora moze bt osoboden zdrzavan|a kazne
zatvora, pod uv|etom da ne un novo krvno d|eo pr|e steka tra|an|a
kazne (uv|etn otpust).Osuden ko| |e zdrzao poovnu kazne zatvora moze
bt osoboden zdrzavan|a kazne zatvora ako se za vr|eme zdrzavan|a kazne
zatvora n|egovo ponaan|e poprav do te m|ere da se moze opravdano
oekvat da e se nakon otpusta s zdrzavan|a kazne zatvora ponaat
prm|ereno, a naroto da nee unt krvna d|ea. Prkom oduvan|a o
uv|etnom otpustu osudenog, uzet e se u obzr n|egovo ponaan|e tokom
zdrzavan|a kazne druge okonost ko|e ukazu|u na to da |e svrha kaznavan|a
postgnuta.Osuden ko| |e zdrzao |ednu trenu kazne zatvora moze bt
uv|etno otputen ukoko posto|e posebne okonost vezane za nost
osudenog |asno ukazu|u da |e postgnuta svrha kazn|avan|a.Osuden na kaznu
dugotra|nog zatvora moze bt uv|etno otputen nakon zdrzane tr petne te
kazne.
Opozv uv|etnog otpusta-Sud e opozvat uv|etn otpust ako osuden za
vr|eme uv|etnog otpusta un |edno ve krvnh d|ea za ko|a mu |e
zreena kazna zatvora od |edne godne teza kazna.Sud moze opozvat
uv|etn otpust ako osuden na uv|etnom otpustu un |edno ve krvnh
d|ea za ko|a |e zreena kazna zatvora do |edne godne. Prkom oduvan|a
hoe opozvat uv|etn otpust sud naroto uzma u obzr snost un|enh
d|ea, n|hov znaa|, motve z ko|h su un|ena, te druge okonost ko|e
ukazu|u na prkadnost opozva uv|etnog otpusta. Prkom zrcan|a opozva
uv|etnog otpusta sud zre kaznu uzma|u ran|e zreenu kaznu kao ve
utvrdenu. Do kazne ko| |e osuden zdrzao prema ran|o| presud uraunava
se u zdrzavan|e naknadne kazne, a se vr|eme provedeno na uv|etnom
otpustu ne uraunava.Odredbe prm|en|u|u se kad se osudenom na
BA
uv|etnom otpustu sud za krvno d|eo un|eno pr|e n|egovog uv|etnog
otpusta.Ako |e osuden na uv|etnom otpustu osuden na kaznu zatvora do
|edne godne ako sud ne opozove uv|etn otpust, vr|eme uv|etnog otpusta
se produzava za vr|eme ko|e |e osuden proveo na zdrzavan|u kazne zatvora.
Novana kazna -Nov.kazna zre se u dnevnm znosma, a ako to n|e
mogue moze se zre u
odredenom znosu.Ako se novana kazna zre u dnevnm znosma moze
znost na|man|e pet a na|ve tr stotne estdeset dnevnh znosa, a za
krvna d|ea un|ena z korsto|ub|a na|ve h|adu pet stotna dnevnh
znosa, osm u sua|evma propsanm ovm zakonom.Ako se novana kazna
zre u odredenom znosu na|nz znos ne moze bt man| od 150KM, a
na|v znos ne moze bt ve od 50.000 KM, a za krvna d|ea un|ena z
korsto|ub|a znos ne moze bt ve od 1.000.000 KM, osm u sua|evma
propsanm ovm zakonom.Prkom zrcan|a novane kazne za krvna d|ea
un|ena z korsto|ub|a sud moze zre novanu kaznu u znosu veem od
na|veg znosa propsanog,ukoko vr|ednost protupravne movnske korst
ko|u |e unte| prbavo un|en|em krvnog d|ea preaz znos od 1.000.000
KM. U tom se sua|u unte|u moze zre novana kazna u znosu ko| ne
moze bt ve od dvostrukog znosa vr|ednost protupravne movnske korst
ko|u |e prbavo un|en|em krvnog d|ea zbog ko|eg mu se zre novana
kazna.Bro| dnevnh znosa novane kazne odredu|e sud prm|en|u|u opa
prava za odm|eravan|e kazne. Vsnu dnevnog znosa sud odredu|e tako to
uzma u obzr vsnu dnevnog dohotka unte|a prema znosu n|egove
trom|esene netopae n|egove druge dohotke, te porodne obaveze.
Prkom odredvan|a vsne znosa sud uzma u obzr podatke ko| u trenutku
zrcan|a kazne nsu star| od est m|esec.Podatke ko| sudu nsu poznat
osgurava optuzen u roku ko| odred sud, a na|kasn|e do zavretka gavnog
pretresa u krvnom postupku. Ako do zavretka gavnog pretresa u
krvnom postupku sudu nsu poznate okonost btne za odredvan|e vsne
dnevnog znosa novane kazne, novana kazna se zre u odredenom znosu
pr emu se prm|en|u|u opa prava za odm|eravan|e kazne.Na|nz dnevn
znos novane kazne znos |ednu eztdesetnu a na|v |ednu trenu
pos|edn|e zvanno ob|av|ene pros|ene m|esene neto pae zaposenh u
Federac|, ko|u ob|av|u|e Federan zavod za statstku.U presud se odredu|e
rok paan|a novane kazne ko| ne moze bt kra od petnaest dana nt duz
od est m|esec, a u opravdanm sua|evma sud moze dopustt da osuden
spat novanu kaznu u otpatama, s tm da rok spate ne moze bt duz od
dv|e godne.Novane kazne zreene napaene po ovom zakonu prhod su
budzeta Federac|e.
Zam|ena novane kazne-Nov.kazna se ne napau|e prnudno.Ako se
nov.kazna ne moze u c|eost d|emno napatt u roku ko| |e utvrden
presudom, sud e bez odagan|a don|et oduku da se novana kazna
zam|en kaznom zatvora.Nov.kazna e se zam|ent kaznom zatvora tako to
e se za svak zapoet dnevn znos nov.kazne ako |e nov.kazna ba
zreena u odredenom znosu za svakh zapoeth 50 KM nov.kazne odredt
|edan dan zatvora, a zatvor u tom sua|u ne moze bt duz od 1 god.Ako
osuden spat samo do nov.kazne ostatak e se srazm.pretvort u zatvor, a
ako osud.spat ostatak nov.kazne zvren|e zatvora e se obustavt.
Opa prava za odm|eravan|e kazne -Sud e unte|u "kd" odm|ert kaznu u
grancama ko|e su zakonom propsane za to "kd" ma|u u vdu svrhu
BB
kazn|avan|a uzma|u u obzr sve okonost ko|e utu da kazna bude man|a
vea (oakava|ue otezava|ue okonost), a naroto:stepen krvne
odgovornost, pobude z ko|h |e d|eo un|eno, |anu ugroz. povrede
zatenog dobra, okonost pod ko|ma |e d|eo un|eno, ran| zvot
unte|a,n|egove osobne prke n|egovo ponaan|e nakon un|enog "kd",
te druge okonost ko|e se odnose na osobu unte|a.Kad sud odm|erava
kaznu unte|u za "kd" un|eno u povratu, posebno e uzet u obzr |e
ran|e d|eo ste vrste kao novo d|eo, |esu oba d|ea un|ena z sth
pobuda koko |e vremena proteko od ran|e osude od zdrzane
oprotene kazne.Pr odm|eravan|u nov.kazne, sud e uzet u obzr movno
stan|e unte|a, vode rauna o vs.n|egove pae, n|eg.dr.prhodma,
n|eg.movn o n|egovm obte|.obavezama.
Ubazavan|e kazne-Sud moze unte|u odm|ert kaznu spod grance
propsane zakonom zre bazu vrstu kazne:a) kad zakon propsu|e da se
unte| moze baze kaznt;b) kad sud utvrd da posto|e
naro.oak.okonost ko|e ukaz.da se ubaz.kaznom moze post svrha
kazn|.
Grance ubazavan|a kazne-Kad posto|e uv|et za ubazavan|e kazne sud e
ubazt kaznu u ovm grancama:a) ako |e za "kd" kao na|man|a m|era kazne
propsana kazna zatvora od 10 ve godna, kazna se moze ubazt do pet
godna zatvora;b) ako |e za "kd" kao na|man|a m|era kazne propsana kazna
zatvora od 3 ve godna, kazna se moze ubazt do |edne godne
zatvora;c) ako |e za "kd" kao na|man|a m|era kazne propsana kazna zatvora
od dv|e godne, kazna se moze ubazt do 6 m|esec zatvora;d) ako |e za
"kd" kao na|man|a m|era kazne propsana kazna zatvora od |edne godne,
kazna se moze ubazt do tr m|eseca zatvora;e) ako |e za "kd" propsana
kazna zatvora od na|ve 1 godne, kazna se moze ubazt do 30 dana
zatvora;f) ako |e za "kd" propsana kazna zatvora bez naznake na|man|e
m|ere, um|esto kazne zatvora moze se zre novana kazna; g) ako |e za
"kd" propsana nov.kazna s naznakom na|man|.m|ere, kazna se moze ubazt
do 5 dnevnh znosa, a ako se zre u odredenom znosu do 150 KM.Pr
oduvan|u koko e kaznu ubaz.sud e posebno uzet u obzr na|m. na|veu
m|eru kazne props. za to "kd".
Poseban sua| osoboden|a od kazne za "kd" pon|ena z nehata-Sud moze
osobodt kazne unte|a "kd" un|enog z nehata kad pos|edce d|ea tako
teko pogada|u unte|a da zrcan|e kazne u takvom sua|u ogedno ne b
odgovarao svrs kazn|avan|a.
St|eca| "kd" -Ako |e unte| |ednom radn|om s ve radn| uno ve "kd"za
ko|a mu se stovremeno sud, sud e na|pr|e utvrdt kazne za svako od th
"kd", pa e za sva "kd" zre |ednstvenu kaznu zatvora, kaznu
dugotr.zatvora |ednstvenu nov,kaznu.|ednstvenu kaznu sud e zre po
ovm pravma:a) ako |e za neko od "kd"u st|eca|u sud utvrdo kaznu
dugotr.zatvora,zre e samo tu kaznu;b) ako |e za "kd"u st|eca|u sud utvrdo
kaz.zatvora, |ednst.kazna zatvora mora bt vea od svake po|edne
utvrd.kazne, a ne sm|e dostgnut zbr utvrdenh kazn nt pr|e 20 god;c)
ako su za sva "kd"u st|eca|u propsane kazne zatvora do 3 god,|edn.kazna
zatvora ne moze bt vea od 8 god;d) ako |e za "kd"u st|eca|u sud utvrdo
samo nov.kazne, |ed.kazna mora bt vea od svake po|ed.utvrdene
nov.kazne, a ne sm|e dostgnut zbr utvrdenh nov.kazn.Ako |e za neka
"kd"u st|eca|u sud utvrdo kazne zatvora, a za druga "kd"u st|eca|u
BC
nov.kazne, zre e |ed.kaznu zatvora |ed.nov.kaznu.Sporednu kaznu sud e
zre ako |e utvr.makar za |edno "kd"u st|eca|u, a ako |e utvrdo ve
nov.kazn zre e |ed.nov.kaznu.Ako |e sud za "kd"u st|eca|u utvrdo
kaz.zatvora kazne mao|.zatvora, zre e |edn.kaznu.
Produzeno "kd" -Odredbe ovog zakona o st|eca|u "kd" nee se prm|ent kad
unte| un produzeno "kd".Produzeno "kd"|e un|eno kad |e unte| s
nam|erom uno ve sth stovrsnh "kd"ko|a, s obzrom na nan
un|en|a, n|hovu vrem.povezanost druge stvarne okonost ko|e h povezu|u
ne |edn.c|enu.Kad se rad o produz."kd" sth zakonskh ob|ez|a, sud e
zabrat vrstu m|eru kazne ko|a |e propsana za to "kd". Ako se rad o
stovrsnm "kd"sud e zabrat vrstu m|eru kazne ko|a |e prop.za na|teze od
th d|ea.
Odm|eravan|e kazne osudeno| osob-Ako se osudeno| osob sud za "kd"
un|eno pr|e nego to |e zapoea zdrzavan|e kazne po ran|o| osud,
za"kd" un|eno za vr|eme zdrz.kazne zatvora, kazne dugotr.zatvora kazne
mao|etzatvora, sud e zre |ednstvenu kaznu "kd"prm|enom odredaba-
St|eca| "kd" - uzma|u ran|e zreenu kaznu kao ve utvrdenu. Kazna do
kazne ko|u |e osuden zdrzao uraunat e se u zreenu kaznu zatvora
kaznu dugotra|nog zatvora.Za "kd" un|eno za vr|eme zdrz.kazne zatvora,
kazne dugotr.zatvora kazne mao|.zatvora sud e unte|u zre kaznu
neovsno od ran|e zreene kazne ne b moga ostvart svrha kazn|avan|a, s
obzrom na tra|an|e nezdrzanog d|ea ran|e zreene kazne.Prema osudenom
ko| za vr|eme zdrzavan|a kazne zatvora, kazne dugotr.zatvora kazne
mao|.zatvora un "kd" za ko|e zakon propsu|e nov.kaznu kaznu zatvora
do 1 godne, prm|ent e se dscpnska m|era.
Uraunavan|e prtvora ran|e kazne-Vr|eme provedeno u prtvoru svako
en|e sobode u vez sa "kd",uraunava|u se u zreenu kaznu zatvora, kaznu
dugotra|nog zatvora, kaznu mao|etnkog zatvora novanu kaznu.Kazna
zatvora ko|u |e osudenk zdrzao novana kazna ko|u |e osudenk pato za
prekra| uraunava se u kaznu zreenu za "kd" |a ob|ez|a obuhvaa|u
ob|ez|a prekra|a.Pr svakom uraunavan|u z|ednaava se dan prtvora, dan
en|a sobode, dan mao|.zatvora, dan zatvora, dan dugot.zatvora I znos od
50 KM.
Uraunavan|e prtvora kazne zdrzane u nozemstvu -Prtvor, en|e sobode
u toku postupka zruen|a kazna ko|u |e unte| zdrzao po presud
noz.suda, uraunat e se u kaznu ko|u zrekne dom.sud za sto "kd", a ako
kazne nsu ste vrste uraunavan|.e se zvrt po oc|en suda.
Svrhe m|era upozoren|a-Svrha sudske opomene |e da se krvno odgovornom
unte|u uput upoz.kad se rad ostvarvan|a svrhe krvnop.sankc|a ne
mora prm|ent kazn|avan|e I kad ono n|e nuzno rad krvnop.zatte.Svrha
uv|etne osude |e da se unte|u "kd" uput upozoren|e uz pr|etn|u kaznom
ko|m se omoguava ostvarvan|e svrhe krvnop.sankc|a zrcan|em kazne
bez n|ezna zvren|a kad zvren|e kazne n|e pr|eko potrebno rad
krvnop.zatte.
Sudska opomena-Sudska opomena moze se zre za "kd" s propsanom
kaznom zatvora do 1 god. I novanom kaznom ko|a su pon|ena pod takvm
oakava|um okonostma ko|e h ne naroto ahkm kad se s obzrom na
sve okonost ko|e se tu unte|a,posebno n|egova odnosa prema
oteenku naknad tete prouzrokovane krvnm d|eom, steknu uv|et za
postgnue svrhe krvnopravnh sankc|a bez kazn|avan|a.Sudska opomena
CF
moze se zre I za odredeno "kd" s propsanom kaznom zatvora do tr godne,
pod uv|etma propsanm zakonom. Sudska opomena moze se zre za "kd"
pon|ena u st|eca|u, ako se za svako od th d|ea steknu uv|et.Pr oduvan|u
hoe zre sudsku opomenu sud e, vode rauna o svrs sudske opomene,
posebno uzet u obzr nost unte|a, n|egov ran| zvot, n|egovo ponaan|e
pos|e un|enog krvnog d|ea, stepen krvne odgovornost I druge
okonost pod ko|ma |e "kd" un|eno.Sudska se opom.ne moze zre vo|nm
osobama za "kd" protv oruzanh snaga Federac.
Osoboden|e od kazne-Sud moze osob.kazne unte|a "kd" kad to zakon
zrto propsu|e.Kad |e sud unte|a "kd" os.kazne, moze mu kaznu ubazt
bez organ.propsa. za ubazavan|e kazne.
Vrste m|era upozoren|a-M|ere upozoren|a |esu:a) sdska o&o(ena;b)
vjetna osda.
Opozv uv|etne osude zbog nespun|en|a zreenh obaveza-Sud e opozvat
uv|etnu osudu zre zvren|e zreene kazne ako osuden tokom odredenog
vremena prov|eravan|a ne spun zreenu obavezu u sua|evma kad |e
mogao spunt tu obavezu.U sua|u nemogunost spun|en|a zreene
obaveze sud moze produzt rok za spun|en|e te obaveze |e zam|ent
drugom odgovara|uom obavezom predvdenom krvnm zakonodavstvom u
Federac|, moze osudenog osobodt spun|en|a zreene obaveze.
U v|etna osuda -Uv|etnom osudom sud unte|u "kd" utvrdu|e kaznu
stovremeno odredu|e da se ona nee zvrt ako osuden za vr|eme ko|e
odred sud, a ko|e ne moze bt krae od 1 nt duze od pet godna (vr|eme
prov|eravan|a), ne un novo "kd".Pr oduvan|u hoe zre uv|etnu osudu
sud e, vode rauna o svrs uv|etne osude,posebno uzet u obzr nost
unte|a, n|egov ran| zvot, n|egovo ponaan|e pos|e un|enog "kd",
stepen krvne odgovornost druge okonost pod ko|ma |e "kd"
un|eno.Uv|etna osuda moze se zre kad |e unte|u utvrdena kazna
zatvora do dv|e godne novana kazna.Za "kd" za ko|a se moze zre
kazna zatvora od 10 godna teza kazna,uv|etna osuda se moze zre samo
ako |e utvrdena ubazavan|em zakonom propsane kazne.Uv|etna se osuda ne
moze zre za "kd" za ko|a se n ubaz.kazne ne moze zre kazna zatvora
aka od 1 godne.Ako |e unte|u utvrdena kazna zatvora nov.kazna,
uv|etna osuda moze se zre za ob|e kazne samo za kaznu
zatvora.Sgur.m|ere, zreene uz uv|etnu osudu, zvrava|u se.
Obaveze unte|a ko|em |e zreena uv|etna osuda- Sud moze u uv|etno|
osud odredt spun|avan|e s|edeh obaveza: da osuden vrat movnsku
korst prbav|enu "kd", da naknad tetu ko|u |e prno "kd", da spun
druge obaveze predvdene krvnm zakonodavstvom u Federac|.Rok za
spun|en|e obaveza utvrdu|e sud u okvru odredenog vremena prov|eravan|a.
Opozv uv|etne osude zbog novog "kd"-Sud e opozvat uv|etnu osudu ako
osuden tokom vremena prov|eravan|a un |edno ve "kd" za ko|a |e
zreena kazna zatvora 2 godne teza kazna.Ako osuden u vr|eme
prov|eravan|a un |edno ve "kd"za ko|a |e zreena kazna zatvora u
tra|an|u kraem od 2 godne nov.kazna, sud e, nakon to oc|en sve
okonost ko|e se odnose na un|ena "kd" unte|a, a posebno srodnost
un|enh "kd", n|hov znaa| pobude z ko|h su un|ena, odut hoe
opozvat uv|etnu osudu. Pr tome |e sud vezan zabranom zrcan|a uv|etne
osude ako unte|u za "kd"utvrdena u uv|etno| osud za nova "kd"treba
zre kaznu zatvora u tra|an|u duzem od 2 godne.Ako opozove uv|etnu
C1
osudu, sud e zre |ednstvenu kaznu za ran|e n|eno za novo
"kd"uzma|u kaznu z opozvane uv|etne osude kao utvrdenu.Ako ne opozove
uv|etnu osudu, sud moze za novo krvno d|eo zre uv|etnu osudu kaznu.
Ako sud oc|en da za novo "kd"treba zre uv|etnu osudu, utvrdt e
|ednstvenu kaznu za ran|e un|eno za novo "kd" odredt e novo vr|eme
prov|eravan|a ko|e ne moze bt krae od 1 nt duze od 5 god, rauna|u od
dana pravosnaznost nove presude. Osudenom ko|em za novo "kd" bude
zreena kazna zatvora, vr|eme provedeno na zdrzavan|u ove kazne ne
uraunava se u vr|eme prov|eravan|a utvrdeno uv|etnom osudom za ran|e
"kd".
Opozv uv|etne osude zbog ran|e un|enog krvnog d|ea-Sud e opozvat
uv|etnu osudu ako pos|e n|eznog zrcan|a utvrd da |e osuden uno
krvno d|eo pr|e nego to |e uv|etno osuden ako oc|en da ne b bo
osnova za zrcan|e uv|etne osude da se znao za to krvno d|eo. U tom e
sua|u prm|ent opozv uv|etne osude zbog novog "kd".
Rokov za opozv uv|etne osude-Uv|etna osuda se moze opozvat tokom
vremena prov|eravan|a. Ako osuden tokom vremena prov|eravan|a un
krvno d|eo ko|e pova opozv uv|etne osude, a to |e presudom utvrdeno
tek pos|e steka vremena prov|eravan|a, uv|etna osuda moze se opozvat
na|kasn|e u roku od |edne godne od dana proteka vremena prov|eravan|a.
Ako osuden u odredenome roku ne spun ko|u obavezu obaveze unte|a
ko|em |e zreena uv|etna osuda sud moze uv|etnu osudu opozvat na|kasn|e
u roku od |edne godne od dana proteka vremena prov|eravan|a odredt da
se zvr kazna utvrdena u uv|etno| osud.
Uv|etna osuda sa zattnm nadzorom-Sud moze odredt da se unte| kome
|e zreena uv|etna osuda stav pod zattn nadzor ako, s obzrom na
okonost un|en|a krvnog d|ea, nost unte|a, n|egov ran| zvot
ponaan|e pos|e un|enog krvnog d|ea smatra da e se uz odredvan|e
zattnog nadzora svrha uv|etne osude drutveno pragodavan|e osudenka
bo|e ostvart. Zattn nadzor obuhvaa ovm zakonom predvdene m|ere
pomo, brge, nadzora zatte, s tm da vr|eme tra|an|a nadzora ne moze
bt krae od est m|esec nt duze od 2 god.
Vrste sgurnosnh m|era-Unte|ma krvnh d|ea mogu se zre ove
sgurnosne m|ere:
a) obavezno &sihijat.lijeenje;b) obavezno lijeenje od ovisnosti;c)
zabrana vr!enja &oziva) aktivnosti ili fnkcija;d) zabrana &ravljanja
(otorni( vozilo(;e) li!enje &red(eta.
Sadrza| zattnog nadzora-Zattn nadzor moze obuhvaat ove obaveze:a)
|een|e u odg. Zdrav.ustanov;b) uzdrzavan|e od upotrebe akohonh pa
opo|nh droga; c) pos|evan|e odredenh psh|atr|skh, pshookh drugh
sav|etovata postupan|e pon|hovm sav|etma; d) osposob|avan|e za
odredeno zanman|e;e) prhvaan|e zaposen|a ko|e odgovara struno| sprem
sposobnostma unte|a; f) raspoagan|e paom drugm prhodma
movnom na prm|eren nan u skadu branm obte|skm obavezama.
Odredvan|e zattnog nadzora-Sud u presud odredu|e |ednu ve obaveza
sadrza| zattnog nadzora utvrdu|u n|hov sadrza|.Pr odredvan|u obaveza
sud e naroto uzet u obzr godne zvota unte|a, n|egovo ope
zdravstveno pshko stan|e, n|egove skonost navke u nanu voden|a
zvota, naroto u ku, ko na radnom m|estu, pobude z ko|h |e uno
"kd" ponaan|e pos|e un|enog krvnog d|ea, n|egov ran| zvot, osobne
C3
obte|ske prke, te druge okonost ko|e se odnose na osobu unte|a a od
znaa|a su za zbor obaveza zattnog nadzora n|hovo tra|an|e.Ako tokom
tra|an|a zattnog nadzora sud utvrd da |e spun|ena svrha zattnog
nadzora,moze zattn nadzor uknut pr|e steka odredenog vremena.Ako
osuden ko|em |e zreen zattn nadzor ne spun|ava obaveze ko|e mu |e sud
odredo, sud ga moze opomenut moze ran|e obaveze zam|ent drugm
produzt tra|an|e zattnog nadzora u okvru vremena prov|eravan|a,
opozvat uv|etnu osudu.
Svrha sgurnosnh m|era-*vrha sigrnosnih (jera jest otklanjanje stanja
ili vjeta koji (og ticati da initelj bd$e ini "kd#.
Izrcan|e sgurnosnh m|era-Sud moze unte|u krvnog d|ea zre |ednu
ve sgurnosnh m|era kad posto|e uv|et za n|hovo zrcan|e propsan ovm
zakonom.
Obavezno psh|atr|sko |een|e-Sgurnosna m|era obaveznog psh|atr|skog
|een|a zre se unte|u "kd"ko| |e krvno d|eo uno u stan|u btno
sman|ene uraun|vost sman|ene uraun|vost ako posto| opasnost da b
uzroc takvoga stan|a mog ubudue d|eovat na unte|a da un novo
"kd".Sgurnosna m|era obaveznog psh|atr|skog |een|a moze se zvrt pod
uv|etma uz zdrzavan|e kazne zatvora uz rad za ope dobro na sobod
uz uv|etnu osudu.Sgurnosna m|era obaveznog psh|atr|skog |een|a tra|e
dok ne prestanu razoz zbog ko|h |e zreena, a na|duze do steka
zdrzavan|a kazne zatvora zvren|a rada za ope dobro na sobod steka
vremena prov|eravan|a uz uv|etnu osudu.Kao u sua|u rad za ope dobro na
sobod zvren|e kazne zatvora moze se odredt unte|u krvnog d|ea ko|
se tokom zvravan|a rada za ope dobro na sobod kao zam|en za kaznu
zatvora ne podvrgne obaveznom
psh|atr|skom |een|u.Obavezno psh|atr|sko |een|e se moze nastavt
zvan medcnske ustanove nakon to |e osuden uv|etno otputen. Ako
osuden ne nastav |een|e, uv|etn otpust e se opozvat.Prema unte|u
krvnog d|ea ko| se ne podvrgne psh|atr|skom |een|u tokom vremena
prov|eravan|a odredenog u uv|etno| osud, moze se postupt prema odredb
opozva uv|etne osude zbog nespun|en|a zreenh obaveza.
Obavezno |een|e od ovsnost-Sgurnosna m|era obaveznog |een|a od
ovsnost moze se zre unte|u ko| |e krvno d|eo uno pod oduu|um
d|eovan|em ovsnost od akohoa opo|nh droga ako posto| opasnost da e
zbog te ovsnost ubudue unt "kd".Sgurnosna m|era obaveznog |een|a
od ovsnost se, moze zre uz stu krvn.sankc|u, u stom tra|an|u na st
nan kako |e ovm zakonom propsano za sgurnosnu m|eru obaveznog
psh.|een|a.Kao u sua|u rada za ope dobro na sobod, zvren|e kazne
zatvora moze se odredt unte|u "kd"ko| se tokom zvravan|a rada za ope
dobro na sobod kao zam|en za kaznu zatvora ne podvrgne obaveznom
|een|u od ovsnost.Pod uv|etma obaveznog psh|at.|een|e, obavezno
|een|e od ovsnost se moze nastavt zvan medcnske ustanove nakon to
|e osuden uv|etno otputen. Ako osuden ne nastav |een|e, uv|etn otpust
e se opozvat.Prema uonte|u "kd"ko| se ne podvrgne |een|u od
ovsnost tokom vremena prov|eravan|a odredenog u uv|etno| osud, moze se
postupt opozv uv|etne osude zbog nespun|en|a zreenh obaveza.
C8
Zabrana vren|a pozva, aktvnost funkc|e-Sgurnosna m|era zabrane
vren|a odredenog pozva ,aktvnost funkc|e moze se zre unte|u ko|
|e uno krvno d|eo u vez sa movnom ko|a mu |e ba pov|erena ko|o| |e
mao prstup zahva|u|u svom pozvu, aktvnost funkc| ako posto|
opasnost da b takvo vren|e mogo potca|no d|eovat da un novo krvno
d|eo zoupotrebom svog pozva,aktvnost funkc|e u vez sa movnom ko|a
mu |e pov|erena ko|o| ma prstup.Sgurnosna m|era zabrane vren|a
odredenog pozva,aktvnost funkc|e moze se zre u tra|an|u ko|e ne moze
bt krae od |edne nt duze od deset godna, rauna|u od dana
pravosnaznost oduke, s tm da se vr|eme provedeno na zdrzavan|u kazne
zatvora ne uraunava u vr|eme tra|an|a ove sgurnosne m|ere.Kao u sua|u
rada za ope dobro na sobod zvren|e kazne zatvora moze se odredt
unte|u krvnog d|ea ko| tokom zvravan|a rada za ope dobro na sobod
kao zam|en za kaznu zatvora prekr zabranu vren|a pozva,aktvnost
funkc|e.Prema unte|u krvnog d|ea ko| prekr zabranu vren|a
pozva,aktvnost funkc|e tokom vremena prov|eravan|a odredenog u
uv|etno| osud, moze se postupt prema opozvu uv|etne osude zbog
nespun|en|a zreenh obaveza.
Zabrana uprav|an|a motornm vozom-Sgurnosna m|era zabrane uprav|an|a
m/v moze se zre unte|u "kd"protv sgurnost prometa kada posto|
opasnost da e uprav|a|u motornm vozom ponovno unt takvo
"kd".Zabrana uprav|an|a motornm vozom moze se odnost samo na
odredenu vrstu na sve vrste motornh voza. Sgurnosna m|era zabrane
uprav|an|a motornm vozom moze se zre u tra|an|u ko|e ne moze bt
krae od tr m|eseca n duze od pet godna rauna|u od pravosnaznost
sudske oduke, s tm da se vr|eme zvren|a kazne zatvora ne uraunava u
vr|eme tra|an|a ove m|ere.Prema unte|u "kd"ko|em |e zabran|eno
uprav|an|e m/v uz zam|enu za kaznu zatvora uv|etnu osudu, ako ne
postup po to| zabran, prm|ent e se rad za ope dobro na sobod oozv
uv|etne osude zbog nespun|en|a odredenh obaveza.
Oduzman|e predmeta-Predmet ko| su upotreb|en su b nam|en|en za
un|en|e "kd" ko| su nasta un|en|em "kd"oduzet e se, kad posto|
opasnost da e bt ponovo upotr|eb|en za un|en|e "kd" kad se rad
zatte ope sgurnost z razoga moraa en|e n pr|eko potrebnm, ako
su vasntvo unte|a.Predmet mogu se oduzet ako nsu vasntvo
unte|a kad to zaht|eva|u nteres ope sgurnost razoz moraa, a se
tme ne dra u prava treh osoba na naknadu tete od unte|a.Zakonom se
moze propsat obavezno oduzman|e predmeta.
Prm|ena posebnh krvnh odredaba prema mao|etncma-Prema
mao|etnm unte|ma krvnh d|ea prm|en|u|u se ostae krvnopravne
odredbe z drugh zakona prema mao|etncma samo ako ne zaze z okvra
utvrdenh posebnm odredbama o mao|etnm unte|ma krvnh
d|ea.Posebne odredbe o mao|etnm unte|ma krvnh d|ea prm|en|u|u
se prema puno|etnm osobama kad m se sud za krvna d|ea ko|a su
una kao mao|etnc, a zuzetno prema osobama ko|e su une krvno
d|eo kao mad puno|etnc.
Uv|et prm|ene odgo|nh preporuka-Prema mao|etnom unte|u krvnog
d|ea mogu se prm|ent odgo|ne preporuke za krvna d|ea s propsanom
novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne.Odgo|ne preporuke prema
mao|etnku moze prm|ent nadezn tuzte| sud za mao|etnke.Uv|et su
C;
prm|ene odgo|nh preporuka: mao|etnkovo prznan|e krvnog d|ea
n|egova zrazena spremnost za pomren|em s oteenm.
Svrha odgo|nh preporuka - Svrha |e odgo|nh preporuka:a) da se ne
&okre$e krivini &ost&ak &re(a (aloljetno( initelj krivinog
djela;b) i da se &ri(jeno( odgojnih &re&orka tie na (aloljetnika
da bd$e ne ini krivina djela.
Vrste odgo|nh preporukaOdgo|ne preporuke |esu: a) osobno izvinjenje
o!te$eno(;
b) naknada !tete o!te$eno(;
c) redovito &oha%anje !kole;
d) rad korist h(anitarne organizacije ili lokalne zajednice;
e) &rihva$anje odgovaraj$eg za&oslenja;
f) s(je!taj drg obitelj) do( ili stanov;
g) lijeenje odgovaraj$oj zdravstvenoj stanovi;
h) &osje$ivanje odgojnih) obrazovnih) &siholo!kih i drgih
savjetovali!ta.
Izbor odgo|nh preporuka-Pr zboru odgo|nh preporuka ovaten tuzte|
sud za mao|etnke uzet e u obzr sveukupne nterese mao|etnka
oteenka. Prtom e posebno vodt rauna da se prm|en|enm odgo|nm
preporukama ne dovede u ptan|e mao|etnkovo redovto koovan|e
n|egov rad.Odgo|ne preporuke mogu tra|at na|duze |ednu godnu.Odgo|ne se
preporuke mogu tokom n|hovog zvravan|a zam|ent drugom
uknut.Izbor prm|ena odgo|nh preporuka zvrava se u saradn| s
rodte|ma starate|ma mao|etnka organma soc|anog staran|a.
Krvne sankc|e prema mao|etncma-Mao|etnom se unte|u "kd"mogu
zre odgo|ne m|ere odredene sgurnosne m|ere, a star|em se mao|etnku
zuzetno moze zre kazna mao|etnkog zatvora.Mao|etnku ko| |e u
vr|eme un|en|a "kd"navro etrnaest, a n|e navro 16 god.zvota (mad
mao|etnk), mogu se zre samo odgo|ne m|ere.Mao|etnku ko| |e u vr|eme
un|en|a "kd"navro esnaest, a n|e navro 18 god.zvota (star|
mao|etnk), odgo|ne se m|ere mogu zre pod uv|etma propsanm ovm
zakonom, a zuzetno mu se moze zre kazna mao|etnkog
zatvora.Mao|etnku se mogu zre sgurn.m|ere pod uv|etma propsanma
ovm zakonom.Mao|etnku se ne mogu zre sudska opomena n uv|etna
osuda.
Svrhe odgo|nh m|era kazne mao|etnkog zatvora -Svrha odgo|nh m|era
kazne mao|etn. zatvora |e da se pruzan|em zatte pomo mao|etnm
unte|ma "kd", nadzorom nad n|ma, n|hovm strunm osposob|avan|em
razv|an|em n|hove osobne odgovornost osgura n|hov odgo|, preodgo|
pravan razvo|.. Uz to, svrha |e kazne mao|etnkog zatvora poseban utca|
na mao|etnog unte|a da ubudue ne un krvna d|ea, te na druge
mao|etn.da ne une "kd". Vrste odgo|nh m|era-Odgo|ne m|ere |esu:a)
disci&linske (jere;b) (jere &ojaanog nadzora; c) zavodske
(jere.Dscpnske m|ere zru se mao|etnom unte|u "kd"ko|em n|e
potrebno zre tra|n|e m|ere odgo|a preodgo|a, naroto ako |e uno "kd"z
neprom|enost ahkomsenost.M|ere po|aanog nadzora zru se
mao|etnom unte|u "kd"ko|em treba zre tra|n|e m|ere odgo|a, preodgo|a
|een|a uz odgovara|u nadzor, a n|e potrebno n|egovo potpuno
odva|an|e z dotadan|e sredne.Zavodske m|ere zru se mao|etnom
unte|u "kd"ko|em treba zre tra|n|e m|ere odgo|a, preodgo|a |een|a
C=
uz n|egovo potpuno odva|an|e z dotadan|e sredne. Zavodske m|ere ne
mogu tra|at duze od pet godna.
Odgo|ne m|ere -Mao|etnom unte|u "kd"mogu se zre ove odgo|ne m|ere:
a) disci&linska (jera &$ivanja disci&linski centar za
(aloljetnike;
b) (jere &ojaanog nadzora: od roditelja) svojitelja ili staratelja;
drgoj obitelji; ili od nadle'nog tijela socijalne za!tite;
c) zavodske (jere: &$ivanje odgojn stanov) odgojno+
&o&ravni do( ili drg stanov za os&osobljavanje.
Izbor odgo|ne m|ere-Pr zboru odgo|ne m|ere sud e uzet u obzr godne
zvota mao|etnka, stepen n|egovog duevnog razvo|a, n|egova pshka
svo|stva, n|egove skonost, pobude z ko|h |e d|eo uno,dotadan| odgo|,
srednu prke u ko|ma |e zvo, teznu "kd", te |e mu ran|e ba
zre.odg.m|era kazna sve druge okon.ko|e mogu bt od utca|a na
zrc.odgo|ne m|ere.
Upuvan|e u dscpnsk centar za mao|etnke-Sud e zre odgo|nu m|eru
upuvan|a u dscpnsk centar za mao|etnke kad |e potrebno da se
odgovara|um kratkotra|nm m|erama ute na osobnost ponaan|e
mao|etnog unte|a "kd".Mao|etnka kome |e zreena m|era sud moze
uputt u dscpnsk centar:
a) na odreden bro| sat tokom dana bagdana, a na|ve etr uzastopna
dana bagdana;
b) na odreden bro| sat tokom dana, a na|duze u tra|an|u do |ednog
m|eseca;
c) na neprekdn boravak tokom odredenog bro|a dana, a ne duze od
dvadeset dana.
Pr zrcan|u m|ere sud e vodt rauna da zbog n|enog zvren|a mao|etnk
ne zostane s redovte koske nastave posa.U dscpnskom se centru
mao|etnk moze zapost na korsnm radovma ko| odgovara|u n|egovm
godnama zvota, ukoko on n|egov starate| na to prstanu.Pr zrcan|u
odgo|ne m|ere upuvan|a u dscpnsk centar za mao|etnke sud moze
zre odgo|nu m|eru po|aanog nadzora nadeznog t|ea soc|ane zatte
ko|a se zvrava po zvren|u odgo|ne m|ere upuvan|a u dscpnsk centar
za mao|etnke.
Po|aan nadzor rodte|a, usvo|te|a starate|a-Odgo|nu m|eru po|aanog
nadzora rodte|a, usvo|te|a starate|a sud e zre ako su rodte|,
usvo|te| starate| propust nadzor nad mao|etnkom ako su u
mogunost obav|at nadzor.Pr zrcan|u odgo|ne m|ere sud moze rodte|u,
usvo|te|u starate|u dat potrebne upute naozt m odredene duznost u
pogedu m|era ko|e treba preduzet rad odgo|a mao|etnka, n|egovog
|een|a rad otkan|an|e tetnh utca|a.Pr zrcan|u odgo|ne m|ere sud moze
odredt da nadezn organ soc.staran|a prov|erava n|eno zvravan|e ukazu|e
pomo rodte|u, usvo|te|u starate|u.. Sud e naknadno odut o
prestanku takvog prov|eravan|a, s tm da ono ne moze tra|at man|e od 1n
duze od 3 godne.
Po|aan nadzor u drugo| obte|-Ako rodte|, usvo|te| starate| nsu u
mogunost da mao|etnka po|aano nadzru ako se od n|h takav nadzor
ne moze opravdano oekvat, sud e mao|etnku zre odgo|nu m|eru
po|aanog nadzora u drugo| obte| ko|a |e vo|na prmt mao|etnka ko|a
C4
ma mogunost da ga po|aano nadzre.Izvren|e odgo|ne m|ere obustavt e
se kad rodte|, usvo|te| starate| steknu mogunost da mao|etnka
po|aano nadzru kad prema rezutatu odgo|a prestane potreba za
po|aanm nadzorom.Pr zrcan|u odgo|ne m|ere sud e odredt da za vr|eme
n|enog tra|an|a nadezn ogran soc|ane zatte prov|erava n|eno zvravan|e
ukazu|e potrebnu pomo obte| u ko|o| |e mao|etnk sm|eten.
Po|aan nadzor nadeznog organa soc|ane zatte -Ako rodte|, usvo|te|
starate| nsu u mogunost po|aano nadzrat mao|etnka, a ne posto|e n
uv|et za zrcan|e odgo|ne m|ere po|aanog nadzora u drugo| obte|, sud e
mao|etnku zre odgo|nu m|eru po|aanog nadzora nadeznog organa
soc|ane zatte.Sud e naknadno odut o prestanku odgo|ne m|ere z stava
1. ovog ana s tm da n|eno tra|an|e ne moze bt krae od |edne n duze od
tr godne. Za vr|eme tra|an|a ove m|ere mao|etnk da|e zv s rodte|ma,
usvo|te|em starate|em, a po|aan nadzor nad n|m vr ovaena osoba
nadeznog organa soc|ane zatte.Ovaena osoba u nadeznom organu
soc|ane zatte brne se o ko.mao|etnka,n|egovom zaposen|u, odva|an|u
z sredne ko|a na n|ega tetno ute, potrebnom |een|u sredvan|u prka u
ko|ma zv.
Posebne obaveze uz m|ere po|aanog nadzora-Pr zrcan|u neke od odgo|nh
m|era po|aanog nadzora sud moze mao|etnku odredt |ednu ve
posebnh obaveza, ako |e to potrebno za usp|en|e zvren|e zreene m|ere,s
tm da te obaveze ne mogu tra|at duze od tra|an|a odgo|ne m|ere.Sud moze
mao|etnku odredt naroto ove obaveze: osobno zvn|en|e oteenku,
naknadu tete u okvru vastth mogunost, redovno pohadan|e koe,
osposob|avan|e za zanman|e ko|e odgovara n|egovm sposobnostma
skonostma, uzdrzavan|e od uzvan|a akohonh pa opo|nh droga,
pos|evan|e odgovara|ue zdravstvene ustanove sav|etovata te
uzdrzavan|e od druzen|a s osobama ko|e na n|ega tetno d|eu|u.Sud moze
obaveze ko|e |e odredo naknadno uknut zm|ent.U sua|u nespun|en|a
obaveza sud moze zreenu m|eru po|aanog nadzora zam|ent drugom
odgo|nom m|erom.
Upuvan|e u odgo|nu ustanovu-Sud e zre odgo|nu m|eru upuvan|a u
odgo|nu ustanovu mao|etnku nad ko|m treba osgurat zvren|e stanog
nadzora strunh odgo|te|a u ustanov za odgo| mao|etnka.U odgo|no|
ustanov mao|etnk osta|e na|man|e est m|esec a na|ve tr godne. Pr
zrcan|u ove m|ere sud nee odredt n|eno tra|an|e, ve e o tome naknadno
odut .
Upuvan|e u odgo|no-popravn dom-Sud e zre odgo|nu m|eru upuvan|a u
odgo|no-popravn dom za mao|etne unte|e "kd"mao|etnku prema ko|em
treba prm|ent po|aane m|ere preodgo|a.Pr oduvan|u hoe zre
odgo|nu m|eru sud e posebno uzet u obzr teznu prrodu un|enog "kd"
okonost |esu mao|etnku ran|e be zreene odgo|ne m|ere kazna
mao|etnkog zatvora.U odgo|no-popravnom domu mao|etnk osta|e
na|man|e 1 a na|ve 5 godna. Pr zrcan|u odg.m|ere sud nee odredt n|eno
tra|an|e, ve e o tome naknadno odut.
Upuvan|e u drugu ustanovu za osposob|avan|e-Mao|etnku ometenom u
pshkom zkom razvo|u sud moze um|esto odgo|ne m|ere upuvan|a u
odgo|nu ustanovu odgo|ne m|ere upuvan|a u odgo|no-popravn dom zre
odgo|nu m|eru upuvan|a u drugu ustanovu za osposob|avan|e.Mao|etnk
osta|e u ustanov za osposob|avan|e dok |e to potrebno rad n|egovog
CA
|een|a osposob|avan|a, a kad mao|etnk postane puno|etan, ponovo e
se sptat
potreba n|egova da|n|eg zadrzavan|a u to| ustanov.
Obustava zvren|a zm|ena oduke o odgo|nm m|erama-Kad se pos|e
donoen|a oduke ko|om |e zreena odgo|na m|era po|aanog nadzora
zavodska odgo|na m|era po|ave okonost ko|h n|e bo u vr|eme donoen|a
oduke se za n|h n|e znao, a one b be od utca|a na donoen|e oduke,
zvren|e zreene m|ere moze se obustavt se zreena m|era moze
zam|ent drugom odgo|nom m|erom po|aanog nadzora zavodskom
odgo|nom m|erom.,koko za po|edne m|ere n|e to drugo propsano,
odgo|na m|era po|aanog nadzora zavodska odgo|na m|era moze se, s
obzrom na postgnut usp|eh odgo|a, obustavt od zvren|a, a moze se
zam|ent drugom takvom m|erom ko|om e se bo|e post svrha odgo|nh
m|era.Obustav|an|e od zvren|a zavodske odgo|ne m|ere zam|en|van|e
zavodske odgo|ne m|ere drugom takvom m|erom zvrt e se uz s|edea
ogranen|a: a) odgo|na m|era upuvan|a u odgo|nu ustanovu ne moze se
obustavt od zvren|a pr|e steka roka od est m|esec, a do steka ovog roka
moze se zam|ent samo odgo|nom m|erom upuvan|a u odgo|no-popravn
dom odgo|nom m|erom upuvan|a u drugu ustanovu za osposob|avan|e;b)
odgo|na m|era upuvan|a u odgo|no-popravn dom ne moze se obustavt od
zvren|a pr|e steka roka od |edne godne, a do steka ovog roka moze se
zam|ent samo odgo|nom m|erom upuvan|a u odgo|nu ustanovu
odgo|nom m|erom upuvan|a u drugu ustanovu za osposob|avan|e.Izuzetno,
odgo|na m|era upuvan|a u odgo|nu ustanovu odgo|na m|era upuvan|a u
odgo|no-popravn dom moze se obustavt od zvren|a zam|ent drugom
m|erom pr|e steka rokova ako posebne okonost ko|e se odnose na osobu
mao|etnka oto pokazu|u da |e postgnuta svrha th m|era.
Ponovno oduvan|e o odgo|nm m|erama-Ako |e od pravosnaznost oduke
ko|om |e zreena odgo|na m|era po|aanog nadzora zavodska odgo|na
m|era proteko ve od |edne godne, a zvren|e n|e zapoeto, sud e
ponovno odut o potreb zvren|a zreene m|ere. Pr tome sud moze
odut da se ran|e zreena m|era zvr, ne zvr da se zam|en nekom
drugom m|erom.Odgo|na m|era upuvan|a u dsc.centar za mao|etnke nee
se zvrt ako |e proteko ve od 6 m|esec od pravosn.oduke ko|om |e ova
m|era zreena, a n|eno zvren|e n|e zapoeto.
Kazn|avan|e star|h mao|etnka-Kaznt se moze samo krvno odgovoran
star| mao|etnk ko| |e uno "kd"s propsanom kaznom zatvora tezom od
pet godna, a zbog tekh pos|edca d|ea vsokog stepena krvne
odgovornost ne b bo opravdano zre odgo|nu m|eru.
Kazna mao|etnkog zatvora-Kazna mao|etnkog zatvora ne moze bt
kraa od |edne n duza od deset godna, a zre se na pune godne na poa
godne.Pr odm|eravan|u kazne star|em mao|etnku za krvno d|eo sud ne
moze zre kaznu mao|etnkog zatvora u tra|an|u duzem od kazne zatvora
propsane za to "kd", a sud n|e vezan za na|man|u propsanu m|eru te
kazne.
Odm|eravan|e kazne mao|etnkog zatvora-Pr odm|eravan|u kazne
mao|etnkog zatvora star|em mao|etnku sud e uzet u obzr sve okonost
ko|e utu da kazna bude man|a vea ma|u posebno u vdu stepen
pshkog razvo|a mao|etnka vr|eme potrebno za n|egov preodgo| struno
osposob|avan|e.
CB
Izrcan|e odgo|nh m|era kazne mao|etnkog zatvora za krvna d|ea u
st|eca|u-Za "kd"u st|eca|u sud zre mao|etnku samo |ednu odgo|nu m|eru
samo kaznu mao|etnkog zatvora kad posto|e zakonsk uv|et za zrcan|e
te kazne kad sud oc|en da |e treba zre.Sud e postupt kad pos|e
zreene odgo|ne m|ere, kazne mao|etnkog zatvora utvrd da |e
mao|etnk pr|e pos|e n|hovog zrcan|a uno krvno d|eo.
Zastar|eost zvren|a kazne mao|etnkog zatvora-Kazna mao|etnkog
zatvora nee se zvrt kad od dana pravosnaznost presude ko|om |e kazna
zreena protekne:
a) deset godina ako je izreena kazna (aloljetnikog zatvora
&reko &et godina;
b) &et godina ako je izreena kazna (aloljetnikog zatvora &reko
tri godine;
c) tri godine ako je izreena kazna (aloljetnikog zatvora do tri
godine.
Evdenc|a o zreenm odgo|nm m|erama -Evdenc|u o zreenm odgo|nm
m|erama vode nadezn organ soc|ane zatte na osnovu propsa ko|e donos
organ nadezan za posove soc|ane zatte u Federac|.Podac o zreenm
odgo|nm m|erama mogu se dat samo sudu, tuzte|stvu, organma unutarn|h
posova organma soc|ane zatte u vez sa krvnm postupkom ko| se
vod protv osoba ko|ma su zreene odgo|ne m|ere.
Izrcan|e krvnopravnh sankc|a puno|etnm osobama za krvna d|ea ko|a
su una kao mao|etnc-Puno|etno| osob ko|a |e navra 21 godnu zvota
ne moze se sudt za "kd"ko|e |e una kao mad mao|etnk.Ako puno|etna
osoba u vr|eme suden|a n|e navra 21 god. zvota moze |o| se sudt samo
za krvna d|ea s propsanom kaznom zatvora tezom od pet godna.Takvo|
osob sud moze zre samo odgovara|uu zavodsku odgo|nu m|eru, s tm da
e pr oc|en hoe zre ovu m|eru sud uzet u obzr sve okonost sua|a, a
naroto teznu un|enog krvnog d|ea, vr|eme ko|e |e proteko od n|egovog
un|en|a, ponaan|e unte|a svrhu te odgo|ne m|ere.Puno|etno| osob
moze se za krvno d|eo ko|e |e una kao star| mao|etnk zre
odgovara|ua zavodska odgo|na m|era kazna mao|etnkog zatvora. Pr
oc|en hoe ko|u e od ovh sankc|a zre, sud e uzet u obzr sve
okonost sua|a, a naroto teznu un|enog "kd", vr|eme ko|e |e proteko od
n|egovog un|en|a, ponaan|e unte|a, te svrhu ko|u treba post ovm
sankc|ama.Izuzetno, puno|etno| osob ko|a |e u vr|eme suden|a navra 21
godnu zvota sud moze um|esto kazne mao|.zatvora zre kaznu zatvora
uv|etnu osudu. Kazna zatvora zreena u ovom sua|u ma u pogedu
rehabtac|e, brsan|a osude prav.pos|edca osude st pravn unak kao
kazna mao|.zatvora.
Izrcan|e odgo|nh m|era madm puno|etnm osobama-Unte|u ko| |e kao
puno|etan uno krvno d|eo, a u vr|eme suden|a n|e navro 21 godnu
zvota, sud moze zre odgovara|uu zavodsku odgo|nu m|eru ako se, s
obzrom na n|egovu nost okonost pod ko|ma |e krvno d|eo uno,
moze oekvat da e se odgo|nom m|erom post svrha ko|a b se ostvara
zrcan|em kazne.Mado| puno|etno| osob ko|o| |e zreena odgo|na m|era sud
moze, pod uv|etma propsanma ovm zakonom, zre sve sgurnosne m|ere
propsane ovm zakonom, osm
CC
sgurnosne m|ere zabrane vren|a pozva,aktvnost funkc|e.Izreena
odgo|na m|era moze tra|at na|duze dok unte| ne navr dvadeset tr godne
zvota.
Izrcan|e sgurnosnh m|era mao|etnku-Mao|etnom unte|u "kd"ko|em |e
zreena odgo|na m|era kazna mao|etnkog zatvora mogu se, pod
uv|etma propsanm zakonom, zre sgurnosne m|ere.Sgurnosna m|era
obaveznog |een|a od ovsnost ne moze se zre uz dscp.m|eru.Um|esto
sgurnosne m|ere obaveznog psh|atr|skog |een|a moze se zre odg.m|era
upuvan|a u drugu ustanovu za ospos.ako se u to| ustanov moze osgurat
|een|e tme post svrha te sgur.m|ere. Pored toga, moze se zre
sgur.m|era oduzman|a predmeta.
Unak kazne na odgo|ne m|ere-Ako za vr|eme tra|an|a odgo|ne m|ere sud
zrekne star|em mao|etnku kaznu mao|etnkog zatvora, odgo|na m|era
presta|e kad mao|etnk zapone zdrzavan|e te kazne.Ako za vr|eme tra|an|a
odgo|ne m|ere sud zrekne puno|etno| osob kaznu mao|etnkog zatvora
kaznu zatvora na|man|e godnu dana, odgo|na m|era presta|e kad ta osoba
zapone zdrzavan|e kazne.Ako za vr|eme tra|an|a odgo|ne m|ere sud zrekne
puno|etno| osob kaznu zatvora u tra|an|u kraem od |edne godne, sud e u
presud odut hoe se po zdrzano| kazn nastavt zvren|e zreene
odgo|ne m|ere e se ta m|era uknut.
Unak odgo|nh m|era kazne mao|etnkog zatvora +Odgo|ne m|ere kazna
mao|.zatvora ne pos|edu|u pravnm pos|.osude ko|e se sasto|e u zabran
stcan|a odredenh prava.Na osobe ko|e zdrzava|u odgo|nu m|eru upuvan|a
u odgo|no-popravn dom kaznu mao|.zatvora.
Izvren|e kazne zatvoraKazna zatvora kazna mao|etnkog zatvora
zvrava|u se u zatvorenm, pouotvorenm otvorenm ustanovama za
zdrzavan|e kazne.Kazna dugotra|nog zatvora zvrava se u zatvorenm
ustanovama za zdrzavan|e kazne.
Grance zvren|a kazn-Osoba prema ko|o| se zvrava kazna ava se prava
se ona organ. u prav.u skadu sa zakonom samo u grancama pr|eko
potr.da b se ostvara svrha po|ednh kazn.
Rad osudenh osoba-Osoba osudena na kaznu zatvora, kaznu dugotra|nog
zatvora kaznu mao|etnkog zatvora, ko|a |e sposobna za rad, moze radt
ukoko ona na to prstane.Ako osudena osoba traz prstane na rad, rad e
|o| se omogut.Rad osudene osobe treba bt korstan uskaden sa
savremenm nanom vren|a ste vrste rada na sobod, prema strunm
drugm sposobnostma osudenog.
Izvren|e kazne mao|etnkog zatvor-Prema star|em mao|etnku, dok ne
navr 18 godna zvota, kazna mao|etnkog zatvora zvrava se u posebnm
krvno opravnm ustanovama za mao|etnke. Prema osob ko|a |e navra
18, zvota a n|e navra 23 godne zvota (mada puno|etna osoba) kazna
mao|.zatvora se zvrava u posebnm ustanovama za made puno|etne
osobe u posebnom od|e|en|u stanove u ko|o| se kazna zvrava prema
puno|etnm osobama, pr emu se osgurava da made puno|etne osobe ne
dodu u kontakt sa star|m zatvorencma. Prema osob ko|a |e navra 23
godne zvota pr|e kra|a zdrzavan|a kazne ostatak kazne se zvrava u
krvno-popravno| ustanov za odrase.Prema mado| puno|etno| osob kazna
se moze zvravat u krvno-popravno| ustanov za mao|etnke sve dok |e to
1FF
potrebno rad zavretka n|enog koovan|a strunog osposob|avan|a.
Medutm, prema mado| se puno|etno| osob kazna ne moze n u ko|em
sua|u zvravat u krvno-popravno| ustanov za mao|etnke, ako b to bo
na ko| nan bo tetno za mao|etne osobe prema ko|ma se zvrava kazna
mao|etnkog zatvora u to| ustanov.Izbor posa za osudenog mao|etnka
vr se prema n|egovm sposobnostma skonostma za odredenu vrstu
posa, rad strunog osposob|avan|a, a prema mogunostma ko|e posto|e u
krvno-popravno| ustanov za mao|etnke. Mado| puno|etno| osob e se
takoder omogut obrazovan|e struno osposob|avan|e, bez obzra na to
zvrava se kazna u posebnm ustanovama u posebnm od|e|en|ma
krvno-popravnh ustanova za odrase osobe.Radno vr|eme osudenog
mao|.odredu|e se tako da mu se omogu ko. struno osposob|avan|e da
mu ostane dovo|no vremena za zk odgo| razonodu.Osuden mao|etnk
moze bt uv|etno otputen s zdrz.kazne ako |e zdrzao trenu kazne, a ne
pr|e nego to |e proveo 1god. u krvno-popravno| ustanov. Za vr|eme
uv|etnog otpusta sud moze odredt odg.m|eru po|aanog nadzora nad.t|ea
soc|ane zatte. Mao|etn osudenk, osm u zuzetnm oko.ma pravo
odrz.kontakte sa svo|om obt.putem psama pos|eta.
Osnova oduzman|a movnske korst prbav|ene "kd"-Nko ne moze zadrzat
movnsku korst prbav|enu "kd".Korst oduzet e se sudskom odukom ko|om
|e utvrdeno da |e"kd"un|eno pod uv|etma propsanma ovm zakonom. Sud
moze oduzet korst u odvo|enom postupku ukoko posto| opravdan razog
za zak|uak da |e korst prbav|ena "kd", a vasnk uzvate| n|e u
mogunost dokazat da |e korst prbav|ena zakonto.
Nan oduzman|a movnske korst prbav|enekrvnm d|eom-Unte|u e
se oduzet novac, predmet od vr|ednost svaka druga movnska korst ko|a
|e prbav|ena "kd", a ako en|e n|e mogue, unte| e se obavezat na
spatu novanog znosa srazm|ernog prbav|eno| movnsko| korst.
Imovnska korst prbav|ena "kd"moze se oduzet osob na ko|u |e prenesena
bez naknade uz naknadu ko|a ne odgovara stvarno| vr|ednost ako |e ona
znaa moga znat da |e movnska korst prbav|ena "kd".Kad |e movnska
korst prbav|ena "kd"s|edn|ena s movnom steenom na zakont nan,
takva movna moze bt predmet oduzman|a, a u m|er ko|a ne premau|e
proc|en|enu vr|ednost movnske korst prbav|ene "kd".Prhod drug
podov movnske korst prbav|ene "kd", movne u ko|u |e movnska
korst prbav|ena "kd"pretvorena movne s ko|om |e movnska korst
prbav|ena "kd"s|edn|ena, mogu bt predmet m|era na st nan u sto|
m|er kao movnska korst prbav|ena "kd".
Zatta oteenog-Ako |e oteenom u krv.postupku dosuden
movnskopravn zaht|ev, sud e zre en|e movnske korst ukoko ona
preaz dosuden movnskopravn zaht|ev oteenog.Oteen ko| |e u
krv.postupku u pogedu svog movnskopravnog zaht|eva upuen na parnn
postupak, moze trazt da se namr z znosa oduzete vr|ednost ako pokrene
parnn postupak u roku od 6 m|esec od dana pravosnaznost oduke ko|om
|e upuen na parnn postupak ako u roku od tr m|eseca od dana
pravosnaznost oduke ko|om |e utvrden n|egov zaht|ev zatraz namren|e z
oduzete vr|ednost.Oteen ko| u krv.postupku n|e staknuo
movnskopravn zaht|ev moze zaht|evat namren|e z oduzete vr|ednost ako
|e rad utvrden|a svog zaht|eva pokrenuo parnn postupak u roku od 3
m|eseca od dana saznan|a za presudu ko|om se oduzma mov.korst, a
1F1
na|da|e u roku od 2 godne od pravosnaznost oduke o oduzman|u
movnske korst ako u roku od tr m|eseca od dana pravosnaznost oduke
ko|om |e utvrden n|egov zaht|ev zatraz namren|e z oduzete vr|ednost.
Nastupan|e pravnh pos|edca osude-Osude za odredena "kd"mogu mat za
pravnu pos|edcu prestanak gubtak odredenh prava zabranu stcan|a
odredenh prava.Pravne pos|edce osude ne mogu nastupt kad |e za krvno
d|eo unte|u zreena novana kazna, sudska opomena uv|etna osuda
kad |e unte| osoboden kazne.Pravne pos|edce osude mogu se propsat
samo zakonom nastupa|u po s zakona ko|m su propsane.
Vrste pravnh pos|edca osude-Pravne pos|edce osude ko|e se odnose na
prestanak gubtak odredenh prava |esu: a) prestanak vren|a odredenh
posova funkc|a u organma vast, trgovakm drutvma u drugm
pravnm osobama; b) prestanak zaposen|a prestanak vren|a odredenog
zvan|a, pozva zanman|a; c) en|e odkovan|a.Pravne pos|edce osude
ko|e se sasto|e u zabran stcan|a odredenh prava |esu: a) zabrana vren|a
odredenh posova funkc|a u organma vast, trgovakm drutvma u
drugm pravnm osobama; b) zabrana stcan|a odredenh zvan|a, pozva
zanman|a unapreden|a u suzb;c) zabrana stcan|a odredenh dozvoa
odobren|a ko|a se zda|u odukom t|ea vast.
Poetak tra|an|e pravnh pos|edca osude-Pravne pos|edce osude nastupa|u
danom pravosn. presude.Pravne pos|edce osude ko|e se sasto|e u zabran
stcan|a odredenh prava tra|u na|duze 10 godna od dana zdrzane, oprotene
zastar|ee kazne, ako za po|edne pravne pos|edce n|e zakonom propsano
krae tra|an|e.Pravne pos|edce osude presta|u brsan|em osude.
Prestanak sgurnosnh m|era pravnh pos|edca osude na osnovu sudske
oduke +Sud moze odut o prestanku prm|ene sgurnosne m|ere zabrane
vren|a zvan|a, d|eatnost duznost ako su proteke tr godne od dana
n|enog zrcan|a.Sud moze odredt da prestane pravna pos|edca osude ko|a
se sasto| u zabran stcan|a odredenog prava kad proteknu tr godne od dana
zdrzane, zastar|ee oprotene kazne.Pr oc|en hoe odredt prestanak
prm|ene sgurnosne m|ere pravne pos|edce osude, sud e uzet u obzr
ponaan|e osudenog pos|e osude, n|egovu spremnost da naknad tetu
prouzrrokovanu krvnm d|eom da vrat movnsku korst prbav|enu "kd",
te druge okonost ko|e ukazu|u na opravdanost prestanka prm|ene
sgurnosne m|ere pravne pos|edce osude.Prestanak pravne pos|edce
osude ne ute na prava treh osoba ko|a se zasnva|u na osud.
Rehabtac|a+-oslije izdr'ane) o&ro!tene ili zastarjele kazne zatvora)
kazne dgotrajnog zatvora ili kazne (aloljetnikog zatvora) os%ene
osobe 'ivaj sva &rava tvr%ena stavo()zakono( i drgi(
&ro&isi(a i (og sticati sva &rava) osi( onih koja s i( ograniena
sigrnosno( (jero( ili nast&anje( &ravne &osljedice
osde..dredba ovog lana &ri(jenjje se i na osobe na vjetno(
ot&st ako njihova &rava nis ograniena &osebni( &ro&isi(a o
vjetno( ot&st s izdr'avanja kazne zatvora.
Amnest|a+/(nestijo( se osoba(a koje s njo(e obhva$ene daje
oslobo%enje od krivinog gonjenja ili &ot&no ili djeli(ino
oslobo%enje od izvr!enja kazne) za(jenjje se izreena kazna
bla'o( kazno() odre%je se brisanje osde) ili se kida odre%ena
&ravna &osljedica osde. /(nestij za "kd#&ro&isana ovi( i drgi(
zakono( 0ederacije (o'e dati -arla(ent 0ederacije) a za krivina
1F3
djela &ro&isana zakono( kantona sk&!tina kantona./(nestija se
daje zakono(.
Pomovan|e+-o(ilovanje( se &oi(enino odre%eni( osoba(a daje
oslobo%enje od krivinog gonjenja ili &ot&no ili djeli(ino
oslobo%enje od izvr!enja kazne) za(jenjje se izreena kazna
bla'o( kazno() ili se odre%je brisanje osde) ili se kida ili
odre%je kra$e trajanje sigrnosne (jere zabrane vr!enja zvanja)
aktivnosti ili fnkcije) ili odre%ene &ravne &osljedice osde.
-o(ilovanje za krivina djela &ro&isana krivini( zakonodavstvo(
0ederaciji (o'e svojo( odlko( dati &redsjednik 0ederacije sklad
sa zakono(.
Unak amnest|e pomovan|a na prava treh osoba-Davan|em amnest|e
pomovan|a ne ute se na prava treh osoba ko|a se zasnva|u na osud.
Brsan|e osude-Osuda ko|om |e unte|u "kd"zreena sudska opomena |e
osoboden kazne bre se z krvne evdenc|e ako osudenk u roku od |edne
godne od dana pravosnaznost presude ne un novo "kd".Uv|etna osuda
bre se z krvne evdenc|e po proteku roka od |edne godne od dana
prestanka vremena prov|eravan|a ako za to vr|eme osudenk ne un novo
"kd".Osuda na novanu kaznu bre se z krvne evdenc|e po proteku roka
od tr godne od dana zvrene, zastar|ee oprotene kazne, ako za to
vr|eme osudenk ne un novo "kd".Osuda na kaznu zatvora do |edne godne
na kaznu mao|etnkog zatvora do |edne godne bre se z krvne
evdenc|e po proteku roka od pet godna od dana zdrzane, zastar|ee
oprotene kazne, ako za to vr|eme osudenk ne un novo "kd".Sud moze, na
mobu osudenog, odredt da se bre z krvne evdenc|e osuda na kaznu
zatvora od |edne do tr godne ako |e protekao rok od pet godna od dana
zdrzane,zastar|ee oprotene kazne, a za to vr|eme osuden n|e uno
novo "kd".Prkom oduvan|a o brsan|u osude sud e vodt rauna o
ponaan|u osudenog pos|e zdrzane kazne, o prrod krvnog d|ea o
drugm okonostma ko|e mogu bt od znaen|a za oc|enu o opravdanost
brsan|a osude.Osuda se ne moze brsat z krvne evdenc|e dok tra|e
prm|ena sgurnosne m|ere.Ako |e u toku roka za brsan|e osude osudenku
zreena kazna zatvora preko tr godne,nee se brsat n ran|a n kasn|a
osuda.Ve osuda ste osobe mogu se brsat z krvne evdenc|e samo
stovremeno to samo ako posto|e uv|et za brsan|e svake od th osuda.
Odgovornost pravne osobe-Gava ovog zakona propsu|e odgovornost pravne
osobe, zuzma|u BH, Federac|u, RS, Dstrkt B, kanton,grad, opnu
m|esnu za|edncu, za "kd"ko|e |e unte| uno u me, za raun u korst
pravne osobe.Gava ovog zakona propsu|e kazne druge krvnopravne
sankc|e ko|e se mogu zre pravno| osob te pravne pos|edce osude pravne
osobe za "kd".Pod uv|etma propsanm zakonom, za odredene pravne osobe
moze bt sk|uena ogranena prm|ena po|ednh kazn drugh
krvnopravnh sankc|a ko|e se mogu zre pravnm osobama.Krvn
postupak protv prvrednh drutava vod se po odredbama ZKP BH. Prm|ena
ovog Zakona prema m|estu un|en|a krvnog d|ea u vez sa krvnom
odgovornou
1F8
pravnh osoba-Domaa strana pravna osoba |e, u skadu sa ovm zakonom,
odgovorna za "kd" pon|ena na podru|u Federac|e.Domaa strana pravna
osoba ko|a ma s|edte na podru|u Federac|e u n|o| obav|a svo|u
aktvnost |e, u skadu sa ovm zakonom, odgovorna za krvno d|eo un|eno
zvan Federac|e, ako |e "kd"un|eno protv BH, Federac|e, n|enh drzav|ana
domah pravnh osoba.Domaa pravna osoba |e, u skadu sa ovm
zakonom, odgovorna za "kd"un|eno zvan Federac|e protv strane drzave,
stranh drzav|ana stranh pravnh osoba.
Osnov odgovornost pravne osobe-Za krvno d|eo ko|e |e nte| uno u
me, za raun u korst pravne osobe, odgovorna |e pravna osoba:a) kada
smsao un|enog krvnog d|ea prozaz z zak|uka, naoga odobren|a
rukovode nadzornh organa pravne osobe; b) kad su rukovode
nadzorn organ pravne osobe utca na unte|a mu omogu da un
"kd";c) kad pravna osoba raspoaze protupravno ostvarenom movnskom
korst korst predmete nastae krvnm d|eom;d) kad su rukovode
nadzorn organ pravne osobe propust duzn nadzor nad zakontou rada
zaposenka.
Grance odgovornost pravne osobe za "kd"-Pravna |e osoba odgovorna za
"kd" kad unte| za un|eno "kd"n|e krvno odgovoran.Odgovornost
pravne osobe ne sk|uu|e krvnu odgovornost zkh odnosno odgovornh
osoba za un|eno "kd".Za "kd"un|ena z nehata pravna osoba moze bt
odgovorna u tom se sua|u pravna osoba moze baze kaznt.Kad u pravno|
osob osm unte|a nema druge osobe organa ko| b mog usm|eravat
nadzrat unte|a, pravna osoba odgovara za un|eno "kd" u grancama
unte|eve odgovornost.
Odgovornost pravne osobe za pokua|-Ako |e unte| panrano krvno d|eo
zapoeo a ga n|e dovro pravna |e osoba odgovorna ako zakon propsu|e
kazn|avan|e za pokua| tog "kd". Pravna se osoba kazn|ava za pokua|
kaznom propsanom za dovreno krvno d|eo, a moze se baze kaznt.Ako
su rukovode nadzorn organ pravne osobe spr|ea unte|a da dovr
zapoeto "kd", pravna se osoba moze osobodt kazne.
Odgovornost pr statusno| prom|en pravne osobe-Pravna osoba u stea|u
moze bt krvno odgovorna za "kd"bez obzra na to |e "kd"un|eno pr|e
poetka stea|nog postupka u meduvremenu, a se pravno| osob u stea|u
ne zre kazna, ve se zre sgurnosna m|era oduzman|a predmeta se
oduzma movnska korst prbav|ena "kd".Kad |e doo do prestanka pravne
osobe pr|e pravomonog okonan|a krvnog postupka,a u krvnom |e
postupku utvrdena krvna odgovornost te pravne osobe, kazne ostae
krvnopravne sankc|e zru se pravno| osob ko|a |e pravn s|ednk pravne
osobe ko|o| |e utvrdena krvna odgovornost, ako su n|en rukovode
nadzorn organ pr|e prestanka pravne osobe zna za un|eno "kd".Pravno|
osob ko|a |e pravn s|ednk pravne osobe ko|o| |e utvrdena krvna
odgovornost |a su rukovode nadzorn organ zna za un|eno krvno
d|eo, zre se sgurnosna m|era oduzman|a predmeta se oduzma
movnska korst prbav|ena "kd".
Produzeno "kd" krvna odgovornost pravnh osoba -Kad |e kod pravne
osobe prsutan st osnov krvne odgovornost u pogedu ve stovrsnh
vremensk povezanh krvnh d|ea ve unte|a, pravna |e osoba krvno
odgovorna kao da |e un|eno |edno krvno d|eo.
1F;
Sauesntvo pravnh osoba-U sua|u da dv|e ve pravnh osoba
uestvu|u u un|en|u "kd", svaka |e odgovorna.Kod sauesntva pravnh
osoba svaka pravna osoba odgovara kao da |e |edna pravna osoba krvno
odgovorna za krvno d|eo.
Op razoz za ubazavan|e kazne pravno| osob osoboden|e od kazne-
Pravna osoba | rukovode nadzorn organ dobrovo|no pr|av unte|a
nakon un|enog "kd"moze se baze kaznt.Pravna osoba | rukovode
nadzorn organ nakon un|enog krvnog d|ea odu vratt protupravno
prbav|enu movnsku korst otkon prouzrokovane tetne pos|edce
saop podatke o opravdanost odgovornost drugh pravnh osoba moze se
osobodt kazne.
Kazne za pravne osobe-Pravnm se osobama za krvna d|ea mogu zre ove
kazne:
a) novana kazna;
b) kazna odzi(anja i(ovine;
c) kazna &restanka &ravne osobe.
Novana kazna za pravne osobe-Novana kazna ko|a se zre pravno| osob
ne moze bt man|a od 5.000 KM nt vea od 5.000.000 KM.Ako |e krvnm
d|eom pravne osobe drugom prouzrokovana movnska teta |e prbav|ena
protupravna movnska korst, na|vea m|era zreene novane kazne moze
znost dvostruk znos te tete odnosno korst.
Kazna oduzman|a movne-Kazna oduzman|a movne moze se zre za "kd"s
propsanom kaznom zatvora od 5 godna tezom kaznom.Pravno| se osob
moze oduzet na|man|e poovna movne ve do movne c|eokupna
movna.U sua|u stea|nog postupka kao pos|edce zreene kazne
oduzman|a movne,pov|erte| se mogu namrt z oduzete stea|ne mase.
Kazna prestanka pravne osobe-Kazna prestanka pravne osobe moze se zre
ako |e aktvnost pravne osobe u c|eost pretezno kortena za un|en|e
krvnh d|ea.Uz kaznu prestanka pravne osobe, moze se zre kazna
oduzman|a movne.Uz zreenu kaznu prestanka pravne osobe, sud e
predozt otvaran|e postupka kvdac|e.Iz movne pravne osobe ko|o| |e
zreena kazna prestanka pravne osobe mogu se spatt pov|erte|.
Odm|eravan|e kazne pravno| osob-Pr odm|eravan|u kazne pravno| osob
uzma se u obzr, pored oph prava za odm|eravan|e kazne prvredna
snaga pravne osobe.Pr odm|eravan|u novane kazne za krvna d|ea za ko|a
se uz novanu kaznu zre kazna oduzman|a movne, zreena kazna ne
sm|e pr|e poovnu movne pravne osobe.
Izrcan|e uv|etne osude pravno| osob-Sud moze pravno| osob za "kd"zre
uv|etnu osudu um|esto novane kazne.Uv|etnom osudom sud moze pravno|
osob utvrdt novanu kaznu do 1.500.000 KM u|edno odut da se ona
nee zvrt ako pravna osoba, u roku ko| odred sud a ko| ne moze bt kra
od |edne n duz od pet godna, ne bude odgovorna za novo "kd".
Sgurnosne m|ere za pravne osobe-Pravno| se osob mogu za krvno d|eo
zre, pored sgurnosne m|ere oduzman|a predmet ove sgurnosne m|ere:a)
objava &resde;b) zabrana vr!enja odre%ene &rivredne djelatnosti.
Ob|ava presude-Sgurnosna m|era ob|ave presude zre se kad b bo korsno
da |avnost sazna za osudu,naroto ako b ob|ava presude ba od korst za
otkan|an|e opasnost za zvot zdrav|e |ud za sgurnost prometa za
prvredu.S obzrom na znaa| krvnog d|ea potrebu da |avnost sazna za
1F=
osudu, sud e oc|ent hoe se presuda ob|avt u tamp, na rad|u
teevz| u ve navedenh sredstava |avnog nformran|a, u|edno hoe se
ob|avt obraozen|e presude u c|eost u zvodu, uzma|u prtom u obzr
da se nanom ob|ave omogu obav|etenost svh u |em |e ob|ava presude
nteresu.
Zabrana vren|a odredene prvredne aktvnost-Sgurnosnom m|erom zabrane
vren|a odredene prvredne d|eatnost sud moze pravno| osob zabrant
prozvodn|u odredenh prozvoda obav|an|e odredenh posova, |o|
zabrant bav|en|e odredenm posovma prometa robe drugom prvrednom
d|eatnou.Sgurnosna m|era zre se pravno| osob ako b n|ezno da|n|e
bav|an|e odredenom prvrednom d|eatnou bo opasno za zvot zdrav|e
|ud tetno za prvredno nans|sko posovan|e drugh pravnh osoba
za prvredu, ukoko |e pravna osoba u pos|edn|e dv|e godne pr|e
un|enog "kd"ve bo kazn|ena za sto sno "kd". Sgurn.m|era moze se
zre u tra|an|u od est m|esec do 5godna, rauna|u od pravosn.presude.
Oduzman|e movnske korst pravno| osob-Ukoko pravna osoba pon|enm
"kd"prbav movnsku korst, movnska e se korst prbav|ena krvnm
d|eom pravno| osob oduzet.
Pravne pos|edce osude pravne osobe-Pravne pos|edce osude pravne osobe
za "kd"|esu:
a) zabrana rada na osnovu dozvoe, ovaen|a konces|e, zdanh od
organa strane drzave;
b) zabrana rada na osnovu dozvoe, ovaen|a konces|e, zdanh od
nsttuc|a u Federac|.
Pravne pos|edce osude pravne osobe za krvno d|eo mogu nastupt kad
|e pravno| osob za un|eno "kd"zreena novana kazna.
Zastar|eost krvnog gon|en|a zvren|a krvnopravnh sankc|a zreenh
pravnm osobama-Zastar|eost zvren|a kazne zreene pravno| osob
nastupa kad od pravosnaznost presude ko|om |e kazna zreena protekne:
a) tri godine za izvr!enje novane kazne;
b) &et godina za izvr!enje kazne odzi(anja i(ovine i kazne
&restanka &ravne osobe.
Zastar|eost zvren|a sgurnosne m|ere nastupa protekom:
a) 1 (jeseci od &ravosn.odlke kojo( je izre.sigrnosna (jera
objave &resde;
b) vre(ena jednakog ono(e koje je odre%eno za trajanje
sigrn.(jere zabr.vr!enja
odre%ene &rivredne djelatnosti.
Zakon ko| propsu|u krvna d|ea pravnh osoba-Pravne osobe mogu bt
krvno odgovorne za "kd"z ovog zakona za druga krvna d|ea propsana
zakonom u Federac|.
Kazne za krvna d|ea-Za krvna d|ea s propsanom novanom kaznom
kaznom zatvora do tr godne,pravna e se osoba kaznt novanom kaznom
do 850.000 KM do deseterostrukog znosa tete prouzrokovane
movnske korst prbav|ene krvnm d|eom.Za krvna d|ea s propsanom
kaznom zatvora preko tr godne, pravna e se osoba kaznt novanom
kaznom na|man|e 2.500.000 KM do dvadeseterostrukog znosa tete
prouzrokovane movnske korst prbav|ene krvnm d|eom.Za krvna
d|ea s propsanom kaznom zatvora od pet godna tezom kaznom, pravno|
se osob um|esto novane kazne moze zre kazna oduzman|a movne.Za
1F4
krvna d|ea z stava 1. ovog ana pravnom se cu um|esto novane kazne
moze zre kazna prestanka pravnog ca.
Napad na ustavn poredak Federac|e-Ko upotrebom zke se pr|etn|om
upotrebe zke se pokua prom|ent ustavn poredak Federac|e svrgnut
n|ene na|ve nsttuc|e, kaznt e se kaznom zatvora na|man|e pet godna.
Ugrozavan|e tertor|ane c|ene Federac|e-Ko upotrebom se pr|etn|om
upotrebe se pokua otc|ept do tertor|e Federac|e do n|ene tertor|e
prpo|t drugom enttetu, kaznt e se kaznom zatvora na|man|e pet godna.
Dovoden|e Federac|e u pooza| potn|enost ovsnost-Gradann Federac|e
ko| pokua dovest Federac|u u pooza| potn|enost ovsnost prema neko|
drugo| drzav, kaznt e se kaznom zatvora na|man|e pet godna.
Spreavan|e borbe protv nepr|ate|a-Gradann Federac|e ko| za vr|eme rata
oruzanog sukoba spreava gradane Federac|e gradane n|enh saveznka
da se bore protv nepr|ate|a, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset
godna.
Suzba u nepr|ate|sko| vo|sc-Gradann Federac|e ko| za vr|eme rata
oruzanog sukoba suz u nepr|ate|sko| vo|sc drugm nepr.oruzanm
formac|ama, sud|eu|e u ratu oruzanom sukobu bore se protv Fed.
n|enh saveznka, kaznt e se kaznom zatvora na|man|e 3 god.Ko vrbu|e
gradane Federac|e za suzbu u nepr|ate|sko| vo|sc drugm
nepr|ate|skmoruzanm formac|ama za sud|eovan|e u ratu oruzanom
sukobu protv Federac|e n|enh saveznka, kaznt e se kaznom zatvora
na|man|e pet godna.
Pomagan|e nepr|ate|u-Gradann Federac|e ko| za vr|eme rata pomaze
nepr|ate|u u provoden|u prsnh m|era prema stanovntvu Federac|e,
kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset godna.Gradann Federac|e
ko| s c|em pomagan|a nepr|ate|u potk prvredno saradu|e sa
nepr|ate|em za vr|eme rata, kaznt e se kaznom zatvora na|man|e tr
godne.
Podrvan|e vo|ne odbrambene mo-Ko s c|em uman|en|a odbrambene mo
Federac|e unt, un neupotreb|vm omogu da predu u nepr|ate|ske
ruke odbrambena postro|en|a, ob|ekt, pooza|,naoruzan|e druga vo|na
odbrambena sredstva preda trupe nepr|ate|u, ko u stom c|u omete
dovede u opasn.vo|ne odbramb.m|ere, kaznt e se kazn.zatvora na|man|e
3 godne.Ko nabav|a sredstva za un|en|e KD , kaznt e se kazn.zatvora od
|edne do 10 god.
Oruzana pobuna-Ko uestvu|e u oruzano| pobun ko|a |e usm|erena protv
ustavnog poretka Federac|e n|enh na|vh nsttuc|a, kaznt e se kaznom
zatvora na|man|e tr godne.Ko organzra bo kako rukovod un|en|em
"kd",kaznt e se kaznom zatvora na|man|e pet godna.Ko nabav|a sredstva
za un|en|e "kd",kaznt e se kaznom zatvora od |edne do 10 god.
Sp|unaza-Ko ta|nu Federac|e vo|nu suzbenu ta|nu saop, preda un
dostupnom strano| drzav, strano| organzac| osob ko|a m suz, kaznt e
se kaznom zatvora od |edne do deset godna.Ko na tetu Federac|e za stranu
drzavu organzac|u stvara obav|eta|nu suzbu u
Federac| n|ome rukovod, kaznt e se kaznom zatvora na|man|e pet
godna.Ko stup u stranu obav|eta|nu suzbu, prkup|a za n|u podatke na
drug nan pomaze n|en rad, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset
godna.Ko prbav|a ta|nu Federac|e vo|nu suzbenu ta|nu s c|em da |e
saop preda strano| drzav, strano| organzac| osob ko|a m suz, kaznt
1FA
e se kaznom zatvora od |edne do 10 god.Ko nabav|a sredstva za un|en|e
"kd",kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset godna.
Odavan|e ta|ne Federac|e-Ovaena osoba ko|a protvno zakonu drugom
propsu Federac|e donesenom na osnovu zakona, drugome saop, preda
un ostupnm ta|nu Federac|e ko|a |o| |e pov|erena, kaznt e se kaznom
zatvora od |edne do 10 god.Ko drugome saop preda, posredu|e u
saopavan|u preda| podatka sprave za ko|u zna da |e ta|na Federac|e, a
do ko|e |e protupravno doao, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do
pet godna.Ako |e ovo krvno d|eo un|eno za vr|eme ratnog stan|a
neposredne ratne opasnost, ako |e doveo do ugozavan|a sgurnost,
prvredne vo|ne mo Federac|e, unte| e se kaznt kaznom zatvora
na|man|e tr godne.Ovaena osoba ko|a un "kd",z nehata, kaznt e se
kaznom zatvora od 6 m|esec do 5 god.Nema "kd",ako neko ob|av
posredu|e u ob|av|van|u ta|ne Federac|e |a |e sadrzna suprotna ustavnom
poretku Fed., s c|em da |avnost otkr|e povredu ustavnog poretka Federac|e
ako ob|av|van|e nema tetne pos|edce za sgurnost Federac|e.
Upuvan|e prebacvan|e oruzanh grupa |ud, oruz|a munc|e na tertor|u
Federac|e-Ko na tertor|u Federac|e upuu|e prebacu|e oruzane grupe
|ud, terorste, p|une,dverzante, oruz|e, ekspozv, otrove, opremu, munc|u
drug mater|a rad un|en|a "kd",z ove gave ovog zakona, kaznt e se
kaznom zatvora od |edne do deset godna.
Unoen|e opasnh mater|a u Federac|u-Ko protvno propsma unese u
Federac|u za zvot zdrav|e |ud tetne radoaktvne druge opasne
mater|e otpatke, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr
godne.Ko zoupotrebom svog pooza|a ovaen|a protvno propsma
omogu da se u Federac|u unesu za zvot zdrav|e |ud tetne radoaktvne
druge opasne mater|e otpac, kaznt e se kaznom zatvora od est
m|esec do pet godna.
Ubstvo na|vh suzbenka Federac|e-Ko s um|a|em ugrozavan|a ustavnog
poretka Federac|e sgurnost Federac|e usmrt suzbenu osobu nsttuc|a
Federac|e pr vren|u n|ene suzbe, preds|ednka potpreds|ednka
Federac|e, preds|ednka Vade Federac|e, preds|edava|ueg doma
Paramenta Federac|e,preds|ednka Ustavnog suda Federac|e, preds|ednka
Vrhovnog suda Federac|e gavnog tuzte|a Federac|e kada nsu na funkc|,
kaznt e se kaznom zatvora na|man|e deset godna kaznom dugotra|nog
zatvora.
Otmca na|vh suzbenka Federac|e-Ko s um|a|em ugrozavan|a ustavnog
poretka Federac|e sgurnost Federac|e protupravno zatvor, drz zatvorenu
na drug nan oduzme ogran sobodu kretan|a suzbeno| osob
nsttuc|a Federac|e pr vren|u n|ene suzbe, s c|em da n|u nekog drugog
prs da to zvr, ne zvr trp, kaznt e se kaznom zatvora na|man|e tr
godne.Ko s um|a|em ugrozavan|a ustavnog poretka Federac|e sgurnost
Federac|e protupravno zatvor, drz zatvorenog na drug nan oduzme
ogran sobodu kretan|a preds|ednku potpreds|ednku Federac|e,
preds|ednku Vade Federac|e, preds|edava|uem doma Paramenta
Federac|e, preds|ednku Ustavnog suda Federac|e, preds|ednku Vrhovnog
suda Federac|e gavnom tuzte|u Federac|e, kaznt e se kaznom zatvora
na|man|e 5 godna.
Izazvan|e narodnosne, rasne v|erske mrzn|e, razdora netrpe|vost-Ko
|avno zazva raspa|u|e narodnosnu, rasnu v|ersku mrzn|u, razdor
1FB
netrpe|vost medu konsttutvnm narodma ostama ko| zve u
Federac|,kaznt e se kaznom zatvora od |edne do 5godna.Ko "kd",un
prsom, zostav|an|em, ugrozavan|em sgurnost, zagan|em poruz
narodnosnh, etnkh v|erskh smboa, oteen|em tudh smboa,
skrnav|en|em spomenka, spomen-ob|ez|a grobova, unte| e se kaznt
kaznom zatvora od |edne do osam godna.Kaznom kaznt e se ko krvno
d|eo un zoupotrebom pooza|a ovaen|a, ako |e zbog tog d|ea doo
do nereda, nas|a drugh tekh pos|edca za za|ednk zvot konsttutvnh
naroda ostah ko| zve u Federac|.Ko "kd",un zoupotrebom pooza|a
ovast, ako |e zbog tog d|ea doo do nereda, nas|a drugh tekh
pos|edca za za|ednk zvot konsttutvnh naroda ostah ko| zve u
Federac|, kaznt e kaznom zatvora od |edne do deset godna.
Kazn|avan|e za na|teze obke krvnh d|ea protv ustavnog poretka
Federac|e-Za "kd",Napad na ustavn poredak,Ugrozavan|e
c|eovtost,Federac|e,Podrvan|e vo|ne odbrambene mo,Oruzana
pobuna,Sp|unaza ovog zakona, ko|e |e mao za pos|edcu smrt |edne ve
osoba, |e zazvao opasnost za zvot |ud, |e praeno tekm nas|ma
vekm razaran|ma, unte| e se kaznt kaznom zatvora na|man|e deset
godna kaznom dugotra|nog zatvora.Ako |e pr un|en|u "kd",unte| s
um|a|em usmrto |ednu ve osoba, kaznt e se kaznom zatvora
na|man|e deset godna kaznom dugotra|nog zatvora.
Osnvan|e udruzen|a nabav|an|e sredstava za un|en|e "kd",z ove gave
ovog zakona-Ko osnu|e udruzen|e u c|u un|en|a "kd",z ove gave ovog
zakona, ko nabav sredstva za un|en|e krvnh d|ea z ove gave ovog
zakona, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset godna.
2lan+311+,bistvo-Ko drugoga usmrt, kaznt e se kaznom zatvora na|man|e
pet godna.Kaznom zatvora na|man|e deset godna kaznom dugotra|nog
zatvora kaznt e se:a) ko drugog usmrt na okrutan podmukao nan;b) ko
drugog usmrt pr bezobzrnom nasnkom ponaan|u; c) ko drugog usmrt z
rasnh, narodnosnh v|erskh pobuda;d) ko drugog usmrt z korsto|ub|a,
rad un|en|a prkrvan|a kog drugog krvnog d|ea, z bezobzrne osvete
z drugh nskh pobuda;e) ko usmrt suzbenu vo|nu osobu pr vren|u
posova sgurnost duznost uvan|a |avnoga reda, uhen|a unte|a
krvnog d|ea uvan|a osobe ko|o| |e oduzeta soboda.
2lan+314+ ,bistvo na(ah-Ko drugoga usmrt namah, doveden bez svo|e
krvn|e u |aku razdrazenost prepast n|egovm napadom, zostav|an|em
tekm vr|edan|em, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset godna.
2lan+315+-rozrokovanje s(rti iz nehata-Ko prouzro smrt drugog z
nehata, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.
2lan+316+2edo(orstvo-Ma|ka ko|a usmrt svo|e d|ete za vr|eme zravno
nakon poroda, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do pet godna.
2lan+347.+,estvovanje sa(obistv-Ko navede drugog na
samoubstvo mu pomogne u samoubstvu, pa ono bude un|eno,kaznt e
se kaznom zatvora od tr m|eseca do pet godna.Ko d|eo un prema
mao|etnku prema osob |a |e sposobnost shvaan|a znaen|a svog d|ea
uprav|an|a svo|m postupcma btno sman|ena, kaznt e se kaznom
zatvora od |edne do deset godna.Ko d|eo un prema d|etetu prema osob
ko|a n|e moga shvatt znaa| svog d|ea uprav|at svo|m postupcma,
kaznt e se po .166.Ubstvo.Ko okrutno neov|eno postupa s osobom
ko|a se prema n|emu naaz u odnosu kakve podredenost zavsnost tme
1FC
z nehata zazove samoubstvo te osobe, kaznt e se kaznom zatvora od est
m|esec do pet godna.
2lan+343+-rot&ravni &rekid trdno$e-Ko protvno propsma o prekdu
trudnoe trudno| zen s n|eznm prstankom zapone nt, un |o|
pomogne unt prekd trudnoe, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca
do tr godne.Ko trudno| zen bez n|ezna prstanka zapone nt un
prekd trudnoe, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do osam godna.Ako |e
krvnm d|eom trudna zena teko t|eesno oz|edena, |o| |e zdrav|e teko
narueno |e prouzrokovana smrt trudne zene, unte| e se kaznt kaznom
zatvora od est m|esec do pet godna.Ako |e "kd",trudna zena teko t|eesno
oz|edena, |o| |e zdrav|e teko narueno |e prouzrokovana smrt trudne
zene, unte| e se kaznt kaznom zatvora na|man|e |ednu godnu.
2lan+342+8e!ka tjelesna ozljeda-Ko drugoga teko t|eesno oz|ed mu
zdrav|e teko naru, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.Ko "kd",un prema branom partneru osob s ko|om zv u
zvanbrano| za|ednc rodte|u svog d|eteta s ko|m ne zv u za|ednc,
kaznt e se kaznom zatvora od |edne do pet godna.Ko drugoga t|eesno
oz|ed mu zdrav|e naru tako teko da |e zbog toga doveden u opasnost
zvot oz|edenog |e unten tra|no u znatno| m|er osab|en ko| vazan
do n|egova t|ea ko| vazan organ, |e prouzrokovana tra|na nesposobnost
za rad oz|edenoga tra|no teko naruen|e n|egova zdrav|a
unakazenost, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset godna.Kaznom
kaznt e se ko krvno d|eo un z rasnh, narodnosnh v|erskh
pobuda.Ako oz|eden umre zbog oz|ede , unte| e se kaznt kaznom
zatvora od |edne do dvanaest godna.Ko "kd",un z nehata, kaznt e se
kaznom zatvora do tr godne.Ko "kd",un namah, doveden bez svo|e krvn|e
u |aku razdrazenost napadom tekm vr|edan|em od oz|edenog, kaznt e
se kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.Ko "kd",un namah, doveden
bez svo|e krvn|e u |aku razdrazenost napadom tekm vr|ed.od
oz|edenog, kaznt e se kaznom zatvora od 6m|esec do 5godna.
2lan+343+9ahka tjelesna ozljeda-Ko drugog ahko t|eesno oz|ed mu
zdrav|e ahko naru, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do
|edne godne.Ko "kd",un prema branom partneru osob s ko|om zv u
zvanbrano| za|ednc rodte|u svog d|eteta s ko|me ne zv u
za|ednc,kaznt e se kaznom zatvora do |edne godne.Sud moze unte|u
"kd",zre sudsku opomenu ako |e unte| bo zazvan neprsto|nm grubm
ponaan|em oteenog.
2lan+344+,estvovanje ti-Ko uestvu|e u tu u ko|o| |e neko usmren
|e drugom nanesena teka t|e.oz|eda za samo uestv.u tu, kaznt e se
kaznom zatvora od 3 m|es.do 3god.
2lan+345+:e&r'anje &o(o$i-Ko ne pruz pomo osob ko|a se naaz u
drektno| zvotno| opasnost ako |e to mogao unt bez opasnost za sebe
drugoga, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do est
m|esec.Ko ostav drugoga bez pomo u zvotno| opasnost ko|u |e sam
prouzrokovao, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do 1
godne.Ako |e "kd", prouzrokovana smrt osobe zozene opasnost |e teko
t|eesno oz|edena |o| |e zdrav|e teko narueno, unte| e se kaznt
kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.
2lan+341+:a&!tanje ne(o$ne osobe-Ko nemonu osobu ko|a mu |e
pov|erena o ko|o| se |e nae duzan brnut ostav bez pomo u prkama
11F
opasnm za zvot zdrav|e, kaznt e se novanom kaznom kazn.zatvora
do |edne godne.Ako |e "kd",prouzrokovana smrt ostav|ene osobe |e ona
teko t|eesno oz|edena |o| |e zdrav|e teko narueno, unte| e se
kaznt kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.
2lan+344+-ovreda ravno&ravnosti ovjeka i gra%anina-Ko na osnovu
razke u ras, bo| koze, narodnosno| etnko| prpadnost, v|er,potkom
drugom uv|eren|u, spou, spono| skonost, |ezku, obrazovan|u,drutvenom
pooza|u soc|anom por|eku, uskrat ogran gradanska prava utvrdena
medunarodnm ugovorom, Ustavom, zakonom, drugm propsom opm
aktom u Federac|, ko na osnovu takve razke prpadnost ko|eg
drugog pooza|a da|e po|edncma neopravdane povastce pogodnost,
kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Suzbena
odgovorna osoba u Federac| ko|a un "kd",kaznt e se kaznom zatvora od
|edne do osam godna.Suzbena odgovorna osoba u nsttuc|ama u
Federac| ko|a suprotno propsma o ravnopravno| upotreb |ezka psama
konsttutvnh naroda ostah ko| zve na tertor| BH uskrat ogran
gradannu da pr ostvarvan|u svo|h prava pr obraen|u organma vast
nsttuc|ama u Federac|, trgovakm drutvma drugm pravnm osobama
upotr|eb svo| |ezk psmo, kaznt e se novanom kaznom kaznom
zatvora do |edne godne.Suzbena odgovorna osoba u nsttuc|ama u
Federac| ko|a uskrat ogran pravo gradannu na sobodno zapo|avan|e
na c|eom podru|u BH pod |ednakm propsanm uv|etma, kaznt e se
kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.
2lan+345+*&reavanje &ovratka izbjeglice ili raseljene osobe-Ko som,
ozb|nom pr|etn|om na drug protupravan nan spr|e zb|egcu
rase|enu osobu da se vrat u svo| dom da korst svo|u movnu ko|a |o| |e
ba oduzeta tokom nepr|ate|stava od 1991. godne, kaznt e se kaznom
zatvora od |edne do deset godna. Ko uestvu|e u grup |ud ko|a un "kd",
kaznt e se kaznom zatvora na|man|e tr godne.Ko organzra bo kako
rukovod grupom |ud ko|a un "kd", kaznt e se kaznom zatvora na|man|e
pet godna.
2lan+346+-rot&ravno li!enje slobode-Ko drugog protupravno zatvor,
drz zatvorena ga na drug nan sobode kretan|a,kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne. Ako |e protupravno
en|e sobode tra|ao duze od trdeset dana |e un|eno na okrutan nan
|e osob ko|o| |e protupravno ena sobode zbog toga teko narueno zdrav|e
su nastupe druge teke pos|edce, unte| e se kaznt kaz.zatvora od
dv|e do 8god.Ako |e zbog "kd", osoba ko|o| |e protupr.ena sobode zguba
zvot, unt.e se kaznt kazn.zatvora na|m. 5god.
2lan+357+.t(ica+Ko drugog protupravno zatvor, drz zatvorena mu na
drug nan oduzme ogran sobodu kretan|a s c|em da n|ega koga
drugog prs da to un, ne un trp, kaznt e se kaznom zatvora od
est m|esec do pet godna.Ko "kd", un prema d|etetu mao|etnku, ko
rad ostvarvan|a c|a otmce pr|et da e taoca usmrtt teko t|eesno
oz|edt, ako |e krvno d|eo un|eno u sastavu grupe |ud organzrane
grupe |ud, unte| e se kaz.kaznom zatvora od |edne do 10 god.Unte|
111
"kd",ko| dobrov.pust na sobodu taoca pr|e nego |e ostvaren n|egov zaht|ev
rad kog |e uno otmcu, moze se osobodt kazne.
2lan+353+ ;zn%ivanje iskaza-Suzbena osoba ko|a u vren|u suzbe
upotr|eb su, pr|etn|u drug protupravan nan s c|em znudvan|a skaza
ko|e druge z|ave od osumn|enka, optuzenka, sv|edoka,v|etaka koga
drugoga, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do pet godna.Ako |e
"kd",praeno tekm nas|em ako su zbog znudenog skaza nastupe
naroto teke pos|edce za osumn|enka optuzenka u krvnom
postupku, unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do deset godna.
2lan+352+<lostavljanje obavljanj sl'be-Suzbena osoba ko|a u
obav|an|u suzbe drugog zostav|a, nanos mu teze t|eesne duevne
patn|e, zastrau|e ga vr|eda, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca
do pet godna.
2lan+353+,gro'avanje sigrnosti-Ko ugroz sgurnost neke osobe
ozb|nom pr|etn|om da e napast na zvot t|eo te osobe na ta| nan
zazove uznemren|e gradana, kaznt e se kaznom zatvora do est m|esec.Ko
ugroz sgurnost ve osoba ozb|nom pr|etn|om da e napast na zvot
organ th osoba ta| nan zazove uznemren|e gradana, kaznt e se
kaznom zatvora od tr m|eseca do pet godna.Ko prkradan|em, uestam
praen|em uznemravan|em na drug nan ugrozava sgurnost branog
partnera, osobe s ko|om zv u zvanbrano| za|ednc, rodte|a svog d|eteta
druge osobe s ko|om odrzava |e odrzavao bske veze, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.
2lan+354+:ar!avanje ne&ovredivosti do(a-Ko neovaeno prodre u
tud dom zatvorene prostor|e se na zaht|ev ovaenka otamo ne uda|,
kaznt e se kaznom zatvora do tr godne. Suzb.osoba ko|a un "kd",u
vren|u suzbe, kaznt e se kazn.zatvora od 3m|eseca do tr god.
2lan+355+-rotzakoniti &retres-Suzbena osoba ko|a u vren|u suzbe
protuzakonto zvr pretres stana, prostor|a osoba,kaznt e se kaznom
zatvora od tr m|eseca do tr godne.
2lan 351-Povreda ta|nost psma druge po|ke-Ko bez odobren|a otvor
tude psmo brzo|av kakvo drugo zatvoreno psmo po|ku na drug
nan povr|ed n|hovu ta|nost neovateno zadrz, prkr|e, unt
drugome preda tude psmo, brzo|av, zatvoreno psmo po|ku, kaznt e se
kaznom zatvorado est m|esec. Ko neovaeno prodre u komp|utorsku bazu
osobnh podataka te podatke neovaeno korst h un dostupnm
drugo| osob, kaznt e se zatvorom do est m|esec.Ko krvno d|eo un s
c|em da seb drugom prbav kakvu korst da drugom nanese kakvu
tetu, kaznt e se kaznom zatvora do tr godne. Suzbena osoba ko|a un
krvno d|eo u obav|an|u suzbe,kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca
do tr godne.Suzbena osoba ko|a un krvno d|eo u obav|an|u
suzbe,kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.
2lan 187-Neovaeno otkrvan|e profesonane ta|ne-Advokat, brante|, |avn
b|eznk, doktor medcne, doktor stomatoog|e, babca drug zdravstven
d|eatnk, pshoog, d|eatnk starate|stva, v|ersk spov|ednk druga osoba
ko|a neovaeno otkr|e ta|nu ko|u |e saznaa u vren|u svog zvan|a,kaznt e
se kaznom zatvora do |edne godne.Nema krvnog d|ea ako neko ta|nu
otkr|e u opem nteresu nteresu druge osobe ko| |e pretezn| od nteresa
uvan|a ta|ne.
113
2lan 188-Neovaeno prsukvan|e zvuno snman|e-Ko putem posebnh
naprava bez odobren|a prsuku|e zvuno snm razgovor z|avu ko|a mu
n|e nam|en|ena omogu nepozvano| osob da se upozna s razgovorom
z|avom ko|a |e neovaeno prsukvana zvuno snm|ena, ko
neovaeno prsuku|e snm tude poruke u raunanom sustavu, kaznt e
se novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne.Suzbena osoba ko|a
un krvno d|eo u vren|u suzbe, kaznt e se kaznom zatvora od est
m|esec do pet godna.
2lan 189-Neovaeno optko snman|e-Ko fotografsk, msk na drug
nan snm drugu osobu bez n|eznog prstanka u n|eznm prostor|ama ko
takav snmak drektno prenese treem ko mu takav snmak pokaze mu
na ko| drug nan omogu da se s n|m drektno upozna, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do 3 godne.Suzbena osoba ko|a un
"kd" u vren|u suzbe,kaznt e se kaznom zatvora od 6 m|esec do pet
godna.Ko d|ete mao|etnka snm rad zrade fotogra|a, audovzuanog
mater|aa drugh predmeta pornografskog sadrza|a, pos|edu|e uvoz
proda|e rasparava prkazu|e takav mater|a, kaznt e se kaznom
zatvora od 1 do 5 god.Predmet ko| su b nam|en|en upotr|eb|en za
un|en|e "kd" oduzet e se, a predmet ko| su un|en|em "kd" oduzet e se
untt.
2lan 190-Spreavan|e ometan|e |avnog okup|an|a -Ko uskrat omete
pravo gradana na |avno okup|an|e, kaznt e se novanom kaznom kaznom
zatvora do tr godne.Suzbena osoba ko|a krvno d|eo un zoupotrebom
svoga pooza|a ovaen|a, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do
pet godna.
2lan 363-Spreavan|e tampan|a raspaavan|a tampanog mater|aa-Ko
protupravno spr|e tampan|e, proda|u raspaavan|e kn|ga, asopsa,
novna drugh tampanh mater|aa, kaznt e se kaznom zatvora do |edne
godne.
2lan 362.-Povreda prava na podnoen|e zab mob-Suzbena odgovorna
osoba u Federac| ko|a zoupotrebom svog pooza|a ovaen|a spr|e
drugog da se korst svo|m pravom podnoen|a zabe, prgovora, mobe,
predstavke prtuzbe, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do
|edne godne.
2lan 363-Nedozvo|eno koren|e nh podataka-Suzbena odgovorna
osoba u Federac| ko|a bez prstanka po|ednca protvno zakonskm uv|etma
prkup|a, obradu|e korst n|egove osobne podatke te podatke korst
suprotno zakonom dozvo|eno| svrs n|hova prkup|an|a, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do est m|esec.
2lan 364-Uskravan|e brakog prava-Ko u obav|an|u pov|erene mu duznost
u vez sa zborma za nsttuc|e u Federac|, drugog protuzakonto ne uvede u
brak pops ga zbre s brakog popsa mu na drug nan uskrat
brako pravo, s c|em da ga spr|e u ostvarvan|u n|egovog brakog prava,
kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne.
2lan 365-Povreda sobode oduvan|a braa-Ko som, ozb|nom pr|etn|om,
prnudom, podmvan|em koren|em n|egovog tekog movnskog stan|a
na drug protupravan nan ute na braa u Federac| da na zborma za
nsttuc|e u Federac| prkom gasan|a o opozvu na referendumu gasa
za protv po|edne ste, po|ednog kanddata, da gasa za protv
118
opozva, za protv pr|edoga o kome se oduu|e referendumom, da
uope ne gasa,kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr
godne.Can brakog odbora druga osoba ko|a un "kd" u vren|u
pov|erene |o| duznost u vez sa zborma, gasan|en referendumom, kaznt
e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.
2lan 361-Pr|evara pr gasan|u-Ko na zborma za nsttuc|e u Federac| pr
gasan|u o opozvu predstavnka u nsttuc|ama u Federac| na
referendumu u Federac|, gasa um|esto drugog pod n|egovm menom
ponovo gasa pokua ponovo gasat ako |e ve gasao, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne.
2lan 364 -Povreda ta|nost gasan|a-Ko pr zboru za nsttuc|e u Federac|
pr gasan|u o opozvu predstavnka u nsttuc|ama u Federac| na
referendumu u Federac| povr|ed ta|nost gasan|a, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do est m|esec.Ko som, ozb|nom pr|etn|om
na drug protupravan nan traz od gradanna da kaze za koga |e gasao
kako |e gasao |e gasao za protv opozva, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do |edne godne.Can brakog odbora druga
osoba ko|a un "kd" u vren|u pov|erene |o| duznost u vez sa zborom
gasan|em, kaznt e se nov.kaznom kaznom zatvora do 3 god.
2lan 365-Izborna pr|evara-Ko krvotvor rezutate zbora gasan|a za
nsttuc|e u Federac| dodavan|em, en|em brsan|em gasova potpsa,
netanm bro|an|em gasova, nestntm upsvan|em rezutata u zborne
sprave na drug nan, ob|av rezutate zbora gasn|a ko| ne
odgovara|u obav|enom gasan|u, kaznt e se kaznom zatvora od est
m|esec do pet godna.
2lan 366 -Unten|e zbornh sprava-Ko na zborma za nsttuc|e u Federac|
pr gasan|u o opozvu predstavnka u nsttuc|ama u Federac| na
referendumu u Federac| unt, prkr|e, otet oduzme kakvu spravu o
zborma o gasan|u o opozvu kakav predmet ko| suz za zbor za
gasan|e o opozvu,kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.
2lan 277-Uzman|e taaca-Ko drugoga zatvor, drz zatvorena mu na drug
nan oduzme ogran sobodu kretan|a, ga drz pr|et da e ga ubt,
oz|edt nada|e zadrzavat kao taoca, s c|em da prmora Federac|u da to
un ne un, kao zrt preutn uv|et za osobadan|e taoca,kaznt e se
kaznom zatvora od |edne do deset godna.Ako |e zbog "kd" nastupa smrt
otete osobe,unte| e se kaznt kaznom zatvora na|man|e pet godna.Ako |e
pr un|en|u krvnog d|ea z stava 1. ovog ana unte| otetu osobu s
um|a|em usmrto, kaznt e se kaznom zatvora na|man|e deset godna
kaznom dugotra|nog zatvora.
2lan 273+*ilovanje+Ko drugu osobu upotrebom se pr|etn|e da e zravno
napast na n|ezn zvot t|eo na zvot t|eo s n|m z|ednaenu sponu
radn|u,kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset godna.Ko "kd" un na
naroto okrutan naroto ponzava|u nan, ako |e stom prkom prema
sto| zrtv un|eno ve sponh odnoa|a s n|m z|ednaenh sponh radn|
od ve unte|a,kaznt e se kaznom zatvora od tr do petnaest godna.Ako
|e "kd" prouzrokovana smrt sovane osobe, |e ona teko t|eesno
oz|edena, |o| |e teko narueno zdrav|e, |e sovana zenska osoba ostaa
trudna, unte| e se kaznt kaznom zatvora na|man|e tr godne.Kaznom
kaznt e se ko un "kd" zbog etnke, narodnosne, rasne, v|erske |ezke
11;
netrpe|vost prema zrtv.Ko "kd" un prema mao|etnku,kaznt e se
kaznom zatvora na|man|e tr godne.Ko "kd" un prema mao|etnku,kaznt
e se kaznom zatvora na|man|e pet godna.Ako su "kd" prouzrokovane
pos|edce unte| e se kaznt kaznom zatvora na|man|e pet godna.
2lan 273-8eroriza(-Ko un terorstk n s c|em ozb|nog zastravan|a
stanovntva prs|avan|a organa vast u Federac| da to un ne un,
s c|em ozb|nog naruavan|a untavan|a osnovnh potkh, ustavnh,
prvrednh drutvenh struktura |ednca u Fed, kaznt e kaznom zatvora
na|man|e tr godne.Ako |e zbog "kd" nastupa smrt |edne ve
osoba,unte| e se kaznt kaznom zatvora na|man|e pet godna.Ako |e pr
un|en|u "kd" unte| neku osobu s um|a|em usmrto, kaznt e se kaznom
zatvora na|man|e deset godna kaznom dugotra|nog zatvora.Terorstk n,
u smsu ovog ana, podrazum|eva ko|u od s|edeh nam|ernh radn| ko|a, s
obzrom na svo|u prrodu okonost moze ozb|no otett drzavu
medunarodnu organzac|u:a) napad na zvot osobe ko| moze prouzrokovat
n|enu smrt;b) napad na t|eesnu c|eovtost osobe;c) protupravno zatvaran|e,
drzan|e zatvorenom na drug nan en|e ogranavan|e sobode
kretan|a drugo| osob, s c|em da se n|u nekoga drugoga prs da to un,
ne un trp (otmca), uzman|e taaca;d) nanoen|e veke tete
ob|ektma Federac|e |avnm ob|ektma, prometnom sustavu,postro|en|ma
nfrastrukture uk|uu|u nformatk sustav, nepomno| patform ko|a se
naaz u kontnentanom po|asu, |avnom m|estu prvatno| movn za ko|u
tetu |ev|erovatno da e ugrozt |udsk zvot dovest do znatne prvredna
tete;e) otmcu zrakopova, broda drugog sredstva |avnog saobraa|a
pr|evoza robe;f) prozvodn|u, pos|edovan|e, stcan|e, pr|evoz, snabd|evan|e,
koren|e osposob|avan|e za koren|e oruz|a, ekspozva, nukearnog,
bookog hem|skog oruz|a radoaktvnh mater|a, te strazvan|e razvo|
bookog hem|skog oruz|a radoaktvnh mater|aa;g) sputan|e opasnh
mater|aa zazvan|e pozara, ekspoz|a popava s c|em ugrozavan|a
|udskh zvota;h) ometan|e zaustav|an|e snabd|evan|a vodom,
eektrnom energ|om drugm osnovnm prrodnm resursom s c|em
ugrozavan|a |udskh zvota; i) pr|etn|a un|en|em ko|eg d|ea z ta.od a) do
h) ovog stava.
2lan 272-Fnansran|e terorstkh aktvnost-Ko bo na ko| nan, zravno
nezravno, da|e prkup|a sredstva s c|em da se upotr|ebe zna|u da e
se upotr|ebt u c|en d|emno, za un|en|e: a) krvnog d|ea z . 200.
(Uzman|e taaca), 201. (Terorzam) ovog zakona; b) drugog krvnog d|ea
ko|e moze prouzrokovat smrt tezu t|eesnu oz|edu cvne osobe osobe
ko|a aktvno ne uestvu|e u nepr|ate|stvma u oruzanom sukobu, kad |e
svrha takvog d|ea, po n|egovo| prrod okonost, zastravan|e stanovntva
prs|avan|e organa vast u Federac| da to un ne un, kaznt e se
kaznom zatvora od |edne do deset godna.
2lan 274-Spon odnoa| s nemonom osobom-Ko zvr spon odnoa| s
n|m z|ednaenu sponu radn|u s drugom osobom skorstv n|eznu duevnu
boest, duevnu poremeenost, nedovo|nu duevnu razv|enost, neku drugu
tezu duevnu smetn|u, kakvo drugo stan|e te osobe zbog ko|eg ona n|e
sposobna za otpor, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do osam godna.Ko
"kd" un prema osob |e |e stan|e nesposobnost za otpor sam zazvao |e
u tome uestvovao, kaznt e se po anku 203. (Sovan|e).Ko "kd" un na
naroto okrutan naroto ponzava|u nan, ako |e stom prgodom
11=
prema sto| zrtv un|eno ve sponh odnoa|a, s n|m z|ednaenh sponh
radn| od ve unte|a, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do 10
godna.Ko "kd" un na naroto okrutan naroto ponzava|u nan, ako
|e stom prgodom prema sto| zrtv un|eno ve sponh odnoa|a, s n|m
z|ednaenh sponh radn| od ve unte|a, kaznt e se po anu 203. Ako |e
"kd" prouz.smrt osobe s ko|om |e zvren spon odnoa| s n|m z|ednaena
spona radn|a, |e ona teko t|e.oz|edena, |o| |e zdrav|e teko narueno,
ako |e zenska osoba ostaa trudna, unte| e se kaznt kaz.zatvora od 1
do 10 god.Ako su "kd" prouz.pos|edce, unte| e se kaz.kaznom zatvora
na|man|e 3 god.
2lan 275-Spon odnoa| zoupotrebom pooza|a-Ko zoupotrebom svog
pooza|a navede na spon odnoa| s n|m z|ednaenu sponu radn|u drugu
osobu ko|a se zbog movnskog, obte|skog, drutvenog, zdravstvenog
drugog stan|a tekh prka naaz prema n|emu u odnosu zavsnost, kaznt
e se kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.Nastavnk, odgo|te|,
rodte|, usvo|te|, starate|, ouh, maeha druga osoba ko|a skortava|u
svo| pooza| odnos prema mao|.ko| |o| |e pov|eren rad uen|a,odgo|a,
uvan|a n|ege zvr s n|m spon odnoa| s n|m z|ednaenu sponu
radn|u,kaznt e se kaznom zatvora od 6 m|esec do 5 god.
2lan 271+Prnuda na spon odnoa|-Ko drugu osobu prs na spon odnoa|
s n|m z|ednaenu sponu radn|u ozb|nom pr|etn|om nekm tekm zom,
kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.
2lan 274-Spon odnoa| s d|etetom-Ko zvr spon odnoa| s n|m
z|ednaenu sponu radn|u s d|etetom,kaznt e se kaznom zatvora od |edne
do osam godna.Ko zvr nasn spon odnoa| s n|m z|ednaenu sponu
radn|u s d|etetom (an 203.Sovan|e) s nemonm d|etetom (an 204.
Spon odnoa| s nemonom osobom), kaznt e se kaznom zatvora na|man|e
tr godne.Ko zvr spon odnoa| s n|m z|ednaenu sponu radn|u s
d|etetom zoupotrebom pooza|a (an 205. Spon odnoa| zoupotrebom
pooza|a),kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset godna.Ko "kd" un
na naroto okrutan naroto ponzava|u nan, ako |e stom prgodom
prema sto| zrtv un|eno ve sponh odnoa|a s n|m z|ednaenh sponh
radn| od ve unte|a,kaznt e se kaznom zatvora na|man|e pet godna.Ako
|e "kd" prouzrokovana smrt d|eteta, |e d|ete teko t|eesno oz|edeno,
mu |e zdrav|e teko narueno, |e zensko d|ete ostao trudno, unte| e se
kaz.kaznom zatvora na|man|e 5 god. kaznom dugotr.zatvora.
2lan 275-Budne radn|e-Ko u sua|evma(Sovan|e)(Spon odnoa| s
nemonom osobom) (Spon odnoa| zoupotrebom pooza|a) 206. (Prnuda
na spon odnoa|) ovog zakona,kada n|e pon|en n pokua| tog krvnog
d|ea, un samo budnu radn|u, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca
do tr godne.Ko u sua|u(Spon odnoa| s d|etetom) ovog zakona, kada n|e
pon|en n pokua| tog krvnog d|ea, un samo budnu radn|u, ko "kd"
un prema d|etetu mao|etnku, kaznt e se kaznom zatvora od est
m|esec do pet godna.
2lan 276-Zadovo|en|e pohote pred d|etetom mao|etnkom-Ko pred
d|etetom mao|.n radn|e nam|en|ene zadovo|avan|u vastte tude
pohote, ko navede d|ete da pred n|m drugom osobom vr takve radn|e,
kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.
2lan 237 -:avo%enje na &rostitcij-Ko rad ostvaren|a korst navod,
pote namam|u|e drugog na pruzan|e seksuanh usuga na drug nan
114
omogu n|egovu preda|u drugome rad pruzan|a seksuanh usuga, bo na
ko| nan uestvu|e u organzran|u voden|u pruzan|a seksuanh usuga,
kaznt e se kaznom zatvora od |edne do pet godna.Ko rad ostvaren|a korst
som pr|etn|om upotrebe se nanoen|a vee tete drugog prs
obmanom navede na pruzan|e seksuanh usuga, kaznt e se kaznom
zatvora od |edne do deset godna.Kaznom kaznt e se ko rad ostvaren|a
korst, na nan, korste teku stuac|u prosteku z boravka neke osobe u
strano| zem|,prs navede tu osobu na pruzan|e seksuanh usuga.Ko"kd"
un prema d|etetu mao|etnku,kaznt e se kaznom zatvora od tr do
petnaest godna.Bez utca|a |e za un|en|e krvnog d|ea z ovog ana |e
se osoba ko|a se navod,pote, namam|u|e prs|ava ve ran|e bava
prosttuc|om.
2lan 233 - Iskoravan|e d|eteta mao|etnka rad pornogra|e-Ko d|ete
mao|etnka snm rad zradbe fotogra|a, audovzuenog mater|aa drugh
predmeta pornografskog sadrza|a, pos|edu|e uvoz proda|e
raspaava prkazu|e takav mater|a, te osobe navede na uestvovan|e u
pornografsko| predstav, kaznt e se kaznom zatvora od 1 do 5 godna.
Predmet ko| su b nam|en|en upotr|eb|en za un|en|e "kd" oduzet e
se, a predmet ko| su nasta un|en|em "kd" oduzet e se untt.
2lan 232 - Upoznavan|e d|eteta s pornogra|om-Ko d|etetu proda, prkaze
|avnm zagan|em na drug nan un prstupanm spse,ske,
audovzuene druge predmete pornografskog sadrza|a mu prkaze
pornografsku predstavu, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora
do |edne godne.Predmet oduzet e se.
2lan 233-Rodoskvrnue-Ko zvr spon odnoa| s n|m z|ednaenu sponu
radn|u s krvnm rodakom u ravno| n| s bratom sestrom, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora od est m|esec do dv|e godne.Ko "kd"
un s mao|etnkom, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do pet godna.Ko
d|eo un s d|etetom, kaznt e se kaznom zatvora od dv|e do 10 godna.
2lan 234-Dvobranost-Ko skop nov brak ako se u braku ve naaz, kaznt
e se kaznom zatvora do |edne godne.Kaznom kaznt e se ko skop brak s
osobom za ko|u zna da se u braku ve naaz.
2lan 235-Omoguavan|e skapan|a nedozvo|enog braka-Ovaena osoba
pred ko|om se brak skapa matar ko| obav|a|u svo|u suzbenu duznost
omogu skapan|e braka ko| |e po zakonu zabran|en, ntavan se smatra
neposto|em, kaznt e se kaznom zatvora do |edne god.
2lan 231-Izvanbrana za|ednca s madm mao|etnkom-Puno|etna osoba
ko|a zvanbrano zv s mao|etnkom ko| n|e navro esnaest godna zvota,
kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.Kaznom kaznt e se
rodte|, usvo|te| starate| ko| mao|etnku u zvotno| dob zmedu 14 16
godna zvota omogu zvanbran zvot s drugom osobom ga na to
navede.Ko "kd" un z korsto|ub|a, kaznt e se kaznom zatvora od 6
m|esec do 5god.Ako se skop brak, krv.gon|en|e nee se poduzet, a ako |e
poduzeto obust.e se.
2lan 234-Oduzman|e d|eteta mao|etnka-Ko d|ete mao|etnka
protupravo oduzme rodte|u, usvo|te|u, starate|u osob ko|o| |e pov|eren,
ko ga protupravno zadrzava spreava da bude s osobom ko|a ma to
pravo ko onemoguava zvren|e zvrne oduke o staran|u prema d|etetu
mao|etnku,kaznt e se kaznom zatvora do tr godne.Ako |e "kd d|ete
mao|etnk napusto tertor|u Federac|e tertor|u Bosne Hercegovne,
11A
unte| e se kaznt kaznom zatvora od tr m|eseca do pet godna.Unte|
ko| dobrovo|no preda d|ete mao|etnka, moze se osobodt kazne.
2lan 235-Prom|ena porodnog stan|a-Ko podmetan|em, zam|enom na
drug nan prom|en porodno stan|e d|eteta, kaznt e se kaznom zatvora
od tr m|eseca do tr godne.
2lan 236-Zaputan|e zostav|an|e d|eteta mao|etnka-Rodte|,
usvo|te|, starate| druga osoba ko|a grubo zanemaru|e svo|e funkc|e
zbrn|avan|a odgo|a d|eteta mao|etnka,kaznt e se kaznom zatvora od
tr m|eseca do tr godne.Kaznom kaznt e se rodte|, usvo|te|, starate|
druga osoba ko|a zostav d|ete mao|etnka, prs ga na rad ko| ne
odgovara n|egovo| zvotno| dob, na pret|eran rad, na pros|aen|e, ga
z korsto|ub|a navod na ponaan|e ko|e |e tetno za n|egov razvo|.Ako |e
"kd" d|ete mao|etnk teko t|eesno oz|eden, mu |e teko narueno
zdrav|e, se zbog "kd" d|ete mao|etnk odao pros|aen|u, prosttuc|
drugm obcma asoc|anog ponaan|a dekvenc|, unte| e se kaznt
kaznom zatvora od tr m|eseca do pet godna.
2lan 227+Naputan|e d|eteta-Ko napust svo|e nemono d|ete s c|em da ga
se tra|no r|e, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do tr godne.
2lan 223+Povreda porodnh obaveza-Ko grubm kren|em svo|h zakonskh
porodnh obaveza ostav u tekom pooza|u ana obte| ko| n|e u stan|u
sam o seb skrbt, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do tr
godne.Ako |e "kd" prouzrokovana smrt ana ko| |e ostav|en u tekom
pooza|u, |e teko t|eesno oz|eden, mu |e zdrav|e teko narueno,
unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do osam godna.Pr zrcan|u
uv|etne osude sud moze unte|u odredt obavezu urednog zvravan|a svo|e
obaveze zbrn|avan|a, odgo|a zdrzavan|a.
2lan 222+:asilje &orodici+Ko nas|em, drskm bezobzrnm
ponaan|em ugrozava mr, t|eesnu c|eovtost pshko zdrav|e ana svo|e
porodce, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne
godne.Ko "kd" un prema anu porodce s ko|m zv u za|ednkom
kuanstvu, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr
godne.Ako |e pr un|en|u "kd" upotr|eb|eno oruz|e, opasno orude drugo
sredstvo prkadno teko oz|edt t|eo narut zdrav|e, unte| e se
kaznt kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.Ako |e "kd" an porodce
teko t|eesno oz|eden mu |e zdrav|e teko narueno, ako |e "kd"ana
un|eno prema d|etetu mao|etnku, unte| e se kaznt kaznom zatvora
od |edne do pet godna.Ako |e "kd" prouzrokovana smrt ana
porodce,unte| e se kaznt kaznom zatvora od dv|e do petnaest
godna.Ko usmrt ana ko|eg |e prethodno zostav|ao, kaznt e se kaznom
zatvora na|man|e deset godna kaznom dugotra|nog zatvora.
2lan 223-Izb|egavan|e zdrzavan|a-Ko zb|egava davan|e zdrzavan|a za
osobu ko|u |e na osnovu zvrne sudske oduke zvrne nagodbe skop|ene
pred drugm nadeznm organom duzan zdrzavat,kaznt e se kaznom
zatvora do tr godne.Pr zrcan|u uv|etne osude sud moze unte|u odredt
obavezu urednog paan|azdrzavan|a te podmren|a dosp|eh obaveza.Ako |e
unte| "kd" spuno svo|u obavezu do okonan|agavnog pretresa, moze se
osobodt kazne.
2lan 224-Spreavan|e nezvravan|e m|era za zattu mao|etnka-Ko
spreava zvren|e odgo|nh drugh m|era suda nadeznh organa za zattu
mao|etnka, kaznt e se kaznom zatvora do |edne godne.Odgovorna osoba
11B
na radu u organma ustanovama za zattu, odgo| radon osposob|avan|e
mao|etnka, ko|a u svomu radu oto nesav|esno postupa, pa zbog toga bude
teko ugroz.zdrav|e razvo| mao|etnka, kaznt e se kaz.zatvora od
3m|eseca do 3god.
2lan 225+Prenoen|e zarazne boest-Ko ne postup po propsma
naredbama ko|ma nadezn organ zdravstvene suzbe odredu|e pregede,
deznfekc|u, odva|an|e boesnka drugu m|eru za suzb|an|e spreavan|e
zarazne boest kod |ud, pa zbog toga dode do opasnost od ren|a zarazne
boest, kaznt e se kaznom zatvora do |edne godne.Kaznom kaznt e se ko
ne postup po propsma naredbama u pogedu suzb|an|a spreavan|a
zaraznh boest kod zvotn|a, pa
zbog toga dode do opasnost prenoen|a zarazne boest na |ude.Ko "kd"
un z nehata, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do est
m|esec.
2lan 221-Nepostupan|e po zdrav.propsma za vr|eme epdem|e-Ko za
vr|eme epdem|e kakve zarazne boest ne postup po naredbama
odukama donesenma na osnovu propsa nad.organa ko|m se odredu|u
m|ere za suzb|an|e spre.epdem|e, kaznt e se kaznom zatvora do 1 god.
2lan 224-Prenoen|e spone boest-Ko zna|u da |e zarazen sponom
boeu, sponm odnoa|em s n|m z|ednaenom sponom radn|om na
drug nan drugog spono zaraz, ako tme n|e un|eno krvno d|eo teke
t|eesne oz|ede, kaznt e se kaznom zatvora do |edne god.
2lan 225-Zapo|avan|e ca obo|eh od zarazne boest-Ko u bonc,
porodtu, |avnom domu, ko, prvrednom drutvu drugo| pravno| osob,
obrtu kod samostanog prvrednka, u d|eatnost u ko|o| se ruku|e
prehrambenm prozvodma ko|a obav|a hg|enske usuge u sno|
d|eatnost, protvno zdrav.propsma, zapos drz zaposenom osobu ko|a
bou|e od zarazne boest,pa zbog toga dode do opasnost od ren|a zarazne
boest, kaznt e se kaz.zatvora do 1god.Ko "kd"un z nehata, kaznt e se
novanom kaznom kaz.zatvora do 6m|esec.
2lan 226-Nesav|esno |een|e-Doktor medcne doktor stomatoog|e ko|
obav|a|u svo|u aktvnost prm|en oto neprkadno sredstvo oto
neprkadan nan |een|a ne prm|en odgovara|ue hg|enske m|ere, pa
tme prouzroku|e pogoran|e zdravstvenog stan|a neke osobe, kaznt e se
kaznom zatvora do tr godne.Kaznom kaznt e se drug zdravstven d|eatnk
ko| pr pruzan|u medcnske pomo n|ege postup nesav|esno tme
prouzroku|e pogoran|e zdravstvenog stan|a neke osobe.Dr.medcne
dr.stomatoog|e ko| "kd" un z nehata, kaznt e se kaz.zatvora do
1god.Kaznom kaznt e se drug zdrav.radnk ko| "kd" un z nehata.
2lan 237-Samovo|no |een|e-Ko drugog bez n|egovog prstanka |e, kaznt
e se novanom kaznom kaznom zatvora do est m|esec.Doktor medcne
doktor stomatoog|e ko| poduzme hrurk drug medcnsk zahvat na
t|eu drugog, bez n|egovog zrtog va|ano psanog prstanka, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.Nema "kd" kad |e
zakonom propsano prsno |een|e |e |een|e hrurk drug medcnsk
zahvat poduzet prema osob ko|a n|e pr sv|est |e nesposobna za
rasudvan|e, a n|e dostupan an uze porodce zakonsk zastupnk, a
odgodom |een|a zahvata bo b ugrozen n|ezn zvot b doo do
znatnog pogoran|a n|enog zdrav|a.
11C
2lan 232-Nepruzan|e medcnske pomo-Doktor medcne, doktor
stomatoog|e drug zdravstven d|eatnk ko| ne pruz neodgodvu
medcnsku pomo osob ko|o| |e takva pomo potrebna, ako |e sv|estan |e
mogao morao bt sv|estan da zbog toga moze nastupt teko naruavan|e
zdrav|a smrt te osobe, kaznt e se kaznom zatvora do tr godne.
2lan 233-Nadr|entvo-Ko se, nema|u propsanu strunu spremu,
neovaeno bav |een|em drugom zdravstvenom d|eatnou, kaznt e
se kaznom zatvora do |edne godne novanom kaznom.
2lan 234-Prozvodn|a stav|an|e u promet kod|vh zveznh namrnca-Ko
prozvod rad proda|e proda|e nud na proda|u na drug nan stav|a u
promet zvezne namrnce, |eo, pe druge prozvode kod|ve za zdrav|e
|ud, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.Ko d|eo un z
nehata, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do est
m|esec.Skod|ve namrnce predmet oduzet e se.
2lan 233+Nedozvo|eno presadvan|e d|eova |udskog t|ea-Ko medcnsk
neopravdano uzme rad presadvan|a do |udskog t|ea s prstankom zvog
davaoca ko medcnsk neopravdano presad do |udskog t|ea s
prstankom prmaoca,kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr
godne.Kaznom kaznt e se ko medcnsk opravdano uzme, rad
presadvan|a, do |udskog t|ea bez prstanka zvog davaoca, ko medcnsk
opravdano presad do |udskog t|ea bez prstanka prmaoca.Ko medcnsk
neopravdano uzme, rad presadvan|a, do |udskog t|ea bez prstanka zvog
davaoca ko medcnsk neopravdano presad do |udskog t|ea bez
prstanka prmaoca, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.Ko, rad presadvan|a, uzme do t|ea umre osobe pr|e nego to |e
smrt na propsan nan utvrdena, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca
do tr godne.Ko, rad presadvan|a, uzme do t|ea umre osobe ako zna da se
ta osoba za zvota tome zrto psano protva, ko uzme rad presadvan|a
do t|ea umre mao|etne duevno boesne osobe, bez zrtog psanog
prstanka n|enog zakonskog zastupnka, kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do |edne godne.Ko, za nagradu rad zarade, da do svog
t|ea do t|ea druge zve umre osobe, rad presadvan|a, u tome
posredu|e, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do dv|e
godne.Doktor medcne ko| un "kd",kaznt e se kaznom zatvora od est
m|esec do pet godna, a doktor medcne ko| un "kd", kaznt e se kaznom
zatvora na|man|e tr godne.
2lan 235+Nesav|esn preged mesa za prehranu-Veternar drug ovaten
veternarsk d|eatnk ko| pr pregedu stoke za kan|e mesa nam|en|enog
prehran |ud postup nesav|esno protvno propsma ne obav preged stoke
mesa, pa tme omogu stav|an|e u promet mesa kod|vog za zdrav|e
|ud, kaznt e se kaznom zatvora do |edne godne.Veternar drug
ov.veter.radnk ko| "kd" un z nehata, kaznt e se nov.kaznom kaznom
zatvora do 1god.
2lan 231. Zagadvan|e vode za pe zveznh namrnca-Ko kod|vom
kakvom drugom mater|om zagad vodu ko|a |udma suz za pe zvezne
namrnce, pa tme prouzroku|e opasnost za zvot zdrav|e |ud, kaznt e se
kaznom zatvora do tr godne.Ko "kd" un z nehata, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do tr m|eseca.
2lan 234-Suzen|e akohonh pa madm mao|etncma-Ko u ugost.ob|ektu
drugom ob|ektu u ko|em se proda|u akohona pa posuz mao|etnka ko|
13F
n|e navro esnaest godna zvota zestokm akohonm pem ga posuz
drugm akohonm pem u konama ko|e mogu zazvat p|anstvo
mao|etnka, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do 6m|esec.
2lan 235+:eovla!$ena &roizvodnja i stavljanje &ro(et o&ojnih
droga-Ko neovaeno prozvod, preradu|e, proda|e nud na proda|u rad
proda|e kupu|e,drz prenos posredu|e u proda| kupovn na drug
nan neovateno stav|a u promet mater|e prpravke propsom progaene
opo|nm drogama, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset godna.Ko
organzra grupu |ud u c|u un|en|a "kd", ko postane anom takve
organzrane grupe |ud, kaznt e se kaznom zatvora na|man|e tr godne.Ko
neovaeno zradu|e, nabav|a, posredu|e da|e na upotrebu opremu,
mater|a supstancu za ko|e zna da su nam|en|ene prozvodn| opo|nh
droga, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Opo|ne
droge sredstva za n|hovu prozvodn|u oduzet e se.
2lan 236--osjedovanje i o(og$avanje 'iv.o&ojnih droga-Ko navod
drugog na uzvan|e opo|ne droge mu da|e opo|nu drogu da |e uzva on
druga osoba stav na raspoagan|e prostor|e rad uzvan|a opo|ne droge
na drug nan drugom omoguu|e uzvan|e opo|ne droge, kaznt e se
kaznom zatvora od tr m|eseca do pet godna.Ko "kd" un prema d|etetu,
mao|etnku prema ve osoba, ako su prouzrokovane naroto teke
pos|edce, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset godna.Ko
neovateno pos|edu|e opo|nu drogu, kaznt e se kaznom zatvora do |edne
godne.Opo|ne droge oduzet e se.
2lan 242-Nesav|esno prvredno posovan|e - Odgovorna osoba u pravno|
osob ko|a kren|em zakona drugog propsa u Federac| oto nesav|esno
posu|e pa tme prouzroku|e znatnu movnsku tetu to| pravno| osob, kaznt
e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne.Ako |e "kd"
prouzrokovana prsna kvdac|a stea| pravne osobe, unte| e se
kaznt kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.
2lan 247+Teka krvna d|ea protv zdrav|a |ud-Ako |e "kd"z 225.
(Prenoen|e zarazne boest) 228.(Zapo|avan|e osoba obo|eh od zarazne
boest) 229. (Nesav|esno |een|e) 233. (Nadr|e-ntvo); 234.
(Prozvodn|a stav|an|e u promet kod|vh zveznh namrnca) stav 1.; ana
235. (Nesav|esn preged mesa za prehranu)236. (Zagadvan|e vode za pe
zveznh namrnca)prouzrokovana teka t|eesna oz|eda neke osobe, |o| |e
zdrav|e teko narueno, posto|ea boest znatno pogorana, unte| e se
kaznt kaznom zatvora od |edne do osam godna.Ako |e "kd"navedenm u
prouzrokovana smrt |edne ve osoba, unte| e se kaznt kaznom
zatvora od |edne do dvanaest godna.Ako |e "kd"z 225.;228.;229; 234.;
235 236ovog zakona prouzrokovana teka t|eesna oz|eda neke osobe,
|o| |e zdrav|e teko narueno, posto|ea boest znatno pogorana, unte|
e se kaznt kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Ako |e "kd"
prouzrokovana smrt |edne ve osoba, unte| e se kaznt kaznom
zatvora od |edne do osam godna.
2lan 243-Povreda ravnopravnost u vren|u prvredne d|eatnost-Ko
zoupotrebom svog suzb. utca|nog pooza|a ovaen|a ogran sobodno
kretan|e |ud, roba kaptaa na podru|u Federac|e, uskrat ogran pravo
prvrednog drutva druge pravne zke osobe da se na tertor|
Federac|e bav prometom robe usuga, ko stav prvredno drutvo drugu
pravnu zku osobu u neravnopravan pooza| prema drugm osobama u
131
pogedu uv|eta za rad za vren|e prometa robe usuga ogran sobodnu
razm|enu robe usuga na podru|u Federac|e, kaznt e se kaznom zatvora
od est m|esec do pet godna.Suzbena odgovorna osoba u Federac| ko|a
zoupotrebom svog suzbenog pooza|a ovaen|a ogran sobodno
kretan|e |ud, robe kaptaa zmedu entteta zmedu entteta Dstrkta
Brko BH, uskrat ogran pravo prvrednog drutva druge pravne
zke osobe da se na podru|u drugog entteta Dstrkta bav prometom
robe usuga; stav prvredno drutvo drugu pravnu zku osobu u
neravnopravan pooza| prema drugm osobama u pogedu uv|eta rada
uv|eta vren|a prometa robe usuga; stav prvredno drutvo drugu
pravnu zku osobu u neravnopravan pooza| prema drugm osobama u
pogedu uv|eta rada uv|eta vren|a prometa robe usuga, ogran
sobodnu razm|enu robe usuga zmedu entteta Dstrkta, kaznt e se
kaznom zatvora od |edne do osam godna.
2lan 243-Prouzrokovan|e stea|a-Ko zna|u za svo|u prezaduzenost
nesposobnost za paan|e, obustav|a|u napavan|e svo|h trazbna s c|em
da sman| buduu stea|nu masu, prekom|erno tro,otudu|e movnu u
besc|en|e, preuzme nesrazm|ernu obavezu, ahkomseno korst da|e
za|move, skop posao s osobom nesposobnom za paan|e, propust
bagovremeno napatt svo|e trazbne na drug nan ko| |e u oto|
suprotnost s urednm prvredvan|em uman| svo|u movnu, kaznt e se
kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Kaznom kaznt e se ko kao
odgovorna osoba u pravno| osob un"kd".Ko "kd" un z nehata, kaznt e
se novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne.
2lan 244-Lazn stea|-Ko u c|u zb|egavan|a paan|a svo|h obaveza,
prvdnm stvarnm uman|en|em svo|e movne prouzroku|e stea| tako
to:a) c|eu do movne prvdno spod trzne vr|ednost proda, prkr|e,
bespatno ustup unt;b) zak|u ktvne ugovore o dugu przna
neposto|ee trazbne;c) prkr|e, unt, prena tako vod posovne kn|ge,
sprave spse ko|e |e po zakonu drugom propsu obavezan vodt, da se z
n|h ne moze utvrdt stvarno movnsko stan|e, to stan|e san|avan|em
aznh sprava na drug nan prkaze takvm da se po to| osnov moze
otvort stea|, kaznt e se kaz.zatvora od |edne do 8 god.Ako su "kd"
prouzrok.teke pos|edce pov|erte|u, unte| e se kaznt kaznom zatvora
od |edne do 10 god.
2lan 245 -Zoupotreba u stea|nom postupku-Ko u stea|nom postupku
pr|av aznu trazbnu trazbnu u aznom spatnom redu da b tme ostvaro
pravo ko|e mu ne prpada,kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora
do |edne godne.Kaznom kaznt e se pov|erte|, an odbora pov|erte|a
stea|n upravte| ko| za sebe drugoga prm movnsku korst obean|e
movnske korst da b se don|ea da se ne b don|ea odredena oduka,
da b se na drug nan oteto barem |edan pov|erte| u
ste.postupku.Kaz.kaznt e ko pov|erte|u, anu odbora pov|erte|a
stea|nom upravte|u dade obea movnsku korst rad un|en|a "kd".
2lan 241-Oteen|e pov|erte|a-Ko zna|u da |e postao nesposoban za
paan|e spatom duga na drug nan stav ko|eg pov|erte|a u povo|n|
pooza| tme otet na|man|e |ednog od svo|h pov|erte|a,kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.Odgovorna osoba u
pravno| osob ko|a zna|u da |e pravna osoba postaa nesposobna za
paan|e, u c|u zgravan|a otevan|a pov|erte|a przna nestntu
133
trazbnu, sastav azn ugovor drugom pr|evarnom radn|om otet
pov|erte|a pravne osobe,kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.Ako |e "kd" prouzrokovana teta ko|a preaz 500.000KM, postupak
sanac|e stea|a prema oteenku, unte| e se kaznt kaznom zatvora
od |edne do deset godna.
2lan 244-Zoupotreba ovast u prvrednom posovan|u-Odgovorna osoba u
pravno| osob ko|a s c|em prbav|an|a protuprave mov.korst za tu
prav.osobu:a) stvara drz nedozv. fondove u zem| zvan n|e;b)
sastav|an|em sprava nestntog sadrza|a, aznm bansama, proc|enama
nventurom drugm aznm prkaz. prkrvan|em n|enca, nestnto
prkazu|e stan|e kretan|e sredstava shoda posovan|a, pa tme dovede u
zabudu upravu prav.osobe pr donoen|u oduka o posovma uprav|an|a;c)
uskrat paan|e porez. drugh skanh obaveza utvrdenh zakonom;d)
sredstva ko|ma raspoaze korst protvno n|hovo| nam|en;e) na drug nan
grubo povr|ed ovast raspoagan|a, kort. uprav|.movnom pravne osobe,
kaznt e se kaz.zatvora od 6m|esec do 5god.Ako |e "kd" prbav|ena
mov.korst ko|a preaz 200.000KM, unte| e se kazn.kaz.zatvora od |edne
do 8god.
2lan 245-Zoupotreba u postupku prvatzac|e-Ko u postupku prvatzac|e, s
c|em da seb drugo| osob prbav kakvu korst, drugom nanese kakvu
tetu teze povr|ed prava drugog, sman| kupoproda|nu c|enu omogu
kupn|u znatno spod c|ene pravne osobe u prvatzac|, da|u netane
podatke skrva|u podatke o movn, prhodma, teretma, rashodma
drugm pravma n|encama od utca|a na utvrdvan|e stvarne c|ene,
kaznt e se kaznom zatvora do pet godna.Ako |e "kd" prbav|ena movnska
korst prouzrokovana teta ko|a preaz 300.000 KM, unte| e se kaznt
kaznom zatvora od |edne do deset godna.Ako |e "kd"prbav|ena movnska
korst prouzrokovana teta ko|a preaz 800.000 KM, unte| e se kaznt
kaznom zatvora od |edne do dvanaest godna.Suz. odgo.osoba ko|a, zna|u
za radn|e skort. svog suzb.pooza|a ovaen|a, prekor.granca svog
suz.ovaen|a propu.svo|e suzb.duznost, un propust unt
suz.radn|u u postupku prvat., kaznt e se kaz.zatvora od 1do 10god.
2lan 246-Izrada azne banse-Ko s c|em da seb drugom prbav kakvu
korst da drugom nanese kakvu tetu u pravno| osob zrad aznu bansu
ko|om se utvrdu|e dobt gubtak te pravne osobe ko|om se utvrdu|e udo
svakog ana pravne osobe u dobt gubtku, kaznt e se kaznom zatvora
od est m|esec do pet godna.
2lan 257-Zoupotreba proc|ene-Ovaen proc|ente| ko| prkom proc|ene
movne pravne osobe zoupotr|eb svo|u ovast, pa tme seb drugom
prbav kakvu korst drugom nanese kakvu tetu, kaznt e se kaznom
zatvora od |edne do pet godna.Ako |e "kd" prbav|ena movnska korst
prouzrokovana teta ko|a preaz 10.000 KM, unte| e se kaznt kaznom
zatvora od |edne do osam godna.Ako |e "kd" prbav|ena movnska korst
prouzrokovana teta ko|a preaz 50.000 KM, unte| e se kaznt kaznom
zatvora od |edne do deset godna.
2lan 253-Pr|evara u prvrednom posovan|u-Ko kao zastupnk predstavnk
pravne osobe s c|em prbav|an|a protuprave movnske korst to| drugo|
pravno| osob, upotrebom nenapatvh akceptnh naoga, ekova za ko|e zna
da nema|u pokre na drug nan dovede nekoga u zabudu ga odrzava u
zabud tme ga navede da na tetu svo|e tude movne to un ne
138
un, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Ako |e "kd"
prbav|ena movnska korst |e prouzrokovana teta ko|a preaz 10.000 KM,
unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do osam godna.Ako |e "kd"
prbav|ena movnska korst |e prouzrokovana teta ko|a preaz 50.000 KM,
unte| e se kazn.kaznom zatvora od 1do 10 god.
2lan 212-Povreda pronaazakog prava-Ko u posovan|u neovateno
upotr|eb tud pr|av|en propsma zaten pronaazak, kaznt e se
kaznom zatvora od tr m|eseca do pet godna.
2lan 252-Skapan|e tetnog ugovora-Ko kao zastupnk predst.pravne
osobe u n|ezno| prvr.aktvnost skop ugovor za ko| zna da |e za tu pravnu
osobu tetan, skop ugovor protvno ovaen|u tme prouz.tetu pravno|
osob, kaznt e se kaz.zatvora od 3m|eseca do 3god.Ako |e unte| "kd" za
to prmo protupravnu korst obean|e korst ako |e "kd" prouzr.teta ko|a
preaz 200.000 KM, kaznt e se kaznom zatvora od 1do 10god.
2lan 253-Stvaran|e monopostkog pooza|a na trztu-Ko u pravno| osob
skop sporazum ko|m se druga pravna zka osoba ogranava u
sobodnom prometu robe usuga na odredenom podru|u s odredenm
pravnm zkm osobama, skop sporazum ko|m se na drug nan
stvara monopostk pooza| odredenh pravnh zkh osoba na trztu,
kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.
2lan 254-Odavan|e neovaeno prbav|an|e posovne ta|ne-Ko neovaeno
drugome saop, preda na drug nan un dostupnm posovnu ta|nu ko
posovnu ta|nu prbav|a s c|em da |e preda nepozvano| osob, kaznt e se
kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.Ko un "kd" s c|em odnoen|a
posovne ta|ne zvan zem|e, ako |e krvnm d|eom z stava 1. ovog ana
prbav|ena movnska korst |e prouzrokovana znatna teta, kaznt e se
kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.
2lan 255-Odavan|e koren|e burzovnh ta|nh podataka-Ko posovne
podatke burze ko| nsu prstupan svm sudoncma burze saop nepozvano|
osob, ko dode do takvh podataka, pa n|hovm korten|em na burz ostvar
protupravnu movnsku korst, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do
pet godna.Ako |e "kd" prbav|ena movnska korst ko|a preaz 10.000 KM,
unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do osam godna.Ako |e
"kd"prbav|ena movnska korst ko|a preaz 50.000 KM, unte| e se kaznt
kaznom zatvora od 2do 10god.
2lan 251-Krvotvoren|e vr|ednosnh papra-Ko zrad azne vr|ednosne papre
s c|em da h stav u optca| kao prave, ko prena takve prave vr|ednosne
papre s c|em da h stav u optca|, ko prbav|a azne vr|ednosne papre s
c|em da h stav u optca| kao prave, kaznt e se kaznom zatvora od |edne
do deset godna.Ko azn vr|ednosn papr ko| |e prmo kao prav, zna|u
saznav da |e azno nan|en prenaen, stav u optca|, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.Lazn vr|ednosn papr
oduzet e se.
2lan 254-Krvotvoren|e kredtnh ostah kartca bezgotovnskog paan|a-Ko
s c|em da |e upotr|eb kao pravu zrad aznu kredtnu kartcu drugu
kartcu bezgotovnskog paan|a, ko prena takvu pravu kartcu, ko
takvu aznu kartcu upotr|eb kao pravu, kaznt e se kaznom zatvora do tr
godne.Ako |e "kd" prbav|ena movnska korst, unte| e se kaznt kaznom
zatvora od |edne do pet godna.Ako |e "kd" prbav|ena movnsku korst ko|a
13;
preaz 10.000 KM, unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do osam
godna.Ako |e "kd" prbav|ena movnsku korst ko|a preaz 50.000 KM,
unte| e se kaznt kaznom zatvora od dv|e do deset godna.Lazne kredtne
kartce kartce za bezgotovnsko paan|e oduzet e se.
2lan 255-Krvotvoren|e znakova za vr|ednost-Ko zrad azne b|ege,
potanske marke druge znakove za vr|ednost zdate na osnovu propsa,
ko prena ko| od takvh pravh znakova za vr|ednost s c|em da h upotr|eb
kao prave da h drugome dade na upotrebu, ko takve azne znakove za
vr|ednost upotr|eb kao prave h s tm c|em prbav, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne.Ako su znakov za
vr|ednost vee vr|ednost, unte| e se kaznt kaznom zatvora od est
m|esec do 5 god.Ko odstran|en|em zga ko|m se znakov pontava|u ko|m
drugm nanom u svrhu ponovne upotrebe de za tm da takvm znakovma
dade zged kao da nsu upotr|., ko takve upotr|eb|.znakove za
vr|ed.upotr|eb proda kao da vr|ede, kaz.e se nov.kaznom kaz.zatvora
do 3 godne.Lazn znak.za vr|ed.oduzet e se.
2lan 256-Krvotvoren|e znakova za ob|ezavan|e robe, m|era utega-Ko s
c|em da h upotr|eb kao prave zrad azne peate, zgove, marke druge
znakove za ob|ezavan|e domae strane robe ko|ma se zgoe zato,
srebro, stoka, drvo neka druga roba, ko s stm c|em takve prave
znakove prena, ko takve azne znakove upotr|eb kao prave, kaznt e se
kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Kaznom kaznt e se ko
krvotvor m|ere utege.Lazn znakov, m|ere utez oduzet e se.
2lan 217-Izrada, nabavka, pos|ed, proda|a davan|e na upotrebu sredstava
za krvotvoren|e-Ko zradu|e, nabav|a, pos|edu|e, proda|e da|e na upotrebu
sredstva za zradu aznog novca, aznh kredtnh ostah kartca
bezgotovnskog paan|a aznh vr|ednosnh papra, kaznt e se kaznom
zatvora od est m|esec do pet godna.Ko zradu|e, nabav|a, pos|edu|e,
proda|e da|e na upotrebu sredstva za zradu aznh znakova za vr|ednost
zdath na osnovu propsa aznh znakova za ob|ezavan|e robe, te aznh
m|era utega, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr
godne.Sredstva oduzet e se.
2lan 213-Krvotvoren|e unten|e posovnh trgovakh kn|ga sprava-
Ko u posovne trgovake kn|ge, sprave spse ko|e |e duzan vodt na
osnovu zakona drugog propsa unese nestnte podatke ne unese nek
vazan podatak, svo|m potpsom peatom ov|er posovnu trgovaku
kn|gu, spravu sps s nestntm sadrza|em, svo|m potpsom peatom
omogu zradu posovne trgovake kn|ge,sprave spsa s nestntm
sadrza|em, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr
godne.Kaznom kaznt e se ko nestntu posovnu trgovaku kn|gu,spravu
sps upotr|eb kao da su stnt, ko unt, otet, prkr|e na drug nan
un neupotreb|vom posovnu trgov.kn|gu, spravu sps.
2lan 213-Neovaeno koren|e tudeg modea uzorka-Ko na svom
prozvodu u prometu neovaeno upotr|eb tud pr|av|en modeom
uzorkom zaten van|sk obk, sku crtez, kaznt e se kaznom zatvora do
tr godne.Ko neovaeno ob|av predmet pr|ave tudeg modea uzorka,
kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do pet godna.
2lan 214-Neovaena upotreba tude tvrtke-Ko se u c|u obmane kupca
korsnka usuga posuz tudom tvrkom, zgom, zattnm znakom posebnom
13=
oznakom robe unese po|edna ob|ez|a tude oznake u svo|u tvrtku, zg,
zattn znak posebnu oznaku robe, kaznt e se kaznom zatvora do |edne
godne.
2lan 215-Obmana kupaca-Ko s c|em obmane kupaca stav u promet
prozvode s oznakom u ko|u su unesen podac ko| ne odgovara|u sadrza|u,
vrst, por|etku kakvo prozvoda, stav u promet prozvode ko| po svo|o|
tezn kakvo ne odgovara|u onome to se redovno pretpostav|a kod
takvh prozvoda, stav u promet prozvode bez oznake o sadrza|u, vrst,
por|eku kakvo prozvoda kad |e takva oznaka propsana, kaznt e se
kaznom zatvora do tr godne novanom kaznom.Ko s c|em obmane kupaca
azno ob|av snzen|e c|ene prozvoda, rasproda|u robe po snzenm c|enama
na drug nan aznom rekamom obman|u|e kupce u pogedu c|ene
prozv.ko|e proda|e, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do 1
god.
2lan 211-Nedozvo|ena trgovna zatnm novcem zatom-Ko se protvno
propsma bav trgovnom zatnm novcem zatom u vr|ednost ko|a preaz
10.000 KM, kaznt e se kaznom zatvora do tr godne.Ako |e unte| d|ea
organzrao mrezu preprodavate|a posrednka, kaznt e se kaznom zatvora
od est m|esec do pet godna.Zatn novac zato ko|e |e bo predmetom
nedozvo|ene trgovne oduzet e se.
2lan 214-Nedozvo|ena trgovna-Ko, nema|u ovaen|a za trgovnu, nabav
robu druge predmete ope potron|e u vr|ednost ko|a preaz 10.000 KM u
c|u proda|e, ko se neovaeno u veem obmu bav trgovnom
posredovan|em u trgovn zastupan|em u prometu roba usuga, kaznt e
se kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.Ako |e unte| d|ea
organzrao mrezu preprodavate|a posrednka, |e krvnm d|eom z
stava 1. ovog ana prbav|ena movnska korst ko|a preaz 30.000 KM, se
rad o rob predmetma | |e promet zabran|en ogranen propsma,
kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Roba predmet
nedozvo|ene trgovne oduzet e se.
2lan 216-Nedozvo|eno bav|en|e bankarskom d|eatnou-Ko se bez
odobren|a protvno uv|etma pod ko|ma |e odobren|e dano bav
bankarskom d|eatnou, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do pet
godna.Ako |e "kd" prbav|ena movnska korst ko|a preaz 10.000 KM,
unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do osam godna.Ako |e "kd"
prbav|ena mov.korst ko|a preaz 50.000KM, unte| e se kaznt
kaz.zatvora od 2 do 10 god.Ako |e "kd" prbav|ena mov.korst ko|a preaz
200.000 KM, unte| e se kaznt kaz.zatvora na|m.5god.
2lan 215. -Obmana pr dob|an|u kredta drugh pogodnost-Ko s c|em da
za sebe drugog prbav kredt, uagaka sredstva, subvenc|e kakvu
drugu pogodnost, davate|u kredta osob nadezno| za odobravan|e
pogodnost dade nestnte nepotpune podatke o movnskom stan|u
druge podatke znaa|ne za dob|an|e kredta druge pogodnost, kaznt e se
kaznom zatvora od est m|esec do 3god.Ako |e "kd" prbav|en kredt
druge pogodnost u vr|ednost ko|a preaz 10.000 KM, unte| e se kaznt
kaz.zatvora od 1 do 5 godna. Ako |e "kd" prbav|en kredt druge
pogodnost u vr|edn.ko|a preaz 50.000KM, unte| e se kaznt kaz.zatvora
od 2do10 god.Ko dob|en kredt, uagaka sredstva,subv. kakvu drugu
pogodnost skorst u drugu svrhu od one za ko|u su mu ta sred.odobrena,
kaznt e se nov.kaznom kaz.zatvora do 2god.
134
2lan 247-Nedozvo|ena prozvodn|a-Ko prozvede prerad robu |a |e
prozvodn|a prerada zabran|ena, ako takvm d|eom n|e un|eno drugo
"kd" s propsanom tezom kaznom, kaznt e se nov.kaznom kazn.zatvora
do 3god.Roba sredstva za n|enu prozv. preradu oduzet e se.
2lan 243-Zoupotreba eka kartce-Ko zoupotr.eka, kredtne druge
kartce bezgotovnskog paan|a na |u upotrebu ma pravo, banku drugu
pravnu osobu obaveze na spatu znosa za ko| zna da nema pokra, a ko| |e
ugovorom o upotreb ekova kartce zrto zabran|en, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne.Ako |e "kd" prbav|ena
movnska korst ko|a preaz 50.000 KM, unte| se e kaznt kaznom zatvora
od dv|e do deset godna.
2lan 242+-ranje novca+Ko novac movnu za ko|u zna da su prbav|en
un|en|em "kd" prm,zam|en, drz, n|ome raspoaze, upotr|eb u
prvrednom drugom posovan|u na drug nan prkr|e pokua prkrt,
kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Ako |e novac
movnska korst veke vr|ednost, unte| e se kaznt kaznom zatvora od
|edne do deset godna.Ako |e pr un|en|u "kd" unte| postupo z nehata u
odnosu na okonost da su novac movnska korst prbav|en krvnm
d|eom, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr
godne.Novac movnska korst oduzet e se.
2lan 243-Porezna uta|a-Ko za sebe drugog zb|egne paan|e davan|a
propsanh poreznm zakon.u Federac| doprnosa soc|anog osguran|a
propsanh u Federac|, ne da|u zaht|evane podatke da|u azne podatke
o svom steenom oporezvom prhodu o drugm n|encama ko|e su od
utca|a na utvrdvan|e znosa takvh obaveza, a znos obaveze |e se paan|e
zb|egava preaz 10.000 KM, kaznt e se nov.kaznom kaz.zatvora do tr
godne.Ko un "kd" , a znos obaveze |e se paan|e zb|egava preaz
50.000 KM, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do 10god.Ko un "kd", a
znos obaveze |e se paan|e zb|egava preaz 200.000 KM, kaznt e se
kazn.zatvora na|man|e 3god.
2lan 244-Lazna porezna sprava-Ko zda aznu spravu |e se podnoen|e
zaht|eva po poreznom zakonodavstvu u Federac|, ko ne zda spravu |e
se zdavan|e po poreznom zakonodavstvu u
Federac| zaht|eva, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do
|edne godne.Ko "kd" un u odnosu na ve bro| sprava, ako |e ugrozena
napata veeg znosa |avnog prhoda, kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do tr godne.
2lan 245-Nepravno zdva|an|e sredstava pravnh osoba-Odgovorna osoba u
pravno| osob ko|a |e po poreznom zakonodavstvu u Federac| naroto
odgovorna za porezne obaveze pravne osobe, a ko|a |e odobra zdva|an|e
sredstava pravne osobe u druge svrhe, a ne za paan|e porezne obaveze
pravne osobe, pa |e tme prouzrokovana nesposobnost pravne osobe za
bagovremeno podmren|e porezne obaveze, kaznt e se nov.kaznom
kazn.zatvora do tr god.
2lan 241-Podnoen|e azne porezne pr|ave-Ko dostav poreznom t|eu aznu
pr|avu drug azn podatak |e se podnoen|e po poreznom zakonodavstvu
u Federac| zaht|eva, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do
tr godne.
2lan 244-Spreavan|e poreznog suzbenka u obav|an|u suzbene radn|e-Ko
som pr|etn|om upotrebe se spreava nasto| spr|et porez.suzbenka
13A
u obav|an|u n|egove suzbene duznost, ko ga na st nan prs nasto|
prst da suzb.funkc|a ne obav, kaznt e se kaz.zatvora od 3m|eseca do
3god.Ako pr un|en|u "kd" unte| porez.suzb.uvr|ed zostav, ga
ahko t|e.oz|ed, pr|et upot.oruz|a, kaznt e se kaz.zatvora od 6m|es.do
3god.Unte| "kd" ko| |e bo zazvan protuzak. gr.postepan|em porez.suzb,
moze se osob.kazne.
2lan 245-Napad na poreznog suzbenka u obav|an|u suzbene duznost-Ko
napadne ozb|no pr|et da e napast poreznog suzbenka osobu ko|a
poreznom suzbenku pomaze u otkrvan|u straz povrede poreznh propsa u
Federac|, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.Ako pr
un|en|u "kd" unte| poreznog suzbenka osobu ko|a poreznom
suzbenku pomaze ahko t|eesno oz|ed, pr|et upotrebom oruz|a, kaznt
e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Ako |e pr un|en|u "kd"
unte| poreznog suzbenka osobu ko|a poreznom suzbenku pomaze
teko t|eesno oz|edo, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset
godna.Unte| "kd" ko| |e bo zazvan protuzakontm grubm postupan|em
poreznog suzbenka osobe ko|a poreznom suzbenku pomaze, moze se
osobodt kazne.Krvna d|ea odnose se na suzbene osobe u Federac| ko|e
vre posove otkrvan|a strage povrede poreznh propsa.
2lan 246-Povreda ravnopravnost u zapo|avan|u-Ko uskrat ogran pravo
gradanma na sobodno zapo|avan|e na podru|u Federac|e pod |ednakm
uv|etma ko| vr|ede u m|estu zapo|avan|a, kaznt e se kaznom zatvora od
tr m|eseca do tr godne.
2lan 257+Povreda prava z radnog odnosa-Ko kren|em propsa opeg akta
koektvnog ugovora o zasnvan|u prestanku radnog odnosa, o pa
drugm prman|ma, o radnom vremenu, o odmoru odsustvu, zatt
zena,madez nvada o zabran prekovremenog nonog rada uskrat
ogran zaposenku pravo ko|e mu prpada, kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do |edne godne.
2lan 253-Povreda prava za vr|eme prvremene nezaposenost-Ko kren|em
propsa opeg akta o pravma gradana za vr|eme prvremene
nezaposenost drugom uskrat pravo ko|e mu po tom propsu opem aktu
prpada, kaznt e se nov.kaznom kaznom zatvora do 1 godne.
2lan 252-Povreda prava z soc|anog osguran|a-Ko kren|em propsa
opeg akta o soc|anom osguran|u uskrat ogran neko| osob pravo z
soc|anog osguran|a ko|e |o| prpada, kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do |edne godne.
2lan 253-Zoupotreba prava z soc|anog osguran|a-Ko aznm prkazvan|em
da |e boestan prouzrokovan|em boest nesposobnost za rad postgne da
mu se z soc|anog osguran|a przna pravo ko|e mu nae po propsu
opem aktu ne b prpao, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora
do |edne godne.
2lan 254-Nezvren|e oduke o vraan|u na rad-Suzbena odgovorna osoba
u pravno| osob samostan prvrednk ko| ne postup po pravomono|
oduc ko|om |e odueno o vraan|u radnka na rad, kaznt e se kaznom
zatvora od tr m|eseca do tr godne.
2lan 255-Nepoduzman|e m|era zatte pr radu-Odgovorna osoba u pravno|
osob samostan prvrednk ko| kren|em zakona drugog propsa
opeg akta o m|erama zatte pr radu ne provede propsane m|ere zatte pr
radu, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.Pr
13B
zrcan|u uv|etne osude sud moze unte|u odredt obavezu da u odredenom
roku postup po propsma o m|erama zatte pr radu.
2lan 251+=ra%a+Ko tudu pokretnnu oduzme drugom s c|em da n|enm
prsva|an|em prbav seb drugom protupravu movnsku korst, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne.Ako |e ukradena stvar
mae vr|ednost, a unte| |e postupao s c|em prbav|an|a movnske korst
takve vr|ednost, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do est
m|esec.Unte| "kd"ko| ukradenu stvar vrat oteenku pr|e nego sazna da
|e otkrven, moze se osobodt kazne.
2lan 255->azbojnika kra%a-Ko |e zateen pr un|en|u krvnog d|ea
krade, pa s c|em da ukradenu stvar zadrz,upotr|eb su protv neke osobe
pr|etn|u da e zravno napast na n|ezn zvot t|eo,kaznt e se kaznom
zatvora od |edne do deset godna.Ako |e "kd" neka osoba s um|a|em teko
t|eesno oz|edena, |e to krvno d|eo un|eno u sastavu grupe |ud,
ako |e upotr|eb|eno oruz|e opasno orude, unte| e se kaznt kaznom
zatvora na|man|e pet godna.Ako |e pr un|en|u "kd" neka osoba s
um|a|em usmrena, unte| e se kaznt kaznom zatvora na|man|e deset
godna kaznom dugotra|nog zatvora.
2lan 254-8e!ka kra%a-Kaznom zatvora od est m|esec do pet godna kaznt
e se ko kradu z ana 286.un:a) ob|an|em, prova|van|em drugm
savadavan|em veh prepreka da dode do tvar z zatvorenh zgrada, soba,
baga|n, ormara drugh zatvorenh prostor|a prostora;b) na naroto
opasan naroto drzak nan;c) skoravan|em stan|a nastaog pozarom,
popavom, potresom drugom nesreom;d) skoravan|em bespomonost
drugog naroto tekog stan|a druge osobe.Kaznom kaznt e se unte|
"kd" krade z .286.a) ako |e ukradena stvar veke vr|ednost, a unte| |e
postupao s c|em prbav|an|a movnske korst takve vr|ednost;
b) ako ukradena stvar suz u v|erske svrhe |e stvar ukradena z v|erske
druge zgrade prostor|e ko|a suz za v|erske obrede;c) ako |e ukradeno
kuturno dobro stvar od narotog naunog, um|etnkog, pov|esnog
tehnkog znaen|a se naaz u |avno| zbrc, zateno| prvatno| zbrc |e
zozena za |avnost.
Novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne kaznt e se ko un
kradu z .286., st.2na nan pod okonostma ovog ana.Kaznom zatvora
od |edne do osam godna kaznt e se ko kradu z ana 286.un u sastavu
grupe |ud, ako |e sa sobom mao akvo oruz|e opasno orude rad
pon|en|a d|ea.
2lan 256+>azbojni!tvo-Ko upotrebom se protv neke osobe pr|etn|om
da e zravno napast na n|ezn zvot organ oduzme tudu pokretnnu s
c|em da n|enm prsva|an|em prbav seb drugom protupravnu movnsku
korst da |e protupravno prsvo|, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do
deset godna.Ako |e "kd" neka osoba s um|a|em teko t|eesno oz|edena,
|e to "kd" un|eno u sastavu grupe |ud, ako |e upotreb|eno oruz|e
opasno orude, unte| e se kaznt kaznom zatvora na|man|e pet godna.Ako
|e pr un|en|u "kd" neka osoba s um|a|em usmrena, unte| e se kaznt
kaznom zatvora na|man|e 10god. kaznom dugotra|nog zatvora.
2lan 267-,taja-Ko s c|em da seb drugom prbav movnsku korst
protupravno zadrz tudu
pokretnnu ko|a mu |e pov|erena, kaznt e se novanom kaznom kaznom
zatvora do |edne godne.Starate| ko| un "kd", kaznt e se novanom
13C
kaznom kaznom zatvora do tr godne. Ako |e uta|ena stvar od posebnog
kuturnog, pov|esnog, naunog tehnkog znaen|a, ako |e uta|ena stvar
veke vr|ednost, a unte| |e postupao s c|em prbav|an|a movnske korst
takve vr|ednost, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.Ako |e uta|ena stvar mae vr|ednost, a unte| |e postupao s c|em
prbav|an|a movnske korst takve vr|ednost, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do est m|esec.Kaznom kaznt e se ko tudu
pokretnnu ko|u |e naao do ko|e |e sua|no doao protupravno zadrz s
c|em da seb drugom prbav movnsku korst.Unte| "kd" ko| uta|enu
stvar vrat oteenku pr|e nego sazna da |e otkrven, moze se osobodt
kazne.
2lan 263-.dzi(anje t%e &okretnine-Ko bez c|a prbav|an|a movnske
korst protupravno oduzme zadrz tudu pokretnnu,kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do |edne godne.Ako se "kd" odnos na m/v
pokua| e se kaznt.Unte| "kd"ko| oduzetu stvar, ko|a n|e motorno
vozo,vrat oteenku pr|e nego sazna da |e otkrven, moze se osobodt
kazne.
2lan 262-Protupravno zauzman|e nekretnne od opeg znaa|a-Ko
protup.zauzme nekretnnu ko|a |e gradevnsko zem|te n|egov do,kaznt
e se novanom kaznom kaznom zatvora do est m|esec.Ako se "kd"
odnos na nekretnnu ko|a |e progaena |avnm dobrom, spomenkom kuture,
prrodnom r|etkou drugm prrodnm bogatstvom |e do zatene ume
druge ume s posebnom nam|enom, naconanog parka drugog posebno
zatenog tertor|a prrode zem|ta posebne nam|ene,unte| e se
kaznt kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.
2lan 263-.!te$enje t%e stvari-Ko otet, unt un neupotreb|vom
tudu stvar, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do est
m|esec.Ko otet, zob, unt un neupotreb|vom tudu stvar ko|a suz
za v|erske svrhe,kuturno dobro ko|e se naaz na |avnom m|estu, posebno
zaten ob|ekt prrode,um|etnk predmet, stvar od naunog tehnkog
znaen|a, stvar ko|a se naaz u |avno| zbrc |e zozena za |avnost stvar
ko|a suz za |avne potrebe ko|a u|epava trgove, uce parkove, kaznt e
se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.Kaznom kaznt e
se ko un d|eo zbog razke u etnko| narodnosno| prpadnost, ras,
v|erospov|est, spou |ezku.
2lan 264--rijevara-Ko s c|em da seb drugom prbav protupravnu
movnsku korst dovede koga aznm prkazvan|em prkrvan|em n|enca
u zabudu ga odrzava u zabud tme ga navede da na tetu svo|e tude
movne to un ne un, kaznt e se kaznom zatvora do tr godne.Ako
teta preaz 30.000 KM, a unte| |e postupao s c|em prbav|an|a movnske
korst takve vr|ednost, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.Ako |e teta mae vr|ednost, a unte| |e postupao s c|em
prbav|an|a movnske korst takve vr|ednost, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do est m|esec.Ko "kd" un samo s c|em da
drugog otet, a bez c|a da seb drugom prbav protupravnu movnsku
korst, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.
2lan 265-;znda-Ko s c|em da seb drugom prbav protupravnu
movnsku korst som ozb|nom pr|etn|om prs drugog da to un ne
un na tetu svo|e tude movne,kaznt e se kaznom zatvora od tr
m|eseca do pet godna.Ako |e pr un|en|u "kd" upotr|eb|eno oruz|e
18F
opasno orude, |e prbav|ena znatna movnska korst |e "kd" un|eno u
sastavu grupe |ud zonake organzac|e, unte| e se kaznt kaznom
zatvora od |edne do deset godna.
2lan 261-,cjena-Ko s c|em da seb drugom prbav protupravnu
movnsku korst zapr|et drugom da e protv n|ega n|emu bske osobe
otkrt neto to b n|hovo| ast ugedu kodo tme ga prs da to un
ne un na tetu svo|e tude movne, kaznt e se kaznom zatvora od
3m|eseca do 5god.Ako "kd" prbav|ena znatna mov.korst, |e "kd" un|eno
u sastavu grupe |ud zon.organz.,unte| e se kaznt kaz.zatvora od 1
do 10god.
2lan 264-<lo&otreba &ovjerenja-Ko s c|em da seb drugom prbav
protupravnu movnsku korst, zastupa|u nterese neke osobe brnu se o
n|ezno| movn ne spun svo|u na zakonu zasnov.duznost zoupotr|eb
zakonom ugovorom data mu ovaen|a, pa otet osobu |e nterese
zastupa o |o| se movn brne, kaznt e se novanom kaznom kaznom
zatvora do |edne godne.Starate| advokat ko| un "kd", kaznt e se
kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.Unte| "kd" ko| prouzrokovanu
tetu naknad oteenku pr|e nego sazna da |e otkrven, moze se osobodt
kazne.
2lan 265-9ihvarstvo-Ko skoru|u nuzdu, teke movnske stambene
prke, nedovo|no skustvo,ahkomsenost sman|enu sposobnost
rasudvan|a druge osobe, prm od n|e s n|om ugovor za sebe drugog
movnsku korst ko|a |e u otom nesrazm|eru s onm to |e on dao, uno
se obavezao dat unt, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora
do dv|e godne.Ako su "kd" prouzrokovane teke pos|edce oteenom,
unte| e se kaznt novanom kaznom kaznom zatvora od est m|esec
do pet godna.Kaznom kaznt e se ko se bav davan|em za|mova uz
ugovaran|e nesrazm|erne movnske korst.
2lan 266-Pr|evara pov|erte|a-Ko s c|em da osu|et ostvaren|e prava na
stvar, otud, unt oduzme svo|u stvar na ko|o| drug ma zaozno pravo
pravo uzvan|a tme ga otet, kaznt e se novanom kaznom kaznom
zatvora do |edne godne.Kaznom kaznt e se ko unt, prvdno proda un
neupotreb|vom svo|u c|eokupnu movnu nek n|en sastavn do przna
nestntu trazbnu, skop azn ugovor nekom drugom pr|evarnom radn|om
prvdno stvarno pogora svo|e movnsko stan|e tme uman| mogunost
spr|e namren|e na|man|e |ednog od svo|h pov|erte|a.
2lan 377--rikrivanje-Ko stvar za ko|u zna da |e prbav|ena krvnm d|eom
ono to |e za n|u dobveno proda|om zam|enom, kup, prm u zaog na
drug nan prbav, prkr|e proda,kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do tr godne.Ko "kd" un ne zna|u da |e stvar prbav|ena
"kd", ako |e to po okonostma sua|a mogao znat, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do est m|esec.
2lan 373--aljevina-Ko zapa tudu kuu drugu zgradu nam|en|enu
stanovan|u prvrednom korten|u, tudu posovnu zgradu zgradu u
|avno| upotreb, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do osam godna.Ako |e
"kd" prouzrokovana teta ko|a preaz 100.000 KM |e "kd" un|eno s c|em
pr|evare osgurava|ueg drutva, unte| e se kaznt kaznom zatvora od
dv|e do dvanaest godna.
181
2lan 372-Zoupotreba osguran|a-Ko s c|em da od osguravate|a napat
osgurnnu, unt, otet sakr|e stvar ko|a |e osgurana protv unten|a,
oteen|a, gubtka krade, zatm pr|av tetu, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do dv|e godne.Kaznom kaznt e se ko s c|em da
od osguravate|a napat osgurnnu za sua| t|eesnog oteen|a, t|eesne
oz|ede naruen|a zdrav|a, seb prouzroku|e takvo oteen|e, oz|edu
naruen|e zdrav|a zatm pr|av tetu.Unte| d|ea ko| odustane od
odtetnog zaht|eva pr|e nego sazna da |e otkrven, moze se osobodt kazne.
2lan 373-Oneen|e okoa-Ko kren|em propsa onest zrak, to, tekuu,
sta|au podzemnu vodu, vodotok, more,morsko dno morsko podzem|e
na drug nan ugroz stou, kakvou zraka, ta,vode, vodotoka mora,
morskog dna morskog podzem|a, prrodnog genetskog skada booke
raznokost na rem podru|u u m|er ko|a moze pogorat uv|ete zvota |ud
zvotn|a ugrozt opstanak uma, b|a drugog rasn|a, kaznt e se
kaznom zatvora od tr m|eseca do pet godna.Kaznom kaznt e se ko onest
zrak, to, tekuu, sta|au podzemnu vodu, vodotok, more, morsko dno
morsko podzem|e na drug nan ugroz stou kakvou zraka, ta, vode,
vodotoka mora, morskog dna morskog podzem|a, prrodnog genetskog
skada booke raznokost tme zazove opasnost za zvot zdrav|e |ud
zvotn|a prouzroku|e unten|e znatno oteen|e uma, b|a drugog
rasn|a u rem podru|u.Ko "kd" un z nehata, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do |edne godne.Ako |e "kd" neka osoba teko
t|eesno oz|edena |e prouzrokovana movnska teta vekh razm|era,
unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do deset godna.Ako |e
"kd"prouzrokovana smrt |edne ve osoba,unte| e se kaznt kaznom
zatvora od |edne do dvanaest godna.Ako |e "kd" neka osoba teko t|eesno
oz|edena |e prouzrokovana movnska teta vekh razm|era, unte| e se
kaznt kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Ako |e "kd"prouzr.smrt
|edne ve osoba,unte| e se kaznt kaznom zatvora od 1do osam
godna.
2lan 374-Ugrozavan|e okoa napravama-Ko protvno propsma stav u
d|eovan|e ruku|e napravama, odstup od prozvodnh postupaka ko|ma
se osobada|u tetne tvar ko|e mogu ugrozt kakvou zraka, ta,
vode,vodotoka mora na rem podru|u, te morskh ekosustava u m|er
ko|a moze pogorat uv|ete zvota |ud zvotn|a ugrozt opstanak uma,
b|a drugog rasn|a,kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do
|edne godne.Odgovorna osoba u pravno| osob ko|a kren|em propsa
propust postavt naprave za preavan|e dopust zgradn|u, stav|an|e u
pogon upotrebu pogona ko| oneu|e okonu, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do tr godne.
2lan 375-Ugrozavan|e okoa otpadom-Ko protvno propsma odbacu|e,
odaze, skup|a, skadt, obradu|e prevoz otpad uope n|me postupa na
nan ko|m se ugrozava kakvoa zraka, ta, vode, vodotoka,mora, morskog
dna morskog podzem|a na rem podru|u u m|er ko|a moze pogorat
uv|ete zvota |ud zvotn|a ugrozt opstanak uma, b|a drugog
rasn|a, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr
godne.Kaznom kaznt e se ko odbacu|e, odaze, skup|a, obradu|e prevoz
otpad uope s n|m postupa na nan ko|m se ugrozava kakvoa zraka,
ta,vode, vodotoka, mora, morskog dna morskog podzem|a tme zazove
opasnost za zvot zdrav|e |ud zvotn|a prouzroku|e unten|e
183
znatno oteen|e uma,b|a drugog rasn|a na rem podru|u.Ko "kd"un
z nehata, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.
2lan 371-Ugrozavan|e okoa bukom-Ko protvno propsma prozvede buku
ko|a |e pogodna prouzrokovat teze oteen|e zdrav|a ve osoba, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do 3god.Ko "kd" un z nehata, kaznt
e se nov.kaznom kaznom zatvora do 1god.
2lan 374-Prozvodn|a tetnh sredstava za |een|e zvotn|a-Ko prozvede
rad proda|e stav u promet sredstva za |een|e spreavan|e zaraze kod
zvotn|a ko|a su opasna za n|hov zvot zdrav|e, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do est m|esec.Ako |e "kd" prouzrokovano
ugnue veeg bro|a zvotn|a ren|e zarazne boest, unte| e se kaznt
kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.Ko "kd" un z nehata, kaznt e
se novanom kaznom kaznom zatvora do tr m|eseca.
2lan 375-Nesav|esno pruzan|e veternarske pomo-Veternar ovaten
veternarsk pomonk ko| pr pruzan|u veternarske pomo prope
prm|en oto neprkadno sredstvo oto nepravan nan |een|a
uope nesav|esno postupa pr |een|u tme prouzroku|e ugnue veeg
bro|a zvotn|a,kaznt e se kaznom zatvora do tr godne.Ko "kd" un z
nehata, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do est m|esec.
2lan 376-Neovaeno obav|an|e veternarskh usuga-Ko nema|u
propsanu strunu spremu neovaeno obav|a posove zatte zdrav|a
zvotn|a druge veternarske zahvate, kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do |edne godne.
2lan 337-Nepostupan|e po propsma za suzb|an|e boest zvotn|a b|a-Ko
za vr|eme epdem|e stone boest ko|a moze ugrozt stoarstvo ne postup
po naredb oduc nadeznog organa doneseno| na osnovu propsa ko|om se
odredu|u m|ere za suzb|an|e spreavan|e boest, kaznt e se kaznom
zatvora do |edne godne.Kaznom kaznt e se ko za vr|eme dok tra|e
opasnost od boest tetona ko|e mogu ugrozt b|n sv|et, ne postup po
naredb oduc nadeznog organa doneseno| na osnovu propsa ko|m se
odredu|u m|ere za suzb|an|e spr|eavan|e boest tetona.Ako |e
"kd"prouz.znatna teta, unte| e se kaznt kazn.zatvora do 3god.Ko
"kd"un z nehata, kaznt e se nov.kaznom kaz.zatvora do 1god.
2lan 333-Prkrvan|e posto|an|a zarazne boest kod zvotn|a-Ko prkrva
posto|an|e zarazne boest kod zvotn|a sumn|u da takva boest posto|,
to ne pr|av |avno| veternarsko| suzb organu nadeznom za posove
veternarstva, pa zbog toga nastup ren|e zarazne boest ugnue
zvotn|a, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.
2lan 332-Zagadvan|e stone hrane vode za napa|an|e stoke-Ko kod|vom
mater|om zagad stonu hranu vodu u r|ekama, potocma, zvorma,
bunarma, csternama drugu vodu ko|a suz za napa|an|e stoke, zvad
dv|a tme dovede u opasnost zvot zdrav|e zvotn|a, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.Ako |e
"kd"prouzrokovano ugnue veeg bro|a zvotn|a, unte| e se kaznt
kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.
2lan 333-Unten|e zasada-Ko kod|vom mater|om unt b|e, voke
druge zasade tme prouzroku|e tetu vekh razm|era, kaznt e se kaznom
zatvora do tr godne.
2lan 334-Nesav|esno postupan|e u prometu pestcde-Ko stav pestcde
druge otrove u promet bez dozvoe, zda drug pestcd otrov um|esto
188
propsanog kad zam|ena n|e dozvo|ena, na drug nan nesav|esno
postupa u prometu pestcda drugh otrova tme zazove opasnost za zvot
zdrav|e |ud zvot. za oko, kaznt e se nov.kaznom kaz.zatvora
do 2god.
2lan 335-Pustoen|e uma-Ko protvno propsma naredbama nadeznh
t|ea s|ee kr umu, ko podb|e|u|e staba na drug nan pusto
umu, a tme n|e un|eno neko drugo "kd" za ko|e |e prop.teza kazna, kaznt
e se kaz.zatvora do 1god.Ko "kd"un u zat.um, naconanom parku u
drugm umama posebne nam|ene, kaznt e se kaz.zatvora do 3god.
2lan 331-Sumska krada-Ko rad krade obor u um |edno ve stabaa, a
kona |e oborenog drveta vea od 2kub.metra, kaznt e se kaz.zatvora do
3god.Ko "kd" un s c|em da se oboreno drvo proda, ako |e ko.oborenog
drveta vea od 5kub.met, ako |e "kd"un|eno u zat.um, nacon.parku
drugo| um pos.nam|ene, kaznt e se kaz.zatvora od |edne do 5god.
2lan 334-Izazvan|e umskog pozara-Ko zazove umsk pozar zbog ko|eg
nastup teta vekh razm|era, stovremeno zazove ve umskh pozara,
kaznt e se kaznom zatvora od |edne do osam godna.Ko zazove pozar u
zateno| um, naconanom parku, von|aku drugo| um posebne
nam|ene u ztnom po|u, kaznt e se kaznom zatvora od dv|e do dvanaest
godna.Ko "kd"un z nehata, kaznt e se novanom kaznom kaznom
zatvora do dv|e godne.Ko "kd"un z nehata, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do tr godne.
2lan 335-Muen|e ub|an|e zvotn|e-Ko zvotn|u teko zostav|a zaze
nepotrebnm dugotra|nm mukama, |o| nanos nepotrebne bo,
protupravno razara zvotn|ska stanta u veo| m|er na rem prostoru,
protvno propsma ub|a zvotn|e, kaznt e se novanom kaznom kaznom
zatvora do est m|esec.Ko "kd" un rad opkade drugog prbav|an|a
movnske korst, ako |e "kd" prouzrokovanougnue veeg bro|a zvotn|a
zvotn|e |a |e vrsta posebno zatena,kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do |edne godne.
2lan 336-Protuzakont ov-Ko protupravno ub|e, ran uhvat za vr|eme
ovosta|a dv|a u veem bro|u u veo| vr|ednost, dv|a | |e ov stano
zabran|en, ko neovaeno znese zvan zem|e vrhunsk trofe| vee
vr|ednost vrhunske trofe|e u veem bro|u, ko ov zatenu zvotn|sku
vrstu, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do 1godne. Ko "kd"
un sredstvma na nan ko| |e zabran|en ko|m se dv|a masovno
untava, kaznt e se kaz.zatvora od 3m|eseca do 3god.Uov|ena dv|a
sredstva upotr|.za ov oduzet e se.
2lan 327-Protuzakont rboov-Ko ov rbu, druge satkovodne morske
zvotn|e organzme u vr|eme kad |e to zabran|eno na tertor| na ko|o| |e
to zabran|eno, ko ov rbu, druge satkovodne morske zvotn|e
organzme ekspozvom, eektrnom stru|om, otrovom, sredstvma za
omam|van|e drugm nanom sredstvom ko| su tetn za n|hovo
raspodvan|e ko| su propsma zabran|en, kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do |edne godne.Ako |e "kd"prouzrokovano ugnue rbe
drugh satkovodnh morskh zvotn|a organzama u rm
razm|erma,unte| e se kaznt novanom kaznom kaznom zatvora do
dv|e godne.Uov sredstva za ov oduzet e se.
2lan 323-Oteen|e, unten|e nedozvo|en zvoz spomenka kuture
zatenh ob|ekata prrode-Ko otet unt spomenk kuture zaten
18;
ob|ekt prrode, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr
godne.Ako |e "kd" un|eno prema spomenku kuture zatenom ob|ektu
prrode narte vr|ednost |e prouzrokovana znatna teta, unte| e se
kaznt kaznom zatvora od 6m|esec do 5god.Ko bez dozvoe nad.organa
zveze znese zvan zem|e spomenk kuture zaten ob|ekt prrode,
kaznt e se kaznom zatvora do tr godne.Kaznom kaznt e se unte| ko|
spomenk kuture zaten ob|ekt po proteku roka odredenog u dozvo za
znoen|e ne vrat.
2lan 322-Nedozvo|eno obav|an|e strazvakh radova prsva|an|e
spomenka kuture-Ko bez dozvoe nadeznog organa obav na spomenku
kuture konzervatorske,restauratorske strazvake radove protvno
zabran bez dozvoe nadeznog organa obav|a arheooka skopavan|a
strazvan|a, pa zbog toga spomenk bude unten, teko oteen zgub
osobne spomenka, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do
|edne god.Ako |e "kd" un|eno u odnosu na spomenk cuture narte
vr|ednost znaen|a |e prouzrokovana znatna teta, unte| e se kaznt
kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.
2lan 323-;zazivanje o&$e o&asnosti-Ko pozarom, popavom, ekspoz|om,
otrovom otrovnm pnom, onzra|um zraen|em, motornom som,
eektrnom drugom energ|om pucan|em z vatrenog oruz|a kakvom
ope opasnom radn|om ope opasnm sredstvom zazove opasnost za zvot
|ud movnu veeg opsega, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do
tr godne.Kaznom kaznt e se suzbena odgovorna osoba ko|a ne postav
propsane naprave za zattu od pozara, ekspoz|e, popave, otrovnh pnova
onzra|ueg zraen|a, te naprave ne odrzava u spravnom stan|u h u
sua|u potrebe ne stav u rad uope ne postupa po propsma tehnkm
pravma o zattnm m|erama, pa tme zazove opasnost za zvot |ud za
movnu veeg opsega.Ko "kd" un na m|estu gd|e |e okup|en ve bro| |ud,
kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Ko "kd"un z
nehata, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.
2lan 324-Unten|e oteen|e vaznh prvrednh ob|ekata |avnh naprava-
Ko ruen|em, pa|en|em na drug nan unt otet, vazan
ndustr|sk,po|oprvredn drug prvredn ob|ekt, napravu postro|en|e za
vodu, topnu, pn,eektrnu drugu energ|u, naprave sustava veza druge
naprave |avne upotrebe tme zazove n|hov zasto| otezan rad, kaznt e
se kaznom zatvora od |edne do deset godna.Ko protupravno ukon sk|u
z rada naprave postro|en|a tme zazove poremea| u redovnom zvotu
gradana, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Ko "kd"
un z nehata, kaznt e se kaznom zatvora do pet godna.Ko "kd" un z
nehata, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.
2lan 337-Oteen|e ustava-Ko otet zradene prrodne ustave ko| suze
kao zatta od prrodnh nepogoda, kaznt e se novanom kaznom kaznom
zatvora do |edne godne.
2lan 325-Oteen|e zattnh naprava na radu-Ko u rudnku, tvornc,
radonc na drugom m|estu gd|e se obav|a rad unt, otet ukon
zattnu napravu tme zazove opasnost za zvot |ud za movnu veeg
opsega,kaznt e se kaznom zatvora od |edne do osam godna. Odgovorna
osoba u rudnku, tvornc, radonc na drugom m|estu gd|e se obav|a
rad,ko|a ne postav zattne naprave h ne odrzava u spravnom stan|u h
18=
u sua|u potrebe ne stav u rad uope ne postupa po propsma
tehnkm pravma o zattnm m|erama na ta| nan zazove opasnost za
zvot |ud movnu veeg opsega,kaznt e se kaznom zatvora od tr
m|eseca do 5god.Ko "kd"un z nehata, kaznt e se kaznom zatvora do
3god.Pr zrcan|u uv|etne osude za"kd"sud moze unte|u odredt obavezu
da u odred.roku postav zatt.naprave.
2lan 321-Nepropsno nepravno zvoden|e gradevnskh radova-Odgovorna
osoba ko|a pr pro|ektran|u, uprav|an|u zvoden|u gradn|e gradevnskh
radova postup protvno propsma opeprznatm tehnkm pravma tme
zazove opasnost za zvot t|eo |ud za movnu veeg opsega, kaznt e
se kaznom zatvora od |edne do pet godna.Ko "kd"un z nehata, kaznt e
se kaznom zatvora do tr godne.
2lan 324-Nesav|esno uvan|e pasa drugh opasnh zvotn|a-Ko pse druge
opas.zvotn|e zvod na |avna m|esta bez propsane brn|ce druge
odgovara|ue zatte bez zravnog uvan|a tme zazove opasnost za zvot
t|eo |ud movnu, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do
est m|esec.Ako |e "kd"neka osoba t|e.oz|edena,unte| e se kaznt
kaznom zatvora do tr godne.
2lan 325-8e!ka krivina djela &rotiv o&$e sigrnosti ljdi i i(ovine-
Ako |e "kd" z .323. (Izazvan|e ope opasnost);.324.(Unten|e
oteen|e vaznh prvrednh ob|ekata |avnh naprava);.325.(Oteen|e
zattnh naprava na radu) .326.(Nepropsno nepravno zvoden|e
gradevnskh radova)neka osoba teko t|eesno oz|edena |e prouzrokovana
movnska teta vekh razm|era, unte| e se kaznt kaznom zatvora od
|edne do 10god.Ako |e "kd"z .323.; .324.; ana 325 .326.
prouzrokovana smrt |edne ve osoba,unte| e se kaznt kaznom zatvora
od |edne do dvanaest godna.Ako |e "kd" z .323;.324;.325 .326neka
osoba teko t|eesno oz|edena |e prouzrokovana movnska teta vekh
razm|era, unte| e se kaznt kaznom zatvora do pet godna.Ako |e "kd" z
.323..324;.325 .326.prouzrokovana smrt |edne ve osoba, unte|
e se kaznt kaznom zatvora od |edne do osam godna.
2lan 326-Nepropsn pr|evoz ekspozvnog zapa|vog mater|aa-Ko
protvno propsma o pr|evozu ekspozvnog ahko zapa|vog mater|aa
preda na pr|evoz |avnm prometnm sredstvma ekspozvn ahko zapa|v
mater|a takav mater|a sam prevoz prenos korste se |avnm
prom.sredstvma, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do 1god.
2lan 333-Neotkan|an|e opasnost-Ko bagovremeno pr|avom nadeznom
t|eu na drug nan ne poduzme m|ere rad otkan|an|a pozara, popave,
ekspoz|e, prometne nezgode druge opasnost za zvot t|eo |ud za
movnu veeg opsega, ako |e to mogao unt bez opasnost za sebe
drugog, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne god.Ko
odvraan|em na drug nan spr|e drugog u poduzman|u m|era rad
otkan|an|a pozara, popave, ekspoz|e, prometne nezgode druge opasnost
za zvot t|eo |ud za movnu veeg opsega, kaznt e se kaznom
zatvora od tr m|eseca do tr godne.
2lan 332-,gro'avanje javnog &ro(eta-Uesnk u prometu na putevma
ko| se ne prdrzava prometnh propsa tme tako ugroz |avn promet da
dovede u opasnost zvot |ud movnu veh razm|era, pa zbog toga kod
drugoga nastup movnska teta preko 5.000 KM, kaznt e se kaznom
zatvora do pet godna.Ko ugrozavan|em ze|ezn.,brodskog, tramva|skog,
184
troe|busnog prometa zarom dovede u opasnost zvot t|eo |ud
movnu veh razm|era, kaznt e se kaznom zatvora do pet godna.Ko "kd"
un z nehata, kaznt e se kaznom zatvora do tr godne.
2lan 333-,gro'avanje javnog &ro(eta zbog o(a(ljenosti-Ko pod
utca|em akohoa drugh omam|u|uh sredstava uprav|a motornm
vozom, ako |e zbog toga oto nesposoban za sgurnu vozn|u tme tako
ugroz |avn promet na putevma da dovede u opasnost zvot t|eo |ud
movnu veeg opsega, kaznt e se kaznom zatvora do tr godne.Ko
"kd"un z nehata, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do
|edne godne.
2lan 334-,gro'avanje javnog &ro(eta o&asno( radnjo(-Ko
unten|em, ukan|an|em tezm oteen|em prometne naprave, sredstva,
znaka naprave za sgnazac|u ko| suze sgurnost prometa davan|em
pogrenh znakova sgnaa, postav|an|em prepreka na prometncama na
drug nan tako ugroz |avn promet da tme dovede u opasnost zvot t|eo
|ud movnu veeg opsega, kaznt e se kaznom zatvora do tr godne.Ko
"kd"un z nehata, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do
|edne godne.
2lan 335-Nesav|estan nadzor nad |avnm prometom-Odgovorna osoba ko|o|
|e pov|eren nadzor nad stan|em odrzavan|em prometnca ob|ekata na
n|ma, pr|evoznm sredstvma |avnm prometom nad spun|avan|em
propsanh uv|eta rada vozaa, odgovorna osoba ko|o| |e pov|ereno
rukovoden|e vozn|om, ko|a nesav|esnm obav|an|em duznost zazove
opasnost za zvot t|eo |ud za movnu veeg opsega, kaznt e se
kaznom zatvora do 5god. Kaznom kaznt e se odgovorna osoba ko|a zda
naog za vozn|u dozvo vozn|u, ako zna da voza zbog umora, boest,
utca|a akohoa z drugh razoga n|e u stan|u sgurno uprav|at vozom
da vozo n|e spravno tme zazove opasnost za zvot t|eo |ud za
movnu veeg opsega.Ko "kd"un z nehata, kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do tr godne.
2lan 331-Teka krvna d|ea protv sgurnost |avnog prometa-Ako |e "kd"z
332. (Ugrozavan|e |avnog prometa); .333. (Ugrozavan|e |avnog prometa
zbog omam|enost);.334. (Ugrozavan|e |avnog prometa opasnom radn|om)
.335. (Nesav|estan nadzor nad |avnm prometom) prouzrokovana teka
t|eesna oz|eda neke osobe movnska teta vekh razm|era, unte| e se
kaznt kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Ako |e "kd"z .332;
.333; .334 .335.prouzrokovana smrt |edne ve osoba,unte| e se
kaznt kaznom zatvora na|man|e godnu dana.Ako |e "kd" z .332; .333;
.334 .335.prouzrokovana teka t|eesna oz|eda neke osobe movnska
teta vekh razm|era, unte| e se kaznt kaznom zatvora od est m|esec
do pet godna.Ako |e "kd" z .332; .333; .334 .335 prouzrokovana smrt
|edne ve osoba, unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do osam
godna.
2lan 334-:ekazivanje &o(o$i osobi ozlije%enoj &ro(etnoj
nezgodi-Voza motornog voza drugog pr|evoznog sredstva ko| ostav bez
pomo osobu ko|a |e oz|edena tm pr|evoznm sredstvom |u |e oz|edu
prouzrokovao,kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne
godne.Ako |e "kd"prouzrokovana teka t|eesna oz|eda smrt oz|edene
osobe, unte| e se kaznt kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.
18A
2lan 335-?ogovor za injenje krivinih djela-Ko s drugme dogovor
un|en|e krvnog d|ea propsanog zakonom u Federac| za ko|e se moze
zre kazna zatvora tr godne teza kazna, ako za dogovor un|en|a takvog
po|ednog krvnog d|ea n|e propsana posebna kazna, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.
2lan 336--ri&re(anje krivinog djela-Ko nabav prprem sredstva
ukon prepreke poduzme kakvu drugu radn|u ko|a stvara uv|ete za zravno
un|en|e, a n|e do un|en|a krvnog d|ea propsanog zakonom u
Federac| za ko|e se moze zre kazna zatvora tr godne teza kazna,
ukoko za prpreman|e po|ednog krvnog d|ea n|e propsana posebna
kazna, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne.
2lan 347-,dr'ivanje radi injenja krivinih djela-Ko organzra grupu
|ud na drug nan udruzu|e tr ve osoba u c|em n|en|a krvnh
d|ea propsanh zakonom u Federac| za ko|a se moze zre kazna zatvora tr
godne teza kazna, ako za takvo organzran|e udruzvan|e rad n|en|a
po|ednog krvnog d|ea n|e propsana posebna kazna, kaznt e se kaznom
zatvora od est m|esec do pet godna.Ko postane anom grupe |ud
udruzen|a kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne
godne.Can grupe |ud ko| otkr|e grupu an udruzen|a ko| otkr|e
udruzen|e pr|e nego to |e u n|hovom sastavu za n|h uno krvno d|eo,
moze se osobodt kazne. Organzator ko| otkrvan|em grupe |ud
udruzen|a na drug nan spr|e un|en|e"kd", kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do |edne godne, a moze se osobodt kazne.
2lan 343-,estvovanje gr&i ljdi koja ini krivino djelo-Ko
uestvu|e u grup |ud ko|a za|ednkm d|eovan|em usmrt neku osobu |e
teko t|eesno oz|ed, un pa|evnu, otet movnu u veem opsegu un
druga teka nas|a ko|a pokua unt takva d|ea za samo uestvovan|e u
to| grup |ud kaznt e se kaznom zatvora od 3m|eseca do 5god.Ko organzra
bo kako rukovod grupom |ud ko|a un "kd", kaznt e se kaznom
zatvora od |edne do 10god.
2lan 342-<loinaka organizacija-Ko un krvno d|eo propsano
zakonom u Federac| kao an zonake organzac|e, ako za po|edno
krvno d|eo n|e propsana posebna kazna, kaznt e se kaznom zatvora
na|man|e tr godne.Ko kao an zonake organzac|e un krvno d|eo
propsano zakonom u Federac| za ko|e se moze zre kazna zatvora tr
godne teza kazna, ako za po|edno "kd"n|e propsana posebna kazna,
kaznt e se kaznom zatvora na|man|e pet godna.Ko organzra bo kako
rukovod zonakom organzac|om ko|a za|ednkm d|eovan|em un
pokua krvno d|eo propsano zakonom u Federac|, ako za po|edno "kd"
n|e propsana posebna kazna, kaznt e se kaznom zatvora na|man|e deset
godna dugotra|nm zatvorom.Ko postane anom zonake organzac|e
ko|a za|ednkm d|eovan|em un pokua"kd" propsano zakonom u
Federac|, ako za po|edno krvno d|eo n|e propsana posebna kazna, kaznt
e se kaznom zatvora na|man|e |ednu godnu.Can zonake organzac|e,
ko| zonaku organzac|u otkr|e,moze se osobodt kazne.
2lan 343-;zrada i nabavka or'ja i sredstava na(ijenjenih injenj
krivinih djela-Ko oruz|e, ekspozvne mater|e sredstva za n|hovo
prprav|an|e otrove za ko|e zna da su nam|en|en un|en|u krvnog d|ea
18B
zrad, nabav drugom omogu da do n|h dode, kaznt e se kaznom
zatvora od tr m|eseca do pet godna.Ko zrad drugom ustup azn k|u,
otpra kakvu drugu stvar sredstvo za provau, ako zna da |e
nam|en|eno un|en|u krvnog d|ea, kaznt e se kaznom zatvora do |edne
godne.
2lan 344-:e&rijavljivanje &ri&re(anja krivinog djela-Ko zna da se
prprema un|en|e krvnog d|ea za ko|e se po zakonu u Federac| moze
zre tr godne zatvora teza kazna, pa u vremenu kad |e |o bo mogue
spr|et n|egovo un|en|e to ne pr|av, a d|eo bude pokuano un|eno,
kaznt e se kaznom zatvora do |edne godne.Ko "kd" un u odnosu na
krvno d|eo za ko|e se po zakonu u Federac| moze zre kazna dugotra|nog
zatvora, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Za "kd"
nee se kaznt osoba ko|o| |e unte| bran drug, osoba ko|a s n|m zv u
zvanbrano| za|ednc, krvn srodnk u ravno| n|, brat
sestra, usvo|te| usvo|enk n|hov bran drug osoba s ko|om zve u
zvanbrano| za|ednc, ko|a |e brante|, |ekar v|ersk spov|ednk
unte|a.
2lan 345-:e&rijavljivanje krivinog djela ili initelja-Ko zna za
unte|a krvnog d|ea za ko|e se moze zre kazna dugotra|nog zatvora,
ko samo zna da |e takvo d|eo un|eno, pa to ne pr|av, ako od takve pr|ave
ovs bagovremeno otkrvan|e unte|a krvnog d|ea, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne.Kaznom kaznt e se
suzbena odgovorna osoba ko|a ne pr|av "kd" za ko|e |e saznaa u vren|u
svo|e duznost, ako se za to "kd" moze zre kazna zatvora pet godna
zatvora teza kazna.Za "kd"nee se kaznt osoba ko|o| |e unte| bran
drug, osoba ko|a s n|m zv u zvanbrano| za|ednc, krvn srodnk u ravno|
n|, brat sestra, usvo|te| usvo|enk n|hov bran drug osoba s ko|om
zve u zvanbrano| za|ednc, ko|a |e brante|, |ekar v|ersk spov|ednk
unte|a.Za "kd"kaznt e se doktor medcne, doctor stomatoog|e, babca
zdravstven d|eatnk, pshoog, |avn b|eznk d|eatnk soc|ane zatte,
ako |e krvno d|eo un|eno prema d|etetu mao|etnku.
2lan 344-9a'no &rijavljivanje-Ko pr|av ko|u odredenu osobu da |e una
krvno d|eo propsano zakonom u Federac|, zna|u da ta osoba n|e
unte|, kaznt e se kaznom zatvora od est m|eseca do pet godna.Kaznom
kaznt e se ko podmetan|em tragova "kd" na drug nan zazove
pokretan|e krvnog postupka zbog "kd" propsanog zakonom u Federac|
protv osobe za ko|u zna da n|e unte|.Ko sam sebe pr|av da |e uno "kd"
propsano zakonom u Fed, ako ga n|e uno, kaznt e se nov.kaznom
kaznom zatvora do 6m|esec. Kaznom kaznt e se ko pr|av da |e un|eno
"kd" propsano zakonom u Fed, ako zna da to d|eo n|e un|eno.
2lan 341--o(o$ initelj &oslije injenog krivinog djela-Ko kr|e
unte|a krvnog d|ea za ko|e se moze zre kazna zatvora tr godne mu
prkrvan|em oruda, tragova na drug nan pomaze da ne bude otkrven,
ko kr|e osudenog poduzma to drugo s c|em zb|egavan|a zvren|a
zreene kazne,sgurnosne m|ere odgo|ne zavodske m|ere, kaznt e se
kaznom zatvora do |edne godne.Ko pruz pomo unte|u krvnog d|ea za
ko|e se moze zre kazna zatvora pet godna teza kazna, a ne kazna
dugotra|nog zatvora,kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.Ko pruz pomo unte|u krvnog d|ea za ko|e se moze zre kazna
18C
dugotra|nog zatvora, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset
godna.Kazna zreena za "kd" ne moze bt teza n po vrst n po vsn od
kazne na ko|u |e osudena osoba ko|o| |e unte| pruzo pomo.Za "kd" nee
se kaznt osoba ko|o| |e unte| bran drug, osoba ko|a s n|m zv u
zvanbrano| za|ednc, krvn srodnk u ravno| n|,brat sestra, usvo|te|
usvo|enk n|hov bran drug osoba s ko|om zve u zvanbrano| za|ednc,
ko|a |e brante|, |ekar v|ersk spov|ednk unte|a.
2lan 345-?avanje la'nog iskaza-Sv|edok, v|etak, prevodte| tuma ko|
u sudskom, prekra|nom, upravnom dscpnskom postupku u Federac| da
azn skaz, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr
godne.Kaznom kaznt e se stranka ko|a pr zvoden|u dokaza sptvan|em
stranaka u parnnom upravnom postupku u Federac| da azn skaz, a na
tom |e skazu zasnovana oduka donesena u tom postupku.Ako |e azan skaz
dat u krvnom postupku u Federac|,unte| e se kaznt kaznom zatvora
od est m|esec do pet godna.Ako su zbog "kd" nastupe naroto teke
pos|edce za okrv|enka, unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do
deset god.Ako unte| dobrovo|no opozove svo| azn skaz pr|e nego to |e
donesena konana oduka, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora
do est m|eseca, a moze se osobodt kazne.
2lan 346-Spreavan|e dokazvan|a- Ko sv|edoka v|etaka u sudskom,
prekra|nom, upravnom dscpnskom postupku u Federac|, som,
pr|etn|om drugm obkom prnude obean|em dara kakve druge korst
navede na azan skaz, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.Ko s c|em da spr|e znatno oteza dokazvan|e u sudskom,
prekra|nom, upravnom dscpnskom postupku u Federac| sakr|e, otet,
unt un neupotreb|vm tud predmet spravu ko|a suz dokazvan|u,
kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne.Kaznom
kaznt e se ko s c|em da spr|e znatno oteza dokazvan|e u sudskom,
prekra|nom, upravnom dscpnskom postupku u Federac| ukon, unt,
pomakne prem|est kakav grann kamen, zem|om|ersk znak uope
kakav znak o vasn. nekom drugom stva.pravu upotreb vode, ko s
stm c|.takav znak azno postav.
2lan 357-Povreda ta|nost postupka-Ko neovaeno otkr|e ono to |e saznao
u sudskom, prekra|nom upravnom postupku u Fed., a to se po zakonu ne
sm|e ob|avt |e odukom nad.nstttuc|e u Fed.progaeno ta|nom, kaznt
e se nov.kaznom kazn.zatvora do 1god.
2lan 353-:eizvr!enje sdske odlke-Odgovorna osoba u organu vast
pravno| osob drugm nsttuc|ama u Federac| ko|a ne postup po
pravomono| oduc suda u Federac|, kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do tr godne.Kaznom kaznt e se odgovorna osoba ko|a
odb|e zvrt oduku Doma za |udska prava za Federac|u oduku Ustavnog
suda Federac|e ko|u |e duzna zvrt.Ako |e "kd" prouzrokovana teza povreda
prava drugog znaa|na mater|ana teta, unte| e se kaznt kaznom
zatvora od |edne do pet godna.
2lan 352-Odavan|e stov|etnost zatenog sv|edoka-Sud|a suda u Federac|
druga suzbena osoba ko|a |e uestvovaa u sptvan|u zatenog sv|edoka
u krvnom postupku ko| se vod po zakonu Federac|e, ko|a neovaeno|
osob un prstupanm podatke o stov|etnost zatenog sv|edoka, kaznt
e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.
1;F
2lan 353-Povreda sudske oduke o zabran vren|a zvan|a, d|eatnost
duznost-Ko drugome omogu obav|an|e zanman|a, d|eatnost duznost
ako zna da mu |e pravomonom sudskom odukom zreena sgurnosna
m|era zabrane vren|a zvan|a, d|eatnost duznost, zattna m|era
zabrane vren|a odredenh duznost, |e takva zabrana pravna pos|edca
osude, kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.
2lan 354-Pobuna osoba ko|ma |e oduzeta soboda-Osoba ko|o| |e na osnovu
zakona oduzeta soboda, ko|a se udruz s drugm osobama ko|ma |e na
osnovu zakona oduzeta soboda s c|em da se nasno osobod da te osobe
za|ednk napadnu osobe |em su nadzoru pov|erene, da h som
pr|etn|om da e zravno upotr|ebt su prnude da une propuste neto
to |e protvno n|hovo| duznost, kaznt e se kaznom zatvora do tr
godne.Ako |e "kd" neka osoba teko t|eesno oz|edena |e prouzrokovana
movnska teta veh razm|era, unte| e se kaznt kaznom zatvora od
|edne do deset godna.Ako |e "kd" prouzrokovana smrt |edne ve osoba,
unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do dvanaest godna.
2lan 355-B|eg osobe ko|o| |e oduzeta soboda-Ko upotrebom se
pr|etn|om da e zravno napast na zvot t|eo druge osobe pob|egne z
krvno-popravne ustanove zatvora, kaznt e se kaznom zatvora od tr
m|eseca do pet godna.
2lan 351-Omoguavan|e b|ega osob ko|o| |e oduzeta soboda-Ko som,
pr|etn|om, obmanom na drug nan omogu b|eg osob ko|o| |e na osnovu
zakona oduzeta soboda, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do pet
godna.Ko "kd" un kao an grupe |ud, kaznt e se kaznom zatvora od
|edne do osam godna.
2lan 354-Povreda zakona od sud|e-Sud|a Ustavnog suda Federac|e sud|a
suda u Federac| ko| s c|em da drugom prbav kakvu korst da mu nanese
kakvu tetu, donese nezakontu oduku na drug nan prekr zakon, kaznt
e se kaznom zatvora od 6m|esec do pet godna.
2lan 355-Spreavan|e suzbene osobe u vren|u suzbene radn|e-Ko som
pr|etn|om da e zravno upotr|ebt su spr|e suzbenu osobu u vren|u
suzbene radn|e ko|u |e poduzea u okvru svo|h ovast |e na st nan
prs na obav|an|e suzbene radn|e, kaznt e se kaznom zatvora od tr
m|eseca do tr godne.Ako |e "kd"suzbena osoba uvr|edena, zostav|ana |e
ahko t|eesno oz|edena |e "kd" un|eno pr|etn|om upotrebe oruz|a, kaznt
e se kaznom zatvora od est m|esec do tr godne.Ko "kd"un prema
suzbeno| osob pr obav|an|u posova |avne sgurnost sgurnost Federac|e
funkc|a uvan|a |avnog reda,uhen|a unte|a krvnog d|ea uvan|a
osobe ko|o| |e oduzeta soboda,kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do
pet godna.Ako |e unte| "kd" bo zazvan protuzakontm grubm
postupan|em suzbene osobe, moze se osobodt kazne.
2lan 356-:a&ad na sl'ben osob vr!enj &oslova sigrnosti-Ko
napadne ozb|no pr|et da e napast suzbenu osobu osobu ko|a |o|
pomaze u vren|u posova |avne sgurnost sgurnost Federac|e duznost
uvan|a |avnog reda, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do tr
godne.Ako |e "kd"suzbena osoba osoba ko|a |o| pomaze ahko t|eesno
oz|edena |e krvno d|eo z stava 1. ovog ana un|eno uz pr|etn|u
upotrebom oruz|a, unte| e se kaznt kaznom zatvora od est m|esec do
pet godna.Ako |e "kd"suzbena osoba osoba ko|a |o| pomaze teko t|eesno
oz|edena, unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do deset
1;1
godna.Ako |e unte| "kd"bo zazvan protuzakontm grubm postupan|em
suzbene osobe osobe ko|a |o| pomaze,moze se osobodt kazne.
2lan 317-,estvovanje gr&i ljdi koja s&rijei sl'b.osob
vr!enj sl'b.radnje-Ko uestvu|e u grup |ud ko|a za|ednkm
d|eovan|em spr|e pokua spr|et suzbenu osobu u vren|u suzbene
radn|e |e na ta| nan prs na vren|e suzbene radn|e, za samo
uestvovan|e kaznt e se kaznom zatvora do tr godne.Ko organzra bo
kako rukovod grupom |ud ko|a un "kd", kaznt e se kaznom zatvora od
|edne do pet godna.
2lan 313-.rganiziranje ot&ora-Ko druge organzra pozva na pruzan|e
nasnog otpora zakontm odukama m|erama nadeznh t|ea, ukazu|e
otpor suzbeno| osob u vren|u suzbene radn|e, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do tr godne.Ako |e "kd"prouzrokovano
neprovoden|e |e znatno otezano provoden|e zakonte oduke m|ere
nadeznog t|ea, unte| e se kaznt kaznom zatvora od tr m|eseca do tr
godne.Ko organzra bo kako rukov.grupom |ud ko|a un "kd", kaznt e
se kazn.zatvora od 6m|esec do 5god.
2lan 314-Neovaeno bav|en|e odredenm zanman|em-Ko se neovaeno
za nagradu bav odredenm zanman|em za |e obav|an|e |e po zakonu
drugm propsma don|etm na osnovu zakona potrebna dozvoa
nadezn.organa, kaznt e se nov.kaznom kaznom zatvora do 1god.
2lan 312-:asilniko &ona!anje-Ko grubm vr|edan|em zostav|an|em
drugog, nas|em prema drugom, zazvan|em tue naroto drskm
bezobzrnm ponaan|em ugrozava gradansk mr, kaznt e se kaznom
zatvora od tr m|eseca do tr godne.Ko "kd"un u sastavu grupe |ud, ako
|e "kd"prouzrokovano teko ponzen|e ve osoba, |e neka osoba ahko
t|eesno oz|edena, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.
2lan 313-Neovaeno pos|edovan|e ugroz.|avnog reda putem rado tv
stance-Ko protvno propsma o sustavu veza pos|edu|e rado teevz|sku
stancu rado teevz|sku stancu korst bez propsanog odobren|a, kaznt
e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne god.Ko grubo kre
standarde profesonanog ponaan|a med|a novnara, korst hukak
govor mrzn|e govor ko| oto pozva pote na nas|e, narodnosne
etnke sukobe tme dovede do ugrozavan|a |avnog reda mra, kaznt e
se nov.kaznom kazn.zatvora do 3 god.
2lan 315-Neuestvovan|e u otkan|an|u ope opasnost-Ko protvno naredb
nadeznog organa bez opravdanog razoga odb|e uestvovat u otkan|an|u
opasnost od pozara, popave sne opasnost, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do est m|esec.
2lan 311-*kidanje ili &ovreda sl'benog &eata ili znaka-Ko skne
povr|ed suzb.peat znak ko| |e ov.suz.osoba stava rad osguran|a
predmeta prostor|e, ko bez skdan|a pov.peata znaka otvor
osguran predmet ude u takvu prostor|u, kaznt e se kaz.zatvora od
3m|eseca do 3god.
2lan 314-Oduzman|e unten|e suzbenog peata suzbenh spsa-Ko
protupravno oduzme, sakr|e, unt, otet na drug nan un
neupotreb|vm suzben peat, kn|gu, sps spravu nsttuc|e u Federac|
druge pravne osobe ko|a vr |avna ovaen|a se kod n|h naaz, kaznt e
se kaznom zatvora do tr godne.
1;3
2lan 315-Unten|e prkrvan|e arhvske grade-Ko unt, prkr|e un
neupotreb|vom arhvsku gradu |e znese zvan zem|e bez prethodnog
odobren|a nadeznog organa, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do
tr godne.
2lan 316-9a'no &redstavljanje-Ko se s c|em da seb drugom prbav
kakvu korst da drugom nanese kakvu tetu azno predstav|a kao suzbena
vo|na osoba neovaeno nos oznake suzbene vo|ne osobe, kaznt e
se nov.kaznom kazn.zatvora do 1godne.Kaznom kaznt e se ko zvr
kakvu radn|u ko|u |e ovaena zvrt samo odredena suzbena osoba.
2lan 347-*a(ovla!$e-Ko upotrebom se ozb|nom pr|etn|om prbav|a
neko svo|e pravo pravo za ko|e smatra da mu prpada, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do est m|esec.Ko "kd"un u sastavu
grupe |ud udruzen|a organzranog rad un|en|a tog krvnog d|ea,
unte| e se kaznt kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.
2lan 343-:edozvoljeno dr'anje or'ja ili eks&lozivnih (aterija-Ko
neovaeno zrad, preprav, proda, nabav razm|en vatreno oruz|e,
munc|u ekspozvne mater|e, ko neovaeno drz vatreno oruz|e,
munc|u ekspozvne mater|e |a nabavka gradanma uope n|e
dozvo|ena, kaznt e se kaznom zatvora do tr godne,Ko un "kd"u odnosu
na veu konu vatrenog oruz|a,munc|e ekspozvnh mater|a, kaznt e
se kaznom zatvora od |edne do deset godna.Ko dobrovo|no preda sredstva
nadeznom organu,moze se baze kaznt.
2lan 342-Zoupotreba znaka za pomo opasnost-Ko zoupotr|eb znak za
pomo znak za opasnost neosnovano pozva u pomo s c|em da zazove
zazak suzb.drzavnh organa vatrogasaca zaustav|an|e prometa, kaznt
e se nov.kaznom kaznom zatvora do 6m|esec.
2lan 343-=rivotvorenje is&rave-Ko zrad aznu spravu prena pravu
spravu s c|em da se takva sprava upotr|eb kao prava, ko aznu
prenaenu spravu upotr|eb kao pravu |e nabav rad upotrebe, kaznt e
se novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne.Ko "kd"un u pogedu
|avne sprave, oporuke, m|ence,eka, |avne suzbene kn|ge druge kn|ge
ko|a se po zakonu mora vodt, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do
pet godna.
2lan 345-Ov|eravan|e nestntog sadrza|a-Ko dovoden|em u zabudu
nadeznog organa un da on u |avno| sprav, zapsnku kn|z ov|er togod
nestnto to treba suzt kao dokaz u pravnom prometu, kaznt e se kaznom
zatvora od tr m|eseca do pet godna.Kaznom kaznt e se ko spravu, zapsnk
kn|gu upotr|eb zna|u da su nestnt.
2lan 344-Posebn sua|ev krvotvoren|a sprave-Smatrat e se un|en|em
"kd" krvotvoren|a sprava kaznt e se po .373.(Krvotvoren|e sprave):a)
ko kakav papr, banket kakav drug predmet ko| |e neka osoba potpsaa
neovaeno popun kakvom z|avom ko|a ma vr|ednost za pravne odnose;b)
ko drugog obmane o sadrza|u kakve sprave ta| |e potpe smatra|u da
potpsu|e kakvu drugu spravu kakav drug sadrza|;c) ko spravu zda u me
druge osobe bez n|eznog ovaen|a u me osobe ko|a ne posto|;d) ko kao
zdavate| sprave uz svo| potps navede da ma kakav pooza|, pozv n
ako nema takav pooza|, pozv n, a to ma btn utca| na dokaznu snagu
sprave;e) ko spravu zrad neov.upotrebom pravog peata znaka.
2lan 341-Izdavan|e upotreba nestnte |enke veternarske
sv|edodzbe-Doktor medcne, doktor stomatoog|e veternar ko| zda
1;8
nestntu |enku veternarsku sv|edodzbu zna|u da |e nestnta, kaznt
e se kaznom zatvora do |edne godne.Ko upotr|eb nestntu |enku
veternarsku sv|edodzbu zna|u da |e nestnta, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do est m|esec.
2lan 344-Nadrpsarstvo-Ko se, nema|u propsanu strunu spremu,
neovaeno za nagradu bav ukazvan|em pravne pomo, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do 1godne.
2lan 345-.(etanje vjerskih obreda-Ko ometa spr|e v|ersk obred,
kaznt e se novanom kaznom kaznom zatvora do 1 god.Ko "kd"un
upotrebom se ozb|nom pr|etn|om upotrebe se, kaznt e se kaznom
zatvora od tr m|eseca do tr godne.
2lan 346-Povreda mra poko|nka-Ko neov.prekopa, razru, otet na drug
nan grubo oskvrne grob drugo m|esto ukopa spomen na umre, kaznt
e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.Ko neovaeno
skopa, odnese, otet, unt, sakr|e prem|est organ, do t|ea pepeo
umre osobe, ko oskvrne organ umre osobe, kaznt e se novanom
kaznom kaznom zatvora do dv|e godne.
2lan 357-Prman|e dara drugh obka korst-Suzbena odgovorna osoba u
Federac|, uk|uu|u stranu suzbenu osobu, ko|a zaht|eva prm dar
kakvu drugu korst, ko|a prm obean|e dara kakve korst,da u okvru
svog ovaen|a un to ne b sm|ea unt da ne un to b moraa
unt, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do deset godna.Suzbena
odgovorna osoba u Federac|, uk|uu|u stranu suzbenu osobu, ko|a
zaht|eva prm dar kakvu korst, ko|a prm obean|e dara kakve
korst, da u okvru svog ovaen|a un to b moraa unt da ne un
to ne b sm|ea unt,kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.Kaznom kaznt e se suzbena odgovorna osoba u
Federac|,uk|uu|u stranu suzbenu osobu, ko|a pos|e n|en|a
nen|en|a, a u vez s tm zaht|eva prm dar kakvu drugu korst.Prm|en
dar movnska korst oduzet e se.
2lan 353-Davan|e dara drugh obka korst-Ko suzbeno| odgovorno|
osob u Federac|, uk|uu|u stranu suzbenu osobu, un obea dar
kakvu drugu korst, da u okvru svog ovaen|a un to ne b sm|ea unt
da ne un to b moraa unt, ko posredu|e pr ovakvom podmvan|u
suzbene odgovorne osobe, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do
pet godna.Ko suzbeno| odgovorno| osob u Federac|, uk|uu|u stranu
suzbenu osobu, un obea dar kakvu drugu korst, da u okvru svog
ovaen|a un to b moraa unt da ne un to ne b sm|ea unt,
ko posredu|e pr ovakvom podmvan|u suzbene odgovorne osobe, kaznt
e se novanom kaznom kaznom zatvora do tr godne. Unte| "kd"ko| |e
dao mto na zaht|ev suzb. odgov.osobe u Federac|, uk|u. stranu
suzb.osobu, pr|avo"kd"pr|e n|egovog otkr. saznan|a da |e otkrv.,moze se
osob.kazne.Prm|.dar mov.korst oduzet e se, a u s.moze se vratt osob
ko|a |e daa mto.
2lan 352-Protuzakonto posredovan|e-Ko prm nagradu kakvu drugu korst
da korten|em svog suzbenog utca|nog pooza|a u Federac| posredu|e da
se un ne un ko|a suzbena radn|a, kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do tr godne.Ko korste svo| suzben utca|n pooza| u
nsttuc|ama u Federac| posredu|e da se un suzbena radn|a ko|a se ne b
sm|ea unt da se ne un suzbena radn|a ko|a b se moraa unt, kaznt
1;;
e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Ako |e za un|en|e "kd"
prm|ena nagrada kakva druga korst, unte| e se kaznt kaznom
zatvora od |edne do deset godna.
2lan 353-<lo&otreba &olo'aja ili ovla!$enja-Suzbena odgovorna
osoba u Federac| ko|a skoravan|em svog suzbenog pooza|a
ovaen|a, prekorav grance svo|e suzbene ovast ne obavv svo|e
suzbene duznost, prbav seb drugom kakvu korst, drugome nanese
kakvu tetu teze povr|ed prava drugog, kaznt e se kaznom zatvora od
est m|esec do pet godna.Ako |e "kd"prbav|ena movnska korst ko|a
preaz10.000 KM, unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do deset
godna.Ako |e "kd"prbav|ena movnska korst ko|a preaz 50.000 KM,
unte| e se kaznt kaznom zatvora na|man|e tr godne.
2lan 354--ronevjera sl'bi-Ko s c|em da seb drugom prbav
protupravnu movnsku korst prsvo| novac,vr|ednosne papre druge
pokretnne ko|e su mu pov|erene u suzb uope na radu u nsttuc|ama u
Federac|, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Ako |e
"kd"prbav|ena movnska korst ko|a preaz 10.000 KM, unte| e se kaznt
kaznom zatvora od |edne do deset godna.Ako |e "kd"prbav|ena movnska
korst ko|a preaz 50.000 KM, unte| e se kaznt kaznom zatvora na|man|e
tr godne.
2lan 355--rijevara sl'bi-Suzbena odgovorna osoba u Federac| ko|a
s c|em da seb drugom prbav protupravnu movnsku korst podnoen|em
aznh obrauna na drug nan dovede u zabudu ovaenu osobu da un
nezakontu spatu, kaznt e se kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.Ako |e "kd"prbav|ena movnska korst ko|a preaz 10.000 KM,
unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do deset godna.Ako |e "kd"
prbav|ena movnska korst ko|a preaz 50.000 KM, unte| e se kaznt
kaznom zatvora na|man|e tr god.
2lan 351-Posuga u suzb-Ko se neovaeno posuz novcem, vr|ednosnm
paprom drugm pokretnnama ko|e su mu pov|erene u suzb uope na
radu u nsttuc|ama u Federac| te stvar drugom neovaeno da na
posugu, kaznt e se kaznom zatvora od 6m|esec do 5godna.
2lan 354-:esavjestan rad sl'bi-Suzbena odgovorna osoba u
Federac| ko|a povredom zakona, drugog propsa opeg akta
proputan|em duznost nadzora, oto nesav|esno postup u vren|u
duznost,pa zbog toga pravo drugog bude teko povr|edeno nastup
movnska teta ko|a preaz1.000 KM, kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do tr godne.Ako |e "kd"teko povr|edeno pravo drugog
nastup movnska teta ko|a preaz 10.000 KM, unte| e se kaznt kaznom
zatvora od est m|esec do pet godna.
2lan 35-.davanje sl'bene tajne-Suzbena odgovorna osoba u
Federac| ko|a neovaeno drugome saop, preda na drug nan un
dostupnm podatke ko| su suzbena ta|na, ko|a prbav|a takve podatke s
c|em da h preda neovaeno| osob,kaznt e se kaznom zatvora od est
m|esec do pet godna.Kaznom kaznt e se osoba ko|a s c|em da
neovaeno upotr|eb takve podatke nezakonto skorst podatke ko| se
uva|u kao suzbena ta|na, osoba ko|a bez odobren|a te podatke ob|av.Ako
|e "kd"un|eno z korsto|ub|a u pogedu naroto pov|er|vh podataka,
rad ob|av|van|a koren|a podataka zvan Federac|e, unte| e se
kaznt kaznom zatvora od |edne do deset godna.Suzbena odgovorna
1;=
osoba u Federac| ko|a un "kd"z nehata, kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do tr godne.Nema "kd" ako ko ob|av posredu|e u
ob|av|van|u suzbene ta|ne nsttuc|e u Federac| | |e sadrza| suprotan
ustavnom poretku Federac|e, s c|em da |avnost otkr|e nepravnost u
organzran|u, d|eovan|u rukovoden|u suzbom, ako ob|ava nema tetne
pos|edce za Federac|u.Odredbe prm|ent e se prema osob ko|a |e odaa
suzb.ta|nu nakon to |o| |e suzba odgovornost u Federac| prestaa.
2lan 356-Krvotvoren|e suzbene sprave-Suzbena odgovorna osoba u
Federac| ko|a u suzbenu posovnu spravu, kn|gu sps unese nestnte
podatke ne unese kakav vazan podatak, svo|m potpsom suzbenm
peatom ov|er suzbenu posovnu spravu, kn|gu sps s nestntm
sadrza|em, ko|a svo|m potpsom suzbenm peatom omogu zradu
takve sprave, kn|ge spsa s nestntm sadrza|em, kaznt e se kaznom
zatvora od est m|esec do pet godna.Kaznom kaznt e se suzbena
odgovorna osoba u Federac| ko|a nestntu suzbenu posovnu spravu,
kn|gu sps upotr|eb u suzb pr posovan|u kao da su stnt, ko|a
suzbenu posovnu spravu, kn|gu sps unt,prkr|e, u veo| m|er otet
na drug nan un neupotreb|vom.
2lan 367-Protuzakonta napata spata-Suzbena odgovorna osoba u
Federac| ko|a od drugog napat to drug n|e duzan, napat ve nego |e
duzan, ko|a pr spat preda| kakvh stvar man|e spat preda, kaznt
e se novanom kaznom kaznom zatvora do 3 god.
2lan 363-Protuzakonto osoboden|e osobe ene sobode-Suzbena osoba u
Federac| ko|a protuzakonto osobod osobu enu sobode, a ko|a |o| |e
pov|erena na uvan|e, |o| pomogne u b|egu, |o| omoguava nedoputenu
vezu pr|epsku rad prpreman|a b|ega, kaznt e se kaznom zatvora od
est m|esec do pet godna.
2lan 362-Protuzakonto prsva|an|e stvar pr pretresan|u zvren|u-
Suzbena osoba u Federac| ko|a pr pretresan|u stana, prostor|a osoba
pr zvren|u,oduzme pokretnnu s c|em da n|enm prsva|an|em prbav seb
drugom protupravnu movnsku korst, kaznt e se kaznom zatvora od
|edne do deset godna.
2lan 363-Oteen|e raunanh podataka programa-Ko otet, zm|en,
zbre, unt na drug nan un neupotreb|vm eprstupanm tude
raunane podatke raunane programe, kaznt e se novanom aznom
kaznom zatvora do |edne godne.Ko unato zattnm m|erama neovaeno
prstup raunanm podacma programma neovaeno presree n|hov
pr|enos, kaznt e se novanom kaznom kaznom atvora do tr
godne.Kaznom kaznt e se ko onemogu oteza rad koren|e
aunanog sustava, raunanh podataka programa raunanu
komunkac|u.Ako |e "kd" un|eno u odnosu na raunan sustav,podatak
program organa vast, |avne suzbe, |avne ustanove prvrednog drutva od
osebnog |avnog nteresa, |e prouzrokovana znatna teta,kaznt e se
kaznom zatvora od tr m|eseca do pet godna.Ko neovaeno zradu|e,
nabav|a, proda|e, pos|edu|e n drugom dostupne posebne aprave,
sredstva, raunane programe raunane podatke stvorene pragodene
rad n|en|a "kd", kaznt e se nov.aznom kaznom zatvora do
3god.Posebne naprave, sredstva, raunan progr. podac stvoren, koren
pragoden ad un|en|a "kd", ko|ma |e "kd" n|eno, oduzet e se.
1;4
2lan 364-Raunano krvotvoren|e-Ko neovaeno zrad, unese, zm|en,
zbre un neupotreb|vm raunane podatke programe ko| ma|u
vr|ednost za pravne odnose, s c|em da se upotr|ebe kao prav sam
upotr|eb takve podatke programe, kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do tr godne.Ako |e "kd"un|eno u odnosu na raunane
podatke programe organa, |avne suzbe, |avne ustanove prvrednog
drutva od posebnog |avnog nteresa, |e prouzrokovana znatna teta,
kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do pet godna.Ko neov.zradu|e,
nabav|a, proda|e, pos|edu|e n drugom prstupanm posebne naprave,
sredstva, raunane programe raunane podatke stvorene pragodene
rad un|en|a "kd", kaznt e se nov.kaznom kazn.zatvora do
3god.Pos.naprave, sredstva, raunan program podac stvoren, koren
pragod.rad un|en|a "kd" ko|ma |e un|eno "kd" oduzet e se.
2lan 365-Raunana pr|evara-Ko neovaeno unese, otet, zm|en
prkr|e raunan podatak program na drug nan ute na shod
eektronske obrade podataka s c|em da seb drugom prbav protupravnu
movnsku korst tme drugom prouzroku|e movnsku tetu, kaznt e se
kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Ako |e "kd"prbav|ena
movnska korst ko|a preaz 10.000 KM, unte| e se kaznt kaznom zatvora
od 2do 10god. Ako |e "kd" prbav|ena mov.korst ko|a preaz 50.000 KM,
unte| e se kaznt kaz.zatvora od 2 do 12god. Ko "kd" un samo s c|em
da drugog otet, kaznt e se nov.kaznom kaz.zatvora do 3god.
2lan 361-Ometan|e rada sustava mreze eektronske obrade podataka-Ko
neov.prstupom u sustav mrezu eektronske obrade podataka zazove
zasto| poremet rad tog sustava mreze, kaznt e se novanom kaznom
kaznom zatvora do tr godne.
2lan 364-Neovaen prstup zatenom sustavu mrez eektronske obrade
podataka-Ko se neovaeno uk|u u sustav mrezu eektronske obrade
podataka kren|em m|era zatte, kaznt e se novanom kaznom kaznom
zatvora do |edne godne.Ko upotr|eb podatak dob|en na nan, kaznt e se
kaznom zatvora do tr godne.Ako su "kd" prouzrokovane drugom teke
pos|edce, unte| e se kaznt kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.
2lan 365-Raunana sabotaza-Ko unese, zm|en, zbre prkr|e raunan
podatak program se na drug nan um|ea u raunan sustav, unt
otet naprave za eektronsku obradu podataka s c|em da onemogu
znatno omete postupak eektronske obrade podataka znaa|nm organma
vast,|avnm suzbama, |avnm ustanovama, trgovakm drutvma drugm
pravnm osobama od posebnog |avnog nteresa, pa tme prouzroku|e tetu u
znosu veem od 500.000 KM, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do osam
godna.
2lan 366-Nezvren|e odb|an|e zvren|a zapov|ed-Vo|na osoba ko|a ne
zvr odb|e zvrt zapov|ed nadredenog u vez sa suzbom, pa zbog toga
nastup nemogunost vren|a otezano obav|an|e suzbe opasnost po
zvot |ud movnu veke vr|ednost, kaznt e se kaznom zatvora do pet
godna.Vo|na osoba ko|a se protv strazaru, ophodn|, suzbu|uo| drugo|
vo|no| osob u sno| suzb dok obav|a|u svo|u suzbenu funkc|u,te vo|na
osoba ko|a ne posua n|hov pozv ne zvr odb|e zvrt n|hovu
zapov|ed, kaznt e se kaznom zatvora do |edne godne.Unte| "kd"ko| |e
1;A
bo zazvan protuzakontm grubm postupan|em nadredenog, strazara,
ophodn|e,druge vo|ne osobe, moze se baze kaznt osobodt kazne.
2lan 477-Odb|an|e prman|a upotrebe oruz|a-Vo|na osoba ko|a protvno
propsma bez opravdana razoga odb|e prmt oruz|e ga upotr|ebt po
zapov|ed po pravma suzbe, kaznt e se kaznom zatvora od |edne do
pet godna.Vo|n obveznk ko| bez opravdana razoga odb|e prmt oruz|e od
nadeznog organa ko|e mu se dod|e|u|e u vez sa suzbom u rezervnom
sastavu oruzanh snaga, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do tr
godne.Nema "kd" kad se rad o vo|no| osob vo|.obveznku ko|emu |e u
prop.postupku uvazen prgovor sav|est.
2lan 473-Protv|en|e nadredenom-Vo|na osoba ko|a za|edno s drugm vo|nm
osobama odb|e zapov|ed nadredenog u vez sa suzbom odb|e zvrt
svo|u funkc|a, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do pet
godna.Vo|na osoba ko|a pr un|en|u "kd" upotr|eb oruz|e,kaznt e se
kaznom zatvora od |edne do deset godna.Kaznom kaznt e se ko organzra
bo kako rukovod un|en|em "kd", te vo|n star|ena ko| |e uestvovao u
takvom d|eu.Unte| "kd" ko| |e bo zazvan protuz. grubm postepan|em
nadred.,moze se baze kaznt osobod.kazne.
2lan 472-Prnuda prema vo|no| osob u obav|an|u suzbene duznost-Ko som
pr|etn|om da e zravno upotr|ebt su spr|e vo|nu osobu u obav|an|u
suzbene duznost |e na ta| nan prs na obav|an|e suzbene
duznost,kaznt e se kaznom zatvora do tr godne.Ako |e "kd"vo|na osoba
teko uvr|edena, |e prema n|o| bezobzrno postupano |e ahko t|eesno
oz|edena |e "kd"un|eno upotrebom oruz|a, unte| e se kaznt kaznom
zatvora od est m|esec do pet godna.Unte| "kd"ko| |e bo zazvan
protuzakontm grubm postupan|em vo|ne osobe, moze se baze kaznt
osobodt kazne.
2lan 473-Napad na vo|nu osobu u obav|an|u suzbe-Ko napadne ozb|no
pr|et da e napast vo|nu osobu ko|a obav|a suzbu, kaznt e se kaznom
zatvora do tr godne.Ako |e "kd" vo|na osoba ahko t|eesno oz|edena, |e
"kd" un|eno upotrebom oruz|a, unte| e se kaznt kaznom zatvora od tr
m|eseca do tr godne.Ako |e "kd"vo|na osoba teko t|eesno oz|edena, su
prouzrokovane teke pos|.za suzbu, unte| e se kaznt kaz.zatvora od
|edne do 10 god. Ako |e pr un|en|u "kd" unte| s nam|erom usmrto vo|nu
osobu, kaznt e se kaznom zatvora na|man|e deset godna kaznom
dugotra|nog zatvora. Unte| "kd"ko| |e bo zazvan protuzakontm grubm
postupan|em vo|ne osobe, moze se baze kaznt osobodt kazne.
2lan 474-Zostav|an|e podredenog madeg-Vo|n star|ena ko| u suzb
u vez sa suzbom zostav|a podredenog madeg s n|me postupa na
nan ko|m se vr|eda |udsko dosto|anstvo, kaznt e se kaznom zatvora do
tr godne.Ko "kd"un prema ve osoba, kaznt e se kaznom zatvora do pet
godna.Unte| "kd"ko| |e bo zazvan protuzakontm grubm postupan|em
vo|ne osobe, moze se baze kaznt osobodt kazne.
2lan 471-Podnoen|e nestnth pr|ava zv|eta|a-Vo|na osoba ko|a u
obav|an|u funkc|e podnese pr|avu zv|eta| nestntog sadrza|a, u pr|av
zv|eta|u preut ko|u n|encu ko|u n|e sm|ea preut|et, pa zbog toga
dovede u opasnost zvot |ud movnu veke vr|ednost, kaznt e se
novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.
1;B
2lan 475-Povreda strazarske, ophodne druge sne suzbe-Vo|na osoba
ko|a postup protvno propsma o strazarsko| ophodno| suzb, suzb
suzbu|ueg drugo| sno| suzb, pa zbog toga dovede u opasnost zvot
|ud movnu veke vr|ednost, kaznt e se kaznom zatvora do |edne
godne.Ko "kd"un bzu skadta oruz|a, munc|e ekspozvnog mater|aa
bzu drugog vaznog ob|ekta, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do
tr godne.Ako |e "kd"neka osoba teko t|eesno oz|edena, |e
prouzrokovana movnska teta vekh razm|era su nastupe druge teke
pos|edce,unte| e se kaznt kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.Ako |e "kd"neka osoba usmrena,unte| e se kaznt kaz.zatvora od
|edne do deset god.
2lan 474-Nepoduzman|e m|era za zattu vo|ne |ednce-Vo|n star|ena ko|
ne poduzma propsane, zapov|edene druge oto potrebne m|ere za
uvan|e zvota zdrav|a |ud ko| su mu pov|eren, za osguran|e odrzavan|e
u spravnom stan|u ob|ekata, predmeta sredstava ko| suze borbeno|
spremnost, za urednu opskrbu |ednce ko|a mu |e pov|erena hranom,
opremom mater|aom, za uvan|e n|egu stoke m|ere rad
bagovremenog urednog zvren|a osgurava|uh radova osguran|a
ob|ekata ko| su mu pov|eren, pa tme dovede u opasnost zvot |ud teko
ugroz zdrav|e |ud movnu veke vr|ednost, kaznt e se kaznom zatvora
do tr godne.Ako |e "kd"neka osoba teko t|eesno oz|edena, |e
prouzrokovana movnska teta vekh razm|era druge teke
pos|edce,unte| e se kaznt kaznom zatvora od est m|esec do pet
godna.Ako |e "kd"neka osoba usmrena, unte| e se kaznt kaznom
zatvora od |edne do deset godna.Ko "kd"un z nehata, kaznt e se kaznom
zatvora do |edne godne.Ako |e "kd"prouzrokovana pos|edca,unte| e se
kaznt kaznom zatvora do tr godne, Ako |e "kd"prouzrokovana pos|edca,
unte| e se kaznt kaznom zatvora do pet godna.
2lan 475-Neosguran|e na vo|nm v|ezbama-Vo|na osoba ko|a na v|ezb, obuc
u obav|an|u pokusa ne poduzme propsane,naredene oto potrebne
m|ere osguran|a opreza, pa tme dovede u opasnost zvot |ud teko
ugroz zdrav|e movnu veke vr|ednost, kaznt e se kaznom zatvora do
tr godne.Ako |e "kd"neka osoba teko t|eesno oz|edena, |e
prouzrokovana movnska teta vekh razm|era druge teke pos|edce,
unte| e se kaznt kaznom zatvora od est m|esec do pet godna.Ako |e
"kd"neka osoba usmrena, unte| e se kaznt kaznom zatvora od |edne do
deset godna.Ko "kd"un z nehata, kaznt e se kaznom zatvora do |edne
godne.Ako |e "kd"prouzrokovana pos|edca unte| e se kaznt kaznom
zatvora do tr godne.Ako |e "kd"prouzr.pos|edca,unte| e se kaz.kaznom
zatvora do 5god.
2lan 476-Neodazvan|e pozvu zb|egavan|e vo|ne suzbe-Ko bez opravdana
razoga ne dode u odredeno vr|eme na pozv, rad saopavan|a ratnog
rasporeda prman|a oruz|a, na suzen|e vo|nog roka, vo|nu v|ezbu
drugu vo|nu v|ezbu, ako |e bo pozvan po|ednanm opm pozvom, kaznt
e se novanom kaznom kaznom zatvora do |edne godne.Ko se kr|e s
c|em zb|egavan|a obaveze,ako |e bo pozvan po|ednanm opm
pozvom, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.Ko napust
zem|u ostane u nozemstvu s c|em zb|egavan|a pozva suzen|a
vo|noga roka, vo|ne v|ezbe druge vo|ne suzbe, kaznt e se kaznom
1;C
zatvora od est m|esec do pet godna.Unte| "kd"ko| se dobrovo|no |av
nadeznom t|eu Federac|e, moze se baze kaznt osobodt kazne.
2lan 437+Izb|egavan|e vo|ne suzbe onesposob|en|em pr|evarom-Ko s
c|em zb|egavan|a vo|ne suzbe rad rasporedvan|a na aku funkc|a sebe
oz|ed na drug nan onesposob za vo|nu suzbu, smura boest
upotr|eb aznu spravu postup na drug pr|evaran nan, kaznt e se
kaznom zatvora do tr godne.Ko drugog sa bez n|egova prstanka t|eesno
oz|ed ga na drug nan onesposob u c|u zb|egavan|a vo|ne suzbe
druge vo|ne obaveze, u stom c|u za n|ega upotr|eb aznu spravu
postup na drug pr|evaran nan, kaznt e se kaznom zatvora od est
m|esec do pet godna.Ako |e "kd"prouzrokovana tra|na nesposobnost za
vo|nu suzbu drugu vo|nu obavezu, unte| e se kaznt kaznom zatvora
od |edne do 10god.
2lan 433-Protuzakonto osoboden|e od vo|ne suzbe-Ko zoupotrebom svog
pooza|a ovaen|a postgne osoboden|e vo|ne osobe osobe ko|a
pod|eze vo|no| obavez od vo|ne funkc|e n|eno rasporedvan|e na aku
funkc|u, kaznt e se kaznom zatvora od tr m|eseca do tr godne.
2lan 432-Samovo|no uda|en|e b|eg z oruzanh snaga-Vo|na osoba ko|a
samovo|no napust svo|u |edncu suzbu ne vrat se na funkc|u u roku od
deset dana se u stom roku ne vrat na funkc|u s dozvo|enog odsustva
zvan |ednce suzbe, te vo|na osoba ko|a samovo|no napustt svo|u
|edncu suzbu za vr|eme zvren|a vaznog zadatka poveanog stepena
borbene spremnost |ednce, kaznt e se kaznom zatvora do |edne
godne.Vo|na osoba ko|a se kr|e s c|em zb|egavan|a suzbe u oruzanm
snagama, kaznt e se kaznom zatvora do tr godne. Vo|na osoba ko|a napust
zem|u s c|em zb|egavan|a suzbe u oruzanm snagama,kaznt e se kaznom
zatvora do pet godna.Unte| "kd"ko| se dobrovo|no |av nadeznom organu
Federac|e, moze se baze kaznt osobodt kazne.Unte| "kd"ko| se
dobrovo|no |av nadeznom organu Federac|e, moze se baze kaznt.
2lan 433-Nepropsan nepaz|v odnos prema pov|erenom oruz|u-Ko
nepropsno nepaz|vo drz, uva ruku|e pov|erenm oruz|em, munc|um
ekspozvom ko| prpada|u vo|no| |ednc vo|no| ustanov, pa tme
prouzroku|e n|hovo oteen|e u veo| m|er, unten|e nestanak, kaznt e
se kaznom zatvora do |edne godne.
2lan 434-Protuzakonto raspoagan|e pov|erenm oruz|em-Ko prsvo|, otud,
zaoz, preda drugome na upotrebu otet unt oruz|e, munc|u
ekspozv ko| su mu dat na upotrebu suze potrebama obrane, kaznt e se
kaznom zatvora od tr m|eseca do pet godna.
2lan 435-Odavan|e vo|ne ta|ne-Vo|na osoba druga osoba ko|a protvno
svo|m duznostma u pogedu uvan|a vo|ne ta|ne saop, preda drugom mu
na drug nan un prstupanm podatke ko| su vo|na ta|na prbav|a
takve podatke s c|em da h preda nepozvano| osob. kaznt e se kaznom
zatvora od tr m|eseca do pet godna.Ko "kd"un z korsto|ub|a u pogedu
naroto pov|er|vh podataka rad ob|ave upotrebe th podataka zvan
zem|e, kaznt e se kaznom zatvora na|m.1god.Ko "kd"un z nehata, kaznt
e se kaz.zatvora do 3god.
2lan 434-Izrcan|e dscpnske kazne dscpnske m|ere-Za"kd"protv
oruzanh snaga Federac|e s propsanom kaznom zatvora do tr godne,vo|no|
se osob moze um|esto krvnopravne sankc|e zre dscpnska kazna
dscpnska m|era utvrdena propsma ko|ma se uredu|e dscpnska
1=F
odgovornost u oruzanm snagama, ako |e d|eo naroto ahkog obka ako to
zaht|eva|u nteres suzbe.
2lan 435-Odgovornost za "kd"un|eno po zapov|ednadredenog-
Nema"kd"ako n|egova zakon. ob|ez|a ostvar podreden po zapov|ed
nadredenog, a ta se zapov|ed te suzb.duznost osm ako se zapov|ed
odnos na un|en|e genocda, ratnog zona drugog "kd"za ko|e se moze
zre kazna zatvora 10god. teza kazna, ako |e bo oto da se
zvr.zapov|ed un|u|e "kd".
ZAKON O KRIVI9NOM POSTUPKU < Bi?
Ovim zakonom utvr(uju se pravila krivi!nog postupka po kojima su duni da postupaju op)inski
sudovi% kantonalni sudovi i -r'ovni sud &"i#% tuitelj i drugi u!esnici u krivi!nom postupku
predvi(eni ovim zakonom% kada postupaju u krivi!nim stvarima.Pravila utvr(ena ovim zakonom
trebaju osigurati da niko nevin ne bude osu(en% a da se u!initelju djela izrekne krivi!nopravna
sankcija pod uvjetima koje predvi(a ,KP&"i#% i drugi zakoni &"i# % zakoni kantona i zakoni
"i# u kojima su propisana krivi!na djela i na osnovu zakonom propisanog postupkaPrije
donoenja pravosnane presude osumnji!eni% odnosno optueni moe biti ograni!en u svojoj
slobodi i drugim pravima samo pod uvjetima koje propisuje ovaj zakon.Krivi!nopravnu sankciju
moe u!initelju krivi!nog djela izre)i samo nadleni sud% odnosno sud kome je Sud "i# prenio
vo(enje postupka i to u postupku koji je pokrenut i proveden po ovom zakonu.Svako se smatra
nevinim za krivi!no djelo dok se pravosnanom presudom suda ne utvrdi njegova krivica.Sumnju
u pogledu postojanja !injenica koje !ine obiljeje krivi!nog djela ili od koji' zavisi primjena neke
odredbe krivi!nog zakonodavstva% sud rjeava presudom na na!in koji je povoljniji za optuenog.
Ne bis in ie#)5iko ne moe biti ponovo su(en za djelo za koje je ve) bio su(en i za koje je
donesena pravosnana sudska odluka.
P!%'% osobe li-en% sloboe)Osoba liena slobode mora se na maternjem jeziku ili jeziku koji
razumije odma' obavijestiti o razlozima liavanja slobode i istovremeno prije prvog ispitivanja
pou!iti da nije duna da da iskaz da ima pravo uzeti branioca kojeg moe sam izabrati% kao i o
tome da ima pravo da njena obitelj% konzularni slubenik strane drave !iji je dravljanin ili druga
osoba kojju ona dredi budu obavijeteni o njenom liavanju slobode.Osobi koja je liena slobode
1=1
postavit )e se branilac na njen za'tjev ako zbog svog imovnog stanja ne moe snositi trokove
odbrane.
P!%'% osu#n"i2eno*4 onosno o&(ueno*)Osumnji!eni ve) na prvom ispitivanju mora biti
obavijeten o djelu za koje se tereti i o osnovima sumnje protiv njega.Osumnji!enom% odnosno
optuenom se mora omogu)iti da se izjasni o svim !injenicama i dokazima koji ga terete
i da iznese sve !injenice i dokaze koji mu idu u korist.Osumnji!eni% odnosno optueni nije duan
iznijeti svoju odbranu niti odgovarati na postavljena pitanja.
P!%'o n% ob!%nu)Osumnji!eni% odnosno optueni ima pravo braniti se sam ili uz stru!nu
pomo) branioca koga sam izabere.2ko osumnji!eni% odnosno optueni ne uzme branioca% postavit
)e mu se branilac po slubenoj dunosti kada je to odre(eno ovim zakonom. Osumnji!enom%
odnosno optuenom se mora osigurati dovoljno vremena za pripremanje odbrane. U krivi!nom
postupku u ravnopravnoj su upotrebi bosanski jezik% 'rvatski jezik i srpski jezik% a slubena
pisma su latinica i )irilica.Krivi!ni postupak se vodi na jednom od jezika iz.U postupku se koristi
jedno od pisama.Stranke% svjedoci i ostali u!esnici u postupku imaju pravo sluiti se svojim
jezikom. 2ko osoba ne razumije jedan od slubeni' jezika "i# odnosno &ederacije% osigurat )e se
usmeno prevo(enje onoga to ono%odnosno drugi iznose% kao i isprava i drugog pisanog dokaznog
materijala.O pravima pou!it )e se navedena osoba prije prvog ispitivanja koja se ti' prava mogu
odre)i ako znaju jezik na kome se vodi postupak. U zapisniku )e se zabiljeiti da je data pouka i
izjava u!esnika na datu pouku.Prevo(enje obavlja sudski tuma!.
U&u,i'%n"e i os(%'l"%n"e &is#en%)Pozive% odluke i druga pismena upu)uje sud i drugi organi
koji u!estvuju u postupku na jednom od slubeni' jezika i pisama.5a slubenim jezicima
dostavljaju se sudu i drugim organima koji u!estvuju u postupku tube%albe i drugi
podnesci.Osobi koja je liena slobode ili je u pritvoru% na izdravanju kazne ili na obaveznom
psi'ijatrijskom lije!enju%odnosno na obaveznom lije!enju od ovisnosti% dostavit )e se i prevod
pismena% na jeziku kojim se slui u postupku. Osoba koja je neporavdano osu(ena za krivi!no
djelo ili je bez osnova liena slobode ima pravo na re'abilitaciju%pravo na naknadu tete iz
budetski' sredstava% kao i druga prava utvr(ena zakonom.
Z%koni(os( ok%+%),abranjeno je od osumnji!enog% optuenog ili bilo koje druge osobe koja
u!estvuje u postupku iznu(ivati priznanje ili kakvu drugu izjavu.Sud ne moe zasnivati svoju
odluku na dokazima pribavljenim povredama ljudski' prava i sloboda propisani' Ustavom i
me(unarodnim ugovorima% koje je rati*ikovala "i#% niti na dokazima koji su pribavljeni bitnim
povredama ovog zakona.Sud ne moe zasnivati svoju odluku na dokazima koji su dobijeni na
osnovu dokaza.Osumnji!enog% odnosno optuenog ili drugu osobu koja u!estvuje u postupku
koje bi iz neznanja moglo propustiti neku radnju u postupku ili da se zbog toga ne koriste svojim
pravima% sud% tuilac i drugi organi koji u!estvuju u postupku )e pou!iti o pravima koja im po
ovom zakonu pripadaju i o posljedicama proputanja radnje.Osumnji!eni% odnosno optueni ima
pravo da u najkra)em razumnom roku bude izveden pred nazavisan i nepristrasan sud i da mu
bude su(eno bez odga(anja a najkasnije u roku od jedne godine od dana potvr(ivanja optunice.
Sud je duan da postupak provede bez odugovla!enja i onemogu)i svaku zloupotrebu prava koja
pripadaju osobama koje u!estvuju u postupku.Grajanje pritvora mora biti svedeno na najkra)e
nuno vrijeme.Sud% tuilac i drugi organi koji u!estvuju u postupku duni su s jednakom panjom
da ispituju i utvr(uju kako !injenice koje terete osumnji!enog% odnosno optuenog% tako i one
koje mu idu u korist.Pravo suda% tuioca i drugi' organa koji u!estvuju u krivi!nom postupku da
ocjenjuju postojanje ili nepostojanje !injenica nije vezano ni ograni!eno posebnim *ormalnim
dokaznim pravilima.K!i'i2ni &os(u&%k se #oe &ok!enu(i i &!o'es(i s%#o &o +%.("e'u
n%leno* (uio$%.Guilac je duan preduzeti krivi!no gonjenje ako postoje dokazi da je
po!injeno krivi!no djelo% osim ako ovim zakonom nije druga!ije propisano.Kad je propisano da
pokretanje krivi!nog postupka ima za posljedicu ograni!enje odre(eni' prava% ove posljedice% ako
ovim zakonom nije druga!ije odre(eno% nastupaju potvr(ivanjem optunice. 2ko se radi o
krivi!nim djelima s propisanom kaznom zatvora da pet godina ili nov!anom kaznom kao
1=3
glavnom kaznom ove posljedice nastupaju od dana kad je donesena osu(uju)a presuda% bez
obzira na to da li je postala pravosnana.2ko primjena krivi!nog zakona ovisi od pret'odne
odluke o kakvom pravnom pitanju za !ije je odlu!ivanje nadlean sud u kojem drugom postupku
ili neki drugi organ% sud kad sudi u krivi!nom predmetu moe sam odlu!iti i o tom pitanju po
odredbama koje vae za dokazivanje u krivi!nom postupku. Odluka suda o ovom pravnom
pitanju ima u!inak samo za krivi!ni predmet koji ovaj sud raspravlja.2ko je o takvom
pret'odnom pitanju ve) donio odluku sud u kojem drugom postupku ili neki drugi organ% takva
odluka ne vee sud u pogledu ocjene da li je u!injeno djelo krivi!no djelo. Svi sudovi u &ederaciji
duni su da prue pravnu pomo) sudu koji vodi krivi!ni postupak. Svi organi vlasti u &ederaciji
duni su slubeno sara(ivati sa sudovima% tuiocem i drugim organima koji u!estvuju u
krivi!nom postupku.-r'ovni sud &ederacije% kantonalni sudovi i otinski sudovi sude u krivi!nim
stvarima u granicama svoje stvarne nadlenosti odre(ene zakonom &ederacije% odnosno zakonom
kantona.U prvom stepenu sudi vije)e krivi!nog odjeljenja suda sastavljeno od trojice sudija.,a
krivi!na djela za koja je propisana kao glavna kazna nov!ana kazna ili kazna zatvora do pet
godina% sudi sudija pojedinac.U drugom stepenu sudi vije)e apelacionog odjeljenja suda
sastavljeno od trojice sudija.O za'tjevu za ponavljanje postupka odlu!uje vije)e krivi!nog
odjeljenja sastavljeno od trojice sudija.Sudija za pret'odni postupak% sudija za pret'odno
sasluanje% predsjednik suda i predsjednik vije)a odlu!uju u slu!ajevima predvi(enim u ovom
zakonu.U vije)u sastavljanom od trojice sudija sud odlu!uje o albama protiv rjeenja kada je to
odre(eno ovim zakonom i donosi druge odluke van glavnog pretresa.
Posebn% n%lenos()2ko je ?kdTu!injeno na doma)em brodu ili doma)em vazdu'oplovu dok se
nalazi u doma)em pristanitu%nadlean je sud na !ijem se podru!ju nalazi to pristanite.U ostalim
slu!ajevima kad je ?kdTu!injeno na doma)em brodu ili doma)em vazdu'oplovu%nadlean je sud
na !ijem se podru!ju nalazi mati!na luka broda odnosno vazdu'oplova ili doma)e pristanite u
kome se brod odnosno vazdu'oplov prvi put zaustavi.
N%lenos( s ele#en(o# inos(!%nos(i)2ko je neka osoba u!inila krivi!na djela u &ederaciji i u
inostranstvu% a izme(u ti' djela postoji me(usobna veza i isti dokazi% nadlean je sud koji je
nadlean za krivi!no djelo u!injeno u &ederaciji.
Osno'ni &o"#o'i)Osim ako ovim zakonom nije druga!ije odre(eno% pojedini izrazi
upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljede)e zna!enje0
a7 @Osumnji!eni@ je osoba za koju postoje osnovi sumnje da je u!inilo krivi!no djelo.
b7 @Optueni@ je osoba protiv koje je jedna ili vie ta!aka u optunici potvr(ena.
c7 @Osu(eni@je osoba za koju je pravos.odlukom utvr(eno da je kriv.odgovorna za odre(eno ?kdT.
d7 @Sudija za pret'odni postupak@ je sudija koji u toku istrage postupa u slu!ajevima kada je to
propisano ovim zakonom.
e7 @Sudija za pret'odno sasluanje@ je sudija koji poslije potv(ivanja optunice postupa u
slu!ajevima kada je to propisano ovim zakonom i koji ima ovla).sudije za pret'odni postupak.
*7 @Stranke@ su tuilac% osumnji!eni% odnosno optueni.
g7 @Ovla)ena slubena osoba@ je ona osoba koja ima odgovaraju)a ovla)enja unutar dravne
grani!ne slube%policijski' organa &ederacije% sudske policije% kao i carinski' organa% organa
*inansijske policije% poreski' organa i organa vojne policije.
'7 @Ote)eni@ je osoba kojoj je osobno ili imovinsko pravo ?kdTpovrije(eno ili ugroeno.
i7 @Pravne osobe@ su osobe koje su kao takve de*inirane u Krivi!nom zakonu &"i# uklju!uju)i
korporacije% preduze)a udruenja i druga pravna lica.
j7 @+straga@ obu'vata aktivnosti preduzete od strane tuioca ili ovla)ene slubene osobe u skladu
sa ovim zakonom%uklju!uju)i prikupljanje i !uvanje izjava i dokaza.
k7 @Unakrsno ispitivanje@ je ispitivanje svjedoka i vjetaka od stranke% odnosno branioca koja nije
pozvala svjedoka%odnosno vjetaka.
l7 @.irektno ispitivanje@ je ispitivanje svjedoka i vjetaka od stranke% odnosno branioca koja je
pozvala svjedoka odnosno vjetaka.
1=8
m7 @Osnovana sumnja@ je ve)i stepen sumnje zasnovan na prikupljenim dokazima koji upu)uju
na zaklju!ak da je izvreno krivi!no djelo.
n7 @,abiljeke@ i @spisi@ su slova% rije!i ili brojke i nji'ov ekvivalent% zapisane rukopisom%
otkucane pisa)om mainom%odtampane% *otokopirane% *otogra*isane% zabiljeene magnetskim
impulsima% me'ani!ki ili elektronski ili nekim drugim vidom sakupljanja podataka.
o7 @&otogra*ije@ su *otogra*ski% digitalni i rendgenski snimci% video trake i *ilmovi.
p7 @Original@ je sam spis ili snimak ili sli!an ekvivalent kojim se ostvaruje isto dejstvo od strane
osobe koja ga pie%snima ili izdaje. @Original@ *otogra*ija uklju!uje negativ i sve kopije. 2ko su
podaci po'ranjeni u kompjuteru ili sli!nom ure(aju za automatsku obradu podataka% original je
svaki odtampani primjerak ili okom vidljiv po'ranjeni podatak.
N7 @Kopija@ je preslikavanje originala ili matrice% uklju!uju)i uve)anja i umanjenja% me'ani!kim
ili elektronskim presnimavanjem% 'emijskom reprodukcijom ili nekom drugom ekvivalentnom
te'nikom kojom se precizno reprodukuje original.
r7 @Gelekomunikacijska adresa@ je svaki tele*onski broj% linijski ili mobilni ili elektronska pota ili
internet adresa koju posjeduje ili koristi odre(ena osoba.
<o!u# eli$(i $o##issi)Mjesno nadlean je sud na !ijem podru!ju je ?kdTizvreno ili pokuano.
2ko je ?kdTizvreno ili pokuano na podru!jima razni' sudova ili na granici ti' podru!ja ili je
neizvjesno na kom je podru!ju izvreno ili pokuano% nadlean je onaj od ti' sudova koji je prvi
potvrdio optunicu% a ako optunica nije potvr(ena - sud koji je prvi primio optunicu na potvr(.
<o!u# o#i$ilii)2ko nije poznato mjesto izvrenja ?kdTili ako je to mjesto van podru!ja
&ederacije% nadlean je sud na !ijem podru!ju osumnji!eni% odnosno optueni ima prebivalite ili
boravite.2ko je sud na !ijem podru!ju osumnji!eni% odnosno optueni ima prebivalite ili
boravite ve) zapo!eo postupak%ostaje nadlean i ako se saznalo za mjesto krivi!nog djela.
<o!u# e&!e.ensionis-2ko nije poznato mjesto izvrenja krivi!nog djela ni prebivalite ni
boravite osumnji!enog% odnosno optuenog ili se oba mjesta nalaze van podru!ja &ederacije%
nadlean je sud na !ijem se podru!ju osumnji!eni% odnosno optueni u'vati ili se sam prijavi.
<o!u# o!in%(u#)2ko se prema odredbama ovog zakona ne moe ustanoviti koji je sud mjesno
nadlean% -r'.sud &ed.)e odrediti jedan od stvarno nadl.sudova pred kojim )e se prov.postupak.
S&%"%n"e &os(u&k%)2ko je ista osoba optuena za vie krivi!ni' djela% pa je za neka od ti' djela
nadlean nii% a za neka vii sud%nadlean je onaj sud koji je po za'tjevu ovla)enog tuioca prvi
zapo!eo postupak% a ako postupak jo nije zapo!et -sud kome je prvo podnesen za'tjev za
pokretanje postupka.Prema odredbama odre(uje se nadlenost i u slu!aju ako je ote)eni
istovremeno u!inio?kdTprema osumnji!enom odnosno optuenom optuenom.,a saizvrioca je
nadlean% po pravilu% sud koji je prvi potvdio optunicu.Sud koji je nadlean za izvrioca
krivi!nog djela nadlean je% po pravilu% i za sau!esnike% prikriva!e% osobe koje su pomogle
po!iniocu poslije izvrenja ?kdT% kao i za osobe koje nisu prijavila pripremanje ?kdT% izvrenje
?kdTili po!inioca.U svim slu!ajevima prove)e se% po pravilu% jedinstveni postupak i donijeti
jedna presuda.Sud moe odlu!iti da se provede jedinstveni postupak i donese jedna presuda i u
slu!aju kada je vie osoba optueno za vie krivi!ni' djela% ali samo ako izme(u izvreni'
krivi!ni' djela postoji me(usobna veza. 2ko je za neka od ovi' ?kdTnadlean vii% a za neka nii
sud% jedinstveni postupak moe se provesti samo pred viim sudom.Sud moe odlu!iti da se
provede jedinstveni postupak i donese jednu presuda ako se pred istim sudom vode odvojeni
postupci protiv iste osobe za vie krivi!ni' djela ili protiv vie osoba za isto krivi!no djelo.O
spajenju postupka odlu!uje sud koji je nadlean za provo(enje jedinstvenog postupka. Protiv
rjeenja kojim je odre(eno spajanje postupka ili kojim je odbijen prijedlog za spajanje nije
dozvoljena alba.Po odredbama ovog !lana postupit )e se i ako jedinstveni postupak treba da se
provede za vie ?kdTza koja su nadleni sudovi u raznim kantonima.
R%+'%"%n"e &os(u&k%)Sud koji je nadlean moe iz vani' razloga ili iz razloga cjelis'odnosti
do zavretka glavnog pretresa odlu!iti da se postupak za pojedina krivi!na djela ili protiv
pojedini' optueni' razdvoji i posebno dovri.$jeenje o razdvajanju postupka donosi sudija%
1=;
odnosno vije)e% po sasluanju stranaka i branioca.Protiv rjeenja kojim je odre(eno razdvajanje
postupka ili kojim je odbijen prijedlog za razdvajanje postupka nije dozvoljena alba.
P!eno-en"e n%lenos(i i+ &!%'ni. ili s('%!ni. !%+lo*%)Kad je nadlean sud iz pravni' ili
stvarni' razloga sprije!en da postupa% duan je da o tome izvijesti neposredno vii sud koji )e po
sasluanju stranaka i branioca odrediti drugi stvarno nadlean sud na svom podru!ju. Protiv
rjeenja nije doputena alba.
P!eno-en"e n%lenos(i i+ '%ni. !%+lo*%-Sud odre(en zakonom moe za vo(enje postupka
odrediti drugi stvarno nadlean sud na svom podru!ju% ako postoje vani razlozi.-r'ovni sud
&ederacije moe za vo(enje postupka odrediti drugi stvarno nadlean sud na podru!ju drugog
kantona% ako postoje vani razlozi.$jeenje% protiv koga nije dozvoljena alba% moe se donijeti
na prijedlog sudije za pret'odni postupak% sudije za pret'odno sasluanje% sudije ili predsjednika
vije)a ili na prijedlog jedne od stranaka ili branioca.
Posl"ei$e nen%lenos(i)Sud je duan da pazi na svoju stvarnu i mjesnu nadlenost i !im
primjeti da nije nadlean oglasi)e se nenadlenim i po pravosnanosti rjeenja uputi)e predmet
nadlenom sudu.2ko u toku glavnog pretresa sud ustanovi da je za su(enje nadlean nii sud%
ne)e dostaviti predmet tom sudu nego )e sam provesti postupak i donijeti odluku.Poto optunica
bude potvr(ena% sud se ne moe oglasiti mjesno nenadlenim niti stranke mogu isticati prigovor
mjesne nenadlenosti.5enadlean sud je duan da preduzme one radnje u postupku za koje
postoji opasnost od odga(anja.
Pok!e(%n"e &os(u&k% +% !"e-%'%n"e sukob% n%lenos(i-2ko sud kome je predmet ustupljen
kao nadlenom smatra da je nadlean sud koji mu je predmet ustupio ili neki drugi sud% pokrenut
)e postupak za rjeavanje sukoba nadlenosti.Kada je povodom albe protiv odluke prvostepenog
suda kojom se ovaj oglasio nenadlenim odluku donio drugostepeni sud% za tu odluku vezan je u
pitanju nadlenosti i sud kome je predmet ustupljen ako je drugostepeni sud nadlean za
rjeavanje sukoba nadlenosti izme(u ti' sudova.
R"e-%'%n"e sukob% n%lenos(i-Sukob nadl.izme(u sudova rjeava zajedni!ki neposredno vii
sud.Prije nego to donese rjeenje povodom sukoba nadlenosti sud )e zatraiti miljenje stranaka
i branioca. Protiv ovog rjeenja alba nije doputena.Prilikom odlu!ivanja o sukobu nadlenosti
sud moeistovr.po slu.dunosti donijeti odluku o prenoenju mjesne nadl.ako su ispunjeni uvjeti.
.ok se ne rijei sukob nadlenosti izme(u sudova% svaki od nji' je duan da preduzme one radnje
u postupku za koje postoji opasnost od odlaganja.
R%+lo+i +% i+u+e,e)Sudija ne moe vriti sudijsku dunost0%/ ako je ote)en krivi!nim djelomHb/
ako mu je osumnji!eni% odnosno optueni% njegov branilac% njegov zakonski zastupnik ili
opunomo)enik% bra!ni%odnosno vanbra!ni drug ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog
stepena% u bo!noj liniji do !etvrtog stepena% a po tazbini do drugog stepenaH $/ ako je sa
osumnji!enim% odnosno optuenim% njegovim braniocem% tuiocem ili ote)enim u odnosu
staraoca%staranika% usvojioca% usvojenika% 'ranioca ili 'ranjenikaH / ako je u istom krivi!nom
predmetu u!estvovao kao sudija za pret'odni postupak% sudija za pret'odno sasluanje ili je
postupao kao branilac% zakonski zastupnik ili opunomo)enik ote)enog% odnosno tuioca% ili je
sasluan kao svjedok ili kao vjetakHe/ ako je u istom predmetu u!estv.u donoenju odluke koja se
pobija prav.lijekomH3/ ako postoje okoln.koje izazivaju razumnu sumnju u njegovu nepristrasnost.
I+u+e,e &o +%.("e'u s(!%nke)+zuze)e predsjednika suda ili sudije moe traiti stranka ili
branilac.,a'tjev moe se podnijeti do po!etka glavnog pretresa% a ako su za razlog izuze)a
saznale kasnije% za'tjev podnose odma' po saznanju.,a'tjev za izuze)e sudije vije)a apelacionog
odjeljenja% stranke i branilac mogu da podnesu u albi ili odgovoru na albu.Stranka i branilac
mogu traiti izuze)e samo poimeni!no odre(enog sudije% odnosno predsjednika suda koji u
predmetu postupa.Stranke i branilac su duni da u za'tjevu navedu okolnosti zbog koji' smatraju
da postoji neki od zakonski' osnova za izuze)e. U za'tjevu se ne mogu ponovo navoditi razlozi
koji su isticani u ranijem za'tjevu za izuze)e koji je odbijen.
Pos(u&%k +% i+u+e,e-Sudija% !im sazna da postoji koji od razloga za izuze)e iz !lana 8C. ta!. a7
do e7 ovog zakona% duan je da prekine svaki rad na tom predmetu i da o tome obavijesti
1==
predsjednika suda. 2ko sudija smatra da postoje okolnosti obavijestit )e o tome predsjednika
suda.U slu!aju% kao i u slu!aju kada se radi o izuze)u predsjednika suda - o nji'ovom izuze)u
odlu!uje op)a sjednica odnosno kolegijum sudija tog suda.
Olu2i'%n"e o +%.("e'u +% i+u+e,e-O za'tjevu za izuze)e iz !lana ;F. ovog zakona odlu!uje
op)a sjednica odnosno kolegijum sudija.Prije donoenja rjeenja o izuze)u pribavi)e se izjave
sudije% odnosno predsjednika suda% a po potrebi prove)e se i drugi izvi(aji.Protiv rjeenja kojim
se usvaja ili odbija za'tjev za izuze)e nije doputena alba.2ko je za'tjev za izuze)e podnesen
poslije po!etka glavnog pretresa ili ako je postupljeno protivno odredbama ovog zakona% za'tjev
)e se odbaciti u cjelini% odnosno djelimi!no.$jeenje kojim se za'tjev odbacuje donosi vije)e. U
donoenju tog rjeenja ne moe u!estvovati sudija !ije se izuze)e trai. Protiv rjeenja kojim se
za'tjev odbacuje nije dozvoljena alba.
V%l"%nos( !%n"i &!eu+e(i. n%kon &ono-en"% +%.("e'% +% i+u+e,e-Kada sudija sazna da je
stavljen za'tjev za njegovo izuze)e% duan je odma' obustaviti svaki rad na predmetu% a ako se
radi o izuze)u moe do donoenja rjeenja o za'tjevu preduzimati samo one radnje za koje postoji
opasnost od odlaganja.
I+u+e,e (uio$% i !u*i. u2esnik% u &os(u&ku-Odredbe o izuze)u sudije s'odno )e se
primjenjivati i na tuioce i osobe koje su na osnovu zakona ovlatena da tuioca zastupaju u
postupku% zapisni!are% sudske tuma!e% stru!ne osobe i na vjetake - ako za nji' nije ta drugo
odre(eno.Guilac odlu!uje o izuze)u osoba koje su na osnovu zakona ovlatene da ga zastupaju u
krivi!nom postupku. O izuze)u tuioca odlu!uje kojegij Guilatva.O izuze)e zapisni!ara%
sudskog tuma!a% stru!ne osobe i vjetaka odlu!uje vije)e% predsjednik vije)a ili sudija.Kada
ovlatene slubene osobe preduzimaju istrane radnje na osnovu zakona% o nji'ovom izuze)u
odlu!uje tuilac. 2ko prilikom preduzimanja ovi' radnji sudjeluje zapisni!ar% o njegovom izuze)u
odlu!uje slubena osoba koja preduzima radnju.
Pos(u&%n"e &!e suo'i#%)Mlavni *ederalni tuilac% odnosno tuilac u kantonu postupa pred
sudovima u skladu sa *ederalnim% odnosno kantonalnim zakonom.
P!eu+i#%n"e !%n"i)Guilac preduzima sve radnje u postupku za koje je po zakonu ovla)en
sam ili preko osoba koje su na osnovu zakona obavezne da postupaju po njegovom za'tjevu u
krivi!nom postupku.
P!%'% i unos(i)Osno'no &!%'o i unos( (uio$% "e o(k!i'%n"e i *on"en"e u2inil%$%
k!i'i2ni. "el% ko"% su u n%lenos(i su%. Guilac ima pravo i dunost da0
a7 o#%. &o s%+n%n"u % &os(o"e osno'i su#n"e % "e u2in"eno K6 &!eu+#e
&o(!ebne #"e!e u $il"u n"e*o'o* o(k!i'%n"% i &!o'o0en"% is(!%*e4 &!on%l%en"%
osu#n".4 !uko'o0en"% i n%+o!% n% is(!%*o#4 k%o i !%i u&!%'l"%n"%
%k(i'nos(i#% OSL 'e+%ni. +% &!on%l%en"e osu#n".i &!iku&l".i+"%'% i ok%+%4
b/ s&!o'ee is(!%*u u skl%u s% o'i# +%kono#4
$/ %"e i#uni(e( u skl%u s% +%kono#4
/ +%.("e'% os(%'l"%n"e in3o!#%$i"% o !%'ni. o!*%n%4 &!eu+e,%4 &!%'ni. i
3i+i2ki. osob% u <ee!%$i"i4
e/ i+%"e &o+i'e i n%!ebe i &!el.i+%'.&o+i'% i n%!e.u skl%u s% o'i# +%kono#4
3/ n%!ei OSL % i+'!-i n%!ebu i+%(u o s(!%ne su% u skl%u s% o'i# +%kono#4
*/ &!el%e i+%'%n"e k%+neno* n%lo*% u skl%u s% 2l%no# C8B. o'o* +%kon%4
./ &oie i +%s(u&% o&(uni$u &!e suo#4
i/ i+"%'l"u"e &!%'ne li"eko'e4
"/ ob%'l"% i !u*e &oslo'e o!e0ene +%kono#.
U skladu sa stavom 1. i 3. ovog !lana% svi organi koji u!esvuju u istrazi duni su da o svakoj
preduzetoj radnji obavijeste tuioca i da postupe po svakom njegovom za'tjevu.
M"esn% n%lenos( (uio$%)Mjesna nadlenost tuioca odre(uje se prema odredbama koje vae
za nadlenost suda onog podru!ja za koje je tuilac imenovan.
Pos(u&%n"e nen%leno* (uio$%-Kad postoji opasnost od odlaganja radnje u postupku preduzet
)e i nenadleni tuilac u kantonu% ali o tome mora odma' izvijestiti nadlenog tuioca.
1=4
6%'%n"e u&u(s(%'%-U okviru djelokruga svoga rada glavni *ederalni tuilac moe u konkretnim
predmetima davati potrebna obavezna uputstva tuiteljstima u &ederaciji.
Sukob n%lenos(i-Sukob nadlenosti izme(u tuilaca rjeava glavni *ederalni tuilac.
P!in$i& #u(%bili(e(%-Guilac moe odustati od gonjenja do zavretka glavnog pretresa% a u
postupku pred vije)em apelacionog odjeljenja -kada je to predvi(eno ovim zakonom.
P!%'o n% b!%nio$%)Osumnji!eni% odnosno optueni moe imati branioca u toku cijelog postupka.
,a branioca se moe uzeti advokat pod uvjetima koji su propisani ,akonom o advokaturi &"i#.
Ukoliko osumnj.%odnosno optueni sam ne uzme branioca% osumnj.% odnosno optuenom% osim
ako se on tome izri!ito ne protivi% mogu branioca uzeti njegov zakon.zastupnik% bra!ni% odnosno
vanbra!ni drug% krvni srodnik u pravoj liniji do bilo kog stepena% usvojilac% usvojenik% brat% sestra
ili 'ranilac."ranilac mora predati punomo) za zast.prilikom preduz.prve radnje u postupku.
B!o" b!%nil%$%--ie osumnji!eni'% odnosno optueni' mogu imati zajedni!kog branioca% osim
ako branioca postavlja sud.Osumnji!eni% odnosno optueni moe imati vie branilaca% ali samo
jedan od nji' )e imati status glavnog branioca% o !emu )e se osumnji!eni% odnosno optueni
izjasniti. Smatra se da je odbrana osigurana kad u postupku u!estvuje jedan od branilaca.
Ko ne #oe bi(i b!%nil%$-"ranilac ne moe biti ote)eni% bra!ni% odnosno vanbra!ni drug
ote)enog ili tuioca% niti nji'ov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena% u pobo!noj
liniji do ; stepena ili po tazbini do drugog stepena."ranilac koji je pozv.kao svjedok% ne moe biti
branilac u tom predm."ran.ne moe biti osoba koja je u istom pred.postupala kao sudij.ili tuilac.
Iskl"u2en"e b!%nio$% i+ &os(u&k%-$azlog za isklju!enje branioca postoji i u pogledu osobe koja
zloupotrebljava kontakt sa osumnji!enim% odnosno optuenim koji je u pritvoru kako bi
osumnji!eni% odnosno optueni u!inio krivi!no djelo ili ugrozio sigurnost ustanove u kojoj se
pritvor izvrava.Osumnji!eni% odnosno optueni )e se pozvati da u odre(enom roku uzme drugog
branioca.2ko osumnji!eni% odnosno optueni u slu!ajevima obavezne odbrane sam ne uzme
branioca ili branioca ne angauju osobe% postupi)e se na na!in predvi(en u !lanu =C. stav ;. ovog
zakona.U slu!aju iz stava 3. i 8. ovog !lana% novom braniocu )e se ostaviti dovoljno vremena za
pripremu odbrane osumnji!enog% odnosno optuenog. ,a vrijeme trajanja isklju!enja branilac ne
moe braniti osumnji!enog% odnosno optuenog u drugom postupku."ranilac ne moe braniti
druge osumnji!ene% odnosno optuene u istom postupku% kao ni u razdvojenom postupku.
Pos(u&%k iskl"u2en"% b!%nio$%)Odluka o isklju!enju branioca donosi se na posebnom sasluanju
kome prisustvuju javni tuilac% osumnji!eni%odnosno optueni% branilac i predstavnik advokatske
komore !iji je branilac !lan.Postupak isklju!enja se moe provesti i bez branioca ako je uredno
pozvan a ako je u pozivu za saluanje bio upozoren da )e postupak voditi i u njegovoj odsutnosti.
R"e-en"e o iskl"u2en"u)$jeenje o isklju!enju prije po!etka glavnog pretresa donosi vije)e%a na
glavnom pretresu sudija% odnosno vije)e. U postupku pred vije)em apelacionog odjeljenja
rjeenje o isklju!enju branioca donosi vije)e nadleno za odlu!ivanje u apelacionom postupku.
Protiv rjeenja alba nije doputena.2ko je branilac isklju!en iz postupka% moe mu se narediti da
snosi trokove nastale zbog prekida ili odlaganja postupka.
K%% osu#n"i2eni4 onosno o&(ueni #o!% i#%(i b!%nio$%)Osumnji!eni% odnosno optueni
mora imati branioca ve) prilikom prvog ispitivanja ako je nijem ili gluv ili ako je osumnji!en za
krivi!no djelo za koje se moe izre)i kazna dugotrajnog zatvora.Osumnji!eni% odnosno optueni
mora imati branioca odma' nakon to mu je odre(en pritvor% za vrijeme dok pritvor traje.5akon
podizanja optunice za krivi!nom djelo za koje se moe izre)i kazna od deset godina zatvora ili
tea kazna% optueni mora imati branioca u vrijeme dostavljanja optunice.2ko osumnji!eni%
odnosno optueni u slu!ajevima obavezne odbrane ne uzme sam branioca ili branioca ne
angauju branioca )e mu postaviti sudija za pret'odni postupak% sudija za pret'odno sasluanje%
sudija% odnosno predjednik vije)a. U ovom slu!aju% osumnji!eni% odnosno optueni ima pravo na
branioca do pravosnanosti presude% a ako je izre!ena kazna dugotrajnog zatvora - i za postupak
po pravnom lijeku."ranilac )e biti postavljen osumnji!enom% odnosno optuenom ako sud utvrdi
da je to zbog sloenosti predmeta ili mentalnog zdravlja osumnji!enog% odnosno optuenog u
interesu pravde.U slu!aju postavljanja branioca% osumnji!eni% odnosno optueni )e se prvo
1=A
pozvati da sam izabere branioca sa predo!ene liste. Ukoliko osumnji!eni% odnosno optueni sam
ne izabere branioca sa predo!ene liste% branioca )e postaviti sud.
Pos(%'l"%n"e b!%nio$% +bo* sl%bo* i#o'no* s(%n"%-Kad ne postoje uvjeti za obaveznu odbranu%
a postupak se vodi za krivi!no djelo za koje se moe izre)i kazna zatvora tri godine ili tea kazna
ili kada to za'tjevaju interesi pravi!nosti bez obzira na propisanu kaznu%osumnji!enom% odnosno
optuenom )e se% na njegov za'tjev% postaviti branilac% ako prema svom imovnom stanju ne moe
snositi trokove odbrane.,a'tjev za postavljanje branioca moe se podnijeti u toku cijelog
krivi!nog postupka."ranioca postavlja sudija za pret'odni postupak% sudija za pret'odno
sasluanje% sudija odnosno predsjednik vije)a%nakon to je osumnji!enom% odnosno optuenom
prvo pruena prilika da sa predo!ene liste izabere branioca.
P!%'o b!%nio$% % &!e*le% s&ise i oku#en(%$i"u-U toku istrage branilac ima pravo da
razmatra spise i razgleda pribavljene predmete koji su u korist osumnji!enog.Ovo pravo se
braniocu moe uskratiti ako je rije! o spisima i predmetima !ije bi otkrivanje moglo dovesti u
opasnost cilj istrage.+zuzetno% kada se osumnji!eni% odnosno optueni nalazi u pritvoru% tuilac )e
dostaviti sudiji za pret'odni postupak% odnosno sudiji za pret'odno sasluanje dokaze radi
obavjetavanja branioca.5akon podizanja optunice% branilac osumnji!enog odnosno optuenog
ima pravo uvida u sve spise i dokaze.Sudija za pret'odni postupak% sudija za pret'odno
sasluanje% sudija% odnosno vije)e% kao i tuilac duni su% kada do(u u posjed bilo koje
in*ormacije ili !injenice koja moe posluiti kao dokaz na su(enju% staviti i' na uvid braniocu.U
slu!aju% branilac moe izvriti *otokopiranje svi' spisa i dokumenata.
Ko#unik%$i"% osu#n"i2eno*4 onosno o&(ueno* s b!%nio$e#-2ko se osumnji!eni% odnosno
optueni nalazi u pritvoru% ima pravo odma' komunicirati s braniocem% usmeno ili pismeno.
Gokom razgovora osumnji!eni% odnosno optueni i branilac mogu biti promatrani% ali se ne smije
sluati nji'ov razgovor.
P!eu+i#%n"e !%n"i o b!%nio$%)"ranilac mora% zastupaju)i osumnji!enog% odnosno
optuenog% preduzimati sve neop'odne radnje u cilju utvr(ivanja !injenica% prikupljanja dokaza
koji idu u korist osumnji!enog% odnosno optuenog% kao i zatite njegovi' prava.Prava i dunosti
branioca ne prestaju u slu!aju opoziva punomo)i% sve dok sudija za pret'odni postupak% sudija za
pret'odno sasluanje% sudija% odnosno vije)e ne razrijei branioca njegovi' prava i dunosti.
R%+!"e-en"e &os(%'l"eno* b!%nio$%-Umjesto postavljenog branioca% osumnji!eni% odnosno
optueni moe sam uzeti drugog branioca. U tom slu!aju%razrijeit )e se postavljeni branilac.
"ranilac moe traiti da bude razrijeen samo na na!in predvi(en ovim zakonom.O razrjeenju
branioca odlu!uje u toku istrage sudija za pret'odni postupak%nakon podizanja optunice - sudija
za pret'odno sasluanje% a u toku glavnog pretresa sudija% odnosno vije)e. Protiv ove odluke nije
dozvoljena alba.Sudija za pret'odni postupak% sudija za pret'odno sasluanje% sudija% odnosno
vije)e moe% na traenje osumnji!enog% odnosno optuenog ili uz njegovu saglasnost razrijeiti
postavljenog branioca koji neodgovorno vri svoju dunost. Umjesto razrijeenog branioca
postavit )e se drugi branilac. O razrj.branioca odma' )e se obavijestiti advok.komora !iji je !lan.
9l)D8)P!e(!es%n"e s(%n%4 os(%li. &!os(o!i"%Ni &ok!e(ni. s('%!i)Pretresanje stana i ostali'
prostorija osumnji!enog% odnosno optuenog i drugi' osoba% kao i nji'ovi' pokretni' stvari van
stana moe se preduzeti samo onda ako ima dovoljno osnova za sumnju da se kod nji' nalaze
u!inilac%sau!esnik% tragovi krivi!nog djela ili predmeti vani za postupak.Pretresanje pokretni'
stvari obu'vata i pretresanje kompjutera i sli!ni' ure(aja za automatsku obradu podataka koji su s
njim povezani. 5a za'tjev suda% osobe koje se koriste ovim ure(ajima dune su im omogu)iti
pristup% predati diskete% trake ili neki drugi oblik na kome su po'ranjeni podaci% kao i pruiti
potrebna obavjetenja za upotrebu ti' ure(aja.Osoba koja odbije nji'ovu predaju% iako za to ne
postoje razlozi % moe se kazniti.Pretr.kompjutera i sl.ure(aja )e se obaviti uz pomo) stru!.osobe.
9l)DD)P!e(!es%n"e osobe)Pretresanje osobe moe se preduzeti kada je vjerovatno da je ta osoba
po!inila krivi!no djelo ili da )e se pretresanjem prona)i predmeti ili tragovi vani za krivi!ni
postupak.Pretresanje osobe obavlja osoba istog pola.
1=B
9l)D>)N%!eb% +% &!e(!es%n"e)Sud moe izdati naredbu za pretresanje pod uvjetima propisanim
ovim zakonom.5aredbu za pretresanje moe izdati sud na za'tjev tuioca ili na za'tjev
ovla)eni' slubeni' osoba koje su dobile odobrenje od tuioca.
9l)DH)<o!#% +%.("e'% +% &!e(!es%n"e),a'tjev za izdavanje naredbe za pretresanje moe se
podnijeti u pismenoj ili usmenoj *ormi. 2ko se za'tjev podnosi u pismenoj *ormi% mora biti
sastavljen% potpisan i ovjeren na na!in kako je to predvi(eno u !lanu 4C.,a'tjev za izdavanje
naredbe za pretresanje moe se podnijeti u skladu sa !lanom AF. ovog zakona.
9l)DI)Pis%ni +%.("e' +% i+%'%n"e n%!ebe +% &!e(!es%n"e),a'tjev za izdavanje naredbe za
pretresanje mora sadravati017 naziv suda% kao i ime i *unkciju podnosioca za'tjeva%37 !injenice
koje ukazuju na vjerovatnost da )e se osobe% odnosno tragovi i predmeti navedeni u !lanu 4=.na)i
na ozna!enom ili opisanom mjestu ili kod odre(ene osobe%87 za'tjev da sud izda naredbu za
pretresanje radi pronalaenja osobe ili oduzimanje predmeta.
U za'tjevu se moe predloiti017 da se naredba za pretresanje izvri u bilo koje vrijeme zato to
postoji osnovana sumnja da pretresanje ne)e mo)i biti izvreno u vremenskom periodu od 4 do 31
sat% da )e se traeni predmeti skloniti ili unititi ako se naredba ne izvri odma'% kao i da )e osoba
koja se trai pobje)i ili po!initi drugo krivi!no djelo ili da moe ugroziti sigurnost ovla)ene
slubene osobe ili druge osobe ako se naredba ne izvri odma' ili u vremenskom periodu od 31
do 4 satiH37 da ovla)ena slubena osoba izvri naredbu bez pret'odne predaje naredbe ako
postoji osnovana sumnja da se traeni predmeti mogu lako i brzo unititi ako se odma' ne
oduzmu% da predaja naredbe moe ugroziti sigurnost ovla)ene slubene ili druge osobe% kao i da
)e osoba koje se trai u!initi drugo ?kdTili ugroziti sigurnost ovla)ene slubene ili druge osobe.
9l)>B)Us#eni +%.("e' +% i+%'%n"eNn%!ebe)Usmeni za'tjev za izdavanje naredbe za
pretresanje moe se podnijeti kad postoji opasnost od odlaganja.Usmeni za'tjev za izdavanje
naredbe za pretresanje moe se saoptiti sudiji za pret'odni postupak i tele*onom% radio vezom ili
drugim sredstvom elektronske komunikacije.Kad je podnesen usmeni za'tjev za izdavanje
naredbe za pretresanje% sudija za pret'odni postupak )e dalji tok razgovora zabiljeiti. U slu!aju
kada se koristi zvu!ni ili stenogra*ski zapisnik% sudija za pret'odni postupak je duan dati
zapisnik na prijepis% ovjeriti istovjetnost prijepisa i predati originalni zapisnik i prijepis u roku od
3; sata od izdavanja naredbe. U slu!aju doslovnog biljeenja razgovora% sudija za pret'odni
postupak )e potpisati kopiju zapisnika i predati je sudu u roku od 3; sata od izdavanja naredbe.
9l)>7)I+%'%n"e n%!ebe +% &!e(!es%n"e)2ko sudija za pret'odni postupak utvrdi da je za'tjev
za izdavanje naredbe za pretresanje opravdan% moe odobriti za'tjev i izdati naredbu za
pretresanje.Kad sudija za pret'odni postupak odlu!i da izda naredbu za pretresanje na osnovu
usmenog za'tjeva% podnosilac takvog za'tjeva sam )e sastaviti naredbu u skladu sa !lanom A3. i
pro!itat )e je u cjelini sudiji za pret'odni postupak.
9l)>:)S%!%" n%!ebe +% &!e(!es%n"e)5aredba za pretresanje sadri0
17 naziv suda koji izdaje naredbu% osim kad se naredba za pretresanje odobrava na osnovu
usmenog za'tjeva i potpis sudije za pret'odni postupak koji izdaje naredbuH37 ako se naredba za
pretresanje odobrava na osnovu usmenog za'tjeva% to )e se navesti uz nazna!enje imena sudije za
pret'odni postupak koji izdaje naredbu i vremena i mjesta izdavanjaH87 svr'u pretresanjaH;7 ime
odjel ili rang ovla)ene osobe na koju se naredba odnosiH=7 opis osobe koju treba prona)i ili opis
stvari koje su predmet pretresanjaH47 odre(ivanje ili opis mjesta% prostorija ili osoba koje se trae%
sa navo(enjem adrese% vlasnitva% imena ili sli!nog za sigurno utvr(ivanje identitetaHA7 uputstvo
da se naredba ima izvriti izme(u 4 i 31 sata ili ovlatenje da se naredba moe izvriti u bilo koje
vrijeme ako to sud izri!ito odredi%B7 ovlatenje% izvritelju naredbe da moe bez pret'odne najave
u)i u prostorije koje se imaju pretresti ako to sud izri!ito odredi%C7 uputstvo da se naredba i 1F7
pouku da osumnji!eni ima pravo obavijestiti branioca i da se pretresanje moe izvriti i bez
prisustva branioca ako to za'tjevaju izuzetne okolnosti.
9l)>C)V!i"e#e i+'!-en"% n%!ebe +% &!e(!es%n"e)5aredba za pretresanje mora se izvriti
najkasnije 1= dana od izdavanja naredbe% nakon !ega se% bez odlaganja%mora vratiti sudu.5aredba
za pretresanje se moe izvriti bilo kojeg dana u sedmici. 5aredba se moe izvriti samo u
1=C
periodu od 4 do 31 sat% osim ako u naredbi nije izri!ito dato ovla)enje da se moe izvriti u bilo
koje doba dana ili no)i% u skladu sa !lanom 4C.
9l)>=)Pos(u&%k i+'!-en"% n%!ebe +% &!e(!es%n"e)Prije po!etka pretresanja ovla)ena slubena
osoba mora dati obavjetenje o svojoj *unkciji i razlogu dolaska i predati naredbu za pretresanje
osobi kod koje )e se ili na kojoj )e se izvriti pretresanje. 2ko je nakon toga ovla)enoj slubenoj
osobi pristup uskra)en% moe upotrijebiti silu u skladu sa zakonom.Prilikom izvravanja naredbe
za pretresanje kojm se odre(uje pretresanje stana i drugi' prostorija% ovla)ena slubena osoba
nije duna obavijestiti bilo koga o svojoj *unkciji i razlozima pretresanja% ve) moe odma' u)i u
stan ili druge prostorije ako su one prazne ili ako ovla)ena slubena osoba opravdano smatra da
su prazne i ako je ovla)ena slubena osoba naredbom izri!ito ovla)ena da u(e bez pret'odne
najave.Korisnik stana i drugi' prostorija pozvat )e se da bude prisutan pretresanju% a ako je on
odsutan pozvat )e se njegov zastupnik ili neko od odrasli' !lanova doma)instva ili susjeda.
Ukoliko osoba kod koje se pretresanje ima izvriti nije prisutna% naredba se ostavlja u prostoriji
gdje se vri pretresanje% a pretresanje se izvrava i bez njene prisutnosti.Pretresanju stana% ostali'
prostorija ili osoba prisustvuju dva punoljetna gra(anina kao svjedoci. Pretresanju osoba
prisustvuju svjedoci istog pola. Svjedoci )e se prije po!etka pretresanja upozoriti da paze kako se
pretresanje vri% kao i da imaju pravo da prije potpisivanja zapisnika o pretresanju stave svoje
prigovore% ako smatraju da sadraj zapisnika nije ta!an.Prilikom vrenja pretresanja slubeni'
prostorija pozvat )e se nji'ov starjeina ili rukovodilac da bude prisutan pretresanju.2ko se
pretresanje mora preduzeti u vojnom objektu% pismena naredba o pretresanju dostavlja se vojnim
vlastima%koje )e odrediti najmanje jednu vojnu osobu da bude prisutna pretresanju.
9l)>8-I+'!-en"e n%!ebe +% &!e(!s%n"e osob%-Prilikom izvrenja naredbe za pretresanje osoba%
ovla)eno slubena osoba mora dati obavjetenje o svojoj *unkciji i predati naredbu za pretresanje
osobi na kojoj )e se pretresanje izvriti. Ovla)ena slubena osoba moe upotrijebiti silu u skladu
sa zakonom.
9l)>D)Z%&isnik o &!e(!es%n"u)O svakom pretresanju stana% prostorije ili osobe sastavit )e se
zapisnik koji potpisuje osoba kod koje se ili na kojoj se vri pretresanje i osobe !ija je prisutnost
obavezna. Prilikom vrenja pretresanja oduzet )e se privremeno samo oni predmeti i isprave koji
su u vezi sa svr'om pretresanja. U zapisnik )e se unijeti i ta!no opisani predmeti i isprave koji se
oduzimaju% a to )e se nazna!iti i u potvrdi o oduzimanju predmeta koja )e se odma' uru!iti osobi
kojoj su predmeti%odnosno isprave oduzete.2ko se pri pretresanju stana% prostorije% odnosno
osobe na(u predmeti koji nisu u vezi sa krivi!nim djelom zbog kojeg je izdata naredba za
pretresanje% ali upu)uje na drugo krivi!no djelo% oni )e se opisati u zapisniku i privremeno
oduzeti% a o oduzimanju )e se odma' izdati potvrda.O tome )e se izvjestiti tuilac. Gi )e se
predmeti odma' vratiti ako tuilac ustanovi da nema osnove za pokretanje krivi!nog postupka% a
ne postoji neki drugi zakonski osnov po kojem bi se ti predmeti imali oduzeti.Predmeti
upotrijebljeni kod pretresanja kompjutera i sli!ni' ure(aja za automatsku obradu podataka vratit
)e se nakon pretresanja nji'ovim korisnicima% ako nisu potrebni za dalje vo(enje krivi!nog
postupka. Osobni podaci pribavljeni pretresanjem mogu se koristiti samo u svr'e krivi!nog
postupka i izbrisat )e se% bez odlaganja% kad ta svr'a prestane.
9l)>>)Ou+i#%n"e &!e#e(% n% osno'u n%!ebe +% &!e(!es%n"e)5akon privremenog oduzim.
predmeta na osnovu naredbe za pretresanje% ovla)ena slubena osoba )e napisati i potpisati
potvrdu u kojoj )e navesti oduzete predmete i naziv suda koji je izdao naredbu.2ko je predmet
privremeno oduzet od odre(ene osobe% takva potvrda mora se uru!iti toj osobi. 2ko je predmet
privremeno oduzet iz stana ili prostorije% takva potvrda mora se uru!iti vlasniku% stanaru ili
korisniku.5akon oduzimanja predmeta na osnovu naredbe za pretresanje% ovla)ena slubena
14F
osoba mora% bez odlaganja%vratiti sudu naredbu i predati predmete i spisak oduzeti' predmeta.
5akon prijema stvari oduzeti' na osnovu naredbe za pretresanje% sud )e zadrati predmete pod
svojim nadzorom do kona!ne odluke ili odrediti da predmeti ostanu pod nadzorom podnositelja
za'tjeva za izdavanje naredbe ili pod nadzorom ovla)enog izvritelja naredbe.
9l)>H-P!e(!es%n"e be+ n%!ebe-OS moe u)i u stan i druge prostorije bez naloga i bez
svjedoka% po potrebi% izvriti pretresanje ako stanar tog stana to eli% ako neko zove u pomo)% ako
je potrebno u'vatiti u!inioca krivi!nog djela koji je zate!en na djelu ili radi sigurnosti ljudi i
imovine% ako se u stanu ili drugoj prostoriji nalazi osoba koja se po naredbi suda ima pritvoriti ili
prinudno dovesti ili koja se tu sklonila od gonjenja.OS moe pretresti osobu bez naredbe za
pretresanje i bez prisutnosti svjedoka017 prilikom izvrenja naredbe za dovo(enje%37 prilikom
lienja slobode%87 ako postoji sumnja da ta osoba posjeduje vatreno ili 'ladno oruje%;7 ako
postoji opasnost da )e sakriti% unititi ili odbaciti predmete koji se trebaju od njega oduzeti i
upotrijebiti kao dokaz u krivi!nom postupku.5akon izvrenja pretresanja bez naredbe za
pretresanje% ovla)ena slubena osoba mora odma' podnijeti pisani izvjetaj tuitelju koji )e o
tome obavijestiti sudiju za pret'odni postupak. +zvjetaj mora sadr.razloge pretr.bez naredbe.
Il-B3-Po&is &!i'!e#eno ou+e(i. &!e#e(% i oku#en(%$i"e-5akon privremenog oduzimanja
predmeta i dokumentacije% u zapisnik )e se popisati privremeno oduzeti predmeti i document.% i
izdat )e se o tome potvrda.2ko popis predmeta i dokumentacije nije mogu)% predmeti i
dokumentacija )e se staviti u omot i zape!atiti.Predmet koji je oduzet od *izi!ke% odnosno pravne
osobe ne moe se prodati% pokloniti niti se moe s njim na drugi na!in raspolagati.
Il-B8-P!%'o %lbe-Osoba od koje se privremeno oduzima predmet i dokumentacija ima pravo
albe.Ealba ne odlae privremeno oduzimanje predmeta i dokumentacije.Povodom odluke suda
kojom se vra)aju predmeti i dokumentacija% pravo albe ima tuilac.
Il-B;-9u'%n"e &!i'!e#eno ou+e(i. &!e#e(% i oku#%n(%$i"e-Privremeno oduzeti predmeti
i dokumentacija po'ranjuju se u sudu ili sud na drugi na!in osigurava nji'ovo !uvanje.
Il-B=-O('%!%n"e i &!e*le &!i'!e#eno ou+e(i. &!e#e(% i oku#en(%$i"e-Otvaranje priv.
oduzeti' predmeta i dokumentacije vri tuilac.O otvaranju privremeno oduzeti' predmeta i
dokumentacije tuilac je duan obavijestiti osobu ili preduze)e od koje su predmeti oduzeti%
sudiju za pret'odni postupak i branioca.Pri otvaranju oduzeti' predmeta i dokumentacije mora se
voditi ra!una da nji'ov sadraj ne saznaju neovla)ene osobe.
9L)>I)N%!eb% +% ou+i#%n"e &!e#e(%)Premeti koji se po Krivi!nom zakonu &"i# mogu
oduzeti ili koji se mogu upotrijebiti kao dokaz u krivi!nom postupku privremeno )e se oduzeti i
na osnovu sudske odluke )e se osigurati nji'ovo !uvanje.5aredbu za oduzimanje predmeta izdaje
sudija na prijedlog tuioca ili ovla)ene slubene osobe koja je dobila odobrenje od
tuioca.5aredba za privremeno oduzimanje predmeta sadri017 naziv suda%37 pravni osnov za
privremenog oduzimanje predmeta%87 naznaku predmeta koji podlijeu oduzimanju%;7 ime osobe
od koje se oduzimaju predmeti%=7 mjesto oduzimanja predmeta%47 rok u kojem se predmeti
trebaju oduzeti iA7 pouku o pravnom lijeku.6;7 5a osnovu izdate naredbe ovla)ena slubena
osoba vri oduzimanje predmeta.6=7 Ko dri takve predmete% duan i' je predati po naredbi suda.
Osoba koje i' odbije predati moe se kazniti do =F.FFF KM% a u slu!aju daljeg odbijanja moe se
zatvoriti. ,atvor traje do predaje predmeta ili do zavretka krivi!nog postupka% a najdue CF dana.
5a isti na!in postupit )e se prema slubenoj ili odgovornoj osobi u dravnom organu ili pravnoj
osobi.Odredbe ovog !lana odnose se i na podatke po'ranjene u kompjuteru ili sli!nim ure(ajima
za automatsku obradu podataka. Pri nji'ovom pribavljanju posebno )e se voditi ra!una o
propisima koji se odnose na !uvanje tajnosti odre(eni' podataka.O albi protiv rjeenja kojim je
izre!ena nov!ana kazna ili je nare(en zatvor odlu!uje vije)e. Ealba ne zadrava izvrenje
rjeenja.Pri oduzimanju predmeta nazna!it )e se gdje su prona(eni i opisat )e se% a po potrebi i na
drugi na!in osigurati )e se utvr(ivanje nji'ove istovjetnosti. ,a oduzete predmete izda)e se
potvrda.Mjera ne mogu se primjeniti prema osumnji!enom% odnosno optuenom niti osobama
koje su oslobo(ena dunosti svjedo!enja.
141
Il-BF-P!i'!e#eno ou+i#%n"e &!e#e(% be+ n%!ebe)Predmeti iz !lana AC.mogu se
privr.oduzeti i bez naredbe suda% ukoliko postoji opasnost od odlaganja. Ukoliko se osoba koja se
pretresa izri!ito usprotivi oduzi.predmeta% tuilac )e u roku od A3 sata od izvrenog pretresa
podnijeti za'tjev sudiji za pret'odni postupak za naknadno odobr.oduzimanja premeta.Ukoliko
sudija za pret'.postupak odbije za'tjev tuioca% oduzeti predmeti se ne mogu koristiti kao dokaz u
kriv.postupku. Privr.oduzeti predmeti )e se odma' vratiti osobi od koje su oduzeti.
Il-B1-P!i'!e#eno ou+i#%n"e &is%#%4 (ele*!%#% i !u*i. &o-il"ki-Privremeno se mogu
oduzeti pisma% telegrami i druge poiljke upu)ene osumnji!enom% odnosno optuenom ili koje on
odailje% a koje se nalaze kod preduze)a i osoba koje vre poslove pote i telekomunikacija.
Poiljke mogu se privremeno oduzeti ako postoje okolnosti zbog koji se s osnovom moe
o!ekivati da )e ove poiljke posluiti kao dokaz u postupku.5aredbu za privremeno oduzimanje
poiljki izdaje sudija za pret'odni postupak% na prijedlog tuioca.5aredbu za privremeno
oduimanje poiljki moe izdati i tuilac% ako postoji opasnost od odlaganja% s tim da ova naredba
mora biti potvr(ena od strane sudije za pret'odni postupak u roku od A3 sata od privremenog
oduzimanja poiljki.Ukoliko naredba% u smislu stava ;. ovog !lana ne bude potvr(ena% te poiljke
se ne mogu koristiti kao dokaz u krivi!nom postupku.Mjere preduzete u skladu sa ovim !lanom
ne mogu se primjenjivati na pisma% telegrame i druge poiljke razmijenjene izme(u osumnji!.%
odnosno optuenog i njegovog branioca.5aredba sadri017 potetke o osumnji!enom% odnosno
optuenom na kojeg se naredba odnosi%37 na!in izvrenja naredbe i vrijeme trajanja mjere i 87
preduze)e koje )e izvriti naloenu mjeru.Preduzete mjere mogu trajati nadue tri mjeseca% a iz
vani' razloga sudija za pret'odni postupak moe produiti trajanje ovi' mjera za jo tri mjeseca%
s tim da )e se preduzete mjere ukinuti !im prestanu razlozi za nji'ovo dalje preduzimanje.
Ukoliko to interesi postupka doputaju% o preduzetim mjerama obavijesti)e se osumnji!eni%
odnosno optueni protiv koga su primjenjene te mjere.+zdate poiljke otvara tuilac u prisutnosti
dva svjedoka.Pri otvaranju )e se paziti da se ne povrijedi pe!at% a omoti i adresa )e se sa!uvati. O
otvaranju )e se sastaviti zapisnik.Sadraj poiljke ili dijela poiljke )e se saoptiti osumnji!enom%
odnosno optuenom% odnosno osobi kojoj je upu)ena% a dio poiljke ili poiljka preda)e se toj
osobi% osim ako% izuzetno% tuilac smatra da bi to imalo tetne posljedice za uspjeno vo(enje
krivi!nog postupka. 2ko je osumnji!eni% odnosno optueni odsutan% !lanovi njegove obitelji
obavijestit )e se o upu)enoj poiljci. 2ko osumnji!eni% odnosno optueni nakon toga ne zatrai
predaju poiljke% poiljka )e se vratiti poiljaocu.
Il-B4-N%!eb% b%n$i ili u*o" &!%'no osobi-2ko postoje osnovi sumnje da je neka osoba
u!inila krivi!no djelo koje je povezano s dobijanjem imovinske koristi%sud moe na osnovu
prijedloga tuioca narediti da banka ili drug pravna osoba koja vri *inansijsko poslovanje dostavi
podatke o bankovnim depozitima i drugim *inansijskim transakcijama i poslovima te osobe%
podacima koji se odnose na tu osobu% kao i osobu za koje se osnovano vjeruje da su uklju!ena u
*inansijske transakcije ili poslove osumnji!enog% ako bi takvi podaci mogli biti dokaz u
krivi!nom postupku.Sudija za pret'odni postupak moe% na prijedlog tuioca% narediti
preduzimanje i drugi' potrebni' radnji% kako bi se omogu)ilo utvr(ivanje i pronalaenje
nezakonito pribavljene imovine i prikupljanje dokaza o tome.U 'itnim slu!ajevima mjere moe
narediti tuilac na osnovu naredbe. O preduzetim mjerama tuilac odma' obavjetava sudiju za
pret'odni postupak koji moe u roku od A3 sata izdati naredbu. Guilac )e dobijene podatke
zape!atiti dok ne bude izdata sudska naredba. U slu!aju da sudija za pret'odni postupak ne izda
naredbu% tuilac )e podatke vratiti bez pret'odnog otvaranja.Sud moe rjeenjem narediti pravnoj
ili *izi!koj osobi da privremeno obustavi izvrenje *inansijske transakcije za koju postoji sumnja
da predstavlja krivi!no djelo ili da je namijenjena izvrenju krivi!nog djela% da slui prikrivanju
krivi!nog djela ili prikrivanju dobiti ostvarene krivi!nim djelom.$jeenjem sud )e odrediti da se
*inansijska sredstva namijenjena za transakciju i gotovinski iznosi novca doma)e i strane valute
privremeno oduzmu prema !lanu AC.po'rane na poseban ra!un i !uvaju do okon!anja postupka%
odnosno dok se ne steknu uvjeti za nji'ovo vra)anje.Protiv rjeenja albu mogu podnijeti tuilac%
143
vlasnik *inansijski' sredstava ili gotovinskog novca doma)e i strane valute% osumnji!eni% odnosno
optueni% kao i pravne i *izi!ke osobe.
Il-BA-P!i'!e#eno ou+i#%n"e i#o'ine !%i osi*u!%n"%-Sud moe% u bilo koje vrijeme u toku
postupka% donijeti na prijedlog tuioca% privr.mjeru oduzimanja nezakonito ste!ene imovine koja
se ima oduzeti po Krivi!nom zakonu mjeru zapljene ili drugu neop'odnu privremenu mjeru% kako
bi se sprije!ilo kori)enje% otu(enje ili raspolaganje tom imovinom. OS moe% kada postoji
opasnost od odlaganja% po nalogu tuioca% privremeno oduzeti nezakonito ste!enu imovinu%
zaplijeniti imovinu ili preduzeti druge neop'odne privremene mjere kako bi se sprije!ilo bilo
kakvo kori)enje% otu(enje ili raspolaganje tom imovinom. O preduzetim mjerama ovla)ena
slubena osoba odma' obavjetavaju tuioca% a preduzete mjere moraju biti odobrene od strane
sudije za pret'odni postupak u roku od A3 sata od preduzimanja mjera.U slu!aju da sudija za
pret'odni postupak uskrati odobrenje% preduzete mjere )e se obustaviti% a oduzeti predmeti i
imovina )e biti odma' vra)eni osobi od koje su oduzeti.
Il-BB-V!%,%n"e &!i'!e#eno ou+e(i. &!e#e(%-Predmeti koji su u toku krivi!nog postupka
privremeno oduzeti vratit )e se vlasniku% odnosno draocu% kada u toku postupka postane
o!igledno da nji'ovo zadr.nije u skladu s !l.AC% a ne postoje razlozi za nji'ovo oduzimanje.
Il-BC-O*l%-%'%n"e su#n"i'i. s('%!i-5a(e li se kod osumnj.%odnosno optuenog tu(a stvar% a ne
zna se !ija je% organ koji vodi postupak opisat )e tu stvar i opis objaviti na oglasnoj tabli op)ine
na !ijem podru!ju osumnji!eni% odnosno optueni ivi i na !ijem je podru!ju krivi!no djelo
u!injeno. U oglasu )e se pozvati vlasnik da se javi u roku od jedne godine od dana objavljivanja
oglasa% jer )e se ina!e stvar prodati. 5ovac dobijen prodajom unosi se u budet &ederacije.2ko se
radi o stvarima ve)e vrijednosti% objavljivanje se moe izvriti i putem dnevnog lista.2ko je stvar
podlona kvaru ili je njeno !uvanje vezano sa znatnim trokovima% ona )e se prodati po
odredbama koje vae za izvrni postupak% a novac predati na !uvanje u sudski depozit.Po odredbi
postupi)e se i kad stvar pripada nepoznatom ili odbjeglom u!iniocu krivi!nog djela.
Il-CF-Olu2i'%n"e o su#n"i'i# s('%!i#%-2ko se u toku od jedne godine niko ne javi za stvari
ili za novac dobijen prodajom stvari% donijet )e se rjeenje da stvar postaje svojina &ederacije%
odnosno da se novac unosi u budet &ederacije.-lasnik stvari ima pravo da u parnici trai
povra)aj stvari ili novca dobijenog od prodaje stvari. ,astarjevanje ovog prava po!inje te)i od
dana objavljivanja oglasa.
Il-C1-Po+i' +% is&i(i'%n"e-+spitivanje osumnji!enog u istrazi vri tuilac.+spitivanje treba vriti
tako da se u punoj mjeri potuje li!nost osumnji!enog. Prilikom ispitivanja osumnji!enog ne
smije se upotrijebiti sila% prijetnja% prevara% narkotici ili druga sredstva koja mogu uticati na
slobodu odlu!ivanja i izraavanja volje prilikom davanja izjave ili priznanja.2ko je postupljeno
protivno odredbama ovog !lana% na iskazu osumnji!enog ne moe se zasnivati sudska odluka.
Il-C3-Pouk% osu#n"i2eno* o n"e*o'i# &!%'i#%-Kada se osumnj.prvi put ispituje% pita)e se za0
ime i prezime% nadimak ako ga imaH ime i prezime roditelja% djevoja!ko obiteljsko ime majkeH
gdje je ro(en% gdje stanuje% dan% mjesec i godinu ro(enjaHkoje je narodnosti% i !iji je dravljaninH
jedinstven mati!ni broj gra(anina dravljanina "i#H!ime se zanima% da li je pismen% njegove
porodi!ne prilike% da li je i kakve kole zavrio% da li je gdje i kada sluio vojsku% odnosno ima li
!in rezervnog vojnog starjeine% vodi li se u vojnoj evidenciji i kod kojeg organa nadlenog za
poslove odbrane% da li je odlikovanHkakvog je imovnog stanjaHda li je kad i zato osu(ivan% je li i
kad je izre!enu kaznu izdrao% da li se protiv njega vodi postupak za koje drugo krivi!no djelo% a
ako je maloljetan ko mu je zakonski zastupnik.Osumnji!eni )e se pou!iti da je duan odazvati se
pozivu i odma' saoptiti svaku promjenu adrese ili namjeru da promijeni boravite% a upozorit )e
se i na posljedice ako po tome ne postupi.5a po!etki ispitivanja osumnji!enom )e se saoptiti za
koje krivi!no djelo se tereti i osnove sumnje protiv njega% a pou!it )e se o sljede)im pravima017
da nije duan iznijeti sviju odbranu niti odgovarati na postavljena pitanja% 37 da moe uzeti
branioca po svom izboru koji moe biti prisutan njegovom ispitivanju% kao i da ima pravo na
148
branioca bez naknade u slu!ajevima predvi(enim ovim zakonom%87 da se moe izjasniti o djelu
koje mu se stavlja na teret i iznijeti sve !injenice i dokaze koji mu idu u korist%;7 da ima pravo u
toku istrage razmatrati spise i razgledati pribavljene predmete koji mu idu u korist% osim ako je
rije! o spisima i predmetima !ije bi otkrivanje moglo dovesti u opasnost cilj istrage%=7 da ima
pravo na bespl.usluge prevod.ako ne razumije ili ne govori jezik koji se koristi prilik. ispitivanja.
Osumnji!eni se moe dobrovoljno odre)i prava navedeni' u stavu 3. ovog !lana% ali njegovo
ispitivanje ne moe zapo!eti ukoliko se i dok se njegova izjava o odricanju ne zabiljei u zapisnik
i dok ne bude potpisana od strane osumnji!enog. Osumnji!eni se ni pod kojim okolnostima ne
moe odre)i prava na prisustvo branioca ako je njegova odbrana obavezna u skladu sa ovim
zakonom.U slu!aju da se osumnji!eni odrekao prava da uzme branioca% a kasnije izrazi elju da
uzme branioca% ispitivanje )e se odma' prekinuti i ponovo )e se nastaviti kada osumnji!eni dobije
branioca ili mu se branilac postavi ili ako osumnji!eni izrazi elju da nastavi da odgovara na
pitanja.2ko se osumnji!eni dobrovoljno odrekne prava da ne odgovara na postavljena pitanja%
mora mu se i u tom slu!aju omogu)iti da se izjasni o svim !injen.i dokazima koji mu idu u
korist.2ko jepost.prot.odredbama ovog !l.% na iskazu osumnj.ne moe se zasnivati sudska odluka.
Il-C8-N%2in is&i(i'%n"% osu#n"i2eno*-O svakom ispitivanju osumnji!enog sa!injava se
zapisnik. "itni dijelovi iskaza unijet )e se doslovno u zapisnik.5akon to je zapisnik sa!injen%
osumnji!enom )e se pro!itati i predati kopija zapisnika.+spitivanje osumnji!enog u pravilu se
snima na audio ili video traku% pod sljede)im uvjetima017 da je osumnji!eni obavjeten na jeziku
koji govori i razumije da se ispitivanje snima na audio ili video traku%37 u slu!aju prekida
ispitivanja% razlog i vrijeme prekida )e se nazna!iti u snimku% kao i vrijeme nastavljanja i
zaklju!enja ispitivanja%87 na kraju ispitivanja osumnji!eni )e dobiti mogu)nost da pojasni sve to
je rekao i da doda sve to eli%;7 zapis sa trake )e se prepisati nakon zavretka ispitivanja% a
kopija prepisa uru!it )e se osumnji!enom zajedno s kopijom snimljene trake ili ako je koritena
aparatura za istovremeno pravljenje ve)eg broja snimaka% uru!it )e mu se jedna od originalno
snimljeni' traka%=7 poto se napravi kopija originalne trake u svr'u prepisa% originalno snimljena
traka ili jedna od originalno snimljeni' traka )e se zape!atiti u prisustvu osumnji!enog% sa
ovjerom potpisa organa krivi!nog postupka i osumnji!enog.
Il-C;-Is&i(i'%n"e &!eko (u#%2%-+spitivanje osumnji!enog obavit )e se preko tuma!a u
slu!ajevima utvr(enim u !lanu 1F1. ovog zakona.
Il-C=-Po+i' +% s%lu-%n"e s'"eok%-Svjedoci se saluavaju kada postoji vjerovatno)a da )e
svojim iskazom mo)i dati obavjetenja o krivi!nom djelu%u!iniocu i o drugim vanim
okolnostima.Poziv za svjedo!enje dostavlja tuilac% odnosno sud. Pozivanje kao svjedoka
maloljetne osobe koja nije navrila 14 godina ivota vri se preko roditelja% odnosno zakonskog
zastupnika% osim ako to nije mogu)e zbog potrebe da se 'itno postupa ili drugi'
okolnosti.Svjedoci koji se zbog starosti% bolesti ili teki' tjelesni' mana ne mogu odazvati pozivu%
mogu se sasluati u svom stanu% bolnici ili na drugom mjestu.U pozivu se svjedok obavjetava da
se poziva u svojstvu svjedoka% mjesto i vrijeme kada se treba odazvati pozivu% kao i o
posljedicama neodazivanja.Ukoliko se svjedok ne odazove pozivu% niti svoj izostanak opravda%
sud moe izre)i nov!anu kaznu do =.FFF KM ili narediti prinudno dovo(enje.5aredbu za
dovo(enje svjedoka izvrava sudska policija. +zuzetno% naredbu moe izdati i tuilac% ukoliko
uredno pozvani svjedok ne do(e% a svoj izostanak ne opravda% s tim da ovu naredbu mora odobriti
sudija za pret'odni postupak u roku od 3; sata od izdavanja.Ukoliko svjedok odbije da svjedo!i%
sud moe donijeti rjeenje o kanjavanju svjedoka nov!anom kaznom do8F.FFF KM. Protiv ovog
rjeenja doputena je alba% koja ne zadrava izvrenje.O albi protiv rjeenja kojim je izre!ena
nov!ana kazna odlu!uje vije)eIl3=.
Il-C4-Osobe ko"% ne #o*u bi(i s%slu-%ne k%o s'"eo$i-5e moe se sasluati kao svjedok0 17
osoba koja bi svojim iskazom povrijedila dunost !uvanja dravne% vojne ili slubene tajne% dok
je nadleni organ ne oslobodi te dunosti%37 branilac osumnji!enog% odnosno optuenog u
14;
pogledu !injenica koje su mu postale poznate u svojstvu branioca%87 osoba koja bi svojim
iskazom povrijedila dunost !uvanja pro*esionalne tajne 6vjerski slubenik% odnosno ispovjednik%
novinar u svr'u zatite izvora in*ormacija% advokat% biljenik% ljekar% babica i dr.7% osim ako je
oslobo(ena te dunosti posebnim propisom ili izjavom osobe u !iju je korist ustanovljeno !uvanje
tajne%;7 maloljetna osoba koja s obzirom na uzrast i duevnu razvijenost nije sposobna s'vatiti
zna!aj prava da ne mora svjedo!iti.
Il-CA-Osobe ko"% #o*u obi(i s'"eo2en"e-Svjedo!enje mogu odbiti017 bra!ni i vanbra!ni drug
osumnji!enog% odnosno optuenog%37 srodnik osumnji!enog% odnosno optuenog po krvi u pravoj
liniji% srodnici u pobo!noj liniji do tre)eg stepena zaklju!no i srodnici po tazbini do drugog
stepena% usvojenik i usvojilac osumnji!enog% odnosno optuenog.Organ koji vodi postupak% duan
je da osobe prije nji'ovog sasluanja ili !im sazna za nji'ov odnos prema osumnji!enom%
odnosno optuenom% upozori da ne moraju svjedo!iti. Upozorenje i odgovor se unose u zapisnik.
Osoba koja moe odbiti svjedo!enje prema jednom od osumnji!eni'% odnosno optueni' moe
odbiti svjedo!enje i prema ostalim osumnji!enim% odnosno optuenim% ako se njen iskaz prema
prirodi stvari ne moe ograni!iti samo na ostale osumnji!ene% odnosno optuene.2ko je kao
svjedok sasluano osoba koja moe odbiti svjedo!enje ili je asluana osoba koja nije upozorena
da moe odbiti svjedo!enje ili to upozorenje nije uneseno u zapisnik% na takvom iskazu se ne
moe zasnivati sudska odluka.
Il-CB-P!%'o s'"eok% % ne o*o'%!% n% &o"ein% &i(%n"%-Svjedok ima pravo da ne odgovara
na pojeidna pitanja ako bi ga istinit odgovor izloio krivi!nom gonjenju.Svjedok koji koristi
pravo% odgovorit )e na ta pitanja ako mu se da imunitet.+munitet se daje odlukom tuioca.Svjedok
koji je dobio imunitet i koji je svjedo!io% ne)e se krivi!no goniti osim ako je dao lani iskaz.
Svjedoku se moe za savjetnika% odlukom suda% odrediti advokat za vrijeme trajanja sasluanja%
ukoliko je o!ito da sam nije u stanju da koristi svoja prava u vrijeme sasluanja i ako njegovi
interesi ne mogu biti zati)eni na drugi na!in.
Il-CC-N%2in s%slu-%n"%4 suo2en"e i &!e&o+n%'%n"e-Svjedoci se sasluavaju pojedina!no i u
odsustvu drugi' svjedoka.U toku postupka svjedok se moe suo!iti s drugim svjedocima i
osumnji!enim% odnosno optuenim.2ko je potrebno da se utvrdi poznaje li svjedok osobu ili
predmet% trait )e se od njega prvo da ga opie ili da navede znakove po kojima se razlikuje% pa )e
mu se tek poslije pokazati radi prepoznavanja i to zajedno s drugim njemu nepoznatim osobama%
odnosno ako je to mogu)e zajedno s predmetima iste vrste.
Il-1FF-Tok s%slu-%n"% s'"eok%-Svjedok je duan odgovore dati usmeno.Svjedok )e se
pret'odno opomenuti da je duan re)i istinu i da ne smije nita preutjeti% a zatim )e se upozoriti
da davanje lanog iskaza predstavlja krivi!no djelo.Poslije toga svjedok )e se pitati0 %/ za ime i
prezime% ime oca ili majke%b/ zanimanje%$/ boravite%/ mjesto i godinu ro(enja i e/ njegov
odnos sa osumnji!enim% odnosno optuenim i ote)enim.
Svjedok )e se upozoriti da je duan o promjeni adrese ili boravita obavijesti sud.Prilikom
sasluanja maloljetne osobe naro!ito ako je ona ote)ena krivi!nim djelom% postupit )e se
obazrivo% da sasluanje ne bi tetno uticalo na psi'i!ko stanje maloljetnika. 2ko je to potrebno%
sasluanje maloljetnika obavit )e se uz pomo) pedegoga% psi'ologa ili druge stru!ne osobe.
Ote)enog krivi!nim djelom nije doputeno ispitivati o njegovom seksualnom ivotu prije
izvrenog krivi!nog djela%a ako je takvo ispitivanje obavljeno na takvom iskazu ne moe se
zasnivati sudska odluka.S obzirom na ivotnu dob% tjelesno i duevno stanje i druge opravdane
interese% svjedok se moe sasluati putem te'ni!ki' ura(aja za prenos slike i zvuka na na!in da
mu stranke i branilac mogu postavljati pitanja bez prisustva u prostoriji gdje se svjedok nalazi. ,a
potrebe takvog ispitivanja moe se odrediti stru!na osoba.Poslije op)i' pitanja svjedok se poziva
da iznese sve to mu je o predmetu poznato% a zatim )e mu se postavljati pitanja radi
provjeravanja% dopune i razrjeenja. Prilikom sasluanja svjedoka nije doputeno sluiti se
obmanom niti postavlj.takva pitanja u kojim je ve) sadrano kako bi trebalo odgov. Svjedok )e se
uvijek pitati otkud mu je poznato ono o !emu svjedo!i.Svjedoci se mogu suo!iti ako se nji'ovi
14=
iskazi ne slau u pogledu vani' !injenica. Suo!eni )e se o svakoj okolnosti o kojoj se nji'ovi
iskazi ne slau ponaosob sasluati i nji'ov odgovor unijeti u zapisnik. +stovremeno se mogu
suo!iti samo dva svjedoka.Ote)eni koji se saluava kao svjedok pitat )e se da li eli da u
krivi!nom postupku ostvaruje imovinskopravni za'tjev.
Il-1F1-S%slu-%n"e s'"eok% &!eko (u#%2%-2ko je svjedok glu' ili nijem% njegovo sasluanje
vrit )e se preko tuma!a.2ko je svjedok glu'% postavlja)e mu se pitanja pismeno a ako je nijem
pozvat )e se da pismeno odgovara.2ko se sasluanje ne moe obaviti na ovaj na!in pozvat )e se
kao tuma! osoba koja se s svjedokom moe sporazumijeti..2ko tuma! nije ranije zaklet% poloit
)e zakletvu da )e vijerno prenijeti pitanja koja se svjedoku upu)uju i izjave koje on bude davao.
Il-1F3-Z%kle('%4 onosno i+"%'% s'"eok%-2ko su ispunjeni uvjeti za sasluanje% sud moe
za'tijevati od svjedoka da prije svjedo!enja poloi zakletvu%odnosno da izjavu.Prije glavnog
pretresa svjedok moe poloiti zakletvu% odnosno dati izjavu samo ako postoji bojazan da zbog
bolesti ili zbog drugi' razloga ne)e mo)i do)i na glavni pretres. ,akletva% odnosno izjava se
polae pred sudijom%odnosno predjednikom vije)a. $azlog zbog kojeg je poloena zakletva%
odnosno data izjava navest )e se u zapisniku.Gekst zakletve% odnosno izjave glasi0 @,aklinjem se -
izjavljujem da )u o svemu to pred sudom budem pitan govoriti istinu i da nita od onog to mi je
poznato ne)u preutjeti@.Svjedok zakletvu polae% odnosno daje izjavu usmeno% !itanjem njenog
teksta ili potvrdnim odgovorom nakon saluanog sadraja teksta zakletve% odnosno izjave koju je
pro!itao sudija% odnosno predsjednik vije)a. 5ijem svjedoci koji znaju da !itaju i piu potpisuju
tekst zakletve% odnosno izjave% a gluvi ili nijemi svjedoci koji ne znaju ni da !itaju ni da piu -
zaklinju se% odnosno daju izjavu uz pomo) tuma!a.Odbijanje i razlozi odbijanja svjedoka da
poloi zakletvu% odnosno da izjavu unije)e se u zapisnik.
Il-1F8-Osobe ko"e ne &ol%%u +%kle('u4 onosno ne %"u i+"%'u-5e smiju se zaklinjati%
odnosno davati izjavu osobe koje nisu punoljetne u trenutku sasluanja% za koje je dokazano ili za
koje postoji osnovasna sumnja da su u!inile ili u!estvovale u krivi!nom djelu zbog koga se
sasluavaju ili koje zbog duevnog stanja ne mogu da s'vate zna!aj zakletve%odnosno izjave.
Il-1F;-Sni#%n"e s%slu-%n"% s'"eok% %uio)'i+uelni# s!es('i#%-Sasluanje svjedoka se
moe snimati audio-vizuelnim sredstvima u svim *azama postupka. Sasluanje se mora snimati u
slu!ajevima kada se radi o osobama koje nisu navrile esnaest godina ivota i koje su ote)en
kriv.djelom% kao i ako postoje osnove za bojazan da se svjedok ne)e mo)i salu.na glavn.pretresu.
Il-1F=-Z%-(i,eni s'"eok)5a poloaj zati)enog svjedoka u postupku pred sudom primjenjuju se
odredbe posebnog zakona.
Il-1F4-P!eu+i#%n"e u'i0%"%-Uvi(aj se preduzima kad je za utvr(ivanje neke vane !injenice u
postupku potrebno neposredno opaanje.
Il-1FA-Rekons(!uk$i"% o*%0%"%-$adi provjeravanja izvedeni' dokaza ili utvr(ivanja !injenica
koje su od zna!aja za razjanjenje stvari% organ koji vodi postupak moe odrediti rekonstrukciju
doga(aja% koja se vri tako to se ponavljaju radnje ili situacije u uvjetima pod kojima se prema
izvedenim dokazima doga(aj desio. 2ko su u iskazima pojedini' svjedoka ili osumnji!eni'%
odnosno optueni' radnje ili situacije razli!ito prikazane% rekonstrukcija doga(aja )e se% po
pravilu% posebno izvriti sa svakom od nji'.$ekonstrukcija se ne smije vriti na na!in kojim se
vrije(a javni red i moral ili se dovodi u opasnost ivot ili zdravlje ljudi.Prilikom rekonstrukcije
mogu se% po potrebi% ponovo izvesti pojedini dokazi.
Il-1FB-Po#o, '"e-(%k% i s(!u2noe osobe-Uvi(aj i rekonstrukcija doga(aja vri se uz pomo)
stru!noe osobe kriminalisti!ko-te'ni!ke ili druge struke% koje )e pomo)i u pronalaenju%
osiguranju ili opisivanju tragova% izvriti potrebna mjerenja i snimanja% sa!initi skicu i
*otodokumentaciju ili prikupiti i druge podatke.5a uvi(aj i rekonstrukciju moe se pozvati i
vjetak% ako bi njegovo prisustvo bilo od koristi za davanje nalaza i miljenja.
Il-1FC-O!e0i'%n"e '"e-(%2en"%--jeta!enje se odre(uje kad za utvr(ivanje i ocjenu neke vane
!injenice treba pribaviti nalaz i miljenjeosoba koje raspolau potrebnim stru!nim znanjem. 2ko
nau!no% te'ni!ko ili druga stru!na znanja mogu pomo)i sudu da ocijeni dokaze ili razjasni sporne
144
!injenice% vjetak kao posebna vrsta svjedoka moe svjedo!iti davanjem nalaza o !injenicama i
miljenja koje sadri ocjenu o !injenicama.
Il-11F-N%!eb% o '"e-(%2en"u-Pismenu naredbu za vjeta!enje izdaje tuilac ili sud.. U naredbi
)e se navesti !injenice u pogledu koji se vri vjeta!enje.2ko za odre(enu vrstu vjeta!enja
postoji stru!na ustanova ili se vjeta!enje moe obaviti u okviru dravnog organa% takva
vjeta!enja% a posebno sloenija% povjerit )e se% po pravilu% takvoj ustanovi% odnosno organu. U
tom slu!aju% ta ustanova% odnosno organ odre(uje 1 ili vie stru!nj.koji )e izviti vjeta!enje.
Il-111-6unos( '"e-(%k% ko"e* "e o!eio (uil%$4 onosno su)Osoba koju tuilac% odnosno
sud odredi za vjetaka duno je tuiocu% odnosno sudu dostaviti svoj izvjetaj koji sadri sljede)e0
17 dokaze koje je pregledao%37 obavljene testove%87 nalaz i miljenje do koga je doao i ;7 sve
druge relevantne podatke koje vjetak smatra potrebnim za pravednu i objektivnu analizu.-jetak
)e detaljno obrazloiti kako je doao do odre(enog miljenja.
Il-113-Ko ne #oe bi(i '"e-(%k-,a vjetaka se ne moe odrediti osoba koja ne moe biti
sasluana kao svjedok 6Ilan C4.7 ili osoba koja je oslobo(ena dunosti svjedo!enja 6Ilan CA.7%
kao ni osoba prema kojoj je krivi!no djelo u!injeno% a ako je takva osoba odre(ena- na njenom
nalazu i miljenju ne moe se zasnivati sudska odluka.$azlog za izuze)e vjetaka 6Ilan ;;.7
postoji i u pogledu osobe koja je zajedno s osumnji!enim% odnosno optuenim ili ote)enim u
radnom odnosu u istom organu% preduze)u i drugoj prav.osobi ili kod samostalnog privrednika%
kao i za osobu koja je u radnom odnosu kod ote)enog ili osumnji!enog% odnosno optuenog.,a
vjetaka se ne)e odrediti osoba koja je sasluana kao svjedok.
Il-118-Pos(u&%k '"e-(%2en"%--jeta!enjem rukovodi organ koji je naredio vjeta!enje. Prije
po!etka vjeta!enja pozvat )e se vjetak da predmet vjeta!enja paljivo razmotri% da ta!no
navede sve to zapazi i utvrdi i da svoje miljenje iznese nepristrasno i u skladu sa pravilima
nauke i vjetine. Posebno )e se upozoriti da je lano vjeta!enje krivi!no djelo.Prilokom davanja
nalaza i miljenja o predmetu koji se pregleda% vjetak )e se oslanjati na dokaze na koje mu je
ukazalo ovla)ena slubena osoba% tuilac ili sud. -jetak moe svjedo!iti samo o !injenicama
koje proizilaze iz njegovi' neposredni' saznanja% osim ako se prilikom pripreme svog nalaza i
miljenja nije koristio in*ormacijama na koje bi se opravdano oslanjali ostali stru!njaci iste
struke.-jetaku se mogu davati razjanjenja% a moe mu se dopustiti i da razmatra spise. -jetak
moe predloiti da se izvedu dokazi ili pribave predmeti i podaci koji su od vanosti za davanje
njegovog nalaza i miljenja. 2ko prisustvuje uvi(aju% rekonstrukciji doga(aja ili drugoj istranoj
radnji% vjetak moe predloiti da se razjasne pojedine okolnosti ili da se osobi koja se saluava
postave pojedina pitanja.
Il-11;-P!e*le%n"e &!e#e(% '"e-(%2en"%--jetak pregleda predmete vjeta!enja na mjestu
gdje se oni nalaze% osim ako su za vjeta!enja potrebna dugotrajna ispitivanja ili ako se ispitivanja
vre u ustanovi% odnosno organu ili ako to za'tjevaju razlozi morala.2ko je u okviru vjeta!enja
potrebno izvriti analizu neke materije% vjetaku )e se% ako je to mogu)e% staviti na raspolaganje
samo dio te materije% a ostatak )e se u potrebnoj koli!ini sa!uvati za slu!aj naknadni' analiza.
Il-11=-6os(%'l"%n"e n%l%+% i #i-l"en"%--jetak dostavlja nalaz i miljenje kao i radni materijal%
skice i zabiljeke organu koji ga je odredio.
Il-114-V"e-(%2en"e u s(!u2no" us(%no'i iliN!%'no# o!*%nu-2ko se vjeta!enje povjerava
stru!noj ustanovi% odnosno dravnom organu% tuilac% odnosno sud )e upozorit tu ustanovu ili
organ koji vri vjeta!enje da u davanju nalaza i miljenja ne moe u!estvovati osoba iz !l.113. ili
osoba za koju postoje razlozi za izuze)e od vjeta!enja predvi(eni u ovom zakonu% a bi)e
upozoreno na davanje lanog nalaza i miljenja.Stru!noj ustanovi% odnosno dravnom organu
stavit )e se na raspolaganje materijal potreban za vjeta!enje% a ako je potrebno% postupit )e se u
skladu sa postupkom odre(enim !l.118.Pismeni nalaz dostavlja stru!na ustanova% odnosno
dravni organ i miljenja osoba koja su izvrila vjeta!enje.
Il-11A-Obuk$i"% i eks.u#%$i"% le-%-Pregled i obdukcija lea preduzet )e se uvijek kad u
nekom smrtnom slu!aju postoji sumnja da se ne radi o prirodnoj smrti. 2ko je le ve) zakopan%
odredit )e se eks'umacija u cilju njegovog pregleda i obdukcije.Pri obdukciji lea preduzet )e se
14A
potrebne mjere da se ustanovi identitet lea i u tom cilju posebno )e se opisati podaci o vanjskim i
unutranjim tjelesnim osobinama lea.
Il-11B-Obuk$i"% le-% '%n s&e$i"%li+o'%ne #ei$inske us(%no'e-Specijalizovana medicinska
ustanova vri pregled i obdukciju lea.Kad se vjeta!enje ne vri u specijalizovanoj ustanovi%
pregled i obdukciju lea vri ljekar specijalista sudske medicine. Gim vjeta!enjem rukovodi
tuilac i u zapisnik unosi nalaz i miljenje vjetaka.,a vjetaka se ne moe odrediti ljekar koji je
lije!io umrlog. Me(utim% ljekar koji je lije!io umrlog moe se saluati kao svjedok% radi davanja
razrjeenja o toku i okolnostima bolesti umrlog.
Il-11C-I+'"e-(%" o &!e*leu i obuk$i"i--jetak sudske medicine )e u svom miljenju navesti
uzrok i vrijeme kad je smrt nastupila.2ko je na leu na(ena bilo kakva povreda% utvrdit )e se da li
je tu povredu nanio neko drugi i ako jeste% !ime% na koji na!in% koliko vremena prije nego to je
smrt nastupila i da li je ona prouzrokovala smrt. 2ko je na leu na(eno vie povreda% utvrdit )e se
da li je svaka povreda izvrena istim sredstvom i koja je povreda prouzrokovala smrt% a ako je
vie smrtonosni' povreda% koja je od nji' ili koje od nji' su svojim zajedni!kim djelovanjem bile
uzrok smrti.U slu!aju naro!ito )e se utvrditi da li je smrt prouzrokovana samom vrstom i op)om
prirodom povrede ili zbog osobnog svojstva ili naro!itog stanja organizma povrije(enog ili zbog
slu!ajni' okolnosti ili okolnosti pod kojima je povreda nanijeta.-jetak je duan da obrati panju
na na(eni bioloki materijal 6krv% pljuva!ku% spermu% urin% i drugo7 i da ga opie i sa!uva za
bioloko vjeta!enje - ako ono bude odre(eno.
Il-13F-P!e*le i obuk$i"% +%2e(k% i no'o!o0en2e(%-Pri pregledu i obdukciji za!etka treba
posebno utvrditi njegovu starost% sposobnost za vanmateri!ni ivot i uzrok smrti.Pri pregledu i
obdukciji lea novoro(en!eta% posebno )e se utvrditi da li je ro(eno ivo ili mrtvo% da li je bilo
sposobno za ivot% koliko je dugo ivjelo% kao i vrijeme i uzrok smrti.
Il-131-Toksikolo-ko is&i(i'%n"e)2ko postiji sumnja trovanja% sumnjive materije koje su na(ene
u leu ili na drugom mjestu uputit )e se na vjeta!enje ustanovi ili dravnom organu koji vri
toksikol.ispitivanja.Pri pregledu sumnj.materija poseb.)e se utvrditi vrsta% kol.i djelov.na(enog
otrova% a ako se radi o pregl.materija uzeti' iz lea% po mogu)n.i kol. upotrijeb.otrova.
Il-133-V"e-(%2en"e ("elesni. &o'!e%--jeta!enje tjelesni' povreda vri se% po pravilu%
pregledom povrije(enog% a ako to nije mogu)e ili nije potrebno - na osnovu medicinske
dokumentacije ili drugi' podataka u spisu.Poto ta!no opie povrede% vjetak )e dati miljenje%
naro!ito o vrsti i teini svake pojedine povrede i nji'ovom ukupnom djelovanju s obzirom na
nji'ovu prirodu ili posebne okolnosti slu!aja% kakvo djelovanje te povrede obi!no proizvode% a
kakvo su u konkretnom slu!aju proizvele i !ime su povrede nanesene i na koji na!in.
Il-138-T"elesni &!e*le i !u*e !%n"e-Gjelesni pregled preduze)e se i bez pristanka osumnji!.%
odnosno optuenog% ako je potrebno da se utvrde !injenice vane za krivi!ni postupak. Gjelesni
pregled drugi' osoba moe se bez nji'ovog pristanka preduzeti samo onda ako se mora utvrditi
da li se na nji'ovom tijelu nalazi odre(eni trag ili posljedica krivi!nog djela.Uzimanje krvi i
druge ljekarske radnje koje se po pravilima medicinske nauke preduzimaju radi analize i
utvr(ivanja drugi' vani' !injenica za krivi!ni postupak% mogu se preduzeti i bez pristanka osobe
koja se pregleda -ako zbog toga ne bi nastupila kakva teta po njeno zdravlje.Preduzimanje
tjelesnog pregleda osumnji!enog% odnosno optuenog i druge radnje u vezi s tim% nare(uje sud% a
ako postoji opasnost od odlaganja - tuilac.5ije doputeno da se prema osumnji!enom% odnosno
optuenom ili svjedoku primjene medicinske intervencije ili da im se daju takva sredstva kojima
bi se uticalo na nji'ovu volju pri davanju iskaza.2ko je postupljeno protivno odredbama ovog
!lana na tako pribavljenim dokazima ne moe se zasnivati sudska odluka.
Il-13;-Psi.i"%(!i"sko '"e-(%2en"e-2ko se pojavi sumnja da je isklju!ena ili smanjena
ura!unljivost osumnji!enog% odnosno optuenog ili da je osumnji!eni% odnosno optueni u!inio
krivi!no djelo zbog zavisnosti od alko'ola ili opojni' droga ili da zbog duevni' smetnji nije
sposoban da u!estvuje u postupku% odredit )e se psi'ijatrijsko vjeta!enje.2ko se u toku istrage
osumnji!eni dobrovoljno ne podvrgne psi'ijatrijskom pregledu radi vjeta!enja ili ako je prema
miljenju vjetaka potrebno due posmatranje% osumnji!eni )e se poslati na psi'ijatrijski pregled%
14B
odnosno na posmatranje u odgovaraju)u zdravstvenu ustanovu. $jeenje o tome donosi sudija za
pret'odni postupak na prijedlog tuioca. Posmatranje ne moe trajati due od dva mjeseca.2ko
vjetaci ustanove da je duevno stanje osumnji!enog% odnosno optuenog poreme)eno% odredit )e
prirodu%vrstu% stepen% i trajnost poreme)enosti i dati svoje miljenje o tome kakav je uticaj takvo
duevno stanje imalo i kakav jo ima na s'vatanje i postupke osumnji!enog% odnosno optuenog%
kao i da li je i u kojoj mjeri poreme)aj duevnog stanja postojao u vrijeme izvrenja krivi!nog
djela.2ko se u zdravstvenu ustanovu upu)uje osumnji!eni% odnosno optueni koji se nalazi u
pritvoru% sudija )e obavijestiti tu ustanovu o razlozima zbog koji' je odre(en pritvor% da bi se
preduzele mjere potrebne za osiguranje svr'e pritvora.-rijeme provedeno u zdravstv.ustanovi
ura!unat )e se osumnji!enom% odnosno optuenom u pritvor% odnosno kaznu% ako bude izre!ena.
Il-13=-V"e-(%2en"e &oslo'ni. kn"i*%-Kad je potrebno da se preduzme vjeta!enje poslovni'
knjiga% organ pred kojim se vodi postupak duan je vjetacima nazna!iti u kom pravcu i u kom
opsegu treba vriti vjeta!enje i koje !injenice i okolnosti treba utvrditi.2ko je za preduzimanje
vjeta!enja poslovni' knjiga preduze)a% drugi' pravni' osoba ili samostalnog privrednika nuno
da se pret'odno sredi nji'ovo knjigovodstvo% trokovi oko sre(ivanja knjigovodstva padaju na
nji'ov teret.5aredbu o sre(ivanju knjigovodstva donosi organ koji vodi postupak% na osnovu
obrazloenog pismenog izvjetaja vjetaka kojem je nare(eno vjeta!enje poslovni' knjiga. U
naredbi )e se nazna!iti i iznos koji je pravna osoba% odnosno samostalni privrednik duan poloiti
organu koji vodi postupak kao predujam za trokove oko sre(ivanja knjigovodstva.5aplata
trokova% ukoliko nji'ov iznos nije bio predujmljen% vri se u korist organa koji je unaprijed
isplatio trokove i nagradu vjetacima.
Il-134-An%li+e e+oksi!ibonukleinske kiseline-2nalizu desoksiribonukleinske kiseline 6.5K7
moe obavljati isklju!ivo institucija specijalizovana za tu vrstu vjeta!enja.
Il-13A-K%% se '!-i %n%li+% 6NK-2naliza .5K moe se vriti ukoliko je to neop'odno
potrebno za odre(ivanje identiteta ili !injenica da li otkriveni tragovi materija poti!u od
osumnji!enog% odnosno optuenog ili ote)enog.
Il-13B-Ko!i-,en"e !e+ul%(%(% %n%li+e 6NK u !u*i# k!i'i2ni# &os(u&$i#%-U cilju utvr(iv.
identiteta osumnji!enog% odnosno optuenog sa njegovog tijela mogu se uzeti )elije radi analize
.5K. Podaci dobijeni na ovaj na!in mogu se korist. i u drugim kriv.postupcima protiv iste osobe.
Il-13C-Re*is(%! i+'!-eni. %n%li+% 6NK i +%-(i(% &o%(%k%)Sve izvene analize .5K vode se u
posebnom registru u *ederalnom ministarstvu nadlenom za zdravstvo ako posebnim zakonom
nije druga!ije odre(eno.,atita podataka dobijeni' analizama ure(uje se posebnim zakonom.
Il-18F-V!s(e &osebni. is(!%ni. !%n"i i u'"e(i +% n"i.o'u &!i#"enu-Protiv osobe za koju
postoji osnova sumnje da je sama ili s drugom osobom u!estvovala ili u!estvuje u u!injenju ?kdT
mogu se odrediti posebne istrane radnje% ako se na drugi na!in ne mogu pribaviti dokazi ili bi
nji'ovo pribavljanje bilo povezano s nesrazmjernim teko)ama.+strane radnje su017 nadzor i
te'ni!ko snimanje telekomunikacija%37 pristup kompjuterskim sistemima i kompjutersko
sravnjenje podataka%87 nadzor i te'ni!ko snimanje prostorija%;7 tajno pra)enje i te'ni!ko snimanje
osoba i predmeta%=7 prikriveni istraitelj i in*ormator%47 simulovani otkup predmeta i simulovano
davanje potkupnine%A7 nadzirani prijevoz i isporuka predmeta krivi!nog dijela.
+strane radnje mogu se odrediti i prema osobi za koju postoji osnova sumnje da u!iniocu%
odnosno od u!inioca krivi!nog djela iz !lana181. ovog zakona prenosi in*ormacije u vezi s
krivi!nim djelom% odnosno da u!inilac koristi njeno sredstvo telekomunikacije.5a razgovore
osobe i njenog branioca s'odno se primjenjuju odredbe o komunikaciji osumnji!enog i branioca.
Pri izvravanju istrani' radnji policijski organi ili druge osobe ne smiju preduzimati aktivnosti
koje predst.podstrekavanje na izvrenje ?kdT. 2ko su preduzete takve aktivnosti% to je okolnost
koja isklju!uje kriv.gonjenje podstrekavane osobe za?kdTu!injeno u vezi sa ovim radnjama.
Il-181-K!i'i2n% "el% +% ko"% se #o*u o!ei(i &osebne is(!%ne !%n"e)+strane radnje mogu
se odrediti za ?kdTza koja se moe izre)i kazna zatvora najmanje tri godine ili tea kazna.
14C
Il-183-N%lenos( +% o!e0i'%n"e i (!%"%n"e is(!%ni. !%n"i-+strane radnje iz !l.18F odre(uje
naredbom sudija za pret'odni postupak% na obrazloeni prijedlog tuioca koji sadri017 podatke o
osobi protiv koje se radnja preduzima%37 osnovanu sumnju iz Ilan 18F. stava 1. ili 8. ovog
zakona%87 razloge za njeno preduzimanje i ostale bitne okolnosti koje za'tjevaju preduzimanje
radnji%;7 navo(enje radnje koja se za'tijeva i na!in njenog izvo(enja% obim i trajanje radnje.
5aredba sadri iste podatke kao i prijedlog tuioca% kao i utvr(ivanje trajanja nare(ene radnje.
+zuzetno% ako se pismena naredba ne moe dobiti na vrijeme i ako postoji opasnost od odlaganja%
moe se zapo!eti sa izvravanjem istrane radnje iz !lana 18F. ovog zakona i na osnovu usmene
naredbe sudije za pret'odni postupak. Pismeni nalog sudije za pret'odni postupak mora biti
pribavljen u roku od 3; sata od izdavanja usmene naredbe.+strane radnje iz !l.18F. mogu trajati
najdue do mjesec dana% a iz posebno vani' razloga% mogu se na obrazloeni prijedlog tuioca%
produiti za jo mjesec dana% s tim da mjere mogu trajati ukupno najdue est mjeseci. ,a'tjev za
radnju se moe odnositi samo na jednokratni akt% a za'tjev za svaku narednu radnju protiv iste
osobe mora sadravati razloge koji opravdavaju njenu upotrebu.5aredba sudije za pret'odni
postupak kao i prijedlog tuioca !uvaju se u posebnom omotu.Guilac i sudija za pret'odni
postupak )e sastavljanjem ili prepisom zapisnika bez navo(enja osobni' podataka prikrivenog
istraitelja i in*ormatora ili na drugi na!in sprije!iti da neovla)ene osobe% osumnji!eni i njegov
branilac otkriju identitet prikrivenog istraitelja i in*ormatora.Sudija za pret'odni postupak mora
pismenim nalogom% bez odlaganja% obustaviti izvrenje preduzeti' radnji ako su prestali razlozi
zbog koji' su radnje bile odre(ene.5aredbu izvrava policijski organ. Preduze)a koja vre prenos
in*ormacija duna su tuiocu i policijskim organima omogu)iti sprovo(enje radnji iz !lana 18F.
Il-188-M%(e!i"%l obi"en &!eu+i#.!%n"i i ob%'"e-(%'%n"e o &!eu+e(i# !%n"%#%-Po
prestanku radnji policijski organi moraju sve in*ormacije% podatke i predm. dobijene preduzetim
radnjama% kao i izvjetaj o tome predati tuiocu. Guilac je duan dostaviti sudiji za pret'odni
postupak pismeni izvjetaj o preduzetim radnjama. 5a osnovu podnesenog izvjetaja sudija za
pret'odni postupak provjerava da li je postupljeno po njegovoj naredbi.2ko tuilac odustane od
krivi!nog gonjenja% odnosno ako in*ormacije i podaci pribavljeni primjenom nare(eni' radnji
nisu potrebni za krivi!ni postupak% uniit )e se pod nadzorom sudije za pret'odni postupak% koji
)e o tome sastaviti posebni zapisnik. O preduzimanju radnji% razlozima za nji'ovo preduzimanje%
in*ormaciji da dobijeni material nije bio osnov za kriv.gonjenje i da je uniten% pismeno se
obavjetava osoba protiv koga je neka od radnji bila preduzeta.Sudija za pret'odni postupak )e%
bez odlaganja% a nakon preduzimanja radnji%obavijestiti osobu protiv koje je radnja bila preduzeta.
Osoba protiv koje je radnja bila preduzeta moe od suda zatraiti ispitiv. zakon.naredbe i na!ina
na koji je sprov.radnja.Podaci i in*orm.dobijeni preduz.radnji !uvaju se dok se !uva sudski spis.
Il-18;-Slu2%"ni n%l%+i)5e mogu se koristiti kao dokaz in*ormacije i podaci dobijeni
preduzimanjem radnji iz !lana 18F. ovog zakona ako se ne odnose na ?kdTnavedeno u !lanu 181.
Il-18=-Pos(u&%n"e be+ suske n%!ebe ili i+'%n n"eno* ok'i!%-2ko su radnje iz !lana 18F.
preduzete bez naloga sudije za pret'odni postupak ili u suprotnosti s njim% sud na pribavljenim
podacima ili dokazima ne moe zasnivati svoju odluku.
Il-184-Ko!i-,en"e ok%+% &!ib%'l"eni. &osebni# !%n"%#%-Ge'ni!ke snimke% isprave i
predmeti pribavljeni pod uvjetima i na na!in propisan ovim zakonom mogu se koristiti kao dokaz
u krivi!nom postupku. Prikriveni istraitelj i in*ormator iz !l.18F. kao i osobe koje su provele
istrane radnje iz !l.18F - mogu se sasluati kao svjedoci u toku sprovo(enja radnji.
Il-18A-V!s(e #"e!%-Mjere koje se mogu preduzeti prema optuenom za osiguranje njegove
prisutnosti i za uspjeno vo(enje krivi!nog postupka su poziv% dovo(enje% zabrana naputanja
boravita% jamstvo i pritvor.Prilikom odlu!ivanja koju )e od navedni' mjera primjeniti% nadleni
organ pridravat )e se uvjeta odre(eni' za primjenu pojedini' mjera% vode)i ra!una da se ne
primjenjuje tea mjera ako se ista svr'a moe posti)i blaom mjerom.Ove mjere ukinut )e se po
slubenoj dunosti odma' kad prestanu razlozi koji su i' izazvali% odnosno zamijenit )e se
dr.bla.mjerom kad za to nastupe uvjeti.Odredbe ove glave s'odno se primj.i na osumnji!enog.
1AF
Il-18B-6os(%'l"%n"e i s%!%" &o+i'%-Prisustvo optuenog pri izvrenju radnji u krivi!nom
postupku osigurava se njegovim pozivanjem.Pozivanje se vri dostavljanjem zatvorenog
pismenog poziva koji sadri017 naziv organa koji poziva%37 ime i prezime optuenog%87 naziv
krivi!nog djela koje mu se stavlja na teret%;7 mjesto gdje optueni ima da do(e% dan i sat kada ima
da do(e%=7 ozna!enje da se poziva u svojstvu optuenog i upozorenje da )e u slu!aju nedolaska
biti prinudno doveden%47 da je duan odma' obavijestiti tuioca odnosno sud o promjeni adrese%
kao i o namjeri da promijeni boravite i A7slub.pe!at i potpis tuioca% odnosno sudije koji poziva.
Kad se osumnji!eni% odnosno optueni prvi put poziva% pou!it )e se u pozivu o pravu da uzme
branioca i da branilac moe biti prisutan njegovom ispitivanju.Kad se osumnji!eni% odnosno
optueni prvi put poziva pou!it )e se o njegovim pravima u skladu sa !l.C3..o podizanja
optunice poziv osumnji!enom upu)uje tuilac.2ko osumnji!eni% odnosno optueni nije u stanju
odazvati se pozivu usljed bolesti ili druge neotklonjive smetnje%ispitat )e se u mjestu gdje se
nalazi ili )e se osigurati njegov prijevoz do zgrade suda ili drug.mjesta gdje se radnja preduzima.
Il-18C-N%!eb% +% o'o0en"e-5aredbu da se osumnji!eni% odnosno optueni dovede moe
izdati sud ako je doneseno rjeenje o pritvoru ili ako uredno pozvani optueni ne do(e% a svoj
izostanak ne opravda% ili ako se nije moglo izvriti uredno dostavljanje poziva% a iz okolnosti
o!igledno proizilazi da optueni izbjegava prijem poziva.+zuzetno% u 'itnim slu!ajevima naredbu
iz stava 1. ovog !lana moe izdati i tuilac - ukoliko uredno pozvani osumnji!eni ne do(e% a svoj
izostanak ne opravda% s tim to ovu naredbu mora odobriti sudija za pret'odni postupak u roku od
3; sata od izdavanja naredbe.5aredbu za dovo(enje izvrava sudska policija.5aredba za
dovo(enje izdaje se pismeno. 5aredba sadri017 ime i prezime optuenog koji se ima dovesti%37
naziv krivi!nog djela koje mu se stavlja na teret uz navo(enje odredbi Krivi!nog zakona%87 razlog
zbog koga se nare(uje dovo(enje% slubeni pe!at i potpis sudije koji nare(uje dovo(enje.
Osoba kojoj je povjereno izvrenje naredbe% predaje naredbu osumnji!enom% odnosno optuenom
i poziva ga da s njim po(e. 2ko osumnji!eni% odnosno optueni to odbije dovest )e ga prinudno.
Il-1;3-S%!%" "%#s('%-/amstvo uvijek glasi na nov!ani iznos koji se odre(uje s obzirom na
teinu krivi!nog djela. osobne i obiteljske prilike osumnji!enog% odnosno optuenog i imovno
stanje osobe koja daje jamstvo./amstvo se sastoji u polaganju gotovog novca% papira od
vrijednosti% dragocjenosti ili drugi' pokretni' stvari koje se lako mogu unov!iti i !uvati ili u
stavljanju 'ipoteke za iznos jamstva na nepokretna dobra osobe koja daje jamstvo ili u osobnoj
obavezi jednog ili vie gra(ana da )e u slu!aju bjekstva optuenog platiti utvr(eni iznos jamstva.
Osoba koje daje jamstvo mora dostaviti dokaze o svom imovnom stanju% porijeklu imovine%
vlasnitvu i posjedu nad imovinom koja se daje kao jamstvo.2ko optueni pobjegne rjeenjem )e
se odrediti da je vrijednost data kao jamstvo% pri'od budeta &ederacije.
Il-1;F-M"e!e +%b!%ne-2ko postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnji!eni% odnosno optueni
mogao pobje)i% sakriti se% oti)i u nepoznato mjesto ili u inostranstvo% sud mu moe obrazloenim
rjeenjem zabraniti da bez odobrenja napusti mjesto boravita.Uz mjeru osumnji!enom% odnosno
optuenom moe biti zabranjeno posje)ivanje odre(eni' mjesta ili sastajanje s odre(enim
osobama ili nare(eno da se povremeno javlja odre(enom dravnom organu ili privremeno oduzeti
putna isprava ili voza!ka dozvola% kao i zabranjeno preduzimanje odre(eni' poslovni'
aktivnosti.Mjerama ne moe se ograni!iti pravo osumnji!enog% odnosno optuenog da kontaktira
sa svojim braniocem.Osumnji!eni% odnosno optueni )e se u rjeenju o izricanju mjere upozoriti
da se protiv njega moe odrediti pritvor ako prekri izre!ene zabrane.U toku istrage mjere
odre(uje i ukida sudija za pret'odni postupak% poslije podizanja optunice - sudija za pret'odno
sasluanje% a nakon dostavljanja predmeta sudiji% odnosno vije)u u svr'u zakazivanja glavnog
pretresa - taj sudija% odnosno predsjednik vije)a.Mjere mogu trajati dok za to postoji potreba% a
najdue do pravosnanosti presude. Sudija za pret'odni postupak% odnosno sudija za pret'odno
sasluanje ili sudija% odnosno predsjednik vije)a duan je da svaka dva mjeseca ispita da li je
primjenjena mjera jo potrebna.Protiv rjeenja kojim se odre(uju% produavaju ili ukidaju mjere
stranke i bran. mogu izjaviti albu% a tuilac i pr.rjeenja kojim je njegov prijed.za primjenu mjere
odbijen. O albi odlu!.vije)e u roku od 8dana od dana prij.albe. Ealba ne zadr.izvr.rjeenja.
1A1
Ilan 1;1-U'"e(i +% o!e0i'%n"e "%#s('%)Osumnji!eni% odnosno optueni kojem se pritvor ima
odrediti ili mu je ve) odre(en samo zbog bojazni da )e pobje)i moe se ostaviti na slobodi%
odnosno moe se pustiti na slobodu ako on osobno ili ko drugi za njega prui jamstvo da do kraja
krivi!nog postupka ne)e pobje)i% a sam osumnj.odnosno optueni obe)a da se ne)e kriti i da bez
odobrenja ne)e napustiti svoje boravite.
Il-1;8-P!es(%n%k "%#s('%-Osumnji!eni% odnosno optueni )e se i pored datog jamstva staviti u
pritvor ako na uredan poziv ne do(e% a izostanka ne opravda% ako se sprema za bjekstvo ili ako se
protiv njega% poto je ostavljen na slobodi% pojavi koji drugi zakonski osnov za pritvor.U slu!aju%
jamstvo se ukida. Poloeni nov!ani iznos% dragocjenosti% papiri od vrijednosti ili druge pokretne
stvari vra)aju se% a 'ipoteka se skida. 5a isti na!in )e se postupati i kad se krivi!ni postupak
pravosnano dovri rjeenjem o obustavi postupka ili presudom.2ko je presudom izre!ena kazna
zatvora% jamstvo se ukida tek kad osu(eni po!ne izdravati kaznu.
Il-1;;-R"e-en"e o "%#s('u)U toku istrage rjeenje o jemstvu i njegovom ukidanju donosi sudija
za pret'odni postupak% poslije podizanja optunice - sudija za pret'odno sasluanje% a nakon
dostav.predmeta sudiji% odnosno vije)u u svr'u zakaz.glav.pretresa% taj sudija% odnosno
preds.vije)a. $jeenj.kojim se odre(.jamstvo ili rje.kojim se jam.ukida donosi se po sasl.tuioca.
Il-1;=-O!e0i'%n"e &!i('o!%-Pritvor se moe odrediti samo pod uvjetima predvi(enim u ovom
zakonu i samo ako se ista svr'a ne moe ostvariti istom mjerom.Grajanje pritvora moe biti
svedeno na najkra)e nuno vrijeme. .unost je svi' organa koji u!estvuju u krivi!nom postupku i
organa koji im pruaju pravnu pomo) da postupaju s posebnom 'itnosti% ako se osumnji!eni%
odnosno optueni nalazi u pritvoru.U toku cijelog postupka pritvor )e se ukinuti !im prestanu
razlozi na osnovu koji' je bio odre(en i pritvorena osoba odma' pustiti na slobodu.
Il-1;4-R%+lo+i +% &!i('o!-2ko postoji osnovana sumnja da je odre(ena osoba u!inila krivi!no
djelo% pritvor se protiv te osobe moe odrediti017 ako se krije ili ako postoje druge okolnosti koje
ukazuju na opasnost od bjekstva%37 ako postoji osnovana bojazan da )e unititi% sakriti% izmijeniti
ili *alsi*ikovati dokaze ili tragove vane za krivi!ni postupak ili ako naro!ite okolnosti ukazuju da
)e ometati krivi!ni postupak uticajem na svjedoke% sau!esnike ili prikriva!e%87 ako naro!ite
okolnosti opravdavaju bojazan da )e ponoviti krivi!no djelo ili da )e dovriti pokuano krivi!no
djelo ili da )e u!initi krivi!no djelo kojim prijeti% a za ta krivi!na djela moe se izre)i kazna
zatvora pet godina ili tea kazna%;7 ako je u pitanju krivi!no djelo za koje se moe izre)i kazna
zatvora deset godina ili tea kazna% a usljed na!ina izvrenja ili posljedica krivi!nog djela
odre(.pritvora nepo'odno je za sigurnost gra(ana ili imovine. U slu!aju kad se radi o
?kdTterorizma% smatra se da postoji pretpost.koja se moe pobijati% da je ugroena sigurn.gra(ana
i imovine.U slu!.pritvor )e se ukinuti !im se obezbijede uvjeti zbog koji' je pritvor odre(en.
Il-1;A-O&,e &!%'o +%!%'%n"%-Osobu zate!enu na izvrenju krivi!nog djela svako moe
zadrati.Osoba koja je zadrana mora se odma' predate sudu% tuiocu ili najbliem policijskom
organu% a ako se to ne moe u!initi - mora se odma' obavijestiti jedan od ti' organa.
Il-1;B-N%lenos( +% o!e0i'%n"e &!i('o!%-Pritvor se odre(uje rjeenj.sud na prijedlog tuioca.
$jeenje o pritvoru sadri017 ime i prezime osobe koja se liava slobode%37 krivi!no djelo koje joj
se stavlja na teret%87 zakonski osnov za pritvor%;7 obrazloenje% pouku o pravu na albu%=7
slubeni pe!at i potpis sudije koji odre(uje pritvor.
$jeenje o pritvoru predaje se osobi na koju se odnosi u !asu pritvaranja. U spisima se mora
ozna!iti sat lienja slobode i sat predaje rjeenja.Protiv rjeenja o pritvoru pritvorena osoba moe
se aliti vije)u 6Ilan 3=7 u roku od 3; sata od prijema rjeenja. 2ko se pritvorena osoba prvi put
ispituje po isteku ovog roka% moe izjaviti albu prilikom tog ispitivanja. Ealba s prijepisom
zapisnika o ispitivanju% ako je pritvorena osoba ispitana i rjeenje o pritvoru dostavljaju se odma'
vije)u. Ealba ne zadrava izvrenje rjeenja.2ko sudija za pret'odni postupak% odnosno sudija za
pret'odno sasluanje ne pri'vati prijedlog tuioca o odre(ivanju pritvora% zatrait )e da o tome
odlu!i vije)e 6Ilan 3=7. Protiv rjeenja vije)a kojim se odre(uje pritvor pritvorena osoba moe
izjaviti albu% koja ne zadrava izvrenje rjeenja.
1A3
Il-1;C-T!%"%n"e &!i('o!% u is(!%+i-Prije donoenja rjeenja o odre(ivanju pritvora sudija za
pret'odni postupak )e preispitati osnovanost za'tjeva za odre(ivanje pritvora. Po rjeenju sudije
za pret'odni postupak% pritvor moe trajati najdue mjesec dana od dana lienja slobode. Poslije
tog roka osumnji!eni se moe zadrati u pritvoru samo na osnovu rjeenja o produenju pritvora.
Pritvor se po odluci vije)a 6Ilan 3=7% na obrazloen prijedlog tuioca% moe produiti najvie za
dva mjeseca. Protiv rjeenja vije)a dozvoljena je alba koja ne zadrava izvrenje.2ko se
postupak vodi za ?kdTza koje se moe izre)i kazna zatvora 1F godina ili tea kazna i ako postoje
naro!ito vani razlozi% vije)e -r'ovnog suda &ederacije moe po obrazloenom prijedlogu
tuioca produit za najvie jo tri mjeseca. Protiv rjeenja vije)a doputena je alba koja ne
odlae izvr.rjeenja.2ko se do isteka rokova ne potv.optunica% osumnj.)e se pustiti na slobodu.
Il-1=F-Uki%n"e &!i('o!%-U toku istrage% prije isteka roka trajanja pritvora% sudija za pret'odni
postupak moe ukinuti pritvor po pret'odnom sasluanju tuioca. Protiv tog rjeenja tuilac moe
izjaviti albu vije)u% koje je duno donijeti odluku u roku od ;B sati.Protiv rjeenja kojim se
odbija prijedlog za ukidanje pritvora alba nije doputena.
Il-1=1-P!i('o! n%kon &o('!0i'%n"% o&(uni$e-Pritvor se moe odrediti% produiti ili ukinuti i
nakon potvr(ivanja optunice. Kontrola opravdanosti pritvora se vri svaka dva mjeseca od dana
donoenja posljednjeg rjeenja o pritvoru. Ealba protiv ovog rjeenja ne zadrava njegovo
izvrenje.5akon potvr(ivanja optunice% pritvor moe trajati najdue jednu godinu. 2ko za to
vrijeme ne bude izre!ena prvostepena presuda% pritvor )e se ukinuti i optueni pustiti na slobodu.
Poslije izricanja prvostepene presude% pritvor moe trajati jo najdue est mjeseci. 2ko za to
vrijeme ne bude izre!ena drugostepena presuda kojom se prvostepena presuda preina!uje ili
potvr(uje% pritvor )e biti ukinut i optueni puten na slobodu. 2ko u roku od est mjeseci bude
donesena drugostepena odluka kojom se prvostepena presuda ukida% pritvor moe trajati najdue
jo jednu godinu od donoenja te drugost.odluke.Pritvor se uvijek ukida istekom izre!ene kazne.
Il-1=3-O!e0i'%n"e &!i('o!% n%kon i+!i$%n"% &!esue-Kada izrekne presudu na kaz.zatvora%
sud )e optuenom odrediti pritvor% odnosno pritvor )e se produiti ako postoje razlozi% a
optuenom koji se nalazi u pritvoru ukinut )e pritvor ako za pritvor vie ne postoje razlozi zbog
koji' je bio odre(en. U ovom slu!aju donosi se posebno rjeenje% a alba protiv rjeenja ne
zadrava njegovo izvrenje.Pritvor )e se ukinuti ako je optueni oslobo(en od optube ili je
optuba odbijena ili je oglaen krivim% a oslobo(en od kazne ili je osu(en samo na nov!anu kaznu
ili je uvjetno osu(en ili je zbog ura!unavanja pritvora kaznu ve) izdrao.Pritvor koji je odre(en ili
produen moe trajati do pravosnanosti presude% ali najdue dok ne istekne vrijeme trajanja
kazne izre!ene u prvostepenoj presudi.5a za'tjev optuenog% koji se poslije izricanja kazne
zatvora nalazi u pritvoru% sudija% odnosno predsjednik vije)a moe optuenog rjeenjem uputiti u
ustanovu za izdravanje kazne i prije pravosnanosti presude.
Il-1=8-Li-en"e sloboe i +%!%'%n"e-Policijski organ moe osobu liiti slobode ako postoji
osnova sumnje da je ta osoba po!inila krivi!no djelo i ako postoji ma koji razlog predvi(en% ali je
policijski organ duan da takvu osobu bez odlaganja%a nakasnije u roku od 3; sata sprovede
tuiocu. Prilikom dovo(enja% policijski organ )e obavijestiti tuioca o razlozima i vremenu lienja
slobode. Upotreba sile prilikom dovo(enja je dozvoljena samo u skladu sa zakonom.Osoba liena
slobode mora biti pou!ena.2ko osoba liena slobode ne bude sprovedena tuiocu u roku pusti )e
se na slobodu.Guilac je duan osobu lienu slobode ispitati bez odlaganja% a najkasnije u roku od
3; sata i u tom roku odlu!iti da li )e osobu lienu slobode pustiti na slobodu ili sudiji za pret'odni
postupak postaviti za'tjev za odre(ivanje pritvora. Sudija za pret'odni postupak )e odma'% a
najkasnije u roku od 3; sata donijeti odluku o odre(ivanju pritvora ili o putanju na slobodu.2ko
sudija za pret'odni postupak ne pri'vati prijedlog za odre(ivanje pritvora.
Il-1=;-O&,e o!ebe-Pritvor se izvrava u ustanovama koje za tu namjenu odredi *ederalni
ministar pravde.5a poslovima izvravanja pritvora mogu raditi samo oni uposlenici &ederalnog
ministarstva pravde koji imaju potrebna znanja i vjetine i stru!nu spremu predvi(enu propisima.
Il-1==-P!%'% i sloboe &!i('o!enik% i &o%$i o &!i('o!eni$i#%-Pritvor se izvrava na na!in da
se ne vrije(a osobu i dostojanstvo pritvorenika. Ovla)ene osobe sudske policije i strae ustanove
1A8
pri izvravanju pritvora smiju upotrijebiti prinudna sredstva samo u slu!ajevima odre(enim
zakonom.Prava i slobode pritvorenika mogu biti ograni!eni samo u mjeri potrebnoj da se ostvari
svr'a radi koje je odre(en pritvor% sprije!i bjekstvo pritvorenika% sprije!i izvrenje krivi!nog djela
i otkloni opasnost po ivot i zdravlje ljudi.Uprava ustanove prikuplja% obra(uje i po'ranjuje
podatke o pritvorenicima koji se odnose na identitet pritvorenika i nji'ovo psi'o*izi!ko stanje%
trajanje produenja i ukidanja pritvora% rad i ponaanje pritvorenika% izre!ene disciplinske mjere i
sl.<videnciju o pritvorenicima vodi &ederalno ministarstvo pravde.
Il-1=4-S#"e-(%" &!i('o!enik%-Pritvorenici se smjetaju u prostoruje odgovaraju)e veli!ine koje
udovoljavaju potrebnim zdravstvenim uvjetima. U istu prostoriju ne smiju biti smjetene osobe
razli!itog pola. U pravilu% pritvorenici se ne)e smjestiti u istu prostoriju s osobama koje
izdravaju kaznu zatvora.Pritvorenik se ne)e smjestiti u istu prostoriju s osobama koje bi na njega
mogle tetno djelov.ili s osobama s kojima bi druenje moglo tetno uticati na vo(enje postupka.
Il-1=A-Posebn% &!%'% &!i('o!enik%-Pritvorenici imaju pravo na osmosatni neprekidni odmor u
vremenu od 3; sata. 5jima )e se osigurati kretanje na otvorenom prostoru najmanje dva sata
dnevno.Pritvorenik smije kod sebe imati predmete za osobnu upotrebu% 'igijenske potreptine% o
svom troku nabavljati knjige% novine i drugu tampu% te imati druge predmete u koli!ini i veli!ini
koja ne ometa boravak u prostoriji i ne remeti ku)ni red. Prilikom prijema u pritvor od pritvor.)e
se prilikom osobne pretrage oduzeti predmeti u vezi s ?kdT% a ostali predm.koje pritv.ne smije
imati upritv.prema njegovoj )e se uputi po'raniti i !uvati ili predati osobi koju odredi pritvorenik.
Il-1=B-P!%'o n% ko#unik%$i"u &!i('o!enik% s% '%n"ski# s'i"e(o# i b!%nio$e#)Po odobrenju
sudije za pret'odni postupak% odnosno sudije za pret'odno sasluanje i pod njegovim nadzorom
ili nadzorom osobe koju on odredi% pritvorenika imaju pravo posje)ivati% u okviru ku)nog reda%
bra!ni% odnosno vanbra!ni drug i njegovi srodnici% a na njegov za'tjev - ljekar i druge osobe.
Pojedine posjete se mogu zabraniti ako bi zbog toga mogla nastati teta za vo(enje postupka.
Sudija za pret'odni postupak% odnosno sudija za pret'odno sasluanje )e odobriti konzularnom
slubeniku strane zemlje posjetu pritvoreniku koji je dravljanin te zemlje% u skladu s ku)nim
redom pritvora.Pritvorenik se smije dopisivati s osobama izvan zatvora sa znanjem i pod
nadzorom sudije za pret'odni postupak%odnosno sudije za pret'odno sasluanje i sudije% odnosno
predsjednika vije)a.Pritvoreniku se moe zabraniti slanje i primanje pisama i drugi' poiljaka% ali
ne i slanje molbe% pritube ili albe.Pritvorenik ne moe koristiti mobitel% ali ima pravo% u skladu
s ku)nim redom% a pod nadzorom uprave pritvora% o svom troku obavljati tele*onske razgovore.
Uprava pritvora u tu svr'u pritvorenicima obezbje(uje potreban broj javni' tele*onski'
priklju!aka. Sudija za pret'odni postupak% sudija za pret'odno sasluanje%sudija ili predsjednik
vije)a mogu zbog razloga sigurnosti ili postojanja nekog od razloga rjeenjem ograni!iti ili
zabraniti zatvor.kori)enje tele*ona.Pritvorenik ima pravo slob.i neometane veze s braniocem.
Il-1=C-6is$i&linski &!i"es(u&i &!i('o!enik%-,a disciplinske prijestupe pritvorenika sudija za
pret'odni postupak% odnosno sudija za pret'odno sasluanje%sudija% odnosno predsjednik vije)a
moe% na prijedlog upravnika ustanove% izre)i disciplinsku kaznu ograni!enja posjeta i
dopisivanja. Go se ograni!enje ne odnosi na komunikaciju pritvorenika s braniocem ili susrete s
konzularnim slubenikom..isciplinski prijestupi koji predstavljaju tee povrede su017 *izi!ki
napad na druge pritvorenike% uposlenike ili slubene osobe% odnosno nji'ovo vrije(anje% 37
izra(ivanje% primanje% unoenje i krijum!arenje predmeta za napad ili bjekstvo%87 unoenje u
ustanovu ili pripremanje u ustanovi opojni' sredstava ili alko'ola%;7 povreda propisa o sigurnosti
na radu i protivpoarnoj zatiti% kao i o spre!avanju posljedica prirodni' nepogoda%=7 namjerno
prouzrokovanje ve)e mater.tete%47 nedoli!no ponaanje pred drugim pritvorenic. ili sl.osobama.
Protiv rjeenja o disciplinskoj kazni doputena je alba vije)u iz !lana 3= stav 4. ovog zakona u
roku od 3; sata.Ealba ne zadrava izvrenje rjeenja.O primjeni prinudni' mjera prema
pritvoreniku uprava ustanove )e% bez odlaganja% izvjestiti nadleni sud.
Il-14F-N%+o! n% i+'!-en"e# &!i('o!%-5adzor nad izvrenjem pritvora obavlja predsjednik
nadlenog suda.Predsjednik nadlenog suda ili sudija kojeg on odredi duan je najmanje jednom
u 1= dana obi)i pritvorenike i ako na(e da je potrebno% i bez prisutnosti sudskog policajca%
1A;
obavijestiti se kako se pritvorenici 'rane% kako zadovoljavaju ostale potrebe i kako se s njima
postupa.Predsjednik suda% odnosno sudija kojeg on odredi duan je preduzeti potrebne mjere da
se otklone nepravilnosti uo!ene pri obilasku ustanove. Predsjednik suda ne moe odrediti da
sudija za pret'odni postupak% odnosno sudija za pret'odno sasluanje umjesto njega obavlja
nadzor nad izvravanjem pritvora.Predsjednik suda% sudija za pret'odni postupak% sudija za
pret'odno sasluanje ili sudija% odnosno predsjednik vije)a% neovisno o nadzoru mogu u svako
doba obilaziti pritvorenike% s njima razgovarati i od nji' primati pritube.
Il-141-Ku,ni !e u us(%no'%#% +% i+!%'%n"e &!i('o!%)&ederalni ministar pravde propisat )e
ku)ni red u ustanovama za izdravanje pritvora kojim )e se poblie urediti izvravanje pritvora u
skladu s odredbama ovog zakona.
Il-143-N%2in os(%'l"%n"% &ones%k%-Optunica% prijedlozi% pravni lijekovi i druge izjave i
saop)enja podnose se pismeno ili se daju usmeno na zapisnik.Podnesci moraju biti razumljivi i
sadravati sve to je potrebno da bi se po njima moglo postupati.2ko u ovom zakonu nije
druga!ije odre(eno% sud )e podnosioca podneska koji je nerazumljiv ili ne sadri sve to je
potrebno da bi se po njemu moglo postupati pozvati da podnesak ispravi% odnosno dopuni% a ako
on to ne u!ini u odre(enom roku% sud )e podnesak odbaciti.U pozivu za ispravku% odnosno
dopunu podneska podnosilac )e se upozoriti na posljedice proputanja.
Il-148-6os(%'l"%n"e &onesk% &!o(i'no" s(!%n$i)Podnesci koji se po ovom zakonu dostavljaju
protivnoj stranci predaju se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i za stranku.2ko ovakvi
podnesci nisu predati sudu u dovoljnom broju primjeraka% sud )e pozvati donosioca da u
odre(enom roku preda dovoljan broj primjeraka. 2ko podnosilac ne postupi po pozivu suda% sud
)e potrebne primjerke prepisati o troku podnosioca.
Il-14;-K%n"%'%n"e osob% ko"e '!i"e0%"u su-Sud )e kazniti nov!anom kaznom do =.FFF KM
tuioca% branioca% punomo)nika% zakonskog zastupnika i ote)enog koji u podnesku ili usmenoj
rije!i vrije(a sud. Protiv rjeenja o kanjavanju doputena je alba. O kanjavanju tuioca
izvjetava se -isoko sudsko i tuila!ko vije)e &"i#% a o kanjavanju brnioca obavijestit )e se
nadlena advokatska komora.
Il-14=-Ob%'e+% s%s(%'l"%n"% +%&isnik%-O svakoj radnji preduzetoj u toku krivi!nog postupka
sastavit )e se zapisnik istovremeno kad se radnja obavlja% a ako to nije mogu)e% onda neposredno
poslije toga.,apisnik pie zapisni!ar. Samo kad se obavlja pretresanje stana ili osobe ili se radnja
preduzima van slubeni' prostorija organa% a azpisni!ar se ne moe osigurati% zapisnik moe
pisati osoba koja preduzima radnju.Kad zapisnik pie zapisni!ar% zapisnik se sastavlja na taj na!in
to osoba koja preduzima radnju kazuje glasno zapisni!aru to )e unijeti u zapisnik.Osobi koja se
saluava dopustit )e se da sama kazuje odgovore u zapisnik. Ovo pravo joj se moe uskratiti u
slu!aju zloupotrebe.
Il-144-S%!%" +%&isnik%-,apisnik sadri0- naziv organa pred kojim se obavlja radnjaH- mjesto
gdje se obavlja radnjaH- dan i sat kad je radnja zapo!eta i zavrenaH- imena i prezimena prisutni'
osoba i u kojem svojstvu radnji prisustvujuH- kao i nazna!enje krivi!nog predmeta po kojem se
prduzima radnja.,apisnik treba sadravati bitne podatke o toku i sadraju preduzete radnje. U
zapisnik se doslovno unose postavljena pitanja i dati odgovori. 2ko su prilikom preduzimanja
radnje oduzeti predmeti ili spisi% to )e se nazna!iti u zapisniku% a oduzete stvari )e se priklju!iti
zapisniku ili )e se navesti gdje se nalaze na !uvanju.Prilikom preduzimanja radnji kao to je
uvi(aj% pretresanje stana ili osoba ili prepoznavanje osoba ili predmeta% u zapisnik )e se unijeti i
podaci koji su vani% s obzirom na prirodu takve radnje ili za utvr(ivanje istovjetnosti pojedini'
predmeta 6opis% mjere i veli!ina predmeta ili tragova% stavljanje oznake na predmetima i dr.7% a
ako su napravlj%skice% crtei% planovi% *otogra*ije% *ilmski snimci i sl. to )e se navesti u zapisniku i
priklju!iti zapisniku.
Il-14A-Vo0en"e +%&isnik%-,apisnik se mora voditi uredno% u njemu se ne smije nita izbrisati%
dodati ili mijenjati. Precrtana mjesta moraju ostati !itka.Sva preina!enja% ispravke i dodaci unose
se na kraju zapisnika i moraju biti ovjereni od osoba koje potpisuju zapisnik.
1A=
Il-14B-9i(%n"e i &o(&isi'%n"e +%&isnik%-Osobe koje se sasluavaju% kao i osumnji!eni odnosno
optueni% branilac i ote)eni imaju pravo pro!itati zapisnik ili za'tijevati da im se pro!ita. 5a to je
duna da i' upozori osoba koja preduzima radnju% a u zapisniku )e se nazna!iti da li je upozorenje
u!injeno i da li je zapisnik pro!itan. ,apisnik )e se uvijek pro!itati ako nije bilo zapisni!ara i to
)e se nazna!iti u zapisniku.,apisnik potpisuje sasluana osoba. 2ko se zapisnik sastoji od vie
listova sasluana osoba potpisuje svaki list.5a kraju zapisnika potpisat )e se tuma!% ako ga je
bilo% svjedoci !ija je prisutnost obavezna pri preduzimanju istani' radnji% a pri pretresanju i
osoba koja se pretresa ili !iji se stan pretresa. 2ko zapisnik ne pie zapisni!ar% zapisnik potpisuju
osobe koje su prisutne radnji. 2ko takvi' osoba nema ili nisu u stanju s'vatiti sadraj zapisnika%
zapisnik potpisuju dva svjedoka% osim ako nije mogu)e osigurati nji'ovu prisutnost.5epismena
osoba umjesto potpisa stavlja otisak kaiprsta desne ruka% a zapisni!ar )e ispod otiska upisati
njeno ime i prezime. 2ko se usljed nemogu)nosti da se stavi otisak desnog kaiprsta stavlja otisak
nekog drugog prsta ili otisak prsta lijeve ruke% u zapisniku )e se nazna!iti od kojeg je prsta i s
koje je ruke uzet otisak.2ko sasluana osoba odbije da potpie zapisnik ili da stavi otisak prsta%
zabiljeit )e se to u zapisniku i navest )e se razlog odbijanja.2ko saluana osoba nema obje ruke
pro!itat )e zapisnik a ako je nepismena - zapisnik )e joj se pro!itati i to )e se zabiljeiti u
zapisnik.2ko se radnja nije mogla obaviti bez prekida u zapisniku )e se nazna!iti dan i sat kad je
nastao prekid% kao i dan i sat kad se radnja nastavlja.2ko je bilo prig.u pogledu sadraja zapisnika
navest )e se u zapis.i ti prigovori.,apis.na kraju potpisuje osoba koja je preduz.radnju i zapisni!ar
Il-14C-Sni#%n"e %uio'i+uelni# s!es('i#%-Sve preduzete radnje u toku krivi!nog postupka%
u pravilu% snimaju se ure(ajem za zvu!no snimanje. Guilac ili OS )e o tome pret'odno
obavijestiti osobu koja se ispituje% odnosno sasluava i pou!iti je da ima pravo da zatrai
reprodukovanje snimaka kako bi provjerila svoju izjavu.Snimak mora sadravati podatke%
podatke potrebne za identi*iciranje osobe !ija se izjava snima i podatak u kojem svojstvu ta osoba
daje izjavu. Kad se sniamju izjave vie osoba% mora se osigurati da se iz snimke moe jasno
razaznati ko je dao izjavu.5a za'tjev sasluane osobe snimka )e se odma' reproducirati% a
ispravke ili objanjenja te osobe )e se snimiti.U zapisnik o istranoj radnji unijet )e se da je
izvreno zvu!no snimanje% ko je snimanje izvrio% da je osoba koja se sasluava pret'odno
obavijetena o snimanju% da je snimka reproducirana i gdje se zvu!ni snimak !uva ako nije
priloen spisima predmeta.Guilac moe odrediti da se zvu!ni snimak u cjelini ili djelimi!no
prepie. Guilac )e prijepis pregledati% ovjeriti i priklju!iti zapisniku o preduzimanju istrane
radnje.,vu!ni snimak !uva se do vremena do kojeg se !uva i krivi!ni spis.Guilac moe dopustiti
da osobe koje imaju opravdan interes pomo)u ure(aja za zvu!no snimanje snime izvo(enje
istrane radnje.Odredbe ovog !lana s'odno se primjenjuju i kad se obavlja *ilmsko ili drugo
snimanje istrane radnje.Snimci iz ovog !lana ne mogu se javno prikazivati% bez pismenog
odobrenja stranaka i u!esnika snimljene radnje.
Il-1AF-S.on% &!i#"en% !u*i. o!ebi o'o* +%kon%-,a zapisnik o glavnom pretresu vae i
odredbe !l. 34B. i 34C. ovog zakona.
Il-1A1-Z%&isnik o 'i"e,%n"u i *l%s%n"u-O vije)anju i glasanju sastavit )e se poseban zapisnik.,a
pisnik o vije)anju i glasanju sudskog vije)a sadri tok glasanja i odluku koja je donesena.
,apisnik o vije)anju i glasanju potpisuju svi !lanovi vije)a i zapisni!ar. Odvojena miljenja
priklju!it )e se ovom zapisniku ako nisu unesena u zapisnik.,apisnik o vije)anju i glasanju
zatvorit )e se u poseban omot. Ovaj zapisnik moe razgledati samo vije)e apelacionog odjeljenja
kad rjeava o pravnom lijeku i u tom slu!aju duno je da zapisnik ponovo zatvori u poseban omot
i da nas omotu nazna!i da je razgledalo zapisnik.
Il-1A3-Roko'i &!e%"e &ones%k%-$okovi predvi(eni ovim zakonom ne mogu se produavati%
osim kada to ovaj zakon izri!ito doputa. 2ko je u pitanju rok koji je ovim zakonom odre(en radi
zatite prava odbrane i drugi' procesni' prava osumnji!enog% odnosno optuenog% taj rok se moe
skratiti ako to za'tjeva osumnji!eni% odnosno optueni pisano ili usmeno na zapisnik pred sudom.
Kad je izjava vezana za rok smatra se da je data u roku ako je prije nego rok istekne predata onom
ko je ovlaten da je primi.Kad je izjava upu)ena preko pote preporu!enom poiljkom% telegra*om
1A4
ili drugim telekomunikaciskim sredstvom%dan slanja ili predaje poti smatra se kao dan predaje
onome kome je upu)ena.Osumnji!eni% odnosno optueni koji se nalazi u pritvoru moe izjavu
koja je vezana za rok dati na zapisnik kod suda ili je predati upravi zatvora% a osoba koja se nalazi
na izdravanju kazne ili se nalazi u nekoj ustanovi radi primjene mjere sigurnosti ili odgojne
mjere moe takvu izjavu predati upravi ustanove u kojoj je smjetena. .an kad je sastavljen takav
zapisnik% odnosno kad je izjava predata upravi ustanove smatra se kao dan predaje organu koji je
nadlean da je primi.2ko je podnesak koji je vezan za rok zbog neznanja ili o!igledne omake
podnositelja predat ili upu)en nenadlenom sudu prije isteka roka% pa sudu stigne poslije isteka
roka smatrat )e se da je na vrijeme podnesen.
Il-1A8-R%2un%n"e !oko'%-$okovi se odre(uju na sate% dane% mjesece i godine.Sat ili dan kad je
dostavljanje ili saop)enje izvreno% odnosno u koji pada doga(aj od kada treba ra!unati trajanje
roka% ne ura!unava se u rok% ve) se za po!etak roka uzima prvi naredni sat odnosno dan.U jedan
dan ra!una se 3; sata% a mjesec se ra!una po kalendarskom vremenu.$okovi odre(eni po
mjesecima% odnosno godinama zavravaju se protekom onog dana posljednjeg mjeseca%odnosno
godine koji po svom broju odgovara danu kad je rok zapo!eo. 2ko nema toga dana u posljednjem
mjesecu rok se zavrava posljednjeg dana tog mjeseca.2ko posljednji dan roka pada na dravni
praznik ili u subotu ili nedelju ili neki drugi dan kada dravni organ ne radi% rok isti!e protekom
prvog narednog radnog dana.
Il-1A;-U'"e(i +% &o'!%,%" u &!e0%-n"e s(%n"e-Optuenom koji iz opravdani' razloga propusti
rok za izjavu albe na presudu ili na rjeenje o primjeni mjere sigurnosti ili odgojne mjere ili o
oduzimanju imovinske koristi% sud )e dopustiti povra)aj u pre(anje stanje radi izjave albe ako u
roku od osam dana poslije prestanka uzroka zbog kojeg je propustio rok podnese molbu za
povra)aj u pre(anje stanje i ako istovremeno s molbom preda i albu.Poslije proteka tri mjeseca
od dana proputanja ne moe se traiti povra)aj u pre(anje stanje.
Il-1A=-Olu2i'%n"e o &o'!%,%"u u &!e0%-n"e s(%n"e-O povra)aju u pre(anje stanje odlu!uje
sudija% odnosno predsjednik vije)a koje je donijelo presudu% ili rjeenje koje se pobija albom.
Protiv rjeenja kojim se doputa povra)aj u pre(anje stanje nije doputena alba.
Il-1A4-Posl"ei$e &ono-en"% #olbe +% &o'!%,%" u &!e0%-n"e s(%n"e-Molba za povra)aj u
pre(anje stanje ne zadrava% po pravilu% izvrenje presude% odnosno rjeenja o primjeni mjere
sigurnosti ili odgojne mjere ili o oduzimanju imovinske koristi% ali sud moe odlu!iti da se s
izvenjem zastane do donoenja odluke po molbi.
Il-1AA-V!s(e oluk%U krivi!nom postupku odluke se donose u obliku presude% rjeenja i
naredbe.Presudu donosi samo sud% a rjeenje i naredbu donose i drugi organi koji u!estvuju u
krivi!nom postupku.
Il-1AB-Olu2i'%n"e u s"eni$i o 'i"e,%n"u i *l%s%n"u)Odluke vije)a donose se poslije usmenog
vije)anja i glasanja. Odluka je donesena kad je za nju glasala ve)ina !lanova vije)a.Predsjadnik
vije)a rukovodi vije)anjem i glasanjem i glasa posljednji. On je duan da se stara da se sva
pitanja svestrano i potpuno razmotre.2ko se u pogledu pojedini' pitanja o kojima se glasa glasovi
podjele na vie razli!iti' miljenja% tako da nijedno od nji' nema ve)inu% razdvojit )e se pitanja i
glasanje )e se ponavljati dok se ne postigne ve)ina. 2ko se na taj na!in ne postigne ve)ina%
odluka )e se donijeti tako to )e se glasovi koji su najnepovoljniji za optuenog pribrojiti
glasovima koji su od ovi' manje nepovoljni% sve dok se ne postigne potrebna ve)ina.Ilanovi
vije)a ne mogu odbiti da glasaju o pitanjima koje postavi predsjednik vije)a% ali !lan vije)a koji je
glasao da se optueni oslobodi ili da se presuda ukine i ostao u manjini% nije duan glasati o
sankciji. 2ko ne glasa uze)e se kao da je pristao na glas koji je za optuenog najpovoljniji.
Il-1AC-N%2in *l%s%n"%-Pri odlu!ivanju prvo se glasa je li sud nadlean% je li potrebno dopuniti
postupak% kao i o drugim pret'odnim pitanjima. Kad se donese odluka o pret'odnim pitanjima%
prelazi se na odlu!ivanje o glavnoj stvari.Pri odlu!ivanju o glavnoj stvari prvo )e se glasati je li
optueni u!inio krivi!no djelo i je li krivi!no odgovoran% a zatim )e se glasati o kazni% drugim
1AA
krivi!npravnim sankcijama% trokovima krivi!nog postupka% imovinskopravnim za'tjevima i
ostalim pitanjima o kojima treba donijeti odluku.2ko je isto lice optueno za vie krivi!ni' djela%
glasat )e se o kriv.odgovornosti i kazni za svako od ti' djela% a zatim o jedinst.kazni za sva djela.
Il-1BF-T%"no +%s"e%n"e--ije)anje i glasanje obavlja se u tajnom zasjedanju.U prostoriji u kojoj
se vri vije)anje i glasanje mogu biti prisutni samo !lanovi vije)a i zapisni!ar.
Il-1B1-S%o&,%'%n"e oluk%)2ko ovim zakonom nije druga!ije odre(eno% odluke se saop)avaju
osobama usmenim objavljivanjem% ako su prisutne% a dostavljanjem ovjerenog prepisa odluke%
ako su odsutne.2ko je odluka usmeno saop)ena% to )e se nazna!iti u zapisniku i u spisu% a osoba
kojoj je saop)enje u!injeno potvrdit )e to svojim potpisom. 2ko osoba izjavi da se ne)e aliti%
ovjereni prepis usmeno saop)ene odluke ne)e joj se dostaviti% ako ovim zakonom nije druga!ije
odre(eno.Prepisi odluka protiv koji' je dozv.alba dostavljaju se s uputstvom o pravu na albu.
Il-1B3-6os(%'l"%n"e)Pismena se dostavljaju% po pravilu% preko pote. .ostavljanje se moe vriti
i preko slubene osobe organa koji je odluku donio ili neposredno kod tog organa.Poziv za glavni
pretres ili druge pozive sud moe i usmeno saoptiti osobi koja se nalazi pred sudom% uz pouku o
posljedicama nedolaska. Pozivanje izvreno na ovaj na!in zabiljeit )e se u zapisniku koji )e
pozvana osoba potpisati%osim ako je to pozivanje zabiljeeno u zapisniku o glavnom pretresu.
Smatra se da je time izvreno punovano dostavljanje.
Il-1B8-Osobno os(%'l"%n"e-Pismeno za koje je u ovom zakonu odre(eno da se ima osobno
dostaviti predaje se neposredno osobi kojoj je upu)eno. 2ko se osoba kojoj se pismeno mora
osobno dostaviti ne zatekne na mjestu gdje se dostavljanje ima izvriti% dostavlja! )e se
obavijestiti kad i na kom mjestu moe tu osobu da zatekne i ostavit )e kod jedne od osoba
pismenu obavijest da radi primanja pismena bude u odre(eni dan i sat u svom stanu ili na svom
radnom mjestu. 2ko i poslije ovog dostavlja! ne zatekne osobu kojoj se dostavljanje ima izvriti.
Gime se smatra da je dostavljanje izvreno.
Il-1B;-Pos!eno os(%'l"%n"e)Pismena za koja nije odre(eno u ovom zakonu da se moraju
osobno dostaviti dostavljaju se tako(e osobno% ali takva pismena u slu!aju da se primalac ne
zatekne u stanu ili na radnom mjestu mogu se predati kome od njegovi' odrasli' !lanova
doma)instva% koji je duan da primi pismeno. 2ko se oni ne zateknu u stanu pismeno )e se
predate susjedu% ako on na to pristane. 2ko se dostavljanje vri na radnom mjestu osoba kojoj se
pismeno ima dostaviti% a ta osoba se tamo ne zatekne% pismeno se moe uru!iti osobi ovla)enoj
za prijem pote koja je duna primiti pismeno ili osobi koja je zaposlena na istom mjestu% ako ona
pristane primiti pismeno.2ko se utvrdi da je osoba kojoj se pismeno ima dostaviti odsutna i da joj
osoba ne moe pismeno na vrijeme predati% pismeno )e se vratiti uz nazna!.gdje se odsutni nalazi.
Il-1B=-S%!%" osobno* os(%'l"%n"%)Osumnji!enom% odnosno optuenom )e se osobno
dostaviti poziv za prvo ispitivanje u pret'odnom postupku%poziv za glavni pretres% i poziv za
pretres za odre(ivanje sankcije.Optuenom koji nema branioca% osobno )e se dostaviti optunica%
presuda i druge odluke od !ijeg dostavljanja te!e rok za albu% kao i alba protivne stranke koja
se dostavlja radi odgovora. Po za'tjevu optuenog% presuda i druge odluke dostavit )e se osobi
koju on odredi.2ko optuenom koji nema branioca treba dostaviti presudu kojom mu je izre!ena
kazna zatvora% a dostavljanje se ne moe izvriti na njegovu dosadanju adresu% sud )e optuenom
postaviti branioca po slubenoj dunosti% koji )e vriti ovu dunost dok se ne sazna nova adresa
optuenog. Postavljenom braniocu )e se odrediti potreban rok za upoznavanje sa spisom% a poslije
toga )e se presuda dostaviti postavljenom braniocu i postupak nastaviti. 2ko je u pitanju koja
druga odluka od !ijeg dostavljanja te!e rok za albu ili alba protivne stranke koja se dostavlja
radi odgovora% ta )e se odluka% odnosno alba ista)i na oglasnoj tabli suda. Po proteku roka od
osam dana od dana isticanja smatra se da je izvreno punovano dostavljanje.2ko optueni ima
branioca% optunica i sve odluke od !ijeg dostavljanja te!e rok za albu% kao i alba protivne
stranke koja se dostavlja radi odgovora% dostavit )e se braniocu i optuenom.U tom slu!aju% rok
1AB
za izjavu pravnog lijeka% odnosno odgovora na albu te!e od dana dostavljanja pismena
optuenom ili braniocu. 2ko se optuenom ne moe dostaviti odluka% odnosno alba zato to nije
prijavio promjenu adrese% ta )e se odluka% odnosno alba ista)i na oglasnu tablu suda. Po proteku
roka od osam dana isticanja smatra se da je izvreno punovano dostavljanje.2ko se pismeno ima
dost.braniocu optuenog% a on ima vie branilaca% dovoljno je da se pisme.dostavi jednom od nji'.
Il-1B4)6os(%'ni$%)Potvrdu o izvrenom dostavljanju 6dostavnicu7 potpisuje primalac i
dostavlja!. Primalac )e na dostavnici sam nazna!iti dan prijema.2ko je primalac nepismen ili nije
u stanju da se potpie% dostavlja! )e ga potpisati% nazna!iti dan prijema i staviti napomenu zato je
potpisao primaoca.2ko primalac odbije da potpie dostavnicu% dostavlja! )e to zabiljeiti na
dostavnici i nazna!iti dan predaje i time je dostavljanje izvreno.
Il-1BA-Obi"%n"e &!i"e#% &is#en%)Kad primalac ili odrasli !lan njegova doma)instva odbije
da primi pismeno% dostavlja! )e zabiljeiti na dostavnici dan%sat i razlog odbijanja prijema% a
pism.)e ostaviti u stanu primaoca ili u prostoriji gdje je on zaposlen. Gime je dostavljanje
izvreno.
Il-1BB-Posebni slu2%"e'i os(%'l"%n"%-Osobama lienim slobode dostavljanje se obavlja u sudu
ili preko ustanove u kojoj su smjetena.Osobama koje uivaju pravo imuniteta u "i#% ako
me(unarodni ugovori to drugo ne odre(uju%dostavljanje se obavlja preko ministarstva nadlenog
za inostrane poslove "i#..ostavljanje dravljanima "i#% obavlja se posredstvom diplomatskog
ili konzularnog predstavnitva "i# u stranoj dravi% pod uvjetom da se strana drava ne protivi
takvom na!inu dostavljanja i da osoba kojoj se dostavljanje obavlja dobrovoljno pristaje da primi
pismeno. Ovla)eni zaposlenik diplomatskog ili konzularnog predstavnitva potpisuje dostavnicu
kao dostavlja! ako je pismeno uru!eno u samom predstavnitvu% a ako je pismeno dostavljeno
potom potvr(uje to na dostavnici.
Il-1BC-6os(%'l"%n"e (uio$u-Guiocu se odluke i druga pismena ili obavjetenja dostavljaju
predajom pisarnici tuilatva.Kad se obavlja dostavljanje odluka kod koji' od dana dostavljanja
te!e rok% kao dan dostavljanja smatra se dan predaje pismena pisarnici tuilatva.
Il-1CF-S.on% &!i#"en% o!ebi !u*o* +%kon%-U slu!ajevima koji nisu predvi(eni ovim
zakonom% dostavljanje se vri po odredbama koje vae za parni!ni postupak pred sudom.
Il-1C1-Ob%'"e-(%'%n"e (ele*!%#o# ili N(ele3ono#)Osobe koje u!estvuju u postupku% osim
optuenog% mogu se o pozivu za glavni pretres ili drugom pozivu% kao i o odluci o odlaganju
glavnog pretresa ili drugi' zakazani' radnji% izvjestiti telegramom ili tele*onom% ako se prema
okolnostima moe pretpostaviti da )e obavijest obavljenu na taj na!in primiti osoba kojoj je
upu)ena.O pozivanju ili obavjetavanju o odlukama koje je izvreno sastavit )e se na spisu
slubena zabiljeka.Prema osobi koje je obavijetena% odnosno kojoj je odluka upu)ena% mogu
nastupiti tetne posljedice predvi(ene za proputanje samo ako se utvrdi da je ona blagovremeno
primila poziv% odnosno odluku i da je bila pou!ena o posljedicama proputanja.
Il-1C3-P!%'osn%nos( oluke)Presuda postaje pravosnana kad se vie ne moe pobijati albom
ili kad alba nije doputena.Pravosnana presuda izvrava se kad je izvreno njeno dostavljanje i
kad za izvravanje ne postoje zakonske smetnje. 2ko nije izjavljena alba ili su se stranke odrekle
ili odustale od albe% presuda je izvrna istekom roka za albu% odnosno od dana odricanja ili
odustanka od izjavljene albe.,a izvrenje pravosnani' presuda nadlean je sud.2ko je vojni
starjeina osu(en na kaznu% sud )e ovjereni prijepis pravosnane presude dostaviti organu
nadlenom za poslove odbrane u kojem se osu(eni vodi u evidenciji.
Il-1C8-Ne#o*u,nos( n%&l%(e no'2%ne k%+ne-2ko se nov!ana kazna propisana u ovom zakonu
ne moe naplatiti% sud )e postupiti na na!in propisan u K, &ederacije "i#.
Il-1C;-I+'!-en"e oluke o (!o-ko'i#% &os(u&k% i ou+i#%n"u &!e#e(%-+zvrenje presude u
pogledu trokova krivi!nog postupka% oduzimanja imovinske koristi i imovinskopravni' za'tjeva
vri sud po odredbama koje vae za izvrni postupak i koje se primjenjuju u mjestu gdje se
odluka ima izvriti.Prinudna naplata trokova krivi!nog postupka u korist budeta &ederacije vri
se po slubenoj dunosti. Grokovi prinudne naplate pret'odno se ispla)uju iz sredstava suda.2ko
1AC
je u presudi izre!ena mjera sigurnosti oduzimanja predmeta% sud )e odlu!iti 'o)e li se takvi
predmeti prodati po odredbama koje vae za izvrni postupak ili )e se predati kriminalisti!kom
muzeju ili drugoj ustanovi ili )e se unititi. 5ovac dobijen prodajom predmeta pri'od je budeta
&ederacije.Pravosnana odluka o oduzimanju predmeta moe se van slu!aja ponavljanja
krivi!nog postupka izmijeniti u parni!.postupku ako se pojavi spor o vlasnit.oduzeti' predmeta.
Il-1C=-I+'!-nos( oluk%-2ko ovim zakonom nije druga!ije odre(eno% rjeenja se izvravaju kad
postanu pravosnana. 5aredbe se izvravaju odma'% ako organ koji je naredbu izdao ne naredi
druga!ije.Pravosn.rjeenja nastupa kad se ono ne moe pobij.albom ili kad alba nije
dozvoljena. $jeenja i naredbe% ako nije druga!ije odre(eno% izvr.organi koji su te odluke
donijeli. 2ko je sud rjeenjem odlu!io o trokovima kriv.postupka% naplata ti' trokova vri se po
odredb.!l.1C;.
Il-1C4-Su#n"% u o&u-(enos( i+'!-en"%)2ko se pojavi sumnja u doputenost izvrenja sudske
odluke ili o ra!unanju kazne ili ako u pravosnanoj presudi nije odlu!eno o ura!unavanju pritvora
ili ranije izdrane kazne ili ura!unavanje nije pravilno obavljeno% o tome )e odlu!iti posebnim
rjeenjem sudija% odnosno predsjednik vije)a koje je sudilo u prvom stepenu. Ealba ne zadrava
izvrenje rjeenja% osim ako sud nije druga!ije odredio.2ko se pojavi sumnja u tuma!enju sudske
odluke% o tome odlu!uje sudija% odnosno vije)e koje je donijelo pravosnanu odluku.
Il-1CA-P!%'osn%nos( oluke o i#o'insko&!%'no# +%.("e'u) Kad je odluka kojom je
odlu!eno o imovinskopravnom za'tjevu postala pravosnana% ote)enom )e se na njegov za'tjev
izdati ovjereni prijepis pravosnane odluke% s nazna!enjem da je odluka izvrna.
Il-1CB-P!o&isi o k!i'i2no" e'ien$i"i-Propise o krivi!noj evidenciji donosi *ederalni ministar
unutranji' poslova uz saglasnost s *ederalnim ministrom pravde.
Il-1CC-V!s(e (!o-ko'%)Grokovi krivi!nog postupka su izdaci u!injeni povodom krivi!nog
postupka od njegovog pokretanja do njegovog zavretka.Grokovi krivi!nog postupka
obu'vataju017 trokove za svjedoke% vjetake% tuma!e i stru!ne osobe i trokove uvi(ajaH 37
podvozne trokove osumnj.%odnosno optu.H87 izdatke za dovo(enje osumnj.%odnosno optu.ili
osobe li.slobodeH ;7 podvozne i putne trokove slu.osobaH =7 trokove lije!enja osumnji!enog%
odnosno optuenog dok se nalazi u pritvoru% kao i trokove poro(aja% osim trokova koji se
napla)uju iz *onda za zdravstveno osiguranjeH47 trokove te'ni!kog pregleda vozila% analize krvi i
prijevoza lea do mjesta obdukcijeH A7 paualni iznosH B7 nagradu i nune izdatke braniocaHC7
nune izdatke ote)enog i njegovog zakonsko zastupnika. Paualni iznos utvr(uje se u okviru
iznosa odre(eni' odgovaraju)im propisom% s obzirom na trajanje i sloenost postupka i imovno
stanje osobe obavezne da plati ovaj iznos.Grokovi i nuni izdaci postavlj.branioca ispla)uju se
unaprijed iz sredst.tuilatva% odnosno suda% a napla)uju se kasnije od osoba koje su dune da i'
naknade po odred.ovog zakona. Organ koji vodi pretkrivi!ni i kriv.postupak duan je da sve
trok.koji su unapr.upla).unese u popis koji se prilae spisu.Grok.prevo(enja na jezik stranke%
svjed.ili dr.osoba koje u!estv.u kriv.postupku% a koji nastaju primj.odredbi ovog zakona ne)e se
napl.od osoba koje su po odredb.ovog zakona dune da naknade trokove kriv.postupka.
Il-3FF-Oluke o (!o-ko'i#%-U svakoj presudi i rjeenju kojim se obustavlja krivi!ni postupak
odlu!it )e se ko )e snositi trokove postupka i koliko oni iznose.2ko nedostaju podaci o visini
trokova% sud )e donijeti posebno rjeenje o visini trokova% kad se ti podaci pribave. ,a'tjev sa
podacima o visini trokova moe se podnijeti najkasnije u roku od est mjeseci od dana
dostavljanja pravosnane presude ili rjeenja o obustavi krivi!nog postupka osobi koja ima pravo
da postavi takav za'tjev.Kad je odluka o trokovima sadrana u posebnom rjeenju% o albi protiv
tog rjeenja odlu!uje vije)e iz apelacionog odjeljenja.
Il-3F1-Os(%li (!o-ko'i-Osumnji!eni% odnosno optueni% branilac% zakonski zastupnik% svjedok%
vjetak% prevodilac i stru!na osoba% bez obzira na is'od krivi!nog postupka% snose trokove svog
dovo(enja% odga(anja istrane radnje ili glavnog pretresa i ostale trokove postupka koje su
prouzrokovali svojom krivnjom% kao i odgovaraju)i dio paualnog iznosa.O trokovima donosi se
posebno rjeenje% osim ako se o trokovima koje snosi optueni rjeava u odluci o glavnoj stvari.
1BF
Il-3F3-T!o-ko'i &os(u&k% k% se o&(ueni o*l%si k!i'i#-Kad sud optuenog oglasi krivim%
izre)i )e u presudi da je duan da naknadi tokove krivi!nog postupka.Osoba koja je optuena za
vie krivi!ni' djela ne)e se osuditi na naknadu trokova u pogledu djela za koja je oslobo(ena
optube% ukoliko se ti trokovi mogu izdvojiti iz ukupni' trokova.U presudi kojom je vie
optueni' oglaeno krivim% sud )e odrediti koliki )e dio trokova snositi svaki od nji'% a ako to
nije mogu)e osudi)e sve optuene da solidarno snose trokove. Pla)anje paualnog iznosa odredit
)e se za svakog optuenog posebno.U odluci kojom rjeava o trokovima% sud moe osloboditi
optuenog dunosti da naknadi u cjelini ili djelimi!no trokove krivi!nog postupka ako bi
nji'ovim pla)anjem bilo dovedeno u pitanje izdravanje optuenog ili osobe koju je on duan da
izdrava. 2ko se ove okolnosti utvrde nakon donoenja odluke o trokovima% sudija moe izdati
posebno rjeenje kojim osloba(a optuenog dunosti naknade trokova krivi!nog postupka.
Il-3F8-T!o-ko'i &os(u&k% u slu2%"u obus(%'e &os(u&k%4 oslob%0.ili obi"%"u,e &!esue)Kad
se obustavi krivi!ni postupak ili kad se donese presuda kojom se optueni osloba(a optube ili
kojom se optuba odbija% izre)i )e se u rjeenju% odnosno presudi da trokove kriv.postupka kao i
nuni izdaci optuenog i nuni izdaci i nagrada branioca padaju na teret budetski' sredstava.
Osoba koja je svjesno podnijela lanu prijavu snosit )e trokove krivi!nog postupka.Kad sud
odbije optubu zbog nenadlenosti% odluke o trokovima donijet )e nadleni sud.2ko za'tjev za
naknadu nuni' izdataka i nagrade ne bude usvojen ili sud o njemu ne donese odluku u roku od
tri mjeseca od dana podnoenja za'tjeva% optueni i branilac imaju pravo da potraivanja
ostvaruju u parni!nom postupku protiv &ederacije.
Il-3F;-N%*!%% i nuni i+%$i b!%nio$%)5agradu i nune izdatke branioca duna je platiti
zastupana osoba% bez obzira na to ko je po odluci suda duan snositi trokove krivi!nog postupka%
osim ako po odredbama ovog zakona nagrada i nuni izdaci branioca padaju na teret sredstava
suda. 2ko je osumnji!enom% odnosno optuenom bio postavljen branilac% a pla)anjem nagrade i
nuni' izdataka bi bilo dovedeno u pitanje njegovo izdravanje ili izdravanje osobe koju je
obavezan izdravati% nagrada i nuni izdaci branioca isplatit )e se iz sredstava suda.
Il-3FA-P!e#e( i#o'insko&!%'no* +%.("e'%-+movinskopravni za'tjev koji je nastao usljed
u!injenja krivi!nog djela raspravit )e se na prijedlog ovla)ene osobe u krivi!nom postupku ako
se time ne bi znatno odugovala!io ovj postupak.+movinskopravni za'tjev moe se odnositi na
naknadu tete% povrat stvari ili ponitavanje odre(enog pravnog posla.
Il-3FB-Pono-en"e &!i"elo*% +% os('%!i'%n"e i#o'insko&!%'no* +%.("e'%)Prijedlog za
ostvarivanje imovinskopravnog za'tjeva u krivi!nom postupku moe podnijeti osoba koja je
ovla)ena da takav za'tjev ostvaruje u parni!nom postupku.2ko je usljed krivi!nog djela
ote)ena imovina &ederacije% organ ovla)en zakonom da se stara o zatiti te imovine moe u
krivi!nom postupku u!estvovati u skladu sa ovla)enjima koja ima na osnovu zakona.
Il-311-Ob%'e+e (uio$% i su% u 'e+i u('!0i'%n"% 2in"eni$%)Guilac je duan da prikupi dokaze
i izvidi sve to je potrebno za odlu!ivanje o imovinskopr.za'tjevu vezanom za ?kdT.Sud pred
kojim se vodi postupak ispitat )e optuenog o !injenicama vezanim za prijedlog ovl-osobe.
Il-3FC-Pos(u&%k +% os('%!i'%n"e i#o'insko&!%'no* +%.("e'%-Prijedlog za ostvarivanje
imovinskopravnog za'tjeva u krivi!nom postupku podnosi se sudu.Prijedlog se moe podnijeti
najkasnije do zavretka glavnog pretresa% odnosno pretresa za izricanje krivi!nopravne sankcije
pred sudom.Osoba ovla)ena za podnoenje prijedloga duna je da odre(eno ozna!i svoj za'tjev i
da podnese dokaze.2ko ovla)ena osoba nije podnijela prijedlog za ostvarivanje
imovinskopravnog za'tjeva u krivi!nom postupku do potvr(ivanja optunice% bit )e obavijetena
da taj prijedlog moe podnijeti do zavretka pretresa% odnosno pretresa za izricanje sankcije.2ko
su usljed krivi!nog djela ote)ena sredstva &ederacije% a prijedlog nije podnesen% sud )e o tome
obavijestiti organ iz !l.3FB.2ko ovla)ena osoba ne podnese imovinskopravni za'tjev do
zavretka glavnog pretresa ili ako predloi upu)ivanje na parni!ni postupak% a podaci krivi!nog
postupka pruaju pouzdan osnov za potpuno ili djelimi!no rjeenje imovinskopravnog za'tjeva%
sud )e u osu(uju)oj presudi odlu!iti da se optu.izrekne mjera oduzimanja imovinske koristi.
1B1
Il-31F-Ous(%"%n"e o &!i"elo*%)Ovla)ena osoba moe do zavretka glavnog pretresa%
odnosno pretresa za izricanje sankcije odustati od prijedloga za ostvarivanje imovinskopravnog
za'tjeva u krivi!nom postupku i ostvariti ga u parni!nom postupku. U slu!aju odustajanja od
prijedloga% takav prijedlog se ne moe ponovo podnijeti% osim ako ovim zakonom nije druga!ije
odre(eno. 2ko je imovinskopr.za'tjev poslije stavljenog prijedloga% a prije zavretka pretresa za
odre(.sankcije preao na drugu osobu po pravilima imov.prava% pozvat )e se ta osoba da se izjasni
da li ostaje kod prijedl. 2ko se uredno pozv.ne odazove% smatra se da je odust.od prijedloga.
Il-313-Olu2i'%n"e o i#o'insko&!%'no# +%.("e'u-O imovinskopravnom za'tjevu odlu!uje
sud.Sud moe predloiti ote)enom i optuenom% odnosno braniocu sprovo(enje postupka
medijacije putem medijatora u skladu sa zakonom% ako ocijeni da je imovinskopravni za'tjev
takav da je svrsis'odno da ga uputi na medijaciju. Prijedlog za upu)ivanje na medijaciju mogu
dati i ote)eni i optueni% odnosno branilac i to do zavretka glavnog pretresa.U presudi kojom
optuenog oglaava krivim sud moe ote)enom dosuditi imovinskopravni za'tjev u cjelini ili
djelimi!no% a za ostatak ga uputiti na parni!ni postupak. 2ko podaci krivi!nog postupka ne
pruaju pouzdan osnov ni za potpuno ni za djelimi!no presu(enje% sud )e ote)enog uputiti da
imovinskopravni za'tjev u cjelini moe da ostvaruje u parni!nom postupku.Kad sud donese
presudu kojom se optueni osloba(a optube ili kojom se optuba odbija ili kad rjeenjem
obustavi kriv.postupak% uputit )e ote).da imovinskopr.za'tjev moe ostvarivati u parn. postupku.
Il-318-Oluk% o &!e%"i s('%!i o-(e,eno#-2ko se imovinskopr.za'tjev odnosi na povrat stvari%
a sud ustanovi da stvar pripada ote). i da se nalazi kod optu.ili nekog od u!esn.na glav.pretresu
ili kod osobe kojoj su je oni dali na !uvanje% odredit )e u presudi da se stvar preda ote)enom.
Il-31;-Olu2i'%n"e o &oni-(%'%n"u o!e0eno* &!%'no* &osl%)2ko se imovinskopravni za'tjev
odnosi na ponitavanje odre(enog pravnog posla% a sud utvrdi da je za'tjev osnovan%izre)i )e u
presudi potpuno ili djelimi!no ponitavanje tog pravnog posla% s posljedicama koje otuda
proisti!u% ne diraju)i u prava tre)i' osoba.
Il-31=-I+#"en% oluke o i#o'insko&!%'no# +%.("e'u)Sud moe izmijeniti pravosnanu
presudu koja sadri odluku o imovinskopravnom za'tjevu samo povodom ponavljanja krivi!nog
postupka.+zvan ovog slu!aja osu(eni% odnosno njegovi nasljednici mogu samo u parni!nom
postupku za'tijevati da se pravosnana presuda kojom je odlu!eno o imovinskopravnom za'tjevu
izmijeni i to ako postoje uslovi za ponavljanje po odredbama koje vae za parni!ni postupak.
Il-314-P!i'!e#ene #"e!e osi*u!%n"%-Privremene mjere osiguranja imovinskopravnog za'tjeva
nastalog usljed izvrenja krivi!nog djela mogu se odrediti u krivi!nom postupku po odredbama
koje vae za izvrni postupak.$jeenje donosi sud. .ozvoljena je alba protiv ovog rjeenja o
kojoj odlu!uje vije)e iz. Ealba ne zadrava izvrenje rjeenja.
Il-31A-V!%,%n"e s('%!i u (oku &os(u&k%-2ko je rije! o stvarima koje nesumnjivo pripadaju
ote)enom% a ne slue kao dokaz u krivi!nom postupku% te )e se stvari predati ote)enom i prije
zavretka postupka.2ko se vie ote)eni' spore o svojini na stvari% uputi )e se na parni!ni
postupak% a sud )e u krivi!nom postupku odrediti samo !uvanje stvari kao privremenu mjeru
osiguranja.Stvari koje slue kao dokaz oduzet )e se privr.i po zavretku postupka vratiti vlasniku.
Il-31B-M"e!e osi*u!%n"% &!e#% (!e,i# osob%#%-2ko ote)eni ima za'tjev prema tre)oj osobi
zbog toga to se kod nje nalaze stvari pribavljene krivi!nim djelom ili zbog toga to je ona usljed
krivi!nog djela ostvarila imovinsku korist% sud moe u krivi!nom postupku na prijedlog
ovla)eni' osoba 6Ilan 3FB.7 i po odredbama koje vae za izvrni postupak% odrediti privremene
mjere osiguranja i prama tre)oj osobi. U presudi kojm se optueni oglaava krivim sud )e ili
ukinuti mjere% ako ve) ranije nisu ukinute ili )e ote)enog uputiti na parni!ni postupak% s tim to
)e se ove mjere ukinuti ako parni!ni postupak ne bude pokrenut u roku koji odredi sud.
Il-31C-Obus(%'% &os(u&k% u slu2%"u s#!(i osu#n"i2eno*4 onosno o&(ueno*)Kad se u toku
krivi!nog postupka ustanovi da je osumnji!eni% odnosno optueni umro postupak )e se obustaviti.
Il-33F-Pos(&%k u slu2%"u neu!%2unl"i'os(i osu#n"i2eno*4 onosno o&(ueno*-2ko se u toku
postupka utvrdi da je osumnji!eni% odnosno optueni u vrjema u!injenja krivi!nog djela bio
neura!unljiv%sud donosi odgovaraju)u odluku. 2ko se osumnji!eni% odnosno optueni nalazi u
1B3
pritvoru% odnosno psi'ijatrijskoj ustanovi% ne)e se pustiti na slobodu ve) )e sud donijeti rjeenje o
njegovom privremenom zadravanju u trajanju do 8F dana od dana donoenja rjeenja.
Il-331-6u-e'no obol"en"e osu#n"i2eno*4 onosno o&(ueno* u (oku &os(u&k%)Kad se u toku
krivi!nog postupka utvrdi da je osumnji!eni% odnosno optueni po u!injenom krivi!nom djelu
obolio od kakvog duevnog oboljenja. rjeenjem )e se prekinuti krivi!ni postupak 6Ilan ;FC.7.
Il-333-P!i#"en% &!%'il% #e0un%!ono* &!%'%-U pogledu isklju!enja krivi!nog gonjenja za
strance koji uivaju pravo imuniteta u "i# primjenjuju se pravila me(unarodnog prava.U slu!aju
sumnje da li se radi o osobama% sud )e se za objanjenje obratiti &ederalnom ministarstvu pravde.
Il-338-Oob!en"e +% k!i'i2no *on"en"e-Kad je zakonom propisano da je za krivi!no gonjenje
pojedini' osoba potrebno pret'odno odobrenje nadlenog dravnog organa% tuilac ne moe
provesti istragu niti podi)i optunicu ako ne podnese dokaz da je odobrenje dato.
Il-33;-P!i'!e#eno ou+i#%n"e 'o+%2ke o+'ole-2ko se postupak vodi zbog krivi!nog djela
ugroavanja javnog prometa% sud moe osumnji!enom% odnosno optuenom oduzeti voza!ku
dozvolu za vrijeme dok postupak traje.U 'itnim slu!ajevima tuilac moe odrediti mjeru o !emu
odma' obavijetava sudiju za pret'odni postupak koji moe u roku od A3 sata donijeti rjeenje o
oduzimanju voza!ke dozvole. U slu!aju da sudija za pret'odni postupak ne donese rjeenje o
privremenom oduzimanju voza!ke dozvole% tuilac )e voza!ku dozvolu vratiti osumnji!enom.
-oza!ka dozvola vratit )e se osumnji!enom% odnosno optuenom i prije zavretka krivi!nog
postupka ako se moe opravdano zaklju!iti da su prestali razlozi za oduzimanje voza!ke dozvole.
Protiv rjeenja donesenog doputena je alba koja ne zadrava izvrenje rjeenja.-rijeme za koje
je voza!ka dozvola oduzeta optuenom koji je na slobodi ura!unat )e se u izre!enu mjeru
sigurnosti zabrane upravljanja motornim vozilom.
Il-33=-Posebni u'"e(i +% k!i'i2no *on"en"e-U slu!aju kad je krivi!no djelo izvreno van
teritorije &ederacije% tuilac moe preduzeti krivi!no gonjenje ako je to krivi!no djelo propisano u
zakonu &ederacije.U slu!aju tuilac )e preduzeti krivi!no gonjenje samo u slu!aju ako je izvreno
djelo propisano kao krivi!no djelo i po zakonu drave na !ijoj je teritoriji krivi!no djelo izvreno.
5i u tom slu!aju krivi!no gonjenje se ne)e izvriti ako se po zakonu te drave krivi!no gonjenje
preduzima po za'tjevu ote)enog% a takav za'tjev nije podnesen.Guilac moe preduzeti krivi!no
gonjenje bez obzira na zakon drave na !ijoj teritoriji je krivi!no djelo izvreno% u slu!aju da se
radi o krivi!nom djelu prema pravilima me(unarodnog prava.
Il-334-K%n"%'%n"e +% ou*o'l%2en"e &os(u&k%)Sud moe u toku postupka kazniti nov!anom
kaznom do =.FFF KM tuioca% branioca% punomo)nika ili zakonskog zastupnika i ote)enog% ako
su nji'ovi postupci o!igledno upravljeni na odugovla!enje krivi!nog postupka.O kanjavanju
tuioca obavijestit )e se -isoko sudsko i tuila!ko vije)e &"i#% a o kanjavanju branioca
obavijestit )e se &ederalna advokatska komora.
Il-33C-P!i"%'l"i'%n"e k!i'i2no* "el% o *!%0%n%)Mra(anim ima pravo prijaviti izvrenje
krivi!nog djela.Svako je duan prijaviti izvrenje krivi!nog djela kada neprijavljivanje krivi!nog
djela predstavlja krivi!no djelo.
Il-33A-6%'%n"e &o%(%k% i+ k%+nene e'ien$i"e)Podaci iz kaznene evidencije mogu se dati
sudovima% tuilatvima i organima unutranji' poslova u vezi s krivi!nim postupkom koji se vodi
protiv osobe koja je ranije bila osu(ivana% kao i nadlenim organima za izvrenje krivi!nopravni'
sankcija i nadlenim organima koji u!estvuju u postupku davanja amnestije% pomilovanja ili
brisanja osude.Podaci iz kaznene evidencije mogu se% na obrazloen za'tjev% dati i dravnim
organima ako jo traju odre(ene mjere sigurnosti ili pravne posljedice osude.Mra(nima se% na
nji'ov za'tjev% mogu dati podaci o nji'ovoj osu(ivanosti ili neosu(ivanosti ako su im ti podaci
potrebni radi ostvarivanja nji'ovi' prava.5iko nema pravo traiti od gra(ana da podnese dokaze
o svojoj osu(ivanosti% odnosno neosu(ivanosti.Odredbe ovog !lana su posebne odredbe koje se
odnose i na ,akon o slobodi pristupa in*ormacijama &"i#.
Il-33B-Ob%'e+% &!i"%'l"i'%n"% k!i'i2no* "el%-Slubene i odgovorne osobe u svim organima
vlasti u &ederaciji% javnim preduze)ima i ustanovama dune su da prijave krivi!na djela o kojima
su obavijetene ili za koja saznaju na koji drugi na!in. U takvim okolnostima% slubena ili
1B8
odgovorna osoba )e preduzeti mjere da bi se sa!uvali tragovi krivi!nog djela% predmeti na kojima
je ili kojima je u!injeno krivi!no djelo i drugi dokazi o njima i obavijestit )e o tome% bez
odlaganja% ovlaenu slubenu osobu ili tuilatvo.,dravstveni radnici% nastavnici% vaspita!i%
roditelji% staratelji% usvojitelji i druge osobe koje su ovla)ene i dune da pruaju pomo)
maloljetnim osobama% da vre nadzor% odgajanje i vaspitavanje maloljetnika% a koji saznaju ili
ocijene da postoji sumnja da je maloljetna osoba rtva seksualnog% *izi!kog ili nekog drugog
zlostavljanja% duni su o toj sumnji odma' obavijestiti ovla)enu slubenu osobu ili tuioca.
Il-38F-Pono-en"e &!i"%'e)Prijava se podnosi tuiocu% pismeno ili usmeno.2ko se prijava
podnosi usmeno% osoba koja podnosi prijavu upozorit )e se na posljedice lanog prijavljivanja. O
usmenoj prijavi sastavit )e se zapisnik% a ako je prijava saoptena tele*onom% sa!init )e se
slubena zabiljeka.2ko je prijava podnesena sudu ili ovla)enoj slubenoj osobi ili nekom
drugom sudu ili tuiocu u &ederaciji% oni )e prijavu primiti i odma' dostavititi tuiocu.
Il-381-N%!eb% o s&!o'o0en"u is(!%*e-Guilac nare(uje sprovo(enje istrage ako postoje osnovi
sumnje da je izvreno krivi!no djelo.O sprovo(enju istrage donosi se naredba koja sadri0 17
podatke o u!iniocu krivi!nog djela ukoliko su poznati%37 opis djela iz kojeg proizilaze zakonska
obiljeja krivi!nog djela%87 zakonski naziv krivi!nog djela%;7 okolnosti koje potvr(uju osnove
sumnje za provo(enje istrage i postoje)e dokaze.
U naredbi tuilac )e navesti koje okolnosti treba istraiti i koje okolnosti treba preduzeti.Guilac
ne)e narediti sprovo(enje istrage ako je iz prijave i prate)i' spisa o!igledno da prijavljeno djelo
nije krivi!no djelo% ako ne postoje osnovi sumnje da je prijavljena osoba u!inila krivi!no djelo%
ako je nastupila zastarjelost ili je djelo obu'va)eno amnestijom ili pomilovanjem ili ako postoje
druge okolnosti koje isklju!uju krivi!no gonjenje.O sprovo(enju istrage% kao i o razlozima za to%
tuilac )e obavijestiti ote)enog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Ote)eni i podnosilac
prijave imaju pravo podnijeti pritubu u roku od osam dana uredu tuioca.
Il-383-P!o'o0en"e is(!%*e-U toku provo(enja istrage tuilac moe preduzeti sve istrane radnje%
uklju!uju)i ispitivanje osumnji!enog i sasluanje ote)enog i svjedoka% vrenje uvi(aja i
rekonstrukcije doga(aja% preduzimanje posebni' mjera koje osiguravaju sigurnost svjedoka i
in*ormacija i nare(ivanje potrebni' vjeta!enja.O preduzetim istranim radnjama sastavlja se
zapisnik u skladu sa ovim zakonom.
Il-38C-Obus(%'% is(!%*e)Guilac )e naredbom obustaviti istragu ukoliko se ustanovi da017 djelo
koje je u!inio osumnji!eni nije krivi!no djelo%37 nema dovoljno dokaza da je osumnji!eni u!inio
krivi!no djelo%87 je djelo obu'va)eno amnestijom% pomilovanjem ili zastarom ili postoje druge
smetnje koje isklju!uju krivi!no gonjenje%;7 ako je osumnji!eni umro.
O obustavi istrage tuilac )e obavijestiti ote)enog koji ima prava predvi(ena u !l.381.Guilac% u
slu!ajevima moe ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatnein*ormacije koje pruaju dovoljno
razloga za vjerovanje da je osumnji!eni po!inio krivi!no djelo.
Il-388-N%+o! (uio$% n% !%o# o'l%-,eni. slubeni. osob%-2ko postoje osnovi sumnje da
je izvreno krivi!no djelo za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina% OS je duna
odma' obavijestiti tuioca i pod njegovim nadzorom preduzeti potrebne mjere da se prona(e
izvrilac krivi!nog djela% da se sprije!i skrivanje ili bjekstvo osumnji!enog ili sau!esnika% da se
otkriju i sa!uvaju tragovi krivi!nog djela i predmeti koji mogu posluiti kao dokazi i da se
prikupe sve in*ormacije koje mogu biti korisne u krivi!nom postupku.2ko postoje osnovi sumnje
da je izvreno krivi!no djelo% OS duna je u slu!aju opasnosti od odlaganja preduzeti neop'odne
radnje radi izvrenja zadatka. Prilikom preduzimanja ovi' radnji% ovla)ena slubena osoba je
duna postupiti po ovom zakonu. O svemu to je preduzeto% OS duna je odma' obavijestiti
tuioca i dostaviti prikupljene predmete koji mogu posluiti kao dokaz.2ko postoje osnovi
sumnje da je izvreno krivi!no djelo za koje je predvi(ena kazna zatvora do pet godina% OS je
duna obavijestiti tuioca o svim raspoloivim in*ormacijama i istranim radnjama koje je
1B;
preduzela najkasnije sedam dana od dana saznanja o postojanju osnova sumnje da je krivi!no
djelo u!injeno.Guilac )e donijeti naredbu o sprovo(enju istrage ako to ocijeni potrebnim.
Il-38;-U+i#%n"e i+"%'% i &!iku&l"%n"e !u*i. ok%+%-$adi izvrenja zadatka iz !lana 388.
ovog zakona% ovla)ena slubena osoba moe017 prikupljati potrebne izjave od osobaH37 izvriti
potreban pregled prijevozni' sredstava% putnika i prtljagaH87 ograni!iti kretanje na odre(enom
prostoru za vrijeme potrebno da se obavi odre(ena radnjaH;7 preduzeti potrebne mjere u vezi sa
utvr(ivanjem identiteta osoba i predmetaH=7 raspisati potragu za osobom i stvarima za kojim se
tragaH47 u prisustvu odgovorne osobe% pretraiti odre(ene objekte i prostorije dravni' organa%
javni' preduze)a i ustanovaHA7 obaviti uvid u odre(enu nji'ovu dokumentaciju% kao i preduzeti
druge potrebne mjere i radnje.O !injenicama i okolnostima koje su utvr(ene pri preduzimanju
pojedini' radnji% kao i o predmetima koji su prona(eni ili oduzeti% sastavit )e se zapisnik ili
slubena zabiljeka.Pri prikupljanju izjava od osoba% ovla)ena slubena osoba moe izdati
pismeni poziv osobi da do(e u slubene prostorije% pod uvjetom da se u pozivu nazna!e razlozi
pozivanja. Osoba ne mora dati nikakvu izjavu ili odgovarati na pitanja koja mu ovla)ena
slubena osoba postavlja% osim davanja osobni' podataka% o !emu )e ga ovla)ena slubena
osoba pou!iti.Prilikom prikupljanja izjava od osobe% ovla)ena slubena osoba )e postupiti u
skladu sa !l.C3.odnosno u skladu sa !lanom 1FF ovog zakona. U tom slu!aju se zapisnici o
prikupljenim izjavama mogu upotrijebiti kao dokazi u krivi!nom postupku.Osoba prema kojoj je
primjenjena neka od radnji ili mjera iz ovog !lana ima pravo da podnese pritubu tuiocu u roku
od tri dana. Guilac )e provjeriti osnovanost pritube i ako utvrdi da su se u preduzetim radnjama
ili mjerama stekla obiljeja krivi!nog djela ili povreda radne obaveze% postupit )e prema pritubi
u skladu sa zakonom.5a osnovu prikupljeni' izjava i dokaza koji su otkriveni% ovla)ena
slubena osoba sastavlja izvjetaj. Uz izvjetaj se dostavljaju i predmeti% skice% *otogra*ije%
pribavljeni izvjetaji% spisi o preduzetim mjerama i radnjama% slubene zabiljeke% izjave i drugi
materijali koji mogu biti korisni za vo(enje postupka% uklju!uju)i sve !injenice i dokaze koji idu
u korist osumnji!enom. 2ko ovla)ena slubena osoba poslije podnoenja izvjetaja sazna za
nove !injenice% dokaze ili tragove krivi!nog djela% duna je prikupljeti potrebna obavjetenja i
izvjetaj o tome% kao dopunu pret'odnog izvjetaja% odma' predati tuiocu.Guilac moe
prikupljeti izjave i od osoba koje se nalaze u pritvoru ako je to potrebno radi otkrivanja drugi'
krivi!ni' djela iste osobe% njeni' sau!esnika ili krivi!ni' djela drugi' u!inilaca.
Il-38=-Z%!%'%n"e n% #"es(u u2in"en"% k!i'i2no* "el%) OS ima pravo da osobe zate!ene
na mjestu u!injenja ?kdT zadri radi prikupljanja obavjetenja ako te osobe mogu dati
obavjetenja vana za kriv.postupak i o tome je duna obavijestiti tuioca. ,adravanje ti' osoba
na mjestu u!injenja ?kdTne moe trajati due od 4sati. OS moe *otogra*isati i uzimati otiske
prstiju osoba za koje postoje osn.sumnje da je u!inilo ?kdT. Kada to doprinosi e*ikasn. postupka%
OS moe javno objaviti *otogra*iju te osobe ali samo po odobrenju tuioca.2ko je potrebno da
se utvrdi od koga poti!u otisci prstiju na pojedinim predmetima% OS moe uzimati otiske prstiju
od osoba za koje postoji vjerov.da su mogla do)i u dodir s tim predmetima.Osoba prema kojoj je
preduzeta neka od radnji ima pravo da podnese pritubu tuiocu.
Il-384-U'i0%" i '"e-(%2en"e-Ovla)ena slubena osoba moe% izuzetno% nakon obavjetavanja
tuioca% izvriti uvi(aj i odrediti potrebna vjeta!enja% osim obdukcije i eks'umacije lea. 2ko je
tuilac prisutan na licu mjesta u toku vrenja uvi(aja od strane ovla)eni' slubeni' osoba% moe
traiti da ovla)ena slubena osoba izvri odre(ene radnje koje on smatra neop'odnim. Sve
radnje preduzete tokom uvi(aja moraju se dokumentovati i detaljno obrazloiti kako u zapisniku%
tako i u posebnom slubenom izvjetaju.
Il-38A-Obuk$i"% i eks.u#%$i"%-Ukoliko postoji sumnja ili je o!igledno da je smrt
prouzrokovana krivi!nim djelom ili je u vezi sa izvrenjem krivi!nog djela% tuilac )e narediti
izvo(enje obdukcije. 2ko je le ve) zakopan% odredit )e se eks'umacija u cilju njegovog pregleda
i obdukcije% o !emu )e tuilac zatraiti naredbu od suda.
1B=
Il-38B-Susko osi*u!%n"e ok%+%)Kada je u interesu pravde da se svjedok saslua kako bi se
njegov iskaz koristio na glavnom pretresu zato to postoji mogu)nost da ne)e biti dostupan sudu
za vrijeme su(enja% sudija za pret'odni postupak moe% na prijedlog stranaka ili branioca% narediti
da se izjava tog svjedoka uzme na posebnom sasluanju. Sasluanje )e se provesti u skladu sa
!l.3AA.Prije upotrebe izjave svjedoka% stranka% odnosno branilac koji trae da se izjava uzme u
obzir kao dokaz na glavnom pretresu% mora dokazati da je% i pored svi' uloeni' napora da se
osigura prisustvo svjedoka na glavnom pretresu% svjedok ostao nedostupan. Ova izjava se ne
moe koristiti ako je svjedok prisutan na glavnom pretresu.Ukoliko stranke ili branilac smatraju
da )e do)i do nestanka odre(enog dokaza% odnosno do nemogu)nosti izvo(enja takvog dokaza na
glavnom pretresu% predloit )e sudiji za pret'odni postupak preduzimanje neop'odne radnje u
cilju obezbje(enja dokaza. 2ko sudija za pret'odni postupak pri'vati prijedlog o preduzimanju
radnje dokazivanja% obavijestit )e o tome stranke i branioca.2ko sudija za pret'odni postupak
odbije prijedlog% donijet )e rjeenje protiv kojeg se moe izjaviti alba vije)u.
Il-3;F-Okon2%n"e is(!%*e-Guilac okon!ava istragu kad na(e da je stanje stvari dovoljno
razjanjeno da se moe podi)i optunica.Okon!anje istrage )e se zabiljeiti u spisu.Prije
okon!anja istrage tuilac )e sasluati osumnji!enog% ukoliko ranije nije bio sasluan.2ko se
istraga ne zavri u roku od est mjeseci od donoenja naredbe o provo(enju istrage% potrebne
mjere da bi se istraga okon!ala% preduzet )e kolegij tuilatva.
Il-3;1-Poi+%n"e o&(uni$e-Kad u toku istrage tuilac na(e da postoji dovoljno dokaza iz koji'
proizilazi osnovana sumnja da je osumnji!eni u!inio krivi!no djelo% pripremit )e i uputiti
optunicu sudiji za predt'odno sasluanje.5akon podizanja optunice% osumnji!eni% odnosno
optueni i branilac% imaju pravo uvida u sve spise i dokaze.5akon podizanja optunice stranke ili
branilac mogu predlagati sudiji za pret'odno sasluanje preduzimanje radnji u skladu sa !l.38B.
S%!%" o&(uni$e-Optunica sadri01. naziv suda%3. ime i prezime osumnji!enog s osobnim
podacima%8. opis djela iz kojeg proiziliaze zakonska obiljeja krivi!nog djela% predmat na kome i
sredstvo kojim je izvreno krivi!no djelo% kao i ostale okolnosti potrebne da se krivi!no djelo to
preciznije odredi%;. zakonski naziv krivi!nog djela s navo(enjem odredaba krivi!nog zakona%=.
prijedlog o dokazima koje treba izvesti% uz nazna!enja imena svjedoka i vjetaka% spisa koje treba
pro!itati i predmeta koji slue kao dokaz%4. rezultat istrage%A. materijal koji potkrepljuje navode
optunice./ednom optunicom moe se obu'vatiti vie krivi!ni' djela ili vie osumnji!eni'.2ko
se osumnji!eni nalazi na slobodi u optunici se moe predloiti da se odredi pritvor% a ako se
nalazi u pritvoru moe se naloiti da se pritvor produi ili da se pusti na slobodu.
Il-3;=-R%+#%(!%n"e i+"%'e o &!i+n%n"u k!i'n"e)Prilikom razmatranja izjave o priznanju
krivnje sud provjerava0a7 da se do izjave o priznanju krivnje dolo dobrovoljno% svjesno i sa
razumijevanjem% kao i nakon upoznavanja o mogu)im posljedicama% uklju!uju)i i posljedice
vezane za imovinskopravni za'tjev i trokove krivi!nog postupka%b7 da postoji dovoljno dokaza o
krivnji optuenog.2ko sud pri'vati izjavu o priznanju krivnje izjava optuenog )e se unijeti u
zapisnik. +stovremeno odredit )e se datum odr.pretresa za izricanje kriv.pr.sankcije i to u roku od
najkasnije 8 dana.2ko sud odbaci izjavu o priznanju krivnje% o tome )e obavij.stranke i branioca i
to konst.u zapisnik.+zjava o prizn.krivnje ne moe se koristiti kao dokaz u kriv.postupku.
Il-3;8-Olu2i'%n"e o o&(uni$i-Sudija za pret'odno sasluanje moe potvrditi sve ili pojedine
ta!ke optunice u roku od osam dana od dana prijema optunice. Ukoliko odbije sve ili pojedine
ta!ke optunice% sudija za pret'odno sasluanje donosi rjeenje koje se dostavlja tuiocu. Protiv
ovog rjeenja alba nije doputena.Prilikom potvr(ivanja optunice sudija za pret'odno
sasluanje prou!ava svaku ta!ku i materijale koje mu je dostavio tuilac kako bi utvrdio
postojanje osnovane sumnje.Poto se potvrde pojedine ili sve ta!ke optunice% osumnji!eni
dobiva status optuenog. Sudija za pret'odno sasluanje dostavlja optunicu optuenom i
njegovom braniocu.Sudija za pret'odno sasluanje dostavit )e optunicu optuenom koji je na
slobodi bez odlaganja% a ako se nalazi u pritvoru u roku od 3; sata po utvr(ivanju optunice.
Sudija za pret'odno sasluanje obavijestit )e optuenog da )e u roku od 1= dana od dana
dostavljanja optunice biti pozvan da se izjasni da li priznaje ili pori!e krivnju za svaku ta!ku
1B4
optunice% da li namjerava podnijeti pret'odne prigovore% te da navede prijedloge dokaza koje
treba izvesti na glavnom pretresu.5akon odbijanja svi' ili pojedini' ta!aka u optunici% tuilac
moe podnijeti novu ili izmijenjenu optunicu koja moe biti zasnovana na novim dokazima.
5ova odnosno izmijenjena optunica podnosi se na potvr(ivanje.
Il-3;;-I+"%-n"en"e o k!i'n"i)+zjavu o krivnji optueni daje sudiji za pret'odno sasluanje u
prisustvu tuioca i branioca. +zjava o krivnji unosi se u zapisnik. Ukoliko se optueni ne izjasni o
krivnji% sudija za pret'odno sasluanje )e po slubenoj dunosti unijeti u zapisnik da optueni
pori!e krivnju.2ko se optueni izjasni da je kriv% sudija za pret'odno sasluanje )e uputiti
predmet sudiji% odnosno vije)u radi zakazivanja ro!ita na kome )e se utvrditi postojanje uvjeta iz
!l.3;=.Ukoliko se optueni proglasi krivim nakon zavretka glavnog pretresa ili promjeni svoju
prvobitnu izjavu o poricanju krivnje i naknadno prizna krivnju% njegova izjava o poricanju krivnje
ne)e biti uzeta u obzir kod odmjeravanja sankcije.5ako unoenja izjave o poricanju krivnje u
zapisnik% sudija za pret'odno sasluanje )e proslijediti predmet sudiji% odnosno vije)u kojem je
predmet dodijeljen u svr'u zakazivanja glavnog pretresa i to najkasnije u roku od 4F dana od
dana izjanjavanja o krivnji. Ovaj rok se moe izuzetno produiti za jo 8F dana.
Il-3;4-P!e*o'%!%n"e o k!i'n"i)Osumnji!eni% odnosno optueni i njegov branilac mogu
pregovarati sa tuiocem o uvjetima priznavanja krivnje za djelo za koje se osumnji!eni% odnosno
optueni tereti.Prilikom pregovaranja sa osumnji!enim% odnosno optuenim i braniocem o
priznanju krivnje tuilac moe predloiti izricanje kazne ispod zakonom odre(enog minimuma
kazne zatvora za to krivi!no djelo% odnosno blau sankciju za osumnji!enog% odnosno optuenog.
Sporazum o priznanju krivnje sa!injava se u pisanom obliku i sudija za pret'odno sasluanje%
sudija% odnosno vije)e moe ga usvojiti ili odbaciti.Prilikom razmatranja sporazuma o priznanju
krivnje sud provjerava0a7 da se do sporazuma o priznanju krivnje dolo dobrovoljno% svjesno i sa
razumijevanjem% kao i nakon upoznavanja o mogu)im posljedicama% uklju!uju)i i posljedice
vezane za imovinskopravni za'tjev i trokove krivi!nog postupka%b7 da postoji dovoljno dokaza o
krivnji osumnji!enog% odonosno optuenog%c7 da osumnji!eni% odnosno optueni razumije da se
sporazumom o priznanju krivnje odri!e prava na su(enje i da ne moe uloiti albu na
krivi!nopravnu sankciju koja )e mu se izre)i.2ko sud pri'vati sporazum o priznanju krivnje%
izjava osumnji!enog odnosno% optuenog )e se unijeti uzapisnik.+stovremeno )e se odrediti datum
odravanja pretresa za izricanje krivi!nopravne sankcije predvi(ene sporazumom i to u roku od
najkasnije 8 dana.2ko sud odbaci sporazum o priznanju krivnje o tome )e obavijestiti stranke i
branioca i to konstatovati u zapisnik.Priznanje dato pred sudijom za pret'odni postupak% sudijom
za pret'odno sasluanje% sudijim% odnosno vije)em ne moe se koristiti kao dokaz u krivi!nom
postupku.O razultatima pregovaranja o krivnji sud )e obavijestiti ote)enog.
Il-3;A-Po'l%2en"e o&(uni$e)Guilac moe povu)i optunicu% bez pret'odnog odobrenja% do
njenog potv(ivanja% a nakon toga% pa do po!etka glavnog pretresa - samo uz odobrenje sudije za
pret'odno sasluanje koji je potvrdio optunicu.U slu!aju postupak se obustavlja rjeenjem o
!emu se odma' obavjetavaju osumnji!eni%odnosno optueni i branilac% kao i ote)eni.
Il-3;B)R%+lo+i +% &!i*o'o! i oluk% o &!i*o'o!u-Pret'odnim prigovorom se017 osporava
nadlenost%37 ukazuje na *ormalne nedostatke u optunici%87 osporava zakonitost dokaza ili
dobijenog priznanja%;7 za'tijeva spajanje ili razdvajanje postupka%=7 osporava odluka o odbijanju
za'tjeva za postavljanje branioca na osnovu !l.4F.Pret'odni prigovori podnose se sudu pismeno u
roku od 1= dana od dana uru!enja optunice% a o njima )e se odlu!iti do dostavljanja predmeta
sudiji% odnosno vije)u u svr'u zakazivanja glavnog pretresa.O pret'odnim prigovorima odlu!uje
sudija za pret'odno sasluanje koji ne moe u!estvovati u su(enju. Protiv rjeenja kojim se
odlu!uje o pret'odnim prigovorima alba nije dozvoljena.
Il-3;C-O&,% "%'nos(-Mlavni pretres je javan.Mlavnom pretresu mogu prisustvovati samo
punoljetne osobe.Osobe koje su prisutne na glavnom pretresu ne smiju nositi oruje ili opasno
oru(e% osim !uvara optuenog i osoba kojima to dozvoli sudija% odnosno predsjednik vije)a.
1BA
Il-3=F-Iskl"u2en"e "%'nos(i-Od otvaranja zasjedanja pa do zavretka glavnog pretresa sudija%
odnosno vije)e moe u svako doba% po slubenoj dunosti ili po prijedlogu stranaka i branioca% ali
uvijek po nji'ovom sasluanju% isklju!iti javnost za cijeli glavni pretresili jedan njegov dio% ako je
to u interesu dravne sigurnosti ili ako je to potrebno radi !uvanja dravne% vojne% slubene ili
vane poslovne tajne% !uvanja javnog reda% zatite morala u demokratskom drutvu% osobnog ili
intimnog ivota optuenog ili ote)enog ili zatite intersa maloljetnika ili svjedoka.
Il-3=1-N% ko*% se onosi iskl"u2en"e "%'nos(i-+sklju!enje javnosti ne odnosi se na stranke%
branioca% ote)enog% zakonskog zastupnika i punomo)nika.Sudija% odnosno vije)e moe dopustiti
da glavnom pretresu na kome je javnost isklju!ena budu prisutne slubene osobe% nau!ni i javni
radnici% a na za'tjev optuenog moe to dopustiti i njegovom bra!nom% odnosno vanbra!nom
drugu i bliskim srodnicima.Sudija% odnosno vije)e )e upozoriti osobe koja su prisutne glavnom
pretresu na kome je javnost isklju!ena da su dune da kao tajnu !uvaju sve ono to su na pretresu
saznala i ukazat )e im da odavanje tajne predstavlja krivi!no djelo.
Il-3=8-Ob%'e+no &!isus('o n% *l%'no# &!e(!esu-Sudija% odnosno !lanovi vije)a i zapisni!ar
moraju biti neprekidno na glavnom pretresu.2ko je u izgledu da )e glavni pretres trajati due%
predsjednik vije)a moe zatraiti od predsjednika suda da odredi jednog ili dvojicu sudija da
prisustvuju glavnom pretresu% kako bi zamijenili !lanove vije)a u slu!aju nji'ove sprije!enosti.
Il-3=;-Ob%'e+e sui"e4 onosno &!es"enik% 'i"e,%)Sudija% odnosno predsjednik vije)a
rukovodi glavnim pretresom..unost sudije% odnosno predsjednika vije)a je da se stara za
svestrano pretresanje predmeta% utv(ivanja istine i otklanjanje svega to odugovla!i postupak% a
ne doprinosi razjanjenju stvari.Ukoliko ovim zakonom nije druga!ije propisano o prijedlozima
stranaka i branioca% odlu!uje sudija odnosno predsjednik vije)a.Odluke sudije% odnosno
predsjednika vije)a se uvijek objavljuju s kratkim obrazloenjem razmatrani' !injenica i unose u
zapisnik o glavnom pretresu.
Il-3==-Reosli"e !%n"i *l%'no* &!e(!es%)Mlavni pretres te!e redom koji je odre(en u ovom
zakonu% ali sudija% odnosno predsjednik vije)a moe odrediti da se odstupi od redovnog toka
raspravljanja zbog posebni' okolnosti% a naro!ito zbog broja optueni'% broja krivi!ni' djela i
obima dokaznog materijala. U zapisnik o glavnom pretresu unije)e se razlozi zato se glavni
pretres ne odrava prema zakonom utv(enom redoslijedu.
Il-3=4-6unos( sui"e4 onosno &!es"enik% 'i"e,%).unost sudije% odnosno predsjednika
vije)a je da se stara o odravanju reda u sudnici i dostojanstvu suda.Sudija% odnosno predsjednik
vije)a moe odma' poslije otvaranja zasjedanja upozoriti osobe koje su prisutne na glavnom
pretresu da se pristojno ponaaju i da ne ometaju rad suda. Sudija% odnosno predsjednik vije)a
moe odrediti pretresanje osoba koje prisustvuju na glavnom pretresu.Sudija% odnosno
predsjednik vije)a moe narediti da se sa zasjedanja udalje sve osobe koje kao sluaoci
prisustvuju glavnom pretresu% ako su se mjere za odravanje reda predvi(ene u ovom zakonu
pokazale ne*ikasnim za osiguranje nesmetanog odravanja glavnog pretrsa.U sudnici je
zabranjeno *ilmsko ili televizijsko snimanje. +zuzetno% predjednik suda moe dozvoliti takvo
snimanje na glavnom pretresu. 2ko je snimanje odobreno% sudija% odnosno predsjednik vije)a
moe na glav.pretresu% iz opravd.razloga% odlu!iti da se pojedini dijelovi glav.pretresa ne snimaju.
Il-3=A-K%n"%'%n"e +bo* n%!u-%'%n"% !e% i &!o$esne is$i&line)Sudija% odnosno predsjednik
vije)a moe udaljiti osobu iz sudnice da bi se zatitilo pravo na pravedno i javno su(enje ili da bi
se odralo dostojanstveno i neometano su(enje.Sudija% odnosno predsjednik vije)a moe narediti
da se optueni udalji iz sudnice za odre(eni vremenski period ukoliko optueni i nakon
upozorenja nastavi s nedoli!nim ponaanjem zbog kojeg je opravdano njegovo udaljenje iz
sudnice. U tom vremenskom periodu sudija% odnosno predsjednik vije)a moe nastaviti postupak%
ukoliko optueni ima branioca.2ko tuilac% branilac% ote)eni% zakonski zastupnik% punomo)nik
ote)enog% svjedok% vjetak% tuma! ili druga osoba koja prisustvuje glavnom pretresu ometa red ili
se ne pokorava nare(enjima sudije% odnosno predsjednika vije)a za odravanje reda - sudija%
odnosno predsjednik vije)a )e ga upozoriti. 2ko upozorenje bude bezuspjeno% sudija% odnosno
predsjednik vije)a moe narediti da se osoba udalji iz sudnice i kazni nov!anom kaznom do
1BB
1F.FFFKM. 2ko tuilac ili branilac budu udaljeni iz sudnice% sudija% odnosno predsjednik vije)a
)e obavijestiti -isoko sudsko i tuila!ko vije)e &ederacije ili &ederalnu advokatsku komoru !iji je
branilac !lan - radi preduzimanja dalji' mjera."raniocu ili punomo)niku ote)enog koji% nakon
to je kanjen% produi da naruava red% sudija% odnosno predsjednik vije)a moe uskratiti dalje
nastupanje na glavnom pretresu i kazniti ga nov!anom kaznom do 8F.FFF KM. $jeenje o tome% s
obrazlo.% unosi se u zapisnik o glav.pretresu. Protiv ovog rjeenja dozv.je posebna alba.
Mlav.pretres )e se prekinuti ili odloiti% dok optu.ne uzme drugog branioca i ne pripr.za odbranu.
Il-3=B-6%'%n"e l%no* isk%+% o s'"eok% ili '"e-(%k%-2ko postoji osnovana sumnja da je
svjedok ili vjetak na glavnom pretresu dao lani iskaz% sudija% odnosno predsj.vije)a moe
narediti da se sa!ini poseban prepis zapisn.o iskazu svjed.ili vjetaka koji )e se dostaviti tuiocu.
Il-3=C-O('%!%n"e +%s"e%n"%)Sudija% odnosno predsjednik vije)a otvara zasjedanje i objavljuje
predmet glavn.pretresa. ,atim )e sudija% odnosno predsj.vije)a utvrditi da li su dole sve pozvane
osobe% a ako nisu% provjerit )e da li su im pozivi uru!eni i da li su svoj izostanak opravdala.
Il-34F-Neol%+%k (uio$%4 onosno osobe ko"% *% +%#"en"u"e +% *l%'ni &!e(!es)2ko tuilac
ili osoba koja ga zamjenjuje koja je uredna pozvana ne do(e na glavni pretres% glavni pretres )e se
odloiti. Sudija% odnosno predsjednik vije)a pozvat )e tuioca% odnosno osobu koja ga zamjenjuje
da iznese razloge svog nedolaska. 5a osnovu izjave% sudija )e utvditi da li on treba biti kanjen.
2ko se tuilac% odnosno osoba koja ga zamjenjuje kanjava% obavezno se o tome obavjetava
-isoko sudsko i tuila!ko vije)e &ederacije "i#Sudija% odnosno predsjednik vije)a moe izre)i
nov!anu kaznu do =.FFF KM tuiocu% odnosno osobi koje ga zamjenjuje koja se na uredno
dostavljen poziv suda nije odazvala i nije opravdala svoj izostanak..
Il-341-Neol%+%k o&(ueno* n% *l%'ni &!e(!es)2ko je optueni uredno pozvan% a ne do(e niti
svoj izostanak opravda% sudija% odnosno predsjednik vije)a )e odloiti glavni pretres i narediti da
se optueni na idu)i glavni pretres prinudno dovede. 2ko do privo(enja optueni opravda
izostanak% sudija% odnosno predsjednik vije)a )e opozvati naredbu o prinudnom dovo(enju.2ko
optueni koji je uredno pozvan o!igledno izbjegava da do(e na glavni pretres i ako prinudno
dovo(enje nije uspjelo% sudija% odnosno predsjednik vije)a moe optuenom odrediti pritvor.
Protiv rjeenja o odre(ivanju pritvora% dozvoljena je alba% koja ne odlae njegovo izvrenje.2ko
ne bude ranije ukinut% pritvor traje do objavljivanja presude% a najdue 8F dana.
Il-348-Neol%+%k b!%nio$% n% *l%'ni &!e(!es)2ko branilac koji je uredno pozvan ne do(e na
glavni pretres% glavni pretres )e se odloiti. Sudija% odnosno predsjednik vije)a pozvat )e branioca
da objasni razloge svog nedolaska. 5a osnovu izjave branioca% sudija% odnosno predsjednik vije)a
)e odlu!iti da li branilac treba biti kanjen. Kada se branilac u ovakvim slu!ajevima kanjava%
obavjetava se advok.komora !iji je on !lan.Sudija% odnosno predsj.vije)a moe izre)i nov!.kaznu
do =.FFF KM braniocu koji se nije odazvao na uredan poziv suda za glavni pretres i nije opravdao
svoj izostanak.2ko je optu.odre(en novi branilac% glavni pretres )e biti odloen. Sudija% odnosno
predsj.vije)a )e novom braniocu dati dovoljno vremena za prip.odbrane% a taj period ne moe biti
kra)i od 1= dana ako se radi o ?kdTza koje je prop.kazna zatvora u trajanju od 1Fgod.ili tea
kazna% osim ako se optueni ne odrekne ovog prava a sudija% odnosno predsj.vije)a se uvjeri da
kra)e vrijeme za pripr.odbrane ne)e uticati %na pravo optu.na pravedno su(enje.
Il-343-Z%b!%n% su0en"% u osus('u)Optuenom se ne moe suditi u odsustvu.
Il-34;-Neol%+%k s'"eok% ili '"e-(%k% n% *l%'ni &!e(!es)2ko je svjedok ili vjetak uredno
pozvan% a ne do(e niti svoj izostanak opravda% sudija% odnosno predsjednik vije)a moe narediti
prinudno dovo(enje svjedoka ili vjetaka.Svjedoka ili vjetaka koji je uredno pozvan% a izostanak
nije opravdao% sudija% odnosno predsjednik vije)a moe kazniti nov!anom kaznom do =.FFF KM.
U slu!aju sudija% odnosno predsjednik vije)a )e odlu!iti da li glavni pretres treba odloiti.
Il-34=-R%+lo+i +% ol%*%n"e *l%'no* &!e(!es%)5a za'tjev stranaka ili branioca% glavni pretres
moe odloiti rjeenjem sudija% odnosno predsjednik vije)a ako treba pribaviti nove dokaze ili
ako je optueni nakon izvrenog krivi!nog djela nesposoban da prisustvuje glavnom pretresu ili
ako postoje druge smetnje da se glavni pretres uspjeno provede.$jeenje kojim se odlae glavni
pretres unijet )e se u zapisnik i% po mogu)nosti% odredit )e se dan i sat nastavka glavnog pretresa.
1BC
Sudija% odnosno predsjednik vije)a )e tako(e narediti osiguranje dokaza koji se mogu izgubiti ili
unititi zbog odlaganja glavnog pretresa.Protiv rjeenja nije doputena alba.
Il-344-N%s(%'l"%n"e oloeno* *l%'no* &!e(!es%)2ko se glavni pretres koji je bio odloen dri
pred istim sudijom ili vije)em% pretres )e se nastaviti. Sudija% odnosno predsjednik vije)a )e
ukratko iznijeti tok glavnog pretresa. Sudija% odnosno predsjednik vije)a moe odrediti da glavni
pretres po!ne iznova.Mlavni pretres koji je odloen mora iznova po!eti ako se izmijenio sastav
vije)a% ali po sasluanju stranaka i branioca vije)e moe odlu!iti da se u ovakvom slu!aju
svjedoci i vjetaci ne sasluavaju ponovo i da se ne vri novi uvi(aj% nego da se pro!itaju iskazi
svjedoka i vjetaka dati na ranijem glavnom pretresu% odnosno da se pro!ita zapisnik o uvi(aju.
2ko je odlaganje trajalo due od 8F dana ili ako se glavni pretres dri pred drugim sudijom%
odnosno predsj. vije)a - glavni pretres mora iznova po!eti i svi dokazi se moraju ponovo izvesti.
Il-34B-P!eki *l%'no* &!e(!es%)Osim u slu!ajevima predvi(enim ovim zakonom% sudija%
odnosno predsjednik vije)a moe prekinuti glavni pretres zbog odmora ili zbog isteka radnog
vremena ili da bi se neki dokaz pribavio u kratkom vremenu ili zbog pripremanja optube ili
odbrane.Prekinuti glavni pretres nastavlja se uvijek pred istim sudijom% odnosno vije)em.2ko se
glavni pretres ne moe nastaviti pred istim sudijom% odnosno vije)em ili je prekid glavnog
pretresa trajao due od osam dana% postupit )e se po odredbama !l344.
Il-34B-N%2in 'o0en"% +%&isnik%)O radu na glavnom pretresu vodi se zapisnik u koji se mora
doslovno unijeti cijeli tok glavnog pretresa.Sudija% odnosno predsjednik vije)a moe odrediti da
se odre(eni dio zapisnika pro!ita ili reprodukuje% a pro!itat )e ga ili reprodukovati uvijek ako to
za'tjevaju stranke% branilac ili osoba !ija se izjava unosi u zapisnik.
Il-34C-Uno-en"e i+!eke &!esue u +%&isnik-U zapisnik o glavnom pretresu unosi se potpuna
izreka presude% uz nazna!enja da li je presuda javno objavljena.+zreka presude unijeta u zapisnik
o glavnom pretresu predstavlja izvornik.2ko je doneseno rjeenje o pritvoru% i ono se unosi u
zapisnik o glavnom pretresu.
Il-3AF-9u'%n"e #%(e!i"%lni. ok%+%-U posebnoj prostoriji suda se po'ranjuju i !uvaju
materijalni dokazi prikupljeni u toku krivi!nog postupka. Sudija%odnosno predsjednik vije)a
moe u bilo koje doba izdati naredbu koja se odnosi na kontrolu i raspol.materijalnim dokazima.
&eder.ministar pravde donijet )e propise kojima )e odrediti uvjete i na!in !uvanja mater.dokaza.
Il-3A1-Ul%+%k sui"e4 onosno 'i"e,% u suni$u-Prilikom ulaska sudije ili vije)a u sudnicu ili
prilikom nji'.izlaska iz sudnice% svi prisutni% na poziv ovl.osobe% treba da ustanu. Stranke i
dr.u!esnici postupka duni su da ustanu kad seobra).sudu% osim ako za to postoje oprav. prepreke.
Il-3A3-U'"e(i +% o!%'%n"e *l%'no* &!e(!es%)Kada sudija% odnosno predsjednik vije)a utvrdi
prisustvo svi' pozvani' osoba na glavnom pretresu ili kada odlu!i da se glavni pretres odri bez
prisustva odre(eni' osoba ili je odlu!ivanje o ovim stvarima odloeno% pozvat )e optuenog i
uzeti od njega osobne podatke radi utv(ivanja identiteta.
Il-3A;-Pouke o&(ueno#-Sudija% odnosno predsjednik vije)a )e upozoriti optuenog na potrebu
paljivog pra)enja toka pretresa i pou!it )e ga da moe iznositi !injenice i predlagati dokaze u
svoju korist% da moe postavljati pitanja sa svjedocima i vjetacima i da moe davati obrazloenja
u vezi s nji'ovim iskazima.
Il-3A8-U('!0i'%n"e ien(i(e(% o&(ueno* i %'%n"e u&u(%-Sudija% odnosno predsjednik vije)a
uzima od optuenog osobne podatke 6Ilan C3.7 da bi utvrdio njegov identitet.5akon utvr(ivanja
identiteta optuenog sudija% odnosno predsjednik vije)a )e upitati stranke i branioca da li imaju
primjedbe na sastav vije)a i nadlenost suda.5akon utvr(ivanja identiteta optuenog% sudija%
odnosno predsjednik vije)a )e uputiti svjedoke i vjetake u prostoriju van sudnice za nji'
odre(enu% gdje )e !ekati dok budu pozvani da svjedo!e. Sudija% odnosno predsjednik vije)a )e
upozoriti svjedoke da dok !ekaju% o svojim iskazima ne razgovaraju sa drugim svjedocima. 5a
prijedlog tuioca% optuenog ili branioca% sudija% odnosno predsjednik vije)a )e odobriti onim
vjetacima na koje se prijedlog odnosi da prisustvuju toku pretresa u sudnici.Ukoliko je prisutan
ote)eni% ali jo nije podnio imovinskopravni za'tjev% sudija% odnosno predsjednik vije)a )e ga
1CF
pou!iti da moe podnijeti taj za'tjev do zaklju!enja glavnog pretresa.Sudija% odnosno predsjednik
vije)a moe preduzeti neop'.mjere radi spre!.me(usobnog komunic.svjedoka% vjetaka i stranaka.
Il-3A=-9i(%n"e o&(uni$e i ok%+i o&(ube i ob!%ne-Mlavni pretres po!inje !itanjem
optunice. Optunicu !ita tuilac. Gom prilikom tuilac )e ukratko iznijeti dokaze na kojima
temelji optunicu.5akon !itanja optunice% sudija% odnosno predsjednik vije)a upitat )e
optuenog da li je razumio njene navode.2ko sudija% odnosno predsj.vije)a ustanovi da optueni
nije raz.optunicu% ukratko )e je izloiti optu.na na!in koji mu je razumljiv. Optueni ili njegov
branilac mogu nakon toga izlo.odbranu i ukr.iznijeti dokaze koje )e ponuditi u svojoj odbrani.
Il-3A4-I+'o0en"e ok%+%)Svaka stranka i branilac imaju pravo pozivati svjedoke i izvoditi
dokaze.Osim ako sudija% odnosno vije)e u interesu pravde ne odredi druga!ije% dokazi se na
glavnom pretresu izvode sljede)im radom017 dokazi optube%37 dokazi odbrane%87 dokazi optube
kojima se pobijaju navodi odbrane 6replika7%;7 dokazi odbrane% kao odgovor na pobijanje
6duplika7%=7 dokazi !ije je izvo(enje naredio sudija% odnosno vije)e%47 sve relevantne in*ormacije
koje mogu pomo)i sudiji% odnosno vije)u kod odmjeravanja odgovaraju)e krivi!nopravne
sankcije ako optueni bude proglaen krivim po jednoj ili vie ta!aka optunice.Prilikom
izvo(.dokaza dozv.je direktno% unakrsno i dodatno ispitivanje. .irektno ispitiv.obavlja strana koja
poziva svjedoka% ali sudija% odnosno vije)e moe u svakom trenutku postaviti pitanje svjedoku.
Il-3AA-6i!ek(no i un%k!sno i o%(no is&i(i'%n"e s'"eok%).ozvoljeno je ispitivanje svjedoka
od stranke% odnosno branioca koji je pozvao svjedoka 6direktno ispitivanje7%zatim ispitivanje tog
svjedoka od suprotne stranke% odnosno branioca 6unakrsno ispitivanje7 i ponovno ispitivanje
svjedoka od stranke% odnosno branioca koji ga je pozvao. Svedoka ispituje stranka koja ga je
pozvala% ali sudija%odnosno predsjednik vije)a i !lanovi vije)a mogu u svakoj *azi ispitivanja
postaviti svjedoku odgovaraju)a pitanja.Pitanja svjedoku od suprotne stranke ograni!avaju se i
odnose na pitanja koja su pret'odno postavljena tokom ispitivanja svjedoka od stranke koja je
pozvala svjedoka i pitanja u korist vlastiti' tvr(enja. Pitanja na ponovnom ispitivanju svjedoka od
stranke koja ga je pozvala ograni!avaju se na pitanja postavljena tokom ispitivanja svjedoka od
suprotne stranke. 5akon to svjedok bude ispitan% sudija% odnosno predsjednik i !lanovi vije)a
mogu mu postavljati pitanja.Pitanja koja navode na odgovor koji se eli !uti ne mogu se
postavljati pri direktnom ispitivanju% osim u slu!aju potrebe razjanjenja izjave svjedoka. U
pravilu% pitanja koja navode na odgovor koji se eli !uti - dozvoljena su samo prilikom unakrsnog
ispitivanja. Kada stranka pozove suprotne stranke ili kada svjedok pokazuje odbojan stav i ne eli
da sara(uje% sudija% odnosno predsjednik vije)a moe dozvoliti upotrebu pitanja koja navode na
odgovor koji se eli !uti.Sudija% odnosno predsjednik vije)a )e u odgovaraju)oj mjeri kontrolisati
na!in i redoslijed ispitivanja svjedoka i izvo(enje dokaza% vode)i ra!una da ispitivanje i izvo(enje
dokaza bude e*ikasno za utvr(ivanje istine% da se izbjegne nepotrebno gubljenje vremena i zatite
svjedoci od uznemiravanja i zbunjivanja.Prilikom izvo(enja dokaza sud )e ispitati svjedoka% a
nakon toga dozvolit )e strankama i braniocu da mu postavljaju pitanja.
Il-3AB-P!%'o su% % ne o&us(i &i(%n"e ili ok%+)Sudija% odnosno predsj.vije)a )e zabraniti
pitanje i odgovor na pitanje koje je ve) postavljeno - ako je to pitanje po njeg.ocjeni nedozv.ili
neva.za predmet.2ko sudija% odno.predsj.vije)a zaklju!i daokoln.koje stranka ili branilac ele da
dokau% nemaju zna!aj za predmet ili da je ponu(eni dokaz nepotreban% odbi)e izvo(enje dokaza.
Il-3AC-Posebn% &!%'ili#% o ok%+i#% u slu2%"e'i#% seksu%lni. elik%(%-U postupku se ne
mogu koristiti kao dokazi !injenice koje se odnose na ranije seksualno ponaanje ote)ene strane
i njene seksualne predispozicije.+zuzetno moe se u postupku koristiti dokaz da sperma%
medicinska dokumentacija o povredama ili drugi materijalni dokazi poti!u od druge osobe% a ne
od optuenog.U slu!ajevima izvrenja?kdTprotiv !ovje!nosti i me(unarodnog 'umanitarnog
prava% pristanak rtve se ne moe upotrijebiti u prilog odbrane optu.Prije pri'vatanja dokaza u
skladu sa ovim !l% obavit )e se odgov.sasluanje% s kog je isklju!ena javnost. ,a'tjev% prate)a
dokum.% i zapisnik sa sasl.!uvaju se zape!.u posebnom omotu% osim ako sud ne odredi druga!ije.
1C1
Il-3BF-Posl"ei$e &!i+n%n"% o&(ueno*-2ko je priznanje optuenog na glavnom pretresu
potpuno i u skladu sa ranije izvedenim dokazima% u dokaznom postupku )e se izvesti samo oni
dokazi koji se odnose na odluku o krivi!nopravnoj sankciji.
Il-3B1-Pol%*%n"e +%kle('e4 onosno %'%n"e i+"%'e)Svi svjedoci polau zakletvu ili daju izjavu
prije svjedo!enja% koja zamjenjuje zakletvu.Gekst zakletve% odnosno izjave glasi0@,aklinjem se
!a)u i savje)u - izjavljujem da )u govoriti istinu o svemu to me sud bude pitao i da ne)u nita
uskratiti% dodati ili promijeniti nita meni poznato o ovom predmetu.5ijemi svjedoci koji znaju
!itati i pisati daju zakletvu% odnosno izjavu potpisivanjem teksta zakletve% odnosno izjave% a gluvi
svjedoci )e pro!itati tekst zakletve% odnosno izjave. 2ko gluvi i nijemi svjedoci ne znaju !itati i
pisati% zakletva% odnosno izjava se daje preko tuma!a.
Il-3B3-Z%-(i(% s'"eok% o '!i"e0%n"%4 &!i"e(n"i i n%&%%)Sudija% odnosno predsjednik vije)a
duan je zatiti svjedoka od vrije(anja% prijetnji i napada.Sudija% odnosno predsjednik vije)a )e
upozoriti ili nov!ano kazniti u!esnika u postupku ili bilo koju drugu osobu koja vrije(a% prijeti ili
dovodi u opasnost sigurnost svjedoka pred sudom. U slu!aju izricanja nov!ane kazne% primjenit
)e se odredbe !l.3=A.U slu!aju ozbiljne prijetnje svjedoku% sudija% odnosno predsjednik vije)a )e
obavijestiti tuioca radi preduzimanja krivi!nog gonjenja.5a prijedlog stranke ili branioca% sudija%
odnosno predsj.vije)a naredit )e pol.org.preduzimanje mjera neop'odni' za zatitu svjedoka.
Il-3B8-K%n"%'%n"e +% obi"%n"e s'"eo2en"%-2ko svjedok odbije da svjedo!i bez opravdanog
razloga i nakon upozorenja na posljedice% moe biti kanjen nov!anom kaznom do 8F.FFF KM.
Protiv rjeenja dozvoljena je alba% koja ne zadrava izvrenje rjeenja.
Il-3B=-Is&i(i'%n"e '"e-(%k%-Prije ispitivanja vjetaka% sudija% odnosno predsjednik vije)a
opomenit )e ga na njegovu dunost da iznese nalaz i miljenje na najbolji mogu)i na!in u skladu
s vjetinom i pravilima struke i upozorit )e ga da davanje lanog iskaza o nalazu i miljenju
predstavlja ?kdT.-jetak )e poloiti zakletvu odnosno poloiti izjavu prije svjedo!enja.,akletva%
odnosno izjava se daje usmeno.Gekst zakletve% odnosno izjave glasi0 @,akljinjem se !a)u -
izjavljujem da )u vjeta!enje izvriti svjesno i po svom najboljem znanju i da )u ta!no i potpuno
iznijeti svoj nalaz i miljenje.@-jetak iznosi svoj nalaz i miljenje usmeno na glavnom pretresu.
U tom slu!aju vjetak )e biti direktno% unakrsno odnosno dodatno ispitivan od strane obje stranke
i branioca% odnosno suda.Pisani nalaz i miljenje vjetaka bit )e pri'va)en kao dokazni materijal
samo ukoliko je taj vjetak svjedo!io na pretresu.
Il-3BA-S%slu-%n"e '%n suni$e-2ko se u toku su(enja sazna da svjedok ili vjetak nije u
mogu)nosti da do(e pred sud% ili da bi njegov dolazak bio povezan s nesrazmjernim teko)ama%
sudija% odnosno predsjednik vije)a moe narediti da se svjedok% odnosno vjetak ispita van
sudnice - ukoliko njegovo svjedo!enje smatra vanim. Sudija% odnosno predsjednik vije)a%
stranke i branilac )e prisustvovati ispitivanju% a ispitivanje )e se sprovesti u skladu s !lanom 3AA.
ovog zakona.2ko sudija% odnosno predsjednik vije)a na(e da je to neop'odno% ispitivanje
svjedoka se moe izvriti prilikom rekonstrukcije doga(aja van sudnice. Sudija% odnosno
predsjednik vije)a% stranke i branilac )e biti prisutni na rekonstrukciji.Stranke% branilac i ote)eni
uvjek se obavjetavaju o vremenu i mjestu ispitivanja svjedoka ili izvo(enju rekonstrukcije% s
uputstvom da stranke% branilac i svjedoci moraju prisustvovati ovim radnjama. Sasluanje )e se
sprovesti kao da se izvodi na glavnom pretresu.2ko sudija% odnosno predsjednik vije)a na(e da je
to neop'odno% na ispitivanje maloljetnika kao svjedoka s'odno )e se primjenjivati odredbe !lana
1FF%a ispitivanje van sudnice u skladu sa !l.3AA.
Il-3B4-O(&u-(%n"e s'"eok% i '"e-(%k%)Sasluani svjedoci i vjetaci osta)e ispred sudnice
ukoliko i' sudija% odnosno predsjednik vije)a potpuno ne otpusti nakon ispitivanja od strane
stranaka i branioca.5a prijedlog stranke ili branioca ili po slubenoj dunosti% sudija% odnosno
predsjednik vije)a moe narediti da ispitani svjedoci i vjetaci napuste sudnicu i da budu
naknadno pozvani i ponovo ispitani u prisustvu ili odsustvu ostali' svjedoka ili vjetaka.
Il-3B;-An*%o'%n"e '"e-(%k%--jetaka mogu angaovati stranke% branilac i sud.Grokove
vjetaka snosi onaj koji ga je angaovao.
1C3
Il-3BB-I+u+e$i o ne&os!eno* &!o'o0en"% ok%+%)+skazi dati u istrazi dozvoljeni su kao
dokaz na glav.pretresu i mogu biti kori).prilikom direktnog ili unakr.ispitivanja ili pobijanja
iznes.navoda ili u odgovoru na pobijanje ili na dodatno ispitiv.. U ovom slu!aju% osobi se moe
dati mogu)n.da objasni ili pobije svoj pret'odni iskaz.+zuzetno zapisnici o iskazima datim u
istrazi mogu se po odluci sudije% odnosno vije)a pro!itati i koristiti kao dokaz na glav.pretresu
samo u slu!aju ako su ispitane osobe umrle ili trajno duevno oboljele ili se ne mogu prona)i% ili
je nji'ov dolazak pred sud nemogu) ili je znatno otean iz vani' razloga.
Il-3BC-Z%&isni$i o ok%+no# #%(e!i"%lu),apisnici o uvi(aju na licu mjesta% o pretresanju stana
ili osobe% o oduzimanju stvari% knjiga ili zapisnika i ostali' dokaza iznijet )e se na glavnom
pretresu da bi se utvrdio nji'ov sadraj% a po ocijeni sudije% odnosno predsjednika vije)a nji'ov
sadraj se moe ukratko unijeti u zapisnik o glavnom pretresu.,a provjeru vjerodostojnosti
pismena% zapisa ili *otogra*ije% potrebni su originalno pismeno% zapis ili *otogra*ija% osim ako nije
druga!ije propisano ovim zakonom.+zuzetno moe se koristiti kao dokaz i ovjerena kopija
originala% kao i kopija koja je potvr(ena kao neizmjenjena u odnosu na original..okazni materijal
se !ita ukoliko se stranke i branilac druga!ije ne dogovore.
Il-3CF-I+#"en% o&(ube-2ko tuilac ocijeni da izvedeni dokazi ukazuju da se izmijenilo
!injeni!no stanje izneseno u optunici% on moe na glavnom pretresu izmijeniti optunicu. $adi
pripremanja odbrane% gl.pretres se moe odgoditi. U ovom slu!.ne vri se potvr(ivanje optunice.
Il-3C1-6o&un% ok%+no* &os(u&k%-5akon izvo(enja dokaza sudija% odnosno predsjednik
vije)a )e upitati stranke i branioca da li imaju drugi' dokaz.prijedloga.Ukoliko stranke i branilac
nemaju novi' dokaz.prijedloga ili prijedlozi budu odbijeni% sudija% odn.predsj. vije)a )e objaviti
da je dok.postupak zavren.
Il-3C3-Z%'!-n% !i"e2-5akon zavretka dokaznog postupka sudija% odnosno predsjednik vije)a )e
pozvati tuioca% ote)enog% branioca i optuenog% radi davanja zavrne rije!i. Posljednja rije!
uvijek pripada optuenom.2ko optu.zastupa vie tuilaca ili optueni ima vie od 1 branioca% svi
mogu dati zavrnu rije!% ali se nji'ova izlaganja ne mogu ponavljati i mogu biti vrem. ograni!ena.
Il-3C8-Z%'!-e(%k *l%'no* &!e(!es%-5akon zavrni' rije!i sudija% odnosno preds.vije)a
objavljuje da je glavni pretres zavren% a sud se povla!i na vije)anje i glas.radi donoenja presude.
Il-3C;-I+!i$%n"e i ob"%'l"i'%n"e &!esue)Presuda se izri!e i objavljuje u ime &"i#.
Il-3C=-Ve+%nos( &!esue +% o&(ubu-Presuda se moe odnositi samo na osobu koja je optuena
i samo na djelo koje je predmet optube sadrane u potvr(enoj% odnosno na glavnom pretresu
izmijenjenoj optunici.Sud nije vezan za prijedloge u pogledu pravne ocjene djela.
Il-3C4-6ok%+i n% ko"i#% se +%sni'% &!esu%)Sud zasniva presudu samo na !injenicama i
dokazima koji su izneseni na glavnom pretresu.Sud je duan savjesno ocijeniti svaki dokaz pojed.
i u vezi s ostalim dokazima i na osnovu takve ocjene izvesti zaklju!ak je li !injenica dokazana.
Il-3CA-Me!i(o!ne i &!o$esne &!esue)Presudom se optuba odbija ili se optueni osloba(a od optube ili
se oglaava krivim.2ko optuba obu'vata vie ?kdT% u presudi )e se izre)i da li se i za koje djelo optuba
odbija ili se optueni osloba(a od optube ili se oglaava krivim.
Il-3CB-P!esu% ko"o# se o&(ub% obi"%-Presudu kojom se optuba odbija sud )e izre)i017 ako za
presu(enje sud nije stvarno nadleanH37 ako je post.vo(en bez za't.tuioca%87 ako je tuilac od zap!injanja
pa do zavretka glav.pretresa odustao od optuniceH;7 ako nije bilo potrebnog odobrenja ili ako je
nadl.dravni organ odustao od odobrenjaH=7 ako je optu.za isto djelo ve) pravosn.osu(en% oslobo(en od
optube ili je postupak protiv njega rjeenjem pravosn.obust.% a ne radi se o rje.o obustav.postupka iz
!l.8;3H47 ako je optu.aktom amnestije ili pomil. oslobo(.od gonj.ili se kriv.gonj.ne moe pred.zbog
zastarj.ili ako postoje dr.okoln.koje isklju!uju kriv.gonj.
Il-3CC-P!esu% ko"o# se osu0eni oslob%0% o o&(ube)Presudu kojom se optueni osloba(a
od optube sud )e izre)i017 ako djelo za koje je optuen nije zakonom propisano kao ?kdT%37 ako
postoje okolnosti koje isklju!uju krivi!nu odgovornost%87 ako nije dokazano da je optueni u!inio
?kdTza koje je optuen.
Il-8FF-P!esu% ko"o# se o&(ueni o*l%-%'% k!i'i#-U presudi u kojoj se optueni oglaava
krivim sud )e izre)i017 za koje se djelo oglaava krivim% uz navo(enje !injenica i okolnosti koje
!ine obiljeje krivi!nog djela% kao i oni' od koji' zavisi primjena odre(ene odredbe Kriv.zakonaH
1C8
37 zakonski naziv krivi!nog djela i koje su odredbe Krivi!nog zakona primjenjeneH87 kakva se
kazna izri!e optuenom ili se po odredbama Krivi!nog zakona osloba(a od kazneH ;7 odluku o
uvjetnoj osudiH=7 odluku o mjerama sigurnosti% o oduzimanju imovinske koristi i odluku o
vra)anju predmeta ako predmeti nisu do tada vra)eni vlasniku% odnosno draocuH47 odluku o
ura!unavanju pritvora ili ve) izdrane kazneHA7 odluku o trokovima krivi!nog poszupka% o
imovinskopravnom za'tjevu% kao i o tome da se pravosn.presuda ima objaviti putem sredstava
javnog in*ormiranja.2ko je optuenom izre!ena nov.kazna% u presudi )e se odrediti rok u kome se
nov.kazna ima platiti i na!in zamjene nov.kazne u slu!aju da se nov.kazna ne moe naplatiti.
Il-8F1-V!i"e#e i #"es(o ob"%'l"i'%n"% &!esue-Poto je presuda izre!ena% sud )e je odma'
objaviti. 2ko sud nije u mogu)nosti da istog dana po zavretku glavnog pretresa izrekne i objavi
presudu% odloit )e objavljivanje presude najvie za tri dana i odredit )e vrijeme i mjesto
objavljivanja presude.Sud )e u prisutnosti stranaka i branioca% nji'ovi' zakonski' zastupnika i
punomo)nika javno pro!itati izreku i saoptiti ukratko razloge presude.Objavljivanje )e se izvriti
i kad stranka% branilac% zakonski zastupnik ili punomo)nik nije prisutan. Sud moe odlu!iti da
optuenom koji je odsutan% presudu usmeno saopti sudija% odnosno predsjednik vije)a ili da mu
se presuda samo dostavi.2ko je javnost na glavnom pretresu bila isklju!ena% izreka presude )e se
uvijek pro!itati u javnom zasjedanju.-ije)e )e odlu!iti 'o)e li i koliko isklju!iti javnost prilikom
objavljivanja razloga presude.Svi prisutni sasluat )e !itanje izreke presude stoje)i.
Il-8F3-P!i('o! n%kon i+!i$%n"% &!esue-,a odre(ivanje% produenje ili ukidanje pritvora poslije
objavljivanja presude do njene pravosnanosti primjenjivat )e se odredbe !lana 1=3. ovog
zakona.
Il-8F8-Pouk% o &!%'u n% %lbu i !u*% u&o+o!en"%-Po objavljivanju presude% sudija odnosno
predsjednik vije)a )e pou!iti optuenog i ote)enog o pravu na albu%koa i o pravu na odgovor na
albu.2ko je optuenom izre!ena uvjetna osuda% upozorit )e ga sudija% odnosno predsjednik
vije)a na zna!aj uvjetne osude i na uvjete koji' se mora pridravati.Sudija% odnosno predsj.vije)a
)e upozoriti optuenog da do pravosn.okon!anja postupka obavij.sud o svakoj promjeni adrese.
Il-8F;-Pis#en% i+!%% &!esue)Presuda koja je objavljena mora se pismeno izraditi u roku od
1= dana po objavljivanju% a u sloenim stvarima%izuzetno u roku od 8F dana. 2ko presuda nije
izra(ena u tim rokovima% sudija% odnosno predsjednik vije)a ja duan obavijestiti predsjednika
suda zbog !ega to nije u!injeno. Predsjednik suda )e% po potrebi% preduzeti mjere da se presuda
to prije izradi.Presudu potpisuje sudija% odnosno predsjednik vije)a i zapisni!ar.Ovjereni prepis
presude dostavit )e se tuiocu i ote)enom% a optuenom i braniocu saglasno !lanu 1B=.2ko se
optueni nalazi u pritvoru% ovjereni prepis presude mora biti dostavljen u rokovima.Optuenom i
ote)enom dostavit )e se pouka o pravu na albu.Ovjereni prepis presude sud )e s poukom o
pravu na albu dostaviti osobi !iji je predmet oduzet tom presudom%kao i pravnoj osobi kojoj je
izre!eno oduzimanje imovinske koristi. Pravosnana presuda )e se dostaviti ote)enom.
Il-8F4-Is&!%'ke u &!esui)Pogreke u imenima i brojevima% kao i druge o!igledne pogreke u
pisanju i ra!unanju% nedostatke u obliku i nesaglasnosti pismeno izra(ene presude s izvornikom
ispravit )e% posebnim rjeenjem% sudija odnosno predsjednik vije)a% na za'tjev stranke% branioca
ili po slubenoj dunosti.2ko postoji nesaglasnost izme(u pismeno izra(ene presude i njenog
izvornika u pogledu podataka iz !lana 8FF.rjeenje o ispravci dostavit )e se osobama iz !lana 8F8.
ovog zakona.U tom slu!aju rok za albu protiv presude te!e od dana dostavljanja tog rjeenja
protiv koga posebna alba nije doputena.
Il-8F=-S%!%" &!esue)Pismeno izre!ena presuda mora potpuno odgovarati presudi koja je
objavljena. Presuda mora imati uvod% izreku i obrazloenje.U'o &!esue s%!i017 nazna!enje
da se presuda izri!e u ime &"i#%37 naziv suda% ime i prezime sudije% odnosno predsjednika i
!lanova vije)a i zapisni!ara%87 ime i prezime optuenog% krivi!no djelo za koje je optuen i da li
je bio prisutan na glavnom pretresu%;7 dan glavnog pretresa% i da li je glavni pretres bio javan%=7
ime i prezime tuioca% branioca% zakonskog zastupnika i punomo)nika koji su bili prisutni na
1C;
glavnom pretresu% i 47 dan objavljivanja izre!ene presude.I+!ek% &!esue s%!i517 osobne
podatke o optuenom i 37 odluku kojom se optueni oglaava krivim za krivi!no djelo za koje je
optuen ili kojom se osloba(a od optube za to djelo ili kojom se optuba odbija.2ko je optueni
oglaen krivim% izreka presude mora obu'vatiti potrebne podatke navedene u !lanu 8FF% a ako je
oslobo(en od optube ili je optuba odbijena% izreka presude mora obu'vatiti opis djela za koje je
optuen i odluku o trokovima krivi!nog postupka i imovinskopravnom za'tjevu% ako je bio
postavljen.U slu!aju sticaja ?kdTsud )e u izreku presude unijeti kazne utvr(ene za svako
pojedina!no ?kdT% a zatim jedinstvenu kaznu koja je izre!ena za sva djela u sticaju.
U ob!%+loen"u presude sud )e iznijeti razloge za svaku ta!ku presude.Sud )e odre(eno i
potpuno iznijeti koje !injenice iz koji' razloga uzima kao dokazane i nedokazane% daju)i naro!ito
ocjenu vjerodostojnosti protivrje!ni' dokaza% iz koji' razloga nije uvaio pojedine prijedloge
stranaka% iz koji' razloga je odlu!io da se ne saslua neposredno svjedok ili vjetak !iji je iskaz
pro!itan% kojim razlozima se rukovodio pri rjeavanju pravni' pitanja% a naro!ito pri utvr(ivanju
da li postoji krivi!no djelo i krivi!na odgovornost optuenog i pri primjenjivanju odre(eni'
odredaba krivi!nog zakona na optuenog i njegovo djelo.2ko je optuenom izre!ena kazna% u
obrazloenju )e se navesti koje okolnosti je sud uzeo u obzir pri odmjeravanju kazne. Sud )e
posebno obrazloiti kojim se razlozima rukovodio pri odluci da kaznu treba ublaiti ili optuenog
osloboditi od kazne ili izre)i uvjetnu osudu ili da treba izre)i mjeru sigurnosti ili oduzimanje
imovinske koristi.2ko se optueni osloba(a od optube% u obrazloenju )e se naro!ito navesti iz
koji' se razloga navedeni' u !lanu 3CC to !ini.U obrazloenju presude kojom se optuba odbija
sud se ne)e uputati u ocjenu glavne stvari% nego )e se organ.samo na razloge za odbij. optube.
Il-8FA-P!%'o n% %lbu i !ok-Protiv presude donesen u prvom stepenu moe se izjaviti alba u
roku od 1= dana od dana dostavljanja prijepisa presude.U sloenim stvarima na za'tjev stranaka i
branilaca% sud moe produiti rok za albu najdue za 1= dana..o odluke suda o za'tjevu iz stava
3. ovog !lana ne te!e rok za albu."lagovremeno izraena alba odlae izvrenje presude.
Il-8FB-Sub"ek(i %lbe-Ealbu mogu izjaviti stranke% branilac i ote)eni.U korist optuenog albu
mogu izjaviti zakonski zastupnik% bra!ni odnosno vanbra!ni drug% srodnik po krvi u pravoj liniji%
usvojilac% usvojenik% brat% sestra i 'ranilac. $ok za albu i u tom slu!aju te!e od dana kada je
optuenom%ili njegovom braniocu dostavljen prepis presude.Guilac moe izjaviti albu kako na
tetu tako i u korist optuenog.Ote)eni moe pobijati presudu samo zbog odluke suda o
trokovima krivi!nog postupka i odluke o imovinskopravnom za'tjevu.Ealbu moe izjaviti i
osoba !iji je predmet oduzet ili od koje je oduzeta imovinska korist pribavljena ?kdT."ranilac i
lica mogu izjaviti albu i bez naro!itog ovla)enja optuenog% ali ne i protiv njegove volje - osim
ako je optuenom izre!ena kazna dugotrajnog zatvora.
Il-8FC-O!i$%n"e i ous(%"%n"e o %lbe)Optueni se moe odre)i prava na albu samo nakon
to mu je presuda dostavljena. Optueni se i prije toga moe odre)i prava na albu ako se tuilac
odrekao prava na albu% osim ako bi optueni po presudi imao da izdrava kaznuzatvora. .o
donoenja odluke drugostepenog suda% optueni moe odustati od ve) podnesene albe.Guilac se
moe odre)i prava na albu od trenutka objavljivanja presude pa do isteka roka za izjavu albe% a
moe do donoenja odluke vije)a apelacionog odjeljenja odustati od ve) izjavljene
albe.Odricanje i odustajanje od albe ne moe se opozvati.
Il-81F-S%!%" %lbe i o(kl%n"%n"e neos(%(%k% u %lbi)Ealba treba da sadri017 ozna!enje
presude protiv koje se izjavljuje 6naziv suda% broj i datum presude7%37 osnov za pobijanje presude%
87 obrazloenje albe%;7 prijedlog da se pobijana presuda potpuno ili djelimi!no ukine ili preina!i%
=7 potpis osobe koja izjavljuje albu.2ko je albu izjavio optueni ili druga osoba iz !lana 8FB.
stav 3. ovog zakona% a optueni nema branioca ili ako je albu izjavio ote)eni koji nema
punomo)nika% a alba nije sastavljena u skladu sa odredbama%prvostepeni sud )e pozvati alioca
1C=
da u odre(enom roku dopuni albu pismenim podneskom ili usmeno na zapisniku kod suda. 2ko
alilac ne postupi po ovom pozivu% sud )e odbaciti albu ako ne sadri navedene podatke% a ako
alba ne sadri podatak% odbacit )e se ako se ne moe utvriti na oju se presudu odnosi. 2ko je
alba izjavljena u korist optuenog% sud )e je dostaviti drugostepenom sudu ako se oe utvrditi na
koju se presudu odnosi% a ako se to ne moe utvrditi% sud )e albu odbaciti.2ko je albu izjavio
ote)eni koji ima punomo)nika ili tuilac% a alba ne sadri podatke% a ne moe se utvrditi na koju
se presudu odnosi -sud )e albu odbaciti. 2ko je alba izjavljena u korist optuenog% dostavit )e
se drugostepenom sudu% ako se moe utvrditi na koju se presudu odnosi% a ako se to ne moe
utvrditi - sud )e albu odbaciti.U albi se mogu iznositi nove !injenice i novi dokazi% koji i pored
dune panje i opreza nisu mogli biti izneseni na glavnom pretresu. Ealilac je duan da navede
razloge zato i' ranije nije iznio. Pozivaju)i se na nove !injenice% alilac je duan da navede
dokaze kojima bi se te !injenice imale dokazati% a pozivaju)i se na nove dokaze - duan je da
navede !injenice koje pomo)u ti' dokaza eli dokazati.
Il-811-%lbeni osno'i-Presuda se moe pobijati ako je alba izjavljena017 zbog bitne povrede
odredaba krivi!nog postupka%37 zbog povrede Krivi!nog zakona%87 zbog pogreno ili nepotpuno
utvr(enog !injeni!nog stanja%;7 zbog odluke o krivi!nom sankcijama% oduzimanju imovinske
koristi% trokovima krivi!nog postupka%imovinskopravnom za'tjevu% kao i zbog odluke o
objavljivanju presude putem sredstava javnog in*ormiranja.
Il-813-Bi(ne &o'!ee o!e%b% k!i'i2no* &os(u&k%-"itna povreda odredaba krivi!nog
postupka postoji017 ako je sud bio nepropisno sastavljen ili ako je u izricanju presude u!estvovao
sudija koji nije u!estvovao na glavnom pretresu ili koji je pravosnanom odlukom iziuzet od
su(enjaH37 ako je na glavnom pretresu u!estvovao sudija koji se morao izuzeti H87 ako je glavni
pretres odran bez osobe !ije je prisustvo na glavnom pretresu po zakonu obavezno% ili ako je
optuenom% braniocu ili privatnom tuiocu ili ote)enom% protivno njegovom za'tjevu% uskra)eno
da na glavnom pretresu upotrebljava svoj jezik i da na svom jeziku prati tok glavnog pretresa H ;7
ako je povrije(eno pravo na odbranuH =7 ako je protivno zakonu bila isklju!ena javnost na
glavnom pretresuH 47 ako je sud povrijedio propise krivi!nog postupka o postojanju odobrenja
nadlenog organaH A7 ako je sud donio presudu% a nije bio stvarno nadlean ili ako je nepravilno
odbio optubu zbog stvarne nenadlenostiHB7 ako sud svojom presudom nije potpuno rjeio
predmet optubeHC7 ako se presuda zasniva na dokazu na kome se po odredbama ovog zakona ne
moe zasnivati presudaH1F7 ako je optuba prekora!enaH117 ako je izreka presude nerazumljiva%
protivrje!na sama sebi ili razlozima presude% ili ako presuda uopte ne sadri razloge ili u njoj
nisu navedeni razlozi o odlu!nim !injenicama."itna povreda odredaba krivi!nog postupka postoji
i ako sud za vrijeme pripremanja glavnog pretresa ili u toku glavnog pretresa ili prilikom
donoenja presude nije primjenio ili je nepravilno primjenio koju odredbu ovog zakona% a to je
bilo ili je moglo biti od uticaja na zakonito i pravilno donoenje presude.
Il-818-Po'!ee K!i'i2no* +%kon%)Povreda Krivi!nog zakona postoji ako je krivi!ni zakon
povrije(en u pitanjuH017 da li je djelo za koje se optueni goni ?kdTH37 postoje li okolnosti koje
isklju!uju krivi!nu odgovornostH87 postoje li okolnosti koje isklju!uju krivi!no gonjenje% a
naro!ito da li je nastupila zastarjelost krivi!nog gonjenja ili je gonjenje isklju!eno usljed
amnestije ili pomilovanja ili je stvar ve) pravosnano presu(enaH;7 da li je u pogledu krivi!nog
djela koje je predmet optube primjenjen zakon koji se ne moe primjenitiH=7 da li je odlukom o
kazni% uvjetnoj osudi ili sudskoj opomeni% odnosno odlukom o mjeri sigurnosti ili o oduzimanju
imovinske koristi prekora!eno ovla)enje koje sud ima po zakonuH47 da li su pravilno primjenjene
odredbe o ura!unavnju pritvora i izdrane kazne.
Il-81;-Po*!e-no ili ne&o(&uno u('!0eno 2in"eni2no s(%n"e-Presuda se moe pobijati zbog
pogreno ili nepotpuno utvr(enog !injeni!nog stanja kada je sud neku odre(enu !injenicu
pogreno utvrdio ili je nije utvrdio.5epotpuno utv(eno !injeni!no stanje postoji i kada na to
ukazuju nove !injenice ili novi dokazi.
Il-81=-Oluke o k!i'i2no" s%nk$i"i4 (!o-ko'i#% &os(u&k%4 i#o'insko&!%'no# +%.("e'u i
ob"%'l"i'%n"u &!esue-Presuda se moe pobijati zbog odluke o kazni% uvjetnoj osudi kada tom
1C4
odlukom nije prekora!eno zakonsko ovla)enje% ali sud nije pravilno odmjerio kaznu s obzirom
na okolnosti koje uti!u da kazna bude ve)a ili manja i zbog toga to je sud primjenio ili nije
primjenio odredbe o ublaavanju kazne% o osloba(anju od kazne% o uvjetnoj osudi iako su za to
postojali zakonski uvjeti.Odluka o mjeri sigurnosti ili o oduzimanju imovinske koristi moe se
pobijati ako ne postoji povreda iz !l818.ali je sud nepravilno donio ovu odluku ili nije izrekao
mjeru sigurnosti% odnosno oduzimanje imovinske koristi% iako su za to postojali zakonski uvjeti.
+z isti' razloga moe se pobijati odluka o trokovima krivi!nog postupka. Odluka o
imovinskopr.za'tjevima% kao i odluka o objavljivanju presude putem sredst.javnog in*ormiranja
moe se pobijti kad je sud o ovim pitanjima donio odluku protivno zakonskim odredbama.
Il-814-Pono-en"e %lbe-Ealba se podnosi sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud% kao i za
protivnu stranku i branioca radi davanja odgovora.5eblagovremenu 6Ilan 834.7 i nedoputenu
6Ilan 83A.7 albu odbacit )e rjeenjem sudija% odnosno predsjednik vije)a.
Il-81A-O*o'o! n% %lbu)Primjerak albe dostavlja se protivnoj strani i braniocu 6!l. 1B=.7% koji
mogu u roku od osam dana od dana prijema podnijeti sudu odgovor na albu. Ealba i odgovor na
albu% sa svim spisima% dostavlja se apelaciionom odjeljenju.
Il-81B-Sui"% i+'"es(i(el"-Kad spis po albi stigne apelacionom sudu% predsjednik apelacionog
vije)a odre(uje sudiju izvjestitelja.Sudija izvjestitelj moe% po potrebi% od prvostepenog suda
pribaviti izvjetaj o povredama odredaba krivi!nog postupka% a moe i provjeriti navode albe u
pogledu novi' dokaza i novi' !injenica ili pribaviti potrebne izvjetaje ili spise.Kada sudija
izvestitelj primi spis% predsjednik vije)a )e zakazati sjednicu vije)a.
Il-81C-S"eni$% 'i"e,%)O sjednici vije)a obavijestit )e se tuilac% optueni i njegov branilac.2ko
se optueni nalazi u pritvoru ili na izdravanju kazne% osigurat )e se njegovo prisustvo.Sjednica
vije)a po!inje izlaganjem podnosioca albe% a nakon toga druga stranka izlae odgovor na albu.
-ije)e moe od stranaka i branioca koji prisustvuju sjednici zatraiti potrebna obavjetenja u vezi
sa albom i odgovorom na albu. Stranke i branilac mogu predloiti da se pro!itaju pojedini spisi
i mogu% po dozvoli predsjednika vije)a% dati potrebna obavjetenja za svoje stavove iz albe%
odnosno odgovora na albu% ne ponavljaju)i ono to je sadrano u objanjenjima.5edolazak
stranaka i branioca koji su uredno obavijeteni% ne spre!ava odravanje sjednice vije)a.5a
sjednici vije)a kojoj prisustvuju stranke javnost se moe isklju!iti samo pod uvjetima odre(enim
ovim zakonom 6!l. 3=F.do 3=3.7.,apisnik o sjednici vije)a priklju!uje se spisima.$jeenja iz
!l.834. i 83A. ovog zakona mogu se donijeti i bez obavjet.stranaka i branioca o sjednici vije)a.
Il-83F-Olu2i'%n"e u s"eni$i 'i"e,% ili &!e(!esu)-ije)e apelacionog odjeljenja donosi odluku u
sjednici vije)a ili na osnovu odranog pretresa.
Il-831-F!%ni$e is&i(i'%n"% &!esue--ije)e apelacionog odjeljenja ispituje presudu u onom
dijelu u kojem se pobija albom.
Il-833-Z%b!%n% !e3o!#%(io in &eius-2ko je podnesena alba samo u korist optuenog% presuda
se ne smije izmijeniti na njegovu tetu.
Il-838-P!o-i!eno "elo'%n"e %lbe-Ealba zbog pogreno ili nepotpuno utv(enog !injeni!nog
stanja ili zbog povrede Krivi!nog zakona izjavljena u korist optuenog sadri u sebi i albu zbog
odluke o krivi!noj sankciji i oduzimanju imovinske koristi 6Ilan 81=.7.
Il-83;-Bene3i$iu# $o.%esionis)2ko vije)e apelacionog odjeljenja povodom ma !ije albe utvrdi
da su razlozi zbog koji' je donio odluku u korist optuenog od koristi i za kojeg od saoptuenika
koji nije izjavio albu ili je nije izjavio u tom pravcu% postupit )e po slubenoj dunosti kao da
takva alba postoji.
Ilan 83=-Oluke &o %lbi)-ije)e apelacionog odjeljenja moe u sjednici vije)a odbaciti albu
kao neblagovremenu ili kao nedozvoljenu ili odbiti albu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu
presudu ili preina!iti prvostepenu presudu ili donijeti odluku da ukine prvostepenu presudu i
odri pretres.O svim alb.protiv iste presude vije)e apelac.odjeljenja odlu!uje jednom odlukom.
Il-834-Ob%$i'%n"e %lbe k%o nebl%*o'!e#ene)Ealba )e se odbaciti rjeenjem kao
neblagovremena ako se utvdi da je podnesena poslije zakonskog roka za njeno podnoenje.
1CA
Il-83A-Ob%$i'%n"e %lbe k%o neo&u-(ene-Ealba )e se odbaciti rjeenjem kao nedoputena
ako se utvrdi da je albu izjavila osoba koja nije ovla)ena za podnoenje albe ili osoba koja se
odrekla prava na albu ili ako se utvrdi odustanak od albe ili da je poslije odustanka ponovo
izjavljena alba ili ako alba po zakonu nije dozvoljena.
Il-83B-Obi"%n"e %lbe)-ije)e apelacionog odjeljenja )e presudom odbiti albu kao neosnovanu
i potvrditi prvost.presudu kad utvrdi da ne postoje razlozi zbog koji' se presuda pobija albom.
Il-83C-P!ein%2en"e &!'os(e&ene &!esue--ije)e apelacionog odjeljenja )e% uvaavaju)i albu%
presudom preina!iti prvostepenu presudu ako smatra da su odlu!ne !injenice u prvostepenoj
presudi pravilno utvr(ene i da se s obzirom na utvr(eno !injeni!no stanje% po pravilnoj primjeni
zakona% ima donijeti druga!ija presuda% a prema stanju stvari i u slu!aju povrede iz !l.813.2ko su
se zbog preina!enja prvostepene presude stekli uvjeti da se odredi% odnosno ukine pritvor na osn.
!l.1=3 vije)e apelac.odjeljenja )e o tome donijeti posebno rje.protiv koga nije doput.alba.
Il-88F-Uki%n"e &!'os(e&ene &!esue)-ije)e apelacionog odjeljenja )e% uvaavaju)i albu%
rjeenjem ukinuti prvostepenu presudu i odrediti odravanje pretresa ako utvrdi da0 7/ postoji
bitna povreda odredbi krivi!nog postupka% osim slu!ajevima iz !l.83C.:/ je potrebno izvesti nove
dokaze ili ponoviti ve) u prvostepenom postupku izvedene dokaze usljed koji' je !injeni!no
stanje pogreno ili nepotpuno utvr(eno.-ije)e apelacionog odjeljenja moe i djelimi!no ukinuti
prvostepenu presudu% ako se pojedini dijelovi presude mogu izdvojiti bez tete za pravilno
presu(enje i u odnosu na taj dio odrati pretres.2ko se optueni nalazi u pritvoru% vije)e
apelacionog odjeljenja )e ispitati da li jo postoje razlozi za pritvor i donijet )e rjeenje o
produenju ili ukidanju pritvora. Protiv ovog rjeenja nije dozvoljena alba.2ko se optueni
nalazi u pritvoru% vije)e apelacionog odjeljenja jeduno donijeti odluku najkasnije u roku od tri
mjeseca od dana kada je primilo spise.
Il-881-Ob!%+loen"e oluke ko"o# se uki% &!'os(e&en% oluk%)U obrazloenju presude
kojom se ukida prvostepena presudaili u rjeenju kojim se ukida prvostepena presuda% navest )e
se samo kratki razlozi za ukidanje.
Il-883-P!e(!es &!e 'i"e,e# %&el%$iono* o"el"en"%)Odredbe koje se odnose na glavni pretres
u prvostepenom postupku s'odno se primjenjuju i na pretres pred vije)em apelacionog odjeljenja.
2ko vije)e apelacionog odjeljenja ustanovi da je potrebno izvesti ve) izvedene dokaze u
prvostepenom postupku%iskazi saluani' svjedoka i vjetaka i pismeni nalaz i miljenje bit )e
pri'va)eni kao dokazni materijal samo ukoliko su ti svjedoci i vjetaci prilikom svjedo!enja na
glavnom pretresu bili unakrsno ispitivani od suprotne stranke ili branioca ili nisu bili unakrsno
ispitani od suprotne strasnke ili branioca% iako im je to bilo omogu)eno% te ukoliko se radi o
dokazima iz !l.3A4. U tom slu!aju nji'ovi iskazi na pretresu se mogu !itati.Odredbe stava 3. ovog
!l.se ne odnose na osobe koje mogu odbiti svjedo!enje !l.CA.
%lb% n% !u*os(e&enu &!esuu
Il-888-U'"e(i +% &ono-en"e %lbe i &os(u&%k &o %lbi)Protiv presude suda koji rjeava u
drugom stepenu dozvoljena je alba ako je sud koji rjeava u drugom stepenu preina!io presudu
prvostepenog suda kojom je optueni oslobo(en od optube i izrekao presudu kojom se optueni
oglaava krivim.O albi protiv drugostepene presude -r'ovni sud &ederacije u sjednici vije)a% u
skladu sa odredbama koje vae za postupak u drugom stepenu.
%lb% n% !"e-en"e
Il-88=-O&,i !ok +% &ono-en"e %lbe-Ealba se podnosi sudu koji je donio rjeenje.2ko ovim
zakonom nije druga!ije odre(eno% alba na rjeenje podnosi se u roku od tri dana od dana
dostavljanja rjeenja.
Il-88;-6o&u-(enos( %lbe n% !"e-en"e)Protiv rjeenja suda donesenog u prvom stepenu% stranke%
branilac i osobe !ija su prava povrije(ena mogu izjaviti albu uvijek kada u ovom zakonu nije
izri!ito odre(eno da alba nije dozvoljena.Protiv rjeenja vije)a donesenog u toku istrage nije
doputena alba% ako ovim zakonom nije druga!ije odre(eno.$jeenja koja se donose radi
pripremanja glavnog pretresa i presude mogu se pobijati samo u albi na presudu.
1CB
Il-884-Sus&en+i'no "elo'%n"e %lbe-2ko u ovom zakonu nije druga!ije odre(eno%
podnoenjem albe na rjeenje odlae se izvrenje rjeenja protiv koga je izjavljena alba.
Il-88A-Olu2i'%n"e o %lbi n% !"e-en"e)O albi protiv rjeenja prvostepenog suda odlu!uje
vije)e apelacionog odjeljenja vieg suda% ako ovim zakonom nije druga!ije odre(eno. O albi
protiv rjeenja donesenog u prvom stepenu pred -r'ovnim sudom &ederacije odlu!uje vije)e
apelacionog odjeljenja tog suda.O albi protiv rjeenja sudije za pret'odni postupak% odnosno
sudije za pret'odno sasluanje odlu!uje vije)e istog suda 6Ilan 3=. stav 4.7% ako ovim zakonom
nije druga!ije odre(eno.Odlu!uju)i o albi% sud moe rjeenjem odbaciti albu kao
neblagovremenu ili kao nedozvoljenu% odbiti albu kao neosnovanu ili uvaiti albu i rjeenje
preina!iti ili ukinuti i% po potrebi% predmet uputiti na ponovno odlu!ivanje.
Il-88B-S.on% &!i#"en% o!ebi o %lbi n% &!'os(e&enu &!esuu)5a postupak po albi na
rjeenje s'odno )e se primjenjivati odredbe !l. 8FB.% 81F. i 814% 81B% 833. i 83;. ovog zakona.
Il-88C-S.on% &!i#"en% o!ebi o'o* +%kon% i n% !u*% !"e-en"%-2ko ovim zakonom nije
druga!ije odre(eno% odredbe !lana 88;. i 88B. ovog zakona primjenit )e se s'odno i na sva ostala
rjeenja koja se donose po ovom zakonu.
Il-8;F-O&,% o!eb%)Kriv.postupak koji je dovren pravosn.presudom ili pravosn.rjeenjem
moe se na za'tjev ovla.osobe ponoviti samo u slu!ajevima i pod uvjetima predv.uovom zakonu.
Il-8;1-N%s(%'l"%n"e k!i'i2no* &os(u&k%)2ko je krivi!ni postupak rjeenjem pravosnano
obustavljen ili je presudom optuba pravosnano odbijena zato to nije bilo potrebnog odobrenja%
postupak )e se na za'tjev tuioca nast.!im prestanu razlozi zbog koji' su dones.navedene odluke.
Il-8;3-Pon%'l"%n"e &os(u&k% +%'!-eno* &!%'osn%ni# !"e-en"e#)2ko je izvan slu!ajeva iz
!l.8;1.krivi!ni postupak pravosnano obustavljen prije po!etka glavnog pretresa% na za'tjev
tuioca moe se dozvoliti ponavljanje krivi!nog postupka ako se podnesu novi dokazi na osnovu
koji' se sud moe uvjeriti da su se stekli uvjeti za ponovno pokretanje krivi!nog postupka.
Krivi!ni postupak pravosnano obustavljen do po!etka glavnog pretresa moe se ponoviti kad je
tuilac odustao od gonjenja% ako se dokae da je do odustanka dolo usljed ?kdTzloupotrebe
slub.poloaja tuioca. U pogledu dokazivanja?kdTtuioca% primjenjivat )e se odredbe !l.8;8.
Il-8;8-Pon%'l"%n"e &os(u&k% u ko!is( osu0eno*)Krivi!ni postupak zavren pravosnanom
presudom moe se ponoviti u korist osu(enog017 ako se dokae da je presuda zasnovana na lanoj
ispravi ili na lanom iskazu svjedoka% vjetaka ili tuma!aH37 ako se dokae da je do presude dolo
usljed krivi!nog djela sudije% tuioca ili osobe koja je vrila istrane radnjeH87 ako se iznesu nove
!injenice ili se podnesu novi dokazi koji i pored dune panje i opreza nisu mogli biti izneseni na
glavnom pretresu% a koji su sami za sebe ili u vezi sa ranijim dokazima podobni da prouzrokuju
osloba(anje osobe koja je bila osu(ena ili njezinu osudu po blaem krivi!nom zakonuH ;7 ako je
neka osoba za isto ?kdTvie puta osu(ena ili ako je vie osoba osu(eno za ?kdTkoje je mogla
u!initi samo jedna osoba ili neka od nji'H=7 ako se u slu!aju osude za produeno krivi!no djelo
koje po zakonu obu'vata vie istovrsni' ili vie raznovrsni' radnji iznesu nove !injenice ili
podnesu novi dokazi koji ukazuju da osu(eni nije u!inio radnju koja je obu'va)ena djelom iz
osude% a postojanje ovi' !injenica bi bilo od bitnog uticaja na odmjeravanje kazneH 47 ako Ustavni
sud "i#% .om za ljudska prava ili <vropski sud za ljudska prava ili Ustavni sud $S utvdi da su u
toku postupka krena ljudska prava i osnovne slobode i ako je presuda zasnovana na tom krenjuH
A7 ako je odlukom Ustavnog suda &ederacije ili Ustav.suda "i# prestao vaiti zakon ili drugi
propis na osnovu kojeg je bila donesena pravosnana osu(uju)a presudaHU slu!.iz st.1. mora se
pravosn.presudom dokazati da su navedene osobe oglaene krivim za odnosna ?kdT. 2ko se
postupak protiv ovi' osoba ne moe provesti zbog toga to su umrle ili to postoje okolnosti za
kriv.gonjenje%mogu se utvrditi i drugim dokazima.
Il-8;;-Pon%'l"%n"e &os(u&k% n% -(e(u osu0eno*)Krivi!ni postpak moe se ponoviti na tetu
okrivljenog ako je presuda kojom se optuba odbija donesena zbog odustanka tuioca od optube%
a dokae se da je do ovog odustanka dolo usljed ?kdTprotiv slubene ili druge dunosti tuioca.
Il-8;=-Osobe o'l%-,ene +% &ono-en"e +%.("e'%),a'tjev za ponavljanje krivi!nog postupka
mogu podnijeti stranke i branilac% a poslije smrti osu(enog za'tjev u njegovu korist mogu
1CC
podnijeti tuilac i osobe navedene u !l.8FB.,a'tjev za ponavljanje krivi!nog postupka u korist
osu(enog moe se podnijeti i poto je osu(eni izdrao kaznu i bez obzira na zastarjelost%
amnestiju i pomilovanje.2ko sud sazna da postoji razlog za ponavljanje kriv.postupka% obavijestit
)e o tome osu(enog% odnosno osobu koja je ovla)ena da u korist osu(enog podnese za'tjev.
Il-8;4-Pos(u&%n"e &o +%.("e'u-O za'tjevu za ponavljanje krivi!nog postupka odlu!uje vije)e
suda koji je u ranijem postupku sudio u prvom stepenu.U za'tjevu se mora navesti po kom se
zakonskom osnovu trai ponavljanje i kojim se dokazima potkrepljuju !injenice na kojima se
za'tjev zasniva. 2ko za'tjev ne sadri ove podatke% sud )e pozvati podnosioca da u odre(enom
roku za'tjev dopuni.Prilikom rjeavanja o za'tjevu u vije)u ne)e u!estvovati sudija koji je
u!estvovao u donoenju presude u ranijem postupku.
Il-8;A-Olu2i'%n"e o +%.("e'u-Sud )e rjeenjem za'tjev odbaciti ako na osnovu samog za'tjeva
i spisa ranijeg postupka utvrdi da je za'tjev podnijela neovla)ena osoba ili da nema zakonski'
uvjeta za ponavljanje postupka% ili da su !injenice i dokazi na kojima se za'tjev zasniva ve) bili
izneseni u ranijem za'tjevu za ponavljanje postupka koji je odbijen pravosnanim rjeenjem suda%
ili da !injenice i dokazi o!igledno nisu podobni da se na osnovu nji' dozvoli ponavljanje ili da
podnosilac za'tjeva nije postupio po !l.8;4.2ko sud ne odbaci za'tjev% dostavit )e se prepis
za'tjeva protivnoj stranci koja ima pravo da u roku od osam dana odgovori na za'tjev. Kada sudu
stigne odgovor na za'tjev ili kada protekne rok za davanje odgovora% predsjednik vije)a odredit
)e da se izvide !injenice i pribave dokazi na koje se poziva u za'tjevu i u odgovoru na za'tjev.
Poslije provedeni' izvi(aja sud )e rjeenjem odma' odlu!iti o za'tjevu za ponavljanje postupka.
Il-8;B-6o&u-(en"e +% &on%'l"%n"e &os(u&k%-Kada tuilac vrati spise% sud )e% ako ne odredi da
se izvi(aj dopuni% na osnovu rezultata izvi(aja za'tjev uvaiti i dozvoliti ponavljanje krivi!nog
postupka ili )e za'tjev odbiti% ako novi dokazi nisu podobni da dovedu do ponavljanja krivi!nog
postupka.2ko sud na(e da razlozi zbog koji' je dozvolio ponavljanje postupka u korist optuenog
postoje i za kojeg od saoptueni' koji nije podnio za'tjev za ponavljanje postupka% postupit )e po
slubenoj dunosti kao da takav za'tjev postoji.U rjeenju kojim se dozvoljava ponavljanje
krivi!nog postupka sud )e odlu!iti da se odma' odredi novi glavni pretres ili da se krivi!ni
predmet vrati u stanje istrage.2ko je za'tjev za ponavljanje krivi!nog postupka podnesen u korist
osu(enog% a sud smatra% s obzirom na podnesene dokaze% da osu(eni moe u ponovljenom
postupku biti osu(en na takvu kaznu da bi se ura!unavanjem ve) izdrane kazne imao pustiti na
slobodu ili da moe biti oslobo(en od optube ili da optuba moe biti odbijena - odredit )e se da
se izvrenje presude odloi% odnosno prekine.Kada rjeenje kojim se doputa ponavljanje
krivi!nog postupka postane pravosnano% prekinut )e se izvrenje kazne% ali sud moe% na
prijedlog tuioca% odrediti pritvor ako postoje uvjeti iz !l.1;4.
Il-8;C-P!%'il% &ono'l"eno* &os(u&k%-5a novi postupak% koji se vodi na osnovu rjeenja kojim
je dozvoljeno ponavljanje krivi!nog postupka% vae iste odredbe kao i za raniji postupak. U
novom postupku sud nije vezan za rjeenja donesena u ranijem postupku.2ko se novi postupak
obustavi do po!etka glavnog pretresa - sud )e rjeenjem o obustavljanju postupka ukinuti i raniju
presudu.Kad sud u novom postupku donese presudu% ize)i )e da se ranija presuda djelimi!no ili u
cjelini stavlja van snage ili da se ostavlja na snazi. U kaznu koju odredi novom presudom sud )e
optuenom ura!unati izdranu kaznu% a ako je ponavljanje odre(eno samo za neko od djela za
koje je optueni bio osu(en - sud )e izre)i novu jedinstvenu kaznu.Sud je u novom postupku
vezan zabranom propisanom u !lanu 833. ovog zakona.
Il-8=F-O&,% o!eb%),a ?kdTza koje je propisana kazna zatvora do pet godina ili nov!ana
kazna kao glavna kazna% a za koje je prikupio dovoljno dokaza koji pruaju osnov za tvdnju da je
osumnji!eni u!inio krivi!no djelo% tuilac moe u optunici zatraiti od suda da izda kazneni
nalog - u kojem )e optuenom izre)i odre(enu krivi!nu sankciju ili mjeru bez provo(enja
3FF
glavnog pretresa.Guilac moe da zatrai izricanje jedne ili vie od sljede)i' krivi!ni' sankcija ili
mjera0
17 nov!anu kaznu%37 uvjetnu osudu i oduzimanje imov.koristi pribavljene ?kdTili oduzimanje
predmeta.687 +zricanje nov.kazne moe se zatraiti u visini koja ne moe biti ve)a od =F.FFF KM.
Il-8=1-Ne&!i.'%(%n"e +%.("e'% +% i+%'%n"e k%+neno* n%lo*%)Sudija )e odbaciti za'tjev za
izdavanje kaznenog naloga ako ustanovi da postoji osnov za spajanje postupka iz !l.83.ako se
radi o ?kdTza koje se takav za'tjev ne moe postaviti ili ako je tuilac zatraio izricanje krivi!ne
sankcije ili mjere koja po zakonu nije dozvoljena.O albi tuioca protiv rjeenja o odba!aju
odlu!uje vije)e iz !lana 3=. u roku od ;B sati.2ko sudija smatra da podaci u optunici ne pruaju
dovoljno osnova za izdavanje kaznenog naloga ili da se prema tim podacima moe o!ekivati
izricanje neke druge krivi!ne sankcije ili mjere% a ne one koju je zatraio tuilac%postupit )e sa
optun.kao da je podnesena na potvr(.i proslijediti je u dalji postupak% u skladu sa ovim zakonom.
Il-8=3-P!i.'%(%n"e +%.("e'% +% i+%'%n"e k%+neno* n%lo*%-2ko se sloi sa za'tjevom za
izdavanje kaznenog naloga% sudija )e potvrditi optunicu i zakazati sasluanje optuenog.
Prilikom sasluanja sudija )e017 utvditi da je ispotovano pravo optuenog da ga zastupa branilac%
37 utvrditi da li je optueni razumio optunicu i za'tjev tuioca za izricanje krivi!ne sankcije ili
mjere%87 upoznati optuenog sa dokazima koje je prikupio tuilac i pozvati ga na davanje izjave o
predo!enim dokazima%;7 pozvati optuenog da se izjasni o krivnji%=7 pozvati optuenog da se
izjasni o predloenoj krivi!noj sankciji ili mjeri.
Il-8=8-I+%'%n"e k%+neno* n%lo*%-2ko optueni izjavi da nije kriv ili stavi prigovor na
optunicu% sudija )e zakazati glavni pretres u roku od 8F dana i proslijediti optunicu na dalji
postupak% u skladu sa ovim zakonom.2ko optueni izjavi da je kriv i da pri'vata krivi!nu
sankciju ili mjeru predloenu u optunici% sudija )e prvo utvrditi krivnju i onda presudom izdati
kazneni nalog u skladu sa optunicom.
Il-8=;-S%!%" &!esue ko"o# se i+%"e k%+neni n%lo* i &!%'o n% %lbu)Presuda kojom se
izdaje kazneni nalog sadri podatke iz !l-8FF.U obrazloenju presude ukratko se navode razlozi
koji opravdavaju izricanje presude kojom se iz izdaje kazneni nalog.Protiv presude dozvoljena je
alba u roku od osam dana od dana dostavljanja presude.
Il-8==-6os(%'l"%n"e &!esue ko"o# se i+%"e k%+neni n%lo*)Presuda kojom se izdaje kazneni
nalog se dostavlja optuenom% njegovom braniocu i tuiocu.Pla)anje nov!ane kazne prije isteka
roka za ulaganje albe ne smatra se odricanjem od prava na albu.
Il-8=4-I+!i$%n"e suske o&o#ene)Sudska opomena izri!e se rjeenjem.Ukoliko u ovoj glavi
nije neto drugo predvi(eno% odredbe ovog zakona% koje se odnose na presudu kojom se optueni
oglaava krivim% primjenjuju se i na rjeenje o sudskoj opomeni.
Il-8=A-Ob"%'l"i'%n"e i s%!%" !"e-en"% o susko" o&o#eni-$jeenje o sudskoj opomeni
objavljuje se odma' po zavretku glavnog pretresa s bitnim razlozima. Gom prilikom predsjednik
vije)a upozorit )e optuenog da mu se za krivi!no djelo koje je u!inio ne izri!e kazna jer se
o!ekuje da )e i sudska opomena na njega dovoljno uticati% da vie ne vri krivi!na djela. 2ko se
rjeenje o sudskoj opomeni objavljuje u odsustvu optuenog sud )e ovakvo upozorenje unijeti u
obrazloenje rjeenja.U izreci rjeenja o sudskoj opomeni% pored osobni' podataka o optuenom%
navest )e se samo da se optuenom izri!e sudska opomena za djelo koje je predmet optube i
zakonski naziv krivi!nog djela. +zreka rjeenja o sudskoj opomeni obu'vata i potrebne podatke.U
obrazloenju rjeenja sud )e iznijeti kojim se razlozima rukovodio pri izricanju sudske opomene.
Il-8=C-Po'!e% K!i'i2no* +%kon%)Povreda Krivi!nog zakona u slu!aju izricanja sudske
opomene postoji% osim po pitanjima navedenim u !lanu 818. i kad je odlukom o sudskoj opomeni%
mjeri sigurnosti ili oduzimanju imovinske koristi prekora!eno ovla)enje koje sud ima po zakonu.
Il-8=B-Pobi"%n"e !"e-en"% o susko" o&o#eni-$jeenje o sudskoj opomeni moe se pobijati
zbog osnova navedeni' u !l.811. kao i zbog toga to nisu postojale okolnosti koje opravdavaju
izricanje sudske opomene.2ko rjeenje o sudskoj opomeni sadri odluku o mjerama sigurnosti% o
oduzimanju imovinske koristi% o trokovima krivi!nog postupka ili o imovinskopravnom
3F1
za'tjevu% ova odluka se moe pobijati iz razloga to sud nije pravilno primjenio mjeru sigurnosti
ili oduzimanje imovinske koristi% odnosno to je odluku o trokovima krivi!nog postupka ili
imovinskopravnom za'tjevu donio protivno zakonskim odredbama.
Il-84F-Oluke &o'oo# %lbe)2ko je albu protiv rjeenja o sudskoj opomeni izjavio tuilac
na tetu optuenog% drugostepeni sud moe donijeti presudu kojom se optueni oglaava krivim i
osu(uje na kaznu ili kojom se izri!e uvjetna osuda ako na(e da je prvostepeni sud pravilno
utvrdio odlu!ne !injenice% ali da po pravilnoj primjeni zakona dolazi u obzir izricanje kazne.
Povodom bilo !ije albe protiv rjeenja o sudskoj opomeni drugostepeni sud moe donijeti
presudu kojom se optuba odbija ili se optueni osloba(a od optube ako na(e da je prvost.sud
prav.utvrdio odlu!ne !injenice ida po prav.primjeni zakona dolazi u obzir izric.1 od ovi' presuda.
Ilan 841-P!i#"en% !u*i. o!ebi o'o* +%kon% u u &os(u&ku &!e#% #%lol"e(ni$i#%) Odr.
ove glave primjenjuju se u postupku prema osobama koje su u!inile ?kdTkao maloljetnici% a u
vrijeme pokretanja postupka% odnosno su(enja nisu navrila 31 god.ivota. Ostale odredbe ovog
zakona primjenjuju se ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ove glave.Odredbe !l.848.do
84=.!l.84B.do8A1.!l.8A4.8AB.8BF. i 8BA.primjenjuju se u postupku prema mla(oj punoljetnoj
osobi ako se do po!etka glavnog pretresa ustanovi da dolazi u obzir da se toj osobi izrekne
odg.mjera u skladu sa odred.Kriv.zakona &"i#% a do tog vremena ona nije navrilo 31 god.ivota.
Il-843-P!i#"en% o!ebi &!e#% "e$i) Kad se u postupku utvrdi da maloljetnik u vrijeme
izvr.?kdTnije navrio 1;g% kriv.postupak )e se obustaviti i o tome )e se obav.organ starateljstva.
Il-848-Ob%+!i'o &os(u&%n"e-Maloljetniku se ne moe suditi u odsustvu.Pri preduzimanju radnji
kojima je prisutan maloljetnik% a naro!ito pri njegovom ispitivanju% organi koji u!estvuju u
postupku duni su postupati obazrivo% vode)i ra!una o duev.razvijenosti% osjetljivosti i osobnim
svojstvima malolj%kako vo(enje kriv.postupka ne bi tetno uticalo na razvoj malolj.Organi koji
u!estvuju u postupku spre!avat )e pogod.mjerama svako nedisciplinovano pona.malolj.
Il-84;-Ob%'e+n% ob!%n%-Maloljetnik mora imati branioca od po!etka pripremnog postupka.
Ukoliko maloljetnik ne poznaje jezik na kome se vodi krivi!ni postupak% sud )e mu odrediti
tuma!a.2ko u slu!ajevima sam maloljetnik% njegov zakonski zastupnik ili srodnik ne uzme
branioca% njega )e postaviti po slubenoj dunosti sudija za maloljetnike.
Il-84=-Oslobo0en"% o unos(i s'"eo2en"%)Od dunosti svjedo!enja o okolnostima koje se
odnose na duevnu razvijenost maloljetnika% upoznavanja njegove li!nosti i prilika u kojima ivi
6Ilan 8A=7 oslobo(eni su samo roditelj% staralac% socijalni radnik% vjerski ispovjednik i branilac.
Il-8A4-S&%"%n"e i !%+'%"%n"e &os(u&k%)Kada je maloljetnik u!estvovao u izvrenju ?kdT
zajedno s punoljetnom osobom postupak prema njemu )e se razdvojiti i sprovesti po odredbama
ove glave.Postupak prema maloljetniku moe se spojiti s postupkom punoljetne osobe i provesti
po op)im odredbama ovog zakona samo ako je spajanje postupka neop'odno za svestrano
razjanjenje stvari. $jeenje o tome donosi sudija za maloljetnike% na obrazloeni prijedlog
tuioca. Protiv ovog rjeenja nije dozvoljena alba. Kada se provodi jedinstven postupak za
maloljetnika i punoljetne u!inioce% u pogledu maloljetnika )e se uvijek primjenjivati odredbe !l.
848. do 84=.% !l. 84B. do 8A1. i !l. 8A4. 8AB.% 8BF. i 8B4. ovog zakona% kad se na glavnom pretresu
razjanjavaju pitanja koja se odnose na maloljetnika% kao i !l. 8B4. i 8C3.. ovog zakona% a ostale
odredbe ove glave - ukoliko nji'ova primjena nije u suprotnosti s vo(enjem spojenog postupka.
Il-84A-P!o'o0en"e "eins('eno* &os(u&k%-Kad je neka osoba u!inilo neko ?kdTkao malolj.a
neka kao punolj.prove)e se jedinstven postupak po !l.83.pred vije)em koje sudi punolj.osobama.
Il-84B-Ulo*% o!*%n% s(%!%(el"s('%-U postupku prema maloljetnicima% pored ovla)enja koja su
izri!ito predvi(ena u odred.ove glave% organ starat.ima pravo da se upozna s tokom postupka% da
u toku postupka stavlja prijedloge i da ukazuje na !inj.i dokaze koji su od va.za dono.pravedne
odluke.O svakom pokr.postupka prema malolj.tuilac )e obavij.nadl.organ starateljstva.
Il-84C-Po+i'%n"e i os(%'l"%n"e &is#en%-Maloljetnik se poziva preko roditelja% odnosno
zakonskog zastupnika..ostavljanje odluka i drugi' pismena maloljetniku vri se s'odno
odredbama !l.1B=% s tim da se maloljetniku ne)e dostavljati pismena isticanjem na oglasnoj plo!i
suda% niti )e se primjeniti odredba !l.1B1.
3F3
Il-8AF-Ob"%'l"i'%n"e (ok% k!i'i2no* &os(u&k%-5e smije se objaviti tok krivi!nog postupka
prema maloljetniku% ni odluka donesena u tom postupku% niti se moe vriti video i audiosnimanje
toka postupka.Pravosnana odluka suda moe se objaviti% ali bez navo(enja osobni' podataka
maloljetnika iz koji' se moe utvrditi njegov identitet.
Il-8A1-6unos( .i(no* &os(u&%n"%-Organi koji u!estvuju u postupku prema maloljetniku% kao i
drugi organi i ustanove od koji' se trae obavjetenja%izvjetaji ili miljenja% duni su naj'itnije
postupati - kako bi se postupak to prije zavrio.
Il-8A3-S%s(%' su%-U prvom stepenu sudi sudija za maloljetnike% koji vodi i pripremni postupak
i obavlja i druge poslove u postupku prema maloljetnicima% u skladu sa ovim zakonom.-ije)e za
maloljetnike u sastavu trojice sudija odlu!uje po albama protiv odluke sudije za maloljetnike% u
slu!ajevima predvi(enim ovim zakonom.
Il-8A8-P!i#"en% n%2el% o&o!(uni(e(%),a ?kdTza koja je propisana kazna zatvora do tri godine
ili nov!ana kazna% tuilac moe odlu!iti da ne za'tijeva pokretanje krivi!nog postupka iako
postoje dokazi da je maloljetnik u!inio krivi!no djelo% ako smatra da ne bi bilo cjelis'odno da se
vodi postupak prema maloljetniku s obzirom na prirodu krivi!nog djela i okolnosti pod kojim je
u!injeno% raniji ivot maloljetnika i njegova osobna svojstva. $adi utvr(ivanja ovi' okolnosti%
tuilac moe zatraiti obavjetenje od roditelja% odnosno staraoca maloljetnika% drugi' osoba i
ustanova% a kada je to potrebno% moe ove osobe i maloljetnika pozvati radi neposrednog
obavjetavanja. Guilac moe zatraiti miljenje od organa starateljstva o cjelis'odnosti
pokretanja postupka prema maloljetniku.2ko za donoenje odluke treba da se ispituju osobna
svojstva maloljetnika% tuilac moe% u sporazumu sa organom starateljstva% uputiti maloljetnika u
pri'vatilite ili ustanovu za ispitivanje i vaspitanje% ali najdue na 8F dana.Kada je izvrenje
kazne ili odgojne mjere u toku% tuilac moe odlu!iti da ne za'tjeva pokretanje krivi!nog
postupka za drugo krivi!no djelo prema maloljetniku% ako s obzirom na teinu tog krivi!nog
djela% kao i na kaznu%odnosn.odgojnu mjeru koja se izvrava% ne bi imalo svr'e vo(enje postupka
i izricanje krivi!ne sankcije za to djelo.Kad tuilac u slu!ajevima na(e da nije cjelis'odno da se
pokr.postupak prema malolj.obavij.)e o tome% uz navo(.razloga% organ staratelj. i ote)enog.
Il-8A;-O*o"ne &!e&o!uke)Prije donoenja odluke 'o)e li se pokrenuti za'tjev za pokretanje
krivi!nog postupka protiv maloljetnika za ?kdT iz !l-8A8.tuilac je duan razmotriti mogu)nost i
opravdanost izricanja odgojni' preporuka u skladu sa K, &"i#.
Il-8A=-O*o"ne &!e&o!uke i +%.("e' +% &ok!e(%n"e &os(u&k%-Guilac podnosi za'tjev za
pokretanje pripremnog postupka sudiji za maloljetnike. Prije donoenja odluke o tome 'o)e li se
sloiti sa ovim za'tjevom koji se odnosi na krivi!na djela iz !l.8A;% sudija za maloljetnike je
duan razmotriti mogu)nost i opravdanost odgojne preporuke u skladu s odredbama K, &"i#
2ko odlu!i da izrekne odgojnu preporuku% sudija za maloljetnike )e odlu!iti da se postupak protiv
maloljetnika ne pokrene. Protiv rjeenja sudije za maloljetnike nije doputena alba.2ko se sudija
za maloljetnike ne sloi sa za'tjevom za pokretanje pripremnog postupka% zatrait )e da o tome
odlu!i vije)e za maloljetnike.Sudija za maloljetnike moe povjeriti policijskim otganima da
izvre naredbu o pretr.stana ili o priv.oduzimanju predmeta% na na!in predvi(en ovim zakonom.
Il-8AA-Osobe ko"% &!isus('u"u !%n"%#% u &!i&!e#no# &os(u&ku-Sudija za maloljetnike
sam odre(uje na!in izvo(enja pojedini' radnji% dre)i se odredaba ovog zakona u onoj mjeri koja
obezbje(uje prava maloljetnika na odbranu% prava ote)enog i prikupljanje dokaza potrebi' za
odlu!ivanje.$adnjama u pripremnom postupku mogu biti prisutni tuilac i branilac. +spitivanje
maloljetne osobe% kad je to potrebno% obavit )e se uz pomo) pedagoga ili druge stru!ne osobe.
Sudija za maloljetnike moe odobriti da radnjama u pripremnom postupku bude prisutan
predstavnik organa starateljstva i roditelj% odnosno staralac maloljetnika. Kad su nav.osobe
prisutne tim radnjama% mogu stav.prijedloge i upu).pitanja osobi koja se ispituje%odnos.sasluava.
Il-8A4-P!ib%'l"%n"e &o%(%k% o osobnos(i #%lol"e(nik%-U pripremnom postupku prema
maloljetniku% pored !injenica koje se odnose na krivi!no djelo% posebno )e se utvrditi godine
ivota maloljetnika% okolnosti potrebne za ocjenu njegove duevne razvijenosti% ispitat )e se
sredina u kojoj i prilike pod kojima maloljetnik ivi i druge okolnosti koje se ti!u njegove osobe.
3F8
$adi utvr(ivanja okolnosti iz stava 1. ovog !lana% sudija za maloljetnike )e pribaviti izvjetaj i
sasluati osobe koje mogu dati potrebne podatke.Podatke o osobnosti maloljetnika pribavlja
sudija za maloljetnike. Sudija za maloljetnike moe zatraiti da tepodatke prikupi odre(ena
stru!na osoba 6socijalni radnik% de*ektolog% psi'olog i dr.7% a moe nji'ovo pribavljanje povjeriti
organu starateljstva.Kad je za utv(ivanje zdravstvenog stanja maloljetnika% njegove duevne
razvijenosti% psi'i!ki' svojstava ili sklonosti potrebno da maloljetnika pregledaju vjetaci% za ovaj
pregled odredit )e se ljekari% psi'olozi ili pedagozi.Ovakva ispitivanja maloljetnika mogu se
obaviti u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi.
Il-8AB-S#"e-(%" #%lol"e(nik%-Sudija za maloljetnike moe narediti da se maloljetnik u toku
pripremnog postupka smjesti u pri'vatilite% odgojnu ili sli!nu ustanovu% da se stavi pod nadzor
organa starateljstva ili da se preda drugoj obitelji% ako je to potrebno radi izdvajanja maloljetnika
iz sredine u kojoj je ivio ili radi pruanja pomo)i% zatite ili smjetaja maloljetnika.Grokovi
smjetaja malolj.ispla)uju se unaprijed iz budetski' sredstava i ulaze u trokove kriv. postupka.
Il-8AC-O!e0i'%n"e &!i('o!%-+zuzetno sudija za maloljetnike moe maloljetniku odrediti pritvor
kad za to postoje razlozi iz !l.1;4.5a osnovu rjeenja o pritvoru koje je donio sudija za
maloljetnike% pritvor moe trajati najdue mjesec dana. -ije)e za maloljetnike duno je obaviti
kontrolu neop'odnosti pritvora svaki' deset dana.-ije)e za maloljetnike moe u slu!aju
postojanja zakonski' razloga produiti pritvor za jo dva mjeseca. Protiv rjeenja vije)a
doputena je alba koja ne zadrava izvrenje rjeenja.5akon zavretka pripremnog postupka%
pritvor moe da traje najdue jo est mjeseci.
Il-8BF-Pos(u&%k &!e#% #%lol"e(niku u &!i('o!u)Maloljetnik izdrava pritvor odvojeno od
punoljetni' osoba.Sudija za maloljetnike ima prema pritvorenim maloljetnicima ista ovla)enja
koja po ovom zakonu pripadaju sudijiza pret'odni postupak% odnosno sudiji za pret'odno
sasluanje u pogledu pritvorenika.
Il-8B1-Ob!%+loeni &!i"elo*)5akon to ispita sve okolnosti koje se odnose na izvrenje ?kdT%i
na osobu maloljetnika% sudija za maloljetnike dostavlja spise tuiocu koji je duan u roku od
osam dana za'tijevati da se pripremni postupak dopuni ili podnijeti sudiji za maloljetnike
obrazloeni prijedlog za izricanje odgojne mjere ili kazne maloljetni!kog zatvora. 2ko tuilac ne
podnese za'tjev da se pripremni postupak dopuni niti stavi obrazloeni prijedlog sudiji za
maloljetnike za izricanje odgojne mjere ili kazne maloljetni!kog zatvora ni u roku od dva mjeseca
od dostave spisa%smatra)e se da je odustao od krivi!nog gonjenja.Prijedlog tuioca sadri017 ime i
prezime maloljetnika%37 njegove godine ivota%87 opis djela% dokaze iz koji' proizilazi da je
maloljetnik u!inio ?kdT%;7 obrazloenje koje treba da sadri ocjenu duevne razvijenosti
maloljetnika i =7 prijedlog da se maloljetnik kazni% odnosno da se prema njemu izrekne odgojna
mjera.
Il-8B3-Obus(%'% &os(u&k%)2ko u toku pripremnog postupka tuilac na(e da nema osnova za
vo(enje postupka prema maloljetniku ili da postoje razlozi iz !l.8A8% stavit )e prijedlog sudiji za
maloljetnike da obustavi postupak. O prijedlogu za obustavljanje postupka tuilac )e obavijestiti i
organ starateljstva.2ko se sudija za maloljetnike ne sloi s prijedlogom tuioca% zatait )e da o
tome odlu!i vije)e za maloljetnike.
Il-8B8-Kon(!ol% &os(u&k%-Sudija za maloljetnike obavjetava predsjednika suda svaki' 1= dana
koji predmeti maloljetnika nisu okon!ani i o razlozima zbog koji' je po pojedinim predmetima
postupak jo u toku. Predsjednik suda )e preduzeti% po potrebi%mjere da se postupak ubrza.
Il-8B;-Z%k%+i'%n"e !o2i-(% ili *l%'no* &!e(!es%)Kada primi prijedlog tuioca% sudija za
maloljetnike zakazuje ro!ite ili glavni pretres.Kazna maloljetni!kog zatvora ili zavodske mjere
izri!u se samo po odranom glavnom pretresu.Sudija za maloljetnike saop)i)e maloljetniku
vaspitnu mjeru koja mu je izre!ena.
Il-8B=-Olu2i'%n"e n% *l%'no# &!e(!esu)Kad se odlu!uje na glavnom pretresu% s'odno )e se
primjenjivati odredbe ovog zakona o pripremama za glavni pretres% o rukovo(enju glavnim
pretresom% o odlaganju i prekidu glavnog pretresa% o zapisniku i o toku glavnog pretresa% ali
3F;
sudija za maloljetnike moe odstupiti od ovi' pravila ako smatra da nji'ova primjena u
konkretnom slu!aju ne bi bila cjelis'odna.Pored osoba !ije je prisustvo obavezno na glavnom
pretresu% na glavni pretres pozvat )e se i roditelji maloljetnika%odnosno staratelj i organ
starateljstva. 5edolazak roditelja% staratelja ili predstavnika organa starateljstva ne spre!ava sud
da odri glavni pretres.Osim maloljetnika% glavnom pretresu mora biti prisutan tuilac% koji je
stavio prijedlog u smislu !l-8B1.i branilac.Odredbe ovog zakona o izmjeni i proirenju optube
primjenjivat )e se u postupku prema maloljetniku% s tim to je sudija za malolj.ovla)en da i bez
prijedl.tuioca donese odluku na osnovu !injeni!.stanja koje je izmijenjeno na glavnom pretresu.
Il-8B4-Iskl"u2en"e "%'nos(i-Kad se sudi maloljetniku uvijek )e se isklju!iti javnost.Sudija za
maloljetnike moe dopustiti da glavnom pretresu budu prisutne osobe koje se bave zatitom i
vaspitanjem maloljetnika ili suzbijanjem maloljetni!kog kriminaliteta% kao i nau!ni radnici.U
toku glavnog pretresa sudija za maloljetnike moe narediti da se% osim tuioca% branioca i
predstavnika organa starateljstva% iz zasjedanja udalje sve ili pojedine osobe.,a vrijeme izvo(enja
pojedini' dokaza ili govora stranaka sudija za malolj.moe narediti da se maloljetnik udalji sa
zasjedanja.
Il-8BA-P!i'!e#eni s#"e-(%" #%lol"e(nik%U toku postupka% sudija za malolj.moe donijeti
odluku o privr.smjetaju malolj.Ilan 8AB.a moe i ukinuti odluku koja je o tome ranije donesena.
Il-8BB-Z%k%+i'%n"e *l%'no* &!e(!es% ili o!%'%n"% !o2i-(% i ono-en"e oluke-Sudija za
maloljetnike duan je zakazati glavni pretres ili odrati ro!ite za izricanje odgojne mjere u roku
od osam dana od dana prijema prijedloga tuioca ili od dana kad je na ro!itu odlu!eno da se
odri glavni pretres. ,a svako produenje ovog roka sudija za maloljetnike mora imati odobrenje
predsjednika suda.Odlaganje ili prekidanje glavnog pretresa vri se samo izuzetno. O svakom
odlaganju ili prekidanju glavnog pretresa sudija za maloljetnike obavijestit )e predsjednika suda i
iznijet )e razloge za odlaganje% odnosno prekidanje.Sudija za maloljetnike duan je da pismeno
izradi presudu% odnosno rjeenje u roku od osam dana% a u posebno sloenim slu!ajevima u roku
od 1= dana od dana objavljivanja presude% odnosno rjeenja.
Il-8BC-Oluke sui"e +% #%lol"e(nike-Sudija za maloljetnike nije vezan za prijedlog tuioca pri
odlu!ivanju 'o)e li prema maloljetniku izre)i kaznu ili )e primjeniti odgojnu mjeru% ali ako je
tuilac odustao od prijedloga% sudija za maloljetnike ne moe maloljetniku izre)i kaznu nego
samo odgojnu mjeru.Sudija za maloljetnike )e rjeenjem obustaviti postupak u slu!ajevima kad
sud na osnovu !l.3CB% donosi presudu kojom se optuba odbija ili kojom se optueni osloba(a od
optube Ilan 3CC. kao i kad sudija na(e da nije cjelis'odno izre)i maloljetniku ni kaznu niti
odgojnu mjeru.Sudija za maloljetnike donosi rjeenje i kad izri!e odgojnu mjeru maloljetniku. U
izreci ovog rjeenja navodi se samo koja se mjera izri!e% ali se maloljetnik ne oglaava krivim za
krivi!no djelo koje mu se stavlja na teret. U obrazloenju rjeenja navest )e se opis djela i
okolnosti koje opravdavaju primjenu izre!ene odgojne mjere.Presuda kojom se maloljetniku
izri!e kazna maloljetni!kog zatvora donosi se u obliku propisanom u !lanu 8FF. ovog zakona.
Il-CF-T!o-ko'i &os(u&k% i i#o'insko&!%'ni +%.("e')Sudija za maloljetnike moe maloljetnika
obavezati na pla)anje trokova krivi!nog postupka i na ispunjenje imovinskopravnog za'tjeva
samo ako je maloljetniku izrekao kaznu maloljetni!kog zatvora.2ko je prema maloljetniku
primjenjena odgojna mjera% trokovi postupka padaju na teret budetski' sredstava% a ote)eni se
radi ostvarivanja imovinskopravnog za'tjeva upu)uje na parni!ni postupak.
Il-8C;-I+'"e-(%" o &on%-%n"u #%lol"e(nik%)Uprava ustanove u kojoj se izvrava odgojna mjera
prema maloljetniku duna je da svaka dva mjeseca dostavi sudu koji je izrekao odgojnu mjeru
izvjetaj o ponaanju maloljetnika. Sudija za maloljetnike moe i sam obilaziti maloljetnike
smjetene u ustanovi.Sudija za maloljetnike moe preko organa starateljstva pribaviti
obavjetenje o izvrenju ostali' odgojni' mjera% a moe odrediti da to uradi i odre(ena stru!na
osoba 6socijalni radnik% de*ektolog i dr.7.
Il-8C1-%lb% &!o(i' &!esue i !"e-en"%)Protiv presude kojom je maloljetniku izre!ena kazna
maloljetni!kog zatvora% protiv rjeenja kojim je maloljetniku izre!ena odgojna mjera i protiv
rjeenja o obustavljanju postupka Ilan 3B8.mogu izjaviti albu sve osobe koje imaju pravo na
3F=
albu protiv presude Ilan 8FB. i to u roku od osam dana od dana prijema presude% odnosno
rjeenja."ranilac% tuilac% bra!ni% odnosno vanbra!ni drug% srodnik po krvi u pravoj liniji%
usvojilac% staralac% brat% sestra i 'ranilac mogu izjaviti albu u korist maloljetnika i protiv njegove
volje.Ealba protiv rjeenja kojim se izri!e odgojna mjera koja se izdrava u ustanovi zadrava
izvrenje rjeenja ako sudija za maloljetnike% i po sasluanju maloljetnika% ne odlu!i druga!ije.5a
sjednicu vije)a za maloljetnike Ilan 81C.uvijek )e se pozvati maloljetnik i njegov branilac.
5edolazak maloljetnika i njegovog branioca koji su uredno obavijeteni o sjednici - ne spre!ava
drugostepeni sud da odri sjednicu.
Il-8C3-Oluke 'i"e,% +% #%lol"e(nike i +%b!%n% !e3o!#%(io in &eius--ije)e za maloljetnike
moe preina!iti prvostepenu odluku i izre)i teu mjeru maloljetniku - samo ako je to predloeno u
albi tuioca.2ko prvostepenom odlukom nije izre!ena kazna maloljetni!kog zatvora ili zavodska
mjera% vije)e za maloljetnike moe tu kaznu% odnosno mjeru izre)i samo ako odri pretres.
Maloljetni!ki zatvor u duem trajanju ili tea zavodska mjera od one izre!ene prvostepenom
odlukom% moe se izre)i i u sjednici drugostepenog vije)a.
Il-8C8-Pon%'l"%n"e k!i'i2no* &os(u&k%)Odrebe o ponavljanju krivi!nog postupka zavrenog
pravosnanom presudom s'odno se primjenjuju i na ponavljanje postupka zavrenog
pravosnanim rjeenjem o primjeni odgojne mjere ili o obustavi postupka prema maloljetniku.
Il-8C=-I+#"en% oluke i obus(%'% i+'!-en"%)Kada su ispunjeni zakonom propisani ubjeti za
izmjenu odluke o izre!enoj odgojnoj mjeri% odluku o tome donosi sudija za maloljetnike koji je
donio rjeenje o odgojnoj mjeri ako sam na(e da je to potrebno ili na prijedlog tuioca% upravnika
ustanove ili organa starateljstva kome je povjeren nadzor nad maloljetnikom.Prije donoenja
odluke sudija za maloljetnike )e sasluati tuioca% maloljetnika% roditelja ili staratelja maloljetnika
ili druge osobe% a pribavit )e i potrebne izvjetaje od ustanove u kojoj maloljetnik izdrava
zavodsku mjeru% od organa starateljstva ili drugi' organa i ustanova.Po odredbama ovog !lana
donosi se i odluka o obustavljanju izvrenja odgojne mjere.Odluka o izmjeni odgojne mjere ili o
obustavljanju izvrenja donosi sudija za maloljetnike.
Il-8C4-Jeins('enos( &os(u&k%-,bog istog krivi!nog djela% protiv pravne osobe se% u pravilu%
pokre)e i vodi krivi!ni postupak zajedno s postupkom protiv u!inioca.Postupak samo protiv
pravne osobe se moe pokrenuti% odnosno voditi kada protiv u!inioca krivi!ni postupak nije
mogu)e pokrenuti% odnosno voditi iz zakonom propisani' razloga ili ako je protiv njega krivi!ni
postupak ve) proveden.U jedinstvenom postupku se protiv optuene pravne osobe i optuenog
podie jedna optunica i izri!e jedan presuda.
Il-8CA-C"elis.onos( &ok!e(%n"% k!i'i2no* &os(u&k%)Guilac moe odlu!iti da protiv pravne
osobe ne za'tjeva pokretanje krivi!nog postupka kada okolnosti slu!aja ukazuju da to ne bi bilo
cjelis'odno% jer je doprinos pravne osobe izvrenju krivi!nog djela bio neznatan ili pravna osoba
nema imovine ili ima tako malo imovine da ne bi bila dovoljna ni za pokri)e trokova postupka ili
ako je protiv pravne osobe zapo!et ste!ajni postupak ili kada je u!inilac krivi!nog djela jedini
vlasnik pravne osobe protiv koje bi se krivi!ni postupak ina!e pokrenuo.
Il-8CB-Z%s(u&nik &!%'ne osobe u k!i'2no# &os(u&ku-Svaka pravna osoba u krivi!nom
postupku mora imati svog zastupnika% koji je ovla)en za preduzimanje svi' radnji za koje je po
ovom zakonu ovla)en osumnji!eni% odnosno optueni i osu(eni.Pravna osoba u krivi!nom
postupku moe imati samo jednog zastupnika.Sud mora svaki put utvrditi identitet zastupnika
pravne osobe i njegovo ovla)enje za zastupanje.
Il-8CC-O!e0i'%n"e +%s(u&nik%-,astupnik pravne osobe u krivi!nom postupku je onaj ko je
ovla)en zastupati pravnu osobu po zakonu% aktu nadlenog dravnog organa ili po statutu% aktu o
osnivanju ili drugom aktu pravne osobe.,astupnik moe ovlastiti za zastupanje nekog drugog.
Ovla)enje mora biti dato pismeno ili usmeno na zapisnik kod suda.Kada je prije pravosnanog
okon!anja krivi!nog postupka pravna osoba prestala postojati% zastupnika )e joj odrediti sud.
Il-;FF-I+u+e,e +%s(u&nik%-,astupnik pravne osobe u krivi!nom postupku ne moe biti osoba
koja je pozvana kao svjedok.,astupnik pravne osobe u krivi!nom postupku ne moe biti osoba
protiv koje te!e postupak zbog istog ?kdT% osim ako je jedini !lan pravne osobe.Sud )e pozvati
3F4
pravnu osobu da nadleni organ te pravne osobe u odre(enom roku odredi drugog zastupnika i o
tome pismeno obavijestiti sud. U suprotnom )e zastupnika odrediti sud.
Il-;F1-6os(%'l".&is#en%-Pismena%upu)ena prav.osobi% dost.se pisarnici prav.osobe i zastupniku.
Il-;F3-T!o-ko'i +%s(u&nik%-Grokovi zastupnika pravne osobe u krivi!nom postupku su
trokovi krivi!nog postupka. Grokovi za zastupnika postavljenog na osnovu !l. 8CC. i ;FF.
unaprijed seispla)uju iz sred.organa koji vodi kriv.postupak samo ako prav.osoba nema sredstava.
Il-;F8-B!%nil%$ &!%'ne osobe u k!i'i2n.&os(u&ku-Prav.osoba moe% pored zastupnika% imati
branioca.Prav.osoba i *iz.osoba% kao i osumnj.odnosno optueni ne mogu imati istog branioca.
Il-;F;-S%!%" o&(uni$e-Optunica protiv pravne osobe u krivi!nom postupku% pored sadraja
propisani' ovim zakonom% sadri017 naziv pod kojim pravna osoba% u skladu s propisima% nastupa
u pravnom prometu%37 sjedite pravne osobe% 87 opis ?kdT% i osnov odgovornosti pravne osobe.
Il-;F=-S%slu-%n"e i +%'!-n% !i"e2-5a glavnoj raspravi se prvo sasluava optueni% a potom
zastupnik pravne osobe.Po zavrenom dokaznom postupku% kao i zavrenoj rije!i tuioca i
ote)enog% sudija% odnosno predsjednik vije)a daje rije! braniocu% zatim zastupniku pravne osobe%
te braniocu optuenog i na kraju optuenom.
Il-;F4-P!esu% &!%'no" osobi)Pored sadraja propisanog u !lanu 8FF. ovog zakona% pisana
presuda pravnoj osobi mora sadravati017 u uvodu presude - naziv pod kojim pravna osoba u
skladu s propisima nastupa u pravnom prometu i sjedite pravne osobe% kao i ime i prezime
zastupnika pravne osobe koji je bio prisutan na glav.pretresu%37 u izreci presude - naziv pod kojim
prav.osoba u skladu s propisima nastupa u prav.prometu i sjedite prav.osobe% kao i zakon.propis
po kome se osu(uje% po kome se oslob.optube za to djelo ili po kome se optuba odbija.
Il-;FA-M"e!% osi*u!%n"%-,a osiguranje izvrenja kazne% oduzimanja imovine ili oduzimanja
imovinske koristi% sud moe% na prijedlog tuioca% protiv pravne osobe u krivi!nom postupku
odrediti privremeno osiguranje. U ovom slu!aju s'odno se primjenjuju odredbe !lana 314.2ko
postoji opravdana bojazan da )e u okviru optuene pravne osobe biti ponovljeno ?kdT% i da )e za
njega biti odgovorna pravna osoba ili se s izvrenjem djela prijeti% sud moe u istom postupku%
osim mjera iz stava 1.ovog !lana% pravnoj osobi zabraniti obavljanje jedne ili vie djelatnosti na
odre(eno vrijeme.Kada je protiv pravne osobe pokrenut krivi!ni postupak% sud moe% na prijedlog
tuioca ili po slubenoj dunosti%zabraniti statusne promjene pravne osobe koje bi za posljedicu
imale brisanje prav.osobe iz sudskog registra.Odluka o ovoj zabrani se upisuje u sudski registar.
Il-;FB-P!i#"en% os(%li. o!ebi o'o* +%kon%)2ko druk!ije nije odre(eno% u krivi!nom
postupku protiv pravne osobe s'odno se primjenjuju odgovaraju)e odredbe ovog zakona% !ak i u
slu!aju ako se postupak vodi samo protiv pravne osobe.
Il-;FC-P!eki &os(u&k% u slu2%"u n%s(u&%n"% u-e'ne boles(i)2ko je kod optuenog nakon
izvrenja krivi!nog djela nastupila takva duevna bolest da nije sposoban u!estvovati u postupku%
sud )e rjeenjem% nakon psi'ijatrijskog vjeta!enja% prekinuti postupak i optuenog uputiti organu
nadlenom za pitanja socijalnog staranja.Kada se zdravstveno stanje optuenog pobolja u mjeri
da moe da u!estvuje u postupku% krivi!ni postupak )e se nastaviti.2ko tokom prekida postupka
nastupi zastara krivi!nog gonjenja% sud )e postupiti u skladu sa !l.3CB.
Il-;11-Pos(u&%k u slu2%"u ob%'e+no* li"e2en"% o o'isnos(i-O primjeni mjere sigurnosti
obaveznog lije!enja od zovisnosti sud odlu!uje poto pribavi nalaz i miljenje vjetaka.U svom
nalazu i miljenju vjetak treba da se izjasni i o mogu)nostima o lije!enju optuenog.2ko je pri
izricanju uvjetne osude u!iniocu odre(eno lije!enje na slobodi% a on se nije podvrgao lije!enju ili
ga je samovoljno napustio% sud moe% po slubenoj dunosti ili na prijedlog ustanove u kojoj se
u!inilac lije!io ili je trebao da lije!i% a po sasluanju tuioca i u!inioca% odrediti opozivanje
uvjetne osude prinudno izvrenje mjere sigurnostii obaveznog lije!enja od zavisnosti. Prije
donoenja odluke sud )e% po potrebi% pribaviti i miljenje ljekara.
Il-;1F-Pos(u&%k u slu2%"u neu!%2unl"i'os(i-2ko je osumnji!eni u!inio djelo u stanju
neura!unljivosti% tuilac )e u optunici postaviti prijedlog da sud utvrdi da je osumnji!eni u!inio
?kdT% u stanju neura!unljivosti% kao i da se predmet uputi organu nadlenom za pitanja socijalnog
staranja% radi pokretanja odgovaraju)eg postupka.2ko u toku glavnog pretresa izvedeni dokazi
3FA
ukazuju da je optueni u!inio djelo u stanju ura!unljivosti ili smanjene ura!unljivosti ili bitno
smanjene ura!unljivosti% tuilac )e odustati od podnesenog prijedloga. U slu!aju ako se radi o
smanjenoj ura!unljivosti ili bitno smanjenoj ura!unljivosti tuilac )e predloiti izricanje mjere
sigurnosti obaveznog psi'ijatrijskog lije!enja% koja se izri!e uz neku drugu krivi!nopravnu
sankciju.Osumnji!eni% odnosno optuenoi koji se nalazi u pritvoru ili psi'ijatrijskoj ustanovi%ne)e
se pustiti na slobodu% ve) )e sud na prijedlog tuioca donijeti rjeenje o privremenom zadravanju
do najvie 8F dana od donoenja tog rjeenja. Protiv ovog rjeenja alba nije doputena.Poslije
podnoenja prijedloga iz stava 1. ovog !lana% osumnji!eni% odnosno optueni mora imati
branioca.
Il-;13-Ou+i#%n"e &!e#e(%-Predmeti koji se po Krivi!nom zakonu &"i# moraju oduzeti%
oduzet )e se i kada se krivi!ni postupak ne zavri presudom kojom se optueni proglaava krivim%
ako to za'tjevaju intersi opte sigurnosti ili razlozi morala% o !emu se donosi posebno rjeenje.
$jeenje donosi sud u trenutku kad je postupak zavren% odnosno kad je obustavljen.$jeenje o
oduzimanju predmeta donosi sud i kad je u presudi kojom je optueni oglaen krivim proputeno
da se donese takva odluka.Ovjereni prepis odluke o oduzimanju predmeta dostavit )e se vlasniku
predmeta% ako je vlasnik poznat.Protiv vlasnik predmeta ima pravo na albu zbog nepostojanja
zakonskog osnova za oduzimanje predmeta.
Il-;18-Ou+i#%n"e i#o'inske ko!is(i &!ib%'l"ene k!i'i2ni# "elo#-+movinska korist
pribavljena krivi!nim djelom utvr(uje se u krivi!nom postupku po slubenoj dunosti.Guilac je
duan prikupljati dokaze i izvi(ati okolnosti koje su od vanosti za utv(ivanje imovinske koristi
pribavljene krivi!nim djelom.2ko je ote)eni podnio imovinskopravni za'tjev u pogledu
povra)aja predmeta pribavljeni' krivi!nim djelom%odnosno u pogledu nov!anog iznosa koji
odgovara vrijednosti stvari% imovinska korist )e se utvr(ivati samo u onom dijelu koji nije
obu'va)en imovinskopravnim za'tjevom.
Il-;1;-Pos(u&%k ou+i#%n"% i#o'inske ko!is(i &!ib%'l"ene k!i'i2ni# "elo#-Kada dolazi u
obzir oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivi!nim djelom% osoba na koju je imovinska
korist prenesena% kao i predstavnik pravne osobe pozvat )e se na glavni pretres radi sasluanja. U
pozivu )e se upozoriti da )e se postupak provesti bez nji'ovog prisustva.Predstavnik pravne
osobe sasluat )e se na glavnom pretresu poslije optuenog. 5a isti na!in postupit )e se u odnosu
na osobu na koju je imovinska korist prenesena% ako nije pozvana kao svjedok.Osoba na koje je
imovinska korist prenesena% kao i predstavnik pravne osobe ovla)en je da u vezi s utvr(ivanjem
imovinske koristi predlae dokaze i da% po ovla)enju sudije% odnosno predjednika vije)a%
postavlja pitanja optuenom% svjedocima i vjetacima.+sklju!enje javnosti na glavnom pretresu ne
odnosi se na osobe na koje je imovinska korist prenesena% kao i na predstavnika prave osobe.2ko
sud u toku glavnog pretresa utvrdi da dolazi u obzir oduzimanje imovinske koristi% prekinu)e
glavni pretres i pozva)e osobu na koju je imov.korist prenesena% kao i predstavnika pravne osobe.
Il-;1=-U('!0i'%n"e i#o'inske ko!is(i &!ib%'l"ene k!i'i2ni# "elo#-Sud )e visinu iznosa
imovinske koristi pribavljene krivi!nim djelom utvrditi po slubenoj ocjeni ako bi njeno
utvr(ivanje bilo skop!ano s a nesrazmjernim teko)ama ili sa znatnim odugovla!enjem postupka.
Il-;14-P!i'!e#ene #"e!e osi*u!%n"%-Kada dolazi u obzir oduzimanje imovinske koristi
pribavljene krivi!nim djelom% sud )e po slubenoj dunosti po odredbama koje vae za izvrni
postupak odrediti priv.mjere osiguranja. U takvom slu!aju% s'odno se primjenjuju odredbe !l.314.
Il-;1A-S%!%" oluke ko"o# se i+!i2e #"e!% ou+i#%n"% i#o'inske ko!is(i)Oduzimanje
imovinske koristi pribavljene krivi!nim djelom% sud moe izre)i u presudi kojom se optueni
oglaava krivim ili u rjeenju o primjeni odgojne mjere% kao i u postupku iz !l.;1F.U izreci
presude ili rjeenja sud )e navesti koji se predmet% odnosno nov!ani iznos oduzima.Ovjereni
prepis presude% odnosno rjeenja dostavlja se i osobi na koju je imovinska korist prenesena% kao i
predstavniku pravne osobe ako je sud izrekao oduzimanje imovinske koristi od te osobe.
Il-;1B-Z%.("e' +% &on%'l"%n"e &os(u&k% u &o*leu #"e!e ou+i#%n"% i#o'inske ko!is(i-
Osoba iz !lana ;1;.moe podnijeti za'tjev za ponavljanje krivi!nog postupka u pogledu odluke o
oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivi!nim djelom.
3FB
Il-;1C-S.on% &!i#"en% o!ebi o'o* +%kon% u &o*leu %lbe)Odredbe !l.8FC. i !l. 81A. i
883. s'odno se primjenjuju na albu protiv odluke o oduzimanju imovinske koristi.
Il-;3F-S.on% &!i#"en% os(%li. o!ebi o'o* +%kon%-2ko u odredbama ove glave nije ta
drugo predvi(eno% u pogledu postupka za primjenu mjere sigurnosti ili za oduzimanje imovinske
koristi pribavljene krivi!nim djelom s'odno se primjenjuju ostale odredbe ovog zakona.
Il-;31-Pos(u&%k +% o&o+i'%n"e u'"e(ne osue-Kada je u uvjetnoj osudi odre(eno da )e se
kazna izvriti ako osu(eni ne vrati imovinsku korist pribavljenu?kdT% ne nadoknadi tetu ili ne
ispuni druge obaveze% a osu(eni u odre(enom roku nije ispunio te obaveze%sud )e provesti
postupak za opozivanje uvjetne osude na prijedlog tuioca ili po slubenoj dunosti.Sud je
obavezan da zakae sasluanje radi utv(ivanja !injenica na koje )e pozvati tuioca% osu(enog i
ote)enog.2ko sud utvrdi da osu(eni nije ispunio obavezu koja mu je bila odre(ena presudom%
donijet )e presudu kojom )e opozvati uvjetnu osudu i odrediti da se utv(ena kazna izvi% ili
odrediti novi rok za ispunjenje obaveze% ili ukinuti taj uvjet. 2ko sud na(e da nema osnova za
donoenje koje od ti' odluka% rjeenjem )e obustaviti postupak za opozivanje uvjetne osude.
Il-;33-R"e-en"e o b!is%n"u osue-Kada po zakonu brisanje osude nastupa protekom odre(enog
vremena i pod uvjetom da osu(eni u tom vremenu ne u!ini novo krivi!no djelo% rjeenje o
brisanju osude donosi po slubenoj dunosti organ nadlean za vo(enje poslova kaznene
evidencije.Prije donoenja rjeenja o brisanju osude izvrit )e se potrebna provjeravanja% a
naro!ito )e se prikupiti podaci o tome da li je protiv osu(enog u toku krivi!ni postupak za neko
novo krivi!no djelo u!injeno prije isteka roka predvi(enog za brisanje osude.
Il-;38-P!i"elo* osu0eno* +% b!is%n"e osue-2ko nadleni organ ne donese rjeenje o brisanju
osude% osu(eni moe traiti da se utvdi da je brisanje osude nastupilo po zakonu.2ko nadleni
organ ne postupi po za'tjevu osu(enog u roku od 8F dana od dana primanja za'tjeva% osu(eni
moe traiti da sud donese rjeenje o brisanju osude.
Il-;3;-Susko b!is%n"e u'"e(ne osue-2ko uvjetna osuda ne bude opozvana ni poslije jedne
godine od dana prestanka vremena provjeravanja% sud )e donijeti rjeenje kojim se utvr(uje
brisanje uvjetne osude. Ovo rjeenje dostavit )e se osu(enom% tuiocu i organu nadlenom za
vo(enje kaznene evidencije.
Il-;3=-Pos(u&%k b!is%n"% osue n% osno'u suske oluke-Postupak za brisanje osude s'odno
odredbama K,&"i#na osnovu sudske odluke pokre)e se na molbu osu(enog.Molba se podnosi
sudu.Sudija koji za to bude odre(en zakaza)e i provesti sasluanje tuioca i osu(enog.Sud moe o
ponaanju osu(enog zatraiti izvjetaj od policijskog organa% a moe takav izvjetaj traiti i od
uprave ustanove u kojoj je osu(eni izdravao kaznu.Protiv odluke suda po molbi za brisanje
osude albu mogu izjaviti podnosilac albe i tuilac.2ko sud odbije molbu zato to osu(eni
svojim ponaanjem nije zasluio brisanje osude% osu(eni moe molbu ponoviti po isteku jedne
godine od dana pravosnanosti rjeenja o odbijanju molbe.
Il-;34-U'"e!en"e o k%+neno" e'ien$i"e)U uvjerenju koje se gra(anima daje na osnovu kaznene
evidencije% ne smiju se spominjati brisana osuda i brisane pravne posljedice.
Il-;3A-Molb% i &os(u&%k &!es(%nk% #"e!e si*u!nos(i-Molba za prestanak primjene mjera
sigurnosti propisani' Krivi!nim zakonom &"i# podnosi se sudu.Sudija koji za to bude odre(en
)e pret'odno ispitati je li proteklo potrebno vrijeme po zakonu% a zatim )e zakazati i sprovesti
sasluanje radi utvr(ivanja !injenica na koje se podnosilac molbe poziva. Sudija )e pozvati
tuioca i podnosioca molbe.Sudija moe za'tijevati izvjetaj o ponaanju osu(enog od
policijskog organa% odnosno ustanove u kojoj je osu(eni izdrao kaznu.U slu!aju odbijanja
molbe% nova molba se ne moe podnij.prije isteka roka od 1god.od dana pravosn.rje.o odbijanju
ranije molbe.
Il-;3B-O&,% o!eb%)Me(unarodna krivi!nopravna pomo) vri se po odredbama ovog zakona%
ukoliko zakonom "osne i #ercegovine ili me(unarodnim ugovorom nije to drugo odre(eno.
3FC
Il-;3C-U&u,i'%n"e #olbe +% &!%'nu &o#o,)Molba suda% odnosno tuioca za pravnu pomo) u
krivi!nim predmetima dostavlja se inostranim organima diplomatskim putem tako da sud%
odnosno tuilac molbu dostavlja &ministarstvu pravde% koje i' dostavlja nadlenom minist. "i#.
Il-;8F-Pos(u&%n"e &o #olbi s(!%no* o!*%n%-Kada &ederalno ministarstvo pravde primi putem
nadlenog ministarstva "i# molbu stranog organa za pravnu pomo)% duno je molbu dostaviti
nadlenom tuiocu.O dozvoljenosti i na!inu izvrenja radnje koja je predmet molbe inostr.organa
odlu!uje sud% odnosno tuilac po propisima "i# i u skladu sa svojom nadleno)u.
Il-;81-I+'!-en"e k!i'i2ne &!esue inos(!%no* su%)Sud ne)e postupati po molbi inostranog
organa kojom se trai izvrenje krivi!ne presude inostranog suda.Sud )e izvriti pravosnanu
presudu u odnosu na sankciju koju je izrekao inostrani sud ako je to predvi(eno me(unarodnim
ugovorom i ako sankciju izrekne i doma)i sud prema krivi!nom zakonodavstvu &ederacije.
5adleni sud donosi presudu u vije)u iz !l.3;.O sjednici vije)a obavijestit )e se tuilac%osu(eni i
branilac.U izreku presude sud )e unijeti potpunu izreku i naziv suda iz inostrane presude i izre)i
)e sankciju. U obrazloenju presude iznije)e razloge kojima se rukovodio prilikom izricanja
sankcija.Protiv presude mogu izjaviti albu tuilac i osu(eni ili njegov branilac% s'odno
odredbama ovog zakona.2ko strani dravljanin osu(en od doma)eg suda ili lice ovla)eno
ugovorom podnese molbu prvostepenom sudu da osu(eni izdrava kaznu u svojoj zemlji% sud )e
postupiti po me(unarodnom ugovoru.
Il-;83-Cen(!%li+%$i"% &o%(%k%O krivi!nim djelima pravljenja i stavljanja u opticaj
*alsi*ikovanog novca% neovla)ene proizvodnje% prera(ivanja + prodaje opojni' droga i otrova%
trgovine bijelim robljem% proizvodnje i rasturanja pornogra*ski' spisa% kao i o drugim krivi!nim
djelima u pogledu koji' se me(unarodnim ugovorima predvi(a centralizacija podataka% sud pred
kojim se vodi krivi!ni postupak duan je da% bez odlaganja% dostavi nadlenom ministarstvu "i #
podatke o ?kdT% i u!iniocu% a prvostepni sud - i pravosnanu presudu. Kad je u pitanju krivi!no
djelo pranja novca ili se radi o krivi!nom djelu u vezi sa pranjem novca% podaci se moraju% bez
odlaganja% dostaviti i organu "i# nadlenom za spre!avanje pranja novca.
Il-;88-Us(u&%n"e k!i'i2no* *on"en"% s(!%no" !%'i)2ko je na teritoriji &ederacije krivi!no
djelo izvrio stranac koji ima prebivalite u stranoj dravi% toj dravi se mogu%izvan uvjeta
predvi(eni' za izru!enje osumnji!eni'% odnosno optueni' osoba predvi(eni' u ,akonu o
krivi!nom postupku "i#% ustupiti svi krivi!ni spisi radi krivi!nog gonjenja i su(enja% ako se
strana drava tome ne protivi.Ustupanje krivi!nog gonjenja i su(enja nije doputeno ako se njime
stranac moe izloiti nepravednom postupku%ne'umanom i poniavaju)em postupanju ili
kanjavanju..o potv(ivanja optunice% odluku o ustupanju donosi nadleni tuilac. 5akon
podizanja optunice% a do ustupanja predmeta sudiji% odnosno vije)u u svr'u zakazivanja glavnog
pretresa - odluku donosi sudija za pret'odno sasluanje%na prijedlog tuioca.Ustupanje se moe
dopustiti za krivi!na djela za koja je predvi(ena kazna zatvora do 1F godina% kao i za ?kdT%
ugroavanja javnog saobra)aja.2ko je ote)eni dravljanin "i#% ustupanje nije doputeno ako se
on tome protivi% osim ako je dato osiguranje za ostvarivanje njegovog imovinskopr.za'tjeva.
Il-;8;-P!eu+i#%n"e k!i'i2no* *on"en"%-&ederalno ministarstvo pravde )e za'tjev strane
drave da se u &ederaciji preuzme gonjenje dravljanina "i# ili osobe koja ima preb.u "i# za
?kdT% izvreno u inostranstvu% dostavlja se sa spisima nadlenom tuiocu.2ko je nadlenom
organu strane drave podnesen imovinskopravni za'tjev% postupit )e se kao da je taj za'tjev
podnesen nadlenom sudu.O odluci kojom se odbija preuzimanje krivi!nog gonjenja% kao i o
pravosnanoj odluci donesenoj u krivi!nom postupku% obavijestit )e se% diplomatskim putem
strana drava koja je uputila za'tjev.
Il-;8=-N%kn%% -(e(e +bo* neo&!%'%ne osue)Pravo na naknadu tete zbog neopravdane
osude ima osoba prema kojoj je bila pravosnano izre!ena krivi!na sankcija ili koja je oglaena
krivom% a oslobo(ena od kazne% a kasnije je povodom vanrednog pravnog lijeka novi postupak
pravosnano obustavljen ili je pravosnanom presudom oslobo(ena od optube% ili je optuba
odbijena%osim u sljede)im slu!ajevima017 ako je do obustave postupka ili donoenja presude
kojom se optuba odbija dolo zbog toga to je u novom postupku tuilac odustao od gonjenja% a
31F
do odustanka je dolo na osnovu sporazuma sa osumnji!enim% odnosno optuenimH37 ako je u
novom postupku presudom optuba odba!ena zbog nenadlenosti suda% a ovla)eni tuilac nije
preduzeo gonjenje pred nadlenim sudom.Osu(eni nema pravo na naknadu tete ako je svojim
lanim priznanjem ili na drugi na!in namjerno prouzrokovao svoju osudu% osim ako je na to bio
prinu(en.U slu!aju osude za krivi!na djela u sticaju% pravo na naknadu tete moe se odnositi i na
pojedina krivi!na djela u pogledu koji' su ispunjeni uvjeti za priznanje naknade.
Il-834-Z%s(%!"elos( &o(!%i'%n"% +% n%kn%u -(e(e)Pravo na naknadu tete zastarijeva
protekom tri godine od dana pravosnanosti prvostepene presude kojom je okrivljeni oslobo(en
od optube ili kojom je optuba odbijena% odnosno pravosnanosti prvostepenog rjeenja kojim je
postupak obustavljen% a ako je povodom za'tjeva za podnoenje vanrednog pravnog lijeka
podnesena alba vije)u apelacionog odjeljenja -od dana prijema odluke tog voje)a.Prije
podnoenja sudu tube za naknadu tete% ote)eni je duan da se sa svojim za'tjevom obrati
&ederalnom ministarstvu pravde% radi postizanja sporazuma o postojanju tete i vrsti i visini
naknade.U slu!aju iz !l-;8A% o za'tjevu se moe rjeavati samo ako ovla)eni tuilac nije
preduzeo gonjenje pred nadlenim sudom u roku od tri mjeseca od dana prijema pravosn.presude.
Il-;8A-Pono-en"e (ube n%leno# suu +% n%kn%u -(e(e)2ko za'tjev za naknadu tete ne
bude usvojen ili po njemu &ederalno ministarstvo pravde ne donese odluku u roku od tri mjeseca
od dana podnoenja za'tjeva% ote)eni moe kod nadle.suda podnijeti tubu za naknadu tete.
2ko je postignut sporazum samo u pogledu dijela za'tjeva% ote)eni moe tubu podnijeti u
pogledu ostatka za'tjeva.Guba za naknadu tete podnosi se protiv &ederacije. U slu!aju da
&ederacija naknadi tetu zbog neosnovanog lienja slobode ili neopravdane osude ona sti!e pravo
regresa od kantona !ijim je zakon.osnovan sud koji je donio pravosn.presudu% odnosno rjeenje.
Il-;8B-P!%'o n%sl"enik% n% n%kn%u -(e(e)5asljednici nasle(uju pravo ote)ene osobe na
naknadu imovinske tete. 2ko je ote)eni ve) stavio za'tjev%nasljednici mogu nastaviti postupak
samo u granicama ve) postavljenog za'tjeva za naknadu tete.5asljednici ote)ene osobe mogu
poslije njegove smrti nastaviti postupak za naknadu tete% odnosno pokrenuti postupak ako je
ote)ena osoba umrla prije isteka roka zastarjelosti a za'tjeva se nije odrekla.
Il-;8C-Os(%le osobe ko"i#% &!i&%% &!%'o n% n%kn%u -(e(e-Pravo na naknadu tete pripada
i 017 osobi koje je bila u pritvoru% a nije dolo do pokretanja krivi!nog postupka% ili je postupak
obustavljen pravosnanim rjeenjem% ili je pravosnanom presudom oslobo(ena od optube ili je
optuba odbijenaH37 osobi koja je izdravala kaznu lienja slobode% a povodom ponavljanja
krivi!nog postupka izre!ena joj je kazna lienja slobode u kra)em trajanju od kazne koju je
izdrala ili je izre!ena krivi!na sankcija koja se ne sastoji u lienju slobode ili je oglaena krivom%
a oslobo(ena od kazneH87 osobi koja je usljed greke ili nezakonitog rada organa neosnovano
liena slobode% ili je zadrana due u pritvoru ili ustanovi za izdravanje kazne ili mjereH;7 osobi
koje je u pritvoru provela due nego to traje kazna zatvora na koju je osu(ena.
Osobi koja je liena slobode bez zakonskog osnova% pripada pravo na naknadu tete ako protiv
nje nije odre(en pritvor% niti joj je vrijeme za koje je liena slobode ura!unato u izre!enu kaznu za
krivi!no djelo ili za prekraj.5aknada tete ne pripada osobi koja je svojim nedoputenim
postupcima prouzrokovala lienje slobode.+sklju!eno je pravo na naknadu tete iako su postojale
okolnosti iz !lana;8=.ili ako je postupak obustavljen na osnovu !l.31C.
Il-;;F-N%kn%% -(e(e &!ou+!oko'%ne s!es('i#% "%'no* in3o!#i!%n"%)2ko je slu!aj na koji
se odnosi neopravdana osuda ili neosnovano lienje slobode neke osobe prikazivan u sredstvu
javnog in*ormiranja i time je bio povrije(en ugled te osobe% sud )e% na njen za'tjev% objaviti u
novinama ili drugom sredstvu javnog in*ormiranja saoptenje o odluci iz koje proizilazi
neopravdanost ranije osude% odnosno neosnovanost lienja slobode. 2ko slu!aj nije prikazivan u
sredstvu javnog in*ormiranja% ovakvo saoptenje )e se% na za'tjev te osobe% dostaviti dravnom
organu% privrednom drutvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj je ta osoba zaposlena% a ako je to za
njenu re'abilitaciju potrebno - politi!koj stranci ili udruenju gra(ana.
311
Il-;;1-Osobe ko"i#% &!i&%% &!%'o &ono-en"% o-(e(no* +%.("e'%-Poslije smrti osu(ene
osobe pravo na podnoenje ovog za'tjeva pripada njenom bra!nom odnosno vanbra!nom drugu%
djeci% roditeljima% bra)i i sestrama.,a'tjev moe se podnijeti i ako nije stavljen za'tjev za
naknadu tete.5ezavisno od uvjeta predvi(eni' u !l.;8=% za'tjev moe se podnijeti i kada je
povodom vanrednog pravnog lijeka izmijenjena pravna kvali*ikacija djela% ako je usljed pravne
kvali*ikacije u ranijoj presudi bio tee povrije(en ugled osu(ene osobe.
Il-;;3-Re.%bili(%$i"%-Sud koji je u krivi!nom postupku sudio u prvom stepenu donije)e po
slubenoj dunosti rjeenje kojim se ponitava upis neopravdane osude u kaznenoj evidenciji.
$jeenje se dostavlja organu nadlenom za vo(enje kaznene evidencije. O ponitenom upisu ne
smiju se nikome davati podaci iz kaznene evidencije.
Il-;;8-Z%b!%n% u&o(!ebe &o%(%k%-Osoba koja na bilo koji na!in do(e do podataka koji se
odnose na neopravdanu osudu ili na neosnovano lienje slobode% ne moe upotrijebiti podatke na
na!in koji bi bio od tete za re'abilitaciju osobe protiv koje je vo(en krivi!ni postupak.
Il-;;;-P!%'o n% n%kn%u -(e(e u 'e+i s% +%&oslen"e#-Osobi kojoj je zbog neopravdane osude
ili neosnovanog lienja slobode prestao radni odnos ili svojstvo osiguranika socijalnog
osiguranja% priznaje se radni sta% odnosno sta osiguranja kao da je bila na radu za vrijeme za
koje je zbog neopravdane osude ili neosnovanog lienja slobode sta izgubila. U sta se
ura!unava i vrijeme nezaposlenosti do koje je dolo zbog neopravdane osude ili neosnovanog
lienja slobode% a koja nije nastala krivicom te osobe.Prilikom svakog rjeavanja o pravu na koje
uti!e duina radnog staa% odnosno staa osiguranja% dravni organ%preduze)e ili druga pravna
osoba uzet )e u obzir sta priznat.2ko dravni organ% preduze)e ili druga pravna osoba ne uzme u
obzir sta priznat ote)ena osoba moe za'tijevati da sud utvrdi da je priznavanje ovog vremena
nastupilo po zakonu. Guba se podnosi protiv dravnog organa% preduze)a ili drugoe pravne
osobe koje osporava priznati sta i protiv &ederacije.5a za'tjev dravnog organa% preduze)a ili
druge pravne osobe kod koje se pravo ostvaruje%isplatit )e se iz sredstava budeta &ederacije
propisani doprinos za vrijeme za koje je sta priznat.Sta osiguranja priznat u cjelini se ura!unava
u penzijski sta.
Il-;;=-T!%en"e %!ese-2ko se ne zna prebivalite ili boravite osumnji!enog% odnosno
optuenog% kada je to po odredbama ovog zakona neop'odno% tuilac ili sud zatrait )e od
policijskog organa da osumnji!enog% odnosno optuenog potrae i da tuioca odnosno sud
obavijeste o njegovoj adresi.
Il-;;4-U'"e(i +% i+%'%n"e &o("e!ni$e)+zdavanje potjernice moe se narediti kad se
osumnji!eni% odnosno optueni protiv kojeg je pokrenut krivi!ni postupak zbog krivi!nog djela za
koje se po zakonu moe izre)i kazna zatvora od tri godine ili tea kazna nalazi u bjekstvu% a
postoji naredba za njegovo dovo(enje ili rjeenje o odre(ivanju pritvora.+zdavanje potjernice
nare(uje sud.+zdavanje potjernice naredit )e se i u slu!aju bjekstva osu(enog iz ustanove u kojoj
izdrava kaznu% bez obzira na visinu kazne% ili bjekstva iz ustanove u kojoj izdrava zavodsku
mjeru vezanu s lienjem slobode. 5aredbu% u tom slu!aju% izdaje rupravnik ustanove.5aredba
suda ili upravnika ustanove za izdav.potjernice dostavlja se policijskim organima% radi izvrenja.
Il-;;A-I+%'%n"e ob"%'e-2ko su potrebni podaci o pojedinim predmetima koji su u vezi s
krivi!nim djelom% ili ove predmete treba prona)i% a naro!ito ako je to potrebno radi
ustanovljavanja istovjetnosti prona(enog nepoznatog lea% naredit )e se izdavanje objave kojom
)e se zatraiti da se podaci ili obavjetenja dostave organu koji vodi postupak.Policijski organi
mogu objavljivati i *otogra*iju lea li nestale osobe ako postoje osnovi sumnje da je do smrti%
odnosno nestanka te osobe% dolo usljed krivi!nog djela.
Il-;;B-Po'l%2en"e &o("e!ni$e ili ob"%'e)Organ koji je naredio izdavanje potjernice ili objave
duan je da je odma' povu!e kad se prona(e traena osoba ili predmet ili kad nastupi zastarjelost
kriv.gonjenja ili izvr.kazne ili drugi razlozi zbog koji' potjernica ili objava vie nije potrebna.
Il-;;C-Ko !%s&isu"e &o("e!ni$u ili ob"%'u)Potjernicu i objavu raspisuje nadleni pol.organ koga
odre(uje sud u svakom pojedinom slu!aju% odnosno ustanova iz koje je pobjegla osoba sa
313
izdravanja kazne ili zavodske mjere.2ko je vjerovatno da se osoba za kojom je izdata potjernica
nalazi u inostranstvu% nadleno ministarstvo "i# moe raspisati i me(unarodnu potjernicu.
P R A V I L N I K o unu(!%-n"o" o!*%ni+%$i"i MUP)% KS
Poslovi iz nadlenosti Ministarstva vre se u okviru slijede)i' osnovni' organizacioni' jedinica0
a7 Kabinet ministra%
b7 Uprava policije i
c7 Uprava administracije i podrke.
d7 +nspektorat
N%lenos(i K%bine(% #inis(!%-Kabinet ministra% u okviru svoji' nadlenosti% obavlja slijede)e
poslove i zadatke0 organizuje i u!estvuje u izradi Programa i +zvjetaja o radu Ministarstva i prati
realizaciju ProgramaH prati realizaciju zadataka u oblasti unutranji' poslova koji proisti!u iz
Programa rada MinistarstvaH izra(uje i u!estvuje u izradi materijala u oblasti unutranji' poslova
za potrebe Ministarstva% te prati i prou!ava materijale o pitanjima iz nadlenosti Ministarstva i o
tome in*ormie ministraH vri pripreme za odravanje sjednica Stru!nog kolegija i stara se o
provo(enju njegovi' zaklju!akaH priprema analiti!ko-in*ormativne materijale iz djelokruga rada
Kabineta ministraH vri i organizuje poslove u vezi sa obavljanjem *unkcije ministra i
ostvarivanjem javnosti rada u Ministarstvu% te sara(uje sa slubama za in*ormisanje i
predstavnicima sredstava javnog in*ormisanjaH vri pripreme za odravanje savjetovanja i drugi'
sastanaka koje organizuje i dri ministar% vri poslove prijema i obrade pote upu)ene ministruH
stara se o dokumentima i materijalima koji se dostavljaju ministru% vri odre(ene poslove
protokolaH ostvaruje potrebnu saradnju sa upravama Ministarstva i drugim organizacijama u vezi sa
izvravanjem poslova iz djelokruga rada Kabineta ministra.
N%lenos(i U&!%'e &oli$i"e)Uprava policije vri upravne% stru!ne i druge poslove i zadatke na
podru!ju Kantona Sarajevo koji se odnose na0
a7 provo(enje Ustava i zakona Kantona Sarajevo% &"i# i "i# u oblasti unutranji' poslova%
b7 poslove i zadatke policije% osim poslova koji su u nadlenosti &ederalnog ministarstva
unutranji' poslova% a naro!ito0 zatitu ivota i li!ne sigurnosti ljudi% zatitu imovine%
sprje!avanje i otkrivanje krivi!ni' djela% pronalaenje i 'vatanje po!inilaca krivi!ni' djela i
nji'ovo privo(enje nadlenim organima u slu!ajevima kada to nije u nadlenosti sudske
policije% odravanje javnog reda i mira% vrenje nadzora nad radom agencija za zatitu ljudi i
imovine% vrenje kriminalisti!ko-te'ni!ki' i *orenzi!ki' poslova% kontrolu i regulisanje
saobra)aja na putevima i drugim oblastima saobra)aja% pruanje pomo)i radi otklanjanja
posljedica u slu!aju opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama i dr.
c7 poslovi i zadaci policije koje Ministarstvu povjeri &MUP%
d7 osiguranje odre(eni' li!nosti Kantona i
e7 poslovi i zadaci u vezi sa nabavkom% posjedovanjem i noenjem oruja i municije.
Unu(!%-n"e o!*%ni+%$ione "eini$e U&!%'e &oli$i"e)Unutr.organiz.jedinice Uprave policije su0
a7 Ured policijskog komesara%
b7 Sektor uni*ormisane policije%
c7 Sektor kriminalisti!ke policije i
d7 policijske uprave.
S%s(%' unu(!%-n"i. o!*%ni+%$ioni. "eini$% U&!%'e &oli$i"e)
1-Ured policijskog komesara sastoji se od0
a7 /edinica za pro*esionalne standarde u !ijem sastavu su0
17 Odjeljenje za unutranju kontrolu
37 Odjeljenje za razvoj na!ela i zatitu tajni' podataka
b7 Odjeljenje za kadrovske i logisti!ke poslove
c7 Odjeljenje za edukaciju
318
d7 Odsjek za odnose sa javno)u
3-Sektor uni*ormisane policije sastoji se od0
a7 Operativno-komunikacijski centar u !ijem sastavu su0
17 Operativno deurstvo u okviru kojeg je0 Odsjek za zadravanje osoba lieni'
slobode
37 Odjeljenje za analitiku% planiranje i evidencije
87 Odjeljenje za in*ormatiku i te'ni!ke poslove
;7 Odjeljenje za kriptozatitu
b7 Odjeljenje za inspekciju% koordinaciju i usmjeravanje
c7 /edinica za saobra)aj u !ijem sastavu je0 Odsjek za saobra)ajne istrage
d7 /edinica za podrku
8-Sektor kriminalisti!ke policije sastoji se od0
a7 Odjeljenje za privredni kriminal
b7 Odjeljenje za op)i kriminal u !ijem sastavu su0 Odsjek za krvne%
seksualne delikte i ratne zlo!ine%Odsjek za imovinske delikte
c7 Odjeljenje za posebne namjene
d7 Odjeljenje za borbu protiv zloupotreba opojni' droga
e7 Kriminalisti!ko-obavjetajna jedinica
*7 Odjeljenje za kriminalisti!ku te'niku% *orenziku i K., u !ijem sastavu
su0
17 Odsjek za kriminalisti!ku te'niku i *orenziku
37 Odsjek za K.,
;-Policijske uprave sastoje se od0Prva policijska uprava%a7 PS Stari Mrad b7 PS Oentar
Odjeljenje kriminalisti!ke policije u !ijem sastavu su0 Odsjek kriminalisti!ke policije Stari Mrad%
Odsjek kriminalisti!ke policije Oentar
.ruga policijska uprava a7 PS 5ovo Sarajevo%Odjeljenje kriminalisti!ke policije
Gre)a policijska uprava a7 PS 5ovi Mrad u !ijem sastavu su0Policijsko odjeljenje .obrinja%
Policijsko odjeljenje $ajlovac i Odjeljenje kriminalisti!ke policije
Ietvrta policijska uprava-PS +lida u !ijem sastavu je0Policijsko odjeljenje Grnovo% PS #adi)i
Odjeljenje kriminalisti!ke policije u !ijem sastavu su0 Odsjek kriminalisti!ke policije +lida%Odsjek
kriminalisti!ke policije #adi)i
Peta policijska uprava PS +lija u !ijem sastavu je0Policijsko odjeljenje Srednje%PS -ogo)a
Odjeljenje kriminalisti!ke policije u !ijem sastavu su0 Odsjek kriminalisti!ke policije +lija
Odsjek kriminalisti!ke policije -ogo)a.
N%lenos(i U!e% &oli$i"sko* ko#es%!% i n"e*o'i. "eini$%)Ured policijskog komesara
neposredno pomae policijskom komesaru u izvravanju poslova iz njegove nadlenosti propisane
,akonom o unutranjim poslovima Kantona Sarajevo i ,akonom o policijskim slubenicima
Kantona Sarajevo.
$ad /edinice za pro*esionalne standarde i odjeljenja u njenom sastavu detaljno je propisan u
posebnom pravilniku. /edinica za pro*esionalne standarde obavlja poslove u okviru slijede)i'
odjeljenja0
a7 Odjeljenje za unutranj