Sie sind auf Seite 1von 3

Lebenslauf

ANGABEN ZUR PERSON Vorname(n), Nachname(n)


[Alle berschr!f"en s!n# o$"!onal% &alls n!ch" rele'an", b!""e l(schen%)

S"ra*e, +ausnummer, PLZ, Or", S"aa"
,elefon -ob!l
E.-a!l A#resse(n)
/ebse!"e(n)
0ns"an" -essa1!n1 Ser'!ce 0ns"an" -essa1e 2on"o
Geschlech" Geschlech" an1eben 3 Gebur"s#a"um ""4mm45555 3 S"aa"san1eh(r!16e!"
S"aa"san1eh(r!16e!"(en) an1eben
BERU&SER&A+RUNG
[7e#en Arbe!"s$la"8 se$ara" an1eben% Be1!nnen S!e m!" #er A6"uells"en%)
S9+UL. UN: BERU&SB0L:UNG
[&;1en S!e f;r 5e#en rele'an"en (Aus.)B!l#un1s e!nen se$ara"en E!n"ra1 h!n8u% Be1!nnen S!e m!" #er A6"uells"en%)
PERS<NL09+E &=+0G2E0,EN
[Alle n!ch" 8u"reffen#en berschr!f"en b!""e l(schen%)
Europische Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Seite > / ?
ANGES,REB,E S,ELLE
BERU&
ANGES,REB,E ,=,0G2E0,
ANGES,REB,ES S,U:0U-
An1es"reb"e S"elle 4 Beruf 4 An1es"reb"e ,@"!16e!" 4 An1es"reb"es
S"u#!um (falls n!ch" rele'an", berschr!f" !n l!n6er S$al"e l(schen)
:a"um ('on . b!s) A6"uelle S"elle 4 Pos!"!on
Name un# A#resse #es Arbe!"1ebers (falls rele'an", 'olls"@n#!1e A#resse un# /ebse!"e e!nf;1en)
/!ch"!1s"e ,@"!16e!"en un# Zus"@n#!16e!"en
,@"!16e!"sbere!ch o#er Branche ,@"!16e!"sbere!ch o#er Branche

:a"um ('on . b!s) Be8e!chnun1 #er erAorbenen Bual!f!6a"!on EBR.E!ns"ufun1,
falls be6ann"
Name un# A#resse #er B!l#un1s. o#er Ausb!l#un1se!nr!ch"un1 (falls rele'an", S"aa")
+au$"f@cher o#er erAorbene berufl!che &@h!16e!"en

-u""ers$rache(n) -u""ers$rache(n) e!n1eben
/e!"ere S$rache(n) VERS,E+EN SPRE9+EN S9+RE0BEN
+(ren Lesen
An Ges$r@chen
"e!lnehmen
Zusammenh@n1en#es
S$rechen
S$rache e!n1eben S$rachn!'eau S$rachn!'eau S$rachn!'eau S$rachn!'eau S$rachn!'eau
S$rach8er"!f!6a" un# E!ns"ufun1, falls be6ann"%
S$rache e!n1eben S$rachn!'eau S$rachn!'eau S$rachn!'eau S$rachn!'eau S$rachn!'eau
S$rach8er"!f!6a" un# E!ns"ufun1, falls be6ann"%
A>4CD elemen"are S$rach'erAen#un1 . B>4CD selbs"s"@n#!1e S$rach'erAen#un1 . 9>4CD 6om$e"en"e S$rach'erAen#un1
Geme!nsamer Euro$@!scher Referen8rahmen f;r S$rachen
2ommun!6a"!'e &@h!16e!"en ,ra1en S!e h!er 0hre 6ommun!6a"!'en &@h!16e!"en e!n un# beschre!ben S!e, !n Aelchem
Zusammenhan1 s!e erAorben Aur#en, 8%B%D
ErAerb 1u"er 2ommun!6a"!onsf@h!16e!"en A@hren# me!ner ,@"!16e!" !m Ver6auf

ZUS=,ZL09+E
0N&OR-A,0ONEN
ANLAGEN
Europische Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Seite C / ?
Or1an!sa"or!sche un#
-ana1emen" &@h!16e!"en
,ra1en S!e h!er 0hre or1an!sa"or!schen &@h!16e!"en e!n un# beschre!ben S!e, !n Aelchem
Zusammenhan1 s!e erAorben Aur#en, 8% B%D
&;hrun1sauf1aben (1e1enA@r"!1 Veran"Aor"un1 f;r e!n >E.6($f!1es ,eam)

Berufl!che &@h!16e!"en ,ra1en S!e h!er alle arbe!"sbe8o1enen &@h!16e!"en e!n, #!e sons" n!r1en#s erA@hn" s!n# un#
beschre!ben S!e, !n Aelchem Zusammenhan1 s!e erAorben Aur#en, 8% B%D
Gu"er berbl!c6 ;ber Bual!"@"s6on"roll$ro8esse (1e1enA@r"!1 'eran"Aor"l!ch f;r Au#!"s)

9om$u"er6enn"n!sse ,ra1en S!e h!er 0hre 9om$u"er6enn"n!sse e!n un# beschre!ben S!e, !n Aelchem Zusammenhan1 s!e
erAorben Aur#en, 8% B%D
Gu"e 2enn"n!sse 'on -!crosof" Off!ceF

Sons"!1e &@h!16e!"en ,ra1en S!e h!er 0hre sons"!1en &@h!16e!"en e!n, #!e noch n!ch" erA@hn" Aur#en un# beschre!ben S!e,
!n Aelchem Zusammenhan1 s!e erAorben Aur#en, 8% B%D
,!schlern !n #er &re!8e!"

&;hrersche!n ,ra1en S!e h!er #!e 2lasse 0hres &;hrersche!ns e!n, 8% B%D
2lasse B

Publ!6a"!onen
Pr@sen"a"!onen
Pro5e6"e
2onferen8en
Sem!nare
Aus8e!chnun1en un# Pre!se
-!"1l!e#schaf"en
Referen8en
Geben S!e h!er rele'an"e Publ!6a"!onen, Pr@sen"a"!onen, Pro5e6"e, 2onferen8en, Sem!nare,
Aus8e!chnun1en un# Pre!se, -!"1l!e#schaf"en, Referen8en an% En"fernen S!e !n #er l!n6en S$al"e
berschr!f"en, #!e n!ch" rele'an" s!n#%
Be!s$!el f;r e!ne Publ!6a"!onD
/!e schre!be !ch e!nen erfol1re!chen Lebenslauf, NeA Assoc!a"e# Publ!shers, Lon#on, CE>C%
Be!s$!el f;r e!n Pro5e6"D
Euro$ass -ob!l!"@" . Nachhal"!16e!"ss"u#!e, Er1ebn!sse e!ner :!re6"befra1un1 be!
0nhaber!nnen un# 0nhabern #es Euro$ass -ob!l!"@" !n :eu"schlan#G 9onLo1os, CH%>E%CE>>
Lebenslauf Vorname(n), Nachname(n)
Europische Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Seite ? / ?
E!ne Aufl!s"un1 aller :o6umen"e, #!e #em Lebenslauf be!l!e1en% Be!s$!eleD
Zeu1n!s6o$!enG
Arbe!"s8eu1n!sseG
Em$fehlun1sschre!benG
Publ!6a"!onen%