Sie sind auf Seite 1von 8

5

4

#1 CCD BOARD # CCD+CDS CIRCUIT DIAGRAM

+15V L1 D 22uH(NLC2520) R1 C1 + 100 10/20V(B2) C2 104 2 R3 0 C
+15V
L1
D
22uH(NLC2520)
R1
C1
+
100
10/20V(B2)
C2
104
2
R3
0
C
V1
V2
V3
R4
V4
3.9K
U2 SONY NTSC ICX408AK
U2 SONY PAL ICX409AK
U2 SHARP NTSC RJ2351AA0PB
U2 SHARP PAL RJ2361AA0PB
U2
ICX408AK
B
C10
104
R60
10
R5
H2
R61
100K
10
H1
R62
10
1
2
RG
-7.5V
D1
1SS355
VSUB
C15
104
A
R6
C16
C17
1M
104
222
5
4
16
1
HO2
VO4
15
2
HO1
VO3
14
3
NC
VO2
13
4
RG
VO1
12
5
VL
GND
11
6
SUB
VGG
10
7
GND
VSS
89
VOUTVDD
1
3
3 2 1 CLPDM XSHD CCD LEVEL D XSHP AGCCONT R2 1K Q1 C3 C4
3
2
1
CLPDM
XSHD
CCD LEVEL
D
XSHP
AGCCONT
R2
1K
Q1
C3
C4
KTC3882
104
22P
C5
C6
C
105(2012)
105(2012)
25
16
PIN
AGCCLP
26
15
DIN
CLPOB
CLP1
C7
27
14
VCC2
XRS
XRS
105(2012)
28
13
N.C
PBLK
PBLK
U1
29
CXA2006Q
12
LIN/CH
OFFSET
OFFSET
30
11
GND2
VRT
VRT
31
10
RFCONT
VRB
VRB
32
9
PBRFC
VCC3
C8
C9
104
104
B
C11
104
C12
104
SHIN
L2
22uH(NLC3225)
+5V
C13
104
+
C14
1
24
CAMVIDEO
CLPDM
2
23
PB/REC
GND1
3
22
CH/CL
SHD
4
21
PS
SHP
5
20
VSHP
VCC1
6
19
GND3
CCD LEVEL
7
18
LOUTCLP
AGCCONT
8
17
DRVOUT
VCC4

3

CCD LEVEL 7 18 LOUTCLP AGCCONT 8 17 DRVOUT VCC4 3 47/6.3V(B2) A Title CCD CIRCUIT

47/6.3V(B2)

A

Title

CCD CIRCUIT DIAGRAM

 

Size

Document Number

Rev

A4

 

CTDM-5301

 

04

Date:

Monday, May 23, 2005

Sheet

1

of

8

2

1

5 4 3 2 1 L3 #2 CCD BOARD #T/G+VERTICAL CIRCUIT DIAGRAM 22uH(NLC2520) +5V U3
5
4
3
2
1
L3
#2 CCD BOARD
#T/G+VERTICAL CIRCUIT DIAGRAM
22uH(NLC2520)
+5V
U3
L4
MB88347-PFV
C18
22uH(NLC2520)
10/10V
+5V
1
16
C19
+
VSS
GND
2
15
104
AGCCONT
AO2
AO1
IRIS-V
3
14
C20
D
VREFY
AO3
DI
CASO
D
4
13
104
+
C21
VREFC
AO4
CLK
CASCK
10/10V
5
12
AO5
LD
CSEVR
6
11
AO6
DO
7
10
OFFSET
AO7
AO8
X1
8
9
VDD
VCC
27만 N
19.069928MHz
.
PAL model 부품
27만 P
18.9375MHz
R8
R7
(NTSC model은 OPEN)
41만 N
28.636363MHz
10K
100K
41만 P
28.37500MHz
C27
V1
20P
X1
C29
C22
C24
C26
28.636363MHz
20P
102
104
V2
103
D2
C30
1SV214
R9
104
V3
1M
U4
R10
TC7S04FU
V4
1M
R11
C33
100K
104
R12
-7.5V
10K
R13
VSUB
C
10K
C
C32
R14
PCOMP
104
100K
MCK
C34
104
37
24
V1
VD
TGVD
38
23
V2
HD
TGHD
39
22
VM
VSS3
40
21
V3
ID
ID
D3
1SS355
41
20
V4
VDD3
42
19
VL
SCK
CASCK
U5
43
CXD2480R
18
SUB
SDATA
CASO
L6
C35
44
17
VH
SEN
CSTG
22uH(NLC2520)
105(2012)
B
B
45
16
+15V
CPP3
PBLK
PBLK
46
15
CPP2
CLPDM
CLPDM
C36
+
C37
47
14
CPP1
AVSS1
+3.3V
10/20V(B2)
104
L7
48
13
47uH(NLC3225)
D/O
ADCK
C38
104
+
C39
10/10V
H2
H1
XRS
RG
XSHP
C40
XSHD
104K(2012)
A
+5V
A
L8
22uH(NLC3225)
Title
C41
+
C42
T/G+EVR CIRCUIT DIAGRAM
104
47/6.3V(B2)
Size
Document Number
Rev
CTCM-5301
A4
04
Date:
Monday, May 23, 2005
Sheet
2
of
8
5
4
3
2
1
1
2
1
36
DCIN
TEST1
2
35
NC
VDD2
3
34
AVDD3
CKI
4
33
H2
VSS2
5
32
H1
OSCO
6
31
AVSS2
OSCI
7
30
RG
VSS1
8
29
AVDD2
RST
9
28
AVDD1
VDD1
10
27
XSHD
TEST2
1
2
11
26
XSHP
MCK
12
25
XRS
WEN
1
5
NC
VCC
2
IN A
3
4
GND
OUT Y
5 4 3 2 1 D D U6 L9 D4 78L15 330uH(NLC3225) 1 3 1
5
4
3
2
1
D
D
U6
L9
D4
78L15
330uH(NLC3225)
1
3
1
2
+15V
OUT
IN
+12V
KDS226
+
C47
C43
+
C44
+
C45
D5
10/20V(B2)
10/20V(B2)
104
2.2/35V(B2)
1SS355
+
Q2
+
C46
KTA1504
2.2/35V(B2)
2
C
C
C49
C48
1/35V(A)
104
2
1
C53
R16
Q4
104
1K
L10
Q3
KTC3875
2
KDS226
ID
22uH(NLC2520)
KTA2014
1
3
2
1
-7.5V
D7
R17
2.2K
D6
1SS355
C50
C52
10/10V(A)
4.7/25V(B2)
ZD1
C54
-8.5V
104
C51
B
B
104
A
A
Title
+15V POWER CIRCUIT DIAGRAM
Size
Document Number
Rev
A4
CTDM-5301
04
Date:
Monday, May 23, 2005
Sheet
3
of
8
5
4
3
2
1
12
12
2
+
+
2
GND
1
2
12
3
12
3
1
3
13
1
2
1
2
12
5 4 3 2 1 #DC IRIS CIRCUIT DIAGRAM +5V 2005.02.18 E.C.O. C601 + R604(10K->13K)
5
4
3
2
1
#DC IRIS CIRCUIT DIAGRAM
+5V
2005.02.18 E.C.O.
C601
+
R604(10K->13K)
D
D
10/10V
C602
104
R601
R602
R603
R604
100K
2.2K
3.3K
13k
C603
R90
104
10K
AGCAMP
R630
51K
VR601
2
10K
Q601
C604
R605
R631
2
KTC4075
104
1M
C630
100K
1000P
Q602
C606
U601
C605
KTC4075
105(2012)
R606
8
1
VCC
OUT1
105(2012)
33k
R607
7
2
OUT2
IN1-
2
0
6
3
C CCD LEVEL
IN2-
IN1+
AGCCONT
5
4
C
IN2+
GND
R632
33K
NJM3414AM
DRV+
DMP+
R611
R608
2.2K
1.2k
DMP-
R609
R610
C607
+
R612
R613
C608
100K
1K
10/10V
47K
8.2k
100p(2012)
C609
NC
2005.05.23 E.C.O.
J4 삭제
J4(NC)
1
2
3
4
B
5
B
6
SH-06V-S-B
J601
J1
R91
J2
DMP+
1
DL-S1.27-15-SGP
10K
R89
DL-S1.27-15-SGP
DMP-
2
10K
1
DRV+
1
CONTROL1
DRV+
3
2
IRIS-V
2
CONTROL2
4
3
CSTG
3
1.25mm4P
4
TGVD
4
+3.3V
5
TGHD
5
+5V
6
ID
6
+12V
J3
7
7
8
CLP1
8
CSEVR
CONTROL1
1
9
VRT
9
CASO
CONTROL2
2
10
VRB
10
CASCK
1.25mm 2P
11
VREFC
11
12
VREFY
12
PCOMP
A
13
AGCAMP
13
A
14
14
MCK
15
SHIN
15
Title
DC IRIS CIRCUIT DIAGRAM
Size
Document Number
Rev
CTDM-5301
A4
04
Date:
Monday, May 23, 2005
Sheet
4
of
8
5
4
3
2
1
1
3
1
3
13
5 4 J201 3 2 1 1.27mm-4P #1 DSP BOARD 1 U201 PAL model 부품
5
4
J201
3
2
1
1.27mm-4P
#1 DSP BOARD
1
U201
PAL model 부품
2
AK6420AF
R201
+3.3V
3
NTSC model에는 OPEN
100K
4
R202
C207
1
8
2.2K
U202
R/B
RST
104
R205
TC201
R203
XC61FN2912MR
33K
2
7
20P
1M
2
3
VCC
GND
OUT
IN
D
D
3
6
CS
DO
C201
C202
4
5
10P
104
CK
DI
C203
C204
22P
NC
R204
X201
100K
17.734475MHz
CASCK
PCOMP
CASO
+3.3V
CSEVR
L201
+
22uH(NLC3225)
TP201
R50
C1
C250
C206
C205
3.579545MHz
0
104
102
104
47/6.3V(B2)
PAL : NC
PAL : NC
76
50
CSTG
CSTG
VD
77
49
TGVD
TGVD
HD
C
78
48
R206
R207
R209
R210
C
TGHD
TGHD
FSCO
79
47
100K
100K
100K
NC
ID
ID
NRB
80
46
MCK
MCK
SCG
PAL : 100K
81
45
VSS4
EXSTAT
82
44
AESHUT
SFTDWN
83
43
CLP1
CLP1
SFTUP
84
42
VDD4
INTLL
85
41
AD9
CCD2
86
40
+5V
AD8
CCD1
L204
87
U203
39
AD7
NTPAL
NT/PAL
22uH(NLC2520)
C208
88
CXD2163BR
38
AD6
VDD2
+
104
89
37
AD5
YAF0
FSCO
C230
90
36
AD4
YAF1
47/6.3V(B2)
91
35
AD3
YAF2
92
34
C2
AD2
YAF3
93
33
104
R214
AD1
YAF4
94
32
0
AD0
YAF5
95
31
PAL : NC
VRT
VRT
YAF6
96
30
AVDD5
YAF7
97
29
SHIN
SHIN
DCK
98
28
B
AVSS5
VSS2
B
99
27
VRB
VRB
VBC
100
26
GRVSS
VREFC
VREFC
C210
+3.3V
L202
C209
104
22uH(3225)
103
C212
+
C211
104
47/6.3V(B2)
IOC
IOY
VREFY
C3
ON
OFF
104
+5V
BLC
R310 0
R306 100K
C213
L203
AGC
R307 100K
R311 0
104
22uH(NLC3225)
R216
R217
R218
R219
R220
+
100K
100K
100K
100K
100K
C215
AWB MODE R313 0
PUSH LOCK MODE R309 100K
R221
C216
104
C214
10
104
47/6.3V(B2)
R223
R222
ESC ON/OFF
3.3K
3.3K
BLC ON/OFF
C217
A
AWB2
A
103
C218
104
R224
R225
R226
R227
R228
Title
F/L
NC
NC
NC
NC
NC
DSP CIRCUIT DIAGRAM
R229
10
Size
Document Number
Rev
A4
CTDM-5301
04
Date:
Monday, May 23, 2005
Sheet
5
of
8
5
4
3
2
1
1
75
VDD1
CSEVR
2
74
SIFSEL
CSROM
3
73
VSS1
CASO
4
72
AEME
CASI
5
71
FLON
CASCK
6
70
BLCOF
XCS
7
69
MIRIS
SO
8
68
AEREF
SI
9
67
AGCMAX
SCK
10
66
GAMMA
VDD3
11
65
AWB1
XCLR
12
64
AWB2
VSS3
13
63
AWB3
PCOMP
14
62
VBY
LRI
15
61
VREFY
VRI
16
60
AVSS1
HRI
17
59
IREFY
AVSS4
18
58
VGY
ISET
19
57
AVDD1
AVDD4
20
56
IOY
AVDD3
21
55
IOC
OSCI
22
54
AVDD2
OSCO
23
53
VGC
AVSS3
24
52
IREFC
SYNC
25
51
AVSS2
FLD
1
1
GND
5 4 3 2 1 L205 22uH(NLC3225) +5V C219 D D 104 + C220 10/10V(3216)
5
4
3
2
1
L205
22uH(NLC3225)
+5V
C219
D
D
104
+
C220
10/10V(3216)
R230
R231
1K
1K
C221
1uF35V(A)
+
C222
100P
2
Q202
R242
KTA2014
100
R232
C-MUTE
1K
L207
C
L206
22uH(NL2520)
C251
C
2
Q201
10uH(NL2520)
102
IOY
KTA2014
R233
1K
U204
NJM2274R
R234
200
C223
C224
12P
22P
C228
R241
22/7V(A)
75(2012)
VIDEO-OUT
C229
100/6V(B2)
R236
R237
B
47K
1K
B
R235
ESC ON/OFF
1K
F/L
C227
BLC ON/OFF
104K(2012)
AWB2
L208
C225
68uH(NL3225)
C226
27P
103
2
Q204
SW1
KTA2014
SW DIP-4
R239
R240
Q203
1.5K
47K
2
IOC
KTA2014
R238
A
A
200
Title
Y/C MIX CIRCUIT DIAGRAM
Size
Document Number
Rev
CTDM-5301
A4
04
Date:
Monday, May 23, 2005
Sheet
6
of
8
5
4
3
2
1
13
13
13
13
1
8
YIN
CIN
2
7
GND
CM
3
6
VID
PS
4
5
SAG
VCC
1
8
+
+
2
7
3
6
4
5

D

C

B

A

+12V

5 4 3 2 1 L301 R301 L302 L303 Q301 4.7uH(NLC3225) 1R0(2012) SLF7032T-221MR29-2 10uH(4532) KTA1661
5
4
3
2
1
L301
R301
L302
L303
Q301
4.7uH(NLC3225)
1R0(2012)
SLF7032T-221MR29-2
10uH(4532)
KTA1661
3
2
+5V
D
R302
R303
+
C301
1R0(2012)
1K(2012)
47/6.3V(B2)
C302
R304
104K(2012)
3.6K
+
C303
47/10V(C)
U302
77L035
C307
+
47/20V(D)
3
1
IN
OUT
+3.3V
R305
680(2012)
R306
+
C304
C
U301
1K
47/6.3V(B2)
NJM2374A
D301
RB501V-40
R307
D302
150
RB160L-60
J204
2
1
+12V
1
2
VIDEO-OUT
3
C305
C306
20P
NC
2mm 3P
B
2004.06.07 E.C.O.
C305:27P->20P
C306:390P->NC
J203
J202
DL-SS1.27-15-SG
DL-SS1.27-15-SG
1
DRV+
1
CONTROL1
2
IRIS-V
2
CONTROL2
3
CSTG
3
4
TGVD
4
+3.3V
5
TGHD
5
+5V
6
ID
6
+12V
7
7
8
CLP1
8
CSEVR
9
VRT
9
CASO
10
VRB
10
CASCK
11
VREFC
11
12
VREFY
12
PCOMP
13
AGCAMP
13
14
14
MCK
A
15
SHIN
15
Title
POWER CIRCUIT DIAGRAM
Size
Document Number
Rev
CTDM-5301
A4
04
Date:
Monday, May 23, 2005
Sheet
7
of
8
5
4
3
2
1
1
8
Cs
Cd
2
7
Es
Si
3
6
Ct
V+
4
5
GND
IN+
1
1
2
2
GND

5

4

3

2

1

# DC LENS CONTROL CIRCUIT DIAGRAM

L103 +5V L101 47uH(3225) 47uH(3225) U104 2 1 +5V C102 XC61FC4412MR + 104 R130 2
L103
+5V
L101
47uH(3225)
47uH(3225)
U104
2
1
+5V
C102
XC61FC4412MR
+
104
R130
2
3
D101
OUT
IN
C101
2.2K
1SS355
D
D
10/10V
C112
TP1
TP3
NC
MISO
OC1B
J101
C103
+
C115
DL-SS1.27-06-SG
104
R117
104K(2012)
L102
C104
2.7K
D102
1
10uH(NLC2520)
10/10V
1SS355
2
R101
100
R118
3
1K
4
R102
100
2
5
R113
Q101
6
R103
100
43K
KTC3875
Q102
2
KTA1504
C-MUTE
R115
R119
4.7K
2.7K
R105
C113
1M
R106
104
100
2
D103
1SS355
C
R120
Q104
C
1K
KTC3875
R104
C105
2
Q103
CONTROL1
100
103
KTC3875
R116
U102
4.7K
TC7S04FU
R114
C106
36K
104
U101
ATTINY26(L)
R125
CONTROL2
2.7K
FSCO
R131
R126
10K
R133
1K
D104
10K
2
1SS355
R122
Q105
Q106
IRIS-V
4.7K
KTC3875
KTA1504
2
DRV+
R128
B
B
R134
R121
2.7K
10K
43K
C120
R129
104
1K
2
Q108
KTC3875
C121
D105
AGCAMP
104
1SS355
R135
2
Q107
10K
C111
KTC3875
104
R124
C109
4.7K
105(2012)
R123
36K
ESC ON/OFF
BLC ON/OFF
A
NT/PAL
A
Title
MICOM CIRCUIT DIAGRAM
Size
Document Number
Rev
Custom
CTDM-5301
04
Date:
Monday, May 23, 2005
Sheet
8
of
8
5
4
3
2
1
1
5
NC
VCC
2
VIN
3
4
GND
VOUT
20
1
1
PA0
PB0
19
2
PA1
PB1
18
3
PA2
PB2
17
4
1
PA3
PB3
16
5
GND1
VCC
15
6
AVCC
GND
14
7
PA4
PB4
13
8
PA5
PB5
12
9
PA6
PB6
1011
PB7PA7
1
GND
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
3
1
1
3
3
1
1
2
1
2
1
2
1
2