Sie sind auf Seite 1von 274

Heinz G.

Konsalik
NO ISKUENJA
Naslov izvornika NACHT DER VERSUCHUNG
1.
Ovo je bijela, jo neisisana s!rana. "rva s!rani#a $nevnika.
O$%vijek sa& 'ovorila $a s% $nevni#i ro&an!i(ne i'rarije,
os!a!ak iz vre&ena, ka$a s% $jevoj(i#e s vr#a&a % kosi i
o'le$a o'n%!a % !lo e!ale s '%vernan!o& o%s!jeli& arko& i
'ovorile )*a, !a!a) i )*a, svakako &a&a). S%vre&ena bi $jevojka,
kako sa& !a$a &islila, !rebala i&a!i $r%'a(ije in!erese, ne'o !o
je re$ano i sen!i&en!alno zaisivanje vie ili &anje va+ni,
osje-aja, &isli i $o'a.aja... no $anas, na $ananji $an, i sa&a
o(inje& isa!i $nevnik... e!o !ako, za!o !o o$ $anas zao(inje
novo o'lavlje % &o& +ivo!%.
"olo+ila sa& &a!%r%/ 0Nije bilo ni&alo lako/1. Kao na'ra$%
za olo+eni )isi! zrelos!i), kako !o obi(no s o!ovanje&
nazivaj%, $obila sa& $ozvol% $a zaje$no sa svoji&
rija!elji#a&a, 2abe!!o& i Urs%lo& o!%!%je& na 2al!i(ko &ore,
i !o sa&a, bez &aj(ine ra!nje. "reko no-i sa& os!ala o$rasla
+ena sa svi& svoji& ravi&a, i sve je jo %vijek 3as#inan!no
je$nos!avno4 )zrela) sa& za +ivo!.
5o+e li se ovako zao(e!i $nevnik6
Ne zna&. 7na& je$ino $a sa& $anas, % ovo& !ren%!k%
ra$osna, sre!na, bla+ena. 8ani, iso$ rozora %&i &ore, vi$i&
bijeli ijesak %+aren o$ s%n#a, iz vo$e $o &ene $oir% zvonki
'lasovi 2abe!!e i Urs%le 9 o,, &o'la bi, ob'rli!i #ijeli svije!.
Kako je +ivo! lije/ Sa$ &ora& rekin%!i s isanje&. *olazi &i
osje!a.
"rvi $an nisa& %sjela isisa!i ni!i rv% s!rani#% svo'a
rvo' $nevnika. 05oj) r%kois je si!an i 3in. Goso$a $r. :einer,
naa ro3esori#a nje&a(ko' jezika, je$no& je rekla4 9 5ar'i!,
vi ie!e o%! &ia. 9 No, i !o je sa$a sa&o jo sje-anje...1
;
<r(ale s% o bijelo& ijesk%, nes!ano kli(%-i, &okre o$
vo$e. *%'e kose s% i& se lijeile za zar%&enjene obraze. Uski,
riijeni bikiniji na'laavali s% obline nji,ovi, &la$i,
$%'ono'i, !ijela. "o$ nji,ovi& s!oali&a se %zvi!lao ijesak, a
svoji& zvonki& 'lasovi&a na$'lasavale s% %& valova. Obje s%
za sobo& o ijesk% v%kle neko' &%kar#a. *jelovao je o&alo
s&ijeno, o$jeven % %re$no svije!losivo o$ijelo i %orno se
ok%avao za%s!avi!i, no $jevojke bi 'a svaki %! #i(%-i ov%kle
za sobo&.
9 *je#o, #iele s% &i %ne ijeska 9 ob%ni se =re$
"o&&er !e se je$ni& !rzaje& oslobo$i )za'rljaja) &okri,
$jevoja(ki, r%k%.
9 Sa& vra' &e je !jerao k va&a % vo$%.
On se sa'ne, iz%je svoje la'ane #iele i is!rese ijesak iz
nji,. 7a !o vrije&e nje'ov o'le$ je o$l%!ao $o &ale bijele k%-e
reko %!a sa zeleni& rozorski& ka#i&a. K%-i#a se nalazila
%z %!eljak koji je vo$io na la+% a oko nje je raslo nekoliko
s&reka. 5alo i&anje je bilo o'ra.eno bijelo& o'ra$o&. 2io je
!o ravi &a,) raj iz&e.% s%n#a i &ora.
9 Sve se ro&ijenilo o$ &o' oslje$nje' boravka ov$je 9
re(e =re$ "o&&er i %$ari #ielo& o #iel%. 9 "rozorski ka#i
s% bi,) +%!i, a o'ra$a s&e.a. Ali bolje je ovako. <ko je !o bojio6
9 2ra-a >il,el& 9 Urs%la =?rs! obje&a r%ka&a o$&akne
s li#a svoj% &okr% #rvenkas!olav% kos%. 2ila je visoka i vi!ka,
)rva violina), kako s% je zvali.
Njezin %jak je bio &o$ni krea!or, a nje'ove krea#ije s% !e
sezone nosile sve +ene, a je !ako Urs%la =?rs! % razre$ %nijela
$aak veliko' bijelo' svije!a. Svi s% joj zavi$jeli i o'ovarali je, a
kolske savje!ni#e nis% ba %vijek bile re&a njoj rave$ne.
5a!%r% je olo+ila bez &no'o &%ka, !akore-i, +&ire-i na je$no
oko. 9 Ona i&a s!alno' $e(ka 9 br%jalo je o!ajno % os&o&
razre$% 'i&nazije. Urs%la !o nije ori#ala, naros!o je %!jela. I
!ako je ve- zarana bila na zl% 'las%.
2abe!!e Heil&ann je bila sasvi& $r%'a(ija. Njezin o!a# je
bio vlasnik !ransor!no' o$%ze-a, nje'ovi, $ese! !ere!ni,
vlakova se ko!%ralo Evroo&, a on bi se svake ve(eri o$&arao
o$ $nevni, bri'a 'le$aj%-i <8, %z li!r% iva i !ri kobasi#e sa
sen3o&. Nije bio $ovoljno o!&jen $a se % o$re.eni& !ren%#i&a
s%sre'ne i ne iz%s!i rije(i o%! )sranje). *r+ao je $a &a!%r%
$jevojka &ora olo+i!i, jer !o sa$a % &o$erna s,va-anja. No
k%,anje je o nje'ovo& vlas!i!o& %vjerenj%, iak va+nije o$
&a!%re. !o -e &%kar#% lo'ari!&i % k%,inji6 *obro e(eni
o$rezak je va+niji za $obar brak.
2a !ako je &islila i 2abe!!e. 8isoka, je$ri, okr%'li, $ojki,
s&e.e kose o$rezane $o visine ra&ena, o!ra na jezik%,
oneka$ (ak i bezobrazna, o!en#ijalna lijen(ina s in!elek!o&
rosje(no' (ovjeka iz &ase. 7a nj% il%zije nis% os!ojale. 9 Ka$
i, skine!e % 'a-e svi s% &%kar#i na kon#% is!i 9 izjavila je
je$no& riliko& % kr%'% svoji, rija!elji#a. 9 7ar bis&o on$a
jo !rebale osje-a!i s!ra,oo!ovanje6
=re$ "o&&er %ze svoje !alijanske #iele % r%ke i nas!avi %
(araa&a ,o$a!i $alje o ijesk%. 9 Ov$je je jo ne!ko6 9
%i!a on okaz%j%-i na o!voreni rozor &alo' lje!nikov#a. Na
s%n#% iz&e.% zeleni, rozorski, kaaka je blije!ala ne(ija
svije!lolava kosa.
9 <o je 5ar'i!, $ra'i ro.a(e/ 9 Urs%la =?rs! zas!ane. 9
5ar'i! 2ern,ar$!.
9 Nika$ (%o.
9 H%ber! 2ern,ar$!, ko&%nalni insek!or.
9 *obro zv%(i. 9 "o&&er se oklijevaj%-i za'le$a % svoje
#iele.
2abe!!e se sla!ko s&ijala.
9 On sa$ razbija 'lav% o !o&e, $a li se ris!oji bi!i sa&o %
(araa&a 9 %zvikne ona. 9 *je#o, ne &ora!e se rene&a'a!i/
7$ravo 5ar'i!/ 7$ravo/
Ona i& ki&ne 'lavo&. Na rozor% se o&oli 5ar'i!ina
'lava. =re$ "o&&er je oklijevao !ren%!ak, a on$a &a,ne s
#iela&a % r%ka&a i ri!o& se sa& sebi %(ini s!rano 'l%i&.
9 5oj ro.ak =re$ 9 re(e Urs%la =?rs! nekoliko &in%!a
kasnije ka$ i& je 5ar'i! o!vorila vra!a. 9 Saznao je o$ o#a $a
sa& ov$je, a -e s na&a roves!i viken$. Sa$ je o&alo zb%njen
i relaen jer nije o(ekivao $a -e ov$je na-i !ri $jevojke.
=re$ "o&&er je %!io. 7%rio je % 5ar'i! svoji& veliki&
lavi& o(i&a o%! $je!e!a koje ne &o+e o$voji!i o'le$ o$
!i!ravo' svje!la svije-e. Kakva $jevojka, &islio je ri!o&. Jo
nika$ nisa& vi$io !akv% zla!n%, svije!lolav% kos%. I !o
ro3injeno li#e, !a (is!o-a njezine &la$os!i koja se osje-a ve- na
rvi o'le$, !a nje+na 'ra.a !ijela % koje& !injaj% skrivene sna'e
i s!ras!i, !o aris!okra!sko $r+anje, !a ne$o$irljivos! )vii, kr%'ova)
koj% sa& o$%vijek &rzio... $ovra'a !o je $jevojka &i&o koje
=re$ "o&&er ne &o+e !ek !ako ro-i. Goso.i#e, k-erko
ko&%nalno' insek!ora, !aj (is!i o'le$ !voji, o(ij% %skoro -e
o!a&ni!i, !voje lijee %sne -e se ras!vori!i i $oziva!i &oje i&e...
On se nakloni sre!no-% isk%sno' kavalira i, s&ijee-i se,
oka+e svoje #iele.
9 7a &ene je o!%no novi osje-aj, % (araa&a bi!i
re$s!avljen !ako lijeoj $a&i.
9 O, 2o+e/ 9 2abe!!e Heil&ann rekrije r%ka&a 'lav%.
9 Kako se valja onaa!i, s!rani#e o$ @A $o AB. Goso$in
oz$ravlja $a&% naklono& 'lave, i !o !ako $a 'lav% na'ne
re&a narije$ a,C ri!o& &ora azi!i $a ne is!%ri revie
s!ra+nji#%...
9 Ne&o'%-a si 2abs 9 re(e 5ar'i! 2ern,ar$! i r%+i
"o&&er% svoj% $%'% %sk% r%k%. <r%$ila se ri!o& $a os!ane
o!%no &irna i ravno$%na. No zb%njivale s% je njezine vlas!i!e
&isli. On i&a #rn% kos%, #rn% i sjajn% o%! j%+njaka, ali
ro$orne lave o(i. Nje'ov o'le$ je o%! elek!ri(no' no+a,
ne&ilosr$no ara (ovjeka. "re$ !i& o'le$o& se osje-a& 'olo&,
ali se ne s!i$i&. <ko je !aj =re$ "o&&er6 Urs%lin ro.ak6 Nika$
(%la/ Nika$ nije o nje&% 'ovorila. 7a!o 'a nika$ nije
so&injala6
No, !o je sa$6 9 %i!a 2abe!!e Heil&ann. 5ar'i! se
!r'ne. Njezine %zb%rkane &isli se rasrie. 9 U.i&o % k%-% i
oij&o kav%. Ili kako bi bilo $a se jo &alo k%a&o6
5isli& $a -e bi!i najbolje $a najrije rasakirani svoje
s!vari, $a arkira& a%!o iza k%-e, a i &la$i& $a&a&a -e !ako
os!a!i na rasola'anj% nekoliko &in%!a $a ori(aj% o &eni i $a
se o&ire s (injeni#o& $a -% i& nekoliko $ana bi!i na !ere!. 9
=re$ "o&&er jo je$no& o'le$a 5ar'i! 2ern,ar$! a se okrene
i nes!ane iza k%-e. 2io je !o jasan o'le$ koji je 'ovorio sa& za
sebe.
5ar'i! je zb%njeno %la % k%-%. 9 Sk%,a! -% kav%/ 9
%zvikne ona reko ra&ena. 2ila je sre!na !o !ako &o+e sakri!i
r%&enilo koje je o$je$no& oblilo njene obraze.
;
No-% se Urs%la =?rs! iskra$e iz k%-e. Ona sa&o ri!vori
vra!a i na vr,ovi&a rs!ij% se o$%lja ,o$niko& jer je o$
kriao.
U vr!% na kl%i je sje$io =re$ "o&&er i %io. U'le$avi
Urs%l% kako se iskra$a iz k%-e, on ba#i #i'are!% i z'azi je %
ijesk%.
9 Naokon/ 9 re(e on.
9 Dekala sa& $a $jevojke kona(no zas%. 9 Urs%la =?rs!
s!ane re$ svo' ro.aka reba#ivi o'r!a( za k%anje reko
la'ane sava-i#e. 9 !o !ra+i ov$je6
5islio sa& $a -e se veseli!i !o &e oe! vi$i.
"%s!i sa$ 'l%os!i/ 9 Urs%lin 'las je bio o$bojan. 9
7na i sa& $a je s na&a 'o!ovo. Je$no& za%vijek. !o $akle
!ra+i ov$je6
"o&&er se za'le$a % svoje ne&irne r%ke. Nok!i&a je
'rebao $rven% kl%%. 9 Iskreno 'ovore-i, $ois!a sa& !e ,!io
onovno vi$je!i. Nisa& znao $a si ov$je s jo $vije rija!elji#e.
On %s!ane, o&alo ironi(no se nakloni i onovno sje$ne. 9
Uos!alo& (es!i!a& na olo+enoj &a!%ri, naravno, ako %z&e&o %
obzir i !voje $r%'e in!erese.
9 O$vra!an si/ 7ar oe! !reba nova#a6
9 Kakvo i!anje. Nova#a %vijek !reba&. E
Koliko6
Si!ni#%. <is%-% &araka.
7ar !e +ena okojno' Ei#ks,a%sena oe! izba#ila6
7ar lj%bljena 8eronika6 9 "o&&er se ri'%eno
s&ijao. 9 <o je ve- s!ara s!var. 5oja oslje$nja lj%bav je bila
'oso.a >eber. U$ovi#a visoko' o!ansko' (inovnika. *obri
&%+ je %&ro o$ sr(ano' %$ara. So,iji >eber, % $obi o$
(e!r$ese! osa& 'o$ina silno je bila o!rebna %!je,a. *o
rekj%(er. 2a !a$a je o!krila $a joj na !e$noj knji+i#i ne$os!aje
FBBB &araka.
Ga$/
"o&&er sle'ne ra&eni&a. 9 Givo! je sk%.
Urs%la =?rs! se nasloni na 'r%bo s!ablo s&reke. *ok je
ro&a!rala svo' ro.aka, % k%!ovi&a %sana joj za!i!ra rezirni
s&ijeak. Kakva krea!%ra. Sje$i !% % o$ijel% saiveno& o &jeri,
koje &% je la!ila je$na o$ nje'ovi, &no'obrojni, +ena. Sje$i
o%! &alo' kralja si'%ran % sebe i $obre volje, a o$ nje'a s!r%ji
neki 3l%i$ koji svak% +en% !jera % nje'ovo nar%(je. I &eni se !o
$o'o$ilo... ve- je !o&e 'o$ina $ana... % os&o& razre$%
'i&nazije... ov$je % ovoj k%-i... 1H. kolovoza... nezaboravan
$a!%&. <rajalo je !ri !je$na. <ri !je$na oijenos!i. <ri !je$na
aklenske vo+nje. Sre-a i %vijek iznova bije$no o!re+njavanje.
O$bijanje i re$avanje, &r+nja i ob&ana, kajanje i zaborav... 9
*obro iz'le$a Urs%la/ 9 izjavila je &a&a ka$ sa& se vra!ila s
raznika. 9 *ois!a si se ooravila/ 9 Gle$aj%-i joj ravno % o(i,
n#o#rvenjevi, o$'ovorila sa&4 9 *a &a&a, !o je o$ (%$esno'
&orsko' zraka.
Urs%la =%rs! o$&akne ra&en #rvenkas!olave kose s o(ij%.
2io je !o ener'i(an okre! koji& kao $a je ,!jela izbrisa!i
rolos!.
9 "osla! -% !i nov#e. G$je sa$ s!an%je6
Ha&b%r', ,o!el DE<I:I IA2U*A.
7na(i silazak na $r%!venoj ljes!vi#i6
Is!ina, !o nije l%ks%zni ,o!el s (e!iri zvjez$i#e koje'a
&o+e na-i % !%ris!i(ko& vo$i(%.
*obi! -e svoje nov#e. A sa$ nes!ani/ I !o s&jes!a.
Geli& svoje rija!elji#e o!e$je!i !voje ris%!nos!i.
Ij%bo&orna, &oja l%!ki#e6 9 "o&&er %s!ane. Urs%la
o$i'ne obje r%ke. 9 Ne $o!i(i &e, 'a$e/
Sve je ov$je sje-anje. 9 "o&&er se o'le$a oko sebe.
9 On$je je je$no& s!ajala naa koara za la+%. I&ala si bikini
(ije je 'a-i#e $r+ala sa&o je$na !raka. Ka$ bi, ov%kao !rak%...
Urs%la =?rs! sa'ne 'lav%. Njezino lijeo li#e, sli(no
3o!o'ra3iji iz &o$no' +%rnala o$je$no& za$obije ,la$an i
br%!alan izraz. 9 Je$no' $ana -e !e ne!ko %bi!i. Ne!ko -e s&o-i
sna'e $a svije! oslobo$i !vo' os!ojanja. Ka$ bi !o bio &%kara#,
&o'la bi, se iz za,valnos!i %$a!i za nje'a.
9 A sa$ je bilo $os!a/ 9 =re$ "o&&er sko(i s kl%e. 9
Na&jerava& ov$je os!a!i bare& !ri $ana. Sveje$no &i je $a li !i
se !o $oa$a ili ne. "o!reban &i je o$&or nakon naorni,
&jese#i rove$eni, sa So,ie >eber. 9 On riali nov%
#i'are!% i kroz $i& se za'le$a % Urs%l%. 9 Kakva je $jevojka
5ar'i! 2ern,ar$!6
9 *jevojka koja ni % sn% ne bi bila za !ebe. *alje r%ke o$
nje. Uozorava& !e/
9 7v%(i vrlo $ra&a!i(no. 9 "o&&er $%boko ov%(e $i& i
o!%,ne 'a % zrak. 9 No $a !e %&iri&, se#ijalizirao sa& se za
zrelije +ene, koje s% za &alo lj%bavi sre&ne la!i!i.
Urs%la se bez o$'ovora okrene i vra!i % k%-%. *ok je !i,o
za!varala vra!a, (%la je jo %vijek "o&&erov !i,i isreki$ani
s&ije, i $r,!e-i sk%ila ra&ena.
Kako je sve !o rljavo, &islila je $ok je le+ala % kreve!% i
navla(ila okriva( $o bra$e. "rokle!o rljavo. A naj'ore je !o $a
je ne&o'%-e oslobo$i!i se !e rljav!ine.
;
"rola s% $va s%n(ana $ana.
"okazalo se $a je =re$ "o&&er s!ras!veni sor!a. Unaj&io
je je$rili#% i kr%+io s !ri&a $jevojka&a oko *a,&ea i
Kellen,%sena, najve-i, k%ali!a na 2al!i(ko& &or%. Sna+ni&
bari!ono& je jevao &ornarske jes&e, a % bro$skoj k%,inji
k%,ao j%,% o$ je'%lja. Nave(er bi s $jevojka&a o$lazio na les,
'$je je $okazao $a vla$a #ijelo& ale!o& lesova o$ be(ko'
val#era $o !Jis!a. "riovije$ao je o svoji& $o+ivljaji&a iz
A3rike i In$ije, jer je kao !r'ova(ki %!nik neke %voznoKizvozne
!vr!ke %oznao #ijeli svije!.
5ar'i! 2ern,ar$! 'a je sl%ala sjajni, o(ij%. <re-e ve(eri je
=re$ "o&&er os!ao % &alo& lje!nikov#%. "o 2abe!!% Heil&ann i
Urs%l% =?rs! s% $ola $va &la$i-a, koje s% %oznale % *a,&%.
9 2oli &e 'lava, $je#o 9 izjavio je "o&&er. 9 I$i!e sa&e. Ja
-% rile-i.
9 I ja os!aje& ko$ k%-e. 9 5ar'i! 2ernn,ar$! za(%.eno
o'le$a Urs%l%, oazivi kako je njezina rija!elji#a
roblije$jela.
9 <i -e o-i s na&a 9 re(e Urs%la =iirsl !jeskobno.
9 Ne, &oli& !e os!avi &e ov$je. !o $a ra$i& s va&a6
Sa&a/
9 8e- -e&o na-i neko'a za !ebe.
9 Ne $a &i se.
9 Geli& $a o.e s na&a/ 9 re(e kr%!o Urs%la. "re$
k%-o& s% (ekali &la$i-i, nes!rljivo, neres!ano i, o+%r%j%-i.
2abe!!e je ve- o!ila, =re$ "o&&er je sje$io na rozor% i &a,ao
2abe!!i. Dinilo se kao $a 'a ne zani&a raz'ovor koji se o$vijao
iza nje'ovi, le$a, ali je ra!io svak% rije(.
5ora i-i 9 re(e 5ar'i! nesi'%rno se s&jekaj%-i. 9
Ina(e -e se nalj%!i!i.
2a &e bri'a za !e &aj&%ne/ 9 Urs%la =?rs! je iljila
% le.a svo' ro.aka. 9 *obro, i$e&/ 5o+$a !ako &ora bi!i. Iak%
no- il%zijo/ 9 Okrene se i is!r(i iz sobe. "o&&er sko(i. 9 Iak%
no- ses!ri(ni#e 9 ovi(e on za Urs%lo& i za!vori vra!a, koja s%
za njo& os!ala o!vorena. S!ajali s% je$no ore$ $r%'o'a na
rozor% i &a,ali za a%!o&obili&a koji s% se %$aljavali br%je-i.
Sa$ s&o sa&i 9 re(e "o&&er. On se ne&irno %s,o$a
$nevno& sobo&, za%s!avi se na rozor%, za'le$a se % &ore,
onovno o(ne e!a!i iz&e.% !rosje$a i s!ola, s vre&ena na
vrije&e o'le$avaj%-i 5ar'i! 2#rn,ar$!. U zrak% je le+alo ne!o
neizre#ivo, ne!o !eko i !jeskobno.
Iijea ve(er 9 iz%s!i "o&&er i o!vori rozor. 9 <ako
bla'a.
*a... 9 5ar'i! 2#rn,ar$! je reko nje'ovi, ra&ena
'le$ala % no-. On je osje-ao la'ani ri!isak njezini, 'r%$i na
svoji& le.i&a, %$isao oorosla!ki &iris njezine kose, osje-ao
njen $a, na svo& o!iljk% svaki %! ka$ bi ro'ovorila. U
nje'ovi& sljeoo(ni#a&a je %$arala krv, sr#e &% se nainjalo
o%! balona, ri!iskalo rebra, l%-a, o!e+avalo $isanje. Osje-ao
je $a &% (elo rekrivaj% 'rakovi znoja, ,la$no' znoja. No za!o
s% &% %sne bile s%,e, %sna %ljina &% je 'orjela, (inilo &% se
$a -e %&rije!i o$ +e.i.
2ilo bi najbolje $a o.e&o na k%anje 9 re(e on !i,o.
8ie nije reoznavao vlas!i!i 'las. 2io je bezbojan, kao $a je
%&o!an % va!%.
Jes!e li se ika$ k%ali no-%6
Nisa& 9 5ar'i! 2#rn,ar$! je osje-ala $a joj !ijelo&
rolazi $r,!avi#a, sve $o no+ni, rs!ij%. "a !o se !o $o'a.a sa
&no&, raz&iljala je. 2o+e $ra'i, sa&o sa& !ri $ana sa&a i ve-
se &ijenja svije!, i ja zaje$no s nji&.
Ne os!oji ni!a ljee na svije!% o$ k%anja % &or% na
&jese(ini. Dovjek se sa& sebi (ini o%! ko&a$i-a zvijez$e koji
je s neba ao % vo$%, os!aje la'an o%! er#a, s!aa se s
riro$o&, os!aje ele&an!aran ka$ osje!i valove kako 'a &il%j%
o na'i& le.i&a.
Na'i6 9 !i,o ro'ovori 5ar'i!.
Naravno. Na &jese(ini se valja k%a!i sa&o )bez). 9
=re$ "o&&er se na'ne kroz rozor kako bi izbje'ao 5ar'i!in
o'le$. 9 <rebali bis&o ok%a!i. 2ilo bi re$ivno.
2ez...
U-i -e&o % vo$% na razli(i!i& &jes!i&a i sres!i se
o!o& % vo$i. 8i$je! -e!e, nes!a! -e sve skrivene &isli. 9
9 <o je rvi %!...
9 Uvijek % +ivo!% os!oji rvi %!...
5ar'i! 2ern,ar$! o'ne 'lav%. Oklijevala je, ok%avaj%-i
se o oslje$nji %! bori!i ro!iv sebe, a on$a o.e re&a
vra!i&a svoje sobe.
9 *o.i!e za $ese! &in%!a, ne rije.
9 <o(no za $ese! &in%!a.
8ra!a se zal%e. =re$ "o&&er se vra!i % sob% i $r,!avi&
rs!i&a riali #i'are!%. D%o je kako 5ar'i! izlazi iz k%-e, (%o
je !akanje njeni, bosi, no'% o ka&enoj s!azi % vr!% isre$
k%-e, vra!a#a s% za#viljela, a on$a nas!%i !iina.
<r(ala je o bijelo& ijesk%. Iso$ leravo' o'r!a(a za
k%anje $r,!%rilo je njezino vi!ko, bijelo, ne!akn%!o !ijelo. U
njenoj kosi boje zla!a i'rao se !oli ve(ernji ovje!ara#, a ka$ je
zba#ila o'r!a(, na srebrnoj &jese(ini je zasjalo njezino !ijeloL
ona isr%+i r%ke a njezine &la$e 'r%$i se nan%...
=re$ "o&&er ba#i #i'are!% i s!r'ne ko%lj% s !ijela. U$alji
se nekoliko &e!ara o$ borove %&i#e, o!r(i re&a &or% i ba#i
se % valove. Iz &raka, ne'$je s $esne s!rane, (%lo se ra-akanje i
$a,!anje % vo$i.
Sa&o jo nekoliko &e!ara... sa&o nekoliko &in%!a...
9 G$je s!e6 9 ovi(e "o&&er ro&%kli& 'laso&.
9 Ov$je. "re$ivno je. S%er. Osje-a& se $ois!a o%! ribe.
9 5ar'i!in 'las je zvonio %n &la$ena(ko' zanosa. 9 <o je
bila $obra i$eja, =re$.
"o&&er je %!io. *%'i& je za&asi&a livao %s%sre!
zvonko& 'las%.
<rak &jese(ine. Glava. 7la!na kosa. 2ijela ra&ena. S
vre&ena na vrije&e iz vo$e izroni $io no'e ili obla s!ra+nji#a.
9 5ar'i! 9 re(e "o&&er bezbojni& 'laso& ka$ joj se
ribli+io.
9 5ar'i!, &isli& $a bi, ove no-i &o'ao iz'%bi!i z$ravi
raz%&.
"o$ no'a&a je osje!io $no, zas!ao i ose'ao za !ijelo& koje
je livalo ore$ nje'a. U svoji& r%ka&a je osje-ao 'la!k%, !ol%
ko+%, obline i $r,!av% &eko-% !o' !ijela. On je riv%(e bli+e k
sebi. Nji,ove ko+e se $o!akn%, nje'ova r%ka klizne o njenoj
kosi i ra&eni&a sve $o 'r%$i. Ona se na'ne %na!ra' % +elji $a se
obrani, no !ako &% se jo vie ribli+i, a njezine %sne se jo vie
ras!vore...
9 5ar'i!, 9 re(e on !i,o 9 bes&isleno je brani!i se. Ne
s&ije&o ko&li#ira!i... ne &o+e&o obje-i o$ nas sa&i,. Dini
&i se kao $a s&o +ivjeli sa&o za ov% no-.
9 =re$ 9 njezin 'las se '%io. On je olj%bi a ona &% se
ba#i oko vra!a. On je o$i'ne i iznese iz vo$e.
9 5jese# je !ako svije!ao 9 rozbori ona kasnije % sobi i
sakrije li#e naslonivi se na nje'ovo ra&e. 9 S!i$i& se...
Oko !ri sa!a %j%!ro onovno zabr%jie &o!ori re$ &ali&
lje!nikov#e&. Urs%la i 2abe!!e s% se vra!ile k%-i. *ok se 2abe!!e
jo oz$ravljala, Urs%la bez oz$rava oj%ri % k%-% i o!vori
vra!a zaje$ni(ke sava-e sobe.
5ar'i! je le+ala % svo& kreve!% i (vrs!o savala. Na
njezini& %sna&a je leb$io sre!an s&ijeak. *ije!e % sn%.
O$a,n%vi, Urs%la iza.e iz sobe i osl%ne na vra!i&a
"o&&erove sobe.
=re$ "o&&er je ,rkao.
9 I&ala je sre-e 9 re(e Urs%la =?rs! !i,o i vra!i se k
a%!o&obil% koji je jo (ekao isre$ k%-e. 9 Jo %vijek i&a na
svije!% ris!ojni, $jevojaka, zar ne, &oj ro.a(e6
;
=re$ "o&&er je os!ao jo !je$an $ana, a on$a se vra!io %
Ha&b%r'.
Sli(na no- se vie nije onovila. 5ar'i! je izbje'avala
"o&&era. "o'le$ njezini, o(ij% je bio o'le$ nas!rijeljene
+ivo!inje. Ka$ bi je $o$irn%o 9 ri k%anj%, lo!anj% na la+i,
za s!olo&, ka$ bi nje'ova r%ka sl%(ajno $o!akla njezin% 9 ona
bi %z&i#ala, kao $a je $o!akla %+areno +eljezo. Nika$ &% nije
r%+ala rilik% $a nasa&o ori(a s njo&, nije se o$vajala o$
svoji, rija!elji#a, !r(ala je za nji&a o%! si-a i izbje'avala
svak% rilik% za ozbiljan raz'ovor.
*an rije "o&&erovo' o$laska nji,ov s%sre! je bio
neizbje+an. 2abe!!e i Urs%la s% o!ile % selo Hellerbro$e %
k%ovin%, a 5ar'i! je bila za$%+ena $a os!ane % k%,inji. Iako je
%sr$no &olila 2abe!!% $a se za&ijene, 2abe!!in o$'ovor je bio
je$no o$l%(no NE, jer j% je % Hallerbro$e% (ekao Kla%s koji joj
je obe-ao $a -e je vo$i!i na sla$ole$.
9 !o je s !obo&6 9 %i!a je "o&&er nakon !o s% se obje
$jevojke o$vezle na bi#ikli&a. On izv%(e 5ar'i! iz k%,inje i
riklije!i je obje&a r%ka&a. 9 Izbje'ava &e. 5islio sa& $a
&e voli.
9 *a, ali !o ne&a nikakvo' s&isla. 9 Ka$ je on ,!je$e
olj%bi!i, ona okrene 'lav% %s!ran% i %re se r%ka&a o nje'ova
rsa. 9 Nika$ se ne bis&o &o'li vjen(a!i.
9 <o ni!ko nika$ nije ni so&injao, &alena.
9 7aklela sa& se sa&oj sebi $a -% rias!i sa&o ono&
&%kar#% za koje'a -% se %$a!i.
9 "o !o&e vi$i kako s% 'l%e !e s!aro&o$ne zakle!ve. 9
=re$ "o&&er je obje&a r%ka&a &ilovao 5ar'i!in% kos%. 9 "a
!i si sla!ka, &o$erna $jevojka. Osi& !o'a si i neiz&jerno
!alen!irana lj%bavni#a.
9 7aboravi !o9 re(e 5ar'i! !vr$o. 9 8oljela bi, $a &o'%
izbrisa!i !o !o se $o'o$ilo.
9 I !o je is!o !ako obo+na, neos!variva +elja. Osi& !o'a i
(e&% !akve &isli6 Kaje li se za ono !o si %(inila6
9 *a.
9 A za!o si !o on$a %o-e %(inila6
9 Ja... ne zna&... 9 Ona se oslobo$i nje'ova za'rljaja i
ri.e rozor%. 9 Najbolje -e bi!i $a oboje zaboravi&o !% no-.
Kao $a je nika$ nije ni bilo.
9 Naro!iv. U(ini! -% !% no- najnezaboravnijo& o$ svi,
no-i koje si ika$ $o+ivjela ili -e i, $o+ivje!i. 9 5ar'i! ,!je$e
obje-i, no =re$ "o&&er s!ane !ik re$ nj%. Iz nje'ovi, lijei,
lavi, o(ij% s% 3r#ale iskre. Sa$ je ve- oznavala !aj o'le$, a
o$i'ne % obran% obje r%ke.
9 =re$... ne&oj... 9 &r&ljala je. 9 5oli& !e, zaklinje&
!e... ne&oj/ Ne voli& !e...
On je %,va!i, riv%(e k sebi i o!ko(a $r%'o& r%ko&
nara&eni#e k%a-e' kos!i&a.
9 Naravno $a &e ne voli 9 re(e on ironi(no. 9
Goso$i(na k-i ko&%nalno' insek!ora ne bi s&jela volje!i
neko'a o%! &ene. A, !o !i zna(i !voj raz%&6 <voje !ijelo &e
voli i %vijek -e &e volje!i jer $r%'a(ije ne &o+e. Ono je s!voreno
za lj%bav, i koliko'o$ se !i ro!iv !o'a borila %vijek -e &%
o$le-i. Ja(e je o$ !ebe. *o kraja +ivo!a -e bi!i rob svo'
'la$no' !ijela. Ja sa& % !ebi rob%$io v%lkan, i &o-i -%, ka$ 'o$
&i se svi$i, 'rija!i r%ke na nje'ovo& la&en%. A !i &e &o+e
roklinja!i ili lj%va!i o &eni, &o+e &i iz'res!i #ijelo li#e,
&o+e &e iz%$ara!i aka&a, ali -e na kraj% iak os!a!i
lj%bavni#a koja iz'ara % svo& vlas!i!o& +ar%.
On s!r'ne o'r!a( s njezini, ra&ena. Ona sa'ne 'lav% i
zarine z%be % ,rba! nje'ove r%ke, okrene se i zabije &% 'lav% %
+el%$a#.
=re$ "o&&er se ri'%eno s&ijao. Je$ni& za&a,o& ba#i
5ar'i! na !rosje$ i ri!isne je svo& svojo& !e+ino&.
9 No 9 re(e on '%'%!avi& 'laso&. 7'rabivi je za kos%
riv%(e njen% 'lav% k sebi. 9 A sa$, v%lkan%, blj%j va!r%/
*ok je "o&&erov a%!o nes!ajao &e$% s&reka&a, 5ar'i!
2ern,ar$! je ko&a$ala rv% s!ran% svo' rvo' $nevnika i ba#ala
ko&a$i- o ko&a$i-% % va!r% k%,injsko' !e$njaka. "oslje$nja
rije( koj% je la&en ro'%!ao bila je sje-anje.
M.
K%-a ko&%nalno' insek!ora H%ber!a 2ern,ar$!a svojo& se
irino& i $%+ino& ros!irala na jezer% Elb#,a%s. 2ila je !o
&o$erna, ravna 'ra.evina s &no'o s!akla i neobra.eno' ka&ena
nalik b%n'alov%, a s&jes!ila se na sre$ini veliko' vr!a. Na
%laznoj kaiji je visjela bron(ana lo(a s i&eno&
2E:NHA:*<. Nvje!ni 'r&ovi s% obr%bljivali olo(en% s!az%
koja je vo$ila $o na!kriveno' %laza. Ar,i!ek!onski raj i&%-no'
(ovjeka, relije, izoliran o$ b%(ne okoline, koji svoj %ni sjaj
$osi+e sa&o on$a ka$ ko&%nalni insek!or 2ern,ar$! rire.%je
zabave. On si je s vre&ena na vrije&e !akvo !o &o'ao ri%!i!i,
a !i, rije!ki, ve(eri bi se % lijeo& b%n'alov% ok%ljalo s!o!injak
lj%$i koji s% ria$ali vie& $r%!veno& sloj%. 2i!i ozvan na
!akv% zabav% bilo je znako& ria$nos!i !o& sloj% $r%!va. <ko
je ve- je$no& e!ao vr!o&, koji je k%-e$o&a-in s !oliko&
lj%bavlj% nje'ovao, !aj vie nije i&ao oslovni, bri'a ili &% i,
vie nis% riisivali. Ne,ajno naba(ena ri&je$ba4 9 Ko$
2ern,ar$!ovi, je j%(er oe! bilo bajkovi!o 9 bila bi $ovoljna
kao $okaz ria$nos!i najvie& $r%!veno& sloj%.
8e- i sa&a vanj!ina H%ber!a 2ern,ar$!a je !o(no
o$'ovorala re$o$+bi o $r+avno& (inovnik% s!are 'ar$e. On je
bio visok &%kara#, sije$e kose, o!ri, #r!a li#a i k%$ravi,
obrva, o$jeven %vijek % klasi(na o$ijela ri'%eni, boja s le!ir
krava!o& % is!o& !on%. Uvijek lj%bazan % raz'ovor%, ali is!o
!ako i s%z$r+an, !o se %vijek jasno osje-alo. Osi& nova#a i
%'le$a osje$ovao je jo ne!o !o 'a je (inilo (ovjeko& koje&%
s% % Ha&b%r'% najvie zavi$jeli4 +en% Iis%.
Iisa 2ern,ar$! je bila +ena koja je sa svoji, FH 'o$ina (ak
i (%vene oznavao#e +ena $ovo$ila % zab%n%. :o.ena kao
No&!essa 8ellor#a, % brak je $onijela rili(no bo'a!s!vo.
Kon!esa 8allor#a je ria$ala anjolsko& le&s!v% koje se
so&inje jo % ovijesni& knji'a&a iz Nol%&bova vre&ena.
Njezina &ajka je, kako se o!ajno 'ovorilo, bila 3ran#%ska
lesa(i#a. Iisa 2ern,ar$! je % sebi obje$injavala oboje4
anjolsko le&s!vo i !e&era&en! svoje &ajke =ran#%skinje.
Gra.evinski savje!nik 2ern,ar$! se onosio svojo& +eno&, no
jo je onosniji bio na svoj% k-er 5ar'i!, koj% je % kr%'%
rija!elja je$no& ovako oisao4
9 Nje&a(ka, =ran#%ska i anjolska s% k%&ovale na
njenoj kolijev#i. Ona je rava )$jevojka s!aro' kon!inen!a).
<e ve(eri je ko&%nalni insek!or 2ern,ar$! i&ao &alo
vre&ena za 5ar'i!. K%-% i vr! s% o+ivjeli veseli 'os!i, $vije
$jevojke s kai#a&a s% o$ 'os!a $o 'os!a nosile jen%a# i vo-ne
sokove, o$no &ali, %lazni, s!eeni#a osvije!ljen la&ioni&a
nalazio se ,la$ni bi3e. Ne'$je % 'r&lj% s% bili objeeni zv%(ni#i
koji s% $e#en!ni& !onovi&a lesne &%zike %ljeavali lje!no
slavlje.
5ar'i! je s!ajala o$alje o$ '%+ve, o$jevena % bijel%
(ikas!% ,aljin% s (ao& jen%#a % r%#i i z%rila % razno. Nakon
nebrojeni, s!isaka r%k% i (es!i!ki na olo+enoj &a!%ri bila je
sre!na !o naokon &o+e os!a!i sa&a. Okr%+ena &no!vo&
veseli, lj%$i, osje-ala se o$ba(eno&. Na &eni se si'%rno sve
vi$i, &islila je neres!ano i !r%$ila se $a ne s%!a o'le$. <ko
&e a+ljivo o'le$a, &ora &% bi!i jasno4 Ja vie nisa& ona
5ar'i! 2ern,ar$!, koja je rije (e!iri !je$na o!%!ovala na
2al!i(ko &ore, % &alo selo Hallerbro$e, % lje!nikova# svoje
rija!elji#e Urs%le =?rs! . Ja vie nisa& O(arobno bi-e &la$os!iP
kako je jo s!ari !ajni savje!nik "lani!z 'ovorio, o, ne... slas!
&la$os!i je oskrnavljena, nje'ovi& r%ka&a, nje'ovi& nok!i&a
koji s% os!avili braz$e i rane na &oji& le.i&a, a koje
%ozoravaj% na s!ras! ro!iv koje ja ne&a& nikakv% &o-.
Kako &e sa&o slabo oznaje!e.
9 Ovo slavlje je i !voje, &oj an.ele 9 rekao je !a!a rije
$va sa!a. O, o(e/ Ne os!oji vie nikakav an.el(i-. Ka$ bi &i
sa&o a+ljivo o'le$ao % o(i, &orao bi reozna!i4 "os!ala sa&
+ena. A !i &a&a, !o bi !i rekla6 Oka&enila bi se, kao i %vijek
ka$ ne!o ne &o+e raz%&je!i. 9 <ko je !o bio6 9 %i!ala bi. A
ja bi, o$'ovorila4 9 Ne-% !i re-i a $a &e %bije/ 9 U &eni bi
o!krili rkos, 1A $ivlj% o$l%(nos! $a !% !ajn% za$r+i& za sebe. No
ne-e $o-i $o!le, jer &e vi !o nika$ ne bis!e i!ali, vi !o nika$ ne
bis!e zaazili % &oji& o(i&a jer va& nika$ ne bi ni ala na
a&e! o&isao $a bi, ja, vaa k-i, &o'la %(ini!i !akvo ne!o.
Ona se zareas!i ka$ joj ne!ko iznena$a zakloni svje!lo
la&iona koje je obasjavalo bi3e. "re$ njo& je s!ajao 'oso$in %
s&okin'% i nakloni se.
9 Goso.i#e 5ar'i!, kona(no sa& vas ronaao. <ra+io
sa& vas. 9 Goso$in se nas&ijei, oazivi 5ar'i!in za(%.en
o'le$, i %z&e joj (a% jen%#a iz r%ke. 9 7ar &e vie ne
oznaje!e6 "rije $ese! 'o$ina, navrili s!e !a$a !o(no $eve!
'o$ina, 'ovorili s!e &i jo )%ja(e Kla%s). 2ilo &i je !o s&ijeno
jer sa& !a$a i sa& jo bio &la$, i volon!er &oje'a o#a.
9 Uja(e Kla%s/ 9 5ar'i! se %&orno nas&ijei. 9
Naravno. 7ar se nis&o vi$jeli $ese! 'o$ina6
9 *akako $a s&o se vi.ali, ali sa&o iz$aleka. No $anas
sa& vas !ra+io i !o sa&o za!o $a bi, va& rekao kako s!e os!ali
zaanj%j%-e lijei.
9 7aanj%j%-e6
9 *a. O!kriva& kako vie za vas ne &o'% bi!i %jak ve-
sa&o &%kara#.
5ar'i! s%s!i o'le$. Kra$o&i#e je &jerkala Kla%sa
2lankersa.
8e- i&a rosije$e sljeoo(ni#e, iako &ora $a &% nije vie
o$ QH 'o$ina. "relan%lo li#e (vrs!i, &%+evni, #r!a, sivozelene
isi!iva(ke o(i, (iji o'le$ &o+e za#ijelo bi!i vrlo o!ar.
S&okin' &% s!oji kao saliven, ali i bez s&okin'a je...
%& &ora, &jese(ina, !oli ovje!ara#, $va na'a !ijela koja
+%$e je$no za $r%'i&... &ore se, %&jes!o $a os!aje ,la$nije,
re!vara % va!r% % kojoj iz'ara...
5ar'i! se okrene. Kla%s 2lankers o$lo+i (a% na o'ra$%
%lazni, s!eeni#a i la'ano olo+i r%k% na 5ar'i!ino ra&e. Ona
se s!rese kao o$ %$ar#a.
9 U vr!% sviraj% val#er. S&ije& li vas za&oli!i za ovaj
les, 5ar'i!6
Ona ki&ne, %,va!i 'a iso$ r%ke !e zaje$no o.oe re&a
lesno& o$ij%. Nije&o s% o!lesali !ri lesa, 'le$ali % s!ran% i
izbje'avali o'le$a!i je$no $r%'o&e % o(i.
9 5ar'i!/ 9 rozbori 2lank#rs nakon za$nje' lesa i
za%s!avi je ka$ se ona %%!i re&a bi3e%. 9 <ako s!e se
ro&ijenili. Ne zna& kako bi, !o rekao, ali ja vas oznaje&
sa&o kao vesel% $jevojk%.
9 7a!o &isli!e $a vie nisa& vesela6 9 5ar'i! se 'r(evi!o
nas&ije. 9 I&a& sve razlo'e za sre-%. "olo+ila sa& &a!%r%,
slje$e-e 'o$ine i$e& % Hei$elber' na s!%$ij &e$i#ine.
5e$i#ine6 7a!o6
"i!anje je zb%nilo 5ar'i!. 7aanjeno je 'le$ala 2lankersa.
9 7a!o6 9 onovi
ona. 9 5o+$a &e zani&a kako (ovjek iz'le$a izn%!ra.
Ne &o'% vas za&isli!i kako sje$i!e % o$r%&% za
se#iranje i rez%#ka!e leeve. 9 2lank#rs o$&a,ne 'lavo&. 9 8i
nis!e $jevojka koja bi &o'la rearira!i 'njile b%bre'e. "riro$a
va& je na&ijenila $r%'% za$a-%.
A !o je6 9 %i!a ona. Njezin 'las kao $a je $olazio iz
ro#jea. O$'ovor je znala %narije$.
8i s!e s!voreni za !o $a %sre-i!e neko' &%kar#a. 9
2lankersovo li#e je bilo %ko(eno, z%rio je &i&o 5ar'i! % os!ale
arove koji s% lesali i % 2ern,ar$!a koji je s jo !ri 'oso$ina iz
'ra$ske %rave e!ao o$no visoko' $rve-a. 9 <o va& ne
'ovori )%jak Kla%s).
5ar'i! osje!i vr!o'lavi#%. U njeni& se o(i&a o'le$ao
beso&o-an s!ra, i nije&i
krik.
9 *a li je !o %vo$ za +eni$ben% on%$%6 9 ro&r&lja
ona.
Kla%s zanije(e 'lavo&.
9 Ne&a& rava na !o 5ar'i!. !o vi zna!e o &eni6
Naslje$nik sa& velike !r'ova(ke k%-e. 7ao(eo sa& roizvo$nj%
koja -e nare$ni, 'o$ina iskoris!i!i neke a!en!e koji -e &e
%(ini!i &ilij%nero&L s!ariji sa& o$ vas 1H 'o$ina i jo %vijek
ne+enja, iz razlo'a koje ni sa& ne &o'% objasni!i. 5o+$a nika$
nisa& i&ao vre&ena za +en% ili &o+$a nika$ nisa& naao +en%
koja bi &i vrije$ila vie o$ &o' vre&ena. No !o s% sve sa&o
(injeni#e, s!ani#e je$no' +ivo!a. <ko sa&, kakav sa&, !o zna!e o
!o&e, 5ar'i!6 S!o'a bi, se s&a!rao sre!niko& ka$ bi bilo
&o'%-e $a se bli+e %ozna&o.
5ar'i! s%s!i o'le$. U 'rl% j% je s!ezalo. Ona o(ajni(ki
$o&a,ne $jevojka&a koje
s% se %%!ile na lesni o$ij.
9 5o'li bis&o o !o&e ori(a!i neko& $r%'o& z'o$o& 9
%zvikne ona o$i'n%vi svoj% $%'% (ikas!% ,aljin%. 9 7ov% &e
&oje rija!elji#e. 8i$i&o se kasnije.
<r(ala je reko liva$e, je$no& se so!akla, zaba#ila 'lav%
%na!ra' a o!r(ala $alje. Iz'le$ala je kao ne!ko ko'a ro'one, a
Kla%s 2lankers je !o !ako i raz%&io.
;
*va sa!a kasnije se % ra$noj sobi ko&%nalno' insek!ora
o$vio kra!ak i neobi(an raz'ovor. Ko&%nalni insek!or
2ern,ar$! riali #i'are!% i reko r%ba (ae %ne #rveno' vina
o'le$a % Kla%sa 2lankersa, koji je s!ajao naslonjen na ka&in i
ne&irni& se rs!i&a i'rao $%'&a$i&a na svoji& &ane!a&a.
9 *obro, $ra'i Kla%s 9 re(e ko&%nalni insek!or
2ern,ar$! i srkne #rno vino 9 ozna!a &i je vaa karijera,
oznaje& vas jo kao kolar#a s !orbo& ne le.i&a. Ali nis!e &e
valj$a za!o zvali % k%-% $a bi &i !o isri(ali. !o je $akle bio
ravi razlo'6 I&a!e li &o+$a roble&a, &o'% li va& (i&e
o&o-i6
9 Ne 9 Kla%s 2lankers o(ee bra$% na %!irkani
okovra!nik s&okin'a. 9 *o%s!i!e &i $a vas ri%i!a&4 jes!e li
ika$ ko$ &ene oazili znakove l%$os!i6
9 *osa$ nisa& ri&ije!io nikakve si&!o&e koji bi
%kazivali na !o. 9 H%ber! 2ern,ar$! o$lo+i (a% na &ra&orn%
lo(% ka&ina.
9 Hvala. On$a &e ne&oj!e s&a!ra!i l%$i& ako ovo' (asa
zarosi& r%k% vae k-eri.
9 8i s!e l%$i/ 9 o!e se 2ern,ar$!%. On %s!ane iz $%boke
3o!elje i ri.e 2lankers% koji je sav %ko(en s!ajao naslonjen na
ka&in. 9 Naravno, nis!e l%$i Kla%s, ali &ora!e rizna!i $a sve
!o zv%(i vrlo zbrkano. 8i i 5ar'i! 9 !o je o&isao na koj% bi se
!ek valjalo rivikn%!i.
9 7ar sa& !oliko o$vra!an6
9 Ali zabo'a, Kla%s, ne/ Ko$ vas bi 5ar'i! bila %
najbolji& r%ka&a. No, ba !o je ono, Kla%s... % va&a vi$i&, ako
&isli& na 5ar'i!, % ovo& !ren%!k% sa&o ne!o o%! o#a, ali ne
i &%+a. :azlika % 'o$ina&a, zaje$ni(ko nare$ovanje, svo ono
!o nas ve- 'o$ina&a ve+e, a sa$ bi, % va&a !rebao 'le$a!i svo'
ze!a. <o &i je $ois!a o&alo ko&i(no. 9 2ern,ar$! s!ane i
nekoliko %!a $%boko %z$a,ne. 9 !o 5ar'i! ka+e na !o6
9 Ona o !o&e jo ni!a ne zna.
9 A,a/ 9 2#rn,ar$! o$i'ne r%k%. 9 Kla%s, ne&oj!e se
'%bi!i % areni& sanja&a. 5ar'i! je jo &la$a...
9 I$%-i, !je$ana i &jese#i -% joj r%+i!i rilik% $a &e
obli+e %ozna. Ali rije ne'o !o !o %(ini&, ,!io sa& vas
za&oli!i za $o%!enje i o$rk%.
9 *o%!enje i&a!e, &oj &la$i-%. 9 H%ber! 2ern,ar$! se
o&alo beso&o-no s&ijao. 9 Ali na koji na(in $a va& r%+i&
o$rk%6 5ar'i! je o$rasla +ena. Ona -e sa&a !ra+i!i sebi
ar!nera. Uos!alo&, $a se raz%&ije&o... 9 2ern,ar$! se okrene i
ozbiljno o'le$a 2lankersa4 9 )"obli+e %oznavanje) i&a svoji,
'rani#a/ Govori& sasvi& o!voreno kao &%kara# s &%kar#e&.
5ar'i! je $jevojka i +elio bi, $a s ravo& je$no' $ana &o+e
nosi!i bijeli veo. U $ananje vrije&e !o zv%(i o&alo
s!aro&o$no, ali ja sa& vrlo konzerva!ivan.
9 *aje& va& svoj% (asn% rije(, 'oso$ine 2ern,ar$!, 9
2lankers se kra!ko nakloni 9 $a % svako vrije&e &o'% ja&(i!i
5ar'i!in% (as!/
9 Hvala va&, Kla%s. 9 H%ber! 2ern,ar$! rije.e r%ko&
reko o(ij%, %z$a,ne, $o,va!i svoj% (a% s vino& i isije je, %
s%ro!nos!i sa svi& ravili&a ijenja vina, na$%ak.
9 D%$an je osje-aj, ovako o$je$no& os!a!i !as!, i !o !ajni
!as!.
S&ije& li svojoj +eni sao-i!i novos!6
9 Jo ne, 'oso$ine 2ern,ar$!. U ovo& !ren%!k% se jo
nisa& &akn%o s &r!ve !o(ke.
9 "a i nis!e, !ako va& 2o'a. *ivi& se vaoj ,rabros!i,
Kla%s. Ka$ sa& %oznao svoj% +en%, sve je bilo &no'o
je$nos!avnije. 7ale!io sa& se % njezina sor!ska kola na #es!i za
Avi'non. Krivnja je bila &oja jer sa& $oao sa sore$ne #es!e.
O5ilos!iva 'oso.i#eP, rekao sa& !a$a, Os obziro& na !rokove
oravka koji si'%rno ne-e bi!i &anji o$ F.BBB 3ranaka, bolje -e
bi!i $a se vjen(a&o. Nijeli -e !roak !ako os!a!i % obi!elji.P Iisa
jo $an $anas ne zna $a sa& na&jerilo %zrokovao s%$ar jer sa&
ve- (e!iri !je$na rije % Nannes% ba#io oko na nj%. 9 H%ber!
2ern,ar$! se s&ijao. 9 <reba bi!i $osje!ljiv, Kla%s/ Ali ko$
5ar'i! &ora!e sa&i na-i 3i!ilj.
9 *a! -% sve o$ sebe 9 re(e Kla%s 2lankers i o$i'ne,
s&ijee-i se, (a% s vino&.
Q.
Okolne %li#e l%ke % Ha&b%r'% s% bile rljave i %ske, a
osv%$a se irio s&ra$ ribe. Sa s!ari, k%-a se '%lila 3asa$a,
lo(nik je bio izlizan, a +ene, koje s% %na!o( &rak% jo %vijek
sje$jele na s!ol(i-i&a i lele, ra!ile s% 5ar'i! 2ern,ar$!
zna!i+eljni& i kako se (inilo, 'o!ovo nerija!eljski& o'le$i&a.
5ar'i! je % r%ka&a 'r(evi!o s!iskala #e$%lj% na kojoj je bila
zaisana a$resa4 )Ko$ !ri jarbola. Uli#a Ho'en. S!. "a%li.)
A$res% je $obila o&o-% !rika. <ele3onski je raz'ovarala s
Urs%lo& i ve- na sa&o& kraj% $%'o' raz'ovora %i!ala4 9 D%j,
Ui, re#i !o je s !voji& ro.ako&6 Kako se ono zove6
9 =re$.
9 <o(no, =re$. *a li je %o-e jo &e$% +ivi&a6
9 "rekj%(er je jo bio +iv. !akori ne %&ir% !ako lako.
Nazvao &e iz 'os!ioni#e, )Ko$ !ri jarbola.) Ali ri(aj $alje,
5ar'i!. H!jela si &i ri(a!i o !o&e kako si ve- !ri %!a bila s !i&
2lankerso& na !enis%. 7'o$an &o&ak6 )
Ko$ !ri jarbola). A$res% je nala % !ele3onsko& i&enik%.
5ar'i! je reie i o$veze se !ra&vaje& % S!. "a%li.
Ho$ala je soro &ra(ni&, izlizani& lo(ni#i&a,
izbje'avaj%-i ijane &ornare. 8i$jela je %li(arke kako sklaaj%
rve oslove s rani& &%!erija&a. Ne$aleko je s!ajao &%kara#
$%'e bra$e nalik sve%(ilino& ro3esor% iz neke s!are
slikovni#e. Na %'l% 5ar'i! %i!a nek% $ebel% +en% '$je je
Ho'enova %li#a, a +%rno o.e $alje jer je nekoliko &ornara
zvi+$alo za njo& i vikalo4 9 G$je si l%!ko/
)Ko$ !ri jarbola.)
<o je !a 'os!ioni#a. "ona$ visoki, vra!a je visjela
osvije!ljena !abla s onosi!i& je$renjako&. Iza za!a&njeni,
rozora se &o'lo nasl%!i!i ri'%eno svje!lo. Ka$ s% se o!vorila
vra!a, $o 5ar'i! $or% neraz'ovije!ni !onovi &%zike i kre!avi
s&ije,. "o$ la&o& kraj %laza s% s!ajale !ri ros!i!%!ke, %ile i
nije&o &jerkale 5ar'i!. Ni!ko ba ne voli konk%ren#ij% % svo&
rajon%.
5ar'i! !%!ne #e$%lji#% s a$reso& % $+e ka%!a, a za!i&
ro.e kraj ros!i!%!ki i %%!i se re&a %laz% % 'os!ioni#%. U !o&
!ren% je ne!ko sna+no %,va!i za r%kav.
9 5ila &oja/ 9 rozbori ro&%kli +enski 'las. 9 Ne&a&
ni!a ro!iv zara.ivanja nov#a. Ali o!ra+i si $r%'i rajon. Ov$je
vie ne&a &jes!a./
5ar'i! osje!i kako joj le.i&a rolaze +&ar#i. Ona se je$ni&
za&a,o& oslobo$i i, ne o'le$avi se, %.e % lokal.
Na %laz% je zaa,ne oblak $i&a, s&ra$ alko,ola i je3!ini,
ar3e&a. <rebalo joj je nekoliko sek%n$i $a se rivikne na
ri'%eno svje!lo. "o!o& %'le$a riros!e airna!e $ekora#ije
koje s% visjele sa s!roa4 %njeni kroko$ili i &aj&%ni, nekoliko
slo&ljeni, vesala i ojas za saavanje. 8i$jela je 'o!ovo
za&ra(ene nie, % koji&a s% se %z je$vi!e ja$e &o'la razazna!i
lj%$ska !ijela. U oza$ini, na o$ij% obasjano& #rveno&
svje!lo-%, svirao je !rio. Isre$ nje'a, na &alo& lesno& o$ij%
se v%klo nekoliko lesni, arova, koji s% se, (vrs!o riijeni, s
vre&ena na vrije&e lj%bili. Konobar % za&rljanoj re'a(i ri.e
5ar'i! i kri!i(ki je s!ane &jerka!i.
9 2ez &%ke ra!nje je %laz zabranjen/ 9 rozbori
konobar i za&a,ne rljavi& %br%so&. 9 Nova si ov$je, zar ne6
9 I&a& zakazan sas!anak 9 o$vra!i 5ar'i! o$va+no i
osvrne se oko sebe. =re$a "o&&era jo nije bilo. "i!anje je ,o-e
li $anas %o-e $o-i.
9 Sas!anak6 A,, !ako/ 9 konobar na&r!i nos. O!&jena
#%ri#a % naoj jazbini. Sas!anak. <o &ora $a je s!raan &o&ak
ka$ !akv% $jevojk% oziva % ov% r%%. 9 I&a& jo je$no
slobo$no &jes!o s koje' &o+e!e vi$je!i vra!a, 9 re(e okaz%j%-i
% s&jer% je$ne o$ &ra(ni, nia 9 !a&o va& ni!ko ne-e s&e!a!i,
ako !o ne +eli!e. !o -e!e oi!i6
9 *onesi!e bilo !o.
9 "jen%a#/ Ho-e li !o &o&ak &o-i la!i!i6
9 Sa&a -% la!i!i.
9 <o s% rave rije(i.
Konobar se nakloni, o$ve$e 5ar'i! $o &ra(ne nie i o$'e'a
se v%k%-i no'e $o anka.
5ar'i! 2ern,ar$! je (ekala 'o!ovo sa! vre&ena, ij%#kala
jen%a# i bila risiljena !ri %!a !ra+i!i konobarev% o&o- kako
bi se obranila o$ nasr!ljivi, 'os!ij%, rije ne'o !o se ojavio
=re$ "o&&er.
"o&&er nije %ao sa& % lokal. Iso$ r%ke je vo$io os!arij%
lav%% b%jni, oblina, ve- o&alo ijan% i nesi'%rn% na
no'a&a. "o&&er o!aa konobara o ra&en%, iroko se kese-i i
ro'ovori !ako 'lasno $a s% 'a &o'li (%!i i obli+nji 'os!i4 9 I&a
li jo koji slobo$ni k%!ak za &ene i &oje zla!no !ele6 9 "ri!o&
se s&ijao i bez %s!ezanja &ilovao lav%ine b%jne 'r%$i.
U !o& !ren%!k% &% o'le$ a$ne na 5ar'i! 2ern,ar$!.
Nije je ba $obro vi$io... k !a&noj nii kao $a 'a je
riv%kao &a'ne!, je$ino !o je vi$io bila s% $va velika oka na
%sko& blije$o& li#% koje se s!aalo s !&ino&. No iak je o$&a,
znao !ko on$je sje$i. On %s!i svoj% ra!ilj%, rije.e r%ko&
reko li#a, &a,ne konobar% i sa'ne 'lav%. "o!o& ri.e 5ar'i! i
za'le$a se svoji& lavi& o(i&a %i!no % nj%. Konobar lav%%
o$ve$e % $r%'% ni%. Iokalo& se orio njen ros!a(ki s&ije,.
Konobar joj je valj$a ri(ao neki &asan vi#.
9 =re$ 9 ro'ovori 5ar'i! !i,o. 9 A !% si $akle6
=re$ "o&&er is!%ri $onj% %sn% i kra!ko se o'le$a oko sebe.
2ila je !o oreznos! razjarene +ivo!inje.
9 !o ,o-e6 9 %i!a on !i,o. 9 K vra'%, !ko !i je $ao
&oj% a$res%6 9
97ar je !o sa$ !oliko va+no6 Kako si !i $osio ova&o6 U
ov% r%%6 7ar si % nevolji6
9 Ne-e &i valj$a $r+a!i &oralne roovije$i6 7ar si
rela % ses!re &ilosr$ni#e6 !o %o-e !ra+i ov$je6
9 H!jela sa& !e onovno vi$je!i. Ni!a vie. 8i$je!i !e i
&o+$a oraz'ovara!i s !obo&. 9 5ar'i!ine r%ke s% $r,!ale i
'r(evi!o s!ezale (a% jen%#a. 9 7ar je !o !oliko neobi(na +elja
nakon sve'a !o se $o'o$ilo6
9 "a !o se !o $o'o$ilo6 9 =re$ "o&&er oblizne %sne.
5%(ila 'a je +e., a osi& !o'a bilo &% je ne%'o$no !% s!aja!i.
"revie je o(ij% bilo %r!o % nje'a. 9 *o.i... i$e&o % $vori!e...
on$je -e&o bi!i sa&i 9 re(e on !i,o. 9 O$&a, rva vra!a. Ili
+eli ov$je naravi!i s#en%6
9 Ne =re$. 9 5ar'i! %s!ane. "o&&#r je '%rne isre$ sebe,
o$rine vra!a. "re$ nji&a se %ka+e %ski ,o$nik, jo je$na vra!a i
naokon $vori!e %no san$%ka i s&e-a. Je$na res!raena
&a(ka iznena$a sko(i s kan!e za s&e-e i zav%(e se % neki &ra(ni
k%!.
9 <ako, sa$ s&o sa&i. No, !o je6 9 "o&&erov 'las je
iz'%bio on% (arobn% nje+nos! kojo& je oisivao &jese(in% izna$
&ora. Sa$ je zv%(ao 'r%bo i zaovje$ni(ki. 9 !o si ,!jela ka$
si $olazila ova&o6 9 H!jela sa& !e vi$je!i.
5ar'i! se nasloni na je$n% o$ kan!i za s&e-e jer nije &o'la
s!aja!i i no'e s% joj kle#ale.
9 7a!o6
9 7a!o6 I jo &e i!a6 5islila sa& $a si veliki !r'ova#.
"ri(ao si o A3ri#i, In$iji, o svoji& %!ovanji&a.
9 I !i si sve !o vjerovala6
9 *a. A sa$...
9 A sa$ re$ !obo& s!oji os!arjeli +i'olo, zar ne6 9 Na$%!i
skorojevi- koji nova# zara.%je za$ovoljavanje& nei+ivljeni,
+ena. Kao na ri&jer ova, *ora. U$ovi#a bo'a!o' &esara. U
ban#i i&a HBB.BBB *5 i jo koje!a. I voli &e, na svoj na(in. <o
je rava raz&jena $obara. "la-en sa&... za !o !o joj $onosi&
&alo rolje-a % k%-%. 9 "o&&#r o$i'ne obje r%ke. 9 <ako !i
je !o, &ala &oja. Ako !i je i&e "o&&er, ako si ja$na svinja,
o$'ojen % so#ijalni& %s!anova&a i o$ba(en o$ obi!elji, !o !i
$r%'o reos!aje6
5ar'i! s%s!i o'le$. Ob%z&e je 'a.enje i sra&.
9 I !i, ba !i si &e... 9 ro&r&lja ona.
9 Kakve !o veze i&a s &oji& zvanje& ili &oji&
$r%!veni& s!a!%so&6 9 "o&&#r korakne %na!ra'. 9 Ali
naravno, 'oso.i#a, k-i ko&%nalno' insek!ora ne bi nika$ ni
bliz% svo' l%ks%zno' !ijela %s!ila &%kar#a o%! &ene, zar ne6
Je$no !ijelo as&ine 2ern,ar$! &o+e se o$a!i sa&o neko&
&%kar#% s ra(%no& o$ &ilij%n &araka a na$alje/ *ovra'a,
kako sa& sa&o onosan !o sa& se %s%$io nar%i!i !% !ra$i#ij%/
9 Svinjo/ 9 %zvikne 5ar'i! lj%!i!o i razo(arano. 9 <i si
najve-a svinja na svije!%.
=re$ "o&&er je zarea!eno o'le$a. 7a!i& sa'ne 'lav%,
o$i'ne r%k% i %$ari je. Nje'ov je %$ara# bio !oliko jak $a se
5ar'i! sr%i ore$ kan!e za s&e-e i %$ari 'lavo& o san$%k.
"o&&er se vra!i % 'os!ioni#% i ne osvrn%vi se na 5ar'i! !e
riali #i'are!%.
9 8ra+ja +enska/ 9 re(e ka$ 'a je konobar %i!no
o'le$ao. 9 5la$e +ene s% 'oroa$nije o$ &a(aka.
Iz &ra(ne nie &% je &a,ala lav%a. "re&a nje&% je
r%+ala svoje ijane r%ke.
F.
Sonja :i#,ar!z je voljela nosi!i kra!ke ,aljine i okaziva!i
svoje vi!ke no'e $ok bi sje$jela. Is!o onoliko &a!erijala koliko
bi %!e$jela na s%knja&a ri!e$jela bi i na okovra!ni#i&a jer je
bila svjesna $a osi& lijei, ra&ena i&a i lije $ekol!e koji je
&%kar#i&a bio vrlo rivla(an. "o njen% bi &iljenj% rava
sra&o!a bila skriva!i !akve $arove riro$e.
Jako je bila %sjena % &o$i, njezin oslovni +ivo! je bio
nezavi$an. "rije $ese! 'o$ina se %$ala za !vorni(ara koji je
'o$in% $ana kasnije o'in%o % ro&e!noj nesre-i. *a bi se
ooravila o$ oka, i&ala je !a$a MR 'o$ina, o!%!ovala je na
:ivier%, na =lori$%, na 2a,a&ske o!oke, k%ila je ja,!% % S!.
<roez% i &al% la$anjsk% k%-% % S!. 5ori!z% i bila $o $%bine
$%e zarea!ena i ovrije.ena ka$ joj je %ravi!elj njezine
!vorni#e !rijezni& rije(i&a sao-io $a njezino& o$%ze-% rije!i
neizbje+an bankro!. Najvie !o se &o'lo %(ini!i je bilo $a na.e
neko' 'l%ana koji bi joj os%$io nov#e ili neko' jo 'l%lje'
!ko bi k%io !vorni#%.
Sonja :i#,ar!z je vjerovala $a je nala !akvo' 'l%ana.
Gr!va je ovr, !o'a bila rivla(ne vanj!ine i % Sonjini&
osk%$no okriveni& 'r%$i&a rob%$ila lj%bavne osje-aje, i !o
!ako jake $a bi !o, ako bi $olo $o +eni$be, rijeilo sve
3inan#ijske roble&e.
<aj &%kara# je bio Kla%s 2lankers.
Sonja :i#,ar!z je !ren%!a(no sje$ila nas%ro! 2lankers% %
nje'ovo& %re$%, %re.eno& % s!arinsko& s!il%, reba#ila je no'%
reko no'e i s !i,o& ra$o-% zaklj%(ila $a je KIa%s 2lankers
ri&ije!io #rne (ikas!e r%bove njeno' $onje' r%blja, iako se
re!varao $a ni!a ne ri&je-%je.
9 Ka$ -e&o oe! na ja,anje, Kla%s6 9 %i!a Sonja
in!i&no. O$ zaje$ni(ko' je$renja na Als!er% obra-ali s% se je$no
$r%'o& o i&en%. 9 O!krila sa& novi %! $o Sa#,senske %&e.
Kla%s 2lankers je sla'ao neka is&a, iako s% ve- bila
%re$no slo+ena. 8i$jelo se $a je nervozan i $a !ra+i rave rije(i.
9 5ora& va& ne!o re-i, Sonja 9 zao(ne, a zas!ane,
%'le$avi njene %i!ne sive o(i. Njezina 'lava, nalik na 'lav%
l%!ke, s o$i'n%!o&, eeljas!osivo obojeno& koso&, se na'ne
narije$. "o'le$ na njezin $ekol!e o$%zi&ao &% je $a,.
9 Ne!o s!e &i ,!jeli re-i, Kla%s6 9 njezin 'las je bio
'%'%!av o%! 'lasa 'rli#e.
9 *a skra!i&4 U $o'le$no vrije&e se +eni&.
9 O,/ 9 Sonja se onovno zavali % naslonja(. 2io je !o
!oliko jak %$ara# $a j% je ba#io na naslon 3o!elje. 9 :ekli s!e !o
!ako br%!alno.
9 Hvala 2o'% $a sa& !o ve- je$no& izrekao 9 2lankers
se za'le$a % nek% !o(k% na zi$% izna$ njezine eeljas!o sive
kose. 9 :az%&je! -e!e $a % ovi& %vje!i&a i&a& sasvi& $r%'e
$r%!vene obveze koje &i one&o'%-%j% $a rasola+e& svoji&
osk%$ni& slobo$ni& vre&eno&.
9 <o s!e rekli $ilo&a!ski& jeziko&. Na $obro&
nje&a(ko& !o zna(i4 Sonja, o$lazi!e, nes!ani!e. S&e!a!e &i.
Jesa& li % rav%6
9 Ali Sonja/
9 Iak. 9 Sonja :i#,ar!z ov%(e s%knj% reko koljena.
U(inila je !o rvi %! o!ka$ je oznavala 2lankersa. 2io je !o
znak njezine kai!%la#ije. 9 !e!a. Ja sa& % 'o$ina&a, ka$
s&ije& re-i !e!a, bez bojazni $a -% nar%i!i svoj %'le$.
*ovoljno sa& iskrena $a se %s%$i& rizna!i kako sa& se na$ala
$a bi se &e.% na&a &o'la ro$i!i si&a!ija, a i vie o$ !o'a. 8i
s!e &%kara#, a ja si'%rno nisa& r%+na +ena. Svako o'le$alo &i
!o o!vr.%je. 5oje na$e, $akle, nis% bile o$vie s&jele. 5oli&
vas, ne 'le$aj!e &e !ako za(%.eno i vjerno !i& svoji& lijei&
o(i&a... ne-% o#rvenje!i. I&a& $ovoljno ,rabros!i je$no&
&%kar#% rizna!i $a &i se svi.a. 9 Ona rije.e r%ko& reko
li#a aze-i ri!o& $a ne okvari svoj &akeK%. 9 :e#i&o on$a4
bilo a rolo/ <o je vaa kona(na o$l%ka6
9 *a, Sonja, kona(na.
9 I !ko je !a neiz&jerna sre!ni#a6
9 5ar'i! 2ern,ar$!.
9 K-i ko&%nalno' insek!ora 2ern,ar$!a6
9*a.
9 Des!i!a&. <vorni(arka kojoj rije!i bankro! !% ne &o+e
bi!i nikakva konk%ren#ija. 9 Sonja na'lo %s!ane, njen 'las
ori&i zaje$ljiv !on. 9 Geli& va& &no'o sre-e, Kla%s. Ali
ne-% ro%s!i!i $a va& na ras!ank% $a& je$an savje!4 Ne ravi!e
ra+anj $ok je ze# % %&i... *ovi$enja.
Kla%s 2lankers je %!io. On isra!i Sonj% :i#,ar!z $o
$izala. <ek ka$ je $izalo zabr%jalo re&a 'ore, on oe!
ro'ovori i (vrs!o s!isne Sonjin% r%k%.
9 Ne bi, +elio $a se ras!ane&o % sva.i 9 re(e on. 9 Na
oslovno& lan% iak os!aje&o % vezi.
9 Geli!e re%ze!i &oj% !vorni#%6
9 Geli& vas savje!ova!i 9 o$vra!i 2lankers iz&i(%-i.
9 Hvala 9 ona o!vori $izalo i $r,!avi& rs!i&a ri!isne
$%'&e koje je ozna(avalo rize&lje. 9 8ae rije(i -e si'%rno
%vjeri!i &oje vjerovnike. 9 2%$%-i $a je 2lankers $r+ao vra!a,
$izalo nije kren%o. Sonja 'a je 'le$ala sjajni& o(i&a. 9 !o i&a
!a $jevojka, a ja ne&a&6 9 %i!ala je kre!avi& 'laso&. 9
5la$os!, &oj naj$ra+i, nije kai!al % koji bis&o s&jeli %la'a!i.
5la$os! vrlo brzo rolazi. A ina(e6 Ka$ va& je %o-e os!alo
jasno $a se +eli!e +eni!i6
9 "rije !je$an $ana. 2ila je !o son!ana o$l%ka.
9 A,/ 9 Sonjine o(i se onovno raire i zaoble. 9
Son!ana o$l%ka6 U$ar 'ro&a, va!ra, +ar koji sve '%!a... 9 Ona
se iznena$a nas&ije i o&il%je 2lankersa o obraz%. O$ njezine
r%ke se irio oori &iris r%+a. 9 Jo bis&o je$no& !rebali o
!o&e oraz'ovara!i, zar ne6 7a $va ili !ri !je$na. *ra'i &oj
Kla%s, &o+$a s!e vi oslovni 'enije, ali ka$ se ra$i o lj%bavi vi
s!e jo %vijek beba % elena&a.
Ona zal%i vra!i&a, kabina je br%je-i klizila re&a $olje.
2lankers je zb%njeno 'le$ao kroz rozor. Osje-ao je $a 'a
(ekaj% roble&i.
;
5ar'i! 2ern,ar$! kasnije vie nije znala re-i kako je izala
iz s&r$ljivo' $vori!a. Nije se &o'la sje!i!i $a li je izala kroz
lokal ili kroz vra!a $vorino' zi$a, %kra!ko ni(e'a se vie nije
&o'la sje!i!i. 7nala je sa&o je$no4 On &e je %$ario, ja sa& ala.
<ako &e%$ario $a &i je iz rane na (el% o!ekla krv. U$ario &e
kao !o se %$ara s!oka... on, koje&% sa& $ala sve !o je$na
$jevojka &o+e $a!i je$no& &%kar#%. On &e %$ario/
Njezine &isli s% se onovno razbis!rile, ka$ je s!ajala na
l%(ko& nasi% i 'le$ala %ljen% vo$% koja je o$no njezini, no'%
!ro&o %$arala o &ol. Okr%+ivala j% je $%boka, &rkla no-.
Ne$aleko je ris!ajao !ere!ni bro$, na koje& s% bila osvije!ljena
sa&o ozi#ijska svje!la. Isre$ nje se ro!ezala #rna vo$a,
roarana &asni& &rlja&a. "o ovrini je !ro&o l%!ala $aska i
je$na na'njila 'lava zelja. "osv%$a se irio s&ra$ o!a$ni, vo$a
i benzina.
9 5a&a, ne +eli& 9 re(e 5ar'i! !i,o i obje&a r%ka&a
rekrije o(i. Osje-ala je ljeljiv% ran% na (el%, a o$ !o' $o$ira se
ne!o % njoj !r'ne i $a$e joj beskrajn% o$va+nos!. 9 Ne +eli&
vie +ivje!i/ 9 re(e 'lasno. 9 Kako je sve !o 'a$no. Kako
'a$no. Ne &o'% va& se vie vra!i!i...
Njeno !ijelo &alo za!e!%ra. U #iela&a se z'r(e no+ni rs!i,
bio je !o oslje$nji o!or, oslje$nja ob%na, oslje$nji s!ra,.
"o!o& se s!rovali % #rn% vo$%, a % a$% se %'rize za r%k%,
$a ne bi krikn%la, ve- $a %&re nije&o.
Nije vie &o'la (%!i 'las koji je $oirao o$ skla$i!a i
vikao4 9 Goso.i#e, ne izvo$i!e l%$orije/
"relila j% je vo$a, bilo joj je ,la$no, (inilo joj se kao $a -e
je ras!r'a!i na !is%-e &ali, ko&a$i-aka, &islila je $a -e
ekslo$ira!i, a on$a vie ni(e'a nije bila svjesna, os!ala je sa&o
!ijelo koje nosi s!r%ja, zaje$no s &asni& &rlja&a, $aska&a i
na'njilo& 'lavo& zelja.
;
9 Gl%a baba/ 9 %zvikne l%(ki ra$nik % skla$i!% Hein
=o#ke 1 baa svoj% jakn% na zi$ nasia. Nekoliko je sek%n$i
zakasnio $a srije(i 5ar'i!in skok % vo$% i za'le$ao se %
$jevoj(ino !ijelo koje Je o!on%lo % rljavoj vo$i.
*a bi je $o,va!io s nasia !rebala bi &% $%'a ol%'a.
Oklijevao je sek%n$%, a on$a skine ,la(e i sko(i % 'a-a&a i
ko%lji za $jevojko&. Nakon $va sna+na za&a,a s!i'ne $o
&jes!a '$je je 5ar'i! o!on%la. Ka$ je !ijelo onovno izronilo,
on 'a %,va!i za $esn% r%k% i za $%'% zla!nolav% kos%, riv%(e
'a k sebi i ,!je$e 'a okren%!i na le$a. U !o& !ren%!k% $jevojka
krikne, o(ne 'res!i i %$ara!i oko sebe !ako $a je Hein =o#ke
nije &o'ao $%lje $r+a!i.
9 "rokle!s!vo/ 9 %zvikne =o#ke. 9 Nebesa/ 9 On zaroni,
$o,va!i o$ vo$o& !ijelo koje je !on%lo, '%rne 'a re&a ovrini
i %(ini je$ino !o &% je % !oj si!%a#iji reos!alo4 "riv%(e
5ar'i!in% 'lav% bli+e k sebi i %$ari je ako& % bra$%.
<ijelo se isr%+i i nes!a$e i nje'ov oslje$nji o!or. Hein
=o#ke je v%kao $jevojk% o%! !eko' $ebla re&a &ol%,
o$'%rne je na s!ijen% a se i sa& one na &asan i ljeljiv
be!on.
9 *a (ovjek ne ovjer%je/ 9 re(e !eko $i%-i. 9 <akve
bi !rebalo %s!i!i $a se %!oe. 9 O'le$avi se na sve s!rane, on
sv%(e svoje &okre 'a-e i nav%(e ,la(e. "o!o& o$i'ne 5ar'i!
na le$a i %%!i se s njo& re&a skla$i!%. <% je ole'ne na s!ol,
koji je $anj% sl%+io za akiranje elek!ri(ni, reki$a(a i nazove
rvo' lije(nika koji je s!anovao % blizini i oli#ij%.
U skla$i!e s% s!i'li 'o!ovo % is!i (as.
*ok je lije(nik svla(io neozna!% $jevojk%, re'le$ao je i
%z o&o- $va oli#aj#a ole'ao na !rb%, $a bi najrije isisao
vo$% iz +el%#a, ko&esar i nare$nik s% re'le$avali
sa&o%boji#o& o$je-% i $+eove.
9 Ni!a/ 9 re(e on i ba#i &okre s!vari na s!ola# okraj
s!ola. 9 Nikakvi, $ok%&ena!a. Je$ini okaza!alj s% e!ike!e na
,aljini i ka%!%. "oznaje!e li $jevojk%6
Hein =o#ke o$&a,ne 'lavo&. 9 *a je oznaje& ne bi,
sko(io % vo$%. 9 On kilje-i o'le$a %s!ran%. Iije(nik onovno
okrene 5ar'i! na le$a i $a$e joj kisik iz &ale (eli(ne bo#e. Na
blije$i& %sna&a je $r+ao las!i+n% #ijev i ri!isk%j%-i %
ravilni& raz&a#i&a rsni ko nas!ojao $a l%-a %$i% svje+i
kisik. 9 S!oji& sasvi& sl%(ajno na rozor%, jer sa& ba ,!io
riali!i l%l%, no-no $e+%rs!vo se %vijek o!e'ne, 'oso$ine
ko&esar%, ka$ %'le$a& nek% +ensk% na nasi%. <r(ala je kao $a
je ne!ko !jera, iako niko'a nije bilo. Sasvi& sa&a je $oj%rila na
&ol i za'le$ala se % vo$%. Oa, o&isli& ja, !o ne sl%!i $obro.
Is!r(i& iz skla$i!a i ovi(e&4 9 Goso.i#e, ne izvo$i!e
l%$orije/ 9 ali ona &e nije (%la, ve- se na'n%la na$ vo$% i ala.
Sranje/ *erao sa& se. Sko(i& za njo& i izv%(e& je iz vo$e. <ja,
!o je sve./
9 *jevojka &ora s&jes!a % bolni#% 9 izjavi lije(nik ka$
s% l%-a onovno $isala i ka$ se % blije$o li#e onovno vra!ilo
&alo boje. 9 8o$a je ov$je s!rano za'a.ena i %na %lja, %vijek
os!oji oasnos! o$ %ale l%-a ka$ (ovjek o(ini !akv% 'l%os!.
9 "ro&a!rao je %zano, an.eosko li#e koje je obr%bljivala lava
kosa. 7a!o se %o-e, &islio je, ovakve $jevojke ba#aj% % vo$%6
7a!o naros!o o$ba#%j% svoj +ivo!6 Iz k%kavi(l%ka6 Iz s!ra,a6
Iz o(aja6 7a!o !e &la$e $jevojke % #vije!% &la$os!i !ako
lako&isleno os!%aj% sa svoji& +ivo!o&6 7ar ne raz%&ij%
vrije$nos! +ivo!a6 9 Je li va& ozna!o i&e &la$e $a&e6
9 Nije. 2a ni!a ne zna& o njoj. Iak je &ora&o o$ves!i %
bolni#%. On$je s&o s&jes!ili ve- &no'e bezi&ene ri$oli#e.
Nare$nik sje$ne kraj s!ola i o(ne % na!%kni#a&a isa!i
izvje!aj % svoj no!es. Je$an o$ oli#aja#a je ve- !ele3onirao %
l%(k% bolni#% i nar%(io bolni(ka kola.
9 Koliko joj je 'o$ina, $ok!ore6 <aj o$a!ak !reba& za
izvje!aj.
9 Oko MB.
9 "osebna obilje+ja6
9 *obro zaras!ao o+iljak o$ oera#ije slijeo' #rijeva.
9 Ni!a $r%'o6
9Ne.
Je$an oli#aja# nav%(e reko 'olo' !ijela okriva( koji je
Hein =o#ke $onio iz skla$i!a. *o $olaska bolni(ki, kola
nare$nik je sas!avljao izvje!aj. Izjava l%(ko' ra$nika Heinea
=o#kea. "rvi izvje!aj lije(nika o-e rakse 8olkera Henri#,sa.
"ro(i!ano i o!isano.
Sl%(aj 5ar'i! 2#rn,ar$!. Ak!i&a %!vr.en ok%aj
sa&o%bojs!va, kako se !o ravni(ki& jeziko& lijeo ka+e.
9 I ja i$e& % bolni#% 9 re(e $r. Henri#,s, ka$ s% ris!i'la
bolni(ka kola i $ok s% 5ar'i! s!avljali na nosila. 9 5o+$a
ro'ovori %!e&, ako joj ka+e& $a svoj +ivo!, svoj novi +ivo!
i&a za,vali!i &eni.
9 I &eni 9 ob%ni se Hein =o#ke. 9 Ja sa& je izv%kao.
9 8i -e!e $obi!i &e$alj% 9 nas&ije se je$an o$ oli#aja#a.
9 *ra+a bi &i bila bo#a r%&a.
9 I !o -e!e $obi!i, bez bri'e.
*ese! &in%!a kasnije bolni(ari %nijee 5ar'i! 2ern,ar$! %
sob% za ri&anje l%(ke bolni#e. U obli+njoj ros!oriji sve je ve-
bilo rire&ljeno za isisavanja vo$e iz +el%#a. 2io je
rire&ljen kreve! s riklj%(ko& na kisik.
9 7a sa! vre&ena sve -e zaboravi!i 9 re(e $e+%rni lije+nik
svo& kole'i $r. Henri#,s%. 9 "oznaje&o !akve sl%(ajeve.
Nero&iljeni (in. 8i$je! -e!e4 Kasnije, ka$ se rob%$i i s,va!i
!o je %(inila, laka! -e ko) lj%!a 'o$ina. <o %vijek !ako biva.
Nijev za isisavanje +el%#a je bila rire&ljena.
<ako se velika 5ar'i!ina (e+nja za s&r-% i zaboravo& nije
is%nila.
;
<e no-i je ko&%nalni insek!or H%ber! 2ern,ar$! &o+$a o
rvi %! osje!io $a sre-a i za$ovoljs!vo nis% !e&elj, na koje& se
lj%$ski +ivo! &o+e (vrs!o 'ra$i!i. U nje'ov sre.eni (inovni(ki
+ivo!, % koje& nika$a nije bilo ni je$ne s!ran%!i#e, a (ak ni!i
&isli $a je !akvo !o &o'%-e, robio je iznena$a o%! b%ji#e
ani(an s!ra,.
"o(elo je sasvi& bezazleno.
Iisa 2ern,ar$! je ok%#ala na vra!a svoje k-eri. 7a'%bila je
najnoviji &o$ni (asois i !ra+ila 'a on$je '$je je je$ino i &o'ao
bi!i, % 5ar'i!inoj ,sobi. No bila je vrlo iznena.ena %'le$avi
razn% sob%. Ona o'le$a na zi$ni sa! i za!rese 'lavo&.
9 :e#i H%bi, 9 %i!a ona kasnije svo' &%+a 9 je li
5ar'i! ve(eras na&jeravala jo iza-i6
H%ber! 2ern,ar$! o$i'ne o'le$ sa svoji, ve(ernji,
novina. Sje$io je %$obno zavaljen % 3o!elj%, % svoji& a%(a&a i
%+ivao % ve(ernjoj !iini. 8olio je !e !i,e ve(ernje sa!e nakon
$nevne b%ke, oni s% &% vra-ali $%evni &ir i %vijek iznova
$okazivali za!o je o!rebno ra$i!i. Des!o bi sa +eno& Iiso&
i'rao !arok, bri$'e ili a,, % koje& bi on, veliki &a!e&a!i(ar,
%vijek '%bio. 9 Ja i'ra& raz%&o& 9 'ovorio bi !a$a svojoj
lijeoj +eni. 9 <i i !voji osje-aji, vi$i se 9 osje-aji s% vie.
9 Ne sje-a& se $a &i je 5ar'i! ne!o so&injala 9
o$'ovori 2ern,ar$!. 9 5o+$a je o!ila % kino. Ili rija!elji#i. 9
On se nas&ijei oazivi Iisino zabrin%!o li#e i slo+i novine. 9
5ora&o se rivikn%!i na !o $a je naa k-i o$rasla, Iisa. 5a
koliko !o bilo !eko za ro$i!elja, o$ras!anje $je#e se iak ne
&o+e za%s!avi!i. Je$no' $ana -e se %$a!i, o!i-i o$ k%-e, +ivje!i
&o+$a ne'$je $aleko o$ nas, isa!i je$no is&o &jese(no i
osje-iva!i nas je$no& na 'o$in%. Ali !o je s%$bina svi,
ro$i!elja. Dak i naj&anja !i(i#a o$le!i je$no& iz 'nijez$a.
9 7a !o jo i&a vre&ena/ 9 Iisa 2ern,ar$! sje$ne
nas%ro! svo& &%+%. Njezine r%ke s% ne&irno !rljale naslon
3o!elje. 9 *o $anas je 5ar'i! %vijek 'ovorila ka$ izlazi i ka&o
i$e. D%$no &i je !o, H%bi.
9 7aboravila je, naj$ra+a. 9 2ern,ar$! se sa'ne re&a
+eni i o&il%je je o obraz%. 9 No $a !e %&iri&, kasnije -%
nazva!i njezin% najbolj% rija!elji#% Urs%l%. 8jeroja!no je ko$
nje.
U MQ sa!a, ka$ s% sve kinore$s!ave ve- si'%rno zavrile, a
5ar'i! se jo %vijek nije vra!ila k%-i, ne&ir %$e i % H%ber!a
2ern,ar$!a. Sve (e-e je o'le$avao na r%(ni sa!, %!ao
neo%en% #i'are!% $a $o'ori, a novine koris!io sa&o kao
aravan iza koje' je o$ Iie skrivao svoje li#e. 8ie nije bio
$ovoljno &iran $a bi &o'ao (i!a!i.
9 <ele3onira! -% 9 re(e, ka$ se kazaljka o&akla na ola
$vanaes!. 9 5o+e bi!i $a ko$ Urs%le jo sl%a nove lo(e. 7na
i sa&a $a Urs%la %vijek nabavlja najnovije lo(e s !zv. o
!r+i!a. 5ar'i! je si'%rno ko$ nje.
H%ber! 2ern,ar$! je &orao (eka!i neko vrije&e, a on$a se %
obi!elji =?rs! javi sneni 'las k%-ne o&o-ni#e. U vili =?rs! svi
s% ve- savali. *a, i 'oso.i#a Urs%la. Ne. Goso.i#a 5ar'i!
$anas nije bila ko$ nas. Ne, 'oso.i#a Urs%la ve- o$avno sava.
H%ber! 2ern,ar$! zb%njeno s%s!i sl%ali#%. 8i$io je
razro'a(ene o(i svoje +ene %ne s!ra,a i rije.e r%ko& reko
svo'a visoko' (ela.
9 Nije bila ko$ Urs%le.
9 5oj 2o+e/ O &a$re/ 9 ka$ 'o$ bi je snalo neko zlo,
Iisa 2ern,ar$! bi ro'ovorila anjolski. 2ern,ar$! je ve- lis!ao
o $ebelo& !ele3onsko& i&enik%.
9 I&a ona i $r%'i, rija!elji#a9 rozbori on 'laso& koji
je o$je$no& os!ao &irniji. 9 5oli& !e, Iisa, ne %zb%.%j se/
Sve -e se objasni!i. Nazva! -% Kla%sa 2lankersa.
9 Ko'a6 "a za!o6
9 5o+$a je ko$ nje'a.
9 U ovo $oba6 5oli& !e...
9 "a, vjeroja!no si oazila $a se Kla%s %$vara 5ar'i!.
9 Nisa& slijea.
9 *akle, Iisa, &ir/ <o je rvi %! $a je 5ar'i! %(inila
!akvo !o. <o nije razlo' $a o$&a, '%bi&o 'lav%.
2ern,ar$! nazove jo !ri rija!elji#e (ije je !ele3onske
brojeve naao % i&enik%, &e$% nji&a i 2abe!!e Heil&ann. No
osv%$a je b%$io ve- %sn%le lj%$e. 2li+ilo se $vanaes!.
Na kraj% nazove jo Kla%sa 2lankersa.
9 *olazi& o$&a, 9 re(e 2lankers. 9 5oli& vas ne
'%bi!e +iv#e. Sve -e bi!i $obro.
9 Nije bila ni!i ko$ Kla%sa 9 re(e 2ern,ar$!, $ok je
ola'ano s%!ao sl%ali#%. Nje'ov 'las je iz'%bio boj%. Na li#%
s% se ojavile bore koji, rije nije bilo. O$je$no& je os!ao
s!ara#. Is!o !ako o$je$no& nes!ane nje'ovo' $r+anja, on obje&a
r%ka&a rekrije li#e i nasloni se na zi$. 9 Ni!a se nije $o'o$ilo
9 &r&ljao je. 9 5ora&o % !o vjerova!i Iisa, &ora&o (vrs!o %
!o vjerova!i. Ne s&ije&o iz'%bi!i +iv#e rije ne'o !o sazna&o
!o je s 5ar'i!.
9 "oli#ija 9 iz%s!i Iisa je$va (%jno. 9 H%ber!, sa$ &ora
nazva!i oli#ij%.
2ern,ar$! sa'ne 'lav%. Gr(evi!o je s!iskao sl%ali#%, kao $a
$r+i ojas za saavanje, $ok je okre!ao kra!ki broj. On$a se
re$s!avi i $r,!avi& 'laso& re(e4 9 Naa k-i 5ar'i! se $osa$
nije vra!ila k%-i. Nika$ se jo nije !akvo !o $o'o$ilo. 5i... &i
s&o zabrin%!i. 5o'lo se ne!o $o'o$i!i... ro&e!na nesre-a ili
!ako ne!o. I&a!e li izvje!aje koji so&inj% nek% &la$%
$jevojk%6 Usko li#e...
Na ovo& &jes!% nje'a na%s!i i oslje$nja sna'a. On
ro'%!a slin% i r%ka&a (vrs!o s!e'ne sl%ali#%.
Iisa nije &o'la raz%&je!i !o je sl%+benik o$'ovorio.
8i$jela je sa&o kako se o(i njezino' &%+a s nevjeri#o& ire, kao
$a z%re % neki nji&a neozna!i svije!. A on$a sl%ali#a a$ne na
!ele3on.
9 !o se $o'o$ilo, H%ber!6 9 %i!a Iisa i iaj%-i $o,va!i
&%+ev% r%k%. 2ila je ,la$na kao % &r!va#a. 9 No, !o je bilo6
!o je rekao oli#aja#6
H%ber! 2ern,ar$! je razni& o'le$o& z%rio &i&o svoje
+ene % nek% !o(k% na zi$%.
9 Ona je % l%(koj bolni#i... 9 ro&%#a on. 9 Kao
nei$en!i3l#irani a#ijen!... izv%kli s% je iz vo$e... ok%aj
sa&o%bojs!va. 5oja 5ar'i!... &oja &ala $ra'a 5ar'i!...
On rairi r%ke, riv%(e svoj% +en% k sebi i ri!isne njezin%
'lav% na svoja rsa. Ii#e& s% &% !ekle s%ze. U !o& olo+aj% i,
na.e Kla%s 2lankers, ka$ je, ne obazir%-i se na o&o-ni#%,
ban%o % sob%.
H.
U l%(koj bolni#i s% Iis% i H%ber!a 2ern,ar$!a ve- o(ekivala
oli#ija i lije(ni#i. Ovaj %! je !o bio sl%+benik kri&inalis!i(ko'
o$jela, ko&esar % sl%+bi, koje'a je obavijes!ila $e+%rna oli#ija.
Una!o( %sr$noj &olbi, 2ern,ar$!a nis% %s!ili k 5ar'i!, ve- 'a
o$ve$oe % okrajnj% sob%.
9 8aa k-i je zasa$ jo vrlo slaba 9 re(e $e+%rni lije(nik.
9 Is#rljena je o$ isisavanja +el%#a. Osi& !o'a, $a,) s&o joj
ro3ilak!i(ke an!ibio!ike kako bis&o srije(ili
&o'%-% %al% l%-a.
H%ber! 2ern,ar$! o%s!i. No, $ok &% je sl%+benik
kri&inalis!i(ko' o$jela os!avljao i!anja, on se o%! %,va-ene
+ivo!inje %s,o$ao sobo&. 9 Ne/ 9 neres!ano je %zvikivao.
9 Ne/ Ne/ 5oja k-i nije bila $eresivna. Ona nije i&ala
nikakvi, !ajni re$a &no&. Ona nije i&ala nikakvi, razlo'a $a
si o$%zi&a +ivo!. Ja !% ni!a ne raz%&ije&. *o%s!i!e &i $a
raz'ovara& s njo& i sve -e bi!i jasnije. Ne!ko j% je si'%rno
'%rn%o % vo$%. :ije( &o+e bi!i je$ino o zlo(in%. Je$ino o
zlo(in%.
Na&je!enik kri&inalis!i(ko' o$jela %s!i 2ern,ar$!a $a se
izja$a. "o!o& 'a, s laki& rizv%ko& +aljenja % 'las%, %i!a4 9
A kako objanjava!e (injeni#% $a se vaa k-i % !o vrije&e
nalazila % vrlo zaba(eno& $ijel% l%ke6
2ern,ar$! ne&o-no sle'ne ra&eni&a. 9 Ne&a& nikakvo
objanjenje za !o.
9 Dovjek koji je sasio va% k-er, Hein =o#ke, je izjavio
$a je sa&a $o!r(ala na &ol i sko(ila % vo$%. <akvo !o se ne (ini
bez razlo'a.
Ko&%nalni insek!or 2ern,ar$! o'le$o& o!ra+i
2lankersa kao $a o$ nje'a o(ek%je o&o-. 9 Ne zna& 9
zainjao je. 9 Ni!a vie ne zna&. 5oli& vas, $o%s!i!e &i $a
'ovori& sa svojo& k-erko&.
9 "o'le$a! -% $a li je !o sa$ &o'%-e. 9 Iije(nik iza.e iz
sobe i vra!i se nekoliko &in%!a kasnije za&iljena izraza li#a. 9
8aa k-i bi &o'la raz'ovara!i 9 re(e on ola'ano 9 ali ne +eli
niko'a vi$je!i.
9 O, 2o+e/ Ja$no $ije!e/ 9 Iisa se okrene %s!ran% i
ne(%jno zala(e ri!isn%vi &ara&i#% na o(i. H%ber! 2ern,ar$!
jo ni!a nije s,va-ao, on ole!i k vra!i&a. Iije(nik 'a %lj%$no,
ali o$l%(no %,va!i za r%k%.
9 5ora&o izbje'ava!i sve $%evne s!resove.
9 Ali ne &o+e iak... svo' o#a... 9 2ern,ar$! se
o'le$avao oko sebe. 2io je ve- na kraj% sna'a.
9 5o+$a bi, ja &o'ao 'ovori!i s njo& 9 re(e Kla%s
2lankers.
9 Ona ne +eli niko'a vi$je!i. U !akvo& je $%evno& 'r(%
$a bi svaka risila &o'la i&a!i ka!as!ro3alne oslje$i#e.
9 Ali za!o6 7a!o6 9 %zvikne 2ern,ar$! o(ajno. 9
5ar'i! je %vijek bila veselo $ije!e. 8oljela je +ivo!.
9 O razlozi&a -e&o i$%-i, $ana &o+$a vie sazna!i.
Najrije se &ora o$&ori!i. "o!reban joj je o!%ni &ir.
Iisa i H%ber! 2ern,ar$! se vra!ie k%-i a $a nis% ni vi$jeli
ni 'ovorili sa svojo& k-erko&. Kao $a je ne!ko sr%io nji,ov
$osa$anji !i,i, je$nos!avni, %$obni svije!. Ni!a vie nis%
raz%&jeli. H%ber! 2ern,ar$! je %sio os!i-i $a oli#ija ne $a
nikakav izvje!aj za javnos!. Novine, $akle, o !o& ok%aj%
sa&o%bojs!va nis% ni!a saznale.
I$%-e' j%!ra re&jes!ie 5ar'i! iz l%(ke bobi#e % riva!ni
sana!orij ro3esora $r. S#,Ja$ea. <aj sana!orij je nosio naziv
)"ark 9 sana!orij), nalazio se % veliko& ark%, ali izvana je
svojini visoki& zi$ovi&a vie nalikovao za&k% ne'o sana!orij%.
5ar'i! je $obila lije%, velik% sob% s o'le$o& na vr! %n r%+a.
2ila je na&je!ena o%! salona s 3o!elja&a resv%(eni&
ko+o&, ka%(o&, &ra&orni& s!olo& i !eisi&a. Je$ino je bijeli
kreve! o$avao $a je rije( o bolesni(koj sobi.
U sobi je bilo jo ne!o !o je o$sje-alo na za!vor, na
zla!ni kavez4 na veliko& rozor% s% bile ree!ke. 2ile s% $o$%e
obojene % bijelo, !ako $a s% iz'le$ale o%! 3ino %kraeni,
vi!i#a, ali s% !o iak bile ree!ke koje s% s!anovnika ove lijee
sobe $ijelile o$ vanjsko' svije!a.
Ka$ je ro3. S#,Ja$e $oao % rvi obilazak, 5ar'i! je !i,o
i neo&i(no le+ala % svo& kreve!% i 'le$ala % bijele ree!ke, o
koji&a s% se rasiali s%n(ani !ra#i. "ro3esor je %ao sa&, (ak je i
'lavna ses!ra os!ala re$ vra!i&a. 9
*obro j%!ro, &oja 'oso.i#e/ 9 re(e ro3. S#,Ja$e s
objeenja(ki& izrazo& li#a, sje$ne na r%b kreve!a i o&il%je
5ar'i! o r%#i. 9 Jes!e li $obro savali6 No, kako se osje-a!e6
5ar'i! je %!jela. Okren%la je 'lav% %s!ran% i z%rila % zi$.
Nek) &e sa&o os!ave na &ir%, &islila je. <o o$vra!no lijeo
onaanje, nje+ni 'lasovi %ni oreza, skrb %na zna!i+elje. A,,
%s!i!e &e na &ir%/ 8i &isli!e $a sa& iznena$a o&jerila
a&e-%, $a sa& % $eresiji, $aje % &ojoj 'lavi nas!ao kra!ki
soj. Kako $a va& objasni& $a &e je s!i$... ni!a vie o$ !o'a...
!ako se s!rano s!i$i&, $a vie ne &o'% +ivje!i s !i& s!i$o&.
5oli& vas, ne isi!%j!e &e vie. 5oli& vas, &oli&/
"ro3esor S#,Ja$e %s!ane, ri.e rozor%, iro& 'a o!vori i
o'le$a van. U sob% $ore #vrk%! !i#a, oorosla!ki &iris
bezbrojni, r%+a. Na s%n(evi& zraka&a s% o%! srebrni, &%i#a
lesali &ilij%ni zrna#a raine.
9 *ivan $an/ 9 re(e ro3esor S#,Ja$e.
9 Iza ree!aka/ 9 2ile s% !o rve rije(i koje je 5ar'i!
iz'ovorila. "ro3esor S#,Ja$e ki&ne 'lavo&. Geljezni obr%( oko
sr#a je bio raskin%!. S rvi& iz'ovoreni& rije(i&a onovno je
+ivn%la i $%a.
9 Ako +eli!e, kasnije &o+e&o &alo roe!a!i arko&.
Sje$i! -e&o na s%n#%, ,rani!i !i#e i bra!i #vije-e za vaz%.
9 <o obi(no ra$e %&obolni, zar ne6
"ro3esor S#,Ja$e ri.e kreve!%. 9 5alena &oja, 9 re(e
on na'laavaj%-i svak% rije( 9 $osa$ s&o &orali %!je!i i (eka!i
% !o -e se izro$i!i vaa %!nja. Dini &i se $a s!e sasvi& ri
z$ravoj a&e!i i $a -e!e naokon res!a!i za$ava!i !olike
za'one!ke svojoj okolini. I&ali s!e $ovoljno vre&ena $a o
sve&% raz&isli!e. Uo-e ne +eli& zna!i !o se $o'o$ilo, !o je !o
na svije!% !ako s!rano $a !reba o$ba#i!i vlas!i!i +ivo!... !o -e!e
$r%'i&a ri(a!i. 8ai& ro$i!elji&a, na ri&jer. Je$ino !o +eli&
zna!i je $a &i o$'ovori!e na ovo i!anje4 *a li bi se $anas oe!
ba#ili % vo$%6
9 Ne 9 re(e 5ar'i! o$l%(no. Gle$ala je ro3esora
S#,Ja$ea &ra(ni&, o$l%(ni& o'le$o&. U k%!% njeni, %sana se
s!vori bora.
9 A za!o ne6
9 Jer !o vie ni!a ne bi &o'lo ro&ijeni!i.
9 *akle, iak os!oji neko )ono)6
5ar'i! skloi o(i. 9 5oli& vas, ne i!aj!e &e ni!a vie,
'oso$ine ro3esore.
9 8ai ro$i!elji +ele raz'ovara!i s va&a. I 'oso$in
2lankers. Oni (ekaj% vani. 9 Neka %.%. 9 5ar'i! skloi r%ke %
nar%(j%. "rs!i s% joj $r,!ali. 9 !o... !o s% oni rekli, 'oso$ine
ro3esore6
9 8rlo s% zabrin%!i. I 'oso$in 2lankers. Svi oko vas s%
%ni lj%bavi i bri'e. Ne&a!e nikakvo' razlo'a $a sve !o
o$ba#i!e.
9 7na&, 'oso$ine ro3esore 9 roa-e 5ar'i!, 9
o$je$no& &i je !ako $olo. Ne &o'% se (ak ni!i sje!i!i kako sa&
ala % vo$%.
"o'le$ ro3esora S#,Ja$ea $%'o je bio %r! % blije$o,
%zano li#e i $r,!ave 5ar'i!ine %sne, a on$a iza.e iz sobe. "o
,o$nik% s% se %s,o$ali 2ern,ar$! i 2lankers i nervozno %ili.
Iisa je sje$jela % le!enoj s!oli#i kraj rozora i % r%ka&a s!ezala
veliki b%ke! 'la$ijola. U'le$avi ro3esora S#,Ja$ea kako
izlazi iz sobe, ona sko(i, a nje&% %s%sre! o,i!ae i oba
&%kar#a.
9 No6 9 %zviknne 2ern,ar$! nervozno. 9 !o je
'oso$ine ro3esore6 Kako se osje-a6 Je li ro'ovorila6 Je li ri
sebi6
9 *a, % o!%nos!i. 9 "ro3esor S#,Ja$e izvine svoje
sije$e obrve. 9 Geli raz'ovara!i s va&a.
9 Hvala 2o'%/ 9 ro&r&lja Iisa.
9 5oli& vas sa&o $a riazi!e na je$n% s!var. Ne&oj!e je
ni!a isi!iva!i. "%s!i!e je $a 'ovori, ri(aj!e joj o bezazleni&
s!vari&a, zaobi$i!e sve $o'a.aje ro!ekli, sa!i. Ako ona sa&a
o(ne ri(a!i o !o&e, on$a % re$%. Ina(e, 'ovori!e o vre&en%,
obe-aj!e joj neko %!ovanje za ooravak, ri(aj!e nevezano o
&ali&, bezna(ajni& svako$nevni& s!vari&a. 5isli& $a nakon
raz'ovora koji sa& %ravo vo$io s vao& k-erko& &o+e&o
%nije!i &alo svje!la % ovaj &rak. Ona se 'o!ovo ni(e'a ne sje-a,
!ako bare& ka+e. :a$i se $akle, vjeroja!no, o &anijsko
$eresivnoj si!%a#iji, o si,i(ko& ok%, koji je o$vojio njezin%
li(nos!. Je li vaa k-i % oslje$nje vrije&e bila izlo+ena ve-i&
$%evni& narezanji&a6 9 2ern,ar$! rasijano rije.e r%ko&
reko (ela. 9 Ne... &a!%ra... za#ijelo... ali !o joj nije za$avalo
roble&a. Uvijek je bila $obar %(enik. 5a!%r% je olo+ila s
$obri&. U(enje joj nika$ nije za$avalo !eko-e...
9 5o'%-e je $a s&o svi % zabl%$i. 9 "ro3esor S#,Ja$e
se ok%a %!jeno nas&ijei!i. 9 Ona !o nika$ nije okazivala i
,!jela je o$ svak% #ijen% bi!i $obra %(eni#a, !o s!e vi, kao o!a#
o(ekivali. 8e- s&o i&ali vie !akvi, sl%(ajeva ov$je... !o nije
nikakav razlo' za %zb%.enje. <ri !je$na &ira i o%!anja, i +iv#i
-e oe! bi!i % re$%.
2ern,ar$!ovi i Kla%s 2lankers s% se onaali !o(no onako
kako i, je %%!io ro3esor S#,Ja$e. Sje$ili s% na 5ar'i!in%
kreve!%, !r%$ili se $a b%$% ne%siljeni, a (ak i veseli. H%ber!
2ern,ar$! je ri(ao o !o&e kako je jazav(ar naravio ravi kra,
% vr!% s je+o&. Iisa je $onijela novi &o$ni (asois, jab%ke i
banane. Nakon !o'a oboje %s!an%, olj%be svoj% k-er % (elo i
iza.% iz sobe. Un%!ra je os!ao sa&o Kla%s 2lankers, koji je %
ro!ekli, ola sa!a je$va o!vorio %s!a.
9 Kako je sa&o blije$a 9 re(e Iisa i ose'ne za
&%+evo& r%ko&. 9 <e velike o(i. Iz'le$a (%$no. <o vie nije
ona 5ar'i! o$ rije... boji& se za nj% H%bi, s!rano se boji&...
9 <o je jo %vijek o$ oka. 9 2ern,ar$! je $r,!avi&
rs!i&a !ra+io #i'are!e. 9 S%!ra -e ve- bi!i bolje. A !ek
rekos%!ra. <a rolo je is!o& nekoliko sa!i.
Kla%s 2lankers je % &e.%vre&en% riao veliko& rozor% i
'le$ao % ark obasjan s%n#e& i 're$i#e s r%+a&a. Na jarko&
svje!l% s% nje'ove, ve- o&alo sije$e sljeoo(ni#e iz'le$ale
o!%no bijele. 5ar'i! ro+&e $%boki osje-aj sa+aljenja. On !%
s!oji i (eka objanjenje, &islila je. On &e voli, voli &e, a ja sa&
obje'la o$ nje'a jer osje-a& sve ve-% bliskos! re&a nje&%.
"obje'la sa& o$ nje'a jer vie nisa& onakva kakvo& &e $r+i,
jer &% ne +eli& la'a!i, jer &% se s!i$i& re-i is!in%4 9 "rije !ebe
&e je i&ao ne!ko $r%'i. Ga$/ :azvra!nik/ Ni!arija/ 2ezobzirni
zavo$nik/ A !o je naj'ore, ja !% no- ne &o'% zaboravi!i. Ona je
% &ojoj $%i, % &ojoj krvi, % &oje& bi-% zabilje+ena o%!
Kainovo' znaka. O,, $ra'i Kla%s, kako $a !i !o objasni&6
9 Je li !i ne%'o$na &oja ris%!nos!6 9 %i!a 2lankers. On
se %,va!i za bijele ree!ke i ri!isne (elo na +eljezne ike.
9 Ne, Kla%s. 9 Njezin 'las je bio si!an i $je(ji, 'o!ovo
zao&a+%-i.
9 Uzeo sa& $o%s! % !vorni#i i re$ao r%kovo.enje
je$no& $obro& s%ra$nik%. Geli& i&a!i vre&ena za !ebe. 5no'o
vre&ena. Ali ako &isli $a nije o!rebno...
9 Ne &isli& !ako, Kla%s. Naro!iv, ra$%je& se.
On se okrene, a % njezini& o(i&a je vi$io $a ona $ois!a
!ako i &isli.
9 Ako se osje-a $ovoljno sna+no& i ako !o $o%s!i
ro3esor, rovoza! -% !e okoli#o&. A kasnije, ve- sa& s !voji&
o#e& 'ovorio o !o&e, ne bi !i na%$io &alo $%lji o$&or o$
nekoliko !je$ana...
9 <o je lijeo o$ !ebe, Kla%s. 9 5ar'i! s!avi r%ke o$
o!iljak. U njezino %zano li#e onovno se vra!i boja. 9 "o.i&o
% I?neb%r'er Hei$e, !o ka+e na !o6 U neko osa&ljeno, sasvi&
zaba(eno selo, '$je i&a baz'e, breza i (%avi, ova#a. 9 Ona se
nas&ijei. Kla%s 2lankers ri.e kreve!%, sa'ne se i olj%bi je %
,la$ne %sne.
9 "o!ra+i! -% najosa&ljenije &jes!o na svije!%, 5ar'i!. Ali
za!o ba !a %s!ara6
9 7a!o !o on$je ne&a vo$e... 8o$% vie ne &o'% vi$je!i/
O Kla%s...
Ona 'a ob'rli r%ka&a oko vra!a, riv%(e 'a sebi i o(ne
'a o(ajni(ki i $ivlje lj%bi!i. "ro3esor, koji se ba % !o& !ren%!k%
navirio % sob%, brzo za!vori vra!a za sobo& i vra!i se sa
s&ijeko& na %sna&a 2ern,ar$!ovi&a koji s% (ekali.
9 Oz$ravljenje je ve- o(elo, 9 re(e on 9 njezina
osobnos! onovno $olazi na vi$jelo.
;
O$ !o'a $ana 5ar'i! se reoro$ila. 2ila je vesela,
raz'ovorljiva, )ve$ra $%a), kako je 'ovorio ro3esor S#,Ja$e.
5orala je jo $o$%e os!a!i % sana!orij%, sve $ok ne ro.e
oasnos! o$ %ale l%-a, ali $olazile s% joj rija!elji#e a je
velika bolesni(ka soba bila %na s&ije,a i &%zike. Urs%la =?rs!
je $onijela svoj 'ra&o3on. 2abs Heil&ann bi s!avila neki va!reni
solo les, a ka$ 'o$ bi se 'lavna ses!ra +alila na b%k%, ro3esor
S#,J$e bi 'ovorio4 9 Ses!ro So,ie, ni &i s!ari si,ija!ri
nika$a ne res!aje&o %(i!i. *ananjoj &la$e+i ne &o+e!e
$onosi!i o%(n% lek!ir%, ona i&a $r%'e s!i&%la#ije. "o&alo
$ivlja &%zika, $r&anje no'a&a i s!ra+nji#o& Des!o o&a+e
oz$ravljenj% vie o$ #ijelo' or&ara il%la.
9 S%!ra $olazi& za$nji %! 9 re(e 2abe!!e Heil&ann
nakon !je$an $ana. 9 5oj s!ari &e alje % En'lesk%, % nek%
lor$ovsk% obi!elj, ra$i %savravanja en'lesko' jezika. Ne&a
nikakvo' s&isla ok%a!i 'a o$'ovori!i o$ !o'a jer je !vr$e
'lave. O$lazi& rekos%!ra, najrije vlako& $o Nalaisa, a on$a
bro$o& $o O!oka. Di& na O!ok% %,va!i& korijena, isa! -% va&
o svi& 'l%os!i&a koje se on$je $o'a.aj%.
<o je bilo % s!il% 2abe!!e Heil&ann. *je(ak % +enski&
,aljina&a i izrazi!o' +ensko' !ijela. 5ar'i! i Urs%la se 'lasno
nas&ijae. "o!o& s% %z kav% i kola(e roslavile ras!anak i
zaklele se $a -e za%vijek os!a!i rija!elji#e... (ak i on$a ka$
je$no' $ana os!an% bake.
I Kla%s 2lankers je $olazio svaki $an. *onosio bi vo-e i
#vije-e i os!ajao sve $ok 'lavna ses!ra ne bi rekla4 9 Goso$ine
2lankers, ali sa$ bi $ois!a bilo vrije&e.../
2ilo je $ana ka$ bi 5ar'i! osje-ala koliko joj Kla%s
ne$os!aje. Ka$ bi &alo kasnio, ona bi nes!rljivo s!ajala na
rozor% i osl%kivala ne-e li (%!i zv%k nje'ova a%!o&obila.
8oli& 'a, &islila je, ka$ bi kasnije oe! os!ajala sa&a i
'le$ala kako se kroz ree!ke na rozor% %ljaj% ve(ernje sjene.
5oj 2o+e, sa$ zna& !o je lj%bav. Dovjek &ora osje!i!i $a &%
ovaj $r%'i ne$os!aje. <reba 'a (eka!i i broja!i &in%!e $o nje'ova
$olaska i !reba se !eka sr#a onovno ras!aja!i o$ nje'a. A ono
!o se $o'a.a iz&e.% !o'a je sre-a !o 'a 'le$a, (%je i osje-a.
<o je lj%bav/
9 U ne$jelj% &o+e!e k%-i, 5ar'i!/ 9 re(e ro3esor
S#,Ja$e nakon !o 'a je Kla%s 2lankers obavijes!io $a je
iznaj&io kolib% % na#inalno& ark% I?neb%r'er Hei$e. 2ila je
!o s!o!in% 'o$ina s!ara k%-a s e!rolejski& la&a&a i vlas!i!i&
b%naro&. 8rije&e je on$je s!alo, jer riro$a i&a $r%'a(ija
&jerila.
9 7$ravi s!e 9 $o$a ro3esor S#,Ja$e. 5ar'i! &% r%+i
r%k% s&ijee-i se. 9 7a,valj%je& va& na sve&% 'oso$ine
ro3esore. *a, z$rava sa&. Sa&a !o osje-a&. Jo ne$avno kao
$a sa& ,o$ala &ra(ni& !%nelo&, bez na$e $a -e vani ika$a vie
zasja!i s%n#e. A,) ono sije i sve je rekrasno.
<i, $ana je Urs%la =?rs! vo$ila kra!ki !ele3onski raz'ovor
s ro.ako& =re$o& "o&&ero&.
9 7na li $a je 5ar'i! ok%ala izvri!i sa&o%bojs!vo6 9
re(e Urs%la bez %vo$a.
Na $r%'o& kraj% +i#e je nekoliko sek%n$i zavla$ao &%k. A
on$a se za(%je nesi'%ran i o!e'n%! "o&&erov 'las4 9 Ne. "a
kako !o6
9 <o sa& ja !ebe ,!jela i!a!i.
9 5ene6 *ozvoli... /
9 H!jela se %!oi!i. U l%#i. Jo ni!ko ne zna za!o je $ola
% l%k%. 7na li &o+$a !i6
9 "rokle!a 'l%a(a/ 9 "o&&erov 'las os!ane kre!av. 9
!o se &ene !i(e ako !akva baba o&jeri a&e-%6 O$ s%sre!a na
&or% ja !voj% 5ar'i! vie nisa& vi$io. A i (e&%6 5la$o ovr-e
je zani&ljivo sa&o kao ,rana.
9 Sl%aj =re$/ 9 Urs%lin 'las je bio ,la$an i jasan. 9
Ako !i i&a ne!o s !i&, ako si silovao 5ar'i! one no-i ka$ s!e
bili sa&i % lje!nikov#%, kao ono&a$ &ene, ako se 5ar'i! za!o
,!jela %!oi!i, on$a nek !i se $ra'i 2o' s&il%je/
Oe! &%k. Ka$ je kona(no ro'ovorio, "o&&erov 'las je
zv%(ao !jeskobno. 9 "%s!i 'l%os!i Urs%la. I&a& $r%'i, bri'a.
Ako !i se zak%ne& $a nisa& 5ar'i!...
9 Ia+e, svak% rije(. "oznaje& !e. 9 Urs%lin 'las je bio
o!ar. 9 =re$... ni!ko jo ne sl%!i, ono !o ja sl%!i&. Ali ka$
sazna& is!in% 9 ne-% i&a!i nikakvo' obzira, isri(a! -% sve, i o
na&a. A !i oznaje &o' bra!a. On ne-e oklijeva!i $a !i z$robi
sve kos!i.
Ona s%s!i sl%ali#% ne (ekaj%-i "o&&erov o$'ovor. Nije
joj bio o!reban. On je is!o !ako znao $a je njezina rije!nja
ozbiljna.
=re$ "o&&er je % s!ra,% o$ !e rije!nje $jelovao vrlo brzo.
On na'ovori svoj% b%jn% lav%% $a o!%!%j% na 5allor#%.
Ki-eni& rije(i&a joj je oisao kako je on$je re$ivno, kako se
je3!ino &o'% k%i!i k%-e, kako je z$rava kli&a i kako vlas!i!a
k%-i#a na Sre$oze&no& &or%, % (ijoj blizini se (%je %& &ora i
ras!% zelene al&e, &o+e os!a!i ravi raj i lj%bavno 'nijez$o.
O$ s%n#a relan%la !ijela na bijelo& ijesk%, !i i ja i
&jese(ina... lj%bav o$ 'r&ovi&a ka&elija % #va!% i #vr(anje
#vr(aka...
*ora je bila o$%evljena. *ala je "o&&er% nova# za
avionske kar!e i nazvala svoj% kroja(i#%.
*ok s% ro$i!elji i Kla%s 2lankers o$vo$ili 5ar'i! iz
sana!orija, *ora i =re$ "o&&er s% % !o is!o vrije&e ve- leb$jeli
lavi& nebo& na$ =ran#%sko&. Nilj4 Aero$ro& Ias "al&as.
"o&&er je za sobo& os!avio razjaren% %ravi!elji#% ,o!ela
koja 'a je is!o' $ana rijavila oli#iji zbo' rijevare i la+ni,
(ekova.
Dinilo se kao $a je s 5ar'i!ino' obzorja o$v%(en i
oslje$nji #rni oblak.
R.

H%ber! 2ern,ar$! i svi os!ali koji s% bili % 5ar'i!inoj
blizini, s!ro'o s% se
ri$r+avali savje!a ro3esora S#,Ja$ea $a 5ar'i! ne
isi!%j% o &o!ivi&a njezina (ina. Nakon o$robni, raz&a!ranja
ro3esor i nje'ovi lije(ni#i s% izveli zaklj%(ak $a je %zrok !o'
nero&iljeno' ok%aja sa&o%bojs!va bila o!%na
reo!ere-enos! +iva#a izazvana, o svoj rili#i, &a!%ro& i $a je
!o bio (in izve$en o$ si,i(ki& ri!isko&. 2ern,ar$! je !%
$ija'noz% ri&io na znanje, ali 'a ona nije za$ovoljila. Una!o(
svi& znans!veni& objanjenji&a, iz #ijele ri(e iak nije
izbrisana sjena !ajans!venos!i. Nekoliko i!anja je os!alo bez
o$'ovora.
G$je je 5ar'i! bila rije ok%aja sa&o%bojs!va6 Kako je
$osjela % !aj zaba(eni kraj ,a&b%rke l%ke6 "rona.eni sa$r+aj
njezini, $+eova nije ni!a okazao... nikakve %lazni#e za kino,
nikakav air o$ bo&bona, a&a ba ni!a !o bi &o'lo %kaziva!i
na !o $a je !e ve(eri bila % kin%. 2%$%-i $a ni!ko % k%-i nije
znao ka$ je 5ar'i! izala iz k%-e, bila je !o je$na nejasno-a
vie. No, !o je bila nejasno-a koj% je &o'la razjasni!i je$ino
5ar'i!, $a je ,!jela ro'ovori!i.
No !o se nije $o'o$ilo. Ona vie nije so&injala !aj
$o'a.aj. "onaala se kao $a se !o nika$ nije ni $o'o$ilo.
2lankersovi& veliki& %!ni(ki& a%!o&obilo& se 5ar'i! i
Kla%s o$vezoe % na#ionalni ark I?neb%r'er Hei$e. A%!o&obil
s% &ora, os!avi!i % sel% >%l3bii!!el jer se &o!orni& vozili&a
nije s&jelo % na#ionalni ark. Nekoliko ov$anji, seljaka koji
s% iak i&ali !rak!ore !rebali s% za nji, osebn% $ozvol%. 5ar'i!
se (%$ila kako je Kla%s 2lankers !ako brzo i oirno izveo sve
rire&e. Ko$ 'os!ioni#e % >%l3bii!!el%, (iji je 'os!ioni(ar
nji,ov a%!o ri&io % svoj% 'ara+%, ve- je % $vori!% (ekala
o!vorena $vore+na ko(ija. U !ren%!k% nji,ova $olaska $va s%
vran#a ba ila vo$% iz ve$ara.
9 Naa sva$bena ko(ija 9 re(e Kla%s 2lankers o&alo
%siljeni& ,%&oro&. 9 U svako& sl%(aj% i&a&o $va vran#a.
5ar'i! ri.e konji&a i o(ne i, &ilova!i o 'riva&a.
K%-ni sl%'a je % &e.%vre&en% renosio r!lja'% iz a%!a %
ko(ij%.
Ovo %!ovanje -e ro&ijeni!i &oj +ivo!, o&isli 5ar'i! i
nasloni (elo na !oli, !rzaj%-i vra! vran#a. 7a nekoliko &in%!a
kre-e& % novi, $%'i erio$ svo' +ivo!a. Ka$ se vra!i&o iz
osa&e, svije! -e iz'le$a!i sasvi& $r%'a(ije... Kla%s i ja.
Kako !o sa&o riro$no zv%(i, kako je !o sa&o o sebi
raz%&ljivo4 Kla%s i ja.
Dini &i se kao $a % &o& +ivo!% nije bilo ni(e'a $r%'o'
osi& nje'a. Osje-a& se !ako si'%rno& $ok je on %z &ene. Ka$
&e on rivine k sebi, (e'a bi, se vie &o'la boja!i6 *ok je on
!%, svije! je !ako je$nos!avan i svije!ao.
Iak, jo &e ni je$an je$ini %! nije i!ao4 *a li &e voli6
Je$ino % nje'ovi& o(i&a vi$i& i!anje, a &oje o(i o$'ovaraj%4
*a/ 9
5alo kasnije nji,ova ko(ija se ve- ko!rljala jeskovi!i&
%!evi&a %s!are % !iin%. "re$ nji&a je ze&lja svije!lila neki&
lj%bi(as!i& o$sjaje& i s!aala se s lave!nilo& neba. 5la$e
brezove %&i#e, baz'ovo 'r&lje, i!o&i obron#i i $ine obrasle
%s!arski& raslinje&, iz&e.% !o'a svje!l%#aj%-i, 'o!ovo bijeli
ijesak i niske s&reke. "o$ ros!rani& nebeski& svo$o& je
kr%+io kra'%j. 2je+e-i re$ kriavi& $rveni& ko!a(i&a kola, s
vre&ena na vrije&e bi reko %!a &%'n%o koji '%!er, +%!o' ili
zeleno', blje!avo' !ijela. 9 "rekrasno je Kla%s 9 re(e 5ar'i!
i nasloni 'lav% na nje'ovo ra&e. Sje$jeli s% na re$njoj s!rani
ko(ije. Kla%s je %ravljao koli&a. 2io je sre!an ko(ija i $r+ao
vran#e % la'ano& kas%.
9 Ovako -e&o se vozi!i jo $va sa!a, 5ar'i!.
9 Sve $o kraja svije!a.
9 Go!ovo $a je !ako. Nae i&anje je $ois!a za$nji $aak
#iviliza#ije. Na$ na&a -e bi!i je$ino nebo i &o+$a !% i !a&o
sre!ne&o okoje' as!ira koji -e !jera!i svoja s!a$a.
9 I !o je ve- revie. Geli& bi!i sa&a s !obo&... sasvi&
sa&a... za%vijek...
Kla%s 2lankers je$ni& !rzaje& za%s!avi vran#e. Ko+na!i
re&eni &% isa$oe iz r%k%, a on za'rli 5ar'i! i riv%(e je sebi.
9 :e#i !o jo je$no&/ 9 nje'ov 'las je $r,!ao.
9 Geli& za%vijek bi!i sa&a s !obo&.
2lankers bez rije(i okrene 5ar'i!ino li#e k sebi i olj%bi
je. 2io je !o $%', nje+an olj%ba#, sasvi& $r%'a(iji o$
o(ajni(ki, olj%ba#a kakvi& 'a je 5ar'i! iznena$a obasiala %
bolesni(koj sobi. 2io je !o olj%ba# koji je zna(io sve!o
obe-anje4 "ria$a& !i. Ij%bi& !e.
Kla%s 2lankers o!o& sko(i s ko(ije, o$i'ne 5ar'i! i
s%s!i je s ko(ije na !lo, !e izva$i iz $+ea svoje jakne &al%,
losna!% k%!ij%. O!vori je i r%+i 5ar'i!.
Na #rvenoj bar%nas!oj o$lozi le+ala s% $va iroka,
#izelirana zar%(ni(ka rs!ena.
9 <i l%kav(e/ 9 s&ijala se 5ar'i! i %z&e &anji rs!en. 9
Sve si re$vi$io.
9 Sve, i naj&anj% si!ni#%.
9 A $a !i nisa& rekla $a ja... 9
9 On$a bi, ja !o %(inio. Najkasnije iza ono' bre+%ljka. S
vr,a !o' bre+%ljka se vi$i naa k%-a. *aleko na obzor%. *%'i,
osivjeli sla&na!i krov. )On$je je), rekao bi,. )Ali le'en$a ovo'a
kraja ka+e $a % nj% s&ije %-i sa&o lj%bavni ar. 8oli& !e
5ar'i!/) 9 2lankers %z$a,ne. 9 2a $obro $a !o nisa& !rebao
'ovori!i. <oliko sa& se !o'a laio.
9 7a!o naj$ra+i6 9 ona se o$i'ne na rs!e i olj%bi 'a %
nos. 9 7ar si o(ekivao $a -% re-i )ne)6
9 Ja sa& s!ari &a'ara#, !o zna&. 9 On se nas&ije i
na!akne svoj rs!en na rs!. 9 5oj o$'ovara/ A !voj6
9 Kao saliven.
9 Nije ni (%$o. 7a&olio sa& !voj% &ajk% $a &i kao &jer%
$a neki !voj rs!en.
9 8i s!e se $akle svi %ro!ili ro!iv &ene6 9 5ar'i!
o$bo(i r%ke o bokove. Iz'le$ala je o%! relijee $jevojke iz
naro$ne bajke % ,aljini, sokna&a i sor!ski& #iela&a. 9 Svi
s!e &e $akle $r+ali za &al% 'l%a(%6 O !i, !o -e &i la!i!i/ K
Ona o$i'ne obje r%ke i jako i, rairi. K Ova&o !i 'reni(e/
"olj%bi &e ili -% !i iz'res!i li#e/
Usklikn%vi ona ole!i re&a 2lankers%.
:asrsn%! -% se o$ sre-e, &islila je. O 2o+e, ekslo$ira!
-%/
Ka$ s% se sa! vre&ena kasnije $ovezli % $vori!e osa&ljene
kolibe, Kla%s 2lankers je %ni& 'laso& zajevao kora(ni#%.
Osje-ao je neo$oljiv% o!reb% za jevanje&, na neki na(in
(ovjek &ora okaza!i koliko je sre!an.
;
5ar'i! i Kla%s os!a$oe !ri !je$na % %s!ari. Givjeli s%
zaje$no o%! ses!re i bra!a, bio je !o neobi(an zaje$ni(ki +ivo!,
ali s% bili sre!ni. Kla%s 2lankers, %n (e+nje o%! re%no'
vr(a, nika$ nije bio nasilan re&a njojL ona &ora revla$a!i ok,
&islio je. 5ora& je vrlo a+ljivo onovno vra!i!i sa&oj sebi.
Je$no& -e $o-i no- % kojoj -e&o na-i %! je$an $o $r%'o'a i %
kojoj -e rolos! kona(no iz'orje!i % +ar% nae lj%bavi.
Givjeli s% !ako % raj% koji s% sa&i s!vorili. Ni!ko i, nije
vi$io, ni!ko o nji&a nije ni!a (%o. Je$ino bi svaki !re-i $an
$olazio k%rir 'os!ioni(ara iz >%l3b?!!ela i $onosio svje+i
&asla#, jaja, sala&%, ovr-e, &eso, e#iva i kr%,4 ba sve !o i&
je !rebalo za +ivo!. U k%-i nije bilo ,la$njaka. Era elek!ri(ne
ener'ije bila je o$ ovo' &jes!a %$aljena koliko i 5jese#.
Nakon !ri !je$na Kla%s i 5ar'i! se vra!ie % Ha&b%r',
relan%li, sjajni, o(ij%, $voje sre!ni, lj%$i koji znaj% kako -e
iz'le$a!i nji,ova b%$%-nos!.
8jen(an! -e&o se/ 9 bilo je rvo !o je 5ar'i!
iz'ovorila nakon !o je izlj%bila i iz'rlila svoj% &ajk%.
8jen(a! -e&o se %brzo. 8ie %o-e ne&a&o vre&ena.
O &alena &oja 9 re(e Iisa 2ern,ar$! i rivine
5ar'i! k sebi. 9 Kako sa& sre!na, kako sre!na. O &a$re $e
*ios.
H%ber! 2ern,ar$! je ovla.ivao sre!no se s&ijee-i. 9
Ona 'ovori anjolski, Kla%s/ 9 On o!aa 2lankersa o
ra&en%. 9 Osvojio si njezino sr#e. Ali $o.i!e najrije % k%-%.
Os!avio sa& b%!elj% $a se ,la$i, ba kao $a sa& ne!o sl%!io.
5ar'i! %,va!i o#a iso$ r%ke i o'le$a 'a kraji(ko& oka.
9 "oj&a nisa& i&ala
koliko si rere$en 9 re(e ona !i,o $ok s% %lazili %
$nevn% sob%. 9 Sve si znao. Kako $a !e kazni&6
9 <ako $a %brzo os!ane& $je$ 9 s&ijao se H%ber!
2ern,ar$!. 9 8e- &i je reko e$ese! i +eli& jo ne!o i&a!i o$
svoji, %n%ka.
Nji,ovo vjen(anje je bilo ravi $r%!veni $o'a.aj %
Ha&b%r'%. U $vorani veliko' ,o!ela na ve(eri se ok%ilo
e$ese!ak %zvanika, o$ rvo' 'ra$ona(elnika $o javno' !%+io#a.
2abe!!e Heil&ann je oslala !ele'ra& iz >,i!es,Sera,
la$anjsko' $vor#a lor$a o$ 2ea&,a&a % koje& je s!ajalo4
O*ra'a 5ar'i!, kako !i !o %sijeva6 8e- sa& !oliko %!a
iz'ovorila rije( )love), ali ni!ko jo nije za'rizao. "rivija& !e %
&isli&a k sebi i +eli& !i sve, sve najbolje. 2abe!!e.P
Urs%la =?rs! je bila rva $jever%a. Gle$ala je 5ar'i!
razro'a(eni&, %i!ni& o(i&a $ok je ova % svojoj bijeloj,
(ikas!oj ,aljini i $%'o& vel% izlazila iz sava-e sobe i $ok s%
je vo$ili re&a sva$benoj ko(iji. 5ar'i! nije oazila !aj o'le$,
kao % sn% je $o+ivjela obre$ vjen(anja, or'%ljski kon#er!,
violine, jeva(ki zbor, koji je 2lankers nar%(io. D%la je rije(i
sve-enika, ali i, nije raz%&jela, raz&ijenila je rs!enje i znala
sa&o je$no4 bi! -% $obra +ena. Givje! -% s nji& kako !rebaL %
2o+je i&e, $ok nas s&r! ne raz$voji.
U #rkvi, iza je$no' s!%a s!ajala je i je$na &la$a, ele'an!no
o$jevena +ena, koja je svoje li#e skrivala velo&. 2ila je !o Sonja
:i#,ar!z. *ok je &la$i ar kle(ao na bar%nas!i& jas!%#i&a re$
ol!aro& i $ok i& je sve-enik na r%ke s!avljao rs!enje, na
njezino& li#% se ojavi zlobni s&ijeak. Dak ni!i bla'oslov
sve-enika nije kona(an, &islila je.
*ok nas s&r! ne ras!avi... !o je o!r#ana 3raza. Givo! %vijek
sre&a iznena.enja, a neka znaj% bi!i o!rija o$ &a(a. 7a nji, je
bra(na veza !anja o$ svilene ni!i.
;
<e no-i se $o'o$ilo ne!o %+asno.
*ok s% % ,o!el% 'os!i jo oslije ono-i naz$ravljali
&la$o& ar%, Kla%s 2lankers i nje'ova &la$a +ena s% o!ajno
o!%!ovali % 2lankersov% vil% na jezero Elbe,a%.
2ijela, iroka k%-a, nalik $vor#%, koj% je sa'ra$io neki
bro$ovlasnik, nares!ano na$o'ra.ivana i bo'a!ije
ore&ljivana. :ezi$en#ija &ilij%nera. K%-a iz snova, kako se
$anas ka+e.
Di& s% s!i'la kola, sl%'a je o!vorio iroka s!aklena vra!a,
oz$ravio &ilos!iv% 'oso.% $%boki& naklono& 'lave !e
o$vezao a%!o % 'ara+%.
Dinilo se $a % k%-i osi& sl%'e ne&a niko'a. 5ajka Kla%sa
2lankersa nije $ola na vjen(anje. 8e- je (e!iri &jese#a +ivjela %
se#ijaliziranoj klini#i % A&eri#i, '$je je lije(ila %ko(enje
k%kova, o$ (e'a je bolovala $vije 'o$ine. Naisala je $%'o
sr$a(no is&o i o+eljela &la$o& ar% 2o+ji bla'oslov. O8ae
sva$beno %!ovanje vo$i &eni/P naisala je iz&e.% os!alo'.
OIna(e, !oliko sa& zla, koliko !o je$na svekrva %o-e &o+e
bi!i.P 8i$jelo se koliko joj je !eko !o vjen(anj% svo' je$ino'
sina &o+e ris%s!vova!i sa&o % &isli&a, no lije(enje se nikako
nije &o'lo reki$a!i.
O$ &%+eve s&r!i Kla%s je os!ao njezin je$ini s&isao
+ivo!a, njezina je$ina, $ois!a osobna svojina. I kao sve &ajke,
bila je lj%bo&orna na svoj% sna,%, koja joj je sa$ o$%zela
njezino' $je(aka. Ali !o se % is&% iz A&erike nije
ri&je-ivalo.
U sava-oj sobi s% bili riravljeni kreve!i. Na bijelo&
s!ol% je s!ajala os%$a % kojoj se ,la$ila bo#a 3ran#%sko'
jen%#a. *vije (ae s% se bljeskale o$ kris!alno& svje!iljko&.
Osi& a&anj#a na s!ol% s% s!ajali i la$njevi s kola(i&a, vo-e,
kan$irano vo-e.
Nakon $%'o' olj%#a, Kla%s 2lankers skine veo s
5ar'i!ine visoko o$i'n%!e kose, na!o(i (ae $o vr,a i r%+i
5ar'i! je$n% (a%. "rije ne'o !o s% naz$ravili, $%'o s% je$no
$r%'o&e 'le$ali % o(i.
9 5ar'i!, 9 re(e Kla%s !i,o 9 &oja +ena.
9 Kla%s, 9 roa-e 5ar'i!, 'le$aj%-i 'a reko r%ba
(ae, $ok s% joj !ijelo& rolazili srsi 9 &oj &%+/
Ka$ je kasnije %'asio svje!lo, ka$ se na$vio na$ nj% i
ov%kao okriva( s njezino' !ijela, $ok s% je &ilovale nje'ove
r%ke, $ok s% nje'ove %sne $o$irivale njezino !ijelo, $ok i, je
ob%zi&ala b%ji#a +elja i $ok s% nji,ova !ijela +%$ila je$no k
$r%'o&e, 5ar'i! je onovno ob%zela jeza i slo&ila je.
O$ !ren%!ka ka$ s% je ob'rlile nje'ove r%ke, ka$ je osje!ila
$o$ir nje'ove ko+e na svojoj, ka$ je sva oba&rla o$ !e+ino&
nje'ova !ijela i ka$ je % njoj b%kn%la s!ras!, % !ili (as se
izbrisae &jese#i i onovno se vra!i ona no- % lje!nikov#% na
2al!i(ko& &or%, ona onovno za(%je svoj 'las kako 'ovori4 9
=re$... &oli& !e... ne, =re$... ne-%... ne-%... !ako je svije!lo...
&jese(ina... =re$ ja !o nisa& ,!jela... ja... ja... o =re$. 9 A
on$a, o+%$no $a,!anje, o!or koji se !oi % njoj, iznena$ni
osje-aj %'o$e, !o nezasi!no s!rano bi-e % vlas!i!oj $%i, koje
oba&ire o$ sre-e, koje se onaa o%! 'rabe+ljive +ivo!inje,
koje se zaboravlja % eksloziji lj%bavno' +ara i va!re, i on$a, o,
kako s!rano, za$ovoljno zaa$a % %&orn% i !ro&% zasi-enos!.
7a!voreni, o(ij% i $o krvi iz'ri+eni, %sana, (i&e je
rikrivala ja%ke, $o+ivi 5ar'i! svoj% rv% bra(n% no- i os!ane
'oso$a 2lankers, i iz'%bi, kako je njezin &%+ vjerovao,
$jevi(ans!vo.
Sve $o svi!anja le+ala je b%$na kraj nje'a % kreve!% i
sl%ala nje'ovo $%boko %je$na(eno, sna+no $isanje.
<ako -e bi!i %vijek, &islila je. Kao ove no-i. Jo -e bi!i
s!o!ine ovakvi, no-i. Nijeli +ivo!. On -e le+a!i ore$ &ene i
sava!i, $%boko $i%-i, za$ovoljan i sre!an.
Ona se revrne % os!elji i zarije o(ajni(ki li#e % jas!%k.
"revarila sa& 'a, vri!ao je neki 'las % njoj. "revarila sa&
'a ve- rve bra(ne no-i. Nisa& osje-ala nje'a, svo' &%+a, ve-
velik% sjen% iza sebe.
Ona res%$na no- je %skrsla onovno o%! ave!i.
I %vijek -e se vra-a!i. Uvijek i %vijek.
@.
7a Sonj% :i#,arlz vjen(anje& 2lankersa jo %vijek nis%
bile iz'%bljene sve na$e % o$noljiv% &a!erijaln% b%$%-nos!.
Naro!iv, nakon !o je vi$jela svoj% s%arni#% i obje$ni#%, za
nj% je bio izazov, % !akav, o(i!o svije!li +ivo! $vaj% zalj%bljeni,,
o!oilja!i %sijane o!rovne s!rijele. 7a &%kar#a kakav je
2lankers valja se bori!i, &islila je. A ka$ se +ene bore, nije
va+no kakva sre$s!va koris!e. <o je kao % oli!i#i, %sje, je !aj
koji o$l%(%je.
Sonja :i#,ar!z je svoj ra! o!o(ela on$je '$je ja
nasl%-ivala najslabij% !o(k% nji,ove sre-e4 % $osa$anje&
5ar'i!ino& +ivo!%. Iako je re!os!avljala $a osi& nekoliko
kolski, lj%bavi ne-e nai-i na ni!a zani&ljivo, jer je 5ar'i! bila
osl%no $ije!e iz $obros!oje-e obi!elji, ona se iak obra!ila
$e!ek!ivskoj a'en#iji OIs!inaP, sa za$a!ko& $a saznaj% i %!vr$e
!o je sve 5ar'i! 2ern,ar$! ra$ila i (i&e se bavila rije braka.
8e- nakon (e!iri $ana se ojavi 'oso$in J%li%s S!a&3le iz
OIs!ineP sa zaanj%j%-o& vije-%. Iako je !aj 'oso$in sve
isri(ao s%,i& sl%+beni& jeziko&, !a vijes! je Sonji :i#,ar!z
iak o$%zela $a,.
9 "ok%aj sa&o%bojs!va6 9 ro&%#a ona. 9 U l%#i6
2a#ila se % vo$%6 Ali o !o&e ni!ko ni!a nije znao.
9 "a i %!jelo se o !o&e vrlo o&no 9 bilo je jasno
koliko je J%li%s S!a&3le bio onosan !o je !o iak %sio
sazna!i. 9 I&a& je$no' rija!elja koji ra$i na oli#iji... s!o'a
vas &oli& za najve-% $iskre#ij%... raz%&ije!e/
9 %!je! -% k)o riba. 9 Sonja :i#,ar!z je %zb%.eno $isala
i 'r(evi!o s!ezala !ele3onsk% sl%ali#%. 9 !o s!e jo saznali
'oso$ine S!a&3le6
9 Sa&o !o. Sve os!alo nije va+no. Uobi(ajene s!vari. <a
'oso$i(na 2ern,ar$! &ora $a je bila %zorna $jevojka, sve $o
ok%aja sa&o%bojs!va. O$&a, sa& o!iao $o &ola, s koje' je
sko(ila % vo$%. O$vra!an kvar!. :az'ovarao sa& sa (ovjeko&
koji j% je izv%kao iz vo$e. Neki Hein =o#ke. I%(ki ra$nik ko$
S!een3els T No. <a obavijes! &e s!ajala QB &araka.
9 Nova# -e va& bi!i vra-en. No 'ovori!e ve- je$no&/ 9
Sonja :i#,ar!z je $r,!ala #ijeli& !ijelo&. Sl%!ila je $a -e sa$,
nare$ni, sek%n$i $obi!i or%+je koji& -e %z$r&a!i &la$% sre-%
2lankersovi,.
9 <aj Hein =o#ke j% je $akle izv%kao iz vo$e. U$arala je
oko sebe, branila se $ivlja(ki, o%! So!one o$ sve!e vo$e,
'rizla je i 'rebla, Hein =o#ke se za&alo i sa& %!oio, a on$a je
o(ela vika!i4 9 =re$, %s!i &e/ "%s!i &e/ Ne +eli&/ Ne-%/ 9 i
!ako sve $ok je nije &la!n%o ako& % bra$%, $a bi je %o-e
&o'ao izv%-i na &ol.
Sonja :i#,ar!z $%boko %z$a,ne. Njezine o(i s% sjale. Na
nos% joj se ojave &ale ja'o$i#e znoja.
9 !o je vikala6 9 %i!a ona je$va (%jno. 9 =re$, %s!i
&e/ Ne-%/ Ne-%/6
9*a.
9 A !ko je =re$6
9 <o, na+alos!, ni!ko ne zna. Jo %vijek nis&o vi$ovi!i.
9 Hvala. 9 Sonja :i#,ar!z oblizne %sne koje s% o$je$no&
os!ale s%,e. 9 8aa vijes! je vrlo vrije$na, 'oso$ine
S!a&3le. 8rlo, vrlo vrije$na. *o.i!e s%!ra o svoj ,onorar.
*%boko %z$a,n%vi Sonja :i#,ar!z o$lo+i sl%ali#%.
5oje or%+je se zove =re$.
=re$, %s!i &e. Ne-%/
7ar !o ne 'ovori sa&o za sebe6
7a +en% ne os!oji o(i!iji $okaz.
Sonja :i#,arz o$e % svoj% ele'an!no na&je!en% $nevn%
sob% a si nalije $o vr,a (a% viskija, $ok joj je na li#% !i!rao
iskrivljeni s&ijeak %n zlobe.
9 7a !voj% la,% !i(i#%, $ra'i &oj Kla%s/ 9 %zvikne ona
i iskai (a% % je$no& $a,%.
;
Nakon bra(no' %!ovanja % Is#,i%, a ne % A&erik%, kako
s% lanirali, o!o(ne svako$nevi#a &la$o' bra(no' ara.
*ok se Kla%s brin%o za svoj% !vorni#%, 5ar'i! se
rivikavala na veliko k%-ans!vo i ri&ala (e!iri %!a !je$no
riva!ne osje!e va+ni, oslovni, ar!nera i o!ra+i!elja. <akva
&la$a, z'o$na +ena o$ rvo' je $ana irila oko sebe nov%
a!&os3er%. "oslovni ar!neri s% bili 'alan!ni, a nji,ova ra$os!
!o s% % blizini !ako ar&an!ne &la$e $a&e %!je#ala je i na
Kla%sa 2lankersa.
Ne$jeljo& bi i'rali !enis ili se ja,!o& vozili o $onjoj
Iabi, sve $ok je vrije&e jo bilo lijeo.
2ila je oslje$nja ne$jelja za i'ranje !enisa na o!voreno&,
oslje$nja rilika $a se iskoris!e !ereni rije relaska % $voran%,
ka$ o$je$no& na !er#&i kl%ba O7eleno9 bijeloP iskrsne
ele'an!na ojava Sonje :i#,ar!z. "o'le$ joj je l%!ao &e$%
'oso$o& o$jeveno& % bijelo, a on$a ne oklijevaj%-i ri.e
5ar'i! i Kla%s% 2lankers% koji s% s!ajali os!ran#e i brisali se
r%(ni#i&a nakon $obivena se!a.
Kla%s 2lankers %'le$a Sonj% % !ren%!k% ka$ je ve- bilo
rekasno $a je o$ve$e % s!ran% ili $a izbje'ne s%sre!. Nije &%
reos!alo ni!a $r%'o ne'o $a je oz$ravi i re$s!avi 5ar'i!.
9 "oslovna ar!neri#a 9 re(e on. 9 Goso$a :i#,ar!z 9
A Sonji re(e o!ro je o'le$avi4 9 5oja +ena.
9 7na&, zna&. 9 Sonja joj r%+i sa&o vr,ove rs!ij%,
kao $a bi je 5ar'i! &o'la %rlja!i. 9 2ila sa& % #rkvi.
Na+alos!, jo &i se nije r%+ila rilika $a va& (es!i!a&, 'oso.o
2lankers.
9 O ,vala. 9 5ar'i! ki&ne 'lavo&. 9 Ho-e!e li s na&a
na (aj6 S!rano sa& +e$na nakon ove ar!ije !enisa.
9 8rlo ra$o. 9 Sonja :i#,ar!z se o$r%'ljivo s&jekala.
A on$a, kao 'ro& iz ve$ra neba, ba ka$ se 5ar'i! okren%la $a
o.%, ona %i!a4 9 <ko je =re$6
5ar'i! ro!rne. Osje-ala je kako joj se sr#e le$i.
"ola'ano se okrene re&a Sonji :i#,ar!z. Nije ,!jela
izbje-i !aj isi!iva(ki, !rij%&3iraj%-i o'le$, ve- sle'ne
ra&eni&a kao % o!%noj ne$o%&i#i. Kla%s 2lankers, koji je
ve- o$&akao $va ili !ri koraka, se vra!i.
9 =re$6 9 %i!a 5ar'i! o!e'n%!o. 9 I&e. !o bi ina(e
bilo, 'oso.o :i#,ar!z6
9 :az%&ije se $a je !o i&e, i !o i&a koje se zazivlje %
najve-oj nevolji. U s&r!noj oasnos!i... 9 S&jekaj%-i se o%!
!i#e 'rabljivi#e Sonja se koke!no& kre!njo& okrene re&a
Kla%s% 2lankers% koji je s!ajao iza nje. 9 Ili je &o+$a
neri&jereno i znak o$s%!nos!i i naj&anje' !ak!a i!a!i !akve
s!vari, Kla%s6
2lankers se na&r!i. Nije &% bilo %'o$no !o 'a Sonja
zove o i&en%. Dovjek &o+e bi!i ne(iji oslovni ar!ner i bez
revelike in!i&nos!i. Is!ina, &e.% &%kar#i&a je (ak i &o'%-e
$a se brzo srija!elje. No ka$ lijea +ena &%kar#a oslovljava
naros!o sa OKlaK , %sP, on$a je !a bliskos! ve- vrije$na a+nje.
9 Ne&a& oj&a o (e&% je rije( 9 o$'ovori 2lankers
,la$no. i 9 5islio sa& $a -e&o na (aj6
9 Naravno. 9 Sonja obi.e 5ar'i! i ri.e s $r%'e s!rane
2lankers%. 9 Gene s% o riro$i zna!i+eljne, a ja naro(i!o,
naj$ra+a &oja. 9 Ona ros!rijeli 5ar'i! o'le$o& i %,va!i
2lankersa o$ r%k%, &a koliko je on !o nas!ojao srije(i!i ne
o$i+%-i r%k%. 9 A ka$
(ovjek nai.e na !akvo !o, !ko &% &o+e za&jeri!i nje'ov%
lj%boi!ljivos!6
9 Ni!ko va& !o ne za&jera 9 5ar'i!in 'las je bio %lj%$an
i ,la$an. 9 A s&ije& li ja vas i!a!i !ko je =re$6
*ok je iz'ovarala !o i!anje, le$ilo joj se sr#e. !o bi !a
+ena &o'la zna!i, &%$rovala je i osje-ala kako % njoj ras!e
s!ra,. !o i -e sa$ re-i6 Ho-e li se na $ananji $an rasas!i na
brak6 Ili -e Kla%s os!a!i neovjerljiv6 I !o ba $anas... ba
$anas... nakon osje!a ro3esor% Haensel%.
Sonj% :i#,ar!z je !o i!anje na !ren%!ak zb%nilo i izba#ilo
iz ) !ak!a. No ona se sabere za !ili (as i s!isne 2lankers% r%k%.
9 5islila sa& $a vi !o zna!e, 'oso.o 2lankers. Kako sa&
(%la, i vi s!e $ozivali =re$a ka$ s!e se % l%#i ,!jeli %!oi!i.
Kla%s 2lankers %,va!i Sonj% za r%k% i o$'%rne je o$ sebe.
2ila i je !o ne%lj%$na, 'o!ovo br%!alna kre!nja.
9 :e-i -% va& ne!o, 'oso.o :i#,ar!z 9 re(e on oasno
!i,i& ali iak raz'ovje!ni& 'laso&. 9 Svi s&o se !r%$ili $a
&ojoj +eni o&o'ne&o $a zaboravi !aj $o'a.aj. A ja sa&
sa&o&e sebi za$ao rije( $a -% svako'a !ko je o !o&e b%$e
roi!kivao oa&ari!i, ako je &%kara#, a izba#ili iz k%-e ako !o
b%$e +ena. 2%$%-i $a sa$ nisa& ko$ svoje k%-e, ne&a&
nikakvi, rava !o %(ini!i. Ali va& iak &o'% o!voreno re-i $a
-% o$ ovo' !ren%!ka a na$alje i'norira!i va% nazo(nos!. Na%
vez% na oslovno& lan% &o+e!e slobo$no s&a!ra!i okon(ano&.
A i ono na!e'n%!o in!i&no OKla%sP izvoli!e izba#i!i iz svo'
rje(nika. Jesa& li bio $ovoljno jasan6
9 O!rilike. 9 Sonja :i#,ar!z roblije$i o$ &inko&.
Njezine %sne se o(n% !rza!i. S!ajala je kao zalivena na %!% za
kl%b !ra+e-i rije(i koje bi o'o$ile 2lankersa, ali jo vie nj%,
&la$%, nje'ov% zla!okos% vje!i#%. 9 Uvijek je 'reka re-i
is!in%. Os!aj!e z$ravo 'oso$ine 2lankers. No ovaj je ras!anak
za &ene sa&o si&boli(an. 7na& $a -e!e je$no' $ana $o-i k
&eni !ra+e-i in3or&a#ije. 9 Ona se ok%a nas&ijei!i, !o joj
li#% $a$e na'r$en, iskrivljen izraz. 9 5oj% a$res% zna!e, zar
ne6 9 Ona se okrene, naravi $va koraka a se on$a oe!
okrene. Iz njezini, o(ij% je sijevala &r+nja. 9 I vi -e!e je$no'
$ana i!a!i !ko je =re$, Kla%s/ 9 %zvikne ona 'laso& koji je
$r,!ao o$ %zb%.enja. 9 Ne bis!e se s&jeli za$ovolji!i !i& $a je
!o sa&o i&e/
"o%! 3%rije, % silnoj +%rbi i veliki& kora#i&a Sonja
:i#,ar!z se vra-ala %!e&. Iz'le$ala je o%! lijee bo'inje
osve!e koja kao $a -e se svaki (as rasrsn%!i o$ bijesa. 2lankers
je, o$&a,%j%-i 'lavo&, 'le$ao za njo&, sve $ok nije nes!ala za
s!akleni& vra!i&a !erase.
9 8ra+ja +ena/ 9 re(e 2lankers. Nije ba bio sre!an %
svojoj %lozi i 'le$ao je &i&o 5ar'i! koja se i'rala !eniski&
reke!o&. 9 5isli& $a !i $%'%je& objanjenje, $ra'a.
9 <i &eni6 Ali &oli& !e Kla%s. 9 Ona o$&a,ne 'lavo&,
ali ni ona nje'a nije 'le$ala % o(i. Sa$ -e &e %i!a!i !ko je =re$,
&islila je. A ja -% &% la'ali. "o $r%'i %!. Najrije rv% bra(n%
no-, i sa$. I !ako -% &% neres!ano la'a!i, jer sa& revelika
k%kavi#a $a bi, &% riznala !o se ono&a$ o$i'ravalo na &or%.
9 Goso.a :i#,ar!z je bila !voje oznani#a6
9 H!jela se %$a!i za &ene. <ako, sa$ zna/ 9 2lankers
o$a,ne.
9 A !i6
9 Iz&i#ao sa& joj. H!jela je $a onovno os!avi& na no'e
njezin% !vorni#% koja je re$ bankro!o&. *a bi !o os!i'la, bila
je riravna ro'%!a!i i &ene. Ali k%ne& !i se4 Iz&e.% Sonje i
&ene nije nika$a...
9 "s!/ 9 5ar'i! &% s!avi rs! na %s!a i iskreno se
nas&ijei. 9 Ne +eli& ni!a zna!i. Ne zaklinji se. Je$ino !o
+eli& zna!i iz !voje rolos!i je $a si &e o$%vijek volio.
9 O$%vijek/ Jo $ok si bila &alena $jevoj(i#a i i'rala se s
lo!o& % vr!%. 2ilo !i je !a$a se$a& 'o$ina, a &eni MM. S!ajao
sa& kraj o'ra$e, s!%$en! na razni#i&a i rekao svoji&
rija!elji&a4 9 "o'le$aj!e &alen%... jo !is%-% !je$ana i ne-e
vie bi!i &%kar#a koji -e re$ njo& &o-i os!a!i ,la$nokrvan.
9 *ois!a si !o rekao6
9 *a. Ali &ora& rizna!i $a sa& bio $obrano nakresan.
9 "ros!ak/ A kasnije6
9 Kasnije, ka$ !i je ve- bilo 1R 'o$ina, o!ajno sa& rekao
sa&o&e sebi4 "azi &o&(e, ova $jevojka -e je$no' $ana bi!i
oasna za !ebe/ <a &e &isao reala jer sa& se % %sore$bi s
!obo& osje-ao s!rano s!ari&.
9 *a li !e je lako relai!i, $ra'i6 9 5ar'i! s!avi !eniski
reke! o$ r%k% i nasloni 'lav% na ra&e svo' &%+a.
9 Ne, za!o6
9 5ora& !i ne!o re-i/
9 Ne so&inji 'l%os!i iz rolos!i/ 9 2lankers o$i'ne
r%k%. 9 O,, &o'ao bi, z$robi!i !% :i#,ar!zov%/
9 Ne ra$i se o rolos!i, ve- o sa$anjos!i i b%$%-nos!i. 9
5ar'i! skloi o(i. Osje-ala je !ol% za!i!ni(k% Kla%sov% r%k%
kako je ob'rlj%je. Si'%rnos! i lj%bav. 9 2ila sa& $anas ko$
ro3esora Haensela.
2lankers ki&ne. 9 "a !o ka+e na !voj% re,la$%6
9 A,, !o je rolo, ali ne!o $r%'o...
9 !o $r%'o6 9 2lankers se za'le$a % lav% 'lav% na
svo& ra&en%. 9 7ar se ne osje-a $obro, $ra'a6
9 Svako j%!ro &i je zlo, ovra-a&... oneka$ &i se vr!i %
'lavi... ba (%$no. Ali ro3esor ka+e $a je !o sasvi& nor&alno.
Ko$ neki, +ena !o ro.e neza&je!no, ko$ neki, ne. Ali !o
res!ane % (e!vr!o&, e!o& &jese#%...
U e!o& &jese#%6 9 &%#ao je 2lankers. 9 5ar'i!,
&oli& !e... !ako $%'o... 9 A on$a &% o$je$no& sine. 5%kar#i
% !akvi& rilika&a %vijek !eko s,va-aj%. On o$je$no& o$i'ne
5ar'i! i o'le$a je sjajni& o(i&a. 9 <o je is!ina6 9 %i!a on
'laso& koji se !oio o$ 'an%-a. 9 <o ja rava is!ina6 7na !o
o$ $anas %j%!ro6 5ar'i!, ja... &ora& se savla$ava!i $a ne
o(ne& jo$la!i i lesa!i/ <i... ja... &i... $ije!e/ Nebesa, (%je!e li
ovo, &o'ao bi, rsn%!i o$ sre-e./
On se sa'ne s!relovi!o& brzino&, o$i'ne 5ar'i! i na
r%ka&a je o$nese % kl%b.
9 Kla%s, a !o !o ra$i6 9 %zvikne 5ar'i! kor#aj%-i se.
No on j% je (vrs!o
$r+ao i nije je s%!ao na !lo. 9 "a !o -e lj%$i o&isli!i6
Svi nas 'le$aj% i s&ij% se. "%s!i &e. Si'%rno &isle $a s&o
ol%$jeli.
9 "ol%$jeli6 *a/ 9 2lankers se 'lasno s&ijao, !ako $a s%
'a svi &o'li (%!i. 9 Ne s!i$i& se re-i svi&a koliko &%kara#
&o+e bi!i sre!an. I %o-e -% !e o$sa$ %vijek nosi!i na r%ka&a $a
se &alo& Kla%s% ne bi !o $o'o$ilo.
9 A ako b%$e &ala 5ar'i!6
2i! -e Kla%s/ "rva $je#a 2lankersovi, s% %vijek bili
sinovi.
Oba&rli o$ sre-e o.oe re&a kl%b%. Nosio j% je o
s!eeni#a&a $o !erase,
iz&e.% ros!r!i, s!olova, $ok s% kl%ski kole'e ljeskali i
$r+ali s!aklena vra!a $a bi bra(ni ar 2lankers bez lo&ljave
$osio $o arkirali!a.
Ko'a sa$ jo zani&a !ko je =re$6 <ko si jo !i&e razbija
'lav%6 Jo je je$no& sve $obro rolo, o&isli 5ar'i!, $ok je
sje$jela % a%!% ore$ svo' &%+a na ovra!k% k%-i. Sa&o $a se !a
Sonja :i#,ar!z vie ne &ijea % na% sre-%.
Ona se zavali % sje$i!e i za'le$a se % obla(no nebo.
Iijea Sonja je re$ bankro!o&. 5o+$a bi je bilo &o'%-e
o!k%i!i6 *a li bi ri&ila nova# % za&jen% za %!nj%6 *akako,
%!e& osre$nika... Ka$ bi na%s!ila Nje&a(k%6... Koliko bi &e
&o'la s!aja!i Sonja :i#,ar!z6
9 O (e&% raz&ilja6 9 %i!a Kla%s i rije.e joj nje+no
r%ko& reko o(ij%.
9 Na nae $ije!e &isli&, naj$ra+i. 9 Ona slo+i r%ke %
kril%. 9 7a&isli... ka$ olo+i &a!%r% ja -% i&a!i !ek F1 'o$in%.
9 I bi! -e najljea &a&a na svije!%/ 9 ovi(e on a
nje'ov 'las nes!ane % vje!r%.
2io je $ivan jesenski $an. "oslje$nji !e 'o$ine.
A.
<i, $ana se i =re$ "o&&er vra!io s 5allor#e. Nje'ova
lj%bavna sre-a % seoskoj i$ili bila je kra!ko'a vijeka.
7alj%bljeni#i s%, $o$%e, k%ili k%-% bliz% &ora i +ivjeli
nekoliko !je$ana % neo&%-enoj sre-i, ali on$a se $o'o$ila
nesre-a. Ili jo 'ore. Nesre-a je $ola % k%-%.
I&e &% je bilo 5ar#o Es!eban $el "or!o, vi!ak i &la$, #rne
kovr(ave kose, &ii-av, va!reni, o(ij%, %ni, #rveni, %sana i
nje+ni, r%k% kao s!voreni, za &ilovanje. Iako je i&ao zv%(no
i&e, Jose 5ar#o Es!eban $el "or!o je bio sa&o relan%li &la$i
ribar % okrani&, iznoeni& ,la(a&a i ko%lji izblije$jeloj o$
s%n#a. Najrije i& je k%-i nosio rob% iz !r'ovine, o!o& je
osre&ao sobe, kasnije je k%,ao, a na kraj% 'a je =re$
iznena$a za!ekao % kreve!% s 'oso$o&.
2ilo je %+asno' na!ezanja, vike i a$anja % nesvijes!.
"o&&er i $el "or!o s% se zaka(ili % vr!%, a "o&&er je izv%kao
$eblji kraj. Na kraj% i lav%a *ora, raskoni, oblina, $o,va!i
&e!l% i o(ne l%a!i ja$no'a "o&&era o li#% i le.i&a !e
ovi(e4 9 G%bi se, ni!kove/ 7ani&ao !e je$ino &oj nova#/
5isli $a ne zna& $a se % l%#i sas!aje s $r%'i& &la$i&
+ena&a6 5ar van/ A ako se koji& sl%(aje& vra!i, Jose -e !e
%bi!i/
2io je !o kraj velike "o&&erove avan!%re, za koj% je
vjerovao $a -e 'a osi'%ra!i $o kraja +ivo!a. S,va!ljivo je !o je
nakon !o' $o'a.aja za&rzio anjolsk% i anjol#e i !o je br+e
&o'ao na%s!io o!ok 5allor#%, ve- i za!o kako ne bi Jose%, koji
&% je rije!io s O&%er!eP, $oao aka.
<ako je =re$ "o&&er onovno s!ajao % ,ali ,a&b%rko'
kolo$vora, bez rebijene are kao i &no'o %!a $o !a$a. 2a je
$o%!ovao iz 5ars#illea, % $+e% s% &% jo zve#kali oslje$nji
nov(i-i, koje je nakon roas!i jo %sio izv%-i s *orina ra(%na.
O3%#ani l%!aj%-i lj%bavnik.
U svo& kov(e'% je, $o$%e, jo i&ao !ri (eka, ali !o s% &%
oni sa$ &o'li koris!i!i6 *ora je si'%rno $ala za!vori!i sve
ra(%ne, a sl%+benik % ban#i bi %zeo nje'ove (ekove i rekri+io
i, re$ nje'ovi& o(i&a. <o bi bilo oni+enje koje "o&&er nije
,!io $o+ivje!i. Osi& !o'a, znao je $a je ro!iv nje'a ve-
o$i'n%!a rijava. U Ha&b%r'% se $akle nije s&io o3i#ijelno
ojavi!i. Nije &% reos!alo ni!a $r%'o, ne'o $a vo$i +ivo!
(ovjeka % ni(ijoj ze&lji 9 naj&anje !ako $%'o $ok ne na$e
+en% koja -e &% svoji& nov#e& i lj%bavlj% oe! ri%!i!i
%$obniji +ivo!.
=re$ "o&&er se najrije javi on$je '$je je znao $a je
si'%rno4 Nazvao je svoj% ro.ak% Urs%l% =?rs! , i !o o$&a, s
kolo$vora iz !ele3onske 'ovorni#e.
9 7$ravo ses!ri(ni#e/ 9 re(e on sla!ki& 'laso&. 9 Na
!ele3on% !voja rva lj%bav. U anjolskoj je revr%-e, ko+a se
jako is%%je. A ja zna& koliko vi +ene #ijeni!e nje+n% ko+%.
Nekoliko sek%n$i nije bilo o$'ovora. On$a se za(%je
Urs%lin nelj%bazni 'las4 9 !o +eli, ni!kove6
9 Ne &no'o. Krov na$ 'lavo&, kreve! % koje& &o'%
sava!i 9 i !o sa&, &oli&/ 9 !anj%r j%,e i !oale!ni air, $a ne
o$ska(e& o$ ,i'ijenski, navika MB. s!olje-a.
9 "res!ani se 'l%irali/ *akle, roao si6
9 "o!%no. Sa&o je jo krovi!e na &jes!%... a "o&&erova
'lavi#a je ozna!a, zar ne6
9 *o.i za sa! vre&ena. 9 Urs%la =?rs! je 'ovorila kra!ko
i o$sje(no. 9 5o+e sava!i % sjeni#i % vr!%. 5oji ro$i!elji s%
$anas ozvani neki& oznani#i&a. Ali onaaj se ris!ojno.
I&a& zar%ke, za 2o+i-.
9 7a kakvo' bo'a!aa6 9 %i!a "o&&er kese-i se i
za'le$avi se % s!aklo !ele3onske 'ovorni#e.
9 7a $obros!oje-e' (ovjeka. Ali ne !reba 'aji!i na$e.
Svo& sa& zar%(nik% sve isri(ala. I o !ebi. On sve zna. On !i
&o+e olo&i!i sve kos!i, !o ionako na&jerava ka$ !e sre!ne.
9 Hvala. 9 "o&&er izbe(i $onj% %sn%. 9 5oja o!reba
za okraji&a je za$ovoljena. Na&jerava& zao(e!i $r%'a(iji
+ivo!. 9 7a(%vi Urs%lin rezrivi s&ijeak, on %$ari ako& o
s!akleni zi$ !ele3onske 'ovorni#e. 9 Ne&oj se !ako s&ija!i,
vra+ja kozo/ 9 %zvikne on. 9 Si! sa& +ena $o 'rla/
9 S &%kar#i&a -e !i bi!i jo !e+e, 2%bi. 9 re(e Urs%la
za$irk%j%-i 'a. 9 Ali ka$ je ve- !ako, na kon#% kon#a ne &o+e
sava!i na %li#i, iako on$je sa$a. *o.i za sa! vre&ena, ka$
o$% !a!a i &a&a. 5o+e os!a!i % sjeni#i $ok ne s&isli !o'o$.
<ako je "o&&er !e ve(eri nakon $%'o' vre&ena onovno
$oao % k%-% bro$ovlasnika Jo,anna =?rs! a. Urs%la 'a %s!i
kroz vr!na vra!a#a i rove$e 'a kroz o$r%& % vil%, % nje'ov%
sob%. <% se "o&&er ba#i na ka%(, o$i'ne no'e i $%boko
%z$a,ne.
9 U oslje$nji, 'o$in% $ana !i si os!ala rava +ena,
Urs%la 9 re(e on, ro&jerivi svoj% ses!ri(n% o$ 'lave $o e!e.
9 !o lj%bav sve &o+e/
9 Gl%ane/ 9 Urs%la &% '%rne !anj%r sa sen$vi(i&a i
bo#% iva. 9 !o se $o'o$ilo na 5allor#i6 Govori/ *obio si
no'o& % '%zi#%6
9 "%s!i sa$ !o. 9 "o&&er o'le$a na sa!. 9 Jose se sa$
%vla(i % kreve! $a bi ro$r&ao svoji, 1BB kila sala. *a !i se
+el%$a# okrene/
9 :a$i !ebe se (ovjek% okre-e +el%$a#/
9 I !o je !o(no. 9 "o&&er ose'ne za sen$vi(i&a i
ivo&. 9 Sre-a je &oja !o i&a& ro$bin% koja s%osje-a sa
&no&. *ois!a, Urs%la, !o bi, ja $anas %(inio bez !ebe6 <i si
$obra $jevojka. 7aboravi !o se neka$ $o'o$ilo.
9 Kako bi, !o &o'la zaboravi!i, ni!kove/ 9 re(e Urs%la
=?rs! !i,o.
"o&&er sle'ne ra&eni&a i onovno se ba#i na ka%(.
Gvakao je o,leno sen$vi( i kla!ario no'a&a.
9 I$e& o okriva( za !ebe 9 re(e Urs%la. 9 U sjeni#i je
s!ara le+aljka, a ra!i se &ora iz lavora.
"o&&er ki&ne 'lavo&. 9 7ar !o nije +alosno, Urs%la, re#i
sa&a. I&a& %jaka bro$ovlasnika i &ilij%nera, a &ora& +ivje!i
o%! %'avo' sa. 7a!o &i !voj o!a# ne r%+i rilik%6 7a!o
&e ne zaosli6 2are& % ro$aji s!aro' +eljeza, ja se % !o o&alo
raz%&ije&.
9 "i!aj 'a sa& 9 re(e Urs%la !e iza.e iz sobe $a bi
$onijela okriva(.
"o&&er se o'le$a oko sebe. <ii(na $jevoja(ka soba.
"oli#e za knji'e, as!elne boje, v%neni !ei,, &no'o knji'a i
lo(a, ra$io aara!, rijenosni !elevizor, !ri zv%(nika
rasore.ena % ros!oriji 9 a,a, $akle s!ereo 9 (e!iri 3o!elje,
ni+i s!ol sa s!akleno& lo(o&. Na nje&% nekoliko &o$ni,
(asoisa, knji'a ONje+nos! za vrije&e ve(ereP i 3o!o alb%& s
lavi& o&o!o&.
"o&&er se sa'ne, riv%(e alb%& sebi i o!vori 'a.
=o!o'ra3ije s vjen(anja. Isre$ #rkve, % #rkvi, nakon #rkve,
bijela ko(ija s $va vran#a. 5la$a koja se sre!no s&ije % $ivnoj
bijeloj ,aljini i $%'o& vel% koje nosi vje!ar. "onosni
&la$o+enja, visok, relan%o, % besrijekorno& 3rak% s bijelo&
r%+o& za revero&, vi$no s!ariji o$ &la$e, &%kara# koji i&a
nova#a.
Ka$ se Urs%la vra!ila s okriva(e&, "o&&er je jo %vijek
$r+ao alb%& % r%ka&a. Ona ba#i os!eljin% na o$ i is!r'ne
"o&&er% alb%& iz r%ke.
9 "%s!i !o/ 9 re(e ona 'r%bi& 'laso&. 9 <o !e se %o-e
ne !i(e/
9 O!ka$ je 5ar'i! %$ana6 9 %i!a "o&&er !i,o.
9 8e- !ri &jese#a.
9 7a ko'a6
9 7a veliko' kneza Neo&%ka iz O$esse.
9 Kakvi s% !o 'l%avi o$'ovori/ 9 "o&&er sko(i, %,va!i
Urs%l% za z'lob r%ke, &alo 'a zavrne a je riv%(e k sebi. 9
Sl%aj &e ses!ri(ni#e 9 re(e on oasno &eki& 'laso&. 9 *a li
!voj vjerenik zna sve ili ni!a, rokle!o &i je sveje$no. Ali !voj
o!a# -e !e isrebija!i na &r!vo i&e ako sazna $a s% $e3lora#ije
os!ale obi!eljska i'ra. Ako +eli os!a!i $oslje$na sa&oj sebi,
on$a &i re#i !ko je !aj (ovjek.
9 Ne-% !i re-i, !i +ivo!injo/ 9 Urs%la &% se is!r'ne iz
r%k% i &%'ne re&a vra!i&a. 9 Ako &i se ribli+i sa&o jo
je$an korak, o(e! -% !ako vika!i $a -e $o-i o(ev sl%'a/
9 I !o on$a6 9 "o&&er se zlobno s&jekao. 9 <voj
o!a# -e sazna!i $a je !voj ro.ak =re$ bio ko$ !ebe, $ra'i, $obri
=re$, koji $jevojke re!vara % +ene.
9 <i bezo(ni ni!kove/ 9 Urs%lino li#e se za+ari. 9 Nas!oj
se $okoa!i svoje sjeni#e/ A najkasnije rekos%!ra nave(er -e
nes!a!i ina(e... ina(e...
9 !o ina(e6
9 :e-i -% K%r!%, svo& zar%(nik%, a ka$ &% $oa$ne aka
bi -e zreo za bolni#%.
9 "rekos%!ra -e sve bi!i zaboravljeno, ses!ri(ni#e. 8eliko
obe-a nje. =re$ "o&&er ra$i brzo i !o svojo& 'lavi#o&. 9 On
si nalije jo je$n% (a% iva i o$i'ne je % zrak. 9 <reba&
sa&o i&e 5ar'i!ino' &%+a.
9 Ne/ 9 ovi(e Urs%la.
"o&&er isije veliki '%!ljaj. 9 2ila je$no& je$na $jevojka
o(ne on riovje$a(ki& !ono& 9 koja je % nar%(j% neko'
&%kar#a a%!ala $a nika$ ne-e zaboravi!i !aj (as, (ak i ka$ se
je$noj $ana %$a. "oznaje li !% $ivlj%, sla!k% $jevojk%,
ses!ri(ni#e6
9 7ove se Kla%s 2lankers, ni!kove/ 9 Urs%la rekrije
r%ka&P li#e i okrene se. 9 7a!o bi bio ka+njen (ovjek koji bi
%bio +ivo!inji o%! !ebe6
U.
Kla%s 2lankers je o!%!ovao % anjolsk%. <vorni#a
s!rojni, $ijelova iz 2ar#elone &% je oslala ri&a&ljiv%
on%$%. Ona bi, kao li#en#no o$%ze-e % anjolskoj,
roizvo$ila i koris!ila nje&a(ke a!en!e. S!o'a je sa$ !rebalo
o$r+a!i o$robni $o'ovor i ro%(i!i s!anje na !r+i!% na
Ibersko& ol%o!ok%, a rije sve'a % J%+noj A&eri#i, ka&o je
!vorni#a lansirala svoje roizvo$e.
<a velika nar%$+ba je nav%kla rve oblake reko
5ar'i!ino' s%n(ano' bra(no' neba. Nakon a+ljivi, rora(%na
bilo je jasno $a Kla%s &ora os!a!i (e!iri &jese#a % anjolskoj, s
iz%ze!ko& o$ nekoliko kra!ki, %!ovanja % j%+noa&eri(ke
$r+ave. Na&jeravao se nakra!ko vra!i!i za 2o+i- i Nov% 'o$in%,
$a bi !re-e'a sije(nja onovno o$le!io za 2ar#elon% i $alje za
5on!evi$eo.
9 Jo -e i ro%s!i!i ro.enje svo' sina 9 &r'o$ila se
5ar'i!. 9 U$ala sa& se za &%kar#a i svo' $ra'o'a, a ne za
rero$ava(a a!ena!a. Sa&o (e!iri &jese#a/ Jo %vijek &i se ne
$a os!a!i %$ovi#a. 7ar ne bi &o'ao osla!i na !aj %! neko' o$
svoji, %ravi!elja6 7a!o !voji na&je!eni#i ri&aj% svoje velike
la-e ako !i &ora sve sa& ra$i!i6
9 I&a s!vari, zla!o &oje, o koji&a sa&o r%kovo$ila# &o+e
o$l%(iva!i. 9 Kla%s 2lankers nje+no olj%bi svoj% +en%. 9
<ako !ebe, na ri&jer, s&ije& lj%bi!i sa&o ja.
9 Ako &e %sore.%je sa svojo& !vorni#o&...
9 Sve s!vari i&aj% svoj% veli(in%, (ak i one koje bi s!ale %
ak% je$ne r%ke.
9 =ilozo3/ U$ala sa& se za 3ilozo3a/ 9 5ar'i! se s&ijala,
no njezin s&ije, nije bio o%!en kao ina(e. De!iri &jese#a
sa&a, i !o % !akvo& s!anj%... ona se !o'a naros!o boji. Ne boji
se ko&lika#ija, ne'o &o'%-nos!i $a bi za !i, $%'i,, osa&ljeni,
1R !je$ana &orala &isli!i na s!vari koje vie nika$ nije ,!jela
$ozva!i % sje-anje. Sve $ok je Kla%s bio kraj nje, bila je sre!na i
neo!ere-ena, ali sl%!ila je $a ne-e &o-i iz$r+a!i (e!iri &jese#a
bez Kla%sa.
2lankers je nare$ni, $ana $ois!a nas!ojao % svo& o$%ze-%
rona-i (ovjeka koji bi &o'ao obavi!i !aj osao %&jes!o nje'a.
No nije naao niko'a !ko bi o nje'ov% &iljenj% bio sosoban
$a obavi !aj osao. "o!o& je $%'o raz'ovarao sa %ravi!elji&a
anjolsko' o$%ze-a o o&ak% !er&ina. No roao je i !aj
oslje$nji ok%aj $a os!ane s 5ar'i!. Svje!ska rivre$na
si!%a#ija se zao!rava, konk%ren#ija ne&a vre&ena za (ekanje.
Ili o$l%(i bi!i obziran re&a svojoj +eni i iz'%bi!i osao koji bi
$onio &ilij%ne ro3i!a, ili sve zane&ari!i i robija!i se.
2lankers% nije reos!ala $r%'a &o'%-nos!. O$l%(io se za osao.
<ako je 5ar'i! o rvi %! osje!ila !o !o zna(i +ivje!i %
zla!no& kavez%. I&ala je je$n% sobari#% i je$no' sl%'%, je$n%
k%,ari#%, $vije $jevojke s% osre&ale vil% nalik $vor#%, %
vr!% je ra$io vr!lar sa svoji& o&o-niko& i obavljao jo k !o&e
&ale ra$ove o k%-i. 5o'la je slobo$no svaki $an rire.iva!i
zabave, oziva!i svoje rija!elji#e, i-i ka&o +eli, #ijeli je svije!
bio njen. Ali !o joj je !aj svije! zna(io bez Kla%sa6
"rvi !je$an bi 5ar'i! o$lazila % kazali!e ili kino, nave(er
bi sje$jela ko$ svoji, ro$i!elja, (i!ala ili 'le$ala <8,
rasravljala sa svoji& o#e& o ovienj% s!anarina i sl%ala
s!are ri!%+be $a s% !rokovi 'ra$nje nevjeroja!no orasli.
5a koliko $a je bila neza$ovoljna !i& ve(eri&a, one s%
jo %vijek bile bolje o$ osa&e % o'ro&noj vili, o$
osa&ljeni(ko' !%&aranja veliki& soba&a, % koji&a se
s&rzavala (ak i on$a ka$ se 'rijalo $o %sijanja i ka$ bi %
o!voreno& ka&in% b%k!jela $ebela b%kova #jeani#a. "is&a i
raz'le$ni#e iz anjolske i J%+ne A&erike nis% bile nikakav
na$o&jes!ak za Kla%sa, (ak i ka$ s% bile %ne lj%bavi i (e+nje.
*osa$a j% je izje$ala.
5ar'i! s!o'a onovno ose'ne za svoji& 'i&nazijski&
%$+beni#i&a 3ran#%sko' i en'lesko' jezika, iako se nakon
&a!%re zaki$a $a i, vie nika$ ne-e ni !akn%!i. "onovno je
ro%(avala sin!aks% i %(ila rije(i. Nave(er bi lela ili vezla
s!olnjake. No sve je !o bio sa&o ok%aj zavaravanja sa&o-e.
Ka$ bi kasnije le+ala sa&a % kreve!% i vi$jela ore$ sebe
ne!akn%!i jas!%k, navirale bi joj s%ze na o(i.
9 Ne&a oj&a koliko &i n#$os!aje 9 re(e ona !i,o i
o&il%je jas!%k. 9 Nika$ nisa& &islila $a bi &i !oliko &o'ao
ne$os!aja!i.
;
=re$% "o&&er% je o&o'la sl%(ajnos!.
Saznavi i&e 5ar'i!ina &%+a, on o'le$a % !ele3onski
i&enik i rasi!a se !ko je !aj 2lankers. Ka$ s% &% rekli $a je !o
bo'a! (ovjek, on se !aksije& o$veze $o !vorni#e i o(e kr%+i!i
oko veliko' !vorni(ko' ko&leksa o%! +ivo!inje koja +eli
ne!o nanj%i!i. Ov$je se krije &oja oslje$nja velika rilika,
&islio je za$ovoljno, $obivi %vi$ % veli(in% o$%ze-a.
Ov$je je vla$ari#a 5ar'i!. 8lasnik je $o$%e !aj 2lankers,
ali !o je &%kara# % r%ka&a je$ne +ene6 Koji &%kara# ne bi
is%nio svak% +elj% ri o'le$% na bijelo !ijelo6
O$ Urs%le je "o&&er saznao i !o $a je 2lankers
o!%!ovao. Naros!o !reba %-i % lavlji brlo', &islio je "o&&er.
!o !i se &o+e $esi!i6 Ni!a. "rolos! bo'a!e +ene je %vijek
$obar (ek koji -e bi!i isla-en bez ikakvi, s&e!nji.
<reba $akle sa&o o$abra!i je$no ne$jeljno rijeo$ne,
k%i!i b%ke! #vije-a, najbolje bi bilo jor'ovana iz s!aklenika, i
on$a re-i4 9 Nvije-e koje si&bolizira nevinos! za#ijelo je !voje
o&iljeno #vije-e, &alena &oja 9 i onaa!i se o%!
$+en!l&ena za (iji& le.i&a se krije So!ona. <akav nas!%
3as#inira i %vijek i&a %sje,a.
No "o&&er nije !rebao (eka!i $o ne$jelje i os%.iva!i
nova# za jor'ovan.
U (e!vr!ak, $ok je !%&arao #en!ro& 'ra$a, neres!ano na
orez% $a &% ne ro&akne koja 'oso.a sre$nji, 'o$ina, koja
bi &% $oba#ila o'le$ i koj% bi &o'ao oslovi!i i na !aj na(in
osi'%ra!i novi izvor ri,o$a. U !o& !ren%!k% on kroz veliko
s!aklo ka3i-a %'le$a 5ar'i! kako sa&a sje$i za s!olo&. "ila je
ver&%! i (i!ala neki +enski (asois.
"o&&erovo sr#e sna+no osko(i. On oj%ri re&a %laz%,
rovjeri % je$no& s!akl% kako &% s!oji krava!a, navla+eni&
rs!i&a ro.e kroz kos% i reko obrva !e %$e % lokal.
9 Koja &e je sre!na vila sa&o $ovela ova&o6 9 rozbori
on ka$ je ve- s!ajao re$ 5ar'i!ini& s!olo&. 9 An$el(i-% &oj/
5ar'i! isa$ne +enski (asois iz r%ke. 7a'le$ala se %
"o&&era razro'a(eni, o(ij%, iz koji, s% 3r#ale iskre. <ren%!ak
re$ koji& je najvie s!reila kona(no je $oao. *ivlja
+ivo!inja rolos!i iznena$a je zasko(i.
9 Ne oznaje& vas/ 9 re(e ona %ko(eno. 9 5oli& vas
$a se %$alji!e. *a ozove& konobara6
"o&&er se iroko nas&ije i sje$ne nas%ro! 5ar'i!. 9
Ne&oj !ako, &ilo &oje, re(e on bar%nas!i& 'laso& koji se
!oio o$ &iline. 9 5o+e&o raz'ovara!i !ono& koji !i se svi.a,
ali ne kao $a se ne oznaje&o. <o bi bilo as%r$no.
9 !o ,o-e6 9 %i!a 5ar'i! !jeskobno.
9 D%$nova!o. 9 "o&&er o$&a,ne 'lavo&. 9 G$je 'o$
se ojavi& %vijek &e (eka is!o i!anje. 2o+e &oj sve!i, a !o
ja !o ,o-%6 8i$je!i vas, &oje lj%bavi, i ni!a vie. Ja sa&
sen!i&en!alan (ovjek, zar !o nisi znala6 Ovisi& o svoji&
avan!%ra&a, naro(i!o ako s% bile o(aravaj%-e o%! !ebe.
5ar'i! se na'lo $i'ne. S!ola# se sr%i, lj%$i % lokal%
o'le$ae % nji,ov% rav#%. 9 Geli& $a &e os!avi!e na &ir%,
raz%&ije!e li6 9 re(e ona oba&rli& 'laso&. 9 5ora $a s!e
iz&islili ros!o!e... ne oznaje& vas/ Uvijek -% re-i4 O<aj
&%kara# je o&jerio a&e-%. Naas!%je &e.P I zna& $a -e svi
vjerova!i &eni, a ne va&a. Izba#i! -e vas sa svako' &jes!a na
koje& se ojavi!e. A &o'% vas $a!i %,asi!i i ra$i
naas!ovanja/ 9 <ako $akle/ 9 "o&&erovo li#e se s&r!no
%ozbilji.
9 <ako, $akle, s!oje s!vari. <ako -e&o rikri!i is!in%.
9 Ne&a!e $okaze. Niko'a nije bilo... !a$a...
9 Urs%la.
9 Ona -e %!je!i. :e-i -e $a nika$ nis!e bili %
Hellerbro$e%.
9 2abe!!e.
9 Ona je % En'leskoj. Ona se ne-e ni!i javi!i. 9
5ar'i!ino li#e se oka&eni. 9 G$je s% va& $akle $okazi6 Kako
-e!e $okaza!i ne!o s!o se %o-e ne $a za&isli!i6 Ili vjer%je!e $a
bi sa&o i je$an (ovjek iz &oji, kr%'ova vjerovao $a sa& se
se!ljala s in$ivi$%o& o%! vas6
"o&&er s!isne esni#e. Nje'ove %ske %sne s% se !rzale. 9
*okaza! -% !i !o, !i ,la$na &r#ino, re(e on !i,o. 9 O5oji
kr%'oviP... !o je $ovoljno $a se re!vori& % v%ka. O,, kako
&rzi& !e Ovae kr%'oveP/ <a o,olos!, !a s&r$ljiva o!&jenos!, !a
za'l%ljenos! vai, %lji, 'lava o!o(eni, $ija&an!i&a/ *a, ja
sa& si!ni loov, &o&ak koji bje+i o$ osla, koje'a iz$r+avaj%
+ene, ali !o nije bio &oj izbor. O$ &ali, no'% s% &e o$ba#ivali.
O!a# &i je bio ijana#, &oja &ajka, ro.ena =?rs! , &orala se
%$a!i za nje'a i zbo' !o'a je ro!jerana iz obi!elji. U&rla je o$
!%berk%loze, jer je$va $a je i&ala nova#a za re,ranjivanj#.
5oj s!ari bi %vijek sve zaio/ *osio sa& % so#ijaln% %s!anov%
ka$ &i je bilo 11 'o$ina. Ka$ &i je bilo 1F !rebao sa& iz%(i!i
zana! za ekara, ali &oj %(i!elj &i je je$no' $ana, $ok sa&
s!ajao za s!roje& za &ijeanje !ijes!a, riao s!ra'a i ok%ao
&e zaves!i. O$ala&io sa& 'a. :ez%l!a!4 !i-enika so#ijalne
sl%+be s% oe! s!rali % za!vor, jer, raz%&ije se, svi s% vjerovali
&ajs!or% $a sa& 'a ja naao. I !ako je ilo $alje... %vijek sa& ja
bio !aj koje'a s% 'azili, %vijek je =re$ "o&&er bio kriva#, nije
bilo o!rebno $alje isi!iva!i, bilo je !ako je$nos!avno sv%
krivi#% svali!i na O$e+%rno' l%e+aP. "a $obro, &islio sa&, ako
svi !o !oliko +eli!e, on$a -% ba os!a!i l%e+. <a vi &e !ako
o$'aja!e. Ali bi! -% ele'an!ni zlo(ina#. Ne-% bi!i $+earo ili
si!ni loov, ve- loov koji &ilovanje& +ensko' !ijela zara$i
vie ne'o s!o!ina&a rovala. I e!o, !o sa& ja. 2as!a/ 9 "o&&er
se na'ne reko &alo' okr%'lo' s!ola. 9 I !i &i sa$ 'ovori o
O!voji& kr%'ovi&aP, o !i& kr%'ovi&a koji &e i&aj% na
savjes!i/ 9 "o&&erov 'las je bio o!ar. 9 *ra'o &oje $ije!e,
o$ ovo' (asa a na$alje vie o$ &ene ne-e i&a!i &ira/ 5oje
'lavno nas!ojanje -e bi!i $a Ovae kr%'oveP $i'ne& % zrak
o%! $obro (%vane !vr.ave. I, vjer%j &i, $a -% za !o na-i
sre$s!va i na(in. Ako sa& ve- l%e+, 'l% nisa&. Naro!iv. A !o
je oasno.
5ar'i! je !% b%ji#% rije(i o$nijela %!e-i. Svaka je
re(eni#a 'orjela % njoj jer !o je bila najava ra!a. <rebalo bi 'a
%!a&ani!i, o&isli iznena$a. O &oj 2o+e, ne&a $r%'o' %!a.
<reba 'a s&akn%!i/ Ako i $alje os!ane na +ivo!%, sve -e
roas!i... &oj brak, Kla%s, !vorni#a, &oji ro$i!elji, $ije!e. <o
-e bi!i !ra'e$ija bez kraja i kon#a.
Ili $a ja oe!...6
Ili $a ja oe! ok%a&6 *a ok%a& o $r%'i %!6 Ovaj
%! vie ne % l%#i, ne'o % o!%noj !iini, % k%aoni#i, o$
o!voreno& slavino& linske e-i...
"onovno je osje-ala kako je ob%zi&a &%(nina. U le.i&a
osje!i iznena$no bolno !rzanje, koje je $oiralo iz $onje' $ijela
!rb%ne %ljine.
*ije!e, o&isli. Ja nosi& $ije!e. 7ar i ono &ora %&rije!i
za!o !o sa& ja revelika k%kavi#a6 O, ne, ne/ Givje! -% ra$i
$je!e!a/
Ona se okrene, os!avi "o&&era i iza.e iz lokala. Kao
&jese(arka je izala na %li#%, a on$a je iznena$a ob%z&e
anika, i&ala je osje-aj $a &ora obje-i o$ !o' (ovjeka koji
oko sebe iri o$vra!nos! i s!ra,.
<r(ala je reko iroke %li#e 'lavo& jako zaba(eno&
%na!ra'. Nije (%la siren% a%!o&obila, #i(avo ko(enje, ni vik%
na s%ro!noj s!rani %li#e. 8ie nije vi$jela ni!a !o se $o'a.alo
oko nje, osje-ala je je$an je$ini oriv4 $alje... $alje o$av$e...
$alje...
Iznena$a osje!i sna+an %$ara# % ra&ena i rsa, osje!i kako
je o$ba(ena % s!ran% i kako a$a na as3al! i jo !ren%!ak klizi o
'la!koj %li#i. "o!o& iz'%bi svijes!.
8oza(, sav blije$ % li#%, iza.e iz a%!o&obila i na'ne se
na$ osob% koja je le+ala na %li#i. Uskoro se ojavi i oli#aja#,
lj%$i se sk%ie % &aloj 'r%i, koja je za%s!avila ro&e!.
9 Sa&a &i je %le!jela o$ a%!o 9 ro&r&lja voza( i
o'le$a se oko sebe kao $a !ra+i o&o-. 9 <r%bio sa&, o$&a,
sa& zako(io... ali ve- je bilo rekasno. 8i... vi s!e si'%rno sve
vi$jeli, zar ne... 6
9 *a sve sa& vi$io. 9 "oli#aja# se na'ne na$ 5ar'i!. 9
O(i!o sa&o kon!%zija. Ne&a krvarenja. O$&a, -% zva!i kola
,i!ne o&o-i. 9 A relaeno& voza(% a%!o&obila re(e4 9 8i
nis!e ni!a krivi. "o%! l%.akinje je re!r(avala %li#% $ok je bilo
#rveno.
*ok s% 5ar'i! o$nosili s #es!e i %nosili je % je$n% ve+%
'$je s% (ekali kola ,i!ne o&o-i, =re$ "o&&er neoa+eno o$e
iz ka3i-a i brzo se %$alji. Nije ,!io bi!i svje$ok. Osi& !o'a, nije
&% bilo ba s!alo $o !o'a $a Kla%sa 2lankersa %ozna
isklj%(ivo % s%$skoj $vorani. I&ao je $r%'e lanove.
1B.
5ar'i! se onovno rob%$i !ek % bolni#i.
Kraj njezino' kreve!a je osi& 'lavno' lije(nika s!ajao i
ro3esor Haensel. Iisa 2ern,ar$! 'a je o$&a, nazvala, $a bi
%!vr$ila, ,o-e li nesre-a !e!i!i $je!e!%, koje je 5ar'i! nosila
o$ sr#e&. Iije(ni#i jo nis% bili si'%rniL !akvo !o se &o+e
zna!i !ek za nekoliko $ana. No ro3esor Haensel je vjerovao $a
je !o bio %$ara# % ra&ena i rsa, a ne % !rb%,. "os!ojala je na$a
$a ne-e bi!i o!rebno reki$a!i !r%$no-% i $a ne-e bi!i oba(aja.
9 !o !i ra$i, &a$re $e *ios/ 9 ja$ikovala je Iisa
2ern,ar$! i brisala svoje lijee #rne o(i. 9 O#% jo ni!a nisa&
rekla. I&a sje$ni#% % vije-ni#i zbo' novi, ro&e!ni,
obilazni#a. Sazna! -e !o is!o& nave(er. O $ije!e, o Nina, Nina...
!o !i !o ra$i6
5ar'i! je %!jela. Ona sa&a na !o nije znala o$'ovori!i.
2ila je najvie o$ svi, iznena.ena !o le+i % bolesni(ko&
kreve!% i nije znala !o se s njo& $o'o$ilo. Nakon rvo'
zarea!enja nj% ob%z&e veliki s!ra,. Ona obje&a r%ka&a
ose'ne re&a !rb%,%.
9 *ije!e/ 9 ro&r&lja ona. 9 5a&a... zar se $je!e!%
ne!o $o'o$ilo6
9 Hvala 2o'% ni!a/ 9 Iisa $o,va!i blije$e r%ke svoje
k-eri i riv%(e i, sebi. 9 7ar nisi vi$jela a%!o6
9 Koji a%!o, &a&a6
9 U koji si se zale!jela6
9 Ja sa& se zale!jela % a%!o6 A ka$a6 9
Iisa se osvrne oko sebe !ra+e-i lije(nikov% o&o-. No oni
s% !i,o izali iz sobe kako bi &ajka i k-i os!ale sa&e.
9 "a $obro, zar %o-e ne zna, !o se $esilo6 O $ije!e
&oje, &oje ja$no $ije!e/ 9 Iisa onovno o(ne laka!i. 9 Ali
kako !i se !o &o'lo $o'o$i!i6 "a !i nisi l%$a, Nina... 6
2je+ala sa& o$ "o&&era. 5ar'i! se $%boko za&isli. Iz
ka3i-a. "reko %li#e. On$a &i se zavr!jelo % 'lavi, a sa$ le+i&
ov$je. Ali, $akako, !% je bilo jo ne!o. U$ara# % rsa. *a li je
!o bio a%!o6 7ar sa& se zale!jela % a%!o... 6
9 Ne, &a&a... 9 re(e ona !i,o. 9 Nisa& l%$a. Ja... ja
sa& sa&o je$na ja$na la+ljivi#a...
Ona se isr%+i. O$je$no& vie %o-e nije bilo !eko re-i
is!in%. Ob'rlila je r%ke svoje &ajke i osje!ila kako joj !e r%ke
$aj% sna'% $a sve isriovije$i. "ri(ala joj je o &alo&
lje!nikov#% na obali 2al!i(ko' &ora, o isk%enj% koje&% je
o$le'la one no-i, o onovno& s%sre!% % l%#i, skok% % s&r!,
koja je nije ,!jela...
Iisa 2ern,ar$! se na'ne na$ 5ar'i! i olj%bi je % o(i.
9 <i l%$o $ije!e. Ko&e si la'ala6
9 Svi&a va&a. Svi&a/ Obe-aj &i $a ni!a ne-e re-i
o#%... ni!a o$ ovo'a !o sa& !i isri(ala. <o s&ije zna!i je$ino
!i. Sa&o !i, &a&a/
9 Obe-aje& !i $ije!e &oje/ 9 Iisa 2ern,ar$! je (vrs!o
$r+ala 5ar'i!ine r%ke. 9 A sa$ olakaj svoj% savjes!, $ije!e
&oje.
5ar'i! sve isriovje$i. Ni!a nije re%!jela. Skin%la je sa
svoje $%e rljavi !ere!.
Iisa 2ern,ar$! je bez reki$a sl%ala isovije$ svoje
k-eri. Ii#e joj se, $o$%e, %ko(ilo, ali % o(i&a s% joj sjale s%ze.
5oj ja$ni, ja$ni an$el(i-%, &islila je. 7alo ne&a ovjerenja %
svoje ro$i!elje6 7ar s&o &i ne&ani6 7ar bis&o !e %bili6 Koliko
a!nje bi %!e$jela sa&oj sebi $a si na& sve isri(ala jo !a$a,
ka$ si se vra!ila iz Hellerbro$ea.
9 Sa$ sve zna, &a&a 9 re(e 5ar'i! is#rljeno nakon
$%'e ri(e. 9 Sa$ &e iz'r$i/
9 7a!o6 9 Iisa 2ern,ar$! la'ano o$&a,ne 'lavo&. 9
Ono kroz !o si !i rola, $o+ivjelo je rije !ebe ve- !is%-e
$r%'i, $jevojaka i $o+ivje! -e jo s!o!ine $r%'i,. Neki&a !o
a$a !eko, kao !ebi, $r%'e, koji, i&a najvie, o$ba#%j%
sje-anje na !o kao koko zrno ijeska. Je$ino !o se i!a&,
za!o Kla%s% nisi ni!a isri(ala6
9 2ilo &e je sra&, &a&a. Osi& !o'a, bio je !oliko
si'%ran, !oliko onosan !o je za +en% $obio ne!akn%!%
$jevojk%.
9 5%kar#i s% ba b%$ale. <a oni ba kao $a +ele bi!i
revareni. Nijeli +ivo! j%re za s%knja&a, ali ba +ena koj% -e
+eni!i &ora bi!i kreosna/ Des!o se i!a&, znaj% li &%kar#i
%o-e ra(%na!i. O$akle bi se sa&o s!vorile !olike ne!akn%!e
$jevojke... ako %z&e&o % obzir !o kako se &%kar#i onaaj%
rije braka6
9 <i -e !o re-i Kla%s%, &a&a6 9 5ar'i! se !r'ne. Iisa
2ern,ar$! onovno zanije(e 'lavo&.
9 Ali ne. Kao !o sa& !i obe-ala4 <o os!aje &e$% na&a.
Ali 'ovori! -% s neki& $r%'i&.
9 S =re$o& "o&&ero&6
9 *a. I okaza! -% &% $a sa& i ja !%/ Sa &no& -e !eko
iza-i na kraj/ Jo nika$ ni re$ koji& &%kar#e& nisa&
osje-ala s!ra,... zar bi, se ina(e %$ala za !vo' o#a6
5ar'i! se nas&ije. Kako je sa$ sve je$nos!avno ka$ &a&a
sve zna. Kako je +ivo! o$je$no& os!ao je$nos!avan.
9 Jo sa& kao $ije!e % koli %vijek 'ovorila4 )5a&a je
rava sila/) 9 5ar'i! se s olakanje& s%s!i na jas!%k. 9 A !o
je i rava is!ina, &a&a, !i si rava sila.
;
Kla%s 2lankers je (vrs!o obe-ao $a -e se vra!i!i za 2o+i-.
"isao je iz 2%enos Airesa kako &% je jako vr%-e i kako %o-e
ne &o+e za&isli!i $a sa$a % Ha&b%r'% snije+i i $a se sve
s&rzlo.
9 5ora &alo $obi!i boj% 9 re(e H%ber! 2ern,ar$!
svojoj k-eri. 9 Najbolje -e bi!i $a o$e na o$&or na $ese!
$ana. !o &isli o Iiineb%r'er Hei$e, k%-i % kojoj si ve- bila,
5ar'i!6 *obi! -e E&&% $a !i b%$e na o&o-i, on$je -e se
ooravi!i, %$isa!i svje+i zrak i rijei!i se svi, $osa$ni,
isi!ivanja. A Kla%s% -e&o o !vojoj ro&e!noj nesre-i isri(a!i
is!o& nakon bla'$ana. Ali !a$a &ora onovno os!a!i
$ebelj%kas!a i okr%'la.
O$l%(eno je, $akle, $a 5ar'i! o!%!%je % na#ionalni ark.
E&&a koja je ve- MQ 'o$ine sl%+ila % k%-i 2ern,ar$!ovi,
!ako.er je ola na !aj %!, i (inilo joj se kao $a se vra!ila 1BB
'o$ina %na!ra', ka$ je %'le$ala e!rolejske la&e, e-i o$
!rese!a i ,o$nik os%! si!ni& ijesko&. Je$ino j% je %&irilo
k%,alo na roan % k%,inji i o'ro&ni kreve! koji je s!ajao %
njezinoj sobi#i.
Iisa 2#rn,ar$! $osa$ jo nije raz'ovarala s "o&&ero&.
Ne-% !r(a!i za nji&, &islila je. On -e $o-i sa&. 2olje je $a ja
nje'a izba#i& ne'o $a on &eni oka+e vra!a. S!ri&o se $a se
ojavi. Si'%rno 'a ne-e&o $%'o &ora!i (eka!i.
Ona nije ni sl%!ila $a je "o&&er svoj% ak!ivnos! %s&jerio
% sasvi& $r%'o& rav#%. <i, je $ana &no'o !o'a saznao.
2lankers je navo$no ne'$je $aleko % J%+noj A&eri#i. 5ar'i! je
rebro$ila nez'o$% bez ve-i, oslje$i#a, ali je iznena$a
o!%!ovala. Ka&o je ona o!%!ovala, !o je bila je$ina
in3or&a#ija koja je jo ne$os!ajala "o&&er%. No !o nikako nije
&o'ao sazna!i, (ak ni!i o$ vr!lara koji je ra$io ko$
2lankersovi,, koje&% je on%$io (ak e! &araka za !%
obavijes!.
"oslje$nji izvor in3or&a#ija koje&% se jo &o'ao obra!i!i
je bila Urs%la =?rs! . Jo je je$no& o&o'la nje'ova s!ara
rije!nja $a -e njezino' o#a obavijes!i!i o njezin% lj%bavno&
+ivo!%. Urs%la &% je $ala 5ar'i!in% a$res%4 Koliba % %s!ari,
S#,%!!&oor ko$ >%l3bii!!ella.
"o&&er se o$&a, o$veze na j%'. 8e- je !ri $ana bio
Osa&os!alanP i i&ao je nova#a. U robnoj k%-i je %oznao
&la$% %$ovi#%, koja je +ivjela o$ &irovine okojno' s%r%'a,
re&in%lo' o$ sr(ano' %$ara, a o zani&anj% visoko' oresko'
(inovnika. Kao kaar% za b%$%-e %sl%'e =re$ "o&&er je
o$&a, $obio HBB &araka i ra$o se +r!vovao je$n% no-. "o!o&
je iz&islio ,i!ne oslove % 5iin#,en% i Niirnber'% i o!%!ovao
% na#ionalni ark.
8eliki skok na oslovno& lan% bi !rebao %sje!i. 8rlo
veliki skok, kako se "o&&er na$ao.
U >%l3b?!!el% je $olo $o rvi, ko&lika#ija. Koliba %
kojoj je bila 5ar'i! se nalazila % na#ionalno& ark% a se
ona&o nije &o'lo a%!o&. "jei#e bi &% $o !a&o !rebalo (e!iri
sa!a. A bi#iklo& se vozi!i kroz %s!ar% % !o 'o$inje $oba nije
bilo ni&alo %'o$no. "%,ao je ,la$an vje!arL %j%!ro je sve bilo
bijele i rekriveno inje&. Nare$ni, $ana -e si'%rno as!i i
snije', !vr$io je 'os!ioni(ar % >%l3b?!!el%. 8e- 'a &o+e
na&irisa!i % zrak%, % sivi& olovni& obla#i&a.
=re$ "o&&er kona(no o$l%(i $a iak %naj&i bi#ikl i $a se
o$veze $o osa&ljene k%-i#e. Dovjek se &ora &alo i +r!vova!i
za svoj% sre-%, %vjeravao je sa& sebe. I $va sa!a vo+nje o
,la$no& vje!r% -e ro-i. Ali za!o -e %!oliko !olije o!o& bi!i %
kolibi. <a&o &i nika&o ne &o+e obje-i...
8o+nja o neravni& %!evi&a %s!are, neres!ana borba s
vje!ro& koji 'a je 'o!ovo zba#io s bi#ikla, je bila naornija
ne'o !o je za&iljao. Nakon ola sa!a se za%s!avi % s&rekovoj
%&i#i, o!ije !ri '%!ljaja konjaka iz &ale bo(i#e koj% je k%io
o$ 'os!ioni(ara % J%l3bii!!el%, ri(ekao $ok nije roao kra!ki
nale! s%snje+i#e, a o!o& onovno sjeo na bi#ikl.
9 Ne &o+e!e o'rijei!i %! 9 rekao je 'os!ioni(ar. 9
*rve-e je ozna(eno laninarski& znako& 7. Sa&o slije$i!e !aj
znak.
Nakon sa! vre&ena "o&&er je zb%njeno s!ajao %sre$
%s!oi. Na$aleko i nairoko ni!i je$no'a $rv#a, sa&o 'r&lje
baz'ovine, raslinje rekriveno snije'o& i &la$a %&i#a koja se
ro!ezala re$ nji&, a iza %&i#e raskr-e. Iz&e.% bre+%ljaka i
obronaka s% kriv%$ala $va %!eljka i '%bila se ne'$je % $aljini.
9 Sranje/ 9 re(e "o&&er na'las. 9 Koji %! je ravi6
9 On si$e s bi#ikla, $a$e se % o!ra'% za znako& 7, ali 'a ne
na$e. 9 "o.i&o lijevo 9 re(e on na'las. 9 5o+$a &i !o
$onese vie sre-e ne'o $a krene& na$esno.
<&%rni& nebo& s% j%rili niski, 'o!ovo #rni obla#i.
Iznena$a za%e sna+an vje!ar i %re se o osa&ljeno'
bi#iklis!%. Dinilo se kao $a se #ijela riro$a %ro!ila, kao $a s%
vje!ar, %s!ara i je(ano !lo !i!ili osa&ljen% kolib% o$ !o'
(ovjeka koji je %orno 'azio e$ale bi#ikla i sk%!rena !ijela s
'lavo& o'n%!o& re&a narije$ j%riao ro!iv ol%je.
S!aza se iznena$a s%s!i % klana# $a bi se o!o& onovno
o(ela s!r&o %sinja!i. "rije ne'o !o se "o&&er %sio sna-i,
ve- je veliko& brzino& oj%rio nizbr$o. Jo je ok%ao
zako(i!i r%(no& ko(ni#o&, no vje!ar koji &% je sa$ %$arao %
le$a, je bio rejak i '%rn%o 'a s!r&o'lav#e niz klana#. 2i#ikl je
ole!io nizbr$o oskak%j%-i o neravno& %!%. "o&&er
'r(evi!o s!isne %ravlja(, %v%(e 'lav% % okovra!nik, no iak se
ne %s%$i sko(i!i s bi#ikla ili se naros!o sr%i!i na s!ran%.
Na ola %!a 'a za,va!i veliki nale! vje!ra. *o nje'a $ore
neki zv%k nalik zavijaj%-e& %rlanj%, on osje!i $a 'a je ne!o
o$i'lo sa ze&lje i izba#ilo sa sje$i!a. O(ajni(ki, o%!
liva(a % b%ri, r%ka&a i no'a&a za&la!ara oko sebe, kao $a je
zrak neka '%s!a !var, a on$a se sr%i na !lo, o!ko!rlja se o%!
lo!e kroz s%,% !rav% i 'lavo& sna+no %$ari % anj o!ri,
bri$ova. Dinilo &% se kao $a -e &% 'lava rsn%!i, krv &% je
!ekla niz (elo % o(i, #ijeli svije! se za#rvenio, nebo je krvarilo,
oko nje'a je !%!njilo kao $a ne!ko %$ara % !is%-% b%bnjeva...
=re$a "o&&era je naao as!ir koji je rije &raka svoje
ov#e !jerao % !or. "rvi 'aje ronaao nje'ov as ov(ar, o!o& je
ri!r(ao as!ir i ve- &% je na rvi o'le$ bilo jasno !o se
$o'o$ilo. "o&&er je re&rzn%! sje$io na anj%, ore$ nje'a
ol%ani bi#ikl, a na ran% na (el% je ri!isn%o $vije &ara&i#e.
9 Dovje(e, a !o vi ra$i!e ov$je6 9 %i!a as!ir i o'le$a
se oko sebe ne bi li %s!anovio i&a li jo ko'a % blizini.
9 <ra+io sa& jelk%/ 9 "o&&erovo rasolo+enje je bilo
na n%li. 9 Ali on$a se iznena$a ojavio slon i olj%bio &e %
(elo.
"as!ir se sa'ne re&a nje&%, skine &% &ara&i#e i
re'le$a &% rane. Ka+e se, $a se % svako& as!ir% skriva
o!en#ijalni lije(nik. I $ois!a, as!ir iz svoje ko+na!e !orbe koj%
je nosio na bok% izv%(e veliki 3las!er i ri!isne 'a "o&&er% na
(elo.
9 <o je sa&o rovizorno 9 re(e on ri!o&. 9 :ana je
rljava. 5ora&o je ora!i alko,olo& i s!avi!i jo$a na nj%, a
&ora!e $obi!i i !e!an%s. No !o se ov$je ne &o+e obavi!i. "oves!
-% vas sa sobo&.
"o&&er ki&ne 'lavo&. <o -e bi!i lijea no-, &islio je. U
!ijesnoj as!irskoj kolibi#i. :o&an!ika je lijea, ali sa&o na
raz'le$ni#a&a. Sranje je !o, rokle!o sranje.
9 *aleko jo6 9 %i!a on i %s!ane. U l%banji &% je
!%!njilo, ka$ se naslonio na svin%!i bi#ikl &alo je za!e!%rao.
9 I&a!e i o!res &oz'a 9 kons!a!irao je. 9 Je li va&
zlo6
9 *o s!o vra'ova/ 5o'ao bi, bez res!anka ovra-a!i.
9 On$a &ora!e % kreve!. 9 "as!ir $ozove svoje se koji
s% s!a$o ova#a %brzo sa!jerali % veliko kl%ko (%ave v%ne. 9
I$e&o $o kolibe, !o na& je najbli+e. S%!ra o vas &o'% $o-i
bolni(ka kola. Ako -e&o sasvi& ola'ano ,o$a!i za ola sa!a
s!e % kreve!%.
"o&&er ki&ne. U k%-i#%. K 5ar'i!. U kreve!. "risilio se
na s&ije,. O s%$bino, &islio je. <i i&a s&isla za ,%&or/ Sa$
&e vie ne &o+e o!jera!i. *olazi& joj kao ja$ni, bolesni
&%kara#. S rano& na 'lavi i o!reso& &oz'a. Go!ovo je
sre!no osr!ao kraj as!ira %s!aro& kojo& je %rlao vje!ar. 7a
nji&a s% se % $%'i& nabijeni& re$ovi&a '%rale ov#e koje s%
b%$no azili si.
2ila je ve- &rkla no- ka$ s% kona(no $osjeli $o kolibe %
%s!ari.
11.
E&&a, vjerna $%a 2ern,ar$!ovi,, ba je isekla velik%
ala(ink% i &azala je &ar&ela$o& o$ ja'o$a, ka$ za(%je
sna+no l%anje o vra!i&a. <o nije &o'lo bi!i zvon#e. E&&a se
s!rese, is%s!i !av% iz r%ke i $o,va!i +eljezn% &o!k% koja je bila
naslonjena na k%,injski or&ar. "o!o& se o$l%(no %%!i
,o$niko& $o vra!a, '%rne i, i o$i'ne svoje or%+je.
9 U-i &o+e!e je$ino razbijeni, 'lava/ 9 %zvikne ona. 9
<ko je6
9 "as!ir/ 9 o$vra!i 'las iz !a&e.
9 <o &o+e sva!ko re-i/
9 Ka$ bis!e sa&o osvije!lili...
9 "ri.i!e/
"reoznavi as!ira, E&&a s%s!i +eljezn% &o!k% i &akne
se % s!ran%. No ka$ je za as!irovi& le.i&a %'le$ala jo je$no'
&%kar#a sa zakrvavljeni& 3las!ero& na (el% i blije$i&
a!ni(ki& izrazo& li#a, njeno rvo!no (%.enje slasne i ona se
%+%rba o%! &la$e.
9 5oj 2o+e, a !ko je !o6 Je li jako ovrije.en6 "a !o se
$o'o$ilo6
"%s!ila je &%kar#e % ,o$nik. "o&&er je $%boko %z$isao i
s%s!io se na s!ari san$%k koji je s!ajao % blizini.
9 Ie+ao je % klan#%, vje!ar 'a je zba#io s bi#ikla. Si'%rno
i&a o!res &oz'a. *a li bis!e 'a &o'li ov$je s&jes!i!i $o s%!ra,
$ok ne $o.e lije(nik. 9 "as!ir s!rese svoj $ebeli o'r!a(. "re$
vra!i&a s% r%&orile ov(i#e i lajali si.
9 "a $a, $a. <a i&a&o $ovoljno soba. 9 E&&a, $obra
$%a, o$i'ne r%ke, %,va!i "o&&era o$ r%k% i o$ve$e 'a %
je$n% o$ soba % koje se %lazilo iz ,o$nika. 2io je % sobi % kojoj
osi& kreve!a nije bilo ni(e'a. Sa s!roa je visjela ras!ara
svje!iljka koj% je E&&a %alila ibi#o&. "o&&er se sr%i na
kreve! i zas!enje.
9 Nje&% je loe6 9 %i!a E&&a. 9 "oznaje!e 'a6
9 Ne. S!rana#. 9 "as!ir o!vori svoj% !orb% za rv%
o&o-. Izva$i bo#% alko,ola, jo$, ake!i- !able!a ro!iv
bolova, nek% +%-kas!% &as!, zavoje. 9 I$i!e, $onesi!e !ol%
vo$%, ja -% se ve- obrin%!i za nje'a.
E&&a o!r(i % k%,inj%, $ok se za njo& vijorila s%knja.
"o&&er je kiljio na !orb% za rv% o&o- i oiavao svoj%
'lav%.
9 !o !o i&a!e za &ene6 9 %i!a s!enj%-i.
9 *obr% ljekovi!% &as!, &oj 'oso$ine. *o$%e, !o je za
ov#e, I ali !o je $obro za ov(i#e, $obro je i za lj%$e.
9 Hvala/
"as!ir &% ri.e, je$ni& !rzaje& &% s!r'ne 3las!er, a
"o&&er krikne4 9 A%/ K vra'%/ /
9 Ne s&ije!e bi!i er!lja, $ra'i 'oso$ine/ Sa&o (as, o$
alko,ola i jo$a -e vas o!eno zae-i.
"as!ir sje$ne na kreve! (ekaj%-i vr%-% vo$%.
U $nevnoj sobi koja se nalazila % s!ra+nje& $ijel% k%-e,
E&&a je raz'ovarala s 5ar'i! $r+e-i z$jel% i (e!iri r%(nika
ri!isn%!a na rsa. 9 *oao je as!ir i $oveo ovrije.eno'
(ovjeka 9 re(e. <ek s%!ra -e $o-i o nje'a. S&jes!ili s&o 'a %
&al% sobi#%. 7ar ni!a nis!e (%li6
9 Ne. 9 5ar'i! o$lo+i !ranzis!orski ra$io i %s!ane iz
naslonja(a. 9 :anjen (ovjek6 "a !o je s!rano. <eko
ovrije.en6
9 Ne zna&. 9 5ar'i! se +%rno %%!i % &al% sobi#%. Jo
je % ,o$nik% (%la zao&a'anje. "as!ir je ran% isirao
alko,olo&. Ona '%rne vra!a. U rvi &a, nije vi$jela ni!a osi&
&%ke so$obe koja le+i na kreve!% i na$ koj% se na'inje as!ir.
9 5o'% li o&o-i6 9 %i!a ona bez $a,a. "olo+ila sa&
je$no& !e(aj rve o&o-i.
Ona ri.e bli+e. "e!rolejska la&a je 'orjela #rni&
(a.avi& la&eno& i kla!ila se na ro%,%.
9 <reba &i vo$a. 9 "as!ir %s!ane i iza.e iz sobe.
:azaznavi li#e ovrije.eno' 5ar'i! se sle$i.
9 *obra ve(er, &ilos!iva 'oso.o 9 re(e s!rana#
nas&ijeivi se. 9 I&e &i je "o&&er. =re$ "o&&er. Iz'%bio
sa& se % %s!ari i vje!ar, nebesko $ije!e, &e izba#ilo iz se$la.
Oros!i!e ako va& s!vara& velike nerilike, ali !o nije &oja
krivi#a. 7al%!ao sa& % %s!ari !ra+e-i jelk%. 5ora!e zna!i $a
sa& ja s!ras!veni lj%bi!elj &ali,, sla!ki, jelki.
5ar'i! se nasloni na zi$ kao oin%!a 'ro&o&. 2o+e &oj,
%rlalo je ne!o % njoj, o &oj 2o+e... za!o si !o $ozvolio6/
7a!o raj re!vara % akao/
E&&a se vra!i nose-i z$jel% vr%-e vo$e % r%ka&a.
5ar'i!ina %ko(enos! je o%!ala. S!ala je % s!ran% i ro&a!rala
kako as!ir nje'%je ran% na "o&&erovoj 'lavi. "o!o& se
okrene 5ar'i!4 9 7a sa! vre&ena sa& ko$ k%-e a -%
!ele3onira!i lije(nk%. S%!ra %j%!ro -e $o-i bolni(ka kola i
o$ves!i nae' zlosre!nika.
=re$ "o&&er se %sravi % kreve!%4 9 7ar &ora bi!i !ako6
9 Naravno. 9 "as!ir ki&ne 'lavo&. 9 S o!reso&
&oz'a se ne !reba ali!i, $ra'i &oj. 8i &ora!e % bolni#%. Geli&
va& skori ooravak/ 9 On oz$ravi "o&&era !e iza.e iz sobe.
5ar'i! 'a isra!i. 9 5isli!e li $a -e na vrije&e $o-i o
ovrije.eno'6 9 %i!ala je s ri!ajeni& $r,!anje& % 'las%. On
ne s&ije os!a!i ov$je, boji& se... nje'a... i sa&e sebe...
"as!ir ki&ne 'lavo&. 9 :e-i -% lije(nik% $a je ,i!no.
Iak% no-, 'oso.o 2lankers.
5ar'i! je s!ajala na vra!i&a sve $ok as!ira i $%'% kolon%
ova#a koje s% 'e'ale za nji& nije ro'%!ao &rak. "o!o&
%z$a,ne, vra!i se % k%-% !e %.e % sob%.
=re$ "o&&er je le+ao na le.i&a i 'le$ao je svoji&
svije!li& lavi& o(i&a. 7a 5ar'i! je !aj o'le$ bio o%!
besra&no' $o$ira. Osje-ala je kako joj sr#e o(inje +es!oko
%$ara!i.
9 !o !ra+i ov$je6 9 %i!a ona ,la$no.
9 U.i i za!vori vra!a, &alena.
9 Ne&oj 'ovori!i !akvi& !ono&. Ja sa& 'oso.a
2lankers i ne bi, znala...
9 Ali (e&% !o re!varanje, 5ar'i!6 8i$ar je o!iao, s!ari
k%-ni z&aj je % k%,inji. 5o+e&o nes&e!ano i raz%&no
raz'ovara!i.
On sje$ne, ose'ne r%ko& % $+e ,la(a, riali #i'are!% i
$%boko ov%(e $i&. 9 7aokr%'lila si se, &alena &oja 9 re(e
on o!o&. 9 7ar o(ek%je $ije!e6
9 *a/ 9 o$'ovori 5ar'i! %ko(eno. G%io j% je s!ra, i
o$vra!nos!.
9 Des!i!a&/ Naslje$nik 2lankersove !vr!ke/ <i si $obra
$jevojka. 9 "o&&er se nasloni na $rveni zi$ i orezno
oiavaj%-i svoj% ran% na 'lavi re(e4 9 Kao +ena &ilij%nera...
9 Geli $akle nova#6 9 rekine 'a ona. 9 U#jenjiva! -e
&e6
9 <o nikako, an.ele &oj/ 9 "o&&er se s&ijao. 9 <a
nisa& ja kri&inala#/ 5isli& je$ino $a &oje rave sosobnos!i
nis% nika$ bile iskori!ene na ravi na(in. *r%'i& rije(i&a4
<ra+i& osao/ 7a!o +eli& raz'ovara!i s !obo&. <voj &%+ je
vlasnik velike !vorni#e. 7ar se za &ene ne bi &o'lo na-i ra$no
&jes!o6
9 "osao6 <i6 9 5ar'i! se za(%$i.
9 Ukairala si, &alena. "rvo, ja sa& iz%(eni !r'ova#, iako
je ve- rolo &no'o vre&ena o$ &o' kolovanja. *r%'o, %
svako& ve-e& o$%ze-% i&a ionako &no!vo $irek!ora i
%ravi!elja o$jela koji ne znaj% kako bi svoje ra$no vrije&e
riveli kraj%. Je$an !akav &anje ili vie, nije va+no. <re-e,
oboje i&a&o je$no sla!ko sje-anje, koje, raz%&ije se, !reba i
$alje os!a!i &e.% na&a, ili6 8e- bi &e $akle i % vlas!i!o&
in!eres% !rebala !olo reor%(i!i svo& &%+%.
9 5isli& $a si ol%$io 9 re(e 5ar'i! !i,o. 9 :a$ije -%
sve re-i Kla%s%.
9Sve6
9 I naj&anj% si!ni#%/ 9 5ar'i! za$r,!i. 9 <o je jo
%vijek bolje ne'o $a $ozvoli& $a &e #ijeli +ivo! %#jenj%je.
"o&&er je vrebaj%-i ro&a!rao 5ar'i!. 7ar bi ona $ois!a
bila sosobna za !akvo riznanje, i!ao se. 7a i&e 2o'a, sa&o
!o ne/ <o bi bio kraj &oji, lanova. Ako se 5ar'i! os&jeli sve
rizna!i &%+%, on$a se &o'% akira!i.
O$l%(io je ro&ijeni!i !ak!ik%. 9 "ro&isli&o iak
lo'i(no, &alena 9 re(e on ozbiljno. 9 Kakvo' s&isla i&a ako
se nas $voje o!resa&o je$no na $r%'o'a o%! $va bijesna
ekinezera6 Si!%a#ija je jasna. <i -e ro$i!i $ije!e. Ono -e bi!i
onos !vo'a &%+a, naslje$nik &ilij%nsko' bo'a!as!va. Kakvo
razo(aranje bi bilo za Kla%sa ka$ bi o$ !ebe ili &ene saznao !o
se ono&a$ $o'o$ilo % lje!nikov#% na 2al!i(ko& &or%6
On za%!i. Nije ski$ao o'le$ s 5ar'i!. Svije!lolave,
ro$orne, 3as#inan!ne o(i. Sa$ se s&ijeio. 9 Ali ja o$ !ebe
%o-e ne +eli& ri&a!i &i!o, 5ar'i!i#e. <reba &i sa&o
o&o-i $a onovno s!ane& na no'e. "ribavi &i ris!ojno
na&je!enje % o$%ze-% svo' &%+a, i rijei! -e &e se za sva
vre&ena.
9 Ne&o'%-e. !o $a &% ka+e&6 O$akle !e %o-e
oznaje&6
9 O$ !ra'i(ne nez'o$e % %s!ari. Je$ne &ra(ne ve(eri %
!voj% kolib% s% $onijeli s!ran#a. :az'ovarala si s nji& i ri!o&
o!krila kakav je vrije$an (ovjek ao s neba. 9 "o&&er se !i,o
s&ijao. 9 I&a $ovoljno svje$oka $a se !o $o'o$ilo. <voja
$o&a-i#a, as!ir i lije(nik koji $olazi s%!ra rano %j%!ro. <voj
&%+ ne-e ni!a os%&nja!i.
5ar'i! o$&a,ne 'lavo&. 9 <ako -e !o bi!i %vijek 9 re(e
ona o!i!eno. 9 Nika$ &e ne-e os!avi!i na &ir%. Uvijek -e
$olazi!i s novi& za,!jevi&a... 9 Ona $lanovi&a rekrije %s!a,
kao $a &ora za!o&i!i krik.
9 5oli& !e, 5ar'i!/ 9 "o&&er %s!ane iz kreve!a. Jo je
bio o&alo nesi'%ran na no'a&a i la'ano je !e!%rao. 9
:az'ovaraj s &%+e&/ "r%+i &i oslje$nj% rilik% $a o!o(ne&
ris!ojan +ivo!. Obe-ava& $a vie ne-% s!vara!i roble&e.
7a(%.eno 'a je 'le$ala. Na'rizale s% je s%&nje. Je li !o
oe! sa&o $obro o$i'rana %lo'a6 Ili 'a je neki $o'a.aj $ois!a
ro&ijenio6 7ar $ois!a !ra+i sa&o rilik%, o&o-6
5ar'i! skloi o(i. Osje!ila je kako joj "o&&er rilazi,
kako nje'ove r%ke $o$ir%j% njezina ra&ena, sasvi& nje+no, ne
nasilni(ki kao ono&a$ na 2al!i(ko& &or%, ne, 'o!ovo
okajni(ki, &ole-ivo.
9 5ar'i!... 9 nje'ov !oao nje+an 'las. 9 7na& $a sa&
&no'o !o'a krivo %(inio, $a &e &ora &rzi!i nakon sve'a !o
se $o'o$ilo. Ali zar $ois!a &isli $a sa& neoravljivo lo6 *a
sa& !akav, zar bi &e !i ika$ &o'la volje!i6
Ona se is!r'ne i na'lo %s!%kne %na!ra'. Nje'ove rije(i s% %
njoj $irn%le ni! za koj% je &islila $a je $avno rekin%!a. Ona
zb%njeno rije.e r%ko& reko (ela. 9 Iezi 9 re(e ona
bezbojni& 'laso&. 9 "ok%aj sava!i. S%!ra rano &o+e&o
nas!avi!i raz'ovor. 9 Ona brzo iza.e iz sobe.
<e no-i je$va $aje oka skloila. Ne&irno se revr!ala %
kreve!%, neras!ano s% je ro'onile &isli, sje-anja, s!ra,ovi i
kon3lik!i.
Kla%s, neres!ano je &islila. *a si bare& ov$je. U !vojoj
blizini je sve !oliko $r%'a(ije, !ako si'%rno. Ali ja sa& sa&a...
sa&a sa svoji& s!ra,o& i svojo& !ajno&. Osje-a& kako
os!aje& slaba, kako !a ni!arija % obli+njoj sobi onovno
za$obiva &o- na$a &no&, ola'ano, 'o!ovo neri&je!no,
o!i,o...
Uj%!ro je %s!ala oko osa& sa!i. No-% je ao &raz. 7e&lj%
je rekrilo bijelo svje!l%#aj%-e inje. Granje $rve-a se %ko(ilo %
neobi(ni& obli#i&a.
Sa! kasnije, $ok je E&&a =re$% "o&&er% $onosila
$or%(ak % kreve!, 5ar'i! je sa&a e!ala bijelo& liva$o&, %
(iz&a&a i b%n$i. Jo nije +eljela vi$je!i "o&&era ni!i 'ovori!i
s nji&. <rebala je vre&ena i &ira $a se sabere. 2ilo je !eko
$onije!i o$l%k%. Ka$ se &alo oslije $ese! vra!ila k%-i %ravo
s% s!i'la bolni(ka kola. *oao je i lije(nik iz >%l3b%!!ela.
9 "a#ijen! $ois!a i&a o!res &oz'a 9 izjavi lije(nik
nakon kra!ko' re'le$a. 9 Nije !e+ak, ali iak.
5ar'i! ki&ne 'lavo&, ro&r&lja ne!o i roavi &i&o
nje'a o$e % sob%. =re$ "o&&er je rili(no blije$ sje$io na r%b%
kreve!a i 'le$ao je veliki& %i!ni& o'le$o&.
Ona za!vori vra!a za sobo& i ris!%i &% bli+e.
9 On$a6 9 %i!a on %z slabi s&ijeak.
Ona je 'ovorila !i,o, ali raz'ovije!no i o!ro. 9
:az&islila sa&. :az'ovara! -% sa svoji& &%+e& i ok%a!i !i
ribavi!i na&je!enje % !vorni#i.
9 Hvala &alena 9 re(e on i ok%a $o,va!i!i njene r%ke,
no ona &% %z&akne.
9 Sa&o zaa&!i je$n% s!var 9 nas!avi ona. 9 Obe-ao si
&i $a -e &e nakon !o'a os!avi!i na &ir%. Ako &e iak jo
je$no& ok%a %zne&iri!i, !a$ nek !i se 2o' s&il%je/ On$a
vie ne-% oznava!i nikakvi, obzira/
9 2ez bri'e 9 &r&ljao je. 9 =re$$v nije nikakav
ne(ovjek.
De!vr! sa!a kasnije $va bolni(ara 'a na nosili&a o$nesoe
% a%!o. 2olni(ka kola s% se ola'ano ko!rljala o neravno&
%!%. 5ar'i! je 'le$ala za koli&a, a % njezino& sr#% se borilo
olakanje sa s!ra,o& o$ novi, nevolja.
9 Ja$an (ovjek 9 re(e E&&a !ik iza nje. 9 A kako je
sa&o $ra'.
5ar'i! se !ako na'lo okren%la, $a je k%-na o&o-ni#a
zarea!eno 'le$ala za njo&.
1M.
Sonja :i#,ar!z je loe savala. U za$nje vrije&e je (es!o
slabo savala, a bi i njezino rasolo+enje %j%!ro bilo loe. U
ola $vanaes! je ozvonila svojoj k%-noj o&o-ni#i $a joj
$onese $or%(ak % kreve!. 9 Neki 'oso$in +eli raz'ovara!i s
va&a 9 re(e ona.
9 Goso$in6 9 Sonja :i#,ar!z o$i'ne 'lav%. 9 Sa$a6
9 *a. 7ove se J%li%s S!a&3le. Ka+e $a je vrlo ,i!no.
Sonja se sna+no !r'ne. J%li%s S!a&3le, (ovjek iz
$e!ek!ivske a'en#ije OIs!inaP... O$je$no& je nes!alo njezino
loe rasolo+enje.
8e- se $%'o nije ovako brzo %re$ila. *va$ese! &in%!a
kasnije rila je $e!ek!iv% koji je (ekao % salon%, r%+ila &%
sva ozarena svoj% ,la$n%, nje'ovan% r%k%, koja je la'ano
&irisala na &ajske zvon(i-e a se koke!no %z$a,n%vi s%s!ila
% raskoni naslonja(. 9 Kakve &i novos!i $onosi!e, 'oso$ine
S!a&3le6 9 roa-e ona (arobni& 'laso& i o'le$a 'a %na
o(ekivanja.
S!a&3le se nakalja. 9 I&a&o 'a/ 9 re(e on
je$nos!avno.
9 Ko'a6
9 8ae' =re$a. 5isli& na (ovjeka (ije i&e je 5ar'i!
2lankers $ozivala, ka$ je % l%#i...
9 *a, $a, zna&. 9 Sonja sko(i, o$ %zb%.enja nije znala
!o bi $r%'o. Ne&irno je ,o$ala o sobi 'ore $olje. 9 No, no,
o(ni!e, 'ovori!e 9 re(e ona nes!rljivo.
S!a&3le je likovao. 9 Na o(e!k% se vie %o-e nisa&
na$ao $a -% ne!o sazna!i o !o& sl%(aj% 9 zao(ne on. 9 No
on$a reko, sebi, ako se 'oso$i(na 5ar'i! % onoj s!ranoj l%#i
ba#ila % vo$%... kako je %o-e $osjela !a&o6 A on$a &i je alo
na a&e! $a se % sa&oj blizini nalazi je3!ini lokal OKo$ !ri
jarbolaP. Ni!a &e ne s!oji ako zaviri& ona&o, o&isli,. One
ve(eri je !a&o bilo lesno ve(e, !ako je rekao vra!ar. *ao sa&
&% $va$ese! &araka i %i!ao 'a, $a li &% i&e =re$ ne!o
'ovori...
9 *alje/ *alje/ 9 Sonja :i#,ar!z je %zne&ireno kri+ala
r%ke. 9 Ne&oj!e !oliko $e!aljizira!i, &oli& vas/ !o je rekao
vra!ar6
S!a&3le se nije $ao s&es!i. 9 :ekao je4 OKako ne bi,
oznavao =re$a. 7ove se =r#$ "o&&er, ravi vje!ro'onja,
neres!ane a3ere sa +ena&a i !ako.P A ka$ sa& &% $ao jo $ese!
&araka os!ao je jo $osje!ljiviji.
9 *akle6 9 Uzb%.enje i !ajno likovanje zasjali s% %
Sonjini& o(i&a. Sna+nije je $isala.
9 *o!i(ne ve(eri je $ola &la$a $a&a i i!ala za =re$a
"o&&era. 8ra!ar j% je %s!io %n%!ra, a on$a je o!ila s
"o&&ero&. Ois koji je vra!ar $ao o$'ovara !o(no 5ar'i!
2lankers, ro.enoj 2ern,ar$!.
9 *ivno/ 9 o!e se Sonji. Go!ovo je za'rlila kr+ljavo'
$e!ek!iva. 9 7ove se $akle =re$ "o&&er. 7na!e li jo ne!o o
nje&%6
9 5alo. 9 S!a&3le je relis!avao &%savi no!es. 9
Nje'ovo !ren%!a(no boravi!e je neozna!o.
9 Goso$ine S!a&3le/ 9 Sonja &% ri.e vrlo bliz%. 9
U$vos!r%(i! -% va ,onorar ako sazna!e '$je se !aj =re$
"o&&er sa$ skriva. Kako -e!e !o sazna!i, !o je vaa s!var.
Geli& na-i !o' (ovjeka, i !o !o je &o'%-e rije, raz%&ije!e6
9 *a, &ilos!iva 'oso.o. 9 S!a&3le se la'ano nakloni i
za!vori svoj no!es. 9 8i$je! -% !o se &o+e %(ini!i.
Ka$ je os!ala sa&a, Sonja :i#,ar!z bi bila najra$ije
zajevala. =re$ "o&&er... neres!ano je &islila. <o i&e -%
5ar'i! 2lankers ba#i!i % li#e, (i& &i se r%+i rilika. 8i$je!
-e&o ,o-e li se on$a jo %vijek re!vara!i kao $a ne&a oj&a.
Ho-e li je Kla%s, !a er!lja, i !a$a brani!i6
Nakon !ri $ana J%li%s S!a&3le se onovno ojavi. 9
I&a& 'a 9 re(e on 'o!ovo bez $a,a. 9 =re$ "o&&er, s!ar QA
'o$ina, zasa$ bez osla. 8e- !je$an $ana je % bolni#i % Uelzen%
% na#inalno& ark% Iiineb%r'er Hei$e zbo' o!resa &oz'a.
"rekos%!ra se vra-a k%-i.
9 Hvala. 9 Sonja :i#,ar!z sje$ne za isa-i s!ol %
bi$er&ajer s!il%, is%ni (ek i r%+i 'a $e!ek!iv%. *ok je isala
(ek, njezina r%ka je $r,!ala o$ ri!ajeno' likovanja.
;
S!a&3le je bio % rav%. *va $ana kasnije je =re$ "o&&er
izaao iz bolni#e % Uelzen%.
Na%s!io je klinik% neo$re.eni, osje-aja. Nje'ov olo+aj
je bio ne%'o$niji ne'o ika$ rije. Nije vie i&ao ni nova#a ni
rebivali!a. 2i#ikl 'os!ioni(ara iz >%l3bii!!ela je %ni!io,
&o+$a je jo %vijek le+ao % %s!ari a &o+$a je i zar.ao. A
iznaj&ljeni a%!o&obil koji& je %!ovao o$ Ha&b%r'a $o
>%l3bii!!ela... =re$ "o&&er je osje-ao kako 'a ,va!a !ro&os!.
:a(%ne ne-e &o-i la!i!i nika$, nika$, je$ino 'a (%$o &o+e
sasi!i. A !o (%$o se &o+e zva!i je$ino 5ar'i! 2lankers.
5ora& joj se % najskorije vrije&e javi!i, &islio je "o&&er
$ok je s!ajao na %li#i isre$ bolni#e. Siila je si!na, le$ena kia.
S&rzavaj%-i se, on o$i'ne okovra!nik svo' kino' o'r!a(a i
riali #i'are!%.
<ek % !o& !ren%!k% %'le$a #rveni kar&an koji je bio
arkiran !ik re$ nji& na sa&o& r%b% lo(nika. On sazi i
lav%% koja je 'le$ala kroz rozor. "rili(no z'o$na +ena i !o
ba onaj !i na koji se =re$ "o&&er alio. Osje!io je !o
izvje+bani& ins!ink!o& ro3esionalno' lj%bavnika.
On je o'le$a i nas&ijei joj se. 2a je raz&iljao koj% bi
!ak!ik% %oznavanja % ovo& sl%(aj% !rebalo ri&ijeni!i, ka$ se
o!vore vra!a a%!o&obila i +ena iza.e iz nje'a. Na sebi je i&ala
%ski kos!i& o$ $+erseja, a njezina 3i'%ra je "o&&er% o$%zela
$a,. On za$r+i $a,, a ona bez oklijevanja ri.e k nje&% i
nas&ijei &% se.
9 Goso$in "o&&er6 9 %i!a ona $%boki&,
&elo$iozni& 'laso&.
9 *a 9 o$vra!i on zb%njeno. O$akle 'a $ovra'a
oznaje6
Ona se jo sr$a(nije nas&ijei. 9 *obar $an. Iznena.eni
s!e !o sa& vas naros!o ovako oslovila, zar ne6 Ja sa& Sonja
:i#,ar!z. *obra sa& oznani#a 5ar'i! i Kla%sa 2lankersa.
9 A, !ako/ 9 re(e on. Ni!a &% % !o& !ren%!k% nije alo
na a&e!. Dak i =re$% "o&&er% +ivo! &o+e rire$i!i
iznena.enja koja (ovjek% o$%zi&aj% $a,.
Sonja :i#,ar!z 'a bez s%s!ezanja %,va!i za r%k%. 9
*o.i!e, %.i!e % &oj a%!o. S&ije& vas valj$a oves!i $o
Ha&b%r'a, ili6
9 *a... ako va& nije !eko... 9 Osje-ao je s!isak njezine
r%ke, !olin% njezina !ijela reko !kanine, %$isao je njezin sla!ki
!eki ar3e&. A,, a,, %z$a,n%o je "o&&er. Sre-a &i sa&a
$olazi.
"o!o& je sjeo ore$ nje % &ali ele'an!ni a%!o&obil. Sonja
:i#,ar!z okrene &o!or i a%!o si'%rno i 'la!ko klizne %li#a&a
vla+ni& o$ kie, a svaki %! ka$ bi okren%la volan, na njezino&
zae-% bi !i,o zazve#kao naki!. "rava &a(ka, &oz'ao je
"o&&er. =re$$v, !i si iak ro$en o$ sre!no& zvijez$o&.
9 8i si'%rno $obro oznaje!e 5ar'i! 2lankers, ili se
&o+$a vara&6 9 %i!a ona naokon, ne o$vra-aj%-i o'le$ s
kolnika.
=re$ je oklijevao. On$a se o$l%(i za ro!%naa$4 9 *a,
oznaje& je. Uskoro -% $obi!i zaoslenje % !vorni#i njezina
&%+a.
O$ zarea!enja Sonja :i#,ar!z na !ren%!ak is%s!i
a%(i#% za brzin%. Kar&an se !r'ne %na!ra'.
9 A,a 9 o$vra!i ona !i,o.
9 7a!o vas !o zani&a, &ilos!iva 'oso$o6 9 %i!a
"o&&er.
Sa$ s% bili na o!voreno& razno& a%!o%!%. 8je!ar je
izvijao o'oljelo $rve-e koje je raslo %z #es!%. Sonja :i#,ar!z
%sori, za%s!avi a%!o na r%b% vozne !rake i s&ijee-i se okrene
"o&&er%. 9 Ja sa& %narije$ bila si'%rna $a i&a&o
zaje$ni(ke in!erese, 'oso$ine "o&&er. Sa$ sa& se % !o i
%vjerila.
Ona isklj%(i &o!or i &alko se ribli+i "o&&er%. 9
*o%s!i!e &i $a va& sve objasni&, rija!elj% &oj 9 re(e ona, a
njezin 'las se izvijao &elo$i(no i !a&no.
1Q.
5ar'i! je os!ala % kolibi sa svojo& $o&a-i#o& E&&o&
$va !je$na. A on$a se iznena$a ojavi Kla%s 2lankers. Iz &alo'
brezovika je oko o$neva o$je$no& $oj%rila $vore+na ko(ija,
a !iin% je is%nilo veselo %#ke!anje bi(a. E&&a $o!r(i na
rozor, %,va!i se r%ka&a za 'lav%, !e ovi(e4 9 *olazi
&ilos!ivi 'oso$in/ 5ilos!ivi 'oso$in/
Kla%s i 5ar'i! o!r(ae raireni, r%k% je$no $r%'o&e
%s%sre!. Nakon rvi, olj%ba#a koje je E&&a s k%,injsko'
rozora ro&a!rala vla+ni, o(ij%, 5ar'i! korakne %naza$ i
o'le$a Kla%sa4 9 <ako, $akle, iz'le$a &%kara# ka$ se vra!i
iz anjolske 9 re(e ona s&ij%-i se. 9 "relan%o, z$rav i %n
sje-anja na lijee, va!rene $jevojke.
9 "%n lanova/ 9 2lankers o$i'ne 5ar'i! i o$nese je %
k%-%. "a+ljivo je s%s!i % naslonja( ore$ ka&ina i jo je
je$no& olj%bi % %s!a. 9 A !i6 Koliko se &%kara#a %ljalo
oko ove k%-e6
9 Sa&o je$an.
9 S&akn%! -% 'a. Kako &% je i&e6
9 <o je bio as!ir iz >%l3bii!!ela.
Oboje se nas&ijae, onovno se olj%bie i o(ee se
na!eza!i za r%ke o%! $je#e, sve $ok 5ar'i! nije ones!alo
$a,a i $ok se s!enj%-i i s&ij%-i nije onovno sr%ila %
naslonja(.
9 *a, i jo je ne!ko bio ov$je 9 re(e ona nakon !o je
oe! $ola $o $a,a. 9 "ovrije.eni &la$i &%kara#. Je$ne
ve(eri se iz'%bio % %s!ari, ao je s bi#ikla i as!ir 'a je $oveo
k na&a. Slije$e-e' j%!ra je $oao lije(nik i o$vela s% 'a kola
,i!ne o&o-i. *obio je o!res &oz'a.
O ja$nik/ 9 Kla%s 2lankers skine jakn% i objesi je
reko naslonja(a. 5oja +ena kao sa&ari!anka % osa&i. 9 On
se nas&ije i jo je$no& je olj%bi.
Sa$ bi, &orala so&en%!i na&je!enje za =re$a, o&isli
5ar'i!. Kla%s &i je sa& za
!o $ao ovo$a. Ali ne!o se % njoj ob%ni ro!iv !o'a. <ek
je nekoliko &in%!a ov$je, o&isli ona. Geli& se na%+i!i !o'a !o
'a onovno vi$i&, +eli& % !o&e neo&e!ano %+iva!i, bez !ajni,
&%(ni, &isli na &%kar#a (ija &e sjena ra!i.
Ona se zavali % naslonja( isr%+ivi r%ke. 9 *o.i k &eni
Kla%s. *o.i, olj%bi &e. 7na $a &ora&o na$okna$i!i ovi,
nekoliko !je$ana. Ne-e se !ek !ako izv%-i...
;
*r%'i $an s% sv% r!lja'% na!ovarili na ko(ij%, za!vorili
vra!a, s%s!ili kake na rozori&a i o$vezli se % >%l3bii!!el
'$je i, je (ekao voza( s &er#e$eso&.
"%!e& 5ar'i! %,va!i Kla%sa za r%k%4 9 5ora& !i jo
ne!o isovije$i!i 9 re(e ona s&ijee-i se.
9 *a6 9 on s!isne njezin% r%k%. 9 !o si !o sa'rijeila,
$ra'a6
9 Sa'rijeila zaravo nisa& ni!a. Je$ino sa& &i&o !vo'
ris!anka neko&e ne!o obe-ala. 9 *a (%je&/ 9 On se
bezbri+no s&ijao. 9 <a nisi valj$a ja$no& &o&k% s o!reso&
&oz'a za %!je,% obe-ala &oj% !vorni#%6
5ar'i! se sna+no s!rese. Kla%s na sre-% nije ni!a
ri&ije!io, jer je ko(ija ba % !o& !ren%!k% osko(ila reko
velike r%e na %!%. On je !o okren%o na al%, o&isli ona i
osje!i kako joj se sr#e le$i. On i ne sl%!i kako je &o+$a bliz%
is!ini... O Kla%s, kakv% -% !i nesre-% jo $onije!i6
Ona se risili na s&ije,. 9 Go!ovo si o'o$io 9 re(e
ona. 9 *ois!a se ra$i o !o& (ovjek%. One ve(eri $ok je le+ao
ko$ nas &alo sa& raz'ovarala s nji&.
9 *akako. I !o s !i&6
9 Sa+alio &i se. Isri(ao &i je kako % oslje$nje vrije&e
nije i&ao sre-e na oslovno& lan%. A ka$ je na kon#% %i!ao
$a li % !vojoj !vr!ki &o+$a i&a koje slobo$no &jes!o, nisa&
naros!o &o'la re-i ne.
9 I !o je sve6 9 %i!a Kla%s 2lankers.
9 *a. 9 Ona o!ajno ro'%!a slin%. 9 <o je sve. 9 On
se onovno nas&ije i %#ne bi(e&. 9 Ako je sa&o !o... !a
$obra ra$na sna'a nije nika$ na o$&e!. Kako se zove !aj
'oso$in6
9 5isli&, "o&&er. Al3re$ "o&&er. 9 :ekla je Al3re$, a
ne =re$. U oslje$nji !ren joj a$ne na a&e! s#ena sa Sonjo&
:i#,ar!z, !a$a, na !enisko& i'rali!%. O:e#i!e, !ko je =re$... P
Ako Kla%s sa$ onovno (%je !o i&e &o+$a -e os!a!i orezan.
9 "o&&er. A, !ako. 9 Kla%s ose'ne % $+e svo'
ka%!a, izv%(e svoj no!es i zaie i&e. 9 Ka$ &i se javi, zna!
-% &% !o(no re-i. Os!avio je na !ebe $obar $oja&, zar ne6
9 *a 9 ro#ije$i 5ar'i!. Kako je sve !o rljavo, vikalo
je ne!o % njoj. O,, Kla%s, $a sa&o zna kakv% i'r% i'ra& s
!obo&/ Ali ne&a& $r%'o' izbora, &ora& !ako.
U na'lo& nale!% o!rebe za za!i!o& ona se rilj%bi %z
svo'a &%+a. 9 8oli& !e 9 re(e ona. Njezin 'las je bio !a&an
o$ nje+nos!i. 9 <i i ne sl%!i koliko !e voli&.
E&&a koja je sje$jela s!ra'a % ko(iji $iskre!no %ravi
o'le$ % sivo, na!&%reno rosina(ko nebo.
1F.
Kra!ko vrije&e $o 2o+i-a je rolo kao % le!%. Je$no&
%sre$ no-i 5ar'i! rob%$i svo'a &%+a i nije&o s!avi nje'ov%
r%k% na svoj !rb%,.
9 5i(e se 9 roa-e Kla%s. 9 5oj 2o+e, +ivo je...
Kako je !o lijeo/ 5oje $ije!e... 9 On &akne r%k% s !rb%,a,
kao $a se lai $a bi ne!o &o'ao z$robi!i.
Dinilo se $a % $o&% 2lankersovi, vla$a neo&%-ena
sre-a.
2a$njak s% svi slavili % vili na jezer% Elbe,a%s. Kako !o
obi(no biva s b%$%-i& &ajka&a, na s!ol% za $arove s% se
'o&ilala br$a o$je-e za beb%. Sva!ko bi oklanjao ves!i#e,
ko%lji#e, ka%!i-e, a%(i#e. Dak je i 5ar'i!ina rija!elji#a
2abe!!e oslala iz En'leske ake! r%blja. Sve !o je oslala je
bilo +%!e boje. Na o&o! je lakonski $oisala4 O *je(ak ili
$jevoj(i#a 9 +%!o je %vijek % &o$i i $obro i$e %za svak% boj%
ko+e.P
9 S ovi& &o'% ob%-i $ese!ero $je#e/ 9 s&ijala se
5ar'i!, ka$ je rasore$ila sve s!vari za beb%.
Nakon jela i %obi(ajeno' $arivanja, Kla%s 2lankers
os!ane sasvi& !ajans!ven, o'asi sva svje!la i os!avi sa&o
svje!lo svije-a na velikoj jel#i % sobi.
9 A sa$, $ra'a &oja 9 re(e on i %,va!i 5ar'i! za r%ke 9
sa$ -e vi$je!i !o !i je jo $onio *je$ 5raz.
On s &alo' s!ola &akne bijeli rekriva(. "re$ 5ar'i!ini&
iro& o!voreni& o(i&a se %ka+e &o$el i$ili(ne &ale la$anjske
k%-e % &e$i!eransko& s!il%, bijeli, zi$ova s naran(as!i&
krovo&, s&je!ene % o$no+j% s!jenovi!o' obronka. Sve je bilo
rikazano vrlo vjerno, k%-a o$ %&je!no' &a!erijala, s!jenovi!i
obronak o$ obojeno' kar!ona. 5inija!%rni osje$ je bio
okr%+en (ak i al&a&a i a'ava&a o$ !a&nozelene 3olije.
9 Kako je lijeo... 9 re(e 5ar'i! !i,o. 9 <o si $onio iz
anjolske6
9 <o je krinji#a 9 re(e Kla%s i ri!isne je$no $%'&e.
Krov k%-eK&o$ela sko(i % zrak. Un%!ra je bio #rveni bar%n, a
na nje&% je le+ao, ni &anje ni vie, ne'o klj%(.
5ar'i! % ne$o%&i#i o'le$a svo' &%+a. I njezini ro$i!elji
'a %i!no o'le$ae.
Kla%s je !ren%!ak %+ivao % o-oj ne$o%&i#i. "olo& se
va+no nakalja. 9 Ova k%-a $ois!a os!oji 9 objavi on. 9 U
Nos!a 2ravi, % i$ili(no& &alo& zaljev%, '$je !%ris!i jo nis%
sve relavili. K%io sa& je za vrije&e %!ovanja. 7a !ebe
$ra'a/
S %zviko& sre-e 5ar'i! &% se ba#ila oko vra!a. H%ber!
2ern,ar$! je kalj%#ao a na o(i s% &% navrle s%ze. 2rzo si
na!o(i (a% konjaka.
9 Nika$a ljee zvona nis% zvonila... 9 jevala je
E&&a, %laze-i s la$nje& % r%ka&a. Uskoro se jes&i
ri$r%+ie svi (lanovi obi!elji
;
5jese#i &o'% bi!i o%! !je$ana, !je$ni o%! $ana, $ani
o%! sa!i, sa!i kao ne!o ne!o& $o+ivljeno... ako je (ovjek
sre!an.
7a 5ar'i! 2ern,ar$! je bilo !ako. Nije brojala $ane ni
!je$ne, +ivjela je o!%no % lj%bavi i si'%rnos!i kojo& j% je
okr%+ivao njezin &%+. Ili s% % oer% ili na zi&ske balove
Ha&b%rko' $r%!va. A za Uskrs, ka$ 5ar'i!ino s!anje vie nije
$o%!alo !akve rire$be, o!%!ovae % S#,JarzJal$.
7a #ijelo !o vrije&e o$ =re$a "o&&era nije bilo ni !ra'a
ni 'lasa. Dinilo se kao $a je za%vijek nes!ao, a je$no& je Kla%s
(ak rekao 5ar'i!4 9 <voj !i-enik se o(i!o re$o&islio. Ina(e
bi se ve- o$avno ojavio.
9 <ko ne +eli, !aj ve- i&a 9 o$vra!i ona bezbri+no. U
sebi je o$a,n%la. Des!o se naj!e+i roble&i rjeavaj% sa&i o$
sebe, &islila je. <ko zna, &o+$a je =re$ na(eo neki novi bolji
izvor nov#a. Ili je o$%s!ao.
Sre$ino& svibnja se bli+ilo vrije&e oro$a.
8e- ri rvi& znakovi&a !r%$ova Kla%s je svoj% +en%
o$vezao % riva!n% klinik% ro3esora 5ollersa, '$je je ve-
!je$an $ana za 5ar'i! bila riravljena soba. *akako, s nji&a
je &orala o-i i Iisa 2ern,ar$!. I&ala je %vjerljive ar'%&en!e4
9 "rvo, ja sa& &ajka. *r%'o, os!a! -% baka. A !re-e, i&a&
isk%s!va % ra.anj%. 9 <re-i ar'%&en! je bio &alo re!jeran,
za!o !o je 5ar'i! bila njezino je$ino $ije!e.
A on$a je o(elo i(ekivanje. Dekanje koje na'riza +iv#e,
a koje !e+e o$nose &%kar#i koji -e os!a!i o(evi ne'o +ene
koje i&aj% !r%$ove.
H%ber! 2ern,ar$! i Kla%s 2lankers s% se zav%kli %
knji+ni#% % vili 2lankersovi,, isijali s% nenor&alne koli(ine
alko,ola, ,o$ali sobo&, %ili i neres!ano iljili % !ele3on.
Sa!i s% rolazili beskrajno $%'o i &%(no.
9 Deka! -% jo je$an sa! 9 izjavi Kla%s naokon. 9
"o!o& i$e& % klinik%.
9 Je$an sa! !raje !ako $%'o 9 ja%kao je ko&%nalni
insek!or. 9 *o !a$a &o'% $obi!i naa$aj bjesnila. Ka$ sa&o
o&isli& kako se ja$na 5ar'i! sa$a...
<ele3on zazvoni. 2lankers ole!i k aara!% i o$i'ne
sl%ali#%. I H%ber! 2ern,ar$! ri.e bli+e la'ano !e!%raj%-i. 9
!o je6 9 %i!a on o$rvenjeli& jeziko&. 9 Kla%s, !a re#i
ne!o/ 7ov% iz klinike6
Kla%s 2lankers +%s!ro o$&a,ne r%ko& i nas!avi sl%a!i
'las iz sl%ali#e. U !aj !ren ko&%nalni insek!or oazi kako se
#r!e li#a nje'ovo' ze!a razve$r%j%, kako &% li#e zra(i i
za$obiva 'o!ovo na$ze&aljski sjaj. 9 *jevoj(i#a... 6 9 sri#ao
je Kla%s % !ele3on. 9 7$rava6 9 On ba#i sl%ali#% visoko %
zrak i ole!i k H%ber!% 2ern,ar$!%. 9 *obio sa& k-er/ 9
ovi(e on. 9 7$rav% k-er, $jevoj(i#% o$ 'o!ovo !ri kilo'ra&a/
H%ra/
Glavna ses!ra na $r%'oj s!rani +i#e je ve- o$avno o$lo+ila
sl%ali#%. "oznavala je !akve si!%a#ije.
;
Kr!enje je bilo 1F $ana kasnije % Is%sova(koj #rkvi.
5ajka Kla%sa 2lankersa je jo %vijek bila % sana!orij% %
A&eri#i. Kao i za vjen(anje, i sa$ je !ele'ra3ski oslala
najsr$a(nije (es!i!ke. <%'a s!are $a&e je bila raz%&ljiva. 2ilo
joj je +ao !o kr!enj% svoje rve %n%ke ne &o+e i sa&a
ris%s!vova!i.
Iisa 2ern,ar$!, sre!na, onosna baka, je na r%ka&a nosila
&ali (ovje(ji za&o!%ljak %&o!an % (ike. 5ar'i! oboje nije
is%!ala iz vi$a. Sr#e joj je sna+no %$aralo, neres!ano se
borila ro!iv 'an%-a koje j% je ob%zi&alo. Kao iz $aljine je (%la
or'%lje, 'las sve-enika, nje'ov% roovije$.
"o!o& se svi ok%ie oko krs!ioni#e. Sve-enik o$i'ne
r%k% !o je zna(ilo o(e!ak obre$a kr!enja.
5ar'i! iznena$a s&r!no roblije$i. "a !o ne &o+e bi!i
is!ina, ro.e joj kroz 'lav%. <o &ora $a je zab%na, so!onska
%!vara/
No !o je bila s!varnos!. Iza &asivno' s!%a, je$va (e!iri
&e!ra $alje o$ nje je s!ajao =re$ "o&&er. S!ajao je on$je %
svo& sivo& ka%!%, s&jekaj%-i se, svoji& lavi& o(i&a
ne!re&i#e &o!re-i 5ar'i! i $ije!e.
5la$a +ena je osje-ala kako '%bi !lo o$ no'a&a, kako
o(inje 'lavinja!i. Kla%s 2lankers zabrin%!o ose'ne za njeno&
r%ko&. "ri!o& o$i'ne o'le$ =re$ "o&&er je !o na vrije&e
oazio i brzo se sakrio iza s!%a.
9 Krs!i& !e % i&e O#a, Sina i *%,a sve!o'a % 5onik%
Iis% 2lankers 9 re(e 'lasno sve-enik.
8o$a. 7nak kri+a. 5onika zavri!i svoji& zvonki&,
!anani& 'lasi-e&. "onovno s% zasvirale or'%lje.
Nere&onija je bila 'o!ova. S!isak r%ke sve-enika...
bla'oslov... a o!o& isre$ or!ala #rkve (es!i!ari, rija!elji,
s%sje$i, s%ra$ni#i, ro.a#i... r%ke, (es!i!ke, za'rljaji, rije(i
za,valnos!i i %(!ivos!i...
I naokon =re$ "o&&er. On %is!in% ri.e 5ar'i! i Kla%s%
2lankers%, nakloni se i nas&ijei se. Nje'ov 'las, %lj%$an i
'alan!an, kao i %vijek4 9 5oje iskrene (es!i!ke, &ilos!iva
'oso.o. S&ije& li bi!i !oliko slobo$an i kao izraz svoje
za,valnos!i za va% nesebi(n% o&o- &aloj 5oniki re$a!i
ovaj skro&ni $ar6
"ake! s #rveni& vr#a&a. 5ar'i! 'a nevoljko %z&e. "ake!
je % njeni& r%ka&a 'orio o%! la&ena.
Kla%s 2lankers %z&e oklon iz njezini, r%k% !e o'le$a
"o&&era sa zani&anje&. 9 :azabire& iz vai, rije(i $a va&
je &oja +ena je$no& o&o'la6 9 re(e on.
9 Sasila &e. 9 "o&&er se nakloni. 9 "o&&er. Ja sa&
ona !i#a zlosre!ni#a iz %s!are. 8aa s%r%'a va& je za#ijelo
ri(ala o &ojoj nez'o$i.
9 A,/ <o s!e bili vi6 2a lijeo o$ vas !o s!e $oli na
$ananji $an na slavlje. 9 2lank#rs sr$a(no s!isne "o&&er%
r%k%. 9 *a, +ena &i je ri(ala o va&a. I o vai&
ro3esionalni&... 9 On je &alo oklijevao rije ne'o !o nas!avi
9... o vai& roble&i&a na ro3esionalno& lan%. 7a!o &e
jo nis!e osje!ili % !vorni#i6
"o&&er na&jes!i najne$%+niji izraz li#a. 9 A, zna!e
'oso$ine 2lankers 9 re(e on l%kavo 9 nisa& ,!io bi!i
nasilan. Nije &oj obi(aj $a je$an sl%(ajni s%sre! !ek !ako
iskoris!i&. <i& vie !o je vaa s%r%'a za &ene ve- $os!a
%(inila.
5ar'i! je s!ajala kraj nji, i ro&a!rala "o&&era. U
njezini& o(i&a se o'le$ao bol. Svaka nje'ova rije( je bila
$vozna(na, is!ovre&eno #ini(na rije!nja i najiskrenija
(es!i!os!. Ne, &oli& !e/ 8aio je njezin o'le$. "oka+i &alo
s%osje-anja, bare& % ovo& !ren%!k%/ 5oli& !e i$i, %s!i &e na
&ir% bare& $anas, na $an kr!enja &o'a rvo' $je!e!a/ 5oli&,
&oli& !e =re$...
Kla%s 2lankers nije ni!a oazio. 9 *ois!a bi, se ra$ovao
ka$ bis!e nare$ni, $ana $oli k &eni, 'oso$ine "o&&er 9
re(e on. 9 Ho-% re-i, ako % &e.%vre&en% nis!e...
9 O, ne, !o ne. 9 "o&&er o$&a,ne 'lavo&. 9 Ali sa$
vie $ois!a ne bi, ,!io bi!i na s&e!nji 'oso$i. 9 Jo je$an
s!isak r%ke, naklon i %!vara i(ezne.
5ar'i! je vi$jela kako "o&&er o$&i(e lo(niko& i sve se
vie '%bi iz vi$a. Ona o$a,ne.
I$%-e srije$e =re$ "o&&er se najavi % 2lankersovo&
%re$%. 5orao je (eka!i % re$soblj% $ese! &in%!a. 7a !o vrije&e
je nje'ov o'le$ kra$o&i#e l%!ao veliko& ros!orijo&,
na&je!eno& je$nos!avno, ali o!&jeno. Ov$je se krije nova#,
&islio je. Ov$je i&a nov#a k)o sla&e. Nek &e vra' o$nese ako
=re$$S ov$je ne riskrbi za sebe (i!av !ovar nova#a. 5alo
kasnije je sje$io nas%ro! Kla%s% 2lankers%. Skro&no je
ij%#kao on%.eni viski, %io i ri(ao o svojoj ro3esionalnoj
rolos!i, svoji& sosobnos!i&a i na$a&a. <r'ova(ki %!nik...
$vije 'o$ine je nas!ojao os!avi!i na no'e svoj vlas!i!i osao...
ne%sjesi, ro$or a&eri(ko' kai!ala na nje&a(ko !r+i!e...
na+alos!, nije i&ao %sje,a, vjeroja!no nije bio sre!ne r%ke...
O $a, =re$ "o&&er se raz%&io % ro$avanje. Ia'ao je is!o
!ako ne%siljeno kao i sre!no. 8e- nakon ola sa!a Kla%s
2lankers je s!ekao o$li(an $oja& o nje&%. 9 I vi bis!e voljeli
ra$i!i % &ojoj !vr!ki, 'oso$ine "o&&er6 9 %i!a on kona(no.
9 "a sa$... 9 "o&&er ov%(e $%boko $i& #i'are!e. 9 O
!o&e &ora& $obro raz&isli!i, 'oso$ine 2lankers.
9 :az%&ije se. 9 2lankers na!o(i "o&&er% jo je$an
viski. U svako& sl%(aj% za vas i&a& je$n% on%$%.
Na&jerava& % svojoj 3ir&i onovno okren%!i o$jel za
rovjer% !rokova. Ka$ i&a!e kolek!iv o$ !is%-% lj%$i, javljaj%
se veliki !rokovi koje !reba rovjeri!i. U !o& sl%(aj% bi na&
!rebao %ravi!elj o$jela. 9 On na(ini a%z% i %n o(ekivanja se
okrene "o&&er%. 9 5oja on%$a vrije$i. <reba& sa&o va
ris!anak.
9 Sve je $olo !ako iznena$a 9 re(e "o&&er ro&%klo.
9 Uravi!elj o$jela... s !i& nisa& ni % sn% ra(%nao. *akako,
&ora& se najrije %,o$a!i, naravno ris!aje& na robni rok.
<i& rije(i&a kona(no je za$obio Kla%sa 2lankersa. 9
"ri&ljeni s!e 9 re(e 2lankers i o$i'ne (a%. 9 Givio/ 7a
skor% $obr% s%ra$nj%/
Dae zazve#kae. =re$% "o&&er% se osre-ilo. S%$bina
ori&i svoj !ok...
;
Sa! kasnije je "o&&er sje$io ko$ Sonje :i#,ar!z % salon%.
9 Usio sa& 9 re(e on. 9 "o(inje& ve- i$%-i !je$an.
Des!i!a&. 9 Sonja se zavali % naslonja(, s%knja joj sklizne
reko koljena. Ona &% se nas&ijei. 9 Na$a& se $a &e o$
!olike sre-e ne-e!e zaboravi!i, ili6
9 Naravno $a ne-%. 9 On na'lo iskai konjak. 9 <ko bi
&o'ao zaboravi!i +en% o%! vas, Sonja6
9 <o va& ni!i ne bi, savje!ovala. 9 Na nekoliko sek%n$i
njezine o(i se s%zie. Iijea oasna !i#a 'rabljivi#a, nije se
&o'ao o!e!i &isli "o&&er. "!i#a 'rabljivi#a koj% bi se isla!ilo
rii!o&i!i. "riliko& nae' rvo' s%sre!a isre$ bolni#e %
Uelzen% sa& vjerovao $a -e &i !o %sje!i ve- rve ve(eri. Ali
ni!a o$ !o'a. Ona $obro zna !o +eli. I !o ne +eli.
9 5ora!e &e najrije %s!i!i $a $o.e& $o $a,a, Sonja 9
re(e on. 9 Ako o$&a, na o(e!k% o(ne& s vai&... &isli&, s
nao& s!vari, !o ne bi bilo $obro.
9 Sla+e& se. 9 Ona zanjie svoji& %zb%$ljivo lijei&
no'a&a. 9 Ali raz&isli!e =r#$. Ja ne&a& vie &no'o
vre&ena. D%$o je $a &oja 3ir&a jo %o-e os!oji. Ako &e
2lankers nare$na $va, !ri &jese#a % o!%nos!i ne sanira, (eka
&e kona(ni bankro!. 9 %!jela je nekoliko sek%n$i, a on$a
$o$a4 9 A sa &no& i 'oso$in %ravi!elj o$jela =re$
"o&&er...
"o&&er se za'rene. *a, i&ala 'a je % a#i. Ako o$e
2lankers% i isriovje$i &% !ko je on zaravo... bolje i ne
o&ilja!i na !o/ 8ra+ja +enska, o&isli onovno. A
is!ovre&eno se % nje&% javi o+%$a. "o+%$a za njezini&
re$ivni& zreli& !ijelo&, njezini& %ni& %sna&a, njezini&
r%ka&a...
Oni se $o'ovorie jo oko neki, si!ni#a. =re$ se o!o&
oros!i. Na vra!i&a salona Sonja &% ri.e vrlo bliz%, osje!io je
njezin ar3e&, njezine sive o(i s% zavo$ljivo sjale. 9 8i s!e
&oj an.eo (%var, &oj sasi!elj 9 ane ona na%kli& al!o&.
9 5isli!e %vijek na !o.
On je ob%,va!i oko ra&ena i ,!je$e je riv%-i k sebi. No
Sonja :i#,ar!z se oslobo$i sre!ni&, zavo$ljivi& okre!o&
!ijela. 9 <o ne 9 re(e ona o$r%'ljivo. 9 5isli& $a &e.%
oslovni& ar!neri&a !akvo !o nije $ozvoljeno.
9 Sonja, ja... 9 %z$isao je. Nje'ove r%ke s% $r,!ale.
9 *ovi.enja =re$ 9 rekine 'a ona s&ijee-i se. 9
5no'o sre-e ko$ 2lankersa. A ako %sije!e sasi!i &ene i &oj%
!vorni#%... No, s!ri&o se $o!a$.
*ok je ,o$ala ,o$niko& isre$ nje'a, zavo$ljivo je
nji,ala bokovi&a. =re$% "o&&er% je jo na %li#i sr#e sna+no
%$aralo a % %i&a &% je %&jelo.
5ar'i! i Kla%s rove$oe kolovoz s $je!e!o& % novoj k%-i
% Nos!a 2ravi. 2ili s% !o bezbri+ni, s%n(ani $ani. 5ala 5onika
se zaoblila, i onako $ebelj%kas!a i relan%la veselo je ila
%s%sre! svo& &la$o& +ivo!%.
Sa&o bi oneka$ 5ar'i! ob%zi&ala !%a, o!ajna !%'a.
Ije!o... &ore... la+a... ris!ani!e za (a&#e... sve !o j% je
o$sje-alo na rolo'o$inje raznike. <aj j%+ni ko&a$
Sre$oze&no' &ora %n boja nije se, $akako, &o'ao
%sore.iva!i s 2al!i(ki& &ore&. A &%kara# koji j% je
okr%+ivao beskrajno& lj%bavlj% i nje+no-%, koji je &azio i
azio nj% i $ije!e, nije si'%rno bio =re$ "o&&er. No sje-anja je
iak nis% na%!ala.
=re$ je % !vr!ki, neres!ano je &islila. Kla%s ka+e $a se on
o$li(no %,o$ao, !o je bilo vi$ljivo (ak i iz izvje!aja $irek#ije
koji s% svako$nevno ris!izali. No je li $ois!a ro&ijenio svoj
+ivo!6 7ar se %is!in% ozbiljno ri,va!io osla. Ili ve- s&ilja
nov% o$val%6
"o(e!ko& r%jna s% se vra!ili % Ha&b%r'. <je$an $ana
kasnije oko o$neva 5ar'i! svra!i svo& &%+% % %re$. S njo&
je bila i &ala 5onika. 5ar'i! se vra-ala o$ ro$i!elja i ,!jela je
sa&o na brzin% okaza!i Kla%s% novi ka%!i- koji je k%ila za
&al%.
U!o sekre!ari#a najavi =re$a "o&&era.
5ar'i! s!isne %sni#e. Kako ba sa$/ Nije s&jela
ro!%slovi!i ka$ Kla%s ros!o$%no re(e4 9 Nek sa&o %.e/
5o-i -e 'a %s%! i oz$ravi!i/
No ravi ok !ek j% je (ekao. =re$ "o&&er s!%i % sob%
$obre volje, % besrijekorno&, ne%a$ljivo& sivo& o$ijel%, a
oko nje'a se irio $iskre!ni &iris kolonjske vo$e.
"o&&er nije %ao sa&. 7a nji& je %la neka $a&a, vrlo
a!rak!ivna lav%a % ele'an!no& kos!i&% je$nos!avna kroja iz
"ariza.
9 O, 'oso.o 2lankers/ 9 %zvikne ona i s&ijee-i se
ri.e 5ar'i!.
*o!i(na $a&a je bila Sonja :i#,ar!z.
5ar'i! zas!ane $a,. Nije&o je s!ajala, ri!isla $ije!e na
'r%$i, a sr#e joj je o(elo sna+no %$ara!i. Sonja :i#,ar!z i =re$
"o&&er. Kako s% se sa&o nji, $voje nali, raz&iljala je. <o je
$vos!r%ka oasnos! za &ene, s&r!na %'ro+enos!.
9 *obar $an 9 ro#ije$i 5ar'i!.
9 O$li(no iz'le$a!e 9 re(e Sonja :i#,ar!z s&ijee-i se.
9 Kako je &ala sla!ka/ Dovjeka naros!o ob%z&e sre-a ka$ je
vi$i. 9 Ona ne%siljeno sje$ne % 3o!elj%, a s%knja joj ri!o&
sklizne visoko izna$ bijeli, no'%. 9 Geljela bi, $a i ja &o'%
!ako zra(i!i sre-o& 9 $o$a ona %z$a,n%vi.
"o&&er s!ane iza nje i nakalja se. 9 Goso$ine
2lankers, !o je... 'oso.a :i#,ar!z je raz'ovarala sa &no&...
&isli&... 9 On iz'%bi ni! i o(ne &%#a!i. Nije ra(%nao na
5ar'i!in% nazo(nos! % %re$%. Ona je o&e!ala nje'ov lan.
"o!o& oazi 2lankersov ne%lj%$ni izraz li#a. O $a, &islio
je "o&&er. Ioe je kren%lo. Ka$ bi &i bare& na a&e! ao
neki ele'an!ni na(in ovla(enja...
No 5ar'i! je bila !a koja je si!%a#iji $ala obra!. Ona re(e
svo& &%+%4 9 5ora& i-i, Kla%s. Ionako sa& bila sa&o %
rolaz%. *ovi.enja, $o nave(er. 9 Ona ,la$no i kra!ko ki&ne
Sonji :i#,ar!z i =re$% "o&&er% i iza.e iz %re$a. Kla%s
2lankers je nije ni ok%ao za%s!avi!i.
On$a se okrene Sonji :i#,ar!z4 9 D%$i& se $a &i se
%o-e %s%.%je!e ojavi!i re$ o(i&a 9 re(e on ,la$no. 9 7ar
va& nisa& $ovoljno jasno $ao $o znanja $a ne $r+i& $o vai,
osje!a.
Sonja :i#,ar!z roblije$i iso$ &akeK%a. <ra+e-i o&o-
ona se okrene re&a "o&&er%. 9 Goso$ine 2lankers,
oros!i!e, ali rije( je o !vorni#i 'oso.e :i#,ar!z... 9 o(ne
"o&&er.
Kla%s 2lankers 'a rekine okre!o& r%ke. 9 Kako va&
%o-e a$a na a&e! &ijea!i se % !e s!vari, 'oso$ine
"o&&er6 9 %i!a on o!ro. 9 8i i&a!e svoja za$%+enja. O
lanovi&a riajanja $vaj% o$%ze-a o$l%(%je& ja/
9 Gao &i je... nesoraz%&... &islio sa& sa&o... 9
"o&&er se okrene.
Sonja :i#,ar!z %s!ane. 9 *obro, $obro. 9 S &%ko& se
savla$avala, %sne s% joj $r,!ale o$ ri!ajeno' bijesa. 9
Goso$in "o&&er nije ni!a kriv. Obra!ila sa& se nje&% i
na'ovorila 'a $a za &ene ka+e koj% $obr% rije(. E!o !o je sve/
9 Ona sle'ne ra&eni&a i zaba#i 'lav% %na!ra'. 9 Ia+na
%zb%na. Sve najbolje 'oso$ine 2lankers. <o sa& &o'la i
re!os!avi!i.
9 *ovi.enja 9 o$vra!i 2lankers. A on$a re(e4 9 8i,
'oso$ine "o&&er, jo os!ani!e/
Dekao je $a Sonja :i#,ar!z iza.e. "o!o& riali #i'are!%,
ov%(e $i& i za'le$a se % lo(% isa-e' s!ola isre$ sebe.
"o&&er 'a je ro&a!rao ri!ajeni& s!ra,o&. K vra'%, bi! -e
sve'a, &islio je. Ovako lj%!i!o' 'a jo nika$ nisa& vi$io.
9 O$akle oznaje!e 'oso.% :i#,ar!z6 9 rekine
2lankers !iin%.
"o&&era nije iznana$ilo !o i!anje. 9 "oznaje& je sa&o
ovrno 9 o$vra!i on. 9 Sreli s&o se na je$noj zabavi rije
o!rilike !je$an $ana. A ka$ je (%la $a ra$i& ko$ vas, i!ala
&e...
9 ... $a li bis!e &o'li osre$ova!i $a ja o!k%i& njezin%
!vr!k%, zar ne 9 $o%ni 'a 2lankers i o$i'ne 'lav%. 9 A vi
s!e, ni!a ne sl%!e-i, ris!ali. 7ar ne $a je bilo !ako6
9 *a. 9 "o&&er o!ajno o$a,ne. :az'ovor je o(eo
ori&a!i bezazleniji !ok ne'o !o je &islio. 9 *a sa& znao $a
je !a $a&a ko$ vas neo+eljna...
9 8rlo neo+eljna/ 9 2lankers zna(ajno o'le$a svo'
s%ra$nika. 9 5oli& vas $a &e %b%$%-e o!e$i!e !akvi,
iznena.enja, 'oso$ine "o&&er.
9 :az%&ije se. I oros!i!e &i !o sa& rekora(io svoje
$%+nos!i.
9 U re$% je, 'oso$ine "o&&er. Ali ka$ s!e ve- ov$je,
&ora&o jo je$no& o$robno oraz'ovara!i o !rokovi&a
'oso$ina %ravi!elja Hanne&anna...
Os!a!ak raz'ovora je ro!ekao % $obroj ro3esionalnoj
a!&os3eri. =re$ "o&&er se jo je$no& izv%kao. <aj 2lankers je
$ois!a o!en &o&ak, &islio je. Go!ovo &i je +ao !o 'a !ako
navla(i& za nos. Ali !o se &ora, &ora se.
Is!e ve(eri =re$ "o&&er o$e Sonji :i#,ar!z % s!an. 8e- 'a
je (ekala, sje$jela je na iroko& ka%(% % salon% i koke!no se
i'rala ra&eno& svoje la!inas!olave kose. S&ijee-i se ona
&% r%+i r%k%. 9 Ja$ni &oj &ali za!i!nik/ 9 re(e ona i
$o%s!i &% $a $%lje ne'o obi(no za$r+i njezin% r%k% % svojoj.
9 *anas oboje nis&o i&ali sre-e. Ali ne '%bi!e na$%, =re$/ 8i
-e!e ve- %sje!i.
On sje$ne ore$ nje. 9 2lankers &e kasnije jo o!eno
iz'r$io 9 re(e on. 2ila je !o re%veli(ana !vr$nja, ali je %
Sonjini& o(i&a ove-ala vrije$nos! nje'ovi, naora. 9 *a
sa& sa&o znao $a je ko$ nje'a nje'ova +ena...
9 Sa&i &e navo$i!e na !% !e&%. 9 Sonja %s!ane, o!vori
&ali k%-ni bar % zi$% i na!o(i $vije (ae viskija. 9 5ar'i!
2lankers. 7ar jo %vijek ori(e!e $a !% $a&% ne oznaje!e o$
rije6
"o&&er naravi 'ri&as%. <o je bilo (e!vr!i %! o$ ka$ se
oznaj% $a 'a je i!ala za 5ar'i!. Uvijek je $osa$ izbje'avao !o
i!anje, nije sa $ao zaves!i. 5ar'i!ina rolos!... !o je bio
kai!al koji je "o&&er na&jeravao iskoris!i!i sa&. S%ra$ni#a bi
&% &o'la sa&o s&e!a!i. "rije sve'a ako se ra$i o oasnoj
s%ra$ni#i re&azanoj svi& &as!i&a, o%! Sonje :i#,ar!z.
9 Nakon nez'o$e % %s!ari as!ir &e je $oveo % njezin%
k%-%. <o je sve 9 re(e on. 9 7a i&e 2o'a, Sonja, koliko -%
va& !o %!a jo &ora!i riovije$a!i6
9 8ie nika$. 9 Ona &% ri.e, r%+i &% (a% s viskije&
i onovno sje$ne $o nje'a. 9 Naokon bis!e &i !rebali re-i
is!in%, rija!elj% &oj. 7na& si'%rno $a je 5ar'i! 2lankers, !a$a
jo 5ar'i! 2ern,ar$!, vie %!a $ozivala i&e =re$ $ok s% je
izvla(ili iz vo$e.
On o!ije '%!ljaj i sle'ne ra&eni&a. 9 U Nje&a(koj i&a
vie =re$ova ne'o zna!i+eljni, +ena 9 o$vra!i on ros!o$%no.
9 I !o sa& va& ve- vie %!a ok%ao objasni!i.
9 8i &e +eli!e zavara!i/ 9 Ona se ri&akne "o&&er%. 9
=re$, res!ani!e ve- je$no& s !o& ko&e$ijo&. 5ar'i! je one
no-i $ola iz lokala. Ja !o zna& jer sa& se#ijalno zbo' !o'a
$ala isi!a!i vra!ara. Ona je raz'ovarala s va&a rije ne'o !o
se ono $o'o$ilo.
9 I vra!ari se &o'% zab%ni!i. 9 On se %sravi i o$i'ne
%zb%.eno r%ke. 9 *ovra'a Sonja, o oslje$nji %! vas
%vjerava& $a ni!a nisa& i&ao s 'oso.o& 2lankers/ One
ve(eri nisa& bio OKo$ !ri jarbolaP, sve s% !o 'l%os!i.
*e!ek!iva s!e %zal%$ la!ili, sasvi& %zal%$/
9 7abl%$a, $ra'i =re$. 9 S&ijeila &% se, njezine o(i s%
sjale. 9 7a,valj%j%-i $e!ek!iv% o rvi %! sa& saznala $a
os!oji!e. Nje&% &o+e&o za,vali!i nae oznans!vo. Iako sa&
'a an'a+irala zbo' 5ar'i! 2lankers, koja s va&a, navo$no,
ne&a nikakve veze. D%$na sl%(ajnos!, zar ne6
Sonja :i#,ar!z je rivre&eno o$%s!ala. Jasno je $a la+e,
&islila je. Je$no& -e ve- re-i is!in%. <ko zna, &o+$a jo
no-as...
Ona se okrene re&a nje&%, ola'ano, %soreni&
zavo$ni(ki& kre!nja&a. Uska zelena ,aljina se riila %z
njezino !ijelo. 7&ija, &islio je "o&&er. Iijea, %zb%$ljiva,
svje!l%#ava, oasna z&ija. 5ora& bi!i orezan.
9 =re$ 9 ro'ovori ona svoji& !a&ni&, &azni& 'laso&.
Njezine r%ke $o!akn% rever nje'ove jakne. 9 7ar -e&o se i
$alje !ako sva.a!i6 Iako s&o % is!o& olo+aj%6 :e#i!e &i
ra$ije, !o -e!e sa$a o$%ze!i6 5isli&, kako bis!e iak %sjeli
na'ovori!i 2lankersa6
9 <eko je re-i. 9 On sle'ne ra&eni&a. 9 Iskreno
'ovore-i... ni ja na 2lankersovo& &jes!% ne bi, k%io va%
!vr!k%. Oros!i!e &i !o sa& !oliko iskren.
9 5oli&, &oli&. 9 Ona se %z$a,n%vi zavali %
naslonja(. 9 8oli& ka$ s!e o!voreni re&a &eni, =re$.
Na+alos!, !o se is%vie rije!ko $o'a.a.
"o&&er ni!a ne o$'ovori, $r+ao je (a% % r%#i i
relijevao viski s je$no' kraja (ae na $r%'i.
9 2ilo bi $obro $a &oja !vr!ka bare& $obije nar%$+be 9
re(e ona. 9 5o'la bi, ba kao i svi $r%'i 2lankersa
oskrbljiva!i elek!ri(no& ore&o& i !o&e sli(ni&, i !o %
za&jen% za $%'oro(ne kre$i!e, kako bi, naokon &o'la
za$ovolji!i svoje vjerovnike.
9 H&, 9 "o&&er je raz&iljao 9 a kako $a !o
so&ene& 2lankers% nakon $ananje' $o'a.aja6
9 Ali =re$/ 9 Ona se la'ano nasloni na nje'a. O$
njezino' $o$ira je osje!io kako &% le.i&a rolaze %+areni
!rn#i. 9 "a vi ina(e i&a!e !ako b%jn% &a!%.
9 Hvala na ko&li&en!%. 9 On je orezno ob%j&i oko
ra&ena. Ona se nije oirala. 9 Kako s!e &i %o-e &islili
vra!i!i !% %sl%'%6 9 %i!a on !i,o.
Ona &% okrene li#e. Njezine %sne s% % !o& !rn%!k% bile jo
%nije i ri&a&ljivije, njezine o(i jo sjajnije, njezin s&ijeak
jo zavo$ljiviji. 9 7ar je !o !ako !eko o'o$i!i, $ra'i &oj6 9
a%!ala je
On je olj%bi, a ona se ovaj %! nije branila. 7nala je $a
&% naokon &ora o%s!i!i, $a nje'ov% $obr% volj% &o+e
o$r+a!i sa&o ako is%ni nje'ove +elje koje je ve- $%'o
vre&ena o!iskivao. Ona se s!o'a re%s!i nje'ov% za'rljaj%
svo& s!ra-% i +es!ino&.
Njezine %sne s% sve s!rasnije, sve %saljenije $o$irivale
nje'ove. :%ka&a je ob'rlila nje'ov o!iljak, nok!e &% je
la'ano zarila % ko+%, 'r%$i&a se rivin%la %z nje'a. *isala je
sna+no i neravilno. 2io je !o vr%-i, zaneseni s!aka!o lj%bavi.
9 Naj$ra+i &oj 9 a%!ala &% je na %,o. 9 Nas $voje
ria$a&o je$no $r%'o&e. Osje!ila sa& !o jo ka$ sa& !e rvi
%! %'le$ala...
;
5ar'i! je rovela ne&irn%, &%(n% no-. *%'o je le+ala
b%$na ore$ svo'a &%+a, koji je $%boko $i%-i savao
za$ovoljno i sre!no. Ona je z%rila % &rak i (ekala svi!anje.
5isli s% se kovi!lale. O$akle Sonja :i#,ar!z %o-e
oznaje =re$a "o&&era6 Koliko 'a $obro oznaje6 <a$a, na
!enisko& i'rali!% je %i!ala4 O<ko je =re$6P Je li ve- !a$a
znala !ko je on6 Ako je znala, za!o je %!jela6 !o s&jera6
Ili je sve bilo sasvi& $r%'a(ije6 5o+$a se =re$ "o&&er
zbli+io sa onjo& :i#,ar!z $a bi %z njen% o&o- ro!iv &ene i
Kla%sa sleo nek% nov% sle!k%6 <ko ko'a koris!i kao
sre$s!vo6 5isli, sl%!nje, s!ra,ovi, r#$ba#ivanja. A ovr,
sve'a, %vijek veliko, &%(no i!anje4 !o -e se $o'o$i!i ako
Kla%s sazna is!in%6 Ho-e li !o %roas!i!i na% sre-%6 Ho-e li
nae $ije!e jo kao $ojen(e os!a!i bez ro$i!elja6
U je$no& !ren%!k% 5ar'i! !i,o %s!ane, o$%lja se % $je(j%
sob%, na'ne se na$ kreve!a# i za'le$a se % $ebelj%kas!o,
okr%'lo li#e &ale 5onike. Ka$ se vra!ila i sjela ore$ svo'a
&%+a na r%b kreve!a, s!ezalo j% je % 'rl%.
<i sava, &islila je. Sava !ako bezbri+no i za$avoljno.
I&a &la$% +en%, lijeo $ije!e, velik% !vorni#% i nikakvi,
nov(ani, bri'a. A !o -e %(ini!i ka$ sazna is!in% a ka$ !i !lo
iz&akne o$ no'a&a, a !i se rob%$i iz svoji, sre!ni, snova6
Ne $aj 2o+e $a se ika$ $esi/
Uj%!ro, nakon !o je 2lankers o!iao % !vorni#%, 5ar'i! se
o$veze &aj#i. Nije joj !rebalo &no'o 'ovori!i i objanjava!i.
Iisa 2ern,ar$! je sa&o o'le$ala svoj% k-er i ve- je znala o
(e&% se ra$i.
9 Oe! s!ara ri(a6 9 %i!a ona sa&o. 9 Novi roble&i
s !i& "o&&ero&6
5ar'i! ki&ne 'lavo&, a se ba#i % naslonja( i rekrije li#e
r%ka&a. 9 2io je !a&o... ko$ Kla%sa % %re$% 9 &r&ljala je
ona. 9 S... s !o& Sonjo& :i#,ar!z. 5ora $a se oznaj%/ 8e-
sl%!i&, !o &e (eka. O, &a&a... boji& se...
9 *a li je rekao ne!o, $ao neki na'ovje!aj6 Ili ona6
9 Ne, ni!a. Ali !ko oznaje =re$a, !aj zna, !o !o
oznans!vo zna(i. On -e &e $oves!i $o l%$ila, &a&a. Osje-a&
$a -e oe! $o-i $an, ka$ vie ne-% &o-i, ka$ -% oe! s!aja!i %
l%#i kao ono&a$... 9 5ar'i! &akne r%ke s li#a. Njezine o(i s%
bile #rvene o$ !is%-% neislakani, s%za.
U !o& !ren%!k% Iisa 2ern,ar$! s!vori (vrs!% o$l%k%.
5ar'i! o!ravi % kreve!, $a$e joj (aj % koji je %&ijeala la'ani
raak za Pi& savanje, ozove o!o& !aksi i o$veze se %
2lankersov% !vorni#%. Ov$je se na in3or&a#ija&a rasi!a za
'oso$ina "o&&era.
Iisa 2ern,ar$! je $ese! &in%!a kasnije sje$jela % &alo&
%re$% nas%ro! &%kar#% koji je % svoji& r%ka&a $r+ao sre-%
$vij% obi!elji. "reoznala 'a je jer 'a je ve- nakra!ko vi$jela na
kr!enj% &ale 5onike.
7a!%ljeni, na#i3rani &aj&%n, o&isli ona. <a #rna kosa
koja iz'le$a kao $a je olirana, &ala #rna bra$a, !aj akosni
s&ijeak... &oj 2o+e, kako sa&o &%kara# o%! Kla%sa
2lankersa &o+e $o%s!i!i $a 'a !akva varali#a v%(e za nos6 A
!o je jo 'ore4 Kako se 5ar'i!, &oja k-i, &o'la zalj%bi!i %
!akvo' (ovjeka/6 7ar bi (ovjek oe! &orao i&a!i 1U 'o$ina $a
!o raz%&ije6
Iisa 2ern,ar$! ne,o!i#e za!rese 'lavo&.
"o&&er iskrivi obrve. 9 "o'rijeili s!e sob%, &ilos!iva
'oso$o6 Sa &no& s!e +eljeli raz'ovara!i6 9 5ali naklon. 9
7ove& se "o&&er.
9 S va&a sa& +eljela raz'ovara!i. 9 Iisa $%boko %$a,ne
zrak. 9 Ja sa& 5ar'i!ina &ajka...
9 A, !ako/ 9 on se nas&ijei. 9<o(no, sa$ se i ja
sje-a& '$je sa& vas ve- ranije vi$io, na kr!enj%/ 9 On joj
ri&akne 3o!elj% i 'alan!no joj on%$i $a sje$ne. 9 !o &o'%
%(ini!i za vas &ilos!iva 'oso.o6
Ona sje$ne oklijevaj%-i. Nje'ova %lj%$nos! je na !ren%!ak
razor%+a. 9 8i $obro zna!e za!o sa& ja ov$je 9 re(e ona
naokon.
9 Is!in% 'ovore-i, ne zna&/ 9 Nje'ovo li#e je bilo
'la!ko, nerobojno, %lj%$na &aska.
9 5ar'i! &i je sve isri(ala 9 nas!avi Iisa 2ern,ar$!. 9
Na+alos!, rekasno.
9 Ne raz%&ije&... 9 "o&&er je %is!in% bio zb%njen. !o
je 5ar'i! isri(ala, o&isli on. Sve6 !o !o zna(i4 Sve6
On se nakalja, riali #i'are!%. 9 5oli& vas $a se jasnije
izrazi!e, &ilos!iva 'oso.o. 8aa k-i &i je nakon nez'o$e %
%s!ari...
9 Nis&o % kazali!%/ 9 rekine 'a Iisa 2ern,ar$!
na'las. 9 Ja sve zna&. O$ lje!ovanja na 2al!i(ko& &or% $o
s%sre!a % Na#ionalno& ark%...
9 A,, !ako/ 9 "o&&erova &aska sa$e. I'ranje skriva(a
nije vie i&alo nikakvo' s&isla. 9 I !o sa$6 9 %i!a on i
sje$e za svoj isa-i s!ol.
9 *ola sa& va& re-i4 "%s!i!e &oj% k-er ve- je$no& na
&ir%/
9 A,a/ 9 re(e "o&&er jo je$no&. Nje'ovi& li#e&
rele!i s&ijeak. 9 5ar'i! se, $akle, boji i za!o vas alje &eni.
Ali $ra'a, &ilos!iva 'oso$o... !o $a %(ini& ro!iv vae'
s!ra,a6 "rolos! se ne $a !ek !ako izbrisa!i.
9 8i %#jenj%je!e 5ar'i!/ 9 iz%s!i Iisa 2ern,ar$!. 9
Geli!e s !o& je$no& no-i na 2al!i(ko& &or% razori!i #ijeli
njezin +ivo!. 8i s!e 'a$/
=re$ "o&&er se na&r!i. <a +ena je sre&na na sve.
Kvo(ka koja se bori za svoje ile. S !akvi& ro!ivni#i&a se ne
valja ali!i. 5ora! -% joj za&aza!i o(i.
Sk%io je sav svoj ar&, naklonio se i o'le$ao Iis%
2ern,ar$! svoji& veliki& lavi& o(i&a. 9 Svako' $r%'o'
(ovjeka koji bi se %s%$io re-i !akvo !o izba#io bi, van 9 re(e
on !i,o, ali o!ro. 9 8a&a, kao 5ar'i!inoj &aj#i, -% !o
oros!i!i. A sa$ &e, &oli&, $obro osl%aj!e, &ilos!iva
'oso.o4 Ne&a& ni naj&anj% na&jer% %'ro+ava!i 5ar'i!in
sre!an brak. "riznaje& $a sa& $o ovo' na&je!enja $oao !i&e
!o sa& &alo %#jenjivao va% k-er. Ka$ se (ovjek na.e %
olo+aj% kao ja !a$a, ne s&ije bi!i revie izbirljiv % izbor%
sre$s!ava.
9 2a sa& !o i o(ekivala o$ vas/ 9 %zvikne Iisa
%zb%.eno.
On o$i'ne r%k%4 9 *o%s!i!e &i $a $ovri&. Dinjeni#a
je $a sa$ i&a& osao. 7ani&ljiv osao, $obro la-en.
Goso$in 2lankers i&a ovjerenja % &ene. Osi& !o bi bilo
vrlo nelj%$ski4 Kakvo' bi, in!eresa, zabo'a, &o'ao i&a!i $a i
$alje za$ire& % riva!ni +ivo! svo' re!os!avljeno'6 Ako je
ne!ko o$ nas sre!an !o je zaboravljena !a ri(a iz rolos!i,
on$a sa& !o zasi'%rno ja. I 5ar'i!, $akako 9 $o$a on %z
zna(ajan s&ijeak.
Iisa 2ern,ar$! je !ra+ila rije(i, ar'%&en!e. No nije i,
nalazila. <o !o je !aj &%kara# 'ovorio zv%(alo je lo'i(no. "a
(ak i iskreno.
9 8i$i!e 9 nas!avi on. 9 Sve se o$vijalo !ako $a je za
sve najbolje isalo. Ja i&a& osao, 5ar'i! i&a svoj &ir,
'oso$in 2lankers i $alje ,rani il%zij% $a je o+enio ne$irn%!%
$jevojk%. Ni!ko niko&e vie ne nanosi bol. 7a!o sve !o jo
je$no& iskoava!i, &ilos!iva 'oso.o6 7a!o6
9 7a!o... za!o !o se 5ar'i! boji 9 re(e Iisa 2ern,ar$!.
9 Osje-a se %'ro+eno&.
9 Kakva bes&isli#a/ 9 On %s!ane, ri.e rozor%. 9
:e#i!e joj4 =re$ "o&&er je za$ovoljan s oni& !o je os!i'ao.
On je njoj i 'oso$in% 2lankers% vrlo za,valan. Neka naokon
res!ane izl%.iva!i sa&% sebe/
Iisa %s!ane. Neo$l%(no je 'le$ala "o&&era. U njoj s% se
borili s%&nja i olakanje. 9 8i &i, $akle, obe-ava!e $a -e!e
5ar'i! %s!i!i na &ir%6 9 %i!a ona.
9 Sve(ano obe-aje&. 9 On joj ri.e i sle'ne ra&eni&a.
9 Ako &i ne +eli!e vjerova!i, ja !o ne &o'% ro&ijeni!i.
Uozorava& vas je$ino $a ne (ini!e nero&iljene korake/
9 Hvala 9 re(e Iisa 2ern,ar$! !i,o. 9 :e-i -% !o
5ar'i!/
Na vra!i&a je jo nekoliko &in%!a oklijevala. On$a se
okrene i r%+i "o&&er% r%k%. 2ila je !o nije&a isrika.
Ka$ je Iisa 2ern,ar$! ve- bila vani, =re$ "o&&er je jo
nekoliko !ren%!aka za$%bljen % &isli 'le$ao za njo&. Sa$ -e
$o-i k%-i i %&iri!i 5ar'i!, &islio je. <aj "o&&er i nije !ako lo,
re-i -e. Obe-ao je $a vie ne-e ravi!i nikakve roble&e. Jo
je$no& sa& %sio.
5islio je $alje4 Go!ovo bi, +elio $a &o'% o$r+a!i !o
obe-anje.
No bio je !o sa&o je$an nale! &oralno' raz&iljanja koji
je is!o !ako brzo roao kao !o je i $oao.
;
De!iri !je$na kasnije Kla%s 2lankers iznena$i svoj% +en%
izjavo& $a je =re$a "o&&era re&jes!io iz kon!role !rokova.
9 7na, 9 re(e on oslije ve(ere, $ok s% %$obno sje$jeli
ore$ ka&ina i $ok i& je sl%'a osl%+ivao ananas %&o(en %
vino 9 !aj "o&&er, !voj !i-enik, je $ois!a !alen!iran &o&ak.
!e!a bi bilo $a os!ane % kon!roli !rokova, '$je obavlja r%!inski
osao. Iznena$io &e veliki& rije$lozi&a za ra#ionaliza#ij%
%rave
o$%ze-a. Ne &o'% !i !o objasni!i % oje$inos!i&a... ali !aj
"o&&er $ois!a i&a 'lavi#%. 7a!o sa& 'a...
9 Unarije$io... 9 re(e 5ar'i! bezbojni& 'laso& i
$o$irne svoj% (a%.
9 *a. O$ slje$e-e' &jese#a on je &oj asis!en! $irek#ije.
<akore-i &oja $esna r%ka, raz%&ije6
9 Ne/ 9 7v%(alo je !o o%! zao&a'anja.
2lankers zarea!eno o'le$a 5ar'i!. 9 !o bi !o !rebalo
zna(i!i, $ra'a6 7ar i&a ne!o ro!iv nje'a6 9 On je srebrno&
vilj%ko& lovio ko&a$i-e ananasa % vin% i jeo i,. 9 Ja se iak
veseli& !o je % na% !vr!k% sl%(ajno $oao. Ono !o &oji
%ravi!elji nis% za&je-ivali 'o$ina&a, !aj je &o&ak ri&ije!io
za sve'a nekoliko !je$ana. 7aanj%j%-e, zasl%+%je %no
riznanje.
5ar'i! je bila % isk%enj% $a sve isri(a &%+%. No % !o&
!ren% % Kla%sovi& o(i&a oazi kako je sre!an i $aleko o$ svi,
bri'a, kako se iskreno ra$%je "o&&erovoj &arljivos!i. Ona
ro'%!a rije(i koje je ve- 'o!ovo iz'ovorila.
Is!ovre&eno se % njoj javi s!raan 'njev ro!iv "o&&era.
5ora& srije(i!i nje'ovo nare$ovanje, vikao je neki 'las %
njezinoj 'lavi, % njezino& sr#%. 5ora& srije(i!i $a i $alje
za$obiva Kla%sovo ovjerenje, sa&o $a bi jo o$lije &o'ao
res!i svoje so!onske &re+e. 5ora& Kla%sa %ozori!i na nje'a,
ali !ako $a ne nanese& !e!% sa&oj sebi.
9 Kla%s 9 o(ne ona i olo+i r%k% na nje'ovo ra&e. 9
7ar si !i $ois!a !oliko si'%ran $a !aj (ovjek ne!o vrije$i6
9 Si'%ran sa&. 9 Kla%s 2lankers ki&ne 'lavo&. 9 On
o!jelovlj%je sve ono !o (ini $obro' &ena$+era4 in!eli'en#ij%,
sre!nos!, o!ro%&nos!, besrijekorno onaanje, %&jeno
o,o.enje s lj%$i&a, s%osje-anje...
9 <i 'ovori s !akvi& o$%evljenje& o nje&% 9 re(e
5ar'i! $%boko %zne&irena.
9 *a. 9 On naz$ravi kao $a +eli roslavi!i "o&&erov%
karijer%. 9 Ali &eni se (ini $a !i &isli ba s%ro!no. 7ar za!o
!o se roli &jese# ojavio s ono& Sonjo& :i#,ar!z6
5ar'i! za%!i, s!isne %sne.
9 5o'% !e raz%&je!i 9 nas!avi Kla%s. 9 Ali vjer%j &i,
"o&&er zaravo nije bio ni!a kriv. :i#,ar!zova se naros!o
nala % nje'ovoj blizini i zavela 'a. *anas &% se !o vie ne bi
$o'o$ilo.
On na%ni (ae i rivine 5ar'i! sebi. 9 <ako, a sa$
oraz'ovaraj&o naokon o ne(e& sasvi& $r%'o&. I$%-i !je$an
&ora& na nekoliko $ana % ve$sk%. :a$i se o ve-i&
oiljka&a (elika za nove s!rojeve. A nakon !o'a &o+e&o
onovno na kra-i o$&or % na% kolib% % %s!ari, sla+e se6
9 <o bi bilo re$ivno, Kla%s...
5ar'i! se !r%$ila $a b%$e vesela. Ali njezino sr#e je
krvarilo. Sa$ je sve rolo, o&isli ona, izi'rala sa& oslje$nj%
rilik% $a &% ka+e& is!in%. Ako je Kla%s ika$ sazna... on &i
vie ne-e oros!i!i.
Ona %s!ane. 9 I$e& na brzin% o'le$a!i kako je &ala 9
re(e ona.
5onika. 5ala, $ebelj%kas!a, sla!ka, ne$%+na 5onika.
Nekoliko !ren%!aka kasnije 5ar'i! je sje$jela na njezino&
kreve!i-%, nereki$no 'le$ala %savano okr%'lo li#e, s!isn%!e
a(i#e. Kao $a je na ovo& &jes!% !rebala sk%i!i nov% $%,ovn%
sna'% za ono !o j% je jo (ekalo.
1H.
Kla%s 2lankers je o!%!ovao % ve$sk%, bilo je !o
oslje$nje ve-e oslovno %!ovanje !e 'o$ine. =re$ "o&&er 'a
je ra!io. Sonji :ie,ar!z je rije !o'a &orao obe-a!i $a -e na
%!% onovno o$%ze!i novi naa$ % vezi s %je$injenje& !vr!ki.
Na %!% se %vijek
za !o r%+i rilika, nave(er se zaje$no sje$i % ,o!elsko&
bar%, raz'ovara o razni& s!vari&a i &e.%sobno %oznaje.
9 8e- -% ja ra$i!i na !o&e 9 re(e "o&&er na ras!ank%
Sonji :ie,ar!z. 9 *obro' 2lankersa -% % &e.%vre&en% ovi!i
oko &alo' rs!a.
No Sonja :ie,ar!z se nije za$ovoljila !i& obe-anji&a. Jo
je i&ala je$an a$%!4 5ar'i! 2lankers. I !aj a$%! je &o'%-e
iskoris!i!i, % !o je Sonja bila %vjerena. Sa&o !reba o(e!i na
ravi na(in.
Kao "o&&erova lj%bavni#a Sonja :ie,ar!z 'a je jo !ri
%!a ok%ala isi!a!i o nje'ovo& ranije& o$nos% s 5ar'i!.
Uzal%$. Dak ni!i % !ren%#i&a najve-e nje+nos!i, ka$ &%kara#
obi(no '%bi risebnos!, nije joj %sjelo "o&&era na!jera!i $a
ro'ovori. Hla$no je izbje'avao njezina i!anja i %s!rajao %
svojoj nevjeroja!noj ri(i o nez'o$i % %s!ari.
S!o'a se Sonja :ie,ar!z o$l%(i na sa&os!alni o$%,va!.
<re-e' $ana nakon !o s% 2lankers i =re$ o!%!ovali, ona
nazove vil% 2lankersovi,, re$s!avi se kao &aserka i %i!a
sl%'% ka$ je &ilos!iva 'oso.a slobo$na.
9 5o+e!e o$&a, $o-i/ 9 re(e sl%'a i s%s!i sl%ali#%.
Sonja se %%!i % vil% 2lankersovi,. Di& se re$s!avila,
%s!ie je % salon.
5ar'i! je % $%'oj k%-noj ,aljini s!ajala kraj rozora. 9
!o +eli!e6 9 %i!a ona %ko(eno.
Sonja :i#,ar!z se s&ijeila. 9 Ka$ &e ve- ovako
o!voreno i!a!e4 <reba &i nova#a. Oros!i!e &i &oj%
besra&nos!, ali vi s!e +eljeli !o je &o'%-e kra-i i re#izniji
o$'ovor. 8a&a je ozna!o slanje &oje !vr!ke, s%r%' va& je
si'%rno ri(ao o !o&e. Ka!as!ro3a se &o'la srije(i!i $a je
vae' &%+a bilo &o'%-e na'ovori!i na !o $a &oje o$%ze-e
sanira
$%'oro(ni& nar%$+ba&a. Ne +eli& $a &i se i!a oklanja/
2ori& se je$ino za naslje$s!vo svo'a okojno' s%r%'a...
Sonja na(ini zna(ajn% a%z%. Njezin 'las sa$ os!ane bolan,
sje!an. 9 "rije ne'o !o s!e se ojavili % Kla%sov% +ivo!%, sve je
za &ene bilo !ako %no na$e. On$a s!e $oli vi, a &eni je
o$%ze!a i oslje$nja rilika. 7aravo bi, vas !rebala &rzi!i,
'oso.o 2lankers. Jer, !ko &o+e je$noj +eni bi!i &rskiji o$
njezine s%arni#e6 No ja re&a va&a ne bi, &o'la 'aji!i !akve
niske osje-aje, naj$ra+a &oja. Naro!iv, ja vas $%boko +ali&.
9 Sa+aljenje6 5ene sa+alijeva!e6 9 5ar'i! o$i'ne 'lav%.
9 !o bi !o !rebalo zna(i!i6
9 E,... 9 Sonja :i#,ar!z se oe! nas&ijei. 9 Ja na vae&
&jes!% ne bi, vie &o'la sava!i. 5isli& $a bi, ol%$jela.
"o&isao $a va &%+ ne&a oj&a !o je =re$ "o&&er neko-
zna(io za vas...
9 Kako &oli&6 9 5ar'i! se %sravi o%! svije-e i
ola'ano joj ri.e. 9 O (e&% vi 'ovori!e6
Sonja :i#,ar!z os!a$e nesi'%rna. O(ekivala je $a -e se
5ar'i! zareas!i!i i s&es!i, $a -e bi!i beso&o-na, !o bi bila
oslje$nja o!vr$a njezini, sl%!nji. U&jes!o !o'a, !a &la$a +ena
se onijela kao $a % njezino& +ivo!% $ois!a ne os!oji nikakva
oasna !ajna.
9 Goso$in "o&&er &isli... 9 o(ne Sonja.
9 Ako 'oso$in "o&&er i&a ne!o na %&%, on$a !o !reba
re-i &o& &%+%. 9 <o je zv%(alo onosno i si'%rno.
Sonja se %'rize za $onj% %sn%. 9 =re$ &i je one!o
isri(ao 9 re(e ona olako.
5ar'i! jo vie $i'ne 'lav%. 9 !o je 'oso$in "o&&er
'ovorio6
9 O rolos!i...
9 O nez'o$i % %s!ari6
9 O jo ranijoj rolos!i.
9 Kakve ja veze i&a& s nje'ovi& &la$ena(ki&
sje-anji&a6
9 8i % nji&a za%zi&a!e va+no &jes!o, 'oso$o 2lankers.
9 *a6 <o je rekao =re$ "o&&er6 9 5ar'i!in 'las je bio
!oliko ravno$%an $a je !o orazilo Sonj% :i#,ar!z. 9 5oli! -%
s%r%'a $a 'oso$ina "o&&era ozove na o$'ovornos! zbo'
%vre$e.
Sonja je o$%s!ala. Njezino re!varanje nije i&alo %sje,a i
ona nasl%!i kako je njezin #ijeli o!,va! bio je$na velika 'l%os!.
U r%ka&a nije i&ala nikakvi, $okaza. 2olje $a i ne o&isli !o
bi "o&&er %(inio $a sazna za !aj raz'ovor/ Sonja osje!i +elj% $a
sa&oj sebi oali a&ar.
5ar'i! ozvoni sl%zi i ,la$no re(e4 9 Goso.a :i#,ar!z
o$lazi. 5oli& vas, isra!i!e je, Karl.
8ani % a%!% sa Sonje :i#,ar!z sa$ne i oslje$nja &aska
sa&osavla$avanja. Ona %ali &o!or i bri+ne % la( o$ lj%!nje i
razo(aranja.
;
No i s 5ar'i! sa$ne &aska sa&o%vjerenos!i. :az'ovor sa
s%arni#o& kao $a joj je %+areni& klije!i&a !iao +iv#e. Sa&o
je na$lj%$sko& %orno-% %sjela o$i'ra!i %lo'% onosne
na$&o-ne +ene koja ni!a ne sl%!i. Sa$, ka$ je onovno bila
sa&a, s!enj%-i se sr%i % naslonja( i rekrije li#e r%ka&a.
"onovno je osje-ala s!ra,. Ne$a-e. O(aj.
7ar !oj %+asnoj i'ri ne-e nika$ $o-i kraj6 !o Sonja
:i#,ar!z $ois!a zna6 5o+$a se sa&o re!vara6 Ili joj je "o&&er
sve o$ao6
Iz $je(je sobe koja se nalazila na $r%'oj s!rani veliko'
,o$nika $ore zvonki, zao&a+%-i la(. 5ar'i! brzo o!r(i %
sob%, o$i'ne &al% 5onik% iz kreve!i-a i rivine je sebi.
Go!ovo nije oazila kako se njezine s%ze &ijeaj% s $je!e!ovi&.
O,, &aleno &oje, neres!ano je &islila. <i jo ni!a ne sl%!i. 7a
!ebe jo ne os!oji s!ra,, %'ro+enos!, nikakva lj%bavna a!nja.
Ho-e li so!onska &o- =re$a "o&&era je$no' $ana zasjeni!i i
!voj +ivo!6
Kasnije je sa&a sje$jela na ka%(% kraj ka&ina, (i!ala
knji'%, ne raz%&ijevaj%-i joj sa$r+aj, osl%kivala svaki i
naj&anji %& % velikoj k%-i. Osi& nje i $je!e!a koje je savalo, %
k%-i nije bilo vie niko'a. Sl%'% Karla je oslala % kino, k%-na
o&o-ni#a je ionako $anas i&ala slobo$an $an. 7as!ra%j%-a
osa&ljenos! je sve vie irila svoja krila.
Oko $eve! sa!i o$jekne zvono na vra!i&a. 5ar'i!
oklijevaj%-i %s!ane, o$e $o %lazni, vra!a, o!vori.
9 7$ravo/ 9 % ,o$nik s!%i =re$ "o&&er.
5ar'i! se (inilo kao $a se o$je$no& nala % no-noj &ori.
<lo joj je iz&i#alo o$ no'a&a, #ijela k%-a se lj%ljala, re$
njezini& o(i&a je !i!ralo iske+eno li#e =re$a "o&&era.
9 !o... !o !o zna(i6 9 iz%s!i ona. 9 Kako si $osio
ova&o6 5islila sa& $a si % ve$skoj...
9 S%!ra % o$ne le!i& na!ra'. <voj &%+ &e oslao ova&o
sa&o na je$an $an $a $onese& nekoliko va+ni, $ok%&ena!a iz
!rezora. "a sa& o&islio, za!o $a naokolo ro$aje& zjake6
2olje $a osje!i& $ra'% &al% 5ar'i!/
9 A... Sonja :i#,ar!z6
9 Ona %o-e ne zna $a sa& % Nje&a(koj. S aero$ro&a $o
o$%ze-a, iz o$%ze-a k !ebi 9 zar !o nije on$a s!ara lj%bav6
9 "%s!i&o sa$ !o/ 9 5ar'i! se oe! &alo ribrala. Je$ino
s% joj r%ke $r,!ale kao $a i&a 'rozni#%. 9 !o !ra+i ov$je6 Na
sl%'a se %skoro vra-a.
9 7abl%$a, $jevoj(i#e &oja. 9 On j% je naros!o '%rao
isre$ sebe kroz ,o$nik % $nevn% sob%, a za!i& za!vorio vra!a za
sobo&. 9 8e- $va sa!a ro&a!ra& va% k%-%, $iskre!no i
orezno, % &oje& s!il%. <voj vjerni sl%'a je izaao iz k%-e oko
(e!vr! $o osa&. *a bi, bio si'%ran, ra!io sa& 'a sve $o kina.
On sa$ %'o$no sje$i na !olo& i s!je(e nova znanja o 3il&skoj
k%l!%ri. O*va li#a je$ne +eneP !ako se zove 3il&. 7ani&ljivo, zar
ne6
On joj ri.e korak bli+e.
9 S!ani/ 9 %zvikne 5ar'i!. <resla se #ijeli& !ijelo&. 9
*o'o$i! -e se zlo ako se ribli+i sa&o jo je$an #en!i&e!ar/
"%s!i &e na &ir% i nes!ani/
"o&&er naravi 'ri&as%. 9 Ka$ bi sa&o znala kako si
zavo$ljiva % ovo& !ren%!k% 9 re(e on svoji& !a&ni& nje+ni&
'laso&. Is!i 'las kao ono&a$ na 2al!i(ko& &or%, ne,o!i#e
o&isli 5ar'i!. Sa&a se res!ravi svoji, &isli. 9 <voja
re$ivna lava kosa, !voje lijee o(i % koji&a ve- oa+a&
+%$nj%... +%$nj% za &no&...
9 <i si l%$/ 9 %zvikne ona. S!ra, je % njoj neza$r+ivo
ras!ao. Ona korakne %na!ra', ola'ano, $r,!e-i, ne is%!aj%-i
"o&&era iz vi$a, $osije $o ka&ina, sa'ne se. U r%#i je
o$je$no& $r+ala +eljezni +ara( za va!r%. Ona 'a o$i'ne i %eri
zavrn%!i iljak % =re$a "o&&era.
9 2a#i !o/ 9 re(e on &%klo.
9 Ne/ O$lazi, ili -% !e %$ari!i/
9 5ar'i!. 9 Oe! !aj !a&ni, zavo$ljivi, nje+ni !on %
nje'ov% . 'las%. 9 *os!a je bilo 'l%&e. Nis&o % kazali!%. <i
zna is!o !ako $obro kao i ja $a &i vie ne &o(e obje-i. Nas
$voje se ne &ok+e&o nika$ raz$voji!i
5ar'i! na nekoliko !ren%!aka skloi o(i.
<i, nekoliko sek%n$i je =re$% "o&&er% bilo $ovoljno. On
sko(i k 5ar'i!, %,va!i je za $esn% r%k% i %vrne je. Gara( za va!r%
%z zveke! a$ne na o$. "rije ne'o !o se %sjela oslobo$i!i, on
%,va!i i njezin% lijev% r%k%, zaokrene je je$ni& !rzaje& %na!ra',
!ako $a s% se iso$ !anke k%-ne ,aljine naele njezine 'r%$i a
je na$ lj%$sko& sna'o& rivine k sebi.
9 5ar'i!... 9 rekao je !eko $i%-i. 9 I%$ sa& za !obo&.
9 Ne/ 9 vikala je iz sve' 'rla. 9 Ne, &oli& ne... =re$...
!o je l%$os!... %s!i &e... =ree$/ 9 Njezin 'las se slo&i, i
o$jekne razno& veliko& k%-o&. K%-o& i njezino& $%o&.
O$je$no& je sve oe! bilo !%. Ije!na no-. K%-a na
2al!i(ko& &or%. 5jese(ina. =re$ov 'las na njezino& %,%,
nje'ov vr%-i $a, na njezino& vra!%, nje'ove %sne na njezini&
%sna&a, nje'ove r%ke na njezino& !ijel%...
Oe! j% je o$i'ao, oe! j% je nosio, ona se o(ajni(ki
branila, %zal%$. Ona osrne, !kanina izna$ njezini, 'r%$i se
raz$ere, sve se rasline re$ njezini& o(i&a...
9 =re$/ 9 %zvikne ona jo je$no& bez $a,a.
No =re$ je ne is%s!i iz r%k%. On nije oznavao &ilos!i.
"o&&er je jo %vijek $r+ao 5ar'i! na r%ka&a, rivijao je k sebi,
lj%bio je i % vra!, % o!iljak, iako se $ivlje branila i aka&a
%$arala % nje'ova i ra&ena. 9 7a!o !o ra$i6 9 'ovorio je
!eko $i%-i. 9 "a !i &e ne &o+e zaboravi!i... !i ria$a
&eni... i !i si !o'a svjesna 5ar'i!...
Njezin o!or je oe! &alaksao. *e&onska sna'a koj% je !aj
&%kara# i&ao na$ njo&, &o- sje-anja na on% no- na 2al!i(ko&
&or%, !on nje'ova 'lasa, osa&ljenos! !e k%-e, rezi'na#ija...
5ar'i! na !ren%!ak skloi o(i i s%s!i 'lav% na "o&&erovo ra&e.
U !o& !ren%!k% se za(%je krik. <anani, kre!avi 'lasi- koji
je $oirao iz sobe s $r%'o' kraja ,o$nika. 5o&ka, njezino
$ije!e/
"rob%$ila se i zvala je. *ozivala j% je $a se ribere, $a se
o oslje$nji %! o(ajni(ki o$%re isk%enj%.
9 "%s!i &e/ 9 krikne 5ar'i! iz sve' 'lasa i %$ari
"o&&era ako& % li#e.
On %s!%kne. I on je za(%o la( $je!e!a i !o 'a je na !ren%!ak
zas&e!alo. On se !ren%!ak $vo%&io, a 5ar'i! je !o iskoris!ila i
%sjela se oslobo$i!i nje'ova za'rljaja. Naokon je osje-ala
(vrs!o !lo o$ no'a&a. "rokle!i za(arani kr%' se rasline.
"rije ne'o !o j% je onovno s!i'ao riv%-i sebi, 5ar'i! je
ve- izala iz sobe i o!r(ala k 5oniki. Ona zal%i za sobo& vra!a
$je(je sobe, okrene klj%( % bravi i nasloni se !eko $i%-i na zi$.
5alena se revr!ala % kreve!i-% s!e+%-i svoje &ale r%(i#e, a
njezino okr%'lo #rveno li#e je bilo vla+no o$ s%za. No (i& je
%'le$ala &ajk%, njezine &ale %sne se razv%k% % os&ije,.
5ar'i! $r,!e-i ri.e bli+e i sa'ne se k $je!e!%. 5jese(ina je
ro$irala % sob% a je !o vjeroja!no %zne&irilo 5onik%. Onaj is!i
5jese# koji je 5ar'i! ra!io jo rvi %! % "o&&erov za'rljaj,
ono&a$ na 2al!i(ko& &or%.
9 5alena &oja 9 a!ala je i rivijaj%-i $ije!e k sebi. 9
Go!ovo &% je %sjelo... !i si &e sasila... &ene i svo' o#a... i
sebe... nas sve, koji ria$a&o je$ni $r%'i&a...
Ona o$i'ne 5onik%, onovno je s%s!i % kreve!i-, a
ola'ano i a+ljivo okrije !o &alo !ijelo koje se kor#alo. Jo je
$%'o sje$jela kraj njezina kreve!i-a. !o je "o&&er %
&e.%vre&en% ra$io % k%-i... !o joj je bilo sveje$no.
Ka$ je 5ar'i! kasnije izala iz $je(je sobe, nje'a vie nije
bilo.
No znala je $a -e se on vra!i!i. Ka$ se slje$e-i %! sre!n%,
on -e je onovno ok%a!i o$vr'n%!i svojoj so!onskoj &o-i.
Dovjek o%! =re$a "o&&era ne oznaje &ilos!i.
1R.
Kla%s 2lankers se iz ve$ske vra!io $obro rasolo+en.
5ar'i! je $onio rekrasn% b%n$% o$ krzna sjeverne lisi#e, a za
&al% 5onik% velik% l%!k% % naro$noj nonji, koja zasa$ $je!e!% i
nije &o'la bi!i o$ revelike koris!i.
Nave(er je 2lankers riovije$ao o %sjeni& re'ovori&a
% ve$skoj. Jo je bio re%n $o+ivljaja i nije ni oazio kako se
5ar'i! blije$a i res!aena -%-%rila % naslonja(% boja+ljivo
sr(%-i vino.
9 <aj "o&&er je % o$re.eno& s&isl% 'enije 9 re(e
2lankers. 9 Uvijek nanovo !vr$i& $a je !a nez'o$a % %s!ari
bila ne!o o%! &i'a s%$bine za &ene. 7a&isli !o je &o&ak
izveo... 9 On se na'ne re&a narije$ i s!avi obje r%ke na
5ar'i!ina koljena.
<ren%!ak je osje-ala oriv $a se ov%(e i $a o$'%rne
nje'ove r%ke. No on$a $%boko %z$a,ne i o'ne 'lav% kako
njezin o'le$ ne bi o$ao $%bok% !%'%.
9 <aj "o&&er je riliko& re'ovora o #ijena&a (elika
!oliko ble3irao, 9 nas!avi 2lankers 9 $a -e&o o$ nare$ne
oiljke a na$alje k%ova!i za e! os!o je3!inije. I kako !o on
sa&o ra$i, lo%+a/ Usre$ raz'ovora je iz &oje !orbe izva$io
no!es, o!vorio 'a i rekao o!%no ,la$nokrvno4 OGoso$ine
Sven$son, $o%s!i!e &i $a nave$e& on%$e kana$ski, (eli(ana/
Nijene sirovo' (elika ri oilj#i oslobo.ene la-anja #ijene
!ransor!a iznose...P On$a je kao iz r%kava sas%o brojeve koje ja
nika$ nisa& (%o i koji s% na 'oso$ina Sven$sona i&ali !akav
$oja& $a je izjavio4 O5o+e&o se ribli+i!i konk%ren#ijiP. A !o je
zna(ilo e! os!o o%s!a/ Nakon re'ovora sa& zavirio %
"o&&erov no!es. I !o sa& vi$io6 "razne s!rani#e/ Sve je bio
savren ble3/ !o sa$ ka+e, $ra'a6
9 <o je sli(no "o&&er% 9 o$'ovori 5ar'i! slabi&
'laso&. 9 Ja bi, se bojala ra$i!i s !akvi& (ovjeko&.
"e! os!o je nekoliko s!o!ina !is%-a &araka, ov(i#e
&oja 9 2lankers se nasloniL za$ovoljni, %sjeni o$%ze!nik
koji i&a $ovoljno razlo'a $a zalije svoj najnoviji oslovni
o!,va!.
5ar'i! 'a o$&jeri kra!ki& o'le$o&. On %#a o$ z$ravlja i
ener'ije, &islila je
'orko. Kla%s 2lankers, &oj &%+. Ener'i(an nos, ener'i(na
bra$a, ener'i(ne o(i, ener'i(no $r+anje. I$ealan !i &la$o'
%sjeno' (ovjeka.
I jo k !o&e slije. Slije za ono !o se o$i'rava re$
nje'ovi& o(i&a. Slije za oasnos! koja rije!i nje'ovoj +eni,
nje'ovo& brak%.
5ar'i! je ola'ano ij%#kala vino i sl%ala !o Kla%s
riovije$a o ve$skoj. Kako &i je o$je$no& os!ao s!ran,
o&isli i % is!i (as se relai !e &isli. Sl%a& 'a kao s!rano'
riovje$a(a bajki, ki&a& 'lavo& i s&jeka& se, a $%boko %
sr#% osje-a& kako &i je $alek, kako nas o$je$no& &no'o !o'a
$ijeli.
"rob%$i se Kla%s% 2lankers%/ <voja +ena je % oasnos!i/ I
!o zbo' !vo' 'enija, =re$a "o&&era, koji !i je isoslovao e!
os!o je3!iniji (elik...
2lankers je lis!ao svoj no!es. 9 *ra'a, 9 re(e on 9 za $va
!je$na s&o na&jeravali na nekoliko $ana o!%!ova!i % %s!ar%,
zar ne6
9 *a, !o si !i re$lo+io. 9 5ar'i! 'a je ro&a!rala
razro'a(eni, o(ij%. 5oli&, &oli& !e, &islila je. Ne&oj sa&o
re-i $a &ora&o o$'o$i!i !aj o$&or/ O!%!%j&o Kla%s, &oli& !e/
9 I-i -e !o ve- nekako. 9 2lankers je ra(%nao. 9 S!var je
nai&e % !o&e... Ja &ora& rije !o'a jo je$no& % anjolsk%.
7bo' k%nje (elika n%+an je $o'ovor sa anjolski& k%#i&a.
5o+$a bi, % !o& sl%(aj% &o'ao % $r%'i lan o!isn%!i (ak i
Jaan#e koji navalj%j% na !o !r+i!e. !o ka+e na !o6
9 I ja +eli& i-i s !obo& 9 re(e 5ar'i! !i,o. -%-%rila se %
naslonja(% o%! ro&rzle !i(i#e.
9 !o +eli6 9 %i!a 2lankers iznena.eno.
9 S !obo& % anjolsk%.
9 A 5onika6 7a&isli kakvi bi !o naori bili za &al%, le!
!a&o i na!ra', $va $ana % ,o!el%. *%lje o$ $va !ri $ana ja ionako
ne na&jerava& os!a!i % 2ar#eloni.
9 Ja iak ,o-% s !obo&. 9 :ekla je !o 'o!ovo rkosni&
'laso&. 9 Na 5onik% &o+e (e!iri $ana azi!i &a&a.
9 <o !i %!ovanje ne-e bi!i naro(i!o zani&ljivo, $ra'a.
Je$va $a -% se &o-i brin%!i za !ebe.
9 Ali bare& -e&o nave(er bi!i zaje$no... i no-%... 9
5ar'i! o$i'ne 'lav%. Njezine o(i s% 'a 'le$ale iz&%(eno, (ak i
s re$ba#ivanje&. 9 Uvijek si na %!%, nika$ !e ne&a ka$ !e
!reba& 9 re(e ona. 9 U brak% s&o ve- vie o$ 'o$in% $ana.
Jesi li ika$ ok%ao zbroji!i koliko s&o o$ !o'a i&ali za nas6
Sasvi& sa&a, bez osje!a, bez $%+nos!i, bez zabava, kazalini,
ve(eri i $r%!veni, obaveza. I k !o&e jo !voja &no'obrojna
%!ovanja... 5?n#,en, Koln, ve$ska, 2ar#elona...
9 U s!%$eno& &ora& jo i % 8arav% 9 re(e 2lankers
o!i!eno.
9 A,a/ 9 ona sko(i. Sa$ je $ois!a bila lj%!a. 9 A ja za !o
vrije&e nek sje$i& ov$je, Kla%s i (ezne& za !obo&. Ja sa& !ako
(es!o sa&a, !ako s!rano sa&a. "o(inje& se lai!i !o'a.
Kla%s 2lankers je bio iznena.en i beso&o-an. 5ar'i! jo
nika$ nije s nji& ovako raz'ovarala.
9 U$ala si se za oslovno' (ovjeka 9 o$vra!i on
je$noli(no. 9 7a %sje,e se !reba izbori!i.
7na&, Kla%s. Ja !o zna&. 9 Ona &% ri.e bli+e a
s%s!i r%ke na nje'ova ra&ena. 9 8o$i &e sa sobo& %
anjolsk%6 9 %i!a ona (%$no 'r%bi& 'laso&. 9
5oli& !e, naj$ra+i/
9 Naravno, ov(i#e &oja. 9 On ki&ne 'lavo& i o&il%je
je o r%ka&a. 9 Sa&o, kao !o sa& ve- rekao, ja % 2ar#eloni
&ora& #ijeli $an...
9 <o &i je sveje$no, Kla%s. Geli& se je$ino na !ren%!ak
&akn%!i o$av$e, +eli& vi$je!i neki $r%'i 'ra$, neke $r%'e lj%$e.
A najvie o$ sve'a +eli& bi!i % !vojoj blizini, Kla%s. 7ar !o ne
raz%&ije6
9 Naravno $a raz%&ije&, $ra'a. I-i -e sa &no& %
2ar#elon%. 9 On je ov%(e k sebi na krilo. 9 *akle, le!i&o za
!ri $ana. *o'ovoreno6
9 *o'ovoreno. 9 Ona 'a za'rli i olj%bi. <o je oe! bila
ona s!ara 5ar'i!, njezine o(i s% zasjale o$ sre-e.
9 S&jes!a -% nazva!i "o&&era 9 re(e Kla%s 2lankers 9
$a %&jes!o je$ne kar!e nar%(i $vije.
9 Oel !aj "o&&er... 9 re(e 5ar'i! 'orko.
9 Na kon#% kon#a on je &oja $esna r%ka. :a$%je& se $a je
re%zeo obavljanje svi, !i, si!ni#a.
On a+ljivo o$'%rne 5ar'i! o$ sebe, %s!ane i o$e %
knji+ni#% !ele3onira!i "o&&er%.
5ar'i! je sl%ala kako Kla%s raz'ovara s nji&. "re$ o(i&a
joj je bio =re$ sa sl%ali#o& na %,% i iskrivljeni& obrva&a,
o$r%'ljivi& s&ijeko& na %sna&a i re!jerano %lj%$an.
OSvakako, 'oso$ine 2lankers. O$&a, -% !o %re$i!i, 'oso$ine
2lankers. U re$%, 'oso$ine 2lankers.P
9 Goso$in "o&&er !e oz$ravlja/ 9 ovi(e Kla%s iz
knji+ni#e. 9 Geli !i %'o$n% zabav% % anjolskoj.
5ar'i! ni!a ne o$'ovori. Kako je +ivo! rljav, &islila je i
s!isn%la %sne. I kakve s&o svi &i k%kavi#e.
;
8e(er rije le!a 5ar'i! %$e % $je(j% sob%, ris!%i
5onikino& kreve!i-%, na'ne se na$ &alen% i nje+no je o&il%je
o 'lavi. U !aj (as se res!rai. 5alo (elo je 'orjelo. 5ar'i!
oazi i aa!i(no $r+anje $je!e!a, &li!ave r%(i#e, (%$an sjaj %
veliki& lavi& o(i&a.
9 Grozni#a/ 9
5ar'i! na'lo %s!ane, izle!i iz sobe i ozove Kla%sa i k%-n%
o&o-ni#%.
Nekoliko &in%!a kasnije, nji, !roje je s!ajalo oko $je!e!ova
kreve!i-a. 5onika 'o!ovo nije rea'irala na 5ar'i!ine $o$ire, !i,o
je $isala i neres!ano ras!ezala %sne.
9 <olo&jer/ 9 re(e 5ar'i! k%-noj o&o-ni#i. "o!o& s%
$vije &in%!e nae!o (ekali $a !olo&jer !o(no oka+e
!e&era!%r%. "okazao je QU, 1.
5ar'i! je % ne$o%&i#i i o!i!eno 'le$ala svo' &%+a.
Go!ovo je, 'ovorio je !aj o'le$. Sa$ iak &ora& os!a!i ov$je.
Na zaje$ni(ki %! je roao. Kao $a na& s%$bina ne +eli
ri%!i!i !% ra$os!.
9 O$&a, -% nazva!i $r. S#,ra$era 9 re(e Kla%s 2lankers i
o$e % knji+ni#%. Dinilo se kao $a bje+i re$ !%+ni& o(i&a svoje
+ene.
K%-ni lije(nik je $oao $ese! &in%!a kasnije. On re'le$a
$ije!e i jo &% je$no& iz&jeri !e&era!%r%. 9 <ja... 9 On se
%sravi i o'le$a bra(ni ar 2lankers. 9 Ia'ana 'ria, ne&a
razlo'a za bri'%. 5ora!e sa&o azi!i $a ne $o.e $o %ale l%-a.
Ko$ &ale $je#e se !o, na+alos!, vrlo (es!o $o'a.a.
9 5ora&, $akle, os!a!i ov$je 9 re(e 5ar'i! o!i!eno.
9 5a ne/ 9 *r. S#,ra$er o$&a,ne 'lavo&. 9 5o+e!e
slobo$no o-i na %! s vai& s%r%'o&, &ilos!iva 'oso.o. 8aa
&ajka &o+e $o-i ova&o, osi& !o'a i $jevojka &o+e azi!i na
&al%, a i ja -% navra!i!i svaki $an. 2a ni!a ne &o+e kren%!i
krivo, vjer%j!e &i.
9 Ne, ne. 9 5ar'i! o$i'ne r%k%. Njezino li#e je bilo
blije$o ali o$l%(no. 9 7ar &isli!e $a bi, na %!% i&ala i je$n%
&in%!% &ira, $ok zna& $a &oje $ije!e le+i ov$je bolesno6
"ro!iv !o'a se ni!a nije $alo ri'ovori!i. *r. S#,ra$er se
oros!i. Kla%s 2lankers nje+no rivine svoj% +en% sebi i
o&il%je je o kosi.
9 2a ne&a&o sre-e 9 re(e on. 9 Ali 'lav% 'ore, za
(e!iri $ana sa& oe! !%. 9 On olj%bi 5ar'i! i rivine je sebi. 9
Na$okna$i! -e&o !o, $ra'a. Na rolje-e sve !roje %!%je&o %
anjolsk%, % na% k%-i#% na &or%, osi& !o'a nas (eka jo i
o$&or % kolibi % %s!ari. A ako !i je ov$je revie $osa$no, on$a
nazovi 'oso$ina "o&&era. 7a&oli! -% 'a $a se &alo brine za
!ebe. 7na, on i&a neki oseban na(in razveseljavanja lj%$i.
9 *a, !o je is!ina 9 o$'ovori 5ar'i! bezbojni& 'laso&.
9 Ali ja !o ne +eli&...
9 <o je bio sa&o rije$lo' 9 re(e 2lankers, na'ne se na$
kreve! i nje+no o&il%je svoje $ije!e o 'or%-e& li#%. 9 Ja &%
svakako o!%no vjer%je&.
5ar'i! ki&ne 'lavo&. Grlo joj je bilo kao svezano.
On -e !o besra&no iskoris!i!i, &islila je. On -e re-i4 )!o bi
!i ,!jela6) <o je 'az$ina zaovije$. On -e bi!i !oliko bezobrazan.
9 7ar ne &o+e o$'o$i!i %! $ok 5onika ne oz$ravi6 9
%i!a ona !i,o. 9 Osa& $ana &o+$a6
9 Ne&o'%-e. 9 2lankers o$&a,ne 'lavo&. 9 U
2ar#eloni je sve or'anizirano $o % &in%!%. S%!ra %j%!ro je ve-
rvo zasje$anje. S j%'a -e $o-i razli(i!a 'oso$a. Ne &o+e&o
sa$ sve naros!o o$'o$i!i.
5ar'i! %&orno ki&ne 'lavo&. 9 "a, &no'o %sje,a,
Kla%s. I vra!i se !o br+e &o+e.
9 Naravno, ov(i#e.
Uj%!ro, oko es! sa!i, 2lankers o$le!i.
"oo$ne je =re$ "o&&er nazvao 5ar'i!.
2io je %lj%$an i nije i&ao nikakvi, zaje$ljivi, ri&je$bi.
Ui!ao je je$ino kako ja &aloj 5oniki. "o sve&% s%$e-i nije bio
sa& % %re$%. 9 5ilos!iva 'oso.o, 9 re(e on jo 9 ako
ne&a!e ni!a ro!iv, s%!ra oo$ne bi, &o'ao navra!i!i k va&a...
9 Ne/ 9 krikne 5ar'i! % !ele3onsk% sl%ali#%. 9 U!e$i!e
si !aj %!, ne +eli& vas vi$je!i/
9 5oje najiskrenije ,vala, &ilos!iva 'oso.o. *akle $o
s%!ra, oko osa& sa!i/ 9 "o&&erov 'las je bio &ekan i
neokolebljivo %lj%$an. 9 5aloj 5oniki +eli& skori ooravak.
5ar'i! s%s!i sl%ali#%. Nije vie bilo %z&aka. Ni!i bije'a.
Ona se onovno &ora re$a!i &%kar#% koji je rolos! re!vorio
%&%(n% s!varnos!, koji j% je ,!io zaves!i i %ni!i!i, osje$ova!i i
%#jenjiva!i.
S%!ra nave(er, &ilos!iva 'oso$o, oko $va$ese! sa!i...
Ka$ bi, 'a bare& &o'la %bi!i/
;
<e ve(eri je =re$ "o&&er o!iao na ri&anje. Je$an o$
2lankersovi, $obavlja(a je o!varao nov% !r'ovin%. 2lankers je
za&olio "o&&era $a o$e na !o ri&anje, za!o !o s% os!ala
!roji#a nje'ovi, %ravi!elja bila za%ze!a.
2io je !o %obi(ajeni na(in oslovno' slavlja, s jen%#e& i
,la$ni& bi3eo&, 'ovori&a i re$s!avni#i&a lokalni, novina,
$iskre!ni& !a&ni& o$ijeli&a i je$nos!avni& ve(ernji&
,aljina&a. "o&&er se $osa.ivao, io je &alo vie ne'o obi(no,
a nje'ov o'le$ je l%!ao %naokolo.
On o$je$no& %'le$a svoj% ro.ak% Urs%l% =?rs! . 2ila je %
$r%!v% visoko', s!asi!o' &la$o' &%kar#a. S!ajali s% kraj bi3ea
i raz'ovarali s $o&a-ino&.
E,, e,, o&isli "o&&er i +&irne o(i&a. Iijea Urs%la. Ova
ve(er i nije !ako $osa$na...
On se oros!i o$ &la$o' lokalno' novinara s koji& je ba
iz&ijenio nekoliko bezazleni, rije(i a se %%!i re&a ar% koje
je s!ajao kraj bi3ea. 9 *obra ve(er, ses!ri(ni#e 9 re(e on
svoji& bar%nas!o nje+ni& 'laso&.
Urs%la =?rs! relaeno o$i'ne o'le$. U njoj se ro$i
o!or i o$vra!nos!, no ona se svla$a. 9 O,, =re$6 9 Ona &%
,la$no r%+i r%k%, a 'a re$s!avi &la$o& (ovjek%4 9 5oj
ro.ak =re$ "o&&er. 5oj zar%(nik K%r! Ho3&ann.
Naklon, s!isak r%ke.
<o je, $akle, on, o&isli "o&&er i naravi 'ri&as%. 7ove
se K%r! Ho3&ann. 5o&ak koji &i je ,!io z$robi!i kos!i ka$ &e
sre!ne. <ako je bare& !vr$ila Urs%la ka$ sa& se vra!io s 5allor#e
i ka$ sa& se sklonio ko$ nje. Orezno je &jerkao li#e &la$o'
&%kar#a. No na nje&% nije o!krio nikakvo nerija!eljs!vo. <aj
&o&ak ni!a ne zna. Urs%la, Urs%la. Ka$ -e naokon s,va!i!i $a
ro.aka =re$a ne &o+e !ek !ako navla(i!i za nos.
9 *o%s!i!e &i $a va& s &ali& zakanjenje& (es!i!a&
zar%ke 9 re(e on i kra$o&i#e se iskezi K%r!% Ho3&ann%. 9
5oja ses!ri(na je $ois!a ravi izbor. Ona je $obra $jevojka, !o
va& &o'% o!vr$i!i !akore-i iz rve r%ke.
Urs%la =?rs! roblije$i i %'rize se za %sn%. <a svinja,
&islila je. Sa$ nas !ako $%'o ne-e %s!i!i na &ir% $ok se ne
%vjeri $a K%r! ni!a ne zna. A on$a -e $o-i &eni, i !o najkasnije
s%!ra, i os!avi!i svoje za,!jeve. <ra+i! -e nov#e. Ili &ene. Ili
je$no i $r%'o. Ono !o -e &% se ro,!je!i % !o& !ren%!k%.
K%r! Ho3&ann i $alje o(i!o ni!a nije raz%&io. On je sav
blis!ao sl%aj%-i "o&&erove rije(i i $r+ao i, je o(i!o sa&o
ko&li&en!i&a. Svoji& $r+anje& je "o&&#ra o,rabrivao na jo
s&jelije naa$e.
9 5e.% na&a re(eno, 9 re(e "o&&er objeenja(ki se
kese-i 9 ako i&a!e roble&a sa zla!ni& $je!e!o&, ja va& &o'%
$a!i nekoliko savje!a. "oznaje& je &alo $%lje i zna& kako valja
%kro!i!i !% &al% sla!k% &a(k%.
9 <i si ros!/ 9 %zvikne Urs%la i kra$o&i#e sna+no %$ari
svo' ro.aka.
K%r! Ho3&ann se 'lasno nas&ije. Ovo &alo ro.a(ko
na!ezanje 'a je ba zabavljalo. 9 On$a s!e ve- sa$ oreza ra$i
ozvani na vjen(anje, 'oso$ine "o&&er 9 re(e on i ki&ne &%
'lavo&.
9 5no'o va& ,vala na oziv%. 8rlo se ra$%je&. 9
"o&&er se okrene Urs%li %z &ali naklon. 9 *o skoro' vi.enja
ses!ri(ni#e. 8i$i, o$ sa$a &ora bi!i vrlo ris!ojna re&a &eni/
2lis!avo rasolo+en "o&&er na%s!i $voran% za ri&anje
koja se os!eeno raznila. 7aravo &i vie %o-e nije o!rebno
zanovije!a!i $obroj Urs%li, &islio je. No &alo oza$insko
osi'%ranje ne &o+e niko&e na%$i!i. <ko zna, !ko zna.
Nije ni oazio o'le$ %n &r+nje koji& 'a je isra!ila
Urs%la =%rs!. Nije 'a za&ije!io ni bezazleni K%r! Ho3&ann.
Nare$no' j%!ra se vra!a "o&&erovo' %re$a o!vore %z
sna+ni !resak. Na nji&a se o%! bo'inje osve!e ojavi Urs%la
=%rs!, b%(no zal%i vra!a za sobo& i ovi(e4 9 Kako !i sa&o
&o+e as!i na a&e! $a &e sra&o!i re$ &oji& zar%(niko&, !i
ni!arijo6
"o&&er se zavali % 3o!elj% svo' ra$no' s!ola. Najrije je
%!ke ro&a!rao svoj% ro.akinj% koja se, sna+no $i%-i, naslonila
na r%b s!ola i ro&a!rala 'a o(i&a sjajni& o$ bijesa. Njezina
#rvenkas!olava kosa je bila &alo razbar%ena, %zano li#e
zaja%reno, 'r%$i o$ %ski& sivi& kini& o'r!a(e& s% $r,!ale
o$ %zb%.enja. U !o& je !ren%!k% bila ljea ne'o ika$, &islio je
"o&&er. Dovjek bi je &o'ao za'ris!i o%! jab%ke.
On o$&a,ne r%ko& s&ijee-i se. 9 Sa&o olako, olako
ses!ri(ni#e/ Ja sa& !vo' K%r!a iak %sio o$%evi!i, zar ne6
Kako !o &isli $a sa& !e osra&o!io6
9 5o'la bi, !e %bi!i/ 9 Uz$a,ne Urs%la =%rs!. 9
Krea!%r% o%! !ebe !reba %ni!i!i... 9 Ona ose'ne % $+e svo'
ka%!a.
7a&rijevi o$ s!ra,a "o&&er se za'le$a % Urs%lin% r%k%.
<a ne&a valj$a or%+je sa sobo&6 <a ne-e valj$a o(ini!i nikakv%
'l%os!6 On ola'ano %s!ane i ri.e rozor%. Kroz rozor se
$o$%e nije &o'lo obje-i, %re$ se nai&e nalazio na e!o& ka!%.
No % n%+$i bare& &o+e o!vori!i rozor i !ra+i!i o&o-...
Urs%la izv%(e r%k% iz $+ea. 2ez revolvera. "o&&er
o$a,ne. 2ila je !o sa&o nesvjesna nervozna $jevoj(ina kre!nja, i
ni!a vie.
9 7na& !o(no !o na&jerava 9 re(e ona i ri.e &% bli+e.
9 Oe! -e &e osje$a!i, rije!i! -e &i $a -e sve re-i &o&
zar%(nik%.
9 5islio sa& $a on sve ve- o$avno zna/6 9 O$vra!i
"o&&er ironi(no. 9 Ili sa& !e ono&a$, ka$ si &i % vaoj sjeni#i
&ilos!ivo r%+ila %!o(i!e, krivo raz%&io6
Urs%la je %!jela, s!isn%la je ake. 9 <ja 9 s&jekao se on
i $rsko 'le$ao njezine rs!e. 9 U la+i s% kra!ke no'e, zar ne6
On isr%+i r%ke re&a njoj, no Urs%la se izvine $ivljo&
kre!njo&. 9 *alje rs!e o$ &ene/ 9 %zvikne ona bez $a,a. 9
Ako &e !akne $ozva! -% #ijel% k%-%/
On je ne&ilosr$no o$&a,ivao 'lavo&. 9 7a!o si on$a
%o-e $ola ova&o, Urs%li#e6
*a !e o oslje$nji %! %ozori&/ 9 vri!ala je. 9
"res!ani s !o& svojo& rljavo& i'ro&, =re$/ Os!av